You are on page 1of 3

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
(AMD CATALYST™)
BELANGRIJK-LEES AANDACHTIG: INSTALLEER, KOPIEER OF GEBRUIK DE BIJGELEVERDE SOFT
WARE, DOCUMENTATIE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) OF EEN DEEL ERVAN (SAMEN "SOFT
WARE" GENOEMD) NIET TOT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN AANDACHTIG HEBT GELEZEN. DIT I
S EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") TUSSEN U (EEN INDIVIDU OF EEN ENT
ITEIT) ("U") EN ADVANCED MICRO DEVICES, INC. ("AMD").
ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DEZE SO
FTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, T
E KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
WAARSCHUWING: De materialen kunnen leiden tot uitschakeling of wijziging van: (1
) software, waaronder functies van het besturingssysteem, stuurprogramma's en to
epassingen en andere systeeminstellingen; (2) systeemservices en (3) gegevens. D
IT KAN LEIDEN TOT (A) EEN VERHOOGD RISICO DAT BEPAALDE BEVEILIGINGSFUNCTIES NIET
WERKEN WAARDOOR UW COMPUTERSYSTEEM WORDT BLOOTGESTELD AAN MOGELIJKE BEVEILIGING
SRISICO'S, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VIRUSSEN, WORMEN EN AND
ERE SCHADELIJKE SOFTWARE; (B) PROBLEMEN MET PRESTATIES EN COMPATIBILITEIT DIE UW
ERVARING EN DE STABILITEIT VAN UW COMPUTERSYSTEEM NADELIG KUNNEN BEÏNVLOEDEN; EN
(C) ANDERE ERVARINGEN MET NEGATIEVE GEVOLGEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,
BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS.
1. DEFINITIES.
a) ªDocumentatieº betekent installatiescripts en online of elektronische documentati
e die is verbonden met, wordt bijgeleverd of aangeboden bij de Software of een d
eel ervan.
b) ªIntellectuele eigendomsrechtenº zijn alle auteursrechten, handelsmerken, handels
geheimen, patenten, topografieën van halfgeleiderproducten en alle bijbehorende, s
oortgelijke of andere intellectuele eigendomsrechten die in een rechtsgebied in
de wereld zijn erkend, waaronder alle aanvragen en registraties die hierop betre
kking hebben.
2. LICENTIE. Met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, ve
rleent AMD U hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare, niet-overdr
aagbare en beperkte copyrightlicentie om de Software uitsluitend te gebruiken me
t systemen of onderdelen die AMD-processoren bevatten.
3. BEPERKINGEN. Met uitzondering van de beperkte licentie die expliciet wo
rdt verleend in Sectie 2 van dit document, hebt U geen andere expliciete of impl
iciete rechten of rechten als gevolg van juridische uitsluiting op de Software.
Hieronder worden verdere beperkingen met betrekking tot uw gebruik van de Softwa
re vermeld. U mag niet:
a) de Software wijzigen of afgeleide werken maken van de Software;
b) de Software distribueren, publiceren, weergeven, in sublicentie geven, toewij
zen of op een andere manier overdragen;
a) de Software decompileren, de broncode ervan achterhalen, disassembleren of op
enige andere manier reduceren tot een voor mensen leesbare vorm (tenzij voor zo
ver dit door wet is toegestaan);
d) vermelding(en) van auteursrecht, handelsmerk of patent in de Software ve
rwijderen; of
e) de Software gebruiken om: (i) uitvindingen te ontwikkelen die direct zij
n afgeleid van vertrouwelijke informatie om patentbescherming aan te vragen; (ii
) om u te helpen bij de analyse van Uw patenten en patentaanvragen; of (iii) om
bestaande patenten te wijzigen.
4. FEEDBACK. U bent niet verplicht om AMD suggesties, opmerkingen of ander
e feedback ("Feedback") te verschaffen over de Software. AMD mag echter alle Fee
dback die het van U ontvangt gebruiken en opnemen om de Software of andere AMD-p
roducten, -software en -technologie te verbeteren. Bijgevolg verleent u AMD en z
ijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen op alle Feedback die u aan A
MD verschaft een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije en
eeuwigdurende licentie om de Feedback in de Software of andere AMD-producten, -s
oftware en -technologie direct of indirect te gebruiken, te reproduceren, in lic
entie te geven, in sublicentie te geven, te distribueren, te maken of te laten m
aken, te verkopen of anderszins te commercialiseren. U stemt er verder mee in da
t u geen Feedback zult geven (a) waarvan U weet dat ze onder de Intellectuele ei
gendomrechten van een derde valt of (b) die onderworpen is aan licentievoorwaard
en die vereisen dat deze Feedback of andere intellectuele eigendom van AMD in li
centie wordt gegeven aan of anderszins wordt gedeeld met een derde.
5. EIGENDOM VAN EN AUTEURSRECHTEN OP SOFTWARE. De Software, inclusief alle
Intellectuele eigendomsrechten die ze bevat, is en blijft exclusief eigendom va
n AMD of zijn licentiegevers en U hebt geen recht, titel of belang in deze Softw
are tenzij dit expliciet is vermeld in deze Overeenkomst. U stemt ermee in om on
bevoegd kopiëren van de Software te verhinderen. Elke titel in en op de Software,
alle kopieën (volledige, gedeeltelijke of in elke andere vorm) ervan en alle Intel
lectuele eigendomsrechten blijven eigendom van AMD. Tenzij expliciet vermeld in
Sectie 2 van dit document, verleent AMD U geen expliciete of impliciete rechten
in het kader van patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over hand
elsgeheimen van AMD.
6. AFWIJZING VAN GARANTIE: DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE
ZICH BEVINDT, ZONDER ENIGE GARANTIE. AMD WIJST ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF W
ETTELIJKE GARANTIES AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES V
AN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-SCHENDING
VAN EIGENDOMSRECHTEN, GARANTIES DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN
ZAL WERKEN OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELSPRAKTIJKEN OF OPTREDEN IN DE
LOOP VAN HET GEBRUIK. U NEEMT ALLE RISICO OP ZICH DAT AAN HET GEBRUIK VAN DE SO
FTWARE IS VERBONDEN. Sommige rechtsgebieden staan niet toe dat impliciete garant
ies worden uitgesloten. Dit betekent dat de bovenstaande uitsluiting mogelijk ni
et op u van toepassing is.
7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING AMD EN ZIJN LICENTIEGEVER
S ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE PUNITIEVE, DIRECTE, INCIDENTELE, I
NDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWA
RE OF DEZE OVEREENKOMST, ZELFS NIET ALS AMD EXPLICIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT V
AN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. In geen geval zal de totale aansprakel
ijkheid van AMD ten opzichte van U voor alle schade, verliezen en procesredenen
(hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad (inclusief na
latigheid) of anderszins) groter zijn dan $100 USD. U stemt ermee in om AMD en z
ijn licentiegevers en al hun bestuurders, functionarissen, medewerkers, gelieerd
e bedrijven of agenten te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, schad
e, aansprakelijkheid of andere kosten (inclusief de redelijke gerechtskosten) di
e voortvloeien uit Uw gebruik van de Software of een schending van de algemene v
oorwaarden van deze Overeenkomst.
8. EXPORTBEPERKINGEN: U verbindt u ertoe om alle toepasselijke Amerikaanse
, Europese en andere exportwetgeving na te leven, waaronder, maar niet beperkt t
ot, Export Administration Regulations ("EAR") in de VS, (15 C.F.R. secties 730 t
ot en met 774) en de EU-verordening van de Raad (EG) nr. 428/2009 van 5 mei 2009.
U bevestigt hierbij ook, in overeenstemming met Sectie 740.6 van de EAR, dat U,
tenzij krachten een licentie van het Commerce Bureau of Industry and Security of
anderszins toegestaan krachtens een licentie-uitzondering in het kader van de E
AR, (1) geen technologie, software of broncode die u van AMD ontvangt en waarvoo
r beperkingen gelden zult exporteren, opnieuw exporteren of vrijgeven aan een la
nd in landgroepen D:1, E:1 of E:2 of (2) het directe product van deze technologi
e of software niet zult exporteren naar landgroepen D:1, E:1 of E:2 als dit in h
et buitenland geproduceerde directe product onderworpen is aan beperkingen voor
de nationale veiligheid, zoals vermeld in de Commerce Control List (die zich op
dit moment bevindt in Supplement 1 bij Deel 774 van de EAR). Voor de laatste lij
sten met landgroepen of voor extra informatie over de EAR of Uw verplichtingen i
n het kader van deze richtlijnen, raadpleegt u de website van het Bureau of Indu
stry and Security van de VS op http://www.bis.doc.gov/.
9. VERZENDING. De partijen stemmen ermee in dat de Software zal worden ver
zonden via telecommunicatie op afstand, zonder ontvangst van roerende lichamelij
ke zaken, met uitzondering van handleidingen.
10. BEPERKTE RECHTEN VOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID. De Software wordt geleve
rd met "BEPERKTE RECHTEN". Het gebruik, de duplicatie of openbaarmaking door de
overheid is onderworpen aan de beperkingen die zijn vermeld in FAR 52.227-14 en
DFAR252.227-7013 e.v. of een opvolger hiervan. Het gebruik van de Software door
de overheid impliceert de erkenning van de eigendomsrechten van AMD door de over
heid.
11. BEËINDIGING VAN DE LICENTIE. De Overeenkomst wordt onmiddellijk en zonder
kennisgeving van AMD of gerechtelijke beslissing beëindigd als (1) U de bepalinge
n van deze Overeenkomst niet naleeft of (2) U AMD in kennis stelt dat U deze Ove
reenkomst wilt beëindigen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet U alle kopieën v
an de Software verwijderen of vernietigen. Na beëindiging of verval van deze Overe
enkomst, blijven alle bepalingen gelden met uitzondering van Sectie 2.
12. TOEPASSELIJK RECHT. Deze Overeenkomst is opgesteld volgens en zal worde
n geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitz
ondering van de collisierechtelijke principes. Elke partij stemt hierbij in met
de rechtspraak van de staat en de federale rechtbanken van het district Santa Cl
ara en het noordelijke district van Californië voor deze Overeenkomst. U bevestigt
dat Uw schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade kan veroorzaken en
stemt ermee in dat AMD het recht heeft om voorlopige voorzieningen te vorderen i
n het kader van deze Overeenkomst, alsook verdere voorzieningen die kunnen worde
n toegekend door een bevoegde rechtbank.
13. ALGEMENE BEPALINGEN. U mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder voo
rafgaande schriftelijke toestemming van AMD en elke overdracht zonder deze toest
emming is nietig. De partijen hebben in deze Overeenkomst niet de bedoeling om e
en agent- of samenwerkingsrelatie tot stand te brengen. Elke bepaling in deze Ov
ereenkomst zal zodanig worden geïnterpreteerd dat ze geldig en van kracht is in ov
ereenstemming met het toepasselijke recht. Wanneer een bepaling van deze Overeen
komst echter niet afdwingbaar wordt of niet afdwingbaar wordt verklaard door een
bevoegde rechtbank, dan zal deze bepaling geacht worden geen deel uit te maken
van de Overeenkomst en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.
14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst bevat de volledige afspraken
en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Software en vervangt en
omvat alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, gesprekken en af
spraken tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst
. Afwijzingen of wijzigingen van een bepaling in deze Overeenkomst zijn niet bin
dend tenzij ze schriftelijk worden opgesteld en worden ondertekend door een gevo
lmachtigde vertegenwoordiger van elke partij.
Als U ermee instemt om de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven, druk da
n op "Accepteren". Als U er niet mee instemt om de voorwaarden van deze Overeenk
omst na te leven, druk dan op "Weigeren". In dat geval mag u de Software niet ge
bruiken.