You are on page 1of 176

MATEMATICĂ

Manual de clasa a 3-a
pentru şcolile cu predarea în limba română
M.V. Bogdanovici, G.P. Lâşenko
Львів
Видавництво«Світ»
2013
Recomandat de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei
УДК 51(075.2)=135.1
ББК 22.1я72
Б73
© Богданович М.В.,
Лишенко Г.П., 2013
© Видавництво «Генеза»,
оригінал-макет, 2013
© Грінчешин І.М., переклад
румунською мовою, 2013
ISBN 978-966-603-851-0 (рум.)
ISBN 978-966-11-0334-3 (укр.)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України від 17. 07. 2013 р. № 994)
Á73
Богданович М.В.
Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл.
з навч. румунською мовою / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко ;
перекл. І.М. Грінчешин. — Львів : Світ, 2013. — 176 с. : іл.
ISBN 978-966-603-851-0
УДК 51(075.2)=135.1
ББК 22.1я72
SEMNE CONVENŢIONALE:
— limita materialului lecţiei
* — exerciţii cu solicitare logică
° — temă pentru acasă
— însărcinări suplimentare

— expresii circulare
Перекладено за виданням:
Богданович М.В. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. — К. : Генеза, 2013.
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Eкспертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України
33
REPETAREA MATERIALULUI
STUDIAT ÎN CLASA A 2-A.
ecuaţia

1. Câte beţişoare sunt de tot în fecare fgură?
2. Numeşte toate numerele de la treizeci până la patruzeci
şi doi, de la patruzeci şi opt până la cincizeci şi şapte, de la opt-
zeci şi şase până la nouăzeci şi trei.
3. Numeşte toate numerele celei de-a cincea (şaptea) zece.
4. Zecile unităţile
2 4
1 9
9 1
7 0
Citeşte numerele din tabel. Ce înseamnă cifra 9 din rân-
dul al doilea? Ce înseamnă cifra 0; cifra 4? Compară nume-
rele din rândurile al doilea şi al treilea. Citeşte numărul cel
mai mare; numărul cel mai mic.
5. Care numere sunt omise?
69 70 72 73 76 77 78 81
6. Scrie numerele în formă de sumă a termenilor de ordin:
86, 63, 36, 44.
Model. 52 = 50 + 2.
44
7. Scrie în formă de egalităţi răspunsurile la întrebări.
1) Cum poate f format numărul 60 din numărul care îl precedă?
2) Cum poate f format numărul 80 din numărul ce îl urmează?
3) Cât vom obţine dacă vom scădea din numărul 59 cantita-
tea unităţilor lui; cantitatea zecilor lui?
8. 76 + 1 50 + 2 56 – 6 – 1 49 – 10 – 1
64 – 4 100 – 70 (56 – 6) – 1 49 – (10 – 1)
9. La un magazin au fost aduse 20 lăzi cu castraveţi, 40 lăzi
cu roşii şi 30 lăzi cu mere. Cu cât mai multe lăzi au fost aduse
cu legume decât cu fructe?
Ce întrebări mai pot f puse la condiţiile acestei proble-
me?
10. În decursul unei zile s-a muls de la o oaie 1 l de lapte, de
la o capră - 3 l, iar de la o vacă - cu 20 l mai mult decât de la oaie
şi capră luate împreună. Câţi litri de lapte s-au muls de la vacă?
De câte ori mai mult lapte s-a muls de la vacă decât de
la capră?
11*. Numeşte numerele omise din fecare rând.
5 10 15 20

30 35
12 14 16

20 22

23 26 29 32

38

12°. 83 – 3 51 + 1 69 – 10 + 1 50 – (12 – 2)
83 – 80 49 – 1 57 – 1 – 6 (62 – 2) – 1
13°. Au fost aduse 60 kg cartof, 20 kg mere şi 10 kg pere.
Cu câte kilograme s-au adus mai mult cartof decât fructe?
14. Explică cum ai afat rezultatele operaţiilor.
32 + 15 = 47 36 – 25 = 11

30 2 10 5 30 6 20 5
55
15. Explică calculele.
53 + 40 = 93 78 – 50 =  34 + 45 = 
78 – 5 =  88 – 23 =  53 + 4 = 
16. 61 + 20 + 6 67 – 30 55 + 4 57 + 30 – 4
88 – 3 + 10 84 + 12 76 – 3 79 – 40 – 7
17. De pe o oaie s-au tuns 6 kg lână, iar de pe următoarele
două - câte 5 kg. Câtă lână s-a tuns de tot de pe trei oi?
18. Afaţi perimetrele poligoanelor.
Cu câţi centimetri este mai mare perimetrul patrulaterului
decât perimetrul triunghiului?
19. Un băiat şi o fetiţă au spălat împreună 15 farfurii. Băiatul
a spălat 7 farfurii. Cine dintre copii a spălat mai multe farfurii şi
cu cât mai multe?
20*. Scrie toate numerele de două cifre în care cantitatea de
zeci este cu 2 mai mare decât cantitatea de unităţi.
21°. 95 – 70 14 + 80 99 – 4 69 – 50
94 + 5 25 + 4 29 + 40 19 – 5
22°. Folosind fgura şi datele numerice, compune o proble-
mă. Rezolvarea problemei scrie-o în caiet.
?
2 kg 2 kg 2 kg
40 kg
o
r
e
z
făină z
a
h
ă
r
66
23. adunarea şi scăderea numerelor se poate face pe părţi.
Valoarea numerică a expresiei rămâne neschimbată. .
Aplicând această afrmaţie, calculează şi scrie perechile
de expresii ale căror valori numerice sunt egale.
Model . 70 + 25 = 70 + 20 + 5, 13 – 8 = 13 – 3 – 5.
14 – 6 68 – 28 60 + 30 + 1 77 + 3 + 1
8 + 9 14 – 8 68 – 20 – 8 14 – 4 – 4
60 + 31 77 + 4 14 – 4 – 2 8 + 2 + 7
24. Explică rezolvarea.
4 + 9 = 13 15 – 8 = 7 15 – 8 = 7

10 – 8 = 2
6 3 5 3 5 + 2 = 7
25. Calculează şi explică: 6 + 5, 13 – 9, 7 + 8, 14 – 6,
18 – 9, 7 + 6, 13 – 8.
26. 14 – 7 6 + 6 18 – 10 9 + 2
12 – 9 7 + 9 3 + 7 11 – 5
17 – 3 8 + 9 16 – 7 10 + 8
27. Alcătuieşte şi rezolvă probleme conform scrierilor prescurtate.
Erau – 46 m Au fost – 24
Au tăiat – 4 m apoi 7 m Au cumpărat 6 apoi 7
Au rămas – ? Sunt – ?
28. Numeşte punctele situate în afa-
ra cercului; în interiorul cercului; pe cir-
cumferinţă. Care dintre segmente este
raza cercului şi a circumferinţei, diame-
trul cercului şi al circumferinţei?
29. Masa lutului proaspăt este
11 kg. După ce el a fost uscat, masa lui
s-a micşorat până la 7 kg. Câte kilogra-
me de apă se conţineau în 11 kg de lut
proaspăt?
77
30. Compară expresiile şi numerele punând semnul necesar.
14 – 6 = 8 6 + 6  11 14 – 5  8
18 – 9 > 8 6 + 6  13 13 – 8  6
14 – 7 < 8 32 – 2  41 47 + 2  51
31. Desenează segmentul AB de 1 dm lungime şi segmen-
tul KM cu 8 cm mai scurt.
32°. 5 + 8 + 24 32 + (16 – 8) 78 – (4 + 9)
17 – 8 + 40 46 – (14 – 8) 78 – 4 + 3
33°. Ancuţa avea 57 nuci. După ce le-a ospătat pe prietene,
i-au rămas 42 nuci. Cu cât mai puţine nuci a dat fetiţa decât
i-au rămas?
34. (Oral.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 – 9
35. Compune din fecare expresie de adunare două expresii
de scădere.
7 + 4 8 + 21 12 + 8 54 + 23
36. Verifcă adunarea prin operaţia scăderii.
Model . 47 + 21 = 68, 68 – 21 = 47 sau 68 – 47 = 21.
6 + 9 = 15 35 + 43 = 78 12 + 75 = 87
Pentru a verifca corectitudinea operaţiei de adunare, se poa-
te de scăzut din sumă unul din termeni. Dacă îl vom obţine
pe celălalt termen, atunci calculul este efectuat corect.
37. La o prisacă s-a scos miere. După ce s-au dat la un
magazin 54 kg miere, au rămas cu 22 kg miere mai puţin decât
s-au dat. Câte kilograme de miere s-au scos în total?
Schimbă în condiţia problemei numărul 22 cu numărul
19. Ce se va schimba în rezolvare?
>
<
=
88
38. Calculează. Scrie şase expresii cu valoarea 15.
9 + 6 8 + 8 70 – 60 + 5 18 – (3 + 6)
12 – 8 35 – 20 9 + 3 + 3 49 – (30 + 4)
17 – 8 43 – 15 7 + 7 + 1 68 – (40 + 3)
39. Cercetează desenele şi datele numerice. Răspunde la
întrebări.
31 l 12 l
1) Câtă apă se conţine în trei astfel de putine; în două
putine şi o găleată; o putină şi două găleţi?
2) Cu câţi litri de apă mai mult conţin două putine decât o
găleată?
40°. Într-un balot erau 28 m stofă. S-au cusut două cuver-
turi, consumând pentru fecare câte 8 m de stofă. Câţi metri de
stofă au rămas în balot?
41°. Măreşte cu 8. Micşorează cu 6.
10 6 16 12 15 39 10 6 16 12 45 39
42. Cercetează scrierile şi explică ce s-a obţinut când din
sumă s-a scăzut unul dintre termeni: 7 + 5 = 12, 12 – 5 = 7.
Dacă à + b = ñ, atunci cu ce sunt egale ñ – à şi ñ – b?
43. Alege numerele astfel, încât egalităţile să fe corecte.
8 + ◊ = 17  + 6 = 38 + 27 = 58
44. Compară şi scrie semnul >, < sau =, dacă se ştie că
õ = 5.
13 – õ = 8 õ + 22  25 õ – 2  10
16 – õ  10 õ + 5  10 õ – 1  4
>
<
=
99
45. Egalităţile 13 – õ = 8, õ + 5 = 10, õ – 1 = 4 — sunt
ecuaţii. õ = 5 — soluţia (rădăcina) ecuaţiei.
a rezolva ecuaţia, înseamnă a afa acea valoare numerică
a literei pentru care egalitatea va f adevărată.
Numărul găsit este soluţia (rădăcina) ecuaţiei.
Verifcă dacă ecuaţia este rezolvată corect.
õ + 8 = 11 20 + õ = 52
õ = 11 – 8 õ = 52 – 20
õ = 3 — soluţia (rădăcina) õ = 32 — soluţia (rădăcina)
3 + 8 = 11
46. Rezolvă ecuaţiile.
õ + 7 = 13 24 + õ = 67 35 + õ = 72 õ + 19 = 58
47. În fecare dintre cele două borcane era acelaşi număr de
castraveţi. După ce dintr-un borcan s-au luat 5 castraveţi, în el au
mai rămas 3 castraveţi. Câţi castraveţi erau în ambele borcane?
Erau — ?
48. Numărul necunoscut õ a fost mărit cu 12 şi s-a obţinut
36. Compune o ecuaţie conform acestei condiţii şi rezolv-o.
49*. Desenează patrulaterul ABCD. Trasează în el două
segmente astfel, încât să se obţină un pentagon, trei patrulatere
şi cinci triunghiuri.
50°. x + 3 = 11 x – 8 = 5 60 – x = 59
x + 7 = 19 x – 9 = 4 12 – x = 12
51°. Rezolvă şi compară problemele.
1) Ionel are 32 reviste “Şoimul” şi 44 reviste ”Potecuţa”, iar
Ghiţă are de tot 23 reviste. Cu cât mai puţine reviste are Ghiţă?
10 10
2) Ionel are 32 reviste ”Şoimul” şi 44 reviste ”Potecuţa”, iar
Ghiţă are cu 23 reviste mai puţin decât are în total Ionel. Câte
reviste are Ghiţă?
52. Explică cum au fost făcute calculele.
38 + 2 = 30 + (8 + 2) = 30 + 10 = 40
80 – 4 = 70 + (10 – 4) = 70 + 6 = 76
53. Scrie expresiile cu următoarele valori: 30, 47, 60, 88.
15 + 14 33 + 33 55 + 5 77 + 7 90 – 8
27 + 3 66 + 6 14 – 7 90 – 2 50 – 3
54. Cercetează fgurile. Compune şi compară problemele şi
rezolvările lor. Cum se numesc astfel de probleme?
5 l 5 l
3 l
8 l ?
?
Compune încă o problemă, inversă celor rezolvate.
55. Două echipe au construit 95 m de şosea. Prima echipă
a construit 42 m. Care dintre echipe a construit mai mult şi cu
câţi metri?
Compune o problemă asemănătoare despre munca elevilor.
56. õ + 7 = 70 õ – 7 = 70 42 + õ = 82 10 – õ = 3
57*. Pr obl eme- gl ume. 1) Sora e mai mare decât fratele
cu 5 ani. Cu câţi ani va f ea mai mare decât fratele peste 6 ani?
2) Masa unui bâtlan ce stă într-un picior este de 6 kg. Care
va f masa bâtlanului când el va sta pe ambele picioare?
11 11
6 kg ?
58°. 25 + 5 100 – 8 8 + 8 + 4 89 – (7 + 6)
70 – 7 83 + 7 14 + 6 – 2 60 – (13 – 9)
59°. Compune o problemă conform scrierii prescurtate. Re-
zolv-o prin operaţii separate.
Arţari — 20
Mesteceni — ?, cu 7 mai puţin
60. (Oral) Numeşte cu câte unităţi primul număr este mai
mare sau mai mic decât al doilea.
15 > 9 cu 6 30 < 50 cu ... 12 > 6 cu ...
14 < 19 cu 5 20 > 7 cu ... 12 < 96 cu ...
61. Explică ce proprietăţi ale operaţiei au fost folosite.
36 + 7 = (36 + 4) + 3 = 40 + 3 = 43
36 + 7 = 30 + (6 + 7) = 30 + 13 = 43
73 – 8 = (73 – 3) – 5 = 70 – 5 = 65
73 – 8 = 60 + (13 – 8) = 60 + 5 = 65
62. 65 – 8 57 – 9 44 – 5 25 + 40
51 – 7 39 – 9 48 + 3 30 – 5
63. Pentru prepararea compotului de zmeură conservat s-au
folosit 65 kg boabe, apă – cu 50 kg mai puţin, iar zahăr – cu 5
kg mai mult decât apă. Câte kilograme de zahăr s-au folosit?
?
12 12
64. Pentru a veni în ospeţie la Ursuleţ, Vulpiţa poate merge
pe o cărăruşă sau s-o ia de-a dreptul printr-o baltă. Care drum
este mai scurt? Cu câţi metri?
50 m
16 m
65. 7 + 7 + 9 78 – 22 (18 – 9) + 3 47 – 9
13 – 4 + 8 43 + 36 90 – (11 – 9) 55 + 5
66. Calculează şi verifcă exerciţiile de adunare prin scăde-
re.
83 + 8 18 + 3 66 + 6 57 + 4
67*. Sunt trandafri roşii şi albi. În câte moduri se poate com-
pune un buchet din cinci trandafri?
68°. Lungimea unei fâşii este egală cu 23 cm. Altă fâşie este
cu 8 cm mai scurtă. S-au tăiat din a doua fâşie 6 cm. Ce lungime
are a doua fâșie? Desenaţi un segment cu o astfel de lungime.
69°. 25 + 8 60 – 4 42 – 2 + 33 40 – (17 – 9)
92 – 8 57 + 3 33 + 46 – 7 9 + (12 – 8)
70. (Oral.) 1) Cum se numesc numerele din egalitatea
62 – 7 = 55?
2) Compune probleme de diferite tipuri conform expresiei
15 – 8.
13 13
71. Din fecare expresie de scădere şi valoarea ei, compune
o egalitate de adunare.
Model . 12 – 7 = 5, 5 + 7 = 12.
74 – 26 = 48 28 – 5 = 23 68 – 12 = 56 15 – 6 = 9
Explică ce vom obţine dacă vom aduna diferenţa cu scăză-
torul.
72. Verifcă exerciţiile de scădere prin adunare.
Model . 85 – 21 = 64, 64 + 21 = 85.
25 – 9 = 16 63 – 8 = 55 80 – 7 = 73
Pentru a verifca operaţia de scădere, se poate adu-
na la diferenţă scăzătorul. Dacă vom obţine descăzutul,
atunci calculul este efectuat corect.
73. Calculează şi verifcă: 63 – 9, 78 – 25, 84 – 37.
74. Calculează valoarea fecărei expresii, dacă à = 7.
à + 48 65 – à 100 – (13 – à)
75. Compune probleme conform scrierilor prescurtate şi re-
zolvă-le.
1) Erau — 24 şi 9 2) Erau — ?
S-au folosit — 13 S-au tăiat 4 m şi 5 m
Au rămas — ? Au rămas — 12 m
76. Măsoară lungimile laturilor şi găseşte perimetrele triun-
ghiurilor. Compară lungimile celor mai mari laturi ale triunghiuri-
lor ABC şi KMO şi perimetrele lor.
77*. Câte numere de două cifre se pot compune cu ajutorul
cifrelor 2, 5, 7, dacă cifrele nu se repetă?
14 14
78°. Pe o farfurie erau 12 roşii, iar pe alta – 9. Copiii au
mâncat la micul dejun 8 roşii. Câte roşii au rămas?
Soluţionaţi problema, folosind schema.
( + ) – 
Rezolvaţi problema şi prin alte metode.
79°. După măcinarea a 100 kg grâu, s-au obţinut 2 kg crupe
de griş şi 80 kg făină. Restul l-au constituit deşeurile furajere.
Cât constituiau deşeurile furajere?
80. 36 + 43 59 – 33 48 + 34 75 – 18
81. 1) Examinează fgura şi alcătuieşte o problemă despre
colecţionarea timbrelor şi rezolv-o.
100 buc.
25 buc. 30 buc. ?
2) Compune o problema inversă, răspunsul căreia să fe nu-
mărul 25.
82. Rezolvă ecuaţia şi fă verifcarea.
õ + 15 = 74 32 + õ = 80 õ – 8 = 21
63 – õ = 24 õ – 8 = 21 õ – 21 = 8
83. Notează numărul necunoscut cu litera õ, apoi compune
ecuaţia şi rezolv-o.
1) Numărul necunoscut a fost micşorat cu 12 şi s-a obţinut
36. Găseşte numărul necunoscut.
2) La numărul necunoscut s-a adăugat 30 şi s-a obţinut 63.
Afă numărul necunoscut.
15 15
84. Cercetează fgura şi răspunde la întrebări.
1) Care este capacitatea totală a rezervorului şi a două ceai-
nice; a ceainicului şi a bidonului?
3 l 2 l
40 l
35 l
2) Cu câţi litri de lichid conţine mai mult rezervorul decât trei
ceainice?
3) Cu câţi litri este mai mică capacitatea ulciorului decât a
ceainicului?
85. Masa statuii este de 45 kg. Pentru confecţionarea ei
s-au folosit 2 kg cositor, 5 kg zinc, iar restul îl constituie arama
(cupru). Câte kilograme de cupru au fost folosite?
86*. Câte numere de două cifre există în care cantitatea de
zeci este de două ori mai mică decât cantitatea unităţilor?
87°. De pe trei arbuşti s-au cules 96 kg coacăză. De pe pri-
mul arbust s-au cules 29 kg, de pe al doilea – 32 kg. Câte kilo-
grame de coacăză s-au cules de pe al treilea arbust?
88°. 35 + 48 81 – 23 27 + 27 61 – 34
89. (Oral.) 57 + 20 7 + 9 43 – 8 22 + 13
+ 8 – 8 + 5 – 14
– 6 + 0 + 3 – 5
90. Explică fecare procedeu de adunare.
46 + 39 = (46 + 30) + 9 = 76 + 9 = 85
46 + 39 = (40 + 30) + (6 + 9) = 70 + 15 = 85
91. 37 + 54 17 + 18 55 + 28 19 + 14
92. Din numărul necunoscut õ s-a scăzut 58 şi s-a obţinut
24. Afă numărul necunoscut.
16 16
93. õ + 7 = 20 õ – 7 = 20 õ – 23 = 44
12 + õ = 45 69 – õ = 24 õ – 38 = 26
94. Alcătuieşte o problemă conform fgurii şi scrierii prescur-
tate despre ieşirea automobilelor din parcul de taxiuri.
Erau – 40 auto
Au plecat – 2 şi 3 auto
Au rămas –?
Rezolvă problema conform schemelor prin două procedee.
Procedeul 1: ( – ) – 
Procedeul 2:  – ( + )
95*. Pe două iazuri înotau 56 raţe. După ce de pe primul iaz
au zburat 7 raţe, au rămas pe el 25.Câte raţe înotau pe al doi-
lea iaz?
96. Verifcă dacă sunt scrise corect denumirele tuturor drept-
unghiurilor şi pătratelor.
Dreptunghiurile: ABCD, KMOP, ABKM, AOPM.
Pătratele: ABCD, AOPM.
Care dreptunghi este numit pătrat?
97°. 25 + 10 + 7 17 + 51 9 + 9 + 82 48 + 25
13 – (18 – 9) 54 + 28 68 – 20 – 9 33 + 19
17 17
98°. Construieşte în caiet dreptunghiul cu laturile de 2 cm şi
9 cm. Afă perimetrul lui.
99. Compune şi rezolvă ecuaţia conform fgurii.
13 cm
4 cm x
100. Scrie şi calculează expresiile.
1) De micşorat diferenţa numerelor 60 şi 6 cu 9.
2) De scăzut din 80 suma numerelor 8 şi 5.
3) De micşorat cu 29 suma numerelor 38 şi 46.
101. Explică procedeul calculului.
73 – 28 = 73 – (20 + 8) = (73 – 20) – 8 = 53 – 8 = 45
102. Găseşte diferenţa numerelor şi verifcă prin adunare.
84 – 38 91 – 19 67 – 48 35 – 17
103. õ + 15 = 34 42 – õ = 24 18 + õ = 53
104. Suma a trei numere este 100. Primul
număr este 53, al doilea – cu 17 mai mic decât
primul. Afă al treilea număr.
I ndi caţ i e. Aceasta-i o problemă cu trei opera-
ţii. Cu ajutorul primei operaţii, afă al doilea număr.
105*. Un cui cu lungimea de 9 cm a fost înfpt
într-o scândură astfel, încât el se vede din ambe-
le părţi cu câte 2 cm. Care-i grosimea scândurii?
106°. 22 + 36 64 – 23 14 + 14 + 14
64 – 28 99 – 22 – 22 16 – (11 – 9)
16 – (11 – 2) 22 + 39 26 + 26 + 26
107°. De pe primul arbust de agriş s-au cules 9 kg boabe,
de pe al doilea – cu 3 kg mai mult, iar de pe al treilea – cu 2 kg
mai mult decât de pe al doilea. Câte kilograme de boabe s-au
cules de pe al treilea arbust?
2 cm
2 cm
18 18
108. Verifcă dacă s-a înlocuit corect adunarea cu înmulţi-
rea.
2 + 2 + 2 + 2 = 2 · 4 14 + 14 + 14 = 14 · 3
6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 · 5 21 + 21 + 21 = 21 · 3
109. Numeşte numerele din egalitatea 3 · 7 = 21.
110. Verifcă tabelul înmulţirii numerelor 2 şi 3.
· 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
111. 2 · 2 + 7 3 · 4 + 32 2 · 6 – 7 2 · 8 + 16
3 · 3 + 26 3 · 5 + 16 3 · 7 – 9 3 · 9 + 0
112. Cristina avea 6 bancnote a câte 2 grn. Ea a cumpărat
un caiet de 3 grn. Câţi bani i-au rămas Cristinei?
Câte astfel de caiete poate cumpăra Cristina de banii
care i-au rămas?
113. Cu ajutorul fgurii, determină lungimea crocodilului, re-
chinului şi a balenei. O diviziune a riglei are valoarea de 1 m. Cu
câţi metri balena este mai lungă decât rechinul; decât crocodilul?
19 19
114*. Completează în caiet pătratele interesante.
8 18 4 24 12 16 36
10 14 15 27 20
16 2 12 18 6 24
115°. O gospodină a cumpărat şase plase cu cartof a câte
3 kg fecare şi 5 kg varză. Câte kilograme de legume a cumpă-
rat în total gospodina?
116°. 3 · 5 + 6 2 · 7 – 8 2 · (12 – 4)
3 · 6 – 18 3 · 3 + 29 2 · (2 + 7)
117. Şapte fetiţe au brodat câte trei şerveţele, iar o fetiţă a
brodat 4 şerveţele. Câte şerveţele au brodat în total fetiţele?
118. Petrică a găsit 17 castane, Ştefănică – 14, iar Grigo-
raş – cu 6 castane mai puţin decât Petrică şi Ştefănică împre-
ună. Cu câte castane mai mult a găsit Grigoraş decât Petrică?
Rezol var e:
1) 17 + 14 = 31 (c.)
2) 31 – 6 = 25 (c.)
3) 25 – 17 = 8 (c.)
Explică ce s-a afat cu ajutorul fecărei operaţii.
119. Examinează orice calendar. Aminteşte-ţi. O lună are 30
sau 31 zile. Februarie are 28 sau 29 zile. Anul, în care februarie
are 29 zile, se numeşte bisect.
Răspunde la întrebările.
1) Câte luni are anul?
2) Câte luni au câte 31 zile?
3) Ce dată este azi? Ce zi; lună?
4) Câte zile durează vara; toamna?
100 de ani alcătuiesc un secol.
20 20
120. Răspunde la întrebări conform fgurii.
1) Din câte anotimpuri este compus anul?
2) Câte luni durează fecare anotimp? Câte zile?
121°. În primul paner sunt 27 pere, iar în al doilea –15. Din
al doilea paner s-au luat 6 pere. Cu cât mai multe pere sunt în
primul paner decât în al doilea?
122°. 2 · 9 + 36 42 – (13 – 4) 2 · 8 + 14
3 · 9 + 27 2 · (11 – 7) 3 · 8 – 12
3 · (3 + 3) 51 + (9 + 8) 17 – 3 · 5
123. (Oral.) Câte beţişoare trebuiesc pentru a confecţiona 6
triunghiuri separate?
Ce cantitate minimă de beţişoare este necesară pentru a
compune 6 triunghiuri? Desenează-le.
124. Erau 8 mănuşi. Au fost distribuite câte 2.
21 21
Câte perechi de mănuşi s-au obţinut Scrie rezolvarea şi răs-
punsul problemei.
125. Numeşte numerele din egalitatea 18 : 3 = 6.
126. Examinează fgura şi expică cum din ea s-a compus o
expresie de înmulţire şi două expresii de împărţire.
4 · 7 = 28
28 : 4 = 7
28 : 7 = 4
Numeşte numerele egalităţilor. Compară egalitatea de în-
mulţire cu egalităţile de împărţire. Ce vom obţine când produsul
a două numere îl vom împărţi la unul dintre factori?
Dacă a · b = c, atunci cu ce este ega c : a? c : b?
127. Compune şi scrie din fecare expresie şi valoarea ei
câte două egalităţi cu împărţire.
2 · 8 3 · 9 2 · 9 3 · 7
128. 54 – 36 3 · 6 – 11 (11 – 9) · 8 29 – 7 + 9
129*. Masa a 100 l de apă constituie 100 kg, masa a 100 l de
petrol este cu 10 kg mai mică decât a apei, iar a benzinei - cu 14 kg
mai mică decât a petrolului. Care este masa a 100 l de benzină?
130°. Calculează şi scrie expresiile cu valorile 18, 21 şi 27
(astfel de expresii sunt 6 în total).
2 · 9 3 · 7 – 3 2 · 6 + 15 3 · 6
48 – 21 17 + 8 3 · 7 – 7 40 – 19
131°. Într-o livadă sunt trei rânduri de meri. Într-un rând sunt
26 meri, în al doilea – cu 5 meri mai mult, iar în al treilea – cu
7 meri mai puţin decât în al doilea. Câţi meri sunt în al treilea
rând?
22 22
132. Compune şi scrie o egalitate de împărţire la 2 din feca-
re expresie şi valoarea ei.
2 · 4 2 · 7 2 · 9
133. Citeşte tabelele împărţirii la 2 şi la 3.
4 6 8 10 12 14 16 18 : 2

6 9 12 15 18 21 24 27 : 3
134. 10 : 2 + 25 21 : 3 + 18 12 : 3 + 8
18 : 2 – 9 27 : 3 – 0 24 : 3 + 26
135. 1) Mama a împărţit egal 12 grivne la trei fice. Câte
grivne a primit fecare fetiţă?
2) Compune problema inversă.
136. S-au cules 26 castraveţi. 8 castraveţi au fost mâncaţi la
prânz iar restul au fost distribuiţi în mod egal în trei borcane şi
au fost puşi la murat. Câţi castraveţi sunt în fecare borcan?
137°. 1) S-au turnat 10 l lapte în ulcioare a câte 2 l. Câte
ulcioare au fost umplute cu lapte?
2) Alcătuieşte şi rezolvă problema inversă a operaţiei de în-
mulţire.
138°. õ + 48 = 64 80 – õ = 18
õ – 36 = 54 3 · õ = 27
139. Din egalitatea 3 · 5 = 15 compune două egalităţi la
împărţire.
140. 1) Explică cum a fost compus tabelul înmulţirii cu 4 şi
tabelul împărţirii la 4.
4 · 2 3 4 5 6 7 8 9
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
8 12 16 20 24 28 32 36 : 4
2) Memorează tabelele.
3) Calculează, aplicând tabelele.
23 23
20 : 4 + 24 4 · 9 – 18 36 : 4 + 1
32 : 4 – 8 4 · 2 + 42 4 · 8 – 1
4 · 4 – 14 20 : 4 – 0 28 : 4 · 0
4 · 7 + 55 24 : 4 : 2 4 · 6 + 0
141. Trei cumpărători au cumpărat câte 4 kg morcovi. După
aceasta, în sac au rămas 38 kg. Câte kilograme de morcovi au
fost la început în sac?
Au fost cumpăraţi mai mulţi sau mai putini morcovi decât
au rămas? Afaţi cu cât.
142. Masa curcii este 3 kg, masa purcelului este cu 7 kg
mai mare, iar masa măgăruşului - 30 kg. Care este masa purce-
lului şi a măgăruşului împreună?
3 kg Cu 7 kg mai
mare
30 kg
La care întrebări se poate răspunde, reieşind din condiţia
problemei?
143. Numărul necunoscut s-a înmulţit cu 4 şi s-a obţitut 28.
Afaţi numărul necunoscut.
Rezol var e:
Notăm numărul necunoscut cu litera õ. Înmulţindu-l cu
4, obţinem expresia: õ · 4. Acum putem alcătui egalitatea:
õ · 4 = 28. Această egalitate se numeşte ecuaţie.
În ea numărul õ este factor. Să-l afăm: õ = 28 : 4; õ = 7.
Răspuns: numărul necunoscut este egal cu 7.
24 24
144. Alege numerele astfel, încât inegalităţile să fe adevărate.
5 · 4 > 5 ·  2 · 8 < 2 ·  24 : 3 > 24 : 
145. În bidonul mic sunt 4 l de cvas, iar în cel mare – de 5
ori mai mult. Cîţi litri de cvas sunt în ambele bidoane?
Schimbă întrebarea problemei astfel, încât ultima opera-
ţie din rezolvare să fe scăderea.
146°. õ + 4 = 32 õ : 4 = 8 õ · 4 = 32 õ · 8 = 32
147°. O gospodină a cumpărat 5 băsmăluţe a câte 4 grn
fecare. I-au mai rămas 45 grn. Câţi bani avea gospodina la în-
ceput?
148. 1) Explică cum s-a compus tabelul înmulţirii numărului
5 şi tabelul împărţirii la 5.
5 · 2 3 4 5 6 7 8 9
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
10 15 20 25 30 35 40 45 : 5
2) Memorează tabelele. Verifcă justeţea egalităţii
5 · 7 = 35.
3) Calculează, folosind tabelele.
5 · (8 : 4) 25 : 5 · 7 30 : 5 + 45 5 · 9 – 9
5 · 2 + 42 15 : 5 · 9 40 : 5 – 8 40 : 5 : 4
149. Pentru prepărarea micului dejun s- au cheltuit în cantină 25
kg cartof, 5 kg ceapă, iar morcovi – de 5 ori mai puţin decât cartof
şi ceapă împreună. Câte kilograme de morcovi s-au cheltuit?
150. Caietul costă 4 grn, iar cartea – de 5 ori mai mult. Cât
costă în total caietul şi cartea?
?
4 grn
de 5 ori
mai mult
25 25
151. Compune şi rezolvă probleme după fguri.
1) 16 l
?
4 l
2)
Cu cât...?
152. Afaţi un sfert din numărul 24, a cincea parte a numărului 40.
153*. Construieşte segmentul cu lungimea de 13 cm şi îm-
parte-l astfel, ca o parte să constituie 3 cm, iar fecare parte
ulterioară - 2 cm.
154°. 2 m de satin costă 18 grn, iar 1 m cit - 4 grn. Cu câte
grivne este mai scump un metru de satin decât un metru de cit?
155°. 47 + 36 31 – 18 + 5 5 · 7 + 50
45 – 19 45 : 5 – 8 (24 + 12) : 4
(12 – 8) · 5 72 – (13 – 7)
156. Înlocuieşte adunarea cu înmulţirea. Din produs, com-
pune şi calculează expresia de împărţire la 6.
6 + 6 + 6 + 6 + 6
157. Explică cum s-au compus tabelele înmulţirii cu numărul
6 şi a împărţirii la 6. Spune-le pe de rost.
6 · 2 3 4 5 6 7 8 9
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
12 18 24 30 36 42 48 54 : 6
158. 6 · 7 – 34 (36 + 18) : 6 24 : 6 · 5
86 – 6 · 4 36 + 18 : 6 42 : 6 – 7
(80 – 32) : 6 58 – 36 : 6 6 · 4 : 3
26 26
159. Mama a sadit 5 rânduri de căpşuni, câte 6 tufe în f-
ecare, iar Ionela – 18 tufe. Câte tufe au sădit în total mama şi
Ionela?
160. Alcătuieşte şi rezolvă probleme după scrierile prescurtate.
1)
2)
Cu cât...?
161. õ · 6 = 30 õ + 6 = 20 24 : õ = 6 õ : 3 = 6
õ : 6 = 6 õ – 6 = 20 24 – õ = 6 24 : õ = 8
162*. Lilia a scris o cifră. La ea a mai scris o asemenea ci-
fră. De la numărul scris a scăzut 18 şi a obţinut 37. Ce cifră a
scris Lilia iniţial?
163°. În poloboc erau 30 l apă. Pentru udarea forilor de pe
strat s-au folosit 3 găleţi de apă a câte 6 l. Câţi litri de apă au
rămas în poloboc?
164°. Calculează, dacă à = 6.
à + à · 5 36 – 24 : à à + 42 : à (à + 9) : 5
165. 16 + 8 34 – 10 44 + 10 8 · 6
+ 12 : 6 : 6 – 12
: 6 · 5 + 8 : 4
166. Numeşte unităţile de măsură ale timpului de la cea mai
mare până la cea mai mică: ora, ziua, secolul, luna, anul, săptă-
mâna, secunda, minuta.
167. 1) Cum se determină timpul?
1 secundă - timpul necesar pentru pronunţarea denumirii
unui număr de două cifre.
27 27
1 zi = 24 ore 1 oră = 60 min 1 min = 60 s
2) Câte rotaţii face în decursul unei zile orarul?
3) În cât timp minutarul ceasornicului face o rotaţie completă?
168. 1) Scrie câte ore şi minute arată fecare ceasornic.
2) Scrie ce oră vor indica aceste ceasornice peste 10 min;
peste 20 min.
169. Lecţia durează 40 min. Când se termină prima lecţie
care a început la ora 8 şi 30 min? Când se termină a doua lecţie,
dacă pauza dintre prima şi a doua lecţie constituie 10 minute?
170*. Amplasează parantezele astfel, ca egalităţile să fe
adevărate.
6 · 4 – 2 = 12 45 – 10 – 7 = 42 18 : 3 · 2 = 3
6 – 2 · 3 = 12 50 – 25 : 5 = 5 18 : 3 · 2 = 12
171. 1) Preţul caietului este de 2 grn. Cât costă 6 astfel de
caiete?
2) Compune şi rezolvă probleme inverse.
172°. 24 : 6 + 9 86 – 42 : 6 54 : 6 – 30 : 6
24 + 48 : 6 95 – 35 : 5 32 : 4 + 6 · 8
173°. Mama i-a dat lui Costică 24 grn pentru ca el să cum-
pere 4 brânzoaice. Care este preţul unei brânzoaice?
Compune probleme inverse.
174. 54 – 54 : 6 3 · 8 : 6 36 : 4 + 48 : 6
(54 – 54) : 6 24 : 3 : 8 30 : 6 + 18 : 6
28 28
175. Compune trei probleme după datele tabelului.
Preţul Cantitatea Costul
6 grn
4 grn
?
4 kg
?
6 kg
?
32 grn
48 grn
176. Au fost cumpărate 4 jucării cu preţul de 6 grn. În total
s-au plătit 24 grn. Explică care mărime afăm atunci, când cal-
culăm fecare expresie.
6 · 4 24 : 6 24 : 4
Pentru a afa costul, trebuie de înmulţit preţul cu cantitatea.
Pentru a afa cantitatea, trebuie de împărţit costul la preţ.
Pentru a afa preţul, trebuie de împărţit costul la cantitate.
177. S-au cumpărat 4 m de panglică roşie - galbenă - albas-
tră la preţul de 3 grn pentru 1 m. Ce rest au primit din 20 grn?
178. 56 + õ = 84 48 – õ = 22 47 – õ = 18
õ – 53 = 38 õ + 24 = 63 õ – 47 = 18
179°. 24 dm : 8 dm 6 m – 3 dm 3 dm – 2 cm
24 dm : 6 5 dm · 8 3 cm + 6 dm
180°. S-au cumpărat trei pachete biscuiţi ”Oreo” a câte 4 grn şi
bomboane în sumă de 39 grn. Care este costul întregii cumpărături?
181. (Oral.) 1) Care este costul a cinci creioane a câte 3 grn?
2) Câte perechi de ciorapi la preţul de 6 grn pot f cumpărate
de 30 grn?
3) De 12 grn au fost cumpărate 4 kg cartof. Care este preţul
1 kg de cartof?
182. Pentru 5 kg mere s-au plătit 30 grn. Câţi bani trebuiesc
pentru 8 kg de mere?
Preţul Masa Costul
Acelaşi
5 kg
8 kg
30 grn
?
29 29
Pl anul r ezol văr i i :
1) Care este preţul merelor?
2) Cât costă 8 kg mere?
183. Romică a cumpărat pentru sine şi tovarăşul său patru fran-
zele pentru care a plătit 12 grn. Câte grivne costă două astfel de
franzele? Conform scrierii prescurtate, rezolvă şi scrie operaţiile.
4 f. — 12 grn
2 f. — ?
184. 78 – 24 : 6 24 + 18 : 6 24 : 3 + 42 : 6
24 + 30 : 6 6 · 8 + 46 36 : 6 + 6 · 9
185.
>
<
=
46 + 36  46 – 23 18 : 6  3 · 8
45 : 5  45 – 5 35 : 5  42 : 6
186*. Suma a trei numere este egală cu 75. Diferenţa pri-
mului şi celui de-al doilea număr este egală cu 11. Suma primu-
lui şi celui de-al treilea – 56. Afă aceste numere.
187°. 21 – 35 : 5 (55 – 19) : 6 81 + 48 : 6
4 · 5 – 10 : 2 40 – 18 : 3 40 – 18 : 6
188°. Toamna au fost plantaţi pe lângă drum 42 plopi. Tei au
fost plantaţi de 6 ori mai puţin decât plopi, iar stejari – cu 5 mai
mult decât tei. Câţi stejari au fost plantaţi?
189. (Oral.) Efectuează prima operaţie a fecărei expresii.
30 – 42 : 6 30 : 6 – 5 48 – (13 – 6)
(90 – 42) : 6 24 : 6 – 2 24 : (6 – 2)
190. Masa gâştii este 5 kg. Care este masa a patru astfel de
gâşte?
191. Masa a şase colete identice este 18 kg. Care este
masa a patru astfel de colete?
Rezol var e:
1) 18 : 6 = 3 (kg)
2) 3 · 4 = 12 (kg)
Explică despre ce ai afat cu ajutorul fecărei operaţii.
30 30
192. În 6 bidoane identice sunt 24 l de apă. Câţi litri de apă
sunt în şapte astfel de bidoane? Cercetează scrierea prescurta-
tă a problemei şi rezolv-o. Scrie operaţiile.
6 b. — 24 l
7 b. — ?
193. Numeşte factorii din fecare expresie, apoi afă produ-
sul.
2 · (4 + 3) 6 · (24 : 3) (51 – 45) · 4 (12 : 2) · 5
Model . Expresia 2 · (4 + 3). 2 — primul factor, (4 + 3) —
al doilea factor, 14 — produsul.
194. õ – 40 = 60 õ + 4 = 6 õ – 16 = 25
195. În expresia 12 : 2 + 2 · 2 pune parantezele astfel, ca
după calcule să obţinem: a) 6; b) 2.
196*. Tata, ful şi fica au împreună 45 ani. Câţi ani vor avea
ei împreună peste 7 ani?
197°. Tata a cumpărat 18 kg cartof, amplasaţi în 6 pungi
identice. Fiul i-a ajutat să ducă două pungi. Câte kilograme de
cartof a dus ful?
198°. După datele tabelului, compune şi calculează expresiile.
Descăzutul 6 · 7 36 : 4 42 : 6 45
Scăzătorul 6 : 3 18 : 6 24 – 18 81 – 57
Model . 6 · 7 – 6 : 3 = 42 – 2 = 40.
199. (Oral.)
+ 35
45 : 5
6
.
7
4
.
7
73 –
42 : 6
54 : 6
40 : 5
200. Tata are 40 ani, iar mama este cu 4 ani mai tânără
decât el. Câţi ani are ful lor care este de 4 ori mai tânăr decât
mama? Cu câţi ani este mai tânăr ful decât tata?
31 31
201. În decursul a cinci ore de lucru motorul a consumat
30 l de combustibil. Câţi litri de combustibil va consuma acest
motor în decursul a 8 ore de lucru?
202. 1 m – 5 dm 5 cm · 5 3 dm 5 cm : 5
1 m – 5 cm 15 cm : 5 1 dm 2 cm : 3
6 m 4 dm : 8 dm 3 dm : 6 1 m 6 dm – 8 dm
203. 35 – x = 12 43 + x = 81 x + 13 = 57
x – 15 = 37 x : 4 = 8 x · 6 = 42
204*. Pune între cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semnele adu-
nării şi scăderii astfel încât valoarea expresiei obţinute să fe
egală cu 100.
205°. Scrie şi calculează expresiile.
1) Câtul numerelor 48 şi 8 de-l micşorat de 2 ori.
2) De mărit produsul numerelor 3 şi 8 cu 27.
3) De micşorat suma numerelor 25 şi 57 cu câtul 54 : 6.
4) De micşorat numărul 70 cu diferenţa numerelor 67 şi 39.
206°. În şase lădiţe identice sunt 30 kg lămâi. Care este
masa lămâilor în patru astfel de lădiţe?
207. Alcătuieşte egalitate de împărţire la 7 din fecare expre-
sie de înmulţire şi valoarea ei.
7 · 3 7 · 6 7 · 9
208. Explică cum s-au obţinut rezultatele tabelelor înmulţirii
cu numărul 7 şi a împărţirii la 7.
7 · 2 3 4 5 6 7 8 9
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
14 21 28 35 42 49 56 63 : 7
209. Spune din memorie tabelele înmulţirii cu numărul 7 şi a
împărţirii la 7. Cum de verifcat că 28 : 7 = 4?
210. 7 · 6 + 7 · 4 21 : 3 · 6 60 – 63 : 7
(35 – 28) · 5 7 · (6 : 2) 81 – 56 : 7
(68 – 26) : 7 35 – 14 : 7 50 + 42 : 7
32 32
211. Un tractor consumă în decursul a 6 ore de lucru 42 l
de combustibil. Câţi litri de combustibil va consuma acest trac-
tor în 8 ore de lucru?
212. În o lună sunt numai 4 săptămâni complete. Câte zile
are această lună? Cum se numeşte ea?
213*. Utilizând fecare dintre cifre 2, 3, 4, 5 numai o singură
dată, afă două numere din două cifre, suma cărora să fe cea
mai mare posibilă.
214°. Folosind datele tabelului, scrie şi calculează expresiile.
Deîmpărţitul 24 40 + 9 17 + 18 45 36 : 4 6 · 3
Împărţitorul 6 7 7 13 – 8 3 2
215°. O echipă poate monta patru case de vacanţă în 28 zile.
Câte astfel de case poate monta această echipă în decursul a 63 zile?
216. (Oral.) 7 · 4 7 · 8 7 · 5 7 · 9 45 – 15
– 14 – 26 + 10 + 16 : 6
: 2 : 6 : 5 – 23 · 7
217. Calculează expresia k : 7, dacă k primeşte următoa-
rele valori: 28, 42, 49, 56.
218. Numărul 54 a fost micşorat cu un număr necunoscut şi s-a
obţinut 32. Afaţi numărul necunoscut. (Compune şi rezolvă o ecuaţie).
219. Examinează rezolvarea a două probleme, fecare din-
tre ele conţinând date literale.
1) De pe un strat s-au cules 6 bostani, iar de pe altul – à
bostani. Toţi bostanii au fost puşi în mod egal în două lăzi. Câţi
bostani sunt în fecare ladă?
6 + à — s-au cules de tot bostani;
(6 + à) : 2 — s-au pus atâţea bostani într-o ladă.
Răspuns: (6 + à) : 2 bostani.
2) De pe un strat s-au adunat k dovleci, de pe altul – de 3
ori mai mulţi. Toţi dovlecii au fost puşi în mod egal în două lăzi.
Câţi dovleci au fost puşi într-o ladă?
33 33
k · 3 — s-au adunat dovleci de pe un strat;
k + k · 3 — s-au adunat dovleci de pe ambele straturi;
(k + k · 3) : 2 — s-au pus dovleci în o ladă.
Răspuns: (k + k · 3) : 2 dovleci.
Dacă condiţia problemei conţine date literale, atunci răs-
punsul se scrie în formă de expresie.
220. Într-un sac sunt à kg mere, iar într-un paner - de 6 ori
mai puţine. Câte kilograme de mere sunt în total în sac şi paner?
221. Un tâmplar trebuie să confecţioneze o ramă în 50 min,
însă el o face în 43 min. Cât timp va economisi tâmplarul con-
fecţionând 9 astfel de rame?
222*. Folosind fecare dintre cifrele 1, 2, 3, 4 numai o singu-
ră dată, scrie două numere de două cifre fecare, a căror dife-
renţă să fe cea mai mică posibilă.
223°. Conform tabelului, scrie şi calculează expresiile.
Componentele
operaţiilor
(17 +7) şi 6 7 şi (11 – 7) 7 · 5 şi 28 : 4
De afat câtul produsul diferenţa
224°. 1) În patru lăzi identice sunt 24 kg biscuiţi.
Ce cantitate de biscuiţi este în şapte astfel de lăzi?
2) Alcătuieşte şi rezolvă problema inversă, al cărei răspuns să fe 24.
225. (Oral.)
(65 – 58) · 4 (84 – 42) : 7 57 – 7 · 8
+ 28 · 6 · 6
: 7 + 24 + 10
226. à + à + à + à = à · 4. De afat produsul dacă
à = 7.
227. Masa unei bare de lemn este à kg, iar masa unei bare
de metal, cu aceleaşi dimensiuni ca a celei de lemn, este de 8
ori mai mare. Care este masa barei de metal? Cu câte kilograme
masa barei de metal este mai mare decât masa celei de lemn?
34 34
228. Un poştaş a introdus într-o cutie poştală 3 reviste, o
broşură şi 12 ziare. De câte ori mai multe ziare a pus poştaşul
în cutie decât reviste şi broşuri luate în total?
229. Calculează. Subliniază al doilea termen în expresiile în
care ultima operaţie este cea de adunare.
5 · 9 + 15 80 – 7 · 7 7 · 8 + 36 : 6
20 + 7 · 9 (18 – 12) · 7 40 – 5 · 4
230*. Numărul 8 poate f descompus în doi termeni în dife-
rite moduri. Care pereche a astfel de termeni are produsul cel
mai mare? Care – cel mai mic?
231°. õ – 7 = 20 õ + 6 = 14 13 – õ = 9
46 – õ = 21 15 + õ = 40 27 – õ = 17
232°. S-au cumpărat 5 kg castraveţi, 9 kg roşii şi 7 kg mere.
De câte ori mai puţin s-au cumpărat mere decât legume?
233. Pentru care valori ale lui à = 14, 21, 28, 42, 56, 63
inegalitatea à : 7 > 6 este adevărată?
234. Masa unui pepene verde este 12 kg, iar masa unui pe-
pene galben este cu 9 kg mai mică. De câte ori masa pepenului
verde este mai mare decât masa pepenului galben?
235. Primul număr este à, al doilea - cu 30 mai mare. De
câte ori primul număr este mai mare decât al doilea?
236. În 6 zile bunica a împletit 3 perechi de mănuşi. În câte
zile bunica va împleti încă două perechi de mănuşi, dacă va lu-
cra cu acelaşi spor?
237*. Scrie toate numerele de două cifre cu ajutorul cifrelor
4, 5, 7, 8 care încep cu cifra 4 sau 8. Pe cel mai mare împrej-
muiţi-l cu o linie, pe cel mai mic subliniază-l.
238°. Compune şi calculează expresiile conform tabelului.
à 42 63 54 56 48 49 36
k 7 7 6 7 6 7 6
a : k
35 35
239°. Pentru producerea a 7 kg de zahăr s-au folosit 42 kg
sfeclă de zahăr. Câte kilograme de sfeclă trebuie pentru a pro-
duce 9 kg de zahăr?
240. (Oral.) Alege câte două valori ale lui à pentru care ob-
ţinem inegalităţi adevărate.
à · 6 > 40 72 – à · 7 < 20 24 + 56 : à > 30
241. Din expresiile şi valorile lor numerice, alcătuiţi egalităţi
adevărate.
7 · 7 + 7 (2 + 5) · 7 8 : 4 · 7
63 – 21 : 7 48 – 8 : 2 3 · 3 · 3
49 56 14 27 60 44
Exempl u: 7 · 7 + 7 = 56.
242. Într-un pavilion de carte s-au vândut până la prânz şapte
ilustrate identice pentru care s-au plătit 42 grn. După pauza de
prânz s-au mai vândut cinci ilustraţii cu acelaşi preţ. Câte grivne
au primit în total pentru ilustraţiile vândute în decursul zilei?
243. În tabăra sportivă au sosit 24 fotbalişti, iar voleibo-
lişti – de à ori mai puţini. Cu câţi mai mulţi fotbalişti au sosit
decât voleibolişti?
244*. Pune între numerele 2, 3, 4, 5 semnele de operaţii şi
paranteze în aşa fel, ca valoarea expresiei obţinute să fe 2.
245. Alege numere şi scrie egalităţi adevărate.
42 este mai mare decât 7 de  ori; 7 este mai mic decât 35 cu ;
7 este mai mic decât 35 de  ori; 54 este mai mare decât 6 de  ori.
246°. 28 : 7 + 49 7 · 3 + 7 · 6 70 – 56 : 7
7 · 6 + 7 · 2 42 : (12 – 5) 63 – 63 : 7
247°. Niculuţă avea à caiete în pătrăţele, iar în linii - de 2 ori
mai multe. Cu câte caiete în linii erau mai multe decât în pătrăţele?
248. (Oral.) Afă factorii necunoscuţi.
õ · 2 = 12 õ · 3 = 15 4 · õ = 20
36 36
249. 1) Verifcă.
Expresia a = 5 a = 50 a = 42
23 + a 28 73 65
76 – a 71 26 34
2) Calculează (Oral).
Expresia
a = 3 a = 30 a = 15
a + 54
69 – a
250. õ + 3 = 18 õ · 3 = 18 4 · õ = 36
251. Alcătuieşte şi rezolvă o problemă după tabel.
Preţul Cantitatea costul
acelaşi
7 kg
9 kg
21 grn
?
252. 18 l suc de tomate au fost turnate în şase borcane.
Câte astfel de borcane sunt necesare pentru a turna încă 24 l
suc?
253. 56 : 7 + 22 22 – 56 : 7 63 : 7 : 3
(14 + 28) : 7 14 + 28 : 7 (35 + 7) : 7
42 : 6 – 7 56 – 28 : 7 (28 + 14) : 7
254*. Construieşte un dreptunghi a cărui lăţime este egală
cu 3 cm şi care poate f împărţit în 4 pătrate egale. Afă perime-
trul acestui dreptunghi.
255°. Şapte băieţi au împărţit între ei în mod egal 35 nuci.
Câte nuci au primit doi băieţi?
256°. Găseşte egalităţile neadevărate, corectează greşelile şi scrie-le.
65 – 3 = 35 90 – 9 = 99 21 – 8 = 3
35 : 5 + 2 = 9 35 : (5 + 2) = 5 20 – 6 : 2 = 7
37 37
100 – 0 = 10 60 – 3 = 67 21 – 5 = 16
257. Copie, introducând semnele operaţiilor necesare.
7  6 = 42 63  7 = 56 48  6 = 8
7  6 = 13 63  7 = 9 48  6 = 54
258. Compune ecuaţii şi rezolvă-le.
1) Ce număr trebuie mărit cu 6 pentru a obţine 30?
2) Ce număr trebuie mărit de 6 ori pentru a obţine 30?
259. Compune o problemă după tabel. Rezolv-o.
Masa unei lăzi Cantitatea Masa totală
aceeaşi
7 lăzi
9 lăzi
35 kg
?
260.
>
<
=
5 · 6 – 5 > 20 56 : 7 – 7  5
27 : 3 + 2  10 63 : 7 + 7  14
42 : 7 · 3  18 48 : 6 : 2  4
261*. Desenează un cerc cu raza 3 cm. Construieşte în el
două triunghiuri cu latură comună, iar vârfurile pe circumferinţă.
262°. 63 : 7 – 5 6 · 7 + 7 – 6 (18 + 36) : 6
48 : 6 : 4 50 – 20 : 5 73 – (13 – 8)
263°. La un gater s-au adus 40 butuci de brad, 24 butuci de
arţar, iar de stejar – de 5 ori mai puţin decât de brad. Câţi butuci
s-au adus în total?
264. Înlocuieşte adunarea cu înmulţirea. Afă produsul şi al-
cătuieşte egalitatea de împărţire la 8.
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8
265. Explică cum s-a compus tabelul înmulţirii numărului 8
şi tabelul împărţirii la 8.
8 · 2 3 4 5 6 7 8 9
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
16 24 32 40 48 56 64 72 : 8
38 38
266. Calculează, aplicând tabelele.
8 · 9 + 28 12 + 8 · 5 60 – 8 · 4 24 : 4 · 8
64 : 8 – 8 48 – 16 : 8 48 – 24 : 8 32 : 8 · 2
267. Masa unei vulpi este 8 kg, iar masa unui leopard este
de 9 ori mai mare. Ce masă are lupul, dacă ea este mai mică
decăt masa leopardului cu 30 kg?
8 kg
De 9 ori
mai mare
Cu 30 kg
mai mică
268. 30 kg vişine s-au distribuit în mod egal în cinci panere.
Câte astfel de panere sunt necesare pentru a pune în ele 54 kg
vişine?
Cercetează schema şi compune planul soluţionării proble-
mei. Scrie rezolvarea în formă de operaţii separate.
2)
1) 30
54
5
?
?
269. De 30 grn s-au cumpărat 5 jucării identice. Câte astfel
de jucării pot f cumpărate de 18 grn?
5 juc. — 30 grn
? — 18 grn
270*. Construieşte un pătrat şi un triunghi astfel, încât par-
tea lor comună să fe: 1) patrulater; 2) pentagon.
271°. x · 8 = 56 x : 8 = 6 24 : x = 8
x + 8 = 56 x – 8 = 6 24 – x = 8
272°. 56 l de cvas au fost turnate în mod egal în 8 borcane. Câte
astfel de borcane trebuiesc pentru a turna în ele mod egal 42 l cvas?
39 39
273. (Oral.) 8 · 6 56 : 8 72 : 8 8 · 4
– 24 · 4 + 36 + 32
: 4 : 7 : 5 : 8
274. 42 kg prune le-au distribuit în mod egal în şapte lăzi.
Câte kilograme de prune sunt în trei astfel de lăzi?
275. În şapte lăzi au pus în mod egal 42 kg prune. Câte
astfel de lăzi sunt necesare pentru amplasarea în ele a 18 kg
prune? (Compară aceasta problemă cu cea precedentă).
Alcătuieşte o problemă inversă celei precedente, în care
trebuie de afat numărul 42.
276.
>
<
=
56 : 8  56 : 7 54 – 8 · 6  54 – 6 · 8
42 : 7  42 : 6 35 + 8 · 5  48 – 6 · 9
40 : 8  35 : 7 24 – 16 : 8  72 – 8 · 9
277.
Conform fgurii scrie:
1) Triunghiurile obtuzunghice.
2) Triunghiurile dreptunghice.
3) Triunghiurile ascuţitunghice.
4) Triunghiurile isoscele.
5) Triunghiul echilateral.
 Construieşte pătratul a cărui latură este egală cu latura
triunghiului echilateral. Înseamnă pătratul cu litere.
278*. Restabileşte ecuaţiile iniţiale.
... = 8 ... – 24 = ... ... = 48
x = 48 : 8 x = ... x = ... + ...
x = 6 x = 30 x = 58
40 40
279°. În şase cutii identice sunt 24 lumânări. Câte lumânări
sunt în opt astfel de cutii?
280°. x – 25 = 40 x + 25 = 40 100 – x = 63
281. (Oral.)
8 40
6 72 5 64
· 8 – 24 : 8 + 24 7 24 4 32
3 56
282. Finalizează calculul. Răspunde la întrebări.
24 : 3 = 8 48 : 8 =  56 : 7 = 
3 · 8 =  8 · 6 =  7 ·  = 
24 : 8 =  48 :  =  56 :  = 
Ce vom obţine, când: 1) înmulţim împărţitorul cu câtul? 2)
deîmpărţitul îl împărţim la cât?
Dacă à : b = c, atunci cu ce este egal b · c? a : c?
283. Compune şi rezolvă problema după tabel.
Norma consumului
de stofă la 1 rochie
Cantitatea
de rochii
Stofa con-
sumată
aceeaşi
8
?
24 m
27 m
284. 1) Numărul necunoscut a fost micşorat de 3 ori şi s-a obţi-
nut 9. Afă numărul necunoscut. Examinează rezolvarea problemei.
Rezol var e:
Notăm numărul necunoscut cu litera õ. Alcătuim ecuaţia:
õ : 3 = 9.
În această ecuaţie numărul necunoscut õ este deîmpărţitul. Să-l afăm.
õ = 3 · 9
õ = 27
Răspuns: numărul necunoscut este egal cu 27.
2) Compune şi rezolvă o problemă asemănătoare.
41 41
285. În fecare zi unei vaci i se dădeau 24 kg siloz şi tot atâ-
ta siloz se dădeau la opt oi în mod egal. Cu câte kilograme de
siloz se dădeau mai mult la vacă decât la o oaie într-o zi?
286*. O grădiniţă de copii a primit bani pentru achiziţionarea
mingilor. Dacă se vor cumpăra 5 mingi, atunci vor rămânea încă
10 grn, iar dacă - 8 mingi, atunci nu vor ajunge 14 grn. Câţi bani
a primit grădiniţa pentru mingi?
287°. x + 2 = 18 x · 2 = 18 x : 2 = 8
x · 4 = 32 x : 8 = 4 x + 8 = 32
288°. Pentru prepararea a şase porţii identice de omletă
s-au folosit 12 ouă. Câte astfel de porţii de omletă pot f prepa-
rate din 18 ouă?
289. (Oral.) Alege numerele astfel, ca inegalităţile şi egali-
tăţile obţinute să fe adevărate.
6 · 8 >  · 6 4 · 8 = 8 ·  8 · 5 + 8 = 8 · 
290. Două grupe de elevi plantau copaci. În prima grupă
erau 4 elevi, iar în a doua – 5. Prima grupă a plantat 24 de co-
paci, iar a doua – 25. Care grupă a lucrat mai bine?
I ndi caţ i e. Pentru a răspunde la întrebarea problemei, afă
câţi copaci a plantat un elev din fecare grupă.
291. Un meşter a confecţionat în 8 ore 48 piese, iar elevul
în 4 ore - 8 astfel de piese. De câte ori mai multe piese a con-
fecţionat într-o oră meşterul decât elevul?
Schimbă întrebarea în aşa fel, încât ultima operaţie a re-
zolvării să fe adunarea.
292. La o construcţie lucrau k femei, iar bărbaţi - de 6 ori
mai mulţi. Cu câte femei erau mai puţine decât bărbaţi?
Rezol var e:
k — femei;
k · 6 — bărbaţi ;
Cu (k · 6 – k ) mai puţine femei decât bărbaţi.
Răspuns: Cu (k · 6 – k) mai puţine femei.
Calculaţi oral, dacă k = 8.
42 42
293. 8 · 8 + 8 56 : 8 + 1 48 : 8 + 30
36 : 6 + 50 18 : 2 + 39 72 : 8 + 9
294*. Petrică şi Mircea citeau cărţi care aveau câte 100 de
pagini. Lui Petrică i-au rămas de citit 60 de pagini. Mircea a citit
mai întâi 24, iar apoi – încă 22 de pagini. Cine dintre ei a citit
mai multe pagini şi cu cât?
295°. Pentru coaserea a şase şorţuri identice, croitoreasa
cheltuieşte 12 m de ţesetură. Câte astfel de şorţuri pot f cusute
din 18 m ţesătură?
296°. x · 4 = 8 x : 4 = 8 x – 4 = 8 48 : x = 8
297. Schimbă adunarea cu înmulţirea. Calculează şi alcătu-
ieşte egalitate de împărţire la 9.
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9
298. Explică cum sunt compuse tabelele înmulţirii numărului
9 şi a împărţirii la 9.
9 · 2 3 4 5 6 7 8 9
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
18 27 36 45 54 63 72 81 : 9
299. Calculează, aplicând tabelele.
9 · 8 + 9 · 3 2 + 7 · 9 54 : 6 · 9
81 : 9 – 9 (100 – 55) : 9 27 + 27 : 9
2 · (3 · 3) 39 + 49 : 7 (81 – 54) : 9
300. Masa curcanului este 9 kg, iar a gâştii – 6 kg. Care
este masa totală a trei astfel de gâşte şi 8 curcani?
301. Compune şi rezolvă ecuaţiile.
1) Numărul necunoscut x a fost mărit de 9 ori şi s-a obţinut
72. Afaţi numărul necunoscut.
2) Numărul necunoscut a fost micşorat de 3 ori şi s-a obţinut
9. Afaţi numărul necunoscut.
3) La numărul necunoscut s-a adunat 16 şi s-a obţinut 84.
Afaţi numărul necunoscut.
43 43
302*. Din patru pătrate identice s-a compus un pătrat mare.
Afă perimetrul lui, dacă perimetrul pătratului mic este 8 cm. De-
senează pătratul mare şi un pătrat mic.
De câte ori suma perimetrelor pătratelor mici este mai
mare decât perimetrul pătratului mare?
303°. 9 · 4 + 9 · 6 9 · 8 – 4 (2 + 7) · 9 66 – 39
9 · 5 + 9 · 5 2 + 7 · 9 63 : 7 : 3 18 + 81
304°. Două surori şi fratele mai mic au lipit împreună 24 col-
ţunaşi. Surorile au lipit câte 9 colţunaşi. Câţi colţunaşi a lipit fra-
tele?
305. (Oral.) 9 · 9 54 : 9 9 · 7 45 : 9
– 41 · 3 – 15 · 8
: 8 – 9 : 8 – 6
306. La ce număr trebuie împărţit 42 pentru a obţine 7?
Compune ecuaţia şi rezolv-o.
307. La un magazin s-au adus 60 radio-casetofoane porta-
bile cu căşti (walkmani ). În decursul a 9 zile s-au vândut câte 6
walkmani zilnic. Câte walkmani au mai rămas de vândut?
308. Într-o livadă erau 36 pruni, iar peri - de 4 ori mai puţini.
Meri în livadă sunt cu 16 mai mulţi decât pruni şi peri luaţi îm-
preună. Câţi meri sunt în livadă?
309. Alcătuieşte expresiile şi afă valorile lor.
1) Primul termen este 42, iar al doilea este câtul numerelor
21 şi 7.
2) Deîmpărţitul este 42, iar împărţitorul este diferenţa nume-
relor 30 şi 24.
3) De afat diferenţa produselor numerelor 7 şi 7, şi a nume-
relor 8 şi 5; 8 şi 7, şi a numerelor 4 şi 5.
4) Afă suma câturilor numerelor 64 şi 8, şi a numerelor 54 şi
6; 48 şi 8, şi 24 şi 8.
310. 18 – x = 2 18 : x = 2 x : 2 = 9 x · 9 = 81
311*. Scrie trei numere, fecare din ele să fe divizibil cu 2;
cu 3; cu 2 şi cu 3.
44 44
312°. În două panere erau 20 pere. După ce din primul pa-
ner s-au luat 4 pere, în ambele panere erau acelaşi număr de
pere. Câte pere erau în fecare paner la început?
313°. 42 : 7 + 17 20 + 9 · 5 (36 + 12) : 6
56 – 42 : 7 24 – 9 : 3 36 + 12 : 6
314. (Oral.) Până la Anul Nou au rămas 8 săptămâni şi 4
zile. Câte zile au rămas până la Anul Nou?
315. (Oral.) Examinează datele numerice şi răspunde la în-
trebări.
35 kg 5 kg 2 kg
1) Care este masa oii şi a doi astfel de gânsaci?
2) De câte ori masa oii este mai mare decât masa gânsacu-
lui şi a raţei împreună?
3) Cu câte kilograme masa gânsacului şi a raţei este mai
mică decât masa oii?
316. Compune o problemă conform expresiei 36 + 36 : 4.
317. Masa oii este de 32 kg, iar masa curcanului – de 4 ori
mai mică. Care este masa a nouă astfel de curcani?
Ce este mai greu: nouă astfel de curcani sau două oi?
Explicaţi cu câte kilograme.
318. La primul război de ţesut femeia-maistru a ţesut într-o
oră 4 m pânză, iar la al doilea – cu 3 m mai mult. În câte ore la
al doilea război ea va confecţiona 56 m de pânză, dacă va lucra
cu aceeaşi productivitate?
Cu câţi metri de pânză mai puţin în acest timp feme-
ia-maistru ar f confecţionat la primul război?
45 45
319*. Aurelia are 25 nuci. Câte nuci trebuie să dea ea frate-
lui ca ei să-i rămână cu 9 nuci mai multe decât va avea fratele?
320°. 1) Numerele 8 14 18 9 18 27 18 36 72 81
De afat
jumătate o treime a noua parte
2) Afă o treime din 2 dm 4 cm.
321°. Pentru 9 kg de dovleci s-au plătit 72 grn. Cât costă 5
kg de aşa dovleci?
322. (Oral.) Micşorează 36 m de 9 ori; afă a noua parte din
45 kg; afă de câte ori 9 este mai mic decât 72; rezolvă ecuaţia
õ · 9 = 72.
323. 18 + 36 : 9 54 : (6 + 3) 63 : 9 · 3 38 + 57
72 – 27 : 9 54 : 6 + 3 63 + 9 · 3 91 – 19
324. Ionel a prins à bibani, iar Romică b bibani. Scrie cu aju-
torul expresiilor răspunsurile la întrebări.
1) Câţi bibani au prins ambii băieţi în total?
2) Cu câţi mai mulţi bibani a prins Ionel?
3) De câte ori mai mulţi bibani a prins Ionel?
46 46
325. Într-o grupă de turişti sunt 36 de bărbaţi şi 27 femei. Ei s-au
aşezat în luntre a câte 9 persoane în fecare. Câte luntre erau?
Rezolvă problema prin două procedee.
1 procedeu: al 2-lea procedeu:
( + ) :   :  +  : 
326. Într-un poloboc erau 100 l benzină. Din el s-au turnat
în rezervorul automobilului 56 l, iar al motocicletei – de 7 ori mai
puţin. Câţi litri au rămas în poloboc?
327*. Din nouă monede, identice la înfăţişare, una este mai
uşoară (falsă). Cum de-o determinat cu ajutorul a două cântăriri
cu balanţa cu talere fără greutăţi marcate?
328°. Într-un sac sunt 36 kg nuci, iar în altul - 18 kg. Toate
nucile au fost vândute cumpărătorilor, câte 6 kg fecăruia. La
câţi cumpărători s-au vândut nucile?
(Rezolvă problema prin două procedee).
329°. Scrie şi calculează expresiile.
1) De micşorat diferenţa numerelor 90 şi 18 de 9 ori.
2) De mărit 40 cu produsul numerelor 9 şi 6.
3) De micşorat câtul numerelor 81 şi 9 de 3 ori.
4) De afat suma câturilor numerelor 72 şi 8, şi a numerelor
45 şi 9.
330. (Oral.)
9 · 2
9 · 4
9 · 5
+ 38
42 + 14
38 – 17
75 – 47
: 7
9 · 4
8 · 3
3 · 4
: 6
331. Mama a cumpărat o carcasă de ouă. Câte ouă a cum-
părat mama?
47 47
Explică rezolvarea şi fă concluzia.
1) 5 · 6 = 30 (ouă) 2) 6 · 5 = 30 (ouă)
5 · 6 = 6 · 5
Pentru orice numere a şi b este justă egalitatea
a · b = b · a. această egalitate reprezintă legea comutati-
vă a înmulţirii: de la permutarea factorilor valoarea produ-
sului nu se schimbă.
332*. (Oral.) Rezolvă ecuaţia fără a efectua calcule.
x · 3 = 3 · 7 8 · x = 8 · 9 x · 10 = 10 · 6
333. Calculează, folosind în caz de necesitate legea comu-
tativă a înmulţirii.
3 · 6 · 2 3 · 8 · 3 4 · 9 · 2 4 · 7 · 2
2 · 4 · 9 2 · 8 · 4 3 · 7 · 2 2 · 6 · 4
334. Într-un atelier de croitorie s-a adus stofă în suluri a câte
9 m. În decursul zilei, s-au cheltuit 45 m şi au mai rămas 27 m
de stofă. Câte suluri de stofă au fost aduse în atelier?
Rezolvă problema prin alt procedeu.
335*. Tata are 32 ani, iar fii lui au 8 ani şi 6 ani. Peste câţi
ani vârsta tatei va f egală cu suma vârstelor ambilor fi?
336°. 100 – 5 · 5 5 · 8 – 4 · 7 (45 – 27) : 9
10 + 3 · 8 9 · 4 + 8 · 6 8 · (23 – 16)
337°. La un magazin s-au adus câteva lăzi cu piersici a câte
8 kg. În decursul zilei s-au vândut 46 kg piersici şi au rămas 26
kg. Câte lăzi cu piersici s-au adus la magazin?
338. (Oral.) 63 : 9 29 + 16 16 + 18 3 · 9
+ 7 : 5 : 9 – 3
: 2 · 9 · 8 : 8
– 7 – 27 + 18 · 9
48 48
339. Explică rezolvarea problemei şi egalitatea.
În două blocuri de locuinţe cu patru niveluri, la fecare nivel
sunt câte 3 apartamente cu două odăi. Câte apartamente a câte
două odăi sunt în total în aceste blocuri de locuinţe?
Rezol var e:
1 procedeu: (3 · 4) · 2 = 24 (apart.)
al 2-lea procedeu: 3 · (4 · 2) = 24 (apart.)
(3 · 4) · 2 = 3 · (4 · 2)
Pentru orice numere a, b, c este adevărată egalitatea
(a · b) · c = a · (b · c).
această egalitate reprezintă legea asociativă a înmulţi-
rii: pentru a înmulţi produsul a două numere cu al treilea
număr, se poate înmulţi primul număr cu produsul nume-
relor al doilea şi al treilea.
340. Pune în expresii parantezele în moduri diferite şi efec-
tuează calculele.
4 · 2 · 3 3 · 2 · 5 4 · 2 · 5 4 · 3 · 3
Explică concluzia care rezultă din legile comutativă şi
asociativă ale înmulţirii.
Numerele se pot înmulţi în ordine arbitrară.
Rezultatul înmulţirii nu depinde de ordinea în care
sunt scrişi factorii.
341. x : 8 = 4 x · 3 = 9 24 : x = 4
x – 8 = 4 x + 3 = 9 24 – x = 4
342. Într-un sac erau 50 kg zahăr. După ce s-au turnat în
câteva pachete câte 3 kg de zahăr, în sac au rămas 23 kg. În
câte pachete s-a turnat zahăr?
Compune o problemă după expresia: (25 – 13) : 2.
343. Pentru lecţia de instruire prin muncă s-au adus în cutii
48 bare de plastilină. Au fost folosite la lecţie 4 cutii a câte 6
bare. Câte bare de plastilină au rămas?
344*. Examinează fgura (cercurile sunt micşorate). AD = 5
cm, OB = 3 cm, AO = 7 cm. Afă lungimea segmentului CD.
49 49
345°. La o cantină s-au adus 90 kg cartof şi 30 kg morcovi.
S-au folosit 54 kg cartof şi 18 kg morcovi. Ce a rămas mai mult
şi cu câte kilogrtame?
346°. Alege câte două astfel de valori ale literelor încât in-
egalităţile obţinute să fe adevărate.
m · 8 > 40 a · 5 > 5 · 4 6 · k < 7 · 6
347. Explică ce arată fecare factor şi înlocuiete înmulţirea
cu adunarea. Calculează.
8 · 3 9 · 2 7 · 5 6 · 4
348. Înlocuieşte înmulţirea cu adunarea, calculează şi fă
concluzii.
1 · 4 1 · 6 0 · 5 0 · 7
1 · à = à 0 · à = 0
349. Oare pot f înlocuite produsele 5 · 1
şi 6 · 0 cu adunarea? Conform căror reguli se efectuează în-
mulţirea cu 1 şi 0?
à · 1 = à à · 0 = 0
350. Verifcă îndeplinirea legilor comutativă şi asociativă în
cazul înmulţirii cu 1 şi cu 0 conform fgurilor.
3 · 1 · 4 5 · 0 · 2 5 · 1 · 8 6 · 1 · 9
4 · 2 · 1 7 · 0 · 4 3 · 2 · 0 8 · 6 · 0
351.
>
<
=
35 · 0  23 · 1 45 – 1  45 · 1
84 – 0  84 · 1 63 + 0  63 · 0
44 · 1  44 + 1 74 · 0  74 – 1
50 50
352. Într-un paner erau a kg struguri de vie, iar în altul – de
2 ori mai puţin. Toţi strugurii au fost amplasaţi în mod egal în
patru lăzi. Câte kilograme de struguri sunt într-o ladă?
353. Din 35 kg caise s-au obţinut 5 kg caise uscate fără
sâmburi. Câte kilograme de caise uscate fără sâmburi se vor
obţine din 63 kg caise?
Compune o problemă asemănătoare conform schemei date.
 : ( : )
354*. Dacă tata îi va da fecărui copil al său câte 7 bomboa-
ne, atunci lui îi vor rămânea încă 8 bomboane, iar dacă câte 9
bomboane, atunci bomboane nu-i vor rămânea. Câte bomboa-
ne are tata?
355°. 64 · 0 + 28 58 – 34 · 1 24 · 1 · 0
39 · 1 – 24 (45 + 36) · 0 72 : 9 · 1
356°. 36 kg de macaroane au fost ambalate în 9 pachete
identice. Câte astfel de pachete sunt necesare pentru a mai
ambala 28 kg de macaroane?
357. (Oral.) 8 · 1 · 4 7 · 0 · 6 3 · 0 + 7 34 · 1
6 · 0 + 3 8 · 4 · 0 6 · 2 · 1 34 – 1
358. Din fecare expresie la înmulţire şi valoarea ei compu-
ne câte două egalităţi cu împărţire.
3 · 7 4 · 5 6 · 2 9 · 4
359. 4 · 1 = 4
6 · 1 =  7 · 1 =  3 · 1 = 
4 : 1 =  6 : 1 =  7 : 1 =   : 1 = 
4 : 4 =  6 : 6 =  7 :  =   :  = 1
à : 1 = à à : à = 1
360. 4 · 6 + 18 : 1 3 · 7 + 7 : 7 8 · 1 – 8 : 8
4 · 6 – 18 · 1 8 : 1 + 6 · 0 5 : 5 + 5 · 4
361. S-au cumpărat 6 m de mătase, satin - de 2 ori mai
mult, iar postav - cu 3 m mai puţin decât mătase şi satin luate
împreună. Câţi metri de postav s-au cumpărat?
Compune problema inversă pentru a afa numărul 3.
51 51
362. Compune probleme conform scrierilor prescurtate.
1)
2) Mesteceni — 4
Arţari - de 2 ori mai mulţi decât mesteceni.
Stejari - ?, cu 3 mai puţin decât arţari.
363*. Construieşte dreptunghiul a cărui lăţime este de 3 ori
mai mică decât lungimea şi este egală cu 2 cm. Împarte-l în trei
pătrate egale. Compară perimetrul acestui dreptunghi cu cel al
pătratului obţinut.
364°. Rezolvă ecuaţia.
45 : x = 1 42 : x = 42 x : 34 = 1 x – 34 = 34
38 · x = 38 36 – x = 1 x · 54 = 54 24 + x = 24
365°. Pe o parcelă cresc 15 arbuşti de liliac, pe alta – cu
3 arbuşti mai puţin, iar pe a treia – de 3 ori mai puţin decât pe
prima şi a doua împreună. Câţi arbuşti de liliac cresc pe a treia
parcelă?
366. (Oral.)
0 · 5 · 3 7 · 0 · 4 6 · 2 · 0 8 : 1 · 0
1 · 0 + 3 27 : 9 · 0 34 + 8 · 0 72 : 8 – 0
367. 4 · 0 = 0
0 · 7 = 
8 · 0 = 0 0 : à = 0
0 : 4 = 0
0 : 7 =  0 : 8 = 
atenţie: împărţirea la zero este imposibilă!
368. Compune şi calculează expresiile posibile a · b şi
a : b, dacă a şi b pot primi valorile: 2, 3, 4, 0, 6, 12.
52 52
369. Pe un raft erau 9 cărţi, iar pe altul - de 2 ori mai multe.
Au fost luate 6 cărţi de pe ambele rafturi. Câte cărţi au rămas în
total pe ambele rafturi?
Rezolvă problema prin alte procedee.
370. 1) Compune şi rezolvă probleme şi compară-le.
à) I — 16 m
II — cu 8 m mai puţin
III — ?, de 4 ori mai puţin decât I şi II împreună
b) I — 16 m
II — cu 8 m mai puţin
III — ?, de 4 ori mai puţin decât I şi II împreună
2) Compune probleme despre păsările-longevive conform tabelului.
Pasărea
Durata maximă
de viaţă
Condorul
Acvila
Corbul
Struţul
Lebăda
Mierla
80 ani
80 ani
70 ani
50 ani
25 ani
20 ani
371*. Pe doi arbuşti stăteau 10 vrăbii. După ce pe primul au sosit
încă 5 vrăbii, iar pe al doilea - încă 3, pe ambii arbuşti era acelaşi nu-
măr de vrăbii. Câte vrăbii erau pe fecare arbust la început?
372°. 54 : 9 · 0 54 – 9 · 0 (36 + 0) · 1
42 · 0 : 7 42 · (0 : 7) (36 + 1) · 0
373°. Într-o vază s-au pus 15 fori, în a doua – de 3 ori mai
puţin, iar în a treia – cu 4 fori mai multe decât în a doua. Câte
fori sunt în total în trei vaze?
53 53
exerciţii suplimentare
1. Scrie toate numerele de două cifre în care numărul zeci-
lor şi numărul unităţilor se deosebesc cu 2.
2. Scrie toate numerele de două cifre în care suma zecilor şi
a unităţilor este egală cu 9.
3. Alege numerele şi semnele operaţiilor astfel, încât egali-
tăţile să fe adevărate.
9 ·  = 18 81   = 9 4 ·  + 8 = 28
9 ·  = 72 81   = 72 (18 + ) : 4 = 5
4. Scrie consecutiv expresiile pentu a ajunge în vârful pira-
midei: numărul de sus este suma numerelor de sub el.
?
9
7 4 6
?
7
4 8
3 8
5. Vacanţa de primăvară începe la 24 martie şi se termină la
31 martie. Câte zile durează vacanţa?
6. Viorica a început înviorarea de dimineaţă la ora 7 şi 30
min şi a terminat-o peste 15 min. La ce oră fetiţa a terminat învi-
orarea?
7. Zborul primului aviator-cosmonaut
Iurii Gagarin a început la ora 9 şi 7 min şi
s-a terminat la ora 10 şi 55 min. Cât timp a
durat zborul?
8. S-au semănat 9 kg mazăre, iar au
recoltat – cu 36 kg mai mult. De câte ori
mai mult s-a recoltat mazăre decât s-a se-
mănat?
Iurii Gagarin
54 54
9. Castorul poate să nu respire sub
apă timp de 15 min, iar caşalotul – de 4
ori mai mult. Cu cât mai mult timp poa-
te f sub apă caşalotul decât castorul?
10. Într-un pansionat se odihneau à persoane, iar în al doi-
lea – de 4 ori mai mult. Cu cât mai puţine persoane se odihneau
în primul pansionat decât în al doilea?
11. 28 : x = 7 x : 6 = 9 9 · x = 63
28 – x = 7 x – 6 = 9 9 + x = 63
12. În prima zi expoziţia de desene a copiilor a fost vizitată
de à persoane, ceea ce este de 2 ori mai puţin decât în a doua
zi. Câte persoane au vizitat în total expoziţia în două zile?
13. Compune şi rezolvă expresiile după bloc-schemele:
1) 35 8
9

: ?
?
2) 4 3 9 9 · ·
+ ? ?
?
14. Cercetează fgura şi afă numărul:
1) Triunghiurilor.
2) Patrulaterelor.
3) Pătratelor.
P A B
C
D E F
K M
O
55 55
MIA.
NuMeRaţia NuMeReloR
DE TREI CIFRE
374. 10 beţişoare constituie 1 zece de beţişoare. Numără
zecile de beţişoare.
10 zeci 1 sută
10 zeci de beţişoare constituie 1 sută de beţişoare.
375. Folosind fgurile, numeşte numerele de la 100 până la 110.
o sută unu o sută şase
o sută doi o sută şapte
o sută trei o sută opt
o sută patru
o sută
nouă
o sută cinci
o sută
zece
376. Câte beţişoare sunt reprezentate în fecare fgură?
56 56
377. Citeşte numerele scrise în tabelul de numeraţie.
Sute Zeci unităţi
– 9 8
1 0 1
1 2 1
Câte zeci sunt în numărul 98? Cum se formează numărul
101? Câte sute, zeci, unităţi sunt în numărul 121?
378. Citeşte egalităţile din fecare coloniţă. Fă concluzii des-
pre aceea cum se formează numerele.
99 + 1 = 100 121 – 1 = 120
100 + 1 = 101 120 – 1 = 119
101 + 1 = 102 140 – 1 = 139
109 + 1 = 110 139 – 1 = 138
110 + 1 = 111 151 – 1 = 150
111 + 1 = 112 150 – 1 = 149
Cum de format numărul care urmează după numărul 149?
Cum de format numărul care precedă numărului 160?
379. (Oral.) 135 + 1 181 – 1 169 + 1 180 + 1
140 – 1 180 – 1 170 + 1 190 + 1
380. Numeşte numerele care îl precedă pe fecare dintre
cele date, şi numerele care le urmează.
90, 100, 115, 120, 189
381. S-au plantat 80 copaci. 44 de copaci au fost plantaţi de-a
lungul trotuarului, iar restul – în parc, în patru rânduri cu acelaşi
număr de copaci în fecare. Câţi copaci sunt în fecare rând?
Compune o problemă asemănătoare după expresia
(66 – 18) : 6.
382. 41 – 7 · 5 (82 – 19) : 7 56 : 7 : 4
81 : 9 – 9 3 · 4 + 48 96 – 9 · 4
(84 – 20) : 8 61 – (7 + 9) 5 · (9 : 9)
57 57
383*. Trei scânduri cu lungimile de 8 dm, 6 dm şi 10 dm au
fost bătute în cuie. Care era lungimea scândurii obţinute, dacă
lungimea locurilor de îmbinare (a părţilor duble) este de 2 dm?
2 dm 2 dm
?
384°. Dintr-un sul s-au tăiat câte 9 m stofă pentru trei cum-
părători, după aceasta în el au rămas 27 m. Câţi metri de stofă
au fost în sul?
385°. Afă valoarea expresiei à : 9, dacă à = 18,
à = 45, à = 54, à = 63.
386. 1) Numeşte numerele de la 95 până la 105; de la 157
până la 165.
2) Numeşte numerele, numărându-le cu zecile, de la 70
până la 120; de la 150 până la 190.
387. Descompune în termeni de ordin numerele: 183, 127, 107, 120.
Model : 138 = 100 + 30 + 8, 150 = 100 + 50.
388. 100 + 30 + 5 = 135 100 + 60 + 1 100 + 20
100 + 8 = 108 100 + 40 + 7 100 + 2
100 + 70 = 170 100 + 50 + 9 100 + 4
(Oral.) Rezolvă ecuaţia: 100 + x + 5 = 165.
389. Citeşte numerele în tabelul de numeraţie.
Sute Zeci unităţi
1 0 4
1 4 1
1 9 5
1 9 9
Câte sute, zeci, unităţi sunt în numărul 199?
58 58
390. Examinează desenul şi explică cum s-a format numă-
rul 200.
+
199 + 1 = 200
100 + (99 + 1) = 100 + 100 = 200
391. Examinează egalităţile şi citeşte denumirea numerelor
de ordinul trei.
1 + 1 = 2 10 + 10 = 20 100 + 100 = 200 două sute
2 + 1 = 3 20 + 10 = 30 200 + 100 = 300 trei sute
3 + 1 = 4 30 + 10 = 40 300 + 100 = 400 patru sute
4 + 1 = 5 40 + 10 = 50 400 + 100 = 500 cinci sute
5 + 1 = 6 50 + 10 = 60 500 + 100 = 600 şase sute
6 + 1 = 7 60 + 10 = 70 600 + 100 = 700 şapte sute
7 + 1 = 8 70 + 10 = 80 700 + 100 = 800 opt sute
8 + 1 = 9 80 + 10 = 90 800 + 100 = 900 nouă sute
9 + 1 = 10 90 + 10 = 100 900 + 100 = 1000 o mie
392. Pentru excursie, turiştii au cumpărat câteva cutii de
conserve. După ce au consumat 9 dintre ele, au rămas de 3 ori
mai mult decât au folosit. Câte conserve au cumpărat turiştii?
Înlocuieşte numărul 3 cu numărul 5. Oare se va schimba
planul rezolvării problemei?
393. Calculează. Scrie expresiile în care prima operaţie este
împărţirea.
64 : 8 · 9 18 : 9 + 2 · 8 72 : (13 – 5)
(81 – 18) : 9 8 · 7 + 45 : 5 60 – 40 : 5
394*. Un băiat avea 1 grn şi încă
o monedă. Câte copeici în total putea
avea băiatul?
?
59 59
395°. În atelierul de croitorie erau 54 m stofă. Din 18 m
de stofă au cusut scurte pentru copii, iar din restul - pardesiuri
pentru maturi. Pentru fecare pardesiu au cheltuit câte 4m stofă.
Câte pardesiuri au cusut?
396°. 40 :  > 7 10 = 16 : 4 +  81 :  = 9
36 :  < 5 20 = 9 · 8 –   · 8 = 64
397. 1) Câte beţişoare sunt în fecare rând?
2) Oare sunt notate just cu numere numărul de beţişoare
ale fecărui rând din tabelul de numeraţie? Citeşte numerele.
Sute
(ordinul III)
Zeci
(ordinul II)
unităţi
(ordinul I)
2 3 6
4 3 0
4 0 5
398. Numeşte numărul, în care sunt:
2 sute 3 zeci 7 unităţi; 7 sute 4 zeci; 5 sute 8 unităţi,
5 sute 6 zeci 2 unităţi; 4 zeci 7 unităţi; 9 sute 9 unităţi.
Numeşte pe cel mai mare şi cel mai mic dintre aceste numere.
399. (Oral.) 1 dm = 10 cm 3 dm =  cm
1 m = 100 cm 2 m =  cm
8 m =  cm 9 m =  cm
60 60
400. 1) Citeşte numerele fecărui ordin.
Al III-lea ordin Al II-ea ordin I ordin
o sută
două sute
trei sute
patru sute
cinci sute
şase sute
şapte sute
opt sute
nouă sute
zece
douăzeci
treizeci
patruzeci
cincizeci
şasezeci
şaptezeci
optzeci
nouăzeci
unu
doi
trei
patru
cinci
şase
şapte
opt
nouă
2) Numeşte numerele de trei cifre, formate de numerele de
ordin care sunt subliniate în tabel: cu o linie; cu două linii; linie
ondulată.
3) Numeşte câteva numere formate din două unităţi de ordin
nesubliniate în tabel.
401. Primul strungar confecţionează într-o oră 4 piese, iar al
doilea – 3. Cât timp trebuie să lucreze împreună ambii strungari
pentru a produce 42 astfel de piese?
I ndi caţ i e. Pentru a afa răspunsul, trebuie mai întâi de de-
terminat câte piese confecţionează ambii strungari într-o oră.
402. Lecţia s-a terminat la ora 12 şi 50 min. Când a început
lecţia, dacă durata ei este de 40 min?
Când s-a terminat lecţia precedentă, dacă pauza a durat
20 min?
403°. Câţi copeici sunt în: 1 grn 25 c.? 3 grn? 3 grn 80 c.?
5 grn 07 c.? 9 grn 12 c.?
404°. La o gheretă s-au vândut până la pauza de prânz 9
pachete de lapte, iar după pauză - de trei ori mai mult. Câte pa-
chete de lapte s-au vândut în decursul zilei?
405. Recreaţia a început la ora 9 şi 15 min şi a durat 10
min. Când s-a terminat recreaţia?
61 61
406. Numeşte numărul în care sunt:
1 sută 4 zeci 5 unităţi; 8 sute 4 zeci;
5 sute 4 zeci 7 unităţi; 2 sute 3 unităţi.
407. 1) Adună la trei sute câte 100 până va f o mie.
2) Scade din o mie câte 100 până la patru sute.
3) Numeşte 6 numere consecutive, începând de la o sută
nouăzeci şi şapte; de la trei sute cinci; de la şapte sute.
408. Scrie numerele date în primul tabel. Citeşte numerele,
scrise în al doilea tabel.
Sute Zeci unităţi Sute Zeci unităţi
*** ** **** 7 5 4
* * **** 5 0 8
** **** 2 4 0
**** *** 3 3 3
409. 500 + 30 + 5 200 + 50 600 + 4 900 + 50
600 + 40 + 8 700 + 20 60 + 4 900 + 5
800 + 10 + 2 400 + 30 60 + 40 90 + 5
410. Primul operator culege la calculator într-o oră 3 pagini
de text, iar al doilea – 4. Cât timp trebuie ca ei să lucreze
împreună în acelaşi ritm pentu a culege 49 pagini?
411. Cercetează condiţia şi rezolvarea problemei. Spune la
care întrebare s-a răspuns.
Pr obl emă. Aseară Dănuţ a citit 8 pagini, iar azi - de 4
ori mai multe.
Rezol var e:
1) 8 · 4 = 32 (pag.)
2) 8 + 32 = 40 (pag.)
Răspuns: 40 pagini.
Compune o problemă asemănătoare şi rezolv-o.
62 62
412*. Numeşte 12 numere de trei cifre, folosind cuvintele
expuse în contururi. Care dintre ele este cel mai mare?
două sute
şapte sute
patruzeci
douăzeci
cinci
413°. Construieşte două segmente: primul cu lungimea
de 12 cm, iar lungimea celuilalt să constituie a patra parte din
lungimea primului.
414°. 600 + 60 + 6 40 + 8 900 + 1 90 + 1
700 + 20 + 5 400 + 80 800 + 8 80 + 8
415. Citeşte numerele, scrie în tabelul de numeraţie. Care
dintre ele este mai mare; mai mic?
Sute Zeci unităţi
4 7 7
5 0 6
7 9 0
416. Numeşte cel mai mare număr al fecărei perechi:
235 şi 236, 140 şi 139, 250 şi 205, 700 şi 800, 231 şi 213.
417. Desenează tabelul de numeraţie în caiet. Scrie
numerele în el.
1) 6 sute 8 zeci; 5 sute 2 zeci 7 unităţi; 7 sute 5 zeci 5 unităţi;
2 sute 9 unităţi.
2) trei sute patruzeci şi trei, două sute zece, o sută doisprezece,
şapte sute patru.
418. Explică adunarea şi scăderea numerelor de ordine,
folosind tabelul.
7 + 2 = 9
70 + 20 = 90
700 + 200 = 900
5 + 3 9 – 6 400 + 200
50 + 30 90 – 60 200 + 300
500 + 300 900 – 600 700 – 400
63 63
419. Într-o gospodărie erau 24 tractoare, combine – de 3 ori
mai puţine, iar automobile – de 4 ori mai puţine decât tractoare.
Despre ce afăm calculând expresiile?
24 : 3 24 – 24 : 3 24 : 3 + 24 : 4
24 : 4 24 + 24 : 4 24 : 3 – 24 : 4
420. Într-un magazin s-au adus mingi de fotbal. La fnele
zilei au rămas 28 bucăţi. Au vândut de 4 ori mai puţine mingi
decât au rămas. Câte mingi de fotbal s-au adus?
Înlocuieşte numărul 28 cu numărul 36. Oare se va
schimba planul rezolvării problemei?
421*. Înlocuieşte  cu aşa cifre ca să se obţină egalităţi
adevărate.
 +  =   –  =   –  = 
De ce în cazul egalităţii a treia nu este soluţie?
422°. Rezolvă problemele, alcătuind ecuaţii.
1) Numărul necunoscut a fost micşorat de 6 ori şi s-a obţinut
3. Afă numărul necunoscut.
2) 27 a fost micşorat cu un număr necunoscut şi s-a obţinut 9.
Afă numărul necunoscut.
423°. 50 + 20 500 + 200 600 – 100 700 + 20
90 – 20 900 – 200 600 + 400 700 + 2
424. (Óñíî.) 600 + 100 100 + 70 + 2 100 + 50
1000 – 100 600 + 30 + 1 800 + 20
425.
>
<
=
123 > 107 770  707 1000  110
805  599 93  309 400  380
699  701 509  801 680  608
426. Scrie numerele în ordine crescândă: 198, 802, 208,
1000, 34, 303, 999, 284, 248, 981, 102, 25.
427. Scrie cu cifre numerele: două sute patruzeci şi şapte,
trei sute douăzeci şi trei, patru sute, opt sute cincizeci, şase
sute şapte, două sute douăzeci şi doi, nouă sute cinci, două
sute patruzeci şi doi, o sută şasezeci şi opt.
64 64
428. Scrie ca sumă a termenilor de ordin fecare dintre
numerele: 473, 599, 760, 804.
429. Pe o parcelă experimentală s-au semănat 30 kg de grâu,
secară – de 5 ori mai puţin decât grâu, iar hrişcă – de 4 ori mai
puţin decât grâu şi secară împreună. Câtă hrişcă s-a semănat?
Hrişcă
30 5
? 30
4 ?
?
430. La recreaţie au ieşit din clasă 27 de elevi. Au rămas de
k ori mai puţini elevi decât au ieşit. Câţi elevi erau în clasă la
început? (Completează expresia pentru rezolvarea problemei.
Calculează răspunsul, dacă k= 9).
( : ) + 27
431. Lungimea laturii AB a dreptunghiului ABCD este egală
cu 8 cm. Examineză cum sunt construite cercurile în dreptunghi.
Găseşte lăţimea dreptunghiului.
432°. Lungimea dreptunghiului este de 8 cm, iar lăţimea
constituie a patra parte din lungime. Construieşte un astfel de
dreptunghi în caiet şi afă perimetrul lui.
433°. 400 + 5 600 + 100 80 – 1 100 + 10 + 1
400 + 50 600 + 400 800 + 1 200 + 20 + 2
65 65
434. (Oral.) 400 + 300, 20, 7 800 – 1, 400, 800
200 + 500, 40, 8 700 – 100, 400, 1
435. Scrie cu cifre numerele: o sută nouăsprezece, opt sute
optzeci şi opt, patru sute patruzeci, patru sute patru, patru sute
paisprezece, două sute.
436. Citeşte numerele: 627, 670, 705, 333, 966.
Răspunde la întrebările următoare.
1) Ce înseamnă în scrierea acestor numere cifra 7; 0?
2) Câte unităţi de fecare ordin sunt în numerele date?
(Model de r ăspuns: în numărul 627 în ordinul trei sunt 6
unităţi, sau 6 sute; în al doilea – 2 unităţi, sau 2 zeci; în primul
ordin – 7 unităţi).
3) Pe care loc, dacă socotim de la dreapta spre stânga, se
scriu unităţile; zecile; sutele?
437. 1) Cercetează însemnările.
60 = 6 zeci. În numărul 60 de tot sunt 6 zeci.
200 = 20 zeci. În numărul 200 de tot sunt 20 zeci.
260 = 26 zeci. În numărul 260 de tot sunt 26 zeci.
2) Câte zeci sunt de tot în numerele: 400, 480, 720?
438. 1) Citeşte câte sute; zeci; unităţi sunt de tot în fecare
număr.
Numărul De tot
Sute Zeci unităţi
400 4 40 400
530 5 53 530
378 3 37 378
2) Câte unităţi de fecare ordin sunt în numărul 375?
3) Câte sute şi câte zeci sunt în numerele: 700, 850, 735?
439. 345 – 300 = 45
345 – 40 = 305
345 – 5 = 340
583 – 80
583 – 3
583 – 500
477 – 7
592 – 90
325 – 300
66 66
440. Copiii au săpat împrejur trei rânduri de arbuşti de
zmeur, câte 8 arbuşti în fecare, iar arbuşti de coacăz – de 4 ori
mai puţini. Câţi arbuşti de tot au săpat în jur copiii?
Înlocuieşte cuvintele ”de 4 ori mai puţin” cu cuvintele ”cu
4 arbuşti mai puţin”. Ce s-a schimbat în rezolvare?
441. Oamenii maturi împreună cu copiii reparau căsuţe pentru
păsări. Erau două fetiţe şi şase băieţi. Copii erau de 2 ori mai mulţi
decât oameni maturi. Câte persoane de tot reparau căsuţele?
442°. Într-o livadă s-au plantat 20 pruni, meri - de 5 ori mai
puţin decât pruni, iar vişini - de 4 ori mai puţin decât pruni şi
meri luaţi împreună. Câţi vişini au fost sădiţi?
443°.
400 + 100 + 200 489 – 80 500 – 1 300 + 40
600 – 200 – 300 489 – 9 699 + 1 300 + 4
444. Distanţele sunt măsurate în diferite unităţi de lungime:
distanţele mari – în unităţi mari, iar cele mici – în unităţi mici.
Metru – unitatea de lungime fundamentală.
Decimetru – a zecea parte din metru.
centimetru – a zecea parte din decimetru sau a suta parte
din metru.
Milimetru – a zecea parte din centimetru, a suta parte din
decimetru sau a mia parte din metru.
1 m = 10 dm
1 dm = 10 сm
1 сm = 10 сm
1 dm = 100 mm
1 m = 100 сm
1 m = 1000 mm
Arată-i vecinului de bancă pe riglă: 1 dm; 1 cm; 1 mm; 5 mm;
10 mm; 2 cm 5 mm; 10 cm 4 mm.
445. Desenează segmente care să aibă lungimile: 7 mm;
70 mm; 5 cm 5 mm; 1 dm 2 cm.
67 67
446. 5 cm 8 mm =  mm 8 m 8 dm =  dm
7 dm 4 cm =  cm 7 m 2 cm =  cm
At r age at enţ i a! 7 m 2 cm se poate scrie aşa: 7 m 02 cm.
447. Măsoară şi scrie lungimea fecărui segment.
Model . KÌ = 6 cm 2 mm.
Afă diferenţa lungimilor celui mai lung şi a celui mai scurt
segmente.
448. 80 – 64 : 8 7 · (10 – 1) 45 : (17 – 8)
(80 – 64) : 8 81 : 9 · 5 48 : (12 – 4)
449. Într-un tren de marfă sunt 30 vagoane acoperite şi
24 vagoane – cisterne, iar în cel de pasageri – 9 vagoane. Cu
cât mai multe vagoane sunt în trenul de marfă decât în cel de
pasageri?
De câte ori în trenul de pasageri sunt mai puţine vagoane
decât în cel de marfă?
450. Fratele mai mare a tăiat 27 căpăţâni de varză, iar
cel mai mic – de 3 ori mai puţin. Toată varza ei au amplasat-o
în coşuri câte 9 căpăţâni. De câte coşuri a fost nevoie?
(Examinează consemnările şi explică rezolvarea.
Rezol var e:
27 : 3 (căp.) – a tăiat fratele mai mic;
27 + 27 : 3 (căp.) – de tot au fost tăiate căpăţâni de varză;
(27 + 27 : 3) : 9 (coş.) – trebuie coşuri;
(27 + 27 : 3) : 9 = 4 (coş.)
Răspuns: trebuie 4 coşuri.
68 68
451*. În două acvarii sunt 18 peştişori. În primul dintre ele
sunt cu 2 peştişori mai mult decât în celălalt. Câţi peştişori sunt
în fecare acvariu?
Cu 2 peş. mai mult
18 peş.
? ?
452°. Măsoară şi scrie lungimile segmentelor liniei frânte.
Afă diferenţa lungimilor celui mai lung şi a celui mai scurt
segmente.
453°. 1) În trei curse un camion a transportat 12 containere
cu mobilă. În câte curse se pot transporta cu acest camion 36
de containere?
2) Alcătuieşte şi rezolvă o problemă inversă, al cărei răspuns
să fe numărul 36.
454. Măsoară şi compară lungimile segmentelor AB şi CD.
69 69
455. Distanţele mari se măsoară în kilometri.
1 kilometru are 1000 metri.
1 km = 1000 m
Un om matur poate parcurge 1 km în 15 min.
456. În decurs de 1 oră un pieton parcurge distanţa de 4
km. În câte ore el poate parcurge 20 km?
457. Un autobuz a parcurs într-o oră 72 km, iar un biciclist
în acest timp – o distanţă de 8 ori mai mică. Câţi kilometri a
parcurs biciclistul într-o oră?
 În câte ore biciclistul va parcurge 45 km?
458. Scrie în metri sau metri şi centimetri.
500 cm 503 cm 533 cm 720 cm
Model . 600 cm = 6 m, 705 cm = 7 m 5 cm.
459.
>
<
=
400 > 301 4 m 60 cm  4 m 6 cm
201  199 2 dm 8 cm  82 cm
340  430 5 m 6 dm  6 mm
460. Amplasează literele în ordinea creşterii valorilor
expresiilor corespunzătoare şi citeşte cum numeau grecii antici
râul Nipru.
E|800 + 80 + 8 S|777 – 70 O|500 + 80 R|700 – 1
N|900 + 90 + 9 F|777 – 7 B|500 + 8 I|699 + 1
70 70
461. Un băiat într-o secundă aleargă pe patine 9 m, iar fetiţa
– 7 m. Cu câţi metri mai mult va alerga pe patine băiatul decât
fetiţa în 8 s?
462. Citeşte problemele şi găseşte printre expresiile date pe
acea cu ajutorul căreia se rezolvă fecare dintre ele.
1) Într-un sul erau 30 m satin. S-au tăiat 5 m. De câte ori mai
mult satin a rămas decât a fost tăiat?
2) S-au cumpărat 30 m satin, iar cit – de 5 ori mai puţin. Cu
câţi metri de cit s-au cumpărat mai puţin decât satin?
30 : 5 + 30 30 – 30 : 5 (30 – 5) : 5
Schimbă a doua problemă astfel, încât soluţia ei să fe
prima expresie.
463°. 1) Scrie cu cifre următoarele numere: două sute
nouăzeci, nouă sute unu, trei sute, optzeci, patru sute.
2) Scrie în copeici: 5 grn 45 c.; 6 grn 4 c.; 9 grn.
3) Scrie: câte zeci sunt de tot în numărul 385; câte sute în
numărul 945.
4) Scrie în centimetri: 8 m 6 cm, 7 m 40 cm.
464°. Patru maşini înlocuiesc 28 de lucrători. Pe câţi lucrători
îi vor înlocui 7 astfel de maşini?
465. Citeşte denumirile a trei lacuri ale Ucrainei, punând
literele conform coordonatelor lor care se afă între paranteze
(primul număr – numărul rândului, iar al doilea – numărul coloniţei
din tabel). Examinează fotografa. Ce ştii despre aceste lacuri?
7
6 T R
5 N V
4 S Z А
3 I Е
2 EA I
1 Ş
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71 71
1) (4; 2), (2; 5), (5; 6), (4; 8), (1; 10)
2) (4; 2), (2; 5), (5; 3), (3; 7), (5; 6), (2; 5), (6; 9)
3) (4; 2), (5; 6), (3; 4), (6; 1), (2; 1), (4; 5), (3; 10)
Sivaş Sinevir Sviteaz
466. 1) Masa obiectelor mici este măsurată în grame.
1 kg = 1000 g
Citeşte care este masa caietului şi a manualului.
40 g 420 g
2) Masa încărcăturilor mari poate f măsurată în quintale
(centnere) şi tone.
1 q = 100 kg 1 t = 10 q 1 t = 1000 kg
Exprimă în qintale: 500 kg, 800 kg, 300 kg, 3 t,
8 t 500 kg.
Exprimă în kilograme: 7 q; 6 q; 2 q.
72 72
467. Masa unei bomboane este 15 g. Care este masa a
două bomboane?
468. Determină cu ajutorul desenului masa unui iepure.
1
5 5
469. 1) Preţul 1 m de stofă este de b grn. De tot sunt a m
stofă. Toată stofa costă ñ grn.
Explică ce mărimi afăm din expresiile următoare:
b · à, ñ : b, ñ : à.
2) a) Cum se va schimba costul mărfi, dacă preţul nu se
schimbă, însă cantitatea mărfi se măreşte (micşorează) de
câteva ori?
b) Cum se va schimba cantitatea mărfi, dacă se va mări
(micşora) costul de câteva ori, preţul rămânând acelaşi?
470*. La numărul de două cifre s-a scris în stânga cifra 5.
Cum s-a schimbat numărul?
471°. Un băiat are cinci monede a câte 10 c. şi patru monede
a câte 5 c. Câte copeici are băiatul în total?
472°.
17 + 17 + 17 4 · 2 · 9 50 – 5 · 5 (18 + 9) : 9
90 – 15 – 15 8 : 2 · 6 60 – 6 · 6 (56 – 8) : 8
73 73
exerciţii suplimentare
1. Fiecare dintre numerele 360, 254, 506, 730 înlocuieşte-l
cu suma termenilor de ordin.
2. Scrie ”vecinii” fecărui dintre numerele: 758, 580, 600, 499, 709.
3. 7 m 63 cm =  cm 8 m 7 cm =  cm
6 m =  cm 9 m =  dm
3 dm 8 cm =  cm 3 m 70 cm =  cm
4. Scrie toate numerele de trei cifre cu cifrele 0, 3, 4 care
nu se repetă. Numeşte numerele care precedă fecăruia dintre
numerele scrise, şi acele care le urmează.
5. 3 dm 4 mm  340 mm 6 dm 2 cm  602 cm
5 m 06 cm  5 m 6 dm 7 cm 4 mm  4 cm 7 mm
2 m 7 dm  27 dm 230 cm  2 m 03 cm
6. Afă: a cincea parte din 3 dm; un sfert din 2 cm.
7. La ce distanţă de la şcoală trăieşte elevul, dacă el
parcurge drumul până la şcoală în jumătate de oră, iar 1 km îl
parcurge în 15 min?
8. ”Descifrează” egalitatea   + 9 =   4.
9. Scrie toate numerele de trei cifre cu cifrele 0, 3, 5. Cifrele
pot să se repete.
10.Un băiat avea 18 ghinde. Dânsul le-a schimbat pe
castane: fecare 3 ghinde le-a schimbat pe 4 castane. Câte
castane avea băiatul după schimbul făcut?
>
<
=
74 74
aDuNaRea şi ScăDeRea
ÎN LIMITA 1000

adunarea şi scăderea orală
473. Scrie fecare număr în formă de sumă a termenilor de
ordin: 678, 540, 309, 333.
Model . 386 = 300 + 80 + 6, 408 = 400 + 8.
474. Examinează scrierile şi explică fecare procedeu de
calcul.
200 + 700 = 900 800 – 300 = 500
2 sute + 7 sute = 9 sute 8 ñsute – 3 sute = 5 sute
60 + 90 = 150 120 – 30 = 90
6 zeci + 9 zeci = 15 zeci 12 zeci – 3 zeci = 9 zeci
475. 1000 – 700 640 – 600 900 – 400 – 200
300 + 300 640 – 40 500 + 100 – 300
476. 80 + 80 120 – 50 130 – 60 + 80 45 : 5 : 3
30 + 90 180 – 90 170 – (20 + 60) 3 · 3 · 9
477. Câte unghiuri sunt de tot în fgură? Numeşte-le. Arată
vârful şi laturile fecărui unghi drept. Cum se numesc unghiurile
ABC şi PRT? Folosind pătrăţelele din caiet, construieşte un
unghi drept.
75 75
478. O gospodină a cumpărat 500 g salam, iar unt –
cu 300 g mai puţin. Afă masa cumpărăturii.
479. În primul rezervor sunt 40 l apă, iar în al doilea –
30 l. Din ele s-au vărsat 20 l apă. Ce se poate afa după aceste
date?
480. O bară metalică cu masa de un kilogram conţine 700 g
de argint. Restul îl constituie arama. Cu câte grame mai mult
este în bară argint decât aramă?
481°. 1) 800 – (500 – 200) 140 – 90 150 – 80 – 20
800 – 500 – 200 80 + 50 50 + 70 + 90
2) 8 m – 5 m – 2 m 3 dm + 2 cm 3 m + 2 cm
482°. Distanţa dintre două cheiuri este 130 km. Din aceste cheiuri
plutesc una în întâmpinarea alteia două motonave. Ce distanţă va
f între ele după ce una va parcurge 50 km, iar alta – 40 km?
483. (Oral.) Completează până la 100. Micşorează cu 40.
50 70 80 20 10 40 40 100 140 110
484. 120 – 80 500 + 400 130 – 90 130 – 60 – 20
12 – 8 50 + 40 70 + 70 345 – 40 – 5
485. La primul război de ţesut, femeia-maistru a ţesut în 8
ore 16 m de pânză. La al doilea război, în decurs de 1 oră, ea a
confecţionat cu 2 metri de pânză mai mult. Câţi metri de pânză
a ţesut femeia-maistru la al doilea război în 6 ore?
Războiul
de ţesut
A confecţionat
într-o oră
Timpul A ţesut în total
І ? 8 ore 16 m
ІІ Cu 2 m mai
mult
6 ore ?
km
km
km
76 76
486. În fecare oră un maistru confecţiona à piese. În b ore
el a produs ñ piese. Explică ce afăm din expresiile: a · b;
c : a; c : b.
487. Un muncitor a montat în trei ore 18 bormaşini. Câte
bormaşini va monta el în 2 ore, dacă în fecare oră va monta
cu 1 bormaşină mai mult decât înainte? Explică rezolvarea
problemei.
Rezol var e:
1) 18 : 3 = 6 (bor.)
2) 6 + 1 = 7 (bor.)
3) 7 · 2 = 14 (bor.)
Răspuns: 14 bormaşini.
Cu ce număr trebuie de schimbat numărul 2 pentru ca
problema să se rezolve cu două operaţii?
488. De la semănarea seminţei de pepeni verzi până la
recoltarea roadei trec 150 zile. Pentru pepenii galbeni acest
termen este cu 10 zile mai scurt decât pentru pepenii verzi,
iar pentru cartof - cu 20 de zile mai lung decât pentru pepenii
galbeni. Câte zile trec de la sădirea cartoflor până la recoltare?
489*. Completează în caiet pătratele interesante.
40 48 6 36 18
50 10 30 15
60 24 6 27 12
490°. Pentru cultivarea forilor s-au preparat 58 kg de sol de
grădină. În el erau 20 kg mraniţă, 9 kg cenuşă şi 2 kg turbă, iar
restul masei îl constituia nisipul. Câte kilograme de nisip erau în
solul de grădină?
491°. Calculează, aplicând proprietatea comutativă a
adunării.
500 + 40 + 200 + 50 300 + 50 + 20 + 600
200 + 20 + 700 + 30 10 + 70 + 800 + 100
77 77
492. . Cercetează scrierile şi expică calculele.
520 + 340 = 

500 20 300 40
500 + 300 = 800
20 + 40 = 60
800 + 60 = 860
520 + 340 = 860
Sutele se adună cu sutele. Zecile se adună cu zecile.
Rezultatele obţinute se adună.
493. Explică calcularea valorii expresiei 250 + 710 cu
ajutorul a două metode.
494. 350 + 410 140 + 320 710 + 150 400 – 1
330 + 120 650 + 110 320 + 320 495 + 1
495. Mesteacănul trăieşte 150 ani, pinul - cu 220 ani mai
mult decât mesteacănul, iar teiul – cu 20 ani mai mult decât
pinul. Câţi ani trăieşte teiul?
Rezolvă problema prin alt procedeu.
496. În 6 zile atelierul a reparat 42 umbrele. Câte umbrele
va repara atelierul în 3 zile, dacă zilnic va repara cu 2 umbrele
mai mult?
497. Compune o problemă după expresia 420 + (420 – 210).
498*. Într-o cutie sunt 3 bile roşii şi 4 bile albe. Care este cel
mai mic număr de bile care trebuiesc luate din cutie (neuitându-
se în ea) ca printre bilele scoase să fe: a) măcar o bilă albă; b)
două bile de aceeaşi culoare?
499°. 130 – 80 1000 – 500 700 + (400 – 300)
570 + 110 820 + 140 230 + (560 – 360)
500°. La începutul anului de învăţământ într-o şcoală nouă
erau 320 fetiţe şi 350 băieţi. În decursul anului au mai primit 110
elevi. Câţi elevi sunt acuma în şcoală?
Erau au primit Sunt
320 f. şi 350 b. 110 elevi ?
78 78
501. Cercetează fgura şi consemnările. Explică calculele.
470 – 320 = 

400 70 300 20
400 – 300 = 100
70 – 20 = 50
100 + 50 = 150
470 – 320 = 150
Sutele se scad din sute. Zecile se scad din zeci.
Rezultatele obţinute se adună.
502. Explică calcularea valorii expresiei 580 - 230 prin două
metode.
503. 280 – 130 170 – 110 660 – 230 190 – 150
670 – 440 750 – 250 990 – 510 350 – 240
504. (Oral). 1) S-au preparat 590 g clei de amidon. În el
sunt 60 g de amidon, iar restul masei este apă. Câte grame de
apă conţine cleiul de amidon?
2) Cartea are 240 pagini. Ioana a citit 110 pagini. Câte pagini
i-au rămas de citit?
505. În decursul a trei zile o gospodărie a transportat
la elevator 990 kg cereale. În prima şi a doua zi au expediat
680 kg cereale, iar în a doua şi a treia – 640 kg.
I
680 êã
990 êã II
640 êã
III
Despre ce afăm dacă calculăm aşa expresii?
1) 990 – 680 2) 990 – 640 3) 680 – (990 – 640)
4) (680 + 640) – 990
kg
kg
kg
79 79
506. Examinează fgura şi datele numerice.
Răspunde la întrebările de mai jos.
1) Un avion a zburat pe traseul Kyiv - Sumî - Harkiv - Kyiv.
Câţi kilometri în total a zburat avionul?
2) Cu câţi kilometri este mai mică distanţa de la Kyiv până la
Sumî decât de la Kyiv până la Harkiv?
507*. Câte unghiuri sunt în desene? Oare sunt printre ele
unghiuri drepte; obtuze?
1) 2)
A O
B A
C
B
D
K
C
M D
508°. 990 – 140 350 – 200 720 + 140 340 + 340
570 – 220 350 – 150 330 + 660 680 + 210
509°. În şase borcane de aceeaşi
capacitate încap 18 l suc. Capacitatea
damigenei este cu 5 l mai mare decât
capacitatea borcanului. Câţi litri de suc
vor încăpea în opt astfel de damigene?
?
Íà 5 ë
більша
Cu 5 l
mai mare
Kyiv
k
m
km
k
m
Harkiv
Sumî
80 80
510. Calculează şi comentează: 43 + 50, 43 – 5,
76 – 40 şi 76 – 4.
511. Explică calculele.
430 + 500 =  430 + 50 = 

400 30 400 30
200 + 640 =  20 + 640 = 
760 – 400 =  760 – 40 = 

700 60 700 60
540 – 300 =  870 – 30 = 
512. 27 + 2 270 + 20 400 + 130 230 + 610
27 + 20 270 + 200 40 + 130 810 + 70
513. La o expoziţie de carte au venit în prima zi 470 de vizitatori.
Aceasta-i cu 120 mai mult decât a doua zi. Câţi vizitatori au fost a
doua zi? Câţi vizitatori au venit în două zile la expoziţia de carte?
514. Suma a trei numere este 890. Suma primului şi celui
de-al doilea este 760, iar a celui de-al doilea şi al treilea este
470. Afă fecare număr. Rezolvă problema prin două procedee.
515. Distanţa dintre două oraşe este 280 km. Din
aceste oraşe au ieşit două autobuze care se mişcau unul în
întâmpinarea celuilalt. Într-o oră primul autobuz a parcurs
60 km, iar al doilea – 70 km. La ce distanţă se afau autobuzele
în această clipă unul de celălalt?
516*. 1) Masa ciupercilor uscate constituie a patra parte din
masa ciupercilor proaspete. Câte kilograme de ciuperci uscate
se vor obţine din 32 kg ciuperci proaspete?
2) De câte ori suma numerelor 36 şi 9 este mai mare decât
termenul mai mic?
517°. 760 – 400 760 – 40 2 m 40 cm – 30 cm
980 – 600 980 – 60 8 dm 5 cm – 4 cm
81 81
518°. Distanţa de la Kyiv până la Jitomir pe calea ferată
(prin Fastiv) este de 150 km, iar pe şosea – cu 20 km mai mică.
Un turist a plecat din Kyiv la Jitomir cu trenul, dar s-a întors cu
autobuzul. Câţi kilometri a călătorit turistul?
519. Aranjează literele în ordinea creşterii valorilor expresiilor
şi citeşte cuvântul. Ce ştii despre această sărbătoare?
R| 230 – 120 N| 870 – 60 + 100
U| 840 + 50 Ci| 690 + 200 – 70
Ă| 200 + (360 – 150) C| 970 – (310 + 650)
Jitomir Kiev
şoseaua
Fastiv
c
a
l
e
a

f
e
r
a
t
ă
c
a
l
e
a

f
e
r
a
t
ă
82 82
520. Explică fecare procedeu de calcul.
560 + 230 =
= 500 + 60 + 200 + 30 = (500 + 200) + (60 + 30) =
= 700 + 90 = 790
560 + 230 =
= 560 + (200 + 30) = (560 + 200) + 30 =
= 760 + 30 = 790
560 + 230 =
= 56 zeci. + 23 zeci = 79 zeci = 790
620 + 340 450 + 320 260 + 520 130 + 740
521. Folosind tabelul, compune o problemă cu aşa o
întrebare: ”Câte piese a confecţionat maistrul în 7 ore?” Rezolvă
problema.
Muncitorul confecţio-
nează într-o oră
Durata
muncii
De tot s-au
confecţionat
Elevul
Maistrul
?
Cu 5 p. mai mult
6 ore
7 ore
18 p.
?
Compune o problemă inversă cu răspunsul 5.
522°.
523*. Scrie toate numerele de tei cifre suma cifrelor cărora
este egală cu 8, iar cifrele nu se repetă.
524°. Dimineaţa în casierie erau 780 grn. În decursul zilei
s-au dat 540 grn, dar s-au primit 430 grn. Câţi bani erau în
casierie la sfârşitul zilei? (Încearcă să rezolvi problema prin
metode diferite).
à 15 21 20 7 5 17 25
b 13 35 22 56 9 18 24
(a + b) : 7 4
83 83
525°. Descifrează cuvântul, aranjând literele după valorile
descrescătoare ale expresiilor.
R | 420 + 360 Î | 520 + 450
À | 210 + 150 P | 350 + 230 + 410
C | 760 + 110 Î | 260 + 500
V | 610 + 30
Afă despre această sărbătoare ( în l. română - Acoperământul
Maicii Domnului - n. t. ) din cărţi sau de la părinţi.
526. 1) Din 48 kg de cartof s-au obţinut 8 kg de amidon.
Câte kilograme de amidon se pot obţine din 30 kg de cartof?
2) Compune şi rezolvă o problemă inversă cu răspunsul 30.
527. Găseşte greşelile şi scrie corect.
770 – 40 = 370 690 – (240 – 110) = 640
950 – 800 = 150 450 – 200 + 20 = 230
680 – 80 = 60 240 – 120 + 30 = 150
528. Pe o parcelă creşteau împreună 980 pini şi brăduţi.
Pădurarul a însemnat pentru tăiere 110 pini, iar brăduţi - cu 60
mai puţin. Câţi copaci vor rămânea pe parcelă după tăiere?
Alege schema şi rezolvă problema.
? 980 –
? 110 +
60 110 –
?
1)
? 980 –
? 110 +
60 110 +
?
2)
Schimbă un cuvânt în condiţie ca problema să se rezolve
conform celeilalte scheme.
529. La o cantină s-au adus cartof, sfeclă şi morcovi, de tot
990 kg de legume. Morcovi erau 80 kg, sfeclă 420 kg. Cu câte
kilograme mai mult s-au adus cartof decât sfeclă?
84 84
530. Explică fecare procedeu de calcul.
860 – 250 = (800 – 200) + (60 – 50) = 600 + 10 = 610
860 – 250 = (860 – 200) – 50 = 660 – 50 = 610
860 – 250 = 86 zeci – 25 zeci = 61 zeci = 610
970 – 340 750 – 420 670 – 130 590 – 270
531. Calculează şi verifcă cu ajutorul adunării.
750 – 230 140 – 30 330 – 110
532*. În decursul a 2 ore un pieton, deplasându-se uniform,
a parcurs 10 km. Câţi kilometri va parcurge el încă în 3 ore,
dacă în fecare oră următoare el va parcurge cu 1 km mai puţin
decât în cea precedentă?
533°. 81 : 9 + 460 270 – (60 + 50) (340 – 310) : 6
570 – 5 · 8 270 – (60 – 50) (275 – 270) · 9
534°. În trenul electric din metro au intrat 30 femei, copii cu
20 mai puţin decât femei, iar bărbaţi atâţea câte femei şi copii
împreună. Câţi pasageri au intrat în total?
535. (Oral.) 34 + 6 70 – 4 95 + 5 100 – 8
536. După fguri, explică procedeele de calcul.
230 + 70 = 
200 – 60 = 
+
85 85
537. Calculează cu comentarii.
590 – 270 900 – 40 280 + 20 360 + 40
538. 5 m – 20 cm 200 g – 50 g 1 m 80 cm + 20 cm
1 kg – 300 g 1 kg – 30 g 240 cm + 6 dm
539. Un sportiv trebuie să alerge pe stadion distanţa de
1000 m. El a alergat două cercuri a câte 400 m. Câţi metri i-au
rămas să alerge?
540. În timpul mersului omul inspiră într-o min 9 l de aer,
iar în timpul alergării – de 5 ori mai mult. Câţi litri de aer inspiră
omul în timpul alergării în decurs de două min?
541*. Aurel s-a gândit la două numere, a căror sumă şi
diferenţă sunt egale cu 80. La ce numere s-a gândit Aurel?
542°. De la un gânsac s-au obţinut 250 g pene, iar puf – cu
200 g mai puţin. Câte grame de pene şi puf în total s-au obţinut
de la gânsac?
543°.
5 grn – 20 c. 1 grn 80 c. + 20 c. 1 grn – 2 c.
9 grn + 100 c. 6 grn 70 c. – 50 c. 3 m – 8 cm
544. (Oral.) 340 + 60 530 + 240 210 + 90 – 40
400 – 60 760 – 420 940 – 40 – 50
545. Pentru lipire s-au preparat 130 g aliaj din cositor şi
plumb. Cositor în aliaj era 30 g. Cu cât mai mult plumb era în
aliaj decât cositor?
546. 400 – 80 480 – (70 + 50) 400 + 8
210 + 90 970 – (230 – 120) 400 – 8
15 + 25 : 5 100 – 2 · 2 · 8 400 – 40 : 5
547. Într-o cantină în decursul unei luni s-au consumat
760 kg de varză şi morcovi împreună. Morcovi s-au consumat
320 kg. În luna următoare varză s-a consumat cu 20 kg mai
mult, decât în luna precedentă. Câte kilograme de varză s-au
consumat în 2 luni?
Compune problema inversă pentru a afa numărul 20 kg.
86 86
548. În prima zi secţia de mobilă a confecţionat în 7 ore 28
fotolii. A doua zi, într-o oră secţia a confecţionat cu un fotoliu
mai mult decât în prima zi. În câte ore secţia a confecţionat a
doua zi 20 de fotolii?
549. Cercetează perechile de egalităţi.
7 · 6 = 42 72 : 8 = 9 54 : 9 = 6
42 : 6 = 7 9 · 8 = 72 54 : 6 = 9
Ce vom obţine dacă: produsul îl vom împărţi la factor; câtul îl
vom înmulţi cu împărţitorul; deîmpărţitul îl vom împărţi la cât?
550*. În scrierea numărului de trei cifre, unităţi sunt mai
puţine decât zeci, iar sute - de două ori mai multe decât zeci.
Afă acest număr.
551°. Alege semnele operaţiilor astfel, încât egalităţile să fe
adevărate.
60  20 = 40 12  3  8 = 32 18  6  5 = 15
552°. Construieşte în caiet un triunghi şi un dreptunghi ca în
desen. Afă şi compară perimetrele lor.
553. (Oral.)
900 – 100 400 200
500 + 200 300 400
60 – 30 40 20 50
70 + 30 40 70 90
87 87
554. Descifrează cuvântul, amplasând
literele în ordinea creşterii valorilor
expresiilor. Ce ştii despre această joacă?
S | 700 + 120 CH | 320 + 570
À | 400 + 360 E | 100 + 800
O | 700 + 260 B | 400 + 220
T | 800 + 110 B | 500 + 450 L | 800 + 170
555. Cercetează scrierile şi citeşte explicaţiile.
380
+ 590 = 
300 + 500 = 800

80 + 90 = 170
300 80 500 90 800 + 170 = 970
Expl i caţ i e. 300 şi 500 - opt sute, 80 şi 90 - o sută
şaptezeci, la 800 adunaţi 170, va f 970.
556. 250 + 360 760 + 160 580 + 330 670 + 140
557. Cercetează desenul şi răspunde la întrebări.
1) Care este distanţa dintre Kiev şi Odesa?
2) Ce numere vor f afşate pe stâlpul care se afă la distanţa
de 140 km spre Odesa de la stâlpul care este în desen?
558. 24 l de vopsea s-au turnat în 8 borcane identice.
Capacitatea unui rezervor este cu 6 l mai mare decât capacitatea
borcanului. Câte rezervoare de acest fel sunt necesare pentru a
turna în ele 36 l vopsea?
88 88
559*. Folosind tabelul exerciţiului
465, descifrează denumirea planetei
de pe cerul înstelat.
(4; 2), (4; 8), (6; 1),
(2; 9), (6; 9), (5; 3).
Afă mai mult despre această planetă.
560°. 480 + 180 260 + 40 240 + (90 + 80)
590 + 220 440 – 40 940 – (250 + 60)
561°. În 6 ore un pieton a parcurs 24 km. În câte ore va
parcurge această distanţă un călăreţ pe cal, dacă se va mişca
cu 8 km pe oră mai repede decât pietonul?
562. (Oral.) 80 – 6 13 – 8 82 – 25 32 – 27
800 – 60 130 – 80 63 – 18 100 – 63
563. Scrie toate numerele divizibile cu 6.
18 26 30 36 42 46 48 54 56
564. 13 – 8 26 – 9 9 + 9 41 – 8
33 – 7 17 – 8 18 – 5 5 + 36
565. Cercetează scrierile şi explică cum s-a găsit diferenţa.
420 – 70 =
20 50
420 – 20 = 400
400 – 50 = 350
420 – 70 =
300 120

120 – 70 = 50
300 + 50 = 350
566. Afă diferenţa prin orice procedeu. Explică.
350 – 80 670 – 90 240 – 50 540 – 60
567. Examinează tabelul şi afă masa 1 l de benzină.
Lichidul Volumul Masa
Apa
Gaz lampant
Benzină
1 l
1 l
1 l
1000 g
?, cu 200 g mai puţin decât 1 l apă
?, cu 90 g mai mică decât 1 l de gaz
89 89
568. Din 18 m ţesătură s-au cusut 18 pardesiuri identice
pentru copii. Pentru un pardesiu de om matur se cheltuieşte cu
2 m mai mult decât pentru cel de copil. Câte pardesiuri pentru
maturi se pot coase din 24 m ţesătură?
569*. Construieşte hexagonul
ABCDKM. Împarte-l cu două segmente
astfel, încât să se obţină 3 triunghiuri,
4 patrulatere şi un pentagon.
570°. În decursul unei luni muzeul etnografc a fost vizitat
de 910 excursionişti. Printre ei au fost 40 oameni maturi,
iar restul – copii. Cu cât mai mulţi copii au fost decât maturi?
571°.
500 – 10 720 – 80 420 + (130 – 60) 64 : 8 : 4
540 – 60 330 – 70 820 – 80 – 80 64 : 8 · 9
572. (Oral.) 370 250 720 270
– 200 + 180 – 400 – 90
– 80 – 60 – 40 + 210
573. Cercetează scrierile şi explică calculele.
650 – 290 = 
650 – 200 = 450
450 – 90 = 360
574. 340 – 250 620 – 360 530 – 180 400 – 70
700 – 30 850 – 270 470 – 90 920 – 480
230 – 140 500 – 60 870 – 340 130 – 50
575. În decursul a 7 zile o gospodină a cheltuit 14 kg cartof.
Pentru câte zile vor ajunge 18 kg cartof, dacă norma zilnică de
consum se va majora cu 1 kg?
Alcătuieşte o problema inversă pentru a afa numărul 18.
90 90
576. 72 kg prune, ambalate în lăzi a câte 8 kg, au fost
distribiute în două aprozare. Într-un aprozar s-au adus 4 lăzi.
Câte lăzi cu prune s-au adus în al doilea aprozar?
577. În Ucraina, în zona pădurilor amestecate, cad anual
640 mm precipitaţii, în zona de stepă - 340 mm. Cu câţi milimetri
mai mult cad precipitaţii în zona pădurilor amestecate decât în
zona de stepă?
Pădure amestecată Stepă
578°. Un elicopter zbura la înălţimea de 640 m, apoi a
coborât cu 260 m, dar cu timpul s-a ridicat cu 270 m. La ce
înălţime se afă elicopterul?
640 m
260 m
270 m
?
579°. 700 > 500 cu 200 620 > 380 cu 
90 < 420 cu  70 < 700 cu 
580.
400 – 200 – 10 900 – 400 – 30 (600 + 300) – 40
800 – 500 – 50 500 – 400 – 40 700 – (90 – 50)
91 91
581. Cercetează însemnările şi explică calculele.
600 – 270 = 
600 – 200 = 400
400 – 70 = 330
582. Găseşte diferenţa 800 – 320 şi explică calculele.
583. 900 – 240 800 – 70 330 + 480 910 – 580
500 – 130 600 – 50 250 + 270 740 – 360
584. Sucul a fost turnat din 6 borcane a câte 3 litri fecare în
borcane de 2 litri. De câte borcane de 2 l a fost nevoie?
585. Pe drumul reprezentat în imagine, distanţa de la Kiev
până la Poltava este 200 km, de la Lvov până la Poltava – 680
km, de la Kiev până la Harkiv – 430 km. Găseşte distanţa de la
Poltava până la Harkiv; de la Lvov până la Kiev.
586. Afă perimetrul fecărui triunghi.
587*. S-au amestecat 2 kg de bomboane a câte 9 grn
kilogramul cu 4 kg bomboane a câte 6 grn kilogramul. Cât
costă 1 kg de amestec de bomboane?
lvov
Kiev
Poltava
Harkiv
92 92
588°. Pe un răzor s-au plantat 56 fori în 8 rânduri. Pe alt
răzor s-au sădit 54 fori câte 2 fori mai mult untr-un rând. Câte
rânduri de fori s-au plantat pe al doilea răzor?
Schimbă întrebarea astfel, încât în rezolvare să se mai
adauge încă o operaţie.
589°. 310 + 250 390 – 140 420 + 80 700 – 240
150 + 180 520 – 260 600 – 30 250 + 150
adunarea şi scăderea numerelor în scris
590. Un elev a adunat oral numerele 37 şi 59 iar răspunsul
l-a scris în tabel. De ce el a scris răspunsul de două ori?
Zecile unităţile
3
5
7
9
8
9
16
6
Numerele de două cifre pot f adunate în coloniţă. Cercetează
însemnările din dreapta. Expresia 23 + 56 este scrisă în coloniţă.
Termenii sunt scrişi astfel: zecile sub zeci, unităţile sub unităţi.
Adunarea în coloniţă se numeşte adunare în scris.
adunarea în scris începe-o cu adunarea unităţilor.
591. Găseşte suma numerelor 35 şi 49 în scris.
Explicaţie: la 5 de adunat 9, va f 14 – ce
înseamnă 1 zece şi 4 un. 4 un. le scriem sub unităţi,
iar 1 zece o adăugăm la zeci. La 3 zeci adunăm 4
zeci, vor f 7 zeci, şi încă o zece, vor f 8 zeci. Cifra 8
o scriem sub zeci.
Răspuns: suma numerelor 35 şi 49 este egală cu 84.
23 + 56 =

93 93
592. Afă în scris suma numerelor 68 şi 29, 35 şi 47, 53
şi 38, 44 şi 37.
Compune diverse probleme
conform expresiei 44 + 37.
593. Descifrează cuvântul, scriind
literele în ordinea micşorării valorilor
expresiilor corespunzătoare. Ce ştii
despre acest dispozitiv?
+
38
25
+
29
25
+
43
37
+
54
34
+
82
16
+
24
28
N| Å| À| C| S| R|
594. Compară problemele şi rezolvările lor.
1) Pe o poliţă sunt 37 cărţi, iar pe alta - cu 15 cărţi mai multe.
Câte cărţi sunt de tot pe ambele poliţe?
2) Pe o poliţă sunt 37 cărţi, ceea ce este cu 15 mai puţin decât
pe a doua. Câte cărţi sunt în total pe ambele poliţe?
3) Pe o poliţă sunt a cărţi, ceea ce este cu b cărţi mai puţin
decât pe altă poliţă. Câte cărţi sunt de tot pe ambele poliţe?
595. õ + 280 = 360 õ – 280 = 360 580 – õ = 240
596*. Construieşte un patrulater şi un triunghi astfel, încât
partea lor comună să fe un hexagon.
597°. Într-un stol sunt à gâşte, iar în altul - cu b gâşte
mai puţin. Câte gâşte sunt de tot în ambele stoluri? Compune
expresia şi afă valoarea ei dacă à = 36, b = 18.
598°. Adună în coloniţă.
+
34
43
+
45
25
+
16
19
+
56
39
+
47
35
94 94
599. Calculează în scris suma numerelor 47 şi
29. Realizând adunarea în scris, se poate raţiona
astfel:
7 şi 9 - 16, 6 scriem, 1 memorizăm.
4 şi 2 - 6, şi încă 1, va f 7, scriem 7. În total 76.
600.
+
25
72
+
67
23
+
44
37
+
59
29
+
36
36
601. 1) Suma a trei numere este 670. Primul număr este
250, al doilea - cu 70 mai mic decât primul. Afă al treilea număr.
2) Compune o problemă după expresia 600 + (600 - 240), a
cărei condiţie conţine cuvintele ”cu 240 mai puţin”.
602. Cartea pe care o citeşte fetiţa are 640 pagini. I-au
rămas să citească 340 de pagini. Câte pagini a citit deja fetiţa?
Compune probleme inverse şi rezolvă-le.
603*. Construieşte dreptunghiul cu laturile 6 cm şi 3 cm şi
afă latura triunghiului echilateral al cărui perimetru este egal cu
perimetrul dreptunghiului.
604°. În decursul unei zile de lucru automobilul ”Lanos” a
consumat 54 l de benzină, iar – ”Slavuta” – cu 15 l mai puţin.
Câţi litri de benzină au consumat de tot ambele automobile?
605°. Afă în scris suma numerelor 27 şi 54, 63 şi 25, 48
şi 37, 26 şi 55, 39 şi 45.
95 95
606.
În cazul adunării numerelor de trei cifre, unităţile se
adună cu unităţile, zecile cu zecile, sutele cu sutele.
Examinează însemnările şi explică cum
trebuie de scris al doilea termen la adunarea în
scris.
607. Afaţi sumele, scriind termenii în coloniţe.
722 + 134 360 + 233 516 + 423
344 + 54
608. Rezolvă problemele aplicând operaţia de adunare.
1) La o fermă erau 346 vaci, iar la alta – 412.
Câte vaci sunt în total la ambele ferme?
2) După vânzarea a 650 kg crupe, în magazin au rămas încă
234 kg crupe. Câte kilograme de crupe erau în magazin până la
vânzare?
3) Anul trecut în gospodărie erau 527 oi, iar în acest an sunt
cu 242 mai multe. Câte oi sunt în gospodărie anul acesta?
4) De pe o parcelă s-au recoltat 487 q cartof. Această
cantitate este cu 168 q mai mică decât cea de pe altă parcelă.
Câte quintale de cartof s-au recoltat de pe altă parcelă?
609. Din 18 m de ţesătură s-au cusut 9 paltoane identice
pentru copii. Pentru paltonul unui om matur trebuiesc cu 1 m
de ţesătură mai mult decât pentru cel pentru copii. Câţi metri de
ţesătură trebuiesc pentru coaserea a 6 paltoane identice pentru
oameni maturi?
610. õ + 320 = 800 280 – õ = 120 õ – 40 = 270
611. 1) Rezolvă, alcătuind ecuaţia respectivă.
Numărul 573 este mai mare decât numărul necunoscut cu
140. Afă numărul necunoscut.
2) De la numărul necunoscut s-a scăzut 346 şi s-a primit 231.
Afă numărul necunoscut.
96 96
612*. Examinează schema şi alcătuieşte o problemă conform ei.
613°.
+
523
123
+
644
222
+
745
34
+
123
232
614°. Din 24 kg seminţe de in s-au obţinut 6 kg ulei. Ce
cantitate de seminţe de in trebuiesc pentru a obţine 5 kg de
ulei?
615. Explică calculul oral: 84 – 56; 62 – 29.
616. Citeşte explicaţia scăderii în scris.
În expresia 93 – 56 de la 3 un. nu se pot scădea
6 un., de aceea luăm 1 zece de la 9 zeci. 1 zece şi 3
un. - asta-i 13. Din 13 de scăzut 6, va f 7. Scrie cifra
7 pe locul unităţilor. Din 8 zeci de scăzut 5 zeci, vor
f 3 zeci. Scriem cifra 3 pe locul zecilor. Am obţinut
numărul 37.
Scăderea în scris începe-o cu scăderea unităţilor
617.

63
28

75
54

84
42

52
17

81
24
618. 1) Pentru sărbătoarea copiilor s-au cumpărat 63
baloane galbene, verzi – cu 17 mai puţine decât galbene, iar
baloane albastre – cu 29 mai puţine decât verzi. Câte baloane
albastre s-au cumpărat?
2) Compune şi rezolvă o problemă asemănătoare.
619. Turiştii au parcurs după popas 10 km. Aceasta este cu
6 km mai puţin decât până la popas. Câte ore au fost turiştii în
drum până la popas, dacă în fecare oră ei parcurgeau 4 km?
97 97
620. Alege câte două valori ale literei pentru ca inegalităţile
să fe adevărate.
270 – à < 180 480 + b > 620 ñ – 340 < 250
621*. Petrică a mâncat de 2 ori mai puţine nuci decât Niculiţă
şi cu 2 mai multe decât Jenică. În total ei au mâncat 14 nuci.
Câte nuci a mâncat fecare?
622°.

33
21

57
29

48
35

96
18

80
15
623°. Masa a patru cărămizi constituie 16 kg. Care este
masa a opt astfel de cărămizi?
Compune problema inversă.
624. Citeşte explicaţia prescurtată a scăderii.
Efectuând scăderea în scris 86 – 57, se poate
judeca astfel: 16 minus 7, va f 9, scriem 9. 7 minus
5, va f 2, scriem 2. Diferenţa – 29.
625. Afă balonul ”de prisos”. De ce a apărut
greşeala?

36
18
18

97
52
45

70
25
45

80
47
33

55
36
11
626. Afă în scris diferenţele: 81 şi 27, 68 şi 39, 90 şi 34,
45 şi 18.
627. În 5 zile strungarul a confecţionat à piese. Câte piese
va face acest strungar în 4 zile, dacă zilnic va confecţiona cu 2
piese mai mult?
628. Într-o gheretă au adus 81 kg struguri de vie. Până la
prânz au vândut 4 lăzi a câte 9 kg fecare. Câte kilograme de
struguri au rămas?
Alcătuieşte problema inversă pentru a afa numărul 81.
98 98
629*. Dimensiunile unei parcele de
formă triunghiulară sunt date pe fgură.
Cu câţi metri lungimea celei mai mari
laturi a parcelei este mai mică decât
suma lungimilor altor două laturi?
630°. În ce ordine trebuiesc
repartizate valorile expresiilor pentru a citi denumirea unui râu
din Ucraina? Afă despre el mai multe.

62
17

90
23

77
35

95
38

65
18
Å| À| D| N S|
631°. Alcătuieşte şi rezolvă o problemă despre frunzele
uscate destinate aplicaţiei.
Au fost S-au folosit Au rămas
95 f. 37 f. şі 29 f. ?
632. (Oral.) Rezolvă ecuaţiile.
õ – 850 = 40 õ + 510 = 680 700 – õ = 60
633. Examinează însemnarea şi explică cum trebuie scris
scăzătorul la scăderea în scris şi cum de scăzut numerele de
trei cifre.
la scăderea numerelor de trei cifre unităţile se scad din
unităţi, zecile din zeci sutele din sute.
634. Afă diferenţele scriind numerele în coloniţă.
947 – 321 767 – 250 589 – 407 275 – 64
635. Rezolvă problemele la folosirea operaţiei de scădere.
1) La o brutărie erau 457 kg făină. În decursul zilei s-au
cheltuit 124 kg. Câte kilograme de făină au rămas?
m
m
m
_ 487
235
252
99 99
2) Dacă la numărul necunoscut vom aduna 324, vom obţine
675. Afă numărul necunoscut.
3) Toamna s-au plantat în parcul nou 248 tei, iar arţari - cu
125 mai puţin. Câţi arţari s-au plantat?
4) Lungimea Mării Kievene este de 110 km, ea este cu
98 km mai mare decât lăţimea mării date. Care este lăţimea
Mării Kievene?
Alcătuieşte probleme de alte tipuri la scădere.
636. Numeşte tipul fecărui triunghi. Măsoară laturile şi afă
perimetrul triunghiului dreptunghic.
637*. Scrie toate numerele de trei cifre în care cantitatea
de unităţi a ordinului următor este de 2 ori mai mare decât
cantitatea de unităţi ale ordinului precedent.
638°. 134 + 254 205 + 632 2 m 7 dm – 9 dm
736 – 134 564 – 203 12 dm – 80 cm
639°. Un bucătar a lipit în 7 min 28 colţunaşi. În câte minute
el va lipi 40 de colţunaşi, dacă în 1 min va lipi cu 1 colţunaş mai
mult?
640. Compune după datele tabelului şi rezolvă o problemă.
A lipit colţunaşi cu carne
în 1 min
Timpul
cheltuit
A lipit în total
?
cu 2 colţunaşi mai mult
6 min
?
36 col.
56 col.
100 100
641. Cercetează însemnările şi explică procedeul adunării în
scris când la adunarea unităţilor obţinem zece sau la adunarea
zecilor obţinem suta.
642. Afă sumele, scriind termenii în coloniţă.
324 + 633 545 + 125 317 + 291 612 + 58
643. (Oral.) 2 m 80 cm + 20 cm 5 m 7 cm + 3 cm
4 m – 20 cm 2 m – 2 dm 5 cm
644. Adrian a adunat à castane, iar Petru - cu b castane
mai mult. Câte castane au adunat băieţii împreună? Rezolvă
problema dacă: à = 162, b = 128.
645. O uzină a primit comandă pentru producerea
strungurilor. În prima lună ea a produs 212 strunguri, în a
doua – cu 6 strunguri mai mult. A rămas de produs 175 strunguri.
Câte strunguri au fost comandate uzinei?
646*. Scrie numărul 100 cu ajutorul a cinci unităţi şi a
semnelor de operaţii.
647°. Dintr-o sârmă cu lungimea de 63 cm s-au făcut 9 cuie
la fel. Câte cuie se pot face dintr-o sârmă cu lungimea de 30
cm, dacă lungimea fecărui cui va f cu 2 cm mai scurtă?
648°. Descifrează denumirea
peştelui, repartizând literele în
ordinea micşorării valorilor expresiilor
corespunzătoare. Ce ştii despre acest
peşte?
À | 315 + 198 C | 580 + 246
S | 754 – 342
R | 978 – 235 À | 525 + 267
101 101
649*. Continuă seriile de numere
1) 100, 150, 200, ... (până la 500).
2) 700, 730, 760, ... (până la 1000).
3) 800, 760, 720, ... (până la 400).
650. Cercetează însemnările şi explică procedeul scăderii,
când la descăzut numărul de unităţi sau numărul de zeci este
egală cu zero.
651. Afă diferenţele, scriind numerele în coloniţă.
887 – 782 640 – 127 503 – 122 780 – 59
652. (Oral.) 8 m – 4 dm 8 m – 4 cm 8 m : 4 dm
3 t – 2 q 6 q – 30 kg 2 q : 5
653. Primul număr este 405, al doilea – cu 165 mai mic
decât primul, iar al treilea – cu 120 mai mic decât al doilea.
(Pune întrebări ca problema să se rezolve cu două operaţii; trei
operaţii.)
654. Din sat se poate ajunge în centrul regional pe de-a
dreptul sau prin centrul raional. Cu cât este mai scurt drumul pe
de-a dreptul decât prin centrul raional?
Centrul
regional
Satul
Centrul raional
k
m
km
k
m
102 102
655*. Doi băieţi au împreună 43 grivne. Unul dintre ei are cu
25 grn mai mult decât celălalt. Câţi bani are fecare băiat?
656°. 541 + 363 340 – 122 809 – 237 800 – 5 · 9
764 + 16 680 – 47 407 – 147 170 – 5 · 3
657°. Brigada de reparaţii avea să dreagă în oraş anual 875
ascensoare. În primul simestru au reparat 477, iar în al doilea –
513 ascensoare. Cu câte ascensoare au reparat mai mult decât
s-a prevăzut?
658. (Oral.) 7 + 8 6 + 7 12 – 5 14 – 8
70 + 80 60 + 70 120 – 50 140 – 80
659. Examinează însemnările şi explică procedeul adunării
când suma unităţilor este mai mare decât 10 unităţi sau suma
zecilor este mai mare decât 10 zeci.
660. Afă sumele, scriind numerele în coloniţă.
325 + 413 428 + 344 254 + 247 112 + 429
Compune probleme diverse după expresia 325 + 413.
661. Compune o problemă prescurtată şi rezolv-o.
Rigle — 320
Creioane —?, cu 245 mai mult decât rigle.
Radiere — ?, cu 300 mai puţin decât creioane.
662. Din două oraşe au pornit în acelaşi timp unul în
întâmpinarea altuia două trenuri. Primul tren a parcurs până la
întâlnire 246 km, al doilea – cu 20 km mai puţin. Care este
distanţa dintre oraşe?
103 103
663. Afă perimetrul fecărui dreptunghi.
664*. Mihaiţă a văzut în librărie culegerile de versuri ale lui
M. Eminescu, G. Coşbuc, V. Alecsandri, T. Şevcenco, I. Franco.
Fiecare culegere costă 9 grn. În câte moduri el poate cheltui ale
sale 36 grn pentru aceste culegeri?
665°. 452 + 239 485 + 57 360 – 3 · 3
409 – 227 460 + 270 360 + 3 – 9
666°. Desenează două patrulatere
identice. Împarte-l pe unul dintre ele cu
un segment în pentagon şi triunghi, iar
pe al doilea – în triunghi şi patrulater.
667. 1) Scrie numerele în care sunt:
9 sute 7 zeci 1 un.; 4 sute 7 un.; 7 sute 8 zeci; 6 un.
de ordinul III şi 2 un. de ordinul I.
2) Scrie cu cifre următoarele numere: şase sute şaisprezece,
patru sute patruzeci, trei sute nouăzeci, şapte sute cinci, cinci
sute cinzeci şi cinci.
3) Scrie numărul care îl precede pe numărul 200.
4) Scrie câte zeci sunt de tot în numărul 666.
5) Scrie în centimetri 2 m 9 cm; 2 m 9 dm; 9 dm.
668. Adună numerele. Scrie-le numai pe acele în care suma
zecilor este mai mare decât 10.
+
329
437
+
333
666
+
134
89
+
548
281
+
450
520
+
345
262
104 104
669. Explică cum s-a efectuat scăderea cu trecerea peste ordin.
670. Scrie expresiile în coloniţă şi calculează.
429 – 175 556 – 382 808 – 235 735 – 254
671. Durata vieţii broaştelor este de 350 ani, a balenelor –
70 ani. (Formulează întrebarea şi rezolvă problema.)
672. Ilenuţa i-a ajutat mamei să planteze căpşuni. Ele aveau
să sădească 650 tufe. Mama a plantat 316 tufe, iar Ilenuţa – cu
120 mai puţin. Câte tufe au rămas de plantat?
Compune o problemă despre ajutorul acordat oamenilor
maturi de către copii.
673*. Suma descăzutului, scăzătorului şi a diferenţei este
egală cu 18. Cu ce este egal descăzutul?
674°. 728 – 535 257 + 238 60 – 8 · 7
805 – 322 628 – 308 60 + 9 : 3
675°. Prima salbă avea 356 perle, iar a doua – 370. S-au
scos din prima salbă 165 perle, iar din a doua – 215. În care
salbă au rămas mai multe perle şi cu cât?
Erau 356 p. Erau 370 p.
S-au scos 165 p. S-au scos 215 p.
105 105
676. 1) Scrie numerele în care sunt: 3 sute 4 zeci 6 un.;
2 sute 3 zeci; 5 un. de ordinul III şi 6 un. de ordinul I.
2) Scrie cu cifre următoarele numere: trei sute patruzeci,
patruzeci şi trei, o mie, opt sute, opt sute opt, patru sute
douăzeci şi cinci.
3) Scrie "vecinii” numărului 600.
4) Scrie în centimetri 3 m 7 cm şi 3 m 60 cm.
677. Aplicând tabelul, numeşte acele valori ale lui a, pentru
care inegalitatea à – 33 > 40 este adevărată.
à 70 71 72 73 74 75
à – 33 37 38 39 40 41 42
678. Cercetează însemnările şi explică cum
s-a făcut adunarea cu trecerea peste ordin.
679. Calculează, scriind termenii în coloniţă.
756 + 187 634 + 286 359 + 242
107 + 277 248 + 365 384 + 567
564 + 276 701 + 209
680. Tinerii constructori au construit o moară de vânt care în
1 oră macină 140 kg grâu. După două ore de lucru, au rămas
de macinat 136 kg grâu. Câte kilograme de grâu trebuia de
măcinat?
681. Într-o buclă în formă de inel erau 9 dm sârmă. Masa buclei
este de 72 g. De la această buclă s-a tăiat o bucată de sârmă cu
lungimea de 4 dm. Care este masa acestei bucăţi de sârmă?
Compune şi rezolvă problema inversă, în care trebuie de
afat lungimea bucăţii de sârmă tăiată – 4 dm.
682*. Într-o familie sunt 2 taţi, 2 fi, un bunel şi un nepot.
Taţii au împreună 80 ani, fii – 40 ani, iar bunelul cu nepotul au
împreună 60 de ani. Câţi ani au împreună toţi bărbaţii?
106 106
683°.
277 + 354 427 + 283 750 +170 56 : 7 + 1
305 – 124 827 – 184 420 – 290 56 : (7 + 1)
684°. În două casierii erau 807 grn. După ce din prima
casierie s-au dat 167 grn, în ea au rămas 123 grn. Câţi bani
erau în fecare casierie iniţial?
685. 460 – 239 390 – 165 225 + 235
363 + 27 221 + 683 904 – 541
686. Cercetează însemnarea şi explică cum
s-a făcut scăderea. Ia în considerare că 4 zeci
scădem din 11, deoarece 1 zece deja a fost luată
când s-au scăzut unităţile.
687. Scade în coloniţă.

944
358

820
355

407
259

333
147

736
258

604
367
688. Suma a două numere este 763. Unul dintre numere
este 525. Afă diferenţa acestor numere.
689. Lacul de acumulare Kremenciug este cel mai mare de
pe Nipru. Lungimea şi lăţimea lui constituie împreună 177 km.
Lăţimea lacului de acumulare este de 28 km. Cu câţi kilometri
lăţimea lacului este mai mică decât lungimea lui?
lacul de acumulare Kremenciug
107 107
690. 45 kg mere au fost repartizate egal în 5 lăzi. Pere
într-o astfel de ladă încap cu 1 kg mai puţin, decât mere. Câte
kilograme de pere pot f puse în 6 astfel de lăzi?
691. Desenează un pătrat şi un dreptunghi cu laturi neegale
astfel ca perimetrul fecăruia să fe egal cu 16 cm.
Câte dreptunghiuri sunt cu aşa perimetru?
692*. Raza cercului este 5 cm. Oare va încăpea în interiorul
acestui cerc segmentul cu lungimea de 8 cm? (Indicaţie. Afă
diametrul cercului.)
693°. 325 + 479 790 – 465 566 – 188
378 + 285 804 – 238 663 + 127
694°. Examinează fgura şi răspunde la întrebări.
1) Care este distanţa de la Lviv până la Kiev?
2) Cu câţi kilometri este mai departe de la stâlpul reprezentat
până la Kiev decât până la Lviv?
3) Ce numere vor f afşate pe stâlpul care stă cu 50 km în
partea Kievului de la stâlpul reprezentat?
695. (Oral.) Ce este mai mare şi cu cât mai mare?
6 · 9 sau 50 5 · 7 sau 40 54 : 6 sau 7
5 · 5 sau 10 6 · 6 sau 12 81 : 9 sau 10
108 108
696. Nişte turişti au călătorit cu trenul 325 km, cu autobu-
zul – 120 km iar pe jos au parcurs 78 km. Afă lungimea
întregului drum. (Explică rezolvarea problemei).
Rezol var e:
325 + 120 + 78 = 523 (km)
Răspuns: 523 km.
697. Alcătuieşte şi rezolvă problemă asemănătoare cu cea
precedentă.
698. Scrie numerele în coloniţă şi fă adunarea.
46 + 154 + 248 455 + 21 + 115 + 219
699. Găseşte aparte masa lupului, ursului şi a vulpii.
307 kg
295 kg 262 kg
Cu câte kilograme masa ursului este mai mare decât
masa vulpii?
700. Un băiat s-a deplasat cu bicicleta de la casa lui într-o
direcţie la distanţa de 400 m, apoi în direcţia opusă la distanţa
de 545 m. Câţi metri a parcurs de tot băiatul? La ce distanţă de
casă a ajuns băiatul?
701. Rezolvă ecuaţiile, executând calculele necesare în
scris: õ – 325 = 478, 583 – õ = 299.
+
325
120
78
523
109 109
702*. 22 iunie este cea mai lungă zi din an. În Kiev în această
zi soarele răsare la ora 5 şi 46 min, şi asfnţeşte la ora 22 şi 13
min. Cât timp durează în Kiev cea mai lungă zi din an?
703. Construieşte în caiet şi completează pătratele.
19 34 200 450 100
23 10 10 42 250
7 27 50 300
704°. Scrie numerele în coloniţă şi
fă adunarea. Descifrează cuvântul,
repartizând valorile expresiilor în ordinea
creşterii.
Ce înseamnă această denumire?
À | 347 + 284 + 25 L | 247 + 235 + 47 + 184
P | 275 + 275 + 275 U | 300 + 127 + 358 + 23
C | 425 + 350 + 125 À | 405 + 222 + 44 + 128
705°. La un magazin s-au adus 545 kg cartof, 268 kg sfeclă
şi 186 kg morcovi. Câte kilograme de legume s-au adus de tot
la magazin?
706. (Oral.) O fetiţă a cumpărat 20 caiete. A cincea parte
din caiete i le-a dat fratelui său. Câte caiete i-au rămas fetiţei?
707. Pentru hrănirea păsărilor într-o grădină zoologică s-au
consumat 324 kg orz, mei – 380 kg, iar porumb – cu 128 kg mai
puţin decât mei. Câte kilograme de cereale s-au consumat în
total pentru nutriţia păsărilor? (Explică rezolvarea problemei).
Rezol var e:
1) 380 – 128 = 252 (kg)
2) 324 + 380 + 252 = 956 (kg)
Răspuns: 956 kg cereale.
Compune şi rezolvă o problemă asemănătoare.
+
324
380
252
956

380
128
252
110 110
708. Calculează valorile expresiilor, făcând fecare operaţie
în scris.
972 – 358 – 539
278 + (720 – 415)
Model . 622 – 128 – 324 = 170.
709. La o găinărie s-au crescut în primul trimestru al anului
275 curcănaşi şi 380 pui, iar în al doilea – 178 curcănaşi şi 406
pui. Cu cât mai mult s-au crescut pui decât curcănaşi în două
trimestre?
710. La un strung prelucrau într-o oră 7 piese, iar după
perfecţionare – 9 piese. Cu cât mai multe piese erau prelucrate
la strung în 8 ore?
(Rezolvă problema cu două procedee).
711*. Pe primul câmp lucrau 13 tractoare, iar pe altul – 15.
Câte tractoare trebuie să treacă pe al doilea câmp ca pe el să
fe cu 10 tractoare mai multe decât au rămas pe primul câmp?
712°. 254 – 127 + 352 485 – (128 – 39)
256 – 164 + 469 845 – (169 + 185)
713°. Într-un parc cresc 360 castani, mesteceni – cu 296
mai puţin, iar arţari – atâţea câţi castani şi mesteceni împreună.
Câţi copaci cresc de tot în parc?
714.
Compune expresii. Compară cum se schimbă suma în urma
majorării (micşorării) a unuia dintre termeni cu câteva unităţi.
715. Afă valoarea primei expresii în scris. Foloseşte
rezultatul pentru a afa valorile altor expresii.
576 + 298 576 + 297 585 + 288
575 + 399 575 + 398 575 + 278

494
324
170

622
128
494
à 8 10 40 40 40
b 4 4 4 10 30
à + b
111 111
716. Găseşte valorile expresiilor cu ajutorul procedeului
rotunjirii conform modelului.
398 + 264 689 + 127
546 + 206 434 + 208
494 + 306 259 + 496
717. După ce într-o livadă s-au plantat 4 rânduri de peri a
câte a peri în fecare, au rămas de sădit încă b peri. Câţi peri
trebuiau pantaţi în total în livadă??
718. În sala teatrului sunt 980 locuri. La spectacolul de zi
s-au vândut deja 295 bilete la parter, 76 bilete la amfteatru şi
228 bilete la balcon. Câte bilete au mai rămas de vândut la
acest spectacol?
Balcon Balcon
Amfteatru
Parter
Scena
Schimbă întrebarea astfel ca în rezolvare să se adauge
o operaţie.
276 + 495 = 771
276 + 500 = 776
776 – 5 = 771
112 112
719*. Construieşte un cerc cu raza r = 2 cm. Du în el 3
coarde (segmente care unesc două puncte de pe circumferinţă)
astfel ca cercul să fe împărţit în 7 părţi.
720°. Găseşte valoarea unei expresii în coloniţă. Foloseşte
rezultatul pentru calcularea valorilor altor expresii cu procedeul
rotunjirii.
394 + 487 398 + 487 494 + 387
594 + 187 294 + 491 487 + 388
721°. Într-un bidon sunt a l apă, iar într-un poloboc – de 2
ori mai mult. Din poloboc s-au folosit b l apă. Câţi litri de apă au
rămas în poloboc? Calculează dacă: à = 9, b = 12.
722.
Alcătuieşte expresiile. Compară cum se schimbă diferenţa
în urma micşorării (măririi) scăzătorului sau descăzutului cu
câteva unităţi. Fă concluzia.
723. Găseşte valoarea unei expresii în
coloniţă. Aplică rezultatul la afarea valorilor
expresiilor rămase.
534 – 298 534 – 287 334 – 197
634 – 297 434 – 297 534 – 387
724. Afă oral valorile expresiilor cu ajutorul rotunjirii şi
verifcă rezultatul în scris.
534 – 298 = 236
534 – 300 = 234
234 + 2 = 236
723 – 397
835 – 289
647 – 316
521 – 396
725. Călinel a citit 4 zile câte 9 pagini şi i-au rămas să
citească încă 85 pagini din carte. Câte pagini are cartea?
Compune şi rezolvă problema inversă.
à 10 10 20 20 22
b 4 6 6 8 10
à – b
113 113
726. Scrie numai rezolvarea problemelor.
1) Tănăsel are à grn, iar Petrică – de 3 ori mai mult. Cu cât
mai puţini bani are Tănesel decât Petrică?
2) Într-o găleată sunt à l apă, iar într-un vas – cu 8 l mai puţin.
De câte ori în găleată este mai multă apă decât în vas?
3) De c grn s-au cumpărat prune a câte à grn pentru 1 kg.
S-au mâncat b kg. Câte kilograme de prune au rămas?
4) S-au plantat à rânduri de coacăzi albi, a câte 6 arbuşti în
fecare rând, şi b rânduri coacăzi roşii. Câţi arbuşti s-au plantat
în total?
5) Fratele are à grivne. Aceasta este cu 15 grn mai puţin
decât are sora. Câţi bani îi vor rămânea ei după ce va cumpăra
o jucărie de b grn? Alcătuieşte expresia şi afă valoarea ei dacă:
à = 36, b = 40.
727*. Din oraşul A în oraşul B se poate ajunge pe două
drumuri, iar din B până în C – pe patru. În câte feluri se poate
ajunge din oraşul A în C prin oraşul B?
728°. Scrie egalităţile, restabilind cifrele omise.
+
34 
1  5
+
 36
2  7
+
87 
3  5
+
 69
4  2
 37 61   45 71 
729°. Un maistru produce în 3 ore 24 piese. De cât timp el
are nevoie pentru a face 45 piese, dacă dânsul va confecţiona
într-o oră cu o piesă mai mult?
Compune şi rezolvă problema inversă, în care trebuie de
afat numărul 45.
114 114
exerciţii suplimentare
1. Compune o expresie conform schemei date şi calculeaz-o.
160
270
380
?
+

?
1)
70
0
260
?
+
·
?
2)
1
80
530
?
·
+
?
3)
2. õ + 280 = 370 450 – õ = 270 õ – 180 = 450
3. Sunt trei butoaie cu petrol lampant. Masa fecărui butoi este
de 110 kg. Masa fecărui butoi deşert este de 10 kg. Care este
masa petrolului lampant din cele trei butoaie, luate împreună?
4*. Piatra în cădere liberă parcurge în prima secundă 4 m
9 dm, iar în fecare secundă ulterioară – cu 9 m 8 dm mai mult
decât în secunda precedentă. Ce distanţă va parcurge piatra în
a treia secundă?
5. Construieşte un triunghi. Du în el două segmente astfel,
încât să se obţină un patrulater şi opt triunghiuri.
6. O fabrică de pateserie a produs 525 cutii de bomboane
„Asorti”. Această cantitate este cu 377 mai mare decât cantitatea
de cutii cu bomboane ”Ptaşine moloco”. Câte cutii cu aceste
bomboane a produs în total fabrica?
7. Bunelul avea 20 bomboane. 8 bomboane i le-a dat
nepotului. După aceasta, nepotul avea de 2 ori mai multe
bomboane decât i-au rămas bunelului. Câte bomboane avea
nepotul la început?
115 115
8. Un iepure sălbatic este cu 3 kg mai greu decât un iepure
de casă. Doi iepuri sălbatici cântăresc tot atâta cât 5 iepuri de
casă. Ce masă au iepurile sălbatec şi cel de casă aparte?
9. Grâul de primăvară a fost semănat la 10 aprilie, iar
secerişul a început la 15 iulie. Câte zile au trecut de la
însămânţarea grâului până la seceriş? (Rezolvă problema,
conducându-te de calendarul anului curent).
10. În hochei au jucat echipele ”Vulturul” şi ”Acvila de munte”.
În prima perioadă a biruit ”Acvila de munte” cu scorul 6 : 5, în
a doua – a biruit ”Vulturul” cu scorul 5 : 2, însă în perioada a
treia iarăşi a biruit ”Acvila de munte” cu scorul de 3 : 2 Care
echipă a rămas învingătoare?
11. Pe doi copaci erau vrăbii. De pe primul copac au zburat
9 vrăbii, iar de pe al doilea au zburat pe primul copac 5 vrăbii.
După aceasta, pe fecare copac erau câte 8 vrăbii. Câte vrăbii
erau pe fecare copac la început?
12*. O oală cu capacitatea de 10 litri este plină cu apă. Cum
cu ajutorul ulcioarelor de 7 litri şi 3 litri se pot măsura 5 l apă din
oala dată?
10 l 7 l
3 l

116 116
ÎNMulţiRea şi ÎMPăRţiRea
ÎN LIMITA 1000
Înmulţirea şi împărţirea orală
730. Înlocuieşte, acolo unde este posibil, adunarea cu înmulţirea.
5 + 5 + 5 1 + 1 + 1 + 1
0 + 1 + 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0
61 + 16 7 + 7 + 7 – 7
14 + 14 8 + 8 + 8
Ce înseamnă în expresia 5 · 4 numărul 5; numărul 4?
731. Care expresii nu pot f înlocuite cu suma?
0 · 4 1 · 6 9 · 1 7 · 0
1 · 0 1 · à à · 1 à · 0
Ce reguli trebuiesc respectate la înmulţirea cu 0 şi cu 1?
732. (Oral.) 4 · 1 · 0 (6 + 5) · 0 0 · 5 · 3 1 · 8
4 · 1 + 0 (6 + 5) · 1 0 + 5 · 3 8 · 1
733. Calculează oral cu ajutorul metodei de rotungire, apoi
verifcă în scris.
378 + 294 724 – 585 895 – 470
549 + 393 675 – 394 615 – 198
734. Într-o tabără de însănătoşire s-au adus 7 lăzi cu struguri
de vie şi 5 lăzi de rodii. Masa rodiilor aduse este de 40 kg. Care
este masa strugurilor de vie, dacă lada cu struguri este cu 1 kg
mai grea decât lada cu rodii?
735. Pinul poate creşte până la 600 ani, mesteacănul – cu
350 ani mai puţin, iar răchita – de 6 ori mai puţin decât pinul.
Ce poate creşte mai mult timp – mesteacănul sau răchita - şi cu
câţi ani?
117 117
736*. Luni o omidă a început să se târâie în sus pe un
copac de 9 m înălţime. Ziua ea s-a urcat 5 m, iar în decursul
nopţii a coborât 2 m. Peste câte zile omida va ajunge în vârful
copacului?
737°.
45 : 5 + 1 543 – 5 · 1 423 + 7 · 0 10 – 0 + 4
45 : 5 · 1 (543 – 5) · 1 (423 + 7) · 0 10 · 0 + 4
738°. Într-o cutie erau a kg biscuiţi. Mai întâi s-au luat din ea
13 kg biscuiţi, apoi s-au mai turnat în cutie 16 kg. Câte kilograme
de biscuiţi erau acuma în cutie? Rezolvă, dacă à = 18.
739. Din fecare expresie de înmulţire şi valoarea ei compune
o egalitate de împărţire.
6 · 8 7 · 1 4 · 0 8 · 8 0 · 3 4 · 9
Cu ce sunt egale câturile à : à, à : 1, 0 : à?
Oare are sens expresia à : 0?
740. 596 + 374 · 1 596 + 374 · 0 0 · 320 : 1
(596 + 374) · 1 (596 + 374) · 0 0 + 320 : 1
741. În decursul verii o gospodină a crescut 208 păsări
domestice (găini, gâşte, raţe). Găini şi raţe erau129 la număr,
iar raţe şi gâşte – 115. Câte gâini, gâşte şi raţe, aparte luate, a
crescut gospodina?
129 păs. 115 păs.
208 păs.
? ? ?
118 118
742. Lungimea unui dreptunghi este 8 cm. Aceasta-i cu
4 cm mai mult decât lăţimea lui. Cu ce este egal perimetrul
dreptunghiului?
Găseşte latura triunghiului regulat, al cărui perimetru este
egal cu perimetul dreptunghiului.
743. După consemnările prescurtate, compune şi rezolvă
probleme.
1)
2)
744. x + 408 = 643 684 – x = 256 x – 312 = 539
745*. Din 6 kg zahăr trebuie de luat 750 g cu balanţa fără
greutăţi marcate. Cum de făcut aceasta?
746°. Trei lucrători au câştigat împreună 800 grn. Primul şi
al doilea lucrător au câştigat 503 grn, iar al doilea şi al treilea -
555 grn. Câţi bani a câştigat fecare lucrător?
747°. 475 + 257 700 – 394 685 + 138
397 – 103 : 1 570 + 354 8 : 8 + 0 : 1
348 + 214 (0 + 1000) : 1 (350 + 270) · 0
748. 10 · 7 : 1 8 · 10 – 1 90 : 10 · 0
60 : 10 · 1 10 · 4 + 54 (32 + 49) · 10
749. Găseşte produsele, aplicând modelul:
100 · 4 = 400
1 sută · 4 = 4 sute
100 · 2
100 · 5
100 · 7 + 200
100 · 9 – 300
kg
kg
kg
119 119
750. Compară în fecare egalitate primul factor cu produsul
şi fă concluzii.
3 · 100 = 300 7 · 100 = 700
5 · 100 = 500 9 · 100 = 900
Pentru a înmulţi un număr cu 100 trebuie de scris la
dreapta lui două zerouri.
751. Alcătuieşte din produse egalităţi cu împărţirea la 100
şi fă concluzii.
4 · 100 = 400 6 · 100 =  8 · 100 = 
400 : 100 = 4 600 : 100 =   : 100 = 
Pentru a împărţi la 100 un număr, ce se termină cu zerouri,
trebuie de acoperit în dreapta lui ultimele două zerouri.
752. 80 · 10 : 100 100 · 5 : 10 60 – 100 : 100
900 : 10 : 10 100 · 7 : 10 1 · 1 · 1 + 100
753. Un sportiv a alergat pe patine distanţa de 1000 m în
1 min 40 s. Câţi metri pe secundă a alergat el?
754. (Oral.) Aplicând diagrama duratei vieţii animalelor,
compune şi rezolvă probleme.
755*. Un pescar a prins o ştiucă care cântărea 2 kg şi încă
o treime din masa ei. Care este masa ştiucii?
animalele
Rândunica
Vrabia
Graurul
Şoarecele
Câinele
Ani
120 120
756°.
5 · 2 · 10 60 : 10 100 · 7 · 1 63 – 9 · 7 : 1
600 : 100 500 : 100 6 · 100 : 1 (63 – 9) : 9
757°. Iarna, limuzina consumă la 1 km de drum 87 g
benzină, iar vara – 80 g. Cu câte grame de benzină mai puţin
consumă limuzina vara la 100 km de drum decât iarna?
Înmulţirea şi împărţirea numerelor de ordin
la un număr de o cifră
758. (Oral.) 5 : 5 + 5 100 : 10 + 10 0 · 6 + 4
100 · 1 + 0 900 : 10 – 1 8 : 8 – 1
759. Aplicând modelul afă câturile şi explică procedeul de
calcul.
80 : 8 = 10 700 : 7 = 100
8 zeci : 8 = 1 zece 7 sute : 7 = 1 sută
90 : 9 40 : 4 600 : 6 500 : 10
760. Din 24 kg sfeclă de zahăr s-au obţinut 4 kg zahăr. Câte
kilograme de zahăr se pot obţine din 600 kg de astfel de sfeclă?
Compune problema inversă pentru a obţine numărul 600.
761. Într-un atelier de croitorie erau
90 m mătase. După ce s-au cusut câteva
rochii, cheltuind pentru fecare câte 3 m,
au rămas încă 60 m. Câte rochii s-au
cusut? Compune după schemă planul
rezolvării şi scrie rezolvarea.
762. Scrie în formă de egalităţi următoarele afrmaţii.
1) Numărul 680 este mai mic decât numărul a cu 140.
2) Numărul b este mai mare decât numărul 6 de 3 ori.
?
3 ? : 2)
60 90 – 1)
121 121
763*. În trei pachete erau aceleaşi cantităţăţi de nuci. După
ce s-au luat câte 6 nuci din fecare pachet, s-a constatat că
în toate pachetele sunt atâtea nuci câte erau înainte în două
pachete. Câte nuci erau în fecare pachet la început?
764°. (37 + 33) : 10 50 – 20 : 10 (50 – 20) : 10
(37 + 13) : 5 50 – 20 : 5 500 – 200 : 2
765°. Într-un magazin s-au adus 100 kg făină. 80 kg făină
erau în sac, iar restul – în pachete, câte 2 kg fecare. Câte
pachete cu făină erau?
766. Fiecare număr înlocuieşte-l cu un produs după modelul dat.
30 = 3 · 10 300 = 3 · 100 60, 90, 700, 500
767. Aplicând legile înmulţirii, afă produsele cu procedeele
comode.
4 · 10 · 3 6 · 5 · 10 2 · 100 · 3 100 · 4 · 2
768. Explică cum s-au afat produsele şi câturile.
30 · 3 = 90
3 zeci · 3 = 9 zeci
60 : 3 = 20
6 zeci : 3 = 2 zeci
200 · 4 = 800
2 sute · 4 = 8 sute
900 : 3 = 300
9 sute : 3 = 3 sute
769. Doi elevi au afat în mod diferit valoarea produsului
3 · 20. Explică cum a judecat fecare dintre ei.
1 el ev: 3 · 20 = 20 · 3 = 60.
Al 2- l ea el ev: 3 · 20 = 3 · 2 · 10 = 6 · 10 = 60.
770. (Oral.) 2 · 4 9 : 3 10 : 2 5 · 2
20 · 4 90 : 3 100 : 2 50 · 2
200 · 4 900 : 3 1000 : 2 500 · 2
771.
Legumele Într-o ladă Cantitatea
de lăzi
Masa
totală
Morcovi
Sfecle
10 kg
30 kg
4
2

?
122 122
772. Peste un râu este construit un pod cu lungimea de
70 m. El are 3 grinzi principale. Lungimea grinzii medii este
30 m. Găseşte lungimile grinzilor extreme, dacă ele sunt egale
între ele.
Schimbă întrebarea astfel, încât în rezolvare să se mai
adauge o operaţie.
773. x · 4 = 800 600 : x = 100 x : 3 = 200
774*. Afă suma tuturor numerelor de trei cifre în care suma
cifrelor este egală cu 3.
775°. Un om matur a parcurs pe schiuri 900 m în 3 min,
iar un băiat – 400 m în 2 min. Cu câţi metri mai mult a parcurs
într-o minută omul matur decât băiatul?
776°. 50 · 3 – 60 3 · 200 – 80 400 : 2 + 600 : 2
7 · 40 + 20 800 : 2 + 400 (400 + 600) : 2
777. (Oral.)
Măreşte 10 20 30 300 200 de 3 ori
Micşorează 20 60 100 400 600 de 2 ori
778. Cercetează diferite procedee de împărţire a numărului la un produs.
12 : (3 · 2) = 12 : 6 = 2 (cm)
12 : (3 · 2) = (12 : 2) : 3 = 6 : 3 = 2 (cm)
12 : (3 · 2) = (12 : 3) : 2 = 4 : 2 = 2 (cm)
m
m
123 123
779. Explică după scrieri cum de împărţit un număr la un
produs.
24 : (3 · 2) = 24 : 6 = 4
24 : (3 · 2) = (24 : 3) : 2 = 8 : 2 = 4
Împărţirea numărului la un produs se poate face
consecutiv: mai întâi de împărţit numărul la unul dintre
factori, iar apoi rezultatul de-l împărţit la celălalt factor.
780. Fă împărţirea cu două procedee.
18 : (2 · 3) 80 : (4 · 2) 900 : (3 · 3)
781. Calculează cu procedeul împărţirii consecutive.
36 : (9 · 2) 72 : (3 · 8) 60 : (10 · 2) 400 : (10 · 5)
782. Efectuează împărţirea, descompunând împărţitorul în
factori.
48 : 16 72 : 36 80 : 40 64 : 16
Model . 54 : 18 = 54 : (6 · 3) = 3.
783. La şase oi pentru 3 zile se dau 36 kg fân. Cât fân se dă
unei oi zilnic?
Rezol var e:
1) 36 : 6 = 6 (kg)
2) 6 : 3 = 2 (kg)
Răspuns: 2 kg.
Explică despre ce afăm după efectuarea
fecărei operaţii.
Rezolvă problema cu alt procedeu conform schemei.
784. Primul număr este 800, al doilea – de 2 ori mai mic
decât primul, iar al treilea – de 4 ori mai mic decât al doilea. Afă
al treilea număr.
785*. Numărul 42 a fost împărţit consecutiv la 7 şi la 2. La
ce număr a fost împărţit 42?
786°. 360 : (10 · 6) 72 : (9 · 2) 60 : (3 · 10)
640 : (8 · 10) 240 : (3 · 4) 80 : (4 · 5)
?
6 ?
3 36
2)
1)
124 124
787°. Primul număr este 60, al doilea – de 3 ori mai mic
decât primul, iar al treilea – de 4 ori mai mic decât al doilea. Afă
al treilea număr.
788. Explică cum s-a afat câtul 80 : 20 cu prcedeul împărţirii
consecutive şi cu procedeul probei.
Pr ocedeul î mpăr ţ i r i i consecut i ve:
80 : 20 = 80 : (10 · 2) = (80 : 10) : 2 = 4
Pr ocedeul pr obei :
20 · 2 = 40 (numărul 2 nu este potrivit);
20 · 3 = 60 (numărul 3 nu se potriveşte);
20 · 4 = 80 (numărul 4 se potriveşte).
Aşadar, 80 : 20 = 4.
789. Afă câturile cu procedeul împărţirii consecutive.
600 : 30 800 : 40 1000 : 200
790. Găseşte câturile cu procedeul convenabil.
60 : 30 100 : 20 60 : 20 800 : 400
90 : 30 80 : 40 100 : 50 800 : 40
791. 900 ouă au fost distribuite în cutii pentru ouă, câte 30
în fecare. De câte carcase a fost nevoie?
792. Pentru prepararea zemii de murături pentru tomate
s-au luat 60 kg apă, iar sare – de 20 ori mai puţin. Cu câte
kilograme mai puţin s-a luat sare decât apă?
793. La o construcţie lucrau a femei, iar bărbaţi - de k ori
mai mult. Cu cât mai mulţi bărbaţi lucrau decât femei?
Rezol var e:
1) à · k,
2) à · k – à.
Răspuns: bărbaţi erau cu
à · k – à mai mulţi.
Explică despre ce am afat după
efectuarea fecărei operaţii.
794*. Examinează fgura. Găseşte şi
scrie 16 triunghiuri şi 7 patrulatere.
125 125
795°. Compune şi calculează expresiile conform tabelului.
Deîmpărţitul
72 8 + 1 14 + 28 48 – 48 0 · 12 8 + 4
Împărţitorul
8 + 1 1 6 · 1 6 2 1
796°. Într-un magazin de fori s-au adus 100 gladiole. A
cincia parte din fori erau gladiolele albe, iar restul – roşii. Câte
gladiole roşii au adus în magazin?
797. O fetiţă compunea buchete. Pentru fecare buchet ea
lua 3 fori albe şi 2 - roşii. Câte fori sunt de tot în 7 buchete?
(Cercetează rezolvarea problemei cu procedee diferite. Explică
despre ce ai afat după efectuarea fecărei opereţii.)
Rezol var e:
1 pr ocedeu Al 2- l ea pr ocedeu
(3 + 2) · 7 = 35 ( f . ) 3 · 7 + 2 · 7 = 35 ( f . )
Răspuns: 35 fori. Răspuns: 35 fori.
798. 1) Explică cum s-a înmulţit suma cu un număr.
(4 + 3) · 9 = 7 · 9 = 63
2) Cercetează alt procedeu de înmulţire a unei sume cu un număr.
(4 + 3) · 9 = 4 · 9 + 3 · 9 = 36 + 27 = 63
Pentru a înmulţi o sumă cu un număr se poate înmulţi cu
acest număr fecare termen şi produsele obţinute de le adunat.
799. Aplică regula la calcule.
(20 + 8) · 3 (300 + 60) · 2 (100 + 30 + 4) · 3
800. Mama a pus pe fecare farfurie câte 5 colţunaşi cu
cartof şi 3 colţunaşi cu carne. Câţi colţunaşi a pus mama în
total pe 4 farfurii? (Rezolvă problema cu două procedee).
801. 72 : 8 600 : 20 : 6 72 : 8 : 3 800 – 80 : 4
8 · 7 500 : 5 : 10 72 : (8 · 3) 300 + 30 · 3
126 126
802. Pentru prepararea mortarului pentru zidit s-au luat
60 kg nisip, iar ciment – cu 40 kg mai puţin. De câte ori s-a luat
mai puţin ciment decât nisip?
803. Pentru a pregăti aluatul s-au luat à kg făină, iar apă –
de 9 ori mai puţin. Câte kilograme de aluat s-au obţinut?
Schimbă întrebarea în aşa un mod, ca în rezolvarea
problemei a doua operaţie să fe scăderea.
804*. O gospodină a vrut să cumpere un pepene verde cu
masa de 3 kg, dar a cumpărat cu masa de 5 kg, de aceea a
plătit cu 6 grn mai mult. Cât a costat pepenele verde cumpărat?
805°. Scrie expresiile şi calculează-le.
1) Împărţitorul este 8, iar deîmpărţitul este produsul numerelor 4 şi 6.
2) Descăzutul este 42, iar scăzătorul este câtul numerelor 14 şi 7.
3) De mărit de 9 ori suma numerelor 8 şi 9.
806°. S-au vândut 6 fulare pentru copii a câte 30 grn şi 3
căciuliţe câte 30 grn fecare. Câţi bani s-au primit pentru aceste
veşminte? (Rezolvă problema prin două metode).
807. 1) Afă produsele prin două procedee.
(3 + 7) · 4 (5 + 2) · 3 (6 + 4) · 9
2) Găseşte produsele cu procedeul potrivit.
(20 + 7) · 3 (4 + 6) · 8 (300 + 6) · 2
808. 1) Explică cum s-a afat produsul 24 · 3.
20 · 3 = 60
4 · 3 = 12
60 + 12 = 72
2) 32 · 3 42 · 2 17 · 4 25 · 3
12 · 5 23 · 4 19 · 3 33 · 3
809. La o şcoală-internat s-au adus 3 saci de ceapă, a câte
36 kg în fecare, şi 2 saci de usturoi, a câte 35 kg în fecare.
Câte legume s-au adus în total?
24 · 3 = 
127 127
810. Într-un atelier erau două suluri a câte 21 m de ţesătură
în fecare şi un sul cu 15 m. Oare va f sufcientă această
ţesătură pentru a coase 11 perdele, dacă pentru fecare dintre
ele se cheltuie 5 m?
811. Pentru 5 blocnotesuri la fel s-au plătit a grivne. Cât
coastă un blocnotes? Cât trebuie de plătit pentru k astfel de
blocnotesuri?
812*. Dacă fecare băiat va lua câte 3 creioane, atunci va
rămâne un creion. Iar dacă vor lua câte 4 creioane, atunci nu va
ajunge un creion. Câte creioane sunt de tot şi câţi băieţi sunt?
813°. Un dulgher face într-o zi 12 rame, iar ajutorul lui - 7.
Câte rame au făcut ei împreună în 5 zile?
814°. 28 · 3 9 + 19 12 · 5 3 · 9
81 : 9 84 – 72 27 · 3 60 : 20
815. La întrecerile de canotaj, în prima cursă au participat 4
luntre a câte 8 sportivi, iar în a doua cursă au participat 3 luntre
de asemenea câte 8 sportivi în fecare. Câţi sportivi au participat
în total în cele două curse de canotaj? (Examinează rezolvarea
problemei prin diverse procedee).
Rezol var e:
1 pr ocedeu
8 · (4 + 3) = 56 (s.)
Al 2- l ea pr ocedeu
8 · 4 + 8 · 3 = 56 (s.)
Răspuns: 56 sportivi.
816. Explică cum de înmulţit un număr la o sumă.
5 · (3 + 6) = 5 · 9 = 45
Examinează alt procedeu de înmulţire a numărului cu o sumă.
5 · (3 + 6) = 5 · 3 + 5 · 6 = 15 + 30 = 45
Pentru a înmulţi un număr cu o sumă se poate înmulţi
numărul cu fecare termen şi produsele obţinute de la
adunat. à • (b + ñ) = à • b + à • ñ – această egalitate
exprimă legea distributivă a înmulţirii faţă de adunare.
128 128
817. Aplică regula pentru calcularea expresiilor.
7 · (20 + 5) 3 · (300 + 20) 4 · (200 + 4)
818. Calculează prin procedeul potrivit.
14 · (3 + 7) 8 · (20 + 8) 6 · (30 + 5)
819. După ecuaţia õ + 200 = 500 compune şi rezolvă o
problemă.
820. Iarna unei vaci i se dau zilnic 6 kg de sfeclă. Câtă
sfeclă trebuie pentru a hrăni trei vaci în decursul a 5 zile?
821*. Construieşte o dreaptă şi depune pe ea un segment a
cărui lungime este egală cu suma lungimilor segmentelor AB şi CD.
822°.
>
<
=
2 · 300 > 500 13 · 3  40 50  25 · 2
800 : 40  20 33 · 3  90 80  27 · 3
823°. O croitoreasă coase în decursul unei zile 12 cămăşi,
iar eleva ei – cu 5 cămăşi mai puţin. Câte cămăşi vor coase ele
împreună în 5 zile, dacă vor lucra cu aceeaşi productivitate?
824. La înmulţirea unui număr de o cifră cu un număr de
două cifre se foloseşte proprietatea comutativă a operaţiei
înmulţirii.
3 · 28 = 28 · 3 = 84.
Aplică proprietatea comutativă şi afă produsele.
2 · 23 3 · 31 4 · 12 5 · 11
825. Un băiat a parcurs într-o secunsă, alergând distanţa de
6 m. Câţi metri el va parcurge fugind în 15 secunde?
826. Fiecărei oi în timpul iernii i se dau zilnic 2 kg siloz. Cât
siloz trebuie pentru şase oi într-o săptămână?
129 129
827. Pentru reparaţia a două scări ale unei clădiri s-au
cheltuit 17 cutii de vopsea, câte 4 kg în fecare. La prima scară
s-au cheltuit 6 cutii de vopsea. Câte kilograme de vopsea s-au
cheltuit pentru reparaţia scării a doua? (Rezolvă problema prin
două procedee).
828. Găseşte valorile expresiilor, dacă à = 24.
3 · à (60 – à) : 4 60 – à : 4
829. Un elev a construit o dreaptă şi
consecutiv a depus pe ea segmentele care sunt
laturile dreptunghiului ABCD. Măsoară lungimea
segmentului obţinut.
830. Construieşte o dreaptă şi depune
consecutiv pe ea segmente egale cu
laturile dreptunghiului KMOP. Găseşte
perimetrul dreptunghiului.
Scrie egalitatea pentru calcularea perimetrului
dreptunghiului cu lungimea a şi lăţimea b.
831*. Ionel a început să citească o carte când Marinela
avea citite deja 18 pagini din aceeaşi carte. Oare o va ajunge
din urmă Ionel pe Marinela în 5 zile, dacă va citi zilnic câte 11
pagini, iar Marinela – câte 7 pagini?
832°. Compune o problemă după însemnările prescurtate şi rezolv-o.
10 saci – 500 kg
12 saci – ?
833°.
2 · 25 + 3 2 · 13 · 3 (70 – 10) : 20 7 · 13 + 9
3 · 33 – 1 3 · 18 : 9 70 – 10 : 2 13 · 7 – 9
130 130
834. 1) Examinează însemnările şi citeşte explicaţiile.
3 · 24 = 
3 · 20 = 60
3 · 4 = 12
60 + 12 = 72
la înmulţirea unui număr de o cifră cu un număr de două
cifre se poate mai întâi de descompus numărul de două
cifre în termenii de ordin, iar apoi de înmulţit numărul de o
cifră aparte cu termenii de ordin şi de adunat rezultatele.
2) Afă produsele, descompunând al doilea factor în termeni
de ordin: 2 · 48, 3 · 32, 4 · 14.
835. (Oral.) 4 · 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
836. (Oral.) Compune şi rezolvă problema.
Câştigul pe oră Timpul În total
16 grn
14 grn
5 ore
6 ore

?
837. Alcătuieşte egalităţi adevărate din expresii şi valorile lor.
4 · 16 62 – 11 · 5 9 · 11 – 20
80 : 20 2 · 48 – 16 63 : 7 + 0
838. Un operator în 8 ore culege la computator 32 pagini de
text. Alt operator tot în 8 ore culege 40 pagini. Care operator va
culege mai multe pagini în 1 oră şi cu cât mai multe?
839. Pentru 5 găini s-au adăugat în nutreţul zilnic 15 g cretă.
Câtă cretă trebuie pentru a satisface necesitatea zilnică de ea
la 27 găini?
840*. Trei fraţi au 22 creioane. Cel mai mare are de 2 ori
mai multe decât cel mezin, iar cel mijlociu – cu 2 creioane mai
multe decât cel mezin. Câte creioane are fecare frate?
7 80 64
9 79 4
131 131
841°. 2 · 35 : 10 43 · 2 – 18 (13 + 17) · 3
3 · 24 : 9 15 · 5 – 16 13 + 17 · 3
(24 + 18) : 6 (35 + 10) : 5 (98 – 50) : 8
842°. Masa unui tub cu lungimea de 1 m este de 3 kg. Ce
masă au două astfel de tuburi cu lungimea de 13 m fecare?
843. Compune expresiile şi repartizează valorile lor în
ordine descrescătoare şi vei citi denumirea uneia dintre cele
mai frumoase păsări ale Ucrainei.
· 35
+ 24
a : 10 x a
Par
Da
Nu
à 10 20 30 40 50 60 90 100
Literele E C T I E T L S
844. (Oral.) 3 · 7 9 11 15 19 23 27 29 32
845. 1) Rezolvă problema prin două procedee.
La un magazin s-au adus câte 8 lăzi de curmale şi banane.
Masa lăzii de curmale – 9 kg, iar de banane – 15 kg. Cu câte
kilograme mai mult s-au adus banane decât curmale?
2) Explică alcătuirea egalităţii.
(15 – 9) · 8 = 15 · 8 – 9 · 8
Pentru a înmulţi diferenţa cu un număr se poate înmulţi
acest număr cu descăzutul şi scăzătorul aparte şi de
scăzut din primul produs al doilea produs.
(à – b) · ñ = à · ñ – b · ñ — această expresie reprezintă
legea distributivă a înmulţirii faţă de scădere.
3) Verifcă dacă este adevărată egalitatea (à – b) · ñ =
= à · ñ – b · ñ, dacă à = 10, b = 6, ñ = 5.
132 132
846. „Un meşter confecţiona în fecare cinci schimburi câte
24 piese, iar elevul său – 15 piese”. Completează condiţia
acestei probleme cu aşa întrebări ca problemele obţinute să se
rezolve conform schemelor:
1) ( + ) · ;
2) ( – ) · 
847. Compară expresiile, neefectuând operaţiile.
(45 – 37) · 23  45 · 23 + 37 · 23
5 · (24 + 47)  5 · 24 – 5 · 47
6 · (64 – 25)  6 · 64 – 25
18 · (73 – 68)  18 · 73 – 18 · 68
848*. Găseşe criteriul elementelor comune ale mulţimilor
A şi B.
849°. În două clădiri sunt câte 4 intrări în fecare. În prima
clădire la fecare intrare sunt 27 apartamente, iar în a doua –
36 apartamente. Cu cât mai multe apartamente sunt în a doua
clădire decât în prima? Rezolvă problema prin două procedee.
850°. 43 · 3 – 28 (18 + 17) · 4 3 · 24 : 8
(43 – 28) · 3 18 + 17 · 4 45 · 2 : 10
(25 + 10) : 5 35 + 10 : 5 4 · 16 : 1
133 133
851.
852. Examinează scrierile ş explică procedeul de calcul.
70 · 8 = 560
7 zeci · 8 = 56 zeci
420 : 6 = 70
42 zeci : 6 = 7 zeci
853. (Oral.)
30 · 8 640 : 8 120 : 6 · 5 240 – 180 : 3
90 · 3 350 : 7 400 : 5 : 10 540 + 60 · 6
854. S-au semănat 60 kg mei, orz – de 3 ori mai puţin decât
mei, iar porumb – de 2 ori mai mult decât orz şi mei împreună
luaţi. Cât porumb s-a semănat?
855. Scrie toate valorile lui õ pentru care inegalităţile vor f
adevărate:
1) õ – 20 < 7; 2) 15 – x > 10; 3) x · 3 < 20.
856. Copie, inserând numerele omise.
8 m 6 dm =  dm 30 mm =  cm
6 dm 4 cm =  cm 140 cm =  m  cm
857*. Sunetul se propagă în aer timp de 1 s la distanţa de
330 m. La ce distanţă se va propaga sunetul în 3 s?
858. Masa uleiului care se conţine în nucile de cedru
constituie a patra parte din masa nucilor. Cât ulei se poate
obţine din 120 kg nuci de cedru?
859°. Într-un parc sunt 50 castani, arţari – de 4 ori mai mulţi
decât castani, iar plopi – de 3 ori mai mulţi decât arţari. Câţi
castani, arţari şi plopi sunt de tot în parc?
860°. 80 · 6 – 250 40 · 7 + 320 360 : 4 · 9
480 : 6 + 250 280 : 4 + 48 1 80 : 6 : 5
861. 15 · 3 72 : 9 9 · 4 8 : 8 60 : 10
6 · 12 45 : 5 1 + 14 360 : 6 36 · 10
Deîmpărţitul
28 80 6 60 100 90
Împărţitorul
4 40 12 20 5
Câtul
5 5 3 30 30
134 134
862. (Oral.) 23 · 3 23 zeci · 3 540 : 9
12 · 4 12 zeci · 4 630 : 7
863. Explică procedeul de calcul: 320 · 3 = (300 + 20) ×
× 3 = 300 · 3 + 20 · 3 = 900 + 60 = 960.
864. Calculează cu comentarii
180 · 3 240 · 2 150 · 5 210 · 4
865. Porţia zilnică de sare de băcătărie pentru o vacă
constituie 65 g. Câte grame de sare trebuiesc pentru două vaci
în decursul unei săptămâni?
866. Compune o problemă asemănătoare cu cea precedentă,
ştiind că porţia zilnică de sare pentru cal este de 32 g.
867. Perimetrul triunghiului DEK
este 150 cm. Lungimea laturii EK este
egală cu 30 cm. Latura DK este egală
cu latura DE. Găseşte lungimea laturii
DE. (În fgură triunghiul DEK este
micşorat).
Compune problema inversă.
868*. Trei fetiţe au găsit 90 nuci. Ele au împărţit nucile astfel:
cea mai mare a luat cu 10 nuci mai puţin, iar cea mai mică – cu
10 nuci mai mult decât cea mijlocie. Câte nuci a luat fecare
fetiţă?
869°. 480 · 2 60 · 10 – 70 · 6 800 : 40 4 m : 5
330 · 3 100 – 22 · 4 80 : 40 4 m – 5 dm
870°. O pompă pompează 640 găleţi de apă în 8 min, iar
a doua – 420 găleţi în 6 min. Câte găleţi de apă pompează
ambele pompe în 1 min?
871.
à 800 120 48 à 600 80 240
b 600 60 30 b 200 80 120
(à – b) · 4 (à + b) : 4
135 135
872. Pentru coaserea a 5 caschete trebuie 15 dm postav.
Câte astfel de caschete se pot coase din 12 m postav?
873. S-au cumpărat 6 kg mere câte 7 grn şi 10 kg cartof
câte 2 grn. Despre ce se poate afa, calculând expresiile?
7 · 6 10 – 6 7 · 6 + 2 · 10
2 · 10 7 – 2 7 · 6 – 2 · 10
874. 230 · 4 – 300 400 – 40 · 4 2 m : 5
110 · 5 + 320 210 – 210 : 7 2 m – 5 cm
240 · 2 : 6 170 · 3 – 200 2 m : 1 dm
Compune o problemă după expresia 230 · 4 – 300
875. Lungimea aţei pe un mosor este de 180 m. Care este
lungimea aţelor de pe trei astfel de mosoare?
876*. Decupează din hârtie în pătrăţele dreptunghiul cu
lăţimea de 2 cm astfel ca perimetrul lui să fe egal cu 20 cm.
877°. În decursul creşterii sale porumbul evaporează 200
l apă. Câte găleţi de apă evaporă 5 astfel de plante? (Găleata
are capacitatea de 10 l.)
878°. 1 kg – 200 g 2 min – 20 s 2 m – 2 dm 2 cm
1 kg : 2 2 ore – 2 min 2 m – 2 cm
Împărţirea sumei la un număr.
Împărţiri de tipul 39 : 3, 72 : 6
879. 18 prune albastre şi 12 prune galbene tata le-a împărţit
egal la trei fi. Câte prune a primit fecare fu? (Rezolvă problema
prin două procedee conform planurilor date.)
1 pr ocedeu
1) Câte prune erau în total?
2) Câte prune a primit fecare fu?
136 136
Al doi l ea pr ocedeu: :
3) Câte prune albastre a primit fecare fu?
4) Câte prune galbene a primit fecare fui?
5) Câte prune de tot a pimit fecare fu?
880. Împarte suma la număr conform ordinii efectuării
operaţiilor în expresiile cu paranteze.
(16 + 8) : 3 (18 + 30) : 8 (18 + 12) : 3
881. 1) Cercetează cum se poate împărţi
o sumă la un număr prin alt procedeu.
(18 + 12) : 3 = 18 : 3 + 12 : 3 =
= 6 + 4 = 10
Pentru a împărţi o sumă la un număr se poate împărţi
la acest număr fecare termen şi câturile obţinute de le
adunat.
2) Calculează prin două procedee: (24 + 12) : 4.
3) Calculează prin metoda potrivită: (36 + 54) : 6.
882. 20 de camioane şi 12 limuzine au fost amplasate
pe platforme feroviare a câte 4 automobile pe fecare. Câte
platforme erau? (Rezolvă problema prin două procedee.)
883. (24 + 16) : 8 170 · 2 – 200 90 + 6 · 13
24 + 16 : 8 360 : 4 + 90 200 – 5 · 16
884*. Construieşte o dreaptă şi notează pe ea punctul O.
De la punctul O depune pe dreaptă în direcţii opuse segmentele
AO = 45 mm şi OB = 53 mm. Măsoară şi calculează lungimea
segmentului AB.
885°. În 9 saci identici încap 450 kg zahăr, iar în 7 saci –
280 kg făină. Cu câte kilograme masa unui sac cu zahăr este
mai mare decât masa unui sac cu făină?
886°. (6 + 15) : 3 (6 + 27) : 3 (8 + 16) : 8
137 137
887. Cercetează consemnările şi explică procedeul împărţirii.
39 : 3 =
= (30 + 9) : 3 =
= 30 : 3 + 9 : 3 =
= 10 + 3 = 13
888. (Oral.) Găseşte câturile: 84 : 2, 69 : 3, 46 : 2.
889. Au semănat 4 kg hrişcă, dar au recoltat 84 kg. De câte
ori mai mult au recoltat hrişcă decât au semănat?
890. õ · 3 = 96 84 : õ = 2 84 – õ = 2
891. Calculează, dacă: 1) à = 48, 2) à = 480.
à – 2 à : 2 à : 4 à : 6
892. Un cofetar înfrumuseţează 24 torturi în 3 ore, iar al
doilea aceeaşi cantitate de torturi o împodobeşte în 2 ore.
(Pune întrebarea şi rezolvă problema.)
893. Într-o brutărie erau 90 kg făină. Câteva zile au cheltuit
câte 20 kg zilnic. Au rămas 10 kg. Câte zile au cheltuit câte 20
kg de făină?
894*. Cum cu ajutorul balanţei cu pârghie fără greutăţi
marcate de cântărit 14 kg zahăr dacă în desagă sunt 16 kg?
895°. 36 : 3 24 · 4 32 · 2 : 8 84 : 4 · 3
48 : 2 2 · 18 21 : 7 + 8 55 : 5 · 6
138 138
896°. Stejarul absoarbe 8 găleţi de apă zilnic, plopul
tremurător – 42 găleţi pe săptămână. Câte găleşi de apă absorb
stejarul şi plopul tremurător împreună în 5 zile?
897. Calculează cu comentarii: 64 : 2, 48 : 4, 99 : 3.
898. Examinează însemnările şi explică metoda împârţirii.
72 : 3 = 50 : 2 =
= (60 + 12) : 3 =
= 60 : 3 + 12 : 3 =
= 20 + 4 = 24
= (40 + 10) : 2 =
= 20 + 5 = 25
899. (Oral.) Termină calculele.
60 : 5 = (50 + 10) : 5 = ...
81 : 3 = (60 + 21) : 3 = ...
900. Descompune deîmpărţitul în termeni convenabili şi
execută împărţrile: 68 : 4, 96 : 2, 51 : 3, 95 : 5.
901. Porţia zilnică de sare de bucătărie pentru un cal este
de 32 g, pentru o vacă – de două ori mai mult, iar pentru
o oaie – de 6 ori mai puţin decât pentru cal şi vacă împreună.
Care este norma zilnică de sare pentru oaie?
Care este norma zilnică de sare pentru cal, vacă şi oaie
împreună?
902. Conform expresiei (9 + 15) : 3 compune şi rezolvă o
problemă despre repartizarea computatoarelor prin şcoli.
903*. Scrie expresia a cărei valoare este de 5 ori mai mică
decât valoarea expresiei à + b pentru orice valori ale lui à şi b.
904. 56 : 4 60 – 50 : 5 80 : 2 : 2 800 – 150 · 3
42 : 3 100 – 80 : 4 90 : 3 : 5 360 + 40 : 4
905*. După fgurile date compune şi rezolvă probleme.
139 139
2) 1)
906°. Într-un bidon sunt 24 kg ulei, iar în altul – cu 6 kg mai
puţin. Tot uleiul l-au turnat în borcane de 3 kg. Câte borcane
s-au primit?
907°. 98 : 2 51 : 3 64 : 4 + 15 120 : 4 · 8
24 : 2 48 : 2 32 : 2 – 16 360 · 2 : 8
908. Descompune numerele în moduri diferite în termeni
convenabili şi efectuează împărţirea..
Mode l . 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14
84 : 6 = (48 + 36) : 6 = 8 + 6 = 14
72 : 4 60 : 5 96 : 6 48 : 4
909. La un magazin au adus trei suluri de mătase, a câte
18 m în fecare, şi două suluri la fel de satin. Satin şi mătase
împreună s-au adus 104 m. Câţi metri de satin sunt într-un sul?
Pl anul r ezol văr i i :
1) Câţi metri de mătase au adus?
2) Câţi metri de satin au adus?
3) Câţi metri de satin sunt într-un sul?
910. La o cafenea au cumpărat de 930 grn cinci vaze pentru
fori, a câte 90 grn fecare, şi şase feţe de masă la fel.
Cât costă o faţă de masă?
5 v. – a câte 90 grn
6 f. m. – a câte ? grn
930 grn
911. Medicul i-a prescris pacientului vitamine – câte 2 pastile
de 2 ori pe zi. În cutie sunt 60 pastile. Pentru câte zile îi vor
ajunge aceste pastile?
140 140
912. 1) Găseşte a treia parte din numerele: 18, 27, 42, 60.
2) Câte minute sunt într-o şesime de oră? într-o pătrime? în o
treime? în jumătate de oră?
913*. Construieşte un cerc cu raza 3 cm 7 mm. Centrul
cercului trebuie să fe situat la intersecţia liniilor caietului. Cercul
obţinut împarte-l în 4 părţi egale şi o parte coloreaz-o.
914°. 60 – 60 : 4 (18 + 27) : 3 420 · 2 – 600
60 – 60 : 5 (16 + 36) : 4 300 : 3 : 5
915°. O latură a triunghiului are lungimea de 38 mm,
a doua – 22 mm, iar a treia – de 2 ori mai mică decât prima
latură. Găseşte perimetrul triunghiului.
Verifcarea împărţirii şi a înmulţirii.
Împărţirea de tipul 64 : 16, 125 : 25
916.
Deîmpărţitul Împărţitorul Câtul
24
600
3
2
8
300
8 · 3 = 24
300 · 2 = 600
Ce obţinem în urma produsului câtului şi împărţitorului?
Deîmpărţitul este egal cu produsul câtului şi
împărţitorului. Dacă după înmulţirea câtului cu
împărţitorul n-aţi primit deîmpărţitul, atunci în calcule
este comisă greşeală.
917. Verifcă rezultatul împărţirii cu operaţia înmulţirii.
84 : 6 = 14 80 : 5 = 16 54 : 3 = 18
918. Efectuează împărţirea şi verifcă rezultatul prin înmulţire.
100 : 5 76 : 4 560 : 7 720 : 9
919. În rezervorul tractorului erau 60 l combustibil. În
decursul unei ore de lucru tractorul consuma 6 l combustibil.
Câte ore a lucrat tractorul dacă în rezervor au rămas 24 l
combustibil? (Rezolvă problema cu operaţii aparte.)
141 141
920. Au adus 2 q zahăr şi l-au ambalat în 12 pungi a câte
10 kg fecare şi în câteva pachete a câte 8 kg fecare. Câte
pachete erau?
921. Scrie valorile literelor à, b, ñ, å, k, m.
Deîmpărţitul
76 60 ñ å 96 80
Împărţitorul
à b 2 6 6 ò
Câtul
4 4 48 12 k 5
922*. Găseşte diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic
numer de 3 cifre, scris cu cifrele 8, 4 şi 0.
923°. Pe o parcelă au sădit 80 kg cartof, grâu au sămănat
de 5 ori mai puţin decât cartof, iar porumb – de 8 ori mai
puţin decât cartof şi grâu laolaltă. Cât porumb au sămănat pe
parcelă?
924°. Calculează şi verifcă rezultatul prin înmulţire.
72 : 2 52 : 4 640 : 8 150 : 5
925. Ce vom primi atunci când vom împărţi produsul la
factor?
Factor Factor Produs
8
3
7
16
56
48
56 : 7 = 8
(sau 56 : 8 = 7)
48 : 3 = 16
(sau 48 : 16 = 3)
926.
operaţia înmulţirii poate f verifcată cu operaţia
împărţirii: dacă vom împărţi produsul la unul din factori şi
vom obţine alt factor, atunci calculul este efectuat corect.
Cum de afat că egalitatea este adevărată? Verifcă
rezultatul înmulţirii cu operaţia împărţirii.
18 · 5 = 90 23 · 4 = 92 15 · 3 = 45
142 142
927. Execută înmulţirea şi verifcă rezultatul cu împărţirea.
23 · 3 5 · 13 200 · 4 90 · 7
928. Alcătuieşte o problemă conform expresiei (100 – 73) : 9.
Completează însemnările prescurtate şi rezolvă problema.
Erau — ...
Au vândut — ...
Restul l-au turnat în ...
929. Au cumpărat 90 kg tomate. Le-au repartizat în şase
lăzi a câte 9 kg şi în trei lăzi identice mari. Câte kilograme de
roşii sunt într-o ladă mare?
Compune problema inversă.
930. õ : 3 = 240 279 – õ = 270 õ · 10 = 10
931*. Nişte elevi s-au pornit într-o excursie, îmbarcându-se
în trei autobuze. În primul autobuz s-au aşezat 28 elevi, în al
doilea – 29, iar în al treilea – 33. Oare s-ar f putut repartiza
elevii în mod egal în autobuze?
932°. Din 21 kg minereu de fer au obţinut 7 kg fer. Câte
kilograme de fer se pot obţine din 54 kg astfel de minereu?
933°. 3 · 19 96 : 3 2 · 39 – 19 9 · 2 + 7
29 · 2 72 : 4 (54 + 36) : 6 63 : 7 + 2
934. (Oral.) 1) Câte zeci sunt în total în numărul: 240; 60; 600?
2) 15 zeci : 3 24 zeci : 3 24 zeci : 2
935. Examinează scrierea şi explică procedeul de calcul.
360 : 3 = 
36 zeci : 3 = 12 zeci
936. 960 : 3 280 : 2 840 : 2 60 · 4 : 8
937. Un fermier a cumpărat cinci purcei cu masa de 20 kg
fecare şi trei berbeci la fel.
Masa totală a acestor animale este egală cu 280 kg. Care
este masa unui berbec?
143 143
938. Ucenicul unui strungar prelucrează în o oră 8 piese. În
5 ore el prelucrează atâtea piese câte maistrul în 2 ore. Câte
piese în o oră prelucrează maistrul?
Compune problema inversă.
939*. O lanternă împreună cu baterioara costă 10 grn.
Un băiat de toţi banii săi poate cumpăra lanterna sau patru
baterioare. Câţi bani are băiatul?
10 grn
940. Patru albume costă tot atâta cât douăsprezece
blocnotese. Cât costă albumul dacă blocnotesul costă 2 grn?
941°. õ : 18 = 3 720 : õ = 2 õ – 360 = 40
942°. Pentru două perne au plătit 100 grn. Cât trebuie de
plătit pentru trei plapume, dacă fecare din ele este de 2 ori mai
scumpă decăt o pernă?
943. Cercetează cum se găseşte câtul 64 : 16 prin metoda
probei: 16 · 2 = 32 ( 2 nu este potrivit ); 16 · 3 = 48 ( 3 nu se
potriveşte ); 16 · 4 = 64; aşadar, 64 : 16 = 4.
944. Afă câtul prin procedeul probei.
26 : 13 42 : 14 72 : 18
945. Din 25 l lapte se obţine 1 kg unt. Cât unt se va obţine
din 75 l lapte?
144 144
946. Dacă vom tăia din colacul de sârmă cinci bucăţi a câte
12 m fecare atunci vor rămânea încă 6 m de sârmă. Câte bucăţi
de sârmă vom obţine din acest colac dacă vor tăia bucăţi a câte
11 m fecare? Explică rezolvarea problemei.
Rezol var e:
1) 12 · 5 = 60 (m)
2) 60 + 6 = 66 (m)
3) 66 : 11 = 6 (buc.)
Răspuns: 6 bucăţi de sârmă.
947. Dacă am repartiza perele în opt lăzi a câte 11 kg în
fecare, atunci vor rămânea încă 3 kg de pere. Câte lăzi sunt
necesare pentru a pune în fecare câte 13 kg pere? (Compară
această problemă cu cea precedentă.)
948. Măsoară lungimile laturilor şi găseşte perimetrul
dreptunghiului KMOP.
949*. Roata dinţată mare are 36
dinţi. Ea pune în mişcare roata dinţată
mică care are 18 dinţi. Câte rotaţii va
face roata dinţată mică când cea mare
va face două rotaţii?
950°. 49 : 7 55 : 5 2 · 36 4 · 24 – 24 : 2
51 : 17 72 : 24 4 · 9 32 + 17 · 9
951°. Pentru prepararea a 3 kg unt au cheltuit 75 l lapte.
Câte kilograme de unt se pot obţine din 100 l lapte?
952. (Oral.) Alcătuieşte din expresiile de înmulţire şi valorile
lor egalităţi cu împărţirea la un număr de două cifre.
24 · 3 = 72 34 · 2 = 68 17 · 5 = 85
145 145
953. Alcătuieşte expresiile numerice după tabel şi calculează
valorile lor.
à b ñ à : ñ + b à : b – ñ
48 16 2 48 : 2 + 16
90 15 3
954. õ · 16 = 80 54 : õ = 3 õ : 15 = 3
955. Două croitorese au de cusut câte 96 cămăşi. Una din
ele coase într-o zi 12 cămăşi, iar a doua – 16. Care croitoreasă
va fece lucrul mai repede şi cu câte zile?
956. Un strungar a făcut 100 piese. În primele 3 ore el
confecţiona câte 12 piese pe oră, iar apoi a început să producă
câte 16 piese pe oră. Câte ore strungarul făcea câte 16 piese
pe oră?
957*. Într-un an constructorii trebuiau să dea în exploatare 72
pavilioane pentru expoziţii. Primele 3 trimestre ei construiau câte
18 pavilioane. În octombrie şi noiembrie – câte 6 pavilioane, iar
în decembrie – 8. Oare au îndeplenit constructorii angajamentul
anual?
958°. 45 : 5 70 : 14 2 · 37 28 : 4 + 3 · 7
32 : 8 42 : 21 54 : 18 540 : 3 + 180
959°. Masa a şase cutii cu biscuiţi este de 48 kg. Care este
masa a opt cutii cu bomboane dacă cutia cu bomboane este cu
3 kg mai grea decât – cutia cu biscuiţi?
960. Compară cum se schimbă produsul atunci, când se
schimbă unul din factori de câteva ori.
à 3 3 3 3 à 3 6 9 12
b 2 4 6 8 b 2 2 2 2
à · b
à · b
146 146
Dacă vom
mări
micşora
de câteva ori unul din factori,
atunci şi produsul se va
mări
micşora
de tot atâtea ori.
961. 12 · 3 = 36
12 · 18 = 12 · (3 · 6) = 36 · 6 = 216
3 · 17 13 · 4 25 · 6 26 · 3
15 · 17 130 · 4 25 · 18 260 · 3
962. 1) În expresia 24 · 6 măreşte unul din factori de 2 ori,
iar pe altul micşorează-l de 2 ori şi compară produsele.
24 · 6 = 20 · 6 + 4 · 6 = 144
48 · 3 = 40 · 3 + 8 · 3 = 144
2) Compară factorii şi produsele din coloniţe şi fă concluzia respectivă.
24 · 6 20 · 8 9 · 15
72 · 2 40 · 4 27 · 5
Dacă vom
mări
micşora
de câteva ori unul din factori, iar pe
al doilea îl vom
micşora
mări
tot de atâtea ori, atunci valoarea
produsului nu se schimbă.
963. Calculează după model şi concluzionează despre
procedeul înmulţirii cu 5.
18 · 5 = (18 : 2) · (5 · 2) = 9 · 10 = 90
14 · 5 24 · 5 46 · 5 28 · 5
964. O forăreasă a compus 8 buchete a câte 5 trandafri şi 6
buchete a câte 5 garoafe. Câte fori în total a folosit forăreasa?
Compune şi rezolvă problema inversă.
965. În şcoala de aviaţie sunt 320 cursanţi. 80 cursanţi
zboară cu instructorul, de 2 ori mai puţini cursanţi – de sine
147 147
stătător, iar restul încă învaţă la trenajoare. Câţi cursanți se
învaţă la trenajoare?
Înlocuieşte cuvintele „mai puţini” cu cuvintele „mai mulţi”.
Se va schimba oare planul rezolvării problemei?
966*. 12 elevi din clasa a treia au participat la întreceri de
alergări, 10 – de sărituri, iar 5 elevi - de alergări şi sărituri. Câţi
elevi din clasa a treia în total au participat la întreceri?
967°. 46 · 5 94 + 5 4 · 24 – 38 : 2 36 · 10
32 · 5 78 + 5 5 · 26 + 48 · 5 72 · 5
968°. Într-un parc sunt 240 arbuşti de liliac. La sfârşitul lui
aprilie au înforit 60 arbuşti albi, iar roza - de 2 ori mai mulţi. Câţi
arbuşti nu au înforit?
969. 360 : 10 800 : 100 900 : 10 480 : 4
970. Compară cum se schimbă câtul în urma măririi
(micşorării) deîmpărţitului de câteva ori.
à 8 16 24 k 18 9 3
b 2 2 2 ò 3 3 3
à : b k : ò
Dacă vom
mări
micşora
deîmpărţitul de câteva ori, fără a schimba
împărţitorul, atunci câtul se va
mări

micşora
tot de atâtea ori.
971. Compară expresiile din fecare coloniţă. Găseşte
valorile expresiilor din rândurile de jos, aplicând valorile
expresiilor corespunzătoare din rândul de sus.
36 : 3 72 : 8 96 : 16 75 : 25
360 : 3 720 : 8 960 : 16 750 : 25
972. De pe un strat au strâns 15 kg ceapă, iar de pe
altul – de 3 ori mai mult. Toată ceapa a fost ambalată în pungi
de plasă a câte 5 kg. Câte pungi cu ceapă sunt?
Rezolvă problema conform schemei:  :  + ( : ) · .
148 148
973. Bunica a atârnat în pod pentru a se usca 15 legături
de pojarniță, mentă – cu 5 legături mai puțin, iar urzică – atâta
cât pojarniță și mentă în total. Câte legături de urzică a preparat
bunica?
974*. Câte zeci vor f dacă se vor înmulți 2 zeci cu 4 zeci?
975°. Copiii au colectat și au predat în farmacie 4 kg fori
de podbal, 8 kg muguri de mesteacăn, iar mlădițe tinere de pin
– de 5 ori mai mult decât fori de podbal
și muguri de mesteacăn împreună. Câte
kilograme de mlădițe de pin au adunat
copiii?
976°. Repartizează literele sau gru-
pa de litere în ordinea crescătoare a so-
luțiilor ecuațiilor corespunzătoare. Ce știi
despre această plantă?
õ : 5 = 42 |O õ – 50 = 420 |OT 510 : õ = 3 |R
240 – õ = 150 |T õ + 160 = 385 |S õ : 30 = 12 |C
977. 12 : õ = 3 60 : õ = 3 120 : õ = 3
978. Compară împărțitorii și câturile, fă concluzia.
à 48 48 48
48
b 2 4 6
8
à : b
Dacă împărțitorul
îl mărim
îl micșorăm
de câteva ori, fără a schimba
deîmpărțitul, atunci câtul se va
micșora
mări
tot de atâtea ori.
979. 140 : 10 360 : 10 800 : 100 700 : 7
140 : 5 360 : 30 800 : 20 700 : 35
149 149
980. 180 l suc de mere și 240 l suc de tomate trebuie turna-
te în borcane de trei litri. Câte borcane trebuie?
Cu cât mai multe vor f borcane cu suc de tomate decât
cu suc de mere?
981. Pe perimetrul unei camere dreptunghiulare, lungimea
căreia este de 8 m, iar lățimea de 4 m, au bătut în cuie o plintă
de masă plastică. Câți metri de plintă au cheltuit?
Scrie rezolvarea cu expresii diferite.
982*. Scrie numărul 100 cu ajutorul a acelorași cinci cifre și
a operațiilor aritmetrice. Nu mai puțin de trei soluții.
983°. 360 : 10 280 : 4 630 : 7 540 : 9
360 : 30 280 : 20 630 : 14 540 : 18
984°. Garofța avea 60 mărgele de culoare roșie, iar de cu-
loare albă – de 2 ori mai puține. Ea a făcut din toate mărgelele
trei salbe la fel. Câte mărgele sunt în fecare salbă?
985. Citește expresiile după ultima operație.
354 – (240 – 36) 350 : (63 : 9) 250 : 10 · 5
986. Rezolvă ecuația conform modelului.
õ : (32 – 24) = 16 õ – 6 · 9 = 35
õ : 8 = 16 õ + (37 – 9) = 67
õ = 16 · 8 45 – 29 + õ = 34
õ = 128 (54 : 9) · õ = 30
128 : (32 – 24) = 128 : 8 = 16 (82 + 14) : õ = 6
16 = 16
987. În rezervorul automobilului erau 16 l benzină. Șoferul
a mai turnat în el 36 l. Pentru călătoria în sat a fost sufcientă
această benzină, totodată la fecare 10 km de drum erau con-
sumați 2 l benzină. Ce distanță a parcurs automobilul? Rezolvă
problema prin două procedee.
988. Într-o livadă au înforit a pomi: 60 pruni, peri de 2 ori
mai puțini, iar restul – meri. Câți meri au înforit?
150 150
989*. La niște întreceri leopardul a sărit în lungime 7 m,
ceea ce este cu 1 m mai departe decât câinele. Antilopa a sărit
cu 4 m mai departe decât câinele și cu 7 m mai departe decât
broasca. La câți metri a sărit fecare animal? Ce nu corespunde
problemei în fgură?
0 7 m
Construiește diagrama (segmentele), luând ca 1 m o pătrăți-
că de caiet.
990°. õ : (27 – 19) = 5 42 : 6 · õ = 63
(39 + 15) : õ = 9 (68 – 12) : õ = 2
991°. De pe un copac au cules 16 kg de persici, iar de pe
altul – 12 kg. Toate persicile le-au pus în lăzi a câte 7 kg. Câte
lăzi au folosit?
Oare se poate rezolva această problemă prin două procedee?
992. 540 : 3 + 180 64 · 5 + 48 600 : 5 · 4
993. Rezolvă ecuația după model.
54 : õ = 23 – 14 õ : 12 = 45 – 37
54 : õ = 9 õ – 56 = 34 : 2
õ = 54 : 9 õ + 24 = 43 · 2
õ = 6 67 – õ = 84 : 3
54 : 6 = 9 810 : õ = 15 · 6
23 – 14 = 9
9 = 9
151 151
994. Primul număr este a, al doilea – de 3 ori mai mare. Gă-
sește diferența acestor numere.
995. Un prisăcar a stors din patru stupi 24 kg miere de tei,
mai târziu de hrișcă – de 2 ori mai mult. Toată mierea el a tur-
nat-o în borcane de 3 litri. Câte borcane a folosit prisăcarul?
Cu câte mai multe borcane sunt cu miere de hrișcă decât
cu miere de tei?
996*. Suma a două numere este 27. Dacă mărim primul cu
16, iar al doilea îl micșorăm cu 8, atunci cu ce va f egală suma?
997°.
õ : 15 = 34 – 28 õ – 54 = 9 · 6 37 – õ = 96 : 6
õ : (15 – 6) = 23 õ – 54 : 9 = 6 45 + õ = 18 · 5
998°. Au cules de pe primul strat a kg de căpșune, iar de pe al
doilea – 15 kg de căpșune. Toate căpșunele le-au repartizat în pa-
nere a câte 5 kg. Câte panere s-au folosit? Calculează, dacă a = 20.
999. õ · 5 = 38 + 52 õ + 29 = 35 · 4
48 : õ = 34 – 28 240 : 3 + õ = 260
96 : 8 · õ = 36 õ – 200 · 3 = 120
1000. Lungimea unui dreptunghi este à dm, lățimea b dm.
Scrie diferite egalități pentru calcularea perimetrului. Calculează
pentru à = 18, b = 7.
1001. Petrică vrea să facă o rămușoară de formă drept-
unghiulară pentru fotografe. Ce lungime trebuie să aibă scân-
durica subțire dacă lungimea ramei este 3 dm, iar lățimea – cu
1 dm mai mică?
1002. În 50 pachete sunt 100 kg mazăre. Cât zahăr este în
300 de pachete, dacă pachetul cu zahăr cântărește cu 2 kg mai
mult decât cel cu mazăre?
152 152
1003. Alege din seria de numere 20, 24, 28, 36 acelea ca
valori ale lui k, pentru care inegalitatea k : 4 < 7 este adevă-
rată.
1004*. Produsul a două numere este egal cu a. Dacă am
mări unul din factori de 6 ori, iar altul l-am micșora de 3 ori,
atunci cu ce ar f egal produsul numerelor nou – obținute?
1005°.
õ : 8 = 37 – 21 54 – õ = 72 : 8 39 : õ = 60 : 20
1006°. În ogradă au făcut pentru copii nisiparniță de formă
dreptunghiulară cu lungimea de 3 m și lățimea de 2 m. Care
este lungimea marginei ei?
Părți
1007. Ce parte a cercului nu este colorată? Cum de scris cu
cifre a treia parte; a patra parte; a cincea parte?
5
1008. Desenează tot așa fâșii pe caiet și scrie ce parte a
fecăreia din ele este colorată.
153 153
1009. Într-o livadă creșteau 60 de pomi. pomi sunt meri,
iar – peri. Câți meri și peri împreună creșteau în livadă?
Pl anul r ezol văr i i :
1) Câți meri sunt în livadă?
2) Câți peri sunt în livadă?
3) Câți meri și peri împreună sunt în livadă?
1010. Măsoară lungimea fâșiei și găsește din ea.
1011. Compune și rezolvă problema conform condiției:
Au repartizat câte 5 kg
1012. 85 : 17 54 : 27 14 + 71 90 : 30
3 · 18 2 · 35 5 · 18 70 : 5
1013*. Cărbunele de pământ după un anumit înterval de
timp după dobândirea lui absoarbe apă, masa căreia alcătuieș-
te a opta parte din masa cărbunelui. Masa cărbunelui numai ce
dobândit, luat ca probă, este egală cu 40 kg. Care va f masa
acestui cărbune peste un anumit interval de timp?
1014°. În 4 ore lucrătorii unui ocol silvic au plantat 72 de co-
paci. Câte ore trebuie ei să lucreze pentru a sădi 60 de copaci,
dacă ei în 1 oră vor planta cu 2 copaci mai mult?
1015°. Din expresii și valorile lor compune egalități.
99 : 33 98 : 14 480 : 3
Pachete - ?
kg kg
2, 3, 4, 7
160, 270
154 154
78 : 39 64 : 16 540 : 2
1016. 1) Scrie care oră arată fecare ceasornic.
2) Scrie care oră va indica fecare ceasornic peste 30 min.
1017. Rezolvă problemele, folosind ceasornicul.
1) Pauza a început la ora 9 și 15 min, și s-a terminat la ora 9
și 25 min. Cât timp a durat pauza?
2) Pauza a început la ora 10 și 10 min și a durat 20 min. Când
s-a terminat pauza?
3) Lecția a durat 40 min și s-a terminat la ora 11 și 20 min.
Când a început lecția?
1018. (Oral.)
1 oră : 2 3 4 5 6 10 12 15 20
1 m : 2 4 5 10 20 25 50 100
1019. Fă împărțirile și verifcă, adunând valorile expresiilor.
Suma valorilor expresiilor a fecărui rând este egală cu 100.
100 : 25 90 : 18 90 : 2 92 : 2
96 : 2 99 : 11 70 : 14 76 : 2
1020. Rezolvă ecuația la afarea împărțitorului.
48 – õ = 16 48 : õ = 16 õ · 16 = 48 36 : õ = 2
1021. Elevii planifcau să facă pentru pădurea - parc 36 hră-
nitoare pentru păsări, însă au făcut cu o treime mai multe. Câte
hrănitoare au făcut elevii?
1022. Într-un serviciu de masă sunt 96 obiecte. A treia parte
din ele sunt farfurii adânci și în față. Câte farfurii sunt de fecare
tip dacă ele constituie cantități egale?
155 155
1023*. În poloboc erau 27 l apă. Mai întâi în poloboc au tur-
nat o treime din cantitatea de apă care era deja în el, apoi au
vărsat o treime din cantitatea de apă ce era în poloboc. Câți litri
de apă au rămas?
1024°. Calculează și scrie răspunsurile.
1) Câte zile sunt în 10 săptămâni?
2) Câte ore constituie din o zi?
3) Câte minute constituie dintr-o oră?
1025°. Într-o livadă au înforit 80 trandafri. Au tăiat din
fori. Câți trandafri au rămas în livadă?
1026. Scrie patru expresii egale cu câtul 6.
72 : 12 81 : 27 90 : 15 45 : 15
100 : 25 84 : 14 95 : 5 78 : 13
1027. Găsește câturile prin procedeul probei.
125 : 25 105 : 15 128 : 16
1028. În inegalitatea õ · 33 < 100 substituie õ cu așa nu-
mere ca inegalitatea numerică să fe adevărată.
1029. Un lucrător poate tunde cu
foarfecele manual într-o zi 25 oi, iar cu
mașina de tuns – 150. De câte ori se
mărește productivitatea muncii acestui
lucrător când el lucrează cu mașina de
tuns?
1030. Din 76 m țesătură s-au cusut
halate și rochii. Pentru un halat s-au cheltuit 4 m țesătură, iar
pentru o rochie – 3 m. Au cusut 13 halate. Câte rochii au cusut?
1031. (Oral.)
1) 1 m : 4 1 cm : 2 1 oră : 3 1 oră : 4
2) Afă din numerele: 12, 64, 120, 400.
156 156
1032*. Câtul a două numere este egal cu à. Dacă am mări
deîmpărțitul de 2 ori, iar împărțitorul l-am micșora de 3 ori,
atunci cu ce ar f egal câtul numerelor obținute?
1033*. Copie, completând omiterile: martie are
... zile, 4 săptămâni = ... zile, 3 zile = ... ore, zi =
= ... ore, oră = ... min.
1034°. Din 76 m țesătură au cusut 8 rochii la fel și 13 hala-
te. Pentru o rochie trebuie 3 m țesătură. Câți metri trebuie pen-
tru 1 halat?
1035°. 72 : 3 + 16 480 : 2 – 120 27 · 3 + 3
50 : 2 – 25 80 : 16 + 16 78 · 10 – 12
1036. Segmentul AK constituie din lungimea segmentului
AB. AK = 18 mm. Găsește lungimea segmentului AB.
I ndi caț i e. Răspunsul scrie-l în milimetri.
1037. Măsoară a fâșiei și calculează lungimea fâșiei în-
tregi. Rezultatul calculului verifcă-l prin măsurare.
I ndi caț i e. Trebuie de măsurat în milimetri.
1038. Se știe că segmentul KM constituie din lungimea
unui oarecare segment. Care este lungimea acestui segment?
Desenează-l în caiet.
1039. În clasa absolventă sunt 9 medaliști. Aceasta alcătu-
iește din numărul elevelor acestei clase. Câți elevi sunt în
clasa absolventă?
157 157
1040. Dispozitivul pentru joacă costa 360 grn. Apoi prețul
a fost micșorat cu din prețul inițial. Care este prețul nou al
acestui dispozitiv?
1041. Pentru fecare inegalitate alege câte două valori ale
variabilei a astfel ca inegalitățile să fe adevărate
20 – à > 15 à · 4 < 36 à : 8 > 4
à + 12 < 15 24 : à < 6 à – 20 < 5
1042. Bunica a vrut să conserveze 10 borcane cu compot
de vișine, însă a conservat cu o cincime mai mult decât a plani-
fcat. Câte borcane cu compot de vișine s-au obținut?
Compune o problemă asemănătoare.
1043*. Pe masă sunt 4 mere întregi, 10 jumătăți de mere și
8 sferturi de mere. Câte mere întregi de tot sunt pe masă?
1044°. 250 · 4 – 600 600 – 25 · 4 (370 – 250) · 3
480 : 4 + 300 900 – 200 : 4 (750 – 150) : 3
1045°. Un muncitor a strungit la strung 1 inel în 55 min, iar
după perfecționarea strungului – în 37 min. Cu cât mai puțin
timp va pierde muncitorul pentru strungirea a cinci inele dacă va
lucra cu aceeași productivitate?
158 158
Împărțirea cu rest
1046. Pe o tavă erau 35 prăjituri. Le-au pus pe 2 farfurii
mari a câte 15 pe fecare. Câte prăjituri au rămas pe tavă?
1047. 20 de creioane colorate fetița le-a repartizat în conso-
le, câte 6 creioane în fecare. Însă 20 nu s-a împărțit fără rest la
6. Au mai rămas 2 creioane. Examinează fgura și citește expli-
cația.
Împărțirea cu rest se scrie astfel:
20 : 6 = 3 ( rest 2)
Numărul 20 aici este deîmpărțitul, 6 – împărțitorul, 3 – câtul
și 2 - restul. Însemnarea se citește astfel: „20 de împărțit la 6, la
cât va f 3 și în rest 2”.
1048. Utilizând fgurile efectuează împărțirea cu rest.
13 : 3 = 4 (rest 1)
17 : 3
15 : 6
1049. Compară egalitățile fecărei colonițe.
12 : 3 = 4 16 : 4 = 4
13 : 3 = 4 (rest 1) 18 : 4 = 4 (rest 2)
159 159
1050. 30 : 5 42 : 6 56 : 7 72 : 9
33 : 5 47 : 6 62 : 7 79 : 9
1051. Câte pătrate diferite pot f alcătuite din 11 bețișoare
identice? (Verifcă rezolvarea problemei practic.)
Rezol var e:
11 : 4 = 2 ( rest 3 ).
Răspuns: 2 pătrate.
1052. Câte triunghiuri aparte pot f alcătuite din 11 bețișoare
ce sunt la fel?
1053.
>
<
=
7 + 8 < 7 · 8 40 : 4  45 : 5
1 · 9  0 · 9 12 – 3  12 : 3
8 : 1  6 · 1 15 · 4  90 – 30
1054*. Copiii au cântărit ale sale animale casnice în perechi.
Murișoara și Tuzișor cântăresc împreună 19 kg, Murișoara și
Bobușorul cântăresc împreună 27 kg, iar Tuzișor și Bobușor –
40 kg. Cine cât cântărește?
19 kg 27 kg 40 kg
1055°. 15 : 5 = 3 30 : 6 45 : 9 64 : 8
16 : 5 = 3 (rest 1) 32 : 6 48 : 9 67 : 8
1056°. În prima ladă sunt 20 kg roșii, iar în a doua – 12 kg.
Din a doua ladă au vândut 8 kg roșii. De câte ori sunt acuma
mai multe tomate în prima ladă decât în a doua?
160 160
1057. Fă împărțirea cu rest.
27 : 6 48 : 7 54 : 8 20 : 6
Model de j udecat ă. Fie că trebuie de împărțit 27 la 6.
Să găsim cel mai mare din numerele de la 1 până la 27 care
se împarte fără rest la 6 . Aceasta este 24; 24 : 6 = 4. Găsim
restul: 27 – 24 = 3. Așadar, 27 : 6 = 4 (rest 3).
1058. O cupă costă 8 grn. Câte astfel de cupe pot f cumpă-
rate de 35 grn?
1059. Pentru plantare au adus 24 puieți de măr și 8 puieți de
păr. din toți puieții le-au plantat copiii, iar restul – cei maturi.
Câți puieți au sădit oamenii maturi?
1060. Turiștii au călătorit cu trenul 240 km, cu autobu-
zul – cu 180 km mai puțin decât cu trenul, iar pe jos au mers
din drumul, pe care l-au parcurs cu autobuzul. Câți kilometri
au mers pe jos turiștii?
1061. õ – 48 : 6 = 204 23 · 5 – õ = 42
õ : 6 = 305 – 297 600 : õ = 34 + 26
õ · (38 – 29) = 72 6 · õ = 720 : 8
1062. Alcătuiește și scrie trei expresii la împărțirea
cu 8 astfel, ca la calcularea primei împărțiri câtul să fe zero, la
a doua – 3, iar la a treia – 7.
1063*. Într-un garaj sunt 30 automobile. Camioanele au câte
6 roți, iar limuzinele – câte 4. Câte camioane și limuzine aparte
sunt în garaj dacă roți de toate sunt 168?
1064°. Efectuează împărțirea cu rest.
22 : 7 40 : 7 50 : 7 60 : 7 75 : 6
12 : 5 14 : 3 21 : 6 25 : 4 33 : 8
1065°. Un fermier avea gâște și rațe. În total 60 păsări. Gâș-
tele erau a șasea parte din toate păsările. Câte rațe erau?
161 161
1066. Alcătuiește egalități adevărate după schemele - bloc.
23 5
45
·
+ ?
?
7 6
60
·
– ?
?
7 49
63
:
: ?
?
1067. Verifcă dacă corect sunt găsite resturile de la împărți-
rea la 2, 3, 4, 5 și fă concluzie.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
: 2 1 – 1 – 1 – 1 – 1 –
: 3 2 – 1 2 – 1 2 – 1 2
: 4 3 – 1 2 3 – 1 2 3 –
: 5 1 2 3 4 – 1 2 3 4 –
Cu care cifre se tremină numerele care se împart la 2
fără rest? Dar la 5?
1068. Care poate să fe cel mai mare rest de la împărțirea la
7; la 9?
la împărțire restul totdeauna este mai mic decât împărțitorul.
1069. În cor sunt 36 copii. A noua parte din toți copiii sunt
băieți, iar restul – fetițe. Cu cât în cor sunt mai multe fetițe decât
băieți?
1070. Alege valorile variabilelor astfel, ca inegalitățile nume-
rice obținute să fe adevărate.
õ · 6 < 86 – 58 õ : 7 > 42 : 7 64 – õ < 34
162 162
1071. În prima zi maistru a confecționat 10 piese, ceea ce
alcătuiește a cincea parte din comandă, iar a doua zi — din
restul. Câte piese a confecționat maistru a doua zi?
Schimbă întrebarea așa ca să se mai adauge o operație
în rezolvarea problemei.
1072*. Joacă. Jucători sunt doi. În grămăjoară sunt 10 chi-
brite. La o mutare jucătorul poate lua 1 sau 3 chibrite. Câștigă
acela care va lua ultimul un singure chibrit. Câte chibrite la în-
ceput trebuie să ia primul jucător pentru a câștiga?
1073°. Fetița a cheltuit 3 grn, ceea ce este a cincea parte
din toți banii ei. Cu cât mai mulți bani i-au rămas decât ea a
cheltuit?
1074°. õ : (450 – 390) = 4 56 : õ = 800 : 100
39 – õ = 49 : 7 (360 : 6) : õ = 4
1075. Găseşte: din 2 m; din 3 q; din 2 zile.
1076. Folosind expresiile de împărţire, compune egalităţi.
36 : 7 = 5 (rest 1) 38 : 6 53 : 9
36 = 5 · 7 + 1
38 =  · 6 +  53 =  · 9 + 
Dacă la înmulţirea câtului cu împărţitorul plus restul ob-
ţinem deîmpărţitul, atunci împărţirea este efectuată corect.
1077. Fără a calcula, găseşte greşelile.
42 : 6 = 6 (rest. 6) 55 : 6 = 8 (rest. 7)
54 : 7 = 7 (rest. 5) 74 : 9 = 8 (rest. 2)
1078. Latura pătratului este a. Scrie egalitatea cu care se
afă perimetrul pătratului.
1079. Perimetrul unei parcele în formă de pătrat este egal
cu 36 m. Care este lungimea laturii pătratului?
163 163
1080*. Un căţeluş este mai greu cu 3 kg decât un pisoi. Masa
a doi căţeluşi e aceeaşi ca a 5 pisoi. Ce masă are căţeluşul?
1081°. Execută împărţirea cu verifcare.
68 : 9 38 : 5 64 : 3 75 : 2 94 : 9
1082°. Masa a 6 lăzi identice cu biscuiţi este egală cu 48 kg.
Masa unei lăzi cu bomboane este cu 2 kg mai mare decât masa
unei lăzi cu biscuiţi. Care este masa a 8 lăzi cu bomboane?
1083. Cu produsul a căror două numere putem înlocui nu-
mărul 10? Fiecare număr care este compus numai din zeci şi
n-are unităţi aparte, este divizibil la 10, deci, şi la 2, şi la 5. De
aceea, împărţirea numerelor la 2 şi la 5 fără rest depinde numai
de ultima cifră.
Se împart la 2 fără rest acele numere, scrierea cărora
se termină cu una dintre cifrele 0, 2, 4, 6, 8.
la 5 se împart fără rest acele numere, scrierea cărora
se termină cu 5 sau 0.
1084. Fără a calcula, determină care numere se împart fără
rest la 2 şi care – la 5: 232, 483, 645, 780, 896, 915.
1085. Primul tractor consumă în 7 ore de lucru 56 l com-
bustibil, iar al doilea consumă cu 2 l mai puţin combustibil. Câţi
litri de combustibil consumă al doilea tractor în 7 ore? (Rezolvă
problema prin 2 operaţii.)
1086. Explică cum se alcătuiesc inegalităţile.
5 · õ = 10 õ · 8 = 24 õ : 2 = 10
5 · õ > 8 õ · 8 < 32 õ : 2 < 10
5 · õ < 11 õ · 8 > 16 õ : 2 > 8
8 < 5 · õ < 11 16 < õ · 8 < 32 8 < õ : 2 < 10
kg
164 164
1087*. Doi fraţi au împreună 20 ani. Unul dintre ei este de 4
ori mai mare. Câţi ani are fecare?
1088. La o cantină s-au adus 4 saci de varză cu căpăţână
albă, câte 10 kg în fecare şi 3 saci cu conopidă. Câte kilograme
de conopidă este în fecare sac, dacă s-au adus în total 64 kg
varză?
Care dintre schemele-bloc corespunde rezolvării problemei?
?
? 3
64
10
?
4
1) ?
? ?
10 4
2)
8 3
Compune problema inversă după a doua schemă-bloc.
1089. Alege valorile variabilei astfel, ca inegalităţile să fe
adevărate: 90 < 13 · õ < 100; 80 < 12 · à < 90.
1090. 59 : 9 76 : 10 811 : 10 87 : 30
1091. Construieşte un pătrat, perimetrul căruia să fe egal
cu perimetrul triunghiului regulat cu latura de 12 cm.
1092. Excursia a început la ora 7 şi s-a terminat peste 3
ore. La ce oră s-a terminat excursia?
1093°. Magazinul începe lucrul la ora 7 şi se închide la ora
19. Câte ore lucrează magazinul, dacă pauza de prânz durează
1 oră?
1094°. Găseşte: din 5 grn, din 2 dm, din 1 q 5 kg,,
din 2 m 8 dm, din 1 cm 8 mm.
165 165
exerciţii suplimentare
1. Calculează prin procedeul potrivit.
48 : (4 · 2) 560 : (8 : 2) 800 : (10 · 8)
2. 23 · 2 + 1 48 : 6 + 2 48 : (6 + 2) 24 · 4 – 3
64 : 4 – 4 80 : 5 + 0 0 : 7 + 70 61 : 3 + 7
3. 2 m : 5 2 m – 5 dm 1 kg : 2 1 kg – 200 g
2 dm : 5 2 dm – 5 cm 1 kg : 5 1 kg – 2 g
4. La o grădiniţă s-au adus mere. În decursul a cinci zile
s-au consumat câte 9 kg mere zilnic. Au rămas cu 8 kg mai mult
decât s-au consumat. Câte kilograme de mere s-au adus la gră-
diniţă?
5. 36 l suc s-au turnat în borcane de câte 3 l, iar 28 l de
compot – în borcane de câte 2 l. Câte borcane au fost umplute
cu suc şi compot împreună?
Compune probleme inverse.
6. Compune şi rezolvă probleme după scrierile prescurtate.
1)
Meri - 9 rânduri câte 8 cop.
93 cop.
Peri - ? rânduri câte 7 cop.
2)

a
b
7. Dacă din panglică am tăia 4 bucăţi, câte 16 m fecare,
atunci ar rămânea încă 6 m. Însă această panglică au tăiat-o în
bucăţi de câte 5 m fecare. În câte bucăţi au tăiat panglica?
8. O brigadă de lucrători, conform normei, trebuia să asam-
bleze 48 aspiratoare în 4 zile, însă le-a asamblat în 3 zile. Câte
aspiratoare asamblează peste normă într-o zi brigada de lucră-
tori?
9. Un băiat a spus că are atâţia fraţi câte şi surori, iar sora
lui are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. Câţi copii sunt în
această familie?
166 166
REPETAREA MATERIALULUI
ÎNVăţat ÎN DecuRSul aNului.
ÎNMulţiRea şi ÎMPăRţiRea
ÎN SCRIS
1095. Cum de demonstrat că 8 · 3 = 24?
1096. Din egalitatea 6 · 3 = 18 alcătuieşte două expresii
de împărţire şi afă valorile lor.
1097. (Oral.) 5 · 7 + 1 · 7 1 · 8 + 2 · 7 20 · 4
2 · 9 + 0 · 9 0 · 5 + 1 · 3 300 · 3
2 zeci · 3 4 sute · 2 5 sute · 4
1098. Scrie expresiile şi afă valorile lor.
1) Descăzutul este 94, scăzătorul este produsul numerelor 6 şi 7.
2) Deîmpărţitul este 63, împărţitorul este diferenţa numerelor 15 şi 6.
1099. 213 · 3 = (200 + 10 + 3) · 3 = 200 · 3 + 10 · 3 +
+ 3 · 3 = 600 + 30 + 9 = 639.
Cercetează şi explică în scris procedeul de afare
a produsului numerelor 213 şi 3.
Cum trebuie de scris numerele la efectuarea în
scris a înmulţirii?
efectuând în scris înmulţirea, mai îmtâi se înmulţesc
unităţile cu numărul dat, apoi – zecile şi sutele.
1100*. Fă înmulţirea în scris.
×
304
3
×
222
4
×
314
2
×
132
3
×
201
4
1101. La o fermă de oi s-au tuns 340 kg de lână. De la 60
de oi negre s-au tuns câte 4 kg de lână de la fecare. Restul lâ-
nii s-a tuns de la 20 de oi albe, de la fecare aceeaşi cantitate.
Câtă lână s-a tuns de la fecare oaie?
167
1102. În prima zi expoziţia de artă a fost vizitată de 120 per-
soane, a doua zi – de 3 ori mai mult. Elevii claselor a treia al-
cătuiau din toţi vizitatorii. Câţi elevi din clasa treia au vizitat
expoziţia?
1103*. Trei traverse de stejar cântăresc tot atât cât 5 de pin.
Traversa de pin este mai uşoară decât cea de stejar cu 18 kg.
Cât cântăreşte traversa de pin?
1104. S-au plantat câteva rânduri de meri, câte 8 pomi în
fecare rând şi 9 rânduri de peri, câte 7 pomi. În total s-au sădit
143 copaci fructiferi. Câte rânduri de meri s-au plantat?
1105°. Într-un poloboc erau 90 l apă. La început în polo-
boc s-au turnat din cantitatea care era în el, apoi s-a vărsat
jumătate din toată apa. Câtă apă a rămas în poloboc?
1106°. 48 : 6 6 · 7 7 · 9 72 : 12
42 : 6 8 · 9 63 – 51 12 · 4
1107. 1) Îndeplineşte împărţirea cu explicaţie: 25 : 4; 38 : 8.
2) Afă rezultatul şi împarte-l la numărul subliniat.
Model . 8 · 5 + 3 = 43, 43 : 8 = 5 ( rest. 3).
7 · 4 + 5 6 · 3 + 2 7 · 8 + 4 9 · 3 + 3
1108. Examinează însemnările de mai jos şi explică cum
s-a făcut înmulţirea la un număr de o cifră.
1109. 49 · 3 39 · 4 223 · 4 114 · 7
1110. Într-o cisternă erau 960 l apă potabilă. O parte de apă
s-a turnat în 9 bidoane câte 34 l fecare. Câţi litri de apă au ră-
mas în cisternă?
168 168
1111. S-au cumpărat 500 g de seminţe: 10 pachete cu se-
minţe de castraveţi, câte 30 g şi 4 pachete la fel cu seminţe de
morcovi. Câte grame de seminţe de morcovi erau într-un pachet?
1112*. 12 stâlpi sunt înfpţi într-un rând. Distanţa dintre stâl-
pii vecini este egală cu 25 m. Care este distanţa dintre stâlpii
extremi?
1113°. õ – 337 = 480 õ : 4 = 128 390 – õ = 240
1114°. În conformitate cu contractul, uzina trebuia să producă
într-o săptămână 225 motoare. În primele două zile ale săptămâ-
nii uzina producea zilnic câte 48 motoare, iar în următoarele trei
zile - câte 50. Oare a îndeplenit uzina condiţiile contractului?
1115. 1) Numeşte numerele de la 795 până la 805.
2) Numeşte numerele în care sunt: 7 sute 8 un.;
7 sute 8 zeci; 1 sută 3 zeci 7 un.; 3 sute 3 zeci 3 un.; 9 sute 9 un.
3) Scrie cu cifre numerele: trei sute patruzeci şi unu, două
sute doisprezece, două sute douăzeci, şapte sute şapte.
4) Descompune în termeni de ordin numerele: 347, 555, 720,
707, 112.
1116. Câte sute sunt de tot în numărul 784, dar câte zeci şi
unităţi?
1117. Verifcă dacă este făcută corect înmulţirea.
1118. 18 · 7 23 · 9 293 · 3 172 · 4
23 · 4 61 · 8 3 15 · 3 104 · 6
1119. Pentru a prepara aliajul necesar la lipirea pieselor din
tablă s-au luat 162 g plumb, iar cositor – de 2 ori mai mult. Câte
grame de aliaj s-au obţinut în total?
169 169
1120*. Scrie numerele de trei cifre, suma cifrelor cărora este
egală cu 4.
1121°. S-au cumpărat 500 g ulei. Pentru prepararea clătite-
lor mici s-au cheltuit din acest ulei. De câte ori mai mult ulei
a rămas decât s-a cheltuit?
1122°. 31 + 62 = 3 · õ 4 · õ = 42 + 42
290 + 310 = à · 2 õ : 5 = 40 – 20
1123. (Oral.) 62 : 9 48 : 7 36 : 8 53 : 6
56 : 8 73 : 9 64 : 8 60 : 3
1124. Efectuează împărţirea cu verifcare.
90 : 2 48 : 3 64 : 4 94 : 6
1125. 295 · 3 326 · 2 205 · 4 308 · 3
1126. După uscarea a 36 kg ciuperci proaspete s-au obţinut
9 kg de ciuperci uscate. Câte kilograme de ciuperci uscate se
pot obţine din 600 kg ciuperci proaspete?
1127. La un magazin s-au adus 240 costume. Costumele fe-
meieşti constituie din toate costumele, iar cele bărbăteşti – din
restul costumelor. De care costume s-au adus mai multe şi cu câte?
1128. Desenează patru segmente, câte 12 cm lungime fe-
care. Pe unul înseamnă din segment, pe al doilea – , pe al
treilea – , iar pe al patrulea – din segment.
Compară porţiunile obţinute.
În părţi numărul de sub liniuţă este numit numitor, iar cel
deasupra liniuţei - numărător. Ce arată numitorul şi numărătorul
în părţile şi ?
Dacă < , atunci ce se poate spune despre à şi b?
170 170
1129. Pe o platformă s-au încărcat 26 containere mari, iar
mici – de 2 ori mai multe. Câte containere s-au încărcat în total
pe platformă?
1130°. õ : 3 = 96 96 : õ = 6 96 – õ = 6 õ · 4 = 96
1131°. De pe o parcelă s-au recoltat patru saci de cartof,
câte 50 kg fecare. Aceşti cartof au fost repartizaţi în plase de
câte 20 kg. Câte plase s-au obţinut?
1132. 200 · 3 + 40 · 3 300 – 60 · 4 550 + 48 · 5
400 : (60 : 3) 480 : (70 : 7) 230 : 10 + 13
1133. Bunelul a cumpărat 15 mere şi i-a dat fecărui nepot
câte din toate merele. Câte mere a primit fecare nepot? Câţi
nepoţi are bunelul?
1134. La prima parcare sunt à automobile, iar la a doua –
de 2 ori mai multe. După ce parcările au fost comasate, toate
automobilele au fost repartizate în rânduri de câte 20 automobi-
le în fecare. Câte ...? Calculează dacă à = 200.
1135. 2 q 30 kg + 3 q 50 kg 4 q 10 kg – 1 q 20 kg
5 m 6 dm + 15 dm 15 m 40 cm – 3 m 4 dm
1 oră – 20 min 3 ore 40 min + 50 min
1136. Construieşte un hexagon şi du în el două segmente
ale căror capete să fe situate pe laturile hexagonului. Ce fguri
s-au format? Cercetează diferite cazuri.
1137*. Descifrează rebusul AP + PAK = AKP. I ndi caţ i e:
Aceleaşi litere notează aceleaşi cifre.
1138°. Elevii au strâns à kg măceş, iar păducel - cu 10 kg
mai mult. Toate bobiţele elevii le-au dat la farmacie, unde le-au
ambalat în pachete de câte 2 kg. Câte pachete s-au obţinut?
Rezolvă prin două procedee şi calculează, dacă à = 20 kg.
171 171
Măceş Păducel
à Cu 10 kg mai mult
1139°. 232 · 3 316 · 2 125 · 4 108 · 5 138 · 6
1140. Ce resturi se pot obţine la împărţirea cu 7, cu 9, cu
10, cu 20? Dă exemple.
1141. Calculează cu verifcare.
34 : 8 55 : 6 43 : 8 97 : 3 65 : 2
1142.
(400 + 20 + 6) : 2 (500 + 30) : 5 (800 + 4) : 4
(200 + 40 + 8) : 4 (900 + 6) : 3 (600 + 80) : 2
1143*. Se ştie că balena albastră poate avea lungimea de 30
m, caşalotul – până la 20 m, orca (balena ucigaşă) – 9 m, rechi-
nul alb – 6 m, nisetrul – până la 2 m. Construieşte diagrama lun-
gimilor vieţuitoarelor mărilor, primind o pătrăţică din caiet ca 1 m.
Balena albastră
Cașalotul
Nisetrul
Balena ucigaşă
Rechin
Compune probleme cu aceste date.
172 172
1144. Cerealele se transportau la un elevator cu un camion
şi cu un tractor cu remorcă. În decursul zilei camionul a făcut 6
curse, iar tractorul – 3 curse. Într-o cursă camionul transporta
10 t, iar tractorul – 5 t cereale. Cu câte tone mai mult a trans-
portat camionul decât tractorul?
1145. La chioşcul „Presa” s-au adus 45 reviste. În prima zi
s-au vândut din toate revistele, iar în a doua – cu 4 reviste
mai puţin decât în prima. Câte reviste au rămas în chioşc?
Schimbă condiţia astfel, ca la rezolvare să se adauge
încă o operaţie.
1146°. Găseşte perimetrul dreptunghiului, a cărui lungime
este 6 cm, iar lăţimea – de 2 ori mai mică. Cu cât se va schimba
perimetrul dreptunghiului, dacă lungimea lui se va mări cu 5 cm?
1147°. (478 +12) : õ = 70 õ : 4 = 63 – 27
õ – (38 – 15) = 64 64 : õ = 47 – 39
5 · õ = 42 – 12 60 + õ = 320
1148. Verifcă după calcularea valorii expresiei date:
700 – 590, 610 – 150.
1149. Cercetează cum s-a afat câtul 966 : 3.
1) Oral:
966 : 3 = (900 + 60 + 6) : 3 =
= 900 : 3 + 60 : 3 + 6 : 3 =
= 300 + 20 + 2 = 322.
2) În scris: În deîmpărţitul 966 primul
deîmpărţit incomplet este 9 sute, al doilea
deîmpărţit incomplet – 6 zeci şi al treilea
deîmpărţit incomplet – 6 un.
1150. Îndeplineşte împărţirea în scris.
842 : 2 884 : 4 963 : 3 228 : 2
1151. Afă jumătatea numărului 642; o treime a numărului 399.
173 173
1152. În 2 ore avionul a zburat 840 km. Câţi kilometri a zbu-
rat avionul în 1 oră?
1153. Lăţimea dreptunghiului este 8 cm, ceea ce constituie
din lungimea lui. Găseşte perimetrul dreptunghiului.
1154. Calculează câtul şi restul: 9 : 4, 7 : 2, 7 : 3, 8 : 3.
1155*. Pentru care valori ale literelor se vor obţine egalităţi adevărate?
a + a = a b · b = 1 a + a – a = 7
k : k = 1 a · b = 0 a · k = a
1156°. 10 m  100 dm 5 grn 60 c.  506 c.
320 kg  1 t 1 ñì 8 mm  16 mm
2 dm 5 cm  30 cm 4 q 6 kg  430 kg
2 ore 30 min  150 min 3 zile  74 ore
1157°. În sala de festivităţi a şcolii erau patru rânduri, câte
12 scaune în fecare. În ajunul sărbătorii s-au mai pus încă câ-
teva astfel de rânduri şi erau deja în total 72 de scaune. Câte
rânduri de scaune s-au mai pus?
1158. Găseşte sumele şi diferenţele în scris.
236 + 453 485 + 394 745 – 324 875 – 69
Explică cum trebuie de scris al doilea termen sau scăzătorul
în cazul efectuării operaţiei în scris.
1159. (Oral.) Găseşte câtul şi restul.
6 : 4 5 : 2 7 : 4 12 : 5 16 : 3
1160. Cercetează însemnările. Citeşte
explicaţiile. 2 sute nu se împart la 3 ca să
fe sute. Primul deîmpărţit incomplet este
27 zeci. La cât sunt două cifre. Afă câte
zeci sunt la cât: 27 : 3 = 9. Afă câte unităţi
sunt la cât 3 : 3 = 1. Câtul este 91.
>
<
=
174 174
1161*. Ce oră arată ceasornicul, dacă de la începutul zilei şi
a nopţii minutarul a efectuat opt rotaţii complete şi încă un sfert
de rotaţie?
1162°. Rezolvă ecuaţiile, făcând operaţiile în scris.
õ · 3 = 966 õ · 4 = 444 õ : 2 = 428
1163°. Într-un magazin erau 600 kg pepeni verzi. În prima zi
s-au vândut din toţi pepenii verzi, a doua zi – cu 27 kg mai
mult. Câte kilograme de pepeni verzi au rămas?
1164. (Oral.) Găseşte câtul şi restul
31 : 5 18 : 4 20 : 3 19 : 3
46 : 9 15 : 4 34 : 8 41 : 5
1165. Câte zeci de tot constituie: 2 sute şi 3 zeci; 1 sută şi 5
zeci; 2 sute şi 4 zeci?
1166. Din recolta de in de pe parcela experimentală s-au
obţinut 244 kg fbre de in, iar sămânţă – de 2 ori mai puţin. Câte
kilograme de sămânţă s-au obţinut?
1167. din masa măslinelor o alcătuieşte uleiul. Cât ulei se
poate obţine din 126 kg de măsline?
1168. Dacă zilnic vom consuma pentru încălzire 9 kg de
cărbune, atunci cărbune va ajunge pentru 72 zile. Pentru câte
zile va ajunge cărbune, dacă zilnic se vor cheltui 8 kg?
1169. Masa a 300 ghinde este egală cu 1 kg. În pepiniera
silvică s-au plantat 2 kg de ghindă. N-a răsărit a zecea parte a
ghinzilor însămânţate. Câţi puieţi de stejar au răsărit?
1170*. 393 : 3 426 : 6 568 : 8
1171°. Calculează în scris: 535 : 5; 340 : 2; 915 : 3.
1172°. S-au cules 322 fructe de măceş. După uscare, masa
fructelor s-a micşorat de două ori. Câte kilograme de fructe us-
cate de măceş s-au obţinut?
175 175
CUPRINS
Repetarea materialului studiat în clasa a 2-a.
ecuaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Exerciţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mia. Numeraţia numerelor de trei cifre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Exerciţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
adunarea şi scăderea în limitele lui 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Adunarea şi scăderea orală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Adunarea şi scăderea numerelor în scris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Exerciţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Înmulţirea şi împărţirea în limitele 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Înmulţirea şi împărţirea orală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Înmulţirea şi împărţirea numerelor de ordin
la un număr de o cifră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Împărţirea sumei la un număr. Împărţiri de tipul 39 : 3, 72 : 6 . . . . 135
Verifcarea împărţirii şi a înmulţirii.
Împărţirea de tipul 64 : 16, 125 : 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Părți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Împărțirea cu rest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Exerciţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Repetarea materialului învăţat în decursul anului.
Înmulţirea şi împărţirea în scris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Навчальне видання
БоГДАНоВич Михайло Васильович
ЛишеНКо Григорій Павлович
МАТЕМАТИКА
Підручник для 3 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням румунською мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Переклад з української мови
Перекладач Грінчешин Іван Миколайович
Румунською мовою
Зав. редакцією К. Даскалюк
Редактор Г. Унгурян
обкладинка Т. Кущ
Малюнки Л. Андрощук
Макет, ілюстрації В. Марущинця
Коректор О. Борка
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Формат 70×100/
16
.
Ум. друк. арк. 14,256. обл.-вид. арк. 13,88.
Тираж 2024 пр. Зам. № 254-13
.
Державне підприємство
«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ»
79008 м. Львів, вул. Галицька, 21
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 2980 від 19.09.2007.
www.svit.gov.ua
Друк на ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас»
79008, м. Львів, вул. Зелена, 20
Свідоцтво cуб’єкта видавничої справи ДК № 1110 від 08.11.2002 р.