You are on page 1of 8

Program predmeta

Osnovne informacije
Naziv predmeta: DJEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA (2/5) i (4/5)
Šifra: 42696
Broj ECTS: 3.0 + 3.5
Broj sati: P 15 + PL 30 + S 15 + PL 30
Ustrojstvena jedinica: !AVOD !A DJEČJ" I PREVENTIVN" STOMATOLOGIJ"
Nositelj: P#$%. &#. '(. I)i*+ ,-#i.*+#i/
Nastavnici i suradnici:
1. P#$%. &#. '(. I)i*+ ,-#i.*+#i/
2. P#$%. &#. '(. I0+.+ Č1-$0i/ 2+3i/
3. P#$%. &#. '(. D$4+3$* G)+0i.+
4. P#$%. &#. '(. 56)*-$ V6#7+-
5. P#$%. &#. '(. M+#8i.+ M+*'8$#$0i/
6. P#$%. &#. '(. 9#0$*6 J1#i/
:. D$(. &#. '(. ;+)86# D1-i/
<. D$(. &#. '(. #i'8i.+ G$#=68+
9. D$(. &#. '(. D1>#+0-+ N63$068i/ V#+.i/
10. D#. '(. T$4i')+0 ,-#i.*+#i/? 0i=i +'i'86.8
Opis i cilj predmeta
V. GODINA STUDIJA
9. i 10. '646'8+#
Satnica: predavanja! seminari! vje"#e$: 9. semestar: 15 + 0 + 30
10. semestar: 15 + 0 + 30
S0#@+/ (i)* .+'8+06A
Svrha nastave iz pedodoncije je da omogući ovladavanje znanjima nunim za planiranje!
proved"u i praćenja lije#enja pulpe mladih trajnih zu"a! dijagnosti$u planiranje i proved"u
lije#enja traumatiziranih mlije#nih i mladih trajnih zu"a! re$onstru$ciju fra$turiranih zu"a i
dijagnosti$u i lije#enje genets$ih defe$ata zu"a% Cilj je ta$o&er ovladavanje metodama za
$ontrolu "oli i razli#itim o"licima lo$alne anestezije u djece! te malim oralno $irur'$im
zahvatima u djece% U$lju#eno je stjecanje znanja za planiranje i proved"u protets$og
lije#enja djece s mlije#nom i trajnom denticijom! te za lije#enje "olesti usta i parodonta u
djece%
!+&+(i .+'8+06A
Nastavni sadraji iz pedodoncije tre"aju studentu pruiti znanja o specifi#nostima rasta i
razvoja dentalnih i orofacijalnih stru$tura! specifi#nosti patologije! patogeneze i tije$a lije#enja
zu"i i usta u djece i adolescenata% (ose"an zadata$ je ovladavanje znanjima potre"nim za
rad s djecom sa smetnjama u razvoju! specifi#nostima patologije i lije#enja oso"a s razli#itim
vrstama tjelesnog! mentalnom i emocionalnog hendi$epa% Studenti pose"no tre"aju steći
znanja i vje'tinu primjene razli#itih postupa$a za $ontrolu pona'anja djece! dijagnosti$e i
lije#enja! "olesti mlije#nih i mladih trajnih zu"a% )adata$ nastave u *% i +,% semestru je
upoznavanje specifi#ne patologije u dje#joj do"i! specifi#nih metoda lije#enja% Studenti
ta$o&er tre"aju ovladati postupcima za dijagnosticiranje i lije#enje najzastupljenijih dentalnih
trauma u djece i metodama za njihovu prevenciju%
S+&#B+*? .+7i0i i $Ci' 864+ C#6&468+A
U 9. '646'8#1 nastava se izvodi u o"li$u predavanja i $lini#$ih vje"i% Sadraj o"uhvaća
slijedeće teme: Somats$i rast i razvoj djeteta% -ani orofacijalni razvoj% Nicanje i e$sfolijacija
zu"a% .nti$arijesna sredstva% E$stra$cije i mali oralno $irur'$e zahvati u djece% (ose"ni o"lici
lo$alne anestezije u djece% (reventivna stomatologija za djecu i mlade% /"lici primjene i
djelovanje fluorida% 0entalni materijali u dje#joj stomatologiji%
%lan nastave
P#6&+0+.*+ 1 ID. '646'8#1A
-ed% "r%
Tema predavanja
Sati
1. L$-+).+ +.6'867i*+ 1 &*6(6 +
2. ECi&64i$)$3i*+ i C#606.(i*+ 71>.$3 -+#i*6'+ +
3. M+)i $#+).$ -i#1#=-i 7+@0+8i 1 &*6(6 +
4. E-'8#+-(i*6 71>+ 1 &*6(6 +
5. S#6&'80+ 7+ $#+).1 @i3i*6.1 1 &*6(6 +
6. I.86#(6C8i0.i $#8$&$.8'-i 7+@0+8i +
:. I.86#(6C8i0.i $#8$&$.8'-i 7+@0+8i +
<. 2$)6'8i $#+).6 ')17.i(6 1 &*6(6 +
9. D6.8+).i 4+86#i*+)i 1 &*6E*$* '8$4+8$)$3i*i +
10. T#+146 71>+ 1 &*6(6A 68i$)$3i*+ i -)+'i%i-+(i*+ +
11. R6-$.'8#1-(i*+ %#+-81#i#+.6 -#1.6 71>+ +
12. T#+146 71>+ 1 &*6(6A C#63)6& i @i8.i C$'81C(i +
1
13. R6C)+.8+(i*6 i 8#+.'C)+.8+(i*6 71>+ +
14. S10#646.+ '#6&'80+ 7+ i'C1.6 71>+ 1 &*6(6 +
15. 9i8.+ '8+.*+ 1 &*6E*$* '8$4+8$)$3i*i +
D. SEMESTARA
Sadraj nastave u 10. '646'8#1 odvija se $roz predavanja i $lini#$e vje"e%
/"uhvaćene su slijedeće teme: Epidemiologija "olesti zu"a u djece% )dravstveni
odgoj i dijetno savjetovanje% 2etode $ontrole pona'anja djece% (rincipi lije#enja djece sa
smetnjama u razvoju 3emocionalnim! mentalnim i tjelesnim4% 5ije#enje po#etnih $arijesnih
lezija mlije#nih i mladih trajnih zu"a u djece i principi restorativnih postupa$a u dje#joj
stomatologiji%
6lini#$e vje"e u$lju#uju ovladavanje tehni$ama $omuni$acije i postupa$a za $ontrolu
pona'anja djeteta u stomatolo'$oj am"ulanti! procjenu pona'anja djeteta! postupa$a za
procjenu oralne higijene i oralne mi$roflore! metode $ontrole pla$a! profila$ti#$og #i'ćenje i
pe#ećenja fisura! razli#ite o"li$e topi$alne fluoridacije% 5ije#enje $arijesa mlije#nih i mladih
trajnih zu"a u djece i restorativni postupci% 6ontrola "oli i anestezija u djece%
P#6&+0+.*+ 1 D. '646'8#1A
-ed% "r%
Tema predavanja
Sati
+% (revencija $arijesa u djece +
1% 7luoridi u prevenciji $arijesa +
8% .naliza dijete i dijetno savjetovanje u djece +
9% Epidemiologija u dje#joj stomatologiji +
:% /ralne navi$e u djece +
;% <nterceptivni ortodonts$i postupci +
=% Bolesti oralne sluznice i parodonta u djece +
>% Strah i an$sioznost u djece +
*% 6ontrola "oli i straha u dje#joj stomatologiji +
+,% (remedi$acija i sedacija u dje#joj stomatologiji +
8
++% Sugestija i hipnoza u dje#joj stomatologiji +
+1% Sedacija du'i$ovim o$sidulom u djece +
+8% (igmentacije i dis$oloracije zu"a u djece +
+9% (rotets$o lije#enje u dje#joj do"i +
+:% Estets$i restorativni postupci u adolescenata +
VI. GODINA STUDIJA
11. i 12. '646'8+#
Satnica: predavanja! seminari! vje"#e$: 11. semestar: 0 + 15 + 30
12. semestar: 0 + 0 + 30
S0#@+/ (i)* .+'8+06A
U trećoj godini nastave iz dje#je stomatologije! tije$om ++% i +1% semestra! provode se
sloenija lije#enja pulpe i traumatiziranih zu"a! a tei'te je na pra$ti#nom $lini#$om radu%
Temeljni ciljevi tog dijela nastave su pra$ti#na primjena teorijs$ih znanja o pristupu lije#enju
djece! o lije#enju zu"a i "olesti usta u djece pred'$ols$e i '$ols$e do"i sa smetnjama u
razvoju% Cilj je da studenti ta$o&er pra$ti#no ovladaju metodama lije#enja zu"a u djece sa
manj$om $ooperativne sposo"nosti i u ne$ooperativne djece% Tu spadaju dijagnosti#$i
postupci i metode lije#enja naju#estalijih tipova dentofacijalnih ozljeda! dijagnosti$a i lije#enje
genets$ih anomalija zu"a% Studenti tre"aju ovladati principima primjene razli#itih sedacijs$ih
poastupa$a u djece! pristupom an$sioznim pacijentima! proved"om premedi$acije i sedacije
an$sioznih i fo"i#nih pacijenata%
!+&+(i .+'8+06A
)adata$ pra$ti#ne nastave je da studenti ste$nu pra$ti#no znanje za primjenu temeljnih
metoda lije#enja $arijesa i re$onstru$cije mlije#nih i mladih trajnih zu"a! te lije#enja pulpe
mlije#nih i mledih trajnih zu"a% Studenti se tre"aju upoznati sa specifi#nim postupcima za rad
s ne$ooperativnom djecom! s lije#enjem djece sa smetnjama u razvoju! metodama
dijagnosticiranja i lije#enja genets$i uvjetovanih i ste#enih defe$ata zu"a! dijagnosti$om i
lije#enjem traumatiziranih zu"a% U$lju#eno je ovladavanje i pra$ti#na proved"a sedacijs$ih
postupa$a $od an$sioznih i fo"i#nih pacijenata% )adata$ je ta$o&er da se studenti upoznaju
$roz seminare i pra$ti#an rad i s pristupom lije#enju hendi$epirane djece! te s metodama za
prevenciju $arijesa i dentalnih trauma u djece%
S+&#B+*? .+7i0i i $Ci' 864+ C#6&468+A
5ije#enje $arijesa mlije#nih i mladih trajnih zu"a% <spuni na mlije#nim i trajnim zu"ima iz
9
amalgama! $ompozita i sta$lenih jonomera% 5ije#enje vitalne pulpe mlije#nih i mladih trajnih
zu"a% 5ije#enje mlije#nih i trajnih zu"a s nevitalnom pulpom% Endodonts$o lije#enje mlije#nih i
mladih trajnih zu"a% .pe$sogeneza i ape$sifi$acija% 5ije#enje i imo"ilizacija lu$siranih zu"a%
-eplantacije zu"a% (re$rivanje dentina i $ompozitni zavoji $od fra$tura $rune zu"a%
-e$onstru$cija fra$turiranih $runa zu"a $ompozitima% (rotets$a reha"ilitacija u mlije#noj
denticiji% 2etode premedi$acije i sedacije an$sioznih i fo"i#nih pacijenata% 2etode topi$alne
apli$acije fluorida% Estets$e re$onstru$cije zu"a s genets$im i ste#enim defe$tima% 5ije#enje
"olesti usta u djece% <nterceptivni ortodonts$i postupci%
DI. SEMESTARA
" 11. '646'8#1 nastava se izvodi u o"li$u seminara i $lini#$ih vje"i% Sadraj
nastave o"uhvaća teme: 2ali oralni $irur'$i zahvati u djece% 5ije#enje pulpe mlije#nih i
mladih trajnih zu"a% 5ije#enje "olesti parodonta i usta u djece% Trauma zu"a i orofacijalnih
stru$tura% 0ijagnosti$a i hitni postupci $od trauma zu"a% -e$onstru$cija fra$turiranih zu"a%
5ije#enje fra$tura zu"a i replantacija zu"a% 6lini#$i pristup! dijagnosti$a i lije#enje genets$ih
defe$ata zu"a i oralnih stru$tura%
S64i.+#iA
-ed%
"r%
T&'A Sati
+% P$.+=+.*6 &*6868+ 1 '8$4+8$)$=-$* +4>1)+.8i% -ani emocionalni razvoj
djeteta% 0ijete $ao stomatolo'$i pacijent% Etiologija straha i dentalne
an$sioznosti% /"lici pona'anja djeteta% 6lasifi$acija po ?rightu i 7ran$lu%
Utjecaj roditelja na pona'anje djeteta% (riprema za posjetu stomatologu%
Specifi#nosti $omuni$acije s djetetom% 2etode za $ontrolu pona'anja:
$ontrola glasa! @reci A po$ai A u#iniB! metoda pri$azivanja 3modeling4!
desenzi"ilizacija! o"li$ovanje pona'anja% 2etode fizi#$og o"uzdavanja: +4
@ru$a pre$o ustaB 3C/24D 14 medicins$a imo"ilizacija%
1
1% O#+).+ @i3i*6.+ 1 &*6(6% 2ehani#$a i $emijs$a $ontrola pla$a i oralne
mi$roflore% )u"ne #et$ice i zu"ne paste% Sredstva za ot$rivanje dentalnog
pla$a A revelatori% 2etode #et$anja zu"a% 6emoterapijs$a $ontrola pla$a
3fluoridi! $silitol! pozitivno na"ijene mole$ule! o$sigenirajuća sredstva!
$lorhe$sidin4% (rocjena rizi$a za $arijes% Savjetovanje djece i roditelja%
1
8% P#606.(i*+ 71>.$3 -+#i*6'+% Suvremeni $oncept prevencije $arijesa%
(renatalno savjetovanje% Uloga i djelovanje fluorida% 2etode apli$acije%
Topi$alna i sustavna primjena fluorida% (rofesionalna apli$acija fluorida%
0ijetno savjetovanje i $ontrola dijete% Edu$acija roditelja i djece%
1
9% $.8#$)+ >$)i 1 &*6E*$* '8$4+8$)$3i*i% 0efinicija i percepcija "oli%
Emocionalni aspe$ti percepcije "oli% 0jeca i "ol% Emocionalni aspe$ti
percepcije "oli% (ovr'ins$i anestetici% <nfiltracijs$a anestezija i "lo$ade%
1
:
2lazna inje$cija% 6ompjutors$i $ontrolirana anestezija 3?.N04! intraosealna
anestezija u djece% Upora"a analgeti$a u djece%
:% !1>.i -+#i*6' 1 &*6(6% Etiologija i prevalencija $arijesa u djece% -ani dje#ji
$arijes 3ECC4% -ampantni zu"ni $arijes% -ana dijagnosti$a $arijesa% (o#etna
ca$lins$a lezija% 2etode dete$cije $arijesa: inspe$cija! radiografs$a!
lasers$a fluorescencija! transluminacija! ele$troni#$a dete$cija% .$tivne i
nea$tivne $arijesne lezije%
1
;%
T#+146 4)+&i@ 8#+*.i@ 71>+% Epidemiolo'$e specifi#nosti% Citni terapijs$i
postupci% Endodonts$o lije#enje% -eplantacije i transplantacije zu"a u djece%
(revencija ozljeda zu"a% Štitnici za zu"e: vrste i izrada% <mo"ilizacija
lu$siranih zu"a% -e$onstru$cije fra$turiranih $runa zu"a%
1
=% S6&+(i*+ 1 &*6E*$* '8$4+8$)$3i*i% (remedi$acija i sedacija u djece%
0ijagnosti$a pona'anja djeteta% .namnesti#$i podaci i procjena stanja
djeteta% /da"ir metode sedacije% 2edicins$a do$umentacija% (raćenje
pona'anja pacijenta za vrijeme sedacije: tla$! puls! Sa/1! Triger test%
Tehni$e sedacije i sredstva za sedaciju% Sedacija du'i$ovim o$sidulom%
.paratura i postupa$ sedacije% (ra$ti#no izvo&enje postup$a sedacije
du'i$ovim o$sidulom% /porava$ pacijenta i upute roditeljima%
8
SEMINARI " DI. SEMESTR"A T646? 0$&i86)*i i &+814i
TEMA SEMINARA NASTAVNI DAT"M SATI
+% O#+).+ @i3i*6.+ 1 &*6(6
(rof% Eurić 8,%,*%1,+81
%
+8%,, F +9%8,
(rof% Eurić ,+%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Eurić ,1%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
1% P#606.(i*+ 71>.$3 -+#i*6'+
(rof% Bagić ,=%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Bagić ,>%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Bagić ,>%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
8% P$.+=+.*6 &*6868+ 1
'8$4+8$)$=-$*
+4>1)+.8i
(rof% Š$rinjarić +9%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% 2ajstorović +:%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Š$rinjarić +;%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
9% $.8#$)+ >$)i 1 &*6E*$*
'8$4+8$)$3i*i
(rof% 2ajstorović 1+%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Gerza$ 11%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Gerza$ 18%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
:% !1>.i -+#i*6' 1 &*6(6
(rof% Hlavina 1>%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Gerza$ 1*%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Gerza$ 8,%+,%1,+8% +8%,, F +9%8,
;% T#+146 4)+&i@ 8#+*.i@ 71>+
(rof% Š$rinjarić ,9%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Hlavina ,:%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Gerza$ ,;%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
;
=% S6&+(i*+ 1 &*6E*$* '8$4+8$)$3i*i
(rof% Š$rinjarić ++%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% 2ajstorović +1%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% Š$rinjarić +8%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
>% S6&+(i*+ 1 &*6E*$* '8$4+8$)$3i*i
(rof% Š$rinjarić +>%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% 2ajstorović +*%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
(rof% 2ajstorović 1,%++%1,+8% +8%,, F +9%8,
DII. SEMESTARA
U +1% semestru nastava se izvodi samo u o"li$u $lini#$ih vje"i 3u$upno 8, sati4% /d
toga se dio satnice odnosi na u#enje temeljeno na rje'avanju pro"lema 3Ipro"lem
"ased learningB4% U o$viru tog pristupa studenti će $roz $lini#$i rad o"ra&ivati
sloenije slu#ajeve od prvog pregleda! dijagnosti$e! plana lije#enja! do zavr'nog
lije#enja%
Na(in ocjenjivanja
N+Ei. C#$0*6#6 7.+.*+
+% (ismeni 3test4
1% Usmeni
O#ave)e studenata
Tije$om nastave student tre"a ovladati znanjima nunim za proved"u razli#itih
preventivnih! zdravstvenoFodgojnih i terapijs$ih postupa$a u djece% Tre"a usvojiti znanja o
pona'anju djece! metodama za $ontrolu pona'anja! razli#itim metodama prevencije $arijesa i
dentofacijalnih ozljeda! ovladavati dijagnosti#$im i terapijs$im postupcima za lije#enje
mlije#nih zu"a i zu"a s genets$im defe$tima%
Studenti tre"aju steći znanje o mogćnostima i principima stomatolo'$og lije#enja djece sa
smetnjama u razvoju! protets$oj reha"ilitaciji djece u razdo"ljima mlije#ne! mje'ovite i trajne
denticije% /"vezno znanje u$lju#uje postup$e za prevenciju $arijesa! praćenja i usmjeravanja
dentofacijalnog rasta interceptivnim ortodonts$im napravama i postupcima%
(ose"an zadata$ je ovladavanje znanjima o pona'anju djece i metodama za $ontrolu
pona'anja! zatim dijagnosti$e i lije#enja "olesti mlije#nih i mladih trajnih zu"a% Studenti
ta$o&er tre"aju ovladati postupcima za dijagnosticiranje i lije#enje i prevenciju
najzastupljenijih dentalnih trauma u djece%
*iteratura
+% M(D$.+)& RE? A06#F DR? D6+. JA: D6.8i'8#F %$# 8@6 (@i)& +.& +&$)6'(6.8% Eight
edition% St% 5ouis: 2os"J! 1,,9%
=
1% $(@ G? P$1)'6. S: P6&i+8#i( D6.8i'8#F G + ()i.i(+) +CC#$+(@% Copenhagen:
2un$sgaard! 1,,+%
8% !+#60'-i P? ,-#i.*+#i/ I? V#+.i/ AA P'i@$)$3i*+ 7+ '8$4+8$)$36. Eastre"ars$o: Na$lada
Slap! 1,,:%
Ispitni ro+ovi
R6&$0i8i #$-$0iA
)ims$i
F dva ro$a
5jetni
F najmanje 9 ro$a
Eesens$i
F najmanje 9 ro$a
I70+.#6&.i
#$-$0iA
F otvoreni ro$ovi tije$om
ljetnog semestra 3mjese#no:
+ A 1 termina4
R6&$0.i i'Ci8.i #$-$0iA
+% Srijeda! +1% ,1% 1,+9% u *%,, h
1% Ketvrta$! 1,% ,1% 1,+9% u *%,, h%
8% Utora$! +,% ,;% 1,+9% u *%,, h
9% Ketvrta$! +*% ,;% 1,+9% u *%,, h%
:% Ketvrta$! 1;% ,;% 1,+9% u *%,, h
;% Utora$! ,1% ,*% 1,+9% u *%,, h
=% Srijeda! +=% ,*% 1,+9% u *%,, h
>