You are on page 1of 10

KURSUS INDUKSI UMUM

PERINTAH AM BAB A, B, C, E, F DAN G DAN
KAWALAN RAHSIA KERAJAAN
1. Seorang staf yang belum disahkan dalam jawatan, boleh meletak jawatan
dengan memberi notis selama
A. 1 bulan C. 3 bulan
B. 2 bulan D. bulan
2. Berikut adalah !riteria !enaikan "angkat, kecuali
A. Disahkan dalam #erkhidmatan
B. $en%a#ai taha# ke%emerlangan #erkhidmatan
C. Di#erakukan oleh !etua &abatan
D. 'ulus !ursus (nduksi
3. Definasi !enaikan "angkat ialah
A. !enaikan "angkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi
di dalam satu skim yang sama.
B. !enaikan "angkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih rendah
di dalam satu skim yang sama.
C. !enaikan "angkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi
dalam satu skim yang berbe)a.
D. !enaikan "angkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih rendah
dalam satu skim yang berbe)a.
1
. "uan *asnah, seorang "embantu +adbir ,"erkeranian-.#erasi/ 011 telah
ditamatkan #erkhidmatannya kerana tidak lulus #e#eriksaan #erkhidmatan yang
disyaratkan. Sekiranya sele#as itu beliau memohon jawatan di dalam
#erkhidmatan !erajaan, beliau
A. boleh dilantik semula ke #erkhidmatan !erajaan
B. boleh dilantik semula hanya ke dalam jawatan asalnya
C. boleh dilantik semula ke #erkhidmatan !erajaan dengan syarat menda#at
kebenaran khas dari#ada Suruhanjaya yang berkenaan
D. boleh dilantik semula ke jawatan !erajaan hanya untuk jawatan
sementara atau se%ara kontrak
2. Seseorang staf yang dilantik di bawah Sistem Saraan $alaysia boleh disahkan
dalam #erkhidmatan a#abila telah memenuhi syarat3syarat berikut, kecuali
A. *adir dengan jayanya !ursus (nduksi
B. Di#erakukan oleh !etua &abatan
C. +elah memenuhi tem#oh #er%ubaan
D. +elah mengikuti kursus3kursus lain dalam #erkhidmatan
4. "uan Aishah telah diluluskan %uti bersalin kerana beliau melahirkan anak yang
kedua. !enyataan3kenyataan berikut adalah salah, kecuali
A. +em#oh %uti bersalin "uan Aishah ialah 2 hari dari hari anaknya
dilahirkan.
B. "uan Aishah layak %uti bersalin 3 kali lagi
C. "uan Aishah hendaklah seorang staf yang telah disahkan dalam jawatan
D. Dalam %uti bersalin ini, "uan Aishah tidak menda#at gaji #enuh
1. 5n%ik !assim seorang "egawai dalam !um#ulan "engurusan dan "rofesional
yang baru disahkan dalam #erkhidmatan telah mengambil ke#utusan berhenti
kerja untuk menjalankan #erniagaan sendiri. Beliau boleh berbuat demikian
dengan syarat
A. memberitahu !etua &abatan mengenai hasratnya itu
B. memberi 3 bulan notis atau bayar sebulan gaji
C. memberi 1 bulan notis atau bayar sebulan gaji
D. memberi notis 2 jam
2
6. Seorang "egawai Awam yang ditamatkan #erkhidmatan dalam #erkhidmatan
!erajaan atas sebab berikut boleh dilantik semula ke dalam #erkhidmatan Awam
A. Sum#ah "alsu
B. +idak hadir bertugas tan#a kebenaran
C. "restasi kerja tidak memuaskan
D. +idak lulus #e#eriksaan
7. !enyataan berikut adalah tidak benar, kecuali
A. "engisian jawatan teta# boleh dibuat tan#a iklan
B. "elantikan ke jawatan teta# adalah #elantikan yang dibuat berdasarkan
8#ost9 yang diluluskan oleh &"A
C. "elantikan ke jawatan sambilan menggunakan :ot 21;;;
D. "engisian setia# jawatan boleh dibuat tan#a melalui #roses temu duga
1;. Seorang staf boleh diambil tindakan ditamatkan #erkhidmatan di atas alasan
berikut, kecuali
A. memberi maklumat #alsu di dalam borang #ermohonan jawatan yang
disandang
B. gagal mengistiharkan harta di dalam tem#oh yang dibenarkan
C. beliau dida#ati tidak dalam keadaan sihat untuk bertugas
D. gagal mengisi borang <Aku &anji= di hada#an !etua &abatan beliau
11. Syarat3syarat kerja yang melayakkan seseorang staf menda#at bayaran lebih
masa adalah kerja3kerja yang
A. dilakukan di luar ibu #ejabat yang melebihi dari#ada waktu bekerja
B. #erlu dibuat #ada waktu malam
C. dikehendaki dibuat oleh staf melebihi dari#ada waktu tugas biasanya
D. dilakukan sebelum jam 6.;; #agi
3
12. Dokumen yang dikehendaki dibawa bersama oleh seorang staf yang
memerlukan rawatan di *os#ital !erajaan ialah
A. Surat kebenaran #otong gaji
B. Surat #engenalan jabatan
C. Surat #engesahan diri dan #erakuan staf
D. Sijil sakit
13. Di antara berikut manakah yang bena tentang Award >ang +unai ,A>+/
A. $aksima Cuti yang dibenarkan ke#ada seseorang staf untuk
dikum#ulkan sebagai A>+ ialah 12; hari
B. Staf yang memohon #ersaraan #ilihan sekiranya ia mem#unyai %uti
terkum#ul sebanyak ; hari dan layak diberi A>+
C. !iraan A>+ ialah 1-3; ? @aji Akhir
D. A>+ diberi #ada hari terakhir staf meletak jawatan
1. Ahmad ingin membuat #ermohonan %uti tan#a gaji kerana urusan #eribadi yang
mustahak. Di antara berikut adalah syarat3syarat yang membolehkan
#ermohonan beliau di#ertimbangkan, kecuali
A. *ad maksima tidak melebihi 7; hari %uti tan#a gaji
B. !esemua kelayakan %uti bergaji #enuh hendaklah dihabiskan
C. Ahmad #erlu mem#unyai tem#oh #erkhidmatan sekurang3kurangnya 4
bulan
D. +elah menggunakan kesemua Cuti +an#a Aekod.

12. "ilih kenyataan yang be!ul di bawah ini mengenai #elantikan semula bekas staf
Bni:ersiti Sains $alaysia ,BS$/
(. Bekas staf yang telah meletak jawatan boleh diambil berkhidmat semula
dengan BS$
((. Bekas staf yang telah ditamatkan #erkhidmatan atas sebab tidak lulus
#e#eriksaan tidak boleh diambil semula ke dalam #erkhidmatan BS$
(((. Bekas staf yang telah bersara awal, tidak boleh dilantik semula ke
#erkhidmatan BS$
(C. Bekas staf yang telah dibuang kerja atas kes tatatertib tidak boleh dilantik
semula ke dalam #erkhidmatan BS$
A. (, (( dan (((
B. (, ((, ((( dan (C
C. (, ((( dan (C
D. (C sahaja
14. Cik *asnah baru sahaja menerima surat tawaran dari BS$ bagi mengisi jawatan
"enolong "egawai +adbir 021. Salah satu syarat menerima tawaran tersebut
ialah beliau #erlu menjalani #emeriksaan kesihatan di *os#ital !erajaan. Dari
segi bayaran, beliau
A. #erlu membayar bayaran #emeriksaan sahaja
B. #erlu membayar bayaran ?3ray sahaja
C. dike%ualikan dari sebarang bayaran
D. dike%ualikan dari bayaran ujian darah sahaja
11. 5n%ik $unir, seorang "embantu +adbir ,"erkeranian-.#erasi/ 011 di BS$ telah
disahkan dalam #erkhidmatan #ada 1 A#ril 177;. Baru3baru ini, beliau yang
berkelulusan Di#loma "entadbiran Awam, Bi+$ telah berjaya di dalam
temuduga untuk jawatan "enolong "egawai +adbir 021 dan telah dilantik ke
jawatan tersebut #ada 1 &un 2;;2. (ni bermakna 5n%ik $unir akan
A. terus disahkan dalam jawatan
B. dikenakan tem#oh #er%ubaan semula
C. di#endekkan tem#oh #er%ubaannya
D. dikehendaki lulus #e#eriksaan #erkhidmatan sahaja
2
16. 5n%ik Amran telah gagal disahkan dalam #erkhidmatan kerana masih belum
lulus #e#eriksaan yang disyaratkan. "ermohonan beliau untuk dilanjutkan
tem#oh #er%ubaannya telah tidak disokong oleh !etua &abatannya. .leh itu,
beliau boleh
A. dibenarkan berkhidmat se%ara sambilan sahaja
B. dilantik untuk mengisi jawatan sementara sahaja
C. ditamatkan #erkhidmatannya
D. ditahan #ergerakan gaji tahunan beliau
17. Cik $ahani telah menerima surat tawaran bertarikh 2; &anuari 2;;2 untuk
mengisi jawatan "embantu +adbir ,"erkeranian-.#erasi/ 011 di BS$. Beliau
dikehendaki mela#orkan diri #ada 1 Debruari 2;;2. "ada 1 Debruari 2;;2,
beliau tidak sihat dan mela#orkan diri #ada 2 Debruari 2;;2. +arikh lantikan
beliau ialah #ada
A. 2; &anuari 2;;2
B. 1 Debruari 2;;2
C. 2 Debruari 2;;2
D. tarikh beliau menghadiri temuduga
2;. Seorang staf yang #ertama kali dilantik ke "erkhidmatan Awam akan men%arum
ke#ada !>S". !adar Caruman staf majikan ialah
A. 7EF1;E
B. 1;EF11E
C. 11EF12E
D. 1;EF12E
21. Seseorang staf yang telah di#erakukan dalam jawatan ber#en%en dan dilantik ke
jawatan baru
A. #erlu #erakuan ber#en%en sekali lagi
B. #erlu #erakuan ber#en%en jawatan baru
C. tidak #erlu #erakuan ber#en%en sekali lagi
D. #erakuan ber#en%en setelah disahkan jawatan baru
4
22. Ahmad mula dilantik sebagai "embantu Am Aendah 01 bertaraf jawatan teta#
#ada 3; Disember 2;;. +arikh #ergerakan gaji tahunan beliau setia# tahun
ialah #ada
A. 1 .ktober
B. 1 0o:ember
C. 1 Disember
D. 1 &anuari
23. "uan A)i)ah telah menda#at #anggilan telefon dari ibunya su#aya balik segera
ke kam#ungnya kerana anak yang di#elihara oleh ibunya di kam#ung sakit kuat.
Cuti Aehat "uan A)i)ah sudah habis. Bntuk ini, beliau boleh memohon
A. Cuti rehat tahun hada#an
B. Cuti ke%emasan
C. Cuti se#aruh gaji
D. Cuti tan#a gaji
2. Cik *ayati seorang "embantu +adbir Aendah 011 di BS$ dikehendaki
menghadiri latihan "asukan >ataniah selama seminggu di (#oh, "erak. Bagi
maksud ini, beliau layak diberi
A. Cuti Aehat
B. Cuti Se#aruh @aji
C. Cuti +an#a @aji
D. Cuti +an#a Aekod
22. Sebuah 'embaga "erubatan boleh di#anggil untuk bersidang, a#abila berlaku
keadaan
A. Seseorang staf telah ter%edera semasa bertugas
B. seseorang staf ber%uti sakit selama 2 hari dalam setahun selama 3
tahun berturut3turut
C. seseorang staf disahkan mengida# #enyakit tibi
D. seseorang staf dida#ati tidak sihat setelah menghabiskan semua %uti
sakitnya
1
24. Antara butir3butir yang #erlu ditulis dalam Buku !enyataan "erkhidmatan ialah
se#erti berikut, kecuali
A. !e#utusan "e#eriksaan &abatan
B. !ursus3kursus yang dihadiri
C. +arikh diberi +araf "ekerja
D. "injaman "erumahan
21. "uan Asiah seorang "embantu +adbir 011 telah mem#unyai orang anak.
Beliau telah bersalin bagi kali keem#at #ada 12 Se#tember 2;; di *os#ital
Besar "ulau "inang dan menda#at anak kembar. Cuti bersalin yang beliau layak
ialah selama
A. 2 hari
B. 6 hari
C. 4; hari
D. 12; hari
26. Seseorang staf boleh di#ertimbangkan untuk diletakkan ke jawatan ber#en%en
a#abila memenuhi syarat3syarat berikut, kecuali
A. telah berkhidmat dalam jawatan teta# sekurang3kurangnya 3 tahun
B. telah memilih untuk memasuki skim ber#en%en
C. seorang warganegara $alaysia
D. telah berkhidmat dalam #erkhidmatan sementara lebih 1; tahun
27. Cik *ashimah seorang "enolong "egawai +adbir 021 di BS$ tidak da#at
menghabiskan %uti rehatnya atas ke#entingan #erkhidmatan. Dengan itu, beliau
dibenarkan mengum#ul baki %uti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tem#oh
A. satu tahun #erkhidmatan
B. dua tahun #erkhidmatan
C. tiga tahun #erkhidmatan
D. em#at tahun #erkhidmatan
6
3;. Anda sedang mengambil tindakan ke atas sebuah fail sulit. Sehingga tamat
waktu #ejabat, anda masih lagi belum selesai mengambil tindakan ke atas fail
tersebut. Sebagai langkah keselamatan, anda hendaklah
A. mengembalikannya ke Bahagian "endaftaran Dail
B. menyim#anya di dalam la%i yang berkun%i
C. menyim#annya di dalam kabinet di bilik !etua &abatannya
D. menyerahkan ke#ada "egawai !eselamatan "ejabat untuk disim#an
selamat
31. Seorang #egawai awam yang telah lulus ta#isan keselamatan yang disyaratkan
ke#adanya boleh
A. melihat semua #erkara ter#eringkat se%ara automatik
B. menyim#an semua jenis fail ter#eringkat
C. menentukan #eringkat sesuatu dokumen ter#eringkat
D. melihat #erkara ter#eringkat setakat membolehkannya menjalankan
tugasnya.
32. 5n%ik $ustafa seorang !etua "enolong "engarah di &abatan "arit dan Saliran
sedang menyediakan kertas kerja berkenaan Sistem "er#aritan di !uala
'um#ur. Sebagai maklumat tambahan, !etua &abatan beliau telah memberikan
satu salinan dokumen ter#eringkat <Aahsia= sebagai lam#iran. !ertas kerja
beliau ini #erlu di#eringkat sebagai
A. <Aahsia Besar=
B. <Aahsia=
C. <Sulit=
D. <+erhad=
33. "enjawat3#enjawat awam yang menguruskan #erkara3#erkara ter#eringkat
<Aahsia Besar= hendaklah dalam a#a keadaan sekali#un a#abila menimbangkan
soal #enyam#aian #erkara ter#eringkat ke#ada orang lain #erlu mengamalkan
#rinsi#
A. <"erlu $engetahui=
B. <Berhati3hati=
C. <'ihat dan !embalikan=
D. <+ertutu#=
7
3. !ulit fail ter#eringkat yang digunakan untuk menyim#an dokumen3dokumen
ter#eringkat AA*S(A adalah ber#alang merah di sebelah luar kulit hada#an dan
belakang serta berwarna
A. kuning
B. merah jambu
C. hijau
D. #utih
32. !ulit3kulit fail ter#eringkat diberi warna3warna tertentu. !ulit fail ter#eringkat
<Aahsia Besar= berwarna
A. kuning dengan ber#alang merah di sebelah luar kulit hada#an dan
belakang
B. merah jambu dengan ber#alang merah di sebelah luar kulit hada#an dan
belakang
C. hijau dengan ber#alang hijau muda di sebelah luar kulit hada#an dan
belakang
D. merah dengan ber#alang merah jambu di sebelah luar kulit hada#an dan
belakang
1;