You are on page 1of 5

KAWALAN SOSIAL

Kawalan sosial adalahkesemua usaha bersama untuk memastikan ahli masyarakat akur
kepada norma masyarakat
1.Keakuran dan Konformiti
• Cara yang paling kerap digunakan untuk kawalan sosial ialah interaksi bersemuka.
• Individu akan cuba akur untuk mengelak daripada melukakan hatiorang di sekelilingnya.
• Melanggar norma di hadapan orang lain akanmemalukan diri seseorang dan ini
menunjukkan tindakbalas terhadappengawalan sosialnya.
• Walaupun kita berada bersendirian kita akan cubamengurangkan tindakan devians, kita
takut orang lain mungkin mengetahuinya.
• Namun begitu, bukan semua orang mempunyai tindakbalas yang sama
terhadappengawalan sosial.
• Kita juga kenal siapakah yang tergolong sebagai sampahmasyarakat.
• Istilah seperti ini merujuk kepada individu yang kurang mendapatsokongan daripada ahli
masyarakat disekelilingnya.
• Walaupun terdapat labelseperti ini namun ia tidak menghalang manusia melakukan
tingkahlaku devians.
• !udaya di mana kita bersosial banyak mencorak tingkahlaku kita. Contohnya, jika kita
dibesarkan dalam masyarakat "rapesh, kemungkinan kita akan menjadiseorang yang
lemah lembut.
• #ekiranya kita dilahirkan dalam masyarakatMundugumor, kemungkinan kita akan
menjadi pemburu ganas.
• Melaluisosialisasi, kita belajar apakah jangkaan orang lain kepada kita, iaitu akur
kepadanorma masyarakat di sekelilingnya
2.Kawalan Sosial Tidak Formal
• !agaimanakah kawalan sosial tidak $ormal berlaku%
• #emasa kita masih kecil kitamemerlukan tunjuk ajar agar kita mematuhi tetapi semakin
kita dewasa danmatang kita belajar mengambilalih peranan daripada orang lain dan
melihat dirisendiri sebagaimana orang lain melihat kita.
• Kita mampu menilai tindakan kitadaripada kacamata orang lain.&amai daripada kita
telah lama didedahkan kepada norma'norma masyarakatsecara konsisten atau secara
pengawalan sosial yang in$ormal dan ini telahmewujudkan pengawalan dalaman yang
kukuh terhadap tingkahlaku kita.
• Norma'norma ini telah menjadi sebati dalam diri kita. Ia menjadi sebahagiandaripada
kepercayaan kita tentang bagaimana kita sepatutnya bertindak.
• Kadangkala norma ini telah kukuh dalam diri kita sehingga kita tidak perlukehadiran
orang lain memberi tindakbalas kepada kita.
• Contohnya, pegawaikerajaan Inggeris yang bertugas di (aman penjajahan Inggeris di
Malaya dahulu,mereka akan berpakaian rasmi pada masa makan malam walaupun
orangMelayu pada (aman itu tidak memahami norma budaya Inggeris.
• Cara berpakaian rasmi telah menjadi sebahagian daripada norma tingkahlaku
orangInggeris kelas atasan.
)a*+ekanan Kumpulan),roup -ressure*
• Individu mungkin dipengaruhi oleh jangkaan dan reaksi kumpulanmanusia
disekelilingnya yang dianggap sebagai kumpulan tekanan.
• Contoh kumpulan tekanan dapat dilihat dalam kajian yang dijalankan oleh#olomon "sch
)./01, ./00* keatas sekumpulan pelajar kolej.
• 2alam kajiantersebut, beliau mengarah semua responden melihat sebuah gambar
yangyang dilukis dan tiga garisan tegak yang tidak sama. ,ambar inidipantulkan ke atas
skrin.
• !eliau kemudiannya meminta respondenpadankan salah satu daripada tiga garisan
dengan garisan tegak yang keempat.
• +ugasan itu mudah dan mereka semua boleh lakukannya."sch kemudiannya
meletakkan setiap responden dalam setiap kumpulanyang terdiri daripada tujuh orang
pelajar.
• #etiap responden tersebut tidaktahu bahawa tujuh orang pelajar dalam kumpulan
mereka bukanresponden sebenar tetapi hanya berlakon.3 "sch menunjuk garisan
yangsama dan setiap daripada mereka perlu menjawab dengan bersuara kuat.
• Ketujuh'tujuh pelajar diarah oleh "sch supaya memberi jawapan betulyang sama dan
seterusnya. Kemudian beliau mengarahkan menjawabdengan satu kesalahan pula.
• "pabila ini berlaku setiap responden menjadiminoriti sebab menjawab kesemuanya
betul. "sch mengulang beberapakali kajian ini dan mendapati .45 daripada responden
keseluruhannya mula mengubah jawapan mereka agar menjadi sama dengan tujuh
orangpelajar yang dalam kumpulan masing'masing walaupun jawapan yangdiberi itu
salah.
• #etelah kajian itu berakhir "sch menemubual setiap responden danmendapati
kebanyakan mereka sebenarnya tahu bahawa jawapankumpulan adalah salah dan
jawapan mereka adalah betul.
• Mengapakahresponden mengikut jawapan kumpulan%
• &esponden menyatakan bahawamereka menurut jawapan kumpulan sebab mereka
tidak mahu kelihatansebagai devians walaupun akur bermakna memberi jawapan yang
salah.
)b* -erpaduan Kumpulan )Cohesiveness*
• "sch mendapati bahawa pengaruh kumpulan ke atas keakuran tidak bergantung kepada
sai( kumpulan.
• Individu akan akur walaupun hanyatiga atau empat orang ahli dalam kumpulan.
• Keakuran dipengaruhi olehtahap di mana ahli kumpulan bersatu adalah tinggi.
• "pabila seorang sahajapelajar diarah memberi jawapan yang benar keakuran
berkurangan.
)c* &espon Kumpulan Kepada 2evians
• !agaimanakah kumpulan respond kepada ahli yang engkar%
• #tanley #chachter )./0.* cuba menjawab soalan ini dengan menggunakancara yang
berlainan daripada apa yang dilakukan oleh "sch.
• #chachtermendapati seorang responden sahaja yang akan akur dalam
satukumpulan.#etiap ahli dalam kumpulan diminta membaca sebuah cerita
mengenaiseorang anak muda yang mengalami kehidupan susah semasa tinggaldalam
kawasan yang bermasalah dan kini sedang menunggu haripenggantungannya.
• #etiap kumpulan diarah untuk membincang kes ini.#elepas itu setiap ahli akan memberi
pandangan masing'masing tentangapakah yang harus dilakukan ke atas pemuda
tersebut di mana pandanganini akan dinilai.
• Keputusan kumpulan bermula daripada kasih sayangsehingga hukuman. Keputusan
kumpulan lebih kepada kasih sayangmanakala responden pula mengambil hukuman
sebagai tindakan ke ataspemuda tersebut.
• "khir sekali setiap ahli kumpulan diminta menyatakansecara bertulis sejauhmana dia
suka atau tidak kepada ahli kumpulan yanglain.
• 2apatan kajian tersebut menunjukkan dua corak yang jelas.
• -ertama,sejurus selepas responden memberi pandangannya kepada
kumpulan,responden tersebut menjadi pusat perhatian ahli kumpulan.
• 6ebih banyakteguran dilemparkan kepada responden berbanding dengan ahli kumpulan
yang lain.
• Kedua, apabila responden memegang kepada pandangannya,dia mula mendapat
kurang perhatian.
• 2i akhir kajian, makin kurangteguran diterimanya. "pabila dinilai keputusan yang
diberikan oleh ahlikumpulan lain ternyata responden tidak disukai ramai manakala ahli
lainmenunjukkan sikap positi$ di antara mereka.
• &umusan dapatan kajian ialah pada mulanya kesemua ahli kumpulan
cubamempengaruhi responden agar menukar pandangannya tetapi apabilamereka
dapati responden tidak mahu akur mereka mula menyisih dantidak bercakap langsung
dengannya.
• Kajian #chachter ini menonjolkan kepentingan integrasi sosial ke ataspengakuran.
!eliau berjaya membe(akan kumpulan mengikut sejauh manaahli kumpulan
menunjukkan suka diantara satu sama lain.
• 2alamkumpulan yang purata skornya tinggi, ini mencerminkan terdapat tahapintegrasi
lebih tinggi di antara ahli kumpulan dan sikap tidak suka yangtinggi kepada responden
)devians*.
• Manakala dalam kumpulan di manaahlinya kurang integrasi di antara satu sama lain,
sikap tidak suka kepadaresponden adalah kurang ketara.
• Ini menunjukkan mengapa padaumumnya kebanyakan manusia rela mengikut
peraturan.
3.Kawalan Sosial Formal
• "pakah yang dimaksudkan dengan kawalan sosial $ormal%
• "nda telahmenjemput rakan sepejabat ke rumah anda untuk makan malam.
• #emasa makanmereka akan sapu mulut dengan kain napkin bukan dengan kain meja,
danmereka tidak akan melempar pinggan ke dinding.
• "pabila mereka pulangmereka tidak akan membawa barang perhiasan anda pulang.
&akan anda tidakakan melakukan perkara'perkara ini sebab mereka adalah rakan
kamu, merekadidesak untuk akur kepada kawalan in$ormal.
• +etapi bukan semua orang akan akur sedemikian. "pabila manusia tidak akurkita akan
merujuk agensi kawalan sosial $ormal untuk mengambil tindakan.
• -ihak polis tidak akan ambil tindakan hanya disebabkan rakan anda mengesatmulutnya
dengan kain meja.
• +etapi mungkin mereka akan bertindak sekiranyarakan anda melemparkan pinggan ke
dinding dan mengganggu jiran dan pastipolis akan bertindak sekiranya rakan anda
pulang dengan perhiasan rumahanda.
• Kawalan $ormal hanya digunakan apabila tingkahlaku itu bersi$at devians, haram atau
memerlukan tindakan intervensi
Kawalan sosial $ormal dirujuk untuk tiga perkara7
)i* mencegah tingkahlaku devians dengan menyingkirkan peluang daripada berlaku atau
menghindar penyebabnya.
)ii* menghalang devians dengan ugutan hukuman agar manusia takutmelakukannya atau
mengulanginya.
)iii* mere$ormasi atau mensosialisasi manusia agar mereka menjauhi daripadatingkahlaku
devians