You are on page 1of 6

rnOMNHMA

9 tvct OPD'ilHt U 11lMOPA MnEMy./ K/\ltH LlAnEllOy
0 OrKOAI80r
""" DLTA
6 f(ATI\B00PA A-B tHM[IO KA0ETHt TOMHI: j ANEEP[YTHTA TMHMATA

tHM(PINH [lrDMl:

KAIAAAl:

'0 nepUlYTlTr;c; TOO 20u ct. IJ..X., rtcuocvtoc. KOTa mv ncorvooon TTi~ l1u9lCITopruJOTlKnC; anoopoOT]C; TOO ,.U:Om'jVlOU 8PUAIKOO t;pwa Kai cncvcorcrn 'AptaTOJ.1tVTl 6n6 rev KQlooa, orrou TOV epl~av ~wvTav6 Ila~i 1-1£ m:VnVTO JJEOOl'lVlOUC; aiXlJoi\wTOUC; ct l\oKEOQlj..lDVIOl, IlLAC VLa <.on6T0I10 Ka! 6ae" scocaoo- (neue 4, 18-4-7). 'H i5paOT] TOO 'APLO'TOflEVTl ronceeretror ono TOV rtouocvto oro OEUTE:PO MeOOT]VIOKO n6i\qJo, OKptBtou:pa ovoueco oro

685-668 rt.X, ('0 LmOptK6<; Beloch rorroaeret rnv Evap~T) TOO oeUTE:pou MeOOllVLQKoQ nOAEI-I0U vupco oro 620/610 n.X.). T6 ruscvoteoo, O\lwC;, elver on 6 'APlOTOI-IE:VT']C; enOl~E r,VeTLKO POAO at OElP6. tC;eytpae:t~ TWV unooouxrouevcov Msconvlrov, rtou eAT1~av TO 490 n.X.

ntTpo~ etp£Aq~

Ka9I1YI1Tf)c; TOU nOV£ntlJTllIlIOU 1f)C; Kpr,TI1C; - "E<j)opoC; ·ApXOtOT1')1WV 55

ITOV Km6bo EiXE cnoeocrcret vo rteTOXTeI Kat TO ITTW~O TOU KQTobtKOcpevou at S6vOTO rtoozom BOOlAtO tlie; InapTTle;, rtcuccvtc (467 n.X.), a onotoc. OJlWe;. TEAIKO 80tpTTlKE t~w on6 TO B6poSpo (GOUKlb. 1, 134, 1). tvw covoreoc TO cere TOU uerceeoSllKOV Koi tVTOtplOUTnKOV UTI') rn6prrt. ·0 GouKubiblle;, TEAOe;, 6VOtptPEI OTI KOTO TTi blOPKEIO TOU nEAOnOVVT]OIOKOU nOAtJlOU (431-404 n.X.) oi xnconcrec 6tp6vl00V auo XIAI6i5ee; elxcrrsc KOt " ... oueetc ii08ETO 05np TpOn41 €KOOTOe; i5letp80P'1" (GOUK. 4. 80, 4). ·YnoPXEI TO tvi5exoJleVO VO TOUe; nETO~OV crov KOIoi5o

Kol UTn i5nJlOKpOnKn 'Aanvo TO ITTWJlOTO TWV KOTOi5iKWV nou SOVQTWVOVTOV ue TO tpPIKTO BOOOVIOTf)ptO TOU "anOTU~nOVlaJlOU» (6A. 'ApX. 11, c. 42) piXVOVTOV at eccceco. cuuqxevc Jlt apXoTo VOJlO ii l(Jl')tpIOJlO, xevouevo "TOO kcvvevoc-. ·0 VOJlOe; coree "iO)(ue. bnwe; tpOiVETO!, TouAaXIUTov 6no TiC; 6pxtc; TOU SOU at. n.X. WC; KOt TO xpaVlO TOU PTiTOPO enuooeevn (B. 61). 'Arro TO ncocecnc xwpio TOO zeVOtpWVTO ", .. TO Koyywyou IJI!'lqll0l..l0 EDTIY loxup6TOTOY, I:) Kdtutl, tOY TIC; TOY TWY 'A8nYolwy lifil..lOY alilKi'I, liti5£l..Itvov anOlilKtiy tv TIj) lh'll..llf), Kol tliv KOTOyvwa8i'1 alilKeiV, 00080- verv tic: TO 6Opo8pov tIJ6A.n8tVTO" evctver TO cuurtepcouc on UTO 66.ocapo KOTOKPll)lvi~OVTOV xnl ~WVTOVOt ot xcrczuccouevor C=:EVOtp .. ·Hxnv. 1, 7. 20).

·AKOllO xol 6 MlATI6.i5T]e;, 6 KUPIOC; auvTEAEOTf)c; nic; novwAt8p(oc; rev ncoccv OTO Mccceevo, )lETo. Tt')v cnoruxto TOU vc KOToMBel mv rlcoo KOTOblK60TTlKE vc PIXTEi OlO B6poBpo- YA(TWOE TOV OnlJWTIKO OUTO 80- VOTO X6.PIl OTI')v tntlJBoon TaU neercvn (nMT., roovrcc 5, 16).

T6 ITTW/lOto TWV zexceero .. crtcruunaVIOI.lEVWV» KOTOi5iKWV rrou 6nOKOAUl(JE 01"0 ctlOAllPIKO MATO a 'AVTWVIOe; Kepcuortouxoc TO 1923 i5t piXTTlKOV at B6.po8po, oMo at EVi5El~ll tmEtKeloe; tVTOIPlOOTT]KOV. ·0 «KQTOrrovnouoc- 6A6owlJwV ITTWJl6.TWV. QTOtpWV. OTO B6p09po nrcv Ii OKAT]POTEPIl nucotc, Ti .. tox6lTJ nov norvcv». TOUA6XlOTOV 6no TO. OJlT]PlK6. XPOVIO (80e; at. n.X.) TO vc cceaet cnotpoe; EVoe; vexooc. epllOlO TWV ocvtwv ~ TWV aKuAIWV. SewpoOVTOV Ti XElpOTEpn uotpc YlO 8vnTO, 000 enI1WTlKOC; Kol ecccvrcncoc Kl av nTOV a tponoc TOU ecvcrcu TaU. To errq. KUp[WC; I') ·IAlCi50, rtcoccepouv nAf]ace ncoccetvucrc. rtou noMc crmxouv ).lUKTlvoIK6. Ti8T], ~SIJla KCI i5oE,cctec

56

'H AO"iKI'I nccczoon Ton08eTET TOV KClaba one xcp6i5pEe; KOVTa ore xwpl6 nOpOpl TIle; neploxlie; TOO MlUTpO «ct KUptWe: 0' EVa 6n6 T6. tpcp6.YYlQ TaU Tccverou. IJETO TO xwpl6 rpurm, (jinAO UT6 i5po~o rtou MllYEl OTI')v KOAOIJOTO. 'H beUTepll oulli 8tOTl 0TlIJEIWV£TCl we; KOIci5oC; KCt at XCpTEe; Tr;c; m:ploXlic; (EiK. 2).

. H nopouolo ecocacou IJt 001"0 cvapcmov crnv Tpurm nrcv TouMXlOTOV 6n6 TTi i5EKOETio TOU ·60 YVWOTI') OTT'jv 'EqlOpEiO ·ApXOIOTt')TWV In6pTT)e;. 'OOT600 ecvevcc 6pxOtoMyoC; Sev 6noT6A~110E K08060 m6 tOWT£PlK6 Kat t~£P£UVT]on Ti eveOKao:pl'), Yla VO tmBeBmwOEI mv nop6i5oon xul Ttc; tplAOAOYlKte; uooruorec.

·0 MOKO},OO:; K. ·Av6plioo:; r. ·AomwTTjO:;, nee K(]l(lYETat cno niv TpuTlTl «cr UTTT]ptTTjCE hei cn6T61929W<;T01958,O\.JyKO"ToMyETo'law<:; cvcuecc crooc npWTouo:; nco tntXtlpr"[oov KO· 6060 O"TO crTTTl},m066po6po Koll-/6)"O"TO .. o~l .. t 1-/06TlTto:; roO oxo},elou. Iu[.I~vO [.It tmaro>.!'t TOU. &q>TOOE ec TC npwTo nMTIII[.IO ot saao<; 20-25 [.I. «crrmce eno re W.';6O<;TWVOOTwvfvo Kpavlo Kol &~O crnev6lJ>'0 nco T6 nuptOwoe ar6VKo6TlYTlniTf)o:;q>UO'Ki'jO:;K.·An(J(JtoMKO T6v ·OnWBplo TOO 1980 at N. Ae>.ou6oo:;. :fT nOlJ},161lO:; KO( K. T~IKenou>'o<;. [J£>.r"[ me E.I.E. npoY[JaTonollloov Ko6a60 arov -Kolo:]oo- at cuvevvcncn iJt rev 16!OKTfiTll TaU ~Evo6oXdou «or KOTOIKOlJ~ TOU XIllP'Ou TpuTTT( lop. M'lTpWolJ EI.E 4343). Xlllpt~. 6[.1111<;. va KOVOUV YVlllar6 16 cnorexecucrc Tiio:; t~€P€UVllcft<; T!JU<;

hic; 18 ceapoucotou 1983 Ti bnl1ootovoccoc 'touxtc nlTOOUATl Bpt8T]KE OUl1mWI-iOTlK6. crnv nEploxl') n;e; tpurmc. 'Ana TOV K. r. xcoeouvrccn, ililOKTTilTJ TOO ~Evoboxelou «KAIA-

!::.Ar", rtou )(TiOlTjKe TO TeAEUTaTo Xp6VlO i5UTlKC 6n6 T6 xwpl6, Ko8we; Kof cno vrorncuc MIlyr'j9IlKE crnv etcozo TaU ecocecou, orrou erover Kaveie; eOKOAO, cveecrvovrcc T6 ouyxpovo TOI[.leVTtvlO KAIIlOKOaTO- 010 I1t 118 cxcxortcnc. KaT6m ).It TTi Bol'l8ElO rnc rtuoooeecnsnc 'YrtTlPEotcc KQTt6TlKE aTO tOWTEPlKO 6410U etoonomce Kci rnv TomKI') 'Etpopelo ·APXOlOTTitwV rn6.PlTJe;. T6 eecuc nou cvrtxorce nTav cuvccrtccnxo: 6VclJlEOO at rterpec. XW)lO KOI oyKOUe; aOBEOlOAl81KWV 6p6.xwv um;pxcv tKOTOVTObEC; eccucacrc 60twv - aMo i51aAUlltvo xul cxccmc OTiC: pWYjltc; KOt UTa 61o.KEVO, Kl cMo oUaOWpEUIJf:Va ot crezov a81KTo OlpW[.lOTO. 'Ooropevc i5elwoTo rrou rreorcuvexete T6 napti5woE UT6v ernIJEAllTTi K. Z. Mrrovro. ·Ajlf:OWe; I1£T6. Tf)V tmOTpotpf] TT)C; ~t tVT]JltpwaE OXETtKO [..If: TO evrurtcxnoxc EUPllIl0. ~EXOVTCC; unol(JT] TO rue neve. 8EWPT]- 00 cvcvxctc Kat ertetvoocc mv npoKOTOPKTIKI') - 6VOYVWPIOTIKf) eoeuvo TOO CJTTIlAOIOBOpoSpou. IUYKp6lTJOa 0[..10<50 6n6 TOUe;: a) EU6.yyeAo KOJlrtoupovxcu, YEwA6yo 6) GE6i5WPO niTOlO, cvaoenoxovo. T6TE tmI1EAT]TI'J TOO ·Av8pwnoAOYlKOU Mcucetou TOO rlcverucrnutou 'A8T]vWV KCt y) 'nccvvn ·'wavvou, rrertetocuevo OTtAExOe; lile; 'EAAT]VlKne; IrtTlAOlOAOYIKlie; ·ETOlpEioC;. 'H OUTOl\Jio npoY110TOnOll'l8nKE OTic; 10 KOt 11 MOPTiou '84 IJt TTi aUIJI-iEToXf) TOU tm[..leAnn; 'ApXOiOTTiTWv K. Z. Mnovrc Koi n;e: ·1. FltTOOUAT]. To anOTEMOl1aTO Tf)e; npw-

5. IUO"1aOa 00"1';'. at pwy~n Tail 6poxou ~cao 01"0_ Ko,oc'ia.

Tl1C; cumc aUTo$iac; m:p1vp6tpOVTQI OT[C; 6uo tK8tO"EIC; TOU 9. ntTO"IOU Kai TOU E Ka~noOpoVAOU, nou 6KoAou-

r£wAoyuu'l wEK9£Of)

TO 0TlTJl<.0l060pa9pa .Kau).lIae;_ 6p!OIItlot 0"10 OUTlK6 OIlPO TaU XWPIOU TpUTlT). at al16aToon 10 Xl<.~. onOn') In6:PTT1.lillll<.o aTO c'iT]Il60to ecc- 1J0 Il1ap~Kol\a~aToe;. 'H n£Plox!'i l1opouOt6- (tl l1ol\Me; (."IiOl-ltlptllte; tvoMoyte;. l<.Oyw TOU fVTOVOUTtIlTOVtOlJou. T66vay"-uipodvoITpa)(u KO! MtvOpollt 90IJvtOCin KOTaT6noue;6l1.6cmt OT] eot 1I100)(1(tlo! al16 eearec xopalipte:;. T6 ti0POYPOiplllO lilllTuo xopolITT\p[(cTm onO XCI- 1J6ppoue; j.lt 110M 6rr6TOI-IO npovt't.·O .KoIOeoc- avomuOOtTot 1I0tO IJI'\MO<; O~ovo erecauvOT]e; N 17" II (t[K. 1). 'OXOpaKTT1PtO\lO<; TOU We; 0TlTJ"-01060paBpoutivoJOIKOIO"-oyrwtvo<;.Myw TWV ~tyMwv Ml<.loewv nou lIu~olvOVTOI 0110 35" -50". 01 rmptlte; tev totXIII~atwv TOU tivo. axE- 1I0v KOTO!(OpU!pEe;f1 fxouv !("-[OEte; 60"-60". To ~iiKOe:; ncu aooceocue ve t~PtUvf)OOU~& tercve neceico re so u. 'HtTooIIo<;T';'poyivtTOI 6.nO OVOI"Y~ lll<.aTove; n£plnov 0.50 ~ .. noli to Oq:<f)VEt ntOlltvoe; oYIIO"-!Bo<;. 1I10OT. 1,5 X 1 ~. IIO[ 6plOlltTOI 30 j.I.IjIT]II.6Ttpa onO Tollrw60IO lipOllO 1101 730 ~. anO rnv tm<P<lovtlO Tf)e; aexco- 00e; (till. 3 1101 4).

'H BtOT] arrOTE"-ti t~P\Jo lit liuoOvli!1PD TOU lIupIOVaptIVou6YlIovn'ie;OpoOttpOe;TOuToOytTOU (till. 3). TO tvodvllT]po tXEltnixWCT] 1101 T~iilJo TOU txEI uercrpcnet at ~oVTpl, tvw TO OMo tXEI n')v apXIIlf) tioollo TaU OlTT]"-OI086paecce. or')~tpo. tnlXllllltVT] I-It l<.oninte; 1101 terra rossa, ncu a!pr'lvouv OPIO~tVO 111611£vo. TO n.II.6- TOe; TOU anO n')v tl0000 ~ T6 30 ~. IIUl-IoIV£TOI 6nO 1-31l. ITO npWTO 9~. TOll6n&l!onapoU01a(tlMl<.[0T]4O"N. KoIIll<.OTo<;6nOl,62-1.2Oj.I. 'Ana TO 9~. ~ TO 11.5 ~.Ml<.10T] 45° 1I0! MOleX; We; 2.10~. "AnO TO 11,51-1. iix; TO 20 ~_ r'l .u..10T] dvot Tfje; TO(£w<:; T';'V 40". tvw TO M6To<; ~£I';'VtTOI aT6 1,201.1. T6 aVOTO"-tK6 TOlXIiltJOTO dvol KOTOKOPUq:<a, tVlll TaliUtI1l6I-1ttvo.v.oooOl-ltv£e:;Ml<.i_ O£Ie; OX'lI-l0Tl(ouv OIOipOpa tnlntc'io. It 6OBa<;

211-1. TO nAOTO<; IPMVtl 010 3.10 j.I. ·Ellci.ltO TOlXWI-I0TO lIol\umoVTolOnO 6oE1£vf)OTO"-OKT'TIIIO 61Qll00[..L0 ~t ~op<pf) IIo.KTU"-OV"-ucpWv, OnOTtl<.t- 0[..10 nol\OIQT£pT]e; tVTOV1"]e:; OToyavoppofle;. 'AnO TO 24 1-1. W<:; TO 30 j.I. tXOU~t.v..w., 45° ecr n.II.6- Toe; iix; 2,30 ~. ITO cnueie oinO, 0"10 aVOTOl<.u!O tOIXIIIIlO, unOpXEl OXI0).11'10nO m6xrr) OYIIO"-IBwv, ueoc OTl')v errcfc 8p10ll0vro, oq"'VioIIJtvo OvBp<itmvo OOTO (till. 5). 'EIIW TO Otjlo<; Tf)e; OpoIPI'\e; KUl-loivETOlan0161101n6:VIII~hpo

'AnO n') on~£Plvt't E"iooc'io 1101 ~ to eoBo<; tWV 301-l.T6Kt!(l<.I~tvoMnEIlOTou60pa6poudvol tmXllll-ltvo ~t xerr-cuecee Ul<.IKO Kol eecrcoc l<.lBoue; I-IIKpWV OlOO1OO£WV. 'AnOTo30~ we; TO 41 1-1. TOIl6n£1Io dvol tVTOvO 6vti!tJol\o anO TO exnecc tWV l<.!BIIIV (OplO\lho, £Iva, ne""-OTuOjJfvOI), ncu txouv OnoKoMnBd. t~w 010 TOIX';'IlOTO 15T]I-IIOUPYOUVTOI OXtO)lte; Kol 1I0tAW- 1l0TO. ItO 6060<; TWV 35 1-1. anO tr\ OllIl&Plvf) d- 0060 ~O{ at KOIl\W[.lO 1I100100tlllv 2Xl ~ . .:mopXtl KOT060Bpa ~t OVVWOTl"l 1I0T£uBu~0T). 'EOIil £IVaI Kol TOI-IOVO OT]~Eio TaU O11T]"-olou nou 00- POU016O';1 01101-10 OTOYOVOPPDr'I. tvw TO umpXOVTO OOTO, OUl-lrnEO)ltvo anO TOUe; OyKO"-IBoue;, txouv 1I0'\uIPTti OnO 006t01ITlIIO U"-'IIO (n£plooEltOTwon).

ITO 6660<; TWV 35 1-1- f) U~O~ETPlidJ 1I10!popQ Ono Tfjv£ioollodvOI251l .. tvwTOuljlo<;tr\e;Opo.pti<: ~£nEpVQ TO 18 1-1. ITO OT]l-ItiO oinO 1I!1~loupYEiTOI elzcc IIEUT£pOU enmeeco n6vw anO n')v Opa<jlr'l. to Onoio litv t~P£Uvr'l6r)K£. 'Ano TO 35 iix; TO 50 Il,!'\ KOTOO1OOT] noPD-J.ItvEI it llito lit tOue:; nol<.uOplBl-loue; n£O)Jtvoue; OyKOl<.IBoue;. nee IItv tn'TptnOUV Tf) 1I1t"-EUOT] 010 tOWYEPI-

"

TO om'J"-mo tXCl 1I10VOlXT£i I-Itoo at "-OTlJllorruVI'! oa6tOTOMlo xol<.apfle; ouvoxfl<;, tVTOVO reKTOVICl[ltvo 1I0! OO1PlllTO. 'Em<jlovtI01l6 nopou- 010(ETOI 1I0POTIKonOIT]~tvoc; ~t tvII16~&0£e; nopt~60A.te:; U"-IIlOU Onoo6BP<OOT]e; (terra rossa). '0 tVTOVoc; ~OTOK£PI-IOTlCl[l6t:; 1I0! it encceecccn txouv IInl-l10uPYl'!l7f:l OUV6f\IICe:; 0O"106£,oe;' nopoTT)p£ITOl mlilor] OYKM!6wv OnO TO u,,"nM· TEpo cnuetc OKO~O 1101 or'i~tpo. TO nOxo<; TOU 006t010'\16ou nOvIIIOnOTO om'I"-OIO £Ivolno"-u ~11lp6. ITQ ncoexeev tinfiPXE ovo,y(.SCIl-lt jJopqJr'l tloOllou.

MllIpf) noo6TT1TO OII£l<.ETlIIOU U"-IIlOU nopoTT1Pit-

57

6. 'Enixwol1 IJt iiv9pWnlva 6OTO f~w ono TO OTOI-'IO TOU KOI6i1a

611Kt «ct ce tnIXWl.ltvonpavt<:;~~OnOT6om'ixcic, ot cnecrccn 3 1-\. ono n'i OTlI.I£PlVT'i rou £10000 (£IK.6)

'AvOpwnoAoYIKIi "EK9£0"r)

KOTO Trjv tnioKtlV11 100 crrtr)",oI090po8pou «Kol6Qo,,· (10-11/311983) m6 xwpu) TpuTlTl Tij<:; zncomc tYlvov ct nopOKOTW 1510mmwoEI~ at cvecn IJt TO Ov9pwnohOYI~0 «or yEVLKOTPO TO OKE"'ClIKOil"'IKO

1. TOT£hlKOKo[609uTEPOTlJfilJoTouCopa9pw- 00u<:;0IlT)"'aiounEpltXtLloLO(TtpoI.IEya"'00pI9_ IJO Omwv. nee OI!JnUlTWVETOIOnO trncpovEloKO EUPT'iIJOTO.K09~~oiOnOn'ivtf;tTQcrTJ<liUOIKWV TOIJWV Ti)<; tnixwOl"l<:; TaU lmntoou. 'H ~nlxwOI1 oilTl'!onon:htI1OLmOlJtyoMTtponoOomOTTJ<:; OnO OO"TO. Kol TO nOXa<; TTle; ~EntpvOEI Hi Tplo IJtTPO(tIK.7)

2. l:xel56v TOOUVO"'oToilOmtLvou il"'IKOU npotpXtTOL one av8p!iJntvou<:; OKEhETOU<:; Koi T'i OuV9tOTJTWVtUpr1l.lciTwvl5t[XVtLnW<;m0e6po_ epa txouv PLXTtiOMK"'I)PO OWI.IOTO «cr /lXL t"'Eu6epoOma

3. Oi ooO)(tTlolJOi TWV OO"TWV oEixvouv nwe; TO OKthETIKO UhlKO tXtl unomtiOXETIKT'i I5manopo Kol loxupT'i OVOIlEI/;I). tvw '" 1l0p,+,0"'oy[0 TWV OO"TwV CPOVEPWVEt t ...... EIlj!1) ooCop,,<:; IJETOK[VI)' ottc Koill£TO,+,opd<:;. MoMov T'i tV01169EOI) OKE· hETIKOil ilhlKOO fiTOV uevc ... ilTEPTl Ona Tt')v I~TlIJOToytVtOl1 TOO xwpou. !-ltOnoTthEO)Jon'i()I(i aocn Kol OvaIlEl!'.!") IWV OKEhETWV Myw cncuoio<:; 6VUlOIJIKfi<:; unoon'JPI~I1<:; Kof O'OXWPIOIJOO

58

4. 'H olonlmWOl) OI.lOOWV Ov9pwmvwv Oorwv nee OVTLnpIXIwntuouv O/l.6Khl"lI)OU<:; cxexercoc at q"luOIKte; O)(IO)Jt<:; fi taoxte; TWV KOTOIIOpUq"lwv TOIXWIJOTWV TOO crrtr)",01090po8pou Kol ot OtIJoe;6pKtTWVlJtTPWV(S-SIl.)onOTOCFlllltPIVO 150nt150 (£111. 8) unooElllvutl TTiv Onop~ noAalO<; EloOoouon'JVOPO'+'T'iTOO 86po9pou. anO onou vworcv T'i Tpo,+,oooolo TOU. T6 EUPT'iIJOTO OUTO OVTlmOIXOOv orO Tl-lIiIJOTOO crrtr)hOloCop08pou nou OUYKEVTpWVEL TOV KUplOOyKO TOU aKE"'ETlKOO UhlKOO Kol tI.lCPOVR;E! CFIlIJOVTIKO uljJoc; 0p0q"lfi<:;. YEyovOe;nou tYIO)(uEln'ivnpO!]YOUIJEVI") un69EO!]. Onw<; KoIOtvTOnlOIJOe;ri)e; m8ovfie; nohouje; Ela6Qou or6 15vw !-ltpoe; TOU It.6cpouri)e;OIlT)"'lae;.l\.!]hol5T'i.TOOIIEAETIl<aUnOxetpucrc TWY taoxwv 90 IJnopooo~ vo. Ov!'iMouv at 1'rr0IJO nee oUYKpon'i8!]MOV at ollTte; KOla TftV mWOl) TOUe; fi o.voPP1xT'i9!]KOV we; tKtI ncccnceevrcc vc lflTOOOuY on'JY t~ol5o

rIo. lIohUTtpO ~htVXO TWV enrrcnuov nopOTTlPT'i ClEWY OUyI<EVTpIiI8!]KE OpI8~0e; oorwv 6n6 nevTtOIOq"l°PETIKaCJf1lJeiOTOOOl1l1"'olou.ITUOmO OUTO lJeTO TOv lIo90PIOIJ0 Koi TTi oUVTT\Pl1oT'i Toue;tYlvovnpoaI5LopLUIlOiO)(ETIKOI!-ltTOvtlt.6· XIOTO Opl81J0 OTOI.IWV, TTiy MIKia. TO ,+,U ... O Kol TTiY 6yoyvwpI0l) oorWv~Wwv.

·EIt.6X1OTO<:;0pI91J6e; OTOIlWV: oEiYIlO 1 =2 oEiYlJa2-S (Ell<. 9) i5EiYlJo3~5 6EiY1J04~4 i5EiYlJo 5=3 ITO. OUVOh'KO otiYlJo npoaolopiOTT)KET'i nccovere 6mwv nou npotpxoVTOV TOUJ..6XlorOV ano 17 OIOq"lOPETIKO OTOIJO. 'ApI9~Oe; tVOEIKTIKO<; Yl6 TTivnUKVOTTlTO ~o(TT'ivOvOlJtlf;I")TQOOKtM-

TIKOU UAIKOU.I.IIO KolO ooVO"'IKO<; OYIla<;EUPI)IJOTWV nou OOYKEVTpw81")Kt cvncronet mOv OYIIO 1-2IpuOlOhoyIKWV OKEhETWV.

9. 'AnO TO omo nco ncococezcuv orolXEio npoaoLOpLU~oO li"'IMioe; TO nEplOOOTEPO av!'iKOUY ot (iTOIlO tv!'i"',I<O (2(}.3Q hwy). n Olio nEplmwOtle; Cpt91)IIOV tvOt[41e; WPll.lWV 61iiIlWV (30-40tTWV) KOiotIlIOnEplmwanOTO!-lOU nOlolKft<:; T'ihlKloe; (ntpinou 10 tTWV)

y. Kal at ntVTEoEIYIloToOmwvolomorw91")KOV auxvo oo'+'Eie; tyI5EI~I<:; 6VTPIKOO lflU"'OU. 'Ertl- 0I)e;. 6no ovo,\oyt<; tvi5Ei~EIC; (ot Oora euo OT6- Ilwv)npentlv09EWPT)8Ei9t901!")T'inopouoioot IJIKPO nooOOTOyuvOIKtlwvOKt"'tTwV.

O. 'AvoyvwplOTT)KOV OKt"'tTll<a ilnoht[I.I"OTO lPIWV KOTOIKIWV, ano TO enoto npo~pxoVTOV OAo TO Oora ~WwV nco 9ptlJI")KOY ueoc orO 0111\hmo. 'H cuccccevon TOU IJtYO"OltpaU IltpOU<; lIal TWVTPIWV OKt"ETWV molo!OOl1IlEioTou 00- ntoou ElvOInl8oYOvOOUO)(ETli';tTOI!-ltTTivunoTI9tj.ltv!] no"'010 01000 on'Jv OPOq"lT'i Tije; ormhlo.<:;

S. n[TOIa<;

.IUfJn£paOlJaTa

'Arro Ti~ rnc rrovo b;9toel~ eyolV£1 T6 OUl1rrtpOOIlO On fxoUI1£ va KaVOUI1£ ue 66pa8po OTI'tv rreploxl') Ttic; apxaiac; Lrr6PTTlC; veucro cvaoeruvo oKeA£TIKo UAIK6, yeyov6c; nee OUIl-

!pwve:i ue Tie; 6.PXoiee; l-IopTUplee; «ct TI'J AOYKI'J nopa600Tl VIa ni 1l0PCPI'J «ct TOV nooopropo TOO KOlOOO

'H KOTOKPI'JIlVIOTl nov llev6:Awv 6VK6- Al8wv Koi I'J an6cppa~'l lile; apXlKne; an:viie; KOTOK6pucpf]e; EloMou (OTOI-I{OU)TOU 6CPEIAOVTOl Kuplwe; at OElcuouc n liMa CPUOlKO ctno KO! Aly6- TE:pO cmv an6ppnp'l AI8wv 6n6 norueveq Tiie; ne:ploxf)e;, Elver rnecvov Ti npwTTl l-Ie:v6}..n xcrcrmoon 6p6xwv 016 tOWTe:PlK6 va eVlve: KOTO T6v iOToplKa 6e601wlltvo KOTOOTpe:mIK6 OElOll6 TOO 464 rt.x., ttou OWPlOOe: at eoetmo ni In6pTl'l Kat f6woe: cccoIlI'J Yla mv t~tVe:POTl TWV e:{AtilTWV, yvwo-n') ccv rercproc MeoOTlvlOK6e; n6Ae:IlOe; (464-460/59 n.X.) (Flcuc., 1, 24. 6), Ko! Ti encvccrcon ouT!') KOTtA'l~e: OTI'J 6'lIlIOUPVlo vecv ueconVlWV npoocpuvwv Kol omv tYKOTOOToOl'! TOUe; cm') Ncurtcxrc I-It ni 601'J9e:IO TWV 'A8rwolwv. KOTO T6v nAOUTOpXO (Kll-lwv 16, 4) 6 OElOI-l6e; TOU 464 n.X. r,TOV TpOI-IOKnKa !O)(upoe: "H xwpa TWV AaK£&JI~ovlwv Xaa~aOlY tvwA,a8£ noUoic; Kat TWY TauytTWY TIYaxOtVTWY Kopucpal TIde; an£ppllYl1aay" (avol~ov XOal-iOTO KO[ cnoxorrnxcv 6p6xol 6n6 TIe; KOp!pte; TaU TOOYETOU). E'IVOl tnojJtvwe; !pUOlK6 v6 eneccv 6n6 T6TE jJe:yMOl 6paxOi Kol 016 ecorepuco TOU KOlO- 6a.

nOpOTTlPI'J8'lK£ on Kol n6vw ce rtecucvouc 6YK6A180ue; unfjpxov 60Ta 6v8pwmvwv csexerev. nou plXTTlKOV npocpovwe; 6n6 rnv avw, 6PXlKn etoo- 60 KO[ IlET6 T6 464 n.X.

'YnapX£1 6.Kollo T6 tv6£X6IlEVO PIVuevor ~wvTovoi Ol6 8<ipo8po KOT061- KOI n O!XIl6}..WTOl va tnt~noov 6.n6 TI'lv mwOll Kof va tmxelp'loov ).It TIe; T£AEUTOiEe; TOUe; 6uv6llEle; va cvcpplX'l800v np6e; niv t~060, xwple; OIlWC; vc T6 KOTOp8Woouv. -ACP'lO'Ov fTal n'lv T£A£UTOlo TOUe; mor, nove OTOUe; rrecpevouc 6VKCA180ue;, Ilt cncrexecuo v6 nopallelvEt tK£i W<; OI'!IJEPO, ocpnvwlJtvo tj ctopoupevo, Iltpoe; TWV 60lWV TOUe;. 'H OTJI-IEPIvr't OT£vl'J etoozoc eIVOl tniOl')e; CPUOtKI'J KO[ 6ploKETOl nA£UplKa ne:plnou Ol6 ueccv TOO 66po8pou. 'ApXlKa 90 rtpener vc nTOV nOAll OTEVOT£pn, nplv 61e:Upuv8EL rtoooccrc. 'YOlEpO an' oUTa 6tv urtopet va I-II'J cptPEl KOvelc OT6 YOU TaU Tl')v rrcoczocn VIa TI'l 6to!pUY'i TOO 'APlOTOl-ltVT) 6n6 TOV Kot6i50 (6A. 016 navw), vc ).If! O)(ETIO'£1 T6 0'I1Il£ptVO nAEUptKO aVOtYIlO Ilt rnv rpcnc en' oncu 6yr)K£ OTT')v tntecverc 6. jJ£OOl'!VIOC; 8PUAIK6C; i'[pwoc; Kol f'[ytTl'lC;, ~ovoK£p6i~oVTOC; fTat Tf!V tAEU8Epio TOU. 'H f~o6oC; an6 T6

59

10. epaua~a ~pa"'au ~t xaAKlv~ aIX~~ 6tAOu~

apXIIo;o OTO\.1I0 TOO scocapou. fl£ TO OXEliov KOTOKOpU(jlO TOIXWflaTO ccVTlTIKfle; KAiaT)e;, ElVOl «ct nTOV T£Ae!We; MUVOTT] 0XI I-IOVO ce cvaooneue (rrou piXTTlKOV mBovwe; ~WVTOvet ueou) oAM OKOI-iTl «ot at ~wa.

Ol ncccmcncerc, Tl:~AOC:, TOU K. e. ruTOlOU, Via rnv rtccouotc Koi 1-I1KPOO op181-10U VUVOlKWV ueco UTO Sapoeoo 86 urtcoouce vc OUOX£TIUTOUV jJtTllV n:AEUTatO I-I£OOllVIOKI') encvcOTOOT) (464-460 n.x.). onou rmocv pepoe; KOl yUVOIK£e;. rtnore litv cnoKA£I£l vc piXTTJKOV KI OUTte; UTOV Kmalio I-Io~i I-It TOUe; evroec OIXI-'OA(llTOUe;

"OAO rc OTOlX£IO, V£WAOYIKa Koi avBpwnOAOVIKU, I-Iac; erurpenouv vc ovcvvcclcouuc T6 60p08po n;e; rpurmc we; TOV KOlOl:iO Tflc: 'APXOlaT'lTOe;, rtoo XPllOlI-I0nolfJ8TlK£ ana TOUe; InapTlaT£e; KupiwC; UTI') lilOPK£IO nov I-I£OOTJVIOKWV noxeurov (ace - SOC; 01. rt.x.) Via TOV "KOTOnOVTlcue- TWV 1-I10llTWV KOt l-IaVll-IWV tXBpwv TOUC; ii «ct KOlVWV KOTOliiKWV, Aeinouv rtpoc TO rtcocv OPXOIOAOVIKO TEKI-lr,P10 YIC rnv oKPl6ri xpo- 60

VOAOYllOll TOO nAOUOIOU KOt evruracOIOKOO OTpWI-I0TOe; OOT£OAOY1KOO UA1KOO. IuWpwva I-It nh'lPoq>opi£C; ytPOVTO nourevc TIic; rreoroxnc. E:XOUV 6p£8eT KaTO KOlPOUC; UTa towrepuco AUXVOI Kai 0ll:i&ptV101 XOAK6- i5&c;.

noccccro &UP'lI-iO an6 TO OTTIlAOlOeooceoo Tiic; TpUITIlC; £V1OXU&1 rev toUT10j.lO TOU I-It T6v KOiOlio set liiV&l tAnili&C; YIO Tr,V anOKOAUt/J'l OPXOlOAOYIKWV cvnxeurevov KO[ OTOIXeiWV, rtou 80 eponencouv 0TI'i XpovoMYllon TWV tmxwo£wv I-It TO cere. Neopoi tnii5o~ol t~&P&UVllTtC; e6VoAov crnv ernccvero eccacuc «ocvtcu, nou &TX£ KaptpWl-ltvTl rtcvco TOU XOAK1V'l aiXIlr, 6tAOUC;, I-If)Koue; neornoo 4 tK. (&IK.10)

K'\&[VOVTOC;, OI-lWe;, rtcener vc OTJ)l&lWOOUIJ£ on I'j ax&TlKO I-I&YOAT] onocroaT) TOU OTTIlAOl06opa9pou rnc 'rpunne; ono Til zrtccrn (10 XAI-I.) errorexet ooecoc tl-lnalilO OTOV rouncuo rcu I-It TOV KOlol:ia.

l:rjtJ£iwarj:

Oi unorovooetec J, 4, 6, 7, 9 Kof ID elver TaU e nlTOIOU, oi 5 «ol 8TOU E. KO[Jnoupoy~ou.

Kaiadas

P. Themelis

We still lack concrete evidence for the identification of the known through literary sources (ef. Pausanras IV 18, 4-7) abysmal cave of Kaiadas. vaquely situated in the area around Sparta. Local tradition locates it either among the ravines by the village 01 Parori in the area 01 Mystras or on the gorges of Mt Tayjetos by the village of Trypi. The latter place, where a ce.euc hole does exist carries even today the name of Kaladas. after which a modern hotel was named. built close to the cave by the south side of the main road Sparta-Kalamata.

A journalist who happened to pass by was informed by the owner of the hotel about the presence of the carsttc hole and the existence of great masses of bones in it. The Journalist managed to climb down into the hole with the help of local authorities and to take some excellent colour pictures of the interior, which were shown to me after her return to Athens Impressed by the quantity of the bones. which seemed 10 be exclusively human and by the tact that they were arranged in successive, almost stratified layers, we decided to organize an exploration team with the participation 01 E. Kampouroglou, geologist, Th. Pltsfos. anthropologist and J. Ioannou. speleologist, all of them possessing adequate experience in cave research. Their aim was to cart)' out a preliminary investigation of the carsnc hole known as Kaiadas and thus to help us to decide upon the value of the first information brought forward by the journalist

The geological as well as the anthropolological reports of the forementioned specialists, in relation to the historical and the literary evidence lead us to the tentative conclusion that the cersnc hole of Trypi is actually the Kaiadas of antiquity. used by Ihe Spartans mainly during the period of the Messenian wars (8th-5th centuries Be) to hurl down in it the Messenian captives as well as the sentenced to death criminals, the sacrilegious and the traitors of the country

sxavanon is of course urgently needed to support our tentatively proposed identification and to offer us a relative date for the layers of the skeletal material. We have reasons to believe that excavation will bring in light archaeological material as well. since it is already reported that pottery fragments (mostly lamps) and iron chain rings neve been found by locals among the bones

A recent accidental find from the carstic hole of Kaiadas. the fragment 01 a human (?) skull with a bronze arrow-head thrust into it (fig 8) makes further investigation and systematicexcavational research.despite the difficulties. a very promising and worth undertaking enterprise