You are on page 1of 5

Tehnička škola Čakovec

IZRADA TEHNOLOŠKOG POSTUPKA
GLODANJE _ planska ploča
ELABORAT SEMINARSKOG RADA
Ivan Horvat
Čakovec, 2013
Tehnička škola Čakovec


IZRADA TEHNOLOŠKOG POSTUPKA
GLODANJE _ planska ploča
ELABORAT SEMINARSKOG RADA
Marijan Murković, dipl.ing.stroj. Ivan Horvat
Čakovec, 2013.
Tehnička škola Čakovec
Učenik: Ivan Horvat
Razred: 4.S1
Školska godina: 2013/14.
Obrazovno područje: strojarstvo, broo!ranja i "etal#r!ija
ani!anje: obra$ivač na n#"erički #%ravljani" alatni" strojevi"a
"aziv zadatka: #$%"U&'(#$) I&raa tehnološko! %ost#%ka
GLODANJE _ planska ploča
Opis zadatka:
a izradak prikazan *rte+o! ,u prilogu zadatka- projektirati te.nolo/ki postupak
0 "12progra! za upravljačku jedini*u 'inu!erik 34#5 0
te isti izraditi obrado! odvajanje! na /kolsko! nu!eričko! stroju e!*o.
6RI R78Š&9&"7U &5&:;& 6RI6R8MI:I <
o
radionički *rte+
o
izo!etrijski *rte+ izratka
o
ski*e alata s pripadajućo! geo!etrijo!
o
izbor i proračun !jerodavni. re+i!a rezanja
o
te.nolo/ku doku!enta*iju
0 opera*ijski list 2 plan stezanja 2 plan alata 2 plan rezanja 2 progra!ski list 0
TI'()*+ I,-./( S(+I0.-S)*1 -./. *23(,0* )*0,45TI-.TI +(0T*-.
– konzultacije se izvode u određenim terminima tako da se ispisani materijali donose na
uvid –
adatak zadan: $#. rujna (#$).
Rok predaje pisanog rada: $=. listopada (#$).
9oditelj se!inarskog rada :
Marijan Murković, dipl.ing.stroj.


*rte+ zadatka
89I58"1I7';I >I': IR&58 '8MI"&R';O? R&5&

I!e i prezi!e učenika : Ivan Horvat
Razred : 4.S1
6rogra! 0 zani!anje : obra@ivač na nu!erički upravljani! alatni! strojevi!a
Mentor : Marijan Murković, dipl.ing.stroj.

5&:UMI
;O"U>:&1I7&
'&5RA&7 R&5& 6O:6I' M8":OR&