You are on page 1of 15

Braica Tünde Erika

Anyanyelvi fejlesztési tervFejlesztési terület: Beszédértés és beszédkészség fejlesztése.

Fejlesztési cél: A gyermek beszédértésének és beszédkészségének fejlesztése játékok,
mondókák, mesék segítségével. Kitűzött cél, hogy a gyermek a fejlesztés befejeztével
könnyebben megértse a hozzá intézett beszédet, kommunikációja folyékonyabb,
egybefüggőbb legyen, a gyermek képes legyen a pusztán csak elhangzó, vizuális szemléltetést
nem tartalmazó rövidebb-hosszabb mesék megértésére.
A fejlesztés tervezett ideje: 13 hét (3 hónap)
Fejlesztés gyakorisága: hetentente 2 alkalom
Teljes fejlesztési foglalkozások száma: 26
Óvodai csoport: nagycsoport
Fejlesztés időtartama: 10-20 perc
Idő Fejlesztési
terület
Alkalmazott:
Játék/ mese/
eszközök
Fejlesztési cél Munkaforma

1 hét/ 1.
Beszédértés
Szó-kép egyeztetés:
megnevezés, mutatás,
memória-játék


Elhangzott szavak
azonosítása, értelmezése,
képhez kapcsolása


mikrocsoportos
(4-5 fő)


1 hét/ 2.

Szókincsbővítés Szó- fogalomcsalád
asszociáció


A megadott
fogalomcsaládokhoz
szavak hozzárendelése:
gyümölcsök, zöldségek,
játékok, állatok, járművek
stb.
makrocsoport
(10-15 fő)
2 hét/1.SzókincsbővítésSzó-fogalomcsalád
asszociáció ismétlése


EllentétpárokAsszociációs készség
gyakorlása, reakcióidő
csökkentése

Szókincsgyarapítás,
relációk felismerésének
fejlesztése

mikrocsoport
(4-5 fő)


2 hét/ 2.

Beszédértés,
helyzetfelismerés
Helyzetmeghatározó
játékok

Alá, fölé, mellé, mögé, elé
névutók használatának
gyakorlása

mikrocsoport
(4-5 fő)
3 hét/ 1.

Beszédértés


Helyzetfelismerés
(ismétlés)

Szöveglekövetés
mozgással

Helyzetmeghatározó
játékok ismétlése

Az elhangzó vers, mese
szövegének mozgással
való lekövetése
Alá, fölé, mellé, mögé, elé
névutók használatának
további gyakorlása.
teljes csoport

3hét/ 2. Beszédértés


Nonverbális
kommunikáció

Szöveglekövetés
mozgással (ismétlés)

Pantomim játék
Az elhangó szövegének
mozgással való lekövetése

Egy választott
tevékenység eljátszása/ az
elmutogatott tevékenység
azonosítása
mikrocsoport
(6-8 fő)

4 hét/ 1.Beszédértés,
beszédkészség


Megkezdett mondatok,
történetek befejezése


Mondat, szöveg
értelmezése, gondolkodás
fejlesztése, a megadott
mondatok, történetekből
kiindulva önálló történet
alkotása


makrocsoport
(10-15 fő)

4 hét/ 2. Beszédértés
Beszédkészség
Szöveglekövetés
mozgással (ismétlés)

Mondatlánc
Az elhangó szövegének
mozgással való lekövetése

Ok-okozati összefüggések
értelmezésével, értelmes,
nyelvtanilag helyes
mondatok alkotása
makrocsoport
(4-5 fő)

5 hét/ 1.


Szövegértés
Beszédkészség

Mesehallgatás jelzésszerű
eszközökkelMeseszövés az elhangzott
mese eszközeivel
Elhangzó szöveg
értelmezése, minimális
szemléltető eszközök
használatával

Összefüggő történet
alkotása a rendelkezésre
álló eszközökkel,
kreativitás kibontakoztatása


makrocsoport
(10-15 fő)mikrocsoport
(3-4 fő)5 hét/ 2. Szövegértés
Beszédkészség,
beszédértés
Mesehallgatás CD-ről
eszközök nélkülMese felidézése bábokkal
A gyerekek megértsék a
különféle médiumokon
keresztül elhangzó, vizuális
élménnyel nem társuló
szöveget
A magnóról elhanngzó
mese megértésének
felmérése, mese újraélése,
értelmezése
makrocsoport
(10-15 fő)

6. hét/ 1.


Beszédértés,
gondolkodás

Körülíró játékok


A jellegzetes tulajdonságok
körülírása alapján a
gyerekeknek ki kell
találniuk a körülírt tárgyat,
foglalkozást, állatot


mikrocsoport
(5-10 fő)
6 hét/ 2.


Beszédértés,
beszédkészség
Körülíró játékok
(ismétlés)Igaz-hamis játékok
Gondolkodási idő
csökkentése, körülírás
gyakorlása, jellegzetes,
egyéni tulajdonságok
felismerése, kiemelése
Az elmondott állítás
értelmezése, igaz vagy
hamis voltának
megállapítása, hamis
állításoknak kijavítása
mikrocsoport
(5-10 fő)

7 hét/ 1.
Beszédértés
beszédkészségKakukktojás játékok
szóban, tárgyakkal,
képekkel
indoklással
Játékos képtelenségek
Az elhangzó szavak közül
tudja meg kiválasztani a
kakukktojást, választását
indokolja. A képeken
látottak megnevezése,
kakuktojás kiválasztása,
indoklása.

Ismerjék fel az elhangzott
állítások közül azokat
amelyek képtelenségek,
indokolják válaszukat.

makrocsoport
(5-10 fő)7 hét/ 2.


Beszédértés


Szövegalkotás,
beszédkészség

Mesemondás képek
segítségével

Képleírás, történetmondás
képek segítségével


Képzelőerő, belső
képteremtés, szövegértés
fejlesztése.
Egy megmutatott kép
leírása, majd a képen
látottak alapján saját
történet mondása.

mikrocsoport
(4-6 fő)

8 hét/ 1.
Beszédértés
Mesehallgatás CD-ről

Beszélgetőkör a meséről


A lejátszott mese
hosszának és
szövegnehézségének
növelése. A gyerekek
megértsék a különféle
médiumokon keresztül
elhangzó, vizuális
élménnyel nem társuló
szöveget

A CD-ről elhanngzó mese
megértésének ellenörzése.
Szabad vélemény
megfogalmazására
buzdítás, beszéltetés.


teljes csoport8 hét/ 2.


BeszédértésSzövegalkotás
Mesehallgatás eszközök
nélkül


Meseszövés képek
segítségével
A gyermek értse meg az
óvónő által elmondott
mesét szemléltető eszközök
felhasználása nélkül is.
Képek segítségével közös
meseszövés a gyerekekkel,
a gyerekek folyamatos,
összefüggő beszédének
fejlesztése.
makrocsoport
(10-15 fő)9 hét/ 1.
Szöveg alkotás
Mondatalkotó játékok:
mondatok alkotása egy
kötött témán belül


Értelmes ok-okozati
viszonyokat figyelembe
vévő nyelvtanilag helyes
mondatok alkotása a
megadott keretek között.
mikrocsoport
(4-5 fő)


9 hét/ 2.

Beszédértés,
gondolkodás
Történetmondás képek
segítségével (ismétlés)

Forditott világ játékok

Képek alapján való
történetmesélés gyakorlása.

Főleg a gondolkodást
fejleszti, a gyerekek az
elhangzó utasításnak az
ellentétjét kell
végrehajtsák.
makrocsoport
(10-15 fő)
10 hét/ 1.Nonverbális
kommunikáció


Érzelemfelis merő játékok
Pantomim játék
(ismétlés)

Arcmimika, hanglejtés
segítségekkel érzelmek
közvetítése. A gyerek tudja
ismerje meg a különböző
mimikákhoz,
hanglejtésekhez társuló
érzelmeket. Kifejező
verbális+nonverbális
kommunikáció fejlesztése
Egy választott tevékenység
eljátszása/ az elmutogatott
tevékenység azonosítása
mikrocsoport
(4-6 fő)


10 hét/ 2.Beszédértés,
nonverbális
kommunikáciü
Szöveg-mozgás
együttese
Körülírós játékok : beszéd
+ mutogatás együttese

Versszöveg lekövetése
mozgással

Gondolkodási idő
csökkentése, körülírás
gyakorlása, jellegzetes,
egyéni tulajdonságok
felismerése, kiemelése +
nonverbális kommunikáció
gyakorlása.
Az elhangó szövegének
mozgással való lekövetése


makrocsoport
(10-12 fő)
11 hét/ 1.
Beszédértés,
szövegalkotásMesehallgatás
Meseszövés 1-1 tárgyról,
bábról, állatról.

A gyermek értse meg az
óvónő által elmondott
mesét szemléltető eszközök
felhasználása nélkül is.
Képek segítségével közös
meseszövés a gyerekekkel,
a gyerekek folyamatos,
összefüggő beszédének
fejlesztése.
Képzelőerő, összefüggő
beszéd fejlesztése.

teljes csoport
makrocsoport
(10-15 fő)

11 hét/ 2.

Beszédértés,
szövegalkotás,
beszédkészség
Mesehallgatás CD-ről
Mesedramatizálás előre
elkészített kellékekkel
A lejátszott mese
hosszának és
szövegnehézségének
további növelése. A
gyerekek megértsék a
különféle médiumokon
keresztül elhangzó, vizuális
élménnyel nem társuló
szöveget
A meghallgatott mese
eljátszása a gyerekekben
megmaradt meseélmény
alapján.
teljes csoport
mikrocsoport
(4-6 fő)


12 hét/1.
Szövegalkotás

Nonverbális
kommunikáció

Mondatalkotó,
szövegalkotó játékok
Pantomimjáték (ismétlés)


Értelmes ok-okozati
viszonyokat figyelembe
vévő nyelvtanilag helyes
mondatok alkotása a
megadott keretek között.

Egy választott tevékenység
eljátszása/ az elmutogatott
tevékenység azonosítása
mikrocsoport
(5-6 fő)12 hét/ 2.

Beszédértés Forditott világ játékok
(ismétlés)
Körülírós játék: beszéd +
mutogatás
Szövegértés, gondolkodás
fejlesztése, a reakció és
végrehajtási idő
csökkentése, pontos
végrehajtásra törekvés

Gondolkodási idő
csökkentése, körülírás
gyakorlása, jellegzetes,
egyéni tulajdonságok
felismerése, kiemelése +
nonverbális kommunikáció
gyakorlása.
makrocsoport
(10-15 fő)
13 hét/ 1.
Beszédértés,
szövegalkotásMesehallgatás
Meseszövés 1-1 tárgyról,
bábról, állatról.

A gyermek értse meg az
óvónő által elmondott
mesét szemléltető eszközök
felhasználása nélkül is.
Képek segítségével közös
meseszövés a gyerekekkel,
a gyerekek folyamatos,
összefüggő beszédének
fejlesztése.
Képzelőerő, összefüggő
beszéd fejlesztése.

teljes csoport
makrocsoport
(10-15 fő)

13 hét/ 2.

Beszédértés,
szövegalkotás,
beszédkészség
Mesehallgatás CD-ről
Meseszövés megkezdett
mondat alapján eszközök
használata nélkül.
A lejátszott mese
hosszának és
szövegnehézségének
további növelése. A
gyerekek megértsék a
különféle médiumokon
keresztül elhangzó, vizuális
élménnyel nem társuló
szöveget
Összefüggő értelmes
szöveg alkotása a csoport
minden tagjának
bevonásávak. Ok-okozati
viszonyok szemelőttartása,
emlékezet fejlesztés,
egymásra való figyelés,
közös meseszövés.
teljes csoport
makrocsoport
(10-15 fő)
Foglalkozások részletes leírása
Idő Foglalkozás tárgya Vers-, meseszöveg

1 hét/1.

Szó-kép egyeztetés:
megnevezés, mutatás, memória-játék

Állatkerti séta :
Képek alapján állatok megnevezése.
Eszközök: állatokat ábrázoló képek
2-2 db/ állat (A képek közé olyan állatokat is tegyünk ,
amelyeket a gyerekek még biztosan nem ismernek)
1. Osszuk szét a képeket, minden állatból egyet tartsunk meg,
emeljük fel a képet és közösen nevezzük meg őket.
2. Kinél van a...? Nevezzük meg egy állatot akinél van az fel
kell mutassa.
3. Memóriajáték a képekkel, minden esetben nevezzük meg az
állatot.

Én kis kertet kerteltem:
Az előzőhöz hasonló szabályokkal játsszuk, a kertben virágok,
zöldségek, gyümölcsök teremnek, lehetőség szerint a igazi
gyümölcsöt és zöldséget vigyünk be. A memória játékhoz
biztosítsuk ezeknek a fényképes változatát is.1. hét/2

Szó- fogalomcsalád asszociáció

Megy a labda: állatnevekkel/zöldségnevekkel/
gyümölcsnevekkel/ a konyhában/ a szobában/ az erdőben/ a
tengeren stb.
A gyerekek egymásnak dobják a labdát akinek dobják annak
egy, az adott fogalomcsaládba tartozó szót kell mondania.
Pl. Megy a labda a konyhában: villa, kanál, hűtőszekrény stb.
Az a játékos aki olyan szót mond ami már elhangzott kiesik a
játékból.

Föld, víz, levegő: állatok, járművek, színek
A játékvezető meghatározza, hogy melyik fogalomcsaládba
tartozó szavakat kell mondani: állat, jármű vagy szín.
A játékvezető egy gyermeket megszólít és azt mondja neki,
hogy Föld/Víz vagy Levegő, a megszólitott gyereknek egy
olyan állatot/járművet vagy színt kell mondania ami az adott
fogalomcsaládban megtalálható
Pl. Állat/Föld = elefánt
Víz/Jármű = tengeralattjáró stb.2 hét/ 1.

Szó-fogalomcsalád asszociáció ismétlése

Megy a labda: állatnevekkel/zöldségnevekkel/
gyümölcsnevekkel/ a konyhában/ a szobában/ az erdőben/ a
tengeren stb.
A gyerekek egymásnak dobják a labdát akinem dobják annak
egy, az adott fogalomcsaládba tartozó szót kell mondania.
Pl. Megy a labda a konyhában: villa, kanál, hüttőszekrény stb.
Az a játékos aki olyan szót mond ami már elhangzott kiesik a
játékból.

Ki/mi lakik a ...? (tengerben, erdőben, falun, városban,
mesében)
A gyerekeknek az adott kategóriához tartozó élőlényeket kell
megnevezni. Aki már elhangzott élőlényt , meseszereplőt
mond kiesik a játékból.
Késünk kis állatokat, mesehősőket ábrázoló képeket amelyekt a
gyerekek tenges, erdő, falu, város, és mese névvel (rajzzal)
felcimkézett kosárkába tehetnek.

Ellentétpárok: Szavakat mondunk amelyeknek a gyerekek az
ellentétjét kell megnevezzék. Majd ellentétpár memória játékot
játszunk.
pl. nagy-kicsi, hideg-meleg, széles-keskeny, fiú-lány, sötét-
világos, nappal-éjszaka.
Eszközök: ellentéteket ábrázoló memóriakártya2 hét/ 2.

Helyzetmeghatározó játékok, téri tájékozódásos játékok

Kőmüvesek: Mindenki kap egy széket és fa építő kockákat,
azépítőmester utasítására a kőmüvesek a fa építő kockákat a
széken a megadott helyre kell elhelyezzék: fölé, alá, mogé, elé.

Előtt-mellett-mögött: A gyerekek megállnak a játékra kijelölt
terület közepén, a feladat elmondani, hogy mi van előttük,
mögöttük, jobb oldalon mellettük, baloldalon mellettük. Azután
kérdéseket teszünk fel: pl. hol van a Kati baba, a dinó, a
babakonyha, a mosdó, stb.
Kincskereső: Elrejtünk különböző tárgyakat a
csoportszobában, pl. függöny mögé, babakonyhai szekrénybe,
asztal lapja alá stb. A gyerekeknek a megadott „koordináták”
alapján meg kell keresniük a tárgyakat.3 hét/1.

Szöveglekövetés mozgással

Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefa levele

A verset 3-4 x ismételjük el, lassan mondjuk és mikozben
mondjuk kezünkkel követjük a vers szövegét. Tenyerünk lesz a
gesztenyefa levél.
Nemes Nagy Ágnes:
Gesztenyefa levele

Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.
Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.

Ha az arcom elé tartom,

Helyzetmeghatározó játékok (ismétlés)
Előtt-mellett-mögött: A gyerekek megállnak a játékra kijelölt
terület közepén, a feladat elmondani, hogy mi van előttük,
mögöttük, jobb oldalon mellettük, baloldalon mellettük. Azután
kérdéseket teszünk fel: pl. hol van a Kati baba, a dinó, a
babakonyha, a mosdó, stb.
Kincskereső: Elrejtünk különböző tárgyakat a
csoportszobában, pl. függöny mögé, babakonyhai szekrénybe,
asztal lapja alá stb. A gyerekeknek a megadott „koordináták”
alapján meg kell keresniük a tárgyakat.

látom, nagyobb, mint az arcom.
Ha a fejem fölé teszem,
Látom, nagyobb, mint a fejem.

Hogyha eső cseperegne,
nem bánnám, hogy csepereg,
az óriás nappal-éjjel,
óriási tenyerével
befödné a fejemet.


3 hét/ 2.

Szöveglekövetés mozgással

Fecske Csaba: Pici versben pici pék
Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel.
A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan, hogy a
gyerekek érthessék a szöveget. Harmadik elismétléskor
hagyjuk, hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a
verset így nem a mi mozgésunkra, hanem a szövegre figyelve.

Pantomim játék

Zenekar játék: Mindenki zenész lesz, az óvonő egyenként
minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert, amin a gyerek
játszani fog. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren
játszik.

Mesterségem címere: Eleinte az óvóné sug a gyerekeknek egy
foglalkozást amit el kell játszaniuk úgy, hogy a többiek
kitalálják azt. Másodjára a gyerekek találnak ki maguknak
mesterséget.
Fecske Csaba:
Pici versben pici pék

Volt egyszer
egy pici pék,
Keze-lába
pici még.
Két szeme két
pici lék,
Fülei is
picikék,
Szétálltak egy
picikét.
Sütött ez a
pici pék
kenyeret, de
picikét.
Azért sütött
picikét
mert a nagyhoz
pici még!

4 hét/ 1.

Megkezdett mondatok, történetek befejezése

Hol van Bundás? – kéréssel indítunk, a gyerekeknek be kell
fejezniük a történetet. A gyermek válaszától függően további
kérdéseket tehetünk fel: Mit csinál? Miért ment oda? stb.

Volt egyszer egy hangya – folytassátok a mondatot.
Első játéknál kezdjük el mi a történetet, majd ha szükséges
kérdésekkel segítsük a gyerekeket tovább szőni a történetet.
Pl. Volt egyszer egy hangya úgy hívták, hogy Hanga egy nagy-
nagy hangyaboly palotában élt. Mit csinált ott? Milyen volt a
palota? Stb.

4 hét/ 2.

Szöveglekövetés mozgással

Enyedi György: Mi lesz ebédre?
Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel.
A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan, hogy a
gyerekek érthessék a szöveget. Harmadik elismétléskor
hagyjuk, hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a vers
szövegét.

Mondatl ánc

Találtam egy arany tallért – folytasd a mondatot. A gyerekek
feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni
úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz. Második játszásnál egy
gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal.
Igény szerint játszuk el többször is.Enyedi György: Mi lesz ebédre?

Vajon mi lesz ebédre? -
tűnődik az egérke.
Ugyan, milyen jó falat
lapul a fedő alatt?
Uccu! Lábujjhegyre áll,
a fazékra kandikál,
s képen törli úgy a gőz,
hogy prüszkölni alig győz.
Nohát - dünnyög szegényke -
ilyet főzni ebédre!

5 hét/ 1.

Mesehallgatás jelzésszerű eszközökkel

Magyar népmese: Az elátkozott kastély
A mesét 1 x mondjuk el a bábokat csak jelzésszerűen
használjuk, az új szereplők, helyszín bemutatásánál.
Eszközök: szegényleány báb, nagy fekete macska báb, kivágott
kastély


Meseszövés az elhangzott mese eszközeivel
Mondjunk mi is el egy mesét. Ha nincs olyan gyermek aki el
szeretné kezdeni a meseszövést kezdje el az óvónő.
Pl. Hol volt hol nem volt, élt egyszer egy szegény leány. A
leány bábot adjuk át a mellettünk ülő gyermeknek ezzel
jelezve, hogy neki kell tovább szőnie a mesét. A többi bábot
tegyük le megunk elé, hogy minden résztveő gyerek számára
ekérhető távolságban legyen.
A báb tovább adásával jelezzük, hogy azt szeretnénk, hogy más
folytassa a mesélést.5 hét/ 2.

Mesehallgatás CD-ről eszközök nélkül

Magyar népmese: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack
Ha ez az első ilyen jellegű mesehallgatás válasszunk egy a
gyerekek által már ismert mesét, mivel a gyerekeknek még
meg kell szokniuk az új mesehallgatási helyzetet.


Mese felidézése bábokkal
Üljünk le egy körbe és a kör közepére helyezzük el a bábokat
(ehhez a meséhat síkbábokat használjunk).
Emlékeztek még miről szólt a mese? Nézzük csak meg. –
vegyük elő a király bábot és hagyjuk, hogy a gyerekek
kezdeményezzék a mesélést, ha ez nem történik meg segítsünk
kérdésekkel vagy a mese elkezdésével.
Pl. Volt egyszer egy király...6 hét/ 1.

Körülíró játékok

Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat, állatot, zöldséget,
gyümölcsöt stb. A gyerekeknek az a feladata, hogy kitalálják
mire gondoltunk. Minden esetben nevezzük meg, hogy tárgyat,
állatot stb fogunk körülírni.
2-3x játszás után hagyjuk, hogy a gyerekek gondoljanak
valamire. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg
kitalálta, hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül.

Találd ki, hogy ki/mi vagyok! – Körülírunk egy állatot,
foglalkozást vagy tárgyat , a gyerekeknek ki kell találnia, hogy
ki vagyoj.
Pl. Hóból van a testem, sárgarépa az orrom, szénből van a
szemem és a kabátgombom.
A kitaláló átveszi a körülíró helyét.

Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek
sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak,
hogy a többiek kitalálják mi az.
Az óvónő kezdje a játékot.
Pl. Fából van a nyele, szőrős a vége, festékbe mártva szép
képeket lehet vele festeni. Mit találtam?6 hét/ 2.

Körülíró játékok (ismétlése)

Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat, állatot, zöldséget,
gyümölcsöt stb. A gyerekeknek az a feladata, hogy kitalálják
mire gondoltunk. Minden esetben nevezzük meg, hogy tárgyat,
állatot stb fogunk körülírni.
2-3x játszás után hagyjuk, hogy a gyerekek gondoljanak
valamire. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg
kitalálta, hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül.

Találd ki, hogy ki/mi vagyok! – Körülírunk egy állatot,
foglalkozást vagy tárgyat , a gyerekeknek ki kell találnia, hogy
ki vagyoj.
Pl. Hóból van a testem, sárgarépa az orrom, szénből van a
szemem és a kabátgombom.
A kitaláló átveszi a körülíró helyét.

Igaz-hamis játékok

1. Kiválasztunk egy tárgyat, állatot, növényt és igaz illetve
hamis állításokat mondunk róla. A gyerekeknek el kell
dönteniük mikor mondunk igaz és mikor mondunk hamis
állításokat. Kérdésekkel késztessük a gyerekeket arra, hogy
megindokolják válaszaikat.

2. Állításokat mondunk pl. Télen hullik a hó. A hó puffos és
lila. stb.
A gyerekeknek el kell dönteniük mikor mondunk igazat és
mikor nem.
Kezdjük egyszerű kis állításokkal majd hosszú összetett
mondatokat mondjuk vagy rövid kis történeteket.7 hét/ 1.

Kakukktojás játékok

Szó-kakukktojás: Soroljunk fel a gyereknek olyan szavakat,
amelyek összefüggenek, de egy szó nem illik közéjük — ez
lesz a kakukktojás, amit észre kell venniük. Meg is
indokolhatjuk, hogy az adott szó miért lóg ki a többi közül.
Példák: hegedű - dob - gitár - lábos - zongora vagy autó -
motor - repülő - busz - labda.
Később nehezíthetünk is a játékon pl. autó-motor-busz-
repülő,vagy delfin-bálna-cica-cápa stb.
Kérjük meg, hogy indokolja válaszát.

Kép kakukktojás: A szó kakukktojáshoz hasonlóan
képsorokjat mutatunk a gyerekeknek ahova oda nem illő tárgy
stb. képét tesszük. Kérjük meg a gyereket, hogy indokolja
válaszát.

Játékos képtelenségek

Mondjuk vicces, játékos képtelenségeket, kérjük meg a
gyerekeket, hogy indokolják meg miért nem igaz az amit
mondunk és javítsák ki azt.
Pl. A fát kiskanállal szokták vágni. A diót vasvillával szedik. A
cserepeket fűszálból készítik stb.
7 hét/ 2.

Mesemondás képek segítségével

Döbrentey Ildikó: A lakótelepi manó

Lapi a lakütelepi manó története.
A meséhez szemléltetés képpen készítsünk néhány képet
amelyek a mese fontosabb mozzanatait, vagy szereplői
ábrázolják.

Képleírás, történetmondás képek segítségével
A gyerekeknek cselekvéseket, történéseket ábrázoló képeket
mutatunk, ezekről kell mesélniük. Elmondani mit látnak,
kérdésekkel segítsük őket, beszéltessük.
Majd próbáljink elmondani egy történetet a képről, olyan
kérdésekkel segítsünk mind pl. Vajon ki lehet a képen? Mi
történt itt? Vajon hová megy a kislány/kisfiú? stb.8 hét/ 1.

Mesehallgatás CD-ről

Grimm mese: A palackba zárt szellem
(Halász Judit, Ruttkai Éva, Harsányi Gábor, Almási Éva
feldolgozásában)
Ismeretlen mese hallgatása eszközök nélkül CD lejátszóról. A
személytelen közeg és az ismeretlen mese intenzív odafigyelést
igényel a gyerekektől, a szövegre való koncentrálást

Beszélgetőkör a meséről
Beszélgetés a meséről, kérdésekkel segítsük elő a beszélgetést.
Pl. Ki tetszett neked a legjobban a mesében? Milyen volt a fiú?
Hogyan tréfálta meg a szellemet? stb.8 hét/ 2.

Mesehallgatás eszközök nélkül

Székely eredet monda: Hargita
Ismeretlen tündérmese (monda) eszközök nélkül, lassú
tempóban mondjuk a mesét.
Mesemondás után mutassunk a gyerekeknek egy a Hargita
hegységről készült képet.


Meseszövés képek segítségével
Üljünk le egy körbe, a kör közepébe helyezzük el a
meseszövéshez készített képeket.
Egymással összefüggő és kevésbé összefüggő képeket
használjunk, lehetőleg saját rajzokat. Olyan képeket
használjunk amelyeket többféle sorrendbe használva is
értelemes történetelket meséket tudunk szőni.
Az óvónő kezdje el a mesélést.


9 hét/ 1.

Mondatalkotó játékok: mondatok alkotása egy kötött
témán belül

Volt egyszer egy törpe - folytasd a mondatot. A gyerekek
feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb mondatot fűzni
úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz. Második játszásnál egy
gyerek indítja a mondatláncot egy nekik tetsző mondattal.
Igény szerint játszuk el többször is.

Kosárkámban... – egy kosárba többféle tárgyat helyezünk el.
A kosarat egy teritővel letakarjuk a gyerekek sorra húznak egy
tárgyat a kosárból és mondanak róla pár mondatot.
9 hét/ 2.

Történetmondás képek segítségével (ismétlés)
A gyerekeknek cselekvéseket, történéseket ábrázoló képeket
osztunk, mindenki kap egyet-egyet ezekről kell egy történetet
elmondaniuk. Ha elakadnak kérdésekkel segítsük őket

Forditott világ játékok

Éppen az ellenkezője: A gyerekeknek különféle instrukciókat
adunk amelyeket fordítva kell végrehajtaniuk.
Pl. Állj fel.- erre nekik ülve kell maradniuk.
Ne menj ki a mosdóba és ne hozzd be a fogkeféd. Ne keresd
meg a babakonyhában a lila csuprot, a kék tányért és a zöld
villát stb.10 hét/ 1.

Érzelemfelismerő játékok

Boldog vagy szomorú: Különféle érzelmeket utánozunk
arcjátékkal pl. szomorú, boldog, ijedt, meglepedt, álmos,
szenvedő. A gyerekeknek fel kell ismerniük és megnevezniük.
Ha a gyerekeknek nehezen megy testhelyzetünkkel is
besegíthetünk.
Kis gyakorlás után kérjük adjuk át a helyünket egy gyereknek,
figyeljünk, hogy mindenki sorra kerüljön.
Pantomim játék (ismétlése)

Zenebohóc: Mindenki zenebohóc lesz, az óvonő egyenként
minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert, amin a gyerek
játszani fog. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren
játszik az éppen középen álló zenebohóc.

Mesterségem címere: Eleinte az óvóné sug a gyerekeknek egy
foglalkozást amit el kell játszaniuk úgy, hogy a többiek
kitalálják azt. Másodjára a gyerekek találnak ki maguknak
mesterséget.10 hét/ 2.

Körülírós játékok : beszéd + mutogatás együttese

Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat, állatot, zöldséget,
gyümölcsöt stb. A gyerekeknek az a feladata, hogy kitalálják
mire gondoltunk. Minden esetben nevezzük meg, hogy tárgyat,
állatot stb fogunk körülírni és közben elmutogatni úgy, hogy
amit mondunk azt megpróbáljuk mutatni is a kezünkkel.
2-3x játszás után hagyjuk, hogy a gyerekek gondoljanak
valamire. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg
kitalálta, hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül.

Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek
sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak,
hogy a többiek kitalálják mi az.
Az óvónő kezdje a játékot.
Pl. Nagy (kézzel is mutava), kerek, pattog, és gumiból van.

Versszöveg követése mozgással

Tamkó Sirató Károly: Törpetánc
Mozgásunkkal kövessük a vers szövegét teljes testünkkel.
A verset többször 3-4x mondjuk el eleinte lassan, hogy a
gyerekek érthessék a szöveget. Harmadik elismétléskor
hagyjuk, hogy csak a gyerekek kövessék mozdulatukkal a vers
szövegét.Tamkó Sirató Károly: Törpetánc

Fenn a hegyen,
körbe-körbe,
Tűztáncot jár
három törpe.

Rátiporva
kőre, rögre,
azt huhogják
megpörögve:

Hipp,-hopp,
hepe,-hupa,
avar,-muhar,
jaj, de puha!

Zeng a daluk
mindörökre,
Törpe bögre,
görbe bögre.

11 hét/ 1.

Mesehallgatás eszközök nélkül

Magyar népmese: A világszép nádszálkisasszony

Ismeretlen mese hallgatása eszközök nélkül, normál tempójú
mesemondás.

Meseszövés 1-1 tárgyról, bábról, állatról.
Leülünk egy körbe, a kör közepén egy teritővel letakart kosár
van benne játékokkal pl tűzoltó autó, lovag, póni, sárkány;
bábokkal és plüss álatokkal. Ha nincs önként jelentkező
kiszámoljuk, hogy ki kezdje a mesélést. Az óvonő megszólítja
azt a gyereket akit szeretné, hogy folytassa a mesélést. A
megszólítottnak bele kell szőnie a mesébe a nálla lévő tárgyat.
Ha a gyerekek elakadnak, kérdésekkel segítsük őket.
11 hét/ 2.

Mesehallgatás CD-ről

Beatrix Potter: Nyúl Péter és Benjamin Nyuszi kalandjai


Mesedramatizál ás előre elkészített kellékekkel
Meghallgatott mese eljátszása a megmaradt élmények alapján.
A gyerekeknek előre elkészített kellékeket biztosítunk, szügség
szerint segítsünk a szerepek kiosztásában.


12 hét/ 1.

Mondatalkotó, szövegalkotó játékok
Volt egyszer egy szegény legény - folytasd a mondatot. A
gyerekek feladata a megkezdett mondatthoz egy újabb
mondatot fűzni úgy hogy az kapcsolódjon az előzőhöz.
Második játszásnál egy gyerek indítja a mondatláncot egy
nekik tetsző mondattal.
Igény szerint játszuk el többször is.

Elmentem a vásárba – a gyerekek feladata a megkezdett
mondat befejezése. Majd a megalkotott mondathoz egy újabb
mondat fűzése.

Pantomimjáték (ismétlés)
Zenebohóc: Mindenki zenebohóc lesz, az óvonő egyenként
minden gyermekneik a fülébe súg egy hangszert, amin a gyerek
játszani fog. A többieknek ki kell találnia ki milyen hangszeren
játszik az éppen középen álló zenebohóc12 hét/ 2.

Forditott világ játék (ismétlés)
Éppen az ellenkezője: A gyerekeknek különféle instrukciókat
adunk amelyeket fordítva kell végrehajtaniuk.
Pl. Állj fel.- erre nekik ülve kell maradniuk.
Ne menj ki a mosdóba és ne hozzd be a fogkeféd. Ne keresd
meg a babakonyhában a lila csuprot, a kék tányért és a zöld
villát stb.


Körülírós játék: beszéd + mutogatás
Mire gondoltam? – Körülírunk egy tárgyat, állatot, zöldséget,
gyümölcsöt stb. A gyerekeknek az a feladata, hogy kitalálják
mire gondoltunk. Minden esetben nevezzük meg, hogy tárgyat,
állatot stb fogunk körülírni és közben elmutogatni úgy, hogy
amit mondunk azt megpróbáljuk mutatni is a kezünkkel.
2-3x játszás után hagyjuk, hogy a gyerekek gondoljanak
valamire. Mindig az gondol és írja körül azt aki előzőleg
kitalálta, hogy a társa vagy az óvónő mit írt körül.

Mit találtam? – egy zsákba tárgyakat rejtünk el a gyerekek
sorra kivesznek egy tárgyat amit oly módon kell körülírjanak,
hogy a többiek kitalálják mi az.
Az óvónő kezdje a játékot.
Pl. Nagy (kézzel is mutava), kerek, pattog, és gumiból van
13 hét / 1.

Mesehallgatás
Döbrentey Ildikó: A csigacsalád meséje
Mesemondás szemléltető eszközök nélkül, normál tempóban.

Meseszövés 1-1 tárgyról, bábról, állatról.
Leülünk egy körbe, a kör közepén egy teritővel letakart kosár
van benne játékokkal pl tűzoltó autó, lovag, póni, sárkány;
bábokkal és plüss álatokkal. Ha nincs önként jelentkező
kiszámoljuk, hogy ki kezdje a mesélést. Az óvonő megszólítja
azt a gyereket akit szeretné, hogy folytassa a mesélést. A
megszólítottnak bele kell szőnie a mesébe a nálla lévő tárgyat.
Ha a gyerekek elakadnak, kérdésekkel segítsük őket.13 hét / 2.

Mesehallgatás CD-ről
Grimm: A kristálygolyó
(Halász Judit, Ruttkai Éva, Harsányi Gábor, Almási Éva
feldolgozásában)

Meseszövés megkezdett mondat alapján eszközök
használata nélkül.
Körben ülünk a gyerekekkel az óvónő vagy az egyik gyerek
mond egy mondatot.
Pl. Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy kis manó.
Az óra mutatójával ellentétes irányban haladunk, a mesélő egy
üres füzetet tart a kezében, az lesz a meséskönyv. Amikor
befejezte a meseszövést a füzetet átadja a mellette ülőnek
akinek folytatnia kell a történetet.