CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi ………………., la Bucureşti În conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994 - privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convenită încheierea prezentului contract de către următoarele părţi contractante: I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. ...................................... , cu sediul în Bucureşti ............ nr...., înregistrată la ORCMB sub nr.............., având cod fiscal R ............, cont bancar nr................. deschis la ............, reprezentată prin Dl. ............ – Preşedinte C.A. şi ................ – Director Economic, în calitate de SPONSOR si 2. ................................. cu sediul în Bucureşti, .............. nr......., reprezentată prin ......... .......... şi .......... . .., în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de ...... lei pentru .............. .................................................................................................................................................... Art.2. Plata se va efectua în numerar la data semnării prezentului contract, contra chitanţă. III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Sponsorizarea este unică şi încetează odată cu activitatea prevăzută la Art.1 din prezentul contract. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.4. SPONSORUL are următoarele obligaţii: - să pună la dispoziţia beneficiarului suma de bani integral; - să consemneze în evidenţa contabilă suma de bani ce face obiectul activităţii de sponsorizare. Art.5. BENEFICIARUL are următoarele obligaţii: - să primească suma de bani ce face obiectul activităţii de sponsorizare şi să o afecteze numai pentru activitatea prevăzută la Art.1. - să consemneze în evidenţa contabilă suma primită pe baza documentelor care atestă efectuarea plăţii; - să mediatizeze numele sponsorului pe toată durata activităţii prevăzută la Art.1 V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.6. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, în cazul în care una dintre părţi:

-

-

nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale din prezentul contract; este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; îşi încalcă una din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă respectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori execută parţial ori în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce îi revin; partea care invocă o cauză de încetare a unei clauze a contractului o va notifica celeilalte părţi cu 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele; rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile deja contractante.

Partea care în mod culpabil nu şi-a onorat obligaţiile asumate va fi responsabilă, indiferent de clauzele invocate, potrivit dispoziţiilor de drept civil. VI. FORŢA MAJORĂ Art.7. Forţa majoră exonerează părţile de răspunderea privind neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract. Se consideră ca fiind forţă majoră orice eveniment imprevizibil insurmontabil, în afara voinţei părţilor , apărut după intrarea în vigoare a contractului şi împiedică partea care o invocă să-şi îndeplinească obligaţiile contractului. Apariţia sau încetarea forţei majore trebuie notificată în termen de 5 zile, în scris, fiind însoţită de documente justificative atestate de autoritatea competentă, în condiţiile legii. VII. NOTIFICĂRI Art.8. Toate notificările, acordurile sau alte comunicări în temeiul prezentului contract se vor efectua în scris şi se vor livra în persoană sau trimite prin fax sau prin poştă cu confirmare de primire. VIII. LITIGII Art.9. Părţile convin să rezolve orice situaţie litigioasă derivând din acest contract în mod amiabil. Orice asemenea situaţie litigioasă care nu poate fi rezolvată prin acord va fi soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente. IX. CLAUZE FINALE Art.10. Modificarea prezentului contract nu poate fi făcută decât cu acordul scris al ambelor părţi, prin acte adiţionale, parte integrantă din contract. Art.11. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi, data înregistrării, la Bucureşti, câte unul pentru fiecare parte. SPONSOR, BENEFICIAR,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful