∀Ιντυτιτιον∀ Βιλλ Εϖανσ/Εδδιε Γοµεζ

Ινϖιτατιον

Σχορε

Βιλλ Εϖανσ∍ τρανσχριπτιον
Βρονισλαυ Καπερ
τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Χ −7

4
&4

Γυιταρ

3

3

Œ ‰ jœ
bœ œ bœ œ œ œ œ œ
œ
œ bœ œ œ

bœ œ
œ œ œ œ ‰ Œ ‰ œ bœ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
J

Φ7

Β

b7

œ œ œ bœ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ #œœbœ nœ bœ bœ bœnœbœ
&

6

3

3

3

b

Ε −7

&

bœ #œ
b
œ
œ
œ bœ

œ œ œ bœ œ bœ bœ

3

11

bœ œ bœ bœ nœ bœ #œ œ œ bœ bœ
bœ bœ

œ bœ bœ bœ œ œ Œ

3

Α

b7

bœ œ œ œ
œ
b
œ
œ bœ nœ œ Œ
& ‰ b œ b Jœ

b7

b œ œœ b œ œ
#
œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ #œ œ
‰ œJ
œ
3

15

#
Χ −7

#
Φ7

Β −7

bœ bœ œ œ

bœ bœ ‰

& bœ bœ
bœ nœ œ

bœ ‰ j #œ œ
œ

œ œ œ #œ œ #œ œ

#œ œ œ œ œ
#œ œ bœ œ ‰
J
3

19

Β −7

Α −7

Ε −7
3

& ‰ œ #œ

3

3
3

œ #œ œ œ œ œ œ

23

3

Œ
œ #œ nœ nœ bœ œ œ œ œ
#
œ
œ
œœœ
∆7

Α −7

œ bœ œ
‰ j
b
œ
n
œ
œ
œ œ #œ œ
3

Γ −7

œ œ bœ œ bœ œ œ bœ
œ
œ
œ œ bœ œ œ bœ #œ œ bœ œ œ nœ
Œ
&œœ
œ bœ œ œ œ œ
œ
27
Ε

b7(#11)

∆7

Γ7

œ œbœ bœœbœ œ œ œ bœœ œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
& ‰ b œj œ œ b œ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ b œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ

3
3
3
3
3

31

3

3

Γαβριελ ∆αϖιλα

3

3

3

2

Ινϖιτατιον − Βιλλ Εϖανσ

Χ −7

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œœ œ
& bœ œ œ

35

3

3

3

3

3

Φ

3

3

3

7

Β

3

3

3

3

3

3

b7
3

3

3

3

3

3

3

3
3
3
3
3
3
bœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ
b
œ
œ
& œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ
œ
œ
39
3

b3

3

3

3

3

Β7

Ε −7

& ‰ bœ œ bœ œ bœ œ œ

43

œ #œ œ bœ nœ bœ œ œ bœ bœ
b
œ

œ
œ œ bœ

Φ µιν7 („5)

j
b
œ
& ‰

47

Β

b7

b

Ε −7

bœ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ
Α

b7

œ
œ bœ bœ
b
œ
œ
n
œ
œ
œ

‰ bœ œ bœ bœ
‰ œ #œ bœ
œ bœ
#
œ
b
œ
œ
œ bœ nœ
œ bœ nœ

∆ µιν7 („5)

Γ7

7

Γ
œ b œ œ Χ −7
œ
bœ œ
bœ œ
œ #œ nœ bœ œ bœ
œ
œ
œ
œ # œ œ œ # œj œ # œ b œ œ

b
œ
œ
œ
&
œ bœ
J

51

Χ −7

&

˙

Ó

œ œ œ
œ
‰ œ œ œ

˙.

œ bœ œ bœ
œ œ bœ œ Œ

55

Φ7

Β

b7

bœ bœ bœ bœ œ œ œ bœ œ
b
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ

& Œ ‰ b œj œ œ b œ œ œ b œ œ œ
3
3

59

b

Ε −7

&

63

œ ‰bœ œ œ
J œ

œ bœ œ #œ œ bœ
b
œ
bœ œ bœ bœ
œ bœ œ bœ bœ
œ
b
œ
œ
bœ œ œ

Α

Ινϖιτατιον − Βιλλ Εϖανσ
b7

b7

3

bœ bœ bœ
œ bœ œ œ #œ œ œ
bœ œ bœ bœ œ œ
b
œ
J
Œ
b
œ
œ
œ

œ
œ
& bœ
#œ #œ
œœœœœœŒ

67

#

Χ −7

Φ

#7

Β −7

#œ œ bœ œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
#
œ
œ
#
œ
œ
‰ #œ œ #œ nœ #œ œ

& ‰ œ #œ œ #œ œ #œ
J

71

Ε −7
Α −7
œ
œ
# œ œ œ œ # œ œ œ n œ b œ œ # œ œ n œ n œb œ b œ # œ œ n œ n œ b œb œ # œ n œ
œ œ bœ
œ
œ
œ
J
œœ
œ
œ
œœ œ ‰ œ œ œ
&‰
Β −7

3

75

3

3

3

Α −7

3

3

3

7

3

3

3

3

Γ −7

œ bœ œ #œ nœ œ bœ
bœ bœ œ œ
œ œ bœ œ
œ
œ
b
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
bœ œ #œ œ œ œ œ
Œ
&
3

79

b

7 (#11)
Ε

∆7

Γ7

bœ œ bœ œ œ bœ
b
œ
b
œ
œ #œ nœ œ
œ bœ œ
œ œ bœ ‰ J
bœ œ
J
Œ

Œ


J

&
J œ œ bœ bœ
œ œ bœ
3
3
3

3

83

3

(√Χ)−7
bœ œ œ œ œ œ Œ
&

œ œ
œ
œ
œ

œ
œ œ
Œ

œ
œ œ bœ

œ
bœ œ

œ œ
Œ ‰

87

Φ7

&


œ
œ

œ bœ
œ

œ

œœ
Œ ‰

Βœ

Œ ‰

b7

œ œ œ œ œ bœ œ bœ
œ
œ
œ
œ
bœ Œ

91

b

Β7

Ε −7

#œ œ #œ
œ
#œ œ bœ œ bœ œ
bœ œ bœ œ bœ œ bœ
œ
j
bœ bœ œ bœ
œ bœ bœ bœ ‰ Œ ‰ J
bœ œ
&Œ œ

95

3

4

Φ µιν7 („5)


b
œ
b
œ
œ
n
œ
& œ bœ

Β

b

Ε −7

bœ œ
bœ œ bœ bœ
‰ J
bœ bœ Ó

Α

b7

œ
‰ bœ nœ œ bœ nœ bœ nœ œ bœ œ œ

3

99

∆ µιν7 („5)

Ινϖιτατιον − Βιλλ Εϖανσ

b7

Γ7

3

Χ −7

Γ7

œ bœ bœ bœ
œ
œ
œ
œ b œ b œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ
& bœ œ bœ œ

œ œ

103