You are on page 1of 8

BIULETYN KS I Ę Ż Y R O G A C J O N I S TÓ W

WIELKIE ZNIWO
Listopad rok 2009 – nr 70 POWOŁANIA I MODLITWA
01-100 Warszawa; ul. Stroma 30 022 836 80 00 022 837 12 72; www.rogacjonisci.pl; e-mail: rcj@rogacjonisci.pl

Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy! Kolejny temat to rozwijająca się akcja ,,Adopcja na odle-
głość” oraz list skierowany do nas przez księdza Lipari z Kurii
Od ukazania się ostatniego numeru ,,Wielkiego Żniwa” Rogacjonistów w Rzymie w podziękowaniu za udział Polski
zaszły w naszym domu zakonnym pewne zmiany. Na dal- w pomocy dzieciom oraz seminarzystom z krajów misyj-
sze studia do Rzymu wyjechali klerycy – Marcin Bajda oraz nych. Ostatnia strona tradycyjnie poświęcona jest naszej
Dawid Janicki, którzy odbywali u nas roczną praktykę. świetlicy – Instytut Antoniański dla Dzieci i Młodzieży. Znajdą
Życzymy im przyjemnej nauki i dalszej formacji w drodze tu Państwo fotoreportaż z akcji ,,Lato w Mieście” oraz
do kapłaństwa! Od września gościmy natomiast dwóch z wrześniowego festynu ,,Wolski Korowód 2009”.
kandydatów zainteresowanych charyzmatem naszego
Zgromadzenia - Ferenc Nagy i Csaba Puškarik, którzy
przyjechali do nas z Węgier.
W tym numerze przedstawiamy artykuły Księdza
Mateusza o powołaniu, a także krótką modlitwę dla Człon-
ków Stowarzyszenia Modlitwy o Powołania. Następnie
publikujemy list naszego Założyciela do sługi Bożej Luizy
Piccaretty. Ponieważ miesiąc listopad skłania nas do wspo-
mnień o naszych zmarłych, zamieszczamy wiersz napisany
przez ubogich z naszej jadłodajni w rocznicę śmierci naszego
podopiecznego, który zginął śmiercią tragiczną, zamordo-
wany przed trzema laty.
Prezentujemy naszą działalność wykraczającą poza
granice Polski: w lipcu ks. Darek pojechał z młodzieżą na
kurs języka włoskiego do Padwy. Ks. Mateusz natomiast
był z dziećmi na letniej koloni w Lignano Sabbiadoro nad
Adriatykiem oraz spotkaniu stowarzyszenia młodzieży
ERA w Paryżu. Nasi nowi seminarzyści Csaba i Ferenc.

Powołanie w tajemnicy Kościoła.


(opracowanie artykułu ks. Rafaele Sacco: „Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawić ludzi nie
43 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi
w L’Osservatore Romano 7 maja 2006). więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w praw-
dzie i zbożnie Mu służył…Bóg powołał zgromadzenie tych,
Kościół jest wspólnotą powołanych i staje się przyczyną co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia
powołania. Wspólnota Kościoła ma szczególne zadanie i źródło pokoju oraz jedności i ustanowił Kościołem, aby
sakramentalne jakim jest pośrednictwo na rzecz ludzkości ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego
i całego świata. Treść artykułu: widzialnym sakramentem owej zbawczej miłości (zob. LG 9).
1. Powołanie chrześcijańskie jest wspólnotowe Kiedy mówimy o powołaniach, o powołaniu pojawia się
a nie prywatne. MY Kościoła, co obejmuje teraźniejszość i równocześnie
2. Powołanie i powołania. czas początku samego Kościoła. To MY jest stworzone przez
3. Kościół staje się powołaniem dla świata. Ducha Świętego z tymi, którzy włączą się z Chrystusem,
4. Powołanie: konsekrowane, kapłańskie i świeckie to jest Kościół, sakrament zbawienia dla całego świata.
są połączone. To MY jest przeżyte w codzienności w małych środkach
uświęcenia. Te wspólnoty są uniwersalnym Kościołem roz-
Rozpoczynamy od pierwszego argumentu. proszonym na całym świecie. Powołanie jest wspólnotowym.
1. Powołanie chrześcijańskie jest wspólnotowe Kościół tłumaczy ekklesia = zgromadzenie ludzi powołanych.
a nie prywatne. Wierni należą do służby szczególnie małym i margi-
cd. str 2
cd.
nalizowanych; świadczą o jednej wierze; dają poznać Jezusa pasterstwa zmierza ku wspólnocie. Tajemnicą tej sprawy
zmarłego i zmartwychwstałego; żyją w komunii dzięki i jej rozwiązaniem jest wspólnota wiernych, którzy żyją i pro-
Duchowi zespolenia; celebrują Eucharystię, do której wszystko mieniują na świecie wolnością ugruntowaną w Ewangelii.
zamierza. Kościół jest częścią ludzkości ożywioną przez Chodzi o to czym razem jesteśmy: braćmi i siostrami udzie-
Ducha Świętego wokół Jezusa i wołającą: „Ojcze nasz”. lającymi się przez współpracę, miłość do Chrystusa, cele-
browanie Sakramentów, otwartymi na innych ludzi i na ich
2. Powołanie i powołania. służbę. Jeżeli we wspólnocie, w parafii my wierni uczestniczy-
W kontekście Kościoła trzeba odróżniać znaczenie ogólnego my w wierności Jezusowej i wzajemnej służbie, wtedy będzie
powołania chrześcijańskiego od powołań. Powołanie to prawdziwa, wymowna katecheza o wspólnocie i o powoła-
do Kościoła, do wspólnoty ludzi oznacza, że wspólnota-parafia niach. Nie chcę wyjaśnić powołania świeckiego, ale wiemy,
jako żywy organizm jest usposobiona do uczestnictwa i gospo- że zawód jest wynikiem tego, co nazywamy świeckie.
darowania zbawienia wspólnotowo-hierarchicznie w komunii
miłości. Żyjemy w łasce Bożej i uznajemy życie Przenajświęt- 3. Kościół jest powołaniem dla świata.
szej Trójcy rozlane w nas. Kościół nie jest po prostu ludzką Dzięki przynależeniu do Kościoła świat rozpocznie nowe stwo-
instytucją. On jest przestrzenią dla relacji z Duchem Świę- rzenie. W rzeczywistości Kościoła Bóg powołuje świat do re-
tym w Chrystusie do Boga Ojca. W tej przestrzeni relacji jest alizacji jako ostateczny kierunek ludzkiej historii (zob GS 45:
wiara, są Sakramenty, jest zjednoczenie(komunia), jest służ- „Kościół zamierza ku jednemu, aby nadeszło królestwo Boże.
ba wzajemna i jest świadomość otrzymanego posłannictwa. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, miłości
Kościół jest spotkaniem między Tym, który powołuje i tymi, Boga do człowieka”). Dlaczego człowiek musi wyprostować
którzy SĄ powołani do zespolenia w życiu sakramentalnym. swoje człowieczeństwo wie tylko wierny, który doświadczył
Tak więc możemy rozumieć: Bóg Ojciec powołuje każdego zaangażowanie i inicjatywę Boga Ojca przez swojego Syna.
w Jezusie przez Kościół, a człowiek odpowiada w Jezusie Na podstawie tej miłości, Jezus zaprasza wiernych do wy-
przez Kościół. Jezus i Kościół-wspólnota stworzą powołanie rzeczenia się bogactwa, władzy, satysfakcji i chwały. Podział
chrześcijańskie dla świata. Świadomość o przynależeniu dóbr tego świata spowoduje bratnie zespolenie. Świat staje się
do takiego Kościoła-wspólnoty staje się przyczyną różnych objawieniem Boga. Powróćmy więc do tego, co jest istotne dla
powołań. Duch Święty przyjęty świadomie sprawia, że wierni chrześcijanina: tożsamość chrześcijańska należy do powoła-
stają się „sługami”. To jest powołanie. A powołaniami są róż- nia Kościoła i dzięki Kościołowi świat staje się coraz bardziej
ne sposoby wyrażenia zaangażowania. Taki jest system, taka ludzkim. Takie zadanie staje się trudniejsze kiedy wierny widzi,
jest tajemnica tej sprawy. Skoro pojawia się kryzys powołań że większość współbraci i ludzi nie zgadza się z nim, a nawet
w Kościele, trzeba właśnie odnowić wspólnotę. Gdzie jest jest przeciwna. Lepiej o tym nie mówić i wielkodusznie tego
wspólnota- parafia, która żyje w Duchu Świętym gorliwością nie dostrzegać.
życia według Ośmiu Błogosławieństw, tam powołania pojawia-
ją się znowu. Katecheza powołaniowa jest po prostu katechezą 4. Powołania konsekrowane, kapłańskie i świeckie
o Kościele: jak wspólnie żyjemy według wiary, sakramentów są połączone.
i wspólnej służby. Taka wizja przewyższa aspekty oddzielne: Każde powołanie wyraża rolę Jezusa Pośrednika i Kapła-
-życie wewnętrzne Kościoła i jego misja, na. Powołanie jako ofiara żywa składana Panu Bogu polega
-nasze świadectwo Kościołowi i jego rozszerzenie, na naśladowaniu Jezusa w Jego ludzkim Synostwie. Powoła-
-Sakramenty i Ewangelizacja, nie jako misja zachęca wiernych do życia zgodnego z Ewan-
-Kapłani-wierni. gelią i do skierowania działalności ku dobru ludzi w Jezusie.
Powołania więc są propozycją do zaangażowania się Wszyscy i nie tylko zakonnicy jesteśmy konsekrowani dla
w różnych służbach i charyzmatach potrzebnych dla organi- ofiarowania ludzkiej działalności przez Jezusa Bogu Ojcu
zacji wspólnoty-Kościoła. Wyrażają one wspólne i gruntowe (zob. LG 11). Wszyscy, a nie tylko księża, jesteśmy ewange-
powołanie chrześcijańskie. Powołania są autentyczne i silne lizatorami, aby realizować ofiarę uwielbienia, jaką Jezus
gdy pochodzą i działają na rzecz jedynego powołania całego rozpoczął głosząc Królestwo Boże (zob LG 9;AA 2). Wszyscy
Kościoła, zob Ef 4,11-13: jesteśmy świeckimi, aby odzyskać świat dla Boga (zob A 2).
„On ustanowił innych apostołami, innych prorokami, Stwierdzić, że Kościół nosi powołanie świata, że Kościół jest
ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, aby przysposobili propozycją zbawienia dla wszystkich ludzi jest powodem lep-
świętych (wybranych) do…budowania ciała Chrystusowe- szej katechezy dla szczególnych powołań, bo Kościół coraz
go aż do udoskonalenia”. Właśnie dlatego powołania służą głębiej i prawdziwej staje się Kościołem dzięki powołaniom.
powołaniu, aż dojdziemy wszyscy razem do poznania Syna Dzisiaj kryzys wiary dotyczy jednostki w relacji do wspólnoty
Człowieczego. Są one ściśle włączone. Kościół nie opiera się - Kościoła. Duszpasterstwo i katecheza powinno ją rozwiązać.
tylko na duchowieństwie, ale na wszystkich wiernych nale- Jak możemy być żywą wspólnotą parafialną? - Kiedy każdy
żących do różnych powołań współpracujących między sobą. jest świadomy swego powołaniu i osobiście je wyraża.
Taka uzupełniająca wizja powoduje odnowienie duszpaster-
stwa powołaniowego. Cała działalność katechezy i dusz- Ks. Matteo Fogliata.

Stowarzyszenie Modlitwy o Powołania


Modlitwa o powołania
Oświeceni i zachęceni przez Twoje Słowo, prosimy Cię, Panie, za tych, którzy otwierają się na Twoje powołanie
i już przygotowują się do jego realizacji. Niech Twoje słowo ich uświęca, Twój przykład przekonuje,
a Twoja łaska niech ich kieruje na właściwą drogę.
O Panie, Twoje słowo niech będzie kierunkiem i wsparciem dla młodych,
aby każdy mógł odpowiedzieć Twojemu wezwaniu z siłą przekonania i miłości,
jaką Ty posiadasz i tylko Ty możesz ją przekazać.
Amen

–2–
Kurs języka włoskiego w Padwie

W dniach od 11 lipca do 1 sierpnia, dzięki młodzież, która korzysta z bezpłatnych zajęć,


gościnności Ks. Sebastiano – przełożonego które w tym roku prowadził kleryk Leo Lillo
Instytutu Rogacjonistów w Padwie, po raz kolej- z Rzymu. W zamian za bezpłatny pobyt młodzież
ny odbył się kurs języka włoskiego dla młodzieży pracuje na rzecz domu wykonując drobne prace,
gimnazjalnej i licealnej z Polski. Uczestniczyło których nie brakuje w tym, największym chyba
w nim 13 chłopców. Idea letnich kursów języko- budynku Zgromadzenia Rogacjonistów. Młodzież
wych zrodziła się w 2004 roku, kiedy to po raz nie jest traktowana jako uczestnicy zwykłego
pierwszy grupa Polaków została zaproszona do kursu, lecz bierze udział w codziennym życiu
Padwy. Ks. Sebastiano, który od wielu już lat wspólnoty zakonnej, w modlitwie porannej i wie-
współpracuje z warszawskim domem Rogacjo- czornej oraz we Mszy Świętej. Ten długi pobyt
nistów, doskonale poznał naszą sytuację. Wie, w Padwie dał również możliwość zwiedzania
że młodzież chętnie uczy się języka włoskiego, Północnych Włoch, w szczególności pobliskiej
ale nie wszystkich stać na drogie kursy czy wy- Wenecji.
jazdy wakacyjne. Dlatego postanowił zaprosić Ks. Dariusz Moskal

–3–
List Św. Annibale do Luizy Piccaretty
We wrześniu otrzymaliśmy list od Pani Barba- ści, jakie stwarzał odnośnie kilku punktów, np. słowa poświę-
ry z Białegostoku, która popularyzuje pobożność do Słu- cenia, jakie nasz Pan używa wobec dusz, Jego Hostie i inne
gi Bożej Luizy Piccaretty, mistyczki pochodzącej z Cora- punkty. Przeredaguję je trochę i ufam, że wydrukuję wszystkie
to (Południowe Włochy), której kierownikiem duchowym rozdziały Godzin. Ktoś z miasta prosił mnie o 50 kopii nowego
był Św. Annibale Di Francia. W liście znajduje się nie wydania.
tylko prośba o materiały dotyczące biografii naszego Myślę, że przyjadę do Trani w miesiącu czerwcu,
Założyciela, ale także prośba o upowszechnianie orę- jeśli taka będzie Wola Boża. Mam sprawę z Palermo,
dzia o Woli Bożej przekazanego za pośrednictwem sługi która będzie rozstrzygana 2 czerwca. Błagam Cię, módl
Bożej. Oto fragment listu: się!... Możemy stracić 70 tysięcy lirów, przez nieświa-
domość, z powodu masonerii. Wszystkie argumenty
,,Dobry Bóg tak chciał, abym w swoim życiu i na są po naszej stronie. Módl się! Całuję ręce Twojego
swej drodze spotkała ludzi, którzy zachwycili się dziełami Spowiednika.
Luizy Pikaretty, jej życiem i jej przewodnikami duchowymi, Gdy przyjadę do Corato, jeśli Jezus sobie życzy,
m.in. Św. Annibale Di Francia. Zachwyciłam się również i ja, to podzielę się z Tobą i z Twoim Spowiednikiem kilko-
co jest powodem napisania do księży. Pragnęłabym bardzo, aby ma uwagami odnośnie kilku określonych punktów tomów
Luiza i ks. Annibale byli bardziej znani, aby ludzie mogli coś 12 i 13. Ale doktryna dla mnie przedstawia się jako
więcej wiedzieć o Słudze Bożej Luizie, która była pierwszą od podniosła i boża.
czasów naszej Błogosławionej Matki, która otrzymała dar Woli Błogosławię Ciebie oraz Twoją siostrę w Woli Bożej.
Bożej oraz o jej cudownym przewodniku ks. Annibale.” Kanonik A.M. Di Francia
Mesyna, 20 maja 1924
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, publikujemy P.S.
list naszego Założyciela skierowany do sługi Bożej Luizy Zabezpieczyłem papier na 5 tysięcy kopii wszystkich rozpraw
Piccaretty oraz tekst modlitwy: o Woli Bożej. Będę mógł wydrukować w naszej drukarni Domu
Chłopców, na naszym sprzęcie. Przygotuj dla mnie materiał do
Najukochańsza w Panu! druku. Dzisiejszego ranka otrzymałem kartę pocztową od sza-
Przesyłam Ci manuskrypt. Podczas moich porannych nownej Liberia Editrice Pontificia w Rzymie, gdzie proszono
medytacji czytam ponownie tom 17. Przedtem czytałem tom mnie o 100 kopii Godzin Męki, z czwartego wydania, z roz-
13. Objawienia o Bożej Woli są niezwykłe. Ręcznie pisaną roz- prawką o Woli Bożej! Jak się o tym dowiedzieli? Zupełnie nie
prawkę tej pani, Twojej przyjaciółki, przekazałem duchownemu wiem. To jest Dobry Bóg, który pracuje. Musimy więc przyśpie-
odpowiedzialnemu za cenzurę i napotkałem na pewne trudno- szyć pracę. Módl się!

Modlitwa Św. Annibale Marii Di Francia


Niepokalana Maryjo – Daj mi łaskę zatracenia mojej woli w nym wobec Boga i ludzi. Pomóż mi, abym pokochał wzgardę
Woli Twego Bożego Syna, aby Wola Twojego Bożego Syna sta- i upokorzenie, i pogardzał samym sobą. Zwierciadło pokory,
ła się wolą moją. udziel mi cnoty pokory i posłuszeństwa.
Niepokalana Maryjo – Rozpal moje serce Bożą miłością! Przy- Niepokalana Maryjo – Udziel mi cnoty łagodności i słodyczy,
pilnuj, aby kryształowo czyste płomienie Bożej Miłości prze- abym traktował ludzi uprzejmie, zwłaszcza gdy spotkam kogoś,
siąknęły moją duszę do dna i przezwyciężyły mój egoizm. kto wzbudzi moją niechęć. Daj mi serce proste, dobre, słodkie,
Niepokalana Maryjo – Daj mi głębokie uwielbienie Przenaj- łagodne, uprzejme, dobrotliwe, współczujące, pokorne i ciche.
świętszego Sakramentu oraz swoją świętą Miłość, abym kochał Niepokalana Maryjo – Udziel mi ducha pokornej modlitwy
Cię tak jak na to zasługujesz. i łaskę medytacji nad podniosłymi prawdami Wiary, zwłaszcza
Niepokalana Maryjo – Pomóż mi odrzucić od siebie wszystko, Męki Jezusa oraz boleści Tobie zadanych. Udziel mi łaski mo-
ludzi i samego siebie, i wyrzekłszy się samego siebie i wszyst- dlitwy, gdy popełnię grzech. Daj mi zrozumieć świętość, łaskę
kiego, abym żył tylko dla Boga. uświadamiania sobie Twojej świętej obecności, jak również
Niepokalana Maryjo – Moja czuła Matko, uproś dla mnie od cnotę milczenia. Amen.
Boga głęboką pokorę, pokorę duszy i ciała, dogłębną wiedzę
o sobie samym oraz ducha umartwienia, abym stał się pokor-
Wspominając tych, co odchodzą…
Do naszej jadłodajni dla osób potrzebujących jeszcze tak niedawno przychodził pan Zbigniew. Miał tu swoich przyjaciół,
znajomych. Odszedł tak nagle: pewnego dnia został zamordowany na pobliskich działkach.
Jego przyjaciele – Pani Gosia i Pan Erwin –wspominając wspólnie spędzone chwile napisali wiersz, który publikujemy poniżej.
Zbyniu – mija 3 wrzesień, Nasza pomoc, w ,,Żytniej” nie skutkuje. zapytałem Go…
zapłakane liście niesie. Pamiętamy Cię wszędzie, na Piotrusia Zbyniu – zawsze Cię w sercu
Mija 3 – rocznica, a z każdym wózku, przy budce, mamy – od nas, bidny
rokiem – rok to różnica. z nami przy wódce. krzyż do nieba przesyłamy
Jest wrzesień – Ciebie nie ma. Byłeś skromny i dobry A mordercy za Ciebie
Deszcze padają, liście gadają. Gdzie jesteś niech Bóg o Tobie zapomnieć nie damy.
Zbyniu – nie wiemy gdzie jest nie zapomni. Boże dopomóż nam
Twój grób – żeby Bóg dał nam Mamy serca przepełnione Wielki serca mamy żal
znak. Nasza czwórka nie ma żarem – owinięci jesiennym szalem. Zbyniu – odpoczywaj spokojnie.
września, ani jesieni, tylko Zbyniu – jak śpiewa Rynkowski. Gosia i Erwin
fala wspomnień. Na rozstaju dróg – gdzie
Tak nam Ciebie brakuje przydrożny Chrystus stał

–4–
TEEN ERA 2009
W dniach od 28 lipca do 7 sierpnia WSZYSTKIE RZECZY NOWE”. W cią-
2009 roku grupa naszych dzieci ze świe- gu pięciu dni naszego spotkania, każdego
tlicy, do której dołączyli również nasi ranka próbowaliśmy, przy pomocy księ-
przyjaciele ze Szczecina i Białe- dza Mateusza i księdza
gostoku wyruszyła pod przewod- Jarka, odkryć co znaczą
nictwem ks. Mateusza i ks. Jarka słowa Jezusa i co On
na wyprawę do Włoch. Nasza po- sam, chce nam przez
dróż rozpoczęła się od Mszy św., nie przekazać. Następ-
której przewodniczył ks. Jarek. nie podzieleni na małe
W czasie Eucharystii prosiliśmy grupki, wymienialiśmy
w naszych modlitwach o to aby się naszymi spostrzeże-
wyjazd ten był dla nas udany, oraz niami i przemyślenia-
abyśmy szczęśliwie do miejsca na- mi z grupą innej naro-
szej podróży dojechali. dowości. Jak co roku
Celem naszego wyjazdu było przypadła nam w „za-
urocze miasteczko Ligniano Sab- szczycie” grupa włoska.
biadoro, gdzie w tym roku od- Każdego dnia uczestni-
bywało się nasze coroczne spo- czyliśmy wspólnie we
tkanie Teen ERY. Jednak jak co Mszy św. Popołudnia
roku, wpierw zawitaliśmy na 3 dni natomiast spędzaliśmy
do miasta św. Antoniego czyli Pa- nad morzem, gdzie za-
dwy, gdzie zostaliśmy wspaniale żywaliśmy kąpieli w
ugoszczeni przez księdza Seba- ciepłym Adriatyku. Ci
stiano, rogacjonistę, dyrektora którzy nie mieli ocho-
domu w Padwie. Padwa jest po- ty na morskie zabawy,
łożona około 40 km od Wenecji, udawali się na miasto
więc nie mogliśmy odmówić so- a niektórzy chłopcy
bie, pomimo upalnej pogody, cało- próbowali wywalczyć
dniowej wycieczki do tego piękne- trofeum w meczach pił-
go miasta położonego na wodzie. karskich. Jednak jak to
Po całym dniu zwiedzania, wró- w polskiej piłce bywa
ciliśmy do Padwy zmęczeni lecz i tym razem się nie
zachwyceni i pełni wrażeń. Pobyt udało. Ponieważ na-
w Wenecji a w szczególności sym- sze wyjazdy są bogate
bol tego miasta – lew natchnął w wycieczki, również
naszego księdza Mateusza do na- z Ligniano musieliśmy
pisania poezji, którą poniżej pre- wyruszyć w jakąś po-
zentujemy: dróż. Tym razem padło
To chciał się oderwać z księgi na Słowenię ( nie mylić
Lew św. Marka ze Słowacją !) i na uro-
Po to tylko, by pozdrowić cze, malownicze mia-
Naszą grupę. steczko Piran, gdzie
Tedy mówił do nas: największą atrakcją
Ave vobis była kąpiel w krysta-
Poloni mei. licznie czystej wodzie
Cześć wam, i łapanie krabów.
Polacy moi! Te wspól-
Następnego dnia, również udali- nie spędzone dwa
śmy się na wycieczkę. Tym razem czekał tygodnie minęły nam bardzo szybko.
na nas wspaniały aquapark - Padovaland. Ani się obejrzeliśmy a już było trze-
Baseny, zjeżdżalnie i inne atrakcje wod- ba się pakować i opuszczać słonecz-
ne sprawiły, że dzień minął nam bardzo ną Italię. Jak mówi polskie przysłowie
szybko, a dziewczynom pozostała na pa- „ wszystko co dobre, szybko się kończy”.
miątkę wspaniała opalenizna. I tym razem Do domów i naszych bliskich wróciliśmy
wróciliśmy do domu zadowoleni i pełni zadowoleni, pełni wrażeń, zawarliśmy
wrażeń. Wieczór minął nam jednak na pa- nowe przyjaźnie, a przede wszystkim
kowaniu ponieważ na drugi dzień opusz- świadomi tego, że Jezus uczynił w na-
czaliśmy Padwę ( niektórzy chłopcy zna- szych sercach rzeczy nowe.
leźli jeszcze siłę, aby kopać piłkę). Marta Adamczyk
2 sierpnia opuściliśmy Padwę i uda-
liśmy się do miejsca docelowego na- P. S. Dziękujemy Guffiemu, Adrianowi,
szej podróży czyli Ligniano. Tematem Łukaszowi J. i spółce, że byli łaskawi
tegorocznego spotkania Teen ERA był chodzić wcześniej spać i dali możliwość
cytat z Apokalipsy „ OTO JA CZYNIĘ odpoczynku również nam opiekunom.

–5–
ZAKON BENEDYKCJONISTÓW
Wahaliśmy się długo w jakiej formie zaprezentować nasz i sieć stoisk
projekt. Czy, zachowawczo, przedstawić tylko ogólną ideę, z p ro d u k t a m i
która zapewne wzbudzi uznanie, czy też opowiedzieć wszystko, spożywczymi
co niechybnie narazi nas na niezrozumienie, prześladowania według trady-
i – co najgorsze – kpiny? Na wszelki wypadek zaznaczmy od cyjnych recep-
razu, że inicjatorem całego zamieszania jest oczywiście ksiądz tur, to i nasz,
Mateusz. Dobrze, przyznajmy też, że ks. Jarek nie tylko go nie przepraszam za
powstrzymał, ale ochoczo mu wtórował. Z dnia na dzień, z go- słowo, trady-
dziny na godzinę nasz pomysł zyskiwał kolejne szlify, nabierał cyjny produkt
– choć ciągle tylko w naszej wyobraźni - konkretnych kształ- jest godzien
tów, wzbudzając nasz zachwyt i przerażenie postronnych słu- polecenia. Je-
chaczy. dyny cel zako-
Otóż postanowiliśmy… założyć zakon. Tak, co prawda nu i podstawa
ks. Mateusz jest już w jednym, ale choć nie narzeka, to bądźmy jego działalności: błogosławieństwo. Przynajmniej na jedną
szczerzy założyć zakon to coś zupełnie innego niż być zakon- godzinę dziennie nasi zakonnicy będą wyruszać do miasta, by
nikiem. błogosławić ludzi: robotników jadących do pracy, studentów
Jak każdy szanujący się zakon, podobnie i nasz nie jest spóźniających się na wykłady, spacerowiczów, włóczęgów…
owocem megalomanii założycieli ale wyrasta z potrzeby Benedykjconista będzie błogosławić każdego spotykanego czy
chwili, jest skupiony wokół konkretnej duchowości, która mijanego po drodze człowieka i wszystkie miejsca, które będzie
poprzedza jego istnienie i jest jego źródłem. W naszym wy- odwiedzać. Uroczyście będziemy traktować błogosławieństwa
padku chodzi o błogosławieństwo. Powinniśmy błogosławić – podczas liturgii, wkładając ręce na dzieci, chorych, kobiety
stwierdził pewnego dnia podczas rekolekcji młodzieżowych we oczekujące potomstwa. Planujemy też otworzenie okna błogo-
Francji ks. Mateusz – więcej błogosławić! I zaczęło się. Bło- sławieństw, gdzie dyżurny zakonnik będzie oczekiwał na osoby
gosławiliśmy, kreśląc wielki znak krzyża, przypadkowych prze- pragnące otrzymać błogosławieństwo dla siebie lub swoich
chodniów, błogosławiliśmy las i ptaki, zabytki i autostrady, bło- dobrych planów albo pobłogosławić jakiś przedmiot kultu.
gosławiliśmy murzynów w paryskim metrze, błogosławiliśmy Jeśli kogoś rażą tradycyjne formy – proszę bardzo, w dalszej
nasze dobre pomysły i zamierzenia. Fascynujące przeżycie! perspektywie może utworzymy internetowy portal z pierwszą
Choć nasze działanie było może, powiedzmy, nieco w Polsce wyszukiwarką błogosławieństw.
ekstrawaganckie w formie, to kryje się za tym głęboko chrze- Wystarczy, trochę nas poniosło, ale ta idea, owoc długich
ścijańska intuicja – co do tego nie mamy wątpliwości i jeśli rozmów podczas rekolekcji w podparyskim Tigery, tak nas
nas przed swoje oblicze wezwie Kongregacja Nauki Wiary, zachwyciła, że chcieliśmy się nią co prędzej podzielić. Nie
staniemy przed nią z podniesionym czołem! mogąc opatentować naszego pomysłu, upubliczniamy go.
Błogosławieństwo kryje w sobie samą istotę chrześcijań- Zapewne sami go nie zrealizujemy. To normalna kolej rzeczy,
stwa: jest z jednej strony wyrażeniem tajemnicy zbawienia że inicjatorom dzieła nie jest dane oglądać jego owoców.
i zwycięstwa Jezusa Zmartwychwstałego, z drugiej zaś wy- Pokornie na to przystajemy. Ale może ktoś kiedyś z niego
znaniem wiary w Przenajświętszą Trójcę. Jest ono znakiem skorzysta… Nie będziemy zazdrośni, nie będziemy się też doma-
Królestwa Bożego: Jezusowego panowania nad światem. Kre- gać profitów, wystarczy nam cicha satysfakcja, przeżyta teraz
ślenie znaku krzyża to udzielanie Bożej mocy do przemiany lub w przyszłym świecie. Na wszelki wypadek zachowajcie ten
miejscom, wydarzeniom i osobom. Błogosławieństwo przynosi historyczny numer "Wielkiego Żniwa" dla waszych dzieci
pokój i wyciszenie, gotowość do przyjmowania wszystkiego, i wnuków: jeśli powstanie kiedyś zakon benedykcjonistów,
czy to dobrego, czy złego, z nadzieją, której źródłem jest Zmar- poznają dzięki temu jego skromne początki.
twychwstały. Błogosławiąc uznajemy panowanie Jezusa nad Tymczasem jednak – i teraz na poważnie – zachęcamy
światem, poddajemy mu wszystko. Dlatego Święty Piotr za- wszystkich do korzystania z mocy błogosławieństwa i przeka-
chęca uczniów: „Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, zywania jej innym. Niech kapłani, nie tylko w roku kapłańskim,
pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie szczodrze błogosławią (tak jak ks. Mateusz)! Niech wierni pro-
złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, szą o błogosławieństwo (tak jak ks. Jarek swojego Proboszcza
błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście przed wyruszeniem na wakacje)! Niech chrześcijańscy rodzice
odziedziczyli błogosławieństwo” (1 P 3,8-9). Błogosławień- błogosławią dzieci wychodzące rano do szkoły! Niech kato-
stwo to najpewniejsza broń przeciwko złu świata: sięgając po liccy kierowcy, zamiast używać innych utartych gestów, kreślą
ten niepozorny środek nie tylko się nie poddajemy się złu, ale znak błogosławieństwa wobec innych użytkowników dróg!
zwyciężamy je siłą dobra, mocą Jezusa. A my błogosławimy wszystkich, którym udało się dobrnąć
Czyż zatem nie jest to wystarczający fundament dla założe- aż do końca niniejszego dziwacznego tekstu. A tych, którzy
nia zakonu? Dla niedomyślnych: oczywiście, że jest. Pomyślcie poprzestali na paru pierwszych linijkach i zirytowani popukali
sobie tylko: zakon benedykcjonistów, nie mylić z benedyktyna- się w czoło, błogosławimy tym bardziej.
mi. Choć ci drudzy mają za sobą półtora tysiąca lat historii Ks. Jarek Januszewski

–6–
Adopcja na odległość
Dziękuję Ci, Polsko! Ja przez 12 lat pracowałem w Brazylii, a od 1987 roku
W 1991 roku po raz pierwszy przyjechałem do Polski, pracuję w Indiach, gdzie Bóg pobłogosławił nam darem
gdzie Księża Rogacjoniści: Ks. Matteo Fogliata (Włoch) powołań i oświecił nas służbą miłosierdzia. Nasza Mi-
i Ks. Vadislau Milak (Brazylijczyk polskiego pochodze- sja w Indiach rozpoczęła Program Adopcji na odległość
nia) wynajęli małe mieszkanie i poszukiwali terenu, aby (pomoc najuboższym rodzinom, aby ich dzieci mogły się
uczyć i zapewnić sobie lepszą przyszłość.
Aktualnie około 1600 dzieci objętych jest naszym
Programem Adopcji na odległość. W pierwszej kolejno-
ści pomagamy dzieciom osieroconym oraz z wielodziet-
nych rodzin, nie mającym ani ziemi ani domu. Ponadto
przez Program Adopcji Misyjnej pomagamy seminarzy-
stom Rogacjonistów na Misjach w ich drodze do kapłań-
stwa.
Zgromadzenie poprosiło mnie o rozwijanie tej formy
pomocy również na rzecz innych krajów, w których znaj-
dują się Misje Rogacjonistów, jak: Filipiny, Kamerun,
Ruanda, Indonezja, Papua Nowa Gwinea, Wietnam oraz
Meksyk. Znajduję się w Biurze Misyjnym w Rzymie od
lutego tego roku i największą niespodzianką dla mnie,
kiedy rozpocząłem tę pracę było zgłoszenie z Polski od
Księdza Darka, który nie prosił o pomoc dla swojego
Spotkanie rodzin adoptowanych dzieci z księżmi. kraju, lecz zaoferował pomoc naszym Misjom. Polska,
która miała i ma jeszcze swoich biednych, potrafi nieść
móc rozpocząć działalność, która wyrażałaby charyzmat pomoc tym, którzy są jeszcze biedniejsi, poza granicami
Zgromadzenia Księży Rogacjonistów: być znakiem własnego kraju.
wielkiej miłości Jezusa do tłumów utrudzonych i cier-
piących, które zachęca, by prosiły Pana, aby posłał do-
brych Robotników: kapłanów, zakonników, katechetów
i świeckich na polu religijnym i społecznym.
W tym okresie naród polski wyrażał swoje wielkie
pragnienie: bycia wolnym, zdolnym do wyrażenia w peł-
ni swojej tożsamości ludzkiej, intelektualnej, moralnej,
duchowej i społecznej. Obserwowałem z zainteresowa-
niem rozwój i wielkie przemiany w tym narodzie, który
poruszył cały świat i dał Kościołowi Pasterza i Prze-
wodnika: Papieża Jana Pawła II, który zachwycił cały
świat, szczególnie robotniczy oraz młodzież.
Dzisiaj w Polsce oprócz Ks. Vadislau Milaka oraz
Ks. Matteo Fogliata mamy pierwszego Księdza Roga-
cjonistę Polaka – Ks. Darka oraz kleryków odbywają-
cych studia teologiczne i nowicjat. Dziękujemy Bogu za Grupa adoptowanych przez nas dzieci z Kamerunu.
ten dar powołań i pragniemy, aby kolejni młodzi ludzie
szli za ich przykładem. Obecnie nie tylko różne dzieci z Filipin, Kameru-
nu, Indii, ale także niektórzy seminarzyści z Wietnamu,
dzięki hojności Ofiarodawców z Polski otrzymali moż-
liwość nauki i formacji. Ks. Darek zapewnił mnie, że
zgłaszają się kolejne osoby, które chcą wziąć udział w
naszych programach, zarówno Adopcji na odległość jak
i Adopcji Misyjnej. Przez ofiarę wynoszącą rocznie 310
euro można dać nową szansę życiową tak wielu osobom!
I Wy to robicie. Dziękuję Wam!
Nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie pozdro-
wić wszystkich Dobroczyńców, naszych Księży pracu-
jących w Polsce i wszystkich, którzy przyczyniają się
do rozwoju tego dzieła. Dziękuję Ci, Polsko! Niech Bóg
Wam błogosławi i wynagrodzi ofiarność na rzecz tych
ubogich dzieci i ich rodzin.

Ks. Vito Antonino Lipari, rcj


Ks. Vito na spotkaniu z adoptowanymi Misjonarz ze Zgromadzenia Księży Rogacjonistów
dziećmi na Filipinach.

–7–
Instytut Antoniański
dla Dzieci i Młodzieży
,,Lato w Mieście”
Jak co roku dwa pierwsze tygodnie wakacji zajęło ,,Lato w Mieście”, podczas którego jeździliśmy na wy-
cieczki po Warszawie, a także organizowaliśmy zajęcia na terenie świetlicy. Na zakończenie pierwszego
tygodnia odbył się dzień sportowo-muzyczny zorganizowany przez Arka Gajda. Na uczestników czekały
różne atrakcje: pokaz tańca break-dance, judo, piłka nożna, koszykówka, konkurs plastyczny oraz zabawy
dla dzieci. Za udział w zajęciach zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Prezentujemy zdjęcia
z tej imprezy.

Wolski Korowód
26 września 2009 r. w Parku Sowińskiego odbył się doroczny festyn ,,Wolski Korowód”, który skierowany
był do mieszkańców warszawskiej Dzielnicy Wola, na terenie której znajduje się Dom Księży Rogacjonistów.
Podczas festynu swoją działalność prezentowały różne organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia
- oraz publiczne działające nieod-
płatnie na rzecz dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych i innych
grup społecznych. Korzystając
z pięknej pogody Zgromadzenie
zaprezentowało w plenerze parku
własne dzieła: świetlicę – Instytut
Antoniański oraz jadłodajnię dla
osób potrzebujących wsparcia.
Edyta Bartosińska

–8–