You are on page 1of 10

Bi t p tnh hu ng lu t

kinh t (c l i gi i)
1

BI T P TNH HU NG MN LU T KINH T
Bi 1:
Cty TNHH xy d ng M v cty CPTM P th a thu n cng gp v n b ng nhau thnh
l p 1 doanh nghi p m i s n xu t v t li u ! t t" s ch#nh t i HN
a$ Hai cty M v P c th lm nh v y hay %h&ng' () sao
b$ !oanh nghi p m i c thnh l p l lo i h)nh !N no$ H*y n+u nh ng ,uy nh
ph-p lu t c b n v ,uy nh hi n hnh v c-c n i dung. c i m. ch thnh
l p. c c u t ch c ,u n l/ c a !N ny
Bi gi i:
a. 0-m vo i u 11 %ho n 1.2 lu t doanh nghi p cho c-c bi li+n ,uan n gp v n
hay thnh l p c hay %h&ng
y thnh l p c v) ch th gp v n thnh l p !N y l c-c t ch c
v %h&ng ph i l m t t"ong c-c t ch c %h&ng c thnh l p !N n+n th a
m*n %ho n 2 i u 11
b$ 3o i h)nh !N l cty TNHH t 2 n 45 thnh vi+n
Ch :
Cty t nhn %h&ng c v) ph i do c- nhn thnh l p
Cty c ph n %h&ng c v) ,uy nh ph i c t"+n 2 thnh vi+n
Cty h p danh %h&ng c v) thnh vi+n y ph i l c- nhn %h&ng c
l t ch c. th6o lu t doanh nghi p th) cty h p danh ph i c #t nh t 2 thnh vi+n
h p danh
Ch : v i d ng bi so s-nh %h&ng c % &i m t b+n l cty ny v 1 b+n l cty %ia l
s %h&ng c i m$ C-ch lm bi l ph i so s-nh s gi ng v %h-c nhau c a 2 lo i h)nh
cty ny
Bi 2:
Cty 7 l m t cty CP xy d ng c %/ v i Cty 0 l 8
Th6o h p ng 2 b+n th a thu n9
2

: 8
: 8
H*y i n vo nh ng ch t" ng t"+n nh ng d %i n c th h p ng gi a 7 v
0 l m t h p ng th c hi n ho t ng th ng m i c i u ch nh b i lu t
th ng m i 2554 v b lu t dn s 2554
Bi gi i:
Ch; /9 s d ng phn lo i v h p ng th ng m i xy d ng h p ng v !
%h&ng c n t")nh by chi ti t c-c v n m ch c n a "a n i dung th a thu n
< l h p ng th ng m i th) ta cho cty 0 l th ng nhn l c-c lo i h)nh
!N * c h c "
N i dung mua b-n c n h p l/ v i hng ha m cty 7 c n mua
N u l h p ng mua b-n hng ha th) c n x-c nh hng ha l g) v s l ng
bao nhi+u. c th b sung th+m gi- c l bao nhi+u
N u l h p ng d ch v th) c n a "a t+n d ch v v th i gian hon thnh l #
n %hi no
(# d 9
Cty CP th=p Mi n Nam
Th a thu n9
Cty CP th=p Mi n Nam cung c p 14 t n th=p v i gi- 4$555$555 ngh)n>t n
Th i h n giao hang #
Bi 3:
?ng 0 l ch doanh nghi p b-n hoa v c %/ v i cty (N 7i"lin6 v vi c v n chuy n hoa
t mi n 0 c "a mi n Nam @H p ng 1A. ngoi "a &ng 0 c %/ v i cty (N 7i"lin6 m t $
h p ng v vi c mua v= m-y bay i du l ch @ H p ng 2A$ -c nh b n ch t ph-p
l/ c a h p ng'
Bi gi i
Phn t#ch b n ch t ph-p l/ c a h p ng l x6m h p ng l h p ng th ng m i
hay l h p ng d n s
3

H p ng th ng m i l do hai b+n l th ng nhn. m c #ch l nh m sinh l i. %inh #
doanh @h p ng 1A
H p ng dn s v) %/ v i c- nhn v ph c v m c #ch sinh ho t ti+u dung @H p ng
2A
N u l h p ng th ng m i th) t"anh ch p ph-t sinh th) c n ph i gii ,uy t b ng ti
ph-n th ng m i @ tBa -n th ng m i y l l tBa -n %inh t v t" ng ti %inh t A "
N u l h p ng dn s th) t"anh ch p ph-t sinh l t"anh ch p dn s v c ,uan gi i
,uy t l tBa dn s
Bi 4:
Cty CP nh a gia d ng 7 c t" s ch#nh t i ,u n 3ong 0i+n C HN %/ h p ng b-n hang
ha t" gi- D45 t"i u ng cho Cty TNHH TM E&ng 3am c t" s ch#nh t i TP (inh t nh
Ngh 7n$ T"ong d th o h p ng c i u %ho n nh sau9 F m i t"anh ch p ph-t sinh "
t h p ng ny hai b+n s g p nhau bn c-ch %h c ph c$ N u %h&ng c % t ,u . $
t"anh ch p s c a n tBa -n n i b+n nguy+n n c t" s ch#nh gi i ,uy tG$
a$ C-c b+n c th th a thu n nh v y %h&ng' () sao
b. TBa -n c p no c ,uy n gi i ,uy t th6o th t c s th m t"anh ch p ny' () sao %
Bi gi i:
C-c b+n c th th a thu n nh v y c v) y c th a thu n b ng vHn b n
v n i gi i ,uy t t"anh ch p th6o i u 14 %ho n 1 i m b ,uy nh v th m ,uy n tBa %
-n th6o l*nh th @ 0 lu t t t ng dn s 255DA
TBa -n gi i ,uy t y l tBa -n c p huy n cHn c vo i u 11 %ho n 1 i m b
c a b lu t t t ng dn s 255D
Bi 5:
Ngy 14>5I>255J. Cty CP d t may 7 c t" s ch#nh t i ,u n H thnh ph HN %/
h p ng mua c a cty TNHH 0 c t" s ch#nh t i ,u n T thnh ph HN C l m t
cty nh n c chuy+n %inh doanh c-c thi t b i n t tin h c : 25 m-y t#nh t" gi- 1I5 ! "
t"i u ng t"ang b cho h th ng ,u n l/ c a Cty
Ki s t"ong ,u- t")nh th c hi n h p ng c t"anh ch p v ch t l ng c a s !
hang ha ny th) %hi u %i n c a b+n mua v ch t l ng s n ph m c th c g i cho % !
t" ng ti th ng m i ho c tBa -n no' ( i i u %i n g)' Ki i th#ch "L v) sao' "
4

Bi gi i:
y l cng %hu v c l*nh th l t i TP HN n+n %h&ng c n s d ng i u 14 & !
C n x-c nh y l lo i t"anh ch p g)' T"anh ch p th ng m i hay t"anh ch p
dn s
y l t"anh ch p th ng m i do hai cty ny c %/ v i nhau h p ng mua b-n &
hng ha
Ch : vi c t"ang b thi t b cho c ,uan t ch c nh m ho t ng u c coi
l h p ng th ng m i
N u l a ch n t" ng ti th ng m i th) i u %i n l " "
1. Ph i c th a thu n t" ng ti c l p thnh vHn b n. c th l p t" c "
ho c sau %hi t"anh ch p ph-t sinh
2. Ch a %h i %i n t i tBa -n
N u l a ch n gi i ,uy t t i tBa. th6o i u 14 %ho n 1 i m a th) %h i %i n t i "
,u n T thnh ph HN. i u %i n l9
1$ Mh&ng l a ch n t" ng ti gi i ,uy t t"anh ch p ho c ,uy t nh " "
c a t" ng ti %h&ng c hi u l c "
5

Bi t p
A B C cung gp v n thnh l p C&ng ty T"-ch nhi m h u h n ! %inh doanh
th ng m i v d ch v $ Ngy 54>52>255 5. C&ng ty c E % ho ch u t thnh N
H N i c p Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh doanh$ Th6o Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh
doanh th) N n v n gp c a c-c b+n vo v n i u l c x-c nh nh sau9
: A gp b ng m t cHn nh t a l c t i 214 Nguy n Phong E c. H N i. t" gi- D55 " ' $
t"i u ng. chi m D5O v n i u l $ CHn nh ny c C&ng ty s d ng lm t" s giao !
d ch$
: B gp v n b ng m t s m-y mc xy d ng t" gi- 155 t"i u ng. chi m 15O
v n i u l $
: C gp 155 t"i u ng ti n m t. chi m 15O v n i u l $
Eau %hi C&ng ty c c p Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh doanh. c-c thnh vi+n
* th c hi n th t c gp v n vo C&ng ty th6o ;ng ,uy nh t"ong 3u t doanh nghi p
1JJJ$ < t ch c b m-y ,u n l/ n i b C&ng ty. c-c thnh vi+n nh t t"# c ! A lm Ch
t ch H i ng thnh vi+n. B lm Ki-m c. v C l % to-n t" ng C&ng ty$ <i u l ho t
ng c a C&ng ty %h&ng ,uy nh c th ai l i di n th6o N-p lu t c a C&ng ty $
!o s bi n ng t"+n th t" ng b t ng s n n+n gi- t" th c t c a cHn nh m #
A mang "a gp v n * l+n t i 1 t ng$ ( i l/ do t" c y %h&ng c ti n m t gp (
v n n+n N i gp b ng cHn nh. nay * c ti n m t. A y+u c u ";t l i cHn nh t" c y
* mang gp v n. v gp th b ng 455 t"i u ng ti n m t$ B v C %h&ng ng /$
a) A c th rt cn nh tr c y mang gp v n gp th b ng 500 tri u
ng ti n m t c khng? T i sao?
b) u B v C ng ! cho A rt " i cn nh th# c ng $%p "u t khng? T i sao?
( i l/ do B c nhi u sai N m t"ong ,u n l/ C&ng ty. v i c ng v ch t ch H i
ng thnh vi+n v l ng i gp nhi u v n nh t vo C&ng ty. # A * "a ,uy t nh c-ch
ch c Ki-m c c a B v y+u c u B bn giao l i c&ng vi c cng con d u cho C&ng ty$
Eau A %/ ,uy t nh b nhi m C lm gi-m c c&ng ty$
6

B ch ng nh ng %h&ng ng / v i c-c ,uy t nh ni t"+n m cBn ti p t c s ) !
d ng con d u v danh nghPa C&ng ty TNHH ! %/ % t h p ng v i b n hng$ T"ong
c h p ng vay t" gi- 455 t"i u ng v i C&ng ty "# T i th i i m %/ % t h p #
ng vay v n th) gi- t" ti s n c a C&ng ty ! cBn %ho ng I55 t"i u ng$ Th6o h p
ng. C&ng ty " * chuy n t" c s ti n 155 t"i u ng$ Tuy nhi+n ton b s ti n ny
* c B chuy n sang ti %ho n c- nhn c a m)nh v dng vo m c #ch c- nhn$
T" c t)nh h)nh nh v y. A %i n B "a TBa -n y+u c u B N i hon t" %ho n ti n
155 t"i u ng$ C&ng ty " cQng n p n "a TBa y+u c u c&ng ty ! N i hon t" s ti n
155 t"i u ng m " * cho ! vay. b i th ng thi t h i do C&ng ty # ! gy "a cho C&ng
ty " do vi N m h p ng$
&nh' ch hy gi i (uy t v vi c tr)n?
T$%h h& %g 2:
Bi t p
A B C cung gp v n thnh l p C&ng ty T"-ch nhi m h u h n ! %inh doanh
th ng m i . d ch v . %h-ch s n. du l ch v xy d ng dn d ng $ Ngy 54>52>2555. C&ng
ty c E % ho ch u t thnh N H N i c p Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh
doanh$ Th6o Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh doanh th) N n v n gp c a c-c b+n vo v n
i u l c x-c nh nh sau9
: A gp 1 t ng ti n m t. chi m 45O v n i u l $ (
: B gp b ng m t cHn nh t a l c t i 1RS Nguy n T"*i. H N i. t" gi- R55 t"i u " '
ng. chi m 15O v n i u l $ CHn nh ny c C&ng ty s d ng lm t" s giao d ch$ !
: C gp v n b ng m t s m-y mc xy d ng t" gi- D55 t"i u ng. chi m 25O
v n i u l $
Eau %hi C&ng ty c c p Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh doanh. c-c thnh vi+n
* th c hi n th t c gp v n vo C&ng ty$ < t ch c b m-y ,u n l/ n i b C&ng ty.
c-c thnh vi+n nh t t"# c ! A lm Ki-m c. B lm Ch t ch H i ng thnh vi+n v C l
% to-n t" ng C&ng ty$ Ti+ng A m i gp 455 t"i u ng. s ti n cBn l i c-c b+n th a
thu n A s gp t" c ngy 51>5R>2555. nh ng t"+n th c t n ngy 51>12>2555 A
m i gp v n nh * cam % t$ !
7

M t th;c nHm 2555. l i nhu n sau thu c a cty l 2D5 t"i u ng$ C-c thnh vi+n
cty ,uy t nh chia h t s l i nhu n ny cho c-c thnh vi+n nh ng m c chia c th cho
t ng thnh vi+n th) %h&ng c s th ng nh t$ ( i l/ do A %h&ng th c hi n ;ng nghPa v
gp v n. t"+n c ng v Ch t ch H i ng thnh vi+n. B "a ,uy t nh chia u s l i
nhu n ni t"+n cho 1 ng i. m i ng i c I5 t"i u ng$ # # A N n i N ng -n Nn chia
l i nhu n ni t"+n v) cho " ng m)nh N i c nh n 45O l i nhu n l 125 t"i u ng th6o
;ng t l gp v n ghi t"ong Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh doanh$ (
* ng %n $n chia " i nhu n c a A ng hay C ng?+# sao?
Eau nhi u l n th a thu n Nn chia l i nhu n %h&ng thnh. v c thnh %i n %h&ng
t t v B. A ,uy t nh cng N i h p v i C c s phi u bi u ,uy t th&ng ,ua
N ng -n Nn chia l i nhu n l A:B:CU1D5945945 t"i u t"ong m t Ni+n h p b t th ng " #
c a H i ng thnh vi+n$
+i c thng (ua (uy t nh tr)n c a , i ng thnh vi)n c h p ph%p khng?
!o b t m*n v i A v C B xin ";t %h i c&ng ty$ T i cu c h p c a H i ng thnh "
vi+n x6m x=t. ,uy t nh y+u c u ";t v n. B xu t chuy n nh ng ph n v n gp
c a m)nh cho A v C. nh ng A v C %h&ng mu n mua l i ph n v n $ T" c t)nh h)nh
nh v y. B ngh c chuy n nh ng ph n v n c a m)nh cho ' l ng i ,u6n c a #
c A. B v C# B C v n %h&ng t-n thnh$ *
B c th chuy n nh ng ph n v n gp c a m#nh cho D khng? +# sao?
!o c-c ph ng -n ";t v n u %h&ng thnh. n+n B * gi l i 155 t"i u ng b n
hng thanh to-n cho c&ng ty th&ng ,ua B$
+i c B chi m gi -00 tri u ng c a cng ty ng hay sai?+# sao?

Bi t p
7. 0. C v ! cng th a thu n thnh l p c&ng ty T"-ch nhi m h u h n %inh
doanh %h-ch s n. nh hng. v d ch v vui ch i gi i t"# v i s v n i u l l 4 t ng$ (
Cty c VBng <Hng %/ %inh doanh t nh M c p Ki y ch ng nh n Hng %/ %inh doanh
vo ngy15>51>2555
8

Th6o <i u l cty c c-c thnh vi+n th a thu n th&ng ,ua th) 7 gp 2 t ng. (
0. C. ! m i ng i gp 1 t ng$ CQng th6o i u l th) 7 lm Ki-m c c&ng ty %i+m # (
Ch t ch H i ng thnh vi+n$ 0 lm N gi-m c cty. C l % to-n t" ng$ C-c n i dung
%h-c c a <i u l t ng t nh 3u t doanh nghi p 1JJJ$
< u nHm 2552. 7 v i t c-ch l Ch t ch h i ng thnh vi+n * ,uy t nh t"i u
t p H i ng thnh vi+n cty vo ngy 25>51>2552 th&ng ,ua b-o c-o ti ch#nh nHm. %
ho ch Nn chia l i nhu n v % ho ch %inh doanh nHm 2552$ Ki y m i h p * c g i # " !
n t t c c-c thnh vi+n t"ongg cty$
!o b t ng t"ong i u hnh cty v i 7. n+n 0 * %h&ng tham d cu c h p H i "
ng thnh vi+n$ ! b n i c&ng t-c xa n+n * g i i n tho i b-o v ng m t. v ,ua y " $
,uy n cho 7 b Ni u cho m)nh$ Ngy 25>51>2552. 7 v C * ti n hnh cu c h p H i "
ng thnh vi+n v * b Ni u th&ng ,ua b-o c-o ti ch#nh hng nHm c a cty. % ho ch
Nn chia l i nhu n v % ho ch %inh doanh nHm 2552$
Eau cu c h p H i ng thnh vi+n. 0 * g i vHn b n t i c-c thnh vi+n %h-c t"ong " !
cty. N n i % ho ch Nn chia l i nhu n v % ho ch %inh doanh nHm 2552 v a c
th&ng ,ua$ Wuan h gi a 0 v c-c thnh vi+n %h-c t" n+n cHng th ng$ T" c t)nh h)nh )
ny. 7 l i g i n t"i u t p cu c h p H i ng thnh vi+n vo ngy 15>51>2552 v i ! "
m c #ch nh m gi i ,uy t m t s v n N-t sinh t"ong cty. gi y t"i u t p ny 7 %h&ng
g i cho 0. v) cho " ng c g i th) 0 cung %h&ng tham d $ ! !
T i cu c h p c a H i ng thnh vi+n. 7. C. ! * bi u ,uy t th&ng ,ua vi c "
%hai t" 0 "a %h i cty v gi m s v n i u l t ng ng v i N n v n gp c a 0. v
hon t" N n v n ny cho 0$ Wuy t nh ny cng v i 0i+n b n cu c h p H i ng "
thnh vi+n ngy 15>51>2552 * c g i cho 0 v g i l+n VBng <Hng %/ %inh doanh t nh ! !
M$ PhBng <MM! cHn c vo bi+n b n cu c h p 1 thnh vi+n cty c p Ki y ch ng "
nh n Hng %/ thay i v i n i dung l gi m s thnh vi+n t D ng i t" c y xu ng #
cBn 1 ng i. v gi m v n i u l c a cty cBn D t ng$ # (
Nh n c ,uy t nh ny. 0 lm n %i n l+n TBa -n nhn dn thnh N M y+u
c u b-c 2 cu c h p c a H i ng thnh vi+n v) %h&ng h p N-pX %i+n cty v) * %hai t" 0. "
%i n VBng <MM! v) * c p Ki y ch ng nh n Hng %/ thay i cho Cty $
&nh' ch hy gi i (uy t v vi c tr)n?

9

T$%h h& %g 3:
M( ) A1
TPKT*HP1*+5*1,+

Ngy 25 th-ng 15 nHm 2552. C&ng ty t"-ch nhi m h u h n th=p Hong 3ong @m t
doanh nghi p li+n doanh c thnh l p th6o h p ng li+n doanh %/ gi a b+n (i t Nam
l C&ng ty c ph n Hong 7n v b+n n c ngoi l C&ng ty t"-ch nhi m h u h n H c $
3ong c a T"ung Wu c. c t" s t i H N iA %/ h p ng v i H*ng tu 3ogisp66d Co$.
3td$ @H*ng tu n c ngoiA thu+ ch ton b thi t b c a nh m-y c-n th=p t c ng x p
hng M66lung <i 3oan v c ng d hng H i PhBng$ Ngy x p hng t 22 : 2Y th-ng 11 +
nHm 2552$ <i u (Z c a h p ng x-c nh c c tu l 22.R [E!>T bao g m ch\n lt. an
tonX gi i h n c c tu c t#nh d i c u tu cho n %hi hng ho- c nh n t"+n %
ph ng ti n c a b+n thu+ tu v th6o m t t")nh t % ti p li+n t c$ Th6o i u (ZZZ c a
h p ng. 15O ti n c c s c t" t" c cho ch tu. Y5O cBn l i t" t"ong vBng 2
ngy t#nh t %hi tu n H i PhBng$ <i u c a h p ng ghi "L ch tu s ch u chi ph#
v t"-ch nhi m b c x p. ch ng bu c. ch\n lt an ton n %hi -p ng c y+u c u$
Hai b+n cQng tho thu n ti n ph t do gi tu ,u- h n gi6o %\o s l I$555 [E!>ngy
@<i u ZZA$ 0+n thu+ tu cam % t x p hng t"ong vBng 1 ngy v i 2D gi lm vi c li+n #
t c. t#nh c ngy ch nh t ho c ngy l @<i u ZA$ 0+n thu+ tu s b o m vi c '
giao hng di n "a cng m t a i m @<i u (ZZA$ '
Mhi th c hi n h p ng. C&ng ty t"-ch nhi m h u h n th=p Hong 3ong * b c
hng l+n tu t"ong vBng ;ng 1 ngy t +m ngy 22 n +m ngy 24 th-ng 11 nHm
2552$ Nh ng do ph i ch ng bu c. ch\n lt n+n n ngy 2Y th-ng 11 nHm 2552 tu m i
" i c ng x p hng$ Ngy 15 th-ng 11 nHm 2552. tu CSC @ch ph n c %h# l %i n hng #
" iA vo c u 4 t i C ng ch#nh H i PhBng t" hng$ Ngy 51 th-ng 12 nHm 2552 tu (N #
@ch ph n i n v c-c ph %i n c %h# %h-c c ng t"ong R5 c&ng:t6n:n A vo C ng
Cha ( $ Ngy R th-ng 12 nHm 2552 H*ng tu 3ogisp66d Co$ 3td * x-c nh n c
thanh to-n ton b c c tu t C&ng ty t"-ch nhi m h u h n th=p Hong 3ong l
2DR$D55.1D [E! nh ng y+u c u C&ng ty t"-ch nhi m h u h n th=p Hong 3ong ph i
thanh to-n ti p 1R$52Y.I [E! ti n hai ngy ,u- h n x p hng v 1$J2R.DY [E! ti n v t
li u ch ng bu c$
C&ng ty t"-ch nhi m h u h n th=p Hong 3ong %h&ng ch p thu n y+u c u c a
h*ng tu 3ogisp66d Co$ 3td$. vi n d n i u (ZZ v i u c a h p ng gi i th#ch *
nghPa v ch ng bu c. ch\n lt an ton l thu c v ch tu$ Ph n i c-ch gi i th#ch ny.
ngy Y th-ng 12 nHm 2552. h*ng tu 3ogisp66d Co$ 3td$. a R55 c&ng:t6:n ch a ph n
i n v c-c ph %i n c %h# %h-c l+n b*i C ng Cha ( v %h&ng ph-t l nh giao hng
10