You are on page 1of 5

Tct CP XNK & XD VIT NAM

cng ho x hi ch ngha vit nam

CNG TY cp ng si thu tinh


vinaconex

c lp T do Hnh phc
-------- v--------

-- v--

S:

BB/VIGLAFICO-HKL

H Ty, ngy

thng

nm 2007

bin bn
ca hi ng k lut Cty CP ng si thu tinh VINACONEX
----v-----

Hm nay, hi 09h 00 ngy 06/08/2007, ti Cng ty CP ng si thy tinh


VINACONEX Hi ng k lut Cng ty hp xt k lut ng Nguyn Tun Anh Cng nhn li xc - i hin ang cng tc ti Phng Sn xut vi cc thnh phn
sau:
1. ng Trn Cao Bng
2. ng Vng Anh Dng
Ph ch tch Hi ng.
3. ng Nguyn Quc L
4. ng V Thanh Hi
5. ng Phm Huy Vn
ng, th k cuc hp.
6. B Trn Hng Vn

Gim c Cng ty Ch tch Hi ng.


Ph Gim c, Ch tch Cng on Cng ty
Ph Gim c, Ph trch Phng SX U vin.
Ph Gim c U vin.
Trng Phng TCHC U vin thng trc Hi
K ton trng U vin.

ng Nguyn Tun Anh c mi nhng khng c mt ti bui hp.


- Cn c Thng bo s: 113 TB/VGLAFICO-TCHC ngy 30/06/2007 ca Phng
TCHC Cng ty CP ng si thu tinh VINACONEX V/v: T b vic khng c l do
chnh ng ca ng Nguyn Tun Anh.
- Cn c vo Bin bn kim tra lao ng ca on kim tra vic chp hnh k
lut lao ng Cng ty ngy 27/07/2007.
- Cn c Thng bo s: 138 TB/VIGLAFICO-TCHC ngy 28/07/2007 ca Phng
TCHC Cng ty CP ng si thu tinh VINACONEX V/v: T b vic khng c l do
chnh ng ca ng Nguyn Tun Anh.
Ni dung vi phm k lut ca ng Nguyn Tun Anh nh sau:
- Ngy 12/06/2007 ng Nguyn Tun Anh xin ngh php ln 2 nm 2007 theo
giy php s: 15 GP/VIGLAFICO-TCHC ngy 12/06/2007 ng Nguyn Tun Anh
c ngh 03 ngy php ln 2 nm 2007 t ngy 12/06/2007 n ht ngy
14/06/2007. Sau khi ht thi hn ngh php theo quy nh ng Nguyn Tun Anh
t ngh vic khng c l do chnh ng t ngy 15/06/2007 n ht ngy
30/06/2007 (14 ngy).
- Ngy 30/06/2007 Phng TCHC Cng ty CP ng si thu tinh VINACONEX
ra thng bo s: 113 TB/VIGLAFICO-TCHC thng bo V/v: T b vic khng c l
do chnh ng trn cho ng Nguyn Tun Anh, gia nh ng Nguyn Tun Anh
bit v yu cu ng Nguyn Tun Anh sau 07 ngy k t ngy ra thng bo phi
c mt ti Cng ty gii trnh l do vng mt lm vic trong thi gian trn.
- Ngy 02/07/2007 ng Nguyn Tun Anh cng b l ng Nguyn Khc Ton
n Cng ty lm Bn tng trnh l do vng mt v xin c tr li lm vic.

- Ngy 27/07/2007 on kim tra vic chp hnh k lut lao ng Cng ty
qua vic kim tra lao ng pht hin ng Nguyn Tun Anh khng c mt
lm vic t ngy 03/07/2007 n 27/07/2007 khng xin php. on kim tra
tin hnh lp bin bn kim tra lao ng V/v: T b vic khng c l do chnh
ng ca ng Nguyn Tun Anh v ngh Phng TCHC, Phng Sn xut t
chc cuc hp ngh Hi ng k lut Cng ty xt hnh thc k lut theo Ni
quy lao ng, tho c lao ng tp th v B lut lao ng, thng bo cho gia
nh ng Nguyn Tun Anh bit.
- Ngy 28/07/207 Phng TCHC ra Thng bo ln 2 s: 138 TB/VIGLAFICOTCHC V/v: T b vic khng c l do chnh ng ca ng Nguyn Tun Anh v
yu cu ng Nguyn Tun Anh sau 07 ngy k t ngy ra thng bo phi c mt
ti Cng ty Hi ng k lut Cng ty hp ra quyt nh hnh thc k lut theo
quy nh nhng ht thi hn theo thng bo ng Nguyn Tun Anh vn khng c
mt.
Hi ng k lut Cng ty tho lun, xem xt cc hnh vi vi phm ca ng
Nguyn Tun Anh, i chiu vi cc quy nh ca Ni quy lao ng, tho c lao
ng tp th v B lut lao ng a ra kt lun:
1. ng Nguyn Tun Anh trong thi gian lm vic ti Cng ty (vi cng vic
chnh l ph xe nng hng) khng tch cc lm vic, thng xuyn t ngh vic
khng xin php v c li chnh nhc nh nhiu ln nhng vn khng sa cha
gy nh hng n hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty (t thng 06/2007
n nay Cng ty phi thu mt lao ng thi v lm thay cng vic ca ng
Nguyn Tun Anh).
2. T ngy 15/06/2007 n nay (23/08/2007) ng Nguyn Tun Anh t
b vic khng c l do chnh ng. Phng TCHC Cng ty 02 ln gi thng bo
cho ng Nguyn Tun Anh yu cu ng Nguyn Tun Anh c mt ti Cng ty
Hi ng k lut Cng ty hp ra quyt nh hnh thc k lut nhng ng Nguyn
Tun Anh vn khng c mt theo thng bo.
3. ng Nguyn Tun Anh vi phm im c, khon 1, iu 85 B lut lao
ng v im c, mc 11.3, iu 11 Tho c lao ng tp th Cng ty CP ng si
thu tinh VINACONEX li t b vic khng c l do chnh ng. Theo quy nh
ca B lut lao ng, tho c lao ng tp th hnh thc k lut i vi li trn l:
X l k lut sa thi v n phng chm dt hp ng lao ng i vi ng
Nguyn Tun Anh.
Cuc hp kt thc vo hi 11 h 00 cng ngy bin bn ny c c li cho
tt c cc thnh vin Hi ng nghe v thng nht cng k tn di y.
i din bch cng on

cc u vin hi ng

ch tch hi ng

ch tch

Vng Anh Dng

Nguyn Quc
L
V Thanh Hi

Trn Cao
Bng

Phm Huy Vn
Trn Hng Vn

Tct CP XNK & XD VIT NAM

cng ho x hi ch ngha vit nam

CNG TY cp ng si thu tinh


vinaconex

c lp T do Hnh phc
-------- v--------

-- v--

S:

BB/VIGLAFICO-HKL

H Ni, ngy

thng

nm 2008

bin bn
ca hi ng k lut Cty CP ng si thu tinh VINACONEX
----v-----

Hm nay, hi 09h 00 ngy 13/11/2008, ti Cng ty CP ng si thy tinh


VINACONEX Hi ng k lut Cng ty hp xt k lut ng Nguyn Thanh Cng Cng nhn hin ang cng tc ti xng Sn xut vi cc thnh phn sau:
1. ng Trn Cao Bng
Hi ng.
2. ng Vng Anh Dng
3. ng Nguyn Quc L
4. ng V Thanh Hi
5. ng Phm Huy Vn
ng, th k cuc hp.
6. B L Nht L
7. ng on Th Hong
8. ng Trn Vnh Hong
9. ng Bi Hi u

Gim c Cng ty

Ch tch

Ph Gim c, Ch tch Cng on Cng ty


Ph ch
tch Hi ng.
Ph Gim c
U vin.
Ph Gim c
U vin.
Trng Phng TCHC
U vin thng trc Hi
K ton trng U vin.
- Qun c- BT on TN - U vin
- PP Kinh doanh
- U vin
- PP Sn xut
- U vin

ng Nguyn Thanh Cng c mi nhng khng c mt ti bui hp.


- Cn c Thng bo s: 12 TB/VGLAFICO-TCHC ngy 23/10/2008 ca Phng
TCHC Cng ty CP ng si thu tinh VINACONEX V/v: T b vic khng c l do
ca ng Nguyn Thanh Cng.
- Cn c Thng bo s: 13 TB/VIGLAFICO-TCHC ngy 27/10/2008 ca Phng
TCHC Cng ty CP ng si thu tinh VINACONEX V/v: T b vic khng c l do
ca ng Nguyn Thanh Cng.

- Cn c Bin bn hp xng Sn xut ngy 11/11/2008 ca xng Sn xut v/v:


vi phm k lut ca ng ch Nguyn Thanh Cng.
Ni dung vi phm k lut ca ng Nguyn Thanh Cng nh sau:
- Ngy 09/9/2008 ng Nguyn Thanh Cng xin ngh php nm 2008 theo giy
php s: 37 GP/VIGLAFICO-TCHC ngy 10/9/2008 ng Nguyn Thanh Cng c
ngh 06 ngy php nm 2008 t ngy 09/9/2008 n ht ngy 15/9/2008. Sau khi
ht thi hn ngh php theo quy nh ng Nguyn Thanh Cng t ngh vic
khng c l do chnh ng t ngy 16/9/2008 cho n nay.
- Ngy 23/10/2008 Phng TCHC Cng ty CP ng si thu tinh VINACONEX
ra thng bo s: 12 TB/VIGLAFICO-TCHC thng bo V/v: T b vic khng c l
do trn cho ng Nguyn Thanh Cng, gia nh ng Nguyn Thanh Cng bit v
yu cu ng Nguyn Thanh Cng sau 03 ngy k t ngy ra thng bo phi c
mt ti Cng ty gii trnh l do vng mt lm vic trong thi gian trn.
- Ngy 27/10/208 Phng TCHC ra Thng bo ln 2 s: 13 TB/VIGLAFICOTCHC V/v: T b vic khng c l do ca ng Nguyn Thanh Cng v yu cu
ng Nguyn Thanh Cng sau 03 ngy k t ngy ra thng bo phi c mt ti
Cng ty Hi ng k lut Cng ty hp ra quyt nh hnh thc k lut theo
quy nh nhng ht thi hn theo thng bo ng Nguyn Thanh Cng vn khng c
mt.
Hi ng k lut Cng ty tho lun, xem xt cc hnh vi vi phm ca ng
Nguyn Thanh Cng, i chiu vi cc quy nh ca Ni quy lao ng, tho c lao
ng tp th v B lut lao ng a ra kt lun:
1. T ngy 16/9/2008 n nay (13/11/2008) ng Nguyn Thanh Cng t
b vic khng c l do chnh ng. Phng TCHC Cng ty 02 ln gi thng bo
cho ng Nguyn Thanh Cng yu cu ng Nguyn Thanh Cng c mt ti Cng ty
Hi ng k lut Cng ty hp ra quyt nh hnh thc k lut nhng ng
Nguyn Thanh Cng vn khng c mt theo thng bo.
2. ng Nguyn Thanh Cng vi phm im c, khon 1, iu 85 B lut lao
ng v im c, mc 11.3, iu 11 Tho c lao ng tp th Cng ty CP ng si
thu tinh VINACONEX li t b vic khng c l do. Theo quy nh ca B lut
lao ng, tho c lao ng tp th hnh thc k lut i vi li trn l: X l k lut
sa thi v n phng chm dt hp ng lao ng i vi ng Nguyn Thanh
Cng.
Cuc hp kt thc vo hi 11 h 00 cng ngy bin bn ny c c li cho
tt c cc thnh vin Hi ng nghe v thng nht cng k tn di y.
i din bch cng on

cc u vin hi ng

ch tch hi ng

ch tch

Vng Anh Dng

Nguyn Quc
L

Trn Cao
Bng

V Thanh Hi
Phm Huy Vn
L Nht L
on Th
Hong
Trn Vnh
Hong
Bi Hi u