ANALI ZA APLI KACJ I

WZORNI CTWA
PRZEMYSŁOWEGO
Ministerstwo Gospodarki
Departament Rozwoju Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 22 693 42 61
faks: +48 22 693 40 84
e-mail: sekretariatdrg@mg.gov.pl
http://www.mg.gov.pl

Raport przygotowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego,
Zakład Rozwoju Nowego Produktu

Autorzy:
Beata Bochińska – Prezes Zarządu
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Dr Iwona Palczewska – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju w IWP
Anita Putkiewicz – Kierownik Zakładu Rozwoju Nowego Produktu w IWP

Korekta merytoryczna:
Prof. dr hab. Jerzy Ginalski – Ekspert w Zakładzie Rozwoju Nowego Produktu w IWP

projekt grafczny i dtp:
Zdanowicz & Pawrowski
ANEKS – DI AGRAMY Z WYNI KAMI BADAŃ
Ministerst wo Gospodarki
ANALI ZA APLI KACJ I
WZORNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO
W POLSKI CH
PRZEDSI ĘBI ORSTWACH
Warszawa, grudzień 2007
ûû4
Diagram 1 | Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych
dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. N=301 18
Diagram 2 | Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych
dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od branży.
N=301 18
Diagram 3 | Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych
dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od wielkości frmy.
N=301 19
Diagram 4 | Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych
dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w grupie liderów wzornictwa
i wśród pozostałych frm. N=301 19
Diagram 5 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu no-
wych projektów w okresie ostatnich 3 lat. N=301 20
Diagram 6 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu no-
wych projektów w okresie ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=301 20
Diagram 7 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu no-
wych projektów w okresie ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości frmy.
N=301 21
Diagram 8 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu no-
wych projektów w okresie ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa oraz
wśród pozostałych frm. N=301 21
Diagram 9 | Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania
wzornictwa. N=301 22
Diagram 10 | Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania
wzornictwa, w grupie liderów wzornictwa oraz w pozostałych frmach.
N=301 22
Diagram 11 | Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach. N=299 23
Diagram 12 | Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach, w zależności od branży.
N=299 23
Diagram 13 | Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach, w zależności od wielko-
ści frmy. N=299 24
Diagram 14 | Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach, w grupie liderów wzor-
nictwa i wśród pozostałych frm. N=299 24
Spis diagramów
ûû5
Diagram 15 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych
latach. N=298 25
Diagram 16 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych
latach, w zależności od branży. N=298 25
Diagram 17 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych
latach, w zależności od wielkości frmy. N=298 26
Diagram 18 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych
latach, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm. N=298 26
Diagram 19 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku. N=301 27
Diagram 20 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku, w zależności od bran-
ży. N=301 27
Diagram 21 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku, w zależności od wiel-
kości frmy. N=301 28
Diagram 22 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku, w grupie liderów
wzornictwa i wśród pozostałych frm. N=301 28
Diagram 23 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. N=301 29
Diagram 24 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od branży. N=301 29
Diagram 25 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od wielkości frmy. N=301 30
Diagram 26 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozo-
stałych frm. N=301 30
Diagram 27 | Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami. N=300 31
Diagram 28 | Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami, w zależności od branży. N=300 31
Diagram 29 | Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami, w zależności od wielkości frmy. N=300 32
ûûó
Diagram 30 | Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych
frm. N=300 32
Diagram 31 | Planowanie w frmach rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac
nad kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami. N=297 33
Diagram 32 | Planowanie w frmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad
kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami, w zależności od
branży. N=297 33
Diagram 33 | Planowanie w frmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad
kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami, w zależności od
wielkości frmy. N=297 34
Diagram 34 | Planowanie w frmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad
kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych frmach. N=297 34
Diagram 35 | Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo. N=300 35
Diagram 36 | Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależno-
ści od branży. N=300 35
Diagram 37 | Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależno-
ści od wielkości frmy. N=300 36
Diagram 38 | Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=300 36
Diagram 39 | Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych frm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego. N=299 37
Diagram 40 | Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych frm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego, w zależności od branży. N=299 37
Diagram 41 | Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych frm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego, w zależności od wielkości frmy. N=299 38
Diagram 42 | Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych frm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=299 38
ûû7
Diagram 43 | Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa. N=299 39
Diagram 44 | Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od
branży. N=299 39
Diagram 45 | Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od
wielkości frmy. N=299 40
Diagram 46 | Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych frmach. N=299 40
Diagram 47 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy. N=301 41
Diagram 48 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy, w zależności od
branży. N=301 41
Diagram 49 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy, w zależności od wiel-
kości frmy. N=301 42
Diagram 50 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301 42
Diagram 51 | Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych
z wzornictwem. N=151 43
Diagram 52 | Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych
z wzornictwem, w zależności od wielkości frmy. N=151 43
Diagram 53 | Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych
z wzornictwem, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=151 44
Diagram 54 | Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projekta-
mi realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat. N=300 44
Diagram 55 | Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projektami
realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=300 45
Diagram 56 | Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projekta-
mi realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości frmy.
N=300 45
Diagram 57 | Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projek-
tami realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych frmach. N=300 46
Diagram 58 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez
frmę. N=299 46
ûû8
Diagram 59 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez
frmę, w zależności od branży. N=299 47
Diagram 60 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez
frmę, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=299 47
Diagram 61 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach.
N=299 48
Diagram 62 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w za-
leżności od branży. N=299 48
Diagram 63 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w gru-
pie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=299 49
Diagram 64 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach.
N=299 49
Diagram 65 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach,
w zależności od branży. N=299 50
Diagram 66 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach,
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=299 50
Diagram 67 | Ocena opłacalności inwestowania przez frmy z branży we wzornictwo.
N=299 51
Diagram 68 | Ocena opłacalności inwestowania przez frmy z branży we wzornictwo,
w zależności od branży. N=299 51
Diagram 69 | Ocena opłacalności inwestowania przez frmy z branży we wzornictwo,
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=299 52
Diagram 70 | Wpływ wzornictwa na wybrane elementy działalności frmy w okresie ostat-
nich 12 miesięcy. Procent odpowiedzi „w dużym stopniu”. N=301 52
Diagram 71 | Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
N=301 53
Diagram 72 | Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-
kład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 53
Diagram 73 | Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-
kład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 54
Diagram 74 | Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-
kład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa oraz w pozostałych frmach.
N=301 54
ûû9
Diagram 75 | Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
N=301 55
Diagram 76 | Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 55
Diagram 77 | Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 56
Diagram 78 | Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=301 56
Diagram 79 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12
miesięcy. N=301 57
Diagram 80 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12
miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 57
Diagram 81 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12
miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 58
Diagram 82 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12
miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=301 58
Diagram 83 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy.
N=301 59
Diagram 84 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-
kład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 59
Diagram 85 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-
kład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 60
Diagram 86 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-
kład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=301 60
Diagram 87 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. N=301 61
Diagram 88 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 61
Diagram 89 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 62
û1û
Diagram 90 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=301 62
Diagram 91 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. N=301 63
Diagram 92 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 63
Diagram 93 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 64
Diagram 94 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=301 64
Diagram 95 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. N=301 65
Diagram 96 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 65
Diagram 97 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 66
Diagram 98 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 mie-
sięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=301 66
Diagram 99 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.
N=301 67
Diagram 100 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 67
Diagram 101 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 68
Diagram 102 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=301 68
Diagram 103 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.
N=301 69
Diagram 104 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 69
û11
Diagram 105 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 70
Diagram 106 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=301 70
Diagram 107 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
N=301 71
Diagram 108 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 71
Diagram 109 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=301 72
Diagram 110 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa oraz w pozostałych fr-
mach. N=301 72
Diagram 111 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów
frmy. N=299 73
Diagram 112 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów
frmy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=299 73
Diagram 113 | Dobre wzornictwo jako jeden z trzech najważniejszych czynników wpływa-
jących na sprzedaż produktów frm, w zależności od branży. N=299 74
Diagram 114 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów
frmy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości frmy. N=299 74
Diagram 115 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów
frmy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=299 75
Diagram 116 | Rola wzornictwa w wyznaczaniu sukcesu ekonomicznego frmy na tle in-
nych czynników (procent odpowiedzi „kluczowo ważne”). N=301 75
Diagram 117 | Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu do-
brego, spełniającego potrzeby rynku wzoru. N=298 76
Diagram 118 | Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu
dobrego, spełniającego potrzeby rynku wzoru, w zależności od branży.
N=298 76
û12
Diagram 119 | Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu do-
brego, spełniającego potrzeby rynku wzoru, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych frmach. N=298 77
Diagram 120 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w cią-
gu ostatnich 3 lat. N=297 77
Diagram 121 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w cią-
gu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=297 78
Diagram 122 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w cią-
gu ostatnich 3 lat w zależności od wielkości frmy. N=297 78
Diagram 123 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w cią-
gu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=297 79
Diagram 124 | Przyczyny nie korzystania z usług projektantów. N=88 79
Diagram 125 | Sposoby współpracy z zewnętrznymi projektantami. N=101 80
Diagram 126 | Sposoby współpracy frmy z zewnętrznymi projektantami. N=102 80
Diagram 127 | Oczekiwania frmy wobec zewnętrznego projektanta. N=102 81
Diagram 128 | Ogólna ocena wiedzy pracujących dla frmy projektantów zewnętrznych,
dotycząca metod opracowywania produktu o wysokim potencjale rynko-
wym. N=102 81
Diagram 129 | Określanie zakresu obowiązków/odpowiedzialności każdej ze stron: pro-
jektanta zewnętrznego i przedsiębiorstwa. N=102 82
Diagram 130 | Strona określająca zakres obowiązków i odpowiedzialności projektanta
zewnętrznego. N=99 82
Diagram 131 | Występowanie, na różnych etapach prac nad nowym projektem, nieporo-
zumień między projektantem zewnętrznym a osobami odpowiedzialnymi
w frmie za wprowadzanie nowych produktów na rynek. N=102 83
Diagram 132 | Główne powody nieporozumień między projektantem zewnętrznym a oso-
bami odpowiedzialnymi w frmie za wprowadzanie nowych produktów na
rynek. N=27 83
Diagram 133 | Źródła informacji na temat projektantów pracujących dla danej branży.
N=102 84
Diagram 134 | Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych. N=299 84
û13
Diagram 135 | Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych, w zależności od branży. N=299 85
Diagram 136 | Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych, w zależności od wielkości frmy. N=299 85
Diagram 137 | Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych
frm. N=299 86
Diagram 138 | Główne bariery w pozyskiwaniu nowych rozwiązań projektowych. N=299 86
Diagram 139 | Główne bariery we wdrażaniu nowych rozwiązań projektowych i wprowa-
dzaniu ich na rynek. N=299 87
Diagram 140 | Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za
rozwój nowych produktów. N=300 87
Diagram 141 | Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za
rozwój nowych produktów, w zależności od branży. N=300 88
Diagram 142 | Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za
rozwój nowych produktów, w zależności od wielkości frmy. N=300 88
Diagram 143 | Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za
rozwój nowych produktów, w grupie liderów biznesu i w pozostałych fr-
mach. N=300 89
Diagram 144 | Rodzaj komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produk-
tów w frmie. N=117 89
Diagram 145 | Liczna osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za
rozwój nowych produktów. N=116 90
Diagram 146 | Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych
produktów. N=296 90
Diagram 147 | Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych
produktów, w zależności od branży. N=296 91
Diagram 148 | Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych
produktów, w zależności od wielkości frmy. N=296 91
Diagram 149 | Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych
produktów, w grupie liderów biznesu i w pozostałych frmach. N=296 92
Diagram 150 | Wyróżniane i dokumentowane na piśmie etapy typowych prac nad nowym
projektem. N=172 92
û14
Diagram 151 | Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania
założeń projektowych. N=292 93
Diagram 152 | Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania
założeń projektowych, w zależności od branży. N=292 93
Diagram 153 | Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania
założeń projektowych, w zależności od wielkości frmy. N=292 94
Diagram 154 | Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustala-
nia założeń projektowych, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=292 94
Diagram 155 | Osoba podejmująca w frmie ostateczną decyzję o wyborze nowego pro-
jektu/produktu. N=299 95
Diagram 156 | Osoba podejmująca w frmie ostateczną decyzję o wyborze nowego pro-
jektu/produktu, w zależności od wielkości frmy. N=299 95
Diagram 157 | Działania podejmowane przez frmę w celu minimalizacji ryzyka przy pra-
cach nad nowym projektem. N=301 96
Diagram 158 | Etapy prac nad nowym produktem, na których frma bada preferencje kon-
sumentów. N=298 96
Diagram 159 | Źródła wiedzy wykorzystywane przez frmę w celu uzyskania informacji na
temat konsumentów, ich potrzeb i preferencji. N=299 97
Diagram 160 | Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich. N=298 97
Diagram 161 | Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależ-
ności od branży. N=298 98
Diagram 162 | Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależ-
ności od wielkości frmy. N=298 98
Diagram 163 | Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=298 99
Diagram 164 | Ocena wiarygodności i przydatności wyników badań marketingowych.
N=290 99
Diagram 165 | Trudności pojawiające się podczas przeprowadzania procesu rozwoju no-
wego produktu. N=298 100
Diagram 166 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem. N=299 100
û15
Diagram 167 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem, w zależności od branży.
N=299 101
Diagram 168 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem, w zależności od wielkości
frmy. N=299 101
Diagram 169 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem, w grupie liderów wzorni-
ctwa i w pozostałych frmach. N=299 102
Diagram 170 | Liczba przypadków w okresie ostatnich 3 lat, w których prace nad nowym
projektem nie zakończyły się sukcesem. N=91 102
Diagram 171 | Przyczyny niepowodzenia w przypadku ostatniego niedokończonego pro-
jektu. N=89 103
Diagram 172 | Czynniki wpływające na obniżenie skuteczności prac nad nowym projek-
tem. N=300 103
Diagram 173 | Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do
własnych produktów. N=299 104
Diagram 174 | Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do
własnych produktów, w zależności od branży. N=299 104
Diagram 175 | Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do
własnych produktów, w zależności od wielkości frmy. N=299 105
Diagram 176 | Metody stosowane przez polskie przedsiębiorstwa w celu ochrony własno-
ści intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów. N=132 105
Diagram 177 | Ocena skuteczności stosowanych metod ochrony własności intelektualnej.
N=131 106
Diagram 178 | Doświadczenia frmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję.
N=299 106
Diagram 179 | Doświadczenia frmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję, w za-
leżności od branży. N=299 107
Diagram 180 | Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez
nią cudzych wzorów. N=296 107
Diagram 181 | Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez
nią cudzych wzorów, w zależności od branży. N=296 108
û1ó
Diagram 182 | Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez
nią cudzych wzorów, w zależności od wielkości frmy. N=296 108
Diagram 183 | Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez
nią cudzych wzorów, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=296 109
Diagram 184 | Obroty frmy w roku 2006. N=167 109
Diagram 185 | Obroty frmy w roku 2006, w zależności od wielkości frmy. N=167 110
Diagram 186 | Obroty frmy w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=167 110
Diagram 187 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat. N=254 111
Diagram 188 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży.
N=254 111
Diagram 189 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości frmy.
N=254 112
Diagram 190 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych frmach. N=254 112
Diagram 191 | Wydatki frmy na badania i rozwój w roku 2006. N=148 113
Diagram 192 | Wydatki frmy na badania i rozwój w roku 2006, w zależności od wielkości
frmy. N=148 113
Diagram 193 | Wydatki frmy na badania i rozwój w roku 2006, w grupie liderów wzorni-
ctwa i w pozostałych frmach. N=148 114
Diagram 194 | Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat.
N=248 114
Diagram 195 | Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat,
w zależności od branży. N=248 115
Diagram 196 | Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat,
w zależności od wielkości frmy. N=248 115
Diagram 197 | Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat,
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=248 116
Diagram 198 | Wielkość wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006.
N=143 116
Diagram 199 | Wielkość wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w za-
leżności od wielkości frmy. N=143 117
û17
Diagram 200 | Wielkość wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w gru-
pie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=143 117
Diagram 201 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach. N=240 118
Diagram 202 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od
branży. N=240 118
Diagram 203 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od
wielkości frmy. N=240 119
Diagram 204 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych frmach. N=240 119
Diagram 205 | Wydatki na wzornictwo w wydatkach frmy ogółem. N=172 120
Diagram 206 | Udział wydatków na rozwój nowych produktów wzorniczych w kosztach
B+R w roku 2006. N=90 120
Diagram 207 | Branże reprezentowane w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych
frm. 121
Diagram 208 | Wielkość frm reprezentowanych w grupie liderów wzornictwa i wśród po-
zostałych frm. 121
Diagram 209 | Wielkość eksportu mierzona odsetkiem obrotów, w grupie liderów wzorni-
ctwa i wśród pozostałych frm. 122
Diagram 210 | Wzrost wartości eksportu frmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych frmach. 122
Diagram 211 | Wzrost obrotów frmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych frmach. 123
Diagram 212 | Wzrost w ostatnich 3 latach wydatków frmy na badania i rozwój, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. 123
Diagram 213 | Wzrost wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w ostatnich 3 latach,
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. 124
Diagram 214 | Regularne lub stałe zatrudnianie przez frmę zewnętrznego projektanta,
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. 124
Diagram 215 | Zatrudnianie przez frmę własnego, wewnętrznego projektanta, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. 125
Diagram 216 | Postulaty formułowane wobec władz publicznych (np. Ministerstwa Go-
spodarki), mające na celu ułatwienie przedsiębiorstwom wprowadzanie
na rynek nowych projektów wzorniczych. N=297 125
û18
Diagram 1
Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich
12 miesięcy. N=301
Diagram 2
Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich
12 miesięcy, w zależności od branży. N=301
komunikacja i marka
(informatory, opakowania,
grafika, druk, logo)
produkt i wzór przemysłowy
wnętrze i wystawiennictwo
multimedia (strona www,
animacje, prezentacje
multimedialne)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
59%
67%
38%
61%
6
1
%
7
6
%
3
2
%
6
1
%
5
5
%
7
4
%
4
5
%
6
8
%
4
2
%
4
6
%
2
5
%
6
4
%
5
8
%
6
5
%
4
6
%
6
1
%
6
8
% 7
3
%
5
3
% 5
8
%
5
9
%
7
7
%
2
9
%
5
5
%
5
2
%
5
4
%
4
8
%
5
2
%
7
6
%
6
8
%
3
0
%
6
5
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
komunikacja i marka (informatory, opakowania, grafika, druk, logo)
produkt i wzór przemysłowy
wnętrze i wystawiennictwo
multimedia (strona www, animacje, prezentacje multimedialne)
û19
Diagram 3
Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich
12 miesięcy, w zależności od wielkości frmy. N=301
Diagram 4
Wykorzystywanie przez frmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich
12 miesięcy, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm. N=301
0
20
40
60
80
100
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
53% 64% 42% 60% 58% 69% 30% 53% 75% 70% 52% 81%
komunikacja i marka (informatory, opakowania, grafika, druk, logo)
produkt i wzór przemysłowy
wnętrze i wystawiennictwo
multimedia (strona www, animacje, prezentacje multimedialne)
komunikacja i marka (informatory, opakowania, grafika, druk, logo)
produkt i wzór przemysłowy
wnętrze i wystawiennictwo
multimedia (strona www, animacje, prezentacje multimedialne)
0
20
40
60
80
100
liderzy wzornictwa pozostali
84% 89% 52% 73% 55% 64% 36% 59%
û2û
Diagram 5
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat. N=301
Diagram 6
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat, w zależności od branży. N=301
kluczowa
ważna
ograniczona
w ogóle nieważna
trudno powiedzieć
0 10 20 30 40 50 60 70
15%
61%
16%
3%
5%
kluczowa
ważna
ograniczona
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
3
%
5
8
%
2
1
%
5
%
3
%
8
%
6
5
%
1
8
%
3
%
8
%
6
%
5
6
%
3
1
%
6
%
3
%
1
6
%
5
9
%
1
6
%
5
%
5
%
2
5
%
6
0
%
1
0
%
3
%
3
%
2
8
%
5
4
%
1
0
%
3
% 5
% 7
%
7
8
%
7
%
7
%
1
4
%
6
0
%
1
6
%
1
1
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
w ogóle nieważna
trudno powiedzieć
û21
Diagram 7
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat, w zależności od wielkości frmy. N=301
Diagram 8
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w frmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat, w grupie liderów wzornictwa oraz wśród pozostałych frm. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
13% 62% 17% 1% 8% 15% 58% 19% 4% 5% 19% 65% 10% 6% 1% 4% 5%
kluczowa
ważna
ograniczona
w ogóle nieważna
trudno powiedzieć
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
38% 62% 11% 60% 19%
4%
6%
kluczowa
ważna
ograniczona
w ogóle nieważna
trudno powiedzieć
û22
Diagram 9
Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania wzornictwa. N=301
Diagram 10
Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania wzornictwa, w grupie liderów wzor-
nictwa oraz w pozostałych frmach. N=301
0 5 10 15 20 25 30 35
22 %
17%
34%
22%
5%
wzornictwo nie jest czymś, z czego firma korzysta systematycznie
podczas prac nad nowym produktem firma wykorzystuje wzornictwo jako ostatni szlif
podczas prac nad nowym produktem wzornictwo jest nieodzownym, ale nie głównym elementem procesu
stosowanie wzornictwa jest naturalnym narzędziem zarządzania i ma wyraźnie strategiczne
znaczenie dla rozwoju firmy
nie wiem, odmowa odpowiedzi
liderzy wzornictwa pozostali
0
5
10
15
20
25
30
35
40
13% 9% 38% 40% 23% 18% 34% 19% 6%
û23
Diagram 11
Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach. N=299
Diagram 12
Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach, w zależności od branży. N=299
0 5 10 15 20 25 30 35 40
20%
40%
30%
2%
1%
6%
0
10
20
30
40
50
60
1
6
%
4
0
%
4
0
%
5
%
1
8
%
5
3
%
2
3
%
3
%
5
%
1
8
%
3
8
%
2
9
%
1
5
%
3
2
%
3
0
%
2
5
%
5
%
5
%
5
%
2
5
%
3
8
%
3
5
%
3
%
2
8
%
4
1
%
2
3
%
8
%
1
5
%
4
1
% 4
4
%
8
%
4
3
%
2
7
%
3
%
1
9
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û24
Diagram 13
Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach, w zależności od wielkości frmy. N=299
Diagram 14
Ocena roli wzornictwa w frmie w ostatnich latach, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm.
N=299
0
10
20
30
40
50
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
1
8
%
3
9
%
3
0
%
2
%
1
0
%
1
8
%
4
1
%
3
4
%
2
%
2
%
5
%
3
1
%
4
1
%
2
0
%
4
%
2
%
2
%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
47% 40% 13% 16% 40% 33% 2% 1% 8% 2% 1%
û25
Diagram 15
Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych latach. N=298
Diagram 16
Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych latach, w zależności od branży.
N=298
wyraźnie wzrośnie
umiarkowanie wzrośnie
pozostanie na podobnym poziomie
umiarkowanie zmaleje
wyraźnie zmaleje
trudno powiedzieć
5 15 25 35 45 0 10 20 30 40 50
21%
44%
27%
1%
7%
wyraźnie wzrośnie
umiarkowanie wzrośnie
pozostanie na podobnym poziomie
umiarkowanie zmaleje
wyraźnie zmaleje
trudno powiedzieć
0
10
20
30
40
50
60
1
6
%
4
5
%
3
2
%
3
% 5
%
1
5
%
6
0
%
1
8
%
8
%
1
2
%
4
7
%
2
7
%
1
5
%
2
7
%
4
3
%
2
5
%
2
%
2
%
3
0
%
3
8
%
2
5
%
5
%
3
%
3
4
% 3
7
%
2
1
%
8
%
2
6
%
4
8
%
2
2
%
4
%
8
%
3
5
%
4
3
%
3
%
1
1
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û2ó
Diagram 17
Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych latach, w zależności od wielkości
frmy. N=298
Diagram 18
Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w frmie w najbliższych latach, w grupie liderów wzornic-
twa i wśród pozostałych frm. N=298
wyraźnie wzrośnie
umiarkowanie wzrośnie
pozostanie na podobnym poziomie
umiarkowanie zmaleje
wyraźnie zmaleje
trudno powiedzieć
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
19% 42% 30% 1% 8% 18% 46% 27% 2% 7% 33% 43% 16%
2% 2%
4%
liderzy wzornictwa pozostali
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
49% 42% 9% 16% 44% 30% 8% 49% 42% 9% 16% 44% 30%
2%
8%
wyraźnie wzrośnie
umiarkowanie wzrośnie
pozostanie na podobnym poziomie
umiarkowanie zmaleje
wyraźnie zmaleje
trudno powiedzieć
û27
Diagram 19
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku. N=301
Diagram 20
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku, w zależności od branży. N=301
0 5 10 15 20 25 30 35
1-2 projekty
3-5 projektów
6-10 projektów
11-50 projektów
>50 projektów
22%
31%
18%
21%
9%
1-2 projekty
3-5 projektów
6-10 projektów
11-50 projektów
>50 projektów
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2
4
%
5
0
%
1
3
%
1
1
%
3
%
2
8
% 3
0
%
2
3
%
2
0
%
3
1
%
3
3
%
1
4
%
1
7
%
6
%
1
8
%
2
7
%
1
8
%
2
5
%
1
1
%
1
3
%
2
3
%
2
3
%
2
8
%
1
5
%
1
8
%
2
6
%
1
5
%
1
5
%
2
6
%
3
0
%
3
7
%
1
5
%
1
5
%
4
%
1
6
%
2
2
%
2
4
%
3
5
%
3
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û28
Diagram 21
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku, w zależności od wielkości frmy. N=301
Diagram 22
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm. N=301
1-2 projekty
3-5 projektów
6-10 projektów
11-50 projektów
>50 projektów
0
5
10
15
20
25
30
35
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
22% 33% 17% 23% 5% 23% 31% 16% 21% 9% 17% 23% 27% 17% 15%
1-2 projekty
3-5 projektów
6-10 projektów
11-50 projektów
>50 projektów
0
10
20
30
40
50
60
pozostali liderzy wzornictwa
51% 49% 25% 36% 22% 16% 2%
û29
Diagram 23
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
N=301
Diagram 24
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
w zależności od branży. N=301
0 5 10 15 20 25 30 35
wcale
>50 projektów
11-50 projektów
6-10 projektów
3-5 projektów
2 projekty
1 projekt 33%
20%
14%
9%
10%
4%
9%
1 projekt
2 projekty
3-5 projektów
6-10 projektów
11-50 projektów
>50 projektów
wcale
0
10
20
30
40
50
60
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
4
2
%
2
4
%
1
1
%
1
1
%
1
3
%
4
0
%
2
5
%
1
8
%
1
0
%
8
%
4
7
%
1
9
%
6
%
8
%
1
4
%
6
%
2
7
%
1
4
%
2
1
%
9
%
1
6
%
2
%
1
1
%
1
5
%
2
3
%
1
3
%
2
0
%
1
0
% 1
3
%
8
%
2
6
%
1
0
%
1
5
%
8
%
1
8
%
1
5
%
8
%
5
6
%
2
6
%
7
%
4
%
7
%
2
2
%
2
2
%
2
7
%
8
%
8
%
1
4
%
û3û
Diagram 25
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
w zależności od wielkości frmy. N=301
Diagram 26
Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez frmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm. N=301
1 projekt
2 projekty
3-5 projektów
6-10 projektów
11-50 projektów
>50 projektów
wcale
0
5
10
15
20
25
30
35
40
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
30% 23% 16% 9% 9% 2% 12% 40% 14% 15% 8% 10% 5% 8% 23% 29% 10% 12% 14% 8% 6%
1 projekt
2 projekty
3-5 projektów
6-10 projektów
11-50 projektów
>50 projektów
wcale
0
10
20
30
40
50
60
pozostali liderzy wzornictwa
22% 56% 22% 39% 23% 17% 7% 2% 1% 11%
û31
Diagram 27
Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami. N=300
Diagram 28
Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami, w zależno-
ści od branży. N=300
0 10 20 30 40 50 60 70 80
nie
tak 78%
22%
tak nie
0
20
40
60
80
100
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
66% 34% 80% 20% 75% 25% 82% 18% 83% 18% 87% 13% 65% 35% 81% 19%
û32
Diagram 29
Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami, w zależno-
ści od wielkości frmy. N=300
Diagram 30
Prace prowadzone obecnie w frmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami, w grupie
liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm. N=300
tak nie
0
20
40
60
80
100
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
76% 24% 75% 25% 90% 10%
0
20
40
60
80
100
pozostali liderzy wzornictwa
tak nie
89% 11% 76% 24%
û33
Diagram 31
Planowanie w frmach rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym
projektem/nowymi projektami. N=297
Diagram 32
Planowanie w frmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym pro-
jektem/nowymi projektami, w zależności od branży. N=297
0 10 20 30 40 50 60 70 80
nie
tak 79%
21%
82%
0
20
40
60
80
100
74% 74% 26% 26% 71% 71% 29% 29% 78% 78% 22% 22% 74% 74% 26% 26% 18% 18% 87% 87% 13% 13% 89% 89% 11% 11% 81% 81% 19% 19%
tak nie
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û34
Diagram 33
Planowanie w frmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym pro-
jektem/nowymi projektami, w zależności od wielkości frmy. N=297
Diagram 34
Planowanie w frmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym pro-
jektem/nowymi projektami, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=297
0
20
40
60
80
100
78% 78% 22% 22% 78% 78% 22% 22% 85% 85% 15% 15%
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
tak nie
tak nie
0
20
40
60
80
100
liderzy wzornictwa
pozostali
93% 7% 77% 23%
û35
Diagram 35
Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo. N=300
Diagram 36
Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależności od branży. N=300
0 10 20 30 40 50 60 70 80
14%
69%
7%
9%
1
1
%
7
4
%
8
%
8
%
8
%
5
0
%
1
9
%
2
2
%
2
2
%
2
3
%
7
1
%
2
%
5
%
4
%
3
%
2
0
%
6
8
%
1
3
%
1
0
%
1
0
%
7
4
%
7
4
% 8
1
%
5
%
1
1
%
5
%
1
3
%
1
3
%
6
4
%
1
0
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û3ó
Diagram 37
Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależności od wielkości frmy. N=300
Diagram 38
Samoocena pozycji frmy ze względu na stosowane wzornictwo, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=300
0
10
20
30
40
50
60
70
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
15% 68% 8% 9% 13% 69% 8% 9% 14% 71% 4% 12% 15% 68% 8% 9% 13% 69% 8% 9% 14% 71% 4% 12%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
31% 64%
2%
3%
11% 70% 8% 11%
û37
Diagram 39
Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych frm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego. N=299
Diagram 40
Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych frm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego, w zależności od branży. N=299
0 10 20 30 40 50 60 70 80
trudno powiedzieć
raczej na niekorzyść
raczej na korzyść
zdecydowanie na korzyść 19%
65%
5%
11%
3
%
8
2
%
2
0
%
2
4
%
4
1
%
5
7
%
5
8
%
6
2
%
8
2
%
7
3
%
1
9
%
7
0
%
1
1
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
%
7
%
8
%
3
%
3
%
3
%
4
%
5
%
3
2
%
3
2
%
3
0
%
2
3
%
1
3
%
1
5
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û38
Diagram 41
Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych frm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego, w zależności od wielkości frmy. N=299
Diagram 42
Samoocena frmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych frm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego, w grupie liderów wzornictwa i w pozosta-
łych frmach. N=299
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
16% 64%
4%
16% 20% 67% 6% 7% 28% 61% 2% 9%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
80
49% 51% 14% 67% 6% 13%
û39
Diagram 43
Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa. N=299
Diagram 44
Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od branży. N=299
0 10 20 30 40 50 60
17%
60%
6%
1%
16%
raczej przychylny w ogóle nieprzychylny
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
1
%
7
1
%
1
3
%
5
%
1
8
%
5
3
%
1
0
%
2
0
%
2
1
%
5
0
%
3
%
2
7
%
1
4
%
7
1
%
5
%
5
%
3
3
%
5
5
%
1
3
%
2
3
%
5
6
%
2
1
%
7
%
7
4
%
1
1
%
4
%
4
%
1
1
%
5
4
%
1
1
%
3
%
2
2
%
7
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û4û
Diagram 45
Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od wielkości frmy. N=299
Diagram 46
Ocena panującego w frmie klimatu wokół wzornictwa, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
N=299
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19% 57% 11% 1% 12% 17% 59% 5%
2%
17% 16% 69%
2%
13%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
80
38% 58%
4%
14% 61% 7% 2% 16%
û41
Diagram 47
Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy
*)
. N=301
Diagram 48
Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy, w zależności od branży
*)
. N=301
0 10 20 30 40 50 60
52%
49%
14%
31%
8%
0
10
20
30
40
50
60
70
4
2
%
4
7
%
8
%
3
4
%
8
%
5
0
%
5
0
%
2
5
%
4
3
%
5
%
3
9
%
4
7
%
6
%
2
8
%
1
9
%
5
8
%
4
6
%
1
4
%
2
3
%
2
%
6
7
%
6
8
%
2
1
%
3
5
%
8
%
6
2
%
4
9
%
1
0
%
1
8
%
5
%
4
4
%
5
9
%
1
1
%
4
2
%
4
%
4
6
%
3
0
%
1
4
%
3
0
%
1
1
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
´)
Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
û42
Diagram 49
Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy, w zależności od wielkości frmy
*)
. N=301
Diagram 50
Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej frmy, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach
*)
.
N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
42% 45% 11% 34% 7% 55% 49% 11% 25% 8% 65% 60% 27% 39% 10%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
80
71% 69% 27% 46% 48% 46% 11% 29% 9%
´)
Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
û43
Diagram 51
Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych z wzornictwem. N=151
Diagram 52
Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych z wzornictwem, w zależności od
wielkości frmy. N=151
0 5 10 15 20 25 30
18%
30%
15%
10%
27%
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
0
10
20
30
40
50
39% 37% 9% 4% 11% 11% 32% 17% 10% 31% 6% 15% 18% 18% 42%
û44
Diagram 53
Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych z wzornictwem, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych frmach. N=151
Diagram 54
Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat. N=300
liderzy wzornictwa pozostali
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
0
5
10
15
20
25
30
35
14% 21% 21% 10% 35% 20% 32% 13% 10% 25%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
11%
22%
39%
18%
3%
6%
û45
Diagram 55
Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat, w zależności od branży. N=300
Diagram 56
Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat, w zależności od wielkości frmy. N=300
5
%
2
1
%
4
5
%
2
4
%
5
%
1
5
%
2
3
%
3
5
%
2
0
%
8
%
3
%
1
1
%
3
1
%
3
1
%
6
%
1
7
%
1
4
%
2
3
%
4
1
%
3
0
%
2
8
%
4
4
%
8
%
1
5
%
7
%
2
6
%
5
2
%
1
5
%
3
%
2
4
%
4
1
%
1
6
%
5
%
1
1
%
1
8
%
3
%
1
8
%
1
5
%
1
6
%
7
%
2
3
%
0
10
20
30
40
50
60
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
11% 23% 40% 18% 4% 4% 13% 16% 39% 19% 5% 9% 8% 33% 37% 18% 4%
û4ó
Diagram 57
Strategia korzystania przez frmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=300
Diagram 58
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez frmę. N=299
liderzy wzornictwa pozostali
0
5
10
15
20
25
30
35
40
31% 33% 36% 8% 20% 40% 22% 4% 8%
0 10 20 30 40 50 60
17%
59%
14%
4%
7%
û47
Diagram 59
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez frmę, w zależności od branży.
N=299
Diagram 60
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez frmę, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych frmach. N=299
8
%
7
6
%
1
1
%
5
%
1
0
%
6
0
%
1
8
%
1
0
%
3
%
3
%
5
9
%
2
1
%
3
%
1
5
%
3
2
%
5
5
%
7
%
2
%
5
%
3
5
%
4
8
%
8
% 1
0
%
3
1
%
4
9
%
3
%
3
%
7
%
7
0
%
1
5
%
5
%
7
%
5
7
%
1
9
%
1
1
%
8
%
1
5
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
44% 49% 7% 13% 60% 15% 4% 8%
û48
Diagram 61
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach. N=299
Diagram 62
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w zależności od branży. N=299
0 5 10 15 20 25 30 35
29%
36%
27%
1%
1%
6%
pozostaje na
podobnym poziomie
0
10
20
30
40
50
2
6
%
3
4
%
2
0
%
2
3
%
2
1
%
3
5
%
4
1
%
2
1
%
3
8
%
2
6
%
2
8
%
3
8
%
1
9
%
5
0
%
3
7
%
3
%
8
%
2
%
2
%
2
0
%
5
%
3
%
3
%
1
5
%
8
%
3
0
% 3
3
%
1
1
%
2
9
%
3
0
%
4
0
%
3
9
%
3
0
%
3
7
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û49
Diagram 63
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozo-
stałych frmach. N=299
Diagram 64
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach. N=299
0
10
20
30
40
50
60
liderzy wzornictwa pozostali
53% 38% 7% 24% 35% 31% 1% 7% 53% 38% 7%
2%
24% 35% 31% 1%
2%
7%
wyraźnie wzrośnie
umiarkowanie wzrośnie
pozostanie na
podobnym poziomie
umiarkowanie zmaleje
wyraźnie zmaleje
trudno powiedzieć
0 10 20 30 40 50
23%
45%
23%
1%
7%
û5û
Diagram 65
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach, w zależności od branży. N=299
Diagram 66
Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych frmach. N=299
0
10
20
30
40
50
60
1
6
%
5
0
%
1
8
%
1
5
%
1
8
%
4
1
%
3
4
%
2
8
%
3
3
%
2
3
%
8
%
3
%
1
9
%
6
0
%
3
2
%
3
%
8
%
1
6
%
2
%
3
5
%
2
%
3
%
3
%
2
7
%
1
5
%
8
%
4
3
%
5
2
%
7
%
2
7
%
4
6
%
3
3
%
3
6
%
1
9
%
2
2
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
wyraźnie wzrośnie
umiarkowanie wzrośnie
pozostanie na podobnym poziomie
umiarkowanie zmaleje
wyraźnie zmaleje
trudno powiedzieć
0
10
20
30
40
50
60
liderzy wzornictwa pozostali
58% 33% 9% 17% 47% 26% 1% 9% 58% 33% 9% 17% 47% 26% 1% 9%
wyraźnie wzrośnie
umiarkowanie wzrośnie
pozostanie na podobnym poziomie
umiarkowanie zmaleje
wyraźnie zmaleje
trudno powiedzieć
û51
Diagram 67
Ocena opłacalności inwestowania przez frmy z branży we wzornictwo. N=299
Diagram 68
Ocena opłacalności inwestowania przez frmy z branży we wzornictwo, w zależności od branży. N=299
0 10 20 30 40 50 60
33%
53%
4%
2%
7%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
2
8
%
6
3
%
4
0
%
5
0
%
1
5
%
6
5
%
4
3
%
4
6
%
3
%
1
1
%
1
9
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
%
5
0
%
3
8
%
3
0
%
7
0
%
7
%
9
%
3
%
9
%
4
8
%
4
0
%
4
4
%
2
2
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û52
Diagram 69
Ocena opłacalności inwestowania przez frmy z branży we wzornictwo, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych frmach. N=299
Diagram 70
Wpływ wzornictwa na wybrane elementy działalności frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Procent odpo-
wiedzi „w dużym stopniu”. N=301
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
0
10
20
30
40
50
60
liderzy wzornictwa pozostali
58% 40% 2% 29% 55% 8% 58% 40% 2% 29% 55%
5%
3%
8%
19%
40%
15%
36%
32%
43%
40%
32%
49%
29%
28%
47%
24%
27%
49%
23%
34%
51%
31%
14%
13%
25%
39%
22%
27%
46%
24%
20%
0 10 20 30 40 50 60
liderzy wzornictwa pozostali
60%
60%
û53
Diagram 71
Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 72
Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od
branży. N=301
0 5 10 15 20 25 30 35
19%
32%
17%
32%
0
10
20
30
40
50
1
1
%
3
4
%
1
1
%
4
4
%
2
0
%
2
3
%
3
0
%
2
7
%
1
9
%
2
2
%
1
1
%
4
8
%
1
8
%
2
3
%
3
9
%
2
0
%
3
5
%
3
3
%
1
3
%
1
9
%
1
3
%
3
6
%
1
5
%
3
6
%
1
5
%
4
4
%
2
2
%
1
9
%
1
4
%
3
0
%
1
9
%
3
7
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û54
Diagram 73
Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od
wielkości frmy. N=301
Diagram 74
Wpływ wzornictwa na eksport frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów
wzornictwa oraz w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
5
10
15
20
25
30
35
40
17% 28% 22% 33% 16% 34% 14% 36% 31% 37% 15% 17%
liderzy wzornictwa pozostali
0
5
10
15
20
25
30
35
40
40% 31% 13% 16% 15% 32% 18% 34%
û55
Diagram 75
Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 76
Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od branży. N=301
0 10 20 30 40 50 60
36%
54%
8%
2%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3
2
%
6
6
%
3
%
3
8
%
5
0
%
1
0
%
3
%
1
9
%
5
8
%
1
7
%
6
%
4
3
%
5
2
%
5
%
5
0
%
4
8
%
3
%
3
6
%
4
1
%
1
8
%
5
%
2
2
%
6
7
%
4
1
%
5
1
%
3
% 5
%
1
1
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û5ó
Diagram 77
Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od wielkości frmy. N=301
Diagram 78
Wpływ wzornictwa na wizerunek frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
37% 53% 7% 4% 34% 55% 9%
2%
39% 50% 10%
2%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
60% 36% 4% 31% 57% 9% 3%
û57
Diagram 79
Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 80
Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od branży. N=301
0 10 20 30 40 50 60
42%
53%
4%
1%
3
4
%
6
1
%
3
%
3
%
3
8
%
5
5
%
8
%
2
8
%
6
1
%
6
%
6
%
5
0
%
4
6
%
5
%
4
0
%
5
8
%
3
%
5
1
%
4
4
%
3
%
3
%
3
0
%
6
7
%
6
5
%
3
5
%
4
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û58
Diagram 81
Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od wielkości frmy. N=301
Diagram 82
Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
51% 44%
4%
1% 40% 56%
3%
2%
31% 62% 6% 2%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
60% 40% 40% 55%
4%
1%
û59
Diagram 83
Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 84
Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od branży. N=301
0 10 20 30 40 50 60
32%
54%
13%
1%
3
4
%
4
7
%
1
6
%
3
%
3
3
%
5
0
%
1
8
%
1
4
%
5
8
%
1
9
%
8
%
3
9
%
4
8
%
1
4
%
3
5
%
3
%
3
9
%
5
1
%
3
7
%
5
6
%
7
%
2
2
%
8
%
7
0
%
1
0
%
5
5
%
8
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
ûóû
Diagram 85
Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od wielkości frmy. N=301
Diagram 86
Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
32% 55% 11% 2% 31% 55% 13% 1% 31% 52% 14% 2% 2%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
49% 42% 7% 2% 29% 56% 14% 1%
ûó1
Diagram 87
Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 88
Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od branży. N=301
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
28%
47%
19%
6%
1
8
%
5
8
%
1
3
%
3
5
%
4
3
%
2
0
%
3
%
2
2
%
3
9
%
1
4
%
3
4
%
3
6
%
2
1
%
9
%
3
0
%
6
0
%
1
0
%
2
6
%
4
5
%
2
6
%
3
1
%
4
6
%
1
5
%
8
%
2
4
%
5
1
%
2
2
%
3
%
3
%
2
5
%
1
1
%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
ûó2
Diagram 89
Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od wielkości frmy. N=301
Diagram 90
Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
25% 46% 20% 9% 29% 49% 17% 5% 31% 44% 21% 4%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
47% 42% 9% 2% 24% 48% 21% 7%
ûó3
Diagram 91
Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 92
Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od branży. N=301
w pewnym stopniu
w ogóle
0 10 20 30 40 50 60
27%
53%
15%
5%
w ogóle w pewnym stopniu
1
6
%
1
6
%
6
3
%
5
%
5
%
3
1
%
2
1
%
4
4
%
6
%
1
9
%
5
8
%
3
9
%
1
8
%
3
6
%
2
6
%
4
1
%
3
6
%
3
0
%
5
6
%
6
5
%
1
1
%
2
4
%
1
5
%
1
7
%
7
% 8
%
1
3
%
1
0
%
0
10
20
30
40
50
60
70
6
7
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
ûó4
Diagram 93
Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od wielkości frmy. N=301
Diagram 94
Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
w ogóle w pewnym stopniu
0
10
20
30
40
50
60
24% 57% 15% 5% 30% 50% 15% 5% 28% 55% 14% 4%
liderzy wzornictwa
w ogóle w pewnym stopniu
pozostali
0
10
20
30
40
50
60
49 % 44% 5% 23% 55% 16% 5%
2%
ûó5
Diagram 95
Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 96
Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od branży. N=301
w pewnym stopniu
w ogóle
0 10 20 30 40 50 60
34%
52%
12%
2%
2
9
%
6
1
%
1
1
%
w ogóle w pewnym stopniu
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
3
5
%
4
5
%
1
8
%
3
%
2
8
%
5
6
%
1
1
%
6
%
3
9
%
4
6
%
1
6
%
3
5
%
5
8
%
8
%
4
1
%
4
1
%
1
0
%
8
%
3
0
%
5
6
%
1
5
%
3
5
%
5
4
%
1
1
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
ûóó
Diagram 97
Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od wielkości frmy. N=301
Diagram 98
Wpływ wzornictwa na konkurencyjność frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
33% 33% 52% 52% 15% 15% 40% 40% 46% 46% 12% 12% 2% 2% 23% 23% 64% 64% 8% 8% 6% 6%
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
w ogóle w pewnym stopniu
w ogóle w pewnym stopniu
pozostali liderzy wzornictwa
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
51% 51% 38% 38% 9% 9% 2% 2% 31% 31% 54% 54% 13% 13% 2% 2%
ûó7
Diagram 99
Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 100
Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od branży. N=301
0 5 10 15 20 25 30 35 40
w pewnym stopniu
w ogóle
14%
36%
31%
19%
1
3
%
1
3
%
4
2
%
3
2
%
w ogóle w pewnym stopniu
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
1
5
%
2
0
%
4
8
%
1
8
%
1
1
%
2
5
% 2
8
%
3
6
%
1
4
%
3
4
%
3
4
%
1
8
%
1
3
%
4
0
%
2
8
%
2
0
%
2
1
%
2
8
%
2
8
%
2
3
%
1
4
%
4
3
%
2
4
%
1
9
%
1
5
%
6
2
%
1
9
%
4
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
ûó8
Diagram 101
Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od wielkości frmy. N=301
Diagram 102
Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w gru-
pie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
5
10
15
20
25
30
35
40
13% 37% 30% 21% 16% 37% 29% 18% 12% 31% 37% 20%
liderzy wzornictwa pozostali
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20% 24% 40% 16% 13% 38% 29% 20%
ûó9
Diagram 103
Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 104
Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od branży. N=301
0 10 20 30 40 50 60
25%
57%
14%
19%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2
2
%
6
0
%
1
4
%
2
3
%
5
9
%
1
8
%
2
6
%
4
3
%
1
1
%
3
0
%
5
0
%
1
6
%
5
%
2
3
%
6
8
%
1
0
%
2
8
%
5
1
%
1
8
%
2
2
%
6
7
%
7
%
4
%
2
4
%
6
5
%
1
1
%
3
%
2
0
%
5
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û7û
Diagram 105
Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od wielkości frmy. N=301
Diagram 106
Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
30% 50% 16% 4% 24% 60% 14% 3% 17% 67% 14% 2%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
39% 48% 9% 5% 22% 59% 15% 3%
û71
Diagram 107
Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301
Diagram 108
Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od branży. N=301
0 10 20 30 40 50 60 70
27%
61%
11%
1%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2
9
%
5
8
%
1
3
%
2
6
%
5
8
%
1
6
%
2
4
%
5
9
%
3
%
3
5
%
5
4
%
1
2
%
3
0
%
6
8
%
3
%
2
8
%
6
2
%
5
%
2
6
%
5
9
%
1
1
%
4
%
1
6
%
7
3
%
1
1
%
5
%
1
5
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û72
Diagram 109
Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od wielkości frmy. N=301
Diagram 110
Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój frmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w gru-
pie liderów wzornictwa oraz w pozostałych frmach. N=301
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
29% 60% 11% 26% 62% 10% 2% 23% 61% 12%
4%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
80
46% 46% 8% 24% 64% 11% 1%
û73
Diagram 111
Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów frmy. N=299
Diagram 112
Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów frmy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od branży. N=299
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
75%
89%
43%
26%
3%
15%
26%
2%
atrakcyjna cena rynkowa
dobre wzornictwo
dobra dystrybucja
dobra reklama
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
4
2
%
6
6
%
8
4
%
5
0
%
5
7
%
6
5
%
7
4
%
8
5
%
7
4
%
4
1
%
1
5
%
4
%
2
2
%
3
3
%
7
6
%
9
5
%
4
1
%
3
2
%
3
2
%
3
%
1
6
%
5
4
%
3
1
%
5
%
5
%
1
0
%
1
3
%
9
2
%
9
3
%
5
5
%
2
8
%
8
%
1
3
%
2
5
%
3
%
3
%
2
3
%
5
%
9
%
2
1
%
1
8
%
1
8
%
7
0
%
9
3
%
8
8
%
8
9
%
7
7
%
9
1
%
2
8
%
1
1
%
2
1
%
2
9
%
1
5
% 2
0
%
2
1
%
3
%
3
%
3
%
3
8
%
atrakcyjna cena rynkowa
dobra jakość�
dobre wzornictwo
dobra dystrybucja
słaba konkurencja
dobra reklama
przywiązanie konsumentów do marki
coś innego
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û74
Diagram 113
Dobre wzornictwo jako jeden z trzech najważniejszych czynników wpływających na sprzedaż produktów frm,
w zależności od branży. N=299
Diagram 114
Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów frmy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od wielkości frmy. N=299
0
10
20
30
40
50
60
42% 28% 21% 57% 55% 54% 41% 41% 42% 28% 21% 57% 55% 54% 41% 41%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
7
5
%
7
7
%
9
3
%
4
0
%
2
6
%
8
7
%
5
0
%
6
9
%
8
6
%
3
5
%
2
9
%
2
9
%
4
%
4
%
1
0
%
2
5
%
3
%
1
7
%
1
6
%
2
6
%
2
4
%
3
%
3
%
û75
Diagram 115
Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów frmy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=299
Diagram 116
Rola wzornictwa w wyznaczaniu sukcesu ekonomicznego frmy na tle innych czynników (procent odpowiedzi
„kluczowo ważne”). N=301
0
20
40
60
80
100
liderzy wzornictwa pozostali
5
3
%
9
6
%
7
1
%
2
9
%
7
%
9
%
1
6
%
4
%
7
8
% 8
8
%
3
8
%
2
6
%
2
%
1
6
%
2
8
%
1
%
0 10 20 30 40 50 60 70
38%
44%
37%
15%
9%
16%
21%
22%
18%
18%
38%
38%
27%
46%
43%
62%
27%
27%
40%
20%
29%
liderzy wzornictwa pozostali
û7ó
Diagram 117
Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu dobrego, spełniającego potrzeby ryn-
ku wzoru. N=298
Diagram 118
Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu dobrego, spełniającego potrzeby ryn-
ku wzoru, w zależności od branży. N=298
0 5 10 15 20 25
25%
15%
15%
7%
4%
6%
10%
17%
do 10 %
11-15%
16-20%
21-25%
26-30%
31-40%
pow. 40%
0
10
20
30
40
50
4
2
%
1
3
%
1
3
%
1
1
%
3
%
1
8
%
4
3
%
1
3
%
8
%
5
%
8
%
5
%
8
%
5
%
5
%
5
%
5
%
1
5
%
1
3
%
1
3
%
3
5
%
1
2
%
1
2
%
9
%
9
%
3
%
2
1
%
1
4
%
1
8
%
2
3
%
9
%
5
%
5
%
2
6
%
1
1
%
1
5
%
1
5
%
1
0
%
2
0
%
1
5
%
1
1
%
1
1
%
1
1
%
1
1
%
1
8
% 2
1
%
1
6
%
1
6
%
1
6
%
8
%
1
9
%
1
9
%
1
9
%
2
6
%
2
7
%
4
%
4
%
2
2
%
21-25%
26-30%
31-40%
do 10%
11-15%
16-20%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û77
Diagram 119
Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu dobrego, spełniającego potrzeby ryn-
ku wzoru, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=298
Diagram 120
Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w ciągu ostatnich 3 lat. N=297
liderzy wzornictwa pozostali
0
5
10
15
20
25
30
20% 18% 7% 7% 9% 11% 22% 7% 26% 14% 17% 7% 4% 6% 8% 19% 20% 18% 7% 7% 9% 11% 22% 7% 26% 14% 17% 7% 4% 6% 8% 19%
21-25%
26-30%
31-40%
do 10%
11-15%
16-20%
0 10 20 30 40 50 60
zamówienie u profesjonalnego projektanta
zakup licencji
wzór przekazany przez zagranicznego kooperanta
18%
9%
58%
50%
41%
31%
24%
5%
samodzielne oprac. wzoru na podst. tego, co pokazywane jest na
targach /wystawach
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji
konkurencji /rynku zagr.
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji
konkurencji /rynku kraj.
û78
Diagram 121
Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od
branży. N=297
Diagram 122
Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w ciągu ostatnich 3 lat w zależności od
wielkości frmy. N=297
1
6
%
1
1
%
6
3
%
4
2
%
2
1
% 2
6
%
1
1
%
2
8
%
1
0
%
6
3
%
4
8
%
4
3
%
2
5
%
2
5
%
5
%
1
1
%
1
7
%
4
3
%
3
7
%
3
1
%
2
9
%
2
3
%
5
1
%
3
3
%
3
0
%
5
%
2
8
%
3
%
5
6
%
4
9
%
4
1
%
3
6
%
4
4
%
1
0
% 1
5
%
5
9
% 6
4
%
5
9
%
4
1
%
2
6
%
5
% 8
%
5
8
%
5
0
%
4
2
%
3
1
%
1
5
%
1
6
%
1
6
%
6
5
%
5
4
%
3
8
%
2
4
%
1
1
%
8
%
4
%
5
%
5
4
%
5
4
%
6
%
1
4
%
7
%
0
10
20
30
40
50
60
70
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
7
%
1
0
%
5
5
%
5
2
%
3
9
%
2
8
%
1
7
%
9
% 1
5
%
1
0
%
5
4
%
4
3
%
4
1
%
3
2
%
2
4
%
2
%
2
6
%
6
%
7
3
%
4
5
%
3
3
%
3
7
%
4
%
6
3
%
zamówienie u profesjonalnego projektanta
zakup licencji
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku kraj.
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku zagr.
samodzielne oprac. wzoru na podst. tego, co pokazywane jest na targach/wystawach
samodzielne oprac. wzoru na podst. informacji w prasie i wyd. branżowych
wzór przekazany przez zagranicznego kooperanta
inne źródła wzorów
û79
Diagram 123
Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez frmy w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych frmach. N=297
Diagram 124
Przyczyny nie korzystania z usług projektantów
1)
. N=88
1)
Pytanie to zadawano w frmach, które nie zatrudniają własnego projektanta, ani nie korzystają z usług zewnętrznych projek-
tantów. Badani wymieniali dwa główne powody nie korzystania z usług projektanta.
pozostali liderzy wzornictwa
0
10
20
30
40
50
60
18% 58% 58% 53% 51% 42% 11% 18% 11% 58% 48% 39% 27% 20% 4%
zamówienie u profesjonalnego projektanta
zakup licencji
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku kraj.
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku zagr.
samodzielne oprac. wzoru na podst. tego, co pokazywane jest na targach/wystawach
samodzielne oprac. wzoru na podst. informacji w prasie i wyd. branżowych
wzór przekazany przez zagranicznego kooperanta
inne źródła wzorów
0 10 20 30 40 50
42%
13%
35%
14%
7%
16%
8%
31%
û8û
Diagram 125
Sposoby współpracy z zewnętrznymi projektantami. N=101
Diagram 126
Sposoby współpracy frmy z zewnętrznymi projektantami. N=102
0 10 20 30 40 50 60 70 80
65%
29%
12%
4%
0 20 40 60 80 100
87%
6%
6%
1%
û81
Diagram 127
Oczekiwania frmy wobec zewnętrznego projektanta. N=102
Diagram 128
Ogólna ocena wiedzy pracujących dla frmy projektantów zewnętrznych, dotycząca metod opracowywania
produktu o wysokim potencjale rynkowym. N=102
0 10 20 30 40 50 60
41%
56%
3%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
trudno powiedzieć
raczej mała
dosyć duża
bardzo duża 26%
64%
4%
6%
û82
Diagram 129
Określanie zakresu obowiązków/odpowiedzialności każdej ze stron: projektanta zewnętrznego i przedsię-
biorstwa. N=102
Diagram 130
Strona określająca zakres obowiązków i odpowiedzialności projektanta zewnętrznego. N=99
0 10 20 30 40 50
trudno powiedzieć
na ogół nie
czasem tak, czasem nie
tak, zazwyczaj
tak, zawsze
47%
41%
10%
1%
1%
0 10 20 30 40 50 60
trudno powiedzieć
obie strony wspólnie
projektant
firma
38%
8%
53%
1%
û83
Diagram 131
Występowanie, na różnych etapach prac nad nowym projektem, nieporozumień między projektantem ze-
wnętrznym a osobami odpowiedzialnymi w frmie za wprowadzanie nowych produktów na rynek. N=102
Diagram 132
Główne powody nieporozumień między projektantem zewnętrznym a osobami odpowiedzialnymi w frmie za
wprowadzanie nowych produktów na rynek. N=27
nie
trudno powiedzieć
tak
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
38%
52%
8%
0 5 10 15 20 25 30 35
4%
4%
11%
7%
11%
7%
7%
30%
22%
22%
błędy w komunikacji
niejasno określone oczekiwania,
brak danych wyjściowych
główna idea projektu, różne
koncepcje wzorn., ogólny efekt
niewłaściwa interpret. założeń, brak
ścisłych określeń
brak znajomości technologii firmy,
wizja nie zawsze zgodna
cena, finanse
termin realizacji, nieterminowość
niedoprecyzowanie zakresu
obowiązków
błędy w konstrukcji,
nierzetelne wykonanie projektu
inne
û84
Diagram 133
Źródła informacji na temat projektantów pracujących dla danej branży. N=102
Diagram 134
Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych. N=299
0 10 20 30 40 50
41%
z internetu 46%
z wydawnictw
profesjonalnych
28%
z IWP 8%
od znajomych 28%
od konkurencji 17%
15%
nie poszukujemy
takich informacji
10%
41%
46%
28%
8%
28%
17%
15%
10%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
43%
36%
27%
61%
32%
34%
35%
û85
Diagram 135
Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych, w zależno-
ści od branży. N=299
Diagram 136
Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych, w zależno-
ści od wielkości frmy. N=299
0
10
20
30
40
50
60
70
80
5
3
%
5
3
%
3
4
%
3
4
%
2
9
%
2
8
%
3
3
%
4
0
%
4
8
%
4
9
%
4
3
%
2
6
%
2
3
%
3
4
%
3
4
%
3
4
%
3
0
%
5
0
%
3
6
%
3
4
%
4
1
%
3
5
%
3
5
%
3
5
%
3
7
%
4
0
%
3
7
%
3
2
%
3
4
%
4
1
%
3
7
%
3
3
%
3
5
%
5
%
4
3
%
5
1
%
3
0
%
1
9
%
6
8
%
4
8
%
4
1
%
5
9
%
2
6
%
6
1
%
3
2
%
3
3
%
3
0
%
2
5
%
7
3
%
2
6
%
2
0
%
6
0
%
6
9
%
5
8
%
3
2
%
3
2
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
0
10
20
30
40
50
60
70
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
42% 41% 23% 64% 37% 28% 34% 41% 35% 31% 61% 30% 37% 31% 47% 29% 29% 55% 28% 45% 43%
û8ó
Diagram 137
Główne motywy wprowadzania przez frmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych, w grupie
liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm. N=299
Diagram 138
Główne bariery w pozyskiwaniu nowych rozwiązań projektowych. N=299
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
kształtowanie wizerunku firmy jako innowacyjnej, nowoczesnej
kształtowanie wizerunku firmy jako przyjaznej klientowi
chęć uzyskania wyższej ceny za nowy produkt
chęć pozyskania nowej grupy klientów
wyróżnienie się na tle konkurencji
zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami
rozwój firmy
46% 32% 27% 52% 32% 43% 32% 42% 37% 28% 63% 32% 33% 35%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
38%
7%
7%
6%
6%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
3%
9%
27%
wysokie koszty, problemy finansowe
bariery technologiczne, produkcyjne, infrastrukturalne
brak wykwalifiowanych kadr, ludzi z wiedzą o nowych technologiach
konkurencyjność, duża różnorodność towarów na rynku
brak odbiorców, zmniejszający się rynek konsumencki
przepisy prawne, formalności, licencje, certyfikaty
brak profesjonalnych firm projekt., kreatywnych projektantów
braki w dostępności surowców, braki materiałowe, kooperanci
brak pomysłu, koncepcji
czas
brak rozeznania rynku, niestabilny rynek
brak badań naukowych, wymóg prób konstrukcyjnych
niepewność, obawa
konkurencja ze strony importowanych, tanich produktów
jakość produktu
szybki rozwój w tej dziedzinie, konieczność ciągłych zmian
za wysoka cena końcowa produktu
za duże wymagania klientów
inne
nie ma barier
nie wiem, trudno powiedzieć
û87
Diagram 139
Główne bariery we wdrażaniu nowych rozwiązań projektowych i wprowadzaniu ich na rynek. N=299
Diagram 140
Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów. N=300
0 5 10 15 20 25 30 35
30%
11%
10%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
3%
6%
33%
finanse firmy, koszty wprowadzenia na rynek
konkurencja, dużo towarów na rynku, wymagana jakość
brak gwarancji powodzenia, słaby marketing, dystrybucja, zbyt
brak czasu, przesunięcie czasowe związane z projektowaniem
maszyny, sprzęt do prod., możliw. produkcyjne, technologia
cena produktu
biurokracja, formalności, przepisy prawne
niechęć do innowacji, brak wiedzy klienta, niezdecydowany klient
braki kadrowe, brak fachowców, bariery związane z pracownikami
kłopoty materiałowe, surowcowe, kooperanci
brak ochrony nowego wzoru, szybko kopiowane nowe wzory
problemy z pozyskiwaniem funduszy z UE
nowy produkt niezgodny z założeniami projektowymi, niewłaściwy projekt
konieczność ciągłych zmian
brak kontraktacji
brak referencji dla nowego wyrobu
niewłaściwie badany rynek
inne
nie ma barier
nie wiem, trudno powiedzieć
0 10 20 30 40 50 60 70 80
nie
tak
39%
61%
û88
Diagram 141
Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów, w za-
leżności od branży. N=300
Diagram 142
Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów, w za-
leżności od wielkości frmy. N=300
tak nie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
40% 60% 48% 52% 44% 56% 36% 64% 56% 44% 26% 74% 19% 81% 38% 62%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
22% 78% 43% 57% 65% 35%
tak nie
û89
Diagram 143
Obecność w frmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów, w gru-
pie liderów biznesu i w pozostałych frmach. N=300
Diagram 144
Rodzaj komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów w frmie. N=117
tak nie
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
43% 57% 38% 62%
tak nie
0 10 20 30 40 50
31%
41%
7%
4%
1%
4%
6%
6%
û9û
Diagram 145
Liczna osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów. N=116
Diagram 146
Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów. N=296
0 5 10 15 20 25
1 osoba
2 osoby
3-4 osoby
5-10 osób
>10 osób
13%
22%
25%
25%
15%
0 10 20 30 40 50 60
tak
nie
58%
42%
û91
Diagram 147
Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów, w zależności od branży.
N=296
Diagram 148
Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów, w zależności od wielko-
ści frmy. N=296
tak nie
0
10
20
30
40
50
60
70
58% 42% 58% 42% 57% 43% 60% 40% 65% 35% 58% 42% 58% 42% 50% 50%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
tak nie
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
49% 51% 58% 42% 77% 23%
û92
Diagram 149
Istnienie w frmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów, w grupie liderów biznesu
i w pozostałych frmach. N=296
Diagram 150
Wyróżniane i dokumentowane na piśmie etapy typowych prac nad nowym projektem. N=172
tak nie
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
84% 16% 53% 47%
0 20 40 60 80 100
85%
83%
80%
85%
92%
5%
û93
Diagram 151
Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych. N=292
Diagram 152
Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych, w zależ-
ności od branży. N=292
0 10 20 30 40 50 60 70 80
71%
16%
13%
tak nie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
6
1
%
2
6
%
1
3
%
1
8
%
6
8
%
1
5
%
7
9
%
9
%
5
7
%
2
1
%
2
1
%
1
5
%
7
2
%
1
3
%
7
6
%
1
6
%
8
9
%
8
%
4
%
1
7
%
7
1
%
1
1
%
8
%
1
2
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
û94
Diagram 153
Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych, w zależ-
ności od wielkości frmy. N=292
Diagram 154
Istnienie w frmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=292
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
tak nie
62% 24% 14% 74% 14% 12% 80% 6% 14%
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
80
tak nie
77% 18% 5% 69% 16% 15%
û95
Diagram 155
Osoba podejmująca w frmie ostateczną decyzję o wyborze nowego projektu/produktu. N=299
Diagram 156
Osoba podejmująca w frmie ostateczną decyzję o wyborze nowego projektu/produktu, w zależności od
wielkości frmy. N=299
0 10 20 30 40 50 60 70
ktoś inny
kolektywna decyzja
przedstawicieli różnych
działów firmy
dział marketingu
członkowie zarządu
prezes/dyrektor/
właściciel firmy
64%
12%
5%
18%
1%
prezes/dyrektor/właściciel firmy
członkowie zarządu
dział marketingu
kolektywna decyzja przedstawicieli różnych działów firmy
ktoś inny
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
0
10
20
30
40
50
60
70
80
76%
7%
5% 11% 60% 17% 5% 17% 1% 44% 12% 4% 37% 4%
û9ó
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
29%
14%
27%
47%
21%
22%
25%
27%
5%
12%
11%
36%
1%
2%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
38%
19%
14%
10%
9%
9%
9%
2%
21%
Diagram 157
Działania podejmowane przez frmę w celu minimalizacji ryzyka przy pracach nad nowym projektem
2)
.
N=301
Diagram 158
Etapy prac nad nowym produktem, na których frma bada preferencje konsumentów
3)
. N=298
2)
Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci wskazywali trzy najważniejsze działania podejmowane przez frmę
w celu minimalizacji ryzyka.
S)
Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
û97
Diagram 159
Źródła wiedzy wykorzystywane przez frmę w celu uzyskania informacji na temat konsumentów, ich potrzeb
i preferencji. N=299
Diagram 160
Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich. N=298
od handlowców
od dystrybutorów/hurtowników
z obserwacji rynku
za pośrednictwem targów/wystaw
z prowadzonych badań konsumenckich
z informacji zamieszczanych w mediach
z konsultacji z pracownikami firmy/sondaż wewnętrzny
od znajomych, rodziny
z własnych doświadczeń, wiedzy
z innych źródeł
0 10 20 30 40 50 60 70 80
43%
33%
68%
42%
13%
10%
16%
3%
40%
5%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
4%
73%
5%
19%
û98
Diagram 161
Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależności od branży. N=298
Diagram 162
Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależności od wielkości frmy. N=298
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
8
%
8
%
8
%
1
3
%
6
%
7
4
%
2
1
%
2
%
2
% 5
%
8
5
%
3
%
8
%
5
%
6
1
%
8
%
2
6
%
4
%
8
2
%
1
5
%
6
8
%
1
1
%
2
2
%
7
3
%
2
3
%
8
0
%
6
1
%
2
4
%
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
4% 70% 5% 22% 3% 71% 6% 20% 6% 84% 2% 8% 4% 70% 5% 22% 3% 71% 6% 20% 6% 84% 2% 8%
û99
Diagram 163
Stosowane przez frmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w grupie liderów wzornictwa i w pozosta-
łych frmach. N=298
Diagram 164
Ocena wiarygodności i przydatności wyników badań marketingowych. N=290
liderzy wzornictwa pozostali
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2% 87% 11% 4% 70%
6%
20%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
31%
24%
45%
1ûû
Diagram 165
Trudności pojawiające się podczas przeprowadzania procesu rozwoju nowego produktu
4)
. N=298
Diagram 166
Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakoń-
czyły się sukcesem. N=299
4)
Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
25%
39%
14%
11%
13%
4%
16%
25%
8%
16%
6%
6%
3%
6%
7%
6%
3%
1%
6%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 10 20 30 40 50 60 70 80
31%
67%
2%
tak
nie
nie wiem
1û1
Diagram 167
Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakończy-
ły się sukcesem, w zależności od branży. N=299
Diagram 168
Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakończy-
ły się sukcesem, w zależności od wielkości frmy. N=299
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
4
%
8
7
%
2
3
%
7
3
%
5
%
1
7
%
8
3
%
4
2
%
5
6
%
2
%
3
8
%
6
0
%
3
%
4
4
%
5
6
%
3
0
%
6
3
%
7
%
3
5
%
6
2
%
3
%
tak nie nie wiem
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
0
10
20
30
40
50
60
70
80
32% 67% 2% 30% 68% 2% 29% 67% 32% 67% 2% 30% 68% 2% 29% 67%
4%
10-49
pracowników
50-249
pracowników
250+
pracowników
tak
nie
nie wiem
1û2
Diagram 169
Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakończy-
ły się sukcesem, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=299
Diagram 170
Liczba przypadków w okresie ostatnich 3 lat, w których prace nad nowym projektem nie zakończyły się
sukcesem. N=91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
53% 47% 26% 71% 53% 47% 26% 71%
3%
liderzy wzornictwa pozostali
tak nie nie wiem
0 5 10 15 20 25 30
25%
25%
29%
13%
8%
1û3
Diagram 171
Przyczyny niepowodzenia w przypadku ostatniego niedokończonego projektu
5)
. N=89
Diagram 172
Czynniki wpływające na obniżenie skuteczności prac nad nowym projektem. N=300
ô)
Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi. Było to pytanie otwarte, na które
respondenci mogli udzielać swobodnych odpowiedzi.
28%
1%
1%
2%
10%
12%
7%
6%
3%
12%
11%
5%
11%
2%
2%
0 5 10 15 20 25 30
inne
brak surowców
brak pracowników, kadr, zmiana personelu
zbyt nowoczesny
zbyt luksusowy
0 5 10 15 20 25
trudno powiedzieć
coś innego
brak koordynatora procesu po stronie firmy
struktura organizacyjna firmy
projekt nie do końca odpowiadający założeniom rynkowym
projekt nie do końca odpowiadający założeniom budżetowym
projekt nie do końca odpowiadający założeniom technologicznym
konieczne modyfikacje projektu ze względu na doprecyzowanie celu projektu
konieczne modyfikacje projektu ze względu na dodatkowe dane w trakcie prac 22%
23%
14%
14%
13%
7%
1%
2%
12%
1û4
Diagram 173
Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów. N=299
Diagram 174
Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów, w zależności od
branży. N=299
tak nie nie wiem
4
0
%
6
1
%
4
5
%
5
0
%
5
%
5
3
%
4
1
%
6
%
4
6
%
5
2
%
2
%
5
0
%
4
8
%
3
%
3
3
%
6
2
%
5
%
5
2
%
4
8
%
3
8
%
5
4
%
8
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
0 10 20 30 40 50 60
nie wiem
nie
tak
44%
52%
4%
1û5
Diagram 175
Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów, w zależności od
wielkości frmy. N=299
Diagram 176
Metody stosowane przez polskie przedsiębiorstwa w celu ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do
własnych produktów. N=132
0 10 20 30 40 50 60
inne
zarejestrowanie
wzoru przemysłowego
zgłoszenie
znaku towarowego
(nazwy i logo)
ochrona wzoru użytkowego
opatentowanie wynalazku
28%
46%
56%
32%
2%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
tak nie nie wiem
35% 63% 3%
44% 51% 5%
65% 31% 4%
1ûó
Diagram 177
Ocena skuteczności stosowanych metod ochrony własności intelektualnej. N=131
Diagram 178
Doświadczenia frmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję. N=299
0 10 20 30 40 50
nie wiem
nie
tak 36%
44%
20%
0 10 20 30 40 50 60
trudno powiedzieć
mało skuteczne
na ogół skuteczne,
ale nie zawsze
w pełni skuteczne 24%
52%
19%
5%
1û7
Diagram 179
Doświadczenia frmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję, w zależności od branży. N=299
Diagram 180
Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów. N=296
0 10 20 30 40 50 60 70 80
nie wiem
nie
tak 11%
78%
11%
tak nie nie wiem
0
10
20
30
40
50
60
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
2
6
%
5
3
%
2
1
%
4
3
%
4
0
%
1
8
%
3
8
% 4
1
%
2
1
%
4
6
%
4
1
%
1
4
%
3
3
%
6
0
%
8
%
3
6
%
4
1
%
2
3
%
4
1
%
3
7
%
2
2
%
2
4
%
4
1
%
3
5
%
1û8
Diagram 181
Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów, w zależności
od branży. N=296
Diagram 182
Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów, w zależności
od wielkości frmy. N=296
tak nie nie wiem
0
10
20
30
40
50
60
70
80
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
11% 78% 11%
9% 79% 12%
14% 76% 10%
tak nie nie wiem
0
20
40
60
80
100
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
3
%
9
2
%
5
%
8
%
7
8
%
1
5
%
9
%
7
0
%
2
1
%
1
8
%
7
3
%
9
%
1
0
%
8
5
%
5
%
1
6
%
7
0
%
1
4
% 1
9
%
6
7
%
1
5
%
5
%
8
4
%
1
1
%
1û9
Diagram 183
Doświadczenia frmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=296
Diagram 184
Obroty frmy w roku 2006
6)
. N=167
6)
Prezentowane dane pochodzą tylko od frm, które udzieliły informacji na temat obrotów. 44,5% frm odmówiło odpowiedzi
na to pytanie.
0 5 10 15 20 25 30
>50 mln zł
10-50 mln zł
5-10 mln zł
1-5 mln zł
500 tys.-1 mln zł
do 500 tys. zł 16%
10%
29%
16%
23%
7%
tak nie nie wiem
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
18% 71% 11% 10% 79% 11%
11û
Diagram 185
Obroty frmy w roku 2006, w zależności od wielkości frmy. N=167
Diagram 186
Obroty frmy w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach
7)
. N=167
7)
Należy zauważyć, że grupa liderów liczy w tym przypadku zaledwie 26 frm.
do 500 tys. zł
500 tys.-1 mln zł
1-5 mln zł
5-10 mln zł
10-50 mln zł
>50 mln zł
0
5
10
15
20
25
30
35
pozostali liderzy wzornictwa
15% 23% 27% 31% 4% 16% 12% 30% 14% 21% 8%
0
10
20
30
40
50
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
do 500 tys. zł
500 tys.-1 mln zł
1-5 mln zł
5-10 mln zł
10-50 mln zł
>50 mln zł
23% 17% 42% 11% 7% 14% 6% 22% 22% 30% 6% 3% 3% 13% 13% 44% 25%
111
Diagram 187
Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat
8)
. N=254
Diagram 188
Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=254
8)
Prezentowane dane pochodzą tylko od frm, które udzieliły informacji na temat dynamiki obrotów. 23% frm odmówiło od-
powiedzi na to pytanie.
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
70
80
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
5
7
%
3
7
%
7
%
7
6
%
2
4
%
5
9
%
4
1
%
7
8
%
1
7
%
5
%
6
5
%
2
9
%
7
%
6
0
%
3
4
%
6
%
4
2
%
5
8
%
5
2
%
4
8
%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
malały
były mniej więcej takie same
rosły 63%
34%
3%
112
Diagram 189
Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości frmy. N=254
Diagram 190
Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach. N=254
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
76% 22% 2% 61% 36% 3%
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
70
80
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
57% 40% 3% 66% 31% 3%
69% 27% 4%
113
Diagram 191
Wydatki frmy na badania i rozwój w roku 2006
9)
. N=148
Diagram 192
Wydatki frmy na badania i rozwój w roku 2006, w zależności od wielkości frmy. N=148
9)
Prezentowane dane pochodzą tylko od frm, które udzieliły informacji na temat wydatków na badania i rozwój. 51% frm
odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
0
10
20
30
40
50
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
do 10 tys. zł
10-50 tys. zł
50-100 tys. zł
100-500 tys. zł
500 tys.-1 mln zł
>1 mln zł
29% 31% 21% 19% 19% 38% 13% 19% 6% 4% 9% 14% 9% 41% 5% 23%
0 5 10 15 20 25 30 35
>1 mln zł
500 tys.-1 mln zł
100-500 tys. zł
50-100 tys. zł
10-50 tys. zł
do 10 tys. zł
22%
32%
16%
22%
3%
5%
114
Diagram 193
Wydatki frmy na badania i rozwój w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach
10)
.
N=148
Diagram 194
Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat
11)
. N=248
10)
Należy zauważyć, że grupa liderów liczy w tym przypadku zaledwie 29 frm.
11)
Prezentowane dane pochodzą tylko od frm, które udzieliły informacji na temat wydatków na badania i rozwój. 18% frm
odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
0 10 20 30 40 50
malały
były mniej więcej takie same
rosły 46%
50%
4%
do 10 tys. zł
10-50 tys. zł
50-100 tys. zł
100-500 tys. zł
500 tys.-1 mln zł
>1 mln zł
0
5
10
15
20
25
30
35
pozostali liderzy wzornictwa
7% 24% 24% 31% 10% 3% 25% 34% 13% 20% 2% 6%
115
Diagram 195
Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=248
Diagram 196
Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości frmy.
N=248
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
47% 47% 6% 41% 57% 2% 52% 46% 2%
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
3
4
%
5
6
%
9
%
4
7
%
4
7
%
6
%
4
3
%
5
0
%
7
%
5
4
%
4
6
%
4
2
%
5
8
%
4
9
%
4
6
%
6
%
5
0
%
5
0
%
4
4
%
5
2
%
4
%
11ó
Diagram 197
Dynamika wydatków frmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych frmach. N=248
Diagram 198
Wielkość wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006
12)
. N=143
12)
Prezentowane dane pochodzą tylko od frm, które udzieliły informacji na temat wydatków na wzornictwo przemysłowe.
52,5% frm odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
0 5 10 15 20 25 30 35
>1 mln zł
500 tys.-1 mln zł
100-500 tys. zł
50-100 tys. zł
10-50 tys. zł
do 10 tys. zł
35%
27%
19%
13%
3%
3%
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
pozostali liderzy wzornictwa
59% 41% 43% 52% 5%
117
Diagram 199
Wielkość wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w zależności od wielkości frmy.
N=143
Diagram 200
Wielkość wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozo-
stałych frmach
13)
. N=143
13)
Należy zauważyć, że grupa liderów liczy w tym przypadku zaledwie 25 frm.
do 10 tys. zł
10-50 tys. zł
50-100 tys. zł
100-500 tys. zł
500 tys.-1 mln zł
>1 mln zł
0
5
10
15
20
25
30
35
40
pozostali liderzy wzornictwa
20% 24% 32% 20% 4% 38% 28% 16% 12% 3% 3%
0
10
20
30
40
50
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
do 10 tys. zł
10-50 tys. zł
50-100 tys. zł
100-500 tys. zł
500 tys.-1 mln zł
>1 mln zł
48% 25% 20% 7% 28% 35% 17% 14% 7% 4% 23% 15% 19% 27% 5% 15%
118
Diagram 201
Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach
14)
. N=240
14)
Prezentowane dane pochodzą tylko od frm, które udzieliły informacji na temat dynamiki wydatków na wzornictwo prze-
mysłowe. 20% frm odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
Diagram 202
Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od branży. N=240
0 10 20 30 40 50 60
malały
były mniej więcej takie same
rosły 40%
57%
3%
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
70
80
artykuły
sportowe
oświetlenie odzież,
tkaniny,
obuwie
ceramika
i szkło
meble
i wyposażenie
wnętrz
środki
transportu
wyroby
inwestycyjne
AGD i RTV,
komputery
4
0
%
5
3
%
7
%
5
0
%
4
7
%
3
%
3
3
%
6
7
%
4
4
%
5
3
%
3
%
3
7
%
6
0
%
3
%
3
8
%
5
9
%
3
%
4
4
%
5
7
%
3
0
%
6
7
%
3
%
119
Diagram 203
Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od wielkości frmy. N=240
Diagram 204
Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach. N=240
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
63% 37% 35% 61% 4%
rosły były mniej więcej takie same malały
0
10
20
30
40
50
60
70
80
250+ pracowników 50-249 pracowników 10-49 pracowników
35% 64% 1% 40% 56% 4% 48% 48% 4%
12û
Diagram 205
Wydatki na wzornictwo w wydatkach frmy ogółem
15)
. N=172
Diagram 206
Udział wydatków na rozwój nowych produktów wzorniczych w kosztach B+R w roku 2006
16)
. N=90
15)
Prezentowane dane pochodzą tylko od frm, które udzieliły informacji na temat wydatków na wzornictwo przemysłowe w
wydatkach frmy ogółem. 43% frm odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
16)
Dane dla frm, które potwierdziły wliczanie wydatków na rozwój nowych produktów wzorniczych do kosztów B+R.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
>30%
11-30%
5-10%
<5% 40%
27%
20%
13%
0 5 10 15 20 25 30 35
21-30%
11-20%
5-10%
3-4%
1-2% 31%
20%
23%
14%
13%
121
Diagram 207
Branże reprezentowane w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm.
Diagram 208
Wielkość frm reprezentowanych w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm.
0
10
20
30
40
50
pozostali liderzy wzornictwa
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników
31% 44% 25% 39% 45% 16%
0
5
10
15
20
25
30
pozostali liderzy wzornictwa
AGD i RTV, komputery
wyroby inwestycyjne
środki transportu
meble i wyposażenie wnętrz
ceramika i szkło
odzież, tkaniny, obuwie
oświetlenie
artykuły sportowe
7% 4% 4% 20% 24% 29% 4% 7% 14% 15% 13% 14% 11% 10% 10% 13%
122
Diagram 209
Wielkość eksportu mierzona odsetkiem obrotów, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych frm.
Diagram 210
Wzrost wartości eksportu frmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
wzrost wartości eksportu
75% 41%
firma nie eksportuje
eksport poniżej 20%
eksport 20-49%
eksport 50-100%
0
5
10
15
20
25
30
35
pozostali liderzy wzornictwa
18% 32% 24% 27% 35% 32% 16% 17%
123
Diagram 211
Wzrost obrotów frmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych frmach.
Diagram 212
Wzrost w ostatnich 3 latach wydatków frmy na badania i rozwój, w grupie liderów wzornictwa i w pozosta-
łych frmach.
0
10
20
30
40
50
60
pozostali liderzy wzornictwa
wzrost wydatków na B&R
51% 35%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
wzrost obrotów
69% 50%
124
Diagram 213
Wzrost wydatków frmy na wzornictwo przemysłowe w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych frmach.
Diagram 214
Regularne lub stałe zatrudnianie przez frmę zewnętrznego projektanta, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych frmach.
0
20
40
60
80
100
pozostali liderzy wzornictwa
tak nie
27% 73% 11% 89%
0
10
20
30
40
50
60
pozostali liderzy wzornictwa
wzrost wydatków na wzornictwo przemysłowe
53% 28%
125
Diagram 215
Zatrudnianie przez frmę własnego, wewnętrznego projektanta, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
frmach.
Diagram 216
Postulaty formułowane wobec władz publicznych (np. Ministerstwa Gospodarki), mające na celu ułatwienie
przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek nowych projektów wzorniczych
17)
. N=297
17)
Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi. Było to pytanie otwarte, na które
respondenci mogli udzielać swobodnych odpowiedzi.
0 10 20 30 40 50
„nie wiem, trudno powiedzieć”
„nie wymagam zmian, nic”
„inne”
„zewnętrzny organ konsultacyjny”
„obniżenie cen materiałów”
„kształcenie kadr, dofinansowanie szkoleń”
„ułatwienie dostępu do przepisów i pieniędzy UE, ułatwienia w obsłudze patentowej poza krajem”
„organizacja i finansowanie targów, katalogi, promocja polskich firm, konkursy”
„promocja małych i średnich firm”
„ochrona rynku krajowego, ograniczenie importu azjatyckiego i szarej strefy”
„uproszczenie przepisów, ujednolicenie ustaw, zmniejszenie biurokracji”
„ułatwić kontakty z projektantami, dostęp do nowych projektów
„badania, środki badawcze, sympozja, dostęp do nowych technologii”
„lepsza ochrona wzorów”
„dotacje i ulgi na nowe wzory, programy pomocowe, zwrot kosztów”
„obniżyć koszty: działalności gospodarczej, certyfikacji, podatki”
„państwo nie powinno mieszać się do gospodarki, do firm” 3%
5%
14%
3%
4%
2%
11%
4%
1%
9%
2%
3%
0%
0%
2%
2%
48%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
pozostali liderzy wzornictwa
tak nie
69% 31% 46% 54%
notatki
notatki
notatki