You are on page 1of 130

A N A L I Z A A P L I K AC J I

W ZO R N I C T WA
P R Z E MYS ŁOW E G O
Ministerstwo Gospodarki
Departament Rozwoju Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 22 693 42 61
faks: +48 22 693 40 84
e-mail: sekretariatdrg@mg.gov.pl
http://www.mg.gov.pl

Raport przygotowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego,
Zakład Rozwoju Nowego Produktu

Autorzy:
Beata Bochińska – Prezes Zarządu
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Dr Iwona Palczewska – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju w IWP
Anita Putkiewicz – Kierownik Zakładu Rozwoju Nowego Produktu w IWP

Korekta merytoryczna:
Prof. dr hab. Jerzy Ginalski – Ekspert w Zakładzie Rozwoju Nowego Produktu w IWP

projekt graficzny i dtp:
Zdanowicz & Pawrowski
Ministerstwo Gospodarki

A N A L I Z A A PL I K AC J I
W ZO R N I C T WA
P R Z E MYS ŁOW E GO

W P O L SK I C H
PR Z EDS I Ę B I O R S T WAC H

A N EK S – D I AG R A MY Z W Y N I K A M I B A DA Ń

Warszawa, grudzień 2007


00

Spis diagramów

Diagram 1 | Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych


dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. N=301 18

Diagram 2 | Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych


dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od branży.
N=301 18

Diagram 3 | Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych


dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od wielkości firmy.
N=301 19

Diagram 4 | Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych


dziedzinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w grupie liderów wzornictwa
i wśród pozostałych firm. N=301 19

Diagram 5 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu no-


wych projektów w okresie ostatnich 3 lat. N=301 20

Diagram 6 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu no-


wych projektów w okresie ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=301 20

Diagram 7 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu no-


wych projektów w okresie ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości firmy.
N=301 21

Diagram 8 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu no-


wych projektów w okresie ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa oraz
wśród pozostałych firm. N=301 21

Diagram 9 | Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania


wzornictwa. N=301 22

Diagram 10 | Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania


wzornictwa, w grupie liderów wzornictwa oraz w pozostałych firmach.
N=301 22

Diagram 11 | Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach. N=299 23

Diagram 12 | Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach, w zależności od branży.


N=299 23

Diagram 13 | Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach, w zależności od wielko-


ści firmy. N=299 24

Diagram 14 | Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach, w grupie liderów wzor-
nictwa i wśród pozostałych firm. N=299 24
00

Diagram 15 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych


latach. N=298 25

Diagram 16 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych


latach, w zależności od branży. N=298 25

Diagram 17 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych


latach, w zależności od wielkości firmy. N=298 26

Diagram 18 | Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych


latach, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm. N=298 26

Diagram 19 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku. N=301 27

Diagram 20 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku, w zależności od bran-
ży. N=301 27

Diagram 21 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku, w zależności od wiel-
kości firmy. N=301 28

Diagram 22 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od września 2004 roku, w grupie liderów
wzornictwa i wśród pozostałych firm. N=301 28

Diagram 23 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 12 miesięcy. N=301 29

Diagram 24 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od branży. N=301 29

Diagram 25 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zależności od wielkości firmy. N=301 30

Diagram 26 | Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek


w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozo-
stałych firm. N=301 30

Diagram 27 | Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami. N=300 31

Diagram 28 | Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami, w zależności od branży. N=300 31

Diagram 29 | Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami, w zależności od wielkości firmy. N=300 32
00

Diagram 30 | Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projek-
tem/nowymi projektami, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych
firm. N=300 32

Diagram 31 | Planowanie w firmach rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac


nad kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami. N=297 33

Diagram 32 | Planowanie w firmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad


kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami, w zależności od
branży. N=297 33

Diagram 33 | Planowanie w firmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad


kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami, w zależności od
wielkości firmy. N=297 34

Diagram 34 | Planowanie w firmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad


kolejnym własnym nowym projektem/nowymi projektami, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych firmach. N=297 34

Diagram 35 | Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo. N=300 35

Diagram 36 | Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależno-


ści od branży. N=300 35

Diagram 37 | Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależno-


ści od wielkości firmy. N=300 36

Diagram 38 | Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo, w grupie


liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=300 36

Diagram 39 | Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych firm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego. N=299 37

Diagram 40 | Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych firm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego, w zależności od branży. N=299 37

Diagram 41 | Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych firm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego, w zależności od wielkości firmy. N=299 38

Diagram 42 | Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na nie-
korzyść na tle innych firm z tej samej branży w aspekcie wykorzystywania
wzornictwa przemysłowego, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=299 38
00

Diagram 43 | Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa. N=299 39

Diagram 44 | Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od


branży. N=299 39

Diagram 45 | Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od


wielkości firmy. N=299 40

Diagram 46 | Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa, w grupie liderów


wzornictwa i w pozostałych firmach. N=299 40

Diagram 47 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy. N=301 41

Diagram 48 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy, w zależności od


branży. N=301 41

Diagram 49 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy, w zależności od wiel-


kości firmy. N=301 42

Diagram 50 | Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy, w grupie liderów


wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301 42

Diagram 51 | Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych


z wzornictwem. N=151 43

Diagram 52 | Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych


z wzornictwem, w zależności od wielkości firmy. N=151 43

Diagram 53 | Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych


z wzornictwem, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=151 44

Diagram 54 | Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projekta-
mi realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat. N=300 44

Diagram 55 | Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projektami
realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=300 45

Diagram 56 | Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projekta-
mi realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości firmy.
N=300 45

Diagram 57 | Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projek-
tami realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych firmach. N=300 46

Diagram 58 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez


firmę. N=299 46
00

Diagram 59 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez


firmę, w zależności od branży. N=299 47

Diagram 60 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez


firmę, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=299 47

Diagram 61 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach.


N=299 48

Diagram 62 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w za-


leżności od branży. N=299 48

Diagram 63 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w gru-


pie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=299 49

Diagram 64 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach.


N=299 49

Diagram 65 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach,


w zależności od branży. N=299 50

Diagram 66 | Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach,


w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=299 50

Diagram 67 | Ocena opłacalności inwestowania przez firmy z branży we wzornictwo.


N=299 51

Diagram 68 | Ocena opłacalności inwestowania przez firmy z branży we wzornictwo,


w zależności od branży. N=299 51

Diagram 69 | Ocena opłacalności inwestowania przez firmy z branży we wzornictwo,


w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=299 52

Diagram 70 | Wpływ wzornictwa na wybrane elementy działalności firmy w okresie ostat-


nich 12 miesięcy. Procent odpowiedzi „w dużym stopniu”. N=301 52

Diagram 71 | Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.


N=301 53

Diagram 72 | Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-


kład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 53

Diagram 73 | Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-


kład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 54

Diagram 74 | Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-


kład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa oraz w pozostałych firmach.
N=301 54
00

Diagram 75 | Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.


N=301 55

Diagram 76 | Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 55

Diagram 77 | Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 56

Diagram 78 | Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=301 56

Diagram 79 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12


miesięcy. N=301 57

Diagram 80 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12


miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 57

Diagram 81 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12


miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 58

Diagram 82 | Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12


miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=301 58

Diagram 83 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy.


N=301 59

Diagram 84 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-


kład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 59

Diagram 85 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-


kład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 60

Diagram 86 | Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Roz-


kład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=301 60

Diagram 87 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. N=301 61

Diagram 88 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 61

Diagram 89 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 62
010

Diagram 90 | Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=301 62

Diagram 91 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. N=301 63

Diagram 92 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 63

Diagram 93 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 64

Diagram 94 | Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=301 64

Diagram 95 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. N=301 65

Diagram 96 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 65

Diagram 97 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 66

Diagram 98 | Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 mie-


sięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=301 66

Diagram 99 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.


N=301 67

Diagram 100 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 67

Diagram 101 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 68

Diagram 102 | Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=301 68

Diagram 103 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.


N=301 69

Diagram 104 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 69
011

Diagram 105 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 70

Diagram 106 | Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=301 70

Diagram 107 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
N=301 71

Diagram 108 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=301 71

Diagram 109 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=301 72

Diagram 110 | Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa oraz w pozostałych fir-
mach. N=301 72

Diagram 111 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów


firmy. N=299 73

Diagram 112 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów


firmy. Rozkład odpowiedzi w zależności od branży. N=299 73

Diagram 113 | Dobre wzornictwo jako jeden z trzech najważniejszych czynników wpływa-
jących na sprzedaż produktów firm, w zależności od branży. N=299 74

Diagram 114 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów


firmy. Rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy. N=299 74

Diagram 115 | Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów


firmy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=299 75

Diagram 116 | Rola wzornictwa w wyznaczaniu sukcesu ekonomicznego firmy na tle in-
nych czynników (procent odpowiedzi „kluczowo ważne”). N=301 75

Diagram 117 | Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu do-
brego, spełniającego potrzeby rynku wzoru. N=298 76

Diagram 118 | Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu


dobrego, spełniającego potrzeby rynku wzoru, w zależności od branży.
N=298 76
012

Diagram 119 | Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu do-
brego, spełniającego potrzeby rynku wzoru, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych firmach. N=298 77

Diagram 120 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w cią-
gu ostatnich 3 lat. N=297 77

Diagram 121 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w cią-
gu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=297 78

Diagram 122 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w cią-
gu ostatnich 3 lat w zależności od wielkości firmy. N=297 78

Diagram 123 | Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w cią-
gu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=297 79

Diagram 124 | Przyczyny nie korzystania z usług projektantów. N=88 79

Diagram 125 | Sposoby współpracy z zewnętrznymi projektantami. N=101 80

Diagram 126 | Sposoby współpracy firmy z zewnętrznymi projektantami. N=102 80

Diagram 127 | Oczekiwania firmy wobec zewnętrznego projektanta. N=102 81

Diagram 128 | Ogólna ocena wiedzy pracujących dla firmy projektantów zewnętrznych,
dotycząca metod opracowywania produktu o wysokim potencjale rynko-
wym. N=102 81

Diagram 129 | Określanie zakresu obowiązków/odpowiedzialności każdej ze stron: pro-


jektanta zewnętrznego i przedsiębiorstwa. N=102 82

Diagram 130 | Strona określająca zakres obowiązków i odpowiedzialności projektanta


zewnętrznego. N=99 82

Diagram 131 | Występowanie, na różnych etapach prac nad nowym projektem, nieporo-
zumień między projektantem zewnętrznym a osobami odpowiedzialnymi
w firmie za wprowadzanie nowych produktów na rynek. N=102 83

Diagram 132 | Główne powody nieporozumień między projektantem zewnętrznym a oso-


bami odpowiedzialnymi w firmie za wprowadzanie nowych produktów na
rynek. N=27 83

Diagram 133 | Źródła informacji na temat projektantów pracujących dla danej branży.
N=102 84

Diagram 134 | Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych. N=299 84
013

Diagram 135 | Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych, w zależności od branży. N=299 85

Diagram 136 | Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych, w zależności od wielkości firmy. N=299 85

Diagram 137 | Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/
produktów wzorniczych, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych
firm. N=299 86

Diagram 138 | Główne bariery w pozyskiwaniu nowych rozwiązań projektowych. N=299 86

Diagram 139 | Główne bariery we wdrażaniu nowych rozwiązań projektowych i wprowa-


dzaniu ich na rynek. N=299 87

Diagram 140 | Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za


rozwój nowych produktów. N=300 87

Diagram 141 | Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za


rozwój nowych produktów, w zależności od branży. N=300 88

Diagram 142 | Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za


rozwój nowych produktów, w zależności od wielkości firmy. N=300 88

Diagram 143 | Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za


rozwój nowych produktów, w grupie liderów biznesu i w pozostałych fir-
mach. N=300 89

Diagram 144 | Rodzaj komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produk-


tów w firmie. N=117 89

Diagram 145 | Liczna osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za


rozwój nowych produktów. N=116 90

Diagram 146 | Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych


produktów. N=296 90

Diagram 147 | Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych


produktów, w zależności od branży. N=296 91

Diagram 148 | Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych


produktów, w zależności od wielkości firmy. N=296 91

Diagram 149 | Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych


produktów, w grupie liderów biznesu i w pozostałych firmach. N=296 92

Diagram 150 | Wyróżniane i dokumentowane na piśmie etapy typowych prac nad nowym
projektem. N=172 92
014

Diagram 151 | Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania
założeń projektowych. N=292 93

Diagram 152 | Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania
założeń projektowych, w zależności od branży. N=292 93

Diagram 153 | Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania
założeń projektowych, w zależności od wielkości firmy. N=292 94

Diagram 154 | Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustala-
nia założeń projektowych, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=292 94

Diagram 155 | Osoba podejmująca w firmie ostateczną decyzję o wyborze nowego pro-
jektu/produktu. N=299 95

Diagram 156 | Osoba podejmująca w firmie ostateczną decyzję o wyborze nowego pro-
jektu/produktu, w zależności od wielkości firmy. N=299 95

Diagram 157 | Działania podejmowane przez firmę w celu minimalizacji ryzyka przy pra-
cach nad nowym projektem. N=301 96

Diagram 158 | Etapy prac nad nowym produktem, na których firma bada preferencje kon-
sumentów. N=298 96

Diagram 159 | Źródła wiedzy wykorzystywane przez firmę w celu uzyskania informacji na
temat konsumentów, ich potrzeb i preferencji. N=299 97

Diagram 160 | Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich. N=298 97

Diagram 161 | Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależ-
ności od branży. N=298 98

Diagram 162 | Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależ-
ności od wielkości firmy. N=298 98

Diagram 163 | Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=298 99

Diagram 164 | Ocena wiarygodności i przydatności wyników badań marketingowych.


N=290 99

Diagram 165 | Trudności pojawiające się podczas przeprowadzania procesu rozwoju no-
wego produktu. N=298 100

Diagram 166 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem. N=299 100
015

Diagram 167 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem, w zależności od branży.
N=299 101

Diagram 168 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem, w zależności od wielkości
firmy. N=299 101

Diagram 169 | Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad
nowym produktem nie zakończyły się sukcesem, w grupie liderów wzorni-
ctwa i w pozostałych firmach. N=299 102

Diagram 170 | Liczba przypadków w okresie ostatnich 3 lat, w których prace nad nowym
projektem nie zakończyły się sukcesem. N=91 102

Diagram 171 | Przyczyny niepowodzenia w przypadku ostatniego niedokończonego pro-


jektu. N=89 103

Diagram 172 | Czynniki wpływające na obniżenie skuteczności prac nad nowym projek-
tem. N=300 103

Diagram 173 | Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do


własnych produktów. N=299 104

Diagram 174 | Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do


własnych produktów, w zależności od branży. N=299 104

Diagram 175 | Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do


własnych produktów, w zależności od wielkości firmy. N=299 105

Diagram 176 | Metody stosowane przez polskie przedsiębiorstwa w celu ochrony własno-
ści intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów. N=132 105

Diagram 177 | Ocena skuteczności stosowanych metod ochrony własności intelektualnej.


N=131 106

Diagram 178 | Doświadczenia firmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję.


N=299 106

Diagram 179 | Doświadczenia firmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję, w za-
leżności od branży. N=299 107

Diagram 180 | Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez


nią cudzych wzorów. N=296 107

Diagram 181 | Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez


nią cudzych wzorów, w zależności od branży. N=296 108
016

Diagram 182 | Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez


nią cudzych wzorów, w zależności od wielkości firmy. N=296 108

Diagram 183 | Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez


nią cudzych wzorów, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=296 109

Diagram 184 | Obroty firmy w roku 2006. N=167 109

Diagram 185 | Obroty firmy w roku 2006, w zależności od wielkości firmy. N=167 110

Diagram 186 | Obroty firmy w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=167 110

Diagram 187 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat. N=254 111

Diagram 188 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży.


N=254 111

Diagram 189 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości firmy.
N=254 112

Diagram 190 | Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych firmach. N=254 112

Diagram 191 | Wydatki firmy na badania i rozwój w roku 2006. N=148 113

Diagram 192 | Wydatki firmy na badania i rozwój w roku 2006, w zależności od wielkości
firmy. N=148 113

Diagram 193 | Wydatki firmy na badania i rozwój w roku 2006, w grupie liderów wzorni-
ctwa i w pozostałych firmach. N=148 114

Diagram 194 | Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat.
N=248 114

Diagram 195 | Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat,
w zależności od branży. N=248 115

Diagram 196 | Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat,
w zależności od wielkości firmy. N=248 115

Diagram 197 | Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat,
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=248 116

Diagram 198 | Wielkość wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006.


N=143 116

Diagram 199 | Wielkość wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w za-
leżności od wielkości firmy. N=143 117
017

Diagram 200 | Wielkość wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w gru-
pie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=143 117

Diagram 201 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach. N=240 118

Diagram 202 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od


branży. N=240 118

Diagram 203 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od


wielkości firmy. N=240 119

Diagram 204 | Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w grupie liderów


wzornictwa i w pozostałych firmach. N=240 119

Diagram 205 | Wydatki na wzornictwo w wydatkach firmy ogółem. N=172 120

Diagram 206 | Udział wydatków na rozwój nowych produktów wzorniczych w kosztach


B+R w roku 2006. N=90 120

Diagram 207 | Branże reprezentowane w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych


firm. 121

Diagram 208 | Wielkość firm reprezentowanych w grupie liderów wzornictwa i wśród po-
zostałych firm. 121

Diagram 209 | Wielkość eksportu mierzona odsetkiem obrotów, w grupie liderów wzorni-
ctwa i wśród pozostałych firm. 122

Diagram 210 | Wzrost wartości eksportu firmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych firmach. 122

Diagram 211 | Wzrost obrotów firmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych firmach. 123

Diagram 212 | Wzrost w ostatnich 3 latach wydatków firmy na badania i rozwój, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. 123

Diagram 213 | Wzrost wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w ostatnich 3 latach,


w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. 124

Diagram 214 | Regularne lub stałe zatrudnianie przez firmę zewnętrznego projektanta,
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. 124

Diagram 215 | Zatrudnianie przez firmę własnego, wewnętrznego projektanta, w grupie


liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. 125

Diagram 216 | Postulaty formułowane wobec władz publicznych (np. Ministerstwa Go-
spodarki), mające na celu ułatwienie przedsiębiorstwom wprowadzanie
na rynek nowych projektów wzorniczych. N=297 125
018

Diagram 1

Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich


12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60 70 80

komunikacja i marka
(informatory, opakowania, 59%
grafika, druk, logo)

produkt i wzór przemysłowy 67%

wnętrze i wystawiennictwo 38%

multimedia (strona www,


animacje, prezentacje 61%
multimedialne)

Diagram 2

Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich


12 miesięcy, w zależności od branży. N=301

80
73%
68%

68%
68%

77%
76%

76%
65%

65%
74%

64%

70
61%

61%

61%

59%
58%

58%
55%

55%

54%

60
53%

52%

52%
48%
46%

46%
45%

50
42%

40
32%

30%
29%
25%

30

20

10

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

komunikacja i marka (informatory, opakowania, grafika, druk, logo)


produkt i wzór przemysłowy
wnętrze i wystawiennictwo
multimedia (strona www, animacje, prezentacje multimedialne)
019

Diagram 3

Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich


12 miesięcy, w zależności od wielkości firmy. N=301

100

80

60

40

20

53% 64% 42% 60% 58% 69% 30% 53% 75% 70% 52% 81%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

komunikacja i marka (informatory, opakowania, grafika, druk, logo)


produkt i wzór przemysłowy
wnętrze i wystawiennictwo
multimedia (strona www, animacje, prezentacje multimedialne)

Diagram 4

Wykorzystywanie przez firmy profesjonalnego wzornictwa w wybranych dziedzinach w ciągu ostatnich


12 miesięcy, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm. N=301

100

80

60

40

20

84% 89% 52% 73% 55% 64% 36% 59%


0
liderzy wzornictwa pozostali

komunikacja i marka (informatory, opakowania, grafika, druk, logo)


produkt i wzór przemysłowy
wnętrze i wystawiennictwo
multimedia (strona www, animacje, prezentacje multimedialne)
020

Diagram 5

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat. N=301

0 10 20 30 40 50 60 70

kluczowa 15%

ważna 61%

ograniczona 16%

w ogóle nieważna 3%

trudno powiedzieć 5%

Diagram 6

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat, w zależności od branży. N=301

80
78%

70
65%

60%

60%
59%
58%

56%

60
54%

50

40
31%

28%
25%

30
21%

18%

16%

16%

16%

20
14%
13%

11%
10%

10%
8%

8%

7%

7%

7%

10
6%

6%
5%

5%
5%

5%
3%

3%

3%

3%
3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

kluczowa w ogóle nieważna


ważna trudno powiedzieć
ograniczona
021

Diagram 7

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat, w zależności od wielkości firmy. N=301

70

60

50

40

30

20

10

13% 62% 17% 1% 8% 15% 58% 19% 4% 5% 19% 65% 10% 6%


0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

kluczowa w ogóle nieważna


ważna trudno powiedzieć
ograniczona

Diagram 8

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w firmie przy opracowywaniu nowych projektów w okresie ostatnich
3 lat, w grupie liderów wzornictwa oraz wśród pozostałych firm. N=301

80
70
60
50
40
30
20
10
4%� 6%
� 38%� 62% � 11%� 60%� 19%�
0
liderzy wzornictwa pozostali

kluczowa w ogóle nieważna


ważna trudno powiedzieć
ograniczona
022

Diagram 9

Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania wzornictwa. N=301

0 5 10 15 20 25 30 35

22 %

17%

34%

22%

5%

Diagram 10

Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na sposób wykorzystywania wzornictwa, w grupie liderów wzor-


nictwa oraz w pozostałych firmach. N=301

40

35

30

25

20

15

10

5
13% 9% 38% 40% 23% 18% 34% 19% 6%
0
liderzy wzornictwa pozostali

wzornictwo nie jest czymś, z czego firma korzysta systematycznie


podczas prac nad nowym produktem firma wykorzystuje wzornictwo jako ostatni szlif
podczas prac nad nowym produktem wzornictwo jest nieodzownym, ale nie głównym elementem procesu
stosowanie wzornictwa jest naturalnym narzędziem zarządzania i ma wyraźnie strategiczne
znaczenie dla rozwoju firmy
nie wiem, odmowa odpowiedzi
023

Diagram 11

Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach. N=299

0 5 10 15 20 25 30 35 40

20%

40%

30%

2%

1%

6%

Diagram 12

Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach, w zależności od branży. N=299

60
53%

50
44%

43%
41%

41%
40%
40%

38%

38%

40
35%
32%
30%
29%

28%

27%

30
25%

25%
23%

23%

19%
18%

18%

20
16%

15%

15%

10
8%

8%
5%

5%

5%
5%
5%
3%

3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
024

Diagram 13

Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach, w zależności od wielkości firmy. N=299

50

41%
41%
39%

34%
40

31%
30%

30

20%
18%

18%

20
10%

10

5%

4%

2%
2%
2%
2%
2%

0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 14

Ocena roli wzornictwa w firmie w ostatnich latach, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm.
N=299

50

40

30

20

10
47% 40% 13% 16% 40% 33% 2% 1% 8%
0
liderzy wzornictwa pozostali
025

Diagram 15

Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych latach. N=298

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

wyraźnie wzrośnie 21%

umiarkowanie wzrośnie 44%

pozostanie na podobnym poziomie 27%

umiarkowanie zmaleje 1%

wyraźnie zmaleje

trudno powiedzieć 7%

Diagram 16

Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych latach, w zależności od branży.
N=298
60%

60
48%
47%

50
45%

43%

43%
38%

37%

40
35%
34%
32%

30%
27%

27%

30
26%
25%

25%

22%
21%
18%

20
16%

15%
15%

12%

11%
8%

8%
8%

10
5%
5%

4%
3%

3%

3%
2%
2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

wyraźnie wzrośnie umiarkowanie zmaleje


umiarkowanie wzrośnie wyraźnie zmaleje
pozostanie na podobnym poziomie trudno powiedzieć
026

Diagram 17

Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych latach, w zależności od wielkości
firmy. N=298
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5
19% 42% 30% 1% 8% 18% 46% 27% 2% 7% 33% 43% 16% 2% 2% 4%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

wyraźnie wzrośnie umiarkowanie zmaleje


umiarkowanie wzrośnie wyraźnie zmaleje
pozostanie na podobnym poziomie trudno powiedzieć

Diagram 18

Prognozy dotyczące roli wzornictwa przemysłowego w firmie w najbliższych latach, w grupie liderów wzornic­
twa i wśród pozostałych firm. N=298

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5 2%
49% 42% 9% 16% 44% 30% 8%
0
liderzy wzornictwa pozostali

wyraźnie wzrośnie umiarkowanie zmaleje


umiarkowanie wzrośnie wyraźnie zmaleje
pozostanie na podobnym poziomie trudno powiedzieć
027

Diagram 19

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku. N=301

0 5 10 15 20 25 30 35

1-2 projekty 22%

3-5 projektów 31%

6-10 projektów 18%

11-50 projektów 21%

>50 projektów 9%

Diagram 20

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku, w zależności od branży. N=301
50
50%

45
37%

40

35%
33%

35
31%
30%

30%
28%

27%

28%

30
26%

26%
25%

24%
24%

23%

23%
23%

22%

25
20%

18%

18%

18%
17%

20
16%
15%
15%

15%

15%
15%
14%
13%

13%
11%

15
11%

10
6%

4%
3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

1-2 projekty 6-10 projektów >50 projektów


3-5 projektów 11-50 projektów
028

Diagram 21

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku, w zależności od wielkości firmy. N=301

35

30

25

20

15

10

5
� 22% � 33% � 17% � 23% � 5% � 23% � 31% � 16% � 21% � 9% � 17% � 23% � 27% � 17% � 15%
0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

1-2 projekty 11-50 projektów


3-5 projektów >50 projektów
6-10 projektów

Diagram 22

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 3 lat, tzn. od
września 2004 roku, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm. N=301

60

50

40

30

20

10
� � � � 51% � 49% � 25% � 36% � 22% � 16% � 2%
0
liderzy wzornictwa pozostali

1-2 projekty 11-50 projektów


3-5 projektów >50 projektów
6-10 projektów
029

Diagram 23

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
N=301

0 5 10 15 20 25 30 35

1 projekt 33%

2 projekty 20%

3-5 projektów 14%

6-10 projektów 9%

11-50 projektów 10%

>50 projektów 4%

wcale 9%

Diagram 24

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
w zależności od branży. N=301

60
56%
47%

50
42%

40%

40
27%

27%
26%
26%
25%

30
24%

23%

22%
22%
21%

20%
19%
18%

18%
16%

15%
15%

15%

20
14%
14%
14%

13%
13%

13%
11%
11%

11%

10%

10%
10%

9%

8%
8%

8%

8%

8%
8%

8%

7%

7%

10
6%
6%

4%
� 2%

0

AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły


komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
1 projekt 6-10 projektów wcale
2 projekty 11-50 projektów
3-5 projektów >50 projektów
030

Diagram 25

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
w zależności od wielkości firmy. N=301

40

35

30

25

20

15

10

5
�30% �23% �16% � 9%� 9%� 2%� 12% �40%�14%� 15%� 8%� 10%� 5%� 8% �23%� 29%� 10%� 12%� 14%� 8%� 6%
0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

1 projekt 6-10 projektów wcale


2 projekty 11-50 projektów
3-5 projektów >50 projektów

Diagram 26

Liczba nowych projektów/produktów wprowadzonych przez firmę na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm. N=301

60

50

40

30

20

10
�� � � � 22%� 56%� 22% � 39%� 23%� 17%� 7%� 2%� 1%� 11%
0
liderzy wzornictwa pozostali

1 projekt 6-10 projektów wcale


2 projekty 11-50 projektów
3-5 projektów >50 projektów
031

Diagram 27

Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami. N=300

0 10 20 30 40 50 60 70 80

tak 78%

nie 22%

Diagram 28

Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami, w zależno-
ści od branży. N=300

100

80

60

40

20

�66%� 34%� 80%� 20%� 75%� 25%� 82%� 18%� 83%� 18%� 87%� 13%� 65%� 35%� 81% 19%
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
tak nie
032

Diagram 29

Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami, w zależno-
ści od wielkości firmy. N=300

100

80

60

40

20

� 76%� 24% � 75%� 25% � 90%� 10%


0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

tak nie

Diagram 30

Prace prowadzone obecnie w firmie nad jakimś nowym, własnym projektem/nowymi projektami, w grupie
liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm. N=300
100

80

60

40

20

89%� 11% 76%� 24%


0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie
033

Diagram 31

Planowanie w firmach rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym
projektem/nowymi projektami. N=297

0 10 20 30 40 50 60 70 80

tak 79%

nie 21%

Diagram 32

Planowanie w firmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym pro-
jektem/nowymi projektami, w zależności od branży. N=297

100

80

60

40

20

74% 26% 71% 29% 78% 22% 74% 26% 82% 18% 87% 13% 89% 11% 81% 19%
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

tak nie
034

Diagram 33

Planowanie w firmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym pro-
jektem/nowymi projektami, w zależności od wielkości firmy. N=297

100

80

60

40

20

78% 22% 78% 22% 85% 15%


0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

tak nie

Diagram 34

Planowanie w firmie rozpoczęcia w ciągu najbliższych 6 miesięcy prac nad kolejnym własnym nowym pro-
jektem/nowymi projektami, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=297

100

80

60

40

20

93% 7% 77% 23%


0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie
035

Diagram 35

Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo. N=300

0 10 20 30 40 50 60 70 80

14%

69%

7%

9%

Diagram 36

Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależności od branży. N=300


81%
90
74%

74%

74%
71%

80
68%
64%

70
50%

60
50
40
23%
22%

22%
20%

30
19%
13%

13%
13%

11%
11%

10%
10%

20
10%
8%
8%

8%

5%

5%
4%
5%

3%

10
2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
036

Diagram 37

Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo, w zależności od wielkości firmy. N=300

70

60

50

40

30

20

10
15% 68% 8% 9% 13% 69% 8% 9% 14% 71% 4% 12%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 38

Samoocena pozycji firmy ze względu na stosowane wzornictwo, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach. N=300

80

70

60

50

40

30

20

10
31% 64% 2% 3% 11% 70% 8% 11%
0

liderzy wzornictwa pozostali


037

Diagram 39

Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych firm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego. N=299

0 10 20 30 40 50 60 70 80

zdecydowanie na korzyść 19%

raczej na korzyść 65%

raczej na niekorzyść 5%

trudno powiedzieć 11%

Diagram 40

Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych firm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego, w zależności od branży. N=299
82%

82%

90
73%
70%

80
62%

70
58%
57%

60
41%

50
32%

32%

40
30%
24%

23%

30
19%
20%

15%
13%
11%

20
8%
7%

5%
5%

4%
5%
5%

5%

5%

10
3%
3%

3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
038

Diagram 41

Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych firm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego, w zależności od wielkości firmy. N=299

80

70

60

50

40

30

20

10
4%
16% 64% 16% 20% 67% 6% 7% 28% 61% 2% 9%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 42

Samoocena firmy pod względem wyróżniania się na korzyść lub na niekorzyść na tle innych firm z tej samej
branży w aspekcie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego, w grupie liderów wzornictwa i w pozosta-
łych firmach. N=299

80

70

60

50

40

30

20

10
49% 51% 14% 67% 6% 13%
0
liderzy wzornictwa pozostali
039

Diagram 43

Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa. N=299

0 10 20 30 40 50 60

17%

60%

6%

1%

16%

Diagram 44

Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od branży. N=299 74%

80
71%

71%

70
56%
55%

54%

60
53%

50%

50
33%

40
27%

30
23%

22%
21%

21%
20%
18%

14%
13%

20
13%

11%

11%

11%
11%

10%

7%

7%
5%

5%
5%

10
4%
4%
3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

raczej przychylny w ogóle nieprzychylny


040

Diagram 45

Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa, w zależności od wielkości firmy. N=299

80

70

60

50

40

30

20

10
19% 57% 11% 1% 12% 17% 59% 5% 2% 17% 16% 69% 2% 13%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 46

Ocena panującego w firmie klimatu wokół wzornictwa, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
N=299
80

70

60

50

40

30

20

10
4%
38% 58% 14% 61% 7% 2% 16%
0
liderzy wzornictwa pozostali
041

Diagram 47

Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy*). N=301

0 10 20 30 40 50 60

52%

49%

14%

31%

8%

Diagram 48

Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy, w zależności od branży*). N=301


68%
67%

70
62%

59%
58%

60
50%
50%

49%
47%

47%

46%
46%

50
44%
43%

42%
42%

39%

35%

40
34%

30%
30%
28%
25%

30
23%

21%
19%

18%

20
14%
14%

11%
11%
10%
8%

8%
8%

10
6%
5%

5%

4%
2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

*) Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
042

Diagram 49

Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy, w zależności od wielkości firmy*). N=301

70

60

50

40

30

20

10
42% 45% 11% 34% 7% 55% 49% 11% 25% 8% 65% 60% 27% 39% 10%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 50

Miejsce wzornictwa w strukturze organizacyjnej firmy, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach*).
N=301

80

70

60

50

40

30

20

10
71% 69% 27% 46% 48% 46% 11% 29% 9%
0
liderzy wzornictwa pozostali

*) Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
043

Diagram 51

Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych z wzornictwem. N=151


0 5 10 15 20 25 30

18%

30%

15%

10%

27%

Diagram 52

Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych z wzornictwem, w zależności od


wielkości firmy. N=151

50

40

30

20

10

39% 37% 9% 4% 11% 11% 32% 17% 10% 31% 6% 15% 18% 18% 42%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

1 osoba 3 osoby
2 osoby 4 osoby
044

Diagram 53

Liczba osób zatrudnionych w dziale/na stanowiskach pracy związanych z wzornictwem, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych firmach. N=151

35

30

25

20

15

10

5
14% 21% 21% 10% 35% 20% 32% 13% 10% 25%
0
liderzy wzornictwa pozostali

1 osoba 3 osoby
2 osoby 4 osoby

Diagram 54

Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat. N=300

0 5 10 15 20 25 30 35 40

11%

22%

39%

18%

3%

6%
045

Diagram 55

Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat, w zależności od branży. N=300

60

52%
50
45%

44%

41%
41%
40
35%

31%
31%

30%
28%
30

26%

24%
24%

23%
23%
23%
21%

20%

18%

18%
17%

16%
20
16%

15%
15%
15%
15%

14%
11%

11%
8%

8%
10

7%
7%
6%

5%
5%
5%

3%

3%
3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

Diagram 56

Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat, w zależności od wielkości firmy. N=300

40

30

20

10

0 11% 23% 40% 18% 4% 4% 13% 16% 39% 19% 5% 9% 8% 33% 37% 18% 4%

10-49 50-249 250+


pracowników pracowników pracowników
046

Diagram 57

Strategia korzystania przez firmę z wzornictwa przy pracach nad projektami realizowanymi w ciągu ostatnich
3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=300

40

35

30

25

20

15

10

5
31% 33% 36% 8% 20% 40% 22% 4% 8%
0
liderzy wzornictwa pozostali

Diagram 58

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez firmę. N=299

0 10 20 30 40 50 60

17%

59%

14%

4%

7%
047

Diagram 59

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez firmę, w zależności od branży.
N=299
76%

80

70%
70
60%

59%

57%
60

55%

49%
48%
50

40

35%
32%

31%
30
21%

19%
18%

20

15%

15%
15%

11%
11%

10%

10%
10%

8%

8%
8%

7%
10
7%

7%
5%
5%

5%
3%

3%

3%
3%
3%

2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

Diagram 60

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży reprezentowanej przez firmę, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych firmach. N=299

60

50

40

30

20

10
44% 49% 7% 13% 60% 15% 4% 8%
0
liderzy wzornictwa pozostali
048

Diagram 61

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach. N=299

0 5 10 15 20 25 30 35

29%

36%
pozostaje na
27%
podobnym poziomie
1%

1%

6%

Diagram 62

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w zależności od branży. N=299

50
50%

41%

40%

39%

38%
38%

37%
37%

40
35%
34%

33%

30%
30%
30%
29%

28%
26%
26%

30
23%

21%
21%

20%
20%

19%

20
15%

11%
8%
8%

10
5%
3%

3%

3%
2%
2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
049

Diagram 63

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w ostatnich latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozo-
stałych firmach. N=299

60

50

40

30

20

10
53% 38% 7% 2% 24% 35% 31% 1% 2% 7%
0
liderzy wzornictwa pozostali

Diagram 64

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach. N=299

0 10 20 30 40 50

wyraźnie wzrośnie 23%

umiarkowanie wzrośnie 45%


pozostanie na
podobnym poziomie 23%

umiarkowanie zmaleje 1%

wyraźnie zmaleje

trudno powiedzieć 7%
050

Diagram 65

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach, w zależności od branży. N=299

60

52%
60%
50%

46%
50

43%
41%

36%
35%
34%
40

33%
33%
32%

28%
27%

27%
30

23%

22%
19%

19%
18%
18%
16%

16%
15%

15%

20

8%
8%

8%
7%
10
3%

3%
3%

3%
2%
2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

wyraźnie wzrośnie pozostanie na podobnym poziomie wyraźnie zmaleje


umiarkowanie wzrośnie umiarkowanie zmaleje trudno powiedzieć

Diagram 66

Ocena roli wzornictwa przemysłowego w branży w najbliższych latach, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych firmach. N=299

60

50

40

30

20

10
58% 33% 9% 17% 47% 26% 1% 9%
0
liderzy wzornictwa pozostali

wyraźnie wzrośnie pozostanie na podobnym poziomie wyraźnie zmaleje


umiarkowanie wzrośnie umiarkowanie zmaleje trudno powiedzieć
051

Diagram 67

Ocena opłacalności inwestowania przez firmy z branży we wzornictwo. N=299

0 10 20 30 40 50 60

33%

53%

4%

2%

7%

Diagram 68

Ocena opłacalności inwestowania przez firmy z branży we wzornictwo, w zależności od branży. N=299

80
70%
65%

70
63%

60
50%

50%
48%

46%
44%

50
43%
40%

40%

38%

40
30%
28%

30
22%

19%
15%

20
11%
9%

9%

7%

10
5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
5%

3%
3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
052

Diagram 69

Ocena opłacalności inwestowania przez firmy z branży we wzornictwo, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych firmach. N=299

60

50

40

30

20

10 5%
58% 40% 2% 29% 55% 3% 8%
0
liderzy wzornictwa pozostali

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie

Diagram 70

Wpływ wzornictwa na wybrane elementy działalności firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Procent odpo-
wiedzi „w dużym stopniu”. N=301

0 10 20 30 40 50 60

19%
40%
15%
36%
60%
32%
43%
60%
40%
32%
49%
29%
28%
47%
24%
27%
49%
23%
34%
51%
31%
14%
20%
13%
25%
39%
22%
27%
46%
24%

liderzy wzornictwa pozostali


053

Diagram 71

Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 5 10 15 20 25 30 35

19%

32%

17%

32%

Diagram 72

Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od
branży. N=301
48%

50
44%

44%
39%

40 37%
36%
36%
35%
34%

33%
30%

30%

30
27%

23%
23%

22%

22%
20%
20%

19%
19%

19%
19%
18%

20
15%
15%

14%
13%

13%
11%
11%
11%

10

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
054

Diagram 73

Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności od
wielkości firmy. N=301
40

35

30

25

20

15

10

5
17% 28% 22% 33% 16% 34% 14% 36% 31% 37% 15% 17%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 74

Wpływ wzornictwa na eksport firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie liderów
wzornictwa oraz w pozostałych firmach. N=301

40

35

30

25

20

15

10

5
40% 31% 13% 16% 15% 32% 18% 34%
0
liderzy wzornictwa pozostali
055

Diagram 75

Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60

36%

54%

8%

2%

Diagram 76

Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od branży. N=301

80
67%
66%

70
58%

60
52%

51%
50%

50%
48%

50
43%

41%

41%
38%

36%

40
32%

30
22%
19%

18%
17%

20
11%
10%

10
6%

5%

5%

5%
3%

3%
3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
056

Diagram 77

Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od wielkości firmy. N=301
60

50

40

30

20

10

2% 2%
0 37% 53% 7% 4% 34% 55% 9% 39% 50% 10%

10-49 50-249 250+


pracowników pracowników pracowników

Diagram 78

Wpływ wzornictwa na wizerunek firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

60

50

40

30

20

10
60% 36% 4% 31% 57% 9% 3%
0
liderzy wzornictwa pozostali
057

Diagram 79

Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60

42%

53%

4%

1%

Diagram 80

Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi


w zależności od branży. N=301

80
67%

70
65%
61%

61%

58%

60
55%

51%
50%
46%

50
44%
40%
38%

40
35%
34%

30%
28%

30

20
8%

10
6%
6%

5%

4%
3%
3%

3%

3%
3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
058

Diagram 81

Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi


w zależności od wielkości firmy. N=301

70

60

50

40

30

20

10
4% 3%
51% 44% 1% 40% 56% 2% 31% 62% 6% 2%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 82

Wpływ wzornictwa na satysfakcję konsumentów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi


w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

60

50

40

30

20

10
4%
60% 40% 40% 55% 1%
0
liderzy wzornictwa pozostali
059

Diagram 83

Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60

32%

54%

13%

1%

Diagram 84

Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od branży. N=301

80
70%
70
58%

56%

60
55%

51%
50%

48%
47%

50
39%

39%

37%

40
35%
34%

33%

30
22%
19%
18%
16%

20
14%
14%

10%
8%

8%

8%

10
7%
3%
3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
060

Diagram 85

Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od wielkości firmy. N=301

60

50

40

30

20

10

32% 55% 11% 2% 31% 55% 13% 1% 31% 52% 14% 2% 2%


0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 86

Wpływ wzornictwa na wzrost zysków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

60

50

40

30

20

10

49% 42% 7% 2% 29% 56% 14% 1%


0
liderzy wzornictwa pozostali
061

Diagram 87

Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

28%

47%

19%

6%

Diagram 88

Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od branży. N=301

65
60%
58%

60
55
51%
46%

50
45%
43%

45
39%

40
36%
35%

34%

35
31%
30%

30
26%
26%
25%

24%
22%

22%

25
21%
20%
18%

20
15%
14%
13%
11%

15
10%
9%

8%

10
3%

3%

3%

5
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
062

Diagram 89

Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od wielkości firmy. N=301

50

40

30

20

10

25% 46% 20% 9% 29% 49% 17% 5% 31% 44% 21% 4%


0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 90

Wpływ wzornictwa na rozwój nowych rynków w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

50

40

30

20

10

47% 42% 9% 2% 24% 48% 21% 7%


0
liderzy wzornictwa pozostali
063

Diagram 91

Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60

27%

w pewnym stopniu 53%

15%

w ogóle 5%

Diagram 92

Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od branży. N=301

65%
70
63%

58%

67%

56%

60

50
44%

41%
39%
36%

36%

40
31%

30%
26%

30
24%
21%

19%

18%
17%
16%

16%

15%

20
13%

11%
10%
8%

10
7%
6%
5%
5%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

w pewnym stopniu w ogóle


064

Diagram 93

Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od wielkości firmy. N=301

60

50

40

30

20

10

24% 57% 15% 5% 30% 50% 15% 5% 28% 55% 14% 4%


0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

w pewnym stopniu w ogóle

Diagram 94

Wpływ wzornictwa na wzrost udziału w rynku w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

60

50

40

30

20

10

49 % 44% 5% 2% 23% 55% 16% 5%


0
liderzy wzornictwa pozostali

w pewnym stopniu w ogóle


065

Diagram 95

Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60

34%

w pewnym stopniu 52%

12%

w ogóle 2%

Diagram 96

Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od branży. N=301
61%

65
58%
56%

56%

60
54%

55
46%

50
45%

45
41%
41%
39%

40
35%

35%

35%

35
30%
29%

28%

30
25
18%

20
16%

15%
11%

11%

11%

15
10%
8%

8%

10
6%
3%

5
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

w pewnym stopniu w ogóle


066

Diagram 97

Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od wielkości firmy. N=301

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
33% 52% 15% 40% 46% 12% 2% 23% 64% 8% 6%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

w pewnym stopniu w ogóle

Diagram 98

Wpływ wzornictwa na konkurencyjność firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi


w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5 51% 38% 9% 2% 31% 54% 13% 2%


0
liderzy wzornictwa pozostali

w pewnym stopniu w ogóle


067

Diagram 99

Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 5 10 15 20 25 30 35 40

14%

w pewnym stopniu 36%

31%

w ogóle 19%

Diagram 100

Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od branży. N=301

65
60
62%

55
48%

50
43%
42%

45
40%
36%

40
34%
34%
32%

35
28%
28%
28%

28%

30
25%

24%
23%
21%

25
20%
20%

19%
19%
18%
18%

20
15%

15%
14%

14%
13%

13%

13%
11%

15
10
4%

5
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

w pewnym stopniu w ogóle


068

Diagram 101

Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od wielkości firmy. N=301

40

35

30

25

20

15

10

5
13% 37% 30% 21% 16% 37% 29% 18% 12% 31% 37% 20%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 102

Wpływ wzornictwa na wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w gru-
pie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

40

35

30

25

20

15

10

5
20% 24% 40% 16% 13% 38% 29% 20%
0
liderzy wzornictwa pozostali
069

Diagram 103

Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60

25%

57%

14%

19%

Diagram 104

Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od branży. N=301

80
68%

67%

65%
70
60%

59%

60
51%
50%

50
43%

40
30%

28%
26%

30
24%
23%

23%

22%
22%

20%
18%

18%
16%

20
14%

11%
11%

10%

7%

10
5%
5%

4%
3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
070

Diagram 105

Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w zależności
od wielkości firmy. N=301

80

70

60

50
40

30

20

10
30% 50% 16% 4% 24% 60% 14% 3% 17% 67% 14% 2%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 106

Wpływ wzornictwa na wzrost obrotów w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=301

60

50

40

30

20

10
39% 48% 9% 5% 22% 59% 15% 3%
0
liderzy wzornictwa pozostali
071

Diagram 107

Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. N=301

0 10 20 30 40 50 60 70

27%

61%

11%

1%

Diagram 108

Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od branży. N=301

80

73%
68%

70
62%

59%
59%
58%
58%

60
54%

50
35%

40
30%
29%

28%
26%

26%

30
24%

16%
16%

15%

20
13%

12%

11%

11%

10
5%
5%

4%
3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
072

Diagram 109

Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w za-
leżności od wielkości firmy. N=301

80

70

60

50
40

30

20

10
29% 60% 11% 26% 62% 10% 2% 23% 61% 12% 4%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

Diagram 110

Wpływ wzornictwa na ogólny rozwój firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy. Rozkład odpowiedzi w gru-
pie liderów wzornictwa oraz w pozostałych firmach. N=301

80

70

60

50

40

30

20

10
46% 46% 8% 24% 64% 11% 1%
0
liderzy wzornictwa pozostali
073

Diagram 111

Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów firmy. N=299

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

atrakcyjna cena rynkowa 75%


89%
dobre wzornictwo 43%
dobra dystrybucja 26%

3%
dobra reklama 15%

26%

2%

Diagram 112

Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów firmy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od branży. N=299

95%
100
93%
93%

92%
91%

89%
88%

85%

90
84%

77%

76%
80
74%

74%
70%
66%

65%

70
57%

55%

54%

60
50%

50
42%

41%

41%
38%

40
33%

32%

32%
31%
29%

28%
28%

25%

30
23%

22%
21%
21%
21%

20%

18%
18%

16%
15%

20
15%

13%

13%
11%

10%
9%

10
5%

5%

5%
4%

3%
8%

3%

3%
3%

3%
3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

atrakcyjna cena rynkowa słaba konkurencja


dobra jakość� dobra reklama
dobre wzornictwo przywiązanie konsumentów do marki
dobra dystrybucja coś innego
074

Diagram 113

Dobre wzornictwo jako jeden z trzech najważniejszych czynników wpływających na sprzedaż produktów firm,
w zależności od branży. N=299

60

50

40

30

20

10
42% 28% 21% 57% 55% 54% 41% 41%
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

Diagram 114

Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów firmy. Rozkład odpowiedzi
w zależności od wielkości firmy. N=299

100
87%

86%

90
93%
77%
75%

69%

80
70
50%

60
40%

50
35%

29%

29%

40
26%
25%

26%
24%

30
17%

16%

10%

20
4%

4%
3%

3%

3%

10
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników
075

Diagram 115

Najważniejsze czynniki mające największy wpływ na sprzedaż produktów firmy. Rozkład odpowiedzi
w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=299
96%

88%
100

78%
71%

80
53%

60

38%
29%

28%
40

26%

16%
16%

20
9%
7%

4%

2%

1%
0
liderzy wzornictwa pozostali

Diagram 116

Rola wzornictwa w wyznaczaniu sukcesu ekonomicznego firmy na tle innych czynników (procent odpowiedzi
„kluczowo ważne”). N=301

0 10 20 30 40 50 60 70
38%
44%
37%
15%
9%
16%
21%
18%
22%
20%
29%
18%
38%
40%
38%
27%
27%
27%
46%
62%
43%

liderzy wzornictwa pozostali


076

Diagram 117

Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu dobrego, spełniającego potrzeby ryn-
ku wzoru. N=298

0 5 10 15 20 25
do 10 % 25%
11-15% 15%
16-20% 15%
21-25% 7%
26-30% 4%
31-40% 6%

pow. 40% 10%

17%

Diagram 118

Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu dobrego, spełniającego potrzeby ryn-
ku wzoru, w zależności od branży. N=298

50
43%
42%

40
35%

27%

30
26%
26%
23%

22%
21%

21%
20%

19%
19%

19%
18%

18%

18%

20
16%
16%

16%
15%
15%

15%
15%
14%
13%
13%
13%

13%

13%
12%
12%

11%
11%

11%

11%

11%

11%
10%
9%
9%
9%
8%

8%

8%

10
8%
5%
5%

5%
5%

5%

5%

5%
5%
4%
4%
3%

3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

do 10% 21-25%
11-15% 26-30%
16-20% 31-40%
077

Diagram 119

Ocena średniego wzrostu wartości/ceny produktu przy zastosowaniu dobrego, spełniającego potrzeby ryn-
ku wzoru, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=298

30

25

20

15

10

5
20% 18% 7% 7% 9% 11% 22% 7% 26% 14% 17% 7% 4% 6% 8% 19%
0
liderzy wzornictwa pozostali

do 10% 21-25%
11-15% 26-30%
16-20% 31-40%

Diagram 120

Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w ciągu ostatnich 3 lat. N=297

0 10 20 30 40 50 60
zamówienie u profesjonalnego projektanta 18%
zakup licencji 9%
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji 58%
konkurencji /rynku kraj.
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji 50%
konkurencji /rynku zagr.
samodzielne oprac. wzoru na podst. tego, co pokazywane jest na 41%
targach /wystawach
31%
wzór przekazany przez zagranicznego kooperanta 24%
5%
078

Diagram 121

Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od
branży. N=297

65%
64%
70
63%

63%

59%
59%

58%
56%

54%
60

54%
54%
51%

50%
49%
48%

44%
50
43%

43%
42%

42%
41%
41%

38%
37%

36%
40

33%

31%
31%

30%
29%
28%

28%
26%

26%
25%
25%

24%
30
23%
21%

17%
16%

16%
16%
15%

15%
14%

20
11%

11%
11%
11%

10%

10%

8%
8%
7%

10
6%
5%

5%
5%
5%

4%
3%
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

Diagram 122

Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w ciągu ostatnich 3 lat w zależności od
wielkości firmy. N=297

80
63%
55%

70
54%
52%

73%

60
45%
43%

41%
39%

37%

50
33%
32%
28%

40
26%
24%
17%
17%

30
15%

10%
10%

20
9%

6%

4%
2%

10
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

zamówienie u profesjonalnego projektanta


zakup licencji
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku kraj.
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku zagr.
samodzielne oprac. wzoru na podst. tego, co pokazywane jest na targach/wystawach
samodzielne oprac. wzoru na podst. informacji w prasie i wyd. branżowych
wzór przekazany przez zagranicznego kooperanta
inne źródła wzorów
079

Diagram 123

Sposoby pozyskiwania nowych wzorów wykorzystywane przez firmy w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów
wzornictwa i w pozostałych firmach. N=297

60

50

40

30

20

10

18% 58% 58% 53% 51% 42% 11% 18% 11% 58% 48% 39% 27% 20% 4%
0
liderzy wzornictwa pozostali

zamówienie u profesjonalnego projektanta


zakup licencji
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku kraj.
samodzielne oprac. wzoru na podst. obserwacji konkurencji/rynku zagr.
samodzielne oprac. wzoru na podst. tego, co pokazywane jest na targach/wystawach
samodzielne oprac. wzoru na podst. informacji w prasie i wyd. branżowych
wzór przekazany przez zagranicznego kooperanta
inne źródła wzorów

Diagram 124

Przyczyny nie korzystania z usług projektantów1). N=88

0 10 20 30 40 50

42%

13%

35%

14%

7%

16%

8%

31%

)  Pytanie to zadawano w firmach, które nie zatrudniają własnego projektanta, ani nie korzystają z usług zewnętrznych projek-
tantów. Badani wymieniali dwa główne powody nie korzystania z usług projektanta.
080

Diagram 125

Sposoby współpracy z zewnętrznymi projektantami. N=101

0 10 20 30 40 50 60 70 80

65%

29%

12%

4%

Diagram 126

Sposoby współpracy firmy z zewnętrznymi projektantami. N=102

0 20 40 60 80 100

87%

6%

6%

1%
081

Diagram 127

Oczekiwania firmy wobec zewnętrznego projektanta. N=102

0 10 20 30 40 50 60

41%

56%

3%

Diagram 128

Ogólna ocena wiedzy pracujących dla firmy projektantów zewnętrznych, dotycząca metod opracowywania
produktu o wysokim potencjale rynkowym. N=102

0 10 20 30 40 50 60 70 80

bardzo duża 26%

dosyć duża 64%

raczej mała 4%

trudno powiedzieć 6%
082

Diagram 129

Określanie zakresu obowiązków/odpowiedzialności każdej ze stron: projektanta zewnętrznego i przedsię-


biorstwa. N=102

0 10 20 30 40 50

tak, zawsze 47%

tak, zazwyczaj 41%

czasem tak, czasem nie 10%

na ogół nie 1%

trudno powiedzieć 1%

Diagram 130

Strona określająca zakres obowiązków i odpowiedzialności projektanta zewnętrznego. N=99

0 10 20 30 40 50 60

firma 38%

projektant 8%

obie strony wspólnie 53%

trudno powiedzieć 1%
083

Diagram 131

Występowanie, na różnych etapach prac nad nowym projektem, nieporozumień między projektantem ze-
wnętrznym a osobami odpowiedzialnymi w firmie za wprowadzanie nowych produktów na rynek. N=102

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

tak 38%

nie 8%

trudno powiedzieć 52%

Diagram 132

Główne powody nieporozumień między projektantem zewnętrznym a osobami odpowiedzialnymi w firmie za


wprowadzanie nowych produktów na rynek. N=27

0 5 10 15 20 25 30 35

błędy w komunikacji 4%
niejasno określone oczekiwania,
brak danych wyjściowych 11%
główna idea projektu, różne
koncepcje wzorn., ogólny efekt 30%
niewłaściwa interpret. założeń, brak
ścisłych określeń
4%
brak znajomości technologii firmy,
wizja nie zawsze zgodna 22%

cena, finanse 22%

termin realizacji, nieterminowość 7%


niedoprecyzowanie zakresu
obowiązków 11%
błędy w konstrukcji,
nierzetelne wykonanie projektu 7%

inne 7%
084

Diagram 133

Źródła informacji na temat projektantów pracujących dla danej branży. N=102

0 10 20 30 40 50

41%
41%

z internetu 46%
46%
z wydawnictw
28%
28%
profesjonalnych
z IWP 8%8%

od znajomych 28%
28%

od konkurencji 17%
17%

15%
15%
nie poszukujemy
10%
10%
takich informacji

Diagram 134

Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych. N=299

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

43%

36%

27%

61%

32%

34%

35%
085

Diagram 135

Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych, w zależno-
ści od branży. N=299
80

73%
69%

68%
70

61%
60%

59%
58%

60
53%

53%

51%
50%
49%

48%
48%

50
43%

43%
41%
41%
41%
40%

40%

37%

37%
37%
40 36%

35%

35%
35%

35%
34%

34%
34%

34%

34%

34%
34%

33%

33%
33%

32%

32%
32%
32%

30%
30%
30%
29%

28%

26%

26%
26%

30
25%
23%
20%

19%
20

10

5%
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

Diagram 136

Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych, w zależno-
ści od wielkości firmy. N=299

70

60

50

40

30

20

10
42% 41% 23% 64% 37% 34% 28% 41% 35% 31% 61% 30% 31% 37% 47% 29% 29% 55% 28% 43% 45%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników
086

Diagram 137

Główne motywy wprowadzania przez firmę na rynek nowych projektów/produktów wzorniczych, w grupie
liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm. N=299

80
70
60
50
40
30
20
10
� 46% � 32% � 27% � 52% � 32% � 43% � 32% � 42% � 37% � 28% � 63% � 32% � 33% � 35%
0
liderzy wzornictwa pozostali
kształtowanie wizerunku firmy jako innowacyjnej, nowoczesnej
kształtowanie wizerunku firmy jako przyjaznej klientowi
chęć uzyskania wyższej ceny za nowy produkt
chęć pozyskania nowej grupy klientów
wyróżnienie się na tle konkurencji
zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami
rozwój firmy

Diagram 138

Główne bariery w pozyskiwaniu nowych rozwiązań projektowych. N=299

0 5 10 15 20 25 30 35 40

wysokie koszty, problemy finansowe 38%


bariery technologiczne, produkcyjne, infrastrukturalne 7%
brak wykwalifiowanych kadr, ludzi z wiedzą o nowych technologiach 7%
konkurencyjność, duża różnorodność towarów na rynku 6%
brak odbiorców, zmniejszający się rynek konsumencki 6%
przepisy prawne, formalności, licencje, certyfikaty 5%
brak profesjonalnych firm projekt., kreatywnych projektantów 3%
braki w dostępności surowców, braki materiałowe, kooperanci 3%
brak pomysłu, koncepcji 3%
czas 2%
brak rozeznania rynku, niestabilny rynek 1%
brak badań naukowych, wymóg prób konstrukcyjnych 1%
niepewność, obawa 1%
konkurencja ze strony importowanych, tanich produktów 1%
jakość produktu 1%
szybki rozwój w tej dziedzinie, konieczność ciągłych zmian 1%
za wysoka cena końcowa produktu 1%
za duże wymagania klientów 0%
inne 3%
nie ma barier 9%
nie wiem, trudno powiedzieć 27%
087

Diagram 139

Główne bariery we wdrażaniu nowych rozwiązań projektowych i wprowadzaniu ich na rynek. N=299

0 5 10 15 20 25 30 35

finanse firmy, koszty wprowadzenia na rynek 30%


konkurencja, dużo towarów na rynku, wymagana jakość 11%
brak gwarancji powodzenia, słaby marketing, dystrybucja, zbyt 10%
brak czasu, przesunięcie czasowe związane z projektowaniem 4%
maszyny, sprzęt do prod., możliw. produkcyjne, technologia 4%
cena produktu 4%
biurokracja, formalności, przepisy prawne 4%
niechęć do innowacji, brak wiedzy klienta, niezdecydowany klient 4%
braki kadrowe, brak fachowców, bariery związane z pracownikami 2%
kłopoty materiałowe, surowcowe, kooperanci 1%
brak ochrony nowego wzoru, szybko kopiowane nowe wzory 1%
problemy z pozyskiwaniem funduszy z UE 1%
nowy produkt niezgodny z założeniami projektowymi, niewłaściwy projekt 1%
konieczność ciągłych zmian 1%
brak kontraktacji 0%
brak referencji dla nowego wyrobu 0%
niewłaściwie badany rynek 0%
inne 3%
nie ma barier 6%
nie wiem, trudno powiedzieć 33%

Diagram 140

Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów. N=300

0 10 20 30 40 50 60 70 80

tak 39%

nie 61%
088

Diagram 141

Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów, w za-
leżności od branży. N=300

90

80

70

60

50

40

30

20

10
40% 60% 48% 52% 44% 56% 36% 64% 56% 44% 26% 74% 19% 81% 38% 62%
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

tak nie

Diagram 142

Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów, w za-
leżności od wielkości firmy. N=300

80

70

60

50
40

30

20

10 22% 78% 43% 57% 65% 35%


0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

tak nie
089

Diagram 143

Obecność w firmie odrębnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów, w gru-
pie liderów biznesu i w pozostałych firmach. N=300

70

60

50

40

30

20

10
43% 57% 38% 62%
0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie

Diagram 144

Rodzaj komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów w firmie. N=117

0 10 20 30 40 50

31%

41%

7%

4%

1%

4%

6%

6%
090

Diagram 145

Liczna osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój nowych produktów. N=116

0 5 10 15 20 25

1 osoba 13%

2 osoby 22%

3-4 osoby 25%

5-10 osób 25%

>10 osób 15%

Diagram 146

Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów. N=296

0 10 20 30 40 50 60

tak 58%

nie 42%
091

Diagram 147

Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów, w zależności od branży.
N=296

70

60

50

40

30

20

10

58% 42% 58% 42% 57% 43% 60% 40% 65% 35% 58% 42% 58% 42% 50% 50%
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

tak nie

Diagram 148

Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów, w zależności od wielko-
ści firmy. N=296

80

70

60

50

40

30

20

10
49% 51% 58% 42% 77% 23%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

tak nie
092

Diagram 149

Istnienie w firmie wypracowanych procedur wdrożeniowych dla nowych produktów, w grupie liderów biznesu
i w pozostałych firmach. N=296

90

80
70

60

50

40

30

20

10
84% 16% 53% 47%
0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie

Diagram 150

Wyróżniane i dokumentowane na piśmie etapy typowych prac nad nowym projektem. N=172

0 20 40 60 80 100

85%

83%

80%

85%

92%

5%
093

Diagram 151

Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych. N=292

0 10 20 30 40 50 60 70 80

71%

16%

13%

Diagram 152

Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych, w zależ-
ności od branży. N=292

100
89%

90
79%

76%

80
72%

71 %
68%

70
61%

57%

60

50

40
26%

30
21%
21%
18%

17%
16%
15%
15%

20
13%
13%

12%

11%
9%

8%

8%

10
4%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

tak nie
094

Diagram 153

Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych, w zależ-
ności od wielkości firmy. N=292

80

70

60

50
40

30

20

10
62% 24% 14% 74% 14% 12% 80% 6% 14%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

tak nie

Diagram 154

Istnienie w firmie określonych kryteriów oceny projektu w ramach ustalania założeń projektowych, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=292

80

70

60

50

40

30

20

10 77% 18% 5% 69% 16% 15%

0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie
095

Diagram 155

Osoba podejmująca w firmie ostateczną decyzję o wyborze nowego projektu/produktu. N=299

0 10 20 30 40 50 60 70

prezes/dyrektor/
właściciel firmy 64%

członkowie zarządu 12%

dział marketingu 5%

kolektywna decyzja
przedstawicieli różnych 18%
działów firmy

ktoś inny 1%

Diagram 156

Osoba podejmująca w firmie ostateczną decyzję o wyborze nowego projektu/produktu, w zależności od


wielkości firmy. N=299

80

70

60

50
40

30

20

10
76% 7% 5% 11% 60% 17% 5% 17% 1% 44% 12% 4% 37% 4%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników

prezes/dyrektor/właściciel firmy
członkowie zarządu
dział marketingu
kolektywna decyzja przedstawicieli różnych działów firmy
ktoś inny
096

Diagram 157

Działania podejmowane przez firmę w celu minimalizacji ryzyka przy pracach nad nowym projektem2).
N=301

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

29%

14%

27%

47%

21%

22%

25%

27%

5%

12%

11%

36%

1%

2%

Diagram 158

Etapy prac nad nowym produktem, na których firma bada preferencje konsumentów3). N=298

0 5 10 15 20 25 30 35 40

38%

19%

14%

10%

9%

9%

9%

2%

21%

)  Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci wskazywali trzy najważniejsze działania podejmowane przez firmę
w celu minimalizacji ryzyka.
)  Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
097

Diagram 159

Źródła wiedzy wykorzystywane przez firmę w celu uzyskania informacji na temat konsumentów, ich potrzeb
i preferencji. N=299

0 10 20 30 40 50 60 70 80

od handlowców 43%
od dystrybutorów/hurtowników 33%
z obserwacji rynku 68%
za pośrednictwem targów/wystaw 42%
z prowadzonych badań konsumenckich 13%
z informacji zamieszczanych w mediach 10%
z konsultacji z pracownikami firmy/sondaż wewnętrzny 16%
od znajomych, rodziny 3%
z własnych doświadczeń, wiedzy 40%
z innych źródeł 5%

Diagram 160

Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich. N=298

0 10 20 30 40 50 60 70 80

4%

73%

5%

19%
098

Diagram 161

Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależności od branży. N=298

100

85%

82%
90
80%

74%

73%
80

68%
70
61%

61%
60

50

40

26%
24%

23%

22%
30
21%

15%
13%

20

11%
8%

8%
8%

8%

8%

6%

5%

5%
10

4%
3%
2%

2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

Diagram 162

Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w zależności od wielkości firmy. N=298

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 4% 70% 5% 22% 3% 71% 6% 20% 6% 84% 2% 8%
0
10-49 50-249 250+
pracowników pracowników pracowników
099

Diagram 163

Stosowane przez firmę sposoby realizacji badań konsumenckich, w grupie liderów wzornictwa i w pozosta-
łych firmach. N=298

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 6%
2% 87% 11% 4% 70% 20%
0
liderzy wzornictwa pozostali

Diagram 164

Ocena wiarygodności i przydatności wyników badań marketingowych. N=290

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

31%

24%

45%
100

Diagram 165

Trudności pojawiające się podczas przeprowadzania procesu rozwoju nowego produktu4). N=298

0 5 10 15 20 25 30 35 40

25%
14%
11%
13%
39%
4%
16%
25%
8%
16%
6%
6%
3%
6%
7%
6%
3%
1%
6%

Diagram 166

Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakoń-
czyły się sukcesem. N=299

0 10 20 30 40 50 60 70 80

tak 31%

nie 67%

nie wiem 2%

)  Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
101

Diagram 167

Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakończy-
ły się sukcesem, w zależności od branży. N=299

100
87%

83%
90
73%

80

63%

62%
60%
70

56%

56%
60

44%
42%
50

38%

35%
30%
40
23%

30
17%
14%

20

7%
5%

2%

3%

3%
10
0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
tak nie nie wiem

Diagram 168

Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakończy-
ły się sukcesem, w zależności od wielkości firmy. N=299

80

70

60

50

40

30

20

10
32% 67% 2% 30% 68% 2% 29% 67% 4%
0

10-49 50-249 250+


pracowników pracowników pracowników

tak
nie
nie wiem
102

Diagram 169

Występowanie w ostatnich 3 latach sytuacji, w której rozpoczęte prace nad nowym produktem nie zakończy-
ły się sukcesem, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=299

80

70

60

50

40

30

20

10
53% 47% 26% 71% 3%
0

liderzy wzornictwa pozostali

tak nie nie wiem

Diagram 170

Liczba przypadków w okresie ostatnich 3 lat, w których prace nad nowym projektem nie zakończyły się
sukcesem. N=91

0 5 10 15 20 25 30

25%

25%

29%

13%

8%
103

Diagram 171

Przyczyny niepowodzenia w przypadku ostatniego niedokończonego projektu5). N=89

0 5 10 15 20 25 30
28%

zbyt luksusowy 1%

zbyt nowoczesny 1%

2%

10%

12%

7%

brak pracowników, kadr, zmiana personelu 6%

brak surowców 3%

12%

11%

5%

11%

2%

inne 2%

Diagram 172

Czynniki wpływające na obniżenie skuteczności prac nad nowym projektem. N=300

0 5 10 15 20 25

konieczne modyfikacje projektu ze względu na dodatkowe dane w trakcie prac 22%

konieczne modyfikacje projektu ze względu na doprecyzowanie celu projektu 23%

projekt nie do końca odpowiadający założeniom technologicznym 14%

projekt nie do końca odpowiadający założeniom budżetowym 14%

projekt nie do końca odpowiadający założeniom rynkowym 13%

struktura organizacyjna firmy 7%

brak koordynatora procesu po stronie firmy 1%

coś innego 2%

trudno powiedzieć 12%

)  Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi. Było to pytanie otwarte, na które
respondenci mogli udzielać swobodnych odpowiedzi.
104

Diagram 173

Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów. N=299

0 10 20 30 40 50 60

tak 44%

nie 52%

nie wiem 4%

Diagram 174

Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów, w zależności od


branży. N=299
80

70
62%
61%

60
54%
53%

52%

52%
50%
50%

48%

48%
46%

50
45%

41%
40%

38%

40
33%

30

20
8%

10
6%
5%

5%
� 3%
� 2%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły


komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

tak nie nie wiem


105

Diagram 175

Stosowanie metod ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do własnych produktów, w zależności od


wielkości firmy. N=299
80

70

60

50

40

30

20

10
� 44%� 51%� 5% � 65%� 31%� 4%
� 35%� 63%� 3%
0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

tak nie nie wiem

Diagram 176

Metody stosowane przez polskie przedsiębiorstwa w celu ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do
własnych produktów. N=132
0 10 20 30 40 50 60

opatentowanie wynalazku 28%

ochrona wzoru użytkowego 46%

zgłoszenie
znaku towarowego 56%
(nazwy i logo)

zarejestrowanie
32%
wzoru przemysłowego

inne 2%
106

Diagram 177

Ocena skuteczności stosowanych metod ochrony własności intelektualnej. N=131

0 10 20 30 40 50 60

w pełni skuteczne 24%

na ogół skuteczne,
ale nie zawsze 52%

mało skuteczne 19%

trudno powiedzieć 5%

Diagram 178

Doświadczenia firmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję. N=299


0 10 20 30 40 50

tak 36%

nie 44%

nie wiem 20%


107

Diagram 179

Doświadczenia firmy z kopiowaniem jej wzorów przez konkurencję, w zależności od branży. N=299

60

60%
53%

50

46%
43%

41%

41%

41%

41%

41%
40%

38%

37%
40

36%

35%
33%
30
26%

24%
23%

22%
21%
21%

18%

20
14%

8%
10

0

AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

tak nie nie wiem

Diagram 180

Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów. N=296
0 10 20 30 40 50 60 70 80

tak 11%

nie 78%

nie wiem 11%


108

Diagram 181

Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów, w zależności
od branży. N=296
100

85%

84%
92%

78%

80

73%
70%

70%

67%
60

40
21%

19%
18%

16%
15%

15%
14%
20

11%
10%
9%

9%
8%
5%

5%

5%
� 3%

0
AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

tak nie nie wiem

Diagram 182

Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów, w zależności
od wielkości firmy. N=296
80

70

60

50

40

30

20

10
� 11%� 78%� 11% � 9%� 79%� 12% � 14%� 76%� 10%
0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

tak nie nie wiem


109

Diagram 183

Doświadczenia firmy z nieświadomym lub świadomym kopiowaniem przez nią cudzych wzorów, w grupie
liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=296
80

70

60

50

40

30

20

10
18%� 71%� 11% 10%� 79%� 11%
0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie nie wiem

Diagram 184

Obroty firmy w roku 20066). N=167

0 5 10 15 20 25 30

do 500 tys. zł 16%

500 tys.-1 mln zł 10%

1-5 mln zł 29%

5-10 mln zł 16%

10-50 mln zł 23%

>50 mln zł 7%

)  Prezentowane dane pochodzą tylko od firm, które udzieliły informacji na temat obrotów. 44,5% firm odmówiło odpowiedzi
na to pytanie.
110

Diagram 185

Obroty firmy w roku 2006, w zależności od wielkości firmy. N=167

50

40

30

20

10

23%� 17%� 42%� 11%� 7%� 14%� 6%� 22%� 22%� 30%� 6% 3%� 3%� 13%� 13%� 44%� 25%
0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

do 500 tys. zł 5-10 mln zł


500 tys.-1 mln zł 10-50 mln zł
1-5 mln zł >50 mln zł

Diagram 186

Obroty firmy w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach7). N=167
35

30

25

20

15

10

5
� 15%� � 23%� 27%� 31%� 4% � 16%� 12%� 30%� 14%� 21%� 8%
0
liderzy wzornictwa pozostali

do 500 tys. zł 5-10 mln zł


500 tys.-1 mln zł 10-50 mln zł
1-5 mln zł >50 mln zł

)  Należy zauważyć, że grupa liderów liczy w tym przypadku zaledwie 26 firm.
111

Diagram 187

Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat8). N=254


0 10 20 30 40 50 60 70 80

rosły 63%

były mniej więcej takie same 34%

malały 3%

Diagram 188

Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=254


80
78%
76%

65%

70
60%
59%

58%
57%

60
52%

48%

50
42%
41%
37%

40
34%
29%

30
24%

17%

20
7%
7%

10
6%
5%

0AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły


komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie

rosły były mniej więcej takie same malały

)  Prezentowane dane pochodzą tylko od firm, które udzieliły informacji na temat dynamiki obrotów. 23% firm odmówiło od-
powiedzi na to pytanie.
112

Diagram 189

Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości firmy. N=254

80

70

60

50

40

30

20

10
� 57%� 40%� 3% � 66%� 31%� 3% � 69%� 27%� 4%

0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

rosły były mniej więcej takie same malały

Diagram 190

Dynamika obrotów w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach. N=254

80

70

60

50

40

30

20

10
76%� 22%� 2% 61%� 36%� 3%
0
liderzy wzornictwa pozostali

rosły były mniej więcej takie same malały


113

Diagram 191

Wydatki firmy na badania i rozwój w roku 20069). N=148

0 5 10 15 20 25 30 35

do 10 tys. zł 22%

10-50 tys. zł 32%

50-100 tys. zł 16%

100-500 tys. zł 22%

500 tys.-1 mln zł 3%

>1 mln zł 5%

Diagram 192

Wydatki firmy na badania i rozwój w roku 2006, w zależności od wielkości firmy. N=148

50

40

30

20

10

29%� 31%� 21%� 19%� � �19%� 38%� 13%� 19%� 6%� 4% � 9%� 14%� 9%� 41%� 5%� 23%
0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

do 10 tys. zł 100-500 tys. zł


10-50 tys. zł 500 tys.-1 mln zł
50-100 tys. zł >1 mln zł

)  Prezentowane dane pochodzą tylko od firm, które udzieliły informacji na temat wydatków na badania i rozwój. 51% firm
odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
114

Diagram 193

Wydatki firmy na badania i rozwój w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach10).
N=148
35

30

25

20

15

10

0 � 7%� 24%� 24%� 31%� 10%� 3% � 25%� 34%� 13%� 20%� 2%� 6%

liderzy wzornictwa pozostali

do 10 tys. zł 100-500 tys. zł


10-50 tys. zł 500 tys.-1 mln zł
50-100 tys. zł >1 mln zł

Diagram 194

Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat11). N=248


0 10 20 30 40 50

rosły 46%

były mniej więcej takie same 50%

malały 4%

10)  Należy zauważyć, że grupa liderów liczy w tym przypadku zaledwie 29 firm.
11)  Prezentowane dane pochodzą tylko od firm, które udzieliły informacji na temat wydatków na badania i rozwój. 18% firm
odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
115

Diagram 195

Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od branży. N=248
60

52%
58%
50%

50%

50%
56%

49%
47%

47%

54%
50

46%

46%

44%
43%

42%
40
34%

30

20
9%

10
7%
6%

6%

4%
0

AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły
komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
rosły były mniej więcej takie same malały

Diagram 196

Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat, w zależności od wielkości firmy.
N=248

60

50

40

30

20

10

� 41%� 57%� 2% � 47%� 47%� 6% � 52%� 46%� 2%


0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

rosły były mniej więcej takie same malały


116

Diagram 197

Dynamika wydatków firmy na badania i rozwój w ciągu ostatnich 3 lat, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych firmach. N=248
60

50

40

30

20

10

59%� 41%� 43%� 52%� 5%


0
liderzy wzornictwa pozostali

rosły były mniej więcej takie same malały

Diagram 198

Wielkość wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w roku 200612). N=143


0 5 10 15 20 25 30 35

do 10 tys. zł 35%

10-50 tys. zł 27%

50-100 tys. zł 19%

100-500 tys. zł 13%

500 tys.-1 mln zł 3%

>1 mln zł 3%

12)  Prezentowane dane pochodzą tylko od firm, które udzieliły informacji na temat wydatków na wzornictwo przemysłowe.
52,5% firm odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
117

Diagram 199

Wielkość wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w zależności od wielkości firmy.
N=143
50

40

30

20

10

48%� 25%� 20%� 7%� � �28%� 35%� 17%� 14%� 7%� 4% � 23%� 15%� 19%� 27%� 5%� 15%
0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

do 10 tys. zł 100-500 tys. zł


10-50 tys. zł 500 tys.-1 mln zł
50-100 tys. zł >1 mln zł

Diagram 200

Wielkość wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w roku 2006, w grupie liderów wzornictwa i w pozo-
stałych firmach13). N=143
40

35

30

25

20

15

10

5
� 20%� 24%� 32%� 20%� 4%� � 38%� 28%� 16%� 12%� 3%� 3%
0
liderzy wzornictwa pozostali

do 10 tys. zł 100-500 tys. zł


10-50 tys. zł 500 tys.-1 mln zł
50-100 tys. zł >1 mln zł

13)  Należy zauważyć, że grupa liderów liczy w tym przypadku zaledwie 25 firm.
118

Diagram 201

Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach14). N=240

0 10 20 30 40 50 60

rosły 40%

były mniej więcej takie same 57%

malały 3%

Diagram 202

Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od branży. N=240

80
67%
67%

70
60%

59%

57%

60
53%

53%
50%

47%

50
44%

44%
40%

38%
37%

40
33%

30%

30

20
7%

10
3%
3%

3%

3%
� 3%

0AGD i RTV, wyroby środki meble ceramika odzież, oświetlenie artykuły


komputery inwestycyjne transportu i wyposażenie i szkło tkaniny, sportowe
wnętrz obuwie
rosły były mniej więcej takie same malały

14)  Prezentowane dane pochodzą tylko od firm, które udzieliły informacji na temat dynamiki wydatków na wzornictwo prze-
mysłowe. 20% firm odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
119

Diagram 203

Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w zależności od wielkości firmy. N=240

80

70

60

50

40

30

20

10 � 35%� 64%� 1% � 40%� 56%� 4% � 48%� 48%� 4%

0
10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników

rosły były mniej więcej takie same malały

Diagram 204

Dynamika wydatków na wzornictwo w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych


firmach. N=240

80

70

60

50

40

30

20

10
63%� 37%� 35%� 61%� 4%

0
liderzy wzornictwa pozostali

rosły były mniej więcej takie same malały


120

Diagram 205

Wydatki na wzornictwo w wydatkach firmy ogółem15). N=172


0 5 10 15 20 25 30 35

1-2% 31%

3-4% 20%

5-10% 23%

11-20% 14%

21-30% 13%

Diagram 206

Udział wydatków na rozwój nowych produktów wzorniczych w kosztach B+R w roku 200616). N=90
0 5 10 15 20 25 30 35 40

<5% 40%

5-10% 27%

11-30% 20%

>30% 13%

15)  Prezentowane dane pochodzą tylko od firm, które udzieliły informacji na temat wydatków na wzornictwo przemysłowe w
wydatkach firmy ogółem. 43% firm odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
16)  Dane dla firm, które potwierdziły wliczanie wydatków na rozwój nowych produktów wzorniczych do kosztów B+R.
121

Diagram 207

Branże reprezentowane w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm.


30

25

20

15

10

7%� 4%� 4%� 20%� 24%� 29%� 4%� 7% 14%� 15%� 13%� 14%� 11%� 10%� 10%� 13%
0
liderzy wzornictwa pozostali

AGD i RTV, komputery ceramika i szkło


wyroby inwestycyjne odzież, tkaniny, obuwie
środki transportu oświetlenie
meble i wyposażenie wnętrz artykuły sportowe

Diagram 208

Wielkość firm reprezentowanych w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm.

50

40

30

20

10

31%� 44%� 25% 39%� 45%� 16%


0
liderzy wzornictwa pozostali

10-49 pracowników 50-249 pracowników 250+ pracowników


122

Diagram 209

Wielkość eksportu mierzona odsetkiem obrotów, w grupie liderów wzornictwa i wśród pozostałych firm.

35

30

25

20

15

10

5
18%� 32%� 24%� 27% 35%� 32%� 16%� 17%
0
liderzy wzornictwa pozostali

firma nie eksportuje eksport 20-49%


eksport poniżej 20% eksport 50-100%

Diagram 210

Wzrost wartości eksportu firmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.
80

70

60

50

40

30

20

10
75% 41%
0
liderzy wzornictwa pozostali

wzrost wartości eksportu


123

Diagram 211

Wzrost obrotów firmy w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych firmach.

80

70

60

50

40

30

20

10
69% 50%
0
liderzy wzornictwa pozostali

wzrost obrotów

Diagram 212

Wzrost w ostatnich 3 latach wydatków firmy na badania i rozwój, w grupie liderów wzornictwa i w pozosta-
łych firmach.

60

50

40

30

20

10

51% 35%
0
liderzy wzornictwa pozostali

wzrost wydatków na B&R


124

Diagram 213

Wzrost wydatków firmy na wzornictwo przemysłowe w ostatnich 3 latach, w grupie liderów wzornictwa
i w pozostałych firmach.

60

50

40

30

20

10

53% 28%
0
liderzy wzornictwa pozostali

wzrost wydatków na wzornictwo przemysłowe

Diagram 214

Regularne lub stałe zatrudnianie przez firmę zewnętrznego projektanta, w grupie liderów wzornictwa i w po-
zostałych firmach.
100

80

60

40

20

27%� 73% 11%� 89%


0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie
125

Diagram 215

Zatrudnianie przez firmę własnego, wewnętrznego projektanta, w grupie liderów wzornictwa i w pozostałych
firmach.

80

70

60

50

40

30

20

10
69%� 31% 46%� 54%
0
liderzy wzornictwa pozostali

tak nie

Diagram 216

Postulaty formułowane wobec władz publicznych (np. Ministerstwa Gospodarki), mające na celu ułatwienie
przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek nowych projektów wzorniczych17). N=297
0 10 20 30 40 50
„państwo nie powinno mieszać się do gospodarki, do firm” 3%
„obniżyć koszty: działalności gospodarczej, certyfikacji, podatki” 5%
„dotacje i ulgi na nowe wzory, programy pomocowe, zwrot kosztów” 14%
„lepsza ochrona wzorów” 3%
„badania, środki badawcze, sympozja, dostęp do nowych technologii” 4%
„ułatwić kontakty z projektantami, dostęp do nowych projektów 2%
„uproszczenie przepisów, ujednolicenie ustaw, zmniejszenie biurokracji” 11%
„ochrona rynku krajowego, ograniczenie importu azjatyckiego i szarej strefy” 4%
„promocja małych i średnich firm” 1%
„organizacja i finansowanie targów, katalogi, promocja polskich firm, konkursy” 9%
„ułatwienie dostępu do przepisów i pieniędzy UE, ułatwienia w obsłudze patentowej poza krajem” 2%
„kształcenie kadr, dofinansowanie szkoleń” 3%
„obniżenie cen materiałów” 0%
„zewnętrzny organ konsultacyjny” 0%
„inne” 2%
„nie wymagam zmian, nic” 2%
„nie wiem, trudno powiedzieć” 48%

17)  Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi. Było to pytanie otwarte, na które
respondenci mogli udzielać swobodnych odpowiedzi.
notatki
notatki
notatki