You are on page 1of 1

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION - MMSE ( MINI TEST PENTRU EXAMINAREA STARII MENTALE)

Nume pacient : Varsta: Data:


Puncta ma!im Puncta
pacient
Orientare:
In ce (an)" (an#timp)" ($i a saptamanii)" ($i %in &una)" (&una) suntem ' (pt
Un%e ne a)&am - (tara )" ( u%et )" ( #ras )" ( spita&u& )" ( etau& ) ' (pt
Inre*istrarea in)#rmatii&#r:
R#stiti nume&e a + #,iecte #,isnuite ( %e e!- .mar." .masa." .m#ne%a.)- Intre )iecare cu/ant )aceti cate # pau$a %e cate #
secun%a- 0ereti pacientu&ui sa &e repete pe t#ate +- Ac#r%ati cate 1 punct pentru )iecare raspuns c#rect- ap#i re&atati-&e
pana &e in/ata pe t#ate +-
E/a&uati %in cate incercari a reusit si n#tati- Incercari : -------------------------------
+pt
Atentie si ca&cu&:
Numarare in/ersa %e &a 122 sca$an% cate 3- Opriti-& %upa ( raspunsuri c#recte-
Test a&ternati/ : r#stirea cu/antu&ui .a/i#n. in sens in/ers-
Punctau& este in )unctie %e numaru& %e &itere ase$ate in #r%ine c#recta-
( N4O4I4V4A )-
(pt
Repr#%ucerea in)#rmatii&#r :
Intre,ati-& ce&e + nume %e #,iecte pe care &e-a au$it anteri#r-
Ac#r%ati cate 1 punct pentru )iecare raspuns c#rect- ( N#ta : in/atarea nu p#ate )i testata %aca ce&e + nume nu au )#st
mem#rate in timpu& testarii mem#riei)
+pt
Lim,a :
Scrierea unei pr#p#$itii cu su,iect si pre%icat-
5pt
Repetarea pr#p#$itiei : .0apra nea*ra ca&ca piatra . 1pt
Inte&e*erea unei c#men$i:
.Luati # )#aie %e 6artie" impaturiti-# in %#ua si ase$ati-# pe p#%ea.
+pt
0itirea si e!ecutarea c#men$ii: . Inc6i%e #c6ii. 1pt
Denumirea unui .crei#n. si a unui .ceas. 1pt
0#pierea urmat#ru&ui %esen:
1pt
S0OR MAXIM TOTAL +2 +2pt
Interpretare: MMSE75287us#ara" MMSE812-5287m#%erata" MMSE91287se/era
Sca%erea me%ie a sc#ru&ui MMSE &a pacientii cu ,-A&$6eimer us#ara si m#%erata este %e 5-: puncte pe an-
Nume e!aminat#r: