You are on page 1of 285

nGDt cyncy

NERo
GONDoLAT
.
1977
IJ ktoflta ,
]
,
t
BoRzsK IslfuN
HAHN ISTVN
., r
l. r; :, u t 1
,'
.J a'' ij,
' :*
"
ISBN
q6l
28o
474
o
..
:
l
.l
i
j
1
:]
a
l
.]
,l

1
]
o tgdi Gytgy igl7
ELs
R sZ
MEGVALSULT
TERVEK
A hawaanyolcadik eztend
inius
havnak kilencedik napin, az ets rk e5rik-
beo, kis lovascsatrut getett nagy sietve Rma utcin. A Vrost mg mly $tg
boritotta, az embetek az igazak ,lmt aludtk, Csak nhnyan igyekezrck a keziik-
ben trrlott tmps imbolyg, bizonytalanul vMg t flynl haza, a laksukra,
bogy reggelig mg egy keveset aludianak. A lovak paiaak ompa dobog sa nem
naton verte fl az j csnd|t, amelyet inknt tvoli vszisl moraj remegtetett
meg, mintha a ld rengene. Nha nyri zivatar mennydihgse hallatszott.
A lovasok szalr <elet fel, a Via Nomentana innyba haladtak. Rmtn 6ryel-
tek fel a kze praetorianus laktaoya fell ide is elhallatsz lrmra, a fellzadt test-
k kiltozsfua. Laan de engett. Az albai hegyek mg lassan a mennyboltra
felkrls nap els sugarai m, megvilg tottk az utat. Nhny k vncsi
jkel
olykor odakiltott a kpenyekbe burkolt lovasokhoz:
-
Mi isg a Vrosban, mi van Neval ?
A siet uasok nem vrlaszoltak, csak gyorsabb iigetsre ngattk lovukat. I tiuk
az rok menn heve temettlen holttet mellett haladt el. Az egyik paripa meg-
bobosodott, Lovasa fejrl lecqlszott a viseltes kpeny csuHyia. Egy tesrkato-
.rak
ppen arra vezetett az tia, felismerte: a menek lovas Nero volt ! A prae-
orianus nkentelen tisztelgett. . .
Ez volt a bukon cszr utols 8. Mrr csak nhny ra vlasztotta el a hall-
tl. H e rmai nemzetsgek, nagy csalridok utols saria tvomn el vele az k
sotbi.
,. FEIEZET
AZ EGYIK NAGY CSALD
A V o alaptttl zm tott htsz.kilencvenedi az idszm tsunk szerinti
harminchercdik eszten dccember havnak tizenttjdik napitn, a Domitius Ahe-
noborbusok antiumi, e naryvilgi fiirdhelyen lev villiban ft ryermek ltta mcg
a napvilgot, akirl e}&or mg senki nern seitette, hogl Nem nven a rmai biroda-
lom fiiltt uralkodik maid. Anyja" Iutia Agrippinq vagy hory hasonl nev des-
anyjtl megkiilnbiiztess e , iabb Agippina minor) kilenvi
hzassg utn e kisfival aindkozta meg frit, Gnaeus Domitius Ahenobarbusg
a nagy csald utols frfi sarit, s ez volt egyetlen gyermekiik. A sp anya ekkor
huszonhrom ves rolt, az apa sem leheten so}&al tirbb harmincnIl.
A decemberi nap els zugarai tttek a gyermeke (Suet. Ne o
O,
ami negt
iimmel s mg tbb remellyel tlttt el az ifjrl aoya sz vt, hiszen ezt
i
el6iel-
nek tekintette. Minden rmai csaldban a r1 sztilese miadig bolgsgot
ielen-
tett az apuak, hiszen gy biztos tottnak ltta caldia tovbbi fe,,,,mg adstr
ksbbre pedig seg t sat, tmaszt cmlt. Co. Ahenobarbus azouban fauyalogva
tett eleget a mai hagyomayok meglvetelte szertartrsnak, hogr a padlra fek-
tetett isziilttet a magasba emelie, s ezzel az aktussal trvnyee fioak ismerie el.
A csaldi bagyomnyo}nak megfelelen a Lucius zemlynevet edta neki. A Domi-
tius Ahenobarbusok csaldibao a frfiak
-
felvltva
-
csak k& szemynevet visel-
tek, a Gneeut s a Luciust. Az a}*or uralkod csszr, Gaius Cgula, Agippina
fivrc, mgis aa }vnta, nevezzk a szetend firlt Claudius Domitius Aheoobar-
busnak. Az anya megtkzve utaltott8 el ezt az baig mf
q
a nv a cssri
udvarban visszavonultan , nem egeszen epesznek ta tott nagybtyi a, clau-
diusra enrlekeztetrc. K6bb, neiny vtized mtn azt beszltk, hogy az apa
nem nagy lelkeeedssel fogadta az tlisz iltt rkezst, grlnyos megiegyzst rctt
e ki Luciusra, Az dvk szereocsek vnaaira eps negje5zseket tett, e er a
Izott, hory a rmai np saimrira nem lesz
ippen
elnyiis maid fia ltezese. (Suet
Nero 6.)
Pedig a kis Luciuc Ahenobarbus ereiben kt nagy mtrl nemzetsg vre csrge_
dezett, a csalidi bagyomny olyan h res sk emlekt polta, akik Rma ttj,rtnet_
ben vszzadok ta nevezetes szerepet
jrzonak.
A Domitius Ahcnobubusok a consulo triumphatolok egesz sort adtk Rm_
nak, s plebeiusi ercdet ik ellenere a kztrsasg 1egelkel6b\ leggazdgebb uobiliei
kze tartoztrk. A legtiibben kziik
-
trssdalmi s vagyoni helyzetiik mian
-
nyakasan mara politik t folyuttalc H res mekneviik
(cognomeujiik)
az Aheno-
barbusoknak a maiak kztt ritka, klete rses ske hajsaiikre ualt,
amihez a csaldi ha5omny csodlaos mont stt: egyik siik, L. Domitius,
ftildil hazatbeu kt feusges megielens ifival talkozott. Az istenek (mert
azok voltak) megparancsoltk neki, adia a sen8tus fudta, s klje a neppel anaak
a gyzelemnek a h !t, amelyl Rmban senki biztosat mg nem tudott. Maid
isrcni hatalmuk bizonfitka}nt megsimogaek az arct, mire fekete haiq szaMlla
mentc vthenyesen bronxdnre vltozott.
(Suet.
Nero r.) Ha mr ilyen mess
trtnett egltek rluk Rmban, s ming a hatalom birtokosai kz tartoztek,
Dem meglep, hogy ggsek, polgrtrsaikkat szemben l mIetlenek voltak
A kzuirsasg kornak utols szakasban, L. Domitius Ahenobarus, Caesar
egyik krlelhetetlen s hajthatatlan ellensge, i, e.
48-ban,
a pharsalusi tkzet utn
halt meg. Fia, Cn, Domitius Ahenobarbus apia potiMit kvetrc, s mint Caesar
ellenfele csatlakozott az sszeesKivkhz, akik a dictatort i. e.
44.
rnrircius idus,n
meggyilkoltk. Ocavianus, Caesar rkse proscribltatta Ahenobarbust, hadd
vesszen is, mint a tiibbi engesztelhetetlen nobis ! Minthogy az sszeesHivk ba-
ihadnak
parancsuoka volt, Ahenobarbus nem vett rsa a philippi csatban.
Hamarosan ellogadta Matcus Antouius, Octavianus tiumvir trsnak bekeiobb_
it.
Mindenki tudta la, hogy Octavianust s nem Antoniust tartia a kzt!ag
igazi ellensgnek. Cn. Ahenobarbus vekig tmogatu Antoniu potikjt. K-
sbb egyte agglyosabbnak tlte Kleoptra befotylst Antoniusra, knt pedig
feltette Rmt a kirlyr hatalmi irekvseitl. A vgs sszecsaps eltt Antonius
tlborMl tment octavianushoz, betegsge azpban megvt8, hogy az Actium
mellett v vott tengeri tkzetben egykori bartia ellen harcolion. Neb]ny ht
Eva Itban megbalt.
Fit, L. Ahenobarbust, a gyztes Octavianu, a ksbbi Augustus sz vesen ltta
a maga oldaln, t sszeMzas totta nvre, octavia s M. Antoiu lenyval,
Antonval. Augustu ki akarta engesztelni a rgi nobtast, s ezrt sz vesen fogadta
a nagy trtnelmi nevek visci t, arug nenzetsgek sariait, akik a polgrhbon s
a proscriptik vznbl mepenek iltek, szkebb h vei, vagy ppen csaldia
tagiai ktt. Ismerte npt, tudta, hog5l a hagyom, nF dsztel maiak szemben
a h res tiinnelmi nevek viseli elfogadhatobb teszik | llamiogi endszert, 8
principatut. St unokahga frit, L. Ahenobarbust felvette a patdciusok kz,
br ennek Dem volt nagy
ielentsge,
hiszen csaldja mr rgta Rma legelkelbb-
iei
kz tartozott, de gy olyan
-
knt
-
papi tisztsgeket i vielhetett, amelyeket
a hagyomuyok szerint csak patdciusok tlthettek be. L. Ahenobarbus hamatosan
consul lett, s tiibb hadiratban kitiintette magt. A ksbbi tirrtuedk a Domitiu-
sokban mr fetledezui vtk azokat a tulaidonsgokat, amelyeket ksbb Nerban
ettek. Kierrelik hatrtalan feunhizukat, eztelen ggiiiket, kevln rideg
iellemiiket,
s a lovak, a lsport irnti hatrtalan ze etet iket. ry L. Domitius
Ahenobarbusrl, a ksbbi Ne o cszt ugyapitt l
-
ma nr uem tudjuk eldn-
teni, hogy okkal vagy ok nlkiil
-
olyan trtDeteket
jegyeztek
fel, arnelyek az uno-
kban is meglev roz tulaidonsgokat indokoltk, Ugyanakkor kortrsa, C. Vel-
leiu Paterculu, a t tnet , aki pedig szemlyesen ismerte,
,rkivl
s nernesen
egyszer" frfiuknt
ieltemzi
t.
(Ve11. II.
72,3.)
ntonival kttt hzassB bl
hrom
gyermekl emlkeznek meg: fil, Gnaeusl, s kt lenyl, Domitil,
valamint Domitia Lepidl.
Gnaeus Domitius Ahenobarbusban a Domitiusok, Iuliusok s Antoniusok k-
sge egyest. A nagy, st nyomasz hagyak nem ppetr elnyscu befolysolta
a fiatalember
iellent.
Akrcsak afil, rla is szmos boanyos ttirtnetet,
plety-
kt
ieryeztek
fel. Kevly, kegyetlen, zaboltlan let errbernek bnzoltk. Urel-
kodi kegybl magas kztisztsgeket,
p aetorgot, co!ulsgot
viselt. Tiberius
cs sz r Hvnsgra nii vene a princeps unokit
(teht Augustus ddunokj it),
az ifiabb Iulia Agrippint, kzeli okont. Ezzel a fiiggyel a Domitius Ahenobar-
busok kapcsolata az uralkod Irrliustlaudius-hzzal mg szorosabb vlt.
2. FETEZET
A IULIUs-CLAUDIUS_HZ
A lulius-Claudius nemzetsg kiemelked helyzetet, a batalomhoz ffzd{ ignyq
st
iogt
Gaius Iulius Caea nak kt sDbctte. A oagy badvezrnek {5 amf&finak
!m volt fia, gl nvre unokaccst, C. Octaviust fogada rkbe, aki a dictator
hal{s utn a C. Caesa Octavianus nevet vMt. Tbb mint 0f vtizedeu t
azrt kiizdtt, bogy Caesar megryilkolsa utn a polgrhboniv faiult hatalni
harcot elfoitsa. ,rdeme, hogy a bimdalom veszelyben forg egysgt helyre-
totta, s bkt teremtett.
Octavianus i. e. z7-ben felvette a enatus ltal felaintott Eegtisztel Augutu
ncvet, s ezutn gy szerepel a trtneleEben. A kiiztrsasgi rendszer helybe i
lamiogi szewezetet, a principatust alaldmtta ki, de okulva Caesar tragikus
hall-
bl, a rgi kiiztrsasg visszaltsuak a Ltszatt meg akarta rizni.
,frinoeps
nven a
lrirodalmat
hamlma al vetette"
-
rta Tacitus,
(Tac.
Ann. I r.)* {ad-
seregre u maszkodva, lepsl lpesre egyedualmi rendszert vezetett be, a np-
gy lsek
iogait
esen kortozta, a senatus hatkrt megnyirbla. A rgi kz-
trsasgi tisztgeket fenntartotta ugyan, de azokat tartalommal tltiitte meg,
a birodalnat korszerbb mdszerek <el kormnyozta. A kzigazgal st mdos totta,
tbb igazgatsi szakteret lre
-
gyslvn
-
sa|t hivatalnokaiknt, procu a-
torokknt, bizalmi embereit totta.
Augustusnak ezek az intezkedsei nem is tkzrck nagyobb akadlyokba. A pol-
grMbor okozta egyfaita trsadalmi tildcsuszamls a polgrsg an nyaiban vlto-
sokat idzett el. A tgi nobilis csaldok nagy ze kipusztult, A mg megmaradt,
trnelrai nevet visel nemzetgk tagiaiban, ma mr tudiuk, bizonyos biolgiai
*
A Tacitw_idzeteket Borzk l8tvn ford, tsa nyomD kzliiik.
l2
l
elfrads
ielei
voltak eszlelhetk. Augustu viszont csaldvdelmi tiirvenyvel (i. e.
t8-ban, l* Iul a tb tnt tand.is orilittus) szeretett volua ezen seg teni. A nagy
csaldok nem kis rsze a potikai vltozok kvetkezben a vagyont is elvesz-
tette, a batalom rii urai kiforgank ket birtokaikbl, s ezert knyrclenek voltak a
kltgps kzlettl visszavonulni. Augustusnak,
'nint
eml tettiik, sziiksge volt
reiuk, s ezrt vagyonuk, tkintlyiik helyrctsval akarta hanyatlukat m-
akadlyozni.
Augustusnak ez az igyekezete azonban nem
jrt
sikerrel. A trsadalrnon bel i
er6k
ieleotek
meg, olyan csaldok sariai, akiknek mt nem ismertk. Sokuak a
blcsje Italiban va5r valamelyik provincia vrosban dngott, de apiuk, nagy-
apiuk mr elgg
jelenkeny
va8J ron a tett szert, hog5l Rmban fellfuienek, s
r&x vllalianak a birodalom kotmnyzsban, helyet kapjanak a scrrtusba. ket
neJ r te helte a kztrsasgi mt csaldi rksge, k a principatust imertk el
aUamrormatent, s tmogak azt. Nem szlltak szembe Augustus s utdai aka-
ratval, hiszen felemelkedsii&et, ha kzvetve is, nekik ksnhettek. Br idlknt
akadt kttiik olyan is, ak ellenzki magata tt rult el, de tiibbsegiik
il
fefogott
rdekiikben a cssz, a principatus tmogatia maradt. Nem Hvnak ms llam-
rendszert, de Augustus s utdainak merherctlen tekintlyevel szinte leherctlen
is volt szembesllai.
Az a nhny nobilis, aki a senatusbao mg megmaradt, olykor tvotvel tiin-
tetett. Egybknt a senatu a princeps
iavaslatait
kszsegesen
me8szvazta,
cak
nha
-
gy az ads krdben
-
hangzott el ellenvlemny. A senatus nem volt
mr, nem is leherctt az a legfelsbb tancsad testiilet, amilyen a kzuirsasg ftny-
korban volt. Augustus nhny tapasztalt, hsges senatort kivlasztotta, s velii}
trgyalta meg trveit,
iavaltait.
Ez a bizotts& a prirrcqls tancsa (consium
priacipis), vitatta meg azokat a krdseket, amelyek a senafus illetkessgbe tartoz-
tak, s csak azutn teriesztettk a senatus el
- ivhagysra!
Hogy ez a consilium
principis mennyire cskkentette a senatus hatalrnt s tekintlyt, felesleges hang-
syozni. Ktsgtelen, hog eueI az elifusval a senatorokat leszokatta a kezde-
mnyezsl. A senatusnak viszont tovbbra is
iogban
llt a enatori rendbe taf-
to szemlyek iiltt tlkezni. A enatu vlaztotta a magistratusokat, s hats-
krbe tartozott a felgyelerc al tartoz provinciI k kormnysnak az ellen-
rzer,,
Augusfus arra hivatkozott, hogy csupn erklcsi s politikai tekintlyvel mja
fel azokat, akik a kztisztsgekbcn tisztrsai. (RgdA
s+.)
E szavaknak az az -
telrne, hogy a princeps, a polgrok ktt az els. Valiban ifaita egyeduralmat
te emttt meg amely nem a hagyomnyos alkotmnyon uyugodott, bauem azt
katoninak fegyvere biztos otta, s nem csekly mrtkben a caesari kseg !
(Augustus s utdai valamennyien Caesar nevt is viseltk. Ezzcl nem, csupn a
csaldi kapcsolatra utaltak, a nv ksbb mr az uralkod egyik lland mellk-
neve lett. Caesar neve mg az i s le5 iabb korban mint czr, Kaisr, cfu lt
tovbb. Noha a ksbbi szzadok korldan hatalmr1 uralkodinak
iogkre
nem
13
hasonl tha az I-|l. szead princepsihez, mgis
-
a bevett szoksnak megfe-
lelen
-
a tovbbiakban mi is mai csszroMl, cssz rsgrl fogunk beszelni.)
Noha Augustus uralkodsa vge fel a principatusbl monarchit alak tott ki,
rendszernek alkotmnyiogi rendezsre mgsem irekedett. A princeps megv-
lasasnak a
ioga
elvben a enaflt iliette meg, ahogy i. e. 27-ben i8 Augustus
a senatus vlaszsa rvn kapta meg a princeps cfunt s
iogk t.
A senatu eme
iogt
azonban esen befolysolta a Rma hatrban tboroz testrseg, a praeto_
rianusok dntse,
Augustus mindig arra t ekedett, hogy a hadsereg az szemlyenek mint a
hade eg fparancsnoknak, az imperatornak tekintlyt biaos tsa. maga gon-
doskodott a badsereg zsoldinak a folys tl (gyelt arra, hogy ebben fennaka-
de soha ne legyen). A hadseregek parancsnokai az nevben veznyeltk a kato-
akat, az nevben arattak gJ rzel net, s ezert a diadalmenet, a triumphus dic-
sge csak t illette. Az imperator c met nevei kztt viselte: Imtrrrator Caesar
Augustusnak nevezte magt. Augustus tekintlye (auctoritas) vitathatatlan volt,
lerc vgn mind a birodalomban, mind a hadseregben flttlen tisztelettel adz-
tak neki,
Augustus a principatusi rendszer tovbblst, a maga s csalrfulia hatalmi hely-
? tt az]rt akana biaos tani, hogy tbbek ka megv|a Rmt a hatalmi versen-
gsl, vagy ppen a polgriLrhbonltl. Elrelt intz-kedssel akara a principatus
lamiogi rendszert a ks,bbi nemzedkekre hagyni, hogy elgondosa szerint
ugozzk tovbb. gy i ny tofia az gyeket, hogy a kvetke p incepsek az
cse}dibl kerlienek ki.
Augutus ismerte az kor nagy monarchinak, a hellenisztikus kin lysgoknak
dinasztikus rendszereit. Tudta, hogyan gondoskodtak a trnkls rendietl,
amelyet
-
gy a Ptolemaiosok csaldiban
- F)ntos ,,hzi
tiirvny" szablyozott.
Augustus viszont tudta, hogy ilyen rcndszert nem honos that meg, hiszen nem
volt fia, akire hatal nt hagyhatta volna. lrnya, Iulia fiainak r!-.befogadsval
k v nt utdokl gondoskodni, de mind a kt fi korn elhair.
Augustus hiwesenek, Liviak, els hzassgbl kt fia ziiletett. Az asszony
minden igyekezevel azon volt, hogy idsebb fia, Tiberius Claudius Nero leryen
a princeps
utda. Tiberius krclessgnrd, rgi vgs mai ember volt, badvezr-
knt is kitnt, de zrkozott, ggs lnyt Augustus nem tallta alkalmasnak e magas
tisxseg betltsere. Vg
-
nem maradt ms vlasztsa
-
az els princeps beadta
a derekt, Tiberiusnak viszont felesgiil kellett vennie Iult, hogy a kt naga
nemzetseg, a Iuliusok s Claudiusok kapcsolata szoross vrlik. ga Augustus
balla utn, r4-ben Tiberius lpett kbe, s fel vszrfuadon t a Iulius-Claudius-
bzbl szr:naz6 princepsek uralkodak a rmai birodalom felett.
A mai csszri
hz fgntun61366r51 bizos t hzassgokban megvalsult a h-
zasfelek
,,egyenrangsga".
A hellenisztikus kirlyi dinasnikbad, knt a Ptole-
maiosoknl ez gy &vnyest, hogy a trn rkse vagy egeszn kzeli vrroko-
nt, vagy ppen nvrt vette felesg. A rmai gondolkodssal, az si hagyom-
l4
nyokkal meben eenkezett az ilyen vrfenzesnek minsiiLl kapcsolat, st a mg
egszeo kze rokonok hza8& t is
tilalmaztk.
lu peg, bogy rmai polgr,
fknt patdcius vagy nobili ne fmi nt vegyen felesgiil, mg ha kirlyi csald-
bl szrmazik is, elkpzelhetetlen volt. Ezrt a lulius-Claudius-htiz tagiai is csak a
nagynev{ nemzetsgekleszrmazottaikz ilvlaszthattak hzatrat.
gyeltek arra, hogy minl szkebb krbl keriilienek ki a frjhez adand lenyok
friei. A gygkori rokonhzassgok a Dag]r nemzetsgek elsamyulshoz, lesz rrns-
zottaik degenerldshoz vezettek.
A lulius-Claudiu-bz bonyolult, vevnye rokoni, csaldi kapcsolatait a
knyv vgn lv blzatokon tanulmnyoatjuk.
Cn, Domitius Aheoobausnak az ifiabb Agrippinval kttt
h"aga
a csal-
don bel mr kialakult kapcsolaot mg szorosabbra fzrc. Szrmazsg rokoni
viszonyai a legkedvezbb kiltokat ny itottk
,ni.d
az , mind fia sz mra.
Anyia, az idsebb A$ippina maior) Augusnrs egyetlen lenynak,
Iulinak Marcus Vipsanius
furippnak
h"assgMl
sz iletett. M. Agripps az
els princeps legodaadbb h ve, tancsadiq badvezre volt, aki nevt tetteivel
be rta a rmai np tiirtnelmbe, Az idsebb Agrippina mind Augustus, mind a
cssr hiwesuek Livinak l vng a Germanicus felesge lett, hogy a Iuliusok
s Claudiusok kapcsolatt meger6s tse. Germanicus atyia Drusus volt, Tiberius
ticcse, Livinak korn meghalt fia. Augutus Hvnsgra Tiberius kbe fogadta
unokaiiccst, Germanicust, ma|d a fiatal rfi felesgiil vette Agrippins maiort.
A kt csald kapcsolata mg szilrdabb vrlt.
A fiatal Germanicus elbb Tiberius parancsnoksga alatt szolglt, maid Ger-
maniban n hadseregparancsok lett. Tbb sikeres hadmveletet haitott v e,
de kisebb-nagyobb kudarcok is rtek. Germanicus, a Claudiusokkal ellelttbn,
szeretetemltsgval, nylltsvsgvel s nyias modorval minden katonit le-
ktelezte. Rma npe is megszerette a
i
meelens t, mindenkihez egyarnt
sz vlyes, plds csal letet l frfir Tiberiu bizalnatlankodva figyelte foga-
dott 6a nvekv nepszer{lsget, es minthogy kapcsolatuk egybknt sem volt srlrl-
dsmentes, plomciai megb zssal a Kzel-Kelet e kiildte, hogy min tvolabb
legyen Rml. Germanicrrs fiatalon bjrrclen meghalt. Rma meggyszolta ked-
vent.
,,Rvid
let{lek s boldogtalauok, akiket a mai np sze et." (Tac, Ann.
II
4r.)
Minthogy Tibe iut nem kedveltk Rmban, hema! elte iedt a blr, hogx
a npszer{isgre flt&eny cssr meprgeztette Germanicut. A vd bizonyra
alapalan voit, de az zvegyhez kzel krtik vesen terieztettk. Agrtppina
ek <or mg alig mt barminves; szinte, mlyen tr7att gysval Rmban
lt, kis gyermekeit nevelrc, szinte land vdoliakent Tiberiusnak,
Nem mintha az ilyen tragedik eddig megk mtek volna
furippin t.
Anyiq
Iulit, erklcstelen letmdia miatt, maga az els princeps, a haragv atya zm-
I,
zette, s onrran soha nem trhetett visva. Nv#t, ug5ranilyen okbl, u5ranez a
so s rte. cct, Agrippa Postumut is Auguttt szmutte, s Tiberius uralomra
jutsa
utn hirtelen meghalt. (Sokan
rt5r tudit, hogy maga a msodik princeps
tttte eI lb sll.) Ezek a t agiku trtenetek mind alkalmat adtak arra, hogy Rm-
b okat tallgassanak, s gyanakodianak.
Mikor Tiberius magi a lttte r cssri b bort, mlir tvenhat ves volt. Most
szintc az egsz birodalom minden gondia re nebezedett, a legkisebb krdsektl
a legnagyobbakig, valamennyi problma
megoldst tle vrtk. Tiberius kezdetben
a senatus seg tsgben b zott, de a senatorok
-
ki knyelemszeretetbl, ki vatos-
sgbl
-
tarzkodtak attl, hogy rszt v alianak a kormnyzsbI. Tiberiusra
hrult, hogy a birr:dalom hatrait az ellensges beirsek ellen megvdie, h nsg
eetn Rma polg,rsgt gabonval ellssa, a tarmmnyok pe es /eiben tl-
kezzen, st az llamhaarts 5reiben is az dntst knk. Tiberius mindezek-
nek a feladatoknak a legiobb tudsa szerint, Icltiismeretesen eleget tett. Takar-
kosan,
|l
gazlkodott a bifodalom anyagi forrsaival, bebizony tota, hogy gondos
gazdlkossal az llami kincstrt (aerariumot)
es a csszri kincstrt
(fiscus)
|elen-
tke[y tanalkokkal lehet gyarapItlni, anlkiil hogy e birodalom lakosMgt ai,l-
zotta ignybe vennk.
,,A
tanomnyok helytarinak
-
ris Suetonius
-,
mikor
azok rbeszltet, emel|e fel az adkat, igy vlaszolt: A
i
psztornak az a &lg4-
hogy nyit megny ria, de ne ny zza meg." (Sueton. Tib.
3z,)
A birodalom trsa-
dalompotikai krdseit vItozatlanul hagyta, gondolkodsban konzervat v lvn,
irzott minden i tstl.
Az vek son n Tiberius egyte ganakvbb vlt Augustus bevezette, de nem
alkalmazta a felsgsrtsi pereket (crimen laesae maiestatis), Tiberius viszont tbbb
elkel, befolysos embert verpadra kiildtt. Tiberius ppg5r, mint utdai, nhny
wel azutn, hogy magulc ltttk a csszri blbort, fltettk hgt8lmuk4t, fltt-
tk letiiket. Bizonyosat nem tudtak, s ezn minden szba
ihet
cmbert gyanba
vettck. Mernylettl, llamcs nytl retrcgtek, s ez a kros flelemrzet befolysolta
itlkpessegiiket, megrnrgezte letiiket. Tudtk, hog5l brmelyit elkel senator,
ha megnyeri a tt&ket s a senatorokat, elnyerheti a csz i b bort, Tudtk,
hogy a haulom elvesztse egyben hallukat is
|elenti.
Ez az lland rettegs az
egybknt sem tul es idegzet princepsek elmelapotra katon, arnez hozzi-
irult
a rokonhzassgok okoaa degenerltsg,
Tiberius vgiiLl teliesea elkedvetlenedett, radtan, csaldo$an viszevonult a
kormnyzstI, s az llami gyek intzst Lucius Aelius Seianusrq a te$rg
parancsnokra (praefecnrs praetorio) ruhztr t.
Germanicus zvegye, Agrippina g5rszt
vdlan s kih van hordta, t kt fit
mr az id(x Tiberius utdaiknt e nlegerte. Seianus gyorsan kzbelpett, s a kt
id6sebb firit meglette. Agrippina elbb Livia, Augustus zvegye hz ban, a Pa-
latinuson keresett menedket, ma|d a matrona halla utn hmm lenyval s egy,
letben maradt fival anysa, Antonia hzban lt.
Antonit, Drusus zvegyt Tiberius tisztelte, s nagyra becslte. Nla a sze-
l
!
3
'

I
D
F
l
|B
l-
l-
!-
b
l-
L
r
L
l,
n,
i
B

ly
[_
bs
tl
r,
L,
|z
-
rencsetleu Aenppina biztoosrfuban volt. Atrlouia visszavooultan, mtsggal vi_
elte 8ota
srst,
Eindenki tiszrcletrcl vette ktis. Nemcsak nggy tehetsg
ferit, heem zeretett fit, Germanicust i elvesztet, c88k eg5r fia maredt etbeo,
de rla svesebben
,,e,"
beszlt Ez a fia Claudius volt, akit senki nem velt ko.
molyan. Visszavonultan t, 8pit1 s rcstvnl elten a kaonasg nem rde-
kelte, 8z
,,elfajzott
utd" az irodalomaak, a trDelcntudomnyoak szentclte
letet, s emian az udvari kk lenztek, mcgyetttk.
(Tala
Parkinsoa-krban
szenvedett ?, ez a kiiriilmny sm tettq alkalmas a kiizszoeplsre.)
Agrtppina teht Antoniboz k ltiitt. I*gidcebb lenyg az ifiabb
ekftor tizenhrom esztends volg kt msik lenyq Drusilla {9 |tllia |iyilfu
g$l_
kt wel atalabbak. Egyetleu letbcn maradt fia, Gaius pedig tizenhercdik veben
irt.
Germanicus iizvegye nem t dtt bele ofsbe, tovbbra ie vdashodott,
mirt is 29-ben smztk. Ngy v mva, negyvenht ves kotban halt Eeg.
*
A katonk s Rma nepe Germanicus irnt zett zrettiiket truhztk ked-
venc ik etben maradt gycrmekeire. A kis Gaius s htiga, Agrippina grerme*veit
a
grmaniai hadsereg tborban tiilttte, s mg a legmarconbb lcgionariusok is
ra|ongtak fparancsnokuk
ryermekeirt.
A kis Gaiusnak sz ilei legionarius-egyen-
ruht varratak, kis bakancsot kstrcttek, s rgy
irt-kelt
a tborban. A katoak
hamarosan elneveak Cgu!nek (kis bakancsos), ebbl a becenvbl ksbb
gnynv lett, s a jrtenelembe is ezen a nveo ronult be. Agrippina e germn
ubiusok e$rik telepese mellett lev katon8i tborban ltta meg a oapvgot, s
ezt o Rheous (ma Raina) menti szep vidket mindkre sdvbe tt8, hiszc bol-
dog gyermekveire es dalis apira, Germaoicusra emlkeztette.
Germanicus nem sokig rettegtek, Seianus megbukotq
Tiberius pedig maghoz vette a szep nves i,
ikp
Gaiusg a tlirom ldnyt pedi8
ferjbez adta. Agrippint ez u rlkodhz egyik oldalgi sarihoz, Cn. Domitius
henobarbushoz adta n, a msik ket leny frie a scnatori rendbl sarmezott:
Livilla frie, M. Vinicius opia, nagyapja mr consulsgot viselt ugyao, de a videki
lovagsgbl szrmaztak, Drusillt L. Cassius Longinus, elhel6 nobilis vetrc fele-
sg (a csszr nem t d
,,",,'l,
hory Cassius cg5tik sc Caesar gyilkosa volt).
Tiberius mr nem tft vissza Rmba, testileg-lelkileg
mg bat vig lt Capraeae (ma Cepri) szigsrcn.
37-ben
halt me5 halla b re
Rrna felllegzett, vge a zsamoki uralomnakl A nep mmel kijznttitte sz i
csrisrt Gaius Caligult.
Taln enki nem rt annyira Tiberius h.llnak, Gaius ualomra
iutsnak,
nint Agrippina frie, Cn. Ahenobarbus. Nemg azzal vdoltk
-eg,
hogy ver-
frtz viszonyt folytat nverve| a sp Domitia lrpidval, Valerius Messala Bar-
I
la
g
it
lct
Pa-
,
le-
17
batus felesgvel. Effte szexu lis bncselekmenyek vdia nen volt elszigetelt
eet. A vdakodk a tanvallomsoket rabszolgttl csikartk ki t nvallatssal.
Aligba tvediiLak, ba az efile s kizfulg a vezet krk tagiai ellen emelt vdak
mgtt
politikai intekokat keresiiok. A szexuis viszony
ryan ott
partnerei ellen-
ttbe keliiltek a hatalom uraival, mindenekeln magval a csszrral. Az uralkod
kezsge cinkostrsai ezekkel a nehezen bizooy tha vagy dfolhat vdakkal
akartk az ellenfelet tDkretenni.
Cn. Ahenobarbust mgsem volt knny t el ltemi, bssznn az uralkodhzzal
szoros kapcsolatban llott. Nyilvn sem lt mshogy, mint sok elkel, dsgazdag
fiatalember. A bevett szoMsokra, a rmaiak hagyomnyos erklcsi normira fittyet
hnytak, rlgy reztek, cselekedeteiket semmi es senki nem korltoaa. Nem meg-
lep, hogy fellpsft, viselkedsiik a polgrsg nagy rsznek nem volt rokon-
szuve, s ezrt a rgalmaknak sz vesen hirclt adott. Ahenobarbus szerencseire,
sgora, Caligula videsen uralomra
iuott,
e tltette apert. Egy esxend mva
pedig megsziirleten 6a, Lucius Domitius Ahenobarbus, a ksbbi Nero csszr.
A
37-ben
uralomra
iutott
Caligula els intz,kedseiben a kzvemny nem csa-
ldott. A kaonasgnak, a pol$ rsgnak pnzt s lelrniszert adomnyozott, szm_
zetsben megbalt anyia s testv e bamvait Rmba hozatta, s eltemette, Ezert
a kegyeletes celekedetrt a rmaiak nagyra becsiiLltk. Az i nta megnyilvnult
okonzenvet
rrLg azzal is fokozta, hogy nem engedrc meg a felsgsrtsi perek
folytatst, a betiltott knyvek teriesztst engedlyeae. Gaius Caligula fleszrcn-
dei uralkodsa utn birtelen megbetegedett. Mi lebetett a kr oka ? Annyit tudunk,
hogy epileptikus rohamai voltak, a sok kicsapongs legyengitette s7ffvqett,
s bizonyra agyhrtyagyulladrs tmadta meg. Ktsgtelen, hogy felgygyulsa
utn a fiatal cssr teljesen megvltozott. Gaius Caligulbl
g7anakv kegyetlen,
esztelen zsamok lett. Tetteibl arra kvetkezteettink, hogy agya megbomlon.
Alig akadt olyan bntett, amellyel ne vdoltk volna. Valsdnlileg a hellenisztikus
uralkodk pldia nyomn isrcueknek kiir tiszrcletet kvetelt meg. Mindez
Rmban nagy megtkzt keltett. MindiDkbb elhatat n8odott
ra|ta lcnek
fetse, szinte mindig mereuylettl rettegetl Aggod.lma nem volt alaptalan. ppen
csaldinak tagjai elgeltk meg uratmt, Iulia Agrippina, villa s ennek frig M.
Aemius Lepidus
39-ben
elhatroak, hogy megfosztik Caligult a csszri b bor-
1. Az sszeeskiivst a csszr ideiben feldedrctte, s nvereit sz mzette, sgort,
Lepidust
pedig kivgeztette.
Agrippina e}:kor mr zvegy volt. Frie Cn. Ahenobarbus
huzamoaabb id
ta zkrban szenvedett, es trvol Rmt! az eauriai Py gbn
gygykezeltette
magt, itt halt meg
4o
elein. Nagy vagyont fra, egy reszt
-
a szoksoknak
megfelelen
-
a cssrra hagyta.
r8
Agrippina s Livilla Pandateria szigetn (a Tyrrhenumi tengerbeu, kzel a mai
Ischia szigethez) elrnlkedhetett sorsl. Nagyanyiuk, Iulia, Augustus lenya
ugyancsak in tengette zm iztten lett
-
hallig. Vaion rejuk is ez a sors vr ?
Ha kapu} is RMl b eket, azok nem voltak kedvezek. Msik nagyanyjukat,
.{ntonit
-
gy beszltek
-
Caligula elvezeitette. De mit is vrhattak tle ? Test-
vrtik elrnehborodott mdira uralkodott, nagybtyiukban, Claudiusban nem
remnykedhettek, nem is tartok teliesen pesznek, Kerds, mennyiben tar-
tottk magukat b lnsnek ? Csupn letiiket felwe eskiidtek ssze Caligula ellen,
vagy Lepidust akartk a hatalomra
iuttatni
? Az Aenus Lepidusok si pat! ciu
nemzetsg volt, rokoni slak ffztk a cssri bzbz, s gy M. Irpidus
iogot
formlbaton rrolua az uralomhoz, hiszen meghalt felesge, Drusilla caligula n-
vere volt. Valsz n, hogy sem a badsereg, em a enatu rrem ellenezrc volna, hog5r
magra ltse a csszri b bort. Igaz, bogy e.uel vge szakadt volua a lulius-
Claudiusok vrsgi tlseuek, s ezzel Augustus dinasztiaalap t trve Er a har-
madik nemzedkben megbukik. Lepidus csszrbuktat sszeeHivhez egy
idsebb, kivl hadvezer b rben ll patdcius, Cn. Corneus lcntrrlus Cossus is
csatlakozott. Minthogy lrntulus Cossus a katonasg krben nagy nepszerseg-
nek rvendett, s Germania helyt8rtiakent tbb legibl ll hadsereget vezenyelt,
seg tsge kapra
jtt
volna az sszeesk ivknek, Besrlgk azonbau mindig akadtak,
s neki is osztoaia kellett kpidus somban.
A kt nver rettegsben lt, nem tudhattk, Caligrrla mikor kiildi a hhrt, bogy
vget vessen megalzon sorsuknak. Agrippina kiilnsen
gyffidtt
Pandarcda
szigetn, lszen ferie meghalt, egyetlen remnysgl, kis6r1, Luciustl szinrc
alig hallott valamit.
|,
t
l
I
t
t
l
}
,
t
i
t
j.
b
r
5
E
,t
,:
i
3.
FEJ EzET
A HELYZET
J OBBRA
FORDUL
A kis Lucius Domitius Ahenobarbus
-
csaldinak utoM saria
-
hromves kor-
ban vesztctte el apit, anyia szm lzesben, Rol tvol teDgettc ett,
trht
csaknem teliesen rvn nevelkedett. Nagynnic, Domitia Lepida, vette mhoz
a kisfitlt, s gymin, Asconius Labn Hviil
(rla
g tudunk valamit) nem sokan
tdrck vele. Domitia Lcpida kt f&ie elkel srmasri volt ugyeq de ncm
ta toztak az uralkodhzhoz. Az els, M. Valcrius Messala Berbatus korn mcg-
halt, hzassgukbl e5l kisleuy, a ksbb h rcss-hirhedtt vlt Messalina sze-
tett. Modik frrie, Faustus C,ornelius Sulla Felir, a na5mev l dictaor lcszrma-
zottia volt,
Az hzukban t vid ideig a kis Lucius. A nagrvilgi etet folyta hzapt
nem n r a firlval fogtalkozni. g5r
-
ahory ez mai nagyri hzaknt szoks voit
-
a getmekkel s ebszolgk s szabadosok kziil kivlaztott tncos s borbly
it8zott
s t dtt,
Caligult, ngvcs uralma utn,
4r-ben
sa!t testrei me8gyilkoltk. AMr-
csak Tiberius hal tla utn, most is felllegeztek . senatorok s a polgrok A sena-
to ok diltek, mert ttegsiitDek vge szakadt, a np pedig azrt, mcrt a cssr
nem tdtt 8z lelmez folyamatossgnak bizmsisval, s gyakan voltek
szks napok-hetek. A enatolok egy pillanatig mg azt bittk, hogt ismt az
kezbe kiilt az i princep megylazts, de a pmctorianusok kereszt ilhlztk
m tukat: vletlcn s v etlanul cszr kiltott& ki Gerrranicus tetv t,
Caligula nagbtyit, az ids, viszavonultrn l Claudiust.
Claudius ckkor tveDegy ves volt, viddel azeltt hrrmadszor nst, unoka-
hga leDyt, a tizent ves szp Messalint vette felesg. Az tti cssr
iv,
akarta rcnni Caligula bneit, s ezrt Agrippint s Livillt visszahozatta Mmba,
C
*
b.
&
.{
E
h
a

J l
b
ui
b
E
q,

h
hq
ta
h
bq
E
o
q
a
c
.d
ld
-
d
lI
!
d
\

.l
E
elkobmtt vyonukat visszaadta. nebezen visclte el zvegysgt, nem
akart fiatalon visszavoault matonaknt lni, ismt szerepet akart
itszani
az udva -
bao, a mai trsasgban. Elbb a nagyou elkel s roppalt gazdag Servius
Sutpicius Galbrq ma|d egy msik, lagyon vagyonos emberre, a szellemes mon-
dsail is nevezetes C, Sallustius Crispus Passienusra vetette ki hiilit, aki Agrippi-
na sgominek, Domitinak volt a ferie.
De ez a csaldi kapcsolat nem
ielentett
akadtyt
-
Agippinaak ! Okosabb s
vatosgbb volt
onnl,
semhogy az elkel magnos nk mdifua szeretket tartson,
bot nyo}&.l b via fel
,,,agra
a figyelmet. Passienus Crispus nagy vagyonval
akara a maga s
fu
Lucius varyont gyarap tani, s ezert semmilyen foadorlattl
nem riadt vissza, hogy a kiszemelt frfit elvlassza felesgtl. Ez sikert is neki,
ami
9 ft1 asszony ktti lland ellensgeskeds,
gyiillet forrsa lett.
Hzassgkse utn Agrippina nagy hwel vetette be magt az udvari etbe,
befolyt a cssrnl, nagybtyinl is rvnyes teni akarta. E mesterkedsvel
liiabb ellenget szerzett magnak, Messalina szemlyben, aki nemcsak az ural-
kod hitvese, hanem Augustus ddunoMiaknt
-
unokahtlga is volt, Agiippina
megszlonia volt a hatalomnak, uln mg a dinasztia fr6 tagiaiban sem lt any-
nyira az rrralkods vgya, mint benne, Meggyzdssel hitt a Iulius-Claudius-hrz
elhivalottsgban,
|ogukban
az uralomhoz. maga is hitt abban a proprgnd-
ban, amelyet Augustus ta az uralkodhiiz rdekben birodalomszerte te iesztttek,
hory csak a lulius-Claudius-csald hivatott a kormnyzsra. s oinl inkebb mrit-
tak az vek, annl tbben hittk, elfogadtk ezt a szinte elw magaszmsult
gondo-
iaot. s ez a gondolat biztos totta az uralkodst mg az elnaebaiosnak, a
gyenge
kepessg ine a zsarnoknak is.
Agrippina hideg feiiel merlegelte, milyen esyei vannak
lnnak,
hogy 6a, Augus-
tus iikunokia oagra lthesse a csszri b bort. Ha sszehasonl tona
gycrmekt
Claudius 6val, a kis Drueusszal, akire az utdi{aa biizke apa, a britanni8i
8yzel-
mck emlkrc a Britannicu nevet ruhzta, nem lhetett ktg, hory az oszeha-
sonts rrrlegnek nyelve Lucius
iavra
bitlen, Britannicus gyenge azervezrt,
epileptikus tohamokban szenved kisfirl volt, szemben a Hcsattan egeszsg,
es tesalkatrl Ahenobarbus-sariial. Ezket a trveket azonban Agrippina csak a
legbizalmasabb kthbeu mondhatta el, szmolnia kellett Messaline bossnlll te -
mszevel. A sp, fiatal cssz rn ,zz rz hi*gv szinte rabsgban trtotta a
nra haniinctj,t esztendvel idsebb csszrt. Messalina kicsapongsail, botn -
nyos szerelmi histriii beszlrck egesz Rmban, de ez Claudiust a legkvb
em zavarta erzelmeiben.
Az kori trtDedk Claudiust eltorwa, akarat nkiili vhaihsaak, befoly-
solhat bbnak brmljk. Pedig Clauus nem ilyeo ember rrolt. Nem vitatha,
hogy akadt gyengie ppen elg. De Claudiusbau lt mg a maiakat
iellem
k-
telesgtudat, amely a Clauusok nemzetsgben soha nem aludt ki. Szmos
olyan intzlrcdst hozott, tovbb tbb olyan llami benendezessel gazdag tona a
biro<lalmi kzigazgatst, amelyeket az ukor mtnyolt. Kzpiiletekkel szp tette
Rmt,
|av totta
a Vrros kzellt st, e clbl bv tette az ostiai kiktq valamint
i vlzvezetekeket
(Aqua
Claudia s Anio Novus) p ttetett, Sublaqueaum (ma
Subiaco) ftiss forrsvit vezettette Rmba. Felettbb kedvelte a trtnelemtudo-
mnyt, a nyelvzetet, olyan odaadssal polta ezeket a tudomnyokat, bogy miat-
tuk, ha kellett mg az llamgyeket is elhanyagolta. Icaz, bocy a bimdalom kor-
mnyzsban volt kite tmaszkodnia. Az Augustus alap otta tet'etet, 8 consium
principist, 6knt csaldihoz s hozz h senetolokbl alaHtotts H. Br e senato-
rok
i
kfuesseg ek voltak, oem mindegyikiik volt egszen kifogstalan
iellem.
Fknt a nagpotikval foglalkoztak,
nem
avatkoztak be a csszri hz gyeibe.
Viszont 8z idk folyamn a csszri hzban llandau felnertek olyan probl-
mk, amelyek
ielenkeny
gyintzst kvercltek. Ezk elltst Claudius szzba-
dosaira b zta. Voltakppen a regi r nai hagyomrnyokban meggykeresedett
gyakorlatot s7trveTu tt. A gazdag nagyu ek vag5ronuk s gyes-baios dolgaik
intzsvel
procuratorcknak nevezett h izi alkalmezott8iket, szabadosokat vagy rab-
szolgkat b ak meg. Ea a hagyomnyt mr Augusos felfriss tette, st a procrua-
to ok tisztgeit fg ami, fg cssri tisztvielkkel tlttte be. Miuthogy a
enatori reud ff,fisk e feladatok etsra nemigen voltak hailandk, Augustus s
utdai szmos ilyeD Dunkt felszabad ott mbszolgkkal haitattak vgre, knt
az gyintzs aplkos munkit. Elsl Claudius alatt lptek a nyilvnossg el
ezek a nagy befolyssal rendelke hivatalnokok, akik addig a cssri imdk hom-
lyban dolgoztak; Claudius
i
szemmel vlogatta ki a legkivlbb bemrsokat
egy-egy szekteriilet feladatainak etltsra. gy alakultak ki azo a nagy nyilvnos-
sg smra ponosan nem krvonalazott adminisztradv teriiietek, amelyek vezeti
-
megfelel szemlyzettel
-
hgvatovbb nem csupn a csszri hz gyeinek int-
zseben, hanem caktte az egsz birodalom korrnnysban rszt vettek.
Kiin&ea brom szabados szelee meg Claudius feltlen bizalmt: Pallas, a
fiscug vezetsvel caknem az egsz birodalom pnzilByeit irny totta, Callistus, a
cssz hoz intzett k vnyek, beadvnyo\ folymodn nyok gyeit inzrc, Nar-
cissus pedig gondoskodott a cMsri leiratok megszvegezsl. Kezn mentek
keresztl a csszri helytank toz, hadseregparancsnokotoz tntzett rendelerc\
uta tok. Rvidesen mind a hrman kiemelked szerephez
jutottak.
Irigyeik fel-
tkenyen firyeltek miuden lepiiket, cselekedetket. Hatalmuk elvaHtotta ket,
nem tudtak mftket tartani moh kapzsisfuukban, s ezrt mindhrman eszakos
hal[al feieztk be letiiket. A nagy befolysrl libem:sokon } v il megersdtt a
tet g kt parancsnoknak a helyzete is, hiszen a legfontosabb Rrnban ro-
msoz alakulaokat vezn nyeltk.
Claudius uralkodsa alatt bizonyos reformolr&al enyh tftk a birodalom lakoss-
gnak lett. Tbb tartomny szabad polgm, fknt a gallusok ery rsze
-
akiket
a csszt kedvelt
-,
rmai polgriogot kapott, nhnyan a enatuba is beiutottak,
s gy megny lt elttiik az rvnyess rltia. Claudius sz vgyenek tekinttte a
mai hagyomrnyok tltnetnek kutatst, rgi
-
mr el eleitett
-
vallsi dtuokat,
hajdani
papi testiileteket (collegiumokat) ismt letre keltett, t ikat is alap tott.
t
t
t
L
Claudius uralkodsa
-
pozit v vonsai ellenre
-
nem elg tette ki a rmai vezet
rrcgeket, s ebben nem csekly tsze volt a csszri udvarban eluralkod ni be-
folysnak. Messalina kihasznlta a csszr gyugit, visvaelt befolysval. Az ural-
kod mindinh bb
gg szrmasri szabadosainak bbia lett. Az elkel rk mltat-
lannak talltk htterbe smdtsukat, s bb sszeeskiivst sttek a csszr meg-
buktatsra, Ismt rvnyesiit a besrigk tevkenysge, megszaporodtak a felsg-
srtsi pere a megfleml rctt Claudius mind tbb ember kivgzesehez
!rult
hozz. Akit a bossz csak szmlzbtg riilhetett, mert nhny v elteltvel ismt
felbuktanhaott Rmban. A hispaniai szI rmazst1 tiilcselnek, Lucius Annaeus
Senecnak is a szmzets sorsa
iuott,
vele mg tallkozunk, smra a
jv
nagy
s fontos sze epet tartogatott.
Messalina aDnyifa b zott Claudius firltti hstal nban, hogy mrtktartst
(amely egybknt sem rolt ernye) teliesen elveszte e. Beleszeretett C. Siusba,
a rnai aranyifjrlsg egyik ismen alakiba. A kt szerelrnes elhatrrozta, hogy tiirv-
nyes ti hzassgti! viszonyukat. Messalina ereiben Augustus vere csrgedezett,
tebt az frie ignyt tarttratott a csszri b borra, ugyanis a kzf,elfogs szerint
mindenekeltt a iuliusi lesz rmas
iogos t
az uralomra. A veszelyes fordulat l
Clauus mit sem tudott. Pallas s Callistus p ocu ato ok vatosan akartk a hely-
zetet megmenteni, Narcissus azonban
gyorsan s erlyesen inzkedett: az oti-
ban id cssn felvi!gos totta a hzassgtr hiwes iizelrneirl, s fellvta a
figyelmt a veszlyre. Claudius megrettent, elvesztette a feit, s egy napra katonai
telihatalommal ruhzta fel Narcissust. A bemrs egy pillanatig sem habozott:
Messalint, Siust s mg tbb ms gyanrls ott szemlyt azonnal kivgeztetett.
Agrippina nem csekly k mmel vette tudomsul Messalina hallt. A becs-
vgy asszony eltt mcillaut a remny. Mindssze harminckt ves volt, s
roLgyavgy hzassgi tervben
(minthogy ismt zvegy volt), a korbban ienzett
nagxbtyig Claudiust szemelte ki feri.
Claudiust szabadosa, Pallas, a csszri
pnziigyek mindenha procuratora be-
folyt solta, vegye niil unokahrlgt.
(A mai pletyka Lgy tudta, hogy Pallast gyen-
gd szlak fzik AgrippinI hoz.) Claudiust nem is kellett nagyon rbeslni erre
a hzassgra. De a mai vallrsiiogi akadlyokat el kellett hridtani a hzassgks
tibl. Terviik vgrehaitrishoz megfelel emberre talltak. Claudius bels tancs-
adi ktt volt L. Vircus, Germanicus egykori h ve, aki volt parancsnoka irnti
ragaszkodrsbl sz vesen vlalkozott arra, hogy a felrneriilt akadlyokat elhr ta.
viteuius kitn rendenek bizonyult, elerte, hogy nemcsak a senato ok, hanem a
vrosi polgrsg
jt
megszervezett, ltvuyos rnegrnozdulsokkal kvetelie: a cs-
szfu vegye felesg unokahlgt, Agrippint. St Viteus elterieszsre a scna-
tus hatrlytalan totta azt a gl
jogszabl6
amely vrfetzsnek nyilvn totta az
unokahlggal kttt hrizassgot.
(Tac. Ann. XII
5;
Gai. Inst. I 6z.) Ezek un meg-
trtnhettt az esHiv. Agrippina vgre elne tg vgyt: cssrn lett.
furippina
egszen ms hiwesnek muatkozott,
tnint
a srakosainak 16 ki-
csapong Messalina. A vrsgi kapcsolat
iogn,
ferivel, Claudiusszal csaknem
egyrtl szinten } vnta a legfebbb llami vezetst gyakorolni. Mivel a csszr
e}&or mr ids s beteges volg Agrippina a
jvre goadolt; igye&ezett fa, Lucius
Domitius Ahenobarbus szmra biztos tani az udls
iogt,
a csezri mlts got,
hogy g tovbbra is a kzbcn maradion a hatalom.
Agrippinnak le kellett gymie a cssr ellenlst. A Clauus-nemzetsg
trtneteBk tud8 blhr&e tudta, ho8jr eddig a csalftl ery t,gia s n fog8dott kbe
mg senkit. Vgt, Agrippina
|lno,
kitart rmszolsnak engedve, a csszr be-
adte a derekg s
5o.
februr z5{n kbe fogadte a tizenhllrom rree Lucius
Aheoba bust. Ar a is gondolt amnban, hogy a csaldival egyenrangi szrmozs
nefizetegk tagi&it eiDlatos cseldi ktelkkkel az uralhodhoz fzni.
Ezrt Mess,linl sziiletett lerryval, Ocavival eliegyezte Luciust. Igaz, eait
fia, Bdtelicu
(aki
ekkor mg csak kilenves volt) helyzete megszilrdult.
Octavt ug;ran mr korbban, ugyanilyen elgondolsbl a csszr eliegyezt tte L.
Iunius Sileuusszal, aki u5nncsak iikonokia rolt Augustusnak, ba uem is egyencs
gon. Bzt az eliegyzst teht fel kellett bontani,
qmihz
a kszsgss L. Vircllius
kell ol&rrt a vrfertzes alaptalan vdit, ezt a knyelme
potikai fegyvert hasz-
nlta fel a szerencgtlen v6legeny elleo.
Lucius Domitius Ahenobarbus, aki ny wel ksbb Nero nven Claudius
kbe lpett, ebbl a csaldbl szrmazott, bbD a kmyezetben tiilttitte fistal-
sga els veit.
4.
FBIEZET
NERO IFJ UKORA
Lucius Domitius Ahenobarbus, a ksbbi Nem cssr letnek olakulst erde&-
ldve figyeltek a rnnaiak. Nem csupu a mai trtenelem eryik bires nevnek
viselje volt, de egyenes gon lesrmazottja volt oz isteni Augustusnak, unokia
"nnak
a Gemaaicunak, akibl halla utn a2 i y tott propaDda
szinte mondai
hst formt. Nem meglep teht, ha Rmban Hvucsian figyeltek fejldt.
A kis Lucius
5rermc&ora
nem rrolt zavartalan. Mr hamar kzelrl megismerte
a potikai cselsvek iryelnatla rrnfuykodst. H omves volt, amikor elvesz_
tette az desapit, az kiil re haryott nagy vagyont Caligula elkoboza. M g anyia
szmzetben tiiltiitte napiait, a magra maradt
srenne&et -
mint emt tettiik
-
nagynnie vettc maghoz; gondoskodott
la, de a kis Lucius nevelsevel alig tti-
dtt. Mintegy ht-nyolc ves le.hetett, amikor Claudius megkegyelmezett anyj_
nak, Agrippinnak, aki ezentul m8g8 t dtt fia nevelsevel. Claudius visszaadta
a }isftilrak az elkobzott atyai kget, st Agrippina msodik frie, a drlsgazdag
C. Sallustius Crispus Passieuus vagyont is Lucius rklte.
Most, hogy Agrippina ismt Rmban latott, szenvedlyesen rszt vett a csfi
udvar intrikiban. sszel s gyessggel
ninfig
fgtartolta magt, pedig hatalnas
vetlyt! nie
4|ad1
jvlg55lling
szemlyben. Agrippina frradhatatlan buzgalom-
mal terjesztette, hogy Claudiusnak nem lehet mltbb utda finl. Nem tudni,
hogy valsg vagy pletyka volt az a blresaels, hogy Messalina a kis Luciust el
a}arta tenni lb all, de a gyermek
csodtatos mdon megrreoekt. Mivel a cs-
sm uem volt npszer, hitelt adtak a trtnetnek,
A fitl els nyilnDos szereplsre
47-ben
ke iit sor. A hagyonnyokban igen
irtas
Claudius kiadta a paraucsot, hog;r rendezzk meg a bagyomnyos vszzados
iinnepsgeket (udi saeculares). A feliegyzsek szerint erre az esztendre eett
25
Rma alap tnak nyolcszzadik vfordulia. A rmaiak &mmel rtestek
a csszri dntesl, Etrt 8z iinttepsegek ismt srakozsi alkalmakat Dy jtottak,
a
itkok
megrendezsvel pedig megengesztelik a ha sgv isteneket, bizos ti,k
Rma fennmaradrst, dvt, pot$Eilak a boldogulst. f,2
ilnn6p3fggk
59rt!
tbb naryszabs
itkot
rendeztek, ezek kz tartozott a t iai
itk
(T oiae
ludus), amelynek kiilnsen nagy
ielentsget
nrlaidon totak Hiszen a maiak
TiMl szrmaztattk eredetiiket. Ebbl az elpuzt tott vfosMl vezette ki a
menekrcket s hozta ItaIia ftildire Aeneas, az a mondai hs, akiben a lulius_
nemzetsg st tisztelte. Ezeket a
iftkokat
mr L. Comelius Sulla, maid C. Iulius
Caesar, ksbb Augustus, st Gaiu Catigula is meg endztett. Nag5rszabs
lovasitMl
(karusszel) volt sz, a nelybeo a legelkelbb csaldok mg fel uem
serdt fiai, kt vagy hrom dzenkt-tizenkt t nyi csapatban mutattk be lovagl-
tudomnyu}at, A lhton ifiak kis fegyvereikkel
,
paizzsa7,lndzsval
harci
it-
kot m meltek, a bszke szlk es a nzk mre. Nag5rszer alkalom k nlkozott
most arr4 bog5l Agrippina t zesztends fit a n&knek bemutassa, s a kis Lucius
gyessgt, rtermettsgt megcsodltassa. Ez siker ilt is Agrippinnak elernie, Az
fia veznyelte az egyik csapatot, a msikat pedig Claudius kisfia, az alig htves
-
Britannicus. Az el dlzza Luciusnak s csapatnak a lovasmutawnyai
iobban
s szebben sikerte\ mint a csszr beteges gyermekrrek. ( ppen
ezt aka ta
Agrippina elrni.) Lucius vr szerinti atyia rvn rklte a Domitius Ahenobar-
busoknak hagyomnyos szeretett a lovak irnt. A lovaglsra, a testedz gyakorla-
toka egy Anicetus nev, grg
szrmazs felszabad mtt rabszolga tan totta a fo-
gkony, izmos fit.
Az elemi oktatsban Narcissusnak magas beoszts hivatalnoka, Beryllios rsze-
s tette, aki ugyancsak
9169
volt. Agrippina azonban kiilnb oktatst Hvnt a 6-
nak. Nem elgedett meg azza\, hogy Lucius csak a sponokban lelie rmt. SziMrd
elhrossal, flbl uralkodt Hvnt nevelni. s ebben nem trt ellentmondst,
legtevsb fitL A gyermek mg nem se|tette, milyen nag5rra tr trveket tpll
vele szemben az anyia. A kis Nero Augustus vr sze inti egyenes lesz rmazottia.
Noba az augustusi elgondols szerilt a senatus
loga
a princeps megvlasztsa, a
legkivlbb frfir1 kiszemelse a birodalom vezet e, a dnts rendszetint a prae.
torianusok s a hadsereg akaratt| fiiggtt, Agrippina megfelel6 sznoki kpzett-
sget, mveltsget k vnt adni fl nak, s ezerq amikor csszrn lett, hamarosan
kiezklte, hogy a szmztl Lucius Annaeus eneca visszarhesseo Rmba,
s wegye Ne o nevelt, tan trisnak i Dy tst.
t
b
,
!
F
t
l
i
F
F
I
L
l
h
5.
FEJ EzET
SENECA, NERO NEVELJ E
Rma clkel tnasgban s fuodalmi kreiben
il
ismert, st divatoo filofus, L.
Aanaeus Sneca, valsz nleg i. e.
4-ben,
a hispaniai C.otdubbao (ma Crdoba)
sz iletett Apia, az idsebb L. Annaeus Seneca gazdag mai lovag volt, csaldia
mr nemzedkek ta a pmvincia vezet kreib tartozott. Az Annaeusot is osxottk
a e okouszenyet, amelyet abispaniaiak Cn. Pompeius Magnus irnt erene\ s
ezt szembeo tak Gesartal. Ennek a rokonszenwek a hatsa mg megmut8t-
kozik a ksdbbi nemzedkekben is, lgy az idsebb L. Senecban valaoint fiaiban,
st unokjban is.
Az idscbb Seneca a kzrsasg vgn Rmban tanult, hogr maidao tiszsge.
ket viselhessen, s a b rsgok eltt vdknt lphessen fel. A polgrhbonl zza-
vaai sorn visszstft szkebb haiba, abol birtoMval foglalkozotr. Rnbaa
Szigont nevelsben szesiilq fiatal nt vett felesg il, aki nindvgig
megt'l^E az
wazl
msi m8t ona magsteftt. A hzassgbl hrom firl sziiletett:
L. Annaeus Novatus, L. Annaeus Seneca, s M. anaeus Melq valamennyien
ielent}.eny
szercphez
jutuak
maid Rmban.
Az isebb eneca maga is rt. Meg rta Rma trtnelnt a polgrhbonjk kor-
tl Tiberiusig (ez a md sainos elveszett), es egy
-
fiainak a|nlott
-
snoHattani
kziknyvet (egy rsze, Sua,soriu,
negma adt).
Mindhrirom fit gondosan
nevel-
rcfie. Hatvanadik ve fel
in,
amikor csaldival egytt Rmba klttt, hogy
fiai tnulmnyaikat, az irny tsvel, bdeiezk.
L. Annaeus Seneca, a ksbbi neves filofus, klt s Uamfr6, vgigirta a
hagyomnyos iskolkat, hogy azok utn snoklattannal s blcseleti tanulrn-
nyo}*al foglalkozzon. Mind a kt trgy felkeltette erdekldset, hailama 624P6."
vollzotta. Elbb a pythagoreusok filozfiai iskolinak hdolt: minden est lelki-
isEe et-vizsglatot
tartott, egyszer{ en lt, hst nem wett, s urtzkodott az let
minden mtl, hogy ilyen lemon letmd rvn
iusson
el Pythagola tsnai-
nak mlyebb megrteshez.
Sziilei elleneztk a serdkorban lev ifirlnak ezt a magata tt, s rmmel
lttk, hogy kvetkez mestele, a kynikus biilcseleti iskola b ve, trol rt a misxikus
elmlkedsekl. Az elkel trrsasgokban a filofus arra oktetta hallgait, mond-
ianak
le az ket kriilvev vilg fenyzesl, s tagadik meg ennek a vilgnak lha
erklcscit.
Blcseleti tanrrlmI nyainak befeiezse utn L. Seneca az ervnyesiilshez mtllha-
hatlanul sziiksges kelt tanulta. A fiatal Seneca tanrrlmnya ide|n Augustus
uralkodott a rmai birodalom felett, Az ets
princeps bal,la utn egyle tbb keleti
valls s szekta b vei rclepedtek meg Rmban, hogy ott tanaikat ter|esvk. Az
apa atl tarton, hogy a blcseleti tanokert rajong fia ezeknek a tedknek a hill-
iba
kerl; megknnyebbiilve ertest Tiberius rendeletl, amely ezeket a gyanrls
elemeknek tekinrctt keletieket kiuta totta Rmbl. Az ifj Lucius egeszsegt is
fltette, 8z nnegtagad, a lemondsok kvetkeztben apota megromlott. Ezert
az idsebb eneca rbeszlte fit, hogy hagyia abba imm a tanult, s vegyen
rszt a kzletben. Valban, L. Senect egy kisebb vrosi tisztsgre meg is vasz-
tonk, de a huszont ves fiatalember annyira megbetegedett, hogy minden kz-
szereplst abba kellett hagynia. Elutazott Alerandri ba, bogy annak keemes g-
hailata rendbe houa egszgt, Megersdse ulo Seqeca folytatoi akarta a
Vrosban megszakadt plyafutst.
Alexandriban a helytart, a praefectus Aegypti igen magas rang tiszt Senece
anyai uagybtyia iltte be. A le8yengIt szerverct fiatalembert nagylie gon-
dos, anyai polsban rszs tett. Seneca nhny evet tirlttt Egyiptomban, s csak
egszsgvel dtl
3r-ben
visszatrt Rmba, ahol sok vrlozs fogldta. Tibe-
rius visszavonultan t Capraeae szigetn, Seianus megbukotq s Macro lett a prae-
fectus praeorio, kormnyoza Rmt. Senec elha ozta" hogy folytatie kzleti
s megplyaa az els kztisztsegeg a quatorgot. Nehny v
tvoll& elg volt ahhoz, hogy a becsvgy fiatatembert elfeledik, s csak uaglnnje
bfolynak kt sDhel e, hogy megvlaszottk.
(Nagybtyiq az egliptomi hcly-
tsr viddel eltte meghalt, s zvegye Rmba hoxa hamvait, hogy on a csa!di
s rboltban elb|yezze ket. Seneca szmra ppen a kell idpontban rkezett
Rmba-) enect
33-ban
quaeston vlasztottk, s most nr tag|a volt a senatus-
nak! Itt csillogtthatt8 sznoki tehetsgt, itt m felfigyeltek kpessgeire. Tr-
venysz lki trrgyalsokon is feltnt, kesslst becstek, s mind tbb iigy elint-
zsevel b ztk meg. Seneci
il
tud&, hory Rmban a pnz hatalom, es ezert min-
den igyekezetvel azon volt, hogy amriry sem
ielentktelen
vagyont gyarap tsa.
Seneca kzleti szereplesl Tiberius Capraeae szigetn is tudomt szefzett, s
felfigyelt re, Az ids csszr tudtq hogy a birodaiom kormnyzsrihoz tehetges
kzigazgat si szakemberekre van sztiLltsg.
28
bt
-
El
u
d-
bl
t-
l
!
^2 6-
[t
:is
rt
En
v-
Y-
E-
la
Dca
b-
rrk
bc-
ae-
bti
rcv
Fie
ty-
i
ltt
h-
or-
l-
nn-
Ba,
;s
bes
Seneca tesw&ei is meglltk a helyiiket Rmban. A legidsebb teswert,
L. Annau Novatust, apiuk ba a, L,Iunius Gallio, neves snok s r rkbe
fogadta, etl kezdve L. Iunius Gallio Annaeanusnalr, vagy rviden csak Galli-
nak nevezt.k, s lgy lett b ress. Mindentt naglon kedvelt\ rccse, L. Seneca
egyik mv&
(De Ita
-
A haragtl) neki ainlotta. Gynge egszsge ellenere kz-
igazgatsi plyra lpett, e letnk egy nevezete esemny&e mg maid vissza-
trnk.
A filofus ikcst, a tegifiabb teswrt, M. Aanaeus Melt a blcseleq a potika,
a birodalom kormnysa csak annyira rdekelte, amennyire az rdeke megk vnta.
Rmban videsen
ieles
pnzemberknt ismerik. A fivrek hamarosan rittek,
hogy az, amit Cordubban
gazdagsgnak tartottak, az Rnrban
-
kiilnsen hrom
rzre osztva
-
mg csak
jelentkenyebb
vagyonnak sem szm t. Ezrt a hrom
testvr sszetartott, hogy klt vagyonukat
gyarap tsk. M. Mela kbb fel-
hagyott magngazdasgi tevkenysgvel, s az uralkod szolglatba lpett. C -
szri procrrraorknt tevkenykedett, s az egyik
provinciban a fiscus
javra
hasz-
nos totta pnz ig7i ismerercit. Fia, M. Aanaeus Lucanus
(mg sz esik rla), Nero
kornak egyik legkitnbb kltie.
Az Aanaeus-csalclhoz hesonlan tbb ms, provinciabeli mai csald saria r-
termettsgvel vezet sze ephez
|utott. J elents
mrtkben
irultak
hozz a poli-
tikai, gazdasfui, zellemi let irrnftshoz.
Gaius Cgula vid uralkodsa Seneca szmra nem hozott ze encst. A cs-
szr maga is szereteft snokolni, s nem kedvelrc Seneca eladsmdit, st lust.
Ml,rpeg: az uralkod Eentetszese hallt
ielenrctt.
Valban, Caligulrit egy fuben
arrnyira felbosszanotta Senecuak a senatusban elmondott
perbesde, hogy el-
ha& ozta kivgzeL 5*gce csak
gnnak
kszDhette let! hogy a csszr kmye-
rctnek egyik hlgytagia meggyzrc az uralkodt, Seneca tiidbajos, s mIr nincs
sok ideie htra. Caligula most mr azzal is berte, hogy Selec8 beszedeit csmla,
mondvn, hogy iires locsogs. Olyanok, mint a msz nlk val homok, teMt csak
kevss lehet reiuk ep teni.
(Suet. Cat.
5].)
Pedig Seneca mr a mai trsasg
kedvence volt, ragyog szellemvel nagy sikert rt el.
Ez id tit m ns rolt, de hzasga nem hozu el smra a remlt boldogsgot.
Kt fia szilletett, Seueca sem felesgevel sem gyomekeivel nem sokat tt dtt,
rsaiban alig emlkezik meg luk
(els felesgnek mg a nevt sem ismeriiik).
Rvidesen lete veszlyben forgott. Bevdoltlk a senatusban, s csak Claudius
kegyelmnek ksnhette, hogy halrlos tlett cotsicai szmzetsre vtoaattk
meg.
Mi volt a filofirs, a neves snok bne ? Mi okozta bukst ? I gy tudk, hogy
Senect gyeng d slak fzk villboz, Germanicus lenylhoz, tehiit Caligula s
Agrippina teswrhez. Ilyen srllyos bonek minsiilrck volna a hzassgtresek ?
Az udvarban azonban nem a h&assgtii viszonyt kitogsoltk, hanem gy vlk,
hogy ez a kalrsolat celsv Clauus hitvese, Messalina ellen l A hzassgtrs
bizony tsa ppen olyan nehz volt, mint a m eml tett vrfftzsi ndak. De
az elleniik val vdekezs is ugyanilyen nehz volt. Ezlt Augustu mrisik csald-
vdel ni trvnyt (lex Iulia de adulteriis <lrcendis, Dig.
48,5)
alkalmazt| k.
Minthogy a vdat nem is tudtIk kellen megalapozni, Livila pedig m! szmzn-
sbn lt, Senecnak nem engedtk meg, hogy vdekezzek. Smzetsbe kellett
teht mennie. . .
A csszri udvarban sokan riilte.k Seneca buksnak. Hogy bns volt- vagy
sem, nem szm tott. Tbb alkalommal vdte a seoatus hagaomnyos
iogait,
s remek
sznoki kszseggel, meggjz oldeitssel. Knyelmetlenn vlt, teht tvoznia
kellett.
A biintets syosan nehezedett Senec a. Gyllte a knyszerlakhelyiil kiiellt
sgerct, Corsica vad, szikls, erds; boztos tiait, lakosainak barbr szoksait.
Hinyzott Rma knyelme, ragyogsa, 8z tlet, szellemes trsasg. A sztoikus
blcselet h vekent megadssal igyekezen nyolc esztendeig trni s vrni, de mg
filozoflva is nehezen telt az id. Vgre Senecra rmosolygott a szerencse. Clauus
j hitvese, Agrippina
49-ben
kieszkzlrc a csszrnd hogy Senect kegyelmben
rszes tse.
Seneca Germanicus mindhrom le nyval (teMt Demcsak Livillval)
j
viszony-
ba volt; a hlgyek nagyra rtkeltk tiilcsesgt, megballgatt,k tancait
(ha
nem is fogadtk meg mindig ket). Hiszerr Seneca nerncsak a szszkeu csillografia
kesslst, az elket tfusasgban is szerettk a szellemes trsalgt, a{<i oindig
tudott valqmi tallan okosat mondani. Mintbogy divaos tilcseleti tanokat birde-
tett, legubb a sztcrikrrs filozfia h ve lett, s tapasztalt, mvelt embemek sm -
tot szrettk, ha felolvassa drmai mveit, mmel ballgattk szepen csiszolt
verseit.
Agrippiua tudta, hogy kivlbb ferfira, miut Senecra nem b atia fie nevelst,
oktatsoak irnftst. Seneca els intzkedse az volt, hogy elbocstotta a sekly
mveltsg Anicetust s Beryllust, s brom g g tudst bfuott meg az ifit1 okat-
sval: Thrasyllost, a csillagszt, Alexandrost, az Arisoteles tan tait kvet
irtn.
peripatetikus tiilcselt, s Chairemont, a sztoikus filozfia hirdeit. A hrom
grg mester megismertette a fiatal Nerval a helln kultrlrt, s egsz letre bele-
oltofia a g g mvszetek szeletett. Az alapismeretek elsait tsa utn, senec-
val egyetrtsben, megismertettk a ny lt es ifjt a gg klszet es biilcselet
remekmveivel. Most azonban a csszirn szksgesnek ltta, hogy az oktatsba
beleslion,
ppen egy eszrcnd telt el a, hogy Seneca tvette a fiatal Lucius Abenobarbus
nevelst, s mr
5o-ben
Claudius rkbe fogadta Agrippina fit, aki ek&or csaldi
nevt letette, s immr Tiberius Claudius Nero Caesar Drusus Germanicus nven
telies
iog
tia lett az uralkodhznak. Egy sorba kert a c s Mealina
gyermekvel, a nrila hrom wel fiatalabb Britannicusszal. Agrippina ar a uta -
aa
H
s

E
H
in
-!
clli
l
tl

!r
E
if,t
*
^ &
S.r
t,I

,il
|us
tdl
ftn
Ena
rs -
tott Senect, tanltt meg inkbb fit az kesszls mveszetre, mert ennek
kesbbi lete sorn nagyobb haznt ve.beti, mint a hi baval t*ilcselkedsnek.
Senecra most mg nagyobb felelssg hrult. Az gondia lett, hory a csszri
b bor
-
egyelre m8 titkolt
-
vromnyost nagy felelssggel
j
tisztsgrc
felkstse. Seneca tanrrlmnyai sorn sokat foglalkozott az kori birodalmak, a
hellenisztiku mon chik llarrformival. Meg volt gydve arrl, hogy az adott
iben a mai birodalom egyetlen lehetseges kormnyforn |a a principatusnak
nevezett monarchia" s a princeps mltsgt csakis a lulius-Claudius-nemzetsg
egdk saria nyerheti el.
A saoikus senecra alig vrrhaon szebb feladat,
mint
Ne t az uralkodsra
felkesdteni, A blcsel6 szeme eltt az eszmnyi uralkod kepe lebegett, a filofus-
cszr, a ikletes princeps. Minthogy a principatus rllamiogi rendszere Augus-
fus halla ta eltorzult, vissz kell teht terni az eis princeps kormnyzati rend-
szabe, biszen akkol az uralkodi nkny nem akadrilyozta a polgri szabadsg-
iogok
lve#st. Seneca tlte Tiberius, C"ligotq Claudius ualmt, s irzott
tle. Lelke t Nett Augustrrs szep peldakpe, legyen olyan, mint iikapia volt.
A fiatal Nert azonban Seneca lelkes tan tsnl, biilcs elveinl, gyakan unalnas
oktatsn|
iobban
erdekelte a lovagls, a kocsairs s a kiilnfe m{ vszetek.
Seneca ebben i mogatta: kiiav totta zsenge kltemnyeit, meemagjra za neki
a verstan s a drma rs szablyait. A tapasztalt filofus fesmeme Nero k#pszer
tehetsgg de sdvesen ltta, ha a m iveszi rcvkenysgek kitltik ideit. Ha a
mvzeteket tiibb e becsiili a potiknl, al*or legalbb mdot es lehetsget ad
tancsosaioak
(s
ekkor Seneca bizonyra magla
gondolt), hogy helyes elvek sze-
rint, mlnyosan kormnyozk a birodalmat.
6. ElEzET
tJ roN A HATALoM rnr
5r.
december ts-n Ne o betlitte tizennegyedik ctv&. Agrippioa unszolsra
Clsudius hozzirult, hogy Neto hzi tinnepsg keretbco magra ltbesse a mai
polgrir vp, festi viscletet, a hfeher toga virilist, ea ezel uagrkonlv vlik. A
csszrn minden eshegre kszen, azt akarta, hog5l a nagykorrl Nero el6nyben
legyen Britannicusszal szemben, ha netn a csszrr meghal!
A kszseges senatus lelkendezve vette tudobsul Gartdiu !st, odsad
bsz:. arzal ferre ki, hogy minden lehetsges kitiinrcssel elhp|mozta a csszr
fit, Nt. Hatrozatot hoztak, hogy Nero mr hszves korr ben viselhcsee a
consrrli tiszsget (ene az esetre hallyyalan tottk az i. e, r8o.bsD hozott lex vil.
a,,,,alist, arnely az egyes kztiszsgek viselsnek als korha st megllap tona),
ezent v
-
Itlin Hv
-
a tartomnyokban proconsuli hatalmat
srako olhrtott.
A legfbb p8pi tstiileek (collegiumok) ltsze feletti trgiukknt meguk kiiz
fosadtk (cooptltk). Kineveztk princeps
irpartutiJ sz. Ezel a dmmel
ielltt
Augustus u a batalom vromnyoait, mot e c m adomnyozrval 8 sanatu
hivatalosan elismerte Nero uralmhoz val
iog t.
A megtiszteltetse&et Clsudius
helyeselte, tetszssel fogndta. Most nr nyilvnvalv vlt, hogy Claudius Net
tekinti utffik, A cssri p& a kangulatot nagyarny aiod&osal akarts
Nero szmre megnyerni: felbasalva a nagrkonls ts iinnepsgt az ingyenes
gabonajuttatsban reszes Rma-vrosi polgrsgnak corrgiqirprnt, vagyis az
lelmiszer-adomny megvltrsaknt feiknt hetvent denariut oztottrk ki
(ami k zL7gE embert szD wa, tizcnmilli denariusq azaz hatvuomi
sestertiust tett ki). A katonasg is pnzadon nyban reszest. A preetorirrNsot
drszszemlien most mr Nero is rszt ven. Az iinnepsgck rm&c pozeket ve-
rcnck Nero arcmrsval
-
hadd ismerik meg mr most t
-
s a re ruhzott c me.ket is
t-
GiE
F
sc
(El
C-a
.t
ect
tod
.
H.
-q
CE
Er
j
ttl
&i
&
-el
qr
E

bb.
r
tFl
r*ar
ft
ri
rt
-
At
*
t-
l*L
(-l
b.ld
H
rc a
llt !
E
ra
L-
frltiintett& az rmken, Az arenypnz cllapin cz olrashrt : NERO CIUDIUS
cAEsAR DRUsUs GERM(ANICUS) PRIN(CEPS) ruvENT(UTIs). A Mt_
lrpou a popok ldozatot bcmutat czktizeit a kvet&e szavak veszik kr:
sAcERD(os) cooPr(ATUs) IN oMN(I) coNL(EGIo) sIrPRA NUM-
(ERUM) E( S(EI{ATUS)
qONSt
LTO). M8slar olvasata: Nero Cleudiu
C,aesar Drusus Getmanicus, princeps iuventutis
-
e collegiumokba ltso felett
befogsdon
Psp.
A senetu endletMl. Ez ubbi megjcg5zs 8
ielntette,
bogy
a c mket e senstru adomnyoza Nernak, s ncm azt, ho5l az rmket 8 senatu
boctotte ki, hiszeo nco volt mr
@zversi iogs.
Az iinnrygekn, a cilcrri
itkokon
Nero a triumphatorok al sltzeben
idat
Eeg a 6sri pholyban. Mellette kisrlsau hatott a
5rernrcki
toBba lttj_
ztt, betge kilsei Britonoicu, a cszr bittrbe szodtott fia" A kis Britsnni-
cusnak 8zonben
mind
a teotrsg, mind a polgrsg krbcu szmos h ve volt,
akik a mellzs miatt elgedetlEgiiknek tbb lzben hsngot &dtk. Agrippina
rtet erl, 8 elhr oztr, hogy Nerc rdckben Briunnicust s irgscn semlege_
dti.
Britannicus nevclst neln hanyagolk el, Kitn Eeste k okat k, a 6rl is
zeretett vcrselgetni, t annsk i hlre kelt, bogl csinos
lron8in
szpen neHi
sait Hiltrnfuyeit (ami a bi Ncto fltkenysg& fel&elttte). Briunnicusnak is
megvolt a
,"ega
,rudvara",
tbb eids fi vsl estt
itszott,
tanull Trsai kz
kbb kit&tt bizonyos T. Flavius Vespasianus hadvezr. fia, rki nehny vtized
mtn Titus nven, a mei birodalom eik legkivbb csszraknt (79-8r)
rta be nev& a irtnelembe, Mild , mind t sei szetettk Britannic!t. Az rtel-
me fit tsn ti is kedvelt t 8zmos b ve volt e p aetorianu8 tiztek ktt.
ppen ezrt Agrrppine e ts sgbt eltvot tott 6bb, Britannicushoz vonz d
tisztt s kz*utont. Claudius a praeorianusok kt praefcctusg akiket mg Mes-
salina haira neveztt ki, Agrippina l vnsgra levttotta. (Az
e/ik parancsnok,
Rufrius Crispinus b res szp felesgt Poppaea ial mg hallunk) I{elyet-
tiik, ami meglehesen ritkn fordrrlt cl, eryctlen cmbert nevezett ki a practoria-
lusok re.
Az i praefectu p setort, Sexars Aftanius Bumug
furippiaa
megb at
embernck tartott& Bu ru mellett szlt 0z i, hogy nem volt sem tmai, sern
italiai 8ziitet, ocm taltozott a senatori rendbe, s 5l rokoni kspcsol8tok m
ttelezt} mshoz. Bumrs Gallia Na oocnsi8 provincia e5rik vrosan, Vasiban
(ma Vaison-la-Romaiae) szletett, s ez 8 tny elnycrte a cr tetsz&q mEt
kedvelte e
$lliai"tot,
mage is Lugdunumban ltta meg a nepvigot. Bumrs
bcqriileles, btor csapattisztknt smlglt a hadscregben. A hatcok smn megsr ilt,
s errt egyik kczt csonkolni kelett. RottantkEt a legiban mr ncm elies thc-
ttt szolglatot. Mitrt lovagrnd a csszri httzban pocuratorknt
toy,&edett.
Mindenkori uralhoiL ftrlttet, gy yit, Augutus zveg5rt, maid Tibfiust,
l sbb pedig Claudiust hlisgesen szolglta. Felemelkedst nem csaldi kapcso-
Iaainak, banem sait &demeinek ksznhette.
33
Ser. Bumrs mst fontos ba keriilt. A p,metorianu-g&da Mmban oo_
oozo6 s minthog5l Itelie teriiletu katonai egysegak nB E tzkodbattak,
jelent-
keoy hatalrnat kpviselt. Cgula t8 4 tst6 s tizenkt cohotcbl lott, minden
cohorsban ezer einer szolglg
parancsnokrrk a tributtus volt, eninek beoszlott
tisztiei
pedig a centurk. A practorianusok feladsts a cssr vedelnc volt, szm&
lyes biztonsgre gyeltek, elHsrtk, ha hgdba sllt. A praeorianrrsok adtk a
palotarsget is. A testket knt Kaiz1l.Itslban tobolztk, 8 tiszt k 8 so -
katonagben kitnt f fakbl keftek ki. A praeorianusok beosztsa
jobb
volt,
mint a legionariusok, t ngy wel kevesebbet, csak tizenhat vet kellett szo1-
gIniuk. Szp
jutalommal
latek ki a hadseregbl. Zsoldiuk is magasabb volt, a
legenysg feien}nt vi htszziitven deneriust, a centurik ennek a t zszcresg a
tribrrnusok a neryvenszcrest kaptk. Kezdetben Rma krnykn tbotozuk,
Seianus, Tiberius csszr mindenha
pracfectusa a Viminelis
lta|tnon,
$66
keleti rszbe nrgy lo}.tanyt lts ttt a p aetoria uok szmra.
(A tnai
p66
Pia kzelben, le dlre mg mindig lthatk az piilerck maradvnyai,)
Bumrs hs volt a csszri prnak, hog5r a praetorianusok pradecnrsa lett, s
ezzel a csszrsg bivatali rangl&rinak legmagasabb fokra lpett. rt omel
fogada Agrippinnak azt az uta tst, bory Seneca mellett i fogletkozz&
Nero uevelsvel. A
ivenbeli
csszrnak sz}sge volt arra, bo5l tfog katonai
imefetekkel rcndelkezzk, le5len tisztban a hodsereg sze vezetvel, a tratgir
elemeivel. A ks6bbi uralkodnak testileg is fel kellett ksziilnie, hogy meglje
a lovat, s gyesen forgassa a kardit
-
szszenlkco. Nero ktelessgtudan el-
vgezte
g
katonai gyekorletokat, de a lovaglst, a lovas sportot mindenn
iobban
8ze ette.
Agrrppina tovbbra i pola Germanicus eml&t, nem annyira kegyeletbl,
milt inkbb art, hogy a heknt tiselt etya b Eev& maga s fia
jevra
hasaos t-
sa- Mivel a germaniai hadsereg tborban, az ubiusok eryik tclepse
kzelben pillanotta meg e napvitgot, viddet hzassgktse un kiesztiiziilrc
a csszrnl, hog;y a kzsg a rmai polg ok lakta telc"l& vrosi rangit
(colo-
nia) megkapiq s a kis helysgben minl tbb k szolglt legionarius telepedik le.
Az obsitos kaont me$akadtott zsoldiukbl s a vgtiel* tbt a messze ide-
gelben is rmai mdon akartak lrd. k lettk ez rli vroo vezet tisztsgviseti.
Ea az j germaniai vrcst C.olonia Cleudia Augusta Agrippinensiumnak nevezt.k
el a cssr hiwesl. A hlgyek Agrip,piaa arcmsval d sz tett b ktket viel-
tek, ha nen akartsk 8 divattl elna adli. A vros moetai laki, a mai klniek
biiszkn emlkeznek meg Agrippinrl, vrosuk alap t l s Dcai mtiulll
Agippina mindenkivel szemben rvnyes tette ak8ratt, fit1 is elvrta a fel-
tleo engedetmessget, Megkvetelte, hogy a fiatalember ne ismerien mfu .&a-
etot, mint 8z anyit, hiszen kpviscli legkvetkezetesebben
&det<eit. Agdppin8
srnmitl nem riadt visszq hogy seg tse Nero felemelkedst. Ilyen hatalmas
akaraterei asszonn ilyen kcmny anya lland kzelsgs Nerban hatatlanul
ffi
tfu,
At
*clt
E
H
Ei
eltl
libl
4

q
r.rrd
e-rl
l
al
qlll
_*
+

afu
ec*
u
l
i
ft
_
|oit
i,
ql
GL.:
_E
.q[
l! l
ql
--
_
_
4
34
E
F
t
Fl
B
k
E
l,-
b
i
pl,
-
b
te
lo-
&.
b-
Pt.
lk
ll_
lek
L
11-
lr.
hs
br8
bul
t
kisebbrcndsegi rzest vltott kl Ez az rz kbb
5takran
megmutatkozon
bizonyt8langban, amelyet olykol nyers H_etlen8gel lePlezett.
A fatal Nerc a PalgtinuoD, a cssri palotbgn ttilttte veit.
I1
tudta, mennyi
vtts, tragikus esemeny cmlke ffidik ehhez a ragyog epethez. In ltk meg
nagybtyit, Gaius Caligult az sszekiiv practolianuok, zmos enatort
hurcoltak innen a vrpadra.., E falak ktt Nero megtanult flni, s engsdelmes-
kedni. Hirl volt es rzkcny. Roppannrl rtilt, ha csen es ki ne blzelgett voloa
a
jvend
csszroak ?
*
Nero hamalosg! a nyilvnossrig el llett.
52-ben,
e latin npek svetsegnek
colkre rendcutt iionepseget (feaee Latinae) urtamra, a cssr k vnagfua, a
praerectus Urbi ha5lomnyos tisztsegt Ncra ruhztk. Oaudius kifeiezen l -
vnsga ellenre, s gyrc.kembf a bIi
iogkrt
is betiilttte, s nwes
iogszok
bonyolult
iogvits
iigykbco sz 6 tett krtk. NeDak volt annyi
nrgihoz
val
esze, hogy az lletek kimondsa eln kitn6
iogtudsoktl
krien t,,,crot. Clau-
dius most nem rt r Neval foglslkoznl mcrt az tli ostiai kikiit p ts& mfu
nem feieztk be, a gabouafelhozatal
g}edozott.
A rmaiat szid& a fennl viszo-
nyokat, a kormnyzatot, 8 mt s cssrt is. Oaudius a tle nm vrt ellyel
intez*edett: e gabonaMtkkal klte, bogJ , a teog ri viharok okozta kro&
megtdtst magra vllalia, s azo akik a gabont zros hat&id6n bel Rmba
szll tik, nary kedvezmnyben rezestiltrek. Britannibl is kedvetlen h rek
rkeztek. A meg nem bIdtett slakossg tovbbra is nyugtelaokodott, harcban llt
a csszri belytart hadaival. V{ il is a britek kirJ yt le/ztk s fogolyknt
Rmba hurcoltk. A gabonelaseg i Esz{lrot, e gy eg5ms utn kt } nos hely-
zeten lett tlrr Claudiu. A scnatus s a np nncpelte a cszrt. A kvetke vben
kt ltion mn p tett v zvezetket avsttak fel nary iinnepofuek ke ebn.
Clauus nagy v zi catt endezttett a fucinusi tavoq hasonlval sroftoztetts
anoak idein Caear Augustu is a 6m8i npet Az linfl9p6gn Claudius s
Agdp,pina ltta el az elnki tiszm, A nz6k kiitt
ieln
volt az idcebb C. Pliaius
i, aki mtkezett meg a csszrali
,,...&
mcgcrn
ldj146 A8rippint, aki
ranyslakMl stt k6penybcn
-
ms auyagot nco kevertek a vetbe
-
t ott,"
(P]in. N. l . xxxul
3,
9, 63.) A h8t8lmr kiadsokag s kprzatos fnyzt
-
hla
pallas
jo
grzdekodasnak
-
tliabb adk nkiil, rszint a csszri megn-
rszint a fiscusbl fedeztk. Pallas egybknt is ne kegyben [ott
amit a rocsznyelv maiek csak erklcsteleo kapcsolatokkal tudtak
megmagyarni. Pallas azt is elrte, hogy fvre M. Aaonius Fclir ludaea csszri
procurato:ra lett, s
5z-ben
eroglalta llomsbelyt. Ery felszabaott rabomlga
szfura szdletes karrier t Felir elkel kkbl hzasodott; eryik fetesg An-
toniu s VU. Kleopt e rmokja volg utna pedig I. Herodes Ag ippd kirly
leyt, tbt a Nagy Herodes unokjt vette ntil.
35
Claudius kt na5r batelmr1 p oquetor Pailas Ne ci8sus ktt tttd
yolt
e valkede. Kid8t bo ez imlt fel8v8tott v zrrezetk hibs, s z t P8[ss
e mutkk felryeletvel megb zott Na cisust Agrippios kzbeit yel beydolt"
Agrippias gyIlt Na cissut, Ert Etudta" hogy Neval szcmbn BlitrnnicuE
rlt eryengeti. Oaudius azonban a vd ellen&e is megblzott Narcissusbon, hiszen
t t8 fel aDnak ideiu Messalina sszeeekvat. mestetkedse ealtt8l
kudarcot vallott.
53-ban
clauu megbetegedett, valonleg gyomorbsis volt, uryott kz-
ismen falnbga csa} srllyosb totta. Amikor a cssr bercgsgne& h re eltefiedq
furippiaa
Hvnsgfoq Nero megielent e senatusbgn, o rocplyeo fogsd8l@t
tett, ho
cmennyitren
atyja szerencssen fel/8jrul, e h.lhatstlsn itck tiszE
letre na$r circui
it,hok8t
ndz. (N o
mindig
iobb8n
sze ette 8 lovaovtrsc-
nyekeg mint a gladiaori viadalokat, mert irzott a vrt6l t) Ne o fogadalmt ki-
neen a vroei up fogodta rmmel d2 lelmirzet_felhozrtol ismt atadozott, a
vezet6 kk
il
tudtk, hos/ az idegessgre hsihnos vlosi heo&gg nyugtelane_
goak leveze e ez egik legiobb mdszer a nagl pompval megtaltott iimpi
jtk,
hiszeo ilyenkor szoks volg hogy a nlp ktt ooszsn9k ki.
Agrippiua 8 beteg cssrt rb rtr, hory lrsban ainlia utdiul Net Claudius
azonban felg5rulg s NeOk nem maradt
,,l
bta, mint ho5 bevttsa foga-
dalmt, s megrendeze az iinnepi circusi
itkokat.
Agrippina kieszakolta, hogy
Neto vegye vgre n il
ieg5res&,
Octavt, s l5l a osmak
nem
csupn f8, hsnen
eg5ntttal a veic is legen.
A hzassg amnban
iogi-alaki
akatyokba tktt. Horyan veheti valrki n
8 sait ny t, mg ha vr szerint nem is az ? Ert a menyasszonyt gorean rkbe
fogadattt eg5r msik
,,e,nzete8,
valoz nleg a rokoni Octaviusok cgrik tagival"
Agrippint okosan tlry rendezrc a hzagktst, bogy azt az eaemayhez illcn
iinneplycs alkalombl trrtk meg. Kepr8
itt,
ho clkor zailottak a fogldel-
Ei ci cusi
itkok,
ey legalbb eg&z Rms ftesiilhetett az rveodetcs hzassg-
ktl.
Nero kaytelen volt felesg veoni az ernyes Octavit. Nero ming vizolygott
Octsvtl, lnye nem vonmtt4 iltbb t8stottr a fiatalembert. Rma latossga
svte, ztra a az p, fetal Octevg az ernyes nrai nt tisztelte benne, s tragikus
sorst fi gyelemmel
l srrc.
7.
BEIEZET
NERO CSSZR LESZ
Nctnak
hrrnri!su
bizonlonia kellett, hogy alkalmas a cssri mtsgra"
Er ,e ppn HtB alkalom nyflt: tijbb vtosban szinte egy idben tzvsz, illetve
ldrcngE puztott. Nero smra Senece, ez kcsls metre, zp bszdket
fot, ezeket tsn tYDyY8l mt8nult8tl8. A
il
felkdtett fiatalrabef megielent a
soatuben, a r8lrte a senaomkag hory a tzvsz okozta krok hety etsra
Bononiaat (ma Bologna) nytjtsanak
tlzmilli
56516xduEayi sgyt, r firldrEg&
siotta kbzsiai Apamenak t vre engedik el az ad6|\ Rlodos szigetnek
adik vissza kcbbarr elvett nko mnyzat, s vgiil, amivet nag5r t tzst eratott,
azt
iavasolta,
hory Ilion vrost a
ivben
g2 llq nrnal6ze$bn
fennll ktelezett_
ge all mentes tsk IlioDt, 8z estkori Tit a maiek shajuknak tkiotettk.
@ion
ai egbknt sem lehettek smotteek.) A senatus elfogada Nero iad t-
vnyt, a snatorcknak tetszett a firl szernn de nmdaoo fel p. A senatomk
cgr rsze ellenszenwel fielte Agrippina tirrtets&, fk eln becvt. Ezrt
6bb senaor
-
nyilvu Narcisus is megtette a maga lpeeit
-
Britannicus irnti
rckonszenvt nyilvnltona. Ezzel is ellensyozni akartk azt a lzatoan tedeztett
Hrt, hog5r az epileptikus Britannicus nchz fel[ogsd s l5l alkqlmatl.rt az ural&o-
dsra. Claudiust mr-mr meggzth Az ingado csszitr elhat ozta, vgrende-
Ltet kt, amelyben Britannicut Nerval egy sorban nevezi Eeg ihtikseknt,
st mr azt tervezte, hory v& szeriuti fit
h n0 o n
lrgy,kots a-
egrtpprns megriadt. Megtudta" bogy Brianrcus nagyanyia (Messatina
anyia,
s Nero na$mnie) unoMja rdekben sztivetsgre lpett Nmissusszal, A gazag
bl5t u5rmcsak
t"8ia
volt a iulius-claudiusi
hnznak,
ezrt bcfolysl
i!8gol
tsftotr A csszm bevdolte velytrst, hor az etre tiir, s Calabriban
bv6 birtokain dolgoz rabszolgi Italia btit veszlyezatik. (Tac. Ann. XII 65.)
Nero, anyia k vnsgrg na5mnie ellen tanskodott (bolott Agrippins smze-
se idejn Domitia l pidnl lelt Eenedket). A gyerye Claudius engedett Agrippi-
na k vnsgi nak. A cssz r Domitival kzlte, hogy meg kell
halniq,
azal !
keggyel, ho$r az asszony maga vlavtbat|r meg
hllna]k
mdjt. gr is tiirnt. . .
Narcissus beltta, hogy a kiiadelemben Britannicus 8 alulo adL
J !k
ltt
elhagyni Rnrt, abol lete llandan veszlybcn forgott. Neo tudia tovbb Bri-
tannicus rdekeit Eegvdeni. Sinuessa hforrsaihoz utazott, hogy gygy tussa
magt, s wel vleg tadta a tetepet Agrippinnak. Eltvozsa el6tt bt cstlt vett
Britannicustl, s az istenekhez fohszkodott, engedik meg ho5r a firl feln6in,
apia ellensgeit eliSzze, s anyla, Messalina gyitkosain bosst lliou !
(Tac. Ann.
xII66.)
Agrippiot irgette az id, Nm b zott
^z
ingatag cssz ban, Mtha meggondolja
nagt, sait ft lszes ti elnybeu, es princepsuek ainlia. Iatrozott. Kapra
itg
hoey Claudius megbercgedett, s ha forrsainknat hihetnk, Agrtppins
megm&gsztette a gyenglked csszrt, Vannak olyan nzetek

hog a gyomrval
beild Oaudiusaak a sok ital megrott, s mr nem volt sz ikseg arra, hogy Agdp,pi-
na bns kzzel beavatkozz k. Claudius
54.
oktber r3-n, tizenhrom vi ural-
kod uts, hat"anngy ves torban ooegbalt.
gyotsau iotzkedett. Bnatot snlelve, mly gyszbao
ielent
meg 8
csekly szmrl udvari kr eltt. A halott csz gyermekeit, octavt,
valamint Britsnicut maga mellett tartotta, 8 gy diiuttt, hogy a hallb n eglelrc
nem tezi kzz, st a senatust a cszr rapotnak
iavulsl
tiekoztgtta. Bufrut
s a palotban szolglaot telies t praetorianusoka1
maghoz
b vatta. Majd a kr-
nyczetbcn tarzkod csillagisok tancolta legkcdvcbb ipoutban, dlben
kzlte e test (el Claudius elhunytt. Bumrs, a p aetorienusok, valamint az
udvari alkalnazonak haogos kitossal dvltk az eljiik lp Nett, maid
gyalogbinba iilten.k, s a praetorianuok laktauyjba vittek. Itt mfu mindt
clksdtettk a kedvez foggdtat a- Bums s tisztiei gondoskodtak e tetk
bngulatl,
(Csak nbny tiszt k dezt fennhaugon, hol marad Britanoicus ?
ket azonban
giewe
e"llgattattk.) A p 8.loriaIruok impf,ato kent ksutttk
a tborban feltott emelvuyrc lep Net. Nero Mltl minden eryes testr-
kstonnak zfriitezer sestertiusnl ajndkot g&t, s ezutn B Eegvesfie8eten
praetorianuso}&al e scnatuba ment.
Bums s praetorianusok kiitszottk a snatust, E'ry an az alkotmnyos
iogt
sem hagyk meg, hogy megvlassza az rti princepset. A t rk ugyang7 kez
helyzet el tottk a senatorokat, Eint en'tak idein oauus esebeo. Neto
megvlasztsa eze& utn me alrkisg8 s iyedt. A senaorok
iqgrl
reztk, ho5l
akrcsak Tiberius, Cgula s Claudius uralma alatt, mot i szinte esletlen cs&ld-
nak az ksege
g
mai birodalom.
(Tac. Hist. I 16.) Illet volna a halott cs
vgrendclet felolvasni, de errl mlyen hellgattok. (Az a h r
ira,
hogy Claudius
38
halla utn a vgendeletet mten megmsis tettk.) Akadt u5lan nehny sena-
br, ekik tapit tlrul Briunaicus fell d,Hdtek, ket ietve lecsit tottk. Az i
princpset a enafi folruhztg az addig is szoksos eliogokkal, kivltso}&al,
t a
,,haza
atyia"
(pater patriac) megtiztel c Dmel is ki akartk t intetni, de ea
Nero fiatal korra hivatkozvg
yisszsuta totts.
,,} aid
ha megerdemlem"
(cum
merueto, Sueton. Nero ro.), mondta okosan.
Eltekintve e praetoriauusok beavatkosl, a scnatorokra kedve benyomst
grakotolt a megnye k ilsei fiatalember szeray fellepse. Szep von arct
tske, puha stt1, rvid szak vette k iil, ugyanilyen sdn
-
a Domitius
Abenoberbusok ttevezete ksge
-,
hullmos hai fedte a feit. Arca szepls
volt, kkeesz irke szemvel vidltk mdira
gyakran hunyorgott. (Ezrt a cir-
orsi
it&okat
csiszolt smaragdon t nzte.) Ka cst1 trmet arnyos, kisporolt s
igco izmos volt. Bizonyos mtt,sgot vltek benne felfedezni.
K&6 este volq amikor a nehz, igen mozgalmas nap utn az rli cssr visszart
a Peletinusrq s cssz i palotba- Az gt a teotralakulaok pamncsno a
tetonai szotso}oz h ven, az jszakai szolglat e
ielst
krt le.
,"A
legiobb anya l'
(opioa
mater, Tac. Ann. XIII z; Suet. Nero
9.) -
hangzott el a gyors vlesz, s
ul Nero minden
ieleolevnek
tudtra adta" ho5l tiszban vaa azzal, kink k-
gnheti
a csszti b bort. A praeorianusok elgtteuel vettk tudomsul ez rli
pfincasnk ezeket a szaveit, hiszen a kaonasg Agrippinban a szrretett Germani-
c1I lnyttiszt lte.
8. FEJ EZET
Az ELS NApoK s HBrBr
Elmt leht
54.
oktber r3-nak a napia, Agrtppina elgedettrl tbp tbstta
me8, hogy v5ta rcliesiilt. Fia mg a tizenhercdik vt em tltijtte be, s e cszr.
A sok cselsziivs DE volt hibaval. Gyan8kva azonban uem csillapodott, s
ezrt ttibbeknek meg kellett halniok. Agrippina az ,ii csr tudt beleegyezse
ukiil meparancsolu pribkjeinek, hog]r gyilkoljk meg.M. Iunius Silsnut. A
szerenctlen ember bne az volt, hog5t Augustusnak, ugyanrlg5l mint Ne o, iik-
unokie volt, s feltteleztk, hogy tetvrc, L. Silanus (Octavia
iegyese
volt!) tra_
gikus haltrt bosszrlt akart
llni.
P6{ig Sitanus bks, az et 6meit ve,
euervlt ember volt, 8kit Caligula csak
,,aranymarhaknt"
emlegettt.
(Tac.
Ana.
XIII r.) De nem Earadhatott etbenl A pribekek gyors mu]kt vgeztek.
Meg kellett halnia Narcissusnak is. Agrippina Nero vndka ellenre elfogata.
Natcissus, szm wa sorsra, Claudiust s kmyezet kompomitt l Efuden irotot
elgetett. A nemrg mg nagy hatalmli brtut e brtiinbcn koplaltattk, Hnoz_
tk, majd Messalina s rihoz vezenlr, s ott mcgltk. (Dio LX
34,)
Na cisuE
mintegy negysmi sestrtiust vaslont a fiscus
javrra
elkoboztk. (Nar-
cisu8 sziutc korltlao befolysra s hatalm rra
jeltem
u, az ffisi5
gz
korbao
ritka nagysg1 magnvagyon. Kl tildi feiedelmek, kvete.k krtk mogadsg
scg tsgt, tancst, s ezrt vagyont aind.kokkel halmoztk el,) Az isebb
C. Plinius az kor leggazdagabb emberei kztt eml ti meg Claudius hrom b res
szabadost, Narcissusg Pallast, Callistust, (Plin. N. H. XXXIII ro,
,
r34.)
Agdppina kapzsigo is kzrejtszott Narcissus hallbao.
Rmban hozzlttak, hogy a megMt cssrt iinneplyesen eltemessk. A
hagyomnyotoz b ven a gyszbeszdct a legisebb firlnak kellett elmondanial s
gy ez a feladat most Nera hrult. A pen felp t tt, vlesztekos sdlusrl begzdet
i
I
l
1
1
t
l,
b
l
D
I
A
,t
E
-
Scoeca rta. A fiofu velbsn mindot eltvetett, hogy ocveltit a tegi<tbb
sdnben mutasse bc. Nero a gyszbeszdbcn fclsorolta Claudius scinck egsz sort,
a megidentek hallhattk, bg a az si petrlciusi nemzetsg ncnnyi dicsoFt
bozott Rmra. Br ezehl a
ieleolevk
tbbgc tudon, mgir valamennyico
negtUeOave hatlgattk a na5l stik dics tetteit, higen czek nem crupn c5l
nemzetsne*, banem Mmnek is emeltt nsgy8gt. Utna ttrt a beszed cleu_
dius irodalmi tcvekeoveegen* ismcrtetsre, m8id ko mnyzss rdcme
5trnnt
hoza fel, hog oekben az vekbco a birodalmat bai, k osods k ils eil.t#g
tszl aem rte. Csak amikor a sok dics t6
iel
ktt Claudius el ltt s
blcsessgt emelt ki, tiibben elmosolyodtak. Miutn a
sznnocpsg
befeicz6_
dtt, Eindift akadtak, ekik felhnytorgattk, hog5l Nero nem maga fogaln8a,
hanem Smecval ratta a begzdt. Bezzeg Caeear kora eryik legkivIbb snoka
volt, Augrrsms kitnen fo3almazott, Tiberius tgondoltan, hatsosen tudott bnni
a szava}*al, mg a hibbant a5n1 Gaius Caligulmk is volt sznoki ksugB
t mega Claudius is vlsztkos8n feiezte ki mag t. Arra nem gondoltak, bo$l
ez rli cssr mg tizenh& ves sincs, s ezrt kellett a bcedet mceternek, a ki-
vl snoknak, Senecna& clkstenie. Pedig Neto is tehetsges volt. Szigorr
blrlia, Tacitu lria la:
,nlVlert
mr gyetmeki
wiben msra is fortotta ok
tebctsgt: mintzott, festett, nekelt, lovakat lujtot nha verceket faragott,
ezzel bizony wa, hogy benne is megvannak a tsnultsg elcrnei." (Tac. Ann. XIII
3.)
A szertarts utn Nero a senetusba sietett, ahol ki e,-tette korEnynak prcg-
ramit. Ezt a beszedt is Seoeca fogalmazta, A t8pasztalt flofus
il
tudt8, mit
vrnak a senem ok az i priucepotl, a kormnyzs elveit
gzoq68n
6
mag"
elgoade
lse szerint taglalta. A mind Seneca, mind a seoaorok
iava
rsze felimrte,
ho az a karsasgi kor, amelyet csak tanulmnyaikbl ismertek, vgleg a m.
A principatusi rendszer aranykornak Augustus uralkodsnat ialeit tartotth
A beszd tcngelyben az eszmny rcn augustusi kor clvcez val visszatrs gon-
dolaa llon. (Sueton. Ne o Io.) Ezt a enatu svesen hallgana, mf,t akor nnek
az si ttiiletle& a k ilvilg szmra mg megvolt a tekinlye. Nero hansyoztl,
hogy a
ivben
nem tri a szabadosok hatalmaskodsL beavatkost a kormoy-
zati krdsekbe, Ezel arra utalt, hogl a senatus tekintlyt oly gakran
ne8Fzlye-
nt clauusi rendszernek vget vet. eneca, a mai polgr megserett nrzet-
vel, lrosnak tartotta, ezrt nehezmnyezte, hogy sehonnai felszabad ott rab-
szolgk magukhoz ragldtk s snstu,st megillet
jogokae (mbr Claudiu nl tett
biirom bertusa csri Ilhivatalnokknt igazn
il
ltts el hivatalt, 6"
re.nhq_
zut*al, kapzsisgukkal kibtvtk maguk ellen a veze kk ellenszedv&.) Ezt a
gondolatot Seneca
il
kidombodtotta a beszdben, s ez nagyon tetszett a senrto ok-
Drk, mrt gy lk, bo5r ism& vieszakapik legfontosabb
iogkijriiket:
a jrvny-
alkotet, a kztragi korbl fennmaradt tisztsgele val vlaztt, a snetolok
firltti blrkodst s a senatusi kormnyzt. A senecai snotJ at
alhnngzsa
utn a 8cnatorok lelkesen iinnepelt& az i princepset. Abbau bfutak,
hogy Neno Seneca ueveleknt gy
gondolkodik, mint mestete, s abban a hitben
ring8ttk @gutat, hogy isn& ftl""
"
oenatus, a szabadsg oapia! Elhetroz-
t ho5t a bcszdet ziist blrs vsctik, s maid minden tli contul hivatalba
l@ alkalmval felolvasotik. Hedd svlelik meg a onsulok az i cssr blcs
s mltnyos clvcit.
Dc
tnindcn
asgrtck egyszer vgc szatad. Megkezddtek e htkiiaapok
A ocoatus amn volg hogy Claudiusszal ett mg urslkodsDr* osz dkei is
e elrbo szlljanak, Neto komnyzse alatt visszesze esse gi tekintlyt s
bcfolyst A birodalom lakoosge is nagl remnye&et ftzirtt sz i prinq uralm_
boz, kiilnoen 8 keleti tsrtomnyokban tekintettek nag vra&ozssal Nerra-
Innc nrp mint nap hdol feliraok &ezt* az tli csszrhoz,
a ni
s fiatdlcmber
hisg nek dfelett h zelgett.
Ncto kt nwelic, cncca s Burrus,
irnmd1
a csszr lizolmqs t8 csd|,
ezon fradozuk, hogy Rmra" Itali a s a btodalomra i, igazsgosabb kor napia
virtadion.
MSODIK R SZ
QUINQUENNIUM
NERoNIS
I. FBIEZET
A RMAI BIRODALOM
RvID rrprlNr sp
A nai birodalonr, omelynet uralkodie Ncf,o lett, tirbb mint
m<f
vsdzad
vrce Mborrti s a5nfifot diplomciai cfeedtsei !v
itt
ltre. Az i. e. z7. v
ianur
havi emlkczeter sdusi tsein a birodelom tartomoyaiaak kotmnr-
st megoszottk a pincepo s c sn8tus tztl A mgozts ua5fMl azon dv
szednt t tfuL bory a mr horbban megbHten s
qlrt
hadsrr'n szeopontbl
kisebb
ielns
provincit a scnanr fliigyelete alatt maradna viszont a mg
mindig ayugBlsnkod 8 p inceps hatskt rbe utalik ppen ezrt
ezkbcn a tartomnyokbn llmsozon a tmai hade legna5robb sze, a
Finci_
patus egJ rik legfonto8ebb tmasz& A scnatusi plovincik re
-
az i. e.8r-bl
fenDmaradt orrilai trvnFk (ex Comelia de provinciis ordinandis) megfelelen
-
egl-cgl esztenre volt consulok vagy praetorok ker iltek, vasl pto-
pncori dnmel. Az n. cssri provincik belytartit Augusos lizqlmi 66$66i,
conulsgot
yagy
pntotsgot viclt frfiak kz vlaszotta

akik 8 tartomnyt
a prinoeps helyett, az nevben liormnyoak, lagaa.s ,4ugrlrti pto praetore
dm-
,nel,
meg nem hatrozott ideig,
lmlg
a prinepe kct visszg ne n h vta- A legrtusok
epben a ftoonyban
l|otnto,
nei polgrotbl t had parerrcsnokei
is voltak. NMny kisebb
ielenteg
provirrit, mint pldul ludet (amely
SFia hdytartik elenrse 8l tertozott), clbb praefectusok, maid ptocurao-
rok kormnyoztk. A cssti ptocuratuoknak is volt katolasa" de ezt Dm Egi
potgrokbt soztk Mind e prccuratoroknek, mind a legatus Augustina vala-
mint a scnatu helyta tinak negfelel ltE hivatalnoki kar seg tea so}mt
feladatMk elvgzsben.
AugutuE s utdai a rmet bkt, e
plx
Rorrranuh hoztk el a korbban sokat
aaya grtott tsrtomnyok lakosai smra. A bke 8 a mltnyos kormDyz
alatt a proviacik felvirgoztek, 8z ott letlp tett rmai polg ok rli vrosokat
alap otuk A vrocokbao vir8zott a mai civilici s kultrtra. A maiek
letformiukat uen er6szakoltk r az slakossgrg
fihagytk
si vausukat, nyelvkeg t betyi kzigazg^t*rrkat
-
legalbbis e9
j
ideig
-
8zintc intetleD il A pfovincit uralkod krci, s vagyotros szabad enbere.k elg
vid i alatt megtanultak latinu| biszeo csak g5r rintkeettk 8 tartomDy
rrraival, a maggkv tett.k a mai edormt. Ea az ig5rekezet et e blcs mai
helytelt elseg tetrc:
,y',
embe * fiait a szabadokoz mlt ismetetelel
neveltettk.., tlgyho5r, ekik nemrg mg a mai nyelvtl is idegenkcdtek, most
kcsslsra kaptak kedvet, Ezutn vMetiinka is megbecsk, es sokan vieltek
togt, s laan tpltoltrk csb t vtkekhez: az ooopcsemo}oz, a iirdkhz s
g
vlaz kos lakom}oz. S ezt tapasztalatlansgukben mvelt embersegnek
neveztk, holott v8liban szolgasguknak volt rsze." (Tac.
Agr. 2r,) A mr
nem-
zedkek ta a provincikban laelepedm rmai polgrok helyzeti elnyiiket kihasz-
nlva
,,,eggazdagodtak,
s 5t nagy rckiatlyre te,nek szert. De az&t fl szeomel
mindig Rmra kacsintottak, s amn voltak, hory kobb k maguk vag5l legalbb
fiaik a Vrosban
ielentkeny
szerephez
iusanak.
A csszrkor els szzadban mr
j
ideje megsznt e kztrsasgi komak az a
rendszere, amely a tartomnyokat holni vadszteriiletuk tkintette. A zsknnyo-
ls korszaka is elnulq amikor a rmai hd k e
tnpga-qabb
envonrlon l kzrl-
keleti npe\ fknt a grgk lakta vrosok malkotsaig d szmveig va5r ppen-
sggel a lakosg lakberendezsi trgait rszint sarcols, rszint firrfangos pnz-
gyi mesterkedsek n megszercztk, Ha a nyugati tartomnyok lakosgnak
vezet6 rtege hoz ekart
iutui
a megismert s megHvnt
iavakboz,
knyrclen
volt tiibbet rcrmelni, exportkpes ruk8t elll teni, hogy azutn e kereskedelem
kzvedtsevel megvsmlhassa azokat.
A nyugati taromnyok stakossgnak vezet rtege, ha efogsdt8 is a r!8i
letfomrt, nem hdolt be tefesen. Mindig akadtak olyan vezet akik a mg uem
mmanizldon szabad ernberek ln, fesrver el akartk visszaszerezni nfu ik
elvesztett iiggetlensgt. Trekvsiikben az i sze pet
itzott,
hogy meg akartk
szerezni azokat o glzdasgi javakat,
er& s anyagforrsokat, amelyefret akkor a
rmaiak vagy kiszolgIlik birtoholtak.
^z
ltli 6l keletre fekv6 provincik hellenisztikus kultrit e maiak nem
tudtk, s nem is akartk megvltoztrtni, t a tsrtomlyok v osaiban k is svesen
ltek a
$igk
mdjra. Mg a rmaiak is a tznapi gtig nyelven, a koinn be-
szltek, amely a latin mellett a birodalom msodik ayelve lett. Aki mvelt embemek
sm tott, mildkt nyelven tudott mi es beszlni, csak
fuy
boldogult e mai em-
ber a Balkn-flsziget, a Kzel-Kelet o sgaiban, de a nyugati tartomoyok gi
gtitOg tlalein, Eint pldul a galliai Massiliban (ma
Marseille) ovbbra is
a gg volt az uralkod nyelv,
Az augustusi kormnyzati elvnek megfelelen, a principatus korban a rmaiak
mind Kelercn,
rnind
5rug8lqa a provincikat nem tekintettk tiibb a birodalom
46
i
l
i
,
i-
t
I
P
n
!

b
F
L
ls
D
P
F
lk
b-
ts
ti

F
F
,l tndelt szeinek. Az volt e szempont, ho5l a urtomuyok a ritrk tt kz_
uheeet gazdssgut
\rosodsa
nlkiil viselhess.k, s azok a kincstratba befolyia-
nak. A birodalmat muuk szelk t, amelyek ug5,m etsdlegeseo katonai kirz_
igzgsi lokst szolgltak, de a hereskdclo szmra is ltfonossgr at voltak
A tengeri kikirt6ket kiMv tettk, karban tarottk ltes tmnyeit, hog5l a nvckv6
brganat lebonyol tbassk. A belvfui hai is felnde Minden vroe ellir&,
sgnak ktelessgv tettk ez egysge naptr alkalmast. A mrt"keket, syo-
ket, e piaci rendt ellenriztt. Nem meglep, hogy a taromnyokban
-
elrckintve e
na fellp nyugtalansgoktl, amelyeket a helyur knnyen leszerelt
-
rlalban
b.kessg uralkodott, a gazdasgi tet felleodt, a kztelhket a lakossg megfzetrc.
A senatusi ptovincik lakossga eryeues s kiizverctt adinak, vmjrinak" illekei-
ne} beszedgt a quacsorok ellenrizt k A csszri bevrcleinc,k
ponos behaitsl a pocutmorok gondoskodtak Ott is mkdtek csrzri pocu-
raorc\ abol az uralko tulaidonban lev gazaasagi iizemet, ftildek, bnyk vol-
ta tebt 8 6en8tui pmvincilban. A csszri kormnyzat bizslmt vez bivatal_
nokok nemritMn eszetkzsbe kcriilte& e senatusi Myurkkal, mett fel.dfit_
kat, st mg sze@lyiiket is
-
neo csekly nhitsggel
-
foltosabblak trrbttk.
Enoek a vetlkedsnek mindenesete az wlt u hory a ptocuraotok
szetmel tartottk 8 serutui helyterk tveenysgt, azok teht vakodtak atl
ho5t hivetalos hetalnul*al visezaiene a lakossgot zsatofk, a
iogtstanul
auya8i
clnykhiiz
iussanak.
A procuraorok
minden
visgze$ felfigyelte s
jelentett&
Rmba.
,,A
ptovincibao seomi niocs, ami ne mag ra a proconsulra tarozn
kivve e fiscltst oegitlet pozcket, czck a cssziiri p ocuratorotra tartoznsk, 3
ezrt
iobban
tezi, h8 ezcktl tarzftodik"
-
taocsolta a scnatusi helytarkoak
Ulpianus, a III. szzadi
iogtuds.
(Dig. I 169 p!aef.)
A p inept megnve,Hett &ladatainak elltshoz nagy hivatalaoH k9rr8 volt
cz i@. Mr Augusttts e msodik trsadalmi rendbl, a lovagok kz il vlasztotta
tiszwislit Szoks vlq ho kDt 8 ketonai szolglatban kitDt,
m.8a
rangot
el&t lovagot ncveztek ki a pocuraor
il
fizeten Ub8. M g Augustus idiben
mg csak buszont llsba
iuthattak
cl a lovagtcodiek, addig kebb a feladeto az
5dntzs szaporodsval meggyarapodott a cssri procuratotok ltsma. Va-
gyonos p ovinciabli csaldok saria is az rvnyes,iilsnek ezt &z tltit vlaztott8.
A tertomnyok slgkog6ganlk
j$6dd
omanilt s szabad sziilets polgrei
kz ind tbbe! kaptk meg ktilnleges, esetleg mg a polgrhrlborrlbanEze z it
rdemeik alapin a mai polg riogot. Ily mdon ezeknek az rli polgroknak e fiai
mr beker ilhettek a lovagreodbc (setleg k maguk is), R,tnba kttiiek, ott
kapcsolatba keriithett k a veze krkkel, t a senatori rendig cmelkcdbettek
A lemelkeds tia mg a felszabatott rabszolga
ryermeke
eltt is nyitva lon.
Hovaovbb mind kevesebbet zm tott r tarbntryi szt:arur,, csak azt kellett
igazolni, host crpr} Ronaas. Amupolgmak kivltsgai voltak, s ezek megkiiln-
bztettk a bfuodalom tbbi lakosl.
48-ban
Claudius csszr szmba vtette a mai polg okat, s ak&or
5 984
o7z
t szEoltak ssze
(Tac, Ann. XI z5.), ami az asszonyokkal, buyosl, kiskmtl
6ktal cgtiitt mine5l huszoou$,-harminoais polg sgot
iden tt.
A r4-bcD
trrtott npszmlls ts mai polg lok szma egynival cmelkcdctt, anibl
kiegycnsrllyozott viszonyokrq a
jl&
emelkedsle kvetfteztetbetiirtk, kibb
mrtkben azonban az egyee priucepsek adomnyoza rnai polgrioga is utal.
*
Ialia a bitodalmon bel hilirnle8e bclyzetet vezetq amit rrtnelmi mtis,
saios iildraizi helyzete indokolt Szabad lakossga i. e. 89. ta rmai polgrjogot,
s gy admenteget
(in lunita) aaeze , Az ltalibon msi polg sgmk
sma ez i tit hrom fl ni i 6 lhetett, ami a csaldtagokkal esrtt tizcn-
n5l-tizeohmillit tett ki. A mai hadrt, a legionriusokat szint kibg
ItaliMl toborozk, hiszen a legikban
-
erkor mg
-
csk msi polgr szolgl-
batott. A t8rtomnyok szabad lakossga ada a segdcsapaokat, b resk voltat a
germo s gallus lovaso s Bsle ok prittysi. A hditengp zet lnygt
knt rabszolgk, szabadosok kz szedtt sszc.
Az augustusi principatut ncgeli polg&bbonik eo litotk ltalit,
Egyipto eroglgla uto (i. e.
3o)
azonban dlt a hadizskmnn a hadicarc lalili-
ba. A gazknak, a k72p s na5rbirokosoknak mdiban tlotg bogy a iilde&et
iobban
mepvelj szebb Mzakat
ep tsenek,
a polgrsfu letsnmnala emelke-
dett. Ncmzeti biiszheseg tlttte el a maiak sdvt, ha ltali$l bsltek.
,,Ltta-
tok-e
iobban
megm,livelt vidket Italinl?"
-
kralezi Vatro.
(Varro r. t. I
3.)
,,Ez
az isteocknek szentelt ltAliq." (Plin. N. H. III zo, r38.)
Pedig gazdasgi zempontMl korntn volt egynrct a flsziget. Italia leg-
dsabban term6 tiegysegnek a Padus (ma Po) vlgyt trrtottk, emely kzigazga-
silag nem tartozott ltalihoz. Az tt fekv k& taromny
(Gaia Gspadans
Gallia Transpadana) Itali8 irldien fe*dt. Kedvez gbeilati s talaiviszcrnyai miatt
a gazdk itt ttibbct he etk, mint a fsziget ms rszein. Nem ok Dkiil neyezte
Tacitus a legvirgbb iuliai vid}nek a Padus az Alpok ktt elteriil mezket
s vmsokat.
(Tgc. Hit. II r7.) Itgielent&enyebb vrosa Patavium
(ma Padorn)
volg iparcikkeit k illtiseD Mmban vsroltk sdvesen. Lakossg nak anyagi
helyzet
il
&mlia az az adat, hog5l az I. szzad en tszz mai lowg lt
kzirttiiln tt olyen szemyek, akiknek a vegyona megheladta a r.gyszzczrr
seteltiust
A kezdetlcges fogeolsrt
irmitveken
val sts kirvetkezben csak a megasabb
rtk flrkat vitk a mai piacra. Az iparban, a kmvessgben kimagasl
helyet foglalt el a kiizp-italiai Anetium
(ma
Arezzo) vrooa, ahol szinrc Dzcmi
mdon lmttk el az
,,kor
porcclniC', a terra sigillatt, ezt a finom raizokkal
d stett, vrs mzas kermia edenyt.
(Lassacskn
a
galliai gerencsre.k uryanilyen
szep ednyeket hoztak piacrq miert is a gi anetiumi izemek elsorvadtak)
A Rma kmy.ki kisbirokosok
iobbra
fizel flket, olaibogyt,
g5riinlc,t
48
tlrmcltek, bs onfrt, vgrlarMt, srtt neveltk, uitat a Vroo piacain adt * ct.
Rms beossglak
gsbodicrlt Sicitir, Egyipbn, e &zak-e&ika bizoo tons.
A di
yidhen,
ApuMban lcv6 na5rbirto&on fknt llattcnyszteocl rogUtoz.
tak, hiszco ez oagy t6kebeftktet$ ig oyclt, o ezrt erre lcginMbb csak e na5lbir-
tokoooknak volt lehet6ge. Casal s Augustus is eok it lisi csaldot te,lep lett
le a teugenfilli tertomnyo bono s ez is bozzirult Iolia foko clnfurclene-
dbez, ami azut! 8 priaciprrs kormnyainrk llaad gondot okomtt ltronnen
vegyk a szes kuooaaayagot, a ki m{lvelic ocg 8 kisbi okok8t? Nero maid
megKst, bogy kiszolglt katonket tela t8en lc D-Itrlia vrosaibq sok ered-
mnyt amnban nem rt cL
Szinte kivtels b lyet foelettgt cl a D-Italbao fl, ggk elap tott8
v ook, kjzl& i Hylt Nc.polis
(E Npoly). Mr a tz reasg uol sz zada
t& czen B
yik
a glzdag s d&.l r6mairk dbclye.ket ltes tettc*. Kj-
scn a hvizeil nevgrtcs B8iact t pt6k fet, shol foyX hlza*at
pttcttek
norgu&-
nak. Augustus reg7rlrwts
'''q8 nlt
Cql e.ae
(ma Cgprt) *zi]act\ az ott pltett
ploban te ubl veit Tib ius cssf. Diyelos iirbclynek srrtott A!ti-
um, ehol Nlo 8ziilcttl Neapolisbo a krny&o, de a dlcbb,re ftm6 vncook-
bm virgzoa lcetovbb az italiai
ggsg magas sdnvonalrl kulttbia. A vlook
polgrai
jb8n- o6szbao kits totbk Rma rnellctt, s czrt bagyomDyos Hvlt-
sgaikst Ecgriett-k,
Az it8lisi flziget nyuglti prtiaiboz kirzel fk96 Ezigete bz Sardiaia
.mr
i. c. z38 ta rmai
povincia volt A sardiniai gebona ltta el sokig Rm8lrkosg t,
az ott bnyszott lsot pedig a kzmvcs ipar nem nktilzette. Az olaftoesgot
azooban oe.hz volt megbdteni, e bcgyckb6l dbuk*anva v atbo nblm8d_
saiktol nyugtslsnttot& r rnai telcpesc.fteq n g Rnl a szigetco rcodet nem
tercmt tt. Egyipto efoglrl8 un Sardinia
ielcte
c8*tcot, neo onnyira
glbonia, nilt inkbb lne volt sziiksges Rmnak. Kedvez6tlen
{bailata
miatt
a rmaiak ppco tigy aem kedvcltk, mint CoicL e t szmtt orck
iellt&
ki koyszalaktdy il.
(I^mrk, hory Sencca is Co ib@ tiiltiit nyolc kescrves
eeztcnr) C-onica sziHs, bozmo, crds talgit nem volt &demcs aucrgazrllg
lxtn la
ocFvelni, inkbb csak hadszati
ielcnt6r8
volt: a fldkiizi-tcogeri
hejraj nhny e5nge in borgonyzotg s vi5rzott a tenger bkirc.
icilie nagr
iclent6ogc,
mint Rm8 gaboneelltsaek egyik bgfbb bzir,8,
Esyipton mcgbd tsa utn cr6l*ent. Az korban oly lrcs sziget
Brg
kultri,i
vrosai mg sotig megfiztk bl ik. De a mai uralom alatt tirbb v4tosuk elae
tclcndtt, nirt is ksbb rmqiekat tclcp tettek ide, ani e vtosok arculatt meg-
vltoztatta. Vrosiik Hizl syraarsac, Agigeuum s 8 herten plt
Fnns
me8-
gszdagodott. A mai utasok
5nkran
felketcstk e negy b r aziget trtetmi
rcvezetegeit, st ez Aema tnyhe5l megmsoa is divatbo
itt.
Corsicq icilia s Sardinia volt
g
rlsi ka s8sg els
ptovinciio. A bircda-
trom azonban miategy zztven ev klizdclmei folyamn
itt
lt e, t o kzrsasg
kornak uols ft vszada sbtt, fknt Sulla, Pompeius, Caesat s a kebbi
Augusnr bdifeui nyomn kapto Eeg csetnem v$cge8 .lakit. A tmaio& ez
ionnaa mcgszeizett orsgokat el6bb anomoay szervcztk t, s gondiuk
volt
an, ho gazd8ilag
kihsnlik ket. A bfuodalor]Onsk ezt a birtclen grarape
d{et Rmnak 6, It
ti nak
meg &ellett emsztcnic, emit Auguuls f"Ii"E"ft.
Az tgondolt potitisak kelltt elbb rrrnyes ilnie, bog a birodalom eg5rs&
gpss
y lik,
6 fellendin. Ez okbl, utol akaratyal azt
tonctoltc
utdjna
Tibfiunb t B8
me8
a bircdelmat hatrain bel| nc terieszkedik (,onsium
coiircer 'Tac. Ann. I It). Teht ne foglatkozk a h<t ts gondotatval,
foly-
tassa a bitodalom megszcrvezst
Ezzel a blcs, bks potiMval
a mai polgr eg5rerrctt. A ht mai az
augustusi politikt termszetesen mknt ltts, mint a leigzott aromnyok
lakossga Tiberius uralhodsa te mintes/ fl vgzz&d telt el,
em g
a termszet_
tuds idscbb C. Plinius gy rhaott:
,y',
lges mai bke hatalmas vffetme
al8tt legk'dlbb orsgok Dpek virgoznats', maid, fua fba:
,,Vajha
az
istneknek ez az aiadka rkk tarune!'' (Plin.
N. H. XXVII r,r,3.) Tudiut
azoban, hoglr a ptovincikban
a szellcmi ellenltsl t
nh ny
feryveoes fclkels
mfu sokig gmlta a megbksg a ki orsgok c5ftor szabad npci korntscm
reztk ry, miat a rmai Pliiu.
Rma gy vlrc legiobban biztooturri a bfuodalom egrugg btit, bgy Rm-
bl s lt lbl obsiosokatl szegny iildmvcceket tlp tett lc 8 tortonnyokba.
olykor zrt slahrlstban Ee& vlosok8t al8Pttottsk, amelyek
,,a
biro-
dalrom megannyi vdbtyi" lettk. (Cic.
leg. agr. II 27,73)
^
lctelepltett
rmaiak ep ttezaelt&et, kzmvei}&el azt akartk elrni, hog5l v suk,B,@r
kicsiny tiikiirkpe" leglen (Gell.
Noc. Att. XVI r3,9.)
Karthago elpuszdtsa (i.
e. r4Q un a vrosltamot Aftica ptoconsularis nwel
taromnny szerveztk t. Az itt megtelepedett maiak
-eggazda8pdtak
ebben a
il
term orszgban. Ksbb Numialit bozzcsaolt* (Aftica
nova, maid Nu_
Eidis),
yg
Caligrrla egsz &zat-ani*at (a
mai Algrit s M& ot&t) m{i
povincv
aleHtotta, Mauretania Cacss iensis s Mauretenia Tingitans Dyco.
A tdvez ptsilat 1, dltsan tecm6 irtdce
lrctnaroann
6 aggr,lirtokogok tcttk
r a keziiket. A siveagosods
-
h|a
a di ter iletek erd@einek
-
tass8D Eiedq
a latifundiumok
il
boztk i trrlaidonosaiknek, akik glakran
fel sm kereatk bir-
tokukat, Rmbe tek, helyefiik
jszgigazg!ik
kezettk a n8gy gezdrsgokat,
vas/ pedig s firltte&et tagos a nagybrlknek adk H. Az efrikai prcvinciltk
ter-
mkeiket f6&ot Rmba sll tottk, az onnan &kezett olai, bor, brlza keln ru-
nsk szm tott a V&os piacain. Az e5rre nve:r, szlp il Rma szmra szlp
rezet mrvnF, e letbcreodezsekhez drga citrusft *portltrk. A m8i k-
szerszek sz vesen vsroltk az afiikai drgakveket, a lovak ri pcdig a kis
termet, gyors
mauretaniai lrovakat kedveltk. Az amphitheatrumi
it&ok
szmra
a befogott vadllatokat vit& Rmba. A nag5rbirokosok, na5rbrl
iegigzz_
gatk fny
h,9]k8t
p tetl& saitos, gazdag mai kulfitrg
itt
ltre 8z afiik8i
ptoviacikban.
Soki3 m volt a bclyzt a keldk lakta nyugat<upai trdilete&en, rz lbcriri-
feszigte, Gellibao, Britanniban. A puo r i b&l s el6tt az lberiai-flszigct
npein e tlitzsi-nemzetisgi dcmoMcia volt a
i-llefi?.
Soklig ell i||t t 8 Eei
ht&mk. Augustus tszcrvezrc a flszigetct, 8z egykli kt to tomoybl hrmAt
alrk tott ki, a di feiys lspalb Baetit, a Dyugsto! Luitanit (ncgfelel
a
mai Pongtinak), a kt tartomnyt az Anas (ma Guadiaoa) foly vlaszbtta el
!mstt. Baetica fvmea Corduba
(ma Crdoba), Luitsni pedig Bneriu
Augusu
(ma Mfids) lett. A aehezcn lecseodcs ett filetckbl
szervezte meg Augustus Hisponia Tmaconeosisg a legatus szkvrosbl, Tarra
bl
(ma
Taragona) kornlDyozte 8 tartonDyl
IspaniE tegrtkcsb Hcsc a bnyk myn rcilctt, Ncocsfmc.keg vasaq
u niumot aknztat

a aagiizemi mdszenel, tii hidrauti}us dirssal na5obb
bozamot rtek el. A bny& na5l sr vagy tiiztulaidonban, vo5l cssri k&bcn
volt, dc akadtak
-sd,ttil8ido'rb
lev gvAE trnk i. A cssz ri tincctt
azon volt, hogy czcket meglaeze, E zft minatn c67.Hrzt ignybe vett. A iild-
bn rcil6 kiDcskc Hviil Hirpeninak mg cgy kivl eryortcitke volg a grrum,
cz a ktiLlalegea
hqlmtt*,
aoclyct msbol nG@ tudtak ilyen zcsen cltani. p
ten agyagedyekbn s[ tot k Rmbo, abol na5ton kedyeltk.
Az lberiri-flszigetcn sok rmai telepes csold mr nemzrdh& t8 t. Vas/ont,
megbecsiilst, tkinlyt srez*t\ dc Rr!b8
ys/ott,
bo/ ott b rncvet, di6_
get szerezzen. Mr tellhoztunk a cordubai Annaeusokkal az vaki Cabgunisbl
(ma Calahotra) kltztt Rmbe e szlroLtstlnnak
(Ciceto
utn) legkitn6bb
m8i ct!eti azaFJ rie, M. Febius
Qlitilisnu.
Nqo torban k ttt R fltbs
Bilbilia Augusbl (ma Bambola) M. Valerius Martialis, bl nvr., vag,oan vgyve-
csrldst elms epig eDDLbt nttte. 5r8Dcbbo az ibco t lteliban s
Rnn bon L. Iunius Modcraos Columella, .ki
-
ldnbg
-
Gadesbl (na
Cdiz) azrmrzon. Blbb l<atonsi t ibunuskot szolglt a hadscregen,
-aid
Kis-
ziba!, tbb ltalban gszdlkodott. Fkot t8psaal8ti rlton surzctt imcrc-
tcit k&bb nezgrzdasfui szalttinyvben
/Da
rc ?utico) foglala sszc, mvt
@
na5ron sokig haszntk, 92 i it og gleme&kort lte a hispaniai Ialice
vrocban esr na/ra hivatott ifi, bizonyos M. Ulpius Trairnus, bqy naidan
R,nna cpik lcgkivlbb hadrcz , kbb pedig a birodalom cssra lcgyen
(p8-
rr7). Moot csek #hny nevct rsgrdtunk ki a sok kz, bog5l rmutassu az
Ibcriai-flsziget
nc n
csu rr rcekbn rolt gazdag, smos na5r mainek volt
a v6ldic, sokan kiizil* bIrncrct, dic{g sze ezlck tnaik vrunrt,
Rmnak,
A mtk Hiponilban mr gco megvetcttk 8 lbukat, anikor az cl
lntliqi
badiratra cor teriilt A nneiak sszdoglel uwel, Gallivrl
iilt.k
e Pircneuo&
he$rvoualtl s e Po folytl 7tr8 fk &fleteket, amclyeket az Atlanti-
oen, i[etve az Alpok, valamint a Raina
bt oltak.
Az ott , nagyibl kelte
npeket gallusoknak Dvztk, I. c. rzz-bcn' hadserege n Nero eit 6s, CD.
Domitius Ahenobrrbus lglzr,a u c$/ik dl-qe[iai upttirzscq s in szef,wt
meg G8llia Natboaensis tsfio@np, amelyet a maiak provincia
Braccatak
(nadtgoo)
is nevezte&, mivel a gallusok ilyen viel tben
i ta&"
Ezzel k'rilnbiiztct_
tk rreg a mr rgebben omaniIt Gallia Togattl,
tns
-
hivatalos
-
nven
Cisalpinl.
A tartomny legfonosabb vmst, a kikil b res Massilit (na
Marseille)
s gthtigk i. e. 600 kriil alap tottk. nfllsgt megtartotta, s svlyes viszonyt
tartott fenn REval. Vezet ktei Rma nobseez hztak, s a polgrbborrt-
ban Caesar seregnek ostroma ellen harcol massi]iaiak vdekezst Nem iikapjq
L. Domitius Ahenobarbus vezette
-
sikerrcleniil. Ettl kezdve Massilia
ielentsge
c$kkent. Szerept az i. e. tr8-ban alap tott mai vros, Narbo Martius (ma
Nar-
bonne) vette t, s minthogy a Hispaniba veze rlton fek idt, gazdasgi
szempont-
Ml fellendt. Az itt l mai iizletemberek
meggazrlqgodtat,
s szinte az egsz
gazdasgi lerct ellenriztk. Cicerc
-
nni tzssal
-
azt ll totta, hogy egyetlen
gallus sem bonyol thatott le iizlerct mai polgfu kzvet te nk il. (Cic.
Pro
Font. V II.) A Brtomny egy msik kiktjbea, Forum luliibao (ma Frius) hor-
gonyzott a cssri haihad eg5rik raia, innen vi5tzta a Hispania fel vezc hai&
utat.
Casar
ga|liai
hadiraai (i.
e.
58-5o)
kvetkeztben egsz Gallia (a mai Francia-
ors& Bel8ium, Hollandia Luxemburg) mai uralom al keriilt. Caesart kotai
halla gtolte me& hogJ r 8 taftomnp megszervez,ze, & gazdasgi let Rma szol-
glatba ll tsa, Augutu e nagy teriiletet (amelyet
lakosainak haiviseletl Galtia
C,omatnok
-
ti nyesnek
-
neveztek el a maiak) brom tartomnyra oztotta
fel, hogy rszint igazgatsi, rszint adzsi zempontbl
iobban
lehesscn kezelni.
A hmm i provincit egy-ery legatus Augusti kormrnyoza, m g Gallia Nar-
bonensis megmaradt a euatus felgyelete alatt. Gallia kzepn fekdt Gallia
Lugrnensis provincia" amelyet a legatus Lugdunumbl (ma Lyon) kormnyzott.
A kelta telepiiiMl i e,
43-ban
rmai vross alaHtottk t, s kedvc fekvse
rvo mioden elfeltele megvolt, hogy a hrom Gallia legfontosabb vrosv
feildi*. A maik, hogy Lugdunum kienetked helyzet&
hmgryozzk,
a
megszemyes rctt Rma istenn s Augustus tizteletre ottrt emeltek a vms-
ban, s eltt venklt ssze8y lltek a getliai nprzsek kiitttsgei, hogy ldozatot
mutasslrnak be, maid pedig gylsen belik meg ks dolgaikat. ppen az
oltr felll tsnak vben sziilerctt Lugdunumban a ksbbi Claudius 6sr, aki
emiatt cgsz letben
yoDdott
a gallusoloz, s kivltsgoktial ruhlizta fel ket.
A ga[uok hliukat nem tudtk
msknt
kimutmi, milt
miko
44-ben
Claudius
dixdnlmcnetet ta tott Rmban, a lugdunumiak
9ooo
font (kb.
3ooo
kilogramm)
sy1 arany d sz.koszorut aindkoztak az uralkodnak. (Plin. N. H. XXXIII
54.)
Claudius a snstuben ka szlt amelltt, hogy gallusok is foglalianak hclyet a
tstetben. A st tett kvette, hamamsan tbb gallubl
lett senato . (Tac. Arrn.
Xl z4-z5,) Claudius szavai olyan kesen bimny ottk rokonszenvt 8 gslluok
irnt, hogy a beszdet bronztblra vst s Lugdunrrmban kiniggeztttk (Az
rt&e mlk tredkesen renk maradt. ILS I zrz.)
Gallie t
Dos csel
hely elll
utal. A g
d vid
Neoausu
Lugdunu
ttt ki.
A legl
ateaur) k
kossgssl
sok $ rl
tszel G
mr8
dkv vt
A hn
corJ m l
ha cias,
szerint
-
rtetek I
nemcsal
vzte ul
n|
tt
b nDyt
ri!*,
marsdt
1
tt magt
q@
diu
-
/
Ctradia
Ab&
wh, s 11
r nu
*,,llb
dlsr
Ejfiy
i6
|qrfud
Rfu
r*E
0H.
boly
+...l
52
GaUia mdos
polgraiban Rma videseu s'vetgesek e
tallt, s e rgi
y8s/o-
oos c8ldoknah
sikeriilt a h& Mborriban oegtfuzott
9l8gl,
helyzetiiket
hety eltaniuk,
Ga[ia
gazdagsg a az idgebb
5bb Myen is
o*i. a *Uiri vrosok, s ebben nem kis sze volt a mai ualomnak, 6knt a
d
yid;kekeD
oi*g^:tt"k, Narbo, Tolosa
(ma Toulouse), Arausio
(na Orange),
Nemauzus
(ma Ntmes) s tbb ms vros lakossga 8o-Ioo ooo kriil mozgott,
Lugdunum- lakossga a osrkorbao
(-ai becslse} szerint)
kb, zoo ooo ft
tett ki.
A legkisebb
ptovinct, Aquitanifrt a csszri legstus Burdigalibl
(ma Bor-
deaux)iormn}oxa.
Az augusnrsi rcndezs kvetkezben
a rgi aquitaniai sla_
koosal egtt ebbeu 8 tartomnyban
mintgy tizenngy kcl ti'rzs lt,
gmi
,ot ,, rOal .ao" okot.
(trabon IV r,r.) Az Aquitant a Gsllia Narbonensit
e"O Or--*
(ma Galonne) foly vlgynek i'ldie a mezgazdasgi mvels
smlra nmnOco alkatmas volt, s e nyugati
ptovinci'k egyik leggazdag bb
vi-
dkv vlt.
A hermadik,
szaki fekvs
gallus wtomny, Gailie Belgica belytaria,
Duto-
-"n -
n"-o*-
(ma Reims) vrosban lakon, A provincia nevt a bclgrkat
harcia, nchezen megb}the
npr zsnek tartottk, let,Ddiuk
-
a maiak
szerint
-
meglhtsen
primidv volt. El kellett luk ismerni viszont, hogy kitn rn
rt$ek az t"trcoyer"tr*"",
szott sertshtlssal,
gyapirlbl kesz tett kpelye*lkel
nemcsak Mmt, banem egsz Itatt ellt k.
(Sabon IV
4,)
Augusos t g5l szer- ,
vezE Eeg a ta toEyt,
bogy az egyostl kiilnbz
Dptrzsk
yEt
8ze !-
.a t
"t
Ik. gy
pldol a proviocir keleti rszn kizlag
gernnok laktrk, A trr-
tomrnyt kcrei Rhcnug
(ma RsiDg) h$tltL s a rn:aiak tbb alkelommal
i
J lO t"gy
iobb
a folyu nen tkelni
-
e5relre, Viszoat a_ foly bal
partien
_"oat
-g"r_it
bdoluk
e maia}nak,
st az ubiusok olyau t szsgcscn
vetet_
,*
-"t".
Rma fenotarsga al, hogy czrt a foly
iobb
pania t npck
."gu"a,.k ok ,. Emltten.ri hogy az ubiusok e$k telepsbl
lte ttt clau_
ai
-
agrippins k s
-
azt a vrost, amelyet hiwesl
nyezett el, Colonia
Ctaudia Ara Agrippincnsftrmot,
a romanizs eryik kiizpona lett,
A brom Ci-* Germanie hlytarin k legbb
goudia a bte feontartsa
volt, s lgy gazdasguk feilaltt,
a
ilt
vetredett,
Auguitus a Mrom Gallit kzs
*_jt"rii.t
oyiloola"tt", Eindo ki_ s behozott rufa egygeen kt fa
szalkoe vmoi llap ott
meg. Az egyenes ak sszegt Caesar mg Eegyven-
mill sestertiusban [ap totta meg, Augutu ezt fetemelte, mivel 8 hrom tarto-
mrny
ivedetme
megnvekedett.
A tehets
gatliai provincik a rmai birodalom
tegiOvedelmez6bb
tartomnyai kiiz trrtozuk,
- ma
Briannit
ival
nehezebben sze zte Ereg, Caesar kt zben is megl s&
rertc megvetni a bit a brit ziget&cn, de hadi vll8l*oai
kudarcba fulldtak.
o""tnUt"" C"UinU, Britannia
ival
szegoyebbuek
l rtszott, s ez t Augutu
tomolyan soha nem smolt megb<l tsval.
Ennek e]lenrc Dhny Rma-bart
feieaetrne tapcsotatta lpett Mmval st
ielkps
adt is izerctt, Claudius elh-
53
trozt, hogy a brit szigete*et meghdta, s ezert
4z-bco
haddal tmsdt BritaDnira.
Ngyvi ba<takos un a maiak vgre a di rozeken megvetcttft lbukat.
A hadsereg nyombau rkezett r nsi zletembetek s meghd tott teriilet leg-
zakibb tlpiiln, Loudiniumban
(ma
london) kereskedelni kzpoDtot lte-
s tetlek, hamarosan negzereztek maguknak a
j
hozamri lombnykat, s azokat
kialnztk. A katonasg utak8t t tett, a hatrvon8lsket erdkkel vdk. Bknl
ozonben mg sokig nem lehetett sz, az sla&oosg
1r7acozol
az adfizercs ellen,
s visszasvrrogtk elyesztett szabadsgukat. Br Oaudius
44-ben
ponps diadal-
menettl iinaepelte meg a britanniei hadiratq b,l tng soMig
nem y6ft
371.
Nhny v mtn a brit* feilzadtk a nai uralom ellen, ez azolbau m rrcm
a claudiuq bam a D.i kormnyzatlak okozott gondot.
A Duna menti tartomayok
-
a principatus el wizedeiben
- iobbr,ra
csak
badszati szempoatbl voltak figyelenre mak. Augustus a Danuvius (ma Duna)
fels folysig tola ki a birodalom szaki hat t. Az , 8id Tiberius uralkodsa
altt szereztk meg Rmnak a lgik ezeka a tectileteket, de az sla&ossg ellen-
sge magatertsa miatt andsn nagyobb hadert kellett itt llomsoztatni. Az
Alpok vidkn elteriil Noricum mr i. e. r5-ben Rma uralma al keriilt, Claudius
procuratori provincit szefvezett belle. A tartomny bnyit mai iizletemberek
aknztk ki, Noricumtl keletre fek iclt Panaonia provincia (a mqi
Ausztrie keleti
rszn, a DunI nnllon s
}ugosvia
zaki vidkD tefiitt el). Noha a tartomnF
Augustus, maid Tiberius szereztk
t'eg
Rdnak, de csak Claudius uralkodsa
alatt rt meg e helyzet arra" hog5r a maiak telep tsre
felhacznlhnsk.
A p oviu_
cia skvrosa, Carnuntum (ma Deutsch-Altenburg) mr i. e. r5-ben egr lginak
adott szlt, hory a Duntl szal a fk/6 apeket szemmel tartsa A keres&e.
delmi szempontbl foatoo borostynk-rlton f*'lidt Savaria (ma
zombathely)
elnys fiildraizi helyzete tclzzi |ldt, hogy a mai izletemberek egyit sz.lelye
lett, s a omanil egyik gcpontiv vlt. Claudius e helysget C.olonia Claudia
Sevaria nven vmsi rangre emelrc.
Pannonia megbd tra Augutu csak ezutn gondolhatott, miutu Illyricumot
(amely hozzveleg megfelel a mai Daln:cinak) a birodalomba beolvaszotta.
I. e.
35-ben
foglatu el ezt a teriietE amelynek nemes mlelhelyei fontosak vol-
tak sz mra. Tbb hrdiIat utn a Saws (ma Sm) folyig lolta ki 8 tartomDy
hatrt. I. e.29--ban 8 mai hadsereg elrte a Danuvius als folyMe Ezutn,
megHk tettk s hesres<ds teriiletek l8ko6sgt t, hogy a regta maiv lett tar-
tom:ny, MaHoie b&eit, nyugalet biztost*k. A nagy provincia mmanil-
sra e&lsor, a lulius-Claudius-hzbl szrmaz uralkodk alatt mg
ne,n
keriilt sor.
Rmt sol <al inkbb a,rgi Ggorszig rdekelte. A zmos kis gg vmsam
a maidlem ktvzzados mai uralom alatt elvesztette fiiggetlensegt. Ennck elle-
nne igyekeztek megrini tizteletr mlt tiirtnelmi bagyomuyokon alapul
kiiJ uleges st tuukgt, ezelez a meiak alig nytak. a ttirtnelmi G&
torat
csr t
rli dfi
tziitt A
i akeB l
boge
bely! 8zol
uut viszt
A8i.
c5llm*1
rm 5l sc
lb
EintAb
yPffii
ft. Soe i
lcgfonoc
Va5r r
tek
,neg
l
blott od
badocol
1
d i8Eo t
AKfu
!yu8i
iutDtt
L .
pb8,
orll i
,rrirrt
a be
se,
rp.li
s r
g,i
i@l R
A bdyt!
nyt, J
}Tcsoln
bl Sd.
uiqa
Mi l
Ei+z<iar
ua..6ryd
ttcDd.
Hb+
LD{
*fit*
s4
l
I
I
L
}
b
F
F
F
F,
P
F
P.
F
t,
)L
F)
Fs
F-
F"
irs
Fk
ln
lyt
loa
F-
Fk
l*
ts)
F"
!l"
I
!
F
Fot
F.
F-
Fv
ts"
F-
F-
F, .
lr.
F*
Fl
Fo-
torsgpt, r szigetket, rtcesalit, Akamsli,t, Epeirost provincia Achaia nveo
e5r trromnny szrt/fz 4,melyet Korintbsbl e 8eneut ucvbeu ery pocon-
suli dmmel felruhzoa
Fopraetor
kormnyzott.
(Tiberius rendelete 15-44
kztt Achait s Maked,onit osri legatus glclgrrta.) Rna nem tudta, nem
is akarta Ggprsgot rcoanilni, a beln ctforms a kultra gytq annyira,
hogy 8 gtg triiletekes lak rmaiak negy rsze
giiriig lzetben
irt,
felvettc a
helyi szoksokat A giigk nem tartottrk sziiksgDk, hory megtaoulianak lati_
nul, viszoot mindeo mvelt embernek 8o Eai fidott girg.
Achaia provincia lcte csek Mvnyan eml&ezrctett e griigg aranyftorra. Az
ctmt
puzdt Mbontt, naid a rmaiak hadiraai megviscltk a g&(8 triiletk
am5t seo
,n"8os
hozah1 kijzgazdass L Az si Giitgorg szellemi ete sem
llott mr oly
-og.*
fokon, miDt bsid4D. I]i
8g
hlturli tzpontok ltiiltk,
mint Alexandrig, Antiochia e m
ms
hellen alap tstt vtosok A kcreskedelem
stilypontia is eltoldott, sz i. e. r4Gbsn le ombolt Korintio szespt Delos vette
L sokig Ertott,
cmlg
Korintlros kiheverte a puszdtsg s a Peloponnesos eg5rik
legfonosabb kultuli s
gazaalg:., valamint kormrinyzati oztelye lett.
Vegy a ggk nem akortak a maiak kedvben
irni,
vag a maiak nem biz-
tak meg benu ik, ez i tit mg egy
gg polgr sem keriilt be e rmai senatusbq
holott on hispaniai va5r gdliai fr6ak mr helya foglelhattak. Br s cszfi sza-
badosok giig srmasrlak voltak, de csak az uralkod alkalnazotuikut ltnk
el igpn fonos feladanrkat.
A Kzel-Kelencl Rma mr regta kapcsolatbm llott. M g a Fldk-tenger
nyugati tt881 sl rtegsek elg g5rren, s uem mindig bizalompieszteo
iuottak
el a Vrooba, addig a helDiztik J s KizsiL Egyipoml unylag
ponos nrdo tsokat kaptak. A ollvelt
gazd8g kzel-keleti o!szg9k, ott lev tartc,
mnyok inlbb fdkelk a politikval gazdegi letrcl foglelko mahlt,
mint a barb Dak tkinttt lyugal M g e Dyugati taromnyok vglegcs ncgs?E " ,
se, megbldt se az el princeps, Augustus korra esil addig a Kzel-Keleet Rma
mr ui. e. II-I. szadbau rd&ii!be vonts. Elsnek a petgamoni kirtysg
iuott
Rma birokba" s az orszfubl i e. r
33-ben
Asia ptovincit ze veztc tneg.
A helytsr 6 \rolt kirtyi szkvtosbl, Pergamonbl kormnyozta 8 gazdag tsfto-
mDyt, amelyuk kt, aagy sz pet
jts
kikiitvroea, Ephesos s Smyrna szorB
kapcsolatban llott Rma iizleternbe eivel A tvolsgi kereskedelem szemponti-
bl Sardes vmsg volt
ielent,
innn indult ki a mg
perzsa ibcn
|p tett
nagy
mt, amely Suig teriedt, s eg&z Kiszsit tszeltc.
Miutn a maiak Asia taromnyban megvetetk a lbukat, azon voltek, bory
Kiszsira is kiteriesszk hatalrnukat I. e. 66-6z-ben C,n. Pompeius Magnus nagl
hadevel
ielent
meg Kisltzsbaa, s sikeresen v vott hbortli utn szinte telieseo
t ndezte e tertet politiloi tflpt Syrt bekebelezte a birodalomba. Tbb,
kiscbb-naglobb
ielentsg
vrogn"ok mhasrta a ltzetirotlsgt, d alko_
dik mgis Rme
rosga
al k iiltek. Pompeius a gi knt gii8k lrkt&
nkormnyzattal b vrosolnak bizonyos ggetloget cngedyezett, ami Rml
sz
Pontibl ielthcle
ngedmny \iolt, viszot megDyugtatta a
$nkian
tii-
relmctlen}ed he[neket. Az els rmai csszrok ahhoz is hozjruttak, hogy a
meghd tott ter ileten bmnz vltpnzt hozanak forgalomba. A pen*rme&en
rendszerint lthat az u alkod kepmsa vag5l ms, uralmra utal
jelkpe,
a
Mpou italban a vros egykori mtit id
i.lkp
talr|hat. E helyi pnz-
kibocstsoknak a mai uralom haz,nt ltta. A veret csszrt propagt kpe a
legtrvolabbi vidkre is elvitrc az uralkod nevt, kitiintet clmeit. A birodalom
ekkor mg nindig b jn rrolt a sziikseges meonyisg fizetsi eszkzne.k. M-
szaki fejletlensege miatt a mai pnzvetde nem tudott elg pn forgalomba
hozni, ezert a cssztkoan mr nem csupn Rmban vrtck pnzt, hanem a biro.
dalom tbb, nas/ t tomnyi sztelyn is, 5l a
galliai
Lugdrrnumban, a di
pannouiei Siscban,
.az
egyiptomi Alexandrban, a syriai Antiochiban, a cappa-
dociai Caesarban. ry sem bizonyultak elegendnek az rmk, s ezert a oaiak
svescn lttk a helyi
zeket
is' A hazon azonban Rm volt: az rme nvrtke
es az elts kltge ktti Hilnbzetet a vrosi hatsgok ktelesek voltak
a fiscus szmra befzetni.
A fejlett civilizcijrt s kulfifuiri Kzel-Kelet kzgazdas8a videsn kiheverte
a polgrh bontk okozta veszrcsgeket. A nai ke ekedk, iizletemberek sdvesen
kereskedtek a helyi lakossggal, s mbd az aerarium,
mind
a fiscus
jelentkeny
be-
vtelhez
juott,
A kereskedelrni forgalom a birodalom hatraiu beliil s Hviil egy_
a nt megntt. Minthog5l Kistfusia nepsdisge ez id t it arnylag nem volt nagy,
az ott temresztett gabonafelesleget
eladk, ug5rancsak knnyen vevrc taltak a
lovak s ms heszonlatok. A tengeren tl is ke et& a tengerparti eld&gek
-
hejn
eltha
- i
min6sg fit, knsen a libanolri drust, amelyet hajp sre
baszultak. Kelend volt a bor s olai. A ftin ciai vroso Tyrus, Byblus b boripa-
rnak minden temk& knnyen el lehetett edni. Noha az adterhek nela voltak
k'nsen syosak, mgis a Kzel-Keleten nemritkn nyugtalankodott
,a
helyi
lakossg, lecsendes tse pedig nem kis gondot
okozott a csszri hatsgoknak. Az
egyik ilyen nyugtalan tartomny volt Syria, amely a mfu korbbau levlasztott
Kikia nlk is sz mos problnt okozott a legatus Augustinak.
Kilikia kiktvrosa, Ta$u, sz korban h res volt, kikt|ben mindig sok bai
horgonyzott be- s kirakodsra vrva, szinte kt fijldsz tallkozott itt. Sokfle szr-
mazs ember gylt sze Tarsusban, ahol a helyi s idegenbl
itt
kalmrrok ki-
csert* rtesiilseikct. Tarsus
-
s a la ottak tbb
r'r
hasonl
ielleg
vmsra
is vonatkoznsk
-
nem csupn hanem valegos kutturlis kzpont-
nsk i8 m tott. Neves gg blcselk tan tottak a vmsban, knt a sztoikusok
ikolinak smo6 taD tvnya rcvkenykedett itt, haugatsguk
iobbra
a vros
sziiltrciMl keriilt ki. (Strabon XIV
4.)
Tarsusban nag5l zsid srvnycsopon is t. Az egyik csald,
tgln
69
g
polg _
Mbonlban tett
izolglatairt
elnyert a rmai polgaq-ogot.
A fndilia
tekintyes s
iml
volt, egybknt aligha
irrton
volnx ennek a na5l kitiintets-
aek szmlt kivltsghoz. Az e csaldbl szmiazott firlgyetme aki a aulus nevet
tE
tltq
E*
llf,.lr
xil
hip
t
t$.n
dc
8r
bfu
Syt
&l,rr
r*n
I
EE
EEl
Erir,
Eindi
ftss
erfu
qb
ip
eoat
pfo
v&o.t
4
tL A
snh
'cgpl
M{
te
bR/
vrIU
lFe
fb@
Pilfrl
Ifid
e bdyt
arg
Lpt
]
t
yfue
56
k8pta, nhiiDy vtizcd mtn Paulus nvea. a ke esztenysg cgyik legtkinly6eb\
legnagyobb hatsrt tan tia lctt Augustus uralkodeork vgn mg a rUloikus
tenok buzg hallgaia volt, de megismerHm a Tarsusban elteriedt sztoikus
tiilcselettel i.
Kilikia egyhori anyaorsgs" Syria, a rmai birodalom egdk leglenyegcsebb ke
leti provincija volt. e gszdsg tertom y szlor,ost ez kor eg5rik
|emaslobb
v-
osDrk tafiottk. A tertomuy
jelents
n ciai alap ttl vrosai a tn8fpa ton
ft&iidtek, Sydon, Tynrs, Byblus, Berynu (na Bejnrt). Fn ciai, zsid gtht g kz-
mvesei, ke cshci nagy izlcti forgalmat bonyol ottak le. Berytus
ielleg beo
annyiban trt el a bbi kikiit6vrosl, ho5l mfu Augusms korban rmanizldni
kczdett: a princeps kt legt hclyezett id..
Syria dti hatra oentn terlt el ludaea, a Seleukos kirlyok hd ts8 ts bi o_
dalmuk egyik eze volt. A kis otsg lakossga mindig hevescn ellcnllt a hellenisz-
tikus brlyok egy* ti'mkvseinen. I. e. r4z-bcn ! kirlysg lett e
Hasmoneus dinasia uralma al kfiilt. I. e. 65-ben Rma Iudara is kitcriesz-
tctte hetalmt, s az orsgot e syriai proconsul felgyelete al helyezett csatls
ki lysgg alrHtotta t. Hemdes, 8ki kezdetbn kiflyi kormny,
_ajd
uralkod,
mindig Rma-bart politiMt folytatott, mcrt cs0k 8y ietE rneg Iudaea l tzat-
fggetlensg&, s bizos tbatta a mag, valamint dinasztii8 u alnL Elre, ho5r
a rmaiak figyelemmel voltak a zsidog valsi trvnyetq s bizonyoe mr kbco
mesbytk az otszg auto!@iit. Augutus igazgatsi reformje ta Syrh c-
sz ri ptovincia lett, s az Antiochiban sz*el legetus Augusti felgyelete 8l ta -
tozott 8 Iudaban Rml fd&eit kpviel praerectus. Szely azonbm
-
ta_
pinutosan
-
nen
J eruzsteneg
hanem e Nagy Herodes atap tone Caesarce kikiit-
vlost
ielltk
ki, A praefcctus helyzetc ncm volt knayQ gondoskodnia kellen az
omg rendjnek zavarulansg| s a fiscus bevrcleinek maradktalan behaits-
l. A
iogrend
korntsem volt egyszer feladat, mivel a iuda ai
iogelv*
s
ioc-
gyakorlat olykor ti,sszetkzsbe ker ilt a r6maiaknsk s te tomnyban kihirdetett
jogszabJ yaival.
Magban
leruzslemben
egy f lg (t cohots, vas,i mintc hllomczer
kaona) llomsozott, Ea az t6ly|sg, nagy ltszmot 8 nmtfukn kirobben, oly-
kor Rma-ellenes indokoltk. A maiak rtctleniil lltak a zsi np
valMsval szcmben. Pontius Pilatrrs, a praefectus ludaeae, nhny alkalommgl s-
lyosau megsrrctrc a zsid np tzkenysege A zsidk kptilalma miatt mr ke.
rbban lesudettk a
ieruzslemi
helyrsg hadiielvnyeil a cssr
Kpmst.
Pilatus eg iiel legionariusait Tibcfiu a cnt viel
ielyny*&el
vonultatta be
J eruzsembc.
A felMborodott zsik csapatostul tdulu& Caesareba, s t napig
e Mytarti palota eltt iilsztrikot rendczte&, A hatodik napou a prafectus meg-
fenyegette 8 tiinttket, hogy lenszroltatia ket, ha nem fogadjk be a csszr
kp,t
feruzslembcn.
A zsidk inkbb a hallt vlaszott nem voltak haihndk
a mzesi trvnyekl tEltani, Ez az d* g hstott Pilatusra"
g
hadiielvnyeket
visszahozatta a fvtosbl.
(Ios.
b. I. II
9.)
Pilatusnak e5 msik s t6 tapintatlan-
sgl nbtt zsid ktilttsg EeEt REba. Tibcrius okosan s/ ntirt| bor a
tartomny bkie fouosabb, miut az indokolatlan kitvs, s ezt Pilatussal is tudstta.
Teht a praefectus msodszor i kuda cot vaott, ez vatosgra intette,
aminek
kOvetkezmnyei vilfuirneti
ielentsgek
voltak.
Tibcrius uralkodsa (14-37), Pilatus helytartstga (-36)
idein ta tott luda-
bon
lzus,
akibn taD tvnyai, b vei a regen vrt Messist ismerk iil. A nep egy
resze azt vrte le, hog5l leaz az a iildi kirln aki az orsgot felszabad tia a r&
maiak urdma all.
I&u
azonban vilgosan megmondte, hos/ az orsga nco c
vilgbl val, krrhoztatta az er&zakot, az embercknek az Isten e eg5rns irati
sz etetet hirdette. A zsidsg veze rtud rtege, a jrvnyekhez mereven ra-
gazkod farizeuso e zebedabb tanokat vall sadduceusok gyltk az r!
lzusg
clfogattk, s hallra ltk. A
halilos
telet vgrehaitsoz azooban a
Esi helyta hozin;dg kelletl Piiatus ingadozott, de megrettent a papok
fenyegetsl, hogy iB& fetielntik a cssml, s hozzli, ult a szemben meg-
vetett prcvinciabeli frfi ke ztre festshez.
J zu
tan !sait azu!n tan t_
vnyat, az apostolok terieszrcttek. Midn Nem urslomra kert, mr nagy keresz-
ny egyhzkxg volt Rmban, amelynek egyik vezrie az a Paulus volt, aki
sok vizontagg utn rkczett a Vrosba.
Pilars plia
il
bizony tia, milyen nehez helyzetbe kedilhettek a helytartk,
gykatr a ta tomny vezet krei s a sena l, valanirrt e cszr ktt rldtek.
Termzetes akadt kttiik sok nagy kpessgil frfiri' aki alkalrnazkodni tudott
a kialakult helyzethez. Minl tvolabb esett a provincia RDO] tl,
annil pggy6
llsgot, dnsi kszsget kvetelt meg a helytarttl. Ilyen gondiai voltak
cappadociai legatus Augustinak Az egykor a seleukosi bi odalomhoz tarto
Cappadocia mr hooszabb id ta rmai befolys, maid iin:hatsg et keriilt,
csatls kirlyai
-
helyzetiikMl addan
-
Rma-badt potiMt folytttk. Tiberiu
a kirlyt megfosztota tnnjl, s az egykor
ielentkeny
&
sazdas
orsgot be-
olvasztotta a birodalomba- Az i tartonny keleti hatra az Euphrates volt, a tiibbi
hatrvonalat a rmaiak
ielltek
ki gy, hogy a termkeny vlgyeket krvev erds,
hegyes vidk mg a provincikoz tanouk
telents
vmsai nem volak, csak
meges tett telepsei. Laki mindsze annyit termeitek, hogy meglhessene&,
es az adkat megfizstbessek. Rma nem hzott Cappadocbl nag5l
ivedelmeg
hiszen mita Tiberius az orsgot a bimdalomhoz csatola, cs ftenttt 8 m8iak_
nak fizetend,adt. Cappadocia a bimdalom keleti taromnyainak vdelme szem-
pontibl rrolt fontos, mert kzvetlen szomszedsgban tert el AfEenia.
Armoia iildraizi kzppontia a mondk vezte Ararat he5re volr A Pontus
Euxinus (ma
Fekete-tenger) keleti medenceil dlre fe trmkeny lgon
kitn minsg biza rcnnett, nagy slelhelyeinek grdmgr foltosgt
_r
rgen felismerrck. H res volt ltenysztse, nemesfnbnyszaa. Armenia kz-
ismert gazdagsgt irigyeltek, Az otsg
ilt
leg dolgos, serny np rct k-
snhette. Az armerriaiak nem csupn a megzdasgban, hanem a kzmvessg-
ben s a keteskedelemben is
ieleskedtek.
De az kori hd kat Armenia nenr any-
qa
r
-g
,,r&
ge
Fa
Er
nir l
A1
Ht
} t,
}isa
ar
m
BE
Ei
(zt
A.
i
eK6
l ,
tltr
Rfu
mj
A E
@
bosl
l(llE
Mi
@E
aq
lcszi
Pful
L
h
oM
Al
Hl
8
nyira
grzdasgi, mint potikei lokbl rdck lt . Szintc eg&z bcls6 Kis zsb tul-
csnak tctintcttk, Mczopotmia birtoklss mgyo,rtbco attI fiiggtg ti rrt tt
mcg a lribt Atmeniban. A uag kiteriedfil feondt miut valamilyen od tnoy
alta azokat a hatatmas kitcricds leiket, amclyk a Fldk-, a Fcftete-teo-
gcfig es r Kspi-ig triedt .L Armeoit csat nag cfesdtst megHvn had-
i aftal
lhetett eroglelni, mgis az, akinek a birtotbao volg kitn fclvonrrlgi
rc Pet zerzett hsdseregnct, akr kel,eti, rk lyu8rti irnyban. ppen eertAnne-
nia Eind a mairkst,
min!
6 prdlfouoks1 felenbb rde.keltr.
A partbus birodalom u. i. c.III. szadban alakulg s mr a II. szzadbao ayugct
fcl trriesz}edett. A perusok
jelcotkcny
hadicvel rcudelkcaet" nsgy jn go-
kct, ftik tt loTE kstonL4 Eo?3t 8t ittcl llandan vcszyeztcttk
g
r,meirt
kiszsigi biftotait, atadlyoaL ket a bdltsbgn. Rog tbb leu ncgk 8 .ltc
a pa thusok kgtoDsi bstalEt Eegtihni, de a uehz t cp, 8z
b.ilti
viszonyok
oeo kedvezte} a oeh& fe6rwrzet nai
5talogsgDat.
A porusok gorsao
mozogtak, kiszElth8trtlsD trnadaik lland vcszlyt
idcntett
k. Au5ums
ne5lon clgeden volq rmikor a porusokkal szcmbcn plmciai sikc t tt d"
ezt
8y6zelenek
bi dette.
A principatusaak kzel-&elcti politikibrD tiibb mzet kzfil le.hetctt vlgsz-
tmi telrgedhgti Armeoit a porthusoloa\ de akkor lestoo
,neg
kell c es lei
a Kzel-Kelercn Ilomso heder6t. Va5t peaig Arncnijit bckcbelezit 8 bi oda-
lomba, ai<kor viszoDt
gz
i tartornDyban kc
ielenkeoy
et kpvisel scrcga
urtani Augustus e5r harmadik megoldst vIasztott: terrg dt rmcot cgy
RDl f88 khlr,e, vdic ocg .z or88i l gy RnDok csat kisebb k6-
tonsi t kellcn tartania Cappadociban. A partbusot ovbbra scm edk fel
rmenira
yom&oz
igayiiftet Tiberius Augrrstus politikjt folytaws, Dm vl-
toztatotl az meoiai bclyzetn, Claudiust annyira ldoglalta a briunniai badltlrat,
bog5l a bitodelom sziBtc eiDdeo nlklet kero!it erre a badi vllelkosra
volta iissze.
Miutu a parthusok tii kitly8, Vologac*s, orsgbaa reodet tcremettl az
armcniai krs isot elterbe kcr ilt. Az uralkod rtgy hatrozotg hogy megszctzi
az orsgog amformia nem vdlmzt, kirtynak pcdig de&cst, Tiridstet
tzi mcg. A
pe thuok
DintliD}bb gy vttt, hogy szmuka Armenia trem cu-
pn had8zati k ds. Az igen feilen lteoysztcs a b res
parthus lovassgnak kapra
itt
sz ofsgpo wczct kclet-nyugati rlt peg kereskedelniik szmra szinrc
lt*fds volt. Ha a msirk vagy csatls tirlyuk elzria a
parthusok eltt czt az
ltur\ @El ,niDd D.rik, miod r liik fiig86 npek
gazclasgi letenek oag1 kn
okozatDak
A parthus krd Armenia gyc eaid Nero uralkodsa alatt ism& oz elttbc
kerl.
59
B/iptom bclyzete mcben kiilnbztt e tirbbi t tomnyl, VII. vary Nagy
KteoPtt buke s halle vget vetett az orsg nhny vezetie ddel8etett nr-
hatelmi brndinak. Noba a gyztes Augustus azt hirdette:
,,Egyipomot
a mai
nqp urslna al wtetten"
(RgdA
z7), valjbo elkiiln tett a birodqlmi kormny-
zsl, s a
mrg",
illetve utdai kzvetlen feonhatsgl al helyezrc. Es/iptom resz-
ben hadszati tkintetbl volt Rma szmra lnyeges, szbeu nagl gpasgl
bgs bvtelt bizto tott a cssri fiscusnak Augutus psgben ha5rta a rgi
tormDyzati, igazgatsi rendszert, mert a hivatalnokok az orsgot
il
kezben ur-
tottk, biztos tottk a bevtelek beszedst. Bgyiptomot nem legarus Augusti,
hanen lovagrendi Ae5pti kormnyozta, aki Augustus kzvctlen fel-
iigelerc o cllerre 9l tarto na5rszm krtoneggal rendelkezett, bogy
ozii}sg esetn az orsg b&jg 8 rsg Dyugalmt aigyzr-
Eiptom kormnys., g,d8sgr kihasznlsa Rmngk kevesebb gondot
okozon, mint a tbbi taromny. A nep vez dk ta
-
knpeln-kectlen
-
bele-
tiirdn, hog5l uralkodi luk nlkiiliik nteoek, s kifosaik ket, Ha nh tilt8-
koknt cgy vidk lakossga ms helyre klttt, ott hama osan ugxanolyan
viszouyok k ker ilt, mint korbban. Csupn az Egyipomban l ggk riz-
k meg rgi, hagyomnyos kivltsgdkat.
A szMrcs, Alexaudria megalap tsa ta kivteles helyzetet vezetL Mr 8
ptlenaioi kirlys alett szervezctilcg fggetlcn volt Eryipom t'obbi teretl.
A maiak i tiszteletbn tartottk ezt, s nevben is kifeiezesre
iunattk:
Ale-
xandrig rd Aepfumnak nevezk, a csszri helytart hivatalos c me: praefectus
Alexandteae et Aegypti is ezt feiezte ki. Ennek az elnyiis fekvs Dagy bkiiv-
rosnak lakossga ntudaoean hivgtkozott arra, hogy mg Nagy Sndor alap totte.
Az alexandriniak igen tcvkenyek voltak, kivl kpzettsg vegksz tinek, v-
szoaszvinek, papyrue5lrtingk rui bi odlomsz te kereeettek voltak. Aleraud-
ria a Ptolemaiosok alatt a hellcnisztikus kultrlta kzpontia lett. Athu
ielentsge
a sok hbon s belvisly kvetkezben hanyatlotq s ezert sok gg tuds, m-
vsz klt?iitt Alexandriba, ahol lve*k a bkez Ptolenaios-kirIyok goudos-
kodst. Az alexandriaia} szerettk e mvozeteket, sz nhzaik, kiinyvtraik ne-
vezeteeek voltak az korban.
Nagl voualakban felv&olva gy fe$ett a mai birodalom
(nyomat,kot
adtunk
ezokn k a p vincihak, amelyek Nero uralkodsa idcin k ilnsebb szerephez
iutotek).
Nagy gazdai erforrai mt edtak ehboz, bogy a hadsereget, a
haihadat, u l7Amjgazgls szr,rrezr'tt fenntarmk, a v atlanul, venknt visza
nem t kiadsokat fedezzk. Augustus, Tiberius, t Claudius is tele kincsra-
kat hagyott udi a. Ha a csszr nem pazarolt
eszrclen, a pnziigyek irny i-
nak nem volt gondia.
Ezt a nagy bi odalmat, amely Briannil Egyiptomig, Maureantl Cappa-
dociig teriedt, egymstl kiilnbii etdkum, nyelv, kulturi nepek laktk.
h

hl
Al
rbt

iri
Ed
.5!l

ffi
tE
r , e
Tib
I
di
ri,r.t
Ei
b6rr
,d
Ea
b6/6

,n!n
Ilsfr
t
E
.r.
d
Gatt
tfu.
}1
G1
_&,
rrtr
brt
-e1
*b
-rll
Acl
car

l
I
Valamcnnyiiiket ez e5rsges rcndszer fogta ti6ze, ha kellett, a&r
8,1zba
is kt ttte. A csz ve os tiztelete volt mg az a tnyez, amely kapcso_
latot tcrentett a birodalom npei kiitt.
Az uralkod szemyuek kiiltinleges tiszrclete, mtsgnak mq8asztolsa
a
Kzel-Keletrr6l mazotL A hellenisztikus kirlyok megkverclt hogy ket az
einberektl, k'nsen alattv&liktl megkiilnMetve, isteni szemlyisgnek
tintsk, s ert vallsos tiszteletben rszes tsk. Augustus, ho5r uralmuak
Mgyobb stllyt adjon, s benne ne csak a fegyveretftel hd i u alkod& lssk,
erosadt4, hog a kzel-keleti npek re is truhzk el kirlyaik hnti tizte-
letiiket. St E lzt iE sdveen ltta, ha a nyugti, nemg meghd on npek
kiizn is elteriesxik ezt a vallsos tizteletet Italiban, Rmban ilyenae nem is
gondolt, itt
- izaoul -
nern
akart msnak ltzani, mint a polgrok ktt az els-
ne,k, a princepsnek.
Tiberius la5lomnyokboz h rlsi zi val felisnrte a mcgvlozott vi-
szouyolot. gy plul a scnatuban tarbtt e8yik bcszdben belyrcleo rctrc, hogy
neki s anyinak, Livinak
-
miknt Ai8 tartomnyban
- Hipaniban templomot
emelienek Rma s Augustu eryes rctt kultut helyeselte, a mag& azonban
b zelgsnek ta lotta.
,,S
ezun mg bizalmas besztgetseiben is kitartott
tnellctt,
hogy szemynek ilyen kultut vizautasltsa. Ezt nmelyek mrs&letnek, sokan
az nbizalom hinyakBt magyarztk." (Tac. Ann. IV
38.)
Eldei okos, megfontolt nmrskletvel szenben Gaius Catigula azt kvetelte,
hory t m letben
-
Rmban is
-
az istenck megtetest iildi megzemlye-
sffieknt tizteli&. A nen teliesen pt :ri csszr bercg gondolkodst meg-
?Av a a he[enisztikus uralkodkultusz ebnlete s
ryakorlaa.
Ex a Hvnsgt
Itliban s Rmban elutas tottk, de a tvo npek nem allak semmi kivetni-
Yalt beDoe.
Kiszsia cgyik legielentsebb vrosbau, Pergamooban, Augustus es a megsze-
myes tett Rma tizteletere tmplomot p rcttek, Az ids korban elhunp Augus-
tusnak, a birodalom i alap inak tisztelerc, a.hny wel halla utn, birodatom-
szerte elteriedt, s vallsos kultusza minrcgy mai nemzeti vallss rcreblyesedett.
Claudius, maid pedig Nero azon volt, hogy Augustusnak, uralkodhzuk megrc-
rcmtinek emlkt vallsos tiszrclettel vegy& kriil. Ilispania tbb vrosban,
Gallia irldin elbb Narbo Martiusban, maid Lugdunumban olrt eineltek Augus-
tus Rma kultuszinak, amely
-
mint eml lett ik
-
magho2 y6a2611g
a tartom-
nyok npeit. De a provincik
vrosaibau nagyszmr1 rclepes, leszerelt katona is
gyelt a uenzeti gynek tarlott cssri kultusz polsra. Claudius uralkodsa
alatt a germaniai
C,olonia Augusta Agrippinensisben, Britanniban pedig a maiak
alap totta vrosban, Camulodunumban (ma
Colchester) az 16 sszt tiszrcletre
emeltek oltrt.
A csszri helytark gondookodtak
arrl, hogl az uralkod kultusza a provin-
cikban elteriedjen. Sz vesen lttk, ha a tekinlyes, mdos helybe polgrok a
cs! vallsos tiszteletnek papiaiknt
tet lletben mutatlak be ldozatog amit k
61
megtisztcltetsnek fogt8k fel. A cssr kbe faragott va8y b,ronzba ntt kpm-
stkzterc&enlrcmplomokban, sz}rizakbaufeltottk,ney'efetet-
tek eskiit.
Az kori forrsok a crok s csaldtag|aik nen ppen kifogstabn letodi-
1 tikoztatnak. Az ilyen csf botruyo\ bnk hlrq amelyelol Rmban, eset-
leg csak a polg g vezet kreibeo beszltek, alkaloas lett volna rrrq hogy a
vallsosau tisztelt u alkod tekinly q pz2"
M g Rmban az emberek
.4"g56a
hlll8ettk
meg az udvarMl kiszivl8ott ptetykkst,
aoelye,k toln
netn
is
voltak olyan yosak, mint amilyeu&et s zenk feljegreztek, addig a te lom-
nyokba! mindezffil
nern
rtesiiltekr a katonasg semmit
neln
hgllott belliik.
Legfeliebb csak a helyar es vkebb kmyezete rtet a csszrok vielt dolgli_
l, de k
iobbnak
tartottk a h eket nem szellztetni, A lulius-Claudius-hz tekin-
tlye olyan
megngathat
tlan volt, ho5r mg a cssn mocskol h tek snr tot-
tak neki. A cssr tiszteleten corbe Dern esett, a principatus
s a mai bke, a
pax Romana elnyeit ve polgusg nem mulasztotta el kultuzuk8t gondosen
polni. E kultuszban rszest Nem is.
l
S@
EdCtr
-
rh
t Grrt
il-q
-ef,r
fu
-! d
EE
*rlfo
b*c
-
*gl
*!t
i l
*t,
&
-r
*H
qL
r t
2. FBIBZET
NERO URALMNAK
KEZDETE
Seneca s Burru sugelrnazsra, a 68tsl cssr mt az eM aapokban tiibb otym
elcntst
tett, amely az i rrralkodnak ellegezen bizalnat Ecgero tete. Neso
Eindrnkit biztos tott arl, ho5l ueo tri e
iogend
mcgsr sq nem l vn kor-
ltlqn
b r hruri, s nem engedi ocg hor a cssri palotban ngveszte8ets vasr
becsvsy cselziiys isse fel a fit. Kiielenttt, hog5r a scnatus
iogsit
psgbtt tsrtia, s
-
mi
a scnatorok szemben klnseu fontosnak ltszott
-
a frctsg sz arariunot, a csozti msgnvag5lont e5mrstl szigonta!
kiilirn-
vlaztv8 } voie lrezeltctni. A sn8ttrs nckiborodva tfjbb, a &let tisztagt
ocgv rcndelkczst hozon.
Hamarooan kiderg hog a Scocce s Bu rus keprieltc rli potikai bayzat-
nrk vratlanul
.llr,"fte
tnadt, spedig Ag ippina szemlyben. A csvri zve5r
torntm gondolt ana, ho5l
gz
llomi
etffil visszavonulion, st ppn
.|Ioke-
leg, szilte korltlq3ul rszt Hvgt venni a bfuodalrni potita irny tsban,
r,irzen
mr gts z volt a legftlbb vgra. Az uralomvgy annyira elhatalmaso<lott Ag-
ip,pinD, bogy ennck ninden egllb zs!
8ondolatt
alvetette. Most e fiatal
csszr helyctt kiizre akan mkdni ez llamgyek vitelben, s ebb 8 korbbi
css$k sdlust ynte kveoi. ppen ezrt Dem ttzett ,rcki 8 kt kotbbi pet-
frgo$rnak, Senectak s Bumrsnak, a csvr uucsainak a potikir.
furippina
potikai gondolatait
nem kis mrtekben Pallas, Claudius mindenh bertusa
rr8lltngzta. Nero cddigi kiielentibl
gzt
htlmozta ki bogy eddig vczett n gjr
bdolysa !beu van, biszen az rli kormnyzat nem tittoltq bogr ha neoa is
bet telieen kiizirbirlni, de latbb er6sen vissza kell szodtad a cssri sza-
bodook sziata korltlalnak ts uralmt az udvari letbcn
A klsdnt gondosan
aeg6riztt, A k illgnak
n,,,n ylolt
szsd Eegseitnie,
63
ho5r a cssr s anyia ki!tti viszonyban a repedonek hajszlnyi nyomai mutetkoz-
ngk, t gy ltszotq hogy Agdppina eddigi batalma vlozatlan. Az tljounan vcre,
tett rmken ott lthat Nero mellett Agrippina arcmsa is. St a csszri zvegy
parancsnak is beill Hvnsgr rq a senaos a csrszri
palota knyvtrrcrmben -
sezett, s gy Agrippina, a helyiseget a lakosztlytl elvlaszt fggny Bgtt,
megballgathatta 8 t8nckookat. gy mdiban llott a Dem rcts hatrozati
iavaslatokat
meghirls tani, vag;r ellenintzkedscket tenni.
aggodalommal tapztalta, bogy Nert a m lvszetc&, a lantik, a
kltzet, a dal s nem utolssorbau a nyakl nkiili mulaozs
iobban
foglalkoz-
tatia, mint 8z [agyek. Egyelre azzal mentegethette ft, hogy mg csak tizen-
ht esztends !
(A
biizke asszony
ioggal
gondolhatott arra, hogl dclnagyapia, az
isrcni Augustus alig volt idsebb, amikor mr uagy erlyel s agyafurtsggal Casat
krt k iztt!) }u negy czm arra gyanakodhatott, s e re
mitrden
oka
megvolt, hogy Bumrs s Senecs rEnel kihaszulia Nero mkedveli szint
mvs hailamait, erdekldest, s gy tvol urtia t kormnyzati krdsektl,
s maguk veszik kezkbe a birodalom kormnyzst. St, l, hogy mirc a csszr
magra tall, s csi!}:ken benne a mvszetek i nti raiougs, a korhelykedes kedve,
addigra Seneca s Burnrs olyan rendszert a181dt ki amelyen Nero mr nem tud
vltoztatni.
Agrippina rcg&ate, hogy egykor kedvelt emberei lassacskn kiszod* t a
hn b tott, t bnnel szefzett uralombl. Ezrt msfel ke esett kapcsolatot.
A rgi, karsasgi nobilitas csaldjainak nhny tagia, ttibb hagyoEnytisztel
nato a csszr zveg5rt, Germanicus lenyg Augustus ddunokit nagyra
becsiiLlte, Etrtk, hogy Claudius halla utn videsn el endeltesk a megMt
csszr isrcni tisztelete. Ilyen nagy megtisztelrctsben eddig csak Augustus rsze-
t. Az els s a Degyedik
princeps kultust zekatrrcsoltk, s ehhez hozznyni
mersz vllalkozrs lett volna, Agrippina az iteni Claudius tiszteletre rendelt
papn (flaminica) tisasgben rszest. Az negy cssm sietve hozzlott,
hogy a mg kevs bp rcn Caeus-halmon Claudius kultusz nek polsra
templomot emeltessen. Ezzel az gyes szm tssal Agrippina megszilrwa &ezte
poz cijt, mert mint a megbalt cssr tiszteletnek papnie, befolyst scnki nem
meri maid megcsorb tani.
A Nerhoz kzel ll szemlyek
guDyoros ktkedssel figyeltk Agrippina buz-
galnt. A cssztri udvar
i
rsze ismerte Clauus
gyngit, fogyatkossgait, s
ezrt deriisen szemllte zvegynek elkdt. A g,jtnyoldk ktt volt Gallio
is, Seneca testvrbtyia, aki nemg mg Achaia p ovincit kormuyozta. Maga
Nero sem ott tliik tvol. Okkal, ok ulkiil, hitt abban, hogy desanyia mrge-
zett gombval rcne meg a csszrt. Ezrt egy alkalommal Nerc ezt az telt trf-
bl az istenek eledelnek nevezte, hiszen ennek a seg tsgvel vlt Claudius is-
tenn!(Suet. Nero
33;
Dio LX
35.)
Seueca mg ezen is ttett. Griuyiratot sze kesztett, amely* msolatban sokaD
olvastak, s
jl
mulattak raita. Az addigi vid csszri hagyomny nem tudott ar-
64
l, hogy egy nem eg clhallozott uralkodl ilycn blrt, vrlljuk meg' neo a
legiobb dsrc vall szatfut rt k voloa. Ht mg egy eppen bivataloosn iten r&
nyilvo mtt csszrrll enecnak ibb cja volt ezzel a kis rsvat, amcly
,,Az
iteDi Claudiu tiit& vlsa'' ( Apoleytosir) dmet viseli. Soha nen boctotta
meg Claudiusnak, hogy nyolc esztcnt kelett Corsidbsn szmzetesben lrcnie,
tvol Rma ra5tog tl, A filofuDak
mis
lia b volt a kigrnyoMssal. Bszerint
a cssri b bor
iznd
s ml viselje csok Augustus egyenes
n
vrl, kzvaleu
leszrmazottia lebet, Clauus pedig neo volt az, Nero viszont igen- Msik
potikai Izatri bossatia
furippioe
ellen irnyult. Mintho$t az zvcglr csszr-
D f&ie bolt! uutui tiszeletvel akffia a
maqa
veslyezttettne& zcc befolyt
menteni, Seneca Claudius kipellcngrezsvel haitotta kifogni a szelet Agrippina
vitorlibl. Vg, Claudius kigrlayolsval, t becsmrlsvel szemben nevelt,
Nert fennen magaszalia:
,,
, . , gy
ielenik
meg az ,1 Co*,
"
-*,
Rmo ilyennet
ltia Nert: ragyog fny p ria fut t szel d 8ran,
s drts bsia fiinirkben hullik szp karcsrl nya}ra"
(Seneca:
Apocol.
4.,
Szilgi
l.
Gy. ford t sa)
Az ifiri Nero walkodsa bolclog tort boz maid a iildre, Seneca Apollrnl bason-
l a t iissze, biszen miad ae&mvszetben, miud szptfiben hasonlaos ez
istenhez.
Ezzet a magasztalssal szinte dicshimnusszal cneca mcgpyiotta az ulst aa
kultusznak, amely ks6bb Net APollkrlt ti8ztl&. Ez a dicserct mg csak
iob-
br! felkelttt Nerc hhl8 t
qt,
hogt t tiibbfle istcot megillet6 tisztelet-
ben szes tsk. Msrszt Seneca szinrc ki8dta magbl Clsudiu irnti
5le-
rct. I}iilcs ember mdiu t nost nr, okult a mtbl, s e
ivrc
gonablt, ez
arra tiirc*edett, bogr a sait podciit mcgers tse. Edg csa& a praetongig
iuott
el, s hogy hatalmt
gyskoiolni tudi8, s a eenatusben na5robb legyen a te.kintlye,
consulnak tell lennie. Nero revn ezt Eindn tovbbi ,thzsg nk elrhette
volrnq de Seoecr,nak gondot kcllen ford tania a mtban gykere hagyonn-
nyoha, a szoksiogra. Minduntelrn kidert szavaibl, nsaibl hogy hclytcleniti
a nycrt oknyt, s bogl a principafirs potiki bau vissza kell kanyarodni az
augustusi elve}ez s gyakotlathoz. Okos nnersHettel uem akart mindirt con-
sul leoni, s csak
5-ban
lett consul sufectus
(olyan consul, aki vkiizben vltia fel
tisztsgbcn a
ianur
r-en hivatalba lpett rendes cousult).
Scneca azonbau mskppen i kriil ekuta bstyzli poz ciit, s ezen fokoza-
tosan, sdvs kiivetkezetcasggd mun}lkodon. Tgnc$di tisztebu tra volt
Bumrs, akivel
mindvgig
szotosrn ettnkdtt. Burnrs a rcstrsg fparancs-
nokrknt RDbsn a legnagyobb kaonai szervezetet vezoyclte, nagJ r hAulma volt.
Ilczett usran mg ket lnrhealmi sarezet Rmbaa, de ezet kpeege a
6
praebrianuok alatt ma adt. A praefectu Urbi parancsno}sga alatt ltottak a vroai
cohorsok (cohortes urbanae), telies ltszrmuk hromezer volt. A vigil-alakuta-
tokban (tzoltsg rendfenntartk) htezer ember, knt szabadosok szolgltak
a plaefectus vigilum parancsnoksga alatt. A vigilek praefectusnak tisztsge
Dagy volt, biszen a praeodanusok utn az vk volt a legersebb szervezet Ro-
mban. (Tiberius
ppen a praefectus vigilum seg tsgevel buktatta meg a minden_
hat rcstr-fparancsnokot, SeianusD. Seneca rlgy vlte, hogr a megb zha Bur-
ruson } v il a vigilek parancsnokuak &z llt i egyik baltival einlatos betl-
teni. Vasztsa L. Annaeus Sertnusra esett, aki nemcsak felttlen odaad hlrre,
hanem taln rokona is volt. Sgora, Pompeius Paulinus, aki ppen a solsn
54.
vben volt consul sufiectus, Germania helytarta lett, ahol
lelentkeny
hadsereg
llott a parancsnolss elatt.
J
ba tit, Ti. Claudius Balbillust Egyipom cs-
szri helytartjv neveztette ki. Persze, ezek a kiuevezsek nem egyszene rtn-
rck, meg kellett vrni,
mlg
az eg5rik vagy msik tisaseg megii edik. Seneca, be-
folyst felhasznlva, fo}cl fo}ra megb at embereivel tIttt be a fontosnak
tartott pocikat.
Bumrs s Seneca ks Eegegyezel, a consium principis
bevon l kor-
mnyozta a birodalmat. Ekkor mg Nero alig slt bele az Uamgyekbe, de a kt
tapasztalt frfirl rlgy tett, miltha a csszrral egyeteltesben inteznk az gyeket.
Az zvegy csszmnak
-
az elkel krkbl val h vein ldviil
-
igen befoly sos,
tapasztalt tmasza volt Palla, aki a pnzgyket inzrc, s rigy ltzott, ptolha-
atlan. Bumrs e Seneca a csszri kiacstr, a fiscus leg bb funy iban veszyes
ellenfelet ltott. ppen ezrt emlkeztttk Net a senatusban uralomra lpse
alkalmval elmondott beszedre
(amit Seneca fogalnazott ugyan, de a senato ok
egyfajta kornnynyilatkozamak tekint ttk), amelyben meg grte, hog5l a cssri
szabadosok tkapsainak vget vet, Lm, Pallas mg mindig a helyn van, st
keresztiil rezteti befolyst. A kt taucsad rvelnek meg is volt
a hatsa: Neban felb eztettk a gyanakvst, a bizalnatlansgot Palas ifnt,
s igy kzvetve meggyngiilt Agrippina belyzerc.
A pociharc tovbb folyt. Agrippina, miknt korbban, tovbbre is rvid
przon akara artani a ft. Nero lzadozott. Elege volt a kemny anyai sgorbl!
Az zvegy cssm tovbbra is mindig fival egytt akart megielenni, kztis gya-
loghintban vitett magt, oldaln a atal csszrrral. Ragaszkodott ahhoz, hogy
kiilfiildi kvetsgeket, ki!lyokat fogadhassoa, uta tsokat Kildtt a helytark-
nak, vrosoknak, mintba lenne az uralkod. Seneca s Bumrs Agrippina er&
szakos fellfusben, celekedeteiben az potik|uk meghis tst, ztonyra futta-
tst ittk. Miadketrcn azon voltak, hogy Nero helyzete megszilrdulon, s ily
mdon megvala tsrk kormnyzsi terveiket. (Dio LXI
3.)
Ag ippin8 tfesz ttte
a hlltt, az okos asszony szm tsba hiba cszott, s erre hamarosan r kellett
inoie.
Armenibl kvetsg kezett a Vrosba. A parthusok ismt haddal fenyegettk
orszgukat, s ezn a kirly, valamint a Rma-ba t kisebbsg seg tsget krt.
Rfu.9
.Lhrn
\
y twk,
r
bG, foga
egimtu
rE g ria
a
Lme: a
qnyi}vt
furttes
r Ia, u
S.nccr
trrpniri
si.ffi,tb
trsbbi it
&u csen
tfu
rir b
iiny D st
ab EE
}d,ry
SGoGct
,dssd
polititt
(
G! pd
.X@l
r,Told&
t bc
Sffi
lairn t
rfuai b.
,..8-_
.t A,,r,i
tL R.fi
l oe1
rnElF}
fu.b..r,
r
tiE
-
E
",.go&I&
fu
rniri*
|
ffit
rlflrra
66
Rma szmra nem volt kmis, hogy a Kzel-Kelet hatalni viszonyai miknt
elakutnak, a parthusok ming ves#lyt
iplentettek
mind a svetsges o szgok,
vrosok, mind a provincik szmra. A csszr elbatrozta, hogy tancsadi kr&
ben fogadia az armeniai kdttsget, megh4llgada krsiiket, elteriesztsket,
Agrippina elhatroaa, hogy is
ieleo
lesz, s maid fia mellett helyet foglalva, meg-
hallgaa
a kvetek bezedt. Nem akarta tudomsrrl venni, hogy ez potikai hiba
leone: a kzel-keleti embelek szembcn az
ielenlt
az asszonyuralom egyik
megnyilvnulsnak szm tana, Erpedig nluk a nk beleslsrit a kormayzati
gyekbe szigorrlan tiltottk,
arni
ez eetben taln mg nagyobb slyal esctt volna
a latba, nem is rtenk meg.
Seneca tancsra Nero ryesen oldotta meg a knyes helyzeter Mikzbn az
armeniai kvetsg mr elfoglalta a helyt, megielent
furippina.
A cssr elie
sietett, tiszrcletrcl ksznrtte de8nyit, maid kivezett a te mbl. A kvetsget
ksbbi idpontban fogadu. Ennek a ltslag kis
ielentsg,
vratlanul leits_
don esemenynek azonban nagyobb hotdereie volt, miDtem arra ak&or azonnal
kvetkeettek volna. Voltakppeo e&or sznt meg Agrippina eddig korltlannak
ltszott be.folya, viszont ezeut egyre esebben vDyeiilt Seneca s Bumrs
irny tsa, S ez a csszrnsk kedvere volt. Ha Senecg s Bumrs magukre vUalik
a kormnyzs
gondiait, a}lkor neki ideie van arra, hogy kedvenc itiiltseivel, nek-
kel, lantitkkal, verselgetssel, festssel &idik.
Seneca s Burrus, mindirt Neto uralomra
jutsa
utn foglalkozott a kiszsiai
kerdssel. Belttk, hogy az Augustrrs ke?demnyezte s utdai ltel folytatott
potika csak akkor tartba fenn, ha Mmilnak mdjban ll a partiusokkal az
cr podcbl trgyalni. Bbhez pedig olyan nagy mai hsdet kellett volna
a Kzel-Keleten llomsoztami, amirc nem volt lebetg. A kt tancssd o1y9n
megoldsra tiirekedett, hory kevs legival a birodalom keleti hatrait a legnaryobb
mrtkben bizodtsa.
Seneca s Bumls egyelre rlioncossal mge tett legikat akart Armeuie
hatrn elhelyezni. z el etolt hadsereg fparancsnoMrr a legiobb k@sg
mai hadvezn, Cn. Domitius Crrbult neveztettk ki. Kt csatlskirlyt, Kom-
magcne s Cbalkis uralkodit uusitottk, hogy mozgs tsk hadaikat, s iudulianak
cl ArmeEia batra fel; az rtn. Kis-Armenia kirlyvt a chalkisi urelkodt nevezt.k
ki. Rma batrozott,
grors intzkcdsei, valamint a meg-megrljul belviszlyok
Eigtt a parthuok
-
egyelre
-
fcladk h rcrviiket, s rgi hatraik mg
vonultak vissza. A k& tancsad intz,kedsei telies sikerrcl
jrtek,
ezt mind a sna-
tusban, mind e Forumon
il
tudk, ez elrt eredmnyeket azonban
-
szoks sze,
i:rt
-
termszetesen a csszr
javra
rtk. ppen a kzel-keleti helyzet kedve
megoldsnak sikere fnyben Nert mind kedvzbbn tltk ineg. Azt is nagyon
rokonszeuves cselekedetknt fogtk fel, hogy ksre a senat]u deapia, Cn. Do-
mitius Ahenobarbus tiszteletrc szobor ltst szavgzts me8. A senatus a csszr
krsn tbuzgan t akart meoni, rlgy hat ozott, hogy Nero arany szobrt is
fell tik, de ezt a fiatal uralkod eluta totta. Ilgyszinten elismeren nyilatkoztak
e?
Nero msik
javaslatl,
hogy grminak, Asconius Labnak ad|k meg a consuli
tisztsg
jelvenyeit
anlHil, ho5l e magas tisztsget valaha is viselte volna. z ifjr1
csszmak vr szerinti atyia, s gymia irrnti tiztelett Rmban tetszessel fogad-
tk, biszen ezt a pietasnak,
e zaklaton korban elhalvnyul, mgis mindig nagyra
becsiilt erny mepyilvnrrlsaknt nkeltk. Hasonlkeppen nagy tetszssel rte-
siitek arl, hogy Nero k& felsgsnesi per trgyalst megszitntette. Az a h r is
jrta,
ho5r az u alko k& gonoszrcv6 hallos tlet csak hosszabb megfonols
utn, vonakodva rta al, s akkor gy shaitott fel:
r
ne tudnk rai !'' (Sen.
De Clem. U. l, 2.) Seneca gondoskodott arl, hory nevelnek ez a mondsa
ismertt vljek.
Ennyi
i
b r a maiakat bizalommal tiilttle el, Vgre egy
i
csszr embersges
uralma alatt lhetnek, akit kt birlcs s higgadt frfi lt el tanccsal. Bizonyra
akadtak mg o1yan idsebb embete,k, akiknek eszbe
iutott,
hogy tizenht wel
ezeltt ugya lgJ r riiltek, amikor a 6atal Gaius Caligula foglalta el a kemny kez
Tiberius helyt.
D
S-F,"-fu
br bdc
f$d.so
r-,r_.
So
-hti
er .l.cg {
in1 n r t
ltnr, t
CIyD sq
l-#},c
t&
r{an,i
[.
fuParS
ErNcn
(S.s_
Dc
(
-t
r{nti
acjy
h
,rrirzlrl
I>Ckm-,
z forrrr.rr
L6rDJ r
r rd e crl
iryirdb
b sl,j
3.
FEJ EzET
DE CLEMENTIA_ARMENIAI
SIKEREK
Seneca mmel tapasztala, hogy csszri nevelt nem hiba okatta. t gy hitte,
hogy biilcs, tan tl sa rcrmkeny talaiba huott. Megkedvelte Nert, aki odaad
figyelemmel hallgatta t, s nem annyira a btilcselq mint inkbb a kltt iinnepelte
benne. Seneca elharozta, hory rsba foglaa tan tsa luyegt, hogy tmutatai
minrcgy tiikrkp gyanrnt szolglianak a fiatal csszrnak. Mr Nem uralkodsa
kezdetn,
55-ben
Eeg rta mvt, amelyet
56-ban
tett kzz, s De Cbrierrt l (A
szel dsegl, a
isgrl)
c men egyenesen Nenak aiolotta. Mikzben kis knyvt
rtq mr sokat tapasztalt s ltott a cszr tetteibl, ezert k'nsen fontosnak
tartotta, hor e5rfaita kziknyvet rion, mintegT az uralkodt vezerl klau.
Olyan szpen, elegns susban fog3lmazott kompendiumot akart a fiatal Nero
kebe adni, amely tiibb alkalommal is kifeitett nzeteit, gondolatait tartalmazta a
mai rillaml, az uralkodsrl. A De Clercnia ad CaBsarem Naorcm egyben,
foglalata Seneca sztoikus elv politikai felfogsnak.
Ha Nem ebbe a knyvbe belen&, megla, milyennek kell lennie a
i
csszrnak.
(Sen. De Clem. I r,r.) A filofirs szeme eltt a hellenisztikus kor mrskelten
abszolutisaikusan uralkod kirlyainak mintria lebegett, akik szmra az uralom
nem egyb
,,ragyog
rabszolgasgnl".
(Aelian,
II zo; De Clem. I 8, r.) A cssz r,
ha minden gondot magrra vllal, let s hatl urq risi felelssg terhe (Sen.
De CIem. I t2; l t,6i I I3,4), s nagy hatalmnak
ryakorlsrt
egykoroD maid
az isteneknek tartozik smadssal. (Sen. De Clem. I r,4.) ppen ezert a csszr
legyen alattvalihoz
jsgos,
megrt, megbocs, eln s igazsgos. A clemen-
tival a cssznak a kzit s valamennyi polgfua
iavt
kell szolghi]a. gy &ezzcn,
gy viselkedik a cszr, melt
-
s ez a lnyeges
-
az *a]omah csah egy beoehetet-
kn bdstydja oan, s ez a
polglok szerctete. (SeD,. De Clem. I I9.)
@
Seneca nemhba volt vekig a csszri hatalom hzvetlen kzelben,
il
ltta,
milyen embernek kell lennic a princepsnek, hog uralkodsa a birodalom s nepe
szmra dvs legyen. Ez a m Seneca politikai gondolkodsnak foglalata, a ztoi-
ku birlcsl elklpzelse az eszmnyi uralkol. Seneca vekig nevelte Net,
tudta, milyn hig lakozik benne. Ezert dicsretekkel, s nem szigor
tqncokkal
akarta Net
i
uralkodv nevelni, Avagy annyira frlreismerte volna Seneca Nert,
hogy ilyen
it mbor
szavaktl vrt eredmnyt ? Vagy Nero ilyen gyesen sz nlelt,
ennyire gyesen tudta metert flrevezemi ? Vagy akkor mg valjban az a ter-
meszet{i fiatalember volt, amilyennek a filofts ismerrc ? Vagy csak bartai vagy
a kriilmenyek t tettek le a
j
rltrl? Mindenesetre Nero uralkodsnak kezdete
bizalomgerjesz volt, nagl npszer isgnek rvendett, s sokan mr-mr rli arauy_
kor elivetelt lttk uralmban. Miodenkpp a De Cletnent a nMny goatata
megp,aradt Neban.
Armenbl kedvez blrck rkeztek. I. Vologaeses, a parthusok kirlya, hadsere-
gvel, mivel orsgban belviszly tte fel a fei&, visszaronult, st csaldia ibb
tsgit t i8zu1 tadta a aiaknak. A Vrosban na5l mt okozott a h r. A had-
vezetsben azonban korntsem volt megnyugat a helyzet, A kt mai hadsereg-
parancsno\ Cn. Domitius Corbulo s C. Ummidius
Quadratus
azrt versengett,
ki aratta a gyzelmet. Holott olaidontppeni ggrzeleml nem leheten sz, hiszen
a mai s parthus hadak nem is tkztek meg eg5mssal. Ummidius mgis azt
ltotta, hogy biilcs magatartsval rte el ezt a sikert, amelyet Corbulo el akar
tle ragadni, C,orbulo viszont e sait b nevnek s fellipesenek tulaidon totta az
edmyt. A csszri nts mcgoldotu a vits krdst, s kzztetrc aa:
,,Quad-
ratus es C,orbulo kzlr el t oikerrt 8 csr szri vessznyalbokat (fasces) kell
babnal kes rcni." (Tac. Ann. XIII
9.)
A sikert teht a cssz r nevben s helyette
vezoyl6 kt parancsnok rte el. Bizonyosra vehet, hogy az armeniai krds ked-
ve megoldst Nem fkent tancsaiuak ksznhette. Rma npe ezekrl, a
paloban leitdott esmenyl nem nrdott, csak az eredmnyekrl rtest.
A enatus pedig
inak
ltu, ho5r olyan hatrozaot hozzon, amely a fiatal csszir
hi,isgt kielg ti, s t tiinteti fel a tnyleges g!6zknt. A snatus elhatrozu,
hogy felhatalmazza a cssz4 tA an ouati\ a hlaad tinnepsegen magra tt-
hcti a triumphetor szuhit.
Az ovatit rendszrilt kisebb, nern nagy
|elentsg{i
gy67rbm!&t engedlyene
e enatu a hadeleg parancsnoknak. A
5r6ztes
lhtiton vary gyalog a senamrok
Heretben
yonult
vgig a V oson. A triumphus a principatus korl kezdve csak
a cs{ sz t illette meg hiszen a fparancsaot az nevben aratta gyzelm&. A a-
dalmenetek zeltarta hagyomnyos volt, felttele, mint haldan is, nagy gyze-
lem, az ellensg
jelenkeny
vmnak elpusz tsa volt. Szertartst trad ci szsbta
meg: a triumph8to almssziirkk vontatta szkocsin, serege vlogatott alakulatai
ln vonult vgig Rmu, eltte a zskmnyolt kincseket hordozk. A menet a
Msrs-ffi'
be_ (Neto
gaso
l| tsk fJ
mint
rnrg
cz le5rea l
bclyeze d
va5l b*c
13namind,
vegr pet
sllllA, FoD
mcg lebcu
siker ez 6 r
7o
Mars-mezo indult el,
_eid
a
5rztes
hadvezr a Capioumon ldozgtot mutetott
be.
(}.tero is tan maid aiaaanenetetl de mennyire e.lr ez a hagyomrnyostt !)
g5l a senatus kielgittte Nero hiusgt, lir azgl i tetzett, hogy elhatlozta,
l tsk fel a cssz zob t Ma s Ulor rcmplorrban, s az legyen olyan uagy,
mi t mag a hadisten!Ezt a szentlyt Augustu emeltett bl a lbl, hogy
ez legyen a irrliusi nemzetsg hzitmplo na, tovbb a gyzelrnes hadver itt
helyezze el a zskmnyolt hadiielvnyelset, s itt ezz.k & senatu, hs hbor
vagy bJ <e ryben kell hatroznia. Ezrt u e| princeps a templomban felll t-
tatta mindazon mai badvezer szobrt, aki gyzelmvel a birodalmat
gtarap otta,
veg5r psgt sikeresen megvdte, Itt rill tottk fel
-
tbbk ktt
-
Marius,
Sulla, Pomlrius, Caesar, Augustus szobrt, s idc keriilt most Ne is! Nero
meg lehercn blgedve, vg maga is elbihette, hogy a parthusokkal szemben elrt
siker az erdeme, is hozirult Rma dicssghez.
4.
FEJ EZET.
NERO ELS CONSULSGA
BRITANNICUS
Az
55.
eztn
isnur
havnak el napin Nrc eroglelte a conuli zket. Nagy-
korus tsa alkalmval a eDatu h!rczatot hozott, hogy Claudiua fogadon fia mr
huszadik letvben betiilthesse ezt a magas tiszsget, mgis Nero uralomra lpr-
sevel ez a senetui hat ozet tvnyt vesztette. Mfu a principatusi reudszer kez_
derc ta
-
csekly mzHtel
- 5,akorlatt
vlt, bogy a snatus
-
nem
1rdig,
mint rgen, a npgyls
-
vk!,ztia ugya t a kztrsasgi kotbl megmaradt magist-
ratuokat, ugyanakkor mindig fpelembe veszik a csszr
ielleit.
Ner,o ugyan
mg csak tizrnnyolcadik vben volt, hsinak azonban eleget kellett tenni. Az
rthet6 volt, hogy a princepsek sok, egyb irnyi elfoglalsrffi vagy kedvtelsiik
miatt nena ekartk egsz vben a conulggal
ir
idt rabl feladatokat elvgezni,
ezn visszalptek, s udkDt m zemy megvlasztst ainlottk a enetusnak.
(Termszetesen az vels napjn hivatalba lp cousul nevvel
ielltek
8z eseadt.)
Az is kit inrctsszmba ment, ha valaki e princeps consultrsa lehetett. Nero
!.
Antistiu Vetust vlaztott" nyilvn a csszmak vagy tancsadinak gondia
volt
arrg hory az r! consrrl patins mtu csaldbl sztmaz, rdemes frfi leg5ren.
( s
ebhez Nero a ksbbik sorn is ragaszkodott.) Az rli consul egyik se mar C.
Iulius Caesar odaad h veknt vlt ismertt, s
mind
ff,
mind
l62|plazotui magas
tiztsgket vieltk. A n8tu sveen ltta Antitiu vetust a consuli tiszMgben,
hiszen Neno e tettben e mai haomnn st a maga megbeciilst ezte.
(Neno cssrcldei olykor mltatlan enbercket emettck consulsgr4 amit a sena-
orok a maguk megsz8renttnk t*intettek.) Rma vezet kreiben tudtak An-
tistius Vetus gemaliai
helyurtoga alatt elrt sikerrl, becsletessgl. Tud-
8 hog5l nagyra becsiili a mai hagyoonyokat.
Valban, a fiatal Ne o mtbb consultrsat a|igha tallt volna, A csszr
tnind_
' t+|,
EaE
n &i
.r*16,
Cl.at
lilcnsd
ro7rl l
Grltnb{
}Q.E
nnt
q
b6/ cr
ffi
Q.
I
ning e l
tfir! b b
Ncro&
,tilmb-
liTcro b
!.t lrll
A/tfr ffi
t r oL,
e
cro t
Mcg bc s.
.rnre8e.
rr{ory r
}$nin
}fuc,D*
urr-Az,
S@l
d}EEd
rr nF
Eirryi
bgr b r
rdtr
-Ta.
cE
G{fifroo
72
lf
tl
lj
l
ifut
a?zAl tiintette ki Antistius vetut, tiibb vtizedes gyakorlat ellenere, megtil-
to a neki, hog5l a csszr iutzkedsei, rendelkezsei
(acta principis), teht nen-
csak a !,rvnyii megurtsra eskiivel krclezze magt. gy vetus a csszI rral szinte
egyemang
consul lett. A snatut meghamtta az ualkod szernysge.
Nemsokra Nero tanrljel& adta cleocnjaak. Plautius Larcranust, aki Messa-
linval tlag viszonyt folytatott, mg Claudius uralkodsa idein kitasz tottk a
senatusbl. A cg n tbb szetetj& kivgeztek
(szefencle nindet
nem ismer-
tk),
Q.
Plautius Lateranus olc-sn rlsxa meg kalandit. B ri bizoDyra tekintttel
voluk narybtyiq Aulus Plautius, a kitn hadve britanniai gyzelmre, s
bogy egyik nagyonie Clauus els felesge volt, Az ilyen
i
kapcsolatok mindig
szm ottak Rmban.
Q.
Lateranu nem bltozott harctri dicssgle, be rr. azal" hogy kocsmk
ltogatiaknt vlt isne tt. Ncrnak azonban iiltnt, bogy Lateranus ugyanrlgy
rojong a lovakrq a kocsihojtsert, mint maga, Ilyen embert meg kell becsiilni,
rtira be kell fogadni a eenamsba, bogy a csszr barti krhez tartoassk.
Nero s
Q.
Lateranus utols tallkosa komor kriinnyek ktt, vgzeten
zailott lc,
Nero hamarosan runt consuli tisztenek ktelezensgeire. Uryao gy b&ty&
nak rezrc anyia
gymkodst, korbbi neveli, Seneca s Burnrs tancsadsgit.
Mfu felntnek ta totte oagt, sdvesen hin az udvari talpnyalk, lhtk b zel-
gesnek, elhitte, hog5r valbau rendk vi kepessgel*el rendelkezik-
Nero t korn, mg szi:ntc
ryerekemberkent
kerlt a hatalom legfelsbb fokra.
Mg be sem feicak nevelst, nris princeps lett, anlk hogy a kornnyzshoz
,rtiroCg." tapasztalatokat megszelezhette volna. re is illen Aristophanes k
&vny{l sora:
,Blbb
evezsnek kell m lennie, aki kormnyozni akar."
(Aristophanes:
Lovago
5o4.
Arany
lnos
ford tsa)
Nyitvn Nccnak is eszbe
jutott,
minden kori hadvez s llamfrfi eszmly-
kpe, me&edouiai Nagy Sndor
pldia, aki hrlszves korban kert a kirlyi tr-
uusra. Az apia is uralkod volt, t is filofus
(Aristoteles) nevelte,
eneca s Bufrus ar a t ekedett, hogy a birodalom kormnyzsa Nenak mi-
nl kevesebb
gondot okozmn. gy elnk azt a liukat, hogy potikai elgondolsaik
rvnyesi$euek. Elr&nt a fiatal csszr niert mvszetekkel foglalkozni, s a -
mai aranyifiak lett lni. Pa|tsai, M. Salvius Otho, Claudius Senecio, rblrk,
hogy is rszt vegJ ren mulatozsaikban, dorbzolsaikban. Lateranus ugyan i-
sebb volt uluk, de kicsapongsaikbsn ml tJ sukr8 akadtak benne. M g Senecio
csupn egy csszri felszabatott fia volt, addig Otho rgi elkel nemzetsgbl
szrmazott. Egyik se mr Caesa korban kitiintette magt, s ezrt csaldia a prin-
73
cipatus alatt az elk kartt foglatt belyet Noha Otho nem volt tanult, kpzett
eober, e$rben viszont feliilmta cimborit: a mrrlatozsben, a knnyelm klte-
kesben.
Nero a sok tivomytl s cselszvsl,
atni
a2 u6ra ban folyt, megc.mrltt.
M a?za| a gondolattal foglalkozott, hogy
-
kvetve Tiberius peldjt
-
lemond
az uraloml, Rhodo szigetle vonrrl visszq s on maid a m{lvszeteknek szenteli
lett. A kormnyzt pedig ve5,e t Agrippina s Pallas.
A csszri palota hideg-rideg lgkreben Nero sze tetre, nzetlen megnsre
vryott, Ns volt ugyan, de hitvesl, Octgvitl irzott Felesegevel hzasetet
nm lt, megr! lmogatst a felmeriil p oblm6kban nem ignyelte. Igez,
bogy a fatal asszony sem zenvedhett Nert. Octavig ekkor mg szinte gyermek
volt" BIrmennyirc is a rgi mai hag7omnyok szellemben neveltk fel, s meg-
magyarztk neki hog5r oz asszony engedelmesggel tarlozik urnak, mgseo
tekinette N ,t fuioek. Octavia bfte azzal, hogl a nyilvnossg eltt cszr-
nknt
ielcnik
meg, egybkent viszavonultan lt.
Otho s Claudius Senecio megismert} csszri paitsuk vgyait s panaz8it.
Kedvben akartak
irni,
s ezrt megismertettek Aktval, Octavia felszatott
rnjvel. (Senecio
valsnleg Senecval egyertsben
in
el.) A szp S el-
s&gad, amcllett eze g8 n csa}amat
mlqtihoz
lncolta a fiatal csszrt.
Megszeretrc Nt, s megelgedett
qzzal,
h! a h trben maradioo Nero bol-
dog volg megtallta azt az asszonyt, akit eddig hiba keresett, akire vgyon.
Seneca es Bumrs svesen
'!tta
ezi.
gz
alig titkolt kapcsolaot, me t A.} te elln-
syozta Agrippiua befolysrit Nera" Seneca kszsgesen tmogatta Nero szenel-
m! b zott sbban is, hogy a szep szere mindinkbb tefoglatja Nert, s gy a kor-
mnyzst tengedi a kt ancsanak. St a filozfus gy
gondolta,
hogy h8 sziik-
sgesnek ltszik, A}cu keresztiil befolysoaa Net, Hosr ezt a kapcsolatot a
vezet kkben eltogadhanak
rqllik,
Seneca !vette Annaeu Se nust, a
vigilumot, lepleze Neto vizonyt, sz nlelie, mintha lenne szerelmes
a
3g
nbe, a csszr aindkait adia t.
Ez a szetelni kapcsolat msem maradhatott titokban, a h re eliutott Agrtppi-
lboz, Az zvegy cssrn felhborodon, hogy fia egl rabnhz siillyedt le, A rgi
mai ernyeket hirde asszony sokkal kevsb bnta volaa, ha Nero valameiyik
elkel mai asszonnyal folFat hzass.gtii vizonyt. Flq hogy Akn keresztiil
a cssz r bartai nny tik a szerelemre lobbant fiatalember gondolkodst.
Szen-
vedlyes haragiban Agdppina szinte alig tudott uralkodni magn. Meggyllte
egkori prtfogoltiait, Senect s Bumrst. Agrippirrnak ez a leplezetlen magatar-
ta felbsdtette Ne t. A cssr gy rezte, hogy hlval kell taroznia tancso-
sainak, mintho5l megrtik, st tmogatik Akteval val viszonyt. Akrc felbresz-
tette az uralkod nbizalnt, s szembell totta anyival.
Seneca elerkezetmek ttr^ az idt, hogy Pallast megbukassa, s gy az zvegy
cszrn legesebb mazt elvetse. Nero dnttt: elbocstotta llsbl a
penziig5rek legfbb i ny tit. Pallas buksa Rmban nagy meglepett keltett,
N@*E
b.d blt
,rbo
rslgd
Etzett a scD
intv n l
Ei ssati
lottq Dem Y(
Y.slont har
Nos, ez a :
}tclea*. X
bg az ltrl
tlg tnlgt

c5rsza{iea m
fuudatoe,l
romra vonub,
gacl
,J t
(Irc.'Ann-X
aE
fuorrrr,
mn eskiit rrr
lbd e,ffih
l&Yt-F.aa,l
me* meg. N
dzolge" Eh
Rfubon I}
rrr <rrt
tum
Ptll8 bult
"*rt
Mc8dr
AbdidcgEai
gac&czlil.
Err,
rnintlp
1
l*lr
b J .i
yEL
Md
_,gott
St I
E l ct't vfu
Ncm hmy
crer&o6, b
ibbc
nyiu
A."x.x;
nn1
-srt
ets/fdbs(
-in
lfr rr

74
l
,:
Nemrg mg Claudius legbefolysosabb h veinek e5dke volt, s eppen

a felsza-
bad tott labzolga, zugallta Claudiusnak azt a trvnyt, amely szigonlan biinmi a
rabszolgkkal szerelni vismnyt folytat polgrasszonF. A trvnyiavaslat annyira
ttzett a senato oknak, hogl a nemes gondolkodsa miatt becst Barer Soraous
a ind tvnyozta, tiintesk ki Pallast 8 enatorck
ielvoyvel,
s kapion tizent-
mil sestenius
iutabnat.
Pallas azonban szernyen a pnzaindkot visszautas -
totta, nem volt r sziiksge. Valban nem, Eert hromzz milli sestertiusnyi
vagyont harcsolt ssze, s Rma egyik lcgvagyouosabb embernek szm tott.
Nos, ezt a nagy vagyont Pallas Claudius csszr bizalmi embereknt, penzgyi
tevkenysge idejn
,rszerezte".
Ezrt igen Hnos lett volna, ha most szmad 8
krcleznk. Kiktiitte, ha mr el kell hagyuia [st, gy men*k fel hivatalbl,
hogy az ltala kerclt pnzekkel ne kelljen elszmolnia. Valban, ingyen nem adta
meg magt. s nyitvn
tnind
Nenak,
mind
a taucsadknak megrte, ha ilyen
egyszer{len megszabadulhamak Pallastl. Midn azonban az elbocstott kincstros
ntudatosan, ba tai s blvei Hseraben a Palatinusl, a cssri palobl a Fo-
rumra vonult, Nero nem llhatta meg, ho5l szellemesen s cs psen meg ue
ie-
gyear:
,,ltt
halad Pallas, hogy tisasgl lekiisnve, hivatali eskiit tegyen."
(Tac.'Ann. XIII r4.) A fiatal csszr eme mondsa metszen g lryos volt. Megrt&
hez hoztartozik, hogy a rmai magistratusok, hivatali viik letelte utn a Foru-
mon eskiit rctte\ hogy hivatali tevkenysgtik kifeisben semmi olyant nem cse-
lekedtefr, amivel a irvnyt, 8z alkotmDyt megsrrcttk. gy ksptk me8 a felrnent-
vnyt. Ezt az iinneplyes aktust bartaik
jelenlbeu,
a Forum nyilv|fuoga eltt
ttk meg. Nero mondsval hangsyozni } vnu, hogy Pallas csak felszabad tott
rabszolga, rcht semmilyen kriilmnyek kn nem viselherctt volna kztizBget
Rnnban. De Nero eae| tta is utalt, hogy pp Patlas Hvntq ne kellien g7a-
nrlsnak tarmtt m ikdsl sznot adnia.
Pallas buksa un Agrippina megreae, hogy vtoztatnis kell eddigi magatat-
tID. Megalapozottnak ltta ama gyaDit, hogy Nero tancsai, bara s knt
Akte elidegen tik le a fit. gy pedig a hatalom visszaze zsnek brndia vgleg
szrtefozlik. Vissza akarta sz,erezni Nero szeretett. Bszkesgt lcgyzve, sr
tett, mintba nem venn zokon finak a gg asszonnyal folytatott viszonyg t
lakst is felainlotta Nenak, titokban akarna tallkozni a zeret-
ivel.
Megalzkodott a fiatal csriszr eltt, amikor hangoztatta, hogy megbnu
szigort. St mg hatalmas vagyont is felajnlotta Nernak, csa}ogy bizelfit,
sze etett Yisszanyerie.
Nero kmyezete vta a fiatal csszrt az zveg5rtl. Figyelmeztettek Agtppina
erszakos, hamis rcrmszetre, kpmutatra. A csaldi bke kedvrt, Nero bke,
iobbot
nyrlitott az zvegy csszmnak, de nen vlasztotu a leggyeeebb mdot
A csszri palota ruhatrban riztk a korbbi csszmk rt&e d slrzeteig
vagyont kessgeit, kziiliik az eryik ruht Nero elkiildtte
furippinnak.
Az
zvegy felhborodon: g6gsen meg sem ksznte fia suta figyelmessgt.
furippina
mindentt fennef hangoxatta, hogy Nenak nem llott snd}ban anyia ruha-
F
F
t
il
F
a
,
I
y
t
L
7s
trt kiegsz teni,
hqnem
csak
furelmezrctui
akarta, me, ez az ve, minden egybre
val igenynel1 vag5l akr csak arra val lozgasnak siacs helye. s eppen ezt
rcszi meg vele, Agrippinval a Mltlan fi, aki a csszri b bort anyinak kszn-
heti!
furippina
bizos volt abban, hog5l kijelenseit b r viszik a csI szrnak. Ter-
mszetes, hogy Agrippina szavait felnagy tva adtk a cssz tudt a- Nero ntiitt:
anyia eszakos hatalmaskodsl meg ke szabadulnia, mert a bosszrll asszony
mindenrc kpes, Net ebben a feltelezbeD
bartai mege s tettk.
Az ed.lig, llsMborr1 Agrippina s Neto tancsadi, valamint a cssr kztt
ny lt harcc faiult. Az zvegy cszmt
Hnoan rintette, amikor kegyence, Pal-
las llst gyo san
etiiltttk.
^
proclratm
a rbnibus fontos hdre Ti. Clau-
diust nevexk ki. g a penzgyek lre
-
minden
rvels s fogadkozrs ellenre
-
szabadon bocsott abszolga keriilt. De ez az ember okosabban s mrtktarb-
ban viselkedett, mint eldie, akit nag;navgysa
s nhittsge elkapatott. Ti. Clau-
diut, mg fiatalon, maga Tiberius csszr szabatotta fel, es a smyrnai gg szr-
mazs ferfiri ata a csszrok udya .i 6dminigzt "gijban
dolgozott. Mindig
tnindgnkingk
. sia ze szerint beszlt, minden cssza bizrlftt lvezte, Tiberius
ppen gy kedvelte, mint Gaius Caligula" Claudius csaktigy, mint Nero. Abgzerva-
rosabb idkben is a helyn maradt, s magas kort rt meg, Ti. Claudius elmond-
hattq hogy t z csszrt zolglt, ami ebben a korban szinte pratlan telies tmnynek
szm tott. Minden firyetmt a fiscus gyeinek zentelte, tartzkodott attl, hog5r
beavatkozzk a nag5rpotikba, az udvari cselszvsekbe.
Nagy szakrtetmnek,
vatossgnak s kent szernysegnek ksznhette, hogy senkinek a fltkeny-
gt, haragit nem b vta ki maga ellen. E nrlaidonsgainak ksznhette szinte
egyediilll plyafutst.
Nert a birodalom korrrrnrsrinak gondiai
azonban csak kevss foglaltk le,
b zott abban, hory azok
i
kezekben vannak. De a kormnyzati kerdsek nem is
rdekeltk. Alighogy uralomra kert, mvszi hailamait kvetve, maghoz ren-
delte Terpnost, kora legh resebb zelsz l hogy lantitkra s neklsre tan tsa.
Nero szorgalmas tanitvnya volt, kiss fak, mly myalatrl hangon nekett, s
mindenmn lagy zensz, kivl nekes akart lenni. Szigoni letmdot folytatott,
hogy mellkast tg tsa, hang|t csiliogbb tegye. Amellett tovbbra is a kltszet
szeretnese. rt sz ndarabokat is, ebben Seneca a mestere, hiszen a filozfus nagy
tekintly dr, maklt volt.
s barti kre gyesen felhasznltk intriMikban a cz dorbzo-
lst, viselkedst. Agrippina nhny b ve, a hagyomnyokat tisztel, knt id-
sebb senatorok feicsvlva figyeltk, hogy a csszt helyett nem a mai vezet
kkMl szfuma senatorok, hanem
ielentkelen,
provinciabli
csaldbl ered
frfiak (ilyeneknek
tartottk Senect s Burrust) kormnyozzk a birodalmat. Fel-
rttk Nenak, hogy nyoma sincs benne a rmaiak ktelessgrzetnek, a palot
C!
d
el
.l
E
e
E
&
Ei

Bri
fr
t
fu
z
viri
q
qF
b
rit
h

lF
b
rtr
t
Gta
t

l
q
l.
-b
*
A
&
b l
o
*
;
d{
rtc
76
t
nekls, zenes
hlngia
veri fel, a csszn alpuyalk, ulato trsai, lenzett
sz nsze& nekese,k veszik kriil. A csszr csak a mvszetekrl beszel sdvesea,
a komoly tmkat ke ili. Ilyen b rek keringtek a mai arisxolrciban, s a Nero.
ellencs bangulatot Agrippina gyesen kihasznta. Nem csinlt ti&ot ama nzet-
bl, hog5l motohafia, Claudius cst szr gyermeke, Britannicus, milyen komoln
s alkalmasabb az uralkodsra" mint trrlaidon fia.
furippinnak
ez az llsfoglasa
meglepte krnyezete Ncmrg mg azal veln a sait fia rdekbeu, hog5r Clau-
us egyetlen fia gyengeelmi,
epileptikus, alkalmatlan az uralkodsra. St, a kis
Blitannicust edig
jsfuos
nevelitl, Sosibiosl is megfoztottk, oktatst szn-
dkosan elhenyagoltk. Agrippina mindent elkiivetett, hog Claudiust elidegen tsc
Britannicustl. Miutn pedig Nero magra litte a cssri b borq a mg kiskorrl
fi teliescn httrbe szorult.
s rne, most Agrippina blvta fel r a figyelmet l Az asszouy szinte eszet, s
jzau
nmersklet& vesave, vihalo
ieleneteket
grnztt, sdta Nert. Fenyeget_
ztt, hogy miutfu Britannicus mg ebbeu az vben na5rkorrl lesz, s felltheti a toga
virst, a}*or maid ,
furippina,
elmegy e p aetorianusok lakanyiba. Maid
megla mindenki, kirc
hllgstnak
a tet k, r, Germanicus lenyra, vagy a
nyomor c,sonka kez l Burnrsta, vagy a nemreg mg szmziitt, iskolamester- z
beszed i Senecra! s ng k kvetelik maguknak a birodalom kormnysnak
a
iogt
I
(Tac. Ann. XIII r4.) Egl alkalommal Agrippina vad diben kitrt, s eze-
ket a szavakat vgta Neto fejhez:
,, n
csintam cssrt belled!" (Dio
J
7.)
Fonsainkbl nem der ki egyerrclraen, vaion Agrippina ezeket a szenved-
lyes
ieleneteket
art rgtnzte, hogy fit sz etdtse, eg m tse s ismt a maga
keszsges eszkzev tegye. Avag]r rin, hogy vgleg elvesztette uralmt Ne o iiltt,
s taln Britannicus seg tsgvel sikeriil visszaszerezni a hn b tott hatalmat.
Kogrclen, hogy magatartrsval Agrippina nilmnt az ezef,sg hatra. Nem-
csak a csszrt, hanem a tancadkat, ba tait is megrettentette az zvegy csszrn
ny lt fenyegetse. Mioilnyian
il
ismertk Agrrppiaa elsznegt, engesztelh,
tetlen gyllett.
A boldogtalao Britannicus taln t sem ltta, milyen tclatlan viszykods kiF
zppontiba keriilt. okan szntk, mert nem engedtk meg neki, hogy kepessgeit
kibontakoztasa, a csszr teljesen Mttrbe szo! totta. A kzvemnp taln nem
is lett volna
nehz
megmozgatri az ifi dekbeD" de azt is
il
tudtk, hogy a sza-
vak es rvek megg5 ereie.nem r fel a feg5rverek hatalmvat.
A bnnfentesek azt is tudni vltk, hogy egy alkalommal litqnnicg5 szpen el-
adott dalval megs#gyen tette az nekmvszetre hfui, s fltkeny Nert. Ezt a
kudarcot nem tudta a czr sm elfelgdni, sem megbocstani Britannicuenak.
Claudius fia eslyes verseuytrsuek szm ott. Nen leheten ibbe lenen, f-
vllrl kezetri azt az ifit, akit az Agrippina mgtt tmriilt politikai csoportosrrls
csszfuiellmek tekintett. Nero voltakppen mg semmilven tnykedsvel nem
szolgltatott okot arrq hogy alkalmatlan lenne az uralkodsra. Hiszen mot, az
55.
vben tlti be tizenuyolcadik letv&. Eredmnyek is fildnek vid uralkods-
b
F
L
b
L
:t
y
,-
6
l
l_
ft
77
boz, lgy a parthus veszedelem bks elintzse. TeMt tulaidonkppen csak Ag-
rippinnak tt az rlban, s eppen azt tekiuttt& hibinak,
r'''i
a birodalo s-
mra a legbasznosabb volt: tancsadira,
mindenekeltt
Senecra s Bumsra bfuta
a kormnyzst.
Nero mvszi kedvtelsei kzepette nem sokat tiirdtt az
illam
gyeivel, csat
ha azokra figyelmt kiiln felb vtk. Krnyezete nyomatkosan inrctte, Agrippina
fenyegetzeseit ne vegye holmi asszonyi diihroham m
ielnek.
Nero a csszri
udvarban nevelkedett, emlkezett Caligula s Clauus uralkodsnak tmrctteire.
Tisztbau aolrt azz, hogy Britannicu nagykorris tsa utn ellensgeinek kezben
veszlyes eszkzz vlhat. Ha pedig elvesz ten hatalmt, az egyszersmind letbe
ker,
Indokolt volt-e Nero rettegse ? Hiszen, ha onnrl nem gyilkoli,k me&
nindig
szm that a Bumrs parancsno}sga alatt ll tesprsge, szm that a Seneca ir-
nyitotta tlami adminisztr{ ci a, a vigilekre, o vrosi cohorsokra. Mind a kt cs-
szri tancsad tisztban wlt azzalo hogy Nem buksa az vesxiiket is
ieleuti.
A polgrsg olnyom tbbsgg, a senatorok Dagy sze
pedig atl tartott, ho8y
amennyiben Brianicust czrr kitik ki, akkor elkeriilhetetlen a polg M-
boru. Ennek mg a
8oudolattl
is
mindenki
flt.
Nero bizonyra alig gondolta vgig, milyen esyei vannak Britannicusnak. El-
hatrozta, hogy megszabadul vetytrstl. A ttlsg egyik kaonai tribuuusa
seg tsgvel mrget szerzett, maid lakomt rendezett, amelyen Agrippina, octavia,
a fiatal cssrn es iiccse, Britannicus is
ielen
voltak. A vacsort kvet italos
kzben az ifirlval szrevtlen mrges italt itattak, s amikor Britaanicus tosszul
lett, Nero megnyugtatta a mulato r8got, semni egyb nrn tairtnt, mint
hogy a szerencsetleut ismtld epileptikus ohama
r nadta
Eeg. Britannicus mg
azon az iiel meghatE mrisnap nagy sebbel-lobbel megrendeztk 8 trneti zrta -
tst, testt elhamvaztottk, fiil maradvnyait pedig az Augrrstus p trctrc mauz-
leumban helyeztek el. Britannicusszal a Claudius Nek negy mtrl csaldia
figon kalt. Mindssze tizenngy vet lt.
A nagy sietsggel megrendezett te netsi szertarrs mltn meglepte a maiakat.
H e teriedt a vgzstes vacsornak, s mot mr Dy ltan is beszltk, hogy az gere-
tes ifjrl orgyilkoss5 mrgezs ldozsta lett, ppen gy, mint apia, Claudius cs-
szrr. A polgrsg hangulatnak megnyugtats a, Nero sziiksgesnek tartotta,
hogy tendeletben adion magyarzatot a sietve lebonyol tott
gyszszertartsrq s
ezt bizonyos si szabyal magyatzta. (Ki emlkezett ekkor mr ilyesmire ?)
Maid
imborsgot
sz nlelve, kepmutaan a enatu s a np ezeretett krte kr-
psul, mivel testvere elhuayt yal nemzetsgbl magra maradt, abbl a csald-
bl, amely a legp,agasabb mltsgra sziiletettl
(Tac. Ann. XIII rz.)
Nero megftaparinmtta Britannicw nagy vagyont. Kapzsisgt leplezve,
ielen-
keny aindekolr&al halmozta el hlveit, baIt8it, hogy ebben a knyes helyzetben
lektelezze ket. Nenak azonban ana is sz iksge volt, hogy olyan odaad tmo-
gakat szetezzen, akiknek rdeke az uralmnak megtarthoz fz&lik.
t
b
3C
b
l!!i.
Gta
,

cd
--
kt
gir
tq
Eq
i
E
ti-E
ti t
&.
&
-l
EG
ll,

&
fuq
riE
&.
E
iL
A

E
|9-t
a
b
-,
tb
78
L
i-
n
*
B
ri
11
E
a
F
1_
li.
ly
-
L
Ba
b,
{
nl
ltt
g
tr-
|&
lia
lt.
] -
-
[c
6
l?)
&-
!at-
Britannicus eszakos
halla gem
1epte ,., kiilnscbbeo azokat, akik a csszri
h znak nem is olyan hossal tiirtnett imert&. Az udvarban m az rtuny, em
az ertzak nem volt idegen. A cMsrok csaknem llaudan az let ikn rettegtek,
hiszen uralmuk elvesdtse egyben hallukat i
ielentette.
Ilyen lgkrben mg a
legizanabbul gondolkod
ember is elveszthette a feit, a lpzelt vagy valsgos
vesly gondolata megzetett. Britaunicu elrbe ltsa Agrippina mve
volt. Nero bns cselekedete meglepte a csszr anyit, aki fit
iindulat,
bfoly-
solhatd a mvszerckrt raiong ifirlnek vlte. Mot megdbbent, ltvn, hogy Nto
eszkzeibeu nen vlogats, ppen olyan gtlstalan
s k mletlen, mint felrneni
-
anyai gon. Agrtppina is sziivetsgeeket kercsen, eeusrlyozni l vDta Ne o
hasonl igyekezet. Mindenki eln a legalkalmasabb szemlpl Oc,tavit, a c-
szrnt vonta maghoz. Sru b vta trsasgbq tiintet zeletettl bnt vele, t
buzgalomgal teriesztette 8 8 panat, hogy milyen mltatlanrrl bnik Nero
hitvesvel, s
5lalzaos
vizonyt fotytat ery felszabad tott rabnvel. Maga k
gyiitte a !gi nobitgs t8giait, akik a kztrsasg kornak nagr neveit viseltek,
E rgi, rrtuebxi mtlltt1 csaldok sariai lnken b rlk a csszrhoz kzet ll
szemlyeket
-
itt nyilvu Senecra s Bumrsra gondoltak
-,
akik palotkat, vidki
birtokokat harcsolnak, miotegy zkmnyknt osaik fel azokat, eg5rm k-
tt.
(Tac,
Ann. XIII l8.) Az elkel frfakbl s senatorokbl akan Agrippina
ellenz&et sszekovcsolni, bogy veliik sakkban tartsa Net. A ravazul smlt
asszony kpmutatau azt a ltszatot kelttte, hogl
-
Briunnicus helyett
-
kziiliik
keres megfelel6, a b boma m
yez egynisget.
Az zvegy c ! ak&o kvetett el syos hibt, amikor a terveibe, gondola-
aiba be akarta avami a praetoriauusok ibb
tnagas
rangrl tisajt. sdvesen fogadta
ket lakosztlyban, s ezzel azt a ltszatot &eltt, b8y meg akaria osztani a test-
rget, Neto utrs ts{ a Bumrs
$lorsan
s b trozotten intzkedett. Azonnal
visszavonta a cssr desanyja mell minrcgy megtisztelrctsknt szolglatra ren-
delt praeorianusokat.
Maid Nero elhatIozta, hogy kutlsuk hangsyozsta
knvlasztia Agrippina udvartartst a sajt csszri udvarl. Anyinak tvoz_
nia keliett a cssri palotbl, lakhely Antoniq Claudius anyia ht
iellte
ki.
A ke5reszrcttspek ezek a lthat
ielei
pillanatok
alatt faryos lgkrt raz-
ottak. Senki nem mert Agrippinyal rintkezni, t hban felkeresni.
,,A
halandk
dolgai kz semmi nem olyan bizouytalan s muland, mint a nem nrlaidon ercirc
tmaszkod hatalom b re"
-
rnnta le a tanulsgot Tacitus. (Tac. Ann. )II r9.)
Agrippina meg ezte, hor mr nerncak a hatalmat veszrctte el fia ftiltt, hanem
arra is rbbenq hog7 lete sincs biztonsgban. grippina kegyvesztettsgnek
h rre, a feleds
ikony
homybl, ellptek azok a zemlyek, akik Agrippina
miatt srelmet szenvedtek. ezek nem voltak kevesen, s nem is voltak
ielentk-
teleu emberek. Elhat oztk, hogy bosszrlt llnak.
ln-
DeD
no-
5.
FEJ EzET
A csszn murar
Nct
-
ezt a Hviilllk uen vett,k szre
-
sem Agrippina mesterkedeeci, sem az
udvari cselsvsek nem tlasron zavartk. Mul8tosba lelte mt, dorbzo-
snak a slhelye azouban ner3
minfig
g
$zri paloa volt IIa lcszllt az i, ba-
rtaivat
gyakan felkercste a uburg Rmnak ezt a pezsgeo vrb Eai letet
lehel vroorst, korhelykedest kent 8z itt srn tallha kocsmkban, csap,
szkektren folytatta. Az on italozk, mulaok eleinrc meglepve ismertk fel a
vendegben, a rtesen szke vakr[as. h sra hailgmo fip{dqmbrben s csszrt.
Nero, ha belei F<lett a mulasgba, a borgs, prs helyisgben olykor fels&
ruhit is leverctte, g7 hogy meztelensegt csak gykftend flidte el.
bilot at,
Apoll. IV
42.)
A keze gyben lev lantin l srte nekq a kocsmk ltogati
pedig svesen hallgatt& dalolst. Minden dal utn a kznsg megtapsolta Nert,
es iabb dalokat krt.
Nero eme kiruccanrssinak a h re elteriedt Rmabao.
_!!g{:jtlq-
eliltl
maiaknak mg nen volt rsze: a birodalom cs-
lyen lwnyban a
mjLlttl egyszer
ta
1
x
E
-
l
l
A]
-
l
lr

l
-
H
H
-
,a
d
al
.]
{
,
,l
E
t

-
E
l
E
|a
E
]

d
-
}
.la

J
mk, kisembgrek. muntsok
kize
kerqdye_l_t"r_ga& dalolion, st duhaikodik.
A kocsmkbl eltvozva, az i leple slatt verekedseket
provo lt,
belektn bks
ikelkbe.
Nero s pajtsainak lrrmja felverte az izaka
qgndit,
a berhzak
laki riadtan uxek ki az abldsokon, mi trtnik az utckon. A csszr sz vesen
vere\qdgg, dulakodott az utcn, hogy uagy testi erejt fitogtassa. Persze a megt-
dott emberek is vdekeztek, viszonozk az tlegket, klcsapokat, a tt-
ben nem lthattk, hogy cssz riukat prholirk el.
_B4s!i4h4J tz4ts.e-E!t-
9rvos{,gl.Q !9B,
az tlegek belyt az afrikai thapsia-nvnybl saitolt ned-
bl, viaszbl es imiubl ksz tett
gygy rral kenegettk, s ha forsainknak hihe-
tiink, msnep mr p brrcl
Ephtett
az embcce.k el. En a thapsia-nvny ez
id tit Rmbau divatba
itt. @ioius
N. H, XIII zz,
43,
,.) Mindcnesetre,
Nero okult nhny kellemetlentii vg&tt kal&djnak tanulsgbl
"z,{t
kinrccanai atalmeval
bogy beavatkozsukkal uruk
lavra
dntsek el
g
vrekedt. vette
zokon Nernak ezeket a cs nyrcvscit, st het ozottan a veliik kocs-
az utckon, rcreken meglelente nag ldsret vette ket k il.
Nem Nero volt az egletleo, aki az iszakai rendbontsoket kczdeonyezte-
A mai nagw osi letnek egyik myoldaia volt a szinrc szakadatlaoul megismt-
l'd iieli bot fuyoknak neg nern szn sora" Az elkel fiatalemberek elioguk-
nak &rtottk, hogy a siirctbcn, a meg nem vg tott urcrton, sih orokban, rab-
szolgik vedelmben b zv., belekti,ssenek az
szakai
beks
ikelkbe;
a!}zonye
kat, lenyokat kiilnsen elszeretettel zaklanak, ha azoknak vslami okbl az urcfua
kelett kimenrtik, akr H kct valaki, akr nem. Ezeket ez
gs72l(ai
rendbon-
tokat termszeten mindenfaita gyrnris elem arre haz!lta fel" bogy onk r-
gyn bnaelckmnyeket kiivessBek el. Mot pedig a vrosi hatsfuoknak ann}
nehezebb volt a helyzete, mert biszen
-
megrdtk
-
mega
a csr{szr is eszt vez
ezkben a cetpatlan.
A rangiu}ra biis"ke seoaorokat elkelke felh bo"itotta a cs, sr viselkede-
Agippina is hallott lu s megcsappant sz:nri, nehny hsges embryel imt
azt mrlegelte, hgy Net, aki
Rubellius Plautu Tiberius
Iulinak volt a fia- (Minthogy Augutu Tiberiust fogadta, Plauos is az
st
princeps leszrmazottinak sm tott,) A bkes tcrmszet, neo becsvgy,
minrcgy harminchrom
ves fr6ril, aki peg inkbb a zbikus biilcselettel fog.
lalkozon, azt e b rt tef,icsztttk, bogy felesg akria venni a nla va5t hat wel
isebb, mg mindig igen von Agrippinq s gy hait csszr lenni. Valami cse-
kly alapia leherctt ennek a blresztelsnek, lebet, bog5l Agrtppi"a valban smolt
ezzel a lehetseggel, hiszen

Gerrnanicus lenya, oldaln Rubellius Plautusszal
nem kevs esllyel lpbeten volna fei ignyvel.
Eze&nek a tervezgetselmek a h re
furippina
ellensgsine& fiilbe
iuott.
Olyan
|elenetet
kellett gtnzni, anely Net megrnq es azonnali cselekvme ksz-
rcti. Gyors s kellen meg Dem
gondolt tetae l A c& zr tt rtneteso a palotban
szrakozott bartaival, amikor kedvelt sz nesze, Paris be ontott, s
gzc p&
il
alak oq megrmrcn tna fel sz ll tlagos cselvst, Nero elvevtette a feit,
krclen dtihre geriedq felelme mg csak fokoaa haragi6t. Azonnal intzkedni atort :
Agippir"q Rubellius Plautut menten ki kell vgcztetni, Burrust pedig ,ilsMl
elmoztani, mert nem
ielentette
neki a kesz iisszeesHivst, s elnulasztotta a
sziikseges lep,sk Eegtelt. Szerencsre Seneca is
jelen
volt, s csillap tani igye-
8t
kezen a diiha cssrt. Mindenekeln elrte, hogy Burnrs tovbbra i9 a tetfsg
flparancsnoka maradion, maid bartit a palot ba b vatta. Nem felrta eltrc a
veszedelmes sszeeskiivst, es megparancsolta, haitassa vgre a hallos tieteket
Seneca s Burnrs annyit azonban elrt, hogy a cssr haladekot adott. Az ids
katona meg grte, hogy kinyomozza, mi igaz az sszeeskiivsbl, s ha igazoak bizo-
nyul, akkor irgalmatlanul megtoroli& Msnap teht Seneca s Bums megieient
Agippinnl, feltrtt< a vdat, maid kemny 8 hatrozott modo ban felstottk,
ugamlria maEL A bszke asszony
il
tgondolt, kevy beszedben utas totta vissza
a n dakat, amelyek
-
aho5l Paris elada
-
nem voltak igazak. Agrippinnak nem
okozott
gondot, ho
gy tsz'wz magt" egyben felhasznlta az alkalmat, hory befe-
ketse ellensgeiq
il
tudta, hogy minden szavt elrnondik Ne nak, Seneca s
Bu rus beltta, hogy a ld alapalan, s igyekeaek megnyugtatni a feldt asszrnyt,
s ahog5l Agrippina magt feltiintette : a mltatlanul megrtett deanyt. Agrippi-
na azt l. vnta, hogy az ellene iranytlt c,selszvs kieszelit bntessk meg.
Amikor Bung s
_Ssneca
a cs@ Nero
magatart ilayomban
megvltozott. rtilt, hogy desanyia rrtatlan, s megnyugo-
doit, hogy hatalmt let nem fenyege veszely. I1gy hatrozott, hogy az anyia
ellen sztt sszeeskiivsbea bns szemlyeket megbiinrcti. Halrlos tleq sim-
zets sriitotta a vtkeseket; Parist csak Nero kegyelrne mentette meg a szigor
biintetstl, az tattan Rubellius Plautusnak sem ese bot&sa. Ez id tait Nero
mg mindig a szed s
|sgos
uralkodnak aka t ltzani, olyannak, amilyennek
t Seneca taa tsa nyomn elkpzelk,
Rmban
mindig
akadtak olyan nyeresege v gy szemlyek, akik vdaskodssal,
a kiszemelt ddzat etlsvel nagy sszegekfuez
jutottak.
Most is mlikdsbe lep_
tek. Agrippina egyik ellensege megldserelte, hogy egxesek el ltetvel, kzvetve
srlitson le az asszonyra. A stt iiuelmeil
jl
ismert romai lovag, bizonyos Paetus,
vdst koholt Pallas s Bumrs ellen, azt ll tvn, hogy sszeeskiidtek a csszr een.
Cliuk, Paetus szerint, az len volna" ho5l Net megbuktak, s helybe Claudius
csszfu veit, Faustus C,ornelius Sullt tetik. Akik az udvari letben csak vala-
mennyire is
jrtasak
voltak, rgtiin tlttk a vd nevetsges voltt, megalapozat-
lansgt. Fautus mellett csak elkel szrmazsa, hitvese szlhatott volna, egyb-
knt enervlt, csupn kedvteleseiuek l ember volt, akit nem fttt knsebb
becsvgy. Bumrs ppen az imnt menekiilt meg a kegyvesztettsgtl, kiilnben is
sokkal becsetesebb, e5tenesebb ember volt, semhogy a cssra ellen iiaszeeskiidt
voha. ppen Pallasszal! Bumrst es Pallast kzs nevere bozn]rlgazn na5rfokt3
tikozatlansgra vallott, Paetus seitene, hogy mindkettiiik helyzete megrendiilt,
s ezert nem lesz knsebb akadtya annak, hogy a kt gazdag emben el tlik, s
vagyonukat elkobozzk. Brmilyen alaptalan volt is a vd, elhangzott, a pert le
kellett trgyalni.
Mindenki megiepetsre, maga a csszr t a b ri szkbe, hallgatta ki a vd-
lt s a vdlottakat, Bu rust Seneca vdte. A Bumx ellen emelt vd hrmar ssze-
omlott, rlgyhogy a csszr elg telt Hvnt neki szolglami, s ezrt meghivta,
Fo e
4s-1
flJ -c
rit,r-t
&a;
L rtn
E*l
m}i
dlfot
ffi
'w
L !
T-.r
l-m i
Egt
ilirr
r yot
hrgt
egri
s&.p
}dltrrt
e
..ra-l
il.t&rt
b
rtl,t
ditr
dLh
i t---
rir.Lt
E l
dfu.l
b
ricl
ryt
!D-
gl
i!

rl
]
]
I
iu a btrk kz, Pallas iintudetosarl taln fiilgostl i fennhiza! vdte
magt A bisg
tnind
a hrrom vdlonat felneDtett, vizot
paetuq
hmi
yd
cmeiese miatt, *mzetsre tlt&. Ekknt ert vget teht e a
rer,
amely ppen a
vd megalapozatlan$ gs Eiatt nE i lenne erdekcs. De
iellenzi
a kort embc it,
akik anyagi elnyk szerzse rdekben, brkit felielenthettek, s 8y a vg.t kiitG
ket fettegesben t8rthetlk.
Ezek a perek Rma nept kevss erdateltek, sokkal inkbb foglalkoztatta ket a
nem kielQi kzellts. Nero a polgrrok meglyugta fu, az akado
gabona-
ellts rc a.tapaztalt mai lovagog Faenius Rufust nevezte ki, aki azutn fel-
adat kzmegelgedsre ltta el. Nero megkedvelte a lovagot, s kebb magasabb
tiztegrc onelte, amely a derek mai szmra vgzetes lett. Egy msik blvre,
L, Amutius Stellre bfuta Nero a csszr nevben rendezett
itkok
feladatt.
Tbbet lB nem tudunk, de hogy a
itekokat
mindenki mrc nagy fnnyel
taltot&k meg, az tny.
Ery vihar alkalmrival risi iiedelmet okozott, bogy vill m csapott Iuppiter a
Minerva szentlybe. A vrosi np bal,is elielnek tkintette a szereocsetlenseget,
s ilyen alkalmalrkor,
(hi
szoks szerint a fp*pnak, a pontifex marimusnak kellett a
haragv isteneket megengesztelnie,
a Vmst megtiszdtania. Ezt a lustatit Eost,
a papsg krserc, a csz r vg.zte el, mivel Augutu ta mindig magr a princeps
voit a po ifex maximus. Nenak kepra
itt,
hogy ezt a kegyes cselekedetet aeki
kellen ellmia, gy a bagyomnyokat
tisztel np, a vallr{sos .rzelm{i polg rsg
eltt rti szefben mutatkoatott b. A nagyvrosi emberek mmel ltk fietal
csrukat, amint az
(rsi
el rsoknek megfelelen, iinnepi mnet E hromzor
megkcriiti a vi ! m iitotta sznlyeket. A nnenetben ldozati brmokat, bikt,
koJ t s sertst vezettek. Az imt mormol
papok szimbolikus.n tiszdt eszkk-
ke| v :ze| es iistiilvel vonulu s vgiil bemutattk az ldozaot, hogy kiengesz-
telik a
ha|hatatlau
itenket. A
yalli
iinnepseg idein a polg rsfu megfeledkezett
arl, hogy a pontifex maximus
$nek
ideien dorbezolsval felveri az urck csend-
it
. . . Ktsgrelen, Net
iobban
dekeltk a mulatsgo az tinnepsge\ mint a
bircdalom kormnysnak nem ppen srakoaa feladatai.
Ezt ltvn, a senatorok is csak olyan napi tigyekkel foglalkonak, amelyek a biro-
dalom egesze szmra nem voltak lenyegesek. A senatorok abban a megglds-
ben meutck el a snatui iilse}oe, bogy a korm;ny n dia
i
kezekbeo van, a doigpk
szinte magtr}:tl mentek, Mborrts bonyodalmak nem nyugtalan ottk a aagy tekin-
tly testiiletet. csak nagy ritkn fordultak mostanban el olyan esetek, amikor a
seuaorok nts vgett a csszr tekinlyre apelitak.
gy tiirtnt, amikor egy aJ kalommal vihart velt az a tijrvnyiavalat, anely fel-
iogos totta
volna a felszabamtt rabszolge volt urt, bogy a htlannak, engedet-
lennek mutatko, rossz rnagaviselet vagy egyszeren csak a szabadgr8 mlt4t-
llnnak
ilt1 523at95t
-
minden ovbbi elirs nlk
-
rrregfoszthassa a szabads-
83
gtl,
s ismt vissziillyessze a mbszolgk sorba. Szmos rv
hqngzott
91 .6b
az gyben, ellene is, melletrc is. (Figyelemre
mlt a
iavaslat
ell el nondott egyik
indokolsnak ez a iszlete3
,fla
elktiln rcnnk
a felszabad tottakat,
nyilvnvalv
vnek, milyen kevs a szabadon sz ileten..
Tac. Ann. XIII 27,) A felmeriilt vit-
ban a consuloknak kellen volna dntenik, de ilyen nag5l horderei krdsben nem
meftk a felelssget magukra vrialni, s e#rt a cs{z t kftek fel, hatrozzon a
princeps.
Nero a csszri tancs, a conum principis
meghallgatsa utn, a kt
llspontot sszelrangolta, s klcsiins engedmnyeken alapul dntest hozon:
,,Nem
szabad
talnos rvny
iogszablyt
alkomi, hanem esetenknt b rg vizs-
gia meg, vaion e volt rabszolgatarnak llagy a szabadosnak van-e igaza.'' Ekknt
a enatus kt tborra szakadt tagiai egya nt megnyugodtak, dicsrtk a fiatal cs-
szt r helyes telkpessgt . . .
Csakhamar ismt a csszr vlemnyre figyelt a senatus, spedig eleg knyes
kerdesben. Ksmert volt, hog5l szercti a sz nhzi elasokat, s most ppen ezek-
kel kapcsolatban kellett Nenak hatroznia. Rma vezet kreinek, az arra illet-
kes magistratusoknak ugyanis
mindig
gondot
okozott a circusi
itekok
s a sz n-
hzi eladsok alkalmval a kzrend fenntartsa. A circusi versenyknek, tz eg]res
snmrlvszeknek,
tucosoknak megvoltak a maguk h vei, akik nary lelkesedssel s
hwe1 tiintettek kedvenceik mellett, vagy ezek vetlytrsai ellen. St a kt t,bor
gyakran
sszeverckedett, es botrnyos
ieleneteket
gtnztt. ppen ezrt a praeo-
rianusok egyik alakulata mindig
ielen
volt a circusban, a s tntLzber, hog5l fenn-
tartsa a rendct, s megfekezze a rendbontkat.
Nero ifionti lelkesedsben szak tott ezze\ az edd[
il
bvIt gyakorlattal,
s
megsziintette a katonaMg beavatkosrt. A fiatal csszrr mt lelte a zaios tiinte-
tsekben, hol a
sz nfalot
69 reitzve, hol a csszri pfioly mlybl szemlte a
vetekedess faiul tetszes-, illetve nemtetszes-nyilvn trisokat.
Nos, az e$rik ilyen
rendbonts alkalmyal eg5rik praetor nhny zavargt leta tztatott, mire valame-
lyik nepaibunus
-
a regi idkbl szrma
iogra
hivatkozva
-
a fogtyok vdelmre
kelt. A snatu kDyel8etlen helyzetbe keriilt. Ha svre hr|lg4t,
s a prato inz-
kedst helyes, ezzel megcsorb tia a nptribunusok hagyomnyos
iogktkt,
m -
pedig a scnatus mindig a tracik polval akarta a maga helyzetet is altmasz-
tani. Minthogjr a csszt nem nyilatkozotg
olyan dntt hoztak, amely
r,,indft!1
felet kielg thetrc, Megrillap tottk, ho5r a consulok es praetorok
ethozatala
ltt a nptribunuok nem lhetnek a vdlottak rdekben kzbelpsi
jogukkal
(ius intercessionis). Ezt az eet felhasznlva, a senatomk mindjft ttibb
ms
llam-
igazgjatsi kerdst is felvetettek, ezek eryik legerdekesebb|e volt, hogy az egyik
nptribunus, a sztoiku nzeteil imert Helvidius Priscus harcot hildetett a kincs-
l r, az aerarium felgyelet ellt egyik quaestor
ellen, amirt a kztarlookat
k mletlen mg a legszegnyebbekl is behaitia.
Ez az e*t kedve alkalmat rcremtett Nernak, hog npszer intz,kedekkel
h via
,na8ra
a fi5lelmet, s a rendszerint mg fiatal s tbuzg quaesorok t ttkapai
ellen a szegny sorban lev polgrsgot
megvdie. Az rrarium helyes gyvirclnek
.l
z
tb
fui

E
--1
4
d
a

t-
d
r*
a
t .
3r3
ifi
Yj
fr
b
l
&r
q
p.r
-
H,
b
A
E
dl
-!
E
q
{i

}r
Il
q
A
-
84
,k
lp
-
lBt
}a
Et
at:
t8-
bt
_
a krdse mr Augustu ta foglalkoztatta a cssz okrt. Az ara ium, ponrosabban
az si aerarirrm Satumi, vagyis a Satumus tmplomban ztt kzkincstr, a kz-
trsasgi korszak kezdete ta a snstu felgyelet al tartozott. Kezelsre s ellen-
zesre vlazlotl mitfatuok, a quacstorok gyeltek. Augustus reformiai ta
sem vltozott meg az aeratiumnak ez a helyzete, csak bevrclei csappantak meg,
mert a csszri
1xovincirkbl
szrma
|vedelem,
a url s fonsokbl, Igy ap&zt-
mek kibocstsbl foly bevtel is a fscus Caesarist illette meg. (A harmadik kincs-
tr, az Augustus alap tona aemrirrm mitare, a leszerelt katon k vgkielg set
szotgl llampnzr ugyancsak a csszr felgyelete al tartozott.)
A kiiztrsasg korban a magistratui
plyafuts el j lloma a quaesto g volt,
teMt s potikai plyra lp fiatalemberek a kincsr felgyeletvel kezdtk meg
kanieriiiket.
J ratlansguk
miatt az aerarium valsgos kezeli a fizettt hivatal-
nokok, a szakkprctt scrib,k voltak, k, tisztrban lvn az gyvitel
minden
cs nj-
val-b njval,
gondoskodak az aerarium szablyainak megtartal. Augustus
azonban vltoztatni akart ezen a helyzeten. Minthogy tbb alkalommal sait vagyo-
val, s sajt kincstrn bl kiutalt pnzilsszegek}el kiseg tette a fizetsi nehezs-
gekkel kiizd aerariunot, feliogosiWa rezte magt arra, hbgy annak legfelsbb
felgyelet ellrssa, anlkiiLl azooban, hogy a senatus alaki
iogait
megsrtetrc volaa.
Val|bau ugyanolyan mdon avatkozott be az aerarium gyeibe, mintha az
-
kz-
iogi
rtelemben a fiscushoz bonln
-
az hatskrbe taroznk. I ry rendel-
kezett, hogy a quaestorok helyett u,
lla'r.igu;gatrsban
bevlt volt magistratuok
kziil vlasztott szemlyek pracfcctusi minsgben irny tk az aerarium iigyeit,
k azonban egaediil a
princepsnek tartoznak mkdesiiffil szmot adni. Ily mdon
Augrrtus i y totta a birodglom
pDztigyeit, pontossn megllap thatta, mennyi
penz fekszik a kincstta}ban, mennyit tesznk ki a mg be nem folyt adk, meHrota
sszeg krclezettsgvllalsok
te helik z aerariumot, a ficust. (St 8z vek
folyamn a kincstrak ftladat- s hatskre meg}ehetsen sszekuszldott, figye-
lemrc ml, hogy maga Seneca sem ltta tiztn. Sen. De beneciis VU 6,3.)
Augustus udai, Tiberius s Gaius Caligula nem
yltoztattk
meg ezt a retd-
srcrt. Claudius uralkodsa alan Pallas,
,,a
pnztigyminiszte/' visszall otta a ko-
rbbi, quacsori felgyeletet s ellenrzst. Nem uralmnk mnrdirt els vben az
aerarium ismt nehezsgekkel kiizdtt, s a csszr negyvenmilli sesteftiust ado-
rrrnyozott a kincstmak. Nero adonnya kvetkeaben
iogosnak
tartotta" hogy
me8vtoztaa az aetarium kezelst, s az Augustus bevezetrc rendszerhez kanyaro-
dott vissza, azzal az elrcressel, hogy az aerarium lte kt, praetorsgot viselt prae-
fectut l tott, meghatrrozon hromvi itartamra. gy az aerarium ismt a cs-
sz kzvettt felgyelerc al kert, s
ioga
volt, valamint mdia ny lt, hogy az
llami pnzgyekbe betekinten s bellion.
Nero Claudiustl
-
ha Pa a
i
penzgyi igazgatsnak
-
te kincstn,
il
megszervezett
ivedelrni
for okat, kiprblt pnzgyi adminisztrcit klt.
A fiatal csszr at< r a fiscusMl, akr
ielens
magnvagyonbl
gond nlkiil ado-
mnyozhatott nagy sszegeket, akr kzetekne\ akr magnosoknak. St miutn
F3
*-
F
h-
ta

Dr
D-
F-
a

E-
l,a
t l
l},
ib
'z-
l-
F
tt
ib
ul
D-
it
}

d
ri
*
85
az ae arirrm megeg te er e Nenak lapot te emtet, hamamsan npszernek
lts
javaslattal
lpen a senatus s a np el. Csak egyszer mdos tst a|nlott:
az Augusnu ltal bevezet tt ngyszizalkos rabszolgk ads-vtele u!n fizetett
adt ezent nem az eladnak, hanem a vsrtnak kell lernia. Noha a vtelrir ily
mdon lolag emelkedett, az
,r i',
a rabszolga a uem vtozott. A neri
reformnak csak adtecbnikai lit luk. A rabszolgakereskedk adsi szempont_
bl uelezebben voltak egfogbak, keveset ta zkodtak egy helyen,
,lruiukkal"
vtosl vrosra vndoroltak, s zert gyleteiket nehezebben lehetett ellenrizni.
Viszont a vsrlt knnyebb volt elmi, nem tagadhatta le, ha rlj rabszolgt vett.
Ilyen, viszonylag nyugodt kriilmnyek kztt telt el Nero uralkodsnak els
kt esztendeie. Az utck emberc a maga nponbl nem is tlte meg kedvet-
len. A csszr uralrnt csak Britannicus meggyilkolsa homlyos totta el, de
-
gy ltszik
-
ez a ba a c& zri propaganda s az emberi feledkenysg kvetkez-
tben hama osan feledsbe mert. s mit tr,dtt az egyszer polgr a nagyuri
vagy cssri palotk botrnyaival ? Ezek az letrnd|n va|mi keveset vtoattak.
Sokan tsla aem is adtak hirclt a Nero b{ nssgerl terieng h rnek. Figyelemre
mlt, hogy tfu wel ksbb, a csrisr bi neinek felsorolsnl, Britannicus halit
meg sem eml rcttk. (Tac. Ann. XV 7.)
Forrsaink nem erntik u5an, de az
56.
vben vert pnzermk unsga szerint,
a senaflt ind wnyra Nero ebben az esztendben vene fel e
,,haza
atyja" (pater
patrioe) megisztel c met, amelyet uralomra
jutsa
alkalmrival, fiatal kortra val
rckintettel, viszeuta tott, s ezzel a tii elme vrakozssal Cgula, valamint Clau-
dius pldit kvette. Most az ilyen rmk ellapira ezenil c mei kz is ea rik :
NERo CLAIJ D(IUS) cAEsAR AUG(USTS) GER(MANICUS) P(oNTI-
FEx) M(AXIMUS) TR(IBUNUS) P(LEBIS) IMP(ERAToR) P(ATER)
P(ATRIAE), vagais Nero Claudius Caesar Augustus Genrranicus (ezeket a neve-
ket viselte, mita uralomra krt), fpap, neptribunus
(Augutus ta valamennyi
csszrt megvlasztottk er 8 tisztsgre, ami szemlyiiket szenn s srthetetlenrr
tette, trvnyket elterieszthettek), imperator (az armeniai siker u), a haza
atyia, A bronzerme htlapin a Rmt megsrcmlyes t istenn pa|zson s mell-
vrten ,
iobb
kezben koszorut, baliban vid kardot tart, a felirat S(ENATUS)
qONSULTO),
vagyis a c meket a senatus hat rozta alapin viseli a csszr.
K !
., &
&r.d
hirrl
..*
o{r
HG
&yl
LC
tila
h d

ecr
d5,
ad
bG! a
cJ
-!F
lfr6
ar
iCLil
a
6. FEJ EZET
J T KoK
s ADoMNyoK
Ktsgtele, bogy Nero uralkod nsk efu veit ksbb igen elnysen tlta
meg. Valban, ezekben az vekben a cssr szinte teliescn 4tngedtc a kormnr
feladatait t8nc$dinak, vlemny iket meghallgattq tmutasaikat kiivette. I1gy
bitt hog5l Nero tefu
irkarattal,
a rmai np i lt zett szeretttl tbatottan,
csak dvs iutzkcdseket hoz. Mr az a tnn hot1 e
57.
vrc n sodik alkalom_
mal elvllalta a consuli tisznget, zinte tanbi"onygt ada annak, bogy tiszte-
letben tartia a rmai np bagyomnyos polgri inmnyeit,
iltgmi
brndzsq
es valban princepskent Hvaia hatalnt gyakorolni. Msodik consultgnek trsa,
L. Calpurnius Piso volt, gy ltsmtt, ez alkalommal is gondia volt arrq hogy
trsa elkel csald saria legyen, s a kitn bjmvnek rvend fr6 nevevel egytitt
ker|n be neve a mai vknyvekbe, aonalesekbc. kkot mg egyiktik sem sei-
tette, hog5r nyolc v mva milyen aagikusan kedilnek egymssal szmbe.
Nert most az foglalkozutts, hog a Mars-mezn hatalmas, nag5l befogadk-
pessg, fbl ep rca amphieatrummal rveodeztesse meg a mei nepet. Az
els, kbl p tett omphitheaaumot, (az amphitheatrumban gladiatori viadaloftat,
llathaiskat tndeztek) Augustus neves hadvezre, T. Statilius Tautus i. e. z9_
ben p ttette, de ez mr nem bizonyult elegeodnek Mg sokig megcsodltk ea
az annak idein pompsnak vlt petet, de Cgula mr lekicsinyelte. Nem
e[gedett a kbainak, hiszen Rma lakossgnak a sz ma az utolso wizedekbcn
megp6 e ezrt i, nag.v amphitheaeum emelst rendelte el. lyen nagysg,
kbl p ttt rragy nem volt elegend a pnz, vagy Nero sain; lt
re tbbet klteni, hiszen sohesem kedvelte a vtes gladiatori viadalokat, s fel-
|egyezk,
hogy megtiitotte, miszerint ebben az amphitheatrumban valakit is meg-
lienek. (Sueton. Nero rz.) A nagy, fbl emelt p tmnF csupn hatalmas, az
v
gboltot
iel,
g8dDkk ponyva d stette, smelybe eziit csillagokat sttek.
(Plin. N. H. XIX t,6.) A vitorlaszer{ alkotmny az en6s napsiis ellen vdte a
nket. De az gboltra val utals Nenak Apotto iotennel val szoro kapcsola-
tre uult, amelyet Seneca az Apocolorynnsisbm (az
idzett belyen, l. 65. o.) ki-
enoell Apollo kultust Rmban Augustus hatbatean teriesztette, gy tiinttvn
fel, hogy szemlye az isten vde|nben tl. (A
b zelgk egyeneea ezt tottk,
hogy Apollo Augustus valdi atyja.) Augustus vesn brzoltatta megt Apollo
kpben, az isan
jelvnyeivel,
s gy
lelcot
meg (Suet.
Oct. Aug.
7o),
templomokat
emelt tisztcletere. Ata a iulius-claudiusi uralkodcsaldban
Apollo kultusza
llandsult. Apollo azonban ollal (a
Napistennel) is azonosult a rmaiak vallsi
felfogsban, mr rpedig Solnak (es
Neptunusnak) a vdelme alatt llottak a circu-
sok, a circust hossban szel gerincszer
p tmnn a spina kzepn oszlop llott
So1 tiszrcletre. gy Nero igazoltnak ltta kns elzeretetet a circusi kocsiver-
senyek irnt, hiszen
mr8t
is szoros kalrsolatban llnak kpzelte Apollo-Soal.
Ezrt volt az els6 mai cssr, eki a penzrmken
magt fein zugrkoronval
(corona radiau) b zoltatta. A zugrkorona voltakppen
olyon diadcma, amelybl
-
a napsugarakat id&
-
hrromsziig, hegyii}&el fetfel n lapocskk llnak ki.
A suB rkorona a cs' trmeszedt ltti szemlynek mltsgt hgngoztatta, s
eredetileg csak itnek brzolnl alkslmaztk. (A
halandk kz csak a Seleu-
kosok, Syria kirtyai haszDltk.)
A kocsivcrscnyek irnti szeretetoek Ncm msknt i8 kifeiezt adott. Ezrt
iabb lwnyos uporrkoztatsl gondoskodott
Mr ifirrkorban, tviddel
kbefogadsa utn e t t tik lovasalakulatoak gyakorlat
veznyelte, e etkor
mindenkinek feltnt, milyeo. elnyib mcgielen ! l a le mett alakia van. Most
elkel fiatalemberekbl szcryczett fnyes lovascsapaot, s aD!& a pa dit,
ka-
valkdit (decuio)
vezette, e megielent ak nagy mre. A pomps paripk,
az elegns ltiizet fiatallovaso\ a kitnen lovagol cssr nagy hatssal voltak a
mai npc. A decunio kcdvcz fogadsDk a blre Nero rmket i v etett,
amelyek Mtlapit n ltha nyargal paripja
hrit n.
Ms mdon is kedveskedett Nero a maiaknak. Az ingyenes gabonajuttatsban
rszesiild erre rszonrl, a Vmsban lak mai pol8rsg
csaldfinek feieoknt
4oo
sestertiusnyi aindkot (congiarium)
oztatott ki. Augusnrs hoss uralkodsa
alatt htszer, Tiberius ngyszer, Caligrrla es Clauus ketz r-ktze adott ilyen
ajndkot. Az adomnyok mintegy sziitvenezer
enobert rintettek, s a fiscusnak
hatmilli estertiusba ke tiltek. (Tikoaatskent
megiegyezziik, hogy ery font
kenyr hrom asba kedilt
[I
sestertius
-
4
as], r-4 asrt egy fl liter bort lehetett
kapni.) Claudius feienklt csak
3oo-3oo
setrtiut aindkozott, Nero teht b-
kezbb volt,
A rabszolgk krdesben Nero kmbiisnek rtrutatkozott. E5rszereu
ivtha-
gyott egy kegyetlen senatusi bst tozatot,
Mg az augustusi korbl srmaz sena_
tusi hat rozat (enatus
C,onsultum ilanianum) hallbitnrctssel $litotts mind-
azokat a rabszolgkat, akik egy fed alatt lakak eszakos halllal meghalt uruk-
l
l
l
l
l
t
a
l
l
,
,
a
t
l
d
l
i
i
i
l
a
t
l
o
J
I
l

l
o
1
a
l
a,
l
l
-
kal, s ucm siettk seg tsgr. Ennek a het{ rozatnak a hatlyt kiteriesztettk a
megg5rilkolt rabszolgatartnak mg mindig a b6baa lak, de mr felszabadltott
tabszolgin.,,lvlegtoth$r,cs.ktlgy, mintel6vigyzatossgbl",
ie5rzi
megTacitus,
nyilvn a hat rozat indokolt idzve. (Tac,
Ann. XIII
3z.)
A tartomnyok krdst is napirendre ti zte a scnatus. A nei kormnyzat e
tekintetben is Augutus politikai elgondolsait kvette. Eml ten'rik, Augustu nem
tne, hogy a helytartk s ldsretiik a provincikat szabad vadszteriilemek tekint-
sk. A csszfi tartonnyokat knnyebben ellenriettk, mint a senarus felrye-
lete alan maradt provincikst. A senatusi provincikban
-
az ellenrzs eenre
-
visszalsek mg
mindig
elfordultak, a tartomnyi lakossg nem egy helytartt
zsarols vdival (de repetundis) felielentett Rmban. Ezeket 8 vdakat s p o6n-
sulo\ propractorok azzal akartik megelzni, hogl a tartomnyok lakosMgt nagy-
szabs iinnepi
itkokkal
kprztattt el, de ezek kltsgei
-
vgs soron
-
a
provinciablieket te heltk. Ez&t cssz reudelettel, edictummal, megtilottk,
hogy a helyurk a provincikban btmtilyen iionepi
itkot
ndezzenek. Ugyan_
ebben az idben tiirtent, hogy a senatus knytelen volt tbb zsamlssal megvdolt
helytart gyben vizsglatot ind tani, s a peres elirst lefolytami,
Az elkel kkben Dagy port vert fel Aulus Plautius
-
a britanniai
ryz -
fele-
gnek, Pomponia Graecinnak az gye. A nagy tekintly hadvezernek smos
irigye, ellensge volt, s azza\ akartak neki rtani, hogy az asszony
,jdegen
babona-
sg" v. dival fefelentettk. A vd syos volt, azt
ieleatette,
hogy a vdlott meg-
tagadta a maiak si vallst, s ms hirct vall. Ilyen elirst csak a czfi vagy
a senatusi b t6g folytathatott, mgis
-
tekintttel A. Plautius s hiwese elkel
srmazsra, a hadvezr kirnagsl rderrreire
-
Nero, e5r si hagromnynak en-
gedve, az lkezt mag nak a bevdolt asszouy frinek engedte t. Plautius a
cal tancs
jelenltben
vizsglta meg az ids felesge ellen emelt vdat, s az
asszonyt felmentette. Milyen
,jdegen
babonaspat" hdolhatott az asszony ?
A modem trtnszeket mr rgta foglalkoztatia ez a krds, de semmi bizooyosat
nem lehet megrillapltani, Lehet, hogy egy bartnit gyzolva vonult telieen
vissza, lehet, hogy a zsid valls b ve volt, nem rbat fu az a feltevs sem, hogy
az al&ortit Rmba! mrir meggykere keresztny kzssghez csatlakozott.
(Ktsgteleu,
hogy a keresny hgyomny nem errlkezik meg Pomponia Glaeci_
nl, holott ilyen elke16 hiv felt{inst keltett volna a mai keresztnyek k-
rben.)
A kvetkez, az
58.
vben Nero ismt elvllalta a consulsgot. Most szintn el-
kel, rgi nobis csald sarit, M. Valerius Messala C,orvinust vlasztotta e tiszt-
sgben trsul. Nero egy fl esztendeig viselte a consulsgot, azutn visszalpett,
hogy helyt C. Fonteius AgrippI nak, sz ntelen, nyilvrn ktelessgtudsval ki-
vlt senatomak adja t. (Fonteius Agrippa nhny v mva a Rma-vrosi v zveze-
tkek felgyelinek
[curator
aquarum] fontos llst tlt jtte be.)
Hba volt M, Valerius Messala Corvinus mg oly nagy mni csald saria,
vagyona
jelentktelenn
vlt, a senatorotoz kepest elszegnyedett. Egy senaor-
89
rak legalbb e5nni estertiust vagyona kellett hog7 leryen; a
elkel letm{ a birtokok nem megfelel kezelse miatt sok elkel embernek
ki kellett vlnia a senatori rcndbl. A csszri kormnyzatnak azonban sziiksge
volt a tekintlyes csaldbl szrmaz6, feddherctlen mtr1 frfiek kzremkd-
sere, ha nsrt nem, hogy neviikkel is igazolia
nem mindig
kifogsalan tevkeny-
gt. Nero ezrt
mi,,d
Messalnak,
r.ind
Aurelius Cottnak, valamint
Q.
Haterius
Antoninusnak vi fnil sestertius viradkot adott, holott ppen ezek az
utbbiak a tulaidon knnyelmsgtik kvetkeztben szegnyedtek e1.
(Meg
kell
iegyezniin
hogy C. Irrlius Caesar desanyia, Aurea, az Aurelius C,otk csald_
ibl
sz rmazott.) Nero piszkos, fukar embereknek tartotta azokat, akik kiadsai_
kat feliegyzik, viszont der nagysze rfiaknak nevexe a klrckeket pezar-
lkt. (Suet. Nero
3o.)
rthet, bogy a cssr vondott hozz|uk, s ha megszo-
rultak, bkez
iuttasaival
telde^e z tzalaros aayagi helyzetiiket. A rmai np_
nek szinte naponta adott aindkokat, nem kellettek ehhez a circusi
ikok
vagy
sohzi eladsok
(ilyenkor a
itkokat,
snieladsokat rende
maqistras
a
ietenlevknek
adomnyokat
iutttott).
rclt, ruhtra sl utalvnyokat, kszere-
ket, rabszolgkat, st mfu bordlyhzak lmgatsra
iogos t
rmket (tesserae)
i8 osfiatott ki a megielentek kztt. (Suet, Nero rr,) Nero halla utrin feliilvizsg l-
tk a csszri szmadsokat, s kide lt, bogy u alkodsa alatt ktmiird kszz-
miili sestertiust pazamlt el airndkokra. (Tac. Hist. I. zo.) Nem meglep, hogy
a np szerette Net, a bkez adakozt.
.tz

hq
gr*
E
Ffu
{l r
rri.t-
ffi_r
Hrd*
bd=c!
tir irq
fua
lfuF.t
bd
l!f{rI
Ffu
bt fi
fuo
&r11i
_.Frfr
r , r
d ?
/
t--}!
7.
FEJ EZET
|-
B
b
ll
}"
l-
l_
F
F
y
l
F
D
l_
}
b
|
I
t,
ARMENIA
ISM T ELT RBE KERL
NERO REFORMTERVE
Az
58.
v mg el sem kezddtt, s mris vge szakadt annak a viszonylag nyugal-
mas helyzemek, amelyet a birodalom nhny vig zavartalanul lvezett, Rma
egyik vdenct, ez armeniai kitlysgot ismt vzly fenyegette: Vologaeses, a
parthusok uralkodia nhuy cseiekedetbl kitnt, bog]l az onzgot, a kirlyi
ffinut e maga, pontosabban ccse, Tiridates rszere igeny, A Nero uralkodsa
kezdeten kttt bekt sem a parthusok, scm Rma nem t8rtotta vgleges megol-
dsnak, A mai potikusok veszlyesnek lk, hogy a hadszati szempontbl
kulcsfontossgrl Annenia ellenrzese kicszik a keziikbl. Emian Cn. Corbulo
hadseregvel benyomult, s gyore dntst akart kicsikarni, hogy a mai tekiatl1
biztos tsa, nehogy a partiusok kardcsaps nlKil szetezzk meg rmenir
Corbuto
it
tudta, hogy a hegyes, erds, esen tagolt felsdn trepu a hagyo-
mnyos mai ha czat nz g5ralogsgval gba kpes eredmnyt kicsikami a
szurdokokban megbv, reitctt llsokbl hirtelen elt, ebhez a harcmodor-
hoz szokott parthus lovassg l. A mai hadveze ezn a szvetsges orsag lakos-
sgbl toborzott lovasalakulatokkal, segdcsapato}J <al tbb oldall tmadt a
parthusokra- Corbulo sikerei nyomn Tiridates t rgyalsokat kezdemnyezett,
hogy feltartztassa a rmai badet,
amlg
fivre, Vologaeses kirly seg sgre siet.
ppen ezbt a Corbulo s Tiridarcs ktt folytatott t rgyal sok nem hoztak
eredmnyt. Corbulo ry dntiitt! hogy folytaa hadmvetreteit. Arrrenia mege-
s tett n roait sorra elfoglalta, vg az orszg kirlyi szkvrosa, Aruxata eltt
megtktt Tiridates derkbadval. Corbrrlo katoni a parthusokat syoan meg-
vertk, maid bevonultak a vrosba. A gyzelem h re Rmban nagy mt
okozon. A nep uiiogott, a enatus pedig imperatori ctmmei tiintette ki
-
Nert, s
felhatalrnazta, hog;r tiibb vn t vielbesse a c,onsul tisztsgt,
De nemcsak Kiszsiba$ tt rt ki Mbonri, szak-Germaniban is bonyolultt vlt
a helyzet. A maiak a Rheaus
iobb
parti,nak a st affle senki irldinek akar-
tk meghag5mi, hog5r a bal parton elter ta tomnyt a meg nem hdolt, k6l
germa npttirzsek ne Mborgassk E svon lev legelket, sznfijldeket a mai
kaonasg ugyan 8 lnaga
iavra
hasznos totta, de a rcrtiletet nem csatoltk a pro-
vincilhoz. Az egyik germn npivs, a ft zek maguknak kvercltk ezeket a iilde-
ket, s ott le is telepedrck. A helytan lovassgot kiildtt reiuk, s elzrc ket. A
j
termfld azonban nem hag5rta nyugodni a gennaokaq
most egy msik np.
irzs, az ampsiva iuok
ielentek
meg, mrt ket ftildjii&rl a chaucusok ztk el.
Rma szerencsjre, a germnok vg is egym,st morzsolk fel, mikzben egyik
teriiletrl a msitra vndoroltak, hogy i hazt, termfldet talljanak.
Rmban a hadi esemnyek kevss rdekelk a vraosi npet. A gyzeneknek
rtilrck, mert ilyenkor rendszerint valamilyel iinnepsget rendeztek. A harcok
azonban messzi tvolban folyuk, s csak nha,
"
Y6ror6x s2l|ing h Iekbl rte-
stek rluk. A polgrirsgot most sokkal inkbb a Nero terveil kiszivrg h rck fog-
ialkoztattk. A csszr igen tetszets, npszer tervet, pel]ziigyi
reformot ksz tett
el. Alig tvediink, hr feltetelezziik, hog5l ez Nero sait elgondols t tiiktizte.
Most is, ksbb is, gyakran eszeben
|rirhaott
Seneca mondsa:,,,{z ualonaak
csak egy bevehetetlen bstyia van, s ez a polgrsg
szeretete.'' (Sen.
De Clem.
I t9,6.) Ezt a szeretetet pedig Nero mindvgig meg akarta tartani.
A csszr tancsossit, s conum principist meg sem krdezve, olyan
iavaslat
megszerkesztsn tiilte a feit, amely a birodalom
minden
tra]konak knnyebb-
sget, anyagi elnyt
ielenten
volna-
Nero azt
iavasoltq
hog ttirlienek el minden kzvetett adnemet, vmilleket,
csak az egyenes adk maradiaaak rvnyben, ezek szont a rmai polgrsg nagy
rszt nem rintettek. A cr ezt
,,gyDyr
a|nd,knak szlta az emberisg-
nek" (Tac.
Ann. XIII
5o),
taln ppen ezek a szavak szercpeltek a
iavaslat
indo-
kol sban.
A cssz r tudta, hogy a birodalom nepe mfu regota nem titkolt ellenszenwel
kenytelen eltrni az lami bevtelek brlinek, a publicanusok
embereinek tl-
kapsait, zsarolsszmba men munk|ukat. Br az augustusi reform ta a pubca-
nusok rcvkenysgt ellenriztk, visszaelsek mg mindig elfordultak. Az ad_
brlet intzmnye
-
ha esen megnyirbtan is
-
mg a kztrsasg korbl ma-
radt fenn, Egyelre neheun nlkiilettk volna, Az adbrlk nyilvnos rve-
rsen vettk brbe az egyes tarton nyok adinak, illetkeinek behaitrist, elrc
meghat ozott sszeg ellenben, rendszerint t esztendre. A bsszeg befolytr
kezesek szavatoltk a kincstrnak. gy az aerarium
j
eire szimolhatott a vrhat
bevtel sszegvel, s az llami bevrclek beszedsere nem kellen kiiln hivatal-
noki szervezetet fenntanania. A fokozott llemi ellenrzs sok vllalkonak el-
vette a kedvt az adberlettl, de gy is maradtak elegen, akik szkebb keretek
kztt foglalkoztak ezzel az zletel, hogy gy
iussanak
jvedeiemhez,
vagyonhoz.
att
itt
rd1
i
ttlh-
}.&ro
b;l"qr
b
H!!
b&L1
lind*
ccld
liaqo
ed;
J . dl
b3/{
&l!
csffi
d.&
[litrir*
bi,c
ff.rrrrl
r sEbi
_3t
a'
brrcd
.kd
&m
r*rrrl
1
H,lr
}drri
d$Blr
.Ia&.
lhiu
1.lffi
=i!r
l
-r
a
trir

n.t
fr!fu
EEff
bri
92
l
a
l
i
Augustus is, Caligula is rocsz zrnmel nztc a pubcanusok tlzott nyezke-
desi vgyt, ani a nlpct arra ztiiniizt, hog7 ny Iun is st cmelien a pubca-
nusok gtlstalan viss7ci miatt. Nto teht olysn
iavaslaot
teriesztett
-
8
cssz ri tancs megkerdezse nkiil
-
a ntus cl, a:aely nagy npszersge
tarthatott szmot.
Nero
iavaslatt
azonban a senatu nem tallta megvals thatnak. A senatomk
biilcsen helyeseltk a czr lemes lle}re vall elgondolst, dicsrtk heves, len-
diiletes
iaka att,
csak
{ppen
hogy a kzvetett adk elttirlse
ielentkeny
be teli binyt okoznq s ennek ptlsrrl nem lebet msknt gondos-
kodui. Tovbb feonll annak a veszlye is, hogy a kzveten adk eltrle utn, a
birodetom npei az egyetrc ad megszntt fogik kvetelni. A kiadsokat peg
egyensyban kell tartani az llami bevetelekkel.
Nero taln arra is gondolt, bo5l risi magnvagyona, teli kincsrra, rendezett
pnz i$rei mdot adnak ar a, hos/ ha keu, megseg tse az aerarirrmot. Ettl a meg-
oldstl a senatorok
iogosan
tartoaak. Nos, a csszrnak, miutn meggyzt\
hogy elgondolsa megvalo thatatbr1 ms megoldst kcllett ta]l'lnia. Mr nagyon
sokan tudtak a Vrosban errl a
iavaslatl,
s czrt ezt, az uralkodi tekintly meg-
csorb sa nlk, nem lchet telies egsben visszavonni. A csszr teht edicr-
mot adott ki, amelybeo
-
a ufuszal egyetefisbn
-
szlyozta a publicanusok
mkiklst. El endelt, hog5l minden adbrlai 37 r7ffist nyilvnoasga kell
hozni, ebbl mindnki tudomst szerezht milyenek az afizetsi ktelessgei,
me,kkork a vmillettek A ksedelmes adfizetket csak egy ven bel szabad
vgtehaitoni, a pubcanusok ilyenfaita pereit R,mban a practor, a tartonnyban
maga a helytart kiiteles tr5nlni- A katonk
-
hacsak nem folytatnak meesleg
ke kedel,]d teykenyget
-
nern ta tozak Hizvetett adt, vmot fizetni. A rcn-
delet m, lnyralo intz}ed&t is tartaknazott, ezek azonban hamaosan fele-
dsbe mertek. Az edictum eik fonos rendelkez&e az rolt, amely a publicanu-
soknak megtilotta" hogy ntnyesn kiagyalt telkkel megemeliek a vmillete-
ket, az adkat. Ilnyeges volt az edictumnak az az intz*edse is, amely a lakossg
kzelltsa miatt lt ontoss$t gabonaszl st elmozd ota: a gabonaslts-
sal foglalko hdzi, kereskedelmi vllalkok vagyoualapihoz nem volt szabad
a haik nkt bozzem tani, gy czek utn nem kellcn ad& fizetai,
Sainos, Netnak ezt az rdekes penziigyi reformldserlet Tachls, okttyoeh
(
Anules) c m mvben mindcze csak t mondatban emti meg, a csIszr ttibbi
szigoni blrlia meg em eml ti. Leheq hogy Nenak a vmilletkek s a kzve-
tett adk eltrlsre vonatkoz
javaslatt
tsgosan naivnak tartottk, de ennek
mr volt elzmnyc. I. e. 6o-ban
Q.
Caecus Mercllus Nepos irvnyt szavazta-
tott meg, amely Itliban elj iilt a vmilletket
,,amelyet
mindenki ii mel
fogadott, csak a pmetorra haragudott meg a senafus". (Dio XXXVII
5r.)
Ez a
knny ts mindcsze k& vig maradhaott hatyban, a kincstt rrem nlKilz-
hette a bevtelt.
!
L
I
i
t
Y
B
L
L
i
F
F
g
,
l,
F
d
!_
ts
,
}
rt
fr,

il-
i-
*
2.
j
93
Brhogyan ltk is meg Neronak ezt a meghirisult
iavgslatt,
nem vonbattk
ktsgbe
|
szndkt, a nppel val egytt zt. Tapasaalatlansga,
iratl8a-
sga az ll|an
hztarts
krdseiben nem meglep. Felteteet az is, hogy Nero
nerncsak eszessgbl akarta 8 np zeretett elnyerni.
Nem meglep, hogy a nei uralom eddig elrclt vid ideienek ttiwenyalkots_
val, potikival nem minden senato rtett egyet. Tbb snator elgedetlenkeden.
Ezt an !l i intbb tehettk, mt a konibbi nktsyt most nem reak. De a
mt tapasztalataibl okulva, mgsem a fiatal csisrt tmadtk, hanem a csszr
els tancsost, Senect b rriltrk.
Senect egy nern ppen
j
h mvnek rvend, a mtben mr tbb fuben is
komprcmittrlt senator, P. Sui[ius Rufir ny ltan megtmadta. A
ieles
frfi
i
snoki kepessge}&el rendelkezett, tbb fuben ikeriilt megvdolt gyfeleit, m8_
gas tiszteletd i ellenbeu, a b v gnr,i felnentemie. De ezt a kpssgt,
iogi
isme-
reteit knt delatorknt hasznos totta. A delatoroknak a p incipatus korbao vir-
radt fel a napiu\ amikor is a felsegsertesi tiirvny alapjn neves senatori s lovag-
ren frfiakat, asszonyokat felietentettek, megvdoltak e cl tltettek. ry sz mos
rtatlan enbert zmztek, ietve vrpadra
iuttsttak.
Mindezt anyagi elnykn
rctt men tevkenysgiikert egyresa
iutalomban
rcszesrck, ms zt ez elltit
elkobzott vagyonnak ery reszet olc ron megvsrolhattk.
P. Suillius Rufts m sodik felesge, P. ovidiu Naso, a szm{iziitt klt mostohg-
lenya volt. Mr r5-ben Getmanicus seregben hadiquaestorknt mlikdtt, maid
beiutott a senaflrsba, !t
47-ben
consuli tiszts{et is viselt. gy eleg nagy slyal
reodelkezett ahhoz, hogy Claudius uralkodsa alatt megkezdie delatori, besgi,
vdli rcvkenysgt. Nem csupn tbb senaton, lovagot sikeriilt kivgeaeoie,
magrnak a csszri csaldnak nhny tgit i hhrkzre
iuttatts.
E?zeI a tnyke-
dsvel magt az uralkod hseges b venek tiirrtetrc fel, s minden gyalrzatos mes-
terkedse ellenere, volt bizonyos tekintye.
Nero mr uralkodrsnak el idszakban, ktsgtelentil Seneca inwnyra,
a senafuzal hatrozatot hztott, amely a rgmtban, az i. e. zo4. vben alko-
tott trvnyt, a lex Cincit feleleven tette. Ez a
iogszln
tiibbek ktt, megtjl-
tott, ho8y gyvdi rcvkenygfi brki is pnzt vagy aindkot fogadion el.
(Tac. Ann. XIII
5.)
A karzlet tiztasB t l trvnyt tbbsr mdos tottk,
hatlyt megvltoztattk, most azonban, Nero k vnsgra, rgi rvnyt felrliitot-
k. Mind uillius, mind tbb bfo$so enator sI rczte, hogy tekintlyes
ive-
delrni forn stl esnek el, mert ppen enatori rangiuk miatt sikerlt a blsg han-
gulatt vdendik
iavra
megvltuami. A srelrnes enatui hatlozat miatt meg-
bntott enato ok vrtk az alkalmat, hogy Seneon bosszrtt llianak. gyan a
filozfus-llamfrfit cloz k meg tmadsukksl, de ezzel egyben, ha burkoltan is,
magrit a csszrt is meg akartk bntani.
s
t'rr
3ilr
b-t
!
* l
bb
i l
c!
*
EEt
u
h67|
hr
e
l|ffi
E*
r*
lltt
(
sl
rrn l
6ttr
Eo
b!l
sfo
dcb
-.d
clIi
-i
ny
r
.rnb
Fi9
t
EcaY
T
&
b6lr
-lt
3-
lrl. s
#
!{r!
94
uius a rgi bevlt mdon, rion-rltflen gyalzta Senect. Bizonyra felna_
gy tva kiteregette ngyeit, uzsoragyletekkel vdolta, moh vagyonszerzse miatt
szidta, Rma nem len volna Rma, a rmaiak nen lettek volna rmaiak, ha Suil-
lius becsmrlseit, vdakodi t nem mondtk volna el a flofusnak, 8t a
,,i-
indulatu bartok" a sok rosszat, amit a delator mieztett la, mg ki is sz neztk
Seneca nem ma adt tlen. Az alias gyans tsoknok eleit ke[ett vemie. Be-
csetsrtsi pert inthatott volna, de az erre vonatko trvenyek (de
iniuriis)
nem vdelrnezk meg kellen 8 rtttct, estben Dem biintettk elegg syosan.
s maga a bizony tsi elirs sem lett volna Seneca nyrc. A blcsel arra gondolt,
hogy Suiust ms vd alapjn tlteti el. Felmeriilt az a gondolat" hogy P. Suil-
liust asiai helytortaga idein elkiivetctt visszasei" zsarolisai, sik*asztsai miatt
vdolik be. De a vd tanin k elll tsra, a bizonltkok beszerzsre
mind
a
vdlnak, mind a vdlottnak eg5rvi
hlladkot
szottak adni. Ezt az it Seneca s
bartai t hoesainak tartottk, mrt ez alan az id alatt Suillius folyathatta voloa
rgalrnazsait, mocskoldrsair Bzert ms
jogc met
kerestek a vdemelshcz, olyan
btlntnyelrcq amelyeknek 8 tan Rmban lnek. Ezt a vdst Suillius dclaori
rcv&enysgbl szrrla, rtatlau szemlyek ellen elkverctt gaztetteibl
tot_
tk ssze. Valamennyit a kzelmltban, Claudius csszr uralkodsa idein k_
vette el.
Suilus perben maga a csslr elniikit a b rsgon. Nem ezze\ a cselekedet-
vel ny ltan kimutatta, hogy Seneca mell ott. Suilus vdekezse egyszer volt:
rtatlau, valamnnyi erh e fclhozott celekedetet Claudius parancsra
tette.
Nero felbbotodva utas totta tissza, az egykori delator vdekezst, kiielentette,
hogy atyia feliegyzseibl tudja, soha senkit vdaskodsra nem knyszedrctt.
Sllillius teht nszntbl kvette el bns iizelrneit. 51ik91 nilllr vitoztatott a
vdekezsn, nem Clauus, henem a csI szrn, Messalina utas tra vdolta be
az embereket. Ezt a vdekezst a b rk visszautas tottk. Min ppen t b aa meg
az a hitvny asszony ezel&el a szennyes iizelmekkel? A b rog gy nttt, hogy
aki ilyen srnysgekben bntrs, azt is meg kell biintemi.
Az tlet az ids Suiust a Baleari-szigetekre szmzte, vagyonnak egy rszt
elkobozta, de annyit meghgytak, hogy lete Mtralev veit a szp Fldkzi-ten-
geri szigeteken knyelemben, bsgben ltse. A vdlk Suius fit is el akartk
tltetni, de hez Nerc nem
!rult
hozz: apia el tltesvel kielg thettk bosz-
sziukat. (Tac. Ann. XIII
42-43.)
Nero rcht elgttelt szolgltatott mest nk, ha nern is olyant, amilyenre Se-
neca vgyott. A filozfus nrrr rega lt az udvarban, a csvri hataiom kzelben.
Tudta, hogy elg sok ellensege, irirye van, akik
jl
clzott megiegysekkel meg-
k serlik Nert ellene hangolni. De nem azrt vallona magt a szoicizmus b vnek,
hogy nyugtalankodi\ arnirt csszri taniwnya nem llt ki mellette rlgy, ahog5l
azt szerette volna. Ekkor kezdte el megfogalmazni mesteri kis mvt, A lleh nyu-
galruirl ( De tran4uillitate animi.), an;a,lyet barqnak, Annaeus Serenusnak ain-
lott. Seneca tagadia, hogy az embernek visszavonultan, szemlldve kell lnie.
Hiszen nincsen o1yan Myzet, amelybeu cselekvsiinkkel
it
neln tchetneok. Mint
ahogr a katona a harcmzn olytorne8ttba! de soba mcg nem futamodhat,
tgy kell a
i
polg mek is kitarania. A
i
polcr mindig hasznos a klisseg s-
mta. Az arckifeiezse, mozdulatai, llhatatos mg az rs, abogy
ifu -
basznos!(Sen. De. tranq. an. IV r-.)
Teht Seueca sem sebeetetlen, vonhattk le a unulstigot a bcnnfentes maiak.
s bizonyra Bumrs helyzere sem
-egin8athatatlen.
Aertppile svescn hallgrtu
ezeket a sbeszedeket
T
,.rn,
akik t cserbr]hagJ st elnrlt maguk sincse-
nek telies bizonsgban. Suius nem vgzett flnunMt,
5alzkodsval,
mocsko-
ldsaival olyan erveket, bizony t&okat adott eneca ellensgeiaek, amelyeket k
adott pillanatban felhasznhmgk a 6lofus ellen. Taln majd egyszer elfordul
Senecl Nero kegye, es akkc felvinad az , Agrippina napia!
Egyelre azonbau Agrippinnak smmi kiltsa nem volt arra, hogy tgi befo-
lyt visszaze ezze. mtlr Nero a szohsos regli dvt zlek
qltalmvel
(de
hol voltakezek a rgi nagy fogadrsoktl, amikor hcloli az zvegy c.sszrn s h -
vei naga szmban felkeres t<)
-
tcs rtisztek Hreben
-
meelent
nila,
meglel_
te, megcskolta az anit, s szu o sietve vozotL Ezek a ltogaok hidegek, szer-
tartsosak volta Agrippina okoo asszony volg tudt& hogy cs8k 8 kiilirlgnak szl-
nak. Egyre
iobban
erezrc, hogy szereucsecsillagn elhag5rtri. Visszavonultan errrleke-
z&eit rH, feliegyzseit a magl etrl, csaldia sorsl. (Tac.
Ann. IV
53.)
(Sai-
nos, ez 8z rtkes fomsn nem maradt fcnn az ukor zrnra.) Az zveg!
csszrn hamarosan olyan aggaszt h reket Mlotg amelyek vgkepp elesggesz-
teftk.
Ii*5
3 rtt--t
FqlpG
Ei.r
l-rr!
tel
bc , Artsp
ful{_l
tdii,.l
d;flfi
Fr_l r D
banl c5
r uytr
rnr
chp
'eH
r e dirr
ryivrl
&
!F V
dFafrts
b irt-\
I
lrhdflrr
8. FEJ EZET
POPPAEA SABINA
I | asszony lepett Nero lercbe, olyan n, aki szemyisgenek varzsval, eszess-
gvel megvltoztatta 8 cszf eddigi ett. Ez a szp asszouy Poppaea abina volt.
Poppaea abina
gyerme**ora ifisga nem telt et z.avartalanul. desapit
nm imerhette, mert az eglbknt
jelent&telen
enaton, T. Olusg Seiaous bu-
ksa magval sdorte, e
3r-ben
kivgeztk. Anyia neves csaldbl srnazottl es
ezrt a leny inhbb az uevt vilrc. Anyai nagyapia, C. Poppaeus Sabinus,
9
ben, Augustus principatusa idejen conul ufuu volq maid az idlegeseo kz-
igazgarsllag egyes rctt Mo6ia, Achais Makedonia tartomnyok csszri hely-
taria,
,rnem
valami kiilns miatt, hanem mivel megfelelt feladatai-
nak; ftiliiik azonban nem ntt". (Tac. Ann. VI
39.)
Fivere,
Q.
Poppaeus Sabinus
ana| tc'fre
emlkezetes nerret, hory az conulsga ideiben, M. Papius Muti-
lusszal egytt ter'eztette be
(Augutu a b res csaldvdelrni tiir-
venyt, amely a lex Papia-Poppaea nevet viseli.
C. Poppaeus Sinus lnya Rma legszebb asszonynak a h rben llott. Mi-
utn a hhr elveszeirctte ferit, hamarosan vigasztaldott, s a nagyon elkel
sz rmaz.s t> gazdag !ilg6, P. Cornelius l-ntulus Scipio felesge lett. Fr|e olda-
l n a divaos szpassmny elegi ns, vidm ett lte, els fritl szrma kisle -
nyval deskeveset tdtt. Mesalina gyllte, lehet hogy kpzelt \ry val6-
gos velytrst ltta benne, s rlgy rezte, hog5r Poppaea Sabina ragyogsa elho-
mlyos a t, a csszr hitvest. Elhatmzta, hogy elrcs lb ail. A mindenre
kaphat, P. Sufius Rufusszal, az alias delatorral, hzasgt & iirgJ rn vdat
emelrctett ellene. Poppaea Sabina a rc v syo brtnbiintets el61 az nken-
tes hallba menekiilt.
97
Ennek a szerencstlen asszonynak a la nya volt az a Poppaa Sabina, aki ksbb
oly
lelentekeny
zerepet
itzott
Neto leben. aesanyPtrt klt szepsgt,
elragad lnyt, a fny izis sze etett. Mg szinte gyermeldi vel frrihez adtk a
nla
ival
isebb Rufrius Crispinus mai lovagboz, aki ppen abban az vben,
teMt
47-ben
lett p aefectus praetorio, amikor anyit a hal lba kergetk. (Anyia
dztete s balla
qlighrner!
sszef,iiggsben llott az elnysnek Bem ppe
neveet
hza35dg{y6|.)
Minthogy Rufrius Crispinus Messalina csszm bizal-
mt lvezte, Agrippina rvette Claudiust, mentse fel tiztM l, ami
5r-bcn
meg is
trtDt. Cripinu utda, Agrippa prtfogoltiq Sex, Atanius Bumrs lett
A fiatal Poppaea Sabina nem akart bukott ferie sorsban osztozni. Esr fit sziilt
neki, es ezzel minden ktelessegnek
-
rlgy vlte
-
eleget tett. szlYesen
h.|lgatott
az
a anyifi, M. Salvius Otho csb t szavaira. A fiatalember egyids volt a szp-
asszonnyal, akire nem csekly hatssal volt szellemes csevegse, knnyetm pazar-
lsa. Mindenbeneliefftvolt itinek. Otho szenvedlyesen beleszererctt Poppaea
Sabinba, elcsb totta, elv]ztotta iiritl, maid felesgiil vette. Poppaea Sabina
rvidesen a mai elkel t nasg kzeppona keriilt. Kellemes, l;r"hlzolg
modorval, szellemes trsalgsval nagy sike t aratott. Tudta, hogy Otho
i
bart-
ia
a oszrnak. Gondosan pola szepsgt, amelyet legfontosabb fegyvernek tar-
tott, taibb alkalommal i han8oaafia, hory inkbb meghal, csak ne vestse el
s#psgt. (Dio IJ ilI z8.) Kiinleges arcpol krmie, amelyet la neveztek el
(Pinguia Poppaeana), mg vtizedek mtn is kedvelt volt a mai hlgyek kre-
ben,
(Iuven.
Sat. VI
463.)
Vrhenyesen ke nE-t ksbb Nero egy kltemny-
ben a borostynk snhez hasonl totta. (Plin. N. H. XXXVIL2,5o.) Ez a hai-
sz n divatoss vlt, s a mai asszonyok megpblt k, hogy a sait stt haiukat
erre a sz me festessk.
Otho gyakran
beszelt Nenak szerelml. Elragadtatssal dicserte Poppaea
Sabina bit, szellem&, rlryhogy a fiatal csszr erdekldni kezdett funta. Noha a
csszr e}*or mg rcliesen Akte hatsa alatt llott, s a szep, h szerc mindeut
elkvetett, hogy megtartsa fr6 vonzalmt, mgen tudta megakadlyozni, hogy
Poppaea s Nero meg ne ismerkedienek. Nero megb vta az aszonyt, ltogasa meg
t palot|ban, a megh v snak Poppaea eleget is tett. Ettl kezdve Nero szmre
mindga
aS 6gg3ziinl ltezni. Heves szerelemrc gyulladt Otho hitrcse ir&rt,
minden
gondolatt foglalta le. Az asszony sz vesen vette a
nlr
mintes, ht-nyolc wel
fiatalabb csszr rajong udvarlst, mert becsvgyt, asszonyi hisgt sarkallta
a
Bondola!
hogy
hpmarosan
a mai birodalom uralkodinak a felesge lesz.
Nerolebenmostegyideileg ngJ r asszony
jtszott
szerepet. Felesgvel, Octa-
vival nem sokat tdtl A vele val egyttlmek mg a gondolattl is viszoly-
gott. A mik aszony, az desanyia nem annyira a fi szeretetet, mint okkal inkbb
a gyanakvrs,
a flelen rzet kelrcte benne. Aktval folytatott viszonya
-
Poppaea
Sabina irnt fellobbant szerelnnek hat$
-
elhidegiilt. Nem volt titok, hogy
eddig Agippina s zkebb kte, nMny elkei szrmaz seuato 8 mai lovag,
magukat a rmai hagyomiryok rinek tiintewn fel, sz vesen rcriesztettk annak
E,l
pl
h
.rcr&
ccirr
J L
ri6t
fu,
git
Fos
Frr.i{
8r{
G1rm
E6E
Er v
H_C
tr
,fu1
rDsE
bgr
fn- Gl
ebtt
ldl b(
ffi
-db.
#gn
_V
}&
r csig
.a.nial
fu
H1
n*,
s
brr,
f,l#r
FoF.
Dffi
pff
*h
tsrT
98
h t, hogy a csszr ery hiwny gg abn kedvrt elhanyagolia szep es er-
nyes hiweset, octavit.
Akte ugyan szp volt, eszes, s Nero sz vesen idztt trirsasgban, de az asszony
trsadalmi tekintet6en htrnyos helyzerc meghatrozta szercpt. Ezen pedig mg
a cssr szerelne sem fudott u ltoztatni, amit Akte maga is beltott, berte a
csszri szeret szerepvel. Viszont a negyedik asszony, Poppaea Sabina eppen az
ellenkeit
jelentette
Nero szmra. Poppaea, a divatos rmai trsasg, az elkel
krk ragyog szpasszonya, kifinomult zlsvel, a feny zes zeretetevel leny-
gzte Nert, Poppaea uem is titkolta, hogy nincs ellenre a csszr kzeledse,
sz vesen fogadta szptevst. Nero egyre hevesebb szerelmet rzett in nta.
Poppaea azonban nem engedett a szavaknak, nem adta oda magt Nernak.
Ennl szm tbb volt, s tartzkodsval csak hev tette a szenvediyes fiatalembel
vgyakozst. Poppaea csszm akart lenni, Rma, a birodalom els assmnya.
Gyermekeket sz Nenak, s az utdai uralkodnak maid a bi odalom iiltt!
Egyelre a hzassgktesnek mg akadlyai voltak: Nenak felesge, Poppaenak
ferie volt. Az utbbi akadly kisebb gondot
ielentett,
Seneca azt tancsolta a cs-
szrnak, hogy majd valamilyen megtisztel megblzssal tvol tsa el Otht Rm-
bl. Oo knyelmetleun vlt
-
szerencstlensgere
-,
is szerette Poppaet, s
ezn mind az asszonynak, mind Nernak tiban [ott. Nero megfogadta a filo-
zfu taBcst, kioevezte Ot t a tvo Lusitania provincia helytartiv, legatus
Augusti pro praetore minsgben. A megcsalt fri elt votsa iirgyet adott arra,
hogy az udvari krk trflkozzanak, s krrvendve saitlkozzanak a bukott vilrg-
fiu. Grtnyos l vncsisggal
isolgatt,k
Otho
ivit,
mikent llia meg maid hely&
a barbr Lusitaniban, ez a csak szrakosainak l rfi, messze Rmtl. (Elre
kell bocstanunk, hogy tvedtek. Ha M. Otho nem is volt
j
katona, de magatar-
tsval, igazsgzeretetvel kirdemelte a gondiaira bfuott tartomIiny lakossgnak
megbecsiilst. vek mva visszatn Rmba, mg csszt is lett belle, de addig
mg nagyot kellett fordulnia a vilgnak.)
Most mr nem volt akadlya annak, hogy Poppaea Sabina a palatinusi palotba
kltzzk, a hn b tott csszri lakosztly kzelbe. Immr bevallott szeretie lett
a csszrnak. Poppaea
il
ismerte Net, nrdta, hogy nem lesz elg ereie
furippina
ellenllst megtrni. Hogy Net az anyl,ta7 val telies szak tsra rb ria, ott
bntotta meg a csszrt, ahol a legrzekenyebb volt: a bi$ gt ingerelte fel, Kis-
kor gymotmak griLrryolta, majd anal fenyegettt, hogy vget vet viszonyuk-
nak, s inkbb visszakltzik frihez, Othhoz. Maid arra clzott, ha Nero felesge
lenne, ms potikt kvetne, mint Agrippina. Bizonyra mr most is, Nero szere-
tieknt sem mulasztotta el, hog1 potikai tleteit a csszmak ne mondja el.
Poppaea Sabina azonban eszesebb volt annt l, semhogy ny ltan beavatkozzk a
pokba. Ha voltak is Nernak szmra rokonszenvesnk lts, vagy nem tets
politikai tervei, azokba nem szlt bele. Meglehet6sen ktes helyzetben vatos-
nak kellett lennie. Nem akart a csszri tanccsal sszetkzesbe keriilni. sikert
|
kapcsolatot ltes tenie Senecval s Bumrsszal, s ezt a kapcsolatot ki akarta szle-
99
s teni. A kt ngy befolys ferfiban tmaszt tallt Agrippinval szemben, s remte,
hogy ma|dani hzassgktsnek ssli lesznek. A csI smak ez a kt bens
taucsadja Poppaeban megfelel ellensF ltott Agrippina ignyeivel szemben.
M g Poppaea tlg5l tett, mintha t cak Nero srcrelrne, a srakoz}s, a fnyzs rde_
keln, addig Agrippina elkeseredetten szinte
mindent
egJ , lapra rctt fel, hogy ura-
lonvgyt ismt rvnyes thesse.
Agrtppi"a minden ezkzt felhasalt arra, hogy fia szeretet viisszas7ez.E.
A korabeli sze zk, trtnedk elkpesz pletykkat
klnelg hory milyen g7a-
lzatos mdon akatta az desauya fiq aanak rzkeire hatva, iia maghoz ln-
colni. Ktsgtelen, Agippina mg nem adta fel a kiizdelmet, tudta, hogy Nem
nagy npszrrsgnek wend, ppen ezrt vatosan l relte meg cit elerni.
Nem kt malomk ktt rldtt. Eg5nsa Poppaea n nti szerelrne, szereti-
nek ingerl kvetelse szorcnga& msrsa anyia irnti ktele szeretete, hl-
inak
mg pislkol enrlke, s elhagyott felesge, Octavia hangalan
snak a tudata nyugtalan tott& Nero az t ldn gondolaait, (tsgeit
elrnondu
Senecnak es Burn:snak. gy bszott, kenyrtrsre ker az gy.
Az
Azq
g hl
FIid
osi c
tpyi
tr
utrh
fub

CIod
A(
dkE
so
,,.t
ti
Elh
rli8 h
b.l.
E
ITl'
r*g
f{gC
ar i9
.! .2a
l
t
r
l
r
l.,
F
b.
lc-
]e-
!
E.
18-
h-
!!o
l&,
ts-
r-
&a
9.
FBJ EZET
AGRI PPINA MEGGYILKOLSA
Az udvarban a kt tborba tmriilt szemlyek ktt folyt a csndes poz cibarc.
Az egyik oldalon llt Agrippina csekly szmrl h vvel. Az zvegy csszrn mellett
slt nagy tekinlye, s nhny fua s7 Ed t senator
ielentkeny
trsaalalmi
politikai sya. Felfogrsuk szerint a kormnyzatnak vissza kellene trnie az augu-
tusi elveez, a konzervav rllamvezeshez. A
msit
oldalon Seneca s Bumrs
kpviselte a korweriibb potikai irnyzamt. k a birodalom minden rsnek egy_
an nt mtnyos elbnst kveteltk, s erszakl, igazsgtalansgoktl mentes
uralmat t vntak. A HviiJ Uk smra a harc nem volt egyb, mint szemlyi
kiizdelem az ualom megszezsere. Poppaea Sabioa tudta, ha az zvegy csszrrn
kezbe
iut
a kormnynld, akkor ugyaugr agez az let,
_i"1
anyia, akit
Claudius u alkoda idejen a csszm, Messalina a hallba kergetett.
A nts azonbau Nero kezben volt. A hozz kzel l szemlyek mindent
elkvette hogy a csrszt Agrippinban veszelyt
ielent
potikai ellenfelt lssa.
fu amlg Agrippina | a fenyegetes nem mik el. Ha szmznk, akkor sem lenn&
nek biztonsgban.
Elhat oztk, hogy
futippint
el kell tvotani az tbl, meg kell halnia! Az
alig huszonkt esztends, befolysolha Net megg5rzk, hogy egy elidzett
baleset ldozatul es zve5l cszm hallmk okt seoki nem kuutia ma|d,
vagy ppenseggel nem t okolik.
Hamar elkeriilt a megfelel eszktiz, Anicetus szemlyben. Nero egykori neve-
lie gyllte Agrippint, amiert { lltl megfoszota (a
csrisz rn megvetette a
felszabatott
gg rabszolgt), viszont sze ette Net, hiszen kisgyermek kora
ta ismerte, s kapcsolatuk soha nem szakadt meg. Ebbeo az vben,
59-ben
a
cssz r elreltan, a misenuni ha|had
parancsnoMv
nevezte ki, s Anicetus
loI
rnindifi
tervet eszelt ki, hogyan lcheme a csvtnt, baleset ltszatt elidzve,
eltenni lb all, Aa
javasolta
Nernak, hogy olyan hait szerkeszt, vagy egy meg-
lev hait rigy alak t t, hogy annak eg5r rsze a ny lt teog"r*
-"rt
"rgiseo
-
vk, s a
ryantlau
utas a tengerbe vsz. Nenak tetzett az tlet, hiszen a ball-
nak ez a mdia kevsb adna okot a gyanrls triso}ca,
mint a szoksos mereg vagy
a gyilok.
,i
olyan msszindulatu, hogy mernyletnek tulajdon tan, amit a sze-
lek s hullmok kyettek el?" A bntettet a csszr
maid
azzal lepleeti a nyilv-
nossg eltt, hogy a meghalt desanya emlkre templomokat, olrokat emeltet,
s fi szeretetnek egyb tanielt adia, (Tac.
Ann. XIV
3.)
ADicetu terve teht tetszett a cssz rnak, s szkebb krnyezete is egyetrrctt
vele. (Feltteleet,
hog5r a tervezett g5rilkossgba
sem Senect, sem Bu rut
uem avattk be. Igaz, hogy Agrippina tiukban volt, de ilyen mdon nem akartak
megszabadulni tle.) A legfottosabb az volt, hogy Agrippina gyanjt
elaltassk,
biszen mr tbb zben rtk megleptsszeren
olyan balesetek, amelyeknek nem
lehetett magyarzatt adni. Az zvegy csszm h rszolglata
il
mkdtt, s
ppen ezrt vatos lett.
Nero Baiaeba, az elegns vg iirdhelyre utazott, hogy ott tinnepelie meg
Mars s Minerva
iinneF t
m cius r9-n. Nero s Anicetus
il
vlasztottk ki
Baiaet, azt a szep fekvs, hvizes fonsabl is nevezetes, tengerparti diilhelyet,
amelyet a csszrok sz vesen ltogattak, s feny{rz vi kat p ttettek maguknak.
Anicetus terve szempontibl fontos volt, bogy a kzelben, a misenumi tliilben
horgonyzott a parancsnoksga alatt haibad. Ezzel minden eshetsgre gondolt,
ha a mernylet esetleg balul tne ki.
Nero teht megh vta desanyit, tltsenek egytt nhI ny napot, hogy esrtt
ljk meg az iinnepet. MIr elleg minden}i eltt gy nyilatkozott, hogy ki
akarja kiisbiilni az anyia s kzte felrneriilt
ellenttet,
il
tudta, hory a h wivk
minden szavt megyiszik Agrippinnak. Remlte, hogy ezzrl elaltaa az zvegy
csszrn bizalmatlansgt, s ez el ogadia megh vst. gy is trtnt. Neto olyan
tkletesen z nlelte a megb&t tanls t firi szerept, hogy az okos asszony lipre
ment. mmel olvata a csszr kes szav megh vlevelt, amelyben kri anyit,
lik meg egytt, Mars s Mine va iinnepn, a sajt megbklsiik iinnept is.
Agrippina ekkor ppen abban az antiumi viiban tartzkodott, ahol huszonkt
esztendvel azeltt Nert vilgra hozta. Az emlkezs erzse is meglgy totta az
asszony sz vt, s gyors
!ratrl
kis naszdon Baiaeba sietett, hogy fit keblre lelje.
Ne o elie ment, megtrtnt a kibkiils, minden gy folyt le, ahogy azt Agrippina
elkpzelte. A csszr anyit egy pompsan
felstett, nagy hadihaira Hsrte,
amelyben ha|dan, hatalrna tel!ben, a szep asszony fia Hsretben kirndult. Nero
most nagy figyelmessgben szinte nem is tudta, hogyan-mivel kedveskedik
alyinak, ekknt sikerlt Agrippina idnknt felbredt gyanit
eloszlatnia.
I1gy terveaek, hogy az znegy csszrn ezen a hrom
"u"z,8roro.
glyn
utazik
Baiaeba, hogy ott M. Otho villjban, a tiszteletre rendezett esti takomrn reszt
q
:
/
E
b

E
al
Eo
Dlt

r
|4
ts
}h
H
E
Az
hc
-5
lFl
l

t
p
l3'r
lr.rt
tfl,
J
nlll
idc
DrlF
b
b-ai
a[,
Al
ilG
G
b
.!n
F
i
Io.2
vegyen. De Agrippina hirtelen gyant fogott, inlv bb 8 gyaloghintt vlaztottr
es gy nem sikerlt a kieszelt merenyletet vgrebajtani.
A vacsoru Agippina rszete
ielltk
ki a fhelyet. Neto hol vid E fitiknt
trflkozott, hol a birodalom uralkodjaknt anyit mindenfle bizllma5 {tfu6ligy-
be beavatta. A$ipPinn8k nrost ,n
inden gyangkvst elaltatta, kiilnse!
akkor, amikor Nero a brlcsr1 pe ceikn zeretefiel tiilelte, megcskola, s gy
ksnt el tle:
,, li
boldogan s egszsgesen, kedves any-m, rc hozuil a vilgra,
a te rveden ualkodok!"
(Dio LXI r3.) A lakomn lvezett sok fnom bor is meg-
tette a hatt, Agrippina bizalma viszatrt. Anya s 6a elvltak egymristl, Nero
rtagyzer{ en leplezve
gyalzatos t Tvt, gyngden bcsrlt intett hall a sznt
desanyioak.
A$ippina a heihad fparancsnoka, a
slt
Anicetus s kt h ve ldsretben
haira szlt, maid a
pomps glya kifutott a ny lt tengcne. Csillagfnyes, szep
iszaka volt, a tenger oyugodt, tiikre sima. Az zvegy csszmt kt bizalnas b ve
Hsrte a haira, Acertoqil, a
37.
esztnd consuljnak a lenya, s a neves csald-
bl srma Crepereius Gallus.
furippin:t
a fparancsnok a fedlzeten, a kor-
mny mgtt ll szes fiilkbe vezette, amely iit pomps mennyezet borult
|\z zvegy csszrn a reszere elksz tett keaevetre dlt le, lbnl Acerronia
foglalt helyet, vele szemben Crepereius Galfus tlon lveztk a kellemes avas
estt, az gbolton raglog csillagokat, a pentet tengeri utat. Vidman beszl-
gettek a kitnen sikert lakoml, rmmel ltapttottk meg, hogy anya s fia
ktt az esrctrte helyrellott.
A hai csendeseo sikton szaki irnyban, midn Anicetus mk(Hsbe hozatta a
!thatatlan, titkos gpercrct a dlzes trreDnyezetet, aElybe syos lomnehezket
p tettek be. A mennyezet ne5r robaijal lesza&adt, Crepereius Gallust nyomban
Bgyonttte, a szetencsetleo ftfr azonnal meghalt. A ket hlgy csak amak kszn-
hett ett, hogy a mennyezet tartoszlopai annak egy reszt feltrto$k, s a
slyok nem zuhantak raiiuk.
Anicetus a tengerszlegnysgnek csak eg! rszet avatta be a mernyletbe, s
most a titok tui vrtk, hog7 a tkos gpezrr a filennyezet lezuhansval egy_
ideileg a haircstet is kenvlasztia, A tijbbiek nen is seirctt mi trtnt. Hir-
tele! p{nik trt ki, a tengerszek ssze-vissza rohantak a baiu, tudni akartk
a
htaleas roba| ok t. A hai azonban nem vlt szt A beavatottak ezrt most
bai egyik oldalra futottak, hogy igy idzzek el a szerencsetlensget. Csupn
annyit rrck el, hog5r a fedlzet kiss megdlt.
Agrrppina amnnal tlta a szetencstlensg valdi okt, fesmerte iud rcMt
is. Gyorsan hatrozott: felhoznlva a megdlt fedlzetet, a rcngerbe vetette magt,
Acerronia kvette. Agrippina kzismerten kitn volt, s biztosao remrc,
hogy a partra zva mcgrrenekiilhet Anicetus prrancsot adott, bocsssk le a
csnakokat, a tengerszek szllianak be, iildzzk az szkat, s evekkel, csk-
tykkal verik agyon ket. A ket n remiilten menekt, tuduk, milyen sors vr r-
iuk.
Acermuia nmagt felidozva akarta megmenteni az zcegy csliszmt,
hangosau kiltozta:
,,Agrippina
vagyok ! Mentstek neg csszrcok anyit!' A
tengerszek menten a kzelbe evezrck, es megltk a szerencstlen nt,
Agrtppina is megsebest. Eg5l evezt csaps a vllt srtetrc meg' ereie lassan
lankadni kezdett, de ysan k izdtt az letrt. Kitar szsnak ksnhette,
hogy iszakai halszatra indul balszok tbukkantak, kimentttk, bI,rkrjukba
iiltttk. A v zbl kimentett asszony felfedte kiltt, ezrt a halszok partra
szl-
l tottk, sikedilt egy gJ raloghitrtt kedteni, s a kimert Agrippint viMiba vinni.
Agrippinnak most mdjban allon, hogy szerencstlensge okn elrnlked!k.
Mr nem volt ktsges eltrc, hogy fia eszelte ki a vesztt, hiszen h vta meg az
tinnepsgre, sdnlel viselkedsvel altatta el gyanakvst, az rclgermgya, a
gylletes Anicetus vezenyelt aml a gyl, amelyrl neki csak lete kockaatsa
rn sikert mepenekiilnie, kt bizalna h vnek pedig helyette kellett elpusz-
tulnia. De
furippina
es akarata, lni vgysa rr len ktsgbeeen. Tudta,
sdnlelnie kell, nem szabgd suey tDie, hogy tltott Neto tervn. Mg
_i.6ig
lt benne egy zememyi rcmenn bogl a meghisult mernylet hfure fia esez
tr, megbnja megbocstbstatlan b int, s nem tr tbbet anyia lercre. Az ele|e
sie szemlyzet eltt ery vval, egy mozdulanal sem rrulta el
gondolatait,
hanem
egyik szabadon bocston rabszolgit azonnal a csszrhoz kiildte. Klie Neval
izenett, hogy az istenek akarau bl syos balesetbl menekiilt meg, a csszfu ne
iiedien meg ne aggdik rrc, de egyelre ue ltogassa meg, mert
ieleDlegi
rlspo-
tban pensre van sz iksege. Azuu n borogasokat krt, Degseriilt vllt gy6.
g]dtotta, maid szinten gyszolva a szerencstlen Acr oDit, elhoz$ta a megiilt
asszony vgrcndelett, s megparancsolta, pecstelik le vagyontrgyait. (Tac.
Ann, XIV
3-;
Suet. Nem
34;
Dio LXI r3.)
Nero baiaei villiban 6u6af
hangulatban
volt. Elhatiroaa auyja elpuszdtst,
a brlcst sikeriilt olyan rzelmesen megrendeznie, bogy Agrippina gyanakvsrit
elaltassa. Most nyugtalanul vrta a megrendezett szerencstlensg blrt. Tudta,
hogy tette a legsyosabb bnnek szm t, a szk meggyilkolrist (parricidium)
a rrnai tiirvenye} mr a legrgibb idk ta a legszigorubb biintetsel sl itik.
A bnst elbb megvessztk, maid egy kakassa| egy kutyval, egy Hg5rval s
cgy maioomal egytt Mrzskba varrtk, aztn a rc gerbe vetettk. (Dig. XLVIII
9, 9.)
A sz meggyilkolsa gbe kilt bnnek szm tott.
Nero ktgek kztt, lmatlanul, szinte megbnultan fetengett fekhelyen.
Nem annyira a b{ ntudat, a lelkiismeret-furdals gytne, tnint
inkbb a felelem.
Nem tallt nyugalrnat. Mg
rnindig
16111rkezett b r, vajon sikeriilt_e a mernylet.
Az rrk csak mtak, nem pirkadt mg. s ha felvirrad a nap, mi vr re ?
Hainalban megerkezett Agrippina kiildnce. Eszerint az alapoan kitervelt
mernylet meghisult. A blr lesu|tona Net. Imerte anyit, sejthette, hogy ncm
marad ttlen. s Germanicrrs le nyra mg sok katona, test6r hallgat. Mi trtnik,
ha Agrippina a senatu s a mai np el trja a bns mernyletet ? Nero nem
tudta, mitv legyen.
Maghoz krette kt tancsadit, Burrut s Seoect, mal'd klte veliik a
El.E
z_:<ar.
qtl8a|r
Eit lEn
Ilrrm
on n
filEE
viszty
1
mk
Scrg
.Ucsb s
dutrs E
z eges
lclal
a.aaH
L'ey l, n
tra
Nero
Gtda
Lact r
kls8rt
Eaid
bgs t
nycd et
XrV7.)
.{nicc
j(, *,
pillma
ncg a}r
mblnr
-{z csr
bo6r s
fuak in
roboru
tet
g
-Yagot
l
&]tl
Eitr sE
nlnn, u
nyen
etil
".cgtr
[n
le,
ba
il-
ili.
k.
az
Ia
isa
lz-
tl,
lig
az
4e
m
val
D
b-
t
plt
bc.
e,
.t
b,
m)
&.

trI
szerencsetlcnseg b rt, elik & t8 siralmas helyzett. A kt ferfi habozott. A
cssr szavai aln megleptk ket, h r
ninqg
|i2l1rE, hogy
-
nekik is volt blr_
szolgatuk, Bumrs parancsno}sga
alAtt szolg,lt a titkosrendrseg
-
seitettt,
mit tervelt ki Nero s Anicetu, de nem gtoltk meg vgzetes csell<edeb.
Ha most brmilyen
tancsot
adnakl ki ntdia, ttszik-e a csrszrnak ? A teljesen el-
ontott helyzetet hogyan lehet most rendbe hozni ? Irhet azonbau, ho5l az e
meggondols kerekeden fel benniik, hogy az
furippina
s Neto ktt keletkezen
visly
polgtMbonlba sodorhatia Italit vagy slr a birodalmat is. A Daguk letc
eE lez biztonsban, ha az zvegy csszEn gyoz.
Seneca, a beks polgr
& katonhoz, az erszak emberhez, Bumrshoz fordult.
Megkrdezte, va|on katonnak lehet-e gyilkossgra parancsot
adai. Bumrs mcreven
elums totta Seneca ravaszkod kef,det, s kijelentette, hogy a praetorianusok
az egsz cssziri caldnak lektelezett h vei, s Getmaoicusra emlkezve, egl
lcezrmazottira sem emelnek feryvert. Haitsa vgre Alicetus, a lenzett szabados,
azt a bns cselekederct, amire elsznta mr magt, amit meg grt a csr{szfiak.
IJ ey ltzik, Bum:s vagl ttibbet tudott az elzmenyekrl, vagy helyesen kvet-
keztettt.
(Tac.
Ann, XIV
z.)
Neno nyooban maghoz szl totta nicetut. Ltta, hogy a kt tgocsad a
Dot elllott belyzetbeD, potikai okokbl, nem ellenzi a
5dlkossgoq
de seged-
kezet oem adnak hozz. A tengernagy a legnaglobb kezggel valkouott a
s/il-
kossgra. Tisztban volt azzal, hogy ba a csszm letben marad ndot trl|
maid r, hogy rvid ton vgezzeo vele. Ne t mcgnyugtstta Anicetu kszsgc, s
hangos sval, hogy tancsadi mhanik, kiielntette:
,,Valiban
ezen a napoo
Dyri el az uralnat, s akil ezt kapiq egy felszabatott rabszolga!" (Tac, Ann.
XIV
7.)
E szavakat hallva, Anicetus nem habozott tonbb.
Anicetus gyes rendenek bizonyult. Amikor
furippina
k ildtt& a cs{ir el
vezettk, a tengernagy iigyesen egy trt eitett a padlrq mitltha azt egy vatlaa
pillanatbau Agtippina szabadosa eitette volna el, me, in a bizonyitk, e c*sm
meg akarta gyilkoltatni a fit! A szerencstlen enrbert azonnal bilincsbe vertk, s
mieltt mg vallhatott volna, negltk.
Az escmuyek ezutn gyors temben
itszdtak
le. Alig nehny ra telt el azta,
hogy Agrippina a tcngerbl mneH lt, s Anicetus mris egy csapat tngeszel
tnak indult Antium fel. A haihad legnysgt rdszrint olyan rabszolg kbl
toboroztk, akiket csak nye s testi erei ik rctt errc a nehz zolglatra alkalmass.
ket sem erklcsi normk, sem a rmaiek bago,mrLnyai nem gtoltk senmibeu.
Maguk a tisztek, a hajparancsnokok is ltalban a szabadon bocsott rabszolgk
kzii keftek ki, akik a legenyseggel eppen olyan durva Hmletlenseggel bnak,
mint
gnnak
idein gazdjuk veliik. A legenysg
mszokta,
hory a paranctokat
va}on, meggondols nlkiil t lieite.
Ilyen embereket, kziik is az elkvetend gsztettre
legalkalmasabbakat vlo_
gatta
ki Anicefts a hai legnysgbl. Amikor a vszjslan mnetel knltmny
megrkezen s csiizrn villiboz, aa azoorral kriilzrta, Agrippint addigra,
h.
D-
tt.
dt
:m
&
ln
(e
I05
a
ivt
megneszelve, egy hges szolgllenya kivetelvel, szemlyzete, bizal-
-asai
magra hagyu k. Rviddel az eltt mg a mit sem sei kmykbeek riimiik-
nek adak kifeiezst, hogy a csszI m megmenek ilt, es elntttek a via kt-
nyk&. A kzelg rcngerszek ltrra, rosszat gyan tva, k is gyorsan
sztoszlottak.
Agrtppi"a kiildtte visszarkezt v ta,, fia kedvez zenevel. Hevein
pihent, s ahogy mt az id, rgy ltt az aggodalrna. Ekkor tftk be 8 tengerzek
az aitkat, gyorsan berontottak a hzba, aki az tiukba kert, flraasdtottk.
Agrippina most mepillantotta hallos ellensegt, Anicetust, kt tisa ldsretben.
Most mi semmi irgalomra nem szm thatott. Vg ktgbeessben, de
mind-
vgig megrizve mltsgt, odakiltott Anictusnak:
,,Ha
ltogatba
ittl,
vidd b 1 felgygyulsomat. Ha mernylerct akarsz vgrehaitani, nem hiszem el,
hogy fiam anyagyilkossgra adott volna parancsot!" Felelet helyett az egyik tenge_
resztiszt a szerencsetlen asszonyt ftyksvel feibe v$a. Agippina rezte, hogy
in a vg. Egy utols mozdulattal feltpte rubit, s rkiltott gyilkosra:
,,Dfi
az lembe, Anicetus, az lembe, amely Net szte !" (Dio LXI. r3.) A pribkek
most n ontottak, s tbb kardcapsal megltk.
Ilyen tragikusan rt teMt vget Iulia Agrippina, Germanicus leInya, Augustus
ddunokia. Tehetsegt uralomvya szolglatba totta, br tuda, hogy a mai
itenelem sz npadn nk nem
itszhatnak
i szerep,et. Elbb Claudius csszI,r
biweseknt, maid pedig fia, Nero anyiaknt
-
a hlittrbl
-
megprbt a nagy
politikba rcvlegesen beavatkoai, a sz nfalak mgtt pedig eszakos cselekede-
tekkel elnmltani ellensgeit. A politikusok
fltek tle, tbben gyfllt\ mint
szerettk. vg il is, ha bihetiink ennek a trtnetnek, beteliesedett ra|ta annak a
csillagisnak a figyelrneztets, aki
-
krsre
-
megivetrdlte, hogy fia uralkodai
fog, de megli az aayit. Agrippina erre bszkn gy vlaszolt:
,,lin
meg, csak
uralkodiek !" (Tac. Ann. XIV
9.)
Abban a kiizdelemben halt meg, amelyet Augus-
tus udai a hatalomrt folytattak.
Agrippina ekkor negyvenhrirom ves volt. . .
l
Nero flelemtl reszketve vna Anicetus
ielenst.
Csak akkor rezte magt
viszonylagos biztonsgban, amikor vgre megrkezett a hajhad vres kez pa_
rancsnoka, s
ielentette:
Agrippina nincs tbb !
Anicetus ietve elte iesztette a hin az udvafi kmyezetben, hogy az zvegy
csszm okezvel vetett vget letnek; felszabad ott rabszolginak leleplezett
mer'enylete mian
ioggal
tarthaton a ml biintetstl. Nero azonban tudtaazigaz-
sgot, s nem tallt nyugglrlat, Bumrsnak megeett a sz ve a siralnas llapotban
lev csszron. Megparancsolta a praetorianusok
Baiaeban idz tribunusainak s
centu iinak, keressek fel uralkodiukat, k vn|anak neki szerencst, hogy az ellene
terveztt mernylet Eegbiusult. gy i trtnt, a tetrg tisniei kzcskkal biz-
to tottk a csszrt hg itrl.

G
lE
dt


b.i
ss
a. i
fu.
Gt,
'.fu

gir
bJ
-in
c
Esq
4
ci
9.L
k-o
ffi
_{DD
_l
c:
tot,
L..t t
$sa
lip i
iErl
d.
k*r
_t
:to
dt
"T-
ryr
H
G
ro6
Nero tancsadi gyorsan kidolgoat Agippina halnak hivatalos v nto,zat\
amely mcgegyezett nicetus mag5ranzatval : az zvcgy cs&xa legh vebb ber-
tua rneg akarta
gyilkolni Net, s ezf,t a szabados halllal lakolt. A bniis tfy
mgtt Agrippina Iott, aki a b nhds elI a hallban keresett oeoedket.
Nert lelkiismerete nem hagyta uyugodni.
,,
aki azeltt sohasem szokott l-
modni, most miutn anyit meggyilkolta, anyia kpet ltta maga eltt, amint egy
hain kicsavaria kezebl a kormrnynrdat; majd azt lmodta, hogy Octavia, a fele-
sge magval rntia t egy stt mlysgbe, ahol szmyas hangyk lepik el, majd
azt lmodta, hogy a Pompeius sz nhrza eltt felll tott szobrok, amelyek a legy-
tt npeket brzolik, krveszik t, s nem engedik tovbbmenni."
(ueon.
Nero
46.)
Hatlucincik s v zik gytrtk, Rmba Hvnkozott, Poppaea Sabine
kzelbe, ega mgtt hyva a vres tett sdnhelyt.
Nenak Rmriba val visszaterest azolbau kcllen el kellett ksteni. A c-
szr nevbeo Seneca levelet intzett a senatuhoz. Megismtelve Agrippina bal-
lnak }vatalos mggle rzr'r, azt mg tovbbi vdi}.k8l egtette ki. Agrippin8
-
rts a cssz
-
vele ksen akart uralkodni, s aa } vata, hogl re, cgy aszony 8,
eskiidienek fel a praetorianusok ! Eze*lkel a bvnsgokkal Agippina miud a scua-
nrt,
rnind
a hade eget megralaa volna, s mivel ezeket a }vnsgait nem telie-
s tettk, megbaragudott a senatus a es a opre, r e?kt nehezmnyezte, hory a
csszr a katonasgnak s a tmai npnek aindkokst oztatott. A claudiusi kor-
szak bneit is Agrippinra hr tota, mg ezekkel is tetzte az anyja ellen mrr fel-
hozott vdakat.
,,Ilogy
most or biaonsgbau vagyo\ sem nem biszem, sem neil
rk neki", ezekkel a szavakkal feiezte bc Nerc tiratt a szer, Seoeca.
ac.
A!!, XIV rr;
Quintilian.
Inst. Orat. VIII
5,
r8,)
A senato ok kz il tbbn is tudtk, hogy a levl Seneca mve, s hibztattk i
ne: eppe! sorolta fel Agrippina bi neit, aki
Annyit
ksznhet neki. A megryil-
kolt czm h vatta haza a szm{ zetesbl, bfuta meg fia nevelsvel, s gy emel-
kedm ene a podcira. Mgis sokkal tbben voltak azok a seuatoro\ akik kszs-
gesen elhittk a maryarrfurtot, az ltalnos hangulat hatsra Nero mellett, s Ag-
rippina ellen fogleltak ll st. Nem vontk ktgbe, hogy Agrippina mernylet t
tervezett fia ellen. Mg ha voltak is agglya, trgyilagosan mrlegeltek, hogy Nero
eddigi uralma, ha tancsadinak, s a csszr clementiinak, szinte kifogstalan
volt. A bifodalom virgzon, a hatrokon bke honolt. Tudorrr sul vettk Ne
levelt.
A np hangulata is kedvezett a cssz rnak. Az ainde*okat bkez{fun osztogat
Nero Rmban hairozottan npszcr volt. ppen azn a Vros polglrsga tm-
mel vette tudomsul a senatu hat ozatt: az istenek templomaiban haad n-
Depsgeket kell tartani, Mars s Minerva iinnepenek a napit, amikor a gald me-
rnylet megbisult, iinnepi
itkokat
kell ezent rendezni, a Curiban, a sDanrs
hzban Nero szobra mell Mine va aranyozott b oDzszobtt fel kell tani. A se-
natu a Dlai np bls az istenr:nek, hogy a birodalom szmra megm,entette
,t7
e cz& lett. Virzont Agippina sziiletesnapit, november 6-t nyilvo ts& ze-
rcncsetlen napnak (dies nefastus, ilyen napon a b rsgok nem seztek).
Mgis akadt egy senator, aki tiinrc hallgatsval rnr kotbban i tlst fogtrlt
a csszri uralommal 8zerbn: P. Clodius Tbrasea Paetu. Most 8 enator, mg
mieltt a enatusban a hat ozatoMl dnteni kellen volna, elhagyta a Cwit.
Mindenki hrdte, hogy u, az ellea7 kr
mrgatarts
veszlyes,
-
anlk hogy ezze)
nsoknsk hasznlna. (Tac. nn. XIV I2.)
Nero egyidei{ileg intzkedett, hogy mindazok a szcmlyek, akiket
furippina
akr bossztlbl, akr egyni eenszenvtl ve elve smzetett, visszatrbessnek
Mmba, vagy ha meghaltak, bamvaikat bozztarazlk otthou illenden eltemes-
s}. A csszr ezzel a cselekedetvel is fel akara h vni a kzvlemny figyelmt,
6eD'ryi
iogtalan&
gonosz cselekedet fzdik anyia nevhez. Bizakodva nzrck a
iv
el, nrrr vnk, hogy Ncro visszatrien a Vrosba.
A cssr azonban mg mindig h.bozott, gy rezte, hogy testrei ktt Dagyobb
biaonsgban van campaniai vi[iban, miut Rmban. Tancsadi
iavaslat ra
mgis tigy dnitt, hog5l a kedveen elakul hangulatot kihasznlia, s hazautazik,
ira elfoglalia helyt a palatinusi palotaban.
Mind Net, mind a vele uta tancsadit meglepte, hogy milyen sz vlyesen,
t mmel fogadta a Vroo npe a csszrt; br sokgn elfogadtk az Agrippina
hallrl szl hivatalos kilzlcmeoyt, amely szerint uralkodiuk gyilkos
mernylet-
tl menekiilt meg
tngis
akadtak olyanok is, akik tudtk vagy seitettek tgaz*_
got. Az Agrippinhoz hli senato ok, s ezek uagysz m centelija gondoskod-
tak arrl, hogy min tbbn megtudik. A bzek falain ftett, vagy bekatcolt
feliraok
ielentek
meg, amelyek Nert anyagyilkossriggal vdolt&. (Dio LXI 16.)
Az udvar gondoskodott
arl, hogy Nero mindezekrl ue tudion, s arra tiireked-
tek, hogy a npet
i
hangulatban t8rtsk. Nero valagos diadalmenetbeu haladt a
capimumra, hogy ott szerencses megp,enekiilesrt hilt mond'on a halbatatlan
isteneknek. A tartomnyok, a vrosok dvzl feliratokban ldvntak a cszmak
szerencset, s rmiiknek adtak kife|ezest, hogy a gyilkos rmnyt leleplezte s
mcgbis totta.
Rmei p
ze elrcsa
volt pibo
nyit
y
eff,
d, ut
A hiv!
bcszltt
bn,r]
A d
Noha bl
ra}D 9q
vy v b
nlk rrreq
tezdcti
do fe]
yacy

akik az l
Nero r
lfi rr
egrafim
hosrkr
bgtbnl
mbng
E-
i
llt
h
b.
d
ol
!l
*i
l-
h,
ia
D,
ne
l-

.t-
lt
].)
d-
La
llt
ik

Io. FEJ EZET


NNnps cBr
Rmai palotriba rve Nero szintD rlt a megm,enekiilse alkalmbl rkezett
szerencsek vnatoknak. De az h tott nyugalmat mgsem tallta meg. Kptelen
volt pihenni. Rettegve, rmiilten bolyongott a palotban. Rmltonok gytrk.
Aayit vlte l tni, meg fiirikat, a booszrlls istnnit, amint otorukat uhogtatva,
g fHyktal zik t. Keleti mgusokat b vtak Nehoz, de minden buzglko-
dsuk sikertelen maradt. A cssr
-
egyelre
-
nem nyfte vissza letki bekjt.
A hivatalos iinneplsek rmmmora lassan elszllott, s most ! mind tbben
beszltk, nen is sutogtk, hogyan kellett Agdppinnak meghalnia. Ilyen syos
b in mg nem fordu]t el a Iulius-Claudius-hzban . . .
A rnt Nero Poppaea Sabina irnti szerelrnben i5rekezett nyugalnat tallni.
Noha barti kre, Seneca s Bumrs kitartott melletrc, de mindez nem elg tette ki.
Taln vg maga is elbitte, hogy Agrippina valban az etere ttirt. Nelo gyanak-
vv vt Ki tudia, hnyan l vnik a hallt ? Hnyan akarik a hatalmat maguk-
nak megszereni? Augustus utdai
-
o}&a| ok nkiil, nem kutauk
-
uralkodsuk
kezdeti dvs szakasza un fhi kezdtek, etiikrt, hatalmukrt aggdtak. Min-
den feltelez,het velytrsra gyanakodtak,
s mindig akadtak olyan talpnyalk
vagy pedig egyni rdekiikrt az eszkzkben nem vlogats udvari emberek,
akik az uralkodk rmett kihasznlva, a maguk pecsenyjt akartk megsmi.
Nero a Hn depresszi hatsa all szabadulni akart, egyfaita nagyzsi mrinia
lett tiLrr rajta. Be akarta bimnfani, hogy a mvszet minden gban, sportban
egyarnt a legkivtbb. Felbredt benne a szereplsi vg5r, be akarta bizonftani,
hogy kub a tiibbi embeml, s ezt ott akarta elszr megmutami, ahol magt a
legkiilnbnek ta totta: a circusban, ahol Apollo-Sol vdn}sgt vezi. Eml tet-
tiik, hogy a Domitiw Ahenobarbusok lova lspormk irnti szenvedlyt ksei le_
I09
szrmazottjuk, Nero is rtiklte. Seneca es Burnrs mr
j
ideje szrevettk, hogy a
csszir eleftintcsontbl faragott ngylovas
|tMogaokkal
(quad iga)
iszadozik,
s hagytk, hadd
itszel
lie ki gy a szenvedlyt.
Most egyszerre a cssr kiie-
lentette, hogy valdi lovskat akar haitani, a nyilrn nossg eltt hait szerepelni.
Tancsadi ea a k vnsgt is prolt,k,
A csszri
hz
firlgid6!lan lev vati-
canusi kertekben m! Caligula cifcut p ttetett, amelyet la Gaiauumnak nevez-
tek el. Az elnebeteg cst r itt folytatta edzseit, itt mutatta be tudomnyt. Nelo
kvette nagybtyia (Gaius Caligula testvre volt A8rippinnak) pldit,
elirrt ide
ha|tani, hogy a nagykznseg kizrsval versenyeket rendezzen. Nero megh -
vottak eltt mutatta be kocsajti tudomnyt, az udvari bels emberc\ a bar-
tok
mind
megtapsoltk a csszrt, aki termszetesen mindg1 y6rcenjrt
megnyert.
Nem meglep, hogy Nero csalamar arra vgyon, hogy valdi kocsiversenyeken
is rszt vegyen, s ott arasson baberokat, ahol eUenfelei hiyatos versenyk.
I1g5l ltszott, hogy a sportols, a kocsihajts, amely nag5r erfesz tst kvetelt
(hiszen
ngy vetsenylovat eg;r kis kocsiban llva hai a,,i nem kis ekifeitst ige-
nyel) mepyugtatia a cMszrt, s a syos lelkivlsgot kiheveri. A tancsadk is
tmogat! k versenyzi kedvt, mert gy
j
hangulatban tarthattk, s oem sokat
szlt bele a komrnyzati kerdsekbe. St maga Nero keresett ana alkalrnat, hogy
kedve megvilg tsban minl tbbet ze epelien. Ilyen kedve alkalom nyflt
szmra, amikor iinnep,lyesen leny ratta a szaktlt, s megboroMltatta az arct.
Valsz n1lleg a bo oMlkoz divatba
itrc
ta vlt szoks, hogy a fiatal frfi az
els borowlst megtionepelte. Ez a szertarts nem volt az vek szmhoz kwe.
Augustus huszonngy esztends korban ny ratta le a szakllt, s ebbl az alkalom-
bl nagy iinnepsgeket rendezett. A csszri hz frfi tagiainak mindig kapra
itt,
hogy ilyenkor iinnepsgeket rendezzene\ s mukat iinnepeltessk. (Ami
nem
ielentette
azt, hogy
gzutp minfig
borowlt arccal
inak,
gya}ran ismet szaklt
nvesaettek.)
Nero, a grg kultura lelkes h ve, felhasznlta ezt az alkalmat, hogy ifaita, helln
zls iinnepsgeket rendeztessen, amelyet az ifjsgnak szetrtelve, Iuvenalinak
nevezett el. Az iinnpsg ezza|
kezdtt, hogy a csszr leny rt szakllt arany-
tokba tette, s azt a nagy tiszteletben ll capitoumi Iuppiter-templomban he-
lyezte el. Minthogy Nero nem szenvedhette a giadiatori viadalokat, helyetttik zep
lelkeknek val mvszi eladsokkal akarta a megh vott knsget megrvendez-
tetni. Caligula circusban eg5rfaita mkedveli eladst endezett, amelyen tekin-
tlyes frfiakbl es hlgyekbl ll publikum
eln nkntes
ielentkek
mutattk
be mvszi kszsgiiket. Terrnzetesen maga Nero is fellpett, lanton k rte sait
verseit. Nagy tetzst aratott. Nem volt rossz hangia. Ez id t],t mg igen
i
meg-
jelens,
izmos, ers fiatalember. Ahogy nmagt lantin Hsrte, kellemes
ielensg
volt. Nem meglql, hory
-
nmi enyhe knyszer is kzreitszott
-
mindenhonnan
sokan
ielentkezte\
hogy az
iinrtepsgen
fellpienek, a csszirral egytt szerepel-
ienek.
Senatori s lovagi rendbi szrmaz fiatal ferfiak gg mdon snszi vagy
zenei produtciikkal
egymssal versenyeztek, ami a rmaitl merben elt, hel-
Laiafu
'i&r;l
LClF
c*filcrt
l p sz
tcs6bb e
A citt!
blsrcia
i.ilr,
.+/^.fCl
.,-nvi
]
Dk, SL
ban
filtrl,
csaPsbt s
z volg b
nfisut &
rtzett* t
ttft*,Ei
dmeocr
szefrczes l
visvtrt
e ginyd
tglaltla
frhtr&Nt
Eel a
ppcn ct
rtndczt*,
tft, neitt
lgtihet e
wneed
dot, velfi
mindt& n
r 3cofrs
At&v
s,a,
zttgi
Ascnmr:
-..tL
Eu
Ernm&d
tcdntrib
IIo
Ia
ft,
F-
tri.
ti-
llo
de
b -
r-
rt.
En
rlt
P
:is
iat
sy
dlt
t.
xz
9e,
m-
fi,
lm
lllt
En
tak
ly-
he-
lEp
ez-
in-
tk
it
e8-
seg
lan
pl-
l8,y
rl-
leuiztiku divat volt. Egybknt az ilyen mkedvel hangversenyek nem voltak
ritkk, s azokon elkel fiatalemberek leptek fel. gy a h rneves csaldbl szrma,
L. Calpumius Piso
(Nero
consultrsa volt), tragikus szinszknt szerepelt, a sgonl
e klcstiket vall P. Thrasea Paetus sziilvrosban, Pataviumban tiibbsr fel-
Ipett sdnpadon. Most azonban nem akart rszt venni a luveualin, amit Nero
kbb a te hle rtt.
A circus mellett lev ligetbeu t akat rndeztek be, ahol az elkel trsasg
hlgyei telt-italt k ntak, s szolgltak fel, valamint a szok szerint kiilnfle lve-
zeti cikkeket adak ki olyau rm&
(rcssera)
beszolgltata elleuben, amelyet a
csszr erre a cba veretett, oztott ki az innepegen
megielntek
kztt. Az iin-
nepsgen naryszm kznsg vett reszt. A rend fenntartsra, fknt a csszt
szemlyi,bizonsgira a praetoriauusok ttjbb alakulata, nagnak a parancsuok-
nak, Sex. Bumsnak a parancsnoksga alatt megielent. Nero azonban mr korb-
ban fiatal, elkel lovagi csaldokbl szrma frfiakbl, minrcgy krczer fnyi
csapgtot szervezett, az Augustianusoknak nevezett tetiiletet. Els rend feladatuk
az volt, hogy a csszr fellp,sekor sike t biztos tsk, az hangos tetszesnyilv-
D tsuk ttriedt a kznsgre is. Az Augustianusok a tapools brom le nen&
vezettk be: a dbrg, a drg s az temes tapsot.
(sueto!. Nero zo.) k elrc
tudtt, miko! kell s mikor szabad tapsolrri. Nero rmt hozz, ho5l aindekok*al,
elmenetellel lektelezze s hlveiv tegye ket. Bzek a
itekos
megnyilvnulsok, a
szervezs feladaai lefoglaltk a cssr ideit, kezt eiuk, a rendezssel tijdtt.
Visszatrt rgi humorerzke, ze et rtkelte 8 t ft,
iz wel
azt is elviselrc, ha
a ginyoldsnak a cltblia. Nha azonban knyrclen volt orsgos gyekkel is
foglalkozni, kormnyzati k dsekbeu dlteni. ppen ezekben az ikben olyan eset
itsdott
le, amelyben Nenak kellett hatroznia. Pompei es Nuceria, a kt ery-
mssal szomszdos campaniai vros lakossga rgta vetlkedett eg5mssal. Amiftor,
ppen ebben az esztenben, a pompei amphitheatrumban
ghdiatori viadalokat
rendeae szmos nuceriai n is helyet foglalt a leltkou. Elbb egymt
g,jnyol-
tk, majd vaskos gorombasgokat vagdosuk egyms feiehez. S t kvetett, el(F
keriiltek a fegyverek is
(rlgy
ltszik,
mindkt
vros lakossga mr elte felksziilt a
verekedse), s videsen uenr a gladiatoro hanem a nzk vre ntzte a po on-
dot, valamint a nteret is. A botrnyos
ielenetnek
tiibb hallos ldozata is volt,
oindk& szrl a
qszthoz
fordultak panasszal. Nero ez gyben az intzkedst
a enatus hatskrbe utalta. A senatus a consulokat b zta meg az tlethozatallal.
A k& vros versengsben nyilvn kiilnfle rdekek tkztek ssze egymssal,
s ezek az ellenttek a vres vere&edsben robbantak ki. A consulok megvizsgltk
az gyet, s vixglatuk eredmnyt a senatus el trtk, tlkezk maga a testiilet.
A senatus megtiltotta, hogy Pompeiben dz esztendeig
gladiatori viadalokat endez-
z.qek. Ez.zel az tlettel syos biintetssel $litottk a vros lakit
(a
reok maradt
feliraok elrulik, mennyire npszefil volt Pompeiben a gladiatori ktizdelrnek meg-
tkintse). Az eset annyira emlkezetes volt, bogy egy helyi fest, meglehes mil-
kedveli kepessggel, falikpeu k tet meg a pompeiek es nuceriaiak verekedst.
II. FEJ EZET
TARToMNyl cyBr
A
QUINQUENNIUM
NERONIS
A syos pompei rendbonts nagy pon vert fel, hizen r enatusq a consulokat, st
a csszrt is fogblkoztatta. Campania npe megnyugodhatott: a rvnyho s
vgrehait hatalom minden zavarkeltst, iirvnyrtt megtorol. Itoliq a provin-
cik lakosainak lete nagyibl Mbodtatlanul folp. Augutu rcformia ta a tar-
tomnyok lakosait ne,! tekintettk tbb legytt, megyctctt npneJ < A provincit
a bitodalom 8zinte egyenraDg reszei lettek, lakossgnak bizalma, nrzete meg-
nyekedett, Anxennyibeo a kztrsrsg korbao egy helnar syosan megsrtenc
a
iogrendet,
a szoksosnl
iobban
sanyargatta, zsarolta a taromnyi lakossgot, a
provinciabek csak naga ritkn fordrrluk nszntrrkbl panaszuk <al Rmrhoz
(rendszerint a volt helytar
politikai ellenfele b ztatta fel ket.) A csszrkorban a
helyzet elnysen megvltozott, a t9rtomnyokban elkvetett visszalsek vdival
btnn felelentettk a helyurtt,
ppen ebben az esztendben,
59-ben
a kyreoeiek kt feljelentst tettek a sena-
tusnl. Az egyiket Pedius Blaesus ellen. Kyrent az i. c. I. szzadban, a kzrsasg
korban, Kreta szigetvel egyercmben, egy propraetor kormrnyozta. Az augustusi
rdorm a kt gazdag tartonnyt meghagyta a senans felgyelete alatt. Az nrze-
rcs kyreneiek beren rkdtek
iogaik
felett, igazuk vdelmben srelmeil&el nem
egy fuben fordultak Rmhoz. Pedius Blaesust azzal vdoltk, hogy az Aesculapius
szentlyben rn kincstrrt megdzsmlu, a katonall tsok alkalmval megvesz-
tegettk, A senafu szigon1 letet hozott, Pedius Blaesust kizrtk a senatusbl.
A kyreneiek msik panasza
ival
kenyesebb s bonyolultabb gyet tn a senato-
rok el.
,rA
mai np tulajdonban lev birtokoket" (vagyis a rmai llami fiildeket)
a smmszedos binokosok
iogosulatlanul
elfoglaltt, s ezrt szmos
iogvita
kelet-
kezett. Annak idein mg Claudius csszr L. Acilius Strabo volt praetort azzal a
II2
megb zssal k'dte Kyrenbe, hogy a kerdest rendezze. Strabo a fldeket az elbir-
toHkl elkobozts. Most teMt a k osult
renei
fiildbirtokosok panasszal fordrrl-
$k a senatushoz, s kert\ adik vissza eddig megmvelt iildieiket. A senatus, azal
a kifogssal, hogy nem ismeri Claudius utas t sait, nem artotta magt illetkesnek
ebben az gyben, egnittal felh vta a kiildttge! ktien a cssnl
iogorvoslatot.
Nero
-
okosan
-
megvdte a volt praetort, helyesnek monda intzked*t, msresa
igazsgot tett a kyreneieknek is, mert visszaaindkozta nekik a vitatott ftjldeket.
Ebben az g5tben a fiatal cssr nagy tapintattal s krtekintsel
irt
cl,
Ebben az eszterrdben Nero felavatta az j nagy vsrcsamokot,
e Macellum
Magnumot, a Caelius-halmon. Vsrcsarnokok mr eddig is voltak, Augustus az
Esquilinuson emeltetett mscellulBot, amelyet hitvesl, Livil nevezteteB el
(Macellum Liviae). Nero macellrrma nagyobb volt, mint az eddigie\ ezen is
neveztk a
,rnagy
vrcsarnokuak". A ktemeletes magassgti epetet oszlop-
csarnok vette kr, hatalmas kupola fdte be. A macellum kzepel ibescn
hagyott tersgen kerek alapraiai szentely (tholos)
llott,
A lakossg az i ltes tmnyt nagy 6mmel fogadta. Nero a
i
hangulatot fel-
hasznlta arra, hogy pnzermket vefesen, s g5t k tse meg, birodalomszerte
ittemnyt.
A bronzpenz ellapjD a csz sugrkorons,
iobb
fel rckint arc-
Ee lthet. A kri rt gl szl: NERO CLAUD(IUS) CAESAR AUG(USTUS)
GER(MANICUS) P(oNTIFEX) M(AXIMUS) TR(IBUNUS) P(LEBIS)
P(ATBR) P(ATRIAB), teMt ugyenamkat a dmeket tiinteti fel, mint az el vere-
rck. Az eroe btlapin a macellum lthat, a ktszintes petet oszlopcsamok ve-
szi kr, bclse!bco egy iten sz,obielakia
!1
kivehet. A felirat vidn Deg-
iel
az brt: MAC(ELLUM) AUCI(USTI). S(ENATUS) C(ONSULTO).
g5l ez a vihamsan indrrlt esaend is eltelt, az vet csak Agrippina meggyilkol-
sanak bne rnykolta be. IJ gy ttszla, Nero lassau kilbolt a depresszis ltapot-
bl, s azzal a gondolatal foglalkozon, hog a kvetkezd a 6o. vben is consulsgot
visel gy is trtent. Hivatali trsul az si patr cius cal dbl szrnrz Cosus
Cornelius lrut vlasaofta, ezt z egybkut sz atelen egyniget, aki mellen
caak trtDelmi
hrngs
neve slt. Gazdag s ezrt etnyes frfir1 hirben ,llott.
Az v els felben Nero, s vele eg5rtt Cossus Comelius lemoodott a consulsgl,
hogy helyiiket a consul suffecnrsoknak adjk t. Nefo (ha
nem szmitiuk az
54.
v nem egesz hrrom hnapit) tiidik esztendeie viselte a cssari b borg s gy
&ezte, walkodIsnak els tves szakasza (quinquennirrm)
fedmnyeen, a
birodalom sz mra dvsen tlt el, Ez t elhatroaa, hogl a quiuqucnniumot
intaenyesn megiianepelteti, s elrendeltg hogy hellenisaikus pada nyomn,
tveDtnt Neronia nwel
it&okat
rendezzenek. Minthogy ksmerten nem
szerette a vres gladiatori
yiadalokst,
a haglomnyokat tiszrcl r,maiak Eegtk-
zesere, gg mintra
lapitotta meg a Ne onia pm8lamit
Az iinnePi
itkok,
versenyek hrom szmbl
i|lnak:
kocsiverseny, atltikai viadal, vgiil pedig nek-
ben, zenben, kltszetbeD, kesszlban val vetkeds. A
itkokat
ezert gg
mintra agnnak nevezte el, zembn a mai ludival.
I2. FEJ EZET
NERoNIA
Az iinnai agnon termszeteen NeIo i fel akart lpni, hogy kltknt, dalnok_
knt s lantm ivszknt (citharoedus)
mutassa be tehetsgt a naryknseg eltr
A versenyb rkat a consulsgot viselt ferfiak kziil maga Nero vlogatm ki, s k vrin-
sgra
ieles
csaldok fiai is reszt vettek a ve sengben, a gyztesek jutalrna
koszor
volt. Az atltikai versenyek sz nhelye a Saepta Iulia volt, a Mars-mezn pt szes
oszlopcsarnokkal bekedtett terseg. Atltikai versenyeket nk nem tekinthettek
meg mivel azonban olympban, a viadalok alkalmbl Dmtr isrcnn papni
meglelente\ Nero megb vta a Vesta-sziizeket, k is legyenek ott a viadalokon.
Sokan, hogy a ggimd csszr kedvben
jrjanak,
az iinnepsgek alkalnval
nem haryomnyos togt, hanem heen ltzetet vieltek. A mvszi eladsokat
a legnagyobb theatrumban, Pompeius
gz nhzbaD
tartottk meg. Itt lpett fel
Nero, de csupn lantekoskut, sajt szerzemny dalaival szerepelt. Termsze-
ten 6 nyerte el a ve enyb k kezeMl a gyzelmi
koszorut, st
-
versenyen ldviil
-
e sznoklat el d it is.
A klszet versenyben a cszr fiatal bartia, a na kt wel ifiabb M.
Annaeus Lucaous, L. Annaeus Mela fia, Seneca unokaijccse tnt fel szp klte-
mnyeivel. Lucanus mr egsz fiaulon, nagy klti rchetsgvel magra i nltotta
a pozis bartainak a figyelmt. A kltszetrt raiong Nero fiatal kltk zmra
trsagot szervezett, hogy a lakomk uin, amelyeket a csszr rendezet, verseiket
eiadjk, maid megvitassk. Ennek a krnek a legtehetsgesebb tagia Lucanus
volt. Mivel a Neronia megrendezsere tervezett idben ppen Ggorszgban
tanult, a cssz k vrinsgra hazatrt Rmba. A sz npadon Nero tiszteletre rt
kltemnyt adta el.
J utalmul
kapta meg a gyzrcseknek
ki| koszorut.
Lttco
foglalb
Egyel&t
m p<
gfubbq
szlm a
Lucanus
Seueca t
nagyd
tet -reg8
Nb&
ltja a <x
csodlau
fogiq r
elleniik ,
tanulta t
tfrrtneb
A kocs
Nero ne
mveszi,
Vciil
XIVzr.)
be rde&
tarthato!
hez
-
g0
Neno a g
adon ki&
ntt vol
Daponta
Mars-mc
szorultak
vagy m
Nem vot
Tbb
feicsv h
iinnepi n
ittok
I14
L
F

t
li

rt
ir
ul
, .
la
ra
lt
la
ln
ht
Lucanus mr ekkor egy nagy elbeszel kltemny meg rsnak gondolatval
foglalkozott. Ebben Caesar poigt rhborinak t nett akaru megneke|ni.
Egyelre mg telesen cz i ba tinak hatsa algtt llott, hiszen a szeletetre
ml
potatr, Nero Caesarnak, az eposz egyik hsnek a leszrmazottia. A pol-
g b bonlnak azrt kellen kitrnie, ria kli nllzssal Lucanus, hogy a sors Neto
szmra utat trin, az, aki neki
,,elegen
et ad mai klrcmnyez".
(Lucan. Pharsalia I 6)
Lucarru most mg felenbb rokonszenvesnek tqllia a 6atal cssrt, nagybtyiq
Seneca nevt. Nero klt bartaival bizonyra elraga kedvesseggel bnt,
nagyzsi mniia mg nem haulmasodott eI annyira raita, hogy a tehetsgesebbe-
ket megg;rlle.
Nhny v mva a viszony ketteiiik kztt elhidegiilt. Lucanus megrettenve
latia a csszri rkeny megnyilvnulst, nagy kli mvben mr nem r olyan
csolattal Caesarrl, mint eleinrc. Most Pompeius, az Annaeusok bara s prirt-
fog|a, valamint a sztoikusok mintakp, az uticai Cato lep elterbe, hiszen -
elleniik harcolt Caesar. Hory elbukni nem szegyen, Lucanus a sztoikusokl
tanulta meg. Olykor a balul vgzdtt gy felemelbb, mint a szetencssek ! A
trtnelem nem
mindig
azoknak ad igazat, akiknek
mi,''den sikerii{.
A kocsiversenyeket a vaticanusi circusban, a Gaianumban tartottk meg. Ezeken
Nero nem vett rszt, taln a
h8ngit
ftette, taln nem akarta 87 9e7gtt
-
L
mvszi versenyek eltt
-
nagyobb megeltetsnek kitenni.
Vg is az agn
,,minden
szembetn
gyaizatossg nlk zailott le." (Tac. Ann.
XIV zr.) A npet valjban a Neronia msora, a kocsiversenyek kivrclvel, kevs-
b rdekelte,
iobban
szerettt a gladiatori viadalokat. Viszont nagy rdeHdsre
tarthatott szmot a Neronia ideiben felavamtt hatalmas mret kdiird, amely-
hez
-
grg mintra
-
testedzest szolgl sporplya, a gyrnnasium csatlakozott.
Nero a gymnasirrm ltes tsvel is a grg-hellenisztikus kulnira irnti csodlatnak
adott kife|ezest. A glg s a Kzel-Keleten lev hellenisztikus vrirosokban
minde-
ntt voltak
gymnasiumok (a nagyvrosokban tbb is), ahol fiatalabbak es idsebbek
naponta testgyako latokat vgeztek. Rmban sporlolra alkalmas hely csak a
Mars-me volt, de ez oiy gyorsan bept, hogy a testgyakorlk hovatovbb ki-
szorultak onnan. A gazdag emberek gas hzaiban akadt hely, ahol tomszhattak,
vagy ms spo tot jzhettek, de ilyen csak kevs embernek
iutott
osztyrsz,
Nero volt az els, aki gg minra gymnasiumot adott Rmnak.
Tbb befo$sos, nll gondolkods senato , a mai hagyomnyok h vei
fe|csvt lva szemlltk a csszr ggiis igyekezett, nem rtettek egyet ezekkel az
iinnepi rendezvnyekkel, nem rtek Nero sikereinek. A np az amphitheatrumi
itekokat
s a pantomimeket kedvelte. Valsz n{l, hogy a darabok egyes rzki
II5
ieleneteit,
rmai mdra" nagyoa is valszed mdon adtk el, s ennek kvetkez_
tben a nk krben nemegyszer viharos
jelenetek
itdtak
le, amelyek rend-
bontrsolroz vezettek. Emian Nero
55-ben,
uralkodsa el vben, bizonyra
Seueca es Bunus tancsra, kiuta totta Rmbl a pantomimmvszeket.
Nem
meglep amnban, hogy a hatsgok a khalnak engedve, eltrtek, hogy a sz ne-
szek visszaszivrogianak a Vrosba, s ismt elitsszk a kedvelt nmait.kokat.
A babons hiedelrnek irI nt fogkony tmaiak meglepetssel vagy ppen rmiil-
ten szleltk, hogy mot, szinte egy idben az nnepsgekkel, stks
ieleltt
meg
Rma egen. A ny ltan fellpni
nem
akar vagy Dem mer ellenk olyan lzatos
h reket mjesaett, hy az gitet megielense, ki tud|a, milyen nagy szerencst-
lensg eliele. Az korban (ksbb is!) az iistiiksknek $
ms
{gi
ielensgelrnek
nagy fontossgot tula|don tottak. A rmaiak megfigyelse szerint, valabnyszor
ncves szenlyek halrla
bekvetkezett, elbb balis iistiiks
ielent
meg az gbolton.
s ez 1gy volt vszadok ta. Most pedig
az iistiiks sokig
nern
tnt el az
gboltrl
Glin.
N. H.II
4,g2),
teh t
-
vatosan kerii]ve Nero halLnak feltte-
lezst
-
csak annyit mondtak, hogy erszakos ton bekvetkez uralomvltos
vrhat. (Tac.
Ar:n. XIVzz,)
A
il
rtesiiltek termszteen r:r azt i tarflgatt ki lehet rkse, utda a
cssz rnak. Bizonyra nem minden czaossg nkiil, Rubellius Plautus nevt
emlegettek, hiszen
-
mint eml tttiik
-
anyai gon ppen rlgy Augustus leszrma-
zottia, mint Nero. Rubellius Plutus a sztoikus tanok h ve volt, st e biilcselet
mvelie is, visszavonultan lt, mivei szrmazsa tsgos veszlyt
ielenrcn
sz-
mra, vakodott attl, hogy a kzeletben brmilyen szerelrt is
itsszek.
Balszeren-
cse|re, Nero ellenzeke felkapta a nevt, s akarata ellenere a c-sszri hatalom
egyediili vrhat rkilsnek neveztk.
Ehhez hozzirult mg egy
msift
kedveztlen gi eliel is: Nero ppen subla-
queumi (ma
Subiaco) villiban diilt, amikor lakoma kzben vratlanul vim
capott le, s az asztAiltszvz 4 de olyan szerencssen, hogy a
ielenlevknek
semmi
baiuk nem ett. Mivel a cssri villa Tibur (ma
Tivo) kzelben fekiidt, s
Rubellius Plautus csald|a ebbl a vmsbl szfumazor,, a szbeszed gy magya-
rzta a
jelensget,
hogy az istenek az ifj Rubelliust
ielltek
ki Nero utdiakint.
A csrszr megrmlt. Annak is h re tkezett, hogy nrrr tbben felketestk mag-
nyban Plautust, hogy tisztelegienek a
ivend
csszm.
Nero meglep nmrsklettel levlben zl totta fel Rubeus Plautust, hogy
vegye eleit minden hamis h resaelsnek, s utazzk Asia taromnyban fekv nag}
birtokra, ahol csalridival egytt biztonsgban, bbodtatlanul lvezheti az htet
!9ro
nem gondolt
semmilyen erszakos cselekedetre, megelgedett azzal, hogy
feltelezhet
vetytrst RD]tl tvol tudia, s a rcnger vlasda el ket e-
mstl. Rubeus
plautus
okosan s
higgadtan,
sz nlk engedelmeskedett a
gffi
n !l
Nem
MEcb
ny ri o;
idt
bid
lep, b
fuott,
szeDE
cszfl
zmzesi p8 aucnak is beill csszri hainak. Felesgvel, hza npvel s
nhny b vvel egyetemben Asiaba kltztt.
Nero sublaqueumi villia kzelben hridott a friss, hideg vizl ismert Aqua
Marcia v zvezetk, s ott volt az egyik v ztrol medcne i. A csl zr egy forr
nyri napon elhatroza, hogy tiszik egyet bcnne. Irhet, hogy az akkor igen elter-
iedt
hidegv z-gygymdot kvette. (Sen. Bp. mor. 83,5.) Nerrr kiilniisen meg-
lep, hogy 8 hsgtl thevt Nero a hideg v ztl nlem,tt Tdgyulladst
kapott, de es szervezete
lrpmar
leKizdtte a btegget. A csszrral nem rokon-
szelve szemyisgek azt a b rt rcriesztettek el: az istenek megharagudtak a
cssrrq amirt iirdsvel beszennyeae a zent forr vit !
I3. FEJ EZET
ARMENIAI SIKEREK
A k'potika irnt deHd vezetlj krk figyelmt megiot Armenia helyzete
vonta magra. Cn. Corbulo dg {J mmidiu
Quad atus
korbbi katonai eredmnyei
trem hoztk meg a remlt bekt. A meglehetsen bonyolult armeniai-parthus
lopcsolatok gyakran viszlyokat robbantottak ki, a feg5rvernyugvsok mindig qgak
vid idre sltak. Az a meniaiak hivatalosan elimertk Rma ftinnhasgt,
de ibb befolysos szemly kzben titokban a parthusokat iabb hadjrata us-
otta, hozziuk kzelebb llottak a parthusok,
mint a maiak.
59-ben
Corbulo
elkeriilhetetlennek ltta az iabb fegyveres beavatkozst, arnelyrl
il
tudta, hogy
hbonihoz vezer
Corbulo mr az el vben meggyzdtt hadseregnek lez illtt llapotrl.
Ilyen katonasggal nem lehetett az igen gyors,
|1
harcol parthusolr <al
a kiizdelmet
felvenni. Most is megmutatkozott, mint mr ko bban is annyi ms mai sereg-
nl, hogy a feryelem meglazul, ha beke idein a harcosokat nem foglalkoztatjk
llandan" A katonk elknyelrnesednek, irtznak a fradalrnaktl, mg azokat a
munkkat sem akarik elveezni, arrrelyekre bekeidben a legionriusokat ignybe
vettk. corbulo vaskunl l ltott hozz a rendcsinlshoz. A hasznlhatatlan katon-
kat leszerelte s hazakiildte, s gy elestek a missio honesta, a tisztessgben val
elbocsts megbecsiilnek elnyeitl.
Az elbocstott katonkat sii gen ptolni kellett, s felksz teni ket a kszbn
ll hadiratra. Galatiban s Cappadociban toborzst rendelt el, s Germrnibl
krsre, egy telies legit abozz tartoz segdcsapatokkal egytt (mintegy nyolc_
ezer fegyvelest) veznyeltek t Syriba. Az egyes alakulatokat sztdoblta, s rgi
syriai legionriusok mell a friss germaniai csapatokat oztotta be. Ezutn meg-
kezdte a fegyver- s menetgyakorlatokat, Corbulo magt sem k mlte, mindentt
ielenvd
kmtry
hqn8olzD
lenseg b
Akit Co
emle8el
A Dc
h mh
megp
aRn*
sokkal l
kedrck,
bizlo"ai
Umidi
niL
J l
mindt
trnira,
Anlg
telis ny
ismeretc
egye tcl
bi tokai}
nagyobb
ragaszko
rokMl t!
lette a ki
nem szIl
Nero t
Antium l
s g hely
kel is gazr
A 60.
senatorol
lokat a
kezrc\ n
lattrk a ri
nokaiv l
ttekD
be. Nero
ba& rozot
megfelbt
tartozDal
I18
ielel
volt, a lepehezebb szolgiatbl is kivette a rszet, Katonit a nehz terep s
kemny tl alaposan prbIi,ra t ne. A ha munkt rclies szigor al megkvetelte,
bangoztatta, hogy az elleoseget snc.sssal kell megverrri. A korbbi fegyelnezet-
lensg kvetkezmnye volt, hory szmos katona megszegte esktijt, s megskn.
Akit Corbulo kzre kedtett, aa kepetleniil Degbiintette. Szigort mg solcrig
emlegettek.
(Frontin. IV
7,
2.)
Armenia kirrlya ekkor Tigranes volt. Rmban nevelkedett, g-verig Rmhoz
h ember volq s ezrt alattvali Dem nag5ron b ztak benne. Armenia lakossga
megoszlott, a vagyouos es ezn a vezea rtzghez trrt csaldok sz vesebben Littk
a Rma-bart kirin a trnon, mint a parthuokat, de a szegnyebbek a parthu-
sokkal rokonszenveztek s a panhusbart befolys rvnyessben remny-
kedtek. A Tigranes mellett hagyon mai alakulatok gyaak a bkre, a kin Iy
biztonMgra s
-
Rma rdekeire. Corbulo visszavouult Syriba, amelynek
-
Urnmidius
Quadratus
utn
-
lett a helyta ia, es oDnau trtotta zemmel Arme-
Dt
J l
tudta, hogy Vologacses kirly nem nyugszik bele ebbe a helyzetbe, es
mindent elkvet maid, hogy megfelel idpontbqn testvrt visszatesse Armenia
trnira, es a kiszsiai nepekkel elfeledtesse a parthusok kuda c{ t.
Am g Corbulo sikerescn tevkenykedett a tvoli Kiszsbalt, addig Rmban
telies nyugalom honolt. A senatorok most italiai kerdsekkel foglalkoztak, A lelki-
imeretes tamfrfiaknak
gondot okozott ltalia lassrl elnptelenedse. A flsziget
egyes tertetei szinte lakatlaJ rn vltak, a nagybirtok
terieszkedse kiszodtotta kis
birtokai}rl a trz:ks italiai polgrrsgot. Ha pedig I atia npe ersen cskken, mind
nagyobb
gondot
|elent
maid a legik legenysgnek ioncosa, hiszen mg mindig
ragaszkodtak ahhoz, hogy a hadsereg gyaloggt, a legionariusokat italiai polg-
rokbl oborozz,k, De
mind
Rma, mind az italiai vrosok kzellusa is megs ny-
lette a kis gazdasgok fokozams lehanyatlst: a nagybirtok alig vagy egyltalban
Dem zll tott a v osok piacra ldsgft,
gyiiolcst, ba omfit.
Nero elhatrozta, hogy Dl-Italiba telpeeket kiild. Knsen szvrosa,
Antium sorsa rdekelte, ert ide i telepeseket itny tott, s hogy a vms gazda-
sgi helyzetn seg tsen, a kiktk bereodezseit megjav ttatta, st i ltes tmnyek-
kel is gazdagitotta.
A 6o. v a vge fel
irt,
amikor a enatus nyugalmt a praetorsgn pyz
senatorok heves a8itciia alaposan felkavarta, A cssrkorban a magasabb hivata-
lokat a enatus vlaszr tin tltiitte be, s mivel most hIirommal tbbeD
ielef,t-
keztek, mint ahny
plaetori ls ltezett, a palyzk krsiikkel, siirgetesiikkel zak-
lattk a tbbi senatort. Nero a palyk kz hrmat legatuss, a legik parancs-
nokaiv uevezett ki . gy a
,J tlu n
felenl'
ielltek
ncm tezbettk magukat mell-
tteknek, s b attak abban, hogy a kzelivben beiumak az h tott tisegek-
be. Nero mg egy helyes ntzkedssel esltete meg a senatus tekintlyL IJ gy
hatrozott, bogy ezent mindazo akik a polgrri b tsgok tlett a senatushoz
megfellebbezk, ugyanolyan sszeg vadkot
-
a per nknek egyharmadt
-
tartoznak lettbe helyezni, ppe" gy, miotha a csszrhoz apellrlnnak. Eddig
l 9
ugyanis a senatushoz vadk nlk lehetett fellebbezni. Most megntt a peres-
kedk kockzaa, mert ba a felperes elvesz ten a pert, akkor az vadkot is el-
veszti. Teht a
ivben
a senatust nem lehetett kocMzat nlkiil mindenfele, kisebb
ielentsg
perben
iogorvoslattal
zaklatui. Ezzel a rendelkezssel Nero a senatus
b rskodsi tekintlyet helyreltotta; a seDatus b sga ugyanolyan tekintlyhez
iutott,
mint a csriszri b sg. Ez nagyon tetszet! a senatorok
i
szenek, mert a
csszr eme rcndelkezsvel annak adta tanieit, hogy a senatusnak megadia a
kell tisneletet,
A balios elielekkel kezdd 60. v teMt eltelt, es ezzel Nero uralkosnak els
Eztends zakaza befeiezdtt.
,,Csupn"
Britannicus s Agrippina erszakos
halt la vetett rnykot ezekre az vekre. Nero ajndekokkal elhalmozott krnyezete
gondoskodott arrl, hogy ezekrl a gytiszos
esemayekl eml ts ne essk. Egyb_
knt is csak a beavatottak tudtk, hogy a csszr uem rtat]an ezekben a bnt-
nyekben. Minthogy azonban semmi olyaa cselekedeterl nem tudta amelyek a
np rdekeit, a senals tekintlyt csorb totta volna, nhny elgedetlenkedtl
elrckintve, a birodalom egsze szmra ezt az idszakot dvsnek, szereucs&nek
mondk. Nhuy vtizeddel ksbb Traianus csszr tbb alkalommal is ki-
ielentette,
hogy Nero ebben az els teszrcnds uralkodsban (quinquennium
Neronis) kittin kormnyzsval valamennyi cssa mn ttett. (Aur. Vict.
5)
Hogy ebben mekkora szerep
iutott
a kt blcs es higgadt tancsadnak, Senecnak
s Bumrsnak, ana a rmaiak egyik legkivlbb csriszra taln nem is gondolt.
k ilpc
ytt
om
yiDcil
hittl
Nc
ki fer
szott,
tii
tcttl
nri
l
B
kevsl
Ab
letbe
iegi}
bad n
Az
uk az
nrt
(ma

lako&s
bopi
urot, u
14. FEJ EZET
A BRITANNIAI LZADS
A hawanegyedik esztendre Nero nem vlasz1 1 mqgt consull, s tgy ezt a
kiilpolitikai tekiutetben nem ppen szerencses vet Dem az neve
iellte
a rmai
vknyvekben. Most nem a Kzel-Keletrl, hanem a birodalom legszakibb tar-
tomnybl, Britalnibl rkeztek Rmba vszial b rek. ,ppea abMl a pro-
vincibl, amelyet Oaudius
hittek.
nagy diadalneDete utn mr megbkltett orsgnak
Nero uralomra
jua sa
idein a rmaiak a brit szigeorsg kzep trieztttk
ki fnnhasBukat. A ko bbi nyug alangok, lzadok megsznte\ rlgy lt-
szott, hogy a britausok beletiirfitek a maiak uralmba, olykor azonban alig
t ztethettk magukat, amikor a megszllk tiirelmetleo, Hmletleniil rez-
tettk hatalmukat 8z nrzetes, zabadsgsze t slakossggal. Az icenusok (a
inai Norfolk s Suffolk teriiletn lt np) kirlya szmot vetett sa|t erejvel, a
megsk hatalmval. Attl tarott, hogy halla un a maiak bekebelezik tbb_
kevsb fggetlen orszgt a unomrinyba, npt pedig leigzzk. Ezert vgrende-
letben orszgt kt lenyra s a mai cz ra hagyta. A kirrly elhunyt. A rmai
legik bevonultak az otszgba, s k mletlen bntak az icenusokkal, az eddig sza-
bad npet megfosztottk
iogaitl,
s vagyontl.
Az ioenusok elhatroztk,bogy Wzlr az idegen
irmot,
s mt vezrre tsll-
tak az zvegy kirrlyn, Boudicca szemlyben. A felkelsre azt az idpontot haz-
nltk fel, amikor a helytan, C. Suetonius Paullinus ppen trvol volt, mrt MoDa
(ma Anglesey, wale tszozedsgban) szigeten hadmveletet vezetett az ottani
lakossg ellen. Az icenusok felkelsnek hfure tbb szomszedo np is elhatrfuozta,
bogy leaa a rmai igt. Eroglaltk Camulodunumot, Verulamiumoq Londiniu-
mot, azok t a vrookat, ahol a rma ak gazdasgi
s igazgtsi bzisaikat berendez-
tk. A lzads h rre Suetonius Paullinus seregvel visszasietett a tartomnyba.
A helFaft a Britanniban llomso telies rmai hadert sszegy|tiitte, t a
cssr parancsra Germauibl kiildtt iabb csapatokkal megers tetrc. A
il
felksziilt rmai hadsereg megtktt a felkelkkel, s syos harcban megsemmi-
s tette ket. Rviddel a kels leverse utn, a hs lelk(i ki lyn nkezvel vetett
vget letenek. A britannusok nagy temet&t rendeztek a megbalt kirlyn tiszte-
letere, scsak azutr te$k le a fegyvert. Suetonius Paullinus s a rmaiak szrny
bossztlt tak. Nem csupn az ellenrllsban rsa vett npeket irottk, hanem a
veliik rokonszenveket is tzzel-vassal pusa totuik. Lerombolt kxge felgyrij-
tott falvak, halottak sokasga bizonftotta a helytart irgal,natlan ha agit. A meg-
orlssal ele|t akart} venni a tovbbi lrzadsoknak, De felrneriiit a goodolat, ba a
tartomnynak alig
_marad
lakossga, ki fog dolgozni, ki fogia a fldeket megrr,-
velni, a bnykat kiaknzni ? Kivel kereskednek a mai kalmrok, s ki fizeti maid
az adkat a fiscusnak ?
A csszri procurator, Iulius Classicianus nvekv aggodaiommal sZemllte a
helytart bosszrihadiratt, Gazdasgi szempontbl felttlen helytelennek tlte
Suetonius Paullinus elirst. Sziiksg volt a nyugalom helyresra. rthet,
hogy a helytart s a procurator nzeteltrse egyre
iobban
elmrgesedett, st ellen-
sgeskedss faiuit. Classicianus
jelentt
ktildtt Rmba, amelyben felpanaszolta
Paullinus tevkenygt, st kife|ezetrcn a helytart levltst krte. A csszri
tancs elhatrozta, hogy a helyzet megvizsglsra bizottsgot Kild a helysz nre
Britanniba. A bizottsg vezejv Nero egy csszri szabadost, a grg
Polyklei-
tost nevezte ki, akit nagyon kedvelt.
Nero habozs nlk megb zott a csszri szabados vlemnyben, nagyra,be-
cste eszt, tapasaalatait. Polyktreitos kihasznlta a csszr rokonszenvt, s nagy
vagyont gyittt, akrircsak Claudius h res bemrsai, Pallas s Narcissus. Nero
mot azzal a megb zssal kdte t Britannba, hogy az sszeknbztt hely-
tart s a procurator kztt ta helyre a bkt, teremtse meg az egyttnrkds
feltteleit. A csszrri szabados nagyszmri k srettel utazott, hogy mini nagyobb
hatst rien el, s ktsgtelen, hogy ez a hatalmas ltszm bizottsg, amelynek
ln az uralkod telihatalm megb zottia rkezett, mly benyomst gyakorolt
mind
a rmai katonkra, mind a leiezott britannusokra.
Polykleitos kiildetse
|l
tanus tia, milyen nary
ielentsget
tulaidon tott a cs-
szri kormnlzat a tartomrnyi beknek. Ez t te emrcrt rendet a bimdalom
minden
rszben, bt rmilyen tvol fektidtek is a provincik Rmtl. Nero a birodalom
tekintlyenek megvrsa miatt azonban nem egyezett beie, hogy Parrllinust a heiy-
tarti tisztbl felnentsk, hiszen ez ppen a b itaDousok kztt sziilne rosz vrt,
de nem nennek vele egyet az ott l rnaiak sem, gy teht a helytan a helyn
maradt, egy hamarosan bekvetkezett kis
ielensg
katonai kudarc azonban rn: r
okot szolgltatotl arra, hogy Srretonius Paullinust visszah vik Rmbg ahol tisz-
telettel fogadtk, s a 66. we consull
ielltk.
(A briunnusok soMig nern ertettk
F&
toh l
Bt
tilrii
t<r.
titrj
Dcm
Pem
b
volnz
kepel
l22
L
l
,l
F
t

a
a
i-
d
meg, hogy egy helytart s egy csszri procurator hogyan engedelmeskedik egy
volt rabszolgnak.)
Britannia i helytartia, Petronius Turpanus Bdtannib4a 4 mgg$kls poli_
tikit akarta megvals tani, s sikeriilt is a nemrg mg fellriaadt npet lecsende-
s tenie, megnyugtamia. Rm ban uem mindenki nea egyet Nernak ezzel a po_
tikival (Tac. Ann. xlv
39;
Acr. I5), gy lttrik, Nero meghunyszkok, mert
nem folytatla eldinek brit
nniai
hd t sait, Mgis az a csendes, bks md, ahogy
Petonius az el legaus Augusti kardcs,iirtet potikia miatt felzdult tmeget
lecsendes tette, anlk hogy a rrnai bimdalom tekintlye ennek krt vallotta
volrra, nem csekly plomciai gyessge vallott. s Petronius Turpilianus kitn
kpessgeit mind Nero, mind a csszri udvar mla uyolta.
&
E
5,
l-
B
tl
re
l-
ly
()
7-
fu
lb
:k
d
-
:n
m
|-
q
b;
l
z-
!k
I5. FEJ EzET
BURRUS HALLA
Britannia, a csszri tartomny hivatalMl kevesb erdekelte a eDato okat, milt a
snatus felgyelete a| ta to
provincik. A kzvlemenyt sotrrkal inkbb foglal-
koztaak a Vrosban le|szd bngyek, perek, mint a tavo Britannia bs b
Iakossgnak nyugtalankodsa. B lngyek pedig tnindig
g]ka6tak
eg5l nagyvrosban,
Rmban ez id tit otyan is volt, amely a csgzr erdekldt i felkeltette, st a
trtDet k is elgg fontosnak tartottk, hogy megemlkezzenek la.
,, lt
peg ez idben Rmban egy praetorsgot vislt frfi, Domitius Batbus
-
kezdi el a
iellemz
bnry rvid ismertet Tacitus
-,
aki egyfell agg kora,
msfell
gyennekelersge s nsl vagyona miatt rksgvadzok csa!&d irel-
meinek volt kitve." (Tac. Ann. XIV
4o.)
Meg kell azonban emllteniink, bogy az
rksgvaszat Rmriban mr rgi idk ta a vagyouszerzs egyik kedvelt mdia
volt. Horatius is sziiksgesnek ltta, hogy ilyen embereket ototozzon
(Ho gt.
sat.
II
5),
de a klti sz senkit nem tartott visza attl, hogy ilyetn iizelrnek revn
gazdagodik meg. Az rksgvadszok a figyelemnek minden rirnyalatval gondos-
kodtak a nagy vagyon, ids emberekrl, hogy azok maid&u a vgrendelet'rikben
megfelelen emlkezzenek meg szolgataiffil. Voltak olyan emberek, akik ezt a
nem ppen rokonszenves mesterget iizletsze en folytattk. (Sen. De beuefic.
VI
38, 4.)
Az idsebb C. Plinius az rksgvadszaot a legivedelr:nebb mesrcr-
sgnek nevezte, ppen ezert a gyermektelen
ember nagy becsben llotr
@lin.
N. H. XIV l,5.)
A vgrendelet ksz tt a mdos rmai ktelessgnek tartott{. A hall utni
gondoskods nzetlensgt kvetend eszmnynek rtotk, s
,,effle
gpndola-
tok folytn keletkeztek a vgrendeletek s a haldokl utols aintsai". (Cic. De
fin. III t9,64.) A vgrendelet
,,h ven
t ikrzi az emberek erklcseit" (Plin. min.
Ep. VIn
tc &,tt
ksz oct
dplta:.,rr
anlfuql
nem ti.
voln&
Nm, l
ival
e
tk eslc
rnozta &
C,ornelil
inelH
senatori ,
sege bcit
elkobz s
szrint -
fefebb r
t.rsge t
Rvid,
'lzgg 9

viselg ki
Pia-*g
dtotta e
nrl neorr
kat is ki
mnnyel
kat ki ke
bogy e t
E-
nbszolg
hok
mindn
Ezas
szolgk l
ll otta
ck
b t5
iskolo.]
sz nba!
rm
f-|
gondol
PedE
24
a
hl-
M
m,
tra
,us
Ea,
Dl-
.az
dia
klt.
n
06-
,en
ta
6c.
Er-
lin.
foi
-
De
n.
Ep. VIII r8),
qbt
a tmaiak behatau megt: tgyaltk az rkhagy utols akara-
tt, s gJ r vlt k, bogy mindekinek meg kell adni a
iogot
ahhoz, hogy vgrendeletet
ksdtsen. Sainos, a csszrkor nknye kvetkeztebeu a hagyakoz mr nem ren-
delkeetett szabadon
javaival,
megk vntk, hoga a vgendelet dicsr szavakkal
emlkezzk meg az uralkodl, st vagyona egy rszet is hagyia r. Ilyen esetekben
nem tmadtk meg a vgrendeletet, hiszen akkor a csr esetleg megrvidt
volna.
Nos, Domitius Balbus egyik rokona, bizonyos Valerius Fabianus
-
tijbb bart-
!val
egyetemben
-
vgrendeletet hamis tott, amely t uevezte meg a gazdzghagya-
tk egyediili rkirsnek. Ht tn
-
kttiik nhiiny
ihiszem
is rolt
-
ltta-
mozta az okmnyt, s tgy ez
iogrvnyes
lett, A dolog azonban kituddott. A lex
Cornelia de falsis (L. Cornelius Sulla ctator i. e. 8l-ben alkotott irvnye) alap.
in
el kellett
imi
a vgrendelet meghamis ia ellen. Minthogy Valerius Fabianus
snatori rend volt, gyt a enatus trgyalta. Mind az , mind ttsainak a bn&-
sge beigazoldott, s ert a senatus valamennyiiiket smzetsre es vagyonuk
elkobzsra tte. Az tlet szigorrl volt, de
-
a korabeli k s kltk tanga
szerint
-
a vagyon ilyen knnyen val megszerzsl senki nem riadt vissza, leg-
felebb a vgrendeletek hamis tst fontoltk meg, az rksgvadszat d szes mes-
tersge tovlbb is virgzott.
Rirviddel e nagy port felvert bniigy utn iabb szenzcis bilncselekmny
izgata el a rmaiakat. A Vros kormny|t, a praefecnrs
Urbit, consulsgot
vislt, kztiseletben ]l frfit, az ids L. Pedanius Secundust egyik rabszol-
gla meggyilkolta. Enol tettk m , hog5r az
57.
vben senatusi hat| ozat megsgo-
dmtta az addig ervenyben volt
iogszablyt
(setrafus consultum Silanianurn). Ezen-
t nemcsak a meglt szemly bzban lt valameunyi rabszolgt, de a szabadoso-
kat is ki keuett Yallatni, ami a k nvallatst
ielentette.
Utna pedig
-
brmely ered-
mnnyel is
irt
a vizsglat
-
a meggyilkolt hzban l rabszolgrkat szabadoso-
kat ki kellett vgeetni, ak tudtak az elkvetett bntnyrl, akr nem.
lellemz,
hogy a biintny ind tkait nem is kellen kutatui, t
-
amennyiben nem szktt
meg
-
nem is kellett nyomozni a bns ut u. A rabszolgatart hrzban l minden
tabszolgnak halI lla1 kellett lakolnia egyik trsuk bnrt, (Dig. z9,
5.)
A trveny-
hok gy
gondolk,
hogy gy a rabszolgrknak rdekben ll urukat megvni
minden bail, s testi psgere vigyzni.
Ez a szigorri, kegyetlen elirs mr rgta ltezett. Augustus nem k vnt a rab-
szolgk helyzen vltoztatni, st a polgrMboniban meglazult fegyelniiket helyte-
ll totta. Nero korban a kngulat mr
jval
enyhbben lte meg a rabszol-
gk
helyzet, nem kis mrtkben a saoikus blcselet hatsra, Bnnek a filozfiai
iskolnak kivl kpviselje; Seneca, embersget ainl mveiben a rabszolgkkal
szemben, hiszen az a rabszolgatartnak is rdekben l1. Azt a rgi, Rmban gyak-
tan hangozatott mondst,
,rahny
rabszolga, annyi ellensg", Seneca gy, ezzel a
gondolattal enyhlrctte:
,jgen,
de mi tessziik ket azokld". (Sen. Ep. mor.47.)
Pedanius Secundus nagyon gazdag embet lehemt, ha magban rmai biacatt r
125
sban ngyszz labszolga It. A ptaefecnrs
Urbi hivatalrin fogva Rma egyik
legels embernek zm tott,
yolt
a paraucsnoka
a vrcsi karhatalomnak (cohr-
tes urbanae). Megg5rilkolsa valamennyi rabszolgatart krben nagy megrk-
nydst, felhborodst aggodalnat keltett. De ez a
hrngulat
nem tt
ierc-"O
egsz Rmra. }tz egysza vrosi polgrsg
amelynek nem volmk rabszolgd
mtatlankodott: hogyan, egy ember b lnrt annyi rtatlannak kell elpusznrlnia ?
St Eagban a enatuban is tbben volta akik a kollekdv felelssg atkalnazt
nem tartottk megengedhetnek. A tbbsg szonban a rgi, mg hatyban lev
iogszablyok
rvnyes st kvetelrc. Az egdk legtekintyesebb
senator, az el-
kel nobilis csaldbl sznrraz C. Cassius Longinus, maga is neves
iognrde
(fele-
sge rvn a csriszr rokona), a legmaradibb
llrspontot kpvisel felszlalt tmo-
gatta
beszdben. Nem is engedte meg, hogy a gyilkos mellett elhangzon ment
kriiLlmnyeknek helyt adianak, a iegszigorrlbb
biiltetes kiszabt kvetelte. Ca-
sius h vei az ingatag enato okat meggya s keresztvittk valamennyi vdlott
rabszolga hailbiintetsnek kimonfu t.
A hatrozatot a v rosi nep nagy felhbomdssa]L hlllgatta
meg, a tmegben
min-
den bizonnyal sok szabados s rabszolga is lehetett. (Ksleg
nem lehetett a rab-
szalgt az egyszeren, tunicba ltiiztt rmai polgrtl
megklnbiiztetni.) K-
veket ragadtak, fklytat gyuitonak,
hogy a tvoz senatorokat megkvezzek,
hzaikat fetgyuitsk. Nero azonnal rendeletet bocstott ki, megtta a kznpet, s
megvdte a enatus tekintlyt. A kivegzs rendinek
biaos trisra katonagot
vezenyeltek ki az urckra s a tefekre, hog5l a biintetst vge lehessen haitani, de
azt a
iavaslatot,
hogy azt mg tovbbiakra is, teht a rabszolgkon ldviil a szaba-
doso}ra is kiteriess#\ s szmzzk ket ltalibl, Ne o eluta totta:
,,az
si szo-
kst, amelyet irgalom nem enyh tett, ne fokozzk'', indokolta meg intzkedst.
(Tac. Ann. XIV
45.)
Nero a vllalkoztnak s a munkavllal embereknek jabb p tkezessel
"rkal-
mat adott, hogy kzmunkkon rszt vegyenek, A griig kultura irnti szeretetenek
ismt tanielt adta, amikor labb gymnasium
lte tset hat rozta el. Ha a nary
hellenisztikus alap tsrl vrosokban lbb gyrnnasium
van, rrriert legyen Rmban
csak egy? A}rcsak az el1' a most p tett msodikat is a kt kiv ltsgos rend, a
senatorok s lovagok fiainak sznta, st,,knnyed grg elkenysggel'' (Tac.
Ann. XIV
47.)
ket a sporthoz hasznlatos illatos tott, finom testripol ola|ial
aindkozta meg. Az idsebb Plinius a grgket
korholia, amin kzpnzen becses
olaiokat osztogattak a sponolknak, s ezrt is
,,rninden
bns lvezetek kita!l!
nak" nevezi ket. (Plin. N. H. XV
4,
r9.) Nem meglep, hogy az illatos tott olaiok
hasznlata ltalnosan elteriedt, a kiirdkben is ilyenelrJ <el kenegettk magu-
kat
-
fiitds utn
-
az emberek. (A grg g5rmnasiumok
s kdiirdk gondnokai
a
haszft lt, a test l lekapart olaiat sszeg5r|tttk, s a hiszkeny embereknek gygy-
szerknt eladtk. Plin. N. H. XXVIII4, 13,
5o.)
Nero mindenben utnozni zerette
volna r
goad
tudtc b
Nem:
torok H
sertesi
1
sau kti
mlietqr
tak Ez
tetszes l
uralomr
Az at
trk" a !
npuibtl
praeton
vben p
Az eet
mian ko
grilataiva
Mintbo
A peres
kiiellt
(
desigum
ben a sen
nak
meg
vazatfu
szedb
kizab
Tbra.
consul sa
fogadta r
nm l
teletet
tsai, me
mes elvis
nem seru
lzkod sg
insbn
bogy a cs
szr
-
i
N t l
tani a v
t
}-
l
b
t
a
L

i.
l
volns a ggket,
lg ebben

midn ezt a zokt Rnban bevezetrc. I gy
gondolta, hogy elbb az elkel kirkben teriezti el az illatos olaiok hasznlatg
tudta, bogy azokat maid sokan utnozzk. s ez valban gy is tiirtnt.
Nemsokra olyan esemeny kavarta fel a kzvlemnyg amely a cssr es a sena-
tork kztt keveen alakult viszonyt megvItozt^t a. Feleleven tettek
a felsg-
srtsi pereket ! Tbbsr alkalmaztk, ibbsr haytalan tott,k
ezeket a ponto-
san kriil nem hatrclt bncselekmeuynek mins ttt vtsgeket (crimen laesae
maiesBtis), ame]ynek i.iLrgyn annyi embert a legsyosabb biintdsel*el sitot-
uk. Ez a trvny alkalmas volt arra, hogy a rmet ural,!t t emte meg, mcrt
tetszs szerint lehetett alkalmazui a nemldvnatos szemlyisegek
ellen. Nero
uralomra
iutsa
ta figyelnnen k v hagyatta ezt a trvnp (lex
de maiesurc).
Az a feltnt kel gy, amely mian a lex de maiestatt jMl alkalmazni k vn-
trk, rnylag kis
jelentsegnek
!tszott. Eml tettiik mr Antistius Sosianusg aki
nptribunusknt
-
bizonyos sz nhzi
pld!6agfu
miatt
-
zetkzebe ker ilt a
praetorral, Most ismt vele foglalkozott a senafus, Antistius Sosianus ebben az
vben praetor volt, s egy lakoma aikalrnval a csszrt grinyol
verseket adott el.
Az eset temrszetesen kituddon. Cossutianus Capito senator (akit viszaeiei
miiatt ko bban kitastottak a snafuMl, e csak nemreg fogadtk vissza)
i
szol-
glataival akart kit nni, s ezrt most felsgsns c mn vdat emelt a praetor
ellen.
Minthogy a vdlott enator volt, ezn
-
illetkessgbl
-
a senatus b n skodott.
A peres elirLrs iigyben, a hagyonDyoknak megfelelen, elsknt a
iv
vre
ki|ellt consulnak kellett szavazniq s egyben szavazat megindokolnia. A consul
designatus azt
iavasolta,
foszt meg Antistius Sosianust a praetorsgtl,
ami egy-
ben a senatusbl val kitaz tsval
irt,
s a korbbi felsgsnsi perek gyakorlat-
nak megfelelen
hallbiintelre
tlik. A tbbi enator csatlakozott efuz a sza-
vazathoz s indokolashoz. Thrases
patunak
azonban
ms
volt a vlemnye. Be-
szedben minden tizteletet megadott a megsrtett cszmak, de a hallbiintets
kiszabsa helyett vagyonelkobzst s szmietest
iavasolt.
Thrasea hat ozott fellpse haott a senato okra. Amikor a vita befeiedtt a
consul szavasra h vta fe] a senatorokat, a tiibbsg Thrasea indokait s
iavasiatt
fogadta el, egy trpe kisebbsg a hallbiirrteta kiszabst kvetelte. A consulok
nem mertek hatrozni, csupn a senatus llpontit ismertettk Neval, hozzon
tletet, Tudt*, hogy a csszna mg ming hamak Seneca embersges tan -
tsai, mestere szavu: az uralkodnak biaonsgot ad a szemlyt n sns tiirel-
mes elviselese. (Sen.
De Ira III z4.) Nero nem akart kegyetlen lenni. Eddig senki
nem srtette t meg, letraiz ia, Suetonius sze iut' az emberek szidol-ait, gya-
lzkodsait tiirelemmel elviselte, s eln volt azokkal szemben, akik sval vagy
irban t megtmadrk. (Sueton. Nero
39.)
A senatu taln kedvbe akart
imi,
hogy a. csszmak liion md|ban
iindulata,
kegye iabb tanielt adni. (A
cs-
szr
-
tribunusi tisztbl fakad
|ogrnl
fogva
-
az tleteket megvtzhatta.)
Net bosszantotta a senatorok gyefogJ tott ma8atartsa, hogy re akarjk hd-
tani a vdlott megbiintetsnek felelssgt. Ezn az gyet telethozatal vgett
l27
visszaadta a senatusnak. A sen8torok most mfu nem akartk megvltoztatni rsban
is rgz ten llrspontiukat, ezert a Thrasea
iavasolta
enyhbb biitrtetssel uitottk
Sosianust. Antistius Sosianus tebt szmzetebe ment, aboDnan
-
Nem halla
utn
-
visszatrt.
Hamarosan a csszmak magnak kellett a b i szekbe iilnie. z igen elkel
szI rmazsr1, felettbb szabad vi senator, A. Fabricius Veiento rpiraokat szer-
kesztett s hozott forgalomba. Ezekben gfuryos
hangnemben becsetbe vg dol-
gokkal vdolt meg tbb senatort, s
a-i
szinte amnos, a rmai papsgot. Fabricius
Veiento, noha mr praeto sgot, coDsulgot viselq nem vltoztatott magatartn,
kedvelte a feltnst, kih v magatartsval sok mai polgr ellenszenvt vltota
ki. Rpi ata felhlbor tott8 a senatorokat, s eg5rikiik bevdolta Veientt a senatunl,
A vdit azonban azzal is tezte, hogy nemcsak rgalmaz, hanem a cssz r ke5lvel
iizrkedik, hivaali tisztsgekkel kufrkodik. Ezck szerint Fabricius Veiento bei-
ratos volt a csszti udvaml, ott nmi befolyssal is rendelkezett. Annyival azonban
nem, hogy ne maga a csszr lr{ssa el a b i tisztet. Nero a vdlottat kiutas tona
Italbl, egyben rlgy reudelkezett, hogy a grfuryiratot
hivatalosan gessk el. (Neto
halla utu az tletet hatlytalanltottk.) Ketsgtelen, hogy mind a kt petben
Nero mltnyosnak s elnznek mutatkozott.
A 6z. vben meghalt Nem hsges, derk tancsadia, Sexnrs Afranius Bumrs,
a testrsg fparancsnoka. Mind Rmban, mind
ltaMban sokan megg!zoltk,
(Tac. Ann. XIV
5r.)
A becsiiercs, baithatatlan, egyenes gondolkodsrl
ember,
Senecval egyetrtesben elnytisen befolysoltaa fiatal csszr magaurtst, gondol-
kodst. Vlemenyt kntrfalas nlk kimonda, s mg a csszr eltt sem
mrskelte ma3 t. E5r zbeu Nero megkrdezte Burnrs nzett valamilyen gyben,
ezt Bur us viden kifejrctte. Midn a csszr modszor is hozfordult krd-
vel, kurtn g5l vlaszolt:
,,Ha
valamirl egy olkalommal mr nyilatkoztam, ne
krdezz engem arl msodszor !"
(Dio
LXII r3p.) Bumrs szeme eln Rma,
s mg inMbb a birodalom dve lebegett, npeinek
iltt,
boldogult k vDt
elrni, amikor Nero tancsainak feladatt magra vllalta. Igaz, hog5r ridegen
hangoztatott nzeteit a czr nem vette
i
nven, st az ids kaooa kezdett
knyelmetlenn vrlni. De
mind
a test6tsg nind
a katonas. gfiirben olyan nagy
volt a tekintye, hog5r nem lehercn hozznyrllni. & ha ezt, mint m lttuk, valaki
megk srelte, prul
irt.
A mrtk- s hangad kkben eitetiedt az a h r, hogy Bumrs nem betegseg
ldozata lett, hanem Nem megmrgezrctte a gyenglked
fr6t. Ktsgtelen, hogy
Bumrs tbbsr figyelrneztette a crt, ne vljk el a hitvesl, ne vegye felesgiil
Poppaea Sabint. De Bumrs intelmei nem nyomtak annyit a latban, hogy okot
adtak volna az rtelmetlen gyilkossgra.
Maga Tacitus em volt hailand abban 8
krdsben l!st foglalni,
yeion
Burrus termszetes hal[al halt- meg, vagy mt-
gezs ldozata volt-e.
(Tac.
Am. XIV
5r.)
Bumrs halla utn felmer i]t a kerds, ki legyen 8 test sg fparancsnoklak
fontos tiszte.
HARMADIK R SZ
V GZETES ,vBr
I. FEJ EZET
BURRUS UTDLSA
Am g Bumr parancsnoksga
alan llott a praeorianusok ogz zervezet, addig
mind a cssr, mind senatorok nyugodtak voltak, hog5l a praefectus praetorio nem
l vissza batalmval. Nehoz kzel J r sextatorok azt tancsoltk, hogy a csszr
rien vissza e regi
ryakorlatboz,
es ism& k& parancsnok
lljon a rcstrg en.
Minthog Nednak
,,,r
megyolt e megs
ielltie,
a senaorok kercsaiilvitt hogy
az e5rik parancsnoki
tiztsget L. Facnius Rufus kapiq aK a
praetectus
anutae
mas llsban
il
szervezte meg Rma kzellrtst, tisztessgn, cgyenes
gondolkodst
a Vms nepe tizteltc. A pfaeto ianuok is hamar megkedvelt&
az i
parancsnokog
aki azonban
ne"n
bizonyult elgg erlyeEek, hatrozottnak,
bogy tiszttr$a gtltolqn
celsziiveseit, veszlyes rmnyhodsait elhrlra.
A msik praefectus
Praetorio,
Nro
ielle,
ofonius Tigellinus lett. Az 6 szem-
lyenek megvlasztrisban kidrt, mennyire mssz emberisme a csszr. A krcs
b r, homlyos mulni Tigellinus mr kon bban kapcsolatba keriitt Neval, akit
a csszr megkedvelt, s most az els adand alkalommal a testrparancsnok r''egr,
bizalmi tiszsgbe belyezte. Tigellinus szegny, sic liai if|l knt Rmban pblt
srcreucst, Bszessgevel,
i
rregieleosvel hararosan meredeken felfel vel
plyt fuott be az etkel rmai tsasgban. Caliguta idejn t{int fel, s a pletyke
tudni vte, hogy a 1egelkel6bb hlgyk (a cszr nvreit, msgt Agrippint is
szereti ktt cmlegmek), s ugyanat*or a frfiak keryt is vezte. fietmdia
magnak Caligullak is
gzemet
sairt, Itclbl kiutas tottr. Tigeilinus G&(8-
orsgban tengett et. Szkiis kriitrnnyek kztt vrta, hory vmzetse
vget r|en. Rvidesn felvirradt a uepia, Dasr va8yont tiklt, b rit, c8ligult p-
dig meggyilkoltk. A kezdetben enged&eny Claudius megengedte, hogy Tigellinu
visszatrhesen ltsliba,
q""8l
a kiktsel, lrogy
,e-
keriilhet a szeme el! Tigelli_
nus az kgffil az e deil s kitn legelil ismert Apulban s Calabriban
nag5l birtokot vtis olt, itt ltenysztssel foglalkozott. Fknt kitn verseny-
lovai rvn vlt b ess. gy keriilt vissza Rmba s kapcsolatba az i csszrral,
Nerval, aki valsggal bolondult a
i
parip{<n.
A ravaszul szm t Tigellinus
mindinkbb be rkztt a fiatal uralkod kegyeibe.
O1yan emberek mdira, akik egyszer mr belekstoltak a nagyvil gi letbe,
s onnan balsorsuk kvetkeztben kikedilte\ st szegnysorba
iutottak,
ismt
!-
mdba keriilve, mohn habzsol|* az et rdmeit. Tigellinus videsen ismertt
vit kicsapongsail, fnytz,srl, knnyelmsgl.
fienndia s gtlstalan
nzetei miatt Nero egyre inkbb megkedvelte t. Elbb a pradectus vigilum igen
tekiniyes tisztfe nevezte

g5l Tigellinus a Vrosban karhatalommal rendel-
kezett. Innen a kvetkez leps, a Bumrs
hallval
megiiresedett testrparancsnok-
sg volt. Tigellinus a nem ppen erelyes Faenius Rufust hoyatovbb teliesen a
httrbe szodotta, s gy lpett fel, mintha lenn a praetorianusok
egyetlen
parancsnoka. Kezben tartotta az llmi
titkos eualrsg (cutiosi,
speculaores)
intzmnyt, amely f6kent polgri ruhs katonkbl llott. Tigeltinus kmei,
be$igi iven
il
ismene a np
hangulatt,
a senaorok kiielentseit, a vezet kk
gondolkodrst.
Ezeknek az rtesiilseknek binokban Tigellinus g1 t|koafia a
csrt, ahogy ezt
inak
ltta.
Ezzel az emberrel un lett rclna knny senecnk egyttmkildni. A filozfus
tudta, hogy a becsetes,
i
sndhl Bumn nlk, egymaga nem kpes.Tigel-
linus befolyst ellensyozni. Seneca
il
ismene a csri palota cselszvseit, s
ezert elhatrozta, hogy az els adand alkalomnal elbocstrist kri. A hawanng5r
esens seneca taln bele is i radt a sznni nem aka intrikkba.
Bumrs halla utn seneca
mindinkbb
magra maradt. Az udvari k k, t a
senatorok kz is sokan runtak a tan ti ze pklben tetszelgd a hirisgtl nem
mentes filozfus erklcsi oktatsaira. Mindenekeltt Tigellinus igykezeft a cs-
szrt tancsaditl eltvol tani, de msok is, 6kntPoppaea sabina, biztattk Nert,
uralkodik vgre allan, ne
he|lgasson
Senecra. Az ids ferfirlt mg azzal is be
akart k feket teni hogy mivel dnma , irigy a csszr klti tehetsgt s siketeit.
Seneca vgiil gy dnttitt, hogy megel( ellensgeinek a mesterkedest, s
vozik a csszr krnyezetbl, visszavonul a kzlettl. Fiatal felesge oldalu,
banitai krben, a klteszet s flofia nyr1l'tia rnaid neki azt a megnyu,gvst s
dics,sget, amelyet a csszfu kzelben nem emlhetett. Elha rczta, hogy meg-
ria mg azokat a mveket, amelyek megalkotst egyelre csak tervezte. Mdiban
ll maid, hogy binokaival tbbet foglalkozzk;
i
gazdrnak
tanottk, a Nomentum
(Rntl
sza}<keletre fekv vI roska) hatrban fekv slbiroka nagy hozaml
volt b tes. (Columella
3, 3, 3.)
Kihallgatst kn teMt egykori tan tvnytl, Ne-
t akit szinten sze etett. Ahogy ez illett, a tle megszokott mdon, for ns bezd-
ben elbocstst krte. Nero nr
i
ideie vrt erre az alkalomra, s gy Seneca
lrse nem rte vratlanul; korbbi veiben megtanultg a sz nlelst, s most meg-
hatdottsgot mutatva, krlelte tancsadit, hogy ne hagyia el. De mind a ketten
tisztj b
ikzrt
.srr,
t
Senect
Poppa
tef, isb&
felelsq
reig
"r'-
tervet, d
Senecr
geUinu$
rniile
akik
iog
Augus,
aki bu
azonbaa l
nem
,rk
ne9eZ9t t
Az eg
lerztmc,,
llott az r
ocavir t
psodik
Pompeiut
Tigeltinu
buktaa )
gondolo
viselbcti
ereibl
szrro'zt''
mg aai
liban, m
nepet tn
olyanra l
csak e5rc
telkel lr
meggTiil(
zrnek a b
elmen*
Sulla ley
vette. Fd
egyb, mi
32
sztban voltak azzal, ho5r sdni&*ot adnak el, amelynek megvannak a maga
|tkszablyai.
A klcirnai fogadkosok utrin Seneca tvoaott, s mind a
csszfu, mind a filofus megkiinnyebblilrcn fetegntt.
Seneca tancsait Nero mr huzamosabb id6 ta rcrhesnek rezte. Szeretie,
Poppaea Sabina, valamint a cssr fiatal paitsai gyakran kigrtnyoltk az ids mes-
te ishols intelmeit. Nero rlgy rezte, most mr nrn tartozik tancsadinak
felelssggel tettein, szabadon teheti azt, amit
inak
lt, lveeti az let gyDy-
reit, amelyeket Tigellinus s barai bsgben Hnltak neki. St valra vlthatia
tervet, elvlik Octavitl, s felesg veszi Poppaea Sabint.
Seneca tvozval Tigellinus helyzete meget6siitt. A h tsgt hangoztat Ti-
gellinus, hogy nlk'ri]tietetlensg& bimnfltsa, gondokodott
arl, hogy Net
rmiiletben tarBa. Felb vta a cssr fgyelrnt, hny feltteleet vetlytrsa ven,
kik
iot
formlhamak a csszri b borra, Elg az, ha valakinek az eiben
Augustus vre csiirgedez, es mris tall blveket, de mg az a szely is veszlyes,
aki hzassga rvn tagia len az uralkod lrrlius-Claudius-hzrrak. Tigellinus
azonban nemcsak talnossgban mozg rtlcivel iiczttt r a cssrra, ha_
nm
,,ktgtele
megalapozotmak" mondott bizonltkokkal is szolglt, meg-
nevezve azokat a szemlyeket, akitnek mr a puszta l&e is veszlyeztetheti uralmt.
Az egyik Faustus Comelius Sulla volt. Nagy nv viselie, a h e dictator
(az.rmaznfia.
Epedti bnne& azt nrlaidoa thattk, hogy kzeli
llott az urall<odhzzal. Fltetvre rclt Messalinnak, s M. Antonius triumvir s
Octavia (Augustus
nvre) ddunokia. Felesge pedig Antonia, ClauuBak
m sodik h?as*ibl
srnar lenya. (A szerencstlen asszony el ftit, Co.
Pompeius Magnust, ugyancsak h res nv hordo|t, mr korbban kirgeztk,)
Tigellinus azal rvel1 hogy Sullnat nincs vsgyona, teMt csak nyerhet, ha meg-
buktatie Neft, s maghoz ngadia az uralrnat, pedig rrllnak nem voltak ilyen
gondolatai, enervlt, hat rozatlan enber ltre megelgedett azzal, ho$r biiszkn
viselheti nagy se nev&. A dictator rendHvi tehetgbl, elsntsg bl, tett-
ereibl S''l|a settrnit nenx klt. Mr e nlltettk, hogy N ot a galliai M'assiba
szmzrc, mert csaldi kapcsolatai mian mr kon bban is gyanrlss
vlt. Tigellinus
mg 8zt is feltta Sulluak, bogy mivcl a dictator-one& olyan nagy neve volt Gal-
ban, mdiban ll, hog5lalegkatamaga oldalra tlltsa, s az egsz tartomny
npet knnyszerrel fetlthatie az uralkod ellen. Faustus Sulta uyilvn semmi
olyanra nem gondolt,
amire Nero glanakvst irny tottk, szmkivetottsgben
csak egyetleu vgya volt: knyclenrben, nyugodtan lni; Tigellinus azonban tct-
tefi&el Hvta nkiilzherctlensgq hsgt bizony tani. Nero hozirult Sutla
megglilkolshoz, Tigellinus azonnal gyilkosokat
kdtt Masba, hogy v4ez-
zenek a boldogtalan, embertel, mg mieltt a roasz b rt valahog5l negpeszel s
elmenek ilne. A gyilkosok az elvgrrr feladat bizonlt oknt maguktal hoztk
Sulla levgott feit, s megmutattk Nenak, aki Sulla hallt cinikusan tudomsul
vette. Feltlentil hitt Tigellinusnak, ezrt a csszr szemben Sulla
nem
volt
egyb, mint holni lnok prtiit,
aki hatalmra let tr.
I33
A buzg t trparaDcnok iabb dozat fei& kvetelte, Rubellius Plautut.
Tigellinus rcgg!zte Nert, ho5r a szmziitt mg mindig veszayes a szm ta,
hiszen ppen rlgy Augustus iikunok|a, mint maga a cssr, st valamivel idsebb
is nla, A senatorok s a katonasg krben Plautusnak szmos h ve van, s ba
trnetesen a legik ei lpne, azok Augur leszrmazoninak menten hi sget
eskiidnnek. TigeIlinu uqaltnazott terve azonban nerr maradt titokban. Rmba
minden kituddotl Plautusnak mkonai, bartai lrck a Vtosban, akik megscitettek,
hog5r a smziitt lerc nincs biaonsgbarr. Mentakcikat zerveztek, st az a
h r is elter|edt, hogy
-
Nero remetrc
-
Plautus Corbulo tborba menekiilt,
az asiai legik pedig nyomban melllltak.
Rubellius Plautus apsr, L. Antistius (vele egyn viselte Nero els consuli
tisztt), a veszelyl levlben figyelmeaette veit. Azt t8ncsolta, hogy menekiilia
vagy vdekezzek, de ne vria be tetlen Tigcllinus brenceit. Rubellius Plautus
azonban taln nem vette komolyaD a frgyelmeztetst, vagy nem hitt a reoh reknek,
Nem tudta eldDteni mitv legyen. A zmzett vele megos,zt tancsadival,
a gyakotlati
etben alig
| ras,
az udvari rmnyokhoz mg keveeebbet rt filoz-
fusokkal vitana meg a tennivalkat, veliik Mnyta-vetette meg az rveket s ellen-
rveket. Vajon
iobbt
a biztos
hall,
mint bizonytalangban tengetni lett ?
Egybknt is, vlrc Rubellius Plsutu, csupn feg5rvertelen, hatalom nlki
szE itt, szeme igan nem
ielent
veszlyt a csszr szmrra" gJ r gondolko-
dott, e e szerint cselekedett is. Ellenls nlkiil adu magt Tigetlinus brenceinek
kezrc, akik azonnal vgezrck vele.
A kt gilkossg alapiu arra kvetkezteetiink, ho5t Tigellinus hatsra Nero a
sen&tus kikapcsolval, az eddig kvetett g5rakorlattal
zak wa, vgzett kpzelt
elleofeleivel. Most leplezctlen meputatkozott az udvari kabinet korrrnyzsa,
diintscinek a vgrehaitsa, a senatus httetbe szodtsa. Forrsaink nem emlkez_
nek meg arl, vaion a seoatus trgyalt-e a kt sszeeskiivssel vdolt frfi gyben.
Nyilvnval, hogy a consulok
-
a tnyleges hatal ni bclyzetet merlegelve
*
oppor-
tuuizmusbl nem tztk napirendre ezeket az gyeket, mivel hivatqlos formban
nem kaptak tetst, sem felbatLE8zt, hog5r a cssr Hvn|a, errelienek
vdst kt rokona ellen. Alig kpzelhet el, hogy a fiiggetlen gondolkosukrl
ismen, becsercsgii},l,
iellemszilrdsgukl
h es senatorok, mint C. Cassius
Longinus, L. Antistius vagy Tbrasea Paetus sztlanul trtk volna Sulla vagy
Ptautus igaztalan megvdolst p ketrcjiik
iEo"sgtalan
haltn a felelssg
nary rszben magt Ne ot te h. I*gtekintlyesebb fonsunk, Tacirus ohtty-
wk ( Annales) dn mve azouban vaossgra int az eladott tiirtnetek meg tel-
sben. Tacitus maga
ria kldil, legelbbi azok egy rszl:
,,Tiberius
s
Gaius, Claudius s Nero uralkodsnak trtnett, anelyet uralkodsuk idein a
felelem sdneun bamisra, buMsuk ut n a mg eleven g;let hatsa alatt rtk
meg." (Tac. Ann. I r.)
Tagadhatatlan azonbau, hogy a most mr huszont esztends cssr
-
elfelejwe
Seneca s Burns tancsait
-
Tige[iDus kros hatsa a} kedilt. A
nindnhat
lt3
EJ
r
biro
B
rim
b
fu
,d
A

vctE
.
Dcg
n* -
N(
tllli !
Ti
f ft
i5 ler
m9.',
mas
ioea
b@l
urah
Nc
q I
Senl
bo
nt
t
Ho
a seo2
befol;
mrit I
keres
volt b
kellet
lratta l
Nc
iork
lldfo r
vlc
\34
kegyenc rlgy gondolt8,
-ba
mindrrotalan iiszecskiiv{k leleplczesvel bizony tia
uralkodinak az pillanatra sein lmka bertgg nlkerctlennek tiintetheti
fel magt, M eszt meg akartr nyuctatli a csszrt, bogy nem bll tijrduic a
birodalom iigyeivel, rzok
i
kezekbea vanna\ licn csak nyugodtan srakozsaiuak.
Bizonyosnak ltvi bo5r Ncm i tancsai, fknt Tigellinus hatara, el-
tvolodtak a semtutl. Nero ksz helyzet el ll tott! a s.o.tust, ti atban tudatta,
hog5r Srrlla s Plautus
,,zavaros
fei crrrbcrek, s nag, gonddal rkdik az llam
biaonsgn" (Tac. Ann. XIV
sg),
de hory mind a k& frftlt elttetrc lb all,
arl nem
q&tt
zt.
A scnstorok megrettentek. Kt kimag8sl t suk8t me8hallgatsuk nlk' meg-
8yilkoltk.
Nyilv nvalv vlt, hogy a snatus kziogi szerept Nero sernmibc
vette. A natotok a kz hrlyrctet tudomul vettk, s megbulyszkodva, Mla-
ad iinnepsgek tat fendelk l, ani t a csE?t a veszedclmes helrzetMl
mepenekiilt. A durva nkny k& rtatlan ldozatt
-
nintha mg letbcn lcnn-
nek
-
uth8 kitatottk 8 haidr oly tkitlyes tetiiletbl.
Nerrl most kidertilt, noha uralomrn
iutsa
utn hitet tett arra, hogy Augus-
tus uyomdokaiba 1p, hogy nkayescn t vnia hatalmt gyakotolni.
Tigellinusra tmaszkodott, de a tetrsg parancsnoka nem rendelkezett llam-
erfi erenyekkel. TiBellinut a senrtorok nagy rerc srmazsa es ma miatt
is leuzrc. A kegyenc ezt
W
g^gyarEta
Nenak, hogy a senaorok ellcnsges
magatartsa nem , Tigellinus, hanem
gz
ufalkod ellen irrnyul. Ncto hitt bizl-
masnak. Minthory a senatul
mindinkbb
eltvolodotg a hagyomnyoknak, a
iogszoksoknak
elismerest
ieleDt
conuli sztsget sem viselte, Nero a senatorok-
ban titkos e[e? ket, st versenytrsait
gJ ran totta, akik csak ana vrnak, hogy
uralmt megdntsek.
Nero azzal akarta ellensyoai a senatusnak a hagyomrnyokon alapul befoly-
st, hogy a vrosban l mai polgrggban tmazt kereett. Mg l benne
Seneca tan tsa, hogy a polgrsg szerctete az uralom bevehetetlen bstyia. Tudia,
hogy a mai np szereti t, bls neki, s nagy rokonszenwel viszonozza minden ba-
n tsgos mepyilvuult. A pols$$a
iobban
tmaszkodhat, mint a seDatorck a.
Hogy Nero a polgrsgban kiogi tckiltetben is eg5renrtk ellensyt tallion
a nanszal srcmben, mr nem volt lehetsgss, A kztrsasg kon bau mg dnt
befoly sri npgyscket a
principatus korbao mr nem tartottk meg. Mr el-
mt
annak
az ideie, amikor
|
kpetsg i potikusok a npgytsek felhasznlswl
kereszrcztk a senatrrs szndkait. Ennek. ellenre, a rmai opuek mg mindig
volt bizonyos tckinlye, tmege $ilyt
ielcnteft,
olyan tnyezt, amellyel szmolni
kellett. A mai polg rsg ereie, a praetorianusok batalmval prosulva, biztos t-
hatta a cszr uralmt, mg ha a senatusnak ms is volt a vlemnye.
Nero
i,,,r,.r
el&kezetmek ltta az idt, hogy engedien Poppaea Sabina unszol-
snak. Most mr senki uem elleneette, hogy elvrljk felesgtl, Octavitl.
Mr nern lt a knyelrnetlenn vlt figyenezte, Bumrs, aki mindig eeneae
vlst. Egy alkalommal az egykori
praefectus praetorio, Nero eme szadknak
|3s
a kzles e katon s vidsggel odavetette a csszrnak, ha el akar vlni Octavi-
tl,
,,adia
vissza neki a hommnyt, vagyis az uralkodi hatalmat''. (Dio LXII
r3.) Ezekkel a szavakkal Burrus ar a utalt, hogy Nero neacsak fogadott
fu
hanem
veie is volt a hatalomban eldinek, Claudius cssmak, s gy ketts
iogc net
szelzett, hogy magra lthesse a cssz ri b bort,
A vlrsnak azonban ms ellenzi is akadtak. Nero s octavia
hr?ssgt
mind a2
elkel k nind
a polgr,g
na rsze svesen ltta, s lemltk, hogy elin
az i, amikor Poppaea Sabina befolysa megsznik, a fiatal csz vizat. hit-
veshez. Nert tancsadi tiibbszr is figyelrneztettk llamrdkbl kttt h,fua-
s gfua, s hog5l ktelezettsgeinek mg akkor is eleget kell rcnnie, ha Octavit nem
szereti. Nenak ktelessege, hogl firl utdl gondokodi
hogy a lulius-Clau-
dius-brznak eg5renes gon ma8va ne szakadion. NeIo fan
gliil6g tln{ggadi
kellerretlen intst, mondvn, Octavia elgedjek meg azzal, hogy a csszr hiwese.
Poppaea Sabina szemlyben Octavia solrkat veszlyesebb vetlytrs a tal lt,
mint Aktban. A nagyvigi, m{ velt, szep asszouy szabadosabb letfeltogsa sok-
kal inkbb megfelelt Nero gondolkodsrnalg
mint a visszavonultsgot kedvel,
csak ktelessgeinek l Octavia lewircle. Poppaea knben sem maradt ttlen.
Keveselte, hogy csak szeretje a cgzrrnak.
Minthogy Octavia mg mindig Neno
felesge volt, s a csszI ri tancadk akadlyokat grd tettek
a vs el, Poppaea
nem tehetett egJ rebet, mint ho5r ap, de annl srtbb megiegyzseket ttt Octa-
vira, hog5l a cszri hitvest teliesen
ielentkelen
szemlly alacsony tsa.
Agrippina meggyilkolsa utn Ocavia megdbbenve rezte, hogy elvesztette
legfbb tmaszt, prtfogit, aki nemcsak anysa,
hangm
mostohaanyia is volt.
Meghalt Bumrs, a ha|l thatatlanul szigoru figyeoeaet|e a csrszmak, elhag5na
az udvart Seneca is, a hzassg fenntartsnak egyik sszlia. Tigellinus n vette
Net, hory fenyegetesekkel b rja ni Octavit, eglezk bele a vlsba. A csszmt
azonban a fenyegetesek nem tiirtek meg, kitartott llspontia mellett
}kor lpett kzbe Poppaea Sabina. Megvesztegette Octavia egyik rabszolgjt,
vdola meg miq hogy eg5r mrsik rabszolgval, egy alexandriai fuvolssal bzas-
sgt viszonyt folytat, A nyomozst azonnal megind tottJ <, a vizsgt bizottsgot
Tigellinus vezette. A szoMsoknak megfelelen a rabszolg kat ldnvallatsnak vetet-
tek al, s gy sikerlt nbny terhel vallomst kicsikarni. Octavia egyik rabnjt
mg az emberrclen Hnzrsok sem trtek meg, s Tigeinus siirget kerdsre a
testrpa ancsnok arcba kptt, es a szembe vgta:
,,Lz
tnm szemrme tisz-
tbb a te sjadnlP'(Tac. Ann. XIV 6o; Dio LXII r3.)
Mivel a htlensget nem sikeriilt octavira rbizony tani, ri|abb vdat koholtak
ellene. Noha
-
forrsaink szerint
-
Nero soha nem lt vele }uzasletet, a szerencst-
len fiatalasszonyt meddsggel vdoltk ! A meddsget Rmban elegend vl-
oknak tekintett\ de kiilnben is a vlst
-
a fr| akaatbl
-
elg knnyen fel
lehetett boDtani. (DE 2+ 2,2, 24, 2,
7.)
Mgi a vlst egyfell a csszr, ms-
fell Claudius lenya esetben nem tartottk egyszeren magngynek. A vlst
azonban Neto kifeiezen haifua mgis le kellett bonyotani.
Na
fup
|i
E
.*ry,
Octag
Azt
ucs r
b@ i
td
h vci I
nep D,
r.nrl
FW
fi.e
csz
t6E
.1",,di
^zi
,erreg
b@ ld
Octyi
d.pu
iso c
groyl
b
fi"".p(
^.|,lis
dott, d
-r,.fig
rt_lrrrr
1
Ac
cmbcr
r]-ltir
Rfue
fula
idr i
B!trd,
rr jra ,
a srElll'
Oldir
b.6b*
hppG
|36
t,
I
f
r
I
lr-
FI
F"
let
!
Iaz
pD
!it-
l-
b@
ts-
i
Fe.
ht,
s-
ts,
l-.
F-
hes
F-
l
te
dt.
pta
ltte
F&
F",
!r-
lg"t
Ft-
a
Pg
w-
i.
F.k
r.-
|l-
i,rel
tts-
lst
Ne felt tp octavia tuyrclcn volt a ,cszri patotMl rti lakbelyrc,
Bums hzba kltzni. Krptlsul az elhagyott asszonlnak adomnyozta Rubel-
lius Plautus elkobzott birtokt. A Mgk t vgleges volt. A hiwet zomoni sorstt
solan sntk. Nhny vezet szerpet
itsz
cald felhasznlta az alkaLnat, hogy
Octavia mellett, s a vls, valaoint Poppaea elleo hangulatot tson.
Az el6kel, gazdag fam liknak na5l centeja volt olyan szegnyebb, sszekt-
tets nlkiili polgrokbl, skik a patronus vdelrne alatt lltak, s szerny
iuttat_
ban is rszeslrck. A cliens kisebb szolglatokat tett paolusainak,
g5l naponta
rcggel dvlte, hivatalos fellprse alkalrnval elHrte. Qlaudius csatdjnak
h vei mozgs tottk clienseet, hogy ny ltan tiiutessenek Octavia mellen. A vrosi
nep nagy ttimegc ug5ran szefette Ne ! de a vls kerdsben t|kozatlan lvn,
szenz cira hesen catlakozott a tiintetkhz. Czatosan olyan b rek rcriedrck el a
polgg ktt, hogy a csszr mr megbnta a vlst, s visszafogadia
eltaz tott
felesgt. A pol3 ok kz szmos frfi s asszony a Capitoumra vonult, hogy a
cssz r iabb dntsert hlaldozatot mutason be a halhatatlarr itenk olt u.
A imeg ledntijtte Poppaea Sabina szobrt, s helybe Octavia kepmst (a
Clauusrsald egyes tagiainak binokban akadt nMny) ]l tottk.
Az sszevedtt emberek ujiongsban tnek ki. Ez a forrongsnak is beitl
mep,egmozduls azonban nm tartott sokig. A cssz ri palotbl
zrt alakulat-
ban kivonultak e praetorianuok,
s n rontottak a bkscn ttinte mber e.
Octavia szobrt uyomban eltvol onk, Poppaea Sabint pedig visczahelyezk
alapzatra, Az imut mg rvendez6 maiak ker{ln vettk tudomsrrl, hogy
ismt egy oaldssal lettek gazdegabbak,
csszruk visszavonhatatlanul
az i urz-
smnyraa...
Ezek az esemnyek ndnter kt httel azutn zailottak le, hog7 Ncro s Poppaea
iianeplyesen
hzassgot
kttitt. Az idonst csszmnak cak t kellett kltznie
eddigi lakosztlybl a cssr lakosztlyba. Poppaea Sabina tt diadalmasb
don, elrte litl A hivatalos fogadsokon, tinnepsgeken ezent nem kellett a
mindig bnaos Octavia mgtt, s Mttrbszorlwa szercpeluie, mot volt a biro-
dalom els aszonya.
A cs4szrn mgsem volt elgedett. A tiintets is bebizony totta, hory az urca
ember!k, az egyszer npnek s tbb mrtkad csaldnak rokonszenvesebb
Claudius lenya. rezte, hogy addig nincs, nem lehet nyugta, m g velytrsnje
Rmban tarzkodik. Nelo eltt
ieleneteket
rendezett, a csszr szembe vgta,
hogy a rmai np az et& veszlyezteti, Mr nem mer a nyilvnossg eltt meg-
ielenni,
ki tudia, mikor kvetnek el metnyletet ellene. Nero u5ran
nem
volt meg-
gyzifrve
felesege rveinek igazsgl, mgis Poppaea sznni em aka bizony-
8atsa
meg8yeng tctta csszr ellenllst. A hutlrmz rzelrm Nert meghatotta
a szeretett asszony sirnkozsa, fogadkozsa. Egybknt is nyugulan totta t a
Claudius-nemrcBg h veine.k, st a cssz ri hz nhnn mg letben naradq s
befolysoa taginak a vlst krhozta llsfoglalsx. Vg is Nero. engedett
Poppaea szakadatl"n krsne\ s ezzel Octavia sotsa megtrrcsteldtt.
2. FEIEZET
HALLos r rnTEK
Minthory nem sikert bebizony tani Octavia htlensgt, j vdat keen ki-
agyrlni. ki lett votna erre alkalmasabb, mint ofonius Tigellinus, a praetorianu-
sok szinte telihatalm praefectusa ? Ki lett volna alkalmasb a vgrehaitshoz,
mint az az Anicetus, aki Nero anyioak, Agrippinnak grilkosa
volt.
Anicetu mg
mindig
a misenumi blben horgony csrsz ri haihad parancs_
noka volt. Mb az anegy czm meggyilkolsa eltt is ezt a tisget tiiltiitte
be, gztettenek gyiimlcse azonban csak nem akart berni, nem rzet elDene-
telben, nem kapott elkelbb beosztst. Nero nem akarta t az udvarban !tri,
rossz lelkiismerett ,1ibl es iMl felbresztette volna" ha megielenik eltte des-
anyia gyilkosa. Tudta azonban, hogy Anicetus ismet mindenre kaphat, ha erre
megkri va5l rparancsol. Iliszen most nem gyilkossgl
volt sz, mindssze
hamis tanrisgot keett tennie. Be kell vallanir, hogy Octavval bns, hzassg-
t vismnyt folytatott. Anicetusnak sok volt a rovsn. gy kszsggel vtlalkozott
az a|val sze repre, hogy t}nknt lpjen fel a sebtben sszeh vott csszri tancs
eltt. A tafu cs mindirt tletet i hozott, s Nero sziilsgesnek tartotta, hogy azt
edictumban teg5re kzze. Az tlet indokolsa szetint octavia Anicetusszal vizonyt
folytatott, a magzatot elhaitatta, egyben szeretit arra akarta tb mi, hogy a pa_
rancsaotsga alan ll tengerszeket a csszt ellen felldtsa.
Mindketteiiik biintetee a sz mzets volt. M g azonban nicetus szrnra keny-
szerlakelyiil Sardinia szigett
ielltk
ki, addig octavinak Pandate ia szi8ete
iutott.
Anicetus legalbb tbbe nem kert a csszr szeme ele, szolglatai fejben
iutalmat
kapott, s annyi pnzzel rendelkezett, hogy
imdban
lhemt. Octavira
viszont slyos biintets vrt. Pandateria szigete a tyrrheuumi tengerben (ponosan
a npolyi birlben), Cumaeto1 mintegy tven kilomernyi tvolsgban fetrszik.
Mt Augus
hallukig;
octavia b l
mai n|p r czr
sg thettt
rt!
nak meg kd
A szigetre
H
6z.
inius 9{
Feiet levgtfl
Oct8via tq
rcm
jl
ismert
Mind a hrfoo
voltak. Egrili
zett vegyorrl
Ti. Oaudius
nagy volg mir
molt be azok
A korabeli sz
dnttt a ck
Doryphorus
}i
ebbe a fontm
minden kicsrp
rozottan
elld
a vka al nc,r
lla annyira
b
kzel rill kr6
XrV 65.)
A harmadit
Pallas volq Clr
iutsa
urn bs
lt, sszehar
kor
pallas
firl
elerrc, hogr N
nvekv pnl
rabszolgnak
e
Ezkt a2t trry,
,,pnziipnini
halrq ma n
Ktgtelco"
I38
M Augustus i ide szmzrc erklcstelcnsg vdival illetett lenyt s uno&it
hllukig.
Octsvie i seitettc, milycn sors v r re , amikor errc a ziglr.c sll mt&" A r&
mai nlp rszvte Hs te ti ra s boldogtalan fiatal asszooyg mindez azonban ncm
seg thetctt rajta. A csszri palotban vid id mva s/ ntttek, hory octav-
nak meg kell halnia, ne okozzon tiibb gondot Nenak s Poppaea abinnak.
A szigetre kiildtt
Fib,keket
le n hatotta meg a szercncstlen n,rimnkodsa,
6z.
inius
q{n
kegyttl mcggilkolk. Mg csak huszonkt esztend6s volt . . .
Fei& levgtk, es Rmba stottk.
Octavia tragikus sorsval kapcsolaos h reszrclsek mg alig tek el, mris h-
rom
jl
ismert ember
hell nak
kiiriitrmnyei foglalkozuttk a rmi kzvlemD1.
Mind a hrman Claudius csszr kmyezethez tarto felzsbad tott rabozolgk
voluk. Egyikiik, Ti. Romanus besrlgknt, rgalmaknt vlt ismertt, s/ zef,-
zett vagJ ront. Vg it is megelgelt:k tvkenysgt, meg kellett
hllnia.
d 6{5|},
Ti. Claudius Dorypborus, a
proandtor a libellis IMst drlttte be.
@dolysa
nag5l volq mintbogy vizsg lta meg az uralkodhoz intzcn beadvnyokat, s-
molt be amkrl a csilsmak, s a bozott in*ed vgrelajtst is ellen6rizte")
A kofebc szoksok szcrint negy vagyotu volt, hiszen az beszmolia alapin
dnitt a cs a krvny iiryben, ezrt
,,blbl"
nagy aindko}oz
iutott.
Doryphorus Nero uralomra
iusa
utn, nyilvn Seneca s Bumrs air nlat&a, kertllt
ebbe a fonos beosztsba. Egyesek gy tudtk, hogy a befolysos bcrtus Ncto
mind Hcsapongsban ura hsges trsa volt (Sueton. Ncto z9), de most het-
mzottan elleDezte a cssr vlst s hzassgkst Poppaca abinval. Va5l ez
a veka al lem reittt nzete, vagy betalmas vagyona volt hallnak okozia. lla-
lla annyirt kapra
itt
a
tnindinkbb
kapzsiv vlt Nenak, hogy az udvrboz
kzel ll htk szerint, a cssr megmrgeztette egykori lelkes b vt. (Tac. Ann.
xlv 65.)
A barmadik szemlyl mr korbban megemlkczt ink, Marcus Anonius
Pallas volt, Claudius haidani nagy baalmr1
ptoclrator
a atiottihtsa. Nero uralomra
jutsa
utn hamarosan el kellett hagynia a csszri udvart, s ata visszavonultan
lt, sszeharcsolt risi vagyont lvezte. Ne o mg egy ideig hallgstott r: ami-
kor Pallas fivre, M. Antonius Felix, Iudaea helytania ellen vdat emeltek,
elrrc, hogy Nero ktizben|rsra nem tltk el. Pallas halnak okaknt a cssr
nvekv pnzhsg& nevezik meg, ktsgtelen, hogy Pallesnak, a felszabadltott
rabszolgnak a vagyonMl egy nagy rz a patTonust, az uralkodt iette meg.
F;z& azt tik, hogy Ncno megm,rgeztene az egykor oly naga szerepet
itszott
,,pnziigymiliszterC',
Hogy a csszr szemly szednt mcnnlben felels Pallas
hallrt, ma mr nem lchet megiillap tani,
Ktsgtelen, bogy ez id tit
,,,ind
Nenak, mind az llamnak nagy sszegekre
|39
trclt sz isge.
J llehet
a nagy udvartarts, a cssr ny letmdia, Poppaea
Sabina knnyelm lsge rengeteg pnzt emsztett fel, de ezeket a hatalmas csszri
vagyon nag6r[bl fedg7r,i tudta. Mindig akadtak azonban olyan
llpmi
fg|6datok,
amelyekre az aerarium
jvedelnreibl
mr nem futotta. Nero az el csszrrok
teshre tta, amirt nagy kiadrsaikkal a rendcs vi bevteleket rnegbaladan klte-
kexe\ viszont vllalta, hogy vi haoanmilli trtiuzalkieg ti az
llami
kincs-
trt. (Tac. Ann. XV r8.) Ezt az sszeget Nero
mindgn
6izonn al a csszri kincs-
trbl, a fiscusbl bocstotta a senatus felg5relete al tarto aerarium rendelke-
zsre, s hogy ezek fedezetl gondoskodilg
nem rha ki annak a feltrclezese,
hogy az eml tett brirom szemy hagyatknak az a ts7a, amelyet nem e csszr
kzvetlen kapott, a fiscust gyarap totta. (Ismert,
hogy az el tltek vagy rkrk
nelkiil elhaluk vagyona a fiscust iette.)
ppen ebben az iben a Vr ros polgrsgnak a gabonaelltsa
vlsgba keriit.
Ktszz gabonaszll hajt a vihar az ostiai kiktben, szz msikat pedig a Tibe-
risen tz puzdtotta el. Eg5en kituddott, hogy a rakrbzakban trolt oag5r
gabonatrtalk meglomlott, miert is a hasznhatatlana vlt rut Nerc a Tibe-
risbe dobatta. Blkpzelhet, hory milyen, syos feladat brult a vrosi grbonell-
tsrq hiszen klsz,zprt Rmban lak polg csaldinak a sorsl volt sz.
A bajban mutatkozott meg milyen
il
mkdtt a hatsi ells, hiszen az el_
llon nagy hiny ellenere sem emelkedett a gabona piaci ra, a rszorrrl pol$ tss
peg megkapta a szoksos ingyne
iuttatt.
Termeszetesen a fiscusnak kellett
ktizbelpnie, s a sz ihfues felvlsrlstl, az olcs gabonek zabed piacon tr-
ta rus trsnl az rkiegyenl tesl gondoskodnia.
Nero tcht mltn biiszkel-
kedhetett adminisztrcis rendszernek sikeres mkdsvel, az Octavia halla
miatt ctltil&ent npszerst viszazrezte, men a rmaiak mindennapi kenyert
bizto totta.
Nem mindenesetre szii}sgesnek tallta, hogy az llsmot megi et bevrcle&et
az eddiginl gondosabban ellenriaesse. Hrom consulsgot viselt, kiprblt s
kifogstalan h dl seDatorbl il bizottsgot nevezett ki erre a cl a. Nkik kellett
'vllalni
a Glelssget az aerariumrt. Erre az inzkedesre
rnind6a
li2gnnyal 6z ik-
sg volt, s Nero megtallu a legiobb megoldst.
uJ el
Mi|6zbca
telrteo, X
Pthud
Tigrrocql
gwel
bc6
ezt a csdc
nindfu
rnol
|d61 1
kt legi .l
bat rait. A
bttq
hi.,
bcly@
kuffi
A pdrfo
6 !cr J
soknak A
EszlF
id
sitereled
csr ccnrri
rnlolsrhb
1
wnul vise
m; yal (El
tfugiad
3.
FEJ EZET
J nnn ARMENIAI BoNyoDALMAK
Mikirzbcn Nct vlii, hiizessgr s a kzellts krdsci foglaltk e! a tvoli
keleten, Kiszsiban khliultak e ha @t Szifie v ht rrclg hog5r Vologacses, a
panhusok kirlya nem trdik bele a trtntekbe, s nem mond le Arnnenil.
Tigrancs, Armenia kirlya bamarroean o&ot szofltaott az ellensgeskedsre. Sere_
gvel bctii,rt egy szomszdos np tc letre es szt feldta. Az armeniai kirlynak
ezt a csele.kedett a
puthusok
elleniik sl kib vak mins tettk, i badaikat
megioottk Arnenia ellcn. Cu. Domitius Corbulo, Syria he,tytartia aggodalom-
-4|
ltta a parusok k&ilds&, & rt eg kipblt parancsnok
vezetvet
ket legit A menia megesttsre kiildtg kzben megers tette taromnya keteti
hatrait. Armenia bizlos tt a rmsi hadve a birodalm fonos rdeknek tar-
totta, bize
ppn
lte tett Rma-bart r,endszert az orsgban,
helyezte Dira Tigranest, s ry teremten a parthusok s a ma birodalom
kz tkijzllamot.
A parthus hadsereg tehlit megindult Armenia ellen. A rmai csapatottal meg-
ers tett armeniai hader Tigranokerta vn ban t ilta a benyomrrl parthu-
soknak. A pattbusok kitn harcosok voltak nyflt tcrepen, gyors lovassguk na5r
veszelyt
iclcntett
az ellenseg smra, de vrak octromhoz nm rtettek. Nnny
sikerrclen vgffitt t mas utr feladtk e vr megv vsnak tervt, Cnrbrrto
egy ceuturio vezet\rcl kvetsget meneztett Vologaeseshez (mg
csak nem is egy
magasabb rangl tisztet blmt1 me9efu.&l), s megfenyegette a parthus
kirlyt : ha nem
vonul visszq legiival behatol az orsgba. Vologaeses nem akart ujiat hrizni R-
mval
ftnben
is hadseregenek elltsa neh&sgekbe tktt), s klte a
maiattal, hogy ksz visszavonulni, egyben kvetsget k'd Rmba, hory tir-
gyaljanak
a csszrra\ isme{ek el Vologaeses ignyt Armenira, ebbcn az esetben
bke honol majd a maiak s a parthusok kztt.
Corbulo is Rmroz fordult, krte, kdienek Armenia vdelmre kiitn had-
seregparancsnokot, seregnek minden ereit lekti yria vdelrne. Rmban
ryor-
san dntttek, a r. v consulit, L. Caesennius Paetust Cappadocia helytartiv
neveztk ki, anal a megbizssal, hogy seg tse meg Tigranest, Armenia kin lyt.
A parthusok javasolta
bks megoldst pedig Rmban visszautas tonk. L, Paetus
kell felkszs nlktil, kt legival belonult nagyobb parthus elien-
sba sehoi nem tktt. Miutn a l kzeledett, a zs}rnnyolt lelrniszerksz-
leteket a legik felltek, az erltetett menetelsl holtfradt katonttl pedig
tovbbirragyobb erfesz test a helytart Dem kvetelhetett, parancsot adott a visz-
szavonulsra; Cappadociban a legik elfoglaltk tli sllsaikat, Paetus pedig
nelgt
ielentst
kiildtt a csszmak, hogy a hadiratot dicssgesen befeiezte.
Nem vetrc szre, ho5l az mg csak most kezddik.
Vologaeses, lwa, hogy Rma elutas otta bke|avaslatt, st Caesennius Paetus
parancsnoksga
alatt hadsereget kiildtt Armenia kinilylnak megseg tsre, el_
sznta mag t a hborura. Minthogy Cotbulo
ielenkenyen
megesltette Syria
hatrnak, knsen az Euphrarcs folyamInak a vdelrnt, a parthus uralkod
gy dnttt, hogy minden ereivel Armenira tmad. L. Paetus sszesen hrom
legival Armeniba vonult, s
-
hirisgt lekiizdve
-
nag5l nelrezen Corbultl g t-
sget krt. Corbulo, ez a kitn hadvezer, meg nem magyarat lassrtsggal ten
csak eleget Paetus krsenek. A parthusok
eg5ne syosabb csapokat mnek a
mai hadseregre, st kt legi& kiirlz rtak, g5r hogy a nemrg mg dicsgben
stkrez helytan ismt Corbulhoz fordult azonnali beavatkozsert.
Corbulo azonban gy akart magnak babrokat szerezni, hog5l Paetus sikertelen-
sge minl inkbb kidomborodiek. Ezert vontatottan, elbb sa|t tartomnyt
meges tve, seregvel tnak indult a vlsgos belyzetbe kert mai legik meg-
seg tsre. De ksu rkezett. MiurD Paetu tbo t a parthusok telesen bekedtet-
tek s kriilzrtk, a rmaiak a szabadulrs minden remnyerl lemondva, az ellen-
sg knyre-kedvre megadtk magukat. A parthusok
szabadon bocsotrk a
rmaiakat azzal a felttellel, hogy minden kszlet iket todi,k, s kiiidtik Armenit.
Paetus viszont mg meg grte Vologaesesnek, hogy kieszkzli Rmbl a kirly
ccsnek, Tiridatesnek, Armenia uralkodiaknt trten elismerst.
Paetus s C.orbulo tallkozisa nem volt ppen de isnek mondhat. Mind a
ketten szemrehnyrisokkal halmoza k el egymst, s vgi rlgy dntttek, hogy
mind a kt hel}taft visszavonul a maga provinciiba.
A
Mikzb(
az Impc
rius vre
tus,
tnirrt
i!/eet
ki"ltsc
Fonn
itvs-
tiztgd
most
rn4,
pedig
ap
a sena
*z;rnl!
Egy n
(tJ granb
tarto
P
a nagy Yl
Kr tal&
.{z ilyen
snanJ snl
|
nt
mage Tb
nls
rtifl
tnesd
l
r
I
I
:
I
i-
I
!-
F
L
4.
FBIEZET
MI FOGLALKOZTATTA
A SENATUST?
A KEREszT Nys c
nmneN
Mikzben r t6mai bndscreg a Kzel-Keleten nem gyarap otta
rljabb babtokkal
az Impcrfun Romanum vknyveig a rcmlt sikerek elrnaradtak, s sok legiona-
rius vre bba
,iinaiztc
Armenia litig addig a Vrosban
-
szok zf,int
-
e sena-
tus, mintha mi sem rtnt volna, a hedi helyzetbez kst H horde einet l tsz
gyeket viatott meg. Fkent olyan krdsekrl esen sz amelyek a varyonos s
kivJ tsgos t nadltni tcgekt intttk.
Fontos ktds volt az augustrrsi csaldvdelmi trvny, a lex Papia-Poppaca ki-
itssa.
A
iogszably
a gyermektelen
senatoroknak Etihotta, hogy megasa$!
tisztsgeket viseljenek. Ezen g seg rcttek, hogy figrermeket fogad Okbe, s
most mr rszt vhettek a taromayok helytarsgnak vi sotsoltban. Miutn
peg a p,rovincia hormnyzt tvettk, az rkbefogiadst hatytalen tottk, Ezrt
a senatus olyan hetrczatot hozotg amely szerint a ltslagos tkbefogads senki
smra nem
jeleothet
elnyt.
Egy msik eset is foglalkoaatta a senatut, amely b sgkent is nykedett.
(Ugyanis a senatus volt a J eg bb batsg, amety Ial a s a senatus feliigyelete al
.
tartoz p oyincik
fontosuak min r tett gyeiben nttt.) Claudius Timarchus,
a nagy rragyonrl }rtai polgr
aa a fennhei kijelentst rctte, hogy tle iigg, vaion
Kreta lakossga ksnetet szavaz- a ta lomnyt kornny helytartnak vagy sen
Az ilyen klisziin nyilatkozatokat a provincia k'rildttsge vitte Rmba, tadta a
senatusnak, s ezzrl vdelDet Dytlitott a volt proconsul
vagy propraetor
een eset-
leg emelt vd iigyben. Timarchus kiielense miatt a senato ok felMborodtak,
maga Tbrasea Paetus nagy bezdben megblyegezte a krtai polgrnak
a sena-
tus tekinlyt mlyen srt szavait. A consulok az iigyet a cssr el mieszrcttk.
k maguk vakodtak attt, hogy a provinciabeliek
ama rgi
iogt,
hogy ksnetet
|
p-
?,
!c
r
!s
E.

F
!s
l
F
F-
F
!t
p
i.
F
t
3-
_
P-
la
r.
!y

|ia
t9
}
t
r
Lti
E,
mondianak a helya tnak, megyltoztas{ k. A cssr
iavaslatra
a senatus vg
gy dnttt, hog5r a provincik a
ivben
ne teriesszenek fel kszn feliratot a
enatusnak.
Ekzben olyan esemnyek
itsdtak
amelyekrt a senatus nem vett tudo-
mst, az elkel polgrok pedig bizonyra nem
i
fudtak rla. Ez id !it, 6I ta
Rmban lt s m ikdtt a tvoli Kitikia provincia
Tarsus vrrosbl val, bizonyos
Paulus nev mai polgr, akinek minden szenvedst eldi, szent buzgalomtl
thatott tan a nagy hatssal lez mai2n mind a mai birodalom, mind a vMg
kbbi irtnetenek alakulsra.
Szent Pl
imdu,
mvelt zsid csald sarjaknt az i, a krisausi tanok d-
ieknt
lpett fel, hogy csodlatos megt se utn a fiata1 keresztnysg lankadatlan
hirdeie legyen, mint a ntrrk apostola elbb a Kzel-Kelet nyugati tartoanyai-
nak npei kztt, naid a Fidkzi-tenger trsge keleti medenienek vrosaiban
teriessze a krisztusi hitet,
J zus
tan t|sait. Az si hitiikhz mereven ragaszkod
zsid vezet frfia}eal tbb alkalommal sszetkzsbe is kedit. Msodik titin,
Korinthosban,
52-&n,
az ottani zsid papok
a trvnyszek eltt azzal vdoltk,
hogy trvnyellene istentizteletre besz n az embereket. A b sg elnknek
tiztt L. Annaeus Galo, Seneca testverbtyja, Achaia provincia p oconsulia
maga ltta el, aki a szmra idegeu valtsi vit ban nem tartotta illetkenek magt,
s ezert felsztotta a feleJ <et, hog;r intz k et a vir tt egyt ktL nem ma-
dott letet. (Ap. csel. 18, rz.) Lehet, hogy a mvelt mai procoDsutnak
feltiint
Pl tanultsga, akful n r hirek 52llingztak.
B& Galo nem engedte meg hogy
vdelmt eladia, de keves beszedbl is arra kvetkeztetherctt, hogy az eltte
li vdlon
irms
a sztoikus filofiban. Gallio, akrcsak testvle, Sneca, a sztoi-
cizmus h ve volt, s taln nem akarta, hog1 Pl a b sg eltt elradtasa magt, s
legyen tletet hozni, amely az apostolt Mtrnyos helyzetbe hozn.
(Tudvalev,
hogy a rmai trvtryek megbiintettk azt, aki mst vallsnak g5ra-
korlsban meggtol.)
58-ban
Szent Pl
J eruxlemben nagy buzgalommal hirddtte
a krisztusi tan tl st. A zsidsg vezeti felbsz iltek,
8 a felizgatott tEeg meg
akarta az apostolt gyilkolni. A rmai helyrsg
egyik alakulata kiszabad totta Plt a
feldidtt emberek kz, maid a cohors tribunusnak a parancsra katonai fede-
zettel Caesareba, a helytarthoz k srte.
Iudaea helytartia ez idben M. Antonius Felix volt, a mindenhat
,peniry-
miniszter", Pallas teswre. A kt tetvrt Anonia, Claudius csszr anyia szaba-
totta fel a rabszolgasorbl, ata mindketten a csrszri hz libemrsaiknt mktid-
tek. Claudius Felixet
5z-ben
Iudaea procuratorv
nevezte ki (e tartomny ln
ekkor mr nem praefecnrs,
hanem a magasabb rang prrocurator
llott). A csszr
tette meglepte az udvarhoz kzel li krket: feiszabadult rabszolga kert ilyen
tekintlyes kgazgatsi beosztsba ! Iudaea nehezen kormnyozhat provincinak
szm tott, nem egy eldie kudarcot vallott mIr, Felix azonban
,rnag5r
hatalomra
l44
t,,,aszkodott, s minden
gposztttt biinrctlennek vte" (Tac Ann. XII
s+);
eszakos volt ka1zsi, A fogoly Ptl penzt okBrt kicsikemi, mert tudta, bo8y
csaldia varyonos. Mivel az aPostol igaza tudrbau oem fizetett, a plocu atot kt
vig fogsgban tarmna.
A ludaeban kitrt beli viszlyokat Felix nem tudta lecsndes teDi e
tnr
bneirt i a uagy befoMs
ieruzslemiek
panaszt tettek ellene. Nero a vissza-
rendelt Fexet vd at helyezt, de btyinal, Pau8nak mg volt annyi tekintelye,
hogy kzbcni&sre megnekiilt a kvetkezmenyektl.
Iudaea i p ocu atort kapott Porcius Festus szenyben. Bl(xtic el nem int&
zett gyeit gToran fel akarta sz molni. gy Pl aposot tigyt is clvette. A fogoly
nem akart az ellene ettogult
jeruzsrileoi
irvnysz.k el keriilni s lt a rmai pol-
g ok kiv,tt gval, kinondva az cl rsos lt szt:
,aesarem
appello !", a cs-
szrhoz ftillebbezek! ppen elrkor Festusn vendegeskedett II. Ilerodes
furippa
kirly, aki } vncsi volt a fogolyra. raetette, hogr milyen vallsi tanokat hi det.
A tallkozs a procurator
ielenltben
folp le, Festus adatokat akart gyiteni, hogy
a Rmba kiildn
jelentesben
etirrise Lgaznlia',
PI Inak a hitetlensg vLd|a elbn kellett magt tisztzlia. azt ldvnts bebizony -
tani,
hogy
J zus
Krisztus kiivetieknt a bit helyes t,iria, unai tiszt k s iga-
zak, Olyan meggyzen beszlt a kirly s a mai helytar eltq hogy He ode
Agrippa ki|elenttte: a foglyot rtatlannak tartia, szabadon kell bocstani,.de mivel
a csszrboz llebbezett, ezft Plmk Rmba kell utaznis. Festus egy coturb
ffizpt re zta a foglyoq s tnak iotott.
A lrllebbezs kltsgps volt
-
Pnak
meg;nak
keUett az ti kiadok8t viclnie.
Kalandos utazs utn vgiil is 6r-ben Rmriba rkezett. Itt lakt b elt, dc tovbbra
is rizetben lt, egy ktona mindenhov el}serrc, s nla alud Kt v utD, 3-
ban e cszri b sg Pl apostolt az ellene eraelt vd all
-
valsdnleg Festus
ielentst
fgyelembe vve
-
felrnenrctte,
Imu r majdnem krczer v ta felttelezik, hog5l Pl apostol es Seneca ismertek
egynst, annyi egyez
gondolaot lehet tallni az opostol leveleiben filozfu
mveiben- De erre semmi bizony tkrmk nincs. Pl apotol mai tarzkodsra
csak leveleinek elhinrctt megiegyzscibl kvetkezrcthetiink.
Pl epostot rmai tarzkodsa iden
gyakran
irt-kelt
a Vros urcin, tetein.
gy, a mai
polgr hagyonnyos, kivltsgait id ruhadar|ban, a togban,
elkeriilt a Forum Romenumra is, ahol
mindenki
megfordult. Nem z riuk ki annak
a lehetsgg hogy u!lkozott Gallival, Seneca rcswerbtyiva! akinek az l:
szeke eltt Korinthosban vdekezett az ellene felhozott vdak e[n. A volt helyta -
nak feltnhetett a kiilns mai
polgr, s Rmban megimertett t Senec-
val, a saoikus biilcseletnek akkor Rmban legielesebb kpviselivel. A ke-
ezteny hag5romny ezt a lhetoget elfogadta, s mrr a IV, szzadban kzzrct-
rck ery kterct, amely az apotol a filofu levelezst tartalmaza. Eze}&el a
koholt, apokrif levele*&el Hvntk bizony tani, hory a keresaenysg tan tsai a
sztoikus billcsclet ktt
-
fknt az,erklcsi felfogsban
-
van rckonsg
l4s
A 61ofir es az apostol tatsai ktjtt valban van nhny rokon vons, a lnye-
ges krdsekben trmszetesen eltrk egymtl. Eml tett ik, hogy Pl ifr,iko;-
ban Tarsusban megismerkedett a sztoikus jlcselettel, s ez az ifitikori megismers
ksbbi lere is hatott. seneca rsaiban pedig
otykor olyan nzetelrkeitallko-
zu::k, amelyek a krisznrsi tanolr&al megegyeznek. Hadd eml tstink meg nhny
peldt.
,,Valamennyien
vtkeztn}, egyesek syosabban, msok knnyebben.'' (Sen.
De clem. I 6,
3.) ,,Senki
kziink nincs bn nlk il." (Sen.
De ir II z8, r.) Ez a
gondolat
tbbz megismtldik Senecnl. Szent Pl maidnem hasonlan tan t.
(Rm.
VII
7.)
Mindketten a bnlat val szabaduls sziikgessgt hfudettk.
Humanista gondolkos
haa t Seneca tbb m{ivt: ellensgiinket is szeremi kell
(!en.
De lra II
3z,
r.), igazsgosan s mltnyosan kell bnni a rabszolglJ <al
(Sen.
De clem. I 18, r). Hasonl gondolatokat
tallunk Szent Pl tbb levelben
(Rm. rz,4.; I Kor. rz sk.; Eph.
4,25).
s mg tbb hasonl tan tsra bukkan-
hatunk
mind
seneca n saiban, mind
szent
pl
leveleiben. De meben kiilnbij_
zik a munkrl vallott felfogsuk, Seneca nem sokban tr el a hagyomnyos rmai
nzettl, amely a testi munk t szabad polg rhoz
nem tartia mltnak, az apotol
pedig hatrozonan megnondotta:
,,aki
nem akar dolgozni, ne is eglk'' (II
Thess.
3,
Io).
A saoikus tr(ilcselet mfu a kztrrsasgi korszak vgen elteriedt Rmban, elbb
az uralkod kkben, ksbb a polgrsg
szles kreiben
t"tlt
kvetkre. Az egy-
szerbb emberek nem annyira az elvont elmleti tan tsokat Hvnk ha|lani g
Vl -
rosban szerny adomnyokrt oktatd elad
-
nagyrszt gg
-
vndor filoz-
fusokl, hanerr inkbb tancsokat, amelyek az let bonyolult dolgaiban a helyes
magatarst ainlik.
6l-ben, a rikor Pl apostol Rmba kezett, itt mf szep szmban ltek ke-
eztnyek. A keresztny tanok elsdlegesen a mai nagyszm zsidsg kztt
triedtek el. (Flavius
Iosephus
-
taln nmi tz ssal
-
nyolcezene
becsiilte a Rm-
ban zsidk szmt. Ios. Ant. XVII rr, r.) A zsidk rr az i. e. els szzadban
megtelepedtek a Vrosbau, llekszimuk a bevndorls, a szabadon bocstott hadi-
foglyok letelepedse kvetkeztben felduzzadt, A zsidk ktiln laktak, a Tiberis
iobb
partin (a rnai
Tratevertn) p tettk fel hzaikat. Itt vallsi trvenyeik
szerint ltek; s halluk utn kiiln temetkben helyeztek el ket rk nyugalomra.
rdekes, hogy a latin nyelvet sokig nem tanultb meg, fknt griig
oet *.
A rmaiak rtetlen, idegenkedve s ezrt gyanakvssal
figyeltek a vasuk sala-
tos ellrait kvet zsidk lett. kzmvesek, kereskedk, st mvszek is voltak
kzttiik, ltalban szorgalmasan dolgoztak, s ezrt Caeaf, maid Augutus bizonyos
kivltsgokkal ruhzta fel a rmai zsidsgotJ s hbodtatlanul, Mkben ltek a
Vrosban. Br kiiln vrrosnegyedben laktak, ktilnfle foglalkosuk gy hozta,
hog5l elvegyiilienek a kiilnbz tfusadalmi rtegekben.
,
A mai zsidsg igyekezett a vrosi lakossg krben j h vekre szert tenni, az
l, szzadban lnk t ti tevkenysget folytattak. A feliratok tanrlsga szerint
lrlnhr
k m r
llolt l l
Elt,
sH
kskiln
,".L
d11
c ed
prdikfi
azoob@
A v
mr ocl
tk
g
s?
Nero
bi dc6
vele a:
Minder
es r5t l
Bven<lil
iolilc
h*altnl
bl, hi
Apoll It
A ker
blcselfl
szeretE
*grl4n
Tbb
ii
tqnltei
szenvese
ma5rar
ta"^n'ept
batalm,
I46
l
t
r
t
t{-
F
F
r,
b.
|"
!t.
k.
i.,t
l0l
l"
F-
F
lri
fut
F.
I
F,
F-
ts-
b
*
l.
azonbao az ionnan megtdteteknek csek kis huyada maradt hll rli vallshoz,
f6knt asszonyok. Flavius Iosepbue ta!ga zerint
tn,8a
a cssz rn is kzel
lott.e zsid vallshoz. (Ios. AnL XX I95.) Hory Poppaea_Sabina hite milyen mly
volt, ne,hezen lehetue elnteni.
Szent Pl nem csupn a xidk ktt teriesztette a krisausi tanokaq hauem a
legk ilnbtibb vallrsok kveti kztt. Ez id trjt ml r neocsak a regi mai ite-
.o k, tisr eli ltek Rrmban, hanem Isis, Mithras, Kybele s sz mos ms keleti
eredet valls h vei is. So\ a rmaiak szira gyakraa t lttbb
5lantis
vndor-
prediktor tf,ieztette vallsi tan tsait
tnind g
Vro5ban, mind ltaliban, benniik
azonbaa bolni ferorga,
izgr4ga
eleneket httak.
A vndorl ptkto ok ltalban kezsgss hallgae ga tallta&. Sok mait
mr nelrr elg tttk ki a mai istene}rl sl hitgk, s ezrt s\,een hallgat-
tk a smukra iszer tan tsokat,
Nero uralkodrsa ideio keriilt Rmba a tyanai Apollonios, pythagorasi anokat
hirde blcsel, akil az a h r
irrta,
hogy van zslatokra is kpes. Nero nem ked-
velte a flofusokat, Senecs soha nem nrdta vele megkedveltetni a blcseletet.
Mind a csszr, mind az udvari ktik uem svesen lttk Rnrban a filofusokat,
s rlgy vltk, hogy a tiilcselkeds mdot ad a
ivenmondsra
is. Mrpedig a
jvenlsek
esetleg olyanok is leetnek, amelyek Nero bukst s
hallt
is Eeg-
isolik.
Ha pedig ilyenekben hisznek, alkor a mai np nen b zik a csszr
hatalmban. Ezrt tbb filofut bebrtnztek, mg ttibbet kiutas tottak RB-
bl, hizen idegenek lvn, semmi keresnivaliuk
nincs g
Vro6!an.
(Philostr.
Apolt lvls-g.)
A keresztny tan n okat teriesz embereket egy kalap al vontk a vndorl
triilcselkftel. A maiak svesen hallgank a tiszta, egyszer erct, felebarti
szeretett hirdet igeket Nem csupn a legegyszerbb embere\ a szegnyek, a
Eegnlzott rabszolgrk s szabadosok lette& a keresaenysg el b vei Rmban.
Tbb
imd,
st a polgrsfu mveltebb kreibl is kertiltek ki hivk. Szent Pl
tan tsai a sztoikus tiilcselet isneri szmIra rthete\ elfogadhatk s tokon-
szenvesek voltak. Maguk a csrszri tt k i svesen hallgattk az apostol hit-
magyarzatt
Ghil.
I r3), gyszintn kedvez fogadatsra tallt bizonyos Narcissus
hzanpe kreben (Rm. 16, rr). Narcissusban Claudius csszr egykot nagy
hataln procuratort gyan k.
b-
ftt
l-
!n
-
lis
Hk
la

ts-
ltk
F6
Fa
al,
;u,
fot
5.
FEJ EzET
J egg ARMENIAI SIKEREK
A 63. esztend elein Nett nagy rm errc. Poppaea Sabina ntiumban leny-
gycrmeket sziit, ugyanban a vil}ban, ahol a csziLr huszon}at wel azeltt
megltta a napvilgot. A kislny a Claudia nevet kapta. Nero mind a boldog any-
nak, mind az rlisztitmek a megtiszrcl Augusta mellknevet adta, a.zt a trevet,
amelyet eddig csak Augustus zvegye, Livia viselt.
A csszr szolongva, boldogan vriLrta gyermekt, termszetesen firlkst * vnt.
Az uralkod rzelneiben a senatus is osaozott, fogadalnakat tett a szerencses
szs esetre, elhatrrryztak, hogy a termkenysg istennjfuek tiztlet& tcmp-
lomot epircne\ tinnepi
itkot
ndeznek, hadd rli! vel ik egytt Rma npe
is. A kislny megszetsnek b rre a senatus test iletileg Antiumba utazott, hogy
a boldog cssz ri prnak szerencscldvnatait kGiezze. De az m uem tartott
sokrig: a kis Claudia Augusta ngyhnapos korban meghalt. El&o! a senatus
mindent
me8tett, hogy Net egyttrzsl biztos tsa, elhatrozta claudia
itennklt val tiszteletq eYgbl rcmplom p tes&.
Net bnata s szomorsga nem kedthene teliesen a hsalnba. A csszrnak
fontos llamgyelr <el ketlen foglalkoznia, s ezek kitltirttek az ideit. Rmba
tkezett Vologaescsnek, a parthusok kirtynak a kvetsge, es levelet hozott
Nernak. A kiildttek Armenia sorsl s
ivirl
akartak t gyalni. A levbl
kideriilt, hogy Caesennius Paetus hamisan tih,orrAfta a cssztt. A mai had-
sereg valiban veresget szenvedett Armeniban, s az orsg a parthusok fenn-
batoga al keriilt.
Rma hatalmnak tekintlye mg corb tatlan maradt, Erre vallott, hogy Vologa-
eses ktsgrclen katonai sikerc ellenre sem akana Rnt befiezett tnyek el
ll tani, Azt a megoldst eszelte ki, hogJ r testve ccst, Tiridatest liibl ArmeDia
i8a
ncki,
(
lett volr
s Nero
A c&
latit.Q
olyant l
orszgg
biztos
t n n
latra lt
saaa
tkin!
meg cl
Iavasl&
tbl h,
Ncm
hadseq
C,orbul(
tancs i
birodalc
azokat l
e8es
totta a l
vel elinr
Volo1
tbofb
csszr
keu t9
el6nyon
hogy k
kiiltt
most el
hadbizt
elhasn
fusson l
Co b
ahol Cr
Tirid
tottt r
d8tcs c
fi nycs
I48
tl
t,|
;]
r]
I
r
i]
i trnifua iiltai" viszont a kirlyi hataloa
ielkpt,
a diademt a cssr ny jsa t
neki. (A kijellt kirly vallsiolrotra hivatkozva nem a&art Rn ba utazni, hailand
len volna azonban a fclsgielvnyt a rmai katonasg
ielcnltbeu,
a,hadijelvnyek
s Nero szobta eln, iinnepycs fonn ban tvenni.)
A csszr liz.lmaseihl l tancs
negh nyta-vetette
vologaeses kirly ain-
lait. Gyanrlsnalq egxenesen kih vnak vlk a tancsadk, hogy a parthus uralkod
olyant krien, amire mfii sziitse nincs, hiszen Armenit mr elfoglalta, s az
orszggal azt tehcti, amit akar. Neto most fidrl nasan nlHilzle Burnrs s Seneca
biaos rclkpesseget; az elbbi katonai, 8z utbbi pedig potikai-diplomciai
treu nag ismerctekkel rendelkezett. A cssri tancs (consilium principis)
iavas-
latra Nero 8y dnttt, bogy a
parthu kiildttsget gazdagon
megaindkozza,
s azt a hitet kelti benniik, hogy a trgyalrst hailand ovbb folytami, d
-
Rma
tckiotlynek megvsa miatt
-
a Hvnta, hogy Tirid8t itt, a Vrosban
ielenjk
meg eltrc, s tle, az kezbl vegye t a diademr Ugyanakkor tancsadijnak a
iavaslatra
gy hatrozott, hogy a parthusokkal |abb trgyalsra csak az e helyze-
tbl hailand. Ez pedig iabb Mbonit
ielenttt.
Nem Cn. Domitius C,o bult nevezte ki az Armeoia visszafoglrlsra indul
hadsereg parancsnoMv. Kell mrlegels ut n ritt,
rns
n n is
ihet
sba,
Corbuloak miud katon i, mind az ellensg eln nagy volt a rckintlye. A cssz ri
tancs intzhedse, az uralkod gyors
dnt&e dicseretes cselelrcdet volt, bisrcn a
birodalom helyzett a kiszsiai npek s uralkodik az erlyes intzkedeek, es az
azokat kvet6 sikerek alapin tltk meg. Rma utas tsra tbb legit s szvet-
sges csapaokat kiidtek Corbrrlo borba. A parancsuok siirgsen hely -
totta,a kiszsis belcibe vezet rgi hadiutgt,
naid
na8r,, rzervezett hadselrg-
vcl elindult, hog5l a parthusok rltal negsllt Armenit visezaszettzze.
Vologacses s Tiridarcs csaibamat k iltMget maesztett a tmai parancsnok
tborba. Corbulo klte a kiivetekkel, hogy a beke ra csak az lehet, amit mr a
cssr is tudomsuba hozott: Armenia kintyuak Rmbn, a c?r kezebl
kell tvennie s hatalom
iclkpt
Corbulo a kvetck elbocstsa utn folytatta
elnyomulst. E}&or vgre Tiridates beadta a dere*t, s mcgiiaente Corbulnak,
hog7 ksz ttgyalni vele. A megbeszels elksdtesre ket
'''eg,*
a!$l mgi tiztet
kiiltt Tiridatchez, az egyik ait fiatal veie, aki legatushelyettesi bccztbau
mot es/ legi& veznyelt, 8
tnik
Tibriu lulius Alexander, a hadscneg wzet
hadbizosa. (Ti. Alexander tckinyes alexandriai zsid csaldbl szfumazstt,
elhag;rvn valst, mai szolglaa lpetg hogy azutn maid magasra vel plyt
fusson be.)
Corbulo Hvusgra x 1gllkgz 6,
nhetyiil
Rbndeit
ielltk
meg, azt a vrot,
ahol Caesennius Paetus se egt nemrg olyan szg;relets veles8 te. Mind
Tiridates, mind Corbrrlo kis fe5rveres Hsercttel
ielent
meg. zigorrlan megtar-
tottk az ud das8gi alakisgokat a trgyalsok sorn. MegnaPodtak, hory Tiri-
darcs a felsgielvnyt Rmba!, Nero kezebl veszi t, nhuy nap mva ezt
fnyes katonai pard alkalmval iinneplyesen beielenti. Valban, a megadott
149
napoD a kt hads eg egymssal szemben felvonult, a partius lovassg zrt alaku-
ltokbau, a legik hadoszlopokban, ragyog saso}&al kes rctt hadijelvenyeik atatt
sorakoztak fel. A mai sereg gy helyez.kedett el, hogy a k#pen kis trceget vett
kiir. In emelvnyt pltette\ abov a crrrrrtisi.szket
betyezt& a cs*zer kelmesa-
val (a
curulisi szek csak a maga ran$t magistratusokat illette m). Tiridates,
miutn ldozatot mutatott be, diademit levetrc a feil, s azt a Nero-szobor
lba el helyezte. Ez volt a keleti szoMsok szerint Rma fennhat8lak
leglt-
voyosabb elismerse. Az iinnepsg un C,orbulo d szebden ltta vendgiil a
parthusokat,
akik beszgets kzben a mai katonai
jeladso
szoksok fetl
dekldtk. A parancsnok udvariasan ehnagyatzta az si hadi hagyomnyokon
alapul katonai
ieladsokat.
Msnap Tiridates s } ete bcst vett a maiaktl,
trlszknt Corbulra b zta a lenyg valamint a Nehoz intzett levelt, amelyben
felselvny megat k te. Tiridates ltogatsnak idpont nem gtettk.
Vologaeses aggdott ccse soma miatt. Mr a ltogatst megelzen kote ut|n
arra krte Corbult, ne ldvnion semmi olyasmit, nrni
3 Sib2kg parthus
kirlyfit
ml6ogban megalrzn. Ilyenre a rmai parancsnok nem is gondolt,
de nem is
volt abban a helyzetben, hogy vendgt nrzetben megbnta. Corbulo tisan
1tt8 a maiak helyzett, s megelgedett anal, hogy a ltszatot megfi nte, a
tenyleges kriilraenyeket pedig tudornsul vegye. Armenia megsznt tkz(lam
lenni a bitodalom s a parthus kinlysg kztt, R na megrizte ugyan vdnki
tiszt, az orszgot azonban a parthus befolysnak kellett tngedli.
M g Kiszsiban ilyen nagy horderei esemnye diplomciai trgyalr,sok
folytak, adg Rmban
-
szokris szerint
-
a snatus kisebb-nagyobb
jelentsg
gyekben hatrozott. Ezek kziil Hemelkedik, hog5l Rma a birodalomhoz csatoia
az Armenval hatros, a Pontus Euxinus (ma
Fekete-tenger) mentn fekv teriilet-
svot, a Pontus Polemoniacut Mnnyiben fiiggn tissze ez az intzkeds az armeniai
trgyalsokkal, nehz lenne eldnteni, hlszcn az a teriilet eddig is Rmtl fgg
,,svetsges"
viszonyban llon. Maid az Alpes Maritimae nven ismert orsgot
(mai
francia Rivi&a s a le szaba felo hegynyriLlvnyok), miutrin uralkodia
meghalt, Rma a bimdalomhoz csatolta. z o szg a latin nyelvet, a mai kulfii-
rt s civilicit mr rgta a magv tette, de azert bizonyos ltszatnIlsgot
lvezett. Viszonsul lakosai megkapk a
,,latin
jogot''
(ius Latii), vagyis azt a
|ogot,
amely az egykori italiai latin svetsg polgrait megillette. gy a magniog
teriiletn a mai polgrioegal
azonos
jogokat
lveztek, ami kiilnsen a keres-
kedelni gyletek ktsben, s a csa!diogban rvenyesiilt. A latin
ioggal
val fel-
ruhzs azt
ielentette,
hogy kvetke lpsknt megkapirk a teljes rmai polgr-
iogot.
Ezzel a
jogadomnyozssal
Neto
jelents
lpest tett a mai birodalom lako-
sainak ksbbi telies egyeniogs tsa fel.
Netm l
szercln
vonzal
vagy h
rclt eh
Hi
sikerc r
vsz is
Hizea
bitoi t
hog5l u
ho5l v
zng,
Nero
senyblr
kritik!
utas ,u t
seges, l
hog5t iz
te ei t
gyomr
iL
Td
mrt&
6. FEIEZET
A Mv sZ
Net sen a hatalom biroklsa, scm a korrnuyzs gondiai, sem Poppaea Sabina
szerelme nem tudta aDnyi a lekmi, hogy a mvszerck irnt rzcc szenvedlyes
vonzalma ery pillanatra is lankadt volna. Sze ette a mvezetet, de nem mint nz
vagy hsllgat, hanem a mvszetek tnyleges, cselekv6 kifeiele*nt. Kptelen
yolt
elviselni, ba a mvszete}ben valaki
jobbnak
bizonyrlt nla.
Hi volt, s szette, ha min tbben tapsolnak neki,,ba minl nagyobb kznseg-
sikerc van. RrosM vd uagysi mniiban j Apollo Cithaoedusnak, a lantm-
vsz istennek kpzelrc magt
(st egy mrc htlapin gy b lzoltatta magt).
Hiszen eddig csak kisebb, megh vott knsg eltt mutata be mveszetq kocsi-
haiti tudomnyt, s mindig sikert aratott. Ez csak megs tctte abban a hitben,
hogy nag5r knseg etn kell fellpuie. MindinMbb elhatalmasodott benne a vgy,
hogy valdi uagy sz npadon gynyrkt,drcse nekvel, sz nszi
itlv val
a k-
nseget.
Nero azonban betegeen irtzott a kuda ctl. Meggydssel hitte, hogy a ver-
senyb rk trgyilagosan tk meg mveszi teliesltmnyt, rettgett az etl
kritiltl, MindeDt elkvetett, ho$r kit{ n mvszek oktasst mestcrg ik trtksira,
utai aikat goru lelkiismeretessgel megtartott& A mai earber szmra nevet-
scges, hogy a csz hton fekve, mellkasD syos lomlappal zt akrta elrni,
hogy izomzau, t ideie nagyobb erfesz st b rion, mert rvid lIegzet volt; mes-
terei uacsra szablyzta az treudi&, gondosan gyelt arra, hogy ne fogyAsszon
gyomn t-beleit terhel teleket, mert 8 teltg kedveztlen befolysolia ne}ang-
it.
Tbbk ktt
-
nem tudni mi okMl
-
a k ilnfele gyiiolcrsiik lvezettl i
tarzkodott, Nem dedthet ki, mi t hitt nagy meggydsel a melhagyma
IrI
nagy gygyhatsban, havonta egyszer olaiial elegy we csak ea fogyasaotta, mg
kenyeret sem evett ilyetr dirs napokon. (Plin.
N. H. XDq ,
33,)
Hangia tlag snteleuiil cengett, nem volt elg ers. Nagy figyelemmel
tanult8 az nektechnikt, hory ptolia azt, aEit a terBszet nem adott meg neki.
vta nangiat a megerltetstl, rettegett a meg istl, ezert gyakran
bekttte a
nyakt, szia el kendt tartott, sokan megtkztek viselkedsn. Hogjr hangit
k mlie, gyakran csak rsban rintkezett krDyezetvel, a senatusszal, st katonival
is. (Sueon. Nero z5.) Ezt sokan zokon vettk, s netn bocstonk meg a csszrnak.
Nefo nerncsak nekmtlvesutre volt hi. Meggrzdssel hitt abban, hogy el-
hivatott, kivl klt, es krnyezetnek h zelgese ebben is meges tett.
Mr ser-
diil korban verselgetett, eklkor mg Seneca gyomllgatta,
nyeegette klti zsen-
gt. Suetonius, a csszmk letaifuja,ltta Nero kziratait, s megerrl ti, hog5r
verseit gonddal rta, nlaidhozzta
,,a
festszethez es a szobrszathoz uryancsak
a kzepest megharad tehetge volt". (Suetou.
Nero
5z.)
Nero amennyire odaadan haitotta szolglni a mvszeteket, amennyire gon-
dolat- s kepzelewB t betlttte a sz npad, a dalmveszet, annyira h maradt a
testgyakorlatokoz is. llandan ers tette
imait.
szinte naponta birkzott, st a
mai spormbe ek hagyomnyos kiizdteren, a Mars-men is g5rakran
meg-
ieleng
hogy az sszsvedtt knsg eln bemutassa gyessgt, testi ereit. (Va-
lsneg gy akana zsill letmdia miatt htzsnak indult termett izmoss, hai-
lkonny rcnni.) Naponta
-
akrcsak nagybtyia, Gaius Caligula
-
vrltakozan
hideg-meleg olaios iirdt vett (Eutrop.
VII r4.); jszakiba ny lakomit sve-
sen szaHtotta lneg tlen for, nyron
igbldEg
viz fiirdssel. Lovagolt, ng5r-
lovas versenyfogatot baitott, amihez nem kis testi ere, s trmszetesen na8y
gyessgre volt sziikseg, |iszen
gyakran
versenyre kelt hivatsos, llandan edzs-
ben tarlott h.ittkal. Es testi felep tsnek ksznhette, hog zaboltlanul foly-
tatott kicsapongsai ellenre, uralkodsnak tizenngy ve a|att
mindssze
hfuom-
szor betegedett meg. Alig mt el huszonegy ves, amikor
59-ben
a
!rvnyos
lg-
cshurut a csszrt sem } mte, s ezrt
-
legnagyobb bnatra
-
hosszrl ideig re-
kedt volt. A kvetke vben syos tiidgyrrlladst kapott. A 6r . esaend6ben ismt
megbetegedett, valsnIeg knnyebb lefolys betegsgt hamar kiheverrc, in-
kbb csak az udvari k k nagy totrk fel az errl sl blreket. Gg orvosokkal
kezeltette magt, nemcsak azlt, mert nagyon szerette a ggket,
hanem nem
nagyon b mft a rmaiak gygy t tudomnyban.
Minthogy a rmaiaknak
-
Nero szerint
-
niocs kell efzlkiik . mvszetek
irnt, csak a g gk
mltak arra, hog5l az mvszett vezk. (Sueton.
Nero
22.) E7 t erharr ozta, ha e$rszer a na$l nyilvnossg el lep, akkor azt a grgk
lakta Neapos vrosban teszi me& ott m ir knsg ltogaa a hangversenye-
ket, a sz nhzakat. Maid Grgorszgot keresi fel, s onnan ibb mvszi verseny
gyzelni
koszonival ter majd haza, Rmba. Valban
iobban
blzott volna a gii -
gk mvszi tetbn, zlsbe, mint a rmaiakban ? Emellett sl a ggk
irnti raiongsa, mrsrszt feltehe, hogy eryelre mg tartott a rmaiakban ural-
rDh
Grl P
!{c{
lilcrt t
ViIe
d-rgn
l
l4reti
hffi
h Ytt d
Alrrlr
hrlLai
bnt
-
irfir{
,m,h
rtndcz
Veit
vagr l
fui
na5rh
btr8fi
t scn
rrrg
Vini!
orl ,
eb
-"8rio
8bdi
Ad
!'itri!
,-t
lit
.dia-
(
Kde
..ri
E
lro
fJ d sl
SFie
eE
8,
Poa:
Efic, b
rfift
Ri
b6l c
1,1 8.,l
|52
.

,I
I
',
19d$
hmgulattI,
amely a bi odalom u alkodiboz mtatlannak tte a sdnpadt
llpst.
Neapolisban termszetesen nary Gltnst kelten a csszfu szlnpadi szereplse.
Net el} serte az udva , az Augustirn; rregy csapata, a tetrsg nhny alakulat8.
Valamennyien, de a vtos ktimyekl is sokan a sdnhzba nltrck, hory a biro-
dalom els ember, 14rgi1 65
hallik.
Nem meglql, hog5l Nem els nyilvnos fel-
lprse fenyesen sikeriilt, a csszr megkapta a kivl mvszeket megillet grzetmi'
koszonikat, Kiilnen riilt az otttanzkod alexandriaiak dbilrg tapsnak. Meg-
b vta ket, logassaaak k is ltaliba, hogy t hallhask. Ifjrikora ta raiongott
Alerandrirq s mindig tervezte, hog5r felkeresi ez a kzel-keleti nasrvfost, a
helleniszikus kult a kzpontit. Nem mg nhny napig Neapolisbau maradt,
ismt
-
ikrt aratva
-
fepett a sdnhzban, a
-l tti
dicssg fnyben boldogau
idztt. Maid Hsretvel egytt tnak indult, Beneventumba (ma Benevento) ut8-
mtt, hogy megtekintse aiokat a gladiato i viadalokat, amelyeket kegyence, Vatinius
rendezett.
Vatinius totz termetii, uagy om1, furcsa cmbet volt. Rmban beneventumi
varga ltre a csszr udvarban
hamlt
fgftfi6 szellerne*sgvel s szarkasaikus
hrrmorval. Egy ideig az udvari mulana zelept tlttte be, de a cssri kegy
nagy Molyhoz; s ezltal
|elentkeny
vagyonhoz
juttatta,
A fatal Neto rmmel
hallgatta a cipv cs ps, g uryos megiegyzseit, knleges bumort. Csipkeldsei
a enato okat sem Hmlt}, akik ellenszenwel figyelt* Vatinius tevkenysgt,
megvetetk s gy llltk
az alacsony so Ml cs szri kegyenc felvergdtt embert.
Vatiniust ltszlag nem bntotta, ha belle gnyt lizne\ kbb ezonban a bntal-
makat, aho1 cak lehetett, megtomlta. Mintegy elgttel gyannt
Nelo azzal tiin-
tette ki kegyenct, hory a sziilrnrosban rendezett iinnepi
itkokat
jelenlvel
megtisztelte. (Hatalmas vagyont harcsolhatott ssze Vatinius, hogy ilyen kltsgee
gladiaori viadalokat rendeetett.)
Amikor Nero visszatf,t Rmba, reae, hogx neapolisi snpadi feltpesei,
Vatinius tzsba men prtfogsa miatt a senatorok
j
rsze eidegt tle.
}obb-
nak lta tehrt, ha ggo sgi egyiptomi rititerveit
-
legatbbis egyelte
-
fel-
adia. Iltitervben bizonyra szerepet
itzottak
azok a h rek, amellek a Kzrl-
Keleten Cn. C,orbulnak ha sikereil elteriedte\ s nagy npzeriisget szefeztek
neki. Egyiptomi tia alkalmval mdia nflon volna, hogy
-
C,orbulo gyanalvgt
fel nem keltve
-
a hadvezre irnt mepyilvnul rokonszenv s annak forrsai
fetl szemlyesen puhatolzzk,
st ha sz iksegesnek mutatkozik, a kzel fekr
Syriba, C,orbulo tartomnyba utazk, Nert egybknt is foglalkoxatta Egyip-
tom gazdag
ftildie. ppen erre az idre esett, hogJ r Nero ery kaonai tribunus
parancsnoksga alatt praetorianus alakulatokat k'rildtt Egyiptomba. Feladao}k
tette, hogy a N lus fels folysa menten fekv Mero krnykt feldedtsk. Hogy
mik voltak az expeci rcrvei, mi volt a clia, pontoan nem tudiuk, ktsgrclen,
hogy ezt a vllalkost Nero rdemeknt eml tettk meg. (Sen. Nat.
Quaest.
VI 8., Lucan. Pharsalia X z68 s}&., Plin. N. H. VI z9 r8r.)
|53
Minthogy ggorsgi s e5riptomi rltitervei kzismertek voltak, indokoltnak
ltta, hogy elb reszteltesse, azrt mond le utazsail, mert a mai polgrg
aggdik rte, tlvolltrt trll hossznak tartia. Ezlt dnttt gy, hogy marad hiszen
a Vrosban rzi magt a leg|obban, itt a legkellemesebb az let.
Nero, hogy mg inkbb megkedveltesse ma3 t a mai nppel, nag5l nyilvnos
lakomkat, fnyes kzebdeket rendezrtt a Vros terein. Ezzel a kztrsasg nagy-
urai, Sull4 Pompeius, Caesar peldit kvette. Ilyenkor mindenki annyit fogyazt-
hatott a finom telekMl, a kiv borokbl, arnennyit csak akart. De Tigellinus
sem akan a csszrtl elmaradni: a Tiberis
iobb
partin az Augustus korban p -
ten nagy mestersges ban (a mai
Trasrcverben, aPiazza S. Francesco d'Assisi
kzelben) pomps v zi iinnepseget rendezett. A mulatos durva kicsapoagss
faiult el, s cbbl Nero is kivette a rszt. Lehet, hogy a h reket fel is nagltott,k,
s ert nerrr meglep, hog1 a kevsbe rugalmas erklcsi nzeteket vall senaorok,
a nobitas
ielenrckeny
rsze felhbomdott a csszmak alkodhoz nern itl
viselkedse miatt.
A rmai np ismerle Ne t, es gyakan
visszatek a nevvel. g5r Rma kocsmi-
ban minden este felbul*ant egy itas ember, aki Neto dalait adta el, s ezn
bstlgatsgtl penzt kvetelt. Azza| felyegetziitt, hogy aki nenr hallgaa meg
kell6 fgelemmel
,,mvszi'
produkciit,
s nem fizet eleget, azt felsgsrts
vdival felielenti. Akr a csszr, is lanon k srte nekt, s a totta, hogy
lant|a egyik hurit magtl Netl vsrolta, azt hangoztatta, hogy senkioek a
vilgon nem adn el! (?hilostrat. Apoll. IV
39.)
ppcn c
elkelfi
tett, s e
v cs
ko&a n
osztog
a helyze
kivIog
kat ata}
vett
h.{
a
ielent
vllaas
(
A csfu
bm vez
voh idc
bogy nc
I
4.)
Ha
7.
FEJ EZET
VIHAR ELTT
ppen ezekben az idkben a titkosszolglat tudoms a
iutott,
hog5r az eg5rik lcg-
elkelbb seoaor, D. Iunius Silanus Torquatus trsasgban btrl meeg5zseket
mt, s a cssz ri haalom megze zsre trekszik. D. Silanus ereiben is Augutto
v e csrgedezetL az si lunius Silanus Torquatus csald sarja mr Claudtlt&.
ko&sa idein,
53-ban
consulsgot vielt. Azltal is gyanriss
vlt, bo fi.rn
osztogatott aind&okat (gy akan maga mellett hangulatot
Mdk),
a helyzet megvlmzx ban remnykedett, st szabadosaibl a legalkalmoabbakat
kivlogatta, s a csszri bztarts mintira is szakfeladatkk szerint hivatalo-
kat ala} tott, amelyek lere libertuait helyezte. (A
mai angol parlamenti
labl
vett hasonlat szrint, egyfajta
,,rnykkormnyt"
alak tott.) Legalbbis gy sltak
a
jelentsek
. . . A szabadosokat letartztattk, k nvallas al vetettk ket. A Hn-
vallatrs eredmnyt meg sem vrva, Silanus nkezevel vetett vget letnek.
A csszri nknyuralornnak egyik szrny myoldala t knt a rmai trirsada-
lom vezet kreiben az ng5rilkossgok gyakorisga.
A mai gondolkodstl
nem
volt idegen a hallba meneks.
,,Csak
hozztartozim knnyei tanottak vissza,
hogy ne menjek a hallba,
,mi
bizony&a a legillbb lett volDa.' (Cic.
ad
Quint.
I
4.)
Horatius egyik alakia az |et ztonyai, szikli kziil ezt a menekiilst ltia:
,,.lvte8szabad t
isten, ha Hvnom !" Gondolom, arra
clmtt:
,,N{eghalok" -
s nincs tbb Hn t a hallon.
(Horat. Epist. I 16,
77
sk. Murakzy Gyula ford tsa)
I55
Tiberius uralkodsa ide!n a politikai dttek gyakran az nkentes hall megol-
dt vlaztottik,
,,mert
a hbrtl val flelem miatt gyakoriak voltak az ilyen
hallesetek, s azrt is, mivel csak az etelmek koboztk el a vagyot s tilottk el
ket a vgtisztegtl is, azoknak, akik maguk vgeztek magukkal,
jutalmul
a sie-
tesne szabad volt eltememi a holttestt, s rvnyben maradt a vgrendeletiik''.
(Tac.
Ann. VI 29.) A sztoikuok az ngyilkossgot
,,rtelrnes
hallnemnel?' tartot-
tk, legfi bb mai kpviseliiik, Seneca blcselete knt arra irnyul, hogy neh&
kornak ltbizonytalansgt knnyebben lehessen elviselni. rsainak egsz sora ar-
fl taflskodik, hogy helyesli az nkntes hallt.
,,Semmi iobbat
nem alkotott az
k tiirvny annd mint hory egyetlen be|ratot adott az lemek, de szmtalan
kiirratot." (Sen. Ep. mor.
7o.*)
Hasonlan vlekedett erl az idsebb C. Plinius:
,,Az
emberi termszet tkletlensgben kii1nleges vigasza az, hogy az istensg
sem kpes mindenre. Mert , mg ha akarna sem tudna az lettl megvn! ami
azonban az embereknek annyi nagy baiuk mellen nagyszer aindkknt adatott
meg." (Plin.
N. H. II
7, 5,
27.)
Ez a felfogs magyarzza, mirt vrlasnotk a maiak inkbb a hallt sait aka-
ratukMl, mintsem a hhr brditl. Mgis Silanus nag5r feltnst kelttt hall.
utn Nero sziiksgesnek tanotta, hogy mentegesse magt. Kiielenrctte, hog5l Sila-
nus
-
bizony ott bnssge eenre
-
letben maradhatott volna, ha b rinak, a
csszrnak irgal nas ltlett megvr|a.
ilanus esete mg gyanakvbb tette Ne t. Mind kevsb b at a senato okban,
akik valamilyen vltozsban remnykednek, s neki mg fi utdja sincs, akire a
batalmat truhzham. De hiszen fiatal, huszonhetedik vt sm tlttte be, 8
minden
ira
fordulhat. Az vek mval az ido senatorok helyt fiatalabb, meg_
nbb frfiak foglalik maid el, es akkor nem figyek bizalmatlanul az udvari let
forgatagt, a cssr minden tnykedst nem birlik titokban, az elleozeki han-
gult lecillapodik. Pi[anatnyilag fonosabb, hogy a Rma vrosi s krnytbe
polgrsg kzzete
i
leryen, a praetorianusok pedig
hlllgassanak
parancsnokaikra,
tisdeikre, akik az uralkod b vei. A legsziiogesebb az, hogy senki ne vrion vtat-
lan fordulato! vltozst. Nero mindent megtez, ho8y a mai vrosi polgrsgot
i
hangulatban tarta, goudoskodik a
ryomrl
s srakoztatsl.
Nero a 64. esztend nyarn, a kicsapongso}*al teli nary mulatsgok utn,
visszavolult hitvesevel, Poppaea Sabirval antiumi villia. Bizony a itt idztt
a nlHiletetlen T. Petronius, a kifinomrrlt sl , a divatos |q1
minden
triile-
tn bios tet, elkel vilgfi, akit e kiemelked nrlajdonsriga miatt mind a cs-
szr, mind az udvari emberek Arbiter Elegantiarum (a vlasakos s dn_
b n ia) mellknl,vel rrrbztak fel. Petronius eude^e az tinnepsgeket, hagpa
iv
a mulatsgok rend|t. Nero
jvolbl
proconsrrl lett Bithyniban, s a consul
sufiectus (vkzi
consul) tisztsgt is viselte. Br sze et a knnyed, vidm letet,
hivatali tisztsg& lelkiismeretesen ltta el. Mvelt, szellemes trsalg volt, ery
i
*
Kurcz 6nes ford tsa.
t flrt Eq
snyolt&
d
Ez a k il
nyek nin
Regnye bc
elteit /sz:
fil net is k
_ai
kor em]
kat, a na5
Elegantiaru
rsrc aT
godott be
szolga n.h!
szeril, a re
magukat.
petronftrr
mg vele d
maga vilq
hadd nu!
ts6
trdlrt mg e ba tsgot is kockre rctrc, Magt a csvrt is egy alkalommal ki-
grtnyolta, de ezt a
jkedv
Neoo nein vette zokon batl.
Ez r kDs embf itodslommrl is foglalkozott. A lrcllcnisnikus kalandreg-
nyck minira u a}ikori iuliai vilg torz ton dikrkpt szndkozott meg mi.
Regnye bfeiezetten maradt, az t6han Satyricon c men ismcri, npszersgt az
elrclt vszzadok ncm cs(itikenrcttk.
(Nhny wel ezeltt F. Fellini uagy sikeni
filr et is ksz tett belle l) A regnyben szerepl alatok, szemyek idlak, n
mai kor embere is sok ismeei tall benniik. Cs ps gtiu:nyal osto ozs az otob-
kat, a nag5rzolkst, a felkapas*odon igazdagokat, a talpuyalkat. Az Atbite
ElegantiaruD oralista volt es grryold. Megvdoltq egyttal ki is nevette a
maga vgt, RDutator a fo,,ksgpkra, ugyana}&or ki i pe[engrezte ket,
hadd t8naruk belliik olvasi. Mve iredkesen maradt rcnk, legnagyobb
rsze lTrbtlalehio laWja ( Cena Trinalchionts/, az alantrl feltiirt s meggazda-
godott bertus mulatsgos s valsgb brzolsa.
(A pffeszked egykori rab-
volga nlrny vonsban Nera vnek imerni,) Petronius eladrsmdia egy-
szer, a regny szerepli bcszdmdjukkal, latin nyelvhasznLlaokkal
iellemzik
megukat,
Petronius ekkor mg a cssri kcgy fnyben lvezrc az lerct. De tallkozunk
mg velc ctne} tragikus srakasban.
8, FEJ EZET
^
Tzv sz
-
nma
puszTurse
Nero antiumi vidm letere vratlanrrl srny h r tiirt 3 Rma g Rma ln-
gokban l1! Mg nem is derengett, amikor a balis b rt hoz lovas a csszr vill-
jkoz
. Az ertes ts mind a csszrt, mind az udvari npet megrrzta, egyelre
mg semmi biaosat nern tudut.
A 64. esztend
irlus
r8-l r9-re virrad jszeka t lz ttt ki a Circus Maxi-
mustl dlkeletre fekv, a Palatinus s Caelius-halom ktt lev zsupfedeles vis-
kkban, bo<lkban, mhelyekben. A kis bolthelyisgekben, mhelyekben felhal-
mozott gtrrilkony anyag olai, koc, Mtrny tiizet fogott, s pillanatok alatt az egsz
krnyk iI ngra kapott. Az ers d szl a tiizet gyo san tovavitte, bamar elhamvasz-
totta a Ci cu Maximus fMl csolt leltit. A t zvsz villmgyorsan teriedt: az
Aventinus-halom vrosnegyednek olcsn p tett hrizai percek alatt elhamvadtak,
ma|d a tz belekapott az Aventinus lbnl, a Tiberis partirin p tett nagy rakr-
hriaakba, ahol a felhalmozott gabona, olai s egyb kzszti}sgleti rucikkek estek
ldozatul a puszt t
elemnek. Rviddel r a lngok martalMv lett a Forum
Boarium, a Velabrum.
A dhyugat fell rkez ers szl (mai nevn iibeccio) szinte egyideiteg vitte
tovbb a tiizet a Forum Romanumra s a Palatinusra. A Forumon legett a Regia,
amely a pontifex maximusok, Rma fpap|ainak si hailka volt, es a hagyomny
szerint mg maga a kegyes Numa Pompus, Rma mondk veae kirlya p ttette.
A Regival egytt pusztult el a mell p tett Vesta-szently s a Vesta-papnk
kolostorszer hza,
A tz manaleka lett a Palatinus-halrnon a csszri palota, s a Ne o p tette
Domus Transitoria, amely a csszri palott
sszekttte C, Maecenasnak az
Esquilinuson volt, mr rgen csszri tulaidonba ker ilt b res kertieivel. Nero palo-
tinek r
pzit 60
me,i
db, itD
Atzt
nk bizcl
gua,
s
ltszm
relesiilrk
Amire o
serviusi
pusx t
IIat nl
totta. cs
ze&lee
netesebb
,
t,
felcsapc
megela
talan h;,
a felnk r
s akik mt
vagy vn
dent
me{
kr i is r
zottrigy l
tudvn, J
rrck a l
ciiket
r,
llott a l
mert soL
criltak
e
ban rabo
Az el
gtat ves
pen ml'
gatsI
l
kziil tlj
VIII., a i
I58
t!nak d szes oszlopcsarnoka volt, ibb pihenhelyiseggel. Maecena kotieiben
pzsit zeglyezte az piiercket, s ide 8 t iz mr nem
iutott
el. A d szl azonbau
megetsiidii,tt, a L ngok, a szikrk belekaptak a Subura srn lakott vrosnegye-
dbe, innen pedig tovbbtriedt a magasabban fek halmokon
lp tett
h zakba.
A t{iz rettenercs puszdtsval szemben az emberi lelemnyessg es e teherctlen-
nek bizonyult. A oszul megp tett, vlyogfalas, favzas hzak irldig gtk. A girbe-
gurba, szk utckon az olts, a ments szinte lehetetlen volt. Az arnylag csekly
ltzmlt, mintegy hrczer fnyi tzoltg
(a vigil-alakulatok) kezdetleges felsze-
telsti}tel, srcrszmaikkal semmire e n mentek a ding t izvsszel szemben.
nire azonbau a tzoltk kfutelenek voltak, azt meglette az i, az rlgJ Devezett
serviusi vrosfal, a Capitorrm mgga helma, a Tiberis vize. Ezeknl megllt a
puszt t elem. De ahov eliutott, ott nem volt irgalom,
Hat nap, ht
szaka
slrtt a lettenet tzvsz Rmt csaknem teliesen elpuzt -
totta. Cak hat nap utn siker ilt a tzet megfkezni. A pusztulst Tacitus olyan
rzkleteseo rta meg, hogy ma hasztalan f; radozs lenne ilyen tevs szval, dbbe-
Detesebben ecsetelni a Vms megsemmisst:
,,A
tzvesz robanval el sr a slk tereteket sguldotta vgig, ma|d magasra
felcsapott, s isn& az alacsonyabban fekv reszeket pusa tva, a bai gyorsasgval
megelzrc az orvoslt, mivel a Vros szk s ide-oda kanyarg utcival s szably-
talao hzsoraival ki volt neki szolgltatva
-
661
amilyen
a rgi Rma volt. Radsul
a felnk asszonyok
iaiveszekelse,
a megfradt regek s tapasztalatlan g5renrrekek,
s akik magu}lkal s ekik mokfral
gondoltak, mikzben vonszolik az etleneket,
vagx vrakoznak reigk, egy rsziik a kslekedssel, ms rsziik a kapkodssal min"
dent megakadIyozott. s n 8 Mt atekintgtnek, oldall vagy elll gyak an m
krl is voltak vve; s ha a legkzelebbi helyre kiiutotmk, a tz azon is elharap-
zott, l8y a tvoliaak hitt rsze*et is ugyanolyan veszedelemben talltk. Vgiil, nem
tudvn, hogy mit kedilienek, mene igyekezzene\ megtltiittk az utckat, elte-
riiltck a ftildeken; nmelyek elvesxvn minden vagyonukat, egy napra val eles-
giiket is, msok szeretrcik miatt,
gkiket
kimenrcni nem tudtak, rng ha nyitva is
llott a mcnektils tia, a hallt vlaottk. De gtat sem mertek vemi a tznek,
mert sok ember srn fenyegettt, az oltst tiltotta, msok meg csvkat haii-
gltak s hangoztattk: )Van, eki ezt parancsolta !<
-
akr, hogy ann] szabadab-
ban rabolhassanak,
gkr
valbau parancsra."
(Tac. Ann. XV
38.)
Az eliiszkstidtt hzakat a iild sz ng leromboltk, hogy a tz teriedsnek
gtat vessend<. De hiba ! Hat nap mva ibl tz keletkezett, most a Vros mg
pen maradt szal*eleti rszn hmm napig puszt ott. Most m nyfltan g:niito-
gatsrl bes#ltek. A nagy o ombalmazz vltozott. Rma tizenngy kerete
kz teliesen elpuztultaXL,aX. saIIL Rszben meg nmisiilt a II., a rV., a
VIII., a XII. s a XIII. regio. A msok t lzvsz nagy krokat okozon a VIL s
I59
IX. keriilet egyes rszeiben, S&tetle. maradt az I., az V., a XrV. s a VI.
eriilet,
vagyis az annylag kevesb lakott s nem sd o bep tett vt rosrszek. A leglakot-
tabb keriiletek nagyreszt vlyogtg!bl, favzza!, knt spekulcira ep rcn nagy
brht ztmbiei krtyavrknt omlottak ssze. A tzvsz azonban a tekintIyes
mtra visszatekint zentlyeket, kzepiileteket, palouikat sem k olte. Igaz,
ezeket nagytszt kbl p tettk, gy legalbb rszben megnaradtak, s azutn az
egykori mintra ii lehetett ket p teqi. De nem lehetett pmlni a nagy h r
eldk sz mos diadalnak emtkmvt, a remek gg
mfikotsokat, amelyeket az
vszzadok sorn hoztak Rmba. Ezek is mind a lngok manalktiv letrck.
s Nero? Amint
|rlrrrius
r9-nek kora hainali 6jban a tlizv,sz h rt Altiumba
megvittk, a cszr azonnal lra pattant, s Hsretvel Rmba vgtatott. Messzi-
r1 lthatta a magasra csap ingokat, de hogy milyen vrny kp trul maid szeme
el, el sem kpzelhette. A cssz rt is aggasztotta palorit nak, mkincseine\ g5ri-
temnyeinek sorsa. A Vros ilyen rsi mrtk{ pusznrlsra, ekkota nyomor-
sgra nem gondolhatott, ezl emberi agy el sem tudta kpzelni.
Rr:rba erve Nero siirgetrc a tz oltt st, tovatsriedsenek megakalyost, a
szerencstlenseg sitotta lakosg megscg test. A nhr ny srtetlen vagy kevsb
srt vrosrszt ellepte a fed nlkiil maradt, anyagi
lavaitl
teliesen megfoszott
lakossg. Nero azonnal intzkeden: a menek itek, a baiba
jutottak
szmra meg-
nyittatta az pen Earadt kzepeteket, rbbk ktt az Agrippa p ttette batal,aas
kz ii dt, a bozz ar zb Pantheonnal egytt, a Neptunus-templomot, a Sacpta
Iulit, amelynek oszlopcsarnokai ktt lev bolokba, a boldog idkben, az elegns
vils
i,rt
vsmlni. Most a nyomorult, szerencstlen
i, rt
mai np talrlt in
menedket. De Nero a Tiberis
iobb
partin elteriild nagy kiterieds cssri
kerteket is az ot|iont veztett enxberek rendelkezsre bocstotta, a rajtuk lev
piiletekbeu is sokarr
iuottak
feda a . Sebtben ideiglenes szllsokat, barakko-
kat huzatott, bogy a krvallott np legalbb tmenetileg szlshoz
|usson.
Ostlbl
s a kzeli, kmyekbe kzsgekbl, vrosokbl lelmiszercket, kzsziiksgleti
ci}&eket (fekvhelyeket, konyhai felszerelest, strakat) hozatott R nba, hogy az n-
sget valamikeppen csiikkentse, A cs sz r rendelevel a kenyrgabona rt lezl-
tona, mie csak hrom sestertiusba kertilt. (Egy m
[modius],
vagyis 8
;733litet
szt egybknt mintegy tizenkt sestertiusba kert. Plin. N. H. XVIII.
9,8q-9o.)
Ahogy az emberek kiss mepyugodtak, tbbekben felrmlett, hogy i. e.
39o-
ben, ppeu ezen a ba!s napon,
jius
t8-n, az Allia foly mentn eltriil s k-
sgon a gallusok syosan megvertk a rmai sereget, utna beirrck a Vmsba, s
felgyuitottk. s most, kit leheme a t izvsz4 a pusztulsn okolni ? Ki mst,
mint az anyagyilkost, Agippina eszakos hallnak ertelni szerzjt, Net ?
Hiba tett meg a fiatal cssr minden tle telhett, hogy a szerencstlen emberek
szenvedst, nyomort],elyh te, hiba voltak kisebb-nagyobb tzeseteli mr korb-
ban is n4
gy,litatta
' Nem e
tikuok fc
rnaga a cd
meg akat
mt, hos/
tudni v
zetben
tr
egyik orn
lsrl!
O
tombolse
rnak esz
k seretrr
mesltk r
Nero k
amennyit
teiik az t
uralkodsl
hatsa aln
Iosephusn
eppen a V
ztt, ho
zben
'neg
rokonszen
r3-16.) Fl
szavait nx
kziil nr
rosszindul
zom, hog
netben e
nem rezt
XX 8,3.)
Flavius
b teni, b
sya ald
nemma
kvet i
Neban l
*
RYay
.
I6o
]
l
!
nagy
h r
az
Messzi-
szeme
cyi-
a Saepta
elegns
tellt itt
lev
baralrko-
Ostibl
ft
leszl-
t8,733liter
1,8g-so)
,
i. e.
39o-
beriil k-
Mrosba, s
l? Ki mst
l,
Net ?
la emberek
!n! ko b-
Igaz,
n ez
ban is uapirenden, az elkeseredett polgrok bnbakot kereste\ s ezert ksxiggel
elfogadtk a csszr ellensgeinek suttog propagandit,
elhittk, hogy Nelo
gFiitatta fel Rmt.
Nero ellensgei, az elgedetlenek s srdttek, a krvallottak s becsu gy poli-
tikusok felhasznrltk az alkalmat arra, hogy elteriesszk ezt a kptelen h rt, hogy
maga a csszr gyjtatta fel a V ost. Gynyrkdni akart a tzben, a pusztulsban,
meg akana semmis teni az sdi, szeperzkenek nem tetsz, csnynak tartott R&
mt, hogy iat p ttesen a helyere, amely maid az dicssgt hirdeti. St egyesek
tudni vtk, hogy amikor a tzvsz a legvadabbul tombolt, a csszr sz npadi lt-
zetbn palotia snhzternben, msok szerint az pen matadt maecenasi kenek
egik tornyban, lantiteknak k sretvel Homeros verseit nekelrc Tia pusztu-
!sr.l!
(Nem
lehetetlen, s az adott alapot ennek a mendemondnak, fugy atz
tombolsa kzelrtte, Rma srny1l pusznrlsa lttn, a kltszetben igen
irtas
Ne-
uak eszebe
iuthattak
Homerosnak ezek a sorai, s azokat fenr:hangon idzte.
K sretnek tagiai ba[ottk a csszr szavait, s talin kiss felnagy tva, tovbb_
mesltk a irtnetet. Lehet, hogy ennek a pletyka z i histrinak ez a magva.)
Nero kortrrsai taln ekkor mg nem is gondoltak
alnyi rozat Ne l, mint
amennyit a ksbbi sz zadok eenseges kzvemnye la elhitt. Ismt emlkez-
tetiiik az olvast Tacitus szavuraz,,. . . Nero uralkodsnak tftnett, amelyet
uralkodsa idein a flelem z nezett hamira, buksa utn a mg eleven gyllet
hatsa alatt irtk meg." (Tac.
Ann. I r.) Idzziik azonban egy kortrsnak, Flavius
Iosephusnak trgyilagosnak lts so ait. A zsid trtnet 64-66 kztt, teht
eppen a Vros gse i<lein, s az utna kvet}e vlsgos vben, Rmban id-
tt, hogy bevdolt honfitrsai gyben a csszr kegyelmt kieszkzlie. Tbb
zben megfordult az udvarban, a vele taln egy hiten 1ev8 de legalbbis a zsidtkal
rokonszenvez Poppaea Sabinval nhny alkalommal elbeszlgetett. (Ios. Vita
r3-I.) Flavius Iosephus mintegy hmm vtizeddel ks6bb rt mvbetr higgadtan,
szavait megfontolva, gy rt Nel:
,,N o
tiirtnett sokan meglrk, s ezek
kz nmelyek hlbl a nekik
|uttaott
kegyekn, msok pedig gJ rlletbl
s
rosszindulatbl rgalmaak, s ezrt megvetst erdemelnek. n nem is csodlko-
zom, hogy ennyit sszehazudBk Nero felt mert ezek a trtned k eldei trt-
neben sem ragaszkodtak az'tgazsgboz, holott azok irnt sernmifle gy{illetet
nem reztek, hiszen
ival
az illet cssz rok uralkodsa utn ltek."* (Ios, Ant.
xx 8,3.)
Flavius Iosephus idzett szavaival konntsem akariuk Nero hibIit, vtkeit kiseb-
b rcni, bilneit,
iellemnek
foryakossgt ckkenteni, ms g5rekben felelssge
sya all felmenteni, a trgyilagos meg tlshez azonban nem hanyagolhat el a
nem mai kortr trtnet vlemnye. s ne felediiik, hogy a Nero uralkodst
kvet idk keresany kt sriyos vdal&al, bnkkel i eti} t. Erre ohrk is volt.
Neban lttt a rrrai csszrkor intzrnnyes keresztnyiildzseinek kezdem-
*
Rvay
J zsef
ford tsa.
16r
lyea, volt az els, aki a keresxnyeket a mai lla- ellengeiknt, igaaa-
lanul megblyegeae. Figyelemre mlt
,
bogy az egy vszzaddal ksbb uralkod
,,i
csszr", a filofus Marcus Aureus kedvezbb me8 tlsben rszesiilt, holott
a lugdunumi szrny keresanyiildzese\ a tmeges kivgzsek az uralmhoz
fzdtek. Egyb syos bnk, gyilkossgok joggal
hatk fel Nenak, amivel
rszolgt a kzgylletre. Ezn nem meglep, hogy az els borzatrnas keresztny-
dzsrt Ne t tettk felelss.
Eml tett'tik, hogy a rmai np a Vros pusznr! lrt
bnbakot keresett. El sem
tudtk kpzelni, hogy a zvsz nem emberi kz mve. Arra nem gondolta\
nyil-
vn esziikbe sem
iuton,
hogy a t izvsz els iszakin telihold fenylett, titokban,
keziikben fI kly*kal buikl gytiitogatk
szmra nem a legalkalmasabb megvil-
g ts. Akrr Nero cinkosairl, akr msokrl volt sz.
J llehet
a sbes#d a ccszrrt gyitogatssal
vdolta, a vd tarthatatlan volt,
Rma gesn az uralkodn nem lehetett bost llni.
A titkosrendrsg, a be-
sgok rvn Nenak ez a pletyka a fbe
iutott.
A felheviilt lgkihben most maga
Nero is azon volt, hogy a np elkeseredset msok ellen irny sa. A npharag
fiirgetegt nem lehettt tartsan korltok kz szodtani. Bnbakot kellett keresni.
Minthogy Nero a t izvsz okozta ellensges lgkrben nen tezte magt biztonsg.
ban, a pusztuls miatti elkesereds arra ksztefte, hogy tancsadival egyertesben
a keresztnyeket,
,raz
emberi nem elleni gy illettl
vezetelt embereket. (ilyennek
tartotta ket Tacitus!Ann, XV
44),
ldozanrl dobia a nphatagnak. A vizsglabt
Ofonius Tigellinus, a
mindenre
kaphat kegyenc vezette, hiszen hivatali tisztul
fogva a praefectus praetorinak mr ebben az idben is
-
kivteles gaekben
-
b rskodrsi
ioga
volt. (De
csupn a vizsglatot vezette.)
A keresanyek (Chiitianinak neveztk magukat) tbbnyire a zsid kzsseg
keretn beliil ltek. Nagyobb rsziik nem rgen, st ez id it, Szent Pter s Prl
apostolok tan tsnak hatsra vette fel a keresztsget. Arnikor
49-ben
(vagy
5o-
ben) Claudius cszir kiutas totta Rmbt a zsidkat, ez az intzkeds a keresz-
tnyeket is intette. A biintet csak Rmra vonatkozott, Italira azonban nem,
mivel vgrehaitsa szinte lekiizdhetetlen nehzsegekbe tktt volna. A rmai
kzvlemny gyalcan
. ossz
szemmel nae a zsidkat, mert nemegyszel rezt
vettek a za rgokban. (Cic. Pro Flacco 66., teMt i, e.
59-ben.)
Ez a bagyom-
nyos ellenrzs Tiberiusban is lt, mert mindeflt, ami szemben llott a hag5rom-
nyokkal, a rgi rmai gondolkodsal, gyanakvssal
szemllt. Tiberius s a bozz
hasonl rziilet rmaiak ellensgesen figyeltk a maroknyi zsidsg szmukra
idegentil hat, s ezen rthetetlennek mins tett szoMsait, szertaffait.
A Claudius uralkodsa alatt kiutas tott zsidk (s veliik a keresanyek) Nero
principatusnak
elein mr visszaszivmguk Rnba. Nero uralrna els t eszten-
deiben vallrsi rckintetben is megrt s t irel,mes volt, legalbbis kzmbsnek
mutatkozott, (Aligha
tvediink, ha ebben Seneca befolyst gyan tiuk.)
Ennek a
magatarsnak egjrik
ielet
Szent Pl esetben is felfedeett'rik. Amikor t a iudaeai
plocul
b r4
Mit
ebhez
a vigl.
"Ks
az ugl
b nn
na,xl
Av
szedte
nyox
hro
A nh:
uegy,
rrak m,
vtkez
keresz
Ner
ez&ta
megk r
nagy \
nyeket
ksbt
nyeket
kocsiv
Ab
irnt s
kegyet
dz
Rm
An
kellen
meg, i
pinhc
szonyc
itt viz
fe{es
naid
F
162
procurato!, a csszu,boz tnent fellebbezse utn, Rmba szttana" a csz i
birsg felrnenrctte. Az apostol pedig szabadon tovbb tan thatott, t! thetett.
Miutn Tigellinus a nyomozst befeiezte, a csszr a keresztnyek iigyet
-
s
ehhez
ioga
volt
-
illetekessgbl a praefectus vigilum hatskrbe utalta. A csszr
a vigil-rcstet parancsnokt, mivel a tzesetek vizsgrlata hozz tartozott, rendl vt
vizsglati elirssal (cognitio extra ordinem) blaa meg. Szinte termszercs, hog5l
az gyet Tigellinus tovbbra is szemmel tartotta, A vizsglat csak a gyiogats
bnre teriedt ki, azt vallsi krdssel nem kalrcsoltrk ssze, ilyen esteket a se-
natusnak kellett volna meg!rgyalnia.
A vizsglat kezdetn letartztatott nhuy keresaenyt k nvallatssal arra kny-
szedtettk, hogy a vdat beismeriek, hitrcswreiket meguevezzk. Az
Ey
ki-
nyomozott szemlyeket biirtnbe vetettk, maid ket is vallattk. A mr elte el-
ha ozott tet csak a legsyosabb lehetett: vranhallt kellett elszenvednik.
A nhny Hnvallatrssal kicsikart beismer valloms alapin a rmai keresztnyekre
az egyetemes felelssg gyakorlatt alkalmaztrik. A biintetst a rmai
joggyakorlat-
nak megfelel(rn, a talinak az korbau elteriedt elve szerint szsbtk ki.
,i
niben
vtkezik, az ltal biinhdik", mondja ez az elv, s ezrt a gyitogasal vdolt
keresztnyeknek tzhallt kellett elszenvednik. (Dig.
48.
19
,
28,12,)
Nero a kivgzst gy akarta meg ndezni, hogy anal a np kedvben
irjon,
s
ezen npiinnepllyel kapcsolta ssze. A Tiberis
iobb
partin lev (teht
a tzvsal
megk melQ vaticanusi kertekben lev circusban, a Gaianrrmban kocsiversenyt,
uagy vendgsget rendezett. A mulaozs kzbeu a Mtrnnyal lenttt keteszt-
nyeket kereszre fesz rcttk, s megg5nliotrk ket
(,,Nero f,klyi"-nak neveztk el
kbb). De ms kegyetlen
,,mulatsgos"
mdon is kivgeaek rtatlau ke ezt-
nyeket: egyeseket rllatbrbe vafiak, vadrszkutykkal tpttk szt. Ne o, a
kocsive senyzk ltzetben, a np kz vegyiilve, veliik egytt mulatozoB. . .
A borzalmas megtorlrssal nem mindenki rtett egyet. A Hnhal lt szenvedettek
irnt sokan rszvtet renek, a bossrllrsnak ezt a knyrtelensegt trllzottan
kegyetlennek tartottk. (Tac, Ar:n. XV
44.)
A keresztnyeknek ez az irgalmatlan
dzse a birodalomben egyelrc mg nem terjedt el,
mindg1
bizonnyal csak
Rn ra szodtkozott, megtorlsul a Vros pusznrlsrt !
A megtorls megtnnt, a bnbakot felldoztt k, de a haragv isteneket is ki
kellett engesnelni. A hagyomny szqint az si Sibylla-|sknyveket krdeztk
meg s ezek alap|n knyrg imkat intztek Vulcanushoz, Cereshez s Pmser-
pinboz, rlgyszintn luno kegyelrnn esdekeltek. Az in kat a legelkelbb asz-
smnyok mondtk el, elbb a Capitolirmron, maid a legkzelebbi tengerparton,
itt vizet me tek s ezzel hintettk be az istenn templomt s szobrt, vgtil a
fries rmai asszonyok az istenek kpmsait szkekre helyezve megvendgelt\
maid pedig virrasztva imdkoaak a halhatatlan istenek bocsnan s keg5relmn,
163
A::nikor a romeltakar trs fradsgos es hosszadalmas munkia folyt, lttk csak
meg a Vros lakosai, milyen syos ktok keletkezrck a tzvsz kvetkeztben.
MegHsreltk ,16-64
y6nni,
mi az, ami vg)eg elpuszmlt, mi az,
9lni
hely. et-
ht. A legrgibb, legtiszrclrcbb szentlyelret a tz elhamvasotta, s veliik erytt
sok fogadalmi a|nd\ mkincs vrilt a lngok manalekv. A szird anyagokbl,
kbl p tett hzak kevesebb krt szenvedte mint a hagyomrinyos mdon emelt
petek, A legsrbben lakott vrosrszek beorrrlott brMambjeinek hailk-
talaniait ideiglenes szllsokon belyeztk el. Az elke gazdag polgrok a kr-
nyekbeli, vagy vidki viikban vrt k meg, am g az ti|iep ts gondiai elhrulnak,
s Rma megint
-
Rma lesz. A senatotok legfeliebb a mlhatadanul sziiksges
tancskosra utaztak Rmba. Nero a vros hatrban fekv serviusi kertekben
(Hotti
Serviani) lakott. Hogy ezek pontosan hol voltak, nem lehet megllap tani,
egyes feltelezesek szerint a Vros d vagy nyugati rszebeu lehetrck. A mai
szoMsoknak megfelelen a villa hatalrnas parkiban tbb fnyen berendezett
hz llbatott, ahol a csszrr udvartartsa, a praetorianusok alakulata ideiglenesen
elhelyezkedhetett. A parkban h res gg mvsze\ Praxitels, Skopas szobrait
helyeztk el.
(Plin.
N. H. XXXVI
5,23,26.)
Neto uagy szenvedllyel vetette bele magt az iip ts megszervezesenek
nagy munkiba. Szemyesen foglalkozott a felrneriilt krdsekkel. Megb zta
p tszeit, kesz tsenek terveket a Vros iip tsre. Mindenekeltt nagy gondot
okozott a omeltakadts. Nero az ostia melletti mocsarakat
iellte
ki
,rszemttelep-
nek", ide kellett a legett petek romiait, a roncsokat, a bonasi anyagot szll ani.
A folyami haik, amelyek Ostibl lelrniszert szrll tottak Rmba, visszafel viv
tiuko! ktelesk voltak trmelket, roncsanyagot szll tani, hogy azok azutn a
mocsarakba ker ilenek.
(Az 877. vi sausok sorn kiderlt, hogy a rcmeltaka.,,
r us mur:k it nem vgeztk el maradktalauul; a rgszek megllap tottk, hogy
a nehezen elszthat romok egy rszet a helyn hagytk, az i percket re|uk
p tettk.) A szenlyeket
-
ahol lehetett
-
a megmaradt alapokon, persze emlke-
zet szerint, eredeti forml'ban l tottk helyre, mert az istenek gy leltek kedviiket
benniik. Mindeu valsz nsg szerint elsnek a Vesta templomt totk helyre,
az llami s csaldi kultusznak ezt a fontos helyt. Nero ebbl az alkalombl pozt
veretett. A forgalomba hozott arany- s eziitr Dk hirdessk bilodalomszerte,
hogy a csszr iip tteti Rmt, Vesta temploma ismt ll ! Az mte ellapin
Nero babrkoszorrls arcmsa lthat, kfifatn nem lthat a sok c me, hanem
mindssze: NERO CAESAR AUGUSTUS. A h, tlapon Vesta kr alakri templomt,
ennek hat oszlopt, kupolit mintz k meg. A templom ngy lepcsfok magassgt1
emelvnyeu ll, az oszlopok ktt az istenn szobra tekint elre. A krirat csak
ennyi: VESTA.
Gondot
jelentett
a lakh,izak iia tse, a csszr azt k vnta, hogy az megbat-
rozott rend szerint trtnik. Nero kt p tsze, Severus s Celer, latinosau
hang nevtik ellenre a Kzep-Keletrl sz mlx gg mvszek voltak. Az
,liiep ts sorn a kt p tsz bebizonltotta kiemelked kpessg&. 1 nomat
st!

t
ccy
spd
Tim
cs.l
szd
bo8
Mn
s
Y8s
lr,
lr:z
q
e8
(es
aiz l
Ner
h.l
va8
(
dq
\rls
ti| r
td
frit
Ar
bo{
abi
l
c,
lE
nal
bq
F2,
a:z
tl!
cp
D
e!
trr
r64
hk
in.
ht-
tt
bl,
dt
l&-
6r-
lk,
B
En
ni,
hai
ltt
En
hit
Ek
!t8
iot
P
ni.
lv
la
t8.,,
,gI
lrtk
lE-
let
Ee,
azl
lte,
ln
@
t,
Etl
nk
]
l -
iln
Az
E t
akaruk, ez volt a csszr haia is, hiszen a rgi Vros az i. e.
39o-ben
rtnt fel-
gy, in sa
ta tendszertelenl, csnyn pt. Kisebb-nagyobb hzakat emeltek a
s k tertileteken, emelkedkn, halmokon, rossz anyagbl, stilustalanul. Csak ha
egy hz legett, s ez nemritkn fordult el, p tettek helybe
iobbat,
hacsak a
spekulci nem b totta ezt felesleges feny izsnek. z alexandtiai trtnsz,
Timagenes, Rma dn elJ elsge (az i. e. I. sz zad msodik felben lt a Vrosban),
csak azert nem rt a hztiizekne mert vlemnye szerint a romokbl maid
szebb hzakat p tenek. (Sen. Ep. mo .
9I,
I3.) Augustus ktelessgnek tanotta,
hogy Rmt szp tse, a kzepeteket, templomokat, burkolatta.
Minden igyekezete hibaval volt, pomps piiletei most elhamvadtak.
Severus s Celer szeme eltt olyan szp vrirosok pldl'a
lebegett, mint Antiochia
vagy Alexandria. IJ i tvonalakat, szeles utckat tervezrck. Az utck mellett p tett
bzakat szrglyez,zc rMdsor, hogy a hztmbk horrrlokzaa vdett legyen. A br-
hztmbiik (insulae)
magassgt meghatI roza k, ngy emeleml bbet nem szabad
p teni; a halak nem apadhattak egymshoz, ezent tzfal vlassza el ket
egymtl. Minden Mztmbben udvart ltes tette\ hogy a lakrsok levegsebbek
(s kevsb t zveszelyesek legyenek). A cssr a romokl megtiszdtott telkeket
az p ttetk rendelkezsre bocstotta. A kltsge p tkezs mdnak a fedezett
Nero maga k vnta elteremteni, s a Vrosuak adni. St az p ttetknekn vagyoni
helyzetiikne trsadalmi llsuknak megfelel
iutal nat
grt, ha a magnhzakat
vagy a brhzakat meghauirozott idn bel felp tik.
Sernyen folyt a munka, az emberek hajlkhoz akartak
iumi,
s termszetesn
elnyerni a csszr grte
|utalmat,
hiszen ezzsl az p tsi kltsgek cskkenrck,
Viszont a kltsgeket megemelte, bogy az i p tsi szabI lyrendelet rtelmben
tii mdszer szerint kellett p tkezni, bizonyos magassgig tilos volt tglkat, vlyog-
tglt, gerendt felhasznI lni, hanem a krnykbe gabii vagy az albai hegyek k-
feitibl kitermelt peperint kellett hasznlni, mert ez a kfa|ta ellenlon a tznek.
A nagy iip tshez engetg munkskzre volt sztiksg, ezert a csszr eltendelte,
hogy a
ivben
egy bnt se tljenek halt lra, hanem minden etltet hozzanak
a birodalombl knyszermunkra ltaliba. (Sueton. Nero
3
r .)
Nero maga is a krvallottak kz tartozott. A t z elpuszt totta a Palatinuson ll
csszri palott k nagy rszt. Ezn, felhasznlva az alkalmat, megzerezte a romok
eltakadtsa utn iiress vlt telkek
ielenkeny
rszt, hogy ott a maga szmra
nagyszabs palotaegyttest
p ttessen. Severust s Celert lelkes tette a feladat,
hogy a csszr zertelen csapong kpzeletnek tets hatalrnas palott emelenek.
Ez ne leg5ren ismen pethez hasonl, hanem valami knleges, amely maid
az Aralyhz (Domus
Aurea) bszke nevt kapja ! A tzvsz okozta megrzkd-
tats egy idre kiizan totta a csszrt, de | palot,inak tervezese, az p tkezs
gondolaa megrszeg tette, s valami rendk vtilire vgyott, ahol majd
,,vgre
ember
mdira kezdhet lakni." (Sueton. Nero
3r.)
Ezzel a kiielentvel utalt arra, hogy
a Serviliusi Kertekben berendezett
,,sziiksglaks"
knyelmetlensegt feettbb
terhesnek rzi,
5
Az | csszri palota p tsben mrbn riiszer elgondolst k vn a ervezk-
tl. M g Augutus berte a hagyomnyos, elkel polgri Mz eg5rszesgvel,
amivel hngyozni k vnta, hogy, a princeps nem e5rb, mint els a
polgrok
ktt, addig Tiberius mr egsrcn nagyvonalu, hatalrnas palott emeltetett a
Palatinuson, kzel ama kunyhhoz, amelyben
-
a monda sze int
-
mg Romulus,
Rma megalap ia s els kirlya meghdott. A bizony a nem epelmi Gaius
Ca}igula tovabb feilesztette csszrri e!dinek palotit. Talrn az akarta megmu-
tatni a vilgnak, hogy a mai birodalom isteni uralkod|nak lakhelye ttesz a
Ptolemaiosok nagy h r alexandriai palotaegyttesn ! Most azonban mind a tibe-
riusi, mind a caligulai cszri palota, gyszintn a Nero p ttene Domus Transi-
toria nagyrszt elpusztult.
Nero nem a haglomI uyos csszriri palott akarta rl|i lesztni, hanem risi
kiterieds parkban rll palota, s egyb eperck tervezet rendelte meg.
(A
mo-
dern kutats szetin , az Aranyhz egyttee s parkia a mai Monte Celio d
leititl szaki irnyban
[a
Colosseum fel] a Via Cavourig teriedt; nyugaon a
Palatinus a tmaszkodott, szakkeleti hatrra mintegy a Sta. Maria Maggiore,
dlkeleten pedig a Via Labicana lebetett.) hz egsz rcriilet mintegy wen hekrr
volt (sszehasonlitsknt: a Vatiknv os ma neg5rvenngy bekt r). Az rii
parkban, modern szval lve,
,rangol-ken"-ben
terrnszetesnek hat elhelyezsben
pzsitsnyeg, ligete\ cseriek, fk, bokrok vrLltakozuk. Nagy tavat lte tettek
(helyn l1 a Colosseum), s hog5r Nero szmra a bukolikus let meit elva -
zso!k, t blkba
gabont vetettek, mellettiik legelket ltes tettek, slket tiltet-
tek. A Dagy
Pa k
elketett reszben szed tett vadllatok,
imbor
ballatok
szabadon
irak-kelrck.
Ehhez a hatalnas parkhoz, a thoz a vizet el kellett teremteni. A
,re-rg
pt
AquaClaudibl a vizetkn vezetkkel szltottlk, afdsbezkisebb v zvezeteket
plrcttek, hogy a Rrntl keletre fekv, az korban
-
s ma is
-
oly kedvelt Aquae
Albulae kentartalm forrsnak vizet elhozzs. Maga a cssz ri palota
-
modern
feltevs szerint
-
inkbb a hellenisztikus dl-italiai viaep tkezsre emlkeztetett,
mint a korbbi Rma-vmsi
palorkra. Ma mindebbl serrrmi nem ll, de a kutatris
szerint, hasonl dpusrl kisebb vill} falfestmnyeken (mint pldul M. Lucretius
Fronto pompei hiaban) lthatk. A nagy palotapiilet mintegy hromszzhetven
mtr hos ftonval a Mons Oppius szaki leiire tmaszkodott. Kzaen
hatalmas tsglet i, flkdves csamok (exedra) helyezkedett el, amelybl szobk
ny ltak. Az szak fel n bal szmyt n5lszgletes oszlopcsanrok d sz tette.
A kzepert elhelygzett hatalmas szkkt vize a szobkba rrarrrl levegt kellemesen
h i tette. A
iobb
szrny dIre nz ablaktalan lakhelyisgeit a meleg dleltti s
d nkban pihensre haszl ltk, a levegt s a vilg tst a mennyezercn lev
ny lsokon t kaptrk, A palotat
tni.6
az idsebb C, Plinius, mind Suetonius mg
lttk, s uem annyi a elraBadtatott mulattal, mint inkbb neheztelen szemlltk
a tzott pompt. Fknt Suetonius r a neri palota kprrzatos flyaxl. Az
ebdlhelyisgekbe elefiltcont lapokkal kirakott kazetts mennyezet volt,
l
6
n
n
l
!
2

c
E
k
tj
a
b
E
s
d
^
b
b
d
D
b

ll
i
g
a
v
q
E
a
n
d
b
!
l
l-

*
.t

lB
It-
i8
G.
li-
bi
t>
ai
la
E,
ft
bi
!a
!*
,t_
!t-
*
lap|aikat ki lehetett nyimi, hogy a nllsokon kereszti.il virgokat s csveken t
finom ill olaiakat, drga illatszereket szrianak a vendgekre. A helyisgek falait
nem csupn festmnyek ke tettk, aranylemezekkel, kkvekkel s finoman meg-
munklt knleges cappadociai kzettel, a phengitesszel
bodtott| k. (A phengites
az alabstrom egy fait$a3 arrl Devezetes, hogy fehr sz n s kemny, mint a
mrvnn s mg ott is, ahol barna erezet sztte t, ttets volt. Plin. N. H. xxxvl
22, 163.) A fogadhelyisgekben lev fiilkket remeknv bronz- s mrvny-
szobrok kes ten kziik nbny renk is maradt. A legismertebbek k
tartozik a harcol gallus, a iibs fiu, s Nero egyik kedvence, a ma is mltn meg-
csolt Laokoon-csopon.
Nero kpzelett mindig foglalkoztatta Tia tragikus sorsa, r/or.4 c mmel eposzt
is rt. (Iuven.
Sat. VIII 22I. Dio LXII z9.) Most pedig
Tia pusztrrlst kepze-
letben sszekapcsolta Rma gsevel. Az istenek biintetsekent k gyk megfoiot-
k Laokoont s fiait, mert figyel neztetni akartrk honfitrsaikat a veszelyre; Nero
valami sszefggest rzett ebben is a Vros pusztulsval,
ezrt egy szoborcsopon-
ban megninztatta, s a mvet a palolban felrttatta. (Amikor
a remek alkotst
mintegy msfl ezer v mva megtalltk, a kiemelsnl Michelaugelo is
ielen
volt, s a m l nagy harssal volt ksbbi mvszetre.)
Sfirkkk, freskk sz tettk a szobkat, a ltszatperspekt vban
megfestett
rikpek szinte felnyitottk a falakat, a helyisegeknek nagyobb tvlatokat nyitottak.
A falfeletet knleges raiz, finom festmnyek bodtottk; virgok, madarak,
kpzelet ziilte Uatok de sz n kompocii kpraattk el a nket. Mvsziik
bizonyos Amulius, rmai polgrr volt, aki mindig tog:|ba ltzve, mttsggal
dolgozott, ltijzett mg az llvnyon llva sem verctte le. (A nag5r munkt t bizouyra
nem egyediil, hanem segdeivei egytt vgezte el.) Nero
-
taln feltekenysgbl,
hogy msnak ne dolgozzr, vagy a re b zott feladaftl ms megb zs el ne vonja
-
szinte fogsgban tartotta a fesmvszt. gy a Domus Aufea falfesmnyei marad-
tak lete fmvei. (Plin. N. H. XXXV rq ruo.)
Az elpusznrlt, betemetett csszri palorra t489-ben, a renaissance fnykorban
vletlen bukkantak t. Flfedei" nem tudvn hol
|mak,
barlangnak (olaszul
grotta) vltk. A bizarr minti fesmnyek megragadtk a
,,barlang''
mvszlto-
gatinak,
Raffaellnak s fiatal tan * nyainak, Giulio Romannak, valamint Gio-
vanni da Udinnak kepzelett (utbbi
a nevt is bekarcolta a falba). Raffaello
eppen ez id tit kapott megb zt a vatikni palota loggiinak fessre. Amulius-
nak a mvszerc annyira hatott re" hogy tan wnyaival az modorban sz tette
a falfeleteket s azokat
-
az antik mintk feltallsi helyel
-
grotteschnak
neveztk. (Ez a groteszk
s eredete.)
Mg a Domus Aurea p tsne\ a Vros helyrell tsi munk inak megkezdse
eltt Nero kt mrtt kiildtt a g gk 1akta artomnyokba, hogy az ott mg
bven feltallhat mkincsek
iavt
gyitsk ssze mind a maga paloia, mind Rma
kzpeteinek s tereinek d stsre. Hogy ezeket a remekmveket a vrosok
lakossga nem szlvesen engedte t a
,,foaogat
rmaiaknak", az termzetes.
h
lt
F
m

3
b
rn
a
at
B
ln
3
i
,e
l&
tz
L
,67
A mai kzvlemny sem nzte
i
szemmel a cssz r palotinak risi
fu tke-
zset. Cs psen meg is
jegyeztk,
ha a Domus Aurea p tse gy folyutdik, Rm-
ban csak Nero szmra
jut
maid hely, a Vros lakinak a szomszd vmsokba kell
klttjznik.
(Sueton, Nero 39,) A palota bel is lenygtjz ltvrnyt nyriithaon.
Az p tkezt Nero letben nem feieztk be, valsz n fleg soha nem lakott benne.
Halla ug{n tvid ideig mg folytat& k az p tkezst, azlftn
-
hogy Ne o gyllt
szemlyre semmi ne emlkeztessen
-
szint leromboltk, rszint ms petek
celira haszntk fel. Mita mdszeres s tudomnyos feltrsa folyik, egyre tb-
bet sikefiil megtudni Nero b res palot inak egyes rseteil.
(A mai ltogat
|formn
semmit nem lt a haidani pompitl, szeitl megfosztott, remek palo-
tbl. A renk meredez rideg sziirke falak kbrrnan hamak. Csak a boldvek
maradv nyaibl, a nhny feltn helyiseg mereteibl lehet az egykod Domus Awea
naryszer arnyaira kvetkezrcmi,)
Nem maradt rent, tbbek ktt, az a h res risi bronzszobor sem, amelynek
mep,intzsra Nero a b res szobrrsa, Zenodotost Rmba h vta. A szgh tsz
lb
(harminchat mter) magas szobor a Domus Aurea elcsarnoMban, a vestibulrrm-
ban llott, hatalmas mreteivel elklrsnette a maiakat, akik colossusnak nevez-
tk. (Plin. N. H. XXXIV
7,
t8,
45.)
A szoborm Nett a Napisrcn, Helios-Sol
kepben brzolta. Emlkezziink, hogy a fiatal csszrt Seneca az pocnbcgntos,
ban
(4, z8) Apollhoz, a szepmvszetek isteni vdnkbez hasonl totta, Apollt
pedig a Napistennel azonos tottk. A napban a keleti npek a vilg u t tiszteltk, s
ez a gondolat a ggkn t a maiakhoz is eljuton. Mr Nagy Sndor utdai is
pnzrmken a Napisten koronival fejiikn bn zoltattk magukat, a sugrkoto-
na' az isteni szimblrrrrr, a hatalom
jelkpe
volt. Eml tettiik, hogy Nero volt az
els csszrr, aki Rmban gy brzoltatta magt
H
E

t
N
!
h
i!

B
t
E
d
l
h

L
t1
t
F

I
l
t

l..

9.
FE EZET
p rrBz s s
p Nz
Mind az Aranyhz, mind Rma p tse tovbbhaladt, A megsrt hzakat, kz-
pleteket kiiav tottk, hdreI ll totk, st i k#peteket i ep tettek. gy a
np rmre, i nagy kzfiirt (Therrnae NeroniauaQ emeltek a Mars-mezn.
Agrippa h res therminak kzelben. Mg vtizedekkel, st szzadokkal kst bb is
lveztek a neri fibdket, s csodlattal emlegettk pompiukat. A gunyoros
Martialis
gy irt rluk:
Mi rosszabb Nernl ?
S mi
jobb
ftirdinl ?
Mart. Epigr. VII
34, 4-5.
Ne t kt p tsze, Celer s Severus rbes#lte, ep ttessn ba'at csatomt,
amely az Avemus tavat sszektn a Tiberis torkolatval. Nero minden nagls?A-
bs tervrt lelkesedett, az tlet mdfelett
'ngatla,
s e#rt megkrrc p tszeit,
iuttassk
el bozz a ksz terviiket, s kezdlenek amnnal hozz az pltkez&bz,!
A munklatok meg is indultak, de a lekiizdhetetlen termszeti akadlyo} <al
-
rlgy
ltszjk
-
az p tszek nem szmoltak, azok mg a cssz r akaraval is dacoltak.
Hegyes, sziHs, homokos, szraz tedileten kellen volna a mintegy ktszz kilom-
ter hosszrlsgri catornt Neapolis trsgbl kiindulva Ostiig megep teni. Nero
taln a kzel}ts megiav tsra gondolt, amikor a csatornap thez fuzilult,
de hogy valiban mit akart ezzel a csatomval, ma mr nem tudiuk megllap tani.
Mind Rma iiep tse, mind a Domus Aurea megp tse felemszrctte a rcndel-
kezsre ll penx, s lefoglalta a munkaert. gy ez a nagyszabsrl elgondols meg-
ma adt
-
tervnek. Nem hallgathatiuk el, hog5l ennek a csatomnak a megp tst
kesbb sem tartottk sz i}sgesnek.
ts
t
!a
|:
*
z

}
t
ts
t
i.
,l
b
b|
j
b-
*,
i
a
E
[?
F
l!
l:i
il
b
x,
H
B
169
A Vros i!p tse rengeteg pnzbe keriit. Nemcsak a magnosoknak, hanem a
csszrnak s a csszri fiscusnak, st az aerariumnak is. A kzpetek hellrell -
tsnak klsge knt az aerariumot tethelte, hiszen Rma-vrirosi piiletekl
volt szo, de a fiscusnak is lrelyt keett llnia a kiadsok egy sztt. Ezenk vtll,
mint eml tetttik, Nero magr ra vllalta az rkdok megep tst, amit taln magn_
vagyonbl fedezett. Mind a snatus, mind a csszri kornnnyzat egyarnt erlyes
s etszakos eszkzkhz nyt. Megadztattk az italiai s a tartom nyi v osokat,
kziieteket, Ezt Rmban indokolmak is tartottk, Rma rgi fenynek vissza-
,tsa, i kzepiietekkel, ltes mnyekkel val gya ap tsa a birodalom sszes-
sgnek erdekben llott. RmMl sugrzott ki a rmaisg tekintelye, hatalmnak
ragyogsa. Hogyan lehetett volna ezt fenntartani, ha a Vros, a rmai op biiszke-
sge, szemefnye tovbb is romokban hever ? St Nero mg a szentlyek kincsit is
ignybe vette, a polg:rsg nagy megtkzsere, holott ilyen cselekedetekre a Kz-
rsasg korbl tbb pldt lehetett felhozni. Hogy e kincsek ellenrtkt a Domus
Aurea p tsre is felhasznltt ? Nero gondolkodsa szerint a csszr lakhelynek
pompia es a szkvros fnye Egyaaazt az deket szolg|a. s Rma iiep ts-
vel
-
br befeiezset nem rhette meg
-
Nero elrte, hogy amikor az idsebb
Plinius
73-ban
a VI rosl r, nem tud betelni magasztalsval. (Pn. N. H. III
51 9,
65 skk)
A Mfi/aflott mai polgrsg azonban nem egyntet lelkesedssel fogadta Nero
nagyszabsrl p tkezeseit. A romos Vtosban a kzbiztonsgot is helyre kellett
tani, s ezn a csszt hozitult a rendri tevkenysg megszigotshoz. Sok
rgi, n r feledsbe mert tilalmat, biintetst ismt letbe lptettek, s kvetkeze-
rcsen kortozl k a vendgltsokra forott kiadsok legmagasabb hatrt (ki
tudja, hnyadszor Rma tii netben !). St Nero, a kocsrnk korbbi korhelyked
vendge, most a csapszkeket is megrendszablyoztatta. Megtiltotta, hogy a ven-
dgltttik fzelken s zldsg lken k viil ms ftt telt felszolglianak. A kocs-
mkban, a csapszkekben folyo let mindig szemet szrt a hatalom birtokosainak.
Ezekben fkent a szegnyebb emberek
5tek
ssze, vitik, beszelgetseik olykor
gyanakvst keltetrck a titkosrendrseg, a besgk tin |kozatott vrosi hat-
sgokban. Erklcsi tekintetben is felettbb kifogsoltk az itt foly iizelmeket, gy-
hogy forgalmukat tbb alkalommal is korltoztk. Tiberius s Claudius megtil-
totta a
iobb
faita stemnyeken l viil a hstelek s a kzkedvelt meleg italok
kez tshez sziiksges for v z felszolgrilrst. Nero teht mindezeket az ilzke-
dseket felrli totta. Az egyszer embe ek kltekezest s csekly srakosi lehe-
tsgeiket is korltoaa. Aligha lehet ezt msknt magyarIizni, minthogy az Ital-
nos nyomon sgban a takarkoskodst megkvetelte, a legcseklyebb feny zst is
megtiltotta
-
msoknrfl.
A felemelt adkon k v Nero, kziogi akadlyokon filltve magt, rendk v
bozz1! rlst k vnt az p tkezsekhez. Azokhoz a vrosokhoz, szvetsgesekhez
fordult, amelyek admentessgt rgi egyezmnyek, kivltsgok biaos tottk.
Nero pnzgli kormnyzata merben iszer, Rmban eddig nem alkalmazott
c
Li
a
tl
a
E\
fd
e
q
rfi]
tt
9o
(,
]

d
sd
s
0,7

&
tfo
dl
isl
i
ej
h
ai
cl
pc
a
F
F
is,
-i
ezkzhz ny Llt : az araDy- s ezstrnk pnzlbnak cslrkentshez. Nem tudjuk,
ki tancsolta en a csszrnak, azt sem lehet halozotan megllap tani, mirt volt
r sziiksg. Hiny mutatkozott-e a uemesfmekbcn, tbb pnzt akartak- kibocli-
tani ? (Ktsgtelen,
bogy Nero csk&entett araoytartalm rmi mg egy wz-
zaddal kesbb is Dagy zelepet
itszotta}
a birodalni pnzf,orgalomban,)
Az a fel-
tevs sem utas that el, hogy a nagy rube"hozatal mitt nil sok nemesfmbl,
fkent arauybl ven poz aE ott ki a bitodalom hatrain tul l npekhez, s
ezxt kllett az au eusok nket cskkenteni. Felmeriihet az a gondolat
is, hogy az
augutusi peozreform nem vlt be te]iesen, s az elnt vtizedek folyamn kide-
rt, hogy az araly- s ezstrmkt a bronzveretekez kipest t magasra sorol-
tk be.
Nero nagy se, C, Iulius Caesar volt az els rmai llamfrfi, aki folyamatosan
veretefi aranyprrzt, hogy a tart pnzhinyt orvosolia. Caesar egy rmai font
Gzr,s
g lrnfu)
syri finom aranybl negyveD rm& veretett, teht egy aureus
sya 8,r9 gamm volt. Ekkor szablyoztrk a forgalomban lev fontosabb pnz-
nemek arnyt. Egy aureusn 25 denariust, illetve sa z estertiust adtak, a legki-
sebb vriltpnzbl, a bronz-asMl lgysza darab rt egy aranypnzt (tehrit a k-
sbbi korokban is rvnyes arny a kvetkez volt: I aureus
:
25 denarius
:
Ioo
sstertius
-
4oo
as).
Augustus pnzteformja az aranyrme veretst nmikpp mdos totta. Egy font,
o,998-o,99l finomsga aranybl
4z
darab, egyenknt
7,8
gramm
sli aureust
kv tettek, Az els princeps i. e, 8-ban trvnyt hozatott (lex Iulia peculatus),
amely az aranynnk fiaomgt gz tette, en:rek rontst a kzpnzek elsikkasz-
tsval azonos bncselekmenynek mins tette, s szrimzetssel, valamint vagyon-
elkobssal biilrtette. (Dig. XLVIII r3, r skk.) Augustus az ezstdenariusok srilyt
is szablyozta. Egy rmai font eziitMl 84 darabot verte darabonknt
3,9
gramm
syban. Tebt az aranynak az ezstpnzhez val arnya a kvetkezkppen alakult:
ezst: arany
: I:l2,5 (csaknem teliesen tisaa fem).
Augustus utdai rmszeteen tovbbrs is vtozatlan finomsgri au eusokat
hozattak forgalomba, de azok syt, ha nern is tdemleges mnkben, fokozatosan
csktentettk. (Tiberius aureusainak s ya
7,74-75
g, Caligul
7,78-7,55 %
Claudius
7,8o-7,5I
g.) Az arany nvnkt vltozatlanul fenntartottak, az ezst-
pnzekhez val aruyn nern vltoztattak.
Nero egszen a 64. vig kvene eldie, Claudius aurerrs-kibocstsrnak rend-
szert. A vltozatlan finomsg aranypenzek sya
7,8o,
majd,
7,65,
kbb
7,57
gramm volt. A 6l. v vrratlanul elre nem ltott kiadsokat okozott: a tzvsz
puzt totta Rma iip tsnek rszbeni kltsgeit, Az ar neniai kirrly ltogatst
is vrirtk, akit nagy fennyel akartak fogadni. s ezert
-a
mr emlitett okokon ldvii
-
azt is felttelezheti, hogy gy akan Nero elegend penzrl gondoskodni. Az
aurzus finomsgn nem lehetett vltoztami, a szigoni augustusi tryn},t meg -
teni nem merszeltt. Nero teht elrendelte, bogy a
ivben
egy font aranybl
negyvent darabot, teht hrirommal tbbet kell verni, mint eddig. (PIin, N. H,
xxxIII
3,
13,47.) Egyben az zstdenarius syt is cskkentette, egy font ezt-
bl a korbbi 84 rme helyett
96
darabot kell ksz teni, E reform rtelrnben az
aureus sya
7,28
grnmrn, az ezstdenarius pedig
3,4r
gramm lett. Az a any-
ezstrmk arnya tebt szintn mdosult: ezst: arany:
:
r,r .'3. Mivel azon-
baD az eziist tvzett kb. t z szzalkkal rontonk, a valsgos arny voltatppen
alig vtozott: r:r3 maradt. A forgalomba hozott rmk nvrtke persze nem
mdosult.
rdekes lenne mepllap tani, milyen gazdasgi kvetkezmnyei voltak a nefi
pnzversi reformnak. Minthogy az rak vltozsl nincsenek adataink, a penz-
romls hatst nem tud|uk megllap tani. A csiikkentett syr1 nemesfembl ksz -
teft f,mk forgalomba hozatala knt azokat erintette, a}ik azokat felhalmozni,
teMt a forgalombl kivonni akartrk. Valosz n, hogy Neto eme reforminak sok-
kal kisebb kvetkezmnye volt, mint azt a modem trtnszek felttelezik, hiszen
az arany veretsnek arnyt Nero ut&ai csak tovbb routottk.
}ellemnek
tart-
iuk,
hogy forrsaink, amelyek Nelo minden intzkedst szigonian b rlt\ az
arany- s eziistpnzek ertkcskkenst meg sem emtik, az idsebb C. Plinius
is csupn
Puzta
tDyknt emti meg, s. semmilyen szrevtelt nem f{u bozz.
Pli.N.H.
id. hely.)
Ez a 64. esztend egybknt is vszterhes idket hozott Rmnak. Peneste
vrosban (ma Palestrina) lev csrszri gladiaoriskolbau kikpzsen volt baiv vk
kitrtek fogMznak is beill laktanyiukbl, bogy kiv vit szabadsgukat, Rma
lakossga megrmiilt. Volt aki sz vesen ltott volna valami vltot, ms s sokan
errlkeztek mg elbeszlsekbl, feliegyzesekbl Spartacus s trsainak hasonlan
kezddtt rabszolgafelkelsre. A sz|hagyomDy mint Rma egyik legnagyobb
veszedelrnl errrlkezett me9 az i, e.
73-1l.
vek rabszolgafelkelsl. Rma
rabszolgatart lakossgnak felelnae hamar eliilt, mert h r rkezett, hogy a Prae-
Destbn omso, t knt a
gladiatorok
zeDmelta t{val megb zott helyrsg
a szabadsgukra vgy gladitoiok k srlett letrte. Rma felllegezhetett !
A tirrni tengeri ha|hadat
-
mbr soha ilyen bke nem volt a birodalomban,
iegyene
meg Tacitus (Tac. A!n. XV
46.) -
Ne o a caietaei (ma Gaeu) btilbl
Campaniba vezenyelte. (Lehet, hogy a tli hnapokban a cumaei tirlt bizton-
gosabbnak tartottk.) Nero eme rendelkezsnek b rli kifogsoli.k, hogy paran-
cban nem intzkedett, mi az egyes hajk parancsnokainak a feladata esetleges
vihar esetben, merre tartsanak, hov i nyitsk haiikat. Ilyen parancs kiadsa
azonban nem a csszr, hanem a tengernagy fel8data lett volna. A beves dlnyugati
szl a haikat a pan menti ztonyolca sodorta, s emiatt tbb nagy, hrom evez-
soros hadihai s szmos kisebb nasd elpusznrlt. Hogy a legteliesebb bke ide|n
a haihadat ilyen vesaeg rie, ezt felettbb balis elielnek tekintettk. Ezeket
az elieleket, a sbeszed szerint, tbb ms rcssz men is kvefte. A senatorok
nagy tszr a 64. v szmos szerencsedensgn Nert okolta.
Neto h
nyzs
Tigeiln
trldfr
amelyd
arca fr
Ilyenr
Mr
alk lnl
vielka
Vatioil
hog5l r
hogy }
teboly
h"lyeq
nurall
Neno a
iutrsa
J
a slld
lib tu
seire, l
Az
scnsE
vcze
Est-
luz
Ls
bn_
Io. FEJ EZET
A PISO_SSZBPSKV S
er6
hlmar
1rrhg6g
_agt
Rma pusztulsn.
Ismt szenelen mulatozssal, tivor-
nyzssal tlttte ideit, a kormrnrs gondiait
a csszri tancsra, knt pedig
Tigellinusra b na. Fittyet hrnyt a rmai hagyomnyokra s erklcskre. Mit sem
15r66i;6
qzzal,
hogy a senatoro\ a lovagok krhoztattk zlstelen mulatosait.
amelyeket mr nem Petronius, az A biter Elegantiarum rendezett. Nero ellzott,
arca felduzzadt, vonrsai eldurtrrltak, s szinte belgy8dtak arca zs rp rniba.
Ilyennek brzoli* az ektor ksziilt arcmsai, a zobrok, a penrmk.
Mr a 64. esaend eleiu tbb mai senato tlgy vltg hogy Nero tbb nem
alkalmas a princeps
mltgnak betltesre. Kicsapong letmd|a, gstalan
viselkedse, sz nhzi fellpesei, a homrlybl feltrt cimbori, mint Tigellinus s
Vatinius, valamint ms
hasonsr emberek intriki alapin arra kvetkeztettek,
hogy a csszr tovbbi uralkodsa a birodalom sorst veszelyezteti. Kituddott,
hogy Net iszaknknt gyakran
rrrrltomsok gytrik, hallrrginl,
st olykor a
tboly
jelei
is kitkznek raita. Viszont sokszor teliesen
izanul
viselkedett, voltak
helyes, megfontolt intzkedsei. Olyan ember amnban, aki nha teliesen elvesni
nu almt, kptelen a birodalom kormrinyzsnak feladatait folyamatosan elltni.
Nero a senatus szerept csak dntseinek
ivrihagysra
cskkentetrc. Br uralomra
iutsa
kezdetn hitet tett, hogy visszatr az augustusi kormnyzat elveihez, amely
a senaflts hagyomnyos ze ep& tiseletben tartia, s egyben meg gne, hogy a
libernrsok befo$st kit{sbli, rlgy lszon amnban, hogy mindeme kiielent-
seire, amelyeket a senatus ezsttblra vsetett
-
mr nem emlkezen.
Az elkel s fggetlen tletil senatorokat ez a magatart elcsggesztette. Ezek a
senato ok a sztoikus triilcselet hivei voltak. Filofiiuk az embemek a boldog lethez
vezet tna8atartt krvonalazta. Kevsb foglalkoztak a sztoicizrnus elmleti prob-
pen
Dem
ri
hz-
sz -
?!i,
bk-
tren
lrt-
l
nius
az,
c8te
tvk
ma
lkgn
ban
obb
ma
lae-
]sg
ban,
lb1
n-
ran-
e8es
sa
gati
a-
cin
c}et
rrok
i
i
l
l
lmival, mint az etikus lethez vezet t megismersvel. Sorsu az ember nem
vltoztathat, de ahogy azt elfogadia s szeml, az raita mik. A blcs ember
-
tan tottk a sztoikusok
-
tiirelrnesen viseli sorst. Az let s hall rrclme ott a
szloiku blcsel gondolkodsrnak homlokteleben. A blcs ember egyarnt nyugodt
llekkel fogadia az let meit s csapsait. Ezt a
magatartst
a sztoikuok, gg
sval, apatheinak neveztek, s a
,,legfbb inak"
tanottk. (Sen. Ep. mor.
9,
z.)
A sztoikus flozfia az i. e. II. szfuad ta teriedt el Rmban, s nem vletleniil
volt annyi h ve a vezet kkben, hiszen megfelelt annak a gondolkodrsnak, amely
az eszmnftett rmai
iellemnek
megfelelt. A cstiszrkori rmai sztoikusok emberi
eszrrnye az a M. Porcius Cato volt, aki gondolkodsval,
idelival ssze nem
egyeztetheDek tallta a caesari dictanlnt, es i. e.
46-ban
inkbb nkezvel vetett
vget letnek az afrikai Uticban, semhogy a zsamoknak tlt Caesar kegybl
tovbb ljen.
A neri korban a sztoikusok legkiemelkedbb filofusa Seneca volt, az erkl-
csi tan tsai szinrc zsinrmrtk szolgltak, a morlis let vezerl kalauznak tekin-
tettek. A haziukrt aggd rmai senatomk beletrdssel, apatbeival viseltk el
Nero uralmnak visszssgait, de elrkeaek egy ponthoz, amelynl meggyd-
siik, gondolkodsuk szembekeriilt a csszrral.
A 64. v csapsai mg az ingadozkat is meggyzte, hogy Neto uralma mind az
isteneknek, mind a btilcs ember felfogsnak ellenre van. Tbb senaor s elkel
lovag azon tanakodon, mi lenne a megolds, mit kellene tenni. Tudk, kevesen van-
nak, akik a cslekv e kpesek. Legtbbitik egyben megeglezen: Net meg kell
lni. Hogy azutn mi kvetkezik, az mg nem ra|zoldott ki elttiik vMgos von-
sokban. Nhnyan a rgi szabad kzrsag visszatst k vnt k, de tbben
voltak, akik a principatusi llarrrrendszer folFatst
iavaoltk,
a princeps azonban
olyan kivl, tiszta
iellerr,
nemes gondolkodrs frfi leryen, aki majd a senatusz-
szal egyetertsben, mltan kormnyozza a romai birodalmat.
A 65. v elein mind tbben csatlakoztak az elgedetlenekhez, A senatorok, s a
lovagok nem szm tottak a mai polglrsg szes kreinek tmogatsra, ismertk
a kzhaugulatot, annyit mindenesetre tudtak, hogy a vrosi np kedveli Nert, hi-
szen nekik nagyibl
tn,indegy
ki viseli a csrszri b bort, csak biaos tsk meglhe-
tsiiket, gondoskodianak szrakoztatrsukl. Knben is a Vros rli|ep tse a
lakossg nagy rszt annyira lefoglalta, hogy a potilsra
nem maradt sok ideje.
Az elgedetlenek gy hittek, hogy a Dp
-
ha Nem eltvol tsval ksz helyzet el
ll k
-
ellentrnonds ulk elfogad|a az uralkod szemlyben bekvetkez vl-
tozt. A npet aindkol*al,
itkok
rendezsvel megnyerik az | princeps s-
mra, hiszen a rmai polgrsg, amely rgi szabadsgiogait m tbb emb ,ijlt ta
nem binokolia, brmilyen rendszet szmta megnyerhet. A birodalom npeinek
a szemben, gy vltk, a princeps szemlye teliesen kzmbs. Gondot legfeliebb
a katonasg okozott. B ztak abbaa, hogy a hadsereg maid csak elfogadja az rlj cs-
szn, ha nem szrmazik is a lulius-Clauusok hzbol (amelybl rrr csak egy
ferfi lt), Rmban csupn a praetorianusokkal kellett szmolni, de olyan rtes-
174
lscit r
(Ilymt
kezdem
Azell
mtc4
vetettt
nek tisz
azelego
csat&l
V
Mboni
sege, Cg
nobilis:
fele
eltasm
teiiiket s
nt Yis
C. Pi,
ember v
totq aki
aindk
egym,i
volt szi3
lantot, c
sszeboz
iizen b
Piso is s
Sok kh
telieq
Potil
belle az
akarat&
gs,
d
vezriil
den poIi
vdoltg
ztk m
senafub
Mintq
Egy rw
elnyk r
h vei kn
il-
B-
l
e-
:
Ia
dt
lc
l)

ly
ll
m
ltt
6l
9z
16
b-
dl
L
ln
E
z-
ta
*
-
F.
:a
ic
,
F
t
aa
*
bb
#

lseik voltak, hogy a tisztikar tbb tagia ugyancsak szervezkedik Nero ellen.
(Ilyenre
mr volt plda,
Gaius Caligult is testrtisztek gyilkoltk
meg.) Hogy ki
kezdemnyezte az sszeesktivst, azt Tacitus nem fudta (Tac. Ann. XV
49.)
Az elgedetlenek vg mr abban is megegyez ek, ki a legalkalmasabb a princeps
mltsgnak bettiltsre. (Kezdetben
tbben
-
tudta nlkiil
-
Seneca nevt is fel-
vetettk.) Olyan vezeregynisge volt sziiksg, akit srmaz sa, nevnek,
iellem_
nek tisztasga arra rdemes t, hogy magra lthesse a csszri b bort. De maguk
az elgedetlenek, mg a senatorok me sem tartozott a trtenelrni mtr1, nagy h r
csaldok sar|ai kz.
Vlasztsuk Gaius Calpurnius Pisra eett. A Calpurnius Pisk mr a
filnnibali
hboni ta veze szerelrt
itszottak
a mai trnelemben (Caesar
utols fele-
sge, Calpurnia is ebbl a csaldbl sznnazott), s egike volt azoknak a kisszm
Eobis Demzetsgeknek, amelyek a polgrhbonl p ocriptiit filllk. C. Pio
felesgt, L via Orestillrt Caligula elcsb totta,
-aid
az asszonyt vid id mrllva
eltastona. Amikor Piso kt wel ksbb L vit viszafogadta, c8ligula mindket-
teiiiket szm lzte. Claudius megke5relmezett nekik, a megcsalt fri haalrnas vagyo-
nt visszaadta, st consull is kineveztette.
C. Pist a rmai np nagyon sze ette. Megnye Hilsei, rendk viit barsgos
ember volt, eg tkz. Kzbenirsra, anyagi tmogatsra
mindgnki
szm tha-
tott, aki hoz fordult. Tbb elszegnyedett senatort, lovagot akkora sszeggel
aindkozott meg hogy tagiai maradbattak rendiiiknek. (Egy
senatortl lega!bb
egymi, e5l lovagtl ngyszzrnr sestertiusnyi vagyont t vntak meg.) Piso nem
volt szigonl erklcs frfid szerette a mulatsgot. krcsak Nero, is kedvelte a
lantot, az neket, maga is fellpett, de csak zrt krben. Ezek a mvszi kedvtelsek
sszehozk egym,ssal Pisot s a csszrt. Nero gyakran felkereste a enatort fny-
izen berendezett baiaei villiban, aki ugyancsak srn viszonozta ltogatait.
Piso is szerette a kltszetet,
ngga
is rt verseket, bkez{ien trimogatta a poetkat.
Sok kltnek leghbb vgya az volt, hogy Piso krbe kerin. IIa ez a vgyuk
teliesiilt, Pil dics t, kltemnyeket rak, s te iesettk a Vrosban.
Potikai vezet szereprc Piso azouban mr kevsb rnlt alkalmas. Hinyzott
bel|e az a kiildetsbe vetett hit s meggyzds, amely az igazi veaet egynisg
akaratt megaclozza,
iellemt
szilttdd tezi. Pist csak nevnek trtnelmi csen-
gse, rokonszenves egynisge s nepszersge ainlotta, hogy az sszeeskiivk
vezriikk tegyk. Piso azonban az utbbi idben meglehetsen visszavonult min-
den politikai tevkenFgtl. 6z-ben ugyanis a kzismen besrlg, Romanus be-
vdola, hog5l senecval egytt a csszrr ellen konspin l; noha mind a ketrcn tisz-
tztk magukat a vd all, Nero gyanakvv vt lt. Ezrt Piso nem hallatta szavt a
senatusban, nem b rlta az egyes intzkedseket, mint Tbrasea Paetus.
Mintegy harminc polgri szemly, senator, lovag stt sszeeskiivst Nero ellen.
Egy rsztiket az erklcsi felfogs, msokat a sertett hirlsg vagy a remlt anyagi
elnyk vittek az sszeesKivk kis tborba. Tbben kziiliik a csszr egykori bels
h vei k tartoztak, gy Piso,
Q,
Plautius Larcranus s Lucanus, a kl. Tbben
tiszta let6, feddhetetlen mni fetfiak voltak, nem gy Lateranus, akit a csszr
eppen mulatozsai, a lovak irinti szerercte miatt kedvelt meg. Lateranus ez idben
mr nem tarmzon a fiatal emberek kze, lehiggadt, s most mr i osztotta az ssz-
eskiivknek azt a r;ze t, hogy Nero
mindgnl le
gaztettel annyira beszennyezte
magt, hogy mskppen, mint halI lval nem seg thetnek aita. (Sueton.
Nero
36.)
Brmennyire elszotak voluk is az sszeeskiiv azzal tisztribarr voltak, hogy a
cMszrgyilkossg vgehajtsoz tettes, fegyverrel bnni tud frfiakra van
sziiksgtik. Kapra
itt,
hogy Faenius Rufus, az egyik rcstrparaucsnok rsult
veliik, akit mlyen bntott, hogy tiztgben trsa, Tigeinus, Nero kegyence, t
teliesen s httelbe szodtotta- Faenius Rufirs, ezt mildenki
il
tudta, Rnban a
gabonaellrit s
i
megszervezesen npszedi volt, s becsiiletesge, tiszta
ielleme
miatt sokan becstk. Faenius Rufuson k viil tijbb testrtis csatlakozott az ssze-
esk ivkhz, tbbek ktt Subrius Flavius kaonai tribunus, Sulpicius Asper cen-
turio, Tigranokerta hs vdie, Gavius Silvanus centurio, aki rnr Claudius bri-
tanniai hadirau alkalmval kit6nt. Valamennyiiiket a rmai hadsereg kemny
fegyelme, a hborrlk kiizdelmei edzettek meg. Nem szrmaztak neves csatdokbl,
de szintn sze e tk bazfukat, amelyrt annyiszor
kochiztattk letiiket, Nem-
egyszer telies rcttek az udvarnl szolglatot, sait szemiiktel lttk, mi megy ott
vgbe, milyen kicsapong, dzsiil letmdot folytat a csszfu, s vele egytt
hasonsr cimbori . Ata a megyzdsre
iutottak,
hogy ez a tivornyz, nekes,
komdis Nero nem lehet a birodalom uralkodia. Hamarosan hasonl gondol-
kodtis praemrianus tisztek csatlakoztak hoziu\ s valamennyien arra a vegs6
kvetkezrctsre
iutoaak,
hogy a csszrt, ak r eszak rn is, el kell tvotani
tiszsgbl. Tbb alkalommal tancskoaak Faenius Rufirsszal, parancsnoku}kal,
akinek feddhetetlen mria s veliik megegyez zerc igazolta, hogy helyes ton
imak.
Mintegy uegyveo embenl deriilt ki, hogy Nero meggyilkolsra sziivetkezett.
Blegendnek artottk, hogy ez az arrinylag kis csopon Rmt a csz tl megsza-
bad tsa. Bizonyra tbbiiknek eszbe tltt, hogy Caesart sem sokkal tbben gyil-
koltk meg.
(Hogy potikai cliukat nem rtk el, arrl nyilvn nem eett z.)
M g amnban Caesar ellensgei teniik elkvetsben hatrozotmak, elsznmak
mutatkozak, ezt a Nero elleni sszeesktivknek nenr
mindegyikl
lehetett el-
mondani.
Az sszeeskvk egyik legszenvedlyesebb
tlgia
M. Annazus Lucanus volt, aki
huszont vesen, kota minden lelkesedsvel vetette
magt
bele a Nero elleni me-
rnylet cselszvsbe. Nero megszerete a tehetges fiatal kltt, quaestori tiszt-
sghez
iuttatta,
s gy beker ilt a senatusba. A rokonszenv akkor mg klcsns volt,
mindketten becstk egymst, az ifir1 cssz r bartsgba fogadta tanlirnak,
Seuecnak az unokaikcst, a fiatal Lucanus pedig a pozisrt raiong Netl
fta az t!i, a boldogabb kor el|vetelt.
Eml tettiik, hogy Lucanus nag5l elbeszl kltemny meg rshoz fogott hozz.
A Caesar s Pompeius ktt folyt polglfuhboni trtnett akana megnekelni.
CIE
El
ft
h
J
F
El
e
lc
gl
t ,
tr
tc'
csir
I
Gt
m
lrrL
d
I
nn
ali
..!i
dfl
db
yb
s.c
vEll
A
scl
fu
pol
G
176
z&
bcn
W-
as
36.)
ga
van
sult
\t
lDa
ilre
?r-
ln-
hi_
ny
Ml,
an-
ott
tt
b,
dol-
*
ill.ni
l,
foon
(Innen
a m c me: De bello c oili, az ukor azonban a dn tkzet sz nhelyerl
oevezte el a hsklrcmnyt, s gy ismerik: Pharsalia,) A mil kezdetn mg
jl
lthat Lucanus Nero innti lelkesedse. De ez a
|
viszony a csszr s a klt
ktt nh ny v alatt megromlott. Seneca elhagyta az udvart, Nero msok befolyrsa
al kert, a h zelgt iinnepeltk mvszi thetsegt, klti lngeszet. Nero lap_
pang nagysi mniinak tpot adtak a csretek, az iinneplsek, Megittault a
maga
dicssgtl, s azt hitte, nla kivbb klt mg nem nekelt Rn ban, st
a legnagyobb
c
poe k sz nvonalig emelkedett. Nero irigyelte mrsok sike-
!et, hatrczottan rossz nven vette, ha
ielenltben
valaki Lucanust mltatta. Vi-
szont Lucanus s kl ban tai c&ol,tk Nero irodalrni efestseit. Ezek a
bnt megiegyzesek eliutottak a csszr fbe. Hogy mennyire volt indokolt
blrlatuk, ma mr nern lehet elduteni. Nenak egy kltemnye sem maradt
rernk.
(Suetonius mg ltta nehny kziratt, s meglepte, menuyi mgonddal
csiszola,
jav totta
klemnyeit. Suet. Nero
5z.)
Lucanus is a szoikus biilcselet h ve volt. Nem a pillanatnyi sikerben, hanem az
ernyes let diadalban hin, amely a buksban is gyzedelmeskedik.
Az esz-
mnykpe is az uticai Cato volt, aki a vesnes, de igaznak vlt gyet magasztalta, s
halval adott pldt, hogy a rmaiak okulianak belle. Lucanus h res verssorait
sokig idztk, s azok errlkezetesek maradtak:
Caesar nrila nagyobbat, Pomlrius meg egyenlt
sem tr mr. Melyikiik harcolt
jogosabban
?
-
nem tudhatni. Komoly vdk tak ki gy ikben:
a
gyztesbn az istene\ s Cato a bukottban.
(Lucanus: Pharsalia I 125-128,
Csorba Gyz fort sa)
Lrrcanus kezdeti lelkesedse lelohadt. M g a m elein Caesar (Nero
se !) a
maiak eivatott vezre, adg kbb a dictato ban a gylletes zsarnokot la
a kl. Ekkor Lucanus mr kzeledett az elgedetlenkedkhz, akik majd ssze-
eskiidtek Nero ellen. is csatlakozott hozziuk, s lelkesen rszt vllalt a mernylet
elksz tsben. Alig het, hogy Lucanust csupn a srtett hisg vitte a csszt
elleni sszeeskiivsbe, mert az uralkod fltkenysgbl megtiltotta Lucanus to-
vbbi nyilvI,nos irodalmi szereplst. (Szoks volt, hog5l a kltk megh vott kzn-
seg eltt adtk el mveiket.) Nero egykori potat snak gyllkd s tmad
verseirt megneheztelt.
Az sszeeskvsnek ag n
mind6n
tagi3 volt ilyen lelkes szinte hazafi. kt msik
senatort, Flaviu Scaevinut s Afranius
Quintianust
nem ilyennek
jel7emzi
az
sszeesHivkkel eg]rtt rz Tacitus. (Tac. Ann. XV
49.)
Scaevinusrl mint el-
puhult, tunya emberrl,
Quintianusrl
pedig mint kilt, ziilltt rfil rt, akit
nrzetben snett, hogy Nero a senator kicsapongsait egy
g Lrryversben
kipellen-
tt.
p.-
il-
.)
bak
r el-
,
eki
me-
iszt-
rclq
bak,
!l
W.
dni.
grezte. Valsdn, hog5l mind a kt senator nemcsak kzismert lvhaihsz volt,
hanem nag5r va5ronnal rendelke tekintlyes ember is.
Az a kisszm senator, elkel lovag kevs, szinte
ielentkelen
kapcsolatban
llott a mai neppel. Ha az elkel senatoro nagyurak reggeli fogadrsn szmos
cliens, sok talpnyal es naplop meg is
ielent,
azokkal az elkelk alig lltak sba,
legfeljebb nhny leereszked st inztekbozziuk. Nyilvn nem trdtek azza|,
mennyire npszer Nero a polgrsg krben. A bkeszeret, sernyen iparkod
rmai kzmves, kiskereske azt a nyugodt lkrt h tozta, amely munkirhoz
kelt hogy szetny meglhetst biztos tsa. A sok
-
Rrnban lak
-
idegen, a
peregrinusok szmra telesen kzmbtls volt ki uralkodik, semmi kssget Dem
reztek a politizl vezet krkkel. A nagyurak sszeesHivsenek nem volt tr-
sadalmi bzisa, st a legtbb ember irtzott a felfordulristl, a polgrMbonitl.
Ha tudott volna az sszeesKivsrl, mlyen e[tli azt.
A np hangulata azonban az sszeeskvket va|mi kevss erdekelrc. Azt hit-
tk, a tmeg knnyen befolysolha ha Piso eliiik rill, es sl hoziuk, az embe-
rek hangulata nyomban megyltozik. Lehet, hogy a np nyflt harcban nem mo_
gatn ket, de a befeiezett tnyt kmbs belenyugvssal fogarln. TeMt csele-
kedni ke !
Az sszeesktivk heteken, hnapokon t tanakodtak, miknt tegyk el lb all
Nert, lehetleg minden kock zat nlkiil. Faenius Rufus kzvet tsvel kapcsolatba
keriiltek a tisxi csoporttal, amelynek a tagiai nem feltek a koclazattl, a veszlytl.
A csszrt mindig nagy k et, szmos kipblt praetorianus vette kr, ve-
szlytelen nem volt knny a kzelbe kerve, ellene mernyletet elkvemi.
Abban, hogy Net meggyilkolik, az sszeesk ivk megegyezte\ de mg nem tall-
tk meg azt a szemlyt, aki a tettet vg ehaitia. Mg nem akadtak r arra a frftlm,
akit Lucanus klti kpzelete gy ltott:
,,Nzd
az igazi honatyt ! ez mlt arra, hogy oltrt
Raki neki Rma, kinek ne piruli eskiinni nevre;
Kit
-
ha igl ment vel fogz llani egykor
-
Isten sorba helyezz . . ."
(Lucanus: Phatsa IX 6or-6o4.
Baksai Sndor fortsa)
A frrfiak hatrozatlansgt vgtil is egy aszony unta meg, Epicharis. A grg
szrmazs Epicharis C. Pisonak, az ssz.eesk ivs feinek felszabatott rabnie, a
rmai trsasg egyik ismert flvilgi hlgyeknt M. Annaeu Melnak, Lucanu
apirinak, a
ielentekeny
penzembernek volt akkor a szeretie. Nem nrdni, ki avatta
be az asszonyt az sszeeskiivk tervibe, nem fidni, mi okbl siirgette, mirt v rta
tiirelmetleniil Nero meggyilkost. Epicha i elhatrozta, hory meggyors tla az
esemnyeket, men mr a 65. v el hnapjai is elnltak s az sszeeskiivk nem
|78
G
}
l
!
q
a
!
C
l
L
b

l
!
t
!
!
d

9
E
a
l
h

k
E
N
b
a
d
J
h
D

!
\

cselekedtc.k. Mrciusbau a szep asszonyn ak az az tlete tmadt, ha a csszr


-
szo-
kIsa szerint
-
Baiaeban d, s kisszm t rercvel a tengerparton st, a*&ol
kellcne elveszeircni, speg a legegyszerbb mdon, ahogy ezt az szekiivk
mLr tbb zben megtanrcskonk,
Epicharis kapcsolatot ltes tett a misenrrmi biilben horgony haihad egyik
egysegenek
1xrancsnoMval,
Volusius Procrrlusszal. Proculus egyike volt azoknak
a tengersaiszteknel akik rszt vettek
furippina
meggyilkolsban. Felteheteu
nem kapta reg azt az ellptetest,
iutalmat,
,'''it
tettrt vtt, vagy lemlt,
ezen Epicharis Nero elleni
panaszait megrtssel hallgatta. Az asszouy ka a
venni a hajparancsnokot, hogy u.hny vlogaton matzvat haitsa vgre a gyil-
kossrgot. A tengersztiszt hallgatott Epicbaris szavaira, a nagy
iutalom
remny-
ben.
Volusius Procrrlus, amikor Nero Baiaeba erkezett, kihallgat sra
jelentkezett
na. Pmculus meggondolta magt: tevesb kockrzatosan is ellpetshez,
iuta-
lomhoz
iuthat,
ha a csszrnak felfedi az sszeeskiivet, s megiel a felbit
nevt, Epicharist nyomban letarztaftk, s a csszr el hurcolk. Itt kzltk
vele a vdat, mfue az asszony kvetelte, szembesitsk Volusius Proculusszal, s
k vnta, nevezze meg a vdlja a tanri<at
(E}&or dert ki, hogy Epicbaris okosan
mindig csak ngyszemkzt trgyalt a tengersaismel. s vakodott attl,bogy az
sszeeskiivk brmelyikt is meglevezze !) Proculus zavarba
in,
s gy vd|a sz-
szeomlott. De aa elne, hogy Nero bizalrnatla::n vlt, s Epicharist nem engedte
szabadon.
Az eset rcrmszetesen nem maradt titokban, azt hamarosan az egsz udvar meg-
tudta. Piso, aki u5lancsak baiaei viian dt, s szinte naponta megltogatta
a csszrt, rtesiilt Epicbaris kuda cot vallott k s letl. Piso elvesaette a feit.
Most kezdte siirgetni a mernylet vgrehaitrst, mieltt mg Tigellinus s pr!
bekiei mkdsbe lpnnek. Lateranus azt k vnta, hogy Piso b via meg Nert a
villiba, s ott vgezaek vele. Piso amnban a regi mai erklcskbe tk csele-
kedemek tlte azt, ha a nla idz vendgt meglnk. Nzete szerint a cszi!-
gyilkossg mlt sz nhelye maga Rma lenne, a birodalom szkvrosban kell
Neval vgezni.
Abban mr megegyeztek az sszeesktivk, hogy a mernyletet nem lehet tovbb
halogatai, csak a megfelel idpontot s alkalmat kell ki|ellni, Vgii gy ntt-
rck, hogy a Ceres tisaeletre rendezett nyolcnapos iinnepi sorozat utols napjn
lik meg Net. A cssz r lakhelyen csaknem lehercden volt a kzelbe ferkzni,
aDnyi test vette krl. De pris r-en, a Ceres tiszteletre rendezett circusi
it-
kon Nero maga is megielenik, s szoksa szeriat rszt vesz a vidm mulatsgokban.
Ekkor majd szabadon mozog a np ktt, s ezeket a pe ceket vasztottk ki az
sszeeskvk rcniik vgrehaisra. Megllapodtak, hogy Plautius Larcranus,
valamennyi nator kzn a legelszntabb s legnagyobb erci ftfr. anyagi
jel-
leg krst teriesa maid a csszr el, esdeklen a lba el borul, oly smrosan tka-
rolia a lbt, hogy oozdulni se tudion. Ekkor t&sai etkapik fegyveriiket, es
,79
sszekaszabolik a tehetetlen Nert. Flavius Scaevinus senator ragaszkodott hozz,
hory elsnek az kardia srlitsou le a zsarnoba. Piso a mernylet helyenek kzel-
ben, a Crres tizteletle emelt mplomban, Faenius Rufi.rs s nhny h ve trsa-
s glban vaq-a meg a mernylet siketes vgreha|tsnak a h ret. Azutn Faenius
Rufus, a tetrpa ancsnok, valamint Antonia, Claudius csszr le nya, s h vei
k sretben nyomban a praetorianusok
laktanyiba siet, ahol a testket azonnal
felesketik az ti csszma
-
C. Pisora. Antonia, a hn tisztelt Germanicus unoka-
hrlga,
ielenltvel
ad ma|d syt ennek az
linnepi
aktusnak.
Az sszeeskiivk gondosan
gyeltek arra, hogy terviik ki ne tuddik, s ne tr-
tn|k olyan balszerencss kisik}s, mint amilyen Epicbarise volt. pris r8-n, a
mernylet nap|a eltt, Flavius Scaevinus hosszasan rgyalt Antonius Natalis
mai lovaggal, aki Pisval az sszekttetst fenntartotta. Ma|d a senator kszr-
kvn kile ttette a rt, s gondosan
vgrendlkezett (htha
nem sikeriil a me-
rnylet, s lett vesai). Azutn, ara gondolva, hog5r az ltalnos vagdalkozs kze-
pette megsebesiilhet, utas totta szabadost, Milichust, kestsen ktzert. Maid a
szoksosnl is bsgesebb etebhe? ltotq kedvenc rabsmtgjt felszabad otta
s bkez{len megaindkozta.
Mchus talur seitett valamit az sszeeskiivesl, eddig azonban mIyen
hallga-
tott, lriszen gazja xmt hsggel tartozott. De az elkszetek szget tiittek a
feibe, s
,inak
ltta, ha felesegvel megtalcskozza g5ranrlit. Egyik oldalon latba
esett a felszabad ott rabszolga ktele hsge, a mrleg
msik
serpeuyit pedig
lehrlzta a v&ha
iutalom
remnye
-
az ruls feibn, s ki tudia, milyen elnyk-
hz
iuthat
mg, ha felfedi az sszeeskiivst. Az asszony mgazzalts niegyzlr aha-
bo Mchust, hogy
emennyiben
a mernylet balul t ki, Scaevinus valanrennyi
rabszolgla s libertusa a k npadra, maid
a hhr kezre kertil. Ez az rv dutiitt.
prilis r9-n mg alig virradt amikor Milichus nag5r siewe a Serviusi Kertekbe
ment. Kztudott volt, hogy a cssr, am g a Domus Aurea nem piil fel, itt lakik.
Csakhogy nem volt knny a cssz r el
iutni.
Az rsg nem akana Milichust be-
engerl,,i, de Milichus egyre csak eskda, hogy stirgs veszly megelzesl
van sz, s eztt azonla7i kihallgatst k . Vg Epapbroditus, Nero szabadosa,
aki a titkri teendket ltta el, meghallgatta Milichust. A tr hallatra a titkr beve-
zene a csszrhoz. Milichus mindent, amit csak tudott, el nondott Nernak. Az
uralkod parancsra Scaevinust azonnal elvezettk, aki olyan felhborodottan s
gyesen vdekezett, hogy Nero hitt nel . Ek&or Milichusnak, aki most mr az
letrt rettegett, eszbe
iutott,
hogy Antonius Natalis tbb zben megbeszlst
folytatott gazdjval, s mindketteiiiket szoros barti szak fzik Calpurnius Pis-
hoz, Nero elrendeltel vezessk eleie Natalist,
Most mr Tigellinus is bekapcsoldott a kihallgatsba. A vallatrsban
|rtasabb,
gyesebb volt a csszrn| aki elbb meglettent, maid rjng dl szllta meg
hiszen a szmy vesredelem elidzit a birodalom vezet szemlyei, a snatorok
kztt kell keresnie. Tigellinus hidegvren felkszt a vallatsra, eltklt,
hogy a csszr eeni mernyletrcl gya i tott szemlyeket, akr ldnvattatssal
o
!
ll
l
b

t
l
t
t
t
t
l
(quaestio per tormenta) is ha kell, de beismersre knyszedti. Noha ltalban csak
rabszolgkat, kiv&elesen tmai polgrokat is t npadra vontat, de elkel szem-
lyekkel szemben ez feletbb ritkn
plkalmezo6
elirsnak szm tott.
Elbb Nalist, maid Scaevinust, egy& tl elkiiln tve, a szoksos mdon val-
lattk. Csak miutn a kette|iik vallomsa ktti ellentmondokat felfedeztk,
akkor megnr,utattk nekik az elksz tett borzalnas Hnzeszkket. Elsnek
Naalis tn meg. I gy vallott, ahogy ldvnk. Megvdolta Pist, maid
mind
ibb
szemly nevt nevezte meg. St azt ll totta, hogy Piso s Senecs ktt is
it-
amtta tz sszekt szerept. (Seneca nevnek Gleml tsvel taln azt remlte,
hogy biintetse kisebb lesz, ha a csszr tisztelt nevelit is meggyanrls a.) Ez-
urn mr Scaevinus is vallott, mind a ketten abban b ztak, hogy ha minl tiibb
szemlyt neveznek meg, megmenekiilnek a szigon biintettl. Nernak most
ezebe
iutott,
hogy Annaeus Mela szeretit, Epicharist mg mindig a fogdban
rifien. Azt gondolta, hogy a
,,gynge"
n nem b ria el a k npad gyt el neit,
s
ezrt elrendelte ldnvallatst. De Epicharis megszgyenltve a legrllhatatosabb
mai frfiakat is, nmn trrc a verst, az getst, a legszmybb k nzrokat,
mgsem rrrlt el egy nevet sem. Msnapra tztk ki Epicharis k nvallatst nak a
folytatst. A szerencstlen asszony lbt annyira sszeroncsolk, hogy hordszken
vittk Neio s Tigelnus el. Mikzben Epicharist a fogdbl a palotba sztot-
k, me tartinak egyik pntit a hordszkhez ers tette, s eg5r vatlan pillanatban
nyakrit az elre elksz tett hurokba dugta, meggytrt testnek syval gy nehe-
zedett a sk e, hogy megfulladt. Tacitus az asszony hsies magatartst mltn
hangsyozza:
,,Annl ielesebb
plda, hogy egy felszabad tott rabsmlga, egy asz-
szonn ilyen szrny helyzetben idegen embereket, szmra szinte ismeretlen
szemlyeket vdelmezni prblt, m g szabadon sziiletett ferfiak, rmai lovagok s
senatoro\ akiket k neszkz mg csak nem is rintett, sze etet ik legkedvesebb
zlogt odadobtk." (Tac.
Ann. XV
57.)
Ezek utn elkezddtt a legdiaabb bosszhad|rat. Az tet t retteg csszr
ring diihben elbb biztos tani k vnta magt, egyelre sern , sem kmyezerc
nem tud, milyen kiterieds az sszeeskiivk hrilzata. Nero osomllapotot
rendelt el. A vrosfalakra, a kapu}oz, Rma legltogatottabb helyeire, tereire
katonai rsget rendelt. A Tiberist biztonsgi berendezssel elreteszeltg hogy
hajn se menek ilhessen el senki, az ostiai tengerblt pedig katonasggal riz-
tette. A R nt k nye vrosokban, kzsgekberr,, sntfldeken is sszeeskiiv-
ket gyan tottak. (Az elkel, gazdag polgrok nagy rsznek Rma krnykn volt
villia, bittoka.) A bi*onsgi szolglatot ellt karhatalmat gerrnn lovaskatonk-
kal ers tene meg Ner, mert tudta, hogy Germanicus unokit, Agrippina fit
tiszelik benne, s mint provinciabeek
deskeveset tdnek a mai politikval.
Nernak s Tigellinusnak ezek az intzkedsei arra voltak
i
hogy
-
talD
tudatosan
-
fokozzk a tmeghisztrit. Az emberek lehet hogy megrettenve, lehet
hogy ktmmel nak, amint a katonk a megbilincselt gyanlsakat, senatorokat,
lovagokat a Serviliusi Kertekbe hurcoltk MindeDkit, akirl kituddott, - hogy
valamilyen kalrsolatban llon az sszeeskvkkel, akr csak vendgknt vettek
rsa lakomikon, elll tonk, s a legerlyesebb
mdon knyszedrcttk vallo-
msra. A kihallgatsokon a csriszron k v mg hrcm fr6rl vett rsa: Tigellinus,
M. Cocceius Nerva, a cssz r bartia, s ez vben a vrosi praetor (a ksbbi
cssz r), s a tesrcg msik parancsnoka
-
Faenius Rufus !
Faenius Rufus, az sszeeskiivs egyit vezee? Hozz csak nem flhetett gyan !
A testrparancsnok kitnen lepleae valdi rzelr:reit, ezrt sem Neto, sem Tigel-
linus nem gyanakodott,
s az eddig kallgatott sszeeskiivk kziil egy sem rulta
el. Lehet, hogy Faenius Rufus az sszeeskvs leleplezse utn seteni akart
166ain, lehet, hogy csak magt akarta megmenteni. A tankihallgatsokon
ielen
volt a ditl taitkz Nero, mellette llott Faenius Rufus, s ott, parancsnoka
k seretben volt az sszeeskiivsben trsa, a testIsg tribunusa, Subrius Flavus.
A derk katonatiszt alig tudta leplezni a csszrr irnti izz
$llett,
m
kardia markolatrra tette a kezt, hogy az ring csszrn ledfie. Rnzett parancs-
nokra, aki rosszallan a feit nzta: hagyia a kardot a hvelyben, ne tgyen em-
mit ! A cswr gy megmenekt.
A hatrozatlansg, a tehetetleng, a tetter hirnya sok ember vest okozta.
Amikor megnrdt,k, hog5r az sszeeskiivs kideriit, tbben Pishoz mentek, r-
bezltk, siessen a
1naetorianusok
laktany|ba, szp szval, gretekkel tsa
ket maga mell. Vonrrlion a Forum Romanumra, beszen a nphez, biztosan
sokan mell llanak. Piso hatmzatlan volt, habozott, mstl vna a kezdemnye-
zest, csak a ksz helyzetet vrta, hogy magrra lthesse a csszri b bort. Miutrn
az sszeeskiivs h re elter|edt, s Piso megtudta, hogy tbben ellene vallottak,
visszavonult a palotjba, s az elkeriilhetetlen hallt vna. Pisbl mg a hallhoz
is hinyzon az erln az az erklcsi btorsg, amelyet eszmnykpiikben, az uticai
Catban csodltak. Piso bevrta, hogy katonk hatoljanak be a palotba, s k
vgjk fel az eleit. Utols perceiben mg vgendelkezett, rsban Nenak h zel-
gett, hogy megneuts imdott felesgt s vagyont
-
az asszony szmra.
Meg kellett halnia Anonirnak, Clauus csszr le nyrnak, Britannicus s
Octaa fltetvrnek, Faustus Sulla zvegynek. Neki is
ielentkeny
szerepet
szeltak az sszeeskiiv\ nern maradhatott teMt letben. Antonival kihalt a
Claudius Nerk nagy mltra visszatekint nemzetsge
-
egyenes gon.
Plautius Lateranust is elrte a rigze e. Annyi idt sem engedtek neki, hogy a
csald|tl elbcsazk, hiszen erlyes, elsznt ember lvn, mg az uols percei-
ben is veszelyess vlhatott volna a csszrra, Lateranus mlyen
hol|gatott,
amikor
a praetorianusok a veszthely e k ertk. senkit nem vdolt, senkit nem gyan-
s tott, hogy az lett mentse. Mg az t k s testralakulat parancsnoknak,
Statius Proximus tribunusnak sem hnFa a szemre, hogy maga is rszt vett
az sszeeskiivsben. Lateranut a rabszolgk kivgzsi helyre vittk, e re a meg-
vetett helyre (ahol ma a Sta. Croce in Gerusalemme
).
Nero egykori
i
paitsnak vag;ront, pomps palot|t
elkobozta. (A h res palott tbb mint
szz esztendvel ksbb Septimius Severus csszr a Lateranusok egyik sarinak
vtsze
azq.
89obb
korbd
Azt
Seneo
elba5l
Yagyq
e &h
lorale
Min
az alb
8rl, ,
fbc
nregal
bocl
Ne
in nti :
bezet
vsbet
tudiur
mente
nem it
ltreil
A tenl
Epichr
barti
vdlit
meg bl
felttel
let ol5
szm t
biszen
gats c
Senec
Acs
rlrztar1
belett
nem al
Sokrm
haitri
olyan t
visszaadta. A csald kihala uun a palota a csszrra szllt, I. Nagy C,onstantinus
az egyhl^ak aindkona, hogy ott lakianak a pp k, A rgi palota
helyn i, na-
gyobb, szebb eptilt, de a ppI k szkhelye mind a mai napig megriae az egykori
korhelynek, Plautius Lateranusnak, Nero t agikus vg cimborinak a nevQ.
Az elkvetkez napokbau egyle szeledett a gyan toftak kte. Sba kertilt
Seneca neve is. Seneca visszavonultan lt, betegsgre hivatkozva az ids filofus
elhagyta az udvart, fiatal felesgvel egyik tvo birtokn ideglt, lvezte hatalmas
vagyont. Kzben egyrc-msra tette kz irodani mveit, kzttiik a sztoikus
erklcstan gyngyszemeit, a Luciliushoz intzett
,,erklcsi
leveleket" ( Ep stulae
nora}es ad Intilm).
Minthogy Seneca az udvartl tvol tartz.kott, szmos ellensge felhasznlta
az alkalmat arra, hogy a csszrt egykori nevelitl edegen tse. Gondoskodtak
arl, hogy Seneca b rl kiielentsei a csszt intzkedseil s tetteil Nero
fbe
iussanak.
A csszrn, Poppaea Sabina sem maradt tetlen, minden alkalmat
megragadott hogy Senect ocsrolia. Az asszony nem tudta a filozfusnak meg-
bocstani, amirt hzassga el akadlyokat g tett.
Natalis vallomrsa utn hatatlanul azok kerekedrck fel, akik Nero Seneca
irnti rokonszenvnek mg a maradvrnyait is meg akartk serurris rcni. Ny ltan
beszltek a filozfus cinkos voltrful. Ha nem is vett tevlegesen rszt az sszeesHi-
vsben, de
hallgatott rla, s nem trta fel Piso s trsainak bns tizelmeit. Nem
tudiuk azonban, vaion igaz volt-e Natalis vdaskodsa, vagy csupn magt akarta
menteni, bnt enyb teni. Seneca ktsegtelen ismerte Pisot, de melyik senamr
nem ismerte a msikat ? Az egyms gondolkodsval rokonszenvez frrfiak ktt
ltreihetett kapcsolat, amely azonban nem vezetett felttlenl sszeesktivshez.
A tnyek viszont Seneca ellen sltak. Testvre, Mela, ha egybknt nem is, de
Epicharis vagy fia, Lucanus rvn tudhatott a mernylet terverl. Egyik legiobb
bartia, Claudius Senecio is az sszeeskiivk kz tartozott. Az is feltnhetett a
vdlinak, hogy Seneca q4rn a ba!slanl pris I9-n, vagy e nap tl in kezett
meg birtokl, s szllt meg Rma melletti viMiban. Nen zrrhat ki annak a
felterclezse sem, hogy nhny sszeeskiiv Senec l akara kipuhamlni az ldvaai
let olyan rszleteit, amelyet k nem ismertek, Seneca pedig igazn bennfenrcsnek
szm tott. Ha Seneca esetleg meg is neszelt volna valamit, mlyen
hallgatott,
hiszen sem kzeli rokonait, sem bartait nem akara a verpadra
iuttami.
Ez a hall-
gats egymagban is elegend volt ahhoz, hory Nero utolso agglyait is eloszlassa:
Senecnak meg kell halnia !
A csszr ktirnyezetbl eljutottak a h rek az ids filofishoz. Seneca elhat-
rzta, hogy ztoikus biilcselhz h ven, nem menekiil, hanem emelt vel, sorsba
beletdve, apatheival fogad|a a hallt. Szabadsgszerercte gyzedelrneskedett,
nem akart szolgalelken az letert esdekelni. Az kori filozfusok nag5r pldakpere,
Sokratesre gondolhatott, aki megnyugvssal vfutaazipzsgtalan halI los tlet vgre-
haits]t, a megszabadlt hallt, olyan vilgban, amelyben egyni pldamutatsra
olyan nagy sziiksg volt!
I83
Seneca azonban tekintlyes
volt, akit nem lehetett a Servusi
kertekbe hurcolni, ott
tln"okkal
vallomfa
b rni. A parancsot
kiadtk : a praeto-
rianusok egyik tribunusa, nv szerint Gavius Silvanus, keresse fel vUa;-eUn a
biilcelt, s kerdezze me5 elismeri-e Natalis vdiait. (Figyelemre
ml, hogy Ga-
vius silvanus maga is az sszeeskiivk kze tartozott. A tizti csoport s a polgr,ri
sszeesKivk kztt a kapcsotat laza leherctt, gy a senatoro\ lovagok
""-
i.ratat,
melyik tesrtiszt tartozik kiiiiik.) Gavius silvanus nyugodtan mak indulhatott,
nem tartott a leleplezst| ha a kapott parancsot
vgrehaitia
-
5l vte
-,
elhrr a
az esetleges gyant
magl.
Seneca a tribunus kfdsei e
t
gadan
vlaszolt, s nem ismerte be, hogy Pisval
egytt tervet sztt volna a csszr megbuktatrsra vagy megryilkolsra.
A tribunus
megvitte Seneca vlaszt a cssz rnak. Nero ktelen diibre geriedt,
Poppaea Sabina
s Tigellinus pedig tovbb tiizelte. utas tot k a tribunust, terien vissza senechoz,
es klie vele a cssz ri parancsot:
meg kell halnia ! Gavius Silvanus fiatal testr-
katonkkal (az
idsebb vjratuatat sem Nero, sem Tigellinus nem tarmtta elgg
megb atatnak) viszament Seueca villiba, azt kriivettek, maid a trib
bekiildte egyik beosztott tisaiq egy centuri! haitsa vgre a cssri pa ancsot;
irtzott ettl a tettl, amelyet pedig
Faenius Rufus is helyeselt !
A centurio hamar akart vgezni, ert mg a rmai polgr
leglogosabb vnsgt
is visszaumsftotta, nem
irult
hozzr, hogy Seneca meg ria a vgrendelett. A filo-
fus nyugodtan elbrlcsrlzott felesgt|
ppen ott id ba nat li fogad|k az
hallt gy, ahogy ea blcselkedve taD totta, llekbeu esen kelt vflai, s
bele kell trdni a fenyeget sorscsapsokba.
pompeia paulina,
seneca hitvese vele
egytt akart megbalni, a filofirs ezt nem ellenezte, s gy szlt hozz:
,,Prmi
wgxzt, az let adhat, megrnutattam neked, rc azonban inkbb a hall dicssgt
akarod. Pldaadsodat nem irigylem. Ennek az oly btorsggal valt hallnak l-
hatatossga legyen
tnindkettnkben
eg5rforrna, de a te vgednek legyen nagyobb
b re," (Tac.
Ann. XV 63.)
Ezutn mind a ketten egyetlen metszssel felnyitottk kariukon az eret. A cen-
turio azonban csak Seneca hallra kapott parancsot, s ezrt Paulina sebt bek-
tztette, (Ne o kbb azt a h n klttte, bogy ez az parancsra
irtnt, de ez
nem volt igaz. Am g Paulina ngyilkossgnak
a h re Rmba megrkezik, s
Nero intzkedik, a futr pedig visszatr Seneca villiba, addig az asszony elvrzett
volna. Nero elnysebb snben akart feltnni az emberek szemben, hogy rtatlan
ember vre nem tapad a kezbez.) Seneca elmeszesedett erbl a vr csak lassan
csordoglt, mire bokin rdhrilsban is felvg{< az ereket. Ekkor Seneca
a titkI rt sztotta, s tollba mondta utols gondolatait.
Senecnak ezeket az emel-
kedett szellem mondatait (hiszen
a halllal szemben rllva, eltvozott tle minden
fldi h vsg) Nero hal la utn kzzetettk, s szles krben olvasgattrk.
Seneca mrget krt, hogy gyorsabban
tvozzk el az lk sorbl, s gy halion
meg, mint Sokrates. A mreg azonban nem hatott. Ektor Senec] t for viazel teh
kdba helyeztk, hogy a vr folyst meggyors tsk,
de ez em volt elg hatekony.
F*r
s
h
iro
csL
urfo
hi'
tq
al&
'.d
ol
,rr
IEsl
igoJ
,
gd.
hfl
teyi
Devd
eBrcl
frlr' ,
az
vagr
fibu
Poli
A
c*i*
minrt
&tr
tle.
Al
rrq]
oly
q
bao !
Clem
lre l
azmt
salt
lett h
Al
rednr
I84
l
t
',.
E#rt a praetorianusok a felholt embert a villa gzfii dibe vittek, ahol azutn
gyorsan kiszenvedett.
gy feiezrc be L. Annaeus Seneca letet, hewenves korban. A mai latin nyelv
irodalom
,,eztist
kon nak" egrik leg nyesebb rchetsge volt; drrmban vagy bl-
cseleti munkkban egyarnt maradandt alkotott. Br leteben, st mg halIa
utn is egyesek bbeszdsgt kifogsoltk, Nero korban
,,a
fiatalg maidnem
kizlag csak t olvasta". (Quint. Inst. Or, X r, rz6.) Manapsg nhny vtized
ta, dfmit ismt elvettk, blcseleti mveit azonban
m,indgnkq1
olvastk, s
akik olvastk, tanultak bellk. Seneca valban nemes gondolatokat
hagyott renk.
lett azonban nemcsak az irodalom, a blcseszet, hanem a potika is lefogtalta,
mint llamfrfi a rmai birodalom gyt szolglta,
Olyan magasra vel plyt fuott be, amilyenre hoz hasonl szrmasrl ember,
nhny vtizeddel kon bban mg csak nem is gondolhatott. HabI t tiilcsie Rntl
messze, a tvo Hispaniban ringott, a Vrosban mgis
hamar gykeret
vert. Nem
ignytelen k ilsejvel vary haditettekkel, hanem szellemnek bsgvel s fnyes-
sgvel nagy h mwe tett szert.
,,Tehetsge
szep volt, s beszedeit mindig a hall-
gasg nelrnhez szabta"
-
llap totta meg Senecrl vagy egy lvszzaddal
ksbben Tacitus, (Tac. Ann. XIII
3.)
Nhnyzo keserves buktatkon kellett
tevicklnie,
am g a birodalom egyik legbefolyrsosabb embere lett. Az ifj Nero
nevelie, maid tancsosa a fegyveres hatalom kpviseljvel, Sex. Bumrsszal
egyetrtsben, kezben tanotta a mai birodalom potikinak
irny st. Egy
filofus mint a birodalom vezel'e ? Senecnak olykor bizooyra eszbe
iuthattak
az athni Platn szavai:
,,ltl g
a mai llamokban nem lesz a kin ylsg a filozfusok,
vagy a mostani tlgynevezett kin Iyok nem szoknak re becslettel s megfelel(rn a
filozfim, addig nem esik egybe a batalom, a politika s filozfia."
latn:
Politeia V
473
d.
-
Sndor Pl fordltrisa.)
A magasabb rend erklcsi tanokat hirdet Senect, a szoikus filozfust a
csszri udvar lgkre rszokatta, hogy hailkony legyen, s ezrt Dem lehetett
mindig kvetkezetes. Magatartsa nem mindeuben egyezf,lt azzal, amit tilcsel-
knt vallott, amit tle, a moralistritl elvrtak. Ezn sokan b rltk, elfordultak
tle.
A Burnrs halrla utn bekvetkezett szemlyi vltozsok rdbbentettk Senect
arta, hogy nincs mr tbb hatalma a fiatal csszf fiiltt. Kezdetben a kt tancsos
oly gyesen inny totta Nert, hogy a kszsgesen engedelmesked Nero uralrn-
ban Seneca mr-mI r az elivend aranykor brndit pillantotta
meg (Sen.
De
Clem, II r,
3-4),
holott neveltie csak azt rctte, amit taDcsosai tIe Hvntak; egye_
ire mg alrendelte magt, mlI n knyelembl, taln megbunyszkod.sbl. Ahogy
azonban Seneca befolysa megryengiilt, mrsok pedig megersdtt, Nero kicsrl-
smtt a filofus irny tsa all. s ekkor megmutatkozott Nero igazi nie: nem
lett belle eszmnyi uralkod, amilyennek Seneca elkpzelte.
A kegyveszett tancsad keseren llap totta meg:
,,Sok
embernek reitve ma-
radnak a hibi, mett gyengk
-
ha megbizonyosodnak erejiikrl, eppgy vakmek
I85
lesznek e hibrik, mint azok, amelyeket a siker mr napvMgra hozotc Csak az eszkii_
zeik hinyoznak, ho hiwnysIgut kibontakozzek." (Sen.
Ep. mor,
42y{.)*
Noha
seneca az elrnletben nem ellenezte az ellenllst a zsarnoki ualommal szcmben
(Sen. De Clem. I rz"4.), mgis alig kpzelhet el, hogy maga rszt vett volna az
sszeeskiivesben, amely nevele hallt kvetelte.
Seneca sem keriiette el sorst, tulsgosan
ielentkeny
embemek zm tott,
es sok ellensge volt az udvari kkben, st olyan
qazdag
volt, hogy arra Nero is
felfig5relt. Mindenkppen meg kellett halnia. Seneca is elmondhatta nagy kort sa,
Szent PI apostol szavait:
,,A i
harcot meghalcolta D, a plyt vgigfutottam, a
hitet megtartonam }' (z.T'lm,
+,l.)
Seneca halla csak epid, ha nem is
|elentkelen
esemny volt abban a tfag-
diban, amely a Piso-sszeeskiives leleplezst kvette, A megtorlsi akci feltar-
tztathatatlanul tonbb folyt. A cssz ri alkalmi b sg mielbb fel akarta szmolni
az sszceskiivst, hogy akinek mdiban lna, az meneklhessn meg a felels-
sgrevons ell. Hiszen mage az egyik sszeesHiv, Faenius Rufus is tagia volt
cnnek a b rs,qnak, s gondia volt arra, hory az esetleges vdlit rkJ e elnm tsa.
Ez a mesterkedse azonban nem tarott sokriig. Amikor Scaevinus snator ker i{t
a b rsg el, a testrparancsnok heves fenyegetzssel akarta belefoitani a szt,
mire a v: dlon gnyos mosollyal vlaszolta az alkalmi bhnak: enki nem tud tbbet
nla. Faenius Rufus tlt-hatolt, most mr is gyanss vlt. Nero amnnal
bilincsbe verette. ppen gy kidert Subrius Flavius tetr-tribununak 8z sze-
eskiivsben val rszvtele. Eleinte megpblt vdekezni, maid amikor Nero
zem e hnyta, hogy megszegte eskii|t, a tiszt a szembe vgta i
,,Gylltelek.
Nem volt hsgesebb katond,
,m g
a sze ttet mcgerdemelted. Gyllni ak-
kor kezdtele\ miun anyd es feleseged gyilkosa, kocsihajt s ripacs s gy|o-
gat letl !"
(Tac. Ann. xv 67.) A gritogats vdit e tbbi vdlon is hangoztatta,
gy Lucanus is, de Britannicus haltnak gyanus kriilmnyeirl nem esett sz.
(Stat. Silvae II
7.)
A kszenltben ll praetorianusok nyomban megragadu k a
volt tribunust, s lefeleztk a btran hallba men frfit. A kvetkez ldozat Sul-
picius Asper praetorignus-.enturio volt. Amiko a csszt megktdeae, mirt
csatlakozott az sszeeskiivkhz, a centuio viden csak annyit vlaszolt, hogy mrs-
kfupen nem leheten volna
,nnyi gPztettet megziintetni. Amnnal kivgeak. A
ttibbi praeorianus-cennrrio i btran vielkedeft, frfiasan trtk el a reiuk ki-
szabott bntett, csak paraucsnokut, Faenius Rufus nem viselkedett btor tiszt-
jeihez
mttan, sirnkozvg ment a hallba.
Lucanusnak is meg kellen bnhdnie, Rmai klthz, sztoikus tiilcselhz
mltan bt an viselrc el a hallt; mikzbcn az let lassan elst belle, sait
verseit szavalta, Maid ms sszeeskiivkkel egyiitt, Seneca bartinak, a cszr
ehti
Nero a
M. vc
resze m
-neDl
nem fdl
consuld
terms
consrrl t
hlg5,
q
uemsoki
Nb
Natalis
-
ugyan6
nem Hv
tet lefo
siiLlt, 5
vdltt
,t
sy a
nevezt
esHivsl
tesrtis
d{tott
't
zat s,
tet lefot
Nero
a syos
tami a Y
beismerl
kzvlel
maladt ;
tacial, O
slrck, t
A pra
tenilt
,
Amq
vaztak n
cssen t
azonos t
elleni g
vel, tisz
lelken& *
Ku Cz 8ne fo d t9a.
egykori pai!nak, Clauus Senecinak is elrkezett az utols no'pia. Az
@as
Neto azonban ezzel sem elgedett meg most mr az egyik hivatalban lev consul,
M. Vestinus Anicus lett kvetelrc, noha a consulnak az sszeeskvsbeo semmi
resze nem volq st korbban a cssz rhoz barti szI,lak fztk. De Vestinus korbban
-
nem tve lakatot a szi&a
-
szembe monda a hi Nenak gyngit. s ezt
nem feleitette el a csszr ! Mgsem g3lte annyira, hogy ne
jrult
volna hozz a
consulsghoz. Most Nero azt remlte, hogy a vdlottak egyike maid rvall. De ezt
trmszetesen eryikiik sem tette. A csszir praetorianusokat Hildtt Vetinu
consul haba, akik vid tlton vgezrck vele. A szerencstlen ember blesge elkel
hlgy volt, Statilia Messalina, akire Nero szemet vetett.
(Emlkezziink
a nevre,
uemsokrra tallkozur:k vele. . .
)
Nh, ny nap leforgsa alatt Nero vszbirsga lezna az sszeeskvs gyt.
Natalis
- iutalmul,
amirt elsnek tett beismer vallomst
-
kegyelemben reszest
;
ugyancsak mentest a biiutet alI Gavius Silvanus praetorianus-tribunus, de
nem k vnt a kapott kegyelemmel Ini, nkezvel vetett vget letnek. Tbb tisz-
tet lefokoztak. Az a Milichus, aki elrulta az sszeeskiivst, nagy
iutalomban
ze-
siilt, gy nem csalatkozott. Nhny embert szmzetsre tltek, de
vdlott vagyont
-
s ez a csszfu szmra nem volt kzmbiis
-
elkoboztrk.
gy rt teMt vget az a uevezetes sszeeskiivs, amelyet C. Calpurnius Pisrl
neveztek el. sszesen negyven emberl dedtettk ki, hogy zt vettek az ssze-
esHivsben. Tizennyolcan vesztettk letiiket: hat senator, t mai lova& t
tetrtiszt, kt asszony, Antonia, Claudius csszr lenya, s Epicharis, a felszaba-
d tott rabszolga. Tizenh omnak szmzetesbe kellett mennie (ahonnan van visz-
szaters, csak ki kell vrni), kettt felmentettek, hrom kegyelmet kapott, ngy tiz-
tet lefokoztak.
Nero sztiksgesnek tartotta, hogy a megfleml tett senatus s nep eltt igazolia
a syos biintetseket. Eleit akarta venni a sok sbeszednek, meg k vnta nyug-
tami a vtleneket. Ismertette 1 ftihallgatrisok alkalmval felvett
iegyknyveket,
a
beismer vallomsokat, amire sziiksg is volt. Le kellen csillap tani a hborgo
kzvlemnyt, hiszen annyi neves, befolysos ember halla, szmzetse nem
maradt hats nlk. A csszr viszont be akana bizony tani a htit: a b sg
tagiai, Ofonius Tigellinus s M. Cocceius Nerva praetor magas kiti.intetsben rsze-
sltek, st zobrot ll ttatott nekik mind a Forumon, mind a csszri paloban.
A praetorianusok pnziutalmat kaptak, a kzlegnyek fejenknt kt-ktezer ses-
tertiust s ingyen gabonrt.
A megrettent senatus is ki akart tenni magn. A|ndkokat s ksziioetet sza-
vaztak meg a halhatatlan istenekne hogy a csszr veszlyes helyzetbl szeren-
cssen megmenekiilt, kiilnsen a Nap (Sol) istennek
(akivel
Nero egybknt is
azonos totta szemlyt), mert az szentlye llt abban a circusbau, ahol a csszr
elleni
gyilkos mernyletet el akartrk kvemi. s mg sz mos iinnepsg tendezs-
vel, tiszteletadssal igyekeztek az uralkod kedvben
irni.
Valamennyi senator
lelkendezese
-
termszetesen
-
nern volt szinte, tbben kziiLliik svesen vettk
I87
volnr, ha a trvezett menylet oem hi8ul mcg. De Eo6t m csak az a l vezette
tet ho/ r gyannak mg a lozatt is elhdsk megu}tl, s ezrt sdveen meg-
szavaztak mioden elteriesztca ind wnyt. Ilasonl iinneplsbez az isbb sena-
torok nrr Coligula s Clauus uralkodse alrtt bozzzok k, 8
l'",
egyikiik sm
vgezte ct& temszetes hallal.
fu a np, Rma npe ? A Piso-,iraszeeshivs uagikus vgkifeilett a np tudon-
sul m!e, vgetedmnyben oegywak ii5 nl volt s, emelyhcz a kisembernck
alig volt kze. Az sszeeskiivk halla, egni ragdi kevfu borzoltk fel a np
kedlyt A np szlvesen vetrc tudomsrrl a Nert iinnepl senatusi hat&ozaokat.
Al
X,
lE
ut|
8&
Dq
vt{
i
fr
Al
D
l
8t
El
B&
El
ul
di}
!ft
C.
s
br
,l
b
II. FEJ EZET
KINCSKERES S
-
NERONIA
A mai trtnelem sz npadn az imnt leitszdott tragedit bohzat vltota Gl.
Karthagban bizonyos Caesellius Bassus, pun srmazstl mai lovag csodatos
I not ltott, s rigy rezte, sziiksges, hogy arrl a csszn tikoztassa, Rmba
utazott, ho8y az u alkodtl kihal8att eszkzlin ki, amelyen eladhaa ltom-
st. De kallgatst kapni nem ment egysze en. Elbb nhrny udvari szemlyt
meg kellen vesztegetnie (annyira hitt az mban, hogy nem sainlta a pnzt), hogy
vgre Nero z ne eI keriiLlhessen. Caeseus Bassus eladta, hogy meg,lmodta,
miszerint az aftikai binokn, egy barlangban, mlyen a iild alatt, nyerca any
tmbkben rejlik az a hatal nas kinc, amelyet (a mondabeli) Dido kirrtyn elre|tett.
A kincs felhozatala nagyon kltsges, s ezrt a
-
termszetesen ill
iutalom
elle-
nben
-
a csszrnak ainlota fel.
Neto bitt a zavaros fei ember mes|ben. A knny p nzszerzs vgya magva\
ragadta, gy gondolt, hogy Aeneasnak, a Iuliusok se elhagyott szerelrnnek, Did-
nak vagyona most vgre
iogosan
az kezbe ker1. A kincsre nagy sziiksge volt.
Br a Pisosszeeskvs el tltjeinek vagyona a csszri ficut illette, az mgsem
volt annyi, hogy ebbl pazarl letadja, p tkezsei fedezet biztos tsa. Dido
aranya teMt az gbl pottyatrt volna az lbe ! s mivel ez id t|t keriilt sot mso-
dik alkalommal a Neronia-iinnepsgek megrendvsre, a karthagi ember ainla-
tt mr kszpnznek vette. Mg csak hirszerzket sem kldtt Afrikba, hogy
Caesellius Bassus beielentsnck valszersgt a helysz nen megvizsgl|,k, s
anl neki, a csszrnak
jelentst
tegyene\ mris rendelkezett, hogy kldienek
hadihaikat Karthagba, fedlzetiikn kipblt, vlogatott legnysggel.
Egsz Rma errl az esemnyrl beszlt, mindenki lelkendezett, milyen vrat-
lan szerencse rt a csszrt. A Neronia iirrnepi sznokainak
i
anyagot szolgltatott
I89
ez a h ; hogJ r az ufalkodt dicr tsek. Lm, uemcsak br zt, gyiimlcltt
te em ft r
a ld, az istenek ifaiu termkenyseggel ldotk meg ! rthet, hogy felaizott
6gyelemme1 mindenki a Karthagbl erkez h reket vrta.
De ezek a
j
hlrek csak nem rkeaek meg. Pedig a hiszekeny Nero a kepzelt
arany birtokban mrr elre kltekezett, szrta a pna. Caesellius Bassw pedig
eg5ne csak kerestette a kincset, amely azonban nem akart elkeriilni. Miutn a
maga birtokt mr felsatta, a kmyez iildeken kutaftatott a reitelmes kincs utn,
A csszri brmunkra, krnykbe fldmvesek is csatlakoaak,
valamennyiiiket magval ragadta a remlhet arany megtallrisa. Hogy is ne hittek
volna a mesben a
imbor
parasztok,
ha maga a csszr, kltsget nem Hmlve,
siettette a kincskeresst.
A emlt kincs azonban nem kert el. Caesellius Bassus tbolyultan ide-oda
szaladt,
mindentt
bizonygatta, hogy neki mg soha nem voltak csalka lmai,
minden
lombe ltomsa beteljest, szrnra rthetetlen, hogy az aranyat nem hoz-
tk a felsz nre. A kincskeress teht csdbe
iutott,
a szerencsetlen lovag sorsl
senki uem tudott bizonyosat, eryesek szerint, bnatban-sgyenben vilgg
ment, msok szerint kivgeztk. A vagyont mindenesetre, a Glmert kltsegek
edezesre, elkoboztk. Nem zrirhat ki az a feltevs, hogy a csszrnak eladott
ltomsval Caesellius Bassus ravaszul egy mersz zleti vllalkozshoz akart enge-
dlyt s ingyen munkaert szerezni. Taln t magt is becsaptlk, s elhitettk vele,
hogy a birtokn aranylelhely van. A mest Dido kirI lynl pedig klttte
bozz.
A balul vgtt kincskeress miatt csaldott Net meg keltett vigasaalni.
A senatus felainlotta neki, hogy a2 pwl akkor foly iinnepsgek nagyd iait, az
ne}ls s kesslrs koszonijt
-
versenyen k v
-
neki adomrinyozzrk. A mv-
zetre mdfelett bzte s hi Nero azonban ezt az aialatot visszautas totta;
hiszen a senatus ezzel meg akarla gtolni,
ho5l szemlyesen fellpjeu, s mvsze-
tvel el agadtassa a kznsget ! Elha rozta, hogy az iinnepsgek alkalmbl most
Rmban fog nekelni. A senatorok valban meg akartrk akadlyozni, hogy a cs-
szrr dalnokknt, sz npadi ltzetben megsgyen tse a csszri mltsgot, st
esctleg felsin.
Rma npe sve-mest elment a sz nhzba, hogy uralkod|t lrthassa, hall-
hassa. Nero fellpsnek napin naryszm kznseg gylt
ssze a snhzban,
sokan vidkl
ittek
a Vrosba erre a ritka, iinnepyes alkalomra. Nero krnye-
zete eleve gondoskodon
arl, hogy a csszr felleprc zavartalanul, a leguagyobb
rendben bouyoldik le. A bizonsg ok bl, az Augustianusokon } viil p aetoria-
nuokat is elhelyeztek a ntren, hogy a rendre gyelene a knsget tap$a
buztsrk; ha valaki a ks rkig elnyiLl elads alatt elbbiskolna, bredsre
serkensk. Nero mindent elkvetett, hog5l a knsg tetszst elnyerie. Minden-
ben a mvszek, a lantitkosok szmra el rt hagyonrrnyok szerint cselekedett.
Noha fradt volq nem t le, a ca ve eitekt ruhival tlte le. A kng ettt
a tapsra vlakozva, letrdelt, ahogy ezt a sz nszek teszik. s valban izgatottan,
szoroq
ve saj
Ne ,nt
A
badulu
gy n
kssil
t9o
szorong$al eltelten vru, miknt dnrcnek a b rt. Meg leherctt elgedve: a
versenyb rrk csak meger& tettk azq amit a senani mr korbban felainlott
Nenak, a d iakat neki
iuttattk.
A cssr elqedett volt a aasodik Neronia-iinnepsgen aratott sikevel. Felsza_
badultan, sz vesen logatta a ttibbi versenyt s a mulasgokat. Egy alkalommal
ry megfeledkezett aa id6 {l, hogl csak elksve erkezett a polotba.
s ennek a
kssnek tragikus kvetkeannye volt-
,2. FEIEZ T
POPPAEA SABINA
HALLA
HALLos r rBTE
K
I1gy ltszik, Nero megfeledkezett
hitvesnek tett igret!l, hogy korn t& haza,
lehit, hogy a versenyek, a mrrlatozs minden
gondolatt lefoglaltk, tny azonban,
hog[eg|alkalommal
ksbb tkezntr haza a szokotml. Az ldon llapotban lev
ropp Satina
-
ha hihetiilrk fortsainknak, mert kisse nehz ezt a nagyvilgi
asszonyt hzsaros felesegpek elkepzelni
-
alaposan lehordta Nt, A csszn
elnttte
a diih, s megrrigta a szeretett nt. A csszrn abortlt, s korasziiltt
kislnynak adon letet. A szst kvet gyermek gyi lzban Poppaea Sabina n-
hI ny nap mva, harminct ves korban elhunyt.
Pippaea hallval teMt
gyzoan vgdtek a msodik
(s utols) Neronia
iinnepsega.
A csszr bnata m&hetetlen volt, hiszen szenvedyesen szerette hit-
veset. Csoaas trtneteket
jegyeztek
fel Poppaea Sabina fenyzesrl,
pompa-
sze etetl,
pazarlsl. Elnondjk, hogy utazsain a hintait von szverek
patira hrizott vd papucsokat
(solea; ebben az idben a rmaiak a patkolst mg
nem ismertk) aranybl ksdrcttk
(Plin. N, H. XXXIII rr,49, r4o,), szanr-
kanck tiben fiitrdtt
Glin.
N. H. XI
4r, 96.
238.; XXVIII rz,
5o,
r83,), hiszen
szepsegt, brc finomsgt
mindennl tbbre ftekelte. Egy alkalommal a szp-
"..^"y""t
ppen rosszabb napia volt, tiikrbe nzett, elgedetlen volt kiilsejvel,
Bnatosan reisOnaitott:
inkbb elbb
hation
meg, minthogy szepsge elvirulion,
(Dio LXII z8.)
Nero nagy fidalmban
is szenelennek mutatkozott, Fnyes temetst rcndez-
tetett. Elhunyt hiwesc k vnsgroz
b ven a holttetet bebalzsamoztk, s ks r_
ldban az Augustus-mauleumban
helyenk k nyugalomra, Poppaea Sabina
utolso } vnsgnak telies tsvel
Nero szak tott a luliustlaudius-hz
si hagyo-
mnyvat, a bamvasztsos
temetssel. Ennek kdle magyarzat adjk, Nero
71, r,
ufiba
LI
m.9
]
pusd
6lc e
gJ ltd
hd
a bin
s
}ib
.d|r
tol
bmi

vagy a he[enisztikus kiryi csaldok rcmetkezsi zertartst kvette, vagy pedig


Poppaca Sabina a xid valls parancst kvett, amely tiltia a halott8ett.
A temetsi szerwrs nagJ r pompval Eent vgbc, a
gysziinnepgek
alkh-
val
-
ahogy azt a maiak tudni vltk
-
A abia egJ r eztendei tminte(mt fo-
gyasztottk el.
(Plin.
N. H. xII 18,4r, 83.) Az egsz birodalomban gysinneps-
geket rendeltek el. Nhny hnap mva 4 ko asziiltt kileny is megffit, emi
6S9
tetzte Ncro gyszt. A senatus kszsgesen
mindkt
elhalmak a diva (isteni)
meg isztel c met adonoyozta.
Rma gse, a Pis+.tisszeeskiivs s oost hiwesnek s kislenynak elvezte
en megyisltc Nelo idegrcndszet. Olyan h rek
iutottak
el hoz, hogy nhny
mai elkelsg nem ho5l gyszoln4 hanem egycnesen riil a cMszm hall-
nak, erklcsrclcn, kepetlen szemyoek nevezik. B se nmi potltosat nem tudott,
gyanakvsa els6uek C. Cassius Longinut, az ids, nagy tkintly
iogtudst
$1i-
tott. Nto megtiltotu r cnatomsk, hogy a temetsi zert tsoD rsa veg7en,
holott felesge, Iunip l4ida, Augutus iikuaokia volt. C. Cassius azonban egyb-
knt is gyaus vlt. Eryenes goo a Caesar-cllenes sszeeskiivs egyik
yezr'ti-
nek lezrmazottia volt, a rmai nobitas ama csoportinak
iellegzetes
kpviselie,
amely mg
minfig g
rgi kztrsasg visszartsbau remnykedett. A senatus_
ban
il
ime tek ha!! thatatlanul maradi llspontit, amelyet ny ltan hangoztatott,
e mint mr 1m*, ervei a enatomkat nem egy esetben meggyaek. Minthogy
felesge agia volt az uralkodhznak, Nero anl tartott, bogy hitvese
jogainak
kp
viselieknt veszelyess vlhat szE a.
C. Cassius hziban nevelkedett hitvese, Iunia Lepida unokaticcse, L. Iunius
Silanus Torquatus ugyancsak egyik saria Augustusnak. Nero benne is a cszri
hatalom egyik
iellt
gyan totta. Atyit, M. Silanust Agrippina
nindin
Nero ura-
lomra
1'utsa
utn orvul meggyilkoltatta, hiszen mint Octavia volt
ie5resoek
mkona,
a lulius-Claudius-hz tagiaknt lland veszlyt
ielenthetet
volna az l i csszt
szjm ra. Nero a fatal Silanusl is rettcgett. Elhatmzta, hogy flelmnek okoit
eltvoa Rmbl. Az ids s vak C. Cassiust s biwest Sardinia szigetre szm-
zette. Silanust ugyancsak szmzle, s ami&or a fatalember tnak iDdult, Bri-
umban
(ma Bari) a csszr pribkiei elfogtk, s meggrilkolt,k.
L. Silanusszal a Iunius Silrnus To quatusok blres csaidjnak utols saria halt
meg, De benne Nero egyrlttal Augustus utols mg l frfi-leszrmazottit is el-
puzdtotta, a lulius-Claudius-hrizbl
immr
senki nem lphetett fel ellene, hogy
tle a batalmat elvegye, Viszont a dinasztia utol sarinak, Nernak nem volt
gyermelrc, giy
-
ha nem gondoskotlik fitt utdl
-
az uralkodhz kihal, s a
hatlomrt vrl verseng a polgrMborrt borzatmait thatia Itara, Rmra,
a birodalomra. Ilyen goodia azonban Nenak nemigen lehetett, hiszeu fiatal volt,
s remlhette, hogy i hzassgbl maid fa szetik.
Nem kevss gyelernre mlt, hot
,,,i,,6
a C. Cassius, mind a L. Silanus ellen
ernelt vdat a scnatu mg tletbozatal eltt megvizsglta, a betcricztett bizony1-
tko\ felteheten a vdlottak megballgatsa utn batrrozte el
mindketteiiik
|93
zmzetst.
(Arl amnban nen tudulk, vaion az egybkent is kszsges, a
Pisoiisszeeskiivs utn megflemlltett senatus egyetlen tagia is fellpett volna a
vdlottak rdekben, vagy az tlet ellen szavazott volna, Pedig ekkor mg akadtak
megveszrcgetherctlen igazsgtzrt seDato ok, int a tbb alkalommal is eml tett,
Thrasea Paetus vagy Barea Soranus, de az killsulol sem rrcsiink fon-
sainkbl. Ilgy ltszik, Nero gyanakvsnak mgis volt alapiq ha nem is sok, Errc
vall, hogy nem hallra, hanem szmzetsre ltk a vdlottakat,)
A cssri
gyauakvst ezzel az tlettel mgsem lehetett eloszlatni. Ne o mot
ms vt ellensgeire csapott le. Nem Hmlte meg egykori consultrst, L. Antis-
tius Vetut, mert az ids, feddhetetlen mtu frfir1 nem bocstotta meg neki sohq
hogy vejt, az tt' ;lal Rubeus Plautust meggyilkoltatta. Antistiust egyik fel-
szabatott rabszolgia bevdolta, A libettusnak
tninden
oka megvolt, hogy patro-
nust elveszeitesse, mivel vagyont htlen kezelte, s fIt a vfuha felelssgre-
vonstl. A vdat egy msik, hozz hasonlan
jeles
frfi tmogatta, s
lnnak
Nero
hitelt adon. Ami ann is szokatlanabb volt, mert a szabados egxkori, felszabat
urval szemben hsgviszonyban va, a mai
joggyakorlat
rtelmben pat onusa
ellen vdlknt nem lphetett fel. Az tidzs eredmnyes volt: ntistius, felesge
s lenya
(Rubellius Plautus zvegye) ng5rilkossgra knyszeft. Maid Antistius
Vetus s a kivgrctt Faenius Rufus, volt testrparancsnok bart, P. Gallus mai
lovagpt zmzetre ttek;
mindgdki
tudta, hogy batti kapcsolatai okoztk
veztt. vdlit, ismt egy felszabatott rabsmlgt, a cssr gazdagon megiu-
talrnazta.
Brlskomorsgra vall tiinetek
ielcntkeztek
Ne nl. A vgzet iildzsnek rulai-
don totta, amikor Campanirin vad orkn viharzott vgig s nyomban isi kl
keletkezett. A gaag vidk gabonavetse, slskertiei, olaigetei elpusztultak,
viMi csaknem teliescn ttinkrementek. Ennek a szerencstlen 65. esztennek 6szeo
syos pestisjrvny szedte ldozatait Rmban; gy tudtk, mintegy harmincezer
ember balt meg csak a Vrosban. A hallos kr senkit nem k mlt, a kunyhk laki
csakrigy meghaltak, mint a palotk elkel urai, rabszolgk ppen rlgy, miut szabad
polc ok, a
jrvny
nem ismert kivtelt, A
irvny
te iedse, puzdtnak mrve
nem meglep. A tzg&z utn a hz:k nagy rzt mg nem ottk helyre, az
emberek sszezsrlfolva, sziiksglaksokban tengettk letiiket, a kzegszsggyet
seg t csaomk nem mkdtek kielg t(rn, bizonyra a v zets is akadozott, a
fiirdk ragy rsze meg aem ptilt ttii. Az aktori viszouyok kzepetrc a srny
irvny
ezrvel szedte ldozatait.
De mg ez sem volt elg ebben a balislatl vben : Lugdunumot tzvsz pusz-
tott el. Mr Claudius uralkodsa idein, az
58.
vben ugyancsak nagy t{lzvsz
sitotta a h es galliai vrost, amely csaknem egy jszaka leforgsa alatt semmit
meg.
,allia
tiindH vrosa" semmM lett, pomp petei elhamvadtak. Se-
neca megrrfu szavakkal ecsetelte Gallia kzponnak gyszos vesztt. (Sen. Ep.
mor.
9r.)
Lugdunum akkori tragdiia mlyen megrzta a maiakat, lakosai azon-
ban a maguk ereibl, vagyonukbl olyan szpen tiiip tettk a vrost, es anya-
194
silag aDnvi a
megersildte\
hogy Rma gse utn ngymi sesrcrtiusnyi ado-
ffiya
"*"n&
a vr; heiiell st,
Most, hogy Lugdunumot ismt tz
oo.ria*
"f, " ",
szt lgyalezt az sszeget visszautalta,
hogy a lrrlius-Claudius-
nemzesg
kedvelt vrost felp ts:k,
--a,
J
"r"pasokat,
a
irvnyt,
az azokat kvet nyomorusgot
a Nero_ellenes
orooaqanda
" "i, .",
gonosz ttteinek
mlt biintetsekent
maglar&tu
* "
!-"t
szinte [legeztek,
midn i eszrcnd ksznta reiuk, s a 66,
eu J o.,r"ii,
C. Su"to"i".
iaullinus s C, Luccinus Telesinus
ianur
h els nap-
-J f"J :.r
tisztsgtet.
Suetonius szinte egsz letben a hadra kelt seregnl
,a;irb
sikeres-hadirat
fzdtt a uevhez,
viszont nem ppen eredmnyes
lii *iJ
iy,*Oi
mkdes
miatt vid idre kegyvesztett le , Telesinus nem
i*"^"
-
i.i""",
jelentekenyebb szercpet
itsz
senatorok kz,
iobban
rdekelte
;*fi;;r-t"r;ri*".
ngyiHil*t
sem volt olyan tekintlye,
sya, befolysa
"
*ar-J *l, hosy rige[inu
mestertedseit
ellensyozza,
vagy az ualkod olykor
...o-."tit
r
gyanahst eloszlassa.
gy a felielentk, az alappal vagy
anlkiil
vdaskodk
szmrra ismt felvirtadt,
*i,;di'
,ii,; n;- megint
iobb
kedv e deriit. Ismt fellpett a lantmvszek
sz_
.ar"a"r"n
t^gu"r""n}en,
s me l a gyztesnek niarO
.tgyolti,t
maga az inne-
lr, r"r"o.t
"t"r. "
ior legkivlbb
lautm ivsze
nyrlitotta t Nernak, A circusban
;r; ;i;;rru
is
_trmszetesen
_

gy6ztt. A kznsg mmel ltu a
;;J -;;,
ilint a fra<ttsgtl,
a kimertgtl,
a. mcgerltetstl
vereit_
i"-" i.r.
az t ii8nepl6 kii"Oo,eg
eltt, s
-
a snszek hagyomnya
szc-
,r"i-*J eke ".
*psot, amil a minden ilyeo alkalmon rszt vev upsol krus,
az Augustianusok
is gondoskoduk,
3. FEJ EZET
A MEGTORLSOK
FoLyTAToNer
Neto most dersebben ltta a v. got. Hir tkezett Rmba, hogl Vologaeses
parthus kiry testv ticce, Tiridate, Armenb kijellt (erybkent
vatgo$
uralkodia, Vrosbe utaz hog felkeresse a csszrt, s az kezbl vegye t
az h tott disdenrt, a kirlyi hatalom
ielvnyt
(Tiridates erl
-
mirrt eml tettiik
-
mr megegyezett Corbulval). Rmbau ,lgJ , rtestek, hogy Tiridatcs nag5r
keleti pompva|
ielent.keny
szm k serettel utazik, s ennek Nero nagyon rt.
Fnyes akara fogadui az armeniai kirlyt s k sretq hogy elMprztassa
ket, egybeu el akana kepeszteni a rmai polgfusgot is, hedd lss&, milyen nag5r
plomciai sikert rt el. Hiszen az a tnn hogy Tiridaas a csszr kezbl ves
t az armeniai kirlyi hatalom
jelvnyt,
kitE-ezi, hogy a parthusok clismerik Rma
fhatalmt Armenia foltt. i szakasz kezd6dk ezutn a maiak s parthusok
kapcsolatban. RmbaD mg
il
emlkezrck ana, hog5r nem is olyan rgen a
parthusok
ielentettk
a legna$pbb veszlyt a mai toieszkeds smra Kis-
zsiban. Noha Augustus a kalrsolatokat te}iDtlyl hatalmi zempontbl kielg -
ten rendezrc, de ilyen
ielentkeny
etedmnyt mg sem rt el!
Nero csaknem egyenrang flknt ldv, ntr Tiridat$t fogadni, s ez el sem
Rma, sem a csszfui bncstr tzott ignybevtele neE emelhetett akadlyt. A
gii2ri negnvlgyon
nem volt
L,itner{thetetlea,
a fiscus rtndes bevtelei korlto-
zottak. Hiba cst&entettt az aureus s denarius nemesfemtartalmrit, ez a
ive-
delem sm volt elegend. A csszri kormnyzat elhatrozts, hogy nagJ r
yagyook
elkobzsval seg t tmeneti nehzsgein. Ezrt mindeDkit, akil az elleozkisg
az ellensges magetar s idtlezhet, felsgsrts vdival ke1l felelssgre vonni.
Ez lett a
yezte
Seneca testv&einel Annacus Melnak s a legisebb tesrn*,
Gallinak. Az Annaeus-csaldot a Piso-szeeskiivs syosan kompromittte,
Mdr:
fu t,
kelh
sgn
Ncto
b rnd
ut"|l,
p@
rtec
z.9
b l
8o0do
nem
i|
AC
ankD
kt
r4'
Ac
pzar'l
eltert
vga
hlll-
eksnr
mi}
rfi.
lts t
llx)i ll
nlE]
elifulo
csipki
azcri,
(SuL
Mi
,, l
vtin
zvcs
rus, A
az vt
hrizrss
Ncr
egb
m
|96
Mela fia, Lucanus mr meghalt, szeretit, Epicharist halIra Hnoak, a legb rcsebb
6vrt, Senect ngyilkossgra kenyszedtettek. Most a htramaradt kt tetvrnek
kellett meghalnia. Mela kzismerten nsgJ r vagJ ront szazr;tt pnnj rcvkeny-
segvel, Gallio is igen gazdag
ember b reben llott.
tllebet
mind
a ketten korbban
Neto barti krbe artoaak, t Gallio
itszotta
Nero els fellpte alkalmval a
b mk szerept,
ielentette
be a csszrt a kuspek, ami
a kitiintet bizalomra
utalq a Piso-sszeesk ivs a rgi szp emlekeket elnosta Mind Mela, mind Galtio
par8ncot kapott, vessen vget lenek. Annaeus Mela halla eltt bricsevelet
rt a csszmak, amelyben rtatlansgt hangoztatta, hiszen soha nem foglalko-
zott potikval. Vgrendeletben vagyona nagy rszt Tigellinusra, s ennek rossz
b r veire, Cossutianus Capitra hagyta.
J l
tudta, hogy a kt
|eles
frfir1 maid
gondoskok arrl, hogy a vgrendelerct a csszr ne t4tnadia meg, s 5r vagyona
nem
iut
Nero vary a fiscus kezere.
A csszr okult ebb61. Olyan rrclm rendeletet adott ki, amety szerint mind-
azoknak a gazdag polgroknak a vgrendelett, akik nem Nert nevezik elrang
ksknt, ervenyalennek kell mins teni. s g az egsz vagyon elhagyott
i-
sgna} (bona caduca) mins, s a fiscusra szll.
A cst szri udvar kltekezese nem ismert kotltot. Poppae Sabint mrhetetlen
pazarlsa miatt b rlu k, de a kiadsok az halla utn sem csk*enrck. Pu ke[ett
elte emtenl Hat iildbinokos volt Africa urtomny fele, Nero parancsfua
ki-
vgezt& ket, s vagyonukat elkoboztk. (Plin,
N. H. XVIII 6,
7, 35.)
Felesge
halla miatt rzett bnatt (s
tltln lelkiismeret-furdalst) fktelen tivomyzssal
akarta elfoitani. Gyakori depresszis hangulatain mgsem tudott lenni.
Amikor egy fiaul rabszolga, Sporus arcn Poppaea rroosait vlte fesme ni,
rme hatrtalan volt. Nem is lepleae, hogy a firlval termszetellenes kapcsolatot
ltes tett. (Az ilyenfaita bisexualits az korbau nem volt itka, ezt a beteges haila-
mot nem is nagyon palrstoltk.) A csszr Sporust frfiatlanltotta, hog5r eredeti
neme ne gtolia t rzseiben, vgya kilsben. St s hzasgkirs komdiit is
e!tszotk, s Neto gy bnt Sporuzal, mint felesggel. E}&or keletkezett az a
csipkeld megiegyz, amelyet Rma-szerte bezltek, hogy szerencsie lett volna
az emberigDe ha Neto apinal(, Cn. Domitiusnak is ilyen felesge lett volna !
(Suet, Nero z8.)
Ivlbdaz,ol|t ez a birrclen tmadt termszetellenes vonzalom nem volt annyira
ers, hory ne teua, heves szerelnet Staia Messrline irnt, akinek a frit,
Vestinus consult, Nero a Piso-sszeeskiivs iirgyn
5rilkoltatta
meg. A szp
zvery dt sgazdag, h rneves csaldbl srmaznft, egyik ii}apja, T. Statiliu Tau-
rus, Augustus kivl hadvezere, ktszercs cousul volt. Nero s Statilia mg ebben
az vben hzassgot kttt, ez volt az asszony tdik, Nenak pedig harmadik
bv,asp. A csszr duhai, dzsiil letmdival ezutn sem hagon fel.
Neno miadinkbb alpri srakosokban lelte mt. T. Petroniusnak, az
egykori kedvencnek, az Arbiter Elegantiarumnak mr nem volt helye ebben a silny
mket hajszol krben, st maga Tigellinus is sz vesebben ltta, ha Petooius
minl kevesebbet mutatkozik a csz kzelben. A tt k pradectrrsa
ftke-
nyen rizte pociit, nlketetlenn igyekezett vlni. s erre most mr
sziiksge is volt, mrt Nero a Faenius Rufus kivglsvel megtiresedett msik prae-
fectrrsi tisztseget betlttte, spedig C. Nymphidius Sabiuust uevezte ki tet -
parancsnokk. Az tli praefectusban Tigellinus ember e akadt, men tisztsgben
trsa ppen olyan gtlstalan volt, mint maga.
Nympbidius Sabinus kinevezsvel Neto bebizony totta, mennyire kevss
becsi a magas lsok viselshez konbban megldvnt
j
srmast. Piso s
tsai igazoltk a csszrnak azt a hiedelng hogy a rgi mai cseldokban nem
b zhat, kzttiik b rlkra, ellensgekre tallhat. MiDt alacsonyabb szrmazs
frfival tlti be a kulcsfontossg tisztsgeket, lnndl
ftgyds kell vetytrsra
gyanakodni. Hiszen ilyen ember nem sm that sem a senatorok, sern a !p, en a
hadsoeg tmogatrsra.
C. Nym,phidius Sabinus p lyit alacsonyan kezdte. Anyia, Nym,phidia feltlin
szpsg, gg srmazs felszabad tott rabn volt, aki Gaius Caligula udvuban
szmos tmogatra tallt. St
-
ha fia hewenkedsenek hitelt lehetett a,rni
-
az
asszony magval a hibbant agy, de felettbb rzki tem szet cszEal is
viszonyt folytatott, s ennek a kapcsolamak a gyiimlcse
volt a ksbbi testr-
parancsnok. ( g5l
ha trvnyelen fi is, de benne is Augustus vre folyt!) A rmai-
ak azonban rlgy tudtk, hog5l C. Sabinus apia a szp hetra eg5rik szrctie, egy
gladitor, az arena iinnepelt csillaga volt. Lehet, hogy Nyrnphidia maga sem tudta,
kia6aapia.,.
C, Sabinus a katonai szolglatban annyira kitiinrctte magt, bogy eg5r lovas-
alakulat parancsnokv (paefectus alae) neveztk ki
-
Pannoniban. (Erre utal egy
brigetii
[ma
sny] felirat. ILS r
3zz,)
A Piso-sszeesk ivs idein mr Rmban
volt, s ennek elfoitsban tevkeny rszt vllalt. Nero hflbl Sabinust
-a
praefec_
tus praetoriv trtnt kinevezesn Hv
-a
consuli
ielvnyek
viselsnek engedlye-
vel tiintette ki. Mind Nymphidius Sabinus,
,,,ind
Ofonius Tigellinus azon volta
hogy a csszr kedvben
it rianak.
Az tetmszetes, hogy a kt test6rparaucsnok
egymssal verengett az u alkod kegyein, s egymson t akartak tenni.
Ilyen kmyezetben T. Petroniusnak elment a kedve, hogy tovbbra is az udvar
els emberei kztt szerepelien. Kiinomult fulsnek nem felelt meg az a durva let-
md, amelyet Nero es tfusai folytatak. Petronius megvetette s kigrlnyolta a
csszr szedett-vedett t rsasg t. Mikzben
-kalandregnyt,
a SatJ nicoft rta, az
udvat nhny felkapaszkodott, pfeszked
tagit modellknt feasznla. Mula-
toz letvitele lehetv rctte szmra, hogy megismerie s mvben felhasznlja
azt az alpri latin nyelvet, amelyen regnyalakiai egymssal trsalognak.
Tigellinus
|l
tudta, hogy Nero na5ron kedvelrc, mltnyolta Petonius szelleme
csevegst, elegrin lemdit, s ezrt vesztre trt. A Piso-sszeeskiiys felszmo-,
llsa utn a testrpa ancsnok minden alkalmat megragadott, hogy a krnyezetre
gyanakv Net korbbi h vei, paitsai
ellen felingetelie. Tigellinus azt bizony-
gata a csszrnak, hogy Petronius barti viszonyban volt Scaevinusszal. En
eonfl
vdel
szolg|
nem l
ml
|tszg'
Pt
ke
Yagy l
te, bo
nius
szll
milya
bo".3
T.I
vol8a
azonb
ebiq
rtairt
tml
tak \l
Ea?e|
szes
linuro
amely|
Petrm
r &
kelyH
Nero
s7rta
Vs
g
I9.) S(
heti m
sl
linusn
trte a
Asz
gondd
Paeor
Yagy
i
elvti l
198
annl knnyebben is tehette, mert Scaevinus mr nem lt, Petronius pedig hogyan
vdekeettt volna a vd ellen ? Tigenus megvesztegette Petronius egyik tab-
szolgjt, vdolia be urt a vidki nyaraliban id csszml. gy Petroniusnak
nem ny lik lehetsge, hogy a vdat megcfolia, St, Tigellinus a csszfui parancsot
meg sem vrva, ambiaonsgi okolra hivatkozva, pontosabban annak hamis
ltszatt kelwe, Petronius hzannek
i
szet rizetbe vrctte.
Petronius ekkor ppen ton volt, a Campaniban tartzkod Nert akarta fel-
ketesni. Vagy azen, hogl megelzzr s semleges tse Tigellinus Eeterkedst,
vagy azrt, men a csszr kmyezetben biztonsgban rezhette magt; Glttelez-
te, hogy Nto mg ming kedveli t, s megbfuik benne. Amikor azonban Petro-
nius rlt|t megszaHwa" Cumae kzelben egy villban megpent, szrevetrc, hogy
szlshelyt praetorianusok vettk kr. Ebbl Petronius szmra vilgoss vrilt,
milyen sors vr re. Az utols kat mg fel akarta hasznllni, hogy nyugodtan,
hoz mltan felksz ilin a vegskre.
T. Petonius nagyurak mdira, t serettel utazott. Most
-mintha
mi sen ttirtnt
volna
-
bartaival lakomhoz heveredetg maid orvosval felvgatta az erci! gyelve
azonban, hogy ne vrezzk el azounal. Parancsra, az orvos idnknt bktzte
sebeit, mivel Petronius k vncsian figyelrc, mint szll el belle az let. Kzben ba_
rtaival vidman trsalgott, beszlgets ikben keriiltk a szomonl esemnyhez ill
m*at, vag7 ppen
-
filofusolrfioz mlan
-
az letrl es a haltl vitatkoz-
tak. Vidman trflkoztak, nevetgltek, mg verseket is faragtak. Petronius hol
gazdagon megaindekozta rabszolgit, hol megverette ket, ahogy pillanamyi
szeszlye k vnta. Majd vgrendelkezett : semmit nem hagyott Nerra vagy Tigel-
linusra, ahogy ezt msok tettk. St mg
$1uyi atot
is fogalmazott a csszr ellen,
amelyben Nero
ninden
alias kicsapongst, nemi eltvelyedseit bven taglalta.
Pet ouiu mg haldokolva is szat rt rt, De mg arra is gondia volt, hogy nagy
rtk, fluoritbl (folypt, gyenge vegfny{ , snt vltoztat krisy) kstett
kelyht, amelyet hromszpeznr sestertiusert vsrolt, sszetresse. Tudta, ho8y
Nero szemet vetett a kehelyre, hiszen a csszr nemrg egymi estertiusrt
s?E zett meg egy fluoritbl faragott fes serleget, (Plin. N. H. XXXVII 2, 2o.)
Vg megsemmis ttette a pecstgyrit, hogy senki vissza ne lhessen vele.
gy vgez:re, az lett Titus Pet onius, az Arbiter Elegautiarum. (Tac.
Alra. XVI
r9.) Sokan elgondolkoattak a sorsn: me a csszr korbbi bartsga sem ment_
heti meg valakinek az letq ha Tigellinus rttiban 11.
s mg sok mainak kellett megbalnia, mert Nenak, vagT mg inkbb Tigel_
linusnak, vagy ppen Nymphidius Sabinusnak tiban llottak. Nero kmtrtjsen
tiirte a hnek tartott testrparancnokok gan zdlkodst.
A szmos
halrilos
let ktt i felt!st keltett, hogy Tigelliuus kt fiiggetlen
gondolkodni,
nemes
iellemli,
elkel senatort vett mot cba: P. Clodius Tbrasea
PaefiJ st Barea Soranust. Tbrasea Paetus a senatusban tbb olyan ind tvDnyal
vagy
javaslanal,
amellyel Nero egyetrtett, zembzllt. llhataosan kitanott
elvei mellett, magatatsval peldt adott nhny hasonl gondolkods
semtor_
99
nak, amit Tigellious rosszallt. Thrasea kragi rztilet volt, de az Augustus
bevezette llamiogi rendszerrel, a principatusszal
mint sziiksgszersggel szmolt.
Mind az , mind elvbarainak eszmnykpe nem az uralkodsra mltatlan cszr,
hanem az uticai Cato volt, akinek az letraizt is meg rta.
Thrasea Paetus ez*kben az vekben mr nem lphetett tevlegesen a politikai
let sz nterre. A Piso-sszeesk ivs (amelyben
nem vett reszt) megtan totttL hogJ r
a kzrsasg helyretsnak ideje mg nem rkezett a.
{;rrrctezrcttint
anl
hogy a kzrsasgi llamforma kzjogilag nem sznt meg hiszen Rmnak soha
nem volt rott alkotmnya. Augustus a kztrsasgot rlgy mdos totta, hory a leg-
kivlbb polgr, a princeps vitathatatlan tekintlyvel irnltsa 2
llnmot.)
ffomsea
Paetusnak a kezdemnyezsre nem volt ny lt lehetsge, btor kirillsval azonban
helytelen thette a tkapsokat, b r| lhatta azokat a trvnyeket vary a hagyom-
nyokba tk dolgokat, amelyeket Nero vagy kismlgli elkvettek. Megtagadta,
hog5r cselelrven tmogasa azt a rendszert, amellyel nem rtett egyet, st a mai
npre, a birodalomra k osnak tlt. Thrasga Paetus egyenessgt a rmai polgrsg
tisaelrc, s okonszenvezett vele, t beciiletessge miatt maga Nero is rtekelte.
Tbrasea Paetus miot a sztoikus bijlcselet h ve leg a frfirli erny (virtus)
polst
tartotta mindig szem eltt, Ezek a nzetei fztk bartihoz, a hasonl nzeteket
vall Barea Soranushoz. Mind a ketten consulsgot viseltek, tisaiiket mind Rn-
ban,
mind g
go.61ukra bfuott provinciban
-
helyta ti minsgben
-
mltnyosa!
s igazsgosan lttk el. Barea Soranus
jellemhez
b veo,lelkiismeretesen foglalko-
zott a lakossg iigyeivel Asia tartom nyban. Amikor Rma pusztulsa utn Nero
megb zottai beirtk a knt g gk laka provincikat, hogy szp festmnyeket,
szobrokat szedienek ssze az rli csszri palota s Rma kes sre, a pergamoniak
hevesen tiltakoztak vrosuk kifosztsa ellen. A helytannak a lakossg engedetlen-
sege ellen kellett volrra fellpnie, de ea a patancsot nem haitotta
ygre.
Ms vd
is felmertilt Barea Soranus ellen. Asiai proconsulsga
idein Barea Soranus a szm-
iztt Rubeus Plautusszal w vlyes, st ba ti kapcsolatbau llott, s ebbl vdlt
arra a meellap tsra
iutottak,
hogy szvetkeaek a csszr megbuktatsra.
Thrasea Paetus visszavonultsga ellenre is szrevette, hogy Nero
magafartM
vele szemben megvltozott. Minthogy teliesen ratlannak rezrc magt, bead-
vnyban fordult a csszrhoz, kerve, adion mdot ana, hogy a flrertsek all
asztzza magt. Vlaszknt Nero sszeh vta senatut, hogy tlkezzk Tbrasea
Paetus fltt. A senatus az st a Venus Genetrir templomban, a Forum Caesa-
rison taftotta meg. A templomot polgri
ltzetet, togt visel fegyveresek s kt
cohors praetorianus vette kr, st a kze te eken, utckon is katonai alakulatok
tboroztak. A nyers eszalnak ez a burkolatlanul fenyeget megnyilvnrrlsa meg-
riasotta a senatorokat. Aggodalmuk nvekedett, mikor szrevett hogy a vrosi
lakossg is sszeg5lt a templom eltt, s fenyege6 pillantsokkal mregeti a bevo-
nrrl senatorokat. A
'felizgaott
np ersen befolysola a senatus hangulatt.
A senatorok nmn hallgattrk a csszr beszdt, amelyet tvolltben, megblz-
sbl egy olyan quaestor olvasott fel, akinek megvlasast maga az uralkod ain-
lotta.
col l
kiv!
T
I
l
]
helyt
k&h
F+
dbo
l
I
]
!
i
{
folF
bao
!
Az
sar
Capit
tusL
alke
mai l
toD
sea P
meg l
call
H
a e!
At
le,ay
meg.
client
Az
ak
tbbi
Tt
slt r
fiatal
szlc
35.)
|
Sora
masa
setct
resztr
Al
ks6b
,,A
q
tribu
a tt}
.J
lotta, A cssz ti szzat burkoltan megydolta azokat a senatorokat, akik elhanya-
golir k az
llnm,"at
szemben fennll ktelessgiiket, s e magaurtsukkal
a msodik
kivltos trsadplmi rendet, a lovagokat is befolysolit Miutn ezek a frfiak,
folytatta, a legmagas.bb tisztsgeket elnyertek, visszavonulnak kenieik s ozok-
ban gynyrkdne\
ahelyen, hogy a reiuk hrrrl kormnyzati feladatokat ltnk el.
Az elrc kiosaott szerepeknek megfelelen, C-ossutianus Capito (Tigellinus
veie)
s a vele egy hron pend
T. Eprius Marcellus vdat emelt Thrasea Paetus ellen.
Capito a kitn szno\
jl
felp tett beszdben lgy6err tmedta Thrasea Pae-
tut, sneseu s zletezve ecsetelte
'nindaz!
amire a cgszri beszd felolvassa
alkalmval a quaestor
csak utalt. Tbrasea veszelyessgt ekknt
iellemeae: ,y'
r-
mai napi kzlnyt (acta
diuma populi Romani) mind a hadseregben, mind g
tar_
tomnyokban azrt olvassk kiilns figyelemmel, hog5l lssk, mit nem tett Th a-
sea Paetus." (Tac.
Ann. XVI zz.) Marcellus Tbrasenak ezzel a felhnyorgatott
helytelen magatartsval ha|totta kiemelni a bevdolt senator passz v ellenllrisnak
krhozatos pljt.
Ery msit senator, Ostorius Sabinus pedig Barea oranust trimadta meg besz-
dben. Hamis adatok&al akarta a kivl fr6t tnkretnni. A vdlk nem elgedtek
meg azzal,hogy a kt k'rzemeit senato! szemlyt tmadik, hanem bevdolt k azok
caldtgiait is. ostorius ktilnsen Barea Soranus lenyt, ser9ilit
f,nedta
meg,
ekkor megtiirtnt az, ami a senatus irtnetben plda
nlk il ott: megh vtk
a enafusba a bevdolt lenyt, hogy sait
maga
adhassa el vdekezst
A senatotok megiiedtek. Nem mertek sz yiik szelint hatrozni, hiszen az apa es
lenya meghat vdekezsoek
ielenerc
megind totta ket. Et&or a tanrikat idxek
meg. Kziik csak egy volt, aki syos terhel adatokkal rillt el, Soranus eglik
cense, akit most megfizette\ hogy koholt tanrlvallomssal tegye tnkre patlonut.
Az tlet
-
mint szoks
-
ni r elre elksztilt. Ttrasea, Soranus s Servia abban
a kiilns kegyben rszesltek, hogy hallnemiiket muk vlaszthattk meg, A
tbbi vdlotBt szt mzet*e tltk, mindssze eg5ret mentettek fel.
Thrasea Paetus nemes mltsggal Gieae be ett. Felvgta ereit, maid 5r
slt az terct kzl quaestorhoz:,,A
Szabad t Iuppircmek ldozunk ! Te peg,
fiatalembet, figyeli: vianak meg az istenek a rossz eielektl, mert olyan iben
szlettl, amikor
j
meges teni lelHinket tll,atato pldkkal.'' (Tac. Ann. XVI
35.)
Hasonlan btran, a mai hagyomnyo}fioz ill mltsggal halt meg Barea
Soranus, Serva s mg tbb derk mai. Az aljassg s gonoszsg
is elnyerrc a
maga
-
csszri
- iutalrnt:
Cossutianus Capito s Eprius Marcellus t_tit
mil
sstertius, ostorius Sabinus pedig egymilli ktszgrzg ssteftius
jutalomban
rsrcst, ezen iil kitiiatetskppen megkaptk a quaestori
tiztg
jelvnyeit.
A senatomk hallgattak, uem tettek selrmit. k is gy gondolkodtak,
ahogy
kesbb Tacirus apsrl, Cn. Iulius Agricoll, a peldamuut
frfll rta:
,,A
quaestorsg
s a neptribunusi tiztg ktt eltlttt eendt, o6t mg a
tribunusi vet is csendben s visszavonultan tlttte, imervn Neto kort, amikor
a ttlensg biilcs magatartsnak szm tott." (Tac,
Agr. 6,
3.)
I4, FEJ EzET
TIRIDATES RMBnX
Mikzben ezek a tragikus esemnyek leisdtak,
iavban
fotytak az elkszetek
Tiiidates fogadsra Az armeniai kirly nagy ldsretvel utazon Kiszsibl lta_
lba. A parthus kirly megnyer Hilsei testvrljccst egesz udvarq valamennyi
szolgja k srte, a h rneves partbus lovassg hromezer harcosa kvette a menetet,
amelyhez mg szmos, a Kzel-Keleten l mai is csatlakozott. A fnyes kirlyi
udvar s a seteg kilenc hnapig volt rlton, s Rma neves vendgeinek tikltgeit,
napi k*szznzet sestertiu8t, a kincstr fedezte. (Dio
LXIII z.) A soha nem ltott
napkeleti pompa elkprzatta a nzket, akik a kiadsok fedezenek gondival
uem tdtek.
Amerre Tiridarcs es k srete utazott, a vtosokat mindgaiitt
feld stttl9 a
lakossfu peg dvrivalgssal ksznttte ket A np elrmrrlva nezte a fnyes me-
neteg megcsodlta az armeniai kirlyt s hitvesq 2J Pift ttaliig hain utaztak, cak
amikor Brundisiumban hai|uk kikitg szlltak be abba a disintba, amelyet a
cssr eljiik kdtt. Ebbn utaztak Neepoli vrosig. Itt fogadta vendgeit
fny pompval
Nero, hogy a kin lyt s ldstett elkpessrc. A
il
megrendezett
to|lkozfuga
Tiridates leoldotta derekl a kardit, s trdet haiott a csszr
eltt,
Rma fel tartva, Puteo kiktvrosban szltak meg. Itt Nero zerta ts-
mesrcrg bizonyos Patrobius, nagyszabs gladiaori
viadalt rendezett a csszr s
kirlyi vendgei smra. Az elragadtaott Tiridates a vadllathaisza sotn maga is
lesllt az,arenbq hogy borsg na\ gyessgenek tanielt adia, s megkiiz-
tt a vallatokkal. Az amphitheatrum kznsge csodlattal adzot e dali
Tiridatesnek, amikor egy gerelyvetssel
egyszelTe kt llatot ejtett el.
Rmban a hivatalos propaganda
|
elre gondoskodon
arl, hogy a Vrros n-
I
}
]l
i
t
pnek hangrrlat t kelleu elkstse. A Vrost kivilg tottk, a hzakat vingkoszo_
rrl}&al d stettk fel, dvrivalg maiakkal teltek meg az utck. A kblyi ltogat
fenypoutia azonban az volt, amikor Nero tadta Tiridatesnek a kirlyi hatalom
jel-
kpt, a diademt. Alig virradt, a polgrsg
ellq>rc a Forum Romanumoq annyi
h res s dicssges esemny sz nhelyt. A Forumot e krnykt
-
nyilvn a biz_
mnsg okbl
-
fnye fegyverzet katonai alakulatok vettk kriil, diadalrnas hadi-
|elvnyeik
aranyozott sasmadarai raryogan tiindkltek a kora leggeli naptsbeu.
Ekkor bevouult a csriszr, a diadalmenerck d slizett vette magra, a senato-
rok rangiuk
|elvnyeit
viselve kvett a menetet a plaetorianusok
osztagai zr&k
be, Az elre felpltett emelvnyen 116
_aFs tott
szeken (egyfaia trnuson)
-
ragyog hadiielvnyei s zt szlk ktt
-
foglalta el helyt Nero. Anikor pedig
Tiridates nagy k sretvel bevonult, tisztelgs utn meglltak 8z emelvny eltt.
Pomps kp volt ez! A maiaknak haidani dicssgiik
iutott
esziikbe, s nkn-
telen lelkesedsiikben, tapban, sznni nem akar dvrivalgsban trtek ki. Tiri-
dates el akarta kezdeni beszdt, de a lrnban nem
jutott
shoz. A b rnkk
most csend e intettk az sszegylteket, s csak ezutn szlalt meg az armeniai
uralkod. nrzetesen, de az iinneplyes alkalomhoz ill tiztelettel beszt Ne -
hoz, hog5l tle a diademt krje. A csszrr vlasban hangsyozta, hogy neki
mdiban l1 koronkat adni s elvenni. Maid maghoz szlitotta Tiridatest, aki a
lpcskn fealadva, Nero el lpett, s letrdelt eltrc. Ekkor a csszr megcs-
kolu Tiridarcst, s feire belyene a diademt Egy praetorsgot viselt senator tol-
mcsolta Tiridates beszdt az egybegylt npnek. Az iinnepyes percek hatrisa
alatt a tmeg lelkesedse nem ismert hatrt, imt dvrivalgban trt ki. Az em-
berek treztk ennek az esemnynek nagy
ieleutsgt:
Kiszsiban Rma olykor
annyira vitatott hatalmt ezzel az aktussal a rgi ellensg a parthusok is elismertek
me, a kirly ccse, maga
itt
el Rmba, hogy a csszr el
jrruljon,
s kezebl a
hatalom
ielvnyt
wegye. Mindenti lthatta, hogy az nzetes parthus-armeniai
uralkod Nero eltt trdre borult.
Nero a tovbbiakban zinte minden eddigi pompn t akart tenni. Tiridate s
k srete tiszrcletre Pomlrius snhzbaa eladt rendeztetett, a snpadot, az
azt kmye seket bearanyoztk, a sz nszek aranyozott ltzkben lptk fel.
A blborsz n szvetbl kszt fggnyre Nero kpt h meztek, kocsiversenyi
ruhban, arany csillagok vettek kriil. Az eladst nyes lakoma kvette, s ekkor
Nero, hogy vendg& elkprztassa, kocsiversenyi ltzetbn lantos dslno}&nt
lpett fel. F,ucl aznnban tulltt a clon. Tiridates nem ilyen magatartst vrt a
rmai birodalom uralkoditl, s idegenkedve szemllte csszri vendglirinak
glst. Olyan hangosan szlt k srethez, hogy msok is meghalljk. Corbult
dicsrte, hiszen az katonai gyzelmeinek,
s diplomciai sikereinek ksnheti
Rma, hogy Ti idates itt megielent, s lm, a kivl hadvezernek ilyen az ura!
Nem
llhatta
meg bogy Nelhoz fordulva, ki ne
ielentse: ,,Nagyon
is
|
smlgd
neked, Corbulo."
(Dio
LXIII 6.) Neto a cot nem rtette meg, 9t Tilidates
szavt keleti zls bknak hitte. Blhalmoaa vendgt ajndkokkal, ll tlag tveu-
2o3
mi denariusnyi (vagxis ktsz"tnilli sstertiunyi) nkbeu. Hozzirult, hog5r
a Mbonlban elpuztult Artaxata vrost rtiiepttsk, s rlq Neroneinak nevez-
k el.
Az iinnepsgek befejedtek, Tiridates s Hs ete hazautazott Armenba, amely-
nek uralkodiakeut Dost mr Rma is elismerte t. Ezzel befeieztt az vekig
tar, sok verldozatba s pozbe ker ei-xiai hboni, a birodalom ms hat-
rt sem veszelyeztette most elleug. Bke honolt a bitodalomban s a birodalom
hatmin is. Ennek
ielkepekent
Nero iiooepelyesen becukatta Ianus isten Forum
Romanumon ll templomnak kapuit, aoelyeket, ha h boni trt ki, kinyitottak.
(Suet.
Nero r4.) Az iinnepelyes, nagy
jelensg
esemeny emlkre pnzt veretett
Nero. A bronzsestertius ellapin Nero babrkoszorrlval d sz tett feie
iobb
fet
tekint, a k irat ry slt az emberekhez: IMP(ERATOR) NERO CLAUDIUS
cAEsR AUG(USTUS) GEB(MANICUS) P(oNTIFEX) M(AXIMUS)
TF(IBUNUS) P(LEBIS) P(ATER) P(ATRIAE); a htlapjn Ianu temploma
ltha kapuia zrva, ftjltte virgd szes fiizer, a kriraa ea mondia: PACE!
P(oPULI) R(oMANI) TERRA MARIQ(UE) PoRTA IANUM cLUsIT.
S(ENATUS) C(ONSULTO) (a mai np bkit iildn s rcngeren megszerez-
vn bezrta Ianus kapuit. A snatus rendeletbl.) A msik bronzsestertius ellap-
in
Nero babrkoszonls feie
jobbra
nz, kri ata: NERO CLAUD(IUS) CAESAR
AUG(USTUS) GEKMANICUS) P(oNTIFEX) M(AXIMUS) TR(IBUNUS)
P(LEBIS) IMP(ERATOR) P(ATER) P(ATRIAE). Az rrne htlapin az a diadal-
v lthat amelyet C-orbuio armeniai gyzelne
utn Nero emeltetett Rmban.
A diadav tteien a csIisr haitotta ngyesfogat (quadriga),
kt oldahn a bke
@ax)
s gyzelem (Victoria)
megszemlyes tett isrcnni, kt oszlop kztt emel-
vnyen Mars, a hadisten 1|
iobbiban
drda, bal karin paizs, felirata S(ENATUS)
qONSULTO).
lladd hirdessk ezek az rmk szerte e fldn, hogy szrazon s
vizen egya nt bke honol lst Nero cs. szrnak ksnheti! lnnak
az imperatomak, aki az ellensget legyae
Ezt a ktsgteleu diplomciai sikert Nenak ki keltett hasznInia, erTe nag5r
sz iksge volt, biszeo az utbbi vekben szmos balis esemny trtnt. Hadd
emlkeztessiink Rma t!ikus pusztulrsra, a temrdek ldozatot kvetel petis_
i,rv,nyrq
a Campanin vgigdt varra, a haihad nagy vesztegre, a Piso-
sszeeskvsre, a megtorlsokra, a valdi vagy kpzett ellenfetek megsemmis -
sere, s Nernak Poppaea Sabina halla miatt zett gysz{ ra.
Mindezek az esem-
nyek az utols kt v alatt zailottak le, mg nem voltak olyan rgiek, hogy azokat a
feleds
itkony
honlya bodtsa. ,ppen ezen az armeniai-parthus krds nagy
garral
meghirdercn megoldrst kedve potikai fegyverknt hasznlhatta fel a
hivatalos propaganda.
s ennek a propaeandnak
rgta bevlt eszkze volt az i,
a nagy eredmenyt hirde bronzpnzek kiboc* tsa, hiszen ezek okkal tbb embr-
hez eliutnak, mint az aranyrmk. A pnrck birodalomszerrc elrnondt,k, be|elen-
tetk az h tott bkt, amely az egyni boldogulst, a
ilet
virgzst lehetv
teszi.
Bkel Ex a m
most tudatofo
5rennel<kora

meghtI sul r
akarta Nero m
impetium kpr
A milvszeg e
Cia volt, bog
ki, aki a ost
Pythia
[Delpb
niban azt bir
klt is, a Pio.,i
mr &orbbaa ir
sgtl az rinl
A mr kotbtl
eufria vottr
Mieltt
"|1-t
amely szerim r
vlt vudorrtt
elhagJ ni, (pdil
(Philostrat.
Apo
A bir5doto,n,
kezre bfuta" A r
zett, bo8y t t
I5. FEJ EzET
NERO GRGORSZGBAN
Bkel Ezt a
rnindenki
ltal h tozott fogalmat akarta Nero a birodalom nepeiben
mot tudatolmi. Elbatrozta, bory felkeresi
4lmainak
iildit, Hellast, hiszen
ryermekkora
ta csolta
g
grg !pt, a
grg kulflln t. Tudta, hogy a ggk
megnOarusut ta ellenszenwel vieltetnek a maiakkal szemben; e^ az rzst
akarta Nero megvltoztami. Mint a hellnek szinte batq uem pedig a mai
imperium kpviselieknt akart
grg fiiln, a gg up ktt meg|elenni.
A mvszet, a sport bks eszkzeivel haitotta a giitgk szerctett elnyerni.
Clia volt, hogy megzerzi a periodoniks dicssges c mt, amellyel aa tiintettk

aki a ni5r aagy
gg iinnepi
jtkon (Olympia, Istbmia
[Korinthosben]
Pythia
tDelphoiban],
Nemea) valamityen versenyszmban
gytt. Nagyzsi m-
niiban azt hitte, hogy Hellas iildin most nincs nla Hilnb verseny. Eg;yb-
kDt is, a PicFtiszeesk ivs leleplezse uto elhatalmasodott Nern a nyomaiban
mr korbbau is fellpett mnis-depresszis elmebai t nete, amely az ingetlkeny-
#gt6l ez ring diihngsig fgiult. Az r|ngst a melgnklia lapota kvette.
A mr korbbau elksdtett Tilidate-ltoggt hatsra Nerol a melanklit
eufria vlorta fel. Ilyen llapotban indult
ggonzfui tltira is.
Mieltt clhagyta Rmt, annak rendit biztos tani akarta. Reudeletet adott ki,
amely szerint senkinek nem szabad a Vrosbaa filozoflni. Ezzel az izgatknak
vlt vndorbiilcselket k ynta s,titani. A tyanai Apollonios is
ioak
ltta Rmt
elhagyni,
(pedig a Vrosban szmos b ve volt), s a tvo Hispanba uumtt,
@hilostrat.
ApoU. IV
+z.)
A birodalom, knt a Vros sorst Nero egy Heus nev felszabaton rabszolga
kez&e bfuta. A csszri dnts meglepte 8 maiakat. M Augutu rlgy rendelke-
zett, hogy t tvolttben Rmban a praefectus Urbi helyettes tse, akinek ppe!
ezrt megfelel karhatalom
(cohortes
urbanae) rt rendelkezsete. Ez az intz-
mny Augustus ta llandsult.
(Tiberius
altt fordult el, hogy a csszrt nem a
praefectu rbi, hanem a fijltte ll testr parancsno\ L. Seianus helyettes!
tette.) Most i volt praefectus Urbi Rmba!, spedig Flayius Sabinus, T. Flavius
Vespasiauus, a kitn6 hadvezer testv e. A cszfu mgsem t b zta meg helyette-
s tsvel, nem is egy senatort vagy lovagot, hanem Claudius csszr felszabatott
nbsmlgj t, a gg Heliust. A Pisosszeeskiivs felszmolsa ta Nero
rnind
kevsbe b zott a mai vezet kkben, annl inkbb a neki hsggel tarto cs_
szri libernrsban. Mg Nymphidius Sabinus, a Rmban hagyott tesrparancsnok
sem leherctt Nero szmra elg megbfuhat, amit a praefectus p atorio zokon is
vett.
Heus korbban a csszri vagyon kezelieknt Asia provinciban
tevkenykedett.
A dinasztit
ming
odaadssal szolglta: Heus volt a pribkek
egyike, aki Ag-
rippina parancsra M. Iunius Silanust
54-ben
meggyilkolta. Heus rtbetett a kor-
nyzi feladatokhoz, ha Nero vlasztsa ppen re eett. Seg tsgl Eell
rendelte szabadost, a gr8 Polykleitost, aki a britanniai felkels utn a helytart
s a procwator ktti ellentteket elsimltotta, a lesrztt b itrnniaiakat bks
rlton lecsendes tette, teMt bebizony totta plomciai k@ssegt.
M! tbb fuben eml tett't, hogy Nero serdkora ta rajongott a gttiggrt,
a gg kultrlrrt. Mindirt uralomra
iutsa
un sz vesen vonta volna 8 cssri
udvarba a neki annyira rokonszenves ggket (nagl szerelrne, Akte is gg
vol$, t maga tisztgez is
iuttatta
volna ket, ba Bumrs s Seneca, amennyire
ez mdiukban llt, meg nem akadlyozk. Mita Bums megbalt, Seneca pedig
visszavonult az udvarl, a csz bels6 tancsosai nem is akartk gtolni Neft
abbau, hogy minl tbb
gggel vegye mt ki'riil,
Utaltunk mr ana, hogl Nelo 64-ben fel akarta kresni Ggorsgog de at&or
iobbnak
tta, ha tervenek
yg ehaitst
elhalasztia. Rma nem elg tette ki, g5r
rezte, ho5t a maiak nem rtik meg nem rtkelik m lvszett. Nem a mvszt,
hanem a csszrt innq ik benne, nem az igazi mlvezet vg5ra, hanen a szrnzrc
csb tia ka a snhzba. Vge most, a 66. esztend 6szn elrkezett az i, hogy
tervt megvals tbatia. Hogy bartknt fogadjk gg iildn, mg a togt em
lttte mag a, hanem a paszrcllsz n knny kpenn, a syDtheist viselte. Hosz-
sai a nvesztett, vses ske hait hullmokba bododtotta, ahogy ezt mvszek
s versenykocsisok smkk. Ezt a N o-kpet mutaa az akkor ve t rmk ellapia.
A 66. v szeptember havuak z5. napin indult tltnak a cssz r. K srete bke-
szeret, vidm, mulats ernberekbl llott. Sz nzek, zenszek, ed\ lpol\
a talpnyalk egsz hada vagy tezer Augustianus, a hivatalos tapsol krus, a cs-
sz ri hiwes s barmi, szolgli, tovbb Nero kedvence, a fital, he t Sporu
utazott Nevl, nem beszlve a nagJ rszmr1 udvari szemlyzetrl. Az elmaradha-
tatle
'
t tt
m iktel
ig a
vrcl b
Neronir
pat (a
t
kat, he
tom
nem l
cg6
l
kissrl
szen erl
padra ll
peld& l
eltt fe
z npad
Hvnta
mszkij
Nero l
paea sa
a b}lyt
boz|
A
i,,D
telie fo
forrsi
ze , eb
pad a n
nak, E(
mindig
vedlye
Sajnos,
vev eli
tbb b,
vgig k
toni sz
el is bl
kvet&e
sokra sc
nyra e:
ezen &
Nem
t8tl8n Tigellinu
para cnokga alett mintegy &gyerfi fegyveres praetorianus
k srte a csszrt. Tbb, neves mainak i Nevel kelett utaznia, ho$l sait sze-
miit&el lss&, miklt arst bks gyzelmet, s vcszi t uralkodjuk
a versenyek
dlifu, e koszort. Veltik taftott az ids Cluvius Rufirs senator, aki mr huszont
wel korbban,
4r-ben
consul volt. Az volt a feladata, hogl
-
ilnt a msodik
Neronia alkalmval
-
most is a cssr msorkzljekent ozerepelien. A uagy csa-
pat (a p aetofianusok kivtelvel) nem fegyvereket, banem a bke
ieleknt
lanto-
kat, hangszcreket, sz nszarcokat, kothumusokat vitt Agval,
Gtirgorsg npe elragadtatssal nzrc a mai cssz{, vidm menett, amely
uem tigy vonult vgig e gtir$ik lakta videkeken, mint haidanban a
gyztes
ggs legik Hmletlen hadvezrk paraocsnoksga alati, A Nelo l sretben lev
kisszmri, gi vgsr rmai
-
br megszokta a csszfu gEimdat
-
uem eg-
zen tette m8ggtartt. Hogy valaki Rmban sportversenyen rszt vegyen, sz n-
padra lpien, sdnszknt gljon, hogy a
gyzebai koszonlt elnyerje, eme nr volt
plda, De hogl a mai birodalom uralkodia a
-
nmikppen lenzett
-
grgk
el6tt fellpjen, ezt rossz nven vettk. Hol botorkl vak emberknt vezettk a
szlDpadon, hol vajd asszonyknt voDaglotl kbldott
-
ahog7 a sze epe meg-
k vta
-
a nk rmre. Olykor valamely riilt, mskor nyomorrlsgos koldus
maszkiban lfuett a sz npadra
-
a csszr ! Az kori sz npadi szoksokhoz h veu
Nero larcot lttt magra, ha nt alaHtott a sz npadon, maszkia az imdon Pop-
paea Sabina vonsait viselte, Ha szerepe gy ldvnta, hogy megbilincsefk, akkor
a bHyk nem vasbl, hanem aranybl ksztek: gy illett ez a csszri komdis-
hoz!
A
imbor
nuzk
-
btran mondhatiuk
-
elragadtatsukkal adaak Nero sz nszi
telies tmnyeinck. I gy ltszi Nero nem is lehemt olyan rossz ripacs, amint azt
fomsaink eloondik, bn a kznseggel el tudta hitetni szerelrit, Egy katona egy_
szer, abbe felMborodsban, hogy csszrt a sz npadon bilincsbe venk, a sn-
padra ohant, hogy ura ktelkeit megoldia. A nk art is hrilsak voluk Ne-
nak, mert az elads utn megaindkoaa ket,
(Dio
LXIII rr_rz.) Hisgban
mindig figyelte a nkinsget, hogy kell figyelemmel
hnllgatia-e
hossa1, szen-
vedlyen eladott monolgiait, hiszeu csak gy igazi a tap, a tetszsnyilvn ts.
Sainos, a figyelem bren tarta nem mindenkinek sikert, a sok tt ignybe
vev eladsok elankaztottk a kznsget. Az id T. Flavius Vespasianust, a
tbb hadjratban kivl hadvezert is megb vta Nero grgorsgi
tira, neki is
vgig kellett nznie Nem minden fellpst. A csszri koncerteken a hossai ka-
mnai smlgatban megsz ilt katona nem eg5l alkalommal felrevonult, st egy fuben
el i bbikolt. Kpzelhet Neto s krnyezetnek felhborodsa, amioek az lett a
kvet}ezmuye, hogy Vespasianust kitesskeltk az udvarbl, a nyilvnos fogad-
sokra sem b vtk meg. (Ez a megsgyenlts Vespasianusnak csszr korban bizo-
nyra eszbe
iuthatott,
de a ders huuroni uralkod
i
mosollyal ttette magt
ezen a rgi srtsen. Sueton. Vesp.
4.)
Nero azonban nem csupn mvszknt akarta a gtjrgket
meghd tani.
2Cy7
Spoltembknt is be aksrta bizony tani, hogl mt a hajdani nagy helln vef-
senyzlz. Most
m.
nebezebb volt a dolga- A versenyb rk
-
brhog tonott is
Neto az lettikl
-
sdlsz, dalnoki telie tmEyrt
-i,dig
a csszmak adk
a gyzeloi koszorr kat, amelyeket ttlsgban nagy buzgalommal gJ rit8etett.
Nefo
amnban resa akart venni a hagyomnyos delphoi, nemeai, olympiai s korinthosi
kocsiversenyeken, hogy ott is megkapia az els d iat. A haitversenyeket 5l kellett
megrendezni, hogy mindig Nero fogata gyubn, Br
-
Nero Hvosgta
-
a leg-
jobb
haitknak kellett versenyeznik, de nem a legiobb lovakat adta nekik a ver-
senybizotts& t uta tt kaptak, hogy paripikat tartsk vissza; ne gtolik
a
csszrt a gyzelem elnyersben. Nero penze ming vad iramban haiotta lovait,
komolyan vette a versenyt, st egy fordulban olyan szerencstlen borult fel
kocsiival, hory az utna guld tbbi kocsi kis h in elgzolta. Az ily mdon
sikeneleniil vgdtt verseoyzse ellenrc a kszsges versenyb rorig Net
iellte
ki
gyztesnek, amirt a cssz r
-
szoksa szerint
-
gazdagon megaiodtozta
a blr&at. Mg furcsbb volt az olympiai verseny. Itt dz paripa hzta Nero kocsi|t
a versenyplyn. Versenytrsa nem akadt. g5r csak az fogata sguldott vgig a
plyn, lett a gyzte ! A hi Nero ezt gy nkelte, hogy senki nem mer vele
szemben killni, a
gyzrlea it, a koszorut teht
iogosan
vette t a versenyb r-
sg kezbl.
A sok gyzelem Net
!
hangulatra dedrctte. Ennek ellenre, biifltetett is. Ked-
vetlen
jslatn
megsziintette a delphoi b res Apollo-isdt, a szently iild-
birtokait elkobozta, katoni ktt felosnotta. Iltla kzben pedig elkeriilte Athnt
mert
-
gy mondt k
-
tgrtott bosz ll isrcnnjtl (az anyagyilkossg miatt),
nem kereste fel Spartt, mivel Lykurgos szigoni szellem trvnyei miatt haragu-
dott rc, De a der lsnek, beksnek indult ggongi utazs mgm Ehatott el
rlgy, hogy Nero gyanaksa rliabb hallos ldozatot ne kiivetelt volna. Azok az ocs-
mny udvad cselszvse amelyek Nero egesz kmyezet behlztk, mot a
korszak legkivlbb hadvezrene\ Cn. Domitius Corbulnak a vesztt kveteltk.
Hogy ez a nagy tehetsg, Nehoz mindig h katona miben tallaott vtkesne
nehz lenne megllap tani. Ktgtelen, hogy trsadalmi helyzete, kamnai tiszsge
kvetkeztben hatatlanul kapcolatba kert tbb olyan senatorral, akik rszesei
volak a Piscl-iisszeesKivesnek, ami azouban nem
ielenti
aa, hogy terveik ,l tudott,
vagy helyeselte azokat. Az is tny viszong hogy Corbulo veie, Annius, a 66. eszten-
d eg5rik consul sufiectusa, 67-ben, a csszrr grgorsgi volltt felhasznlva,
sszeeskiivst sztt, de ea idel'beD felgDgyl tettk, s Nero helytartia, Heus,
vresen megtorolta. Krds, hogy Corbulo a tvoli Kiszsiben tudott-e valamit
ve|e tervl. Nero dntiitt: maghoz reudelte Corbult, hogy elveszritse. A bad-
vezer meg is kezett, a csszr nem fogadta, hogy Crcrbulo a vd all tisazza
magt, mert mr magi ra lttte a lautmvszi fellpshez ksrctt snpa ruhilit.
corbulo tudta, mi vr re, s ezrt kardot rntott, azt nagy evel a mellbe dfrc.
Mikzben kilehelte lelket, felhaitott:
,, gy
helyes ez!" (Dio IJ ilII r7.) A kivl
hadvezer,
jeles
diplomata tragikus halla azonban nem gtolta meg a csszrt abban,
hogl a sdnpadra lepjen, es laoa iinmagt Hsrve kltmnyeit el ne dalolja,..
A k8tonrg krben Corbulo veszte na5r visszatetzst 8ziilt. Minankbb elteiedt
aonak a hfue, hogy a csszrt a katouai krdsek, s bsdsereg sotsa uem rdcH .
Elent&ben 6sri eldeivel, soba neo kereste fel a legikat, nem llott tapcsolat-
ban a kaonasggal, oem idtt a zsoldok rendszeres folys svat amit a
legionarfurok knscn rossz nven vetrck. Nenak ez az rdcktclensge hamato-
san megbosszulta magt,
A 67. v zeptembe havbau Nero (mr tbb mint egy ve volt tvol Rmtl)
felkcrestc Korinos vrot. Mr rgebben,
,al,,
na8ybtyja, Gaius Caligula
tlet felkarclva, elhatrozte, bogy az ltbmost, a torinthosi fiildszo ,ost tv8atia,
es sz Ini8i-t ngpn h8iat c6atorEva1 kti ssze az Ae8ei-ten8 rel. Ez a terv
korbban i tiibb elkrlomr]ral feleert Elsknt Periandms, Korintbos tpanaosa
(i. e. VII. vagy VL szzad), maid a b meves hadvezr, Demetrios Poorketes (i. e.
IV. szzad), azutn Caesar, s vgiil Caligula foglalkozott ezzcl a goudolattal. A dl-
klct fel iroyul keteskedelen szempooMl foDtos lett volna a fijldszoros t-
szelrc, eg5r nagy haizhat csatorna megep tse. A korinthosi csatoma (mint ez
czemyolcsz wel ksbb beigazoldott) uagy hasznot hoz, az utazst
|elenke-
nyeo megrviti, mert nem kell megkeriilni a Tainaron-fot (ma
Matapan-fok) sok
hajirst oko sziHs tonyait. Nero terve teMt szer{l \rolt. Hogy abban meny-
nyi volt a regnyes kpzelds s mennyi a g7akorlati megfonols, ma mr nem
dnthetjiik el.
Miutn Neto mmkei gondos szmltrsokkal megllap tont, hogy a kt rcnger
kztt, a korbbi feltevsck ellenre, nincr szintkiilnbsg, a cssr clrendelrc a
munklatok Ekezdt. Aranybl ksrctt csknyyal elsnek maga a csszr
has tott bele a ftild maid araoylaptival hrom lapmyi iildet emelt ki. Mag-
nak a munklatoknak 8 megszervezee is rsi feladatot
ielotett.
Minrcgy fl-
m kbmter iildet kellett megm,ozgami, e feladatok elvgzsre gro
hind-
iisszc hrom-ngy hnapot engedlyezett. A knyszermunk a lt foglyok vstk
a sziklkat, s vgeztk a nehezebb mun}r&at, A kaonasg feladata a fiildmunka s
a talaiegyengets tolt.
Nero
jelen
akart lenni, amikor a csaomt a haizs szm ra megnyitik. A mun-
katokelrehaladst szemlyesen ellenrizte. Gondoskodott a sziiksges munkaet&
l s az llati vonatel is;
-;,,6
".uol*n
elszllsolsa, lelmezse, mind
az llatok elhelyezese nagy gondot
ielentett.
A korinthosi csatorna megp tse
Nem smra szinte becsiiletbeli krdess lett. (Hogy az ep tkezst milyen
il
s
gondosan vgeztk el, azt ezernyolcsz wel ksbb az j csatoma p i maguk
csodltk meg.) A gtgk tokonszenwel fogadtt a neri csatomap s munkIa-
tairl szl blrekct,
il
tudtk, bogy ez knt az rdektiket szolglja, k lvezik
maid a munka gyiinlcst,
Nero korintiosi taftzkodt arra i felhaznta, hogy ebbcn a blres vrosban
is bemutatkozzek mint mllvsz, s ezrt
hengve enyt
rendezett. Az egyik mvsz
azonban nc akana tudomsul venni, hogy csak egy verscny gyet, s az a
2o9
czr. A szereucstlen Dvz olyan sikert aratott, hogy Nero flt&eny lett r,
Nero emberei elrcttk lb all a verscnytrsal Ez a gaztett osz vrt zt volna, hi-
szen megcfolia a c&z bekessget hirdet kiielenteit, ezert valsz n i, hogr a
gyilkosgot titokban tertottk. Korinthogi fellpsenek egyik szemtaaja ksbb
trgy'tlagosan megllap totta :
,,Ami
a haagit illeti art nem erdemel ugyan csod-
latot, de glnyt sem. A trmszet ezen a te en amolyan kellemes kzpszer rchet-
sggel ldotta meg. A hang sz ne tompa s oly, s niadsul a totkbl prseli
a
bangot, rlgyhogy eneHse re&edten hangzik. En azonban a hangszerek
hangia
eny-
b ti, s hacsak nem elkdik, a kt hang eryttesen kellemes sszhatst ad. Dalltn-
vezetse gyes, hozz rten tudia k smi magt, van erzke ahhoz, hogy mikor kell
elrelqni, meglloi, megfordn'lni, s a dalnak megfelel arckifejezst vltani. Ebben
taln csak az az egyed szegyellnival, hogy uralkod ltre ennyife
il
rt ilyesmi-
hez. IIa azonban az igazi nary nekeseket igyekszik utnozni, komikus, s a nk
kz sokan nkntelen elnevetik magukat,
illehet
ezer veszrly fenyegeti azokat,
akik nevemi merszelnek raita. A feie ilyenkor a kelletenl
jobban
remeg s mert
uem b ia ttivel, lbujihegyre gaskodik, s gy csavargatia a tij zt, Dxint aki
ker*en r. Amgy is piros arca mg vrseb vlik, mintha t izet fogott volnq
mrt nm eleg neki 8z a levegmennyisg, amit bellegzett."
@seudo-Lukianos:
,,Nero
terve az Itbmo tvlgr'
-
Bollk
J nos
ford tsa.)
A versenyb rsg itt is aranykovoruval nkelrc telies tmnya. Nero boldog
volt, hiszen sikert sikerre halmozott Ggorszgban, a mvszet haiban, ahol
felszabadultnak s
-
mvszaek ereztc magt ! A g6girk in Dti szeretetnek, t-
rad boldogsgban iabb $illielt akarta adni, A 7. v novembet z8- u (tizenht
DAppal harmincadik sziiletsnapia eltt) Kodnthosban, a hagyomayos iinnepi
itkok,
az Isfh nia alkalrnval a cssr meghi dette Ach4ia provincia szabadsgt.
A tartomny i nevet kapott: Ne o szigete ! Nem trtozott tbb s en&r felgye-
lete al, nem kormnyozta mai proconsrrl, a nyomaszt eryenes adk fzetst a
csszr elengedte, a provincia valamennyi vrosa ugyanolyan szabadsgiogokban
rszesiilt, mint a tbbi szabad gg v o, (A senafusntk Nero Acbaia ptovincia
elvesztsrt
,J srrptlsknt"
Sardinia szigett adta, Hogyn tudta volna ez az an ny-
lag szegnn uyomorrlsgos kicsiny tanomny krPtolni a serr8tust Achsin ?
Nem meglep6, hogy a snato ok egy rsze grinynak s megvetsnek rezte a csszr-
nak ezt a rendelkezst, s ebben aligba tvedtek,) Nero azokuak a vrosoknak ver-
enyb !it, ahol fellpett
(s
termszetesen
gytt)
a mai polg iog adomnyban
rszes tette. A grgk nem akartak hltlannak mutatkozoi, s ezn Nert kiilnfele
isteneket megille megiszteltetsben rszes tett Nero s bitvese, Statilia
Messalina
gzobrt
Apollon Ptoios templomban il tottk fel. A ggk
mg iil-
t&, nem tudhatt ekkor, hogy a Neno adomnyozu szabadsgiogokat maid
Vespasiauius csszr hamamsan visszavonia.
!r2ls"
uiio!g&
baza. U.
Helhr
gondiait
korm u1
AktG
daDi b
szmos
a fisctl
Nero ne
t aiJ r,
hogy a l
tt bb
pe
E nI r
a css
German
a Sulpic
mg 65-
laki
pt
leleplez
kivitl
tisztclt
I
pom s
vben
Az tissz
Vinicie
nen ll
kt Scri
gyilkos
vagyom
Heliu
ms stiP(
fi-ben
kori er
apostolr
megk
mefi at
64,ih
szai
s eg&
jabb l
2lo
Az Isthmia tinnepsegei g feiedtek mg be, a szabadsgukat lte g gk
uijongsa mg alig lanyhult el, amikor Nero Rmbl h rt kapott, siirgen teien
haza. Visszatrst Helius szorgalmazta.
Heus s PolyHeios, akike
-
mint eml tettiik
-
Nero Rma es a birodalom
gondjait b za, rlg5r vltk urr:kat a legiobban szolglni, ha nknyesen, Hmletleiriil
kormnyoznak. A lenzett [bernrsok becsvgyukat, kapzsisgukat nem is titkoltk.
A kt felzabad tott rabszolga most bosst
llhatott
amkon, akik eddig ket rrsa-
dalmi helyzetiik miatt megvetettk. A bosszrllsra mdjuk is ny lt. Uralmuknak
szmos neves, gazdag ember esett ldozarl. A meggyikolt emberek vagyorrrt a
a fiscus
javra
elkoboztk, hiszen a csszr
ggorszgi utaza legetegbe keriilt.
Nero nem akarta a megltogaott vrosokat megzsaroln! anyagilag ignybe venni,
st aindkokkal halmozta el ket. A kt bertu nem feledkezett meg arl sem,
hogy a sait vagyont is gya ap tsa. Minden esz-ka igenybe vettek, hogy
-i,,l
tbb
pnz harcsolianak sze, Eg a szentlyk kincstfait sem Hmltek.
Eml tettiik, hogy Cn. Corbulo veje, Amius Vinicianus szeeskiivt szervezett
a csszr een. Az sszeeskiivs veszelyessgt
iel7ema
az, hogy a cselsvkhz
Germanis Superior s Germania Inferior provincia nemrg visszah vott helytari,
a Sulpicius Scribonius teswrek, Proculus s Rufus is csatlakozott. Pedig nemr5
mg 65-ben Scribonius Proculus helytaftsga ideiben Moguntiacum (ma Mainz)
laki pomps luppiter-oszlopot tottak Nero tiszteletre, a Piscliisszeeskiivs
leleplezse s felszmola alkalmbl. A mintegy tizenkt mter magas, mvs
kivitel m feltsval a germnok bebizony tottk, ragaszkodoak a
tiszrclt Germanicus unoMihoz, Nerhoz, hogy megm,enekiilsnek h re ilyen
pomps emlkmvet emeltek.
(Az oszlopot darabokra tiirt llapotban r9r,4-r9o5,
vben stk ki, most mrlzeumban rzik, solata ms is Mainz egyik te t ekes ti.)
Az sszeeskiivk a kzp-italiai Beneventumban tallkoztak, bizonyra itt fekiidtek
Vinicianus biltokai. A titkos szervezkedsre azonban n ittek. Az sszeesHivket
nem ll ottk b Mg el, Vinicianusszal valsn lleg Heus pribei vgeztek, a
kt Scriboniust Nero maghoz rendelte Giigotszgba, ahol mindketteu az n-
gyilkossgba menekiiltek. Nenak kapra
|tt
az szeesktivs felszmolsa, mivel
vag5ronukra rtehette a kezt.
Hus s Polykleitos egyesztends uralma alatt a keresxnyiilzs iabb hrrll-
ma sprt vgig a kis itsz mr1 mai egybzkzsgen. Minden bimnnyal, ennek a
67-ben leitsdott iildzsnek esett idozaful Pl aposol is. Nagyon sok neves
kori embernek sem szetsi, sem hallozsi vt pontosan nem tudiuk, gy az
apostolt sem. Egyes kutatk nzete szerint Pl 63 s 8 kztt halt meg. Most
megHsreljtik a pontosabb idpontot meghatrozni. A 63. vet ki kell iktatnuk,
mert atJ <or mg Dem volt keresztnydzs Rmban; a nagy tzvsz utn, teht
64,
jus
r9-e utn kvetkezett be a hirhedt biintet akci. A 65. vet sem vehetiiik
szm trsba, mert a Piozeesktivs s felszrnolrisa annyi a ldo8latta a csrt
es egsz hivatali szgverntt, hogy minden bizonnyal nem tartottk sziikgenek
iabb keresztny ildzssel a rmai npet meglyugtami, A szendrs-tudomny
2Ir
feltrclezse szerint Pl epotol a Timotheushoz rt els levett, es Titushoz int-
zett levelt is 65-ben rta, teMt ebben az vben mg tetben Yolt. A 66. Ybn Nrt
a megtorlso Thrasea Paetus, Barea Soranus s m:sok pe,re,
T. Petronius
halJ a,
maid Tiridates ltogatsa, a g gorgi
t elks annyira lefoglalta, bog5l
a rmai keresztenyek 5rnek nem tulaidon tott fontossgot. A 68. v els fele Ne-
rt
-
mint arra mg rtriink
-
rcles egs?ben ldoglalta,
iriurius 9-n
pedig meg-
halt. Utna a csszri mtsg udlsa, s az ezze| kapcolatos belvislyok foglal-
koztattk a rmaiakat, a knben sem nagyszm rmai keresztenysggel nem tti-
drck. A 67. vben viszont Heus s Polykleitos rnauratmba
beieszthet, hogy
terroriukat 8 ke esfinyek e is kiteriesxettek. Az utkor a neri uralom szmia
terhere ria ezeket a keresztnydzeseket, nem tesz kiilnbsget a 64. vi s a 67.
vi dzsek ktt, hiszen mind a kt esemny Nero uralkosa alan zailott le.
Hogy az apostol, rmai polgr lven, milycn b rog el kert, nem tud|uk.
A terro , a kivgzesek, vagonelkobzsok mep,rgeztek a maia} kznet.
A kt szabados a lovagokat is felhbodtotta. Egy alkalommal az Augustianusok
na5r felbuzdu!sukban elbat oztk, hogy ezer font syti arany Neto-szobrot
tanak fel. Erre azonban soha uem volt elg pnz ik,
most Helius a rmai lova-
gokat arra knyszedtette, hogy a kltsgket fizessk meg. (Dio
LXIII r8.)
A kedvetleniil alakult lgkf e vat tekintettel Heus 5l ezte, hog} m.
nem elg ers a felad8tok*al megbirkzni, abhoz a cssr tekintyre van viiksg.
Tbb levlben kne, siirgetrc Net, terien haza, Rmbq ahol szemlyes
ielen-
lrc lecsendes teu a Mborg upet. Net azonban a koriutbosi csatorna p tse,
a hangvetsenyek annyira lefoglalt k, hogy Rma gyeivel nem rt r foglalkozni.
Rzsasnben ltta a vilgot, azt hitte, hogy Helius s PolyHeitos toznak, s maid
cak rr lesznek a
-
zerintiik agga
-
helyzeten, r nagyobb siksg van
Ggorsgban, Ekkor Heus elharozta, hogy a sget kerdseket szemyesen
kell az uralkod el terieztenie. A kedvetlen idit,rs ellenre haira sllt, es
korinthosban felkeresrc a cszrt. Helius lnk sz nekkel ecsetelte a mai bel-
potikai belyzetet, amely megk vnia, hog1 Nero csszri tekintlyvel leszerelie
a nyugtalankodkat, Helius rvei nagyon syosak lehettek, hogy az uralkod kuy-
rclen-kelletlen mgis engedett a szabados sgetsnek. Nero azonban neo
mulaztotta el, hog5l szabadosnak ezrt szemrehnyst ne tegyen:
,Prmeonyire
tancsolod is, s l vnod, hogl siirgsen visszatriek, mgis iokbb azt kellene
haitanod, s engem arra rbeszelnl hogy Nehoz mln teriek vissza.'' (Suet,
Nero z3.) Ezzel arra akart utalrri, hogy mg ttibb gyzelrni
koszonival megrakodva,
a korinthosi csaoma megryitsa utn, fnyes iinnepsg keletben szereme Rmba
bevonulni.
A 68. v
ianur
havban Neto vgre haira szllt Mfl vi tarz&ods utn
ott kllett hagynia a szretett Ggorsz Bot, ahol
-
vlemenye szerint
-
megr-
tett! s ahol a polgrok
mlk arra, hogy mvszetben gynyrkdhessenek.
(Suet.
Nero 22.) Ei sz wel ba5na el Korinthost, az piil csato nt, amelynek
p test rvidesen abbahagytk (s
sainos, ezrrryola;z vig nem i kezdtek
iMll
bibgv
teni, h
rzrtt l
Nen
Tbb l
sem V
havts
Ac
ikerei
megiin
gy, al
a vru
hada s
keresa
koszor
helyt
a nely
nyal d
nival,
mvs
senato
a Mar
A Vl
a sena
a teste
nagy a
Adi
ketat
A vers
obelisz
kr h
orsgi
ttibl hozz). Mindazorytal Nero gy reetrc, bogy grgorsgi a nem volt
hibaval. Sikeriilt a hellnekben a rgta lappaug Rma-ellenszenvet c.siit*en-
teni, hizen , a birodalom uralkodia uen mulasztona el, hog;r a grgsg i& nt
rzett rokonszenv&,
gt
csodrlatt lepten-nyomon kifeiezsre
iuttasa.
Nero hairla a Mborg decemberi rcngeren nem volt veszelyrclen vI llalkoz s.
Tbb mai titokban aa remlte, hogy a hullmok megteszik azt, arni sem Pisnak,
sem Vioicianusknak nem sikert. De nem gy trtnt, a 68, esztend
ianur
havban Neto szerencssen megrkezett Italiba.
A csrszr a vrrosba val bevonulst diadalmenemek sznta. Hiszen a mvszi
sikereivel gyztt. Nem a hagyomnyos, katonai triumphusszal akarta sikert
megiinnepelni, hanem olympiai gyaesnek kii tizteletadt ignyelt. Ugyan-
rlgy, ahogy a gg vrosok az olympiai versenyek gyztesnek s ldserete szmra
a vrosfal egy rzt leromboltk, hogy azon t vonulion be, ugyangy Nero s
hada smta az don serviusi fal megfelel nagysg rszt lerontotk, s ezen
kereszt vonult be Nero Rmba, Ell
-
a hadifoglyok helyett
-
a gyzrlmi
koszorkat vittk Hsretnek tA, az elfoglalt vrosok neve helyen
-
a verseny
helyet s elnevezst feltiinte tblkat hordoak. Maid azon a triumphusi kocsin,
amelyen llva egykor Augustus ha gyzelmeit iinnepelte, llt most Nero, arany-
nyal dsan tdfizett b borz n kpenyben, fein a bke olaigaibl font koszo-
ntval, keriu a pythiai babrkoszort tartotta. A kocsiban mellette a g g lant-
mvsz, Diodoros llott. A csrszr kocsiit a diadalmenerck hagyomnyaknt
senaorok s lovagok kvettk. A menet tltia, szoks szerint, a Circus Flaminiustl,
a Mars-merl indult, s a Forum Rornanumon t a Capitoumra vezetett.
A Vrot kivi!gitottk, a biuab,at virgkoworkkal d stettk, az egsz np,
a senatorok, lovago valamennyien uiiongva iinnepeltek Net, csods hangit,
a testet lttt Apollt, Helculestl (Dio LXIII zo.) Mi volt ez egyb, mint a rgi,
nagy diadalmenetek brndos tklts, eltorzit sa ?
A diadalmenetet kveten Nero pomps kocsive senyeket ndeztetett, amelye-
ket a nezkznseg a Circus Maximus helyreton lelti l csodlhatott meg.
A verseny kezdeu a circus gerincnek (spina) nevezett iildhnys kiizepn ll
obeliszk
(mg Augustus hozatta Egyipombl, ma a P'tazza del Popolt d sz ti)
kf helyeztette el az ezemyolcszriznyolc gyzel ni koszorrlt, amelyeket gg-
orsgi n nyert.
I6. FEJ EZET
A zSID Hgon
ul-ztvt NyEl
A rmai iinnepsgek utn Nero Neaposba utazott, hogy ltalia kedvelt gg
vrosban szrakozz}. Pedig a mai birodalomban 166
mind6xrtt
uralkodott
rend es nyugalom,
nem
minden
Provinciban
honolt &ke. A csszrt mg g9
orsgi versenykrrla foglalta el, amikor hlre rkezett, hogy Iudabau fegyveres
felkels trt ki. A rend helyretsrhoz sziiksges hadsereg fparancsnoMv
az imnt mg kegyvesztett, T. Flavius Vespasianust nevezte ki. Megb zott ebberr
az idsebb, kipblt hadvezrben, gy gondolta,
hogy u, az italiai
ielentektclen
polgri csaldbl sz fraz ftatgrr2
nindig
h isges lesz uralkodioz.
Nero a zavargsokat
ne n
vette fiil komolyan, Iudaeban mskor is, elg g5rakan
nyugtalankodtak a meg nem bk the zsidk. Uralkodsa alatt nemegyszer
ielentettek
neki nagyobb felkelseket vag5l kisebb lzongsokat. Az eskez
procuratorok, a Rmhoz h kfuly, a maiak <al egyiittmkd veza tteg
a gazdag s elkel szadduceusokkal karlwe, mindig rlrr lett a helyzercn. Most,
64 ta Gessius Floru volt a p ocrr ator, fkent gg
szrmazsa s felesge,
Poppaea Sabina kedvelt barmie, ainlotta t erre a tissg e. rkezst a kis
lakossga rmmel fogadta, remlte,
jobb
lesz, mint g5dillt eldie.
Hamarosan rittek, hogy Gessius Florus semmivel sem k'nb a konbbi procura-
toroknl, eppen rlgy sanyargana a zsidkat, mint a legtbb helytart. Csak Rma s
a csszr rdekt nae, a lakossg gondjaival,
bajaival szemben ridegen elutas t
volt. A helytartk vltozatlanul nem rtettk meg a knllsukat nyomatkosau
hangsyoz
zsidk problernit, benniik czupn a folyton nyugtalankod, alatt-
vali ktelezettsgeinek csak vonakodva eleget tev npsget lt{l Nem voltak
olyan kszsgesen egyttnkdk, mint a tbbi tartomny lakosignak
i
tsze,
pldul a kzel-keleti provincik ggiei.
Az
tikus :
plocl!
ne sr
hztel
a vm
(A pl
volna I
ban fc
eldnt
a Caes
kot
kga
ki. A
utcai t
dntt
a vro
triene
valamt
Av
kirly t
neheze
szentel
nyugtl
Gallus
Augus
leti
iog
c.(
zeret
csotbu
kel e
st
Hatrt
Voltak,
a hely
Alig
ban n
taleutu
tizenk
kinct
illetve
illet6 t
2|4
A zavargs elbb Caesarcban, az I. (vagy Nagy) I{erodes kirly ltal a hellenisz-
tiku mintra alap to t kikitv osban ttirt ki. A vrosban lakoa a mindenkori
procu ator, rzint, hogy land
ielenltevel
a
jeruzsI lemi
zsidsg rzkenysgt
ne serne, rszint biaonsgi okokbl. A helytarhoz inkbb az itt l gt
gk
hztak, mint a zsid t a ggk azt ltot& k, hogy csak nekik van ebben
a vmsban polg,rioguk, m g a zsidknalg a tgi telepiils tlakossgnak nem.
(A peldt a ggk Alexandribl vettk.) Ily mdon a zsid lakossg elesett
volna ama
jogtl,
hory a vros vezetben rszt vegyen,
1rdig
Caesarea Iudae-
ban fekiidt. A vita rgi kelet volt, annak ide|n az akkori procurator a kerds
eldnts& magi l a cssznl kne. Nero
-
mg Bumrs elteriesztse alapin
-
a Caesareban l rbbsgnek, teht a kedvelt grgknek adott igazat. Az ural-
kot ebben az elhattozsban az a gondolat is vzette, hog5l a iudaeai mai
kzigazgats szkvrosban ne a zsid, hanem a hellenisaikus
ielleg
domborod|k
ki. A csszri brat ozat kvetkezmnyeknt Caesareban gyakodak
voltak az
utcai sszecsapsok, a procuratorok a vius kerdsekben rendszerint a zsidk ellen
dntttek. Vg il is 66-ban a zsidk elhagytk Caesaret, aminek kvetkeztben
a vros lete rszben megboult. A procurator megparancsolta, hogy a zsidk
trienek ezonnal vissza elhagyott laksaikba. Visszatrttik utn utcai harcokban
valamennyiiiket lemszroltk.
A vrfii d blre futtzknt teriedt el egsz Iudaeban II. Herodes Agrippa
kirIy
(a nagy Herodes ddunokia), valamint a tekintlyes !zet krk csak nagy
nehezen tudtk a zsidsg felhborodst visszafoitoni, hiszen Caesar*ival a meg-
szentelt fld egy darabia ismt elveszett. A lzong tmeget mgis sikert meg-
n]ugtad, hogy a lermak nem tekinthet gyet Syria helytartia, C. Cestius
Gallus el rcriesztik, dntsn . Hiszen a csszri tartomnyt, Syrit, legatus
Augusti pro praetore, magas rangrl rmai szemlyisg kormnyozta, az feligye-
leti
iogkre
kiteriedt a kisebb
ielentsg{
feladattal megb zott procurator ludaeae e.
C. Cestius Gallus hatrozatlan, ingatag termszet embet volt. Most is gy
zertett volna dnteni, hogy
mindkt
flnek igaza |egyel, Rma tekintlye ne
csorbrrlion, a zavargsok pedig eltil|enek.
J eruzslembe
utamtq ahol gazdag,
eW
kel emberekkel trgyalt, viszont a szegly zsidsggal, amely a gy illt meg-
szllkkal sehogy sem tudott megbklni, nem kf,esett s nem is talIt kapcsolatot.
Hatrozni nern tudott, ugyanakkor mieltt tvozott, npszmllst rendelt el.
Voltakppeni feiadatt, nem oldotta meg, dolgavgezetlen visszatrt Antiochiba,
a helyarti szkelyre.
Alig hagyta el Cestius Gallus a kis tartomay hatrt, Gessius Florus Caesar-
ban mris parancsot adott ki, hogy a iudaeai lakossg a mg htralkos negyven
alentumot kitev egyenes ad
(96o
ooo sestertiust) rszleges trlesztse feiben
tizenht talentumot
(4o8
ooo sestertiust) azonnal szolgltasson be a tartomnyi
kincstrba, ellenke eetben a
ieruzslemi
templom kincstn bl elg ti ki r{gt,
illewe a procuratori pnfr t. (A procurator gondjai kz taltozott a fiscust meg-
illet bevtelek behaitsa is.) Br a mai tartomnyi igazgxs trtnetben nem
215
llott plda nlKil, hory az adurtosok fejben a zentlyek kincseit ignybe
vegy\ Gessius Florusnak ezt a kvetelt az ellentlst hirdet, knt a szege.
nyebb nposalyba tarto zsidsg mgis zeutgtrsknt fogta fel, es csaln:
okba szervezkedtek, hogy a templomok kifosztt megakadlyozzk. Gessius
fegpeteseivel
J eruzslembe
rkezett, ahol veres iicszecsapsokban tkztek meg
a rmai legionariusok s a zsidk. Az utcai ha cokDak mintesl hmmezefhatszz
ember esett ldozatul.
I1iabb s rtiabb iisszetksek, az egyik vros mai helyrsgnek felkoncolsa
un, C, Cestius Gallus, a syriai helytar hadseregvel
J eruzslem
ellen vonult,
hogy a kis tartomnyban a rendet helyretsa. KatoDai akciia mr-mr rcles
sikemel
in,
de hatrozatlansg kvetkeztben az utols, a befqez tettet,
J eru-
zslem feegvrnak bevtel& nem hajtotta vgre. Eredeti
szrnd{ft&
fgladyg
elhatrozta, hogy visszavonul unomnyba" Syriba. Hazafel vezet6 rla sere-
gnek meneklsvel vgzdtt, a felkelk eryik syos csapst a msik un mrtk
a mairka. Az ellenllk
-
sikereiken felbuzdulva
-
kiielentettek, hog5l nem fizemek
tijbb adt Rmnak, es nem ismerik el a csszr fennhatsgt. Vlasz.tent SFi-
ban, knt a gg vrosokban ! zsidkat lemszrolt k, mire a zsidk haont
mtettel*el vlaszoltak. A zsidellenes zavargsok Alexandriban is kitrtek,
s csak a praefectus Alexaodreae et Aegypti, Tiberius Iulius Alexander (utolira
Corbu]o vezrkarban tallkoztuDk vele) hatrozott fellpsvel sikert a rendet
helyrell tani. A rmai komrnyzat ter nszetesen nem nyugodott bele a iudaeai
kudarcba. C. Cestius Gallust s Gessius Florust visszah:lvtk, maid T. Vespa-
sianus parancsnoksgval
hadsereget ind tottak Iudaea visszaszerzsre.
A:
i
m(
nej
p
Ll
z^
lt
bt
El
k
m(
ne
ma
jq
G,

na
bfl
s\
ne
Il
7. FEI ZET
A V G KEZDETE
A iudaeai syos zavargsok h rt Nero flvllrl vette. A 68. v mrcius havban
ismt kedvelt nrosban, Neapolisban tartzkodott. Figyelrnt most az orgona egy
mdos tott,
iav ton
pldrinynak a kipbrilsa foglalta le. Kzben termszetesen
nem mulasztotta el, hogy a grg t pus atltikai versenyekkel is foglalkozzek,
ppen egy atltikai viadalt figyelt fesziilten, amikor kltek vele, hogy Gallia
Lugdunensis csszri helytartia megelgelte Nero uralmt, s kitzte a lzads
zszhit. mbr a fontos s nagy tartot rny sora, az ott tobo zott
ielentkeny
ltszm gallus hader veszlyt
ielentett
szmra, Nero nem tidtt a balis
hirrel. gyet sem vetett re, felpattant a helyrl, s egy gyztes atlta teljes t-
mnyt lelkesen megtapsolta.
Rmba visszaterve, Net a}tlete nagy z elmenek, Poppaea Sabinnak eml-
kre emelt szently i umplye mlt felavatsa foglalkoaatta. E gondolatok
mellett nem
iutott
id a lzad Vindex smra.
Pedig Vindex mr 68.
|anur
ta nyfltn szffvezte a p tiitst.
Szrmazsfua
nzve
gallus volt, i egykoron Aquitania fltt u alkodtak. Amikor Caesar
meghd totta Gallit, Vindex csaldia a rmaiakhoz csatlakozott, amirt is polgr-
|ogot
kaptak. Apja mr soato! volt, p,g 67 ta proptaeorknt kormnyozta
Gallia Lugduuensis provincit. Vindex, csakrlgy mint csaldia az eltelt sz esztel-
d alatt elrmaiasodott, s ez.rt sok ms senatorral egrn szegyenne\ gyalzat-
uak rezte, hogy egy, az uralkodsra alkalmatlan komdis visele a csszri
b bon ! Minthog provinciiban rmai legik nem llomsoztak, az elgedetlen,
s vele rokouszenvez galtus femberekkel megapodott, hogy a npet Neto, de
nem Rma ellen, fegyverbe szl tik.
Hiba rkeztek szinrc naprl napra riasx h rek a fonong Gallibl, Nero
217
azokra nyolc napig r sem hederltett. Inlt bb csak tr iisan fogta fel a nyugtalan t
ielentseket,
s megiegyezte, most lega!bb majd elkobozza Vindex es a tbbi
gauu prtiit vagyont, ri$r is sziiksge van pnzre!(Dio
LXIII z6.)
A
ga[iai
helyzet eg5ne aggaszbb vlt. Mind nagyobb szrmban csatlakoztak
Vinderhez nem csupn a gallus elkel\ hpnem
x tartomnyban letelepedett
mai csaldok ugiai is. Nekik is megvoltak a kapcsolaaik Mmva! knsen ha
iizletembfek voltak, h rvivk, levelek tin mi trtnik a Vrosban,
a Forumon, a senatusbau, az udvarban. Tvo birokaikon ny ltan b rltk a mai
esemnyeket, s egytr rzvtiiknek adtak kifeiezst, amikor kitn h r
senato okat kivgezrc megryilkoltak. Gaili bau nem kellett meghunyszkodni,
kiielentseiket nem
hllgatta
ki a mai titkosrendrsg. Vindex
galliai
honft sai-
ban legalbb olyan szinte kvetke tallt, mint a tartom:nyban l maiak nag5l
rszben. A
gallusok
kztil sokan nem romanizd*
"onyrra,
hogy lemondtak
volna haz|uk fggetlensgnek gondolal.
Vindexszel ellenttben gy vltk,
hog5r elbb Nertl, utna pedig maid Rma uralnrtl szabad k meg haziukae
Mindenetre Vindex kilrnynak nagy hatsa volt, Gallia nagy rszeben fel_
lngolt a lzads. Br Vindex rmainak tartotta magt, mgis gy gondolta,
hog5r
olyan svetgesre kell szert tennie, akinek neve szrmazsa, tekintlye miatt
nagyobb st yal eik a rmai np eltt latba, miit az v, a pI rtiit gallus
hely-
tart. Mikzben szvetsges utrn nezetg eszcbe
iutott,
hogy Hispania fxp6-
conensis csszri helyta tinak gondolkodsa
megegyezik az vvel, s ezert
kalrcsolatot keresett vele. A hispaniai tartom,nyt pedig ebben az idben Servius
Srrlpicius Galba korrrrnyozta.
\
A Sulpicius Galb,k Rma legtekintlyesebb multri s nagy vag5ron csaldiai
kze tartoztak. seik a kxrsasg korbau mindig vezet zerepet
itszonak.
A cssz i hei}tart Livival, Augustus hiwesvel is rokonsgban llott. Nem akadt
olyan ember a Vrosban, aki ne ismerte volna a Srrlpicius Galbk nevt, hiszen
egyik se az i. e. IL szzadban, a np elltsnak biztos tsrira hatalmas trhzat p t-
tetett, a Horrea Galbaerl pedig mindenki tudott, mg ha nem is volt
irtas
a poli-
tikai letben.
h cssztlbaza| val rokoni kapcsolatra, elkel z rmazsra tekintettel Galba
mr
33-ban,
Tiberius uralkodsa ide|n consulsgot viselt. Caligula alatt Germania
Superior artomny cssz i helytartiaknt altal vlt nevezetesse, ho5r a katona_
sg fegyelmt nagy szigorral megszilrrd totta. Nhny kisebb Mboruban krl-
tekin, eredmnyes hadvezrknt is megt llta a helyt. Utna Britanniban, maid
pedig Africa provinciban volt helytart, szigorrlan, de igazsgosan kormnyozott,
s ezrt becstk. Emtettiik, hogy Agrippina, Nero desanyia egy iben azt
tefvezte, hogj Gaibt elvlasztia a felesgtl, s frlhe megy bou. Galba azon-
ban kitert a kockt zatos ainlat eil, s kitartott hiwese me[ett. Taln tartott a visz-
szautas tott Agrippina bosszitl, s ezert Nero uralkodsnak els szakaszban
iobbnak
laa, ha minden potikai tev&enysgtl ta tzkodil s visszavolultan l-
degl a birtokn. Ksbb sem ereae magt telies biztonsgban. Mindig menek ils-
rel
bo8
IIh
hel:
c
sgt
k p
ad
tilts
mal
ilye
ve^
G
at!
hos
t,
bl.
koz
z^
to o
G
id
taJ
an!
Gal;
hog
tov
ott
tll
I|
il]
bn
Kije
sa
sve
A
gyl
Tob
hadr
so
-
tl
in
2r8
re kzen, Dagy sszeg kszpnzt
(tlag
egmi estertiu$ ta ott
mrg4nl,
hogy meglepets ue rie. Vratlanul rte a csszri rendelkes, hog5l vegye t
Hispanie Tarraconensis
(az iberiai felsziget szakkeleti rszben fekv) provincia
helytartgt.
Galba mindenkppen meglepnek tartotta a csszri dntst, mert ilyen tizt-
sgre rendszerint fiatalabb senatorokat
ielltek
ki. A neri rendelkezst tiibbfe-
kfupelo, magyaratta. Egy zt a ta tonuy lakossga ppen nyugtalankodott az
adk erlyes behaitsa miatt, s a hegyvidk megbk thetetlen npe zavargsokkal
tiltakozott a mai uralom ellen, mrpedig Galba ilyen helyzetekben ib akalom-
mal is bebizony totta, hogx lpes rendet teremteni. Msrszt Nelo riilt, hosl
ilyen tisztes tirggyel eltrvol thatta Italibl a gyanltott ellenzk szmba
ihet6
vezet szemlyisegt.
Galba vekig kemny feryelemmel, reszrehails nktil, igazsgosan kormnyozta
a taromlnyt, amirt sokan me8zerettk. A csszri procuratorokaak megtiltotta,
hog7 a npet zsarolik, sanyargassk, emiatt viszoat a ptoctraorok megbaragudtak
r, hiszen Rma azt vrta tliik, hory minl tiibb pnzt saitol|anak ki a provinci-
bl. Nero mindenesetre neheztelt Galbra, amil a helytartt rmai bartgi ti-
koztattk. Galba csti} <entette buzgalnt, es ettl kezdve lazbban fogta a kormny-
zs gyeplit, amivel mg nagyobb mkonsznvet keltett. St azt is eltrte, s nem
orola meg, hogy Neto ellen ny ltau t intessenek.
Galba magatartsrl, nzeteil Vindex tudomst szerzett, s rigy vltg hogy az
is, elikor mr hetvenhrom esztens
(Plut.
Galba 8) hetytar szemlyben meg-
tallja a vezesrc alkalmas svetsgest. Galba azonban
tnindaddig
nem hatrozott,
am g nem tta, milyen eredmenyeket &t el Galliban Vindex. 68. plilis r3-n
Galba arl rrcsiilt, hogy Nem elrendelte az 6 ktvgzs&, de aa is megtudt,
hogy Vindex mr nagysz m hadert toborzott ssze. Ekkor Galba nern halogatta
tovbb a ntst. ppen Carthago Novbao
(ma
Cartagena) ta tzkodott, hogy
ott a szokso ttlwnynapokat megtartsa, az idkzben felrnert
jogvits
5rekbeu
tlkezzk.
Itt Galba els cselekedete az volt, hogy a b i emelvnyen felll ttatta a meg-
gyilkolt senatorok kpmrsait, hogy kell hangulatot teremtsen beszdnek, amely-
ben elpanaszolta, milyen s#gyentelies helyzetbe
iuttata
Nero a rmai birodalmat.
Kiielentette, hog5r nem ismeri el ttibb a csszrt urnak, s magt a rmai senatus
s a np helytartiuak
(legatus
senatus populique Romani) tekinti. Eunl akzl-
svel mindazokuak vlaszt adott, akik t buzgalmukban cssz rnak kiltotk ki.
A tartomayban l elkel polgrokbl egyfaita senatust h vott ssze, s a foly
g5reket veliik trgyalta meg hogy az n}nyessgnek mg a ltszatt is elkeriilie.
Toborzst rendelt el, a kiszolgi lt katonkat is fegyverbe sl totta, hogy kpes
hadsereget szewezzen. Tbb helytarthoz felh vst intzett, hogy kvessk pldit
es svetkezzenek vele Nero ellen. (De Vindexszel nem lfuett szvetsgre.) Galba
-
tbbek ktt
-
L. Verginius Rufusnak, Germania Superior ta tomny helytart-
iDak
is rt ilyen rtelemben.
219
Verginius Rufus azonban Nehoz hseges maradt, s a csszt r megbfua Vinder
leversvel. Nero mr nem vette felvllrt a
qaiai
felkelst, k ilnsen az hbod-
totta fel, hogy Vindex ton-rldlen nemcsak besdeiben gyalnza
t" csapnival
ripacsknt emlegeti (Dio LXIII zz.), hanem a enatusnak rt levelben is rossz dal-
noknak s Ahenobarbusnak nevezi. (Suet.
Ne o
4I.)
Vindex ezzel a csaldi nwel val
megiellssel, Neto kbefogadsnak a
iogossgt
tagadta me5 s ezzel ktsgbe_
vouta
iogt
a csszri hatalomhoz. Nero s bels hivei tudtrk, hogy az ellenzki
rzelrn senatorok kapva kapuak ilyen iiriigyn, hogy a kilezdtt helyzetben meg-
szabaduljanak a csI szrtl. Nero most
inak
ltta, hogy a senatushoz fotdulion.
Levelet rt a dsztelet e ml testetne\ mindenekeltt kimentette magt, hog5l
nem szemlyesen sl a senatorokhoz, de rekedt ! (Az mr Tiberiusszal is elfordult,
hogy betegsgre hivatkozva, rrisban kzlte a serratusszal hait, de hogy a csst
ilyen kilezett hel}zetben nekhangit Hmlie, ahelyett hogy a siirgs tennivalkat
a senatorokkal tancskozza meg, a mg ingadozkat is meggyzte anl, hogy Nero
alkalnatlan a kormnyzs tovbbi feladatainak az eMtsra. Tigellinusra gondolva
e senatorok egyelre mg
iobbnak
lttIik, ha hallgatnak. Nem zrhatiuk ki annak
a
lehetsgt, hog5r hirtelen
-
a rossz h rek hallatra
-
Nern ismt depresszis llapot
uralkodott el, megviselt ideg:llapotban nem rrrert a senaorokkal tancskozni.)
Az uralkodtl kapott parancsra Verginius Rufus hrom legival s a germn
la-
kossgbl toborzott segdcsapatokkal elindult Vindex serege ellen. A germeniai
legiktal azt kltk, hogy Vindex nem Nero, hauem Rma uralma ellen lzadt
fel, s ezen akartrk a ga[iai felkelet letrni. Ve ginius Rufusnak nem kellett a hrit-
onz5 Gernrania miatt aggdnia, bfuott abban, hog5l a germrnok hsgesen kitarta-
nak Germanicus unokia, a csszruk mellett. Gallia azonban nem volt egysges,
legfonosabb vrosa, Vindex helytarti sztfielye, Lugdunum kitarton Nero
-
Claudius fogadott fia
-
mellett, hiszen a gallus
vezet6 rteg itt polta Claudius eml-
kt. Vindex csapataival ostromgyrbe fogta a vrost, Verginius Rufus teht Lug-
dunum felmentst batroztA el. Vindex ezn haval szak <elet fel menetelt,
hogy feltanztassa a germaniai
helytart seregnek elnyomulst. Vesontio vrosa
(ma Besangon) mellett tktt meg a kt hadsereg, s a lzadk syos veresget
szenvedtek. Vindex, miutrin ltta, hogy minden elveszett, nkezvel vercn vget
letnek.
Galbt immr semmi nem tartotta vissza, hogy vgleg, ny ltan is elszakadion
Netl, Galba most mr nem titkolta, hogy igqyt tart a csszri b borrq s ekkor
vratianul rtkes svetsgest kapott M. Salvlus Otho szemlyben. Ezekben a
napokban nag5l sziiksge volt szvetsgesetre, mert Vindex veresgnek a h rere
a Galba seregbe besorozott csszri rabszolgk s szabadosok kziil sokan meg-
szkrck. A lusitaniai helFart csatlakozsa kapra
itt
Galbnak, br Otho parancs-
noksga alatt nem llott szmottev hader, de most minden emberre sziiksge
volt Otho tllst Galba h rverse elnysen kihasznlta, hiszen la mindenki
gy tuda, hogy Nero feltlen h ve. Mita Otht felesge, Poppaea Sabina a csszr
kedvrt elhagyta, s csszri utas tsra a tvoli Lusiunia helyartlaknt kellen
22o
rcvlr
lti
Gan
Mid
pana!
tottk
krpl
Gglba
illewe
lkedG
lectb
Gal]
kodo
a para
tesq
te eml
tudom
dius S
jesen
r
Sabint
t i}.re,
Nero r
mr q
Ner
consul
ly& al
elnyo
!mai
praetq
tbn ]
sg De
zokbl
melll
legit
ma8a,l
cyit
indutq
me8iq
toriant
kat@
Rn
ked&t
iI
t1
!|
;]r
tev.kenykednie, a haidani bohm megyltozotL A gondiaira btzott tartomDyt k-
rltekintn igugata, mind a takossg
rnind
6 }gtoagg me8szerette.
Galba lzadsnak h rre Nero annyira felizgatta magt, hogy mnten eliult.
Majd maghoz trve diihroham vett raita et, trt-zzotl A senatushoz fordult
panaszva! keresre a megbunyszkod senatorok Galbt kzellensegnek nyilvn -
tottk. E}ikor Nero nbizalma lass8cskn visszatrt. Kiielentette, aryagslag az.zal
krptolia magt, hogy Galba nagy vagyont elkobozza s elrvereaeti. Brogatta
Galba Italiban l rabszoigit s szabadosait,
halllal
fgnyggettg ket, ha u uk,
illewe patronusuk tfvE rul,t tmogati&.
(Amikor Galba Nernak errl a cse-
lkedet l ertesiiit, viszonzsul lefoglala a hispeniei 1gl6r.s cssri va5ront, s a
legtbbet gknek eladta. Vevre persze knnyen tallt,)
Galba s Otho lzgdMk 6 h g
hamar
elmiedt. A syos helyzetben Neto kap-
kodott Br mg mindig akadtak hsges helytartk, mint L. Verginius Rufus, aki
a parancsnotsga alan ll legiival megmentieti az megingott poz ciit. A k&
testrpa ancsnokban mr nem b zott. Nymphidiu Sabinus gyorsan katrrsolatot
trettrtett Galbval, s szavatolta ,zra a p aetori8nuok hsgt, hiszen kz-
tudomsr1 volt, hogy egykori csapattisztknt st rten a kzlegnye}&el. Nymphi-
dius abinu vette kebe a kezdemnyezst, ravasz mesterkedsselTigellintusttel-
iesen
semleges rctte
(hiszen az elrnt eszrcndk rmuralmval leiratta magt);
Sabilus srn tallkozott a senaflrs vezet tagiaival, vacsorkat rendezett tiszteie-
t ikre, s megnyerte ket Galba gyeuek.
@lur
Galba 8.) A Piso-sszeeskiivs ta
Nero nem nagyon b zott a testkbeu, mot, hogy praefectusai is meginogtak,
mr egyltalban nem mert szoolni veliik.
Nero teht r gy dntiitt, hogy maga veszi kezbe az gyek intzeset. Egyedii
consulnak
ielentette
ki magt, taln ennek az si tisztsgnek a betltsvel tekint-
ly& akarta nvelrri, Ezutn elhatroza, hogy hadsereget szervez, s ezzel indul az
elnyomul
galbai legik ellen. Eml tettiik, hogy amita Augustus iiszervezrc a
mai birodalmat, Italia tereten nem llomsozott ms sorkatonasg, mint a
praetorianus-cohorsok Rmban, valamint a haihadnak a legnysge a hadikik-
tben horgonyz csatahaikon. Ne o kt kipblt katonatisztet megb zon a katoa-
sg megszervezsvel, maga egy 1e8it tobotmtt a tengerszkatonkbl s a matr,
zokbl.
(A leginak a szoksos mdon szmot s nevet adott: Legio I. Adiutrix, a
nellknv ez esetben nencsak a kiseg t, hanem a csszrnak seg tsget nyiLit
legit i
ieleBtette.)
Nero azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy felfegyver, s
maga mell ll a a rabszolglkat, de ehhez a tervhez nem mert nyloi. Az ssze,
gyitijtt, nm
qppen
begyakomlt katonasg lassan s felettbb bizonytalanul meg-
indult, hogy ltalia szaki hatrn feltartztasa Galba seregt. H isgiiket ersen
megingatta az a tr, hogy Nymphius Sabinus Galba nevben
mindgn ggyg3
p ?e-
torianusnak harminc-harminc ezrr sestertiust, minden Rmn } v tboto kz-
katonnk feienklt t-t ezer sestrtiust gtt, ha tlnak hoz,
Rmban a helyzet egybknt is rosszabbodott. Vratlanul
-
a szndkos meste -
kedst felttclezhetiiik
-
megdrgultak a
_indennapi
ethez sziiksges rrucikkek.
22r
(Lehet, hogy Nymphidius Sabiuus sszeitszott a gabonaelltrt
felels pra&ctus
aononaevel, s szndkosan idk el a kzells nehzsgeit.) Termszetesen
rmh ek is keringtek a Vmsbao, tudni vtk, ho5r az rlionnan kineyezett kt
s helytark cserbenhag;rtlrk a csszrt. (Tsc.
HisL I 89;
Dio LXIII z7.) A h rek Nehoz is eliutotta}, aki elkesredett diben a legkpte_
lenebb tervekkel foglalkozott, megleti a senaorokat, felg5nlitatia Rnq az az Otlet
is megfordult az a5rban, hory elhagyia Ro; t s ltalit, Alxandliban telepedik
maid meg, ahol a mvszetbart griigk
ktirben mvszetnek fog tni.
A Vros lzban gett. Rmban soha semmi nem maradt titokban, amit a ena_
tusban megtrgyaltak, amil a Palatinuson beszeltek, az futtzkent
-
esetleg fer-
we, torz tva
-
terjedt e1 a lakossg ktirben, Mindenki tallgatta, vajon igaz-e,
hogy kt imnt kinevezett hadseregparancsnok tlt Galbhoz, a vezst azaegn:t
its
senatorok mr fel is ainlottk neki szolglataikat, s
mind
tbben biztos tik
Galbt hsgiilcl, egyttmkdsi szrindkulal. Nero mag&a maradt.
A Serviusi Kerrckbl Neto b vei elszkdtek, t tbben a knnyen eltrrlaido-
n that ingsgokat, rtkeket ellopdosk. Nero diihrohamban rtkes kincseit
puszdtotta, mintha nem akam, hogy azok is az ebek harmincadira kerienek.
Hirtelen tlettel haek mutatkoz szabadosait Ostiba akara meneszteni, hogy
stsk fel uevben az ott horgony haihad tisztieit, szerelienek Gl ?4m a
hadiha|t, s menekiiljenek el egytt ltali Ml. A hsgesuek tartott emberek azon-
ban krclkedtek a vllalkozs sikerben, nem telies tettk parancst.
Szemiikben
mr nem volt ktes, a csszr gye elveszett, s tiirelmetlen vrtk, hogy Neto
levonia a vgs kvetkeztetst, s nkezvel vessen vget letnek. Egyikiik hango-
san felkiltott:
,,Ht
ennyire keserves meghalni ?'' (Sueton. Nero
47.)
Am g Nero hatrozatlanul, tancstalanul, tpeldve fel s al
jrt
a Serviliusi Ker-
tekben, Nymphidius Sabinus nem maradt ttlen. Mindent egl lapra tett fel, tudta,
hogy Galba gy6zelmu mik tovbbi sorsa. Tigeltinus teljesen visszavonult, nem
lehetett sem !tni, m
hallani
lg. Sabinusnak mr nem i kellett titokban Nero
buksn dolgoznia, hanem tijbb befolysos s tekinlyes enatorral egytt a prae-
toriauusok laktany iba siercn, besdet intzett a testtz, s beielentene, hogy
Nero Rmt sorsta bfuva, megskn A praeorianusok
egy lsze mg hailand
lett volna a c&zrrt fegyvert ragadni, de csatdtak benne: nem llott az liihe,
hanem
-
mint a praefectus klte
-
megzktt. 8y
ms
vlasztsuk
nem
maradt,
mint Sabinus parancsainak engedelneskedni. A testrpradectus ezutn a Vriros
krnyekn borozo katonasgot keresrc fel. Tudomsukra hozta a senatus hatm-
zatt, amelyet a praetorianuo}&al
egyetertsben hoxak a senatomk. Ezzel a katona-
sg esetleges fellpst leszerelrc.
Nehoz ezek a h rek mg nem
iutotak
el. Nem tudott kapsolatot tefemteni
egyetlen bdolysos szemlyisggel, hogy tikozdik a valagos helyzetrl. Nem
tudta elkepzelni, hogy az isteni Augustus leszrmamttia ellen a p aetorianusok fel-
lzadianak, a zendiiis Rma uept a hatalmba kedtse. rezte, hory helyzete meg-
rendt, de bfuott abban, hogy letet, a nemzetsguek kii tiszrclet megmentheti.
E
ttta
visac
Augt
al t
Nen
nem
N
na8'
fu
aba
vel !
vigr
i

i
Ezekbcn a vdlsgos npokbaa hitvee, trtilis McsliDa scm volt ,ncllett . IsDo-
telteo felmeriilt benne a gondolat,
bo5t megkri a senatust,
irulianak
hozz{ hogy
visszavonulhasson Egyipombq s nknt lemond minden tisztsgL I iszen
Augustus rendelkezse u a Nilu uoti otsg, e princeps kzvetleu felgyclete
al tarto provincia, egyfaita'kln tt volt a mai birodalomban. ppen ezrt
Nero haia a senatus szmra elfogadhatatlen volt, kiiLlnben is ekkor mr alkunak
nem volt hclye. Errl azonban Nero mg uem tudott,
Nero ktsgek ktt
y vdve
jszakai nyugalomra rcn. Egyszerre csak klns,
lugy cscndre lett figyelmes: nem hallotta az rszolglatot telies t praetorianusok
teme
r eit,
hglk szavait. A tesket teht visszavoutk a serviliusi KeftekMl,
a hatalml megfosztott Ne nak m nem
irt
vdelem. Nhriny hseges ember-
vel nagra maradt. Ennyi maradt meg a nemreg mg ragyog iinnepsgek zaitl
vissangz csszri udvarbl. . ,
I8. FEJ EZET
HT ENNYIRE KESERVES
MEGHALNI?
A hawanoyolcadik esztend
inius
havnak kilencedik napin, 8z els rk egyik-
ben kis lovascsapat iigetett nagy siewe Rma utcin. A vfost mg my stit*g
bodotta" az emberek az igazak lmt aludtk. Csak nhnyan igyekezrck a keziik-
ben tartott lmps imbolyg, bizouytalanul vilg t fnyn haza, a laksu}ra,
hogy reggeg egy keveset aludianak. A lovak patinak tompa dobogsa nem nagton
verte fl az i c$ndit, amelyet idnknt tvo vwisl mora! remegteten mcg;
mintha a ftild rengene. Nha nyrri zivatar mennydrgse hallatzott.
A lovasok szakkelet fel, a Via Nomentana irnyba haladtak Rmte! figyel-
tek fel a kze praetorianus laktanya fell ide is elhallats lrmra, a fe[zadt ts-
k kiltosra. Lassan derengett. Az albai hegek mg a lassan a
felkrls nap els sugarai mr megvilg tottk az utat. Nhny t vncsi
jkel6
olykor odakltott a kpenyekbe burkolt lovasotoz:
-
Mi iss a Vrosban, mi van Neval?
A siet utasok nem vlaszoltak, csak gyorsabb getsre ngattk lovaikat.Iluk
az rok mentn hever temetetlen holttest mellett haladt el. Az egyik paripa meg-
bobosodon. Iovasa fe|rl lecsszott a vieltes kpeny csuHyja, Egy tesr-
katonlak ppen arra
ye7atet
az a, fesmerte: a menekiil lovas Nero volt!
A praetorianus nkntelentil tisztelgett. . .
(Sueon. Nero
49.)
A csapat most elhagyta a kvezett Via Nomentant, A Via Nomentana a Via
Salaria kztt lev ttalan ton, ndas svnyen, cseri.k es bokok ktt igyekez-
tek a menekiilk Nero szabadosnak, a hllsges Phaonnak kis birtokra erni Ez a
vina Rntl hat kilomte tivolsgban fekiidt, abban bfutak, hory itt megpihen-
hetuek, maid folytak a menektilst. Hova ? Ezt taln mg uem is tudtk. Mire a
hoz rtek, nyri reggel ksznttt rejuk. Vilgos volt. Bizonsgbl, Nero em-
berei a l
e tovfl
induttel
zott. N(
dc! tisu
is ut nr
Nero
vetette
taka t8
tonak r
megsal
haitottr
Utolt
lelt\ r
ny leo
hallra
mr:
to88ttaI
szavai.
krte, t
Ncm
tudtr,l
egyik st
E}k
sdtc
Nc o t
tesni
bog h
a hs
Claudi
minc
24
l
,
l
;
l
i
l
t
F
l
;
berci a hzbl gyorsan reitcktjt tstettek, hogy az ildk ell kisdikbessenek
es tovbbmenekiilhessenek. Mert bamarosrD megfudtk, hory Nerc dzesere
indultak, a kzelben lev testrlaktanybl futr rkezett, s Phaonnak levelet bo-
zott, Nelo felszaldtotta az l st, me8tudta belle, hory a senatus megfosztotta
-i,,-
den tisasgl, kzetlenspek uyilvn totta, s hallra lte, st mr nyomoznak
is utna, hogy lve kzre lcdtsk. El*or mrfu krbeliil teggel t ra volt.
Nero a lovaglst! az izgalmakl telieen kimert. Ery szegnyes fekhelyrc
vetette magt, hiwny ki p nra haitotta a feit, ery silny, cska kpennyel be-
,.tr.la
magt.
Egysrcrre csak hseget rzett. Ms h in nmi fekete kenyeret nyi-
tonak neki, zt sietve felhabzsotta
(rcpap mg megveten ellkte volna). Ma|d
megszomiazott,
inni krt. Ms nem akadt, miot porodott, langyos vlz, ezt fel-
haitotta.
Utols h vei, } sffii, Phaon, titkra, Epaph odito, a nyomorult kis Sporus kr-
leltk, rbszettk,vgu.zen magval Nero rdekldsre elmondtk, milyen szr-
ny lenne a biinrctse : mezrclenre vetkztetik, nyakt k&gu villba szodk, maid
hallra vesszik. Nero megrmt ettl az iszonyatos kivgsi mdl. Most
mr maga is leszmolt az level, rznta magt a hallra. Tbbszr aa hai-
togatta:
,rlvlekkora
mvsz vsz el velem !"
(Qualis artifex pereo, ezek Nero hlres
szavai. Sueton. Nero
*s.)
Uols pillanatriig hitt mvszi mivoltbau. Ma|d azt
krtc, hogy mieltt az let& kioltan, Sporus nekel|en el ahny halotti dalt.
Nero elsnta magt a halra. Bgyszene csak kzeled lovesok zajra figyelt fet,
tudt
,
bogy t ke esik, lve akarik elfopi. Nernak hirtelen eszbe tltt Home o
egyik sora s elzavelta
,,...
gyorslbtl paript doboga ttt a fiilembe"
(Homer. Ilias X
45. -
Devecseri Gbor fortsa)
Ekkor trt a torkra tette, keze azonban nem volt bizto hat ozott. Titkra
seg tett ueki, rszodtotta a maga kezet a tr markolat a az les pengt beledfrc
Neto torkba. A volt csszr nem halt meg azonnal, mg ereae, hogy az eg5rik
tetrtiszt kpnyt rbor totta. Utols pianat ban hinelen willanhatott az a8yn,
hogy kaoorii oeg akarik menteni, s ezekct a szavakat rebegrc:
,,l{r
ks ! Ez
a hsg!"
(Suet. Nero
49.)
Ezekkel 8z utol szavakkal aikrin Nero, a lulius-
Claudius-Mz utol s8ri8, Augustus iilrunokia, kiszenvedett. Hat nap hljn har-
minc
s fl vet lt.
I9. FEJ EZET
EGY V S N CY CSSZn
os.
J IJ Ntus
9
-
69.
J rrus
t
A senans farsangolt. Galba mg neln rkezett meg Rmbg ezrt a senaorok tlgy
rezrc\ bo5r ism& 6k az urai e hclyzetnek, vissza kedilt &ezii&bc a kezdcmnyezs.
Meghuytk-vetett&, milyeu felttelel&el ruhzk Galbrg a princcpsi mts-
got. (A kztrsasg visszaldsnek a gondolao nem mert fel, a p,riacipatust tE-
tok az egyetlen lehetsgcs llamfomnek
)
Blbb azonban siirg&en meg kellett
gemi teni
a bukon Ncnak mg az emlkt is. Minthog
-
kzjogi rtelmbn
-
a princepsi mltsggal val fetruhs a senatus
jogkiibe
aromtt, a batalomtl
val megfoszts is az feladaa volt. Nero rnl}t eltkoztk, rcndelkezseit ha-
ttytalaDitottk
(dannatio memoriae, rescissio actorum), oevt a feliratot ,l tl-
tettk, szobrait, emlftmveit megsemtnis rctk; (a
rcndelkezst nen Eindentt
haiottk marad&ulaoul vgre). A sz mziitt emberek bartai, rokouai uiionguk,
lelkesen tinnepeltk a zsamok bu}sg hallt A vezet k\ ez elkel6 polgmk
an vrk, bogy i korszak virradiou Rmra, a bke s nyugalom ldon ideic, ame-
lyet nem zavr meg a gyanalos, a retrcgs.
Rma ape azonban meggszola Net. Riivid ideig a vtoei lekossgot mag-
val ragada a snokok bevc. Msoryra mr felocsrtdtae furta idcig tart mmoruk-
bl, s Ncto halloak
nem
rtek jbb,
hqnem ggr, e
tij6be,
/itzoltk
r bukott
cs{ sr Mot de iilt

mennyite eredmnyes volt Nenak az a potikai tiirckvsc,
hogy a vrosi npben kreett ellensyt a senatuzal zembe. Nero azooban tve-
den. A principatusi teudszer a mai npet megf6ztott8 mindcn hgidani kziogi
szereptl, a polgfu potikai tren nco kezdeonyeetett semmit. Ez 81k8-
lo_-al is kideriiltl hogy az clkel6 senatorok nem ismertk a kzvcmnn, a np
igazi hangulutt. A np harozottan kedvelte a kzvetlennek mutatko fiatal cs-
szrt, aki eldeivel ellenttbcn
gyakran az emberk kztt mozgott. Emlkeztk
226
atrtl,
kdd
zr q
terycit
tvcri
rt, l l
lskosd
89Ddd
Ncn
sb@
tot&,
mbo
teEE
t
Al
b zo6
bos ld
blyl
bful
rz 5
Pigozr'
iE
fr
tilqlrrr
ffizE
Volog
sg
bq
Mn
sok
F
Sokl
beih
iutsl
csiny
l,b
e tirz
is,
a s&l
Acr
bb:
Daa2
rra is, hogy Ne o ac volt fukar, a k pn z8tos innepi
it&ok
alkalmval 8indko-
k8t oztott ki az zegyt nkijzirn kztt. Nem feleitette* el, bogl a vrny
tzvez un enyb teni igyeeezett a krvallottak nyomonlsgq s ki tudja, milyen
tcrvei voluk mg ? A tartomnyok egy rvben hasonl volt a helyzet, hiszco minel
tvolabb ltek az embfek Rmtl annrl kevesebbet tudtak a csszri udvar b nei-
l, a cssz r tekintlyt szinte vallsos odaadsal tiszteltk. Tudunk Lugdunum
ltosainak
,,csiikoys
Nero-hsgrl"
(Tac. Hist. I
5r.),
s bizonyra honlen
gondolkodtak Germaniban s ms tartoonybau is.
Neno teteme Eg Phaou hzban fekiidt, s hamarosan megerkeze9t kt daikiq
s hoz hallig h" egykori szereie, kte. A bukott csszr holtrcstt elhamvasz-
tott maid a haovakat k nyugalomra belyeztk. De nem Augustus mauleu-
mban helyeztt el az umg ahol hitvese, Poppaea Sobina bebalzsaoozott holt-
test pihent. A bamwedrct a Domitiusok csaldi s rhelyn belyeztk el.
A np kvetelte, hory Net mten rcmessk e1. Gatba tvollbcn, meg_
b zottia, a ttimegek hangutatuak cngedve, ehhez hozzirult. A rmaiak virgokkal
bo tottk el Nero vtis por irnn{nybl ksziilt koporit, amelybe az umt
helyeztk. A kopon f?5l tagyog fchr, carrarai mrvnybl oltrt emeltek. (Ilgy
b lett, a kltsge&et Akte viselrc. A csszr erykori szeretit vagyonoss tette, es
az tigye azony 8 vagyont gyarap tani i tudta.) A Domitiusok mauleuma a mai
Piazza del Porpoln volt, s a rmaiak Nero halrla utn mg vekig haltra vfordul-
in
fel}e estk, es virgokftal, koszonjikkal bodtottk el, t a scnatus hat ozott
tilelng
ellen& a Forum Romanumon, a snoki emelvnyen, a Rostrn s
-e
HDtcrF*ed is elhelyeztk Nero szobrt. A tvoli Kisrzsiban l parthus kitly,
Vologaeses e Rmval ktittt szoz6ds megrli tsa vgett a Vrosba kiildtt ktivet-
g tiu krt, trtk tizteletben Nero enlkt, beielentett azt a szndkt
is, hory otthon emlkmvet ll t a tisztelt .
Miutn a senatus Servius Sulpicius Galbt princepsnek ismerrc el, a praeorianu-
sok pedig feleskiidtek re, scmmi nem llott az rltiban, hogp bevonuljon Rmba.
Sokan csaldtak az rii csszrban, mert az egybknt dsgazdag Galba nem volt
hailand kifizetni a tesknk t kaonloak a Nymphidius Sabinus ltal g rt
iuulnat
Hamr mindentt b re toiedt, hogy
-
Ncval ellentbcu
-
Galba ki-
csinyescn fiisvnn fukar. A csaldott Nympbidius Sabinus azt kvetelte a cstlszr-
l, hogy ruhzz.a re etfogytiglan a p actorianusok egyedi parancsno}sgnak
a tiz t. A tihtet ember ezt rente, bogy a hatalom birtoMbaD a$ 6 lcsz az
is, gyermekrclcn csszr utda. Galba azonban elutas totta Sabinus kffi&, mire
a srt6dtt ember ibb scoatorral egyiitt tef,get sz6tt az i csszr megbukatsra.
A ctclsdvs kitud&lott, Nymphidius abinusnak meg kellett halnie. Galba mg
tiibb mils snatort is kivgeztetett, mlkiil hogy a scnanui b rsg ncgvizsglts vol-
ua az gyiiket, s
rral l.a
tte volne 6ket. Tbb natofirak meg1rs alcsolta Galbs"
hogy kvessen el ngyilkossgor Sokan a neri uralom visszatrttt fltek. Senki
nem kifogsolta, hogy a 67. v h rhedt zsarnokait, Heliust s Polykleitot Galba ki-
vgeztette, de felhbodtotta a kzvlemnyt, hogy a megbukott rendszer leggyll-
tebb alakit, Ofonius Tigellinust, pnzrt
futni hagyta.
Rvidesen elteriedt annak a h re, hogy az ids cssz r szkebb kmyezete be-
folysa al kerlt. Galba h vei pedig eppen olyan kapzsik voltak, mint uruk. Pnzn
mindnt meg lehetett vsrolni, bitntetsek elengedst, a mai polgriogot,
es
ms kivltsgokat. A np megszoka Nero pazarlst.
A bkezsg megzn! st
Galba elrendeltg hogy az eldil megaindkozottak
ktelesek az aindko\ ado-
mnyok kilenctized rszet a kincstmak viszafizetni, s mente! bizottsgot nevezett
ki a vizsglat lefolyt4tra, s a penz
behaitsra, A vizsglat megllap totta, hogy
mintegy ktmillirrd ktszzmill sszegl volt szo, de a megaindkozottak
.az
adomnyok na8y szt m elkltttk. (Tac.
Hist, I zo.) A fukar Galba magra
ha ag totta a praetorianuokat
i, mert nem volt hajland az tlsukn a meg gn
iutabnakat
kifizetni. A testrk kiildttsgnek a csszr
8gsn
odavetett:
,,Ahhoz
szokam, bogl katonimat soroztatom, s nem vstolom.'' (Dio
LXIV
3.)
Galba e5rre-msra elvezttte az e16legezett biza|mat. A rmaiak nem reitettk vka
al azt a vlemnyiiket, amely szerint
,,uralkodsra
termett, csak nem lett volna
szabad uralko<lnia." (Tac.
Hist. I
49.)
A politikai
l*ben
jrtas
maiak mr eleve
gyan tonk,
hogy ha valamely tartomnyban llomso hadsereg fellzad Galbe el-
len, s a maga parancsnokt cssrr kila

finaft glye
van arra, hogy a cs-
szrn megbukassa. Erre nern is kellett sokig vrni.
Mg egy fl eszrcn sem telt el, mita Galba bevonult Rmba, amikor 69.
ianur
elsein a Germaniban omso lgik megtagadtk az rli csszrl a h-
sgeskiit, st Colonia Agrippinban parancsnokukat,
Aulu Vitelliut kiltottk ki
cssrr. A. Vitellius sem volt alkalrnasabb uralkodnak, mint Galba; sem szellemi
kpessge, sem erklcsi magatartsa nem volt knb. Vitelusnak mg csak ele-
gend
tettercie sem volt ahhoz, bogy hadserege ln Rma ellen vonrrlion" ezrt
beosztott tisztiei, s szabedosai rendelkezrck helyette, k szerveztk s terveak a
hadiramt Galba ellen.
A germaniai lzalds rcggyae a senatorokat s a polgrokat,
hog5r a csrszrr-
ldlaszt kivltga ncro fiigg sem a senanl, sem a testrktl. Az egymrssal
vetked hadsre8parancsnokok katoninak fegyverc dnti el maid ki legyen az rli
uralkod. Kideriilt a tito\ hogy
,,princepset
mshol is lehet vlasztani, nemcsak
Rmban". (Tac.
Hist. I
4)
A h r, hogy a germaniai
legik lalia s Rma ellcn
menetelne Rmban nem csekly iiedetmet kelten. A politikban bennfentesek
ioggal
gyan totk,
hog5l a mai csszrsg trtnetben i feiezet kezddtitt, es a
polgrhboni
elker ilherctleu.
Idkzben a csszri udvarban is megvltozott a helyzet. Galba rezte, hogy
urabna megingotg s ezert udot keresett h vei ktt. Fiatrlabb, el6ke
i
kpes-
sg frfttt akart kivlasztani, akiaek a hatalmst udhaa. Nem szmolt azonban
eykori tmogaival, M. Salvius Othval, akinek szmos bartia s h ve lt Rm-
ban.
kt
e5,t
i&
aa
zeta
la n
ianut
Rom
sietg
aV
mind
is cti
,
hail,
a kn
colt
tarto
Illyn
id r
gz il|
R
kedn
vola
eDki
Nero
egyk
Popf
vette
i ho
int
ked
kzd
ogb
halrg
zot
ll t
z&
tn
melx
ca !
ot
zz8
l
J
i
ban. Amint Otho a Vrosba rkezett, azonnal felverc vel ik a kapcsolatot, de ssze-
kttetsbe lpett 8 Galbra neheztel praetorianusolrJ <al is. Oo mell lottak Nero
egykori kedvelt, mg most is hivatalban lev emberei, akik Ot!tl v k, hogy az
ideiiik ismet elrkezzk. Otho azonbarr
inak
ltta, ba vatos, nem akart ny ltan
a csszr ellen fellpni. B zott abban, hogy az id neki dolgozik. Galbt s krnye-
zett lefoglalk a viteius prtiiteI rke h rek, a Vros polgrsgrinak hangu-
latl kapott tuds tsok. gyet sem vercttek Otho burkolt mesterkedseire. 69.
ianur
ro,n (az esemnyek gyorsan peregtek) Otht nhny embere a Forum
Romanumon cssrr kiltotta ki, mire Otho tstnt a praetorianusok laktanyiba
sietett, ahol a testk habozs nlkiil csszruknak ismertk el. Galba gye most mr
a Vrrosban is elveszett: Otho praetorianusai, a felizgatott tmeg mind a cssz t,
mind a hozz kzel ll embereit
|anut r
r5-n kegyetlen lemszrolta. A senatus
is elisrnerte otht.
Az i csszr els dolga volt, hogy Virclliusszal megegyezzk. Vitellius erre
hailand is lett 1,olna, hiszen nem a tettek embere volt, mindennl tbbre rtkelte
a knyelmet s a fyzst. Mgsem mert visszalpni, tudta, hogy sait kaonri kon-
cobk fel gy nem rllhatta t a polgrhborunak. A germaniai, galliai, britanniai
tartomnyo\ tigyszintn az on llomsoz legik Viteust tmogattk, Hispania s
Illyria pedig Otho mg llott. Ez abe|yzrt amnban nem sokig maradt gy. Rvid
id mva llispania szintn Vitelliut ismerrc el cyszrnak. Otho most mr csak
az illyriai legiktal zmolhatott, s a praeorianusok h{isgre tmaszkodhatott.
Rmban azonban Othnak tbb h ve volt, mint Vitelusnak. A senatus meg-
kedvelte, megszerette bartsgo termszett. Ennek ellenrc a senatorok vatosak
voltak, nem mertek ny ltan sz nt vallani, hiszen a polgfuhboni mg nem dlt el,
senki nem akara magt elktitelezni. A nep krben Otho rokonszenves volt, mert
Nero bart lttrk benne. Otho tbb cselekedetvel bebimny totta, trogy tiszteli
egykori ban a emlkt; folyatta a Domus Aurea p tkezest, ismt felll natta
Poppaea Sabina szobrt, st egy alkalommal mg Nero nevt mellknvknt is fel-
vetie, ezzrl is Nero irnti rokonzenvt akarta bizony tani. A ptaetorianusoknak
is kedvben akrt
irni,
engedmnyekkel haitona hsgiiket megnyemi. Hoz-
irult,
hogy ne a csszr, hanem k vlaszthassk meg parancsnoku}at. Sok intz-
kedsre Othnak nem maradt ideie (mindeneetre kivgeztette Tigellinust, hogy a
khainak eleget tegyen), mert Vitellius serege erelyesen s clratren Italia fel
menetelt, s nyilvnval volt, hogy Rmt el akaria foglelni. A tavasz elein Vitellius
csapatai mr Italia ftltdirc leptek.
Otho soha nem volt kaona, lusitaniai helyta tknt a parancsnoki tisaet be-
oztottaira b zta. Most is gy cselekeden, hol az egyik, hol a msik parancsnokra
hallgatott. Akkor muatkomtt ingatagnak, amikor a helyzet a legnagyobb hatro-
zottgot vrts volna tle. Sereghez utazon, de mieltt a kt, egymssal szemben
l hadsereg ktt dntsre kert volna sor, megvrta az illyriai legik megrke-
zs&. Vitellius s Otho katoni Bedriacumnl
(a mai Cremona mellett) tkiizrck
meg egymssal. mt,er Otno syos veresget szenvedett, a hborri kimenetele
229
mg oco lt cL A cs8tfuozok tonibb folytak, e5l nap azonban Otbo idegei fel-
moodk a szolglatot: a sok kioDtott vrrt lem tudts tbb vllalni a felelcsget.
nkczvel vetett vgct lctnek. Az ukor elisocse nem maradt el, fiibbcn
-
kz-
tiik Martialis is
-
btor, frfias cslekedetnek mins tettek otho tettt.
,,...
ltbcn Cato Caessrnl
|elesebb
volq
mde haHUban nem Otho volt-e nagyobb ?"
(Martialis: Epigramm* VI
32.
Balogb Kroty fortsa)
Vitelius 6g. prilis r9-n, tcht e[nlba nem t}zve, bevonult Rmba.
A zaboltlan, zskmnyra hes kaonas got szabadira hagyta, de kell elye sem
lett volna, ho5r legionariusait megfkeue. Srny uapok vinadtsk Rmra..,
Viteus okult a mtbl, ezrt a senatusnak nagyobb hatskiirt eogedlyezett, a
fbb udvari tisz*gek elIs&a nem szabadosokaq hrnem r!8i lovagokat nevezett
ki. Megtiltotte a felsgsrtsi
perek trgyalst, nem * vnt4 hogy a kincstr ez
riton gazdagodik- Otho polgri h veit nem iilzrc, de hadsereguek kabnit H-
mletlcn megbiintetrc. A preorianusokat, mivel ellcne foguk fegy\rcrq elbocs-
tona a szolgltbl, s helyettiik a germaniai legik legenysgbl vlaztotta ti
tsrg katonig ekik a knyelmeseb\
iobbau
fizetett szolgl8tot amgy is
maguloak kveteltk,
A polgrMborrl sok poe kcriilt, a kincstrak teliescn kimeriiltek,
^
ga"asg
nehzsegeket Vitellius kpteln volt orvosolni, A bitodalombl is riaszt h rek er-
kzk Rba. A urtomnyok betytrti, az ott llomo legik vnzemet kap
tak, most mrr valamennyien reszt kveteltek a hatalombl. Egyre-msra
iclentek
itrck
lzadso}rl, felkel l. Egyik sm volt azonban annyira aggasz, mint
8 iudaeai haddntrl rkezett bltk.
A csszri b borert, Nero ktrt foly, tragikusan vgd vetlkedsbc eddig
csak a birodalom oyugati taromnyaiban llomsoz hader szlt bele. A Iudeban
foly hboruban rszt vev legik kezdetben kmbsen figyeltk, mi mcgy vgbe
Rmban.
(Tac. Hist. I. ro.) Miutn hol a gemraniai, hol az ilFicumi lcgik avat-
koztak bele a hatalom kldsbe, most e yriai legik is gy vtek, hog5r a sait
parancsuohrkat
junatik
uralomra. Nero mg Vespasianust b aa meg 8 hsdirat
vezetsvel, aki edi& nem bizony totta be ezen a hadsz n en hadvezri kpes-
geit, ezrt r katonk gy hat roztak, hogy kzte es Syri8 helytartiq C. ciniuc
Mucisnu ktt dntnck, kit sitene} a cssri b borhoz. Mucianus elltt
szlt nobilis szrmgza, viszont
gyermekrclen volt, s mindenki tudta, bory az utd-
ls clre trtn elntse sok ba|l, z{lrzsyartl Hmlhetn Eeg Rmt, s biro-
dalmat. Mucianu a
iellst
eluta btta. A katonk sokat trgyaltak, bt ozni
azonban neo tudtak. A legik tisaitara dDttitt: VcpaiaDut
ielli
cssrnak,
Kezdetben a legik nem rtcttek egyet ezel a dntssel. Nem helyesclt\ hogy
ielcil
m!
i
a
hoi
is bc
par
a Itd
Vq
i, t
r
Vcspr
addig
ird
!
nul&
Al
otb
Itelifl
niHi
IUy i
K
azont
se sl
tak,
a kil
8y&
pa3*
uk*
emeb
sffeg
Mct
s t!
mind.
vit
katm
embc
mg l
elled
Rm
R
Otbo
szel .
kicb
dott.
23o
ielentktelc
it liai csaldbl 6z;rrnc'z' frfi kezbe ker iljn a haulom, a kamnk
mg mindig inkbb az elkel srmasrl Mucianus mellett kardoskodtak. Vgiil
is gtt
benniik a germaniai i[riai legik irnti lkenysg nem akan
hogy k
iussauak
uralomra ltaliban es Rmban, a zskmny ket illesse. gy k
is hozzjrultak VespaiaDrr
iellshez.
Ezutrn azonuaI trg7alsokat folytattak a
parthusok uralkod|val, hory mikzben a hader egy rsze ltaa een vonul, addig
a ludaeban harcol sereget Mtba ne tmadia.
Vepasinust 69.
iius
r-n hadserege czrr kihotta ki, s az els, aki mind-
irn
hozzcsatlakozott Egyiptom praefectusa, Tiberius Iulius Alexander volt.
Vespasianus haditancsa ,tgy dntirtt, bogy az j czriellt tanzkod|k
mind-
addig Alxandfi]ban, amlg serege eredmnyt nem r el ltaiibau. A iudaeai had-
irat
vezet Vespasianus fia, Titus vette t. (Emlkezziink:
Titus
|ts-
s ta-
nultrsa volt a szerencstlen Britannicusnak.)
A hatalom* foly harcnak
mindirt
az els szakaszban kideriilt, hogy rviddel
Otho legyzse utn Viteus tisztiei rbeszltk a csszn, szese?s, t a had-
se get. A csapatokat wezenyeltk, i tiszteket, parancsnokokat
kaptak, es igy
mindgn
erigdeben volt, amikor c. Licinius Mucianus vezetsvel megrkeztek
Ialiba a syriai legik. Vitellius gyorsan intzkedett, parancot
adott, hogy Britan-
nbl Germanbl haladktalanul vonuljanak friss capatok ltaliba, hogy az
Illyricum fell tmad vespasianusi legikat feltarztask s megsemmis tsk.
Kzben a csszr Italiban tengerszkato& kb1 i legit zrvezett, amelynek
azonban sem harcszati gyakorlata, sem harckeszsge nem volt kielg t. Mucianus
sercgt gondosan s kriiltekinten vezette,
m g
Vitellius alvezrei mt meginog_
ta s ttgy gondoltk,
elnysebb szmukta, ha idejben tllnak, s nem vllaljt
a kiltstalau h cot. Mucianus negByerte magnak, ponosabban:
Vespasianus
gynek a B itannibl rkez.ett legikat, ugyanakkor Vespasianus haihacla Italia
partiait elzrta a k ilvgtl. A helyzet ki}tstalan volt, Viteus csatahaii pnol-
tak az ellensghez. Idkzben szak-Italiba erkeztek a friss germaniai legik,
amelyek Cremona es Panna kztt szembekertek Mucianus hadval. A syriai
sereg gylte s feltkeny volt a mindig mindent eldnt germaniai csapatokra.
Most k akartak hatalomhoz
iumi.
Mind a kt hadsereg gett a harci vg5rtl;
Viteus hadban nem voltak megfelel, harcedzett tisztek, viszout a vespasianusi
katonkat rtermett,
tlpasztalt
parancnokok \reznyeltk. A rendldviil vres, nagy
embervesaesget kvercl csatban Viteus serege maradt alut. A harcok ezutn
mg mvbb folytak, Vitellius csapatai nem adtk meg magukag Italia tiibb rszeben
ellenlltak, vgiil is Vespasianus serege gytt. Mucianus katonival eltogtatta
Rmt. A Vros megszerzse azonban nem volt egyszer feladat.
Rmban Vespasianusnak szmos b ve volt, nemcsak bartai, hanem Nero s
Otho egykori lektelezeaiei, akik most valamennyien szembefordultak Vitelliu-
szal. A praefectus Urbi, Flavius Sabinus, Vespasianus tesw volt, s az
(ti
csszr
kisebbik ekt<or mg csak tizennyolc ves fia, Domitianus is a Vrosban tartzko_
dott.
Q.[agyobbik
fia, Titus, a
J eruzslemet
ost o hadat veznyelte.)
23|
Vespasianus m8 nen volt ltaliban, Alerandriiiban vrta meg a dook alakul_
st. 69.
iius
rin a praefectus Aegypti, Ti. Iulirrs Alcrander csszjrr kiltotta ki
Vespasianust. Flavius Sabinus nbeszlrc Vitelliust, hogy a vgleg kirlesedett hely-
zetben mondion le a csszri mtsgl, s adia t azt Vespasianusnak. Vitellius
hailott a sra, de nem volt mr hatalma a Rmban ta tzkod ge maniai
tio-
nariusok fiiltt, akik az ellenlls mellett diintiittek. Mucianus katoni heves harcok
kzeptte, hzrl hzra kiizdve szodtotuk vissza Vitelus legionariusaiq ver bod-
totta az utckat, tereket. Az egymrssal szemben l felek ldkjltek, gyilkoltak.
A
kegyetleu meszrlrsnak rldozatul eett Viteus csszr s T. Flavius Sabinus, a
praefecnrs Urbi (Domitianusnsk sikert elrnenek ilnie). A drmai kiizdelemben
tz ttt ki, amely elhamvaztotta a Capitolium tisnelt, si szentelyeit. 69. decem-
ber 2I+n vge volt mr a szmy csatnak, Rmban Vespasianus h vei voltak az
urak. Vespasianus bevonult a Vrosba, s magra tttte a cszri b bort.
Most vgre befejedn az a rettelete, sok dozatot kvetel polgrMborrt,
amely a lulius-Claudius-hz uralmDak megszakadval feldulta ltslit, Rmt.
Vespasianus
|zan,
de kemenykez l uralma alatt Rma s a birodalom riira vez_
hette a bke ldsait.
KG
Ar
Nc
hE
l
na
t8!
t(xl
fz
pri
tot
bol
em
/
m
Ne
6r
3
seg
l
res
pc(
b ,l
vet
l
:
ap
20. FETEZET
ISMET NERo...
Kerek szz esaendeig uralkodott a lutius-Claudius-hz a rmai bimdalom ftrltt.
A dinasztia urant az eli princeps, Augutu trmtette Beg, az tij,dik princcps,
Nero pedig tiin}tetette. Augutus
il
tudta, hogy halla utn a hat8lomrt kit
barc polg ,rh boruba sodoria a birod"l,"at, bacsak nen gondoskodik
az udls-
rL l gy gondolta" hogy becsvg5r politikusok megsemmis tik mbjd az principa-
tui endszc t, viszont b zott abban, hogl a csal djrbl szrma princepoek foly-
tat|k az
-
a bimdglgp szmra iidy3
-
potikit. Hory a csaldja uralmt biz-
tos tsa, h?2 kteleke}cke| rokoni kapcsolaokkal Hvuta Augustus egymhoz
fzni, szorosabb tenni a dinasztia egyes tagiainak viszonyt. Ezt a politiMt az els
princeps utdai is kvetk, A lulius-Claudius-hzbl szrma uralkodk elbiva-
tottsgt Augustus mind a polgrsggal, mind
a katonaggal aanyira elfogadtatta,
hogy a dinasztia magvaszakadtig, Nero hallig alig gondolt valaki arra, hogy ms
ember is viselheti a c* szri b bon,
A rokonhzassgok bizos tottk uryan a dinasztia uralmt, de kros tijvettez-
mnyekkel is
inak.
A degenenltsg
ielei
kit}ck Caligrrlrin, Claudiuson" Nen.
Net anfa, Agrippina, a hatalom s uralomv5r megsllottja ry nevelte, hogy
i knt az akarata &vnyesin, es a birodalom komrnysba ncn bcle-
slhasson. Ennek az anyai nevelsnek mhes kvetkezmenye volt az a kisebbtend-
sgi rzs, amelytl Nero soha uem tudott megszabadulni.
Net a mvszetek
iobban
rdekeltk, mint az alkods feladatainak
me8isme-
rse. A fiatal Nerc odaadssal ne&elt, kltcmykct fi, fetett e mintzott, -
pedig nem tehetsg nlkiil. (Suet. Nero
5z.)
Vonzdott a hivatrisos mvszthez,
holott azokat
-
a tnadalom perifriin
nob eket
-
az u alkod kk m-
vetettek. Tliik akarta Nero mestersegiik titkait ellesni, hogy a nagy nyilvuossg
233
eltt elkprztassa halglsgt. mbet a nsetbrendCsegi rzs myen bele5l-
ke eztt, nyi
nniiban
magt kom legkivlbb nekesne.k, snsznek
vlte. Csupn talpnyali t lzelgt akarta tudomut venni, pedig e Msrvilg t
-
enyhu vlva
-
csak t heteeges m{lkedvel(mek tartotta, aki oha nem rheti el a
hivatsos mvszek snvonalt. Iulius Vindex, a lzad galliai helytar silny ko-
mdisnak nevezte Net, s a csszri mtsggal sszefrhetetlennek tlte a
sz npadon val
l8r rst.
(Dio LXln zz.) A grg
filofus, a tyanai Apollonios i8
lrhoztrtta Net azrt, mert a z npadou szerepe! s leg bb gondia, hogy
hrngit
feilessze. (Philostrat.
Apoll. V
7.)
Nehoz ezek a b lstok vagy trll ksn, vagy
soha
qem
iutotak
el, mivel a legvlsgosabb idben mg mindig csk az a krdes
foglalkoztatta, amellyel krnyezethez fordult,
,,vaion
ismemek-e nla kiilnb
mvzt ?" (Suet. Nero
4r.)
,
Nem magatartsnak tiineteit az ideggygyszok az elrnekrtan krebe utalik.
Hrom, periodikusan fellpett mnis-melanklis llapott figyek meg (6o kr,
63-4. vekben,66-68-ban). Nero igen ak vszexualitst is ez magyarzzq stennek
otaidon tik befolysolbatsgt, kizm thatatlan cselekedeteiq birntetteit (pl.
az anyaryilkossgot). Valsdnleg ilyen llapotban lehetett, amikor hivalkodva ki-
ielentette:
eltte mg egy csszr sem fudta, mi minde! szabad neki. (Suet. Nero
37.)
Ugyancak elmekrtani
ielensg
a szemyisegtvesztes (porusban Poppaea
Sabint ltta). De egyes peridusai ktt visszanyeri normlis szirt, s helyes
intzkedseket hoz.
A Ne nl fellpett ellentmondsok is kros elrnellapotval magaratk.
Gyllte a vres
i,ladiaori
viadalokat (a
maiak kedvelt szrakozst), ugyanakkor
kedvt leli a Piso.sszeek iv nhny rsztvevje kegyetlen Hnvallatsnak a lt-
vayban, st a keresztnyek besti lis kivgzt is megsze , hogy azutn a
parba
8ylt
npPel egytt, mulatozva iinnepelie meg a
,,gyrlitogatk''
megbn-
tetst.
A rmai polgrsgot
Nero krhozaos csclekedetei csak kevsse rdklik. Br
kzvetleniil halla un, nyilvn a Galba-ba t propaganda hatra, a polgrok
uiiouganak a zsarnok
hal'lnak g
h r e, hamamsan a mIsik vgletbe enek. A h r-
versre mr nem g5relnek, sainlik a svyes modorr1 csszrt, a bkez, mulas
Nrt. Otht azert fogadtk rtimmel, mert bee Nero egykori bart ltt k.
Viteusl pedig egy iin[epsegen azt k vntk, hogy a sz upadon szerepl dalnok
Neno <tatait ockelie el. s 8 cssr, hog]r a
hlllgesgnak
kedvben
jqon,
8y
is rendelkezik.
Rvidesen az a b r teriedt el, hogy Nero nem is halt meg, sikeriilt tdi ell
clneuek ilnie, a Kiizel-Keleten reitzik, egy nap maid visszar Rmba, s akkor
ism& magra lti a cssz ri b bon. Nhny szthmo a Kzel-Kelet eryes ors-
gaiban Nenak adia ki magt, ott a grgba t Nero h vei, ktt ik szktt
katonk, szegny emberck csatlakoznak az l-Nekhoz (Pseudonerones).
Megnoz-
dul
Hit t
Ves
galmg
ilteq
Neto t
rninrli
szidcf
bmd
Sabin
A
hit6i
koztli
vel. 6
maidt
vl l
veti l
tinneF
erklc
At]!
saikat
kod)
tlrylil
rm
melb
vz
gyld
s ez
keresz
nm t
Ah
bor d
ltni r
tbb
boltifi
,24|)
S. M,
dulsaik nem voltak egszen fia!.mttanok, es ltaluos dadalmat kelrcttek. (Tac.
Hit U 8.)
Vespasianus eryeen Ezembeszllt a Nero-kultusszal, es
mindga
ilyn: lg 6q2-
galnat elfojtott. A Domus Aurt egyb lolra p tteti t, a meste sges tavat fel-
ilteti, ott p tteti fel az Amphitheatrum Flaviumot, a Cnlosseurnot. Traianus
Nero uralkodsnak els t eszteude|t mg mltatia is, de a Nero-ellenes b rvers
milankbb rt hd t. Nero a zsamoksg protodpusv vrflik, nevvel egymst
szidalmazk az emberek. Egy szzad elmtvel mrir gyalzaos, elvercmt em-
beruek mondik.
(Scriptores Histor. Augusae, Clodius Albinus r,
3.)
Poppaea
Sabina emlkt sem tiszrclik, csrszri sza|hinak nevezik. (Tac. Hist. I r3.)
A rrtnet k i foglalkoznak Nerval. A satori vagy a senatushoz kzel
historikusok erlyen b rlirk t; a korai kereszny irodalomban gyakan talt l-
kozunk Nelo, az els intzmenyes keresztny ilzs kezdemnyeinek a nev-
vel. volt az Antikrisztus,
J zus
s az apostolok, a keresany hit ellensge. Ha
ma|d elin az Utols tlet napia
-
hirdettk
- ,
ismt megielenik Nero, hogy a Meg-
vtlt tlkezzk iiltte. vszzadok elteltvel a nem keresztnyek, a rgi valls k-
veti ml r eDyhbbeo teltk meg Nert, hiszen az ugyancsak vidm,
itekokkal,
iinnepsgek*el bveiked uralma szges ellenttben llott keresztnyseg szigoru
tlcsi tanokat hirdet, elretr letszemlletvel,
Amikot a keresanysg lethallha ct v vta a gi mai vallssal, az utols ll-
saikat vd maiak, fknt a hagyomnyokat tisztel (s sa!t hatalnukhoz agasz_
kod) senatoro\ Nero nevvel indultak a Kizdelembe. Az els intzmnyes keresz-
tnyiidz csszr femielezte Kizdelmiiket. Propaganda celiMl,iux, kontornit-
rmeket hoztak forgalomba (olyan, penzul nagyobb bronzrmket, ameiyek ki-
emelked szlii<rl
[contorno]
kaptk modern neviiket). AlY. szzadvgn, azY.
szad elein a hagyomnyos rmai valls kiiveti a keresztnysggel szemben rzett
gylletiiknek gy adtak kife|ezst, hory az rmken Nero arcmst mintztk me5
s ezzel i8 hildettk, bory elin mg az id, amikor Nero visszatr, s felszmolia a
kelesfinyegel gy Nero valsgos
jelkepp
magasaosult,
ielkppg
amit oha
nem hin magt l. . .
A keresztnydz Nero emlke mg a kzpkorban is k srrctt Rmban. A
im-
bor npet mg mintegy ezer esztendeig riogatta a gonosz csszr ernlke, t srta&
ltni vtek a Domitiusok hajdani s rhelye kmyekn. Hogy a krnyek lakoosgt
tbb ne rm tse, II. PasMl ppa to99-bn kpolnt ep tteten a Domitiusok s r-
boltinak maradvnyai ftil. A kis szentlybl ep tte e IX. Getgely ppa (tzz7-
tz4t) ama is lthat, ok trtneti, mvszeti emlket idz remek tmplomot, a
S. Maria del Popolt.
nvtp r sBr
A maiak a szemlyneveket (praenomen)
rcndszerint rvitve
ielltek,
kiinyviink-
ben mi is ezt r szokt kvettiik. Az elfordul tvid tsek feloldsa:
q
E
trt
Ic
Iq
I
Iut
^{!
Pl
Pl
P{
Pl
P{
Pu
n!
Hi
Pl!
aq
S
s{
i
s.!
sd
Sc
sti
sc
q{
sq
Sti
sq
sg!
sq
rta
Ti
T{
vq
vc
j
i!
:
:\
A. : Aulus
C.
=
Gtius
Cn
:
Gnaeus
D. : Decimrrs
L.
=
Luciug,
M.
:
Marcus
P. _=
Pubus
a.
-
Quintu
Scr.
:
Servius
Sex.
=
Sextus
T. :
Titus
,
Ti. :
Tiberius
A knyv inkben klt idzerck mellett ll rvid tsek felolsa:
Aetiari.
, .,,
,
Aur. Vict.
Ap. cael.
Cic.b* ssr.
Cic. Pro Ftacco
Cic. ho Font.
Cic. De. fn.
Dig.
Dio
Eutrop.
Frontin. Strat.
Gai. Inst.
=
Aeliaos: Slus t tn2lem
:
Auelius Victor: A.h res
fhfiakl
:
Az
@stolok
azl&lilatei.
( isve68i
szendn
:
Ciccro: Beszdzh RuIIus tmryjaodslua ellan
=
Cicem: Beszd Fluats adakben
:
Cicero: Beszeil M. Foluitts hdehfun
:
Cicero: A Ie
jr
s rosszrI
:
Digesta
:
Cassius Dio: fujm4i ttenaleft
:
Eutropius: R ma rdviil t?nete
:
Frontinus : .9ra fugarr{uta
:
Gaius: Institutik
236
Gell. Noc. Att.
Horat. Sat.
ILs
Ios. Ant,
Ios. b. I.
Ios. Vita
Iuven. sat.
Mart. Epigr.
Pl apostol. Rm.
Pl apostol. Kor.
Pl apostol. Thess.
PI apostol. Ephes.
Pl aposol, Phil.
Philostr. Apoll.
Plin. N. H.
Plin. min. Ep.
Plut. Galba
Quintilian.
Inst. Orat.
Sen. De Clem,
Sen. Ep. mor.
Sen. De benefic.
Sen. De ira
Sen. Nat.
Quaest.
Sen. De tranq. an.
stat. silvae
Strabon
Sueton. oct. Aug.
sueton. Tib.
Suemn. Calig.
Sueton, Nero
Sueon. Galba
Sueton. Vesp.
Tac. Ann.
Tac. IIit,
Tac. Agr.
Varro r. r.
Vell.
:
A. Geus: Attihai jszakdk
:
IJ orathts:. Szat rt k
:
H. Dessau: Ittsctiptiones Latinae Selectae
:
Flavius Iosephus: Z trulen
:
Fiavius losephus: A zsi htibor
:
Flavius losephus: neletraiz
:
Iuvenalis: Szat rdh
:
Martialis: Epigran fuik
:
Sz. Pl kzlele a rmaiahhoz,Ilisvesgi
szent rs
:
Sz. Pl lez:eki a kminthusiakhoz,I |svetsgi
szendrs
:
sz.
pl
leoel a thcssalonikabkhez,iszvetsgi szent rs
:
Sz. Pl latlele az ephesosiahioa, I]jsvetsgi szent rs
:
Sz. Pl lnele a philippiciekluz,
Ilisvetsgi szent n s
:
Philostratos: A tgaui Apollonios lete
:
Id. Plinius: Naara]is historia
:
| i. Pllni:a.s: Letlelek
:
Pluta chos: Gaha (A pdrhuzarrros
letrajzok c. mbl)
:
Quintiiianus:
znohlattan
:
Seneca: De Clementia
:
Seneca: Erhlcs leaeleh
:
Seneca: A
jttemenyebI
:
eneca: A luragrl
:
Seneca: Tenw szenuilomryi kirsek
:
Seneca: A lelki n5rugalotml
:
Stavs: Erh
:
Strabon: Geographika
:
Suetonius: Octaanus Augutus (Caesarok
lete c. m.)
:
Suetonius: Ttius (Caesarok lete c. mbl)
:
Suetonius: Caligula (C,aesarck lete c. mbl)
:
Suetonius: Nero (Caesarok lete c. mrlbl)
:
Suetonius: Galba (C-aesarck lete c. mbl)
:
Strctonius: Vespasiarus (C-aesarok lete c. mbl)
:
Tacitus: ohiittyvek
:
Tacitus: Kofurlh tftnete
:
Tacitus: Iulius
furitola
lete
:
Varro: A mez,i gazdasdgrl
:
velleius
paterculus:
Rma trtnete
IRODALMI TJ KOZTAT
A mai cssrsg els szzadnak tiirtnete, a lulius-Claudius-h nbL szrniaz
uralkodk ete kora igen sok kuat foglalkoztatott. Mveiket haszonnal forgat_
ruk, s kziift uhnyat megemlitiink, hogy azok az olvasink, akikben knyviink
rdekldst keltett
-
s ennek sziatn riilnnk
-,
maid Neval, valamint a korral
hajtannak foglalkozni, e knyvekbl tovbbi tjkoztatst kapianak. Az ernl tett
munkk na5r rsze bsges bibogrfival szolgl, gyhogy az olvasnak e tekin-
tetben is seg tsget nyjtanak.
Mindenekeltt a fonsok ismeret sze etuJ ! a|nlani. A kt
-
tal n legfono-
abb
-
zer mve magyar fortsban is olvashat. Tacius sszes rr{Nei I-II.
ktetben, Borzsk Isnn forsban (Budapest,
,g7o); Suetoniustl a Cusanh
l/ere (Kis Ferencn foltsq
4.
kiad. Budapest, 1975), viszont Casiu Dio munk_
ia,
sainos, mg
nem
ielent
meg ma5tar nyelven. Flavius Iosephus munMi: l zni
t tn2te
@\dawst,
t94O &, A zsi hbon , vatamlnt nltetraiza
@uclepest,
1948) Rvay
lzsef
fortsbao 1tt8k Mpvilgot. A kor megnshaz ainlatos
Seneca m lveit imerni; nag iodalmi munkssgot fejtett ki, nhny mve mg a
mt szzadban va5l e szzad cleien
ielent
meg ma5rer lyelva, V gasztalsoh c.
mvt Rvay
lzscf
(Budapest,
rg6il, u, Apocolc)rrrror' (J tk
8z isreni Claudiu
hallrl dmen) Slgyi
J .
Gyiirgy iiltette t magyar nyelvre (Budapest, 1963), az
ErH lcsi leoelehb| kszt vlogatst Kurcz gnes forotta (Budapest, 1975).
Nincs modem magyar fortsa Lucanus Phon]ijdnak *m. Petronius Scryn}oz-
inat
ma5lar ford tsa Horvth I. Kroly mve (Budapest, 1963).
Az irodalmi forrsmveken Hviit ajnliuk az i<tevg gszeti s remtani mun-
kk tanulmnyost is.
A modem tudomnyos irodalom kzl elne.k Pailys Razlrylrclopdic ila
238
!
l
a
j
l
l
1
I

,
t

(
l
G
t
!
t

c
t
7
7
I

I
I
6
x
c]as rclren Alterumrsu ssensc@t
@auly-Wissowa
nvcu eolegctik zakkirkben) c.
EonumDdlis alkotst emeliiik ki, amely 1894 ta eddig megietcnt 8r k cteben 8z
korra vonatko csalnem telies ismeretanyagot kzli. Bgres
-
n tanulenyok-
nak, szinrc koyvnck i beill
-
ci}*eilek szeczit a
gzrkszk
az komrdomoy
kutainat nag nemzetk g,rdibl rigy vogatt* ki, hogy az eryes clmszavakat
annak a tmnak az i szerinti leobb ismei rik meg. Ugyanilyeu szempontok
vezettek
g
tcswrvllakozs, a Der Heiu Pauly cln l tkaitte (stuttgart-Miincben
I4-t97i lexikon szerkesait, e mben a legfontosabb c m-
zavakat a szerk a legiabb kutats eredmuyeinek s irodalnnak figlelembe_
vlvel tette& kzz. Mind a kt m az kor brmely kerdsvel foglalko kuta
vagy dekld szmra ntkiiletetlen l
Neto es kornak trtEett
tninden,
8 rmai csszrsg tiirtenelm& feldolgo
munkban megtallhatiuk, akkora terjedelembco,
emilyol
f6n195g6got iuk Ne_
nak tulajdon t.Nem lunk, ho itt brmelyiket is kiemeliiik. A nrdomuyos Neto_
etrajzok kl csak nb nyat eml tiiak meg. H. Scbiller: GeschicJ tte des rmhcherl
Kaiseneie,ls utter ilcr Regbrurg ilcs Na.o
@etn,
r87z), h8 szemponai tbb_
kevsbe elavulmak tekinthetk is, nagy t sli anyaga miatt ma is igen
il
hasznl-
ba. Ugyanezt lebet elrnondaoi B. V. Hcnderson The L{e and kittcipate ol tlu
&tptot Ncto (London,
2. kiad., t9o5) clm mrc is, viszont tcliesen korszer
B. H. Warmingtol Nero Reality and Legnd (Loudon, 1969), Az olasz nyelven
megjelent Nero-letraizok kz csak e5let emeliink ki: M, A,l*vi Naone e suoi
a4p
(Milano-Varesc,
1949). A francie G. Yaltcr Nron
(z.
kiad. Prizs, 1956)
tudomnyos igny munkia a regnyes etraiz hatrt srtrolia, s ez
-
bizonyos
mrtkben
-
rtkt is korltozza. I | srcmpontokat, | gondolaokat
vet ill G.
Charles-Picrrd mve Auguste et Ntut, Ie seaet dc lEnpire (Prizs, t92). Tbb
szempontbl rdekes, habr vit8tbt rtk E. Cizek L'@we ile Nbon a ws
corrtloaers ioloslues (Ieid,
r97z), sok rtkai anyagon l v
i
bibogrfit is
hoz. Nagolr rdekesel<, pontos kutton alapulnak E. Meis k&i l]nter-
vc}tnlgal ar Gaschichte daJ ul sclz.Qlanisc}ta D3za*z (Miincben,
r99), szinten
behat irodl|mi ikozatval), A kor krdseit behaan t rgyalia a kivl R.
yme nag5l mvbcn Tatus (Motdo
t968), inkbb csek a nag5rkruegnelk szl,
csaknem hasonl npontbl D. R. Dudley T/ra Worlil ol Tacins
-oadon,
1968).
Ugyanitt kell megeml rcniink
l.Ttetr;h
Db Naobiitha h ilal Amalc:n !!es Tacitus.
Ttit ol 8d Le stwtg (Heldelberg,
1965).
Nhny rszletkrdele vonatko tnulmDp t vnunt mg megemt i, gy
Trqjan ol the
Qtinquetili,?,
Neronis
l.
G. C. aderson tl,n|
Gfu J olrfia]
o
Rotwt Sadbs l/r9rr, Iondon). Hadd utaliunk itt nhriny kitn doktori disszt-
tcira, amelyet ma minden Nefo-kunt has"nl s idz, ilgy B. Grenzheuscr
Kaiser ud Senat k der Ze t oal Nero il Neroa (Diss.
Miinster, 1964), K. Ileinz
Da.t Bild Kaiser Neros bei Setuca, Tacittts, Suetml wrd Cassius, Historisch-ph lolo-
g*xrE
$rropsb
(Diss. Betn, 1948), G, Schumann Helbni*iscltp ffid gri*)t scrre
Elaneftz in da Reerug Netos
(Diss.
Leipzig, I93o), A. Kopp Staatsiklrhzt ,lrrd
239
?olit sclps
Hld.ln bei Septa md Lutan (Diss. Heidelberg, 1969). Itt utalunk egy
foutos, nll mte: W. Schur Dle O&rrtpolitih ill-s Kaisers Nero (Klio Beiheft
XV. Lcipzi5 r9z3). Rma 4. vi tzvesze mr regta foglatkoztatia 8 nrdomnyos
(es nem tudomnyos) kutatt, itt csak nhny iabb milvet idziink:
l.
Beauieu
L'incrndh ik Rone en 64 et les cltrt ens (Brurelles-Berchem,
196o) E. Koester-
mann Ein
olgaxclnperer
Irrtum des Tadtus, G. Scheda Nefo urld ila Brand Rorc
(mindkt anulmny: Historia XVI/I967). Csak ktilnckiid furcsa o}f,eitse miatt
mutatunk r
J .
Ch. Pichon Noz et le n
lstbe
iles orines cbrtienus (Prizs, z.
kiad. r97r) c. knyvre.
Knyviinkben nagy sze ept
iutta unk
Senecnak. A nag5r irodalombl csak
keveset akarunk itt megeml teni, gy P. Gr'lmalSniqre, sa tlb et son oente (Pizs,
2. kiad. t957), ha viden is,
il
tjkoztat a filozfusrl s llamfrfil, a kltl s
1. A tbb zben eml tett, fontos De Clenentb c m kis mvffil T. Adam
Cletlentiapbtcipis
(Stuttgart, r97o), s M. Ftfttmann Db Alleinlurysc@t md ilas
Probbm ibr Gereclx gkeit (G3tmasfu:tn
7o11968)
rtak hasznos munkL Az Apocob-
c.prosrrl kiti n anulmny
ielent
meg K. Kraft to)J bl Def politisclrc Hinteryrunil
oon S anecas Apocohqntosis ( Historia XV/l966).
Enuek a korszaknak gazdasgi krdseire vonatkoan csak kt munkra uta-
lunk : T. Frank Roze and I taly oJ thl Emplre (An Economic Survey ofancient Rome
V. ktet, Baltimore, I94o) s M. K. Thomton Augustan Tradition and Neronian
Economia
{Nfstieg
und Niedergang der tmischen Welt II. ktet, Berlln, rgzs).
Ide taroznak a numizmatikai kerdsek is, amelyet rviden,
il
ttkintheten t -
gyal Kent-Overbeck-Stylow-Hirmer Db rMsche Mnze (Mincfun,
|g73) kj,-
tnen illusztrlt mve.
Nero egszgi s elmebeli liapottit behatan taglalia Dr. Wiedemeisrcr Der
Cd'sarenwalmsinn tla
ful lch-Claldischen
Inpaatormfamilie (Hannover, 1875) ma
mr szinrc teliesen elfeleitett, rdekes knyve. Modemebb m: A. Esser Cdsar rrrl
die
fuliscll-Clauil sclun
Kaisa in bblog sch-dfztlichen Bli&J eId (Leidcn, rgs8).
A szmos Neno-.brzols tekintetben, kileil U, W. Hiesinger Porrats o/
Nero ( Atmican
J otnal
of Archaeologl, i
9ruJ
ctn{i tanulmnya igat el,
Csupn egy rszletkrdsre zeretnnk mg rmutami, fknt hintazer fel-
dolgosa miatt, ez H. U. Instinsky tanulmnya: Ka ser Nero md die Ma nzer
J upitersihib
(J ahrhuh des Rmirch-Gamanischen Zentrabnlsanms, Mainz 1916o).
Br nem tartozik ide, mgis az olvast rdekli, hogy Nero kiilnleges, elleut-
mondsokkal te alakia termeszctesn a szepirodaloat, valamint a mveszetet is
rdekli. Mr a spanyol Lope de Vega (I56u-r635)
rt la drmt. Nlunk mltn
ismrt a szmos kiadsban megielent Koszolnyi Das6 Na4- a deres hilt c,
regnye (utolira
r975-ben adtt ki). A sok imdalmi feldolgozs kz egy kis isme-
retteriezt munkt eml tii!* me& Vrtessy Arnoldtl, a Nert (IL kiads, Buda-
pest, I9o3), Annak idein sokan olvastk A. reigall: Nera c. regnyes letrajzt
(Budapest, 1936). Ne t, s az t fregelz kon dolgoza fel, R. Graves regnyeiben,
n Clautius a Claudius, az istery a forrsok felhasznlsval irott m magya ul is
nag,
mair
Mik
M.,
Clal
deu
A
nem
opel
opcl
ugy.
24o
Dagy ikert rt el, br rtke viutha
(Budapest,
5.
kiad, 1975). A ma5ra dr-
mairodalomban is szerepel Nero: Felkai Ferenc Naro c. (Budapest, r94z), s Hubay
Mikls Naro
.1Zrzl&
(Budapest, 19:) c. sdnovekben. t976-btn
ielcnt
meg
M. Wtlttd Az abr*g elb*lg?i c. regnyoek ma5lar fortsq s cclckmeDy
Cleudius s Nem uralkodsa ideiben
itszdi}*
A
finn
szer
i
tai tenti rz}kel,
de nem hibamentesen brzolia ea az erdekes kort.
A zenem lvzetbca i hdyet kapott Nero, G. A. Perl Nerorc c. tmgdiihoz
nem kisebb zeneszer, mint A. Vivaldi
(kb. t675-t74l) klttt tizenkt rit. Az
operairodalomban oagy hire van C. Monrcverdi Poppaea acghmnu zdsa c m
open inak Anon Rubinstein is rt Nero c mnel ope!t, Arrigo Boito Nerotfia
ugyancsak ide tt tozik.
2I.
z2-
A K rEK FoRRsJ pcyz ,rB
r. Augustus togs szobra (Musee
du Louwe, Prizs. M. Chuzevitle felvrcle)
2-3. Germanicu (Ny Carlsberg Glyptotek, Koppenhga. Prof. Dr. K. Fittchen,
Bocbum felvtelei)
4.
Az idsebb Agrippina" Germanicus felesge, Nero nagyanyia (Muse du Louvte,
Prizs. M. Chuzeville felvtele)
5.
Tiberius
(Musee
du Louvre, Pririzs. M. Chuzeville felvetele)
6. Caligula (Muse
du Louvre, Prizs. M. Cbuzeville felvtele)
7.
Claudius
atikni
Mzeum, Rma)
8. Az idsebb Aerrppina
(Muse
du Louvre, Prizs. M. Chuzeville felytele)
g.
Az ifi Nero (Museo delle Terme, Npoly)
ro. Az ifiabb Agrippina, Nero anyia (Museo
Nazionale, Npoly)
rr. A fiatal Nero (Scbloss Fasanerie, Frrlda mellen)
rz-r3. Az idsebb s az ifiabb kepmsa, kszersz.kent (Rmich-
Germanisches Museum, Kln)
r4. Nero (Museo delle Terme, Rma)
15. Seneca (Staatliche Museen zu Berlin)
16. Agrippiua, Nero anyia (Museo delle Terme, Rma)
r7. Pompeiek s nuceriaiak v es szecsapa a pompeii amphitheatrumban. Az
amphitheatrumok egyetlen rcak maradt bt|zola festmnycn, (Museo
Nazionale, Npoly)
18. Nero (Museo
Archeologico, Cliari)
19. Sdnsz s snszu bnzolss, sz nszmaszkokkal (Domborm, Vatikni
Mzeum, Rma)
eo. Tragdiaielenct (terr8kotta
domborm, Museo delle Terme, Rma)
l
zs.
lza
I
,r-
z8.
T,
3t.
y.
3,
,*
35.
*
37,
i
l
l
2t. Poppaea abina
(Museo
Capitolino, Rma)
22-23-24. A Domus Aurenak kisott hrom helyisge, Titus csszr kiiirdne&
p ttette t.
25. Nero-pnzek
(L. az rmk forrsiegyzkt)
. Nero-szobor (Scblross Fasanerie, Fulda mellett)
27. Ne o-szobo
(8 port orra kbbi kiegsz tes, Museo delle Terme, Mma)
28. A mai Korinthos ltkpe, azokkal a romokkal, amelyeket pen mg Nero
lth8tott.
29. Nero elrendelte gsrmaniai p tkezs
-
kiegdtett
-
felirat8. Az ep tkezt a
XV. Legio Primigenia katoDi vgeek el. A felirat svege: IMP (erator)
NERO CAESAR AUGUSTUS DIVI CLAUDI F(ius) GERMANICI
CAESARIS N(epos) TIB(eri) CAESARIS AUGUSTI PRC(nepos) DIVI
AUG(usti) ABN(epod PONTIF(ex) MAX(imus) TRlB(unicia) POTEST(aIQ
XII. IMP(erator) X. CO(n) S(ul) IIII. P(arcr) P(atriae). P(ubo) SULPICIO
SCRIBONIO RUFO LEG(ato) AUG(usti) PRO PR(aetore). LEG(D XV.
PRIMIG(enia). A feliratot 67-ben helyeztk el az peten. Nero halla utn
8 senan reodeletre
ninden
felaat l el kellen tvotani a nevt (damnatio
memoriae). Ezt a feliratot is ievettk az petrl, s catomaburkotatknt hasz-
nlk fel ira. A felirat svege magyarul: Nero Caesar Augustus cssz r, az
isteni Claudius fia, Germanicus Caesar unokriia, Tiberius cssr ddunok|a,
az isteni Augustus iikunokia, fpap, tribunui hatal na rz. vben, amikor ro.
alkalommal imperator
4.
alkalommal consul, a haza atyia. Publius Sulpicius
Scribonius Rufus helytansga idein (totta ezt az petet a XV. Irgio
Primisenia). Rmisch-Germanisches Museum, Kln.
30.
A mainzi luppircr-ovlop kzteren ll msolata.
3I.
Az eredeti oszlop hrom re::k maradt rsze. (Mittelrheinisches
Landesmuseum,
Mainz.)
32,
Az osz|op alapzxa lev felirat. A kiegz tett sveg a (ovi) O(ptimo)
M(aximo) PRO SAL(ute Neronis) CLAUDI CAESARIS AUG(usti)
IMP(eratoris) CANABARI PUBLICE P(ublio) SULPICIO SCRIBONIO
PROCULO LEG(atQ AUG(us) PR(o) PR(aetorQ CURA ET IMPENSA
Q(uinti)
IULI PRISCI ET
Q(uinti)
IULI AUCTI. A sveg magyar for-
tsa: a legiobb s legnagyobb Iuppircrnek (lt totta) Nero Claudius Caesar
Augutu Imperator dvn kzsegi hatrozat atapin (ezt az emlkmvet)
P. Sulpicius Scribonius Proculus helytartsga ide|n
Q.
Iulius Priscus s
Q.
Iu]ius Aucnrs a (megbfust) sait kltsgiikn vgrehaitonk. A damnatio
memoriae nelmben Nero nevt trltk a feliraton.
33.
Galba cssz szobra (Vatik ni Mzeum, Rma)
34.
Nero kpmsa (Muse du Louvre, Prizs. M. Chuzeville felvtele)
35.
Otho csrszr (Vatikni Mrizeum, Rma)
36.
Viteu csszr (Vatik ni Meum, Rma)
37.
Vepaianus csszr (Mueo delle Terme, Rma)
]
]
t
243
AZ RMEK FORRSJ EGYZ KE
t. Agrippina, Germanicus hiwese, Nero nagyanyia. A verct halla utrn ksziilt,
krirau: AGRIPPINA M(arci filia) MAT(er)
qaD
CAESARIS AUGUSTI.
Magyarrrl: Agrippina, Marcus lenyq Gaius Caesar Augustu (Calicula)
auyia,
(Rmisch-Germanisches Museum, Kln)
z. Agrippina, Nero anyia. Az rme krirata: AGRIPPINAE AUGUSTAE
(Rmisch4crmanisches Museum, Kln)
3.
Nero s Agrtppina arcma. Krirata: NERO CLAUD(D DIVI F(ILIUS)
CAES(ar) AUG(ustu$ GERlvt(anicus) IMP(erator) TR(ibunus) Pl(ebis) COS
(consul). Magyarrrl: Nero Caesar Augustus Germanicus Imperator Tribunus
Plebis C,onsul, az isteni Claudius fia (Rmisch4ermanisches Museum, Kln)
4.
Nero kpmsa au euon (aranypnzen),
5r-ben
hoztk forgalomba. (Irsa
33.
oldalon)
5.
Nero aranyverete. Az rme ellap|n kpmsa, feit babn g vezi, krirata Nero
Caesar. A htlapon Nero ll alakia, feiet sugrkorona d sti,
iobb
kezeben
babrgat, baljban Victoria-szobrot tart, krifata Augustus Germanicus.
6, Nero aranypnze. Az ellapon Nero baberggal d stett feie, krirata: Nero
Caesar Augustus; a Mtlapon az Egyetts (Concordia) megszemlyes tett
istenn|e,
iobbiban
ldozati cseszt, bal kezeben bsgszarut tart. Krirata
Concordia Au5rsta
7.
Nero ezstdeuariusa. Az ellapon a csszr babniggal ke tett feie, krirata
NERO CLALrD(ius) DIVI CLAUD(D F(ius) CAESAR AUG(ustus)
GERMANI(gu). A Mtlapou Victoria (a gyzelem megzemlye tett isten-
n!e) globuson , kez ben diademt tart
8. Nero
55-ben
vert aranypnze. Az ellapon Nero kpmsa, krirata: NERO
CAESAR AUG(ustus) IMP(erator); a htlapon babrkoszor, a k#pen
EX S(enatus) C(onsrrlto)
(a senatus rendeletbl) k-rben, PONTIF(er)
MAX(imu$ TRl(bunus) Pt (ebis) III (harmad zben) P(ater) P(atriae) (a haza
atyia)
9.
Nero eziistdenariusa i. sz. 6o-bl. Nero kpmsa az ellapon, krirata NERO
CAESAR AUG(ustus) IMP(erator); a htlapon Ceres (a sznts-vets, a ter-
mkenyseg megszemlyes rctt isrcnnie) ll helyzetben,
iobbiban
bza-
kaltsz, baliban fHyt tart, krirata: PONTIF(ex) MAX(imus)
fiibunus)
Pl(ebis) VII( zben) COS Illl(consul negyedfuben) P(arcr) P(atriae)
to. Nero aureusa. Ne o arcmst babrggal d sz ti, krirata NERO CAESAR
AUGUSTUS, htlapin Salus (a
ilt
istennie) helyzetben,
iobb
kezben
ldozati cssze, alatta az rrs, SALUS
(Budapesti
Trneti Mrizeum, Aquin-
cumi Mzeum Mglnr Ilona felvalQ
rI. Nero verete, ellap|n a csszr arcmsa, htlapin a macellum (vsrcsarnok),
Le rsa a knyv rr3.Iapin.
,2.
',
13.]
t4.]
15..
16. ]
17.
'.
244
l
l
l
t
12. Nero bronzsesrcrtiusa. Az ellapon Nero arcmsa, a htlapon Rma meg-
szemlyes tett istennje
13. Nero aureusa. lrsa e knyv 164. oldaln.
(A tzvesz utn ||p rctt Vesta-
templom)
14. Nero bronzpenze, a htlapon a lanus-templom bezrt aitai* Le rsa e knyv
zo4, oldaln.
r5. Nero sestemiusq Mtlapin a bezt aitajn Ianus-templom. Insa e knyv
zo4. oldaln
16. Nero sestertiusa, htlapin a diadv, teteien a diadalmnet ktlcsiia, a lovakat
a csszr haia. Le nsa e knyv zo4 oldaln
r7. Konmrnt-rme. Egy Nero-korabeli rme mintira vertett b onz. Az el".
lapon Nero arcmsa, Mtlapin Ne o vgtat 1 MtD, al rsa DECURSIO
(lova$pand)
Ahol a
1rnzrme
rzesi helye nincs feltiinrcwe, az a Bernisches Hito iches
Museum, Bem, Mtinzkabinett tula|doqa. Ezrlton moudunk kiisnetct a
kpekert s a kzls cngedyezsen valamennyi feltiintetett itttezmnyek-
nek, ktilnsen a Nmet Archaolgiai Inzetne Rma.
A lultur--{hudlur h&
lulla lca M. Atius Balbi
lli" o- C. 0.o"iu,
I
Scribonia 69 AUGUSTUS G\9
(t 1,r,)
llJ lia c\, M. A8rlPP.
(t i. !. 1,t.) (t l. e. 12.)
Llvla 6.0 Tl, cl.udlu9 Nero
(t l. e.
, 0.)
Antonla l| Antonl. l69 L, Domltlu3
Mrrclla cw M. M*rllle l
I
octavi l
cn. Dohitlus
cL^UDlUs
(t 54)
oc C, Mrrccllus
l
(t 37.)
I
l
O.J su, tt o."
(i 23.)
AgrlPPha ll (t 59,)
Ncro Caesar (f 3 .)
Drurut Crcsar (t 33,)
GAIUS (CalI3ula) (f
.t1
.)
lulta V
(| ,l2.)
(t t, e. 9)
(l 3 .) (t 9.)|
I
l
|"
69 cn. oomltlqs
I
NERo
(t
66.)
Domlt ca' M. Mcsnllr ll
,\9
U".J l'n"
(t 19)
^rrlppha
(t 59,)
(t 62)
o
}
C, lullus Cecrer (f l. e, 85.).
(t 29.)
|
M. Anlonlu
dv Ponponia
l
lI
Vlplanra o.o lJ entus o.Isus to.,
M. Maricllur
h a
NERO srmazsa
L. Domitius Ahenobarbus
f
i. e. 48
l
Cn. Domitius Ahenobarbus
f
i. e. 31
l
L. Domitius Ahenobarbus cg Antonia maior
t
25
l
Cn. DomitiLs Ahenobaibus G\9 Agrippina minor
l
Nero
Augustus
l
lulia cw M. ViPsanius A8riPPa
I
A8riPPina maior G,o Germanicus
I
Agrippina minor 6\9 Cn. Domitius Ahenobarbus
l
Nro
octavia oo M. Antonlus triumvlr
I
Antonia maior c.'c L, Domitius Ahenobarbus
l
Cn. Domitius Ahenobarbus cw grippina minor
I
Nero
A lunius silanusok srmazsa
Augustus
rorl" o. V. Agrlppa
l
lulia cv L, Aemilius Paullur Agr pp na maior G\9 Germanicus
I
Agrippina minoi 6\9 Cn. Ahenobarbus
I
Nerb
i
ea
eemltia Le!ida,cv M, luni us Silanu3
M. s,ll;,+ 5;;u]**
t
;;;;Lnusl65'
L SiJ nus
1
aS
{ ,'' ,|,
,
]rJ 3
MEGVALSULT TERVEK
,
i.6i
A
t, FBJ E z BT
AZ EGYIKNAGY CSALD
. .'l.,'9
t. FBrB zBT
A IuLrus:C eorus-rrz
''
12
rl.FBrB
z BT
A HBLYZET
,oP9BA
FoRDUL
29
& FlrBzBT
NBROLIFJ KORA
.5
i
FarB zBT
SENBC NERO NEVBLJ B
,27
w
6. FElBzB,T
t]ToN A HATALoM FEL
3z
7.
FBlazBT
NERO CSZR LESZ
37
t. FEJ Bz BT
AZ ELS NAPOK S HETEK
10
MSODIK R SZ
QUINQUENNIUM
NERONIS
13
|. FBlBzBT
A RMAI BrRODALOM RVID TTEKINT SE
,. FBJ E zBT
NERO URALMNAK KEZDETE
63
3. FBJ BzET
DE CLEMENTIA
-
ARMENIAI SlKEREK
69
+
EBIBZBT
NERO ELSO CONSULSGA
-
BRITANNICUS
7"
3.
FBIE zBT
A CSSZR MULAT
8o
6. FBlBzBT
.
J T KoK
s ADoMNYOK
a7
7. EErBzBT
ARMBNIA ISM T ELT RBB KERL
-
NERO REFORMTERVE
9r,
25o
TAl
& PBlBZBT
;,,: ,,.,
..FgPP'AEA
sitBlNA
cl
9.3BrBzB!
AGRI Prt!{A MEGGTI.LKo!sA
Iot
!o. FB,BzBT
NNBPS GEK
'
to9
lr. ?Br'.zBT
TARTOMNYI GYEK
-
A
QUlNQUENNIUM
NERONIS
'
il.l
!2. FBIBzBT
N RCiNIA
l14
t3. FEIBz BT
4RMENlA ,sIKBREK
rr8
t1. BBIEZBT
BRITAN_NlAI LZADs
l2I
t!- FBrBzBT
BURRUS HALLA
!24
i-}
l
HARMADIK R SZ
v GzBTEs vrr
:
t2g
t. RryazBT
,BURRUs
UT6DLsA
l3I
n FsrBzBT
HALLos T LTEK
r38
25l
A
3.
F8J a zBT
J ABB ARMENIAI BoNYoDALMAK
l4I
+ YBlBzBT
MI FOGLALKOZTATTA A SENATUST? -
A KERESZT NYS G RMBAN
I43
,.
FErBz BT
J ABB ARMENIAI SIKEREK
I
.
FarBzBT
A Mv sz
l5I
7.
gBrBzBT
VIHAR ELTT
l55
l. PBIBz BT
^T J zv ,sz
-
RMA PUszTULsA
t51
9 FBIB zBT
P TKEZ S S P NZ
,69
!o FBJ B zBT
A PISO_SSZEESKV S
|7x
lt. FBJ Bz 8T
KINCSKERES S
-
NERONIA
.
It9
tr, FBrBzBT
POPPAEA SABINA HALLA
-
HALLOS T LBTEK
r92
t3. FBlBzBT
A MEGTORLSOK FOLYTATDNAK
t96
t+ FBrBzBT
TIRIDATES RMBAN
A2
252
l-
,
tr. IBJ BZBT
'
NERO GRGORSZGBAN
2o5
t6. FB,Bz BT
A ZSID IrBOR ELZM NYBI
214
|7. BBIBZ T
A V G KEZDETE
2l7
la. FEIBZBT
HT ENNYIRE KESERVBS MEGIiALNI ?
2.21
tr. FBJ B z BT
EGY v s N GY csszR
-
68,
J NIUS 9-69. J LIUS
226
20. ?BrBzBT
IsM T NERo...
233
RVID T SEK
46
IRODALMI TJ KOZTAT
238
A K PEK FORRSJ EGYZ KE
z42
xlADrA A GoNDoLAT, A TIT KIADJ A
FaLBLS KIAD A
(}ONDOLAT
KIAD rGAZGATrA
PBLBLS SZBRKBSZTO! SLYOM CBORN
MOSZAKI VBZBT: KLMN BMrL
MOszARl ZBRKBszT,! HoDU PLN
A BOR T_ S KT STaRV NAGY LASZL MNKrA
MBcJ BLBNT
36 ooo P LDNYBAN,
2r,7,
<Al lv + 40 oLD. MBLL KLBT TBRrBDBLrMBaN
Bz A KNYV Az Msz,60I-59 s
J 60.--5 szABvNioK szBRtNT I. szLT
o
76.r,oa ATHBNABUM NYoMDA. BUDAPBsT
-
lvEs MAGAsNYoM8
FBLBLS V8ZBTO: SOPRONt B LA VBZ RIGAZOAT
2. GERMANI cUs
<
I . AUGUSTUS
l
3. GERMANI cUs
4.
AZ I D SEBR AGRI PPI NA
>
6. CALI GULA
< 5,
TI BERI Us
7.
CLAUDI US
8. AZ I D SEEt]
AGRI t,l,I NA
>
:a:::q
.):!,,_| a::.
:.::,| ,:.'
a| ::'
.?;a...,7::| ..
W;,,*
g. AZ I nl NeRo
to. AZ I FJABB AGRI PPI NA
>
uW,
I I . A FI ATAL NERO
I 2-I 3. A K T AGRI PPI NA ARCMSA rszrno SZKENT
_ ;,i-,
I
;a] rri;::::i:i] ia']
,a:| a:| | :!!:/ ^ :,
, _-: ;:;: *
b):.:i:.a::o::.| a)':|
;a| ii| | | gr: ::Gr.a| | 3::
;!rA:
j| ,,::a| | ,,.i.:| 4
14. NERo
15. SENECA >
16. AGRI PPI NA
rmei k: t
Rma lahm
l. deli d
Eak.
hiszpn
tokosoknek
:e a tmgere
des hez, an
regy ii a v
negserii
m nyt
arnn,
Szinte ki
vroso k
ta ezen a r
sen a h vizt
nak Augus
palotbm
rxn,
aho}

ban virpo
p,otgrai
it
sgaikgtlsE
Az iti e
L e. z38 ta
2z ot bny
azonban ne]
saikkal nyu,
I eremtet .
gabon ia, m
a maiak q
ki kenyvEd
eszterr.dt-) {
yrnra
m
hajrai
ll +uE
Sicia ru
Eg;ipto,m m
rrosai rneg
teienedetl r
rtozta a_'
gazdago gtx
nerezetes$
Corsicsi,
trom azonbg:
kor:rek uiue
3:::::..a* :, } | T| ::,i!Wffi:Y .?r.X| :.:-.:;;,.':,alW"?: 7* | #.. ,W
NUCERI AI AK VERES S SZETKZESE
..,., r: :,- r,...-..: :lffi fu G| } } '| .] ;!r; | iJ:::.;:::,
17. POMPEI EK
A POMPEI AMPHI THEATRUMBAN
I 8. NERo
9.sz N Sz s sZ N szN >
\ 1
i]
i*
.i,\ i
&&ti
l1,
t. hogr t
,giohb lz1
aviiynfuol
1-"-tei -au
meg Cianc
iroi R;n
a cyszri t
1eszjrrngzc
podkai u
a ferje hn
3g6teni,
ritoriib] ,
ert fen:
_V ifj c
uria r os
istenhez.
bri z
xultusznak
;an fe] .ke] tt
:ea r* ;ze:
:et. Blcs r
arra reire
eli. s hog5
JrOnu] .nj
5L.rlna, d,e
rrc i:rai
a :
a nyers or
au$rsil
(
sult l,enni_ t
=ztsegeLt
Selaeca i
tt'a:, saft
Burus, a-x
* * ] sekeat
j
I jteeeu u
:
fu

ZO. SZ NPADI TRAG DI A


JELENETE
2 . PoPPAEA SABI NA
&q&
<
22-23_24. A DoMUS AUREA RoMJAi
>
25. NERO-PBNZBr
megb zsa]
]
toklkl ethr
tak a senatu
a kifogssal
l
ebben az ti5
Nero
-
okosa
igazsgot
ten
Ebben az ug
Ebben az l
Magnumoq e
Esquilinuson
(Macellum
L
nevea k a
;
csarnok vetEe
hagyott t rseg
A lakossg
hasznlta am";
jt tem nyer
msa ltha.
GER(MANI (
P(ATER)
P(l
tek. Az rme ]
szi krtil, be&
iel
az br
gy ez a rrtr
snak b ne r:
bl,sazzaiag
visel. gy is t
Corneus I m
csak trt neln
Az v els fele
hogy helytiket
v nem eg s,,
rezte, uralkn
birodalom
sz
int zm nyesen
t venk nt
lic
szerette a v rc
z s re, grog
l
versenyek
hrr
ben, zen ben, l
mintrra agnru
z6. NERO
l
=
(


F
E
.
&
'

.

H
t

.


.
6
i
.
H
F
g

,
s
,

f
r
i
l


h
.

H
29. NERO EGYI K GERMANI AI EP TKEZESENEK
FELI RATA
lfuas&
ezab
csaldia
rrig fos
Allil
b neiert
rendelt l
hory k
I ude
Zett iisn
nen aka
$ rok
ki
szrfu,1
kirly, al
A taliltc
a Rmt
Plnel
rani,
@
zak. Oly
Agrippa
a csv
l7r;t rT,
A fI r
Kalando
is rizd
ban a cs
ielentes
Tmmli
egyrnt,
m veibs
csk l!
P, l
ry
lgy, a !t
elker i&r
a iehdo
szeke d
nak &l
val, a sz
reszt ny
tek egi l
kohoig a
sztoihrg
<
z8. KoRI NTHoS LTK ,nn, ronr RoMJAI VAL
F
6
F
F
,
N
?

.
t
r

?
F
g
.
i

3
r
r
.
p
"
r
,
g
Y
}
_
,
i

T
T

T
i
a
!
J


)
_
t
r
,
i
:
,
p
]

l

t

/
,
v
A
v
J
:| 11?1;:',] i'l:
< 3o,A
32.AZ
OSZLOP ALAPZATN LEV FELI RAT
33.
GALBA
34.
NERo
35.
oTHo
36.
vI TELLI Us
} :'.
a.,'
hogy a v l
A katonas
annak a b
Ellent o
ban a km
legionriul
san megbo
A6l. c
felkerese
tlet t feilh
s az lnir
korbban i
(i. e. VI I .,
I Y.szz
kelet fel i
szel se, eg
ezernyolcs
nyen ml
hajtOrest
nyi volt a
dntheti
Miutrin
kztt, a l
munklato
has ton h
nak a mu
milli k&
ssze htl
a zik!kd
a talaie5r
Nero
id
klatokeS
r 1 s az
az llatok
Nero szn
gondosan
csodltk I
tairl sil
maid a m
Nero k
is bemrrm
azonban l
gz.
VESPASI ANUS