You are on page 1of 6

Baca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang sesuai.

1. Apakah maksud sejarah jika dilihat dari tafsiran kamus dewan? (TP1)
A)Perkara yang telah terjadi
B)Peristiwa yang benar-benar berlaku di masa lampau
)Peristiwa yang benar-benar berlaku di masa hadapan
!)"ejadian aneh yang berlaku di masa lampau
#. $e%rang pengkaji sejarah memerlukan beberapan sumber. Berapakah sumber yang
terdapat bagi mengkaji sejarah. (TP1)
A)# B)& )' !)(
&. )%ssil* +anuskrip dan artifa" merupakan perkara yang penting dalam sejarah.
Apakah yang b%leh dikaitkan dengan & perkara di atas. (TP1)
A)$umber sejarah B)sumber pertama sejarah
)sumber kedua sejarah !)sumber ketiga sejarah
'. Tinggalan haiwan atau tumbuhan dari ,aman lampau. "enyataan ini merujuk
kepada. (TP1)
A)+anuskrip B)Artifak
))%ssil !)Batu tulisan
(. Antara berikut yang manakah merupakan sumber kedua sejarah. (TP1)
i) buku ii) majalah iii) akhbar i-) risalah
A)i dan ii B).* ii dan iii
).* ii* iii dan i- !). dan i-
/. Pilih kaedah yang tidak b%leh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah.
(TP1)
A)kaedah bertulis B)kaedah temubual
)kaedah arke%l%gi !)kaedah 0ari gali
1. Bilakah tanah persekutuan melayu men0apai kemerdekaan (TP#)
A)1/ september 12/& B)&1 %g%s 12(1
)#( ma0 12/( !)#' april 12('
3. 1/ september 12/&. Berdasarkan tarikh ini* apakah peristiwa yang b%leh dikaitkan?
(TP#)
A)"epulangan Tunku Abdul 4ahman daripada 5ngland
B)Pembentukan +alaysia
)"emerdekaan semenanjung tanah melayu
!)$ingapura keluar daripada +alaysia
2. Peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Perkara ini dikaitkan dengan (TP#)
A)+asa B)Abad
)"ejadian !)"r%n%l%gi
16. Pada pendapat anda* di manakah kita b%leh men0ari tinggalan sejarah? (TP&)
A)Planeterium B)A7uaria
)+u,ium !)8%%
11. 9yatakan perkara yang b%leh kita temui di +u,ium 9egara (TP&)
i) :endang !%ngs%n ii)Batu bersurat iii) ;%m% $apien $apien .-)
<ukisan batu
A). dan ii B). dan iii
).* iii dan i- !). ii dan iii
1#. Apakah kegunaan pemukul kulit kayu pada ,aman Purba (TP&)
A)melembutkan kulit kayu untuk dijadikan pakaian
B)senjata memburu binatang
)alatan membina rumah
!)perhiasan di ,aman purba
1&. Asap telegraf telefon (TP5)
Perkara ini merujuk kepada perkembangan
A)Pertanian
B)Pengangkutan
)Telek%munikasi
!)Pembinaan
1'. Sompoton Sape Ta!la "rhu (TP/)
' perkara di atas merujuk kepada
A)Alat mu,ik m%den B)Alat pertahanan diri
)Alat melukis !)Alat mu,ik tradisi%nal
1(. $etiap warganegara +alaysia mempunyai salasilahnya yang tersendiri. Apakah yang
dimaksudkan dengan salasilah. (TP1)
A)"eturunan sese%rang B)Asal-usul sese%rang
)=arisan sese%rang !)"eluarga sese%rang
1/. Panggilan yang sesuai untuk ayah kepada ayah kita adalah (TP&)
A)9enek B)Pak ik
)>n0le !)!atuk
11. .na dan apa merupakan panggilan ayah dan ibu bagi kaum (TP&)
A)+elayu B)ina
).ban !)"ada,andusun
13. 4anjit $ingh merupakan se%rang berketurunan .ndia. Apakah panggilan yang sesuai
untuk dipanggil kepada abang dan kakaknya (TP&)
A).ndai dan Apai B)Abang dan "akak
)Aka !)Annan dan akka
12. Apakah kepentingan sejarah yang paling utama bagi diri kamu? (TP/)
A)+emupuk semangat patri%tism B)+engenal asal usul
)+enghargai warisan negara !)+elihat kemajuan negara
#6. $iapakah penulis manuskrip $ejarah +elayu yang terkenal ini. (TP&)
A)Tun +ahathir B)Tun Perak
)Tun $ri <anang !)Tun +arfur Baba
#1. Tun !r +ahathir +%hamad merupakan se%rang pemimpin yang pernah memimpin
negara +alaysia ke kemun0ak kegemilangan. Beliau merupakan Perdana +enteri
+alaysia yang ke? (TP&)
A)& B)'
)( !)/
##. Pada pendapat anda* apakah yang akan terjadi jika tiadanya pemimpin seperti Tun
Abdul 4ahman yang mengetuai rundingan kemerdekaan? (TP&)
A)"%munis makin merebak B)+alaysia tidak merdeka
)Tiada pembentukan Persekutuan Tanah +elayu !)9egara +alaysia tetap
terbentuk
#&. $e%rang murid yang 0emerlang perlulah pandai meran0ang masa dengan baik.
Pada pendapat anda* apakah kepentingan pandai meran0ang masa.? (TP&)
A)+emastikan kehidupan tersusun B)+engelakkan pemba,iran
masa
)+emastikan masa lapang diisi dengan perkara berfaedah
#'. 9yatakan warisan tarian bagi kaum iban (TP/)
A)Tarian $inga B).nang
)9gajat !)$uma,au
#5. Apakah perkara bersejarah yang telah berlaku di sek%lah kamu pada tarikh 11
)ebruari #61'? (TP&)
A)+enjadi j%han sepak takraw B)?uara pertandingan b%la sepak
)"embara ke $k "elangas !)Perhimpunan pagi
#/. "enapakah tapak-tapak arke%l%gi merupakan salah satu warisan negara selain
daripada hasil sejarahnya (TP&)
A)Pun0a ek%n%mi B)Tarikan pelan0%ngan
).lmu yang banyak !)Tempat rekreasi
#1. ?ikalau kamu ingin mengkaji sejarah sek%lah kamu. $iapakah %rang yang paling
sesuai untuk kamu temu bual? (TP#)
A):uru besar sek%lah B)Pengawal sek%lah
)Pengerusi P.B: di sek%lah kamu !).bu bapa kamu
#3. 9yatakan ahli di dalam keluarga asas (TP#)
. .bu .i Ayah ii!atuk i- 9enek
A). dan ii B). dan iii
)ii dan iii !)iii dan i-
#2. Apakah akti-iti yang dapat kamu lakukan untuk mengeratkan silaturahim antara ahli
keluarga (TP&)
A)menyambut hari jadi bersama-sama B)membuat kerja rumah dalam bilik
)bermain bersama rakan sekelas !)keluar merayau
&6. ;ari "emerlangan Akademik telah diadakan di $" Pulau Aman pada akhir tahun
#61&. Apakah tujuan majlis ini diadakan (TP&)
A)+enghargai murid malas B):anjaran kepada guru
)+enghargai murid 0emerlang !)>pa0ara penutup persek%lahan
BA$A%&A' B
1) Tuliskan bi%data diri kamu di bawah (TP1)
9ama penuh @AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Alamat rumah @AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tarikh lahir @AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
?antina @AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bangsa @AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
;%bi @AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
#) 9yatakan tindakan yang kamu b%leh lakukan untuk menghargai warisan tradisi%nal
di +alaysia ini? (TP()
a)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
b)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
() 9egara +alaysia telah mengalami kemajuan daripada pelbagai sudut tekn%l%gi.
$elama (6 tahun penubuhan negara ini* +alaysia telah men0apai pelbagai
kegemilangan.
Berdasarkan perkara ini* apakah pengajaran dan iktibar yang b%leh kamu per%lehi
daripada kenyataan ini* (TP/)
a)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
b)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
!isediakan %leh !isahkan %leh
(............................................)
(.........................................)