You are on page 1of 16

Intermediair Imago Onderzoek 2014

1
www.intermediair.nl
TOTAAL RANKING
Nationaal
Salaris
Onderzoek
2013
Favoriete Werkgevers en
inzicht in uw doelgroepen
whitepaper
Intermediair Imago Onderzoek 2014
2
TOTAAL RANKING INLEIDING
Intermediair Imago Onderzoek 2014
Na vijf crisisjaren lijkt 2014 het jaar van de ommekeer te worden. Het consumentenvertrouwen neemt toe, de huizenmarkt klimt aarze-
lend uit het dal en het begrotingstekort wordt kleiner. Ook op de arbeidsmarkt keert het optimisme voorzichtig terug. Het aantal vacatu-
res neemt toe en specieke functies zijn steeds moeilijker te vervullen. Bijvoorbeeld in de ICT en de Techniek. Het Intermediair Imago
Onderzoek (IIO) helpt werkgevers al meer dan 10 jaar daarbij door ze een dieper inzicht in hun doelgroepen te geven.
Ook zijn de resultaten opnieuw uitgesplitst naar functiegroepen en de mate van werkervaring. Het onderzoek geeft antwoord op vragen
als: hoe kijken hoogopgeleiden naar de arbeidsmarkt? Welke gevolgen hebben de positievere economische ontwikkelingen voor de
voorkeuren van hoogopgeleiden? Hoe zien starters hun professionele toekomst? En last but not least: wat zijn de favoriete werkgevers
van hoogopgeleiden?
Het IIO meet het arbeidsimago van organisaties en geeft een representatief beeld van de ambities, wensen en verwachtingen van
hoogopgeleiden tot 45 jaar. Een sterk werkgeversmerk is belangrijk voor het aantrekken van potentile medewerkers en helpt u bij de
directe werving. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van VNU Vacature Media.
Opzet
Allereerst wordt het arbeidsmarktgedrag van de totale doelgroep van hoogopgeleiden geanalyseerd en enkele opmerkelijke verschillen
in kaart gebracht tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, wo-ers en hbo-ers.
Vervolgens wordt dieper ingezoomd op de functiegroepen: en op het verschil in werkervaring:
Starters (0 tot 5 jaar)
Midcareer (5 tot 10 jaar)
Ervaren (meer dan 10 jaar)
Intermediair Imago Onderzoek 2014
3
www.intermediair.nl
FAVORIETE WERKGEVERS 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Shell 1 2 4 3 3 3 2 3 2 2 1 2
Rabobank 2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 4 5
Philips 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1
Unilever 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 6
ING 5 7 8 5 5 6 5 4 6 5 5 3
KLM 6 5 7 6 6 5 6 6 7 7 7 8
ABN AMRO 7 8 9 11 11 11 14 7 5 6 6 4
GGZ 8 6 2 30 41 - - - - - - -
Heineken 9 17 16 7 7 7 7 8 8 8 8 7
Belastingdienst 10 22 25 53 73 55 28 23 20 17 27 18
Ahold 11 9 6 10 8 9 8 10 12 10 9 9
ASML 12 18 18 12 23 63 25 34 48 42 33 44
Politie Landelijke Eenheid 13 11 13 15 13 8 9 12 13 14 12 13
Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 64 12 38 52 30 47 52 31 98 19
Google 15 12 11 8 10 16 12 36 63 150 186 146
Nederlandse Spoorwegen (NS) 16 14 20 41 32 45 34 40 67 46 171 -
Bureau Jeugdzorg (BJZ) 17 13 15 - - - - - - - - -
Achmea 18 15 10 9 12 14 38 31 29 50 53 54
Waterschap/Hoogheemraadschap 19 28 19 18 21 26 20 62 30 33 74 50
Universiteit Utrecht 20 36 31 28 39 37 43 30 24 28 65 40
Ministerie van Defensie (Defensie) 21 25 60 52 30 - 42 - 72 - - -
DSM 22 45 24 19 14 13 13 18 16 9 10 16
Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) 23 16 26 78 43 47 - - 99 - - -
AkzoNobel 24 30 28 22 18 46 22 13 18 11 11 12
Apple 25 20 29 14 37 36 45 87 64 93 60 119
Universiteit van Amsterdam (UvA) 26 54 37 59 64 34 99 70 38 62 46 95
TNO 27 19 14 13 9 10 10 11 10 13 28 23
FrieslandCampina 28 68 47 21 19 - - 59 56 60 - 88
UWV 29 87 67 48 70 90 - - - - - -
Rijkswaterstaat 30 26 30 20 33 27 29 27 26 30 30 26
IKEA 31 37 41 26 38 49 53 52 43 68 90
KPN 32 10 17 16 16 12 11 15 9 12 13 10
Deloitte 33 - - - - - - - - - - -
Nike 34 48 - - - - - - - - - -
KPMG 35 47 50 27 27 20 27 20 21 18 23 21
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) 36 50 33 36 26 17 18 16 15 22 18 14
Bol.com 37 44 48 32 42 91 - - - - - -
ProRail 38 74 86 35 92 - - - - - - -
Aegon 39 - - - - - - - - - - -
Gemeente Den Haag 40 72 89 68 34 31 59 57 71 88 34 55
Koninklijke BAM Groep 41 70 76 33 83 - 69 - - 82 - -
Eneco 42 - - - - - - - - - -
Natuurmonumenten 43 95 84 - 93 - - - - - - -
Microsoft 44 35 40 25 15 30 31 32 19 27 26 31
Wereld Natuur Fonds/WNF/WWF 45 66 27 - 66 73 56 44 34 40 44 34
SNS Reaal 46 75 - - - - - - - - - -
Provincie Gelderland 47 - - - - - - - - - -
Nuon 48 - - - - - - - - - - -
Schiphol Group 49 27 23 44 29 29 15 19 11 16 19 33
BDO 50 - - - - - - - - - - -
2014
Intermediair Imago Onderzoek 2014
4
FAVORIETE WERKGEVERS 2014
Industrie
1 Shell
2 Philips
3 KLM
Snelste stijger
1 Deloitte
2 Aegon
3 Eneco
Telecom
1 KPN
2 Ziggo
3 Vodafone
Techniek
1 TNO
2 ProRail
3 Koninklijke BAM Groep
ICT
1 Google
2 Apple
3 Microsoft
Non-proft
1 GGZ
2 Belastingdienst
3 Politie Landelijke Eenheid
Energie
1 Eneco
2 Nuon
Retail & FMCG
1 Unilever
2 Heineken
3 Ahold
Banken & Accountants
1 Rabobank
2 ING
3 ABN AMRO
Pensioenen & Verzekeraars
1 Achmea
2 Aegon
3 Coperatie VGZ
PER BRANCHE
Intermediair Imago Onderzoek 2014
5
www.intermediair.nl
DE TOTALE HOOGOPGELEIDE DOELGROEP
Profelschets
De doelgroep hoogopgeleiden in dit onderzoek bestaat voor 51%
uit vrouwen en 49% uit mannen. Van de respondenten werkt 80%
(in loondienst), studeert 9% en is 10% niet werkzaam. Dat is een
procentpunt meer dan in 2013 en drie procentpunten meer dan
in 2012. De werkloosheid onder hoogopgeleiden stijgt dus nog
steeds licht. De crisis heeft geen invloed gehad op het aantal
contracturen: hoogopgeleiden werken net als vorig jaar gemid-
deld 34 uur per week; mannen bijna 37 uur, vrouwen bijna 31 uur.
Van de studerenden doet 49% wo en 51% hbo. Op het wo zijn
de vrouwen met 53% in de meerderheid. Van de afgestudeerden
heeft een derde een wo-opleiding genoten en twee derde een
hbo-opleiding. Van de werkenden en de werkzoekenden is 32%
starter (0 tot 5 jaar werkervaring), heeft 25% 5 tot 10 jaar werker-
varing en 43% 10 of meer jaar werkervaring.
Onder de werkende hoogopgeleiden in dit onderzoek zijn de
functiegroepen Onderwijs (28%), Financieel (27%) en Marketing
& Sales (17%) het best vertegenwoordigd.
Eindelijk positiever over arbeidsmarkt
Het oordeel van hoogopgeleiden over de arbeidsmarkt wordt po-
sitiever: in 2014 vond 68% de arbeidsmarkt (zeer) ongunstig, in
2014 is dat gedaald naar 55%. De zwartkijkers zijn wel nog altijd
ink in de meerderheid: slechts 11% van de hoogopgeleiden oor-
deelt (zeer) gunstig over de huidige arbeidsmarkt. Komend jaar
verwacht 44% van de hoogopgeleiden dat de arbeidsmarkt zich
(veel) gunstiger gaat ontwikkelen. Slechts 10% voorziet een veel
ongunstigere nabije toekomst. In 2013 was dat nog 30%!
Vrouwen zijn traditiegetrouw kritischer over de arbeidsmarkt: slechts
4% van de vrouwen oordeelt positief over de huidige arbeidsmarkt,
tegenover 16% van de mannen. Ook de verwachting van mannen
voor komend jaar is positiever: 48% verwacht dat de arbeidsmarkt
aantrekt, tegenover 39% van de vrouwen.
Salaris onveranderd
Al een aantal jaren stijgen de salarissen van hoogopgeleiden niet
meer: 27% verdient een middeninkomen tussen de 30 en 45 dui-
zend euro (was in 2013 28%) en 23% verdient meer dan 45 dui-
zend euro per jaar (was in 2013 24%). Het verschil in inkomen
tussen mannen en vrouwen is groot: 63% van de mannen geeft
aan 30.000 euro bruto per jaar of meer te verdienen, ten opzichte
van 37% van de vrouwen.
Baanzekerheid stijgt nog niet
Hoewel de economie aantrekt, zijn iets meer hoogopgeleiden
onzeker over de continuteit van hun werk: 24% weet zeker of
denkt misschien zijn baan te verliezen (vorig jaar was dat 22%).
Vrouwen hebben meer angst hun baan te verliezen (27% zeker of
misschien) dan mannen (20%).
De consequenties van baanverlies lijken dit jaar kleiner. Zo geven
hoogopgeleiden minder vaak aan dat zij dan niet meer:
vaak op vakantie kunnen
uit eten of op stap kunnen
luxe goederen kunnen kopen
Arbeidsmobiliteit stijgt
Parallel aan het toenemende vertrouwen in de arbeidsmarkt wor-
den hoogopgeleiden langzaam maar zeker ook weer arbeidsmo-
bieler: 52% is actief op zoek of denkt erover van baan te veran-
deren. Vorig jaar was dat nog 49%. In lijn daarmee verwacht 18%
binnen een jaar van werkgever te veranderen, vorig jaar was dat
historisch laag met 16%.
Vrouwen zijn ook dit jaar weer signicant arbeidsmobieler dan
mannen: 21% verwacht binnen een jaar van werkgever te veran-
deren tegenover 15% van de mannen. Wo-ers zijn arbeidsmobie-
ler dan hbo-ers: 58% is actief op zoek of denkt erover van baan te
veranderen, tegenover 50% van de hbo-ers.
Hbo-ers tevredener met werkgever/functie dan wo-ers
De economische situatie klinkt ongetwijfeld door in de honkvast-
heid van hoogopgeleiden, maar natuurlijk speelt ook de mate van
tevredenheid met de werkgever een rol: 71% is (zeer) tevreden
met de werkgever, 73% is (zeer) tevreden met de functie en 63%
is (zeer) tevreden met de arbeidsvoorwaarden. De tevredenheid
wijkt niet signicant af van die van vorig jaar. Opvallend is dat meer
wo-ers ontevreden met werkgever en functie zijn dan hbo-ers.
36% 31%
2014 2013
vs.
38% 34%
2014 2013
vs.
40% 37%
2014 2013
vs.
Intermediair Imago Onderzoek 2014
6
Bijna de helft van de hoogopgeleide werknemers verwacht niet
binnen twee jaar van werkgever te veranderen. De vijf meest ge-
noemde motieven om te blijven zijn:
inhoud van het werk is uitdagend
prettige collegas
vast contract
goede balans tussen werk en priv
dichtbij huis
Het zijn dezelfde vijf motieven als in 2013. Wel hebben de inhoud
van het werk en prettige collegas aan belangrijkheid ingeboet en
zijn een goede balans tussen werk en priv en een baan dichtbij
huis juist vaker genoemd.
Uitdagend werk is signicant belangrijker voor wo-ers (56%) dan
voor hbo-ers (50%). Hbo-ers hechten sterker aan een vast con-
tract (49% vs. 43%). Aanzienlijk meer vrouwen dan mannen hech-
ten aan de uitdagende inhoud van het werk (58 vs. 48%), prettige
collegas (59 vs. 43%) en een vast contract (55 vs. 41%). Ook vin-
den vrouwen de mogelijkheid om parttime en/of exibel te werken
signicant belangrijker dan mannen.
Volgende carrirestap
Voor 55% van de hoogopgeleiden geldt dat zij een andere functie
bij een andere werkgever zien als een mogelijke volgende stap in
hun carrire. Ook geeft 51% aan dat zij een andere functie binnen
de huidige organisatie als een mogelijkheid zien.
Van de hoogopgeleide werknemers verwacht 32% binnen twee jaar
van werkgever te veranderen. De motivatie daarvoor is:
weinig doorgroeimogelijkheden
inhoud van het werk is niet uitdagend
ontevredenheid over het inkomen
geen vast contract/geen contractverlenging
geen goede balans tussen werk en priv
Hoogopgeleiden die niet op korte termijn denken te veranderen
van werkgever, noemen vaker dan in 2013 de goede werk-priv
balans als reden van hun trouw. Degenen die wel denken te veran-
deren van werkgever geven juist minder vaak aan dat een slechte
werk-priv balans een pushfactor is. Dat zou kunnen betekenen
dat de werk-priv balans van hoogopgeleiden ten opzichte van
vorig jaar verbeterd is.
De gedroomde werkgever
Onder 42% van de hoogopgeleiden is de gedroomde werkgever
een middelgroot bedrijf met tussen de 50 en 500 werknemers.
Slechts 16% geeft de voorkeur aan een grote organisatie (meer
dan 500 werknemers). Deze voorkeuren zijn de laatste jaren nau-
welijks veranderd.
De hoogopgeleide verlangt verder een werkgever die het imago
heeft van:
Hoge baanzekerheid stond in 2013 nog op de vijfde positie en is
gestegen naar drie. Interessante functies is twee posities gedaald.
Goede primaire arbeidsvoorwaarden staat onveranderd op n.
Kijkend naar de emotionele waarden, moet de organisatie bij voor-
keur het imago hebben van:
Betrouwbaarheid blijft het belangrijkste emotionele imagoaspect.
Vorig jaar stonden idealistisch en trendsettend nog op de 4e en 5e
positie, in 2014 staan hier open en exibel.
DE TOTALE HOOGOPGELEIDE DOELGROEP
VERVOLG
42%
50 - 500
werknemers
Intermediair Imago Onderzoek 2014
7
www.intermediair.nl
Wo-ers en vrouwen willen thuis kunnen werken
De top-10 van gewenste arbeidsvoorwaarden zijn:

13
de
maand
mogelijkheid thuis te werken
reiskostenvergoeding
tegemoetkoming in training/cursussen
extra vakantiedagen
mogelijkheid tot parttime werken
betaald overwerk
auto van de zaak
tijd voor werk
tegemoetkoming in pensioenkosten
Wo-ers en vrouwen hechten aanzienlijk meer aan thuiswerken, een
tegemoetkoming in trainingen/cursussen en reiskostenvergoeding
dan hbo-ers en mannen. De parallelle voorkeuren van wo-ers en
vrouwen zijn deels te wijten aan het feit dat onder academici vrou-
wen inmiddels ink in de meerderheid zijn. De gewenste arbeids-
voorwaarden van 2014 wijken niet noemenswaardig af van die van
2013, behalve dat de hoogopgeleiden minder belang hechten aan
tegemoetkomingen in ziektekosten, pensioenkosten en kosten
voor kinderopvang.
De toekomst
De ambitie top-5 van hoogopgeleiden nauwelijks veranderd.
De respondenten willen over vijf jaar:
gelukkig zijn
een leuke uitdagende baan hebben
intellectueel gegroeid zijn
een gezin gesticht hebben
een eigen huis hebben
Wel worden gelukkig zijn en een uitdagende baan signicant
minder genoemd dan in 2013. Voor mannen zijn werk-gerelateerde
ontwikkelingen iets belangrijker dan voor vrouwen, bijvoorbeeld
een hoger inkomen (13% vs. 7%) en een leidinggevende functie
(14% vs. 9%). Gelukkig zijn (56% mannen en 70% vrouwen) en
een leuke, uitdagende baan (46% mannen en 60% vrouwen) zijn
voor mannen minder belangrijk.
40%
32%
31%
25%
25%
22%
18%
15%
14%
14%
1
4
7
2
5
8
3
6
9
10
Intermediair Imago Onderzoek 2014
8
TECHNIEK
DE FUNCTIEGROEPEN
Profelschets
Techniek wordt nog altijd door mannen (69%) gedomineerd. Van
de werkende technici heeft 34% een wo-opleiding afgerond. De
functiegroep kent met 11% relatief weinig werklozen. Op basis van
een fulltime baan verdienen ze gemiddeld meer dan de andere
functiegroepen (behoudens ict-ers): 30% verdient tussen de 30 en
45 duizend euro per jaar, 26% meer dan 45 duizend euro per jaar.
Ze maken ook relatief veel uren: vier vijfde van de technici werkt
meer dan 32 contracturen per week.
Technici zijn meest optimistisch over de arbeidsmarkt
Technici hebben minder last gehad van de crisis dan de meeste
andere functiegroepen. Ze zijn ook minder negatief over de huidi-
ge arbeidsmarkt: slechts 47% beoordeelt die als (zeer) ongunstig
en 15% als (zeer) gunstig. Daarmee is Techniek samen met ICT de
meest optimistische functiegroep in dit onderzoek. Ook over ko-
mend jaar zijn technici positiever dan gemiddeld: maar liefst 51%
denkt dat de arbeidsmarkt zich (veel) gunstiger zal ontwikkelen.
Slechts 9% voorziet een ongunstigere ontwikkeling.
maar ook honkvast
Ondanks al hun positivisme over de arbeidsmarkt blijven technici
graag zitten waar ze zitten: slechts 11% is actief op zoek naar een
nieuwe baan en 38% denkt er wel eens over van baan te veranderen.
Dat verklaart ook dat slechts 12% verwacht binnen nu en een jaar
van werkgever te veranderen: het laagste percentage van alle func-
tiegroepen. Zelfs bij een volgende stap in hun carrire prefereren
technici opvallend vaak een andere functie bij dezelfde werkgever.
Meer dan de helft van de technici denkt niet binnen twee jaar van
werkgever te veranderen. De top-5 redenen om te blijven, zijn:
inhoud van het werk is uitdagend
prettige collegas
vast contract
goede balans tussen werk en priv
tevredenheid met inkomen
Een kwart van de technici denkt wel binnen twee jaar van werkge-
ver te veranderen. De top-5 redenen om te vertrekken zijn:
weinig doorgroeimogelijkheden
inhoud van het werk is niet uitdagend
ontevredenheid over het inkomen
geen vast contract/geen contractverlenging
onvoldoende opleidingsmogelijkheden
Bij baanverlies hypotheek in het gedrang
Slechts 20% denkt zeker of misschien komend jaar zijn baan te
verliezen. Dat is op ICT-ers na het laagste percentage. Opvallend
is dat 45% van de technici bij baanverlies verwacht zijn hypotheek
niet meer te kunnen betalen. Dat is veruit het hoogste percentage
van alle functiegroepen.
Imago
De top-5 van rationele imagoaspecten is:
De top-5 van emotionele imagoaspecten bestaat uit:
Technici hechten relatief veel waarde aan een goede werk-priv ba-
lans, en aan een nancieel gezond en innovatief imago.
1 Shell
2 Philips
3 Unilever
4 DSM
5 Rijkswaterstaat
45%
47%
Intermediair Imago Onderzoek 2014
9
www.intermediair.nl
Profelschets
Nog meer dan Techniek is de functiegroep ICT een mannenzaak:
slechts n op de vijf hoogopgeleide ICT-ers is vrouw. Meer dan de
helft van de ICT-ers in dit onderzoek heeft meer dan tien jaar werker-
varing. Mede daardoor verdienen ze ook meer dan de gemiddelde
hoogopgeleide: 37% van de ICT-ers verdient een salaris van meer
dan 45 duizend euro per jaar (uitgaande van een 40-urige werkweek).
Aantrekkende arbeidsmarkt
ICT-ers zijn het minst negatief over de huidige arbeidsmarkt: slechts
37% vindt hem (zeer) ongunstig en 18% beoordeelt hem als (zeer)
gunstig. Komend jaar zien de ICT-ers zonnig in: 48% ziet de arbeids-
markt verder aantrekken en slechts 10% voorspelt een verslechtering.
maar de ICT-er blijft werkgever trouw
Net als technici zijn ICT-ers honkvast: slechts 12% is actief op
zoek naar een andere baan en 37% denkt er wel eens over van
baan te veranderen. Slechts 26% van de ICT-ers denkt binnen
twee jaar van werkgever te veranderen. De top-5 redenen om een
werkgever te verlaten zijn:
inhoud van het werk is niet uitdagend
weinig doorgroeimogelijkheden
ontevredenheid over het inkomen
te ver reizen naar het werk
niet goed kunnen vinden met management/leidinggevende
De baanzekerheid onder ICT-ers is hoog: 80% denkt waarschijnlijk
of zeker zijn baan te behouden. Mochten ze hun baan onverhoopt
toch verliezen dan denkt 28% binnen een half jaar een nieuwe
baan te hebben. Daarmee scoort de ICT-er opvallend slechter dan
gemiddeld (37%).
Bijna de helft (46%) van de ICT-ers verwacht niet binnen twee jaar
van werkgever te veranderen. De top-5 redenen om te blijven, zijn:
inhoud van het werk is uitdagend
goede balans tussen werk en priv
prettige collegas
vast contract
tevredenheid met inkomen
Gewenste werkgever
De eventuele nieuwe werkgever van de hoogopgeleide is bij
voorkeur midddelgroot (tussen de 50 en 500 werknemers), maar
ICT-ers geven vaker dan gemiddeld de voorkeur aan een grote
werkgever (23%.)
De top-5 van gewenste arbeidsvoorwaarden zijn:
ICTers zijn meer dan de andere functiegroepen genteresseerd in
materiele zaken: 13e maand (47%), een auto van de zaak (24%),
winstdeling (21%), een telefoon/laptop/tablet (17%), prestatie
bonussen (16%) en een gegarandeerde bonus (12%).
Imago
De top-5 van rationele imagoaspecten is:
De top-5 van emotionele imagoaspecten bestaat uit:
ICT-ers hechten relatief meer aan afwisselend werk en aan een
werkgever die het imago heeft trendsetter te zijn.
1 Shell
2 Rabobank
3 ING
4 Philips
5 Unilever
ICT
DE FUNCTIEGROEPEN
50%
35%
Intermediair Imago Onderzoek 2014
10
Profelschets
De man-vrouw balans binnen de functiegroep Financieel is na-
genoeg in evenwicht (51 om 49%). De functiegroep telt relatief
veel hbo-ers (72%). 27% van de nancials verdient een inkomen
onder de 30 duizend euro, 23% boven de 45 duizend euro. Twee
derde werkt meer dan 32 contracturen per week. 76% van deze
functiegroep is in loondienst en maar liefst 16% is niet werkzaam.
Niet negatiever door hoge werkloosheid
Ondanks de hoge werkloosheid binnen deze functiegroep oorde-
len de nancials niet negatiever dan gemiddeld over de huidige
arbeidsmarkt: 10% bestempelt hem als (zeer) gunstig. Komend
jaar zien ze veel optimistischer tegemoet: 45% denkt dat de ar-
beidsmarkt aantrekt en slechts 10% ziet een verslechtering. De
baanzekerheid van de nancials ligt op het gemiddelde: 73%
denkt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komend
jaar zijn baan niet te verliezen.
Pushfactoren
Ongeveer conform het gemiddelde is 17% van de nancials actief
op zoek naar een andere baan, een derde van de functiegroep
denkt binnen twee jaar van werkgever te veranderen. De top-5
redenen om een werkgever te verlaten zijn:
inhoud van het werk is niet uitdagend
weinig doorgroeimogelijkheden
ontevredenheid over het inkomen
geen vast contract/geen contractverlenging
niet goed kunnen vinden met de leidinggevenden
Werkgeverstrouw
Bijna de helft van de nancials (48%) denkt niet binnen twee jaar
van werkgever te veranderen. De top-5 redenen om te blijven, zijn:
prettige collegas
goede balans tussen werk en priv
inhoud van het werk is uitdagend
vast contract
dichtbij huis
Imago
De top-5 van rationele imagoaspecten omvat:
De top-5 van emotionele imagoaspecten bestaat uit:
Financials hechten meer waarde aan een werkgever die baanze-
kerheid kan bieden.
FINANCIEEL
DE FUNCTIEGROEPEN
1 Rabobank
2 ING
3 Shell
4 Philips
5 ABN AMRO
31 %
47 %
31 %
44 %
44 %
25 %
41 %
41 %
25 %
15 %
48%
45%
47%
31%
Intermediair Imago Onderzoek 2014
11
www.intermediair.nl
Profelschets
De functiegroep Marketing & Sales omvat veel vrouwen (57%) en
relatief veel wo-ers (39%). 17% van de functiegroep zit zonder
werk: het hoogste percentage van de hier onderscheiden doel-
groepen. Het is een relatief onervaren functiegroep: 40% van de
(werkende) respondenten is starter. Twee derde van de functie-
groep werkt meer dan 32 contracturen per week. De voorkeur
(44%) ligt bij een middelgrote organisatie.
Positief over de toekomstige arbeidsmarkt
De marketingcommunicatie sector heeft in de crisis zware klap-
pen gehad. Dat is terug te vinden in de beoordeling van de hui-
dige arbeidsmarkt: niet minder dan 63% van deze functiegroep
omschrijft die als (zeer) ongunstig. Komend jaar is er licht aan het
einde van de tunnel: 47% ziet de arbeidsmarkt aantrekken, slechts
12% ziet verdere verzwakking.
en zeer arbeidsmobiel
Deze functiegroep Marketing & Sales is het meest arbeidsmobiel
van alle groepen: 21% is actief op zoek naar een andere baan en
42% denkt er wel eens over van baan te veranderen. 40% denkt
binnen twee jaar van werkgever te veranderen: het hoogste per-
centage van alle functiegroepen. De top-5 redenen om een werk-
gever te verlaten, zijn:
weinig doorgroeimogelijkheden
inhoud van het werk is niet uitdagend
ontevredenheid over het inkomen
geen vast contract/geen contractverlenging
onvoldoende opleidingsmogelijkheden
Zachte aspecten vergroten loyaliteit
Slechts 41% denkt niet binnen twee jaar van werkgever te ver-
anderen. Dat is de laagste score van alle doelgroepen. De top-5
redenen om werkgever trouw te blijven, zijn:
inhoud van het werk is uitdagend
prettige collegas
vast contract
goede balans tussen werk en priv
dichtbij huis
De gewenste arbeidsvoorwaarden komen in grote lijnen overeen
met die van de totale doelgroep. Wel valt op dat thuiswerken, part-
time werken en extra vakantiedagen relatief populair zijn binnen
deze doelgroep.
Imago
De top-5 van rationele imagoaspecten is:
De top-5 van emotionele imagoaspecten bestaat uit:
Een ambitieuze werkgever met het imago van functies met afwis-
selend werk heeft een streepje voor bij Marketing & Sales.
1 Rabobank
2 Philips
3 Unilever
4 Shell
5 Politie/KLPD/Nationale Eenheid
MARKETING & SALES
DE FUNCTIEGROEPEN
41%
47%
45%
59%
Intermediair Imago Onderzoek 2014
12
Profelschets
De zorgsector wordt gedomineerd door vrouwen en hbo-ers: slechts
25% van de respondenten is man en slechts 23% heeft een wo-op-
leiding voltooid. 14% van de hoogopgeleiden in deze sector is werk-
loos. De functiegroep is relatief jong: 38% is starter. Het inkomen
ligt laag in verhouding tot de andere functiegroepen: 32% verdient
minder dan 30 duizend euro en 13 % verdient boven de 45 duizend
euro. Parttime werken is zeer algemeen, slechts 41% maakt meer
dan 32 contracturen per week.
Somber over de huidige en toekomstige arbeidsmarkt
Slechts 7% van de hoogopgeleiden in de zorg velt een gunstig
oordeel over de huidige arbeidsmarkt. Komend jaar schat de
doelgroep positiever in, maar nog steeds ziet slechts 35% de
markt aantrekken. Dat is de laagste score van alle functiegroepen.
De baanzekerheid binnen de zorg is dan ook laag: 29% verwacht
zeker of misschien zijn baan te verliezen. Daar staat tegenover dat
40% van de mensen die hun baan verliezen denkt binnen een half
jaar een nieuwe baan te hebben; het hoogste percentage van alle
functiegroepen.
Trouw aan werkgever om vast contract
Van de hoogopgeleiden in de zorg is 17% actief op zoek naar een
andere baan. Een derde verwacht binnen twee jaar van werkgever te
veranderen. De top-5 redenen om te vertrekken, zijn:
weinig doorgroeimogelijkheden
inhoud van het werk is niet uitdagend
geen vast contract/geen contractverlenging
onvoldoende opleidingsmogelijkheden
geen goede werk-priv balans
Bijna de helft (46%) verwacht juist niet binnen twee jaar van werk-
gever te veranderen. De top-5 redenen om te blijven, zijn:
vast contract
prettige collegas
inhoud van het werk is uitdagend
goede balans tussen werk en priv
dichtbij huis
Tegemoetkoming in trainingen/cursussen gewenst
De top-5 van gewenste arbeidsvoorwaarden wijkt ink af van de
rest van de hoogopgeleiden:
Tegemoetkoming in training/cursussen
Reiskostenvergoeding
13
de
maand
Extra vakantiedagen
Mogelijkheid tot parttime werken
Imago
De top-5 van rationele imagoaspecten omvat:
De top-5 van emotionele imagoaspecten bestaat uit:
Goede arbeidsvoorwaarden wegen minder zwaar voor hoogop-
geleiden in de zorg. Trendsettend is daarentegen een belangrijke
emotionele waarde.
ZORG
DE FUNCTIEGROEPEN
1 GGZ
2
Academisch Medisch
Centrum Amsterdam (AMC)
3 Bureau Jeugdzorg (BJZ)
4 GGD
5
Universitair Medisch Centrum
Utrecht (UMC Utrecht)
66%
38%
32%
Intermediair Imago Onderzoek 2014
13
www.intermediair.nl
Profelschets
Op de zorg na werken binnen deze functiegroep de meeste vrou-
wen: 62%. Van de groep Onderwijs heeft 43% wo gedaan, het hoog-
ste percentage van alle functiegroepen. Deze functiegroep is relatief
onervaren: 38% heeft 0 tot 5 jaar werkervaring. Net als in de zorg
liggen de salarissen in het Onderwijs aan de lage kant: 32% verdient
onder de 30 duizend euro, 15 procent meer dan 45 duizend euro.
Iets meer dan de helft werkt meer dan 32 contractuur per week.
Optimistisch over toekomst arbeidsmarkt
Het Onderwijs is het somberst over de huidige arbeidsmarkt: slechts
6% beoordeelt die positief, tegenover 64% negatief. Over komend
jaar zijn ze veel positiever: 39% ziet de arbeidsmarkt aantrekken.
Geen vast contract en weinig doorgroeimogelijkheden:
vertrekken
18% van de functiegroep is actief op zoek naar een andere baan,
37% denkt er wel eens over van baan te veranderen. Dat is ongeveer
conform de totale doelgroep. 34% verwacht binnen twee jaar van
werkgever te veranderen. De top-5 redenen om te vertrekken, zijn:
weinig doorgroeimogelijkheden
geen vast contract/geen contractverlenging
inhoud van het werk is niet uitdagend
ontevredenheid over het inkomen
te ver reizen
Bijna de helft (47%) verwacht niet binnen twee jaar van werkgever
te veranderen. De top-5 redenen om te blijven, zijn:
inhoud van het werk is uitdagend
prettige collegas
vast contract
dichtbij huis
goede balans tussen werk en priv
Mensen in het Onderwijs wensen min of meer dezelfde arbeids-
voorwaarden als de totale doelgroep, maar hechten iets meer waar-
de aan een reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in training/
cursussen en aan de mogelijkheid tot parttime werken.
Bij baanverlies: minder vakantie, minder uit eten
De baanzekerheid in het Onderwijs is lager dan binnen de meeste
andere functiegroepen: 70% weet (bijna) zeker dat hij komend jaar
zijn baan behoudt. Eventueel baanverlies gaat dat niet zozeer ten
koste van de hypotheekverplichtingen, maar ten koste van vakan-
tie, luxeartikelen en uit eten.
Imago
De top-5 van rationele imagoaspecten omvat:
De top-5 van emotionele imagoaspecten bestaat uit:
Net als in de Zorg weegt in de functiegroep Onderwijs het aspect
van goede primaire arbeidsvoorwaarden minder zwaar. Een werk-
gever moet innovatief zijn en een goede balans tussen werk en
vrije tijd faciliteren.
ONDERWIJS
DE FUNCTIEGROEPEN
1 GGZ
2 Philips
3 Universiteit Utrecht
4 Rabobank
5 Universiteit van Amsterdam (UvA)
34%
39%
37%
56%
Intermediair Imago Onderzoek 2014
14
WERKERVARING
Profelschets
Hoogopgeleiden aan het begin van hun carrire denken anders
over werk, vrije tijd en de arbeidsmarkt in het algemeen dat hun
meer ervaren collegas. De deeldoelgroepen zijn ook anders van
samenstelling. Vrouwen zijn onder starters veruit in de meerder-
heid (59%), in de midcareer groep vormen vrouwen met 51% een
kleine meerderheid en in de ervaren groep zijn mannen met 58%
veruit in de meerderheid.
Slechts 78% van de starters is in loondienst en maar liefst 18% is
niet werkzaam, tegenover meer dan 90% respectievelijk 8% van de
hoogopgeleiden met meer dan 5 jaar werkervaring. De branches
Onderwijs & Wetenschap en Gezondheidszorg & Welzijn zijn zeer
populair onder starters, populairder dan onder hun meer ervaren
collegas. De Rijksoverheid is relatief minder populair onder starters.
Vanzelfsprekend verdienen starters minder dan meer ervaren hoog-
opgeleiden: 46% verdient een inkomen onder de 30 duizend euro
per jaar. Onder midcareer hoogopgeleiden is dat percentage gehal-
veerd en onder ervaren mensen nog maar 15%. Het aantal parttimers
onder starters ligt hoog: 39% werkt minder dan vier dagen per week.
Wo-studies gedrag en maatschappij populair onder starters
Relatief veel starters (43%) hebben een wo-opleiding gevolgd te-
genover 32% van de midcareer (6 tot 10 jaar werkervaring) en
25% van de ervaren mensen (meer dan 10 jaar werkervaring). Op-
vallend weinig starters met een voltooide wo-opleiding hebben in-
formatica (2%) en economie (13%) gestudeerd. De studierichting
gedrag en maatschappij (o.a. communicatiewetenschappen, so-
ciologie, psychologie en bestuurskunde) is met 33% zeer populair.
Starters met hbo als hoogst voltooide opleiding hebben juist vaak
wel een economische studierichting (33%) gedaan.
Baanzekerheid laag onder starters
De baanzekerheid onder starters is meer dan twee keer zo klein als
die onder meer ervaren hoogopgeleiden: 9% weet zeker komend jaar
zijn baan te verliezen. Net als de starters denkt 19% van de midcareer
hoogopgeleiden misschien zijn baan te verliezen, tegen 16% van de
meest ervaren mensen. Bij baanverlies zijn ervaren hoogopgeleiden
het meest pessimistisch over de snelheid waarmee een nieuwe baan
gevonden zal zijn: slechts 31% denkt binnen een half jaar nieuw werk
te hebben, tegen 42% van hun minder ervaren collegas.
Midcareer hoogopgeleiden positiefst over arbeidsmarkt
Midcareer hoogopgeleiden zijn het minst negatief over de ar-
beidsmarkt: slechts de helft beoordeelt die als (zeer) ongunstig,
tegenover 59% van de starters. Over het komend jaar wijkt het
oordeel van de deeldoelgroepen nauwelijks van elkaar af.
Starters minder tevreden over hun functie
en arbeidsvoorwaarden
Starters zijn min of meer even tevreden over hun werkgever als
meer ervaren hoogopgeleiden, maar minder tevreden (67%) over
hun functie (midcareer 72%, ervaren hoogopgeleiden 77%). Hoe
meer werkervaring, hoe tevredener hoogopgeleiden over hun
functie en hun arbeidsvoorwaarden zijn.
Kwart van de starters op zoek naar een andere baan
Eveneens geldt: hoe meer werkervaring, hoe trouwer aan de werk-
gever. Slechts 13% van de ervaren hoogopgeleiden denkt binnen
een jaar van werkgever te veranderen, tegen 16% van de mid-
career hoogopgeleiden en maar liefst 27% van de starters. De
arbeidsmobiliteit van starters ligt dan ook hoog: bijna een kwart
van hen is actief op zoek naar een andere baan tegen slechts 11%
van de ervaren hoogopgeleiden.
0 - 5 jaar werkervaring
1 Unilever
2 Philips
3 Shell
4 Rabobank
5 GGZ
5 - 10 jaar werkervaring
1 Shell
2 Philips
3 Rabobank
4 ING
5 KLM
10 jaar of meer werkervaring
1 Shell
2 Rabobank
3 Philips
4 KLM
5 Unilever
Intermediair Imago Onderzoek 2014
15
www.intermediair.nl
Andere pushfactoren
Hoogopgeleiden voeren op verschillende punten in hun carrire
andere redenen aan om een werkgever te verlaten. Dat blijkt uit
de volgorde van deze drie lijstjes:
Starters: geen vast contract/contractverlenging,
geen uitdagend werk, weinig doorgroeimogelijkhe-
den en ontevredenheid over het inkomen
Midcareer: weinig doorgroeimogelijkheden, geen uit-
dagend werk, ontevredenheid over het inkomen, geen
vast contract/contractverlenging
Ervaren hoogopgeleiden: weinig doorgroeimoge-
lijkheden, geen uitdagend werk, ontevredenheid
over inkomen, geen goede werk-priv balans
Starters willen parttime kunnen werken
De hoeveelheid werkervaring is duidelijk van invloed op de ge-
wenste arbeidsvoorwaarden: Starters geven vaker aan dat zij te-
gemoetkomingen in cursussen/trainingen willen, betaald overwerk,
reiskostenvergoeding en - opvallend - de mogelijkheid om parttime
te werken. De ervaren hoogopgeleiden hechten meer aan de mo-
gelijkheid thuis te werken en aan extra vakantiedagen. Een tege-
moetkoming in de kosten van de kinderopvang is belangrijk voor de
midcareer hoogopgeleide.
Relatief veel starters (33%) hebben een voorkeur voor een klein be-
drijf, relatief veel hoogopgeleiden met meer dan 10 jaar werkerva-
ring (19%) hebben een voorkeur voor een groot bedrijf.
Imago: starters willen interessant en afwisselend werk bij een ambitieus bedrijf
Kijkend naar de werkervaring ziet de top-5 van rationele imagoaspecten er als volgt uit:
Starters
Ervaren hoogopgeleiden
De top-5 van rationele imagoaspecten is:De top-5 van emotionele imagoaspecten is:
Midcareer hoogopgeleiden
Intermediair Imago Onderzoek 2014
16
TOTAAL RANKING
Intermediair is een onderdeel van VNU Vacature Media.
VNU Vacature Media is de toonaangevende kennispartner in ar-
beidsmarktcommunicatie. Met multimediale proposities en maat-
werkoplossingen brengt VNU Vacature Media organisaties in con-
tact met de juiste kandidaten.
VNU Vacature media, onderdeel van de Persgroep, is marktleider
in arbeidsmarktcommunicatie en biedt een portfolio met de sterke
merken: NationaleVacaturebank, Intermediair, ITbanen, de Volks-
krant, AD, Trouw, Het Parool, Tweakers en Computable.
Advies op maat
Neem contact op met uw accountmanager
of de afdeling customer service:
T. 020 - 204 22 00
E. customerservice@vnuvacaturemedia.nl
www.vnuvacaturemedia.nl
Onderzoeksverantwoording
Het Intermediair Imago Onderzoek (IIO) 2014 is uitgevoerd door
een onafhankelijk onderzoeksbureau: Motivaction International B.V.
Voor de uitvoering van het veldwerk is gebruikgemaakt van een
steekproef uit StemPunt.nu, het online onderzoekspanel van Moti-
vaction. Voor het werven van extra respondenten is een extern pa-
nelbureau ingeschakeld. Aan dit online onderzoek hebben in totaal
4.009 hbo+ers in de leeftijd tot 45 jaar deelgenomen.
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 18 februari tot en met
25 maart 2014. De hbo+ers zijn respondenten die een hbo- of wo-
studie volgen of afgerond hebben. Er is rekening gehouden met een
spreiding naar werkervaring en functies waarin de respondenten
(willen) werken. De steekproef vormt een representatieve afspiege-
ling van de beroepsbevolking op basis van geslacht en leeftijd.
In deze whitepaper worden specieke uitspraken gedaan over
de functiegroepen ICT, Techniek, Marketing & Sales, Financieel,
Zorg en Onderwijs. De respondenten zijn ingedeeld op basis van
de functie die ze (zouden willen) vervullen. Indien ze een andere
functie dan de bovenstaande willen vervullen, is gekeken naar hun
huidige functie. Ook is een uitsplitsing gemaakt naar werkerva-
ring: de starters met 0 tot 5 jaar werkervaring, midcareer met 5 tot
10 jaar werkervaring en ervaren hoogopgeleiden met 10 of meer
jaar werkervaring.
Wilt u weten hoe uw werkgeversmerk scoort op naamsbekendheid en imago per functiegroep
en ten opzichte van uw branchegenoten?
Vraag dan uw account manager naar de mogelijkheden voor een op maat rapport van het Intermediair Imago Onderzoek.
www.intermediair.nl

You might also like