You are on page 1of 580

THOMAS R.P.

MIELKE Ak Tanr#as# $nanna


www.cizgiliforum.com
1

Thomas R. P. Mielke _ Ak Tanr#as# $nanna
mitolojinin roman#
K$TAP ZER$NE
Mezopotamya'n#n ak, bereket, sava ve nderlik tanr#as#
$nanna'n#n
uzun soluklu maceras#.
F#rat ve Dicle aras#ndaki bereketli topraklar, ok eski zamanlardan
beri
tanr#lar#n yaam alanlar#d#r. Tanr#lar#n eski bilgileri insanlar#n
hat#ralar#nda yaamaya devam etmektedir.
Dnyaya den bir gk ta# yksek Atlantis uygarl#'#n# yok eder,
Avrupa'n#n karanl#klar iinde kalmas#na ve buzul a'#na girmesine
neden olur. Felaketten k#sa bir sre nce inanna, g'n ve yerin
tanr#as#, tanr#lar#n kay#p ilmini aramas# iin dnyaya
gnderilmitir.
$nanna Cro-Magnon insanlar#n#n ma'aralar#na s#'#narak felaketten
kurtulmay# baar#r ve grevini hat#rlar.
Bylece Avrupa, Kk Asya ve Afrika'y# kapsayacak olan
maceras#na
ad#m#n# atar. nce karanl#k kuzeydeki ren avc#lar#na kat#l#r, Tuna
k#y#lar#ndaki bal#k#larla birlikte yaar, atal Hyk kad#nlar#n#
bulur ve
Uruk kral# G#lgame'le kar#la#r.
$nanna, tecrbelerini ve bilgilerini insanlara aktararak, onlar#n
kltr
ta#y#c#s# olur. $lk olarak kurtlar# evcilletirir, sonra bacay#,
imentoyu,
mleki tezgh#n# ve teraziyi insanlara arma'an eder. Fakat as#l
arad#'# bilgi, tanr# Enki'nin denizin dibinde bulunan saray#nda
sakl#d#r.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
2
$nanna, iyi ve kt zelliklerin tm olan yz ME'yi eski tanr#n#n
elinden
almay# baar#r ve onlar# insanlara arma'an eder. Atlantis tanr#lar#,
onun
bu davran##n# asla affetmeyecektir...
Thomas R.P. Mielke, 1940 y#l#nda Detmold'da do'mutur. Halen
Berlin'de yaamaktad#r, evli ve drt yetikin ocu'u vard#r. ok
say#da
tarihsel, bilim-kurgu ve k#sa hikaye trnde eseri vard#r. Eserleri
birok
dl alm# ve eitli dnya dillerine evrilmitir.
i
1
1997 by Franz Schneekluth Verlag, Mnchen
Orijinal Ad# $nanna-Odyssee einer Gttin
2000 Yurt Kitap-Yay#n
eviren Atilla Dirim Tashih Zeliha *ahin Kaya
Yurt Kitap-Yay#n 108 * Tarihi Romanlar Dizisi 17
ISBN 975-7076-30-9
2. Bask# Eyll 2004, Ankara
Dizgi Yurt Kitap-Yay#n
Kapak Ali $mren
Bask# Cantekin Matbaas#, Ankara
Yurt Kitap-Yay#n
Konur Sokak No: 26/3
K#z#lay-ANKARA
Tel: (0312)4173549
Fax: (0 312) 425 36 40
e-maii: yurtkitap@yurtkitap.com
www.yurtkitap.com
A*K TANRIASI
$NANNA
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
3
THOMAS R.P. MIELKE
mitolojinin roman# N
eviren Atilla D$R$M


Yakla#k 20 Bin Y#l nceki Buzullanma
$$NDEK$LER

Mutlular Bahesi..........................................................9
Yok Olu *ark#lar#......................................................29
Tanr#lar Okulu............................................................45
Her *ey Ak#yor...........................................................62
Direni.......................................................................79
Gemiin I#'#............................................................95
Son Gnn Sabah#..................................................112
Tanr#lar#n Alacakaranl#'#..........................................129
Tufandan Geriye Kalanlar........................................147
Ta B#ak.................................................................164
Kurtlar ve *elale......................................................183
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
4
Yeni Balang#c#n $aretleri.......................................199
Karanl#klar Dnyas#ndan Ka#................................219
Kayadaki Bal#k.........................................................238
Lepeno Burgac#nda.................................................256
Son K#....................................................................276
Sazl#k Tarlalar#.........................................................294
Deniz zerinde...................................................313
Yaln#zl#k Adalar#.......................................................332
$ Dnya ve D# Dnya............................................353
Tanr#lar#n S#rr#..........................................................371
Tanr#sal ME U'runa Sava......................................390
Kad#nlar#n *ehri.......................................................413
$ki Erkek...................................................................431
Dnden Vedalama.................................................450
Kutsal D'n...........................................................469
Osiris'in lkesi.........................................................489
Sphinx......................................................................511
A#klamalar..............................................................531
Kaynaka.................................................................557
MUTLULARIN

BAHES$


Sylenene gre, Tanr# Ta#'na sahip olan biri, kiklop duvarlar#ndaki
kap#y# aabilirmi. Ben bu. taa sahiptim.
Ek yerleri neredeyse hi belli olmayacak ekilde st ste
yerletirilmi kocaman kaya para-ar#ndan oluan duvar#n
ortas#ndaki kk kap#ya ak#yordum. Metal par#lt#lar saan a'#r
kalaslarla s#-s#k#ya kapat#lm#t#. Grnrde ne bir kilit, ne de bir
srg vard#. *ehrin ok ard#nda bulunan Yasak Bahe'ye nas#l
girece'imi bilemiyordum.
"Fakat ben ieri girmek istiyorum!" diye f#s#ldad#m. Olduka
gecikmitim. Byk ehrin tam ortas#nda bulunan tepenin zerine
beklenmedik bir ekilde silahl# muhaf#zlar ve daha nce
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
5
grmedi'im garip aletler yerletirilmiti. Bir eyler oluyordu ve bu
olanlar#n gnein bat#m#ndan sonra balayacak olan byk Krallar
*leni'nin haz#rl#klar#yla bir ilgisi yoktu.
Parmak ular#m yavaa Tanr# Ta#'n#n zerinde gezindi.
ocuklu'um boyunca onu sol bile'imdeki bir band#n iinde
ta#m#t#m. Reine ve bal renkli bu ta, benim koruyucum ve t#ls#-
m#md#. Gece gndz kalbimin at#lar#n# dinliyor, al#'#ma,
susuzlu'uma, k#saca bana zarar verebilecek her eye dikkat
ediyordu. Alt# y#l nceki son kutsama esnas#nda barahip taraf#ndan
metal bir zincirin ucuna tak#lm# ve trenle boynuma as#lm#t#.
Tanr# Ta#'n# o zamandan beri g'slerimin aras#nda muska ve
t#ls#m olarak ta#yordum.
Bu ta sayesinde kraliyet saray#n#n arivinden istedi'im m-
zik paras#n# ve yaz#l# metinleri dinleyebiliyor, ayn# taa sahip
olanlar#n tmyle konuabiliyor ve bakalar#na kapal# olan
kap#lar#n tmn aabiliyordum. Hatta Tanr# Ta#'n# dikkatle
oynatt#'#m zaman, en kal#n bulut rtsnn alt#ndan bile mat bir
##lt# halinde gnein nerede oldu'unu grebiliyordum.
Birka gn sonra sahip oldu'um ta byk bir trenle Run
Mhr'yle mhrlenecek ve bylece sonsuza dek hkmedenlerin
aras#na kat#lm# olacakt#m. O gn geldi'inde yarat#l##m zerinden
tam on be y#l gemi olacakt# - fakat etraf#mdaki insanlar iin bu
sre ok daha fazlayd#, nk onlar zamanlar#n# byk kozmik
devire gre de'il, dnyan#n gne etraf#nda yapt#'# devire gre
hesapl#yorlard#.
O gn geldi'i zaman ku uuu bir gnlk mesafede bulunan di'er
blgelerde neler oldu'unu 'renecek, ne zaman di'erleriyle bir
araya gelmek istedi'ime ve ne zaman yaln#z kalmak istedi'ime
kendim karar verecektim.
"$eri girmek istiyorum!" dedim bir kez daha ve sahip oldu'umdan
bu yana ilk kez Tanr# Ta#'n# vcudumdan uzaklat#r-d#m.
nledim.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
6
Boynumdaki zinciri ba#m#n stnden #kard#m, uzun, kahverengi
salar#m# dzelttim ve kap#ya do'ru yrdm. ad#m, iki ad#m...
kala durdum ve elimi uzatt#m. Parmaklar#m#n aras#ndaki ta sanki
yavaa #s#nmaya bal#yordu. Onu nce bir tarafa hareket ettirdim,
sonra da di'er tarafa. Metal kalaslardan yay#lan enerji, kap#n#n
zerini grnmez bir kubbe gibi rtyordu. Sadece orta k#sm# biraz
daha ince gibiydi. Yavaa e'ilerek kubbenin zay#f noktas#ndan
getim ve bundan sonras# tahminimden ok daha kolay oldu.
Kap# sanki grnmez hizmetkrlar taraf#ndan ikiye ayr#lm# ve
kanatlar yavaa birbirlerinden ayr#lmaya balam#t#. Burnuma
ilkel, fakat tatl# bir koku geliyordu. Bir an iin derin bir nefes
ald#m, gzlerimi kapad#m ve uzaklardan gelen say#s#z incecik sesin
f#s#lt#s#n#, arp ve simbalonlar#n yumuak melodilerini di
ok k#sa bir an iin hl geriye dnebilece'imi dndm.
Tek yapmam gereken arkam# dnerek d#ar# #kmakt#. Kap#, sanki
hibir ey olmam# gibi kapanacakt# ard#mdan. Fakat ba#m#
sallad#m, glmsedim ve Yasak Bahe'ye ayak bast#m.
Seslerden ve renklerden, kokulardan ve alg#lardan oluan bu
yabanc# dnya beni kabul etmiti. Geni, beyaz ta saks#lardaki
e'reltiotu benzeri bitkilerin hakk#mda ak#nl#kla f#s#ldat#klar#-n#,
f#skiyeli bir havuzun etraf#ndaki kular#n merakl# c#v#lt#larla
bal#klara geliimi haber verdiklerini, dallar# ieklerle dolu byk
a'alar#n yapraklar# aras#nda esen rzgr#n ak#nl#kla nefesini
tutuunu dinledim.
Hl az da olsa endieliydim. Yavaa k#rm#z# ve siyah kaya
paralar#ndan yap#lm# olan kiklop duvar#n#n hemen dibinde
bulunan f#skiyeli havuza gittim. $inde k#rm#z# ve alt#n renkli ss
bal#klar#n#n yava yzge hareketleriyle yzd' berrak kaynak
suyu, gnein ##'# alt#nda par#lt#lar sa#yordu. Sanki ember
biimli kanallar# ve tepenin zerindeki grkemli saray#yla byk
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
7
kraliyet ehrinden #km# ve ocuklu'umun hl bar# dolu
dnyas#na geri dnmtm.
Burada yukar#da, tap#na'#n arkas#nda, kudretli metropoln
grltsnden eser bile yoktu. Ne araba tekerleklerinin g#c#rt#s#, ne
sokak sat#c#lar#n#n ba'#rt#lar#, ne liman blgesindeki denizcilerin
#sl#k ve #'l#klar#, ne de aa'# ehrin ok say#daki stadyum ve
arenalar#ndan gelen alk# sesleri. Hatta koyu mavi semada bir tek
gk arabas# olsun grnmyordu.
"Geciktin, $nanna" dedi arkamdan yumuak bir erkek sesi. Bir an
iin belli belirsiz bir irkilmeyle kas#ld#m, fakat hemen sonra bu
sesin kime ait oldu'unu anlad#m. Bir elimle a#k yeil, ipe'imsi bir
kumatan yap#lm# k#sa elbisemin eteklerini dzelttim, di'er elimle
de olgunlamaya balayan iki yar#m meyveyi and#ran g'slerimin
aras#nda sallanan Tanr# Ta#'n# rttm.
"Sen misin, Osiris?" diye sordum yavaa. "Sessim belli belirsiz
titriyordu. Kalbimin daha h#zl# att#'#n# ve yzmn alev alev
yanmaya balad#'#n# hissettim. "Daha erken gelemedim... saray#n
her taraf#nda ustalar ve muhaf#zlar kouturup duruyor... ok
heyecanl#lar, i avlunun stunlar#n#n aras#na halatlar geriyor ve
garip aletler yerletiriyorlar."
Sonra sustum ve byk e'reltiotlar# yavaa aralanmaya balad#.
enesi ve yanaklar# yeni yeni tylenmeye balam#, geni al#nl#,
gsterili bir delikanl# ortaya #kt#. zerinde kaba kumatan
yap#lm# gri bir pelerin vard# ve belindeki kemerden aa'# zerleri
d'ml rengrenk ipler sallan#yordu. Yasak Bahe'de en kk
bir esinti olmamas#na ra'men, ince, sar# salar# her ad#m at##nda
dalgalan#yordu.
"Bir deprem olaca'#n#n sylendi'ini duymad#n m#?" diye sordu
Osiris glmseyerek. Ses tonundaki bariz stnlk, kendimi bir kez
daha aptal ve cahil hissetmeme yol at#. Baka kad#nlar#n veya
-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
8
k#zlar#n da ayn# eyi hissedip hissetmedi'ini bilmiyordum, fakat
her halkrda konutu'um erkekler beni hem fkelendiriyor, hem
de etkiliyordu. Fakat birka ay ncesine kadar byle de'ildim.
Uzun uzun dnmeme ra'men bu elikinin beni neden giderek
artan bir ekilde ilgilendirdi'ini anla-yam#yordum, fakat Tanr#
Okulu'ndaki bilgeler ve khinler bile bana neden erkeklerin erkek,
kad#nlar#n da kad#n gibi oldu'unu syleyememiti.
"Yanarda' her an faaliyete geebilir" diye szlerine devam etti
Osiris yumuak, fakat 'retici bir sesle. "Her tarafta gk gemileri
haz#rlan#yor. Krallar#n bugn ada krall#klar#na dnmeleri bile sz
konusu."
"Sadece ada krall#klar#na kadar m#?"
Szlerim a'z#mdan #kar #kmaz bu sorunun ne kadar aptalca ve
gereksiz oldu'unu fark ettim. Zaten bunu bilmek de istemiyordum.
Bak#lar#m Osiris'in boynundaki Tanr# Ta#'na kay
m#t#. Gizlice i ektim ve ta#n#n onun gen bir tanr# oldu'unu
gsteren sedef benzeri incecik bir maddeyle kapl# oluunu
k#skand#'#m# dndm. Osiris sanki dncelerimi okumu gibi,
bana cevap vermeden nce ta#n# bir eliyle rtt. "Byk bir
k#sm#n#n koloniletirilmi lkelere kamay# ok istedi'inden
eminim. Korkmana gerek yok - u ara kimse seni aramaya
kalk#maz. Burada tamam#yla gvendeyiz."
"Bu yzden mi Yasak Bahe'yi setin?"
"Bu bahe ve Basilea ehrinin eski blmnde bulunan Gri Ev, bu
adada Tanr# Talan'n#n d#ar#yla ba'lant#lar#n#n tam anlam#yla
kesildi'i yegne yerlerdir."
Ona pheyle bakt#m ve bir kez daha onun plan#na hayranl#k m#
duymam, yoksa fkelenmem mi gerekti'inden emin olamad#m.
Osiris'in yaklaan bir depremi f#rsat bilerek benimle yaln#z kalmaya
al#mas#, gururumu okam#yor de'ildi. O sahip olduklar# gemilerle
ve vahilerle olan maceralar#yla bbr-lenmekten baka bir ey
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
9
bilmeyen gururlu, kstah erkeklerden bambakayd#. Osiris benimle
ilgilenmeye balad#'#ndan bu yana ya#tlar#yla sava oyunlar#
oynamaya pek az gitmiti. Ve iki hafta nce, Tanr# Okulu'nun
sabah yoklamas#nda kula'#ma e'ilerek, lmszlk de dahil olmak
zere tm maceralardan sadece ve sadece benim iin
vazgeebilece'ini f#s#ldam#t#...
te yandan, Osiris'in bu bulumay# byk bir baar#yla planlam#
olmas#, beni rktyordu. Tm bu olup bitenlerden sadece yerlerin
ve f#rsatlar#n bir oyunuymu gibi nas#l sz edebilirdi? Ans#z#n serin
bir rzgrla evrelenmi gibi rperdim. Bu n#n gelmesini ok uzun
bir sre beklemi, pek ok gece Osi-ris'le yaln#z kalabilmenin
dn grmtm. Peki imdi neden her ey bambakayd#?
"Gel" dedi Osiris, "fazla vaktimiz yok."
Mesele buydu demek! Osiris kollar#n# ne uzatt# ve beni kendisine
ekmek istedi. Elimde olmadan bir ad#m geri att#m.
13
Demek iimdeki o garip his do'ruydu! Demek fazla vakti yokmu!
Tanr# Okulu'ndaki k#sa bulumalar#m#zda kula'#ma f#s#ldad#'#
zlemini dindirmekten daha nemli ne ii olabilirdi ki?
Osiris'in gzlerinde utan ve gvensizlik dolu bir ifadenin
bulundu'unu fark ettim. Geceler ve gndzler boyunca dledi'im
o gizem perdesi, hi beklenmedik bir ekilde ve apans#z y#rt#lm#
gibiydi.
"Yan#nda daha uzun bir sre kalabilmeyi ben de istemez miydim
san#yorsun?" diye sordu derhal. Son derece do'al, son derece
rahatt#. Ona uzun uzun bakt#m ve onun bana ne kadar yabanc#
oldu'unu fark ettim. Duygular#m# belli etmemeye al#mama
ra'men, dudaklanm#n titremesine engel olam#yordum.
"Hay#r, Osiris" diye kar#l#k verdim ifadesiz bir sesle. "Burada asla
bulumamal#yd#k! Her eyden vazgeebilirdim, hem de tm
kalbimle vazgeebilirdim. Oysa sen zamandan sz ettin! Kar#l#'#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
10
ne kadar yksek olursa olsun, hibir tanr#sal varl#'#n
deyemeyece'i bir bedeldir bu!"
"Bize yasaklanm# olan hibir eyi yapmad#k!"
"Yapmad#k m#?" dedim hznle glmseyerek. "Fakat yapabilirdik
demek istiyorsun, de'il mi?.." Bir kez daha gldm. F#skiyeli
havuza gittim ve damlac#klarla dalgalanan yzeyde yzm
inceledim. Bu gerekten ben miydim? Yoksa suda yans#yan gzel
k#vr#ml#, dolgun dudakl#, inci dili, ciddi ifadeli, oval yzl, adada
do'an tm ocuklar#n sahip oldu'u ve tanr# ocuklar#n#n yzy#llar
boyunca sahip olmaya devam edece'i alt#n par#lt#l# a#k mavi gzl
bu suret, bir mddet sonra dnece'im tanr#aya m# aitti?
Sonsuzluk kadar k#ymetli bir an boyunca, seilmilerin hlesi, suda
yans#yan di'er ehremin ba#n#n ve omuzlar#n#n etraf#nda ##ldad#...
"Sen de istiyordun, ben de istiyordum" dedi di'er ehrem.
"lmszlkten daha byk bir anlam ifade eden bir mutluluk
ar#yorduk."
"Ben bunu hl istiyorum" dedi Osiris neler olup bitti'ini
anlamadan. Sudaki bal#klardan biri z#plad# ve suyu dalgaland#rarak
di'er ehremin yok olmas#na neden oldu. Yavaa ba#m# sallad#m,
gzlerimi kapad#m ve derin bir nefes alarak Yasak Bahe'nin
kokusunu iime ektim. E'reltiotiarm#n glgesi ve yumuak bir
gne ##'#, kimli'i belirsiz bir ressam#n f#ras#ndan #kan renkler
gibi yzme dyordu. Tenimdeki ##'#n ve glgenin
yumuakl#'#n# zevkle yudumlad#m, sonra glmsedim ve gzlerimi
at#m.
"Kamak iin gemin haz#r!" dedim ve bu kez ben ona stnl'm
hissettirdim.
"yle bir gemi yok" diye kar#l#k verdi Osiris rahats#z bir ses
tonuyla. "Tanr# Okulu'nda bulunan herkesin byk seremoni
esnas#nda bir s#nava tabi tutuldu'unu benim gibi sen de biliyorsun.
Sen henz bir grev almad#n m#?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
11
"Hay#r" dedim ve bir kez daha glmsedim. "Daha do'rusu... bir
defas#nda Berios benim Verimli Hilal iin ideal bir tanr#a
olabilece'imi sylemiti."
"Verimli Hilal m#? Byle bir blgeden sz edildi'ini daha nce hi
duymam#t#m."
"San#r#m Berios bununla Amon-Ra, Enlil ve Enki gibi ok eski
tanr# blgesini kastediyor."
"Demek Enki?" Osiris hakir grrcesine gld. "Evet, do'ru, o bir
zamanlar F#rat ve Dicle aras#nda harap bir koloniye sahipti. Eridu...
Evet, ismi buydu san#r#m. O blgedeki di'er yerleim yerleri de
budala yerlilerin oturdu'u saz kulbelerden ibaret zavall# kyler!
Do'ru dzgn bir tap#nak veya saray yapmak iin ta veya tahta
bile bulamazs#n... maden bile yok! Zaten Tanr# Enki de oktan
kolonisini terk ederek denize ekildi."
"Peki ya sen neresi iin dnlyorsun?" diye sordum. Onun
erkeklere has stnlk taslama abas# sinirlerimi bozmutu.
"Ben kendimi Sahra kolonileri iin haz#rlad#m diye cevap verdi
gururla. "ok verimli, fakat kolay de'il. Dnden beri bana zel bir
grev verilece'ini de biliyorum. ok k#sa bir sre sonra en eski
tanr#lardan biriyle bir araya gelece'im. Ne yaz#k ki ismini kimseye
sylemem mmkn de'il..."
"Senin iin ne byk bir eref dedim onu nemsemedi'imi belirten
bir ses tonuyla. Sinirlendi'imi fark etmesini istemiyordum. "Fakat
belki de erkekler iin iki ayr# ey ayn# nemi ta#yabilir, de'il mi?"
Ona yalan sylemesine ve kaamak cevap vermesine imkn
tan#mayan bir ekilde bak#yordum. 'retmenlerim bile en ba#ndan
beri bu bak#lar#n bys kar#s#nda gsz kalm#lard#.
"Cevap ver" dedim ona. "Herkes tereddt edebilir ve kaderin
verece'i karar# bekleyebilir. Fakat bir tanr# nceli'in nerede
oldu'unu bilmelidir: Senin iin uzak lkelere yapaca'#n uu
benden daha nemli mi?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
12
"Bunun ne kadar nemli oldu'unu biliyorsun" dedi bana neredeyse
yalvaran bir ifadeyle, fakat bak#lar#m# daha da sert-letirdim.
Asl#nda mant#'#m ona hak veriyordu. Sadece alt# y#lda bir
dzenlenen byk seremoniye kat#labilmesi iin, umas# artt#.
T#pk# benim gibi o da ocuklu'undan beri o gne haz#rlan#yordu.
Fakat ben buna ra'men onun yan#mda kalmas#n# istiyordum.
Ondan imkns#z# istememin sebebini bilmiyordum. Yoksa bu onu
s#nama arzusu muydu? Yoksa onun duygular#n#n mant#'#ndan daha
gl olmas#n# m# bekliyordum?
"Demek gitmek istiyorsun?" dedim sonunda.
Osiris huzursuzlukla a'#rl#'#n# bir baca'#ndan di'erine verdi.
"Beni anlamak istemiyorsun, $nanna! Tam iki saat boyunca burada
seni bekledim! *imdi de gelmi, benden... bu tipik... ocuka...
zr dilerim, demek istedi'im..."
"ocuka, yle mi? ok teekkr ederim! Bu syledi'in bile
gerek de'il! Tipik gen k#z, tipik kad#n demek istemitin, de'il
mi?"
"Ne demek istedi'imi ben de a#rd#m!"
"O halde git!" dedim dik kafal# bir edayla. Gzlerimdeki alt#n
p#r#lt#lar#n nas#l ate sat#'#n# hissedebiliyordum. "Git ve kfl
ma'aralarda eski kemikler ara! Sonra da otur raporunu yaz, fakat
bir daha asla beni kand#rmaya yeltenme!"
Bo gzlerle beni szd, bir ey anlamazm# gibi ba#n# sallad# ve
ad#m ad#m geri ekilmeye balad#. Bana ne oldu'unu bir trl
anlayam#yordu. Beni as#l fkelendirenin de bu anlay#- , sizli'i
oldu'u akl#na bile gelmiyordu.
Bir eyler sylemek ister gibi dudaklar#n# bzd, sonra
sendeleyerek geri dnd ve kendisini kiklop duvar#n#n kap#s#ndan
d#ar# att#.
$imde bir boluk duygusuyla ylece kalakalm#t#m. Bu kez
deprem kendi iimde oluyordu. Bembeyaz bir yz ve titreyen
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
13
dudaklarla havuzun kenar#na futundum. Bir kez daha sudaki
aksime bakt#m ve gelecek olanlar#n korkusu suyun yzeyini
karartt#.
*iddetli bir yer sars#nt#s#, duvara ne kadar yak#n durdu'umu
hat#rlamama sebep oldu. Telala kap#dan d#ar# f#rlad#m. Kuzeye
do'ru f#rlatt#'#m bir bak#, neler olup bitti'ini anlamama yetmiti.
Derinden gelen bir u'ultu byk ve ma'rur ehrin titremesine
neden oldu. Yzlerce davulun grltsne eit olan bu ses sanki
hilikten geliyor, fakat her tarafta ayn# iddette yank#lan#yordu. $lk
grlty kara bir sars#nt# takip etti. Sokaklar, meydanlar, hatta
saray tepesi bile ayn# ekilde sars#l#yordu. Evlerin duvarlar#na
nfuz ediyor, stunlar#n, kprlerin ve saray kap#lar#n#n
g#c#rdamas#na neden oluyor, byk metropoldeki tm hayat# fel
ediyordu.
*ehirdeki tm erkek, kad#n ve ocuklar -ister insan, ister tanr#- o an
bulunduklar# yerde kalm#lard#. Sonra gzle grl-
17
meyen bir g taraf#ndan ynetiliyormu gibi yzlerini hep birden
Kral Da'#'n#n zerindeki ehre hakim tap#na'a do'ru evirdiler.
Erkekler balar#ndaki apkalar# #kard# ve kad#nlar avu ilerini
yakarmak istedikleri zaman yapt#klar# gibi birletirdiler.
"Tm tanr# ad#na!" diye inledi baharat liman#nda bulunan byk
kapal# ar#n#n iindeki sat#c# kad#nlar. Tavandan balar#na ya'an
tozlar#n aras#nda yere kmlerdi.
"Byle olaca'#n# biliyordum!"
"Bu kadar debdebenin, bu kadar savurganl#'#n sonu byle olur
ite!"
"Ceza gn gelip att# sonunda..."
O ok eski alakgnlllk ve da'a tap#nma ritellerini herkes
hat#rlam#yordu. Baz# erkekler ve kad#nlar igdsel bir hareketle
kar#daki yan yana ve arka arkaya s#ralanm# gemilere bakt#lar.
Lks srat tekneleri, demirden yap#lma byk yk gemileri,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
14
rengrenk yelkenleri olan #k gezinti yatlar#, hatta krek
gvertesi olan eski moda bir yelkenli. Krekilerinin karaya
#kmas#n#n zerinden en fazla bir saat gemiti.
"Bu ne biim bir kar#lama!" diye homurdand# birinci gvertede
duran ve bir kas y#'#n#n# and#ran krekiba#. "Eve bu ekilde
dnece'imizi hi dnmemitim."
"Eski yasalar#n bile zerre kadar dikkate al#nmad#'#n# dnrsek,
bu kar#lamaya bile kretmeliyiz" dedi geminin uzun deniz
yolculuklar# sonucu y#pranm# olan sahibi.
"Pani'e gerek yok!" Saray duvarlar#ndaki mazgallardan bir rahibin
gr sesi iitildi. "Tekrarl#yorum: Pani'e gerek yok! Krallar#n
habercileri da'#n fkesini nceden bildirmiti... ta ya'muru
olmayacak... belki biraz lav kl. Kehanet pani'e gerek olmad#'#n#
sylyor! Btn eytanlar kontrol alt#nda tutulacak!"
"Daha fazla gnah ileyeyim deme, Jason" dedi krekiba# yan
gzle yanarda'#n tepesine bakarak. "Do'udaki lkeden demir
ald#'#m#zdan bu yana adan#n on kral#na kfretmekten baka bir ey
yapt#'#n yok!"
18
"Boversene! Benim lanetlerim bile durumda bir de'iiklik
yapamaz! Ben bir tanr#yd#m ve gcm elimden al#nd#. B#rak da
diledi'im gibi kfredeyim... nas#l olsa kimsenin umurunda bile
de'il! Senin de'il, krekilerin de'il, kendilerini dnyan#n efendisi
sanan u megalomanlar#n da de'il! Krallar#m#z ve elileri olacak o
herifler ly iyice ka#r#p, fazlas#yla kstahlat#-lar! Tembeller!
Asalaklar! Di'er yarat#klar#n nlerinde srnmek iin yarat#ld#'#n#
dnyorlar! Vakti zaman#nda ben herkesi uyarm#t#m!"

"Ya eline ne geti?" diye sordu krekiba# alayc# bir sesle.
" kreki gvertesi olan bir gemiye srgn!" dedi geminin sahibi
ve uzaklara bakt#. "Kle ticareti! Srgnler ve mahkmlar! Pislikler
ve dkntler! Hal#n#n desenine uymayan dehalar! Budalalar ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
15
dangalaklar! Ancak dnyan#n bilmem ne-resindeki #ss#z adalar#n
paklayabilece'i ak#l ve ruh hastalar#!"
"Ne gzel bir dnya!" dedi krekiba# dilerinin aras#ndan.
Geminin sahibi kuru bir sesle gld. "Evet, bizim dnyam#z...
onlar#n dnyas#!" dedi sonra. "Di'er gemilere baksana... eriyen
enerjinin gcyle havada, denizin stnde ve okyanusun
derinliklerinde gidiyorlar. Fakat bu nedir ki... Eriyen enerji, bir
zamanlar kaybetti'imiz byk bilgilerin yan#nda hi kal#r!"
Yanarda' sanki bu szleri beklermi gibi bo'uk bir gmbrtnn
eli'inde havaya yksek bir lav stunu f#k#rtt#. Simsiyah bir
duman bulutu g'e ykseliyordu. $ ie gemi dairelerden oluan
byk ehrin sokaklar#nda, limanlannda, kanallar#nda ve
tarlalar#nda bulunan insanlar#n hibiri k#m#ldam#yordu.
Yelkenli gemiye srgn edilmi olan adam liman#n sular#na
tkrd ve gzlerini k#sarak ate ve duman stununu, gkyzn
ve ma'rur ehrin tepelerini inceledi. Pek uzakta olmayan byk bir
meydanda, art#k omurgalar#n#n alt#nda suya ihtiya duymayan hava
gemilerinin durdu'unu grd. Bak#rdan ve gmten yap#lm#
yuvalar#nda oturan dev kular# and#r#yorlar-
19
di. Alt#n ##lt#lar saan kraliyet saray#n#n muazzam duvarlar#n#n
alt#nda birtak#m k#p#rdanmalar balad#. Geminin sahibi eski ps-k,
tahtadan yap#lm# bir drbn yukar# kald#rd#, merce'i gzne
yaklat#rd# ve bir eliyle borular#n uzunlu'unu ayarlad#. Anla#lan
grdkleri yanarda'#n giderek daha s#k fas#lalarla gerekleen
patlamalar#ndan daha ilgi ekiciydi. Kraliyet saray#n#n bulundu'u
tepeden aa'#, Yasak Bahe'den geldi'i belli olan gen bir adam
iniyordu. Biraz yukar#dan da bir gen k#z onu izliyordu.
"Fakat bunlar..." diye ba'#rd# geminin sahibi. "Seilmi ocuklar
Yasak Bahe'ye nas#l girebilirler? stelik yaln#z balar#na..."
"Yaln#z olan kim?" diye sordu krekiba#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
16
"Seni ilgilendirmez" dedi geminin sahibi dilerinin aras#ndan. "Sen
iine bak! Yeni mahkmlar#n mmkn oldu'unca abuk gemiye
binmelerini sa'la ki, bir an nce buradan ekip gidelim. Ykmz
bu defa krallar#n ve yard#mc#lar#n#n can#n# s#kan budalalardan
oluuyor..."
Geminin sahibi fkeyle sustu. Hi gere'i yokken yapt#'# bu
konuma can#n# s#km#t#. Ayn# anda da akl#na bir fikir geldi. Bu o
kadar cretkr bir fikirdi ki, adam bir an iin nefesini tuttu.
Y#llard#r sren s#n#rs#z bir fkenin sonunda, nihayet kendisini
aa'#layan ve tanr#lar aras#ndan kovan tm o alaklar#n ahfad#ndan
intikam alabilecekti. O ac# ve utan dolu sahne akl#na bir kez daha
gelmiti. Saray#n seremoni avlusunun iinde herkesin gz nnde
Tanr# Ta#'n#n geri al#n##... Ne kadar zaman nce olmutu bu? Yz,
belki de bin gne y#l#! Drbn yle bir bast#r#yordu ki, sa' gz
yaarmaya balam#t#. Kiklop duvar#n#n nndeki k#z birden
duralad#, geriye dnmek istedi, sonra birka basamak daha aa'#
indi ve yana at#'# kollar#yla ylece kalakald#. Talam# bir dua
heykelci'i gibi, grkemli saray#n te taraf#ndaki duman bulutuna
bak#yordu...
Daha ok gen, diye dnd Jason, belki onbe, on alt#
20
ya#nda. Fakat olduka gzel, fizi'i dzgn, hareketlen soylu.
Acaba tanr# prensesleri olarak yetitirilen byle ka k#z vard#?
Kendimi bildim bileli bu yer sars#nt#lar#ndan korkmuumdur. Sanki
topra'#n tm kudreti bacaklar#ma ve gvdeme geerek, yre'ime
yerleiyordu. D#ar#dan gelen grlt, ta derinliklerimi yaralayan
bir ac#ya dnyordu. Birok insan taraf#ndan kt niyetli bir
do'a olay# olarak alg#lanan bu hadise, bence kozmik-tanr#sal
dokunun uyumuna ynelmi i'ren bir hakaretten ok daha fazla
bir eydi. Yanarda'#n patlamas#, o zamana dek inand#'#m
gerekleri y#kmaya balam#t#...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
17
Tm duyular#m sonuna kadar uyan#kt#, fakat ayn# zamanda iimde
sefil bir bayg#nl#k hissi de vard#. Asl#nda sahip olmam gereken
duygu ve dnceler, beni yerin sars#lmas#ndan ok daha fazla
gvensizletiriyordu.
Sonra ans#z#n her ey susmutu. Derin sessizlik o kadar s#k#nt#
vericiydi ki, kara bulutlara bakarak bo yere bir grlt duymaya
al##yordum. Fakat en kk bir ses dahi iitilmiyordu. Ne yerin
derinliklerinden gelen bir u'ultu, ne ku c#v#lt#s#, ne de liman
blgesinin cadde ve sokaklar#ndan ykselen o bildik grltler.
Sa' ve sol taraftaki gkyz, giderek ykselen duman bulutu
yznden renk de'itirmeye balam#t#. $lk olarak adalardaki
berrak gller gibi yel bir renge dnt, sonra beyazlat# ve
nihayet yol yol buz mavisi izgilerle doldu.
ocukluk dlerimden bu yana ilk kez korkuyordum. Kral
Adas#'ndaki tm insanlar#n, hayvanlar#n ve bitkilerin yaam#n#
tehdit eden g beni korkutuyordu. Tam bu anda neden baz#
erkeklerin yanarda'#n duman#n# bir kez olsun grmek yerine
okyanusun dalgalar#yla, uzak lkelerin f#rt#nalar#yla ve ne
yapacaklar# belli olmayan vahi insanlarla bo'umay#
ye'lediklerini birdenbire kavrad#m.
21
Dnyan#n her yerinde ate pskrten da'lar#n ve baka tehlikelerin
bulundu'unu biliyordum. Fakat bu tehlikelerin hibiri tanr#sal
kardeini yeryzn ve gkyzn omuzlar#nda ta#maya ve bu
esnada bir an bile olsun sallanmamaya mahkm eden o ok yal#
tanr#n#n hat#ras# kadar korkun olamazd#. Atlas dnyay# daha ne
kadar sreyle dengede tutabilecekti? Eski Dzen daha ne kadar
dayanabilecekti?
$rkilerek omuzlar#m# k#st#m. Hay#r! Art#k bu duman mantar#
hakk#nda bir ey grmeyi veya duymay# istemiyor, mutluluk
a'#n#n da bir sonu olabilece'ini dnmemeye al##yordum.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
18
Derin bir iniltiyle hareketsizli'ime son verdim ve etraf#ma
bak#nd#m. Kiklop duvar# dayanm#t#. K#rm#z# ve siyah renkli, har
kullan#lmadan s ste konulmu dev kaya paralar#n#n ek yerlerine
hl incecik bir b#a'#n bile girmesi mmkn de'ildi. Sonra tekrar
ihtiyar Atlas baban#n kara bulutlarla kapl# da'#na bakt#m. Da' ile
ehir aras#ndaki ovan#n son derece sakin ve emniyetli bir grnts
vard#. Fakat ans#z#n bu dmdz ovan#n da bir zamanlar bir
yanarda' krateri olmas# gerekti'ini anlad#m. evremdeki hi kimse
bu ehrin nas#l kuruldu'u, bu esiz benzersiz ehrin nas#l olutu'u
konusunda a'z#n# bile amam#t#. $ ie gemi ember eklindeki
ykselti dalgalar#, aralar#nda su yollar# ve limanlar, merkezde
bulunan saray tepesi... nas#l meydana gelmiti?
Say#s#z patlama sonucu yksekli'i giderek artan yanarda'
kraterinin etraf#nda ne bir tap#na'#n, ne bir saray#n, ne bir evin, ne
bir kanal#n, ne de bir kprnn bulundu'u o ok eski gnleri
dndm. *ehir, ok eski zamanda yaayan atalar#n yanarda'#n
kraterini ilk bulduklar# yere kurulmutu - bu arada kuzeydeki
da'lar#n orada, ehirden yakla#k bir gnlk mesafede kendisine
pskrmek iin yeni bir yol bulan devle ayn# yanarda'd# bu...
Ba'r#nda byk bir kltr ve uygarl#k bar#nd#ran bu ehrin,
22
emin olmayan bir zeminin, tanr# aras#ndaki savata ma'lup olan
Gigant Atlas'#n ka# yerinin zerine kurulmu oldu'unu
biliyordum. Ve tam bu anda sadece insanlar#n de'il, tanr#lar#n da
uymas# gereken kurallar# ihlal etmeme ramak kald#'#n# fark ettim.
Topra'#n derinliklerindeki u'ultu bir uyar# olabilir miydi? Yoksa
Tanr# Okulu'ndaki 'retmenlerin b#k#p usanmadan tekrar tekrar
anlatt#'# o belirsiz sona m# yakla#yorduk? Byle bir eyi bugne
kadar tasavvur dahi etmemitim, oysa imdi bu dev ada-k#tas#n#n
denizin dibine batmas# sonucunda neler olabilece'ini hayal etmeye
balam#t#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
19
Byle bir ey imkns#zd#! Grkemli ev ve saraylar#, ##lt#l# surlar#
ve ember biimli kanallar#n r#ht#mlar# kenar#ndaki dev
limanlar#yla bu byk ehre uzun uzun bakt#m. Binlerce gne
y#l#ndan beri aday# evreleyen okyanusun sular# ykselip duru-7
yordu. Fakat ne bir f#rt#na bu muazzam byklkteki aday# sular#n
alt#nda b#rakabilirdi, ne de iddetli bir deprem!
Yoksa bambaka bir tehlike mi vard#? Sadece birka kiinin bildi'i
byk bir s#r m# gizliydi adada?
"Ne yapmal#y#m?" diye ba'#rd# dnyan#n en kudretli hkmdar#.
"$inizden biri bana imdi ne yapmam gerekti'ini syleyebilir mi?
*ehrimi - ehrimizi terk mi etmeliyiz? Bereketli tarlalarla dolu
geni dzlkleri ve binlerce y#lda ina edilmi kanallar# denize terk
mi edelim? Yoksa adadan kamal# m#y#z? Ate pskrten da'a,
sallanan topra'a veya f#rt#nal# denize sava ilan etsek nas#l olur?"
aresiz bir ifadeyle kollar#n# yukar# kald#rd#, sonra tekrar indirerek
arkas#na kavuturdu ve saray#n st a#k drt ke salonunda bir
ileri, bir geri yrmeye balad#. Tylerle ssl de'erli pelerininin
zerindeki alt#n ilemeli dik yaka, bir kua benzeyen s#ska
boynunun zerindeki ba#n#n sadece nden grn-
23
meine neden oluyordu. Ada-k#tan#n ve uzak lkelerin on kral#,
saray#n byk salonlar#nda verilen lenden derhal ayr#larak, i
tap#na'#n nndeki tren avlusunda toplanm#lard#. Krallar#n
biro'unun yznde hl derin bir ak#nl#k ifadesi okunuyordu.
Her alt# y#lda bir defa bir araya gelmelerine ra'men, yaln#z
balar#na ve daima yanlar#nda bulunan ok say#da dan#man#n
yoklu'unda bulumalar# ilk kez gerekleiyordu.
Atlas ne kendisinin, ne de dokuz kardeinin, ilk be ikiz krallarla
mukayese bile edilemeyece'inin fark#ndayd#. Atlantis kral slalesi
gelene'i kuaktan kua'a aktar#lm#t#. Fakat art#k pek az# saray#n
merkezinde bulunan ve hkmdarlar#n srekli olarak kutsal on
say#s#na ulaabilmelerini sa'layan Duka-odas#n#n s#rr#n# biliyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
20
"Nedir bu halimiz? Bize ne oldu?" diye s#zland# Atlas. Tren
avlusunun zemininde lapislazuli mavisi mozaik talar#ndan
yap#lm# pentagrama bakt#. Ortadaki dnya alevinin etraf#ndaki be
##nl# y#ld#z#n bir ucu gneyi iaret ediyordu. Y#ld#z#n ular#
aras#ndaki kenarl# k#s#mlar alt#n ivilerle doldurulmutu. Bu
pentagram, Atlantis'in be i ve be d# krall#'#n#n ok eski bir
simgesiydi. Adada do'an her ikizin ilki, lapislazuli mavisi y#ld#z#n
##nlar#n#n her biri taraf#ndan simgelenen i krall#klar#n birinin
hkmdar# oluyordu. Bu i krall#klar bir kenarlar# ile kutsal bakent
Basilea'n#n etraf#ndaki sonsuz alevin kenarlar#n# oluturuyor,
sadece bir ular#yla okyanusa a#l#yorlard#. Buna kar#n ikizlerin
ikincilerinin alt#n renkli genlerle temsil edilen krall#klar#n#n
sadece bir ucu kutsal dnya alevinin begenine uzan#rken,
okyanusa geni kenarlar# a#l#yordu.
$lk do'an ikizler ve kardeleri aras#ndaki bu payla#m, pek ok
kuaktan bu yana kudret yasas#n# tekil ediyordu. Atlas, Ampheres,
Mnaseas, Elasippos ve Azeas adl# krallar ieriye, eski yasalar# ve
gelenekleri muhafaza etmeye ynelmiti. Di'er be kral ise -
Gadeiros, Euaimon, Autochton, Mestor ve Diapre-
24
pes ise tm dnce ve eylemlerini d#ar#ya, denizlerin tesindeki
lkelere yneltmilerdi. *ehrin merkezindeki saray da ift begen
prensibine gre ina edilmiti.
"Bize ne oldu?" diye tekrarlad# ilk do'an krallar#n ba#. "Eu-enor
balang#ta yerden biten adamlardan biri de'il miydi? Kar#s#
Leukippe'den olma k#z# Kleito, Poseidon'u batan #karmam#
m#yd#? Nas#l oldu da krall#'#m#z okyanusun ykselen sular#na ve
s#radan bir depreme kar# koyamaz hale geldi?"
"A'#t yakmaya son ver art#k, Atlas!" diye ba'#rd# kral#n ikiz
kardei ve aya'a kalkt#. "*u anda atam#z#n Kleito ve Promethe-us
mu, yoksa Titan $apetos mu, ya da Asia, Klymene veya bilmem
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
21
hangi su perisi mi oldu'u kimin umurunda! Gemiin bize ne
faydas# var?"
Atlas, kardei Gadeiros'a #st#rap dolu bir bak# f#rlatt#. En ba#ndan
bu yana aralar#nda belirgin bir gerilim vard#. $kinci do'an kral,
krallar#n meru kral#ndan daha uzun boylu, daha yak##kl# ve daha
ak#ll#yd#. stelik bunu herkes biliyordu... Gadeiros da di'er krallar
gibi binlerce incecik tyden oluan uzun bir elbise giymiti. Buna
ra'men bambaka bir havas# vard#. Bu giysi sadece bir vcut rts
de'il, aksine her hareketinde ##ldayan renklerle dalgalanan bir
bayrakt# sanki.
Gadeiros bir ad#m ne #kt#. Hkmedici ve ayn# zamanda alayc#
bak#larla di'er krallar# szd. Merakla bir eyler sylemesini
beklediklerinin fark#ndayd#. Krallar#n kral# olan kardei bile onun
tavsiyesini bekler gibiydi. Gadeiros i avlunun zeminindeki
pentagrama kadar yrd. Dudaklar#n# bzd, lacivert ve alt#n
renkli alanlar# inceledi, sonra da i begenin zerine bast#. Dnya
alevinden ans#z#n sa#lan k#v#lc#mlar adam#n #plak bacaklar#n#n
etraf#nda dans etti, sonra alev tekrar sakinleti.
"Kardeim Atlas hakl#!" diye ba'#rd# Gadeiros. "Krall#'#n stunlar#
at#rd#yor. Kudret ve ihtiam iaretleri duvarlardan dklmeye
balad# bile. *ehrimizin alt#ndaki toprak f#rt#naya tutul-
25
mu bir gemi gibi sallan#yor. Gnein her geen sene daha fazla
lekeyle kapland#'#n# biliyoruz. S#cak bin y#llar kuzeydeki buzlar#
eritiyor. M#knat#s talar# yanl# ynleri gsteriyor..."
"Yeni y#ld#z# unutma!" diye ba'#rd# Mestor ve ayn# ekilde aya'a
f#rlad#. "Son h#zla zerimize do'ru gelen gkta#! Eskiler bizi bu
konuda uyarm#t#!" G'snde sallanan kolyeden gm bir disk
kopard# ve ba#n#n zerinde dndrmeye balad#. "*ehrin
##klar#n#n yanmad#'# her yerde insanlar yeni y#ld#z# rahatl#kla
grebiliyor! Fakat siz bu olay# sanki bir aman gevezeli-'iymi gibi
bo veriyorsunuz!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
22
"Bereketli lke le dnecek!" diye onaylad# ikinci do'an dev
Autochton. "Ben de Atlantis'ten sizler kadar az ayr#ld#m, fakat bana
ba'l# olan tanr# raporlar#n# okuyorum."
Atlas ba#n# omuzlar#n#n iine giderek daha fazla ekiyordu. Geri
kalan kardeleri de teker teker aya'a kalk#yordu.
"Krall#k da'#l#yor mu? Kudretimiz son mu buluyor?"
"Belki de" dedi Diaprepes. "Yerlilerden pek o'u Eski D-zen'e
art#k hi sayg# gstermiyor. oktand#r kendi yollar#na gidiyorlar."
"Baz#lar# taraf#ndan Cro-Magnon diye adland#r#lan o ma'ara deneyi
var ya... Aquitania'daki o byk delik... ite ta o zamandan beri
yap#yorlar bunu" dedi henz drt, be bin y#l ncesine kadar
buzlarla kapl# olan geni kuzey lkesinin kral# olan Euaimon.
"Fakat durum her geen gn kritikleiyor. Bir yandan dik kafal#
yerliler, di'er yandan ie yaramaz bir tanr# nesli! Uzun zamand#r
daha iyisini yapacaklar#n# syleyip duruyorlar, ama sonu ortada!
Sakat do'umlar, ateler iinde yanan ie yaramaz yarat#klar..."
"Yeter! Yeter!" diye ba'#rd# Kral Atlas. "Neden kavga ediyoruz?
Durumun zorlu'unun fark#nday#m, fakat uzun zamand#r insan
retiminde baar#s#z oldu'umuzu siz de en az benim kadar iyi
biliyorsunuz!"
26
"Zaten hibir zaman mkemmel olmam#lard#!" diye at#ld#
Gadeiros.
"Kad#nlar hari" diye glmsedi Mnaseas. "Aralar#ndan her zaman
ie yarar birka rnek #kar..."
"Sama sapan akalar yapman#n s#ras# m# imdi?" dedi Gadeiros
surat#n# buruturarak.
"Konuacak baka bir eyiniz yok mu?" diye at#ld# Elasip-pos.
Atlas kalar#n# kald#rd#, a#k k#rm#z# renge boyanm# dudaklar#n#
bzd ve surat#n# teatral bir maska dntrd.
"Herkes beni baka bir tehlikeyle tehdit ediyor" diye inledi
krallar#n kral#. "Bir tanesi ba#m#za decek bir tatan sz ediyor,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
23
ikincisi kabaran denizden, ncs yeni llerden, drdncs
ayr#lan kolonilerden, beincisi yeni neslin ktl'nden... Ne
yapmak istedi'inizi syler misiniz? Yoksa binlerce y#l nce oldu'u
gibi titanlar aras#nda ve tanr# aras#nda yeni bir sava #kartmaya m#
al##yorsunuz?"
"Bunu grece'iz!" dedi Gadeiros. Derhal birlikte bir eyler
yapmazsak, yeni durumlar zerine tart#mam#z gerekecek."
"Hi kimse ve hibir ey hkmranl#'#m#za el uzatamaz!" diye
ba'#rd# Atlas c#rtlak sesiyle. "Gkler ve denizler, gne ve
y#ld#zlar, da'lar ve #rmaklar, krall#'#n ebed yasas#na tabidir! Bizim
bilgimiz d##nda hibir ey, ama gerekten hibir ey
gerekleemez! Gelin, lene devam edelim! Tacirlerin prensleri ve
tm bilgelerimiz bizi bekliyor. Yiyip ielim, glp e'lenelim ve bu
irkin olay# unutal#m!"
Krallar#n kral# aya'a kalkarak tren avlusu boyunca yrmeye
balad#.
"Al bakal#m!" dedi Gadeiros fkeyle s#kt#'# dilerinin aras#ndan.
"Hibir ey anlam#yor! Kolonilerimizden biro'unun uzun
zamand#r ba'#ms#zl#klar#n# ilan etti'ini ve Atlantis krallar# yerine
daha kudretli tanr#lara hizmet etti'ini kabul etmek istemiyor! *imdi
de hi ans#m#z kalmad#'#n# anlam#yor!"
27
"Belki de son anda bir kurtulu f#rsat# yakalayabiliriz" dedi kral
Diaprepes alak sesle. "K#sa bir sre nce baz# mahkmlar#n
a'z#ndan de'erlerin dnt'n 'rendim. Geceler boyu bir arada
oturup meditasyon yap#yor ve Atlantis'in imdiki tm gemilerden,
sava#lardan ve silahlardan daha kudretli bir gce sahip oldu'u bir
a'# hat#rlamaya al##yorlar..."
"Zaten mahkm olmalar#n#n sebebi bu bat#l inanlar" dedi
Gadeiros. "Yoksa benim kral kardeim de mi bu efsaneye
inan#yor?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
24
"Arivlerimizde saklad#'#m#z her ey bir efsaneden mi ibaret yani?
Ya Enki'nin suyun iinde muhafaza etti'i sylenen tanr#sal ME'ye
ne dersin?"
Gadeiros omuzlar#n# silkti. "Bizim atalar#m#z da krall#'#n
bilgelerine yzy#llar boyunca arivleri inceletmilerdi. Sonu ne
oldu? Etrafa birbiri ard#na bat#l inanlar yay#ld#! Hayalcilik,
speklasyon ve oklt samal#klar..."
"Fakat mutlaka birtak#m kan#tlar olmal#!" diye #srar etti Diaprepes.
"Bu ada-k#tas#nda olmasa bile, atalar#m#z#n vahi yerlilerle deney
yapt#'# yerlerin birinde! Kendi gemiimizin izlerini takip edersek,
elle tutulur baz# sonulara ulaabiliriz!"
"ln kumlar#nda yaz#l# formller mi?" diye gld Kral Gadeiros
hakir gren bir edayla. "Bilmem neredeki ma'ara duvarlar#na alt#n
a'da kaz#nm# ifreli mesajlar m#? Ya da karanl#k ormanlar#n
ilerine tatan sunaklar yapan ve bulutlar# eski tanr# ruhlar# sanan
ocuklar#m#z m#?"
Sonra anlay#l# bir tav#rla Diaprepes'in omzuna vurdu. "Kardeim
oldu'unu bilmesem seni daha bugn o yelkenliye bindirip srgne
gnderirdim! Yarad#l##n tm isimleri ad#na! D#ar#da, burada
oldu'undan fazla ne bulabiliriz ki? Hay#r, Diaprepes! Bir mucizeye
inanman#n anlam# yok! Her ey bitti... hem de kesin ve aresiz
olarak!"
28
YOK OLU* *ARKILARI
Do'ruca saraya geri dnmedim. Bilmedi'im bir sebepten, ehrin
eski k#sm#n#n iinden geen f daha uzun ve tehlikeli yolu tercih
etmitim. Tan-'j r# Ta#'n#, elbisemin k#vr#mlar#n#n aras#nda
kaybolacak ekilde yerletirmitim. Saraydaki bilgelerden veya
'retmenlerden birisinin neler hissetti'imi anlamas#n#
istemiyordum. Buna ra'men .t#'#m her ad#mda izlendi'im hissine
kap#l#yor-m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
25
Ani yanarda' patlamas# ve topra'#n k#sa sars#nt#s# ehrin
sokaklar#nda hemen hemen hi iz b#rakmam#t#. Orada burada baz#
binalardan den ta paralar# gze arp#yorsa da, ehrin civcivli
hayat# eski renklili'ine oktan kavumutu. S#rtlar#nda ilemeli
rtler bulunan fillere gemeleri iin yol verdim, glerek akalaan
ocuklar#n nmden gemelerini izledim ve baharat liman#ndan
gelen batan #kart#c# kokulan iime ektim.
Liman kanallar#n# ve dairesel caddeleri birbirine ba'layan ara
sokaklardan birinden, s#rt#na bir seyahat #k#n# vurmu olan bir
denizci #kt#. Yrrken bacaklar#ndan birini sryordu.
Elbisesindeki de'erli sslere bak#lacak olursa bir gemi sahibi
olmas# gereken bu kavruk, buruuk ve ok yal# adam#n do'ruca
zerime do'ru yrd' hissine kap#lm#t#m. Adam soka'#
aprazlamas#na geti, nm kesti ve garip derecede memnun bir
ifadeyle alt duda'#n# sark#tt#.
"Sen $nanna de'il misin?" Gl bana tehdit dolu gelmiti.
"Yoksa prensesimiz 'retmenlerinden mi ka#yor?"
. 29
"Neden sz etti'ini bilmiyorum" diye kar#l#k verdim dnmeden.
Kendimi iyi hissetmiyordum. Bu yabanc# benden ne istiyordu?
Bana syleyecek nesi olabilirdi?
"Hepimiz birer tanr#y#z" dedi gemi sahibi. "Ama kimimiz
di'erlerinden daha tanr#sal! Bunu son buzul a'# sonunda Corn-
wall ve Cymru'daki kalay madenlerinden #kan Annunaki'ler de
sylemiti."
"Gememe izin ver!"
Oradan bir an nce uzaklamak istiyordum, fakat sesimin ne kadar
zay#f #kt#'#n# da fark etmitim.
"Yasak Bahe'de ne ar#yordun?" diye sordu adam ok bilmi bir
glmsemeyle.
"Bunu da nereden #kard#n..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
26
"Seni grdm!" dedi adam ve elindeki drbn kald#rd#. "Kiklop
duvar#n#n ard#nda yaln#z olmad#'#n# da ok iyi biliyorum!"
"Yan#l#yor olmal#s#n!"
"yle mi?" dedi adam neeli bir ksrkle. "Gen bir tanr#
sars#nt#dan kaarken, kollar#n# am# bir heykel gibi bekleyen
kimdi yleyse?"
"O yle bir ey yapmad#..."
Bu bir hatayd#. Yabanc#n#n beni bir tuza'a ekti'ini anlam#t#m.
Yanaklar#ma kan hcum etti ve beni bu ekilde utand#ran gemi
sahibinden o an nefret ettim."
"Benden ne istiyorsun?" diye sordum titreyerek.
"ok ey, gzel $nanna! Hatta ok fazla ey! Benimle gel! Sana her
eyi anlataca'#m. $lk olarak benim iin yapacaklar#na kar#l#k,
kiklop duvar#n#n ard#nda olup bitenler hakk#nda a'z#m# kapal#
tutaca'#m# bilmelisin. Gizlemi olmana ra'men Tanr# Ta-#'na
sahip oldu'unu biliyorum. Bu da senin kutsanmadan nce
erkeklerden uzak durmas# gereken bir seilmi oldu'un anlam#na
geliyor, de'il mi?"
"Evet, ben Tanr# Ta#'na sahibim!" diye kar#l#k verdim gurur
30
ve inat dolu bir sesle. "Seremoniden sonra da bir tanr#a olarak
vahilerin yan#na gidece'im."
"Saraydakiler bugn nerede oldu'unu 'rendikleri takdirde,
gidece'in yer bir mutfaktan bakas# olamaz! Asl#nda burada
bulunmaya bile hakk#n yok! Senin gibi k#zlar orada burada
k#r#t#rmamak, ama san#r#m sen bu konular# benden daha iyi
bilirsin!"
aresizlik iinde dudaklar#m# #s#rd#m. Sokaklardaki grlt ok
uzaklardan geliyor gibiydi. Art#k sadece gemi sahibinin
k#r##kl#klarla kapl# yzn gryordum. $gdsel olarak bu
bak#lara sahip oldu'um kudretle kar#l#k vermeye al#t#m.
Kendimi her eyimle zorluyor, bir an nce buradan ka#p gitmeye
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
27
abal#yordum. Fakat gemi sahibi gevemedi. Onun ne tr bir by
yapt#'#n# bilmiyor, bu yal# vcudun beni bir eytan kuvvetiyle
kendisine ba'layan bylesine bir irade gcne nas#l sahip
olabilece'ini anlayam#yordum. Bugne kadar sadece binlerce y#l
nce yaam# eskilerin konumaya ihtiya duymadan tm canl#larla
anlaabildi'im ve dnce gleriyle nesnrV'-' bile hareket
ettirebildi'ini duymutum.
"Ne yapmal#y#m" dedim duygular#m# belli etmemeye al#arak.
"Kar#daki Gri Ev'e git" dedi adam sakin bir sesle.
Elindeki drbnle giri kap#s#nda en kk bir alt#n ssleme bile
bulunmayan gsterisiz bir evi iaret etti. "*ehrin en eski evidir bu.
Yap#ld#'# tarihlerde d# sslemeler gereksiz ayr#nt#lard#. $inde ne
oldu'unu bilenlerin hibir eye ihtiyac# yoktu. Bu nedenle evin
iine pencerelerden ##k da dmez. Ve hibir dnce ieri girip
d#ar# #kamaz. $eri girdikten sonra hibir ey duymayacaks#n.
Duvarlarda birtak#m resimler belirmeye balay#ncaya kadar
yrmeye devam et. On kupa, on s, on pentakel ve on k#l#. Ve
ayr#ca siluetler! Bunlar#n hepsine dikkatle bak ve grdklerini
yre'inde sakla!"
31
Uyan#k m# oldu'umun, ya da d m grd'mn fark#nda
de'ildim. Bir an iin gzlerimi kapad#m ve her eyin bir kbustan
ibaret olmas#n# diledim. Gzlerimi tekrar at#'#m zaman garip
adam kaybolmutu. Sokak tmyle botu. Biraz yana dndm ve
kar#mda kr pencereli evi grdm. O kadar eski ve sadeydi ki,
soka'#n sa' ve sol taraf#ndaki di'er evlerin gsterili sslemeleri
bana ucu do'ruca eve a#lan bir huniyi and#r#yordu.
Ayaklar#m#n yava yava hareketlenmeye balad#'#n# hissettim.
$imdeki tm drtler gemi sahibinin emrine kar# koymam#
sylyordu. Fakat tm abama ra'men yabanc#n#n gizemli
kudretine kar# koyacak halde de'ildim.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
28
Akam olmutu. Yanarda' ifrazat#n#n tozlar# ehrin ve denizin
stn kara izgilerle paralanm# k#rm#z#ya boyam#t#; gne ok
az grlen byklkte bir disk eklinde ufukta ##ld#yordu. ok
sesli bir boru iaretini takip eden bir dizi davul gmbrts,
grmelerin sona erdi'ini ve tm ehrin kat#laca'# enli'in
balamak zere oldu'unu haber veriyordu.
Tm evlerden bir masal alemini and#ran k#yafetlere brnm
erkekler ve kad#nlar #k#yor, do'ruca byk meydanlara do'ru yola
koyuluyorlard#. Soylular ise yerin birka kar# zerinde sessizce
hareket eden arabalar#na binmi, dolambal# yollardan tepenin
zerindeki saraya do'ru yol al#yorlard#. Baz#lar# garip binek
hayvanlar#n#n s#rt#na binmiti, hatta kocaman fillerin s#rt#ndaki
evlerin iine kurulmu olanlar dahi mevcuttu. Saray tepesinin
etraf#ndaki ember biimli, geni kanallarda bulunan limanlara
demir atm# olan gemilerin fenerlerle sslenmi olan direkleri ##l
#s#ld#. Hatta alt#ndan yap#lm# bir balina gibi okyanusun
derinliklerinde yol alan yk gemileri bile yar# yar#ya su yzeyine
#km#t#. $ kanal emberinde bulunan su alt# tersanelerine yan yana
dizilmilerdi. Ara sokaklar mealeler ve gzel
32
kokulu mumlarla ayd#nlat#lm#t#, saray tepesinin etraf#ndaki he-
lezonik yollara ise bir zm salk#m#na benzer, alt#n ve gmten
yap#lma gsterili amdanlar dizilmiti.
Giderek daha fazla say#da ehir sakini, yukar#daki saray#n i
avlusunda beyaz bir bo'an#n kurban edilmesiyle birlikte balayacak
olan k#z#l renkli muhteem havai fiek gsterisinin beklentisiyle
sokaklar# dolduruyordu. Spor arenalar#n#n etraf#ndaki pazar
yerlerine ak#n ediyor, #zgara ve k#zartma etlerden bol bol mideye
indiriyor, lkenin uzak kesimlerinden gelen gzel kokulu
meyvelerin tad#na bak#yor, heyecanla konuarak oradan oraya
kouturuyorlard#. Hokkabazlar ve cambazlar grltl
aklabanl#klar#yla insanlar#n daha da neelenmesine sebep
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
29
oluyordu. Sadece enlik gn ve gecesi iin ina edilmi olan
kk tap#naklarda, iinde kutsal k#rm#z# arap bulunan alt#n
yald#zl# testiler sat#l#yordu. Havai fiek gsterisi balad#'# anda
ehirdeki binlerce insan ayn# anda testilerin mhrlerini kopar#p
atacak, yedi tah#l unundan yap#lma ekmekten bir lokma yiyecek ve
kurban edilen bo'an#n kan#n# simgeleyen araptan bir yudum
iecekti.
Fakat yine de bu akam ehirde garip bir durgunluk gze
arp#yordu. $nsanlar#n biro'u bu y#l on kral#n daha nceki
toplant#lar#na nazaran ok daha fazla eyin de'imi oldu'unu
hissediyor gibiydi.
"Bilmiyorum" dedi ku k#zartmas# satan, bir tezgh#n nnde duran
uzun klahl# bir zanaat#. Kuyumcu loncas#n#n bir yesiydi. "Bunu
nas#l a#klayaca'#m# gerekten bilmiyorum, fakat yanarda'
patlamas#ndan bu yana alt#nlanm art#k parlam#yor!"
"Demek ki biraz daha fazla cila kullanman#z gerekiyor" dedi
baharat liman#ndan bir sat#c#.
"*imdiye kadar asla cila kullanmad#m!" diye ba'#rd# kuyumcu.
"Benim alt#nlar#m Yukar# Nil blgesinden geliyor ve tm bal#k
gzlerinden daha temizdirler."
33
"Bak hele, bak hele!" dedi baka bir kuyumcu. "Hepimiz senin
c#vayla deney yapt#'#n# biliyoruz. Bunun maliyeti de olduka
yksek, bu nedenle tak#lar#na bir miktar kt gm kar#t#rman hi
de a#rt#c# de'il..."
"$ftira!" diye kkredi ilk kuyumcu. "Tek bir kelime daha edersen,
seni alt#n yerine pirit satmakla sular#m. Hem de... hem de saraya
bile!"
"Ya senin sahte Tanr# Ta# imal etmene ne demeli?"
"Seni... seni gidi retim odas# pii!"
"Kes sesini Duka-odas# kak#n#!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
30
$ki dv horozu yumruklar#n# s#karak birbirlerinin zerlerine
at#ld#lar. $kisi de sol ellerinde ucunda gne kresi bulunan alt#n
birer s ta#yordu. Etrafta duran di'er insanlar gayr# ihtiyari bir
ad#m geri ekildi. Bu arada bir ember olumu ve omuzlar#nda gri-
kahverengi pelerinler, balar#nda da bal#k kafas# eklinde, yz a#k
maskeler bulunan birtak#m insanlar kk bir davulun ritmine
uyarak dans etmeye balam#lard#. Kollar#n# pelerinin iine
gizlemi ve yzlerini beyaz pudrayla tan#nmaz hale getirmilerdi.
"Her eyin, her eyin suya batt#'# bir enlik..." Gen k#zlar ve
delikanl#lar, tekdze bir sesle ark# sylyordu. "Yaayan her ey
sudan geldi... denizlerin tuzlu derinliklerinden ve tatl# sulardan...
binlerce y#l nce oradan #kt#k ve oraya tekrar geri dnece'iz..."
"Oannes'ler!" diye f#s#ldad# seyircilerden birka#. "Bal#kadamlar...
Tanr# Enki'nin hl tanr#lar#n byk plan#na sahip oldu'u
eklindeki bat#l inanan taraftarlar#..."
"Vahi yerliler zerinde yap#lan Cro-Magnon deneyinde aktar#lmak
istenen yetenek planlar#..."
"Bilgelik tanr#s#..."
"Bu nedenle di'erlerinden gizleniyor..."
Meydan#n kenar#nda beliren bir metal-adam gruba do'ru
34
yaklamaya balad#. ember bir anda da'#ld# ve insanlar ne
Oannes'lerin syledi'i ark#y# duymu, ne de kavgay# grm gibi
bir tav#r tak#nd#lar. Hokkabazlar#n ark#lar#n# m#r#ldan#yor,
kalalar#n# sall#yor ve bo gzlerle kalabal#'# yararak ilerleyen deve
sadece gz ucuyla bak#yorlard#.
Metal-adam, s#radan bir Basilea sakininin neredeyse birbu-uk
misli boyundayd#. Yrrken kendi a'#rl#'# ve kuvveti alt#nda
eziliyor gibiydi. Kollar#, bacaklar# ve gvdesi kuma bandajlarla ve
metal iplerle s#k# s#k#ya sar#lm#t#. Bu bandajlar en kk bir
zorlanmada damarlar#ndaki yaam suyunun gzeneklerinden
f#k#rmas#na engel oluyordu. Metal-adamlar Atlantis'in en trajik
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
31
yarat#klar#n#n aras#nda yer al#yorlard#. Karaya vurmu ve dev
ktlelerini kontrol edebilme yetene'inden yoksun kalm# balinalara
benziyorlard#.
Ve pek az# vcut a'#rl#klar#n# azaltacak enerji gmleklerinden
edinecek imkna sahipti.
Bu metal-adam da ansl#lardan biri de'ildi. A'#r ad#mlarla ve
glkle soluyarak iki kuyumcuya yaklat#, sonra da kt
parmaklar#yla g bela konuma ayg#t#n#n d'mesini evirdi.
"Kim... huzuru bozuyor?" diye sordu suni olarak ykseltilmi bir
sesle. Ve bir cevap beklemeden sorusunu dzeltti: "Huzuru
bozmak... yasakt#r. On... kral... enli'inde..."
Enki taraftarlar#n#n aras#ndan f#rlayan bir gen k#z, evik bir
hareketle metal-adam#n boynuna sar#ld# ve parmaklar#yla yzn
okamaya balad#.
"Metal-adamlar sunidir. Metal-adamlar so'uktur!" diye ba'#rd#
meydan#n drt bir yan#ndan duyulabilecek tiz bir sesle. "Bal#klar
okyanusta yaar, metal-adamlar ve insanlar okyanustan korkar..."
Metal-adam hareket etmeye al##rken gen k#z kalabal#'#n aras#na
dalarak gzden kaybolmutu bile. Metal-adam bandajl# elleriyle
yzn sildi. Bo'ulurcas#na sesler #kararak nefes al-
maya al##yordu. Sonra glkle al#an bir makine gibi silkin-di
ve kendini toplad#. *akaklar#ndaki damarlar neredeyse patlamak
zereydi.
"Byle bir eye nas#l izin veriyorlar" diye homurdand# bal#k
sat#c#lar#ndan biri. "Bu tr kt retimlerin mutlaka engellenmesi
gerekir."
"Dzeni bu mu koruyacak yani?" diye ba'#rd# ilk kuyumcu ve
tehlikeli bir ekilde sallanan metl-adama do'ru bir ad#m att#.
"*uradaki adam# al#p gtrn! Sanat#mla alay etti ve bana iftira
att#!"
"Sanatla alay etmek... yasakt#r." Metal-adam sallanmaya devam
ediyordu. "$ftira... yasakt#r."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
32
Bandajl# kocaman eliyle havada bir hareket yapt#. Yaral# bir hayvan
gibi tutunacak bir dal ar#yor, kendisini kurtarmaya al##yordu.
Metal-adam#n civar#ndaki insanlar geri ekilmek istediler, fakat her
taraftan ak#n eden merakl#lar onlar# s#k#t#r#p duruyordu. $nsanlar
ba'#ra a'#ra emberi iyice daraltt#klar# bir esnada, dev yarat#'#n
bandajlar# aras#ndan kan benzeri bir s#v# f#k#rmaya balad#. Ayn#
s#v# gzlerinden, burnundan ve kulaklar#ndan da fik#r#yordu.
Aniden sol baca'# zerine kt, elleriyle havay# yakalamaya
al#t#, sonra da rm bir a'a gvdesi gibi yere devrildi.
En gzel elbiselerini giymi kad#n ve erkeklerden oluan merakl#
insanlar#n yznde donuk bir dehet ifadesi vard#. Gen bir k#z
yavaa h#k#rmaya balad#. Byk ak#nl#k, korku ve
umutsuzlu'a dnmt.
"Bir demir-adam ld! Tm tanr#lar ad#na!"
"Yer sars#l#yor, demir-adamlar lyor!"
"Krallar bu ie ne diyor?"
"Sonumuz ne olacak?"
36
Resimler, byleyici bir yabanc#l#kta ve buna ra'men bildik bir
dnyaya a#lan pencereleri and#r#yordu. Nas#l davranaca'#m# ve
neler hissetmem gerekti'ini bilmiyordum. Duygular#m#n bir k#sm#,
duvarda beliren ve bir sahnenin sanatkrane dzenlenmi
resimlerini and#ran grnmlere hayranl#k duyuyordu. Fakat
duygular#m#n baka bir k#sm# ise dikkatli olmam# 'tlyor-du,
nk duvarlara fazla yaklat#'#m zaman sadece kendi yans#mam#
seyredebildi'im bo yzeyler grebiliyordum.
Bu garip eve yakla#rken son ad#mlar#m# byk bir tereddtle
atm#t#m, ta ki akl#ma tekrar Tanr# Ta# gelene kadar. Sol elimin
parmaklar#yla onu s#k# s#k#ya kavram# ve kudretine duydu'um,
gvenle br elimin yard#m#yla kap#y# am#t#m. Kap# s#cakt# ve
kara ##ktan yap#lm# bir perde gibi yar# saydamd#. Sonra yumuak
hal#lar zerinde ilerlemeye balam#t#m. En hafif bir ses bile
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
33
iitilmiyordu. Bu dolambal# evde kar#ma #kan ilk resimlere tek
tek bakm#t#m. Garip bir ekilde yabanc#, ama yine de bildik
izlenimleri alg#larken zaman durmu gibiydi.
Kap#n#n hemen arkas#nda gerek bykl'nde ve tepelerle dolu
bir ufka uzanan bir perspektifte bulunan bir ocuk tasvirine bakt#m.
Bu saf, bilgisiz siluete bakt#'#m zaman, kutsanm#-l#'#n ok eski
yirmi iki basama'#n#n ba#nda durdu'umu fark ettim. Di'erleri
buna benzer bir ey asla yaamam#t#.
Kk bir ocukken dnyan#n mucizelerini kavramay# ve onlarla
oynamay# dledi'imi ok iyi hat#rlad#'#m iin, daha bu ilk resim
bile beni derinden etkiledi. Bu ocuk tasviri uzun ve gizemli bir
yolun balang#c#n# temsil ediyordu. K#sa bir tereddt an#ndan sonra
ilerlemeye devam ettim. $lk gerek resmi nceden tan#yordum. Onu
bir defas#nda 'retmenim Berios'ta grmtm.
"Vakti geldi'i zaman bu resmin ne anlama geldi'ini sana
syleyece'im" demiti bana. Resme bir ad#m daha yaklat#m.
Parlak yzey zerinde nce benim yzm belirdi, fakat sonra
37
kendi ehremin ard#nda bir eyler grmeye balad#m. Birbirlerini
kesen iki yolun tam ortas#nda bulunan bir taa bir k#l# saplanm#t#.
Ta#n yart#nda sanki unutulmu gibi arap kadehleri ve enerji
ubuklar#, metalden yap#lma be keli y#ld#zlar ve ehrin pek ok
yerinde kullan#lan byl amblemler duruyordu. $imdeki bir ses,
bu drt yolun hangisini takip edece'ime imdi karar vermemi
sylyordu. Fakat ben bir trl karar veremiyor, hangi yolu takip
edece'imi bilemiyordum. Yol kava'#nda eskilerin gizli bilgileri
y#'#l#yd#. K#sa bir an iin Berios'u grr gibi oldum.
"Git" dedi bana. "Yollar#n hangisini semen gerekti'i senin iinde
yaz#l#."
Tekrar bir an tereddt ettim, sonra da dosdo'ru yrmeye devam
ettim. Parlak yzey vcuduma kar# en kk bir diren bile
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
34
gstermedi. Asalar#n, kadehlerin, k#l#lar#n ve paralar#n aras#ndan
yavaa yryordum...
Birka ad#m sonra korkuyla irkilerek durdum. Tam kar#mda
sevecen, fakat so'uk yzyle kraliyet saray#n#n barahibesi
duruyordu. Sa' elinde bir nar ve sol elinde a#k bir kitap tutuyordu.
Ba#nda bulunan beyaz nergislerden rlme ta, barahibe-nin ayn#
zamanda ller lkesinin koruyucusu olmas# gerekti'ini
bildiriyordu. $lk Ana'n#n k#z# olarak krallar#n te taraf#nda
bulunuyordu ve tanr#sal do'umun s#rlar#na vak#ft#.
Sonraki iki resim daha fazla houma gitti. Bir kral ve kralie vard#
kar#mda. O kadar s#cak ve mkemmel grnyorlard# ki, t#pk#
balang# zaman# zerine anlat#lan hikyelere benziyorlard#.
Korkum yava yava yok oluyordu. Resimlerden hibiri beni
incitmi veya zarar vermi de'ildi. Daha ziyade benim kendime ait
ve kendi hakk#mda en gizli tasavvurlar#m#, umutlar#m# ve
beklentilerimi yans#t#yorlard#. Bir sonraki resimde grlen yar#
insan, yar# hayvan yarat#k bile bana bir ekilde tan#d#k geldi. Bu
kez Berios'u az nceki sahneden ok daha net olarak grdm.
Glmsedim ve yrmeye devam ettim.
38
Bir sonraki resimdeki sevenleri grd'm zaman duygular#m
de'iti. Gen bir adam iki kad#n aras#nda duruyordu, onlar#n
zerinde de gkyznde alt#n oklar par#ld#yordu.
Yedinci resim ise bir #k# yolu gsterir gibiydi. Zafer iin
sslenmie benzeyen bir sava arabas#n# gsteriyordu. $inde
tanr#sal kuvvette bir figr vard#. Bir an iin bu arabada duran#n ben
de'il, aksine yzn daha nce hi grmedi'im bir adam oldu'unu
unutmutum.
Sonraki iki resimden hi holanmad#m. $lk resim sert yzl bir
kad#n# gsteriyordu. Bir elinde yal#n bir k#l# tutuyordu, di'er
elinde bir terazi vard#, omzuna da beyaz bir bayku tnemiti.
Resimden koruyucu bir dzenin uyumu okunuyordu, fakat benim
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
35
iin bundan ziyade sert ve kat# trelerin bir ifadesiydi. Di'er resim
ise zaman#n yasalar#na kar# gelmeye al#an, fakat yaln#zl#'#n
kendi ekseninde duran bir devinim oldu'unu idrak eden bir keii
tasvir ediyordu.
H#zla ilerlemeye devam ettim. Duvarlardan garip ekilde titreyen
bir ##k yay#l#yordu. Yukar#, aa'#, sonra da iki yana bakt#m. Sonra
ilk kez olarak hareketli bir resim #kt# ortaya. Gzlerimin nnde
k#v#lc#mlar uuuyordu. Renkler canland#, de'iti ve sanki
tesadfen olmu gibi ard#nda bar# dolu bir manzaran#n bulundu'u
bir ma'ara a'z#n#n nnde durdu.
Bir sonraki resimde grlen aslan gl, gzel ve asil bir grnme
sahipti. Ona do'ru bir ad#m att#'#m zaman, ma'rur hayvan#n
ba#n#n tam arkas#nda duran aynay# fark ettim. Ellerimi ne
uzatt#m. Aslan a'z#n# at#. Ona do'ru bir ad#m daha att#m ve
grkemli hayvan#n sanki bana boyun e'ercesine sindi'ini grdm.
Vahi bir hayvan# bile etkileyebilen, fark#nda bile olmad#'#m bu
g, nereden geliyordu acaba?
Sonra da as#lm# bir adam. l de'ildi, ba'l# ellerinden bir kayaya
as#lm#t#. Dev kanatl# ve kanl# gagal# kartallar, sisli bir duman
iinde onun etraf#nda dolan#yordu. Kayada, tal# zemin-
39
de ve #plak kurban#n vcudunda so'uk i' damlalar# parl#yordu.
Bu adam ne yapm#t#? Ve ne yaamas#na, ne de lmesine izin
verilmeyen bu adama bu korkun cezay# kim ly#k grmt? Belki
de kader ark#n#n yanl# bir oyunuydu bu! Yoksa adalet terazisinin
sonsuz ezaya ly#k grd' bir zavall# m#yd#?
On nc resim ise hibir pheye meydan vermeyecek kadar
a#kt#. lm gryordum. Buz gibiydi ve hareketsizdi, gnein,
ay#n ve y#ld#zlar#n ##klar# zerine dmyordu. Fakat buna ra'men
bu resim ncekilerden ok daha a#k ve berrak bir ifadeye sahipti.
Beni korkutan bu resim kar#s#nda fazla duramad#m ve h#zla
nnden ayr#ld#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
36
Pastel renkli ##k huzmeleri karanl#k ve bulan#k lm tablosunu yok
etmiti. Yzeyinde ieklerin ve otlar#n yans#d#'# cam
berrakl#'#nda bir suyun ba#nda duran, beyaz tllere brnm bir
gen k#z# gryordum. Salar# omuzlar#na dklen gen k#z,
derenin suyunu sade bir gm kadehten, yine ayn# sadelik ve
gzellikte alt#n bir kadehe dkyordu. $nce bulutlar#n szld-'
a#k mavi bir ilkbahar gkyznn alt#nda yeil tepeler ve yumuak
ay#rlar uzan#yordu. Bu resim, Kiklop duvar#n#n arkas#na yapt#'#m
yasak gezinin ard#ndan yaad#'#m ve grd'm ok eyi
affetmeme neden olmutu. *ayet yaln#z ba#ma olsayd#m, o
bahenin de byle grnece'i muhakkakt#.
Fakat imdi baka bir sesi, bir sonraki resimden ykselen eytan
a'r#y# izlemek zorunda kald#m. Karma bir yarat#'#n fkeli
surat#ndaki k#z#l ve kara renkleri grdm, bir pan fltnn sesini
duydum ve yarat#'#n keelemi tylerinden ykselen d#k#
kokusunu iime ektim. Burun kanatlar#m# kabartt#m, a'z#m# at#m
ve ans#z#n yasak olan# yapmay#, bu pis pis s#r#tan erkek vcuduyla
birlemeyi arzulad#m. zerimde nas#l bir etki uyand#rd#'#n#n
fark#nda olan yarat#k, hor gren bir edayla bana bak#yordu.
Yzndeki ifadenin ayn#s#n# Osiris'te de grm oldu'umu
hat#rlad#m - elbette bu kadar kaba bir ekilde de'il,
40
fakat beni itenin ne oldu'unu imdi anl#yordum. Bu eytan resim
bana bir erkek ve kad#n aras#nda yaanabilecek her eyi
csteriyordu. Bu bir mutluluk oyunu, idrakin bir meyvesi ya da
'retmenlerin bilge 'tlerinden biri de'ildi, hay#r, bu hayvani
ehvetin ta kendisiydi.
$nleyerek resmin etkisinden s#yr#ld#m ve kendime gelmeye al#t#m.
Bir yandan vcudumdan so'uk terler boan#yor, di'er yandan da
midem bulan#yordu. Ellerimi karn#ma bast#rd#m. Bir yandan da
g'slerimin aras#nda sallanan Tanr# Ta#'n# korumaya
abal#yordum. Nas#l olup da yanl# zamanda yanl# eyleri
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
37
arzulad#'#m# unutabilmitim? Ans#z#n uyuyan ehvetimin
dinmesine bilincimin de'il, aksine yanarda' depremin nc
dalgalar#n#n sebep oldu'unu fark ettim. Bir kez daha inledim,
elimin tersiyle aln#mdaki terleri sildim ve kraliyet saray#n#n resmini
kar#mda kurtar#c# bir kale gibi grdm.
Fakat ayn# anda saray#n duvarlar#n#n atlaklarla dolu oldu'unu da
grdm. ok eski bir krall#'#n merkezi olan yap#n#n stnde kara
bulutlar dolan#yor, nilerde bulunan tanr# heykelleri teker teker
devriliyordu.
Dehetle arkam# dndm. Baka resim grmek istemiyordum art#k.
Bu evin iinde daha ne kadar ktlk, tehlike ve i'renlik sakl#yd#
acaba! D#ar# #kmay# baarana kadar bu karma#k labirentin iinde
daha ne kadar dolan#p duracakt#m? Ans#z#n tm bu resimlerin
sadece benim bilinalt#m# yans#tt#'#n# hisseder gibi oldum.
Grd'm ehre ve sembollerin biro'u eskiden tan#d#'#m
eylerdi, asla bu kadar net grmemi olsam bile. Bu tr dnceler
ve hayaller akl#mdan devaml# geiyordu. Bazen grnen olaylar#n
yzeysel bir yorumu, fakat genellikle de dnya denen muammay#
zme abas# olarak. Bazen de durduk yerde gndz dleri
gryor, gzlerimin nnden geenler keyfmi ka#r#yor ya da
neemi yerine getiriyordu.
Korku ve dehetle dolu bu resimler dizisi gerekten de be-
41
nim iimde mi bulunuyordu? Neden sadece gzel olan# gre-
miyordum? Neden her gzelli'in kar#t# olarak ktl' ve
i'renli'i de yaamak zorundayd#m?
nmde uzanan koridor ne karanl#k, ne de ayd#nl#kt#. Bana kalsa
burada durur ve hibir yere k#m#ldamazd#m. Bunu yapmay#
denedim. Dikkatle nefesimi tuttum ve nefes almamaya al#t#m.
Hibir ey grmyor ve duymuyordum. Fakat yine de ne oldu'unu
anlayamad#'#m bir eyin bana do'ru yaklat#'#n# ve yan#mdan
geti'ini anlad#m. Il#k yaz akamlar# s#rt st imlere uzanm# bir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
38
halde y#ld#zlara bakarken iime dolan ho duygu geldi birdenbire
akl#ma. Her defas#nda toprakla temas#m#n kesilmesi ve y#ld#zlar#n
bana yaklamas# pek uzun srmyordu. Yukar# do'ru dme ve
tm a'#rl#klardan s#yr#larak sadece ben olma duygusunu ok
seviyordum.
Bu durum, yolun hedefi miydi? Ne iyinin, ne de ktnn
bulundu'u, sadece sonsuz ve ebed bar##n hkm srd' ulv bir
hili'in iinde yok olma arzusu muydu?
Ans#z#n yeni bir resim zerime do'ru gelmeye balad#. Kar#mda
bana t#pat#p benzeyen, #plak ve da'#n#k sal# bir k#z ocu'u
belirmiti. K#v#lc#mlar saan y#ld#zlarla dolu bir gkyznn
alt#nda bulunan kk bir glc'n k#y#s#na oturmutu. Topra'#n
suyunun iinde kk bir mahfaza yzyordu; yar# hazine sand#'#,
yar# tabut. Resimde grd'm k#z ocu'u su iiyordu. Ans#z#n
sand#'# grd ve hemen o anda onu amamas# gerekti'ini hissetti.
Ne yap#lmas# ve tm ekicili'ine kar# gizli kalmas# gerekene dair
sezgisel bilgiydi bu.
"Hay#r!" diye ba'#rd#m #plak k#z ocu'unun sand#'# amak zere
elini uzatt#'#n# grnce. Fakat k#z #'l#'#m# duymam#t#. Kapa'#
aar amaz bir y#'#n i'ren hastal#k ve bela, iyi ve kt zellik,
karmakar##k bir ekilde gkyzne ykseldi. H#k#rarak a'lamaya
balad#m ve gkyznde beliren bir umut y#ld#z#n#n ufac#k ##'#n#n
titreyerek yand#'#n# grnce ellerimi #rparak onu bir kez daha
uyarmaya al#t#m.
42
Kanatlanm# ktlkler drt bir yana da'#l#yor ve daha havada
uarken o'al#yordu. Grne gre hibir ey onlar#
durduramazd#. Fakat gkteki umut y#ld#z#n#n ##'# giderek
glenmeye bal#yordu. Ve ikinci bir aynada grr gibi, kendimi
bir kez daha tan#d#m. Bu kez ok kktm ve barahibe olarak
ta#d#'#m beyaz tllere brnmtm. Gkyznde beliren kad#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
39
ise son derece ayd#nl#kt# ve sand#ktan #kan tm ktl' alt
edebilecek iten gelen bir gzelli'e sahipti.
Birdenbire glmsedim ve her eyi anlad#m. Bu vizyon bir nceki
resmin kal#nt#lar#n#n eseriydi. Benli'im veya irademle bir ilgisi
yoktu, sadece buradayd#. Bu umut y#ld#z# parlamaya devam ettike,
yolun sonuna gelmi olmayacakt#m...
Bu resmin bysne yle bir kap#lm#t#m ki, yavaa ilerlemeye
balad#'#m#n fark#nda bile de'ildim. Bir sonraki resim aya
adanm#t#. Ayn# anda birok farkl# grntyle akl#m# kar#t#rmaya
al##yordu. Barahibenin ve kader ark#n#n grntsnde oldu'u
gibi, burada da her ey tesadfi bir grnm arz ediyordu.
Kar#mda duran ay#n tm halleri hem gerekti, hem de gerek
de'ildi - dolunay, yar#m ay ve karanl#k. Bu resmin ne sylemek
istedi'ini anlamaya balam#t#m: Nerede bulunursam bulunay#m,
ben daima merkezi tekil ediyordum, fakat genel anlam#yla
bak#ld#'# takdirde, bulundu'um yer byk bir desenin kck bir
paras#yd#, hatta att#'#m tek bir ad#mda gerekli'ini yitiriyor ve
anlams#zla#yordu.
On dokuzuncu resim ay#n yzlerini ortadan kald#rd#. I#ldayan
gne tm grkemiyle ufuktan ykseliyordu. Alt#n renkli par#lt#s#,
##'#n#n on damlas# ile lm gsteren on nc resmi yok
etme kudretine sahipti. Gne, evin koridorlar#ndaki karanl#'# da
yok etmiti. Ans#z#n resimler galerisinde uzanan bu sonsuz yola
minnet duymaya bile balam#t#m. Bugne kadar bana gizli kalm#
olan eyler grmtm. Hayat#mda ilk kez olarak kendimi
s#rlardan, karanl#k efsanelerden ve gizli dncelerden oluan bir
a'#n iine hapsolmu hissetmiyordum.
43
Serin bir hava ak#m#, derin bir nefes almama sebep oldu. Gnein
nnden getim ve gemiim ile gelece'imden bugnmn
olumas#n# grdm. evremdeki her ey yerle bir olsa bile, bir
tanr#a olarak usuz bucaks#z dnyaya gnderilmek zere
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
40
yarat#lm#t#m. Uzun yol boyunca grd'm resimler bir
merdivenin basamaklar#n# oluturuyordu. yle bir dzenle bir
araya gelmilerdi ki, bir tanesinin eksikli'i bile sz konusu
olamazd#. Bu bilgiyle basamaklar# t#rmanmaya balad#m ve son
resimle birlikte d#ar#ya a#lan kap#ya ulat#m.
Cam kap#n#n etraf#nda alt#ndan yap#lm# kendi kuyru'unu #s#ran bir
y#lan vard#. Y#lan#n oluturdu'u ovalin iinde ise yar# erkek, yar#
kad#n bir varl#k dans ediyordu. Cam kap#n#n sol st kesinde ise
ku kanatlar#na sahip bir tanr# habercisi bulunuyordu. Elinde fikir
ve ate sembol olan alt#n bir s vard#. Sa' st kede ise ba#n#n
etraf#nda bir hle bulunan beyaz bir ku geni kanatlar#yla havada
szlyordu. Penelerinin aras#nda mant#k k#l#c# vard#. Sol aa'#da
bulunan kanatl# bir aslan, n penelerini gere'in alt#n paralar#n#n
zerine koymutu. Paralar#n zerinde pentagram sembol vard#.
Sa' aa'#da ise beyaz bir bo'a sevgi kadehini ta#yordu.
Kap#y# at#m, bir an iin gzlerimi kapad#m ve derin bir nefes
ald#m. Sonra da bir ad#m atarak grnr dnyaya #kt#m. Art#k
ryalar#n#n, zlemlerinin ve arzular#n#n ne anlama geldi'ini bilmek
istemeyen on be ya#ndaki ocuktan bambaka biri oldu'umu
biliyordum.
ocukluk dnemini geride b#rakm# oldu'umun fark#nday-d#m,
fakat buna sevinmem mi, yoksa zlmem mi gerekti'ini henz
bilmiyordum. Tepeden t#rna'a tir tir titriyordum. Ayn# anda
gnein okayan ##nlar#n# tenimde hissettim.
Dnyay# grmek gzeldi.
44
TANRILAR OKULU
'-,. Grkemli ehrin tam ortas#ndaki tepenin zerin-' de bulunan
kraliyet saray#n#n manzaras#n# hay-"% ranl#kla seyrediyordum.
Daha nce Poseidon'un :| ilk o'lunun soyundan gelen yksek
krallar#n evi-l ni bu a#dan grmemitim. Krallar#n her biri saraya
grkemli bir ilave yapm# ve her biri kendisin-fr c'en
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
41
ncekinden daha stn olmak iin elinden ge-f? leni yapm#t#. Bu
ekilde say#s#z kuak sonunda saray benzersiz cesamet ve
gzellikte bir sanat eserine dnmt.
Do'u ve bat# caddeleri ile yeil gezi yollar#n# birbirinden ay#ran
geni ana kanal#n zerinde bulunan gzel bir kprnn zerinden
getim. Kanal ve iki yan#nda bulunan caddeler dmdz bir ekilde
denizden balayarak, ehrin merkezindeki saray tepesinin etraf#nda
bulunan su yoluna kadar uzan#yordu. Kprden inerek
sanatkrane bir ekilde dzenlenmi olan iek tarhlar#n#n birinin
iine girdim. Yeil al#lar#n aras#ndaki nadir a'alar, dnyan#n en
uzak adalar#n#n ve k#talar#n#n en cra kelerinden getirilen
tohumlardan retilmiti.
Tereddt etmeden yrmeye devam ettim. Kanal, k#y#s#ndaki yeil
gezi yollar# ve caddeler, gemi zamanlarda kazan#lan zaferlerin
an#s#na dikilmie benzeyen zafer tak#n#n iinden geiyordu.
Taklardan ilki zerine milyonlarca semboln ilenmi oldu'u
pirinten yap#lm#t#. Yumuak par#lt#lar saan kalaydan yap#lm#
olan ikinci taka ulaana kadar epey yrmem gerekti. *ehrin bu
kadar d# blgelerinde daha nce hi bulun-
45
mam#t#m. $ ie gemi ember eklinde kanallardan ve bunlar#
dik a#yla kesen caddelerden oluan ehri daha nce sadece
haritalardan, planlardan ve kraliyet tepesinden tan#yordum. Burada,
aa'#da, u'uldayan trafi'in ve insanlar#n aras#nda, her ey
yukar#dan grnenden ok daha byleyiciydi.
Kim oldu'umu anlayan ve beni sayg#l# bir glckle selamlayan
insanlar#n yan#ndan geerken, bak#lar#m# ka kere yere indirdi'imi
bilmiyorum. Biro'u yzme bile bakmadan yan#mdan geip
gidiyordu. Kimi derin sohbetlere dalm#t#, kimi de ilkbahar
gneinin yak#c# ##nlar#ndan korunmak iin gzlerini k#sm#t#.
Gne ##'#n#n alt#nda beyaz par#lt#lar saan stunlar#n aras#ndaki
kk mermer banklara oturmu olan insanlar, byk ehrin
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
42
ortas#ndaki bu huzur adas#n#n keyfini #kart#yordu. *ar#ldayan
emeler ve f#skiyeli havuzlar sular#n# dar kanallar vas#tas#yla ana
kanala ak#t#yorlard#. Servi a'alar#n#n ve ekil verilmi kayal#klar#n
glgesinde dolaan tavus kular#, grkemli kuyruk tylerini gururla
sergileyerek dola#yorlard#.
K#z#l ##lt#lar saan bak#rdan yap#lm# taka ulat#'#m zaman, vakit
'leden sonras#n#n erken saatleriydi. Saray tepesinin nndeki tak,
en eski ve en gzel olan#yd#. Geni kemerin alt#nda durdum ve
ba#m# kald#rarak byk kasetlerin iine oyulmu kudret iaret ve
sembollerini inceledim. Genelde lapisla-zuli ve alt#nla ilenmi
zeminlerin zerinde binlerce ehre gryordum. ereve ve
ehreler aras#na kaz#nm# olan say#s#z sembol ve iaretin byk bir
k#sm#n# art#k tan#yordum. Fakat buna ra'men iimde ehrin ve
krall#'#n bu kadar a#ka ifade edilen s#rlar#n# sanki ilk kez
gryormuum gibi bir his vard#.
$ kanal emberinden eski bir yelkenli yk gemisi yakla#yordu.
Yeil alanda dolaan insanlar gemiye bakmaya balam#lard#.
Davuldan ykselen monoton darbeler eli'inde s#ra uzun krek
dzenli hareketlerle inip #k#yordu. Dmenin biraz yana
k#r#lmas#yla birlikte gemi yelken amaya gerek kalma-
46
dan ana kanala girdi. Kk tekneler, mavnalar ve yatlar, yelkenli
geminin nnden ekilerek ona yol veriyordu. Ben krek
darbelerini izliyordum. Geminin iinde bulunan adamlar#
gremiyor, fakat onlar#n adan#n ve ehrin kurallar#na kar# #kan
zavall#lar oldu'unu biliyordum.
Gemi, ilk taka yaklamadan nce, krallar#n onuruna gndere on
tane flama ekti. Davul sesleri duvarlarda yank#land# ve gemi yeil
k#y#da bekleen seyircilerin nnden geip gitti. Gemiyle
k#y#dakiler aras#nda baz# selam szleri gidip geliyordu.
"Kocama onu sonsuza dek bekleyece'imi syleyin!" diye ba'#rd#
kanal#n hemen dibindeki gen bir kad#n. Utan ve zntden
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
43
salar#n# k#sac#k kesmiti. Gezintiye #km# insanlardan birka#
kafalar#n# omuzlar#na ektiler ve aralar#nda fts#ldat#-lar. Bu gen
kad#n#n grmemesine ra'men ard#ndan el sallad#'# adam#n ne
yapt#'#n# bilmeyi ok istiyordum.
*ehrin bu kesiminde kral enli'i sslemelerinin bulunmay## ancak
imdi dikkatimi ekmiti. Tam o anda geminin kaptan kknde
gemi sahibini grdm. Onunla gz gze geldi'imiz anda elimde
olmadan irkildim. Gemi h#zl# krek darbeleriyle ilerlemeye devam
ediyordu, buna ra'men bak#t#'#m#z o an bana sonsuzluk kadar
uzun gelmiti. Yavaa dudaklar#m# oynatt#m. Ona seslenmek,
hayk#rmak, beni o eve neden gnderdi'ini sormak istiyordum. Ne
zaman olmutu bu? Dn m? Yoksa pek ok gece nce mi?
Gemi sahibinin yznde memnun bir ifade oldu'unu fark etmitim.
Kaptan kknn alt#n yald#zl# korkulu'una dayanm#t#. Geni bir
kay#a ba'l# olan drbn ssl g'snde sallan#yordu. Ans#z#n
do'ruldu, drbn eline ald# ve bana bakt#. Elimde olmadan
bak#lar#m# ondan ka#rd#m ve yana dndm. Onun neler
dnd'n anlayamad#'#m iin, onun da bana bakmas#n#
istemiyordum.
"Tekrar grece'iz, $nanna!" diye #nlad# ironi dolu sesi ka-
47
1
nal#n zerinde. "Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda. Benim
sayemde vaktinden nce grdklerini unutma sak#n!"
Sonra #nlayan kahkahalarla glmeye balad#. Gz ucuyla ona
bakt#m. Yelkenli yk gemisi dzgn krek darbeleriyle ilerlemeye
devam ediyordu. Oldu'um yerde ta kesilmitim; salar# k#sac#k
kesilmi gen kad#n#n yavaa yan#ma yaklat#'#n# bile fark
etmedim. Kad#n elini omzunun stne koydu.
"Kendini iyi hissetmiyor musun?" dedi bana. Bir yandan da di'er
eliyle gzlerindeki yalar# siliyordu. Ba#m# ona evirerek gzel
kad#na ak#nl#kla bakt#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
44
"Bunu neden bana soruyorsun? Bana kal#rsa ilgi ve efkate ihtiyac#
olan as#l sensin..."
"Hay#r" dedi gen kad#n. "Ben yeteri kadar glym ve teselli
edilmeye ihtiyac#m yok. Neden a'lad#'#m# nereden bilebilirsin
ki..." Giderek klen geminin ard#ndan bakt#. "Mahkmlar#
ta#yan gemi bir sre sonra a#k denize #kacak. Her eyin buradaki
kadar yapmac#k olmad#'# uzak lkelere gidecekler... Kanallar#n ve
saraylar#n olmad#'#, gz kamat#rmaktan baka bir ie yaramayan
mcevherlerin bulunmad#'# lkelere..."
"Ard#ndan gzya# dkt'n adam#n suu nedir?" diye sordum
dikkatle. Gen kad#n bana ak#n bir bak# f#rlatt#.
"Su mu?" diye sordu sonra. "Di'er erkekler gibi de'ildi, o kadar.
$inden berrak bir derenin akt#'# el de'memi bir ormanda
oturmay#, okayacak hayvanlara, istedi'imiz gibi
yetitirebilece'imiz ocuklara sahip olmay# istiyorduk. Meyve ve
b'rtlen toplamay#, do'aya zarar verebilecek hibir ey
yapmamay# istiyorduk... ne demek istedi'imi anlayabiliyor
musun?"
"$smin ne?" diye sordum ona.
"Morgana" diye cevap verdi gen kad#n.
"Neden d#ar#da bir greve atanmay# talep etmediniz?"
Gen kad#n geriye do'ru bir ad#m att#.
48
"D#ar#da bir grev mi? Sen nereden geliyorsun?"
Elimle Tanr# Ta#'n# yoklad#m. Elbisemin alt#na kaym#t#.
"Tamam, tamam, anlad#m" dedi kad#n ac# bir sesle. "Sen... sen
d#ar#ya #kabilenlerden birisin. Siz krall#'#n kudretini en uzak
lkenin en cra kesine ta#mak iin do'dunuz zaten! Krallar#n
temsilcileri, valileri, ya'mac#lar#, uygar tanr#lar!"
Hibir ey anlamadan bak#yordum ona. "Neden byle diyorsun?
Biz vahilere pek ok iyi ey gtrmyor muyuz?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
45
"Sen asl#nda nnden derhal ka#lmas# gereken birisin! Seilmi bir
varl#k oldu'unu dnyorsun, de'il mi? Temiz, bakire tanr#a!
Fakat binlerce y#ldan beri dnyay# yneten erkeklerin planlar#
hakk#nda ne biliyorsun ki? Erkekler, $nanna! Dnyan#n uyumunu
bozan ve kendi arzular#n# yasa yapmak isteyenler sadece
erkeklerdir! Senin gibi kad#nlar da onlann oyuncakland#r..."
"Bu do'ru de'il!"
Damarlanmdaki kan#n ba#ma hcum etti'ini hissediyordum.
"Do'ru de'il mi? Do'ru de'il demek! O halde saraya git, bilgelere
ve 'retmenlere sor! Her tanr# ve her tanr#a, dura'an ve suni bir
sistemin s#radan bir ark#d#r yaln#zca! Gya evrenin ve do'an#n
yasalar#na gre dzenlenmi bir sistem... o halde neden her
koloniye zel grevli temsilcilerin gnderildi'ini dnyorsun?
Yal# bir batanr# tm ipleri elinde tutuyor. Onun alt#nda da Eski
Dzen'in ve kudretin bekas#n# temin eden bir tanr# veya tanr#a var.
G'n ve denizlerin tanr#lar#, bereketin, lmn, sava ve sanat#n
tanr# ve tanr#alar#. Tanr#lar#n dnyas#na dikkatle bak! Ne
gryorsun? Her kolonide yzlerce, hatta binlerce isim -
fonksiyonlar# ise neredeyse tmyle ayn#. Her eyleriyle dnyan#n
mekanik bir modelini oluturuyorlar! Sen de do'umundan itibaren
byle bir rol oynamaya haz#rlan#yorsun..."
Morgana sert bir hareketle arkas#n# dnd ve h#zl# ad#mlarla
yan#mdan uzaklat#. Midemin tekrar bulanmaya balad#'#n# his-
49
sediyordum. Her ey ok mthi, ok inan#lmazd#. Az nce
duyduklar#m# bana hi tan#mad#'#m bir kad#n#n m# syledi'ini,
yoksa bunlar#n kendi dncelerim mi oldu'unu bile anlayam#-
yordum. $imde imdiye kadar hissetmedi'im bir so'ukluk vard#.
Seilmiler seremoninin balamas#n# sab#rs#zl#kla bekliyorlard#.
$lerinden biro'u k#sa bir sre ncesine kadar greve
a'r#lmalar#na henz ok vakit oldu'unu dnyordu. Fakat
byk gn umduklar#ndan ok daha abuk gelmiti. Saray#n i
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
46
k#sm# da'#t#lm# bir kar#nca yuvas#n# and#r#yordu. Yatak odalar#n#n,
dersliklerin, arivlerin ve toplant# salonlar#n#n aras#nda huzursuzluk
iinde oradan oraya dolaanlar sadece gen 'renciler de'ildi. Bir
k#sm# o zaman dek pek nemli olmad#klar#n# dndkleri konular#
tekrar etmeye al##yordu. Biro'u ise ocuklu'undan beri birlikte
olduklar# eya, resim ve oymalarla vedala#yor, k#sa bir sre sonra
ilk kez resmi olarak giyecekleri metalik-ipe'imsi elbiselerin
k#vr#mlar#n# okuyorlard#.
Ve gen seilmilerin bir k#sm# da durmadan temel tanr#lar#n
heykellerinin nnde diz kyordu. Bu heykeller Duka-blgesiyle
krallar#n seremoni salonlar# aras#ndaki yksek duvar nilerinde
bulunuyordu. Bir k#sm#n#n ismi oktan unutulmutu, bir k#sm# ise
krallar#n bulumas#n#n erefine y#kan#p temizlenmi ve sembolik
arma'anlarla sslenmiti. Bu zellikle Baykal Gl k#y#s#ndan
lgen Bey, Kemir blgesinden Brahma, Mezopotamya'dan Anu,
Enki ve Enlil, Yukar# Nil'den Amon-Ra, Akdeniz'den Zeus,
Aqutania ve Armorica'dan Tiuz, Kuzey Buz Bl-gesi'nden Wotan,
Odin ve kt hretli sava tanr#s# Thor, ift k#tan#n ilk
hkmdarlar# olan Tawa, Kukulkan ve Viracocha iin geerliydi.
Di'er tanr# heykellerinin durumlar# olduka ktyd, hatta
yzlerine bak#l#nca kim olduklar# bile anla#lm#yordu. Bu gruba
Hopi'lerin Kachina'lan, Afrika'n#n Dogon halk#n#n Nommo'lar#,
Odin'in kolonisinin As ve VVan'lar#, Avrupa'n#n
50
do'usundaki Bog'lar ve Avustralya yerlilerinin VVoncina'lar#
dahildi.
$ tap#na'#n plastik ve effaf bir grnm arz eden duvarlar#n#n
tmnde, hatta stunlu koridorlarda bile 'retmenlerin ve
bilgelerin projeksiyonlar# grnyordu. Neredeyse tm Tanr#
Talar# al#c# konumuna ynlendirilmi ve i tap#na'#n Duka-
arivine odaklanm#t#. Bilgelerin ve 'retmenlerin tm, yksek ve
trensel bir sesle bir eyler anlat#yordu. Hatta pek o'u imdiye
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
47
dek defalarca kez anlatm# olduklar# konular# bile tekrar etmeye
al##yordu. Karmakar##k bir ekilde tanr#lar#n kkenlerinden,
grevlerinden ve bin y#llar boyunca geirdikleri de'iikliklerden
sz ediyorlard#. Fakat telala anlat#lan bu bilgileri birbirinden
ay#rmaya neredeyse kimsenin gc yetmiyordu...
"Ada-k#tas#n#n d##ndaki vahi blgelere gnderilen $zleyici ve
Haberci 'lerin grevleri balang#ta krallar toplant#s#nda grlen
en nemli konulardan biriydi..."
"Yava yava hkmranl#'#n belli organizasyon ekillerinin art#k
a#ka ortaya konulmamas#n#n daha ak#ll#ca olaca'# dnlmeye
baland#. Bu bir eliki de'ildi. Hl mmkn oldu'unca geni
kat#l#ml# toplant#lar, dnya hkmranl#'#n#n en nemli temellerini
tekil ediyordu..."
"Yakla#k seksen bin y#l nce bu kadar byk bir krall#'#n art#k
hkmdarlar#n kiisel karizmalar#yla, yasalarla ve temsilcilerle
ynetilemeyece'i anla#ld#. Kudret -gerek kudret- daha fazlas#n#
talep ediyordu...
"Bu yzden gemiin krallar# ikinci bir tr otoritenin yarat#lmas#n#n
belki de daha uygun olaca'#n# dnmeye balad#lar. lkeye
dndkleri zaman tm halk taraf#ndan kar#lanan ve rapor vermekle
ykml olan Haberciler ve Eli'ler, di'erlerinden daha fazla
bilgiye sahip olan yeni bir s#n#f tekil etmeye balam#lard#..."
Bu ekilde Suskunlar meydana geldi. Be ila alt# bin y#l n-
51
ce, kuzeydeki buzlar#n yava yava erimeye balad#'# s#rada,
grnr hibir iaret ve s#fat ta#mayan Suskun'lar, her eyi duyan,
gren ve kendilerine saklayan tecrbeli bilirkiiler olarak bir araya
gelmeye balad#lar..."
"Bu ayn# zamanda uzun ve tehlikeli seyahatleri boyunca
kar#lat#klar# gebe vahi insanlar, maymunlar ve vahi hayvan
srlerinin gelenek ve zellikleri iinde geerliydi. Suskun'lar -
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
48
birka cesur gnllnn eli'inde olmak kayd#yla- o zamanlar
bilinen dnyan#n s#n#rlar#na bile ulam#lard#."
"Hatta ilerinden birka# teknik yard#m ve enerji kapslleri
kullanmadan, kuzeyin g'e uzanan grkemli buz da'lar#n# bile
incelemeye kalk#t#. zerlerinde sadece kalalar#na dolad#klar#
s#radan bir rt veya hayvan postu, ayaklar#nda da incecik
sandaletler bulundu'u halde, kendi yapt#klar# k#zaklar zerinde
eriyen kar sular#yla dolu usuz bucaks#z dzlklerde dolat#lar,
yerlilerin nemli ma'aralar#nda yatt#lar, hastaland#lar, fakat
vazgemediler. Yorulmak bilmeden da'lar# ve k#y#lar# dolaarak,
arkaik riteller zerinde bilgi ve veri toplamaya devam ettiler."
"Vahilerle birlikte mamut ve bizon avlad#lar, bal#k k#l#klar#ndan
ve kemik paralar#ndan i'ne yapmas#n# 'rendiler, akmak talar#
yontarak yerlilere atei nas#l kullanacaklar#n# 'rettiler..."
"Sonunda Suskunlar'#n kodeksi o kadar mkemmel bir hale geldi
ki, kendi seleflerinin grd' veya yzeysel olarak anlatt#'# eyleri
bile unutmaya balad#lar. Baz# blgelerde oturan yerlilerin onlarla
nceden baz# temaslarda bulunmu olmalar# gerekti'ini
biliyorlard#. Ve zellikle bu blgede sadece suskun-luklar#yla
a#klanabilecek baz# ritellerin gelimi oldu'unu fark ettiler..."
"ok eski zamanlarda at#lm# tohumlar, yeermeye balam#t#. $lk
Suskunlar'#n ahfad# grdkleri eyleri art#k en az#ndan
birbirlerinden gizleme imkn# bulam#yorlard#. Bylece son de-
52
rece gizli toplant#lar yaparak edindikleri tecrbeyi birbirlerine
aktarmaya balad#lar ve resmi hadiselerden giderek uzaklamaya
balad#lar..."
"Ayn# zamanda yeni bir mit do'maya balam#t#. Ada-k#tas#
giderek gleniyor ve geliiyordu. Srekli kalabal#klaan halk#
doyurmak iin devaml# yeni kanallar a#l#yordu. Kral Tepesi'nin
etraf#nda bir ehir emberi olumutu. Bu emberin etraf#na bronz
bir sur dikildi. Sonra ildnci bir ehir emberi olutu, sonra da
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
49
ncs. Ve d#a do'ru uzanan ehir gibi, krall#'#n kendi iinde
de yeni kudret emberleri olumaya balam#t#...."
"Grnr zirve o kraldan oluuyordu. D#a do'ru onu bilge ve
'retmenler s#n#f#, sonra sava#lar, rahipler, ticaret prensleri ve
zanaat# ustalar# s#n#f# takip ediyordu..."
"$e do'ru ise manzara bambaka bir grnm arz ediyordu.
Burada Suskunlar'in krallar zerinde ok byk bir nfuzlar# vard#
- resmi dan#manlar#n, sava#lar#n ve barahiplerin ok stnde bir
nfuz..."
"Ve suskunlar uzun zaman nce kendi aralar#ndaki kast sistemini
uygulamaktan vazgemilerdi. Rahats#z edilmeden bulutuklar#
zaman birbirlerine sayg#l# davran#yorlard#, fakat temelde her biri
ba#na buyruk, ba'#ms#z, Atlantis Dnya Krall#-'#'n#n gerek
krallar#n#n asla grmemi olduklar# uzak bir lkenin tanr# benzeri
kral#yd#..."
"Vahi yerlilerin efsanelerinden ise zel yeteneklere ve gizem dolu
pratiklere sahip olan baz# kad#n ve erkekler tremiti. Ve bugn
bile Atlantis'de pek ok kii bir zamanlar#n Suskunlar#n#n tanr#lara
dnmesinden ok do'al bir tav#rla sz eder..."
"Bu tanr#lar#n hibirinin ebeveyni yoktu..."
"Fakat yine de tm birbiriyle akrabayd#..."
"Bu durum bugn bile saray#n i blgesinin ocuklar#n#n
gizemlerinden biridir."
53
Duka-blgesi, iinde yaamayan ve bir ilgisi bulunmayanlar iin,
en az kiklop duvar#n#n ard#ndaki bahe kadar yasakt#. $ tren
avlusunda bulunan Poseidon Tap#na'fn#n hemen arkas#nda
bulunuyordu. Dev saray kompleksinin en s#k# korunan bu blgesine
ancak Tanr# Ta#'na ya da izin mhrne sahip olanlar girebilirdi.
Zaten saraydaki bilgelerin, dan#manlar#n ve komutanlar#n, aileleri
ve hizmetkarlar#yla birlikte yaamalar#na mahsus blmler de
yabanc#lar iin tabuydu. Byk tap#nak binas#, dan#ma salonlar# ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
50
alt#n ihtiam#yla ta uzaldardan bile seilebilen ana giri kap#s#n#n
iki yan#ndaki merdivenlerin bir k#sm# tm Basilea sakinlerine
a#ksa da, saray#n i k#sm# oraya ait olmayan herkes iin sonsuza
dek kapal#yd#. Byk kap# sadece zel gnlerde tren alay#n#n ieri
girmesi iin k#sa sreli'ine a#l#rd#. *ehrin zanaat#lar# ve tacirleri,
ieri girmelerine yarayan ziyareti mhrn almadan nce uzun
uzun kontrol ediliyordu.
D# muhaf#zlar#n aras#ndan gemekte herhangi bir zorluk
yaamam#t#m. G'slerimin aras#nda sallanan Tanr# Ta#, ana
giri kap#s#n#n duvarlar#nda bulunan donuk gzlerin ve sakl#
kulaklar#n alg#layabilece'i sinyaller yay#yordu. Bu yorucu gnden
sonra saraya ulat#'#m zaman bitkin dmtm. Ortada kral
enli'ini an#msatan hibir ey yoktu. Kral Atlas'#n kardelerinin
tekrar ada-k#tas#nda bulunan krall#klar#na geri dnm olup
olmad#klar#n# bilmiyordum. Yanarda' patlamas# ve deprem
konusunda ne karara var#ld#'#n# da bilmek istemiyordum.
Gidiimden bu yana ok ey yaam#t#m ve olup bitenler kafam#n
iinde dnp duruyordu. Mutlaka dinlenmeliydim. Bu nedenle o
anda beni ilgilendiren tek ey, bir an nce saray#n i k#sm#n#n
merkezinde bulunan odama tekrar kavumakt#.
Kimse dnme a#rmam#t# ve kimse bir ey sormuyordu. Son
kap#n#n ard#ndaki iek bahesinin aras#ndan geip, bir amfi tiyatro
eklinde dzenlenmi olan kk meydana ula-
54
tim- Tiyatronun ortas#ndan yukar# do'ru uzanan basamaklar#n
stnde bulunan bir s#ra pembe stunun zerinde, beyaz kesme
talardan yap#lma bir dzine pencere gzel bir ss gibi uzan#yordu.
Kimseyi grmemem beni a#rtm#t#. Normalde pek ok ocu'un,
gen k#z#n ve delikanl#n#n bu basamaklar zerinde gruplar halinde
oturarak sohbet etti'ini, kk araba ve bebeklerle oynad#'#n#, zar
atarak e'lendi'ini bildi'im iin, bu sessizlik bana son derece garip
geliyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
51
Arkam# dndm ve yerdeki byk mozaik desene bakt#m. Stilize
edilmi bir a'ac# tasvir eden bu kk renkli talar#n stnden, ona
gz ucuyla bile bakmaks#z#n ka kere gemi oldu'umu dndm.
A'ac#n rengrenk dallar#n# ve alt#n yald#zl# yaz#lar# sanki ilk kez
gryordum.
"Hilikten hi olur, hem de tanr#lar#n iradesine ra'men!" Merakla
okudu'um yaz#da bu yaz#yordu. Ba#m# yana e'dim ve yaam
mozai'inin iindeki lacivert bir dal#n karma#k yolunu izlemeye
balad#m. "Sen bir primats#n" diye heceledim, "maymunlar#n alt
grubuna dahilsin... dar burunlu maymunlar#n ara grubuna
dahilsin..." Burun k#v#rarak birka ad#m daha yrdm. Lacivert
dal izgisi giderek daral#yordu. "$nsanlar#n ve in-san#ms#-
maymunlar#n st ailesine dahilsin.... $nsan#ms#lar#n alt ailesine
dahilsin..."
Mozai'in on ta# eksikti. Aln#m# k#r#t#rd#m. Yerde sadece u yaz#
kalm#t#: "$nsanlar#n S#n#fland#r#lmas#."
Ve yine on lacivert ta eksikti. Dolay#s#yla son cmle de
tamamlanmam#t#. Sadece "... Trleri" yaz#s#n# okuyabiliyordum.
Ve ans#z#n kendime ne kadar zamand#r burada olmad#'#m# sormaya
balad#m.
"Neredesiniz?" diye ba'#rd#m yksek sesle. Yukar#daki pencere
boluklar#na bakt#m ve kendi eksenim etraf#nda bir kez dndm.
Duka-blgesinin oyun avlusunu kimseye grnmeden terk
55
edebilece'im bir yolu aramakla geirdi'im uzun saatler gelmiti
akl#ma. Kendi iine kapal# bu kk dnya blmden
oluuyordu: Stunlarla evrili basamakl# avlu ve zerindeki odalar,
okul binalar#n#, ocuk bahesini, jimnastik salonlar#n# ve ko'ular#
ieren ikinci bir avlu, iinde pencereleri olmayan bir tap#na'#n
bulundu'u nc bir avlu. Biz oraya "retim odas#" ad#n#
veriyorduk, ama hepimiz gayet iyi biliyorduk ki, oras# sadece
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
52
bilgelerin ve 'retmenlerin rahats#z edilmeden toplanmak iin
kulland#klar# bo bir mekndan ibaretti.
Birka kez daha ba'#rd#ktan sonra omuzlar#m# silktim ve
basamaklar# t#rmanmaya balad#m. Stunlu koridorun iinden
getim ve hi beklenmedik bir anda kar#mda Khin Berios'u
buldum. Darmada'#n#k salar# bulunan, genelde dalg#n dalg#n
yryen bu adam#n zerinde alt#n renkli semboller ilenmi beyaz
bir pelerin, uzun, beyaz bir etek ve deri sandaletler vard#.
"Seni selaml#yorum, $nanna" dedi bana yumuak ve sulama
bulunmayan bir sesle. Glmsemeye al#t#ysam da bunu
baaramad#m. Ona cevap vermeden nce ksrerek bo'az#m#
temizledim.
"Beni korkuttun."
"Sen de beni korkuttun" diye kar#l#k verdi Berios. Yerden bir ayna
ald# ve yzme tuttu.
"Bir ey gryor musun?"
Bo gzlerle aynaya bakt#m. Hat#rlad#'#mdan ok farkl# g-
rnyordum. Bu imkns#zd#! Bir gn ve bir gecede nas#l bu denli
de'iebilirdim? Ya ba#m#n etraf#ndaki garip hle ne anlama
geliyordu?
"Neredeyse bir hafta" dedi Berios. "Bir haftad#r ortada yoktun.
Tanr# Ta# yard#m#yla seni enerjiyle beslemeye al#t#k. Fakat
bulundu'un yerde bilgelerin sanat# etkisiz kald#..."
"Ben... ben gizlenmitim! Bambaka bir eydi!"
"Att#'#n her ad#m# bize anlatacaks#n" dedi Berios hl yu-
56
ak j-,jr Sesle. "*kret ki eve dnmek iin kanal boyunca uzanan
gezi yolunu setin. Bu sayede seni yukar#dan grebildik ve ekti'in
al#k ile susuzlu'un fark#na varabildik! Neyse ki tam vaktinde seni
besleme f#rsat# bulduk..."
"Fakat bu do'ru de'il" dedim ve ba#m# sallad#m. "Bir an bile al#k
veya susuzluk ekmedim! Hatta bunlar akl#ma bile gelmedi!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
53
"Peki ba#n#n etraf#ndaki hleye ne dersin? Senin hl ne denli a,
susuz ve uykusuz oldu'unu gsteriyor..."
"Demek istedi'in bu hle..."
"Daha nce onun hakk#nda konuuldu'unu duymutun, de'il mi?
Fakat o bir tanr#sall#k alameti de'il. Neden olsun ki? Tanr#, Tanr#a
veya muhaf#z olarak uzak lkelere yollanan biri, ba#n#n etraf#nda
dikkat ekici bir hleyi ne yaps#n? Hatta genellikle tan#nmamak
ok daha iyidir. $leriki aylarda btn bunlar# sen de 'renecektin.
Fakat sen kendi yoluna gitmeyi tercih ettin."
Ne demek istedi'ini derhal anlad#m ve bak#lar#m# yere evirdim.
"Demek seremoniye kat#lamayaca'#m!"
"zgnm, $nanna, fakat eski yasalar istisna kabul etmez."
Kalar#m# att#m. $imde bir eyler ac#yordu ve son derece
bitkindim. Baka bir ey sylemek istememe ra'men, a'z#mdan u
sorunun dklmesine engel olamad#m: "Osiris... Ona ne oldu? O
seremoniye ka..."
"Belde, evlad#m" dedi khin. Szleri kula'#ma kal#n bir perdenin
ard#ndan geliyordu sanki. "Bugn dinlen ve yar#n Akam Y#ld#z#
belirdi'i zaman kuleme gel."
Elimde olmadan yutkundum. "Teekkr ederim, Berios" dedim ona
neredeyse a'lamak zere olmama ra'men. "Akam Y#ld#z#
do'du'u zaman dedin, de'il mi? Fakat o zaman yeni tanr# ve
tanr#alar#n kabul treni sona ermi olacak..."
57
"Tren kaideleri bunu emrediyor!"
Ani bir hareketle arkam# dndm. Ellerim duvarda tutunacak bir
yer ar#yordu. Yava ve gvensiz ad#mlarla odama do'ru yrdm.
Ve ancak kap#y# ard#mdan kapad#ktan sonra son birka gndr
iimde glkle zapt etti'im her eyi d#an boaltt#m.
O gne kadar a'lamad#'#m kadar a'lam#t#m.
Saray#n eref salonunda toplanm# olan gen tanr# ve tanr#alar
heyecanla byk kral#n gelmesini bekliyordu. Atlantis'in pek ok
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
54
sakininin hakk#nda en kk bir fikri bile bulunmad#'# bu zel
seremoni, her alt# y#lda bir, beyaz bo'an#n kurban treninden bir
hafta sonra kk bir toplulu'un kat#l#m#yla gerekleiyordu.
Salonda toplanm# olan ok gen kad#n ve erkeklerin zerinde
gm renkli dar bir elbise ve ular# bellerindeki siyah kemere
sokulmu olan k#rm#z# bir omuz atk#s# bulunuyordu. Bu yirmi iki
gen erkek ve kad#n#n hibiri, gerekte ne kadar heyecanl#
oldu'unu gstermiyordu. Kk yalardan beri durum ne olursa
olsun duygular#n# kontrol etmeye ve dnceli bir tav#r tak#nmaya
al#m#lard#.
Byk kral kendisine zg bir ekilde yan dans eder, yar# z#plar
hareketlerle eref salonuna girdi'i zaman, ierisi yumuak boru
sesleriyle doldu. Bunu pan flt melodileri ve yan taraflarda bulunan
stunlu koridorlardan ykselen yzlerce arp#n na'meleri izledi.
Kral Atlas'a dnyan#n her taraf#ndan gelen en yksek tanr#lar elik
ediyordu. Fakat bu kez hepsi orada de'ildi...
Kral#n yan#nda iki VVoncina yryordu. $ncecik dudaklar#
birbirine o kadar bitiikti ki, sanki binlerce y#ll#k sessizlikleri onlar
a'#zs#z b#rakm#t#. Hkm srdkleri lota dnyay# evreleyen
okyanusun Pasifik ve Hint k#s#mlar# aras#nda bulunuyordu. Onlar
hakk#nda dnya kresinin gneyinde yakla#k alt# milyon y#l nce
batm# olan Gondvvanaland adl# k#tan#n son paralar# olan
58
jyiu ve Lemuria'ya dek uzanan bilgilere sahip olduklar#
f#s#ldan#yordu. O zamanlar Atlantis bile henz iskn edilmi
de'ildi...
Onlar# yine ayn# ekilde son derece yal# tanr#lar olan Odin, Olen
Bey ve Tavva izliyordu. Sonra sar# sakall# ve elik mavisi ezl
dev gibi adamlar geldi. Bunlar bir zamanlar kuzeyin sonsuz
buzlar#n#n aras#na girmeye cret etmi olan habercilerin soyundan
geliyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
55
Tren alay# salonda bekleen gen erkek ve kad#nlar#n nnden
geti, sonra geri dnd ve beyaz mermerden yap#lma bir podyuma
yneldi. Kral basamak, di'erleri de iki basamak yukar# #kt#.
Buna ra'men tm tanr#lar#n boyu krallar#n kral#ndan daha uzundu,
hatta baz#lan onu bir ba kadar geiyordu. Atlas kollar#n# kald#rd#
ve ku tylerinden yap#lma pelerinini omuzlar#ndan drd. Arka
plandaki mzik derhal susmutu.
"ocuklar#m" diye ba'#rd# kral davud bir sesle. "Bugn sizin iin
uzun bir ryan#n - hay#r, gen yaamlar#n#z#n en nemli ve en
samimi ryas#n#n gerekleece'ini biliyorum. Fakat bunu sylemek
bana ne kadar zor gelse de..."
Dudaklar#nda beliren zoraki bir glmsemeyle sa' ve sol
taraflar#na bakt#. *eref salonunun uzun kenarlar#nda bulunan
flamalar ani bir hava ak#m#yla dalgaland#lar.
"... bunu sylemek bana ne kadar zor gelse de" diye tekrarlad#,
sonra da h#zl# ve neredeyse duyulmayacak szlerle devam etti:
"Sizi hayal k#r#kl#'#na u'ratmak zorunday#m."
*eref salonundaki kad#n ve erkekler k#m#ldamaya cesaret
edemiyorlard#. *ak#n bak#larla Kral Atlas'# szyor ve onun az
nce sylediklerine inanmak istemiyorlard#. Krallar kral#n#n
szlerinin ne anlama geldi'ini bilmemelerine ra'men, yaklaan
hayal k#r#kl#'#n# sezinliyorlard#.
"Flamalardaki u iaretlere bak#n!" diye ba'#rd# Atlas salona do'ru.
"Bunlar Atlantis Dnya Krall#'#'na ba'l# koloni ve eya-
59
(etlerin bulundu'u lkeleri simgeliyor. Belki de szlerimi
abartt#'#m# dnyorsunuzdur, nk bu akama kadar vahilerin
oradan oraya g edip durdu'unu 'rendiniz. Fakat bu sadece
k#smen do'ru. Binlerce y#l nce bile sizin gibi kad#n ve erkekler bu
yarat#klara kltr ve ilerlemenin ne anlama geldi'ini gstermiti.
Onlar 'retmen ve e'itmendiler. Btn bir kavmin mfik anne ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
56
babas#yd#lar. Kuaklar boyunca hogr ve sab#rla onlar#n yan#nda
kald#lar."
Atlas yava yava salona girdi'i zamanki grkemli havas#na
brnmeye balam#t#. Yznde geni bir glmsemeyle tanr# ve
tanr#a adaylar#n# teker teker inceledi. Baz#lar#nda ba#n# yavaa
ne e'di, baz#lar#nda ise alt duda'#n# sark#tt#. "Evet, u anda neler
dnd'n ve hissetti'ini gayet iyi biliyorum!" der gibiydi.
"Ben byk szler sylemeyi seven biri de'ilim!" diye ba'#rd#
h#zla. "Son gnler benim gibi sadelikten ve pentagram sembol
alt#nda bar#tan baka bir eyi arzulamayan bir kral iin fazlas#yla
zor ve yorucuydu! Bu nedenle verdi'im kraliyet hkmn
homurdanmadan kabul edin! Bundan sonra yeni tanr#lar
olmayacak! En az#ndan bugn ve yak#n bir gelecekte de'il! Bana
bunun nedenini sormay#n, nk byle olmas# gerekiyor! *imdi
hepiniz d#ar# #k#n! Her biriniz zm krall#'#n gelece'ini
do'rudan ilgilendiren bir grev alacaks#n#z. Bu grevleri zmeyi
baaramayacak olursan#z, bundan byle ne tanr#lara, ne krallara, ne
bilgelere, ne de sava#lara ihtiyac#m#z olmayacak!"
Dudaklar#n#n kenarlar# bir kez daha sanki glmsermi gibi kas#ld#.
Art#k gl ve grkemli bir kral gibi de'il, aresiz bir adam gibi
grnyordu. Daha nce hibir kral, on kral#n en yal#s# olan Atlas
gibi gsz ve aciz bir grnt sergilememi-ti. Az nce krallar
kral#n# geleneksel vg szleriyle selamlamak iin yan#p tutuan
kad#n ve erkeler, imdi bembeyaz yzleri ve kas#lm# dudaklar#yla
tek kelime etmeden ona bak#yorlard#.
60
Atlas utanga bir tav#rla ellerini ovuturdu: "Evet, size sy-mek
istedi'im buydu!" Ba#yla k#sa bir selam verdi, sonra muzlar# dt
ve bo bak#larla podyumdan inerek salonu
terk etti.
Tm bu zaman boyunca flamalar#n arkas#ndaki karanl#k bir kseye
gizlenmitim. Asl#nda art#k onlardan biri olmama ra'men,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
57
bo'az#mdan ykselen bir h#k#r#'# bast#ramad#m. Sonra birden
korkuya kap#ld#m ve bir an nce oradan uzaklamaya al#t#m.
Adaylardan bir k#sm# beni fark etti, fakat neden aralar#nda
olmad#'#m o anda hibirini ilgilendirmiyordu.
61
1
HER *EY AKIYOR
Bu olay#n zerinden sadece birka saat gemiti ki, ada-k#tas#n#
ikiye blen byk da' s#ras#n#n ; kuzeyinde, bakentten yz
gnlk mesafede bir i~ toplant# daha yap#ld#. Bu toplant#y#
ayarlamak, ' r kat#l#mc#lar iin krall#k grevlerinin stesinden
gelmekten ok daha zor olmutu. $kiz kardelerin gen olanlar#,
henz bo'an#n % kurban edilmesi s#ras#nda bu toplant# iin
szlemi-lerdi. Basiea'da rahats#z edilmeden konuabilecekleri
hibir yerin bulunmad#'#n# biliyorlard#. Fakat burada, Atlantis'in
#plak, so'uk ve rzgrl# kuzeyinde, stelik de gece vakti,
gneyden gelen tm haberciler s#'#nabilecekleri s#cak bir delik
ar#yorlard#.
Pentagram uyar#nca adan#n d# blgelerine hkmeden krallar,
Gadiros'un adamlar#n#n onlara sundu'u krkl kal#n giysileri
minnetle kabul etmilerdi. Gadeiros'un ta kalesindeki kulenin bir
odas#nda oturuyorlard#. Da'lar#n i k#s#mlar#nda f#k#ran s#cak
suyun karma#k bir boru sistemiyle kalenin zeminini #s#tmas#na
ra'men, zellikle gneydo'udan gelen Diaprepes ve gneybat#dan
gelen Mestor tir tir titriyordu. Onlar s#cak rzgrlara ve #l#k deniz
ak#nt#lar#na al##kt#lar.
"Byk kardelerimizle konuman#n art#k hi anlam# yok" diye
ba'lad# byk kral#n ikiz kardei Gadeiros son bir saatte yap#lan
tart#malar#. Sadece onun zerinde krk yoktu. zerinde deri bir
pantolon ve n alt#n iplerle ba'lanan bir gmlek vard# sadece.
Gmle'inin sol taraf#n#n g's k#sm#nda bulunan be
62
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
58
uck pirin halka, zerindeki tek sslemeleri tekil ediyordu.
pirin halkalar onun krall#'#n ilk ikiz kardelerinden biri oldu'una
delaletti.
"Belki de buraya hi gelmemeliydik" dedi on kardein en genci
Diaprepes. Ya# birka gn sonra ada-k#tas#n# terk edecek olan
kad#n ve erkeklerden daha byk de'ildi. "Nas#l olsa yapacak
hibir ey yok! Bir zamanlar#n grkemli ve kudretli Atlantis Dnya
Krall#'# art#k ok yaland#. $ki aya'# zerinde dik duran ilk
insan#ms# varl#'#n denizlerin, adalar#n ve k#talar#n mutlak hakimi
olmak iin tatan bir alet yapmas#n#n ve atein gcn tan#mas#n#n
zerinden neredeyse bir milyon y#l geti."
"Resmi bir trendeymiiz gibi konumay# kessene!" dedi Gadeiros.
"Lafi uzatmadan nereye varmak istedi'ini syle!"
"Bir milyon gne y#l#" diye devam etti Diaprepes. "Ve her geen
dakika, her geen gn, her geen y#l, gne sistemi evren iinde
gezegenleriyle birlikte yapt#'# yolculu'a devam ediyor. Atlantis
d##ndaki dnya bu geen zaman zarf#nda byk de'iikliklere
u'rad#. Bazen btn kuzey blgesi kal#n bir buz tabakas# alt#nda
kald#, bazen de l blgeleri ieklerle dolu k#rlara dnt. Fakat
iki ey var ki, tun yasalar gibi de'imeden kald#: D#ar#da
firt#nalar#n esmesine, manyetik kutuplar#n yer de'itirmesine,
yanarda'lar#n patlamas#na ve bereketli topraklar#n sular alt#nda
kalmas#na ra'men, biz gelimemizi kesintisiz olarak ayn# h#zda
srdryoruz. $kinci yasa ise bizim gibi olabilecek olan tm
varl#klar# ilgilendiriyor. Elbette, onlar da pek ok ey 'rendi, fakat
gene de z olarak de'imeden olduklar# gibi kald#lar: hayvanlar#n#
gtmekten baka bir ey dnmeyen ve gere'in ##'#n#
yakalamayan ilkel vahiler..."
"Bildiklerimizi onlara ta#maya al#t#k" diye at#ld# Euaimon, ikinci
kral iftinin gen olan#.
"Evet" dedi Diaprepes onu onaylayarak. Sonra aya'a kalkt# ve
odan#n iinde bir ileri bir geri yrmeye balad#. Kristal pen-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
59
63
cerelerin ard#nda ya'mur ya'#yordu. Deniz grnmez olmutu.
Gadeiros'un atosunun etraf#ndaki kk ehir bile gecenin iine en
kk bir ##k sam#yordu. "Fakat bu konuda gerekte ne kadar
aba harcand#'#n# bile bilmiyorum" diye devam etti. "Tek bildi'im,
Cro-Magnon deneyinin d##nda hibir baar# kazan#l-mad#'#..."
"Konuya gelsen iyi olur art#k" dedi duvardaki bir dizi aletin zerine
e'ilmi olan Gadeiros bir kez daha. "Btn dnya yaklaan
tehlikeyi kular#n ve y#lanlar#n depremi hissetti'i gibi hissediyor.
Aletlerimiz dnyan#n her taraf#nda korkun f#rt#nalar, sallanan
da'lar ve gl hava bas#nc# de'iiklikleri kaydediyor."
"Yola #kmadan nce bilgelerim bana gnete byk bir patlama
oldu'unu haber verdi" dedi Autochthon.
"Benimkiler de byk lekelerden sz ediyor" dedi Mestor.
"G'n daha birka hafta nce y#ld#zlarla dolu olan baz# blgeleri
imdi glgelerle kapl#" diye devam etti Euaimon. "Fakat krallar
toplant#s#na kat#ld#'#m#z zaman da bunlar bizim iin bir s#r de'ildi.
Hepimiz bu iaretleri biliyorduk, bilgelerimiz biliyordu, tm
dnyadaki tanr#lar biliyordu."
"Anlayam#yorum!" diye ba'#rd# kardelerin en gen olan#
heyecanla. "Hepimiz yaklaan tehlikenin bilincinde oldu'umuza
gre, neden hibir ey grmeyen krler gibi davranmaya devam
ediyoruz? Halk neden sessiz kal#yor, neden kimse ba'#r#p
a'#rm#yor? Daha da nemlisi, tedbir almak iin neden
parma'#m#z#n ucunu bile k#m#ldatm#yoruz?"
"Pekl, kardeim, syle bakal#m! Sana kalsa bu durum kar#s#nda
ne yapard#n?"
"Ne mi yapard#m?" diye gld Diaprepes ac#yla. "$lk olarak
hepimizi yeteneksizlikten ve grmezli'e gelmekten dolay#
grevden al#rd#m."
"Neden? Bunu gerektirecek ne su iledik?"
"Her eyden nce Mana'y# yitirdik. $mtiyazlar#m#za onlar#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
60
64
hak etti'imiz iin de'il, bize miras kald#'# iin sahibiz. Art#k ne
baehirde, ne de tm dnyaya yay#lm# tanr#lar#n lkelerinde neler
olup bitti'ini bilmiyoruz. Bana kalsa ilk i olarak en yal# kad#n ve
erkekleri bir araya toplayarak ocuklara hikyeler anlatmalar#n#
sa'lard#m! Hatta -syledikleri samal#ktan ibaret olsa bile-
a'#zlar#ndan #kan her kelimeyi alt#nla dllendirirdim!"
"Neden?"
"Art#k ne bir erkek, ne de bir kad#n gerek limanda, gerek iliklerde
al#mamal#! Herkes tm ii gc b#rak#p kaybettiklerimizi tekrar
bulana kadar durup dinlenmeden okumal#!"
"Bu syledi'in kten nce isyan ve huzursuzluk anlam#na
geliyor!" dedi, Autochthon kuru bir sesle.
"O halde derhal tm ehirleri boaltal#m, tm gemileri geri
a'#ral#m ve en yksek da'lar#n tepesinde yeni bir hayat organize
edelim!" diye nerdi Euaimon.
"Neden da'lar#n tepesinde?" diye sordu Gadeiros.
"nk alev alev yanan y#ld#z atmosfere girdi'i anda denizler
kabaracak ve azg#n sular#n kar#s#nda ne bir duvar ayakta
durabilecek, ne de bir gemi yzebilecek!"
"Durumu hl kavrayamad#'#n#z# gryorum" dedi Diapre-pes
k#s#k bir sesle. "Korktu'umuz ba#m#za geldi'i takdirde en yksek
da'larda bile on y#llar, hatta yz y#llar boyunca yaam olmayacak.
Gne uzun sre bulutlar#n ard#ndan #kamayacak, ne bir ##k, ne
bir yaam, hibir ey olmayacak..."
As#rlar kadar uzun geen birka dakika boyunca kral kardelerin
hibiri tek kelime bile etmedi. Her biri derin dncelere dalm#t#.
Gadeiros parmak ular#yla odan#n duvar#ndaki lm aletlerini
t#klat#yordu. Euaimon kalar#n# atm#, nne bak#yordu.
Autochthon zemindeki cilal# talar# say#yor, Mestor ise odan#n
kesinde bulunan metal bir dnya kresinin zerine pentagramlar
iziyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
61
"Ne kadar vaktimiz kald#?" diye sordu Diaprepes.
65 -
"On gn, en fazla on be..."
"Ve bu durum bizi hi ilgilendirmiyormu gibi davranmaya devam
ediyoruz" dedi Diaprepes alak sesle. Elleriyle gzlerini ovuturdu,
odan#n bir kesinde bulunan bir ana'#n yan#na gitti, bir barda'a
meyve suyu doldurdu ve bir dikite bitirdi.
"Hakl#s#n#z" dedi sonunda. "Hibir #k# yolu yok! nk bir
zamanlar, atalar#m#z Cro-Magnon deneyini yapt#'# zaman,
kendilerinden ok fazla ey katm# olmal#lar..." kardelerinin
kendisini dinleyip dinlemedi'inin fark#nda bile de'ildi.
"Banyondaki kvetin iini so'uk ve s#cak su kaynaklar#ndan akan
sularla doldur. Bunun geri dn olmayan bir ilem oldu'unu
greceksin - nk hibir g ya da by kvetin ieri'ini tekrar
so'uk ve kaynar su olarak birbirinden ay#ramaz. Bunun
baar#laca'#n# farz etsek bile, mutlaka bir eyler kaybolurdu... ve
kimse onun nerede oldu'unu bilemezdi..."
Diaprepes ans#z#n aya'a f#rlad#.
"Biliyorum! Onun nerede oldu'unu biliyorum!"
"Neyi biliyorsun?" diye sordu Autochthon.
"Neden sz etti'ini a#klar m#s#n?" dedi Mestor merakla.
"Art#k sahip olmad#'#m#z ruhsal kudretten sz ediyorum!" diye
ba'#rd# Diaprepes. "Dahas# da var: Kibre kap#l#p kendi suretimizde
insanlar yaratmaya al#t#'#m#z s#rada yitirdi'imiz yz tanr#sal
yetenek! Onlar#, yani ruhun tm maddeler zerinde hkmetme
yetene'ini tekrar buldu'umuz takdirde, hepimiz byk ve tek bir
dncede birleebilir ve kendimizi d#ar#dan gelecek tehlikelere
kar# koruyabiliriz!"
"Gerekten de bu masallara inan#yor musun?" dedi Mestor hayal
k#r#kl#'# iinde.
"Atlantis'in ilk sakini sudaki aksine bak#p "Benim!" diye
dnd' zaman bu kudret oradayd#! Ve bu kudret kendisini
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
62
ans#z#n di'er vahi komular#ndan farkl# hissedenlerin tmne
geti. Evrenin tm glerinden daha kudretli bu minicik k#v#lc#ma
yeniden sahip olmay# baarabilirsek..."
66
"Yani en tecrbeli tanr#lar#m#z#..."
"Hay#r, tam aksine! Az nce ne sylemek istedi'imden tam larak
emin de'ildim. Fakat imdi biliyorum: Sadece efsanele-rivle
birlikte en yal# olanlar, bir de dleri ve arzulan kendileri iin
gerek olan genler... Ancak onlar bize yard#m edebilir!"
"Baka bir zaman ve meknda olsayd#k, akl#n# ka#rm# oldu'unu
dnrdm" dedi Gadeiros. "Fakat u anda belki de erekten
buna ihtiyac#m#z var - inan#lmaz olan# dnmek..."
"Etraf#na baksana, Gadeiros!" dedi Diaprepes kendi fikrinin
cokusu iinde. "Yirmi bin y#ldan daha uzun bir sredir, bizim
sayemizde yeni hibir ey gereklemedi. Bir zamanlar iimizde
yanan ate, yarat#c# gcn yitirdi. Seilmiler'i d#ar#ya
gnderelim - henz birer tanr# olmayan ocuklar#m#z#! Atlas ve
byk kardelerimizin bunu istemedi'ini biliyorum, fakat Du-ka-
blgesinde yaayanlar#n tmn dnyan#n drt bir yan#na
gndermekten kayb#m#z ne olabilir? Nas#l olsa cam tplerde
yarat#ld#klar# ve ilk #'l#klar#n# sun #s# odalar#nda att#klar# iin,
kaybedecekleri anne ve babalar# yok!"
nce sola dnerek Mestor ve Autochthon'a, sonra da sa'a dnerek
Euaimon ve Gadeiros'a bakt#. Kardeleri dnceli bak#larla onu
izliyordu.
"Tm seilmi ocuklar# m#?" diye sordu Gadeiros. "Her ey
normal olsayd# birka gn iinde yal# tanr#lar#n yan#nda greve
balamas# gerekenleri de mi?"
"Tm!" dedi Diaprepes ##ldayan bir yzle. "Manu, Osiris, Seth,
Nephtys ve di'erleri... Hatta $nanna gibi ok gen olanlar# bile..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
63
"$nanna da m#?" diye sordu Gadeiros pheyle. "O neredeyse
Seilmiler aras#ndaki ensest yasa'#n# delmek zereydi! Ayr#ca Gri
Ev'deki psikogram# da grd..."
"Bunun u anda ne nemi var ki?"
Di'erleri de onu onaylarcas#na balar#n# sallad#.
67
"Byk sorunlar #kacak!" dedi Gadeiros. "Yal# ve kudretli
tanr#lar#n bu plana raz# olacaklar#na hi ihtimal vermiyorum!
M#s#r'daki Amon-Ra, Viracocha, Quetzalcoatl veya Brahma, Atlan-
tis krallar#n#n kendilerine ocukluktan henz tam olarak #kmam#
birilerini gndermesi zerine, parmaklar#n#n ucunu bile k#m#ldat#r
m# dersiniz?"
"stelik bu henz kutsanmam# ocuklar ok uzun zaman nce
unutulmu bilgilerin sakl# kaynaklan zerine arat#rma yapacaklar!"
diye at#ld# Mestor. "Ne yaz#k ki Tanr# Enki'yi art#k hibir ey
yapmas# iin zorlayam#yoruz! Bu Aquitania'daki Tiuz iin de
geerli. O bir zamanlar ormanlarla kapl# da'lar ve romantik akarsu
vadiieriyle dolu bir blgede hkm sryordu ve buradaki yzlerce
ma'arada izlerini b#rakanlar sadece Cro-Magnon insanlar# de'ildi.
Ne yaz#k Tiuz art#k kuzeydeki Armo-rica blgesine ekildi ve
yerlilere Carnac'ta bir cins ilkel kral ehri ina ettiriyor..."
"Seilmiler neyi nas#l yapacaklar#n# bilir!" diye #srar etti Di-
aprepes. "Biro'unun baar#s#zl#'a u'rayaca'#n# varsaysak bile...
bir tek baar#, kolonilerden gelecek bir tek do'ru iaret, bize yok
olup gidece'imizi ya da kozmik uyumun s#rr#n# yeniden
kullanabilece'imizi bildirecektir!"
Di'er tanr#lar tereddtle ona bakarken Gadeiros gen kardeine
yaklat# ve elini onun omzuna koydu. Onu Autochthon, Euaimon
ve sonunda Mestor takip etti.
"Vard#'#m#z karar# derhal tanr#lara, habercilere ve tm dnyadaki
bilgelere iletece'im" dedi Diaprepes. "Fakat bu son aban#n bile
fazla bir ie yaramayaca'#ndan korkuyorum."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
64
"Baka bir seene'imiz var m#?" diye sordu Gadeiros.
Kulenin kubbesindeki a#kl#'#n yan#ndaki yast#klarla kapl# bir
sedirin zerinde oturuyor ve gece mavisine brnm olan
gkyznde bana gz k#rpan y#ld#zlar# izliyordum. Khinin beni
ne-
68
, a'#rtt#'#n# 'renmitim. Ve Berios'un konumas# esnas#nda bo
yere gkyznden gelecek olan tehlikeyi grmeye al#-lyordum.
Ne var ki ona inanm#yordum, ona bir trl inanam#yordum! Orak
biimli ay#n yan#ndan bak#nca Mars, Jpiter ve Satrn' grdm.
Y#ld#zlar buradan Duka-blgesinden ok daha net olarak
grlyordu. Vens'n ##'#n#n gkyzne neredeyse tmyle
hakim olmas#n# seyrederken, hemen hemen tam anlam#yla zlem
dolu bir hayal alemine dalm#t#m. Bu ##k beni tutsak ediyordu.
*ayet gnn birinde yerlilerin aras#na tanr#a olarak gitti'im
takdirde, bunu Vens'n iareti alt#nda yapmay# ok isterdim.
Khin Berios ise gkyzndeki manzaradan etkilenmeden yksek
ve davud bir sesle konumaya devam ediyordu: "Gelece'in uzak
gnlerinin birinde, bizim de bir efsaneden daha fazla bir ey
oldu'umuzu anlayacaklar... t#pk# bugn kolonilerimizin o grkemli
gnlerinin bizim iin uzak bir efsaneden ibaret olmas# gibi. Atlantis
krall#'#n#n gemiinde de Eski Dzen'i tehdit eden pek ok tehlike
yaanm#t#... Zengin kolonilerle dolu k#y#lar sular alt#nda kalm#,
yanarda'lar tm uygarl#k izlerini silmi ve denizden yeni lkeler
ykselmiti. Hatta tanr#lar#m#z#n ada-k#tas#n#n hkmranl#'#na
bakald#rmalar# bile pek ender rastlanan bir olay de'ildir..."
Yavaa gld ve yo'unlat#r#lm# havadan oluan merceklere
sahip byk teleskopun yan#ndaki v#z#ldayan aletleri inceledi.
"Atina" diye devam etti sonra. "Titan savalar# s#ras#nda o ehri
gllde ma'lup etmi, onlar# barbarl#'a ve ocuka bir dnceye
geri atmay# baarm#t#k. Baz# kolonilerde ise hkmranl#'#m#z
oktand#r sadece bir efsaneden ibaret. Gl ve ba'#ms#z tanr#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
65
kuaklar#, kendilerini krallardan ay#rmak iin ellerinden geleni
yapt#. Yeni efsaneler icat ettiler, yeni yarat#c# tasvirlerine
tap#n#lmas#n# sa'lad#lar ve bylece kendi mutlak hakimiyetlerini
glendirdiler."
69
"Krallar neden bu asilere kar# harekete gemedi?" diye sordum
ak#nl#kla. Khin bir kez daha neredeyse neeyle gld.
"Onlar uzun zamand#r sadece kendileriyle megul oluyor. Kudretli
atalar#n#n ortaya koydu'u eser ylesine karma#k ve anla#lmaz bir
hal ald# ki, biz bilgeler ve khinler bile her eyi anlamakta ve
yorumlamakta byk glk ekiyoruz. Zaten bunu neden yapalim
ki? Son bin y#l#n krallar#n#n tek amac# var olan# korumak ve kendi
#karlar# do'rultusunda kullanmak. Her trl dura'anl#'#n gerileme
anlam#na geldi'ini anlam#yorlar!"
Khin bu szlerden sonra sustu ve yan#ma yaklat#. Birlikte uzun
mddet gkteki y#ld#zlar# seyrettik. Gecenin grnts gzme
tasvir edilemez gzellikte grnd' gibi, ayn# zamanda iimde
gizem ve tehlike duygulan da uyand#r#yordu.
"Bu felaketten sonra ne olacak?"
"Bizim uygarl#k seviyemizle k#yaslanabilecek yeni krall#klar#n
olumas# iin on binlerce y#l#n gemesi gerekecek. Her eyin
yeniden dnlmesi, kefedilmesi ve gelitirilmesi gereken on
binlerce y#l! Ac#mas#z bir zaman dilimi. Fakat gnn birinde
insanlar yeniden evrenin uyumu ve yaam#n anlam# aras#ndaki
ilikiyi sorgulamaya balayacaklar. Kova burcunun dnemi
balad#'# zaman ise dnyada milyonlarca ve milyonlarca insan
oturacak... Bizimkisi gibi ehirlere, uygarl#'a ve her eyin yeniden
kmesine yol aabilecek kudrette bir teknolojiye sahip insanlar!
Belki Eski Dzenimizin izlerini Kova burcunun bu uzak zaman#na
kadar ta#may# baarabiliriz. lkemiz sulara gmlmeden ve
karanl#k hayatta kalanlar#n an#lar#n# rtmeden nce
yapabilece'imizin hepsi bu..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
66
Sessizli'i tenimdeki so'uk bir rperti olarak hissediyordum.
Titredim ve omuzlar#m# ieri ektim.
"Her ey o kadar gzel ve huzurlu grnyor ki" dedim. "Pek
yak#nda her eyin sona erece'ine bir trl inanmak istemiyorum."
70
V
"Gezegenlerde ykselenler ve yok olanlar y#ld#zlar# ilgilenilmez"
diye kar#l#k verdi Berios. "Sonsuz evrende olup biten her eye
ba'#ml# oldu'umuzu ok abuk unutuyoruz. Kozmik llere gre
bize arpacak olan nesne bir avu ta ve buzdan baka bir ey de'il.
Her gn ve gece dnyaya o kadar ok y#ld#z tozu ya'#yor ki, bir
araya topland#'# takdirde bizim ehrimizi bile rahatl#kla
kaplayabilir. Oysa biz bunun fak#nda bile de'iliz. Arada bir kayan
bir y#ld#z gryoruz, o kadar..."
"Szn etti'in gkta# da henz uzaydayken yan#p kl olamaz
m#?" diye sordum.
"Bir k#sm# yanacak" diye kar#l#k verdi Berios. "Ve ok byk
ihtimalle dev ktle ikiye blnecek. Fakat tm bunlar onun yok
edici gcn ortadan kald#rmaya yeterli de'il."
"Peki ya bambaka bir yere, dnyan#n teki taraf#na derse?"
"Bir kara paras#na arpt#'# takdirde inan#lmaz byklkte bir
krater a#lacak, tasavvur dahi edilemez iddette depremler olacak
ve korkun atmosfer olaylar# meydana gelecek" dedi Berios. "Fakat
hayatta kalmam#z mmkn olabilir. Fakat ne yaz#k ki bizi
yzy#llardan bu yana tehdit eden gkta# byk ihtimalle okyanusa
decek."
"Peki ben buna kar# ne yapabilirim?" diye sordum. "Benim
yard#m#ma ihtiya duydu'unu sylemitin."
"Felaketi nlemek iin de'il! Art#k bunu kimse baaramaz!
Dnyan#n her taraf#nda bulunan meteor kraterlerinin lmn
yapt#k. Baz#lar# milyonlarca y#l ya#nda olmalar#na ra'men, hl
iyilemeyen birer yara hviyetindeler. Yapacak bir ey yok!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
67
Gkta# bize arpacak ve tm bilgilerimize ra'men bunun nne
geemeyiz. Zaman bizim iin daha uygun olsayd#, belki bir
ans#m#z olabilirdi..."
"'Uygun' derken neyi kastediyorsun?"
"Bu olay on bin y#l nce gerekleecek olsayd#... son buzul a'#n#n
doruk noktas#ndayken... deniz seviyesinin bugnkn-
71
den ok daha aa'#da oldu'u bir zamanda..." Berios sustu. Ba#n#n
etraf#nda oluan haleyi grebiliyordum. "zr dilerim" dedi Berios.
"Kendimi biraz gsz hissediyorum. Bize uzun yaam sa'layan
otlarla yanl# bir ey yapm# olmal#y#m."
Khine dikkatle bakt#m.
"Sen ok yal#s#n, de'il mi?"
"Sylemek istedi'in buysa, ben Cro-Magnon deneyinden sonra
do'dum. O zamanlar, bundan yirmi alt# bin gne y#l# nce, yaam
zerindeki esrar perdesi bir ekilde bir miktar aralanm# olmal#.
Sadece vahi insanlar#n de'il, bizim de lehimize olmak zere. O
insanlara ilk kez kendileri zerine dnmelerini 'retmitik.
Onlara bilin arma'an etmitik. Bizim pay#m#za da neredeyse
lmszlk denilebilecek bir ey dmt. Deneylerin esas amac#
da buydu..."
"Ya imdi? *imdi her ey unutuldu mu?"
"Her ey de'il, $nanna. Gne sistemimiz, gezegenimizdeki tm
gelimeler ve ilerlemeler a#s#ndan son derece uygun olan
konumuna geebilmek iin ihtiya duydu'u yirmi alt# bin y#ll#k
sreyi ard#nda b#rakt#. Fakat bu defa yeni bir ad#m atmaya haz#rl#kl#
de'iliz. Tam aksine. Ve bylece, kozmik yap#da hibir g kendi
kar#t# olmadan varolamayaca'# iin yeni y#ld#z a'# bizi ileri
gtrmeyecek, aksine byk spiral zerinde bilinmeyen bir dng
say#s# kadar geri gtrecek."
"O halde her ey yirmi alt# bin y#l ile ilikili olmal#..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
68
"Bugnlerde bir insan#n yaayaca'# gn say#s#na denk den y#l
say#s#" diye ba#n# sallad# Berios. "Geri hepsi iin de'il, nk
biro'u di'erlerinden ok daha uzun ya#yor. Baz# insanlar
ilerinde rne'in dnce aktanm# gibi genellikle by, sihir ve
okltizm olarak adland#r#lan gler bar#nd#r#rlar. Bu gler temelde
hepimizde mevcuttur. Ne yaz#k ki bir zamanlar sahip oldu'umuz
bu hazineyi nas#l muhafaza edece'imizi ve nas#l ortaya
#karaca'#m#z# unutmu bulunuyoruz."
72
"Demek ki eski zamanlar hakk#nda anlat#lanlar do'ru" de-Him.
"Sadece iradelerini kullanarak kendilerini havaya kald#ran, eyalar#
hareket ettiren insanlardan ve sadece ruhun gc kullan#larak
gerekletirilen savalardan sz ediyorum..."
"Btn bunlar belgelendi ve ispatland#" diye kar#l#k verdi Berios.
"Fakat ne yaz#k ki btn halk# bir alana toplay#p, yaklaan tehlikeyi
dnce gcyle bertaraf etmesini nas#l sa'layaca'#m#z# art#k
bilemiyoruz."
"Bu art#k neden olmuyor?" diye sordum. "Hi olmazsa denemek
iin herkes bir yere toplanamaz m#?"
"Bu tekrar tekrar denendi" diye iini ekti Berios. "Normal olarak
tek tek bireylerin kalabal#ktan rkmesi gerekir. Kk bir grup
korunma ve emniyet duygusu sa'lar, fakat say# artt#ka insanlar#n
birbirini tan#mas# zorla#r. Buna ra'men, yabanc# ve dman bir
gcn kar#s#nda bir araya gelen yzlerce, binlerce insan#n hep bir
a'#zdan ark# sylemesinin, el #rpmas#n#n, yakarmas#n#n veya
sadece dnmesinin eski ve gizemli bir gc harekete geirmesi
gerekir..."
"Hep birlikte harekete geti'imiz takdirde gkta#n# rotas#ndan
sapt#rma ans#m#z oldu'unu mu sylemek istiyorsun?"
"Bunu gemi y#llarda defalarca denedik. Gnler boyu sren
enlikler dzenledik. Dev kitle gsterileri tertiplendi, seyircilerin
fkesinin ve sevincinin dakikas# dakikas#na hesapland#'# sava
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
69
oyunlar# yap#ld#. Ne var ki hibiri ie yaramad#! Maddeleri harekete
geirmek ve gere'i de'itirmek iin toplu olarak tm
hcrelerimizi nas#l harekete geirebilece'imizi bir trl
hat#rlayamad#k."
Berios yavaa ksrd. Sedirin zerinde duran bir pelerini ald#m
ve onun omuzlar#na rttm.
"Ruhun madde zerinde kudret sahibi oldu'unu biliyoruz. Hastalar
gerekten istedikleri zaman iyileebilir. Akl#n aresiz kald#'#
anlarda insan denen varl#k hisleriyle bir #k# yolu bula-
73
bilir. Bizi hayvanlardan ay#ran en nemli nokta budur, bizi biz
yapan, do'an#n izdi'i s#n#rlar# durmadan amam#zd#r. Harta
baz#lar# kalp at#lar#n# bile durdurabiliyor. Baz#lar# ise daha nce
yaam# olduklar# baz# durumlar# hat#rlayabiliyor - bu durumlar
yzlerce y#l nce yaanm# olsa bile. Asla yok olmayan bu bilgelik
bizim iimizde, $nanna, fakat ne yaz#k ki art#k ona ulaam#yoruz..."
"Bunlar# bana neden anlat#yorsun?" diye sordum yavaa. "Benim
gibi baar#s#z birine bunlar# anlatmak iin zel bir nedenin
olmal#..."
"Sana bunlar# anlatmak iin bir sebepten fazlas#na sahibim, $nanna!
Bunu istersen bir d, bir grnt, ya da son bir umut olarak
nitelendir... Kral Atlas her eyden vazgeti'i zaman sen de
oradayd#n. Ona kalsa bu son len asla sona ermeyecekti. lkemizi
sular bas#ncaya, yer yar#l#ncaya ve neeli ark#lar lm #'l#klar#na
dnnceye kadar lene devam etmek istiyordu. Fakat #srarl#
taleplerimiz sonucunda kay#p gcn bir kez daha aranmas# iin bize
izin verdi. Ve sen, $nanna, Tanr#lar Oku-lu'nun Gri Ev'deki gizli
resim sembollerini gren tek 'rencisi sensin. O semboller i ve
d#, balang# ve son, yin ve yang aras#nda bulunan ok eski uyum
'retiidir. Resimler evi krallar#m#za art#k ok fazla ey vermiyor.
Fakat birisi seni zellikle o eve gnderdi. *u anda kral ve tanr#
olanlardan intikam almak istiyordu, seni de emellerine alet etti."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
70
"Gemi sahibi mi?" diye sordum ak#nl#kla. "O garip adam#n tm
bunlarla ne ilikisi var?"
"jason ok uzun zaman nce atalar#m#z#n s#rr#n# zmeye
al#m#t#. O bu miras# Alt#n Post olarak adland#r#yordu. Baar#s#z
olduktan sonra ise alev soluyan tun toynakl# mekanik bo'alar
yapmaya balad#. Onlar# bir sabana kotu ve metal sava#lar
yetitirmek iin tarlaya ejderha dileri ekmeye balad#. Ceza olarak
bir zamanlar sun insanlar#n# deniz yoluyla do'uya
74
gtrd' gemiye srgn edildi. Jason o Gri Ev'deki resimler
hakk#nda baka herhangi birinden ok daha fazla ey bilir."
"Peki neden bilmek istediklerinizi ona de'il de bana
soruyorsunuz?"
"Jason bildiklerinin tek kelimesini sylemektense, on kral#n sular
alt#nda bo'ulmas#n# kahkahalarla glerek seyretmeyi tercih eder."
"Demek bu kadar ac# dolu bir adam!"
"Daha da kts, $nanna: Ac# dolu bir tanr#!"
"Fakat beni resimler evine gndermekle mutlaka belli bir ama
gtm olmal#!"
"Kendisinin asla bulamad#'# cevab#n nerede sakl# bulundu'unu
bize gstermek istiyordu."
"Ve sen benim size yard#m edebilece'imi mi dnyorsun?"
"Evet, nk sen haz#rl#kl# de'ildin. En saf biimiyle grp
hissedebilirdin. O tecrbe senin iin ne anlama geliyor, $nanna?
Tm canl#lar#n iindeki kozmik dalgalara kar# kr ve sa'#r
oldu'umuz iin, hemen nmzde durmas#na ra'men
gremedi'imiz bir resim var m#?"
Kendimi zorlayarak dnmeye al#t#m. Gri Ev'deki tm resimler
teker teker gzlerimin nnden geiyordu.
"Bilmiyorum" dedim sonunda. "ok fazla resim vard# ve vaktim
ok azd#..."
"Gri Ev'de tam yedi gn kald#n."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
71
"Yedi gn m?" Ona inanmaz gzlerle bakt#m. "O halde ben art#k
on be de'il, on alt# ya#nday#m..."
"Bedensel ya#n# kastediyorsan syledi'inde hakl#s#n! Fakat beni
as#l ilgilendiren, bu yedi gnlk zaman zarf#nda ruhunun edindi'i
tecrbeler."
"Bu zaman bana ok k#sa gelmiti. Gerekten de nereden aramaya
balayaca'#m# bilemiyorum." Elimde olmadan g'slerimin
aras#ndaki Tanr# Ta#'n# okad#m. Tanr# Ta#!
75
"Gri Ev'den ayr#ld#ktan sonra beni izledi'inizi sylememi
miydin?"
"Evet, do'ru" diye kar#l#k verdi Berios.
"Ya boynumdaki ta? Size burada, Duka'da yorumlayabilece'iniz
hibir ey gndermedi mi?"
"$te burada! Geliyor!" diye ba'#rd# Berios. Sesi heyecandan
titriyordu. Ba#n#n etraf#ndaki mavi ##lt# ans#z#n dnya d## bir
hleye dnmt. Ona bakt#'#m anda, kulenin kubbesinin
tmnn ayd#nlanm# oldu'unu fark ettim. Bak#lar#m# g'e
evirince, kuzey ynndeki y#ld#zlar#n aras#nda k#rm#z#, mavi ve
yeil bir ##k band#n#n titredi'ini grdm. Ayn# anda arkamda duran
Berios yksek sesle inledi. Arkam# dnd'm anda yal# khinin
ellerini g'sne bast#rd#'#n# grdm.
"Hangi k#taya... hangi ma'araya... gidece'ini... sana sylesinler...
Oray#... mutlaka bulmal#s#n!"
"Ama ben art#k bir tanr#a..."
"Tanr#a olarak de'il, fakat..."
Sendeleyerek birka ad#m att#, sonra dizleri gevedi ve tam nmde
yere y#'#ld#. Ve ayn# anda da ba#n#n etraf#ndaki mavi ##k yok
oldu.
Haz#rl#klar byk bir gizlilik iinde tamamlanm#t#. Seilmi-ler'in
hibirinin Duka-blgesini terk etmesine gn boyunca izin
verilmemiti. 'retmenler al#nan bu s#k# tedbirleri khinin ani
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
72
lmne ba'l#yordu. Sylediklerine gre kt bir iaret olan bu
olay#n ehre yay#lmamas# gerekliymi...
Henz sabah#n erken saatlerinde pek ok tacir, sat#c# ve gemi
kaptan#, kalan gnleri Basilea'da geirmemeye karar vermiti. Kimi
mal#n# mlkn toparlayarak arabas#n# yola haz#rl#yor, kimi de
gemisini rampalar yard#m#yla karaya #kart#yordu. Birka saat
sonra ember eklindeki kanallar#n iinde bulunan yeralt#
tersanelerinde demir atma creti astronomik rakamlara
76
f#rlam#t#- ncelik k#smen deniz seviyesinin alt#nda da yzebilen
baz# pahal# ve yeni gemilere verildikten sonra, tersanelerin alt#n
kaplama kocaman kalaslardan oluan devasa kap#lar#, aralar#ndan
bir damla bile su s#zmayacak ekilde kapat#ld#.
Kral Atlas ta#t aralar#ndan, insanlardan ve hayvanlardan oluan
muazzam bir konvoyun ehirden #kmas#na izin vermek zorunda
kalm#t#. Caddeler filler ve ykl eeklerle doluydu; t#ka basa dolu
sava arabalar# yumuak toprak zerinde h#zla ilerliyor, fakat ilk
virajda a'#rl#klar#n#n da etkisiyle devriliyor ve bir daha
kald#r#lm#yordu. Kitlesel ka# panik boyutlar#na ulam#t#. Herkes
sahip oldu'u her eyi akla hayale gelmez ula#m aralar#na
ykleyerek bir an nce ehirden uzaklamaya al##yordu. *ehrin
son emberinde toplanan saray muhaf#zlar# ve askerler, demir-
adamlarla birlikte dzeni sa'lamaya al##yordu.
Yaklaan felaketin gnler ve haftalar boyunca Atlantis sakinleri
zerinde en kk bir olumsuz etki yaratmamas#n#n ard#ndan,
tmnn nas#l olup da birdenbire hipnotik bir uykudan uyan#rm#
gibi korkuya kap#ld#klar#n# kimse a#klayam#yordu.
Kraliyet saray#ndan sonra imdi de ehrin bir kar#nca yuvas#na
dnmesi iin bir tek sylentinin yay#lmas# yeterli olmutu. Giderek
daha fazla say#da Atlantis sakini zaten her zaman tm bu olacaklar#
bildiklerini, herkesi uyarmaya al#t#klar#n#, fakat kimsenin
kendilerine inanmad#'#n# iddia etmeye bal#yordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
73
Yolun birok kesiminde bal#k derisi cppeleriyle Oannes'ler
duruyor, avular#na kanallardan su dolduruyor ve insanlann
ayaklar# alt#nda i'nenen tarlalara #slak ekiller iziyorlard#. Bu
arada da bir zamanlar kimse taraf#ndan ciddiye al#nmayan
ark#lar#n# sylemeye devam ediyorlard#...
"Ssl psl, gsterili, oysa pek az de'erli..."
"Her ey ak#yor, her ey geiyor..."
"Biz denizden yarat#ld#k, killi topraktan de'il..." eklinde ark#lar
sylyorlard#. "Da'lar sizi korumaz, toprak sizi tutmaz, hep birlikte
eve, denize geri dnece'iz..."
77
Gne g'n en yksek noktas#na ulat#'#nda hava dalgalanmaya
balad#. Kamakta olan insanlar#n giderek daha fazlas#
arabalar#ndaki balyalar#, sand#klar# ve f##lar#, mal h#rs# iinde st
ste y#'d#klar# her eyi aa'# atmaya bal#yorlard#. De'erini
yitirmi hazinelerden oluan iz giderek kal#nla#yordu. Balang#ta
baz#lar# kendilerini tutamayarak yere e'iliyordu, fakat bir sre
sonra ocuklar bile alt#n gibi parlayan, fakat bir ie yaramayan
nesneleri ayaklar#yla tekmelemeye balad#.
Havay# garip bir v#nlama doldurmutu. $nsanlardan baz#lar# hem
gzlerini k#sarak gnee bak#yor, hem de ellerinin tersiyle
yanaklar#ndan aa'# szlen yalar# siliyordu.
"Gnee ne oluyor?" diye inliyordu bir k#sm# da. "Yoksa bu o lanet
olas# gkta# m#?"
"Ne bileyim ben!"
"Devam edin! Durmay#n!"
"Haydi! Devam! Devam!"
Ve ayn# anda ehrin kenar#ndan dev kulara benzeyen byk ve
kk, alt#n ve gm, siyah ve beyaz, dzinelerce gk gemisi
teker teker havalanmaya balad#.
"Ka#yorlar!" diye hayk#rd# kuyumcu fke dolu bir sesle. "Krallar
ve alak yard#mc#lar# bizi u halimizde terk edip gidiyor!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
74
Ne var ki kuyumcu yan#ld#'#n# bilemezdi. Zaten o anda ehirde
olup bitenler hi kimseyi ilgilendirmiyordu. Ve kt havadan nas#l
olsa yakay# s#y#raca'#n# dnenler de, imdi baz# eylerin geri
dn olmayan bir ekilde yitirildi'ini anlam#t#.
Okyanusun tek bir dalgas#n#n bile liman duvarlar#n#n zerinden
amas#ndan nce, Atlantis'in grkem ve kudreti son bulmutu.
A'alar iek a#yordu, kiminin dallar# meyve yklyd, tarlalar
olgunlam# baaklarla doluydu. Fakat akam olup hava kararmaya
balay#nca, asi y#ld#z tm ihtiam#yla gkyznde belirdi. Vens'n
kadife mavisi gkyznde ##ldad#'# ynden geliyordu.
78
D$REN$*
ok uzaklarda, her zamanki gibi y#ld#zlarla dolu I hili'in iinde
gnein ateinin etraf#nda dnmeye devam eden gezegenin te
taraf#nda, maymunlar#n saati yakla#yordu. S#k ormanlar#n aras#nda
keskin #'l#klar atarak daldan dala atl#yor, sarma#klara sar#l#yor ve
bu sayede en az kular kadar byk bir sratle uzun mesafeleri
geride b#rak#yorlard#.
Her zamanki gibi orman#n tam ortas#ndaki yeni yzlm dev bir
hayvan# and#ran k#pk#rm#z# bir kayaya gidiyorlard#. Muazzam
byklkteki bu kaya ktlesi tm a'alardan daha yksekti ve
btn bir y#l boyunca avlanan hayvanlar art arda dizildikleri zaman
bile onun boyunu aam#yordu.
Pek ok yeri yar#k, atlak ve gizli ma'aralarla dolu, pek ok yeri de
f#rt#na ve ya'murun etkisiyle dmdz cilalanm# olan bu dev kaya,
gemi gnlerin tap#na'# ve suna'#yd#. Gneydeki okyanusun tam
ortas#ndaki bu byk k#tan#n baka hibir blgesinde ##'#n gecenin
karanl#'#na kar# verdi'i sava bu kayada oldu'u kadar dramatik
de'ildi.
Gnein batmas#yla birlikte hilal eklindeki bembeyaz ay#n ortaya
#kt#'# gnlerde balta girmemi ormanlar#n sakinleri olan
maymunlar, byk kediler, kular ve di'er hayvanlar#n yan# s#ra,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
75
#rmak kenar#ndaki a#k arazide ve kuzeydeki al#l#klar#n aras#nda
yaayan iki ayakl#lar da k#rm#z# kayaya geliyordu. $lerinden
biro'u #plakt# ve koyu renkli vcutlar#n# kl ve k#rm#z# kaya
tozuna bulam#lard#. Baz#lar#n#n zerinde ise hafif gmlek-
79.
T
ler ve pantolonlar vard#. #plak adamlardan fark edilir derecede
uzundular ve bazen hibir yard#m almadan yerle temaslar#n#
keserek, nerede oldu'unu kimsenin bilmedi'i yaln#zl#k blgesine
gidiyorlard#.
Derilerinin rengi gere'inden fazla a#k olan VVoncina'lar gnein
yak#c# ##nlar#na ve orman#n nemine kar# ok dayan#ks#zd#lar.
Ancak gece olunca do'a koullar#yla daha iyi baa #kabi-
liyorlard#, fakat gnein son ##nlar# sadece k#rm#z# kayay#
ayd#nlatt#'# zaman bile balar#n#n etraf#ndaki mavi hle hafife
parlamaya devam ediyordu. Ve imdi bir kez daha dans ve yakar#
dolu bir gecenin vakti gelmiti.
VVoncina'lar her taraftan k#z#l kayaya yaklamaya balam#lard#.
Bu kez en uzak blgelerden bile geliyorlard# ve say#lar# her
zamankinden daha kalabal#kt#. Mavi gkyzne ykselen son
gne ##nlar#yla birlikte tren balam#t#.
Kad#nlar da geldi'i zaman, art#k sadece k#z#l da' ayd#nl#kt#. Dans
eden vcutlar#n titreyen elleri onlara tatl#-eki meyve suyu dolu
anaklar uzat#yor ve onlar# davullar#n ritmik gmlemesi eli'inde
yere serte vuran ayaklar#n oluturdu'u emberin iine
ekiyorlard#. Kimse VVoncina'iardan bir ey sylemelerini
beklemiyor, kimse onlara soru sormuyor, kimse onlar#n byk,
ayd#nl#k gzleri ve neredeyse yok denilecek kadar ince dudaklar#
kar#s#nda ak#nl#'a dmyordu.
VVoncina'lar hi konumuyordu. ok, ok uzun bir zaman nce
balta girmemi orman#n iindeki k#z#l kayaya ilk kez geldiklerinde
bile bunu yapmam#lard#. #plak insanlardan biro'u, VVoncina
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
76
erkeklerinin veya kad#nlar#n#n ancak gece olunca g'slerindeki
talarla konuabildi'ini dnyordu. Onlar tm evreni do'uran
dnya y#lan# Julunggul'un ocuklar#yd# ve dnyan#n ilk sekiz
a'ac#n# diktikten sonra kaosa bir dzen getirmilerdi.
Gne tmyle yok olduktan sonra VVoncina'lar dans eden-
80
rin aras#ndan ayr#ld#. #plak insanlar bunu fark etmemi gibi zun
sre dans etmeye devam ettiler, fakat yine de gemeleri cin onlara
sayg#yla yol verdiler. Onlar#n istedikleri zaman etraflar#na
y#ld#r#mlar savurabilece'ini biliyorlard#.
Suskun VVoncina'lar bu arada kra ve tehlikeli bir grnme
brnm olan dev kayan#n bat# taraf#nda bir araya geldiler. Atein
alevleri arada s#rada ya'mur ya'd#ran kanguru diisinin kayaya
izilmi dev resmini ve henz kimsenin grmedi'i bal#k#y#
ayd#nlat#yordu.
Dans edenlerden hibiri uzun, ok uzun bir zaman sonra ilk kez
olarak VVoncina'lardan birinin a'z#n# at#'#n# fark etmedi. Bu bir
kad#nd#:
"Geri dnmeliyiz" dedi di'erlerine. Di'erleri ona suskunlukla
cevap verdi. Bu dans#n art#k hibir eyi de'itiremeyecek bir ritel
oldu'unu hepsi biliyordu.
"Art#k bizim gibi olanlar#n say#s# ok az."
"Asya ve Afrika ilerindeki, kuzeyin buzlar# aras#ndaki veya
okyanusun te taraf#ndaki ift k#tadaki kardelerimizle birlikte bir
zm yolu dnebiliriz..."
"Bunu neden yapal#m ki? Onlarla aram#zda ortak ne kald#?"
"Bir zamanlar onlarla birlikte oldu'umuzu unuttun mu?"
"Dans edenler uzun zamand#r bize onlardan ok daha yak#n."
"Onlara sahip oldu'umuz bilgilerin bir k#sm#n# verecek miyiz?"
"Hay#r! Hayatta kalacak olanlar iin sadece dler daha gzel ve
huzur dolu olacak!"
"Aborijiler!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
77
"Evet, gelece'in mutlu insanlar#!"
"O halde yanlar#na gidelim ve buradan kesin olarak ayr#lmadan
nce onlara haz#rlad#'#m#z hediyeyi verelim."
"Bu a'#n bitimine kadar sadece gecemiz var!"
"Ya sonra?"
"Ne olaca'#n# biliyorsunuz..."
81
Bu blgenin VVoncina'lar# yerlilerin lkesinde asla bir tanr# veya
hkmdar gibi davranmam#t#. Bir sre dikkatle, hogryle,
onlar#n yaamlar#na kar#madan ve onlar# kendilerine benzetmeye
al#madan onlarla birlikte yaam#lard#, o kadar.
"Evet, ne olaca'#n# biliyoruz...." Diye kar#l#k verdi Wonci-na'lar
teker teker. Sonra atein evresindeki davullar#n gmbrts yava
yava snd. Hilal eklindeki ay#n beyaz ##'#, VVoncina'lar#n
oluturdu'u emberin iine dyordu. Ayn# anda kadife
grnml, gece mavisi gkyznde iki yeni ##k belirdi. $lkinin
ard#nda uzun bir kuyruk ve karanl#k vard#. $kincisi ise byk bir
sratle yakla#yordu. H#zla kara orman#n zerinden geti, alt#n
sar#s# ve mavi ##klar samaya balad#, sonra da do'ruca dev
kayan#n zerine yneldi.
"Geliyorlar" diye dnd VVoncina'lar hep birlikte. "Art#k
bizimle alay etmeye cret edemezler. Fakat onlar#n eski gc
yeniden kefetmelerini ve buradan ka#rmalar#n# istemiyoruz... kara
y#ld#z buyursun gelsin! G' ve havay#, #rmaklar# ve denizi
ar#nd#rs#n! $i boalan ve anlams#zlaan her eyi yok etsin! $yilik ve
ac#ma m#? Bunu bile yanl# anlay#p kendilerine mal edecekleri
kesindi!"
I#l ##l yanan gk gemisi nce iddetli bir v#nlama sesi #kard#,
sonra da byk bir grltyle orman#n iindeki dev kayaya arp#p
paraland#. Geminin alev alan paralar# drt bir yana da'#lm#t#.
Gecenin iinde alevden izler b#rakt#lar ve yalanc# bir ##k ya'muru
gibi a'alar#n dallar# aras#na ya'maya balad#lar.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
78
"Kanal emberlerine ve okyanusun sular#n# ovaya ta#yan u
dmdz kanala bak!" dedi khin. *ak#nl#k iinde kar#mdaki
projeksiyona bak#yor ve kar#mda yal# khinin sadece bir
hat#ras#n#n bulundu'una inanmak istemiyordum. Fakat her ey o
kadar do'al ve gerekiydi ki, sanki Berios bana bilmem gereken
eyleri anlatmaya devam ediyordu.
82
"Pek ok kuaktan beri bu su yolu bizi dnyan#n di'er bollerine
ba'layan bir gbek kordonu. Dnyan#n tm zenginlikleri onun
arac#l#'#yla buraya ak#yor. Onun arac#l#'#yla gemilerimiz
hayvanlar#n ve vahilerin nmzde orman#n ilerine, llere veya
buzlar#n aras#na kat#'# k#y#lara ula#yor. Denizin te tarar#nda
yaayan ve bize ok benzeyen varl#klar#n tm, bizim tanr#sal
yarat#klar oldu'umuzu dnyor. Kendilerini nmzde yerlere
atmalar# ve bizim iin maden ocaklar#nda al#malar# houmuza
gidiyor. Evet, ellerindeki ta baltalar ve tahta m#zraklarla mamut,
aslan veya geyik av#na #kmadan nce dans etmeleri ve yalamalar#
da houmuza gidiyor."
"Bunlar# bana neden anlat#yorsun?" diye sordum ona.
"Dncelerim uzak lkelerde de'il. Vahiler hakk#nda hibir ey
bilmek istemiyorum. *u anda beni ilgilendiren sadece nereden
geldi'im ve kaderin beni nereye srkledi'i!"
Khinin resmi sorumu anlam# gibi bana cevap verdi. Asl#nda bu
tmyle imkns#zd#, nk Beris lmt. Yoksa bilgi bankas#
Berios'un uzun yaam# boyunca vermi oldu'u nice cevap
aras#ndan, bana uygun olan#n# m# seiyordu?
"Sen kader hakk#nda ne bilirsin ki?" diye iini ekti Berios. "Ya da
vcudunun tm hcrelerine yerlemi, iine ilemi olan hkm
hakk#nda? Sen bir lmsz de'ilsin, $nanna! Hepimiz gibi bir
insans#n sadece..."
"Ben bir tanr#a olacakt#m. Tm yaam#m boyunca baka hibir ey
dnmedim..." "Bunun anlam# ne peki?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
79
Ona cevap vermek istiyordum ki, resmin enerjisi ans#z#n
zay#flamaya balad#. "Hat#rlamaya al#, $nanna" dedi Berios titrek,
duyulur duyulmaz bir sesle. "Gri Ev'de grd'n resimleri
hat#rlamaya al#!"
Duvardaki projeksiyonun ##'# titredi ve az nce khinin resminin
bulundu'u yer karanl#kla kapland#. Sanki sa'#r olmu gibi hili'e
bak#yordum. Art#k bir cevap yoktu.
83
Duvar#n parlak yzeyinde art#k sadece kendi resmimin aksi vard#.
Daha nce de pek ok kez aynaya bakm#t#m, fakat bu defa
grd'm sadece d# grnmn yans#mas# de'ildi. Sanki
yzlerin ard#na gizlemi olan iki ayr# varl#k kar#l#kl# olarak
birbirlerinin resmine bak#yordu. Bu varl#klardan hangisi bendim?
Gzlerimi bir maskenin gz delikleri gibi kullanmaya balad#m. Ve
kar#da sadece bu maskenin yans#mas# vard#. Uzun salarla evrili
oval yzmden, ilerinde alt#n benekler bulunan byk, a#k mavi
gzlerimden, dz burnumdan, dolgun dudaklar#mdan ve byke
kulaklar#mdan oluan bu maskeyi tan#yordum. Aynadaki
yans#man#n dudaklar#n#n kenar#ndaki glck yorgunluk muydu?
Yoksa biraz alay, biraz da ac# m# okunuyordu? Bu na kadar bu
ehrenin hatlar#n# ciddi olarak de'erlendirmitim. Gzeldim.
Gzelli'imle gurur duyuyordum. Bakalar#n#n bu maskenin ard#na
bakamamas#na ra'men, kendimi her zaman neeli bir gen k#z
olarak grmtm. Maskenin ard#na bakmay# ben baarabiliyor
muydum acaba?
Dudaklanm# aralad#m ve dilimi yavaa ptrlerin zerlerinde
gezdirdim. Her birini ayr# ayr# hissediyordum. Aynadaki
yans#mamda ise ayn# dudak hareketinin neredeyse mstehcen bir
ifadesi vard#. Ve ans#z#n iimden glmek geldi. Dudaklar#m#
gerdim ve yans#man#n da ayn# anda ayn# eyi yapmas#n# sevinle
izledim. Ondan daha h#zl# davranmak istiyor, fakat bunu bir trl
baaram#yordum. Kk bir ocuk gibi gzlerimi yuvarlad#m,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
80
burnumu k#r#t#rd#m, yanaklar#m# iirdim ve dilerimin aras#na
ektim. Sonra ellerimi boynumda dolat#rd#m, ba#m# hafife ne
e'dim ve salar#m# yzme drdm. Hem kendimi grebildi'im,
hem de kendimi aynadaki yans#mamdan gizleyebildi'im bir rt,
bir perde daha...
Ellerimle yavaa kalalar#m# okad#m, elbisemin ete'ini biraz
yukar# kald#rd#m ve bacaklar#m#n sona erdi'i blgeyi inceledim.
Buradaki alt#n renkli k#llar k#v#r k#v#rd#. Elbisemin ete'ini
84
1 rar indirdim. Bu kez ellerimle yavaa g'slerimi kavra-onlar#
okad#m ve Tanr# Ta# aralar#nda grnmez olana rlek iki yandan
bast#rd#m. Asl#nda g'slere ihtiyac#m yoktu, nuka-blgesinde
yaayan hibir k#z#n g'slere ihtiyac# yoktu. Omuzlar#m#
dikletirdim, salar#m# geriye att#m ve ba#m# kald#rd#m. Aynadaki
yans#ma art#k benim kadar ma'rur grnmyordu. Ans#z#n kendimi
son derece yaln#z hissettim. Art#k kimse burada olmad#'#, gn boyu
bana ne yapaca'#m# sylemedi'i ve kimse sorular#ma cevap
vermedi'i zaman, ne yapacakt#m?
Bir zamanlar srekli olarak gzlenmekten kurtulmay# ne kadar ok
arzulad#'#m# dndm... Yaln#z ba#ma bir dere kenar#nda
gezinmeyi, parmak ular#mla sudaki bal#klar# g#d#klamay#,
hayvanlar# seyretmeyi ve ba#m#n stnden geen bulutlan
izlemeyi...
Hangi resimdi bu? $ine dald#'#m derin dnce durumundan
irkilerek ayr#ld#m. Bu arzunun Gri Ev'deki resimlerle bir ilgisi var
m#yd#? Yoksa sadece ayn# dnce ve resimleri ifade etti'i iin bir
yelkenliyle srgne gnderilen adam#n sevgilisi Morgana adl# k#z#n
syledikleri mi yank#lan#yordu iimde?
Ani bir refleksle g'smdeki Tanr# Ta#'na dokundum. Gzlerimin
nnde derhal yeni resim paralar# belirdi. Projeksiyon odas#n#n
sisli havas# iinde dnyan#n eitli yrelerinden k#sa sahneler, ariv
veya canl# yay#n grntleri uuup duruyordu. $stesem baka
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
81
resimler de a'#rabilirdim - gerekte ne arad#'#m# bilmedi'im
mddete bunlar#n hepsi birer yan#lsamadan ibaretti.
Saray labirentinin iinde oradan oraya koturan muhaf#zlar, bilgeler
ve hizmetkrlar gryordum. Erkekler, kad#nlar, ocuklar ve
yal#lar, avluda ve i sarayda bekleyen az say#da arabaya binmeye
al##yordu.
"Yukar# giden tm gemiler derhal harekete gesin!" diye emretti bir
ses. Resim titreyerek de'imiti. Denizin alt#nda al-
85
t#n gibi parlayan bir gemi kmesi gryordum imdi. Onlar da
havada uabilen di'erleri gibi sadece "gemi" olarak
adland#r#l#yordu. Bir an iin okyanusun derinliklerinde hareket
edebilen gemilerin de, neden havada hareket edebilen gemiler gibi
da-r ha ziyade bir kuu a'r#t#ran bir isimle an#ld#klar#n#
dndm: Ma-ana... Yukar# giden gemi...
Sonra Tanr# Ta# yard#m#yla yapt#'#m yolculu'a devam ettim. Art#k
daima yapmak istedi'im eyi yapmama kimsenin engel
olamayaca'#n# dnyordum. Normal artlar alt#nda di'erleri gibi
Duka-blgesi de s#k# bir kontrol alt#nda tutuluyordu ve pek az bir
k#sm#n#n izlenebilmesine izin veriliyordu. Ben bu kurallara her
zaman harfiyen uymutum. *u anda bu ok gizli bilgilere neden
ulamak istedi'imi bilmiyordum, fakat iimde gerekte neler olup
bitti'ini 'renmeye kar# dayan#lmaz bir arzu vard#!
Uzun tecrit ve grnrdeki huzur y#llar#ndan sonra, u son birka
gn ve saat iinde o kadar ok ey de'imiti ki! Dncelerim en
az projeksiyon odas#ndaki sis kadar bulan#kt#. Daha nemli olan
neydi? Ne yapabilirdim? Berios'un bana Atlantis'in gemii,
tanr#lar ve byk tehlike hakk#nda anlatt#klar#n# dndm. Ayn#
anda gzlerimin nnde Gri Ev'deki resimler ok daha belirginleti.
Yol ay#r#m#, y#k#lmak zere olan kule, #klar ve kader ark#.
Tekrar dnyaya geri dnmemi sa'layan cam kap#n#n zerindeki
kanatl# varl#klar#n anlam# neydi? Ya da barahi-benin?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
82
Hl sonsuz bir kbusun iinde yuvarlan#yormu gibi
hissediyordum kendimi. *ayet yeterli vaktim kald#ysa, nereden
balamal#yd#m? Daha da nemlisi, ne ar#yordum?
Berios'un son szlerini an#msamaya al#t#m. Projeksiyon
makinesinin yans#tt#'# de'il, lmeden az nce do'ruca bana
syledi'i szleri...
"Bulman gereken... bir ma'ara..."
86
Bu konuya nereden gelmiti? Dnmeye al#t#m, fakat ey
fazlas#yla bulan#kt#. Art#k hibir ey hat#rlayam#yordum. Yoksa
bunu yap#yor muydum? Sahip oldu'um Tanr# Ta# hakk#nda
konumuyor muyduk? Ve Gri Ev'de grp hissettiklerimin Duka-
arivinde kay#tl# oldu'u hakk#nda?
"Duka-kontrol" diye m#r#ldand#m. "Koruyucu-Melek... Her ey
orada kay#tl#..."
Projeksiyon odas#n#n duvar#ndaki ve gzlerimdeki sis karard#.
Odan#n ortas#nda sadece kk bir pentagram grnyordu. Teker
teker on kral#n isimlerini sayd#m. Sonra da onlara ait olan
tanr#lar#n. $simler... Giderek daha fazla say#da isim. Baz#lar#
hakk#nda bilgi sahibiydim, baz#lar#n#n ise dnyan#n hangi
blgesinde bulundu'unu bile bilmiyordum.
Tanr# Ta#, a'z#mdan #kan her kelimeyi, saray#n hayat#m boyunca
hi girmedi'im i blmlerine ta#yordu. Pentagram yava yava
ayd#nland#. A'z#mdan #kan baz# isimlerde titriyor, baz#lar#nda ise
rengini de'itiriyordu. Ans#z#n konuyu de'itirdim. Berios'la
yapt#'#m#z konumada bana nemli grnen her kavram# tekrar
etmeye balad#m. Ve ans#z#n alak tanr#lar aras#nda yap#lan
birtak#m konumalar# dinlemeye balad#m.
Birbirleriyle ok uzaklardan konuabilen bu tanr#lar# gremi-
yordum. I#ldayan pentagram#n ard#nda daha nce hi grmedi'im
bulan#k semboller belirmeye balad#: A'larm# gibi grnen byk
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
83
bir gz, tyl bir y#lan, st k#sm#nda bir yuvarlak bulunan bir ha,
be veya sekiz keli y#ld#zlar, diz km ahin kafal# bir ocuk...
Ve sonra neler konuuldu'unu anlamaya balad#m.
"Letu, Letu'yu ar#yorum, M#s#r Sazl#klar# Tarlas#..."
"Ben Letu... Tekrarl#yorum, ben Letu. Dinliyoruz, haberci. Sen
kimsin?"
"Ayn# ekilde Sazl#k Blgesi'nden... Tula'dan ar#yorum."
"Buz blgesindeki Ultima Thule mi? Ya da Atlantis'in ilk Thule'si
mi?"
87
"Hay#r, ikisi de de'il! Buras# Tula. Tekrarl#yorum... Titicaca Gl
k#y#s#ndaki Tu-la... Sazl#k Blgesi'nin ne anlama geldi'ini bilmiyor
musunuz?"
"Bir dakika, Tula... evet, burada bu eski kavram#n anlam#n# bilen
biri var... Fakat bizim ad#m#z art#k M#s#r Sazl#klar# Tarlas# de'il...
Elysion Tarlas#."
"Bu ne zamand#r byle?"
"Bilmiyorum, ben buraya geldi'im zaman, bu isim kullan#l#yordu."
"Her tanr# akl#na eseni yaparsa, iin iinden kim #kacak?"
"Bu bizim sorunumuz de'il. Burada sadece Amon-Ra'mn sz
geer, o kadar."
"Konuabilir miyim?"
"Kiminle?"
"Amon-Ra ile elbette! Ona iletecek acele bir mesaj#m var... ilk
yarat#c# tanr# $nti'nin o'lu Viracocha'dan."
"Bu da ne demek oluyor! Yarat#c# tanr#n#n ismi Ptah't#r ve byk
suyun, byk sonsuzlu'un, byk karanl#'#n ve byk birlemenin
suretini ta#r!"
"Sizde byle olabilir! Bizde ise hl Viracocha hkm sryor,
yard#mc#lar# Vari Viracocha Runa, Vari Runa, Purun Runa ve Auca
Runa ismini ta#yor... merak#n# gidermek iin sylyorum..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
84
"Derslerin can#m# s#k#yor. O szn etti'in kk tanr# ve nemsiz
yard#mc#lar# kimin umurunda? Sen iyisi mi tanr#n#z#n bizim yce
tanr#m#z# dinlenirken rahats#z etme cretinin nedenini syle!"
"Gen kral-ikizlerinin emri!"
"Biz byle bir emir almad#k."
"Kendi d##n#zda olup bitenlerle hi ilgilenmezseniz elbette
alamazs#n#z! Tek yapman#z gereken byk iaretinize gitmekti!
Piramit-mahfazalar#n#z#n iinde bulunan Tanr# Talar#'na bavurun!
Gnlerdir Amon-Ra'ya mesaj gnderip duruyoruz! Pencab
88
, fesinden Brahma, Mezopotamya'dan Anu, Carnac'tan Tiuz,
Bay]cal Gl'nden lgen Bey de ayn# ekilde..."
"O blgelerle ilikimiz uzun zamand#r kopuk. Ayr#ca bundan byle
piramitlerimizi baka tanr#lar#n gevezelik kutular# olarak de'il,
mezar olarak kullanaca'#z!"
"Can#n#z ne isterse onu yap#n, yeter ki bana Amon-Ra'y# ba'lay"1'-
Viracocha ona her eyi yok etmek zere olan byk bir tehlikeyi
haber vermek istiyor!"
"Hibir tehlike bizi korkutamaz! Tanr#sal Maat'#n efendisi ve
temsilcisi tm insanlar#n annesi ve babas#d#r... esiz ve
benzersizdir! O en az gne kadar lmszdr..."
"O halde ona gkyznde byk bir hareketlenme oldu'unu, sizin
d##n#zdaki tm tanr#lar#n ktl' yenmek zere iyi gleri
harekete geirdi'ini syleyin..."
"Sama sapan tehditlerinizi kendisine saklay#n! Tanr#lar#n ve
rahiplerin neler baarabilece'ini biz sizden daha iyi biliyoruz. Siz
ve Atlantis krallar# bu bilgileri oktan unuttunuz..."
"Burada sz konusu olan by de'il, gkyznden decek olan
byk bir ate! Denizi kaynama noktas#na getirecek ve k#talar#
bat#racak byk bir g..."
"Biz kutsal Nil nehrinin tak#nlar#na al#k#n#z! Denizde olup
bitenler ise bizi ilgilendirmiyor..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
85
"O halde lanet olas# kibrinizle birlikte bo'ulup gidin!"
"Tule? Tu-le! Durun! Bana sizinle konumak istedi'imizi
sylediler! Buras# Leto, M#s#r. ift k#tan#n tanr#lar#n# ar#yoruz!
Neden cevap vermiyorsunuz? Viracocha'n#n yak#nlar#nda biri var
m#? Kukulkan... Inanna'n#n byk k#z kardei Erekigal? Ya da
Hopi'lerin Kaina'lar#ndan biri?"
Yava yava silinmeye balayan iaret ve sembollere inanmaz
gzlerle bak#yor, ak#nl#kla duyduklar#m#n ne anlama geldi'ini
kavramaya al##yordum. Berios ve di'er 'retmenlerin durup
89
dinlenmeden bahsettikleri o byk dzende ters giden bir eyler
olmal#yd#! Nas#l olur da M#s#r tanr#s# baka bir yksek tanr#yla
konumay# reddedebilirdi? Ve kimsenin nemsemedi'i bir emir, ne
ie yarard# ki?
Tanr#lar#n yan#na s#'#nmak ve onlardan destek almak iin az nce
uzak lkelere uan o gen kad#n ve erkekleri dnnce rperdim.
*imdiye kadar verilmi olan en nemli grevle yola #kan
Seilmiler'in ba#na oralarda neler gelecekti?
Ans#z#n byk bir hayal k#r#kl#'# ve moral bozuklu'una
kap#lm#t#m. Yaklaan felaketin boyutlar#n# ancak imdi tam
manas#yla kavrayabiliyordum. Say#s#z kuak boyunca kudretinin
zirvesinde bulunan krall#k, art#k on kral#n tanr#sal temsilcileri
taraf#ndan bile dikkate al#nm#yordu. Zaten tanr#lar#n kap#ld#klar# bu
korkun megalomani ve kibir, geni kapsaml# bir ortak al#may#
nas#l mmkn k#labilirdi ki?
aresizlik iinde ba#m# sallad#m. "Hay#r" diye m#r#ldand#m kendi
kendime, "durum gerekten de buysa, umuda kap#lmam#z iin
hibir nedenimiz yok!"
Bak#lar#m projeksiyon odas#n#n sisli havas#na tak#l#p kalm#t#. Yan
taraf#mda bulunan bir ekerleme kutusunun iindeki kk
pastalar# teker teker a'z#ma atarken, kafamdan binlerce dnce
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
86
geiyordu. Uzun zaman nce vahi halklara bilin verme fikrinde
var oldu'una gre, imdi de bir kurtulu midi var olmal#yd#.
Be gen kral kaybolan gcn s#rr#n#n anahtar#n# Aquita-nia'n#n
kutsal ma'aralar#nda veya baka bir deney alan#nda bulacaklar#n#
dnyordu. Ellerimle dudaklar#m# sildim, yan tarafta duran
testiden kendime bir bardak arap doldurdum ve byk yudumlarla
bir dikite boaltt#m.
Cevab#n ok yak#nlarda bulunmas# mmkn olamaz m#yd#? Acaba
etranmdaki iaret ve sembolleri Gri Ev'de grd'm ekilde mi
yorumlamal#yd#m? Srgn edilmi tanr# Jason'un beni
90
eve gndermesinin gerek nedeni neydi? Sadece intikam ,uygusu
mu? Kime kar#? *imdiki krallar#n Jason ile eski tanr#lar aras#ndaki
anlamazl#kla ilgileri yoktu. Yoksa o ok yal# gemi sahibi
bambaka bir ey mi amal#yordu? Acaba beni kendisine faydas#
dokunacak bir eyi aray#p bulmam iin mi semiti? Hem de tm
bu felaket haberlerine ra'men!
Demek ki Jason felaketten sa' olarak kurtulma hesaplar#
yap#yordu! O ve ben! Fakat ona gtrmem gereken neydi? Daha da
nemlisi, nereye gtrecektim?
"$nanna! Burada ne yap#yorsun? Btn saray seni ar#yor!"
$rkilerek arkam# dndm ve kap#n#n nnde Osiris'in durdu'unu
grdm. O anda her eye haz#rl#kl#yd#m, fakat onu grmeye de'il.
Dilerimi s#kt#m ve onu kt bak#larla szmeye balad#m.
"Gitmeliyiz!" dedi Osiris heyecanla. "Herkes yola #kt# bile! Geriye
sadece tek bir gk gemisi kald#, o da her an kamaya al#an
insanlar taraf#ndan gasp edilebilir!"
Hay#r anlam#nda ba#m# sallad#m. "Kamak istiyorsan... yolun a#k
olsun! Fakat bensiz ltfen!"
"Akl#n# ba#na topla $nanna! Blm byle yap#ld#! Aram#zda
geenler ne olursa olsun, derhal benimle gelmen gerekiyor!"
"Seninle hibir yere gitmem!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
87
"Gitmelisin, $nanna!" dedi Berios'un sesi arkamdan. Bir kez daha
irkildim. Bu sadece bir resimdi. l khinin bir yans#mas#. Osiris'in
tam bu anda beni burada bulaca'#n# asla tahmin edemezdim.
"Bunu nceden grmtm" dedi Berios. "Tanr# Tiuz sizi Cro-
Magnon deneyi blgesinde bekliyor. $nanna'ya be dakika daha izin
ver, Osiris. Ona gstermem gereken bir ey var..."
Gen adam tereddt etti.
"Git!" diye emretti Berios daha nce duymad#'#m bir sertlikte.
Osiris dehetle geri geri kap#ya kadar gitti.
91
"Dikkatle bak, $nanna!" dedi khinin projeksiyonu. "Sana imdi
yarat#l# odas#n# gsterece'im. Buras# seilmilerin yarat#ld#'#
yerdir. En kk ayr#nt#lara bile dikkat et ve akl#nda tut. Belki bu
sayede ne araman#z gerekti'ini anlayabilirsin, nk biz bunu art#k
bilmiyoruz..."
Ayn# zaman diliminde, gnein farkl# konumlarda bulunmas#na
ra'men, baka yerlerde de k#z#l kayada yaanan olaylar#n benzerleri
gerekleiyordu.
Bunlardan biri Asya'n#n do'usunda bulunan sekiz gzel, fakat
nemli adada gerekleiyordu. Bu ada grubu yarat#c# kardeler
$zanagi ve $zanami'nin nc birlemelerinden sonra meydana
gelmiti. Bu iki karde deniz tanr#s#n#, rzgr tanr#s#n#, orman
tanr#s#n# ve bitkilerin tanr#s#n# do'urduktan sonra, tm bu
gzelliklerin sahibi olacak bir ocuk yaratmaya karar vermilerdi.
$zanami bir k#z ocuk do'urdu. K#z o kadar gzeldi ki, ona Ama-
terasu "Gkte I#ldayan" ismini verdiler. Ve Ama-terasu ##'#n,
g'n ve yerin efendisi oldu. $zanagi ve $zanami'nin bir sonraki
ocuklar# da en az onun kadar gzel oldu. Bu o'lan ocu'una da
Tsuku-yomi "Ay Hakimi" ismini verdiler ve onun gkteki k#z
kardeinin yan#nda oturmas#na izin verdiler.
Fakat $zanagi ve $zanami hl dnyaya hkmedecek bir tanr#ya
zlem duyuyordu. Bu nedenle bir sre sonra Susa-no-o "Delidolu"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
88
isminde bir ocuk daha do'urdular. irkin bir ocuktu bu;
vahiydi, asiydi, iinde kt bir ate yan#yordu. Nefesi lkeyi kas#p
kavuruyor ve meyve ta#yan bitkileri yak#yordu. Hatta kendi
annesini bile esirgemedi ve onu da yakarak ldrd.
$zanagi, kar#s# ve k#z kardei $zanami'yi gmd, sonra k#l#c#n# ald#
ve ate ocu'unun ba#n# uurdu. Fakat cesedi daha kk
paralara blmeye devam ettike, ocu'un kan#ndan ve etinden
oluan korkun yarat#klar#n say#s# da ayn# oranda art#yordu. Yapt#'#
iin bu feci sonucunu gren $zanagi, ak#l dan#-
92
mak i'n di'er tanr#lara bavurdu. Fakat tanr#lar ok uzaklarda
kalan eski vatanlar# olan adaya binlerce y#l boyunca cevap
vermediler.
Bunun zerine $zanagi ilk k#z# gzeller gzeli Ama-terasu'ya
bavurdu. "Torunun Ninigi'yi sazlar#n bol yetiti'i lkeye gnder"
diye rica etti. "Ona bir ev ve kendi yerimi vermek istiyorum, nk
k#z kardeimi... kar#m# aramak iin yeralt# dnyas#na inece'im."
"Tanr# olarak senin bulunman gereken yerden ayr#lmasan iyi
edersin!" diye uyard# onu gk tanr#as#. "Yine de bunu yapacak
olursan gkten ate bak#l# ve sivri dili binlerce canavar inecek ve
saz tarlan# mahvedecek. Sen bulundu'un yeri asla terk etmemesi
gereken bir koruyucusun. Do'malar#na sebep oldu'un ve
dncesize dnyan#n drt bir yanma da'#tt#'#n yarat#klar#n#n sana
ve yak#nlar#na yaklamamalanna dikkat edeceksin!"
"Fakat kt o'lumun cesedinin her zerresinde bulunan kendi
tohumlar#m# nas#l ma'lup edebilirim ki? Hay#r, mutlaka k#z
kardeimin, kar#m#n yanma inmeliyim."
Art#k ne y#ld#zlar#n m#r#lt#s#na kulak veriyordu, ne de durdurulamaz
bir ekilde yaklaan karanl#'# fark ediyordu. Yeralt# dnyas#na indi
ve zanami'yi kurtlar taraf#ndan yar# yar#ya kemi-rilmi bir halde
buldu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
89
"Benimle sazl#klara geri gel!" diye yalvard# ona. Fakat $zana-mi
ate ocu'unu ldrd' iin ona lanetler ya'd#rd#.
O o'lan ktyd" dedi $zanagi. "Daha nce yaratt#klar#m#z#n
tmn yok etmemesi iin onu ldrmek zorunda kald#m!"
"Sen kty ldrmedin, sadece fkene ma'lup olarak onun daha
da yay#lmas#na neden oldun!" diye ba'#rd# ona $za-nami fke ve
nefret dolu bir sesle. "Saz tarlalar#n#n neler syledi'ini iitmiyor
musun? O kt yarat#l#l# ate ocu'unu da yan#m#zda al#koymak
ve di'er ocuklar kadar sevmek zorundayd#k. *imdi drt bir yana
sat#klar#n bize geri gelecek; ktlk
93
bizi talayacak, karanl#kla vuracak, tm kalplere so'ukluk
tohumlar# ekecek. Senden ve benden yarat#lan bir eyi de'itirme
abalar#n# hibir ey yapmadan seyreden tanr#lar# da seninle birlikte
yok edecek!"
"Savaaca'#m!" diye ba'#rd# $zanagi.
"Kime kar#?" diye gld $zanami. "Kendinden #kan bir eye kar#
m#?"
"Benden mi? Yoksa senden mi?"
Bylece ne hale gelmi olduklar#n# grdler ve bir daha asla
birlikte olamayacaklar#n# anlad#lar. Fakat Ninigi hl oradayd#.
G'n ve gne ##'#n#n tanr#as# ile ok say#da baka tanr#, ona
Yasaka-e'ri mcevherlerini ve Gkte I#ldayan'#n ruhunu zledi'i
zaman $se blgesinde ona bakarak kendisini seyredebilece'i bir
ayna verdiler.
Ninigi'nin gk gemisi Yamato Adas#'n#n sazl#klar#n#n tam ortas#na
indi. Tanr#lar#n Adas#'n#n terk edilmi oldu'unu grd.
Kayal#klar#n ard#nda sadece vahi yerliler vard#. Onlar da yeni
gelenlere ta att#lar ve zehirli m#zraklar f#rlatt#lar. Ninigi'nin akl#
kar#an adamlar# Ainu'larla iliki kurmaya al#t#lar. Fakat o kadar
abuk ldler ki, Ninigi'nin geri ekilme emri ancak llere ulat#.
Ninigi'nin kendisi ise rahats#z edilmedi. Ainu'lar atlaya z#playa
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
90
onun etraf#n# evirdi Ve g#rtlaktan gelen homurtularla onu dik bir
kaya duvar#ndaki bir #k#nt#ya gtrd. Srekli olarak nce onu,
sonra da kaya duvar#na kaz#nm# bir resmi gsteriyorlard#.
Vahilerin a#k mavi gzlere sahip oldu'u Ninigi'nin ancak imdi
dikkatini ekmiti.
"Shin-to!" diye ba'#r#yordu vahiler, "Shin-to! Shin-to!"
Ninigi ans#z#n bu kelimenin ve duvardaki resmin atalar#n s#rr#n#n
anahtar# oldu'unu anlad#. Ainu'lar atalar#n#n yaratt#'# varl#klar#n
torunlar# olmal#yd#... Cro-Magnon deneyinin varisleri!
"Tanr#lar#n lkesi!" diye ba'#rd# Ninigi. Fakat sonra dnyan#n pek
ok blgesindeki gen tanr#lar gibi o da buraya neden geldi'ini ve
ne arad#'#n# unuttu.
94
GEM$*$N I*I,I
Yere iniimizin aa'#dan nas#l grnmesi gerekti'ini gsteren
projeksiyona bylenmi gibi bak#yordum. Alt#n renkli Ma-ana
t#pk# iki yan#nda (iril fini dnen tekerlekleri, ba ve k# taraflar#nda
y#lan balar#, yelkensiz k#sa direkleriyle bir ay teknesini
and#r#yordu. U'ultulu bir v#nlamayla pem-^ ; be-beyaz bir bulut
kmesinin iinden geti ve hafif 'W e'imli vadinin zerinde
neredeyse hi ses #karmadan tur atmaya balad#. A#k yeil
kestane a'alar#, siyah denilebilecek koyuluktaki karaamlar ve
mee a'alar#yla dolu olan ykseltiler, kk akarsu vadileriyle
blnyordu. Irma'a do'ru bak#ld#'# zaman 'le gneinin alt#nda
parlayan beyaz da' s#rtlar#, daha nce grmedi'im gzellikte bir
manzaran#n s#n#rlar#n# tekil ediyordu.
Gk gemisi bir an iin zerine geni bir ma'ara a'z#n#n glgesi
den byk bir kaya #k#nt#s#n#n nnde as#l# kald#. Sonra yava
yava aa'# indi, yerdeki kk talan ve tozlar# da'#tarak bir kartal
gibi da'daki yuvas#na yerleti.
Bu arada u'ultu ve v#nlama sesleri son bulmutu. Alt#n kuun karn#
yava yava a#ld#, ben de duvarda as#l# olan k#rm#z# pelerinlerden
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
91
birini omuzuma atarak d#ar# s#rad#m. Osiris beni izlemeden nce
birka ad#m uzaklamam# bekledi. Birbirimize bakm#yorduk. Btn
uu boyunca birbirimizle tek kelime olsun konumam#t#k.
Aquitania ve Armorica'n#n ynetici tanr#s# Tiuz'un yan#na sanki
bakas# yokmu gibi Osiris'le gnderilmi olmam hl
'.-.. 95
"T^
can#m# s#k#yordu, fakat Tiuz bu dzenlemeyi lmnden k#sa sre
nce Berios'un yapt#'#n# syledi.
Hem benim, hem de Osiris'in elinde alt#n birer s vard#. Gemiden
#kt#ktan sonra bir sre etraf#m#za bak#nd#k. Ben kaya #k#nt#s#n#n
kenar#na kadar yrdm. Aa'#daki #rma'a yle bir gz att#m,
sonra da ellerimi gzlerime siper ederek yak#c# gnein ayd#nlatt#'#
tepelerle dolu manzaraya bakt#m.
"Demek Cro-Magnon vadisi buras#!" dedim hayranl#kla. Her eyin
bu kadar abuk gelimi olmas#n# hl akl#m alm#yordu. Osiris'le
Yasak Bahe'de yapt#'#m o talihsiz buluman#n zerinden y#llar
gemiti sanki... Ayn# ekilde depremin, Jason'la kar-#lamam#m,
Gri Ev'de yaad#'#m tecrbenin, tanr#a olamayaca'#m#n
sylenmesinin, seremoninin ve Berios'un lmnn zerinden de.
Her ey uzak lkelerdeki yaam hakk#nda y#llard#r yapt#'#m
tasavvurlar#n ayn#s#yd#, sadece bir tek gerek son derece ac# bir
ekilde kendisini hat#rlat#yordu. Yaam#m boyunca bulunmak
istedi'im yerdeydim - fakat bir tanr#an#n byleyici yaam#n#n
keyfini #karmak iin de'il, tam aksine, yaklaan tehlikeye kar#
yap#lan bir yar## kazanabilmek iin.
Yan tarafa dndm. Gzlerimin ucuyla Osiris'in yukar#daki ma'ara
giriinde bir eyler fark etmeye al#mas#n# izledim. Bir sre
sessizli'e kulak kabartt#, sonra ba#n# sallad# ve gemiye geri dnd.
"Grlebilecek hibir ey yok!" diye ba'#rd# ieri do'ru. Bir an
sonra aa'# metal bir merdiven uzand# ve gemiden ikinci bir adam
indi. Benden ve Osiris'ten olduka yal#yd#. Sar# sakal# g'sne
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
92
uzan#yordu ve karmakar##k gri salar#n#n etraf#nda puslu gecelerde
ay#n etraf#nda grnen trden mavi bir hle vard#.
"Elimde olsa buradan bir daha asla ayr#lmazd#m" dedim derin derin
i ekerek. "Kuzey'deki Armorica kolonisinde nas#l bir so'ukta
yaad#'#n# gz nnde bulundurursak, buras# bana cennet gibi
geliyor!"
96
"Buras# da bir cennetti, Inanna, fakat ayn# ekilde olduka guk bir
cennet!" diye glmsedi yal# adam. "Atalar#m#z#n vk
deneylerinin en nemli evresini gerekletirmelerinden , yana,
burada yle nemli bir de'iiklik olmad#'#n# itiraf ediyorum."
"Atalar#m#z#n buradan ayr#lmalar#n#n zerinden ne kadar sre
geti" acaba?" diye sordu Osiris ve yan#m#za yaklat#. "Be bin y#l?
On bin y#l? Yoksa daha m# fazla?"
"Bilmiyorum" diye cevap verdi gri sal# adam. "$lk deneyler
dnyan#n pek ok yerinde binlerce y#ld#z y#l# nce balad#, fakat
buradaki yirmi alt# bin y#l nce. Atalar#m#z aa'#daki #rma'#n her
iki yakas#nda yaayan yeni insan gruplar#n# yakla#k on bin y#l
boyunca izledi... ta ki hava son derece so'uyuncaya kadar. Bu
blge de sadece buzullarla ve tundra bitkileriyle kaplanm#t#. O
zamanlar deniz buradan ok daha bat#da bal#yordu. Buz... Korkun
bir buz tabakas# havadan ve okyanustan giderek daha fazla su
emiyordu..."
"Fakat buzlar ok uzun zamandan bu yana eriyor" dedim. "Deniz
seviyesi o zamana gre en az#ndan elli adam boyu ykselmi
olmal#!"
"Daha da ykselecek" diye ba#n# sallad# yal# adam. "Byk
ihtimalle bu vadi de gnn birinde bir koy halini alacak."
"Denizin bizim arad#'#m#z insanlarla ne ilgisi var?" diye sordu
Osiris sab#rs#zl#kla. "Tamam, bir zamanlar burada, Madelei-ne ve
Cro-Magnon'da yaam#lar. Fakat bunun zerinden o kadar fazla
zaman geti ki, bizim iin hibir anlam ifade edemez."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
93
Osiris'in Berios'un bana anlatt#'# eylerin hibirinden haberi
olmad#'#n# ancak imdi anl#yordum! O da ayn# zamanda dnyan#n
drt bir yan#nda bulunan ve gerek anlam#n# asla anlayamad#klar#
bir sorunun cevab#n# aramaya al#an di'erleri kadar bilgisizdi.
"$te bu s#k s#k dlen bir hata, Osiris" dedi ihtiyar ciddi bir
97
sesle. "Sen resmen tanr# olmad#n, bu yzden ilikilerin biro'undan
haberin yok. Fakat o zamanlar ayn#s#n# binlerce y#ld#r tekrarlamay#
baaramad#'#m#z bir eyi gerekletirdi'imizi biliyorsun."
"Burada, Neandertal'da ve baka yerlerde yaayan vahilerin insana
dntrlmesinden sz ediyorsun, de'il mi?"
"Cro-Magnon deneyinden sz ediyorum. Bu kk, fakat ok
nemli bir fark, Osiris! Madelaine ve Moustier -yani Neandertal'da-
yaayan vahiler ta silahlar kullanan, ay#lara tapan, llerini
gmen, iyi avc#lard#. Fakat bizim insan kavram#yla kastetti'imiz
varl#klardan de'illerdi! Asla belli bir geliim basama'#n#n stne
#kamad#lar. Cro-Magnon deneyi yepyeni ve bambaka bir ad#md#.
Bu yeni insanlar mzikten holan#yor, kemiklerden ve zerlerine
ba'#rsak gerdikleri tahtalardan yapt#klar# alg#larla ola'anst
gzellikte melodiler yarat#yorlard#. Ben de kemikten yap#lma bir
kavala sahibim. Onlar kendilerine elbise diken byk sanat#lard#."
"Sanat# m#? O ma'ara adamlar# m#?"
"Tanr#lar Okulu'nda size ne 'rettiklerini ok merak ediyorum
do'rusu" diye alay etti yal# adam. "Cro-Magnon insanlar# bununki
gibi bir kaya #k#nt#s#n#n alt#nda, a#kta yaarlard#. Ma'aralar,
onlar#n bugn bizim fark#nda bile olmad#'#m#z bir gc temin
etmekte kulland#klar#, byl meknlard#."
Ans#z#n bu yal# adam#n anlatt#klar#n#n do'rulu'undan pheye
dtm. Yoksa tm bunlar onun bize hkmranl#k blgesiyle
bbrlenmek iin anlatt#'# masallardan m# ibaretti?
"Elbette bunlardan sz edildi'ini duymutum" dedi Osiris biraz
utanarak. "Fakat bu gizemli sanat eserlerinin varl#'#na asla
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
94
inanmam#t#m.... Atlantis'li sanat#lara ede'er vahi sanat#lar...
hem de on bin, hatta yirmi bin y#l nce..."
"Onlar#n imdikilerden daha iyi oldu'una inanabilirsin..." dedi yal#
adam.
98
1
'Bu ma'aralar# arat#rmakla grevlendirildik."
Yal# adam elini sallad#.
"Sana yanl# ma'aralar# da gsterebilirdim. Irmak vadisi bo-vunca
ykselen kayal#klarda bunlardan bol miktarda var. Osiris! Gk
gemisinde size gsterdi'im Laussel kad#n kabartmas#nda-kj
bulunan ay#n on drt de'iik evresinin ve Cro-Magnon deneyinde
ortaya #kan 0 kan grubunun gizemini anlamay# bir yana b#rakal#m,
sen tek ba#na buradaki iskeletlerin farkl# kafa yap#lar#n# bile ay#rt
edebilecek durumda de'ilsin."
Osiris fkeyle surat#n# buruturdu. Bu ifadeden hi holanmad#'#
her halinden belliydi. Yal# tanr# kolunu omzuma att# ve beni kaya
#k#nt#s#n#n dibine gtrd.
"Onu uzun zamand#r tan#yor musun?"
"Evet" diye kar#l#k verdim tereddtle.
"Birbirinizden pek holanm#yorsunuz san#r#m?"
Dudaklar#m# bzdm ve omuzlar#m# silktim. Yal# adam bunu
grd ve sadece ba#n# sallad#.
"Buz ve gne birbirlerinden holanmaz" dedi. "Kuzeydeki buzlar
giderek daha h#zl# eriyor, ard#nda verimli yeil blgeler b#rakarak
daha kuzeye ekiliyor. Bunun bedeli ise ayn# verime sahip baka
blgelerin sular alt#nda kalmas# ve bir daha geri gelmeyecek
ekilde yitirilmesi."
Ba#m# evirerek ona bakt#m. Yal# adam#n ba#n#n etraf#ndaki
mavi hlenin rengi giderek koyula#yordu. Bunun ayn#s#n# k#sa bir
sre nce de grmtm - Berios'ta!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
95
"Bulmak istedi'iniz gerekte nedir?" diye sordu sakin bir sesle.
"Bir zamanlar dnen insanlar yaratmay# baard#'#m#z#n
kan#tlar#n# m#?"
"Evet" diye cevap verdim. "Vahi insanlar# insan, insanlar# da
kozmik varl#klar yapan eski bir gc ar#yoruz."
"Atlantis'in durumu o kadar kt m gerekten?" diye sordu.
Ona cevap vermek yerine, dnceli bak#larla vadiyi izlemeye
koyuldum.
99
"T^
"E'er durum gerekten de bu kadar ktyse, o halde binlerce
y#ldan beri yapt#'#m#z uyar#lar hakl#ym#! Sadece d# dnyayla
ilgilenip, kendi i dnyam#z# tmyle ihmal ettik" dedi yal# tanr#
Tiuz. "Ben de iimden gelen seslere kulak vermedim... sahip
oldu'um "nc gz" art#k tmyle krleti. Eski iaretlerin
anlamlar#n# bile unuttum ve uzun zaman ncekine benzer bir
ekilde yaamaya devam eden tanr#larla ve insanlarla olan
ba'lant#m koptu."
Elimde olmadan h#zl# h#zl# nefes almaya balad#m.
"Demek... demek onlar#n hl var oldu'unu sylyorsun!
Atalar#m#z olan gerek tanr#lar ve onlar#n soyundan gelenler hl
ya#yor mu?"
Tiuz avular#n# g'e uzatt#.
"Evet, yeni yerleim yerlerinin etraf#ndaki duvar#n kudretin, elmas
ve mcevherlerin ##lt#s#n#n, alt#n h#rs#n#n insan kalbindeki
huzurdan daha nemli olmad#'# baz# blgelerde yaamaya devam
ediyorlar. ok yal# tanr#lar#n bir k#sm#, art#k bir bedene ihtiya
duymayacaldan yerlere ekildiler. *ayet yeteri kadar gl
olsayd#m, sizinle Uygur $ Denizi blgesine gelirdim. Orada
arad#'#n#z cevab# bulabilirdiniz - hem ok yal# tanr#larda, hem de
onlarla birlikte yaayan insanlarda..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
96
"*u resimlerin... yani ma'aradaki sanat eserlerinin baz# bilgiler
iermesi mmkn de'il mi?" diye sordum glkle bast#-rabildi'im
bir heyecanla.
"Bunu kendiniz bulmal#s#n#z! Ben aramaya nereden balanmas#
gerekti'ini bile bilmiyorum..."
"Saz" dedim ona. "Sazl#k blgesi..."
Yal# tanr# omuzlar#n# silkti.
"Bu ma'aradaki resimlerde sazlar#n tasvir edildi'ini hi
duymad#m."
"Bunu bilmek istiyorum" dedim sab#rs#zl#kla. "Gel, gidip birlikte
bakal#m!"
100
Saran#n ana mekn#, yar# yar#ya dkntlerle rtl giriten
rka ad#m sonra bal#yordu. Osiris sessizce ve dncelere
, 1^,5 bir halde nden yryordu. Yal# tanr#n#n ve benim,
nun bilmedi'i bir s#rra vak#f oldu'umuzun fark#na varm#t#.
Fakat yine de bize kar# olan davran#lar# de'imemiti.
Yksek tavandan aa'# ular#ndan su damlayan sar# renkli sark#tlar
uzan#yordu. Osiris ba#n# hafife yana e'erek, duvardaki k#smen i
ie gemi hayvan resimlerini incelemeye balad#. Bu tasvirler ona
kesinlikle gizemli ve esrarengiz gelmiyordu. Sol taraf#nda bir at#n
ba#n#n resmini grd, sonra vcutlar#n#n yar#s# grnen birka at
resmi daha, sonra bir bo'a, birka geyik, ikinci bir bo'a ve bir
bizon. Ma'aran#n di'er duvar#nda ise bir y#ld#z, bir ay# ve bir inek
grlyordu.
"*ayet greceklerimizin hepsi bundan ibaretse, burada ne iimiz
oldu'unu gerekten anlam#yorum" diye homurdand#. Sonra
arkas#n# dnd ve ma'aradan #kmaya haz#rland#.
"Orada iki geit daha var" diye ba'#rd#m. Sesimin heyecandan
titredi'ini duyan sadece Osiris de'ildi.
"Orada bir ey bulamayacaks#n#z" dedi yal# tanr#. "Ma'ara sa'a
do'ru giderek daralan iki kk geide blnyor, sonra da da'#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
97
iine do'ru s#z#nt# kanallar eklinde uzan#yor. Hemen nnzdeki
di'er geit de dar bir atlak eklinde uzanarak, bir sre sonra son
buluyor. Her iki blmn tavanlar#nda da benzer trden birka
resim var."
"Her eye ra'men burada daha nceki arat#rmalarda gzden
kam# birtak#m eylerin bulunmas# laz#m" dedim. "Bir kez daha
dnelim! Tanr#lar Okulu'nda 'rendi'imize gre, Cro-Magnon
insanlar# avc# ve toplay#c#yd#. Ma'ara d##nda da bulunan ate
yerlerinin etraf#ndaki kemik bulgular#na gre, genellikle ren geyi'i
yiyerek besleniyorlard#. O halde bu geyik, inek, 3y# ve bizon
resimleri niye?"
Osiris uzun bir aradan sonra ilk kez lafa kar#t#. "Avc#lar hay-
101
vaniann peinde uzun mesafeler kat eder. Belki de bu ma'ara av
bys yap#lan gizli bir yer, ya da... gen avc#lar iin okm benzeri
bir eydi..."
"Bu yorumlan biz yal#lar aram#zda uzun sre nce tart#m#t#k"
dedi Tiuz ba#n# sallayarak. "Bu tasvirlerin avlanmayla ilgili
olduklar# yorumunda gerek pay# olmal#. Fakat tek anlamlar# bu
olsayd#, o takdirde o zamanlar#n en nemli av hayvanlar#n#n
resimlerinin de izilmi olmas# gerekirdi. Bu ma'arada byk tyl
gergedan#n resimlerinin bulunmas#na ra'men, gerek Neandertal
adamlar#yla, gerekse de Cro-Magnon insanlar#yla yak#n ilikiler
iinde bulunmu olan mamutlar#n bir tek resminin bile
bulunmay##n# sen nas#l a#klars#n?"
"Burada hi mamut resmi yok mu?" dedi Osiris ak#nl#kla. Tiuz
ba#n# sallad#. "Bir tane bile..."
"ok garip" dedim ben de. "Ya di'er ma'aralarda?"
"Orada ok say#da mamut resmi var. Ve onlarla birlikte in-san-
hayvan karma varl#klar#..."
"$lkellerin maskeli aman rahipleri" dedi Osiris. "Bunlar#n tm
avc#l#k kltne ait olabilir."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
98
"Belki de" dedi tanr# Tiuz sab#rla. "Fakat bu a#klama da tek ba#na
yetersiz kalabilir. $lk olarak, o zamanlar hayvan k#tl#'# diye bir ey
olmad#'# iin. Hayvanlar muazzam byklkte srler halinde
kuzeyin buzlar#ndan gneyin ve bat#n#n s#cak denizlerinin
k#y#lar#na g ediyorlard#. $kinci olarak da bu maskeli dans s#radan
bir hayvan bysnden ok daha fazla anlamlar iermeli. Bana
kal#rsa bunlar Cro-Magnon insanlar#n#n atalar#m#zdan ald#klar#
birtak#m bilgilerin gizli oldu'u sembol-tasvirler."
Bir sre duvardaki ve tavandaki bu ok eski sanat eserlerini
inceledim. Baz# yerlerde zeminin kabar#kl#'#na yle gzel
uydurulmulard# ki, hayvanlar neredeyse canl#ym# gibi duruyordu.
Ve ans#z#n neyin yanl# oldu'unu fark ettim!
102
"Btn resimlerde ortak bir ufuk eksik" dedim yavaa. Sanki
yerekimi olmadan havada uuyormu gibi grnyor-Neden
hibir hayvan#n yerde durmad#'#n# ve neden yere-# imsiz bir
ortamdaym#lar gibi alt.alta, st ste tasvir edildiklerini bilmek
istiyorum... Neden bu ine'in boynuzlar#, gzleri ve toynaklar#
byk bir zenle izilmi ve vcudu bir siluet olarak grnyor?
Ve neden kk gruptaki ine'in bir leopar gibi benekli bir postu
var?"
"Belki de bunlar tamamlanmam# resimlerlerdir" dedi Osiris hor
grr bir ifadeyle. Ona neredeyse ac#ma dolu bir bak# f#rlatt#m.
"Resim yapmak iin bu ma'araya meale ve ya' lambalar# getiren,
boya elde etmek iin talar# un ufak eden ve ya'la kar#t#ran, dahas#
tavana yetimek iin iskele kurmak zorunda olan birilerinin, bu
resimleri bitirecek zaman# da mutlaka vard#r!"
"Acaba kavgan#za d#ar#da devam etmek istemez miydiniz" dedi
Tanr# Tiuz titreyerek. "Buras# benim iin biraz fazla so'uk da..."
"Bekleyin!" szleri dkld a'z#mdan. Lambam# elime ald#m ve
tasvirlerin alt#nda yava yava yrmeye balad#m. Resimler.
Semboller.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
99
Herkesin grebildi'i, fakat sadece iindeki hat#ralar# harekete
geirmeyi baaran birinin yorumlayabilece'i bilgiler.
Bu resimler bana neyi an#msat#yordu? Bu sorunun mutlaka bir
cevab# olmas# gerekti'ini biliyordum! Resimler bir eyler
sylyordu, fakat benim anlayabilece'im bir dilde de'il. Neden
hepsi sanki birbirleriyle hi ilgileri yokmu gibi ayr# ayr# izilmiti?
Ana ma'aran#n sa' taraf#ndaki dar geide girdim. $leride bir baka
geide daha ayr#l#yordu. Yzme belli belirsiz bir hava ak#m#n#n
arpt#'#n# hissediyordum.
Tekrar geri dndm. Ba#m#n tam zerinde kara bir bo'a vard#.
Karn#n# deen bir m#zrak, ba'#rsaklar#n# d#ar# dkmt.
103
""T^
Sol tarafta stilize edilmi bir insan figr kefettim; iki yana at#'#
kollar# ve elindeki sivriltilmi tahta paras#yla geriye dmekte olan
drt parma'# and#r#yordu. Figrn zerinde bir tek gz ve gagaya
benzer bir yz bulunan bir ba# vard#. Fakat bu izimde esas ilgin
olan ne bo'a, ne de arkaya dmekte olan adam de'il, tam aksine,
resmin alt#nda bulunan ku figryd. Dik duran bir tahta
paras#n#n zerine tnemiti ve ma'aran#n sar#-kahverengi
tavan#nda tasvir edilmi olan dramla yak#ndan uzaktan ilgisi
yokmu gibi duruyordu.
Yaral# bo'a da avc#s#na bakm#yordu. A'z#ndan bir kar# d#ar#
f#rlam# diliyle ba#n# m#zra'#n at#'# yaraya evirmiti.
Nihayet resmin sembolik ifadesini anlayabilmitim. Bu bir av
kazas#n#n resmi veya gerekten yaanm# bir olay#n an#s# de'ildi.
Tam aksine, Basilea'daki Gri Ev'de grdklerime ok benzeyen
sembol resimleriydi. Bu resmi yapan kii, do'al uyum gleri ve
Eski Dzen'in y#k#lmas# konusunda Atlantis'in tm krallar#ndan
daha fazla bilgi sahibiydi!
Bo'aya saplanm# olan m#zra'#n k#r#lm# oldu'unu ancak imdi
fark etmitim. K#r#k para sanki bir tesadfm gibi, tahta
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
100
paras#n#n zerine tnemi olan kuu iaret ediyordu. Evet, ite
cevap buydu! Bu resim, yaam ve lmn bir ifadesi olmal#yd#.
Avc#n#n lmcl m#zra'# k#r#lm#t#, fakat gklerde zgrce
uabilen ku, yaam#n sembol olarak zaferini ilan ediyordu! Derin
bir soluk ald#m ve kendimi uzun sredir olmad#'#m kadar mutlu
hissettim.
Glmseyerek ana ma'araya geri dndm. $ki adam ma'aran#n
a'z#nda duruyor ve beni bekliyordu. Bir kez daha yukar# bakt#m ve
ayn# anda kkl bykl bir grup at ve bo'a grdm. Onlar#n
yan#nda da ne Aquitania'da, ne de dnyan#n baka bir yerinde var
olan bir hayvan gze arp#yordu. Benden nce bu hayvan# kimse
fark etmemi miydi? Bu, cennetin kay#p dnn bir sembolyd.
Sadece hayal eden, seven, mit
104
jgn insanlar#n tasavvur edebildi'i bir yarat#k. Grnen dnya-
n daha fazlas#n#n var oldu'unu her zaman hissetmi olan insanlar!
Ve bu resmi bir Cro-Magnon insan# buzul a'#n#n en so'uk
evresinde izmiti. $nanam#yordum, fakat resim kar#mdayd#!
"Onlar# bulmal#y#z" dedim duyulur duyulmaz bir f#s#lt#yla.
Atlantis'in gen krallar#n#n hakk# vard#. Cro-Magnon insanlar# bir
sopan#n ucundaki bir kuun ne anlama geldi'ini biliyordu. Onlar ay
dnmnn, kimsenin yakalayamad#'# tek boynuzlu at#n ve
do'an#n gizli glerinin s#rlar#n# da biliyorlard#.
"Onlar mutlaka bir yerlerde ya#yor!" dedim kendi kendime.
"Buzul devrinin zerinden binlerce y#l sonra bile..."
Bat# k#tas#n#n ilerindeki vahi da'larda Hopi halk# kuaklardan
beri kk gruplar halinde herkesten uzak ya#yordu. Onlarda da
sadece Ay# kabilesinin ve Y#lan kabilesinin bilgeleri kendilerinin
tanr#lar# Kaina'lar taraf#ndan yarat#ld#'#n# biliyordu.
Bu bilgelerden ikisi, Y#lan kabilesinin efi ve k#z#, bir ta platonun
kenar#na oturmu ve milyonlarca y#ld#r akan #rmaklar taraf#ndan
a#lm# derin kanyonlar#n inan#lmaz grntlerini izliyordu. Adam
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
101
ve gen k#z, gece yar#s#ndan beri gnein do'mas#n# bekliyorlard#.
Birka anl#k bir zaman diliminden sonra gkyz do'u ynnde
k#rm#z# ve mavi bir peeye brnd. Serin bir rzgr gecenin son
kal#nt#lar#n# da yok etti ve gkteki y#ld#zlar# sprp gtrd.
"ok eski zamanlardan bu yana Tawa olarak adland#rd#'#m#z gne
tanr#s#n#n nnde e'ilelim" dedi baba, k#z#na. Birlikte yere
e'ildiler, nce parmak ular#, sonra al#nlar#, yrekleri ve
dudaklar#yla topra'a dokundular.
"Gel, Tawa" dedi baba, "sonsuz Tokpella'dan karanl#'# kovdun ve
tm dnyalar#n ilkini yaratt#n. Fakat dnya ma'aras#n-daki kk
hayvanlar yaam#n anlam#n# kavrayam#yor, seninle
105
konuam#yordu. Bu nedenle yarat#klar#n# yok etmesi iin aa'#ya
Bykanne rmce'i gnderdin... imdi de sen devam et, k#z#m..."
"Bykanne rmcek tm kk canl#lar# yok etmedi" diye devam
etti k#z#. "Hayvanlar#n bir k#sm#n# uzun ve yorucu bir yolculuktan
sonra ikinci, sonra da imdi bizim, yani bir zamanlar#n kk
hayvanlar#n#n oturmakta oldu'u nc dnyaya gtrd..."
"Ve senden, Tawa, di'er Kaina'lardan ve elilerinizden nas#l
elbise dokuyaca'#m#z#, iinde su Ve yiyecek saklayabilece'imiz
kaplar# nas#l yapabilece'imizi 'rendik..."
"Bu gzel bir dnya idi" diye devam etti k#z#, "fakat sonra baka
Kaina'lar geldi, bize sarho eden iecek verdiler ve kabilemizin en
gzel k#zlar#n# ka#rd#lar. Bu k#zlar art#k bize ait olmayan ve
tozlar#n aras#nda a'lamaya b#rakt#'#m#z ocuklar getirdiler..."
Baba ve k#z birlikte do'ruldular. Uzak da'lar#n zirvelerindeki
sislerin aras#ndan gnein ilk ##nlar# belirmeye balam#t#.
"Tawa, yanl# yapt#'#m#z# biliyoruz!" diye ba'#rd# baba berrak bir
sesle gnee kar#. zerimizdeki ktnn ad#mlar# gkyzn
i'nedikten sonra, suyun ykselerek senin ve di'er Ka-ina'lar#n
geldi'i lkeyi kaplad#ktan sonra, bir daha bize bir gemi veya bir
nder gndermeyece'ini biliyoruz."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
102
"Bize ne yapmam#z gerekti'ini syle!" diye yalvard# k#z#. Tanr#
Tavva ufuktan bir ate topu gibi do'arak g'e ykselmiti. Baba-
k#z#n yzlerini #s#t#yor ve ilerini umutla dolduruyordu.
"Tavva, sana ihtiyac#m#z oldu'unu biliyorsun!" diye ba'#rd# baba.
"Sen yan#m#zda olmad#'#n zaman, senin yard#m#nla ykseldi'imiz
en derin ma'aralara uykudaym##z gibi srnerek geri dnece'iz.
Oysa senin ##'#n bizi ayd#nlat#rken btn hayvanlarla, a'alarla ve
kayalarla bir oluyoruz. Kaina'lar bize her insan#n neyin iyi ve
neyin kt oldu'unu bildi'ini 'rettiler -
106
ekilde ve nerede yarat#lm# olursa olsun, derisinin rengi ne lursa
olsun, iinde oturan "Byk Ben" hangi ad# ta#rsa ta#s#n.."
"Nerede yanl# yapt#'#m#z# syle bize!" diye szn kesti
inZ babas#n#n. "Ve bu ktl'n zerimize neden geldi'ini..."
"Olacak olanlar size kar# de'il" dedi baba birdenbire de'iik bir
ses tonuyla. "Fakat siz bir btnn paralar#s#n#z. Sa' aya'a batan
bir dikenin ac#s#n# nas#l sol ayak da ekerse, bakalar# "Byk
.Ben"e kar# gnah iledi'i iin ate ve y#k#m sizin zerinize de
gelecek."
"Senin grdklerin hakk#nda bilgi sahibi de'iliz" dedi k#z#.
"Hakl#s#n! Tanr#lar#n#z size kar# do'ru davrand#lar ve gzlerinizi
Eski Dzen'i yok edecek eylerle kamat#rmad#lar. Bu nedenle siz
de dnyan#n pek az baka blgesinde yaayan ve kalplerini temiz
tutmay# baarabilen di'er insanlarla birlikte felaketten sa' olarak
kurtulacaks#n#z! Da'lardaki ma'aralara s#'#n#n ve Sapapuni'yi,
g'n karanl#'#ndaki deli'i grnceye kadar bekleyin. Onu
grdkten sonra d#ar# kular sal#n... nce bir gvercin, sonra bir
ahin, o da bir ey bulamazsa bir alayc# ku..."
Baba oldu'u yerde iki yana sallan#nca k#z# onu tutmak zorunda
kald#.
"Biz... do'ayla aram#zdaki anlamay# asla unutmad#k..." diye inledi
ve bu kez a'z#ndan kendi sesi #km#t#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
103
"Bunu syledi'ine gre, tm olanlarda bizim de suumuz oldu'unu
bilmelisin" dedi k#z. "Kendi yapmad#'#m#z ve engellememize
imkn olmayan eylerde bile..."
"Fakat ok uza'#m#zda olup bitenlerden nas#l haberimiz olabilirdi
ki?"
"Onlardan haberimiz olmas#n# istemedik" dedi k#z. "Bu da bedelini
dememiz gereken bir baka su."
107
$H
Bu arada gkteki ktlk gnein batmas#ndan evvel de grnr
olmaya balam#t#. Dnyay# gnein evresinde att#'# turda
gemiti. Ortas#nda byk bir kral tepesi, tap#naklar ve duvarlar,
kanallar ve baheler bulunan byk, ehir oktan terk edilmiti ve
#ss#zd#. Gemiler ne suda, ne de havada ka##n izlerini
b#rakm#lard#. Sadece liman duvarlar#n#n dibinde ve hava
meydanlar#nda gereksiz malzemeden oluan birtak#m y#'#nlar gze
arp#yordu.
Kral saray#n#n yksek n avlusunda birka Oannes toplanm#t#.
zerlerinde bal#k derisinden yap#lma pelerinler ve a#k a'#zl# bal#k
balar#na benzer maskeler vard#. Saray#n son muhaf#z#n#n da
ehirden kamas#ndan sonra, sokaklarda sadece ie yaramaz birka
demir-adamdan baka kimse kalmam#t#. Oan-nes'ler de bu
durumdan faydalan#p uzun sredir haz#rland#klar# planlar#n#
gerekletirmeye, yani saray arivini inceleyerek en nemli
grdkleri blmlerini ay#rmaya balad#lar. n avlunun zerinde
giderek daha fazla alt#n ve mermer levha y#'#l#yordu. Ayr#ca bir
kede de kadife kapl# sand#klar, piramit biimli kristal kutular,
ilerinde anlamlar#n#n ok uzun zaman nce unutulmu oldu'u
kutsal nesnelerin, t#ls#mlar#n ve sembollerin bulundu'u tahta
mahfazalar bulunuyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
104
"Jason yak#nda geri dnmezse tm abalar#m#z boa gidecek!" diye
inledi Oannes kad#nlar#ndan biri ve bal#k derisi pelerinin kenar#yla
yzne serin hava yelpazeledi.
"O adan#n do'u taraf#nda bizden bir iaret alana kadar beklemek
istemiyor muydu?" diye sordu baka biri.
"$areti alm# m# peki?"
"Tanr# Enki'nin gemisindeki arkadalar#m#z#n syledi'ine gre,
oktan burada olmas# gerekiyormu..."
"Neler oluyor?" diye ba'#rd# Morgana. "Neden iinize devam
etmiyorsunuz? Yoksa gkta#na yalvarmak gibi bir niyetiniz mi
var?"
108
Gen kad#nlar balar#n# kald#r#p gkyzne bakt#lar. Gne, fuktaki
belli belirsiz sislerin aras#ndan ykseliyordu. Onun he-en zerinde
de ok daha kk ikinci bir gne parl#yordu. Fakat bu gne
dnyaya #s#t#c# ##nlar de'il, lm ve y#k#m getirecekti.

"$te yelkenli geliyor!"
Bu #'l#k kraliyet saray#n#n bombo n avlusunda uzun uzun
yank#land#. Byk gemi, ehrin gney kanal#nda byk bir h#zla
ilerliyordu. Ayn# anda yeni ve byk denizalt# gemilerinin
sonuncusu da i kanal emberinin r#ht#m#nda ortaya #k#verdi.
Normal artlar alt#nda birbirlerinden bu denli farkl# iki geminin bir
araya gelmesi en az#ndan yar#m gnlk bir sreyi gerektirirdi.
Fakat imdi kanallar bombotu ve yelkenli asl#nda ne byk bir
gce sahip oldu'unu ortaya koyuyordu. Bir sre sonra k-
rekiba#n#n davulunun gmbrts tm ehirde yank#lanmaya
balad#.
Enki'nin denizalt# gemisinin alt#n renkli s#rt# da, ard#nda bembeyaz
kpkler b#rakarak byk bir sratle yol al#yordu. Afrika ve Asya
k#talar# aras#ndaki oktan batm# olan ba'lant# k#tas#n#n tanr#s#,
geminin yar# a#k kubbesinin ortas#nda duruyordu. zerinde bal#k
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
105
pullar#ndan yap#lm#, ta ayak bileklerine kadar inen p#r#l p#r#l bir
elbise, belinde kudretinin iaretlerini ta#yan bir kemer ve n a#k
ilemeli bir cepken vard#. Atlan-tis'in en nemli kolonilerinden
birisinin tanr#s# olmayan Enki, Mezopotamya'n#n ba tanr#s#
Anu'nun buyru'u alt#ndayd#. Anu, Nil k#y#s#ndaki Amon-Ra ve
$ndus blgesindeki Brahma Manu, ayn# statye sahip tanr#lard#.
Buna kar#n Enki hkmranl#k alan#n# deniz seviyesinin stndeki
ve havadaki tm hareketlerden sorumlu olan kardei Enlil ile
paylamak zorundayd#.
Fakat buna ra'men Enki'nin Oannes'ler aras#nda zel bir *hreti
vard#. Enki'nin, Atlantis'in on kral# taraf#ndan hibir ekilde kontrol
edilemeyen pek az hkmranl#k sahas#ndan birisi-
10$
ne sahip oldu'u syleniyordu. Bu gizli krall#'#n nerede oldu'unu
kimse bilmiyordu, hatta birka kii onun yerin derinliklerinden ve
$ Asya'daki gizemli bir tatl# su denizinden gelen tatl# suyun
efendisi oldu'unu bile sylyordu. Bu byk tatl# su denizini en
eski tannlardan sonra bir daha hi kimse grmemiti...
Yelkenli kuvvetli davul gmbrtleri ve krek darbeleri eli'inde
i kanal emberine girdi. Enki kollar#n# yukar# kald#r#nca, alt#n
par#lt#l# gemisinin etraf#ndaki dalgalar birden seyrekleti. Jason da
ayn# ekilde gemisine h#z kesmesi emrini verdi. Birbirinden
tmyle farkl# iki deniz ta#t#, sanki bu manevray# binlerce kez
denemi gibi yavaa birbirine yaklat#. Kral saray#na uzanan
merdivenlerin tam nne yanam#lard#.
"Mritlerin arad#klar#n# bulmu mu?" diye ba'#rd# yelkenlinin
sahibi.
"Tutsaklar#n hl merdivenleri #kabilecek durumdaysa, saray
arivinin en nemli blmn kurtarmaya haz#r#z."
"Duka-blgesindeki kay#t disklerini de mi?"
"Hem de gemi bin y#llar#n tanr# slalelerinin tm izimleriyle
birlikte!" dedi Enki ve gld.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
106
"Beni as#l ilgilendiren gen deneyleri ve insan retimiyle ilgili
raporlar!" diye ba'#rd# Jason.
"Tm bu belgelerin aras#nda onlar#n da bulunup bulunmad#'#n#
imdi kontrol edemeyiz."
"Bu her eyi yan#m#za almam#z gerekti'i anlam#na m# geliyor?"
"Mmkn oldu'u kadar fazlas#n#..."
"Umar#m gemin bu kadar yk ta#yabilir!"
"Baka ans#m#z yok!"
"Haydi bakal#m, vakit geldi" diye ba'#rd# Jason geminin karn#ndaki
adamlara. "Zincirleri #kart#n ve mmkn oldu'u kadar abuk
saraya gidin."
Kreki s#ralar#ndaki adamlar kilitleri daha nce a#lm# olan
110
rleri bir kenara att#lar. Parlak gne ##'#na #kt#klar# zaman
dmemek iin birbirlerine destek oldular ve gemiyi terk
zinc# yere ettiler.
Do'ruca kad#nlara gidin! diye ba'#rd# jason arkalar#ndan.
"Saray#n nnde sizi bekliyorlar."
111
SON GNN SABAHI
"Ne bulduk imdi sonuta burada?" diye sordu $ Osiris can# s#kk#n
bir tav#rla. Ma'aran#n nndeki $ bir kaya paras#nda oturuyor ve
a'z#nda birka 1 f#nd#k geveliyordu. Onun her tarafta yetien
f#nd#klardan tiksindi'ini biliyordum. Bu meyveler kabuksuz olarak
ona kk, kurumu birer beyni .;Jk an#msat#yordu. |Jf Ne
ben ne de yal# tanr# onun szlerine kulak
verdik. Kaya #k#nt#s#n#n nnde duruyor ve binlerce y#l nce her
eyin balam# oldu'u vadiye bak#yorduk.
"Belki de bu civarda bir zamanlar bu ma'arada yaam# olan
atalar#n gizemli glerine dair daha belirgin iaretler vard#r" dedim
ona. Kendi sesim bana bile son derece y#lg#n ve mitsiz geliyordu.
Yal# tanr# ise ba#n# sallad#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
107
"Cesaretinizi k#rmak istemezdim" dedi bana bakmadan. "Elbette ki
biz tanr#lar bundan binlerce y#l nce dnyan#n birok yerinde ayn#
anda gereklemi olan bir olay#n izlerini her tarafta arad#k.
zgnm, $nanna. Size ve kendimize yard#m etmeyi ok isterdik,
fakat her ey bitti." "Hi umut yok mu?" Tanr# Tiuz omuzlar#n#
kald#rd#.
"Mistik glere sahip eski Atlantis'in izlerini bulmay# baar-sayd#k
bile... elimize ne geerdi ki? Bir zamanlar insanlar#n ve
hayvanlar#n, a'alar#n ve talar#n, g'n ve yerin uyum iinde bir
arada var oldu'unu ispatlamay# baarsayd#k bile, bu bilgi ne
iimize yarard#? Kafam#za dmekte olan bir gkta#n# durdur-
112
v# baarabilece'imize cidden inanan birileri var m# gerekten?"
Ba#m# ona evirdim ve yal# tanr#n#n gzlerine uzun uzun
akt#m. Bu gzler Berios'un, Atlantis krallar#n#n, Basilea
sakinlerinin, hatta benim gzlerime bile benzemiyordu. ok parlak
olan irislerindeki alt#n renkli noktac#klar#n say#s# benimkinden col<
daha fazlayd#. Buna ra'men gene de bulan#k ve yorgun bir ifadeleri
vard#. Tam o anda bu yal# tanr#yla dudaklar#m#z# oynatmadan da
konuabildi'imizi fark ettim. Szckleri kullanmadan yapt#'#m#z
bu dnce al#veriinin, yal# tanr#n#n engin tecrbesiyle sahip
oldu'u Tanr# Ta#'n#n frekans#n# benimkine gre ayarlamas#yla
gerekleti'ini ilk anda dnememitim.
"ok gzelsin, $nanna. Ve umdu'umdan ok daha fazlas#n#
biliyorsun! Blgemdeki insanlar seni grebilseydi sana $s -afak
tanr#as#- ya da Peri Morgana ismini takabilirlerdi..."
"Morgana? Bu ismi daha nce bir yerlerde duymutum...
"Onu salon unutma! $leride sana laz#m olabilir..."
"San#r#m eskiden ok bilge bir tanr# olmal#yd#n..."
"Gcmn o'unu kulland#m. Aram#zda anlams#z bir mcadele
var. Her kuakta buraya Tannlar Okulu'nun yeni mezunlar# geliyor
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
108
ve her gelen eskiden daha ukala ve daha kstah oluyor. Buna kar#n
bilgi seviyeleri sreldi dyor ve hata zerine hata yap#yorlar..."
"Dnyan#n pek ok yerinde sadece ok yal# ve ok gen tanr#lar#n
bulunmas#n#n sebebi bu mu?"
"Son bin y#llarda Krallar Adas#'ndan gnderilenlerin biro'u
yerlilerden daha uzun yaam#yor. Bu hem tanr#lar, hem de ne bir
haberci melek, ne de muhaf#z olarak ie yaramayan demir-adamlar
iin geerli. Bu korkun gelimenin nedenleri zerinde uzun sre
kafa patlatt#m, fakat yal# tanr#lar#n hibiri bu fenomeni
a#klayam#yor. Bizde ters giden bir eyler olmal#! Tanr#lar art#k
kendilerini bekleyen kaderden kaam#yor!"
113
"Bu durum tm koloniler iin geerli mi?"
"Evet... hem de gere'inden ok fazlas#nda..."
Eski Dzen'in ne kadar kt durumda oldu'unu ilk kez bir tanr#n#n
a'z#ndan duyuyordum. Bu yeni ve korkun tecrbe benim iin
gerek bir ok olmutu, nk bu zamana kadar byd'm ve
yetiti'im saray evresinde kolonilerdeki tanr#lar hakk#nda sadece
an, hret, kudret ve zenginlik ifade edilen szler sylenildi'ini
duymutum.
"*imdi ne yapacaks#n#z?" diye sordu Tiuz.
"Bilmiyorum. Sen ne yapacaks#n?"
"Ben tekrar kuzey blgelerine gitmek istiyorum. Orada ok uzun
zamand#r tan#d#'#m insanlar ya#yor. Yard#m edemesem bile, en
az#ndan onlar# biraz avutmak istiyorum. Ya sen?"
"Buras# Atlantis'ten ok daha gzel. Byk ehirden hibir zaman
holanmam#t#m. Belki de gneydeki yksek da'lara giderim.
Pirene da'lann#n da su alt#nda kalaca'#n# sanm#yorum..."
"Cro-Magnon deneyinin baar#l# oldu'u baka yerler de var" dedi
tanr# Tiuz dnceli bir tav#rla. "Biskaya'n#n gney k#y#lar#ndaki
Altamira ma'aras# szgelimi. Orada u s#ralar hibir tanr#ya
tapmayan bir kabile oturuyor. Kim bilir, belki de oras# sana uygun
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
109
bir yerdir. Fakat ya Osiris ne olacak? Onu yan#ma alay#m m#?
Yoksa beni Oarnac'ta b#rak#p, birlikte Altamira'ya umay# m# tercih
edersiniz?"
Yan gzle Osiris'e bakt#m. Art#k ma'aran#n nndeki kayan#n
zerinde oturmuyordu.
"Ya da Atlantis'e geri dnmeyi mi dnyorsun?"
"Hay#r" diye kar#l#k verdim telala. Arkam# dndm ve yava
yava gemiye yrmeye balad#m. Henz basamaklara
ulamam#t#m ki, geminin iinden gelen birtak#m sesler iittim.
Kulak kabart#nca Osiris'in haberleme cihaz#n# am# oldu'unu
anlad#m.
"Sonu yok! Tekrarl#yorum... kayda de'er hibir sonu elde
114
medik..- Yeni emirleri bekliyoruz... Tekrarl#yorum... yeni illeri
bekliyoruz!"
*iddetli bir h##rdama iittim ve o anda Osiris'in neden eri
alamad#'#n# anlad#m. Haberleme cihaz#ndan gelen rapor-rla
ilgilenecek hi kimse yoktu art#k!
"D#ar# #k ve gkyzne bak!" diye ba'#rd#m ona. "abalan#n ne
kadar anlams#z oldu'unu kendi gzlerinle gr!"
Osiris bir hamlede d#ar# s#rad#, ba#n# kald#rd# ve gnein
yan#ndaki beyaz lekeyi grd.
"Bu mu?"
"Evet" diye kar#l#k verdim. Gzlerim ans#z#n yalarla dolmutu.
Yok olmaktan kurtulamayaca'#m#z# bilmek iimi fke ve
umutsuzlukla doldurmutu. Yumruklar#m# s#karak g'e uzatt#m ve
iimdeki tm aresizli'i d#ar# hayk#rd#m: "Gel ve bizi yok et, ta
yrekli y#ld#z! Binlerce y#lda yap#lan her eyi y#k! Da'lar#
paralara ay#r ve okyanuslar# buharlat#r! ldrebildi'in her eyi
ldr... fakat baaramayacaks#n! Tm yaam# yiyebilirsin, fakat
lse ve yense de, yaam yaamaya devam edecek! $te, y#ld#z! Sen
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
110
bunu bilmiyorsun! nk tanr#lar#n her kaya resminde, her yeil
yaprakta, her ya'mur damlas#nda yaz#l# olan s#rr#d#r bu!"
"Sakinle, $nanna!" diye ba'#rd# yal# tanr#. Yan#ma gelerek elini
omuzuma koydu. "Bu ekilde bir sonuca ulaamazs#n!" Sonra bar#
dolu vadiyi seyretmeye balad#. Ve bir kez daha dudaklar#n#n
k#m#ldamamas#na ra'men onun sesini duydum: "Yok olua uzanan
yol geni ve a#lan kap# byktr. Bu yolda yryp kap#dan ieri
girenlerin say#s# ok fazlad#r. Yaama uzanan yol dar ve a#lan kap#
kktr. Bu yolda yryp kap#dan ieri girmeyi baaranlar#n
say#s# ok azd#r..."
Bu garip, yabanc# konuma tarz# iimi rpertmiti.
"Bilgeler nerede?" diye devam etti Tiuz'un beynimdeki sesi, eski
yaz#lar# inceleyen ak#ll# adamlar nerede? Eski Dzen'in ko-
#l5
ruyucular# nerede? Tannlar dnyan#n eski bilgeli'ini budalal#k
olarak m# de'itirdi. Burada bizi bir zaman insanlar#n gzncl
krallardan da stn tanr#lar mertebesine ykselten eski bir s#rdan
sz ediyoruz. Fakat biz bu s#rr# ne kendimiz iin, ne de bize tap#nan
insanlar iin kullanmad#k! *imdi de yeryznn yaban otlar# gibi
atete kavrulaca'#z! Bu a'#n sonu geliyor..."
Sonsuzluk kadar uzun sren bir an zarf#nda etraf#mdaki herkes
nefesini tutmutu.
"Fakat ben yeni bir gkyz ve yeni bir yeryz gryorum" dedi
Tanr# Tiuz sonunda. "Ve insanlar#n kulbelerinde yeni tannlar...
Kendi tanr#lar#!"
Osiris tm bunlar#n hibirini duymam#t#.
"Art#k gneye gitmek istiyorum" dedi bozuk bir sesle. Kendisini
ihmal edilmi grd' a#ka belliydi. "Benim blgem Sahara ve
oradan tanr#lara seslenen birtak#m sesler alg#l#yorum."
Grkemli ve esiz benzersiz ehir, binlerce y#ldan beri hi bu kadar
sessiz olmam#t#. Ve tam imdi, insanlar#n ve hayvanlar#n,
arabalar#n ve gemilerin bulunmad#'# bir zamanda bir gk
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
111
gemisinden aa'#daki Kral Tepesi'ne bakan bir kimse, ehrin o ok
eski plan#ndaki grkemli uyumu grebilirdi. $ Kral Tepe-si'nin
kanal emberi evreliyordu. Bu emberler dmdz kanallar ile drt
ba'#ms#z blme ayr#l#yor, ayr#ca kprler ve duvarlardaki kap#lar
yard#m#yla birbirine ba'lan#yordu. Sahile kadar uzanan gney
kanal# da dikkate al#nd#'#nda, bunlar#n hepsi sihirli bir ekicili'e
sahip bir desen tekil ediyordu. Gney kanal#n#n bir s oldu'u
kabul edilirse, kara ve su emberlerinin dnm bir kuun kanat
#rp##n#, evet ve hay#r#, kat# ve s#v# olan#, maddeyi ve ruhu
sembolize edebilirdi.
Atlantis ha# daima bir sembolden fazlas# olmutu. O, grnen ile
grnmeyen aras#ndaki dnmn ve uyumun iaretiydi. $ ie
gemi emberlerin oluturdu'u resimde, kimse-
116
bulamad#'# balang# ve son bilgisi sakl#yd#. Ne bir kral, ne n!
rI ne de bir insan bir emberin nerede balay#p nerede erdi'ini
syleyebilirdi. Dnya, irade ve tasvir olarak, ken-#<uvru'unu #s#ran
y#lan gibi durmadan devinen sonsuz bir dngyd-
Fakat Atlantis ha# ayn# zamanda bir mhr iaretiydi - inan!
davran# ve dnce stnl' ile dnyan#n yeni dzenini
yasalar#n# bildiren, yeryzne bir daha #kmayacak ekilde
kaz#nm# bir mhr.
Basilea sakinlerinin binlerce y#ldan bu yana do'rulu'una inand#'#
her eyin yanl# oldu'u ortaya #km#t#. Do'aya insanlar, tanr#lar
veya krallar de'il, sadece ve sadece tesadf hkmediyordu. G'n
derinliklerinden gelen isimsiz ve nemsiz bir kaya paras#n#n,
neredeyse gln denilebilecek bir ekilde ortaya #kmas#na neden
olan uygunsuz durumlar#n bir araya gelii... Her eyi sona erdiren
bu nesne karanl#klarda gze grnmez ordular#n# toplayan eytan
bir intikamc#, patlayan bir yanarda', hatta dman#n bir silah# bile
de'ildi. Zaten buraya y#kmak ve yok etmek amac#yla da,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
112
gelmiyordu. O bir hiti - amas#z ve devsiz bir hi! Bu yzden de
anla#lmas#, lanetlenmesi ve engellenmesi imkns#zd#.
Her eyin sona erece'i gn uzak de'ildi.
Bir zamanlar kudretli ve gzel olan ehrin surlar#n#n iinde ne bir
erkek, ne bir kad#n, ne de bir ocuk kalm#t#. Rzgr geldi'i zaman,
arpan pencere kepenklerini sabitletirmeye kimse yeltenmedi.
Hl #slak olan bal#k sepetleri bombo sokaklarda oradan oraya
yuvarlan#yordu. Baz# evlerin ve dkknlar#n nndeki sokak
lambalar# hl yan#yordu. Bahelerde ve kanal k#y#s# boyunca
uzanan parldarda bulunan al#lar ve a'alar, #t#rl# yapaklar#n# suya
b#rak#yorlard#. Fakat suda oluturduklar# desen ne 'r gemi
omurgas#, ne de bir krek darbesi taraf#ndan da'#t#l#yordu.
117.
Bir sre sonra son kular da yuvalar#ndan ayr#ld#. Kuzeye umak
zere son bir kez Poesidon Tap#na'#'n#n etraf#ndaki k\\^ lop
duvar#n#n ve lme mahkm edilen ehrin zerinde utuklar#nda,
art#k ark# sylemiyorlard#. Tanr#lar#n seilmi ocuklar# gibi
yumurtadan #km# olan kular#n biro'u, daha nce ehri hi terk
etmemiti. Onlar bile ehrin art#k bir gelece'i olmad#'#n# anlam#
gibiydiler...
Ku katarlar#n#n da'lara ulamas# uzun zaman alm#t#. $lk zirvelerin
hemen ard#nda bir zamanlar bombo olan, fakat imdi kamakta
olan insanlar taraf#ndan doldurulmu geni vadiler uzan#yordu.
Kular vadilere ula#nca alald#lar ve yanlar#nda say#s#z sand#k ve
sepet, f## ve uval, denk ve torba ta#yan insanlar#n oluturdu'u
uzun konvoylar# izlediler.
Kulardan birka# hava bal#klar# gibi hava okyanusunun dibine
dalarak glkle ilerleyen kalabal#'#n ard#nda b#rakt#'# te beriyi
didiklemeye balam#t#.
Di'er kular ise havada kalmay# tercih ettiler. Yeni bir gcn yn
bulma igdlerini ilemez hale getirdi'ini hissediyorlard#. ok
nadir grlen bir olay ans#z#n her yerde grlmeye balam#t#:
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
113
Neredeyse gzle grlemeyecek yumuakl#kta kanat hareketleriyle
gkyznde szlen kular ans#z#n birbirlerine arpmaya, olduklar#
yerde dnmeye, sonra da #'l#klar atarak aresizlik iinde yere
dmeye balam#t#.
Ayn# anda kara hayvanlar# aras#nda da panik balad#. $lk s#ralardaki
gl muhaf#z ve sava#lar#n beyaz kzleri ans#z#n ba'lar#n#
kopard#lar. Bir k#sm# sahiplerini de pelerinden srkleyerek deli
bir kouya balad#. kzlerin b'rtleri fillerin dehete
kap#lmas#na neden oldu. Bu hayvanlar#n kuzey blgelerinin
buzlar#n k#y#s#nda yaayan devasa mamut srieriyle bir ilgileri
yoktu, fakat imdi t#pk# onlar gibi davran#yorlard#. nlerine #kan
her eyi paralamaya, i'nemeye ve arkalar#nda kanl# bir iz
b#rakarak dehet iindeki insanlar# yara yara komaya balad#lar.
118
Uzun sredir konumayan insanlar, sanki seslerini yeniden .
iard#. O zamana kadar sadece inleme ve soluma sesleri-
duyuldu'u vadi, ans#z#n #'l#klar ve h#k#r#klarla dolmutu. "Byk
ve bilge eski tanr#lar... bize yard#m edin... yard#m
edin!"
"Krallar nerede?"
"Ey tanr#lar! Nerede bilginiz, nerede ac#man#z, nerede koruyucu
eliniz!"
"Art#k hibir eyin anlam# yok..."
"ocu'um! ocu'um lm! i'nenmi..."
"Defolun buradan! Yer a#n! B#rak#n geelim!"
Gzleri kan ana'#na dnm bir grup asker kalabal#'#n iinde
kendilerine yer a#yordu. Balar#n#n zerinde k#l#lar#n# sall#yor,
lmcl imeklerini drt bir yana savuruyor, nlerindeki kad#nlar#
kayalardan aa'# f#rlat#yorlard#.
"Do'ru s#cak su kaynaklar#ndaki ma'aralara!" diye ba'l#yorlard#
garip bir sesle. "Suya suyla kar#l#k verin ve denizi bize ulamadan
buharlat#r#n!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
114
"Gkten den da'#n bize zarar vermemesi iin da'lar#n zirvesine
#kal#m!"
"Kutsal ma'aralarda herkese yer yok..."
"Sadece en gller hayatta kalacak!"
"En gller! En iyiler!"
"Size lanet olsun!" diye ba'#r#yordu kenara itilen kad#nlar. "Yaam
h#rs#zlar#..."
"Da'lar mezar#n#z olsun..."
Gk gemisi manyetik bir bulutun iinde yalpalay#p duruyordu.
Akdeniz'den gneye do'ru inerken bir sorun #kmam#t#, fakat
Sahara blgesinin zmrt yeili ay#rlar#n#n zerinden geip byk
kral gibi Atlas ad#n# ta#yan kurtar#c# da'lara do'ru utu'u esnada,
gemi Osiris'in komutlar#na cevap vermemeye balam#t#.
119.
"Keke o ok yal# tanr#y# Armorica'daki Carnac kaya mezarlar#na
gtrmeseydik" dedi s#k#l# dilerinin aras#ndan. Tmls ve
dolmenleriyle birlikte suya gmlecek mi acaba?"
Ona cevap vermedim. $ki elimle koltu'umun kenarlar#na s#k# s#k#ya
yap#m#t#m. Ben de Osiris gibi Tanr#lar Okulu gnlerinde her trl
teknik gerecin kullan#m#n# 'rendiysem de, onun gk gemisiyle ne
yapmaya al#t#'#n# anlayam#yordum. Duka-blgesinin tm
ocuklar# gibi ben de makineler ve aletler iin kuaklar boyunca
gelien bir hassasiyete sahiptim. Biyolojik olarak yan#mdaki gen
adamla vcudumun tm hcreleri dahil olmak zere ayn#yd#m.
Hatta hcre ekirdeklerinde bulunan genlerimiz bile ayn# #k#
malzemesine dayan#yordu. Biz dii tannlar sava ve avlanmadan
daha az anl#yorduk, fakat beynimiz erkeklerinkinden daha
karma#kt# ve duyguyu etkileyen kaynaklardan s#k s#k farkl# soru ve
cevaplar geliyordu.
Eski krall#'#n kutsal yasas#na gre tm seilmiler sadece
birbirleriyle akraba de'il, ayn# zamanda kardetiler. Ve imdi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
115
kolonilerde hkm srmekte olan tanr#lar -anne ve babalar#m#z- da
ayn# ekilde kardetiler...
Tanr#lar aras#ndaki akrabal#k ilikisinin neden bu anda akl#ma
geldi'ini bilmiyordum. Belki de hem benim, hem de Osiris'in
vcudunun lml oldu'unu bilmem beni bunu dnmeye sevk
etmiti. Biz insanlardan en az yz kere daha uzun yaamaya
programlanm#t#k. Organizmalar#m#z#n her hcresinde lmszlk
vard#. Fakat bu gerek bir lmszlk de'ildi, nk bir tanr# bile
vcuduna ba'#ml# oldu'u mddete lmsz de'ildi.
"Ne muhteem" ark#s#n# sylyordu kabileler $ndus Neh-ri'ne
hkmeden Tanr# Brahma ve onun gen yard#mc#s# Manu zerine,
"yemek yiyen olan ben, zaman# aldatabilmek iin, ye' mekleri
yiyenleri yiyorum! $#'# grmek istedi'im takdirde ise, yemek
yiyen olan ben, kendim yemek olaca'#m!"
120
yere ak#ld#'#m#z takdirde ne olacakt#? lm ikimizin zerine
zaman kecekti? Ne zaman lece'imi dnm my-.. nj? O
na kadar bu dnce bana ok uzak grnmt. duygu korkudan
bambaka bir eydi. Asla ok cesur biri ol-mam#t'm- Di'er
Seilmiler'in biro'u gibi ben de karanl#k ormanlardan, yerlilerin
gizemli trenlerinden ve yer sars#nt#s#ndan korkuyordum. Fakat bir
tanr#aya yak#mayacak cinsten zay#fl#k gstermek asla akl#ma
gelmemiti. 'retmenlerimiz bize srekli olarak unu demez
miydi? "Tanr# veya tanr#a olacak bir kimse sadece tek bir eyden
korkar: Bakalar#n#n fark edebilece'i cinsten bir hata yapmaktan!"
Gk gemisi hl byk bir sratle do'uya do'ru yol al#yordu.
Sonra kuzeye, denize do'ru yalpalad#, byk bir nehrin zerinden
geti ans#z#n havadaki grnmez bir duvara arpt#. Darbe o kadar
sertti ki, oturdu'um yerden ileri do'ru f#rlad#m. $gdsel olarak
iki bklm oldum, h#zla Osiris'in vcuduna arpt#m ve birka
saniye iin bilincimi yitirdim. Fakat g'sm-deki ani boluk hissi
beni derhal kendime getirdi. Yavaa do'ruldum ve denizin tam
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
116
ortas#ndaki gri dalgalara bakt#m. Yeryznn tm denizlerini
sular#n#n rengine bakarak tan#yabilirdim. Bu da e'itimimin bir
paras#d#r. Buna ra'men nerede oldu'umuzu bir an bile
dnmedim. Akl#mda sadece zerimize gelen dalgalardan nas#l
kurtulaca'#m#z dncesi vard#.
Kollar#m metal kadar a'#rd#. Parmaklar#m sonsuz bir yaval#kta
Osiris'in nndeki kurtar#c# d'melere yneldi. Neye
dokunaca'#m# bilmiyordum. Gzlerimin nne Gri Ev'de
grd'm yol ay#r#m# resmi geldi. Karar vermeliydim. Ve sonra
gk gemisi keskin bir manevrayla dalgalar#n zerinde ykseldi.
Yan tarafa bakt#m. Osiris'in sol kula'#n#n arkas#ndaki bir yaradan
kan daml#yordu.
Parmaklar#m#n neler yapt#'#n# dnmemeye al##yordum. Gk
gemisi byk bir h#zla, fakat gere'inden fazla yalpalayarak dev
sedir a'alanyla dolu bir da' s#ras#n#n sahiline yakla#yordu.
121
Bu blgenin tanr#s#n#n ismi neydi? Nerede oturuyordu?
Baal... Marduk... K#z kardeim Erekigal...
Hay#r, bu isimler do'ru de'ildi! Bunlar benden nce Tanr#lar
Okulu'ndan ayr#lan gen Seilmiler'di. O halde buradaki tanr# kim
olabilirdi? Ans#z#n akl#ma nemli denilebilecek bir yerleim
yerinin ismi geldi: Byblos!
Evet, gri deniz ile sedir ormanlar# aras#nda grev yapan tanr#n#n
oturdu'u ehrin ismi Byblos'tu! Yoksa bu yerin ismi biraz daha
aa'#da bulunan bir i denizin k#y#s#ndaki Jericho muydu?
Kendimi bir kez daha bir s#navdaym# gibi hissediyor ve kendime
gvenemiyordum. Yan gzle Osiris'e bakt#m. Gzleri hl
kapal#yd#. Gk gemisi umaya devam ederken onun iin bir ey
yapamayaca'#m# biliyordum. Derhal yere inmeli ve yard#m
bulmal#yd#m. Fakat nas#l?
Kendimi tanr#lar# ve 'retmenleri dnmemeye zorlad#m. Bir gk
gemisinin ini h#z# ne olmal#yd#? Hangi a#yla inmesi daha
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
117
uygundu? Nefesimin kesildi'ini hissediyordum. Kayal#k k#y# eridi
geminin penceresinin nnde bir grnp bir kayboluyordu.
Yava... ok daha yava!
Bir ate!
K#y#da kocaman bir ate yan#yordu. Etraf# dans eden vcutlarla
evriliydi. Bir yol. Bir kule. Pembe mermer gibi par#ldayan
stunlar#n aras#ndaki e'ri bir duvar#n zerinde yabanc# bir yaz#.
Evet, buras# Byblos olmal#yd#!
Gk gemisi su yzeyine arparak sekti, tekrar havaland# ve
yalpalayarak k#y#daki atee do'ru yol almaya balad#. Dans
edenlerin hemen yan#ndaki stunlar#n yan#na tehlikeli bir ekilde
sola yatt# ve nihayet durdu.
Elimde olmadan ne e'ildim ve ellerimle yzm rttm. Tm
vcudum titriyordu. Bu arada Osiris inleyerek kendisine geldi,
yzme bakmadan do'ruldu ve yava ad#mlarla kap#ya yrmeye
balad#.
122
"Dur, Osiris! Tek ba#na olmaz..."
Ona yard#m etmek iin yerimden f#rlad#m. Osiris bir metal-.
m#nk''ere benzer mekanik hareketlerle kap#y# at#. Yzlerce rtlaktan
ykselen bir #'l#k arpm#t# yzne. Geri dnmek isterken
dengesini kaybetti ve d#ar# yuvarland#. Kap#ya ulamakta ?e
kalm#t#m. Yanan bir dal yzme do'ru geliyordu. zerinde
kalalar#n# saran bir kumatan baka bir ey bulunmayan bir adam
tiz bir sesle hayk#rmaya balam#t#. nceleri ne syledi'ini
anlayamad#m, fakat sonra yava yava kelimelerin manas#n#
#kard#m.
"... gnei bylediler... ate gzyalar#n# aa'# gnderiyor... her
ey yok olacak..."
Alev alev yanan ikinci bir ta geminin d# yzeyine arpt#. Sonra da
ta ya'muru balad#. Talar kafama, kollar#ma ve bacaklar#ma
isabet ediyordu. Sendeleyerek geri dndm. Ne yapaca'#m#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
118
bilmiyordum ve aresizdim. Osiris'e yard#m edemiyordum. Ve bir
kez daha bilinsizce hareket ettim. Parmaldanm tanr#sal kardeimin
bo koltu'unun nndeki d'melere dokundu.
Gk gemisi g#c#rdayarak kendi ekseni etraf#nda dnd, yaral# bir
hayvan gibi do'ruldu ve inleyerek havaland#.
"Hay#r!" diye ba'#rd#m. "Burada kal!"
Bouna!
Gk gemisi dimdik havaya ykseldi. Bacaklar#m#n zerinde
duramayarak Osiris'in koltu'una oturdum. Gk gemisi yabanc# bir
gcn etkisindeymi gibi giderek daha ykse'e t#rman#yordu.
Sonra do'uya dnd ve sedir da'lar#n#n k#y#s#nda yanan ateten
uzaklamaya balad#. Korkuyla ba#m# sall#yordum. Byle olmas#n#
istememitim! Ans#z#n Osiris'e ve kiklop duvar#n#n arkas#ndaki
Yasak Bahe'deki davran##na olan fkem yok olmutu. Geri
dnmek, ona yard#m etmek, onu aya'a kald#rmak ve ona sar#lmak
istiyordum.
123
1^
Olmuyordu. Dokundu'um d'melerden hibiri gk gemisinin
ynnde ve sratinde bir de'iildik meydana getirmiyordu.
Art#k hibir ey yapam#yordum. Gk gemisi yerden bin ad#m
ykseklikte nehirlerin ve ovalar#n, llerin ve ormanlar#n, suyun ve
sonsuz topra'#n zerinde byk bir sratle uuyordu.
nceden Osiris'in oturdu'u koltu'a bzmtm. Bacaklar#m#
karn#ma ekerek kollar#mla onlar# sarm#, tortop olmutum. Baka
bir durumda bu ekilde saatlerce oturabilir ve gk gemisinin alt
penceresinden aa'#daki gzellikleri izleyebilirdim, oysa imdi fel
olmu gibiydim.
Beklenmedik hareketten sonra nce ormanlarla kapl# da'lar, sonra
da byk N deltas#n# fark etmitim. Uzun y#llar nce Annunaki
tanr#lar# tarafindan zorlu bir al#ma sonucu yap#lan Tumilat
Kanal#'n#n zerinden geiyordum. Bu kanal N Nehri'ni Ac# Deniz
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
119
ve uzun Eflatun Deniz arac#l#'#yla Hint k#tas#n#n bat#s#ndaki
okyanusa ba'l#yordu. Eskilerin en nemli gemi yollar#ndan biriydi.
Gk gemisi, Eflatun Deniz'in arkas#nda bulunan Tanr# Amon-
Ra'n#n hkmranl#k blgesine ynelmiti. Pek ok nehirle ssl
ola'anst gzellikteki Arap yar#madas#n# Afrika'n#n sonsuz
dzlklerinden ay#ran bo'aza geldi'im zaman, ne kadar sredir yol
almakta oldu'umu bilmiyordum. Bu dev k#tan#n boynuzu zerinde
bir sre utuktan sonra ans#z#n milyonlarca y#l nce her eyin
balam# oldu'u vadilere do'ru yol almad#'#m# fark ettim. Bir an
iin geminin beni Oldovvay blgesine gtrd'n dnyordum,
fakat bu bir yan#lg#yd#-.
Birok buzul a'# ncesi efsanevi Mu ve Lemurya k#talar#n#n
balad#'# blgeye gelmeden ok nce, gemi yumuak bir kavisle
gnein do'du'u yne do'ru yol almaya balad#. Gemiyi kimin
ynetti'ini, h#z#n# ve ykseldi'ini kimin ayarlad#'#n# bilmiyordum.
Ve hl bu durumun tanr#sal varl#'#m#n i yap#s#yla ilgili
olabilece'ini dnmyordum.
124
Hint Okyanusu'nun st k#sm#n# geip tekrar kuzeydo'uya lai'im
zaman oktan gece olmutu. Her ey zifir karanl#k-
Sadece nmdeki kumanda tablosunun ekran#nda asl#nda himem
gereken, fakat kendimi ne kadar zorlasam da bana bir ev ifade
etmeyen renkli iaret, izgi ve semboller parl#yordu. Kendime bir
ie Soma, tanr# nektar# am#t#m ve tatl#-eki s#v#y# yava
yudumlarla iiyordum. Bu iecek h#zla kan#ma kar#an ve bana
uzun sreli g veren kk partikller ieriyordu.
Osiris'i bir daha asla gremeyece'imi anlam#t#m. Bu duruma
zlyor, fakat onu kaybetmekten dolay# ac# duymuyordum- Tek
dncem, kiklop duvar#n#n arkas#ndaki o irkin sahnenin hi
yaanmam# olmas#yd#. O zamanlar neden bu kadar sert ve kesin
bir tepki verdi'imi bilmiyorum. Asl#nda kendimi hl hakl#
gryordum. Osiris ayr#l#k zerine o duygusuzca szleri
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
120
sylememeliydi! Elbette ki onun yle demek istemedi'ini
biliyordum, #k olmak zere oldu'um adam#n ald#'# emirlere ona
kar# besledi'im duygulardan daha fazla de'er vermesini kabul
edemiyordum.
S#kk#n bir tav#rla ba#m# sallad#m. "Bir insan kad#n# gibi dnmek
zorunda m#s#n?" diye sordum kendi kendime. Vcudumun
hcrelerindeki cinsel program#n zay#f bir hat#ras# m#yd# bu?
Ans#z#n Morgana adl# k#z#n sevgilisinin yelkenliyle gtrlmesi
esnas#nda bana yneltti'i sulamalar# an#msad#m. Peki ya di'er
tanr#lar? Onlar tanr#alar# kucaklam#yor muydu? Yaln#z kald#klar#
zaman parlak gzlerle insanlar#n kad#nlar# hakk#nda konumuyorlar
m#yd#?
Ben tm bunlar# sevmiyordum. Baka bir ey dnmeye al#t#m,
fakat karanl#k ve gk gemisinin biteviye v#z#lt#s# beni mtemadiyen
kad#n ve erkek aras#ndaki ilikilere dair dncece yneltiyordu.
Asl#nda tm bunlar#n benimle hibir ilgisi yoktu. Ben bir aniden
do'mam#t#m, biyolojik babam da tanr#lardan veya kral-
125
lardan herhangi biri olabilirdi. Belki de birden fazla babam vard#,
nk yarat#l##m s#ras#nda bana aktar#lan genlerimin sadece bir
erke'e ait oldu'unu kim syleyebilirdi ki?
Tanr#lar#n Okulu'nda bu sorulara sadece kaamak cevapiar
alm#t#k. Fakat yarat#c#lar#m aras#nda Tanr# Amon-Ra ile
Mezopotamya blgesindeki Tanr# Enki'nin bulunabilece'ine dair
birka ipucu elde edebilmitim. Bu tanr#lar# bir kez olsun
grememitim, oysa onlar#n yan#na gidip gere'in ne oldu'unu
sormay# ok isterdim.
Art#k ok geti. $imdeki birok soru gibi bu da art#k asla bir cevap
alamayacakt#. Her ey sona erece'ine gre bu ne ie yarard# ki
zaten?
Gzlerimi karanl#'a dikmi, sknetle afa'#n skmesini
bekliyordum. Ufukta ilk ##k belirdi'i zaman, gnein
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
121
refakatisinin gkyznden dmesine bir ya da iki saat kalm#
olacakt#. Aa'#dakilerin tmnn bu felaketten ayn# oranda
etkilenece'ini sanm#yordum. Dnya yuvarla'#n#n sadece bir yar#s#
felakete do'rudan maruz kalacakt#. Bu yar#da yaayan herkes
sonun geliini grecek ve duyacakt#. lm, nereden ve nas#l
gelece'i belli olmayan bir dalga eklinde kecekti balar#na!
Yanaklar#mdan aa'# yalar#n szld'n hissediyordum. Yaln#z
olmam bir talih miydi? Yoksa gecenin iindeki yaln#z uuun
Atlantis krallar#n#n, tanr#lar#n#n ve bilgelerinin benim gibi grev ve
ykmllklerini unutmaya haz#r bir k#z iin dndkleri cezan#n
bir di'er ekli miydi?
Aradaki fark neydi? Ak neden belli bir zaman ve izne ba'l# olmak
zorundayd#? Gri Ev'deki resimleri dnyordum. Onlar da
birbirinden farkl# zaman dilimlerini ieriyorlard#. Yaam#n her
evresini farkl# bir resim sembolize ediyordu. Barahibe ve
bycy, yol ay#r#m#n#, kmekte olan kuleyi ve dnyay#
sembolize eden kanatl# hayvanlar# hat#rl#yordum. Ve bir kez daha
Jason'un beni o ruh aynas#na neden gnderdi'ini dndm.
126
ilk bata ##klara hi dikkat etmiyordum. Srekli olarak alt#m#z
karanl#'#n iinde ortaya #k#yor, garip emberler, uzun dal-ve
geometrik desenler oluturuyorlard#. ne e'ildim. r~k cemisi ok
alaktan uuyordu. Gecenin y#ld#zlar# belirgin k grlyordu ve
ans#z#n alt#mdaki denizi yeni cilalanm# bir gm tepsiye
benzettim. $lk anda akl#ma ##ldayan k-jk canl#lar geldi,
planktonlar veya baka bir do'al fenomen.
Fakat sonra inanmaz bir tav#rla ba#m# sallad#m. Hint Okya-
nusu'nun derinliklerindeki bu do'al ##klar#n, uzun ve grkemli bir
a'#n sona ermesi arifesindeki bu gecede oldu'u gibi daha binlerce
y#l parlamaya devam edeceklerini nereden bilebilirdim kj? Gizemli
##klar#n dans# uzak galaksileri and#ran ate emberleri
oluturuyordu. Sonra bu emberler drtgenlere, genlere,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
122
pentagramlara ve patlayarak uzun sre suyun iinde ##ldayan
y#ld#zlara dnyordu.
Ne dalgalar, ne de okyanusun zemininde dzenli olarak patlayan
yanarda'lar ##k sembolleriyle suya bylesine dzenli bir yaz#
izemezdi!
Neler olup bitti'ini anlamaya balam#t#m. Enki'nin gerek
hkmranl#k blgesinin zerinde bulunuyor olmal#yd#m. O
derinliklerin tanr#s#yd# ve beni - k#z#n# a'#r#yordu.
"Denizalt# gemileri!" diye f#s#ldad#m. Atlantis'ten buraya amalar#
gereken uzun mesafeyi byk bir sratle kat etmilerdi. Tanr# Enki
hakk#nda gerekte ne biliyordum ki? Suyun alt#nda nas#l
yaayabiliyordu? Duka blgesinde de Oannes'ler hakk#nda
konutu'umuzu hat#rlad#m. Enki kltne inanan bu kiiler
ark#lar#nda tatl# suyun ve denizin alt#nda byk ve sa'lam bir
*ehirden sz ediyorlard#, fakat bugne dek kimse onlara
inanmam#t#.
Atlantis d##nda gerek bir ehrin var olmas# mmkn myd?
Tanr# Tiuz ve Osiris bana kolonilerdeki istinat noktalar#n#n, etraf#
ilkel evlerle evrili kararghlardan ibaret oldu'unu, Atlan-
127
tis'te byle bir yerde hayvanlar#n bile bannamayaca'#n# syle,
mislerdi.
Gk gemisi tekrar ykseldi. Alt#mdaki son ##k iaretlerinin de yok
oluunu hayal k#r#kl#'ryla izledim. Bir an iin Enki'nin beni yan#na
alaca'#n# mit etmitim. Fakat anla#lan bu da bo bir hayalden
baka bir ey de'ildi. Do'u ufkundaki mavi #^ izgisi sratle
ayd#nlan#yordu. Elimde olmadan yumruldanm# s#kt#m.
"Son gnn sabah#!" dedi yava ve sakin bir sesle. l"
128
TANRILARIN ALACAKARANLI,I
J$L Gne, uzun zamand#r grnen gkta#n# art#k .Bjf yak#n#nda
tutam#yordu. Her yerde, dnya yu-Jjnf varla'#n#n drt bir yan#nda
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
123
bulunan byk ve M kk Atiantis tannlan, demir-adamlar ve
tanr# 0 habercileri, mant#kl# dnme yetene'ini kazanm# tm
yerliler, son gnn geldi'inin fark#ndayd#. Ve her biri, ister tek tek,
ister grup halinde olsun, farkl# ekillerde tepki veriyordu...
Amon-Ra'n#n blgesinde henz afak skmeden Nil ile Eflatun
Deniz aras#nda sessiz bir tren balam#t#. Rahipler ve aa'#
tanr#lar, sabah serinli'inde yal# ve asla glmeyen tanr#y# alt#n kapl#
bir taht#revan#n zerinde ta#yorlard#. Elinde ok eski zamanlardan
beri kudretini simgeleyen ucu k#vr#k asay# ve kuyruklu k#rbac#
tutuyordu. $stendi'i zaman parlak bir ##k saan bu asa ve isyana
teebbs eden her asinin ac# iinde k#vranmas#na yol aan metal
krecikler f#rlatan k#rba, Nil tak#nlar# ve y#ld#z bilimi gibi
tanr#lara ait bir s#rd#.
Tren alay# sadece be ift ad#m ile ilerliyordu - sol bacak ile at#lan
be ad#m, sa' bacak ile at#lan be ad#m. Atiantis krallar# iin at#lan
her ad#m, #plak ayaklar alt#nda kazan#lacak yeni bir toprak
anlam#na geliyordu.
Bu arada gne ufuk izgisinden oktan ayr#lm#t#. Fakat trene
kat#lanlar#n tm hl her ift ad#mdan sonra Nil zerinden ller
lkesi'ne gemi olan tanr#lar#n isimlerini monoton ve yksek sesle
tekrarlamak iin duruyordu...
Nil'in bat# yakas#ndaki bereketli ay#rlarda ve yemyeil or-
129
manlarda oturanlar ise yaklaan tehlikeye bambaka bir ekilde
tepki gsteriyorlard#. Sahara blgesinin Tibesti Da'lan'n#n
vadilerinde yaayan abanoz renkli, mavi dudakl# Tuareg'ler, ta
baltalarla yollar#n# kesen sarma#k ve dallar# kesiyor, yksek
kayalar#n tepesinde grkemli ateler yak#yor ve gnein yan#ndaki
##'a alevlerin s#rr#na vak#f olduklar#n# gsteriyorlard#.
"zerimizden geip git!" diye yalvar#yor, bat# ynne do'ru durup
dinlenmeden secde ediyorlard#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
124
Ve Afrika tanr#lar# taraf#ndan ok ilkel s#n#f#na sokulan Do-gon
yerlileri de yine bambaka bir tepki veriyorlard#. Dogon'lar uzun
zaman nce Nommo'lar# grmlerdi - sudan #karak onlara
kendilerini evrenin uyar#c#s#, insanl#'#n babas#, ya'murun
ya'd#r#c#s# ve gizemli glerin sahibi olarak tan#tan bal#kadamlar.
Btn bunlar o kadar geride kalm#t# ki, kabile bycleri art#k
Nommo'lar#n ve tanr#lar#n insan yarat#klar de'il, aksine istedikleri
zaman y#ld#zlara seyahat edebilen ata ruhlar# oldu'unu
m#r#ldan#yorlard#. Buna delil olarak da atalar#n#n yeni vatanlar# olan
gkyzndeki parlak y#ld#za ve grnmez refakatisine binmi
olarak yanlar#na gelmelerini gsteriyorlard#. Yaayanlardan hibiri
Po-tolo ismindeki bu ikinci, grnmez y#ld#z# grmemiti. Fakat
sylendi'ine gre bu y#ld#z dnyada bir a'#rl#'# olan her eyden
daha a'#rd#. Dogon'lar, Po-tolo'nun gne-y#ld#zm# her zamanki
yrngesinden bile sapt#rabilecek kadar gl oldu'una
inan#yordu.
Gerek gne yeni refakatisiyle birlikte gkte belirdi'i zaman,
Dogon'lar#n biro'u ellerindeki sopalarla topra'a yzy#llar sonra
yeniden ortaya #kan atalar#n#n vatan#n#n eliptik yrngesini
izmeye balam#t#. Bir an bile korku duymad#klar# o y#ld#z#n
kendilerinin de gerek vatanlar# oldu'undan emindiler. Yaad#klar#
toprak suya batsa bile, t#pk# efsanev Nommo'lar gibi bal#k-
adamlara dneceklerdi nas#l olsa...
Byk denizin te taraf#nda, yksek Titicaca Gl'nn k#y#-
130
da Tanr# Viracocha da'lar#n yerlilerini ve geliimin de'iik
malar#ndaki deney #rklar#n# dzene sokmaya al##yordu, roldeki
kpk evinden yzy#llard#r ayr#lmay##n#n cezas#n# eki-ordu.
Evinden ayr#l#p koruyucu sazl#klar#n arkas#ndaki deney tarlalar#nda
insanlar#n# arad#'# zaman, kar#s#na tembel ve a'#r kanl# tanr#-
adamlardan bakas# #kmam#t#. Hayvanlar#n#n aras#nda hibir ey
yapmadan ylece oturuyor ve s#kk#n bir ifadeyle do'makta olan
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
125
gnee bak#yorlard#. Ne Viracocha'y#, ne de yaklaan tehlikeyi fark
etmie benzemiyorlard#.
"Bana ve Atlantis krallar#na borlu oldu'unuz hizmeti byle mi
yerine getiriyorsunuz?" diye ba'#rd# yal# tanr# kar#s#ndaki
adamlara. zerlerine yle byk bir fkeyle yryordu ki,
akaklar# a'armaya balam# sar# salar# aralanm# ve uzun kulak
memeleri ortaya #km#t#. "Yoksa biz tanr#lar# taklit etmekle
lmsz olaca'#n#z# m# san#yorsunuz?"
"Biz tanr# olmad#'#m#z# biliyoruz" diye kar#l#k verdi adamlar#n en
yal#lar#ndan biri alayc# bir tav#rla. "Biz sadece siz tanr#lar
taraf#ndan yarat#lan insan formlar#ndan biriyiz - Vari Viracocha
Runa. Belki uzun zaman nce dnd'nz kadar baar#l# bir
retim de'iliz, fakat bu yzden kuzeydeki da'lar#n arkas#ndaki dev
adamlar gibi pani'e kap#lmam#z, surlar ina etmemiz ve ka#n#lmaz
olan# grmemek iin gnein nn has#rlarla kapatmam#z m#
gerekiyor?"
"nceden tahmin ettiklerimiz gerekleecek olursa, her yer ok
uzun sre so'uk ve karanl#k olacak" dedi bir bakas#. "Gl-sek de,
a'lasak da kaderimizi de'iti remeyiz. Bylece huzur otunun
yapraklar#n# i'niyor ve sonsuzlu'a haz duyarak haz#rlan#yoruz..."
"Bu bitkinin zehri sizi sarho etmi!" diye ba'#rd# Viracocha.
"Etki eden her ey ldrebilir veya yaatabilir. Sonumuzu mutlu bir
ekilde beklemeye karar verdik..."
Adam szlerine devam edemedi, nk tam o anda gerek
131
gnele giderek parlaklaan refakatisi aras#nda korkun bir h#za
sahip bir gk gemisi belirmiti. Adamlar derin bir transtay-m# gibi
ellerini gzlerinin nne gtrdler ve parmaklar#n#n aras#ndan
gnee kar# bakmaya al#t#lar. Hatta ilerinden baz#lar# aniden
tane gne grmeye balam#t#: Byk olan#, yenisi ve aniden bir
##k hlesiyle evrelenmi olan Vens gezegeni.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
126
Gk gemisi Titicaca Gl'nn dalgalar#n#n ve adamlar#n zerinden
geerek yoluna devam etti. Sonra geni bir kavis izdi, geriye
dnmek istermi gibi yapt# ve kuzeybat# ynndeki havan#n ve
bitkilerin seyreldi'i da'lara do'ru f#rlay#p gitti.
Daha kuzeyde, ift k#tan#n birleti'i topraklar#n tesinde, kimi
yerliler taraf#ndan Kukulkan olarak da adland#r#lan dev yap#l#,
sakall# ve herkes taraf#ndan sayg# gren tanr# Quetzalcoatl hkm
sryordu. Burada da kabilenin art#k al#amayacak durumda olan
yal#lar# bir araya toplanm#, hep birlikte gnee bak#yordu. Onlar#n
etraf#nda ise bylesine harika bir gnde neden her eyin sona
ermesi gerekti'ini anlayamayan ocuklar oturuyordu.
"Kimse lmesi gerekti'i iin zlmemeli" diyordu yal#lar. "Bir
a'#n sona ermesi, yeni bir a'#n balamas#n#n kouludur. 'Drt
Jaguar' ad#ndaki ilk gnei hat#rlay#n. O da vakti doldu'u zaman,
lmeden nce tm insanlar# yemiti."
"Demek o zamanlar da bizim gibi insanlar vard#" diye sordu dz
siyah sal#, ciddi ifadeli bir o'lan ocu'u.
"Her gne, ya da baka bir ifadeyle her yeni a', var olandan daha
iyi eyler retmeye al##r. Size ikinci gne hakk#nda
anlatt#klar#m#z# hat#rlay#n. Ad# 'Drt Rzgr'd#, beraberinde
f#rt#nalar ve yer sars#nt#lar#yla dolu bir a' getirmiti. Bu gne de
yorulduktan sonra dnyada en yksek varl#k olarak sadece
maymunlar kalm#t#."
132
"Gnmzde yaayanlara benzeyen maymunlar m#?"
"Belki de. Belki de de'il, nk biz pek az maymun cinsini
nly0ruz, pek o'unu da bir kez olsun grm de'iliz. 'Drt Rzgr'
gneinin orman#n derinliklerinde farkl# maymun trlerini hayatta
b#rakm# olmas# da mmkn. Bu a' sresince bir mddet kular#n
bile bizim kadar ak#ll# olduklar#n# biliyoruz. Bu a'# 'Drt Su'
isminde drdnc bir gne takip etti..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
127
"Bu bizim gneimiz olmal#!" diye ba'#rd# az nce konuan ocuk.
"Kabilemizin efi olan babam, okyanusta asla imdiki kadar ok su
bulunmad#'#n# sylemiti."
"Asla sz biraz abart#l#" dedi yal# adam. "Fakat baban yine de
hakl#, nk okyanusun sular# binlerce y#ld#r srekli art#yor. Bu
suyun nereden geldi'ini bilmiyoruz, bal#klara dnmeyi nas#l
baaraca'#m#z# da bilmiyoruz, fakat imdi bunu 'renmenin vakti
geldi!"
"Ben bal#k olmak istemiyorum" dedi kk bir k#z. "Ve lmek de
istemiyorum..."
"Hibir ey mkemmel olmad#'# iin, hibir ey ebed de'ildir"
dedi ihtiyar ba#n# e'erek. "Hatta tanr#m#z Quetzalcoatl'#n bile
drdnc gnele birlikte yok olaca'# syleniyor. Fakat biz
tedbirimizi alaca'#z... uradaki odun y#'#n#n# gryor musunuz?"
ocuklar#n bak#lar# adam#n iaret etti'i yne evrildi. Nehrin
kenar#ndaki kyn tam ortas#nda a'a ktklerinden yap#lma, g'e
do'ru giderek ykselen grkemli bir sunak vard#. ocuklar son
birka gece boyunca kyn erkeklerinin neden ormandan
#kmad#'#n# ve kad#nlar#n#n tan yeri a'arana kadar neden
durmaks#z#n ktkleri kabuklar#ndan vedallar#ndan ar#nd#rd#'#n#
imdi anlam#lard#. Drdnc gne, gece boyunca dnyan#n teki
yar#s#nda dinlendi'i s#rada, burada neler olup bitti'ini
grmemeliydi!
"Tanr#m#z Quetzalcoatl, alev alev yanan vcudunun ve ru-
133
gnele giderek parlaklaan refakatisi aras#nda korkun bir h#za
sahip bir gk gemisi belirmiti. Adamlar derin bir transtay-m# gibi
ellerini gzlerinin nne gtrdler ve parmaklar#n#n aras#ndan
gnee kar# bakmaya al#t#lar. Hatta ilerinden baz#lar# aniden
tane gne grmeye balam#t#: Byk olan#, yenisi ve aniden bir
##k hlesiyle evrelenmi olan Vens gezegeni.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
128
Gk gemisi Titicaca Gl'nn dalgalar#n#n ve adamlar#n zerinden
geerek yoluna devam etti. Sonra geni bir kavis izdi, geriye
dnmek istermi gibi yapt# ve kuzeybat# ynndeki havan#n ve
bitkilerin seyreldi'i da'lara do'ru f#rlay#p gitti.
Daha kuzeyde, ift k#tan#n birleti'i topraklar#n tesinde, kimi
yerliler taraf#ndan Kukulkan olarak da adland#r#lan dev yap#l#,
sakall# ve herkes taraf#ndan sayg# gren tanr# Quetzalcoatl hkm
sryordu. Burada da kabilenin art#k al#amayacak durumda olan
yal#lar# bir araya toplanm#, hep birlikte gnee bak#yordu. Onlar#n
etraf#nda ise bylesine harika bir gnde neden her eyin sona
ermesi gerekti'ini anlayamayan ocuklar oturuyordu.
"Kimse lmesi gerekti'i iin zlmemeli" diyordu yal#lar. "Bir
a'#n sona ermesi, yeni bir a'#n balamas#n#n kouludur. 'Drt
Jaguar' ad#ndaki ilk gnei hat#rlay#n. O da vakti doldu'u zaman,
lmeden nce tm insanlar# yemiti."
"Demek o zamanlar da bizim gibi insanlar vard#" diye sordu dz
siyah sal#, ciddi ifadeli bir o'lan ocu'u.
"Her gne, ya da baka bir ifadeyle her yeni a', var olandan daha
iyi eyler retmeye al##r. Size ikinci gne hakk#nda
anlatt#klar#m#z# hat#rlay#n. Ad# 'Drt Rzgr'd#, beraberinde
f#rt#nalar ve yer sars#nt#lar#yla dolu bir a' getirmiti. Bu gne de
yorulduktan sonra dnyada en yksek varl#k olarak sadece
maymunlar kalm#t#."
132
"Gnmzde yaayanlara benzeyen maymunlar m#?"
"Belki de. Belki de de'il, nk biz pek az maymun cinsini
tanlyoruz, pek o'unu da bir kez olsun grm de'iliz. 'Drt
Rzgr' gneinin orman#n derinliklerinde farkl# maymun trlerini
hayatta b#rakm# olmas# da mmkn. Bu a' sresince bir mddet
kular#n bile bizim kadar ak#ll# olduklar#n# biliyoruz. Bu ,-a'# 'Drt
Su' isminde drdnc bir gne takip etti..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
129
"Bu bizim gneimiz olmal#!" diye ba'#rd# az nce konuan ocuk.
"Kabilemizin efi olan babam, okyanusta asla imdiki kadar ok su
bulunmad#'#n# sylemiti."
"Asla sz biraz abart#l#" dedi yal# adam. "Fakat baban yine de
hakl#, nk okyanusun sular# binlerce y#ld#r srekli art#yor. Bu
suyun nereden geldi'ini bilmiyoruz, bal#klara dnmeyi nas#l
baaraca'#m#z# da bilmiyoruz, fakat imdi bunu 'renmenin vakti
geldi!"
"Ben bal#k olmak istemiyorum" dedi kk bir k#z. "Ve lmek de
istemiyorum..."
"Hibir ey mkemmel olmad#'# iin, hibir ey ebed de'ildir"
dedi ihtiyar ba#n# e'erek. "Hatta tanr#m#z Quetzalcoatl'#n bile
drdnc gnele birlikte yok olaca'# syleniyor. Fakat biz
tedbirimizi alaca'#z... uradaki odun y#'#n#n# gryor musunuz?"
ocuklar#n bak#lar# adam#n iaret etti'i yne evrildi. Nehrin
kenar#ndaki kyn tam ortas#nda a'a ktklerinden yap#lma, g'e
do'ru giderek ykselen grkemli bir sunak vard#. ocuklar son
birka gece boyunca kyn erkeklerinin neden ormandan
#kmad#'#n# ve kad#nlar#n#n tan yeri a'arana kadar neden
durmaks#z#n ktkleri kabuklar#ndan ve dallar#ndan ar#nd#rd#'#n#
imdi anlam#lard#. Drdnc gne, gece boyunca dnyan#n teki
yar#s#nda dinlendi'i s#rada, burada neler olup bitti'ini
grmemeliydi!
"Tanr#m#z Quetzalcoatl, alev alev yanan vcudunun ve ru-
133
hunun hayatta kalanlar iin beinci gne olarak a' dnmnde
bir meale olmas# iin, kendisini atee kurban etmeye karar verdi.
Onun ##'#nda bal#'a dnen insanlar tekrar karaya #kacak, pullu
derilerini terk edecek ve Quetzalcoatl yeniden do'ana kadar len
yapacaklar!"
Bir gong sesi bilgeler ve ocuklar aras#ndaki sohbeti yar#da kesti.
Etraftaki kulbelerden #kan alt tanr#lar#n ve rahiplerin vcutlar#n#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
130
#plak st k#s#mlar# rengrenk boyal#yd#, balar#nda byk apkalar#
vard# ve kalalar#n# geni bir kemer sar#yordu. Kulbeler aras#ndaki
ba'lant# yollar#nda topland#lar, birbirleri nnde e'ildiler yava
ad#mlarla kyn ortas#ndaki bir toprak tepenin zerinde kurulu olan
basamakl# piramide t#rmanmaya balad#lar. Basamaklar# oluturan
talar ve kiklop duvarlar#, yzy#llar boyunca tanr#lar#n ##n
silahlar#yla kayalardan kesildikleri gn kadar dmdz ve parlak
kalm#lard#. Ancak bir gne dnm ncesi byk tanr#
Quetzalcoatl dz duvarlar#n kabartmalar, figrler ve kendisi
taraf#ndan dnlm sembollerle kaplanmas#n# emretmiti. O
gnden bu yana kyde eki ve keski seslerinin duyulmad#'# tek bir
gn bile gememiti. Fakat art#k bu sesler bile susmutu.
$lk haftalar boyunca grltden ikyeti olan yerliler, imdi
zerlerinde sessizli'in bask#s#n# hissediyorlard#. Grne gre
rahiplere ve tanr#lara tekrar aletlerini kullanmalar#na izin vermeleri
iin yalvarmak zereydiler...
Rahipler basamakl# tapma'a do'ru a#lan bir drtgen
oluturmulard#. Rengrenk ssl alt tanr#lar erli gruplar halinde
ba tanr#n#n evine do'ru yrmeye balad#lar. Normal artlar
alt#nda hi kimse Quetzalcoatl'# rahats#z edemezdi. Byk y#lan
tanr# kolonisinin halk#na kendisini y#lda sadece bir defa
gsteriyordu. Vens tekrar grnr oldu'unda topu topu birka
saatlik bir sre iin oturdu'u tap#na'#n en st platformuna
#k#yordu. Geri kalan vaktini ise Vens ve di'er y#ld#zlar#n yrn-
134
lerini hesaplay#p, akla hayale gelebilecek tm felaketleri ba-r#v'la
atlataca'# sylenen bir takvim ta#na kaydetmekle geiriyordu-
Atlantis krallar#n#n sar##n, mavi gzl ve sakall# yneticisi-
jn bir zamanlat dnyan#n baka bir yerinde Cro-Magnon ismiyle
yap#lan deneyin bir benzerinin durumundan dzenli olarak rapor
ald#'#n# pek az kimse biliyordu. Quetzalcoatl kendisini yerli
halktan stn hisseden tanr#lardan biri de'ildi. Aralar#nda daima bir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
131
baba-ocuk ilikisi olmutu ve Quetzaicoatl gnn birinde onlar#n
kendi kararlar#n# kendilerini vermelerini yrekten diliyordu.
Yard#mc# tanr#lar#n ilk grubu basamakl# platformun en stne
ulam#t#. Ba tanr#n#n nnde aa'#da bekleyenlerinin tmnn
grebilece'i ekilde e'ildiler.
"Zaman geldi" dedi byk sar##n tanr#. "Evrim denemesine
vaktinden nce son vermek zorunda kalmam#z ne yaz#k!"
"Bu gkta#n#n tam da deney esnas#nda zerimize dece'ini kim
bilebilirdi ki?"
"Zaten o bin y#llardan beri ortaya #k#p huzurumuzu ka#r#r.
$nsanlar uzayda dolan#p duran serseri bir tala dnyan#n arp#ma
ihtimalinin her zaman ok yksek oldu'unu bilseler, acaba ne
derlerdi? Bu nedenle sa' kalan herkes bunun bir gkta# de'il,
aksine Vens gezegeni oldu'unu sylesin!"
"Sa' kalanlar pek ok kayan y#ld#z grecek."
"Evet, bugn varl#'# bile bilinmeyen yeni meteorlar dnyan#n
yzeyinde arada s#rada mutlaka bir delik aacaklard#r. Fakat bu
byklkteki bir ktlenin gelecek on bin y#l boyunca dnyaya
arpma ihtimalini pek az olarak gryorum."
"Byk m?" diye gld aa'# tanr#lardan biri i'neleyici bir sesle.
"O cans#z kaya paras# buradan nehre kadar olan bin ad#ml#k
mesafeden daha byk de'ildir."
"Bu h#z ve a'#rl#ktaki bir ktle bile, tm dnyada glkle att#'#m#z
insan tohumlar#n# yok etmeye yeterlidir!"
135
"Ya Atlantis? Oradaki insanlar#n bakenti oktan terk etrr#js
oldu'unu duyduk..."
"Hesaplar#m do'ruysa, gkta# birka saat iinde hepimizin vatan#
olan ada-k#tas#n# yok edecek. Bu nedenle haz#rlad#'a yeni takvim
s#fir-gn ya da A-gn ad#n# verdi'im bugnle bal#yor..."
Quetzalcoatl glmseyerek szlerine devam etti: "*imdi buraya
gelin ve son na kadar sarf edilen her sz, her dnceyi taa
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
132
kaz#y#n! Hayatta kalanlar#n efsanelere ihtiyac# olacak... Bir 't
kitab#... Bir Popol Vuh..."
Sonra arkas#n# dnd ve tap#na'#n#n byk basamakl# merdivenini
t#rmanmaya balad#. Onu bekleyen ilk rahip s#ras#n#n nnden
geti'i zaman adamlar yerlere kadar e'ildiler, yerden mealelerini
ald#lar ve bir drtgen oluturacak ekilde st ste y#'#l# kuru
odunlardan oluan ikinci piramidin stne t#rmanmakta olan byk
tanr#n#n arkas#ndan yrdler.
Quetzalcoatl beyaz tylerden oluan pelerinini #kard#. Yere diz
kt, topra'# ve otlar# pt, drt bir yana glmseyerek bakt# ve
son rahip s#ras#n#n nnden geti. Rahiplerin drdnn elinde
saatler sren bir al#mayla haz#rlanm# rengrenk ku tylerinden
oluan yeni bir pelerin vard#. Onu tanr#lar#n#n omuzuna
yerletirdiler, ba#na yine ayn# ekilde renkli tylerden oluan bir
ta takt#lar ve yana ekildiler. Atlantis tanr#s# bylece son
yolculu'u iin hayvanlar#n tabusunu, Mana's#n# ve deste'ini de
alm# oldu.
Quetzalcoatl odun y#'#n#n#n zerine t#rmanmaya devam ediyordu.
Yukar# ulat#'# zaman ba#n# gnee ve onu kt ##nlar saarak
izleyen di'er y#ld#za dnd. Aa'#da bekleyen suskun kalabal#k,
Tyl Y#lan'#n kafas#n#n etraf#nda mavi renkli bir ##k hlesi
belirdi'ini grd.
Metallerin birbirine vurmas#ndan #kan tiz ve yksek sesler, aa'#
tanr#lara atei yakma emrini veriyordu. Bir tanr#, lmy-
136
nj bir yaam umudunun do'aca'#n# halk#n#n beynine ve il ;ne
kaz#mak iin, kendisini atee kurban ediyordu. Tm kulbelerden
#kan yar# #plak erkekler, kad#nlar ve oklar atein ba#na
toplanm#t#. $lk alevler ykselmeye balad#-"# zaman
g#rtlaklar#ndan ac# dolu bir inilti ykseldi. Sarma#k k#rbalarla
kendilerini dvyor, uzun salar#n# yoluyor, yzlerine toprak ve
kandan oluan bir bulama sryorlard#. Fakat gereklemek zere
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
133
olan art#k durdurulamazd#. Rahipler ve aa'# tanr#lar bile,
ka#n#lmaz olan#n yaklat#'#n#n fark#ndayd#lar.
"Keke btn krallar burada olanlar# grebilseydi!" diye ba'#rd#
aa'# tanr#lardan biri gzleri yalarla dolu olarak. "Tyl Y#lan
Quetzalcoatl, gcnz ve kudretiniz en itaatkr koloninize kadar
bile ulamad#'# iin, kendisini yakarak kurban ediyor! Yzlerce ve
binlerce y#l neden geti? Neden tm dnyada savalar yap#ld#,
neden misyonerler dnyan#n en cra kelerine kadar gitti? Bizim
suretimizde insanlar yaratmak istiyorduk... vah hayvanlardan
dnen insanlar... kendi kararlar#n# kendileri verecek ve do'aya
hkmedecek yeni bir insan #rk#... neden? Niin?!!"
Byk bir ku gney ynnden atee yaklamaya balad#. Bu arada
alevler Tanr# Quetzalcoatl'a ulam#t#. Onu alt#n sar#s# bir ##k
duvar#yla evrelemilerdi ve bir duman stunu dev bir a'a gibi
gnee ykseliyordu.
Alt#n ku dik bir ekilde alev alev yanan odun y#'#n#na do'ru
alalmaya balad#. Kanatlar#n# iki yana at# ve gagas# duman
stununu da'#tt#. Yar# #plak insanlar dehet iinde kendilerini
yzkoyun i'nenmi topra'#n zerine yere att#lar. Rahiplerden
pek az# alt#n kuun neredeyse yanmakta olan tanr#y# son anda
alevlerin aras#ndan ekip ald#'#n# grebildi. Quetzalco-atl'#n renkli
ku tylerinden yap#lma pelerini alev ald# ve basamakl# piramidin
en st platformuna ulamadan kl oldu.
137
"Neden... Bunu neden yapt#n?" dedi Quetzalcoat! aks#rarak.
Bu szler kula'#ma bir sevin #'l#'# gibi al#nm#t#. Alevle-rin
aras#ndan ekip ald#'#m adam saatler boyunca bayg#n bir ekilde
yatm#t#, imdi de ac# iinde bir zamanlar Osiris'e ait olan koltukta
oturuyordu. A'#r yaral# tanr#n#n zerine e'ildim ve yzndeki
yan#klar#n zerinde Atlantis'in ifal# s#cak kaynaklar#n#n suyuyla
inceltilmi bir merhem srdm. Tanr#n#n ba#n#n etraf#ndaki
lacivert hle hl olduka tehlikeli grnyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
134
"Sen de kimsin, k#z?" diye sordu Quetzalcoatl. Onun ne kadar
fkeli oldu'unu fark ettim, fakat sesi beni korkutamayacak kadar
gsz #k#yordu.
"Ad#m nanna" diye kar#l#k verdim ona. "Tanr#lar Oku-lu'ndan
geliyorum."
"Tanr#lar Okulu mu?" diye gld Quetzalcoatl ac#yla. "Bir bu
eksikti! Sen ne yapt#'#n#n fark#nda m#s#n?"
"Hibir ey yapmad#m" diye kar#l#k verdim, fakat sesim sululuk
ve utan doluydu.
"Hibir ey yapmad#n m#? Ne zamandan beri bir ocuk bir tanr#n#n
lmne engel olabiliyor... kutsal bir yini engelleyebiliyor? Koca
bir halk#n efsanesini henz balamadan yok etti'inin fark#nda
m#s#n?"
Onun haks#z sulamalar# beni fkelendirmiti. Buna ra'men neler
olup bitti'ini ona a#klamaya al#t#m: "Gk gemisi benim
kontrolm d##nda hareket ediyor. Neden bilmiyorum, fakat gemiye
kumanda edemiyorum..."
"Peki nas#l oldu da kendimi yakmak istedi'im meydan#n tam
ortas#na gelebildin? Halk#m#n korkusunu u son saatlerde bir nebze
olsun dindirmek iin dzenledi'im tren, imdi tam anlam#yla ters
tepti! Senin benim trenimi boa #karmak isteyen kt bir eytan
oldu'unu dnecekler! Evet, ocuklar#na ve onlar#n ocuklar#na
aynen bunu anlatacaklar, nk bu halk da art#k bizden
duyduklar#ndan ziyade kendi gzyle grdklerine inanmaya
balad#..."
138
gerekten de yapabilece'im hibir ey yoktu" dedi ince
esle ve yzme den bir tutam sa# dudaklar#m#n aras#n-
ignemeye balad#m. Sonra koltu'uma oturdum ve bacak-
, ne uzatt#m. Pencereden aa'#s#n# seyrederken yava
va5 kendime gelmeye balad#'#m# hissediyordum. "Ayr#ca
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
135
vrnak ile grmek aras#nda nas#l bir fark da oldu'unu anlaya-
yorum" dedim iinde biraz kibir bulunan bir sesle.
"Do'ru! Bunu senden ncekiler de anlayamam#t#, hem de senden
daha byk olmalar#na ra'men! Fakat teknoloji oyuncaklar#n#n,
makinelerin ve gz kamat#r#c# samal#klar#n aras#nda
byd'nz iin bunu bas#l anlayabilirsiniz ki? Kral Ada-s#'n#n
tm uygarl#'# art#k sadece yzeysellikten ibaret... bo bir kabuk...
herkes di'erinden farkl# ve zel olmak istiyor, bir an parlamak iin
kendisini atee atan gveleri and#r#yor... Kr birisi etraf#n#
gremese de gerek anlam#yla duyabildi'i iin sevinlidir, fakat
sa'#r birisi grd' halde ac# eker. Bir zamanlar byk ve uyumlu
olan uygarl#'#m#z#n knn bal#ca nedeni budur!"
Quetzalcoatl szlerini bitirince sustu. Ona nas#l cevap verece'imi
bilemiyordum, fakat bana haks#zl#k yapmas# iimi fkeyle
dolduruyordu. Bu arada gk gemisi giderek artan bir h#zla byk
k#tan#n bat# k#y# eridi boyunca ilerlemeye devam ediyordu.
"Bu gemiye nas#l bindin?" diye sordu Quetzalcoatl ans#z#n. "Sadece
Mana'nla birlikte seyahat edebilecek yata grnm-yorsun..."
Tanr#n#n beni kk grmesi kar#s#nda iyice fkelenmitim.
Atlantis'ten drt gn nce gnderildik" diye cevap verdim sonunda.
"Osiris'le birlikte Armorica ve Aquitania'ya utuk..."
"Armorica? Aquitania? Bunlar Themse Nehri'nin kuzeye akan
Rhein Nehri'yle birleti'i so'uk blgeler de'il mi? Hyper-borea'n#n
buz da'lar#ndan balad#'# yerler?"
139
"Hay#r, hay#r" dedim ve ba#m# sallad#m. Bir tanr# nas#l bn kadar
bilgisiz olabilirdi! "Syledi'in blge Cymru'nun do'u. sunda
bulunuyor. Oradaki yerliler kendilerini Kimmer'ler olarak
adland#r#yor, ta baltalar kullan#yor ve eski tanr#lara Aas ismini
veriyorlar. Benim szn etti'im megalit halklar# ise f#rt#nalarla
k#rbalanan okyanusun kayal#k k#y#lar#nda oturuyor ve biz tanr#lara
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
136
VVan'lar ismini veriyorlar. Armorica'n#n en byk yerleim yeri
Carnac'tan sz edildi'ini duymad#n m# hi?"
"Tamam! Elbette!" diye hat#rlad# Quetzalcoatl glerek. "Yal# Tiuz
ve buzlar#n aras#nda buldu'u talar# gneye ta#yarak yapt#rd#'#
budalaca ta emberler! Hl yerlilerine Atlantis bakentinin bir
benzerini yapt#rmaya al##yor mu?"
"Do'rusunu istersen bunu bilmiyorum."
"Peki ya Aquitania'n#n durumu nedir? Bana son veya drt bin y#l
nce buzlar#n erimesiyle ortaya #kan blgelerden sz ediyorsun..."
"Aquitania!" dedim bir daha. "Dordogene Nehri vadisi k#y#s#ndaki
ky... Cro-Magnon..."
"Evet, hat#rlamaya bal#yorum" dedi Quetzalcoatl tereddtle.
"Orada bilmem gereken bir eyler olmutu... Ne yaz#k ki uzun
sredir dnyan#n di'er blgelerinde neler olup bitti'iyle
ilgilenmiyorum. Ba#mda zaten yeterince bela vard#... Ayr#ca
benim blgem ikiz krallar#n byklerinden biri olan Elasippos'a
aitti. O da biz tanr#lar#n sorunlar#yla az#c#k olsun ilgilenmiyordu!
Bu arada akl#ma gelmiken soray#m... Bu yak#nlarda krallar#n
toplant#s#n#n yap#lmas# gerekmiyor muydu?"
"Basilea'da neler olup bitti'inden haberin yok mu?"
"Hay#r! Orada olanlar uzun sredir beni ilgilendirmiyor-Yzlerce
y#ld#r ada-k#tas#ndan nemli hibir ey gelmedi. Sen anlatmaya
devam et! Yre'imin ac#s#n# hafifletiyorsun. Az nce szn
etti'in refakatinin ismi neydi?"
"Osiris. Bu y#l birlikte kolonilere gidecektik. Fakat sonra biz' Tanr#
Tiuz'a gnderdiler..."
140
"Yal# Tiuz..." Quetzalcoatl'#n bo'az#ndan h#r#lt#l# biri kahka-
vkseldi. "O, Viracocha, Amon-Ra, ben, yani biz son yal#
nlar, ayn# y#l mezun olmutuk. Bunlar#n tmn unutmam
kadar garip! Cro-Magnon mu demitin?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
137
Hakl#s"1' kk k#z! Benim hakk#mda benden daha fazla bil-
sahibi olman ne kadar garip, yle de'il mi? Evet, bir zaman-l kuzey
blgeleri bin ayak kal#nl#'#nda bir buz tabakas#yla kapl# oldu'u
zamanlarda, hepimiz Cro-Magnon deneyinin rn olan birka ift
insan alm#t#k." Aniden sustu ve ba#yla nmdeki Soma iesini
iaret etti. $ecekten birka yudum alarak konumaya devam etti.
"Benimkilerin ne oldu'unu kendin grdn... Harika insanlar... $yi
birer avc# olabilmek iin fazla duygusallar, fakat yine de son derece
baar#l# bir retim! lmn tesini dnebilen ilk vahiler... Biz
tanr#lara benzeyen insanlar... bir lde elbette..."
"Arkama yaslanmak istedim, fakat ayn# anda byk tanr#n#n ne
syledi'ini kavrad#m.
"Cro-Magnon deneyinin sonular# m#?.." diye tekrarlad#m titreyen
bir sesle. "*u aa'#dakiler, yani seni ald#'#m yerdeki-ler, demek
istiyorum, onlar..."
Quetzalcoatl gzlerini at# ve babacan bir ifadeyle yzme bakt#.
"Sakin ol, tanr#a! Bunda bu kadar heyecanlanacak ne var?"
"Fakat biz tm dnyada bu insanlar# ar#yoruz! Her yerde... tm
yerleim merkezlerinde ve kolonilerde..."
"Bana bunun nedenini de ltfeder misin? Bu insanlar#n nesi bu
kadar nemli? Kral Adas#'ndakiler bize teslim edilmi olan
insanlarla neden ilgileniyorlar?"
Atalar#m#z#n binlerce y#l nce onlara verdiklerini ilerinde ta#ma
ihtimali olan tek insanlar onlar!"
"Evet, bu do'ru" diye ba#n# sallad# Quetzalcoatl. "Bu insanc#"
yaad#klar# dnyay# hl byk bir mucize olarak gryorlar.
141 _
Dnebiliyorlar, yarat#c#lar ve bilinaltlar#nda bizim iimiz^
oktan snm olan bir ate yan#yor."
"$te bu yzden onlar# ar#yoruz!" dedim heyecanla. "Onlar, bulup
bilgelerimize gtrebildi'imiz takdirde, belki felaketi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
138
engelleyebilmek iin birlikte ark# syleyebilir, el ele tutuabilir
veya buna benzer bir ey yapabilirler..."
"Felaketi engellemek iin mi?" diye sordu Quetzalcoatl a.
k#nl#kla. "El ele tutumak ve ark# sylemek mi? Bu masallar# size
kim anlatt#?"
"Burada sz konusu olan o eski gc tekrar harekete geirebilmek"
dedim ak#nl#kla. "Bir zamanlar bugn oldu'undan ok daha fazla
eyler yapmaya kadir de'il miydik..."
"Olabilir!" dedi Quetzalcoatl k#saca. "Fakat bunun ark# sylemekle
ilgisi yok! Yoksa bu gk gemisini sadece duygu ve dncelerinle
yerinden birazc#k olsun oynatabilece'ini mi dnyorsun?"
"Ben de'il" dedim yavaa, "fakat..."
"zgnm, $nanna" dedi byk tanr#. "Bunlar#n tm bo hayaller!
Dnceler ok ey yapabilir, fakat ne ben sadece dnerek
kendimi yakmam# engelleyebilirdim, ne de Cro-Magnon deneyinin
sonular#n#n torunlar# olan o insanlar sadece dnerek o gkta#n#
zarars#z bir ilkbahar rzgr#na dntrebilirler..."
$nanmaz bir tav#rla ba#m# sallad#m. Quetzalcoatl Tiuz'dan ok
farkl#yd# ve az nce bana ne kadar kt davrand#'#n# unutmutum
bile. En ba#ndan beri tanr#lar# Quetzalcoatl gibi hayal etmitim.
Yan gzle onun uzun sar# salar#n#, yksek aln#n#, dz ve byk
burnunu, ateten kavrulmalar#na ra'men hl dolgun ve yumuak
grnen dudaklar#n# inceledim. Bak#lar#m oradan gl kollar#na,
geni g'sne ve uzun bacaklar#na indi
"Nas#l? Be'endin mi?" diye glmsedi Quetzalcoatl bana
bakmadan. Elimde olmadan k#pk#rm#z# kesildim.
142
c
"Bunlar#n bo birer hayal olmamas#n# isterdim..." "Demek her eyin
sonunun geldi'ine inan#yorsun!" dedi etzalcoatl. Sesindeki ironiyi
fark etmitim ve ona nas#l bir rs#l#k verece'imi bilemiyordum.
Benden en az iki ba daha un boyluydu. Osiris'ten ve Duka-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
139
blgesinden tan#d#'#m di-~er s?en erkeklerden sadece bu ynyle
bile ayr#l#yordu. O zamana kadar dnyada dev olarak sadece demir-
adamlar#n bu-l##ndu'unu dnyordum. Buradaki tanr#n#n ise
yal# bir adamla ve s#radan bir muhaf#zla en kk bir benzerli'i
bile
yoktu.
"Nas#l olup da hl glebildi'im merak ediyorum" dedim hzn ve
merak dolu bir sesle. "Grne gre dnyan#n batmak zere oluu
seni hi rahats#z etmiyor."
"Bu sadece grnte byle!" diye kar#l#k verdi Quetzalco-atl ve
bana bakt#. "Uzun zamand#r a'layamad#'#m iin glyorum! Belki
de di'erlerinden biraz daha fala uza'a bakabiliyo-rumdur... Biz
eski tanr#lara sizden ok daha fazla ey 'retmilerdi. Bizim iin
zaman kavram# sizin kua'#n#z#n dnd'nden tmyle farkl# bir
anlam ta#yor. Siz zirvesine yirmi bin y#l nce ulam# olan byk
bir devrin son kal#nt#lar#s#n#z. Belki de yeni bir balang#c#n vakti
gerekten gelmitir! Ve tm umudum, senin gibi birka kiinin
yreklerinde ve hcrelerinde ta#d#'#, bilinle ilgisi olmayan bir
hazine..."
"Az nce dncenin gc olmad#'#n# sylememi miydin?"
"Dikkatlisin!" diye gld Quetzalcoatl. "Do'ru, fakat ben S^ne de
bunu demek istiyorum! Bir eyi ispat etmek iin bilinli olarak
dnmen, ldeki bir kum zerresini bile yerinden oynatamaz.
Bilin... Dnme yetene'i... $rade gc... tm bunlar inanc#n
kudreti kar#s#nda o kadar zavall#d#r ki! Btn 'dealleri ve fikirleri,
tm bilgileri ve bilimsel hesaplan dn... "de edebildikleri nedir?
Birka saray, kpr ve gemi... On bin-lerce veya yz binlerce canl#
varl#'#n gzlerini kamat#rmay#,
143 -
V

'
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
140
I"
onlara birlik duygusu ve arzusunu vermeyi mi kastediyorsun) *ayet
byleyse - bunu bir mzi'in ritmi ve gl bir koku d^ baarabilir.
Milyonlarca kar#nca bile kkeni hakk#nda en k^ bir fikir sahibi
olmad#klar# bir kokunun peinden kolayl#kla gidebilir!"
"Bizim gerekte dnmedi'imizi mi sylemek istiyorsun?"
"Hay#r! Sadece dnd'mz sand#'#m#z# sylyorum ve bu bile
olduka nemli. Dndklerimiz neden ibarettir? Bir ekilde
kullanmay# baarabildi'imiz birtak#m tasvirler... $eri'i olmayan
sembollerin de'eri yoktur. Ve kimse salt dnmek yoluyla
gere'in ne oldu'unu bilemez, nk akl#n n-tasvirlere,
benzetmelere ve iliki sistemati'ine ihtiyac# vard#r. Bunu idrak
eden herkes, o anda neyin gerek ve do'ru oldu'unu syleyerek,
tm ak#ll# varl#klar# istedi'i gibi ynlendirebilir..."
O anda akl#ma Gri Ev'in neden geldi'ini bilmiyordum. Acaba ona
bundan sz etse miydim?
"Ben... ben Gri Ev'deydim..." dedim dikkatle.
"Sen mi?"
Bekledi'imden ok daha fazla a#rm#t#.
"Seni oraya gnderen kimdi?" diye sordu abucak.
"Bir gemi sahibi. Ad# Jason..."
Quetzalcoatl derin derin soluyarak arkas#na yasland# ve gzlerini
kapad#. Gk gemisi giderek artan bir h#zla kuzeye do'ru umaya
devam ediyordu. ok uzun zamandan bu yana alt#m#zda sadece
beyaz par#lt#lar saan bir buz tabakas# gryorduk. $imde sanki
dnyan#n yekpare bir buz ktlesine dnt'ne dair kuvvetli bir
his vard#. Ufuk izgisinde bir tanr# hlesine benzer ince, mavi bir
izgi vard#. Onun zerinde ise rengrenk par#lt#lar saan ##k
dalgalar# y#ld#zlarda dolu evren bolu'una do'ru uzan#yordu.
"Ragnark" diye m#r#ldand# Tyl Y#lan. "Btn bir gezege-nin
bat##n#n mavi hlesi... T#pk# eskilerin syledi'i gibi... Bir
144
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
141
\
ra&#n#n sona eriini haber veriyor. $te balad# - fakat biz -
mszz! Belki bedensel olarak de'il, fakat dncelerde ve -
eklerde, efsanelerde, dinlerde ve masallarda!"
rperdi'im' hissettim. Bilinmedik bir enerjinin etkisinde kal-qibi
tepeden t#rna'a titriyordum.
"Simdi seni bana gnderenin kim oldu'unu biliyorum, g-
tanr#a!" dedi bana kapal# gzlerle. Dudaklar#nda ince bir
elmseme vard#. "Byk bilge tanr#lar kendilerinin yan#na gel-
mernj istediler! Beni Uygur'a gtrmek zere de seni setiler...
Uygur! Asya'n#n dev da'lar#yla evrili tatl# denizinin tanr#lar
vadisi! Demek oraya ekildiler! Su oraya kadar asla ykselemez!"
Asl#nda istedi'inden ok daha fazlas#n# syledi'ini fark ettim.
Geicili'in tm ba'lar#ndan s#yr#lm# olan byk tanr#lar#n son
s#'#naklar# hakk#nda ne kadar byk bir hasretle konutu'unun
fark#nda bile de'ildi belki de...
"Hayatta kalacak olursan Jason'dan sak#nmaya bak!" dedi
Quetzalcoatl ciddi bir ifadeyle. "Onunla kar#lat#'#n takdirde,
arkas#na gizlendi'i ismi ne olursa olsun ya derhal oradan ka, ya da
onu ldr! Ve erkek ya da kad#n, ona benzeyenlerden ve onun
peinden gidenlerden de sak#n kendini! Onlar ilerinde sadece yok
etmeye yarayan tutku, k#skanl#k ve kendini be'enmilik ta#rlar...
Yaam kitab#n#n sayfalar#n#n birindeki ufac#k bir hata, hepimizin
hcrelerinin en gizli kesinde sakl#d#r. Krallar#m#z#n kibre
kap#lmas#na ve adada yaayan mutlu insanlar#n binlerce y#l zarf#nda
gzlerinin kamamas#na neden olan ite bu zehirdir!"
Quetzalcoatl'#n sylediklerinin zerine uzun zaman dndm.
Daha nce hibir ey bana bu kadar karma#k ve kafa kar#t#r#c#
gelmemiti. O na kadar dnd'm her ey basit resimlerden
ibaretti. Fakat bu son duyduklar#m o kadar dolambal# ve kar##kt#
ki, nereden balay#p nerede bitirece'im, iin 'Cinden nas#l
#kaca'#ma dair hibir fikrim yoktu. Elimde olma-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
142
145
dan Yasak Bahe'yi dndm. Her ey neden bu kadar zor 0|_
mak zorundayd#?
"Neden?" diye sordum yal# tanr#ya. "Neden bilgi iyi ve kt
tanr#larla, efsane ve destanlarla, ate kurbanlar#yla ve dnyan#n
sonuyla ilgili olmak zorunda?"
"Her ey ak#yor" diye kar#l#k verdi Quetzalcoatl. "Yeni bir ey
'rendi'in her an, iinde baka bir ey kaybedersin. nk ember
tamamlanmadan ve varl#'#n yeni bir alan#na ulamadan, her ey
birbirini eitler ve akmaya devam eder."
"Bu birilerinin felaketten kurtulaca'# anlam#na m# geliyor?"
"Esas olan yapraktaki larva m#, koza m#, kelebek mi, yoksa yazdan
sonra b#rakt#'# yumurta m#d#r?" diye sordu Quetzalco-atl.
"Yaam#n bu birka eidinin hangisini ama ve gerek olarak
kabul edersin?"
"Kelebe'i."
"Hay#r" dedi Quetzalcoatl glerek. "Ama ve gerek olan, lm
bile aan dnmdr. *ayet hayatta kalacak olursan, anlaman ve
kavraman gereken ama, dnm olacakt#r!"
"Nereye kadar? Bu dnm nereye kadar devam edecek?"
"$te bu tanr#lar#n bile cevaplayamayaca'# bir soru..."
146
TUFANDAN GER$YE KALANLAR
!%%s, Son, bilgelerin dakikas# dakikas#na hesaplad#'# jl'jf anda
geldi. Kozmik gkta# k#talar#n ve okya-$? ''$ nuslar#n zerini
kaplayan yo'un hava tabakas#na .' ; girdi'i s#rada yle byk bir
h#za sahipti ki, nere-MKf deyse gzle bile grlmyordu.
Cisimlemi fela-m' ket, tam otuz bin tanr# yksekli'inde,
dnyan#n '<'s koruyucu mavi tabakas#yla savamaya balad#. O
W zamana kadar dz olan rotas#n# de'itirmiti ve aa'# bir
parabol izerek dyordu. Ayn# anda kar#lat#'# diren yznden
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
143
muazzam gvdesi kor haline dnt. Drt bir yana ate sa#yor ve
giderek parlaklaan bir kuyru'u ard#ndan srklyordu.
Yalanc# gnee buhar ve madde parac#klar#, yeil ve k#rm#z#
##lt#lar, iniltili bir #'l#k elik ediyordu. Dnyan#n her taraf#ndaki
canl# varl#klar olduklar# yerde donup kalm#lard#. Geni
ay#rlardaki hayvanlar kamaktan vazgetiler. Nehirlerin ve
gllerin iindeki bal#klar ynlerini a#rarak dipteki talara arpt#lar
ve yalpalayarak su yzeyine #kt#lar. Ormanlar#n derinliklerinde
dallar birbirine kar#t#, leoparlar ve maymunlar, kular ve y#lanlar
a'alardan aa'# dmeye balad#lar.
Toprak yzeyinin alt#ndaki bcekler bile yrmekten vazgetiler,
varl#klar#n#n daha yksek seviyesine henz ulaamam# larvalar
gibi olduklar# yerde k#vranmaya balad#lar.
Hint Okyanusu ile Afrika ve ift K#ta'n#n aras#ndaki denizin
derindeki gkyznn bulutsuz ve gneli olmas#na ra'men, gney
buzlar#ndan kuzey buzlar#na kadar uzanan tm blgeler-
147
deki canl#lar gkteki alev alev yanan ktleyi rahatl#kla grebil,
yordu. Dev gkta# gkyzn yutmak ister gibi bydk byd,
rengi giderek k#z#llat#, grnts giderek korkunia$ ti, sesi
giderek ykseldi. Art#k kimsenin gremedi'i gerek gjj. ne, henz
dnya yzeyine ulamadan b'rmeye balayn canavar#n yan#nda,
kk bir toz zerresi gibi kalm#t#. Aniden gkyz bir perde gibi
y#rt#ld#. Alev alev yanan hava, bir an iin daha nce kimsenin
gremedi'i uzay bolu'unu bile grnr k#ld#.
Sonun gelmesinden k#sa bir sre nce, sahte gne paralara
ayr#lacakm# gibi davranmaya balad#. Sonra gerekten de yzlerce
alevli paraya blnd. Byk paralardan bir k#sm# rotalar#n#
de'itirerek denizin zerinden umaya balad#lar, sonra da birka
paraya daha blndler.
Cisimlemi ktl'n ana gvdesi ise beklenilen noktaya arpt#.
Ayn# anda Basiiea'dan daha byk ve Atlantis'in en yksek da'
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
144
zirvesinden daha yksek bir ate stunu g'e ykseldi. Her ey o
kadar abuk ve o kadar do'al bir ekilde gereklemiti ki, sanki
bilgeler bu n# bekleyerek son anda mdahale etmilerdi. Hatta
ilerinden baz#lar# Atlantis bakentini yeniden ina etmeye
haz#rlanmak zere birka gn bekleyecek-mi gibi grnyordu -
daha gzel, daha byk, daha grkemli olarak.
Fakat arpma n#ndan hemen sonra kimsenin beklemedi'i bir ey
oldu. Tm dnya yuvarla'# yava yava ve bir canl# gibi, hatta bir
mimoza ie'i gibi tepki verdi. Dnya, gnein etraf#ndaki
yrngesinden sapm#t#. Kk, kk bir sapma. Afrika'n#n y#ld#z
bilimcileri Dogon'lar bile bu sapmay# fark edemezdi. Ayn# anda
arpman#n iddeti yeryznn i kabu'unu oluturan s#v# magma
tabakas#na nfuz etti.
*ayet dnyan#n buzdan takkeleri korkun a'#rl#klar#yla dnyan#n
kendi ekseni etraf#nda dnerken az#c#k yalpalamas#na ne-
148
0)rnasayd#... dnyaya belki de hibir ey olmayacakt#, hat-n (<at
daha byk bir gkta# bile dnyan#n gne etrafin-
.. yrngesini asla de'itiremeyecekti.
Fakat kendi ktlesiyle mukayese edilince hi denilebilecek
Har gln bir a'#rl#'a sahip olan gkta#n#n gc, dnyan#n
cfe yana yatmas#na yol am#t#. Dnyan#n ekseni bir milyon jft
ad#m, yani dnyan#n evresinin yirmide biri kadar kayd#. Avn# anda
dnyan#n uzay bolu'una uzanan manyetik alan# Ha&ld#.
Yeryzndeki tm demir parac#klar# ynlerini kuzeyden gneye,
gneyden kuzeye de'itirdi. Bu de'iim tm kular# ve bal#klar#
etkilemiti. Yaklamakta olan f#rt#nalar onlar# yakalamadan nce
havada ve suda ynlerini kaybettiler.
$lk ime'i ikinci bir bas#n dalgas# izledi. Gzle grlmez dev bir
b#ak gibi ormanlar#n ve bozk#rlar#n zerinde dolat#, da'lar#n
zirvelerini y#kt#, denizlerde oluturdu'u dev dalgalar yryen
da'lar gibi karaya ynelmeye balad#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
145
arpman#n grlts dnyan#n yar#s#ndan duyulmutu. Devasa bir
gmbrt olarak do'uya ve bat#ya ynelmiti. Hava okyanusunu
korkun bir kaosa dntren tayfunlar ve kas#rgalar etraf# kas#p
kavururken yer yar#lmaya balad#. Hatta aradan bir gn getikten
sonra bile, sanki yerkabu'unun ii kendisiyle korkun bir
hesaplamaya girmi gibi, ok uzak blgelerde dahi yerkabu'unda
uurumlar a#ld#. Kkrtl, pis kokulu, kaynayan su elaleleri g'e
ykseliyordu. Ev bykl'ndeki kaya paralar# durduk yerde
patlay#p binlerce paraya blnyordu. Tm yanarda'lar harekete
gemi, etrafa lav ve kl ya'd#r#yor, varolanlara her geen an
yenileri ekleniyordu.
Dnyan#n tm kayal#k k#y#lar# paralanan buz da'lar# gibi kpren
denize dklmeye balam#t#. Okyanustan ate ve duman stunlar#
ykseliyor, etrafa keskin kenarl# buz paralar# ya'#yordu. Gkyz
henz her yerde zifiri karanl#'a bo'ulma-rn,*t#. Da' bulutlar#
aras#nda hl yer yer a#k mavi lekeler g-
149
ze arp#yordu. Baz# yerlerde ise gerek gne kendisini k#z#] ^ dev
gibi gsteriyordu. Gece olan yerler, yans#yan gne #^ n#n etkisiyle
k#z#l bir kan denizinin iinde yzyor gibiydi. Gn. dz olan
yerlerde ise ayd#nl#k denizlerin ve bulutlar#n karanl#. '#yla
kar#arak yeni bir gece oluturuyor, hi gne almayan yerlerde ise
gkyznde ara ara a#lan deliklerden gz kama, t#r#c# ##k
stunlar# dnyaya derek do'ast grntler oluturuyordu.
Kuzeyin ve gneyin tm f#rt#nalar#, yerin derinliklerinin tm atei
sanki ayn# anda zincirlerinden boanm#t#. Dev glerin kavgas#
bozk#rlar# ve lleri, ormanlar# ve da'lar# kaplam#t#, Denizlerin
sular# karaya hcum ediyor, karalar#n da'lar# denize dklyordu.
Art#k kara yoktu, deniz yoktu, s#n#r yoktu.
Fakat buna ra'men korkun tufan#n iinde baz# adac#klar vard#. Alp
Da'lar#'nm kuzeyinde on yalar#ndaki bir o'lan ocu'u, kayalar#n
ve ak#llar#n aras#nda korkun bir h#zla koan bir mamutun s#rt#na
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
146
binmiti. Aquitania'da, Carnac'#n ta caddelerini sular kaplamadan
nce byke bir kay#'a hayvanlar# ve erzaklar#yla birlikte binmeyi
baaran bir aile, Pirene'lerin kayal#klar#na do'ru srkleniyordu.
Bir sre sonra kay#k yar# yar#ya y#k#lm# bir ma'ara a'z#na tak#l#p
kald#. arp#ma s#ras#nda Tanr# Ti uz'un g's kafesi ezilmiti.
Neredeyse ayn# olay Akdeniz'in do'u kayal#klar#nda da
gerekleiyordu. Bu kay#k Tanr# Zeus'un hkmetti'i adalar
lkesinden geliyordu. Fakat pek az kay#k bu derece ansl#yd#,
nk kabaran sular giderek ykseliyor, karanl#k son ##kl#
noktalar# da teker teker yutuyordu.
Tm zamanlar#n en byk depreminin ana dalgas#, dnyan#n
etraf#nda bir kere dolamak iin otuz saate ihtiya duymutu. Fakat
bu esnada pek az canl# hayatta kald#'# iin, korkutucu etkisi fazla
byk olmad#. Byk dalgan#n toprakta at#'# derin yar#k derhal
suyla doluyor, fakat k#zg#n lavlar taraf#ndan kaynar su ve buhar
olarak geri pskrtlyordu.
150
\mon~R& daha ilk anda halk#n#n tmn kaybetmiti. Ken-
j dev kaya bloklar#n#n aras#nda be gn dayanmay# baard#,
kat alt#nc# gn sakland#'# yere hcum eden dev bir dalgan#n
. ndeki bal#k lelerinden birinin kuyru'unun bo'az#na saplan-
sl sonucu ld. Viracocha ise Titicaca Gl'nn alt#ndaki sa-ay#na
saklanmay# baarm#t#. Fakat zerinde gln bulundu'u ag s#ras#
ani bir hareketle metrelerce ykselmeden nce, dklen kaya
paralar# saray#n giriini t#kad#.
Zalim ve sonu gelmeyecekmi gibi grnen felaket, dnya-n)n pek
az yerine dokunmadan geti. Hopi'lerin ve Nava-jo'lar#n ok eski
kayal#k lkesi ile zerinde Ainu'lar#n oturdu'u kuzey adalar#n#n bir
k#sm# bunlar#n aras#ndayd#. Kara gkyznden bardaktan
boan#rcas#na ya'mur ya'mas#na ra'men, Avustralya ileri
felaketten neredeyse hi etkilenmedi. Kuzeybat#da ise deniz Asya
ile ift K#ta'n#n son kara ba'lant#lar#n# da kaplad#. Hindistan'#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
147
gneyinde azg#n sular llerin kemiklerini topraktan #kartarak, son
buz a'#ndan kalma ta aletlerle birlikte drt bir yana sat#. Byk
tanr# Brahma arkas#nda en kk bir iz b#rakmadan ortadan
kaybolmutu. $nanna ve Osiris'le ayn# zamanda Atlantis'ten ayr#lan
gen Manu ise yedi bilgeden oluan bir mzik grubu ve birtak#m
eyalarla bir gk gemisine binerek dnyan#n dam#na s#'#nmay#
baard#.
Fakat hayatta kalanlardan hibiri yan#na ##k almam#t#.
Ryamda yordum. Tm vcudum titriyordu ve so'uk
penelerini damarlar#ma saplam#t#. Uyanmak istiyordum, fakat
zerimdeki yumuak bir da'# and#r#r a'#rl#k, k#m#ldamama bile izin
vermiyordu.
Sanki Gri Ev'deki dnyan#n kendi kuyru'unu #s#ran bir y#lan olarak
tasvir edilen #k# kap#s#n#n nnde duruyordum. Hay#r, bu ekilde
bu kap#ya asla ulaamazd#m! Kelerdeki drt sembol bana
yard#m etmeye ikna etmeliydim. Fakat hangilerini? Kanatl# adama
m# yafvarmal#yd#m? Kartala m#? Aslana m#?
151
Ba#ma ulaan so'uk, yzm buzdan bir rt gibi kapla, m#t#.
Gzlerimdeki yalar yava yava donuyordu. Bu, lij^ myd?
Fakat ben nas#l lebilirdim ki? Ben binlerce y#l hkm srecek bir
tanr#a de'il miydim? Her zaman kendisini yenileyebilen bir
vcuda, ba#m#n etraf#nda tehlike iareti belirdi'i zaman beni
koruyan, bana 't ve g veren bir Tanr# Ta#'na sahip de'il
miydim?
lmemelisin!
"Nanna..."
Bir ses. Bir kelime. Ad#m#n bir paras#...
"$nanna" diye f#s#ldad# dudaklar#m.
"Hoi, Nanna..."
Bir erkek sesi. Sert. Kaba. Bo'uk.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
148
Baka sesler duyuyordum. zerimde soluyan bir ey vard#.
Dudaklar#m#n aras#na so'uk, uzun, keelemi salar girdi. Ayn#
anda kapal# gzlerimin aras#ndan bir glge grdm. Kirpiklerim
birbirine yap#m#t#. Her yan# ac#yan yzm buruturdum.
Gerilmi derim sanki bana ait de'ildi. Hafif bir at#rdamayla nce
sa' gzm at#m, sonra da sol gzm.
"Hoi, Nanna, Nanna..."
Ate gibi yanan bir nefes yzme arpt#. zerime tan#mla-
yamad#'#m bir nesnenin e'ilmi oldu'unu grmekten ok
hissediyordum.
"Ya#yorsun!"
"$nledim. Nas#rl#, gl eller beni koltuk altlar#mdan kavrad#. Derin
bir soluma daha iittim, sonra zerimdeki yumuak da'#n alt#ndan
kuvvetle ekildi'imi hissettim. Ba'#rd#m."
"Hah, ite kurtuldun!"
Az nceki erkek sesi heyecan ve sevinten titriyordu. Adam beni
b#rakt# ve serte s#rt st dtm. Bir kez daha ba'#rd#m, fakat bu
ac#dan ziyade korkunun sebep oldu'u bir #'l#kt#.
152
"jyj!" dedi hl yzn gremedi'im adam. Sonra karanl#-- n iine
ekildi. Kal#n ve zl bir s#v#n#n sesini duydum. Adam
geri geldi.
"$ bunu!"
Hareket etmeye cesaret edemiyorum.
"Beni anlam#yor musun?"
Elimde olmadan nefesimi tuttum.
"Hey sen! Beni anl#yor musun? Sana bir ey yapmayaca'#m!
Sadece i... Mamut kan#... donmutu... iyice ezildi ve
imdi iyi!"
Midemin kalkt#'#n# hissettim.
"ok mu so'uk?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
149
Gitmek istiyordum. Aya'a kalkmak ve gitmek. Vahi adam hemen
nmdeydi ve a'z#nda bir eyler alkalay#p duruyordu. Sonra
yzme o kadar yaklat# ki, yar# karanl#kta gzlerini grebildim.
Geni ve neredeyse kapkara bir aln#n ortas#nda, a#k ve ayd#nl#k
gzlerdi bunlar. Deri veya kumatan yap#lm# bir al#nl#'#n alt#nda
uzun ve s#k salar# vard#. Sonra burnunu, dolgun dudaklar#n# ve
boynundaki kolyede sallanan deniz kabuklar#n#, kemik paralar#n#,
kaplan t#rnaklar#n# ve byk dileri grdm.
Kendimi savunmama f#rsat b#rakmadan zerime #km#t#.
Dudaklar#n# dudaklar#ma bast#rd# ve vahi bir gle a'z#ma s#cak
bir s#v# pskrtt. Dudaklar#n#n bask#s#ndan kamam#n imkn#
yoktu. S#v#y# yutmak zorundayd#m - bir kere, iki kere, kere...
Sonra beni aniden b#rakt#.
"$yi? Daha?"
Tm vcudumun tiksintiden kas#ld#'#n# hissediyordum. 'rdm
ve a'z#ma gelenleri tukurdum. #lg#nca bir umutsuzluk iinde
ellerimi kald#rarak kendimi korumaya al#t#m, fakat adam#n
dudaklar# tekrar dudaklar#ma yap#m#t#. Elleriyle ba#-
153-
m# s#k# s#k# tutuyordu. Daha nce hi kimse beni istemedi'e bir
eyi yapmaya zorlamam#t#. Beni daha fazla tiksindirenin ne
oldu'unu bilmiyordum... A'z#mdaki s#cak kan m#, kokusu mu
yoksa bu vahi adam#n kar#s#ndaki zavall# aresizli'im mi?
Sonra elleri ba#mdan ayr#ld#, boynumu ve omuzlar#m# yo|<_
lamaya balad#. Oradan h#zl# ve kaba hareketlerle g'slerime ve
karn#ma indi, sonra da kalalar#m# kald#rd#.
Ans#z#n iimde bambaka bir korku belirdi. A'z#mdaki, bo-
'az#mdaki ve midemdeki kan# unuttum. Bu vahi, bir erkekti...
Hibir ey sormayan, aksine istedi'ini yapan bir erkek. *imdi de
nas#rl# elleri bald#rlar#ma uzanm#t#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
150
"Hay#r!" diye ba'#rd#m olanca gcmle. #rp#nmaya balad#m,
yumruklarla zerimdeki postlarla kapl# g's dvmeye balad#m,
bo yere kendimi yana atmaya al#t#m.
"Tamam! Tamam!" diye soludu vahi. "Ungur Nanna'ya iyi
davranacak!"
Tanr#lar Okulu'nda hi kimse bana byle bir durum kar#s#nda nas#l
davranaca'#m# 'retmemiti. Fakat bunu istemiyorum! Bu korkun
ve i'ren aa'#lamay# yaamaktansa lmeyi tercih ederdim! *imdi
de'il, burada de'il, hele bir hayvan gibi zerime ullanan bu vahi
taraf#ndan hi de'il!
"Bana yard#m et, Tanr# Ta#!" diye ba'#rd#m yalvar#rcas#na. Bunu
neden yapt#'#m# bilmiyordum. Ne bekledi'imi de bilmiyordum.
Etrafimdaki her ey bulan#klamaya balad# ve karanl#k, dipsiz bir
ukura dtm.
"Toprak, gkyz, bulutlar ve denizler eski tanr#lara bakald#rd#"
dedi Hopi efi yan#ndaki k#z#na. Kabilenin ma'aralar#ndan olduka
uzaklam#lard#. Ne ef, ne de k#z# nerede olduklar#n# bilmiyorlard#,
nk etraflar#nda kendilerine tan#d#k gelen ve nerede olduklann#
anlamalanna yard#mc# olacak hibir ey yoktu. "Yaamaya nas#l
devam edece'iz?" diye sordu k#z.
154
Yaayarak" diye kar#l#k verdi ef. Ve dedi'i gibi oldu. Ala-
karanl#k saatler yerlerini uzun bir geceye terk etti. Bazen un sure
uyuyam#yorlard#. O zaman bilinmedik da'lar#n ve
vonlar#n s#r#ls#klam kayalar#nda oturuyor, sab#rla bir ##k be-irtisi
bekliyor ve her on iki ya da on nefesten sonra ma'ara-l rdan
birinde bulduklar# kurutulmu eti i'niyorlard#.
Zaman h#zla ak#yor ve yine de her ey ayn# kal#yordu. Sadece arada
s#rada iddetli ya'mur ans#z#n diniyordu. O zaman talar kuruyor
ve baz# kk hayvanlar sakland#klar# yerlerden d#ar# #kmaya
cesaret ediyorlard#. Biro'u bo'ulmutu. *efin k#z# leleri,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
151
kemikleri ve y#rt#k postlar# saymaktan uzun sre nce vazgemiti.
Bir sre sonra lmn izleri giderek azalmaya balad#.
Ve gnn birinde bir deri bir kemi'e dnm, al#ktan neredeyse
lmek zere olan gen bir adam, efle k#z#n#n s#'#nd#klar#
ma'aran#n nndeki ta platformda beliriverdi. Kar#n zeri yere
uzanm#t# ve a'z#n# am# aa'#daki vadiye bak#yordu. *efle k#z#,
dikkatle yanma yaklaana kadar, bir sre onu uzaktan gzlediler.
Yal# ef nce yle bir ksrd. Gen adam irkilmeden yavaa
ba#n# evirdi.
"*t!" dedi parma'#n# dileri yar# yar#ya dklm a'z#n#n nne
gtrerek. Yz tiklerle sars#l#yordu ve ukura kam# gzleri koca
koca a#lm#t#.
"Nereden geliyorsun?" diye sordu yal# ef.
"*t... rahats#z etmeyin! Ne yapt#'#m# grmyor musunuz?"
Hopi'lerin efi ve k#z# balar#n# sallad#lar.
"Nereden geliyorsun?" diye sordu yal# ef bir daha.
"Bilmiyorum, fakat san#r#m gneyden" diye kar#l#k verdi yabanc#.
Baba-k#z ona yiyecek bir eyler verdiler ve sorular#n# daha iyi
anlayana kadar saatler boyu beklediler.
"Geldi'im yerde her ey mahvoldu" diye anlatmaya balad#-
"$nsanlar kayboldu, bo'uldu, ya da bal#'a dnt. Tm
155
bunlar bir tek gnde oldu. Fakat tanr#lardan biri ve refakatis
Nanna kurtulmay# baard#, nk ok yal# tanr# Titlacahuan onlar#
uyarm# ve bir sandal yapmalar#n# emretmiti."
"Tanr#n#n ismi Titlacahuan m#yd#?" diye sordu yal# ef.
"Buna benzer bir eydi herhalde, son hecesinin an oldu'unu
biliyorum..."
"O halde sen bir Aztek'sin. Halk#ndan sz edildi'ini duymutum.
Gne tanr#n#z#n ismi Huitzlipochtli. Karan#n iki byk okyanusun
neredeyse birbirine de'ecek kadar darald#'# yerde ya#yordunuz.
lkenin ismi Aztlan m#yd#, Mechiko muydu?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
152
"Bilmiyorum" diye cevap verdi gen adam, "belki..."
"Fakat sen bir Aztlan's#n! Atlantis'e ait bir koloninin halk#ndan!"
dedi yal# ef #srarla. "Yoksa bir lmek oldu'unu mu
dnyorsun? Ya da bir Maya..."
"Hat#rlayam#yorum. Her ey benim iin fazlas#yla karanl#k..." Gen
adam ans#z#n do'ruldu, gzlerini efin k#z#na dikti ve sanki
bambaka biriymi gibi trensel bir sesle konumaya balad#:
"Neyin gelece'ini kimse bilmiyordu. Ba#m#za bal#klardan oluan
bir ate ya'muru ya'd#, kl ve k#rm#z# kurba'alar ya'd#,
kklerinden sklm a'alar ya'd#... hatta gkten demir kayalar
bile ya'd#. Byk Y#lan gkyznden kopar#ld#... sonra derisi ve
kemikleri para para aa'# dmeye balad#. Oklar herkese isabet
ediyordu. Yetimlere, ihtiyarlara, dullara ve tm canl#lara... Hayatta
kalanlar kumlu deniz k#y#s#nda kabaran sular taraf#ndan yutuldu.
Ve Byk Y#lan'la birlikte gkyz aa'# derek karalar#
bat#rd#..."
"Neden sz etti'ini bilmiyor" dedi k#z.
"Hay#r, bunu biliyor. Fakat gerekte kim oldu'unu, nereden
geldi'ini, neler yaad#'#n# ve neler duydu'unu bilmiyor..."
"Duymak m#? O halde yan#nda duyduklar#n# ona anlatan bakalar#
da olmal#..."
Gen adam ans#z#n gld. Gzlerini dndrd, aya'a f#rlad#.
156
jeleyerek uurumun kenar#na gitti ve kollar#n# at#. S#cak s. k0ra
f#rt#nas# derin, sisle kapl# vadi taban#n# kavuruyordu.
as#dan yan#lt#c# bir ##k parl#yordu, sanki uzun zamand#r g- meyen
gne bir yolunu bulup ##nlar#n# aa'# gnderiyor-
OySa gkyz her geen an daha fazla kararmaktayd#.
"Dinleyin beni!" diye ba'#rd# gen adam vadinin dibine fto&ru.
"Dinleyin beni, gecenin eytanlar#! Neler oldu'unu biliyorum!
ktnn ismini biliyorum, bunu size de syleyebilirim. Evet, bunu
biliyorum! Alt#nc# Can y#l#nda, Zar ay#n#n on birinci Muluc'unda
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
153
balayan korkun depremler, on nc Huen'e kadar aral#ks#z
devam ettiler. Mut ad# verilen WI tepeler lkesi ve Mound lkesi
bu depremlerin kurban# oldu. Bu ild lke iki kez salland# ve bir
gecede ortadan kayboldu! Yerkabu'u iten gelen glerin etkisiyle
o kadar fazla e'ilip bkld ki, sonunda bas#nca dayanamayarak
yar#ld#. Derin bir atlak bu iki lkeyi birbirinden ay#rd#! Fakat
ben... ben onlar# tekrar bir araya getirece'im! Bir taraftaki kaya
duvar#n# al#p, di'er taraftaki kaya duvar#na ba'layaca'#m!"
"Neler syledi'ini anl#yor musun?" diye sordu Hopi kabilesinin
efinin k#z#.
"Akl#n# ka#r#yor... abuk... Tut onu!"
Fakat art#k ok geti. Gen adam eline geirdi'i bir sopayla
arkas#ndaki kaya duvar#na vurmaya balad#. Sonra ne e'ildi, di'er
kolunu uzatt# ve dengesini kaybetti.
"Di'er taraftaki kaya duvar#! Geliyorum!" diye ba'#rd# byk bir
sevinle. "Sizi birletirece'im - dnyan#n yaralar#n# kapayaca'#m!"
Bora f#rt#nas#n#n iindeki yan#lt#c# ##k gen adam#n gvdesini
sard#. Onu tekrar tekrar kayalara arp#p duruyordu.
"Derhal ma'araya geri dnelim!" diye ba'#rd# yal# ef. a-
rdayarak yan#na den bir imek byk bir ta# parampara etti.
Sonra ikinci ve nc imekler... Drdnc imek ta
157
platforma isabet etmedi. Bora f#rt#nas#n#n oluturdu'u kUrn ykl
hortuma arpt#, ateten bir hayvan gibi bzld ve geni bir kavis
izerek tekrar yukar# f#rlad#.
"Ne kaos ama!" diye dnd dehet iinde kalan yal# ef K#z#n#
kolundan tuttu'u gibi kaya duvar#n#n iindeki koruyuCu deli'e
srkledi. "*imekler bile nereye gideceklerini bilmiyor!"
Yumuak, keyifli bir duyguyla uyand#m. Gzlerimi amadan
burnumdan derin derin nefes ald#m. Etraf#mdaki her ey ##kh
ayd#nl#k ve berrakt#. Parmaklar#m alt#mdaki yumuak postun tyleri
zerinde dolat#. zerimdeki olduka a'#r, fakat ayn#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
154
yumuakl#ktaki rtye s#k#ca sar#ld#m. Fakat hemen sonra ka
zamand#r peimi b#rakmayan korkun rya tekrar akl#ma geldi.
Ne mthi bir kbus! Depremler, kk gri evlerde resim
labirentleri, lav ve kl pskrten yanarda'lar, ma'ara
duvarlar#ndaki byl resimler, sahilde dans eden yerliler, alev alev
yanan odun y#'#nlar# zerindeki tanr#lar, gkten den gne,
korkun bir tayfun sonucu okyanuslara gmlen lkeler, kara
bulutlar iinde yalpalayan gk gemileri i gzmn nnden geit
treni yaparken rperdi'imi hissettim. Fakat imdi her ey sona
ermiti. Karanl#k yok olmu, s#cakl#k vcuduma geri dnmt.
Rahatlayarak i ektim ve kbusu mmkn oldu'u kadar abuk
unutmaya karar verdim.
Dudaklar#m# yalad#m. Dilimde ya'l# ve tuzlu bir tat b#rak#yorlard#.
Son olarak ne yemitim? Ne imitim? Hat#rlayam#-yordum.
Uykuya dalmadan nce ne yapt#'#ma dair hibir fikrim yoktu.
Bugn gnlerden neydi acaba?
Gzlerimi at#m.
Ba#m#n hemen zerinde garip bir mavi ##kla ayd#nlanm#, sar#-
kahverengi renkte, byk bir mekn#n tonozlu tavan# vard#. Buras#
benim yatak odam de'ildi! Tavandan aa'# rengrenk ##ldar
yans#tarak de'erli elmaslar gibi parlayan ta
158
sark#yordu. Dikkatle ve ba#m# evirmeden bak#lar#m#
5 sslemelerin zerinde dolat#rd#m. Tonozlu tavan#n yerini
ni< bir ustal#kla cilalanm# dmdz bir duvara terk etti'i yer-
renk ##k titredi. Belli belirsiz bir ekilde ba#m# kald#rd#m,
' u #r#lt#s# iittim, sonra da kula'#ma m#r#ldanan sesler geldi.
parlayan ta duvarlar#n zerinde byk glgeler oyna#yordu Biraz
yana dndm ve beyaz-kahverengi ham fildilerin-den oluan bir
y#'#n grdm. Uzun ve k#vr#k mamut dileri. Ve kk, titrek bir
ate.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
155
Ans#z#n dehetli bir pani'e kap#ld#'#m# hissettim. Vcudum kas#ld#
ve nefesim kesildi.
"Sadece bir s#nav!" diye geti akl#mdan kurtar#c# bir dnce. "Bir
tanr#a ne yapar, ayet..."
"*ayet ta devri insanlar#na ait bir ma'arada uyanacak olursa!" diye
f#s#ldad# dudaklar#m. "Oradan oraya dolaan vahi Neandertal
adamlar#n#n, yaban avc#lar#n#n tutsa'#..."
zerimdeki postu eneme kadar ektim. Ayn# anda ilk uyan##m
esnas#nda zerimdeki a'#r, keelemi tylere sahip nesne akl#ma
geldi. O mamutun cans#z, fakat hl s#cak gvdesinin alt#na nas#l
girmitim? Quetzalcoatl ile yapt#'#m uuun son anlar#n# neden
hat#rlayam#yordum? Akl#mda tek bir isim vard#: Ungur!
O vahi karanl#kta zerime sald#rd#'#nda neler olmutu? iimdeki
her ey korkun gere'e kar# mcadele ediyordu. Grdklerime
inanmay# bir trl istemiyordum. Yoksa bu sadece yeni bir kbus
muydu? Yukar# bakt#m. Hay#r, bu tavan#n elmaslarla ilgisi yoktu.
Ta ssler ise uzun y#llar boyunca bilmem hangi yeralt# suyu
taraf#ndan oyulmu bir ma'aran#n tavan#ndan sarkan
damlatalardan ibaretti.
Atein te taraf#ndan birbirine srtnen ve arpan nesnelerin sesleri
geliyordu.
Geri geliyorlar!" diye ba'#rd# gen bir ses. Hemen sonra iki Yeni
glge grltl bir ekilde di'erlerinin aras#na kar#t#.
159
"So'uk!" dedi adamlardan biri bo'uk bir sesle. "Bu blgede byle
bir so'uk daha nce hi grlmemiti."
"Her ey donuyor" dedi ikinci, daha gen erkek sesi. So|u. 'um
kesildi. Bu, Ungur'un sesiydi. "*uraya bak#n! Bu ya'mUr de'il,
aksine dolu! Hem de her biri bir ay# ba# bykl'nde dolu
taneleri!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
156
Elindeki buz ktlesini yere b#rakt#. Kocaman dolu tanesi ma'aran#n
zeminine arparak paraland# ve buz zerrecikleri drt bir yana
da'#ld#.
"Ka##m#z sona erdi!" dedi yal#lardan biri. "Bu korkun havan#n
ne zaman sona erece'ini bilmiyorum, fakat d#ar#da bir gn bile
dayanamay#z!"
"Gkyz bizi kaya tkren bir yanarda' gibi ezip geer!" dedi
adamlardan daha gen olan#.
"Bize ya da drt y#l, belki de daha fazla zaman boyunca yetecek
kadar erza'#m#z var" dedi bir kad#n. "Siz avland#n#z, biz toplad#k,
her zamankinden ok daha fazla kurutulmu ete, meyveye ve
b'rtlene sahibiz. Bizden ok daha byk bir aileye bile gelecek
yaza kadar yeter..."
"Gelecek yaz m#?" diye gld yal# adam ac# ac#. "Art#k yaz falan
yok! Ne gn, ne gne, ne yaz! Ne hayvanlar, ne a'alar, ne otlar!
Sadece so'uk, buz ve zifiri karanl#k bulut da'lar#!"
"Ya tanr#a?" diye sordu ocuk. "Tanr#a bize neden yard#m
edemiyor? Neden bize gnei geri getiremiyor?"
"nk uyuyor!" diye cevap verdi Ungur. "Kafas#n#n etraf#ndaki o
hleye kret! O, gnein yerini tutacak!"
"Ya onu uyand#r#rsak?" diye sordu ocuk.
"Evet, onu neden uyand#rm#yoruz?" diye sordu kad#nlardan biri.
"Otuz ateten bu yana bizim yan#m#zda. Yirmi ate boyunca onu
yan#m#zda ta#d#k, on ate boyunca da hi k#m#ldamadan postlar#n
aras#nda yat#yor! Bu arada bir kere olsun vcudundaki fazlal#klar#
boaltmad#!"
160
Plaklar#m# birbirine kenetledim. Ma'aran#n n taraf#nda
az be kii bulunuyordu - glgelere bak#lacak olursa belki
vedi. hatta sekiz kii. Bu insanlar#n ne s#kl#kta ate yakt#klar#-
biImiyorc'um' fakat ate gn anlam#na geliyorsa, tam bir ay-
H#r onlar#n yan#nda olmal#yd#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
157
"Bana s#cak orbadan biraz verin!" dedi Ungur. "Gidip ne dunumda
oldu'una bakay#m."
"orban#n iine k#zg#n talar koyana kadar beklemelisin" dedi
kad#n. "Bu kadar abuk geri gelece'inizi nereden bilebilirdik?"
"Bu andan itibaren d#ar#ya ad#m bile atmayaca'#z!" dedi yal#
adam. "Hatta muhtemelen bu ma'arada lp gidece'iz..." "O halde
tanr#ay# uyand#r#n! Bana kal#rsa o baka bir kabileden kovulmu
ie yaramaz#n tekidir! Uykudan ve yumuak postlara sar#nmaktan
baka bir ey bilmeyen bir kad#n# kim ister? Haydi, Ungur! Git onu
uyand#r, bakars#n bir ie yarar..."
Ejderha biimli kk gk gemisi, su lnn sonsuz dalgalar#n#n
kpkleri aras#nda bir f#nd#k kabu'u gibi oradan oraya sav-
ruluyordu. Bazen suya dal#yor, sonra tekrar #k#yor, karanl#k bulut
da'lar#n#n aras#nda uuyor, amas#z ve hedefsiz olarak her geen
gn korkun sona daha fazla yakla#yordu.
Deniz ile g'n birbirine kar#mas#n#n zerinden ka gn ve gece,
hafta, hatta ay gemiti? Ya da'lar#n erimesinin, kaynar lav#n
denizleri doldurmas#n#n ve gkten zift ya'mas#n#n zerinden? Ya
da kk gemiyi dzenli aral#klarla nce g'e ykselten, sonra da
iddetle suya arpan bu korkun tusunami dalgalar#n#n sonu ne
zaman gelecekti?
Ejderha biimli geminin iindeki sekiz adam#n hibiri yn ve hedef
belirleyecek gte de'ildi. Kendilerini oturduklar# yere s'k s#k#
ba'lam#, oradan oraya savruluyorlard#. Adamlar#n yedisi balar#n#
dahi saran koruyucu elbiseler giymilerdi. Lombar Penceresinin
ba#nda duran sekizinci adam#n ba#nda ise koru-
161
yucu yoktu. D#ar#dan gelen grlemelere ve at#rdamalara kar
oktan sa'#rlam#t#, art#k sadece f#rt#nan#n tiz #sl#klar#n# duyabi
liyordu. Ba# atlayacakm# gibi a'r#yordu. Bazen bir an ijn alay
edercesine etraf# mutlak bir sessizlik kapl#yor, sonra da f#r. t#na
olanca iddetiyle kkremeye devam ediyordu...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
158
Manu, Brahma'y# ie yaramaz yal# bir budala olarak nitelen-dirdi'i
gne binlerce kez lanet etmiti ve etmeye devam ediyordu. "Sen
Himalaya Da'lan'n#n gneyindeki Pencab blgesinin tanr#s# ve
hkmdar# m#s#n, yoksa yal# ve korkak adam#n teki misin?" diye
sormutu ona herkesin nnde. "Bir tanr# ne zamandan beri birka
yer sars#nt#s#ndan ve ilkbahar rzgr#n#n getirdi'i ya'murdan
korkuyor?"
"Sen neden sz etti'ini bilmiyorsun" diye kar#l#k vermiti Brahma.
"Fakat madem bu kadar ak#ll# ve kahramans#n, o halde durmadan
alg# alarak ark# syleyen yoldalar#n# da yan#na alarak ok
sevdi'in o bal#'a bin ve tufan#n aras#ndan sana yol gstermesini
syle! Kendine ve di'erlerine bir insandan ok daha fazla bir ey
oldu'unu ispat et! Bir kahraman olmak istiyorsun, Manu, fakat bu
zamana dek stn bir insan olarak sadece hayat#n gzel ynlerini
tatt#n!"
Manu, tanr#sal hkmdar#n saray#ndaki dehet dolu yzleri
hat#rl#yordu. Brahma'n#n yerini alma vakti gelmiti art#k.
"Peki, byk Brahma!" diye kar#l#k vermiti. "Bal#'#m#n seni uzun
zamand#r sinirlendirdi'ini biliyorum. Onu kutsal suyun kayna'#nda
y#kan#rken bulmutum - sana de'il, Arya, Arattave Elam'#n
tesindeki Mezopotamya'n#n efendisine ait olan kaynakta!
Okyanuslar hakk#nda hepimizden fazla bilgiye sahip olan bu bal#k,
hibir sel bask#n#n#n beni korkutamayaca'#n# ispat etmem iin beni
sular#n iinde ta#yacak!"
Brahma'ya bu kadar utanmazca bir ekilde meydan okumam#
olmay# o kadar ok isterdi ki! Fakat art#k ok geti. Akl#na tekrar
tekrar zavall# Jason geliyordu. Bu yal# tanr# da tanr#lar#n
162
... dzeninin yasalar#na kar# geldi'i iin yelkenli gemisine
bl^hkm edilmemi miydi? 01 ..Ryie olaca'#n# biliyordu" diye
inledi Manu. Dudaklar# o
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
159
Har im'**' ki aralar#ndan tek bir ses bile #km#yordu, fakat lcjj
olarak lanet okumak Manu iin yava yava #ld#rmama-
n tek aresiydi. Zay#fl#k gstermek istemiyordu ve bunu ya-arnazd#.
Kendisi gibi aa'# tanr#lardan olan, fakat kendisinden
u sonra Pencab'a gelmi olan yedi arkada# iin, o hl Brahma'n#n
halefiydi. Himalaya'n#n buzlarla kapl# zirvesini hangi vnde
aramas# gerekiyordu acaba? Lanet olsun...
"Byle olaca'#n# biliyordu... On kral#n tm, Duka blgesinin
bilgeleri, tm tanr#lar byle olaca'#n# biliyordu!" O halde neden?
Neden Brahma onun felaketten bu kadar k#sa bir sre nce yedi
arkada#yla birlikte gk gemisine binmesine, yan#na yeteri kadar
g#da ve ihtiya malzemesi almas#na izin vermiti? Yoksa bu sadece
ynetici tanr#lar#n bildi'i bir plan#n bir paras# m#yd#?
Manu ac#yla inledi. Yanan gzlerle nnde a#lan yeni bir dalga
vadisine bakarak bal#'#n# arad#. Onu grmeyeli ne kadar olmutu?
Bal#'# onun tek umuduydu. Bu kk gemi grnmez bir iple
ba'l#ym# gibi gri dalgalar#n aras#nda gnler boyu onu izlemiti.
Manu kseleye dnm diliyle dudaklar#n# yalad#. ok susam#t#,
susuzluktan lecek gibiydi. Bu cezaya daha ne kadar katlanmak
zorundayd# acaba?
Gzlerinin nnde renkli ##klar gryordu. Lombar penceresinin
hemen nnde helezonik seldiler izerek dnp duruyorlard#. Fakat
sonra pencereye arpan bembeyaz kpkler ##-S1 derhal yok etti.
Korkun ve kt niyetli dalgalar, azg#n su-yun iinde yzmeye
al#an gk gemisine iddetle arp#yordu. binlerce ve binlerce kez.
Ve bu #st#rab#n yak#nda sona erece'i-ne dair hi, ama hibir umut
yoktu.
163
TA* BIAK
JmJ "D#ar#daki karanl#'#n iimize ilemesine izin vr. |
memeliyiz" dedi Ungur neredeyse yalvar#rca^. IHi na. "Her ey
bizim iin de en az senin iin oldu-t M 'u kadar anla#lmas# g ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
160
korkun! Fakat sen W bir tannas#n... neyin gelmekte oldu'unu
bilmiyor ) muydun?" <gf Bak#lar#m# kald#rd#m ve k#z#l
par#lt#lar saan ate-
W in zerinden dnceli bir ifadeyle ona bakt#m. Bu arada
yan#ld#'#m# anlam#t#m. O benim iin bir tehlike oluturmuyordu,
asla da oluturmam#t#. Ungur zerindeki postu #karm# ve krk
yele'ini giymiti. P#r#l p#r#l parlayan bir tenin koyu kahverengi,
hatta siyah olmas#na hl al#amam#t#m. Bilmedi'im bir sebepten
dolay# Cro-Magnon deneyinin soyundan gelenlerin kara derili
olabilece'i hi akl#ma gelmemiti. Ne Berios, ne de di'er tanr#lar
bana bu garip gerekten sz etmemilerdi.
Saatler boyudur topra'#n derinliklerinden gelen bir atein ba#nda
oturuyorlard#. Kk bir atlaktan ykselen alevler, ma'aran#n n
k#sm#n# #s#tmaya ancak yeterli oluyordu. Ungur'un ailesinin hayatta
kalan di'er fertleri yatmaya gitmiti Ungur'un nihayet uyanm#
olan gizemli ganimetini grebilmek iin uzun sre uyan#k
kalm#lard#.
"Evet, Ungur" dedim bir sre sonra bo'uk bir sesle. "Biro'umuz
neler olaca'#n# biliyordu. Fakat bu kadar korkun olaca-'#n# hi
kimse tahmin etmemiti."
Bu arada Ungur'un ailesi hakk#nda ok ey 'renmitim, 'a'
164
. bunlar benim iin henz son derece yeni ve inan#lmaz-'<a f
laketten nce on be kiiydiler: erkek, drt kad#n, iki
ar ve alt# ocuk. $htiyarlar, ocuklardan drd, bir kad#n ve rkek
art#k hayatta de'ildi. Ungur da dahil olmak zere aile
,| asiden oluuyordu. G'n nas#l ac#mas#zca y#rt#ld#'#n# ve
v#n so'uklu'unun tundran#n zerine birden bire nas#l k-
-gn 'rendi'im zaman, bu bile bana bir mucize gibi g-
jnmt. Hayatta kalanlar#n tm, mamutlar da dahil olmak
zere hibir byk hayvan#n bu korkun so'uk okunu atlata-
mayaca'# grndeydiler.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
161
Ungur bana gemi gnlerde olup bitenlerin tmn anlatm#t#.
Buna ra'men benim bildi'imden ok farkl# yas tutmas#, ailesinin
lmnden dudaklar#nda ince bir glmsemeyle sz etmesi, beni
son derece a#rtm#t#.
Tm bu yaad#klar#m#, grdklerimi ve duyduklar#m# nas#l
iselletirebilece'imi hl anlayam#yordum. Ungur'a hayranl#k
duymaya balad#'#m# fark etmitim. Gen adamdan etrafa yay#lan
sknet, kad#nlar#n bana tereddtle f#s#ldaarak yedirdikleri
'tlm tohum ve kk lapas#ndan ok daha fazla kuvvet
veriyordu.
A#ka anlad#'#m tek bir ey vard#: Basilea'n#n kraliyet saray#n#n
Duka-blgesinin bilgeleri hakl#yd#. Cro-Magnon deneyinin
soyundan gelenlerin var oldu'unu syleyen Berios da hakl#yd#.
Fakat ak#nl#'#m#n esas sebebi bunlar da de'ildi.
Kimse bana Cro-Magnon insanlar#n#n vahi olmad#klar#n#
sylememiti. Tam aksine: konutu'um dili anl#yorlard# ve Las-
caux civar#ndaki ma'aralardaki izimlerden beldenilenden ok
daha yksek bir geliim basama'#na ulam#lard#. Tanr#lar#n
kolonilerinden ve yerleim yerlerinden neden daima uzak
durduklar#n# da grne gre ok iyi biliyorlard#.
"Biz de y#ld#zlar# izledik" dedi Ungur. "Yaklaan felaketi elbette ki
sizin kadar iyi gremiyorduk. Fakat uzun y#llard#r a'#z-
165
dan a'za kehanetler dola#yordu ve yollarda rastlad#'#m^ ^ 'er
ailelerden birok ey iitiyorduk. Uzun sre erzak toplacj ve
kendimize s#'#naklar haz#rlad#k. Buna ra'men hayatta pe# az#m#z
kald# - hem bizden, hem de sizden!"
Sessizce ba#m# sallad#m, dudaklar#m# #s#rd#m ve kalbimde] derin
zntnn stesinden gelmeye al#t#m. Gzlerimin yas. larla
dolmamas# iin byk aba harc#yordum.
"Bana kar# ok iyiydin" dedim yavaa. "Senin vahi bir hayvan
oldu'unu dnd'm iin ok utan#yorum."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
162
"Sizin ehir ve kylerinizde kle olmaktansa geni topraklarda
zgrce yaamay# tercih etti'imiz iin, tanr#lar#n biro'u bizi
evclletirilmemi hayvan yerine koyuyor. Biz avc# ve toplay#c#
olarak kald#k. Belki hepimiz de'il, fakat sand#'#n#zdan ok daha
fazlas#."
"Demek ki sizinle bizim aram#zda daima bir iliki vard#?"
"Evet, binlerce y#l sren buz a'# da dahil olmak zere, her zaman.
Fakat daima size tutsak olmaktansa kendimizi ldrmeyi ye'
tuttuk."
"Neden, Ungur? Neden bizden nefret ediyorsunuz?"
"Bunu anlamak gerekten bu kadar zor mu?" diye glmsedi
Ungur.
"Bana a#klamay# istemez misin?"
"Asla bizi kendinizle eit haklara sahip insanlar olarak kabul
etmeye yanamad#n#z. Biz sizin iim mamut ldrp tohum
toplayan, hatta bazen rzgrdan korunmak iin ad#rlar yapan ve
kt ruhlardan korunmak iin akmak talar#yla hayvan kemikleri
zerine ilkel iaretler iziktiren vahilerdik. Kibir ve gururunuz
gzlerinizi ylesine kr etmiti ki, ailelerimizin yeni tanr#lar
arad#'#n# fark etmediniz bile."
"Yeni tanr#lar m#?"
"Evet, Elohim olmayan, do'an#n gerek yarat#klar#... gne, ay,
f#rt#na, su ve toprak. Ve grnr her eyin, her ie'in, her
166
_ ner sine'in ve her ta#n iinde gizli olan o grnmez a'aC ' ..
byk g"-
uRu hangi g?" diye sordum nefesimi tutarak. Ungur kasn#
kald#rd#. Gzleri k#v#lc#mlar sa#yordu.
"Hat#rlaman#n gc" dedi sonra. "*imdiye kadar hibir ey
nutulmad# ve bundan sonra da asla unutulmayacak. Hatta bir v y0#<
edildi'i veya ld' takdirde bile, bu g baka formlarda
yaamaya devam eder. Biz lmden korkmuyoruz, nk o da
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
163
do'umumuz gibi bize aittir. Fakat bunun iindeki..." #plak
g'sn yumruklad#. "Bunun iindeki asla lmez, nk her yerde
her zaman mevcuttur!"
"$te bu!" diye ba'#rd#m heyecanla. "Kaybetti'imiz iin sizde
aramam#z gereken gce sahipsin sen!"
"Bu g herkesin iindedir - senin de!"
"Onu nas#l hissedece'imi syle! Bu gc nas#l tan#yabilirim?"
"Bunu bir tanr#a bir vahiye mi soruyor?"
"Ben size kar# bir tanr#a gibi mi davrand#m?"
"Hay#r, daha ziyade kk bir k#z ocu'u gibi... Sen bir tanr#an#n
hlesine sahipsin, fakat benim Mana'm olmadan felaketi biraz zor
atlat#rd#n!"
"Mana... dedi'in nedir?" diye sordum rpererek.
"G. Bu gce bir a'a da sahiptir, bir ay# da, bir insan da."
"Bu Mana'ya... sen de sahipsin demek?"
"Evet" dedi Ungur sadece.
Utanla gldm ve ba#m# sallad#m.
"Ve ben de tanr#a olan#n ben oldu'umu dnyordum..."
"Senin de bir Mana'n var" dedi dudaklar#n# bzerek. "Fakat
bizimkinden farkl#, mahiyetini bilmedi'imiz bir Mana. O senin
g'snden de'il, aksine boynundaki tatan geliyor."
Elimi Tanr# Ta#'n#n zerine koydum. Hl yerinde olmas# beni
sakinletirmiti.
"Tm tanr#lar bu ta# ta#yor" dedi Ungur. "Bizim de buna
167
benzer bir ta#m#z var, fakat bizimki gkyz bulutlarla rtl,-
oldu'u zaman gnein nerede oldu'unu gsterir."
*ak#nl#kla aln#m# k#r#t#rd#m.
"Konuan bir ta#n#z m# var?"
"Gerek bir konuma de'il bu, sadece hangi yne gitmem^
gerekti'ini belirtirken rengini de'itiriyor."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
164
"Kendi Tanr# Ta#'m#n da en az#ndan bu gce sahip olmas#n#
dilerdim!" dedim iimi ekerek.
"Onun daha fazla gce sahip oldu'una eminim. Yoksa o ta#
boynunda niye ta#d#'#n# bilmedi'ini mi sylemek istiyorsun?"
Yerdeki atein ##'#n#n zerinden tereddtle ona bakt#m. Bir yandan
ona hayranl#k duyuyor, di'er yandan da skneti ve a#lacak
bilgisi sinirimi bozuyordu.
"Tanr# Ta# yaam# uzat#r" dedi Ungur. "Ona sahip olmad#'#n anda
bizden fark# bulunmayan bir lml olursun. Fakat Tanr# Ta#
boynunda as#l# oldu'u mddete binlerce gne dnm boyunca
yaayabilirsin. Bunun nas#l oldu'unu bilmiyorum, fakat belki de
bilgeleriniz di'er varl#klar#n Mana'lar#n# bu ta#n iinde toplamay#
baarm#lard#r."
"Bu imkns#z!" dedim, fakat ayn# anda yaam# boyunca asla bir
Atlantis ehri grmemi, Duka-blgesinden, Tanr#lar Okulu' ndan
ve o son umutsuz denemeden haberi bile olmayan bu gen adam#n,
gere'e tm bilgelerden daha fazla yaldam# oldu'unu anlad#m.
"Bizim hakk#m#zda bu kadar ok eyi nereden biliyorsun?" diye
sordum ona. Ungur omuzlar#n# silkti. Parmaklar#yla uzun salar#n#
kar#t#rd#, ba#n# ka#d# ve dnd. "Yal#lar henz hayattayken
onlardan ok ey duymutum" dedi sonra. "Fakat imdi daha nce
zerinde asla dnmedi'im eyleri bile gayet iyi hat#rl#yorum."
"Felaketten nceki yaam sizin iin ok zor olmal#yd#" dedim ona.
168
#ln^ur glerek ba#n# sallad#. "Hay#r, bizim yaam#m#z hibir
zor olmad#. Yoksa siz tanr#lar byle oldu'unu mu san#-
zarfl31
v0rdunuz?
"Ne bileyim... Demek istedi'im, bu kadar byk bir grubu
beslemek..."
"Bunda zor olan nedir ki? Zorlanmadan toplayabilece'imiz
eyvelerin ve b'rtlenlerin nerede oldu'unu hepimiz bili-vorduk.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
165
Bir aile gere'inden fazla byd' zaman bir araya toplan#yor ve
gen kad#nlardan biri yeni bir yaam alan# bulmak iin aileden
ayr#lmaya karar verene kadar tart##yorduk. Baz#lar# yan#na
be'endi'i bir gen erke'i al#yor, baz#lar# da yaln#z ba#na
gidiyordu. Bir mddet hayvan srlerinin peinden gidiyor, drt, ya
da be y#l sonra tekrar toplan#p bilgi al#verii yap#yorduk."
"Ya senin kendi ailen? Siz nas#l ya#yordunuz?"
"Asl#nda biz daima oradan oraya g edip duruyorduk. Neresi
houmuza giderse, orada ya#yorduk. Yaz aylar#nda kuzeye gidiyor,
k# aylar#nda ise daha s#cak blgelere iniyorduk. Ailemizin kkleri
bat#daki byk okyanusun k#y#lar#na dek uzan#r. Tanr#lar fazla
grltc olmaya balay#nca, atalar#m#z Lascaux ve Pirene
civar#ndaki ma'aralar# terk etmiler. Onlar bir zamanlar#n byk ve
mfik tanr#lar#n# hat#rl#yorlard# ve onlar# aramak zere yola
koyulmulard#. Uzun, ok uzun bir yoldu bu..."
Ungur dnceli bir ekilde glmsedi. Ans#z#n ailesinin ok eski
an#lar#na dalm# gibiydi.
"Bir k#sm#m#z#n o byk lkeyi batan sona amas# binlerce y#l
srd" diye devam etti szlerine. "Baz#lar# do'u ve bat# ynne
uzanan dar kara kprlerinin zerinden geti. Pek az# arad#'#n#
bulamad#'# iin geri dnd: k#y#lar# bar# dolu, tm insanlar#n ve
tanr#lar#n hayvanlarla konuabildi'i byk tatl# su denizi. Eski
tanr#lar#n, zirveleri g'e ykselen karla kapl# da'arla korunan bu
gle ekildikleri syleniyordu. Bu lkenin ne-
169
rede oldu'unu ben de bilmiyorum. Tek bildi'im, eskilerin h tatl# su
gl denizine Uygur ad#n# verdi'iydi..."
Bir zamanlar bana ilkel vahiler olarak tan#t#lan bu insanU
hakk#nda ne kadar yanl# yarg#lara varm# oldu'umu yava ya va
anlamaya bal#yordum. Alt#n kapl# evleri ve grkemli sa-raylar#yla
Atlantis'in nesi daha iyiydi? Ungur ve onun gibi insanlar#n ne
yelkenlilere, ne de gk gemilerine ihtiyac# vard# Evet, onlar#n ipek
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
166
elbiseleri ve sal#narak yryebilecekleri ta* kapl# caddeleri yoktu.
Fakat onlar da so'uk ve s#cak kaynaklan kullanabiliyor, yemek
piirmek iin ate yakabiliyor, uyumak iin yere yumuak dekler
serebiliyorlard#.
"Ne dnyorsun?" diye sordu Ungur.
"Ne kadar az ey bildi'ime a#r#yorum."
"Bu beni de a#rtt#" diye s#r#tt# Ungur. Birlikte glmeye balad#k.
Akl#ma garip, al##lmad#k, ilk anda beni rkten bir dnce
gelmiti. Bu ak#ll#, ma'rur, vahi ve neredeyse kara derili gen
adamla birlikte uzaklara gitmenin, onunla birlikte yaaman#n,
ondan ocuk sahibi olman#n nas#l bir ey olaca'#n# dnyordum.
Ungur deriden yap#lm# bir bardak ald# ve kil bir testiden iine tatl#
kokular saan bir s#v# doldurdu.
"Al" dedi ve barda'# uzatt#. Bana bak#yordu. $imde, onun
a'z#ndan #kan szlerle dncelerinin uyum iinde olmad#'#na
dair bir his belirdi. "Bal ve zm suyu kar##m#. zmlerin biraz
mayalanm# olmas# houmuza gidiyor. Hem insan# rahatlat#yor,
hem de biraz itikten sonra dans etmek ok kolayla#yor."
"Beni a#rt#p duruyorsun, Ungur" dedim ve barda'# ald#m.
$indeki s#v#y# koklad#ktan sonra, dikkatle birka yudum ald#m.
"Tad# ok gzel" dedim sonra. "Bana kendinizden biraz daha sz
et. ok eski tanr#lar hakk#nda ne biliyorsun?"
"Sana her eyi anlatt#m" dedi Ungur. Ba#m# sallad#m. Bir sre
birbirimizin gzlerinin iine bakt#ktan sonra glerek yle dedi:
"Pekl, dnyadan haberi olmayan tanr#a! Madem bizim
170
aklar#m#z# daha beikteyken 'rendiklerini bile bilmiyorsun, ' h $de
sana ok eski ark#lardan birini syleyeyim..."
nce hafife ksrerek bo'az#n# temizledi, sonra bir yudum Met
$ti ve hi k#m#ldamadan yerdeki atee bakmaya balad#. nz<?n
hatl#, gzel yznde trensel bir ifade belirmiti. Sonra henz Pe'c
Senc> fakat bo'uk erkek sesiyle yavaa ark# syle-meye balad#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
167
Bat#daki byk okyanusun k#y#s#ndaki cennet benzeri bir lkeden,
ma'ara ay#lar#n#n "kutsal oldu'u zamanlardan ve tanr#lar#n
insanlar# hayvanlardan ay#rmak iin gklerden fiinden sz
ediyordu. Ve tanr#lar#n kendi yaratt#klar# varl#klardan giderek daha
fazla uzaklamas#ndan...
"Bize ##k verenler, kendi ##klar#n# yitirdiler" diyordu ark#s#nda.
Bylenmi gibi onu dinliyordum. Son derece duygulanm#t#m.
Kk ve koruyucu ma'aran#n ##'#nda zaman durmu gibiydi. Ben
Met itim, o ark# syledi, sonra tekrar birbirimize bakt#'#m#zda,
her eyin byle kalmas#n# diledik.
Zaman kavram#n# epeydir yitirmitim. Ma'aran#n d##nda gece
veya gndz m, yaz veya k# m# oldu'unu bilmiyordum. Bazen
kad#nlar#n art#k trensel bir hviyete brnm olan yemek
haz#rl#klar# esnas#nda onlara yard#m ederken ans#z#n duruyor,
byk ehrin ve kraliyet saray#n#n grltsnn, gn ##'#n#n,
y#ld#zlarla dolu gecenin bulunmad#'# bu ma'aradaki yaama ne
kadar abuk uyum sa'lam# oldu'umu ak#nl#kla dnyordum.
Hatta bu anlarda sanki ezelden beri Ungur ve ailesiyle birlikte
ya#yormu gibi bir duyguya kap#l#yordum.
Fakat zellikte yerdeki atlaktan ykselen atein aniden harlad#'#
ve bir an iin nerede oldu'umu bilemedi'im anlarda gelen baka
duygu ve dnceler de vard#. O anlarda bu gizemli ate* ve ma'ara
duvar#nda oynaan glgeler beni korkutuyor, "U* ile gere'i
neredeyse ay#rt edemiyordum. Ma'aradaki yaam#n tekdzeli'i o
zaman bana dlerimdeki resimlerden bile ^ha inan#lmaz geliyordu.
171
Dlerim bile giderek monotonla#yordu. Genelde ayn# ryalar#
gryordum. Bazen kumsalda yatan Osiris'ti grd'^ bazen yanan
odun y#'#n#n#n zerindeki Quetzalcoatl. Dlerim, de gremedi'im
tek olay ise uuumuzun nas#l sona erdi'i ve sonra neler
oldu'uydu. Korkun derecede ayd#nl#k, neredeySe kor halindeki
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
168
gkyz ile Ungur'un beni uyand#rd#'# s#cak, a',r karanl#k aras#nda
bir kpr yoktu.
O arada neler oldu'unu Ungur'a birok kez sormutum. Daha ilk
soruumda bana kaamak bir cevap vermiti. Bana gkyznn
y#ld#zlara dek y#rt#ld#'#n# aniden bast#ran lmcl bir so'u'un
etrafindaki her eyi yok etti'ini anlatm#t#. Fakat o ve ailesinin
birka yesi hl hayattayd#. Karanl#ktaki mamut da s#cakt# ve ben
de bir buz kal#b#na dnmemitim.
Hikyede do'ru olmayan bir eyler vard#.
Parmaklar#mla bacaklar#m#n aras#ndaki kil testinin kenarlar#n#
okad#m. Atein yan#ndaki postlar#n zerinde oturuyor ve kemikten
bir tokmakla ta havan#n iindeki kurutulmu im tohumlar#n#
'tyordum. Ada k#tas#ndaki tarlalara ekilen ve iyi bir bak#mla
y#lda iki kere hasad# yap#lan bu'day ve yulaftan, arpa ve avdardan
sz etti'im zaman, Ungur bile bana pheyle
bakm#t#.
"Neden bir eyi yere gmelim ve olgunlamas#na kadar birka ay
bekleyelim ki?" diye sormutu bana yava ve ll konuma
tarz#yla. "Byle bir ey yapsak, keileri, koyunlar# geyikleri ve
kular# tohumlardan uzak tutmakta epey zorlan#rd#k!"
"Hay#r, hay#r! Biz gzmzn grd'n toplayaca'#z ve tanr#lar#n
mucizelerini beklemeyece'iz!" Her zaman son derece az konuan
baba bile bu konudaki grn byle bildirmiti.
Ne o, ne de di'erleri yenebilecek tohumlar# topra'a saman#n
ak#ll#ca bir i oldu'unu dnmyordu. "Ama bu bir mucize de'il
ki!" diye onlara tekrar tekrar a#klamalarda bulundum, fakat bu
konuda ancak aradan birka ay getikten sonra bir da-
172
konuma f#rsat# bulabildim. Avlanmaya #kan erkekler bir daha
ma'araya bo ellerle geri dnmt.
"Hibir ey yok!" dedi Ungur. "Art#k kaya yar#klar#nda bile
sUn ve e'reltiotu bulam#yoruz."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
169
"Eskiden toprak kendi kendine her y#l meyve verirdi" dedi
#lngur'un ablas# Ania ac# bir i ekile.
"Bunu biz olmadan da yapard#" dedi annesi ba#n# sallayarak ve
bana keyifsiz bir bak# f#rlatt#. Atein yand#'# ma'aran#n yan#ndaki
akmak ta# b#aklarla kaz#lm# kk bir toprak paras#na ekti'im
birka tohum tanesini imlendirme giriimlerimin baar#s#zl#kla
sonulan##n# hat#rlad#m. "Burada bir ie yaramayan, d#ar#da da bir
ie yaramaz. Zaten topra'# al# #rp#dan ar#nd#rmak, akmak
talar#yla kazmak ve sonu alana kadar birka ay beklemek ok
zahmetli bir i."
Bylece bu konu kesin olarak kapanm#t#.
Avc#lara ve toplay#c#lara sahip oldu'um bilgilerin hi olmasa bir
k#sm#n# aktarabilmek iin yapt#'#m di'er birok denemeyi
dndm. Fakat her defas#nda ocuklar bile balang#ta hayret
uyand#ran a#klamalar#m# sonradan budalaca veya en iyi olas#l#kla
tanr#lara yara#r olarak nitelendiriyorlard#.
Art#k ciddiye al#nmad#'#m#n da uzun zamand#r fark#nday-d#m. Bir
sre iin bana kar# belli bir sayg# duyduklar#n# ve az da olsa
ekindiklerini biliyordum. Fakat iki kad#n#n do'rudan yzme kar#
bana Ungur'la postlar#n alt#nda neden hi birlikte olmad#'#m#
sormalar#yla birlikte, art#k bu sayg#dan eser kalmad#'#n# fark ettim.
"Sen bir k#z, bir kad#ns#n" demiti Ania. "Senin bizden fark#n
nedir? Karn#n# aya kurban sunmad#'#n# fark ettik. Yetildn bir
grnmn var, fakat bizler gibi kanaman yok..."
"Karn#nda her insan#n annesine ba'l# oldu'u kordonun izi de
yok..."
Dudaklar#m# s#kt#m. Bu sahneyi hat#rlamaktan holanm#yor-
173
,-/
I
"1
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
170
dum. Erkekler s#k s#k yapt#klar# gibi ma'aran#n derinliklerin*
uzanan bir keif gezisine #km#lard#. ocuklar uyuyordu vp ben
atein ba#nda kad#nlarla yaln#z kalm#t#m.
"$te..." demiti Ania karn#n# aarak. "Bu yara izi... sende yok!"
"Ben baka bir ekilde... demek istedi'im, sizden farkl# olarak
dnyaya geldim..."
"Ne demek istiyorsun? Tanr#lar#n anneleri ve babalar# y0]( mu
yani?"
"Tanr#lar#n insanlar#n kad#nlar#yla bir arada olmaktan
holand#klar#n# biliyorum" diye at#lm#t# Ania. "Her taraf demir-
adam, Titan ve Gigant dolu... Sadece kendilerini yaratanlara hizmet
etmeye yarayan zavall# hilkat garibeleri..."
"Yoksa siz de Atlantis'te im tohumlar# gibi topra'a ekilerek mi
yarat#l#yorsunuz?" diye sormutu Ania glerek. Dilerimi s#km#,
havanda kck tohumlar# dvmeye devam ediyordum. Onlara i
saraydaki retim Odas#'n#n s#rr#n# anlatmaya . yeltenmemitim bile.
O konumalardan sonra varl#'#ma ancak katlan#lmaya
balan#lm#t#. Yapmay# denedi'im her ey, aile fertleri taraf#ndan
kklerin el becerilerinden bile daha aa'# grlyordu. Yemek
piirmeyi 'renmitim, art#k tm otlar#, tohumlar# ve e'reltiotu
eitlerini birbirinden ay#rt edebiliyordum, kemik i'nesiyle diki
dikebiliyordum. Hatta duvardaki bir ocuk kafas# bykl'ndeki
ta #k#nt#lar#na geyik boynuzlar#n#n kt ular#yla hafif darbeler
indirmek suretiyle haz#rlad#'#m akmak ta# b#aklar bile pek az
hayranl#k uyand#r#yordu.
Hatta Ungur bile benden uzak duruyordu. $lk zamanlarda, bazen
yaln#z kald#'#m#z takdirde, byk gzleriyle zgn zgn beni
szyordu. Fakat bu arada bana en az di'erleri kadar az bak#yordu.
Kk ailenin umudu olarak ta#d#'#m de'eri yitirmitim.
Art#k do'mam# olan ve do'urup do'uramayaca'#n# bile
174
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
171
Igyemeyen bir tanr#adan ibarettim. Ungur'un ailesi beni ki
gelenekler uyar#nca kendisine e arayan bir gen k#z gibi ras#na
kabul etmiti. Oysa erzaklar# tketmekten baka bir ie rarnayan bir
tanr#ayla ne yapacaklar#n# bilemiyorlard#...
"Letu, Letu'yu ar#yorum, Sazl#k Tarlas#..."
"Buras# Sazl#k Tarlas#. Dinliyoruz, haberci. Sen kimsin?"
"Ayn# ekilde Sazl#k Blgesi'nden... Tula'dan ar#yorum... ilticaca
Gl k#y#s#ndaki Tula'dan... Tanr# Viracocha, Tanr# Amon-Ra ile
konumak istiyor..."
"Amon-Ra m#? O burada de'il! Buras# byk Baykal Gl
k#y#s#ndaki Sazl#k Tarlas#..."
"Baykal Gl m? Sibirya'n#n Kutsal Gz araya nas#l girdi?"
"Araya girebildi'ime kret! Say#s#n# unuttu'um gnler nce
byk bulut da'lar# gnei yuttu ve etraftmdaki her eyi yok etti. O
zamandan bu yana da'lar#n doruklar#ndan aa'# buz gibi bir so'uk
iniyor ve bir zamanlar gln bulundu'u yer byk kar kmeleriyle
kapl#. Art#k hibir ey gremiyorum... Ne bir mamutun, ne k#l#
dili bir kaplan#n, ne de ma'ara aslan#n#n ayak izlerini. Kutsal
ay#lara kurban sunam#yorum, hatta nerede oldu'umu bile tam
olarak bilemiyorum."
"Sen... yaln#z m#s#n?"
"Hay#r, benden baka dnyan#n en derin glnn gneyindeki
da'lar#n eteklerinde yaayan birka Evenki-Tunguz'u da sa' kald#.
Fakat onlar da ak#llar#n# kaybetmiler... Her taraflar#na ziller
takm#lar, btn gn deri davullar#n# al#p duruyor ve byk bir
mitsizlik iinde dokuz dall# gk kay#n# arac#l#'#yla Tanr# Ulgen
Bey'in yan#na #kmaya al##yorlar."
"Tanr# lgen Bey mi? Hi duymad#m!"
"En yetenekli yard#mc# tanr#lar# ve bilgeleriyle birlikte kendisini
kurban etmek zere yalanc# gnee do'ru utu. Fakat gk Semisi
gkyzndeki o parlak noktaya ulaamadan dt ve Baykal
Gl'nn derinliklerine gmld."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
172
175
"Sen kimsin peki?"
"Ben Tunguz kabilelerinin en byk saman#yd#m."
"*aman? Bu sizin orada aa'# tanr#lardan Annunaki'leri tan#mlamak
iin kullan#lan bir kavram m#?"
"Hay#r, ben tanr#lara konumalar#nda arac#l#k eden bir bilgeydim...
Uygur Denizi'nin eski tanr#lar#n#n... kimlerden sz etti'imi
anl#yorsun, de'il mi?"
"Bu senin Atlantisli olmad#'#n anlam#na m# geliyor?"
"Benim atalar#m dnyan#n buzlarla kaplanmas#ndan ok uzun bir
sre nce Aquitania ma'aralar#ndan ayr#lm#lar. Ben do'uya do'ru
ay#lar#n yolunu izledim..."
"Demek sen bir tanr# de'il, bir vahisin. O halde benim
sylediklerimi nas#l anl#yorsun?"
"Ben sadece seninle konutu'umu dnyorum, o halde sen beni
nas#l anl#yorsun? Benim... benim dudaklanm s#ms#k# kapal#! Buna
ra'men beni duyuyor musun?"
"Evet, seni duyuyor ve anl#yorum. Bu ok garip! Eski tanr#lar#n
s#rlann# bilen yaban insanlar#n#n bulundu'undan haberim yoktu..."
"Bu sizin ok uzun zamand#r unuttu'unuz s#rlardan sadece biri!
Gecenin balamas#ndan nce Avustralya'daki Abori-jin'lerle, Hopi
ve Dogon yal#lar#yla, okyanusun derinliklerindeki Tanr# Enki'nin
hizmetkarlar#yla da grebilmitim..."
"OannesTeri tan#yor musun? O sapk#nlar tarikat#n#?"
"Ben Atlantis tanr#lar# taraf#ndan yarat#lan tm varl#klar# tan#r#m...
Demir-adamlar#n ve Oannes'lerin yan# s#ra, Atlantis'in byk
saray#n#n Duka-odas#n#n rn olan devleri ve canavarlar# da..."
"Senin ismin nedir?"
"$smimin art#k bir anlam# yok. 'Kuzeylilerin Kral#' ad# verilen
Yecc veya Mecc'den sz edildi'ini duydun mu hi?
Mezopotamya ve Akdeniz k#y#s#nda yaayacak ve tanr#lar# bile
deh-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
173
176
drecek olan halklar hakk#ndaki kehaneti biliyor musun? j|rn
kltrel ve ahlak kten sonra kopacak olan k#yamet
maher anlam#na m# geliyor? Yoksa Eski Dzen'in sonu
p Bilmiyorum, nk unuttum."
"Gerekten de Krallar Adas#'ndan gelmiyor musun? Bizden biri
de'il misin?"
"Binlerce y#ll#k bir zaman zarf#nda Atlantis $mparatorlu-su'ndan
uzaklaan insanlar#n say#s# nedir? Gelecek olan felaketi jrd' ve
yanl# yollara sapmaktan uyard#'# iin ka kii yurdundan kamak
zorunda kald#? Ka kii sizin taraf#n#zdan srgne gnderildi?"
"Bir tanr#! Sen Atlas gibi ok yal#, kovulmu bir tanr# olmal#s#n..."
"Ya da di'er Titan'lar gibi... rne'in Hindistan'daki Vrta, buz
blgesindeki Ymir, Mezopotamya'daki Kingu, Promothe-us,
Sisyphos ve jason gibi... Krallara ve tanr#lara kar#, kendi
yaratt#klar# insanlara eit muamele etmeleri iin savaan di'erleri
gibi..."
"Art#k her ey iin ok ge! So'uk ve karanl#'#n iinde gnei
gremeden oradan oraya gidiyorsun. Benim bulundu'um yerde ise
da'lar bir trl sakinle*miyor ve be gne dnm ncesi
gerekleen felaketten bu yana di'erlerinden en kk bir yaam
iareti bile alamad#m! $imizden birisinin nceki dnyada tanr#,
kral ya da mamut avc#s# olmas# neyi de'itirir ki?"
"Fakat sen hayatta kalmay# basard#n, ayn# ekilde ben de! Pek
yak#nda ister da'lar#n doruklar#nda, ister giderek ykselen denizin
k#y#s#nda, ister bir zamanlar bereketli topraklar olan llerin
ortas#nda olsun, ateler yanmaya balayacakt#r. Biz ikiliz her eyin
bir milyon y#l nce oldu'u gibi balamamas#n# a'layabiliriz!"
Hayatta kalanlar yeni yaamlar#n# neden efsaneler zerine kursun?
*ayet biz geri ekilir de iftlerden aileler, ailelerden
177
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
174
kabileler, kabilelerden ise byk halklar meydana gelebiljrse toprak
o zamana dek sakinleecek olursa, gerek miras#lar, ait olabilir.
ldr kendini, Yecc veya Mecc! Ben de ayn, kilde kendimi
ldrece'im. nk dnyan#n gelece'i iin ^ bir ey bir
zamanlar#n grkemli an#lar#ndan baka bir eye sar#jD olmayan
eski efendilerin ortaya #kmas# kadar kt olamaz!"
"Ben kendimi ldrmeyece'im!"
"Bunu yapmak zorundas#n!"
"Hay#r, yanl# mitlerin olumas#n# engellemeliyim. Buzlann
gneyindeki lkelere gidecek, ne kadar yal# ve gsz oldu'umu
gsterece'im. Bizden baka hangi aa'# tanr#lar#n hayatta kald#'#n#
bilmiyoruz. Bizden bakalar# da bunu baardrysa, i. lerinden bir
k#sm#n#n kendilerini bir zamanlar#n byk kltrnn meru
miras#s# olarak tan#tmalar# ka#n#lmazd#r. Fakat gerek bilgiye
sahip olanlar#n say#s# pek az oldu'u iin, onlar da yaamlar#
boyunca ne anlayabildikleri, ne de 'renebildikleri kavramlar#
gerek ve hakiki din olarak sunmaktan ekinmeyeceklerdir. Bu
#lg#nl#'a kar# koyacak kimse bulunmazsa, gelecek kuaklara ok
yaz#k olacak! Gelecek insan soylar#n#n sonlar#n#n Atlantis Krall#'#
gibi olmas#n# istemeyiz, de'il mi?"
"Cevap... cevap veremiyorum! Koca gl fokur fokur kayn#yor!
Viracocha'n#n evi... Da'lar paralan#yor... Yamalar# ate dolu...
Bat#ya gitmeliyim... buz a'#ndan sonra asla yeerme-mi olan
Nazca dzl'nn tesindeki byk denize... Yer sars#l#yor...
Toprak dalgalan#yor... Hay#r! Yine mi?.."
"Seni arayaca'#m! Da'lar#n yamalar#na tanr# iaretleri iz!
Denizden rahatl#kla grlebilecek byklkte iaretler! Beni
duyuyor musun? K#y#lardaki talar#n yard#m#yla dev ekiller iz!
Seni bulaca'#m... Tula..."
Sonra, gnn birinde, hayatta kalan kk grubun ba#na yeni bir
felaket geldi. Ungur ve babas# uzun zamandan bu yana ma-
178
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
175
an#n derinliklerindeydi. Di'erleri ise atein ba#nda oturuyor
ellerinde kalan birka kk paras#yla s#cak bir orba piirme-V
al##yorlard#. Ans#z#n ok yak#nlardan gelen bir #'l#k sessizdin
iinde yank#land#.
'Konumayanlar' geliyor!" Ba'#ran, Ungur'un babas#yd#. Dikkat
edin ve onlar# atele uzaklat#rmaya al##n!"
Ma'aran#n iinden yuvarlanan talar#n grlts ykseldi. c0nra
Ungur'un babas# sendeleyerek ortaya #kt#. Yz kan iindeydi.
Hayvana benzeyen vahi glge onu izliyordu. Tyl bir
grnmleri vard#, al#nlar# dard#, ileri f#rlam# olan eneleri
glyd.
Korkuyla aya'a f#rlad#m. $lk anda insana benzeyen maymunlar#n
ma'aray# bast#'#n# dnmtm. Fakat sonra sald#rganlar#n
ellerindeki ta baltalan ve kal#n dal paralar#n# fark ettim.
Hay#r, bunlar maymun de'il, aksine blgenin bana buz a'#nda
soylar#n#n tkendi'i 'retilen yerlileriydi. Bu yarat#k da gerek
tutum ve grnler, gerekse de tek heceli homurtulardan ileri
gitmeyen konuma abalar# ile Cro-Magnon deneyinden nce
da'larda ve ormanlarda yaayan insanlar#n geliim safhas#nda
bulunuyorlard#.
Henz parma'#m#n ucunu bile oynatmaya f#rsat bulamam#t#m ki,
ba#m#n yan#ndan yumruk bykl'nde bir ta paras# utu. Kven
ac# dolu korkun bir #'l#k att#. Ta, al#n kemiklerini parampara
etmiti. K#z sendeleyerek birka ad#m att# ve ma'aran#n duvar#n#n
dibinde yere y#'#ld#. $kinci ve nc vahi ise Ungur'un babas#n#
yakalayarak, onu atein te yan#na f#rlatt#lar. Yal# adam#n
kemikleri rm bir tahta paras# gibi un ufak oldu.
Vahiler, yerden #kan atein etraf#nda bulunan yiyecek anaklar#na
ve deri keselere sald#rm#lard#. Bir elleriyle yenebilecek her eyi
a'#zlar#na t#karken, di'er elleriyle de Ania ve Ama'y# kendilerine
ekiyorlard#.
179
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
176

Neler olup bitti'ini ge, ok ge kavrayabildim. Fakat tm ailenin
varl#'#n#n byk bir tehlikeye dt' o anda, iimde yeni bir
eyler belirdi. Gri Ev'de grd'm resimler h#zla gz. lerimin
nnden geiyordu. lm, g, adalet...
Y#ld#r#m h#z#yla ve dnmeden e'ildim. Parmaklar#m yer_ deki
akmakta# b#aklardan birini ar#yordu. Ans#z#n elime tas b#a'a
kum ve reine yard#m#yla tutturulmu boynuz kabzalardan biri
geldi. Ma'aran#n duvar#ndan h#z alarak ileri f#rlad#m. Bir gne
##n# kadar h#zl# bir ekilde ta b#a'# ilk vahinin kalbinin tam
ortas#na saplarken, ba#m#n etraf#nda mavi renkli #,# ##l bir halka
belirmiti. Ayn# b#ak, ikinci vahinin k#ll# boynunu bir kula'#ndan
di'er kula'#na kadar yard#.
nc sald#rgan#n zerine at#lmaya haz#rland#'#m s#rada,
Ungur'un yan#mda durdu'unu fark ettim. Kendi b#a'#n# vahinin
gbe'ine saplad# ve h#zla g'sne kadar ekti.
lmekte olan vahilerin korkun #'l#klar# ma'aran#n duvarlar#nda
yank#lan#yordu. Bylenmi gibi elimdeki kanl# akmak ta#na
bak#yordum. Ne yapt#'#m# ancak imdi anl#yordum. Bir tanr#a
olan ben, nas#l olur da bu vahileri onlarla ayn# ilkellikte
ldrebilirdim? Daha nce bu derece hayvani ve onursuz bir ey
yapaca'#m akl#ma bile gelmezdi. Dudaklar#m#n kenarlar#n#n
titredi'ini hissediyordum. Sonra utan ve tiksinti iinde kas#lmaya
balad#m. Yanaklar#mdan aa'# yalar szlyordu. B#a'# yere
b#rakt#m, sendeleyerek su kaplar#ndan birinin yan#na gittim ve
vahilerin ellerime bulam# kanlar#n# bir #lg#n gibi y#kayarak
temizlemeye al#t#m. Fakat ayn# zamanda okyanuslardaki tm
sular#n bile beni ar#nd#rmayaca'#n#n fark#ndayd#m.
Bir sre sonra kad#nlar#n a'#tlar# ve a'lamalar# beni gerek hayata
geri dndrd. Ama ve Ania'n#n birka izik d##nda bir eyleri
yoktu. Kven ve Aqual'#n cesetlerini, atein yan#na serdikleri
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
177
dallar#n ve kk paralar#n#n zerine yat#rmakla meguldler.
Balar#n#, bir zamanlar do'u olan yne evirmilerdi.
180
Ungur ve ocuklar ise vahilerin cesetlerini ma'aran#n serin br
kesine ta#yordu. Kaskat# yzlerle ve s#k#l# dilerle geri
dndkleri zaman, Ania ve Ama o zamana dek kullan#lmayan ,eri
bir kesenin iindeki k#rm#z# topra'# l aile fertlerinin etraf#na
serpitirmeye balam#lard#. Bu arada kendilerinden ge-
j bir ekilde o kadar hznl bir melodi tutturmulard# ki, veniden
a'lamaya balad#m. Ania yere diz kt. Kven'in yzn y#kad# ve
paralanm# aln#n# bembeyaz ku tyleriyle kaplad#. Tylerden
baz#lar# k#rm#z#ya boyand#, fakat biro'u kar kadar beyaz kald#.
Ania daha sonra l k#z kardeinin boynuna en gzel inci kolyesini
yerletirdi, ba#n#n etraf#na deniz kabuklar#ndan bir ta rd ve
yava hareketlerle zerine k#rm#z# toprak serpmeye balad#.
Ama ise baka eyler yap#yordu. Ailenin annesi monoton bir
melodi m#r#ldanarak farkl# mamut kemiklerini iaret ediyordu.
ocuklar Ungur'un da yard#m#yla bir mamutun dev krek kemi'ini
getirdiler. Aqual'# onun zerine yat#rd#lar, yan#na da yay#n#, oklar#n#
ve b#a'#n# yerletirdiler. Sonra Ungur babas#n#n yan#na diz
kerek, onun yaam# boyunca neler yapt#'#n# ve grd'n
anlatmaya balad#. A'#t#n#n her m#sras#ndan sonra Ama'n#n o gne
dek titizlikle korudu'u koleksiyonundan bir ok ucunu, bir deniz
kabu'unu, ya da bir ta# lnn yan#na koyuyordu.
Ve uzun sredir yanlar#nda yaamakta oldu'um ailenin kkeni ve
at#'# yollar hakk#nda bir kez daha yeni eyler 'rendim.
"Annelerimizin anneleri, babalar#m#z#n babalar#n#n k#z
kardeleriydi" diyordu Ungur. "Gece-gndz, yaz-k# demeden,
hayatta kalmalar#n# sa'layan bitki ve hayvanlarla uyum iinde
yaayarak yol al#yorlard#. Geldi'imiz lkenin kuzeyi beyaz ve
so'uk, gneyi ola'anst yeil, bat#s# ve do'usu ormanl#kt#,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
178
atalar#m#z ma'aralar# mamut, bizon, at ve s#'#r resimleriyle
kaplam#lard#. Fakat kuzeyin kal#n buz tabakas# inceldi'i ve ge-
181
cenin uzun srd' lkelere do'ru ekildi'i iin, kutsal ma&a
ralar# terk etmek zorunda kald#k. Byk su bask#n# mamutlan
bizonlar#, atlar# ve s#'#rlar# ka#rm#t#. Tanr#lar#n art#k bizi anla-
mamalar#na ve gkten decek ktl'e kar# bir ey
yapmamalar#na ra'men, onlar#n peinden gittik. Tanr#lar bizi
yaratm# ve sonra terk etmilerdi. T#pk# hayvanlar#n, gnein ve
babam#z olan senin bizi terk etti'in gibi..."
Kollar#n# kald#rd#, derin bir nefes alarak ci'erlerini havayla
doldurdu ve aln# yere de'ene kadar topra'a e'ildi. O anda sadece
yerden #kan atein hafif sesi iitiliyordu. Ungur biraz do'ruldu,
lnn ellerini tuttu, kuvvetle s#kt# ve g'snn stnde birletirdi.
"$ki zaman" dedi bo'uk bir sesle. "Onu zamanlar#n tesindeki
zaman geldi'inde uyanaca'# so'u'a ta#madan nce, iki zaman
boyunca atein yan#nda kalacak..."
182
KURTLAR VE *ELALE
"Erzak tkenmek zere" dedi Ungur'un annesi disiz a'z#yla.
Kk aile, sessizce ve donuk yzlerle, hl topra'#n derinlerinden
#kmakta olan atein etraf#nda oturuyordu. Bu ate ne zaman
ma'aradaki yaam#n odak noktas# olmutu? Bilmiyordum.
Balang#ta kad#nlar#n vcutlar#ndaki dzenli sanc#lar gvenilir bir
zaman hesab# kayna'#yd#. Giderek klen aile bu ekilde hi
olmazsa yakla#k olarak aylar# tespit edebiliyordu. Fakat farkl# bir
yaam#n uzak an#lar# olan bu sanc#lar da giderek ortadan kalkmaya
balad#. Ania uzun zamandan bu yana ayba# grmyordu.
Gnn birinde Ungur yerden #kan atein alevlerinin belli
aral#klarla harlad#'#n# ve tekrar gszleti'ini fark etmiti.
Alevlerin iddetindeki bu de'iimin gn de'iimlerini iaret edip
etmedi'inin pek bir nemi yoktu. nemli olan, ailenin ne zaman
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
179
yemek yenip ne zaman uyunaca'#n# bildiren bir zaman gstergesine
sahip olmas#yd#. Ve ok s#radan bir olaym# gibi alevlerin parlak
oldu'u zaman# bir ma'ara gn, alevlerin snk oldu'u zaman# da
bir ma'ara gecesi olarak adland#rmaya balad#lar.
"'Konumayanlar'in eti ac#lar#m#z# sadece uzatt#" dedi ailenin yah
annesi. "Yiyece'imiz tkendikten sonra nce Kven'i, sonra da
Aqual'# yedik. Ondan geriye sadece buzun iindeki kutsal ci'eri
kald#. Fakat bizim d#ar#ya #kmam#za izin vermeyen de o korkun
buzdan bakas# de'il..."
183
"Can#m yan#yor!" diye inledi ocuklardan biri.
"Karn#m a!" diye soludu di'eri. "Karn#m o kadar a ki..."
"Toprak bizi kendisine a'#rd#'# zaman tekrar yemek yiye ce'iz"
dedi Ama.
"Bu ne zaman olacak?" diye sordu atein ba#nda oturan Ania.
Ungur'un ma'aran#n derinliklerinden getirdi'i iki kertenkeleyi ta
bir ie takm#, k#zartmaya al##yordu.
Ama porsumu bir deri torban#n iinde kalan son tuzu dih bir ta#n
zerine dkt, sonra da parmak ular#yla zerreleri paraya
ay#rd#.
"Eski zamana gre tam alt# y#ld#r burada kapal# kald#k. En ge bir
ay sonra da lm olaca'#z." Yavaa ba#n# kald#rd# ve Ungur'a
bakt#. "Sen elinden geleni yapt#n" dedi k#s#k sesle. "Baban#n ld'
gnden beri buldu'un tm kertenkeleleri, bcekleri ve rmcekleri
buraya getirdin. Ma'aran#n karanl#klar#nda bilinmez olan#n peinde
kotun ve so'ukta pusuya yatt#n. Sen ba#m#zdaki en iyi
erkeklerden biriydin, o'lum. Fakat al#'a kar# senin de elinden bir
ey gelmez..."
Sonra gzlerini ta iin ucundaki ufac#k kertenkelelere dikti.
"Zaman zaman talar#n aras#nda bu kk hayvanlar#n birka#n#
yakalasan dahi, bu bizim hayatta kalmam#za yetmez. Art#k elimizde
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
180
sadece bu tuz var. ocuklar#m#z#n sadece ikisi ya#yor. Derime
bak#n - ne kadar beyaz ve hasta bir grn var..."
"Derisi beyazlay#nca insan neden lr?" diye sordu ocuklardan
biri. "$nanna'n#n da derisi beyaz..."
"Bizim derimiz her zaman koyu renkliydi" diye kar#l#k verdi Ama.
"$nsanlar gnein kt ##nlar#ndan korunmak iin kara bir tene
ihtiya duyarlar."
"Fakat art#k gne yok ki!"
"Geri gelecek!" dedi Ungur s#k#l# dilerinin aras#ndan. "Yz ya da
bin y#l dahi srse, geri gelecek!"
"O zamana dek biz lm oluruz!" dedi Ania yavaa.
184
Btn bu zaman zarf#nda ben arka planda kalm# ve sessizce nlar#
dinlemitim. O iki "Konumayan"# ldrd'mden bu vana.
ocuklar bana "Silex - Ta B#ak" ad#n# takm#lard#. Fakat ne Ania,
ne anne, ne de Ungur iin davran##m bir zorunluluktan baka bir
ey de'ildi. Ne de olsa ben de beslenmek zorundayd#m ve
insanlar#n gizliden gizliye de olsa bir tanr#adan bekledi'i
yeteneklerin henz hibirini gstermemitim...
Di'erlerinin ne dnd'n biliyordum. Baar#s#zl#'#m ve ie
yaramazl#'#m beni derinden yaral#yordu. Ma'aran#n sonsuz
sessizli'i iinde kendime tekrar tekrar neden felli gibi oldu'umu
sorup duruyordum. Her eyin sona ermekte oldu'unu gryordum,
fakat ne yapabilece'ime dair en kk bir fikrim bile yoktu.
Deriden incecik eritler kesmeyi, bunlarla ocuklar#n ve erkeklerin
giysilerini yamamay# 'renmitim. Bir sre eski deniz
kabuklar#ndan, fildiinden ve kemiklerden ss yapmaya bile
al#m#t#m. Fakat saatler boyu u'ra#p yapt#klar#m#n hibiri
kad#nlar#n be'enisini kazanm#yordu.
"Her eyi yanl# yap#yorsun" demiti bana Ania bir defas#nda.
"Yapt#klar#nda Mana eksik. Bunlar anlams#z #v#r z#v#rdan baka bir
ey de'il."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
181
"T#pk# senin yapt#'#n gibi yapt#m" diye kar#l#k vermitim ona. "*u
senin yapt#'#n, bu da benim yapt#'#m kolye. Aradaki fark nedir?"
"Anlam#yorsun!" demiti Ania. "Hem de hibir ey! Senin
kolyelerin l - anlams#z paralardan bir araya gelen bir btn!"
"Bir kolyenin nas#l bir anlam# olabilir?"
"Bunu bile bilmiyorsan sana yard#m edemem!"
O zamandan sonra benimle neredeyse hi denilecek kadar az
konumutu. $lk zamanlarda bu durum houma bile gitmiti. Her
eyin yanl# oldu'unu o kadar s#k dnmtm ki... Bana
Yerlilerin vahi ve aptal oldu'u sylenmiti. Fakat imdi onlar#n
evcilletirilmi birer maymundan baka bir ey olmad#'#n#
dnd'm iin sonsuz bir utan iindeydim.
185
nk Ungur ve ailesi bundan baka her eydi. Ama, Ania ve
Kven'le birlikte ark# syleyip, ocuklarla oyun oynayarak vakit
geirdi'imiz o uzun saatleri dnyordum s#k s#k. OySft imdi
korkmaya balam#t#m... lmden korkuyordum, dnyada yaln#z
ba#ma kalmaktan korkuyordum, bir tanr#a, bir Cro-Magnon, hatta
bir insan diisi bile olamamaktan korkuyordum...
S#rt#mdaki hayvan postundan yap#lm# pelerinin iine iyjCe
bzldm. Onu kendim bimi ve deri kay#larla dikmitim.
Ma'aran#n iinin s#cak olmas#na ra'men, gelecek saatleri
dnmek iimin buz kesmesine neden oluyordu. Bu aileyle daha
fazla bir arada yaayamayaca'#m# hissediyordum. Bir eyler
yapmal#yd#m! Fakat ne? Ne yapabilirdim? Art#k kendimi bile
dnmyordum. Tek iste'im, bir ekilde yard#m edebilmekti.
Duka-blgesinde y#llar y#l# 'rendiklerimin aras#nda buz kapl# bir
yanarda' ma'aras#nda ie yarayabilecek hibir ey yok muydu?
Benim yerimde bir delikanl#, bir bilge, bir sava# olsa ne yapard#?
Ya da bir gemi sahibi, ya da...
Ard# ard#na bu sayd#klar#mdan biri oldu'umu dnyordum. nce
kendimi bir demir-adam gibi hissetmeye al#t#m. Yasa, hukuk,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
182
dzen. Hay#r, bunlar#n hibiri burada ie yaramazd#. O halde bir
sava#! Elime bir mamut dii paras# ald#m. Parmaklar#mda hafif
ve kuru bir duygu b#rak#yordu. Ta bir b#akla ne yapabilirdim?
Daha fazla vahi ldrmek mi?
Ya da di'erlerini... kad#nlar#... ocuklar#... Ungur'u...
Bir teki bile hayatta kalamayacakt#. Tanr#lar insanlar#n lm ve
yaamlar# zerinde sz sahibiydiler. Bunu ilk defa ve son defa ne
zaman duymutum?
Ans#z#n a'lad#'#m# fark ettim. Yakla#k yedi y#ld#r yanlar#nda
yaad#'#m ailenin atete yanan bir dal paras# gibi karar#p yok
oldu'unu gryordum.
"Neden?" diye f#s#ldad#m ba#m# sallayarak. "Ben neden bir
tanr#ay#m ve neden ne yapaca'#m# bilemiyorum?"
186
Gri Ev! O yirmi iki resim! !
S#rt#mda s#cak bir rpertinin dolat#'#n# hissettim. Ve ans#-
resimler kar#mda bir kitap gibi belirdi. Tm yapmam gereken,
sayfalar# amaktan ibaretti...
Mnzevi - bu ben miydim? Kader ark#... as#lm# adam... |m.
Sonra ne geliyordu? *eytan ve vahi dalgalar#n karmaas#nda ken
kule mi? Zorlukla nefes alabiliyordum. Bir sonraki resim nas#ld#?
Gzlerimi kapad#m, fakat iinden hastal#klar#n ve i'ren ma'ara
kertenkelelerinin boand#'# bir sand#ktan baka bir ey grmedim.
rmcek benzeri hayvanlar, bcekler, y#lanlar. Fakat orada baka
bir ey daha yok muydu? #plak bir k#z... aresiz ve yaln#z. Diz
kmt, gecenin gkyzne bak#yordu ve inanmak istiyordu.
Fakat... fakat grmek istedi'i neydi?
On kral#n hkmetti'i ada-k#tas#na dn yolunu mu? Yoksa saray#n
Duka-blgesini mi? Kiklop duvar#n# m#?
Hay#r, bunlar#n hibiri de'ildi.
Ans#z#n gnei grmeye al#t#'#m# fark etmitim. Ay# ve y#ld#zlar#.
Ba#m#n zerinde glcyz eksikti ve onu bulmaya al##yordum.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
183
"Kendi d##ndan yollar da bilmek istiyorsan, kendi iine kulak
vermelisin!"
Ans#z#n irkildim ve kocaman a#lm# gzlerimle etraf#ma bak#nd#m.
Fakat yan#mda kimse yoktu. Ama, Ania ve ocuklar atein
etraf#nda oturuyor, yava yava ileri geri sallanarak, sonsuz
hznlerini dile getiren bir melodi m#r#ldan#yorlard#.
Ve ans#z#n Ungur kar#ma dikildi. Art#k onda hibir ey beni bir
zamanlar mamut cesedinin alt#nda bulan ve ailesine getiren
kuvvetli, ma'rur gen adam# hat#rlatm#yordu.
"Yoluna git, $nanna!" dedi adam zorlukla nefes alarak. "Yeteri
kadar bekledin!"
"D#ar#ya... d#ar#ya a#lan bir yol bulaca'#m! Hepimiz iin..."
Berrak ve kararl# bir sesle konumutum. Ungur ellerini kal-
187
T^
d#rd#. Titreyen parmaklar# byk bir zorlukla ve son gcnr
harcayarak g's ular#ma dokundu. Sonra yava yava nc~
karn#ma, sonra bacaklar#ma indiler, sonunda da ap#rdayan yerdeki
bir su birikintisine dtler.
"Ungur!"
Bu ismi var gcmle hayk#rd#m, ne e'ildim ve ellerini y_
kalad#m. Ba#n# kendime do'ru evirdi'im anda tm vcudum
titriyordu. Grdklerime inanmak istemiyordum. Uzun, ok uzun
bir zaman boyunca ba#n# kollar#m#n aras#nda tuttum. Aln#n#, gz
kapaklar#n#, yanaklar#n# ve dudaklar#n# pyor, fakat kar#l#k
alam#yordum. Ve sonunda kollar#m#n aras#ndaki vcut o kadar
a'#rlat# ki, onu yere b#rakmak zorunda kald#m. K#rm#z# toprak
dolu deri torbaya do'ru emekledim, onu sryerek Un-gur'un
yan#na getirdim ve iindekilerin tmn onun yzne, boynuna,
vcuduna ve aradan geen tm y#llar boyunca grmedi'im
blgesine serptim.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
184
Atein yan#ndaki kad#nlar uyuyor gibiydiler. Sanki son nefeslerine
kadar korumak istermi gibi ocuklar#n# s#k# s#k# kucaklam#lard#.
Ani bolu'u vcudumda bir k#rba darbesi gibi hissettim.
Kad#nlar#n Ungur'la ayn# anda lmesi mmkn myd? Az nce
ark# sylemiyorlar m#yd#... ve ocuklar! ocuklar neden lm
sanki s#cak bir postmu gibi rahata uykuya dalm#lard#?
Tm vcudumla titremeye balad#m. Kollar#m# vcuduma sararak,
iimdeki panik duygusunu bast#rmaya al##yordum.
"Ey tanr#a!" diye inledim. "Sen ulusun, esizsin, emsalsizsin! Yedi
y#l boyunca buradayd#n ve ne yapt#n? Eyalar#n# al ve buzu k#rarak
d#ar# #k, bunu yapacak gcn varsa elbette..."
Yan#ma almak istediklerimi bir deri torbaya doldururken bir
yandan a'l#yor, h#k#r#yor ve kendime k#z#yordum. Ba#m#n
etraf#ndaki alev alev yanan ate hlesini acaba baka biri daha
grebilecek miydi? Ben zldke, o daha da gzelleiyordu.-
188
n sular, korkun f#rt#nalar, kapkara bulut da'lar# dinlenmek
dir bilmiyordu. Hibir ey sakinlemiyordu. K#y#lardaki kum
i#lar# etraf# kas#p kavuran rzgra direniyor, kkleriyle suya
rr#lmekte olan karaya s#k# s#k# yap##yor, dalgalar taraf#ndan
erinden sklnceye kadar dayanmaya al##yordu.
Hibir ey oldu'u gibi kalm#yordu. Dnyan#n eski yz hatlar#n#
kaybediyor, srekli yeni ekillere giriyor ve daha olumadan yk
oluyordu. Kaos, o eski ve byk gcyle, tekrar tekrar denizlerden
ve bulutlardan yeryzne kyordu. Hibir da'#n zirvesi, hibir
vadinin taban# sa'lam kalmam#t#. Bir zamanlar ormanlarla kapl#
alanlarda imdi kapkara f#rt#nalar #plak topra'# kavuruyordu. Buz
gibi dalgalar koca koca talar# karan#n ta iine ta#yordu. Ve her
yanda atlayan topraktan f#k#ran yanarda'lar#n pskrtt' kller
ya'murla kar#arak amur eklinde geri ya'#yordu.
Bu ikence yz, hatta bin gne y#l# devam etti. Ve bin y#l bir gn
gibiydi...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
185
Hay#r!
Bir tek sonsuz gece gibiydi!
$nsanlar kay#plara kar#m#, bo'ulmu, ya da bal#klara dnmt.
ok, ama ok az# hayatta kalmay# baarm#t#. Tanr# T#tiacahuan
taraf#ndan tam vaktinde uyar#ld#klar# iin servi a'alar#ndan bir
tekne ina eden Nata ve Nana hayatlar#n# kurtarabilmilerdi.
Aztek'ler sonradan bunun byle oldu'unu anlatacaklard#.
Bor'un o'ullar# Odin, VVili ve We, buz devlerinin babas# dev
Ymir'i ldrmlerdi. Ymir'in yaralar#ndan o kadar ok kan ak#t#
ki, Bergalmir d##ndaki tm devler bo'ulup lmt. Fa-tat o
kar#s#yla birlikte bir kay#'a binerek kurtulmay# baarm# Ve yeni
bir devler soyunun babas# olmutu. Gne kararm#t# Ve toprak
suya gmlyordu. Gkten s#cak y#ld#zlar dyordu, k#zg#n
alevler g' kaplam#t# ve ate hortumlar# kutsal
189
dnya a'ac# Yggd
kapl# kalan Kuze;v
sonraki birka bin \
derek daha by^j
hayvanlar#yla birlimi, _
yordu. Ta ki gnei '
S#cak ve so'u], "j
kuzey yar#mkreyi^
lerce y#ldan beri l'l (|
balam#lard#. Ve jg
ya gmlyordu. |.f '
Gerek felake !(is yordu. Sular ade tuzlu suya tema^ \* ( yeni
krfezler, y-a O korkun gc]1, i a'# ncesinde <|h^ rin suyu
artmaya1j|] zellikle iki *T$ Serbesti. D. |\J buzlar#n geni k!J|^|
sincje, sular an^W karanl#k iinde ^ topraklar# yutm^.^ seNehri'nin
a'^b\j
sre#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
186
MSMs
Mi
H
meye devam &\p du. Bir mddet i
m0rica ile Cym
.. ..... M?
ya gomuluyo^, Da'lar#n dik ya |te
niz bir tepe s#r,\,JU,
deniz olutura<fto1'
'^
nu#slatj,
'rctli we,
'#u#ur
y"enni f%(i
,? A\> ttku^ze^
''' W56*
mv
190
I
,M<
s^V4
^k ve
ra|ar,
:z ^
V#k


$K y kl,esi\ drV derhlny
lan "
H kar,
#l
f ^<Cl1 uV do^a > y
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
187
$/$den^<iB^nde#^ba^/
%a^ ld#s#s'|
f( $!
,/(jdefeK u
i er4 "tunun \^ '
y
s'
'i de'iid
A^'y^nt,, /
^feblr^
sebe^fajia^.
W
dnya a'ac# Yggdrasil'i kas#p kavuruyordu. Uzun sre buZ],, kapl#
kalan Kuzey Avrupa'n#n halklar#, buzlar#n erimesine),, sonraki
birka bin y#l# byle an#msayacaklard#. Eriyen buzlar o-derek daha
byk toprak paralar#n# a#'a #kar#yor, insan], hayvanlar#yla
birlikte giderek daha kuzeye ve do'uya yol a| yordu. Ta ki gnein
yok oldu'u gne kadar.
S#cak ve so'uk hava ktleleri korkun hortumlar eklinde kuzey
yar#mkreyi kas#p kavuruyordu. Kuzeyin buz da'lar# binlerce
y#ldan beri okyanuslardan ald#klar# suyu geri vermeye
balam#lard#. Ve kara paralar# dur durak bilmez bir ekilde suya
gmlyordu.
Gerek felaket ite buydu. Deniz seviyesi giderek ykseliyordu.
Sular adalar# ve k#talar# kaplam#, ok uzun zamand#r tuzlu suya
temas etmemi olan blgelerin i k#s#mlar#na girmi, yeni krfezler,
yeni denizler meydana getirmiti.
O korkun gkta#n#n dmesinden sonra okyanuslar buz a'#
ncesinde oldu'undan da fazla bymlerdi ve denizlerin suyu
artmaya devam ediyordu.
zellikle iki alalt# blgesinde gece boyunca yeni felaketler
gerekleti. Drt, be bin y#l nce, Cro-Magnon zaman#nda
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
188
buzlar#n geni kara paralar#n# meydana #kartt#'# kuzey
blgesinde, sular ans#z#n ykselmeye balam#t#. Neredeyse mutlak
karanl#k iinde sular byk Ren Nehri'nin iki yakas#ndaki geni
topraklar# yutmaya balam#t#. Her ne kadar deniz henz Them-se
Nehri'nin a'z#na ulamam#sa da, gneye do'ru h#zla ilerlemeye
devam ediyor, Ren Nehri'nin deltas#n# giderek daralt#yordu. Bir
mddet sonra bu nehir iki yeni nehre dnecekti. Ar-morica ile
Cymru aras#ndaki devasa kire ta# kayal#klar# da suya
gmlyordu. Kuzeydo'uda bu oktan gereklemiti' Da'lar#n dik
yamalar#n#n dz ovalara uzand#'# blgede ise de' niz bir tepe
s#ras#n# aarak, ileride Balt#k ad#yla an#lacak yeni bir deniz
oluturacakt#.
190
K#y#lar#nda asla mutlak so'uk ve gecenin yaanmad#'# g-
c)ej Akdeniz'in tesindeki k#y#larda da ayn# ey gereklei-n rC$U.
Hint Okyanusu'ndan esen s#cak rzgrlar taraf#ndan bir laf# Sibi
kullan#lan dalgalar, Arabistan da'lar# kar#s#nda bile .uraklamadan
yoluna devam ediyordu. Dalgalar tal#k k#y#y# zy,Har boyunca
kemirdikten sonra, F#rat ve Dicle'nin dkld' byk gl bir
denize dntrmeyi baard#lar. Okyanu-sun tuzlu sular# uzun
knt blgesini derhal doldurmu, bu higedeki ok eski tanr#
kalelerini suyun derinliklerindeki ta mezarlara dntrmt.
Uzun zaman iin kuzeye do'ru uzanan bereketli Arabistan ovalar#,
do'udaki yksek da'lara kadar kpkl sulardan oluan geni bir
yzeye dnmt, stelik do'udan ve kuzeyden eriyerek gelen
kar sular# seviyeyi giderek ykseltiyordu.
Di'er k#talarda ise aniden su eksikli'i hissedilmeye balanm#t#.
Birok bin y#ldan beri Afrika ilerinde ilk defa ya'mur
ya'm#yordu. Ormanlar ve al#lar kurumutu, Sahara lmeye
balam#t#. Ayn# ey Avustralya k#tas#nda ve Asya ilerinde de
gereldemeye balam#t#. Himalaya'nm kuzeyindeki anakta
bulunan ve Uygur ad# verilen tatl# su denizi yzy#llar boyunca
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
189
k#zg#n gne ##nlar#na maruz kalarak buharlamaya balam#t#. Tuz
seviyesi giderek artm#, denizin k#y#s#nda oturanlar kamak ile
lmek aras#nda bir tercih yapmak zorunda kalm#t#.
Ve art#k hibir ey yal#lar#n bildi'i gibi de'ildi.
Gecenin iinde dur durak bilmeden ilerliyordum. Saatlerdert beri
karanl#klar#n iinden azalmak bilmez gcyle bir f#rt#na gibi
u'uldayan garip grltye do'ru yakla#yordum. Hava buz gibi
so'uktu. ne do'ru giderek daha fazla e'iliyor, ad#m ad#m
glkle ilerlemeye al##yordum. Sadece birka ta at#m# ileride
kpklerle kapl#, azg#n bir su ak#yordu.
Sonra bu gmbrdeyen grltnn sebebini anlad#m. Bu
191
zamana kadar grd'm en byk elalenin nnde duruyON dum.
Muazzam a'#rl#ktaki su ktleleri, neredeyse tmyle bUz. dan
oluan bir duvar#n nnden aa'# derek, ayaklar#m#n alt#ndaki
topra'#n titremesine neden oluyordu. Buz duvar neredeyse gkteki
kara bulutlara dek ykseldi'i iin, muhtemelen imdiye kadar
hibir insan onun nereye kadar uzand#'#n# gzleriyle grebilmi
de'ildi.
Bulan#k alacakaranl#'#n iinde yo'un sis bulutlan uuuyordu. Buz
duvar#n zerindeki gk bulutlar#ndan ok daha a#k renkli ve
so'uktular. *ak#n bak#larla aa'# den suyu yukar# do'ru
izlemeye balad#m. $imde bir his en yukar#da, yani bulutlar#n en
yo'un oldu'u yerde, bir ##k kayna'#n#n gizli oldu'unu sylyordu.
Bulutlar de'il, suyun ta kendisi aa'# derken baka dnyalardan
gelen bir ##'# da beraberinde getiriyor gibiydi. Bu gne olabilir
miydi? Orada, yukar#da, bulutlar#n te yan#nda gnein grnmesi
mmkn myd?
Benim dnyamda her ey karanl#k, so'uk, #slak ve yaam
dman#yd#. Buna ra'men ben uzun zamand#r byk bir ren geyi'i
srsyle birlikte elaleye yakla#yordum. Bu grkemli
hayvanlardan hibiri bulutlara ve uzaklardan gelen grltye dikkat
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
190
etmemiti. Hayvanlar#n insanlardan ve bir tanr#adan daha gl
sezgilere sahip olmas# mmkn myd?
Ren avc#lar#n#n kabilesiyle ne kadar zamand#r beraber oldu'umu
art#k bilmiyordum. ocuklar#n do'uuna, bymelerine, ocuk
sahibi olmalar#na ve lmelerine tan#k olmutum. Zorlu yaam
sava# kuaklar boyu devam edip gidiyordu. Ve nlerine #kan her
eyi paralamak, ldrmek ve yemek isteyen k#sa boylu, esmer
tenli, kana susam# eytanlara benzeyen Konumayanlar'dan
korunmak iin o'u zaman akmak ta# b#aklar#m#z#n ve
baltalar#m#z#n say#s# yetersiz kal#yordu...
Ben ise daima bir yabanc# olarak kalm#t#m. Belki bir azize, hatta
bir tanr#a - fakat lider olarak de'il. Ungur'un ailesinin
192
aaaras#n# terk edip so'uk karanl#'#n iine dald#'#mdan bu ya-birok
|<ez olup biten her ey zerine dnmeye yeltenitim. Fakat
dncelerim sanki grnmez bir kafesin iine tutsak edilmiti.
Ya#yordum, hareket ediyordum, her trl za-^an ve mekn
kavram#n#n d##nda olarak durmadan yryordum, ftirok kez Tanr#
Tafm#n gnein ynn bulutlar#n ard#na izlenmi oldu'u zaman
bile gsterebilme yetene'ine sahip oldu'unu hat#rlad#m. Ve bir
keresinde -ok uzun zaman nce-fjrt#nalarla kara bir denizin
dalgalar# taraf#ndan durup dinlenmeden dvlen kayalarla dolu bir
k#y#ya ulam#t#m. Orada bir an iin di'erlerinden farkl# kayalar
grr gibi olmutum... Do'a taraf#ndan yap#lmam# olan kayalar.
Kim oldu'u bilinmeyen devler iin haz#rlanm#a benzeyen byk
kayalardan yap#lma ta masalar uzan#yordu gzlerimin nnde.
Bunun yan# s#ra anlam#n# zemedi'im ve bana kay#p tanr#lar#n
rnezarlar#ym# gibi gelen ta emberler de grdm.
Gece karas# hilik yerini s#k s#k bulan#k bir f#rt#na grisine
b#rak#yordu. Karanl#'#n iindeki bu renk dnmleri bana
uzaklarda bir yerde gnlerin ve gecelerin bulundu'unu ispat
ediyordu. Ta masalar#n yan#ndan getim ve k#y#n#n birka yz
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
191
ad#m tesinde k#r#lacak kadar gl olan dalgalara yaklat#m. Ve o
anda iimde yeni bir umut ##'# belirdi.
Giderek daha fazla ta ember buluyordum ve bu manzara
kar#s#nda g'sm daral#yordu. Bulutlar, bir zamanlar bakent
Basilea'n#n etraf#n# evreleyen duvar#n kal#nt#lar#n# and#r#r bir
*ekilde dikey olarak topra'a dikilmi byk ta dizilerini
ya'murlar#yla k#rbal#yordu. Yoksa eve geri mi dnmtm?
Toprak, deniz ve bulutlar#n sava#na sahne olan bu yerde eski
kraliyet ehrini mi bulmutum? Uzun sre kanallar#, evleri, gemi
enkazlar#n# ve saray#n surlar#n# arad#m, fakat tm buldu'um
devlerin ve Titan'lar#n mezarlar#na benzeyen tepeler oldu. S#k s#k
gzya# dkmeden a'layarak nemli duvar nilerine
193
yaslan#yor, parmaklar#mla talardaki izgi ve daireleri yokluy0
art#k benim iin bir ey ifade etmeyen ve kara f#rt#nan#n a'z#r^ dan
derhal al#p gtrd' eski kelimeler m#r#ldan#yordum...
Carnac... Menhirler... Chromlechler... Tiuz...
Ve gnn birinde, bu denizde ve gemiin l izlerinde bir ey
bulamayaca'#m# anlad#'#m zaman oradan ayr#lm#, kaya|a. ra
arpan dalgalar#n sesini duymak zorunda kalmayana dek yu_
rm, yrm ve yrmtm. Bir mddet kuzeye do'ru yol
alm#, ok eski kalay madenleri kal#nt#lar#na rastlam#, bylece bir
zamanlar#n Cornvvall ve Cymru kolonilerine ulam# oldu'umu
tahmin etmitim. Themse Nehri'nin k#y#lar#nda art#k insanl#kla pek
az ilgileri kalm#, birbirleriyle konumayan, Kim-mer kabileleri
hakk#nda hibir ey bilmeyen, karanl#klar iinde sinerek yryen
ve kar#lar#na bir hayvan #kt#'# zaman avlar#n# di'erlerine kar#
dileri ve peneleriyle koruyan varl#klar#n oluturdu'u bir gruba
kat#lm#t#m.
Ben de t#pk# onlar gibiydim. Donmu al#lar#n ac# ve sert
yapraklar#n# i'niyor, bir lokma i' et iin lesiye mcadele
ediyor, buna ra'men srekli al#k ekiyordum. ok sonralar#,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
192
lemedi'im ve kavrayamad#'#m zaman dilimlerinden sonra, en
fazla beyz ad#m yksekli'indeki da'lar aras#nda k#vr#mlar
yaparak akan kk bir nehir boyunca ilerlemeye balam#t#m.
Tanr# Ta# arada s#rada parlak bir ##k saarak bir yn
gsteriyordu, fakat gne benim hesaplanma gre bambaka bir
yerde olmal#yd#. Eski dzen Tanr# Ta#'n# dahi yan#ltacak kadar
bozulmutu. Bir sre sonra kk nehrin byk bir nehre kar#t#'#n#
grmtm. Her iki suyu da amay# baaramad#'#m iin, byk
nehri ak# ynnn tersine do'ru izlemeye karar vermitim.
Bu dnceye nas#l ulat#'#m# bilmiyordum, fakat gnn birinde
zihnimde eski bir hat#ra belirmiti: kuzeydo'u ynnde buzlara
do'ru akan byk Ren Nehri'ydi bu. Fakat bu imkns#zd#! Gnei
grmememe ra'men bu nehrin kuzeydo'u
194
gerine
kuzeye, hatta kuzeybat#ya akt#'#n# hissediyordum. Yok-
y ' nSuzluk iinde dnp duran dnya yuvarla'#, her eyin
mesine neden olacak ekilde bat#ya m# kaym#t#? *ehirlerin
bulutu'u noktan#n hemen yak#nlar#nda bir ya-rda' kraterine
rastlam#t#m. Bu iz tahminlerimi daha da g-j ndirrnit'- Eski
krall#'#n sona eriinden neredeyse bin y#l nce byk ve baar#l#
deney alanlar#ndan birini tf ve lav alt#nda b#rakan bir olay#n
karanl#k izleri belirmiti zihnimde. Hemen yak#nlarda, nehrin
k#y#s#n#n yakla#k k#rk ad#m tesinde, bir zamanlar yerliler
taraf#ndan "Tanr#lar#n Ky", sonra da "Gnners-dorf olarak
adland#r#lan yer bulunuyordu...
Karanl#'#n iinde bir tek iz bile bulamam#t#m - ne ky meydan#n#n
ta kaplamalar#, ne akmak talar#, ne ok ular#, ne ate yerleri, ne
ren boynuzlar#, ne yaban atlar#n#n, kar tilkilerinin ve su kular#n#n
kemikleri... Bunlar#n tmnn kal#n bir tf tabakas# alt#nda gizli
oldu'undan emin olmama ra'men, benim iin teselli bulaca'#m
gemie bir dn yolu yoktu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
193
G'smde sallanan Tanr# Ta# bile bulmak istediklerimi aramam
konusunda bana yard#mc# olmuyordu. Eski ve y#pranm# bir tat#
art#k bu... Kirli sar# renkte, parlamayan, bir zamanlar iinde ta#d#'#
kudretten eser bile bulunmayan ie yaramaz bir muska...
Nehrin ak##n#n ters ynne do'ru epey ilerledikten sonra, byk
nehri yzerek amaya cesaret etmitim. Ren geyi'i avc#lar# fazla
soru sormaya gerek grmeden beni aralar#na kabul etmilerdi.
Mamut avc#lar# ailesinden ok daha h#zl# konuuyorlard#. Bazen
oraya geldi'im ilk anda bir geyik postuna brnmenin Ve o andan
itibaren lider hayvan#n ben oldu'umu a#klaman#n nas'I olaca'#n#
dnyordum. Hi itiraz etmeden peimden Seleceklerinden
emindim. Fakat bunu yapmad#m. En ba#ndan beri kesin bir kanaat
bu korkun dnyan#n bana ve di'erlerine
195
izin verdi'inden daha fazlas#n# yapmama engel oluyordu. Btn bu
olanlar#n bir rya, bir s#nav, nceden belirlenmi ve de'itirilmesi
mmkn olmayan yolun bir paras# oldu'unu dnyordum.
Yzy#llardan beri gidilecek yeri ve yn hayvanlar belirliyor-du.
Bulan#k gn ##'#n#n yerini kapkara bir geceye b#rakmakta oldu'u
akamlarda erkekler buzullar taraf#ndan ta#nan byk kaya
paralar#n#n gney taraflar#nda nispeten daha kuru konaklama
yerleri aramaya gidiyorlard#.
Her ey her zamanki gibiydi. Buna ra'men byk elalenin yan#nda
bulundu'um bir s#rada, buz duvar#n#n dnyan#n sonu olmaktan
daha fazla bir anlam ta#mas# gerekti'ini hissettim. K#m#ldamadan
bekliyordum. Bir eyler olaca'#n# hissediyor, fakat bunun ne
olaca'#n# bilemiyordum. Ans#z#n kula'#ma beni rkten hafif bir
grlt geldi. Balang#ta elalenin grlts bu sesi bast#r#yordu.
Fakat sonra inleyen rzgr#n iindeki uluma sesleri giderek
yaklamaya balad#. Ve ans#z#n bu seslerin sahibinin kim oldu'unu
anlad#m.
Kurtlar!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
194
Bu tekin olmayan, a'larcas#na uluma seslerini en son ne zaman
duymutum? On y#l m#? Yoksa yz y#l m#? Ren avc#lar#n#n yan#na
gelmeden ok uzun bir sre nce, gneydeki da'lar#n buzlarla kapl#
eteklerinin civar#nda amas#z ve hedefsiz bir ekilde dolan#p
durdu'um s#rada olmal#yd#. Bilmedi'im bir sebepten tr daima
kurtlar#n yoluna #kmamaya abalam#t#m. Ay#lar ve di'er
hayvanlar beni korkutmuyordu. Kurtlar ise kan#m#n buz kesmesine
ve tm vcudumdan so'uk terler boanmas#na neden oluyordu.
Onlar#n rahats#z edici, neredeyse byl ulumalar# beni dehete
dryordu.
Ve sonra kurtlar# grdm. Bembeyaz postlara sahip alt#, ye' di
hayvan karlar#n zerinde yan yana kayarcas#na ilerliyor, arada
s#rada durarak dar balar#n# dimdik yukar# uzat#yor ve elalenin en
stnde grnen kck #s#ld# noktaya do'ru uluyorlard#.
196
geyaz kurtlar!
Onlara benzeyen hayvanlar# daha nce asla grmemitim. Hayvan
ruhlar#n#n olanca gleriyle stlerindeki ##kl# noktaya rt#k
bymesi, f#rt#na bulutlar#n# kovalamas#, karanl#'#n iine (.pkrar #s#
ve ##k samas# iin yalvar#r gibiydiler.
kmde olmadan gemiin rahiplerini dndm. Onlar da hjr
a'#zdan ark# sylyor, seslerini ykseltip alalt#yor, evrenin 0
byk ve sonsuz s#rlar#ndan hi olmazsa bir k#sm#n# kendi lehlerine
kullanabilmek iin ark#lar sylyorlard#. Beyaz kurtlar t>u eski
trenleri nereden biliyorlard#? Bu hayvanlar nas#l olup da batm#
k#tan#n eski bilgeleri gibi davranabiliyorlard#?
Kurtlar#n dimdik yukar# uzanm# boyunlar#n#n oluturdu'u manzara
beni ylesine bylemiti ki, onlardan duydu'um korku bile yok
olmutu. Dikkatli hareketlerle beyaz srye yaklamaya balad#m.
Bylenmi gibi bak#lar#m bir kurtlara, bir gkteki ##k lekesine
kay#p duruyordu. Yoksa giderek byyor muydu? Gerekten de
daha fazla ##k sa#yor muydu?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
195
Kurtlar hi beklenmedik bir anda ulumay# kestiler. Hayvanlar
balar#n# e'diler ve ani bir komut alm# gibi bana do'ru dndler.
Bana bakan yedi ift gzn kar#s#nda donup kalm#t#m. O kadar
so'uk ve kt par#lt#lar sa#yorlard# ki, elimde olmadan solu'umu
tuttum. Sonra lider kurt srden ayr#ld#. Tehlikeli grnml koca
kurt, dimdik olmu tylerle zerime yryordu. Titreyen
dudaklar#n#n aras#ndaki beyaz ye sivri dilere bakt#'#m anda, bu
hayvan#n bende bir tanr#a grmedi'ini anlad#m. Kurtlar#n trenini
bozmu ve srnn dman# olmutum...
Beyaz kurtlar#n ne tr yasalara sahip olduklar#n# bilmiyordum. Tek
bildi'im, lider kurdun beni ldrmek istedi'iydi. Hayat#mda ilk kez
tanr#alar#n bile lmsz olmad#'#n# tam manamla hissediyordum.
Gemi tm y#llarda, on y#llarda ve yz olarda uykudan bir daha
uyanamamay# veya baka bir tehli-
197
keyle yz yze kalmay# ciddi olarak dnmemitim. Etraf#m daki
insanlar#n lmeleri beni geici bir sre yas tutmaya itmiti fakat
kendimi asla gelip geici do'an#n sonsuz dngsnn bir paras#
olarak dnmemitim.
Kendimi bu dnyada bir misafir olarak hissetmeyecek kadar
farkl#yd#m. Fakat uzun y#llard#r sahip oldu'um bu bilin, beyaz
kurdun korkun bak#lar# kar#s#nda bir sis bulutu gibi da'#lm
gitmiti.
lmden korkmuyordum. lmekle kaybedece'im fazla bir ey
yoktu. Hatta ruhumun ta derinliklerinde bu kbusun bir an evvel
son ermesine dair bir arzu bile vard#. Sonra ne olacakt#? Beyaz
kurdun dilerinin g#rtla'#m# kavramas#ndan, vcudumu
paralamas#ndan ve bilincimi sndrmesinden sonra ne olabilirdi?
Bir reenkarnasyon mu? Is# ve ##k dolu yeni bir dnyada tekrar
bedenlenecek miydim? Uzun sredir hayatta olmayanlarla tekrar
bir araya m# gelecektim?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
196
Beyaz kurt kaslar#n# gerip zerime at#lmaya haz#rlan#nca, yava
yava ellerimi kald#rd#m. Hayvan# irademe boyun e'meye
zorlamak istiyordum. Gzlerimdeki alt#n sar#s# benekler uzun
zamand#r olmad#'# gibi parl#yordu. Ba#m#n etraf#nda tanr#lar#n
mavi renkli ##k hlesinin belirdi'ini hissettim. Di'er kurtlar a'-
larcas#na sesler #kartarak karanl#'#n iine ekildiler. Fakat lider
kurt korkmuyordu. Zaten konumunu korumak istiyorsa korkmamak
zorundayd#.
Beyaz kurt mthi bir s#ray#la zerime at#ld#. S#cak ve kan kokan
nefesini yzmde hissetti'im anda hayvan#n a'#rl#'#yla s#rt st
yere yuvarland#m. Kurdun dileri Tanr# Ta#'nda tak#r-dad#, sonra
da balad#'# ii bir hamlede bitirebilmek iin, beyaz ve yumuak
boynumu arad#.
Sonsuz karanl#'#n tylerini beyazlat#rd#'# kurdun o anda tek bir
amac# vard#: ldrmek, ldrmek, ldrmek...
198
YEN$ BA*LANGICIN $*ARETLER$
il
J9L ok uzaklarda, gneydeki yeni krfezin derinlik-
Jvjf lerinde, okyanusun dalgalar# Afrika ve Hindistan
W% aras#nda her zamankinden farkl# bir ekilde hare-
M ket ediyordu. Denizin derinliklerinde ##kl# alev
,y.Jn tekerlekleri, geometrik desenler ve ayd#nl#k izgi-
f* 1er belirdi'i zaman, gece yeni bal#yordu.
Am "Letu... Letu'yu ar#yorum... Thule, Saz Tarlala-
"Sen kimsin?"
"Tanr# Enki, Eaad# da verilir..."
"Demek kurtulmay# basard#n!"
"Denizin derinliklerinde... Uygur ad# verilen tatl# su denizinin,
yeralt# kanallar# ve mecralar# yard#m#yla dnyadaki tm su
kaynaklann# besledi'i evimde. Buraya Agartha ad# veriliyor."
"Yaln#z m#s#n?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
197
"Hay#r, yan#mda baz# talihsiz hatal# do'um rnekleri de var... Fakat
iinde bulundu'umuz gemiyi su yzeyine #karmay#
baaram#yoruz. Bize gnderebilece'iniz baka gemiler var m#?"
"Sahip oldu'umuz gemiler bizi sadece ller lkesi'ne gtrebilir.
Bu kadar uzun zamand#r denizin dibinde oldu'una gre bunu neden
soruyorsun?"
"Tanr#lar#n k#z# $nanna tehlikede..."
"$nanna, $nanna... Bu isim bana tan#d#k geldi. Sanki ok uzun
zaman nce duymu gibiyim..."
"Sen kimsin?"
"Yukar# Nil'de ismim 'Bat#dan Gelenlerin lki'dir."
199
"Nereden geliyorsun ve imdi neredesin?"
"Byblos'un do'usundaki sedir ormanlar#yla kapl# da'larc#
oturuyorum ve bazen surlarla kapl# eski Jericho ehrini ziyaref.
ediyorum."
"Orada hayatta kalan yerli var m#?"
"Bunu bana senin sorman ne kadar garip... Evet, a#lan say#da
yerli hayatta kald#. Fakat burada kk gruplar halinde ya#yorlar.
Kendilerine Amalkit'ler, Ammonit'ler, Enakit'ler v Philist'ler
ismini veriyorlar. Baz#lar# atelerinin ba#nda yerleik hayata
gemi, baz#lar# ise bereketli Sahara'ya ve yeil Arabistan
vadilerine g ediyor."
"Onlar#n ne yapt#'#n# bu kadar iyi nereden biliyorsun?"
"nk onlar# uzun sre izledim. Hatta Yukar# Nil'de kkenim
hakk#nda birtak#m kaynaklara bile ulat#m. Ne yaz#k ki haf#zamda
yakla#k bin y#ll#k bir boluk var. Fakat yine de atalar#m dan birinin
Ptah oldu'unu dnyorum. Di'erleri de byk sular Nun ve
Naunet, byk sonsuzluklar Hu ve Hauhet, byk karanl#klar Kuk
ve Kauket, byk birleme Niau ve Niaut. Bakalar# ise benim en
eski atalar#m#n Ammon ve Amaunet oldu'unu sylyor. Fakat ben
byk ruh Shu ve Tefnu ad# verilen suyun #slakl#'#n# atalar#m
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
198
olarak kabul etmeyi ye'liyorum. Onlar Byk Dokuzluk'tan
meydana gelmi ve yer erke'i Geb ile gk kad#n# Nut'u
yaratm#lard# ki, onlara da gerek annem ve babam olarak sayg#
gsteriyorum."
"Bana atalar#n#n gerek isimlerini sayd#'#ndan emin misin?"
"Bunda yanl# olan ne olabilir ki?"
"Bu isimleri daha nce asla duymad#m!"
"Bin y#ldan beri yukar# dnyaya ayak basmad#'#n# az nce kendin
syledin..."
"Evet, fakat benim kim oldu'umu bilmene ra'men, nas#l olur da
kkenini bambaka bir ekilde tasvir edebilirsin?"
"Benim zaman#mdan nceki zamandan kalma ok say#da
200
.. )enti var. Bunlardan hangisinin do'ru oldu'unu nereden bi-51
ilirim? Sen benim atalar#m hakk#nda hibir ey bilmiyorsun, je
yal# tanr# Enki'nin $nanna adl# bir k#z# bulundu'unu hi
duymam#t#m..."
"O benim taz#m... Geri bedensel babas# de'ilim, fakat
tohumlan1""
"Duka iin vermitin, de'il mi?"
"Bu kavram# biliyor musun?"
"Eskiler taraf#ndan tanr#lar#n, canavarlar#n ve yeni insanlardan
birka#n#n yarat#ld#'# bir retim odas#ndan sz edildi'ini
duymutum. Fakat bu ok uzun bir sre nceydi..."
"Biliyorum, fakat $nanna'n#n hl hayatta oldu'unu ve byk bir
tehlikeyle kar# kar#ya bulundu'unu henz yeni 'rendim."
"Bu mesaj nereden geldi?"
"Kuzeyin bulutlar# aras#ndaki karanl#klar dnyas#ndan."
"Bu ok kt, hatta ktden de kt! Orayla hibir ekilde ba'lant#
kuram#yoruz. Sahara'n#n glgeli vahalan, hatta ller lkesi
kanal#yla bile de'il!"
"Civarda baka tanr#lar var m#?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
199
"Evet, hatta #rmaklar#n ve denizlerin yeni sahillerinin kenar#nda
yeni yerleim yerleri bile var. Eskisinden ok farkl#, ba'#ms#z, Kral
Adas#'n#n eski dzenini tan#mayan ehirler..."
"Oralardan bir gk gemisi gnderilemez mi?"
"Yeni ehirlerde gk gemileri bilinmiyor. Eski dnyaya ait olan
pek az eyden haberleri var."
"Peki ben ne yapabilirim? Karanl#k dnyaya ulaman#n mutlaka bir
yolu olmal#! Yeni dnyan#n nanna'ya ihtiyac# var! Bir zamanlar
Cro-Magnon ma'aralar#nda balayanlar# ancak o devam
ettirebilir!"
"zgnm, Tanr# Enki! Buzlar#n aras#ndan karanl#klara a#lan
b'ryol yok! Belki bin, hatta iki bin y#l sonra..."
201
"Bu ok ge!"
Okyanusun derinliklerindeki renkli ate tekerlekleri ve ,^ yan
geometrik desenler giderek zay#flad#. Byk deniz, deri bir hayal
k#r#kl#'#na u'ram# gibiydi. Say#s#z y#ld#zla dolu ge_ g'ne son
bir ##k ykseldi, sonra her ey karard#.
Beyaz kurt sanki bir k#rba darbesi yemi gibi geri ekildi. Y#rt#c#
hayvan#n keskin dilerinin Tanr# Ta#'nda at#'# kk izikten yeni
bir ##k ykseliyordu. Sanki elalenin zerindeki kk lekenin
##'#n#, mcevherden yap#lan bir ayna gibi yo'unlat#rarak
yans#t#yordu.
Kendime gelmeye al#arak etraf#ma bak#nd#m. Bak#lar#n nce
g'smdeki ##'a, sonra da beyaz kurda tak#ld#. Az nce g#rtla'#m#
paralamak ve beni ldrmek istiyordu. Oysa imdi iki ad#m
temde sakin bir tav#rla oturuyor, bir kar# d#ar# sarkm# diliyle
dosta soluyor ve kuyru'uyla yerdeki karlar# spr-yordu.
Neler olup bitti'ini anlayam#yordum. Ayn# anda beyaz kurt s#rt#n#n
stne dnd, bacaklar#n# havaya dikti ve karn#n# okamam#
beklemeye balad#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
200
Dnmeden ve korkmadan aya'a kalkarak kurdun yan#na gittim,
zerine e'ildim ve parmak ular#mla bembeyaz tylerini
g#d#klamaya balad#m. Beyaz kurdun karn# h#zla inip kalk#yordu.
Hayvan gzlerini bana dikmiti, fakat bak#lar#ndaki tm nefret ve
ldrme arzusu yok olmutu. Ayn# anda onun beni art#k ldrmek
istemedi'ini anlad#m. Tek yapabilece'i bana elik etmekti. Bu
dnce benim iin o kadar yeniydi ki, ani bir heyecana kap#larak
kurdun yanma diz ktm, ba#n# ellerimin aras#na ald#m ve
kulaklar#n#n arkas#n# ka#d#m. zgr ve vahi yaayan bir hayvan#n
kendisini gnll olarak bir insan#n elleri' ne teslim etti'ini ilk kez
gryor ve duyuyordum. Yoksa beyaz
202
. |,eni tanr#a olarak kabullenmi miydi? *ak#nl#kla ba#m#
salc#m-
Qe\t Kurt!" diye seslendim ona. Bu sadece bir denemeydi.
Mant#ksfZ- koulsuz ve ba'lar#ndan kurtulmu bir dncenin
denemesi.
Dudaklar#m#n aras#ndan neredeyse f#s#ldar gibi #kan sesimi kurdun
duymu olmas# mmkn de'ildi, fakat hayvan yine de an#nda
aya'a f#rlad#. Gzel ve tehlikeli hayvan#n bu davran##n#n igdsel
bir hareket oldu'unu dnerek ben de aya'a kalkt#m, arkam#
dndm ve birka ad#m yrdm. Beyaz kurt bir an iin tereddt
etti, sonra ba#n# kald#rarak etraf#na bak#nd# ve beni izlemeye
balad#.
Kurtla beraber yrrken Kral Adas#'nda fillerin, yunuslar#n ve
baka hayvanlar#n da evcilletirilmi oldu'unu dndm. Fakat bu
bambaka bir eydi. Beyaz kurdu ne cezaland#rmakla tehdit etmi,
ne de dllendirme vaadinde bulunmutum. Bir an iin yeni bir
eyin, bundan byle birlikte var olmak isteyen birbirinden son
derece farkl# iki trn yak#nlamas#n#n balad#'#n# dndm.
Beyaz kurt, benden ok daha gl olmas#na ra'men, benim
yolda#m olmak istiyordu...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
201
Beyaz kurdun eli'inde nehrin yan#nda uzanan bir dizi kk gl
ve tepenin yan#ndan yrrken, az nce gerekleen bu mucizeyi
dnp duruyordum. Grkemli elalenin grlts art#k baka
sesler taraf#ndan bast#r#lmaya balanm#t#. Kulaklar#ma yerdeki az
miktarda yosun ve otlan yiyen ren geyiklerinin dudak ap#rt#s#
geliyordu. F#rt#nan#n bir an iin dindi'i durumunda, zellikle
karanl#kta duyulan bu sesler, insan#n iine huzur veriyordu. Ren
geyikleri kocaman boynuzlar#yla balar#n# yere e'iyor, topraktaki
az miktardaki yosunu, e'reitiotlar#n# ve beyaz iekleri ile bir kar
rtsn and#ran bodur al#l#klar#n dallar#n# yiyorlard#.
Ren avc#lar# ailesi, sry rktmeyecek bir mesafede, canl#
203
et depolar#n#n civar#ndan ayr#lmadan yaay#p gidiyordu. l-|]?,
yrmeye devam ediyordum. Buna ra'men beyaz kurtla birlik te
kampa ulamam uzun bir zaman ald#.
Kad#nlar byk glklerle deri mahfazalar iinde saklanan
odunlarla ate yakmaya al##rken, erkekler de buz taraf#ndan
cilalanm# kaya paralar#n#n zerine uzun s#r#klar yerletiriyor
onlara s#r#ls#klam deriler geriyor, bu ilkel ad#r#n alt#nda yanan
atein ierisini az#c#k olsun #s#tmas#n# bekliyordu.
Geri dnd'm esnada ocuklar derilerin alt#ndaki duman#n iine
ta#n#yordu. Bu zavall# kklerin nemli dumana al#ma abalar#n#
grmek her defas#nda iimi ac#yla dolduruyordu. k-sryor,
a'l#yor, ren avc#lar# ailesiyle geirdi'im pek ok gecede oldu'u
gibi kendilerini savunmaya al##yorlard#.
O akam neden her zamankinden farkl# davrand#'#m# bilmiyordum.
Bunun sebebi belki elalenin stndeki ##k lekesinin bys, belki
vahi yolda#m#n verdi'i gurur, belki de ocuklar#n iddetli ksrk
nbetlerine tutulmadan da uyuyabilece'ine dair ok, ok eski bir
an#yd#.
Yeni yolda#m yan#ma gelinceye kadar bekledim.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
202
"Burada kal, Kurt!" dedim ona. Hayvan soran bak#larla bana
bak#nca, bir el iaretiyle ona yere oturmas#n# belirttim. Beni
anlayana kadar aradan bir sre gemesi gerekti. Sonra tekrar
arkam# dndm ve s#r#klar gerili derilerden oluan ad#r#n alt#ndaki
kad#nlar#n yan#na gittim.
"Neden ocuklara eziyet edip duruyorsunuz?" diye sordum
annelere. Neredeyse tmyle krklerle kapl# yzlerdeki berrak,
cam gibi gzler bana ak#nl#k, hayret ve aresizlikle bakt#lar. Tam
bu esnada beyaz kurt bana do'ru yaklat#. Bu tehlikeli yaban
hayvan#n# yan#mda gren kad#nlardan birka# dehetle silahlar#na
sar#ld#. Bu grlm bir ey de'ildi. Ne dndklerini yzlerinden
okuyabiliyordum: Ren avc#lar#n#n yan#na geldi-
204
gnden bu yana ilk kez durmadan tekrarlan#p duran eski neklere
kar##yordum. Bunun yan# s#ra gecenin en tehlikeli manlar#ndan
birini de yan#mda getirmitim...
gir kurt! Bir kurt!" diye ba'#rd# kk bir k#z. O'lanlardan
. ad#r#n ard#ndaki m#zraklardan birini kaparak yan#ma dikildi-
Hen2 on be ya#nda olmas#na ra'men bir isim ta#yordu
bu onun iin byk bir onurdu. Hellfried on ya#ndayken adece
ellerinin kuvvetiyle yaln#z bir kurdun enesini k#rm#t#. O
zamandan beri kurtlara kar# kabilenin koruyucusu olarak kabul
ediliyordu.
Ensemde garip bir titreme hissettim. Sanki kurdun s#rt#ndaki k#llar
benim ensemde kabar#yordu. Kabilenin erkekleri karanl#k
bak#larla kad#nlar#n yan#na geldiler. Tm de silahlar#n# bana ve
yan#mdaki kurda do'rultmutu. Hatta ocuklar bile a'lamay#
kesmilerdi.
"Yapt#klar#m#zda houna gitmeyen nedir?" diye sordu kabilenin en
yal#s#. "Ve bu kurda ne yapt#n? Kenara ekil de onu ldrelim!"
Renbart'a korkusuzca bakt#m. O zamana kadar neredeyse otuz
ya#nda olan bu adama daima sayg# gstermitim. Do'du'u zaman
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
203
bile onun gnn birinde kabilenin nderi olaca'# belliydi. O'luna
Hellfried ismini veren de onun ta kendisiydi.
"Bu kurt bugnden itibaren benim yolda#m" diye kar#l#k verdim
ona. "Bana bir ey yapmad#'#n#z mddete, o da size bir ey
yapmayacakt#r."
"Bu samal#k da nesi?" dedi Renbart kaba bir sesle. "Bir kurt ^la
bir kad#na yolda olamaz!"
"Hay#r! Bu kurt beni kendisine efendi olarak seti." Bu memeyi
kapatmak ve sz iinden yo'un bir duman#n ykselmekte oldu'u
ad#ra getirmek istiyordum. "E'er... e'er st k#ldaki postlarda bir
delik aacak olursan#z, duman oradan #-klP gidebilir" dedim ve
ayn# anda sylediklerim kar#s#nda a-
205
k#nl#'a kap#ld#m. Bunu sylerken elalenin orada grd'm parlak
##k lekesini dnyordum. Sular srekli olarak aa*. ak#yor, fakat
duman benim gnee kar# olan zlemim gibi srekli yukar#
#k#yordu. Duman#n iinde ans#z#n atein ruhunu s#rr#n# ve gizli
gcn grmtm. Odunlar#n yak#ld#'# her yer. de, atein ruhuna
zgrl'n verebilmek iin bir delik a#lma-s# gerekirdi. *eylerin
bir varl#k biiminden daha yksek bir biime dnmelerini
engellemek iyi de'ildi!
Belki de alacakaranl#kta geirdi'im bin y#l boyunca eksikli'ini
hissetti'im bilgi ite buydu!
"Postlar#n st k#sm#nda bir delik a#n!" diye tekrarlad#m. "Bylece
duman #k#p gidebilir, ate daha gl yanar ve kimse ksrmek
zorunda kalmaz."
"Bu da ne demek oluyor?" dedi Renbart honutsuz bir sesle. "nce
bu kurdun yolda#n oldu'undan sz ediyorsun, sonra da so'u'un
ad#rlar#m#za girmesine izin vermemizi istiyorsun! Acaba ne
oldu'unu bilmedi'in bir eyler mi yedin? Yoksa zehirli bir
kurba'aya m# dokundun?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
204
"Hay#r, Renbart!" dedim abuk abuk. "So'uk, ykselen duman#n
iinde bulunan ate ruhuna kar# mcadele etmekten sak#nacakt#r!
$nan#n bana! ad#r#n iinde yanan bir ate bulundu'u mddete,
duman#n #kt#'# delikten ieri asla so'uk girmeyecektir..."
"Sana neden inanal#m ki?" diye sordu Renbart gvensiz bir sesle.
"Ben bu ad#rda do'du'um zaman sen buradayd#n. Babam#n
babas#n#n do'umunda da buradayd#n, sylendi'ine gre onlar#n
babalar#n#n do'umunda da."
"Evet, bu do'ru."
"Neden onlara duman iindeki ate ruhuna dair tek kelime bile
etmedin? Bugn iin geerli olan, her zaman iin geerli de'il
miydi?"
"Bunu... bunu unutmutum."
206
.,pel<i neden imdi akl#na geldi?"
nk elalede dnyada so'uk, karanl#k ve #st#raptan ba-
yjer de bulunmas# gerekti'ini grdm." ugjZi rahats#z ediyor!" diye
ba'#rd# Renbart'#n kar#s# Fjrgyn birka ad#m ne #kt#. "Biz
kad#nlar ta en ba#ndan beri un kabilemize huzursuzluk ve
anlamazl#k getirece'ini biliyorduk!"
"Sak#n bu samal#klara yeniden balamay#n!" dedi Renbart
ujderek artan bir fkeyle. "Baka iiniz yok mu? Durmu ad#r#n
tepesinde a#lacak bir duman deli'inden sz ediyoruz! Hay*.
Hellfried! Gidip ad#r#n tepesinde bir delik a! Ne olaca'#n#
grmek ve ona gre karar vermek istiyorum!"
"O bir tanr#a!" diye kkredi Renbart'#n iri yap#l# kar#s#. "Asla
bizden biri olmad#! Bugne kadar onu ne bir erkek, ne de bir ocuk
kucaklad#... o ie yaramaz bir dii geyikten bakas# de'il!"
"Kes sesini!" diye emretti Renbart.
"As#l sen kes sesini!" diye kar#l#k verdi Fjrgyn sert bir sesle.
"Kabilenin en yal#s# sen olabilirsin, fakat bizim ne yap#p
yapmayaca'#m#za ben karar veririm!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
205
"Hah! Senin bir kurda ihtiyac#n yok, sen kurdun ta kendisisin!"
diye homurdand# Renbart ve ellerini kald#rd#.
"*una bir baksan#za!" diye devam etti kad#n. "Hl incecik ve bir
gen k#z#n g'slerine sahip. Do'urma kudretine sahip de'il ve bir
fareye yetecek kadar bile st yok!" Fjrgyn bana bir ad#m daha
yaklat#. "Bizim yan#m#zda iin ne senin? Beyaz derin neden
yalanm#yor? Gzlerinin alt# neden k#r#m#yor? Neden kalalar#n
ve bacaklar#n bizimkiler gibi ya'lanm#yor?"
'Tamamd#r!" diye ba'#rd# o anda Hellfried yukar#dan. Delikanl#
byk kayan#n arkas#na t#rmanm#, ne e'ilmi ve ad#r# kaplayan
postlarda yuvarlak bir delik am#t#. Rzgr, k#z#l#ms# bir stun
halinde ykselen duman# bir anda yakalayarak drt bir yana da'#tt#.
Byk ad#r#n ortas#nda yanan atein alevleri
207
sanki eskisinden daha parlakt#. E.rk;ekler ad#r#n gjiind, lar#n
zerine yryerek s#cak atin nnde durdul) kimse bana ve
beyaz kurda dik^ etmiyordu. Fakat1! balad#'# ii bitirmek
niyetindeydi. ^
"Aram#zdan ayr#lmal#s#n!" diy^. konutu diie#inin 4 b#ak kadar
keskin bir sesle. "Bijgn duman deli'i l\\ basard#n, yar#n da
erkeklerimizi t(jm kad#nlar#n sana befl gerekti'ine ikna edebilirsin!
Haylr sen bir tanr#a del olmayan bir ieksin! Senin ger^kte ne
oldu'unu, b|| yapt#'#n# ve seni gndermek sur^tiyje bizi kimi ce^jj
'#n# bilmiyorum! Bildi'im tek bir ey var. kabilede bir |j daha fazla
kalacak olursan, seni arktan k#vr#rn k#vran |f rarak ldrrm!"
m
Kad#n h#zla arkas#n# dnd v^ byk ad#r#n giri|W postlar#n
ard#nda kayboldu. 01di4gum yerde donup Fjrgyn'e ne
olmutu? Bu ani nef^ patlamas# ueanlaj j yordu? D# grnmle
ne al#p veremedi'i vard#? DiM dncelerimi dzene sokmakta
gQik ekiyordun. M k#sa bir zaman zarf#nda bana byle
davranmas#n#ger|'l ne olmutu? Bir sre elaledeki #^k lekesini,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
206
beyaku#j)| dirisini, bana gsterdi'i beklenildik dostlu'u, fanM
fikrini ve Renbart'#n kar#s#n#n ani Nefret patlarrasir#clfi|i(i
Ve sonra akl#ma felaketin henr,en balang#c#n*be^'jfi ralar#na kabul
eden o insan grub#^ geldi. ok, otourtjill nce, oradaki kad#nlar da
bana k^, olmam#lar myd#? 'i
Fakat neden? Evet ben bir zarv^iar bir Seilnijve i 11 ayd#m.
Gerekten de yle miy|jm? Yoksa koZ*bife zamanlar bana ait
olan dnyay# \,0k etti'i zarn31 1 V yrmeye balam#t#m?
\ 1 l
$imde bir eylerin de'imi oldu'unu his5<H il y#ll#k bir sreyi
bir hayvan gibi ^# uykusunda SH,11 eyleri de'itirmek yolunda
en l^k bir aba tamul
208 l
Kk^^biln,/) $P$?" i, fa J<a \, ^,
' \. "Mil - w y\ w

k#t-
hal
^m#r^soy ; ^aW m
bilgi sac
W
?
sanki eskisinden daha parlakt#. Erkekler er ad#r#n,,;. . , , lar#n
zerine yryerek s#cak atein jc *Dnunc,e durdul kimse bana ve
beyaz kurda dikkat etiJetmiyord^ Fakat ...^ balad#'# ii bitirmek
niyetindeydi. '0tsy
"Aram#zdan ayr#lmal#s#n!" diye konu^nnutu di|erjnin ar b#ak
kadar keskin bir sesle. "Bugn n duman deli'j aJj"^ basard#n, yar#n
da erkeklerimizi tm kaj=#/;x-d#nlar#r#sana be ^ gerekti'ine ikna
edebilirsin! Hay#r, sen fl>en bir H#a de'il k"ld olmayan bir
ieksin! Senin gerekte i r>e olc^unU) buradan! yapt#'#n# ve
seni gndermek suretiyledir bizi kit^ cezaland#rd|, '#n# bilmiyorum!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
207
Bildi'im tek bir ey vw var: kabi|ede bir gecedeJl daha fazla
kalacak olursan, seni al#ktans#n k#vr#m \fwnm iyVrancj. rarak
ldrrm!"
Kad#n h#zla arkas#n# dnd ve b^ir#yffk ad!r#n giriini rW,
postlar#n ard#nda kayboldu. Oldu'um 0^ yerde t\QnUp kalm#t#*
Fjrgyn'e ne olmutu? Bu ani nefret pqp patlama^, ne an|ama ge|
yordu? D# grnmle ne al#p veresenemedi'i Varcj,? oUygU t
dncelerimi dzene solumakta gl" kUS^k ek%rcjum Bukad#
k#sa bir zaman zarf#nda bana byle dx3 davranmam, gerektiret ne
olmutu? Bir sre elaledeki ##k leiel lekesini, beyaz kurdun s*
dirisini, bana gsterdi'i beklenmecliHsIilik. dostlu^ duman del)
fikrini ve Renbart'#n kar#s#n#n ani nefre-ges'et patlan#as#n# dndn
Ve sonra akl#ma felaketin hemen . n balang#c#nda beni mal
ralar#na kabul eden o insan grubu gells*^'- okok uzun bir s
nce, oradaki kad#nlar da bana kar# o o olmam#|ar m!yd#?
Fakat neden? Evet ben bir zamanl.lnMnlar bir Silmi ve bir
ayd#m. Gerekten de yle miydim? V?? Yoksa ltozmik W ^
zamanlar bana ait olan dnyay# yok >lo*< ettl& ^man m# y
yrmeye balam#t#m? ^ l#
$imde bir eylerin de'imi oldufcitfugunu Ussediyord ^ y#ll#k bir
sreyi bir hayvan gibi k# u - uykusurMa S**1""^ eyleri
de'itirmek yolunda en kittk bir ^a harcama
208
0**f % . f "ym ha\ra ^le\^e ve kedere boyun e'mii- ^#sl f,' \
'
Neir \ /%:^.bir \n 0l^lm> .itim; sadece zaman
ancak H"d6^\ ,lien b,\ , . ^"
Do^^y Vrdu, W _a dek yap#mdan
n., bir Vun^^ld#rr#, do^^r1' V^ .. . ferf /V /r\, ..
^h.iH#if^ ^ ellerimle ka alar#m#
ofca*,^ ne/ 5,ar,n uze ^ bile ^ Renbart,n ^
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
208
dim . ^nu 7/W^X> '^.nlardan daha ince. Vear,s#!#n, h> bo/f^
v1med#k bV111 tl\e e*tl'lrv, _ . ,_, "Pe l" \i bOlakbirs^
**^W ^ !f , ,rXLif/% "Hu w\ G^ \3<"n onunde renkli k#-
^uy^u uya#^ v u
"Letu.jula. -..Benlduj, jleri x ar m#?
Hyrfrba hule/iin tesindeki * ^ buV. , bir oiednLaV Agur
cenn^er ff\^uzy" daha korl<un
*eyiy,ed,v. s|>,ynL,^z^a/^nket k?..her Syor. b*4or. fj" denizi
bile W< ^V<*. d*?W ^
V $S$^1> Caniden^^^h'''
"C AiU ./AWn X edfr ^ duymam#t#m."
"^MkV sahibi <V *%\ /er#-lecek WWat. B//\vor Ve #?,rkaf
yetk#l, tarafindan S*-
^aV Beliyor Vl^"^; Va a
209
sanki eskisinden daha parlakt#. Erkekler ad#r#n giriindeki p0s1,
lar#n zerine yryerek s#cak atein nnde durdular. /\n, kimse
bana ve beyaz kurda dikkat etmiyordu. Fakat Fjrpv balad#'# ii
bitirmek niyetindeydi.
"Aram#zdan ayr#lmal#s#n!" diye konutu dilerinin aras#nda b#ak
kadar keskin bir sesle. "Bugn duman deli'i at#rrr#av basard#n,
yar#n da erkeklerimizi tm kad#nlar#n sana benzemesi gerekti'ine
ikna edebilirsin! Hay#r, sen bir tanr#a de'il, ki^ olmayan bir
ieksin! Senin gerekte ne oldu'unu, burada ne yapt#'#n# ve seni
gndermek suretiyle bizi kimin cezaland#rd#'#n# bilmiyorum!
Bildi'im tek bir ey var: kabilede bir geceden daha fazla kalacak
olursan, seni al#ktan k#vr#m k#vr#m k#vrand#-rarak ldrrm!"
Kad#n h#zla arkas#n# dnd ve byft ad#r#n giriini rten postlar#n
ard#nda kayboldu. Oldu'um yerde donup kalm#t#m. Fjrgyn'e ne
olmutu? Bu ani nefret patlamas# ne anlama geliyordu? D#
grnmle ne al#p veremedi'i vard#? Duygu ve dncelerimi
dzene sokmakta glk ekiyordum. Bu kadar k#sa bir zaman
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
209
zarf#nda bana byle davranmas#n# gerektirecek ne olmutu? Bir
sre elaledeki ##k lekesini, beyaz kurdun sal dirisini, bana
gsterdi'i beklenmedik dostlu'u, duman deli'i fikrini ve
Renbart'#n kar#s#n#n ani nefret patlamas#n# dndm.
Ve sonra akl#ma felaketin hemen balang#c#nda beni ma'aralar#na
kabul eden o insan grubu geldi. ok, ok uzun bir sre nce,
oradaki kad#nlar da bana kar# olmam#lar m#yd#?
Fakat neden? Evet ben bir zamanlar bir Seilmi ve bir
tanr#ayd#m. Gerekten de yle miydim? Yoksa kozmik bir g bir
zamanlar bana ait olan dnyay# yok etti'i zaman m# yolumda
yrmeye balam#t#m?
$imde bir eylerin de'imi oldu'unu hissediyordum- Bin y#ll#k
bir sreyi bir hayvan gibi k# uykusunda geirmi ve bir eyleri
de'itirmek yolunda en kk bir aba harcamam#t#k
208
rek|e ''Sis' 0'mayan hat#ralara, dlere ve kedere boyun
e'mitim-
j^le bir tanr#a, ne de bir kad#n olabilmitim; sadece zaman
jnm iinde kendisini, yeni bir balang#c# arayan, varl#'#na
ncak tahamml edilebilen bir varl#k...
Dnmem gerekiyordu, fakat bu zamana dek yapt#'#mdan farkl#
bir ekilde. nk iki gerek hl farkl# bir varl#k oldu'umu ispat
ediyordu: Gbek deli'im yoktu. Ve uzun, karanl#k yzy#llar
boyunca az#c#k olsun yalanmam#t#m.
Derin bir nefes ald#m, do'ruldum ve ellerimle kalalar#m# okad#m.
Kal#n postlar#n zerinden bile Renbart'#n kar#s#n#n hakl# oldu'unu
hissedebiliyordum. Hl gen bir k#z gibi inceydim - a'lar
boyunca grd'm tm kad#nlardan daha ince. Ve ans#z#n, hi
beklenmedik bir ekilde, glmeye balad#m.
"Pekl" dedim alak bir sesle. Gzlerimin nnde renkli
k#v#lc#mlar uuuyordu. "O halde uyan art#k, $nanna!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
210
"Letu... Tula... Thule... Beni duyan birileri var m#?" "UltimaThule...
buras# Ultima Thule, son kale!" "Hyperborea'n#n tesindeki sonsuz
buzda m#?" "Hay#r, Asya'n#n ilerinde... Her geen yzy#l daha
korkun bir le dnen Uygur cennetinde! Kurakl#k yemyeil
lkeyi yiyip bitiriyor. S#cak rzgrlar bir zamanlar bereketli olan
her *eyi yok ediyor. Su kaynaklar# kuruyor, #rmaklar derelere
dnyor, hatta tatl# su denizi bile giderek klyor..."
"Uygur isimli bir koloniden sz edildi'ini hi duymam#t#m."
"Buras# Atlantis tanr#lar#n#n son s#'#nak yeri..." "Bu konuda da bilgi
sahibi de'ilim."
"Uygur Vadisi tm yeralt# geitleri, ambarlar# ve Eski D-Zen'e ait
belgeleriyle birlikte son buz a'#ndan bu yana gide-rek unutuluyor.
Byk bilgi sadece birka yetkili taraf#ndan ge-lecek kuaklara
aktar#l#yor."
209
f
ML
An*?'"! /^ ^ ^'Kral Adas.'n,^
/jnuzu^ ediy / ^ * ^ 7/deya^ko,onlWf,W/(e#\
mli U,
eden mdahje
^J/fidiniz! V/ //>Knlsine pelerin Hirn^
H L/L" y,,lann bilsKfv"4 hi^im as-%in verdL S^-
,La'lar^ki ShanS| f Y* $L i^ \an, haftalar
almayan, ^/^^?^V.- ^-
- M* ^V< \ edildi'ini
V.
"fe gre'1
W tarafta Horuma
W 'Him#'daki Shafn/r# '
Witum.JPnndenhM S^|^;
^abul#uyrmu%*
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
211
/f >
Wen^
^madi'i da' ^
m<\ v\a..... - \wj #\- -r* sma kimi teknoloji
W/VDo8rf!*,lerln S?bi'far^K H^L, -denemesini bQ
/,ran Wekana don| M^ev^ ey dani?-
Vi ">Ger\^bir$ey% }>dl m, iiz \W ^isine trQ
;/ ^^ *^ a*> ***** 4
be|geler, felake.k* b^ j ^a * W Rahipler e|le
en hemen t\ce r/Zjeki H* b,1Syl ft// *^^dln bi> edince ker^,. ^,
bir k#f^fjj r/fV IJn .^- J* kendilerini
jilerdi. T
s^esi1(*yokolm,U^hrV;ibi
J( lmas*el olma>W^4^Inff
i"Yaa.^ukadar*$S7 /^e'i*^ensenJk^nj n
#nav
fsterru^ KC,lu"C1"" sle 'n son anda kur-
ana #\
'"Berili" sen(^dP*
na sjlt! ' "Beni
\'men hibir e_ x& kik
oldu'unu sen
Brahma'
"Ser#htna'n#n ha*
"Ned/ '('n
"#en de Brah|\al
$lenil
,n!^W'
hnf i
fyc\
W1''
'h#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
212
,0
W
"Brahma ld!"
"Brahma sonsuza dek y* vcut bulacakt#r. ^ t
r#n bir^u da benim gibi >Wlom " V(kuttan r
l<a bir boyutuna gemenin l^ptN yolu buqUrr
"Bir Yeniden do'um muirici^ '
"Cevab, bulabilmen iin '- Kendini ^ A#madm hk ^ bunu
yapmakla megul... \nc&
Btekl kad#nlar ve ocuk, deri^
ni kurumajan iin asm.la-V, n*f ak^n, gibi sonsuz
ala.karanllg#n iinde #s# { H^orrna V ^ ^ ~
f 1?" *1Sma Iplal'5,k'/< ^"!tuk. Bu akam ilk
!k ko^ dayan,'maZ bOV ^y deSH ' Ve herkes ^>r,n en uzak
ko^jni bile rahat#,kla ^tlar^ ;iiyc?rdu. **
feteS- ^ Parma4^>^ isindeki garip deli'i '?aret etr## zaman.
Ha*
6ZT^Tlr$n rada,\ V ^t^bart son-d* bana ird d$Serler# S'^n?
da b, bara et bulu
m ve blf' ^^ Zen" UCVrla Vrdu. Ba.m, salla-
Zm*im- M' T?.^ J arad birka damla dmSfaSkatler$m$n ^^
<**" \& ey fark etme-
Verine a^* ^^ ^V't/' * U ^ ^ tek dahi, o^-.BU -"*; " t ^^k?,^nIar
Ve ^ d* 'ardan oS ' ^ ^ ^ ( ** b*k'Vordu- Bu bak##m ofMRa
rahatS,Z 'm ^ b' ^7 Vavaa yana evit deS$?micriP' d$yKe
f^'f*^ tanr#a bir eylerin a^nn UgUnU bedensfm' l> na
Gedebilir ki?
misti ve bi S$r$*$ne UZanm'* ' 'a V32 h^ bi,e "ulaklar#n# dik-b'r
taraftan di'er ta(W b^ p d%yordu. Kara It_
Wad0>
211
T
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
213
"Anlayam#yorum! Madem bu bilgiler saklad#'#n#z# ve |<0ru
du'unuzu iddia ediyorsunuz, o halde gkta# Kral Adas#'n# ve
neredeyse tm kolonileri tahrip etti'i zaman neden mdahale
etmediniz?"
"Son yzy#llar#n bilgisiz krallar# en nemli belgelerin Himala-ya
Da'lan'ndaki Shangri-La'ya gtrlmesine izin verdi. Sy|e_ nene
gre orada ilk kolonistlerin hi yalanmayan, haftalar boyunca
nefes almayan, yemeye ve imeye gerek duymayan ahfad#
taraf#ndan koruma alt#na al#nm#lar..."
"Himalaya'daki Shangri-La m#? Oradan sz edildi'ini duymutum.
zerinden hibir gk gemisinin uamad#'# da' da orada
bulunmuyor mu?"
"Do'ru! Eskilerin gc Karakal Da'#'n# en gelimi teknolojiyi bile
aresiz b#rakan ve her trl yaklama denemesini boa #karan bir
mekna dntrmeyi baarm#t#."
"Geriye hibir ey kalmad# m#? En kk bir ey dahi?"
"Hay#r. Eskiler taraf#ndan kar devlerinin vadisine gtrle-meyen
belgeler, felaketten be yz y#l nce $ Asya'dald drt renkli Sian
piramidinde muhafaza alt#na al#nm#t#. Rahipler ellerindeki byk
bilgiyi orada saklam# ve felaketten hemen nce son bir kurtulu
aresi aranmaya baland#'#n# fark edince kendilerini ldrmlerdi.
Tek bir dncelerinin bile kendilerini ele vermesine ve yok
olmaya mahkm bir sistemin son anda kurtar#lmas#na engel olmak
istiyorlard#."
"Ya sen? Bu kadar ok bilgi sahibi olmana ra'men hibir eyi
de'itiremeyen sen... Sen kimsin?"
"Beni arayan sen oldu'una gre, nce kim oldu'unu sen bana
syle!"
"Ben Tanr# Brahma'n#n halefi Mana'y#m."
"Sen Brahma'n#n halefi olamazs#n!"
"Neden?"
"nk ben de Brahma ad#n# ta#yorum!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
214
210
Brahma ld!"
"Brahma sonsuza dek yeniden vcut bulacakt#r. Eski tanr#la-
t>irOu da benim gibi yapt#. lml vcuttan varl#'#n ba-fI bir
boyutuna gemenin biricik yolu budur!"
"Bir yeniden do'um mu?"
"Cevab# bulabilmen iin nce kendini tan#! Aran#zdan bir k#z bunu
yapmakla megul..."
Erkekler, kad#nlar ve ocuklar, nemli deriden yap#lm# giysilerini
kurumalar# iin asm#lard#. Her akam oldu'u gibi, sonsuz
alacakaranl#'#n iinde #s# ve ##k, koruma ve emniyet anlam#na
elen atein kar#s#na #plak olarak oturmutuk. Bu akam ilk kez
duman dayan#lmaz boyutlarda de'ildi ve herkes ad#r#n en uzak
kesini bile rahatl#kla grebiliyordu.
"Bakal#m ne zamana kadar ie yarayacak?" diyordu Renbart, o'lu
Hellfried ona parma'#yla ad#r#n tepesindeki garip deli'i iaret
etti'i zaman.
"Demek elalenin oradayd#n?" dedi Renbart sonunda bana dnerek.
O da di'erleri gibi ucunda bir para i' et bulunan kemik bir ii
atein zerinde sab#rla tutuyordu. Ba#m# sallad#m ve bir kez daha
atein yan#ndaki ii s#cak st dolu deri tuluma uzand#m. $ki,
yudum itim ve bu arada birka damla st g'slerimin aras#na
damlad#. nce hibir ey fark etmedim, fakat sonra Fjrgyn'in
aln#na den salar#n#n aras#ndan bana dik dik bakt#'#n# grdm.
Deri tulumu yava yava tekrar yerine ast#m. Bu akam erkekler,
byke o'lanlar ve k#zlar da dahil olmak zere, herkes bana bir
baka bak#yordu. Bu bak#lardan olduka rahats#z olmutum.
Ba#m# yavaa yana evirdim. ok garip, diye dndm, gen bir
tanr#a bir eylerin de'imi oldu'unu bedensel olarak nas#l
hissedebilir ki?
ad#r#n giriine uzanm# olan beyaz kurt bile kulaklar#n# dikmiti
ve bir taraftan di'er tarafa dnp duruyordu. Kara par#lt#-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
215
211
w
lar saan dudaklar#n# germiti ve ok yava bir sesle h#rl#y0rc|
Hayvanlar#n ad#ra girmesine asl#nda pek ender izin verilirdi'
Fjrgyn ancak kk ocuklar ellerinde kanad# k#r#k veya yaVr, bir
kula geri dndkleri zaman onlar#n biraz #mart#lmas#r izin verirdi.
>
Renbart'#n kar#s# bir yandan kendisini ba'da kurdu'u be caklanyla
atee biraz daha yaklat#r#rken, di'er yandan da ellf riyle dolgun
g'slerini okuyordu. Ne kadar kuvvetli ve i beslenmi oldu'unu
bana zellikle sergilemek ister gibi bir hai vard#...
Di'er kad#nlar#n bana yneltilmi zel davran# ve mimikle-rini
daha nce asla bir meydan okuma olarak kabul etmemi tim. Ben
onlardan biri de'ildim. Erkeklerle kad#nlar aras#nc; balang#ta
ilgimi eken, fakat sonradan s#radanlaan ilikiye kat#lmam iin bir
sebebim yoktu. Erkeklerle kad#nlar#n, hat; hayvanlar#n bir
aradayken yapt#klar# benim iin onlar#n k#sa yaamlar#n#n yemek,
imek, nefes almak ve uyumak gibi zorunlu hatta ho bir
zorunlulu'uydu.
Ben de insanlar ve hayvanlar gibi yemek, imek, nefes a: mak ve
uyumak zorundayd#m. Fakat bende zaman onlarda ol du'u gibi
nemli bir rol oynam#yordu. Daha da nemlisi cinsel iliki, do'um,
lm, korku ve iktidar kavgas# ve kar#l#kl# ba'#ml#l#k gibi
geleneklere da ba'l# de'ildim. Onlardan biri gibi ya#yordum -
fakat zgrdm... Daha nce asla akl#ma gelme yen bir eyi
yapabilecek kadar zgr...
Yava yava s#rt#m# dikletirdim. Omuzlar#m# geriye att#m ve
parmaklar#m# ileri uzatt#m. Atein ba#nda oturan di'er kad#nla r#n
parmaklar#ndan ok daha ince ve uzundular. As#rlardan son ra ilk
kez t#rnaklar#m#n alt#ndaki kirler beni rahats#z ediyordu Fjrgyn
dudaklar#n# #s#rd# ve derin bir nefes ald#. Ne yapmak is tedi'imi
anlam#t#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
216
Karn#m Fjrgyn"#nki gibi kat kat de'ildi, tam aksine, ad#r#:
212
iar#na gerilmi dmdz derilere benziyordu. Bacaklar#m da
, cekde dz ve przszd. A'z#m# biraz aralad#m, par-aklar#m#
at#m ve ular#yla g'slerimin zerindeki st damar#n# sildim.
Renbart'#n bak#lar# kararm#t#. Aln#nda derin k#r##kl#klar be-irrnj
olmas#na ra'men, bu ifadenin ard#nda hangi duygular# gizlemek
istedi'ini ok iyi biliyordum. Renbart, Fjrgyn'den korktu'u iin
byle yap#yordu. Hellfried'in kabilenin kad#nlar#yla ilgilenmesi iin
henz birka y#la daha ihtiyac# vard#.
Renbart'#n a'z# giderek daha fazla a#l#yordu. Sonra elindeki
kemikl' et paras#n# yle bir #s#rd# ki, az kals#n bo'uluyordu. Byk
bir glkle glmemeye ve tm bu olanlar#n fark#nda de'ilmiim
gibi davranmaya al#t#m. Atein ba#ndaki konumalar son
bulmutu. Kabile yeleri soluklar#n# tutmu, benimle Fjrgyn
aras#ndaki sessiz mcadeleyi izliyorlard#. $lerinden sadece pek az#
bu duruma a#rm#t#. Di'erleri a#klayamad#'#m bir sebepten tr
bu n# uzun bir zamand#r bekler gibiydiler.
"Yeter art#k!" dedi Renbart kaba bir sesle.
"O buradan gitmeli!" diye kar#l#k verdi Fjrgyn ayn# anda
dilerinin aras#ndan. Nefesini daha fazla tutamad#'# iin g'sn
tekrar ieri ekmek zorunda kalm#t#.
"*uradaki kurt benim de houma gitmiyor."
"O canavardan sz edip durma!" diye ba'#rd# Fjrgyn fkeyle.
"Meselenin o olmad#'#n# ok iyi biliyorsun! *u yabanc#n#n ne
yapmak istedi'ini benden bakas# fark etmiyor mu? Art#k vaktinin
geldi'ine inan#yor! zerindeki yumuak postu tmyle s#y#r#p att#.
Art#k dii bir kurt olmak istiyor... Bize nderlik edecek lider bir
hayvan!"
"Samal#yorsun!" diye szn kesti Renbart kar#s#n#n. "O ne yapt#?
Kabileye bir kurt getirdi. ad#rda bir duman deli'i at#. Eseninle
kavga etti. Seni bu kadar fkelendiren bu mu?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
217
"Hibir ey anlam#yorsun!"
213
"Anl#yorum, anl#yorum" diye gld Renbart k#s#k bir sesU "Senin
iin ok ac# bir durumun seni fkeden deliye dndurc)Q gn gayet
iyi anl#yorum! O henz gen bir k#z ve bizim kad#n lar#m#za
benzemiyor. En fazla on alt#, on yedi yalar#nda bir ]y. z#n
vcuduna sahip! Yoksa iimizden birinin Tanr# Ta#'na sahm
olmad#'# takdirde toz bile olamayacak bir kad#n# arzulad#'#n, m#
dnyorsun?"
"O halde neden ona bylenmi gibi bakt#n#z?" "G'sn
iirmeye ilk olarak sen balamad#n m#?" "Evet, bunu yapt#m.
nk onun gurur duydu'u eyler hibir ie yaram#yor. O benim
akl#m# kar#t#ramaz ama atein kar#s#nda gerek dncelerini
a#klayamayacak kadar korkak olan sen, Hellfried ve di'erleri iin
ayn# eyi syleyemem..."
Renbart'm yz daha da kar#t#. ne e'ildi, atein yan#ndaki odun
y#'#n#n#n iinden birka ince dal ald# ve onlar# yavaa atein iine
koydu. Nemli kklerin at#rdayarak ve tterek yanmalar# iin
aradan bir sre gemesi gerekmiti. Neden oldu'unu bilmiyordum,
fakat bu erkeklere kar# iimde bir ac#ma hissi belirmiti. $lk kez
Fjrgyn ve kabilenin di'er kad#nlar#na kar# iimde erkeklere
duydu'umdan daha derin bir holanmazl#k hissi belirmiti. Kafam
olduka kar#m#t#... Asl#nda annelerin ve k#zlar#n taraf#n# tutmam
gerekmez miydi? Ben de g'sleri ve cinsel organ# olan bir dii
de'il miydim? Geri onlar#nkiyle tam olarak ayn# ilevi
grmyordu, ama...
O zamana kadar duygular#m erkekler, kad#nlar ve ocuklar aras#nda
bir ay#r#m yapmam#t#. Benim iin onlar sadece birer insand# -
aralar#nda fark gzetmiyordum. Onlarla birlikte ya#yordum, fakat
onlara ait de'ildim. Kendi benzerlerimle ve kkenimle her trl
ilikiyi kaybetmi olan bir tanr#ayd#m. Tam bu anda iimde bir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
218
a#klama yapma ihtiyac# belirdi. Fakat elalede yaad#klar#m#
onlara ve kendime nas#l a#klayabilirdim ki-
214
c0nraki haftalar nemli bir olay olmadan geti. So'u'un ve #s-
lald#'"1 iindeki srekli hareketlilikte, h#zla yol alan kara
bulutlarda, yosun ve kuru al#larla kapl# amur deryas#nda bir
de'iiklik yoktu.
Ren geyiklerinin izledi'i yolu h#zla akan nehirler belirtiyordu. Buz
gibi sular# binlerce y#l nce balayan erime dneminden bu yana
derin vadiler oluturmutu. *imdi de yaama alanlar#n#n do'al
s#n#rlar#n# belirtiyorlard# ve onlardan ayr#lmak neredeyse tmyle
imkns#zd#.
Fakat bu geni vadilerin tm a#lmaz de'ildi. Baz#lar#n#n ortas#nda
ren geyiklerinin hepsinin yzerek geebilece'i ince dereler
ak#yordu. Baz# nehirlerin suyunun ok bol, baz#s#n#n ise pek az
olmas# zerinde hi kafa yormam#t#m. Fakat gnlerden birgn,
zel bir sebebi olmadan, ans#z#n bunun nedenini anlam#t#m: suyu
az olan vadiler, ilk bata oluanlard#. Dnyan#n ekseninin
de'imesine neden olan felaketten sonra ise eriyen kar sular#n#n
ak# yn de'imiti.
Bunun ne anlama geldi'ini kavramam olduka uzun srd. Ren
avc#lar# ynlerini hesaplarken yaral#yorlard#! Onlar hl ok eski
bilgilere ve geleneklere gre hareket ediyorlard#. Fakat art#k kuzey
yn kuzey de'il, kuzeybat# veya kuzeydo'u ynne denk
dyorsa, bulutlar#n izledi'i yol ve geceyle gndz aras#ndaki
ince ay#r#m eskisi gibi de'ilse, hayvanlar ve insanlar ka#n#lmaz
olarak her gn tekrarlanan bir yan#lg#n#n iine deceklerdi!
Evet! Tm hayvanlar ve insanlar byk bir emberin zerinde
dolan#p duruyorlard#! Gndzleri gnei grmeden dz bir hat
zerinde yol ald#klar#n# san#yorlard#, oysa hl belirgin olan
mevsimlerin bulutlar# ve rzgrlar#, onlar#n birka ay sonra tekrar
hareket noktalar#na dnmelerine sebep oluyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
219
Bu olay# kavrad#'#m s#rada dii bir ren geyi'inin yan#nda
duruyordum. Gen bir k#z, elindeki kal#n bir tahta paras#yla
215
deri bir tulumun iindeki st h#zla #rparak, tereya'# elde et meye
al##yordu. Biraz ileride ise birka adam duman tter kan
glckleri aras#nda erkek bir geyi'i paralamakla rnegU|_ d.
Yan#mdaki beyaz kurt huzursuzlukla h#rlad#. Her ileri at#lma. ya
haz#rlan##nda nce soran gzlerle bana bak#yordu. Ben de onun
vahi yaam#na dnmesini istemedi'im iin ba#m# sall#. yordum.
Zaman#n#n ne zaman gelece'ini 'renmek zorundayd#
Birka gecedir di'er kurtlar da ad#rlar#n yan#na geliyordu Beyaz
kurdun onlara kat#lmas#na izin vermitim. Kad#nlar kendi
aralar#nda benim beyaz kurdu byledi'imi ve ondan ocuk sahibi
olmay# istedi'imi f#s#ldamaya balam#lard# bile...
Daha dikkatli davranmam gerekti'ini biliyordum. Genel ha va
aleyhime dnmeye balam#t#. Buna ra'men ren avc#lar# ka bilesini
terk etmeye henz haz#r de'ildim. Fazla vaktim kalma d#'#n# ve
beyaz kurdun yan#mda olmad#'# her gecenin son ge cem
olabilece'ini biliyordum!
Erkeklerin paralamakta oldu'u geyi'in yan#na gittim, yak#ndaki
yuvarlak bir ta#n zerine oturdum, bir yandan onlara bakarken, bir
yandan da daha neler 'renmem gerekti'ini dnyordum.
Yzy#llar boyunca ayn# yerde yaamakla edindi'im bilgi ne iime
yarard# ki? Erkeklerle kad#nlar#n akamlar# atein ba#nda oturarak
srekli ayn# eylerden sz etmelerinin, byk bir ember zerinde
dolan#p durmalar#yla ne ilgisi vard#? Onlar#n karanl#ktan nceki
zamana dair anlatt#klar#n#n tmn biliyordum. Fakat yine de, bu
hikyelerin ne anlama geldi'ini ne ben, ne de onlar
anlayabiliyordu! Ans#z#n bu hikyelerde bana yneltilen bir
a#ldama bulunabilece'ini sezinledim. Suya gmlm krall#'#n
tm bilge ve 'retmenlerinin, olacaklar# anlad#ktan sonra hibir
haz#rl#k yapmam# olmalar# mmkn de'ildi.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
220
O byk uygarl#'#n en az#ndan bir k#sm#n# kurtarmaya al#*' m#
olmal#yd#lar! Hem de akla hayale gelebilecek her trl yn-
216
lel Ben olsam ne yapard#m? Bilgi hazinesini topra'a m# merdim?
Yoksa karanl#'#n f#rt#nalar# son bulunca yeniden yerme imkn#
bulabilecek her yere eker miydim? Bir tohum nerede yeerir?
Topra'#n nemli ve karanl#k ba'r#nda. Yeni yasam nerede meydana
gelir? Gnein yak#p kavurdu'u bir alanda de'il, gizlili'in
korumas#nda. Kabilenin anlatt#'# hikyeler, yeni balang#c#n ilk
filizleriydi. Bu filizler o kadar kkt ki, ancak eski s#rlara vak#f
olanlar onu yorumlamay# baarabilirdi.
Kanl# b#aklar#yla ldrdkleri ren geyi'inin ba#nda duran
erkeklere bak#yordum. Onlar iin baka bir ey yoktu. Ezelden beri
yapt#klar# gibi mi ya#yorlard#?
Hay#r!
Bu tam olarak byle de'ildi!
Onlar dnyalar#n#n karanl#k ve kr emberinin iinde ya#yorlard#.
Fakat bu gere'in sadece bir yzyd, nk baka bir gemie
sahip olmasalar, atein ba#nda oturup kendileri iin bugn bile bu
kadar nemli olan o byk ilikilerden sz etmezlerdi.
$lerinde o ok eskiden at#lan tohumu ta#yorlard#. Ve bu tohum
eninde sonunda yeerecekti - aradan binlerce y#l daha gemesi
gerekse bile! Fakat ben gere'in fark#na onlardan nce
varabilmitim. Belki de hayatta kalmam#n sebebi de buydu. Ve
ans#z#n meselenin ne oldu'unu kavrad#m: Dinlemeliydim... bu
insanlar#n anlatt#klar#n# art#k can kula'#yla dinlemeliydim.
Art#k gnleri g'smdeki Tanr# Ta#'n#n ##lt#s# alt#nda izlemeye
balam#t#m. Bu nedenle beyaz kurtla birlikte kabileden ayr#l#p,
yaln#z ba#ma kalabilecek kadar uzaklara gidiyordum. Nehirlerin
ak##n# izliyor, Tanr# Ta#'n#n solgun ##'# alt#nda onlar#n sabah,
'le ve akamki durumlar#n# kar#lat#r#yordum. Ren kan# ile bir
deri paras#na elimden geldi'i kadar#yla buzlar alandaki lkenin bir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
221
haritas#n# izmitim. Dnyan#n eskisinden daha farkl# dnmesi
gerekti'ini anlayabilmem iin de aradan olduka uzun bir sre
gemesi gerekmiti.
217
Bu bilginin daha fazlas#na ise ulamam imkns#zd#, n^,-zerinde
hareket etti'imiz blge felaketten nce de kal#n bjr buz tabakas#yla
kapl#yd#. Fakat asgari olanaklarda izdi'im harj_ tan#n bile bana
byk yard#m# dokunuyordu. Eriyen buzlar#n ar_ kalannda yeni
gller ve i denizler b#rakarak geriye ekildi'e anlam#t#m. Ve
gnn birinde, hatta yak#n bir gelecekte, buzlar geride sadece kara
de'il, tuzlu su denizleri b#rakacak kadar eri-yecekti. O zaman
buzlar yerlerini byk okyanusa teslim edecekti. Ve imdi srlerin
hareket etti'i her yerde, di'erleriyle ba'lant#l# byk bir deniz
meydana gelecekti. Buzul a'#nda var olmayan byk bir Kuzey
Denizi...
218
KARANLIKLAR DNYASINDAN KAI*
Jlk Hemen ayn# akam uzun sredir sab#rs#zl#kla
bekledi'im olay gerekleti. D#ar#da f#rt#na
u'uldarken ad#r#n iinde yiyip iiyorduk.
Fjrgyn'in kt bak#lar#na ra'men, Renbart bana
1 bir kez daha elalede grd'mn ne oldu'unu
sordu.
"G'smdeki bir damla ste benzer bir eydi" dc;dim alak sesle
kendime ve di'erlerine. "I#'# grdm ve ans#z#n karanl#ktan ve
so'uktan baka bir eyi, mutlulu'u da hissedebilece'imi anlad#m."
"Onu dinlemeyin!" dedi Fjrgyn k#s#k dudaklar#n#n aras#ndan b#ak
kadar keskin bir sesle. "D#ar#da karanl#k ve so'uktan baka ne
olabilir $d? Annelerimiz bizi buna kar# uyarmam# m#yd#?" Kt
bak#larla etrahn# szd ve di'er kad#nlar#n sessiz onay#n# ald#.
"Onun grd'n iddia etti'i bir eyin olmas# mmkn de'il!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
222
"O halde hayvanlar#n gzleri sizinkilerden daha keskin!" diye
cevap verdim sakin bir sesle.
"Onlar ne grm olabilir?" diye sordu Hellfried. Ona glmsedim
ve k#ls#z g'sn iirmesini izledim. Kollar#ndaki ve
bacaldar#ndaki kaslar# oynat#rken, ter iindeki vcudu atein
*ilt#s#nda parl#yordu.
"Gne ##'#n#" dedim. "Bana kal#rsa hayvanlar elalenin
par#lt#s#nda gnein ##'#n# gryorlar. Ben de ayn# eyi grd'm
hissettim..."
"Gne..." dedi Renbart derin derin iini ekerek. "Gne
219
nedir? Biz kuzeyin en uzak noktas#na kadar gittik, fakat sQrul rin
peinden giden ren kabilelerinden hibir avc# usuz bucai s#z
dzlklerin bir taraf#nda do'duktan sonra gkteki mavi K denizin
zerinde yava yava yol alan ve aksi ynde yok olan atei grm
de'il..."
"Belki de szlerinde do'ruluk pay# vard#r" dedi Renbart'm gen
kardelerinden biri. Hellfried gibi onun da ailenin di'er yelerinden
ok daha a#k bir teni ve k#z#l salar# vard#. Bundan tam yirmi be
y#l nce, uzun bir karanl#k sonras# bulutlar#n aras#nda sar# bir
lekeye benzeyen atein grld' o gnde do'mutu. "Bulutlar#n
aras#nda grltyle yere den ve bizi korkutan baka ate
k#v#lc#mlar# da yok mu?"
"Bunun a#klamas# kolay" dedi Renbart elini sallayarak, "o olay
dnya a'ac#n#n dallar#nda oturanlann kavgas#n#n bir sonucu."
"Bu a'a nerede?" diye sordu Windkald. " kuaktan beri
srlerimizin peinde kuzeye do'ru yol al#p duruyoruz. *imdiye
kadar bir tek da' bile grm de'ilim. Her ey buzlar taraf#ndan
dmdz ve yamyass# edilmi..."
"Fakat hayvanlar binlerce y#l sonra bir eyler yetien topraklar#
yeniden buluyorlar" dedi Renbart. A'z#ndaki bir k#k#rdak paras#n#
tkrdkten sonra konumaya devam etti: "Belki Hellfried gne
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
223
##'#n#n Niflheim karanl#'#n#n zerinde zafer kazanaca'# o gn
grebilir." Sonra ba#n# kardeinden yana evirdi. "Do'du'un gn
babam#z annemize yle demiti: '*uraya bak! Ne gzel bir ##k!'
Annemizin ona nas#l cevap verdi'ini biliyor musun?"
"Evet, bunu daha nce de yeteri kadar anlatm#t#n."
"nk gerek bu! 'Hangi ##'# daha ok be'endin? Gkte
parlayan# m#, yoksa kuca'#mda parlayan# m#?' demiti annemiz
babam#za."
"Kes art#k!" dedi VVindkald s#kk#n bir tav#rla. "Babam#z#n ona
nas#l cevap verdi'ini biliyorum..."
220
"Syle demiti: 'Gkyznde her gn yeniden do'an ve -luna
verece'im umudun ad# kadar ayd#nl#k bir atee kar#l#k,
in ocuklar#n#n bir dzinesini feda ederim!'"
O mucizev gnden sonra bulutlar#n rengi ne bir daha ay-H
nianm#, ne de her zamankinden daha kararm#t#. Sadece bir , z
diye anlat#yordu kabilenin yal#lar#, sadece bir kez, uzun rnan
nce ba#n#n etraf#nda mavi bir hle bulunan tanr#a kampa ayak
bast#'# zaman, o y#ld#z# tm grmt. Bulutlar#n aras#ndaki
ufac#k bir delikten o kadar berrak ve ayd#nl#k olarak ##ldam# ki,
srdeki hayvanlar bile ad#rlar#n etraf#n# birka kez koarak
dolanmak zorunda kalm#lar.
"Sizi hl anlam#yorum" dedim. Bir an iin onlara her zaman
dndkleri gibi kuzeye do'ru yol almad#klar#n# a#klamay#
dndm. Fakat bu sadece yeni anlamazl#klara yol aard#, bu
nedenle hi sesimi #karmad#m.
"Bu korkun alacakaranl#kta yaamaya mecbur olmad#'#n#z# size
birok kez sylememe ra'men bana inanmad#n#z" diye szlerime
devam ettim. "Sizi gneye, da'lar#n ve tepelerin aras#ndan, buzlar#n
asla ulaamad#'# lkelere gtrebilirim. Orada da avlanacak
hayvanlar oldu'unu biliyorum..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
224
"Hay#r, yine balama!" diye szm kesti Renbart. Fjrgyn'in
elinden yeni bir etli kemik paras# ald#. "Belki de ha-t#ralar#ndaki
lke Ata-lantis ve bakenti Basilea gerekten hl vard#r. Fakat
bizim orada iimiz ne? Bugne kadar asla yaban s#'#r#, gergedan ve
ay# avlamad#k. Ren srleri bizim yaam#m#z anlam#na geliyor.
So'u'un ne bizim, ne de onlar zerinde etkisi var. Yeryz yeralt#
dnyas# oldu'u zaman, o korkun b'rt havay# y#rtt#'# zaman,
kar gkten kara taneler halinde dmeye balad#'# zaman ve eski
As khinlerinin syledi'i her ?eY gerek oldu'u zaman, ba#m#za
gelenlere onlarla birlikte katland#k. Bize k#z ve erkek kardelerimiz
kadar yak#n olan ren geyiklerini takip etmekten asla vazgeemeyiz.
Onlardan ayr#lmam#z bizim lmmz anlam#na gelir."
221
Omuzlar#m# silktim. Israr etmenin anlam# yoktu. Bu insanlar#
dnyan#n daha s#cak, daha gzel blgelerine g etmeye zor.
layamazd#m. Fakat ben kendim iin daha fazlas#n# 'renmek
istiyordum.
"Renbart hakl#" diye onaylad# onu VVindkald. "Bizim kklerimiz
burada. Ren geyikleri burada her gn Yggdrasil A'ac#'nm
dallar#yla besleniyorlar. Gnn birinde biz de atalar#m#z#n szn
etti'i Dnya Dibudak A'ac#'n#n alt#nda duraca'#z."
$te bu! Bir zamanlar tm yaam# belirlemi olan tek, byk bir
a'a! Bu gerekten de bir a'a olmak zorunda m#yd#? Yoksa bu
tasvirin bambaka anlamlar# da olabilir miydi? Gri Ev'deki ifreli
tasvirleri dndm. Onlar#n aras#nda g'e ykselen dall# budakl#
bir a'aca benzer bir ey var m#yd#? Tanr#lar Okulu'nun en kk
'rencilerine s#k s#k anlat#lan bir hikyeyi hayal meyal
hat#rl#yordum. Kral Adas#'n#n en byk yanarda'#n#n kraterinden
ykselen ve yukar# #kt#ka etrafa yay#lan duman stununu, gk
kubbeyi omuzlar#nda ta#yan gl bir adama benzetmez miydik?
"Yggdrasil tm a'alar#n en by' ve en iyisidir" diye ba#n#
sallad# Renbart h iinde. Kar#s#n#n kendisine mtemadiyen yeni
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
225
et paralar# uzatmas#ndan olduka honut grnyordu. "Dallan
tm dnyaya yay#l#r... hatta bulutlar#n stne dek uzan#r..."
*
"Hellfried!" diye ba'#rd# ans#z#n Fjrgyn. Delikanl# irkilerek
toparland#. O na kadar yal#lar#n konumalar#n#n bir kelimesine
olsun dikkat etmemiti. Bylenmi gibi parmak ular#mla
g'slerimin aras#nda ve bacaklar#m#n i k#sm#nda oluan ter
damlalar#n# silmemi izliyordu. ad#r#n ii olduka s#cakt#. Her
zamankinden daha s#cak...
"Konuulanlar# dinlemiyor musun?" "Dinliyorum, anne..."
"O halde benden duyduklar#n# ve benim de byklerimden
duyduklar#m# anlatmaya sen devam et..." 222
ya
"giz hepimiz..." diye ba^ ,rak, "t"'z hepime bu a'&
^na'nin bir zama.nl*r yaay; getirdi'i bir a'ata. kkO alt#nda
tm tatl# su)ar#n ka^V derha Nidhggar her eyi k IL
"Ya kartal ne ^u?" diyATi^ na memnun, hatta ^urur doj^^ dl
d /
'w
\lV>r. 0 fVyf'takl#y
"ok ey bilen bir kartal \ oturur ve kartal#r, gzlerini* nbet tutar.
Yggtfr^il'in da1 tskr'e bile yer v^r. Bu sttU^jM,^ aras#nda yaayan
kt ejderi ^^ <" yapar. Dain, Dwaiin, Dunne|VUfw)%| ar ,
kemli a'ac#n etr^nda dola^tfu^^e^ Fakat -ejderhan#n
ma'arasmUUWincap mez, nk hi l^se .Ygg^ 11, H A ate,
ne de balta ^rar verehji |y^|t <|
"Gryor musun, bizim hjVML "- '''
Fjrgyn.
Bunlar#* tr k#sm# # A^U%ml J .'! belki. Fakat ta arlara, su l ^
bt|azat J dair masallar bizim ne JJmla#U ^^ ^ dev a'alar#n
dallar#nda yet^'l^ ^
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
226
can#n ne isterse anlatabilirsin^^ lt j gu'u ve karanl#k bdutiany!^^ b
/(
istemiyoruz!'
V#
D " lU)Vtei|n g^H
Ken avc#lar#n#n ve kad#nla I ^#| Syoll|ern n
bile bana kar# ekingen ve tj
"Bunlar# bana neden ani
A \
#\'Hhayy/
uuman oana neaen an, ya.|Rir ;, Renizi sizden okdaha uiU
^^W/ Sen hikyemizi ve yaar^ i '|J
fjorgynsertblr**!* \\\Vy $
V^a#t##^
Omuzlar#m# silktim. Israr etmenin anlam# yoktu. Bu insanla
dnyan#n daha s#cak, daha gzel blgelerine g etmeye 0r
layamazd#m. Fakat ben kendim iin daha fazlas#n# 'renmek is_
tiyordum.
"Renbart hakl#" diye onaylad# onu VVindkald. "Bizim kkleri, miz
burada. Ren geyikleri burada her gn Yggdrasil Agacf n#n
dallar#yla besleniyorlar. Gnn birinde biz de atalar#m#z#n szn
etti'i Dnya Dibudak A'ac#'n#n alt#nda duraca'#z."
$te bu! Bir zamanlar tm yaam# belirlemi olan tek, byk bir
a'a! Bu gerekten de bir a'a olmak zorunda m#yd#? Yoksa bu
tasvirin bambaka anlamlar# da olabilir miydi? Gri Ev'deki ifreli
tasvirleri dndm. Onlar#n aras#nda g'e ykselen dall# budakl#
bir a'aca benzer bir ey var m#yd#? Tanr#lar Okulu'nun en kk
'rencilerine s#k s#k anlat#lan bir hikyeyi hayal meyal
hat#rl#yordum. Kral Adasfn#n en byk yanarda'#n#n kraterinden
ykselen ve yukar# #kt#ka etrafa yay#lan duman stununu, gk
kubbeyi omuzlar#nda ta#yan gl bir adama benzetmez miydik?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
227
"Yggdrasil tm a'alar#n en by' ve en iyisidir" diye ba#n#
sallad# Renbart h iinde. Kar#s#n#n kendisine mtemadiyen yeni
et paralan uzatmas#ndan olduka honut grnyordu. "Dallar#
tm dnyaya yay#l#r... hatta bulutlar#n stne dek uzan#r..."
*
"Hellfried!" diye ba'#rd# ans#z#n Fjrgyn. Delikanl# irkilerek
toparland#. O na kadar yal#lar#n konumalar#n#n bir kelimesine
olsun dikkat etmemiti. Bylenmi gibi parmak ular#mla
g'slerimin aras#nda ve bacaldanm#n i k#sm#nda oluan ter
damlalar#n# silmemi izliyordu. ad#r#n ii olduka s#cakt#. Her
zamankinden daha s#cak...
"Konuulanlar# dinlemiyor musun?"
"Dinliyorum, anne..."
"O halde benden duyduklar#n# ve benim de byklerimden
duyduklar#m# anlatmaya sen devam et..."
222
"Biz hepimiz..." diye balad# konumaya Hellfried duraksa-
k "biz hepimiz bu a'ac#n ocuklar#y#z. O, byk Toprak
\ a'nm bir zamanlar yaayan her eyi korumas# iin dnyaya
tirdi'' bir a'at#r. kk onun dik durmas#n# sa'lar. Onlar#n #0nda
tm tatl# sular#n kayna'# olan Hvvergelmir sakl#d#r, ejderha
Nidhggar her eyi kemirse bile..."
"Ya kartal ne oldu?" diye sordu Renbart. Bir yandan da bana
memnun, hatta gurur dolu bak#lar f#rlat#yordu.
"ok ey bilen bir kartal Yggdrasil A'ac#'n#n dallar# aras#nda oturur
ve kartal#n gzlerinin zerinde de atmaca VVedrflnir nbet tutar.
Yggdrasil'in dallar# aras#nda kavgac# sincap Rata-tskr'e bile yer
vard#r. Bu sincap bilge kartal ile a'ac#n kkleri aras#nda yaayan
kt ejderha aras#ndaki kavgan#n ta#y#c#l#'#n# yapar. Dain,
Dvvalin, Dunneir ve Durathror adl# drt geyik grkemli a'ac#n
etraf#nda dolanarak onun tomurcuklar#n# yerler. Fakat -ejderhan#n
ma'aras#ndaki y#lanlar gibi- bu ona zarar vermez, nk hi kimse
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
228
Yggdrasil A'ac#'n# deviremez. Ona ne ate, ne de balta zarar
verebilir..."
"Gryor musun, bizim hikyemiz bu kadar basit ite" dedi
Fjrgyn. "Bunlar#n bir k#sm# senin bize anlatt#klar#na benziyor
belki. Fakat ta ad#rlara, suda yzen ve gkte uan gemilere dair
masallar bizim ne iimize yarar ki? St dolu memeler gibi dev
a'alar#n dallar#nda yetien meyveler... hay#r, hay#r... sen can#n ne
isterse anlatabilirsin! Buras# bizim lkemizdir - sisi, so'u'u ve
karanl#k bulutlar#yla! Biz baka bir ey bilmiyoruz ve istemiyoruz!"
Ren avc#lar#n#n ve kad#nlar#n#n yzlerini inceledim. ocuklar bile
bana kar# ekingen ve ters davran#lar iindeydi.
"Bunlar# bana neden anlat#yorsunuz?" diye sordum. "Sizin
hikyenizi sizden ok daha uzun zamand#r biliyorum..."
"Sen hikyemizi ve yaant#m#z# de'itirmeye al#t#n!" dedi
F$rgyn sert bir sesle.
223
"Fakat ben sadece elalede ne grd'm syledim!"
"Ezelden beri birlikte yaad#'#m#z duman#n d#ar# #km^ iin
Hellfried'i ad#r#n tepesinde bir delik amaya zorlayan ly^ di?"
"$erisi imdi daha s#cak de'il mi?" diye sordum. "ocuklar hl
ksryor mu? ad#r#n iinde daha nce hi bu kadar rahat etmi
miydiniz?"
"Sen erkekleri ayartmaya al##yorsun!" dedi Fjrgyn. "Dii bir
geyi'in style g'slerini #slatt#n! Bununla ne yapmay#
amalad#'#n# fark etmedi'imi mi san#yorsun? Hellfried'in sana nas#l
bakt#'#n# grdm. Ve VVindkald'#n yan#na oturabilmek im
gsterdi'i abay#. Ve Renbart'#n atalar#n hikyesi ile seni
kazanmaya al#mas#n#."
Onun ne demek istedi'ini anlamam#t#m.
"Neden ans#z#n benden nefret etmeye balad#n?" diye sordum.
"*imdiye kadar size kar# bir davran##m oldu mu?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
229
"yle mi? Gerekten olmad# m?" diye kar#l#k verdi Fjrgyn buz
gibi bir sesle. "O halde bize imdi ve burada, aradan geen y#llar ve
yzy#llar boyunca herhangi bir ey yap#p yapmad#'#n# syle!"
aresizce ba#m# sallad#m. Beni neyle sulamak istiyordu?
"Cevap vermiyor musun? O halde sana ne dnd'm
syleyeyim: Senin bir tanr#a oldu'un iddia ediliyor! Bizim
hepimizden daha byk olabilirsin, fakat sen Buz Devi Ymir'in
soyundan gelmiyorsunl Odin bir tanr#yd#, Wili ile We de. Odin
tanr#lar#n yaklaan sonundan haberdard#. O her eyin nas#l
balad#'#n# ve nas#l sona erece'ini biliyordu..."
Ate at#rdad# ve kllemi baz# dallar k#r#ld#. Ocaktan ykselen bir
duman bulutu ad#r#n tepesinde topland#, delikten #kmak
zereyken ters bir rzgr#n etkisiyle tekrar ieri yay#ld#-
"Gryor musun! Duman deli'in bile verdi'in szleri yerine
getirmiyor!" dedi Fjrgyn zafer dolu bir sesle. Ba#n# Renbart3
224
gru evirdi ve bo'uk, h#r#lt#l# sesiyle o eski a'#t# okumaya bala*:
"Ymir'in etinden dnya yarat#ld#, kan#ndan f#rt#nal# deniz,
kemiklerinden en yksek da'lar, salar#ndan bitkiler ve a'alar, ve
ba#ndan g'n at#s#. Kalar#ndan ise tanr#lar Midgard'# yaratt#lar,
insanlar#n bahesini, Midgard'#n ortas#nda, sonsuz ykseklikte,
Asgard'# yaratt#lar, kendi evlerini. Nerede imdi Midgard, nerede
Asgard? Sadece #ss#z Utgard lkesini gryoruz evremizde,
.sadece Niflheim'in bulutlu gecelerini..."
*iddetle esen rzgr ad#r oluturan derileri iiriyordu. Arka
tarafta ocuklar yeniden ksrmeye balam#t#. Byk ya'mur
damlalar#, Fjrgyn'in a'#t#n# hakl# #kartmak istercesine, i
k#s#mlar# kuruyup sertleen hayvan derilerinin zerine dyordu.
O anda di'erlerinin ne yapt#'# umurumda bile de'ildi.
Dncelerim sadece o byk a'ac#n etraf#nda dolan#p duruyordu.
Bununla gerekten Kral Adas#'ndaki yanarda' kast edilmi olabilir
miydi? Kklerinde ve dallar#nda yaayan eitli canl# varl#klar, bir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
230
zamanlar benim dnyamda var olanlar# yans#tm#yor muydu?
Entrika, g ve bilgelik!
Tanr#-yneticiler aras#ndaki rekabet bile Yggdrasil hikyesinde
yeniden yaam buluyordu sanki. Beni rahats#z eden tek bir ey
vard#: "... kimse Yggdrasil A'ac#'n# devire-'fiez. Ona ne ate, ne de
balta zarar verebilir..."
Ate ve balta. $kisi de gkten dmt. Fakat bunlar sade-ce Gri
Ev'deki resimler gibi birer simgeden ibaretse, o takdirde
225
sylenenler do'ruydu! Felaket neredeyse her eyi yok etmii
sadece hat#ralar# de'il!
Ren avc#lar# ailesinde yirmi sekiz defa daha uyudum. Bu zam^n
sresince akmakta# b#a'#m# biledim, kendime ren derisi^. den
izmeler, erkeklerin giydi'i trden cepli bir pantolon, yet1: bir
ceket, iki deri torba ve zerinde pek ok fiyonk olan bir ke_ mer
diktim.
Onlardan ayr#lmak istedi'imi sadece Fjrgyn ve Renbart biliyordu.
Bunu onlara Hellfried'in o eski a'atan sz etti'i gee sylemitim.
Fjrgyn'in bana kar# aniden son derece sevecen, hatta dosta bir
tav#rla yard#m etmeye kalk#mas#, beni son derece a#rtm#t#.
Benim iin sert bir peynir kal#b#, dvlm kk dolu kk bir
kese, de'erli im tohumlar# ve dumanda ttslenmi et
haz#rlatm#t#. Erkekler ise gnden gne daha sinirli oluyorlard#.
fkelerini zerine eken ise ben de'il, beyaz kurttu.
"Art#k d#ar#da hibir ey b#rakam#yoruz" diye homurdan#-yorlard#.
"Geceleri kurdunun srs gelip byk glklerle paralad#'#m#z
hayvanlar# yiyor."
"yleyse siz de etlerin zerini boynuzlarla kaplay#n ve etraf#n#
kurutulmu ba'#rsaklarla evirin..."
Ne demek istedi'imi onlara gstererek a#klad#m. Erkekler daha
nce ldrdkleri tm ren geyiklerinin grkemli boynuz-lann# bir
araya getirdiler. Hellfried'in de yard#m#yla deri paralar#n# ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
231
kurutulmu ba'#rsaklar# boynuzlar#n ular#n#n aras#na bir rmcek
a'# gibi gerdim. Yuvarlak ta paralar#n#n yard#m#yla sivri kemik
paralar#n# ba'lar# tutacak kadar derine akm#t#k. Sonra da
erkekler byk kemik engellerle etleri ortadaki dire'e ast#lar.
Haz#rl#k yapt#'#m zaman boyunca aile ayn# yerde kald#. Bu biraz da
ren geyi'i srsnn son derece al##lmad#k bir davran##ndan
kaynaklan#yordu. O zamana kadar hayvanlar da t#pk#
226
niar gibi her so'uk ve nemli gnde biraz daha yol kat derlerdi-
Beyaz kurdun sry bir arada tuttu'unu ilk fark
ed
,en Hellfried olmutu. Kurt s#k aral#klarla yan#ma yakla#p g-el
ba#m havaya kald#rarak ulumaya bal#yor, ben de ona zl'nn
bir k#sm#n# geri veriyordum. Onun nereye gitti'ine dair hibir
fikrim yoktu ama srnn di'er kurtlar#yla buluaca-a#n# tahmin
ediyordum. Muhtemelen de byle yap#yordu.
"Seninle srs aras#nda seim yapmakta zorlan#yor" diye
dncesini belirtti Hellfried. Bir sre sonra beyaz kurdun peinden
gitti ve srnn neden ilerlemedi'ini anlad#.
"Geni bir yay izerek tm srnn etraf#nda dolan#yor!" dedi
Hellfried akam#n birinde. "Ve bir hayvan uzaklamak istedi'inde,
onu hemen geri dnmeye zorluyor."
"Hayvanlar kurtlardan korkuyor" diye ba#n# sallad# Renbart.
"Evet" dedi Hellfried. "nce tek ba#nayd#, sonra srnn di'er
kurtlar# da ona kat#ld#."
"Her zamanki gibi zay#f hayvanlar# seeceklerdir" dedi VVindkald.
"Etin etraf#n# evirdi'imizden beri ona eskisi kadar rahat
yaklaam#yorlar." Hellfried ise ba#n# sallad#.
"Hayvanlardan birine sald#rd#klar#n# asla grm de'ilim."
"O halde yaamaya nas#l devam ediyorlar?"
"Hayvanlar# kesti'imiz yerdeki art#klarla..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
232
"Neden sz etti'ini biliyor musun, o'lum? Bir kurt, bir kurttur!
Onlar vahi birer hayvan olarak kalacaklar ve bunu $nanna bile
de'itiremez!"
"Belki de yan#l#yorsundur" dedim ve glmsedim. Beyaz kurdun
ve srsnn davran#lanndaki de'iikli'in fark#na uzun sre nce
varm#t#m. Bu arada yavru kurtlar da dnyaya gelmiti. Balang#ta
kimsenin dikkatini ekmemesine ra'men, snradan kabilenin
kad#nlar# bu hayvanlar#n daha nce grdkleri kurt yavrular#ndan
olduka farkl# oldu'unu fark ettiler.
Ne kadar garip!" diyordu Fjrgyn bile. "Di'er hibir hayva-n#n
olmad#'# kadar gvenilirler."
227
"Lider kurt gittikten sonra da yan#n#zda kalacaklar."
Fjrgyn inanmaz bak#larla beni szd.
"Bu da bylerinden biri mi?"
"Bilmiyorum" diye cevap verdim. "Tek bildi'im, buntf, byle bu
gen kurtlardan korkmaya gerek duymayaca'#^ Onlara iyi
davrand#'#n#z mddete size yolda olan ilk vahj hayvan
olacaklar."
Fjrgyn ba#n# sallay#p duruyordu.
"Git!" dedi sonra fkeden ok korku dolu bir sesle. "Buradan
mmkn oldu'u kadar abuk git!"
"Gidece'im" diye ba#m# sallad#m. "Yar#n sabah, bulutlar o kadar
karanl#k olmad#'# zaman."
Ren geyi'i derisi zerine izdi'im yar#m yamalak haritay#, bir
zamanlar kuzeyin bulundu'u kuzeybat#ya do'ru dndrmem
gerekti'ini anlam#t#m. Asl#nda bat#ya do'ru gitmek istiyordum,
fakat sular# buz kadar so'uk nehirlerden hibiri a#lacak gibi
de'ildi. Kuzeyde gklere do'ru uzanan buzdan bir duvar geit
vermiyordu. Uzun zaman nce gneyde de ikinci bir buz engeli
bulundu'unu biliyordum. Bir zamanlar gneybat# yn olmas#
gereken gneye gitmeye karar vermitim. Tanr#lar Oku-lu'nda
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
233
geirdi'im uzun y#llar boyunca, krall#k taraf#ndan koloni-
letirilmemi blgelere kar# pek az ilgi duydu'um iin imdi ok
pimand#m.
Bildiklerimin tm neydi? Eski Armorica'da, Aquitania'da,
Akdeniz sahillerinde ve Afrika'da birka yerleim ismi. K#talar#n
eski hatlar#n# kabaca izebilir, art#k 'rendi'imden ok daha farkl#
konumlarda bulunan okyanus ve deniz ak#nt#lar#n#n yollar#n#
gsterebilirdim.
Byk tanr#lar#n etki alanlar#na dair bildiklerim bile bana fazla
yard#mc# olmuyordu, fakat buna ra'men bana yol gsterecek yeni
bir iaret bulaca'#ma dair inanc#m# asla yitirmiyordum.
228
upa'n#n ortas#nda bir zamanlar buzlarla kapl# byk da'la-jsrnini
hat#rlamam da bana fazla yard#mc# olmad#. Aip-ler" diye
m#r#ldan#yordum srekli olarak, fakat yan#mla beyaz kurt bile bu
kelimelerle ne yapaca'#n# bilemiyordu. f>celeri yan#mda yat#yordu
ve vcutlar#m#z#n s#cakl#'#yla birbi-. izi #s#t#yorduk. Bazen bir sre
iin yan#mdan uzakla#yor, onra a'z#nda bir ku, kar tilkisi veya kar
tavan#yla geri dnyordu.
Avlad#'# hayvan# her defas#nda getirip nme koyuyor, sevinle
kuyru'unu sall#yor ve onu kendisiyle paylamam# istiyordu. Fakat
bunu yapam#yordum. So'uk su iiyor, kk tomurcuklar ve otlar
yiyor, o dilerini av#na geirirken de baka tarafa bak#yordum.
Ne zaman oldu'unu tam olarak hat#rlam#yorum, fakat rzgr#n
biraz hafifledi'i ve bulutlar#n her zamankinden daha yksekte
bulundu'u bir gecede, beyaz kurt aniden do'ruldu. Bo yere ne
oldu'unu anlamaya al#t#m. Bir gn nce a'as#z tundrada geen
uzun y#llardan sonra kar#m#za #kan ilk tepeleri geride b#rakm#t#k.
Ben de buna en az yolda#m kadar sevinmitim. Aylard#r
yoldayd#k. Ve sonra sesler duydum. Civarda baka kurtlar
olmal#yd#. Sad#k yolda#m#n tylerini okad#m, fakat huzursuzlu'u
giderek art#yordu. Sonra ans#z#n karanl#klar#n iinde kayboldu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
234
Ayn# anda etraf#mdan korkun havlama ve uluma sesleri ykseldi.
Drt bir yan#mda hayalet gibi glgeler koturup duruyordu. Sonra
inleme, ciyaklama ve a'lama seslerinden baka hibir ey
duyulmaz oldu.
Ve birdenbire tm sesler kesildi. Sessizlik bana az nceki kanl#
kavga grltlerinden daha korkun geliyordu. Beyaz kurt geri
dnd' zaman, gzlerim karanl#'a bir nebze olsun a''*rn#t#.
Vcudumu belli belirsiz mavi bir ##k halesinin evreli'ini fark
ettim. Bu ##k Tanr# Ta#'ndan ykseliyordu. Ve
\
229
sonra onlar# grdm. Yakla#k on, oniki tane gri kurt... Bey-, kurt
da onlara nderlik ediyordu. Ancak o zaman az nce rteu olup
bitti'ini anlayabildim: Beyaz kurt yeni bir srnn nder), 'i iin
mcadele etmi ve srnn eski liderini ldrmt.
"Bunu bir daha sak#n yapma, Kurt!" dedim keskin bir sesle bana
do'ru memnun ve ma'rur bir ifadeyle yaklaan kurda Hayvan
byk, gzel gzleriyle bana bakt#, sanki ne demek istedi'imi anlar
gibiydi. Az ncenin vahi ve muzaffer savaa kuyru'unu
bacaklar#n#n aras#na ald#, nmde yere uzand# ve karn#ndaki
yumuak tyleri grebilmem iin yan dnd. Bacaklar#n# kendisine
ekmi, karn#n# g#d#klamam# bekliyordu.
"Hay#r" dedim sert bir sesle. "Bu defa yapmayaca'#m!"
Beyaz kurt yavaa inlemeye ve m#z#ldanmaya balad#. 0 anda
vahi bir hayvandan baka her eye benziyordu. Omuzlar#m#
silktim, bir sre daha sert bak#larla onu izledim, sonra zerine
e'ildim ve yavaa karn#nda tyleri okad#m.
"Tamam, tamam, ihtiyar Kurt! Bana sadece ne kadar byk ve
gl oldu'unu gstermek istedi'ini biliyorum! Fakat ben sava ve
kavga sevmiyorum, anl#yor musun? Daha byk bir srye sahip
olmak gibi bir niyetim de yok..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
235
Kurt arkas#n# dnerek aya'a f#rlad#. Bu ani hareketi yznden az
kals#n yere decektim. Hayvan biraz ileride durdu ve ba#n#
sallayarak bana bakmaya balad#.
"yle olsun!" diye ba'#rd#m ona. "Ne yapal#m, art#k birka kii
daha kalabal#k olduk!"
Kurt memnun olmua benziyordu. Bir kez daha onun asim da beni
gayet iyi anlad#'#n# ve bir kez daha kendi iradesini kabul ettirmeyi
baard#'#n# anlad#m.
O geceden sonra yan#mda daha kalabal#k bir refakati gru buyla yol
almaya balad#m. Tepeler yava yava da'lara d nmeye
balam#t#. Geni vadileri a#yor ve zirvesi bulutla dek uzanan
da'lara t#rman#yorduk. orak topraktaki kara kur1
230
I#lar yerlerini aniden yeil bitkilere ve a'alara b#rakm#t#, f prak
batakl#'# and#ran nemini kaybetmiti; imenler nere-,^,,-e dizlerime
kadar uzan#yor, kaya paralar# art#k su taraf#n-Han cilalanm#a
benzemiyordu.
hat#rlad#klar#ma gre oktan bir deniz k#y#s#na ulam# olmam#z
gerekirdi. Karanl#k ve alacakaranl#k belki bin kez yer de-sitirmiti,
fakat etraf#m#z# hl bilinmeyen da'lar ve vadiler, usuz bucaks#z
yaylalar, k#y#lar#nda neredeyse hibir ey yetimeyen amurlu nehir
ve gl yataklar# sar#yordu. Acaba burada da kuzeyde oldu'u gibi
fark#nda olmadan bir ember mi iziyordum?
Gneydo'uya gitmek istiyordum. Acaba bunun yerine do'ruca
do'uya m# gitmitim? O takdirde dev Asya k#tas#n#n sonundaki
denize ulamam on y#llar srebilirdi...
Bir sre sonra di'erlerinden daha yksek bir da'a ulat#k. Devrik
bir a'a kt'nn zerine oturdum, dirseklerimi dizlerime
dayad#m ve enemi avular#m#n aras#na ald#m. Nerede yanl#
yap#yordum? Neden tm bu zaman boyunca bir tek insan bile
grmemitim?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
236
Felaketten kurtulmay# baarabilenler mutlaka bir yerlerde ya#yor
olmal#yd#lar! Yoksa bunun sebebi yan#mda bir kurt s-rsyle
gezmem miydi? Onlar#n sesini duyan insanlar ka#yor olabilir
miydi? Fakat biraz dnnce ba#m# sallad#m. O takdirde en
az#ndan konaklad#klar# yerlerin izlerine rastlamam gerekirdi. Yoksa
gneybat#daki da'lar ve vadiler, bir tek insan#n bile yaamad#'#
#ss#z yerler miydi?
Neden art#k burada yaam#yorlard#? Neyin nnden kam#lard#?
Bu konu zerine uzun uzun dndm, fakat tm abalar#-^
ra'men bir sonuca ulamay# baaramad#m. Ta ki bir sabah uyan#p
grdklerime inanamay#ncaya kadar...
Yatt#'#m yerden do'ruldum, gzlerimi ovuturdum ve yu-
231
kar#ya bakt#m. Grd'm kar#s#nda avular#mla yzm rt mek
zorunda kalm#t#m. Daha nce hi bu kadar gzel bir ev grm
mydm? Kalbim deli gibi arp#yordu ve gzleri^ yalarla
dolmutu. Sevinten a'l#yordum ve neredeyse hibir ey
seemiyordum. Ayn# anda g'slerim gerilmeye ve ac#-maya
balad#. Ancak gzlerimi sildikten ve g'smden ykselen sevin
h#k#r#klar#n# zorlukla bast#rabildikten sonra, ola'a. nst ve gerek
d## bir rya gibi nmde uzanan manzaray# kana kana iebildim.
Henz gecenin glgelerinin oynamakta oldu'u gzel vadilerin
arkas#nda yeilden mora kadar bir dizi renge brnm byk
da'lar uzan#yordu. Renklerin sarholu'u, do'unun ok uzaklar#nda
ykselen gne yuvarla'#n#n alt#n renkli ##nlar#yla taland#r#lm#t#.
Bulutlar#n grkemli dalgalar# aras#nda yaam veren suyla dolu
kk bir gl gibi grnen a#k mavi bir gkyz paras#
gryordum. Kk, fakat bana gnei arma'an edecek kadar
byk bir gkyz paras#. Demek karanl#k ve so'uk dolu uzun
y#llardan sonra bile hl gne gkteki hakimiyetini srdryordu.
"Beni duyuyor musunuz? Buras# Enki, derin sular#n tanr#s#..."
"Ne! O hl ya#yor mu?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
237
"Baard#! Beni duyuyor musunuz? $nanna baard#! Gen tanr# ve
tanr#alar#n uzun y#llar arad#klar# bilgiyi de bir sre sonra bulacak!"
"Yine mi o eski hikye!" diye inledi birisi.
"Onun Tanr# Ta#'ndan gelen sinyalleri al#yorum. Ta yeniden
sinyal gndermeye balam#... Geri olduka zay#f, fakat bu onun
gnei grd'nn bir ispat#..."
"Sular#n derinliklerindeki bir tanr#!" diye iini ekti bir bakas#,
"felaketten sonraki bin y#llar boyunca neler oldu'unu, ne tur
dnmler yaand#'#n# ve nelerin de'iti'ini nereden bilecek-
232
"Karada ve k#talarda olup biten her eyi bilmese bile, eski nlar#n
dzeninin art#k yrrlkte olmad#'#n# mutlaka duy-' ^olmal#d#r."
"vet, duymu olabilir, fakat tatl# su okyanusunun derinlik-rinde
s#k##p kalan biri insanlar#n art#k bambaka mucizelere
tap#nd'S"11 nas#1 1<avrayabilir?"
"Topraktan, elementlerden, talardan, p#narlardan ve nehirlerden,
bitkilerden ve a'alardan, da'lardan ve ma'aralardan, rzgrdan ve
bulutlardan, gkyznden, gneten, y#ld#zlardan ya da kuzeydeki
karanl#ktan nas#l haberi olabilir?"
"Denizin dibindeki biri ya'mur ya'd#'#n# anlayabilir mi?"
"Bir gkkua'#n#n neler vaat etti'ini bilebilir mi?"
"Bu kadar yal# bir tanr#, kendi zaman#n#n art#k ok geride kald#'#n#
kavrayabilir mi?"
"Sevincimden bu kadar rahats#z olan sizler de kimsiniz?"
"Bizi e'lendiren sevincin de'il" diye kar#l#k verdi konuanlardan
ilki. "Sadece sorunlar#n gerekten ok uzakta. Art#k hibir ey
senin bildi'in gibi de'il! Art#k on kral#n say#s#z koloni ve kudretli
tanr#lar zerinde hkm srd' bir dnya mevcut de'il! Krallar#n
kudreti oktan yok oldu, krall#klar# suyun dibine batt# ve neredeyse
tmyle unutuldu! Bugn bir tanr#ya ihtiya duyan biri onu kendi
suretinde ve kendi tasavvurlar#na uygun olarak yarat#yor!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
238
"Bu da ne demek? $nsan yaratmak yeterince g olmutu! *imdi de
insanlar#n tanr# yaratt#'#n# m# sylemek istiyorsunuz?"
"Bunu anlayam#yor musun, gemiin tanr#s#? Tm dnya yerinden
oynad#. Yaanan de'iim tm o f#rt#nalardan ve ateten, yer
sars#nt#lar#ndan ve her eyi birbirine kar#t#ran tufandan daha etkili
oldu! Eski Dzen'in an#lar# ondan daha parlak ve daha gz
kamat#r#c# olan yenileriyle kar#t#!"
Duyduklar#ma inanmakta byk glk ekiyorum."
Art#k hibir ey basit ve anla#l#r de'il!"
233
"Keke derinliklerin sessizli'ini hi terk etmeseydim! I\jev z#k
felaketten kurtulan zavall#lara! Herhangi bir dzene sah olmadan
kendi ilerindeki ve dnyadaki kaosla bo'umak z0 rundalar..."
"$te burada yan#l#yorsun, Tanr# Enki..." "Bu yeni bir balang#..."
"On kere, hatta yz kere yeni bir balang#..." "$yi ama her eyi kim
ynetiyor, kim dzenliyor?" "Buna her defas#nda ve her yerde
yeniden karar verilmek zorunda!"
Kendimi yeniden do'mu gibi hissediyordum. $lk gn nere deyse
tmyle bitkileri incelemekle geirdim. Gne ##'#n#n alt#nda bana
kiklop duvar#n#n ard#ndaki Yasak Bahe'de grd 'm iekleri,
e'reltiotlar#n# ve al#l#klar# an#msatm#lard#. Sa-dece karanl#k ve
so'uktan ibaret olmad#'# takdirde do'an#n ne kadar renkli ve eitli
olabilece'ini unutmutum.
Yapraklan ve tomurcuklar# neredeyse yz kere okam#, i-ekleri
hayranl#kla incelemi, e'reltiotlar#n#n ve al#lar#n gzel $lklerini
iime sindirmitim. Fakat en byk mucize a'alard#! Gerek bir
a'a grmeyeli o kadar uzun bir sre olmutu ki... G'e uzanan
gsterili dallar# bana ok korktu'um o yanarda'#n tepesinden
ykselen duman stununu hat#rlat#yordu. Fakat bu gzelim mee,
am ve grgen a'alar# beni kesinlikle korkutmuyordu. Onlar
benim iin daha ziyade byleyici bir evin bir tap#na'# and#ran
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
239
pencereleriydi ve aralanndan g'e uzanan da' s#ralar# ile derin
vadileri izleyebiliyordum.
Kurt ve ben nden yryorduk, sr de her zamanki mesafeyi
koruyarak ard#m#zdan geliyordu. Hl olduka kal#n olan ve gkte
h#zla yol alan bulut rtsnn aras#ndaki delikten gC" rnen gne,
bize yol gsteriyordu. Karanl#kta ve alacakaranl#k ta geen bunca
y#ldan sonra, gnee do'rudan bakmamay1
234
. ar 'renmem gerekiyordu. Buna ra'men bunu yapmay# #<jar
tekrar denedim. Gzlerimi k#s#p ba#m# biraz geriye ata-k
yapraklar#n ve dallar#n aras#ndan s#zan ##k oyunlar#n# izle-
l< son derece zevkliydi.
Bu grkemli orman#n iinde kurtlarla birlikte ne kadar yol al-
H#S#m# bilmiyordum. Fakat bir sre sonra geni bir yay izerek
yrd'mz fark ettim. nce gneydo'uya, sonra gneye, sonra
da bat#ya do'ru yrmtk. Gnei takip ediyorduk.
Bulutlar#n ufukla birleti'i yer k#z#la boyanmaya balay#nca,
nmde dimdik ykselen bir kayan#n nnde durdum. Kaya,
zerinde sadece birka al# bulunan, do'al bir teras oluturuyordu.
Birka ad#m daha yrdm, fakat kaya ayn# ynde ilerlememize
izin vermiyordu.
"Burada mola verelim" dedim yan#ma gelen ve bacaklar#ma
srtnen kurda. Bir elimi ba#n#n zerine koydum ve kulaklar#n#n
aras#n# ka#d#m. nmzde geni bir vadi uzan#yordu. Aa'#da,
derinlerde bir yerde, menderesler izerek yava yava akan bir
nehir gecenin krallar#n#n metali gibi parl#yordu.
Nehir, ufukta grnen bir da' s#ras#na do'ru ak#yordu. Da' s#ras#n#
ikiye bld' yerde, yksek kaya duvarlar# gnein son ##nlar#n#n
alt#nda alev alev yan#yordu. Akam gnei onlar# ylesine k#z#l bir
renge boyam#t# ki, kayalar#n buzdan yap#lm# kadar beyaz
olduklar# ve bu nedenle son ##nlar# bu kadar keskin bir ekilde
yans#tt#klar# dnlebilirdi.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
240
"Keke Renbart ve Hellfried bunlar# grebilseydi!" dedim k#s#k bir
sesle kendi kendime. Kurt ba#n# kald#r#nca ona glmsedim. "Hele
Ungur'un bu ola'anst manzaray# asla hayranl#kla
seyredemeyecek olmas# ne kadar ac#..."
Hznlenmitim. Kar#mda o kadar gzel ve bar# dolu bir
Manzara vard# ki, tm bunlar# birlikte seyretmenin daha gzel
olaca'# yoldalar#n eksikli'i beni duyguland#rm#t#. Belld kurda
^ar*i haks#zl#k yap#yordum, fakat yuvarlak bir ta#n zerine
235
oturmay#, kendimi bir erke'in kollar#n#n aras#na b#rakmay# bu n#n
tad#n# #karmaktan baka hibir eyi dnmerneyi ^ kadar ok
isterdim ki...
Acaba Osiris'in ba#na neler gelmiti? Onun ipeksi salar#n yksek
aln#n# ve o zamanlar erkekli'ini sergilemek istedi'i r0 cuksu
gururunu dnnce glmsedim. Tmmz de Kral Adas#'n#n
d##nda gerekte neler olup bitti'inden haberdar ol-mayan
ocuklard#k sadece.
Bu kadar yeter! Bu arada yanl# ve bir lde utand#r#c# olarak
hissetmeye balad#'#m o zaman zerine bu kadar fazla d-
nmemeye karar verdim. Kay#p dnyaya dair dncelerden
kendimi kurtarmal#yd#m. Uzun zamandan bu yana ilk defa kendime
imdi ne yapaca'#m# soruyordum. Beyaz kurdun bana yolda
oldu'u o andan itibaren iimde bir eyler de'imiti. Uyumak ve
yemek, uyanmak ve yrmek aras#nda geen biteviye gnler art#k
bana bir anlam ifade etmemeye balam#t#. Ren avc#lar#n#n
kabilesinde bundan baka bir ey bilmiyor ve istemiyordum. Fakat
uzun zamand#r hissetmedi'im bu mutluluk n#nda, izledi'im yolun
beni nereye gtrece'ini dnmeye balam#t#m.
Gnei, gndzn gzelli'ini ve akam#n huzurunu nihayet
bulmutum. Fakat ayn# zamanda o zamana dek yabanc#s# oldu'um
yeni bir huzursuzluk belirmiti iimde.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
241
"Nereye, $nanna" diye m#r#ldand#m yavaa. "Nereye gitmek
istiyorsun ve ne ar#yorsun?"
Kurt ba#n# kald#rd# ve byk gzlerle bana bakt#. Sonra sanki beni
anlad#'#n# ve yan#mda kalaca'#n# belirtmek istermi gibi ba#n#
dizlerimin zerine koydu. Siyah dudaklar#n#n iki yan#ndaki k#llar
k#r#ilam#t#. Yal# bir kurt. Ya ben? Bunun bir anlam# olmasa
bile, kendimi hl on alt# veya on yedi ya#ndaym# gi' bi
hissediyordum.
Ba#m# kald#r#p uzaldara bakt#m. Karanl#k nehir vadisinin
236
indeki sis bulutlar# beyaz bir tl perde gibi giderek ykseli-U Hu-
Sadece ok uzaklardaki da' s#ras#n#n birka kayas# par-^ ya
devam ediyordu. Gnein batmakta oldu'u yer ise k#-rnavi ve
lacivert renklere brnmt. Ufuk izgisiyle bulut-nn aras#nda ilk
nce bir y#ld#z, sonra da dolunay#n narin yz belirdi- Onu
grmeyeli ne kadar zaman olmutu? Ans#z#n kar#mda garip bir
s#z#n#n dolat#'#n# hissettim. Bunun ne anlama geldi'ini ok iyi
biliyordum. Beyaz kurt ba#n# dizlerimin aras#ndan kald#rd#,
arkas#n# dnd ve yan#mdan uzaklat#. Dudaklar#m# #s#rarak onun
arkas#ndan bakt#m.
Sonra da da'lar#n karart#s# aras#ndan yavaa szlen incecik bir
duman grdm. Gzelli'ini geceye teslim eden bir gnn sona
eriini uzun sre izledim. Dolunay sanki bana her eyi gstermek
ister gibiydi... Uzun zamand#r gremedi'im engin g'n birbiriyle
kavuan tm renklerini, cokusunu... Mutluluktan a'l#yordum.
237
KAYADAK$ BALIK
Kurtlar btn gece uludu. Kuzeyin karanl#klar#n-daki buz duvar#n#n
nndeki elalede o ##k le-, kesini grd'm gnden bu yana
bylesine h-<' znl, bylesine a'lamakl# bir kurt ulumas# duy-
Jr mam#t#m. Gece boyunca neredeyse hi uyuyamad#m. Eski
deri rtmn alt#nda huzursuzluk .w iinde oradan oraya
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
242
dnyor, sonra aya'a kalkarak & uluyan hayvanlara yakla#yor,
gzel szlerle onlar# sakinletirmeye al##yordum. Fakat gecenin
ilerleyip abalar#m#n hibir sonu vermedi'ini grnce,
sinirlenmeye balad#m.
Sad#k yolda#m beyaz kurt sonunda ulumaya son verdi. Yan#ma
geldi, ay#n donuk ##'#nda uzun uzun bana bakt# ve sonra yan#ma
uzand#. Nefes nefeseydi. Ben de ona sar#ld#m ve nihayet
uyuyabildim...
Ertesi sabah olduka ykselmi olan gnein burnumun ucunu
g#d#klamas#yla uyand#m. Hap#rmak zorunda kald#m ve sonra ani
bir hareketle do'ruldum. Dncelerimi toparlayabil-mem iin
aradan bir sre gemesi gerekti. nmdeki vadi ve uzaklardaki
g'e ykselen da' s#ralar#, grkemli bir manzara oluturuyorlard#.
Kular#n c#v#lt#s#n#, kk hayvanlar#n incecik seslerini ve rzgr#n
h##rt#s#n# zevlde dinledim, otlar#n, al#lar#n ve ieklerin kokusunu
derin derin iime ektim. Kendimi yorgun, hatta bitkin
hissediyordum.
nce uykumu alamad#'#m# dndm, fakat hemen sonra bunun
do'ru olmad#'#n# anlad#m. Aradan geen yzy#llar bo-
238
^ bazen haftalarca uykuya ihtiya duymad#'#m olmam#
^U a Haftalar boyunca yar# a bir ekilde karanl#klar#n iinde
rfllY
dan oraya dolanmam# m#yd#m? So'uk bazen vcuduma
rkun eziyetler etmemi miydi? Vahi yerlilerin biro'u bu
kenceye dayanamay#p lmemi miydi?
Hay#r! Bambaka, bugne kadar yaamad#'#m bir bitkinlikti Ba#m#
kald#rarak beyaz kenarl# kara bulutlara bakt#m. Hl anki bir
eylerden kaar gibi gkyznde h#zla yol al#yorlard#. r |<at yine de
kuzeyde bir tek gne ##n#n# bile aralar#ndan b#rakmayan bu
hareketli da'lar, art#k s#k s#k mavi bir gkyz paras#n#n ortaya
#kmas#na msaade ediyorlard#. Bulut denizinin arka taraf#ndaki bu
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
243
mavilikten ylesine bylenmitim ki, ona bakmaya bir trl
doyam#yordum.
Uzun sre karanl#k bir zindanda kalm# bir mahkm gibi et-
rafimdaki renkleri, kokular# ve grltleri tm duyular#mla
alg#lamaya al##yordum. Asl#nda olduka serin olan, fakat bana
neredeyse s#cakm# gibi gelen bir esinti tenimi okuyor, salar#m#
dalgaland#r#yordu.
Ellerime bakt#m. Bir tanr#an#n elleriyle hibir benzerlikleri yoktu.
Kir ve bitki sular#, eklemlerin zerindeki izgilerin rengini
de'itirmiti. T#rnaklar#m kaba ve k#sayd#, hatta yer yer atlam# ve
k#r#lm#t#. Parlak gn ##'# bana ellerimin, kollar#m#n ve
bacaklar#m#n derin atlak ve yar#klarla dolu oldu'unu gsteriyordu.
"Sana ne oldu byle, $nanna?"
Ba#m# sallayarak kendime gldm. "Kar#na #kacak ilk derede
y#kanacaks#n!" diye emrettim sonra kendime. Kurtlarla birlikte
oldu'umdan bu yana s#k s#k hem onlarla, hem de kendimle konuur
olmutum. Uzun zaman nce, henz sekiz veya okuz
yalar#ndayken de kendi kendime konutu'umu hat#rl#yordum.
Hatta kendi kendime sohbet bile ederdim: Bir $nanna srular sorar,
di'er $nanna ise bunlar# yan#tlard#. Byle bir ey
239
gerekten de mmkn myd? Dnceler, duygular ve alp lar, bir
bireyin farkl# grlerini yans#tacak ekilde blneb miydi?
Bir kez daha ba#m# sallad#m. Fakat bu kez a#rmam#n s? bebi
sonraki saatlerde ne yapaca'#m# de'il, bu tr eyleri d(j nmemdi.
Kurt srsyle birlikte gnein grlebildi'i bi# blgeye ulamay#
baarm#t#m. Gne, gkyz, ay ve y#ld#z-lar... Karanl#klar
dnyas#n#n d##ndaki ikinci gnm nas#l gejr. eydim acaba? Ya
ncsn? Kaya teras# zerine dallardan bir kulbe mi
yapmal#yd#m? K# iin meyve ve b'rtlen m toplasayd#m? Yere
im tohumu ekip yeni ve daha uzun otlar#n yeermesini mi
bekleseydim?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
244
Bugne kadar nereye gitmek istedi'im konusunda hi kafe
yormam# oldu'um geldi akl#ma. Oysa mutlaka bir hedefim ol
mal#yd#! Yoksa yz y#llar boyunca yrd'm tm yollar, ben
karanl#klardan kurtaracak bir #k# aramak u'runa harcad#'#m bo
abalardan m# ibaretti?
Bu sabahki uyan##mdan sonra nc kez ba#m# sall#yor dum.
Felaketten nceki son gn ve saatleri dndm. *imdi ok
gerilerde kalm# olan bu olay ba#m#za gelmemi olsayd# ben de
di'er gen tanr# ve tanr#alar gibi en ince ayr#nt#lar#na kadar
belirlenmi bir mevkie sahip olacakt#m: 'renimime de vam
etmem iin uzak kolonilerden birine gnderilecek ve yerli
kabilelerden herhangi birisini inceleyecektim. Bu insanlar iin on
y#llar ya da yz y#llar anlam#na gelen nceden belirlenmi bir
zaman diliminden sonra, gnn birinde en byk tanr#, on kral#n
valisi ve bir halk#n hkmdar# olabilmek iin o yal# ve byk
tanr#lardan birisinin yard#mc#s# olacakt#m. Barahibemir sakimin ve
gk gemisinin kaptan#n#n kim olaca'#na ben kara verecektim. Ya
da hangi tr kurbanlar# kabul edece'ime..- A' zu etti'im zaman da,
benim gibi i saray#n merkezindeki DL ka-odas#nda dnyaya
gelecek olan ocuklar#m#n babas# ve ha kimin kral# olmas# iin,
erkeklerden birini seecektim.
240
Fakat bunlar#n hibirisi gereklememiti.
cimdi ne olacakt#? Gemite biz tanr#a ve tanr#lara ilkel yer-,.#
rden t>'ze benzeyen insanlar#n yarat#ld#'# zamana ait izleri rama
yolunda verilmi olan emir hl yrrlkte miydi? Yoksa Cro-
Magnon deneyinin art#k bir de'eri kalmam# m#yd#?
Bunu bilmiyordum.
Bu arada sadece tek bir eyden kesinlikle emin olmutum:
$imizden hibiri, ne Manu, ne ben, ne de Osiris, son emri yerine
getirmeye muvaffak olamam#t#k! Ruhun, iradenin ve inanan
gcnn Eski Dzen'in prensiplerine gre bir gkta#n# yo-kedi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
245
yolundaki rotas#ndan sapt#rmay# ve dnyay# korkun bir kaostan
kurtarmay# nas#l baaraca'#n# 'renememitik!
Felaketten geriye ne kalm#t#? Kimler kurtulmutu? Art#k hangi
eski ve yeni kurallar ve ilikiler geerliydi? Karanl#kta geirdi'im
uzun y#llardan sonra bizden birini bulmak ve onunla konumak
istiyordum. Ben hayatta kalmay# baarm#t#m. Acaba birileri bir
yerlerde bir tanr#n#n veya tanr#an#n belirmesini bekliyor olamaz
m#yd#?
Derin derin i ektim.
"Neredesin, di'er tanr#a?" diye seslendim uzaklara. "Ve sen
neredesin, ey o ok zledi'im tanr#!"
Aya'a kalkt#m, o zamana dek beni #s#tm# olan giysilerin tmn
#kard#m, kollar#m# ba#m#n zerinde birletirdim, gzlerimi
kapad#m ve tm vcudumla ok uzun sredir ayr# kalmak zorunda
kald#'#m gne ##'#n# itim. Salar#m omuzlar#m#n stnde
uuuyordu ve tenimin zerinde s#cak yaz rzgr#n# hissediyordum.
Kendimle ylesine meguldm ki, di'er bir de'iikli'in fark#na
ancak ok sonra vard#m: Beyaz kurt ortalarda Yoktu.
Yavaa ona #sl#k ald#m, seslendim ve kaya platformunun
stndeki al#lar# inceledim. Henz birka hafta nce dnyaya
Selmi olan birka yavru kurt, kaya #k#nt#s#n#n kenar#na tehlike-
241
li denilebilecek bir yak#nl#kta oyun oynuyordu. Tekrar giyindir-ve
onlar#n yan#na gittim.
"Kurt nerede? Aray#n onu, aray#n!"
Gen kurtlar#n en by' h#zl# h#zl# soluk alarak yan#ma ge|. di,
ayaklar#m#n dibine oturdu ve beklenti dolu gzlerle beni szmeye
balad#.
"Ne oldu? Neden soluk solu'a kald#n?"
al#l#klardaki di'er kurtlar#n da h#zl# h#zl# soluk ald#klar#n# ve ince
seslerle m#z#ldand#klar#n# ancak imdi fark ediyordum. #kard#klar#
sesleri takip ederek kaya duvar#n#n yan#na gittim, a'a dallar#n# ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
246
al#lar# kenara ektim, sonra da ma'ara benzeri bir girintiyi ortaya
#kard#m. $htiyar kurdum orada yat#yordu! Sevgili, sad#k dostum
Kurt!
Btn srnn ma'aran#n nnde neden sayg#yla bir ileri bir geri
yryp durdu'unu bata anlayamam#t#m. Fakat sonra sad#k
dostumun donuk gzlerini grdm. Beyaz kurt lmt. Bana
sayg#yla yol veren di'er kurtlar#n aras#ndan geerek ona do'ru
gittim ve yan#na diz ktm.
"Eski dostum" dedim zgn bir sesle, gzlerini kapad#m ve
enesindeki gri k#llar# okad#m. So'u'un ve karanl#'#n iinde o
kadar uzun sre birlikte olmutuk ki... Yerdeki kovuklar#n iinde
veya al#lar#n alt#nda birbirimize sanlarak f#rt#nalarda ve buz gibi
gecelerde ka kere birbirimizi #s#rm#t#k kim bilir? Gn ##'#na ve
s#cakl#'a varana kadar bana yolda olmutu. Onun di'er kurtlardan
daha uzun yaamas#na acaba bu mu sebep olmutu?
Onu son bir kez daha okad#m, sonra etraftaki talar# ve kaya
paralar#n# toplayarak kaskat# bedeninin zerine y#'d#m-Onun iin
bundan fazlas# elimden gelmezdi. Bu arada imdiye kadar yak#ndan
tan#d#'#m ne kadar ok insan#n yalan#p ld'n dndm. O
zaman da zlm, hatta di'erleriyle birlikte onlar#n ard#ndan
a'lam#t#m. Fakat bu bambaka bir eydi-
242
un son is-
Ellerimin tersiyle gzlerimi sildim ve arkam# dndm. Di'er
dar al#lar#n aras#na ekilmilerdi. Uzun ve grltl gece
ras'nC,a yrSun dme benziyorlard#. Beyaz kurd 5 gmu olan
o'lu koarak yan#ma geldi ve oyun oynamak i
rrnj gibi bacaklar#ma s#rad#. Bu yavru henz birka ayl#ktan
byk de'ildi.
"Hay#r, sen olup bitenin henz fark#nda de'ilsin" dedim ona. Gen
kurdun babas# gibi kar beyaz# tyleri vard#. Kurdun di'er
ocuklar#n#n neredeyse tmnn tyleri gri renkteydi. Hl gecenin
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
247
ilk saatlerini kurdumla birlikte geirdi'im yerde duran deri
torbalar#m#n yan#na dndm. Gen kurt beni ad#m ad#m takip
ediyordu. Ve ans#z#n onu anlad#m. "Yan#mda m# kalmak
istiyorsun?" diye sordum gen kurda. Hayvan tekrar bacaklar#ma
s#rad# ve h#zl# h#zl# soluk ald#. Pembe dili heyecanla a'z#na girip
#k#yordu. "Tamam, tamam" dedim ve ba#n# okad#m, "yan#mda
kalabilirsin! Seni ne diye a'#ray#m? Sana da sadece Kurt diye
seslenmemi ister misin?"
Bir sre dndm, sonra ona "O'ul Kurt" ad#n# takmaya karar
verdim, tik kurdumun ismini bakas#na vermeyerek, onun an#s#na
sayg# gstermenin daha do'ru olaca'#n# dnyordum.
Btn yaz boyunca kaya duvar#n#n yan#ndan ayr#lmad#k. Kurt
srs orman#n iinde dola#yor, bazen gnlerce ortada
grnmyor, fakat eninde sonunda beyaz kurdun mezar# olan ta
y#'#n#n#n yan#na geri dnyordu.
Kurdun lmnden k#sa bir sre sonra, O'ul Kurt y#kanabi-
tece'imiz kk bir da' deresi kefetmiti. Berrak kaynak suyu,
as#rlardan beri iti'im en lezzetli iecekti. 'rendi'imi biliyordum.
Her yeni gn bana verilmi yeni bir arma'and#, her yeni Sn yeni
bilgi ve tecrbeler edinmeme sebep oluyordu. Daha nce
grmedi'im zeri desenli ku yumurtalar# buldum, dere-n#n
yan#ndaki ayak izlerinin hangi hayvana ait olabilece'ini uzun uzun
dndm, nereden bildi'imi hat#rlayamama ra'-men bana bildik
gelen bitkiler kefettim.
243.
Neredeyse her gn orman#n baka hayvanlar# beni kaya t ras#n
zerinde ziyarete geliyordu. rkek ve sanki tesadfen d geide
geliyor, beni merakla szyor ve onlara yaklamak iste di'im anda
ortadan kayboluyorlard#. Grd'm hayvanlar ara s#nda porsuklar,
sansarlar, kk f#nd#k fareleri, su samurlar# hatta bir geyik bile
vard#...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
248
Bu hayvanlar#n beni ancak kurtlar yan#mda olmad#'# zaman ziyaret
ettiklerini anlamam olduka uzun srmt. Daha ilk gnlerde
vadideki nehrin yaban rdekleri uarak yan#ma gelmilerdi. nce
kayal#k alan#n zerinde yle bir daire izerek umulard#. O
esnada ben yemyeil imlerle kapl# bir yamataki bir ta#n zerinde
oturuyordum; Bir sre onlar# izledim ve #kard#klar# sesleri takip
ettim, ta ki onlar#n gvenlerini tam anlam#yla kazan#p bana
yaklamalar#n# sa'lay#ncaya kadar.
O gnden sonra rdekler beni neredeyse her sabah ziyaret etmeye
balad#lar. Sonra yaban tavuklar# ve orman#n di'er sakinleri de
balang#ta tereddtle, fakat sonradan merakla kaya teras#na
sokulmaya balad#lar. Huzur ve bar# dolu bu yaz aylar#nda etraf#m
s#k s#k keiler ve koyunlar, rdekler ve kazlar, geyikler ve kk
yaban domuzlanyla evrili oluyordu. Onlarla konuuyor ve oyunlar
oynuyordum. Sanki karde gibiydik.
O sessiz, fakat dolu dolu geen gnlerde akl#ma uzun, ok uzun
zaman nce bana hayallerinden sz eden Morgana adl# gen kad#n
gelmiti. El de'memi bir orman#n iinde akan bir derenin
kenar#nda, s#rtlar#n# olmayabilece'i hayvanlarla beraber yaamak...
Felaketin tm hayallerini sndrmesinden nce onun el de'memi
bir orman ve bir dere grmeyi baar#p baaramad#'#n# ok merak
ediyorum. Morgana'n#n felaketten kurtulmas#, stelik bir de ocuk
sahibi olmas# mmkn de'ildi' Jason'un gemisinin ard#ndan nas#l
bakt#'# hl gzlerimin nndeydi. O gizemli tanr#n#n gemisi, gen
kad#n#n birlikte mutlu olmak istedi'i erke'i al#p gtrmt. Her
eyin nas#l $ ie gemi oldu'unu 'retebilece'i ocuklar#n#n
babas#n#..-
244
Morgana bunu baarabilir miydi? O zamanlar bana ok do-
I gelen o dncenin yanl# olup olmad#'#ndan art#k tam an-# ,yla
emin de'ildim. Atlantis'in krallar# ve kudretlileri, do-- ayla ve
l<endi'eny|e t>ar#s 'Cinde yaamaktan baka bir ey dzmeyen
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
249
insanlar# neden srgn etsinlerdi ki? Ne alt#n, ne hret, ne de kudret
sahibi olmak istemeyen bu sessiz insanlar#n hayallerinde ve
dlerinde, nas#l bir tehlike sakl#yd#? Tanr# Tiuz bana kendi
blgesinde yaayan yerlilerin neden "Peri Morina" ad#n#
takacaklar#n# sylemiti? Tiuz gnn birinde Mor-ffana ile ayn#
eyleri hissedece'imi tahmin mi etmiti? O gen kad#n acaba o
zamanlar varl#'#ndan haberdar olmad#'#m ikinci benli'im miydi?
Eski tanr#lar#n sahip oldu'u byk gcn anahtar#n#n izlerini
bambaka bir yerde mi aramal#yd#k acaba? Gemiin izlerinde
de'il, ilerlemenin ve gelimenin grltsnde seslerini kimseye
duyuramayanlarda m#?..
Kulara bakarak i ektim. Gemii dnmenin anlam# var m#yd#?
Art#k bir saray#n d#ar#dan tecrit edilmi odalar#nda yaam#yordum!
Kurtlar geri dndkleri zaman di'er hayvanlar protesto #'-
l#klar#yla yan#mdan ayr#l#yorlard#. Sryle sert bir sesle konuuyor
ve tm bu irin hayvanlar#n benim dostlar#m oldu'unu zerine basa
basa belirtiyordum. Birka gn sonra kurt srs etraf#mda
toplanan hayvanlar# grmezden, duymazdan ve kokula: nn#
almazdan gelmeye balad#. Bu zmden memnundum.
"Benim yak#nlar#mda oldu'unuz mddete size bir ey
yapmayacaklar" diye sz veriyordum rdeklere, yaban tavuklar#na,
keilere, koyunlara ve hl rkek ceylanlara. "Ben de bir daha ^'a
benimle konuan bir hayvan# ldrmeyi veya yemeyi akamdan
geilmeyece'im..."
Fakat k#sa bir sre sonra olanlar oldu.- Gnlerin ok uzad#'# Ve
gecelerin ok k#sald#'# mevsimin bir sabah#nda, O'ul Kurt
245 -
beni l bir dii geyi'in yan#na gtrd. Bir gece nce kurt sf rs
taraf#ndan ldrlm olmal#yd#. fkeden #lg#na dn mtm.
O'ul Kurt'a ba'#r#p a'#rd#m, ona bin bir trl sudd, mada
bulundum. Sinirimin yat#mas# ve tiksintimin dinrr#es iin aradan
epey bir zaman gemesi gerekti. akmakta# b#j. '#m# al#p dii
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
250
geyi'in derisini srden arta kalan et paralar#ndan ay#r#rken, son
derece zgndm. Deriyi dereye gtrdm ve suyun iine ast#m.
Hayvan#n lmne can#m s#k#lm#t#, fal<at kabul etmek
zorundayd#m ki, baka aresi yoktu. Kurtlar etobur hayvanlard# ve
benim gibi meyve ve b'rtlenlerle beslenmeleri mmkn
de'ildi...
Kurdun ld' ve ay# gkyznde ok uzun bir sreden sonra ilk
kez grd'm gece, karn#mda o garip s#z#y# hissetm* nedenimi
art#k ok iyi biliyordum. Da' deresinde y#kan#yor dum.
Bacaklar#m#n aras#nda a#k k#rm#z# kan s#z#nt#s#, art#k de 'iti'imi
ve byd'm gsteriyordu.
Yapacak fazla iim yoktu. gn sonra geyi'in postunu derenin
suyundan #kard#m, kaya teras#n#n zerine yayd#m ve birka keskin
ta paras#yla zorlu bir ie balad#m: Deriyi zerinde bulunan son
ya', et ve k#l paralar#ndan ar#nd#rmam gerekiyor du. Bu i iin
tam kere dere kenar#na gitmem gerekti, faka en az#ndan
Fjrgyn'in kabilesinde ok ey 'renmi oldu'umu kendime
ispatlad#m.
Ne var ki elimde tuz ve kl yoktu. Geyik derisinin kuruduk tan
sonra sertlemesini nas#l engelleyebilece'imi uzun sre dndm.
Ans#z#n kendi vcut s#v#lar#m#n deriyi tabaklamakta kullan#lan
maddeleri ierdi'i geldi akl#ma. Bylece O'ul Kut ve ben her
s#k#t#'#m#zda derinin yan#na gittik ve onu vcut s: v#lar#m#zla
#slatt#k. Bu arada deriyi s#k s#k dndryor ve dere de tekrar tekrar
y#k#yordum. Bu ok zahmetli ve uzun bir sre ti, fakat bir hafta
sonra abalar#m#n kar#l#'#n# ald#m. Elimde sc derece yumuak ve
sa'lam bir deri vard#. Torba yapmak ze;
246
kk paralar kestim, geri kalan#n# da ileride kullanmak zere
Civarda bol bol meyve ve b'rtlen yetiiyordu. Al#k#n olu'um
zere im tohumlar# topluyor ve onlar# derenin kenara #slatt#'#m
deri kesenin iine koyuyordum. Elimde kalan kemik i'neleri
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
251
sivrilttim, ba'#rsak ve deri ipler haz#rlad#m, zerimdeki postlardan
yap#lma ceketi ve son derece y#pranm# p0St pantolonumu elimden
geldi'ince onard#m. $e yaramaz birka deri torbadan da kendime
yeni ayakkab#lar bitim. Bu i iin nce elimde kalan son
akmakta#ndan birka para kopard#m ve b#a'#mla ll
darbeler indirmek suretiyle incelttim. Dikkatli bir al#ma sonucu,
geyik derisini bile rahatl#kla kesebilecek keskinlikte birka kk
b#a'a sahip olmutum.
Yeni ayakkab#lar#m#n tabanlar#n# otlarla ve ku tyleriyle
doldurdum, eit aral#klarla at#'#m deliklere deri ba'c#klar geirdim
ve yapt#'#m iin sonucunu hemen denedim. Ayakkab#lar son derece
rahatt# ve ok memnundum.
Her akam dzenli olarak ilk gece uzaklardan ykselen duman#
grd'm yere gidiyordum. Rzgr ok iddetli esti'i zamanlarda
hibir ey gremiyordum. Fakat bazen, nehrin bin ayak kadar
aa'#s#nda, kara-yeil da'lar#n gndzleri beyaz, akamlar# k#z#l
##lt#lar saan kayal#klar# aras#nda, yine o gizemli duman# grr gibi
oluyordum...
Yeil a'a dallar#n# rmek suretiyle meydana getirdi'im bir cins
has#r# kaya duvar#n#n arkas#na dayam#, bylece ilkel bir kulbeye
sahip olmutum. $erisini daha yaanabilir bir yer haline
getirebilmek iin de kaya duvar#ndan birka al#y# skmek zorunda
kalm#t#m. Bunu yaparken bir keifte bulundum:
Duvarda olduka derine kaz#lm# bir izim vard#.
Elimdeki al#lar# d#ar# atmak iin arkam# dner dnmez oldu'um
yerde ta kesildim. al#lar elimden dmt. Nefes albaya bile
cesaret edemiyordum. Vcuduma s#cak bir dalga ya-
247
y#ld#. Duvara ilenmi bir resim! Bu bir hayvan#n pene izi fiu
de'il, dpedz duvara ilenmi bir bal#k resmiydi.
Yavaa etraf#ma bak#nd#m. Sanki her an birisinin ortaya o k#p
bana yle demesini bekliyordum: "Neden kayaya izdj. 'im
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
252
resmin nndeki al#lar# kald#rd#n? Ben senden nce bura. dayd#m
ve buras# bana ait. Buradan ayr#l ve geldi'in yere gerj dn!"
Fakat hi kimse gelmedi. Kayaya oyulmu resme bir kez daha
bakmaya cesaret edemiyordum. Bal#k tasviri kayaya sadece
oyulmakla kalmam#, baz# yerlerde kabart#larak n plana bile
#kart#lm#t#. Resmin yap#l# ekli, bana garip bir ekilde Tanr# Tiuz
ve Osiris'le birlikte Cro-Magnon deneyinin yap#ld#'# ma-
'aralardaki kaya resimlerini hat#rlatm#t#. Acaba bu resimde son
buzul a'#ndan m# kalmayd#? Bal#k yakla#k bir buuk ad#m
uzunlu'unda ve yar#m ad#m yksekli'indeydi. Resmin baz#
yerlerinde k#rm#z# boya izleri bile fark ettim. Bu resmin ok, ama
ok eski olmas# gerekti'ini biliyordum.
Fakat bu bile beni rahatlatmaya yetmemiti. Say#s#z kuak nce
birtak#m insanlar bu bal#k resmini kaya duvar#na izmek zere
buraya gelmilerdi. Bunu yaparken amalar# burada birka gn
vakit geirmek de'il, buraya tam anlam#yla yerlemek olmal#yd#!
Yoksa evim olarak kabul etti'im bu yer eski bir tap#nma merkezi
miydi? Nehrin yukar#s#nda bir sunak belki? E'er byleyse bir
yerlerde mutlaka baka izler de sakl# olmal#yd#!
Kulbemi ina etmeye devam ettim, fakat kendimi iime
veremiyordum. Her ad#mda biraz kl, eski bir ocak, kemik art#klar#
veya benzeri eyler bulabilmek umuduyla yere e'iliyordum. Sonra
dallardan, kurutulmu yosundan ve yapraklardan kendime
ykseke bir dek, O'ul Kurt'a da daha alak, fakat geni bir yer
haz#rlad#m.
O zamana kadar geceler so'uktu, fakat dondurucu de'ildi-Bir
eyler k#zartmaya veya piirmeye hi ihtiya duymam#t#m-
248
r-un ailesinin ve ren avc#lar#n#n yan#nda di'erleri gibi et ic ve s#cak
et suyu imitim. Btn bu zaman boyunca kar-
ygffl'5 doyuran her eyi oldu'u gibi kabul etmitim. Fakat bu du-
n m art#k de'imiti: Art#k sadece meyve, b'rtlen ve ot yi-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
253
rel< besleniyor, can#m bitkisel g#dalardan baka bir ey ekti-1.
^man da bir ku yumurtas#n# kafama dikiyordum. Hatta tuz
kullanmadan yaamaya bile al#m#t#m. Birka kez akl#mdan bir tes
yakmay# ve kln yiyecekleri tatland#rmakta kullanmay#
dnmtm. Fakat gnei grmedi'im gnlerde oldu'u kadar
kirlenmek korkusu, beni bunu yapmaktan al#koyuyordu.
Her gn dereye gidiyor ve kpren bitkilerle vcudumu tepeden
t#rna'a temizliyordum. Sonra vcudumu gnete kurutuyor ve
tenime diken zsuyu, ezilmi kay#n kabu'u ve tatl# badem a'ac#
tohumu ya'#ndan oluan bir kar##m sryordum. Tanr#lar
Okulu'nda bir sre iek ve bitkilerle ilgilenmi olmam imdi
olduka iime yar#yordu. Saray bahesindeki egzotik bitkiler
zerine 'rendiklerimin biro'unu unutmutum. Fakat mucizev
bir ekilde o zaman hi ilgilenmedi'im konular# imdi gayet iyi
hat#rl#yordum.
Birka gn sonra tenim daha parlak ve gergin bir grnm
kazanm#t#. Kaya duvar#n#n stndeki teras#n birka ad#m
arkas#nda, a'a dallar#n#n ve ryen yapraklar#n derenin nn
kesmesiyle oluan kk bir glck kefetmitim. Buradaki su
bazen o kadar durgundu ki, Yasak Bahe'deki kuyuda oldu'u gibi
yzm rahatl#kla seyredebiliyordum.
*imdiki grntmn Yasak Bahe'deki halimden ok daha gzel
oldu'unu dnyordum. Yzm hl oval biimliydi, aln#m
yksekti ve burnum dzd. Dolgun dudaklar#m# gerdi'ini zaman
inci gibi bir s#ra diin su yzeyinde parlad#'#n# gryordum. Eskisi
kadar narin ve ipeksiydim. Omuzlar#m biraz daha yuvariaklam#,
g'slerim biraz daha irilemiti. Aradan 0 kadar ok zaman
gemiti ki! Her halkrda grdklerim
249
glkle hat#rlad#'#m o uzak resimden ok daha fazla ho$u
gidiyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
254
Keskin akmak ta# paralar#yla salar#m# omuzlar#ma d(k cek
ekilde k#saltt#m. Sonra bir tahta paras#ndan kendime # tarak
yonttum. Kendilerini henz gremedi'im, fakat al#iar# aras#nda
seslerini duydu'um rkek hayvanlar#n geride b#rakt#k lan k#llardan
bir f#ra yapmam ise iki gnm ald#. al#larc)ar# toplad#'#m
yumuak ku tylerinden ise kendime iki al#nl#k yapt#m. Orman#n
st taraflar#ndaki tal#k bir a#kl#kta, saray#n bahesinde de
yetitirilen Alkanna adl# bir bitki kefetmitim Onu yukar# do'ru
a#lan anak biimli ie'inden, dikeni and#ran tylerle dolu
sap#ndan ve yine s#k tylerle kapl# yapraklar#ndan tan#m#t#m. Bir
sopan#n yard#m#yla bitkiyi bir ayak uzunlu'undaki kkleriyle
birlikte yerinden sktm ve kulbeme ta#d#m. Bu bitkiden
birbirinden ok farkl# iki ayr# renk elde edildi'ini biliyordum:
Alkanna k#rm#z#s# ve Anchusa k#rm#z#s#.
Boya elde etmek dnd'mden ok daha kolay olmutu. $e
hemen ayn# gnn 'leden sonras# iki al#nl#'#m# boyamakla
balad#m. Boyama ilemi bitince al#nl#klar# kuruttum ve fazla
boyalar#n#n akmas# iin suya yat#rd#m. Sonra bir kez daha boya-
d#m, iki gn daha bekledim ve tekrar suya yat#rd#m. Bu kez ok
daha az boya akm#t#. Elde etti'im sonutan o kadar honut
kalm#t#m ki, baka boyalar da imal etmeye ve kulbenin yan#ndaki
kayalardaki kk ukurlarda biriktirmeye karar verdim.
Bu arada bir kaya atla'#na kazara birka damla boya dkmtm.
Bal#k resmindeki k#rm#z# boyan#n kkeni hakk#nda bylece bir
fikrim olmutu. O boyay# yapanlar bin y#l sonra bile solmamas# iin
onu muhtemelen reine ve mumla kar#t#rm# olmal#yd#lar.
Yaad#'#m kaya teras#n#n ok uzun zaman nce bir yerleim yeri
veya bir klt merkezi oldu'una kesinlikle inan#yordum. Geri
etrafta ne kl, ne kemik, ne de ocak kal#nt#lar# bulmutum, fakat bu
pek ok anlama gelebilirdi. Bir an iin du-
250
rdaki resmin yan#na bir bal#k ya da bir hayvan resmi izmek
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
255
cti akl#mdan. Bu civarda asla yaamam# olan bir hayvan... j^elki
bir fil... ya da bir gk gemisi!
Hay#r, bunlar ocuka dncelerdi! Fakat houma gidiyor-. rcj,!
Gelecek kuaklar#n burada asla yaamam# olan bir hay-
n#n ya da bir makinenin resmini grmeleri durumunda ne
dneceklerini hayal ediyordum. Neeyle gldm. Acaba binlerce
y#l sonra yaayacak bilim adamlar#, dev bir demir-adam#n resmini
nas#l yorumlarlard#? Ya da Atlantis krallar#n#n pentag-ram
simgelerini...
Uzun sre dndkten sonra, bal#'#n yan#na bir resim izmekten
kendimi al#koyamad#m. Epeyce u'raarak suya gmlen Atlantis
bakentinin kanallar#n#n plan#n# bir labirente benzer ekilde duvara
izdim. Ortak bir merkeze sahip daireler, merkezde ise ucu
okyanusa a#lan ana kanal# temsil eden bir ha.
Kayaya izdi'im iaretin ne anlama geldi'ini asla
anlayamayacaklard#! Gelecekte hi kimse kayadaki bal#k resmi ile
benim izimimin neden yan yana durdu'unu bilemeyecekti!
Bu arada O'ul Kurt bym ve grkemli bir hayvan olmutu. 0 da
babas# gibi bazen ortadan kayboluyordu. O zamanlar gecenin
iinden korkun kavga sesleri geliyordu, fakat onun ne yapt#'#n#
bilmek bile istemiyordum. Onu ancak arada s#rada igdlerini
tatmin etmesine izin verdi'im takdirde yan#mda tutabilece'imi
hissediyordum. O'ul Kurt bir insan de'il, bir hayvand#. Ve
hayvanlar farkl# olas#l#klar aras#nda insanlar ve tanr#lar gibi kolayca
karar veremezlerdi. Onlar zgr iradelerini k#s#tlayan, fakat uzun
uzun dnmeden do'ru davranmalar#n# sa'layan bir hayatta kalma
plan#na ba'l#yd#lar.
Kendime s#k s#k neyin daha iyi oldu'unu soruyordum: Kurallar#
belli bir dnyada yaay#p lmek mi, yoksa her ad#m#n ^ndkten
sonra at#lmas# gereken zgrl'e sahip olmak
251
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
256
m#? Ada-k#tas# sakinlerinin, tanr#lar#n, krallar#n ya da kolonu deki
yerlilerin gerekte ne kadar zgr olduklar#n# dndm O ok eski
igdler nerede sona eriyor, akl#n ve ruhun o(j nerede bal#yordu
acaba?
Ormandan vahi grltlerin ykseldi'i bir akamda 0pu Kurt uzun
sre d#ar#da kald#. Bu gzel, s#cak sabahta derede y#kanmaya tek
ba#ma gitmitim. Yolda her zamankinden darp fazla k#r#k dal ve
kavga izleri vard#. Bir sre sonra kaya teras#na geri dnm ve
gnlerden beri al#lardan toplad#'#m, zel otlarla y#kad#'#m,
tarad#'#m, gnete kuruttu'um ve parmaklar#m#n aras#nda
yuvarlad#'#m rengrenk ku tyleriyle kendime bir etek dikmeye
balam#t#m.
Etrafimdaki kular#n c#v#lt#s#na kulak vermitim. Nehir vadisindeki
sis yava yava da'#lmaya bal#yordu. Vadinin te taraf#nda bir
guguk kuu tmeye balam#t#. Bu mevsime gre olduka ge
kalm# oldu'unu dndm. Kuzeyin karanl#'#nda dolat#'#m
zaman zarf#nda ok ey de'imi olmal#yd#. Sonular# hl
a#lamam# olan felaketi bir yana b#rakarak, bana tamam#yla
yabanc# olan bu blgenin seslerini ve iaretlerini 'renmek
zorundayd#m.
Ve ans#z#n O'ul Kurt geri dnd. Kaya teras#na ulamas#n dan
nce solu'unu duymu ve yolunda gitmeyen bir eyler oldu'unu
anlam#t#m. Birbirine dikmeye balad#'#m ku tylerini bir yana
savurdum, aya'a f#rlad#m ve kaya teras#n#n giriine kotum. O'ul
Kurt topall#yordu. Beyaz postu korkun bir gr nmdeydi. Her
taraf# yara bere, #s#r#k ve kan iindeydi.
"O'ul Kurt!" diye hayk#rd#m. "Sana ne oldu?"
Ad#mlar#n# sryerek yava yava bana yaklamaya balad# Onu
yakalad#m ve yan#ma uzanmas#na yard#m ettim. Her zaman ok
gl olan byk gvdesi, bu kez son derece gsz ve halsizdi.
Parmaklar#mla yaralar#n# kontrol etmeye balad#m ve ans#z#n
252
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
257
is#l<lam tylerinin alt#nda sert bir maddeye tesadf ettim. s' I
Kurt'un tm vcudu kas#ld#, ac#yla inledi ve kolumu kap#ya al#t#-
"Rahat dur! diye ba'#rd#m ona ac#lann# anlamama ra'men. cadece
sana yard#m etmek istiyorum..."
gir kez daha sert noktaya dokundum, bir direnle kar#lat# ve onu
h#zla kendime ektim. O'ul Kurt bir kez daha ac#yla inledi.
Parmaklar#m#n aras#nda gen biimli bir kemik paras#
tutuyordum. Biraz yukar# kald#r#nca onun bir tahta paras#na ba'l!
oldu'unu grdm. O'ul Kurt'un kan# yere daml#yordu.
Dudaklar#m# #s#rd#m. Bu kez benim gzyalar#n# beyaz kurdun
tylerinin zerine dyordu.
Her ey bitmiti. Kaya teras#n#n zerinde geirdi'im huzur dolu
gnler ve geceler, mutluluk dolu hartalar ve aylar, sanki b#akla
kesilmi gibi ans#z#n sona ermiti.
O'ul Kurt'un vcuduna bir ok saplanm#t#. Vcudundaki #s#r#klar#n
bundan nce mi, yoksa sonra m# oldu'unu bilmiyordum. Asl#nda
bu umurumda bile de'ildi. *u anda tek nemli olan, yaln#zl#'#m#n
sona ermi olmas#yd#. Aya'a kalkt#m, kaya duvar#ndaki kulbeme
yrdm, a'layarak kurdun baca'#na sarabilece'im ifal# bitkiler
aramaya balad#m.
Gen beyaz kurdun etine saplanm# olan ok, kendimi zgr ve
mutlu hissetti'im yaz mevsiminin sonuydu.
O'ul Kurt'un tekrar aksamadan yryebilmesi iin, aradan
haftan#n gemesi gerekmiti. Onun lmden dnm oldu'unu
imdi daha iyi anl#yordum. al#lardan daha fazla pamuk toplayarak
onlar# parmaklar#m#n aras#nda e'irdim ve uzun bir ip halinde
bktm. Bu ipi kaya duvar# ile kulbem aras#na yle bir
Yerletirdim ki, d#ar#dan birisinin gelmesi durumunda derhal
haberim olacakt#. Bu ekilde elinde yay ve ok bulunan adamla-r#n
bana srpriz yapmas#n# engellemek istiyordum.
253 .
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
258
Bu arada geceler hissedilir ekilde so'umutu. Nehir vadenin
zerindeki sis her geen gn daha ge kalk#yor ve g(jn ancak 'le
saatlerinde #s#t#yordu. Gneye g etmenin vakti gelmiti.
zenle haz#rland#m. Yaz boyunca toplad#'#m her eyi yaru_ ma
alamazd#m. Gereksiz yk ta#yacak durumda de'ildim. Bn nedenle
sadece bir miktar yemi, kurutulmu bitkiler ve meyveler, tohum
dolu keseler, yaz boyunca geyi'in derisinden ku tylerinden ve
pamuk lirlerinden haz#rlad#'#m giysilerle yetinmeye karar verdim.
Da' deresinin berrak ve serin sular#nda son bir kez y#kand#m, tm
vcudumu haz#rlad#'#m kar##mla ovdum ve yeni y#kam# oldu'um
temiz giysilerimi zerime geirdim: Sa'lamlat#rmak iin deri
kay#larla apraz olarak ba'lad#'#m yar#m bo'az ayakkab#lar,
kalalar#m#n etraf#nda yn bir rt, dizlerime kadar uzanan deri bir
etek, geni bir kemer, ilerinde tohum, ifal# bitki, merhem, boya,
kemik i'ne, akmak ta# paralar# ve benzeri malzemeler bulunan
pek ok deri keseyi ba'lamak iin deri ipler. Sonra da kurtlar#n
ldrd' dii geyi'in derisinden yapt#'#m ceketi giydim. Alkanna
k#rm#z#s# al#nl#'#m# salar#m#n etraf#na yerletirdim, akmakta#
b#a'#m# kemerime soktum ve ucuna byke deri torbalan ast#'#m
s#r#'# elime ald#m.
"Gel, O'ul Kurt" dedim. Bir kez daha kayadaki bal#k resmine
bakt#m. Dairelerle evrili ha tasvirine bakt#'#m zaman
glmsedim. Bu tasviri kaz#y#p yok etmenin daha iyi olup
olmayaca'#n# uzun sre dnmtm. Fakat imdi omuzlar#m#
silk-tim, O'ul Kurt'a k#sa bir #sl#k ald#m ve kaya teras#n#n da' ya"
ma#na a#ld#'# yere do'ru yrmeye balad#m.
Art#k geriye bakm#yordum. Burada kalamamaktan dolay# iimde
bir para hzn olsa dahi, gneye do'ru ilerleme karar# beni
sevindiriyordu. San#r#m bir kez daha kara bulutlarla kap'1
254
gkyzunu ve insan#n iliklerine ileyen so'u'u hissetmekti
korkLiyordum-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
259
.a'# inmek dnd'mden ok daha zordu. Geen aylar vunca
kaya duvar#ndan en fazla beyz ad#m uzaklam#t#m.
sm yamac#n#n asl#nda ne kadar dik ve geit vermez oldu'u-
ancak imdi fark ediyordum. Orman giderek s#kla#yordu. Dikenli
al#lar ve devrilmi a'a gvdeleri s#k s#k yolumu kesi-rdu. ly
bklm e'ilerek dallar#n alt#ndan gemeye al##yor ve byk bir
glkle ilerliyordum.
Yola 'lene do'ru #km#t#k. Orman tahminimden ok daha h#zl#
bir ekilde karanl#'a brnmt. Gz gz grmedi'i iin iin zor
k#sm# O'ul Kurt'a dyordu. Srnerek al#lar#n aras#ndan
geiyor, geri geliyor, k#s#k bir sesle havlayarak bana yolu
gsteriyor, dili bir kar# d#ar#da h#zl# h#zl# soluyarak nmde
ilerliyordu.
Bu tr bir s#k#nt#ya uzun sredir katlanmak zorunda kalmam#t#m.
Huzur ve gven ortam# iinde geen alt# ay kaslar#m# zay#flatm# ve
derimi inceltmiti. Neredeyse yryemeyecek hale geldi'im an
nehri grdm. Bir gl kadar geniti. Gzlerimi k#rp#t#rarak
yrmeye devam ettim. S#k orman nehrin k#y#s#na kadar
uzan#yordu. Akam gnei geni suyu k#z#la boyam#t#.
O'ul Kurt ans#z#n al#lar#n aras#na at#ld# ve keskin bir #'l#k
sessizli'i y#rtt#. Hemen sonra da kurdun fke dolu sesi duyuldu.
Hayvan yan#mdan geerek h#zla nehrin k#y#s#na kotu ve en fazla
on ad#m temde bulunan iki adam suya dt. nc adam#n
glgesini ise ancak tepeme bindi'inde grebilmitim.
255
LEPENO BURGACINDA
i
#
S#cakl#k. Duman. at#rdayan ate. K#zarm# et kokusu ve
karmakar##k sesler. Erkek sesleri, k. dm sesleri, arada kad#n
sesleri. Konuulanlardan tek kelime bile anlam#yordum. Zaten
neden ki? f jff Bugne kadar bunu birok kez yaamam# m#y-|'
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
260
d#m? Ungur. Renbart. Her ey durmadan tekrarlanmak zorunda
m#yd#? Bu kez neredeydim? Kendimi mahvolmu hissediyordum.
Nehirdeki adamlar ve ans#z#n yan#mda beliren glge bana ne
yapm#lard#? Biraz gerindim ve do'ruldum. Alev alev yanan kk
bir atein be ad#m kadar tesinde, bir dizi byk nehir ta# zerine
gerilmi olan bir a'#n iinde yat#yordum. Etrafimda duran birka
dzine erkek, kad#n ve ocuk, etten bir duvar oluturuyordu. Bu
kadar ok yerliyi bir arada hi grmemitim. Atein sadece benim
yzmden bylesine bol alevli yand#'#n# anlamam iin birka
dakikan#n gemesi gerekti. O'ul Kurt neredeydi?
Yerliler uyand#'#m# fark etmi ve kendi aralar#nda heyecanla
konumaya balam#lard#. Kar#mda yuvarlak bal#, uzun siyah
sal#, iri yar# ve gl kuvvetli erkekler gryordum. Yz hatlar#
imdiye kadar grd'm yerli gruplar#n#n tmnden daha keskindi.
zerlerinde giysi olarak sadece k#sa birer bel rts vard#,
vcutlar#n#n st tas#mlar#na aprazlamas#na birka deri kay'S
dolam#lard#.
Anla#lmaz bir ekilde kad#nlar bambaka grnyordu. Er'
keklerden daha uzundular, vcutlar# dolgundu, salar# uzun ve
256
r k#v#rd#. Sanki boyunlar#n#n zerinde ilerinden sadece yu-
|al< yzlerin grnd' ar# kovanlar# ta#yorlard#. Etek giyilerdi
ve baz# yal#lar omuzlar#na rtler atm#lard#. *a#rm#t#n, unku
bu rt'erin hangi maddeden yap#ld#klar#n# a#klaya-^iyordum.
Atein br taraf#ndan ritmik bir #nlama sesi ykseliyordu.
Yerlilerin kendi aralar#nda yapt#klar# ateli tart#malar sadece pek
ender olarak hafifliyordu. Ans#z#n ya# belli olmayan bir adam
dikkatimi ekti ve onu grr grmez elimde olmadan irkildim. Bir
Oannes-mridine o kadar ok benziyordu ki, nihayet felaketi
atlatm# birini buldu'umu dnmeye balam#t#m. Fakat sonradan
ba#ndan bacaklar#na kadar uzanan bal#k biimli giysinin beni
aldatt#'#n# anlad#m. Adam#n zerinde bu giysiden baka ayak
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
261
bileklerine kadar uzanan n a#k bir etek vard#. G'snn
zerinde yuvarlak talar, byk deniz kabuklar# ve bal#k k#l#klar#
sallan#yordu. $nce kumla kapl# zeminde her ad#m at##ndan nce
yuvarlak bir ta arayarak elindeki insan boyunda, ucu salyangoz
eklinde k#vr#lm# uzun asay# ona vuruyor, bylece say#s#z ipin
ucunda sallanan deniz kabuklar#n#n sopaya arparak tak#rdamas#n#
sa'l#yordu.
Atein ##'# adam#n parlak etekli'inde garip yans#malar
yarat#yordu. Onun yava dans ad#mlar#yla nce atein, sonra da
benim etraf#mda bir kez dnece'ini dnyordum. Etrafimda-ki
insanlar giderek heyecanlan#yordu. Bunu hissediyordum. Bu insan
grubunun yasalar#n# tan#m#yor, trenlerinin ne anlama geldi'ini
bilmiyordum. Zarars#z veya tehlikeli, yumuak veya sert - benim
iin huzur ve enginlikten baka bir ey ifade edemeyecek olan bu
yaz gnnde nehrin kenar#nda olanlar bana hi, ama hibir ey
sylemiyordu.
Garip sslemeli adam ans#z#n zerime do'ru geldi, deniz
tabuklar#yla dolu asas#n# tal# k#y#ya saplad# ve nmde belli
belirsiz e'ildi. Bu jest benim zerimde sayg#, gurur ve dikkat
257
kar##m# bir ifade uyand#rm#t#. Zeytin renkli #plak kollar#n# s#r
t#nda birletirdi, biraz ne e'ildi ve nmde tam kere gi^ geldi.
Sonra ans#z#n durdu ve benimle konumaya balad#.
Sesi g#rtlaktan geliyordu ve hayret edilecek derecede mei0. dikti.
So'uk kuzeydeki erkek ve kad#nlardan ok daha h#zl# konuuyordu.
Dikkatimi toplayarak onu dinlemeye al#t#m, fakat sylediklerinin
tek kelimesini bile anlam#yordum.
Adam#n kollan ne uzand#, gzlerini koca koca at# ve soran
bak#larla bana bakt#. Sadece ba#m# sallayabildim. Adam beni
a#rtan bir davran#la beni anlarm# gibi ba#n# sallad#, sonra
ellerini tekrar s#rt#nda birletirdi ve neredeyse trensel bir hviyete
brnm olan gelip gitmelerine yeniden balad#. ad#m sola,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
262
ad#m sa'a... Gz ucuyla di'er yerlilere bakt#m. Yzleri gergindi,
fakat bak#lar#nda dmanca bir ifade yoktu. Atein ##'# etraf#
baka bir eyi grmeme izin verecek kadar ayd#nlatm#yordu. Arada
s#rada kad#nlar#n oluturdu'u emberin ard#nda bir su ar#lt#s# duyar
gibi oluyordum.
Sonra garip sslemeli adam en kk bir uyar#da bile bulunmadan
kollar#n# yukar# kald#rd# ve tiz bir sesle ba'#rd#. Elimde olmadan
irkildim ve zerinde yatt#'#m a'#n d'mlerini s#k# s#k# tuttum.
Adam ba'#rmaya devam ediyordu. Asl#nda bu bir #'l#k de'ildi;
aksine dudak, g#rtlak ve g's seslerinin srekli h#zlanan ve
ola'anst bir yetene'i gerektiren bir tekrar#yd#. Tyler rpertici
bu sesler, adam#n a'z#ndan soylar# oktan tkenmi ya da drt
hayvan#n ba'#rd#'# izlenimini uyand#r#yordu.
Daha nce bu denli byleyici ve bu denli gerek tesi bir sahne
asla yaamam#t#m. Bu inan#lmaz sesler bana Gri Ev'de grd'm
zaman ve mekn tesi resimleri hat#rlatm#t#. Bu da benim iin
a#klamas# ok zor olan yeni tecrbelerden biriydi.
Bu arada gere'in birden ok oldu'unu 'renmitim. Birinci
alanda duyularla kavranabilen gerekler vard#. Dokunmak ve
grmek gibi, duymak, tatmak ve koklamak da bunlara aitti-
258
reklerin ikinci alan#, ilk alandan gelen bilgileri do'rulayabilir
vayalanlayabilirdi. 'rendi'ime gre bilgi srekli deneylere
anan bir neden-sonu ilikisinin sonular#ndan ibaretti. Fa-t kca
'3$r uySar''Sln kmesine de bilginin ite bu tan#m# ne-,en olmutu!
Art#k tek geerli olan daha h#zl#, daha kesin ve daha yksek
de'erlendirilebilir sonulard#. Bilgi saptamas#nda-kj bu
yzeysellik, gere'in nc alan#n#n giderek yok olmas#na neden
olmutu.
Ve ans#z#n gzlerimin nnde bir perde a#ld#. Cro-Magnon
deneyinin s#rr#n# bo yere neden arad#'#m#z# imdi anlam#t#m: Biz,
fikirlerin ve dlerin, duygular#n ve zlemlerin, umudun ve inanc#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
263
do'du'u o en eski kayna'# bulmam#z iin dnyan#n drt bir yan#na
gnderilmitik. Fakat bir kr nas#l grebilir, bir sa'#r bir senfoninin
kudretini sadece notalara nas#l anlayabilir, bir tanr# nas#l bir insan
gibi alg#layabilir ve bir insan evrenin uyumunu nas#l
kavrayabilirdi?
Ans#z#n kendimi #r#l#plak ve zavall# hissettim. aresiz bir jestle
kollar#m# kald#rd#m. Hibir ey bilmedi'imi biliyordum ve kendimi
di'erinin ellerine teslim ettim. Bu bir vecd hali de'ildi, by
de'ildi, meditasyon de'ildi. Hibir ey anlamak istemiyordum. Tek
iste'im ayn# zamanda var olmak ve var olmamakt#: Yolumu
belirleyen hedef olmamal#yd#, tam aksine, hedef yolun ta kendisi
olmal#yd#! Benim iime uzanan yol...
"Sen grd'm kiiysen" diye ark# sylyordu adam, "benim ne
oldu'umu greceksin..."
Onu anlam#t#m! O bir bal#k# rahibi, fonksiyonlar#n ierikten daha
nemli oldu'unu dnen bir din adam# de'ildi. O, bir Samand#!
Rahiplerle samanlar#n aras#ndaki fark# ok kesin olarak
hat#riayamamam beni bir an iin a#rtt#. Bildi'im tek bir ey vardi:
Hibir aman sadece can# istedi'i iin kad#n k#yafetleri 'Cinde bir
#lg#n gibi davranamazd#! Yerlilerin gerek samanlar# do'umlar#yla
birlikte gizli glere sahip oluyorlard#... Bilge ata-iar'n sesleri...
Canl# tanr# talar#...
259
*aman#n ark#s#n#n her szn anl#yordum! O da bunu his sediyor,
donuk bir maskeye dnm olan yznn ifadesin-hi bozmadan
dans etmeye devam ediyordu. Sonra, ans#z#n bana s#r#tt#. Gzleri
imek ak#yordu. Hareketleri sertlemiti Hipnoz alt#ndaym# gibi
bana kendi dilimde tanr#lar#n birkar bin y#l nce ilk kez Tuna
Nehri'nden aa'# gelilerini, Karpat Da'lan'n#n kireta#
kayal#klar#ndaki bo'azda bulunan Lepen0 Burgac#'nda korunakl#
alanlar tespit ettiklerini ve buralara insanlar yerletirmeye
balad#klar#n# anlatmaya balad#...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
264
"Onlar geldiler ve gittiler" diye ark# sylyordu aman, "onlara
Bog ad#n# verdik. Bilgi, zenginlik ve eli a#kl#k anlam#na geliyordu
bu. Varl#klar#yla bizi mutlu k#lmalar# iin onlara kurbanlar
veriyorduk. Bylece dnml olarak Daz-Bog gkteki atee,
Stri-Bog ise havan#n hareketlerine, bulutlara ve f#rt#nalara
hkmetmeye balad#... fakat sonra tanr#lar# bir daha gremedik...
tanr#lar bizi unuttu ve biz de onlar# glkle an#msayabiliyoruz.
Fakat sonra sen atalar#m#z#n Bog'lar# ululamak iin da'da
haz#rlad#klar# suna'a geldin. Sen bizi yaratan tanr#alardan biri
misin?"
Ertesi gn ve geceler #lg#n bir len halinde gelip geti. Kk
bal#k#lar uzun zamand#r toplay#p biriktirdikleri her eyi bu
kutlama iin sarf etmi olmal#yd#lar. Onlar#n dnyadan tamamen
ayr#, fakat k#smen yaln#z yaad#klar#n# fark etmem uzun srmedi.
Nehirdeki byk burgac#n st k#sm#ndaki tal# blgeye binlerce y#l
nce yap#lan ilk yerleimden bu yana, imdiye dek yerlilerin
yaamlar# zerine duyup grdklerimden ok daha karma#k
yap#lar gelimiti. Ve ertesi haftalarda nehrin bal#k#lar#n yaam#
zerinde ne kadar etkili oldu'unu kendi gzlerimle grdm.
Dimdik ykselen kire da'lar#n#n eteklerine kurulu olan yz elli
ad#m uzunlu'unda ve elli ad#m genili'indeki yerleim ye' ri,
do'an#n bir akas# sonucu ortaya #km# gibiydi: Nehrin y'
260
g# sadece yz ad#m genili'indeydi ve iinde bar#nd#rd#'# uazzam
su ktlesinin sakin bir ekilde akmas#na yetmeyecek kadar dard#.
Kaya duvar#n#n dar bir noktas#nda nehir o kadar fijk bir a#yla
ak#yordu ki, neredeyse be yz ad#m uzunlu'unda iddetli bir
burga alan# meydana getiriyordu. Burgalar ki-j^j zaman ylesine
iddetli ve glydler ki, ok byk bal#klar bile suyun gcne
dayanamayarak yerleim yerinin hemen nndeki s#' ve sakin
sulara savruluyorlard#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
265
Byle gnlerde nehre hibir kay#'#n indirilmesine gerek yoktu.
Erkeklerin, kad#nlar#n ve ocuklar#n s#' sulara talarla birka bent
yap#p beklemeleri yeterliydi. Byle bir nehirde bu kadar ok
hayvan#n yaayaca'#n# daha nce asla dnemezdim. Grnr bir
sebep olmadan ans#z#n iddetlenen burgalar#n bal#k#lara
gnderdi'i arma'anlar ok zengindi. Her trden yzlerce bal#k,
tatl# su yengeleri ve kabuklu hayvanlar suyun k#y#s#na
y#'#l#veriyordu. Bal#k#lar#n bir k#sm# bunlar# toplarken, baka bir
k#sm# da onlar# trlerine gre istif ediyordu.
Baz# bal#klar henz ilk gn fark etti'im iki ad#m genili'inde ii su
dolu birtak#m ukurlar#n iine konuyordu ve bu ilgin bal#klar
burada gnlerce yaayabiliyordu. Bir sre sonra bu ilgin talar#n
iddetli ya'murlar sonras# ate yak#lan ocaklar#n bulundu'u
yerlerde olutu'unu fark ettim.
Baz# bal#klar ise derhal sudan #kart#l#yor, ay#klan#yor, pullar#ndan
ar#nd#r#l#yor, klle s#van#yor ve bklm bal#k derisinden iplere
dizilerek gnee as#l#yordu. Yine baka bal#klar da ocakta yanan
atein duman# zerine as#l#yor ve parlak kahverengi bir renk al#p
nefis kokular saana kadar ttsleniyordu.
Bal#k#lar# tmyle yanl# de'erlendirmitim: Kabilenin geicini
a'lar ve kay#klarla yap#lan av de'il, nehrin zaman zaman byk bir
eli a#kl#kla gnderdi'i arma'anlar sa'l#yordu. Yerleim yerinden
nehrin yukar#s#na do'ru iki bin ad#m mesafeye, nehrin aa'#s#na
do'ru da en az alt# bin ad#m mesafeye bakabiliyordum. Fakat
burgaca do'ru yzen bir nesne, ne olursa ol-
261
sun, an#nda gzden kayboluyordu! Azg#n sular gece gnde, bo'uk
bir u'ultuyla kaya duvar#n#n aras#nda kpryordu. ya aylar#nda
biraz daha sakin ve huzurlu, k# aylar#nda ise korkun ve tehlikeli bir
yak#nl#kta!
Bal#k#lar nehrin sadece ak# ynnn tersine yol almakta
kulland#klar# kay#klara bir kez olsun binmeme izin vermemi|er_ di.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
266
Erkekler geri dndkleri zaman yanlar#nda b'rtlenler ve otlar,
yemiler ve meyveler getiriyorlard#. Fakat bir ku ya <ja l bir
orman hayvan#yla geri dndklerine asla ahit olmam#t#m.
Bal#k#lar giderek daha belirgin bir ekilde homurdanmaya
balam#lard#. Neden oldu'unu bilmiyordum, fakat kad#nlar bile
bana giderek daha dmanca ve sulay#c# bir ifadeyle bakar
olmulard#. Yolunda gitmeyen bir eyler vard#! Nehir bol bol
arma'an veriyordu, kyn yeterince yiyece'i vard#, fakat grne
gre insanlar bir eyin eksildi'ini hissediyorlard#. Uzun bir sre
tereddt ettikten sonra, onlara do'rudan neler olup bitti'ini
sormaya karar verdim.
"Neden her geen gn bana daha bir fkeyle bak#yorsunuz? Size ne
yapt#m?"
Erkekler arkalar#n# dnp kireta# kayal#klar#na kadar geri
ekildiler. Yan#mda sadece birka kad#n kalm#t#. Bir sre
aralar#nda fts#ldat#ktan sonra, ilerinden biri yan#ma yaklat#.
"Erkeklerimiz bo yere nehirden yukar# gidiyorlar" diye sze
balad# ikyet eder bir tav#rla. "Kymze sadece b'rtlen,
meyve ve ot getiriyorlar!"
Onu onaylarcas#na ba#m# sallamama ra'men, kad#n#n sz nereye
getirmek istedi'ini anlayamam#t#m. Fakat ans#z#n akl#ma O'ul
Kurt'un etindeki ok ucu geldi ve bal#k#lar#n fkeyle
homurdanmalar#n#n sebebini anlad#m.
"Buraya geldi'in gnden beri kimse bir tek ku bile yakalayamad#!
Erkeklerin oklar# hayvanlara isabet etmiyor! Av iin a-
262
g#rn#z ukurlar bombo ve hayvanlar erkeklerimizin takip ede-
yece'i kadar h#zla ka#yor!"
"Ve siz benim..."
"Sen hayvanlarla birlikte ya#yordun! Onlar#n dilini biliyor-un#
Onlara sivri dili kurtlardan ve v#nlayarak uan oklardan
sak#nmalar#n# syledin!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
267
"Hay#r, yan#l#yorsunuz! Byle bir ey yapmad#m..."
"Yapt#n!" dedi ans#z#n tan#d#k bir ses. "Bunlar# syledi'ini
duydum!" H#zla arkam# dndm ve yz utanga bir ifadeyle
titreyen aman# grdm. "Erkekleri uzak da'da seni grdkleri
zaman gelip bana haber verdiler. Seni hemen ka#rmak istiyorlard#,
fakat ben cinlere dan#t#m ve yaz boyunca beklemenin daha uygun
olaca'#n# syledim..."
$nanmaz bir tav#rla ba#m# sallad#m.
"Hemen her gn iki ya da adam senin yak#nlar#ndayd#" diye
szlerine devam etti aman. "Btn gn seni gzetlediler ve
grdklerini gelip bana anlatt#lar! Kurtlarla ve kularla nas#l
konutu'unu, kendine nas#l elbise dikti'ini, ayaklar#n iin nas#l
giyecekler haz#rlad#'#n#, kayadaki bal#'# nas#l fark etti'ini,
dostlar#n# ne ldrmeye, ne de yemeye sz verdi'ini..."
Tm vcudumun kas#ld#'#n# hissediyordum. Tm yaz boyunca
srekli olarak gzlendi'imi ve izlendi'imi 'renmek, iimi
korkun bir hiddetle doldurmutu.
"Evet, byle yapt#m! Ve benim istedi'im gibi olacak!" diye
ba'#rd#m aman#n yzne dizginlenemez bir fkeyle. "Benim
kular#m# yakalaman#z#, benim ceylanlar#m# ldrmenizi ve
orman#n hayvanlar#n# yemenizi istemiyorum! Yeteri kadar bal#'#n#z
yok mu? Onlarla yetinin ve di'er yarat#klar# rahat b#rak#n!"
fke dolu patlamam, tahmin edebilece'imden ok daha etkili
olmutu. Sonraki y#llarda kad#nlar#n hibirinin ve zellikle aman#n
bana neden kar# #kmaya cesaret edemedi'ini kendime
263
sorup durdum. Homurdanmalar#n kesilip sadece nehirden g lenlerin
yenilmesinin sebeplerini ise ancak ok sonralar# kavr yabildim.
Ky sakinlerinin dinsel tasavvurlar#nda gemiin byl Bog-
tanr#lar#n#n yan# s#ra, a#k ya da gizli olsun herkes taraf#ndan sayg#
gren ve korkulan baka varl#klar da oldu'unu 'renmitim. Ky
sakinleri bana yuvarlak hatl#, kk, bal#'# and#ran zelliklere sahip
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
268
birtak#m heykelcikler gstermilerdi. Bu heykelcikler g'e
ykselen kayalar#n, aa'# yuvarlanan talar#n geni nehrin te
taraf#nda uzanan karanl#k ve a'as#z da'lar#n cinlerini tasvir
ediyordu. Ay ##'#n#n ayd#nlatt#'# gecelerde ark# syleyen Vily
isimli su perilerinden sz edildi'ini duydum ve burgata #'l#klar
atan Russalky canavarlar#n#n seslerini iittim.
Ve kuzeyde yaayan kara derili, kt tanr# erne-Bog. Bu tanr#
ilgimi di'erlerinden daha fazla ekmiti, nk aradan geen tm
y#llar boyunca kimse bana bir zamanlar bu blgede hkm srm
olmas# gereken bu karanl#klar dnyas# efendisi hakk#nda bir eyler
anlatmaya yanamam#t#.
"Onun kudreti emirlerinin kay#ts#z arts#z yerine getirilmesine
dayan#yordu" diye anlatt# bana tm grubun lideri oldu'unu kabul
etti'im bir kad#n. "Sen de bundan byle orman hayvanlar#n#n ve
kular#n etinin yenmeyece'ini emretti'in gn t#pk# onun gibi
davranm#t#n! Atalar#m#z az kals#n al#ktan lecekti!"
"O zamanlar hayvanlarla birlikte harika bir yaz geirmitim" dedim
zr dilercesine. "Ayr#ca henz ok gentim. Nehrin yeteri kadar
yiyecek gnderdi'i bir gerekse de, san#r#m bugn ayn# eyi
sylemezdim!"
Kad#n omuzlar#n# silkti ve cevap vermeden uzaklat#. Uzun sre
onun arkas#ndan bakt#m. Mteakip haftalar boyunca benimle
k#yaslad#klar# tanr#n#n ismini daha nce duyup duymad#'#m#
dndm, fakat kara derili tanr#lar#n var olup olmad#'#11' dan tam
anlam#yla emin de'ildim.
264
, ce su yoluyla ula#labilen kyde yakla#k yz kadar erkek, j.n ve
ocuk ya#yordu. Gnn birinde burada bir tutsak olsumu fark
ettim. Herkes taraf#ndan say#lan ve ululanan bir rica. fakat ayn#
zamanda bir tutsak!
Ky halk# benim iin burgac#n hemen yan#na, s#r#klardan ve sa
dallar#ndan t#pk# benim kaya duvar#n#n yan#na yapt#'#m kulbeyi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
269
and#ran bir kulbe yapm#t#. A'alar#n yapraklar#n#n uya dmeye
balad#'# sonbahar mevsiminden sonra havalar iyice so'umaya
balay#nca kulbenin ortas#na ta bacal# bir de mine yapt#lar.
Geni nehir kye bol bol dal ve a'a paralar# ta#yordu. Bunlar
hem yap# malzemesi, hem de yakacak olarak kullan#l#yordu.
Geliimden iki y#l sonra, sessiz ve sakin bir gnde, k#y#daki
bekilerin tehlike #'l#klar# tm kyde yank#land#. Ben bu esnada
kyn gen k#zlar#yla birlikte kurutulmu ve atein kllerinde
yumuat#lm# bal#k derilerini birbirine dikmekle meguldm.
Ve sonra, nehrin azg#n sular#n#n neredeyse ilk kulbelere ulaacak
kadar ykseldi'i, ben de dahil hi kimsenin gzne uyku girmedi'i
ya'murlu bir gecede, ans#z#n karanl#klar#n iinde bir ocu'un
#'l#'# yank#land#. F#rt#na, a'#t# and#ran bir ark#n#n szlerini blk
prk kula'#ma ta#yordu. Yzmdeki su damlalar#n# sildim ve
dikkatle di'erlerine yaklat#m.
ok say#da adam, dalgalar#n zerinde dans eden bir kay#'# s#k#
s#k#ya tutuyordu. Bir kad#n#n kollar#n#n aras#nda ise yakla#k be
yalar#nda, tamamen #plak, yen ve ba'#ran bir ocuk vard#.
Tm bunlar#n ne anlama geldi'ini bilmiyordum. Bir ey yapmama
f#rsat kalmadan kad#n ocu'unu kay#'#n iine f#rlatt#. Erkekler emir
alm# gibi hep birlikte geriye s#rad#lar. Kk ka-Vk dalgalar
taraf#ndan derhal yakalanm#t#. Kendi ekseni etra-"nda bir kez
dnd, kurumu bir yaprak gibi yalpaland# ve nmden geip
gecenin karanl#'# iinde yok oldu. ocu'un a'l#klar#n# bir kez daha
duydum, sonra her ey bitti.
265
Cinayet! Btn ky bilerek ve isteyerek masum bir 0 kurban
etmiti! ylesine byk bir dehete kap#lm#t#m l<j sil davranmam
gerekti'ini bilmiyordum. Ayn# anda herkes c -" l#k #'l#'a
ba'#rmaya balad#. $nsanlar zerime yrdler ve # ni kaba bir
hareketle kenara ittiler. Sendeledim. Kollar#m# l<a rayan gl eller
beni kulbemin kap#s#na kadar srkledi. Sn ra zerimizdeki da'
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
270
g#c#rdamaya ve at#rdamaya balad#. Zifi karanl#kta pek az ey
grebiliyordum.
"Sovij geliyor!" diye ba'#rd# kyn kutsal#, meczubu ve aman#
olarak zel bir ileve sahip olan adam. "ldren damn tanr#s#
Sovij-Bog'dan ka#n!"
Fakat kaabilece'imiz bir yer yoktu. Kyn tam ortas#na korkun
bir grltyle devasa kaya paralar# dmeye balad#. Kulbeler
y#k#ld#, kurutulmu ve ttslenmi bal#k dolu s#r#klar devrildi,
kay#klar parampara oldu. Sakin ve huzurlu ky bir gece iinde bir
harabeye dnmt.
ocu'un neden kurban edildi'ini ancak imdi anl#yordum. Fakat
verilen kurban ne nehri, ne de da'# sakinletirmiti.
Lepeno burgac#ndaki bal#k#lar#n beni kendilerinden biri olarak
kabul etmelerini sa'layabilmek iin tam yz kuak gemesi gerekti.
Bana hl sayg#yla yakla#yorlard#, fakat gnlk ilerde onlarla eit
hak ve grevlere sahip s#radan bir ky sakiniydim. Tam yz y#l!
$lk on y#llar boyunca srekli olarak sel bask#n# ve heyelan
tehlikesiyle kar# kar#ya olan bu kk bal#k# kyn nas#l terk
edebilece'imi dndm. Dnyam son derece klmt. Buna
ba'l# olarak duygu ve dncelerim de. Nehirdeki ilk f#rt#na
gecesinde yaad#'#m kurban treni daha sonra da pek ok kez
tekrarland#. Ve pek ok kez da'dan kopan kaya paralar# nehrin
azg#n sular# taraf#ndan srklenip gtrld. Lepeno burgac#nda
yaayan insanlar gibi davranmay# s renmem olduka uzun bir
zaman alm#t#. ok eski zamanlarda
266
baa #kmalar# gereken tehlikeleri tan#yorlard#. Balar#na
^ nlere al#k#nd#lar, fakat ben ilk on y#llar boyunca say#s#z kez
^ . re atlamay# ve burgac#n beni al#p gtrmesine izin vermeyi
j-sundum. Fakat bunu yapmad#m ve yava yava ula#labilir
, n]n tesinde bir ey istememeye al#t#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
271
$lk on y#llar boyunca arada s#rada gkte grd'm garip l futlar
kar#s#nda kalbim duracakm# gibi oluyordu. Eski gk gernilerine o
kadar ok benziyorlard# ki, iimden ellerimi sallamak, z#plamak,
hayk#rmak, onlar#n dikkatini ekmek geliyordu. Art#k neye
inanaca'#m# a#rm#t#m. Bazen bulutlar#n aras#ndaki bu bulutlar#n
yeryzn gzleyen Ma-ana'lar oldu'unu dnyordum, sonra
hemen bu dnceyi zihnimden uzaklat#r#yor, kendi kendime
hibir tanr# gemisinin felaketten tam bin y#l sonra bu vahi lkeyi
gzleyemeyece'ini sylyordum. Eski tanr#lar#n bir teki bile sa'
olsayd#... beni imdiye kadar mutlaka bulmu olmalar# gerekmez
miydi?
Gzetlenmedi'imi hissetti'im anlarda Tanr# Ta#'m# temizliyor,
parlat#yor, byk ve kara bir elmas gibi parlayana kadar
cilal#yordum. Kendi kadercili'im zerine glmsemem veya
sinirlenmem de giderek daha seyrekleiyordu. Aradan geen uzun
y#llar boyunca elbette iimde bir nebze zlem kalm#t#. Kendimi
ok huzursuz hissetti'im, hatta bana dosta yaklaan ocuklar# bile
can s#k#nt#s#yla kovalad#'#m gnler olmuyor de'ildi. O zamanlar ne
kadar ekilmez oldu'umu kendim de fark ediyordum. Fakat
bambaka sorunlarla bo'umak zorunda olan insanlar bana sab#r ve
anlay#la yakla#yorlard#. Benim kyn di'er kad#n ve k#zlar#ndan
farkl# oldu'umu biliyor, durumumu kabul ediyorlard#.
Erkekler ise bana, gizli gler hakk#nda bilgi sahibi olan, fa-tat
gnlk iler konusunda byk ailenin di'er fertlerinden daha
beceriksiz olan dii bir aman muamelesi yap#yorlard#. B-Vuk
ailenin dii fertleriyle olan ilikilerim ise daha karma#kt#.
267
Beni dikkatle izlediklerinin fark#ndayd#m, fakat yanlar#na oh,
onlarla sohbet etmek istedi'im zaman benden uzakla#y0r# ^ di. Bu
a#dan yaant#m Ungur veya Renbart ile Fjrgyn'jn n#nda oldu'um
zamandan pek de farkl# de'ildi.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
272
Nehir, da' ve ocuk kurban#, bu dar toprak paras#nda 41
gere'inden fazla insan#n yaamamas#n# sa'l#yordu. Bir kez bil
olsun bir erkek bana yaklamaya al#mam#t#. Kyn kad#nla da
benim ocuk sahibi olmamam# hayranl#kla kar#l#yorlar Zaten
byle bir ey onlarla olan ilikimi daha da zorlat#rmak tan baka
bir ie yaramazd#...
ocukluk dnemini geride b#rakan, nehirden ve da'dan kurtulmay#
baarabilen bir yetikin, en fazla otuz ya#na ulaabiliyordu. Sadece
amanlar biraz daha uzun yaayabiliyordu. Kye geliimden yz
y#l sonra yedinci kuaktan bir aman dzenli olarak kurban
verilmesi ve geleneksel trenlerin yerine getirilmesi ilerini
yrtyordu.
Tm trenlerin en by', ok so'uk geen bir k# mevsiminde
donan nehir sular#n#n, havalar#n #s#nmas#yla birlikte at#r-dayarak
k#r#ld#'# ilkbahar dneminde yap#l#yordu. Kyn genleri byk
buz paralar# zerinde s#raya s#raya nehrin ortas#na giderek,
ellerindeki yiyecekleri ona kurban ediyorlard#. Tabii bu esnada
genlerin en cesur olanlar#n#n geri dnememesi de ola'an
vakalardand#. Tekrar so'uk bir k# yaan#p, tekrar buzlar k#-
r#l#ncaya kadar da adlan dilden dile dola#yordu.
Nehrin k#y#s#ndaki hamur teknesi grnml garip talar# ilk ne
zaman dikkatimi ekti'ini hat#rlam#yorum. $ine canl# bal#klar#n
kondu'u bu talardan kimi y#l daha fazla, kimi y#l da da ha az
vard#. Her iddetli ya'murdan sonra sertlemi ve ie yaramaz hale
gelmi ocak talar#n#n kulbelerden k#y#ya ta#nmas#na al#m#t#m.
$lkbahar ya'murlar#n#n dt' bir gecenin sonras# birka erkek
kulbeme geldi. Her zamanki gibi ocak ta#n# almak istiyorlard#.
268
ojr nceki akam Slava ile kk bir anlamazl#'a dm-gu
becerikli ve cesur kad#n, benden holanmad#'#n# k-kl^nden beri
eitli vesilelerle belli ediyordu. Gen erkeklerden biri bana bir
sopan#n ucunda nar gibi k#-^fu bir bal#k paras# ikram etmeye
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
273
kalk#t#'#nda, bir an bile cikmeden serte onu uyar#yordu: "Sadece
tanr#lara kurban rlljr!" Ve herkes onun ne demek istedi'ini
biliyordu.
gu arada kyn bakan# olmu olan Slava, o akam bu k#
mevsiminin olduka sert geece'ini ve ilkbaharda her zamankinden
daha fazla ya'mur ya'aca'#n# ne srmt.
"Byle olaca'#n# nereden biliyorsun?" diye sormutum ona.
"Bunu biliyorum, nk senden daha fazla gryorum!" diye
kar#l#k vermiti Slava. "Sen boynundaki ssn bir Tanr# Ta#
oldu'unu syleyip duruyorsun. Buna ra'men nas#l olur da suyun
rengindeki de'iikli'i, havadaki k# kokusunu ve ku katarlar#n#n
uuundaki dzensizli'i fark etmezsin?"
Sylediklerinin do'ru oldu'unu bilmeme ra'men onunla bir sre
daha tart#m#, sonra da kyn kenar#ndaki kulbeme ekilmitim.
Derin dncelere dalm# bir ekilde atein kenar#ndaki kire
tozlar#yla oynam#, bu arada fark#nda olmadan yere uzun zaman
nce denizin derinliklerine batm# olan Atlantis bakentinin plan#n#
izmitim...
Erkekler ocak ta#n# kald#rd#'# anda, tozlar#n zerine yapt#'#m
izimin hl bozulmadan durdu'unu grdm.
"Bekleyin!" diye ba'#rd#m ve onlar#n yan#na gittim. erkek
ellerinde a'#r bir ta levha tutuyordu. Parmaklar#m# yavaa
izimin zerinde dolat#rd#m. Kire tozlar# ta kesilmiti...
"Bunu oldu'u yerde b#rak#n" dedim adamlara.
"Fakat neden, $nanna? Sana yeni bir ocak ta# getirmek istiyoruz!"
dedi on drt y#l nceki do'umundan bu yana kendisinin daima
holanm# oldu'um bir delikanl#. Slava, di'erlerinin daha iri yap#l#
olan bu ocuk iin bir isim dnp dn-
269
medi'imi sordu'u zaman, ona Urso ismini nermitim, c Slava'n#n
uzun sredir yapt#'#na piman oldu'unu biliyordum ^
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
274
"*u izgileri dn akam oca'#n yan#ndaki tozlar#n ze '"
izmitim."
"Bu nedir?" diye sordu Urso. Gen adamlar ellerindeki ya ta#
tekrar yere koydular.
"Dnyaya geldi'im ehir bir zamanlar byle grnyordu "
"*ehir mi? *ehir nedir?"
$imi ekerek ba#m# sallad#m.
"Bu olay#n zerinden ok zaman geti ve bunu a#klamak ok zor"
diye glmsedim. "Bunu asla anlayamazs#n#z!"
Her yeni kua'a kkenimi ve gemiimi anlatmaktan uzun sre
nce vazgemitim. Bu onlar#n kafalar#n# kar#t#rmaktan baka bir
ie yaram#yordu.
"Peki neden sana yeni bir ocak ta# getirmemizi istemiyorsun?
Yerdeki bu ta sertlemi tozdan baka bir ey de'il..."
S#rt#mda so'uk bir rpertinin dolat#'#n# hissettim. Elbette! $te
mesele buydu: Sertlemi kire tozu! Kral adas#n#n evlerinin ve
saraylar#n#n biro'u da yanm# ta tozuyla yap#lmam# m#yd#?
"Gelin!" dedim heyecanla. "Bana bu geceki ya'murda #slanmam#
olan bir ocak gsterin!"
"Annemin oca'# kuru!" dedi Urso derhal. Slava'n#n #rma'#n st
k#sm#nda dolat#'#n# grnce, derhal onun kulbesine do'ru
yrdm. Delikanl#lar bir an tereddt ettikten sonra beni izlediler,
nk kydeki herkes Slava'yla aram#n pek iyi olmad#'#n#
biliyordu.
Urso'nun annesinin kulbesinde kuru oca'#n yan#na diz ktm ve
atei evreleyen talar#n etraf#ndaki gri-beyaz, #l#k tozlar#
avular#mla bir araya getirdim. Bu kk y#'#n#n etraf#ndaki
topra'a dikkatle kemirilmi bal#k kafalar# yerletirdim. Sonra
yanm# kire tozunun zerine ta bir kab#n iinden yava yava su
damlatmaya balad#m.
270
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
275
Cehrin getirdi'i bir tahta paras#ndan yontulmu bir ka#kla tozunu
kar#t#rd#'#m# gren delikanl#lar, tereddtle kul-kl -n kap#s#nda
belirdiler. Bir sre daha yapt#'#m iin ba#nda ^ duktan sonra aya'a
kalkarak onlara glmsedim. "Kimse buna dokunmayacak!"
dedim onlara. "Yar#na kayada ertesi gne kadar. Bunu daha kesin
olarak syleye-
n#em!" gu ne olacak, Inanna?" diye sordu Urso pheyle. "Kire
tozunu neden suyla kar#t#r#yorsun? Bununla hangi cini etki alt#na
almak istiyorsun? Daha da nemlisi, Slava'ya ne diyece'iz?"
"Henz bilmiyorum" dedim neeyle. "Fakat dnd'm ey
gerekleecek olursa, o takdirde bir daha kyn sular alt#nda
kalmas#ndan korkmayaca'#z!"
Mucize gereklemiti, iki gn sonra tm ky Urso'nun annesinin
kulbesinin nnde toplanm#t#. Yeni gelen gruplara durup
dinlenmeden neyi denedi'imi anlat#yordum. Kydeki her kad#n#n,
erke'in ve ocu'un bal#k balar#yla evrili ta#m# grmesinden
sonra, Urso ve arkadalar#yla bir araya geldim ve sonraki haftalar
iin plan yapmaya balad#m.
"Bunu her zaman biliyorduk!" dedi Urso ba#n# sallayarak. "Ocak
talar#n# #slatan her ya'murdan sonra sertlemi kire tozlar#n#
nehrin k#y#s#na at#yorduk..."
"Kire ta# tozlar# atein #s#s#n#n etkisiyle de'iime u'ruyor" diye
a#klad#m. Bunu bilmeme kendim de a#rm#t#m. "ok fazla
miktarda toz yakmak zorunday#z, fakat iki ya da tekne dolusu
yakt#ktan sonra, sular#n ykselmesinden etkilenmeye-cek bir
kulbe zemini haz#rlayabilece'imiz! dnyorum."
"Bununla duvar da yap#labilir mi?"
"Bunun mmkn oldu'unu biliyorum" dedim ba#m# sallamak.
"Fakat bunun iin baka bir eye daha ihtiya vard# ki, ne bu'unu
bir trl hat#rlayam#yorum..."
271
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
276
"nemli de'il" dedi Urso dnceli bir tav#rla. "Bana ka), ilk i
olarak yanm# kire tozu amurundan yeni bir kulbe ? * mini
dkmeliyiz. Kyn ortas#na yap#lacak byk bir kulbe mal# bu..."
"Herkesle konutuk" diye sze kar#t# bir di'eri. "Tm ^ halk# bu
kulbede senin oturman gerekti'ini dnyor."
Uzun zamandan beri ilk kez kendimi neeli ve mutlu hisse
diyordum. Tm kye yaam sava#nda yard#mc# olacak bir bu lu
yapm#t#k. Yeni bir teknik miydi bu? Belki de. Fakat muhtemelen
iimde uyuyan hat#ralar#n kk, kck bir paras#yd# Her
taraftan alevler ykselmeye balam#t#. Erkekleri kire
duvarlar#ndan talar kopart#yor, ocuklar onlar# atein ba#na
ta#yor, kad#nlar ise talar# byk havanlarda dverek incecik toz
haline getiriyorlard#.
Bu olay# takip eden gnler yeni denemeler yapmakla geti. Ta
tozu ile tahta kln birbirleriyle kar#mayacak ekilde ay#rmak
ok zordu. Akl#m#za gelen tm yntemleri denememize ra'men,
kire tozu ok nadir olarak istedi'imiz safl#'a ula#yordu. Sonunda
Urso ilk olarak atein zerine koyaca'#m#z yass# talar dkmemizi
teklif etti.
"Bu yeterli de'il" dedim. Bildiklerim kar#s#nda ak#nl#'a
dyordum. "Alevler tozlara direk temas etmeli." "Peki ya
levhalara delikler aarsak?" "O zaman toz aa'# der" dedi bir
di'eri. "Kk delikler" diye #srar etti Urso. "Alevlerin
geebilece'i, fakat atein klnn aa'#da kalaca'# delikler."
"Bu kula'a ho geliyor" dedim onu onaylayarak. "Deneyelim!'
Byk bir len kutlamas#na haz#rlan#r gibi haftalar boyu al#t#k.
$ki defa neredeyse tm abalar#m#z boa gidecekti. $lkinde
beklenmedik bir yaz f#rt#nas# koparak bize byk bir srpriz yapt#.
Gkyz o kadar ni bir ekilde kararm#t# ki, o zaman* kadar
biriktirmi oldu'umuz kire tozlar#n#n zerini kurutulup
272
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
277
rbirine dikilmi bal#k derileriyle kapay#p, umamalar# iin kenar#na
a'#r talar yerletirecek vakti zor bulmutuk. $kinci de-, s,nda ise
gece yar#s# koca bir kaya paras# kire tozu y#'#n#n#n tam ortas#na
dt. Bal#k ya'#na bat#r#lm# mealelerle zarar# saptamaya al#t#k.
"Tanr#lar bize kar#!" diye m#r#ldand# Slava. "Bir tanr#a oldu'unu
ne sren birisine neden yard#m ediyoruz, bilmem ki..."
Erkekler donuk yzlerle byk zorluklarla oluturulan kire tozu
y#'#n#ndan geriye kalanlara bak#yorlard#. Toz o kadar inceydi ki,
koca kaya zerreleri drt bir yana savurmutu.
"Tozu tekrar toplayabiliriz" dedi Urso. Annesi ise kt bir bak#la
onu szd.
"Bize ne oldu byle!" dedi kenetli dudaklar#n#n aras#ndan. Sadece
aman#n danslar#yla yaad#'#m#z gnlerde huzurluyduk ve
atalar#m#z#n ruhlar#yla, cinlerle ve eski tanr#larla iyi ilikiler
iindeydik. Oysa $nanna buraya geldi'i gnden beri aman
davulunun sesini bir kez olsun duymad#k. Bu bize iyi gelmedi! Bu
y#l ne toplayabildik? Burgac#n k#y#ya bal#k savurmad#'# gnler iin
haz#rlad#'#m#z yiyecekler nerede?"
Kad#n#n hakl# oldu'unu herkes biliyordu. Deneyimiz iin
harcad#'#m#z zaman beni bile dndrmeye balam#t#. Fakat
Slava'n#n kehaneti ilkbahar ya'murlar# bast#rmadan korunakl# bir
yer yapma dncemi hakl# #karm#yor muydu? Slava'n#n
ngrsnn gerek oldu'undan hi phem yoktu. Kydeki
kad#nlar#n tm nehrin ne zaman bereketli oldu'unu, k##n ne
zaman sert geece'ini ve o korkun treni bir daha ne zaman
yapmalar# gerekti'ini syleyebilecek durumdayd#lar.
"Size bir nerim var" dedim alabildi'ine yksek bir sesle ve "erkes
derhal sustu. Bana dnerek ne syleyece'imi beklemeye balad#lar.
Aradan geen btn bu y#llar boyunca sesimi hi u kadar
ykseltmemitim. Fakat imdi onlara art#k burada kalfas#na ancak
gz yumulan bir misafir olmad#'#m# kan#tlamak
273
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
278
istiyordum. "Yeni evi yapmamda bana bir kez daha yard edin!
*ayet Slava'n#n dedi'i #kacak olursa, kendimi kunS edece'im!"
"$yi ama k#a kadar bizim erzaklar#m#z# yemeye devam ed eksin!"
diye ba'#rd# Slava. Bu durum bana bir ekn Fjrgyn'le
olan anlamazl#'#m# hat#rlat#yordu. Orada da ben kabul etmeyenler,
gl annelerdi. Bende de'iik olan neydi? Neden bu kad#nlar beni
bu denli belirgin bir ekilde reddedi yorlard#?
Kral Adas#'nda g ve iktidar#n erkeklerin elinde olmas# son derece
do'al bir durumdu. Osiris'in ve gemi sahibinin bana ne yapmam
gerekti'ini nas#i kolayl#kla sylediklerini dndm. Krallar#n bir
dnya krall#'#n# ynetmedikleri ve tanr#lar#n kolonileri zerine
hkmetmedikleri zamandan bu yana bir eyler de'imi olmal#yd#.
Tm kafa yormama ra'men, bu durumun bir a#klamas#n#
bulam#yordum.
"K# yakla#p erzak azalmaya balad#'# zaman hibir ey
istemiyorum!" diye ba'#rd#m. "Nehir buzlar#ndan kurtulana kadar
bir ey yemeyece'im!"
"O halde kendini do'ruca suya atsan da olur!" diye ba'#rd# Slava
zafer dolu bir glmsemeyle. "Al#ktan lmek ya da bo'ulmak...
$kisinden birini seebilirisin!"
"Yeni evi yapaca'#z!"
"Ev mi? amur ve tozdan yap#lma bir kulbe..."
"Bu kydeki ilk ev olacak!" diye ba'#rd#m. "Ne azg#n dalgalar#n, ne
de ilkbahar ya'murlar#n#n y#kamayaca'# sa'laml#kta bir temele
sahip olan bir ev!"
"Tamam, kabul!" diye ba'#rd# Slava. Oldu'u yerde gerindi,
yumruklar#n# kalalar#na dayad# ve zafer dolu bir ifadeyle etraf#na
bak#nd#. "Fakat sen her halkrda leceksin... Ya al#ktan, ya da
nehirden daha gl ve ak#ll# oldu'un iddian yznden!"
Bu bir intikamd#! Gemii yz y#l ncesine dayanan bir
274
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
279
a'#laman#n intikam#! Kye geliimin hemen sonras#nda av-[anmay
ve orman hayvanlar#n# yemeyi yasaklay##m# unutmalard#. O
zamanlar ben mucizev bir varl#k, Leponto bal#k#lar# iin bir
tanr#ayd#m. Ortaya #k##m#n yaratt#'# byk heyecan kuaklar
boyunca anneden k#z#na aktar#lm#t#, fakat o zamandan t>u vana
onlar# savS' ve korkuyla doldurabilecek bir eyler yapamam#t#m.
Art#k durumumun yeniden de'erlendirilmesinin vakti gelmiti. Ve
Slava bunu biliyordu.
(I
275
SON KI*
.';. "Ea ad#yla da bilinen Tanr# Enki'den sz edildi}. , . ../ ;f
ni duyan oldu mu hi? Ya da onun eski mritleri :' / Oannes-bal#k
adamlardan? Yukar# ve aa'# do?-xi ru uabilen gemisi Ma-
ana'dan?" >- "Hay#r..." diye geldi ilk cevap.
"Olumsuz!" diye geldi uzaklardan bir bakas#. "Biz de duymad#k"
dedi b#kk#n bir baka ses. "Hili'i arayan, hili'i bulacakt#r!"
"Varolu, varolmaman#n z#dd#nda bulunur..." "Ve felsefe sadece
eve duyulan zlemdir..." "Tm tanr#lar ad#na! $inizde biri mant#kl#
bir soruya mant#kl# bir cevap veremez mi? Ben tatl# sular#n tanr#s#
Enki'yi ar#yorum. Ona iletilecek bir mesaj#m var. Gen tanr#a
$nanna'yta ilgili..." "Kad#nlar! Bir rahibenin Ana Tanr#a'dan
istedikler kimi ilgilendirir? Bu ta eski krallar zaman#nda bile
byleydi! Siz en iyisi varoluun bir st basama'#na ulamaya
al##n! Tekrar dnyaya geldi'iniz takdirde tek nemli olan bu
olacakt#r!"
"$nanna'n#n hl yaamas#n#n siz tanr#lardan birini ilgilendirece'ini
dnmtm. Tanr# Ta# onun yard#ma ihtiyac# oldu'unu
bildiriyor. $nsanlar# etkileyebilecek bir alamet gstermesi
gerekiyormu."
"Olabilir, fakat bu bizim sorunumuz de'il, haberci. Bu arada bizi
nereden arad#'#n# syler misin?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
280
"Bir zamanlar Tanr# Tiuz'un hkm srd' blgeden." "$'ren bir
yer! ok so'uk ve her taraf buzlarla kapl#..." "Hay#r, sadece so'uk
ve karanl#k ve yeni bir deniz. Eskiden-
276
"Hay#1"' daha fazla konuma! Akl#m# kar#t#rabilecek bir eyler
duymak istemiyorum! Cesur anneler ve yaam savalar# urnurumda
bile de'il! Sadece hibir ey yapmayan biri hata yapmaktan
ka#n#r!"
fikrine sayg# duyuyorum, fakat nas#l olur da sadece kendinin hakl#
oldu'unu iddia edersin?"
"Her blge ve Eski Dzen'in her kal#nt#s# hat#ralara ba'l#d#r.
Tanr#larla bir ekilde ilgili olan ve felaketten bir ekilde can#n#
kurtarmay# baarm# olan herkes, kendisinin yeni dnya dzeninin
merkezi oldu'unu iddia ediyor. Fakat zerinde yaad#'#n#z gezegen
yerinden oynad#ktan sonra, tm nehirlerin ak## de'iti, rzgrlar
eskisi gibi esmiyor, hatta okyanuslar#n dibindeki ak#nt#lar bile eski
devirlerdeki gibi akm#yor. Bundan byle hi kimse eski gere'e tek
ba#na sahip oldu'unu iddia edemeyecektir!"
"Ma'aralar# unutma! Biz Byk Ana'n#n rahibeleri siz erkeklerden
ok nce yaam#n ve kendi iimizdeki gizli glerin s#rr#n#
kavrad#k. Y#ld#zlar#n rotalar#, ay dnmleri ve gnein gc
hakk#nda sizden ok daha nce bilgi sahibi olmutuk!"
"Bu bilginin herhangi bir eye faydas# oldu mu? Bilmek ve
beklemek bu dnyada hibir ey de'itirmez."
"Tm bilgimizi gelen kuaklara aktard#k..."
"Kendi bilgilerinizi! Byk tanr#lardan ka# felaketten sa'
kurtuldu? Baar#s#z Tanr#lar Okulu 'rencileri, yar# tanr#lar,
sava#lar, hatta tacirler ve yerliler bile eski gce sahip olduklar#n#
iddia etmeye balad#lar! Dnyay# hayaller, dler, masallar ve ^t#l
inanlarla doldurdunuz!"
"fkenin sebebi kudretini kaybetmi olman m#?"
"Ben bir tanr#y#m ve tanr# olarak kalaca'#m!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
281
"Kendisinden baka bir eyi olmayan bir tanr#!"
"Bir fikre ve dncelere sahibim! Fakat bir kad#n bunu asla
277
anlayamaz! Siz vcudunuza bir eyler yaratmak iin ihtiyac ,
yuyorsunuz! Oysa biz salt zekn#n gcyle yeni dnyalar n|
layabilir ve ina edebiliriz. Mant#kl#, ie yarar dnyalar! $lerlem ve
uygarl#k! Bir sistem olarak stn iradenin dnyas#! Bunla
kar#s#nda ay ve duygular nedir ki..."
"Senin arad#'#n insanl#k d## bir ey... Hayatta kalanlar iCj bir
cehennem! Byle bir ey asla gereklemeyecek..."
"Sen yle san! Baz# tanr#lar bunu gerekletirdi bile! Bu tan
r#lardan birinin ismi u anda benim de aralar#nda yaad#'#m oy. ney
Himalaya yerlilerinin aras#nda Dyaus-pita, baka blgelerde
Dioupiter, Zeus-pater ve hatta bu ismin ok daha gen oldu'unu
dnmeme ra'men Tiuz. Onun tanr#sal ei de eski kolonilerin
yerlileri aras#nda hayli tan#nm# olmal#ym#. Ad# Prthivi-mata, Ge-
meter, Terra-mater ve buna benzer di'erleri..."
"Bu ok eski tanr#lar#n seninle ilgisi ne?"
"Ben hem yarat#c#lar#, hem de yeri ve g' koruyanlar# ar#yordum.
Bu arada gnein arabac#s# olarak devlemek isteyen tanr#sal cce
Vinu'ya rastlad#m. Onun sembolleri balang#, zirve ve ktr.
O tam anlam#yla erkeksi bir tanr#d#r ve pek ok ismi vard#r, nk
bilgiye sahip olanlar bilgiyi korumak iin, bir olan#, ok olan olarak
adland#r#rlar..."
"Bana sylemek istediklerini kendin anl#yor musun?"
"Sen bana durumumu sordun, ben de sana kim oldu'umu
anlatmaya al##yorum: ok eski ve daha az eski tanr#lar# arad#ktan
ve onlar hakk#nda epey bilgi sahibi olduktan sonra, byk bir
hayatta kalanlar grubu bulundu'unu 'rendim. Tanr#lar#n#n ismi
y#k#c# *iva'yd#. Onu ve yan#nda bulunan kalabal#k mritlerini tek
ilgilendiren, yok ederken e'lenebilmekti. *iva, iktidar#n#n gne
tanr#s# Vinu'dan, hatta eski krallardan daha gl oldu'unu ne
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
282
sryordu. Linga ad#n# verdi'i byk bastonunu kendisine ait
olmayan kolonilerde bile kendi sembol ha' line getirdi ve
insanlar#n ona kutsal bir nesne gibi tap#nmalar#n'
278
udi! Fakat o bir korkakt#; nk gne onun ard#ndan bir in-5
mc# savurdu'u zaman, kuzeydeki da'lara do'ru kat#..."
"Koca bir dnyan#n yok olmas#n#n sebebinin *iva oldu'unu ^u
sylyorsun?"
"$nsan ve do'a aras#ndaki eski uyumu yok eden ondan bakas#
de'ildi, hatta onunla kar#lat#'#m zaman benim bile ba#m#
uurmak istedi."
"Ya sen ne yapt#n?"
"Onu tanr#lar#n eski iicisi Soma yard#m#yla ma'lup ettim. O
sarho olup ba'#ra a'#ra etrafa kendisinin dnyan#n efendisi
oldu'unu ilan ederken, ben de gnein ruhu sayesinde onun ruhuna
nfuz ettim. O zamandan bu yana Vinu, *iva ve ben, l varl#k
Trimurti'yi tekil ediyoruz. nk galip gelemeyen kimse,
paylamay# bilmelidir! Hepimiz kendi yerlerimize sahibiz: Ben
yarat#c#n#n halefiyim, Vinu koruyor ve *iva gerekti'i zaman yok
ediyor."
"Peki birlemeden nce sen kimdin, eski tanr#?"
"Senin iin bir ey ifade ediyorsa, syleyeyim: Brahma. Ve bu
andan itibaren sorular#n# cevapland#rmayaca'#m. Gen bir
tanr#an#n hayatta olup olmad#'# umurumda bile de'il. *iva, Vinu
ve ben kendimize yetiyoruz. Kendi ruhlar#m#z ile dnyan#n ruhu
aras#ndaki birli'i bulduk."
"Dur! Gitme! Son bir soru daha!"
"Son bir soru!"
"Amac#n#n stn irade oldu'unu sylyor, sonra da ruhtan sz
ediyorsun. Birbirinden bu kadar farkl# iki ayr# ey bir araya nas#l
gelebilir?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
283
"Bir soru ve ne bugn, ne de gelecekte kad#nlar iin geerli
olamayacak bir cevap: Bizi anlayanlara sorun. Rahiplerime so-rur>.
Brahmanlara sorun..."
dnler k#sal#yor ve hava serinliyordu. Gemi on y#llarda oldu-
279
'u gibi k# mevsimi bu kez de nehrin ve ormanlarla kaph ^
zerinde karanl#k glgeler oluturan bulutlar# beraberinde n
rkleyerek kendini belli diyordu.
Yanm# kire tozu imalat# her geen gn daha baar#l# e
ekleiyordu. Bal#k# kynn sakinlerine ne yapmak istedis;
anlatm#t#m. Bu arada erkeklerin ne syledi'imle pek az
imlendi'ini fark ettim. Pek o'unun ilgisi havaya birtak#m resim
ler izen ellerime ve vcudumun hareketlerine ynelmiti. Yar a#k
a'#zlar#yla beni dikkatle dinliyorlard#. Sesimi bo'uklat#r-d#ka,
gzlerinin ##lt#s# da art#yordu. Ve bu yar# uyan#k trans halinde bir
ekilde sylediklerimi anl#yorlard#.
Kad#nlar ise btnyle farkl#yd#lar.
Benim iin bile olduka karma#k ve anla#lmas# zor olan bu olay#
a#lacak bir h#zla kavram#lard#.
"Bu kayal#k k#y# eridinin bizim iin ne kadar nemli oldu'unu
anlat#p durmaktan vazge art#k" dedi Slava bir sabah. Son
tehtidinden bu yana bana bir karde gibi davran#yordu. Fakat
grn aldat#c#yd#. Herkes onun kendi zaferinden emin
olmas#ndan dolay# byle dosta ve yard#msever davran#lar
sergiledi'ini biliyordu. Bana ne kadar iyi davran#rsa, zaferinden
sonra yerini o denli sa'lamlat#raca'#n# dnyor olmal#yd#.
Do'ruldum, yzmden birka sa telini fledim ve ellerimdeki gri
kire amurunu temizledim. O zamana kadar kireta# imalat#
deneyleri yapmak benim hakk#m ve grevimdi. O kadar
sab#rs#zd#m ki, elimizdeki tozu nehir k#y#s#ndan getirdi'imiz ince
kumla belli bir oranda kar#t#rmaya karar verdim. Sonu
tahminimden ok daha iyiydi.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
284
"Haz#r oldu'u zaman o'lun amuru kars#n" dedim Slava'y3'
"Benim bildi'im her eyi o da biliyor."
"Ya sen? Sen ne yapacaks#n?"
"Ben bir iaret yapaca'#m" dedim sadece. Slava ellerini k#s3
ete'ine vurarak zerindeki tozlar# silkti. Sonbahar mevsimin"1
280
son gnlerinden biri s#cak ve sessizdi. Sabah#n erken saatlere
nehrin kar# taraf#ndaki orman#n hayvanlar# grltl bir nser
vermilerdi. *imdi, 'le vaktinden az nce, gne tam nemizde
bulunuyordu. Nehir yava yava ak#yordu. Az ilerideki burgalar
bile imdiye dek asla karaya bal#k savurmam# kurban edilen
ocuklar# yutmam# gibi kendi halinde a'l#yordu.
Slava'n#n yz ter iindeydi. O da en az di'erleri kadar ok
al##yor, fakat bundan pek etkilenmie benzemiyordu. Kad#n
yavaa bana yaklat#. Zeki gzlerinde bir phe k#v#lc#m#n#n
parlad#'#n# gryordum ki, bunda pek de haks#z say#lmazd#.
"Demek bir iaret yapmak istiyorsun!" diye tekrarlad# szlerimi
bakalar#n#n duyamayaca'# kadar alak bir sesle. "Beni di'erlerinin
nnde aa'#lamak iin by yapmana ya da eski bilgilerini
kullanmana izin verece'imi mi sand#n?"
"Beni yanl# anl#yorsun!" dedim ayn# ekilde alak bir sesle. "Bu
dar k#y# eridi yz y#llardan, belki de bin y#llardan bu yana sizin
vatan#n#z. Erkekler s#k s#k kay#klara binerek nehirden yukar#
gidiyorlar, fakat siz kad#nlar kyden yz elli ad#mdan fazla
uzaklam# de'ilsiniz. Sen de, Slava, sadece burada ne gryorsan,
onu biliyorsun..."
"Daha fazlas#n# neden isteyeyim ki?"
"Benim demek istedi'im de bu de'il zaten. Fakat nehrin te
taraf#nda ve kireta# duvarlar#n#n arkas#nda baka kyler ve
yerleim yerleri de olabilece'ini tasavvur edemiyor musun?"
Slava omuzlar#n# silkti. "Ne #kar? Bu nehrin gnein batt#'#
yndeki dmdz topraklardan gelip, tm nehirlerin dkld' yer
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
285
olan byk suya ulamak iin gnein do'du'u yne do'-ru tekrar
dz ve s#k#c# topraklardan akt#'#n# bilmem neyi de'itirir..." Eliyle
bana #rma'#n ak# ynn yle gzel tasvir etti ki, nun ne demek
istedi'ini hemen anlad#m. "Buras# benim k-
281
ym" diye devam etti szlerine, "benim vatan#m, benim hav tim!
Ve beni burada rahats#z eden tek ey sensin, $nanna!"
S#rt#mdan aa'# so'uk terler boand#'#n# fark ettim. Teb
konumaya balamadan nce, birka kez derin derin nefes al mak
zorunda kald#m: "Bu nehrin nereye akt#'#n# biliyor musun?"
"Bunu herkes bilir!"
"Nas#l, Slava?" diye sordum sakin olmaya al#arak. "Bu t>ji giye
nas#l sahip oldunuz? Bu konu zerinde konutu'unuzu asla duymu
de'ilim. yz y#l boyunca bu nehrin nereye akt#fr konusunda tek
bir kelime bile duymad#m."
Slava omuzlar#n# silkti. "Bu nemli bir ey de'il" dedi sonra
"Ayr#ca sen bir kez olsun nehrin nereye akt#'#n# sormad#n!"
Bir an iin gzlerimi kapad#m. Uzun zamandan bu yana ilk kez
ylesine byk bir znt ve hayal k#r#kl#'# hissediyordum ki,
iimden ba'#ra ba'#ra a'lamak geliyordu. Otuz kuak boyunca ok
eski bir bilginin yan#nda yaam#, fakat ona ilikin bir tek soru
sormam#t#m. Bunun sebebi yerlilere kar# besledi'im duygular
olabilir miydi? Irmak eridindeki tutsakl#'#m, bu kadar kibirli ve
burnu byk olmama verilen bir ceza m#yd#? Uzun zamandan sonra
akl#ma ilk kez Gri Ev'de grd'm resimler geldi. Onlar# grm,
fakat anlamam#t#m. Kyn erkekleri nas#l benim szlerimi duyup
bambaka eyler tasavvur ediyorlarsa, ben de yz y#ldan bu yana
bal#k# ailelerinin yan#nda yaam# ve bir kez olsun onlar#n ilkel ve
budala olmad#klar#n# dnmemitim. Onlar#n dnyas# bir tesadf
ya da do'an#n zalim bir akas# de'il, tam aksine, byk bir plan#n
bir paras#yd# ve ilerinde bu plan# benim tahmin etti'imden kat kat
daha fazla ta#yorlard#. Cro-Magnon deneyi! Tanr#lar#n Eski
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
286
Dzeni'ni e' itli insan gruplar#na aktarma al#mas#!
Zamanlar#n#n sona ermesinden binlerce y#l nce, kendilerine izin
verilmeyeni ger-ekletirmeleri iin varis ve halefler semi olan
eski tanr#lar, ne kadar bilge ve byk olmal#yd#lar!
282
gen de daima kendimi felaketten sa' olarak kurtarmay# ba-rrni*
olan insanlardan daha ak#ll# ve bilge grmtm. Belki je bunu her
zaman bilinli olarak yapmam#t#m, fakat yine de davran#lar#m
di'erlerini beni kendilerinden biri gibi grmelerine engel olmutu.
*u anda da kendimi bir tanr#a gibi hissediyordum.
Fakat onlara verebilece'imden fazlas#na sahip olan bir toplulukta
bunun ne nemi vard# ki?
Derin bir i ekiten sonra Slava'ya glmsedim.
"Pek ok eyi yanl# yapt#m."
"Demek burada geirdi'in vaktin boa oldu'unu, varl#'#n#n bizi
burada sadece rahats#z etti'ini ve lmen gerekti'ini kabul
ediyorsun!"
"Hay#r" dedim ve ba#m# sallad#m. "Evin yap#m# baar#l# olacak.
Beni ldrp ldremeyece'inizi ben de bilmiyorum, fakat
sylediklerim gereklemezse boynumdaki ta# suya ataca'#m!
Bylelikle tanr#sal koruyuculuktan yoksun kalaca'#m# biliyorsun.
Sizin iin lm ne demekse, bu da benimle aa'# yukar# ayn#
anlama gelir!"
Slava yuvarlak yzn buruturdu. Onun byk bir ciddiyetle
dnd'n biliyordum. "Bunun kar#l#'#nda ne istiyorsun?"
"Kendi vatan#m#n eski tannlanna bir duadan baka hibir ey!"
"Az nce bir iaretten sz etmitin..."
"Evimi ok nceden 'renmi oldu'um uyum kurallar#na gre ina
edece'im."
"Urso bana zerine bir eyler izdi'in ta# gsterdi. Onu mu tet
ediyorsun?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
287
"Tam olarak de'il. Sizin iin hava ve su, ak#nt# ve iklim, kendinizi
ynlendirmenizi sa'layan iaretleri teldl ediyor. Ben lse say#lar#n
aras#ndaki orant#n#n her eyin dzenini simgeledi'i bir dnyada
bydm..."
283
"Bu benim iin anla#l#r bir ey de'il.
"Kafan# al#t#rsana, Slava: Siz de ocuklar# kurban etti&in-zaman
say#ya nem veriyorsunuz. Benim de tm istedi'i^ t melleri eski
dzen ve gzellik dengesi llerine uygun bir P yapmak."
Slava bir mddet alt duda'#n# kemirdi. Ruhunun derinlikle rinde bir
yerde ona tm gere'i sylemedi'imi hissediyor ol mal#yd#.
Hakk#mda verilen lm hkmnden nas#l kurtulabilece'imi uzun
uzun dnm, sonunda bana yard#m edebilecek birileri iin
byk bir iaret haz#rlamaya karar vermitim.
Eve Atlantis ha# eklini vermem art#k mmkn de'ildi Kydeki
herkes haftalar nce kulbemdeki oca'#n yan#ndaki kire tozlar#n#n
zerine izdi'im ekli biliyordu. Bunu yapmam halinde derhal
phelenmeleri iten bile de'ildi.
Bu vahi blgede ilk bak#ta dikkati ekecek kadar belirgin yeni bir
ekil bulmam gerekiyordu. Ayn# zamanda bu ekil Slava'n#n bile
phelenmesine meydan vermeyecek kadar basit olmal#yd#.
Pentagrama ite bu nedenlerden dolay# karar verdim. Dairesel
ekiller gllerde ve di'er yeryz ekillerinde s#k s#k do'al olarak
ortaya #k#yordu. Bir drtgen yeteri kadar dikkat ekici de'ildi. Bir
da' yamac#ndan aa'# yuvarlanan bir kaya paras# bile toprakta
dikdrtgen ya da kare biimli bir yara aabilirdi. Tm bu
dnceler beni yeni evin plan#n# iki a#s# ve iki kenar# birbirine
eit olan bir gen eklinde yapmaya zorlam#t#. Sla-va'y# ok iyi
tan#yordum. nce iste'imi kabul ediyormu gibi grnecek, sonra
da temel bitmeye yz tutunca plan#n# de'itirmemi isteyecekti. Bir
gen ekliyle byle bir duruma haz#rl#kl# olacakt#m...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
288
"Dedi'in gibi olsun" dedi Slava. Kendisini bir kez daha zafer
kazanan taraf gibi hissetti'ini saklamaya gerek grmyordu.
284
gnei dnmnden drt hafta nce temelin lm ileri-balad#m.
K#y# izgisi ile kaya duvar#n#n tam ortas#ndaki ta-n,,n aras#na bir
bal#k k#l#'# yerletirdim. Sonra k#y#ya paralel #arak nehrin
aa'#s#na do'ru yedi ad#m yrdm ve yere ikinci bir k#I'k
soktum.
izgiyi ortalayarak bu kez da'a do'ru yedi ad#m yrdm
e temelin di'er kesini belirten bal#k k#l#'#n# yere soktum.
Sonra da kelerin aras#n# baka k#l#klarla belirleyerek sabitle-
tirdim.
"$te sizden istedi'im ekil bu" dedim yapt#'#m ii ilgiyle izleyen
erkek ve kad#nlara. "$aretledi'im yerlerin aras#n# talardan
tmyle ar#nd#r#n. Sonra da topra'# mmkn oldu'u kadar derin
kaz#n ki, yeni evin temeli sa'lam ve grkemli olsun!"
Ky sakinleri dediklerimi uygulamaya balad#. Gnn kalan k#sm#
ukuru amakla geti. Slava bu i esnas#nda ortada g-zkmemiti.
Akama do'ru ise kk bir lenle bu olay# kutlamam#z# teklif
etti. $nsanlar#n biro'u a#rm#t#. Fakat ben bu len dncesinin
ard#nda ne yatt#'#n# ok iyi biliyordum...
Ate tmyle sndkten, ky sakinleri midelerini k#zarm# bal#kla
t#ka basa doldurduktan, birbirine dikilmi ve beyazlat#lm# bal#k
kafalar#ndan oluan kk bardaklar iinde sunulan mayal# bitki
zlerini kafaya diktikten ve aman#n son ark#s#n# da bitirmesinden
sonra Slava aya'a kalkt# ve ellerini kald#rd#.
"Evinin temelini ataca'#m#z ukuru at#k" dedi herkes taraf#ndan
duyulabilecek bir sesle. "$ste'ini yerine getirdik. Fakat ben senin
dncelerini okuyabiliyorum, $nanna! Sen tanr#lar#n soyundan
geldi'ini de'il, do'rudan bir tanr#a oldu'unu soyuyorsun!"
Kendisine uzat#lan bal#k kafas# barda'#n iindekini bir dikite
bitirdi, sonra da barda'# ard#nda akan nehrin karanl#k sular#na
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
289
rlatt#. "Sende neyin tanr#sal oldu'unu bir trl anlayamad#m!"
diye devam etti szlerine. "Fakat gkyznde belli bulut bi-
285
imlerini grd'n zaman ne kadar heyecanland#'#n# biljv rum.
Gemite birlikte oldu'un adamlar#n buray# bulmalar# mit
ediyorsun! Ve yapt#'#n bu ev..." dedi giderek tizleen t>-sesle, "...
bu ev o kadar belirgin bir ekil ki, havada uan |< bir Bog bile onu
rahatl#kla fark edebilir!"
Art#k kendimi oldu'umdan farkl# gstermekten s#k#ld#$lrr# iin bir
ad#m ne #kt#m ve g'sm iirdim.
"Evet!" diye ba'#rd#m sonra. "Ben bir tanr#ay#m ve bir tanr#a
olarak kalaca'#m! Byk felaket tm dnyay# gerek bir kaosun
iine srkledi'inde henz ok gentim. Fakat bylesine korkun
bir olay bile dnyadaki tm tanr#lar#n yok olmas#na neden olamaz!
$te, bana bak#n! Ben buraday#m ve hibiriniz benim nereden
geldi'imi, neden yz y#llardan beri lmeden yan#n#zda oturdu'umu
bilmiyorsunuz!"
"Duyuyor musunuz? $te kabul etti!" Slava sa' kolunu kald#rarak
yzm iaret etti. "Bu nedenle yapt#'#n iareti de'itirmeni
istiyorum!" dedi emreden bir sesle.
"Kelerde bir de'iiklik yap#lmad#'# mddete buna bir itiraz#m
yok" diye cevap verdim tmyle sakin bir sesle. "Yan kenarlar#
uzatabilir, ya da..."
"Hay#r, $nanna!" diye ba'#rd# Slava ve yksek sesle gld. "$in
iinden bu kadar kolayca s#yr#lamazs#n! Do'du'un ehrin
iziminde oldu'u gibi, iaretini dz izgiler kullanarak yapmak
istiyor, bylece #rma'#n kenar#nda senin gibi birisinin yaad#'#n#
herkese gstermek istiyorsun! Fakat ben senden iaretini yuvarlak
yapman# istiyorum! Seninkilerden ok daha yuvarlak olan unlar
gibi..."
Elleriyle dolgun g'slerini alttan kavrad# ve yukar# kald#rd#. "Ne
yapmak istedi'ini ok iyi biliyorum, $nanna. Annem bana senin
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
290
do'al olmayan ekillere kar# gsterdi'in ilgiyi daha kk bir
k#zken anlatm#t#. Bu nedenle sana emrediyorum: Evin #rma'a
a#lan kenar#n# yuvarlak yap!"
286
jete bunu hi hesaba katmam#t#m. Ans#z#n iimde bu yerli-
kari bir hayranl#k belirdi. Onun bu igdsel phecili'i na-I
edindi'ini bilmiyordum; ama ona sahip oldu'u ve bana karlar silah
olarak kulland#'# kesindi.
Onunla kavga etmeyi srdrmenin anlam# yoktu. Arkam# jndm
ve kyn kenar#ndaki kulbeme gittim. Yar# karanl#ktaki
kulbelerin aras#nda iki kez Urso'nun yzn grdm. Beni takip
ediyor, fakat konumaya cesaret edemiyordu. Bana ne sylemek
istedi'ini anlam#t#m. Bu gece bana bir ey olmamas# iin nbet
tutacakt#...
Uzun sre uyan#k kalarak, hem Slava'n#n gvensizli'ini nas#l
yat#t#rabilece'imi, hem de tasarlad#'#m# nas#l hayata
geirebilece'imi dnmeye balad#m. Ertesi sabah yetikin
adam beni almaya geldi. Slava onlar# gnn ve gecenin her
saatinde beni izlemekle grevlendirmiti. Fakat gzetim alt#nda
olmam durumumda herhangi bir de'iiklik meydana getirmiyordu.
Bir an bile tereddt etmeden elime kurutulmu ve bklm bal#k
k#l#klar#ndan yap#lma bir ip ald#m. Kireta# Da'#'n#n dimdik
duvarlar#n#n yan#na gidip, aa'#da akmakta olan nehre bakt#m. Su,
so'uk ve sevimsizdi. Sert bir rzgr suyu kabartarak dalgalar#n her
zamankinden daha ykse'e #kmas#na neden oluyordu. Aa'#daki
burgalara bakt#m. Bembeyaz kpkler drt bir yana sa#l#yordu ve
imdiye kadar oldu'u gibi, bu kez de bu ka# yolunun benim iin
sonsuza dek kapal# oldu'unu kabul etmek zorunda kald#m.
En yukar#daki bal#k k#l#'#n#n yan#na gittim, ba'#rsaklardan
yap#lma ipi ona ba'lad#m ve temel ukurunun iine atlad#m. Sol
alttaki bal#k k#l#'#na ulat#'#m zaman tekrar yukar# s#rar#n#. $pin
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
291
ucunu elime alarak sa' alttaki k#l#'a kadar uzanan ^f yar#m daire
izdim.
"San#r#m bu kadar yeterli!" dedim etraf#mdaki herkesin
duyabilece'i bir sesle. "Topra'#n bu k#sm#n# da kaz#n!"
287
Slava tm bu zaman boyunca ortada grnmemiti. r| , ler a'#r
talar# yerlerinden kald#rd#lar, toprak ve ta paralar bir kenara
y#'d#lar ve bu ekilde gen biimli temelin bir #< nar#n# bir yar#m
daireye dntrdler. Buna ra'men ger). iki kenar# ve st a#s#
hl oldu'u gibi duruyordu.
Slava 'leden sonra ortaya #kt#'# zaman temelin yeni eu nin
etraf#nda birka kere doland#, sonra glmsedi ve st keyi iaret
etti.
"*u kenin de kald#r#lmas#n# istiyorum!"
Buna bir itiraz#m yoktu. Irmak taraf#nda oldu'u gibi, lmler iin
burada da ba'#rsaktan yap#lma ipi kulland#m. genin tepe a#s#n#
da bir yar#rn daire tekil edecek ekilde yumuatt#m. Slava
bilmeden bana byk bir yard#mda bulunmu, Kral Adas#'n#n
hayatta kalan sakinleri iin ekenar bir genden daha dikkat ekici
yeni bir ekil bulmutu. genin tepe a#s# tekrar ta ve toprakla
dolduruldu'u zaman, ortaya #kan yeni ekil, eski bakentin d#
kanaldan kral saray#na kadar uzanan blgesinin tam anlam#yla bir
kesitini tekil ediyordu!
$ki kez yedi gn boyunca temeli yanm# kire kumu amuruyla
doldurduk. $lk haftadan sonra adamlara ocak ta#n#n nereye
yerletirilece'ini gsterdim. Temel eklini oluturan tm izgilerin
kesime noktas#na yuvarlak bir sunak ta# yerletirmeyi
dnyordum. Ocak ta# ise onun #rma'a bakan taraf#n#n hemen
alt#nda yer alacakt#. Daha en ba#nda bal#k k#l#klar#yla
iaretledi'im yerlerde ise duvar kirileri iin boluklar b#rak#ld#.
Temel ukuru bir sre sonra y#kmaya kimsenin ve hibir eyin
gcnn yetmeyece'i byk bir ta platforma dnmt. Slava
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
292
bile dncemin hi de aptalca olmad#'#n# kabul etmek zorunda
kalm#t#.
"Hakl#ym#s#n" dedi nme dikilip. "Bu koca ta# art#k hibir sel
bask#n# al#p gtremez! Fakat yine de bekleyelim... Bakalit
ilkbaharda sular ne kadar ykselecek?"
288
"Temeli bir ayak daha ykseltebiliriz" dedim ona. "Elimizde
eterince kire tozu var!"
51ava bir sre dndkten sonra fikrini a#klad#: "Temeli bir d#m
de'il, tam ad#m ykseltece'iz! Fakat sonra buras# art#k enin
de'il, benim evim olacak!"
Bir zafer #'l#'# atmamak iin kendimi zor tutuyordum. Buna
ra'men aptal numaras# yapmay# baarabildim.
"Fakat benim burada oturmam kararlat#r#lmam# m#yd#?.."
"Kararlat#rmak m#? O dnd ve bugnden nceydi! Yeni ve
gvenli bir evde neden sen oturas#n ki? Ben de en az senin kadar
burada oturma hakk#na sahibim..." Bu iddias#n# gereke-lendirmek
zorunda oldu'unu bildi'i iin bir sre dndkten sonra yle
dedi: "Sular ykseldi'i zaman kyn tm sakinleri bu temelin
zerinde durma hakk#na sahip olsun!"
"Bu syledi'in evde benim yaamam durumunda da geerli
olabilir" diye kar#l#k verdim. Akl#mdan ikimizin de prestijimizi
yitirmeden kabul edebilece'imiz bir dnce geiyordu. "Bu evin
ne sana, ne de bana ait olmadan, tm ky halk# iin yap#lacak bir ev
olmas#na ne dersin?"
Slava bir an iin duraksad#, sonra glerek yle dedi: "Yoksa evde
kimsenin oturmamas#n# m# istiyorsun?"
"Bu ev zel durumlarda kullan#labilecek bir yer olabilir" diye
a#klad#m abucak. "Burada asla snmeyen bir ate yanacak! K#tl#k
zamanlar#nda kullan#lacak erzak burada saklanacak! Eski tanr#lar#n
ve cinlerin resimlerinin saklanaca'#, kutsal bir s#'#nma yeri..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
293
Slava ile aram#zdaki g kavgas#n#n bir tap#na'#n do'mas#na neden
oldu'unu ancak ok sonra fark edebildim. al#malar ^*
dnmnn kalan gnlerinde de devam etti. Bu arada erkekler ve
kad#nlar gelecek y#l da s#v# tatan yeni temelleri dkmesi
gerekti'ini konuuyorlard#. Daha kk, fakat her aile-
n#nyaayabilece'i bir temel...
Zihnimde bal#k#lar kynn ileride birgn nas#l grnm
gerekti'ini canland#r#yordum. Benim burada olmama dUr munda
bile, byk nehrin k#y#s#nda yaayan insanlar#n kenctn rini y#llar
boyu megul edecek kadar ileri olacakt#. Fakat bunl de'erli y#llar
olacakt#, nk her yeni temel ile yaamlar#n# #r. ma'#n keyfinden
biraz daha ba'#ms#z k#lacaklard#. Ve kaya duvar#ndan kopan talar
art#k nne gelen kulbeyi devirerek #rma'a kadar
yuvarlanmayacak, aksine ta temellere arparak hibir eye zarar
vermeyeceklerdi.
Uzun y#llardan sonra ilk kez nehir tekrar donmutu. Ky
sakinlerinin byk k#sm#n#n temel yap#m#nda al#m# olmas#na
ra'men, kad#nlar ve ocuklar burgalar#n k#y#ya f#rlatt#'#
bal#klardan yeteri kadar toplam#lard#.
Ay#n p#r#l p#r#l parlad#'# berrak ve ok so'uk bir gecede, kula'#ma
ans#z#n insan#n kan#n# donduran uluma sesleri geldi. Bir gn nce
ok kar ya'm#t#. D#ar#s#n# dikkatle dinlemeye balad#m.
Kulaklar#ma inanam#yordum. Dikkatle aya'a kakt#m ve giyinmeye
balad#m. Muhaf#zlar#m ortada yoktu. D#ar# #kt#m ve ay ##'#nda
parlayan nehir yata'#na bakt#m.
"*u anda komaya balay#p donmu nehrin zerinden ge-sem..."
diye geirdim iimden, "bana kim engel olabilir ki?"
"Buradan kaamazs#n!" dedi hemen arkamda durmakta olan Slava.
"Erkekler seni vahi bir hayvan gibi avlay#p geri getirir..."
"Fakat neden? Aa'#lanmam senin iin neden bu kadar nemli?"
"Sen fazlas#yla glendin" diye cevap verdi Slava. "Ba#ndan beri
hikyenin do'ru oldu'unu biliyordum. Art#k bizim
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
294
sylencelerimizin de do'ru oldu'unu biliyorum. Sen gerekten de
yakla#k on be yzy#l nce dnyay# kurtarmaya al#an gen tanr#
ve tanr#alardan biri olmal#s#n!"
"Demek bunu da biliyordun?.."
290
gizde anneler baz# eyleri k#zlar#n#n kula'#na f#s#ldarlar. Bu rnin
gerek yoludur ve bu nedenle, Tanr#a $nanna, sen ^ aya
geldi'inden bu yana bizim eskiyi hat#rlamam#za yar-, -o olan bir
sunak ta#ndan baka bir ey de'ildin. Sana kurlar sunduk, seni
besledik, sana yeni giysiler ve bir kulbe erdik. nk yine
sylenceye gre sen de gnn birinde bize gjld tanr#lar#n yapt#'#
gibi de'erli arma'anlar vereceksin!"
"Demek tm bu y#llar boyunca size arma'anlar vermemi
beklediniz?"
"Evet!"
"Ya imdi?"
"Bize gvende olmay# arma'an ettin."
"Hl buradan gitmemi istiyor musun?"
"Henz de'il."
"Benden daha baka ne bekliyorsun? lmm istedi'ini
san#yordum."
"Sen baka eyler de biliyorsun... Ve ben onlan istiyorum!"
Gecenin iindeki uluma sesleri giderek yakla#yordu. Art#k
Slava'n#n sylediklerini dinlemiyordum, nk bu uzun, hznl
ulumalar# tan#m#t#m.
"Kurtlar!" diye f#s#ldad#m byk bir heyecanla. Onlar# son
duyuumun stnden tam yz y#l gemiti! yz y#l!
"Biz avc# de'iliz!" dedi Slava. Sesi belli belirsiz titriyordu.
Yavaa glmsedim. Byk nehrin bal#k#lar#na verece'im di'er
arma'an#n ne oldu'unu biliyordum art#k.
Kurtlar btn gece uludular. Ertesi sabah yeniden kar ya'maya
balam#t#. O korkun ve dehet verici ulumalar hakk#ndaki
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
295
konumalar derhal yeni bir hviyete brnmt. Baz# yal# ky
sakinleri, izlerin karla tamamen rtlmesinden nce harekete geip,
gecenin cinlerine kurutulmu bal#k kurban edilmesi konusunda
#srar ediyordu. Bakalar# ise sivriltilmi bal#k a#klar#n# kyn
etraf#na bir it eklinde dilemenin daha iyi ola-^S'n# ne
sryorlard#.
' 291
"Bu ekilde tart#maya devam ederseniz, pek yak#nda hiciv iz
bulamayacaks#n#z!" dedim onlara. r
"Fakat sen onlar# bulabilirsin, $nanna!" dedi Slava.
"Ben mi? Bunu da nereden #kard#n?!"
"Atalar#m#z#n seni buraya getirmesinden nce, vahi hav vanlarla
birlikte ya#yordun. Tm zaman boyunca bu civarda ol mad#klar#n#
kim bilebilir? Ve onlar# senin a'#rmad#'#n# kim bilebilir? Belki
eve verdi'in ekil, belki de boynundan asla #karmad#'#n o ss
yard#m#yla..."
"Hay#r, bu do'ru de'il, Slava! yz y#ldan beri kyden d#ar#
ad#m#m# atm# de'ilim. Bu zaman boyunca kimse kurtlar hakk#nda
bir ey duymad#!"
"Fakat sen onlar#n ismini hat#rl#yorsun!"
"Bu neyi ispat eder?"
"Onlar#n da senin ismini hat#rlayabilece'im!"
*ak#nl#kla Slava'ya bakt#m. Sz nereye gtrmek istedi'ini
anlayam#yordum. Aptal grnml bu kad#n, kurdu'u ne-den-
sonu ilikileriyle beni her geen gn daha fazla hayrete
dryordu. Slava kendi sand#'#ndan bile ok daha fazlas#n#
biliyordu! Benim iimde oldu'u gibi arada s#rada Slava'n#n iinde
de o eski bilgiden k#r#nt#lar ortaya #k#yordu. Fakat bu bambaka,
ok daha eski bir bilgiydi...
Yava yava aa'# den iri kar taneleri aras#ndan buz tutmu nehre
bakt#m. Kar# k#y# art#k grnmyordu, fakat birtak#m glgelerin
dikkatle kye yaklamakta olduklar# gzmden kamam#t#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
296
Fark#nda olmadan solu'umu tuttum, sonra da onlar# grdm: Yedi
veya sekiz kurttan oluan bir sr, da'#n nehirle birleti'i yerde
kayarcas#na ilerliyordu. En nde beyaz bir kurdun bulundu'unu
grdm. Tereddt etmeden, korkmadan ve tehdit edici tav#rlar
tak#nmadan do'ruca zerime geliyordu-
"O'ul Kurt!" dedim duyulur duyulmaz bir sesle.
Bunun O'ul Kurt olamayaca'#n# gayet iyi biliyordum. Hib'r
292
^f~
rt (j yz y#l boyunca yaayamazd#! Fakat bu garip derecede al
srnn ba#ndaki hayvan, ilk hayvan yolda#m#n o'luna - derece
benziyordu. Yavaa ve korkmadan ona do'ru yceye balad#m.
293 _
SAZLIK TARLALARI
$lkbahar#n gelii, gcn uzun haftalar boyuno, kal#n bir buz
tabakas#n#n alt#nda saklam# oU nehrin yava yava uyanmas#yla
belli oluyordu Gnein ##nlar# be gn boyunca buzlar#n stndeki
ince su tabakas#nda parlam#, ancak alt#nc# gnn gecesinde
grnmez olan nehir esnemeye ve gerinmeye balam#t#. Sanki
gnein gkyznde tekrar grnmesinden nce tm gcyle
zincirlerini paralamak istiyordu. Buzlar#n at#rdamaya
balamas#ndan nce, yan#mdaki O'ul Kurt'un soluklar#yla
uyand#m. Yatt#'#m yerden do'rularak d#ar#daki karanl#'# dinledim.
Birka hafta nce O'ul Kurt ile srdeki iki gen kurt aras#nda
kopan iddetli bir kavgadan sonra onun yan#nda kalmay# tercih
eden iki dii kurt da yan#m#za gelmiti. O'ul Kurt kendisine
meydan okuyan gen hayvanlardan birini k#sa bir bo'umadan
sonra ldrm, di'erini ise sryle birlikte kovalayarak ka#rm#t#.
Ky halk# iin l kurdun eti al##lmad#k, fakat ho kar#lanan bir
de'iiklik olmutu. Beyaz kurt, srs ve benim aramda olanlan
anlayam#yorlard#. Biro'u olup bitenleri benim sihirli glerime ve
Slava'yla aramda srmekte olan iktidar mcadelesine ba'lam#t#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
297
Bu kavgadan benim pay#ma ise yeni ve de'erli bir post dmt.
Gen kurdun kokusundan ar#nmas# i"1 onu nce bal#k suyunun
iinde birka gn bekletmitim. Bu $*' lemden sonra da, bu kez
bal#k kokusundan ar#nmas# iin onU keskin kokulu otlar#n
zsular#n#n iine yat#rm#t#m.
294
Ne var?" diye f#s#ldad#m yavaa ona do'ru ve kulaklar#n#n as#n#
okad#m. O'ul Kurt ans#z#n aya'a f#rlad# ve kulbenin
pis#na gitti. Ben hl kye ilk geliim esnas#nda bana gsteren
yerde oturuyordum. "Ev" ad#n# verdi'imiz daha byk di'er
kulbenin yap#m# oktan tamamlanm#t#. Ky halk#n#n tmnn
erzaklar#yla birlikte oraya s#'#p s#'mad#'#n# denedikten sonra,
ocuklar#n ieri girip oyun oynamamalar# iin kap#y# bal#k
ba'#rsa'#ndan yap#lma iplerle s#k# s#k#ya kapatm#t#k.
zerime rtt'm kurt postunu omuzlar#ma atarak aya'a kalkt#m.
O'ul Kurt kulbeden d#ar# #kt#. $ki gen dii kurt ieride kal#rken
ben onu takip ettim, sonra da buzdan ykselen garip, korkutucu
at#rdamay# iittim. Giderek parlaklaan hilal, do'uya do'ru h#zla
yol alan bulutlar#n boluklar#ndan s#k s#k yzn gsteriyordu. Ve
ay ##'#n#n suya her dnde O'ul Kurt deliye dnyor, bir ay#n
sudaki yans#mas#na, bir de gkyzndeki kendisine h#rlay#p
duruyordu.
at#rdama ve #t#rdama sesleri giderek ykseldi. Kyn di'er
sakinleri de kulbelerinden d#ar# #kmaya balam#t#. Yanan ilk
atein alevleri sert esen rzgr#n etkisiyle grleiyordu. Ans#z#n
buzun zerinde nehrin ortas#ndan karaya kadar derin bir atlak
oluuverdi.
"Su geliyor!" diye ba'#rd# gen bir adam. Bu, Urso'ydu.
"$yi de'il! Hi iyi de'il!" diye kar#l#k verdi heyecanl# bir kad#n
sesi. "Buz ok daha yava erimeli, aksi takdirde buz tabakalar#
kire da'#n#n tepesine kadar ykselir!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
298
"$te bal#yor!" diye ba'#rd# Urso. "abuk bana kurban sepetini
haz#rlay#n!"
Byk bir buz tabakas#, keskin bir at#rt#yla ana ktleden koptu.
Yeni oluan bu boluktan geni bir su dalgas# homurdanarak
buzlar#n zerine yay#ld#. *imdiye kadar say#s#z kez izledi'im ve her
defas#nda hibirimizin gremedi'i gizli glerin ak#l almaz bir
oyunu olarak tasavvur etti'im bu olay# bir kez daha
bylenmiesine izlemeye balad#m.
295
K#y# eridini toplam be meale ayd#nlat#yordu. O'ul k oktan dii
yoldalar#n#n yan#na dnmt, fakat ben bunu c sonra fark
etmitim. *afak skmeden nce ilk buz tabakalar# k y#ya do'ru
birbirlerini s#k#t#rmaya balam#lard# bile. Nerede se atelerin
aras#na yerletirilmi olan kurban sepetlerini devir eklerdi. Ve
sonra, gne ba#m#z#n zerindeki bulut denizini k#y#s#nda
belirmeye balad#'# anda, kyn en cesur delikanl#lar at#rdayan
buzlar#n zerine #km#lard# bile...
Urso'nun bana glmsedi'ini grnce, ben de ona el sallad#m.
Delikanl# yerden t#ka basa dolu bir kurban sepeti ald#, vahi bir
#'l#k att# ve komaya balad#. Birka ad#mda ondan nce komaya
balayarak at#rdayan buzlar#n zerine #kmaya cesaret eden di'er
genleri geride b#rakm#t#. Nehrin ortas#ndaki giderek byyen su
izgisine ulaabilmek iin ak#nt#n#n ters istikmetine do'ru
kouyorlard#. Nehrin ortas#ndaki buz tabakalar# da giderek
klyordu. Sert ve yekpare buz tabakas#, birka saat iinde
sular#n zerinde #lg#nca hareket eden buz paralar#na dnmt.
Duyulacak ve grlecek o kadar fazla ey vard# ki, bir an iin
Urso'ya dikkat edemedim. Slava'n#n tiz bir #'l#'# beni tekrar
kendime getirdi.
"Geri dn! Uuur-sooo! Geri dn!"
Urso'nun gremedi'i veya grmek istemedi'i eyin fark#na
varm#t#m: Nehrin iki ya da yz ad#m tesinde, yeni bir erimi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
299
kar suyu dalgas# buzlar# yararak ilerliyordu. nne #kan buz
tabakalar#n# paral#yor, un ufak ediyor, zerlerinde ilerleyen bir
adam#n a'#rl#'#n# ta#yamayacak kadar ufalt#yordu.
"Uuur-sooo! Uuur-sooo!" Bu defa nehrin k#y#s#ndaki izleyicilerin
tm birden ba'#rmaya balam#t#. Etrafima bak#nd#m ve heyecanl#
yzlerde korkudan eser bile bulunmad#'#n# grdm-Sadece byk
bir heyecan, hatta umutlu bir bekleyi...
$nsanlar onun baar#s#z olmas#n# istiyorlard#!
296
"Uuur-sooo! Uuur-sooo!"
0y halk#, Urso'nun ismini ritmik bir ekilde hayk#rarak,
un kendisini sulara kurban etmesini bekliyordu! Kurutulmu
meyve, tohum, bal#k ve kk hayvanlar#n art#klar#yla dolu sepeti
de'il... Hay#r! $nsanlar#n tm Urso'nun giderek klen h#jz
tabakalar# aras#na derek bo'ulmas# iin s#zlan#yor, ba'#r#-or>
yalvar#yordu!
"Urso!"
Sesimin tm ky halk#n#n hep bir a'#zdan att#'# #'l#klar#
bast#racak kadar gr ve berrak #kmas# beni bile a#rtm#t#. Urso
arkas#na dnd. Bir eliyle kurban sepetini g'sne bast#rd#, di'er
eliyle bize do'ru el sallad#. Nehrin ortas#na ulamak zereydi.
Bundan nce hibir delikanl# neredeyse avu ii bykl'nde buz
paralar#n#n zerinde bu kadar ilerlemeye cesaret edememiti.
Onun att#'# her ad#mda suya daha derin gmld'n gryordum.
Balang#ta bileklerine kadar ykselen su, art#k neredeyse dizlerine
kadar #kmaya balam#t#. Buna ra'men Urso buz paralar#n#n
zerinde ad#m ad#m ilerlemeye devam ediyordu.
Eriyen kar sular#n#n oluturdu'u byk dalga buz tabakas#n#
kald#rd# ve binlerce paraya ay#rd#. Yeni evin temeli kadar byk
buz tabakalar#, Ic#y#da toplanm# olan bizlerin zerine ul-lanm#t#.
"Geri! Geriye!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
300
nmde, yan#mda ve arkamdaki ky sakinleri, sendeleyerek ve
tkezleyerek daha yksek bir yere kamaya al#t#lar. Birbirinin
zerine binen byk buz tabakalar#n#n aras#nda bir tek ben
kalm#t#m.
"Neden?" diye ba'#rd#m buz gibi kaosun iine. "Bakalan-n#n
yaam#n# kurtarmak iin neden bir yaam kurban edilmek
zrunda?"
Bir insan kurban treni bana bugne kadar hi imdiki kadar
297 -
sama gelmemiti. Nehir, Lepeno Burgac# k#y#s#ndaki bal#kc,# r#n
kendisinden ne istedi'ini fark etmeyecekti bile. O baka u rallara
ve daha byk yasalara ba'l#yd#.
Sonra ans#z#n beyaz kurt y#ld#r#m h#z#yla yan#mdan gect-nce h#zl#
bir soluma duydum, sonra onun siyah dudaklarm fark ettim ve bir
an iin s#cak dilini ellerimde hissettim. Oau# Kurt buz gibi suya
atlad#, eriyen buzlar#n aras#nda kh kayarak kh s#rayarak, kh
yzerek ilerlemeye balad#.
Bir mucizenin gereklemesini seyrediyordum.
Slava'n#n o'lu, kck bir buz paras#n#n zerinde dura-mayarak
yana devrildi. nce buz gibi sulara gmld, sonra tekrar yzeye
#karak sular damlayan kurban sepetini ba#nm zerine kald#rd#.
Kenarlar# b#ak kadar keskin buz tabakalar# drt bir yan#n# sarm#t#.
Giderek h#zlanan ak#nt# Urso'yu burgalara do'ru srklerken, buz
tabakalar# da olanca gleriyle ona arp#yorlard#.
Fakat sonra O'ul Kurt geldi.
Yzlerce y#l nce ok daha byk bir buzlar lkesinde tek bir
gne ##'# sayesinde yolda#m yapmay# baard#'#m beyaz kurdun
torunu, inan#lmaz bir ey yapt#: Buzlar#n aras#nda bo'ulmakta olan
gen adam#n elbisesine yap#t#, onu var gcyle ekmeye balad#,
Urso'yla birlikte yan#ma ula#ncaya kadar da bu #lg#nca
abas#ndan vazgemedi.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
301
Birbiri zerine y#'#lan buz tabakalar#n#n zerine t#rmand#m, aa'#
kayd#m ve yorgunluktan bitmi s#r#ls#klam iki varl#'#n yan#na
ulaana kadar hi durmadan kotum. Urso'nun her taraf#ndan kanlar
s#z#yordu, fakat hayattayd#.
"Teekkr ederim, O'ul Kurt!"
Islak postunun alt#ndan son derece s#ska ve elimsiz grnmesine
ra'men, O'ul Kurt bana berrak, ayd#nl#k ve gurur dolu bak#larla
bak#yordu. Onun ba#n# ellerimin aras#na ald#m ve ha-yat#mda ilk
kez bir hayvan# dudaklar#ndan ptm. O bir tanr#
298
veya insan olsayd#... onu bu gece yata'#ma al#r ve eim yapard#m-
-geni duyan birileri var m#? Kuzey blgelerinden bir haberim var!
Bir Tanr# Ta# en yak#n Sazl#k Tarlas#'n#n nerede oldu'unu
soruyor..."
"Sazl#k Tarlas#'n#n nerede oldu'unu kim bilmek istiyor? Burada
Mezopotamya'da, sazl#ktan ve hurma a'alar#ndan baka hibir ey
yok! Do'udaki da'larda yaamay# baaran insanlar# sazl#klar#n
aras#ndaki tarlalara iskn etmek olduka g bir i. Ykselen sudan
duyduklar# korku ok derinlere kk salm#..."
"Neden sz etti'ini bilmiyorum. Burada insanlar sudan de'il, kim
olduklar# bilinmeyen devler tarar#ndan yap#lm# garip ve harap
yap#larda oturan cinlerden korkuyor."
"Senin orada eski yap#lar m# var?"
"Duvar kal#nt#lar#... Byk yap#lar, tap#naklar... Burada yaayan
vahi gruplar#n#n bunlar# yapm# olmas# mmkn de'il!"
"Tanr#lar#n izleri! Kendi gemiinin son kal#nt#lar# aras#nda
oturuyor olmal#s#n!"
"Neden sz etti'ini anlayam#yorum."
"Bu sadece senin sorunun de'il! Sazl#k Tarlalar#'n#n tanr#lar#n
oturdu'u yerler olmas#n#n zerinden ok zaman geti. On kral#
hat#rl#yor musun? Tannlar#n kolonilerini? Letu, Thule ve Tu-la'y#?"
"Hay#r."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
302
"Ne yaz#k! Aradan sadece bin be yz y#l gemi olmas#na ra'men,
dnyan#n kutsal yerlerinin ne tr bir anlama sahip oldu'unu pek az
kii biliyor."
"Sen de bunlardan biri misin?"
"nce bana kim oldu'unu ve ismini syle!"
"Ben Akdeniz'in do'u k#y#s#nda, ola'anst gzellikte sedir
0rmanlanyla kapl# iki da' s#ras# aras#nda oturuyorum. Gzel,
299
/" bereketli bir k#y# buras#. Bazen, gkyznn y#ld#zlarla kap#,
du'u gecelerde, bir zamanlar onlardan biri oldu'umu dn-yorum.
Uzun zaman nce byk uyumun yasalar#n# bulmak#
grevlendirilmi gen bir tanr#..."
"Bir ismin yok mu?"
"Var, elbette var, fakat nemini yitirdi'i iin onu art#k km
lanm#yorum! Babalar#m insan de'ildi ve annelerim insan de'ildi!
Tanr#sal dzenin benim zaman#mdan nce de mkemmel
olmad#'#n# biliyorum, nk krall#k dnyan#n elinden al#nm#t#
Gk kubbe salland#'# ve dnyan#n kemikleri titredi'i zaman
gkyz bulutlarla kapl#yd# ve y#ld#zlar kararm#t#. Sevgilimi,
tanr#sal k#z ve erkek kardelerimi yitirmitim. Bu olay# hat#rlamak
istemiyorum. Bu nedenle senin hakk#nda konusak daha iyi olur...
Sen kimsin?"
"Az nce Mezopotamya'da oturdu'umu ve di'erleriyle birlikte
da'larda yaayan insanlar# buraya yerletirmeye al#t#'#m#
anlatm#t#m. Ad#m Eritil, ya da Sular# Kabartan. Bana ayn#
zamanda Hava Tanr#s# ad# da verilir."
"Bu ismi daha nce hi duymad#m. Sen eski tanr# Enki'ye mi
aitsin?"
"O benim kardeimdir. $kimiz de byk tanr# Anu'nun o'ullar#y#z."
"Sen iklime ve f#rt#nalara hkmedebiliyor musun?"
"Hay#r, bir Ma-ana ile yere son inen ben oldu'um iin, ad#m hava
tanns# olarak kald#."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
303
"Bir Ma-ana m#? Garip! Bu kelimeyi bir yerlerden tan#yorum...
Ma-ana'lar hem havada, hem de okyanusun derinliklerinde yol
alabilen gemiler de'il miydi?"
"Gerekten de ok ey unutmusun! Ya da bunlar# hibir zaman
bilmiyordun... Belki de bu sorunu cevaplamamam daha iyi olur. Bu
sadece akl#n# kjar#t#r#r ve huzurunu ka#r#r!"
"Fakat ben de bir zamanlar t#pk# senin gibi bir tanr# oldu'u-
300
sylemitim! Can#m istedi'i takdirde her eyi hat#rlayabilir ve
bilebilirim!"
"Son zamanlarda bunu iddia eden o kadar ok kii var ki! Resele
tanr# ya da tanna olmamak de'il! Senin onlardan biri olup
olmad#'#n#n da nemi yok. nemli olan, bakalar#n#n sa-na ne
gzle bakt#'#! $nsanlar# bir ta#n tanr# oldu'una ikna et, o zaman
ona tap#nacaklar#n# ve ona kurban sunacaklar#n# greceksin. Eline
bir kalem al#p bir yere sadece tanr# kelimesini yaz, o tannsal
olacakt#r! Bu nedenle bir Tanr# Ta#'n#n Sazl#k Tarlalar#n#n yerini
sormas#n# anlayam#yorum. Bulundu'u her yeri bir g ortam#na
dntremez mi?"
"Bunu ben de sordum. Fakat grne gre Tanr# Ta# sorumu
anlam#yor..."
"Bu gerekten de ok ilgin! Ne dersin? Bu ta#n ta#y#c#s# sence
kim olabilir?"
"Bilmiyorum. Bana bir anlam ifade etmeyen bir isim. '$nan-na' gibi
bir eyler duymutum..."
"$nanna ya#yor mu? Bu ok eyi de'itirir.
"Bu ismi ta#yan tanr# kim?"
"O bir tann de'il, ey ak#n! Bir tanr#a! $nanna yerliler aras#nda
dengeleyici g olmas# iin Duka-odas#nda yarat#lan ilk
tanr#ayd#... Annelikten daha fazla zellikler ta#yan bir dii...
$nanna yerlilere hem sevginin birden fazla tr oldu'unu
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
304
gsterecekti, hem de erkeklerin y#k#c# taleplerinin kar#-gc
olacakt#..."
"Bu tr planlardan sz edildi'ini duydu'umu hi sanm#yorum."
"Ya#n bunun iin ok gen olmal#! $nanna, son buzul a'#nda
balayan ve o ok gereksiz felaketle aptalca bir ekilde sona eren
insan geliimi deneyinin bir sonraki evresini tekil edecekti! Buna
ra'men... iaretler nereden geliyordu?"
"Kuzeydeki bir denize akan bir nehirden."
301
"Buzlar#n erimesiyle oluan yeni denizden mi sz ediyorsun?"
"Hay#r, Tanr# Ta#'ndaki hat#ralar kara bir denizden sz eriyordu!"
"Fakat oras# senden hi de uzak de'il! Teknelerin var m > Kuzeye
gidebilir misin?"
"Birka tekneye sahibiz, fakat asla sedir ormanlar#n# gre meyecek
kadar uza'a a#lmad#k."
"O halde benim bir eyler yapmam laz#m! Okyanusun
derinliklerindeki Enki ile iliki kuraca'#m. Belki Brahma, Zeus, j\-
uz, Amon-Ra ve di'er eski tanr#larla da..."
Byk su gn sonra geldi. Nehir gece gndz hi durmadan
k#y#ya byk buz tabakalar# y#'#yordu. Buzlar# eritmek iin koca
koca ateler yakm#t#k, fakat nehir durmadan yeni buzlar
getiriyordu. Sonra da sel bask#n# geldi.
Tm bu geceler boyunca ben Urso'nun yata'#n#n yan#ndan
ayr#lmam#t#m. Delikanl# uykusunda say#kl#yor, asla buz grmemi
olan uzak adalardan ve kyn yiyeceklerini yiyip tketen
kurttan sz edip duruyordu. Urso'nun gerekte ne amalad#'#n#
ancak imdi kavr#yordum. Kyn bir kurdu vard# zaten. kurdu
daha besleyebilmesi iin, nehre zel bir kurban sunulmas#
gerekiyordu. Bal#k#lar#n dnyas#nda byle bir ey ancak benim
haberim olmadan gerekleebilirdi. Urso bana g-lmsedi'i zaman
bile, kurt yoldalar#m#n varl#'#yla kk toplulu'un s#rt#na binen
yk kendi lmyle dengelemek istiyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
305
Her gece yar#s# Urso'nun annesi "Yeni Ev"e geliyordu. Sessiz bir
anlamayla Urso'nun hasta yata'#n#n erzak tap#na'#na
yerletirilmesine karar verilmiti. Yar#m dzine kadar gen kad#n,
her eyin Slava'n#n istedi'i gibi olmas# iin oradan oraya
koturuyordu. Yaral#n#n aln#na bitki sular#na bat#r#lm# kompresler
koyuyor, ailelerinin erzaklar#n#n en iyi k#s#mlar#n# ona getiriyor,
deniz kabuklar#n#n iinde kurutulmu iek tozlar#n# bal#k
302
g#yla kar#t#r#yor, evin duvarlar#n#n su geirmemesine dikkat
diyorlard#. Geen gece iki defa gen k#zlar#n delikanl#yla gereken
fazla ilgilendiklerini grm ve duymutum.
gu inlemelerden ve solumalardan, dii varl#klar#n tm ac#, t#rap ve
haks#zl#klar#n#n ortaya #kt#'# bu hayvanlamadan nefret
ediyordum.
Ba#m# sallayarak beni rahats#z eden dncelerden kurtul-maya
al#t#m. *u anda nemli olan kyn bu sel bask#n#na dayan#p
dayanamayaca'# idi. Aln# iaretli kk ocuklar ortada dolanmaya
balam#t# bile. Tm kad#nlarla ve erkeklerin biro-uyla
konutum. Beni sab#rla dinlediler, glmsediler, anlad#klar#n#
belirtmek iin balar#n# sallad#lar. Fakat a'z#mdan #kan her
kelimeyi bir aynan#n aksi gibi ters anl#yorlard#. $imde onlar#n bana
sadece duymak istedi'im cevaplar# verdi'ine dair yo'un bir duygu
vard#. Bunun yalan veya aldatmayla da ilgisi yoktu, sadece
kararlat#r#lan eyleri yapmak iin en kk bir aba
gstermiyorlard#, o kadar. Tm abalar#m bounayd#. Benimle
sadece a'#zlar#yla konuuyorlard#; onlar#n gerek duygu ve
dncelerini giderek daha az anlayabiliyordum.
Lepeno Burgac#'ndaki bal#k#larla tam yz y#l boyunca olduka
iyi ilikiler kurmutum, oysa imdi Slava'n#n etkisiyle burada
bambaka bir topluluk belirmeye balam#t#. Yoksa bunun sebebi
biraz da ben miydim? Nehirdeki insanlar#n davran#la-nndaki bu
garip de'iikli'in sebebi, onlara ne yapmalar# gerekti'ini
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
306
sylemem olamaz m#yd#? Bilinsiz bir ekilde kendilerini bana
kar# savunuyorlar m#yd#? Yoksa vahi hayvanlar# uysal
yoldalar#m haline getiren tanr#sal glerimden mi korkuyorlard#?
Tm bu dncelerin hepsinde biraz gerek pay# bulundu'unu
biliyordum. Hepimiz de'imitik. *imdiki durumu da ol-^'u gibi
kabul etmem gerekiyordu. Ky sakinleri kurban vermekten
vazgemi de'illerdi. Akl#ma onlar# engelleyebilecek b**ka bir
gereke gelmedi'i iin, uysal kurtlar#mla onlar#n iin-"eki o eski
korkuyu yeniden canland#rmaya al#t#m.
303
"Beyaz kurdun byl glerinin ne kadar byk oldu&,
grdnz!" diye ba'#rd#m k#y#da Slava'n#n etraf#nda bekle bir
gruba. "Yoksa grmediniz mi?"
"Onlar byl gler de'il, sadece birer komuttu" dedi Si va
yzn bana dnmeden.
"O esnada kurt benim yan#mda de'ildi! Ona komut vermi olmam
mmkn de'il!"
"Onunla szckler kullanmadan konuamaz m#s#n? Sen bir
tanr#as#n..."
Slava'n#n ukalal#'# her geen an daha fazla can#m# s#kmaya
bal#yordu. "Evet!" diye ba'#rd#m ona do'ru. "Ben bir tanr#ay#m
ve benim yapt#'#m# iinizden hibiri yapamazd#! Vahi kurtlar#
evcilletirdim! Yaban hayvanlar# ilk kez insanlar#n uysal yoldalar#
oluyor! Bunun ne anlama geldi'ini kavrayam#yor musunuz?"
"Aman, bo versene! Byl kurtlar#n ne ie yar#yor? Sadece
erzaklar#m#z# tketiyorlar, o kadar!"
"Onlar# ocuklar#n#z#n zerine sald#rt#r#m..."
Slava ani bir hareketle arkas#na dnd.
"Bunu yapacak olursan, nehir ilk olarak seni yutacak!"
"Bana bir kay#k verin! Yemin ederim, nehir beni ne bir kurban, ne
de bir sulu olarak kabul etmeyecektir!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
307
"Hay#r, beyaz tanr#a!" diye soludu Slava. Yz alev alev
yan#yordu. "Bizden bu kadar kolay kurtulamazs#n!"
"O halde benden ne istedi'ini syle art#k! Bazen beni ldrmek
istedi'ini, bazen kurban etmek istedi'ini, bazen de kovmak
istedi'ini syleyip duruyorsun. Sonra yine senin kap#n#n nne bile
#kamayan tutsa'#n oluyorum. Benimle durmadan a'#z de'itirip
konuamazs#n!"
"Nedenmi o?" dedi Slava muzaffer bir edayla. "Ben gkteki
bulutlar ve sudaki dalgalar gibi dnyor ve hissediyorum-Onlar
da bir o yandan, bir bu yandan gelip giderler. Sen bunu
304
vamazs#n ve asla anlayamayacaks#n, nk bizlerden ok fjld#s#n,
Tanna $nanna!"
cjava'n#n gerekten byle mi dnd'n, yoksa gerek tini
gizlemek iin mi byle konutu'unu anlayam#yordum. #/yn di'er
kad#nlar#yla kapal# kap#lar ard#nda ne tr entrikalar ,,niad#'#n# art#k
bilmek istiyordum.
Fakat Slava'ya cevap vermeye f#rsat bulamad#m. Kyn st
kesiminden bir uyar# sinyali ykselmeye balam#t#. $lk sel dalgas#
geliyordu.
"Yeni eve!" diye ba'#rd# Slava. "Herkes derhal yeni eve gitsin!"
Kad#nlar, erkekler ve ocuklar, sa'lam bir temel zerinde
ykselen yeni eve kotular. Onlar# takip eden yeil-beyaz dalga o
kadar kudretliydi ki, k#y#ya y#'#l# buz tabakalar# bile onu
durduramad#. $lk dalgay# hemen bir ikincisi takip etti. Bu grnt
beni ylesine bylemiti ki, neredeyse kendimi emniyete almay#
unutacakt#m. Sonra silkinip kendime geldim ve bacaklar#m#n
olanca gcyle yeni eve do'ru komaya balad#m. Dalgadan k#l
pay# kurtulmutum. Kollar#ma yap#an birka gen erkek eli, beni
sular#n iinden ekip #kard#.
Ky y#k#l#yordu. Her yeni dalgayla birka kulbe da'#l#p suya
kar##yordu. Her taraftan k#r#lma ve at#rt# sesleri ykseliyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
308
Bembeyaz kpkler iindeki suyun yksekli'i, bir ara temel ta#n#
bile at#. #talardan ve aralar#na gerilmi bal#k derilerinden oluan
tm yap#, bir anda at#rdayarak devrildi ve sular taraf#ndan
kolayl#kla al#n#p gtrld. Art#k a#ktayd#k. Alt#m#zda sadece
kire ta# amurundan dkt'mz temel vard#. Ba-z# gen k#zlar
byk bir korkuyla #'l#k #'l#'a ba'#rmaya balad#lar, baz#lar# ise
bembeyaz suratlarla birbirlerine sar#l#p beklemeye balad#lar.
Birka erzak sepeti ba'lar#ndan kurtularak, barlarla birlikte
srklenip gitti.
"Bu muydu koruman?" diye ba'#rd# Slava. "Bu muydu tan-nsal
iaretin?"
305
"S#k# tutunun!" diye ba'#rd#m onlara. "Temel dayana Kimsenin
korkmas#na gerek yok! Kimsenin! Anlad#n#z m#?" *'
A'lama ve inleme sesleri, yerini gerekst bir sessizi,-terk etmiti.
Yz kadar inan birbirine s#k# s#k#ya sar#lm#t# ve f melin zerinde
iki ya da kiilik daha bo yer yoktu. Fakat v ni evin temeli t#ka
basa dolu bir gemi gvertesi gibi, homurcl nan suyun bir kar#
stnde dayanmaya devam ediyordu.
Kire kayal#klar#na arpan sel dalgas# geri dnerek, parampara
kulbelerin son kal#nt#lar#n# da al#p gtrmt. Sadece kk
teknelerden ikisi devrilerek kayalar#n aras#na s#k#m# bylece
paralanmaktan kurtulmulard#.
Temelden aa'# atlad#m, kay#klara do'ru birka ad#m yrdm ve
arkam# dndm. Ky halk#, insan vcutlar#ndan oluan tek bir ktle
gibi, temelin zerinde duruyordu. Buras# ne bir ev, ne bir kulbe,
ne de bir tap#nak, aksine hayatta kalanlar#n s#'#nd#'# koca bir tatan
ibaretti.
"Aa'# gelebilirsiniz!" diye ba'#rd#m tir tir titreyen insanlara.
"Geti! Su birka gn daha yksek kalacak, fakat buna benzer
byk bir dalga daha gelmeyecek!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
309
"Bunu nas#l bilebilirsin?" diye ba'#rd# yal# adamlardan biri bo'uk
bir sesle. Son gn ve geceler boyunca varl#'#yla yoklu'u belli
olmayan kyn saman#yd# bu.
"nk burada hepinizden ok daha uzun sredir ya#yorum!" diye
ba'#rd#m yksek sesle. "Tam yz y#ldan daha fazla! Ve her
zaman sadece tek bir byk dalgan#n geldi'ini gayet iyi
biliyorum!"
"Biliyormu! Yok can#m!" diye alay etti Slava. "Sen ne bilirsin ki?"
"Hl hayattas#n#z, de'il mi? Size bundan fazlas#n# sz
vermemitim!"
"Ya ky? Kulbeler nerede?"
"zerinde durdu'umuz temeli yapmam# olsayd#k, u anda sizin de
bulunaca'#n#z yerde!"
306
Onlar#n ak#llar#n# balar#na toplamalar#n# sa'lamak iin sert
a)lyd#m. Fakat yapt#klar#m# abartmak gibi bir niyetim yoktu.
0 rel<ten de erzaklar d##nda geriye hibir ey kalmam#t#. Ne
Rap, ne ba'lk derisi, ne kanca, ne de ip... Btn ky yaa-
aya tap#na'#n ocak ta#n#n iinde bulunan az say#da aletle devam
edecekti.
Ky sakinleri yava yava temel ta#ndan aa'# atlamaya
balam#lard#. Baz#lar# bir zamanlar kulbelerinin bulundu'u vere
do'ru kouyordu. Di'erleri ise ylece duruyor ve nereden
balamalar# gerekti'ini kestiremiyorlard#.
"Su seviyesi yksek oldu'u mddete, burga bize bal#k
gndermeyecek!" dedi yak#nlar#mda bulunmaktan holanan
delikanl#lardan biri.
"nemli de'il" diye kar#l#k verdim. "Yeteri kadar erzak kurtuldu.
Zaten bol su bereketli bir y#l anlam#na gelir..."
Temel ta#na geri dndm. On, on iki kadar ky sakini aa'# inecek
cesareti henz kendilerinde bulamam#lard#. Donuk gzlerle nehre
bak#yor ve korkuyla her eyi yok edecek ikinci bir dalgan#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
310
gelmesini bekliyorlard#. Urso'nun bana el sallad#'#n# grnce
yukar# t#rmand#m. Bana glerek ocak ta#n# iaret ediyordu.
Gsterdi'i yere bak#nca dii kurtlardan birinin ocak talar#n#n
aras#nda yatt#'#n# grdm. Yaln#z de'ildi. Bacaklar#n#n aras#nda
ya da drt kk yarat#k beceriksiz hareketlerle yrmeye
al##yordu.
"Ne zaman oldu bu?" diye sordum ak#nl#ktan kk dilimi,
yutmu bir vaziyette. Urso omuzlar#n# silkti.
"Hibir fikrim yok. Fakat izin verirsen onlara senin ad#na bakmak
isterim."
"Elbette" diye ba#m# sallad#m. Ayn# zamanda O'ul Kurt'un dii
yoldalar#n# imdiye kadar neden ok gen olarak tasavvur etti'imi
dndm. Acaba o nerelerdeydi?
"O'ul Kurt'u grdn m?" diye sordum Urso'ya.
307
"Su geldi'i zaman buradayd#."
"Sonra?"
"Bilmiyorum!"
Nehirden aa'#, burgalara do'ru bakt#m. Belli belirsiz
Tnyorlard#. Sonra bak#lar#m kayalar#n aras#ndaki kay#kla k#ld#.
d*
"Bana yard#m edecek misin?" diye sordum Urso'ya.
"Ne konuda?"
"Bu kay#klardan birini almak istiyorum..."
"Kay#klardan birini mi? Annem buna asla izin vermez!"
"Temel ta# konusunda hakl# oldu'umu ispatlad#m. Siz kendinize
yeni kulbeler yapacaks#n#z ve burga size yeni bal#klar
gnderecek. Fakat benim zaman#m sona erdi. yz y#ld#r
aran#zda yaaman#n anlam#n# bilmiyordum. Oysa imdi bunu ben
de biliyorum, siz de. Art#k bana ihtiyac#n#z yok! Bu nedenle
buradan gidece'im..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
311
Art#k tm ky halk# varl#'#m#n fark#nda de'ilmi gibi
davran#yordu. Ky tmden yok olmad#ysa bunun sebebi yeni evin
sa'lam temeliydi. $nsanlar bunu gayet iyi biliyor, fakat kulbelerini
yitirdikleri iin de homurdanmaktan geri durmuyorlard#. $imde
suu bana bulduklar#na dair yo'un bir his vard#...
O'ul Kurt'u kay#klar#n yan#nda buldu'um zaman 'leden sonra
olmutu. Di'er gen dii kurtla birlikte selden kurtulmay#
baarm#t#. Bunu nas#l yapt#klar#n# bilmiyordum, fakat hayatta
olmalar# beni ok sevindirmiti.
K#sa bir sre sonra Urso yan#nda delikanl#yla birlikte benim
oldu'um yere do'ru yaklamaya balad#. Adamlar tek kelime
etmeden kay#klardan birini kayalar#n aras#ndan #kard#lar,
do'rulttular, iini temizlediler, sonra da ekip gittiler. Sadece kal#n
bir de'ne'e dayanmakta olan Urso yalpalayarak benimle kay#klar
aras#nda duruyordu.
308
nemek sen de, Urso!" dedim ona. Gen adam dudaklar#n# , ve
ba#n# sallad#.
6it, $nanna! Sen bize ait de'ilsin. Yalanamayan ve leme-birisinin
aram#zda yaamas# iyi bir ey de'il!"
"Fakat ben yz y#l sizinle beraber yaad#m."
"Evet, fakat varl#'#n art#k bizi rahats#z ediyor! Sen atalar#m#-n
byk sayg# duydu'u, hatta bu sayg#dan dolay# hayvan yemekten
bile vazgeti'i bir tanr#a olarak geldin kymze. yz gne
ve bilmem ka yz ay y#l# boyunca sadece nehrin ftze verdikleriyle
yetindik."
"Bunlar kt y#llar m#yd#?"
"Hay#r - bunlar senin y#llar#nd#! Belki de bu zaman# 'Uzun Gece' ya
da 'Yeralt# Dnyas#' diye adland#rd#'#n yerin yorgunlu'unu
zerinden atmak iin kulland#n! Fakat bu art#k sona erdi."
Ba#m# sallad#m. Urso dayand#'# de'ne'i kay#'#n iine f#rlatt#,
sonra da sendeleyerek belindeki bal#k derisinden yap#lma kk bir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
312
keseyi bana uzatt#. "Sana baka Jbir ey veremem." Keseyi ald#m
ve kendi kemerime takt#m.
"Teekkr ederim, Urso!"
Urso zgn bir tav#rla glmsedi, arkas#n# dnd ve tek baca'#
zerinde sekerek yan#mdan uzaklat#. Di'er ky sakinlerinin hibiri
bana bakm#yordu. Art#k beni grmek istemediklerini anlam#t#m...
Demek Lepeno Burgac#'ndaki kk bal#k#lardan ve kar#lar#ndan
byle ayr#lacakt#m! Beni kovuyorlard#! lm ve kurbandan,
tanr#sal arma'anlardan tek kelime bile etmiyorlard# art#k. Her ey
bitmiti ve ben bir kez daha bir istenmeyendim.
Tam bu anda aradan geen bunca zaman boyunca onlardan bin
olmay# baaramamaktan dolay# iimde derin bir hzn duydum.
Birka ad#m atarak tam yz y#l boyunca kulbemin durrnu
oldu'u yere gittim. Kulbeden geriye en kk bir iz 'le
kalmam#t#. Sadece bir zamanlar oca'#n bulundu'u yerde
309
zerine Atlantis ha#n# izmi oldu'um ve bu ekilde davran
lar#m#n ve tutumumun da de'imeye balam# oldu'u U\ tozlar#
talam# bir halde kutsal bir emanet gibi duruy0rd Onu yerden
alarak kay#'a ta#d#m. O'ul Kurt ve dii yoin-, tek kelime etmemi
olmama ra'men kay#'#n iine atlad#lar, k y#'# suya ittim, sonra ben
de iine atlad#m ve nemli zeminin oturdum. Ak#nt# bizi al#p
gtrrken bir kez olsun dnp arb ma bakmad#m. Kollar#m# O'ul
Kurt'un boynuna dolad#m, onun s#cakl#'#n# hissettim ve uzun uzun
a'lad#m.
Sular yksek iken kyn tm kaderini belirleyen bur<&c gszd.
Kay#k sadece biraz salland#, kendi ekseni etraf#nda birka kez
dnd ve h#zland#. Urso'nun de'ne'ine ihtiyac#m yoktu. Geni
nehir, iinde bulundu'um kk kay#'#, kal#n buz tabakalar#
aras#nda tam yz y#ldan beri vatan#m olmu olan kk k#y#
eridinden h#zla uzaklat#r#yordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
313
Etrafimdaki manzaran#n giderek de'iti'ini fark ediyordum, fakat
bunlar benim iin bir ey ifade etmeyen resimlerden ibaretti. Nehir
pek ok kez yn de'itirdi. Da'lardaki a'alar#n aras#nda geyikler
ve ceylanlar gryordum. Hayvanlar neredeyse suyun kenar#na
kadar yakla#yor ve ak#nt#n#n h#zla uzaklat#rd#'# kk kay#'#
seyrediyorlard#. Nehir nce gneydo'uya dnd, sonra gneye,
sonra da bat#ya. Bu kez k#y#larda keiler, koyunlar ve hatta s#'#rlar
grmeye balam#t#m.
Gne da'lar#n ard#nda batmaya yz tutarken, kay#k bu kez
gneydo'uya do'ru akmaya balam#t#. nmde geen yz y#llar
boyunca asla dleyemeyece'im kadar yeil, dmdz bir ova
uzan#yordu.
O'ul Kurt ve dii yolda# bacaklar#m#n aras#nda uyuyorlard#, ben
de Atlantis bakentinin haritas#n#n bulundu'u yanm# kire
tabakas#n#n zerinde oturuyordum. Karn#m ac#km#t#, fakat k#y#ya
yanamak istemiyordum. Tek dncem ilerlemek, daha fazla
ilerlemekti. Byk nehir art#k iyice sakinlemi ve kuzeye
ynelmiti. S#rt st uzand#m ve derin bir uykuya dald#m.
310
Ertesi gn ve gece nemli bir olay olmadan ak#p gitti. Kurt-
a birlikte nehrin buz gibi suyunu iiyorduk. Bir ey yeme-
ernize ra'men ne onlar#n, ne de benim karn#m#z at#. Nehrin j2$
burgalardan ne kadar uza'a ta#m# oldu'unun fark#nda jeSildim.
izdi'i geni menderesler ve ok kez yn de'itirdi de beni
a#rtm#yordu. Etraf#mda hl dmdz topraklar san#yordu ve
hibir yerde da' s#ralar# gremiyordum. $lk gn soyunca k#y#larda
kk orman paralar# ve al#l#klar uzan#yordu, fakat art#k sonsuz
bir dzlkten baka hibir ey grnmyordu.
$kinci akam kay#'#n alt#ndaki nehir ikiye ayr#ld#. Nehrin ana kolu
giderek yan kollara ayr#lmaya balam#t#. Kuzeyin karanl#klar#nda
do'mu olan nehir uzun bir yol at#ktan sonra grne gre art#k
gcn yitirmiti ve suyunu bir arada tutmay# ba-aram#yordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
314
Gne ard#m#zda batarken akam k#z#ll#'#nda ba#m#z#n zerinden
geen bir ku katar#n# izledim. Turnalara ben-ziyorlard#. Akl#ma
ok uzun zamand#r yan#ma gelmemi olan yaban rdekleri ve di'er
orman kular# gelmiti.
Nehir kay#'# yava yava alt#n renkli, s#k bir sazl#k tarlas#na do'ru
srklyordu. Ve sonra onlar# grdm. Rengrenk tyl yaban
rdekleri sazlar#n aras#ndan ykseldiler, kck kay#'#n zerinde
daireler izerek dndler ve zafer #'l#klar# atarak akama kadar
bizi izlediler.
Sazlar#n alt#n k#rm#z#s# ular#n#n stndeki bulutlar#n aras#nda
parlak noktac#klar halinde y#ld#zlar# grmeye balam#t#m. Onlar#
izledike say#lar# da art#yordu. Dikkatimi bu ayd#nl#k noktalara
verdike, aralar#ndaki siyah sonsuzlu'un iinde daha snk, daha
kk di'er noktac#klar da teker teker gzme arp#yordu.
Y#ld#zlar bana byk ve kudretli tanr#lar ile daha nemsiz terin ve
tanr#alar#n gemite kalan o grkemli dnyalar#na ait k'rer an# gibi
gelmiti. Yukar#daki o #s#ld# noktac#klar#n biri ben
311
olabilirdim. Sonsuzlukta bir toz zerresi, gelip geicili'in l ck bir
izi... lJ~
Mutlu bir uykuya dald#m. Bu kld bykl y#ld#zlar#n m, ok
uzun bir zamand#r beni beldeyen tann ve tanr#ab U Ben, $nanna,
onlar#n k#z kardeleriydim... ''
312
DEN$Z ZER$NDE
Uzun uykumdan uyand#'#m zaman gnein s#cak ##nlar# tepemde
parl#yordu. Etraf ok sessizdi ve bir sre kay#'a vuran kk
dalgalar#n ap#rt#s#n# zevkle dinledim. Arkama bak#nca O'ul
Kurt'un s#rt#n# grdm. Beyaz kurt ba#n# dikmi ]* etraf# dinliyor
ve tecrbeli bir dmenci gibi drt ..."."' bir yan# gzlyordu. *i.
Dudaklar#m# bzerek hafif bir #sl#k ald#m, fakat
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
315
O'ul Kurt tepki vermedi. Onun yerine dii yolda# aya'a f#rlad#,
bacaklar#n#n zerinde gerindi, a'z#n# ard#na kadar aarak uzun uzun
esnedi ve diliyle dudaklar#n# yalad#.
"Nas#ls#n#z bakal#m? Kendinizi iyi hissediyor musunuz?" diye
sordum neeyle. Dii kurt yan#ma yaldat#, beni koldad# ve
ayaklar#m#n dibine uzand#.
"Hay#r, hay#r!" diye gldm. "Yeteri kadar uyuduk. nce nerede
oldu'umuzu anlayal#m bakal#m!" Dii kurdun gzlerinin iine
bakt#m.
"Seni nas#l a'#rsam acaba? Hl bir ismin yok. O'ul Kurt'un
Ei'ne ne dersin? Yok... ok uzun! Dii Kurt desem daha iyi
olacak!"
Dii Kurt yavaa soludu ve diliyle ellerimi yalad#. Kay#'#n to
taraf#ndaki O'ul Kurt hl bizimle ilgilenmiyordu. Yavaa
do'ruldum ve ayn# anda gzlerimi k#st#m. Sanki p#r#l p#r#l parlayan
gm bir levhan#n zerinde yzyorduk. Gne ##nlar#, denizin
dalgalar# zerinde milyarlarca kk ##k noktac#'# eklinde
parl#yordu. I#ldayan denizin gzelli'i beni ylesine de-
313
rinden etkilemiti ki, bir de teki tarafa bakmay# ak#l edeiy# mem
iin aradan uzunca bir sre gemesi gerekti.
Deniz gzme ok byk, hafife kabar#k, metal bir #evh gibi
grnyordu. Ne yana bakarsam bakay#m, ufuk izgisi d bir hat
olarak de'il, garip bir e'ime sahip bir izgi ekl#ncj uzan#yordu.
Acaba iinde bulundu'um kay#k, son derece orant#l# bir e'ime
sahip byk bir su tepesinin zerinde yzyor olabilir miydi? Ufuk
izgisinin ard#nda ne vard#? Ans#z#n denizin gkyzyle birleti'i
yerin bir s#n#r oldu'u hissine kap#ld#m Oras# dnyan#n sonu
olmal#yd# ve ard#nda bulunan ey benim iin en az Yasak Bahe
kadar ekiciydi.
Grnr dnyan#n tesinde ne olabilece'ine dair bir fikrim yoktu.
Yukar# bakarak akl#mda sadece silik an#lar# kalm# tm o tanr#lar#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
316
nereye gitmi olabilece'ini dndm. Gkyz ayd#nl#k ve
berrakt#. Orada kimsenin saklanmas#na imkn yoktu. Hele gne
p#r#l p#r#l parlamaya devam etti'i mddete, asla... Fakat benim iin
okyanus kavram#ndan baka bir ey ifade etmeyen bu byk
denizin tesinde, ok uzun zamand#r iimi huzursuzlukla dolduran
dncelerin cisimlemi varl#klar#n#n beni bekledi'ini
hissediyordum. $imdeki duygular#n ne kadar eliik oldu'unun da
fark#ndayd#m. Bir yandan bu zaman tesi huzurun tad#n#
#kar#yorken, di'er yandan da denizin bu dz, berrak ve sonsuz
genili'i beni hasta ediyordu.
Ans#z#n Gri Ev'deki gne resmini hat#rlad#m. Orada da aynalar
bana birden fazla resim gstermilerdi! Gzlerimi giderek daha
fazla a#yordum. Gece bana sonsuz karanl#'# iinde milyarlarca
y#ld#z gstermiti, imdi de gn ##'# bana kendisini dalgalar#n
zerinde milyarlarca paraya blnerek gsteriyordu. Bu iki sahne
birer mesajd#!
G'smdeki Tanr# Ta#'ndan hafif bir v#nlama ykseliyordu. En az
ocuklu'um kadar eski olan bir melodi yank#lan#yordu
kulaldar#mda. I#k tm ruhumu dolduruyor, ben de onu kana
314
na iiyordum, iimdeki karanl#'#n yava yava geride kald#-_ f# yok
oldu'unu hissediyordum. Acaba tm bu yaad#klar#m # nt bir
dten, bir hayalden, bir s#navdan m# ibaretti?
Yan#mda oturan kurtlara bakt#m. A'#zlar#n# kay#'#n kenar#na
dayam'*. hi k#p#rdamadan denize bak#yorlard#. Hay#r, ne O'ul
Kurt, ne Dii Kurt, ne de bu kay#k, bir hayalden ibaret de'ildi. Tm
k#y#lardan uzakta, bilinmedik bir denizin ortas#nda yzyorduk.
Fakat yine de bir eyler de'imiti. Karanl#kta geen yaam#mda
oldu'undan ok daha farkl# dnyordum art#k.
Sazl#k tarlas#, y#ld#zl# gece ve zerinde ##ldar yans#yan deniz,
bilincimin zerindeki bir perdeyi y#rt#p atm#t# sanki! ok eski bir
kitab#n sayfalar#n# kar#t#r#r gibiydim. Bu kitap tm bu zaman
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
317
zarf#nda iimde sakl#yd#. $simler geliyordu akl#ma, deniz
k#y#lar#n#n, nehirlerin, gllerin, da'lar#n, ovalar#n, llerin, insan
topluluklar#n#n, eski tanr#lar#n ve kolonilerinin resimleri.
Her ey zerime o kadar yo'un bir ekilde kmt ki, ba-
'#rmamak iin kendimi zor tutuyordum. Oldu'umuz yerde duruyor
muyuz, yoksa bir ak#nt#yla srkleniyor muyuz, fark#nda bile
de'ildim. Bu zamana kadar tm yapt#klar#m# ve olanlar# d#
dnyan#n kurallar#na gre yorumlam#t#m. Bir insan gibi grm ve
duymu, hissetmi, koklam# ve tatm#t#m. S#ca'# s#cak olarak,
so'u'u da so'uk olarak alg#lam#t#m. $imdeki o byk ve gizemli
bilginin k#r#nt#lar# ise pek nadir olarak ortaya #km#t#.
*u andan itibaren ise her ey bambaka olacakt#! Belki tanr#sal
ideallerin bekledi'i kadar mkemmel de'il, fakat sadece igdlere
dayanan bir yaamdan da berrak. Gemiimin, bilgimin, varl#'#m#n
ve i dnyam#n ok nemli bir blmn yeniden kefetmitim. Bu
noktaya ulaabilmem iin kuzeyin karanl#klar#n#n iinde bin y#l ve
byk nehrin yak#nlar#nda tam drt yzy#l gemesi gerekmiti. On
drt yzy#l! Bu benim ondrt ya#nda oldu'um anlam#na m#
geliyordu? Ba#m# sallayarak
315
gldm. Hay#r, ya#m# bu ekilde hesaplayamazd#m. O ha#H
gerekte ka ya#ndayd#m? On be mi? Felaketten az nce du'u
gibi neredeyse on alt# m#? Yoksa bu arada on yedi mi 0# mutum?
Duygular#m bana kendimi on sekiz ya#nda hissetr 'imi
sylyordu.
Yavaa iimi ektim ve on yedi ya#nda oldu'uma kara verdim.
On yedi ya#ndaki bir tanr#a olarak nas#l dnp
hissedece'imden emin olamamama ra'men, bu kabul edebilece'im
bir yat#. Ve kendime bir bakas#n#n gzleriyle bakmaya balad#m.
Bu benim iin de'iik, yepyeni bir duyguydu. Belki de dikkatli bir
uyan#...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
318
Saatler sonra bat# ynnde birtak#m garip biimli bulut kmeleri
belirmeye balad#. Grne gre iki ya da farkl# hava tabakas#
st ste binmiti. Deniz hareketlenmeye balam#t#. Ans#z#n
birtak#m bal#k gruplar# sudan d#ar# s#ramaya balad#lar. Bir k#sm#
do'ruca kay#'#n zerine atl#yordu. Ba#m# omuzlar#m#n aras#na
ekerek onlardan sak#nmaya al#t#m, fakat O'ul Kurt ve Dii Kurt
benim gibi yapmad#lar. O kadar abuk do'-rulmulard# ki, ne
yapt#klar#n#n fark#na bile varamad#m. Havadaki bal#klara hamle
yap#yorlard#. Bal#klar birbiri ard#na kay#'a dmeye balad#lar. $ki
kurt al#'#n ve yaban igdsnn drtsyle benim
dnebilece'imden ok daha h#zl# olarak harekete gemilerdi.
Av#m#z# mutlulukla paylat#k. Kurtlar a'#zlar#n# ap#rdata a-
p#rdata bal#klar# mideye indirmeye balad#lar, fakat ben bir lokma
olsun yiyemiyordum. Ans#z#n yakla#k iki bin ad#m tede baka bir
kay#'#n bulundu'unu grdm! Byk bir korku zerimde so'uk bir
du etkisi yapm#t#. Tylerimin diken diken oldu'unu ve tm
vcudumun rperdi'ini hissettim.
Di'er tekne t#pk# kurtlarla beraber iinde bulundu'um kay#'a
benziyordu! Fakat benimkinden gzle grlr bir ekilde
316
daHa
bykt ve k# taraf#nda duran beyaz bir kurt, gzn
brm bir canavar gibi bizden yana bak#yordu. Di'er ka-#kta
t#pk# benim gibi bir de kad#n silueti bulundu'unu fark et-!!.
Genel olarak hatlar#n# semekle beraber, yzn gremi-yordum.
Kay#k h#zla zerimize geliyor, giderek daha da byyordu.
Korkun kay#'#n her iki taraf#nda garip bir ##lt# titreiyordu. $ki
yana k#v#lc#mlar saarak ilerliyor, ard#nda kara kpkler
b#rak#yordu. Kay#'#mdaki kurtlar#n ikisi de a'larcas#na sesler
#karmaya balam#lard#. Elimde olmadan ok uzun y#llar nce bu
iki kurdun atalar#n#n kara buz duvar#n#n zerinde ilk kez ##'#
grm olduklar# o garip durum geldi akl#ma. O zamanlar byk
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
319
lider kurt ldrme arzusuyla zerime at#lm#, sivri dileri Tanr#
Ta#'m#n zerinde bin y#ld#r birikmi olan kir tabakas#n# s#y#rm#t#.
Ans#z#n sert bir rzgr esti ve di'er kay#'#n grnts ortadan
kayboldu. Gkyz yoktan var olmua benzeyen kara bulutlarla
kaplanm#t#. Gne gzden o kadar abuk kaybolmutu ki, bir an
iin yeniden karanl#klar dnyas#na dt'm dnmekten
kendimi alamad#m. Kay#'#n kenarlar#na s#k# s#k# tutunmutum.
Rzgr kk kay#'# ylesine iddetle sall#yordu ki, onu dengede
tutmakta byk zorluk eldyordum. Byk bir dalga kay#'a
arparak hepimizi kpk iinde b#rakt#. Tuzun tad#n# almayal#
acaba ne kadar olmutu? ksrdm ve 'rerek mideme boalan
deniz suyunu geri #kard#m. Neler oldu'unu bilmiyordum.
Rzgr f#rt#naya dnmt. Ans#z#n aksi ynden esmeye balad#
ve kay#'# arkadan yakalad#. Kpkl dalgalar giderek daha byk
bir h#zla kay#'a arp#yordu. Sonra drt bir yana ilk y#ld#r#mlar
dmeye balad#. F#rt#nan#n karanl#'#n#n iine gizlenmi olan bir
ehrin metal kap#lar# byk bir grltyle birbirine arp#yor
gibiydi. Kay#k, kendisinden daha h#zl# olan dalgalar#n
317.
zerinde, kendisine yn verecek kuyru'u olmayan bir kU ... h#zla
uuyordu.
"Yaz#k sana!" dedi iimdeki $nanna di'erine so'uk bir sesi "Fazla
gurur ve fazla ans, yok olmay# beraberinde getirir!"
Dilerimi s#kt#m. Kk kay#k h#zla su al#yordu, fakat benim veya
kurtlardan birisinin denize dmesi, bundan ok daha tehlikeli bir
durum ortaya #kar#rd#.
"Haydi, buraya gelin!" diye ba'#rd#m dalgalar#n u'ultusunun ve
f#rt#nan#n homurtusunun iine. Sonra da kay#'#n iine boylu
boyunca uzand#m. Bacaklar#m#n ve s#rt#m#n s#r#ls#klam olmas#na
ra'men, kurtlar#n her ikisini de yan#ma ektim. Alak bir sesle
inlemeye devam ediyorlard# ve korkudan tir tir titrediklerinin
fark#ndayd#m. Urso'nun bana vermi oldu'u de'ne'i ald#m ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
320
kay#'#n iki kenar#n#n aras#na s#k#ca yerletirdim. Tam vaktinde
davranm#t#m!
Kay#k o kadar dik bir ekilde ykselmiti ki, iindeki tm sular
arka taraftan d#ar# boald#. Sonsuzluk kadar uzun sren bir an
boyunca ne dalgalar#n sesi duyuldu, ne de f#rt#nan#n u'ultusu. Bu
ani sessizlik o kadar acayipti ki, bir an iin de'ne'i yerinden
skmeyi dndm. Fakat hemen sonra kk kay#k byk bir
h#zla tekrar dalgalar#n zerine dt. Kay#'#n tm tahtalar#
at#rdam#t#. Fakat son derece garip bir durum olmas#na ra'men,
kay#'#n i k#sm#na gerili olan bal#k derileri hl para-lanmam#t#.
Daha nce akl#ma gelmeyen bunca eyi hat#rlamam#n bana imdi
ne faydas# vard#? Be ad#mdan daha byk olmayan bir ceviz
kabu'unun iinde korkudan tir tir titreyen, s#r#ls#klam iki kurda
sar#lm# olan bir insan, bir kad#n, bir tanr#a, bilinmedik bu denizin
ortas#nda yakaland#'# f#rt#naya kar# ne yapabilirdi ki?
Bilinmedik deniz mi?
Hay#r! ok uzun zaman nce bu denize "Kara Deniz" ad#
318
jyordu... "Kara Deniz... Schernoje More... Mare Naegra...
uWarzes Meer..." Bu korkun suyu tan#mlayan bu kadar is-jp bir
anda akl#ma gelmesi beni a#rtm#t#. Acaba hangisi , ruydu?
Yoksa do'ru birden fazla m#yd#?
Gk grltsnn, f#rt#nan#n u'ultusunun ve imeklerin
at#rdamas#n#n aras#nda, nme a#lan yepyeni bir kap#n#n ei'ini
atlamakta oldu'umu fark ettim. Evet, birden fazla do'ru, birden
fazla gerek vard#! Nas#l her aile, her kabile ya da her halk do'an#n
cisimlerini ve olaylar#n# benzer ya da farkl# seslerle ifade etme
hakk#n# kendilerinde gryorlarsa, felaketten nceki zamana ve
eski dnyaya ait an#lar kesin ve de'itirilmez de'il, kular kadar
zgr, bulutlar ve rzgrlar kadar ne yapacaklar# belli olmaz
yasalard#!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
321
Byk tanr#lar olacaklar# nceden nas#l bilebilmilerdi? Her ku
cinsinin, her hayvan ailesinin milyonlarca y#ll#k bir zaman zarf#nda
birbirleriyle anlaabilmek iin kendi iaret ve seslerini, koku ve
davran# trlerini gelitirdiklerini biliyordum. Fakat insanlarda ve
tanr#larda bu sre neden ok daha k#sa bir zamanda iliyordu?
Tm tanr# ve kolonilerin gemii ortakt#. Atlantis'in kne kadar
da tanr#lar#n ve halklar#n dillerinde en kk bir de'iiklik
olmam#t#. O halde nas#l olup da benim akl#ma ayn# deniz iin drt
ya da be farkl# isim gelebiliyordu? Bunun arkas#nda hangi kod,
hangi s#r ve hangi niyet gizliydi?
Ve bir kez daha beni Gri Ev'e gnderen o gemi sahibi geldi akl#ma.
Bu korkun, zalim ve itici deniz, byk tanr# Zeus zaman#nda en
iyi yedi kere yedi Annunaki'siyle -Castor, Polydeu-kes, Herakles,
Orpheus ve kuzey rzgr#n#n ikiz o'ullar#- birlikte a#ld#'# deniz
olmal#yd#. Kendimi zorlayarak Argonaut'lann 0 zamanlar neyi
aramakta oldu'unu dndm. Yan#lm#yorsam bu bir post
olmal#yd#, alt#n bir post. Fakat neden? Elli cesur adam#n kendilerini
bile bile lm tehlikesinin kuca'#na at-
319
mas#na neden olan bu postta de'erli olan neydi? ok k#Sa .. an iin
zihnimde #lg#nca bir dnce belirdi. Elli erkek! /\u bir post! Bu
post bir kad#n#n diilik organ#n# evreleyen n0 olamaz m#yd#?
Bu soruma cevap veremedim. Akl#ma sadece her eyin bi kehanetle
balad#'# geliyordu. ok uzun bir sre nce, Pe|j^ isimli bir
yneticiye gnn birinde lkesini ve iktidar#n# elinden alacak
birisinin ortaya #kaca'# sylenmiti. Jason ortaya #kt#, zaman,
Pelias onu imdi de benim ba#ma bela olan denizin ok uzak bir
k#y#s#ndaki Kolchis lkesine gndermiti.
Pelias, Jason'un bu uzun ve zorlu yolculuk esnas#nda lp
gidece'ini dnyordu, nk ondan Chrysomallos adl# koun
alt#n postunu bulup getirmesini istiyordu. Alt#n post, sava# bir
yarad#l#a sahip olan aa'# tanr# Ares'in korkusunda sakl#yd#. Bu
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
322
meselenin aa'# tanr# Phrixos ve k#z kardei Hel-le'yle ilgili
oldu'unu hayal meyal hat#rl#yordum. Muhtemelen her ikisi de bir
gk gemisinin idarecisi olmal#yd#lar. Yoksa gk gemisinin ismi
Chrysomallos muydu? Yeni bir d# kaplamaya sahip olan bir
deneme modeli olabilir miydi?
Her halkrda Helle Kolchis'e do'ru uarken denize dm ve bu
trajik lmn an#s#na dt' suya Hellespont ad# verilmiti. Jason
ve Argonaut'lar ise alt#n postu almay# baarm# ve sakin sulara
geri dnmlerdi. Yine de i sarayda anlat#lan bu ok eski
hikyenin bizi neden bu kadar etkiledi'ini anla-yam#yordum.
Ouetzalcoatl'#n uyar#s#n#n bu konuyla ilgili olup olmad#'#n# uzun
zaman dndm. Fakat bu da beni zme yaklat#rmad#.
G'smdeki Tanr# Ta#'n#n her zamankinden daha s#cak oldu'unu
fark ettim. Yoksa bana bunlar# o mu anlat#yordu?
at#rdayarak akan son imek hemen yan#m#zda ykselen bir
dalgan#n zerine dt. Gz kamat#r#c# ##k yuvarlanarak bir top
halini ald# ve k#v#lc#mlar saarak yan#mdan ylesine kor-
320
bir h#zla geti ki, yeil ##k kurtlar#n s#r#ls#klam tylerini billurdu.
G'smdeki Tanr# Ta#'n#n #s#nd#'#n# ve mavi k#v#l-#rt#lar sat#'#n#
hissettim. Can#m ac#yordu ve elimde olmadan hir #gl'k att#m.
Etrafimdaki her ey dnyordu. S#rt st dn-.^ ve can havliyle
kay#'#n iki kenar# aras#na s#k#t#rd#'#m ,eane'e sar#ld#m. Gzmn
nnde sadece mavi bir ##k var-di. Ba#m geriye dt. ksrerek
a'z#ma dolan sular# yuttum. c0nra zerime o kadar fazla su ulland#
ki, kendimi korumaya firsat bulamad#m. Giderek suya bat#yor, ayn#
zamanda bir zamanlar tanr# ve tanr#alar hakk#nda duymu
oldu'um an#lar#n derinliklerine gmlyordum. Ve bu an#lara
Berios'un sesi elik ediyordu...
"Yirmi ila otuz bin y#l nceki kolonileme zaman#yd#. Atlan-tis'in
en yetenekli erkek ve kad#nlar#n#n tm zamanlar#n en byleyici ve
iddial# projesini gerekletirmek zere dnyan#n her k#tas#nda
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
323
seilmi olan blgelere gnderildikleri zaman. Adan#n yksek
kltr ve bilim dzeyinin, geliim dzeyi birbirinden ok farkl#
gruplar halinde yaayan vahilere aktar#lmas#na ad#m ad#m
balanacakt#.
Cro-Magnon deneyi fikir olarak ilk kez ortaya at#ld#'# zaman,
bunun binlerce y#l sonras#n#n yay#lmac# iktidar h#rs#yla, byklk
hezeyanlar#yla ve a#r# gururla bir ilgisi yoktu. Bu deneyin
balat#lmas#ndaki esas neden gelecek kuaklara kar# duyulan
sorumluluk bilinci, gezegenin gelece'inin onlarla payla#lmas# iin
bilgi aktar#m# ve hizmet arzusuydu.
Dnyan#n o zamana kadar uzak durulan blgelerine ilk tanr#lar#n
yerletirilmesi bir istila de'il, bir keif hareketiydi. Tanr#-'ar en
yksek ahlaki duygular#n gcyle hareket ediyorlard# ve hedefleri
kendi kltrlerini tehlikeye drmeleri muhtemel tm hatalar#
olumadan engellemekti. Eski byk tanr#lar o ka-c'ar ltufkr,
alakgnll ve mfik bir ekilde ortaya #km#-'
321
lard# ki, kendi yzlerini ve varl#klar#n# mmkn oldu'u kan
gizleme abas# iindeydiler. Baarmak istedikleri byk eseri ' rine
kudret ve korku saan buyurucu varl#klar olarak de'il, ak ne
al#larda yanan bir ##k, a'alar#n dallar#nda bir h##rt#, otla da ve
bulutlarda bir iz olarak balam#lard#.
Tanr#lar ve tanr#alar, uzak lkelerin kendi seviyelerine yk
seltmek istedikleri insanlar#yla kutsal ayinler dzenleyerek
evleniyorlard#. Fakat hibir ey balad#'# gibi kalmam#t#. Zaman#n
bilgeleri ve khinleri, ilk denemeden ya da drt bin y#l sonra
eski a'larla yapt#klar# kar#lat#rmalar sonucunda dnya
yuvarla'#n#n kuzeyindeki buzlar#n nce gneye do'ru yay#laca'#n#
sonra da n al#nmaz bir ekilde eriyece'ini anlam#lard#. Bu
durum kar#s#nda kimsenin elinden hibir ey gelmezdi. Bunun
yan# s#ra kulaktan kula'a dolaan baka bir sylenti de vard#:
Uzayda oradan oraya dolanan kaya paralar#ndan biri dnyaya
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
324
decekti. Atlantis'in ok eski kltrnn gnn birinde yok
olabilece'i dncesi bile ylesine a'#r bir ok olmutu ki, byk
kozmik uyum inanc# bir anda kvermiti. Atlantis'in bir
zamanlar#n esiz benzersiz dnya dzeni, kendine duydu'u inanc#n
gcn yitirmiti.
Bylece k sreci daha ta o zamanlar devreye girmiti. Eski
bilginin izleri her yeni tanr# kua'#nda giderek karma#kla-an, ok
kez de politik dncelerden etkilenen rm bir yap#ya
dnmt.
Gerekilik yerini resim ve sembollere b#rakm#t#. Dil, giderek
dnceleri saklaman#n bir arac# oluyordu. Eskiden drstlk
olarak bilinen kavram, art#k aptall#k anlam#na geliyordu. Her kad#n
ve erke'in grevi art#k do'ru olan# de'il, o anda nemli olarak
kabul edileni dnmek ve sylemekti. Yaklaan sondan duyulan
korku uyumu yok etmi ve her eyi binlerce kk paraya
ay#rm#t#. K#skanl#k ve gvensizlik, yalan ve egoizm Kral
Adas#'n#n ve kolonilerinin eski kltr ve uygarl#'#n# bir ur gibi
sarm#t#.
322
cjki krall#'#n krallar# giderek kendi i sorunlar#n# zmeye
as#rken, kolonilerin hkmdarlar# da ayn# oranda gleniyor-
V. Tanr#lar ana k#tadan giderek daha az haber al#yor ve eski
t krallar#n aresizli'ini sadece kltrel k olarak alg#l#yor-
rdi- Zamanlar#n#n sona ermekte oldu'unu bir trl kabul et-
mek istemiyorlard#.
Baz# tanr#lar ise kendi krall#klar#n# kurmaya balam#lard#. Bu
Hurumlanr#i merulat#rmak iinse eski geleneksel anlat#mlara
kendileriyle ilgili kk ama nemli pasajlar ekliyorlard#. Zeus da
sadece batanr# olarak kabul edilmemek iin birtak#m nlemler
alm#t#. Bilgeleri ve rahipleri kanal#yla, gerek tarihle r-tmesine
ra'men, kendisini her eyin ba# ve sonu olarak belirleyen yeni bir
yarat#l# mitosu gelitirmiti. Bu yeni mitos, balang#taki kaostan
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
325
sonra Gaia'y# ilk ve ana tanr#a olarak belirtiyordu. Gaia bir daire
gibi yuvarlakt# ve etraf# srekli olarak kendi iine dklmesi iin
ters istikmete akan Okeanos Neh-ri'nin sular#yla evriliydi.
Toprak Ana Gaia'n#n, tanr#lar#n ikmet etti'i gkyznn ki-
iletirilmi hali olan UranosTa birlemesinden ilk olarak korkun
hilkat garibeleri dnyaya geldi: Yerlilerin korkuya ve dehete
kap#lmalar#na neden olan tek gzl kikloplar, elli bal# ve yz kollu
ocuklar, intikam tanr#alar#, aa'# tanr#lar. Gerekte ise bunlar
tekrar gerekletirilmek istenen Cro-Magnon deneyinin baar#s#z
rnleriydi...
$o gibi su perileri, $apetus ve Kronos gibi Gigant ve Titanlar bile
Kral Adalarfndan gelen tanr#lar de'il, tanr#lar#n yaratt#'#
varl#klard#. Zeus ise kendi kkenini Titanlar#n en genci ile resmi
olarak Gaia'n#n halefi ilan edilen Rhea'ya ba'l#yordu.
Zeus, Cro-Magnon deneyi ile eski dnyan#n k aras#ndaki
binlerce y#lda hkm srm olan tanr#lar#n en pervas#z#yd#.
Ynetim merkezi olan Olympos, akla hayale gelebilecek tm deney
yarat#klar#yla doluydu. Zeus gnei ve ay# durdura-
323
bilece'ini, kendisinin dnyan#n hakimi ve bayarg#c# oldus can#n#n
istedi'i her eyi yapabilece'ini iddia ediyordu, u U' bir sre sonra
ikiz krallara kar# sava bile ilan etti..." a
Khinin sesi giderek hafifliyordu...
Zaman#n sonsuz burgac#na dmtm. Bo yere d(jn # bugn bir
yerlerde, bir ekilde ve bir zamanda ba'dat#rma al##yor,
zihnimde #lg#nca bir h#zla bir resimden di'erine pe yordum. Ne
bir dura'#m, ne bir dayana'#m vard#. Kollar#m# ac m#, a#k mavi
bir ##k halesinin iinde uuyordum...
nmde eski zaman#n iki gen tanr#as# belirdi. Benim iin
tmyle saydamd#lar, nk onlar#n bir gen k#z# and#ran
vcutlar#n#, ince bacaklar#n#, hafif yuvarlak kalalar#n#, ola'anst
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
326
gzellikteki g'slerini, zarif yzlerini, bundan te duygu ve
dncelerini de grebiliyordum.
Bu iki gen tanr#a tanr#lar#n bir planlama hatas# olarak ayn# anda
ve eit haklara sahip olarak Tanr# Zeus'un kolonisine geldiklerini
biliyorlard#. Zeus en ba#ndan itibaren kendi dnyas#n# ve kendi
krall#'#n# yaratm#t#. Adalardan oluan dnyas#n#n ilk sakinleri olan
yerlilerine kay#klar, gemiler, hatta kalyonlar yapma izni vermiti.
Sonra bir sava# #rk# yaratm# ve yard#mc# tanr#s# Jason'u zengin
sahiller aramas# iin dur durak bilmeden denizlerde dolamakla
grevlendirmiti. Dncelerim bir zaman dilimini daha atlad# ve
Hera'n#n o geni omuzlu, sakall# ve gl tanr# Zeus taraf#ndan ilk
kez nas#l batan #kart#ld#'#n# grdm. Hera ilk nce iyi bir sava#
olan Ares'i, sonra Hebe'yi ve nihayet do'um sanc#lar#n# dindirdi'i
sylenen Eileithya'y1 dnyaya getirdi. Tiksinti ve memnuniyet
kar##m# duygularla, o ebed kad#n avc#s# Zeus'un on kraldan
Hera'y# ikinci ei olarak kabul etmesi emrini almas#n# izledim.
"Zeus on yedi tanr# kua'# boyunca eski krall#'#n yneticilerinin en
vahisi ve doymak bilmezi olarak kald#" diyen sesini duydum
Berios'un bir kez daha. "Onun iktidar#ndan ald#'# g'
324
ka tanr#ay# ve yerlilerden ka kad#n# aldatarak batan #karmam
ve namile b#rakt#'#n# art#k kimse sayam#yordu. Eski d-sm ve
telekinezi s#rlar#n# art#k sadece kendi istekleri do'rultunda
kullan#yordu. Bir at sine'i biimine brnerek He-*nin g'sne
konar, alt#n ya'muru biiminde Danae ile birle-jr bir ku'u eklinde
Leda'y# batan #kart#r. Yzen bir bo'a uretinde de hibir eyden
haberi olmayan tanr#a Europa'n#n bacaklar#n#n aras#na girer ve onu
Girit'e ka#r#r.
Hkmdarl#'#n#n tm sresi boyunca da kendi gerek grnmyle
s#k s#k gen tanr#a $o ile seviir. Hera bunu 'rendi'i zaman o ok
eski ba'l#l#k yasas#na kar# #karak savamaya balar - kendisi ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
327
ocuklar# iin. Yz gzl beki Argos'u, Her-mes adl# gen tanr#n#n
mzi'iyle uyutur. Sonra da her gece nbet tutmaya balar.
Tanr# Zeus meselenin ne oldu'unu hissetmi gibidir. ok uzun bir
sre hibir ey yapmadan ylece bekler. Fakat gnn birinde
Hera'n#n nceden planlad#'# olay gerekleir: $o, so'uk ve nemli
bir gecede, Zeus'a kavumak iin yzerek Asya ile Avrupa
k#talar#n# birbirinden ay#ran bo'azdan gemeye karar verir. Ondan
art#k bir karara varmas#n# isteyecektir. Uzun zamand#r
gzetlenmekte ve yeni bir entrikan#n iine ekilmekte oldu'unu
bilmeden bo'az#n kuzey k#y#lar#nda sudan #kar. Vcudunun
a'#rl#'# onu a#rtm#t#r ve kollar#yla bacaklar#n#n ucunda neden
toynak benzeri #k#nt#lar bulundu'unu anlayamam#t#r. Yavaa
k#y#da yrmeye balar. Ans#z#n bir inek suretine brnd'n
kavrar. Geriye dner ve kendisini sadece Tanr# Zeus'tan de'il, iki
k#tay# birbirinden ay#ran geide bakar.
Bu yzden kendini salon, Tanr#a $nanna! Zeus gibi olmak isteyen
erkeklerden kendini koru! Onlar# dizginlemek iin bir SeY
yap#lmad#'# takdirde say#lar# ok fazla olacakt#r! Onlar g-'
olmalar#n#n kendilerinde di'erleri zerinde hakimiyet kurma
hakk#n# verdi'ini dnmektedirler... Bu nedenle kendini bu
325 -
yar# tanr#lardan sak#n... $simleri ister Tammuz olsun, istr c isterse
de G#lgame... Onlar bugn ak yeminleri etmeb yar#n ise
sevgililerini, hatta ocuklar#n#n analar#n# aldatmak' her trl
yalan# sylemekten ekinmezler! Bu nedenle $0'n yzerek geti'i
bo'az#n ismini bir an bile unutma..."
"Bosporus!" Bu isim kalbime buzdan bir b#ak gibi sap|a m#t#.
"Aptal ine'in geidi... A#k olan, bu yzden de alay ed-len bir
diinin aa'#lanmas#..."
Etrafimdaki her ey beyaz sis bulutlar#yla rtlmt. Akl#-ma
yava yava gelen tm bu sylenceler beni o kadar etkilemiti ki,
tekrar yaad#'#m na dnmekte byk glk ekiyordum. Yar#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
328
yar#ya suya gmlm olan kay#'#n iine s#k#t#rd#'#m de'ne'in
alt#ndan #kt#m, salanmdaki suyu silkeledim ve beyaz sessizli'in
iine bakt#m. O'ul Kurt ve Dii Kurt, gri renkli dalgalar#n aras#nda
ac#nas# bir tahta paras# gibi srklenen kay#'#n n taraf#nda
s#r#ls#klam bir vaziyette duruyorlard#.
Hareket etmeye bir trl cesaret edemiyordum. Kurtlar ise balar#n#
drt bir yana evirerek etraflar#na bak#yorlard#. Sanki sislerin
aras#ndan k#y#ya vuran dalgalar#n sesini arar gibiydiler. Ben de sis
duvar#n#n ard#nda bir direncin varl#'#n# sezinler gibiydim. Art#k
Kara Deniz'de olmad#'#m#z# hissediyordum. Henz gremedi'im
k#y#lar kay#'#n her iki taraf#nda bazen bin be yz, bazen de en
fazla yz ad#m uzakl#'#nda olmal#yd#lar. Hatta kay#'#n alt#ndaki
sular#n derinli'inin de'iti'ini bile hissediyordum.
Sonra sis perdesi yava yava aralanmaya balad#. Gzlerimin
nnde zerinde birtak#m kk adac#klar bulunan yeni bir deniz
belirmiti.
"Marmara!" diye ba'#rd#m O'ul Kurt'la Dii Kurt'a. "Marmara
Denizi'ndeyiz!" Hayvanlar balar#n# benden yana evirdiler, fakat
ne syledi'imi anlamad#lar. Urso'nun de'ne'iyle kay#'# en yak#n
adaya yneltmeyi dndm, fakat ak#nt# imdad#-
326
etiti. O gzel ve berrak gnde elli ila yz bin ad#m yol Salmay#
baard#k.
Salar#m kuruyal# epey olmutu. Urso'nun de'ne'ini bir
$ken dire'i gibi kay#'#n nne uzatm# ve zerinde Atlantis L#nin
bulundu'u tala sabitlemitim. S#cak bir esinti de'ne'in zerine
ast#'#m elbiseleri kurutuyordu. Ayn# esinti kurtlar#n tylerini,
benim #plak omuzlar#m#, g'slerimi ve vcudumu da okuyordu.
$l#k rzgr#n #plak vcudumda dolamas#ndan byk keyif
al#yordum. Arkama yasland#m, kollar#m# arkaya uzatt#m, gzlerimi
kapad#m, dudaklar#m# aralad#m. Yaamak o kadar gzel, o kadar
harika, o kadar ola'anst bir eydi ki!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
329
Akama do'ru k#talar aras#ndaki ikinci bo'aza ulat#k. Marmara
Denizi'nin giderek s#'lat#'#n# ve iki k#tay# birbirinden ay#ran ince
bir su yolu oluturdu'unu gayet iyi hat#rl#yordum. Gece boyunca
eski tanr# Zeus'un ada krall#'#na a#lan su yolunda hi durmadan
ilerledik.
Y#ld#zlar zerimize bir kez daha ##ldamaya balam#lard#. Kurtlar,
ba#na gelen birok felaketten sa' salim kurtulmay# baarm# olan
kay#'#n iinde yan yana uyuyorlard#. Atlantis'li gen bir k#z#n
ismini ta#yan bir su yolunda ilerlemek olduka garip bir duyguydu.
Bu gen k#z kendisini ta#yan gk gemisinden derek lmt.
Kay#k imdi Helle'nin mezar#n#n zerinde, Hellespont'ta yol
al#yordu.
Btn gece uyuyamad#m. K#rm#z# gne topu arkam#zdaki s#k
ormanlarla kapl# da'lar#n zerinde ykseldi'i vakit, nmzde gri
renkli bir deniz belirmiti. Sol tarafta birka alak te-Pe gzme
arpt#. Yak#n bir gelecekte bu tepelere insanlar#n yerleece'ini
dndm. Bu kan#ya nas#l vard#'#m# bilmiyordum, fakat belki de
'retmenlerimin bana bu civarda yer alan Troya adl# gzel bir
blgeden sz ettiklerini hat#rlam#t#m.
Kk kay#k ilerlemeye devam ediyordu. Ak#nt#ya uyarak
327
k#y# boyunca gneye do'ru yol al#yordu. Birtak#m tahta r>a
lar#ndan, bal#k ba'#rsaklar#ndan ve bal#k derisinden yap#im-, zavall#
su ta#t#n#n korkun burgalara, f#rt#nalara, dalgalara U hava
koullar#na dayanabilmi olmas# beni art#k a#rtm#y0rcj $ki kurdun
davran#lar# benim iin ok daha a#rt#c#yd#. Bir # bile pani'e
kap#lmam#lard#. Tm bu gnler ve geceler boyun ca korkuya
kap#ld#klar# tek bir n# hat#rl#yordum.
Onlar#n zerine e'ildim ve kran duygusuyla enselerini o|< ad#m.
Sanki dokunuumla beraber onlar# uzun ve sessiz bir #st#rap
dneminden kurtarm#t#m. ylesine byk bir sevin ve cokuyla
zerime at#ld#lar ki, iki elimle kendimi korumak zorunda kald#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
330
"Yeter, yeter!" diye ba'#rd#m. "Tekneyi devireceksiniz!" Bunun
zerine kurtlar yavaa ayaklar#m#n dibine uzand#lar. Dii Kurt,
Urso'nun bana vermi oldu'u keseyi kokluyordu. $inde ne
oldu'una bakmaya henz f#rsat bulamam#t#m. Bunun sebebi neydi
acaba? Ba#m# sallayarak keseyi kemerimden #kard#m ve dikkatle
aarak iindekileri yass# ta#n zerine dktm.
Bal#k k#l#klar#ndan yap#lma biri kk, di'eri byk iki olta
i'nesi. Glmseyerek Urso'nun hazinelerini gnee koydum.
Bunlardan baka kesede bal#k ba'#rsa'#ndan yap#lma biraz ip ve
kk bir akmakta# paras# vard#. Urso'nun bu hazineleri nas#l
elde etti'ini bilmiyordum. $ki deniz kabu'u. Birisinin zerine eski
kyn plan#n# izmiti. Glmseyerek onu dndm: "Seni gidi
sevgili aptal..."
imen tohumlar#. Bununla ne kastetmek istedi'ini dndm.
Lepeno Burgac#'nda neredeyse hi imen yoktu. K#y# eridinin
kayal#k zemini buna uygun de'ildi. Tohumlar#n birka tanesini
parmaklar#m#n aras#na ald#m, koklad#m ve a'z#ma soktum. Yava
yava i'neyerek nereden geldiklerini anlamaya al#t#m.
328
, gn boyunca gneye do'ru ilerledikten sonra, ta uzaklardan bite
cennet benzeri bir grnme sahip olan bir adaya lastik- Adan#n
ilerindeki yakla#k bin ad#m yksekli'inde bir a* yemyeil
tepelerin ve dik kaya duvarlar#n#n zerinde yk-eliyordu. Ak#nt#
bizi adan#n bat# sahiline yaklat#rm#t#. K#y#ya anaabilmek iin
Urso'nun de'ne'ini kullanmaya balad#m. j|<i kurtla birlikte
yapayaln#z denizin ortas#nda srklenmekten b#km#t#m. Ayr#ca
acil olarak taze suya ihtiyac#m#z vard#.
K#sa bir sre sonra alak dalgalar kay#'# sahilin talar# zerine
srklemiti. Son ve byke bir dalga kay#'# kald#r#p ileri att#'#
esnada aya'a kalkmak zereydim. Kay#k bir baltayla paralanan
odun paras# gibi da'#l#vermiti. ne do'ru sendeledim. O'ul Kurt
ve Dii Kurt benden nce karaya atlad#lar, sonra da ma'lup etmeyi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
331
baard#klar# bir dman gibi kay#'#n enkaz# etraf#nda uluyarak ve
havlayarak dnmeye balad#lar.
Dizlerimin titremesine engel olamayarak bizi denizin zerinden
ta#yarak buraya getiren kay#'#n enkaz#na bakt#m. Neden daha nce
paralanmad#'#n#, f#rt#nada sular#n dibine gmlmedi'ini bir trl
anlayam#yordum.
Yere e'ilerek parmak ular#mla bklm bal#k ba'#rsaklar#na
dokundum. Dokunmamla birlikte de gri bir toz y#'#n# halinde
topra'a dkldler. Denizin tuzu ilerine ileyerek onlar# un ufak
etmiti. Ba#m# sallayarak zerine eski bakentin plan# kaz#l# olan
ta# yerden ald#m. Bu ta bu arada bana bir t#ls#m gibi gelmeye
balam#t#.
K#y#s#na #kt#'#m#z kk koy kayal#k bir burun taraf#ndan
korunuyordu. Asl#nda sadece taze su almak ve birka meyve
toplamak zere karaya #kmay# istemitim. Fakat art#k yeni bir
durumla kar# kar#ya kalm#t#m: Tmyle hesap d## yeni bir
hedefe ulam# bulunuyordum. Adan#n ilerindeki da'a bak-t#rn.
Zirvesine #k#p adan#n hatlar#na bakabilmeyi baarabilirim, belki
buras#n#n ismini hat#rlayabilirdim.
329
Ta#m# biraz yukar#daki a'alar#n aras#na saklamaya l<ar verdim.
Etraf#ma bak#nd#m ve bu i iin uygun bir yer arad#m Ayn# anda
denizin zerindeyken de grd'm, fakat zerind fazla
dnmedi'im bir ey gzme arpt#: Bu adada insanlar ya#yor
olmal#yd# ya da en az#ndan bir sre nce yaam#lard#
Hemen tedeki zeytin a'alar#, insan eliyle dikilmi bir baheyi
and#r#yordu. Kurtlar tepenin yamac#ndaki yksek otlar#n aras#nda
oyna#rken, yava yava yapraklar# gm par#lt#lar saan, yamru
yumru a'alara do'ru yrmeye balad#m. $lkbahar gnei burada
Lepeno Burgac#'ndan ok daha fazla #s#t#yordu. Ta#m# kar#ma
#kan ilk a'ac#n dibine b#rakt#m ve yapraklar#na dokundum. Hayal
k#r#ld#'# iinde en fazla bir ay nce yeermi olduklar#n# fark ettim.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
332
Dallarda bir tek olsun meyve yoktu. Oysa imdi bir zeytin, bir
f#nd#k, bir elma ya da bir armut yemeyi o kadar ok isterdim ki!
Ans#z#n iimde taze meyveye kar# dayan#lmaz bir arzu belirmiti.
Kurtlar av peinde komaya balam#lard#. Onlar# gremiyor, fakat
al#lar#n ve otlar#n aras#ndan h#zla komalar#n# duyabiliyordum.
Yavaa bir tepeye t#rmand#m. Otlar neredeyse belime kadar
ykseliyordu. Baaklar#n irili'ini ilk bak#ta fark edemedim, fakat
sonra ak#nl#kla oldu'um yerde kalakald#m. Bunlar ot de'il, bariz
bir ekilde grld' zere arpayd#!
Eski arpa tarlalar#, eski zeytin korular#! Bu adan#n bir zamanlar bir
koloni oldu'undan art#k emindim! Henz tam olarak
olgunlamam# baaklardan bir avu tohum kopard#m. Olduka
lezzetliydiler ve i'nedike tatl#la#yorlard#. Yamatan yukar#
do'ru t#rman#rken, yerlilerle kar#lat#'#m takdirde daha dikkatli
davranmay# dnyordum. *u ana kadar kar#lam# oldu'um her
grup, bir ekilde eski tanr#larla iliki kurmutu. Hem mamut
avc#lar#, hem Renbart ile Fjrgyn'in kabilesi, hem de Lepeno
bal#kglar#. Esasen imdiye kadar bana bir ktlk yap#lm# de'ildi,
fakat bir daha beni daima bir yabanc# olarak grecek bir toplulu'un
yesi olmak istemiyordum...
330
iki bo'azdan geti'im esnada baka bir tanr# veya tanr#ayla
kar#lamaya nas#l hasret kald#'#m# anlam#t#m. O anda zeytin
a'alar#n#n aras#ndan Osiris bile #km# olsayd# bir sevin jgh'#
atar ve kendimi onun kollar#na atarak beni kucaklamas#n#
beklerdim.
$imi ekerek a'z#mdaki birka tohum kabu'unu tukurdum ve
elimin tersiyle dudaklar#m# sildim. Korkun derecede susa-#r##t#m.
Dudaklar#m, ellerim, her ey tuzluydu. Zeytin a'alar#n#n aras#ndan
giderek yukar#lara t#rman#yordum. $imde bu a'alar#n
meyvelerinin uzun zamandan beri toplanmad#'#na dair kuvvetli bir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
333
his vard#. A'alar birbirine fazlas#yla yak#nd# ve uzun zamand#r
budanmad#klar# her hallerinden belliydi.
Bir dere buluncaya kadar uzun sre yrmem gerekti. Berrak, tatl#
su, denizin zerinde yapt#'#m uzun yolculuk esnas#nda akl#ma
gelen tm o ac# dolu dnceleri kafamdan silip atm#t#.
Elbiselerimi #kararak nce gzelce kendimi, sonra da onlar#
y#kad#m. Dere k#y#s#ndan birka ad#m uzakl#kta tatl# b'rtlenler
dolu al#lar kefettim. Birka b'rtlen yedikten sonra kurumalar#
iin elbiselerimi yere serdim ve onlar#n yanma uzand#m. Gne,
vcudumu #s#t#yordu. Tuna Nehri'nin zerindeki kaya teras#ndaki
yaz mevsiminden bu yana kendimi hi bu kadar iyi
hissetmemitim...
331
YALNIZLIK ADALARI
i'$
jjjj'tl Adadaki nc gnmde buras#n#n ismi akl# j " ma geldi.
Birka saat k#y# boyunca yrm ; sonra tekrar i tarafa
ynelmi ve adan#n neredeyse ortas#na kadar ulaan byk bir
koyun . varl#'#n# fark etmitim. Yeil tepeler ve da'lar yakla#k
on be bin ad#m uzunlu'unda ve on bin ad#m genili'indeki koyu
bir ta gibi kuat#yordu. ICoyun gney taraf#ndaki yksek da',
dncemden kesinlikle emin olmam# sa'lad#. "Lesbos!" diye
m#r#ldand#m. "Buras# mutlaka Lesbos olmal#!" Beyaz bir kaya
paras#n#n zerine oturarak, ok uzun y#llar nce bana bu ada
zerine anlat#lanlar# hat#rlamaya al#t#m. Bir zamanlar bir tanr#a
olmak zere e'itilmi olmama ra'men, kullan#lmayan bilgileri
bilinalt#m#n derinliklerinde bulup #karmakta byk zorluk
ekiyordum.
Lesbos'daki ilk byk tanr#lardan birinin ismi Makareos olmal#yd#.
Hat#rlad#klar#m beni yan#ltm#yorsa, bu tanr# k#y#dan da'#n ete'ine
kadar uzanan yemyeil vadide ya#yordu. Yine hat#rlad#'#m
kadar#yla k#z# Methymna, Lesbos ismindeki gen bir tanr#yla
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
334
evlenmiti. Tm bunlar#n Tanr# Zeus'un hkmdarl#'#ndan nce
gereklemi olmas# gerekiyordu.
Zeus! Her zaman Zeus! Bu tanr#n#n ismi akl#ma geldike,
duydu'um fke daha da art#yordu. Asl#nda o beni hibir ekilde
ilgilendirmiyordu, fakat anla#lan benim iin yava yava bir
sembole dnmeye balam#t#. Uzun erkek egemenli'in yok
olmu dnyas#na duydu'um fkeyi iine att#'#m bir p uku-
332
# bu ul<ur Gfi Ev'deki on yedinci ayna resminde grlen
anfazayd#. Erkeklerin tm bilinmezlikleri, anla#lmazl#klar# ve
hjjkelerinin bulundu'u kutu! Tam bu anda, kolonizasyonun w
zamanlar#ndaki yzlerce isim ve yer hakk#nda daha fazla bil -j
sahibi olmay# arzulad#m. Fakat art#k etrafta ne bir ktphane, e de
soru sorabilece'im birileri vard#.
Neredeyse btn gn boyunca koyun k#y#s#n# izleyebildi'im hu
yerden ayr#lmad#m. Akl#ma bu arada bu adayla ilgili baka bir
sylence daha gelmiti. Sylence Orpheus ad#nda bir ozanla
ilgiliydi- Orpheus benim de kurtlarla beraber yapt#'#m seyahat
boyunca grd'm k#y#lar boyunca yaam#, $iriyle tanr#lar# ve
insanlar# kendisine hayran b#rakm#t#. Syledi'i ark#lar vahi
hayvanlar# bylyor ve denizi sakinletirebiliyordu. Fakat
kendilerini Mainad olarak adland#ran birtak#m vahiler taraf#ndan
ldrlm ve ba# kesilerek iiriyle birlikte Ebros Nehri'ne
at#lm#t#. Dalgalar ve ak#nt# da Orpheus'un kesik ba#yla lirini
Lesbos'un kuzey sahillerine srklemiti. Ozan#n kafas# kumlara
gmlp kalm#t#, fakat liri talar#n aras#na s#k#m#t# ve rzgr
tellerinin aras#ndan szlerek onu almaya devam ediyordu. Bu
ekilde blbller Orpheus'un ark#lar#n# 'rendiler. Rzgr onlar#
en uzak k#y#lara kadar ta#d# ve a'alar#n yapraklar# bile ozan#n
hznl ark#lar#n# sylemeye binlerce y#l devam ettiler.
O geceyi koya bakan tepenin zerinde, Orpheus'un zlem dolu
ark#lar#n# dinleyerek geirdim. Ryamda gnn birinde benim
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
335
yapt#'#m gibi kk kay#klara, gk gemilerine, beyaz bo'alara ya
da yunuslar#n s#rtlar#na binmi olan k#zlar#n ve kad#nlar#n Lesbos'a
ak#n edece'ini ve yemyeil imenlerle kapl# tepelerde bu hznl
melodileri dinleyece'ini grdm. Rahibelerin etraf#nda toplanarak
Yasak Bahe'de oldu'u gibi dolaacaklar, benim ebed genli'imi
ve yaln#zl#'#m# anlatan dizece kulak vereceklerdi. Kendi duygular#
ve arzular# benim z-
333
lemime yak#n olan tm kad#nlar# ve k#zlar# kucaklamay# ve n-
cklere bo'may# dlyordum. Bu arada onlar da ark#lar sfi
leyecek, el ele tutuacak ve birbirlerini seveceklerdi.
Ertesi gn tepeden aa'# inerek kay#'#m#n paraland#'# yer gitmeye
niyetlendim. Adan#n kuzeybat# k#y#s#na ulamak ze reyken ans#z#n
kar#ma tuhaf ve esrarengiz bir orman #kt#. Ka $m gvdeli, on, on
iki ad#m yksekli'inde dev a'alar, bulutsuz gkyzne tap#nak
stunlar# gibi ykseliyordu. Talama dallar yerde gri, kahverengi
ve siyah dev oyuncaklar gibi y#m. l#yd#. A'alara yaklat#m ve
aradan geen tm bu y#llar boyunca yanm# topraktan neden bir tek
olsun yeil ot bitmedi'ini merakla dndm.
Bir an sonra burada neler olup bitti'ini anlad#m. Gkta# dnyaya
dt' zaman, yerkabu'unun ince ve hassas tm kesimlerini
harekete geirmiti. Her tarafta yanarda'lar harekete gemi ve
s#cak kaynaklar kt niyetli gayzerler olarak yzlerce y#l boyunca
etraf# kas#p kavurmutu. Dnyan#n kuzey kesimleri kal#n bir bulut
tabakas#n#n alt#nda kalarak so'uk ve karanl#kla kaplanm#, di'er
blgelerde deniz ak#l almaz bir h#zla ykselmi, bereketli
topraklardaki yaam lmn kara solu'uy-la yok edilmiti. Kara
orman kar#mda bir uyar# sembol gibi ykseliyordu.
Yrmeye devam ettim ve karaya #kt#ktan sonra iinde
y#kand#'#m dereye ulat#m. Biraz su itikten sonra #r#l #r#l akan
derenin kenanna oturdum. *imdi ne yapmal#yd#m? Yeniden bir
kulbe ina etmeli, b'rtlen ve tah#l toplamal#, sonra da di'er
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
336
meyveler olgunla#ncaya kadar beklemeli miydim? Bir kad#n#n, bir
tanr#an#n yaam# byle mi olmal#yd#?
Birden kendimi ok yaln#z ve terk edilmi hissettim. O'ul Kurt ile
Dii Kurt bile ortada yoklard#. Nerede olduklar#n# bilmiyordum,
ama en az#ndan iki kiiydiler. Duygusal davrand#'#m iin kendime
k#z#yordum, fakat tm abama ra'men bylesine
334
jzel ve gneli bir gnde gzyalar#m#n yanaklar#mdan aa'#
glmesine engel olamad#m.
"Her bitki, her hayvan, her ey yaam#n# nceden belirlendi'i gibi
srdryor" dedim zgn bir sesle. "Sadece sen, jnanna, bir tek sen
neden varoldu'unu bile bilmiyorsun..."
Dere yavaa ar#ldayarak ak#yordu. nmden ak#nt#ya kap#lm#
bir yaprak geti. Ona bakt#m ve bu adada gerekten yapayaln#z
olup olmad#'#m# dndm. Bu na kadar burada bakalar#n#n da
bulundu'una dair en kk bir iz bile elde edememitim. Bu arada
kendimle giderek daha yksek sesle konumaya balad#'#m# fark
etmitim. Sanki asla bir araya gelemeyen iki ayr# varl#ktan
oluuyordum. Asl#nda zgn olmam iin bir sebep yoktu. Ada bana
yaamam iin gerekli olan her eyi sa'l#yordu. Ak#ll# bir toplama
ve saklama plan#yla al#k ve susuzluktan korkmama gerek
kalmazd#. Fakat mesele bu de'ildi!
Y#llar ve y#llar boyunca yapayaln#z yaad#ktan sonra lp gitmek
dncesi beni dehete drmt! Ard#mdan ne bir erkek, ne de
bir ocuk a'layacakt#! Benim kadar ok zamana sahip olmak ne
korkun bir dnceydi! Ben dnyan#n, gkyznn, bitkilerin ve
denizlerin tm zaman#na sahiptim. Can#m#n istedi'ini yapabilir,
istedi'im gibi yaayabilirdim - hem de bir tanr#ya, bir insana, bir
erke'e kar# sorumlu olmadan...
Kadife yumuakl#'#ndaki akam g'nde y#ld#zlar ve gm renkli
narin hilal giderek ykselmeye balad#'# zaman, hl m#r#ldanarak
akan derenin kenar#nda oturuyordum. Her gece durmadan
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
337
de'ierek iri yar#, k#zlar#, kad#nlar# ve kurtlar# rkten bir erkek
k#l#'#na brnen, sonra da yeniden zay#flayarak, yeniden g
toplamak zere yok olan bir erke'i and#ran ay# izliyordum. Bazen
onun di'er tm gk cisimlerinden daha ^rarengiz oldu'unu
dnyordum. Oysa ayaklar#m#n dibinde huzurlu, fakat canl# bir
varl#k gibi hi durmadan akan su bile 'r hayal, bir illzyon, gerek
olmayan bir grnt de'il miydi?
335
O anda akmakta olan su, birka saniye iinde birka an yol alarak
yerini baka bir suya b#rakm#t#. Fakat yine de bn yu iinde
bar#nd#ran dere daima ayn# ya da en az#ndan ben bir grnme
sahipti. Sadece rzgr esti'i, ya'mur ya'd#m r da mevsimler onu
etkiledi'i zaman grnmnde k#smi eksiklikler oluyordu. Acaba
dere olarak adland#rabilece'im k-ey gerekten var m#yd#? Yoksa
bu akar su zaman benzeri, k#Sa bir an iin gerek, fakat elle
tutulmaz bir ey miydi?
Elimi derenin iine sokup sonra avcumu d#ar# #karsayd#m derenin
bir paras#n# m# yakalam# olurdum, yoksa sadece parmaklar#m#n
aras#ndan akan suyu mu?
Sahip oldu'um bu duygu ve dnceler beni a#rt#yordu. Bunlar#n
kayna'# tanr#sal m#yd#, yoksa insan miydi? Yoksa bakalar#yla
konuma iste'imden mi do'uyorlard#?
Dncelerimin tutarl# ve mant#ksal olmad#'#n# biliyordum. Pek
k#sa bir sre nce nihayet bakalar#yla birlikte yaamaktan
kurtuldu'uma seviniyordum. $nsanlar# terk ediimin zerinden
henz birka gn gemi olmas#na ra'men, neden onlar#n
yoklu'unu hissetmeye balam#t#m?
Aya'a kalkarak dere boyunca s#cak gecenin iine yrmeye
balad#m. Sa'#mdaki ve solumdaki byk a'alar, dncelerimi
izleyip izlemediklerini benden gizleyen byk bekileri
and#r#yordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
338
K#y#ya ulat#'#m zaman denizin bitmez tkenmez u'ultusu beni
kucaklad#. Dalgalar beni talar#n ve sahilin yumuak dudaklar# gibi
pcklere bo'uyordu. Ay ##'# suyun alkant#s#nda binlerce
paraya blnyor, uzaklarda bir yerde Orpheus ark#s#na balamak
zere lirini akort ediyordu.
Yaln#zd#m! G'n ve yerin aras#nda yapayaln#z. Ya#yor-dum.
Acaba benden baka tanr# ve tanr#alar, insan varl#klar var olmu
muydu hi? Tm bunlar#n zihnimdeki bir hayalden ibaret olmas#
mmkn myd? Hibirinin gerek olmad#g1
336
,au, dnce ve tasavvurlardan oluan bir dnyada ya#yor 0lablHr
miydim?
Bir tanr#a asla phe edemez!" diye ykseldi Berios'un gji
jimden. "Varl#k biimlerini ykseltmeye al#abilmek iin fjphe
yetene'i sadece insanlara verilmitir."
"*phelenmiyorum" dedim alak sesle. "Sadece soruyorum!"
Vcudunun her hcresine ve en gizli dncelerine
yerletirilenleri tmyle unutmu..."
"Bu seni neden sinirlendiriyor, Quetzalcoatl? Onun her eyi
hat#rlamak zere oldu'unu grmyor musun?"
"Evet, fakat ok yava! Neredeyse bin be yz y#ld#r kendini
bilmeden oradan oraya srklenip duruyor! $inde bulundu'umuz
gk gemisi karanl#'#n buzlar#na dp paraland#ktan sonra, kendi
Tanr# Ta#'m# bir mamuta vermemi miydim? Sabah Y#ld#z# olarak
insanlara gitmesi iin $nanna'n#n koruyucusu olmam# m#yd#m?
Drdnc dnyan#n zerine gkten y#ld#zlar dt' zaman, gk
kubbenin ta#y#c#s# ben de'il miydim?"
"Bir y#ld#z, Quetzalcoatl! Dnyaya den sadece tek bir y#ld#zd#..."
"Olabilir, fakat benim ta#m#n byk enerjisi, bulunana kadar
$nanna'y# #s#tm#t#. Hatta zerini rten mamut tmyle buz
kesildikten sonra bile..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
339
"Di'er eski tanr#lar bunu biliyor. Ayr#ca Tanr# Viracocha da tyl
y#lan#yla sana yard#ma gelmiti. Sana kendi Tanr# Ta#'n# getirdi'i
s#rada, senden ok daha fazla karanl#klar#n iinde kalm#t#..."
"Bana Viracocha'y# methedip durma! $nka gne tanr#s# $nti "e bir
insan k#z#n#n o'ullar# olan o szde tanr#y# tan#yorum! Byk eski
tanr# Manco Capac Uygur'a ekilmi olmasayd#, o asla ilticaca
Gl'nn hkmdar# olamazd#..."
"S#zlanmaktan vazge art#k, Quetzalcoatl! Kendine bir yerli
337.
kabilesi bul ve onlara iini k#skanl#kla dolduranlardan daha '
oldu'unu ispat et!"
"Bu k#skanl#k de'il, Enki! Ben senin gibi eski bir tanr# de-Hm!
Sizlerle tekrar konuabilmeyi baarabilmem iin uzun sr
dnebilmem gerekti! Benim gibi bir tanr# ve $nanna gibi bi
tanr#a iin yaln#zl#k lanetinin ne anlama geldi'ini nereden
bilebilirsiniz ki? Fakat sana yemin ederim, ilk halk#mdan geriye
kalanlar#n yan#na gnn birinde mutlaka geri dnece'im!
Vcudumu, sar# salar#m# ve sakal#m# grdkleri anda beni tekrar
tan#yacaklard#r! Fakat bu henz mmkn de'il. Byk Dzenle
tm ilikilerimin koptu'u zamanda Viracocha'n#n bana arma'an
etti'i Tanr# Ta#'nda benim iin ne tr k#s#tlamalar bulundu'unu
ortaya #karana kadar, daha binlerce y#la ihtiyac#m var! Bu arada da
t#pk# benim gibi lkesini, halk#n# ve kudretini kaybetmi olan di'er
tanr#lar# arayaca'#m... Fakat $nanna'y# mmkn olan en k#sa
zamanda devreye sokman#z gerekiyor, nk her yerde olaylar hi
beklenmedik ekilde geliiyor..."
"Duruma henz mdahale edemeyiz! Tanr#a $nanna, kendisi iin
belirlenen yolu, kendisi bulmal#d#r!"
"Senin iin konumak kolay! Birok insan grubunun geliiminin
nereye gitti'ini kavrayam#yor musunuz? Sadece kendilerini
dnen ve ayn# anda hem efendi, hem tanr# olmaktan baka hibir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
340
arzuya sahip olmayan kk tanr#lar#n, yalanc# peygamberlerin
peinden gidiyorlar..."
"Yine abart#yorsun, Quetzalcoatl! $nsanlar#n kendi tanr#lar#n#
kendilerinin yaratmas# eski plan#n sadece lehine olabilir! Neyin iyi,
neyin kt oldu'unu bylece daha kolay kavrayacaklard#r..."
"Fakat ne pahas#na, Tanr# Enki, ne pahas#na?"
"Gere'i tecrbe yoluyla kavramak pahas#na!"
"Gerek mi dedin? Tecrbe mi? $nsanlar#n kendilerini mahvedecek
yolda el yordam#yla ilerlemelerini seyretmeniz ne kadar ac#! Bu
ocuklar#n eline bir zamanlar bizim sahip oldu'u-
338
^ silahlar# da verebilirsin! O zaman dnyan#n kendilerine ait
bu'unu sanacak, hakk#nda hibir ey bilmedikleri yarad#l##n n
yce varl#klar# olduklar#n# dnmeye balayacaklard#r! Bu
apt#'#n#z adil ve drst de'il, Tanr# Enki, nk yarat#klar#m#za
daha yce bir varl#k seviyesinin yolunu kap#yorsunuz. Bizim
^diklerimizin ok az bir k#sm#na sahip olsalar bile, eski Byk
pzen'i yeniden kurmalar# asla mmkn de'ildir! Onlar sadece
birer insan, Enki! Tanr# de'il, insan!"
"Onlar# evcilletirmek ve gen ruhlar#n# zincirlerle ba'lamak m#
istiyorsun?"
"Tm bu olup bitenler onlar iin ok fazla... Evrendeki ve kendi
iimizdeki Byk Dzen'i anlamaya balayabilmek iin biz bile
yz binlerce y#la ihtiya duyduk! *ayet duruma mdahale
etmezsek, insanlar#n kendilerini ve dnyay# yok etmeleri iin en
fazla on bin y#la ihtiyalar# olacakt#r!"
"Bu gen tanr#an#n bir eyleri de'itirebilece'ine ve geliimi
dzenleyebilece'ine inan#yor musun gerekten?"
"$nanna senin ve di'er eski tanr#lar#n tohumlar#yla yarat#ld#'#
zaman bunun byle olmas# planlanm#t#! Bu imdi neden de'imi
olsun ki?"
"Bir dnya yok oldu!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
341
"Belki, ama sorunlar olduklan gibi kald#!"
Sonraki haftalar ve aylar bana kuzeydeki nehrin zerindeki kaya
teras#nda geirdi'im yaz mevsimini hat#rlat#yordu. Fakat *imdi
iinde bulundu'um mekn daha geni, daha eitli ve ilginti.
Balang#ta #plak dola#yordum, fakat sonra geni kemerlerle ve
yapraklardan rd'm etekliklerle giyinmekten zevk almaya
balad#m. Talam# orman#n yak#nlar#ndaki paralanm# kay#'#m#,
her geziden sonra geri dnd'm mihenk noktas# yapm#t#m. Belki
de kurtlar#n gnn birinde orada ortaya #kacaklar#n#
dnyordum.
339
Yava yava tm aday# tan#maya bal#yordum. ok uzun man nce
kltr bitkileri olmas# gereken, fakat bu arada v den vahilemi
olan a'alar ve al#lar kefetmitim. A'ar] daki meyvelerden
baz#lar# nar, armut ve incire benziyord Geri kk ve ekiydiler,
fakat hl olduka lezzetli say#hr#ard
Gneybat#da daha kk, ikinci bir koy vard#. Uzunca b' aradan
sonra ilk kez gkyznde bulutlar#n topland#'# ve ya? murun k#zg#n
kayalar#n zerine dt' bir gnde, bu kk koydan yola #karak
adan#n do'u k#y#lar#na do'ru ilerlemeye balad#m. Ya'mur
iddetlenince bir a'ac#n alt#na s#'#narak bir mddet bekledim. Bu
arada so'uk ve ya'#l# gnler iin kendime bir bar#nak yapman#n
gerekebilece'ini dndm. O zamana dek buna ihtiya
duymam#t#m.
Fakat iimdeki bir drt beni Lesbos'ta daha fazla kalmamak iin
zorlay#p duruyordu. Geti'imiz aylar boyunca geceleri s#k s#k
kayna'#n# anlayamad#'#m sesler taraf#ndan uyand#r#lm#t#m. Birka
defa da Tanr# Ta#'m#n sanki benimle konumak istermi gibi bir
hisse kap#lm#t#m. Fakat bu imkns#zd#! Neredeyse bin be
yzy#ldan bu yana tatan en kk bir mesaj bile almam#t#m.
Asl#nda onu boynumda art#k sadece o eski grkemli gnlerin
an#s#na ta#yordum. Ta# sahilin ince kumuyla temizlemi ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
342
yumuak yapraklarla cilalam#t#m. Bunu herhangi bir umut
ta#d#'#m iin de'il, sadece baka bir meguliyetim olmad#'# iin
yapm#t#m.
Ya'mur dindi ve gne tekrar gkyznde h#zla yol alan bulutlar#n
ard#ndan #kt#. Bir kaya #k#nt#s#n#n zerine t#rmanarak, adan#n o
zamana kadar grmemi oldu'um bir k#y#s#na bakt#m. Su o kadar
durgun ve berrakt# ki, denizin dibindeki kayalar# ve talar# bile
gayet iyi grebiliyordum. Bir sre beni bu derece etkileyenin ne
oldu'unu anlayamad#m. Fakat sonra bir an iin kalbim duracakm#
gibi oldu. Suyun derinliklerinde neler grd'me bir trl
inanam#yordum!
340
"Duvarlar!" diye f#s#ldad#m kendi kendime. "Ev duvarlar#!" -ra
kesilmi gibi suya batm# bir yerleim yerinin kal#nt#lar#-
bak#yordum. Akl#mdan yzlerce soru geiyordu. Bu evler zaman
ina edilmiti? Bunlar# kim yapm#t#? Ne zaman batlard#? $lerinde
oturanlara ne olmutu?
Ani bir hareketle arkam# dndm, zerinde bulundu'um kaya
#k#nt#s#ndan yar# kayarak, yar# s#rayarak inmeye al#t#m, var
gcm kullanarak daha fazla bir eyler grmeyi umut edebildi'im
deniz k#y#s#na indim. Heyecanla oradan oraya koturmama ra'men,
hibir ey gremiyordum.
Yapabilecek tek bir eyim kalm#t#. Kendimi h#zla suya att#m.
Tuzlu su, az nce kayadan aa'# inmeye al##rken izilen tenimi
yak#yordu. Bat#k kaya duvarlar#n#n bulundu'unu sand#'#m yerin
zerine gelinceye kadar durmadan yzdm. S#k s#k ba#m# suya
sokuyor, fakat yine de aa'#s#n# kayan#n stnden oldu'u kadar
berrak olarak gremiyordum. Sonra derin bir nefes ald#m ve suya
dald#m.
Belki de buna sadece heyecan#m sebep oluyordu, fakat bir an iin
geceler boyunca beni uyand#ran sesleri duydu'umu hissetmeye
balam#t#m. Denizin dibine yaklat#m. Birbiri zerine y#'#l# kaya
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
343
bloklar#n#n zerinde dikkatle yzyordum. Az sonra zerleri yosun,
alg ve kabuld kk deniz hayvanlar# ile kapl# testiler fark ettim.
Birtak#m dz alanlar# ve duvarlar# da a#ka grdkten sonra, bat#k
bir yerleim yerinin zerinde bulundu'umdan hi phem kalmad#.
Testilerden birinin kulpunu yakalad#m, fakat onu denizin dibinden
skmeyi baaramad#m. Yere s#k# s#k#ya yap#m#t#. Yerden sadece
kk bir ta paras# alabilmeyi baard#m. Derhal su yzne
#kt#m, fakat bu ta paras#n#n ne ie yarad#'#n# anlayamad#m.
Sonra k#y#ya geri yzdm ve ya'an ya'mur yznden hl #slak
olan kumlar#n zerine oturdum. Ta paras#n#n berine yap#m#
olan kumlar# ve yosunlar# dikkatle temizleme-
341
ye balad#m. Ba parmak bykl'ndeki bir alan# temizledi ten
sonra, ok uzun y#llardan sonra grd'm en gzel nesn ye
bakmaya balad#m: Bu gri ta paras# kilden yap#lm#t# Atete
pimi kilden!
zeri incecik izgilerle kapl#yd# ve s#rlanm#t#.
Ayn# ince izgiler ve ayn# s#r kaplamay# Duka-blgesi arsi vinden
de tan#yordum. Geri orada ok daha de'iik materyaller de vard#,
fakat elimde tuttu'um bu kil paras#n# orada grd'mden hi
phe yoktu!
Kck kil paras#n# elimde tutarken sevinten a'l#yordum $lk kez
felaketten nceki zamandan kalan bir ey bulmutum.
O'ul Kurt ile Dii Kurdu akl#mdan bir trl #karamamama
ra'men, kay#'#m#n paraland#'# sahile geri dnmemeye karar
verdim. Belki bir sre bensiz yaamaya karar vermilerdi ya da
herhangi bir sebepten tr anakaraya dnmlerdi. Ertesi gn
kaya #k#nt#s#n#n alt#na yar# ma'ara, yar# kulbe eklinde bir ba-
nnak yapm#t#m bile. Asl#nda k#l#k erzak haz#rlamaya niyetli
oldu'um halde, kendimi tmyle bat#k yerleim zerine
yo'unlat#rm#t#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
344
Nadir olarak bal#k avl#yordum. Denizin dibinden midye ve deniz
kestanesi #kart#yor, kurutabilece'im meyveler toplamak zere
adan#n ilerine gidiyordum. Zaman#m#n byk k#sm#n# ise suda
geiriyordum. Suyun dibinde tahmin etti'imden ok daha uzun
sre kalabiliyordum. Hatta nefes almadan suyun dibinde ne kadar
sreyle kalabilece'imi lerek e'lenmeye bile balam#t#m. Tekrar
su yzne #kt#'#mda yorgunluk belirtisi gstermeden k#y#ya
#k#yor ve bulduklar#m# kaya #k#nt#s#n#n alt#na elimden geldi'i
kadar dzenli bir ekilde yan yana yerletiriyordum. Yava yava
bu bat#k yerleimin Lepeno Burga-c#'ndaki kyden ok daha eski
olmas# gerekti'ini kavramaya balam#t#m. Belki de gemii
mamut avc#lann#n ve ren geyig1
342
yw
canlar#n#n anlatt#klar# o zamana dek uzan#yordu. Yani Cro-
#v/lagnon deneyi zaman#na...
Buna ra'men denizdeki bu kyn Lascaux veya Altamira
^a'aralar#ndaki izimler kadar eski olmas# imkns#zd#. Bu
kal#nt#lar#n felaketten ya da drt bin y#l ncesine dayand#'#n#
dnmeye balam#t#m. Bu yerleim kuzeydeki buzlar#n erimeye
balamas#yla birlikte sular alt#nda kalm# olmal#yd#. Bu
dncemin do'ru olmas#, ky sakinlerinin baka bir yere g
etmek iin yeterli zaman bulmu olmalar# anlam#na geliyordu.
Art#k Lesbos'ta yaamad#klanna gre, acaba nereye gitmilerdi?
Onlar#n yerinde olsam ne yapaca'#m# dndm. Denizin
ykselmesi tm insanlar#n durumu fark edebilece'i kadar yava bir
sreti. Fakat ne kadar ykselece'i belli de'ildi ve bu belirsizlik
gnn birinde byk bir korkuya dnebilirdi. nceden kimsenin
kabul etmek istemedi'i gerek, bir mddet sonra somut durumla
hibir ilgisi bulunmayan durumlar#n ortaya #kmas#na neden
olabilirdi. Acaba byle mi olmutu? Yerleim yerinin sakinleri
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
345
evlerini kaarcas#na terk etmi, hatta adalar#n#n da'lar#na bile
gvenmemiler miydi?
Ma'ara kulbemin zerindeki kaya #k#nt#s#na t#rmand#m ve
denizin zerinden do'uya bakt#m. nce gnee kar# denizden
s#rayan, havada taklalar atan ve #sl#k alarak suya den birka
yunus fark ettim. Gnein biraz ykselmesiyle birlikte de ufukta
anakaran#n k#y#lar#n# grdm. Bat#k yerleimin sakinleri kay#klara
binip anakaraya g etmi olabilir miydi?
Bu dnce akl#ma giderek daha fazla yatmaya balam#t#. Belki de
bu adadan sorumlu olan aa'# tannlardan biri, byk felaketten
binlerce gne y#l# nce adan#n terk edilmesi emrini vermiti. Bu
varsay#m do'ruysa, kar# tarafta birilerinin yaamas# gerekiyordu -
t#pk# Fjrgyn'in kabilesi veya Lepeno bal#k#lar# gibi.
Dnceli bir tav#rla ba#m# sallad#m. Gerekten de bir kez
343
daha bir insan grubunu aramak istiyor muydum? Kendime # nu
bilmedi'imi itiraf etmek zorundayd#m. Can#m#n istedjs- " yapmak
bir lde houma gidiyordu. Giderek daha byk s~' rler halinde
adan#n zerinden uup giden kular kadar z<? dm. Baz#
akamlar ise kendimi bir tutsak gibi hissediyordum Adan#n,
yaln#zl#'#n ve benim iin bir anlam# olmayan zaman# tutsa'#...
Kendime bir meguliyet buldu'um mddete bu duruma gayet iyi
katlanabilirdim. Kendi kendime #sl#k al#yor, bazen ark#lar
sylyor, talar, a'alar ve byk bir gvenle yan#ma gelen
hayvanlarla konuuyordum. Bu arada birka yaban ked-siyle
tan#m#t#m ve onlar# tylerindeki farkl# desenlerden ay#rt
edebiliyordum. Kaya #k#nt#s#n#n az stndeki kk bir gle beni
bazen paytak ad#mlarla takip eden bir yaban rde'i srs
yerlemiti. Turnalar kendilerine ok yaklamama izin veriyor,
blbller bile benden korkmuyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
346
Giderek daha s#k kendimle konumaya balam#t#m. Kendime bir
soru sormam ve pek ok cevap aramam, benim iin bir nevi oyun
olmutu.
"Sana bir ey sorabilir miyim, $nanna?"
"Dnk ve nceki gnk soru de'ilse, neden olmas#n?"
"Onlar# cevapland#rmam#t#n..."
"Bunu yapmak zorunda m#y#m?"
"Hay#r, fakat sonunda bir karara varmak isteyip istemedi'ini
bilmek, olduka ilgin olurdu..."
"Bu neye yarar?"
"Bilmeye!"
"Peki bu bir eyi de'itirir mi?"
"Evet... belki... hay#r..."
Sonra sustum ve ylece durdum. Ne istedi'imi biliyor muydum,
bilmiyor muydum? Ba#m# sallad#m. Bugnk oyun hi de iyi
gitmiyordu. Yoksa cevab# biliyor, fakat bunu itiraf etmeye mi
ekmiyordum?
344
"Qff diye iimi ektim. "Senin hakk#nda ne dnmeliyim, ,nna?
Sen bir tanr#a ve ayn# zamanda gen bir kad#ns#n. Fa-t gnlerini
boa geiriyor ve birtak#m eski anak mlek parlar# #karmak iin
denize dalmaktan baka bir ey yapm#yor-n Bir kerecik bile bir
erke'i zlemiyor musun? Sana hayat rkada# olacak, seni kollar#n#n
aras#na alacak ve kula'#na seni bu dnyada her eyden fazla
sevdi'ini f#s#ldayacak bir adam#..." "Bunu yapamam..." "Bunu kim
sylyor?"
"Atlantis'te yaayan herkes, nk ben bir Seilmi'im!" "Seilmi
mi? Ne iin?"
Dudaklanm# #s#rd#m. Art#k buna devam etmek istemiyordum. Bu
konuyla ilgili dncelerimi bast#rmakta glk ekiyordum.
Bunlar benim iin daima bir tabu, bir tr Yasak Bahe olmutu.
Denize geri dnp kendimi serin dalgalar#n iine b#rakt#m. Bu bin
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
347
be yz y#ld#r ruhum en cra kelerinde saklad#'#m s#rlar#
kurcalamaktan ok daha iyiydi. Btn dnyada bana ihtiyac# olan
bir tek insan bile yoktu. Hem de bir zamanlar benim iin zel bir
yol izilmi olmas#na ra'men! Bunun bir anlam# var m#yd# hl?
Art#k bana gerek kalmam#t#. Kuzeyin karanl#k dnyas#na
srklenmi ve unutulmutum...
Uzun bir sre denizin dibine dald#m. Tekrar su yzne #kt#'#mda
gne orman#n ve da'lar#n arkas#nda batm#t#. Sadece do'udaki
k#rm#z# bir izgi Asya k#y#lar#n# iaret ediyordu. Bulduklar#m# bir
kez daha kaya #k#nt#s#n#n alt#na ta#d#m ve zel bir seim
yapmadan kil paralar#ndan birini temizlemeye balad#m. Ve
ans#z#n sanki her ey donup kald#. Grd'm ey benim iin o
denli nemliydi ki, iimde bat#k ky ilk grd'm andaki
duygular belirdi.
A#k renk bir zemin zerinde kahverengi kareler ve dikdrtgenler
gryordum. Bu iaretlerin her birinin ortas#nda yine ay-n# *ekilde
kare veya dikdrtgen bir leke bulunuyordu. Buna ila-
345
ve olarak kahverengi erevenin iinde drt, be, bazen d kck
kareye benzer ve yine de farkl# motifler oluturuv
$lk anda bunlar#n bir kuma paras# ya da tahta oymas# U rindeki
motiflerin birer kopyas# olabilece'ini dndm F #,6 sonra kare ve
dikdrtgen dizilerinin stnde Atlantis'e ait #^ mayacak bir izim
bulundu'unu fark ettim. Bu motif bana h eyiyle Tanr# Tiuz'un
kolonisindeki ma'aralarda grd'm zimleri an#msat#yordu. Bu
izim yerlilere aitti!
izimde iki da' zirvesi gryordum. Birinden duman yut
seliyordu, di'er da'#n ete'ine ise lav ak#nt#s#na benzer y0]ia
izilmiti. Lepeno Burgac#'ndaki kulbemde bulunan ocak tas#n#n
yan#ndaki kire tozlar#n#n zerine Atlantis bakentinin plan#n#
izmek eklindeki ocuka giriimimi hat#rlad#m. Ellerimin
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
348
aras#nda tuttu'um bu kil paras#n#n zerinde, ift zirveli bir
yanarda'#n eteklerinde bulunan bir ehrin plan# iziliydi!
Lesbos'da byle ift zirveli bir yanarda' bulunmad#'#n# gayet iyi
biliyordum. O halde bu izim nereye aitti? Hangi yerleim yerini,
hangi ehri temsil ediyordu?
Bak#lanm# denizin tesine evirdim. Do'u ufkundaki k#rm#z# izgi
solgunlam#t#. Yar#n sabah anakara k#y#lar#n# en iyi ekilde
grebilmek iin hemen bu akam adan#n en yksek da'#n#n
zirvesine t#rmanmay# geirdim akl#mdan. Fakat sonra byle ift
zirveli bir yanarda'# geti'imiz haftalarda k#y#dan veya kaya
#k#nt#s#n#n zerinden mutlaka grm olmam gerekti'ini
dndm.
Lesbos'dan hemen o gece ayr#lmaya karar verdim. Bal#k derisinden
yap#lma kk torban#n iine toplad#'#m meyvelerden ve
tohumlardan birka#n# koydum. Bir kez daha kayan#n zerine
#kt#m ve kurtlar# grmeye al#t#m. Bu ylesine yap#lm# bir
hareketti, nk onlar# bir daha asla gremeyece'imi biliyor' dum.
K#y#ya geri dndm, kenevir liflerinden yapt#'#m kemen belime
takt#m ve buldu'um paralar#n en gzellerini ona s#k#03
346
lad#m- 'nce hilalin do'u ufkunda belirmesini bekledim ve
ra denize girdim. Nerede oldu'unu ve ne kadar uzakta bu-
5 ndu'unu bilmedi'im bir liman#n fenerini and#ran hilale do'ru
un ^ulalarla yzmeye balad
um.
nenjzdeki ilk saatim ok iyi geti. Kollar#m# ve bacaklar#m#
simetrik olarak kullan#yordum. Muhteem gecenin iinde yzmek
benim iin yepyeni bir tecrbeydi. Arada s#rada s#rt st dnyor,
sadece el ve ayaklar#m# hafife oynatarak birka dakika
dinleniyordum. Sessizlik ve yaln#zl#k kendisini adada oldu'undan
ok daha yo'un bir ekilde hissettirmeye balam#t#. Y#ld#zlarla
dolu gkyzne bakarken kendimi hem enginlerde kaybolmu, hem
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
349
de yukar# ve aa'#n#n, dn ve bugnn aras#na s#k#m#
hissediyordum.
Ak#nt# beni ylesine beklenmedik bir anda yakalam#t# ki, a#k
denize srklenmemek iin kollar#m ve bacaklar#mla var gcmle
yzmeye balam#t#m. Bunu hi hesaba katmam#t#m! ift zirveli
yanarda'#n eteklerinde kurulu oldu'unu dnd'm ehrin
bulundu'u yabanc# lkeye, yani do'uya do'ru gitmeyi
tasarl#yordum, bat#ya do'ru de'il!
Ay ##'# karanl#k bir bulut kmesinin ard#nda kayboldu'u zaman,
yolun henz drtte birini bile alm# de'ildim. Su hissedilir derecede
so'umutu. H#z#m#n ne oldu'u konusunda en ufak bir fikrim bile
yoktu. Sadece bir kere yukar# bakt#'#m esnada birka y#ld#z
grdm. Onlara bakarak ynm saptamaya al#t#m, fakat srekli
dnyor gibiydiler. Gerekte btn gkyz dnyordu, fakat bir
zamanlar g'n ortas#n# belirleyen y#ld#z#n de'il, bambaka bir
tanesinin etraf#nda.
Felaketten bu yana dnyan#n ekseninin ne lde e'ildi'i yolunda
bir izlenim elde ediyordum. Ve ans#z#n kafamdaki bir-k sorunun
cevab#n# buldum: Tm bu y#llar boyunca bir zamanlar bana
'retilen gkyz resmine gre yn tayin etme-
347
ye al#m#t#m. Fakat imdi her ey de'imiti. Hayvanlar#
yerlilerin saptad#klar# yn ile benimkinin srekli elime .e sebebi
bu olmal#yd#. Eski geleneklerin anlatt#klar# ile grduk# n aras#ndaki
derin eliki... '
Ak#nt# beni karanl#k bir glgenin yan#ndan srkly0rd Do'uda ve
bat#da kara oldu'unu hissediyordum, fakat den' beni bir trl
b#rakm#yordu. Grnmez nehir beni giderek dan uzaklara
srklyordu. Art#k tek umudum sabah#n ilk \#sin dek
dayanabilmekti.
Fakat gne do'mad#. Gece sona erdi'i zaman, birka saat nce
ayr#ld#'#m k#y#dan pek de farkl# olmayan bir k#y#n#n ilerisinde
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
350
yzyordum. zerimde kurun bulutlardan oluan kal#n bir rt
vard#. Do'uya gitmek isterken neredeyse yz bin ad#m gneye
srklenmitim ve art#k tek bir ans#m kalm#t#: Az ilerideki adaya
s#'#nabilmek! Oras#n#n Chios oldu'unu dnyordum.
Denizin ak#nt#s#ndan kurtulabilmem ve adan#n gney ucunun
sevimsiz kayal#klar#na ulaabilmem yakla#k iki saatimi alm#t#.
Karaya ayak bast#'#m zaman ise aday# neredeyse k#l pay#
ka#raca'#m# anlad#m.
Geriye bakm#yordum. Beni aldatm# olan denizi bir daha grmek
istemiyordum. Byk bir hayal k#r#kl#'# iinde ve cesaretimi
yitirmi olarak adan#n kayal#k tepesine t#rmand#m. Etrafta bir tek
olsun a'a bile yoktu. Bulutlar neredeyse ba#m#n zerinden
geiyor ve etraf#m# bir sis duvar#yla evreliyorlard#.
"Neden?" diye ba'#rd#m fke ve hayal k#r#kl#'# dolu bir sesle.
A'l#yordum. "Neden bu kadar gzel balayan gece, bylesine kt
bir ekilde sona erdi? Neredesiniz, ey tanr#lar? Beni neden
yaratt#n#z ve imdi beni neden yaln#z b#rak#yorsunuz?"
Giderek daha iddetli a'l#yor ve yumruklar#m# s#k#yordum. $imden
hayk#rmak geliyordu.
"Hayk#r o halde, $nanna!" dedim kendi kendime h#k#rarak.
348
"Evet, hayk#rmak istiyorum, art#k sadece hayk#rmak!" 0 kadar
yksek bir sesle hayk#rd#m ki, kendim bile korkuya pljd#m. Tekrar
tekrar kollar#m# yukar# kald#rd#m ve gnei giz-^eye cret eden
bulutlara do'ru hayk#rd#m. Neden yaad#'#-, ve sonumun ne
olaca'#n# bilmedi'im tm bu zaman zarf#nda iimde biriken fkeyi
onlara kustum...
Dayanamayacak noktaya gelinceye kadar hayk#rmaya devam ettim.
G'smdeki Tanr# Ta# mavi bir uyar# ##'# samaya balam#t#.
Ta#n uzun y#llar sren bir suskunluk dneminden sonra tekrar
uyanm# olmas# umurumda bile de'ildi. Bitkin bir ekilde
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
351
yan#mdaki nemli kayalar#n zerine ktm ve uyuyup kalana dek
a'lad#m.
Kal#n bulut rts, Chios hakk#nda edinebildi'im az bir izlenimin
daima #slak ve nemli kalmas#n# sa'l#yordu. Bir tek yenebilecek ot,
b'rtlen veya meyve bulamam#t#m. Bu orak yerde yetien tek
bitki, omuzlar#ma dek ykselen garip grnl al#l#klard#. Her
zaman yeil olan bu bitkiler bana f#st#k a'alar#n# hat#rlat#yordu,
fakat dallar#ndaki siyah renkli meyveler ta kadar sertti ve yenecek
gibi de'ildi.
Daha ilk gn bu garip al#lar#n gvdelerinden a#k sar#, k#vaml# bir
zsuyun akt#'#n# fark ettim. Gzyalar#m bu gzel kokulu,
yumuak reinenin zerine dt' zaman, al#lar#n z-sular#
mcevher gibi parlayan kk damlalara dnyordu.
Sertleen bu reineyi i'nemeyi denedim ve bu ekilde erzak
torbamdaki kurutulmu meyvelerin ve tohumlar#n pek az#n# yiyerek
gn boyu al#'#m# dindirmeyi baard#m.
Yirmi drt gecenin yirmi drdnde de baka bir yerde uyumaya
al#t#m. Her biri en az di'eri kadar korkuntu. Bir trl
's#nam#yordum. Ne zerimi rtecek bir battaniyeye sahiptim, ne
a'a dallanna, ne de kuru yapraldara. Adada bir tek olsun da'ara
yoktu. Kaya #k#nt#lar#n#n alt# bile nemli ve yosunluydu.
349
Gzyalar#m#n dondurdu'u ve effaflat#rd#'# reine dam#
aklar#ndan epeyce toplam#t#m. Gelecek a'larda dnyan hibir
yerinde bu kadar saf sak#z damlac#klar# bulunamayacak
bilemezdim. Yirmi drt gece boyunca uyumaya al#t#'#m v mi
drt ayr# yerde yetien al#lar, altlar#nda bir tanr#an#n yan '#n# ve
gece gndz gzya# dkt'n asla unutmayacaklard#
Tm bu zaman zarf#nda Tanr# Ta#'mdan ykselen mavi i#it bir an
olsun solgunlamad#. Ba#m#n ve omuzlar#m#n etraf#ndaki mavi
renkli ##ldamaya al#mam da olduka zor olmutu. Bu ##lt# sanki
kula'#ma bu gri ve #slak kayalar#n gerekte baka bir ey oldu'unu,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
352
bulutlar#n zerinde gnein ve baka ##k kay-naklann#n var
oldu'unu ve bu orak yerden ayr#labilmek iin do'ru sz
sylemem gerekti'ini f#s#ldar gibiydi...
Buradan ayr#lmay# baarabilmek iin gece gndz dnmeme
ra'men, akl#ma ne bir kelime, ne bir by, ne sihirli bir hareket, ne
de tanr#sal bir bilgelik geliyordu. Kendimi sadece kaybolmu
hissediyordum.
Bu korkun adada geirdi'im yirmi beinci gnde gzyala-r#m
kurudu. A'lamaya devam etmek istiyor, fakat bunu baara-
m#yordum. Yre'im bombotu ve ruhum bir eyler alg#lamaya son
vermiti. Ne al#k, ne de susuzluk hissediyordum. Hibir ey
duymuyor, hibir koku alm#yordum. Dilim ve dudaklar#m tat
alm#yordu, derim l bir bal#'#nki kadar so'uktu. Geceler boyunca
uyumaya al#t#'#m kayalar ve al#lar aras#nda amas#zca dolan#p
duruyordum.
Karaya #k##m#n yirmi alt#nc# gnnde art#k ok yava hareket
ediyordum. Kendimi lmekte olan bir hayvan gibi hissediyordum.
Fakat iinde rahata lebilece'im bir kovu'a, kck bir ukura
bile sahip de'ildim. Adan#n k#y#s#na gittim. Btn gn boyunca
bazen suyun iinde, bazen de #slak kumsalda yryp durdum.
zerine uzan#p gzlerimi kapayabilece'im uygun bir yer
aramaktan bir trl vazgemiyordum.
350
yirmi yedinci gnn nas#l geti'ini anlamad#m. Gecenin ka-
l,g# iinde, buz gibi esen rzgr#n alt#nda yere bzlm-.rn. Tanr#
Ta#'ndan ykselen mavi ##lt# beni incecik bir rm-ek a' S"3'
sa#malam,*tl- Ans#z#n, varl#k ile yokluk aras#nda bir ,urUmda,
gkyzndeki bulut rts araland#.
Yeniden bymeye balayan hilal biimli ay gkyznde yle bir
duruyordu ki, sanki aradan bir ay de'il de, birka dakika gemiti.
Ay ##'#n# kana kana itim. Yre'im, ruhum ve bedenim, uzun
zamand#r kayboldu'una inan#lan bir sevgiliye tek-rar kavuman#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
353
sevinciyle dolmutu. Daha nce asla ay# ilk rd'm bu anda
oldu'u kadar derinden bir minnet duymam#t#m. Gkteki gm
renkli hilal, bana iinde hasretini ekti'im her eyi bar#nd#ran bir
bereket boynuzu gibi geliyordu. K#sac#k bir an iin uzaklardan
beyaz kurtlar#n ulumalar#n# iitir gibi oldum.
"Beni yan#na al, Nanna-suin" diye f#s#ldad# dudaklar#m. "Seni uzun
sredir bekleyen benim - $nanna!"
Hilal biimli ay#n nnden, incecik izgiler eklinde bir bulut
rts geti.
Ans#z#n gkteki hilalin Cro-Magnon vadisinde grd'm kad#n
heykelci'inin, Laussel Vens'nn elindeki bereket boynuzu
oldu'unu dndm.
Ay#n nnde oluan bulut izgilerinin say#s#n# saymadan da
biliyordum. On drd ayd#nl#k, on drd de karanl#k olmak zere,
tam yirmi sekiz izgi... Bir aydaki gnlerin ve ay#n her kad#n#n
vcudunda at#'# yaran#n dnmnn say#s#.
Hilal biimli ay#n biraz apraz alt#nda yavaa soluyan bir glge
belirmiti. Bana do'ru yaklat# ve giderek byd. Ay#n ular# dev
bir bo'an#n boynuzlar#na dnmt sanki. Bo'a yavaa gkten
indi. Sular#n zerinden yryerek yan#ma yaklat#, etraf#mda yle
bir doland# ve ate saan gzleriyle gzlerimin iine bakt#. Nefesini
yzmde hissetti'im zaman ona
351
)
glmsedim. Sonra beni kald#rarak g'e #kard#. Gen bo'as# beni
denizin ve gneydo'udaki da'lar#n zerinden ^ di. Sonra tekrar
geni bir su yzeyinin ve s#k sedir ormanla kapl# da'lar#n zerinden
getik. Aa'#ya bakt#'#m zaman 5 bir nehir ve sadece
sazl#klardan olumu gibi duran geni k? dzlk grdm.
r
Su kanallar#, kk gller, etraf# palmiye a'alar#yla ev t yass#
tepeler ve garip biimli saz kulbe topluluklar#yla kesinf ye
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
354
u'rayan sazl#k tarlalar#. Gkteki uuum, ay ##'#nda gizemr
par#lt#lar saan, daha nce hi grmedi'im bir denizin kuzv
k#y#s#na ula#ncaya kadar devam etti. Art#k ben de bir y#ld#zd#m ve
tanr#lar#n yan#na dnyordum.
352
$ DNYA VE DI* DNYA
M
'Mlllti. bendimi ayn# anda hem iime, hem de d##ma JHHf
bak#yormu gibi hissediyordum. Neler oldu'u-j^HHf nu
alg#layabiliyordum. Tm evrenin, her birinin I^BF kendi gemii,
kendi gere'i ve kendi gelece'i IHp bulunan milyarlarca karma#k
resimden oluan bu f^Rr sonsuz bahenin merkez noktas#yd#m. Bu
resim-$V lerden biro'u onlar# kavramama yetecek kadar mm uzun
bir sre var olmuyordu. Di'erleri ise gsz dp di'er resimler
taraf#ndan alt edilene kadar, bir an iin tm sonsuzlu'u zapt
edercesine parl#yorlard#.
K#v#lc#mlar saan bu resim evreni, iimde olup biten her eyi
yans#t#yordu. Yoksa insanlar#n hibir sz, hibir say#s# taraf#ndan
dile getirilmesi mmkn olmayan bu kavranmaz evreni yans#tan
ben miydim?
Kendi iimdeki tanr#sal bilgeli'in ktphanesine tm kayan
y#ld#zlardan daha byk bir h#zla derken, karma#k resim
cmbn dzenlemeye ve g'n ark#lar#n# anlamaya
al##yordum. Grdklerimin, duyduklar#m#n ve hissettiklerimin
biro'u gerek anlam#n# benden gizliyordu. Bunlar#, neyi
simgelediklerini anlamadan oldu'u gibi kabul ediyordum. Baka
alg#lamalar bana yle byle tan#d#k geliyordu, t#pk# bir zamanlar
sonunu getiremedi'im dnceler gibi: l dnceler, yarat#lan,
fakat asla dnyaya getirilmeyen oculdar, benim iin asla byk bir
nem kazanmadan gelip geen duygu ve dnceler. Zaman#n
iinden dyordum ve zaman benim iin bana hem yabanc#, hem
de bildik olan bir lisan haz#rl#yordu. Birok
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
355
353
eyin baka bir ismi vard#, birok ey bildi'imden farkh $v kilde
t#nl#yordu. Fakat yine de hibir ey bana yabanc# de#
Eski gnlerde, ok eski gnlerde,
Eski gecelerde, ok eski gecelerde,
Eski y#llarda, ok eski y#llarda,
$nsanlar gelmeden nce
Varolmas# gerekenlerin yarat#ld#'# o gnlerde
Ekme'in ve elbiselerin yarat#lmas#ndan nce,
Dnyan#n gkyznden ayr#lmas#ndan nce,
Ve bir insan di'erine ad#yla seslenmeden nce,
Atlas-Anu g'n en kudretlisi oldu'u s#rada,
Ninmach onun kar#s# oldu'u s#rada,
Enlil f#rt#nalar#n efendisi oldu'u s#rada,
$te o zaman insanlar#n yarat#lmas# dnld.
Ninmach ve An'#n o'lu Tanr# Enki,
$nsanlar#n babas# dnd onlar# yaratmay#,
Tanr#lar#n saray#n#n retim odas#nda,
Yaratmay# dnd insan ilk varl#'#.
Bykler istemedi geri onlar#.
Fakat Enki yan#na alarak yaratt#'# insanlar#,
Terk etti tanr#lar#n saray#n#,
Gk gemisiyle ta#d# onlar#,
Dnyan#n birbirinden uzak pek ok k#y#s#na.
Hava tanr#s# emretti f#rt#nalara, Enki'nin gemisine dolu
ya'd#rmalar#n#, Da'lar#n derinliklerindeki yer cini Kur'a Emretti
ate ve kaya f#k#rtmas#n#. Enki Ma-ana adl# gk gemisini, Suya
dalan bir gemi gibi kulland#.
354
|U ate ve f#rt#nalar#n aras#nda,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
356
pizin derinliklerine dald#. ^|<reyen fl<eli aslanlar gibi, r^p#yordu
dalgalar geminin kpetesine. Kanat #rpan bir mart# srs gibi, #
Ijyordu dalgalar geminin dmenini.
fakat bilge tanr# Enki,
penizlerin ve karalar#n alt#nda,
Buldu tm nehirlerin ve gllerin kayna'#,
Absu adl# tatl# suyu.
Orada yer cini Kur'a sormadan,
Lapislazuli evini ina etti.
Bykler istemiyordu fakat insanlar#
ve tanr# Enki gibi,
bu kez onlar ocuklar yaratmaya balad#lar.
Enlil, Ninmach'#n k#z# Ninlil'i,
Kendisine e olarak ald#,
Ve ay tanr#s# olan ilk o'ullar#na
Nanna-suin ismini verdiler.
Fakat o Enki'yi asla bulamad#.
Tanr#lar#n ikinci ocuklar# ise Nergal'd#,
Dnyan#n l derinliklerinde
Enki ve insanlar# arayacakt#.
Ve ilk do'an k#zlar# Nisaba'ya
Enlil ve Ninlil bilgeliklerini verdiler.
Sonra pek ok tanr# ocu'u geldi dnyaya: Ay tanr#s# Nanna-suin,
Yeralt# tanr#as# Erekigal'#n babas# oldu. Utu tanr#l#k alameti
olarak gnei ald# Ve bana, $nanna'ya, sabah y#ld#z# denildi.
$lk insanlar da giderek o'ald#lar. Enki sular#n derinlik#er; ,
gizlenip uyurken, yava yava pek ok tanr#n#n omuzlar#nd a'#r
grevleri stlendiler. Enki g'e ykselen ve suya dal gemisiyle
sadece bir kez daha ortaya #kt#. Di'er tanr#lar#n v lundan daima
ekildi ve kendisine grltc tanr#larla onlar kurbanlar sunan
insanlar#n bulunmad#'# bir yer arad#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
357
Dilmun adas# tertemiz, kutsal, karga sesinin duyulmad#m aslan#n
baka hayvanlar#, kurdun kuzuyu paralamad#'# biryeN di. Burada
hastal#k, ihtiyarl#k ve lm de yoktu. T#pk# bir zamanlar tm byk
tanr#lar#n yurdu olan aday# and#r#yordu. Korkun rzgrlar#n dev
dalgalar oluturdu'u, gkten lav ya'd#'#, topra'#n ellerini b'rne
bast#rarak inledi'i o gnlere kadar Enki orada yaad#. Enki, Enlil'in
bir kez daha stne kaya paralar#, hatta koca da'lar f#rlatt#'#n#
san#yordu. Ay yok oldu'u, gne karard#'#, gn geceye ve yaz k#a
dnt' zaman Enki adadan ayr#ld# ve sular#n derinliklerine
ekildi.
Tm bunlar olurken sanki ben de oradayd#m. Kendimi gen bir
tanr#a olarak gryordum. Bir nehrin k#y#s#na bir Huluppa a'ac#
ekiyor ve liflerinden hl zerimde ta#d#'#m geni kemerli ete'i
dokuyordum.
Alg#lar#m giderek ilerilere uzan#yordu. Dikti'im a'ac# ar#yorlard#
ve onu yar# yar#ya paralanm# bir ekilde F#rat Nehri'nde yzerken
buldular. Gzel a'ac#m#n -bu geni nehrin k#y#s#ndaki ilk a'ac#n-
ne hale geldi'ini grnce iimi derin bir hzn kaplad#. Ararcas#na
etraf#ma bak#nd#m. Kim bana yard#m edebilirdi? A'a sular
taraf#ndan uzaklara srklendike, onun benim iin yeermesini ve
meyve vermesini daha da iten arzuluyordum. Onun a'ac#ndan bir
taht yapabilmeyi umut ediyordum. Beni seven ve bana sevgiyle
hizmet eden insanlarla dolu geni bir lkeye hkmedebilece'im bir
taht... Ya da bir yatak. Kendisine uygun bir e seebilmesi iin bir
kralieye, bir tanr#aya ly#k bir yatak.
356
ww
3u iki arzudan hangisinin beni daha ok heyecanland#rd#'#n# ,
.fiyordum. Her iki dnce de ruhumun o kadar derinliklerden
geliyordu ki, byk tanr#lar#n da onlar# duymas#ndan ve
grmesinden korktum. Henz bir kralie de'ildim, hatta bir kad#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
358
bile de'il, sadece bir k#zd#m ama bana o kadar ok ey vaat eden o
a'ac# istiyordum.
O anda akl#ma beni bilge ve ltufkr byk tanr# Enki'nin yaad#'#
yerin yak#nlar#na getiren beyaz bo'a geldi. Bo'ay# a'#rd#m uzun
sre. $smini bilmedi'im iin akl#ma gelen tm s#fatlarla, tm gzel
szlerle onu yan#ma ekmeye al#t#m.
Ve beyaz bo'a yan#ma geldi'i zaman, onu tan#yamad#m. nce
nehrin kar# yakas#nda bir erke'in glgesini grdm. $lk anda
bunun Berios oldu'unu, sonra da gen kral Gadeiros oldu'unu
sand#m. Birka dakika boyunca onun ne Berios, ne de Gadeiros,
aksine beni bir kez daha bilinmedik ve tan#nmad#k bir yere
gndermek zere yan#ma yaklaan Jason oldu'u dncesiyle
mcadele etmek zorunda kald#m.
Birbiri ard#na bugne kadar yollar#m#n kesimi oldu'u Un-gur,
Hellfried, Urso ve di'er erkekleri dndm. Onlar# tekrar grmek
istiyor muydum, yoksa onlar# hat#rlamaktan korkuyor muydum?
Elimde olsa hemen u anda arkam# dner ve sessiz Lesbos
Adas#'na, Tuna zerindeki kaya teras#na veya kral adas#n#n kiklop
duvarlar#n#n arkas#ndaki Yasak Bahe'ye giderdim.
Yabanc# adam giderek byyordu. Gl, ma'rur ve gzel ba#n#n
etraf#n# saran alt#n renkli salar#yla gen bir tanr# gibi yakla#yordu
bana. S#k sazlar onun nnde sanki binlerce kiilik bir hizmeti
ordusu gibi e'iliyordu. Acaba bu adam Enlil'in bir elisi miydi?
Yoksa Anu taraf#ndan m# gnderilmiti? Yoksa sak#nmam gereken
o yar# tanr#lardan biri miydi?
"Bana hibir ey syleme!" diye ba'#rmak istiyordum adam nehrin
kar# k#y#s#na ulat#'# anda. "Tammuz, Seth veya ismin her neyse,
seni istemiyorum!"
357
Aram#zda hl bir nehir vard#. Sular#nda a'ac#m#n yzde--. nehir...
Yabanc# adam sadece gld, dalgalar#n aras#na ati ve gl
elleriyle sular# yarmaya balad#. Bu arada sa' elinr# tuttu'u silah
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
359
p#r#l p#r#l parl#yordu. Nehrin ortas#na geldi'i 7= man ona
arzular#m#n ve tutkular#m#n ne oldu'unu sylemem' olmama
ra'men, a'ac# yakalayarak bana do'ru yzmeye balad#
Sonra a'ac# k#y#ya ekti ve onu bklm saz demetlerin den
yap#lm# kulbelerin bulundu'u yass# bir tepenin arkas#na gtrd.
Her ad#m at##nda yer sars#l#yordu. A'ac# topra'a dikti ve ellerini
k#sa etekli'inde sildi. Sonra alt#n gibi par#ldayan ift a'#zl# baltas#n#
yerden ald# ve bana do'ru yaklamaya balad#. Gnler ve geceler,
haftalar ve aylar boyunca birbirimize bakt#k ve sonunda onun
s#radan bir lml olmad#'#n# anlad#m.
"Sen Osiris misin?" diye sordum nihayet.
"Hay#r" diye gld adam ve grkemli vcudunu gerdi. "Osiris sedir
ormanlar#nda yaayan gebelerin zay#f, snk bir tanr#s#! Amas#z
ve hedefsiz, hayalperest bir zavall#! Fakat ben byk tanr#lar#n ve
krallar#n o'ullar#na ede'er biriyim! Ad#m G#lgame ve bu ad
sonsuza dek yaayacak, nk alev alev yanan ate ve lkenin
vahi bo'as# anlam#na gelmektedir."
Demek tahminim do'ruydu! Fakat kendime hakim oldum ve onun
irkildi'imi anlamas#na meydan vermedim.
"Demek G#lgame sensin!" Sanki onu tan#yormuum gibi gldm.
"Nereden geliyorsun?"
"Uruk yolunday#m ve bu yolda daha pek ok kez yryece'im - bir
sava#, bir kral ve bir lmsz olarak! Byk tanr#lar iin
grkemli tap#naklar yapt#racak, ehrin etraf#na kal#n bir duvar
ekece'im!" Ma'rur bir tav#rla gld ve diliyle dudaldar#n# yalad#.
Beyaz dileri p#r#l p#r#ld#. "$stersen seni ehrimin ve lkemin
tanr#as# yapabilirim! Sadece ocuklar#m#n annesi de'il, anl#yorsun
de'il mi? Yan#mda oturacak ve benimle birlikte lkenin hakimi
olacaks#n!"
358
isliye ben? Beni tan#m#yorsun... Hatta ismimi dahi bilmiyorsun!"
G#lgame bir kez daha gld. Kollar#ndaki ve bacaklar#ndaki
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
360
kai#r) kaslar k#vr#m k#vr#md#.
"Tanr#lar#n ka gne dnmnden bu yana senden sz ettiklerini
anlatmam# ister misin? Seni bilgelere ait bir ta gibi aray#p
duruyorlar. Onlar iin neden bu kadar de'erli oldu'unu imiyorum,
fakat bunu 'renece'im! Sen hilikte kaybolmutun ve ben seni
yan#ma ykseltecek kadar glydm. Beni Sevmek ve sayg#
gstermek art#k senin elinde! Seni seti'im iin gurur
duyabilirsin..."
"Hay#r" diye ba'#rd#m. Onun bu kstahl#'# ve zerimde hkmetme
arzusu sinirlerime dokunmutu.
"Bunu istemiyor musun?" G#lgame gld. "O halde benim
yan#mda oldu'un takdirde gelece'in sana neler verebilece'ini gr!"
Baltas#n# kald#rd# ve var gcyle gecenin iine savurdu. Kuzeyin
dev tanr#lar# bile zaman rtsn bylesine grkemli bir ekilde
paralayamazlard#. Yass# tepenin ard#ndaki ilkel kulbelerin
grnts ans#z#n ortadan ikiye ayr#ld# ve kar#mda gnete
kurutulmu kil tu'lalardan yap#lm# evler grdm. Etraf#m#zda
ocuklar kouturuyordu. $lk bata birbirleriyle oynuyorlard#, fakat
k#sa bir sre sonra kollar#nda bez bebekler bulunan k#zlar evlerin
yak#nlar#nda kalmaya balad#lar, tahta k#l#lar ta#yan o'lanlar ise
byklerle birlikte nehre ve tarlalara gittiler. Bir sre sonra da
bydler, yaland#lar ve ldler. Cenaze alaylar# nmzden h#zla
geiyordu, fakat lmllerden hibiri bizi fark etmiyor gibiydi.
Sonra do'udaki da'lardan yabanc# adamlar geldi. Yuvarlak bal# ve
kara sal#yd#lar. Fakat k#zlara yaklat#klar# zaman bir at#ma ya da
bir sava #kmad#. Bir zamanlar saz kulbelerden oluan ky,
gmenlerin de yerlilerin aras#na kar#mas#yla gi-
359
derek byd ve etrafa yay#lmaya balad#. Arkalar#nda yk * yan
hayvanlar#n bulundu'u insanlar geiyordu nmn Geni nehir
zerinde ise her iki yne do'ru giderek daha f kay#k hareket
ediyordu. $lk kay#klar yuvarlak grnmlydn ve yeil dallar#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
361
zerine gerilmi hayvan derilerinden oluuv lard#. Fakat sonra
bklm saz demetlerinden oluan uzun l< y#klar da belirmeye
balad#. Hepsi de t#pk# Jason'a benzeye kaptanlar taraf#ndan
ynetiliyordu. Uzun direklerinde geni ye] kenler bulunan t#ka basa
ykl tekneler, ta#d#klar# mallan r#ht#ma boalt#yorlard#.
Bal#k#lar a'lar#n# nehre at#yor ve bereketli bir avdan sonra evlerine
geri dnyorlard#. Baheler ekilmesine gerek olmayan bitkilerle
doluydu ve biz hl G#lgame'le birbirimize bak#yorduk, nk
btn bu y#llar tanr#sal bir dnce n#ndan ibaretti...
Bu arada geliip glenmi Huluppa a'ac#n#n kklerinin aras#na bir
y#lan#n saklanm# oldu'unu ikimiz de fark etmemitik. Anzu-
kuunun grkemli kanatlar#yla dallar#n#n aras#na yuva yapm#
oldu'unu ve yavrular#n# beslemeye balad#'#n# da grmemitik.
Hatta a'ac#n gvdesinin etraf#ndaki havada karanl#k eytanlar#n
homurtular#n# bile duymuyorduk.
Anzu-kuunun yuvas#ndaki yavrular#n ark# sylemeye
balamas#yla birlikte, dehet iinde bu a'ac#n art#k sadece bana ait
olmad#'#n# anlad#m. G#lgame sadece glyordu. Sonra avular#na
tkrd, bana kibir dolu bir bak# f#rlatt#, ift a'#zl# baltas#n# ans#z#n
tekrar ellerinin aras#na ald# ve benim yapamad#'#m eyi yapmaya
balad#.
G#lgame ilk olarak beni korkutan y#lan# ldrd. Sonra a'aca yuva
yapm# olan kuu ve yavrular#n# kovdu. Daha sonra da Lilith
eytanlar#n# paralad#. ift a'#zl# baltan#n keskin kenarlar# sanki
benim etime saplan#yormu gibi bir ac# duydum. Bir an iin onun
kollar#na at#lmay#, a'ac# ba'#lamas# iin ona yalvarmay# istedim.
Tanr#alara yara#r bir taht ve krallara yara#r bir
360
tak iste'imden oktan vazgemitim. Fakat art#k ok geti! \ s
kesilm'* gibi beni y#landan, kulardan ve eytanlardan daha fazla
korkutan iddet gsterisine bak#yordum.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
362
G#lgame tek bir balta darbesiyle a'ac#m# devirdi. Derin bir .
ekme duydum, a'ac#n yere devrildi'ini grdm ve o anda onun
bir daha asla eskisi gibi olamayaca'#n# anlad#m. Baltayla kesilen
bir a'a, bir daha asla eski halini alamazd#! Gere'e dnen hibir
istek masumiyetini koruyamazd#. Ve hibir lml asla bir
lmsz olamazd#. Gzmde yalarla a'ac#n tepesindeki dallara
yaklat#m, en utakilerinden birini kopard#m ve G#lgame'e verdim.
"Kalbimin hznle dolu olmas#na ra'men sana teekkr etmeliyim"
dedim ona. "Bana bu a'ac#n gvdesinden krallara ve kralielere
yara#r bir taht yaparsan, bu tahta paras# sana ait olsun!"
A'ac#n kklerine yaklat#m, oradan da bir para kopard#m ve
G#lgame'e uzatt#m.
"Ve bana bu a'ac#n gvdesinden krallara ve kralielere yara#r bir
yatak yaparsan, bu tahta paras# da sana ait olsun!"
"Her iki iste'ini de yerine getirece'im!" dedi G#lgame gl ve
ma'rur bir glckle. "Fakat ancak bana bu tahta paralar#yla ne
yapaca'#m# syledi'in takdirde..."
"Onlar# sana hediye ediyorum" dedim hl az nce yapt#'#ndan
duydu'um korku iinde. "Onlardan iki davul toiona'# yontmal#s#n.
Pukku ve Mikku ad#n# verece'in bu tokmaklar, seni etraf#nda
yaayan her eyin efendisi k#lacakt#r!"
"Bunlara sen de dahil misin?" dedi sert dudaklar#n# bzerek.
Tepeden t#rna'a k#zard#'#m# hissettim.
"Belki de" diye cevap verdim ve glmsemeye al#t#m. "Fakat
belki de de'il! Benim bir tanr#a oldu'umu unutma..."
"Belki de" diye tekrar etti. "Fakat belki de de'il! Bir erkek
kan#tlanmam# hibir eye inanmaz!"
361
"Neden her eyin kan#tlanmas# gerekir?"
"nk sadece gerek tanr#lar ve gerek tanr#alar bn ME'ye
sahiptir ve onu anlayabilir. Fakat bana kal#rsa sen bun ne oldu'unu
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
363
bilmiyorsun? Dedim ya, di'er tanr#lar#n ser#d ne bekledi'ini bir
trl anlayam#yorum!"
Zaman burgac#n#n eytan bir glle etraf#ma doland#k
hissediyordum. Akl#m o kadar kar##kt# ki, yerin yar#l#p beni iCj ne
almas#n# dilemeye balam#t#m. Ayn# zamanda mahcubiyetimden
ve zay#fl#'#mdan dolay# da kendime k#z#yordum. Benimle Anzu-
kuunun yuvas#ndaki tyler gibi oynayabilen bu cretkr ve ayn#
zamanda byleyici dev de kim oluyordu?
Aya'#m# h#zla yere vurdum, fakat onunla aram#zda sadece iinden
kt kokular ykselen bir yer atla'# belirdi. ME... Tanr#sal ME...
Ne oldu'u hakk#nda en kk bir fikrim olmayan bir eyi nereden
elde edebilirdim ki?
"Senin yerinde olsam onu Enki'de arard#m" dedi G#igame. Bu ses
bana ans#z#n tanr#lar# bile kendi #karlar# iin kullanabilecek ve
gzn bile k#rpmadan yzlerce cesedin zerinde yryebilecek bir
zalimin alay# gibi geldi. Yeni erkek bu muydu? Grlmeyen, fakat
etraf#m#zda olan her eyin kan#tlanmas#n# isteyen bir erkek...
G#igame ift a'#zl# baltas#n# kavrad#, yerdeki atla'#n zerinden
atlad# ve grltl kahkahalar atarak gecenin iinde kayboldu.
G#igame gibi erkeklerin hkmetti'i bir dnya fikri beni ans#z#n
dehete drmt.
"Hay#r" diye ba'#rd#m fkeyle. "Bu ekilde de'il... Hele benimle,
asla! $stedi'in kan#tlar# getirece'im sana... Onlar# almam icap etse
bile!"
G#lgame'in a'ac# -benim a'ac#m#- devirdi'i baltay# dndm.
Silah# olmadan neye benzerdi acaba? akmakta#ndan
362
Dt#S#m b#aklar d##nda asla bir silaha sahip olmad#'#m# d-
Senin de bir silah#n var, bakire tanr#a!"
$rkildim. Bu ses kula'#ma o kadar a#k ve berrak gelmiti ki, ijmde
olmadan etraf#ma bak#nd#m. Yoksa bu ses yerdeki atlaktan m#
ykselmiti? Gecenin karanl#k g'nde bir tek y#ld#z bjle
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
364
grnmyordu, sadece k#vr#k ular#yla ola'anst bir tekneye
benzeyen hilal biimli parlak ay d##nda. Ay# daha nce hi bu
ekilde grmemitim...
Ay#n hemen alt#nda daha nce orada olmayan kk bir a'a
duruyordu. Duraksayarak ona do'ru yrdm. Huluppa a'ac#n#n
toprakta kalan kklerinin bu kadar abuk yeni bir srgn vermesi
mmkn myd? $nanamayarak ba#m# sallad#m. Asl#nda bir al#ya
benzene bu a'ac#n dallar#nda, ay#n gm renkli ##'# alt#nda
parlayan byk elmalar sallan#yordu.
"Senin de bir silah#n var, $nanna... G#lgame'inkinden ok daha
gl, harikulade bir silah!"
$imdeki bir his bu sesin bana ne demek istedi'ini bildi'imi
sylyordu. Fakat buna kar# #k#yor, daha fazla dinlemek
istemiyordum. Yumuak bir esinti, elma al#l#'#n#n meyvelerini
yerlerinde hafife oynat#yordu. Yalvar#rcas#na aya bakt#m, fakat
al#n#n meyveleri gm renkli ##'#n alt#nda daha kuvvetle
parlamaya balam#lard#.
"Bana yard#m et, Nanna-suin!" dedim inleyerek.
"Neden korkuyorsun ki, $nanna? Tanr# Osiris'i kmsedin, mamut
avc#s#n# hor grdn, ren insanlar#n#n ad#r#ndaki erkeklerin
kafalar#n# kar#t#rd#n, bal#k#n#n o'lunu terk ettin. Yoksa onlardan
de'il de, kendinden mi ka#yorsun? Bir kad#n oldu'unu daha ne
kadar inkr edeceksin?"
"Ben bir tanr#ay#m!" diye inledim.
"ok do'ru! Bir tanr# de'il, bir tanr#a! Dii bir tanr#, $nanna! &u
lkenin erkeklerine dur demenin vakti geldi art#k!"
363
"Sen kimsin? Yerin sesi mi, yoksa elma al#l#'#n#n m#?"
"Beni tan#mad#n m#? Ben senin kad#nl#'#n#m..."
"Hay#r."
"O halde ete'ini kald#r ve ay ##'#nda ne grd'n svl #
"Asla! Bunu asla yapamam!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
365
"Yaln#zs#n..."
"Fakat bunu yapmak istemiyorum!"
"Seni zorlamaktan vazgemeyece'im!"
"Pekl" diye iimi ektim ve Nanna-suin'in kad#nl#&#m grmesi
iin ete'imi kald#rd#m.
"Dikkatle bak, $nanna! Bacaklar#n#n aras#ndaki post tm kular#n
tylerinden daha yumuak de'il mi?"
E'ildim ve nme bakt#m.
"yle zel bir ey gremiyorum."
"O halde postunu oka ve iinde neler sakl# oldu'unu kefet..."
Dedi'ini yapt#m ve iimde garip bir heyecan hissettim. $imde
yanan bir atein damarlar#ma yay#ld#'#n# ve s#cak dalgalar#n
vcuduma arpt#'#n# hissettim.
"Benden, sahip oldu'un o harikulade silahtan ykselen gc
hissediyor musun?" diye sordu kad#nl#'#m. Yutkundum ve
dudaklar#m# #s#rd#m. Bacaklar#m#n titredi'ini hissediyordum.
"Bana hl inanm#yor musun? O halde yere devrilen a'ac#n
dallar#ndan birka#n# kopar ve bir ta r! Sonra da kar#na #kan ilk
erke'in seni lkenin, ak#n ve bereketin tanr#as# olarak kabul
etmesi iin bu tac# ba#na tak! Silah#n# tecrbe et! Bir erke'e
sevgini ver ve sonra onunla sava tanr#as# olarak mcadele et!"
"G#lgame denilen o..."
"Bunu sylemedim! Henz de'il..."
"Fakat baka bir erkek gremiyorum."
"Enki'ye, yz ME'nin kutsal ruhunu koruyan tanr#ya gitmek
istemiyor muydun?"
364
Art#k ne dnece'imi bilemiyordum. Kad#nl#'#m az nce r
erkekten sz ediyordu, oysa imdi de sadece gerek tanr#
gerek tanr#alar#n bildi'i yetenekleri aramam# 'tlyordu. a
durumda ne yapabilirdim ve ne yapmal#yd#m?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
366
"Tanr# Enki'yi nerede bulaca'#m# bilmiyorum" dedim durak-yarak.
Art#k kendimi kesinlikle bir tanr#a gibi hissetmiyordum.
Zaten o gizemli ME'yi anlad#'#m# neden kan#tlamak zorundayd#m
ki? Neden benden nceki pek ok tanr#sal varl#k gibi varl#'#n bir
st basama'#na #kam#yordum?
Art#k insanlar#n dnyas#nda amas#zca dolan#p durmak
istemiyordum.
"Tekneyi takip et" dedi kad#nl#'#m beni k#k#rt#rcas#na. "Y#ld#zlar
denizinin iinde yol alan hilali takip et! Ay bizim babam#z, bizim
sevgilimizdir. Gece boyunca tm kad#nlar#n gvenebilece'i tek
varl#k..."
Yukar#da tuttu'um ete'imin ular#n# elimden b#rakt#m. "Sonra ne
olacak?" diye sordum.
Ses art#k cevap vermiyordu. Serin bir nefes ald#m, sonra ad#m ad#m
ay teknesini takip etmeye balad#m. Asl#nda bunu yapmak
istemiyordum, fakat iimdeki 'renme arzusunun nne
geemiyordum.
Karanl#k beni yumuak ve s#cak bir rt gibi sarm#t#. Zaman#n
giderek daha derinlerine dmeye devam ediyordum. Buras#
hili'in iinde bir tnel ya da boru, bir spiral, ba# ve sonu olmayan
bir yol de'ildi. Zaman, #k## olmayan bir durumdan ibaretti.
Nehrin sular#n#n ard#nda gzden kaybolmas#ndan hemen nce ay#n
gm bir tekneye dnmesi beni neredeyse hi *a#rtmam#t#.
Ay... bir gk gemisi olabilir miydi? Bunun zerice dnmek
istemiyordum! Engin bir denizin k#y#s#ndayd#m. S#cak bir rzgr
sazl#klar#n aras#nda dolan#yordu. Gm tekne-
365
ye do'ru yrdm. Yzleri ve vcutlar# kapal# 05, ieri alarak bir
koltu'a oturttular. Sazlar# h##rdatan r ~ ^ si, tekneye arpan
dalgalar#n ap#rt#s# ve etrafimdaki e^isde^ at#rt#s# geliyordu
kula'#ma. r#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
367
"Nereye gitmemizi istersin, g'n ve yerin tanr#as#?" di sordu
garip glgelerden biri. Bo'uk, fakat kula'a ok ho H s#cak gelen
bir sesi vard#. Omuzlar#m# silktim.
"Kimsin sen, ay teknesinin elisi?"
"Ad#m Nin-shubur, senin dmencin ve hizmetkr#n#m."
"Sen bu gk gemisinin dmencisi ve ben de yerin ve g'n
tanr#as#ysam, o halde Enki'yi ziyaret etmek ve onun nnde
e'ilmek, bakire bir tanr#an#n byk ihtiyarlardan birinin kar#s#na
#kt#'# zaman sylemesi gerekenleri ona sylemek istiyorum."
Ne kadar kolayd#. Bu szleri ok, ok uzun zaman nce
'renmitim. Dnyan#n byk felaketle yz yze kald#'# gnlerde
Basilea Saray#'n#n i k#sm#ndaki bilgeler, bakentten ayr#lm#
olanlarla son bir kez ilikiye gemek iin byk aba
harcam#lard#. Bu deneme baar#l# olmay#nca da, bir zamanlar
tanr#lar#n insanlara arma'an etti'i eyin izini bulmak iin biz gen
tanr#lar# gndermilerdi.
"Yz ME" diye glmsedim teknenin iinden hafif bir v#nlama
ykselmeye balad#'# ve dmenci yerine geti'i zaman. Di'er
glgeler duvar diplerine dizilmilerdi. V#nlama sesi giderek tizleti,
bir sirene dnt ve tekne yavaa titremeye balad#. Tekne
duvarlar#n#n dibine dizilen glgeler vcutlar#n# gizleyen rtleri
zerlerinden att#lar. $erisi mavi bir ##l<la do1' mutu.
Refakatilerimi ancak imdi tan#yabilmitim. Her birinin
omuzlar#nda yere kadar uzanan geni bir atk#, ba#nda alt#n
ilemeli, sivri, tepesi bir bal#k a'z# gibi a#lan bir klah vard#.
Oannes mritleri!
366
"Ellerini Tanr# Ta#'n#n zerine koy!" dedi Nin-shubur bana
snerek. "Gcn geminin gcn etkilememeli! Yayd#'#n ##-^a
deniz dibi yarat#klar#na olduka yabanc#. Ekum-yarat#klan Fnki'y'
sana k&r# mdafaa etmeye kalk#abilir..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
368
Onun dedi'ini yapt#m. st ste koydu'um ellerimle geriye
yasland#m. Tekne yavaa yerinden oynad#. Balang#ta denizce
beyaz kpkler oluuyordu. Sonra tekne giderek h#zland# ve deniz
yzeyinin hemen zerinden gneybat#ya do'ru u-maya balad#.
Bu uu henz pek uzun srmemesine ra'men, k#y#lar#n
yan#m#zdan h#zla geti'ini grebiliyordum. Denizin bat# k#y#s#nda
bir an iin G#lgame'in bana tasvir etti'i trden bir yerleim
grdm. Basamakl# bir tapma'#n ana hatlar#n# grd'm anda,
oradan uzaklat#k.
"Eridu" diye ba'#rd# dmenci. "Tanr# Enki'nin eski ehri! Hibir
eyin eskisi gibi olmad#'# zamana dek orada oturdu!"
Byk ve kk adalar#n yan#ndan getikten sonra, nmzdeki
dzl'n ard#nda kar#m#za ans#z#n da'lar #kt#. Tekne geni bir
yay izdi. $kinci bir manevrayla da denize uzanan kayal#k bir
burnun zerinden utu ve bir bo'az# at#. Bu bo'az gzme o kadar
dar grnmt ki, bir an iin teknenin kaya duvarlar#na arp#p
paralanaca'#n# sand#m. Fakat alt#m#zda geni ve garip par#lt#lar
saan bir deniz uzanmaya balam#t#.
"Neredeyiz?" diye ba'#rd#m kaptan kkndeki adamlara. "Ve
nereye gidiyoruz?"
"Afrika ve Hindistan'# birbirinden ay#ran eski okyanusun
zerindeyiz" diye kar#l#k verdi Nin-shubur. "Uzun, ok uzun
zaman nce -dnyada dinozorlar hkm srerken- nmzdeki
ufukta Gondvvanaland bal#yordu. Buras# on kral#n dnya krall#'#
ve baka pek ok lke gibi sular#n derinliklerine gmlmt!"
Ve ans#z#n yeniden byk bir plan#n motifi gibi suyun derin-
367
ye do'ru yrdm. Yzleri ve vcutlar# kapal# glgeler # ieri
alarak bir koltu'a oturttular. Sazlar# h##rdatan rzgrm "^ si,
tekneye arpan dalgalar#n ap#rt#s# ve etraf#mdaki elbisei at#rt#s#
geliyordu kula'#ma.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
369
"Nereye gitmemizi istersin, g'n ve yerin tanr#as#?" i-sordu
garip glgelerden biri. Bo'uk, fakat kula'a ok hos v s#cak gelen
bir sesi vard#. Omuzlar#m# silktim.
"Kimsin sen, ay teknesinin elisi?"
"Ad#m Nin-shubur, senin dmencin ve hizmetkr#n#m."
"Sen bu gk gemisinin dmencisi ve ben de yerin ve o'un
tanr#as#ysam, o halde Enki'yi ziyaret etmek ve onun nnde
e'ilmek, bakire bir tanr#an#n byk ihtiyarlardan birinin kar#s#na
#kt#'# zaman sylemesi gerekenleri ona sylemek istiyorum."
Ne kadar kolayd#. Bu szleri ok, ok uzun zaman nce
'renmitim. Dnyan#n byk felaketle yz yze kald#'# gnlerde
Basilea Saray#'n#n i k#sm#ndaki bilgeler, bakentten ayr#lm#
olanlarla son bir kez ilikiye gemek iin byk aba
harcam#lard#. Bu deneme baar#l# olmay#nca da, bir zamanlar
tanr#lar#n insanlara arma'an etti'i eyin izini bulmak iin biz gen
tanr#lar# gndermilerdi.
"Yz ME" diye glmsedim teknenin iinden hafif bir v#nlama
ykselmeye balad#'# ve dmenci yerine geti'i zaman. Di'er
glgeler duvar diplerine dizilmilerdi. V#nlama sesi giderek tizleti,
bir sirene dnt ve tekne yavaa titremeye balad#. Tekne
duvarlar#n#n dibine dizilen glgeler vcutlar#n# gizleyen rtleri
zerlerinden att#lar. $erisi mavi bir ##kla dolmutu.
Refakatilerimi ancak imdi tan#yabilmitim. Her birinin
omuzlar#nda yere kadar uzanan geni bir atk#, ba#nda alt#n
ilemeli, sivri, tepesi bir bal#k a'z# gibi a#lan bir klah vard#.
Oannes mritleri!
366
"llerini Tanr# Ta# n#n zerine koy!" dedi Nin-shubur bana
,0erek. "Gcn geminin gcn etkilememeli! Yayd#'#n ##-ma
deniz dibi yarat#klar#na olduka yabanc#. Ekum-yarat#klar# Fnki'y'
sana kar# mdafaa etmeye kalk#abilir..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
370
Onun dedi'ini yapt#m. st ste koydu'um ellerimle geriye
yasland#m. Tekne yavaa yerinden oynad#. Balang#ta denizce
beyaz kpkler oluuyordu. Sonra tekne giderek h#zland# ve deniz
yzeyinin hemen zerinden gneybat#ya do'ru umaya balad#.
Bu uu henz pek uzun srmemesine ra'men, k#y#lar#n ya-
nlm#zdan h#zla geti'ini grebiliyordum. Denizin bat# k#y#s#nda bir
an iin G#lgame'in bana tasvir etti'i trden bir yerleim grdm.
Basamakl# bir tap#na'#n ana hatlar#n# grd'm anda, oradan
uzaklat#k.
"Eridu" diye ba'#rd# dmenci. "Tanr# Enki'nin eski ehri! Hibir
eyin eskisi gibi olmad#'# zamana dek orada oturdu!"
Byk ve kk adalar#n yan#ndan getikten sonra, nmzdeki
dzl'n ard#nda kar#m#za ans#z#n da'lar #kt#. Tekne geni bir
yay izdi. $kinci bir manevrayla da denize uzanan kayal#k bir
burnun zerinden utu ve bir bo'az# at#. Bu bo'az gzme o kadar
dar grnmt ki, bir an iin teknenin kaya duvarlar#na arp#p
paralanaca'#n# sand#m. Fakat alt#m#zda geni ve garip par#lt#lar
saan bir deniz uzanmaya balam#t#.
"Neredeyiz?" diye ba'#rd#m kaptan kkndeki adamlara. "Ve
nereye gidiyoruz?"
"Afrika ve Hindistan'# birbirinden ay#ran eski okyanusun
zerindeyiz" diye kar#l#k verdi Nin-shubur. "Uzun, ok uzun
zaman nce -dnyada dinozorlar hkm srerken- nmzdeki
ufukta Gondwanaland bal#yordu. Buras# on kral#n dnya krall#'#
ve baka pek ok lke gibi sular#n derinliklerine gmlmt!"
Ve ans#z#n yeniden byk bir plan#n motifi gibi suyun derin-
367
liklerinden ##ldayan iaret ve sembolleri, ate tekerleklerini v
spiralleri, dalgalar#, drtgenleri ve birbirini kovalayan ##k izilerini
grdm.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
371
"Arkana yaslan, Tanr#a $nanna!" diye ba'#rd# dmenci yiji, sek
sesle. "Tanr# Enki'nin derinlerde nerede oturdu'unu hi kimse
grmemeli!"
Koltu'um yavaa arkaya e'ildi. zerimizde ve etraf#m#zdaki cam
duvarlar#n kapand#'#n# son anda grebildim, sonra her yan# dalga
ve kpkler kaplad#.
Uzaklardan kula'#ma gelen ses bana o kadar tan#d#k geliyordu ki...
T#pk# yal# khin Berios'un sesiydi: "Buraya gel, vezirim! Gen
kad#n Absu krall#'#m#za yakla#yor... Onu kar#lamak isterim!"
Geminin etraf#ndaki su ve kpkler alt#n bir ##'a bo'uldu. Tm
renklerde ##ldayan su damlac#klar# koruyucu cam kubbenin
kenarlar#ndan akmaya balad#. Gemi a#k mavi bir kanal#n iine
girdi ve v#nlama sesi hafifledi. Sonra da yumuak bir sesle yerine
oturdu.
Koltu'um tekrar do'rulmutu. Kpetedeki adamlar a#k renk
mermer levhalarla kapl# bir r#ht#m#n zerine atlad#lar. Ans#z#n ok
uzun bir aradan sonra tekrar kraliyet saray#na geri dnm
oldu'umu dndm. Her ey bir zamanlar bildi'im gibiydi.
Stunlar, duvarlardaki figrler, zerlerine alt#n ve lapisla-zuli
resimler ilenmi yer kaplamalar#, yksek tavan ve a'#r perdeler...
Tm bunlar bana ac# bir ekilde i saray# an#msat#yordu. st
taraflar# bal#k a'z# gibi a#lm# sivri klahlar giymi olan Oannes
mritleri, r#ht#mla tekne aras#nda mekik dokuyorlard#. Gemiden
aa'# balyalar ve sepetler dolusu meyve indiriyorlard#. Duvardaki
nilerden ise benzerlerine ancak kbuslarda rastlanabilecek
yarat#ldar #k#yordu: Geni omuzlar#n#n zerinde boyunsuz
368
kafalar ta#yan dev yap#l# erkek ve kad#nlar, ince rmcek banklar#
zerinde birer glge gibi oradan oraya koan yarat#klar, yaslan ve
ku yzl, pene elli, kuyruklu ve tyl hilkat garibeleri de
gryordum. nmden vcutlar# gri bandajlar sar#l# de-jflir-
adamlar geiyordu. ylesine s#k# sarmalanm#lard# ki, sadece
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
372
gzleri a#ktayd#. Gk gemisinin yan#nda ise ola'anst gzellikte
gen k#z vcutlar# belirmiti. K#v#r k#v#r salar#n#n evreledi'i
yzlerinde bulunan dudaklar#ndan ylesine tiz sesler #kartarak
ark# sylyorlard# ki, kulaklar#m ac#d#. K#zlardan baz#lar# kuvvetli
bir hareketle sudan d#ar# s#r#yor ve vcudunun bal#'a benzer alt
k#sm#yla tekrar kpkl suya dyorlard#. Sonra ortadan
kaybolarak yerlerini kocaman bal#k a'#zl#, drt bir tarafa bakabilen
patlak gzl, b#y#kl# korkun deniz yarat#klar#na b#rakt#lar.
Etraf#mda sadece bildi'im trden insanlar yoktu. Bu inan#lmaz ve
eytan grnl yarat#klardan hibiri bana ne yapaca'#m#
sylemiyordu.
Ben de bir zamanlar ay teknesi olan gk gemisini terk ettim ve
rahats#z edilmeden ilk yksek kap#ya kadar yrdm. Demek Tanr#
Enki'nin Atlantis'in sulara gmlmesinden nce ekildi'i kutsal
mekn buras#yd#! Btn bu yer bana retim odas#n#n hilkat
garibeleri iin tasarlanm# byk bir tap#na'#, bir saray#, bir arivi
hat#rlat#yordu. Yoksa buras# denizin derinliklerine sabitlenmi dev
bir gk gemisi miydi?
$lk kap#n#n byk perdesine ulat#'#m anda, a'#r kuma "paras#
kendili'inden a#l#verdi. nmde zay#f grnl, ufak tefek bir
adam duruyordu. zerinde deri benzeri bir maddeden yap#lm# bir
g'slk, geni bir kemer, ayak bileklerine kadar uzanan yn bir
kemer, sandaletler, zerine binlerce ku ty ilitirilmi bal#k
derisinden yap#lma bir pelerin vard#. Kollar#n#n st k#sm#nda ise
y#lan eklinde ssler gze arp#yordu.
"Byk tanr# Enki'nin saray#na ho geldin!" dedi bana nmde
yerlere kadar e'ilerek. "Buraya gelmeyi baaran tek
369
liklerinden ##ldayan iaret ve sembolleri, ate tekerleklerdi
spiralleri, dalgalar#, drtgenleri ve birbirini kovalayan ##k b
lerini grdm. S'"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
373
"Arkana yaslan, Tanr#a $nanna!" diye ba'#rd# dmenci ynu sek
sesle. "Tanr# Enki'nin derinlerde nerede oturdu'unu hi kimse
grmemeli!"
Koltu'um yavaa arkaya e'ildi. zerimizde ve etraf#m#zdaki cam
duvarlar#n kapand#'#n# son anda grebildim, sonra her yan# dalga
ve kpkler kaplad#.
Uzaklardan kula'#ma gelen ses bana o kadar tan#d#k geliyordu ki...
T#pk# yal# khin Berios'un sesiydi: "Buraya gel, vezirim! Gen
kad#n Absu krall#'#m#za yakla#yor... Onu kar#lamak isterim!"
Geminin etraf#ndaki su ve kpkler alt#n bir ##'a bo'uldu. Tm
renklerde ##ldayan su damlac#klar# koruyucu cam kubbenin
kenarlar#ndan akmaya balad#. Gemi a#k mavi bir kanal#n iine
girdi ve v#nlama sesi hafifledi. Sonra da yumuak bir sesle yerine
oturdu.
Koltu'um tekrar do'rulmutu. Kpetedeki adamlar a#k renk
mermer levhalarla kapl# bir r#ht#m#n zerine atlad#lar. Ans#z#n ok
uzun bir aradan sonra tekrar kraliyet saray#na geri dnm
oldu'umu dndm. Her ey bir zamanlar bildi'im gibiydi.
Stunlar, duvarlardaki figrler, zerlerine alt#n ve lapisla-zuli
resimler ilenmi yer kaplamalar#, yksek tavan ve a'#r perdeler...
Tm bunlar bana ac# bir ekilde i saray# an#msat#yordu. st
taraflar# bal#k a'z# gibi a#lm# sivri klahlar giymi olan Oannes
mritleri, r#ht#mla tekne aras#nda mekik dokuyorlard#. Gemiden
aa'# balyalar ve sepetler dolusu meyve indiriyorlard#. Duvardaki
nilerden ise benzerlerine ancak kbuslarda rastlanabilecek
yarat#klar #k#yordu: Geni omuzlar#n#n zerinde boyunsuz
368
,<afalar ta#yan dev yap#l# erkek ve kad#nlar, ince rmcek banklar#
zerinde birer glge gibi oradan oraya koan yarat#klar, yaslan ve
ku yzl, pene elli, kuyruklu ve tyl hilkat garibeleri de
gryordum. nmden vcutlar# gri bandajlar sar#l# de-fnir-
adamlar geiyordu. ylesine s#k# sarmalanm#lard# ki, sadece
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
374
gzleri a#ktayd#. Gk gemisinin yan#nda ise ola'anst gzellikte
gen k#z vcutlar# belirmiti. K#v#r k#v#r salar#n#n evreledi'i
yzlerinde bulunan dudaklar#ndan ylesine tiz sesler #kartarak
ark# sylyorlard# ki, kulaklar#m ac#d#. K#zlardan baz#lar# kuvvetli
bir hareketle sudan d#ar# s#r#yor ve vcudunun bal#'a benzer alt
k#sm#yla tekrar kpkl suya dyorlard#. Sonra ortadan
kaybolarak yerlerini kocaman bal#k a'#zl#, drt bir tarafa bakabilen
patlak gzl, b#y#kl# korkun deniz yarat#klar#na b#rakt#lar.
Etraf#mda sadece bildi'im trden insanlar yoktu. Bu inan#lmaz ve
eytan grnl yarat#klardan hibiri bana ne yapaca'#m#
sylemiyordu.
Ben de bir zamanlar ay teknesi olan gk gemisini terk ettim ve
rahats#z edilmeden ilk yksek kap#ya kadar yrdm. Demek Tanr#
Enki'nin Atlantis'in sulara gmlmesinden nce ekildi'i kutsal
mekn buras#yd#! Btn bu yer bana retim odas#n#n hilkat
garibeleri iin tasarlanm# byk bir tap#na'#, bir saray#, bir arivi
hat#rlat#yordu. Yoksa buras# denizin derinliklerine sabitlenmi dev
bir gk gemisi miydi?
$lk kap#n#n byk perdesine ulat#'#m anda, a'#r kuma paras#
kendili'inden a#l#verdi. nmde zay#f grnl, ufak tefek bir
adam duruyordu. zerinde deri benzeri bir maddeden yap#lm# bir
g'slk, geni bir kemer, ayak bileklerine kadar uzanan yn bir
kemer, sandaletler, zerine binlerce ku ty ilitirilmi bal#k
derisinden yap#lma bir pelerin vard#. Kollar#n#n st k#sm#nda ise
y#lan eklinde ssler gze arp#yordu.
"Byk tanr# Enki'nin saray#na ho geldin!" dedi bana nmde
yerlere kadar e'ilerek. "Buraya gelmeyi baaran tek
369
bakire gen tanr#a sensin. Bilgelik tanr#s#n#n ve di'er b(j
tanr#lar#n ak#l hocas#n#n saray#na ulamak hi de kolay bir is h ~.# #.
* de-
'ildir.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
375
"Tanr# Enki sen misin?"
"Hay#r, benim ad#m $simud, onun veziriyim. Seni Enkiv derhal
gtrece'im. *arap ve tatl# pastayla birlikte sevgili k#z n#
bekliyor..."
Ba#m# sallay#p ona cevap vermeye haz#rland#m.
Fakat $simud dua eder gibi ellerini kald#rd# ve tekrar ba#m e'di.
"Bir ey syleme ve beni takip et!"
370
TANRILARIN SIRRI
i Kendime yle bir bakt#m ve rya ile uyan#kl#k
: aras#ndaki bu durumda korkun bir utanla doldum. O kadar
kirliydim ki, etraf#mdaki tm grkem ve ihtiam kal#n bir sis
perdesinin ard#nda kayboluyor gibiydi. Bu ekilde asla bilgelik
tanr#s#n#n ve tatl# sular#n efendisinin kar#s#na #kamazd#m!
Fakat o korkun adan#n nemli so'uklu'una geri dnmeyi asla
istemiyordum! Bir daha mek... a'lamak... yaln#z olmak... asla!
Hedefime bu kadar yaklam#ken pes edemezdim! Kendimi ta
kesilmi gibi hissediyordum. $nsan zay#fl#k tanr#sal varl#'#m#n her
zerresine ilemiti. Gerekten de vcudum yaama arzumdan ve
Tanr# Ta#'mdan daha zay#f olabilir miydi? Yoksa ben de bir insan
gibi lml muydum?
Bu korkun ve zalim dnceden duydu'um korku, g'smde
ta#d#'#m ta#n iine de nfuz etmiti. Ve ans#z#n byk dmn
##'#, parlakl#'# ve s#cakl#'# geri geldi.
Ufak tefek vezir benden olduka uzaklam#t#. Onu takip etmek
istiyorsam acele etmek zorundayd#m. Ona yetiti'im zaman adam
arkas#na dnp bana bakt# ve sanki dncelerimi okumu gibi,
beni her biri gzel kokulu sularla dolu mermer havuzun
bulundu'u bir odaya soktu.
Byk tanr#n#n veziri bir ey sylemeden odadan #kt#. Uzun uzun
dnmeye gerek grmeden zerimdeki son elbise paralar#n# da
#kard#m ve s#cak mermer basamaklardan aa'#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
376
371
inerek ilk havuzun iine girdim. Att#'#m her ad#m ile vcud ma bir
rahatl#k dalgas# yay#l#yordu. Bir banyo bana daha n hi bu kadar
gzel grnmemiti. Tm vcudumla suya girdim ve s#cakl#'#n
keyfini #kard#m. Yeteri kadar rahatlad#ktan soru ikinci havuzu
denemeye karar verdim. Bu havuz buz gibi suyia dolu olmas#na
ra'men, bir da' p#nar# kadar serinletici ve ferahlat#c#yd#. Birka
kula atarak bu tatl# serinli'in iinde yzdm sonra da nc
havuza getim. Il#k su zerime giydi'im bir krk manto kadar
rahatlat#c#yd#. Tatl# sular#n tanr#s#n#n benim iin haz#rlatt#'# bu
banyoda uzun sre kald#m.
Byk bir boy aynas#n#n nndeki mermer s#ran#n zerinde tyl
havlular, eitli elbiseler ve birok sand#k bulunuyordu.
Kuruland#ktan sonra elime bir f#ra ald#m ve tekrar belime eri-
inceye dek salar#m# uzun uzun tarad#m. Bir yandan da son olarak
kraliyet saray#nda grd'm trden boy aynas#nda kendimi
seyrediyordum. *ak#nl#kla aradan geen tm bu y#llara ne byk
bir baar#yla dayand#'#m# dndm. Byk bir dikkatle yzm
inceledim ve ne tr de'iiklikler bulundu'unu anlamaya al#t#m.
Hat#rlad#'#m ve tan#d#'#m $nanna'y# ilk bak#ta tekrar grdm. Her
eyi birbiriyle uyumlu, ola'anst gzellikte, bakire, ayn# zamanda
da mermer bir heykel kadar so'uk ve ula#lmaz bir tanr#a. Aynaya
bakt#ka grnr olan#n ard#na gizlenmi olan ikinci bir ehre daha
belirgin olarak ortaya #k#yordu. Kar#mda bilinli ve gl
grnen, fakat iindeki duygular#n ne kadar karma#k ve elikili
oldu'unu saklamakta glk eken gen ve gzel bir k#z vard#.
Zapt edilmesi neredeyse imkns#z bir huzursuzluk, yzm ##k ve
glge oyunlar#na bo'uyordu. Bu d# gzelli'in ard#nda Gri Ev'de
grd'm trden resimler grr gibiydim. Tan#maya al#t#ka bu
resimler benden uzakla-#yordu, fakat onlar# daha fazla bast#rmay#
baaramayaca'#m#
372
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
377
biliyordum. Eninde sonunda iimdeki gen k#z resmi yok ola-^ ve
yerini gen bir kad#n resmine terk edecekti.
Quetzalcoatl kelebekler hakk#nda ne demiti? Glmsedim.
Kanatlar#m# aarak tatl# kokular#n peinden umaya ve nektarla-r#n
en gzelini ele geirmeye haz#rd#m...
Uzun, beyaz, ipe'imsi, saklamaktan ziyade ortaya koyan bir elbise
ile incecik eritleri alt#n par#lt#lar saan sandaletler giymeye karar
verdim. Siyah cilal# abanz bir kutunun iinden, bir seferde
takabilece'imden ok daha fazla mcevher kefettim. $lerinden
sadece inci bir kolye alarak boynuma kez dola-d#m. Bylece
Tanr# Ta# gurur duydu'um yegane mcevher olarak g'slerimin
aras#nda ##ldamaya devam etti.
Bileklerime ise yzlerce kk alt#n yzkten rlme bilezikler
takt#m. Tanr# Enki ve veziri her eyi en ince ayr#nt#s#na kadar
dnmlerdi. Mcevher kutusunun yan#ndaki daha kk bir
kutunun iinde yzlerce eit boya, kk bir snger, f#ra, c#mb#z
ve benzeri makyaj malzemeleri kefettim. Bunlardan o kadar uzun
sredir ayr# kalm#t#m ki...
Bylece makyaj yapmaya balad#m. nce byk bir dikkat ve
zenle yanaklar#m# boyad#m. Sonra kalar#m# ald#m ve ma-vi-yeil
renkli gzlerimin etraf#na lacivert boya srdm. Gz
bebeklerimdeki alt#n renkli noktac#klar#n ne kadar byl bir
grnme sahip olduklar#n# unutmutum. Dudaklar#m# eftali
k#rm#z#s#na boyad#ktan ve g'slerimin atal#na biraz alt#n tozu
dokundurduktan sonra, kar#mdaki aynada harikulade bir tanr#an#n
bana bakt#'#n# grdm.
"Bu onun houna gidecek" dedi byk tanr#n#n arkamda duran
veziri. "Hatta fazlas#yla houna gidecek!"
Glmsedim ve arkam# dndm.
"O halde beni ona gtr!"
Bu defa $simud kar#mda ilk kar#lamam#zda oldu'undan daha
fazla e'ildi ve beni birbirinden de'erli hazinelerin k#y-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
378
373
metsiz eyalar gibi y#'#ld#'# odalar#n aras#ndaki ayd#nl#k bir k
ridordan geirdi. Sonra da en kutsal yere geldik. Byk tanr#n#
evine...
Bu geni mekn#n di'erleri kadar ayd#nl#k olmamas#na ra'men
byk tanr#y# derhal tan#d#m. Onun t#pk# hayalimde canland#rd#'#m
gibi olmas# beni olduka a#rtm#t#: $ri csseli, geni omuzlu,
bak#ml# sakall# bir adam. Omuzlar#na dklen gr salar#n#n
aras#nda birka gm tel parl#yordu. K#ll# g'sn a#kta b#rakan,
geni kollu bir gmlek, dar bir pantolon ve k#sa izmeler giymiti.
*yle bir etraf#ma bak#narak oday# inceledim. Her tarafta grlen
mermer kaidelerin zerinde kei bal#'# figrleri vard#. Kei
bal#'#n#n Enki'nin tanr#sal simgesi oldu'u akl#ma geldi, nk kei
da'lar#n doruklar#na #kabilir, bal#k okyanuslar#n en derin yerine
inebilirdi. T#pk# her eyin balad#'# zamanlarda Tanr# Enki'nin
yapt#'# gibi... Masalar#n zerleri meyve sepetleri, belgeler ve daha
nce hi grmemi oldu'um aletlerle doluydu. Duvarlarda resimler
yerine oyma a'a levhalar as#l#yd#. Odan#n te taraf#nda, ba#
neredeyse tavana de'en grkemli bir aslan heykelinin nnde,
stnde y#'#nla yast#k bulunan dev bir sedir gze arp#yordu.
Enki odadaki byk bir mermer masan#n ortas#nda oturuyordu ve
bacaklar#n# ne uzatm#t#. Masan#n arka k#sm# say#s#z yar# a#lm#
istiridye kabu'uyla doluydu. Kabuklar#n ileri bombotu. Enki beni
fark etti, glmsedi ve eliyle bir hareket yapt#. Vezir neredeyse
secdeye var#r gibi e'ildi ve geri geri oday# terk etti.
"Demek buradas#n, g'n ve yerin tanr#as#!" dedi Enki
glmsemeye devam ederek. "Hakk#nda ok ey duydum ve uzun
sre seni bulmaya al#t#m. Fakat Tanr# Ta#'n#n yayd#'# enerji
hibir zaman senin d# grnn anlamama yetecek kadar gl
olmad#."
374
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
379
"Ya imdi?" diye sordum hi ekinmeden. "Grdklerinden pland#n
m#?"
Enki ksrd, dudaklar#n# bzd ve kahkahalarla glmeye ^lad#.
Gl s#cak ve hotu.
"Hem de nas#l! Asl#nda senin gibi bir kad#n iin art#k ok yal#
say#l#r#m, fakat yakla#k yirmi bin y#ld#r gzellik bak#m#ndan
seninle boy lebilecek ne bir tanr#a, ne de bir insan kad#n#
grebildi'imi rahatl#kla syleyebilirim."
"Belki de yukar# daha s#k #kman gerekir..."
"Bu uzun bir hikye" diye iini ekti byk tanr#. "Otur ltfen!
Pasta yemek ister misin? Ve en lezzetli suyumdan bir barda'a ne
dersin?"
Asl#nda karn#m at# ve bo'az#m kurumutu, fakat hay#r anlam#nda
ba#m# sallad#m.
"Hadi, hadi" dedi Enki babacan bir tav#rla. "Su imek istemiyorsan,
bir bardak biraya da araba hay#r demezsin san#n#m..."
Yavaa ona yaklat#m. Bana bakmas#n#, bana hayranl#k duymas#n#
istiyordum. Kendimden baka hibir eye sahip de'ildim - ne baka
tanr#lardan bir mesaj getirmitim, ne bir arma'an, ne de insanlar#n
tanr#lara sundu'u trden bir kurban.
Enki aya'a kalkt#. Byk masan#n etraf#ndan dolanarak yksek
arkal#kl# bir sandalye ekti ve ben yaklaana kadar bekledi.
Y#kand#'#m banyolar#n kokusunu ald#'# zaman, bir an iin burun
kanatlan titredi ve dudaklar#n# yalad#.
"Otur" dedi sonra. Ona srtnerek yan#ndan getim ve sandalyeye
oturdum. Enki yerlememi bekledikten sonra sandalyeyi ileri itti.
Sonra yavaa #sl#k alarak aslan heykelinin yan#ndaki kakmal#
f##lar#n yan#na gitti, iki tane yksek a'#zl# kupa ald#, ilerini
kpkl birayla doldurdu ve birini nme koydu.
"Daha nce hi bira imi miydin?" diye sordu ve masan#n teki
taraf#na oturdu. Hay#r anlam#nda ba#m# sallad#m.
"zr dilerim, bu aptalca bir soruydu" diye gld. "$ sa-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
380
375
raydaki gen tanr# ve tanr#alar biraya nas#l ulaabilirdi ki? r-yk
gk grltsnden sonra ise ne insanlar, ne de tanr#lar bi veya arap
imeyi dnebilecek haldeydi. O korkun as#ri boyunca ne itin?
Gkten ya'an kkrtle kar#m# su mu? S#-m? Yoksa yeni
ldrlm bir hayvan#n kan#n# m#?"
"Susad#'#m zaman ne bulduysam onu itim..."
"yle!" dedi Enki. Kupas#n# kald#rd# ve benim de kald#rmam#
bekledi. Bira maya ve taze ekmek kokuyordu. Ekmek yeme-yeli ne
kadar sre olmutu acaba?
"Kraliyet saray#n#n huzur ve gven ortam#n# a'#r bir grev
yklenerek terk etmek zorunda kalan tm tanr# ve tanr#alar#n
onuruna iiyorum!"
Bunu sylerken ciddi mi oldu'unu, yoksa alay m# etti'ini
bilmiyordum. Buna ra'men kupam# kald#rd#m, dudaklar#ma
yaldat#rd#m ve dikkatle bir yudum itim. Biran#n tad# ayn# anda
tatl# ve ac#yd#. Gerekte buraya bambaka dnce ve duygularla
geldi'imi dndm. Gerekten de yle miydi? Enki'den felaketin
karmaas#nda yitirdi'im ve bizi son grevimize yollayan bilgelerin
bile adland#ramad#'# s#rlar# 'renmeye gelmemi miydim?
Arad#'#m#z neydi? Eski tanr#lar#n hangi s#rlar# dnyaya dmekte
olan bir gkta#n# durdurabilecek gteydi? Neden Enki ve di'er
eski tannlar son anda duruma mdahale etmemilerdi?
Bunun nas#l oldu'unu bilmiyordum ama onun babacan ve sevimli
tav#rlar# bana bir meydan okuma gibi geliyordu. Enki G#lgame'ten
tmyle farkl#yd#, fakat yine de tm erkeklerde var olan izgileri
ta#yordu. Sadece G#lgame'te ve Enki'de de'il, bugne kadar
kar#lat#'#m tm erkeklerde var olan izgiler... Bir tek Berios'ta
onlar# grememitim.
Enki glmseyerek aya'a kalkt# ve bize birer kupa bira daha
doldurmak iin f##lar#n yan#na gitti. Gzlerimi yar# boalm#
barda'#ma dikmitim. Benimle daha fazla e'lenmesine f#rsat
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
381
376
rrT1ek istemiyordum. Kupay# kafama diktim ve byk yumanlarla
boaltt#m.
Enki masan#n iki ad#m tesinde durakald#. $ki elinde birer kpa
oldu'u halde inceleyen bak#larla beni szd. Bu kez gl-erniti.
Tek kelime etmeden masaya yaklat#, ikinci kupay# nme koydu
ve sandalyeye oturdu.
"Bilgelerin seni d#ar# gndermelerinden sonra ba#na gelenleri
anlat!"
"Ne bilmek istiyorsun? Nereden balayay#m?"
"Berios'un lmnden" diye kar#l#k verdi ve arkas#na yasland#.
Gzlerimi biran#n kp'ne dikmitim. Kula'#ma uzaklardan bir
melodi geliyordu. Bunun baka bir odadan m#, yoksa duvarlardaki
oymalardan m# geldi'ini bilmiyordum. Derin bir nefes ald#m,
byk bir yudum bira itim ve anlatmaya balad#m. Balang#ta
ona Osiris ve kiklop duvannm arkas#ndaki bahede olanlar#
anlatmaya ekinmitim, fakat sonra ona Ja-son'dan sz etti'im
zaman surat#n# buruturdu ve aln#nda derin bir k#r##k belirdi.
"Az kals#n bizden biri olacakt#" dedi bo'uk bir sesle. "Hatta belki
olmutu bile, fakat gerek bir tanr#n#n kudret ve mal h#rs#na sahip
olmamas# gerekti'ini unutmutu! Bir tanr# iin ok fazla insan
zellikler ta#yordu, fazlas#yla insan..."
"Yine de bana bakalar#n#n oktan unutmu oldu'u eyleri
gsterdi..."
"Gri Ev mi?" diye gld Tanr# Enki nemsemez bir ifadeyle.
"Oras# benim zaman#mda ocuk tanr#lar#n oyun yeriydi... Bilincin
oyun dnyas#! Orada grlebilenleri art#k insanlar bile yo-
rumlayabiliyor! Bilinalt#n#n, duygular#n, vcudun her hcresinde
gizli an#lar#n aynas#... ve bence insanlar#n dinlerini yaratt#klar#
gerek malzeme!"
"Di'er gen tanr#lar Gri Ev'e gitmemilerdi."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
382
"Zaten orada ne ileri var ki? Gri Ev'de dnyay# kurtaracak bir s#rr#
bulmalar# mmkn de'il!"
377
Bir kez daha bira almak iin aya'a kalkt#. Bu konuda >n
boy lp lemeyece'imi bilmedi'im iin bir an dur^#
, oka-
d#m.
"Bir tane daha?" diye ba'#rd# f##n#n yan#ndan. Evet a m#nda ba#m#
sallad#m.
"Pekl! O halde bir kupa sana, bir kupa bana!"
Bu s#nava nas#l dayanaca'#m# bilemiyordum. Henz bif medi'im
kupam#n yan#na dolu bir kupa daha koydu.
"Biran#n bayatlamas#na izin verilmemeli!" dedi uyar#rcas#na "*imdi
anlatmaya devam et."
Enki'nin Gri Ev'den bu kadar hakirne bir ekilde sz etmesi beni
hem fkelendirmi, hem de can#m# s#km#t#. O resimlerin bana ne
kadar yard#mc# oldu'unu nereden bilebilirdi ki? $kjncj barda'#
kafama diktim ve uzun maceram# anlatmaya devam ettim. Bu kez
szm kesmeden beni dinledi. Sadece arada s#rada yeni bira
almak zere aya'a kalk#yordu.
Onunla saatler, gnler ya da geceler boyu mu oturdu'umuzun
fark#nda de'ildim. Berios'la son konumam#zdan bu yana ilk kez
beni anlayabilen birisiyle konuuyordum. Sonra ona gk
bo'as#ndan, Huluppa a'ac#ndan, G#lgame'ten ve bana o gece vaat
etti'i ehirden sz ettim.
"Asl#nda bambaka bir tanr#a olmas# gereken gen bir kad#n iin
olduka zorlu bir macera" diye homurdand# Enki ben anlatmay#
bitirdikten sonra. Birka kere ba#n# sallad# ve saka-l#ndaki bira
kpklerini temizledi. "Yine de tanr#lar#n ok eski ve ok de'erli
glerinin senin iinde tekrar canland#klar# belli. Do'rusunu
istersen senin zerinde yap#lan deneyin baar#l# olaca'#na asla
inanmam#t#m! Biz eskiler gibi gerek tanr#lar#n yarat#lmas# sadece
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
383
bir kez mmkn olmutu. T#pk# hayvan benzeri vahilerden senin
de tan#d#'#n gerek insanlar#n yarat#lmas#n#n bir kez mmkn
olmas# gibi. Hi kimse, hatta bir tanr# bile, do'an#n kusursuz olarak
yaratt#'# bir eyi tekrar edemez..."
378
nki parmaklar#n# sakal#na geirdi. Ans#z#n gl zamanlar#-n
geride kald#'#n# fark eden yal# bir adama benzemiti.
"Bunun tesinde G#lgame'le ilgili olarak grd'n vizyon
gerekten de ok iyi" dedi derin bir i ekile. "Bu vizyon senin
gemite gelece'i grebilen gerek bir tanr#a oldu'una delalet
ediyor."
Bir glmsemeyle ona teekkr ettim. Ayn# zamanda ondan daha
fazla nas#l yararlanabilece'imi dnyordum. Enenin nas#l bir
bilgi hazinesi oldu'unu dndke nefesim kesilecek gibi
oluyordu.
"$nsanlar gnn birinde kyler, ehirler, tap#naklar ve saraylar ina
edecekler" diye devam etti szlerine byk tanr#. "G#l-game'in
sylediklerinin gerek olaca'# zaman hi de uzak de'il. O yeni bir
tanr# tipi, belki de bir kral, fakat sonunda hkmetmek isteyen ve
lmszl'e ulamak iin her eyi yapabilecek bir insan! Fakat
henz vakti gelmedi. $nsanlar yakla#k yirmi bin y#l nce balayan
uyan#lar#n#n an#lar#yla ya#yorlar. Do'um ve lmn ne anlama
geldi'ini de biliyorlar, fakat hl ilerine ilemi olan o ok eski
igdlerin peinden gidiyorlar. Oysa Cro-Magnon deneyini
gerekletirdi'imiz s#rada bu igdlerin yerine bilinci koymak,
onlara kendileri hakk#nda 'Ben' diye dndrtmek istemitik. Her
birinin bir ismi olacak ve tanr#sal emirlere uyan topluluklar halinde
yaayacaklard#. Ancak bu ekilde hayatta kalmay# ve insan
varl#'#n daha yksek bir dzeyine #kmay# baarabilirlerdi. Hayata
sayg# gstermelerini ve hayvanlar#n yapt#'# gibi zamanlar#n# boa
geirmemelerini istiyorduk. Duka-odas#nda yeni insan# yarat#rken
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
384
plan#m#z buydu. Fakat bu plan da t#pk# bizler gibi baar#s#zl#'a
u'rad#."
"Hay#r, Enki!" diye kar# #kt#m. "Az nce siz eski tanr#lar#n
istedi'i her eye sahip olan insanlarla kar#lat#'#m# anlatt#m!
Hibir eyi unutmam#lard#!"
"Fakat onlar a'alara ve burgalara tap#yorlar! Tanr#lar# ve
379
eytanlar# hayvanlarda, bulutlarda, sis perdelerinde gryor] Hibir
ey anlamam#lar... Hibir ey! Anlatt#'#n gibi ocukl kurban
ediyor, yreklerini ve ruhlar#n# korkudan ar#nd#rd#kla takdirde her
eyin bir ve mkemmel olabilece'ini anlatmak i tedi'imiz
sembollerden dleri kopuyor! Biz insanlar#n zgr ol mas#n#
istiyorduk, say#lar# durmadan o'alan yeni ve sahte tan r#lar#n
klesi olmalar#n# de'il! Kendilerini anlamay# 'reninceye ve k#l#
yerine bilgiyle idrak edilen gere'i kavray#ncaya kadar yeni
tanr#lara sahip olmalar#n# istemiyorduk. 'Ben' kavram# onlar#n
tanr#s# olmal#yd#, hem de yapayaln#z ve tek ba#na."
'Tm bunlardan haberim yoktu" dedim sersemlemi bir halde.
"Elbette olamazd#! Fakat buna ra'men seni insanlardan ay#ran
zelliklerini muhafaza etmeyi basard#n! G sahibi olmay#
istemedin, hkmdar olmaya ve di'erlerini kendine tabi k#lmaya
al#mad#n! Tam aksine - insanlar# rahats#z etmeye balad#'#n#
hissetti'in anda yanlar#ndan ayr#ld#n. Hatta bazen arkanda insanlara
bundan sonraki yaamlar#n# kolaylat#racak bir eyler bile
b#rakt#n!"
"Benim de sana birka soru sormama izin verir misin?" "Diledi'ini
sorabilirsin! Buraya bu yzden gelmedin mi?" "Evet ve hay#r" diye
kar#l#k verdim utanarak. Bu bilge tanr#n#n bildikleri ve hissettikleri
neydi acaba? Tanr#alar ve tanr#lar onun gibi di'erlerinin ne
dnd'n bilmek zorunda de'iller miydi? Yoksa bu sadece bir
zamanlar yaratt#klar# varl#klar iin mi geerliydi?
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
385
"Bir tanr# olmak hibir zaman kolay olmam#t#" dedi Enki.
"Asl#nda biz tanr#lar da bugn dnyada yaayan insanlardan hi
farkl# de'ildik. Binlerce y#ll#k bir zaman zarf#nda, kendimizi tm
krallar#n ve tanr#lar#n atas# olan hayvanlardan ay#rt etmeyi
'rendik. Fakat biz bir a#dan hem talihli, hem de lanetliydik: B'z
bir adaya s#k##p kalm#ken, dnyan#n di'er birok blgesinde
380
,e ok daha yava ve hl tamamlanmam# olsa dahi, benzer kjr
geliim sreci iliyordu. $lk byk uygarl#'#n kuruluunu do'an#n
bir cilvesi olarak kabul edebilirsin. Gnmz insanlar#n# ^ekleyen
tm hatalar# teker teker ileyerek bir kltr basarnas#ndan di'erine
t#rmand#k. Bir milyon y#l nce atei kefettik ve ara gere
kullanman#n ne kadar yararl# bir ey oldu'unu 'rendik. Sonra
konumaya balad#k ve iki aya'#m#z zerinde do'rularak kendimizi
hayvanlardan tmyle ay#rd#k. Orada burada bulduklar#n# yiyerek
geinen kk gruplar yerine, anneli'e tap#nan byk aileler ve
kabileler olutu. Fakat sonra biyolojik bir kltr s#ramas#
gerekleti: Atalar#m#z#n kad#nlar#, erkeklerin koruyucu kanatlar#
alt#na s#'#nman#n, kendileri iin daha iyi olaca'#na karar verdiler.
Sonras#n#n nas#l geliti'ini kendin de biliyorsun."
"Evet, fakat bunlar#n sizlerle, daha do'rusu tanr#larla ne ilgisi
oldu'unu anlayam#yorum."
"Sen her eyin balang#c#n#, ya da baka bir deyile, abalar#m#z#n
sonunu grdn: Yaam ve lm hakk#nda kendi dncelerini
gelitiren insan gruplar#. Art#k nas#l yorumlarsan... Gemite
yapt#'#m#z mdahalelerin bu olayda da bir miktar rol oynad#'#n#
kabul ediyorum."
"Yapt#klar#n#z# kmsyorsun!" dedim cesaretle. "Cro-Magnon
deneyi olmasa insanlar imdi neye benzerdi acaba?"
Enki geni omuzlar#n# silkti.
"Her halkrda biz kendi kendimize olutuk. Bunun ayn#s# neden
bir daha tekrarlanmas#n ki?"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
386
Onun beni s#namak istedi'ini gayet iyi anl#yordum. Hay#r, yirmi ila
otuz bin y#l nce dnyan#n her taraf#nda yeni bir insan #rk#
yarat#lmam# olsayd#, hibir eyin imdiki gibi olabilece'ine
inanm#yordum. $nsanlar#n sonu, yanl# bir yolda ilerleyen ve
sonunda yok olmaya mahkm olan Suskunlar'a benzerdi...
"Sonra nas#l devam etti?" diye sordum dikkatle.
381
"Atalar#m#z topra'# ekmeyi ve hayvan beslemeyi 'renri. ler. nce
kulbeler, evler ve kyler, sonra da ehirler, saravl ula#m aralar#
ve makineler ina ettiler. $htiyac#m#z olan her ye sahiptik, fakat
daha fazlas#n# istiyorduk... devaml# daha fa las#n#! Topra'# kazarak
madenler #kard#k ve yeteri kadar ie cne sahip oldu'umuz
kolonilerde yeni zenginlikler arad#k. V sonunda elde etti'imiz
bilgiler ve sahip oldu'umuz teknikle son s#n#rlar# da at#k.
Maddenin en kk paralar#n#n dnrr, ve de'iim s#rlar#n#
zmtk. $lk nce fiziksel g yard#m#yb eyalar# uurmay#
baard#k, sonra onlar# bilgiye dntrp paralad#k ve hedefe
ula#nca tekrar birletirdik. Bu ekilde yer ekiminden ve zaman#n
zincirlerinden de kurtulmay# baard#k. Bir zamanlar bizi megul
eden zorluklar# ve kazand#'#m#z ola'anst baar#lar# anlatarak
akl#n# daha fazla kar#t#rmak istemiyorum. Fakat bilmen gereken
iki konu var: Bizim birer tanr# olmam#z#n gerek nedenlerinden
ilki, beden olmadan ruhun yaamaya nas#l devam edece'ini
'renmemizdir. $kincisi ise insan# hayvandan ay#ran s#rlar#
kefetmemiz ve bunlar# Duka-blgesindeki retim odas#nda kendi
arzu etti'imiz ekilde bir araya getirmeyi baarmam#zd#r!"
"Yoksa Duka-odas#nda tanr#lar da m# yaratt#n#z?" diye sordum
yavaa. Enki cevap vermeden nce biras#n# alarak byk bir
yudum iti.
"Bu tm fikirlerin en ktsyd" diye kar#l#k verdi sonra.
"kmzn balang#c#! Cro-Magnon deneyiyle kazand#'#m#z
zaferden sonra, kendimizi de yeniden yaratmaya karar verdik.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
387
Bunun iin en yksek bilgi ve idrak seviyesine ulam# tanr#lardan
her biri temel zelliklerinin bir k#sm#n# Duka-odas#na verdi, t#pk#
seilmi yerlilerin vcutlar#na bilgi zerk etmemiz gibi. Duygu ve
alg#lar# da Yin-Yang yasas#na gre bedensel zellikler gibi
birbirleriyle kombine edebilece'imizi dnyorduk-Fakat
bedensel bir anne ve babas# olmadan dnyaya gelen var-
382
#klardan bir teki bile biz son tanr#lar#n konumuna ulaamad#. nk
biz bilincin -ister tanr#sal, ister insan olsun- sadece bilinalt#na
gmlm tecrbelerden oluan esiz benzersiz bir temelin zerine
oturtulabilece'ini unutmutuk. Ve bu temeli tm yksek idrakin
##lt#s#na ra'men bir tanr# bile bir bakas#na aktaramaz!"
"Ben de retim odas#nda yarat#lm#t#m..."
"Evet" diye ba#n# sallad# Enki, "senin gbek deli'in yok ve
ola'anst bir gzelli'e sahipsin. Bizim ruhumuzdan yarat#lan
harikulade bir tanr#a! Demir-adam veya hilkat garibesi olarak
yaamak zorunda kalan erkek veya k#z kardelerin senin kadar
talihli de'iller. Hibir ey anlamayan bo kafal# di'er gen tanr# ve
tanr#alara benzememen de senin iin ayr# bir talih..."
Ans#z#n durdu, ba#n# sallad# ve derin bir nefes ald#.
"Neyin var?"
"Sana Gri Ev hakk#nda sylediklerimi unut" diye cevap verdi
bo'uk bir sesle. "Demek Jason bu ekilde intikam ald#.
Hibirimizin akl#na gelmeyen onun akl#na geldi. Her gen tanr#ay#
ve her gen tanr#y# ocuklu'un d resimlerine gndermemiz
gerekirdi. Art#k ok ge... ok ge!"
"$yi ama maden retim odas# bir ie yaram#yordu, o halde onu
neden bu kadar uzun bir sre kullanmaya devam ettiniz?"
"retim odas#n#n ie yaramad#'#n# biz biliyorduk, fakat on kral
bunu kabul etmeye bir trl yanam#yordu. Ve tanr# taklit-leriyle
yetinmeye raz# oldular..."
"Hakaretin iin teekkr ederim, yal# adam!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
388
Ellerini kald#rarak beni yumuatmaya al#t#: "Seni kastetmek
istememitim!"
"Neyi kastetmek istiyorsan, onu syledin!" diye kar#l#k verdim
ona fkeli bir sesle. Kendisini bu kadar yceltmesi son derece
can#m# s#km#t#. O tm bu canavarlar ve korkun yarat#klar
aras#nda kendi halinde yaayan bir ihtiyardan baka neydi ki?
383
oktan unutulmu zamanlardan kalma kutsal l
beyaz dinozor kemiklerine benzeyen bir f ert1ar#et,
Kaf*
gen k#zlara a'z# sulanan ihtiyar bir kei! O kad . aV#
eh
onu nas#l yaralayabilece'imden baka hibir ev h w't# dum.
y du*nerniyr
"retim odas#na neden ihtiyac#n#z vard# kP" sesimi tatl#lat#rarak
ve dudaklar#ma sahte bir l" ^ Src$L rerek. "Siz eski tanr#lar art#k
tanr#alar#n#zla..." ^e%
"Hay#r" dedi Enki ba#n# sallayarak. Sorumun zerr bile fark
edememiti. "Yeni insanlar# retti'imiz s ^^ yapma gcmz
yitirdik Bu ok s#cak suyla ok sos 1^ kar#t#rmak gibi bir eydi.
Bunu yapt#'#n zaman evrendeki? bir g onlar# eski haliyle
ayr#t#ramaz!" I"
Onun ok fazla imi oldu'unu fark ettim.
"Bana k#zd#n m#?" diye sordu Enki laf# dolat#rmadan. "Madem
yle, beni affetmen iin sana bir ey hediye etmeliyim Fakat nce
senden bir ey istiyorum: Bana beni niin arad#'#n# syle!"
"Sen eski ve kudretli bir tanr#s#n" diye kar#l#k verdim kendime
hakim olarak. fkem, amalar#mdan daha kuvvetli olmamal#yd#.
"Bende eksik olan bilgeli'i ar#yorum..."
"Seni uyar#yorum, $nanna! Bir tanr#ya meydan okuyorsun!"
"Ben de bir tanr#ay#m!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
389
"yle mi?" diye gld Enki. "Peki bana kar# kullanaca'#n bir
silah#n var m#?"
Zaman durmu gibiydi. Hi k#p#rdamadan birbirimize bak#yo' ve
bir eylerin olmas#n# bekliyorduk. Sonunda iimi e er fife
k#m#ldand#m. Beyaz elbisenin yumuak kuma#n'^ rtmesine
ra'men, ans#z#n kendimi #plak hissetm y ^ mistim. G'smdeki
Tanr# Ta#'n#n #s#nmaya balad#g^ ^ tim. Benimle byk tanr#
aras#nda mavi bir ##lt# be # lam#t#.
384
I ir kez daha kad#nl#'#m#n sesini duydum: "Sen AV11 *n ahips'"'
$nanna... G#lgame'inkinden ok daha
j b>r si'a a<* bir silah! Onu dene... Onu Enki zerinde de-" ..
harikula ... ,
#P' diili'ini grmesine izin ver!
^lOnun ^nn ve sylentilere gre benim babam dahi
" ^a- m#r#ldand#m kendi kendime. Buna ra'men k#sa ^r
an#ndan sonra sandalyemi bacaklar#m#n grlebi-
lir d*u geriye ektim ve onlar# hafife aralad#m. Bacaklar#-
1^' , ma<; serilmii. Enki mermer masan#n zerinden yan 0 rten
kuma 5
zie bana bak#yordu.
n Haklar#n#n k#m#ldamas#na ra'men neden bir ey duymu-
V "Kendi kendime senden ne isteyebilece'imi dnyordum-"
"Pekl!" diye ksrd Enki ve ikinci kez dudaklar#n# yalad#.
'Kudretimin ve tatl# sular#n derinliklerinde tm felaketlere ra'men
ayakta kalmay# baarm# olan saray#m#n ad#na! Sevgili k#z#m
$nanna! Ben, Enki, sana kendine bir barahibe atama yetkisi hediye
ediyorum... Sana kendinin gerekten bir tanna olup olmad#'#n
yolunda bana yneltti'in soruya evet cevab# hediye ediyorum. Sana
geri al#nmas# mmkn olmayan kraliyet tac# hakk# hediye
ediyorum."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
390
Bana sundu'u her hediyeden sonra yan#nda bulunan bo istiridye
kabuklar#n#n iine bir inci tanesi koyuyor ve kabuklan y#lmayacak
ekilde bast#rarak kapat#yordu. Ben ise bym gzlerle ona
bak#yordum.
"Oddi misin?"
^nki kollar#n# kald#rarak gerindi. Hediye edilen, hediye edilmitir!"
Hediyelerini kabul ediyorum!" Ier|e ^ ' n'ar# her ^"^n istedi'in bir
tahtla, s ve ynetici-' annsal lc de'nekleri ve tarla lm
eritleriyle birlikte
385
oktan unutulmu zamanlardan kalma kutsal 1
beyaz dinozor kemiklerine benzeyen bir f 6rnar#et, l
1US1JI 1/
gen k#zlara a'z# sulanan ihtiyar bir kei! O kan ' aV o'
d<-'ar fl/^n Vl
ey "retim odas#na neden ihtiyac#n#z vard# kP
onu nas#l yarayabilece'imden baka hibir ev h- ydi^ ki dum.
Y nemiV0N
sesimi tatl#lat#rarak ve dudaklar#ma sahte bir Pr- '^ Sorc$1^ rerek.
"Siz eski tanr#lar art#k tanr#alar#n#zla..." yer'eti-
"Hay#r" dedi Enki ba#n# sallayarak. Sorumun zerr
bile fark edememiti. "Yeni insanlar#
retti'imiz s#rada'"' yapma gcmz yitirdik Bu ok s#cak suyla
ok so~ k^* kar#t#rmak gibi bir eydi. Bunu yapt#'#n zaman
evrendeki?" bir g onlar# eski haliyle aynt#ramaz!"
I*
Onun ok fazla imi oldu'unu fark ettim.
"Bana k#zd#n m#?" diye sordu Enki laf# dolat#rmadan. "Madem
yle, beni affetmen iin sana bir ey hediye etmeliyim Fakat nce
senden bir ey istiyorum: Bana beni niin arad#'#m syle!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
391
"Sen eski ve kudretli bir tanr#s#n" diye kar#l#k verdim kendime
hakim olarak. fkem, amalar#mdan daha kuvvetli olmamal#yd#.
"Bende eksik olan bilgeli'i ar#yorum..."
"Seni uyar#yorum, $nanna! Bir tanr#ya meydan okuyorsun!'
"Ben de bir tanr#ay#m!"
"yle mi?" diye gld Enki. "Peki bana kar# kullanaca'#n bir
silah#n var m#?"
bak#yot kerek!
Zaman durmu gibiydi. Hi k#p#rdamadan birbirimize ve bir
eylerin olmas#n# bekliyorduk. Sonunda iimi ek ^ fife
k#m#ldand#m. Beyaz elbisenin yumuak k""1351"^. rtmesine
ra'men, ans#z#n kendimi #plak hisse m y et. mistim.
G'smdeki Tanr# Ta#'n#n #s#nmaya baladl^eye !* tim- Benimle
byk tanr# aras#nda mavi bir ##lt# be # lam#t#.
384
I ir kez daha kad#nl#'#m#n sesini duydum: "Sen AY111 aP ahips'n'
$nanna... G#lgame'inkinden ok daha bir sila . K,r silah! Onu
dene... Onu Enki zerinde de-
" - hAril<u'a i"
^' hdiili'ini grmesine izin ver!
e!0nUn . jr ^nn Ve sylentilere gre benim babam dahi
~ rn#nldand#m kendi kendime. Buna ra'men k#sa
olatlilir.- an#ndan sonra sandalyemi bacaklar#m#n grlebi-
[jir d^ ektim ve onlar# hafife aralad#m. Bacaklar#-
ieC , ,^,jk; aerilm##. Enki mermer masan#n zerinden yan
, rten kuma S
liebanabakryordu. n Haklar#n#n k#m#ldamas#na ra'men neden bir
ey duymu-
y Kendi kendime senden ne isteyebilece'imi dnyordum-"
"Pekl!" diye ksrd Enki ve ikinci kez dudaklar#n# yalad#.
Kudretimin ve tatl# sular#n derinliklerinde tm felaketlere ra'men
ayakta kalmay# baarm# olan saray#m#n ad#na! Sevgili k#z#m
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
392
$nanna! Ben, Enki, sana kendine bir barahibe atama yetkisi hediye
ediyorum... Sana kendinin gerekten bir tanr#a olup olmad#'#n
yolunda bana yneltti'in soruya evet cevab# hediye ediyorum. Sana
geri al#nmas# mmkn olmayan kraliyet tac# hakk# hediye
ediyorum."
Bana sundu'u her hediyeden sonra yan#nda bulunan bo istiridye
kabuklar#n#n iine bir inci tanesi koyuyor ve kabuklar# y#lmayacak
ekilde bast#rarak kapat#yordu. Ben ise bym gzlerle ona
bak#yordum.
"Ciddi misin?"
^ki kollar#n# kald#rarak gerindi.
Hediye edilen, hediye edilmitir!" Hediyelerini kabul ediyorum!"
lerle n'an her zaman istedi'in bir tahtla, s ve ynetici-nr#sal
lc de'nekleri ve tarla lm eritleriyle birlikte
385
kabul et! Sana koyun srleri yetitirme ve etraflar#n# itle c virme
hakk#n# da hediye ediyorum. Kendine bir hkmdar t yin etme,
tanr#sal vekillerin olacak kraliyet rahibelerini sem sihirli glere
sahip byc rahipler, do'a kanunlar#n# tan#yan' soylu rahipler,
kutsal ayinler iin sunu rahipleri ve akl#na gelen her trden yetkili
atama hakk#n# hediye ediyorum..."
Enki ge'irdi ve vcudunun st k#sm#yla mermer masaya yasland#.
$ncilerini istiridyelerin iine yerletirmekte glk ekiyordu.
Kollar#n# zorlukla kald#rarak kupas#n# yakalad# ve kafas#na dikerek
iindekini bir yudumda iti. A'z#n#n kenarlar#ndan aa'# bira
daml#yordu.
"Kudretimin ve tatl# sular#n derinliklerinde tm felaketlere ra'men
ayakta kalmay# baarm# olan saray#m#n ad#na! Bana bir kupa bira
daha getir... abuk ol, $nanna! ok susad#m!"
Bir an duraksad#ktan sonra ellerinin aras#ndaki kupay# kapt#m ve
koarak byk f##n#n yan#na gittim. Do'ru davrand#'#m takdirde
bu byk tanr#dan benden nce hibir tanr#aya nasip olmayan
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
393
hediyeler koparacakt#m! Enki'nin bana bu hediyeleri neden
verdi'ini tahmin ediyordum. Onun benim iin neden s#cak
banyolar, yeni elbiseler ve mcevherler haz#rlatt#'#n# da tahmin
ediyordum.
Enki'den kurtulabilmek iin tek bir ans#m vard#. Ondan devaml#
bir eyler istemeliydim, bu arada da durmadan bira imesini ve
keyfinin kamamas#n# sa'lamaya al#mal#yd#m. Elimden geldi'i
kadar h#zl# bir ekilde ona yeni bir kupa bira daha getirdim. $imde
hl az da olsa tereddt vard#. Enki kupay# elimden kapt# ve bir
kere bile masan#n zerine koymaya gerek grmeden bir dikite
hepsini boaltt#. Ona derhal yeni bir kupa daha getirdim.
"K#z#m $nanna'ya tanr#sal bilgelik s#rlar#n# hediye ediyorum. Yeralt#
dnyas#na nas#l inilece'inin... ve tekrar nas#l #k#laca'#n#n s#rr#n#.
Her eyi duyan kulaklar, konsantrasyon yetene'i,
386
korku, dehet, yorgunluk, moral bozuklu'u... Evet, k#z#m $nan-na,
bunlar da tanr#sal bilgeli'in birer paras#d#r! Bana bir bira daha
getir!"
Enki'nin nne yeni bir kupa daha koydum.
"Evet, benim dnyalar gzeli k#z#m!" dedi kekeleyerek sarho tanr#.
"Sana ak sanat#n# hediye ediyorum... Her kad#n#n bilmesi gereken
mezar ta#n# diriltme sanat#n#!"
"Hediyeni kabul ediyorum!"
"Bu kadar# yeterli de'il mi?" Enki grleyen kahkahalar att#.
"Kudretimin ve tatl# sular#n derinliklerinde tm felaketlere ra'men
ayakta kalmay# baarm# olan saray#m#n ad#na! O halde sana g'n
rahip s#n#f#n#, bir haner ve bir k#l#, sava iin kara, ak iin c#v#l
c#v#l giysiler hediye ediyorum. Sana uzun sa#n# batan #kart#c# bir
ekilde ba'lama ve #plak vcudunu zerinde bir pelerin gibi
ta#ma sanat#n# hediye ediyorum."
"Hediyeni kabul ediyorum!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
394
"Ka tane hediye verdim sana?" Enki o kadar gl kahkahalar att#
ki, sesi kulaklar#m# ac#tt#. Sonra da onikinci kupas#n# kafaya dikti.
"On mu, yirmi mi, otuz mu? Daha ka tane istiyorsun? Yoksa yz
tanr#sal ME'nin tmn m istiyorsun? Korkar#m o kadar inciye
sahip de'ilim!"
"Bana benim iin de'il, bakalar# iin belirlenmi olan bir ey
hediye edebilir misin?"
"Bakalar# iin mi?" diye gld Enki ve onnc kupas#n# boaltt#.
"Bu ne olabilir? Sahip olmad#'#n sava#lar iin bir sancak? Sana
onu hediye ediyorum! Sava daha h#zl# olma sanat#n# gerektirir... o
da senin oldu! Bakalar# iin... Bakalar# iin... Bakalar#n#n sahip
oldu'u zelliklerden hangisini sana hediye edebilirim? Hah, imdi
buldum! Sana zevk verme ve fahielik sanat#n# hediye ediyorum."
Ona ondrdnc kupas#n# getirdim.
"Dobra dobra konuma sanat#n# ister misin?" diye geveledi,
387
"ve a'z#ndan bal akarak konuma sanat#n#? Davullar#n, ljr]e . ve
fltlerin en gzel seslerini #kartabilme sanat#n#? *ark# svi me
sanat#n#? Eskilerin bilgeli'ini? Hepsi senin oldu! Bunlara il veten
tahta oyma sanat#n#, metal ileme sanat#n#, dkm san t#n#, yaz#
sanat#n#, dericilik, ar#c#l#k, dokumac#l#k, saray ve s?env ina
sanat#n#? Hepsini sana hediye ediyorum! Atein korunu ve atei
sndrme bilgeli'ini de al!"
"Hediyelerini kabul ediyorum!"
"Evet, evet, hi ekinme! Hepsini al... Kudret, kahramanl#k kavga
ve ihanet... bu yetenekleri de kabul et! Sonra bae'mez-lik,
kurnazl#k, ehirleri ya'malama arzusu... onlar da tanr#sal ME'nin
birer paras#! Seyahat etme sanat#n# da m# istiyorsun? S#cak evinin
iinde mutlu bir aile? o'alma yetene'i, yrekten duyulan sevin,
tolerans? $yilik, sevecenlik ve adil hkm verme sanat#? Hepsini
sana verdim gitti..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
395
Onbeinci kupaya dokunmad#. Art#k sadece donuk bak#larla
nndeki ana'# szyordu. Parmaklar# bo yere anaktan inci
tanesi #karmaya al##yordu. Zorlukla nefes al#yor ve g's
denizden karaya #kan bir bal#k gibi inip kalk#yordu.
"Daha... baka... hediye istiyor musun?" diye sordu zorlukla.
"Bakas# kald# m#?"
Enki glmek istedi, fakat g'snden kesik kesik soluklardan baka
bir ey #kmad#.
"Elbetteeee!" dedi sonra s#k#l# dilerinin aras#ndan. Eline bir siyah,
bir de beyaz inci ald#. nne iki tane bo istiridye kabu'u uzatt#m,
fakat o iki inciyi ayn# kabu'a koydu. Byk bir i baarm# gibi
gld ve kabuklar# kapad#. "$te hediyen... karar... karar verme
sanat#..."
"Bu hediyeyi de kabul ediyorum!" dedim h#zla. Telatan En-ki'nin
nndeki son kadehi devirmitim. Kpkl bira masan#n
kenarlar#ndan yere damlamaya balam#t#. $te bilmeden bekleyip
durdu'um buydu: Karar verme sanat#! Tm hediyelerin en
de'erlisi!
388
E.nki ba#n# kollar#na dayad#. Ben ise hemen aya'a f#rlad#m,
giemin eteklerini toplad#m ve aceleyle ileri inci dolu istiridyeleri
iine sprdm. Onlar# emin bir yerde saklamaya kararl#yd#m.
Fakat nerede?
Enki bir kez daha ba#n# kald#rd#.
"$-si-muuud!" diye ba'#rd# atallam# bir sesle. "$simud! jnanna
gitmek istiyor! Uruk'a... Uruk'a gidecek... Orada kendisini emniyete
als#n. Kendisini korumal#... Kendisini... kimden korumal#... biliyor
musun?"
389
TANRISAL ME U,RUNA SAVA*
i
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
396
Enki'nin zil zurna sarho oldu'unu grmesine ? ra'men vezirin
yz ifadesinde en kk bir de'iiklik bile olmam#t#. Kap#y# rten
perdeyi at# ve elbisemin eteklerindeki istiridyelerle birlikte d#ar#
#karken nmde e'ildi. Bu kez etrafta ne demir-adamlar, ne de
baka hilkat garibeleri vard#. v ,.M Tanr#sal saray#n bo
koridorlar#nda sadece ad#mlar#-; m#n sesi yank#lan#yordu.
$simud'la birlikte r#ht#ma ba'lanm# olan gk gemisine ulam#t#k.
Yedi kere yedi say#da Oannes-mridi, gelirken de oldu'u gibi
geminin kpetesine s#ralanm#t#. Geminin merdivenlerinden #k#p
koltu'a ulamamda $simud bana yard#mc# oldu. Elbisemin
eteklerindeki istiridyeleri koltu'un zerine boaltt#m. Do'rusu
imdiye kadar hi de bir tanr# taraf#ndan verilen en byk arma'an#
and#r#r bir halleri yoktu.
$simud nmde bir kez daha e'ildi, sonra ellerini kald#rarak
dmenciye hareket etmesini iaret etti. Geminin etraf#ndaki cam
duvarlar bir kez daha kapanm#t#. Gemi geri geri hareket ederek
mermer limandan #kt#. Koltu'um istiridyelerle dolu oldu'u iin
dmenci bana el sallayarak yan#ndaki koltu'a oturmam# iaret etti.
Adam#n nndeki gstergelerde yine ayn# renkli iaretlerin
bulundu'unu grdm. Sonra dev bir tnele girdik ve etraftm#z# su
kaplad#. Geminin iini yine bilinmez bir g kayna'#ndan ykselen
v#nlama sesi doldurmutu.
Hem gkte, hem de denizde hareket edebilen geminin su yzeyine
ykselerek yavaa yol almaya balamas# pek uzun
390
urmedi. Bu kez okyanusun derinliklerinde parlayan ate emberleri
grememitim. Ba#m# kald#r#p y#ld#zlara bakt#m ve ku-zeye do'ru
yol ald#'#m#z# fark ettim. Gemi giderek h#zlan#yordu. Birka saat
sonra kayal#k k#y# nmzde belirdi. Gemi bur-nun etraf#ndan
dolat#, dar bo'aza girdi ve kuzeydo'u ynne do'ru ilerlemeye
balad#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
397
Balang#ta dikkatimi ekmemi olmas#na ra'men, ans#z#n nerede
bulundu'umuzu ok iyi bildi'imi fark ettim. $stiridyelerin iindeki
inciler d##nda da byk tanr#n#n bilgeli'inin bir k#s-nn# bir ekilde
bana gemi olmal#yd#.
Nin-shubur hemen nmzde duran iinde resim bulunmayan bir
ereveyi iaret etti. "Seni ar#yorlar!" Kk projeksiyon yzeyinin
zerinde bir ##k belirmiti. Ans#z#n Berios'un son szlerinde
oldu'u gibi, kar#mda Tanr# Enki'yi grdm. Okyanusun
derinliklerindeki bo saray#n#n iinde oradan oraya kouyor ve
fkeyle ba'#rarak vezirini a'#r#yordu.
"$-si-muuud! $simud, yine hangi cehennemdesin!"
"Buraday#m, tanr#m! Buraday#m, kral#m! Emirlerinizi bekliyorum!"
"Barahibelik ME'si nerede? Tanr#sall#k ME'si nerede? Ta ve s
nerede?"
"Tannm, kral#m ve yce efendim! Onlan k#z#na hediye ettin..."
"Peki ya kahramanl#k, kudret ve el becerisi ME'lerine ne oldu?"
"Ey tanr#m ve kral#m! Onlan da k#z#n $nanna'ya hediye ettin!"
Enki ona tam yedi kez eitli ME'lerin nerede oldu'unu sordu,
$simud da tam yedi kez ona ayn# cevab# verdi. Byk tanr#
sarholu'undan ancak imdi s#yr#lm#t#. $simud'un verdi'i son
cevaptan sonra fkeli ad#mlarla odas#na geri dnd ve parma'#n#
#klatarak duvarlardaki tm deniz, da', k#y# ve yerleim resimlerini
ayd#nlatt#.
"$simud! Gk gemisi u anda nerede?"
391
"Eridu'ya yakla#yor."
"Ne! O kadar uzakta m#?" diye soludu Enki. "Elimde rins dzgn
demir-adamlar olsayd#, bu i ok kolay olurdu. Neys imdi ne
yapabilece'imize bakal#m!" Bir an iin dndkte sonra emrini
verdi: "Koruyucu cinler olarak ehrim Eridu'nun alt#na saklad#'#m
Ekum-yarat#klar#na haber verin! Gemiyi yaka. las#nlar ve derhal
buraya geri getirsinler!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
398
Dmencinin nndeki kk resim karard# ve yerine $Sj. mud'un
yz belirdi.
"Enki'nin ne syledi'ini duydun, $nanna!" dedi. Sesi o kadar
berrakt# ki, adam sanki hemen yan# ba#m#zda konuuyordu. "Tanr#
Enki kendi sarholu'unun ve senin ekicili'inin etkisiyle byle
davrand#'#n# sylyor. Asl#nda o ME'leri sana arma'an etmek
istememiti ve emirlerinin tmn geri ald#."
"Hangi emirleri?"
"Uruk'a gitmene izin vermesi gibi. Hemen geri dnmeni ve ancak
tertemiz bir ruha sahip byk bir tanr#n#n kontrol edebilece'i
ME'leri ona geri vermeni istiyor!"
"Demek tertemiz bir ruh ha!" diye ba'#rd#m fkeyle. "Enki'nin
kendisi iin kutsal eylerin zerine ka kere yemin etti'ini
hat#rlam#yorum bile! Bu ME'ler art#k bana ait! Bana verdi'i szleri
sanki hi verilmemi gibi geri alamaz!"
Gk gemisinin dmencisi Nin-shubur ne do'ru bir ad#m atarak
zerindeki pelerini #kard# ve sanki Enki'nin tehditlerinden
kurtulabilecekmi gibi uzaklardaki tanr# hizmetkr#n#n
grntsnn zerine f#rlatt#. Elimde olmadan solu'umu tuttum,
nk grdklerim beni olduka a#rtm#t#. Y#ld#zlar#n parlak ve
gizemli ##nlar#n#n alt#nda geminin dmencisinin bir erkek de'il, bir
kad#n oldu'unu fark ettim. Onu daha nce de grmtm... Onu
daha nce grd'mden emindim!
"Sen... bir kad#ns#n!"
"Evet, ben bir kad#n#m, $nanna! Kocam elimden al#nd#'# za-
392
an ehrimizi terk ettim ve uzun sredir gizledikleri bir ge-jyle Tanr#
Enki'ye gitmek isteyen Oannes-mritlerine kat#ld#m. F#rt#na ve
tayfunlar bizi sizlerden birisinin k#sa bir sre nce gk gemisiyle
indi'i adalara kadar srkledi. O tanr#n#n ismi san#r#m Ninigi'ydi.
Oannes-mritleri karanl#'a ra'men kaya-iar#n zerindeki eski Shin-
to resimlerini fark ettiler. Himala-ya'lar#n kuzeyinde bulunan eski
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
399
tanr#lar#n Uygur ad#n# verdikleri tatl# su denizine gitmek, orada da
yeralt# sular# kanal#yla Tanr# nki'nizin Absu krall#'#na ulamak
istiyorlard#. Ayr#ca bir zamanlar Ama-terasu'nun g'n ve yerin
tanr#as# oldu'u adada kalmak istemiyorlard#..."
"G'n ve yerin tanr#as# m#?" diye sordum ak#nl#kla. "Demek
eskiden u anda benim ta#d#'#m s#fata sahip olan bir tanr#an#n var
oldu'unu sylyorsun!"
"Elbette ki dnyan#n eitli blgelerinde senden nce bu s#fat#
ta#yan tanr#alar vard#! Ama-terasu ar#lar#n ana kraliesiydi,
dam#zl#k bir k#srakt#..."
Elimde olmadan irkildim.
"Senin gerek ismin nedir, ay#n elisi?"
"Nin-shubur isminin bu lke dilinde ne anlama geldi'ini bilmiyor
musun?"
"Buraya ilk kez geliyorum..."
"Nin-shubur, 'Do'unun ve I#'#n Kraliesi' anlam#na gelir" dedi
kad#n ve glmsedi. "Su ve tohuma burada ayn# isim verilir. Ve
ikisi de, Enki'nin ne suyu, ne de tohumlar#, bu na kadar bana
de'medi. Bu nedenle beni di'er kendin ve Enki'nin zerinde kudret
sahibi olmad#'# gizli glerin olarak kabul edebilirsin!"
"Seni daha nce grmtm..."
"Evet. Ta o zamanlar bile sana bir eyler sylemek istemitim,
fakat sen beni anlamam#t#n. $lk kez bilincine arpt#'#m o gn, sana
kendimi Morgana olarak tan#tm#t#m."
393
Refakatimin beklenmedik a#klamalar#n# isel olarak ileye#
mem iin aradan uzunca bir srenin gemesi gerekti. Km -
inan#lmaz gelmesine ra'men, kendisini benim di'er benlis olarak
nitelendiren Morgana, benden bambaka bir yol izl^-olmal#yd#!
"*u anda var oldu'una gre, tm o korkun yzy#llar bo yunca ne
yapt#n peki?" diye sordum dnceli bir tav#rla.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
400
"Az nce Uygur ad# verilen tatl# i denizi arad#'#m#z# syie.
mistim. Uzun sre oradan oraya srklendikten sonra onu bulduk.
Tanr#lar bize yard#m ettiler. Kendileriyle tm bu kaostan
kurtulmay# baarabilen insanlar aras#nda arac#l#k etmemizi
istiyorlard#. Benim yan#mdakiler de onlar#n ilk rahipleri oldu.
Anl#yorsun, de'il mi? $lk Brahman'lar! Hizmetlerimizin kar#l#'#
olarak da yaamlanm#z# birka yzy#l uzatan ottan birer para
ald#k."
"Bin be yz y#l m#?" diye sordum pheyle.
"Bir k#sm#m#z#n" diye kar#l#k verdi Morgana. "Tanr#lar#n yava
yava suskunlamas# ve Uygur denizinin sular#n#n yeralt# kanallar#
arac#l#'#yla Enki'nin tatl# su denizine akmas# sebebiyle, Cro-
Magnon deneyi yerlilerinin byk k#sm# bat#ya g etmeye balad#.
Bu neredeyse bir kavimler gyd. Yirmi ila otuz bin y#l nceld
Cro-Magnon deneyinden sonra da pek ok kabile ve aile Asya'dan
ift K#ta'ya kadar uzanan uzun mesafeleri kat etmilerdi. Kral
adas#n#n suya gmlmesinin zerinden bin be yz y#l getikten
sonra da, Pamir yaylalar#ndan bat#ya do'ru, Elam, Aratta ve
Mezopotamya'ya kadar uzanan byk bir g yaand#. Baz# gruplar
ise kendilerine daha kuzeyde bir yol arad#lar ve eskiden byk tann
Zeus'un hkmetti'i Akdeniz blgesiyle, Kafkas da'lar#na
yay#ld#lar. Kuzeyin hl karanl#klar iinde bulunan Hyperborea
blgesine ulamalar# da en fazla bin y#l srecektir."
"Karanl#k lke" dedim rpererek. "O korkun yerde uzun sre
yaad#m! Oras#n#n ismini bile duymak istemiyorum, bu
394

^zcien kendi ba#na gelenleri anlat#rsan ok daha makbule geer!"
Byk denizin son damlalar# da yerin alt#na ekildikten sonra, b'r
SruP ver" ve '<#rk dokuz Oannes'le birlikte bu gk gemisiyle
gneye do'ru yol ald#m. Eski tanr#lar#n yan#nda uzun sre kalm'*
ve onlardan pek ok ey 'renmi olan Ari'leri de yan#ma ald#m.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
401
Onlarla birlikte $ndus Nehri'ni oluturan tatl# su kaynaklar#n#
bulduk. Ari'ler benim iin $ndus k#y#s#nda kuracaklar# ehrin
kraliesi olmam# istediler..."
"Yerliler mi?" diye sordum ak#nl#kla. "Onlar ehirlerden ne
anlar?"
"Bunu isteyen erkeklerdi, kad#nlar de'il" dedi Morgana.
"Sonra ne yapt#n?"
"Denedim."
"Bir yerli ehrinin kraliesi olmay# m#?"
"Evet. *ehre Harappa ismini verdik. Erkeklerin byk bir baar#yla
planlamas#na ra'men, bu ehri bir trl sevememitim. Do'al
olarak de'il, oktan unutulmu eski sylentilerin yanl# bir
yans#mas# olarak byyordu. Karanl#k bir gecede Oan-nes'ler ve
baz# Ari'ler Harappa'y# terk ettiler. Nehrin aa'#s#na do'ru yz
bin ad#m yzdk ve ikinci ehri kurduk. Oannes-mritlerinin Ari
kad#nlanyla yaad#klar# ilk ehir: Mohenjo Daro..."
"Ya sen?"
"Ben de geceler boyunca Tanr# Enki'yi ve di'erlerinden farkl#
oldu'u sylenen bir tanr#ay# aramaya devam ettim..."
"Beni arad#'#n# m# sylemek istiyorsun?"
"Bin be yz y#l boyunca."
"Neden?"
"nk Uygur denizindeki ok eski tanr#lardan biri, Enki'yi
bulacak olan#n benim de'il, u anki varl#k formunla ancak senin
olabilece'ini sylemiti..."
"Kimdi bu tanr#?" diye sordum heyecanla.
395
"Jason, yelkenli geminin sahibi. Binlerce y#ldan beri tanr# r#n yz
ME'yi insanlara vermelerini istiyordu. Bu u'urdaki m caddesini
farkl# k#l#k ve suretlerde hi durmaks#z#n srdrrr Balang#ta Atlas
ve Promotheus olarak, sonra Viracocha, o etzalcoatl ve..."
Bu tanr#n#n ismi vcuduma bir imek gibi yay#ld#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
402
"Quetzalcoatl m# dedin?" diye sordum ona heyecanla.
"Evet, o Jason'un hemen hemen gerek grntsyd. Nje. den
oldu'unu bilmiyorum ama Jason tanr#sal ME'nin ruhunun ##k,
ayd#nl#k ve atein ruhuyla ilintili oldu'una inan#yordu. Belki de
unuttu'u her eye ra'men, Atlantis'in ilk insanlar#n#n ate
yard#m#yla dncelerinin karanl#'#n# ayd#nlatt#'#n# h(l(
hat#rl#yordu."
"Suskunlar da atei tan#m#yor" dedim bir mddet dndkten
sonra. "Ben atein kendileri iin neredeyse hibir anlam ifade
etmedi'i barbar geleneldere sahip pek ok insan grubu tan#d#m."
"Ne olursa olsun" dedi Morgana. "Ate somut bir ey ve
ayd#nlat#yor. Fakat Jason'un arad#'# ve insanlara vermek istedi'i,
farkl# bir tr ayd#nl#k olmal#. Eski byk tanr#lar pes etmi ve geri
ekilmilerdi. Sadece Jason Cro-Magnon deneyinin ikinci bir
evresinin vaktinin geldi'ini dnyordu..."
"Tanr#lar#n tm yeteneklerinin insanlara verilmesi!"
"Hemen hemen tm yeteneklerin." Morgana glmsedi. "Son
ad#mlar# her eye ra'men insanlar#n atmas# gerekir, binlerce y#l
srecek olsa bile..."
Ayn# anda gk gemisinin k# taraf#ndaki Oannes-mritlerinin biri
bir tehlike #'l#'# att#. Di'erleri de onu takip edince bu garip
adamlar#n #'l#klar# denizin zerinde yank#lanmaya balad#:
"Kar##k sal#lar... Eridu'dan gelen Ekum-yarat#klar#..."
Birka ad#m atarak geminin k# taraf#na gittim. Byk dalgalar
aras#ndan korkun grnml on yarat#k bize yakla#yordu.
396
Sarm# nefes borular#ndan dumanlar ykseliyor, kocaman
sular#ndaki s#ra s#ra diler deniz suyunu i'niyordu. Homurtu ve
grlemeleri sessiz geceyi bir sava alan#na evirmiti.
Bir an dndkten sonra yumruklar#m# kalalar#ma dayad#m,
s#rt#m# dikletirdim ve yksek, davud sesle Enki'nin bana verdi'i
szleri ba'#rmaya balad#m. Hibirini atlamadan her Kelimeyi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
403
tekrar ediyordum. Sonra da bekledi'im mucize gerekleti. Tanr#
Enki'nin koruyucu cinleri dehet iinde geri ekildiler. Geminin
etraf#nda , drt kez turlad#ktan sonra suya dald#lar ve okyanusun
derinliklerinde gzden kayboldular.
"Enki pes etmeyecek, $nanna!" diye ba'#rd# ismi bir zamanlar
Morgana olan Nin-shubur. Kara pelerinini tekrar omuzlar#na
atm#t#. Ben de geri dndm ve onun yan#na geldim.
"$te, uraya bak... bu defa Eridu'daki elli kanatl# Utu-gigant#na
zerimize sald#rmalar#n# emretti."
"Utu-gigant# da neyin nesi?"
"Hibir fikrim yok!" diye gld Morgana. "Fakat pek yak#nda
'renece'iz! $te - di'er emirleri... Tatan yap#lma elli La-hama-
ejderi! #'l#k atan Kugugal'lar... Eneon'lar..."
"Dehet odas#nda yap#lan deneylerin rn olan o zavall# hilkat
garibeleri" dedim s#k#l# dilerimin aras#ndan. "Onun karadaki
ehrinden ne kadar uzakl#ktay#z?"
"Bir saat bile de'il" diye cevap verdi Morgana ve nndeki ##kl#
gstergelere bakt#. "Az nce 'dehet odas#' derken neyi
kastediyordun?"
Bu arada 'renmi olduklar#m# mmkn oldu'u kadar k#sa bir
ekilde ona anlatt#m. Fakat ME'lerden ve istiridye kabuklar#ndan
ona sz etmedim. Morgana benden 'rendiklerine cevap vermedi.
Bir sre gkyzne bakt# ve bal#k ba#na benzer klahlar giymi
olan adamlar#na drt bir yan# gzetlemelerini emretti.
"Eskiden nerelerdeydin?" diye sordum ona bir f#rsat#n# bulunca.
"Sana sarayda hi rastlamam#t#m."
397
Ben senin iinde uyuyan tanr#sall#kt#m" diye glm Morgana.
"Eski tanr#lar lmszl' bulmak iin mant#ki kullanm#lard#.
Onlar birer erkekti ve baka bir ey de va ' mazlard#, nk her
kad#n#n ruhunda ve yre'inde sakl# oi kuvvetten haberleri bile
yoktu!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
404
Morgana'nadan daha ok ey 'renmeyi iddetle arzu ed' yordum,
fakat ans#z#n Eridu zerindeki gkyz karard#. Birta kim glgeler
korkun grltlerle bize yakla#yordu.
"Elli Utu-gigant#!" diye ba'#rd# Morgana ve yeniden geminin
k##na kotu. Glgeler birer yelken bykl'ndeki yarasalar gibi
zerimize dtler. Tam onlara Enki'nin bana verdi&j szleri
hayk#rmak zereydim ki, yarat#klar zarars#z kular misali geminin
etraf#nda birka tur at#p bat#ya do'ru uarak gzden kayboldular.
"Bu nas#l oldu?" diye ba'#rd#m Morgana'ya do'ru?
"Bu kez onlara ben bir eyler hayk#rd#m!" diye gld Morgana
neeyle. "Ne yapt#'#m# sak#n soray#m deme, sadece onlar#n zarars#z
kular oldu'unu dndm, o kadar..."
$nanmaz bir tav#rla ba#m# sallad#m.
"Bunu bana mutlaka 'retmelisin!"
"Bu mmkn de'il, nk bunu nas#l yapt#'#m# ben kendim de
bilmiyorum!"
"Lahama-ejderhalar#!" diye ba'#rd# kpetedeki gzcler.
Canavarlar geminin d# duvarlar#na iddetli darbeler indirmeye
balam#lard#. Dev ahtapot kollar# gverteye uzanm#, kimi
adamlar# yere devirmi ve malzemeleri paralamaya balam#t#.
#'l#k #'l#'a Enki'nin szlerini hayk#rmaya balam#t#m. Ayn#
anda gkyznde Kugugal'lar#n i'ren sesleri yank#lanmaya
balad#. Dev denizanalar#na benzeyen yarat#klar gkten zerimize
ya'mur gibi ya'maya balam#lard#. Sonra da alev alev yanan
oklara benzeyen Eneon'Iar geminin drt bir yan#nda cirit atmaya
balad#lar.
398
iVlorgana ile s#rt s#rta vermi, canavarlar#n sald#r#s#na kar# ymaya
al##yorduk. Elimize geen her eyle kendimizi savu-nlJyor, bu
arada ad#m ad#m istiridyelerle dolu koltu'a yakla#-orduk. Bir
seim yapmaya f#rsat bulamadan kabuklardan birini seip telala
at#m. nce ate ve k#l# serbest kald#, sonra konsantrasyon,
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
405
kahramanl#k ve korkusuzluk. Sonunda da karar verme gcn
temsil eden ME.
"Uruk'a ne kadar uzakl#ktay#z?" diye ba'#rd#m Morgana'ya. (3en
kad#n hayk#ran, #s#ran, peneleyen canavarlar#n aras#nda kollar#n#
am#, bir heykel- gibi k#p#rdamadan duruyordu.
"Enki'nin ehrinden bir trl kurtulam#yoruz..."
"Gk gemisine uma emri ver! Derhal benim ehrime... Uruk'a
gidelim!"
Morgana sendeleyerek birka ad#m att#. Gk gemisi, zerine
ullanm# olan canavarlar#n a'#rl#'# alt#nda sars#l#yor ve titriyordu.
Sonra yavaa su yzeyinden ykselmeye balad#. $'ren
canavarlar giderek daha fazla say#da pis bir amur gibi geminin
kenarlar#ndan aa'# ak#yor ve geldikleri okyanusa geri
dyorlard#. fkeli tanr#n#n canavarlar#n# okyanusa geri
gnderenin hangimiz oldu'unu bilmiyorduk. Ve Enki'nin art#k pes
mi edece'ini, yoksa ba#m#za baka belalar m# gnderece'ini de...
G'smdeki Tanr# Ta#'n#n her zamankinden ok daha s#cak
oldu'unu hissediyordum. Ans#z#n glmsedim ve eski zamanlardan
bana kalm# olan tek nesneyi parmaklar#mla yavaa okamaya
balad#m. Acaba beni ne kadar sredir koruyordu? Acaba bana fark
ettirmeden beni ne kadar ynlendirmiti? Art#k hibiri yaamas#
mmkn olmayan bilgeler taraf#ndan yap#lm# olan bu ta#n iinde
acaba hl hangi s#rlar, hangi gizli mesajlar sakl#yd#?
"Uruk'a gitmiyoruz!" dedim ani bir kararla. Morgana o s#ra-
399
da gk gemisinin stndeki kt kokulu leleri szyordu kas#n#
dnerek soran gzlerle bana bakt#. Oannes-mritleri d#zlarla dolu
yumuak gecenin alt#nda geminin drt bir yan sis bulutlar#yla
temizliyorlard#.
"Neden gitmiyoruz?" diye sordu Morgana. "Uruk seni ehrin
olacak. Enki'den daha nce hibir gen tanr#an#n rya s#nda bile
gremeyece'i bir hazineyi almay# basard#n. Art#k ak linin ve
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
406
yre'inin emretti'i her eyi yapabilirsin. Art#k anlaana, $nanna!
Eski byk tanr#lar#n varisi sensin, bakas# de'il,.."
"Bilemiyorum" diye cevap verdim. "Her ey benim iin ok yeni ve
yabanc#. Belki de sen hakl#s#nd#r. Belki de sevinmeli #'l#klar
atmal#, dans etmeli ve bugne kadar cesaret edemedi'im her eyi
yapmal#y#m!"
"Seni dnyan#n her yerine gtrebilirim" diye gld Morgana.
"Ryalar#n#n erke'inin hangi vadide veya hangi da'da
bulundu'unu sylemen yeter!"
"Ryalar#m..." dedim alak sesle. Geminin nne do'ru yrdm,
Morgana da peimden geldi. Birlikte uzun bir sre gkyzne
bakt#k. Esld tanr#lar#n iaretleri etraf#m#zda p#r#l p#r#l yan#yordu.
"Asl#nda bir daha asla dnyaya dnmek istemiyorum" diye iimi
ektim.
"Aa'#da seni bekleyen ve seni seven hi kimse yok mu?" diye
sordu Morgana dikkatle. Hay#r anlam#nda ba#m# sallad#m ve
ans#z#n ona gvenebilece'imi hissettim.
"Hay#r, hi kimse!" dedim hznl bir sesle.
"Bu imdiye kadar duydu'um en byk zulm" dedi Morgana
zntm paylaarak. "Aks#z nas#l yaanabilir ki?"
"Benim bir tanr#a oldu'umu unutma!"
"Tanr#alar da birer kad#nd#r."
"Bunu bir kez ben de dnmtm."
"O halde ak#na kar#l#k vermemi ve seni yaralam# olan biri var!"
400
r
"O zamanlar ok gentim" dedim iinde bir nebze ac#l#k 0ian bir
sesle. "Ne biliyorduk ki? Alt#n bir kafeste bymtk.
eilmiler... Tanr# ocuklar#! O zamanlar grd'mz ve
yapt#r#m#z her ey, tanr#lar dnyas#nda yerimizi almam#zla talana-
^k olan byk ilermi gibi geliyordu bana. Tanr# olmak istiyorduk
ve akl#m#zdan asla baka bir dnce gemiyordu..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
407
"Asla m#? Gerekten asla m#, $nanna?"
"Hay#r" diye kar#l#k verdim ona aa'#m#zda ak#p giden denizlere,
da'lara, ovalara ve nehirlere bakt#m. Yeryz byk bir ##k glge
oyununun oynand#'# bir sahneye benziyordu.
"Hakl#s#n" dedim sonra. "Akl#ma bazen baka eyler de geliyordu.
Asl#nda her ey krallarla tanr#lar aras#ndaki anlamazl#klardan
haberdar olmam#zla balam#t#. Tanr#lar#n yeryzndeki tm
canl#lardan daha bilgili ve ak#ll# oldu'unu dnyorduk. Bu
nedenle 'retmenlerimizin krallar#n ve barahiplerin nnde neden
e'ildiklerini de bir trl anlayam#yorduk."
"Uzun zamandan bu yana dnyada gerek tanr#lar#n bulunmad#'#
size sylenmemi miydi?"
"Hay#r, asla! Biz kendimiz birer tanr# olmayacak m#yd#k?"
"Fakat sadece ikinci veya nc kuak tanr#lar, $nanna! Eski
byk tanr#lar#n meru varisleri olabilirdiniz, fakat kay#p bilgiye
kesinlikle sahip de'ildiniz."
"Biliyorum" diye kar#l#k verdim. "Bunu imdi biliyorum, fakat o
zamanlar pek yak#nda gerek tanr#lar olarak kutsanaca'#m#z
konusunda bir an bile tereddde kap#lm#yorduk."
"O halde gerekten alt#n bir kafeste ya#yor olmal#ym#s#n#z!
Sadece size verileni ald#'#n#za gre..."
"Her ey yaland#!" dedim ve buna ra'men evimi zledi'imi
hissettim. "Kula'a olduka garip geldi'ini biliyorum, fakat art#k
her eyin olmas# gerekti'i gibi oldu'unu dnyorum!"
"Felaket mi? $nanna, sen ne syledi'ini bilmiyorsun!"
"ok iyi biliyorum!" dedim berrak bir sesle. "kn ne
401
ekilde gerekleti'i nemli de'il. Gktalar#, salg#n hastal#)
savalar, tufanlar ve di'er felaketler sadece do'an#n birer ce *'
s#ndan ibaret. Ve her zaman masumlar ilk kurbanlar oluv Onlar
kendi byklkleri ve ihtiamlar# taraf#ndan gzleri # edilmi
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
408
tanr# ve krallar#n saraylar#ndaki kil tu'lalardan ba|<a n ki?"
e
"Bu her zaman byle olacak, $nanna!" dedi Morgana. "bu asla
tatmin olmayan erkeklerin laneti. Onlar#n istemekten ve
fethetmekten baka dnceleri yok. Yeni gk gemileri, en byk
tap#nak, en gl ehir veya u'runa mcadele edilen en ateli
kad#n! Hedeflerine ulat#klar# zaman ise mutlu olmaktan dleri
patlar ve kendilerini yeniden doyuma ulat#rabilecek hazinelerin
peine derler..."
Morgana'n#n nndeki ##kl# gstergelerin aras#ndaki kk resmi
iaret ettim: "$te tekrar burada... Vezir..."
Biraz ne e'ildik ve birlikte ekrana bakmaya balad#k. Ans#z#n
kar#m#zda Enki de belirmiti. Ellerini arkas#nda kavuturmu,
odas#n#n iinde bir ileri, bir geri dolan#p duruyordu.
"Bize kar# baka nas#l tedbirler alabilece'ini dnp duruyor"
dedi Morgana alak sesle. Ba#m# sallad#m ve nefesimi tuttum.
Enki'nin ne yapt#'#n# belli belirsiz grebiliyorduk. Yal# tanr# s#k
s#k duvardaki bo erevelerin nne gidiyor ve dakikalarca onlara
bak#yordu.
"Bizim onu grd'mz gibi, o da bizi grebilir mi?" diye sordum.
"Olabilir" diye kar#l#k verdi Morgana. "te yandan bu na dek
bizim ne yapt#'#m#z# sadece $simud'a sordu. Belki de bizi do'rudan
de'il, bilmedi'im bir yans#tma tekni'i yard#m#yla grebiliyordur."
"Bir gk gemisinin nas#l al#t#'#n# biliyor musun?"
"Ben de'il, fakat Oannes'ler biliyor" dedi Morgana. "Ben sadece
bir gk gemisine nas#l kumanda edildi'ini biliyorum."
402
r
"Bunu bir zamanlar ben de 'renmitim, fakat oktan unut-tur#"
dedim. Akl#ma ilk uu tecrbem gelmiti ve bunu bir ug# daha
yapmaya hi istekli de'ildim.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
409
Morgana gerinerek ba#n# kald#rd#. "Aa'#da grnen bir sey var
m#?" diye seslendi Oannes-mritlerine.
"Eridu'yu geride b#rakt#k..."
"F#rat zerinde uuyoruz..."
"Uruk yerleimine yakla#yoruz..."
Elimi Morgana'n#n koluna koydum. Gen kad#n ba#n# evirdi ve
soran gzlerle bana bakt#.
"U-ruk" dercesine bzld dudaklar#m, fakat a'z#mdan hi ses
#kmam#t# Morgana ne demek istedi'imi derhal anlad#. Ayn# anda
da yeniden Enki'nin sesini duydum: "*imdi neredeler, $simud?"
"Ey tanr#m, ey efendim, gk gemisi Uruk'un yan#ndaki r#ht#mda
F#rat'#n suyuna inecek!"
"O halde abuk! $turungu kanal#n#n bekilerine gemiyi Uruk'a
ulamadan yakalamalar#n# emret!"
"Bu kanal# tan#yor musun?" diye sordu Morgana.
"Hay#r, asla duymad#m" diye kar#l#k verdim ona. "Uruk'un bir
kanala sahip oldu'undan bile haberim yok. Buras#n#n zerinden
utu'umuz s#rada aa'#da sadece birka zavall# saz kulbe vard#."
"Gel!" dedi Morgana ve tekrar n tarafa yrd. Ben de onu takip
ettim. Birlikte aa'#ya bakt#k. Gk gemisi neredeyse yz ad#m
ykseklikte, aa'#da daha nce hi grmedi'im bir ev toplulu'unun
zerinde uuyordu.
"Bu nedir?" diye sordum heyecanla.
"Bu ne mi? Elbette Uruk!" diye gld Morgana.
"Fakat..."
"Sazlar#n aras#ndan #kan ve sana Huluppa a'ac#n# geri getiren
adam#n sylediklerini hat#rlam#yor musun? O bu ehrin de
403
di'er biro'u gibi geliece'ini ve tap#naklara sahip olaca&
sylememi miydi?"
"Evet, fakat saz kulbelerde oturan yerlilerin bu kadar ki srede bu
kadar abuk gelimi olabileceklerini akl#m alm#y0r#
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
410
"Herhalde bu arada buraya do'udan yeni bir insan grubn gelmi
olmal#... Elam, Aratta ve ta Uygur'a kadar uzanan sonsuz
dzlklerden. Tanr#lar#n eski bilgilerinin bir k#sm#n# bir kltr
hazinesi gibi Mezopotamya'n#n dzlklerine getiren insanlar..."
"Demek bunun byle olaca'#n# biliyordu" diye m#r#ldand#m.
"Kim?"
"G#lgame!"
"Bunu bilen pek ok kii olmal#yd#" dedi Morgana elini sallayarak.
"Felaketten ve Uygur denizinin kurumas#ndan sonra pek ok insan
grubunun bat#ya g etti'ini sana sylemitim. Bir k#sm# Jericho
ad#nda sa'lam duvarlar# olan bir ehir kurmu, di'erleri de ar#lar#n
ve kar#ncalar#n yuvalar#n# taklit ediyormu. Fakat grnn seni
aldatmas#na izin verme, $nanna! *u anda ne dnd'n
biliyorum: Madem insanlar her eyi kendileri gelitiriyor, o halde
neden yz tanr#sal yetenek, neden iyi ve kt yarat#c# gler?"
"Gerekten de byle de'il mi?"
"Hay#r!" diye glmsedi Morgana. "$nsanlar belki birtak#m eyler
yap#yorlar, fakat bunu neden yapt#klar#n# bilmiyorlar! ME'ler
mutasyon etkisi yaratmaz. $nsanlar# isel olarak de'itirirler,
anl#yor musun? Onlar by'n ve gzelin, ktnn ve korkuncun
kayna'# olan ruhlard#r!"
"T#pk# Mana gibi" dedim yavaa ve bir miktar hayal k#r#kl#'#na
u'ram# olarak.
"Hay#r, hay#r!" diye itiraz etti Morgana. "$te tm mesele burada.
Mana, tabu ve di'er bulan#k ##ldamalara herkes sahip olabilir.
Hayvanlar bile gzmze ola'anst grnen yuvala-
404
nl yaparken ok eski planlan ve igdleri takip ederler. Sepin
Enki'den ald#klar#n ise bambaka bir ey - insanlar#n neyin iyi ve
neyin kt oldu'unu grebildi'i tm davran#lar#n bir aynas#!"
Morgana eliyle aa'#s#n# iaret etti.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
411
"Aa'#da bizi bekliyorlar bile. Uruk'un etraf# batakl#klarla kapl#-
*ehirde bir gk gemisinin inebilece'i byklkte bir peydan yok.
Bu nedenle suya inece'iz, onlar da h#zl# kay#kla-rryla bizi almaya
gelecekler..."
"Hay#r, bundan hi holanmad#m!" dedim kesin bir tav#rla.
"Daha ne bekliyorsun, g'n ve yerin kraliesi? ME'ler senin
elinde. $lerinden do'rusunu bul, sular#n ykselmesini sa'la ve bir
kralienin saltanat kay#'# gibi Ningulla Kap#s#'ndan ieri girmemizi
sa'la!"
Ve ans#z#n tekrar glmeye balad#m. Yava yava alalmaya
balayan gk gemisinin n tarafindayd#m. Daha nce Ningulla
Kap#s#'ndan sz edildi'ini hi duymam#t#m, fakat yine de
Morgana'n#n 'dne kulak verdim. Kendi kendime yavaa bir
ark# m#r#ldanmaya balad#m. *afa'#n ilk ##nlar#n#n narin
renkleriyle do'udaki da'lar#n zerinden parlamas#yla birlikte, eski
tanr#lar#n iaretleri soluklamaya balad#. Benim gnm olacak
yeni gnden ka#yorlard#!
Kollar#m# iki yana aarak g'e uzatt#m ve tm lkenin zerine
yay#lan bir sesle ark# sylemeye balad#m:
Uruk'un Ningulla Kap#s#,
Bugn gk gemimin ieri girmesi iin a#lacak!
Sular nmde caddeleri doldursun!
Berrak dereler tm sokaklardan aks#n!
Yal# erkekler bana 't vermek iin toplans#n!
Yal# kad#nlar beni temiz yrekle kar#las#n!
Gen erkeklerin bana silahlar#n# gstermelerini istiyorum!
405
ocuklar#n beni gler yzle ark# syleyerek
Kar#lamalar#n# istiyorum!
Tm Uruk halk#n#n beni cokuyla kabul etmesini istiyorum)
Barahip yeni bir ilahiyle kutsas#n,
Gk gemimin Uruk'a geliini.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
412
Onun benim iin byk dualar etmesini istiyorum!
*ehrin kral# benim iin kzler ve koyunlar kurban etsin!
Tm bardaklar#n birayla dolmas#n# istiyorum!
Tm tamburlar#n ve davullar#n almas#n# istiyorum!
Benim iin tatl# Tigi mzi'inin yap#lmas#n# istiyorum!
Tm lkelerde ad#m#n yceltilmesini istiyorum!
Ve erefime ark#lar syleyecek bir halk istiyorum!
Ve sonra F#rat sular#n#n bu kk ehrin k#y#lar#na tamaya
balad#'#n# grdm. Kabaran sular ehrin caddelerine hcum
ediyordu. Meydanlar# dolduruyor, sokaklar# gemiin izlerinden ve
kirlerinden ar#nd#r#yorlard#. Gk gemisi yavaa ad#n# daha nce
hi duymam# oldu'um kanal#n dalgalar# zerine indi. Fakat kimse
korkmuyordu. Tam aksine! Sularla kapl# tm k#y#larda toplanan
erkek, kad#n ve ocuklar glerek bana el sall#yorlard#. Erkekler
ba'#rarak Nin-shubur'un gk gemisini nereye ynlendirmesi
gerekti'ini sylyorlard#. Kad#nlar sevinle ba'r##yor, birbirlerine
sar#l#yor, suya iekler at#yorlard#. Gk gemisi byk bir asaletle
ilk basamaklar#n# sular#n kaplad#'# yeni bir tap#na'#n nne kadar
gitti.
"Burada olanlar bana her eyiyle krallar#n saray#n# hat#rlat#yor"
diye ba'#rd# dmendeki Morgana. D#ar#daki korkun grlt
kulaklar#m#z# u'uldat#yordu.
"Evet" diye ba'#rd#m ben de ona glerek. "Fakat bunlar sadece
saray# de'il, -Basilea'n#n ortas#ndaki tepenin bile bir benzerini
yapm#lar!"
406
"*an ve eref senin olsun!"
Glerek ellerimi kald#rd#m. Bu anda Uruk insanlar#na benim ^
oldu'umu ve beni nas#l kar#lamalar# gerekti'ini kimin 'retti'i
umurumda bile de'ildi. Ben onlar#n kralieleri ve tanr#alar#yd#m!
Aradan geen tm bu ac# dolu y#llardan sonra nihayet insanlar#n
tanr#alar# olmak istiyordum!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
413
"$nanna!"
Etraf#ma bak#narak bana seslenen kad#n#n kim oldu'unu anlamaya
al#t#m.
"$nanna! abuk!"
Bu Morgana'yd#. zerine tekrar pelerinini geirmiti. Kalar#m#
kald#rarak ona ne oldu'unu sordum. Drt bir yana bir kez daha el
sallad#ktan sonra ona do'ru yrdm.
"Ne oldu?"
"Kendin bak... simud ve Enki..."
"Hay#r! Yine mi!" diye inledim ve ne e'ildim. Absu'nun
derinliklerindeki iki kiinin grntleri parlak gn ##'#nda
glkle seiliyordu. Ans#z#n Enki'nin henz pes etmedi'ini
anlad#m. H#zl# bir el hareketiyle yolculuk boyunca oturdu'um
koltu'u iaret ettim. $lerinde Yz tanr#sal ME'yi simgeleyen
incilerin bulundu'u istiridyeler hl orada bulunuyordu.
"Bana bir kez daha yard#m et, Nin-shubur... Morgana!" dedim
h#zla. "Bu istiridye kabuklar#n# karaya gtr ve birer tanesini
ellerine al! Oannes mritlerinin her biri de ellerine birer kabuk
als#n! Haydi, abuk! Ben burada kal#p Enki'nin ne yapmak
istedi'ini anlamaya al#aca'#m..."
"Kabuklar# nereye gtrelim?" diye sordu Nin-shubur.
"Tap#na'a... hay#r, en st basama'a tek s#ra halinde dizilin. Ben
sylemeden kimse ellerindekileri gstermesin!"
Morgana peki anlam#nda ba#n# sallad#, ben de tekrar ##lt#l# ekran#n
zerine e'ildim. Byk tanr# yedinci kez kendisine hizmet eden
vezire ayn# soruyu yneltiyordu...
407
"Sad#k vezirim Isimud..."
"Ey kral#m ve tanr#m! Hizmetinizdeyim..." d
"Gk gemisi u anda nerede?"
"Uruk'un yeni tap#na'#n#n basamaklar#na bir r#ht#ma yana gibi
yanam#!"
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
414
"Demek yle... Bir mucize gerekletirmi olmal#! Evet gk
gemisini Uruk'un ta ortas#na bir r#ht#ma yanat#r#r gibi yanat#rmay#
baarm#sa, bir mucize gerekletirmi olmal#! $nan-na'n#n u anda
ne yapt#'#n# syle bana!"
"$lerinde yz ME'yi temsil eden incilerin bulundu'u istiridye
kabuklar#n# karaya ta#t#yor..."
"Bunu yapamaz!" diye hayk#rd# Enki aresizlik ve dehet iinde.
"Bunu kesinlikle yapmamal#! Bunun ne tr sonular do'uraca'#n#n
fark#nda bile de'il! $nsanlar henz tm bu tanr#sal yetenekleri
kullanacak olgunlu'a erimi de'iller! Onlar# binlerce y#l daha
denizin derinliklerinde muhafaza etmeliyim..."
O anda yzmn ne kadar sert ve kararl# bir ifadeye brn-
d'nn fark#nda de'ildim. G'smdeki Tanr# Ta# benimle
konuuyor ve bana varl#k sebebimi sylyordu...
Demek eski byk tanr#lar#n dnceleri yleydi: Tesadf veya
talih, zorunluluk veya bilgi onlar# dnyada yaayan ilk insanlardan
daha stn k#lm#t#. Bunun gereklemesi yirmi, otuz, hatta elli bin
y#l ncesine kadar dayanabilirdi. Bu ilk tanr#lar kendileri ve
do'an#n di'er yarat#ldar# zerinde o kadar uzun sreyle
oynam#lard# ki, sonunda ruhlar#n# maddenin zincirlerinden
kurtarmay# baarm#lard#. Bu yeni s#n#rs#zl#k eski tanr#lar#n
kendilerinin yaam#n ve lmn, hatta do'an#n efendisi oldu'unu
dnmeye itmiti.
Gnn birinde ise her eye ra'men asla de'iemeyeceklerini
anlam#lard#. Kendileri iin setikleri tm lml bedenlerin iinde
ayn# birey olarak kal#yorlard#... Tm hata ve baar#lar#, zay#f ve
gl yanlar#yla ayn# anda hem lml, hem de lmsz olan
insanlar!
408
Kendileri iin baaramad#klar# eyleri, bakalar#n#n zerinde
deniyorlard#. Eski hayvansal igdlerinden s#yr#lm# yeni
insanlar#n kendi miraslar#na ly#k olup olamayaca'#n# anlamak
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
415
istiyor, bilinaltlar#nda kendilerininkinden ok daha fazla huzur
olan insanlar yaratmaya al##yorlard#.
Bunu gerekletirmek iin ellerinden geleni yapm#larsa da, bu
yeterli de'ildi. Gizemli bir umutla dolu k#sa bir zaman diliminden
sonra do'a uyanm# ve yeni belirmeye balayan tomurcuklar#
dondurmutu. Yeni insanlar geriye dm ve tanr#lar oyunu
kaybetmiti. Tm abalar# boa gitmi, eski tanr#lar#n ve yeni
insanlar#n ylcsek kltr halklar#n zihinlerinde sadece bulan#k bir
an# olarak kalm#t#... Ta $d milyonlarca y#ll#k bir de-neme-
yan#lman#n beklenen korkun sonucunun her eyi yok etmesine
kadar!
Bu korkun ikilem kar#s#nda eski tanr#lar tmyle aresiz kalm#t#.
Bilgeler ve rahipler, binlerce y#ldan beri yarat#lan tanr# ve
tanr#alar#n s#radan birer iktidar arac# olmaktan baka bir ie
yaramad#klar#n# biliyorlard#. Eski tanr#lar gibi maddenin
zincirlerinden s#yr#lma yetene'ine sahip olmayan birer g fetii...
Buna ra'men ilk uygarl#'#n temsilcileri imkns#z# denemeye
al#m#lard#. Tm bilgilerini ta#nabilir talar#n zerinde
yo'unlat#rm# ve onlar# gen tanr#lara Tanr# Ta# olarak
vermilerdi. Aradan yzlerce ve binlerce y#l gemi, uzaydan
yaklaan tehlike giderek yaklam#t#. Fakat bu son tedbir bile ie
yaramam#t#. Eski tanr#lar diledikleri takdirde eski uygarl#'#
kurtarabilirlerdi, fakat art#k yorulmulard# ve birbirleriyle
baar#s#zl#klar# zerinde konuacak halleri kalmam#t#.
Tanr# Ta# yava yava suskunlat#. Etrafimdaki alk#, kahkaha ve
ark# seslerini ok uzaklardan geliyormu gibi alg#l#yordum. Drt
bir yandan tamburin ve davul sesleri ykseliyordu. Havadaki taze
iek kokusunu iime ekiyor, erefime kesilen kurbanlar#n atete
yak#lan etlerinin dumanlar#n# izliyordum.
409
ilk kez neler olup bitti'ini tam manas#yla kavr#yordum F byk
tanr# Enki'nin binlerce y#ldan beri tanr#lar#n hazinesi oi rak denizin
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
416
derinliklerinde saklad#klar#n# yeryzne getirrni tim. Grne
gre tanr#lardan hibiri ME'lerin ne demek ol du'unu gerekten
anlayamam#t#! Cro-Magnon deneyinde in sanlar# birer testi gibi
ekillendirmi, fakat sonra ilerini doldurmay# unutmulard#! Oysa
kutsal olan testi, tap#nak, d# grn de'il, aksine testinin iindeki
iki, tap#na'#n anlam# ve insan#n ruhuydu. Bu gerek gemite ne
kadar s#k unutulmutu acaba? Ve gelecekte ne kadar s#k
unutulacakt#?
Avular#m# yeni evimin tepesinde duran Nin-shubur'un
grebilece'i ekilde aarak yukar# kald#rd#m. Morgana da
ellerindeki istiridyeleri yukar# kald#rm#t#. Ona ba#mla belli
belirsiz bir iaret yapt#m. Uruk halk# nefesini tutmu bir halde
ikinci bir iaretimi bekliyordu. Gk gemisinin gvertesinde tek
basmayd#m. Tanr#a olaca'#m an gelip atm#t# art#k...
"Ne tr tanr#sal yeteneklere ve sanatlara sahip oldu'umu tm
halk#n grmesini istiyorum!" diye ba'#rd#m. "Neden sz etti'imi
herkesin kavramas#n# istiyorum!"
Nin-shubur sol elindeki istiridyenin kabuklar#n# aralad#. $indeki
inci tanesinin a#k mavi ##lt#s# geni bir yay izerek gk gemisinde
bulunan bana kadar ulat#.
"$nanna, bizim barahibemiz!" diye ba'#rd# insanlar hep bir
a'#zdan. Sonra Nin-Shubur'un sa' elindeki kabuk da araland# ve
ikinci bir ##k dalgas# ilkinin yan#ndan bana ulat#. Rengi di'erinden
biraz farkl#yd#.
"$nanna, bizim tanr#am#z!"
Yeni tap#na'#n en st basama'#ndaki Oannes-mridi g'e uzanan
avular#ndaki istiridyeleri at#. Yeni renklere sahip yeni ##k
dalgalar# bana ulat#. Karanl#k a'lardan tanr#sal ME'lerle birlikte
bir arma'an gibi bu insanlar#n yan#na geliim, balar#m#z#n stnde
oluan rengrenk bir gkkua'# gibi parl#yordu...
410
!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
417
Son istiridye a#l#p son ##k dalgas# zerime dtkten sonra, gk
gemisinin kpetesine yrmek istedim. Fakat ans#z#n koltukta
baka kabuklar#n da bulundu'unu grdm. Baka ^E'lere de
sahiptim!
"*imdi ne yap#yorlar?" diye sordu arkamdan Enki'nin sesi.
"Tm ME'lerini grdler" diye kar#l#k verdi $simud. "Fakat baka
ME'lere de sahip... seninkilerden farkl# baka ME'ler..."
"Baka ME'ler mi?" diye sordu Enki titreyen bir sesle. "Bunlar
hangileri? Mutlaka onun iinde sakl# olanlard#r..."
"Bir elbisenin vcudun zerinden s#yr#lma sanat#... Batan #karma
sanat#... Kad#nlar#n gizemleri... Tm bu METeri do'ru
kullanabilme sanat#... Bunlar# mzikle birletirme sanat#..."
Enki'nin daha fazlas#n# duymas#n# istemiyordum. O bir erkekti ve
tm bunlar# bilmesine gerek yoktu. Dudaklar#mda alayc# bir glle
ona dndm.
"ok ge, Tanr# Enki!" dedim ekrandaki ufac#k resme. "Gk
gemimin insanlarla bulutu'u bu yere Beyaz Liman ad#n#
verece'im. $nsanlar#n tanr#sal ME hazinesini grdkleri yere ise
La-pislazuli Liman ad#n# verece'im."
"Her ey senin ellerinde" diye kar#l#k verdi Enki aresiz bir
ekilde. "Art#k hibir eyi geriye dndremem. Fakat kudretimin ve
tatl# sular#n derinliklerinde tm felaketlere ra'men ayakta kalmay#
baarm# olan saray#m#n ad#na! Benden ald#'#n ME'leri ehrindeki
en kudretli tap#na'#n en kutsal odas#nda en iyi ekilde muhafaza et!
Zaten herkes ME'leri grd ve bu kadar# yeterli! Hatta rahiplerine
METeri ark# syleyerek korumalar#n# emret. Bylece ark#
kesildi'i anda bir tehlike oldu'unu derhal anlayabilirsin! Halk#n
ancak bu ekilde zgr ve gl olabilir. Eski ehrim Eridu'nun
sakinlerinin Uruk halk#yla dost ve mttefik olmalar#n# sa'la!
Beraber oyunlar ve enlikler dzenlesinler. Bereket ve ak iin
al#, gerekti'i zaman halk#n#n zgrl' iin kavga etmekten
ekinme! Uruk senin ynetimin alt#n-
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
418
41J__-
da kudret sahibi olacak ve insanlar gelecek bin y#llarda bil senden
vgyle sz edecek!"
Tam ona cevap vermeye haz#rlan#yordum ki, ekran garip w ekilde
titreyerek karard#. Neler olup bitti'ini bilmiyordum Ans#z#n yeni
bir grltyle irkildim. Etraf#ma bak#n#nca insanlar#n geminin
etraf#ndan uzaklamakta olduklar#n# grdm. Oan-nes-mritleri
ortadan kayboldu, Nin-shubur ortadan kayboldu yeni tap#nak gri bir
duman perdesine brnerek yok oldu. Az evvel bulundu'u yerde,
imdi sadece birbirine ba'lanm# saz demetlerinden oluan
ac#nacak kulbeler vard#.
Tm gcmle bu de'iime kar# koymaya al##yordum, fakat
zaman ak#m# bana yard#mc# olmuyordu. Harcad#'#m aba miktar#
artt#ka, de'iim daha da h#zlan#yordu. Etraf#mdaki davul sesleri,
hayk#r#lar ve yere vuran ayaklar#n grlts giderek
iddetleniyordu. Ruhen kt'm hissediyordum. Enki adl# o eski
ve kurnaz tanr# demek her eye ra'men kazanm#t#! Beni
canavarlar# ve emrindeki eytanlar#yla de'il, sadece lmszler iin
bir ey ifade etmeyen zaman sayesinde ma'lup etmiti.
Tm gcmle dlerimden uyanmaya al##yordum. Ne var ki her
ey bounayd#.
412
KADINLARIN *EHR$
Gk bo'as#n#n beni Tanr#sal Dler lkesi'nin Gzya# Adas#'ndan
ka#rmas#n#n zerinden be
/yz gne y#l# ve alt# bin be yz ay y#l#ndan fazla zaman gemiti.
Ne var ki bu bilgi beni korkutmuyor, sadece glmsememe neden
oluyordu. Byk bir ryadan ibaret olan bu durum, benim
ficin o kadar anlaml#yd# ki! $ster bir an# olsun, ister gelece'e bir
bak#, ister en gizli duygu ve dnce-ler#m#n bir yans#mas#,
bunlar# yaam#t#m ve her ey iimde sakl#yd#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
419
Ve sonra o anda ne dnd'm anlay#nca kahkahalarla gldm.
Uzun zaman ne demekti? Be yz y#l m#? O korkun adada
geirdi'im bir ay bu zamandan ok, ama ok daha uzundu!
Yatt#'#m yerde iyice gerindim ve vcuduma den s#cak gne
##nlar#n#n keyfini #kard#m. Ans#z#n kula'#ma coku ve heyecanla
sylenen bir ark#n#n melodisi geldi. Bu ark#y# pek ok kii
sylyor olmal#yd#. Kula'#ma balang#ta sadece" kavallar#n sesi
geliyordu, fakat hemen sonra simbolinler ve boynuzlar, davullar ve
ziller cehennem bir grltyle almaya balad#. Etrafimdaki her
ey ba'#r#yor, bgryor, tyor, #sl#k al#yor ve hayk#r#yordu.
Yavaa aya'a kalkt#m. Ba#m#n zerinde k#rm#z# toz bulutlar#
uuuyordu. Koca koca a#lm# gzleriyle bana bakan, a'#zlar#n#
ard#na kadar aarak ark# syleyen, kollar#n# havaya kald#rarak
#lg#nca dans eden ve nmde tekrar tekrar yerlere kadar
413
e'ilen glgeleri seyretmeye balad#m. Bana giderek daha f^#
yakla#yor, vcuduma dokunmadan e'iliyor, zerimden iv eyler
f#rlat#yor ve benden tekrar uzakla#yorlard#. Glge|er; baz#lar#n#n
kafas#nda bo'a maskeleri vard#, baz#lar# bellerin hayvan postlar#
sarm# ve kafalar#na karmakar##k bir ekilde ku tyleri
sokmulard#.
Kar#mda renk, grlt, ##k ve glgeden oluan bir cmb vard#.
Hoplayan #plak g'sler, titreyen kalalar, kollarda ve bacaklarda
##ldayan ssler. Ne yapmam gerekti'ine bir trl karar
veremiyordum, nk bu kez yan#mda ne Nin-shubur, ne Morgana,
ne de varl#'#m#n daha st bir basama'#n#n tanr#sal kudreti vard#.
Yine bir vcuda sahiptim ve bu da Tanr# Ta#'yla bile
aamayaca'#m baz# s#n#rlar#n varl#'#na iaret ediyordu.
Yavaa hareket etmeyi denedim ve ans#z#n etraftmdaki grltnn
niteli'i de'iti. Tiz ve #lg#nca hayk#r#lar kulaklar#m#
u'uldat#yordu. Felaketten bu yana byle bir ey ne duymu, ne de
grmtm.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
420
Etraf#mda dans eden glgelerden neredeyse iki ba daha uzun
oldu'umu fark etti'im anda iimi bir rahatlama duygusu kaplad#.
Bu glgelerin sadece kad#n ve k#zlardan olutu'unu ancak imdi
anlayabilmitim. Ans#z#n koluma birka parmak dokundu.
Dokunular# bir okamadan ibaretti, ancak tenimde k#rm#z#, beyaz
ve siyah izler b#rakm#lard#. Dokunular giderek s#klat#.
Kollar#m#n, bacaklar#m#n, g'slerimin, vcudumun, hatta
yzmn stnde dzinelerce el hissediyordum. Sanki bu
parmaklar ve eller bana hem bir ey vermek, hem de bir ey almak
istiyordu.
Daha nce buna benzer bir ey hi yaamam#, kendi vcudumun
dokunulara kar# ne kadar hassas oldu'unu alg#laya-mam#t#m!
Balang#taki ak#nl#'#m# ve karars#zl#'#m# zerimden atm#t#m.
#'l#klar ve alg#lar yeni bir melodiyle kulaklar#mda yank#lan#rken,
etraf#mda dans eden kad#n vcutlar#n#n
414
ortas#nda bir heykel gibi hareketsiz duruyordum. Kar#mdaki
rengrenk boyanm# yzler olduka y#pranm# olmalar#na ra'men,
yine de cokulu bir ekilde ##ld#yorlard#. Bu arada iinde
bulundu'umuz toz bulutu giderek yo'unla#yordu ve ksr-memek
iin kendimi zor tutuyordum. Bu anda baka bir rol oynamam
gerekti'ini tm varl#'#mla hissediyordum. Etrafimdaki hayranl#'#n
nesnesi, merkezi ve heykeli olmaya devam etmeliydim! Bu kad#n
ve k#zlar#n benden bekledikleri her neyse, onu bozacak en kk
bir davran#, her eyin sonu olabilirdi.
Dans eden kalabal#'#n beni itmeye balad#'#n# hissettim. Hareket
balang#ta son derece yavat#. Vcudumda dolaan ok say#da el
ve parmak beni kavram#, yava yava ileriye itekliyordu. Ans#z#n
etraf#m# evreleyen insan balar#n#n zerindeki k#rm#z# tozlar#n
aras#ndan yumuak bir e'imle ykselen, son derece garip bir tepe
grdm. Bu ister istemez bana uzun bir sre nce sulara gmlm
olan kral ehrinin ortas#ndaki tepeyi an#msatm#t#. Sonra da tm
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
421
tepenin gnete pimi kilden yap#lma i ie gemi zar biiminde
yap#larla kaplanm# olu'unu grdm.
Evler! Kp biimli evlerden oluan bir tepe!
Evlerin at#lar# eksikti ve tepenin zerinde ne bir saray, ne de bir
tap#nak gze arp#yordu. Herhangi bir yol veya meydan da grm
de'ildim; bu garip yerleim yerinin etraf#n# evreleyen bir duvar
falan da yoktu. Evlerin damlar#nda oturan ocuklar bacaklar#n#
sall#yor ve mzi'in ritmine uyarak el #rp#yorlard#.
Dans eden kad#n ve k#zlardan oluan tren alay# beni srklemeye
devam ediyordu. Onlara uyarak hareket etmekten baka bir
seene'im yoktu. En kk bir yorgunluk belirtisi gstermeden,
tam kez evlerden oluan tepenin etraf#n# dolat#k. Bat# ynne
do'ru zemin hafif bir e'imle byk bir nehre do'ru iniyordu.
Orada kk erkek gruplar# sayg#l# bir mesafeden bizleri izliyordu.
zerlerinde ne herhangi bir ss vard#, ne de vcutlar#n#
boyam#lard#.
415
Evlerden oluan tepenin etraf#n# ilk dola##m#z esnas#nn olduka
yava akan geni bir nehir grmtm. $kinci dola#s, m#zda nehrin
tesinde zerinde ev bulunmayan baka bir te pe, ncsnde ise
yeil ay#rlar#n ve ormanlar#n tesindeki da'lar# fark ettim. Sonra
da ilk kez Lesbos Adas#'ndaki kil par. as#n#n zerinde grm
oldu'um ift zirveli yanarda'# fark ettim. Zirvelerden birinden a#k
ve berrak gkyzne ince bir duman ykseliyordu. Bu dzlk
denizden en az bin ad#m ykseklikte olmal#yd#. ok uzun zaman
nce ykselen deniz sular# taraf#ndan da'l#k anakaraya g etmeye
zorlanm# insanlar# nihayet bulmutum.
Tanr#sal dmden bu grlt, kahkaha ve hayk#r# dolu ev-
tepesine yapt#'#m s#ray#, benim iin bir vahiy niteli'i ta#yordu.
Kad#nlar#n anlatt#klar# do'ruysa, gnein gznn dnyaya
dmesinin zerinden tam iki bin y#l gemiti. Ev-tepelerine atal
Hyk ad#n# veren kad#nlar#n felaketten tam iki bin y#l nce yeni
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
422
bir balang# yapmak zere buraya yerlemi olmalar# ise ayr# bir
ak#nl#k vesilesiydi.
"*imdiki erkeklerle u'ramak ok zor" demiti bana tren
alay#ndan hemen sonra iine sokuldu'um evde bulunan bir kad#n,
"hem de fazlas#yla zor! Ne avlanmaktan anl#yorlar, ne de ekinleri
bimekten! Tek yapt#klar# i yzy#llardan bu yana kavga edip
durmak, hem de biz kad#nlara ve sayg# gsterdi'imiz atalara
hayvan kurban etmenin mi, yoksa tah#l sunman#n m# daha iyi
olaca'# konusunda bir trl anlaamamalar# yznden! Bo yere
karde kardei ldrp duruyor! Atalar#m#z olan kad#nlar erkeklere
yeni grevler vermeye al#t#lar, fakat bunun sonucu ne oldu?
Anlams#z bir rekabet! Erkekler zerinde bir lanet olmal#!
Kendilerine gre birtak#m nemli iler baararak ilerindeki
aa'#l#k duygular#n# bast#rmak istiyor olmal#lar, nk kardeler
hl birbirleriyle kavga edip duruyor... Bu kez tarlalar-
416
jan sorumlu olan Enkimdu ile obanba# olarak grevlendirdi'imiz
Tammuz! Benim o'ullar#m. Babalar#n#n farkl# olmas#na agmen, her
ikisi de benim o'lum..."
Buna benzer a'#tlar# o kadar ok yak#p duruyordu ki, art#k 0na
dikkat etmez olmutum. Bu arada yakla#k bin kiinin oturdu'u bu
garip yere geliimin zerinden bir ay kadar gemiti, gana tepenin
en stnde bo duran bir evi tahsis etmilerdi, fakat diledi'im
zaman kyn yal#s#n# ziyaret etmeye gidebiliyor-du#m. Bu kad#n,
ok eski zamanlardan bu yana, ky yaam#nda nemli rol oynayan
kad#nlar taraf#ndan, kendi aralar#nda konutuklar# srece Gaia
olarak adland#r#l#yordu. D#ar#da ise onun bambaka isimlerle
a'#r#ld#'#n# duyuyordum. Bu durum bu arada tan#d#'#m baka
kad#nlar iin de geerliydi. Onlar#n ta#d#'# isimler de beni
ak#nl#'a dryordu, nk bunlar bambaka koullar alt#nda
daha nce de duymu oldu'um isimlerdi. Ve sonunda bu eski isim
tan#mlamalar#n#n bir kltle ba'lant#l# oldu'unu anlad#m: Bu isimler
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
423
sadece ynetici konumundaki kad#nlar taraf#ndan bilinen byl
g formlleriydi.
$lk gnler boyunca Gaia'n#n hasta ve ac#nacak derecede iman
oldu'unu dnmtm. Fakat art#k bu vcut biiminin, onun
grd' sayg#n#n temel ta# oldu'unu biliyordum. Her zamanki
gibi gen bir a'ac#n gvdesinin oyulmas#yla yap#lan tek para bir
merdivenden Gaia'n#n evinin at#s#na #karak ieri girmi, k#sa bir
selamlama fasl#ndan sonra evin tu'ladan yap#lm#, kille s#vanm#
ve yumuak postlarla rtl do'u k#sm#na geerek oturmu ve
beklemeye balam#t#m. Gaia bir kez daha burada oldu'umu
unutmua benziyordu.
Bir sre Gaia'n#n evin iindeki iki ate yerinin birisindeki kzleri
kar#t#rmas#n# izledim. Be ad#m eninde ve alt# ad#m boyunda eve
gne ##'# kalaslardan ve kille s#vanm# sazlardan oluan damdaki
kk bir a#ld#ktan giriyordu. Damdan ieriye birisi girdi'i zaman
aa'# kk kil paralar# dyor, fakat
417.
bunlar s#k ilmekli bir a' taraf#ndan yere dmeden yakalan#v du.
Odan#n gney taraf#ndaki ykseltilmi zeminin zerinn alev alev
yanan atein ##'#, bir zamanlar beyaz olan duvarlar# zerindeki
birtak#m renkli resimleri ayd#nlat#yordu. Akbabav benzeyen dev
kular, kocaman kanatlar#yla bas#z insan vcut lar#n#n zerinde
daireler izerek uuuyordu. Daha ziyade bir oca'# and#ran ikinci
ate yerinin yan#nda ise beni ilk bak#ta atal Hyk kad#nlar#yla
dostluk kurabilece'im konusunda pheye dren bir sunak vard#.
Diz yksekli'indeki bir kil kaidenin zerinde, bat# k#talar#nda
yaayan yerlilerin totemlerine benzer, duvara ba'l# bir de stun
vard#. Gnete kurutulmu kilden oluan stun, topraktan elde
edilen k#rm#z# renge boyanm#t#.
Ve ans#z#n bir kez daha k#rm#z# rengin anlam#n# hat#rlad#m: Tanr#
Kingu, tanr#lar#n toplant#lar#nda alman tm kararlara ra'men
gemi gnlerin vahileriyle iftlemek istemi, bu da onun
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
424
lmne sebep olmutu. K#rm#z# renk, onun kan#n# simgeliyordu.
Onun kan#ndan ve vcut hcrelerinden al#nan rneklerle, ilk insan
retimi deneylerine balanm#t#. Ve tanr#sal yaam gcnn
aktar#lmas#yla yarat#lan ilk insana, Kingu'nun kan#n#n ismi
verilmiti: Adamah...
*ak#nl#kla ba#m# sallayarak bunlar#n nereden akl#ma geldi'ini
dndm ve bak#lar#m# yukar# evirdim. Stunun st taraf#ndaki
duvara ift bo'a boynuzu yerletirilmiti. Daha yukar#da ise
kollar#n# iki leopar#n zerine koymu olan diz km bir kad#n
figr vard#. *i karn#n#n alt k#sm#ndan gen bir bo'an#n ba#n#n
#kt#'# grlyordu. Fakat beni her defas#nda yeniden rkten bu
grnt de'ildi...
Totem stununun kaidesinin nnde bulunan alak bir duvar#n
zerine yerletirilmi olan bembeyaz insan kafataslar#, bana di'er
her eyden ok daha fazla rahats#zl#k veriyordu. En fazla bir
yumruk bykl'nde olan tanesi en ndeydi-
418
Onun ard#nda ise farkl# byklklerde alt# kafatas# daha vard#,
unlardan sazlardan rlme bir sepetin iinde bulunuyordu.
"lm olan en kk ocuklar#m... lm olan erkeklerim- "
diye a#klam#t# Gaia daha ikinci gnde.
Odan#n kuzey taraf#nda iki karanl#k delik vard#. Kala
yksekli'inde olan ilki penceresiz bir erzak odas#na, daha alak
olan ikincisi ise Gaia'n#n ocuklar#n#n lmeden veya kendi evlerine
#kmadan nce yaad#klar# odaya a#l#yordu.
Byk oturma odas#n#n arkas#ndaki bu kk odalar#n, Les-bos'ta
buldu'um kil paras#ndaki a#k renk lekelere tekabl etti'ini art#k
ok iyi biliyordum. O kil paras# sadece s#radan bir harita de'il,
ayn# zamanda Kk Asya'n#n Konya Ovas#'nda bulunan atal
Hyk tepesindeki ilk yerleimin detayl# bir plan#yd#. Ve bana
garip ekilde tan#d#k gelen bir ey daha vard#. atal Hyk'e
geliimin ilk haftas# boyunca dnp durmu, sonra da bunun
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
425
ne oldu'unu anlam#t#m. Duvarlardaki hayvan resimleri c#l#z,
stnkr izilmi insan tasvirlerine gre ok daha byk ve
zenliydi. Hatta bu izgi-insanlar#n, Cro-Magnon ma'aralar#nda
grd'm insan izimleriyle neredeyse tmyle ayn# oldu'unu
syleyebilirdim. Sanki insanlar hayvanlardan ok daha
nemsizdiler.
Sonra odan#n kar# taraf#ndaki uzunca de'e bakt#m. Buras#,
Gaia'n#n yaam#na giren erkeklere ayr#lm#t#. atal Hyk'e
geldi'im gnden beri Gaia'n#n en kk bir ilgi gstermedi'i
erkekler... Bir sonraki bahar bayram#na kadar ilgisini sadece
benimle paylamak istedi'ini sylemiti. Onun ne demek istedi'ini
anlamam#t#m ama aradan geen tm bu zaman zarf#nda insanlara
kar# sab#rl# olmay# 'renmitim.
atal Hyk kad#nlar#na kar# o zamana kadar tan#d#klar#m#n
tmnden daha sab#rl# olmak gerekiyordu. Tane tane konumaya,
nemli kelime ve cmleleri tekrar etmeye k#sa srede al#m#t#m.
419
Gaia atein ba#nda birtak#m testi, anak ve kepelerle
me-
gulken, "Beni bu denli dosta kar#lay#p kabul etti'iniz iin si?
teekkr ederim" dedim. Arkas# bana dnkt. #plak s#rt#nda aa'#
szlen ter damlalar#, benimkilerden en az kere dan geni olan
kalalar#n# kapayan leopar derisini #slat#yordu.
"Size teekkr ederim" diye tekrarlad#m bir kez daha. Bunun
zerine Gaia arkas#n# dnd ve do'ruldu. Devasa g'sleri
kocaman karn#n#n zerine sarkm#t#. Elimde olmadan bir kez daha
Cro-Magnon ma'aralar#nda grd'm ve kad#nlar ehrine ulaana
kadar yol boyunca pek ok kez grd'm buzul devri ncesi kad#n
figrlerini dndm. Benden farkl#yd#lar. Hem de tmyle
farkl#yd#lar...
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
426
"Kim oldu'unu gizlemekte gsterdi'in baar# bizi a#rt#yor" dedi
Gaia ve gld. "Bazen senin gne tanr#s#n#n k#z kardei oldu'unun
fark#nda olmad#'#n# bile dnyorum!"
"Gne tanr#s# m#? Bununla kimi kastediyorsun?"
Gaia eline obsidiyenden yap#lma bir tokmak ald# ve kil bir havan#n
iindeki taneleri ezmeye balad#. "Onun pek ok ismi vard#r,
$nanna... Uzak bat#da ona Tawa ve $nti ad#n# verirler, gneydeki
da'lar#n tesinde *ama ve Utu, Zeus'un bat#k krall#'#nda Helios
ve Apollon, bunlardan baka Surja, Amon ve Ra..."
"Benim bu kadar ok isme sahip bir tanr#n#n k#z kardei oldu'umu
da nereden #kart#yorsun?" diye sordum pheyle. Birbirinden ok
farld# kuaklarda yaam# olan tanr#lar aras#nda bu kadar az ay#r#m
yapmas# beni olduka a#rtm#t#.
"Atalar#m#z gelecekte birgn bize bilmediklerimizi 'retecek olan
beyaz bir tanr#an#n bizi ziyaret edece'ini sylemilerdi. Bunu
daha sonra buradan geen tanr#lar da syledi. Sen sabah y#ld#z#
do'du'u zaman buraya geldin. Onun gnein k#z kardei oldu'unu
herkes bilir..."
Onu uzun uzun szdm. Damarlar#mda ve hcrelerimde bulunan
ok, ama ok eski bir an#n#n, uzun sredir sakl# olan bir tohum gibi
yeermek zere oldu'unu hissediyordum.
420
Gaia ak#nl#'#m kar#s#nda glmsedi ve iinde birtak#m
kurutularak ufalanm# baharat#n bulundu'u bir ana'a s#cak et suyu
ve et paralar# koydu. Sonra bu ana'# ilk olarak totem stununa
gtrd ve teker teker her kafatas#n#n dilerinin hizas#nda tutarak,
anlamad#'#m birtak#m kelimeler m#r#ldand#. Sonra da yan#ma
gelerek ana'# bana uzatt#.
"Bunu i" dedi glmseyerek. "$inde nane, kimyon, kekik,
biberiye, papatya ve o'ul otu var. Adet kanaman balay#nca
ac#lar#n# dindirecektir..."
"Ama uzun zamand#r kanamam yok ki..."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
427
"Bunu tahmin etmitim. Olsun, sen gene de i! ok zay#fs#n ve
mutlaka biraz kilo alman gerekiyor.
ana'# almama ra'men iindeki s#v#y# iemedim. Uzun zamand#r
semirtilmeye al##ld#'#m#n fark#ndayd#m. Fakat neden, hangi
amala?
"$!" diye emretti Gaia. "Ben imdi giyinece'im, sen de haz#r
olunca birlikte d#ar# #kaca'#z. Erkeklerin senin nnde tozlar#n
iinde yuvarlanmalar#n#n vakti geldi."
Gaia kuzey duvar#ndaki kk ve karanl#k deliklerden birinin
yan#na gitti, e'ildi ve inleyerek i'nenmi toprak zeminin zerine
diz kt. Karanl#k deli'in iine do'ru yava yava emeklerken,
g'sleri neredeyse yere srnecekti.
Gaia'n#n son szleri zerine dnmeme ra'men, onlar#n ne anlama
geldi'ini bir trl #karamad#m. Burada benden gizli bir eyler
dnyordu. Fakat ne? Geen gnler ve haftalar boyunca Gaia veya
kyn konuabildi'im di'er kad#nlar#yla daha nce buradan geti'i
sylenen di'er tanr#lar hakk#nda konumaya ve erkeklerin beni
grr grmez neden kaarak gzden kaybolduklar#n# 'renmeye
al#t#m. Fakat Gaia zellikle bu konularda a'z#n# bile am#yordu.
Gaia gnn belli saatlerinde bana tahsis edilmi olan evden
aynlmam# 'tlemiti. Onun bu dzenleme konusunda ne ka-
'.' ' 421
Gaia atein ba#nda birtak#m testi, anak ve kepelerle rries glken,
"Beni bu denli dosta kar#lay#p kabul etti'iniz iin size teekkr
ederim" dedim. Arkas# bana dnkt. #plak s#rt#ndan aa'#
szlen ter damlalar#, benimkilerden en az kere daha geni olan
kalalar#n# kapayan leopar derisini #slat#yordu.
"Size teekkr ederim" diye tekrarlad#m bir kez daha. Bunun
zerine Gaia arkas#n# dnd ve do'ruldu. Devasa g'sleri
kocaman karn#n#n zerine sarkm#t#. Elimde olmadan bir kez daha
Cro-Magnon ma'aralar#nda grd'm ve kad#nlar ehrine ulaana
kadar yol boyunca pek ok kez grd'm buzul devri ncesi kad#n
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
428
figrlerini dndm. Benden farkl#yd#lar. Hem de tmyle
farkl#yd#lar...
"Kim oldu'unu gizlemekte gsterdi'in baar# bizi a#rt#yor" dedi
Gaia ve gld. "Bazen senin gne tanr#s#n#n k#z kardei oldu'unun
fark#nda olmad#'#n# bile dnyorum!"
"Gne tanr#s# m#? Bununla kimi kastediyorsun?"
Gaia eline obsidiyenden yap#lma bir tokmak ald# ve kil bir havan#n
iindeki taneleri ezmeye balad#. "Onun pek ok ismi vard#r,
$nanna... Uzak bat#da ona Tawa ve $nti ad#n# verirler, gneydeki
da'lar#n tesinde *ama ve Utu, Zeus'un bat#k krall#'#nda Helios
ve Apollon, bunlardan baka Surja, Amon ve Ra..."
"Benim bu kadar ok isme sahip bir tanr#n#n k#z kardei oldu'umu
da nereden #kart#yorsun?" diye sordum pheyle. Birbirinden ok
farld# kuaklarda yaam# olan tanr#lar aras#nda bu kadar az ay#r#m
yapmas# beni olduka a#rtm#t#.
"Atalar#m#z gelecekte birgn bize bilmediklerimizi 'retecek olan
beyaz bir tanr#an#n bizi ziyaret edece'ini sylemilerdi. Bunu
daha sonra buradan geen tanr#lar da syledi. Sen sabah y#ld#z#
do'du'u zaman buraya geldin. Onun gnein k#z kardei oldu'unu
herkes bilir..."
Onu uzun uzun szdm. Damarlar#mda ve hcrelerimde bulunan
ok, ama ok eski bir an#n#n, uzun sredir sakl# olan bir tohum gibi
yeermek zere oldu'unu hissediyordum.
420
Gaia ak#nl#'#m kar#s#nda glmsedi ve iinde birtak#m
kurutularak ufalanm# baharat#n bulundu'u bir ana'a s#cak et suyu
ve et paralar# koydu. Sonra bu ana'# ilk olarak totem stununa
gtrd ve teker teker her kafatas#n#n dilerinin hizas#nda tutarak,
anlamad#'#m birtak#m kelimeler m#r#ldand#. Sonra da yan#ma
gelerek ana'# bana uzatt#.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
429
"Bunu i" dedi glmseyerek. "$inde nane, kimyon, kekik,
biberiye, papatya ve o'ul otu var. Adet kanaman balay#nca
ac#lar#n# dindirecektir..."
"Ama uzun zamand#r kanamam yok ki..."
"Bunu tahmin etmitim. Olsun, sen gene de i! ok zay#fs#n ve
mutlaka biraz kilo alman gerekiyor..."
ana'# almama ra'men iindeki s#v#y# iemedim. Uzun zamand#r
semirtilmeye al##ld#'#m#n fark#ndayd#m. Fakat neden, hangi
amala?
"$!" diye emretti Gaia. "Ben imdi giyinece'im, sen de haz#r
olunca birlikte d#ar# #kaca'#z. Erkeklerin senin nnde tozlar#n
iinde yuvarlanmalar#n#n vakti geldi."
Gaia kuzey duvar#ndaki kk ve karanl#k deliklerden birinin
yan#na gitti, e'ildi ve inleyerek i'nenmi toprak zeminin zerine
diz kt. Karanl#k deli'in iine do'ru yava yava emeklerken,
g'sleri neredeyse yere srnecekti.
Gaia'n#n son szleri zerine dnmeme ra'men, onlar#n ne anlama
geldi'ini bir trl #karamad#m. Burada benden gizli bir eyler
dnyordu. Fakat ne? Geen gnler ve haftalar boyunca Gaia veya
kyn konuabildi'im di'er kad#nlar#yla daha nce buradan geti'i
sylenen di'er tanr#lar hakk#nda konumaya ve erkeklerin beni
grr grmez neden kaarak gzden kaybolduklar#n# 'renmeye
al#t#m. Fakat Gaia zellikle bu konularda a'z#n# bile am#yordu.
Gaia gnn belli saatlerinde bana tahsis edilmi olan evden
ayr#lmam# 'tlemiti. Onun bu dzenleme konusunda ne ka-
., ' 421
dar ciddi oldu'unu anlamadan nce, s#k s#k tek para tahtad
oyulmu merdiveni duvara yerletirerek evin dz dam#na #k
yordum. Ve her defas#nda, daha merdivenin ular#n#n belirme siyle
birlikte, aa'#dan iddetli bir #sl#k korosu ykseliyordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
430
Bu #sl#'# alanlar#n erkekler de'il, aksine komu evlerde oturan ve
benim bir cins koruyuculu'umu yapan gen klz]ar oldu'unu
sonradan anlad#m. Gzetleniyordum.
Bunun nas#l oldu'unu bilmiyordum, fakat giyinirken ans#z#n
akl#ma beni o kadar rkten ve ayn# zamanda byleyen bir
dnce geldi ki, heyecandan elimdeki et suyu dolu ana'#
devirdim.
Ma'ara prensibi!
Lascaux ma'aralar#n#n bir ekilde kap#s#z ehirle bir ba'lant#s#
vard#. Cro-Magnon vadisindeki resimlerin neden ma'aralar#n ancak
en dip ve en cra kelerde rastlanabildi'im hibir zaman
anlayamam#t#m. Bunun do'um denen gizemli olayla bir ilikisi
olmal#yd#.
O ma'ara resimlerinin ilkel avc#lar taraf#ndan yap#lan s#radan by
resimleri olmalar# mmkn de'ildi! Onlar sadece kendilerine
bereketli bir av dileyen erkeklerin yakar#lar# da olamazd#! Do'ru
olan bunun tam aksiydi! Onlar erkekler taraf#ndan de'il, fakat
kad#nlar taraf#ndan daima do'ru bir ekilde anla#lm# olan bir
gere'i simgeliyorlard#!
Kad#nlar her eyi biliyorlard#! Bu bilgiye de'il bir erke'in, cinsel
organ#n#n, en gizli dncelerinin bile ulamas# mmkn de'ildi!
Kad#nlar en ba#ndan bu yana ne giri deli'inin, ne de erkeklik
organ#n#n kad#nl#k organ#na verdi'i vahi pc'n nemli
oldu'unun fark#ndayd#lar! Aslolan karanl#klar#n s#cak
derinlikleriydi. Tohum ancak topra'#n ba'r#n#n derinliklerinde
yeerebilirdi.
Ve ans#z#n aradan binlerce ve binlerce y#l getikten sonra, dnyada
yarat#lan ilk kltrn ta#y#c#lar#yla kar# kar#ya oldu-
422
sumu anlad#m. Bu kltr kay#p dnyan#n krallar#, bilgeleri ve
tanr#lar# taraf#ndan tmyle unutulmutu. Kad#nlar ehri gzme
ans#z#n kutsal bir eya gibi grnmeye balam#t#. nk hibir
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
431
kap#n#n a#lmad#'# zar biimli evler, ilerinde olup bitenlerden
ancak kad#nlar#n haberdar oldu'u karanl#k odal# ma'aralara
benziyordu.
Ve birok kad#n#n neden gemii o eski alt#n a'a, ana tann-an#n
a'#na kadar uzanan isimler ta#d#'#n# da imdi anlam#t#m.
Daha nce bu kadar ok ocu'u bir arada hi grmemitim.
Glerek ve sevin dolu #'l#klar atarak nehrin k#y#s#ndaki
al#l#klar#n aras#nda oradan oraya kouyor, sonra kollar#n# iki yana
aarak kendilerini tekrar nehrin sular#na b#rak#yorlard#. Ykseke
bir yerde oturan anneler ise onlar# izliyordu. Nehrin suyunun henz
so'uk olmas#na ra'men, her tarafta ilk otlar yeermeye ve tohumlar
patlamaya balam#t#. K#z#l-kahverengi toprakla kapl# geni ova, bir
gecede yanarda'#n eteklerindeki mor renkli ormana dek uzanan
yemyeil bir imen rtsyle kaplanm#t#.
"Bir sonraki dolunayda byk bayram# kutlayaca'#z" dedi Gaia
merdiveni yukar# ektikten ve damdaki deli'in zerine koyduktan
sonra. Sanki son derece s#radan bir eyden sz ediyormu gibi bir
hali vard#. "Sadece on gnmz kald# ve daha yapacak ok iimiz
var!"
Onu soran bak#larla szmeye balad#m. Gaia'n#n zerinde kara ve
k#rm#z# renklere boyanm# bir geyik derisi, ular#nda kemik ssler
sallanan keten bir etek, geni sandaletler ve her evden ayr#l##nda
mutlaka yan#na ald#'# omuz ask#l# byk bir anta vard#. atal
Hyk kad#nlar#n#n ok eitli yetenekleri beni a#rtmaya devam
ediyordu. $plik bkyor, dokuyor, dikiyor, yemek piiriyor, ev
yap#m# iin tu'la haz#rl#yor ve buna benzer birok iin stesinden
geliyorlard#. Fakat buna ra'men ekmek piirmekten, do'ru dzgn
tohum samaktan ve ev hayvanlar#ndan tmyle habersizdiler...
423
Gaia glkle nefes alarak e'ildi, merdivenin alt ve st n lar#na
nceden #s#t#lm# balmumu dkt, sonra dipsiz antas#n dan
kendisine ait iki tutam sa #kartarak yavaa donmakt-olan
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
432
balmumunun zerine yap#t#rd#. Bu arada kendi kendine birtak#m
byl szckler m#r#ldan#p duruyordu.
"Neler sylyorsun?" diye sordum ona merakla, fakat Gaia bana
ald#r# etmedi. Bir sre sonra do'ruldu, dudaklar#n# yalad# ve
havay# koklarcas#na ba#n# ensesine yaslad#. Gerekten de ok
garipti, fakat aradan geen zaman zarf#nda Gaia'n#n her ad#m#n#n,
her hareketinin ve her jestinin zel bir anlam ta#d#'#n# fark
etmitim. Bu kural evin d##nda geerli de'ildi. Fakat kendi drt
duvar#n#n aras#ndayken, di'er kad#nlar#n aras#ndaki mevkii ve
itibar#n#n gerektirdi'i gelenek ve trelere harfiyen uymaya gayret
ediyordu.
"Ne syledi'imi soruyorsun" dedi pozisyonunu de'itirmeden.
Yavaa kendi ekseni etraf#nda dnerek bana bakt#. "Bana ne
syledi'imi soruyorsun ve bu arada kardein gnein s#cak
##nlar#n#n yolunu keserek duama engel oluyorsun!"
"Oh, bunu yapmak istememitim" dedim ve derhal e'ildim. Gaia
burnunu iyice havaya dikti. Salar#m# rm ve onlar# kad#nlar#n
bir k#sm# gibi i'neler yard#m#yla ba#mda toplam#t#m. $lkbahar#n
s#cak ##nlar# a#ktaki ensemi #s#t#yordu. Bu garip, fakat ayn#
zamanda ho bir duyguydu. Gnein kardeim oldu'u iddia edilen
ve bugne kadar hakk#nda bir ey bilmedi'im bir tanr#n#n simgesi
oldu'unu dndke, kendimi #plak hissediyordum. Gne tm
insanlardan, krallardan, hatta eski tanr#lardan bile daha yal#yd#.
Nas#l olur da benim gibi gen ve tecrbesiz bir tanr#an#n erkek
kardei olabilirdi ki?
Birka gnlk bir zaman zarf#nda atal Hyk kad#nlar#n#n
yan#nda grdklerimin ve duyduklar#m#n akl#m# kar#t#rd#'#n#n
fark#ndayd#m. Buna kar#n karanl#k ve so'uk kuzeydeki ren
gebelerinin yaam# ne kadar tekdze, Tuna burgalar#ndaki ba-
424
a#lar#n dnyas# ne kadar kk, da' teras#nda ve Lesbos
y^das#'nda geirdi'im yaln#z gnler ne kadar gzeldi!
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
433
Gaia g' incelemeyi sona erdirdikten sonra, alt#m#zda uzanan
evlere bakt#. Yukar#dan bak#nca tepe eklindeki yerleim sanki
tesadfen bir araya gelmi farkl# yksekliklerdeki dikdrtgen
alanlardan meydana gelen bir daireyi and#r#yordu. Sadece damlar#n
tam ortas#nda bulunan karanl#k giri delikler dzeni bozmaktayd#.
Daha nceki gnlerde oldu'u gibi, imdi de baz# evlerin dz
damlar#n#n olduka y#pranm# oldu'u ve yar# paralanm# saz
demetlerinin yer yer kil s#vay# atlatt#'# dikkatimi ekmiti. Baz#
baka damlarda ise duman izine benzer karanl#k yzeyler vard#.
"Kapatma bys yapt#m" dedi Gaia ans#z#n. Merdivenin ular#na
srd' balmumuna yap#t#rd#'# salar#n ne ie yarayaca'#
yolundaki soruma cevap verdi'ini anlamam bir an srd. "Evime
ayak basmaya hi kimse cesaret edemeyecek! Ne bir tanr#, ne bir
eytan, ne kt bir rzgr, ne bir ku, ne de bir y#lan..."
"Demek evini her eye kar# tam olarak kapad#'#n# dnyorsun?"
Gaia ciddiyetle ba#n# sallad#. "Aynen yle!"
"Fakat ya'mur ve rzgr merdiven boluklar# aras#ndan..."
"Tam olarak kapal# dedim!" Gaia etli elleriyle bo ver derce-sine
bir hareket yapt#. "Sen bunu asla anlayamazs#n! Zaten anlad#'#n ne
var ki?"
"Bunu bana son zamanlarda s#k s#k sylyorsun" dedim ona
glmseyerek. Onun bana k#z#ym##m gibi davranmas#na
al#nm#yordum. Ayr#ca hakk# da vard#: Tepe-ehrinin yaam
al#kanl#klar# ve gelenekleri hakk#nda henz ok az bilgiye
sahiptim.
"$te yine geliyorlar!" diye homurdand# Gaia. "Erkeklerle u'ramak
zor, hem de ok zor..."
425
Parma'#yla orman# iaret ediyordu. Elimi gzlerimin ze ' siper
ettim. Gerekten de yakla#k iki bin ad#m tede, berah lerinde bir
ey ta#yan bir grup gze arp#yordu. O kadar v# sek sesle ba'#r#p
a'#r#yorlard# ki, sesleri buradan bile duyul yordu.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
434
"Gne batmak zere" dedi Gaia itham edercesine ve nere deyse
al#nm# bir sesle. "Ya bu ie yaramaz oburlar ne yap#yor? Sabah#n
krnde avlanmak bahanesiyle kirii k#r#yorlar! Fakat ben onlar#n
ormanda ne yapt#'#n# ok iyi biliyorum: Uygun bir a#ld#'a oturup,
btn gn birbirlerine kendilerinin ne kadar zeki ve gl oldu'unu
anlat#p duruyor, bir kez daha elimizden kurtulmay# baarm#
olmakla vnp duruyorlar. Hibir kad#n#n kendilerine ne
yapacaklar#n# syleyememesinden tr ocuklar gibi seviniyor,
c#l#z bir yaban domuzunun, zay#f bir keinin, yal# bir geyi'in
yollar#na #kmas#n# bekliyorlar. Sonra da Kral Adas#'ndan ya da
do'udaki da'lar#n ard#ndaki tatl# su denizinden gelen parlak
tanr#larm# gibi geri dnyorlar. Oysa burada her eye karar veren
ve dzeni koruyan bizleriz!"
Gaia bana daha nce asla bu kadar uzun bir konuma yapmam#t#.
O kadar ak#nd#m ki, a'z#m# bir kar# am#, onu dinliyordum.
atal Hyk'n kad#nlar# ve erkekleri aras#ndaki iliki hakk#nda
duydu'um ilk szlerdi bunlar.
"En nde kim var?" diye soludu Gaia. "Elbette $d Tammuz adl# o
pis oban!"
Ensemdeki tylerin kabard#'#n# hissettim. Tammuz! Bu ismi
Gaia'n#n a'z#ndan birok kez duymutum, zellikle de evdeki
kafatas# suna'#nda yapt#'# birtak#m byler esnas#nda. O zamana
kadar erkeklerden hibirini yak#ndan grememitim. Gaia veya
di'er kad#nlar# ziyaret etmek amac#yla evimin dam#na #kar #kmaz
ortadan kayboluyorlard#.
$lk haftalar boyunca onlar#n benden korktu'unu dnmtm.
Fakat art#k ortaya #kt#'#m zaman erkeklere ortadan toz
426
imalar#n# syleyenlerin kad#nlardan bakas# olmad#'#n# anla^
rrii*t#m.
"O'lun Tammuz seni neden bu kadar ok sinirlendiriyor?" .jye
sordum Gaia'ya.
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
435
"Beni neden mi sinirlendiriyor?" diye kar#l#k verdi kad#n hederi.
"nk o asla do'urmam# olmay# tercih etti'im o'ul! O $lenim ilk
ocu'um! Babas# bir tanr#yd#. Evet, gnn birinde ormandan #kan,
bana cenneti hakk#nda bir sr palavra s#kan, kudretinden, sahip
oldu'u uan gemilerden, on kraldan ve Uygur denizinin k#y#s#nda
oturan byk tanr#lardan sz ederek gzm boyayan bir tanr#!
Durup dinlenmeden o kadar ok konuuyordu ki, sonunda tm
kad#nlar ona tap#nmaya balam#lard#! 0 ok iri csseli bir adamd#
ve senden bile daha uzun boyluydu. Sonunda geldi'i gibi gitti. Ya
o'lu? Daha kk bir ocukken bile dik kafal#n#n tekiydi.
Di'erleriyle birlikte im tohumu ve b'rtlen toplamaya gitmeyi
kesinlikle reddediyordu. Ah, kim bilir ona ka kez lanet ettim! Kim
bilir ka kez ba#na bir a'a dmesi, nehre dp bo'ulmas# ya da
yaban s#'#rlar#n#n toynaklar#n#n alt#nda i'nenmesi iin atalara
yalvard#m..."
"Gaia! O'lun hakk#nda nas#l byle sz edebilirsin?"
"O'lum mu? Evet! Ve stm imeye f#rsat bulamadan len tm
ocuklar#m#n babas#!" A'#r ve geni kalalar#n# yavaa sallayarak
ans#z#n ark# sylemeye balad#: "Karn#n# annesinin etiyle doyurur.
Evet, ben onun annesiydim. Evet, ben onun annesi ve kad#n#yd#m.
Fakat o bana o'ul ve torun olacak bir ocuk vermedi..."
Kendimi son derece ak#n hissediyordum. Bu ehrin kad#nlar#yla
erkekleri aras#nda ne olup bitiyordu? Bu arada ba'#r#lar ve
hayk#r#lar giderek daha yak#ndan gelmeye balam#t#. Di'er
erkeklerden baz#lar# kyn d##na #km#t#. Arada s#rada arkalar#n#
dnerek bu arada evlerin damlar#na #km# olan kad#nlara ve bize
kaamak bak#lar f#rlat#yorlard#. Hayretle burada farkl#
427
tiplerde erkekler oldu'unu grdm: Kimi dzgn hatl# kasl# l
vcuda sahipti, kiminin dar bir aln# vard#, kimi de bana her yiyle
Suskunlar'# hat#rlat#yordu. K#sa bir tereddt an#ndan son erkekler
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
436
glerek ve ark#lar syleyerek kendilerine yaklaan av c# grubuna
do'ru yrmeye balad#lar.
"Letu, Tula... Sazl#k Tarlalar#! Di'er tanr#lardan biri bir tanr#n#n
sorusunu iitiyor mu?"
"Seni duyuyorum, Enki! Uzun sredir fkeyle senden ses #kmas#n#
bekliyordum!"
"Sen de kimsin, cevap veren tanr#?"
"Kim olacak? Osiris!"
"Osiris mi? Bu gerek olamaz! Osiris iki bin y#ldan beri kay#p olan
gen tannlardan biriydi..."
"Ben kay#p falan de'ildim, aksine Tanr# Ta#'mdaki bir hat#rlama
engeli taraf#ndan korunuyordum."
"Hat#rlama engeli... Zay#fl#k, yeteneksizlik ve kk bekilerin
kiisel beceriksizlikleri art#k byle adland#r#l#yor demek! fkeden
sz ederken benden ne bekliyordun? Cehaletine ac#mam# m#?
Yoksa senin gibi bir sonradan olmayla konuma bykl'n
gstermemi mi?"
"Daha nce benimle son derece farkl# bir ekilde konumutun. O
zamanlar kim oldu'umu bilmiyordum, fakat art#k bunun
fark#nday#m."
"Senin ad#na ok sevindim! *imdi sesini kes de nihayet gerek
tanr#larla konuabileyim!"
"Ben de senin gibi bir tanr#y#m!"
"Sen byk ve sonsuz olan#n ne oldu'unun fark#nda bile olmayan
beceriksizin tekisin!"
"Olabilir, fakat buna kar#n onun nerede oldu'unu biliyorum!"
"Kimin nerede oldu'unu biliyorsun?"
"$nanna'n#n!"
428
r
"$nanna."
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
437
"Evet! Ve siz eski tanr#lar#n yapt#klar# beni fkelendirmeye devam
ediyor! Tanr#sal ME'leri ne kadar kt bir ekilde korudu'unun
fark#nda de'il miyim san#yorsun? $nanna u anda hl
yaad#klar#n#n bir rya oldu'unu san#yor. Fakat yine de insanlara
dler ve fikirler vermeyi baard#... Yani sizin onlardan saklamak
istedi'iniz her eyi! Neden gerek olana de'il de, inan#lmak
istenilene inan#l#yor? Bu durum sadece insanlar iin de'il, tanr#lar
iin de geerli, Tanr# Enki! Bu nedenle bir gk gemisi talep
ediyorum! $nanna'yi ay dnm taraf#ndan belirlenen yeni bir ana
tanr#a olmaktan korumak istiyorum! atal Hyk'n kad#nlar# bir
de kutsal ME'lere sahip olurlarsa, insanlar binlerce y#l boyunca
kad#nlar taraf#ndan ynetilecekler ve ana kralieye bal ta#yan ii
ar#lar kadar bile de'erleri olmayacak!"
"B#rak da bu bizim sorunumuz olsun!"
"Anlaana art#k! Alt#n a' sona erdi! Atlantis sular#n dibine batt# ve
tanr#lar#n son s#'#na'# olan Uygur kupkuru bir lden baka bir ey
de'il. Orada saklananlar#n tm kayal#k da'lar#, f#rt#nal# yaylalar#
ve orak bozk#rlar# aarak ya Ari lkesine, ya Aratta'ya; ya $ndus'a,
ya da Kafkas'lar# aarak kuzeye gidiyor. Bana kal#rsa herkes bir
eyler ar#yor, fakat u na kadar kimse arad#'#n# bulmu de'il. Siz
ok eski tanr#lar bile art#k zaman ark#n# geri dndremezsiniz.
Dnyan#n her taraf#nda sizin taraf#n#zdan hl vahi yerliler ve
ilgin hayvanlar olarak kabul edilen insan gruplar# ve kabileleri
uyanmaya balad#. Sizin tekrar canland#rmak istedi'iniz, tam iki
bin y#l nce suyun dibine batt#! Hem de sonsuza dek, Enki!"
"Bizim geriye dnmek istedi'imizi de nereden #kart#yorsun?
$nsanlar# bizim varislerimiz yapmak konusundaki plan hakk#nda ne
biliyorsun?"
"Felaketten nceki son dakikada biz gen tanr#lar arac#l#'#yla,
buzul a'#nda kaybetmi oldu'unuz bir eyi bulmak istiyor-
429
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
438
dunuz! Bir zamanlar sizi gerek byk tanr#lar yapan zelli" ne
oldu'unu unuttunuz! Bana bir gk gemisi verin, gidip u^ eye zarar
vermeden $nanna'y# geri getireyim!"
"Ya bunu yapmazsak?"
"O takdirde siz eski tanr#lar#n elinde kalan son gc de ya va
yava yok edece'im! Sizi en fazla ne rahats#z ederdi? jerjc ho mu?
Ari yaylalanndaki Aratta m#? $ndus ehirleri mi? Yoksa M#s#r m#?"
"Senin neyin var? Ans#z#n byklk hastal#'#na m# tutuldun yoksa
Tanr# Ta#'n m# bozuldu?"
"Demek M#s#r... Evet, sizi en fazla M#s#r rahats#z eder..."
"Hakl#s#n... Fakat imdi senin kim oldu'unu hat#rlad#m: Sen bizi
bundan nce bir kez daha $nanna'y# vaktinden nce baka bir yere
gtrmeye zorlam#t#n! Tanr#lar#n verdi'i kararlar# bozmana bir
kez daha izin vermeyece'im!"
"nk art#k sadece kendinizi dnyorsunuz! $nsanlar#n ne
olaca'# umurunuzda bile de'il! Fakat ben $nanna'yla beraber Eski
Dzen'i Yeni a' ile birletirebilirim..."
"Sen onu tan#yorsun!"
"Tam iki bin y#ldan beri."
"Bu zaman zarf#nda bir araya gelemediniz mi?"
"Hay#r. Ne yaz#k ki o ok uzun bir sre karanl#klar diyar#nda kald#
ve benim iimdeki unutkanl#k denizi ok derindi."
"Art#k ne istedi'ini tam olarak biliyorum, fakat cevab#m yine de
hay#r! Ne $nanna'y#, ne de tanr#sal ME'leri elde edebileceksin!
M#s#r'# ele geirmen umurumda bile de'il... Nas#l olsa oray#
kardein Seth ile paylamak zorunda kalacaks#n! Sen Sa-hara iin
haz#rlanm#t#n, oysa Amon-Ra'n#n miras# ona ait! $nan-na'n#n ne
olaca'# ise bizim sorunumuz! O nce eski plan# gerekletirecek,
sonra da hak etti'i cezaya arpt#r#lacak!"
430
iki erkek
THOMAS R.P. MIELKE Ak Tanr#as# $nanna
www.cizgiliforum.com
439
$lkbahar bayram# haz#rl#klar#na hemen o akam i- baland#. Eve
geri dnen erkekler avlar#n# byk |- bir tantanayla nehirle
ehir aras#na ta#d#ktan ; ]> sonra, vahi bir dansa balad#lar.
$lerinden bir -' k#sm# l fareler, kstebekler, kular, y#lanlar,
hatta p#r#l p#r#l parlayan semenderler getirmi ve l -^i Sey''in
etraf#na dizmilerdi.
-'*' Gaia ve ben merdivenler ve kk basamaklar
yard#m#yla damdan dama inerek tepenin yamac#ndaki evlere
ulam#t#k. Grkemli vcudunun her k#vr#m#n# sayg# bekleyen bir
kralie gibi ayr# ayr# hareket ettiren Gaia&