Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Pendidikan Moral Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan

5
2009
Diubahsuai oleh: Drs. R. Nandha Kumar Naidu (M.Ed., UM) SMK Tengku Idris Shah, 42200 Kapar, Selangor.

DNKN/KPPM/SMKTIS

2

RMT/T5/ PM/ 2009

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Lima 2009 [ Semester 1 ]

Minggu 1 Minggu Minggu 2

Minggu Pendedahan HSP, Bidang Pembelajaran P.Moral T5 dan Format Peperiksaan SPM 2009
Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Kandungan Akademik Tuhan melihat segala tingkah laku manusia Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu dilakukan • Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan • Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap setiap amalan hidupnya i. Melaksanakan tanggungawab kepada Tuhan ii. Menerima kenyataan bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat pembalasan daripada Tuhan. iii Rujuk juga objektif 1-5 Unit 1 dalam Buku Teks. i. Menonton tayangan video bertemakan tanggungjawab terhadap Tuhan dan pembalasan Tuhan terhadap setiap tindakan manusia. ii.Gunakan juga aktiviti 1A-1D dalam Unit 1 Buku Teks. Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks

Unit 1 Buat Baik Dibalas Baik

Minggu 3

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Insan yang amanah dipandang mulia Perangi rasuah musuh negara • Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara • Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah -Pendidikan -Jentera pentadbiran kerajaan : Kepimpinan melalui teladan -Undang-undang : Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Akta Rahsia Rasmi i. Sentiasa mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajipan dengan tidak melibatkan diri dalam gejala rasuah. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 2 dalam Buku teks. i. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang cara membanteras rasuah ii. Forum bertema ‘Cara Menangani Rasuah’ iii.Gunukan juga aktiviti 2A-2D dalam Unit 2 Buku Teks. Unit 2 Hindari Rasuah Rakyat Bertuah

DNKN/KPPM/SMKTIS

3

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran i. menjaga dan mempertahankan maruah diri ii.Rujuk juga objektif 1-5 Unit 3 dalam Buku Teks.

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 3 Maruah Dijaga Diri Dipelihara

Minggu 4

BP 1.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Prinsip hidup mencerminkan identiti diri Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri. • Maruah diri perlu dipelihara • Tidak melakukan perbuatan sumbang - Seks luar nikah - Pelacuran

i. Perbincangan berkumpulan tentang aktiviti penyelesaian masalah sosial remaja. ii. Menyediakan skrip drama yang bertemakan isu sosial remaja dan melakonkannya. iii. Gunakan juga aktiviti 3A-3D dalam Unit 3 Buku Teks.

Minggu 5 Minggu 6 BP 1.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Cuti Tahun Baru Cina 2009 (24/1 hingga 1/2)
Sikap bertanggungjawab menjamin masa depan Perancangan secara bertanggungjawab kunci kejayaan hidup • Perancangan untuk masa depan - Perbelanjaan - Kerjaya - Kehidupan dewasa dan berkeluarga Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia Peribadi mulis menjadi ikutan dan disanjung tinggi • Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi - Tokoh-tokoh ahli fikir (Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius, Swami Vivekananda) - Tokoh-tokoh pemimpin negara (Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, dll) i. Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab ii. Rujuk juga objektif 1-4 Unit 4 dalam Buku Teks. i. Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih. ii. Menyediakan senarai perbelanjaan untuk masa depan. iii. Gunakan juga aktiviti 4A-4D dalam Unit 4 Buku Teks. Unit 4 Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan.

Minggu 7

BP 1.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian.

i. Mengamalkan sikap hemah tinggi seperti mana tokoh-tokoh yang berperibadi mulia. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 5 dalam Buku Teks

i. Menyediakan buku log tentang keperibadian tokoh-tokoh yang dicontohi ( Ahli fakir dan pemimpin negara) ii. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat tokoh, ahli fakir dan pemimpin negara. iii. Gunakan juga aktiviti 5A-5D dalam Unit 5 Buku Teks.

Unit 5 Harimau mati Meninggalka Belang, Manusia Mati Meninggalka Nama.

DNKN/KPPM/SMKTIS

4

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik.

Objektif / Hasil Pempelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 8

BP 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Toleransi kunci keharmonian negara Toleransi membantu merealisasikan dasar negara • Pengagihan kekayaan negara - Dasar Pembangunan Nasional • Kepelbagaian kebudayaan dan kesenian - Dasar Kebudayaan Kebangsaan i. Bertolak ansur dan menerima dasar negara yang dilaksanakan demi keharmonian negara. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 6 dalam Buku Teks i. Melayari laman web untuk mendapat maklumat tentang Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. ii. Tayangan audio visual tentang Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. iii. Reka cipta seni/fesyen yang mencerminkan kepelbagaian budaya. iv. Gunakan juga aktiviti 6A-6D Unit 6 dalam Buku Teks. Unit 6 Toleransi Menjamin Kesahteraan Masyarakat.

Minggu 9 Minggu 10 BP 1.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

UJIAN BULANAN 1
Berdikari menjamin kemajuan negara Masyarakat berdikari negara maju • Amalan berdikari dalam pelbagai bidang - Politik - Ekonomi

i. Berusaha sendiri sehingga berjaya demi negara. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 7 dalam Buku Teks

i. Menyedia dan membincangkan ‘Goal Setting Task’ individu untuk mencapai kejayaan dalam politik dan ekonomi. ii. Kejian kes tentang kejayaan negara dalam politik. iii. Gunakan juga aktiviti 7A-7D Unit 7 dalam Buku Teks.

Unit 7 Rakyat Berdikari Negara Cemerlang

Minggu 11

BP 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perara.

Masyarakat yang rajin disanjung tinggi Sumbangan tamadun silam dalam mencapai kecemerlangan • Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia zaman silam sebagai panduan kejayaan - Tamadun awal (Kesenian,seni bina dan muzik) - Kebangkitan semula selepas ditimpa mala petaka (Peperangan dan bencana alam)

i. Bersikap rajin dengan mencontohi kejayaan peristiwa silan sebagai panduan untuk berjaya. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 8 dalam Buku Teks.

i. Membuat kajian kes tentang kerajinan individu/masyarakat zaman silam. ii. Gunakan juga aktiviti 8A-8D Unit 8 dalam Buku Teks.

Unit 8 Kerajinan Membawa Kejayaan

DNKN/KPPM/SMKTIS

5

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 12 BP 1.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Cuti Pertengahan Semester 1 (14/3 hingga 22/3 2009)

Budaya penyayang pegangan hidup. Sikap prihatin menjamin kesejahteraan masyarakat • Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat - Gejala sosial

i. Mengambil berat dan melibatkan diri dalam menangani pelbagai maslah dalam masyarakat. ii. Rujuk juga objektif 1-5 dalam Unit 9 Buku Teks.

i. Tayangan video bertema masalah sosial remaja dan membincangkan cara menangani masalah tersebut. ii. Gunakan juga aktiviti 9A-9D Unit 9 dalam Buku Teks.

Unit 9 Masyarakat Prihatin Kampung Ceria

Minggu 13

BP 1.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Keadilan teras kesejahteraan negara Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh • Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan - Pemberian ganjaran dan hukuman - Pembayaran pelbagai jenis cukai - Pembahagian rumah kos rendah.

i. Akur dengan prinsip keadilan yang dipratikkan dalam pentadbiran kerajaan. ii. Rujuk juga objektif 1-5 dalam Unit 10 Buku teks

i. Melayari laman web untuk mencari maklumat tentang pembayaran cukai dan membincangkan maklumat tersebut ii. Perbincangan tentang rasional prinsip keadilan dalam pentadbiran kerajaan. iii.Gunakan juga aktiviti 10A-10D Unit l0 dalam Buku Teks.

Unit 10 Amalan Keadilan Menjamin Kesejehteraan.

DNKN/KPPM/SMKTIS

6

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Kandungan Akademik Pemikiran rasional pebnting dalam menangani konflik Penyelesaian masalah secara objektif dan menyeluruh • Langkah penyelesaian sesuatu masalah - Meramal - Mencari bukti - Menganalisis bukti - Membuat keputusan Kesederhanaan asas keharmonian hidup Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan negara • Kesederhanaan dalam dasardasar kerajaan - Pembangunan insan - Pembangunan fizikal

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Pnduan Guru / Buku Teks

i. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan konsisten ii. Rujuk juga objektif 1-4 Unit 11 dalam Buku Teks.

i. Perbincangan kumpulan caracara menyelesaikan sesuatu masalah. ii. Gunakan juga aktiviti 11A-11D Unit 11 dalam Buku Teks.

Unit 11 Pertimbangan Rasional Penyelesaian Terbaik.

Minggu 14

BP 1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

i. Menghargai dan menyokong usaha kerajaan dalam menyeimbangkan pembangunan insane dan fizikal. ii. Rujuk juga objektif 1-4 Unit 12 dalam Buku Teks.

i. Kajian selidik tentang kesederhanaan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan insane dan fisikal yang dilaksanakan oleh kerajaan dan swasta. ii. Gunakan juga aktiviti 12A-12D Unit 12 dalam Buku Teks.

Unit 12 Duduk Sama Rendah Berdiri Sana Tinggi

DNKN/KPPM/SMKTIS

7

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu Minggu 15

Bidang Pembelajaran (BP) 2: Nilai Berkaitan dengan kekeluargaan

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks

UJIAN BULANAN 2
BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Sikap prihatin memupuk kasih sayang terhadap anggota keluarga Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga ialah satu amanah • Penjagaan ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur dan yang memerlukan. i. Menjaga ibu bapa dengan penuh kasih sayang. ii. Menjaga anggota keluarga yang memerlukan perhatian. iii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 13 dalam Buku Teks. i. Mengadakan Kempen “ Sayangilah Ibu bapa” dan menghasilkan bahan berkaitan kempen seperti slogan, poster, sajak dan esei. ii. Main peranan sebagai anak/anggota keluarga yang sanggup berkorban menjaga kebajikan ibu bapa/anggota keluarga. iii. Gunakan juga aktiviti 13A-13D Unit 13 dalam Buku Teks. Unit 13 Kasih Dipupuk Saya Disemai

Minggu 16 BP 2.2Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Hormat-menghormati membentuk peribadi keluarga Saling menghormati antara anggota keluarga dipupuk melalui asuhan yang baik • Cara asuhan yang baik - Kepimpinan Melalui Teladan - Hukuman yang positif - Interaksi yang bersopan (Ucapan terima kasih dan memohon maaf) i. Menghormati dan menerima asuhan keluarga ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 14 dalam Buku Teks.

i. Perbahasan bertajuk ‘Hukuman yang Membina Merupakan Asuhan yang Baik’ ii. Skesta tentang interaksi yang bersopan antara anggota keluarga. iii.Gunakan juga aktiviti 14A-14D Unit 14 dalam Buku teks.

Unit 14 Asuhan Baik Keluarga Harmoni

DNKN/KPPM/SMKTIS

8

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu Minggu 17

Nilai dan Penerangan BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga

Kandungan Akademik Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab bersama • Peranan kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam mengekalkan adapt resam kekeluargaan pelbagai keturunan - Muzium - Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan - Arkib negara - Kelab Budaya Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan keluarga • Kewajipan menjaga keharmonian keluarga secara menyeluruh dalam pelbagai aspek - Kewajipan sosial (Pendidikan, keselamatan, kepemimpinan) - Kewajipan ekonomi (Sumber rezeki yang halal) - Kewajipan agama (ibu bapa sebagai model dan pendidik agama)

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks

i. Menghargai dan menjunjungi tradisi keluarga sebagai khazanah budaya bangsa. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 15 Buku Teks.

i. Lawatan ke Arkib negara untuk mendapatkan maklumat tentang tradisi kekeluargaan bagi mengekalkan budaya bangsa. ii .Menyediakan buku log berkaitan dengan tradisi kekeluargaan pelbagai kaum iii.Gunakan juga aktiviti 15A-15D Unit 15 dalam Buku Teks.

Unit 15 Tradiisi Diamal Warisan Dikekal

Minggu 18

BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

i. Melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga demi menjaga keharmonian keluarga. ii. Menerima dan menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga. iii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 16 dalam Buku Teks.

i. Perbincangan berlandaskan rangsangan audio/visual yang menunjukkan perlunya menghormati ibu bapa sebagai pemimpin keluarga dan peranan anggota keluarga dalam menjaga keharmonian keluarga. ii.Gunakan juga aktiviti 16A-16D Unit 16 dalam Buku Teks.

Unit 16 Budi Dikenang Jasa Disanjung

DNKN/KPPM/SMKTIS

9

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Bidang Pembelajaran (BP)3: Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks

Minggu 19

Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan sejagat Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama • Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dalam mencegah eksploitasi sumber yang berlebihan. - Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan) - Jabatan Perikanan - World Wide Fund for Nature (WWF) Manusia sebagai pengurus alam yang Bijaksana Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu untuk mengelakkan berlakunya bencana alam • • Penerokaan hutan secara terkawal Pembangunan yang terancang - Empangan Kenyit (Terengganu) - Empangan Hoover ( Amerika Syarikat) - Empangan Aswan (Mesir)

i. Menerima wujudnya badan-badan yang bertanggungjawab terhadap pencegahan eksploitasi sumber dan menyokong usahausaha yang djalankan. ii. Rujuk juga objektif 1-5 Unit 17 dalam Buku Teks.

i. Menyediakan kertas kerja/cadangan poster berkaitan penglibatan murid dalam memyokong usaha yang dijalankan oleh badan-badan tertentu untuk kemapanan alam sekitar. ii.Gunakan juga aktiviti 17 A-17D Unit 17 dalam Buku Teks.

Unit 17 Menusia Penyelamat Alam

BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

i. Menyokong usahausaha mengurus alam secara bijaksana ii. Menerima hakikat bahawa sumber alam yang tidak diurus dengan bijaksana akan mengakibatkan bencana alam. iii.Rujuk juga objektif 1-5 Unit 18 dalam Buku teks.

i. Menjalankan kajian kes bagi menilai keseimbangan amalan pengurusan alam dan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. ii. Gunakan juga aktiviti 18A-18D Unit 18 dalam Buku Teks.

Unit 18 Bijaksana Mengurus Alam

Minggu 20-22

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009 (11/5 hingga 29/5)

DNKN/KPPM/SMKTIS
Minggu 23-24

10

RMT/T5/ PM/ 2009

Cuti Pertengahan Tahun 2009 (30/5 hingga 14/6/2009)

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Semester 2
Nilai dan Penerangan 3.2 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Kandungan Akademik Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam Pengurusan tanah secara berhikmah menjamin kehidupan berkualiti • Pengurusan tanah secara bertanggungjawab untuk pelbagai aktiviti. - Perindustrian - Pertanian - Perlombongan - Petempatan 1.Menjaga dan menguruskan alam sekitar dengan sebaikbaiknya 2.Rujuk juga objektif Unit 19. Objektif/Hasil Pembelajaran

2009
Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 19 i. Projek individu / berkumpulan : - Mengenalpasti satu kawasan tanah di sekolah untuk projek pertanian - Melakarkan pelan pengurusan tanah tersebut - Membentangkan kertas kerja tentang pengurusan tanah tersebut. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19. Alam Sebagai Teman.

Minggu 25

3.3 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan Pengekalan keseimbangan alam sekitar tanggungjawab bersama • Peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar - Individu - Agensi kerajaan ( Jabatan Alam Sekitar ) - Badan bukan kerajaan (NGO) tempatan - Badan NGO antarabangsa ( World Wildlife Fund dan Green Peace ) 1.Melibatkan diri dengan agensi-agensi berkaitan dalam menjaga kualiti alam sekitar. 2.Rujuk juga objektif Unit 20. i. Mengumpul maklumat tentang peranan pelbagai agensi dalam menjaga kualiti alam sekitar dan membincangkannya. ii. Merancang dan menjalankan aktiviti penjagaan alam sekitar di sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20

Unit 20 Alam Sekilat Berkualiti Tanggungjwb Bersama.

DNKN/KPPM/SMKTIS

11

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan 4.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri .

Kandungan Akademik Cinta akan negara membawa kemajuan Kemajuan negara kebanggaan rakyat • Bangga dengan kemajuan negara dalam pelbagai bidang - Ekonomi - Sains dan teknologi Sejarah negara pemangkin semangat patriotik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 21

1.Bangga dan menyokong usaha pelbagai bagi memajukan negara dalam pelbagi bidang. 2.Rujuk juga objektif Unit 21.

i. Membincangkan cara-cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada kerajaan kerana berusaha ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

Kemajuan Negara Kebanggaan Rakyat.

Minggu 26

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

Unit 22 Kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara menjadi teladan generasi kini. • Perjuangan anak watan menentang penaklukan penjajah. - Dato’Onn bin Jaafar - Datuk Penglima Bukit Gantang - Dato’ Nik Ahmad Kamil - Dato’ Hamzah Abdullah - Rosli Dhobi • Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan negara. - Pakatan murni ke London. 1.Patuh dan setia kepada negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang mempertahankan maruah negara. 2.Rujuk juga objektif Unit 22. i. Membuat kajian kes tentang perjuangan salah seorang anak watan dalam menentang penjajah. ii. Sketsa tentang tuntutan kemerdekaan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22. Berjuang Demi Kedaulatan Negara.

DNKN/KPPM/SMKTIS

12

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Kandungan Akademik Rakyat setia negara gemilang.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks Unit 23

Berkorban demi negara • Kesanggupan rakyat berkorban untuk berbakti kepada negara. - Nyawa - Harta benda.

1. Menjadi rakyat yang sanggup berkorban dan berbakti untuk negara. 2.Rujuk juga objektif Unit 23.

i. Menghasilkan cerpen/esei bertema ‘Pengorbanan rakyat untuk negara’ ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

Keranamu Malaysia.

Minggu 27

Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. 5.1 Melindungi Hak Kanakkanak Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Pengiktirafan menjadi pemangkin Perkembangan diri. Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan kebolehan • • Peringkat pengiktirafan - Sekolah - Kebangsaan Bentuk-bentuk pengiktirafan - Lisan - Bertulis 1. Menyedari hak mendapat layanan dan pengiktirafan setimpal dengan bakat dan pencapaian. 2. Rujuk juga objektif Unit 24. i. Sumbang saran tentang jenispengiktirafan dan layanan yang wajar diberikan kepada muridmurid atas pencapaian dan kebolehan mereka. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. Unit 24

Keistimewaan Kanak-kanak, Kita Hargai.

DNKN/KPPM/SMKTIS

13

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan 5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Kandungan Akademik Hak wanita diperuntukan dalam undang-undang.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks Unit 25

Minggu 28

5.3 Melindungi Hak Pekerja Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Dasar Wanita Negara menjana kemajuan Wanita • Penggubalan Dasar Wanita Negara Menjamin kebajikan dan kepentingan wanita - di luar bandar. - Kurang berupaya dan cacat - Pekerjaan - Keperluan kesihatan - Peluang pendidikan. Pekerja berkualiti teras kejayaan negara. Usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja tanggungjawab bersama. • Peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja. -Kementerian Sumber Manusia -Kesatuan Sekerja -Pertubuhan Buruh Antarabangsa.

1. Menyokong usaha pelbagai pihak dalam mengangkat martabat wanita. 2. Rujuk juga objektif Unit 25.

i.Kajian kes tentang usaha kerajaan dalam menjamin kebajikan dan kepentingan wanita. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

Mengangkat Martabat Kaum Wanita

1.Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja. 2.Rujuk juga objektif unit 26.

i.Perbincangan tentang cara meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

Unit 26 Pekerja Nadi Negara.

DNKN/KPPM/SMKTIS

14

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru /Buku Teks Unit 27 Golongan Kurang Berupaya Aset Negara

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Kecatatan bukan penghalang produktiviti Golongan kurang berupaya memainkan peranan penting dalam pembangunan negara • Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang - Politik - Ekonomi - Sosial 1. Menerima bahawa golongan kurang beupaya juga dapat menyumbang dalam pelbagai bidang demi pembangunan negara. ii. Rujuk juga objektif 15 Unit 27 dalam Buku Teks.

Minggu 29

5.5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan. Unit 28 Hak pengguna wajar diperjuangkan • Usaha mendapatkan layanan yang adil. • Amalan berwaspada terhadap akibat pengeksploitasian pengguna atau pengeluar. 1. Membela hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. 2. Rujuk juga objektif Unit 28. i.Sketsa tentang hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. Pengguna Bijak Masyarakat Sejahtera.

DNKN/KPPM/SMKTIS

15

RMT/T5/ PM/ 2009

Minggu

Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi. 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru /Buku Teks

Minggu 30

Penguatkuasaan undang-undang menjamin kestabilan negara. Tanggungjawab rakyat mematuhi undang-undang negara • Patuh kepada undang-undang yang diperuntukkan. - Akta Keselamatan Dalam Negeri - Akta dadah Berbahaya - Akta Juvana - Akta Cukai Pendapatan. 1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan yang mematuhi undangundang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara. 2.. Mematuhi undangundang negara. 3. Rujuk juga objektif Unit 29. i. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara. ii.Forum : Kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.

Unit 29 Undangundang Asas Kestabilan Negara.

6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

Kebebasan bersuara di tempat awam berasaskan adab dan peraturan Kebebasan bersuara dengan batasan menjamin ketenteraman bersama • Batasan berucap di tempat awam - Peraturan berucap - Tidak menyentuh isu sensitif - Tidak menimbulkan huru-hara

Unit 30 1. Mematuhi peraturan berucap di tempat awam. 2.Rujuk juga objektif Unit 30. i. Berpidato/berucap/syarahan berasaskan adab dan peraturan. ii.Membincangkan kesan buruk ‘tunjuk perasaan’ berdasarkan keratan akhbar. iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. Kebebasan Mengikut Perlembagaan

DNKN/KPPM/SMKTIS Minggu 31

16

RMT/T5/ PM/ 2009

UJIAN BULANAN 3

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru /Buku Teks

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama. Sikap saling menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama mengelak prasangka kaum. • Amalan menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama. - Masjid dan surau - Tokong - Kuil - Gereja - Wat Vihara - Gurdwara.

1.. Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri dan menghormati tempat beribadat agama penganut lain. 2.Menghormati anutan dan amalan agama orang lain. 3.Rujuk juga objektif Unit 31.

i. Sumbang saran tentang peraturan di tempat beribadat pelbagai agama. Unit 31 ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31. Menghormati Tempat Beribadat Amalan mulia.

DNKN/KPPM/SMKTIS Minggu 32 6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia. Rakyat penyumbang ke arah pembangunan negara.

17

RMT/T5/ PM/ 2009

Unit 32 1.. Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama. 2. Rujuk juga objektif Unit 32. i. Lawatan sambil belajar ke salah sebuah organisasi kebajikan. Contoh : Rumah warga tua Rumah anak yatim ii. Membuat laporan tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32. Berkhidmat untuk Negara.

Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi membangunkan negara. • Usaha melibatkan diri dalam aktiviti khidmat sosial - Unit beruniform - Organisasi kebajikan - Pertubuhan sukarela.

Minggu

Nilai dan Penerangan 6.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Kandungan Akademik Sikap keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis Amalan sikap terbuka dalam hubungan dengan pelbagai pihak. • Nasihat ,kritikan dan teguran diberi dan diterima dengan sikap terbuka - Anggota keluarga - Pihak sekolah - Anggota masyarakat.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks Unit 33

1. 2.

Bersedia menerima nasihat,kritikan dan teguran. Rujuk juga objektif Unit 33.

i. Main peranan sebagai seorang yang menerima teguran/kritikan. ii. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka menerima nasihat/ktirikan/teguran. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

Sikap Terbuka yang Berhikmah.

Minggu 33

Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

Unit 34

DNKN/KPPM/SMKTIS 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

18 Masyarakat Bersatu Negara Makmur. Perpaduan dan keharmonian negara dipikul bersama • Peranan pelbagai pihak dalam menyatupadukan rakyat ke arah keharmonian negara. - Individu - Agensi kerajaan - Agensi Bukan Kerajaan. 1.Turut serta dalam usaha-usaha ke arah menyatupadukan masyarakat. 2. Rujuk juga objektif Unit 34. i. Syarahan/Pidato bertema ‘Perpaduan’

RMT/T5/ PM/ 2009 Malaysia yang Bersatu.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.

Minggu

Nilai dan Penerangan 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Kandungan Akademik Peningkatan taraf hidup rakyat, usaha bersama. Wawasan 2020 dijayakan bersama • Iltizam rakyat dalam merealisasikan Wawasan 2020. - Matlamat Wawasan 2020 - Cabaran-cabaran Wawasan 2020

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks Unit 35

1.Menerima cabarancabaran wawasan 2020 dan berusaha menjadikan kenyataan. 2. Rujuk juga objektif Unit 35

i. Membincangkan cabaran-cabaran Wawasan 2020 di peringkat sekolah. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

Wawasan 2020 Kita Jayakan Bersama.

Minggu 34

7.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk

Dasar Malaysia Dihormati Dunia. Malaysia pengamal prinsip berkecuali • Dasar Berkecuali Malaysia dan 1. Menyokong Dasar Berkecuali Malaysia yang menghormati i. Membincangkan sejauh mana konsep ZOPFAN dapat mewujudkan suasana yang aman

Unit 36 Keistimewaan Dasar Luar Malaysia.

DNKN/KPPM/SMKTIS menjamin kesejahteraan sejagat.

19 penghormatan dunia terhadapnya. - Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) semua negara di dunia. 2. Rujuk juga objektif Unit 36.

RMT/T5/ PM/ 2009 dan bebasa di Asia Tenggara. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.

Minggu 35 Minggu 36-38 Minggu 39-44 Minggu 45-49

Cuti Pertengahan Penggal 2 (22/8 hingga 30/8/2009) Peperiksaan Percubaan SPM 2009

Gerak Gempur Pendidikan Moral / Pengukuhan dan Pemulihan Pendidikan Moral Peperiksaan SPM 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.