You are on page 1of 9

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6474 - 4: 2007
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GÌÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔÌ
PHẦN 4 HỆ THỐNG NEO BUOC Ð|NH V|
Rules for classification and technical supervision of floating storage units
Part 4 Position mooring system
Lời nói đầu
TCVN 6474:2005 thay thê cho TCVN 6474:1999.
TCVN 6474:2007 do Cuc Ðãng kiêm Viêt Nam và Ban Kï thuât Tiêu chuân TCVN/TC8 "Ðóng tàu và công trình
biên" phôi hop biên soan, Tông cuc Tiêu chuân Ðo luòng Chât luong dê nghj, Bô Khoa hoc và Công nghê công
bô.
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GÌÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔÌ
PHẦN 4 HỆ THỐNG NEO BUOC Ð|NH V|
Rules for classification and technical supervision of floating storage units
Part 4 Position mooring system
Các tài liêu viên dân và djnh nghïa xem Phân 1, TCVN 6474-1:2007 và trong Phân này
Hê thông neo buôc djnh vj bao gôm các hê thông buôc, hê thông neo và hê thông djnh vj dông nêu có. Muc dích
cúa hê thông neo buôc djnh vj nhãm giü kho chúa nôi tai vj trí cu thê djnh truóc. Hê thông bao gôm dây neo
buôc, các dâu nôi và thiêt bj, tòi, coc, neo và thiêt bj dây. Ðôi vói hê thông neo don thì neo tháp (turret), bàn
quay, hê thông tháo ròi, phao, chân neo, v.v. cüng là môt phân cúa hê thông.
1. H !"#n$ %u&'
1.1. ()n" n$"*+
Ðiên hình có hai loai hê thông neo buôc djnh vj: neo chùm kiêu truyên thông và neo don nhu djnh nghïa duói
dây cüng nhu trong Phân 1. Hê thông neo dùng tro dây (thruster-assisted systems) duoc djnh nghïa trong Phân
1, diêu 2.5.4.
1.1.1. N,- '"./ 0123,+45
Neo chùm là hê thông gôm nhiêu dây neo võng (catenary) duoc buôc vào các coc hoãc neo cán ó dáy biên. Tai
môi dâu kia cúa dây neo duoc gãn riêng rë vào tòi hoãc chi tiêt chãn (stopper) trên kho chúa nôi qua sôma dân
huóng. Môt dây neo võng có thê gôm nhiêu doan, phao nôi hoãc các cuc gia tái doc theo dây.
1.1.2. N,- đ6n
Neo don cho phép kho chúa nôi xoay theo thòi tiêt. Ba loai neo don chính thuòng duoc dùng là:
1 CALM (catenary anchor leg mooring): là hê thông bao gôm môt phao lón duoc giü bói các dây neo võng.
Kho chúa nôi duoc buôc vào phao bãng xích mêm hoãc kêt câu khung cúng.
2 SALM (single anchor leg mooring): là hê thông bao gôm môt kêt câu neo có sãn tính nôi duoc dãt tai hoãc
gân bê mãt nuóc, và nó duoc neo xuông dáy biên bãng liên kêt dang khóp.
3 Neo tháp: hê thông neo tháp gôm nhiêu chân neo gãn vào môt tháp duoc thiêt kê nhu là môt phân cúa kho
chúa nôi, tháp này chi cho phép kho chúa nôi quay xung quanh tháp, do dó kho chúa nôi có thê xoay theo thòi
tiêt. Tháp neo có thê duoc gãn bên trong hoãc bên ngoài kho chúa nôi tai phía müi hoãc duôi kho chúa nôi.
Thông thuòng tháp này duoc nôi xuông dáy biên thông qua hê thông neo chùm.
4 Tay càng (yoke arm): là hê thông dãt tai müi kho chúa nôi chi cho phép chuyên dông quay tuong dôi giüa
kho chúa nôi và hê thông neo gãn xuông dáy biên.
Các loai neo trên duoc minh hoa trong Phân 1.
1.2. C7' !38n$ !"7i '9+ " !"#n$
Bên thiêt kê cân xem xét dên các trang thái quan trong cúa kho chúa nôi nhu sau:
1 Thiêt kê ó trang thái nguyên ven
Trang thái mà tât cá các bô phân cúa hê thông neo djnh vj còn nguyên ven khi chju các diêu kiên môi truòng mô
tá trong diêu kiên môi truòng thiêt kê (•EC).
2 Truòng hop hu h€ng khi môt dây neo bj dút
Trang thái tai diêu kiên môi truòng thiêt kê có môt dây neo bj dút gây ra tái trong dây neo c•c dai cho hê thông.
•ây neo chju tái trong lón nhât trong các diêu kiên môi truòng c•c dai khi dút chua h‚n dƒ gây ra truòng hop
dây neo dút xâu nhât. Bên thiêt kê cân xác djnh truòng hop xâu nhât bãng cách phân tích môt vài truòng hop
dút dây neo bao gôm các truòng hop dút dây chính và các dây bên canh. Ðôi vói hê thông neo có thê tháo ròi
di k„m hê thông thá nhanh, có thê không yêu câu phân tích neo cho truòng hop môt dây bj dút. Ðôi vói dang
neo không dôi xúng, có thê yêu câu phân tích neo cho truòng hop dút dây neo cúa hê thông này.
Truòng hop dút môt dây neo không xáy ra khi hê thông s… dung dang SALM. Truòng hop xem xét dên dô mât
dô nôi do hu h€ng khoang kín nuóc cúa kêt câu neo dang SALM phái duoc phân tích dê xác djnh khá nãng neo
djnh vj.
Viêc mât l•c dây phu hoãc h€ng bô phân co khí trên hê thông neo djnh vj có tro dây së duoc xem xét trong
t†ng truòng hop cu thê.
3 Trang thái chuyên tiêp tam thòi khi môt dây neo bj dút
Trong trang thái môt dây neo bj dút (thuòng là dây chính) kho chúa nôi së chuyên dông chuyên tiêp tam thòi
truóc khi djnh vj tai môt vj trí cân bãng mói. Trang thái tam thòi này cân xem xét dãc biêt khi phái duy trì môt
khoáng cách thích hop giüa kho chúa nôi và các công trình xung quanh. Trong truòng hop này yêu câu phái
phân tích trong diêu kiên môi truòng thiêt kê (•EC). Ngoài ra phái phân tích ánh huóng cúa l•c kéo dây neo
tãng trong chuyên dông tam thòi do bj h€ng môt dây neo (hoãc tro dây, chân vjt nêu neo duoc trang bj).
1.:. ;"<n !='" n,-
Phân tích môt hê thông neo cúa kho chúa nôi bao gôm viêc xác djnh các tái trong môi truòng trung bình và
phán úng c•c dai cúa kho chúa nôi trong diêu kiên môi truòng thiêt kê (xem 1.4, Phân 2) và l•c kéo tuong úng
cúa dây neo. Môt hê thông duoc neo là môt hê thông dông chju l•c gió, dòng cháy dêu (tïnh) và l•c trôi dat
trung bình do sóng cüng nhu các l•c dông do gió và sóng. Tính toán tái trong c•c dai tác dung lên hê thông neo
buôc phái xem xét các huóng khác nhau cúa các l•c gió, sóng và dòng cháy.
Phu thuôc vào múc dô phúc tap và muc dích phân tích mà s… dung các phuong pháp phân tích t•a tïnh, t•a
dông (tính toán các phán úng tân sô thâp cúa kho chúa nôi duoc neo sau dó công các chuyên dông tân sô
sóng). Cá hai phuong pháp miên thòi gian và miên tân sô dêu duoc châp nhân. Nguòi thiêt kê cân xác djnh dô
djch chuyên c•c dai cúa kho chúa nôi và l•c kéo dây neo theo cách phù hop vói phuong pháp phân tích dƒ l•a
chon.
Ðê có thiêt kê cuôi cùng cho hê thông neo cô djnh phái s… dung phuong pháp phân tích dông nhãm kê dên tính
chât dông cúa dây neo. Khi hoat dông ó vùng nuóc sâu vói sô luong lón các ông dúng sán phâm, phân tích hê
thông neo cân duoc dua vào tái trong ông dúng, dô cúng và dô cán do s• tuong tác dáng kê giüa hê thông neo
/ kho chúa nôi và hê thông ông dúng.
1.:.1. >? /,n @A BC' /?i !3Dờn$ !3un$ %En"
Viêc tính toán các l•c tïnh và mô men do chuyên dông xoay quanh truc ‡ do gió và dòng cháy duoc nêu ra so
bô trong Phân 2. Các phuong pháp tính toán các dãc trung thúy dông và các tái trong thúy dông cüng duoc chi
ra. Các l•c trôi dat và các mô men do chuyên dông xoay quanh truc ‡ tác dung lên kho chúa nôi duoc neo buôc
bao gôm l•c trôi dat trung bình do sóng và l•c trôi dat thay dôi châm tai hoãc gân tân sô dao dông riêng cúa hê
lò xo kho chúa nôi/neo. Các l•c này có thê xác djnh t† th… mô hình hoãc s… dung chuong trình tính các dãc
trung thúy dông dôi chiêu vói kêt quá th… mô hình hoãc các sô liêu khác.
Nguòi thiêt kê có thê s… dung tiêu chuân APÌ ˆP 2SK dê uóc tính nêu áp dung duoc. Tiêu chuân này cung câp
biêu dô xác djnh l•c trôi dat trung bình cho kho chúa nôi dang kho chúa nôi vói chiêu dài t† 122 m (400 ‰t) dên
165 m (540 ‰t), tiêu chuân này dê câp ít dên kho chúa nôi có dang côt ôn djnh. Các thông tin dãc biêt vê kho
chúa nôi duoc cung câp d•a trên các phân tích thích hop hoãc th… mô hình hoãc cá hai.
1.:.2. Gó' n$"iFn$ @A đ& 4)'" '"uGHn 'C' đ8i '9+ I"- '"J+ nKi
Các phán úng dông cúa kho chúa nôi do sóng có thê duoc tính toán theo các phuong pháp mô tá so bô trong
Phân 2, diêu 1.4.5-2. Ðô djch chuyên c•c dai bao gôm dô djch chuyên tïnh do gió, dòng cháy và sóng (trôi dat
dêu), và chuyên dông có gia tôc do cá sóng và gió (tân sô cao và thâp). Phán úng c•c dai cúa chuyên dông
th‚ng theo truc x, y và chuyên dông xoay quanh truc ‡ có thê xác djnh nhu sau (tham kháo APÌ ˆP 2SK):
(max) ( )
max
( ) (max)
max
mean lf wf sig
mean lf sig wf
S S S
S
S S S
+ +  
=
 
+ +
 
trong dó:
Smean Š Ðô djch chuyên trung bình cúa kho chúa nôi do gió, dòng cháy và l•c trôi dat
trung bình (m)
Slf(sig) Š Chuyên dông tân sô thâp biên dô don dáng kê (m)
Slf(max) Š Chuyên dông tân sô thâp biên dô don lón nhât (m)
Swf(sig) Š Chuyên dông tân sô sóng biên dô don dáng kê (m)
Swf(max) Š Chuyên dông tân sô sóng biên dô don lón nhât (m)
Ngoài ra có thê xác djnh s• lêch truc c•c dai t† th… mô hình.
Chuyên dông tân sô thâp Slf(sig) và chuyên dông tân sô sóng Swf(sig) nói chung duoc tính bãng cách nhân giá trj
biên dô don tuong úng vói hê sô C, hê sô này duoc xác djnh nhu sau:
1
2
2ln
a
C N
T
N
T
=
=
trong dó:
T Š thòi gian bƒo quy djnh tính bãng giây, tôi thiêu 10800 giây (‹h). Ðôi vói các
khu v•c có thòi gian xáy ra bƒo lâu hon (khu v•c có gió mùa), có thê cân giá
trj T cao hon.
Ta Š chu kì cãt không trung bình tính bãng giây.
Ðôi vói các kêt câu có tân sô dao dông thâp, Ta có thê lây bãng tân sô dao dông riêng, Tn cúa kho chúa nôi vói
hê thông neo. Tn có thê uóc tính t† khôi luong kho chúa nôi (hoãc mô men khôi luong quán tính cúa chuyên
dông xoay quanh truc ‡), m (kê cá khôi luong k„m hoãc mô men khôi luong quán tính cúa chuyên dông xoay
quanh truc ‡), và dô cúng hê thông neo, k dôi vói các chuyên dông ngang và chuyên dông xoay quanh truc ‡ tai
vj trí trung bình cúa kho chúa nôi và huóng cân bãng nhu sau:
Các dai luong m và k duoc tính theo don vj thông nhât.
Ch th!ch: Công thúc trên không áp dung cho C dê xác djnh chuyên dông tân sô sóng hoãc chuyên dông tân sô
thâp. Các giói han thông kê cúa giá trj C và các phuong pháp tính khác có thê tham kháo các tiêu chuân duoc
công nhân (ví du APÌ ˆP 2SK).
Các thông sô khác ánh huóng dên chuyên dông tân sô thâp nhu dô cúng cúa hê thông, các l•c cán duoc hiêu
chinh và các sô liêu hô tro phái duoc trình duyêt.
1.:.:. LC' IL- 4<G n,- 'C' đ8i
L•c kéo dây neo trung bình tuong úng vói dô djch chuyên trung bình và huóng cân bãng cúa kho chúa nôi. L•c
kéo dây neo thiêt kê (c•c dai), Tmax duoc xác djnh nhu sau (có thê tham kháo APÌ ˆP 2SK):
(max) ( )
max
( ) (max)
max
mean lf wf sig
mean lf sig wf
T T T
T
T T T
+ +  
=
 
+ +
 
trong dó:
Tmean Š L•c kéo dây neo trung bình do gió, dòng cháy và l•c trôi dat tïnh trung bình (N)
Tlf(sig) Š L•c kéo tân sô thâp biên dô don dáng kê (N)
Twf(sig) Š L•c kéo tân sô sóng biên dô don dáng kê (N)
Các giá trj c•c dai cúa l•c kéo tân sô thâp Tlf(max) và l•c kéo tân sô sóng Twf(max) duoc tính toán tuong t• theo các
buóc xác djnh các chuyên dông tai tân sô sóng và tân sô thâp (muc 1.‹.2).
2
n
m
T
k
π =
1.:.4. ;"<n !='" /Mi 4<G n,-
Tuôi tho m€i cúa các dây neo duoc dánh giá bãng phuong pháp T"#, s… dung duòng cong T"# xác djnh sô chu
trình # khi bj phá húy tai môt chênh l•c kéo dãc trung T. Ti sô tôn thuong m€i $i cho môt trang thái biên don lŒ
thú i duoc uóc luong t† công thúc Miner nhu sau:
i
i
i
n
D
N
=
trong dó
ni Š Sô chu trình trong khoáng l•c kéo thú i trong môt trang thái biên cho truóc
#i Š Sô chu trình dên khi phá hu• tai dái l•c kéo thú i dua ra trong duòng cong T"
#%
Tôn thuong m€i tích lüy $ cho tât cá các trang thái biên d• doán ## (sô trang thái biên xác djnh t† biêu dô
phân tán sóng) duoc tính nhu sau:
1
NN
i
i
D D
=
=

$ không vuot quá 1 dôi vói tuôi tho thiêt kê, bãng tuôi tho hoat dông cúa m€ nhân vói hê sô an toàn quy djnh
trong Báng 4-4.
Khuyên nghj s… dung tính toán m€i chi tiêt theo phân 7.5 tiêu chuân APÌ ˆP 2SK cho hê thông neo buôc cô djnh.
Cân xác djnh tuôi tho m€i cúa t†ng dây neo. Các duòng cong T"# cho các bô phân khác nhau cúa dây neo cân
duoc xác djnh d•a trên các sô liêu th… m€i và các phân tích hôi quy.
1.4. T"iN! IN 4<G n,-
Các dây neo phái duoc thiêt kê vói các hê sô an toàn duoc quy djnh trong Báng 4-4 trên co só l•c kéo dút và
các dãc trung m€i cúa các dây neo. Các hê sô an toàn này phu thuôc vào diêu kiên thiêt kê cúa hê thông cüng
nhu múc dô phân tích. Các d• trü ãn mòn và mài mòn cúa dây neo cân duoc xét dên trong tính toán.
OPn$ 4-4: H 1# +n !-An '"- 4<G n,-
Hê sô an toàn
Tât cá nguyên ven
Tính toán dông •EC 1,67
T•a tïnh •EC 2,00
Môt dây neo bj dút (tai vj trí cân bãng mói)
Tính toán dông •EC 1,25
T•a tïnh •EC 1,4‹
Môt dây neo bj dút (giai doan chuyên tiêp)
Tính toán dông •EC 1,05
T•a tïnh •EC 1,18
Tuôi tho m€i bô phân neo liên quan dên tuôi tho khai
thác thiêt kê
Khu v•c có thê tiêp cân kiêm tra •EC ‹,00
Khu v•c không tiêp cân và các khu v•c
quan trong
•EC 10,00
1.Q. TPi !3Rn$ S='" %u&'
Các dây, xích buôc tam thòi kho chúa nôi vói các bô phân neo cô djnh xuông dáy biên phái tuân theo Qui pham
phân câp và chê tao phao neo TCVN 6809:2001.
1.6. C7' " !"#n$ đ)n" @) đ&n$
Các hê thông djnh vj dông lãp dãt cho muc dích neo djnh vj phái duoc trình duyêt tuân theo các yêu câu trong
TCVN 5‹11:2001 hoãc các tiêu chuân duoc công nhân.
1.7. C7' " !"#n$ n,- 'ó !3T đUG
Khi kho chúa nôi duoc trang bj bô phân tro dây cho hê thông neo thì bô phân này phái trình duyêt dãng kiêm,
tuân theo các tiêu chuân duoc công nhân. Phân tham gia cúa tro dây trong thiêt kê hê thông neo së duoc xem
xét trong t†ng truòng hop cu thê.
1.V. T"iN! %) n,-
Thiêt bj neo cho kho chúa nôi bao gôm tòi, xích, dây cáp, phao trên dây neo và sôma dân huóng. Các neo và
các hê thông co khí neo don duoc dê câp ó phân khác trong qui djnh này.
Khi xét duyêt thiêt bj neo, Ðãng kiêm së áp dung các yêu câu trong các TCVN/huóng dân liên quan hoãc các
tiêu chuân duoc công nhân nhu:
Két nôi Tiêu chuân ASME vê bình chju áp l•c và nôi hoi
(AMSE Boiler and Pressure Vessel Code)
Žích TCVN 6259-7B:200‹ và TCVN 5‹11:2001
Hê thông tòi TCVN 5‹11:2001
Cáp neo APÌ Spec 9A và ˆP 9B (APÌ Spec 9A and ˆP 9B)
Thông thuòng tái trong thiêt kê cho sôma dân huóng và các liên kêt vói kho chúa nôi lây bãng l•c kéo dút dây
neo.
Thiêt bj chãn xích trong các hê thông neo djnh vj duoc thiêt kê chju duoc l•c kéo dút cúa dây neo. Tuôi tho m€i
cho các chãn xích có thê tiêp cân kiêm tra không duoc nh€ hon ba lân tuôi tho phuc vu. Ðôi vói các chãn xích
mà không thê kiêm tra tiêp cân thì tuôi tho m€i phái lây tôi thiêu bãng 10 lân tuôi tho phuc vu. Chãn xích duoc
th… chúc nãng tai tái trong th… quy djnh th€a mƒn Ðãng kiêm.
2. H !"#n$ n,-
Các hê thông neo khác nhau duoc s… dung cho kho chúa nôi bao gôm neo cán, neo coc, neo chât tái th‚ng
dúng (VLA) và coc m•t. Ðê trong l•c, coc bom trám, khung . cüng có thê duoc s… dung và duoc xét nãm
trong pham vi phân câp.
2.1. N,- 'Pn
Ðôi vói hê thông neo có dùng neo cán, chiêu dài dây neo phái dú dài sao cho không có góc giüa dây neo và dáy
biên trong moi diêu kiên thiêt kê nhu dƒ mô tá trong 1.‹.1, Phân 2.
L•c bám cúa neo cán phu thuôc vào loai neo cüng nhu trang thái cúa neo có ch• • dên dô xuyên cúa dâu càng
m€ neo, dô mó dâu càng m€ neo, dô chôn sâu, s• ôn djnh cúa neo khi kéo, phán úng vói dât cúa dâu càng m€
neo. Nguòi thiêt kê cân trình duyêt cho Ðãng kiêm các sô liêu làm viêc cúa t†ng loai neo cu thê và các diêu
kiên nên dât cu thê tai vj trí neo cho viêc dánh giá khá nãng giü tói han cúa thiêt kê neo. •o có s• không chãc
chãn và có nhiêu các dãc trung neo, l•c bám chính xác duoc xác djnh sau khi thá neo và th… tái.
Tái trong lón nhât tai neo &a duoc tính theo môt don vj thông nhât nhu sau:
a line sub f
f sl bed sub
F P W WD F
F f L W
= − −
=
trong dó:
Pline Š L•c kéo dây neo lón nhât (N)
'$ Š Ðô sâu nuóc (m)
fsl Š Hê sô ma sát truot cúa dây neo trên dáy biên
()ed Š Chiêu dài dây neo trên dáy biên trong diêu kiên bƒo thiêt kê, không vuot quá
20‘ cúa tông chiêu dài dây neo (m)
'su) Š Trong luong don vj cúa dây neo trong nuóc biên (N/m)
Ch *: phuong trình xác djnh &a trên chi chính xác cho truòng hop dây neo don có 'su) không dôi và không có
phao hoãc cuc khôi luong dãn. Ðôi vói các truòng hop khác yêu câu phái có diêu chinh phù hop.
Hê sô ma sát fsl phu thuôc vào diêu kiên nên dât và loai dây neo. Ðôi vói dât bùn, cát và sét có thê tham kháo
các giá trj dai diên sau cúa fsl cùng vói hê sô ma sát l•c bãt dâu fst cúa dây cáp và xích trong Báng 4-5 sau:
OPn$ 4-Q H 1# /+ 17!
Hê sô ma sát fsl
L•c bãt dâu (fst) Truot (fsl)
Žích 1,00 0,70
Cáp (kim loai) 0,60 0,25
2.2. N,- 48n$ 'R'
Neo coc truyên thông có khá nãng dông thòi chju l•c nhô và l•c xô ngang. Phân tích coc nhu môt côt dang dâm
trên nên dàn hôi phái duoc trình duyêt. Các phân tích cho các loai nên dât khác nhau s… dung cuòng dô dât nên
diên hình và duòng cong chuyên vj (p-y) duoc mô tá trong các tài liêu nhu APÌ ˆP 2A hoãc APÌ ˆP 2T. Phân
tích m€i cúa coc phái duoc trình duyêt.
2.:. N,- 'Pn '"W! !Pi !"Xn$ đJn$ 0VLA5
VLA có thê duoc s… dung trong hê thông neo chân cãng vói góc nghiêng xâp xi ‹5
o
dên 45
o
giüa dáy biên và
dây neo. Neo loai này duoc thiêt kê chju cá tái trong th‚ng dúng và ngang t† dây neo. Thiêt kê kêt câu và khá
nãng giü theo mãt dja kï thuât bao gôm khá nãng giü giói han và dô sâu chôn neo bên duói dáy biên phái duoc
trình duyêt. Ngoài ra, cân trình duyêt các phân tích m€i neo và liên kêt giüa VLA và dây neo.
Các hê sô an toàn cúa khá nãng giü neo VLA duoc quy djnh nhu sau:
OPn$ 4-6: H 1# +n !-An '"- BC' %7/ '9+ n,-
Hê sô an toàn
#eo c+n
Thiêt kê nguyên ven •EC 1,50
•ây neo bj dút •EC 1,00
#eo ch,t t+i th-ng ./ng 0(1
Thiêt kê nguyên ven •EC 2,00
•ây neo bj dút •EC 1,50
23t d4y neo )5 ./t (giai .o6n chuy7n ti8p)
Tính toán dông •EC 1,05
T•a tính •EC 1,18
#eo c9c
Tham kháo APÌ ˆP 2A, APÌ ˆP 2T nêu áp dung duoc
C9c mt
Thiêt kê nguyên ven •EC 1,5 dên 2,0’
•ây neo bj dút •EC 1,2 dên 1,5’
’ :; s< an to=n s> d?ng trong thi8t @8 dAa trBn ph6m vi @h+o sCt .5a @D thuEt, .3 tin cEy trong
dA .oCn ph+n /ng giFa c9c v= .,t nGn, @inh nghi;m trong thi8t @8 v= ph+n /ng cHa c9c mt
trong @hu vAc .ang xIt v= .3 nghiBng cHa t+i tr9ng d4y neo%
2.4. CR' /Y!
Neo coc m•t là các ông xuyên dên dô sâu xác djnh bãng cách bom nuóc ra ngoài coc nhãm tao áp suât loƒng
bên trong. Loai này thuòng bao gôm ông hình tru duoc gia cuòng có nãp bao ó trên và dáy mó. Coc m•t
thuòng có duòng kính lón hon và chiêu dài ngãn hon so vói loai coc truyên thông. Các coc này có thê thiêt kê
có nãp gãn cô djnh hoãc có thê thu hôi, phu thuôc vào khá nãng giü yêu câu theo phuong th‚ng dúng. Tai móc
câu cho liên kêt vói dây neo có thê ó dinh hoãc ó giüa phu thuôc vào viêc s… dung coc m•t.
Neo coc m•t có khá nãng chju các l•c xô ngang và l•c nhô. •o dang hình hoc cúa coc nhô, dang phá húy nên
dât có thê khác so vói cúa coc truyên thông dài và mánh hon. Hê sô an toàn cho khá nãng giü coc nhô duoc
quy djnh trong Báng 4-6.
Khá nãng giü vê mãt dja kï thuât và phân tích kêt câu cho coc m•t phái duoc trình duyêt nhãm kiêm chúng s•
phù hop cúa coc m•t chông chju các tái trong trong quá trình lãp dãt và vân hành. Ngoài ra phân tích m€i cüng
duoc trình duyêt nhãm kiêm chúng tuôi tho m€i tai các vj trí quan trong.
Phân tích lãp dãt phái duoc trình duyêt nhãm kiêm chúng coc m•t xuyên dên dô sâu thiêt kê và coc có thê thu
hôi duoc (nêu cân thiêt). Nên s… dung ti sô tôi thiêu 1,5 giüa l•c có khá nãng nhô cúa n•t dât bên trong coc và
l•c lãp dãt coc hüu hiêu trong tính toán dô xuyên.
2.Q. H 1# +n !-An
Hê sô an toàn cho khá nãng giü neo trong thiêt kê neo cán, VLA và coc m•t duoc quy djnh trong Báng 4-6. Khá
nãng giü tói han yêu câu duoc xác djnh trên co só tái trong dây neo xác djnh t† tính toán dông dê tính dên tính
chât dông cúa dây neo. Coc neo truyên thông cân th€a mƒn các hê sô an toàn khuyên nghj nhu quy djnh trong
APÌ ˆP2A và APÌ ˆP2T nêu áp dung.
:. T"Z "in !3Dờn$
Sau khi lãp dãt hê thông neo, phái th… kéo toàn bô các dây neo. Trong quá trình th… môi dây neo së duoc kéo
dên tái trong thiêt kê lón nhât xác djnh t† tính toán dông trong diêu kiên thiêt kê nguyên ven và giü trong vòng
‹0 ph•t. Ðôi vói neo cán hiêu quá cao trong diêu kiên sét mêm, tái trong th… có thê giám nhung không duoc
nh€ hon 80‘ tái trong thiêt kê lón nhât trong diêu kiên nguyên ven. Tât cá các loai coc dêu phái kiêm chúng dô
xuyên xuông nên dât tôi thiêu dat yêu câu thiêt kê.
Ðãng kiêm së xác djnh s• cân thiêt cúa th… theo l•c kéo thiêt kê lón nhât phu thuôc vào pham vi cúa kháo sát
dja chât, biên dô tái trong, phuong pháp tính s… dung trong thiêt kê nên móng và kinh nghiêm vói loai nên dât
trong khu v•c. Ðôi vói coc m•t, Ðãng kiêm cüng së xem xét các biên bán thi công coc nhãm kiêm chúng s•
thông nhât giüa áp l•c m•t tính toán và áp l•c s… dung dê thi công. Ðôi vói loai coc truyên thông Ðãng kiêm së
xem xét biên bán thi công coc dê kiêm chúng s• thông nhât giüa sô nhát b•a dóng coc tính toán và sô nhát b•a
th•c tê dê dóng coc dên dô sâu thiêt kê.
Nêu th… kéo theo l•c kéo thiêt kê lón nhât trong diêu kiên nguyên ven duoc mi“n, Ðãng kiêm së yêu câu chât
tái truóc môi neo dên tái trong dú dê phát triên khá nãng giü tói han cúa neo, nhung không duoc nh€ hon l•c
kéo trung bình thiêt kê và nhãm dám báo tính toàn ven và s• th‚ng hàng cúa dây neo.
Ðôi vói hê thông neo có thê tháo duoc, tái trong th… kéo có thê lón hon hai giá trj sau:
1. Tái trong thiêt kê lón nhât cho diêu kiên môi truòng cúa thê tháo ròi, nghïa là diêu kiên môi truòng c•c dai
giói han mà kho chúa nôi có thê duoc tháo ra.
2. Tái trong thiêt kê lón nhât cúa dây neo trong diêu kiên môi truòng thiêt kê •EC khi không có kho chúa nôi,
nghïa là chi riêng hê thông neo.
4. C7' " !"#n$ n,- đ6n CAL>1[ \AL>1[ n,- !"72 @A 'An$ n#i
4.1. C7' !Pi !3Rn$ !"iN! IN
Viêc thiêt kê các kêt câu chju l•c và các chi tiêt co khí phái xét dên tô hop bât loi nhât cúa các tái trong tính
toán tôi thiêu duói dây:
1. Tïnh tái
2. Tái trong dông
‹. Tái trong neo buôc
4. Tái trong m€i
4.2. C7' %& 2"]n IN! 'Wu
Thông thuòng các bô phân kêt câu duoc thiêt kê theo các tiêu chuân duoc công nhân. Các chi tiêt kêt câu và
phao neo cúa CALM và SALM phái tuân theo các yêu cúa cúa quy pham phân câp và chê tao phao neo TCVN
6809:2001. Kích thuóc tôi thiêu cúa neo tháp và càng nôi tuân theo TCVN 5‹10:2001, phân 4.5.‹.
4.:. O& 2"]n '6 I"=
Các chi tiêt co khí cúa neo don thuòng bao gôm bô phân phôi sán phâm (P•U), gôi truc quay, co câu truyên
dông và các loai liên kêt khác. TCVN 6809:2001 áp dung tông thê cho các chi tiêt trên và trong truòng hop các
yêu câu cu thê không duoc dê câp trong TCVN 6809:2001 thì Ðãng kiêm së châp nhân các tiêu chuân khác
nhu:
Bô phân phôi sán phâm Tiêu chuân ASME vê bình chju áp l•c và nôi hoi (ASME boiler
and pressure vessel code)
Tiêu chuân vê thép cúa AÌSC (AÌSC steel code)
ANSÌ B‹1.‹ (cho khóp ông)
Gôi truc quay A”BMA (Hiêp hôi các nhà chê tao gôi truc quay chông ma sát •
Anti ‰riction bearing manu‰acturers association)
ASME 77-•E-‹9
Các thiêt bj nôi: co câu dân
dông
Tiêu chuân ASME vê bình chju áp l•c và nôi hoi
Tiêu chuân vê thép cúa AÌSC
Các tiêu chuân áp dung cúa APÌ
Các chi tiêt co khí phu nhu thiêt bj nôi kêt câu, khóp nôi, bê d– xích (chain —ack), co câu thu hôi neo tháp, cân
truc, tòi, thiêt bj nôi và tháo nhanh. có thê s• dung các tiêu chuân liên quan khác cúa Viêt nam hoãc quôc tê
dƒ duoc công nhân nêu Ðãng kiêm châp nhân.
4.4. T"iN! %) đin @A '7' @.n$ n$uG "iH/
Các yêu câu vê các khu v•c nguy hiêm và viêc lãp thiêt bj diên tuân theo yêu câu trong TCVN 6809:2001.
4.Q. T"iN! %) '"^+ '"7G
Các yêu câu vê thiêt bj chüa cháy tuân theo yêu câu trong TCVN 6809:2001. Ngoài ra dôi vói bô trí neo tháp
trong, áp dung Phu luc VÌÌ, Phân 9.
4.6. Ốn$ nKi @A " !"#n$ đDờn$ #n$ 1Pn 2"U/
Ống nôi và hê thông duòng ông sán phâm tuân theo yêu câu áp dung cúa TCVN 6809:2001 và Phu luc VÌÌ,
Phân 9.
4.7. N,- !"72
Hê thông neo tháp là môt loai hê thông djnh vj cho kho chúa nôi và có thê duoc lãp dãt bên trong và bên ngoài.
Cá hai hê thông neo tháp trong và ngoài dêu cho phép kho chúa nôi quay xung quanh tháp theo thòi tiêt. Žích
neo së duoc gãn cô djnh vào dáy biên bãng neo hoãc coc.
Ðôi vói hê thông neo tháp trong, tháp duoc d– trong kho chúa nôi bói môt hê thông gôi truc d–. Tái trong tác
dông lên tháp së chuyên qua hê thông gôi truc d– lên kho chúa nôi. Thông thuòng, gôi tru quay duoc dãt gân
mãt boong cúa kho chúa nôi và gôi tru truot duoc dãt gân ki kho chúa nôi.
Ðôi vói hê thông tháp bên ngoài, kho chúa nôi duoc mó rông ra dê gãn hê thông tháp tai dâu hay duôi kho chúa
nôi.
Tái trong tác dông lên hê thông neo tháp bên trong bao gôm các tái trong co bán gây ra bói xích neo, ông dúng,
trong l•c, súc nôi, l•c quán tính và áp suât thu• tïnh. Các tái trong khác nhu sóng dâp, tái trong gây ra do dung
sai hoãc gá lãp không th‚ng hàng mà có thê ánh huóng dên tháp cüng phái duoc xem xét trong thiêt kê. Trong
viêc thiêt lâp ra duoc tái trong quyêt djnh trong thiêt kê tháp, cân xem xét các tô hop khác nhau cúa các trang
thái chât tái t† tôi da dên tôi thiêu, huóng sóng, các diêu kiên môi truòng công tuyên và không công tuyên. Tái
trong neo và tái trong tác dông lên kêt câu tháp bên ngoài duoc truyên sang kho chúa nôi qua hê thông gôi truc
d–. Pham vi và các tô hop tái trong duoc xem xét và phuong pháp phân tích tuong t• vói hê thông neo tháp
bên trong. Ngoài ra, phái xem xét thêm các tái trong do môi truòng tác dông lên kêt câu tháp.
Phái th•c hiên môt phân tích dùng phuong pháp ”EM dê kiêm tra lai kêt câu tháp có dú dô bên. Ứng suât Von
Mises cho phép cúa kêt câu tháp phái bãng 0,6 dô bên cháy cho trang thái thiêt kê tháp nguyên ven trong khai
thác, nhu quy djnh trong qui djnh 4.‹. Cho phép tãng môt phân ba (1/‹) úng suât cho phép dôi vói diêu kiên thiêt
kê neo làm viêc nguyên ven trong diêu kiên bƒo và cho diêu kiên thiêt kê tháp có môt xích bj dút trong bƒo dê
xác minh lai vj trí gãn kêt câu tháp và kêt câu d–.
Jhi chK .3 )Gn ch+y ph+i .LMc t!nh tN giC tr5 nhO hPn trong hai giC tr5 sauK /ng su,t ch+y t<i thi7u Quy .5nh hoRc
STU /ng su,t @Io t<i .a Quy .5nh%
Kiêm tra súc bên chông mât ôn djnh kêt câu tháp phái duoc th•c hiên theo các yêu câu trong TCVN 6259-
2:200‹ hoãc các tiêu chuân duoc công nhân. Môt dánh giá m€i cúa hê thông tháp dùng phuong pháp phô hay
phuong pháp duoc công nhân khác phái duoc th•c hiên dê xác djnh tuôi tho m€i cúa các bô phân tháp. Tuôi
tho m€i cúa tháp không duoc nh€ hon ‹ lân tuôi tho m€i cúa vùng có thê kiêm tra duoc và 10 lân vùng không
thê tiêp cân kiêm tra duoc.
4.V. TPi !3Rn$ !D6n$ !7' IN! 'Wu I"- '"J+ nKi @A n,- !"72
Kêt câu kho chúa nôi trong khu v•c hê thông neo tru phái có khá nãng chju duoc các l•c (giá trj lón nhât thu
duoc t† các diêu kiên thiêt kê duoc xem xét) truyên t† hê thông neo tháp và duoc gia cuòng hop lí.
Các l•c neo truyên lên kêt câu d– cúa kho chúa nôi qua hê thông neo tháp pháÌ duoc xác djnh t† các phân tích
thiêt kê. S• truyên l•c và tiêu tán các l•c neo lên kêt câu kho chúa nôi phái duoc xác djnh t† các phuong pháp
tính kï thuât duoc châp nhân, ví du nhu phuong pháp phân t… hüu han. Các tái trong tác dung lên kêt câu d–
cúa kho chúa nôi t† tháp duoc truyên chú yêu qua các gôi truc d– trên và duói. Các diêu kiên tái trong có thê
xáy ra duoc chon sao cho tao ra các tái trong bât loi nhât. Tái trong neo duoc xác djnh nhu ó trên trong phân
hê thông neo tháp. Mô hình kêt câu s… dung trong phân tích phân t… hüu han kêt câu d– duoc mó rông dên
khoáng cách hop lí so vói kho chúa nôi nhãm giám tôi thiêu ánh huóng do các diêu kiên biên.
Q. _iH/ !3+ !3-n$ `u7 !3En" đón$ /ai
Các hang muc duoc s… dung trong hê thông neo duoc kiêm tra trong quá trình chê tao, tiên hành th… thoá mƒn
yêu câu cúa Ðãng kiêm viên hiên truòng.
Các bô phân chi tiêt duoc chê tao bãng hàn phái tuân theo yêu câu trong TCVN 6259-6:200‹ và phái th€a mƒn
các yêu câu cúa Ðãng kiêm viên hiên truòng. Các chi tiêu kï thuât cúa xích, cáp và phân cúng liên kêt phái
duoc trình Ðãng kiêm xét duyêt. Th… vât lí bao gôm bŒ, kéo, kiêm tra kích thuóc và th… không phá hu• N•T
yêu câu duoc tiên hành theo các chi tiêu kï thuât dƒ trình duyêt và phái th€a mƒn các yêu câu cúa Ðãng kiêm
viên hiên truòng.