You are on page 1of 8

Nr.

13 maart 2004 pagina 1


De vraag is: "Hoe kan ik in Christus blijven?"
Het Woord van de Gerechtigheid
Want, ieder, die nog van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid (St. vert.): hij is
nog een kind (Hebr. 5:13).
Het woord van de gerechtigheid staat in contrast tot de eerste beginselen van de uitspraken van God
(Hebr. 5:12). Het woord van de gerechtigheid duidt daarom op diepere waarheden waarin God handelt op
basis van Zijn gerechtigheid met ons.
Het Woord van de Gerechtigheid wil een bijdrage leveren om christenen vertrouwd te maken met de
vaste spijs (Hebr. 5:14) van het woord van God om geestelijke volwassenheid mogelijk te maken. Bijbelse
waarheden die nauwelijks worden onderwezen en van cruciaal belang zijn om het einddoel van het geloof
(1 Petr. 1:9) te bereiken, zullen in het bijzonder onderwerp van aandacht zijn.
Het Woord van de Gerechtigheid wordt geredigeerd door Roel Velema
e-mail: roel@velemaweb.nl
website: http://roel.velemaweb.nl/nl/wvdg/wvdg.aspx
In Christus blijven
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunt gij niets doen (J oh. 15:5).
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij
in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft (1 J oh. 3:24).
En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander
liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft (1 J oh. 3:23).
De Here J ezus Christus is een volmaakte leermeester die diepe waarheden door middel van
eenvoudige voorbeelden kan onderwijzen.
In J ohannes 15:1-8 gebruikt de Here de wijnstok als illustratie om de essentie van het christelijke
leven uit te leggen. De onderwijzing is heel diep, maar de Here brengt het christelijke leven terug tot
n uitdrukking die van belang is: in Christus blijven.
In Christus blijven is alles wat we nodig hebben en omvat alles waar we diep in ons hart naar
verlangen als het gaat om de volle gemeenschap met de Heer (1 Cor. 1:9).
Als wij in Christus blijven, dragen wij veel vrucht (J oh. 15:5), ontvangen we verhoring van onze
gebeden en verheerlijken wij de Vader (J oh. 15:7,8).
Het is werkelijk meesterlijk van de Here dat Hij het leven in Hem niet vertaald in een wirwar van
gedachten, geboden en regels, maar alles terugbrengt tot dit ene gebod: Blijf in Mij!
De vraag die zich dan opdringt is: Hoe kan ik in Christus blijven?, want als ik in Christus blijf,
ben ik verzekerd van het leven zoals de Here heeft bedoeld.
Nr. 13 maart 2004 Het Woord van de Gerechtigheid pagina 2
Om in Christus te blijven, is slechts n ding nodig: wij moeten Zijn geboden bewaren.
Allereerst moeten we weten dat de uitdrukking in Christus blijven kenmerkend is voor het
evangelie van J ohannes en de brieven van J ohannes. J ohannes geeft ons dan ook het antwoord op
onze vraag: Hoe blijf ik in Christus?
In 1 Johannes 3:23,24 lezen we:
En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander
liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem.
En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
Indien wij Zijn geboden bewaren, blijven wij in Christus. Hieruit blijkt dat we de Here liefhebben
en zal Hij zich aan ons openbaren (J oh. 14:21). Wij moeten Zijn geboden bewaren en Zijn woorden
moeten in ons blijven (J oh. 15:7). Blijven in Christus is blijven in Zijn liefde (J oh. 15:10).
Om in Christus te blijven, is er slechts n ding nodig: wij moeten Zijn geboden bewaren.
Deze geboden vloeien samen in n gebod, het ene gebod dat J ohannes noemt. Er zijn niet twee
geboden, geloven en liefhebben. Het is n gebod, want je kunt niet geloven zonder lief te hebben en je
kunt niet liefhebben zonder te geloven.
De geboden die de Heer noemt in 1 J ohannes 2:3-8, komen in 1 J ohannes 3:22-24 opnieuw onder
de aandacht en worden uitgewerkt tot n gebod.
Zijn gebod is daarom:
1. Geloven in de naam van de Here Jezus Christus
2. Wij moeten elkaar liefhebben
Geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus
Dit geloof is niet het geloof dat heeft geleid tot ons eeuwig heil, maar geloof dat nodig is voor onze
wandel als christen. Geloven betekent in dit vers niet een voor waar houden, maar volledig te
leven uit de Here. Dit stemt volledig overeen met de gedachte dat de rank voor haar bestaan volledig
afhankelijk is van haar verbinding met de wijnstok.
In Christus blijven is het voortdurend houden van Zijn geboden. In antwoord hierop openbaart de
Here Zich door de voortdurende gemeenschap met Zijn kinderen. Sommige kinderen van God denken
nu waarschijnlijk dat het, door het houden van geboden, onmogelijk is om zon leven in Christus te
leven. Zon leven is inderdaad onmogelijk als het van ons afhangt, want zonder Mij kunt gij niets
doen (J oh. 15:5b). Het geheim is echter dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus.
Om in ons dagelijks leven te geloven in de naam van de Here J ezus Christus, is het van belang dat
wij beseffen dat wij in onszelf geestelijk dood zijn:
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God (Col. 3:3).
Wij zijn gestorven toen de Here J ezus is gestorven. God plaatste ons toen in Christus en werden
wij door onze opstanding met Hem, ranken aan de wijnstok (vgl. Rom. 6:1-6). Hoewel de gelovige
geestelijk dood is in zichzelf, is Christus het leven van de gelovige. Geloven in de naam van Zijn Zoon
J ezus Christus betekent daarom niets minder dan de dagelijkse houding van iemand die in zichzelf
geestelijk dood was, nu voortdurend opziet naar Christus als zijn leven.
Nr. 13 maart 2004 Het Woord van de Gerechtigheid pagina 3
In Christus blijven vormt de basis voor onze dienst voor God.
Hebben we wijsheid, heiliging, verlossing, enz. nodig, dan ontvangen wij dit alleen in Christus
(1 Cor. 1:30). Zon leven is een leven dat gelijk is aan Zijn opstanding (Rom. 6:5), en een leven uit de
kracht van Zijn opstanding (Fil. 3:10). Hier ligt echter ook het probleem waarom wij niet altijd in
Christus blijven en geen vrucht dragen. Om de kracht van Zijn opstanding te kennen, moet de
graankorrel eerst in de aarde vallen en sterven om vrucht voort te brengen (J oh. 12:25).
De Heer verklaarde direct wat dit praktisch betekende, toen Hij zei:
Wie zijn leven [zijn ziel] liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze
wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven (J oh. 12:25).
Onze ziel is onze ego en vormt de zetel van onze eigen verlangens en streven. Om in Christus te
blijven, moeten we onze eigen verlangens en streven opzij zetten ter wille van de plannen en
doelstellingen van de Heer. De Bijbel heeft hiervoor een speciale uitdrukking: het verliezen van onze
ziel. Deze uitdrukking heeft niets te maken met een fysiek verlies van onze ziel, want onze ego zal
altijd blijven bestaan. Het gaat er echter om onszelf als discipel van Christus te stellen tot een
levend, heilig en Gode welgevallig offer (Rom. 12:1). Wie in dit leven bereid is zijn ziel te
verliezen, zal het uiteindelijk behouden. Dat wil zeggen dat het verlangen van ons hart uiteindelijk
bevredigd zal worden door de goedkeuring van de Here om de bruiloftszaal binnen te treden (Matt.
25:23). De Bijbel noemt dit behoud van onze ziel het einddoel van ons geloof (1 Petr. 1:9), en we
verkrijgen het door in Christus te blijven.
Gods handelen met de gelovige is voortdurend erop gericht dat de graankorrel sterft en wij ons
natuurlijk leven opzij zetten om uit Hem te leven en de belangen van de Here te dienen. Om in de
kracht van Christus opstanding te leven, is het noodzakelijk dat onze dood in Hem praktisch gestalte
krijgt in ons leven. Dit is de gedachte achter J ohannes 15:2, 6. De Here snoeit elke rank die geen
vrucht draagt en de Here kastijdt iedere zoon die Hij aanneemt (Hebr. 12:6). In dit opzicht is onze
vrucht voor de Heer afhankelijk van de mate waarin wij ons afhankelijk stellen van de Heer tot een
levend offer.
In Christus blijven vormt de basis voor onze dienst voor God. Alleen de werken die volledig door
Hem middels onze dienst aan Hem worden verricht, zijn Hem welgevallig. Door in Christus te
blijven, kan Zijn genade overvloedig zijn in onze dienst (1 Cor. 15:10), en dragen wij vrucht.
God verklaart Zichzelf niet als Hij Zijn weg met ons gaat, maar wij weten dat al Zijn wegen erop zijn
gericht om meer plaats te maken voor Christus in ons leven. Tenzij de graankorrel sterft, kan er geen
zuivere uitdrukking van Christus zijn in ons leven.
Als gelovigen maken we ons vaak druk om onze bediening, maar God is er op gericht wat voor
persoon wij in Christus zijn. Al het andere is van minder belang.
Elke dag geeft God talloze situaties waarin wij kunnen leren om in Christus te blijven en te
geloven in de naam van Zijn Zoon J ezus Christus. Enerzijds geeft de Heer situaties waarin ons
natuurlijk leven wordt ondermijnd, zodat de graankorrel sterft, en anderzijds situaties waarin de
kracht van Zijn opstanding zich manifesteert. We moeten goed beseffen dat God daarbij ons
natuurlijk leven ondermijnt om meer plaats te maken voor Christus, want anders hebben we niet
voldoende motivatie om te volharden in ons geloof.
Nr. 13 maart 2004 Het Woord van de Gerechtigheid pagina 4
De waarheid dat wij als een rank aan de Wijnstok zijn verbonden,
kan als een openbaring tot ons komen en geheel ons christelijk leven vernieuwen.
Hoe reageren we als we door God worden beproefd, als we onrechtvaardig worden behandeld,
worden verworpen en we verkeerd worden begrepen? Dit zijn allemaal kansen om te sterven als de
graankorrel, opdat het leven van Christus zich in ons sterfelijke vlees openbaart (2 Cor. 4:11b).
Daartoe moet ons leven aan de dood worden overgeleverd (2 Cor. 4:11a), opdat de rank in alle
opzichten volledig voor haar leven kan putten uit de Wijnstok.
De waarheid dat wij als een rank aan de Wijnstok zijn verbonden, kan als een openbaring tot ons
komen en geheel ons christelijke leven vernieuwen. Een prachtig voorbeeld vormt het leven van
Hudson Taylor. Hoewel hij vele jaren op het zendingsveld in China de Heer had gediend, ervoer hij
in toenemende mate de last van zijn bediening. Iedere dag had een lange lijst met zonden, falen en
gebrek aan kracht. Hij besefte dat in Christus alles was wat hij nodig had, maar de vraag was hoe hij
dit tot zijn beschikking kon krijgen. Het antwoord kwam uiteindelijk door een brief van een
medezendeling, die ondermeer schreef: Hoe kan ons geloof versterkt worden? Niet door geloof na
te jagen, maar door te rusten in de Getrouwe. In een brief van 17 oktober 1869 aan zijn zuster,
schreef Hudson Taylor het volgende over het licht dat hij had ontvangen:
But this was not all He showed me, nor one half. As I thought of the Vine and the branches,
what light the blessed Spirit poured direct into my soul! How great seemed my mistake in having
wished to get the sap, the fullness out of Him. I saw not only that Jesus would never leave me, but
that I was a member of His body, of His flesh and of His bones. The vine now I see, is not the root
merely, but all - root, stem, branches, twigs, flowers, fruit: and Jesus is not only that: He is the soil
and sunshine, air and showers, and ten thousand times more than we have ever dreamed, wished or
needed. Oh, the joy of seeing this truth! I do pray that the eyes of your understanding may be
enlightened, that you may know and enjoy the riches freely given us in Christ.
Oh, my dear sister, it is a wonderful thing to be really one with a risen and exalted Saviour; to be
a member of Christ! Think what it involves. Can Christ be rich and I be poor? Can your right hand
be rich and the left poor? Or your head be well fed while your body starves? Again, think of its
bearing on prayer. Could a bank clerk say to a customer, It was only your hand wrote that cheque,
not you, or, I cannot pay this sum to your hand, but only to yourself?
The sweetest part, if one may speak of one part being sweeter than another, is the rest which full
identification with Christ brings. I am no longer anxious about anything, as I realise this; for He, I
know, is able to carry out His will, and His will is mine. It makes no matter where He places me, or
how. That is rather for Him to consider than for me; for in the easiest positions He must give me
grace, and in the most difficult His grace is sufficient. It little matters to my servant whether I send
him to buy a few cash worth things, or the most expensive articles. In either case he looks for the
money, and brings me his purchases. So, if God places me in great perplexity, must He not give me
much guidance; in positions of great difficulty, much grace; in circumstances of great pressure and
trial, much strength? No fear that His resources will be unequal to the emergency! And His resources
are mine, for He is mine, and is with me and dwells in me. All this springs from the believers
oneness with Christ. And since Christ has thus dwelt in my heart by faith, how happy I have been! I
wish I could tell you, instead of writing about it.
Wat Hudson Taylor ontdekte, is een voorbeeld van wat J ohannes bedoelde met geloven in de
naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dezelfde gedachte vinden we in Gal. 2:20:
Nr. 13 maart 2004 Het Woord van de Gerechtigheid pagina 5
In Christus blijven, is een leven van voortdurende gemeenschap met Christus en een
voortdurende liefde naar onze naaste.
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in
Mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Elkaar liefhebben
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefheeft, gelijk Ik U heb liefgehad (J oh. 15:12).
Geloof is het kanaal van onze gemeenschap met God. Liefde is het kanaal van onze bediening naar
mensen. We moeten eerst de gemeenschap met Christus kennen, voordat we mensen kunnen dienen.
We kunnen niet uitdelen aan anderen wat we niet van Hem hebben ontvangen.
In Christus blijven, is daarom een leven van voortdurende gemeenschap met Christus en een
voortdurende liefde naar onze naaste.
Liefde is de ander accepteren en het beste voor de ander zoeken. Ook hierin zien we het sterven
van de graankorrel. Ons leven moet een leven van liefde tot de ander zijn, niet alleen liefde tot onszelf.
De raad die we gaven, was het in liefde, of in trots en in eigenbelang? Was de dienst die we
verrichtten om de ander op te bouwen of om onze eigen reputatie te versterken? De Here kent onze
diepste motieven en in Zijn weg met ons zal Hij ons niet ontzien als Hij het kruis voortdurend op ons
leven toepast totdat er geen andere basis in ons leven zal zijn dan het leven van de Heer.
Praktische richtlijnen om in Christus te blijven
Er zijn een aantal praktische richtlijnen om onszelf te oefenen om in Christus te blijven en wij
vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst (1 J oh. 2:28).
1. Neem dagelijks de beslissing om in Christus te blijven.
Toen de Here sprak: Blijft in Mij, gelijk in u (J oh. 15:4), en Blijft in mijn liefde (J oh. 15:9),
sprak Hij dat in een gebiedende wijs, als een gebod waaraan we voortdurend moeten gehoorzamen.
Blijven in Christus begint met de dagelijkse beslissing in Christus te blijven. Laten we elke morgen tot
de Heer zeggen: Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen, voor altoos, ten einde toe (Ps.
119:112). Wat begint met een dagelijkse beslissing, groeit tenslotte uit tot een gewoonte en wordt een
deel van ons leven.
2. Weet dat Christus je leven is
Christus is niet alleen voor ons gestorven, maar wij zijn ook mt Christus gestorven (Rom. 6:1-
14). Toen Christus stierf, was er als het ware een deur in Christus, waardoor wij in Christus werden
geplaatst. Hierdoor stierven wij met Christus en werden wij met Christus gegraven. In Zijn
opstanding stonden wij met Hem op en werden wij door Zijn Geest wedergeboren en werd Christus
ons leven. Z werden wij organisch als een rank verbonden aan Christus, onze Wijnstok.
Door deze vereenzelviging met Christus zijn wij gestorven en is ons leven verborgen met Christus
in God (Col. 3:3). Blijven wij in Christus en bedenken wij de dingen, die boven zijn (Col. 3:2),
dan zullen wij niet beschaamd staan bij zijn komst (1 J oh. 2:8). Wij zijn dan niet alleen met de Heer
gestorven, begraven en opgestaan, maar zullen wij wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,
ook met Hem verschijnen in heerlijkheid (Col. 3:4).
Nr. 13 maart 2004 Het Woord van de Gerechtigheid pagina 6
Als wij in Christus willen blijven, moeten we beseffen dat Christus betrokken is
bij alles in ons leven.
3. Besef je afhankelijkheid van Christus
Een rank is in alles afhankelijk van de wijnstok. Is die verbinding verbroken, dan sterft de rank.
Dat betekent dat we de gewoonte moeten ontwikkelen in alles met Hem verbonden te zijn en Hem in
alle omstandigheden te betrekken. Omdat Hij ons heeft uitgekozen en aangewezen om in een
afhankelijke relatie met Hem vrucht te dragen (J oh. 15:16), kunnen we op Hem terugvallen en Hem in
alles vinden. Hij heeft zich verplicht voor ons leven te zorgen en er is geen moeilijkheid, waarin Hij
niet soeverein is en ons zal ondersteunen.
4. Wees bewust van Gods aanwezigheid
Een rank die vrucht draagt, is verbonden met de wijnstok. Daarom moeten we de gewoonte
ontwikkelen dat Hij altijd nabij is. Het gevoel van Zijn nabijheid mag afwezig zijn op enig moment,
maar Hij is er. En als we wandelen in geloof, zal Hij ons vertrouwen niet beschamen.
5. Zie Gods leiding in alles en betrek Hem in alles
Als wij in Christus willen blijven, moeten we beseffen dat Christus betrokken is bij alles in ons
leven en dat alles in ons leven in zekere zin is verbonden met de wil van God. Daarom is geen situatie
toevallig, maar een gelegenheid om te leren en meer gelijkvormig te worden aan Christus. Hij is onze
toevlucht en vesting (Ps. 91:2), en Hij zal in de benauwdheid bij ons zijn (Ps. 91:15). Niet elke
situatie hoeft de beste te zijn die wij zouden kiezen, of die God zou kiezen, maar Hij laat het in elk
geval toe om ons te vormen en anderen op te bouwen in het geloof. Paulus had geleerd met de
omstandigheden, waarin hij verkeerde genoegen te nemen (Fil. 4:11), in de wetenschap dat hij alle
dingen in Christus vermocht (Fil. 4:13), en God in al zijn behoeften zou voorzien (Fil. 3:19).
6. Wandel in geloof
Zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn (Hebr. 11:6). Door het geloof echter
hebben we de volle zekerheid dat God bij machte is wat Hij belooft ook zal volbrengen. Zijn belofte is
vrucht aan de rank, als Christus door het geloof Zijn leven leeft in de gelovige.
Geloof is de grote factor om verlost, behouden, geheiligd en verheerlijkt te worden. Geloof brengt ons
in de positie waar we niets in onszelf hebben, maar alles in de Ander. De rank heeft alles van de
wijnstok, niets van zichzelf.
7. Maak God werkelijk
God is geen werkelijkheid voor veel christenen. Hij lijkt ver weg. De beste manier om God als
werkelijkheid te leren kennen, is Hem te verbinden met elke situatie in ons leven. Op deze wijze
kunnen we leren uit onze ervaringen en Zijn hand herkennen.
Elke dag geeft God nieuwe gelegenheden om te leren in Zijn leerschool voor ons. Discipelen zijn
leerlingen die heel hun leven onder de gehoorzaamheid aan Christus willen brengen (vgl. 2 Cor. 10:5).
Evalueer daarom regelmatig welke lessen we moeten leren door de situaties die Hij geeft. Hoe ga je
om met je moeilijke werksituatie? Wat wil hij je leren door je verkering? Hoe moet je omgaan met die
ene situatie of die ene moeilijkheid die heel je leven je al achtervolgt? Besef dat er altijd een situatie in
je leven zal zijn waarvoor je God zal moeten vertrouwen en in Hem te blijven.
God heeft gesteld dat Christus in ons gestalte zal krijgen (Gal. 4:19), en al Gods handelen in ons
leven zal vanuit dit doel van God verklaard moeten worden.
God als werkelijkheid zien, gaat dit hand in hand met God kennen en jezelf leren kennen.
Nr. 13 maart 2004 Het Woord van de Gerechtigheid pagina 7
Wie een rank aan de Wijnstok wil zijn, moet bereid zijn gesnoeid te worden
om meer vrucht te dragen.
Er zijn niet veel echte leerlingen van Christus in deze wereld, maar wie zich dagelijks begeeft in de
leerschool van Christus en beseft dat in deze school steeds meer ruimte voor Christus moet worden
gemaakt in zijn of haar leven, zal niet alleen God ervaren, maar ook zichzelf ervaren als een rank aan
de Wijnstok.
8. Wees bereid jezelf te vernederen onder Gods hand en je ziel te willen verliezen.
Wie een rank aan de Wijnstok wil zijn, moet bereid zijn gesnoeid te worden om meer vrucht te
dragen. Vrucht is het resultaat van een gehoorzame relatie met Christus. Het proces van snoeien heeft
daarom als doel ons natuurlijk leven meer opzij te zetten en meer plaats te maken voor het leven van
de Here J ezus (Gal. 2:20). In alle omgang van God met ons, is Hij de grond aan het bereiden om ons
tot meer volheid in Christus te brengen. God heeft alles besloten in Zijn Zoon J ezus Christus. Dat
betekent dat ons natuurlijk leven in de dood gebracht moet worden en het kruis dagelijks plaats moet
maken voor Hem. Daarom moeten we bereid zijn als het kruis Zijn uitdrukking is voor ons is op enig
moment. We zullen Hem nooit ten volle leren kennen los van het kruis. We moeten tot het punt komen
om ons natuurlijk leven opzij te zetten, en niet als wereldse mensen ons deel in dit leven te zoeken
(vgl. Ps. 17:14).
9. Leef door het ogenblik en wees waakzaam
Hoe moeten we reageren als plotseling de beproeving komt of de zonde als een belager aan de deur
ligt (Gen. 4:7). Hoe gaan we om met onze gerriteerdheid en gebrek aan zelfbeheersing? Hoe kunnen
we dan in Christus blijven?
Gerriteerdheid kan vaak teruggebracht worden tot een gebrek aan gemeenschap met God en voeding
in het woord van God. Ook ons gebed speelt daarbij een rol. Bid ik regelmatig voor degene bij wie ik
mijn zelfbeheersing verlies? Als we dichtbij Christus blijven, zullen deze zaken ons niet zo snel
overvallen als we misschien denken. Als de verzoeking ons overvalt, dan gaat het niet buiten de
Wijnstok om, aan Wie we zijn verbonden. Maar al te vaak staat Christus niet centraal als we
beschaamd komen te staan door de plotselinge verzoeking.
10. Weer de zonde en onreinheid en liefde voor de wereld uit je leven
Een leven dat vrucht draagt, vereist bovenal een radicale beslissing om zich verre te houden van alle
zonde en onreinheid van deze wereld. Het eist discipline in ons denken, spreken en met de mensen met
wie wij omgaan. We moeten ook beslist zijn in onze discipline ten opzichte van vuilheid die deze
wereld biedt door lectuur, TV en gebruik van Internet. Alleen als wij in het licht wandelen, hebben wij
gemeenschap met God (1 Joh. 1:5-7), en blijven wij in Hem.
11. Verzadig jezelf met Gods woord
Het woord van God houdt ons pad rein (Ps. 119:9) en behoedt ons voor zonde (Ps. 119:11).
Wie verzadigd is met Gods woord, is niet alleen bruikbaar voor God (Hand. 18:24,25), maar wordt
ook vervuld met de rechte kennis van God. Deze kennis is nodig om de Here waardig te wandelen
(Col. 1:9,10).
Nr. 13 maart 2004 Het Woord van de Gerechtigheid pagina 8
Als we geen vrucht dragen, zullen we ons loon verliezen in Zijn koninkrijk
en niet gerekend worden tot de vele zonen die Hij tot heerlijkheid zal brengen.
12. Leef in een geest van gebed
Als we in Christus willen blijven, moeten we de gewoonte van voortdurend gebed ontwikkelen.
In een leven dat voortdurend met Hem is verbonden, vindt voortdurende gemeenschap plaats
(1 Cor. 1:9). Daarom moeten we te allen tijde bidden en onder alles danken, want dat is Gods wil
(1 Thess. 5:18).
Conclusie
Toen de Here J ezus op deze aarde wandelde, was Zijn getuigenis dat de Vader in Hem was en Hij
in de Vader (J oh. 14:10). Voor de gelovige geldt op gelijke wijze dat Christus in de gelovige is, en de
gelovige in Christus.
De verbinding tussen de Wijnstok en de rank is een levende verbinding. Het is een werk van God,
en niet van de mens, waardoor de Wijnstok het leven, de voedingstoffen en de sappen en de vrucht
toebedeelt aan de rank. Dit alles wordt ons mogelijk door de gemeenschap van de Heilige Geest (2
Cor. 13:13), waardoor Christus in ons leeft (Gal. 2:20).
Als we Gods Geest nodig hebben om in Hem te blijven, moeten we allereerst leren te rusten in de
Getrouwe, en weten dat alle rijkdommen in Hem aan ons zijn gegeven. Dit alles komt voor uit onze
eenheid met Hem. Daarom is Hij in alle omstandigheden voor ons genoeg. Daarom moeten we niet
bezorgd zijn of we vrucht dragen, maar toezien dat we in Christus blijven, want wie in Christus blijft,
draagt veel vrucht. De rank is het kanaal van het leven van de Wijnstok om vrucht te dragen.
Gebed is een middel tot onze eenheid met Christus en een vrucht van onze eenheid met Christus.
Wie in Christus blijft, zoekt in gebed slechts de eer van God en ontvangt alles in Zijn naam. Het
geheim van gelovig gebed en een leven van geloof is een leven dat blijft in Christus.
Blijven we echter niet in de gemeenschap met de Vader en de Zoon (vgl. 1 J oh. 1:3b), dan dragen
we geen vrucht. Als we geen vrucht dragen, zullen we ons loon verliezen in Zijn koninkrijk en niet
gerekend worden tot de vele zonen die Hij tot heerlijkheid zal brengen (Hebr. 2:10).
De tijd is kort. Laten we in Hem blijven tot in Zijn koninkrijk dat zal komen.