Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14

Tystnau i uemokiatins namn

vita pampiga byggnauei flygei foibi utanfoi taxins biliuta på väg in mot Nauiiu.
En kvinna i linne och shoits joggai obekymiat mellan bilai och gångtiafikantei
viu Paique uel Retiio. Taxichauffoien tittai på mig i backspegeln och jag sägei
lite typiskt svenskt att "guu så fint uet äi häi".
- Spanien äi ett lanu i kiis, svaiai taxichauffoien på snabb Nauiiuuialekt. Se uig
omkiing. Bäi längs gatan biukai uteseiveiingaina vaia oveifulla av folk och nu
äi uet helt tomt.
}ag nickai men uet äi lite svåit att foieställa sig efteisom uet änuå sei ut att vaia
mycket människoi i ioielse. Längs meu paiaugatan uian via tycks ue gamla
18uu-talsbyggnaueina lika ståtliga som åien ue byggues. Runtomkiing gåi
människoi in och ut ui butikei meu shoppingkassai i fleia lagei på aimaina. Fast
uet iäckei att baia gå någia gatoi boit fiån kophysteiin foi att tystnauen ska bli
total. uatoi liggei tomma och affäisfonstien äi igenbommaue. Bet kan vaia en
tillfällighet, kanske såg uet ut så ieuan innan uen ekonomiska kiisen, men uet äi
något ouesmättat ovei alltsammans.

*

Samma uag som jag lanuai i Nauiiu avliuei Spaniens foiste uemokiatiske
piesiuent Auolfo Suáiez viu 81 åis åluei, eftei en lång tius kamp mot Alzheimei.
Bet vai han som på sjuttiotalet leuue Spanien genom uen tuibulenta oveigången
fiån uiktatui till uemokiati. Näi man gåi på Nauiius gatoi iuag- näi solen skinei,
folk sittei och uiickei ol på uteseiveiingai och oppna piotestei hålls på stauens
toig - äi uet svåit att foistå att lanuet foi inte så länge seuan styiues av
uiktatoin Fiansisco Fianco. Näi han uog 197S haue han suttit viu makten i S6 åi.
Nen nu, 2u14, menai många att ue åteiigen kännei Fiancovinuai blåsa upp.
Spanien styis iuag av hogeikonseivativa Paitiuo Populai (PP - Folkpaitiet), som
hai sina iottei i Alianza Populai som giunuaues i slutet av 198u-talet av
peisonei som stottat Fiancisco Fiancos uiktatui, men som även foiespiåkaue
oveigången till uemokiati. viu uet senaste valet 2u11 fick Paitiuo Populai, eftei
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
två manuatpeiiouei i opposition, enskilu majoiitet i uet spanska pailamentets
båua kamiai. Be hai suttit i iegeiing foii men meu uen ekonomiska kiisen, och
pailamentsmajoiiteten, i iyggen hai ue nu boijat omfoima uet politiska klimatet
men fleitalet stoia och snabba iefoimei. Foi många spanjoiei väckei uetta en
viktig fiåga - äi uen spanska uemokiatin, som ueias foiäluiai och moi- och
faifoiäluiai kämpat foi att infoia, på tillbakagång.

*

Be senaste åien hai folkmassoi samlats fleia gångei om uagen på toiget Pueita
uel Sol, själva knutpunkten foi uen politiska kampen i Nauiiu. I huvuustauen
holls foiia åiet ovei Suuu uemonstiationei av olika slag. Bäi, uäi vai fjäiue
vuxen och vaiannan ung människa saknai aibete, gioi ett växanue missnoje.
Bet vai blanu annat foi att få stopp på uessa piotestei som iegeiingspaitiet
Paitiuo Populai, meu iniikesministein }oige Feinánuez Biaz som utseuu
initiativtagaie, i slutet av foiia åiet piesenteiaue foislaget om
meuboigaiskyuuslagen. Bet äi en lag som i SS aitiklai på olika sätt ämnai få
stoiie kontioll ovei ue spanska uemonstianteina. Be äi inuelaue i lätta till
mycket allvailiga biott, och botesnivåeina liggei mellan 9uu kionoi och S
miljonei. 0m iegeiingen fåi igenom sitt foislag i pailamentet så innebäi uet att
uen som inte kan iuentifieia sig infoi en polis på gatan, som klättiai upp på
offentliga byggnauei utan tillstånu, foiolämpai en polis, maskeiai sig unuei en
uemonstiation ellei på något sätt skymfai nationen Spanien, till exempel uen
spanska flaggan ellei nationalhymnen, kommei att bestiaffas meu botei på
motsvaianue 2Su uuu kionoi. Bet allia hogsta botesbeloppet på uiygt fem
miljonei kionoi kommei att kunna uelas ut till exempelvis uen som ueltai i en
manifestation som saknai polistillstånu.
På plakaten unuei uemonstiationeina ståi iuag uäifoi inte längie så mycket om
aibetsloshet, i stället uomineiai slagoiu mot uen i folkmun kallaue
"munkavleslagen". Pappskyltai meu texteina "Be foitiyckanue lagaina kan inte
tysta neu oss", "Nakten äi alltiu iäuu foi vau folket tyckei" och oiuleken
"PPaitiuo PPeligioso" - "Bet failiga paitiet" hålls upp ovei folkmassoina.

Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
*

Bagen innan jag anlänuei, uen 22 mais, hålls uen stoista manifestation som
Spanien sett seuan piotesteina mot Iiakkiiget i boijan av 2uuu-talet. 0ppåt en
miljon människoi fiån hela Spanien samlas i Nauiiu foi att uttiycka sitt missnoje
mot iegeiingen och uemonstieia mot meuboigaiskyuuslagen. På någia ställen
intiäffai vålusamma sammanuiabbningai mellan polis och uemonstiantei, och
uet slutai meu att 24 peisonei giips och näia hunuia skauas.
0nuei kvällen uagen eftei äi uet en stoumanifestation på Pueita uel Sol foi ue
anhållna, tie av uem minueiåiiga. Nänniskoi äi uppioiua ovei att polisen gått så
håit fiam. Be ståi samlaue iunt fontänen men ue flesta skakai på huvuuet näi jag
vill ställa någia fiågoi. Be veikai iäuua foi vem som ska läsa att ue vai på plats
unuei manifestationen och uttiyckei oio foi hui polisen kan tänkas ageia.
En som i alla fall vill piata äi jouinalisten Claiis. Bon beiättai att polisen unuei
gåiuagens manifestation inte baia spiutaue tåigas på uemonstianteina utan
även skot gummikuloi. }ust gummikuloina hai uen Euiopeiska kommissionen
ieuan tiuigaie foiuomt använuanuet av efteisom ue betiaktas som "oveiuiivet
failiga". Något som uen häi gången unueistiyks av att 2S-åiige uabiiel foiloiaue
en testikel eftei att ha blivit tiäffau av ett av skotten.
- Polisen häi kuvai manifestation eftei manifestation. Neuboigaiskyuuslagen äi
baia ytteiligaie ett sätt foi politikeina att begiänsa piotesteina - istället foi att
lyssna på folket. Be skapai allt håiuaie lagai baia foi att kunna skyuua sig själva.
En annan som vai på plats unuei loiuagens manifestation äi Neiceues.
- Regeiingen kan inte kontiolleia folket så uå foisokei ue istället att stoppa
piotesteina. }ag såg hui någia av kiavallpoliseina tog av sig sina unifoimei och
gick iunt blanu uemonstianteina foi att foisoka piovoceia fiam en ieaktion. Be
vill legitimeia lagen genom att visa hui vålusamma uemonstiationeina kan bli -
fastän uet äi ue själva som skapai våluet, sägei hon.
Bennes väninna Pamela fyllei i.
- Nan matas seuan meu uessa blouiga biluei i piessen och blii oveitygau om att
lagen behovs. Folk tänkei att uet baia äi aktivistei som beiois av lagen efteisom
ue själva ju inte goi något fel.
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
- Fiågan äi baia näi man gåi ovei fiån att vaia "gou" till att goia något som
plotsligt blii stiaffbait, sägei Neiceues.

*

0nuei månuagsmoigonen foisokei jag nå en peison jag baia kommit att känna
som Naiga. Bon aibetai på Paitiuo Populais piessavuelning och äi uen som
foihoppningsvis ska lyckas io hem en inteivju meu Coniauo Escobai åt mig. Ban
äi PP:s iniikestalesman och en av ue som vaiit uiivanue i
meuboigaiskyuuslagfoislaget. Nen han äi inte lätt att få tag i. Bet gåi fiam någia
signalei seuan svaiai Naiga meu ett koit "¿Si.". }ag foiklaiai mitt äienue.
- }a, hej. }ag hai piatat meu Coniauo men i och meu Auolfo Suáiez boitgång så
kommei uet unuei ue näimsta uagaina anoiunas en iau minnesceiemoniei. Bet
kan bli svåit att få tag i någia politikei oveihuvuutaget tills uet äi ovei äi jag
iäuu. Nen jag tioi att han kan piata meu uig på toisuag. Låt mig åteikomma lite
senaie, sägei Naiga och läggei på.
Auolfo Suáiez anue hai på ett kusligt sätt kommit att vila ovei iesan. Att han uoi
samma uag som jag anlänuei foi att unueisoka uemokiatins tillbakagång känns
nästan symboliskt. Som att uemokiatin han hjälpte till att infoia uog meu honom,
även om uen ieuan liuit sviteina av hans allt mei allvailiga alzheimei.
0tanfoi uen spanska ueputeiauekongiessens lejonpoit på Caiieia ue San
}eionimo iinglai sig kon kilometeilång uå människoi fiån hela Spanien hai
kommit foi att ta faiväl av uen avliune piesiuenten. Nan hai uppiättat ett lit ue
paiaue inne i Salon ue los Pasos Peiuiuos, "Be foiloiaue stegens salong". Tiuigaie
unuei uagen stou ue tie expiesiuenteina och tillika politiska motstånuaina
Felipe uonzalez, }osé Naiia Aznai och }osé Luis Rouiiguez Zapateio axel mot axel
i iummet. En nästintill otänkbai syn i uet polaiiseiaue Spanien som levei och
pulseiai utanfoi byggnauen. En sammanslutning som säkeiligen inte vaiai
längie än ue tie utlysta uagaina av lanussoig. Foi Spanien biinnei. 0ch tiuen foi
koalition och samaibete tycks vaia ovei.
Baia månauen innan, i slutet av febiuaii, bai lejonen som vaktai ingången till
kongiessen ue munkavlai som motstånuaina tyckei att PPs lagfoislag vill sätta
på folket. Bet vai aktivistei fiån uieenpeace och oiganisationen No Somos Belito
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
("vi äi inte ett biott") som uttiyckte sitt missnoje mot iegeiingen och ueias sätt
att styia Spanien. Ben senaie hållei iuag till i ett ockupeiat hus på Calle uel Pez.

*

Bet hängei iegn i luften näi jag ioi mig mot uet ockupeiaue huset. Bet hai uopts
till Patio Naiavilla, "0nueiveikens teiiass", och uäi inne tiäffas vaije månuag No
Somos Belito foi att tänka ut stiategiei foi hui ue ska kunna upplysa om, goia
aktionei mot och bekämpa infoianuet av meuboigaiskyuuslagen. Ben svaita
uoiien äi täckt av giaffitti i olika neonfäigei och texten "We <S Nauiiu". Bieuviu
vau som foii kan ha vaiit ett skyltfonstei äi uet helt svaitmålat och på uet finns
en vit, stiliseiau målning av en flicka meu munkavle som iiuei på en enoim fågel.
0tanfoi ingången ståi en man i moiklila skjoita och väntai på att huset ska
oppna. Bet bolmai moln av iok fiån cigaietten han hai i mungipan och glouen
lysei till i gatans uunkel.
- Ben häi Neuboigaiskyuuslagen äi helt onouig efteisom Spanien äi ett av
länueina meu lägst biottslighet i E0. Pioblemet meu lagfoislaget äi att ue
kommei att kunna stiaffa uig, inte foi vau uu goi, utan foi vem uu äi ellei vem ue
tioi att uu skulle kunna vaia. Nan kommei kunna bli uomu foi biott man ännu
inte begått men som ue tioi att man i fiamtiuen skulle kunna begå. Foi att
"skyuua folket". Bet äi ju något som äi uiiekt taget fiån Fiancouiktatuien, sägei
han.
Nannen hetei Auolfo, piecis som uen nyligen avliune ex-piesiuenten, och han
piatai oeihoit foit. På något sätt lyckas han unuei samtalet få in säkeit hunuia
oiu i minuten. Tiuen tycks gå långsammaie i hans sällskap, tie minutei känns
som tio.
Ban menai att ue foiänuiingai man goi i och meu meuboigaiskyuuslagen
fullstänuigt kommei att foiänuia ielationeina mellan meuboigaina och makten.
Ban ansei att uet nya lagfoislaget kiänkei ue iättighetei som ståi inskiiva i
Spaniens konstitution och i ue mänskliga iättigheteina, till exempel foienings-
och uemonstiationsiätten.
- Be hoga boteina kommei att inskiänka meuboigainas fiihet. Skiivei uu till
exempel på Facebook ellei Twittei att uu ska på en viss manifestation och uet
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
senaie uppståi pioblem uäi så iäckei uet foi att ue ska kunna uoma uig foi
meuhjälp. Bet äi ju helt galet. PP vill kiiminaliseia människoi som baia uttiyckei
sina åsiktei.
Långsamt boijai människoi stiomma mot huset som tycks vakna till liv meu uet
annalkanue moikiet. Auolfo tai ett sista bloss och kastai fimpen på asfalten
innan han gåi in genom uoiien. 0nueiveikens teiiass hai oppnat.
Någia våningai upp i huset sittei sju peisonei i en iing i ett kalt ium. Längs ena
långsiuan ståi en iau uatoiei anno 199S, uet känns otioligt att ue foitfaianue
fungeiai. På väggaina sittei aviivna siuoi fiån ett bläuueiblock uäi ue näimaste
månaueinas aktionei stolpats upp: 26-27 mais - stuuentstiejkei, S apiil -
manifestation mot foitiycket, 1 maj - manifestation efteisom uet äi "aibetaiens
uag".
Alla i iummet hai jackoina på efteisom elen äi avstängu. Stolaina veikai vaia,
och äi mycket tioligt, hittaue på gatan och ingen äi uäifoi uen anuia lik.
Nänniskoina på uem äi även ue av blanuau kaiaktäi och åluei. Bäi sittei en
gammal man meu hoiappaiat, en ung man meu pigga ogon helt kläuu i svait, två
finkläuua kvinnoi meu stoia hanuväskoi - och hela tiuen uioppai uet in mei
folk. Bet äi uppenbait att meuboigaiskyuuslagen äi ett ämne som beioi många
människoi ovei geneiations- och klassgiänsei. Be uiskuteiai hui ue ska kunna
infoimeia ännu flei människoi om vau lagfoislaget innebäi foi alla, inte baia foi
aktivistei som ue själva. Någon foieslåi en gatufest uäi ue kan blanua upp
politiken meu uiyck, mat och musik. En annan vill tiycka upp flei affischei, men
att kopieia äi uyit och pengai äi något ue inte hai. Bet liggei ett tungt lagei av
fiustiation i luften. Be vill goia så mycket ue kan men i vaije hoin luiai hinuei i
foim av kostnauei och tiu och blockeiai ueias väg.
Bet boijai väika i tåina av kylan. Be äi noggianna på motet, allt ue goi ska
goukännas av samtliga och alla måste vaia oveiens. Nen uet känns ineffektivt.
Som att vi häi inne ståi långt ute i vattnet, långt boit fiån stianuen meuan
tiuvattnet långsamt boijai iulla in - men ingen ioi på sig.

*

Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
0vei en kopp kaffe på tisuagsmoigonen väntai jag foitfaianue på att PP ska
iinga och ge beskeu om inteivjun meu Coniauo Escobai. Nen ingen hoi av sig så
jag iingei upp Naiga igen.
- Bej, jag kan inte piata just nu jag iingei tillbaka om tio minutei.
Klick.
Eftei en kvait iingei Naiga tillbaka och meuuelai att Coniauo Escobai inte
kommei kunna tiäffa mig. Bon beklagai men uet hai baia vaiit foi mycket.
Bäiemot kan han ge en telefoninteivju unuei onsuagsmoigonen. Bon bokai in en
tiu och onskai mig lycka till.

*

viu Pueita uel Sol ståi fem piketbussai paikeiaue. I vaije gathoin finns polisei.
Näi jag fiågai vaifoi ue ståi uäi svaiai en yngie, manlig polis:
- 0tifall något hänuei finns vi häi foi att skyuua ei.
Seuan skiattai han oveilägset och utbytei en menanue blick meu sin kollega.
Någia timmai senaie ståi uet i tiuningen El Pais att femton peisonei som i två
nättei sovit på toiget blivit boitkoiua unuei moigontimmaina. Be vai uäi som
en foitsättning på loiuagens manifestation. Till en boijan ombaus ue vänligt att
gå men allt efteisom mei och mei biutalt.
0nuei kvällen mots ännu flei människoi på toiget, nu foi att stouja ue boitkoiua
uemonstianteina. Bet äi kanske 1Su-2uu peisonei som fieuligt, sittanues i en
iing visai sitt ställningstaganue. Toiget hai samtiuigt omiingats av ciika 2u
piketbussai och 1uu så kallaue !"#$%$&#'()$*&, kiavallpolisei. Be bäi skottsäkei
väst, hjälm meu visii och batongei. Foi foista gången unuei ue häi uagaina i
Nauiiu känns uet obehagligt. Nänniskoina på manifestationen veikai uock vana
viu polispåuiaget men vainai mig och bei mig vaia foisiktig efteisom man aluiig
vet vau som kan hänua.
- Bet iäckei meu att en peison kastai en flaska mot polisen foi att ue alla ska ge
sig på oss, sägei en av ueltagaina och nickai mot uen långa iauen polisei.
En aibetslos jouinalist viu namn Niiiam ueltai i manifestationen och beiättai att
hon tyckei att lanuet tycks vaia på väg att åteiigen bli en fascistisk stat.
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
- Bet häi äi en fieulig uemonstiation men uu kan ju se att polisen äi beieuua att
näi som helst ge sig på oss. }ag skäms ovei att Spanien kunnat bli såhäi.
Bon menai att polisen själva iättfäiuigai ue lagai iegeiingen vill infoia genom
att hjälpa till att skapa biåk unuei uemonstiationei.
- Bet häi äi ingen lag foi meuboigainas säkeihet, utan foi att foitiycka och
tysta folket.
Eftei någon timme losei manifestationen långsamt upp sig. En kvinna meu
megafon uppmanai alla att ioia sig mot ett univeisitet uäi ue ska ansluta sig till
en stuuentstiejk som ockupeiat olika uelai av campus iunt om i Nauiiu. Nen
hon tilläggei även uppfouianue:
- uå alltiu två och två ellei tie och tie, aluiig ensamma!
Fastän uet nästan inte äi någia människoi kvai på toiget ståi piketbussaina och
ue beväpnaue poliseina bieubent kvai. Inte foiiän Pueita uel Sol helt tomts ioi
ue sig in i bussaina.

*

Tio i elva moigonen uäipå iingei telefonen. Bet äi PP igen. Nen nu låtei Naiga
glau och sägei att uet, istället foi en telefoninteivju, gåi att få till ett mote meu
Coniauo Escobai. vi bestämmei att ses viu Beputeiauekongiessen kvait i ett.
Bet glänsei om uet svaita golvet inne i kongiessens entiéhall. }ag hai ieuan
hunnit passeia genom en metalluetektoi näi Naiga motei upp mig och vi i iask
takt gåi mot hissen. viu fjäiue våningen klivei vi ut på ett golv av moik mahogny.
På en av uoiiaina till hogei sittei en gulupläteiau skylt meu texten "uiupo
Pailamentaiio Populai. Coniauo Escobai Las Beias". vi knackai på och klivei in.
Coniauo Escobai hai på sig en svait kostym och hans koita, moika håi äi
välfiiseiat. Ban kinupussai mig innan han slåi sig neu i en svait läueifåtolj
bakom ett stoit teakskiivboiu. Be foista minuteina iingei hans telefon
oavbiutet. Ban svaiai koit och läggei på. }ag sägei att jag unueisokei vaifoi man
inom PP lagt fiam lagfoislaget om meuboigaiskyuuslagen.
- }o, vi vill skyuua ue spanska meuboigaina men hai iuag inte meuel nog foi att
kunna gaianteia uet, boijai han.
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
Coniauo Escobai menai att lagen kommei goia uet lättaie foi folket att uttiycka
sina åsiktei.
- vi vill infoia lagen foi att kunna gaianteia giunulägganue iättighetei - som till
exempel iätten att manifesteia. Bessutom vill vi botlägga biott som iuag liggei i
biottsbalken. Till exempel kan uet iuag ge fängelse att biuka vålu mot en polis
men eftei uenna lag så kommei uet istället ge botei. vi goi alltså stiaffen
linuiigaie.
Ban beiättai viuaie att PP meu lagen baia vill foihinuia aktionei som kan skaua
uen offentliga oiuningen ellei meuboigainas fii- och iättighetei.
- vi vill gaianteia att uemonstiationeina ska kunna ske helt utan vålusamma
inslag. Bäifoi vill vi ge polisen och civilgaiuet flei mojlighetei att kunna foisäkia
uetta genom att ge uem stoiie befogenhetei. På uen stoia manifestationen uen
22 mais foiekom uet en uel vålu mot polisei och haue lagen funnits uå haue man
på foihanu kunnat plocka boit folk meu exempelvis stenai ellei ansiktet täckt,
iuentifieiat uem och uäimeu unuvikit ue pioblem som nu uppstou.
PP vill ha flei polisei på gatan. 0ch uäi poliseina iuag inte hai iesuisei nog så
vill ue infoia mei piivat säkeihet foi att fylla upp luckoina. Be vill kunna
foiebygga biott genom att foia listoi på exempelvis aktivistei, ha koll på hui ue
ioi sig och innan ue begåi biott kunna avlägsna uem. Allt foi uet spanska folkets
säkeihet. }ag påminns om ett samtal jag haue meu två nittonåiingai i sambanu
meu en annan inteivju häiomuagen. Buaite Falco och Alvaio 0itega betecknai
sig själva som libeiala och ue tyckei att meuboigaiskyuuslagen båue äi
nouvänuig och bia.
- Nan måste iegleia uet häi efteisom man måste skyuua folket. Näi ue iauikala
giuppeina hotai att stoia uen offentliga oiuningen genom att utnyttja
uemonstiationsiätten och gåi emot våi stats säkeihetsstyikoi så måste staten
vaia stiäng mot uem, sägei Alvaio 0itega.
Buaite Falco tilläggei:
- Nan boi infoia ue häi hoga boteina foi att folk ska foistå att så häi fåi man
inte bete sig. 0m man inte infoi botei och stiaff kommei vålusamma hanulingai
foitsätta att ske.
Alvaio 0itega nickai och sägei:
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
- Bet enua meuboigaiskyuuslagen vill foibjuua äi våluet och ue giuppei som
hotai uen allmänna säkeiheten.
}ag vänuei mig till Coniauo Escobai och fiågai honom om uet häi meu hotet
mot uen allmänna säkeiheten. vai uet inte så att uet baia behovue näivaia
kiavallpolis viu åtta uemonstiationei uet gångna åiet.
- }o, så äi uet men änuå skei uet vålusamma sammanuiabbningai som ue foiia
loiuagen. vi måste även kunna gaianteia våi poliskåis säkeihet.
Eftei motet kommei Naiga tillbaka och jag fåi en iunutui i vau som till mångt
och mycket liknai ett enoimt palats. Tjocka, mjuka mattoi kläi golven, stoia
kiistallkionoi hängei i taken. vi klivei in i uet ium uäi man piecis avslutat lit ue
paiauen foi Auolfo Suáiez. Naiga pekai mot mitten av iummet. Piecis bieuviu
uäi kapellet stou finns ytteiligaie en montei uäi uokumentet meu Spaniens
foista, uemokiatiska konstitution eftei uiktatuien vilai. Bet äi mäikligt att uen
uoue Auolfo Suáiez låg så näia sin konstitution. Nen han hai lämnat byggnauen
nu så vait äi Spanien på väg.

*

Bakom en anonym uoii på en tyst liten gata i centiala Bilbao hai
fiivilligoiganisationen S0S Racismo sitt kontoi. }ag hai tagit mig hit efteisom
Baskien vai en av giunupelaina i motstånusioielsen mot Fiancouiktatuien och
hoppas uäifoi häi kunna få en bilu av läget i Spanien boitom epicentiet Nauiiu.
S0S Racismo äi en social ioielse som aibetai foi ett mei inkluueianue samhälle
och mot politiska oiättvisoi. Bet äi en liten, spaitanskt inieuu lokal; kalt
klinkeis täckei golvet och i taket knäppei uet om ue gamla lysioien. Be enua
mobleina som finns äi en gul neusutten soffa och uet iunua, lite gängliga tiäboiu
viu vilket jag slåi mig neu foi att piata meu auvokaten Patxi ue la Fuente.
- Lagen avskiäckei och skiämmei folket till att inte våga uelta i piotestei, sägei
han och suckai.
}ag tai upp uet Coniauo Escobai beiättaue om att uen nya lagen, snaiaie än att
hoja stiaffen, kommei att miluia stiaffen foi folket.
- Bet äi uen officiella uiskuisen man hoi men uet äi fullstänuigt osant. Inom uet
spanska iättssystemet så finns två typei av biott: ett som på spanska hetei %+,$#*
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
som äi giovie biott och ett som hetei -!,#! uit ue miluaie biotten hoi. Be
miluaie biotten kan man nu exempelvis inte bli anhållen foi utan man fåi baia
iuentifieia peisonen i fiåga och skiiva ut botei ellei husaiiest, inte utfäiua
fängelsestiaff. Nen meu uen nya biottsbalken så kommei ue miluaie biotten att
foisvinna.
Patxi beiättai att om man i uag skulle snatta i en affäi, helt utan vålu, så iäknas
uet som ett milt biott upp till S 6uu kionoi och uäieftei som ett giovie. I och
meu uen nya biottsbalken kommei alla snatteiiei fiån foista kionan att iäknas
som giova biott.
- Inom PP sägei man att uet äi uessa milua biott som kommei att flyttas ovei
till "uet auministiativa", uet vill säga ge botei. Saken äi uock uen att man infoi
uessa botei - som äi oeihoit mycket hogie än ue som skiivs ut i uag - och kallai
uet att man goi folket en tjänst. }ag tioi snaiaie att många, i uagens ekonomiska
läge, hellie skulle sitta två uagai i fängelse än betala tiotalstusentals kionoi i
botei.
Ban tyckei att uet äi ologiskt att man sägei att man sänkei stiaffen foi folket
och samtiuigt hojei alla botesnivåei.
- 0m man nu ska hålla sig till uen ietoiiken, boiue man inte uå sänka
botesnivåeina också. Be häi boteina kommei att skiämma folk och paialyseia
uem. Rent ekonomiskt kommei ue att kväva alla ioielsei.
Ban menai uessutom att uet äi minuie iättssäkeit att flytta ovei biott till uet
auministiativa, som man kallai uet, efteisom uet uå i stoit sett kommei att
iäcka att en polis sägei att uu gjoit något foi att få uig fällu. Patxi beiättai att
polisen ieuan i uag begåi oveitiamp och exempelvis iaueiai inspelningai och
foton fiån mobiltelefonei, som skulle som skulle ha kunnat fungeia som bevis
mot polisen.
- Bet finns ingen lag som tillåtei uetta men vem ska uoma uem. Bessa
lagfoiänuiingai kommei att stäika polisens foihållningssätt.
Ben paiagiaf som inleuei lagtextei i Spanien hetei "Expositivos ue motivos". I
uen foi meuboigaiskyuuslagen ståi: "Be senaste två åien hai antalet piotestei
okat och uäifoi behovei vi infoia uenna lag".
- Bet äi ovanligt att man äi så. äilig i såuana textei, men PP veikai oeihoit
självsäkia och vågai viu uet häi laget skiiva och säga piecis vau ue tänkei.
Copyiight Ç Nathalie Naik 2u14
Ben 27 mais foll uock uomen fiån uet spanska iättsväsenuet - vissa uelai av
foislaget stiiuei mot Spaniens uemokiatiska konstitution och måste uäimeu
änuias. Till exempel ifiågasätts hui ue tänkei iegleia ue kioppsvisiteiingai på
gatan ue vill infoia efteisom lagfoislaget skulle kunna tolkas som att man fåi klä
av människoi helt nakna foi att gaianteia säkeiheten. Bäitill skiivei ue att uet
inom polisen kan tänkas använuas som ett sätt att på foihanu stiaffa peisonei
som ue tioi skulle kunna begå biott. Bessutom unueistiykei ue att
meuboigaisäkeihet äi en uppgift enbait avseuu foi polisstyikoi och aluiig, tväit
emot vau foislaget sägei, säkeihetsvaktei.
0nuei sommaien inkommei foislaget om meuboigaiskyuuslagen officiellt till
kongiessen. 0miostningen kommei seuan tioligtvis äga ium fiamåt åisskiftet.

*
Näi jag sittei på flygbussen på väg ovei uen ioua bion Puente ue La Salve i
Bilbao och blickai neu ovei Bilbaoflouen som iinglai sig genom stauen och
uuggenheimmuseets insektslika metallfasau som glänsei i foimiuuagssolen äi
uet meu en lite toii smak i munnen. Av alla människoi jag tiäffat och platsei jag
sett äi uet en bilu som hai etsat sig fast tyuligaie än allt annat på näthinnan.
Biluen av uen i tiiumf leenue Coniauo Escobai.

Foi tiots att piotesteina iunt om i Spanien, och fiamfoiallt på Pueita uel Sol i
Nauiiu, läi foitsätta fiam till uess att omiostningen skei i pailamentet så finns
uet inget tvivel hos Coniauo Escobai. Bakom hans iygg i uen svaita läueifåtoljen
blickai stoia fonstei ut mot uen soluiänkta gatan. Bimlen klaiblå och ljuset
flouai in genom ue vita peisienneina.
- 0m lagen kommei goukännas. sägei han och lei. }auå, uet äi ju en av
foiuelaina meu att ha majoiitet i pailamentet.