Üsküdar Dergâhlart

1

USKUDAR DERGAHLAR!

SAL!N BOSTANC!OGLU


* * *

Gözden Geçirip Yayina Hazirlayan:

Prof.Dr. Ahmed Yüksel OzemreUSKUDAR BELED!YES! - 2003


Üsküdar Dergâhlart
2

!Ç!NDEK!LER

ONSOZ

1. ABAC! DEDE EFEND! NAKSÎ DERGAH!
ABDUSSEKUR EFEND! DERGAH!
AC!BADEN DERGAH!
AFGANDERGAH!, AFGANÎLER DERGAH! veya AFGANLAR KALENDERHA
NES!
2. AHNED EFEND! BEDEvÎ DERGAH!
AHNED!YE DERGAH!
3. ALACA N!NARE NAKSÎ DERGAH!
+. ALTUN!ZADE SABANÎ DERGAH!
AR!F DEDE DERGAH!
ATÎK vAL!DE SULTAN DERGAH!
5. ATPAZAR! CELvETÎ DERGAH!
6. AvNÎ EFEND! KAD!RÎ DERGAH!
/. AYSE SULTAN CELvETÎ DERGAH!
8. AZÎZ NAHNUD HUDAYÎ EFEND! CELvETÎ AS!TANES!
BALABAN DERGAH!
BAND!RNA (ya da BAND!RNAL!ZADE) DERGAH!
BEZC!ZADE DERGAH!
9. CED!D HAC! DEDE KAD!RÎ DERGAH!
10. ÇANL!CAL! NEHNED EFEND! SABANÎ DERGAH!
ÇARSANBA DERGAH!
Ç!NARL! DERGAH!
Ç!ÇEKÇ! DERGAH! ya da Ç!ÇEKÇ! CAN!! DERGAH!
11. Ç!LEHANE CELvETÎ DERGAH!
12. DEvATÎZADE CELvETÎ DERGAH!
D!v!DC!LER DERGAH!
EKNEK YENEZ BAYRANÎ DERGAH! ya da ETNEK YETNEZ DERGAH!
13. FENAYÎ AL! CELvETÎ DERGAH!
EBULTEvF!K !BRAH!N EFEND! DERGAH!
1+. FETH! EFEND! SA'DÎ DERGAH!
15. FEYZULLAH EFEND! HALvETÎ DERGAH!
F!ST!KL! NESC!D! DERGAH!
GAN!Y EFEND! DERGAH!
16. G!ZL!CE EvL!YA SULTAN CELvETÎ DERGAH!
HAC! DEDE DERGAH!
HAC! HOCA DERGAH!
1/. HAC! NUSTAK EFEND! SABANÎ DERGAH!
18. HAC!LAR CELvETÎ DERGAH!
Üsküdar Dergâhlart
3
19. HAL!L PASA CELvETÎ DERGAH!
20. HAL!N GULUN KAD!RÎ DERGAH!
21. HALLAÇ BABA SA'DÎ DERGAH!
22. HAN!L EFEND! BEDEvÎ DERGAH!
23. HASÎB EFEND! BEDEvÎ DERGAH!
2+. HAS!N BABA DERGAH!
HAvUZBAS! DERGAH!
25. HAYDAR BABA NAKSÎ DERGAH!
26. HAYDAR EFEND! NAKSÎ DERGAH!
2/. H!NNET EFEND! BAYRANÎ DERGAH!
28. H!NDULAR KAD!RÎ DERGAH!
HOCA BALÎ DERGAH!
29. HUSEY!N EFEND! BEDEvÎ DERGAH!
30. HUSEY!N KAZ!N EFEND! KAD!RÎ DERGAH!
31. !BRAH!N EFEND! CELvETÎ DERGAH!
!DRÎS EFEND! DERGAH!
32. !SKENDER BABA CELvETÎ DERGAH!
!STAvROZ BEDEvÎ KALENDERHANES!
33. KALENDERHANE NAKSÎ DERGAH!
3+. KAP!AGAS! CERRAHÎ DERGAH!
KAP!C! DERGAH!
35. KARABAS-! vELÎ EFEND! SABANÎ DERGAH!
36. KARACAAHNED SULTAN BEKTASÎ DERGAH!
3/. KARTAL AHNED EFEND! KAD!RÎ DERGAH!
KAS!NAGA BEKTASÎ DERGAH!
38. KAvSARA NUSTAFA BABA EFEND! HALvETÎ DERGAH!
KAYNAKÇ! DERGAH!
KEPÇE DEDE DERGAH!
39. KESFÎ AHNED EFEND! KAD!RÎ DERGAH!
K!Z!L NESC!D DERGAH!
+0. KURBAN NASUH EFEND! R!FAÎ DERGAH!
+1. NAHNUD EFEND! R!FAÎ DERGAH!
+2. NEvLEvÎHANE DERGAH!
+3. N!HR!NAH SULTAN CELvETÎ DERGAH!
++. N!SK!NLER TEKKES!
NUSALLA NESC!D! DERGAH!
+5. NURUvvET BABA BEKTASÎ DERGAH!
+6. NALÇAC! HALîL EFEND! HALvETÎ DERGAH!
+/. NASUHÎ EFEND! SABANÎ DERGAH!
+8. NEvRUZ EFEND! KAD!RÎ DERGAH!
+9. NUR BABA BEKTASÎ DERGAH!
NURÎ BABA BEKTASÎ DERGAH! ya da NUR! EFEND! DERGAH!
OGLANLAR DERGAH!
OZBEK DERGAH!
Üsküdar Dergâhlart
4
50. OZBEKLER NAKSÎ DERGAH!
PAZAR DERGAH!
PERSENBE DERGAH!
RAB!A ADv!YE DERGAH!
51. RAUFÎ EFEND! HALvETÎ DERGAH!
52. R!FAÎ AS!TANES!
53. SAÇL! HUSEY!N EFEND! SUNBULÎ DERGAH!
5+. SAFvETÎ PASA SABANÎ DERGAH!
55. SALACAK BAYRANÎ DERGAH!
SAL! DERGAH!
56. SAND!KÇ! R!FAÎ DERGAH!
5/. SELAN! AL! EFEND! CELvETÎ DERGAH! (1)
58. SELAN! AL! EFEND! CELvETÎ DERGAH! (2)
59. SELAN! AL! EFEND! CELvETÎ DERGAH! (3)
60. SEL!N EFEND! NAKSÎ DERGAH!
61. SEL!N!YE NAKSÎ DERGAH!
SETTAR!YE DERGAH!
62. SEYFEDD!N EFEND! SA'DÎ DERGAH!
SEYY!D AHNED DERGAH!
SEYH CAN!! DERGAH!
SEYH HAC! !BRAH!N EFEND! DERGAH!
SEYH HAFÎ DERGAH!
SEYH SAD!K EFEND! DERGAH!
SUCABAG! DERGAH!
TAH!R BABA DERGAH!
63. TENBEL HAC! NEHNED EFEND! CELvETÎ DERGAH!
T!NAR!YYE DERGAH!
6+. TOYGAR TEPE R!FAÎ DERGAH!
65. UNNÎ AHNED EFEND! SABANÎ DERGAH!
66. YAGC!ZADE SA'AD! DERGAH!
YALD!ZL! TEKKE
6/. YAR!NC! BABA BEKTASÎ DERGAH!
YUSUF R!ZA EFEND! DERGAH!
Z!NC!RL!KAP! KAD!RÎ DERGAH!

Üsküdar Dergâhlart
5
ONSOZ

Târih boyunca, stanbul'un bugünkü ilçeleri arasında, Üsküdar'daki kadar yo-
un ve de renkli bir mânevî hayatın yaandıı bir baka belde daha yoktur. Son yıl-
larda yeni zuhur eden semtlerde halkın gayretiyle inâ edilmi olanlar hâriç, ikisi se-
lâtin câmi olmak üzere, üçü Mîmar Sinan'ın eseri olan ve bugün hâlâ ayakta duran ve
Mehmet Mermi Haskan'ın 3 cildlik Yüzyıllar Boyunca Üsküdar
1
balıklı eserine gö-
re en az 111, brâhim Hakkı Konyalı'nın 2 cildlik Üsküdar Târihi
2
balıklı eserine
göre ise 142 aded kadîm câmi; rahmetli Sâlim Bostancıolu'nun Üsküdar Dergâhları
balıklı bu kıymetli eserinde sözü geçen, ama artık çounun yerinde yeller esen 66
dergâh; ayrıca 2 sinagog ile 6 kilise Üsküdar'a has bu youn mânevî hayatın en açık
delilleridir.

Müslüman üsküdarlılar yalnızca erîat'ın kurallarına riayet etmeyi bir fazîlet
olarak kabûl edip sofuca bir hayat sürmekle kalmamılar, fakat dinin irfânî vechesine
de önem vermi ve Kâmil Müridler'in kendilerine rehberlik etmelerine büyük bir
evkle tâbi' olmulardır. Bu tutum eski Üsküdar ahâlisinin genellikle tevekkül ve
sehâvetini arttıran, ayrıca kendilerinde Âlem'e katı ve tâvizsiz bir bakıla bakmak ye-
rine bir Rahmânî Bakı ile bakmak temâyülünü filizlendirip egemen kılan sebeb ol-
mutur.

te bu bakı sâyesindedir ki Üsküdar Türk, Acem, Ermeni, Yahudi ve Rum
cemaatleri için bir vahdet potası olmu; bu farklı etnik cemaatler asl biribirlerinin
hakkına tecâvüz etmemi, karılıklı saygı ve muhabbetle birlikte yaamılardır. O
kadar ki gerek I. Dünyâ Savaı'na takaddüm eden yıllarda Anadolu'da vuku bulmu
olan Türk-Ermeni çatımaları, gerekse stanbul'un iglinden sonra bilhassa rum a-
zınlıkların takınlıkları Üsküdar'a yansımamıtır. O dönemde 20.000 kadar Ermeni
vatandaımızın yaadıı ve bir zamanlar "Küçük Ermenistan" diye isimlendirilmi
olan Balarbaı semti ve civârında da, bu be cemaatten esnafın içiçe yaadıkları Üs-
küdar Çarısı'nda da Türkleri ya da dier etnik cemaatleri rencîde edebilecek olaylar
vuku bulmamıtır.

Üsküdar ahâlisi din farkı gözetmeksizin biribirlerinin bayrâmlarına, kandille-
rine, yortularına, muayyen günlerdeki oruçlarına; sünnet, komünyon
3
ve bar-mitsva
4

törenlerine saygılı davranmı, bunlara katılmı; bunları komuluun ve dostluun
pekimesi için fırsat addetmitir.

Tekke diye anılmakla beraber yalnızca bir cüzzam hastahânesi olan "Miskin-
ler Tekkesi"ni bir yana bırakacak olursak, Üsküdar'ın irfânî hayatına bilfiil yön ver-
mi olan 66 dergâh arasında: 17 Celvetî, 8 Nakî, 8 Kdirî, 7 âbanî, 5 Rifâî, 4 Be-

1
Mehmet Mermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, 3 cild, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar 2001.
2
brâhim Hakkı Konyalı, Üsküdar Târihi, Türkiye Yeilay Cemiyeti Yayınları, stanbul 1976-1977.
3
Komünyon: Hıristiyan çocuklarının Kilise'de, ilk defa, Hazret-i sâ'nın etini simgeleyen ekmei ye-
me ve kanını simgeleyen arabı içmeleri sonucu hıristiyan cemaatinin üyesi olduklarını ilân eden dinî
tören.
4
Bar-Mitsva: Mûsevî olanlarının 13 yaında iken tâbi' oldukları bir eitim sonunda mûsevî cemaati-
nin dinî vecîbelerini idrâk etmi bir üyesi olduunu ilân eden dinî tören.
Üsküdar Dergâhlart
6
devî, 4 Bektâî, 4 Halvetî, 4 Sa'dî, 2 Bayrâmî, 1 Cerrâhî, 1 Mevlevî ve 1 Sümbülî
dergâhının bulunduunu görmekteyiz. Bu manzara Celvetîliin Üsküdar'a ne büyük-
lükte bir mânevî damga vurmu olduuna da, halkın indindeki i'tibârına da ıık tut-
maktadır.

Üsküdar dinî ve irfânî sohbetler bakımından zengin bir geçmie ve yerlemi
bir gelenee sâhib olan bir beldedir. Bu sohbetler yalnızca dergâhlarda deil, fakat:
evlerde, konaklarda ve bâzı kahvehânelerde de yapılırdı. Benim çocukluumda ve
gençliimde 1) Özbekler Tekkesi, 2) Mevlevî Dedesi rahmetli Ahmed Remzî Akyü-
rek Efendi'nin müdürlüü sırasında Hacı Selim Aa Kütüphânesi ve 3) Sâim ve Be-
kir Düzgünman kardelere ait, Hâkimiyeti Millîye Caddesi'nde 104 numaradaki
"Attâr Dükkânı"
5
irfân ve mârifet sâhibi zevâtın sohbet için bulutukları en güzîde
yerlerdi. Ama artık ne Hacı Selim Aa Kütüphânesi'nde sohbete mihrâk ve mihver
olacak bir Remzî Dede var, ne de 1991 yılında kapılarını kapatmı olan "Aktar Hoca-
lar" nâmıyla mârûf "Attâr Dükkânı".

Bu "Attâr Dükkânı" zamanın bâzı mehûr san'atkârlarının, âriflerinin, sırlı
sôfîlerinin ve meâyihinin sohbet ve muhabbet etmek üzere sürekli uradıkları, âdetâ
Akademi mesâbesinde, bir mekândı.

Bilhassa cumartesi günleri öleden sonra bu birkaç metrekarelik yere 7-8 ki-
inin toplanıp sohbet ettii olurdu. Bu muhterem zevât arasında Rifaî eyhi Sarı Hüs-
nü Efendi'yi, Sandıkçı Rifaî Dergâhı'nın son eyhi Haydar Efendi'yi, Kurban Nasûh
Rifaî Dergâhı'nın son eyhi Seyyid Hayrullah Tâcüddin Yalım Efendi'yi (1883-
1954), Bandırmalızâde Dergâhı'nın Celvetî-Bektâî eyhi Seyyid Yusuf Fâhir Ataer
Baba'yı (1891-1967), son derece sırlı bir zât olan Hamzavî-Melâmî merebli Hâfız
Eref Ede Efendi'yi
6
(1876-1954), Özbekler Tekkesi'nin son eyhi Necmeddin Öz-
bekkangay Efendi'yi (1903-1971), Nasûhî a'bânî Dergâhı'nın son eyhi Kirâmeddin
Efendi'ye balı olan Üsküdar skele Câmii ba imâmı Hâfız Nâfiz Uncu Efendi'yi
7

(1887-1958), Hezârfen Necmeddin Okyay Hoca Efendi (1883-1976) ile kendisi gibi
kadîm tarz cildde ve ebrûda güzel eserler vermi olan olu Prof. Sâcid Okyay'ı
(1915-1999), Osmanlı hânedânının son müezzinbaısı ve Dümbüllü smail Efendi'nin
(1897-1973) amcası olan Hâfız Muhiddin Tanık Efendi'yi (1878-1952), Öz Söz
8
ba-
lıklı ârifâne bir risâlenin müellifi Fehim Tandaç'ı ve Muhammed Nûrü'l-Arabî'ye
mensûb kaymakam emeklisi Melâmî Abdullah Bey'i ve ressam Üsküdar'lı Hoca Ali
Rıza Bey'i (1858-1930) de zikretmek gerekir.

Daha sonraları ise, neyzen Niyâzi Sayın (do. 1927) ilk mûsıki mekini gene
bu dükkânda Sâim Efendi Amca'nın küçük olu ebrûzen ve kadîm tarz cild üstâdı
Mustafa Düzgünman'dan almı; ebrûculua da gene onun tevîki ve eitimiyle bala-
mıtır. Niyâzi Sayın neydeki perdeleri fevkalâde titizlikle kullanmak, nefesine kud-
retle hâkim olmak ve kendine has esiz bir üfleyi üslûbuna sâhib olmak sûretiyle te-

5
Bk. Ahned Yüksel Özemre, Üsküdar'da Bir Attâr Dükkânı, 4. baskı, Kubbealtı Neriyâtı,2003.
6
Bk Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar'ın Üç "Sırlı"sı, Kubbealtı Neriyâtı, (Basılıyor).
7
Bk Ahmed Yüksel Özemre, A.g.e.
8
Fehim Tandaç: Öz Söz - Din Bilgilerinin Özünden Söyler, Dou Yayınevi, 54 sayfa, stanbul 1944.
Üsküdar Dergâhlart
7
cellî eden ustalıını, bunu sabırla ve kanaviçe iler gibi gelitirmi olan hocası res-
sam ve neyzen merhûm Halil Dikmen'e (1906-1964) borçludur.

Bu arada, bu Attâr Dükkânı'nın müdâvimleri arasında, Halvetiyye'nin
Sinânîye kolundan üveysî-melâmî merebli bir zât olan bankacı evket Turgut Çul-
pan'ı (1914-1990), Fâtih Türbedârı Ahmed Âmi Efendi'nin (1807-1920) halîfesi Ah-
med Tâhir Efendi'nin mürîdlerinden ve Aya'lı Arabacı smâil Aa diye bilinen tasar-
ruf ehli ârif bir zâtın olu olan Albay Müh. Vehbi Gülolu'yu (1922-1998),
Abdülbâkıy Gölpınarlı'yı (1900-1982) ve Hâfız Âmâ Tevfik'i de unutmamak gerekir.
Âmâ Tevfik iri yapılı, gür ve pürüzsüz sesli, mûsıkîye âinâ, hadîs bilen bir zât idi.
Yeni Câmi'nin minâresinden sabah ezânını sabâ makmından okuduu zaman üskü-
darlılar yataklarından dorulur, bu gür sesi huû içinde dinlerdi.

Daha yakın zamanlarda da, Necmeddin Okyay Hoca Efendi'nin son ve kıy-
metli tılmîzlerinden Prof. Dr. Ali Alpaslan (do. 1925) ile Prof. Uur Derman
9
(do.
1935) da, Prof. Dr. Güngör atırolu (do. 1936) da, gazeteci-yazar-mûsıkîinas Ne-
zih Uzel de bu dükkânın gönül ehli müdâvimlerinden olmulardır. Bu dükkânın en
sürekli müdâvimleri en azından 54 yıllık (belki de daha fazla) bir sadâkatle rahmetli
babam Hâfız Mehmed Nûrullh bey (1896-1973) ve 53 yıllık bir sadâkat ile de fakîr
olmuuzdur.

Üsküdar'daki bu Attâr Dükkânı nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice him-
metlerin, nice hayırların, nice tefekküre âyân ibretlerin, nice füyûzatın, nice mânevî
tohumların ve irâdların sebebi ve mihveri olmutu. Neyzen Niyâzi Sayın, bir gün
bana, bu dükkânın rahmânî füyûzâtının sebep olduu maddî ve mânevî müktesebâtını
hamd-ü ükrânla ve cezbeyle yâd ederken: "Yüksel'ciim; biz bu dükkândan geçme-
mi olsaydık imdi yedi dükkân süprüntüsünden beter olurduk" demitir ki bu söz
Elhak fakîr için de dorudur!

urası bir gerçektir ki Üsküdar ahâlisini bu kabil mânevî sohbetlere meyletti-
ren etkenlerden biri de dinî mûsıkî idi. Bu, bir taraftan "Üsküdar Azı" denilen
Kur'ân tilâvet tarzıyla, dier taraftan da özellikle Ramazan'da terâvih namazlarının
ilâhilerle kılınmasına cevaz veren bir tutumla etkin olmaktaydı.

"Üsküdar Azı"nın en büyük hocası babamın da, Karaköy'deki Yeraltı Câmi-
i'nin ba imâmı Hâfız Ali Üsküdarlı'nın (1885-1976) da hocası olmu olan Nazîf Ho-
ca Efendi imi. "Üsküdar Azı"na hâkim olan hâfızlar mûsıkîye fevkalâde vâkıf ola-
rak yetitirilirler ve Kur'ân kıraatinde hangi sûrenin, hattâ hangi âyetlerin hangi ma-
kmdan okunacaını bile örenirlermi. Bugün "Üsküdar Azı"nın iki mümtaz tem-
silcisinden biri Hâfız Kâni Karaca, dieri ise Hâfız lhan Tok hocalardır. kisi de Hâ-
fız Ali Üsküdarlı'nın talebesidir.

Benim çocukluum ve gençliimde Üsküdar'da birkaç ilâhî grubu vardı. Bun-
ların en i'tibâr göreni Mustafa Düzgünman'ın
10
kurduu ve idâre ettii gruptu. Bu

9
Cerrahpaa Tıp Fakültesi'ndeki isim benzeri, merhûm tabib Prof. Dr. Uur Derman ile karıtırma-
mak gerekir.
10
Mustafa Düzgünman (1920-1990) XX. yüzyılın en büyük ebrû ve kadîm tarz cild üstadlarından bi-
ridir. Ebrû zevkini halka aılamı ve pekçok ebrûzenin rızık kapılarının açılmasına sebeb olmutur.
Üsküdar Dergâhlart
8
grupta Niyâzi Sayın, elektrik idâresinden aabeyi Sırrı Sayın, salık memurları Sâlim
ile Hâlid, banka memuru Turan, Foto Ulus'un
11
sâhibi Necmi, muhâsebeci Nûreddin
Birbil, Yeni Câmi müezzinlerinden âmâ hâfız Tevfik, Uncular Caddesi'nde takunyeci
âkir'in beyin olu Turan Denker ve berber Mehmed
12
de vardı. Bu grup daha çok
ârifâne nefeslerin ilâhîletirilmi ekillerini terennüm ederek Üsküdar ahâlisinin mâ-
nevî zevk ve ne'esine hem katkıda bulunmu, hem de onu bu nefeslerin mânâsını a-
ratırmaya sevk etmitir.

Üsküdar'ın mânevî ve uhrevî havasını pekitiren unsurların en önemlilerinden
biri de hemen hemen her mahallede bulunan câmilerin ve tekkelerin hazîrelerinde ya-
tan mevtâlardı. Her Üsküdarlı daha küçük yaından itibâren önünden geçtii kabir-
lerde yatanların rûhlarına mutlaka 3 hlâs ve 1 Fâtiha okumayı bir alıkanlık hâline
getirmi olurdu. Böylece ahâlînin derûnunda kendisi ile mevtâlar arasında doal bir
ünsiyet teessüs ederdi. Ahâli ehl-i kubûr ile, mânen, âdetâ içiçe yaardı. Bundan do-
layı da Üsküdarlılar iktisâb ettikleri bu ünsiyet dolayısıyla ölümden korkmazlar; onu
ilâhî nizâmın vaz geçilmez ve doal bir unsuru olarak addederler; ölümü teslimiyetle,
tevekkülle ve hattâ, garibdir, ne'eyle beklerlerdi.

Bugünkü Üsküdar'da mânevî sohbet gelenei kaybolmu deildir. "Hakk
Sohbeti" sistematik bir biçimde evlerde, vakıflarda, derneklerde, kahvehânelerde, kü-
tüphânelerde ve ticârethânelerde; ârızî bir biçimde de Ramazan Çadırı'nda, Kültür
Merkezleri'nde ve kezâ bâzı mahallî radyolarda, hamdolsun ki, hâlâ sürdürülmekte-
dir.

Bundan iki sene kadar önce Sâlim Bostancıolu Üsküdar'ın dergâhları hak-
kında bir kitap hazırlamı olduunu, bunu bir kere de benim tetkik etmemi ve müm-
künse basılması için bir yayıncıya aracı olmamı ricâ etmiti. Kendisini, bu kitabı ba-
sacaını ümid ettiim bir yayıncıya kitap hakkında müsbet referansımla birlikte yol-
ladımsa da bu yayıncı bu kitabı basmak istemediydi.

Sâlim beyin vefât etmi olduunu örenmitim ki Üsküdar Belediyesi aynı
eseri benim tetkik etmem üzere bana gönderdi ve benim müsbet mütâleam üzerine de
gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra yayına hazırlamamı benden ricâ
etti. Bunu seve seve yaptım. Metnin orijinal uslûbuna hiç müdâhale etmedim. Ama
bir hayli hatâ ihtivâ eden imlâsını düzelttim. Dergâh kitâbelerinde yanlı okumadan
doan hatâları ve bâzı belirgin târih hatâlarını da gidermi olduumu sanıyorum. Ay-
rıca bâzı açıklayıcı dipnotları da ilâve etmi bulunmaktayım. Bir de yazarın eserinin
sonuna eklemi olduu "Sözlük"deki tanımların bâzılarının yanlı anlaılmaya (ilti-
bâsa) yol açabilecek ifâdelerini de daha isâbetli olacaını ümid ettiim tanımlarla tâ-
dil ettim. Bu deiik metinleri ise (Editörün notu) ibâresiyle belirttim.


Kendisi de 19 ilâhî ve bir de arkı bestelemitir. Bk. Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar'da Bir Attâr
Dükkânı, 4. baskı, Kubbealtı Neriyât, 2003.
11
Foto Ulus, Hâkimiyet-i Milliye Caddesi ile Eski Mahkeme Sokaı'nın birletii köede bulunuyor-
du.
12
Berber Mehmed bey Hâkimiyet-i Milliye Caddesi No: 106 da, Attâr Dükkânı'nın bitiiinde idi.
Üsküdar Dergâhlart
9
Çok kere, Üsküdar dergâhlarının birkaç ismi vardır. Nitekim bu kitabda tanı-
tılan 67 dergâha tekbül eden 114 farklı isim vardır. Kitabın bir müracaat kitabı nite-
liinde olması için bu 114 ismin herbirinin alfabetik sırayla ayrı birer bend olarak ele
alınması fakat dergâh hangi isim altında yaygın bir biçimde tanınıyorsa o isim altında
verilmi olan ayrıntılı bende yollama yapılması gerekirdi. Bu düzenlemeyi de yapmı
bulunmaktayım.

Rahmetlinin bu eserinin Üsküdar'ın mânevî kültür târihine çok kıymetli bir
katkı olacaı üphesizdir.

Merhûm Sâlim Yorgancıolu 23 Haziran 1945 târihinde Üsküdar'da Vâlide-i
Atîk Mahallesi'nde domu, Haydarpaa Lisesi'nden mezun olmutur. Uzun süre
gümrük komisyonculuu yaptıktan sonra ticâretle itigl etmitir. Babası "Dede"
lâkablı Mehmed Hikmet Efendi Sandıkçı Dergâhı'nın son postniîni eyh Haydar E-
fendi'nin dervii olup Üsküdar'ın "Sırlı"larından Bankacı evket Turgut Çulpan'ın
13

annesiyle karde torunudur. Sâlim Yorgancıolu 30 Mart 2002 târihinde kalp hastalı-
ından vefât etmitir. Allh ganî ganî rahmet eylesin!

Üsküdar, 23 Kasım 2003 Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre

13
Bk Ahmed Yüksel Özemre, A.g.e.
Üsküdar Dergâhlart
10
USKUDAR'DAK! DERGAHLAR


1. ABAC! DEDE EFEND! NAKSÎ DERGAH!

Dergâh Toptaı'nda, Vâlide-i Atîk Mahallesi'nde, kendi adıyla anılan sokak-
taydı. Dergâhın kurulu târihi ve eyh silsilesi bilinmemektedir. Dergâh, Sultân I.
Abdülhamîd'in annesi ermi Râbia Kadın tarafından mükemmel bir hâle getirilmitir
(1744). Fakat bu binâ bu günlere ulaamamıtır. Dergâha ismini veren Abacı Dede
Efendi (vef. 1705), türbesinde yatmaktadır. Türbesini Nevehir'li Dâmat brâhim Pa-
a (do. 1660 - vef. 1730) sadrazamlıı sırasında yaptırmı ise de o zamanki türbe
binâsı da bu günlere ulaamamıtır.

ABDUSSEKUR EFEND! DERGAH!

Bakınız: Himmet Efendi Bayrâmî Dergâhı.

AC!BADEN DERGAH!

Bakınız: Selâmi Ali Efendi Celvetî Dergâhı (2).

AFGAN DERGAH!, AFGANÎLER DERGAH!
veya AFGANLAR KALENDERHANES!

Bakınız: Kalenderhâne Nakî Degâhı.

2. AHNED EFEND! BEDEvÎ DERGAH!

Dergâh Çengelköy, Halk Caddesi'nde, çıkmaz sokaktaydı. Dergâh ve mescit
yıkılmı, haremlik de bakımsız bir hâldedir. Dergâhı brâhim Edhem Efendi'nin kızı
Râbia Adviye Hanım (vef. 1899) kocası eyh Ahmed Efendi (vef. 1911) için yaptır-
mıtır (1866). Dergâhın inâsı için âir emsî Efendi"nin hazırladıı kitâbede :

Duhter-i muhsîne evsâf-ı brâhim Edhem
Sâni-i Râbia ya'ni Adeviyye âgâh

Öyle bir sâhibe-i cûd u sehâ dervie
Ki heme mâ-melekin Hak yoluna etti tebâh

K'itdi inâ Bedevî silkine bu hankhı
Eyledi zevcini hem postniîni lillh

Oldu bir zâviye-i zümre-i ehl-i tevhîd
Zikredip gel diyelim ak ile yâhu Allh

Üsküdar Dergâhlart
11
Nefy-ü ispat ile dütü ama târih emsî
Zevci eyh Ahmed'e yaptı Adeviyye Dergâh"
1283

yazılıydı. Dier bir kitâbede :

Dergâh-ı Bedevî nâil-i der-lab
Zi küadı târihin sorarsan Fargab:

Girelim ak ile gel silkine ol âh-ı nebînin
Görelim hizmetini kurretü-l -ayneyn-i Alî'nin

Tutalım hâlka-i zincirini bi'l-cümle velînin
Uralım na'râyı gel hassası çok zikr-i celîlin

Giyelim kisvetini Hâce-i Ahmed Yesevî'nin
Kanalım erbetine Seyyid-i Ahmet Bedevî'nin

Yanalım ak ile nâil olalım an-ı Halîl'e
Erelim menzile nû eyleyelim câm-ı Cem ile

Abd-i memlûk olalım sıdk ile bu râh-ı celîle
Rahmı glibdir eder rahmeti çok abd-i zelîle

Alalım himmetini Seyyid-i Ahmed Bedevî'nin
Bulalım rıf'atını Hâce-i Ahmed Yesevî'nin

Sûfî inkâra düüp Haydar'a ta atma
Ti-ı tevhîd ile ur nefsine asl yava atma

Yok olan var olur elbette bu yolda telâ etme
Yanalım ak ile, hamdi vara'ı bu yola katma

Kanalım erbetine Seyyid-i Ahmed Bedevî'nin
Alalım himmetini Hace-i Ahmed Yesevi'nin

Sene bin iki yüz seksen üçünde
Küad-ı dergâh-ı âli-i Bedevî

Tarîkatü-n Nakıbendiyyet-i ve-l kadriyyeti
Halîfe-i Hazret-i Kuddise sırrûhu-l âlihi"
1283

yazılıydı. ki kitâbe de ne yazık ki yok olmutur.

Dergâhın su hazinesi üzerinde :
Üsküdar Dergâhlart
12

"evketlü mehabetlü Sultân Abdülazîz Han hazretlerinin câriyelerinden mer-
hûme Feleksu Kalfa'nın hayrâtıdır 1286" yazılıydı. Bundan da anlaılacaı üzere
hayratı yapan Feleksu Kalfadır. (1869 - 70).

Zamanında semâhânenin mihrabı üzerinde bulunan hattat Sami Efendi'nin "l-
lâ bizikrillhi tatmeîni - l kulûb" ile 1874 yılında yazdıı "Yâ Hazret - i Pîr Seyyid
Ahmedü - l Bedevî" yazılı nefis levhâlar Çengelköy, Hacı Ömer Efendi Câmii'nde-
dir.

Dergâhın hazîresindeki 5 kabirden bilinenler

1 - brâhim Edhem Efendi.

2 - fâkat Hanım (vef. 1872-73): brâhim Edhem Efendi'nin kızıdır. Verem-
den vefât etmitir. Mezar taında :

Mevt-ü hayat emr-i hüdâ âikâr
Alsa gerek bendesini Kirdgâr
14


Aldı benim duhter-i pâkîzemi
Nev civanım oldu Hakk'a dil-figâr
15


Bir verem-i muhrîk idi zâhiri
Erdi erenlerden ana ber-güzâr

Hazret-i Seyyid Bedevî pirimiz
Olsa gerek rûz-i cezâda medâr

Böyle olur ehl-i abâ bendesi
Himmet-i Zehrâ'ya hem olsun civâr

Gitti fâkat Hanım bak cennete
Âık olup Hû diyerek âikâr"
1289


yazılıdır.

3 - Râbia Adviye Hanım (do. 1834 - vef. 1899): brâhim Edhem Efendi'nin
kızıdır. Dergâhın kurucusudur.

4 - Ahmed Efendi (vef. 1911): Dergâhın ilk eyhidir.

14
Kirdgâr: Allh.
15
Dil - figâr: Gönlü yaralı, âık
Üsküdar Dergâhlart
13

Kurucusundan dolayı "Râbia Adviye Hanım Dergâhı" adıyla da anılan dergâ-
hın devrân günü Cumartesi idi. Bu dergâha gönül vermi eyh Edhem Efendi ise
(vef. 1904), devrinin en önemli zâkirbalarındandı.

AHNED!YE DERGAH!

Bakınız: Mahmûd Efendi Rifâî Dergâhı.

3. ALACA N!NARE NAKSÎ DERGAH!

Bu Nakî dergâhı Pazarbaı Mahallesi'nde: Boybey Sokaı, Köprülü Fazıl
Paa Sokaı ve Kartal Baba Caddesi tarafından kuatılmı, dikdörgen eklinde bulu-
nan geni bir arâzîde yer almaktadır. Dergâh çeitli dönemlerde "Alaca Minâre Der-
gâhı", "Pazar Dergâhı" , "eyh Sâdık Efendi Dergâhı", "eyh Hacı brâhim Efendi
Dergâhı", "Ebültevfik brâhim Efendi Dergâhı", "Hacı Dede Dergâhı" olarak anıl-
mıtır. Dergâh, Hacı brâhim Efendi isminde hayırsever bir zât tarafından yaptırıl-
mıtır (1730- 1). Dergâhın geni arâzîsinde sıradan bir mescid niteliinde olan
tevhîdhâne, iki katlı selâmlık ve iki katlı haremlik bulunmaktaydı.

Dergâh, Sultân II. Abdülhamid'in birinci haznedârı tarafından yenilenmi
(1884-85) ve âir Sâbit Efendinin yazdıı ve u anda yok olan kitâbede târih düü-
rülmütür :

Zıll-ı Hakk Abdülhamid'e u mahâl
Mescid-i nak-ı felek oldu bu dem

Sahibü-l ismet kerimü-l menkabet
Ol haznedar-ı Sultân-ı ümem

Böyle bir ma'bed ki misli yok ânın
Levh-i menkatı gyet muntazam

Seyr-ü tavaf eyliyor ins-ü melek
Dâimâ bunda ibâdet mültezem

Nuh kapısında ahâli bilumum
Oldular müsterâk-ı lûtf-ı kerem

Pâdiâhım çok yaa âvâzesin
Âsumâna refederler subh-dem

Umm-i dünya cümleten tebrîk eder
Bende-i âl-i abâyı lâ-cerem

Burdaki erler Kutubdan kefolup
Üsküdar Dergâhlart
14
ânına lâyık riayet buldu hem

üpheyi kat'eyle an-u sıdk ile
Feyzinin oldu benâmı muhterem

Bâb-ı mescidden duhûlde kıl niyâz
Her biri birer feyze mazhar pür-himem

Burc-ı ehlullha karı ba kesip
Hâcetin Hakh'dan dile hiç çekme gam

Sahibü-l hayrâta yâ Rab kıl atâ
Dü cihânda saadet hem haem

Levhaya târih yazar Sâbit kalem
Bu ne a'lâ ümmet-i Beytü-l Harem"
1302

Dergâhın eyh silsilesi öyledir:

1 - Hüseyin Dede Efendi , Hacı (vef. 1759 - 60).

2 - Mehmed Fahrî Efendi (vef. 1778).

3 - Mehmed Sâdık Efendi (vef. 1794-95): Erzincan'lıdır. Anadolu ve Rume-
li'de pek çok yeri dolamıtır. Türkçe risâleleri vardır. Bunlar: Risâle-i Merbûbe, Ri-
sâle-i Terbiyenâme, Risâle-i Marifeti-n Nefs, Risâle-i Mahbûb'tur. Risâle-i Marife-
ti-n Nefs'den bir bölüm:

" Ey Salik, eer nefsini bilmek istersen, bil ki ulu ve yüce Allh (c.c.) seni iki
nesneden yaratmıtır. Bunlardan biri olan bedendir ki, ortadadır. Dieri
bâtınî bir mânâ olup, rûh ve nefs derler. Onu ancak basîret gözü ile idrâk et-
mek mümkün olur. Çünkü buna gönül derler. Çünkü ne zaman gönül, kalb ve
dil isimleri geçse maksat budur. Kalbten maksat, insanın gösünün sol tara-
fındaki et parçası deildir. Zîra o ölülerde ve dier canlılarda da vardır. Bu
kalb, gözle de görülür, bu yüzden ehâdet âlemînden deildir. O bu âleme
garib olarak gelir ve öylece de gider. Rûh bedenin sultânı olup, beden onun
bineidir. Bütün zâhir ve bâtın organlar, onun askerleridir. Ma'rifetullh ve
Hz. Allh'ın Cemâli'ni temâa etmek O'nun sıfatıdır. Mükellef olan O'dur,
hitab O'nadır. Ya da mutsuz olmak onun sıfatıdır ve ona ait hakîkatlerin bi-
linmesi Ma'rifetullâhın anahtarıdır."

4 - brâhim Celâlî Efendi, Hacı (vef. 1827 - 28).

5 - Ali Rızâ Efendi (vef. 1858 - 59).

Üsküdar Dergâhlart
15
6 - Abdülfettâh el Ukarî Efendi (vef. 1864-65): Badat'lıdır. Nakîbendî velî-
lerinden Mevlânâ Hâlid-i Badadî'nin halîfelerinden olup, eyhinin emriyle ve sonu-
na kadar Nakîbendilie balı olan bu dergâhı, bu tarîkatın Hâlidî koluna intikl et-
tirmitir.

Muhammed Râid Rüstem Efendi (vef. 1868) halîfesidir. Mürîdleri arasında
eyhülislâm Mehmed Refik Efendi de (vef. 1866) bulunmaktaydı. Kabri Nuh Kuyu'-
sundadır.

7 - brâhim erif Efendi (vef. 1882): Tırnova'lıdır.

8 - smâil Efendi

Dergâhın hazîresinde yatanlar :

1 - Hüseyin Dede Efendi , Hacı (vef. 1759 - 607): Dergâhın eyhidir.

2 - Fevzi Efendi (vef. 1759 - 60): eyhtir.

3 - Mehmed Fahrî Efendi (vef. 1778): Dergâhın eyhidir.

4 - Mehmed Sâdık Efendi (vef. 1794 - 95): Dergâhın eyhidir.

5 - Kâmil brâhim Efendi , Paazâde (vef. 1807).

6 - Züleyhâ Hanım (vef. 1834) : Reid Paa'nın hanımıdır.

7 - Hacı Dede Efendi 5Ö.1857): âir Yahya Efendi'nin yazdıı kabir taında
:

eyh Hüseyn-i Nakîbendi muktedâ-i asfiyâ
Nice müddet kûe-i vahdette uzlet eyledi

Mürid-i kâmil idi; hayli maarif ehlini
Himmet ile mahrem-i sırr-ı hakîkat eyledi

Dâvet olunca hitâb-ı ircii-i hazrete
Rûh-i pâki âlem-i lâhûta rıhlet eyledi

Dedi Yahyâ nase hatîf fevtinin târihini
Nakîbendi Hacı Dede azm-i cennet eyledi.
1274
yazılıdır.

Üsküdar Dergâhlart
16
8 - Mehmed Haydar Efendi, Hacı Hâfız (vef. 1889-90): Bergama'lıdır. Der-
gâhın eyhlerinden Mehmed Sâdık Efendi'nin talebelerinden Kırkaaç'lı Mehmed
Emîn Efendi'nin halîfesidir. Vefât târihinin kaydı :

Pivâ-yı sâlikan-ı râh-ı tahkîk-i Hudâ
Post-pira-yı tecellî hâne-i rüd ü kemal

eyh-i kâmil hâdi-i râh-ı kadîm-i Nakîbend
Hazret-i Hâfız Mehemmed Haydar etdi irtihâl

Ser-be-ceyb-i inzivâ megul-i zikrullh iken
Rûhuna bu caygâh oldu güzergâh-ı visâl

Kırkaaçlı eyh Mehmed nam zât-ı ârifin
Câniin-i dergeh-i feyzi idi bir nice sal

Zikr-i zenbûrî kolundan neeyâb-ı ak olup
Nügâm-ı ehd-i vahd olmıdı ol irin-hisâl

Feyz-i rûanîsi olsun cilve-pirâ-yı vücûd
Cümle-i ashâbı hakkında ilâa-yevmü-z zevâl

rtihâlinde dedim târih-i cevherdârını
Hû deyip Hâfız Efendi oldı Hak-bin-i Cemâl"
1307

Dergâhın bahçesindeki yekpâre küfeki taından yontulmu abdest su teknesi,
stanbul'lu Dilsizzde Hacı Büyük Fesli Mehmed Fahreddin Efendi'nin hayrâtıdır
(1908). Bakımsızlıktan çöken dergâh 1940 yılında Vakıflar dâresi tarafından yıktı-
rılmıtır. Dergâhın devrân günü ilk zamanlarda Pazar günü ise de eyh Mehmed Sâ-
dık Efendi zamanında Perembe günü olmutur.

+. ALTUN!ZADE SABANÎ DERGAH!

Üsküdar'lı Bandırmalızâde Seyyid Ahmed Münib Efendi'nin Mecmua-i
Tekyâ isimli eserinde yalnızca adı geçen bu dergâha ait hiçbir bilgi mevcûd deil-
dir.

AR!F DEDE DERGAH!

Bakınız: Kapıaası Cerrâhî Dergâhı.

ATÎK vAL!DE SULTAN DERGAH!

Bakınız: Karabî-ı Velî Efendi âbanî Dergâhı.

Üsküdar Dergâhlart
17
5. ATPAZAR! CELvETÎ DERGAH!

Dergâh Hayreddin Çavu Mahallesi, Atpazarı, Semerciler mevkiindeydi.
Dergâh ve câmi ahaptı. Bânâsi, aynı zamanda dergâh ve câmiye adını vermi olan
Osman Efendi'dir. 1710 - 11 yılında yapılan bu dergâh ve câmiye ünlü âir Behiti
Efendi târih düürmütür.

Cenâb-ı mürid-i âgâh-dil Osman Efendi kim
Odur esrâr-ı "küntü kenz"e mazhar ârif-i billh

Yapıp bu dilgüâ âlî makmı sa'y edip hayra
Erip tevfik-i rabbânî olupdur âna lûtfullh

Yapıldı hamdülillh kudsiyânın Kâbegâhı hem
Makarr-ı ehl-i takvâ âiyân-ı Hakk'a menzilgâh

Zihi hâlet verir bir câmi-i pür-feyz-i ra'nâdır
Olur vâkıf ledün ilmine bundan sâlikânı râh

Gelip bu tekkenin takında kandil-ve eb ü rûzân
Durup devr-i devâmı bunda görse encüm ile mâh

Hemie bunda ta'at-gîr olan ehl-i dil târih
Mahâll-i taatü-l ebrâr cây-ı evliyâullh
1123

Bu kitâbe de, yok olanlar arasında yerini almıtır. Kuruluundan 1925 yılında
tekkelerin kapatılıına kadar Celvetîlikten ayrılmayan dergâhın âyin günü Cuma gü-
nüydü. Dergâh ve câmiden günümüze hiçbir ey kalmadıı gibi, ilk eyhinin hâri-
cindeki postniînler hakında da bir bilgimiz yoktur.

Osman Efendi (vef. 1748): Bilecik'lidir. Celvetî eyhi Selâmi Ali Efendi'nin
(vef. 1692) halîfesidir. Azîz Mahmut Hüdâyî Celvetî Âsitânesi eyhi Filibeli
Mehmed Sabûrî Dede Çelebi Efendi'nin vefâtı üzerine Âsitâne'ye eyh oldu (1717).
Âsitâne'de 10 yıl kadar irâd vazifesi gördü. Kabri, Âsitâne'de, Bahalîfe Muk'ad
Ahmed Efendi'nin (vef. 1639) yanındadır.

Dergâhın son postniîni Mustafa Efendi'dir.

6. AvNÎ EFEND! KAD!RÎ DERGAH!

Dergâh Arakiyeci Hacı Câfer Mahallesi, Dividciler Caddesinde'ydi. kier
oda ile birer sofadan ibâret haremlik ve selâmlık ile, iki helâ, mutfak, tevhîdhâne,
türbe, kuyu ve küçük bir avludan ibâretti. Zeyneb Kâmil Hastanesi'nin bahçe ve yol
düzenlemeleri sırasında hepten yok olmutur. Devrân günü Cumartesi olan dergâh ile
ilgili elimizde bakaca bir bilgi yoktur.
Üsküdar Dergâhlart
18

/. AYSE SULTAN CELvETÎ DERGAH!

Dergâh mrahor'da, mrahor Câmii'nin arkasında, yol kenarındaydı. Kurucusu
Aye Sultân'dır. Dergâhın Celvetî âyininin yapıldıı devrân günü Perembe'ydi. Der-
gâh ve postniînleri hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Yalnız bu dergâhta, Azîz
Mahmûd Hüdâyî Celvetî Âsitânesi eyhi ihâbeddin Efendi'nin (vef. 1911) teklif ve
oluruyla mehur duahan Nakî eyhi Ebu-l Kavuk smâil Hakkı Molla'nın 1905-1914
yılları arasında, Celvetî meîhatı bozulmadan önce, eyhlik ettii sâbittir.

Dergâh tamamen yıkılmıtır. Hazîresindeki kabir taları da yerlerinden çıkar-
tılarak duvar diplerinde sanki satıa sunulacakmıcasına dizili durmaktadır.

Aye Sultân (vef. 1595) Knûnî Sultân Süleyman Han'ın torunu, Mihrimâh
Sultân ile Rüstem Paa'nın kızlarıdır. Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'nin sâdık mürîdi
olmutur. Aye Sultân önce Vezir - i Âzam Ahmed Paa ile (1580) evlenmi ve bir-
kaç olu dünyaya gelmitir. lk kocası vefât eden Aye Sultân 1582 yılında eyhü-
lislâm Çivicizâde Mehmed Efendi'nin (vef. 1587) akdettii nikâh ile Niancı Feridun
beyle evlenmitir. Fakat Feridun Bey'in 1583 yılında vefâtı ile tekrar dul kalmıtır.
Büyük bir servet sâhibi olan Aye Sultân'ın Salacak'ta sarayı ve ayrıca Azîz Mahmut
Hüdâyî Celvetî Âsitânesi'ne ait vakıfları da vardı. Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi ile
de evlendikleri ve hattâ Pîr'in Hacc'a Aye Sultân ile gittii rivâyet ediliyorsa da bu
husûsta kesin bir belge bulunmamaktadır.

Aye Sultân ilk kocası Vezir-i Âzam Ahmet Paa'dan olma olu
Abdurrahmân Bey'le gittii Hacc fârizası dönüü 1595 yılında vefât etmi ve Hüdâyî
Âsitânesi'ne defnedilmitir.

8. AZÎZ NAHNUD HUDAYÎ EFEND! CELvETÎ AS!TANES!

Dergâh, Ahmed Çelebi Mahallesi'nde, Hüdâyî Mahmûd Sokaı ile Azîz E-
fendi Mektebi Sokaı'nın çevreledii büyük bir alan içindedir. Külliye câmi -
tevhîdhâne, harem - selâmlık, kütüphâne, hünkâr kasrı, halvethâne, be adet merûta
evi, dervi hücreleri, iki mutfak, taamhâne, su deposu, adırvan, abdesthâne, çocuk
mektebi, çemeler, kuyu, türbe ve geni bir hazîreden oluur. Kurucusu Azîz
Mahmûd Hüdâyî Efendi'dir. Celvetî Pîri bu arâzîyi 1589 yılında Mustafa ve Ahmet
Efendi adındaki kardelere ait ev yeri iken vekilleri Ali Efendi'den satın almı ve in-
aata hemen balamıtır. Dergâhın inaatı 1594 yılında tamamlanmıtır. Daha sonra-
ları tevhîdhâneye minber eklenmesi ile de câmiye dönütürülmütür (1599). 1850 yı-
lında vuku bulmu olan mehur Üsküdar Yangını'nda türbe hâricinde tüm külliye
yanmı, harâb olmutur. Sultân Abdülmecîd türbe dâhil bütün külliyeyi eskisine sâ-
dık kalarak yeniden inâ ettirmi (1855), hattâ hünkar mahfeli ile sıbyân mektebi de
bu sırada eklenmitir.

Külliyenin ihyâsı âir Senih Efendi'nin mısrâları ile külliyenin aaı giri ka-
pısı üzerindeki kitâbede okunmaktadır :
Üsküdar Dergâhlart
19

Hazret-i Abdülmecîd Han'ı ilâ yevmi-l hisâb
Ömrü evketle Hudâ tahtında kılsın kâm-yab
16


Pîr Mahmûd Hüdâyî'nin uluvv-i himmeti
Âsitânın eyledi ma'mûre vü zerrin-kıbab

Sa'y ile kesb-i safâ kıl kim bu dergâh-ı bülend
Kâbe-i uâkdır olmu metâf-ı eyh-u ebâb

Ba keser bu bâba mührünü fer eyleyüp
Kad-ı hamîde olmu ânınçün sipihr-i bî-tınâb

Bendesin envâr-ı Hû ile kılıp rûen-çera
Ol azîz-i celvetî eyler derûnun lem'a-tâb

Cûybâr-ı feyz-ü himmet kim der-i ihsânın
Çemesâr-ı cânibinden revândır âb-ı nâb

Levh-i bâba yazdı bir matla' Senîh-i kemterin
Kıldı her mısrâda bir târih-i terkim-u hısâb

Oldu dergâh-ı Hüdâyî bendeye hayru-l meâb
Sıdk ile gel âsitan-ı kutb-i âlemdir bu bâb
1272

Câminin giri kapısı üzerindeki, Sultân Abdülmecîd Han turalı, âir Zîver
Efendi'nin ta'lik yazı ile yazılmı kitâbesinde :

âh-ı gzî velâyet-menkabet Abdülmecîd Han'a
Zâhir olmu fütûh-ı milket içre nusret-i aktâb

Resânetle Azîz Mahmûd Efendi Dergâhın inâ
Edince kıldı celb-i feyz-i rûhaniyyet-i aktâb

Du'a-yi evket ile Zîver iki cevherin târih
Sezâdır olsa bâb-ı hankâhda ziynet-i aktâb

âh-ı din kim Hüdâyî hankâhın eyledi bünyâd
Mu'in olsun umûrunda Hudâ'ya himmet-i aktâb"
1272
okunmaktadır.


16
Kâm - yâb: Arzusuna erien.
Üsküdar Dergâhlart
20
Sultân II. Abdülhamîd'in yakınlarından Lûtfi Efendi câmi-tevhîdhâne karısı-
na bir kütüphâne yaptırmıtır (1899 - 1900). 1910 yılında yıldırım dümesi ile yıkı-
lan minâre ve türbedâr bölümünü Mısır Hidivi smâil Paa'nın (vef. 1895) kızı Pren-
ses Fatma Hanım (vef. 1912) onarmı ve bugün de kullanılan türbe giriindeki came-
kânlı bölümü yaptırmıtır.

Devrân günü Cuma günü olan âsitânenin postniînleri :

1- Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi (do. 1541 - vef. 01.10.1628): ereflikoçhi-
sar doumludur. Babası Fadlullh Efendi, dedesi Mahmûd Efendi'dir. Yetitii ve
büyüdüü yer, ilkokula da baladıı yer olan Sivrihisar'dır. Tahsîlini ilerletmek için
stanbul'a geldi ve zamanın en mükemmel müesseselerinden biri olan Ayasofya
Medresesi'ne girdi. Yakınlıı itibâriyle de Küçük Ayasofya da ikmet etti (1564).
Medrese tahsîline devâm ederken bir yandan da ulemâden Nâsırzâde Ramazan Efen-
di'nin (vef. 1576) talebesi oldu. Halvetîyye'den Nûreddinzâde Muslihuddin Efendi'-
nin (do. 1502 - vef. 1573) sohbetlerinde bulundu. Azîz Mahmûd Efendi medrese
tahsîlini bitirdiinde, derslerine devâm ettii Nâsırzâde Ramazan Efendi'nin yardım-
cısı oldu ve uzun yıllar yanında görev aldı. Ramazan Efendi, Edirne'de Selimiye
Medresesi'ne hoca olarak tâyin edilince yardımcısı Azîz Mahmûd Efendi'yi de bera-
berinde götürdü (1571). Aynı yıl stajını tamamlayarak kadı diplomasına hak kazan-
mı ve hocası ile Mısır ve am'a giderek kadılık yardımcılıında bulunmutur. Mı-
sır'da bulunduu sıralarda Halvetîyye'den Mehmed Demirtaî Efendi'nin halîfelerin-
den Kerîmuddin Halvetî Efendi'ye intisâb etti. Hocası Nâsırzâde Efendi'nin Bursa'ya
kadı olarak tâyin edilmesiyle Azîz Mahmûd Efendi de beraberinde gelerek Ferhâdiye
Medresesi'nde hoca ve Eski Câmi Mahkemesi'nde de kadı yardımcılıı görevlerine
baladı (1573). Bu arada büyük veli Üftâde Efendi'nin (vef. 1580) Kaygan Câmii'n-
deki vaazlarına devâm etti. Nasırzâde Ramazan Efendi'nin vefâtından (10.1576) son-
ra zuhur eden mânevî iaretler üzerine hocalık ve kadılık görevlerinden istifa ederek
eyhi Üftade Efendi'ye kapılandı (Aralık 1576). Kemâle erdiinde eyhi tarafından
verilen vazife üzerine ailesi ve kayınbiraderi Ali Çelebi ile beraber Sivrihisar'a gitti
(01.1580). Sivrihisar'da 6 ay kalabilen Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi eyhini ziyâret
için tekrar Bursa'ya döndü (16.06.1580). Hüdâyî Efendi'yi Bursa'ya çeken kuvvet
belli olmutur. eyhi Üftade Efendi az bir zaman sonra vefât etti (26.07.1580). Üz-
gün olan Hüdâyî Efendi tekrar Sivrihisara dönmüse de bir müddet sonra Rumeli'ye
geçmitir. Eski Zara'da ikmet ettii ve bir câmii yaptırdıı bilinmektedir. Rumeli'-
ye geçii ve ne kadar kaldıı bilinmiyorsa da dönüünde stanbul'a gelerek Küçük
Ayasofya Dergâhı'na eyh olduu kesindir (1584). Sultân III. Murad zamanında,
Ferhad Paa (vef. 1595) ile beraber ran Seferi'ne itirak ederek Tebriz'e kadar gitti
(30.08.1586).

Üsküdar'da, imdiki külliyenin bulunduu yeri satın alarak hemen inaata
baladı ve inaata yakın olmak istemesi sebebiyle Rumî Mehmed Paa Câmii civâ-
rında ikmet etti (1589). Dergâh, mescit ve merûtaların inaatı 1594 yılında tamam-
landı. Bu sıralarda Fatih Câmii vâizliine tâyin edildi (06.03.1594). Bu vazifesine
Âsitâne Mescidi'ne minber ilâve edilerek câmiye çevrilmesine kadar devâm etti
(1599). Bunun yerine kendine daha yakın olan Mihrimâh Sultân (skele) Câmii'nde
Üsküdar Dergâhlart
21
Perembe günleri vaaz etmeye baladı. Sultân III. Murad tarafından Ali Paa Dergâ-
hı'na eyhlik teklifini yolun uzak oluu sebebi ile münâsib bir ekilde redderken Sul-
tân'dan Ayasofya yakınındaki "Arslan Yataı" olarak anılan yerin dergâh olarak ya-
pılmasını taleb etmitir. Ancak bu istek Sultân I. Ahmed tarafından "Arslanhâne'nin"
yıktırılarak câmii yapımına balanması ile olmutur. Sultân Ahmed Câmii'nin yapı-
mında ilk kazma vurulması ve temel atma duası Hüdâyî Efendi tarafından yapılmı-
tır (1609). Câmi inaatı tamamlandıında da açılı merasiminde ilk hutbeyi okuduu
gibi her ayın ilk Pazartesi günleri vaaz etmeyi de kabûl etmitir (1617).

Hüdâyî Efendi'nin üç kere haccettiini; birincisinin târihi bilinmemekte, ikin-
cisi 1618 yılında, üçüncü haccı da mürîdlerinden bir efendi ile 1620 yılında gerçek-
letirdiini kaynaklardan öreniyoruz.

Hüdâyî Efendi'nin be olu ve yedi kız evlâdı olmutur. Bu zâtlar; Evliyâ
Mehmed Muhtar Efendi (vef. 1595), Mustafa Ebrâr Efendi (vef. 1596), Aye Hanım
(vef. 1600), Ali Murteza Efendi (vef. 1601), Abdülvâhid Efendi (vef. 1611),
Ümmügülsüm Hanım (vef. 1612), Ahmed Sıddîk Efendi (vef. 1624), Fâtıma Zehrâ
Hanım (vef. 1624), Zeyneb Hanım (vef. 1642), Fâtıma Zehrâ Hanım (vef. 1642),
Rukiye ve Hatice Hanım'lardır.

Yetitirdii halîfeleri; Bahalîfe Muk'ad Ahmed Efendi (vef. 1639), Eyyub
Efendi (vef. 1621), Dizdarzâde Ahmed Efendi (vef. 1623), Filibe'li smâil Efendi
(vef. 1642), Aksaray'lı Abdurrahîm Efendi (vef. 1645), Zâkirbaı a'ban Efendi (vef.
1650) Veliyyuddin Efendi (vef. 1651), Kemâleddin Efendi (vef. 1657), Ehl-i Cennet
Mehmed Fenâyî Efendi (vef. 1664), Saçlı brâhim Efendi (vef. 1664), Arap Yahyâ
Efendi (vef. 1666), Üftâdezâde Kutub brâhim Efendi (vef. 1678) ve Tophâne'li Veli
Efendi'dir (vef. 1697).

Kuvvetli bir âir olan Azîz Mahmûd Efendi'ye eyhi Üftâde Efendi tarafından
"Hüdâyî" mahlası verilmi ve Pîr de iirlerinde bunu kullanmıtır. lâhî olarak da
bestelenmi bir iir ;

Ezelden ak ile biz yâne geldik
Hakîkat-i em'ine pervâne geldik

Tenezzül eyleyip vahdet ilinden
Bu kesret âlemîn seyrâna geldik

Geçüb ferman ile, bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik

Fenâ bulduk vücûd-i fân'ı mutlak
Bıraktık katreyi, ummâna geldik

Nemiz ola Hudâyâ sana lâyık
Hemân bir lûtf ile ihsâna geldik
Üsküdar Dergâhlart
22

Umarız iverüz bâkıy cihâna
Civâr-ı Hazret-i Rahmân'a geldik

Geçüb âhır bu kesret âlemînden
Hüdâyî, halvet-i Sultân'a geldik"

Güzel beyitlerinden bir kaç örnek :

Tıynet-i âdemde evvel konmasa sevdâ-i ak
Cenneti bir dâneye satmazdı ol dânâ-i ak

(Tanrı; insanolunu yaratırken, onun çamuruna "ak" belâsını katmamı ol-
saydı, Hazret - i Âdem, bu uurda, Cennet'i bir elma tânesine fedâ edip oradan
koularak bu fânî dünyâya ayak basmak gibi bir perîanlıa dümezdi)

stikmet ehli hıfz-i Hakk'dadır, ermez ziyân;
Ânınçün serviyi incitmez beim bâd-i hazân

(Doru olanın gönlünde Hakk sevgisi eksik olmaz ve bunun için de maddî ve mânevî
hiçbir ziyân gelmez. Görmüyor musun servi aacını? Dosdoru yaradılıından dola-
yı güz rüzgârları ona bir ey yapamıyor).

Eserleri :
Arapça Eserleri: 1) Ahvalu-n nebiyyi-l muhtâr aleyhi salavâtullhi-l melîki-l
cabbâr, 2) Câmiu-l fadâil ve kmiu-r rezâil, 3) El es'ile ve-l ecvibe fî ahvâli-l mev-
tâ, 4) Fethu-l bâb ve ref'u-l hicâb, 5) El fethu-l ilâhî, 6) Habbetu-l mahabbe, 7)
Hâiye kûhistani fi erh-i fıkh-ı Keydânî, 8) Hayatü-l ervâh ve necâtü-l ebâh, 9)
Hulâsatü-l ahbâr fî ahvali-n nebiyyi-l muhtâr, 10) Kefu-l kınâ' an vechi-s semâ,
11) El mecâlisu-l va'ziyye, 12) Mecmuatü-l huteb, 13) Merâtibu-s sülûk, 14)
Miftâhu-s salât ve mirkatü-n necât, 15) Nefâisü-l mecâlis, 16) emâilu-n nübüv-
veti-l Ahmediyyeti-l Muhammediyye, 17) Et tarîkatü-l Muhammediyye vesîletün
ilâ-s seâdeti-s sermediyye, 18) Tecellîyat, 19) Vâkıat.

Türkçe Eserleri : 1) Dîvan, 2) Ecvibe-i Mutasavvıfâne, 3) Mi'râciye, 4)
Nasâyıh ve Mevâız, 5) Necâtü-l garîk fi-l cem'i ve-t tefrik, 6) Tarîkatnâme, 7)
Mektûbat.

Türbedâr Mustafa Es'ad Düzgünman Efendi'nin (do. 1920 - vef. 12.09.1990)
Pîr'i için tertîb ettii kasîdesi

Dârü-l amân bir kubbedir
Tâc-ı Sultân Hüdâyî
Bahr-i akdan bir habbedir
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Üsküdar Dergâhlart
23
Onüç taksim zirvesinde
Heybet vardır çevresinde
Reng-i envâr zerresinde
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Ehl-i olan giyer onu
Hayır olur elbet sonu
Baa devlet bilir bunu
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Alem içre ems'e timsâl
uâpâ
17
hem zümrüt misâl
Olmaz ona hiç bir emsâl
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Oniki harf lafz-ı tevhîd
Tâcda saklı sırrı tefrîd
Onüç eder bunu te'yîd
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Hâmildir o erîati
Tarîkati, Ma'rifeti
Gösterir hem Ehl-i Beyti
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Lûtf-ı hakla ehl-i cennet
Giyer baa tâc-ı Celvet
Ak ehline büyük izzet
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Açar kalbe bâb-ı safâ
Olmaz orda gm-u cefâ;
Hem kâse-i kevser ifâ
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Yedullhdır mürid eli
Ta'lib olan ider belî
Tâc giydirir ona velî
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Âık arar mevlâsını
Görmez Hakk'ın deryâsını
Gösteren bak Leylâ'sını
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

17
uâpâ: Iık saçan.(Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
24

lm-ü irfân andadır hep
Sırr-ı Sübhân andadır hep
Fazl-u kemâl andadır hep
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Zât-u sıfat mevhûm deil
Sûret, ma'na ayrı deil
Ba tâcımız gayr-ı deil
Tâc-ı Sultân Hüdâyî

Gördü gözüm meyl'ettim ben
Açtı özüm seyrettim ben
Mustafa'yım yok oldum ben
Tâc-ı Sultân Hüdâyî
30.04.1955

2 - Ahmed Efendi, Muk'ad (vef. 1639): Balıkesir'lidir. Hüdâyî Efendi'nin ba
halîfesi olmutur. Bulgurlu'daki Çilehâne Dergâhı'na halîfe olarak gönderildi. Burada
4 yıl kaldı. Bursa'daki halîfe Eyyub Efendi'nin vefâtı üzerine yerine halîfe olarak
gönderildi (1621). Pîr'in vefâtı üzerine Filibe'li smâil Efendi'nin geçmesi icab eder-
ken Ahmet Efendi Âsitâne makmı için ve Pîr'den sonra ilk postniîn oldu (1628).
Fakat Filibe'li smâil Efendi "Bu makma bizden lâyık bakaca kimse yoktur. Kim
geçerse muk'ad (kötürüm) olur." dedi. Hakîkaten bir müddet sonra Hakk'ın hikmetiy-
le Ahmed Efendi kötürüm oldu ve bundan böyle "Muk'ad Ahmed Efendi" olarak a-
nıldı. Vefât edenedek eyhliini sürdürdü (1639).

3 - Mes'ud Efendi (vef. 1657): Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'nin kızının o-
ludur. lim tahsîl etti. Muk'ad Ahmed Efendi'den hilâfet aldı.

4 - Mehmed Fenâyî Efendi, Ehl-i Cennet (vef. 1664): stanbul Tophâne'lidir.
Babası shak Efendi'dir. Mehmed Efendi, kardei Ahmed Çelebî'nin Hüdâyî Efendi'-
ye balılıı vâsıtasiyle Pîr'i tanımı ve tasavvuf eitimine balamıtır. Pîr'i tarafından
Simav'a halîfe olarak gönderildi. Pîr'in vefâtı üzerine stanbul'a geldi ve Tophâne'de
sâkin bir hayat yaadı (1628). Mes'ud Efendi'nin yerine Âsitâne'ye eyh oldu (1657).
Vefât edince Âsitâne'nin alt kapısı karısındaki türbesine defnedildi. Mahlası
"Fenâyî" dir. Dîvan'ı vardır. Kendisine "Ehl-i Cennet" de denir. Âsitâne türbedârı
Mustafa Es'ad Düzgünman Efendi'nin Ehl-i Cennet eyh Mehmed Fenâyî Efendi için
yazdıı kaside :

Pîrimden bir gonca açmı eyh Fenâyî Cennetî
Ba-ı aka bûyin
18
saçmı eyh Fenâyî Cennetî
Mecma'i-l bahreyndir, elhak ilmiledün kelâmı
Sırrı Kur'ân'dır merâmı eyh Fenâyî Cennetî

18
Bûyin: Kokular.
Üsküdar Dergâhlart
25

smi Mehmed Fenâyî hem Cennetiyyü-l Celvetî
erîat'te, tarîkatte bak kemâli müncelî
Hakîkatı sırra âgâh Hakka vâsıl bir velî
Nûr-ı zâta mazhar olmu eyh Fenâyî Cennetî

Kazaskerdi aka dütü gönül verdi eyhine
Sülûkunda cezbe bastı nidâ geldi sem'ine
(Yeter artık cennet oldun, farkla gel sen kendine!)
eyhi cennet, kendi cennet eyh Fenâyî Cennetî

Hazreti Pîr makmında me'mur oldu irâda
Feyz aldı sülûk ehli irdiler hep murâda
Bin yetmibe târihinde cismi girdi türâba
Cennet-i Adn içre imdi eyh Fenâyî Cennetî

Ârifâne dîvanında âıkâne edâ var
Kapalıca kelâm idüb zâhir, bâtın safâ var
Üstâdından nazar almı erbâbına ma'nâ var
Enhârına doyum olmaz eyh Fenâyî Cennetî

Tâc-ı Celvet giymi cennet hep bakya alâmet
Hakkalyakîn olmu bir mert ne'esidir melâmet
Enelhakk'ın sırrı ile mest sâhib-i kerâmet
Hem muhibbi Ehlibeyt'tir eyh Fenâyî Cennetî

Nâm-ı pâk-i yâd olunca kalb-i insan zevk alır
Misli Cennet ravzasından ziyâretle feyz alır
Rabt-ı kalble ol hazretin esrârından sır alır
Bir tabîb-i mânevîdir eyh Fenâyî Cennetî

Kemter kulun Mustafa'dır türbedârındır senin
Hizmetinde berdevâmdır hizmetin bekler senin
Maher günü elin tutup efkatin ister senin
Efendimsin, sultânımsın eyh Fenâyî Cennetî
(04.1955)

5 - Gafûrî Mahmûd Efendi (vef. 1667): Gelibolu'ludur. lim tahsîl ettikten
sonra tasavvufa yöneldi. Muk'ad Ahmed Efendi'ye kapılandı. Halîfe olarak Gelibo-
lu'ya gönderildiyse de fazla kalmadan stanbul'a geri döndü. Zeyrek Câmii, Üsküdar
Vâlide Sultân Câmii ve 1659 yılında da Fâtih Câmii vâizliinde bulundu. Ehl-i Cen-
net Mehmed Fenâyî Efendi'nin vefâtı üzerine Âsitâne'ye eyh oldu (1664). Vefât et-
tiinde Halîl Paa Türbesi'ne (Kapıcı Celvetî Dergâhı) defnedildi. "Gafûrî" mahlası
ile iirleri vardır. Bir gazeli ;

Nûr-i zikrullh ile her kim ki oldu kalbi ak
Üsküdar Dergâhlart
26
Sûretten ol eb ise ma'nâda lâkin pîr olur

Âık-ı sâdık isen terkeyle hâb-u râhatı
Ey Gafûrî tâlib-i dîdar olan ebgîr
19
olur"

6 - Mehmed Tâlib Efendi, Devâtîzâde (vef. 1679): Muk'ad Ahmed Efendi'nin
mürîdlerinden ve eyh Câmii Celvetî Dergâhı bânîsi Devâtî eyh Mustafa Efendi'nin
(vef. 1660) oludur. lim tahsîl ettikten sonra babasının halîfelerinden Fidancı
Mehmed Efendi'ye ve Ehl-i Cennet Mehmed Fenâyî Efendi'ye kapılandı. Gafûrî
Mahmûd Efendi'nin vefâtı ile Âsitâne postniîni oldu (1667). Vefât ettiinde eyh
Câmii'ndeki babasının türbesine defnedildi. "Tâlib" mahlası ile iirleri vardır.

7 - Selâmî Ali Efendi (vef. 1692): Mentee ili (Mula), Kozyaka köyünde
dodu. lyas Efendi'nin oludur. lim tahsîl ettikten sonra Kırkakçe Medresesi'ne ho-
ca, daha sonra da stanköy Adası'na (Yunanistan) müftü oldu. Tasavvufa olan akı
dolayısıyla kadılıı bırakarak Mu'kad Ahmed Efendi'nin halîfesi Zâkirzâde Abdullh
Efendi'ye (vef. 1657) kapılandı. Bursa'ya halîfe olarak gönderildi. Bursa'da Çelebi
Sultân Mehmed Câmii civârında bir dergâh inâ etti. Devâtîzâde (Divitçizâde)
Mehmed Tâlib Efendi'nin 1679 yılında vefâtıyla boalan Âsitâne eyhliine gelince-
ye kadar bu dergâhda irâda devâm etti. Hüdâyî Âsitânesi eyhiyken ünlü velî Niyâzi
Mısrî (vef. 1693) ile mektuplamaları ve bir takım dedikoduların çıkması sonucu
eyhlikten ayrıldı (1682). Bir yıl dolmadan Âsitâne eyhliine ikinci defa atandı ve
vefâtına kadar bu görevde kaldı. Selâmsız'da, Kuruçeme'de ve Kısıklı'da dergâh ve
mescidler inâ ettirdi. Celvetîye tarîkatının "Selâmiyye" kolunun kurucusudur.
Kısıklı'daki dergâhında medfûndur.

8 - Halîl Efendi : Samsun, Bafra'lıdır. Selâmî Ali Efendi'nin yerine postniîn
olduysa da kısa bir zaman sonra azledilerek Mısır'a sürüldü (1683) ve orada da vefât
etti.

9 - Mustafa Efendi (vef. 1711) : Erzincan'lıdır. Babasının adı Mustafa'dır.
Halîl Efendi'nin azledilmesiyle Âsitâne'ye postniîn olduysa da birkaç gün sonra o da
azledildi (1683). Yerine Selâmi Efendi getirildi. Memleketi Erzincan'a gitti. stanbul-
'a dönüünde Kadırga, Mehmed Paa Celvetî Dergâhı'na eyh oldu (1702).
Abdülhayy Celvetî Efendi'nin vefâtı üzerine Âsitâne'ye ikinci defa eyh oldu (1705).
Kabri Devâtîzâde (Divitçizâde) Celvetî Dergâhı (eyh Câmii) hazîresindedir.

10 - Abdülhayy Celvetî Efendi (do. 1629 - vef. 16.11.1705): Azîz Mahmûd
Hüdâyî Efendi'nin halîfelerinden Saçlı brâhim Efendi'nin (vef. 1664) oludur. Baba-
sının, Satırcı Mehmet Aa tarafından yaptırılan zâviyedeki eyhlii sırasında
Silistre'de dodu (1629). Tasavvuf eitimini babasından aldı. Bir süre sonra hilâfet
aldıında, bugün Bulgaristan'da bulunan Akçakızanlık kazâsındaki Alâeddin Efendi
zâviyesi eyhliine getirildi. Babasının vefâtı üzerine onun yerine Edirne Selimiye
Câmii vâizi ve Dizdarzâde Dergâhı eyhi oldu ( Mart 1664). Daha sonraları stanbul,

19
ebgîr: Gece uyumayan.(Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
27
Kadırga'daki Sokollu Mehmed Paa Zâviyesi'ne eyh oldu ( Temmuz 1686). Bilhare
de Emînönü Yeni Câmii vâizliine getirildi (1687). Selâmi Ali Efendi'nin vefâtı üze-
rine Âsitâne'ye postniîn oldu (Aralık 1692). Kabri Halîl Paa (Kapıcı Celvetî Der-
gâhı) türbesindedir. yi bir âirdi. Eserleri : 1) Tefsîr-i Ba'zı Süver-i Kur'âniyye, 2)
Busîrî'nin Kasîde-i Bürde'sinin manzûm tercümesi, 3) Fethu-l beyân li husûlu-n
neri ve-l fethi ve-l emân, 4) erh-i Gazel-i Hacı Bayrâm Velî.

11 - Mehmed Sabûrî Efendi (vef. 1717): Filibe'lidir. Babası, Filibe Celvetî
Dergâhı postniîni Mustafa Efendi'dir (vef. 1676). stanbul'a gelerek tefsîr ve hadîs
ilimlerini tahsîl etti. Âsitânenin beinci postniîni Gafûrî Mahmûd Efendi'nin halîfesi
oldu. Filibe'deki eyh smâil Dergâhı'na eyh oldu. Müridi eyh Gafûrî Mahmûd
Efendi'nin vefâtı üzerine stanbul'a geldi (1667). Çeitli câmiilerde vâizlik yap-
tı.Kazasker Abdülkadir Efendi'nin kendisi için yaptırdıı Edirnekapı, Sarmâık
Celvetî Dergâhı'na eyh oldu (1671) Kabri, Halîl Paa (Kapıcı Celvetî Dergâhı) Tür-
besi'nde, müridi Gafûrî Mahmûd Efendi'nin yanındadır. "Dede Çelebi" adıyla da a-
nılır.

12 - Osman Efendi, Seyyid (vef. 1727-28): Bilecik'lidir. Selâmi Ali Efendi'-
nin halîfelerindendir. Üsküdar'da Atpazarı Celvetî Dergâhı bânisîdir (1711). Filibe'li
Mehmed Sabûrî Efendi'nin vefâtı üzerine Âsitâne'ye ondördüncü postniîn olmutur.

13 - Ya'kûb Afvî Efendi (vef. 1736): Babasının adı Mustafa Efendi'dir.
Bilecik'li Osman Efendi'nin hem mürîdi, hem de dâmadıdır. Bursa'lı smâil Hakkı
Efendi'nin de talebesi olmutur. ehzâde Câmii ve Üsküdar Yeni Vâlide Câmii vâiz-
liklerinde bulundu. eyhinin vefâtı üzerine (1728) Âsitâne'nin onbeinci eyhi oldu
ve bu görevi vefât edinceye kadar devâm ettirdi. Vasîyeti üzerine, Karacaahmed
Türbesi civârında, annesinin yanına defnedildi. Ya'kûb Afvî Efendi'nin on kadar ta-
savvufî eseri vardır.

14 - Yusuf Efendi (vef. 1740): Edirne'lidir. Abdülhayy Celvetî Efendi'nin
(vef. 1705) halîfesidir. Edirne, Selimiye Câmii'nde cuma vâizlii yaptı. Ya'kûb Afvî
Efendi'nin vefâtı üzerine Âsitâne'ye eyh oldu.

15 - Mehmed Efendi (vef. 1740): Niksar'lıdır. Selâmi Ali Efendi'nin halîfele-
rindendir. Edirne'li Yusuf Efendi'nin vefâtı üzerine onyedinci postniîn olmutur.
Kabri, eyhi Selâmi Ali Efendi'nin Kısıklı'daki dergâhı hazîresindedir. "Fıstıklı ey-
hi" adıyla da anılır.

16 - Mustafa Efendi (vef. 1774): Bursa doumludur. Niksar'lı eyh Mehmed
Efendi'nin olu ve halîfesidir.

17 - Mehmed Rûen Efendi, Büyük (do. 1719 - vef. 1795): Mudanya'da
dodu. Dedesi, Fâtih Atpazarı Celvetî Dergâhı bânîsi ve Zâkirzâde Abdullh Efen-
di'nin (vef. 1657) halîfelerinden umnu'lu Osman Fadl-ı lâhî Efendi'nin (vef. 16920)
halîfesi Mustafa Efendi'dir. Babası Abdurrahmân Efendi ise Bursa'lı smâil Hakkı
Efendi'nin (vef. 1724) halîfesi ve Üsküdar Kapıaası Celvetî Dergâhı eyhidir.
Üsküdar Dergâhlart
28
Mehmed Efendi doduunda Celvetî eyhi Bursa'lı smâil Hakkı Efendi tarafından
"Rûen" mahlası verildi. Hilâfeti, Bursa'lı smâil Hakkı Efendi'nin halîfelerinden
Çorlu'lu Pertev Efendi'dendir (vef. 1768). Sultân Ahmed Câmii de dâhil uzun yıllar
kürsü vâizlii yaptı. Bir ara babasının yerine geçerek Kapıaası Celvetî Dergâhı'nda
eyhlik görevinde bulundu. Bursa'lı Mustafa Efendi'nin vefât etmesiyle Âsitâne'ye
eyh oldu (1774). Hatt-ı Humâyun ile azledildi ve Mudanya'ya sürüldü (1783). Yeri-
ne Neccarzâde (Dülgerzâde) Mehmed Sıddîk Efendi vekâleten sürdürdü ise de bir yıl
sonra tekrar postniîn oldu (1784). Bu görevini vefât edenedek sürdürdü (Mart 1795).
Mehmed Rûen Efendi, Celvetîliin yanısıra Nakîbendî eyhi Abdülganî Nablusî
Efendi'nin (vef. 1731) de halîfesiydi. Hanımı, Mevlâna Celâleddin Rûmî Efendi'nin
ahfâdından erife Hanım'dır.

18 - Mehmed Sıddîk Efendi, Neccarzâde (Dülgerzâde) (vef. 1794): Beikta,
Sinan Paa Neccarzâde (Dülgerzâde) Dergâhı kurucusu, Celvetî eyhi Selâmi Ali E-
fendi'nin halîfelerinden "Odabaı eyhi" eyh Fenâyî Mustafa Efendi'den hilâfet al-
mı olan Rızâeddin Mustafa Efendi'nin (vef. 1746) oludur. Büyük Mehmed Rûen
Efendi'nin azledilip sürülmesi sebebiyle 1 yıl kadar Âsitâne'ye vekâleten eyh olmu-
tur (1783-84). Vekâleten de olsa yirminci eyh olarak kayıtlara geçmitir. Yerine tek-
rar Mehmed Rûen Efendi gelmitir. Kabri, Beikta, Sinan Paa Câmii yanındaki
türbededir.

19 - Mehmed ihâbeddin Efendi (1819): Üsküdar'lıdır. Büyük Mehmed Rû-
en Efendi'nin olu ve halîfesidir. Babasının yerine postniîn olmutur. Karakter ya-
pısı itibâriyle Bursa'lı smâil Hakkı Efendi'ye benzediinden "Küçük Hakkı" diye de
anılır. Tuhfetu-s sâlikiyn adında tasavvufî bir eseri vardır.

20 - Abdurrahmân Nesîb Efendi (vef. 1842): Üsküdar'lıdır. Mudanya'lı Bü-
yük Mehmed Rûen Efendi'nin torunu, Mehmed ihâbeddin Efendi'nin oludur.
Cankurtaran, Sinan Erdebilî Halvetî Dergâhı'na vekâleten eyh oldu. Babasının vefâtı
üzerine Âsitâne'ye yirmiüçüncü postniîn oldu. Ordu vâizlii görevi verildi (1827).
"Seyyid" mahlası ile yazdıı iirleri bir dîvanda toplanmıtır. Dinî ve din dıı bestele-
ri de vardır.

21 - Mehmed Rûen Tevfikî Efendi (do. 1810 - vef. 1891): Üsküdar'lıdır.
Mehmed ihâbeddin Efendi'nin torunu, Abdurrahmân Nesîb Efendi'nin oludur.
Babasının vefâtı üzerine ve elli yıla yaklaan bu hizmeti lâyıkiyle yaptı. Hat sanatı ve
mûsıkî ile uratı. Ak redifli bir gazeli ünlüdür :

Kurdu iklîm-i vücûdda tahtını Sultân-ı Ak
Cem edip âıkları sahrâ-i aka sû be sû
20

Her birine itmeye bin nâz ile fermân-ı ak
Çün oturmu taht-ı istinâsında ol pâdiâh
Her nigehde olmada üftedegân sûzân-ı ak
Elleri balı huzûrunda durur biçâreler

20
Sû be sû: Yanyana.(Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
29
Muntazırdır, herbiri ister ki, bir ihsân-ı ak
Neylesin dünya ve mâfîhâyı âık neylesin
Dâimâ maksûdu ânın, vuslat-ı canân-ı ak
Vasfolunmaz hâlet-i akın demi, bi veçhile
Zâhiren giryân ve sûzân mânevî handân-ı ak
em-i Hakk'da mahvede gör kendini pervâneve
21

tme Rûen'i, bülbül-i eydâ gibi efgn-ı ak"

22 - Mehmed ihâbeddin Efendi (vef. 1911): Üsküdar'lıdır. Abdurrahmân
Nesîb Efendi'nin küçük oludur. Aabeyi Mehmet Rûen Tevfikî Efendi'nin vefâtın-
dan sonra geçtii makmda yirmibir yıl kadar hizmet vermitir. Sultân
Abdülmecîd'in sevgi ve saygısını kazanmı, Âsitâne'nin tâmir ve geniletilmesi için
gerekli yardımı salamıtır. Bu eyhin zamanında üç katlı ve onsekiz odalı eyh dai-
resi yapılmıtır.

23 - Mehmed Gülen Efendi (do. 1867 - vef. Nisan 1923): Üsküdar'lıdır.
Babası, Kayseri'de nâiblik görevinde de bulunan Mektubîzâde M. Sadreddin Efendi'-
dir (vef. 1872). Annesi, Mehmed Rûen Tevfikî Efendi'nin kızıdır. Doancılar ve
Atlamataı Rütiye Okullarında tahsîl görmütür. Dedesi Mehmed Rûen Tevfikî E-
fendi'den tasavvufî eitimini görmüse de hilâfeti Bursa'da smâil Hakkı Celvetî
Dergâhı eyhi Fâik Efendi'den almıtır. Memûriyet hayatına 1886 yılında balamı,
dayısı Mehmed ihâbeddin Efendi'nin vefâtıyla memûriyet hayatı biterek Âsitâne'ye
yirmialtıncı postniîn olmutur (1911). Pîr'in Ahvâlu-n Nebiyyi-l Muhtâr adlı eserini
tercüme ve erh etmitir. Mehmed Tâhir Efendi'nin (do. 1861 - vef. 1926) yardımla-
rıyla Âsitâne'de bir kütübhâne kurmutur.

24 - Abdülgafûr Âbid Efendi (do. 1872-vef. 06.09.1945): Mehmed Gülen
Efendi'nin kızkardeinin olu ve halîfesidir. Dergâhın yirmiyedinci ve son eyhidir.

Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin türbsinin dı kapısı üzerindeki kitâbede:

Dilâ, tahsîl edem dersen eer zevk-i ilâhîden
Nasîbini alır elbet giren bâb-ı Hüdâyî'den
yazmaktadır.

Türbenin iç kapı üzerindeki kitâbede ise:

Bu mehed mecma'-i ervâh-ı ecsâd-ı Hüdâyî'dir
Edeble gir azîzim türbe-i pâk-i Hüdâyî'dir

yazmaktadır.

Türbede medfûn olanlar :


21
Pervâneve: Pervâne gibi. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
30
1 - Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi (do. 1541 - vef. 01.10.1628): Celvetîyye
tarîkatının Pîr'i ve dergâhın bânîsidir.

2 - Mehmed Muhtar Efendi, Evliyâ (vef. 1595): Pîr'in oludur.

3 - Mustafa Ebrâr Efendi (vef. 1596): Pîr'in oludur.

4 - Aye Hanım (vef. 1600): Pîr'in kızıdır. eyh Mehmed Efendi ile evlen-
mi ve üç erkek evlâdı olmutur:

a - Mustafa Efendi (vef. 1685).

b - Abdülhayy Efendi (vef. 1691): Kadırga, Mehmed Paa Celvetî Dergâhı'-
na eyh olmutur (1632).

c - Mehmed Efendi

5 - Ali Murteza Efendi (vef. 1601): Pîr'in oludur.

6 - Abdülvâhid Efendi (vef. 1611): Pîr'in oludur.

7 - Ahmed Sıddîk Efendi (vef. 1624): Pîr'in oludur.

8 - Fâtıma Zehrâ Hanım (vef. 1624): Pîr'in kızıdır.

9 - Zeyneb Hanım (vef. 1642): Pîr'in kızıdır.

10 - Fatımâ Zehrâ Hanım (vef. 1642): Pîr'in kızıdır.

11 - Fatımâ Zehrâ Hanım (vef. 1675): Pîr'in kızı Rukiye Hanım'ın kızıdır.

Türbenin bitiiinde, zamanla çatısı çökerek hazîre hâline gelen alanda yatan-
lar :

1 - Pîr'in hanımı.

2 - Aye Sultân (vef. 1585): Knûnî Sultân Süleyman'ın torunu, Mihrimâh
Sultân ile Rüstem Paa'nın kızlarıdır. mrahor'da adını verdii Celvetî Dergâhı kuru-
cusudur.

3 - Ümmügülsüm Hanım (vef. 1612): Pîr'in kızıdır.

4 - Ahmed Efendi, Muk'ad (vef. 1639): Pîr'in halîfesi ve Pîr'den sonra ilk
eyhtir.

Üsküdar Dergâhlart
31
5 - Mehmed Efendi (vef. 1643): Pîr'in damadı ve Aye Hanım'ın kocasıdır.
Celvetî eyhidir.

6 - Mehmed Paa, Sultânzâde (do. 1602 - vef. 1646): Rüstem Paa'nın to-
runudur. Saraydan yetimitir. 75. sadrazamdır. Girit'te vefât etmitir.

7 - Mustafa Efendi (vef. 1685): Aye Hanım ile eyh Mehmed Efendi'nin
evlâdı, Pîr'in torunudur. eyhülislâm Abdurrahîm Efendi'nin yardımcısı olmu, Sarı
Abdullh Efendi'den boalan, zmir Kadılıı görevinde bulunmutur. Daha sonraları
da Badat, am, Diyarbakır, Medine, Filibe, Bursa ve Üsküdar Kadılıklarında da gö-
rev yapmıtır. Celvetî eyhidir.

8 - Mehmed ihâbeddin Efendi (vef. 1819): Âsitâne eyhidir.

9 - Abdurrahmân Nesib Efendi (vef. 1842): Âsitâne eyhidir.

10 - Sâdullh Efendi (vef. 1874): Celvetî eyhidir.

11 - Mehmed Rûen Tevfikî Efendi (do. 1810 - vef. 1891): Âsitâne eyhi-
dir.

12 - Mehmed Gülen Efendi (do. 1864 - vef. 1923): Âsitâne eyhidir.


Hazîredeki medfûnlardan bazıları:

1 - Lala Mustafa Efendi (vef. 1638).

2 - Mes'ud Efendi (vef. 1657): Pîr'in torunu ve âsitâne eyhidir.

3 - Sun'izâde Mehmed Emîn Efendi (vef. 1673): Kara Sun'ullh Efendi'nin
oludur. Edirne (1646), Bursa (1647), Hâlep, Mısır ve stanbul (1649) kadılıklarında
bulunmutur. 1653-1654 yıllarında Anadolu, 1654-1655 yıllarında da Rumeli Kazas-
keri görevlerinde bulunmutur. 41. eyhülislâm'dır (1661 - 1662).

4 - Fatma Hanım Sultân (vef. 1727 - 28): Sultân IV. Murad'ın torunudur.
Annesi Kaya Sultân (vef. 1699), babası Melek Ahmed Paa'dır (vef. 1662).

5 - Seyyid Osman Efendi, (vef. 1728): Âsitâne'nin eyhidir. Atpazarı
Celvetî Dergâhı kurucusu ve ilk eyhidir.

6 - Yusuf Efendi (vef. 1740): Âsitâne'nin eyhidir.

7 - Ebûbekir Efendi (vef. 1745): Kayseri'lidir.

8 - Mustafa Efendi (vef. 1751): eyh Selâmi Ali Efendi'nin eyhidir.
Üsküdar Dergâhlart
32

9 - Tâhir Efendi (vef. 1751).

10 - Mustafa Efendi (vef. 1774): Âsitâne'nin eyhidir.

11 - Müftüzâde Mehmed Sâdık Efendi (vef. 1788): Erzincan'lıdır.

12 - Müftüzâde Mustafa Efendi, (vef. 1791): Erzincan'lıdır.

13 - Çelebizâde erif Hasan Paa (vef. 1791): Rusçuk'ludur. Çelebi Süleyman
Aa'nın oludur. Osmanlı - Rus Savaı (1768 - 1774) sırasında vezirlik rütbesiyle
Rusçuk Bakomutanı oldu. Sultân III. Selim tarafından 158. sadrâzam olarak göreve
getirildi (1790 - 1791). Ruslara karı Kili, smâil, Tolçi ve sakçı gibi kaleleri kaybet-
tii için sadrazamlıktan azledildi ve sonrası da îdam edildi. Îdam edilen son sadrâ-
zamdır.

14 - Mehmed Rûen Efendi (do. 1719 - vef. 1795): Âsitâne eyhidir.

15 - Hamal erif Paa (vef. 1874): Hamallıktan asker oldu. Miralay (1830 -
31), süvari livâsı (1833 - 34), ferik olarak Rakka Kaymakmı (1837 - 38), zmit Mu-
tasarrıfı (1840) oldu. Musul, Konya ve Sivas vâlîliklerinde bulundu (1844). 1845 yı-
lında vazifeden uzaklatırılmıtır. Savaçı bir rûha sâhipti.

16 - Ömer Efendi (vef. 1851): Akehir'lidir. Abdullh Efendi'nin oludur.

17 - Hacı Ahmed Paa (vef. 28.04.1858): Kapıcıbaılık ve mutasarrıflık gö-
revlerinde bulundu.

18 - Râgıb Mehmed Paa (vef. 1865): stanbul, Kabata'lıdır. Çelebi Efendi'-
nin oludur. Saraydan yetimitir. Rumeli Ordusu'na mirlivâ (1843), Rumeli Muta-
sarrıfı (1845), Trabzon (1846) ve Trablusgarb (1846) vâlîlii görevlerinde bulunmu-
tur. Basra (1849), Aydın (1851), Harput (1851), Kürdistan (1852) vâlîliklerinde bu-
lundu. 1860 yılında vazifeden uzaklatırılmıtır.

19 - Tâhir Paa (vef. 25.08.1878): Üsküdar'lıdır. Beyrut Kumandanlıı göre-
vinde bulunmutur.

20 - Musa Kazım Paa (do. 1821 - vef. 1889): Arnavutluk'un Kaniçe Kasa-
bası'nda domutur. Hüseyin Efendi'nin oludur. Memûriyetten askerlik mesleine
geçmi, korgenerallie kadar yükselmitir. Hem Celvetî hem de Bedevî terbiyesi al-
mıtır. Dîvan tarzındaki iirleriyle tanındı. Kerbelâ Olayı'na ait mersiyesi ve kuvvetli
hicivleri vardır. Dîvan'ı ve Maklid-i Ak (Sevgi Hazîneleri) adlı kitabı vardır. iir-
lerinden bazı pasajlar :

drâk edemez ne'esini sâgar-ı akın
Kalbinde ânın kim eser-i hubb-i sivâ var
Üsküdar Dergâhlart
33

(Kalbini dünya sevgisinden ayıramayanlar, daha dorusu, dünyaya tapanlar, lâhî
Ak'ın tadına eremezler.)

ltifât eylese erbâb-ı ekya keremi
Süedâdan sayılırdı koca Nümrud-ı pelîd"

(Eer lûtuf ve keremîni, âkî alçaklara da temil etseydi, Hz. brâhim'i atee attırmak
gibi bir cinâyeti ileyen küstah Nemrud bile Allh'ın sevgili kulları arasına girerdi.)

Mütekebbirlere kibr etme tasadduk sayılır
Zâlime zulm-ü ezâ kılma ibâdet gibidir

(Kendini büyük görenlere aynı ekilde mukbelede bulunmak sadaka vermek kadar
sevaptır. Hele haksızlık edenlere, herkesin hakkını yemekten zevk alanlara ezâ ve ce-
fâ etmek bir nevi ibâdet sayılır.)

21 - Mehmed ihâbeddin Efendi (vef. 1911): Âsitâne'nin eyhidir.

22 - Mehmed Tâhir Efendi (do. 1861 - vef. 1926): Bursa'lıdır. Harbiye'yi
bitirdikten (1879) sonra uzun süre askerî okullarda târih va corafya öretmenlii
yaptı. Üsküp, Manastır ve Selânik Askerî Ortaokullarında müdürlük görevinde bu-
lundu. âir, edip, mutasavvıf ve âlimlerini eserleri ile birlikte tanıttı (1914). Âsitâne
kütüphânesinin kurulmasında ve eserlerin toplanmasında büyük emei geçti. II. Me-
rûtiyet'in ilânı ile Bursa'dan milletvekili seçildi (1908). Ahlâk, tasavvuf ve edebiyata
ait eserleri vardır. En ünlü eseri üç ciltlik Osmanlı Müellifleri'nde Osmanlı âir,
edib, mutasavvıf ve âlimlerini eserleri ile birlikte tanıtmıtır (1914). Dier eserleri ise
unlardır: 1) Ulemâ ve uarâ (Bilginler ve âirler), 2) Meâyih-i Osmâniyeden
Onsekiz Zâtın Terceme-i Ahvâli (Osmanlı eyhlerinden Onsekiz Kiinin Hayatı), 3)
Delîlü-t Tefâsir (Yorumlar Kılavuzu) 4- Hacı Bayrâm-ı Velî, 5) Aydın Vilâyetine
Mensûb Meâyih (Aydın li eyhleri), 6) Müverrihîn ve Etıbba'nın Terceme-i Ah-
vâli (Târihcilerin ve Hekimlerin Hayatı), 7) Fezâil-i eyh-i Ekber (eyhi Ekber'in
Erdemleri), 8) Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri (Türklerin Bilimlere ve Fenle-
re Hizmetleri), 9) Müteallik Âsâr-ı slâmiye (Siyasetli lgili slâm Eserleri), 10) Mü-
verrihîn-i Osmâniye'den Ali ve Kâtip Çelebi'nin Terceme-i Hâlleri (Osmanlı Tâ-
rihçilerinden Ali ve Katip Çelebi'nin Hayatları), 11) Eski ve Yeni Ahlâk Kitapları-
mız, 12) Kâtip Çelebi.

23 - Abdülgafûr Âbid Efendi (vef. 06.09.1946): Âsitâne'nin son eyhidir.

24 - .............. Hanım (?)
25 - .............. Hanım (?)
26 - .............. Hanım (?)

BALABAN DERGAH!

Üsküdar Dergâhlart
34
Bakınız: Yacızâde Sa'adi Dergâhı.

BAND!RNA (ya da BAND!RNAL!ZADE) DERGAH!

Bakınız: Hâim Baba Dergâhı.

BEZC!ZADE DERGAH!

Bakınız: Himmet Efendi Bayrâmî Dergâhı.

9. CED!D HAC! DEDE KAD!RÎ DERGAH!

Bu dergâh, imdi yerinde yeller esen Bâlî Çavu Mescidi'nin yanında idi.
nâdiye ile Tunusbaı arasında, Bandırmalızâde Hâim Baba Efendi Dergâhı'nın kar-
ı sırasındaydı. Devrân günü Pazar olan dergâh, mescid ile beraber târihe
malolmutur. Türbe ve hazîre dahî yerinde yoktur. Bir adı da "Hoca Balî Dergâ-
hı"ydı.

10. ÇANL!CAL! NEHNED EFEND! SABANÎ DERGAH!

Dergâh, Vâlide-i Atîk Mahallesi, Çavudere Caddesi ile Koltukçu Rıza Soka-
ı ile Çınarlı Tekke Sokaı sınırları içindedir. Çamlıca'lı Mehmed Efendi tarafından
inâ edilen (1663) dergâhın bugüne kalan kısmı haremlik - selâmlık kanadıdır. Kuru-
luunda hangi tarîkata hizmet ettii ve eyh silsilelerinin kimler olduu bilinmemek-
tedir.Yalnız XVIII. yüzyılın sonlarına doru Halvetîlie, daha sonraları da bu tarîka-
tın âbanî koluna balandıı bilinmektedir. lk zamanlarında Çaramba ve Pazar
günleri devrân günleri ise de son olarak devrân günü Perembe olarak tesbit edilmi-
tir. Bilinen eyhlerini sıralarsak :

1 - Çamlıca'lı Mehmed Efendi (vef. 1673 - 74): Dergâhın kurucusu ve ilk
eyhidir. Dergâhında medfûndur. u anda yok olan türbesinin üzerindeki kitâbede :

"Hankâh-ı kutbü-l ârifîn gavsü-l vâsılîn Çamlıcalı Hazret-i eyh Mehmed Efendi.
Kuddise sırrûhu 1084"

yazılıymı.
2 - Hüseyin Efendi.

3 - drîs Efendi.

4 - Nûrî Efendi.

Dergâh, "Çınarlı Dergâhı" veyâ "drîs Efendi Dergâhı" adları ile de anılmıtır.

ÇARSANBA DERGAH!

Üsküdar Dergâhlart
35
Bakınız: Kurban Nasûh Efendi Rifâî Dergâhı.

Ç!NARL! DERGAH!

Bakınız: Çamlıcalı Mehmed Efendi âbanî Dergâhı.

Ç!ÇEKÇ! DERGAH! ya da
Ç!ÇEKÇ! CAN!! DERGAH!

Bakınız: Selimiye Nakî Dergâhı.

11. Ç!LEHANE CELvETÎ DERGAH!

Celvetîyye Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'nin çileye soyunduu yerdir.
Küçük Çamlıca'nın Alemdaı'na bakan yamacı üzerindedir. Pîr burada kendine tatan
iki odacık ve mescid inâ ettirmitir. Mescide "Musalla Mescidi" dendii için dergâ-
hın dier bir ismi de "Musalla Mescidi Dergâhı"dır. Musalla Mescidi'nin inâsına

"Çün temâm oldu dedim târihini
Cennetâsâ bir makm-ı bi-l âdil"
1024

kıt'asıyla târih düürüldüüne göre dergâhın yapım târihi de aynı zamanlarda olduu
söylenebilir (1615). Burada bulunan kuyunun bileziinde: "Cennetmekân Sultân
Mahmûd Han Hazretlerinin kadınlarından 3. Âûbî
22
Can Kadınefendi'nin hayrâtıdır.
1285" yazılıdır. Kuyunun önünde yekpâre som mermerden yapılmı, çok zarîf süslü,
dört musluklu su deposunun, Kâmil Paa tarafından 1874 yılında yaptırıldıı arka-
sındaki kitâbeden okunmaktadır :

"Pîr Mahmûd Hüdâyî Azîzu-l kadrin
Bu makmı yapılıp maksim-i âb oldu

Levh-ı nazm oldu bu târih-i güherle karneyn
Nev eser yaptı zihi
23
himmet-i Kâmil Paa"

Devrân günü Perembe olan dergâhın eyh silsilesi hakkında bilgi yoktur.
Yalnız Pîr'in ba halîfesi Muk'ad Ahmed Efendi'nin (vef. 1639) bir ara halîfe olarak
burada görev yaptıı bilinmektedir. Dergâhın bahçesinde kabir taı olmayan açık bir
türbe vardır.

12. DEvATÎZADE CELvETÎ DERGAH!


22
Âûb: 1. Kargaalık, 2. (sıfat olarak) karıtırıcı. (Editörün notu)
2323
Zihi: u, bu.(Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
36
Selmanaa Mahallesi'nde, Selmân-ı Pâk Caddesi üzerinde, eyh Câmii adıyla
anılan mahâldedir. Dergâh, Kethüdâ Arslanaazâde Mustafa Efendi tarafından 1650
yılında Celvetî eyhi Devâtî (Divitçi) Mustafa Efendi için yaptırılmıtır. Dergâhın bir
dier adı da "eyh Câmii Dergâhı"olarak bilinir. lk yapıldıında câmi olarak kulla-
nılan tavhidhâneden baka haremlik, selâmlık, dervi hücreleri, mutfak ve daha son-
raları da türbenin ilâvesi ile genileme gösteren dergâhın çevresinde de bugünkü ba-
kımlı bir hazîre olumutur. Büyük bir ihtimalle Sultân II. Mahmûd döneminde
(1808 - 1839) cümle kapısı yenilenerek, yakınına da kitâbesiz bir çeme yaptırılmı-
tır. Dergâhın önemli onarım görmesi 1886 yılında Sultân II. Abdülhamid zamanında
(1876 - 1909) Bahriye Nâzırı Bahri Paa denetiminde olmutur. Yine bu târihlerde
Hüseyin Hâkî Efendi'nin ei Fatma Zehrâ Hanım tarafından da türbenin onarıldıı bi-
linmektedir.

Kuruluundan tekkelerin kapatılmasına kadar Celvetîlie balı olarak faaliyet
gösteren bu dergâhtan günümüze türbe ve câmiiden baka eski eseri kalmamıtır.

Devrân günü Cuma olan dergâhın postniînleri ;

1 - Mustafa Efendi, Devâtî (vef. 1660): Dividçilik yaparak geçimini salar-
ken tasavvufa yönelmi ve Celvetî eyhi Muk'ad Ahmed Efendi'ye (vef. 1639) mürîd
olmutur. Kastamonu'da halîfe olarak irâd görevini sürdürdü. stanbul'a döndüünde
muhtelif medreselerde müderrislik yaptı. Müderrislikten 1657 yılında ayrılarak vefât
edenedek dergâhında irâd hizmetinde bulundu.

2 - Mehmed Tâlib Efendi, Devâtîzâde (vef. 1679): Devâtî Mustafa Efendi'nin
oludur. lim tahsîl ettikten sonra tasavvufa yönelmi, babasının halîfelerinden Fi-
dancı Mehmed Efendi'ye ve Hüdâyî Âsitânesi eyhi Ehl-i Cennet Mehmed Efendi'ye
(vef. 1664) intisâb etti. Gafûrî Mehmed Efendi'nin (vef. 1667) vefâtından sonra
Hüdâyî Âsitânesi'ne eyh oldu. Bu görevi vefât edene kadar sürdürdü. "Tâlib" mahla-
sı ile iirleri vardır.

3 - Mustafa Efendi (vef. 1754): Erzincanlı'dır. Daha sonraları Hüdâyî
Âsitânesi'ne eyh oldu.

4 - Mehmed Saîd Efendi (vef. 1810).

5 - Mehmed Âsım Efendi (vef. 1843),

6 - Mehmed Tâlib Efendi (vef. 1844): Mehmed Âsım Efendi'nin oludur.

7 - Mustafa Dede Efendi (vef. 1847): Hüdâyî Âsitânesi türbedârlıı görevin-
de de bulundu.

8 - Ahmed Hasîb Efendi (vef. 1858 - 59).

Üsküdar Dergâhlart
37
9 - Halîl Dede Efendi (vef. 1907): Ahmed Hasîb Efendi'nin olu Mehmed
Hasîb Efendi'ye vekâleten bu hizmeti görmütür.

10 - Mehmed Tâlib Efendi (vef. 1923): eyh Ahmed Hasib Efendi'nin olu-
dur.

11 - Haydar Molla (?): Mehmed Tâlib Efendiden boalan yere vekillik etmi-
tir. Hüdâyî Âsitânesi "Hâfız - ı Kütüb"ü idi.

12 - Ahmed Nâmık Efendi (?): Bandırmalızâde Hâim Baba Dergâhı dedesi-
dir. Bir müddet vazife görmütür.

Türbe, câminin yanında, caddeye bakan hazîrenin arkasındadır. Tatan ya-
pılmı, ahap çatı örtülüdür. Türbede iki ayrı kitâbeden biri :

Âlem-i kudse gidip eyh Mustafâ
Merkadinde oldu envâr-i lâyiha

Zâkir-i Mevlâ olan merd-ü lâ-cerem
Gülen-i cennetden alır râyiha

Rûh-i rûhâniyyet zikri ânın
Olmaya mı misk-i anber fâyiha

Sırr-ı Hakk'dan bî-haber bilmez ânı
Sor ânı sen âleme ve sâlîha.

Türbe penceresi üzerinde olanı:

Alamaktan yazamaz medhin kalem
Dütü ye's-ü mâtemi her mâdiha
24


Âh yâ eyh Mustafa Hû diyerek
Eyledi e'ar-ı târih nâyihâ

Fevtine târih olur dindikçe âh
Rûh-i pâk-i Mustafâ'ya Fâtihâ.

6 sandukalı türbede medfûn olanlar :

1 - Mustafa Efendi, Devâtî (vef. 1660): Dergâhın ilk eyhidir.

2 - Mehmed Tâlib Efendi, Devâtîzâde (vef. 1679): Devâtî Mustafa E-
fendi'nin oludur.

24
Mâdih: Medheden, öven. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
38

3 - Hasîb Efendi.

4 - Hasîb Efendi'nin hanımı.

5- Fatma Zehrâ Hanım : Hüseyin Hâkî Efendi'nin hanımıdır. Dergâ-
hın onarımında katkıları olmutur.

6 - ...?...

Ayrıca Kazasker Beyâzîzâde Ahmed Efendi (vef. 17.04.1687) için hazîrede
bir türbe yaptırılmısa da daha sonraları bu türbe ortadan kaldırılmıtır.

D!v!DC!LER DERGAH!

Bakınız: Himmet Efendi Bayrâmî Dergâhı.

EKNEK YENEZ BAYRANÎ DERGAH!
ya da ETNEK YETNEZ DERGAH!

Bakınız: Salacak Bayrâmî Dergâhı.

13. FENAYÎ AL! CELvETÎ DERGAH!

Dergâh ve câmii, Pazarbaı Mahallesi Boybey Sokaı'ndadır. Dergâh ve câmi
Celvetîye'ye mensûb ilk eyhi Fenâyî Ali Efendi tarafından 1714 yılında yaptırılmı-
tır. Halîfesi Abdullh Rıfkı Efendi (vef. 1770) zamanında minâreye yıldırım isâbet
edince Sultân III. Mustafa'dan yardım taleb edilmitir (1766). Sultân, Yüce Dîvan
Üyeleri'nden Tıflî Mehmed Emîn Efendi'yi binâ emîni tâyin ederek dergâh ve câmiyi
onarttırmıtır. Dergâh ve câmiinin son ekliyle ihyâsı, Kavalalı Mehmed Ali Paa ai-
lesinin ilgi ve yardımları ile olmutur (1876). Kavalalı Mehmed Ali Paa'nın kızı
Zeynep Kâmil Hanım (vef. 1881) annesi em'-i Nûr Hanım (vef. 1863) için dergâhın
hazîresinde yaptırdıı kabiri kuatan yaldızlı ebekeden dolayı dergâh "Yaldızlı Tek-
ke" adıyla da anılmıtır.

Dergâh: câmi, semahâne, 12 oda ve 4 sofa ile 2 helâdan ibâret haremlik - se-
lâmlık, türbe ve hazîre, mutfak, 2 kuyu, tulumbalı kuyu, adırvan, sarnıç, havuzlu
bahçeden ibâretti. Dergâhdan günümüze ulaan bir ey kalmamıtır.

Devrân günü Çaramba olan dergâhın postniînleri :

1 - Fenâyî Ali Efendi (vef. 1744): Kütahya'lıdır. Mahlası "Fenâyî"dir. Ailesi-
nin "Seyyid" olduu söylenir. Celvetîye eyhi Selâmi Ali Efendi'den icâzet alarak
Manisa'ya gitti. Burada bir câmi ve dergâh yaptırmıtır. Kazdırdıı kuyu "eyh Ku-
yusu" adıyla mehur olmutur. Müridi Selâmi Ali Efendi 1692 yılında vefât edince
Manisa'dan gelerek Selâmsız Selâmi Ali Efendi Celvetî Dergâhı'nda irâda baladı.
Üsküdar Dergâhlart
39
Baltâcı Mehmed Paa'nın 2. Sadrâzamlıı sırasında Rusya'ya açılan savaa katılmıtır
(Prut 1711). Bu savaa "Ordu eyhi" sıfatıyla katılırken kendisine verilen bayrak ve-
fâtından sonra sandukasının üstüne örtülmü, orada aldıı bir sancak da ba ucuna
dikilmise de u anda bunları nerede olduklarını yetkililerden sormak lâzımdır. Kendi
yaptırdıı dergâha 1714 yılında geçmi, Selâmsız Selâmi Ali Efendi Celvetî Dergâhı
meîhatını irâd arkadaı Köstendil'li Ali Efendi'ye bırakmıtır. Fenâyî Ali Efendi,
Celvetîyyenin Fenâîyye kolunun kurucusudur. Dergâhında 30 yıl kadar irâd ile
megl olduktun sonra 1744 yılında vefât etmi ve türbesine defnolunmutur. Vefâ-
tında Kilis'li Hüseyin Efendi'nin târih düürdüü levha türbesinde deildir :

Mürid-i kâmil Fenâyî eyh Ali el-Celvetî
Sâlik-i Râh-ı hakîkat pivâ-i hass-u amm

Bu cihân-ı fânînin nakına ma'il olmayıb
Zikr-i Hakk ile güzâr eylerdi vakt-i subh-u am

Mâsivâdan uzlet ile terk-i ülfet eyleyib
Vermi idi zâtına zîb-i
25
salâh ile nizâm

Bezm-i kesretden çekip el, olmu idi münzevî
Sırr-ı mûtu
26
ile âmil idi vahdetde müdâm

Sarfedip enva'-ı mebrûrata ömrün rûz-u eb
Nakd-i vaktin etmedi tazyi bulunca ihtitâm
27


Gûuna geldikte emr-i ircii cânın verip
Âlem-i kuds-i hazîre oldu mu'tî el müdâm

Cümle ta'atı olup dergâh-ı izzette kabûl
Habgâhin eyleye Hakk ravza-i darü-s selâm

Gaybdan hatîf edip tebir târihin dedi
Kıldı es-Seyyid Fenâyî dâr-ı firdevsi makm"
1156

"Fenâyî" mahlası ile ilâhîleri mevcûddur. Dîvanı olduu söylenmekte ise de
eski kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.

2 - Abdullh Rıfkı Efendi (vef. 1770): eyh Fenâyî Ali Efendi'nin halîfesidir.

3 - Mehmed Nazîf Efendi (vef. 1792): Abdullh Rıfkı Efendi'nin oludur.


25
Zîb: Süs, bezek.(Editörün notu)
26
Sırr-ı mûtu: Hz Peygamber'in "Mûtu kable ente mûtu" (Ölmeden önce ölün!)" hadîsinin muhtevâ-
sının ancak yaanarak elde edilen sırrı. (Editörün notu)
27
htitâm: Son bulma.(Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
40
4 - Mehmed âkir Efendi (vef. 1810): Hattatdır.

5 - Mehmed Efendi (vef. 1845): nâdiye Bandırmalızâde Hâim Baba Dergâ-
hı eyhi Mehmed Glib Efendi'nin halîfesidir. Bu eyh "Fenâyî" meîhatına son vere-
rek "Hâimî" meîhatını getirmi ve bu XX. yüzyılın balarına kadar sürmütür.

6 - Mehmed âkir Efendi (vef. 1884 - 85).

7 - Ahmed hsân Efendi (vef. ?): Mehmed âkir Efendi'nin dâmadıdır
.
8 - Mehmed âkir Efendi (vef. 20.09.1951)

Hazîrede medfûn olanlar :

1 - em-i Nûr Hanım (vef. 1863): Kavala'lı Mehmed Ali Paa'nın (vef. 1848)
hanımı, Zeynep Kâmil Hanım'ın (vef. 1881) annesidir.

2 - Hüseyin Hâkî Efendi (vef. 1887): Girit'lidir. Kandiye'li Mehmed Emîn E-
fendi'nin oludur. Gençliinde Mısır'a gitmi, Kavala'lı Mehmed Ali Paa'nın, daha
sonra da kızı Zeynep Hanım'ın hizmetinde bulunmutur. irket-i Hayriye'nin kurucu-
larından, Boaziçi vapurculuunu temin ve tesis eden Hüseyin Hâkî Efendi'ye araba
vapuru kefi baarısı dolayısıyle "Mecidî Nianı" verilmitir.

3 - Vicdân Hanım (vef. 1888): Kavala'lı Mehmed Ali Paa'nın olu
Abdülhâlim Paa'nın hanımıdır.

4 - Hâfız Mehmed Vehbî Efendi (vef. 1908) : Kâmil Paa'nın özel kitaplıı
ve irket - i Hayriye Müdürlüünde bulunmutur.

5 - Nazlı Hanım (vef. ?): Said Hâlim Paa'nın hanımıdır. Mezartaı yapıl-
mamıtır.

6 - Mehmed Kâmil Efendi (vef. ?): Hüseyin Hâkî Efendi'nin oludur.

Dergâhın karısında ve köebaında Ömer Dede nâmında bir zât medfûndur.
Mezar taında u beyit yazılıdır :

Alâmetden murâdım bir du'adır
Bugün bana ise yarın sanadır
910 (1504 - 05)

EBULTEvF!K !BRAH!N EFEND! DERGAH!

Bakınız: Alaca Minâre Nakî Dergâhı.

1+. FETH! EFEND! SA'DÎ DERGAH!
Üsküdar Dergâhlart
41

Dergâh, Tevâî Hasan Aa Mahallesi'nde âir Nâilî ve Dönmedolap sokakla-
rının kesitii köede, Malatya'lı smâil Aa Câmii'ne bitiik idi. Târih boyunca
Kapıaası Malatya'lı smâil Aa, eyh Fethi Efendi gibi adlarla da anılmıtır. Sa'dîlik
meîhatının XIX. yüzyılın baında konulduu anlaılmaktadır. lk kurucusu ve ne
zaman kurulduu, eyh silsileleri bilinmemektedir. Devrân günü Salı olan dergâhın
bilinen eyhleri :

1 - Seyyid Mehmed Fethi Efendi: Dergâha ismini veren zâttır. smine, Sultân
II. Mahmûd'un kızlarından Sâliha Sultân'ın düününe dâvet edilenler listesinde rast-
lıyoruz (1834).

2 - emsettin Efendi : eyh Seyyid Mehmed Fethi Efendi'nin oludur.

3 - Kemal Özaslan Efendi : emsettin Efendi'nin oludur ve son eyhdir.

Üsküdar'lı Sâlim bey bu dergâhtan yetien ünlü mûsıkîinaslardan biridir. Yi-
ne bu dergâhtan yetien Sobacı Hasan Dede ile Üsküdar'lı Âsım Efendi (do.1877 -
vef.1940) devrinin en önde gelen zâkirbaılarındandı.

Dergâhtan bugüne hiç bir ey kalmamıtır.

15. FEYZULLAH EFEND! HALvETÎ DERGAH!

Dergâh, Tembel Hacı Mehmed Mahallesi'nde, Selâmi Ali Caddesi ile Kassam
Çeme Sokaı'nın kesitii köede, Kara Kadı Alâeddin Efendi (vef. 1591) Câmii'nin
yanındaydı. Dergâhın kurucusu Feyzullh Efendi'dir. Devrân günü Cumartesi olan
dergâhın bilinen postniînleri:

1 - Seyyid Feyzullh el Muslî Efendi (vef. 1641): Diyarbakır'lıdır. Babası
Sadreddinzâde Hoca Emîn Mehmed Efendi'dir (vef. 1627). Dergâhın bânîsidir. iir
ve ilâhîleri vardır. Câmiinin bahçesinde medfûndur.

2 - smâil Efendi, Hâfız : Nûreddin Cerrâhî Âsitânesi altıncı postniîni
Seyyid Yahya Moravî Efendi'nin (vef. 1707) halîfelerindendir. Dergâha Cerrâhî me-
îhatını koydurmutur (1760).

3 - Seyyid Mehmed Esad Efendi (vef. 1820).

4 - Seyyid Mehmed Atâullh Efendi (vef. 1822).

5 - Hasan Dede Efendi (vef. 1824).

6 - Seyyid Mehmed Rûmî Efendi, (vef. 1857).

7 - Seyyid Mehmed Atâullh Efendi,(vef. 1888).
Üsküdar Dergâhlart
42

8 - Hamdi Efendi.

Dergâhta hem Cerrâhî hem de âbanî meîhatı mevcûdtu. Dergâhtan günü-
müze hiçbir ey kalmamıtır.

F!ST!KL! NESC!D! DERGAH!

Bakınız: Hüseyin Kâzım Efendi Kdirî Dergâhı.

GAN!Y EFEND! DERGAH!

Bakınız: Hallaç Baba Sa'dî Dergâhı.

16. G!ZL!CE EvL!YA SULTAN CELvETÎ DERGAH!

Dergâh Yeniçeme'de, Açık Türbe Sokaı'nda, bügünkü Üsküdar
Postahânesi'nin arkasında idi. u anda yerinde yeller esen ama hazîresinin bir bölü-
mü "açık türbe" olarak mevcûd olan dergâhın kurucusu ve postniînleri bilinmemek-
tedir. Yalnızca Hüdâyî Âsitânesi'nin yıllarca türbedârlıını yapmı olan Eref Ede
Efendi'nin (1876 - 1954) dedesi Mehmet Muhlis Efendi ile onun olu ve Üsküdar'lı
bestekâr Hacı Fâik Bey'in (1831 - 1891) kıymetli talebelerinden olan Durakçı
28
Hâfız
Hüseyin Tevfik Efendi'nin (1849 - 1906) bu dergâhın son postniînleri oldukları bi-
linmektedir. Hâfız Hüseyin Tevfik Efendi Emetullh Gülnû Vâlide Sultan Câmii'nin
(Yeni Câmi'nin) de bamüezzini imi. Daha çok nâdiye'deki Bandırma (ya da
Bandırmalızâde) Dergâhı'nda durakçılık edermi. Kabri, nâdiye'de Tevâî Hasan
Aa mahallesindeki Seyyid Hâim Baba'nın (1718 - 1783) kabrinin karısındaki ada-
da bulunan Selim Baba'nın (vef. 1782) kabrinin civârındadır. Dergâhın türbesinde
yatan "Gizlice Evliyâ Sultân" adıyla bilinen zâta Pîr Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi,
kabrin önünden geçerken büyük saygı gösterirmi.

Bu açık türbeye yakın bir yerde olup da bugün artık mevcûd olmayan bir ba-
ka açık türbede yatan Yer Sarsan Hüseyin Efendi'nin de evliyâullhtan bir zât olduu
rivâyet edilmektedir. Dergâhın önündeki postahâneyi de içine alan sâha 1928'den ön-
ce Yeniçeme Kabristanı'ydı.

HAC! DEDE DERGAH!

Bakınız: Alaca Minâre Nakî Dergâhı.

HAC! HOCA DERGAH!

Bakınız: Özbekler Nakî Dergâhı.

2828
Durak: Tekkelerde zikir esnâsında ve birinci fasıldan sonra tek ya da çift zâkirin terennüm ettii,
taksime yakın aır bir bestenin adıdır. Durakçı: Durak okuyan zâkir. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
43

1/. HAC! NUSTAK EFEND! SABANÎ DERGAH!

Üsküdar'lı Bandırmalızâde Seyyid Ahmed Münib Efendi'nin yazdıı Mec-
mua - i Tekyâ isimli eserinde yalnızca adı geçmekte olan bu dergâha ait baka hiç-
bir bilgi mevcûd deildir

18. HAC!LAR CELvETÎ DERGAH!

Dergâhın, Azîz Mahmûd Hüdâyî Âsitânesi'ni çok yakın ve devrân gününün
de Salı günü olduundan baka hiç bir bilgi yoktur.

19. HAL!L PASA CELvETÎ DERGAH!

Dergâh Gülfem Hatun Mahallesi'nde, Azîz Mahmûd Efendi Sokaı ile Açık
Türbe Sokaı'nın kesitii köededir. Sadrazam Halîl Paa'nın kendini, Celvetîyye
Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'nin kapıcısı olarak gördüünden dergâha "Kapıcı
Dergâhı"da denilmitir. Dergâh 3 - 4 odalı bir inzivâ yeri idi. Dergâhtan eser kalma-
mıtır. Postniînleri bilinmemektedir. u anda ayakta kalan, dergâhın hemen yanında
bulunan bakımlı türbesidir. Türbenin altında kendi ismiyle anılan sebil ve çemesi
vardır. Türbe kapısı giriinde :

"zâ tahayyertüm fi-l umûri festeinû min ehli-l kubûr 1214"

yazılıdır. 1799 yılında yazılan kitâbenin türkçesi: "lerde aakaldıınız zaman, ka-
birlerde yatanlardan yardım isteyiniz" dir.

Türbede medfûn olanlar:

1 - Halîl Paa (vef. 1629): Kahramanmara'lıdır. Saraydan yetimitir.
Doancıbaı, Çakırcıbaı ve daha sonra da Yeniçeri Aası oldu (1607). Daha da son-
rası Deryâ Kaptanlıı'na getirildi. 13 Mayıs - 28 Kasım 1614 târihlerinde yaptıı
Malta seferinde baarı elde etti. Çeitli zamanlarda bu makma 4 kere getirildi. Re-
vân Kuatması'nın kaldırılması (05.11.1616) ve Sadrâzam Kara Mehmed Paa'nın az-
ledilmesiyle sadrâzam oldu (17.11.1616). Bakomutan olarak ran Seferi'ne çıkmak
üzere Üsküdar'a geldi (15.06.1617). Pül-i ikeste'de (Kırık Köprü'de) bozguna uradı
(10.09.1618). ran Seferi'nin baarısızlıı gerekçesiyle azledildi (18.01.1619). kinci
kez sadrâzam oldu (01.12.1626). Üsküdar'daki ordunun baına geçerek âsî Abaza
Mehmed Paa'nın üstüne yürüdü (04.12.1626). Âsî Abaza Mehmed Paa iini hâlle-
demediinden ikinci kez azledildi (15.04.1628). Halîl Paa bundan sonra kendini ta-
mamen mânevî âleme vakfederek dergâhında münzevî bir hayat yaamıtır.

Halîl Paa Sultân I. Ahmed, Sultân I. Mustafa, Sultân II. Osman, Sultân II.
Mustafa ve Sultân IV. Murad devirlerinde görev yapmı nâdir devlet adamlarından
biridir.

Üsküdar Dergâhlart
44
2 - Mahmûd Bey (vef. ?): Halîl Paa'nın büyük oludur. Türbe giriinin sa
tarafında yatmaktadır.

3 - Ebûbekir Bey (vef. ?): Halîl Paa'nın küçük oludur. Tâlim ve terbiyesini
"Has Oda"dan
29
almı, Kapıcıbaı olmutur (1649). Vefâtında aabeyi Mahmûd Bey-
'in yanına defnedilmitir.

4 - Gafûrî Mahmûd Efendi (vef. 1667): Aslen Gelibolu'ludur. lk tahsîlini
memleketinde gördükten sonra stanbul'a gelerek Celvetîyye Âsitânesi eyhi Muk'ad
Ahmed Efendi'nin hizmetine girdi. Mânevî tahsîlini tamamlayıp Gelibolu'ya halîfe
olarak gitti ise de stanbul'a geri dönerek Zeyrek Câmii'nde kürsü vâizliinde bulun-
du (1569). Hüdâyî Âsitânesi eyhi Tophâne'li Ehl-i Cennet Mehmed Fenâyî Efendi'-
nin vefâtı üzerine Âsitâne'nin eyhi oldu (1664). Vefât edene kadar bu görevde kaldı.
"Gafûrî" mahlası ile iirler yazmıtır. Bir gazelinde :

Nûr-i zikrullh ile her kim ki oldu kalbi ak
Sûreten ol eb ise mânâda lâkin pîr olur

Âık-ı sâdık isen terkeyle hb-u rahâtı
Ey Gafûrî tâlib-i dîdar olan ebgîr
30
olur

5 - Abdülhayy Celvetî Efendi (do. 1629 - vef. 16.11.1705): Azîz Mahmûd
Hüdâyî Efendi'nin halîfelerinden Saçlı brâhim Efendi'nin (vef. 1664) oludur. Ba-
basının, Satırcı Mehmet Aa tarafından yaptırılan zâviyedeki eyhlii sırasında
Silistre'de dodu (1629). Tasavvuf eitimini babasından aldı. Bir süre sonra hilâfet
aldıında, bugün Bulgaristan'da bulunan Akçakızanlık kazâsındaki Alâeddin Efendi
Zâviyesi eyhliine getirildi. Babasının vefâtı üzerine onun yerine Edirne Selimiye
Câmii vâizi ve Dizdarzâde Dergâhı eyhi oldu (Mart 1664). Daha sonraları stanbul,
Kadırga'daki Sokollu Mehmed Paa Zâviyesi'ne eyh oldu (07.1686). Bilhare de
Emînönü Yeni Câmii vâizliine getirildi (1687). Selâmi Ali Efendi'nin vefâtı üzerine
Âsitâne'ye postniîn oldu (Aralık 1692).

6 - Mehmed Saburi Efendi (vef. 1717): Filibe'lidir. Babası, Filibe Celvetî
Dergâhı postniîni Mustafa Efendi'dir (vef. 1676). stanbul'a gelerek tefsîr ve hadîs
ilimlerini tahsîl etti. Âsitâneni beinci postniîni Gafûrî Mahmûd Efendi'nin halîfesi
oldu. Filibe, eyh smâil Dergâhı'na eyh oldu. Müridi eyh Gafûrî Mahmûd Efen-
di'nin vefâtı üzerine stanbul'a geldi (1667). Çeitli câmilerde vâizlik yaptı. Kazasker
Abdülkdir Efendi'nin kendisi için yaptırdıı Edirnekapı, Sarmâık Celvetî Dergâhı'-
na eyh oldu (1671).

20. HAL!N GULUN KAD!RÎ DERGAH!


29
Has Oda: Osmanlı Sarayı'nda Enderûn'un birinci ve önemli bölümü idi. Bu odanın ileri gelenleri:
"Has Odabaı", "Silâhdar", "Çuhadar", "Rikâpdar". "Tülbent Gulâmı" ve "Miftah Gulâmı" idi. (Editö-
rün notu)
30
ebgîr: Gece uyumayan. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
45
Dergâh Tembel Hacı Mehmed Mahallesi'nde, eski Büyük Karakolhâne'nin
önünde, bugünkü Yapı Kredi Bankası'nın yanında, Balıkçılar Çarısı'nın giriindey-
di.Tabiî ki dergâhtan günümüze bir ey kalmamıtır. Târihi ile ilgili bulgular yoktur.
Yalnız devrân gününün Pazar ve son eyhinin de Mustafa Efendi olduunu biliyoruz.

Dergâh; bulunduu yerin eski adının "Zincirlikapı" olması sebebiyle bu isim-
le de anılırdı.

21. HALLAÇ BABA SA'DÎ DERGAH!

Dergâh nkılâb Mahallesi'nde, Halîl Rütü lköretim Okulu'nun arkasında
bulunmaktaydı. Celvetîyye eyhi Abdülhayy Efendi tarafından XVII. yüzyılın ortala-
rında kurulmutur. Dergâhtan günümüze iki katlı ahap binâ kalmıtır. lk kurulu-
unda Celvetîye zâviyesi olarak bilinen dergâhın, XIX. yüzyılın baından itibâren
Sa'diyye tarîkatına balandıı görülmektedir. "Ganiy Efendi Dergâhı" adı ile de anı-
lır. Yalnız Hâllaç Baba ile Ganiy Efendi'nin aynı ahıslar olup olmadıkları netlik ka-
zanmamısa da dergâhın bu zâtların zamanında Sa'dîlie geçtii kuvvetle muhtemel-
dir.

Devrân günü Cuma olan dergâhın bilinen postniînleri :

1 - Abdülhayy Celvetî Efendi (do. 1629 - vef. 16.11.1705): Dergâhın kuru-
cusudur. Kabri Halîl Paa (Kapıcı Celvetî Dergâhı) türbesi'ndedir. (Azîz Mahmûd
Hüdâyî Efendi Celvetî Âsitânesi bahsine bakınız.)

2 - Hâllaç Baba Efendi (vef. ?): XIX. yüzyılın balarında stanbul'un önde
gelen hekimleri arasında olduu; Sultân III. Selim'in annesi Mihriâh Vâlide Sultân'ı
(vef. 1805) ölümünden evvel tedâvi ettiinden anlaılmaktadır. Kabri, Halîl Rütü l-
köretim Okulu'nun bahçesinde, çocukların oyun oynadıı sâhanın ortasındaki tula
ile çevrili küçük alandadır.

3 - Ferdî Ahmed Ferid Efendi (do. 1866 - vef. 1910): Yeniehir'de dodu.
Molla Güranî Rütiyesi ile Hâlıcıolu Mûsevî Okulu'nda öretmenlik yaptı. Mûsıkî
terimlerini toplayan Kâr-ı Nâtık adlı manzûm eseri vardır. Dîvan âiridir. Mahlası
Ferdî'dir.

4 - Koacızâde Hacı Yahyâ Efendi, (vef. 1911): Ahmed Ferid Efendi'nin ve-
fâtı üzerine yerine geçen yeeni Sadettin Nüzhet Ergun'un yaının küçük olması se-
bebiyle vekâleten bu görevi üstlenmitir. Emînönü, Koska'daki Abdüsselâm Dergâhı
(Koacı Dede) eyhidir.

5 - Ali Fakrî Efendi (do. 1853 - vef. 1929): Bu zât da, Abdüsselâm dergâhı
(Koacı Dede) Sa'dî eyhlerinden olup, görevi Koacızâde Hacı Yahyâ Efendi'nin
vefâtı üzerine vekâleten üstlenmitir. Arapça ve Farsça iirlerine mecmualarında rast-
lanır. "Ali Himmetî' mahlasını kullanmıtır. Ali Fakrî Efendi'den bir beyt :

Üsküdar Dergâhlart
46
Derd-i dili açma sakın herkese;
Derde devâ, derdi çekenden gelir.

(Gönlündeki derdi olur olmaz kimselere açma. Ancak senin gibi kederli olanlar sana
bir derd ortaı olabilir)

6 - Sâdettin Nüzhet Ergun Efendi (do. 1899 - vef. 25.04.1946): Bursa do-
umludur. Babası Kolaası Ali Efendi'dir. Annesi Sâdiye Hanım, Yeniehr - i Fenâr
Sa'dî Dergâhı (Tasalya/Yunanistan) eyhi Mehmed Vehbî Efendi'nin kızıdır. Dedesi
müftü Abdullh Efendi'dir. Anne tarafından tüm akrabaları Sa'dîyye tarîkatına gönül
vermitir. Hallaç Baba Efendi (Ganiy Efendi) Dergâhı eyhi Ahmed Ferid Efendi da-
yısıdır. Ahmed Ferid Efendi'nin erkek çocuu olmadıı için dergâha eyh tâyin edil-
di. Küçük yata eyh olan Sadettin Nüzhet Efendi'ye Abdüsselâm Sa'dî Dergâhı
(Koacı Dede) eyhleri Koacızâde Hacı Yahyâ ve Ali Fakrî Efendiler vekâlet etmi-
lerdir. Ali Fakrî Efendi'den Sa'dîliin yanı sıra Rifâî ve Nakîbendî icâzetlerini aldı
(1921). Üsküdar'da ttihat ve Terakkî Numûne Okulu ve Üsküdar Sultânisi'nde öre-
nimini gördükten sonra Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Anadolu ve stanbul'un
çeitli okullarında edebiyat öretmenlii görevinde bulundu. Beyazıt Devlet Kütüp-
hânesi Müdürlüü'ne getirildi (1943). Bu görevi sürdürürken veremden vefât etti.
Kabri, Karacaahmat Kabristanı'nda, büyük âir Nedîm'in kabri yakınındadır. Basıl-
mı pekçok makle ve kitapları vardır.

22. HAN!L EFEND! BEDEvÎ DERGAH!

Dergâh Beylerbeyi, Arabacılar Sokaı ile Eski Dibek Sokaı'nın kesitii kö-
ede bulunmaktaydı. Dergâhın kurucusu ve ilk eyhi Osman Efendizâde Seyyid eyh
Mustafa zzet Efendi'dir. Dergâhı 1880 yılı Austos ayında olu Mehmed Hâmil E-
fendi ile birlikte kuran Mustafa zzet Efendi Halvetîyye'nin âbanî koluna mensûbtu.
Bu yüzden kısa bir süre sonra eyhlikten çekilerek dergâhı tamamen oluna bırak-
mıtır (1883).

Dergâh, haremlik (10 oda), selâmlık (6 oda) ve kubbeli semâhâneden oluan
ahap yapı ile kâgir türbeden ibâretti. Bahçesi havuzluydu. Türbe kapısının üzerinde-
ki kitâbede yazılı dörtlük, Üsküdar Selimiye Nakî Dergâhı eyhi Mehmed Said E-
fendi'ye (vef. 1895) aittir :

Bu makmın sâhibi bil mürid-i âgâhtır;
Hâmil-i sırr-ı tarîkat ârif-i billhdır.
Men erade-l feyze fe yedhûl ilâ ebvâbihî,
Her sözü tefsîr-i hâli, sanma meçhûlattır.

Devrân günü Pazar olan dergâhın postniînleri :

1 - Mustafa zzet Efendi, Osman Efendizâde Seyyid (vef. 1883): Dergâhın
kurucusudur. Halvetîliin âbanîyye koluna balıydı. Nakkatepe Kabristanı'nda
medfûndur.
Üsküdar Dergâhlart
47

2 - Mehmed Hâmil Efendi, Seyyid (do. 1830 - vef. 24.06.1904): Osman
Efendizâde Seyyid eyh Mustafa zzet Efendi'nin oludur. Dergâha Bedevî meîha-
tını koydurtmutur. Türbesinde yatmaktaydı. Vefâtına târih düüren Bâkıy Efendi'nin
levha kitâbesinde :

Zikr-ü Tevhîd ile ikmâl eyleyip enfâsını
Eyledi Hâmil Efendi azm-i dergâh-ı visâl.

Seyyid-i Tanta'ya
31
bende eyh-i rûen dil idi,
Çâker-i Âl-i Abâ, sâhib-i vecd-i kemâl.

Dergâhın melce eder idi sâlikîn-i rûh-i ak;
Meclisinle zevk-i rûhânî bulurdu ehl-i hâl.

Âlem-i celvetten etti halvet-i vakte güzer;
Ârif-i billh kıldı kast-i kurb-i rû-i celâl.

Kub-i sıbteynü Ali'den oldu târih-i tamam,
Hâmil-i sırrı tarîkat göçtü dünyadan bu sal.
1322

yazılıydı.

3 - Seyyid Râmî Gülman Efendi: eyh Mehmed Hâmil Efendi'nin oludur.

Zamanında türbede yatanlar :

1 - Seyyid Mehmed Atâ Efendi (vef. 1896): Dergâhın derviidir.

2 - Hatice Hûriye Hanım (vef. 1902): Dergâhın mürîdlerindendir.

3 - Seyyid Mehmed Hâmil Efendi, (vef. 24.06.1904): Dergâhın eyhidir.

4 - Fatma Hüsniye Hanım (vef. 1914): Seyyid eyh Mehmed Hâmil Efendi'-
nin büyük kızıdır.

5 - Seyyid Mehmed Efendi (vef. 1915): Fatih, erbetdâr Rifâî Dergâhı ey-
hidir.

Dergâh ve türbenin 1946 yılında tamamen harâb olması dolayısiyle türbede
yatan zevâtın tüm kabirleri Nakkatepe Kabristanı'nda yatan Osman Efendizâde
Seyyid eyh Mustafa zzet Efendi'nin yanına nakledilmitir.

31
Seyyid-i Tanta: Bedeviyye tarîkatının, Mısır'da Tanta ehrinde medfûn bulunan, kurucusu Ahmed
el Bedevî (vef. 1276). (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
48

Dergâh; Seyyid eyh Mustafa zzet Efendi'nin kabir taında

"Erhamnâ Ya Erhâme-r Râhimîn
Tarîkat i Aliyye-i Bedeviyyeden, Beylerbeyi'nde kâin Tımâriyye Zâviyesi'nin
müceddeden binâ ve inâsına muvaffak olan Tarîkat-ı Aliyye-i Halvetiyye
fukarâsından Osman Efendi Zâde Esseyid Mustafa zzet Efendi merhûmun
rûhu için lillhi-l Fâtiha"

yazdıından "Tımâriyye Dergâhı" adıyla, ya da Seyyid eyh Mehmed Hâmil Efendi
ve büyük kızı Fatma Hüsniye Hanım ile müterek kabir taında :

Erhamnâ ya Erhame-r Râhimîn
Beylerbeyinde Settâriye Bedevî Dergâh-ı erifi postniîni fânî ârif-i billh
muhibb-i ehl-i beyt-i Rasûlallh müridü-s sâlikîn esseyyidü-l eyh Muham-
med Hâmil Efendi hazretleri ile büyük kerîmeleri Fatma Hüsniye Hanım rûh-
larına Fâtiha
H.1322 H.1333

yazdıından "Settâriye Dergâhı" adı ile de anıldıı anlaılmaktadır.

23. HASÎB EFEND! BEDEvÎ DERGAH!

Tabaklar Mahallesi, Devrân Sokaı'nın baında olan bu dergâhtan günümüze
hiçbir ey kalmamıtır. Tam olarak kurulu târihi bilinmiyorsa da XVIII. yüzyılın
üçüncü çeyreinde Nakîbendi tarîkatına balı olduu bilinmektedir. Bedevî tarîkatı-
na geçii 1812 yılı civârında olmutur. Devrân günü ilk zamanlarda Cumartesi günü
idiyse de daha sonraları Pazartesi gününe dönütürülmütür.

Bilinen eyh silsileleri :

1 - Seyyid Mehmed Hasîb Efendi (vef. 1688'den sonra) Nakîbendi eyhiydi.

2 - Seyyid Mehmed âkir Efendi (vef. 1715): Nakîbendi eyhiydi.

3 - Kalpakçı Mustafa Rızaeddin Efendi (vef. 1839): Dergâhın ikinci bânîsidir
ve dergâha bedevî meîhatını koydurtmutur.

4 - Mehmed Sâdık Efendi (vef. 1862 - 63).

5 - Abdülhâlim Efendi (vef. 1900-01).

2+. HAS!N BABA DERGAH!

Dergâh Tevâî Hasan Aa Mahallesi'nde, nâdiye adıyla anılan semtte, yeni
adı Gündoumu Caddesi olan Menzilhâne Yokuu'nun Karacaahmed Türbesi tara-
Üsküdar Dergâhlart
49
fındaki baındaydı. Kaynaklarda dergâhın adı, "eyh Yusuf Efendi Dergâhı" olarak
da geçer. Dergâhta Celvetî, Bektaî ve Melâmî etkisi dergâhların kapanıına kadar
sürmütür. Dergâh, ilk önce eyh Yusuf Nizâmeddin Efendi'nin evi iken Sadrâzam
Hekimolu Ali Paa tarafından geniletilerek yaptırılmıtır (1732). Hattâ âir Bahri'-
nin beyti ile târih düürülmütür :

Dü kes ez yek dehân âyed be gûyed Bahriyâ târih
Makm-ı Celvetîyi eyledi ihyâ Ali Paa
1145

Dergâhın ikinci tâmiri de Firârî Hasan Paazâde Abdullh Paa tarafından
yaptırılmı ve âir Nevres Efendi'nin beyti ile târih düürülmütür (1749):

Kâ'be-i uâk kıldı bu makmı sıdk ile
Sadr-ı vâlâ-adli
32
Abdullh paa-i kerîm
1162

Dergâhın üçüncü tâmiri de çavubaılıktan kaymakm olan ehlâ Ahmed Pa-
a tarafından yaptırılmı ve âir Nazîf Efendi'nin beyti ile de târih düürülmütür
(1756 - 57) :

Tab'ıma mülhem bu târih ey Nazîf
Hankâh- dilgüâ-i evliyâ"
1170

Dergâh daha sonraları 1857 - 1895 ve 1908 yılarında da tâmir görmütür. Kâ-
gîr olan türbesi ile ahap olan câmii, tevhîdhâne, haremlik - selâmlıından günümüze
hiçbir ey kalmamıtır. Devrân günü Cuma olan dergâhda irâd eden postniînler :

1 - Seyyid Yusuf Nizâmeddin Efendi (vef. 1752): Bandırma'lıdır. Babası
Celvetî eyhi Bandırma'lı Hâmid Efendi'dir (vef. 1726). Yusuf Nizâmeddin Efendi
Celvetî eyhi Tophâne'li Veliyyüddin Efendi'ye (vef. 1627) intisâb etmi ve Azîz
Mahmûd Hüdâyî Âsitâne'si eyhi Erzincan'lı Mustafa Efendi'den (vef. 1711) de hilâ-
fet almıtır. Dergâhda 20 yıl Celvetî meîhatını yürütmütür.

2 - Seyyid Mustafa Hâim Efendi (vef. 1782): Yusuf Nizameddin Efendi'nin
küçük oludur. Mensûbu olduu Bandırmalızâde ailesi, Fındıklı'lı smet Efendi'ye
göre mam Caferü-s-Sâdık'dan, Üsküdar'lı Ahmed Münib Efendi'ye göre ise mâm
Mûsâ el Kâzım soyundan gelmektedir. Seyyid Mustafa Hâim Baba, ayrıca, Mısır'-
daki Kaygusuz Abdal Dergâhı eyhi Hasan Baba'dan (vef. 1756) nasîb almıtır fakat
kendisinde hâkim olan Melâmet ne'esidir. Bu üç farklı tarîkat ve irfân ne'esinin
muhâsalası olan "Hâimîlik" kolunun kurucusudur.


32
Vâlâ - adli: Adâleti pek yüce.
Üsküdar Dergâhlart
50
Dimetoka'lı Seyyid Kara Ali Baba'nın postniînlik dönemînde (1759 - 1783)
Hacı Bekta Âsitânesi'ne giderek 4 yıl kadar "Dedebaba"lık yapmıtır. Çevresinde
Hasan Baba ve Hacı Bekta Âsitânesi "Mihmân Evi" babası Selim Baba (vef. 1782)
gibi dönemîn önemli Bektaîleri bulunmutur. Ayrıca Melâmî-Hamzavî zümrelerince
"Kutub" olarak tanındıı da bilinmektedir. Ank i Marık adlı eseri ile Dîvan'ı vardır.
Türbesinde medfûndur. Bilinen nefeslerinden biri :

ebber-ü übber, mürid-ü rehber
Sundular kevser, elhamdülillh.

Sofra Alî'nin, himmet Velî'nin,
öhreti dinin, elhamdülillh.

Haktır Muhammed, olmuuz ümmet,
Bulmuuz rif'at, elhamdülillh.

Muhammed güldür, Pîrim bülbüldür;
Cümlemiz kuldur, elhamdülillh.

Dosta mihmânız, cümlemiz cânız,
Ehl-i imânız, elhamdülillh,

Pîre muhabbet, cân ile hizmet
Tâlibe ni'met. Elhamdülillh.

Aslımız nûrdur, vaktimiz "sürr"dur
33
;
Sözümüz budur, elhamdülillh.

Hâim'in zikri, "el fakrü fahrî";
Bu dem'in ükrü: elhamdülillh.

3 - Seyyid Mehmed Glib Efendi, (vef. 1831): 1826 yılında Bektaîliin Ye-
niçeri Ocaı ile birlikte kaldırılması için Sultân II. Mahmûd'un Topkapı Sarayı'na
dâvet ettii eyhler arasında yer almıtır. Dönemin zor koullarına ramen Bektaîli-
i Hâimîlik içinde canlı tutmu ve pekçok halîfe yetitirmitir.

4 - Seyyid Abdurrahîm Selâmet Efendi (vef. 1849 - 50): Seyyid Mehmed
Glib Efendi'nin oludur.

5 - Seyyid Mehmed Fahreddin Efendi (vef. 1893): Seyyid Abdurrahîm Se-
lâmet Efendi'nin büyük oludur.

6 - Seyyid Küçük Mehmed Glib Efendi (vef. 1912): Seyyid Abdurrahîm Se-
lâmet Efendi'nin küçük oludur.

33
Sürr: Göbei yeni kesilmi bebek.
Üsküdar Dergâhlart
51

7 - Seyyid Yusuf Fâhir Ataer Baba (do. 12.01.1891 - vef. 12.12.1967): Ba-
bası Seyyid Mustafa Hâim Baba ailesinden, Mir'atü-t Turûk ve Mecmua-i Tekyâ
gibi kitapları ile tanınan Bandırmalızâde Ahmed Münîb Efendi'dir. Gerek babası,
gerek kendisi Kadıköy, Kudili'ndeki Fenerbahçe Stadı karısındaki Abdülbâkıy E-
fendi Sa'dî Dergâhı'nda postniînlik görevinde Hâimî meîhatını da temsil etmiler-
dir. Yusuf Fâhir Ataer Baba Efendi'nin Bektaîlik'le ilgili inceleme yazılarının yanı
sıra, kasîde, nefes ve naatları da bestelenmi ve günümüze kadar yaygın bir ekilde
okunmutur. Dergâhın bu son eyhinin bir nefesi :

Verdim baı erenlere, ne ho bir kurbân dediler;
Selâm verdim hâdimlere, gir ite meydân dediler.

Çıktım Kırklar Meydânı'na, girdim Ali erkânına,
Daldım akın ummânına, ak olsun ey cân dediler.

Aradım hayli dem yâri, bulunca gizli esrârı
Tecellî eyledi Bârî, aka burhân dediler.

Yerli yerinde durdular, niyâz edip oturdular;
Orda bir erkân kurdular, yok burda ân ân dediler.

Haber sorduk biz güllerden, cevap aldık bülbüllerden;
Geliin hangi illerden, gel söyle ihvân dediler.

Bu yerde her merâm hâsıl, olur kul Hâlik'e vâsıl;
Öz öze kalma gel katıl, ol sen de mihmân dediler.

Ben Fâhir'im fahr ederim, hep gülerim zevk ederim,
O mecliste erenlerim, cümlemiz yeksân dediler.

Yusuf Fâhir Ataer Baba Efendi ile Selim Baba Efendi'nin (vef. 1782) kabirle-
ri dergâhın ve türbenin çaprazında, Karacaahmed Kabristanı yol kenarındadır.

Türbede Seyyid Mustafa Hâim Efendi'nin yanı sıra Khire'deki mehur
Kaygusuz Baba Dergâhı "Kasrü-l Ayn" eyhi Hasan Baba Efendi (vef. 1756) de
medfûndurlar. Türbeye defnedilen dergâhın ilk eyhi Seyyid Yusuf Nizâmeddin E-
fendi'nin kabri daha sonraları Selimiye Nakî Dergâhı hazîresine nakledilmitir.

HAvUZBAS! DERGAH!

Bakınız: Nevrûz Efendi Kdirî Dergâhı.

25. HAYDAR BABA NAKSÎ DERGAH!

Üsküdar Dergâhlart
52
Bu dergâh Haydarpaa'da, demiryollarının arasında idi ve rayların çoaltıl-
ması sonucu mescid, dergâh ve hazîresi ortadan kaldırılmıtır. Yalnız ufak bir türbe
lûtfedilip bırakılmıtır. Dergâhı ve mescidi yaptıran Nakîbendi eyhlerinden Haydar
Baba Efendi'dir. Dergâh ve mescidin inâ târihinin XVII. yüzyılın sonlarına doru
olduu tahmin edilebilir. Dergâhın bilinen eyhleri:

1 - Haydâr Baba Efendi (vef. 1700-01): Buhâra'lıdır. Dergâhın bânîsidir.
"Resa" mahlası ile iir yazmıtır. Türbesinde medfûndur.

2 - Mehmed Niyâzi Efendi (vef. 1704-05): eyh Haydâr Baba Efendi'den
sonraki eyhtir. Türbede medfûndur.

Türbede ayrıca hayır ve hasenat sâhibi olarak bilinen Hâlid Aa olu Hıdır
Aa (vef. 1796-97) ile Abdullh Aa (vef. 1865-66) da medfûndur.

26. HAYDAR EFEND! NAKSÎ DERGAH!

Dergâh Bülbülderesi'nde, Selmân - ı Pâk Caddesi üzerinde, Fevziye Câmii'ne
(Bülbülderesi Câmii) yakın yerde idi. (Börekçi Baba) kabrinin olduu yer dergâhın
hazîresi olması büyük olasılıktır. Dergâha adını veren Haydâr Efendi Takent'lidir.
Asya kökenli eyh ve dervilerin aırlandıı bir makm olduundan "Özbek Dergâ-
hı" olarak da anılırdı. Dergâhdan günümüze hiçbir ey kalmamıtır.

Devrân günü Cuma olan dergâhın son eyhinin Mukîm Efendi olduu bilin-
mektedir.

2/. H!NNET EFEND! BAYRANÎ DERGAH!

Dergâh, eski adıyla Kadıasker Ahmed Efendi, yeni adıyla Arakiyeci Hacı Câ-
fer Mahallesi'nin, imdiki neslin bilmedii Dividçiler Mevkii'nde, istimlâke uramı
Salı Sokaı'ndaydı. Dergâh semâhâne, 13 oda, 4 helâ, bir bodrum, 2 sofa, bir mutfak
ve yemek odası, haremlik ve selâmlık ile gasilhâne, dört musluklu adırvan, ahır,
dalaplı kuyu, mermer abdest tekneli, türbe, hazîre, avlu ve bahçeden oluuyordu. Av-
lu kapısı üzerinde hattat Kadri Efendi'nin nefîs ta'lik ile yazdıı kitâbede :

Âsitân-ı himmete gel, yüz sürüp eyle devâm!
Himmet eyler kim sana, elbette ol pirü-l enâm.
Hâzır ol sıdk ile zikre, Hû ile devrâna gir!
riür feyz-i ilâhî, ola maksûdun temâm.
1025

yazılıymı. Bundan da anlaılacaı üzere bu dergâhı Himmet Efendi yaptırmı veyâ
onun adına yaptırılmıtır (1616). Bu dergâh bir asır kadar Himmetzâdelerin idâresin-
de kalmı sonra Yazıcızâdelere geçmitir. Dergâh zaman içinde; "Bezcizâde Dergâ-
hı", "Abdüekur Efendi Dergâhı", "Dividciler Dergâhı", "Salı Dergâhı" gibi isimler-
Üsküdar Dergâhlart
53
le de anılmıtır. Devrân günü salı olan dergâhın eyh silsilesi salıklı olarak biline-
miyorsa da bilinen postniînleri :

1 - Bezcizâde Mehmed Muhyiddin Efendi (vef. 1611): Aslen Konya'lı olup
Halvetî eyhi Ezelîzâde Nûrullh Efendi'ye hizmet etmitir. Bir müddet sonra stan-
bul'a geldiinde Melâmî Kutbu drîs-i Muhtefi'ye intisâb etmitir. Daha sonraları da
Darüssaadet Aası Mehmed Efendi'nin Fatih, Çaramba'da yaptırmı olduu dergâha
eyh olmutur. Bu dergâha ne zaman, nasıl ve niçin geldii kesin bilinememekteyse
de kabri bu dergâhın türbesindeydi. Tek nüsha olan yazma Dîvan'ı kaybolmutur.
Ünlü bir tasavvuf âiridir. Mahlası "Muhyî"dir. lâhîleri dier dergâhlarda âyinler sı-
rasında okunagelmitir. lâhîlerinden biri

Zâhit, biz ta'n eyleme! - Hakk ismin okur dilimiz;
Sakın efsâne söyleme! - Hazrete varır yolumuz.

Sayılmayız parmak ile, - Tükenmeyiz kırmak ile,
Taramızdan sormak ile, - Kimse bilmez ahvâlimiz.

Erenler yolun güderiz, - Çekilüp Hakk'a gideriz,
Gazâ-i ekber ederiz, - mâm Ali'dir ulumuz.

Erenlerin çoktur yolu, - Cümlesine dedik belî.
Gören bizi sanûr deli, - Usludan yedir delimiz.

Tevhîd eden deli olmaz; - Allh deyen mahrûm kalmaz;
Her seher açılur solmaz; - Bahara erer gülümüz.

Muhyî sana olan himmet - Âık isen câna minnet.
Elif Allh, Mim Muhammed, - Kisvemizdedir dâllimiz
34
.

2 - Bayrâmî Himmet Efendi (vef. 1683): Bolu'ludur. Bolu'nun Gice Köyü'n-
den Hacı Ali Merdân isimli bir zâtın oludur. Doduu yere nisbetle "Bolu'lu Him-
met Efendi" diye bilinirdi. Bolu'da ilk tahsîlini tamamladıktan sonra stanbul'a gele-
rek Davud Paa Medresesi'nde ilim tahsîl etti (1609). Her ne kadar ilimde yüksek de-
receye ulatıysa da tüm benlii ile tasavvufa yönelmeyi tercih etti. Bezcizâde eyh
Mehmed Muhyiddin Efendi'nin halîfesi Halvetîyye tarîkatı'nın Uâkiyye kolunun
kurucusu eyh Hüsâmeddin Uâkî Efendi'ye kapılandı ve bu ulu velîden hilâfet aldı.
Hocasının izni ile gittii Bolu'da Bayrâmiyye tarîkatının büyüklerinden Bolu'lu eyh
Ahmed Efendi'nin hizmetine girdi ve hilâfet aldı. Himmet Efendi stanbul'a döndü-
ünde ilk hocası eyh Hüsameddin Uaki Efendi'den izin alarak Bayrâmiyye tarîka-
tının "Himmetiyye" kolunu kurdu. Defterdar brâhim Efendi'nin Fâtih, Yenibahçe
yakınlarında, Nakka Paa Câmii bitiiinde yaptırdıı dergâhda talebelerini yeti-
tirmeye baladı. stanbul'un çeitli câmilerinde vaaz verdi. Bezcizâde eyh Mehmed
Muhyiddin Efendinin vefâtı üzerine Salı Dergâhı'nın posniinliine getirildi. Bu ma-

34
Dâll: Delâlet eden, gösteren, iâret eden.
Üsküdar Dergâhlart
54
kmda vefât edenedek âbanîyye tarîkatı ile Bayrâmiyye tarîkatının birletirilmesiyle
meydana gelen Himmetiyye yolunun inceliklerini anlattı. Dergâhda medfûndu. Oul-
ları eyh Abdullh Abdî Efendi ile eyh Ataullh Mehmed Efendi'dir. Eserlerinden
bazıları: 1) Tarîkatnâme, 2) Zübdetü-d Dekik, 3) Manzume-i Mi'râciyye'dir.

Gazellerinden birisi öyledir :

Uyan behey gfil hâb-ı gafletten!
Ömrün geldi geçti haberin var mı ?
Bir haber aldın mı sırr - ı vahdetten?
Mürg-i cânın uçtu haberin var mı ?

Azıın var mıdır yolu gitmeye?
Döein hazır mı varup yatmaya?
Mâsiyet yükünü aldın boynuna,
Yakasız gömlek biçildi haberin var mı ?

Dervi Himmet senden evvel gelenler
Kimi kul, kimi sultân olanlar,
Dünyâ benim deyüp gezenler,
Ecel camın içdi haberin var mı ?

3 - Himmetzâde Mehmed Nûreddin Efendi (vef. 1766).

4 - Himmet Efendi (vef. 1844).

5 - Himmetzâde Abdülhayy Efendi (vef. ?).

6 - Himmetzâde Nâsih Abdüekûr Efendi (vef. ?).

7 - Seyyid Hüseyin Hüsnü Efendi (vef. 1909): Tophâne-i Âmire'nin muhâse-
becisidir. Dergâhı yeniden denilecek ekilde tâmir ettirmitir.

8 - Doktor Nâsih Abdüekur-i Sânî: Son eyhtir
35
.

Dergâh hazîresinde medfûn olanlar :

1 - Bezcizâde Mehmed Muhyiddin Efendi (vef. 1611): Dergâhın eyhidir.

2 - Himmet el - Bayrâmî Efendi (vef. 1863): Dergâhın eyhidir.


35
brâhim Hakkı Konyalı Âbideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Târihi isimli 2 cildlik eserinin 1. cildi-
nin 429-433. sayfaları arasında 25 Eylûl 1941 târihinde ve henüz yıkılmamıken bu dergâhı incelemi
olduunu anlatırken dergâhın son eyhinin Abdülhayy Efendi olduunu kaydetmektedir. (Editörün no-
tu)
Üsküdar Dergâhlart
55
3 - Himmetzâde Abdullh Âbid Efendi (do. 1640 - vef. 18.12.1710): stan-
bul'da dodu. eyh Himmet Efendi'nin oludur. Muhtelif câmilerde vâizlik yaptı.
ehremîni, Yenibahçe'deki Defterdar brâhim Efendi, dier adıyla Himmetzâde
Bayrâmî Dergâhı'na babasının vefâtı üzerine eyh oldu (1683). Tasavvufi hâlk ede-
biyatı tarzında ilâhîleri, dîvan tarzı iirleri vardır. Peygamber Efendimiz'in hayatını
konu alan Gencine-i 'câz (Mûcizeler Haznesi) isimli mesnevîsi, tasavvufî iirlerin-
den oluan bir dîvanı, Dîvan-ı Lûgaz isimli risâlesi vardır. Tezkire-i uarâ (âirlerin
Biyografileri) adlı eseri u ana kadar bulunamamıtır. Hâfız Osman Efendi'den hat
icâzeti almı, üstat derecede hattattır. Bazı beyitleri :

Bu eb pâyine düdüm görmedi ol em'i bezmârâ
36
;
Meseldir mum dibi olur karanlık ey dil-i eydâ.

************************************

Kimi ebrûya kemân der kimi zülfe pür-pîç
37
;
Batan ayaa kadar sühân yokdur hiç.

4 - Âbidin Efendi (vef. 1724) : Dergâhın derviidir.

5 - Himmetzâde Nu'man Abdüssamed Efendi (vef. 1737) : Abdullh Abdi
Efendi'nin oludur.

6 - Sâliha Hanım (vef. 1742) : Boluluzâde Seyyid Mehmed Emîn Efendi'nin
hanımıdır.

7 - Boluluzâde Seyyid Mehmed Emîn Efendi (vef. 1748): Dergâha nakit, mal
ve gayretleri ile yardımcı olmutur.

8 - Himmetzâde Seyyid Mehmed Nûreddin Efendi (vef. 1766): Dergâhın ey-
hidir.

9 - Behçetzâde Abdüekûr Efendi, (vef. 1766).

10 - Solakbaı Aazâde Mustafa Efendi (vef. 1843).

11 - Himmet Efendi (vef. 1844): Dergâhın eyhidir.

12 - Barutcuzâde Ahmed Efendi (vef. 1850)

13 - Dâmad Mahmûd Mehmed Paa (vef. 1878): pekçi eyh Mehmed Efen-
di'nin oludur. Himmetzâde Abdülhayy Efendi'nin dâmadıdır.


36
Bezmârâ: Muhabbet dolu topluluu süsleyen. (Editörün notu)
37
Pür-pîç: Kıvrımlarla dolu. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
56
14 - Fâtıma erife Hanım (vef. 1878): Ormanlı Köyü'nün Emiralioullarından
Mustafa Aa'nın kızı, Mirlivâ Ahmed Ragıp Paa ile Dâmad Mahmûd Mehmed Pa-
a'nın annesidir.

15 - Himmetzâde Abdüekûr Mahfi Efendi (vef. 1885)

16 - Hocazâde Ahmed Âsım Efendi (vef. 1888): Abdülhayy Efendi'nin da-
madıdır. eyhtir.

17 - Himmetzâde Seyyid Abdüekûr Efendi (do. 1840 - vef. 1888): Medi-
ne kadısı Ankara'lı Hasan Hamza Efendi'nin oludur.

18 - erife Azîze Hanım (vef. 1891): Himmetzâde Seyyid Abdülhayy kızı,
Mahmûd Mehmed Paa'nın hanımıdır.

19 - Ahmed Râif Paa (vef. 1901)

20 - Râbia Adviyye Hanım (vef. 1901): Aa Hüseyin Paazâde Ali evket
Paa'nın kızıdır.

21 - Seyyid Hüseyin Hüsnü Efendi (vef. 1909): Dergâhın eyhidir.

Vefât târihleri belli olmayan dier medfûnlar:

1 - Himmetzâde Abdülgafur Efendi.
2 - Himmetzâde Abdülhak Efendi.
3 - Himmetzâde Abdülhayy Efendi.
4 - Himmetzâde Abdülhayy Subhî Efendi.
5 - Himmetzâde Babaefendi Mehmed Ali Efendi.
6 - Himmetzâde Mehmed Nizâmeddin Efendi.
7 - Himmetzâde Mehmed Nûrullh Efendi.
8 - Himmetzâde Nâsih Abdüekkur Efendi.

Dergâh yol geniletilmesi sırasında yıktırılarak arsası Zeynep Kâmil
Hastahânesi arâzîsine katılmı, türbe hazîrelerdeki kabir ve mezar taları Çiçekçi
Câmii hazîresine nakledilmitir. Üzerinde "Merhûme ve mafiretünlehâ Fâtımatü-z
Zehrâ Hanımefendinin vakfıdır 1309 (1891)" ile "Meded yâ Hazret-i Himmet" yazılı
som mermerden yapılmı çok zarîf abdest su teknesi de Çiçekçi Câmii avlusunda
bizlerden hesap sorarcasına durmaktadır.

28. H!NDULAR KAD!RÎ DERGAH!

Dergâh Selâmi Ali Mahallesi'nde, muhtemelen Türbe Sokak'taydı. Osmanlı
mparatorluu dıındaki farklı tasavvuf kültürlerinin ehir hayatına yansıdıının bir
örneidir bu dergâh. Hint kökenli Kdirî dervilerin konakladıı bu dergâhı Feyzul-
lh Hindû Efendi kurmutur (1737).
Üsküdar Dergâhlart
57

Devrân günü Cumartesi olan dergâhın postniînleri:

1 - Seyyid Feyzullh Hindû Efendi (vef. 1748): Dergâhın kurucusudur.
2 - Bereket Hindû Efendi.
3 - Emânullh Hindû Efendi.
4 - Rahimullh ah Efendi (vef. 1779).
5 - Mehmed Sultân Efendi (vef. 1787).
6 - Mehmed Efendi (vef. 1792): Mehmed Sultân Efendi'nin oludur.
7 - Abdullh Yâr Efendi (vef. 1825).
8 - Ali Efendi (vef. 1833).
9 - Süleyman Halîfe Efendi (vef. 1849).
10 - Mehmed Râid Efendi (vef. 1872).
11 - Hasan Veliyyüddin Efendi.
12 - Mehmed Tâhir Efendi (vef. 1881).
Dergâhdan günümüze hiçbir ey kalmamıtır.

HOCA BALÎ DERGAH!

Bakınız: Cedîd Hacı Dede Kdirî Dergâhı.


29. HUSEY!N EFEND! BEDEvÎ DERGAH!

Dergâh Beylerbeyi, stavroz deresi, Abdullh Aa Mahallesi, Bedevî Tekkesi
Sokaı'ndadır. Tevhîdhâne, haremlik, selâmlık, mutfak, türbe ve sarnıçtan günümüze
pek azı kalmıtır. Dergâhı Seyyid Hüseyin Hıfzı Efendi 1854-55 yılında kurmu ve
dergâhın ilk eyhi olmutur. âir Senîh Efendi'nin kaleme aldıı ve hattat Niyâzi E-
fendi'nin hattı ile yazılmı kitâbede :

eyh-i âgâh reh-i hazret-i Ahmed Bedevî
O Hüseyin ismü ve Ali nesli ve neseb-i Zât-ı erif

Yapdı bir dergâh-ı nev dâire-i stavroz'da
Oldu tevhîd-i Hudâ merkezi bu hayr-i münîf

Söyle u mısra-ı zibâ ile târih Senîh
Eser-i pâk-i Hüseyin oldu bu dergâh-ı lâtîf

okunmaktadır.

Sultân V. Mehmed Read'ın dördüncü hazinedârı ve eyh Seyyid Mehmed
Said Efendi'nin mürîdi Durefân Kalfa, dergâhın mutfaını geniletmi, türbeyi
tevhîdhâneye birletirerek gerekli onarımı yapmıtır (1916). Dergâha hayır ve hase-
natta bulunmu olanları: Cemile Sultân'ın dadısı emsimûr hanım, Cemile Sultân'ın
ikinci haznedârı Nazmestân Kalfa, Saray Bakapı Gılmanlarından Sâlih Aa olarak
Üsküdar Dergâhlart
58
sayılabilir. Kurulduu günden dergâhların kapandıı zamana kadar Bedevî tarîkatına
hizmet eden dergâhın devrân günü Perembe'ydi.

Dergâhın postniînleri sırasıyla :

1 - Seyyid Hüseyin Hıfzı Efendi (vef. 1884): Doum yeri, Bilecik'in Pazar-
yeri Köyü'dür. Kocamustafapaa, Ali Fakîh Mahallesi'nde, kendi adıyla anılan der-
gâhın eyhi Ahmed Niyâzi Baba Efendi'den icâzet almıtır. Dergâhın kurucusudur.

2 - Seyyid Mehmed Said Efendi (do. 1852 - vef. 1916): Doumu, Sûriye'de,
Humus Kasabası'nın Hüseyniye Dergâhı'ndandır. Babası Rifâî tarîkatı bendelerinden
Reslan Efendi'dir. Ali Zeynelbidin bin Hüseyin ibni-l Tâlib Hazretlerinin 38. batın
evlâdıdır. Humus, Pazarbaı Medresesi'nde müderris Atasızâde Mehmed el Mahmûd
Efendi'den ders alarak müderrislik yapmıtır.

3 - Seyyid Mehmed Nesîb Efendi (do.1872 - vef.1925): eyh Seyyid
Mehmed Said Efendi'nin oludur. Fıkh-ı Hânefi'nin Esasâtı, Kıyas ve Din'e Müte-
allik Mesâil adlı eseri ile pekçok makleleri yayınlanmıtır.

4 - Seyyid Mahmûd Said Efendi (vef. 1963)

Türbede medfûn olanlar :

1 - Seyyid Hüseyin Hıfzı Efendi (vef. 1884): Dergâhın kurucusu ve ilk ey-
hidir.

2 - Seyyid Mehmed Said Efendi (do.1852 - vef.1916): Dergâhın eyhidir.

3 - Seyyid Mehmed Nesîb Efendi (do.1872 - vef.1925): Dergâhın eyhidir.

4 - Seyyid Hâim Efendi (vef. ?): eyh Seyyid Mehmed Said Efendi'nin o-
ludur.

5 - Seyyid Abdülmuttalib Efendi (vef. ?): eyh Mehmed Said Efendi'nin o-
ludur.

Dergâhın dier bir adı da bulunduu mahâl bakımından "stavroz Bedevî
Kalenderhânesi" olarak da anılır. Bu dergâhten yetien Mızıkalı Nûrî Efendi döne-
mînin önemli bir zâkirbaısıydı.

30. HUSEY!N KAZ!N EFEND! KAD!RÎ DERGAH!

Dergâh Beylerbeyi, Fıstıklı'da, ahbazyiit Sokaı'ndaydı. Emîn Efendi (vef.
1845) tarafından yaptırılan Fıstıklı Mescidi'nin yanındaydı. Bu yüzden dergâhın di-
er bir ismi de "Fıstıklı Mescidi Dergâhı"dır. I. Boaz Köprüsü yapımı sırasında der-
Üsküdar Dergâhlart
59
gâh ve mescid istimlâke urayarak ortadan kaldırılmıtır. Bânîsi Hüseyin Kâzım E-
fendi'dir.

Dergâhın postniînleri:

1 - Hacı Hüseyin Kâzım Efendi (do. 1880 - vef. 1930): Kastamonu'da do-
mutur. Kastamonu'nun Taçıolu Ailesi'ndendir. lk evliliini Firdevs Hanım'la
yapmıtır. Firdevs Hanım'ın kazâra yanarak vefâtı üzerine Hâcer Hanım'la evlenmi-
tir. Bu evlilikten Alim Ahmed Nazım Efendi (do.1915 - vef. 1957), Muhittin zgit
Efendi ve Bedreddin Efendi olmutur. Be defa Hacca gitmitir. Kabri Eyüp'tedir.

2 - Reid Efendi (vef. ?): stavroz, Çöp skelesi'nden denize girdiinde bou-
larak vefât etmitir.

3 - Muhittin zgit Efendi (do. 1918): eyh Hacı Hüseyin Kâzım Efendi'nin
oludur. Dergâh ve mescidi 1943 - 45 yılları arasında tâmir ettirerek ibâdete açmıtı.

31. !BRAH!N EFEND! CELvETÎ DERGAH!

Bu dergâh hakkında kesin bilgi yoktur. Yalnız Bulgurlu Câmii'nin olduu
yerler Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'nin vakıf arâzîsi içinde olduundan dergâhın da
bu câminin yanında olduu kanaatine varılabilir. Buradaki hamam da Pîr'in yaptırdı-
ı eserdir. Hattâ Bulgurlu Câmii önündeki muhteem çınar aaçlarını Pîr'in diktii
kayıtlara geçmitir. Aynı zamanda bu dergâha "Kızıl Mescid Dergâhı" adı da veril-
mitir. Ne brâhim Efendi, ne Kızıl Mescid ve ne de eyh silsileleri hakkında bir bil-
gimiz vardır. Dergâhdan da günümüze ulaan hiçbir ey yoktur. Yalnız devrân günü-
nün çaramba olduu bilinmektedir.


!DRÎS EFEND! DERGAH!

Bakınız: Çamlıcalı Mehmed Efendi âbanî Dergâhı.


32. !SKENDER BABA CELvETÎ DERGAH!

skender Baba veyâ Kaymakçı Dergâhı, Aa Hamamı ile Malatya'lı smâil
Aa Câmii arasında, yeni adıyla Gündoumu Caddesi eski adıyla Menzilhâne Yoku-
u'nun alt balangıcındaydı. Dergâhdan maalesef eser kalmamıtır. Yalnız skender
Baba türbesi ile arkasında küçük bir hazîre yeri durmaktadır.

Buradaki mescid ve dergâh, Knûnî Sultân Süleyman dönemînin (1520 -
1566) Yeniçeri Efendilerinden Mehmed Efendi (vef. 1548) tarafından 1538 yılında
yaptırılmıtır.

Üsküdar Dergâhlart
60
Celvetî tarîkatından Kaymakcızâde eyh Hacı Mehmed Efendi'nin dergâha
XVIII. yüzyılın ortalarında meîhat koydurması ile Celvetî Dergâhı kurulmutur.
Tekkelerin kapanıına kadar hizmet gören bu dergâhın harem dairesinin 1945 yılına
kadar ayakta olduu bilinmektedir. Cumhuriyet dönemînde bir ara mescidi de açık
olan bu dergâha ismini veren skender Baba'nın yaadıı zaman ve nereden geldii,
hangi tarîkata mensûb olduu, anılan dergâh ile ilikisinin ne olduu bilinmemekte-
dir. Türbede skender Baba'dan gayri Kaymakcızâde eyh Hacı Mehmed Efendi ile
eyh Hacı Abdurrahmân Efendi medfûndur.

Âyin günü Çaramba olan dergâhda görev yapan eyhler :

1 - Kaymakcızâde Hacı Mehmed Efendi (vef. 1773): Dergâha Celvetî meî-
hatını koydurmutur; türbede medfûndur.

2 - Hacı Abdurrahmân Efendi (vef. 1809): Kaymakcızâde eyh Hacı
Mehmed Efendi'nin oludur ve türbede medfûndur.

3 - Hâfız Mehmed Sâdık Efendi (vef. 1845): Kaymakcızâde eyh Hacı
Abdurrahmân Efendi'nin oludur. Hazîrede medfûndur.

4 - Seyyid Mehmed âkir Efendi (vef. 1862): Hâim Baba Dergâhı postniîni
eyh Seyyid Mehmed Glib Efendi'nin halîfelerinden olduu için dergâhı
Celvetîliin Hâimî koluna balamıtır.

5 - Seyyid Mehmed erâfeddin Efendi (vef. 1892): eyh Seyyid Mehmed
âkir Efendi'nin oludur.

6 - Ahmed Sâfî Efendi (vef. 1895): Hacc'da vefât etmitir.

7 - Seyyid Küçük Mehmed Glib Efendi (vef. 1912): Hâim Baba Dergâhı
eyhi Seyyid Abdurrahîm Selâmet Efendi'nin oludur. Aynı zamanda Hâim Baba
Efendi Dergâhı'nın da postniîniydi.

!STAvROZ BEDEvÎ KALENDERHANES!

Bakınız: Hüseyin Efendi Bedevî Dergâhı.

33. KALENDERHANE NAKSÎ DERGAH!

Dergâh Murad Reis mahallesinde, Çinili Câmii'nin karısındaki köe baında
yer almaktaydı. Nakî meîhatlıdır. Orta Asya'lı türk veyâ dier ülke dervilerinin
konakladıı bir mekândı. Bilhassa Afganistan kökenli dervilerin stanbul'a ilk gel-
dikleri yerdi. Bunun içindir ki "Afganîler Dergâhı" veyâ "Afganlar Kalenderhânesi"
olarak da anılmıtır. Nakî dergâhları içinde yalnız bekâr dervilerin kaldıı bir mer-
kez olduundan ayrıca da "Olanlar Dergâhı" olarak da bilinmekteydi. Dergâhın bir
Üsküdar Dergâhlart
61
çeit kültür ateelii veyâ konsolosluk hükmünü yürüten bir kurulu niteliinde ol-
ması sebebiyle postniînlerin hepsi bekâr Afganlı Nakî eyhlerdi.

Dergâhta bugün ayakta kalan eyh merûtası ile selâmlık köküdür. eyh
merûtası XIX. yüzyılda yenilenen kâgir bir bodrum üzerine iki katlı ahap, payanda-
lı yapıdır. Selâmlık bölümü ise, içinde zarîf havuzu ile tek katlı bir eyh odası görü-
nümündedir. Mescid - tevhîdhâne, dervi hücreleri, çamaırhâne, hamam, imâret ni-
teliinde olan büyük bir mutfak, kiler, taamhâne yıkılmıtır. Hazîresinde eyh ve
derviler yatmaktadır. Nûman Efendi adında bir zât tarafından Afgan kalenderlerini
barındırmak amacıyla yaptırılmıtı (1792 - 93).

Devrân günü Perembe olan dergâhın postniînleri :

1 - Ahmed Nâsır-ı Afgnî Efendi (vef. 1795 - 96): Horasan'lıdır. Dergâhın
ilk postniînidir.

2 - Seyyid Hacı Mehmed ret Efendi (vef. 1797 - 98).

3 - Mehmed Emîn Efendi (vef. 1813 - 14).

4 - Hacı Musa Efendi (vef. 1833 - 34).

5 - Mehmed Said Efendi (vef. 1859 - 60).

6 - Abdullh Efendi (vef. 1887 - 88).

7 - Hacı Resûl Mustafa Hüseyin Efendi (vef. 1906 - 07).


3+. KAP!AGAS! CERRAHÎ DERGAH!

Dergâh Kapıaası Mevkii, Arakiyeci Hacı Mehmed Aa Mahallesi,
Arakiye'ci Sokaı'ndaydı. Arakiyeci Hacı Mehmed Aa'nın (vef. 1591) yaptırdıı
(1543) ve kendi adıyla anılan mescidin yanındaydı. Dergâh; "Ârif Dede Dergâhı" a-
dıyla da anılmaktadır. Dergâh ilk kuruluunda Celvetî meîhatindeydi. XIX. yüzyılın
balarında Cerrâhî meîhati konulmu ve dergâhların kapatılmasına kadar bu görevi-
ni sürdürmütür. Kurucusunun ve eyh silsilesinin bilinmedii dergâhın bazı postni-
înleri:

1 - Abdurrahmân Efendi : Babası Mustafa Efendi; umnu'lu Atpazarı Osman
Fadl-ı lâhî Efendi'nin (vef. 1690) halîfelerindendi. Sultân I. Mahmûd devrinde bu
dergâha eyh oldu ve Celvetî meîhatını getirdi (1736).

2 - Büyük Mehmed Rûen Efendi (do. 1719 – vef. Mart 1795): Mudanya'da
dodu. Babası Celvetî eyhi Abdurrahmân Efendi'dir. smi Azîz Mahmûd Hüdâyî
Efendi'nin halîfelerinden Bursa'lı smâil Hakkı Efendi (vef. 1724) tarafından konul-
Üsküdar Dergâhlart
62
mutur. Bu zâtın halîfesi olan Çorlu'lu Pertev Efendi'den (vef. 1768) Celvetî icâzeti
almı, uzun süre kürsü vâizlii yapmıır. Bu dergâhın eyhlii yanısıra Hüdâyî
Âsitânesi'nde de iki kere postniînlik yapmıtır. Hüdâyî Âsitânesi'nde medfûndur.

3 - Seyid Mehmed Ârif Dede Efendi (vef. 1822): Nûreddin Cerrâhî Âsitânesi
altıncı postniîni Mora'lı Seyyid Yahyâ Efendi'nin (vef. 1707) torunu, aynı dergâhın
yedinci postniîni Abdüekr Efendi'nin (vef. 1773) oludur. Degâha Cerrâhî meî-
hatını koydurmutur. (1813). Nûreddin Cerrâhî Âsitânesi postniînliinde de bulun-
mutur.

4 - Seyyid Abdülazîz Zihni Efendi (vef. 1854): Seyyid eyh Mehmed Ârif
Dede Efendi'nin kardeinin oludur.

5 - Glib Efendi.

Dergâh, Cerrâhî Âsitânesi eyhlerinin bu göreve gelmeden önce pitikleri bir
meydan yeri olarak görev üstlenmitir. Dergâhdan günümüze hiçbir ey kalmamıtır

KAP!C! DERGAH!

Bakınız: Halîl Paa Celvetî Dergâhı.


35. KARABAS-! vELÎ EFEND! SABANÎ DERGAH!

Dergâh Toptaı'nda, Vâlide-i Atîk (Nûrbânû Vâlide Sultân) Câmii külliyesin-
dedir ve orta yeri avlu olan 33 odası ile tevhîdhâne, kahve ocaı (meydan odası) ve
imdi artık yok olan adırvandan ibâretti. Külliyenin bitim târihi olan 1583 yılından
itibâren dergâh Halvetîlie balı kalmıtır. Dergâh ününü, daha sonraları postniîn
olan ve Halvetîliin Karabâiyye kolunu kuran Ali Alâeddin Karabâ-ı Velî Efendi'-
den almıtır. 1713 yılından dergâhların kapanmasına kadar âbanîlie balı kalın-
mıtır. Dergâhın yeri örenci yurdu olarak kullanılmaktadır.

Devrân günü Perembe olan dergâhın bilinen postniînleri:

1 - El Atvel Ali Alâeddin Karabâ-ı Velî Efendi (do. 1611 - vef. 1685):
Arapkir'de domutur. Medrese tahsîli için stanbul'a gelerek Fâtih Medresesi'nde
derslere devâm ederken cezbe hâllerinden dolayı stanbul'u terkederek Kastamonu,
âban-ı Velî Dergâhı postniîni Çorum'lu eyh smâil Kudsî Efendi'ye (vef. 1644)
kapılandı. Kısa zamanda ilerleyerek müridinden hilâfet aldı. Çevre eyhleri arasın-
daki anlamazlıkları gidermek için Çankırı'ya gönderildi. Dönüünde Çorum'lu eyh
smâil Kudsi Efendi vefât ettiinden olu eyh Mustafa Çelebî Efendi'ye (vef. 1659)
hizmette bulundu. Daha sonraları Kastamonu'dan ayrılarak Üsküdar'a geldi ve Rûmî
Mehmed Paa Câmii'nde inzivâ hâlinde yaamaya baladı (1670). Halvetîliin önem-
li kollarından Karabâiyye'nin kurucusu oldu. Medrese çevrelerinin kendisine cephe
alması sebebiyle Limni Adası'na sürgüne gönderildi (1679). Sürgün dönüü tekrar
Üsküdar Dergâhlart
63
Üsküdar'a geldi ve hemen Hacc'a gitti. Hacc dönüü Mısır'a uradı ve orada hasta-
landı. Mısır'a üç konak mesafede "Nahl Kalesi' denilen yerde vefât etti (1685). Khi-
re yakınında Geylan Köyü'nde, eyh Muhammed Gazavî Efendi'nin kızının yanına
defnedildi. El Atvel (En uzun) ve Karabâ-ı Velî lakablarıyla anılmıtır.

Karabâ-ı Velî Efendi'nin yetitirdii pekçok güzîde talebelerinden önemli
olanları unlardır:

a) Mânevî Mustafa Efendi (vef. 1702): Pîrin oludur. Kadırga'da Sokollu
Mehmed Paa Dergâhı'nın eyhliini yapmıtır (1691 – 1702)

b) Kerestecizâde Mehmed Ledünnî Efendi (vef. 1708): Kasımpaa'da Saçlı
Emîr Efendi Bayrâmî Dergâhı'nda Karabâiyye meîhatını üstlenmitir. (1700 –
1708).

c) Mustafa Fânî Efendi (vef. 1710): Maçka abânî Dergâhı'nın kurucusudur.

ç) Mehmed Nasûhî Efendi (vef. 1710): Üsküdar'lıdır. Karabâiyye'nin
Nasûhiyye kolunun pîridir.

d) Ünsî Hasan Efendi (vef.do. 1645 – vef. 1724): Taköprülü'dür. Emînönü,
Aydınolu Halvetî Dergâhı eyhidir (1683 – 1724)

Pîr'in eserleri: 1) Kâif-i Esrâr-ı Füsûs, 2) Câmi-i Esrâr-ı Fusûs, 3) erh-i
Akid-i Nesefiyye bi Lisâni-t Tahkîk, 4) Mi'yârü-t Tarîkat, 5) Tarîkatnâme, 6)
erh-i Kasîde-i Akiyye li eyhü-l Ekber, 7) Risâle-i Usûl-i Erbaîn, 8) Esâsü-d
Din, 9) Tefsîr-i Sûre-i Tâhâ, 10) Tâbirnâme.

2- Bülbülcüzâde Fethi Abdülkerîm (vef. 1694): Halvetîliin Sivâsî kolundan-
dır.

3- Bülbülcüzâde Abdürrahîm Nesîb Efendi (vef. 1713): Bülbülcüzâde eyh
Fethi Abdülkerîm Efendi'nin oludur.

4- erâfeddin Efendi (?): Dergâhın son eyhidir.

Dergâh "Atîk Vâlide Sultân Dergâhı" adıyla da anılmıtır.

36. KARACAAHNED SULTAN BEKTASÎ DERGAH!

Dergâh Kapıaası'nda Rodos'lu Ahmed Fethi Paa Câmii'nin karı köesinde-
dir. Dergâhın ilk ekli hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yalnız Karacaahmed Sultân'ın
kabir makmının üstü ve yanları açık olduu, daha sonraları Sultân IV. Mehmed'in
annesi ve Sultân III. Murad'ın bakadını Safiye Sultân'a (vef. 1605 - 06) atfedilen ve
âir Asârî'nin eseri olan:

Üsküdar Dergâhlart
64
Dürretü-t tâc-ı sâhibetü-l izz-ü atâ
Hazret-i Vâlide Sultân o hayrü-n nisvân
Karacaahmed gibi sultân-ı veliyyullhın
Merkad-i pâkini ihyâ kılub itti bünyâd

Eyledi divâr-ı cenâbına açıb hûb bâb-ı erîf
Rûh-i pâkinden erie âna her dem feyzâ
Cezbesi çekti ehinâh-ı cihânı getürüb
Üstüne hâzır idi himmetin ânın Rahmân

Bundadır üçler ve kırklar, yediler, ricâl-i gayb
Yeridir bunda kabûl oluna dualar her ân

Ravzasın her ki ziyâret ide, hayriyle dua
de hem padiâh1 hem sâhibetü-l hayra dua
Didi itmâmına Asîrî dahî târih
Pâk-ı câ tekyegâh-i Karacaahmed Sultân

kitâbeden de anlaılacaı üzere kabrin etrafı duvarla çevrilmi ve bir de kapı açılmı-
tır (1595-96).

Daha sonraları Saray Mutfaı Memuru Ziyâ Bey dergâh ve türbeyi ei
Fehmiyye Hanım'ın rûhu için yeniden yaptırmıtır (1866-67). Kitâbesi türbe kapısı
üzerindedir:

Ravza-i feyz-i fütûh-i Karaca Ahmed'dir;
Gel erenler oku bir Fâtiha kıl istimdâd!

Eyledi zevcesi Fehmiyye Hanım rûhu için;
Matbah-ı Âmir me'muru Ziyâ Bey bünyâd.
1283

Bu son ekliyle yapının iki kapısı bulunmaktadır. Sa kapıdan türbeye, sol
kapıdan da dergâha girilirdi. Dergâhın, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda gyet faal olduu
hâlde bu konuda elimizdeki bilgiler kısıtlıdır.

Karaca Ahmed Sultân (XIII. yüzyıl): Horasan'lı sultânlardan Süleyman Efen-
di'nin oludur. Anadolu'ya gelerek Manisa, Akhisar civârına yerlemitir. Sultân Or-
han Gzî zamanında Osmanlı'nın fethine büyük katkıları olmutur. stanbul - Kartal
hattında, Bizans sınırlarının kontrol altında tutulması görevi ile Üsküdar'a gelmitir.
Bu sırada 57.000 mürîde sâhib olduu söylenir. Üsküdar ve Akhisar'dan baka Af-
yon, Karacaahmed Köyü'nde de makmı vardır. Hangi makmında yattıı kesinlik
kazanmamıtır. Mânevî ilimlerin yanısıra müsbet ilimlerde bilhassa tıb ilminin çeitli
dallarında bilgi sahibidir. Pekçok kitab yazdıı biliniyorsa da her zaman olduu gibi
yamalamadan nasîbini alan kitaplarından günümüze ulaanı olmamıtır.

Üsküdar Dergâhlart
65
Sivrihisar'da oturan ulu velîlerden Seyyid Nûreddin Efendi tarafından yetiti-
rilmitir. Hacı Bekta-ı Velî ile Yunus Emre'nin çadaı ve "Gziyân-ı Rûm" zümre-
sine mensûb savaçı dervilerden olduu için "Bektaî"lie gönül vermi olduu,
Bektaî aırlıklı bir düünce taıdıı kabûl edilmektedir. Kerâmet ve menkabeleri sa-
yılamayacak kadar çoktur. Türkiye'nin en büyük kabristanına adını vermitir. 800
dönümü bulan bu kabristan ayrıca dünyanın en büyük "selvi ormanı" ünvânına sâhip-
tir.

Türbenin iç kapı dıında, solda üç kabir vardır :

1 - Mehmed Dede Efendi (vef. 1640): Dergâhın eyhi olduu ve Ber'at Gece-
si vefât ettii kitâbesinden anlaılır :

Rûhuna Fâtiha
Karacaahmed ol Sultân ki kutbü-l ârifîn idi;
Niyâz ile gelüb her subh-ü am eiine yüz sür!
Kerâmet ehlidir evlâdı hem sâhib nazardır;
Ziyâret ile ta'zim et huzurunda ayaın dur!
Ber'at gecesi öldü eyh Muhammed dediler târih,
Bu köhne tekkeden el çekti göçtü Muhammed Dede;
1050

2- Selim Dede Efendi (vef. 1743-44): Dergâhın eyhi Halîl Efendi'nin olu-
dur. Tarîkat serpûlu taında: "Dervi Halîl'in cierkûesi merhûm ve mafûr Selim
Dede rûhu için El Fâtiha 1156" yazılıdır.

3- Halîl Efendi (vef. 1759-60): Dergâhın eyhidir ve Selim Dede Efendi'nin
babasıdır. Tarîkat serpûlu taında: "Merhûm ve mafûur tekkeniîn eyh Halîl için
Fâtiha sene: 1173)" yazılıdır.

3/. KARTAL AHNED EFEND! KAD!RÎ DERGAH!

Dergâh Nuhkuyusu Caddesi ile Kartal Baba Caddesi'nin kesitii köededir.
lk kurucusunun kim olduu ve kurulu târihi bilinmiyor. kinci bânîsi Mısır Vâlisi
Kavala'lı Mehmed Ali Paa'nın azâtlı câriyelerinden La'l-ter Hanım'dır. imdi yok
olan kitâbesinde :

Kaldı bu dergâh-i evvel lâne-i
38
feyz-u kemâl;
Bast idüp Kartal Baba el-Hakk cenâh-i himmeti.
Tâir rûhu uçub dem geçmi olmudu harâb,
La'l-ter Hanım güzel yaptırdı buldu cenneti.
Esbâk Mısır Vâlisi Mehmed Ali Paa
Merhûmun mu'takasından
39
mumâileyhâ.

38
Lâne: Yuva. (Editörün notu)
39
Mu'taka: Î'tak edilmi, azledilmi, azatlı (köle ya da câriye). (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
66
1296

yazılıymı. Bu kitâbeye göre onarım 1878 yılında gerçeklemitir.

Dergâh; mescid-tevhîdhâne, 3 oda, bir sofa, bir helâ ve avludan oluan selâm-
lık ile 6 oda, 2 sofa, 2 helâ, bir mutfaktan oluan haremlik, bir sarnıç, bir mutfak, tür-
be, türbedâr odası, hazîre, bir helâ, bir kuyu, bir odunluk ile büyük bir bahçeden olu-
uyordu. Türbede Kartal Ahmet Baba Efendi dâhil 5 sanduka vardır. Kartal Ahmed
Efendi'nin kim olduu ve dier eyh silsileleri bilinmiyor. Târih sayfaları arasında
eyh Seyyid Ömer Efendi, eyh brâhim Efendi ile son eyhin Hulkî Efendi'nin adları
geçmektedir.

Dergâh ve mescid bakımsızlıktan harâbeye dönmü ve 1970 yılında Vakıflar
dâresi tarafından yıktırılmıtır. Bugün ibâdete açık olan câmiinin eski yapısı ile alâ-
kası yoktur. Zâten dergâh da çoktan târihe karımıtır. Devrân günü Salı olan dergâ-
hın hazîresinde yatanlar :

1 - La'lter Hanım (vef. 1878): Dergâhın ikinci bânîsidir. Mezar taında: "Mı-
sır Vâlisi esbak Mehmed Ali Paa mu'takalarından olup Kartal Baba Dergâhı erîfi-
nin bânîye-i sânîyesi olarak müceddeden inâ ve müteakiben irtihâl-i tecellîgâh-ı be-
k eden muhibbe-i turûk-ı aliyye merhûm La'l-ter Hanım'ın rûhu içün Fâtiha" yazılı-
dır.

2 - brâhim Efendi (vef. 1878): Sivrihisar'lıdır. Hocalık yapmıtır.

3 - Âdile Hanım (vef. ?): Derya kaptanı Mehmed Paa'nın ortanca kızıdır.

KAS!NAGA BEKTASÎ DERGAH!

Bakınız: Mürüvvet Baba Bektaî Dergâhı.


38. KAvSARA NUSTAFA BABA EFEND! HALvETÎ DERGAH!

Bu dergâh Vâlide-i Atîk Mahallesi'nde, eski Balarbaı Caddesi, yeni ismi ile
Kartalbaba Caddesi'nin alt baında, Çavuderesi Caddesi'ne çok yakın yerdeydi. Bâ-
nîsi Kavsara Mustafa Efendi'dir (vef. 1656). Kavsara'nın mânâsı sepet olduuna göre
bu muhterem zât sepetcilik yaparak geçimini salıyor olmalıdır. Ta minâreli mescidi
kubbeliydi. Türbe, imdi yok olan mescid ve dergâhın önünde, yol kenarındadır. Za-
manında türbe de kubbeliymi. Kavsara Mustafa Baba Efendi'nin sülüs kitâbesi öy-
ledir :

Can-ü gönülle muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ,
Rûhu âd ola zihi Kavsara Mustafa Baba!
Ederken vâdiyy-i sıhhat serâdan tavr-ı asâyi,
Nidâ-i "irci'i" emrin iitdi yâni mânâda.
Üsküdar Dergâhlart
67
Dâr-ı dünyâda ikmet gayr-ı mümkün olduın
Fehm idince, cânib-i ukbâya itdi azm-i tâm
Merhûm ve mafur Kavsara Mustafa Baba'nın rûhiçün el Fâtiha"
H.1167

Kavsara Mustafa Baba Efendi'nin adı belli olmayan bir torunu 1713 yılında
dede yâdigârı dergâhı onarmıtır. Bu onarımla ilgili levhada:

Sanmanız hâli Mustafa dede'yi,
Kabri envâr-ı sıdk ile doludur.

Burda medfûn olan ol Allhın
Kavsara öhretiyle bir kuludur.

Bin hem altmı yedide gitmitir
Dâr-ı bekya sanmanız ölüdür.

Bin yüz yirmi bete bir veledi
Etti ta'mir ceddi pek uludur.

Nazar-ı lûtf ile ümid edinip
Fâtiha kim geçenlerin yoludur.

yazılıdır. Torununun dergâha astıı bu levhaya göre dedesi Kavsara Mustafa Baba
Efendi'nin vefât târihi H.1067/M.1656'dır. Bu sülüs kitâbesindeki 1167 rakamı esa-
sında 100 yıllık bir yanlılık eseridir.

Dergâh ve mescidin ikinci onarımı Sultân Abdülmecîd'in annesi Bezm-i Â-
lem Vâlide Sultân tarafından 1841 yılında yaptırılmı ve mescid kapısı üzerine târih
düürülmütür :

eh-i gerdun himmet hazret-i Abdülmecîd Hân'ın
Mükerrem vâlidesi bezm-i dehri âd eder her ân.

Cihâna serteser inci gibi hayrâtları vardır;
Biri de ite bu câmi oluban secde-i Rahmân

Zihi ta'atgâh-i ehl-i velâyet kim beyt âsâ.
Metâf-ı evliyâdır rehberi bî ekk iit ey cân!

Heman gel hams evkatde edâ-i emr-i Hakk eyle!
Ku'ud ile tahiyyâtını oku böyledir ferman.

Mü'ezzin na'ra-i Allhu Ekber çaırır her dem
Ezanlar okunûr savt-ı nevâdan eyleyip devrân

Üsküdar Dergâhlart
68
eb-u rûz ola meftûh, cem olup ehl-i ibâdet kim
Olur icrâ demâdem bunda bil ahkâm-ı çâr erkân.

Atâ vü lûtf u nîmetle bütün âlem bâsîr oldu;
O nûr-i çem-i ümmet sâyesinde cümlemiz âdan.

Nukd-i himmet-i malisini hayrâta sarf eyler;
Rızâullh içindir bî nihâyet ettii ihsân.

Hudâ hem zâtını hem necl-i Han Abdülmecîdi de
Kıla her hâlde mahfûz-u setr ez dîde-i udvân.

O âhın sâyesin dur etmeyip fark-ı ibâdından,
Serir-i saltanatda müstesdam-ı ömr ede Sübhân!

Edâ-i farz edip tam de salâ târih ile Muhtâr
Zihi âd etti bezm-i âlemi Hakk'a vâlide sultân"
1257

Bu halvetî dergâhının devrân günü Pazar'dı. Cumhuriyet dönemînde dergâh
ve mescidin yerini ûrâ-i Devlet Âzâsı Edib Bey'in annesi âzimend Hanım satın
almıtır. u anda türbe ve câmii eski yerinden biraz daha aaıya kaydırılarak yeni-
den yaptırılmıtır. Levha ve kitâbelerin nerede olduu bilinmiyor.

KAYNAKÇ! DERGAH!

Bakınız: skender Baba Celvetî Dergâhı.

KEPÇE DEDE DERGAH!

Bakınız: Mahmûd Efendi Rifâî Dergâhı.

39. KESFÎ AHNED EFEND! KAD!RÎ DERGAH!

Dergâh Arakiyeci Hacı Câfer Mahallesi, Dividciler Caddesi'ndeydi. Zeyneb
Kâmil Hastanesi'nin bahçe ve yol düzenlemeleri sırasında tamamiyle yok olup
gikmitir. Dergâhı Kefî Ahmed Efendi kurmutur (1852). Devrân günü Perembe
olan dergâhın son eyhi Ahmed Efendi'dir.

Dergâh 3 oda, bir sofa. bir helâdan oluan harem dairesi ile 3 oda, bir sofa, bir
helâdan oluan selâmlık dairesi, bir semâhâne, bir sarnıç, 2 musluklu su haznesi,
mutfak, hazîre ve büyük bir bahçeden ibâretti. Dergâh "Serbölük Dergâhı" adıyla da
anılmaktaydı.

K!Z!L NESC!D DERGAH!

Üsküdar Dergâhlart
69
Bakınız: brâhim Efendi Celvetî Dergâhı.

+0. KURBAN NASUH EFEND! R!FAÎ DERGAH!

Dergâh, eskiden Tabaklar Meydanı diye bilinen yerde, imdiki Yeni Toptaı
Caddesi üzerinde, kendi adıyla anılan câmiin yanındaydı. 1586-87 târihini taıyan ki-
tâbeye göre Kurban Nasûh Efendi Hamzavî'dir ve câmi-dergâhın bânîsidir. Seyyid
Mehmed Nûrî Efendi'nin XVIII. yüzyıl sonu veyâ XIX. yüzyıl baında dergâha koy-
duu Rifâî meîhatına kadar geçen zaman diliminde dergâhın târihi karanlıkta kal-
maktadır. Dergâhtan günümüze bir ey kalmamıtır.

Devrân günü Çaramba olan dergâhın bilinen postniînleri:

1- Mehmed Nûrî Efendi, Seyyid (do. 1766 - vef. 1856): Üsküdar'lıdır.
Küçükmustafapaa, Karasarıklı Rifâî Dergâhı kurucusu eyh brâhim Sadrî Efendi'-
nin (vef. 1827) halîfesidir. Alaca Minâre Nakî Dergâhı eyhi Mehmed Sâdık Efen-
di'ye (vef. 1821) intisâb ederek Nakî hilâfeti de almıtır (1794). eyhülislâm
Müftizâde Ahmed Efendi'den Muhyiddin bn A'râbî'nin Fütûhat-ı Mekkiyye ve
Fusûsü-l Hikem isimli eserlerini ve erhlerini okumutur. Sultân III. Selim'in yakın
çevrelerine girmi, hattâ ehzâdelerine hocalık etmitir. Dergâha Rifâî meîhatını
koymutur. Yetitirdii halîfelerden önde gelenleri :

a - Abdullh Vehbî Efendi (vef. 1871): Ankara'lıdır. Odabaı Rifâî Dergâhı
kurucusudur.

b - Sâlih Efendi (do. 1788 - vef. 1878): Karagümrük'lüdür. Fâtih,
Tahtaminâre Rifâî Dergâhı'nın kurucusudur.

Câmiin avlusundaki türbede medfûn olan Mehmed Nûrî Efendi'nin ba ucun-
daki levhada:

Ârif-i billh dânâ mürid-i âgâh-dil,
Mazhar-ı sırr-ı Rifâî, eyh Nûrî kâmurân

Evvelâ bu dergâh-ı vâlâyı bünyâd eyledi
Anda otuz sene olmutu mukîm-i sâlikân

Mazhar-ı sırr-ı Hudâ vü âinâ-i ma'rifet,
Postniîn-i ehl-i vahdet vâkıf-ı sırr-ı nihân.

Menba'-i feyz-i amîm kılmıtı Mevlâ zâtını,
Nice yıl irâd ile oldu serefrâz-ı cihân.

Pivâ-i râh-ı Hakk hem rehnümâ-i âıkîn,
Tekyegâh-ı himmetin bekler ânın üftâdegân.

Üsküdar Dergâhlart
70
Hankâh-ı âlem-i fânîden etti rıhlet,
Eyleyip teslim-i rûhun oldu firdevs âiyân.

Nokta-i tevhîd-i Hakk târih kerîm-i fevtine,
eyh Mehemmed Nûrî bula kasr-ı ukbâda mekân.
1274
yazılıymı.

2 - Seyyid Tevfik Efendi (vef. 1899): Üsküdar'lıdır. Seyyid eyh Mehmed
Nûrî Efendi'nin oludur. Selâmi Ali Efendi Celvetî Dergâhı eyhi Muhtar Efendi'den
(vef. 1888) ve Azîz Mahmûd Hüdâyî Âsitânesi eyhi Rûen Efendi'den mûsıkî ö-
renmitir. Güftesi babasına ait dügâh makmında besteledii bir ilâhîsi vardır. Câmi-
in avlusundaki türbede medfûndur.

3 - Seyyid Hayrullh Tâceddin Yalım Efendi (do. 1883 - vef. 1954):
Üsküdar'lıdır. Seyyid eyh Tevfik Efendi'nin oludur. Mûsıkî eitimine ilk önce ba-
basıyla baladı ve Tabaklar Câmii imâmı, zâkirbaı "Malak Hâfız" lakaplı Hüseyin
Efendi (vef. 1904) ile devâm etti. Ünlü mevlidhân Bedevî eyhi Ali Baba Efendi'den
de dersler almıtır. ki iir kitabı, bazı tasavvufî eserleri ile güftesi kendisine ait iki
ilâhîsi vardır.

Dergâh'da Üsküdar'lı Âsım Efendi'nin zâkirbaılık, brâhim Efendi'nin de
"Reis"lik yaptıı kayıtlardadır. Câmiin avlusundaki türbede eyh Mehmed Nûrî E-
fendi'nin kızı erife Hediyetullh Hanım da medfûndur.

Dergâh; "Nûrî Efendi Dergâhı" adıyla anıldıı gibi devrân günü Çaramba
olması sebebiyle de "Çaramba Dergâhı" diye de anılır.

+1. NAHNUD EFEND! R!FAÎ DERGAH!

Dergâh, Ahmediye'de, Ahmediye Câmii Külliyesi içindeydi. Dergâhın kuru-
cusu Rifâî eyhi Mahmûd Râcî Efendi'dir (vef. 1742). "Kepçe Dede Dergâhı" ve
"Ahmediye Dergâhı" olarak da anılır. Devrân günü Çaramba olan dergâhtan günü-
müze ıık tutacak bir ey kalmamıtır. eyhleri hakkında bilgiden yoksunuz. Yalnız,
eyh Mehmed evki Efendi'nin (vef. 1917) sarayda mûsıkî eitimi gördüünü ve
müridinin de Üsküdar Rifâî Âsitânesi eyhi Ahmed Ziyâeddin Efendi (vef. 1917)
olduunu söyleyebiliriz. Müridinin, Nûrî Baba Efendi Dergâhı eyhi Ali Nutkî Baba
Efendi'den icâzet aldıını göz önünde bulundurursak; eyh Mehmed evki
Efendi'ninde Bektaî ne'esinde olduu söylenebilir.

+2. NEvLEvÎHANE DERGAH!

Dergâh mrahor'da, Ayazma Mahallesi, Doancılar Caddesi üzerindedir. Ga-
lata Mevlevîhânesi postniînlerinden Halîl Nûman Efendi'nin burada olan evine se-
mâhâne eklenmesi sûretiyle meydana getirilmitir (1793). Bu zâviye, stanbul'dan
Anadolu'ya giden veyâ Anadolu'dan stanbul'a gelen dervilerin konaklamaları için
Üsküdar Dergâhlart
71
düünülmütür. Daha sonraları harâb olan Mevlevîhâne'yi Sultân II. Mahmûd, Müir
Ahmed Fevzi Paa'yı (vef. 1843) binâ emîni tâyin ederek yeni batan inâ ettirmitir
(1835). Abdülmecîd dönemînde 1844, 1845 ve 1851 yıllarında onarımları yapılmı-
tır. Mevlevîhâne, Kaptan-ı Deryâ Hacı Dede Ahmed Vesim Paa (vef. 1910) tarafın-
dan bugünkü ekline getirilmitir (1872). Dergâh, son olarak da son postniîn Ahmed
Remzi Akyürek Dede Efendi (vef. 1944) tarafından tâmir ettirilmitir. Bahâriye ve
Yenikapı Mavlevihâne'lerini yenileyen Sultân Mehmed Read, Üsküdar
Mevlevîhânesi'nin de yenilenmesi için Üsküdar'lı Mimâr Kemâleddin Bey'i (vef.
1927) görevlendirdiyse de I. Dünya Savaı'nın balamasıyla bu proje uygulanama-
mıtır.

Dergâh semahâne-türbe, selâmlık, mutfak, dedegân ve harem dairesi, su de-
posu ve buna balı helâlar, hazîre ve bahçeden oluan iki ayrı ana yapı topluluudur.
Mevlevîhâne'nin mimârî açıdan dikkat çeken yanı, türbenin semâhânenin altında yer
almasıdır.

Mevlevîhâne dergâhın postniînleri:

1 - Halîl Nûman Dede Efendi (vef. 1798): Galata Mevlevîhânesi'nin 20.
postniînidir. Üsküdar Mevlevîhânesi'nin kurucusudur.

2 - Mehmed Hüsâmeddin Dede Efendi (vef. 1801).

3 - Ali Nâilî Dede Efendi, Hacı (vef. 1802).

4 - smâil Hulûsî Dede Efendi (vef. 1804).

5 - Mehmed Emîn Dede Efendi (vef. 1812).

6 - Abdullh Necîb Dede Efendi (vef. 1836): Galata Mevlevîhânesi 24. post-
niîni Mehmed Rûhî Dede Efendi'nin (vef. 1810) oludur.

7 - Ahmed Ârif Hikmet Dede Efendi (vef. 1873): Abdullh Necîb Dede E-
fendi'nin kardeidir. 39 yıl süre ile eyhlik makmında bulunmutur. Besteleri vardır.
Besteledii mâhur makmındaki "Mevlevî Âyini" kaybolmutur.

8 - Abdullh Mehmed Zeki Dede Efendi (do. 1821 – vef. 1881): Bursa'da
domutur. Örenimini de Bursa'da yapmıtır. Mahkeme kâtiplii ve Bâb-ı Zemîn
Câmii imâmlıı görevlerinde bulundu. Bursa Mevlevîhânesi eyhi Mehmed Dede
Efendi'den feyz alarak dervi oldu. stanbul'a geldiinde geçimini hattatlıkla saladı.
Sadrâzam Yusuf Kâmil Paa Konaı'nda Mesnevî okuttu. Ayrıca Fetvâhâne'ye ta'lik
yazı hocası olarak atandı. Bayburt'lu Zihni'nin Hikâye-i Garîbe adlı eserini ince ta'lik
yazı ile yazdı. Kitâbe yazıları ile tanındı. Tâlik yazı ustasıydı.

9 - Mehmed Hasîb Dede Efendi (vef. 1886): Mevlevîhânenin 7. postniîni
Ahmed Ârif Dede Efendi'nin oludur.
Üsküdar Dergâhlart
72

10 - Ahmed Ârif Dede Efendi (vef. ?): Mehmed Hasîb Dede Efendi'nin o-
ludur.

11 - Mehmed Hâlid Dede Efendi (vef. 1903): Konya'da domutur.

12 - Ahmed Celâleddin Baykara Dede Efendi (do. 1853 – vef. 1946): Geli-
bolu'da domutur. Gelibolu Mevlevîhânesi eyhi Hüseyin Azmî Dede Efendi'nin
(vef. 1893) oludur. Babasının Mısır Mevlevîhânesi'ne tâyin edilmesi üzerine babası
ile birlikte Mısır'a gitti (1870). Mısır'da, Câmiü-l Ezher'e devâm ederken özel hoca-
lardan da çeitli dersler aldı. Mısır Hidivi'nin kölesi neyzen Mehmed Subhî Efendi'-
den ney üflemesini örendi. Mevlevî âyin ve naatları ile klâsik mûsıkî ve edebiyat
bilgisini ilerletti. Manastır'lı Nâilî Efendi'den Farsça örendi. Çilesini tamamladıktan
sonra (1873) Kahire Mevlevîhânesi'nde kudümzenbaılık ve neyzenbaılık görevle-
rinde bulundu. Babasının vefâtı üzerine Üsküdar Mevlevîhânesi'ne eyh ve
mesnevîhan oldu (1908). Mehmed Atâullh Dede Efendi'nin vefâtı üzerine Galata
Mevlevîhânesi eyh ve mesnevîhanlıına getirildi (1910). Bu görevini dergâhların
kapatılmasına kadar sürdürdü (30.11.1925). Bâzı Mevlevî Âyinlerinin unutulmama-
sında ve tesbitinde büyük yardımları olmutur. Dîvan'ı vardır. Kabri; Karacaahmed
Kabristanı'nda, Miskinler Dergâhı'nın arkasındadır.

13 - Ahmed Remzi Akyürek Dede Efendi (do. 1872 - vef. 06.11.1944):
Kayseri'de domutur. Kayseri mevlevîhânesi eyhi Süleyman Atâullh Efendi'nin
oludur. lk ve orta okulunu bitirdikten sonra babasından, enitesi Güncîzâde Nûh
Necâtî Efendi'den, Mürîdzâde Ali Efendi'den, Hisarcıklızâde âir Sâlim Efendi'den
ve âir Sâmi Efendi'den edebiyat, Arapça ve Farsça dersleri aldı. stanbul'a gelerek
Dîvan-ı Muhâsebat'ta çalımaya baladı (1892). Bu arada Yenikapı Mevlevîhânesi
eyhi Mehmed Celâleddin Dede Efendi'ye (vef. 1908) intisâb etti. Bir yıl sonra Kay-
seri'ye döndü. Daha sonraları Konya'ya gitti ve Abdülhâlim Çelebi Efendi'nin emriy-
le Çelebizâdeler'e Mesnevî okuttu. Kütahya Ergniye Mevlevîhânesi'ne eyh oldu
(1909). Bu görevinde 4 yıl kaldıktan sonra Hâlep Mevlevîhânesi postniîni oldu
(1913). I. Dünyâ savaı balayınca stanbul'dan Filistin'e giden Mevlevî Taburu'nun
baında önce am'a, daha sonra da Medine'ye gitti. am'da kaldıı süre içinde
Emeviyye Câmii'nde Mesnevî okuttu. Halep'in igli üzerine stanbul'a döndü ve Üs-
küdar Mevlevîhânesi'ne eyh tâyin edildi (1919). Bu arada Üsküdar'daki Sultân III.
Mustafa Câmii (yâni Ayazma Câmii) ile Bayezid Câmii'nde Mesnevî okuttu. Çeitli
devlet kademelerinde görevlerde bulundu. Dergâhların kapatılması üzerine Üsküdar
Selim Aa Kütüphânesi Bamemurluu'na getirildi. Burada bulunan kitapları tasnîf
ve tanzîm ederek fihristledi. 01.02.1937 târihinde istifâ ederek Ankara'ya gitti ve Es-
ki Eserler Kütüphânesi'nde müâvir olarak çalıtı. Kayseri'de vefât eden Ahmed
Remzi Akyürek Dede Efendi'nin cenâzesi Seyyid Burhâneddin Muhakkik Tirmizî
Efendi'nin türbesine defnedildi (06.11.1944).

Dede'nin yirmiye yakın eseri vardır ki bunların birçou yayınlanmıtır. iirle-
ri Bergüzar adlı bir eserde toplanmıtır (1911). Dede'nin bir beyiti :

Üsküdar Dergâhlart
73
Gâh olur mevte müeddi cür'a-i âb-ı zülâl,
Gâh eder bir tahta pare âdemi yemden halâs.

(Bazan bir damla su insanı boup öldürür, bazan da küçücük bir tahta parçası insanı
denizde boulmaktan kurtarır)

Türbede medfûn olanlar :

1 - Nûman Halîl Dede Efendi (vef. 1798): Üsküdar Mevlevîhânesi'nin kuru-
cusu ve ilk eyhidir.

2 - Ali eydâ Dede Efendi (vef. 1800): stanbul'ludur. Halvetîyye tarîkatına
gönül vermi bir zâtın oludur. Küçük yata gözlerini kaybetti. Bundan dolayı daha
çok "eydâ Hâfız" olarak tanınır. Küçük yata hâfız oldu. Kbiliyeti ve gayretli ça-
lımaları ile kısa zamanda neyzen ve bestekâr olarak ün yaptı, Galata Mevlevîhânesi
15. postniîni olan Selim Dede Efendi'den (vef. 1777) sikke giydi. Sultân III. Selim
tarafından Hacc'a gönderildi. Dönüünde Üsküdar Mevlevîhânesi'nde kudümzen-
baılık yaptı. Pek çok dinî ve din dıı besteleri bulunmaktadır.

3 - Mehmed Hüsâmeddin Dede Efendi (vef. 1801): Dergâhın eyhidir.

4 - Hacı Ali Nâilî Dede Efendi (vef. 1802): Dergâhın postniînidir.

5 - smâil Hulûsî Dede Efendi (vef. 1804): Dergâhın postniînidir.

6 - Abdullh Necîb Dede Efendi (vef. 1836): Dergâhın altıncı postniînidir.

7 - Abdülkdir Kadrî Efendi (vef. 1836): Dergâhın yedinci postniînidir.

8 - Ârif Himmetî Dede Efendi (vef. 1876).

9 - Abdullh Mehmed Zeki Dede Efendi (vef. 1881): Dergâhın eyhidir.

10 - Mehmed Hasîb Dede Efendi (vef. 1886): Dergâhın postniînidir.

11 - Mehmed Hâlid Dede Efendi (vef. 1903): Dergâhın onbirinci
posniinidir.

12 - Ahmed Vesim Paa Dede Efendi (do. 1824 - vef. 13.10.1910): Üsküdar,
Yeniçeme'de dodu. Bahriye Emîni Mehmed Reid Efendi'nin oludur. Özel hoca-
lardan Farsça örendi. 1836 yılında girdii Deniz Harb Okulu'nu baarıyla bitirdi.
1841 yılında Kaptan-ı Deryâ Çengelolu Tâhir Paa'nın komutasında Girit ve Sisam
ayaklanmalarının bastırılmasında baarı gösterdi (1842). ngiltere'de donanma eiti-
mi gördü (1849 - 1851). Yurda dönüünde topçu öretmenlii görevinde bulundu.
Kırım Savaı'nda, Sivastopol önlerinde gösterdii baarı sebebi ile "Kırım mtiyâz
Nianı" ile ödüllendirildi. Ayrıca bu hizmetleri dolayısiyle ngiliz ve Fransız Do-
Üsküdar Dergâhlart
74
nanma komutanlıkları tarafından takdirnâme verildi (1856). Karadeniz limanlarının
haritalarının yapılmasında bulundu. Sultân Abdülazîz pâdiâh olduunda yâverlie
getirildi (1861). Mekke Emâri erif Abdullh Paa'ya nian ve hediyeler götürdü-
ünde Hacc fârizasını yerine getirdi. Sultân Abdülazîz'in Mısır seyahati sırasında pâ-
diâhın yaverliinde bulundu (1863). 1864 yılında Müir, 1865 yılında da Kaptan-ı
Deryâ oldu. Sadrâzam Keçecizâde Fuad Paa'nın donanma giderlerini kısıtlamasına
karı çıkınca azledildi. Devletin çeitli üst kademelerinde çalıtı. kinci defa Kaptan
Paa'lıa getirildi (1867). Daha sonraları da Karadeniz Boazı Muhâfızlıı, Bahriye
Komutanlıı ve Liman Muhâfızlıı görevlerinde bulundu. Sultân Abdülhamîd tara-
fından Bahriye Nâzırlıına getirildi (20.06.1878). Pâdiâhın donanmanın silâhsızlan-
dırılması görüüne karı çıktıı için görevinden azledilerek Üsküdar'daki evinde i-
kmete mecbur edildi. (1879). Mevlevî tarîkatına mensûb olan Dede Ahmed Vesim
Paa'nın 8 adet mushaf yazdıı bilinmektedir. yi bir hattat olan Dede, yazdıı
mushafların tezhibini de kendi yapmıtır.

Hazîrede medfûn olanlar :

1 - Mehmed Emîn Dede Efendi (vef. 1812): Dergâhın beinci postniînidir.

2 - Azîz Dede Efendi (do. 1835 - vef. 07.03.1905): Üsküdar, Doancılar'da
dodu. Küçük yata gittii Khire Mevlevîhânesi'nde (Sivas'lı) lâkabı olan bir eyh-
ten ney ve mûsıkî dersleri aldı. Daha sonra babasının Mâliye Nezâreti'ndeki görevi
gerei Gelibolu'ya gitti. Orta örenimi sonrası Aazâde Mevlevîhânesi eyh vekili
Ali Dede Efendi zamanında çileye girdi. Hüsâmeddin Dede Efendi'nin eyhlii sıra-
sında "Dede" oldu. Galata Mevlevîhânesi 27. postniîni Mehmed Atâullh Dede E-
fendi'nin (vef. 1910) dâveti üzerine Galata Mevlevîhânesi Neyzenbaılıı'na getirildi.
Daha sonraları bu görevi Üsküdar ve Bahâriye Mevlevîhânelerinde de sürdürdü. Ha-
yatının son günlerini Üsküdar, Ahmediye'de açtıı attâr (aktar) dükkânında geçirdi.
Neyzen Üsküdar'lı Sâlim Bey'in de talebesidir. Eserlerinden günümüze ulaan bir
Hicaz Perev ile altı saz semaîsi bulunmaktadır. En tanınmıları uâk ve yegâh saz
semaîleridir. Yetitirdii neyzenler arasında Mehmed Emîn Yazıcı (vef. 1945) ve Zi-
ya Santur (vef. 1952) efendiler en tanınmılarıdır.

3 - Fasîh Dede Efendi (vef. 1920): Bursa Mevlevîhânesi'nde yetimitir.
4 - Mehmed emseddin Dede Efendi (?): Kayseri Mevlevîhânesi postniîni
Süleyman Atâullh Dede Efendi'nin olu ve Üsküdar Mevlevîhânesi son eyhi
Ahmed Remzi Akyürek Dede Efendi'nin kardeidir.

5 - Mustafa Rûhi Dede Efendi, eyh Ârif Himmetî Dedezâde (?).

6 - Mehmed Dede Efendi (?).

7 - emseddin Çelebî Efendi (?).

8 - Sadreddin Çelebî Efendi (?)

Üsküdar Dergâhlart
75
+3. N!HR!NAH SULTAN CELvETÎ DERGAH!

Elimizde dergâhın Mihrimâh Sultân Câmii'ne bitiik, Celvetîyye tarîkatına
balı ve devrân gününün de Perembe olduundan baka bir bilgi yoktur.

++. N!SK!NLER TEKKES!

Miskinler Tekkesi denilen yer tasavvufî anlamda bir dergâh olmayıp
cüzzamlıların (lepra) tecrid edildii bir yerdi. Yapacak herhangi bir ileri olmadıın-
dan dolayı bütün günlerini ibâdetle geçirdiklerinden Üsküdar Dergâhları sıralama-
sında yer alması uygundur. Dergâh, Karacaahmed'den Kadıköy brâhimaa'ya inen
yol üzerindeydi. Yavuz Sultân Selim zamanında yaptırılmıtır (1514). Osmanlı mpa-
ratorluu'nun en önemli cüzzamhânesiydi.

Dergâhın mescidi (Dedeler Mescidi), 9 adet hücresi, çemesi, hamamı, çama-
ırhânesi, bahçesi, avlusu, tulumbalı kuyusu ve hazîresi vardı. Bu sosyal kurumun
önünde üstü oyuk 8 adet mermer sütun (sadaka taı) bulunmaktaydı. Buradan geçen-
ler bu oyuklara sadakalarını bırakır, dergâhtaki "Gözcü Dede" içeriye haber verdi-
inde dergâhtakiler hep bir aızdan dua ederdi. 1810 yılında Hâfız Îsâ Aa tarafından
onarım görerek hücre sayısı 20'ye çıkarılmı olan dergâhın u anda yok olan kitâbe-
sinde :

ah-ı himmetkâr dadâd-ı kerâmet itihâr
Hazret-i Sultân Mahmûd bni Han Abdülhamîd

Zühd-i âh-ı mülk-i irfân dâver-i iklim-i ân
Nuhbe-i devrân hıdıv-i kâmrân âh-ı mezîd

Böyle kân-ı merhamet dârâ-yı efkat küsteri
Bir getürmütir cihâne Hazret-i Rabb-i Mecîd

Dest-i mi'mar-ı inâyetiyle ol ehinâhin
Kalb-i âlem olsa âbâdan deil emr-i baîd

Himmeti ma'mur idüb sahn-ı cihânı sû-be-sû
Nice hayrata muvaffak oldu ol âh-ı Reîd

Bendegânı dahî de'b ü âdetin derpi edip
Her biri bir hayr ile ahdinde oldu müstefîd

te ez-cümle vekil-i günci kim Ali Aa
Ol âhâ celb-i dua için kılıp sa'y-i ekîd

tti âbâdan bu viran mesken-i miskinleri
Kıldı Hakk'a âciz ü bîkeslere lûtf-i mezîd

Üsküdar Dergâhlart
76
Bunca demlerdir harâbezâr olan her cây
Zir-ü bâlâsında olmutu imâret nâ bedîd

iddet-i bâd ile bâb u revzeni edip medîd
Birbiriyle gûyâ eyler idi güft ü inîd

Ham olup bütün cevânib alhurde misâl
Kuruyup çökmütü sakf u bâbı manend-i kadîd

Etmeyip bir kimse ta'mire nigâh-ı iltifat
Kalmı idi öyle virân u harâb ahd-i medîd

Mazhar-ı tevfik-i Mevlâ olup ol zât-ı güzîn
Yaptı bir muhkem binâ mesken ki çün kûh-i cedîd

Eyleyip hayr-ı müberrâtın Cenâb-ı Hakk kabûl
Sâye-i âhide mesrûr ede ber vefk-i ümîd

Hiç söz olmaz Vâsıfâ bu hayra yaz târihini
Oldu dâr-ı mesken miskinlere inâ-i cedîd
1225

yazmaktaydı.

Dergâh, 1843 yılında tekrar onarım görmütür. Tulumbalı kuyusunda "Mürg-i
Kevser Hanım'ın rûhu için el Fâtiha 1305" yazmaktaydı. Bu ibâreden de anlaılacaı
üzere, hayır sahibi Kevser Hanım tulumbalı kuyuyu 1887 yılında yaptırmıtır. Ken-
disi de bu kuyunun yakınında medfûndu. 1927 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmü
olan dergâh 1938 yılında çıkan yangınla kül olmutur.

Dergâh, E-5 Karayolu'nun yapımı sırasında tamâmiyle ortadan kaldırılmıtır.

Bulaıcı korkunç cüzzam hastalıının vücûddaki tahrîbatı olan yava hareketi
dolayısıyle uyuuk anlamında "miskin' denmesi o zamanki Üsküdar edeb ve
sehâvetinin güzel bir örneidir.

NUSALLA NESC!D! DERGAH!

Bahınız: Çilehâne Celvetî Dergâhı.


+5. NURUvvET BABA BEKTASÎ DERGAH!

Bu dergâhın ismine Sultân II. Mahmûd'un Bektaî dergâhlarının kapatılması
hakkındaki fermânı sırasında rastlıyoruz. Büyük olasılıkla yeni kurulmu bir dergâh
Üsküdar Dergâhlart
77
olduundan da yıktırılmıtır (1826). Dergâhın o sıradaki eyhi bulunan Mustafa Baba
Efendi'de Tire'ye sürgüne gönderilmitir.

Dergâhın kurulu târihi, eyh silsilesi veyâ dergâha adını vermi olan Mürüv-
vet Baba hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Kasımaa'da kurulduundan dergâhın di-
er adı da "Kasımaa Bektaî Dergâhı"ymı.

+6. NALÇAC! HALîL EFEND! HALvETÎ DERGAH!

Dergâh Tabaklar Mahallesi, Nalçacı Hasan Sokaı'nda bulunmaktaydı. eyh
Nalçacı Halîl Efendi'nin dergâhı hangi yılda ve ne ekilde yaptırdıı bilinmemekte-
dir. Dergâh, mescid ve türbeden geriye hiçbir ey kalmamıtır. Dergâhın yerinde tek
katlı binâlar bulunmaktadır. Perembe günü devrân yapılan dergâhın postniînleri :

1 - Nalçacı Halîl Efendi (vef. 1671): Mudurnu'ludur. Dergâhın kurucusudur.
Antalya'lı Ümmi Vehhab Efendi'nin mürîdlerindendir.

2 - plikçi Ebûbekir Efendi (vef. 1671): Mudurnu'ludur. Nalçacı Halîl Efen-
di'nin halîfesidir.

3 - Mehmed Efendi (vef. 1742).

4 - Mehmed Tulûî Efendi (vef. 1756): Mudurnu'ludur. eyh Mehmed Nasûhî
Efendi'ye (vef. 1718) intisâb etmi, eyhin olu Ali Alâeddin Efendi'den (vef. 1751)
hilâfet almıtır. Böylece dergâha Halvetîliin âbanîyye kolundan olan Nasûhiyye
meîhatını koymutur. Tasavvuf mûsıkîsinde önemli eserler vermitir. Sarı Yahyâ
Efendi'den de hat icâzeti almıtır.

5 - Hüseyin Efendi (vef. 1767): Babası, Mudurnu'lu eyh Abdullh Rüdî E-
fendi'dir. eyh Mehmed Tulûî Efendi'nin de damadıdır.

6 - Mehmed Rüdî Efendi (vef. 1816): eyh Hüseyin Efendi'nin oludur.

7 - Ahmed Reid Efendi (vef. 1863): eyh Mehmed Rüdî Efendi'nin olu-
dur.

8 - Mustafa Enverî Efendi (do. 1824 - vef. 1872): eyh Ahmed Reid Efen-
di'nin halîfesidir. eyhinden gizli olarak Halvetîliin Kuadavî (brâhimiyye) kolunu
kuran Kuadalı eyh brâhim Efendi'nin (vef. 1845) halîfesi eyh Muhammed Tev-
fik Bosnavî Efendi'den (vef. 1872) hilâfet aldı. Durumu daha sonra örenen eyhi
meîhat makmını hemen terk etmitir. Mustafa Enver Efendi de Kuadaviyye meî-
hatını dergâha koymutur. Güçlü bir âlim ve âirdir. iirinden bir örnek :

Bayezid'in cezbesinde celle ânı remzini,
Zât-ı Ahmed'den tecellî "men reâni" rekzini,
"z remeyte" nass-ı pâkinde mean-ı remzini,
Üsküdar Dergâhlart
78
Rü'yet-i dîdâr-ı Hakk'dan "len terânî" remzini,
Cism-i zârim akla tûr olmayınca bilemedim.

Sa'y-ü gayret eyleyüp anla erîat sırrını!
Bâb-ı Haydâr'dan duhûl et bil inâbet sırrını!
Ârif-i remzi fenâ ol, gör tarîkat sırrını!
Kisve-i âl-i enver-i hakîkat sırrını
Vuslat-ı müridle mesrûr olmayınca bilmedim.

Mustafa Enverî Efendi'nin eserleri : 1) Terceme-i Usûl-i Aere, 2) Terceme-i
Kelimât-i Kümeyl, 3) Terceme-i Bâbu- üyûh min Fütûhat (Bu üç eser birlikte ba-
sılmıtır) 4) Mecmu'a - i lâhîyyat (Basılmamıtır).

9 - Mehmed Tayyâr Efendi (vef. 1910): Mustafa Enveri Efendi'nin oludur.

10 - hsan yisan Efendi (do. 1873 - vef. 1946): Mustafa Enveri Efendi'nin
dier oludur. Babasının vefâtından birkaç ay sonra dergâhda domutur. Deerli bir
âbanî mûsıkîinastı. Müziin inceliklerini dayısı ünlü mûsıkîinas Behlül Efendi'-
den (vef. 1895), Selâmî eyhi Muhtar Efendi'den, Sünbül Efendi Dergâhı Zâkirbaısı
eyh Mehmed Sinân Efendi'den (vef. 1924) ve zâkirbaı Paa Mehmed Efendi'den
örenmitir. Besteledii ilâhîler günümüze ulaamamıtır.

Hazîrede medfûn olanlar :

1 - Nalçacı Halîl Efendi (vef. 1657): Dergâhın kurucusu ve ilk eyhidir.

2 - plikçi Ebûbekir Efendi (vef. 1671): Dergâhın ikinci postniînidir.

3 - Debba Hacı Hasan Aa (vef. 1703).

4 - Mehmed Tulûî Efendi (vef. 1756): Dergâhın eyhidir.

5 - Mehmed Rüdi Efendi (vef. 1816): Altıncı postniîndir.

6 - Mehmed Reid Efendi (vef. 1863): Yedinci postniîndir.

7 - Muhammed Tevfik Bosnavî Efendi (do .1785 - vef. 1866): Bosna do-
umludur. Fâtih'de Zeyrek Hamamı'nı ilettii için "Hamâmî" diye anılmıtır.
Kuadalı brâhim Halvetî Efendi'ye (do. 1774 - vef. 1845) intisâb etmeden önce
Nakîyye ve âzeliyye tarîkatlarından da feyz almıtır. Halvetîliin Kuadaviyye
(brâhimiyye) ûbesinin ikinci pîridir.

8 - Mehmed Said Efendi (vef. 1866): Aydos doumludur. Kadılık görevinde
bulunmutur.

9 - Mustafa Enverî Efendi (do.1824 - vef.1872): Sekizinci eyhtir.
Üsküdar Dergâhlart
79

10 - Mehmed Tayyâr Efendi (vef. 1910): Dergâhın eyhidir.

11 - hsan yisan Efendi (do. 1873 - vef. 1946): Onuncu postniîndir.

+/. NASUHÎ EFEND! SABANÎ DERGAH!

Dergâh Doancılar Parkı karısında, Tunusbaı Caddesi üzerindedir. Yeniçeri
Aası Hasan Aa'nın Mehmed Nasûhî Efendi adına yaptırdıı (1687-88) dergâha
minber koyarak geniletip vakfiyesini salayan (1704) Sultân IV. Mehmed'in dâma-
dı sadrâzam Mora'lı Hasan Paa'dır (vef. 1713). XIX. yüzyılın ortalarında çıkan yan-
gın, çou harâb olan dergâh binâlarının ortadan kalkmasına sebeb olmutur. Dergâh
ve dier binâlar Ebûbekir Rüstem Paa (vef. 1865) tarafından kâgir olarak yaptırıl-
mıtır (1864). Kapı üzerindeki kitâbede :

"Dergâh-ı eyh-i Nasûhî'dir erenler bu makm.
âh-ı devrân sâyesinde yapdı Rüstem bendesi.

yazmaktadır.

Devrân günü Cuma olan dergâhın postniînleri:

1 - Seyyid Mehmed Nasûhî Efendi (do. 1643 veyâ 1648 - vef. 1718): Üskü-
dar Bulgurlu Mescid'de Kuolu Yokuu karısındaki evde domutur. Doum târihi
tam tesbit edilememitir. Babası sipâhilerden Seyyid Nasûh Efendi'dir. Dedesi
htiyâreddin Efendi'dir. âbanîliin Karabâiyye kolunu kuran Karabâ-ı Velî Efen-
di'nin (vef. 1685) Mihrimâh Sultân Câmii'ndeki vaazlarını tâkib etti ve hemen kapı-
landı. Kısa bir zamanda bu Velî'nin halîfesi oldu (1674). eyhinin emriyle Mudur-
nu'ya gitti. stanbul'a dönüüne kadar Abdullh Rüdî, Zoravî Mehmed Efendi'ler gi-
bi güçlü talebeler yetitirdi (1684). stanbul'a dönmeden önce, Limni'ye sürgün edil-
mi olan müridini ziyârete gitti. Hem müridinden hem de aynı anda orada bulunan
devrin ulu velîlerinden Niyâzi Mısrî Efendi'den hayır dualar aldı. stanbul'a dönü-
ünde 2 sene kadar Doancılar'daki Çakırcı Hasan Paa ve Süleyman Paa câmile-
rinde tarîkat âyinleri yaptırdı. Yeniçeri Aası Hasan Aa'nın yaptırdıı dergâhında i-
lim yaymaya baladı (1687-88). Dergâhın vakfiyesi kesilince sıkıntıya dütüyse de
Sultân IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultân'ın (vef. 1743) ei Sadrâzam Dâmat Mora'lı
Hasan Paa'nın (vef. 1713) yardımlarıyla minber tesis edilerek törenle açılı yapıldı
(1704).

Velîlere atılan iftirâ çamurundan nasîbini alan Mehmed Nasûhî Efendi Kas-
tamonu'ya sürüldü (1714) ve burada 18 ay kaldıktan sonra stanbul'a döndü. Dönü-
ünden sonra pâdiâh irâdesiyle her Salı günü Eyüb Sultân Câmii'nde vaaz verdi. Bu
görevini vefât edinceye kadar sürdürdü.

Halvetîyye tarîkatının Cemâliyye ana kolundan ayrılan âbanîliin
Karabâiyye ûbesinin alt kolu olan Nasûhîyye'nin pîridir. Pek çok halîfe yetitir-
Üsküdar Dergâhlart
80
mitir. Eserleri: 1) Tefsir-i erif (9 ciltlik), 2) Risâle-i Fahriyye (Halîfesi ve Maçka
Dergâhı eyhi Mehmed Fahreddin Efendi'ye (vef. 1750) yazılmıtır), 3) Risâle-i
Velediyye (Olu ve halefi Ali Alâeddin Efendi'ye (vef. 1751) yazılmıtır), 4) Risâle-i
Rüdiyye (Halîfesi Mudurnu'lu Abdullh Rüdî Efendi adına yazılmıtır), 5) Cem'ül
Ehâdis, 6) mektuplarını içeren Mürâsele-i Pîr, 7) erh-i Gazel-i Mısrî Niyâzi, 8) Dî-
van-ı lâhîyyat, 9) a'bü-l Îmân ve 10) Mükâefât-ı Vâhât'tır. iirlerinden bir ör-
nek:

Merhabâ ey pertev-i Zât-ı Hudâ;
Merhabâ ey nûr-i çem-i Enbiyâ.
Eylesün ümmetlerin cânın fedâ;
Merhabâ ey nûr-i cem-i Enbiyâ.

Zât-ı pâkin mebde-i cümle vücûd;
Görse rûyun kâinat eyler sücûd.
Kıl efaat cümleye ey bahr-i cûd;
Merhabâ ey çem-i nûr-i Enbiyâ.

Oldu mevlûdun devâ-i âikân;
Etti uâkı zuhurun âdumân.
Ma'den-i lûtf u keremsin bî gümân;
Merhabâ ey nûr-i çem-i Enbiyâ.

Nasûhî'ye edip avn-i inâyet,
Ânı kıl lâyık-ı lûtf-i efâat
Ki sensin rehberi nûr-i hidâyet.
Merhabâ ey nûr-i çem-i Enbiyâ.

Pîr'in çiçek merakı varı. Özellikle beyaz üzerine pembe renkli karanfili pek
mehûrdu. "Sadberk Gülü" denilen cins gülleri de dillere destandı.

2 - Nasûhîzâde Ali Alâeddin Efendi (vef. 1751): Mehmed Nasûhî Efendi'nin
olu ve halîfesidir.

3 - Nasûhîzâde Mehmed Fazlullh Efendi (vef. 1796): Ali Alâeddin Efendi'-
nin oludur.

4 - Nasûhîzâde Abdurrahmân ehâmeddin Efendi (vef. 1834): Mehmed
Fazlullh Efendi'nin oludur.

5 - Nasûhîzâde Mehmed Muhyiddin Efendi (vef. 1898): Abdurrahmân
ehâmeddin Efendi'nin oludur.

6 - Nasûhîzâde Ahmed Kirâmeddin Efendi (1857-3 Mart 1934): Mehmed
Muhyiddin Efendi'nin oludur. Pîr Mehmed Nasûhî Efendi'ye ait menkabeleri tesbit
etmitir.
Üsküdar Dergâhlart
81

Caddeye bakan ve yüksekte kalan hazîrede yatanlar
40
:

1- Mânevî Mustafa Efendi (vef. 1703): Karabâ-ı Velî Efendi'nin (vef. 1685)
oludur. Fazîlet sâhibi bir zâttı. Dîvanı vardır. Dîvanından bir bölüm :

Hakk Teâlâ'dan atâdır, er'i pâk-i Mustafa,
Nûr-i zâtı kibriyâdır er'i pâk-i Mustafa.
Mecma'-ı evsâf-ı Rabbü-l Âlemîndir üphesiz;
Mazhar-ı zât-ı Hudâ'dır er'i pâk-i Mustafa.
Zât-ü esmâ' ve sıfatı erh eden ârih budur;
Sırr-ı vech-i kibriyâdır, erh eden ârih budur.
Matla'-ı esrârı Hakk'dır, maz-i Kur'ân-ı Azîm;
Cümleye emsu-d duhâdır, maz-i Kur'ân-ı Azîm.

2 - brâhim Efendi (vef. 1732): Dergâhın derviidir. stanbul'da ün kazanan
ilk âbanî mûsıkîinastır. "Göster cemâlin em'ini, yansın oda pervâneler" mısraıyla
balayan uâk ilâhîsi bestekârlıktaki ustalıını gösterir. Ömrünü dergâha hizmetle
geçirmitir.

3 - Beir Aa (vef. 1751): Küçük yata saraya getirtilerek yetitirildi ve
Kızlaraalıı'na kadar yükseldi (1746). Hasırcılar imâmı hattat hâfız Mustafa Efen-
di'den sülüs ve nesih yazılarını örendi. Hattat Enderunlu Mumcuzâde Mehmed A-
a'dan hat icâzeti aldı. Pekçok yolsuzluk ve rüvet olayına karıtı. Yeniçerilerin Beir
Aa yüzünden ayaklanmak üzere olduu Sultân I. Mahmûd'a ihbâr sonucu Kızkule-
si'nde îdâm edildi. Öldüünde u beyit söylenmitir :

Kanlar alasın mürekkep, kaare giysun hâmeler
Baına rikler saçup dürsün yüzünü nâmeler.

stanbul'un çeitli semtlerinde hayratları vardır. Hâfızdır.

4 - Sâlih Efendi (vef. 1744): Çiçekçi baıydı.

5 - Abdülkdir Efendi (vef. 1754): Dergâhın derviiydi.

6 - brâhim Efendi, Dervi (vef. 1773).

7 - Hîbetullh Efendi (vef. 1795): Hâfız Hayrullh Mehmed Efendi'nin ei
Safiye Sultân'ın çıraklarındandır.

8 - Nefîse Hanım (vef. 1796): Kazasker Mustafa Behçet Efendi'nin kızıdır.


40
Nasûhî Dergâhı hazîresinde yatanların sayısı Mehmet Mermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar
(Üsküdar Belediyesi Yayınları, Üsküdar 2001), 2. cild, s. 597-601'de 74 olarak verilmi bulunmakta-
dır. (Editörün notu).
Üsküdar Dergâhlart
82
9 - Hâfız Hayrullh Mehmed Efendi (do. 1723 – vef .08.04.1796): Hekim-
baı Said Efendi'den ilim tahsîl etmi, ilk önce müderris (1759-60), daha sonra da sa-
rayda cerrâhbaı olarak görev yapmıtır. Bahekim (1756), Selânik Mollası, Mekke
pâyesi (1784-85), stanbul pâyesi (1785-86), Anadolu Kazaskeri (1791-92), oldu.
1792-93'de Anadolu Kazaskerlii'nden azledildi. Daha sonra Rumeli Kazaskeri oldu
((1795).

10 - Hoca Mehmed Emîn ükrü Efendi (18. yy): Hekimbaı Hâfız Hayrullh
Mehmed Efendi'nin oludur. Hekimbaı Mustafa Behçet Efendi, Hekimbaı
Abdülhak Molla ve Hâfız lyas Efendi'nin babası, târihci Hayrullh Efendi'nin dede-
sidir. âirdir.

11 - Mehmed Sâdık Efendi (do. 1738-39 - vef. 27.12.1800): Babası, Balat'ta
Camcı Abdi Efendi'dir. Dayısı Tabib Kambur Abbas Efendi'den tıb tahsîl etti. Yeni-
ehir mollası Mesudzâde'ye kethüdâ oldu (1780). Hoca (1782-83), Batabib (1788-
89), zmir Mollası (1790-91), Edirne Mollası (1792-93), Mekke pâyesi (1794 - 95)
görevlerinde bulundu. 1796-97'de bahekimlikten azledildi.

12 - Yalnız Mehmed Baba (vef. 1803).

13 - Nasûhîzâde Alâeddin Efendi (vef. 1808): Nasûhîzâde eyh Fazlullh E-
fendi'nin oludur. eyhtir.

14 - Fatma Hanım (vef. 1814): Hâfız Hayrullh Mehmed Efendi'nin hanımı-
dır.

15 - Emîne Hanım (1824): Mimar Aa Kethüdâsı Hacı Ali Efendi'nin hanı-
mıdır.

16 - Emîne Kadın (vef. 1824): Müneccimbaı Kethüdâsı Mahmûd Efendi'nin
hanımıdır.

17 - eyhzâde Yahya Kâmil Efendi (vef. 1826): Varna'lıdır. Mısır kadılıında
bulundu.

18 - Mehmed Aa (vef. 1827): Saray Kapıcıbaısı brâhim Paa'nın kethüdâ-
sıdır.

19 - Mustafa Behçet Efendi (do. 1775 - vef. 1832): Hoca Mehmed Emîn
ükrü Efendi'nin oludur. Hekimbaı Hayrullh Mehmed Efendi'nin torunudur. yi
bir tahsîl yaparak hoca (1791-92) ve hekim oldu (1803). zmir Mollalıı görevi sıra-
sında Bahekimlik'ten azledildi (1807). Mısır Mollası (1811), Mekke pâyesi (1812),
stanbul pâyesi (1815-16), Anadolu pâyesi (1820), Anadolu Kazaskeri (1821),
Batabib (1822), Rumeli pâyesi (1824) ve Rumeli Kazaskeri (1831) görevlerinde bu-
lunmutur. Tıb üzerine yazıları vardır.

Üsküdar Dergâhlart
83
20 - Nasûhîzâde brâhim ffet Efendi (vef. 08.02.1836): eyhülislâm mak-
mında kâtib olarak çalımıtır. Magosa'da görev yapmıtır (1812). Rusya Antlama-
sı'nda âzâ yardımcılıı görevinde bulunmutur (1825-26). 1831-32'de Mekke pâyesi
olmutur. Devletlerarası hukuku ve siyâseti bilen bir zâttı.

21 - Mehmed Said Seyyid Paa (vef. 1848): Bursa doumludur. Sultân II.
Mahmûd'un kızı Mihrimâh Sultân'ın eidir. Kaptan-ı Deryâ (1840-41; 1838-1839) ve
Serasker (1846-1848) görevlerinde bulunmutur.

22 - Nasûhîzâde Mehmed Mes'ud Efendi (vef. 1824): Nasûhîzâde eyh
Fazlullh Efendi'nin kızının oludur. Safveti Paa âbanî Dergâhı eyhidir. Hacc'da
vefât etmitir.

23 - Hâfız lyas Efendi (vef. 20.06.1857): Hoca Mehmed Emîn ükrü Efen-
di'nin olu, Hekimbaı Behçet Mustafa Efendi'nin kardeidir. Saraydan yetimitir.
Devriye mollası (1840-41), Sofya Mollası (1845), Mekke pâyesi (1850), stanbul pâ-
yesi ve saray müftülüü (1857) görevlerinde bulundu.

24 - Ahmed Efendi (vef. 1858): Hekimbaı Mustafa Behçet Efendi'nin dâma-
dıdır.

25 - Hasan Efendi (vef. 1862): Hassa askeri kolaasıdır.

26 - Ahmed Muhtar Paa (vef. 1863): Mâliye Bakanlıı görevini (1851-
1853), (1854-1856) ve (1859-1860) yılları arasında 3 kere üstlenmitir. Tophâne Nâ-
zırlıı görevinde de bulunmutur.

27 - Mehmed Reid Paa (vef. 1865).

28 - Rüstem Ebûbekir Paa (vef. 1865): Yeniçeri Ocaı'ndan yetimitir.
Ankara valilii (1842), Anadolu Ordusu müiri (1846), Edirne vâlilii (1849-50), Se-
lânik valîlii (1852-53), Üsküp vâlilii (1859) görevlerinde bulundu. Üsküp Vâlisi
iken bu görevden azledildi (1863). Dergâhı kâgir olarak onarmıtır (1864).

29 - Abdullh eref Efendi (vef. 1867): Enderûn hazînesi kethüdâlıı göre-
vinde bulunmutur.

30 - Nasûhîzâde Abdurrahmân ükrü Efendi (vef. 1868): Nasûhîzâde eyh
Mehmed Mesud Efendi'nin oludur. Safvetî Paa âbanî Dergâhı eyhidir.

31 - Firdevs Ümmühan Hanım (vef. 1871): Nasûhîzâde eyh Mehmed
Muhyiddin Efendi'nin kızıdır.

32 - Hatice Hanım (vef. 1871).

33 - Emîn Paa (vef. 1872): Harem sorumluluu görevinde bulunmutur.
Üsküdar Dergâhlart
84

34 - Emîne Hanım (vef. 1873): Mâliye Bakanlıı görevinde bulunmu olan
Ahmed Muhtar Paa'nın hanımıdır.

35 - Glib Efendi (vef. 1876): Mehmed Reid Paa'nın oludur. Kaymakm-
lık yapmıtır.

36 - Mustafa Râid Efendi (vef. 1880): Feshâne katipliinde bulunmutur.

37 - Fatma Ferîde Hanım (vef. 1888): Mâliye Bakanı Ahmed Muhtar Paa'-
nın torunudur.

38 - Mehmed Vâhid Efendi, Muhtarpaazâde (vef. 1892).

39 - Fatma Fâika Hanım (vef. 1892): Muhtarpaazâde Mehmed Vâhid Efen-
di'nin hanımıdır.

40 - Mustafa Vehbi Paa (vef. 1899): Pâdiâh yâverlerinden Hacı Emîn Pa-
a'nın oludur. Pâdiâh yâverlii görevinde bulunmutur.

41 - Nasûhîzâde Mehmed Celâleddin Efendi (vef. 1902): Dergâhın eyhi
Mehmed Muhyiddin Efendi'nin oludur. eyhtir.

42 - Nasûhîzâde Molla Ali Haydar Efendi (vef. 1905): Hukuk Okulu Fıkıh
hocasıdır. Kazaskerlik ve Büyük Meclis Maarif Reislii görevlerinde bulunmutur.

43 - Nasûhîzâde Esad Efendi (vef. 1908).

44 – Hüseyin Hasan Efendi (vef. 1912): Ayasofya Nâzikî âbanî Dergâhı
eyhidir.

45 – Nâzikî Efendi (vef. 1912): Ayasofya Nâzikî âbanî Dergâhı eyhidir.

46 – Mustafa Nazmî Efendi (vef. 1919): Sivas Ordusu kumandanlarından Ali
Paa'nın oludur.

+8. NEvRUZ EFEND! KAD!RÎ DERGAH!

Dergâh Çengelköyü'nde Havuzbaı Mevkii'nde, Havuzbaı Parkı'nın Beyler-
beyi yönüne bakan tarafındaydı. Kurulu târihi ve kurucusu tam olarak bilinmemek-
tedir. Kdirîliin XIX. yüzyılda bu bölgede kurduu son dergâhdır. Bulunduu yer i-
tibâriyle de "Havuzbaı Dergâhı"da denilirdi.

lk kuruluunda Nakîbendi tarîkatına balı olduu, daha sonraları da Kdirî
tarîkatına balandıını ve o sıralarda dergâh eyhlinde Nevruz Efendi'nin bulundu-
unu görüyoruz. Devrân günü Perembe idi. Bu dergâh; mescid, imâret, misafirhâne,
Üsküdar Dergâhlart
85
eyh ve dervi merûtaları ve türbeden oluuyordu. Mescid iki katlı ve ahaptı. Son
zamanlarda Mevlevî âyinleri de burada yapıldıından semâhâne mescide dâhil edil-
miti. u anda yapı kısmen ayaktadır. Mescid ve minâresi yıkılmıtır. Son eyhi,
Üsküdar'lı yazar ve Radyo'da özellikle II. Dünyâ Harbi sırasında "Radyo Gazetesi"
programını ihdâs etmi ve yıllarca yürütmü olan Mehmed Nûreddin Artam'dır (do.
1900 - vef. 1958). Nûreddin Artam Efendi'nin ceddi Buhâra'dan Belh'e ve oradan da
Türkiye'ye göçmütür. Babası Muhammed Velî Efendi de dergâhın eyhi idi.

+9. NURÎ BABA BEKTASÎ DERGAH! ya da
NUR BABA BEKTASÎ DERGAH!

Dergâh Büyük Çamlıca'da Kısıklı Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Nûrbaba Soka-
ı'ndaydı. Tâhir Baba Efendi adında bir Bektaî eyhi tarafından kuruldu (1794).
Dergâh, bundan dolayı "Tâhir Baba Dergâhı" adıyla da anıldı. Bektaîliin Vak'a-i
Hayriye'yi tâkîben 1826 yılında kaldırılmasıyla Nakîbendilie balanmıtır. Bu dö-
nemde kapatılmı olan Bektaî dergâhları Sultân Abdülazîz dönemînde (1861 -
1876) yeniden canlanmaya baladıında eyh Nûrî Baba Efendi'nin gayretiyle üst ta-
bakanın gözdesi durumuna gelmitir. Bu yüzden de çounlukla "Nûrî Baba Bektaî
Dergâhı" veyâ "Nûr Baba Bektaî Dergâhı" olarak anılmıtır. Mescid ve dergâhtan
günümüze bir ey kalmamıtır. Hazîrede medfûn olanlar da Merdivenköy'deki
ahkulu Sultân Bektaî Dergâhı'na defnedilmilerse de mezar ya taları kırılmı ya
da kaybolup gitmitir.

Devrân günü Perembe olan dergâhın bilinen postniînleri:

1 - Tâhir Baba Efendi (vef. 1824): Dergâhın kurucusudur. Dergâhında 30 se-
ne eyhlik yapmıtır.

2 - Mehmed Baba Efendi (vef. ?): Tahir Baba Efendi'nin vefâtı üzerine yeri-
ne geçtiyse de bu görevde 2 sene kalabildi. Bektaî dergâhlarının kapatılması ile
mürîdleriyle birlikte Tire'ye sürülmütür (1826).

3 - Nûrî Baba Efendi (?): XIX. yüzyılda Bektaîlii stanbul'da tekrar eski
günleri seviyesine getiren ve önde gelen eyhlerdendir. Dergâhın ikinci bânîsi sayılır.
Kabri Karacaahmed Kabristanı'ndadır.

4- Ali Nutkî Baba Efendi (?): eyh Nûrî Baba Efendi'nin oludur. Kabri
Karacaahmed Kabristanı'ndadır.

NUR! EFEND! DERGAH!

Bakınız: Kurban Nasûh Efendi Rifâî Dergâhı.

OGLANLAR DERGAH!

Bakınız: Kalenderhâne Nakî Dergâhı.
Üsküdar Dergâhlart
86

OZBEK DERGAH!

Bakınız: Haydâr Efendi Nakî Dergâhı.

50. OZBEKLER NAKSÎ DERGAH!

Dergâh Sultântepe, Hacı Hesnâ Hâtun Mahallesi'nde, eski Servili Kök Soka-
ı yeni Münir Ertegün Sokaı'ndadır. Sadrâzam kethüdalıından Mara Vâlîsi olan
Abdullh Paa (vef. 1755) tarafından kurulmutur (1752-53). Çaprat'lı Hasan Aa,
masrafları karılamak sûretiyle eyh Seyyid Hacı Hoca Abdullh Efendi'ye
vakfeylemi, mescid-tevhîdhâneye minber koydurmutur (1757-58). Dergâh, ikinci
postniîn eyh Seyyid Abdülekber Efendi tarafından daha da geniletilmitir. Zaman
içinde yapılan eklemelerle tam teekküllü bir tarîkat tesisi olan dergâhı Sultân
Abdülmecîd bugünkü ekliyle yeni batan yaptırmıtır (1844). 1877 Osmanlı - Rus
Savaı (93 Harbi) sırasında dergâha sıınanlar için arâzînin kuzey kesiminde ahap
odalar inâ edilmi ve XIX. yüzyılın sonlarına doru bir onarım da Sultân
Abdülhamîd tarafından gerçekletirilmitir. Dergâhın dier bir onarımı da
Avnîpaazâde Mîr Ahmed Fuad Efendi tarafından yaptırılmıtır (1891-92).

Dergâh daha sonraki yıllarda harâb olmu, hattâ "93 harbi" muhâcirleri için
yapılan odalar 1950 yıllarında yıktırılmıtır. Amerika'da yaayan ve dergâhın eyh
silsilesinden gelen ünlü iadamları Nasûhî ve Ahmet Ertegün Efendi'lerin yardımları
ile bugünlere gelinen son onarım yapılmıtır (12.09.1994).

Sultân Abdülmecîd, eyh Mehmed Receb Efendi ile olu eyh Mehmed Sâ-
dık Efendi'nin rûhları için su haznesi ve çeme yaptırmıtır (1849). Daha sonraları bu
çemeyi Sultân Abdülazîz'in bakadın efendisi Dürrünev Kadın Efendi (vef. 1895)
tâmir ettirmitir (1872).

Devrân gününün çeitli kaynaklara göre Pazar veyâ Perembe günleri olduu
söylenen dergâhın postniînleri:

1 - Seyyid Hacı Hoca Abdullh Efendi (?): Dergâhın kurucusu ve ilk eyhi-
dir.

2 - Seyyid Abdülekber Efendi (vef. 1787): Semerkant'lıdır. Seyyid Sâdullh
Efendi'nin oludur. Zamanında dergâhı geniletmitir.

3 - Molla Âlimolu Abdülgafûr Efendi (vef. 1787): Buhâra'lıdır.

4 - Mehmed Efendi (vef. 1749): Takentlidir.

5 - Mehmed Receb Efendi (vef. 1816): Buhâra'lıdır.

Üsküdar Dergâhlart
87
6 - Mehmed Sâdık Efendi (vef. 1846): Buhâra'lıdır. eyh Mehmed Receb
Efendi'nin büyük oludur. Mehmed Sâdık Efendi olu Mehmed Sâlih Efendi'yi ebrû
ustası olarak yetitirmitir.

7 - Abdurrezzâk Efendi (vef. 1855): eyh Mehmed Receb Efendi'nin küçük
oludur.

8- Hezârfen brâhim Edhem Efendi (do. 1829 - vef. 08.01.1904):
Üsküdar'lıdır. Dergâhda domutur. Babası eyh Mehmed Sâdık Efendi'dir. Mahalle
mektebini bitirdiktin sonra babasından, amcası eyh Abdurrezzâk Efendi'den ve der-
gâha gelen Orta Asya'lı âlimlerden özel dersler aldı. Arapça, Farsça, Çaatayca, Er-
menice ve teknik kitaplardan faydalanacak kadar da batı dillerini örendi.

Matematik, mimarî, kozmografya ve dier teknik konuların yanı sıra ince
marangoluk, hakkâklık, makinecilik, demircilik, torna ve tesviyecilik, dokumacılık,
matbaacılık konularında ihtisas sahibiydi. Amcası Abdurrezzâk Efendi'nin vefâtı ü-
zerine dergâhın eyhi oldu (1855). Ancak sanata olan dükünlüünden dolayı mak-
mı olu Mehmed Sâdık Efendi'ye bıraktı. Midhat Paa tarafından kurulan "Mekteb- i
Sanayii"nin mâlat Müdürlüü'ne tâyin olundu. Burada pek çok talebe yetitirdi.
Kendisini çekemeyenlerin çalımaları sonucu "Tamirât-ı Aliyye Müdürlüü" göre-
viyle Hicaz'a gönderildi. Kâbe ve Ravza-i Mutahhara'nın onarım ileriyle bizzât u-
ratı. stanbul'a dönüünde dergâhında el sanatları ile uratı. Burada da pek çok ta-
lebe yetitirdi. lk kurun boruyu döktü. Derin su kuyusu tulumbası yaptı. mâl ettii
sünnet aleti Almanya'da takdirnâme almıtır. Bâzı eserleri 1867 Paris Sergisi'nde te-
hir edilmi ve kendisine madalya verilmitir. Sandala taktıı pervâne ile sandalı
emsipaa'dan Paalimanı'na kadar götürmeyi baarmıtır. 93 Rus Harbi sırasında
Üsküdar'da tekil edilen Millî Tabur (Mevkib-i Humâyun)'un kumandanlık görevinde
bulundu. Gençliinde okçuluk sporu ile megl olan brâhim Edhem Efendi ileri bir
yata iken Çaramba'lı Ârif Efendi'den ta'lik yazı icâzeti aldı. Babasından örendii
"Ebrû Sanatı" talebesi Necmeddin Okyay Efendi ve bu efendinin de talebesi olan
Mustafa Es'ad Düzgünman Efendi yoluyla zamanımıza kadar gelebilmitir. Ayrıca
Sâmi Efendi, Azîz Efendi ve Abdülkdir Efendi de brâhim Edhem Efendi'nin yeti-
tirdii ünlü "ebrûzen"lerdir.

9 - Mehmed Sâdık Efendi (?): Hezârfen brâhim Edhem Efendi'nin oludur.
Yazmı olduu Esâs-ı Lisân-i Türkî adlı Çaatay dilbilgisi kitabı yayınlanmıtır
(1896-97). Üsküdar, Ravza-i Terakkî Okulu'nda Farsça öretmenlii yapmıtır.

10 - Atâ Efendi (do. 1886 - vef. 1936): eyh Mehmed Sâdık Efendi'nin bü-
yük oludur. Hukukçudur. Kurtulu Savaı sırasında igl altında olan stanbul'dan
Anadolu'ya her kesimden vatenperver insanların kaçırılmasında büyük yardımları ol-
du. O zamanlarda stanbul'da kurulan "Karakol Cemiyeti"nin kurucularındandı. Ana-
dolu'ya kaçırılacak ahısların, uygun bir zaman gelene kadar dergâhta misâfir edil-
dikten sonra aynı gizlilik içinde, Alemda veyâ Libâdiye yoluyla geçileri salanırdı.
Hattâ aynı yolla cephâne de sevk edilirdi. Atâ Efendi'nin dergâhta aırladıı ve
Anadoluya geçilerini saladıı önemli misâfirlerinden bâzılarını sayacak olursak;
Üsküdar Dergâhlart
88
Mareal Fevzi Çakmak, smet nönü, Nûreddin Paa, Mehmed Âkif Ersoy, Adnan
Adıvar, Hâlide Edib Adıvar, Kâmil Bey (Afyon Mebusu), Kemâleddin Sâmi, smâil
Fazıl Paa (Ali Fuad Cebesoy'un Babası), Celâleddin Ârif Bey'dir. Bu Arada Dergâh,
stanbul - Ankara arasında posta merkezi ile hasta ve yaralılara ilk yardım merkezli-
ini de üstlenmitir. Çeitli baskınlardan baarı ile kurtulmusa da ngiliz Gizli Ser-
visi yetkilisi Harrion Armstrong tarafından da sorgulanmıtır.

Atâ Efendi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Enver Paa ile görümek üzere
Türkistan'a vazifeli olarak gönderilmitir (1920).

12 - Necmeddin Özbekkangay (vef. 1971): eyh Mehmed Sâdık Efendi'nin
küçük oludur. Ankara'lı eyh Küçük Hüseyin Efendi'nin (vef. 1930) halîfelerinden-
dir. Nakîbendiliin Hâlidiyye kolundandı.

Dergâh hazîresinde medfûn olan bâzı ahıslar:

1- Seyyid Abdülekber Efendi (vef. 1787): Dergâhın eyhidir.

2- Molla Âlimolu Abdülgafûr Efendi (vef. 1787): Dergâhın eyhidir.

3- Mehmed Receb Efendi (vef. 1816): Dergâhın eyhidir.

4- Mîr Ali Rızâ Efendi (vef. 1829): Soyunun Hz Ebûbekir'e kadar uzandıı
söylenir.

5- Mehmed Sâdık Efendi (vef. 1846): Dergâhın eyhidir.

6- Abdürrezzâk Efendi (vef. 1855): Dergâhın eyhidir.

7- Hezârfen brâhim Edhem Efendi (do. 1829 - vef. 08.01.1904): Dergâhın
eyhidir.

8- Osman Kocaolu (vef.28.07.1969): Buhâra'nın ilk ve son cumhurbaka-
nıdır.

9- Necmeddin Ahmed Han Delil: Türkistan Millî Birlii Dı Tekilâtı Genel
Sekreterlii görevinde bulunmutur. Doktordur.

10- Münir Ertegün: Hezârfen brâhim Edhem Efendi'nin torunudur. A.B.D.
Büyükelçimizdi.

11- Hâfız Nâfiz Uncu Hoca (1887-1958): Üsküdar Mihrimâh Sultan (skele)
Câmii imâmı.

12 dönümlük bir arâzîye sâhib olan dergâhda Çaatay ve Uygur dillerinde i-
lâhîler okunur, mehûr "Özbek Pilâvı" yenirdi. Etli, havuçlu ve ince kıyılmı portakal
Üsküdar Dergâhlart
89
kabuklu nefis "Özbek Pilâvı"nın kandil ve Kadir geceleri yapılarak dergâhda ya da
özel mekândaki misâfirlere daıtılması gelenei son yıllara kadar devâm etmitir.
Dergâhın bir dier ismi de "Hacı Hoca Dergâhı"dır.


PAZAR DERGAH!

Bakınız: Alaca Minâre Nakî Dergâhı.

PERSENBE DERGAH!

Bakınız: Rifâî Âsitânesi.


RAB!A ADv!YE HAN!N DERGAH!

Bakınız: Ahmed Efendi Bedevî Dergâhı.

51. RAUF! EFEND! HALvETÎ DERGAH!

Dergâh Doancılar'da, Arnavut Koca Sinan Paa (do. 1520 - vef. 1596) tara-
fından 1547 yılında yaptırılan ve kendi adıyla anılan câmiin yanındaydı. Dergâhın
kurucusu Ahmed Raûfî Efendi'dir (XVIII. yüzyılın ilk yarısı). 1917'de çıkan büyük
"hsâniye Yangını" sonucu dergâhdan günümüze hiçbir ey kalmamıtır. Hazîresin-
deki kabir taları bile kırılmı ya da kaybolmutur.

Devrân günü Perembe olan dergâhın bilinen postniînleri:

1 - Ahmed Raûfî Efendi (do. 1657 - vef. 1756): Üsküdar'da domutur.
Medrese tahsîlini bitirdiktin sonra Üsküdar, Kapıaası Medresesi'nde hocalık görevi-
ni sürdürdü. Bu arada da evinin yanında bulunan Sinan Paa Câmii'nde imâm ve
hatiblik görevlerini üstlendi. Selâmi Ali Efendi Celvetî Dergâhı (Tekke Kapısı Der-
gâhı) eyhi Köstendil'li Ali Efendi'ye
41
(vef. 1730) kapılanarak Halvetîyye'nin
Ramazaniyye kolundan hilâfet aldı ve Koca Sinan Paa Câmii'in yanında yaptırdıı
dergâhda irâda baladı. Halvetîyye'nin Ramazaniyye kolunun "Raûfiyye" ûbesinin
kurucusudur. Yirmi kadar halîfe yetitirmitir. Bunlardan bilinenleri: Hâfız Muham-
med Efendi, Kiriçi Efendi, Arabî smâil Efendi, Hasan Halîfe Efendi, smâil Efendi
ve Süleyman Halîfe Efendi'dir. Münzevî bir hayat yaamıtır. Dîvan'ı, Kurretü-l U-
yûn adında risâlesi ile Mecâlis adında nasîhatlerini içeren kitapları vardır. "Raûfî"
mahlası ile iir ve ilâhîleri vardır. lâhîlerden birinin son kıt'ası öyledir:

Çalı Raûfî lem'a al!
Gitsin zamîrinden cidâl!

41
Köstendil'li Ali Efendi'nin bir dier halîfesi olan Nûreddin Cerrâhî de Halvetîliin Cerrâhiyye ko-
lunun kurucusudur. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
90
Gel Vahdet bahrine dal!
Ummâna gel tevhîd ile!

Pîr, Koca Sinan Paa câmiinin hazîresinde medfûundur. Kabri birkaç yıl önce
Cerrâhîler tarafından yenilenmitir.

2- Raûfîzâde Mehmed Nûrullh Efendi (vef. 1775): Üsküdar'lıdır. Pîr Ahmed
Raûfî Efendi'nin oludur. Câminin hazîresinde medfûndur.

3- Raûfîzâde Hacı Ahmed Nesîb Efendi (vef. 01.10.1812): Üsküdar'lıdır.
Câminin hazîresinde medfûndur.

4- Mehmed Fazlî Efendi (vef. 14.12.1812).

5- Ahmed Raûfî Efendi (vef. 11.12.1814).

6- Ahmed Hıfzî Efendi (do. 1855 – vef. ?)


52. R!FAÎ AS!TANES!

Dergâh nâdiye'de, Tevâî Hasan Aa Mahallesi'nde, Gündoumu Caddesi
üzerindedir. Önceleri Tevâî Hasan Aa Câmii'nde Rifâî âyini yapıldıı, daha sonra-
ları da kalabalık mürîd topluluu oluması ile câminin karısına dergâhın inâ edildi-
i bilinmektedir. Hacı Yusuf Aa'nın 1730 yılındaki yardımları ile de dergâh büyütü-
lerek Âsitâne'ye dönütürülmütür (1732). Dergâhın kapısı üzerine düülen târih:

Âsitâne-i Rifâî'nin makm;
Seyyid Ahmed Pîr hem kutb-ı enâm.


Âsitâne'nin ikinci bânîsi, yenileyeni Defter-i Hâknî Emîni Yusuf Rızâ Efen-
di'dir (vef. 1827).

Âsitâne 3 katlı ahap olarak, avlu duvarları ise muntazam kesme tatan ya-
pılmıtır. Dergâha Gündoumu Caddesi üzerindeki bahçeden girilirdi. Giride talık,
tevhîdhâne ve türbe mevcûddu. Tevhîdhâne aynı zamanda mescid olarak da kullanı-
lırdı. Üst katta selâmlıa ait iki oda vardı. Dergâhın arka sokaa, yani Ferah Sokaı'-
na bakan bir kapısı daha vardı. Bu kapıdan arâzî eilimi dolayısiyle bir alt kata giri-
lirdi. Alt katta mutfak, gusülhâne, odunluk, su kuyuları, helâlar mevcûddu. Buradaki
merdiven ile harem kısmına balantı salanırdı. 20 Haziran 1942 târihinde çıkan
yangında dergâh büyük hasara uradı. u anda birkaç kabir, vakıf taından ve avlu
duvarından baka bir ey kalmamıtır. Bugün dergâhın yerinde, gözleri bozacak, ge-
cekondu bile denilmeyecek yapılar topluluu mevcûdtur. Bu dergâhın iç mekânlarını
olduu gibi resmeden saray ressamı Fausto Zonaro (vef. 1929) ile Fransız ressam
Albert Aublet'nin (vef. 1938) tabloları yegâne belgelerdir.
Üsküdar Dergâhlart
91

Bu rifâî dergâhı, tekkelerin kapatıldıı 1925 yılına kadar Osmanlı mparator-
luu sınırları içindeki, merkezî idâresi bu yerde meîhat görevini üstlenen eyhler ta-
rafından temsil edilmitir. Dergâh; "eyh Hafî Dergâhı", "Seyyid Ahmed Dergâhı",
"Yusuf Rızâ Efendi Dergâhı" veyâ "Perembe Dergâhı" olarak da anılırdı.

Devrân günü Perembe olan dergâhın postniînleri :

1 - Mehmed Hadidî Efendi (vef. 1756): Arap kökenlidir. Basra'dan gelmitir.
Rifâîlii XVIII. yüzyıl balarında stanbul'a sokan ve yetitirdii halîfeleri yardımıy-
la tarîkatı gerçek ve geni anlamda ehir hayatında örgütleyen kiidir. Mısır'da vefât
etmitir.

2 - Yâsin Efendi (vef. 1756): Karaman'lı eyh Mehmed Efendi'nin oludur.
eyh Mehmed Hadidî Efendi'nin halîfesidir. am'da vefât etmitir.

3 - Hocazâde Mehmed Tâhir Efendi (vef. 1â12): Yâsin Efendi'nin Halîfesi-
dir. Sıraselviler'de kurduu Paa Baba (Hocazâde) Dergâhı hazîresinde medfûndur.

4 - Ali Rıza Efendi (vef. 1813): Hocazâde Mehmed Tâhir Efendi'nin halîfe-
sidir.

5 - Mehmed Sâdık Hilmi Efendi (vef. 1826): eyh Hocazâde Mehmed Tâ-
hir Efendi'nin halîfesidir.

6 - Feyzullh Efendi (vef. 1843): eyh Mehmed Sâdık Hilmi Efendi'nin ha-
lîfesidir.

7 - Tatar Hâfız brâhim Hilmi Efendi, (vef. 1864): Lârende (Karaman) do-
umludur. eyh Feyzullh Efendi'nin halîfesidir.

8 - Hâfız Abdurrahmân Tevfik Efendi (vef. 1898): Tatar Hâfız brâhim Hil-
mi Efendi'nin olu ve halîfesidir. "Büyük Tevfik Efendi" olarak tanınır.

9 - Ahmed Ziyâeddin Efendi (vef. 1917): Hâfız Abdurrahmân Tevfik Efen-
di'nin olu ve halîfesidir. Medrese tahsîli görmü, ilmiye mesleine girmi, ilim ve
irfânı ile öhret olmu, "Ziyâ Molla" olarak tanınmıtır. Yeni Vâlide Câmii, Kara
Davud Paa Câmii ve Hüdâyî Âsitânesi'nde vaazlar vermitir. Malatya'lı smâil Aa
Câmii imâmlıında da bulunmutur. Hüdâyî Âsitânesi'nden Celvetî, Merdivenköy
ahkulu Sultân Dergâhı ile Çamlıca Nûrî Baba Efendi Dergâhı'ndan da Bektaî icâ-
zeti alarak nasîb vermitir.

10 - Hasan Hüsnü Ceyhun Efendi (vef. 1952): Selânik kökenlidir. Zile'li Hacı
Bekir Baba Efendi'nin halîfesidir. Medreseler ve tekkeler müfettilii görevinde bu-
lundu. Tasavvufî ve edebî konularda çeitli makleleri vardır.

Üsküdar Dergâhlart
92
Türbede medfûn olanlar:

1 - Mehmed Sâdık Hilmi Efendi (vef. 1826): Dergâhın eyhidir.

2 - Yusuf Rızâ Efendi (vef. 1827): Dergâhı yenilemi ve kurduu vakıfla i-
kinci bânîsi olmutur.

3 - Feyzullh Efendi (vef. 1843): Dergâhın altıncı postniînidir.

4 - Tatar Hâfız brâhim Hilmi Efendi (vef. 1864): Dergâhın yedinci postniî-
nidir.

5 - Âmine Hatun (vef. 1900): Dergâhın ikinci bânîsi Yusuf Rızâ Efendi'nin
kızıdır.

Hazîrede de yatanlar varmı ama ecdâda saygı duymayanların yüzünden ne
türbe kalmı, ne hazîre, ne de mezar taları.

53. SAÇL! HUSEY!N EFEND! SUNBULÎ DERGAH!

Dergâh, eskilerin "Tabutculariçi" dedikleri mevkide, Yeni Toptaı Caddesi'n-
de, imdiki Vakıflar Bankası'nın bulunduu yerdeydi. Ne zaman ve kimler tarafından
kurulduu bilinmiyor. lk kurulduunda Sa'dîyye tarîkatına balıyken buraya Sünbülî
meîhatını koyan ve dergâha ismini veren "Saçlı" lâkablı Hüseyin Efendi'dir. Dergâh
kapısı üzerinde 1888-89 târihini taıyan ve u anda yok olan kitâbesinde:

Makm-ı evliyâdır menba-i feyz-i ilâhidir;
Edeble dâhil ol âık bu Dergâh-ı Hüseynî'dir.
1306

yazmaktaydı.

Devrân günü Pazartesi olan dergâh, Halvetîyye'nin Cemâliyye kolundan ge-
len Sünbüliyye ûbesinin Üsküdar'daki tek temsilcisiydi. Vakıflar Bankası dergâhın
yerini kendisine mal etmi. Saçlı Hüseyin Efendi'nin kabrini de yan tarafındaki, de-
mir kapılı parsele nakletmitir. Günümüze hiçbir eyi ulaamıyan dergâhın son post-
niîni Yunus Efendi idi.

5+. SAFvETÎ PASA SABANÎ DERGAH!

Dergâh Doancılar, Ahmed Çelebi Mahallesi, Sümbülzâde Sokak,
Çakırcıbaı Câmii yakınındaydı. Kurulu târihi ve yaptıranı hakkında bilgi yoktur.
Kayıtlarda; bir semâhâne, 3 oda bir selâmlıkla 4 oda bir harem dairesi, mutfak, helâ
ve kuyudan ibâret olduu geçiyor. Hacı Ahmed Paa (vef. 1576-77) Vakfı'na ba-
lanmıtır.

Üsküdar Dergâhlart
93
Devrân günü Perembe olan dergâhın bilinen postniînleri:

1- Nasûhîzâde Mehmed Mes'ud Efendi (vef. 1824): Nasûhîzâde eyh
Fazlullh Efendi'nin (vef. 1796) kızının oludur. Hacc'da vefât etmitir. Kabri
Mehmed Nasûhî Efendi âbanî Dergâhı hazîresindedir.

2- Nasûhîzâde Abdurrahmân ükrü Efendi (vef. 1868): Nasûhîzâde eyh
Mehmed Mes'ud Efendi'nin oludur. Kabri Mehmed Nasûhî Efendi âbanî Dergâhı
hazîresindedir.

3 - Nasûhîzâde Mes'ud Efendi (vef. 1880): Nasûhîzâde eyh Abdurrahmân
ükrü Efendi'nin oludur. Güçlü bir mûsıkîinastı. Mûsıkî hocası, Kdirî eyhi
Hopçuzâde Hacı âkir Efendi'dir.

4 - Nasûhîzâde Said Özok Efendi (do. 1854 - vef. 1945): Nasûhîzâde eyh
Abdurrahmân ükrü Efendi'nin olu, Nasûhîzâde eyh Mes'ud Efendi'nin kardeidir.
Son devrin tanınmı zâkirbaısıydı. Bugüne ulaan iki ilâhîsi ve bir arkısı vardır.

55. SALACAK BAYRANÎ DERGAH!

Dergâh, Eski Salacak skelesi'nin hemen balangıcındaydı. Mescid, iki odalı
haremlikle semâhâne ve 2 oda, kiler, mutfak, 2 helâ ve su haznesinden ibâret küçük
bir ilim, irfân ocaıydı. Bulunduu yerde ayazma olduu tahmin edilmektedir. Der-
gâh, 23.02.1960 târihinde Vakıflar tarafından satıldıktan sonra Üsküdar - Harem Sa-
hil Yolu yapımı sırasında tamamen târihe karımıtır. Kayıtlarda "Etmek Yetmez"
veyâ "Ekmek Yemez Bayrâmî Dergâhı" olarak geçmitir.

Devrân günü Pazar olan dergâhın bilinen postniînleri:

1- Terîfatçı Hüseyin Efendi (vef. 1776): Dergâhın kurucusudur. Dergâhın
bulunduu sokaa verilen eski adı "Lâmekânî Hüseyin Sokaı" olduuna göre bu zâ-
tın lâkabının "Lâmekânî" olduunu söyleyebiliriz. Kabri Kısıklı'da, Selâmi Ali Efen-
di Celvetî Dergâhı hazîresindedir.

2- Seyyid Mustafa Âkif Efendi (?): Dergâhın ikinci bânîsidir. Dergâhın kapısı
üzerinde âir Senîh Efendi'nin (vef. 1900) kaleme aldıı ve Hâfız Fahrî Eendi'nin
yazdıı, imdi mevcîd olmayan 1869-1870 târihli kitâbede:

ehir Ekmek Yemez denilmek ile ârif-i billâh
Kim ismiydi Hüseyn ol zât edip bu dergâhı ihyâ

Muahhar muhterîk olmutu kalmıtı yeri eyvâh
Geçip demler imâret hâtıra gelmez idi hattâ

Bu kerre eyh Seyyid Mustafa Âkif Efendi'nin
Ulûvv-i himmeti kıldı müceddid kârgîr inâ
Üsküdar Dergâhlart
94

Füyûzât-i ilâhîye tecellîgâh olup dâim
Heman âyin-i ehlullh olsun mevkı'-i icrâ

Senîh üçlerden istimdâd edib nazm eyledi târih
u dergâh-ı bülend îmâr olundu yümn ile a'lâ.
1286

yazmaktaydı.

3- Azîz Efendi (?).

SAL! DERGAH!

Bakınız: Himmet Efendi Bayrâmî Dergâhı.

56. SAND!KÇ! R!FAÎ DERGAH!

Dergâh bugün zikri bile unutulmu olan Tabutculariçi semtinde, Toptaı
Caddesi giriinin sol tarafındaydı. Dergâhın bir cephesi de Bulgurlu Mescid Sokaı'-
na bakmaktaydı. brâhim Edhem Efendi tarafından 1857-58 yıllarında kurulan bu
dergâh Rifâî tarîkatına balıydı. Bakımsızlıktan çöken ve hiçbir eyi kalmayan
dergâhdan günümüze taları kırık ve yerleri deimi hazîresi kalmıtır.

Devrân günü Cumartesi olan dergâhın postniînleri :

1 - brâhim Edhem Efendi, Sandıkçı (vef. 1878): Dergâhın kurucusu ve is-
mini veren zâttır. Hazîrede medfûndur.

2 - Âbid Efendi (?): Sandıkçı eyh brâhim Edhem Efendi'nin oludur.
Üsküdar'lıdır. Hazîrede medfûndur.

3 - Haydar Efendi (?): Âbid Efendi'nin oludur. Balkan Savaı sonucu Edir-
ne'nin geri alınması sebebiyle "zikir âyini" düzenlenir. Çeitli tarîkat eyhleri Edirne
Selimiye Câmii'nde toplanır. Haydar Efendi'de bu "ükr"e katılır. Haydar Efendi, Se-
limiye câmii'nin kubbesine doru fırlattıı topuzlu iin altına durmu ve ii vücu-
duna saplayarak "bürhan" göstermitir (Televizyon kameraları karısında itinâlı i
sokanlara ithâf olunûr). Hazîrede medfûndur.

Hazîrede ayrıca Mehmed Efendi adında bir dervi ile Said Paa Câmii imâmı
Hasan Rızâ Efendi'nin (vef. 1890) de kabirleri bulunmaktadır.

5/. SELANÎ AL! EFEND! CELvETÎ DERGAH! (1)

Dergâh Selâmî Ali Mahallesi, Kâtibim Azîz Bey Sokaı'ndaydı. Azîz
Mahmûd Hüdâyî Âsitânesi'nin yedinci ve onuncu eyhlerinden, Celvetîyye'nin
Üsküdar Dergâhlart
95
Selâmiyye kolu kurucusu Selâmî Ali Efendi tarafından kurulmu ve vakfiyesi de
1681 târihinde tescil edilmitir. Pîr Selâmî Efendi'nin kurduu 3 dergâhdan en önem-
lisidir. Sultân III. Ahmed ve Sultân I. Mahmûd devrinde defterdârlık ve Revan Kalesi
Muhâfızlıı görevlerinde bulunan Dâmad Mehmed Paazâde zzet Ali Paa (vef.
1734) dergâhın mescit-tevhîdhânesine minber eklemi ve vakfına katkılarda bulun-
mutur.

Devrân günü Pazartesi olan dergâhın bilinen postniînleri:

1- Fenâyî Ali Efendi (vef. 1745): 1714'de bu dergâhdan ayrılarak kendi yap-
tırdıı dergâhına geçmitir (Bkz. Fenâyî Ali Efendi Celvetî Dergâhı).

2- Köstendil'li Ali Alâeddin Efendi (vef. 1730): Köstendil'lidir. Fenâyî Ali
Efendi'den boalan eyhlik makmına geçtiinde Halvetîyyenin Ramazaniyye kolu-
nun meîhatını uygulamıtır (1714). Halîfesi Ahmed Raûfî Efendi, Ramazaniyye'nin
Raûfiyye kolunu kurmutur.

3- Pazarbaı Hacı Ömer Efendi (vef. 1761): Dergâhda Ramazaniyye meîha-
tını devâm ettirmitir.

4- Sâlih Efendi (vef. 1780): Pazarbaı Hacı Ömer Efendi'nin olu ve halîfesi-
dir. Zamanında dergâh tekrar Celvetîlie balanmıtır.

5- Mehmed Efendi, Hâfız (vef. 1801).

6- Filibelizâde smâil Efendi (vef. 1812): Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'nin
halîfelerinden Filibe'li eyh smâil Efendi'nin (vef. 1642) neslindendir.

7- Mehmed Râid Efendi (vef. 1834): Bandırmalızâde Mustafa Hâim Baba
Efendi'nin halîfesidir.

8- Abdullh Efendi (vef. 1858): Mehmed Râid Efendi'nin oludur.

9- Ahmed Muhtar Efendi (vef. 1887): Abdullh Efendi'nin oludur. yi bir
mûsıkîinastır. Nalçacı Halîl Efendi Halvetî Dergâhı eyhi hsan yisan Efendi'ye
mûsıkînin inceliklerini öreten hocalardan biridir.

10 - Azîz Efendi (?)

Günümüze bir eyi kalmayan dergâhın hazîresinde Cerrâhîyye Pîr'i Mehmed
Nûreddin Cerrâhî Efendi ile dergâhın ikinci postniîni Köstendil'li Ali Alâeddin E-
fendi'nin kabirleri vardır. Dergâhın dier bir ismi de "Tekke Kapısı Celvetî Dergâ-
hı"ydı.

58. SELAN! AL! EFEND! CELvETÎ DERGAH! (2)

Üsküdar Dergâhlart
96
Dergâh Fıstıkaacı, Kuruçeme karısındaki 1957 yılında ibâdete açılan Se-
lâmi Ali Efendi Câmii'nin yerinde bulunmaktaydı. Dergâh, Celvetîliin Selâmiyye
kolunun pîri Selâmi Ali Efendi tarafından kurulmu ve vakfiyesi 1684-87 târihlerin-
de tescil ettirilmitir. Dergâhdan günümüze uluan hiçbir ey yoktur.

Devrân günü Cumartesi olan dergâhın bilinen postniînleri:

1 - Selâmi Ali Efendi (vef. 1692): Pîr, dergâhın kurucusudur.

2 - Ali Efendi (?): Çamlıca'lı Mehmed Efendi'nin halîfesidir.

3- Bandırmalızâde Hâmid Efendi (vef. 1758): Bandırmalızâde eyh Yusuf
Nizâmeddin Efendi'nin (vef. 1752) olu ve Celvetîyye'nin Hâimiyye kolunun Pîr'i
Mustafa Hâim Baba Efendi'nin (vef. 1783) aabeyidir. "Küçük Hâmid Efendi" adıy-
la da anılır.

4- Bandırmalızâde Kemâl Efendi (?): Bandırmalızâde eyh Hâmid Efendi'nin
oludur.

5 - brâhim Efendi (?) Göynük'lüdür.

6 - brâhim Dede Efendi (?): Mevlevîdir.

7- Hâfız Mehmed Emîn Efendi (vef. 1812): Azîz Mahmûd Hüdâyî
Âsitânesi'nde hatiblik de yapmıtır.

8- Mehmed Hilmi Efendi: 1834 yılında postniîn vekîli olduu kaydolunmu-
tur.

Dergâhların kapatılmasından önce Ahmed Efendi adında bir eyhin son post-
niîn olduu bilinmektedir.

Osmanlı dönemînde bu yöreye de "Acıbâdem" denildii için dergâh "Acıbâ-
dem Dergâhı" adıyla anılmaktaydı. Aynı mahâlde ücâ Ahmed Paa'nın baları bu-
lunduundan "ücâbaı Dergâhı" adıyla da anılmıtır. Selâmi Ali Efendi'nin kendi
adına kurduu "Tekke Kapısı Dergâhı"ndan sonraki ikinci dergâhıdır.

59. SELAN! AL! EFEND! CELvETÎ DERGAH! (3)

Dergâh Kısıklı'da, Selâmi Tekkesi Sokaı ile Selâmi Türbesi Sokaı'nın kav-
aındaydı. Dergâhın kurucusu Pîr Selâmi Ali Efendi'dir. Kendi adına kurduu üçün-
cü ve son dergâhdır. Dergâh 1912 - 1917 yıllarında harâb olmu, daha sonraları da
ortadan kalkmıtır. Hazîrede Selâmi Ali Efendi medfûndur.

Devrân günü Çaramba olan dergâhın bilinen postniînleri ;

Üsküdar Dergâhlart
97
1 - Selâmi Ali Efendi (vef. 1692): Pîr.

2 - Ahmed Efendi (?): Kayseri'lidir. Pîr'in ba halîfesidir.

3 - Hacı Mehmed Efendi (vef. 1740): Niksar'lıdır. Pîr'in halîfesidir.

4 - Halîl Efendi (vef. 1799): Kayseri'li eyh Ahmed Efendi'nin oludur.

5 - Mehmed Râid Efendi (vef. 1834): Bandırmalızâde Mustafa Hâim Ba-
ba Efendi'nin (vef. 1782) halîfesidir. Aynı zamanda Selâmsız'daki "Selâmi Ali Efen-
di Celvetî Dergâhı" eyhidir.

6 - Mustafa erâfeddin Efendi (vef. 1854).

7 - Ali Rızâ Efendi (vef. 1912).

8 - Mehmed Nûrullh Efendi, Hâfız (vef. 1917).

9 - Mustafa zzeddin Efendi (?).

10 - Ahmed Efendi (?).


60. SEL!N EFEND! NAKSÎ DERGAH!

Dergâh Toygar Hamza Mescidi yanındaydı ve Selim Efendi'nin adına yapıl-
mıtı. Kapı üzerindeki, imdi yok olmu olan târihsiz kitâbede :

Selim Efendi agâh-dil yapıp bu dergâh-i feyzi,
Deil dergâh heman yaptı kulûb-i nakibendânı.

Azîzim kalbini saf et bu bir beyt-i ilâhîdir;
Teveccüh kıl görmek dilersen rû-i irfânı.

yazmaktaydı.

Devrân günü Perembe olan dergâhdan günümüze bir ey kalmamıtır. Yal-
nızca son eyhinin Ömer Efendi olduu bilinmektedir.

Selim Efendi (vef. 1761) Kırım Türkü'dür. Tahsilini tamamlamak üzere s-
tanbul'a geldi. Bosna Kadı Vekillii'nde bulunduysa da tasavvufa gönül verdiinden
bu görevinden ayrıldı. eyh Muhammed Efendi ile Kesriye'li eyh Hüseyin Efendi'-
den feyz aldı. Burhanü-l Ârifin, Miftâhü-l Mükilatü-s Sâdıkîn ve Âdâb-ı Tarîki-l
Vâsılîn adlı eserleri vardır. iirlerinde "Dîvâne Selim" mahlasını kullandı. iirinden
bir örnek:

Üsküdar Dergâhlart
98
Aldı aklın cümle vârın bu Selim dîvânenin,
Varlıım cümle ânındır, ben ânın burhâniyem.
Gitti kesret oldu vahdet cümle âlem serteser,
Mahv olup sûretle esmâ' câna irdim ben bugün.

61. SEL!N!YE NAKSÎ DERGAH!

Dergâh Selimiye Mahallesi, Çiçekçi Mevkii, Selimiye câmii Sokaı ve Tıb-
biye Caddesi'nin kuattıı Çiçekçi Câmii'nin yanındaydı. Bu yüzden "Çiçekçi Dergâ-
hı" veyâ "Çiçekçi Câmii Dergâhı" olarak da anılan bu yapı Sultân III. Selim tarafın-
dan inâ ettirilmitir (1801 - 1805). Dergâhın 1823 yılından sonra harâb olmasıyla
Sultân II. Mahmûd tarafından geniletilerek ihyâ edilmitir (1834 - 36). Ana yola açı-
lan avlu kapısının üzerinde hattat Yesarizâde Mustafa zzet Efendi'nin (vef. 1849)
yazdıı nefîs ta'lik yazılı kitâbedeki :

Edip bu hankâhı ibtidâ Sultân Selim inâ,
Binâsı muhtasâr, mebnâsı gâyetle müfîd oldu.

Ali Behcet Efendi eyh-i irâd oldular bunda;
Mürîd-i feyz olanlar hazretinden müstefîd oldu.

Cemâl-i Mevlevî meclâ-i sırrından olup zâhir
Kemâl-i Nakîbend icmâl-i hâlinden bedîd oldu.

Göçüp ânlar geçip demler harâb olmutu bu yerler,
mâretten sanırsın sâkinânı nâ ümîd oldu.

Bu kerre kıldı ihyâ Hazret-i Sultân Mahmûd Hân,
Yapıldı vüs'at üzre her yeri tarz-ı cedîd oldu.

Zihi kutb-i hilâfet ems kudret âsumân rif'at,
Serâpâ-i cihâna sâye-i lûtfu medîd oldu.

Zihi skender-i mu'cîz eserdir durduu yerden,
Bir ednâ himmeti bin fitneye sedd-i sedîd oldu.

Tuta âfâkı sit-i evketi nâgâh bu ma'bedde,
Sedâ-i zikr-i Hakk peyveste-i arz-ı mecîd oldu.

Buyurdu hidmet-i inâya Pertev bendesin me'mur;
Ne devlet böyle kemter öyle Sultâna âbîd oldu.

Biri bed'ü biri itmâmına târihtir elhak,
ki mısra ki yazdım dilgüâ beytü-l kasîd oldu.

Bu dergâhı mücedded yaptı kutb-ı din Mahmûd Han 1250 (1834 - 1835)
Üsküdar Dergâhlart
99
Bu ziba tekke-i behcet fezâ tarh-ı cedîd oldu 1251 (1835 - 1836)

Beyitler, dergâhın geniletme ve onarımında Sultân II.Mahmûd tarafından bi-
nâ emîni olarak tâyin edilen âir Seyyid Mehmed Pertev Paa'nındır (vef. 1837).
Seyyid Mehmed Pertev Paa hayır eseri olarak dergâha kütüphâne yaptırarak kitapla-
rını da buraya baılamıtır. Bu kitaplar günümüzde Süleymâniye Kitaplıı'nda "Per-
tev Paa" bölümünde yer almaktadır.

Dergâh câmi-tevhîdhâne, hünkâr kasrı, harem-selâmlık, dervi hücreleri, mut-
fak, helâlar, kütüphâne, su haznesi ve hazîreden oluuyordu. Günümüze kadar, yal-
nızca câmi ve imâm merûtası olarak kullanılan aslında Pertev Paa kütüphânesi olan
ta binâ kalmıtır.

Avlu kapısının iç yüzünde, 1835 - 36 târihini taıyan kitâbede;

Demi Saçlı Efendi'ye kapıya yaz bu târihi;
Bu câmide olan taat olur makbûl-i Sübhânî.
1251

yazılıdır ve son mısrasında "Bu câmide yapılan ibâdetler Allh tarafından kabûl edi-
lir" denmektedir.

âir Nesim Sokaı'na açılan tâlî kapının üzerindeki manzûm kitâbede :

Ey olan muntazır-ı feth-i kilid-i esrâr
Çem-i bîdârını kıl halka-i bâb-ı behcet.

Sürme-i dîde-i Hak-bîn olıcak hak-i deri,
Göresin nettüüni feyz-i cenâb-ı behcet.

yazılıymısa da bugün bu kitâbenin nerede olduu bilinmemektedir. Devrân günü
Perembe olan dergâhı bilinen postniînleri:

1- Abdullh Efendi (?): Çankırı'lıdır. 1807 yılında eyhlikten ferâgat ederek
müderrislie geçmitir. Kudüs kadılıında bulunmu, stanbul'a dönerken de yolda
vefât etmitir.

2- Nimetullh Efendi (vef. 1816): Buhara'lıdır. Çankırı'lı Abdullh Efendi'nin
eyhlikten ferâgati ile postniîn olmutur (1807). Sultân III. Selim'in mürididir.

3- Ali Behçet Efendi (do. 1727 - vef. 1823): Konya'lıdır. Babası Ebûbekir
Efendi, dedesi Hasan Efendi, büyük dedesi Hüseyin Efendi'dir. Karaman'lı Abdullh
Efendi ve âlim Abdüssamed Efendi'nin derslerinde bulundu. Afyon'da anne tarafın-
dan dedesi olan Afyon Mevlevîhânesi eyhi Alâeddin Çelebi Efendi'den Mevlevî i-
câzeti aldı. Ali Behçet Efendi 1796 yılında Bursa'ya giderek Seyyid Burhâneddin
Mehmed Emîn Efendi'nin mürîdi oldu. Nakîbendiyye, Kdirîyye, Sühreverdiyye ve
Üsküdar Dergâhlart
100
Çetiyye tarîkatlarından icâzet aldı. Seyyid Burhâneddin Mehmed Emîn Efendi'nin
sohbet toplantılarında bulunan sadrâzam Burdur'lu Dervi Baba'nın (vef. 1837) delâ-
leti ile Selimiye Nakî Dergâhı'na eyh oldu (1816). Yetitirdikleri arasında Hâlet
Efendi (vef. 1823), Humbarahâne Nâzırı Ahmed Hamdi Efendi (vef. 1830), Sadrâ-
zam Seyyid Mehmed Pertev Paa (vef. 1837), brâhim Hayrânî Efendi (vef. 1844),
Kethüdâzâde Arif Efendi (vef. 1849) ve eyhülislâm Turucuzâde Ahmed Muhtar
Efendi (vef. 1875) gibi önemli isimler vardır. Tasavvufa ait çeitli eserleri vardır : 1)
Dîvan, 2) Risâle-i Ubeydiyye-i Nakîbendiyye, 3) Behcetü-s Sülûk, 4) Sırrü-l
Miad, 5) Hadikatu-l Ebdl, 6) Terceme-i Hâl-i Ricâl-i Çetiyye, 7) Rûhaniyye, 8)
Vârîdat-ı Kalbiyye, 9) Risâle-i Hâliyye.

4- brâhim Hayrânî Efendi (vef. 1844): Eskiehir'in Mihâlıccık kazâsının Nar-
lı köyünde dodu. Babası Muhammed Efendi'dir. lk dinî terbiyeyi babasından ö-
rendi. Köyünde imâm-hatiplik yaptı. Tahsîline devâm etmek için stanbul'a geldi ve
Sultân Ahmed Medresesi'nde derslere devâm etti. Bu arada Nakîbendiyye yolunun
büyüklerinden eyh Vahy Efendi'nin sohbetlerinde bulundu. eyh Vahy Efendi'nin
iâreti üzerine Selimiye Nakî Dergâhı eyhi Ali Behçet Efendi'ye kapılandı. eyhi
Ali Behçet Efendi'nin vefâtından önce brâhim Hayrânî Efendi'yi halîfe tâyin ederek
"Olum, bir zaman gelecek Tâhir Aa Dergâhı eyhlii boalacak. Size orası teklif
edilecek, reddetme, kabul et!" buyurmutu (20 sene sonra görüntüsü). 1843 yılında
Fâtih, Tâhir Aa Nakî Dergâhı eyhlii boalınca eyhülislâm Mekkîzâde Mustafa
Âsım Efendi'nin tensîbi ile buraya eyh tâyin edildi. Ancak, kısa bir zaman sonra ve-
fât etti. Vasiyeti üzerine Selimiye Nakî Dergâhı hazîresine defnedildi.

5- Mehmed Hidâyetullh Efendi (vef. 1871): eyh Ali Behçet Efendi'nin o-
ludur. brâhim Hayrânî Efendi'nin Fâtih, Tâhir Aa Nakî Dergâhı'na eyh olmasıyla
postniînlie geçmitir (1843).

6- Mehmed Said Efendi (vef. 1895): Ali Behçet Efendi'nin torunu, Mehmed
Hidâyetullh Efendi'nin oludur.

Dergâhın hazîresinde yatanlar:

1- Nimetullh Efendi (vef. 1816): Dergâhın ikinci eyhidir.

2- Ali Behçet Efendi (vef. 1823): Dergâhın üçüncü eyhidir. Kabri, ana cad-
deden girildiinde hemen solda, ebeke içindedir. Ana caddeye bakan niyâz pencere-
si üzerndeki 1823 târihli kitâbede :

Türbe-i pâk-i hazret-i Behcet
ud numûne zi ravzâ-i cennet

Der ziyâret eved dil-i âgâh
Vâkıf-ı feyz-i âlem- vahdet"
1238

Üsküdar Dergâhlart
101
yazılıdır. Mevlevî sikkeli kabir taında: "Sahibü-l kerâmeti-z zeyniyye ve-l
ledünniyye câmiü-l kemâlâti-l Mevlevîyye ve-n Nakîyye hüccetü-s sülûk ve-l
irâd behcetü-l aktâb ve-l evtâd el merhûm el mebrûr e eyh Ali Behcet Efendi
kuddise sırrûhu-l Âlî rûh-i erîfi için rızâenlillhi teâla el Fâtiha" yazmaktadır.

3 - Ahmed Hamdi Efendi (vef. 1830): Ali Behçet Efendi'nin halîfesidir.
Humbarahâne nâzırıdır. eyhinin kabri yanında dafnadilmitir.

4 - Silâhör Tâhir Aa (vef. 1832): Pâdiâh silâhdarıdır.

5 - brâhim Hayrânî Efendi (vef. 1844): Dergâhın dördüncü eyhidir.

6 - brâhim Efendi (vef. 1860): Dergâhın ve kütüphânenin memuruydu.

7 - Hacı Mehmed Feyzullh Efendi (vef. 1869): brâhim Hayrânî Efendi'nin
oludur. Fâtih, Tâhir Aa Nakî Dergâhı'nın beinci eyhidir.

8 - Haracaasızâde Hasan Hüsnü el Hâlidi Efendi (vef. 1889)

9 - Mehmed Said Efendi (vef. 1895): Dergâhın altıncı eyhidir.

10- Senîh Efendi (vef. 1900): Güçlü bir âirdir. Hattat Ali Rızâ Efendi ile
Mesnevîhan erife Hanım'ın kardeidir. Bir beyiti :

Aardı mûy-i serim ben cüvân arar gezerim,
Açıldı tan yeri ben amdân arar gezerim.

(Saçım, sakalım aardı, ben hâla körpeler peindeyim; tan yeri aarmı da haberim
yok, hâla amdan arıyorum)

11- Ali Rızâ Efendi (do .1815 - vef. 1905): Bursa doumludur. Evkaf Nâzır-
lıı, Hazîne-i Hassa Nâzırlıı, Âyan üyelii görevlerinde bulunmutur. Yazar ve hat-
tattır.

12 - erife Hanım (vef. 1908): Mesnevîhândır. Hattat Ali Rızâ Efendi ile âir
Senîh Efendi'nin kardeidir.

Himmet Efendi Bayrâmî Dergâhı'nın, yol geniletilmesi ve arsasının Zeynep
Kâmil Hastahânesi arâzîsine katılması sebebiyle hazîresinde yatan zevâtın tümü Se-
limiye Nakî Dergâhı'na taınıp defnolunmutur (Bkz. Himmet Efendi Bayrâmî Der-
gâhı). Bu arada da pek çok kabir taı yok olup gitmitir.

u anda câminin avlusunda bulunan enfes mermer abdest teknesi de Himmet
Efendi Bayrâmî Dergâhı'ndan getirilmitir.

SERBOLUK DERGAH!
Üsküdar Dergâhlart
102

Bakınız: Kefî Ahmed Efendi Kdirî Dergâhı.

SETTAR!YE DERGAH!

Bakınız: Hâmil Efendi Bedevî Dergâhı.

62. SEYFEDD!N EFEND! SA'DÎ DERGAH!

Dergâh Çavuderesi'ndeydi. Bânîsi Sâlih Baba Efendi'dir (vef. 1591-92). Sâ-
lih Baba Efendi, Vâlide-i Atîk Câmii yapılırken binâ emîni hizmetinde çalımıtır.
Dergâh ilk kurulduunda Kdirî meîhatı konulmutu. Seyfeddin Efendi zamanında
Sa'dîyye meîhatı konulduu kuvvetle muntemeldir. Dergâhın eyhleri hakkında bil-
gi yoktur. Devrân günü Pazar olan dergâhın son eyhi Mustafa Efendi'dir. Dergâhdan
günümüze hiçbir ey ulamamıtır.

SEYY!D AHNED DERGAH!

Bakınız: Rifâî Âsitânesi.

SEYH CAN!! DERGAH!

Bakınız: Devâtîzâde Celvetî Degâhı.

SEYH HAC! !BRAH!N EFEND! DERGAH!

Bakınız: Alaca Minâre Nakî Dergâhı.

SEYH HAFÎ DERGAH!

Bakınız: Rifâî Âsitânesi.

SEYH SAD!K EFEND! DERGAH!

Bakınız: Alaca Minâre Nakî Dergâhı.

SUCABAG! DERGAH!

Bakınız: Selâmi Ali Efendi Celvetî Dergâhı (2).

TAH!R BABA DERGAH!

Bakınız: Nûrî Baba Bektâî Dergâhı.

TEKKE KAP!S! CELvETÎ DERGAH!
Üsküdar Dergâhlart
103

Bakınız: Selâmî Ali Efendi Celvetî Dergâhı (1).


63. TENBEL HAC! NEHNED EFEND! CELvETÎ DERGAH!

Mahalleye adını vermi olan Tembel Hacı Halimî Mehmed Efendi 1719-20
yıllarında dergâhını ve câmiini Atlamataı'na, eskilerin "Ta Mektebi" dedikleri yere,
Hacı Selim Aa Kütüphânesi'nin yanına kurmutu. Tembel Hacı Hâlimi Mehmed
Efendi 1721 yılında vefât etmi ve dergâhının hazîresine defnedilmitir. Dergâh ve
câmi ilerleyen seneler içinde yanmı ve yıkılmı, bu arada eyhin kabri de Hacı Se-
lim Aa Kütüphânesi bahçesine nakledilmitir.

Celvetî tarîkatına balı olan dergâhın âyin günü Perembeydi. Bakaca hiçbir
bulguya rastlıyamıyoruz.

T!NAR!YYE DERGAH!

Bakınız: Hâmil Efendi Bedevî Dergâhı.

6+. TOYGAR TEPE R!FAÎ DERGAH!

Dergâhın Selâmsız, Selâmi Ali Caddesi'nde, Toygar Hamza Mescid'i yakı-
nında olduu zannediliyor. Dergâhın XIX. yüzyılın ilk yarısında kurulduu kuvvetle
muhtemeldir. Rifâîyye'nin Maarifîlik kolunu temsil eden önemli ve son merkezdi.

Devrân günü Pazar olan dergâhın bilinen postniînleri:

1 - Hüseyin el - Hâdî Efendi (vef. 1852): Dergâhın kurucusudur. Kartal Rifâî
(Maarifî) Dergâhı eyhi Ali Sâbit Efendi'nin (vef. 18637) halîfesidir. "Saçlı eyh" lâ-
kabıyla da anılır.

2 - Ahmed Cezbî Efendi (vef. 1874)

3 - Hüseyin Hâzım Efendi (vef. 1908) : Ahmed Cezbî Efendi'nin oludur.

Dergâhdan günümüze hiçbir ey kalmamıtır.

65. UNNÎ AHNED EFEND! SABANÎ DERGAH!

Dergâh Murad Reis Mahallesi, Çinili Hamam Sokaı'ndaydı. Dergâhın kuru-
cusu Ümmî Ahmed Efendi idiyse de dergâhı genileten ve daha mükemmel hâle geti-
ren dergâhın üçüncü eyhi Osman Efendi'dir (1738-39). Dergâhda Halvetîyye'nin
âbanîyye kolunun ne'esi hâkimdi. Dergâh semahâne (kısmen kafesli ve mihrablı),
selâmlık (2 oda, 2 sofa, bir helâ), haremlik (3 oda, bir sofa, bir helâ), avlu (ta bilezik
Üsküdar Dergâhlart
104
ve tahta tulumbalı kuyu, üç musluklu su haznesi), bahçe (ta bilezikli kuyu), mutfak
ve hazîreden müteekkildi.

Devrân günü Çaramba olan dergâhın bilinen postniînleri:

1 - Ümmâ Ahmed Efendi (vef. 1725 - 26): Dergâha ismini veren bânîsidir.

2 - Murtaza Efendi (vef. 1736 - 37).

3 - Osman Efendi (vef. 1739): Dergâhın ikinci bânîsidir.

4 - Ali Efendi (vef. 1761).

5 - Hacı Ali Efendi (vef. 1796).

6 - Mehmed emseddin Efendi (vef. 1815).

7 - Mehmed Rızâeddin Efendi (vef. 1855 - 56).

8 - Mehmet Rifat Efendi (vef. 1868).

9 - smâil Dede Efendi (vef. 1874).

10 - Ahmed Efendi.

66. YAGC!ZADE SA'AD! DERGAH!

Dergâh Rûmî Mehmed Paa Mahallesi, Balaban Mevkii, Doancılar Caddesi
balangıcındaydı. Dergâhı sfendiyarolu eyh Balaban Ahmed Baba Efendi (vef.
1637) inâ ettirmitir.

Devrân günü Cumartesi olan dergâhın postniînleri:

1- Ahmed Efendi, Yacızâde Seyyid (vef. 1777): Dergâha Sa'dî meîhatı
koydurmutur (1763).

2- Mehmed Said Efendi, Seyyid (vef. 1792): Yacızâde Seyyid Ahmed E-
fendi'nin oludur.

3 - Mehmed Nizâmeddin Sûzî Efendi (vef. 1823): Karacaahmed Kabristanı,
Yüksek Kaldırım mevkiinde medfûndur.

4 - Rumelili brâhim Efendi (vef. 1829)

5 - Mehmed Nizâmeddin Efendi (?)

Üsküdar Dergâhlart
105
6 - Mehmed Emîn Efendi (vef. 1879): eyh Mehmed Nizâmeddin Efendi'nin
oludur.

7 - Seyyid Mustafa Efendi (vef. 1892): Nakîbendiliin Hâlidiyye koluna da
balıydı.

8 - Seyyid Mehmed Âir Efendi (vef. 1905): Halvetîliin Cerrâhî koluna da
balıydı.

9 - Hacı Hasan Hüsnü Efendi (vef. 1931): Kabri; Karacaahmed Kabristanı,
ehidlik mevkiindedir.

Hazîresinde medfûn olanlar soldan saa doru; mescidin ve dergâhın ilk ku-
rucusu sfendiyarolu eyh Balaban Ahmed Efendi (vef. 1637), 7. postniîn Seyyid
Mustafa Efendi (vef. 1892), 8. postniîn Seyyid Mehmed Âir Efendi (vef. 1905) ve
ei Aye Sıdıka Hanım'dır (vef. 1904). Aye Sıdıka Hanım'ın yanında bulunan müh -
ri Süleymân kabartmalı tatan, Aye Sıdıka Hanım'ın masrafları kendisi karılamak
sûretiyle Allh rızası için dergâhı yeniden yaptırdıını anlıyoruz.

Bulunduu mahâl ve kurucusuna atfen "Balaban Dergâhı" adıyla da anılan
dergâhdan hazîresinden baka bir ey kalmamıtır.

YALD!ZL! TEKKE

Bakınız: Fenâyî Ali Efendi Celvetî Dergâhı.


6/. YAR!NC! BABA BEKTASÎ DERGAH!

Dergâh Paa Limanı'nda, Abdurrahmân Aa câmii yanında, Hüseyin Avni
Paa çemesi'nin üstündeydi. Dergâha ismini veren Yarımca Baba'nın ne zaman ya-
adıı veyâ ne zaman dergâhı kurduunu kesin olarak bilemiyoruz. Dergâh, ahap iki
katlı ve be odalıydı. Dergâh kapısının üzerinde ta'lik yazılı ve u anda yok olan ki-
tâbede :

Yapdı bu dergâh-ı alînin yeniden bâbını,
Kâif-i kenz-i hakîkat erif Ahmed.

yazılıydı. Bu kitâbeden de anlaılacaı üzere Ahmed erif Efendi dergâhı tâmir eden,
yenileyen ikinci bânîsidir. Bektaîliin 1826 yılında kaldırılmasiyle zorunlu olarak
Kdirî meîhatına geçilmitir.

Devrân günü Cumartesi olan dergâhın bilinen eyhleri:

1 - Hacı Ömer Baba Efendi (vef. 1792).

Üsküdar Dergâhlart
106
2 - Seyyid Hacı Ahmed erif Efendi (vef. 1846): Dergâhın ikinci bânîsidir.

3 - Seyyid Mehmed Arif Efendi (?): Seyyid Ahmed erif Efendi'nin oludur.

4 - Seyyid Mehmed Kâzım Efendi (vef. 1930): Mehmed Ârif Efendi'nin o-
ludur. Son eyhtir.

Hüseyin Avni Paa Çemesi'nin üstü ve dergâhın önünde bulunan hazîrede
yatanlar:

1 - Yarımcı Baba Efendi (?).

2 - Seyyid Hacı Mustafa Baba Efendi (?): Dergâhın eyhi olduu tahmin e-
dilmektedir.

3 - Hacı Ömer Baba Efendi (vef. 1792): Dergâhın eyhidir.

4 - Nûrî Baba Efendi (vef. 1802).

5 - Seyyid Hacı Ahmed erif Efendi (vef. 1846) : Dergâhın ikinci bânîsidir.
Bektaîliin kaldırılması ile mürîdleri ile birlikte Hadim'e (?) sürülmütür (1826).

6 - Seyyid Hasan Efendi (vef. 1860): Basmacı ustalarındandır.

7 - Mehmed Baba Efendi (vef. 1872): Bektaî eyhidir.

8 - Mehmed Rıza Baba Efendi (?).

9 - Âir Efendi (?): eyhülislâm Ârif Hikmet Efendi'nin (vef. 1859) torunu-
dur.

stanbul, I. Dünya Savaı sonrası igl altındayken Dolmabahçe Sarayı önün-
deki Yunanlı Kilikis Zırhlısı bilinmeyen sebeple bu dergâhı top ateine tutarak hasara
uratmıtı.

Dergâhdan günümüze ulaan hiçbir ey yoktur.

YUSUF R!ZA EFEND! DERGAH!

Bakınız: Rifâî Âsitânesi.

Z!NC!RL!KAP! KAD!RÎ DERGAH!

Bakınız: Halim Gülüm Kdirî Dergâhı.


Üsküdar Dergâhlart
107

* * *


Üsküdar Dergâhlart
108

SOZU GEÇEN ZEvATTAN ORNEK NEFESLER


Pîr Azîz Nahmud Hüdayî:

Alan sensin, veren sensin, kılan sen,
Ne vardinse odur dahî nemiz var;
Hakîkat üzre anlayıp bilen sen,
Ne verdinse odur dahî nemiz var.

Tutan el ve ayak senden gelüptür;
Gören göz ve kulak senden gelüptür;
Efendi dil duduak senden gelüptür;
Ne verdinse odur dahî nemiz var.

Hüdâyî biz bu zâtı kande bulduk?
Neye ef'al sıfatı kande bulduk?
Fenâyı ya sebâtı kande bulduk?
Ne verdinse odur dahî nemiz var.

Bizim ahvalimiz ey Hayy-u Kayyûm,
Cenab-ı Pâk'ine hep cümle ma'lum.
Buyurdun oydu illâ kaldı ma'dum,
Ne verdinse odur dahî nemiz var.

Hüdâyî'yi sen eritir murâda!
Senindir çünkü hükm arz-u semâda.
Efendi dahli yok gayrın arada;
Ne verdinse odur dahî nemiz var.

Fenayî Ali Efendi:

Ya ilâhî âsitânın hastaya dârü- ifâ;
erbet-i vaslın içenler buldu her derde devâ.
Zerre görünmez Fenâyî, i bu âlem ârife;
Bir demine vuslatın iki cihân olmaz bahâ.

Gafurî Nahmud Efendi:

den râh-ı muhabbetde tekâpû
42
,
Gül-i gülzâr-ı vuslatdan alır bû
43
.
Gönül olsan o gülende akar su

42
Tekâpû (Farsça): 1. Telâ ile koarak aratırma. 2. Dalkavukluk,kavuk sallama. (Editörün notu)
43
Bû: Koku. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
109
Diyelim ak ile Allh yâ Hû.

Solar, bir gün olur, ömrün bahârı,
Cihânı terk idersin ıztırârı
44
,
Silüb âyine-i dilden gubârı
45
,
Diyelim evk ile Allh yâ Hû.

Nihâl-i ba-ı firdevs-i muhabbet
Verir daim semâr-ı lûtf-u rahmet;
riüb ol semereden câne lezzet,
Diyelim ak ile Allh yâ Hû.

derse câm-ı vasl-ı yâri kim nû,
O dem eyler sivâyı hep ferâmû,
Gafûrî eylesün bah-u safâ cû,
Diyelim ak ile Allh yâ Hû.

Lamekanî Hüseyin Efendi:

Pâk eyle gönül çemesini tâ durulunca

(Bazen çemelerin su yollarında biriken tortular yüzünden su bulanık akar. Bunu gi-
dermek için musluu bir müddet açık bırakmak gerekir ve biraz sonra suyun berrak-
latıı görülür. te sen de, bir çemeye benzeyen gönlünün musluunu aç da içeride
biriken, tortulaan, kokuan dünya hırsları, çeit çeit kötülükler akıp gitsin ve gönül
çemesinin suyu durulsun)

Nasuhîzade Nehmed Samih Efendi:

Erbâb-ı fazl-ü ma'rifet olmazdı mu'teber,
Herkes cihânda olsa eer sâhib-i hüner"

(Her eyin kıymeti azlıındadır. Eer dünyâda herkes ilim ve fazîlet sâhibi olsaydı,
bilgili ve ma'rifetli olmanın kıymeti kalmazdı)

Koniçe'li Mûsâ Kâzım Paa:

Ümid-i afv ile olma hârîs-i isyân kim
Ziyân-resîde
46
eder âdemi hisâb-ı ferâh.

(Affedilmek ümidiyle isyâna, kötülüklere kalkıma, çünki hesabı geni tutanların ço-
unluu ziyânlı çıkarlar. Her eyde ölçülü olmak en kestirme yoldur)


44
Iztırâr: Mecbûriyet, çâresizlik, ihtiyâç. (Editörün notu)
45
Gubâr: Toz.(Editörün notu)
46
Resîde: Erimi, olgunlamı, yetimi. (Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
110
Merdüm - azarı nevazi siteme rabetdir,
Zâlime merhamet ef'ayı
47
sıyânet gibidir.

(nsanları inciten ve gönülleri kıran kimselere karı tatlılıkla mukbele etmek, âdetâ,
siteme marûz kalmaktan, ayıplanıp hor görülmekten holanmak demektir. Bilhassa
haksızlık edenlere karı merhametli davranmak, engerek yılanını koynunda beslemek
gibidir)Yusuf Fahir Ataer Baba Efendi:

Kemâl-i insâniyet bilmek deil, bilmemek;
Bilmemek deil hââ, bilmediini bilmek.
Ne kadar yükselirse alçalır insan demek;
nsanlık baka eydir, ona erimek gerek.

nsan insanı sever, insanlara yakıır;
Hayvan hayvanı sevse, dayanamaz koklaır.
Hemcinsine muhabbet insanlıa yaraır;
Hayat boyunca sevmek, mutlak sevimek gerek.

Gönül yıkanın elbet bir gün gönlü yıkılır;
Kimse onu sevmez yüzü yerlerde kalır.
Çünkü fena, fenadır, fenalıktan bıkılır;
Abus çehre sevilmez, tatlı görümek gerek.

nsanlıın kemâli, ömrü ho geçirmektir;
Bir hayâtın boyunca sevmek ve sevilmektir.
yi ahlâklı olup gönüllere girmektir;
Kemâle ermek için, hayatta pimek gerek.

Benim güzel Allh'ım ne isterse yapıyor;
ster kesip asıyor, ister yakıp yıkıyor.
Fâhir benim gönlüme bir ak olup akıyor;
Yudum, yudum o akı çekerek içmek gerek.


* * *
47
Ef'a: Engerek yılanı.(Editörün notu)
Üsküdar Dergâhlart
111

Üsküdar Dergâhlart
112
SOZLUK

Aba: Yünden dövülerek yapılmı kalın ve kaba kuma.
Arakiye: Dervilerin giydii, tiftik veyâ yünden dövülerek yapılan ince kuma külâh.
Âsitâne: Tarîkat kurucusunun türbesinin de bulunduu dergâh. O tarîkatın genel
merkezi.
Atîk: Eski.
Attâr: Baharat, ev ilâçları malzemesi, güzel kokular satılan dükkan (Aktar).
Avlu: Bir yapının ortasında veyâ önünde duvarlarla çevrili üstü açık alan.
Azledilme: Görevine son verme, iten çıkarma.
Bahriye Nâzırı: Deniz Bakanı.
Bânî: nâ eden veyâ ettiren.
Bâtınî: Zâhirin karıtı olan Bâtın ya da Gayb ile ilgili.
Bayrâmiye: Hacı Bayrâm-ı Velî Efendi'nin (vef. 1429) kurduu tarîkat.
Bedevîyye: Ebu-l Abbas Seyyid Ahmed el Bedevî Efendi'nin (do. 1200 - vef. 1276)
kurduu tarîkat.
Bektaîyye: Hacı Bekta-ı Veli Efendi'nin (do. 1210 - vef. 1271) kurduu kabûl edi-
len tarîkat.
Bende: Birisine balanmı, kul, köle, mensûb, ya da emir altındaki kimse.
Binâ emîni: Osmanlı mparatorluu'nda binâların inaatından sorumlu ahıs.
Burhan: üpheyi ortadan kaldıran kesin ve özel kanıt.
Câriye: Para karılıı alınan odalık, halayık.
Celvetîyye: Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'nin (do. 1541 - vef. 1628) kurduu tarî-
kat.
Cemâliyye: Cemâl-i Halvetî Efendi'nin (vef. 1496) kurduu, Halvetîliin ana kolla-
rından biri olan tarîkat
48
.
Cezbe hâli: nsanın zâtının Allh tarafından Allh'ın ilâhî varlıına çekilmesi, ken-
dinden geçmesi.
Çakırcıbaı: Pâdiâhın emrinde ava giden, av kularını yetitiren kimse.
Çelebi: 1. Efendi, kibar, nâzik, terbiyeli kimse. 2. Mevlevîlikte, Mevlâna Celâleddin
Rûmî Efendi'nin soyundan gelenlere verilen unvân.
Çetiyye: Ebû Ahmed Abdâl el Çiti Efendi'nin (vef. 1235) kurduu tarîkat
(Çitiyye).
Çile: Dervilerin olgunlamalarına aracı olmak üzere eyhlerin belirli bir süre kendi-
leri için uygun gördüü ve dıarıdan bakıldıında da sıkıntılı gözüken bir hayat tarzı.
Çilehâne: Dervilerin çile çektikleri yer.
Dede: Çeitli tarîkatlarda dervilere verilen unvân.
Dedebaba: Bektaîlikte Pîr vekiline verilen unvân.
Dedegân: Dedeler topluluu.
Defnolunmak: Vefât eden kimsenen topraa verilmesi, gömülmesi.
Defterdâr: Mâliye ve hazîne ilerini yürüten en yüksek memur.
Dergâh: Dervilerin zikrettikleri, tarîkat törelerinin uygulandıı yer. Tekke.

48
Bu kolu Halvetîliin Uâkî kolunun Cemâliyye ûbesi ve bu zâtı da onun kurucusu olan
Cemâleddin Uâkî (vef. 1751) ile karıtırmamak gerekir (Editörün notu)]

Üsküdar Dergâhlart
113
Dervi: Bir tarîkata girmi, onun yasa ve törelerine balı kimse.
Kaptan-ı Deryâ: Deniz Kuvvetleri Komutanı.
Devrân: Tarîkatların belirli gün ve zamanlarda dergâhda yaptıkları zikir, âyin.
Devriye Mollası: Belirli zaman ve mekânlarda görev yapan kadı.
Dîvan: slâm edebiyatında âirlerin iirlerini belirli bir yönteme göre sıralayarak der-
ledii kitap.
Dîvan-ı Muhâsebat: Pâdiâh adına devlet giderlerini kontrol etmekle görevli kurulu;
bugünkü Sayıtay.
Divid: çine bazı kalemlerle kapaklı hokka konulan, genellikle beldeki kuaa çap-
razlama sokularak taınan yazı takımı.
Doancıbaı: Av ilerini düzenleyen ve av kuu yetitiren saray mensûbu kimse.
Duahan: Dua eden ahıs.
Ebrûzen: Ebrû sanatçısı.
Enderûn: Sarayda harem ve hazîne dairelerinin bulunduu kısım.
Evkaf Nâzırlıı: Vakıf mallarını yöneten bakanlık.
Evliyâ: Allh'ın dâveti üzerine Mi'râc'ını yapmı olduuna hüsnizan ile inanılan kim-
se.
Evliyâullh: Allh dostları yâni Mi'râc'ını yapmı ermiler.
Fenâyîyye: Fenâyî Ali Efendi'nin (vef. 1744) kurduu tarîkat. Celvetîyye'nin kolu-
dur.
Ferik: u anki tümgeneral veyâ korgeneral karılıı olan paa sınıfı rütbesi.
Fetvâhâne: eyhülislâm'ın bulunduu yer.
Feyzalmak: Mânevî bilgiye sâhip biri tarafından aydınlatılmak.
Gasilhâne: Ölü yıkama yeri.
Gziyân-i Rûm: Osmanlı fetih ordularına katılan din yolunda savamayı amaç edinen
tarîkat mensûbu.
Gılman: Cennette hizmet eden delikanlılara verilen ad.
Hadîs: Peygamber Efendimiz'den rivâyet edilen sözler ve davranı biçimleri.
Hâfız-ı Kütüb: Eskiden kütüphâne memuru yerine kullanılırdı.
Hâlidiyye: Ebu-l Bahâ Ziyâeddin Hâlid Efendi'nin (do. 1775 - vef. 1826) kurduu
tarîkat. Nakîbendiyye'nin koludur.
Halîfe: Seyr-i sülûkunu tamamladıı eyhinin imzâsıyla tasdîk edilmi "Hilâfetnâme"
denilen bir icâzetnâme yâni diploma ile belgelenmi olan kimse. (Editörün notu)
Halvet: Derviin, dünyadan el etek çekmek için bir hücreye girerek gönül aynasında
Rabb'ını görmesi.
Halvethâne: Halvete girilen yer.
Hamzaviyye: Hamza Bâlî Efendi (vef. 1562) tarafından kurulan, tekke terîfâtına
önem vermeyip halkın içinde erimicesine yaamayı gye edinen tarîkat . Bayrâmî
Melâmîleri'nin koludur. (Editörün notu)
Hankah: Tarîkat ulularının ve eyhlerinin bulunduu dergâh.
Has Oda: Osmanlı Sarayı'nda Enderûn'un birinci ve önemli bölümü idi. Bu odanın i-
leri gelenleri: "Has Odabaı", "Silâhdar", "Çuhadar", "Rikâpdar". "Tülbent Gulâmı"
ve "Miftah Gulâmı" idi. (Editörün notu)
Hassa: Pâdiâha ait ganîmet ve sair eyâlar için kullanılan terim.
Hâimiyye: Seyyid Mustafa Hâim Baba Efendi'nin (vef. 1782) kurduu tarîkat.
Celvetîyye'nin kollarından biridir.
Üsküdar Dergâhlart
114
Hat: Arap harfleriyle özel üslûblara göre güzel yazı yazma sanatı.
Hatt-ı Humâyûn: Pâdiâh tarafından herhangi bir i için çıkarılan yazılı emir.
Hayrat: Sevap kazanmak için yapılan iler.
Hazînedâr: Hazîneyi koruma ve idâre etme iini yapan kimse.
Hazîre: Etrafı duvarlarla çevrili câmi veyâ dergâh bahçesindeki küçük kabristan.
Hezârfen: Binbir hünerli.
Hıdiv: Mısır vâlilerine verilen unvân.
Hiciv: Kusurların, gülünçlüklerin sergilendii iir.
Hilâfet: eyhlik yapabilme izni, icâzeti, diploması.
Himmetiyye: Himmet Efendi (vef. 1683)'nin kurduu tarîkat. Bayrâmiyye'nin kolu-
dur.
Humbarahâne: Top dökülüp yapılan yer.
Hurde-i tarîk: Bir tarîkata mahsûs olan örf, âdab ve erkân. (Editörün notu)
Hutbe: Cuma ve bayrâm namazlarında minberde okunmak sûretiyle verilen dini öüt.
Hünkâr Kasrı: Pâdiâha ait özel olarak yapılmı mekân.
Hünkâr Mahfeli: Câmiilerde pâdiâhın halktan ayrı olarak namaz kılması için ayrıl-
mı kafesli, yüksek yer.
brâhimiyye: Kuadalı brâhim Efendi'nin (do. 1774 - vef. 1848) kurduu tarîkat.
âbanîyye'nin kollarından biri (Kuadaviyye).
câzet: Belge, diploma.
hyâ: Canlandırmak, ma'mûr kılmak.
kmet: Bir yerde oturmak, kalmak.
lâhî: Bestelenmi dinî, tasavvufî içerikli iirler.
mrahor: Pâdiâh ahırlarının yönetimi ile ilgili ahıs.
ntisâb etmek: Toplulua girmek, katılmak.
nzivâ: Kendini Allh'a adamak düüncesiyle dünya ilerinden el çekmek.
râd: Müridin, tarîkat ve Allh yolunu göstermesi.
ttihad: Birleme, birlik meydene getirme, bir olma.
Kadı: Hâkim.
Kadınefendi: Câriyelikten sultân eliine yükselmi kadın, sultân ei.
Kdirîyye: Abdülkadir Geylani Efendi'nin (do. 1077 - vef. 11167) kurduu tarîkat.
Kalenderhâne: Yoksul dervilerin kaldıkları ve yiyip içtikleri zâviyelere verilen ad.
Kalfa: Sarayda eski ve yalı câriyelerin lâkabı.
Kapıaası: Saray kapılarının emniyeti ile görevli en yüksek memur.
Kapıcıbaı: Saray kapılarını bekleyen sınıfın baında bulunan yönetici.
Kapılanmak: Bir ie yerleip kalmak.
Karabaiyye: Ali Alâeddin Karaba-ı Velî Efendi'nin (do. 1611 - vef. 16857) kur-
duu tarîkat; âbanîyye'nin koludur.
Kasîde: Gazel biçiminde ve aruz vezniyle yazılan nazım ekli.
Kazasker: Osmanlı mparatorluu'nda kadıların baındaki en yüksek görevli
(Kadıasker).
Kemâle ermek: Mânevî esrârdan nasîbi olacak bir olgınlua erimek.
Kerâmet: Ermi olduuna inanılan kimselerin akılla açıklanması mümkün gözükme-
yen hâlleri ve tezâhürleri. (Editörün notu)
Kethüdâ: Devlet adamlarınan ilerini gören kimse.
Kızlaraası: Sarayın harem kısmının en büyük görevlisi (Darüssaade Aası).
Üsküdar Dergâhlart
115
Kitâbe: Bir kapı üstüne, mezar taına veyâ baka bir yerlere yazılan kabartma veyâ
kazılmı yazı.
Kolaası: Bugünkü kıdemli yüzbaı rütbesinin karılıı.
Kuadaviyye: Bkz. brâhimiyye.
Kufeki taı: Gözenekli, atee dayanıklı bir ta cinsi.
Kutub: Mânevî derecelerin en yüksei (Gavs)
49
.
Külliye: Büyük câmiilerin etrafına yapılmı; medrese, kütüphâne, aevi, hamam,
hastahâne gibi kurumların hepsine verilen ad.
Kürsi vâizi: Oturarak ders veren müderris.
Lala: ehzâde eitmeni. Pâdiâhın sadrâzamına hitâb ekli.
Lâmekân: Mekâna ihtiyacı olmayan.
Livâ: Osmanlı ordusunda iki alaydan meydana gelen birlik ve bu birliin kumandanı
(Mirlivâ).
Mahlas: âirlerin iirlerinde kullandıı takma ad.
Makm: Kendilerini Hakk'a verenlerin bulunduu mertebe, rütbe. Ermilerin kabirle-
ri.
Mecidî Nianı: Sultân Abdülmecîd tarafından çıkarılan nian (1851).
Medfûn: Defnolunmu, gömülmü.
Medrese: slâm dini esaslarına uygun ilimlerin okutulduu öretim kurumu, üniver-
site.
Melâmî: Ahlâkı ve davranıı Cenâb-ı Peygamber'inkini andıran, cemiyetin içinde
erimicesine yaayan ârif kimse. (Editörün notu)
Menkabe: Tanınmı ve târihe geçmi kiilerin iyi ve yüce taraflarını anlatan hikaye.
Mersiye: Ölen bir kimsenin iyi taraflarını ve ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan
iir, aıt.
Mescit: Câmiden küçük ibâdet yeri.
Mesnevî: Mevlânâ Celâleddini Rûmî Efendi'nin (vef. 1273) 26.000 kadar beyitlik
Farsca eseri.
Mesnevî âyini: Mevlevîlerin Mesnevî aırlıklı yaptıkları anma.
Meîhat: eyhlik makmı.
Merûta: Câmi ve dergâhlarda görevlilerin oturmaları için ayrılan bölüm.
Mevlevîyye: Mevlânâ Celâleddini Rûmî Efendi'den ilhâmını alan ama terifâtı ve
hurde-i târiki olu Sultân Veled Çelebî ile torunu Ulu Ârif Çelebî tarafından tesbit
edilmi olan tarîkat. (Editörün notu)
Mihmân evi: Daha ziyâde Bektaî dergâhlarında misâfirlerin kalması için ayrılan bö-
lüm.
Minber: Câmilerin içinde hatibin çıkıp vaaz verdii, hutbe okuduu, yüksek ve mer-
divenli kürsü.
Miralay: Bugünkü albay rütbesi karılıı.
Mirlivâ: Bkz. Livâ
Molla: Büyük kadı. Müderrislikten sonraki ilmiye derecesinde bulunan kimse.
Muk'ad: Kötürüm.
Mushaf: Kur'ân

49
Kutub: Azından çıkan her haber ve her hükmün, hep, ilgili olayın âkibeti hakkında Ezel'de Levh-i
Mahfûz'daki hükme (gene Levh-i Mahfûz hükmüne göre) paralel olarak zuhur ettii ulu kimse. (Edi-
törün notu)
Üsküdar Dergâhlart
116
Mutasarrıf: Osmanlı idarî sisteminde kaymakmlıktan büyük, vâliden küçük mevkii.
Müderris: Yüksek öretim hocası, profesör.
Müftü: l ve ilçelerde din hizmetini gören kimse.
Münzevî: Köesine çekilip kimseyle görümeyen, yalnızlıktan holanan.
Mürîd: râdesini eyhine teslim ederek ondan mânevî eitim gören kimse.
Mürid: Mürîdlerini kemâle erdirecek mânevî bir eitime tâbi' tutan zât. (Editörün
notu)
Müir: Bugünkü mareal rütbesi karılıı.
Naat: Peygamber Efendimizi övmek, ondan efaat dilemek amacıyla yazılmı kasîde.
Nâib: Mahkemelerde kadılar adına görev yapan kimse.
Nakîbendiyye: Hoca Mehmed Bahaüddin Nakîbend Efendi'nin (vef. 1318) kurduu
tarîkat.
Nasûhîyye: Seyyid Mehmed Nasûhî Efendi'nin (vef. 1718) kurduu tarîkat.
Halvetîyyenin Karabaiyye'den ayrılan kolu.
Neccâr: Dülger, doramacı, marangoz.
Nefes: Bilhassa Bektaî edebiyatında kullanılan iir türü.
Niancı: Nian alma ve isâbetli ate etme yetenei olan kimse.
Niyâz penceresi: Dua edilen ve kabrin göründüü açıklık.
Ordu eyhi: Savalarda askeri coturarak daha gayretli savamasını salayan, zafer
için dua eden din adamı.
Ordu vâizi: Askerlere vaaz veren kimse.
Pâye: Osmanlı mparatorluu'nda bir memuriyet adının rütbe olarak verilmesi.
Pîr: Tarîkat kurucusu ya da bir tarîkatın yenilenmesini gerçekletiren eyh.
Postniîn: Dergâh eyhi.
Ramazaniyye: Ramazan Mahfî Efendi'nin (do. 1542 - vef. 16167) kurduu tarîkat.
Halvetîyye'nin Ahmediyye'den ayrılan kolu.
Raûfiyye: Ahmed Raûfî Efendi'nin (do. 1657 - vef. 1756) kurduu tarîkat.
Hâlvetiyye'nin Ramazaniyye'den ayrılan kolu.
Ravza-i Mutahhara: Peygamber Efendimizin azîz kabri.
Risâle: Küçük kitap, dergi, broür.
Rifâîyye: Ahmed el Rifâî Efendi'nin (do. 1118 - vef. 1182) kurduu tarîkat.
Rütiye: Ortaokul
Sa'dîyye: Sadeddin Cibâvî Efendi'nin (vef. 1300) kurduu tarîkat.
Sadaka taı: Sadakanın bırakıldıı üstü oyuk yüksekçe ta.
Sadrâzam: Pâdiâh vekili. Bugünkü babakan.
Sancak: Üzerinde çeitli renk ve iâretler olan, askerî bir grubun erefini temsil eden,
kenarları saçaklı bayrak.
Sanduka: Mezar üzerine yerletirilmi, tabut büyüklüünde tahta veyâ mermer san-
dık.
Sarnıç: Suları biriktirmeye ve saklamaya yarayan su deposu.
Sebil: Daha çok hayır kurumu nitelii taıyan içme suyu.
Selâmiyye: Selâmî Ali Efendi'nin (vef. 1692) kurduu tarîkat. Celvetîyye'nin kolu.
Selâmlık: Erkeklere ayrılmı olan bölüm.
Semâhâne: Devrân yapılan özel mekân.
Serpû: Takke ve kavuklara verilen genel ad.
Üsküdar Dergâhlart
117
Seyr-i sülûk: Tarîkatlarda mânevî kemâle ulatırmak üzere mürîdlere uygulanan ei-
tim. (Editörün notu)
Seyyid: Peygamber Efendimizin soyundan gelen kimse.
Sıbyân Mektebi: Çocuk okulu. lköretim okulu.
Sikke: Mevlevî dervilerin balarına giydii keçeden yapılmı uzun külâh.
Silsile: Her bir tarîkat kolunun Cenâb-ı Peygamber'den balayarak hilâfet yoluyla be-
lirli bir eyhe kadar gelen selef-halef sıralaması. (Editörün notu)
Sofa: Evlerde, oda kapılarının açıldıı geniçe yer, hol.
Su haznesi: Suyun biriktii yer.
Sultâni: Zamanımızın lise âyârı okulu.
Sühreverdiyye: ıhâbeddin Ömer Sühreverdi Efendi'nin (do. 1148 - vef. 1235) kur-
duu tarîkat.
Sülüs: Hat sanatında yazı çeidi.
Sülüs kitâbesi: Sülüs yazı ile yazılmı kitâbe.
Sümbüliyye: Yusuf Sümbül Sinan Efendi'nin (vef. 1530) kurduu tarîkat.
Halvetîyye'nin Cemâliyye kolundandır.
âbanîyye: âban-ı Velî Efendi'nin (do. 1497 - vef. 1569) kurduu tarîkat.
Halvetîyye'nin Cemâliyye kolundandır.
adırvan: Genellikle câmii avlusunda bulunan, çevresindeki musluklardan ve orta-
sındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli veyâ açık havuz.
âzeliyye: Ali Nûreddin âzelî Efendi'nin (do. 1196 - vef. 1260) kurduu tarîkat.
ebeke: Bir mezarı kuatan demir parmaklıa verilen ad.
erhetmek: Açıklamak.
eyh: Bkz. Mürîd
eyhülislâm: Osmanlı mparatorluu'nun en yüksek din görevlisi.
irket-i Hayriye: stanbul ile Boaziçi, Kadıköy, Adalar ve Yalova arasındaki taı-
macılıı salamı olan eski deniz yolları irketi.
ûrâ-i Devlet âzâsı: Zamanımızın danıtay üyesi.
Taam yeri: Yemek yenilen yer. Yemekhâne.
Tâlî: kinci, yardımcı.
Ta'lik: Hat sanatında yazı çeidi.
Tarîkat: Tasavvufa dayanan, gerek eitim ekilleri ve stratejileri gerekse hurde-i ta-
rîkleri bakımından biribirlerinden ayrılan, Allh'a ulama yollarından her biri. (Editö-
rün notu)
Tasavvuf: Allh'ın ef'al, sıfat ve esma'sının esrârını ve Kâinat'ın oluumunu varlık
birlii (Vahdet-i Vücûd) anlayıı ile açıklayan (uygulamalı olursa) dinî ve (sırf teorik
kalırsa da) felsefî akım. (Editörün notu)
Tefsir: Yorum.
Terakkî: lerleme, gelime.
Tevhîdhâne: Dergâhlarda devrân yapılan yer.
Tezhib: Boya ve altın tozuyla yapılan süsleme. Yaldız sürme, yaldızlama.
Tura: Pâdiâhların imzâ yerine kullandıkları özel ekilli iâret.
Türbe: Ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kiinin mezarı olan yapı.
Türbedâr: Türbenin bakımıyla uraan, ziyaretçileri gezdiren görevli. Türbe bekçisi.
Ulemâ: Bilgili kimseler, bilginler.
Üsküdar Dergâhlart
118
Uakiyye: Hasan Hüsameddin Uâkî Efendi'nin (do. 1475 - vef. 1592) kurduu
tarîkat. Halvetîyye'nin kolu.
Vaaz: bâdet edilen yerlerde verilen dini öüt.
Vâiz: Vaaz eden kimse.
Velî: Mi'râc'ı gerçekleerek Allh'a ermi kii. (Editörün notu)
Vezir: Osmanlı'da bakanlık, vâlîlik gibi görevlerde bulunan ve Paa unvânını taayan
kimse.
Vezir-i âzam: Bkz. Sadrâzam
Yekpâre: Tek parça, bütün.
Yeniçeri Aası: Yeniçeri Ocaı'nın en büyük âmiri.
Yüce Dîvan: Anayasa Mahkemesi'nin bazı yüksek kademe görevlilerini yargılamak
üzere yaptıı çalıma sırasında aldıı ad (1876 - 1924 yılları arası "Dîvan-ı Âlî adını
taımaktaydı).
Zâhir: Açık, belli, meydanda.
Zâkir: Devrânlarda usûlüne uygun ilâhî okuyan kimse.
Zâkirbaı: Zikri yöneten kii.
Zâviye: Gelip geçen dervilerin belirli müddet konakladıı mekân.
Zevât: Önemli, saygıdeer kiiler.
Zikir: Allh'ın adı ve niteliklerinin tek veyâ topluca anılması.


* * *Üsküdar Dergâhlart
119

Üsküdar Dergâhlart
120
KAYNAKLAR


ABDÜLKADROLU, Abdülkerim: Halvetîlik'in a'bânîyye Kolu Kastamonu'lu
eyh a'banı Veli, Der.Yayınları 1997.
ALTINOK, Baki Yaa: Hacı Bayrâm Veli, Bayrâmilik, Melâmîler ve Melâmîlik,
Oba Kitâbevi, 1995.
Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık A.., 1986.
ANADOL, Cemal: stanbul ve Anadolu Evliyâları, Melda Yayınevi, 1984.
Ansiklopedik Büyük Sözlük, 1982.
ARAZ, Nezihe: Anadolu Evliyâları, Fati Yayınevi, 1958.
AKIN, Servet Onay: Sultântepe Özbekler Tekkesi, Art Decor, Kasım 1994.
AYALI, Münevver: Dersaadet, Bedir Yayınevi, 1993.
BALTACI, Dr. Cahid: Tasavvuf Lügatı, Elif Neriyat, 1981.
BARAZ, Mehmed Rebii Hatemi: Beylerbeyi Cilt I ve II, stanbul Büyükehir Bele-
diyesi, 1994 .
BAYRAK, M.Orhan: stanbul'da Gömülü Mehur Adamlar, Aksüt Matbaası,
1979.
BAYRÂMOLU, Fuat: Hacı Bayrâm-ı Velî Cilt I ve II, Türk Târih Kurumu Ba-
sımevi, 1983.
BIRGE, John Kingsley: Bektaîlik Târihi, Ant yayınları, 1991.
BÜYÜKAKSOY, Kâzım: Hak Yolunun Önderleri, Kitsan, 1979.
CEBECOLU, Ethem: Hacı Bayrâm Veli, Kültür Bakanlıı, 1991.
CRISS, Bilge: gal Altında stanbul, letiim Yayınları, 1993.
ÇETN, Atilla: stanbul'daki Tekke, Zâviye ve Hankahlar Hakkında 1199 (1784) tâ-
rihli Önemli Bir vesika, Vakıflar Dergisi, sayı: 13, 1981.
DELEON, Jack: Boaziçi Gezi Rehberi, Remzi Kitâbevi, 1998.
ELÜSKÜDAR, Behçeti smâil Hakkı: Merâkidi Mu'teberi Üsküdar, Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu, 1976.
ERAYDIN, Selçuk: Tasavvuf ve Tarîkatler , Marmara Üniversitesi lâhiyat Fakül-
tesi Vakfı, 1994.
ERGNER, Suat: Asya'nın Kapısı Üsküdar, Fatih Matbaası, 1966.
Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Çetin Basımevi, 1971.
Evliyâlar Ansiklopedisi, 1990.
Evliyâlar Ansiklopedisi, hlâs Gazetecilik Holding A.. 1992
EYÜBOLU, smet Zeki: Tarîkatler, Mezhepler Târihi, Geçit Kitâbevi, 1987.
GÖKÇEN, Rifat: Üsküdar, Özyürek Yayıncılık 1996.
GÖLPINARLI, Abdülbâkıy: Türkiye'de Mezhepler ve Tarîkatler, Gerçek Yayınevi,
1969.
GÖVSA, brâhim Alaettin: Türk Mehurları Ansiklopedisi, Yedigün Neriyatı.
GÜNDÜZ, rfan: Gümühânevî Ahmed Ziyaüddin, Sehâ Neriyat, 1984.
GÜNER, Ahmet Tarîkatler, Milliyet Kültür, 1986.
HAMMER: Büyük Osmanlı Târihi, kra/Okusan, 1992.
HANÇERLOLU, Orhan nanç Sözlüü, Remzi Kitâbevi, 1975.
PEKYOLU Takent'ten Üsküdar'a Özbekler Tekkesi, Sayı 10, Ekim 1994.
Türkiye Diyânet Vakfı slâm Ansiklopedisi 1988.
Üsküdar Dergâhlart
121
stanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlıı ve Târih Vakfı, 1993.
stanbul Kültür Ve Sanat Ansiklopedisi,Tercüman Gazetesi Kültür Yayını, 1982
L, Emîn Nedret: Araba Vapurunu Kefedenler, stanbul (3 Aylık Dergi), Ekim
1996.
L, Emîn Nedret ve Esin Demirel: stanbul'un Ahap Fevknî Tekkeleri, Arkitekt
Austos 1995.
L, Esin Demirel: Terifatî ya da Salacak Mescidi, Arkitekt Aralık 1995.
L, Esin Demirel: Üsküdar'da Rifâî Âsitânesi, Arkitekt Ocak 1996.
KARA, Mustafa: Tekkeler ve Zâviyeler, Dergâh Yayınları, 1990.
KARA, Mustafa: Tasavvuf ve Tarîkatler, letiim Yayınları, 1992.
KARA, Mustafa: Niyazii Mısri, Türkiye Diyânet Vakfı 1994.
KAYRA, Cahit ve ÜYEPAZARCI, Erol: Kandilli, Vaniköy, Çengelköy, stanbul
Büyükehir Belediyesi, 1993.
KONYALI, brahim Hakkı: Üsküdar Târihi Cilt I ve II, Ahmed Said Matbaası,
1976.
KÖMÜRCYAN, Eremya Çelebi: stanbul Târihi (XVII. Asırda stanbul), Eren
Yayıncılık 1988.
KUTAY, Cemal: Kurtulu Savaının Mânevîyat Ordusu, Yelken Matbaası, 1977.
KUTAY, Cemal: ehit Tâcidarlar, Yelken Matbaası, 1977.
Mehmet Ra'if: Mir'atı stanbul, Çelik Gülersoy Vakfı Yayınları 1996
Meydan Larousse Ansiklopedisi, Meydan Gazetecilik Ve Neriyat Ltd. ti. 1969
OKAN, Aysel: stanbul Evliyâları.
ORAL, Hüseyin: Niyazii Mısri, Yeni Asya Yayınları, 1987.
ÖZ, Güla: Yeniçeri/Bektaî likileri ve II. Mahmut, Uyum Yayıncılık, 1997.
ÖZAKIN, Râbia: Altunizâde Külliyesi, Arkitekt, Ocak 1996
ÖZDAMAR, Mustafa Dersaadet Dergâhları, Kırk Kandil Yayınları, 1994.
ÖZEMRE, Ahmed Yüksel: Bir Semtin Rûhu : Üsküdar Hâtıratı, Dergâh, Aralık
1996 Sayı 82
ÖZEMRE, Ahmed Yüksel: Üsküdar'da Bir Attâr Dükkanı, Kubbealtı Neriyat,
1996.
ÖZTUNA, Yılmaz: Türkiye Târihi, Hayat Kitapları, 1963.
ÖZTUNA, Yılmaz: Türk Târihinden Yapraklar, Milli Eitim Basımevi, 1992.
ÖZTÜRK, Yaar Nûrî: Muhammed Tevfik Bosnevî, Fatih Yayınevi, 1981.
ÖZTÜRK, Yaar Nûrî: Kuadalı brâhim Halvetî, Fatih Yayınevi, 1982.
ÖZTÜRK, Yaar Nûrî: Târihi Boyunca Bektaîlik, Yeni Boyut, 1992.
REFK, brâhim Miskinler Tekkesi, Târih ve Medeniyet, Aralık 1995.
SAFER BABA: Tasavvuf Terimleri, Heten Keten Yayınları, 1998.
SERN, Rahmi: Halvetîlik ve Halvetîler, Petek Yayınları, 1984.
SEYYD HÜSEYN FEVZ PAA: Ukdi-l Cevâhir Fi Selâsü-l Ekâbir, Uluçınar
Yayınları, 1979.
SOLMAZ, Mehmet: Üsküdar, 1991.
SOYKUT, . Hilmi: Unutulmaz Mısra'lar, Sönmez Neriyat A.., 1968.
EHSUVAROLU, Hâluk: Asırlar Boyunca stanbul, Cumhuriyet Gazetesi.
EHSUVAROLU, Hâluk: Boaziçi'ne Dair, Türk Turing ve Otomobil Kurumu,
1986.
Üsküdar Dergâhlart
122
eyh Sâdık Efendi Risâlesi, Türk Tasavvuf Mûsıkîsi ve Folklörünü Aratırma ve
Yaatma Vakfı.
TANMAN, M.Baha: Mistik stanbul, Tekkeler, Atlas Özel Sayı, Ocak 1995.
TULACI, Pars: Okyanus Ansiklopedik Sözlük , Pars Yayınları, 1978.
ÜNVER, Ord.Prof.Dr. A. Süheyl: Sadaka Taları, Târih Mecmuası, Sayı 12, 1967.
YILDIRIM, Ali: Osmanlı Engizisyonu, Öteki Yayınevi, 1996.
YILMAZ, H.Kâmil: Azîz Mahmûd Hüdâyî, Erkam Yayınları, 1990.

* * *

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful