hm-b

\
-

sI.-]n. \n-¿-a-¬-Ip-am-¿-

Ip-∂w-Ip-fØ
- ns≥-d C-Xn-lm-kw; C-´nt°m-cb
- psS-bpw!
a
- e-bm-f t\m-h¬
- km-ln-Xy-Øns≥-d h-¿Ø
- a
- m- Francis Itty Cora Review by k p Nirmalkumar in Madhyamam

- m-hp-IX
- zsØ h-gn-Xn-cn-®p-hn-Sp-∂
kwth-Z\
- I-em-]a
- m-b Sn.-Un. cm-aI
- r-jW
v s≥-d "{^m-≥k
- n-kv C-´nt°m-c' F-∂
t\m-he
- ns≥-d hm-b\
- m-\p-`h
- w hn-hc
- n-°p-Ib
- m-Wv te-JI
- ≥
- . ap-∂q-dp t]-Pn-¬
B-bn-cØ
- n A-dp-\q-dp sIm-√sØ Im-eb
- f
- h
- nse Po-hn-Xß
- ƒ
- B-hn-jI
v c
- n-°p-∂
Cu hn-Nn{X t\m-he
- ns\ B-gØ
- n-¬ hn-eb
- n-cp-Øp-∂p At±-lw.

{^m-≥-kn-kv C-´nt°m-c
t\m-h¬
S- n.-Un. cm-aI
- r-jvW≥
-Nn{X-ß-ƒ: sI.- kp-[o-jv
-Un.-kn _p-Ivkv, tIm-´-bw
t]-Pv: 308, 150 cq-]

‘‘‡¡¤ñ¡ ¿Ã¢¥üú ƒ¾¢ò©¬ ‡ñ¢¸¢¤´¡ñ ‡ú¹¢´¢Ð´®Ã©
Ù®’’^ ¤²Ñ® 235

²»¢¥›¸¡¬ ˆ¨×©ˆ¡ñ©¥Ð ²ñ¢²¨ûà ‚»¢÷¡ö¬? Ä¢ö®×
ú¢ ¤›¡óý? ²¢ô¡Þ¢¥üú ö©ó¢¤ôõ¬? ¤›¡óò¢¥ò ¤ˆ¡ò¡
ðÞûÁð¢ý, ŠÃ¢»ô¡ö®±» Åš«¡²ˆü, ¥¥óõ®Ãó »Ä¢
ù® ±Ý¡÷®ÄÃü, Åö÷¢õ®Ã©»¤ð¡¥Ð ó¢ö®Ä𢴩ɤ²¡
¥ò, ‘‘ð¡ñ¢Â ‚¸¢¤´¡¥¥ñ?’’, …É® ö÷¦™ðû Ŭó¢Ð©¬.
¥ˆ¡Á¢ ö£Äð¢¥ò ˆ©É¬ˆ©ø¥· ÅЩ¶©¸¢ð¢ý, 1456ý
Ñ›¢Á® ‚×ò¢ð¢¥ò ¤ºë¡úüö¢ý 1518ý ›¢ñ«¡»›¡ð, ±º¡ü
ö¢ö® ‚¸¢¤´¡ñ …É ÄòÕñ´© 󢤙ôó«¡²¡ñ¢¥ð´©ú¢
Á®, 2008ý ó«»«ö®»ð¢Ð¹ø¢ý, ѢѮǡö¡Ÿñ¢»Ä¡ð Ť›§
õùø¢ò¨¥Ð ó¢óñ¬ ˆ©·¢·©úÉ® ²©ú¥·Ð©´©ˆð¡
î: Åš§¡›Ÿ¡ñ¤·¡¥Ð, ŲˆÐŸ£õâ¤ð¡¥Ð, ²©·ü ó¡
𛡛©Ÿó·¢ò¨¥Ð.
‡ñ¢´ý ‚ªÑ¢²®»¢¥üú »òö®˜¡›Ä¡ð¢ñ©É, Äš«šñ
ë¡ù¢ »£ñ¥· Åòˆ®ö¡ü±°¢ð ›Šñ·¢ý Ñ£ó¢Á¢ñ©É
¥¥÷¤²õ« …É ð©ó ŠÃ¢»ô¡ö®±»Ñ®Ç Ä©»ý 2008ý
±²¢üö®×ü Š¤óõˆð¡ð¢ñ©É Ñ¡¶›£ö® ó¬ôÑ, ÷õ¢¤Ä¡
¤¸¡ ¥Ä¡ú¢Š¡Ä¢ó¥ñ ¿ð¢ñ·¢ Åú©›¨ú© ¥ˆ¡ò륷 ˆ¡ò
ðøó¡Ã®, ĩɨú© ¤²Ñ©óñ©É ‚ª ó¢Þ¢±» ¤›¡óò¢¥üú ²
ô®Þ¡·ò¬. 415ý ¥¥±ˆö®»ó Ä»»£±ó󡙢ˆø¡ý ¥²ñ©ó
ù¢ð¢ý ›Š®›ð¡´¢ ¥ˆ¡ò¥Þॶ¸ ¥¥÷¤²õ«ð©¥Ð ‚ø
Ä©ú´¡ñ¢ð¡ð ‡ñ© ðó› ÅÐ¢Ä ð©ó»¢ð¡ð¢ñ©É©, ‚¸¢¤´¡
ñð©¥Ð Ž. ›¡Ðü ˆ©É¬ˆ©ø¬ ð÷¨™ ó¬ôÑ›¥òëÉ© 󫈮

24 2009 \hw-_B--¿ g9vN-∏-Xn-∏v

»¬. ›¢ø¤ð¡ñ »¢ñ©ó¢ò§¡Äòð¢¥ò ˆ˜¡
ó¤ôõ›¡ð ºò¢» ›¡Ð©ó¡ù¢, ‚ª ¤›¡
óý ó¡ð¢Á¡ý ÅÄûõ¥Ä¡»©´¢ ÅŸ¢
›³¢´©¬, ‘‘…¥üú öû Þ¡·©ó¢¥›
¥óòë©É Å»¢ˆ¡ðü! öÄö®»¡²ñ¡š
¹þ ¥²¡ú©·® ñ¼¢´¨, ó³« ‚¸¢¤´¡
ñ¡’’, ¥…óûÄ~·¢ý›¢É® ôÝ®™¬ ›¡¬
¤ˆþ´©É©¤Ù¡? Åòˆ®ö¡ü±°¢ð Ä©
»ý ÅЩ¶©¸¢ó¥ñ, †»¢Ð·¡ð¡ò©¬
Ä¡›ó÷¦™ð¥· óô£ˆñ¢´©É, ‡ñ©
²¤¼ ±™ó£ˆñ¢´©É, Ä¡›ö¢ˆ¡óö®
˜ˆø©Ù®: š¢´¡ñ¬, ™©û›Ð²Ð¢, Åš¢›¢
¤óô¬, ˆ©»±Â¬, ñ»¢, ö§¡û˜». ˆ©×
¤Ý¡š ±²ˆÐ›¤Ä¡ »¢ñ©·ý ›Ð²Ð¢
¤ð¡ ‚òë¡¥», ‚¸¢¤´¡ñ Åú©²·¢ñ
Ù© óûõ´¡ò¥· Ä›©õ« ѵ·¢ý,
…òë¡ ó¢š·¢ò©¬ ö§Ä›ö梥üú Å›¢
ð±Â¢» ¿¤óô¹þ¥´¡·© Ñ£ó¢´©
¤Ø¡ù©¬, ݪڢˆ»ò ó¢Ñ®Ç¡› ö¬Ÿ
ñ÷¢ò©¬ 󢛢Äð·¢ò©¬ ó¢ˆö›
·¢ò©¬ Åö¡š¡ñÃÄ¡ð »¡ý²ñ«¬
ˆ¡Ã¢Á© …É»¡Ã® Å™®Ÿ©»¬!
ˆ©Ð©¬Ý·¢ò©¬ ›¡¸¢ò©¬, ›¥É ¥Þ
ú©¶·¢ý Å»¢ˆ¡ð²™ó¢ ¤›Ð¢ð ¤ˆ¡
ñ¥ð Äñ÷¢›©¤ôõ¬ ±²ó¡Þˆ›¡ð¢
²¢üÄ©ú´¡û ñ÷ö«Ä¡ð¢ ŬŠ£ˆñ¢
Á©. »©Õ¥·ù©·Þ®Ó¥üú öĈ¡ò¢
ˆ›¡ð¢ñ©É ‚ª ²¡ô®Þ¡»«¤óõš¡ñ¢,
ð©ó¡ó¡ð¢ñ¢¥´ ö¡Ä¨»¢ñ¢ ¤ˆ¡ó¢
ò¡¬ŠÄ¡ð ¥²ÿˆ©¸¢¥ð ¥²ñ©Ø¢ò¡
ó¢ý ö¡÷ö¢ˆÄ¡ð¢ óù¢»ÐÈ®, ö¡
𩚟е¡¥ñ ›¢öæ÷¡ðñ¡´¢ »¸¢¥´¡
Ù©¤²¡ð¢, ˆ©É¬ˆ©ø·¢›Ð©· ‚
à¡ý ˆø¶©ñð¢ý »¡Äö¢¶¢Á® ¥ó¶¡
¸¢ð¡´¢. ¥¥ò¬Š¢ˆ» Åóþ 󢙊®š
¤öó›¤Ä‰òð¡´¢ ¤ˆ¡ñ¥ð𩬠ó¢ô¢
õ®Ð¡»¢˜¢ˆ¥ø𩬠¿›³¢¶¢Á©. (ˆø¶©
ñð©¥Ð𩬠ˆ¦õ¢ð¢Ð¹ø©¥Ð𩬠¤Äý
¤›¡¸ó©¬ ó¢ˆö›ó©¬ ˆ¡ñ«¼ÄÄ¡ð¢
‡¶¬ ¥Þð®» ¿ ö§»±Â 󛢻ð©¥Ð
ѣ󢻡ó¢õ®ˆ¡ñ¬ …±»¤Äý ¿ö§¡™«
ˆñÄ¡¤Ã¡ ű»ð©¬ ¿ ˆ¡ò¥·¶×¢
Þñ¢±», ö¡Ä¨÷¢ˆ, ö™¡Þ¡ñ ö¨Þ›ˆ
ø©¬ ›¢úÈ»¡Ã®. ‚õ®Ð¥¶¸ó¥› ‚Ã
¤ÞûÉ® ¿›³¢¶¢´©ˆ …É ‡ñ© ö®±»£
ð©¥Ð ö§¡»±Â«¬, ‚¸¢¤´¡ñ Åóþ´®
Åö÷¢õ®Ã©»ð¢òë¡¥» Å›©ó™¢Á©
¥ˆ¡Ð©·© …É© ›¡¬ Åú¢ð©É©.
ö¡¬ö®ˆ¡ñ¢ˆ ¤ˆ±³Ä¡ð¢ñ©É ¥Ä°¢
פú›¢ðü Ñ›²™¬ Åòˆ®ö¡ü±°¢ð
ð¢ý ö§¡»±Â«¤Ý¡š¤·¡¥Ð Ñ£ó¢
´©ˆð©¬ Ä»ó¢ñ©Ú¥ðÉ ö¬ôð
·¢ý 󚢴¥¶Ð©ˆð©¬ ¥Þð®» ¥¥÷
¤²õ« Ä©»ý, ¥²ú©ó¢¥ò ¿²ý´ñ
Ä¡ð ÅÂñ£¼·¢ý Ñ£ó¢Á® ‚¸¢¤´¡
ñð©¥Ð ‚»¢÷¡ö¬ ¤»Ð¢, ¥›Ð©Ø¡¤ôã
ñ¢ð¢ý ˆù¢Èóûõ¬ ó¢Ä¡›Ä¢ú¹©ˆ
𩬠¥Þð®» ŠÃ¢»ô¡ö®±» Š¤óõˆ
÷õ¢¤Ä¡¤¸¡ ¥Ä¡ú¢Š¡Ä¢ ó¥ñ ‚ª ñÞ›

ð¢ý ¿ó¢õ®ˆñ¢´¥¶¸¢ñ¢´©É ö®
±»£ öĨ÷¬ 󫈮»¢ ö§¡»±Â«·¢ò
š¢õ®~¢»Ä¡ð ‚õ®Ð±²¡¤Ãô§ñ¢ˆø¡ð¢
ˆ¡Ä©ˆû´® ¤»¡É©É»® ˆª»©ˆˆñÄ¡
ð ó¡ð›¡›©Ÿ¨»¢ð¡Ã®. ñ»¢óûÛ Ä
òð¡ø ö¡÷¢»«·¢ý ¥²¡»©¥ó ñ
Ù¡¬ˆ¢Ðð¡ð¢ ˆÃ´¡´¥¶Ð©É©Ù®.
»ñ¬ˆ¢¸©¤Ø¡¥ùò롬 ‚äÞñ©É»®, ó«
ˆ®»¢Š» ™ªûÝò«Ä¡ð¢ Þ¢ò ˆó¢ˆ¡ñ
Ãóµ¡û ó¢òð¢ñ©·¢. ñ»¢ ²¡²Ä¡
¥ÃÉ Ä»öÆý²·¢ý›¢É® ²¡¤Ð ó¢
ñ©ÚÄ¡ð¢, Åôë£òġ󡻢ñ¢´ð©¬ …
É¡ý ‚äÞñ©É»® ‚ñ©ôñ£ñ·¢
¥üú öª÷¦™±²ˆÐ›Ä¡ð©¬ ¿ ö§»
±Â󛢻ˆþ öÆý²¢Á©.

ñÙ®

Ä©‰«š¡ñ¡ Þñ¢±» ö¡Ä±Š¢ˆþ, ¥…
»¢÷«¬, ¥ˆ¸©ˆ˜ …É¢ó¥ð¥ðò롬 ¿
±ô𢴩ˆð©¬ ²¡ûô§ó»®ˆ¦» Þñ¢±»
ö®Ä¦»¢ˆ¥ø ƒþ¥´¡¾©ˆð©¬ ¥Þ𮻢
ñ¢´©É ‚ª ¤›¡óò¢›® ¿š¢ˆ¡ñ¢ˆ
ö§Ÿ¡ó¬ ƒ¾ ‡ñ© ¤°¡ˆ«©¥Äüúú¢ ó¡
𛡛©ŸóÄòë, Äú¢Á® ˆ©×¡¤›§õà ¤›¡
óò¢¥üú ¿ˆ¡¬¼ð¡Ã®. ›¼±»
¤´¡ñ …É© ›¡¸©ˆ¡ñ©¬ ¤ˆ¡ñ¶¡¶ü
…É® ²¢ü»òÄ©ú´¡ñ©¬ ‚¸¢¤´¡ñ …
É® ¤›¡óò¢ö®×©¬ Ä¡ú¢Ä¡ú¢ ó¢ø¢´©É
±º¡üö¢ö® ‚¸¢¤´¡ñ, ó«¡Ñ ƒý²É
¹ø©¥Ð ö¤½¡÷› ›Šñ¢¥ðÉ® ‚É®
²ñ¥´ ¥»×¢Úñ¢´¥¶Ð©É ˆ©É¬ˆ©
ø¬ ›Šñ·¢¥ò ÅЩ¶©¸¢ð¢ý, ‡ñ© ˆ©
ñ©Ä©øˆ© ˆðשĻ¢´¡ñü ð÷¨™¥üú
Ĉ›¡ð¢ Ñ›¢Á©. Åòˆ®ö¡ü±°¢ð
ð¢ý ƒÉ» 󢙫¡Ÿ«¡ö¬ ¤›Ð¢ ›¡¸¢ý
»¢ñ¢¥Á·¢ð ¤ˆ¡ñ, ŠÃ¢»ô¡ö®±»
·¢ý, ±²¤»«ˆ¢Á® ¥»¡ù¢ò¢›® Å»«¡
óô«Ä¢òë¡· ݪڢˆ»ò ѢѮǡö
ˆ¡Ã¢Á® öĈ¡ò¢ˆ ±²»¢Ÿˆ¥ø óô£
ˆñ¢Á©. ˆ©É¬ˆ©ø·¢›© ީשĩ¾
¿û·¡×®, ¥Þúøð¬, ¥Þ¡áɨñ®, ‚
à¡ý …É¢¹¥› Å´¡ò·® öÑ£ó

Ä¡ð¢ñ©É ‡ñ© ö¡¬ö®ˆ¡ñ¢ˆó©¬ ó¡Ã¢
Ñ«²ñó©Ä¡ð ƒªûÑö§ò»ð¢ò¡Ã®
›¡ý¶»© óðöæ©ó¥ñ ¤ˆ¡ñ, ˆ©É¬ˆ©
ø·® óûõ·¢ý ›¡òÕ© Ä¡ö¥ÄÉ
›¢òð¢ý, óØ¢Á 󢤙ôó«¡²¡ñ·¢
¥üú öĦڢ𩬠Ś¢ˆ¡ñó©¬ ö§¡š£
›ó©Ä¡ð¢, ›¡Ð©ó¡ù¢ˆþ´©¬ ±²¢ðÆñ
›¡ð¢ Ñ£ó¢Á»®.
Åòˆ®ö¡ü±°¢ðð¢¥ò 󢙫¡Ÿ«¡ö¬
óù¢ ¤›Ð¢ð Ý÷©Ÿ¡õ¡ ²ñ¢Þðó©¬ ö§
»öæ¢ÚÄ¡ð ‘öû Þ¡·© ¤Ä¡°ý’ ‚Т
Á©ˆðúò©¬ óù¢ ¤ˆ¡ñ Å´¡ò·® ð¨
¤ú¡¶¢¥ò öÑ£ó ö¡¬ö®ˆ¡ñ¢ˆ ó¡Ã¢
Ñ« ¤ˆ±³Ä¡ð¢ñ©É ¤ºë¡úüö¢¥ò Ÿñ
ȨÐó©Ä¡ð¢ ¥¥Ä±»¢ð¢ò¡ð¢. ²ªñö®
»«Ä¡ð¡ò©¬ ²¡ô®Þ¡»«Ä¡ð¡ò©¬ ¿ñ¢
ò©¬ ¤ÄÁ¢ý²©ú¬ ¤»Ð©É ó¢·©ˆ¡øð©
¥ÙÉ® ¤›ñ¤· »¢ñ¢Áú¢È ¤ˆ¡ñ, ±²¢
ðö‰¢¥ð ¥ó¶¡¸¢ð¡´¢ ‡»©´©É»¢
›© ²ˆñ¬, ö§»±Â²™ó¢ ›ýˆ¢, ñ»¢
¿¤‹¡õ¢´¡ü Åóöñ¬ ö¦õ®Ð¢Á¢
ñ©É»® 󢤙ô›Šñ·¢¥ò Åš¢ˆ¡ñ
óûŠ¥· ²¡¸¢ò¡´¡›©¬ ö÷¡ð¢Á©.
óñ¥¸, óñ¥¸, ީש¬ ˆò²¢ò ôÝ®™¬
Ç¡ü ‚¤¶¡þ ¤ˆþ´©É©¤ó¡? ±²ˆ¡
ôÄ¡›Ä¡ð ¿¤Š¡ø Ñ£ó¢»±ˆÄ¬, ±÷ö§
ˆ¡ò Ä›©õ«Ñ£ó¢»·¢›¢Ðð¢ý ›Ð¶¢
ò¡´¢ ¤óì ÄÃ墛Тð¢ý ¥Çñ©¹¢
´¨Ð¡¥›É ó¡ô¢ð©Ä¡ð¢, Ä©õ®Ð¢Þ©ñ©
¸¢ ó¡¥²¡ø¢´©É ›¢ñ¨²ˆñ¡Ã»®. ¤Þ
ñ©¬²Ð¢ Äòð¡øŸ¡ó›ð¢ý ¤Þñ©óˆþ
¤Þñì, ÅÄë¥Ä¡ù©ˆ©É ˆú©· Þ©Ù©
ˆþ ó¢Ðû·¢ Þ¢ò ô©Ú¡»®Ä¡´ø¡ð
𡘡ö®˜¢»¢ˆû ôÝ®™Ä©Ù¡´©É©.
¥²ÿ²¼ ›£»¢, ™ò¢» öª‰«¬, Ĥ»
»ñ»§ ó¢ˆö›¬, ²¡ñ¢ö®˜¢»¢ ö©ñ¼,
ö®˜¢»¢ öÄ»§¬, ö¡¤÷¡™ñ«¬^‚¸¢¤´¡
ñ Åó¥ðò롬 ˆÐ²©ù´¢ ˆ¨Ø©ùð¢ý
‡ù©´©É ôÝ®™ó©¬ ›¡¬ ¤ˆ¸©ˆù¢È©.
1456 Ä©»ý 1498 ó¥ñ𩾠›¡ý¶·¢
ñÙ© óûõġî ¤ˆ¡ñ ˆ©É¬ˆ©ø·® ó
É©¬¤²¡ð©¬ ˆù¢È»®. Š¡Ä ÄòÝ¡û
»£ñ·© óɤ»¡¥Ð, ¤ˆ¡ñð©¥Ð ²»›¬
»©Ð¹¢. Š¡Äð©¥Ð Š©Ùˆþ ¤ˆ¡ñð©¥Ð
󢤙ô ó«¡²¡ñ ˆ¶ò©ˆþ ›ô¢¶¢Á©,
Ý›®š©´¥ø ¥ˆ¡ò ¥Þð®»©, ²ñ¢¤´
× ¤ˆ¡ñ ›¡Ð©ó¢¸® ¤ºë¡úüö¢ý ˆ©Ð¢¤ð
ú¢, 1518ý Äñ¢´©É»©ó¥ñ Åó¢¥Ð ²¡û
·® ÄÿÄúÈ©. ±ºÕ® ÅТÄö®±»£ð¢
ò©Ù¡ð Ĉþ ¿±°¢ð¡›¡, ‡ñ© ›ó
ð©Š ¥¥÷¤²õ«¥ð¤¶¡¥ò, ‡ñ© ²¢ý
´¡ò ¥Ä¡ú¢Š¡Ä¢¥ð¤¶¡¥ò, ŠÃ¢»ô¡
ö®±»·¢ò¡ˆ¦õ®Ðð¡ð¢ ôñ£ñ¬ ‡ñ© ó
ö¡¤‹¡õ·¢›® ²©ñ©õµ¡û´® ó¢
¸©¥ˆ¡Ð©·©. Ñ›¢»ˆš¡ñ!
‘ÄÈ®’ …ù©»¢ð»® ¥¥››¢×¡þ ˆ¡
᥻ð¡¥ÃÉ® ›¡¥ø …¬.Т ¥óø¢¥¶
Щ·¢ð¡ý, ¿ ñÞ›¤ð¡Ð® »òÄ©úˆþ
²©òû·¢ð¢ñ©É ‚õ®Ð¬ ˆ©ú𡛢Ðð©
B-gvN-∏-Xn-∏v
2009 \hw-_-¿ 9-

25

¥ÙÆ¢ò©¬, ¤›ñ¢¸ú¢ð¡· ÅÂñ£¼
¥·¶×¢ ó¡ð¢Áú¢ó©¾ ¤Ý¡š·¢¥ò
ù©»¢ð ¤›¡óò©ˆþ, ²¢ý´¡ò·® Äò
ð¡ø·¢ý ¿ö§¡™ˆ¥ñ ¿ˆûõ¢Á¢ñ©
É©. ‘Š©ñ©ö¡Šñ¬’ …ù©»¢ð»® ݬŠ¡þ
ˆ¡Ã¡¥»ð¡¥ÃÉ® ó¢Ñðü ²úÈ
¤¶¡þ, ¿ñ©¬ ¥›×¢ Þ©ø¢Á¢òë. ˆ¡ú¤ˆ¡
ú¬ Äò›¢ñˆþ ˆ¡Ã¡¥» ó¢Ñð¥üú
‘±²ó¡Þˆ¥üú óù¢’ óÉ©, ¤÷¡¤Æ¡¬Š®
ˆ¡Ã¡¥» ‘»òÄ©úˆþ’ ó¢Ñðü ó£Ù©¬
…ù©»¢. Åòˆ®ö¡ü±°¢ð, Ä¡ò¢, ¥²ú©,
±²¢üö®×ü, Ý©°¡¥²ö®×®, ¤ºë¡úüö®
^±º¡üö¢ö® ‚¸¢¤´¡ñð¢¥ò Ÿ¨Ä¢ô¡ö®
±»ó©¬ ˆ¡òŠÃ›ð©¬ Åý²¬ óò©»¡
î. ÅÕ© Ÿ¨‰Ã®°¹þ, ¿ð¢ñ·¢
…ù©›¨ú® óûõ¬! ð©ó ›¡ó¢ˆ¤óõš¡
ñ¢ð¡ð¢ ²Ù® ˆ¶¤ò¡¸¢ð Å›©ŸóÄ¡
î ¤›¡óò¢ö®×¢¥› »©ÃÁ»®.
Å»¢Ä¡›©õ›¡ð ²©ñ©õ ˆ˜¡²¡±»
ġî ±º¡üö¢ö® ‚¸¢¤´¡ñ¥ðÆ¢ý,
‚ª Åö¡š¡ñà ñÞ› Åó¢ö®Äñã
ðÄ¡ó©É»® ö§ð¬ Ÿñᚢˆ¡ñ¢ˆø¡ð
Ĩɩ ö®±»£ ˆ˜¡²¡±»¹¥ø¥´¡Ù¡
î …É©¬ ˆ¡Ã¡¬.

2008ý Š¤óõà 󢙫¡û˜¢›¢
ò¢Äð¢¥ò Ñ¡²® ó¬ôÑ

É¥»¡¥´ ó¡ýöò«¤·¡¥Ð Äòð¡ø¢
ˆþ ó¢ø¢¤´Ù Ĩɩ ö©³ñ¢ˆø¡ð¢ñ©
É© Åóû.

z ÷õ¢¤Ä¡¤¸¡ ¥Ä¡ú¢Š¡Ä¢

¿ð¢ñ·¢ …ù©›¨ú© óûõ¹þ´¢
Ðð¢ò¡Ã® ‚ª Ĩɩ ö®±»£ ˆ˜¡²¡±»
¹þ Ñ£ó¢Á¢ñ©É¥»Æ¢ò©¬ Åóû´©
Ä©ü²¢ü Ý›®š¹ø©Ù® ±º¡üö¢ö® ‚
¸¢¤´¡ñ …É ™©ñ¨÷ 󫈮»¢»§ó©Ä¡ð¢.
Ĩɩ ¥²Ã婹ø©¬ ˆ¡ñ«¤ôõ¢ð©¬ ˆ¡
Ä¡öˆ® »¢ð©Ä©¾óñ¡Ã®. Þ¡ñ¢±»«
¤·¡Ð® Ĩóñ©¬ ˆ©×¤Ý¡šÄ¢òë¡¥» ó¢
ô§¡öò¬‹›¬ ›Ð·¢. ˆ¡Ä©ˆ¤ñ¡Ð® ²
¤¼ ó¢ô§ö®»» ²¡ò¢Á®, »©úɢвù
ˆ¢. ó«»«ö®» Ÿª»¢ˆ ö¡÷Þñ«¹
ø¢ý ±²¢ð²©ñ©õ›©¥Ä¡·® ²¡ð ²Æ¢
¸® Å›©Ÿó¬ ¿›³ˆñÄ¡´©É»¢ý ™
·±ôÚñ¡ð¢ñ©É© ‚óû Ĩɩ¤²ñ©¬.
ݪڢˆ»ò ѢѮǡö´©¬ ¿ôð
󢛢Äð·¢›©¬ öÄð¬ˆÙ©, ôñ£ñ¡
ö§¡™›·¢¥›É¤²¡¥ò. Åóû ²
¤¼ Þ²ò󫈮»¢»§¹øòë. ˆ¡Ä©ˆ
ñ¢ý ™©õ®¤±²ñà ¥Þò©·©Éóñòë.
¿°¬Ýñ±²¢ðñ¡Ã®. ¿ˆ¡ñŸ¬Š¢ð©
Ù®.¿öˆ®»¢ð¢ò¡Ãóñ©¥Ð ™©ûó«
ð¬. ²©ñ©õ ôñ£ñ¥· ¤ó¸ð¡Ð¢ ñö¢
Á©. ˆ¡Ä©ˆü Åóû´® ¤ÄÁ¢ý²©úÄ¡
𢠈¢ÐÉ©¥ˆ¡Ð©·©. Ĩɩ¤²û´©¬ ó¢
ó¡÷ ѣ󢻬 ƒÙ¡ð¢òë. ó«óö®˜¡²¢
»Ä¡ð ˆ©Ð©¬Ý Ñ£ó¢»Ä©Ù¡ð¢òë. Ä
´ø©Ù¡ð¢òë. ²¤¼, Åóû ö®±»£ ô
ñ£ñ¥· Ý¡÷«¤±²ñÃð¢òë¡¥» ¿
ó©É±» ²©ñ©õ ôñ£ñ·¢›© öÄû¶¢
Á©. ²¡ð¢ý ˆ¢ÐÉ©¬ Å»«š§¡›¬ ¥Þ
ð®»® ±²¢ð»Ä¥› ñÄ¢¶¢Á©. ‡¡Äò¡þ …

{]-[m-\ I-Ym-]m{X-߃
- / I-Y \-S°
- p-∂ C-Sß
- ƒ
-

sam-Øw c-N-\-bpsS A-¥- -Ø-bp-am-bn A-h-¿ _-\v[s∏-Sp-∂-Xv F-ßs\?

ˆ©É¬ˆ©ø¬, ¿û·¡×®, ˆ¡¸ˆ¡Ø¡ý,
¥Þúøð¬, ˆ¡Ã¢¶à¨û, ‚à¡ý …É¢
ó ¤›¡óò¢¥üú Ÿ¨Ä¢ˆ.

¤ºë¡úüö¢ý¥óÁ® 1518ý ‚¸¢¤´¡ñ Äñ¢Á»¢›©¤ôõ¬ ˆ©É¬ˆ©øÄ©þ¥¶¥Ð ›¢ñ
óš¢ ö®˜ò¹ø¢ý ¤ˆ¡ñ ˆ©Ð©¬Ý¡¬Š¹þ ²»¢¥›¸¬ ˆ¨×©ˆ¡û …Éú¢ð¥¶¸©.
ó¢Þ¢±» Å›©õ®~¡›¹þ ²©òû·¢.

±º¡üö¢ö® ‚¸¢¤´¡ñ 1456 Ä©»ý 1498
ó¥ñ ˆ©É¬ˆ©ø·©¬ Å»¢›©¤ôõ¬
1518ó¥ñ ¤ºë¡úüö¢ò©¬ Ñ£ó¢Á©. ˆ
˜¡›¡ðˆü.

¿™«ˆ¡ò ð÷¨™ ˆÁóд¡ñ›¡ð¢ñ©É ˆ©É¬ˆ©ø¬ ö§¤™ô¢´® ðó› Ÿ¡ñ«ð¢
ò©Ù¡ð Ĉü. Ñ››¬ 1456. ¤ˆ¡ñ ˆ©Ð©¬Ý¬ ÅЩ¶©¸¢ð¢ý ›¡Ð©ó¡ù¢¥ð¤¶¡¥ò
Åš¢ˆ¡ñ¤·¡¥Ð Ñ£ó¢Á©. ¥ˆ¡Á¢ð©¬ ö¡Ä¨»¢ñ¢ð©Ä¡ð¢ »±Â²ñġ𠥥ı»¢
²©òû·¢.

‚à¡¥ò ¤ˆ¡» ôñ£ñ¤ˆ±³¢»Ä¡ð ¿
÷ë¡™¤±ö¡»ö梛© ²©ú¥Ä ö÷¦™ð, ñ
ö¢ˆ·¢.

ö¡Ä¨»¢ñ¢ ˆ©Ð©¬Ý¡¬ŠÄ¡ð¢ñ©É ð©óö©³ñ¢¥ð ð©ó ‚¸¢¤´¡ñ óù¢ »ÐÈ® »
¸¢¥´¡Ù©¤²¡ð¢ ˆø¶©ñð¢ý ¥ˆ¡Ù©¥ÞÉ® ¥ó¶¡¸¢ð¡´©É©. Åóþ ¿÷ë¡™
¤·¡¥Ð ²©»¢ð ¤óõġЩɩ.

¤ñ‰ ¤»¡Äö®, ñô®Ä¢ , Ý¢³© (󢙫¡Ÿ«¡
öó©¬ ö÷¦™ð»§ó©Ä©¾ ö©³ñ¢ˆþ).

ð©ó ›¼±» ¤™ó™¡ö¢ˆþ. ¥ˆ¡Á¢ð¢ý ‚óñ©¥Ð ¤™ó¡òð·¢ò¡Ã® ‚¸¢¤´¡ñ
¥ð¶×¢ ѢѮǡö¡Ÿñ¢»Ä¡ð Ť›§õùþ ›Ð´©ˆ.

¤öó«û ‚¸¢¤´¡ñ, ð©óó¢Ä©ˆ®»
¥¥ö›¢ˆü. š§ÑŸ¬Š·¢›© Þ¢ˆ¢ý
ö ¤›Ð¢ ¤ñ‰/ñô®Ä¢/Ý¢³© ¤™ó™¡ö¢
ˆø©Ä¡ð¢ ‚^¥Äð¢ý Ý›®š¬ »©Ð´¬.

›«¨¤ð¡û´®/ò¢Ä …É¢ó¢Ð¹ø¢ý ‚¸¢¤´¡ñ¥ð¶×¢ ›ÐÉ ŠÃ¢»ô¡ö®±» ¤Ä‰
òˆø¢¥ò Ť›§õ÷¢›©Ä©É¢ý ‚ª ›¢ñ¼ñ ‚סò¢ðü ŤÄñ¢´ü, ‚¸¢
¤´¡ñð©¥Ð 󢤙ô ‚øÄ©ú ŬŠ¬ Åóö¡›¬ ó¥ñ ›¢ò›¢É©. ˆ¨¥Ð ÷õ¢¤Ä¡
¤¸¡ ¥Ä¡ú¢Š¡Ä¢.

z ‚à¡¥ò ¤ˆ¡»

Ñ››¬ 1460
ö¡Ä¨»¢ñ¢ð©¥Ð ¤ˆ¡ó¢òˆ¡¬Š¬

z ¥¥÷¤²õ«

Ñ››¬ 370
Åòˆ®ö¡ü±°¢ðð¢¥ò
»¢¤ð¡Ã¢¥üú Ĉþ

26 2009 \hw-_B--¿ g9vN-∏-Xn-∏v

Ĩɮ

‘‘‚ñ©²·¢¥ð¡É¡¬ ›¨×¡Ù¢¥ò ó¡
ð›ð©¥Ð ¥²¡»©ö§Ÿ¡ó¬ 󫈮»¢ð©¥Ð
ö§ˆ¡ñ«»ð¢¤ò´©¾ ‡ø¢È©¤›¡¸Ä¡
î’’, ¤›¡óò¢¥ò ¤ˆ¡ò¡ð ÞûÁð¢ý
›¡¬ ¤ˆþ´©É©. ŠÃ¢»ô¡ö® ±»Ñ®
ǵ¡ñ¡ˆ¥¸, ˆò¡ˆ¡ñ¢ˆø¡ð ŠÃ¢ˆ
ˆø¡ó¥¸, ‚ª ñÞ›ð¢ý ¤›ñ¢¸©¾ ¤›¡
¸¬, ö®±»£ ˆ˜¡²¡±»¹þ ›¢ý´©¤Ø¡
ù©¬ ˆ¢Ð´©¤Ø¡ù©Ä©¾ ˆûÄñ¬Š¤·
´¡Ã®. ‘‘öĦÚÄ¡ð ‡ñ© Å·¡ùó¢ñ©
É©¤²¡¥ò Åóþ …›¢´©Ä©É¢ý ˆ¢
ÐÉ©’’ …É© ²úð©¤Ø¡þ ñ»¢, ö¡
›±²±ˆ¢ð´® Ä¡±»Ä¡ðòë ¿›³·¢›©
Ä¡¥ÃÉ® ó¡ð›´¡û »¢ñ¢Áú¢ð©É©.
‘‘›£ðó¢¥Ð Åñ¥´¸©¥ˆ¡Ù® ˆÃ´® ²
~¢¶¢´©ˆð¡ð¢ñ©É©¤ó¡’’, …É® ¥²ú©
ó¢¥ò ¥²¡ò£ö® ŠÃ¢»ô¡ö®±» Š¤ó
õˆð¡ð ö®±»£ ˆ˜¡²¡±»¤·¡Ð® ˆðû
·® ¤Þ¡™¢´©¤Ø¡þ, ¿ûÑ¢» ó¢Ñ®Ç¡
›¬ ¿›³™¡ð¢›¢ð¡ó©É»©¬ ¥»ñ©
ó¢ý ›¡¬ ˆ¡Ã©É©. ‚ª ñÞ›ð¢¥ò Š
â»ô¡ö®±» ±²ô®›¹þ´©·ñ¥Äù©
»¡ü ‡ñ© ²¾¢ðú ±ô£šñü »ð¡ú¡ó
¥¸. ‡¡¤ñ¡ ŠÃ¢»ô¡ö®±» ±²ô®›·¢
›©¬ ˆ˜¡²¡±»¹þ ƒ·ñ¬ ˆ¥Ù·©
¤Ø¡þ, ‘‘›£ ±²²Õ ñ÷ö«·¢¥üú ‡
ñ© Þ©ñ©þˆ¨Ð¢ Åù¢Á¢ñ¢´©É©’’ …É®
±öõ®Ð¡ó® Å›©¤Ä¡™¢´©¥ÄÉ® Ç¡ü ±²
»«¡ô¢´©É©.

{]-[m-\ I-Ym-]m{X-߃
- / I-Y \-S°
- p-∂ C-Sß
- ƒ
-

sam-Øw c-N-\-bpsS A-¥- -Ø-bp-am-bn A-h-¿ _-\v[s∏-Sp-∂-Xv F-ßs\?

÷õ¢¤Ä¡¤¸¡ ¥Ä¡ú¢Š¡Ä¢.

ò¢Ä ö§¤™ô¢›¢ð¡ð ð©ó Ñ¡²® ó¬ôÑ. ŠÃ¢»ô¡ö®±» Š¤óõìóù¢ ‚¸¢¤´¡
ñ ñ÷ö«Á©ñ©þ ›¢óû·©É»¢ý ݪڢˆ»ò ö¡É¢š«¬. ñ»¢ó¢™Š®š.

ò¢Ä, ¥²ú©, ›«¨¤Ñù®ö¢, Ý©°¡¥²
ö®×®, ¥›Ð©Ø¡¤ôãñ¢.

Åòˆ®ö¡Ùû ¤±Š¡¥˜ü°¢´®
²¢ðú¢ ™ ¥ºûġ׮
Ťò¡ˆ®Þ±³ Þ¡×ûÑ¢
²¡þ …ðû¤™¡õ®

‡ú¢Š¡Ä¢¥ðÉ ð©ó Š¤óõˆð©¥Ð ö®˜ò¬. ›óð©Š ¤öó«û ‚¸¢¤´¡ñð©Ä¡ð¢
ˆ¨¸©¤ÞûÉ® Åóþ ›¢ñóš¢ ö¡÷ö¢ˆ¡›©Ÿó¹ø¢ò¨¥Ð Š¤óõà ó¢õðÄ¡ð
‚¸¢¤´¡ñ¥ð¶×¢ ó¢óñ¹þ ¤ô‰ñ¢´©É©Ù®.
‚óñ©¥Ð ŠÃ¢»ô¡ö®±» ö¬Ý›®š¢ð¡ð ѣ󢻡óö®˜ˆþ ó¢ô™¡¬ô¹¤ø¡¥Ð
Åó»ñ¢¶¢´©É»¢¥›¡Ð©ó¢ý öÄû˜Ä¡ð¢ ‚¸¢¤´¡ñð©¥Ð ö§Â¬ ŠÃ¢»ô¡
ö®±» ¤›¸¹ø©Ä¡ð¢ Ý›®š¥¶Ð©·¢, Ť›§õỮĈ ˆ˜´® ¿ˆ¡¬¼¡Ÿñ¢
»Ä¡ð Ä©¤É׬ ö¦õ®Ð¢´¡ü ö¡š¢´©É©Ù®. ‚»¢ý Ťò¡ˆ®Þ±³ Þ¡×ûÑ¢ Ÿ¡
ó›¡ö¦õ®Ð¢ð¡¥ÃÆ¢ò©¬ ¥Ä¡·¬ ‚¸¢¤´¡ñ ¤ˆ±³¢»Ä¡ð¢ 󢤙ô ŠÃ¢»ô¡ö®
±»Ñ®Çû óøÈ©»ñ©É©. ‡ñ©²¤¼ Äòð¡ø·¢ý ¿™«Ä¡ð¢ ˆ¡Ã©É»®.

¥¥÷¤²õ« 370^410

¿™« 󛢻¡ ŠÃ¢»ô¡ö®±»Ñ®Ç, ¥¥±ˆö®»óöŸ´® ô±»©ó¡ð»© Ñ£ó›© ó¢›
ð¡ð¢. ˆ¡Ä©ˆ¥üú Ñ£óü ñ¼¢´¡›óþ Äñìóñ¢Á©. Þñ¢±» óö®»©»ð¢ý
¥¥÷¤²õ« ›¢úÈ©›¢ý´©É©Ù®. Åó¢ó¡÷¢»ð¡ð¢ñ©É©. …É¢ñ©É¡ò©¬
Åóø©¥Ð ²¢üŠ¡Ä¢ˆø¢¥ò¡ñ¡ø¡Ã® ²¢É£Ð® 1456ý ±º¡üö¢ö® ‚¸¢¤´¡ñ´© Ñ
µ¬ ›ýˆ¢ð»®.

ˆ˜¥ðù©·©ˆ¡ñü

¤›ûö¡¼¢

-C´nt°m-c-bpsS kp-`m-jn-Xw "-Szn-‰-¿' h-gn
‘‘²úÆ¢´¡ñ® óɶø¡ ‚ª ›¡Ð® ›ô¢¤Á. ¤ˆ¡ñ¶¡¶ü ˆñ¢
Ø©ò«¡ð¢ Ä¡›·® ¤²¡ð¤¶¡ öˆò ǡȨò¢›©¬ ¥óõ¡
ð¢.’’
‘‘Ť¶¡þ ›£ öÄ¡š¡›·¢›® …»¢ñ¡¥ÃÉ¡¤Ã¡ ²ú
È©óñ©É»®?’’
‘‘»£ûÁð¡ð©¬. öÄ¡š¡›¬ ‡ñ© ›¢õ®±ˆ¢ðÄ¡ð Åóö®˜ð¡
î.’’
‘‘Þ·»¡¥ÃÆ¢ý Å·¡ù¬ Š¬Ÿ£ñÄ¡´¡¬, Þ·¢¸¢¥òë
Æ¢ý Å·¡ù·¢›©¤ôõÄ©¾ ˆ¡ñ«¹þ Š¬Ÿ£ñÄ¡´¡¬.’’
‘‘¤ò¡ˆ·¢¥ò …òë¡ó¢š ²©»©Äˆø©¥Ð𩬠¤ˆ±³Ä¡Ã®
¤ºë¡úüö®. óö·¢¥üú ±Š£´® ¤™ó»ð¡ð ¤ºë¡úð©¥Ð
ö™¡ ò÷ñ¢²¢Ð¢¶¢´©É ›Šñ¬.’’
‘‘‚õ®Ð¥¶¸ ²©ñ©õ¥› ˆ¢Ð¶úð¢¤ò´® ¼Ã¢´¡›©¬ Å
óü ó¢ö½»¢Á¡ý Ýò¬±²¤ð¡Š¢Á® ˆ£ù®¥¶Ð©·¡›©Ä©¾
Åóˆ¡ôó©¬ Åš¢ˆ¡ñó©¬ ¥²Ã墛©Ù®.’’
‘‘±²Ãð¬, ö®¤›÷¬, ˆñ©Ã Ä©»ò¡ðó¥ðò롬 »¢ˆÁ©¬
ó«¡ÑÄ¡ð Þ¢ò öÆý²¹ø¡Ã®.’’
‘‘ÅТĥ¶Ã墥› 󡹩¤Ø¡þ Åñ¥´¸© ¤›¡´¢ ó¡¹
ì.’’
‘‘…òë¡·ñ¬ ò÷ñ¢ˆø©¬ ¿¤‹¡õ¢Á¢ñ©¥ÉÆ¢ò©¬ ±²²
Õ¥·¶×¢ð©¾ Ť›§õùø¡ð¢ñ©É© ¥¥÷¤²õ«ð©
¥Ð ð˜¡û˜ ò÷ñ¢.’’
‘‘Å´¡ò¥· ð¨¤ú¡²«ü ¥ˆ¡¸¡ñ¹ø¢¥ò ¥¥ò¬Š¢ˆ Å
ñ¡Ñˆ»§·¢¥üú Åâðú ô¢ý²¢ˆø¢¥ò¡ñ¡ø¡ð¢ñ©É© ‚
¸¢¤´¡ñ¥ðÉ® ²úð¥¶Ð©É©.’’
‘‘öª³ñ«ó©¬ ôñ£ñó©¬ Å´¡™Ä¢ˆ® ¤›¸¹þ´©¤óÙ¢
ƒ²¤ð¡Š¢´©É»¢ý ¥»×¢òë …É»¡Ã® …¥üú ›¢ò²¡¥Ð

É® ›¢›´ú¢ð¡Ä¤òë¡.’’
‘‘ˆù¢È »óà ˆ©»¢ñ´©¸¢¥ð¤¶¡¥ò óÉ® ˆù©»´©¸¢
¥ð¤¶¡¥òð¤òë »¢ñ¢Á©¤²¡ð»®.’’
‘‘Åóþ ²ò»óà Åó¥üú ¥›Õ¢ý ˆ¨Ø©ùð¢¥ò ˆ
Ãåü Ä£ü ¥²Ð´Ã¤²¡¥ò ¥ˆÐÉ© ¥²ÐÁ©.’’
‘‘Åš§¡›¢´©Éóû ¿ñ¡ð¡ò©¬, Åó¥ñ ‚¸¢¤´¡ñ Ý÷©
Ä¡›¢Á¢ñ©É©. ¤Äò›¹¡¥» Ñ£ó¢´©É ›Ø¨ñ¡¥ñ𩬠›¡
𵡥ñ𩬠»ñ¢Ø©¬ ó¢ò¥óÁ¢òë.’’
‘‘ѣ󢻬 ¿¤‹¡õ¢´©ˆ …É»¡ð¢ñ©É© ‚¸¢¤´¡ñð©
¥Ð »·§ô¡ö®±»¬.’’
‘‘ǹø® ˆ¤Á¡Ð´¡ñ® Åñ¢ð¡ð¡ò©¬ Åú¢ó¡ð¡ò©¬ ¥óò
¤´ ó¢´¨.’’
‘‘Ŷ¥›¡ñ© ˆÁóР𡱻ð¢ý ðó› ¤™ô·©›¢É® ›¨ú©
ö§ûà ›¡Ã𬠥ˆ¡Ð©·©ó¡¹¢ð ðó› ö©³ñ¢ð¡ð¢ñ©
É© ‚¸¢¤´¡ñð©¥Ð Ž.’’
‘‘‚¸¢¤´¡ñ¥ð´©ú¢Á® Ť›§õ¢´©¤Ø¡þ ›½þ ¥ÞÉ©
Ä©¸©É»® ¥óú©¬ Þñ¢±»·¢¤ò´òë, öÄ¡Âñ ö¬ö®ˆ¡ñ·¢
¤ò´¡Ã®.’’
370ý Ñ›¢Á ¥¥÷¤²õ« ¤ò¡ˆ·¢¥ò ¿™«¥· 󛢻¡
ŠÃ¢»ô¡ö®±»Ñ®Ç𩬠¤Ñ«¡»¢ô¡ö®±»Ñ®Çð©Ä¡ð¡Ã® ˆÃ
´¡´¥¶Ð©É»®.
‘‘ˆ©É¬ˆ©ø¬ ¤ˆ±³Ä¡´¢ ‡ñ© ¥Þú¢ð ö¡±Ä¡Ñ«¬ »¥É (‚
¸¢¤´¡ñ´®) ƒÙ¡ð¢ñ©É©.’’
(‚ú¡‰®) ‘‘ð©Ú¬ …¥É ¿¤óô¬¥ˆ¡¾¢Á©. ¤²Ð¢Á©ó¢ú
Á® ˆñð©É ›¢öæ÷¡ðñ¡ð ¥²ÿˆ©¸¢ˆ¥ø ¤»¡´©Þ¨Ù¢ ›
Š®›ñ¡´¡›©¬ ¤ú¶© ¥Þà¡›©¬ Ç¡ü ¥ˆ¡»¢Á©.’’
z

B-gvN-∏-Xn-∏v
2009 \hw-_-¿ 9-

27

###BOT_TEXT###