POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija

Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
1
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
2
Rijec izdavaca
Postovani citaoci!
Predst avlj a nam posebno zadovolj st vo da Vam
možemo ponudit i dj elo "Pot iranj e mezheba-
naj opasnij a novot arij a" od dr. Seid Ramadan el -
But ij a, koj e smat ramo vrhunskim dj elom u oblast i
otkrivanja i razoblicavanja zabluda i ponora koj ima
vodi vehabij sko- selefisticka ideja i njeni
prot agonist i. Ova t ema j e bila akt uelna 70- t ih
godina u arapsko islamskom svij et u i dr. El - But i se
nj ome bavio t ada. Ona j e za naše podneblj e
znacajna sada, a mozda se malo i kasni sa
izdavanj em j ednog ovakvog djela, jer su potiraci
mezheba uzeli poprilicno maha u nasim sredinama.
Ono sto odlikuje Butijevo djelo je naucna metoda i
nepristrasnost u potrazi i iznosenju istine. Citaoci
koji budu imali strpljenja da citaju ovo djelo vidjet
ce jasno koliko se zloupotrebljavaju odredeni citati
islamskih velikana, ist rgnut i iz nj egovog st varnog
kont ekst a, i nj ima se dokazuj e upravo suprot no od
onoga sto je sami autor tih citata htio reci i sto je
argumentirao. Ova knjiga ce Vam dati odgovore na
pit anj a kao št o su: Da li su poj ava mezheba
novot arij e ili su bila j edna neminovnost ? Da li su
islamski mezhebi oponent i Sunnet u Poslanikovom
a. s. ? Da li j e j edan mezheb bolj i od drugog? Ko su
t i koj i se obavezuj u uzimanj me propisa direkt no iz
izvora islama; Kur' ana i Sunnet a? Kada i zašt o se
može mij enj at i mezheb? Na ova i mnoga druga veoma
int eresant na pit anj a u ovoj knj izi odgovara
dr. Buti.Za nase bosansko citateljstvo uglavnom do sada
su o ovoj t emi prezent ovana dj ela od aut ora koj i
su sa negat ivnim raspoloženj em nast roj eni spram
mezheba. Primj er t ome naveo bih dvij e knj ižice:
„ Muhat esar ahkamil - fikhij j e" od Ali bin Ferid El-
Hindij a u prij evodu Ebu Usame i dj elo "Shvat anj a
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
3
koj a t rebamo ispravit i" od I mada EI - Misr ij a. Na poledini prve
knj ige j e proglas imamima i
st udent ima; „ Dost avlj amo vam zbirku fikhskih
propisa zasnovanu na Kur' anu i vj erodost oj nim
hadisima. Ovo j e put ashaba i onih poslij e nj ih,
lj udi zlat nih generacij a, koj ima j e Allah dželle
se 'nuhu dao mogucnost da osvoje Istok i Zapad,
a da ne dode do razmimoilaženj a. . . Kad su došli
imami Cetiri mezheba slijedili su Sunnet svojih
pret hodnika, s t im št o su neki od nj ih bili bliže
Sunnet u zbog bolj eg poznavanj a hadisa, oni su
ulagali sav t rud da upoznaj u lj ude s vj erom i
zabranjivali su da budu slijedeni od drugih. Govorili
su: ,Nema pravo govoriti niko nasim rijecima bez
poznavanj a naših dokaza. „ I j oš su rekli: „ Ako j e
hadis vj erodost oj an, t o j e naš mezheb, a ako
nadete da se hadis su prosta vi ja nasem misljenju,
ost avit e naše mišlj enj e. „ Zat im su lj udi pošli slij epo
slij edit i svoj e ušenj ake. . . „ Dr. El- But i se u svoj oj
knj izi upravo bavi odgovorima na ovakve pot vore
na prethodne ucenjake i otkriva od koga one
dolaze. Nasoj citalackoj publici su od slicnih autora
nudena misljenja i mi radi ilustracije rezimiramo
sljedeca: U Takvimu Rijaseta 1996 g. u tekstu od
Kardavija u prijevodu Ibrahima Husica navodi se;
na str. 124: ,Slijedenje jednog od spomenutih mezheba, t e
povodenje za imamom doticnog
mezheba u svemu št o kaže, nij e ni farz - st roga
obaveza, ni sunnet - preporuceno.,,
Na st r. 126; ,Pristrasno i fanaticno slijedenje
j ednog mezheba novot arij a j e u ummet u
Muhammeda - ' alej his - selam - , a uz t o j e
suprotno praksi selefa, u prva tri stoljeca islama,
„ Nast avak na ist oj st ranici: „ Rezult at svega
spomenut og j e da kompet ent na ulema smat ra
misljenje o obaveznosti slijedenja odredenog
mezheba pogrešnim. Št aviše, oni smat raj u da j e
povodenje za odredenim imamom, u smislu
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
4
slijedenja svih njegovih misljenja a odbacivanje
mišlj enj a drugih haram - zabranj eno u vj eri.
Jj ej hul- islam I bn Tej mij j e u t om smislu kaže;
„ Ak o se onaj k o zast upa t ak v o mi šl j enj e ne
pok aj e t r eba ga ubi t i . „ Tak v o nešt o ni j e
dozv ol j eno u Al l ahov oj v j er i i od onoga k o t o
k aže t r eba zat r aži t i da se pok aj e, pa ak o
ost ane upor an u sv ome st av u, I bn Tej mi j j e
smat r a da j e i zašao i z i sl ama ( di na) " ! ! ! ???
Ovakvo opasno igranj e mezhebima uglavnom se j e
u povij est i Bošnj aka akt ueliziralo u vr ij eme kada
mu j e bilo j edinst vo naj pot rebnij e i kada j e svako
razvodnjavanje i razjedinjavanje slabilo im moc. To
j e bilo u vr ij eme agresij e na Bosnu i nj en narod.
Poslije svega toga ne treba se puno cuditi
fanaticnim stavovima mladica koji su nauceni ili
bolje receno nafilovani citatima kao sto su gore
navedeni, da se okrenu sa žarom vj ere u j edinog
Allaha da odvracaju ljude od slijedenje mezheba,
j er su t o shvat ili kao dio borbe za pravu vj eru.
Njima treba dostaviti da cuju ili procitaju i drukciji
st avove o poj avi mezheba, nj ihovoj realnost i nast aj anj a i
ulozi koj u su odigrali. Upravo sa
pripremanj em ove knj ige za št ampu zamislili smo
da se izmedu ostalog i to postigne. Zahvaljujemo
autoru ovog djela dr. Butiju, izdavackoj kuci El-
Farabi od koj e smo ot kupili pravo obj avlj ivanj a
knj ige na bosanskom j eziku kao i našim vrij ednim
st udent ima, prevodiocima ovoga dj ela, koj i su
uložili od sebe t rud da ovo dj elo ugleda svj et lo
zore, nadamo se za bosnjacki narod, bolje zore. Za
odabir naslova knj ige uvažili smo sugest ij u
uvazenog prof. Mehmedalije Hadzica, vrsnog
poznavaoca arpaskog j ezika, savj et nika za
serij at ska pit anj a reisul- uleme u Rij aset u I slamske
zaj ednice u Bosni i Hercegovini, koj i j e podržao
izdavanj e ovoga proj ekt a i dao mišlj enj e da
prijevod rijeci "Ella mezhebij j e" st avimo sa
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
5
"Pot iranj e mezheba". A ova konst rukcij a može
imati ova znacenja: amezhebizam, negiranje
mezheba, prot iv mezheba, pot iranj e ili pot iskivanj e
ili anuliranj e mezheba i si. Molimo Allaha dželle
še' nuhu da Svoj om nagradom nagradi svakog koj i
je na bilo koji nacin doprinio da se ovo djelo pojavi
medu nasim narodom.
Fikret Asad Arnaut
Bi smi l l ahi r r ahmani r r ahi m
Zahvalj uj em Allahu dželle še' nuhu na svakoj
Nj egovoj blagodat i i donosim selam i salavat na
Nj egovog Poslanika Muhammeda - ' alej his - selam
- , Poslanikovu casnu porodicu, ashabe i tabi'ine.
Boze moj, utjecem ti se od toga da me ne
prepust iš samome sebi u onome sto poducavam ili
ucim. I utjecem ti se da cilj moga pisanja ne bude
neka od duševnih požuda ili mrska t vrdokornost sa
koj om dolazi šej t an ili st rast . I molim t e, Bože moj ,
da presudis izmedu nas i nase brace, Tvojom
presudom, kojom ce se podici koprena sa ociju i
udalj it i zle misli i namj ere od srca.
I skrušeno t e molim da nam od sebe podariš
blagodat iskrenost i, pa da u našim poslovima ne
bude niceg drugog, sem zelje za Tvojim
zadovolj st vom. . .
Zaista si ti Dobrocinitelj, Milostivi.
PREDGOVOR NOVOG I ZDANJA
Ovo je posebno i preuredeno izdanje ove knjige.
Vec je prvo i drugo izdanje dostampavano na ofsetu desetak
put a, a da prit ome nisam ništ a
dodao na predgovor drugog izdanj a.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
6
Ali, sada bih želio da iskorist im priliku nj enog
novog izdanj a da bih r ekao slijedece: ,Sto se tice
izlaganja istine, naucno logickim metodom i
nacinom cistim od uvreda i namjernog
nepravednog odnosa prema drugima, ono j e
obaveza svakog onog ko je sposoban da to ucini" .
Ovo j e sušt ina aj et a u kome Allah dželle še' nuhu
kaže: „ I neka medu vama bude onih koji ce
na dobro pozivati i traziti da se cini dobro, a
od zla odvracati - oni ce sta zele postici".
Ali, izokret anj e ovakvog izlaganj a ist ine, nakon
svega, u nizu prepirki i uzast opnih replika, t e
pot pomaganj e uvrj edlj ivim izrazima i rijecima
punim ant ipat ij e, radi zadovolj avanj a svoj ih
pozuda i radi zelje za licnim trijumfom, jeste vrsta
rasprave koja nam je zabranjena. I sacuvaj Boze
da ona bude u sklopu dokazivanj a ist ine ili da j e
obuhvacena znacenjem ovog casnog ajeta.
Ono cemu me je uputio Uzviseni Allah dzelle
še' nuhu, kroz dij elove ove knj ige j e izlaganj e
prave istine, a ako Bog da, knjiga ce biti
obj avlj ivana sve dok u narodu bude post oj ala
pot reba za nj om. Sto se tice onih, kojima se nije svidjela
prezent acij a ove ist ine, oni su na nj u odgovorili
vrijedanjem, koristeci se teskim i uvrjedljivim
izrazima punim mržnj e. Molim Allaha dželle še' nuhu da me
sacuva od
bavlj enj a s t im i ulaska u ovakve t eme.
Prezent acij a ist ine, u okviru granica koj e su
neophodne da se ona u cj elost i poj asni, j est e j edan od
naj bit nih fakt ora za post izanj a j edinst va,
uklanjanje razlika i ucvrscenje cinilaca zdravog
rasudivanja. I to je ono sto sam sa ovom knjigom
htio postici. A ot varanj e prepirki i diskusija, te uzvracanje na
grubi govor ist im, spada u naj opasnij e uzroke
cij epanj a i onog št o dovodi do podj ele i nesloge.
Molim Allaha dzelle se'nuhu da me sacuva od
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
7
ovoga i udalj i od upušt anj a u t o. Molim Ga,
Uzvisenog i Svemoguceg, da u nasim srcima ne
bude zlobe prema onima koj i vj eruj u i da nas
sj edini na Nj egovom pravom put u i da se naši
zivoti zavrse sa onim cime je On zadovoljan.
Vel hamdu l i l l ahi Rabbi - l - ' a l emi n .
Muhammed Seid Ramadan El - But i
Damask, š' aban 1405. h. / april 1985. g.
PREDGOVOR DRUGOG I ZDANJA
Dugo sam se omisljao o mogucem novom
stampanju ove knjige i provodeci jedan dio
vremena pit ao sam se: „ Da li sam nj enim
objavljivanjem bio razbijac muslimanskog jedinstva
ili pak, onaj ko j e t o j edinst vo oslabio?
Da li su se u njoj nalazile neke moje rijeci, koje su
uvrijedile neciju licnost?
Da li sam i sa j ednim ret kom, od ovoga št o sam
napisao, odstupio od nepristrasne naucne studije,
ulazeci u prepirke ili rasprave sofistickog karaktera,
koje u srcima izazivaju mrznju, neuklanjajuci
sumnj u sa uma. , , ?
Sto se tice mogucnosti nekorektnog odnosa i
odstupanja od nepristrasne naucne diskusije i
prelaska na klevet e i ismij avanj e drugih, izvršio
sam det alj nu analizu svega št o sam napisao,
citajuci pazljivo svaki redak i kontrolisuci sve vrlo
kriticki i nepristrasno.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
8
Pored svega t oga nisam naišao, hvala Allahu dželle
se'nuhu, ni na jedan redak, cijim sam smislom ili
znacenjem ruzno postupio prema bilo kome.
A sto se tice mogucnosti da sam objavljivanjem
ove knj ige oslabio muslimansko j edinst vo, zbog
t oga sam pomno slušao reakcij e, koj e j e izazvala
ova knjiga medu citateljstvom razlicitih orijentacija
i mišlj enj a i primio sam ogroman broj pisama,
koj a su mi prist igla kao koment ar na nj u. Zat o me
nisi mogao vidj et i, hvala Allahu dželle še' nuhu, da
sam negdj e unio razdor, oslabio neko udruženj e i li
dokrajcio neki sporazum. Naprot iv, ono št o j e prouzrokovala
ova knj iga j e
pot puno suprot no t ome. I zdanj e ove knj ige imalo j e dva
medusobno oprecna uticaja, ali svaki od njih je dopunjavao
drugog u cilj u sj edinj avanj a velikog broj a
razj edinj enih muslimana do j edne granice
umj erenost i, gdj e nej ma pret j erivanj a u bilo koj em
smislu. Pa je tako bilo medu citateljima onih, koji su
pitanje slijedenja jednog od Cetiri mezheba
rj ešavali logikom, koj a se uglavnom t emelj ila na
mezhebskoj fanaticnosti i novotarijama.
Tako da onaj , koj i j e bio npr. šafij skog mezheba
nij e obavlj ao namaz za imamom, slj edbenikom
hanefij ske pravne škole i nisu za sebe smat rali dozvolj enim
izlazak iz okvira svoga mezheba, pa
cak i po ovim pitanjima u kojima su detaljno
ist ražili argument e Kur' ana i Sunnet a i uvj erili se
kako jaci argumenti ne idu u prilog mezhebu kojeg
slijede. Ali, kada su doticni procitali ono sto sam na
ovu t emu napisao, odrekli su se svoj e mezhebske
fanaticnosti, uvidjevsi vrijednost razmisljanja i
proucavanja, te su zauzeli, po ovom pit anj u, j edan
umjereniji stav.Isto tako je bilo medu citateljstvom
onih koji su svoje misljenje o Cetverid imama (Ebu
Hanife, Malik, Šafij a i Ahmed ibn Hanbel) gradili na
zacudujucem neznanju.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
9
Tako da su neki od ovih smat rali, da ova Cet ver ice
imama - mudžt ehida nisu ništ a drugo do suparnici
šerij at a Allahovog Poslanika-
v
alej his - selam - , t e
da se njihova uloga sastojala u odvracanju ljudi od
šerij at a Allahovog Poslanika - ' alej his - selam - i
nj ihovom pridobij anj u za sopst vene mezhebe.
Te im ne preost aj e ništ a drugo, po nj ihovom
uvjerenju, nego da uklone ove "medusobno sporne
i stetne pregrade" koje su se isprijecile izmedu
nj ih i Allahovog Poslanika - ' alej his - selam - . Ali, nakon št o
su procitali ono sto sam napisao u
ovoj knjizi, uocili su, sa t ugom i bolom, svoj e
opasno neznanj e i spoznali da su mezhebi ova
Cet verice imama - mudžt ehida poput st epenica,
koj e su neophodne da bi se st iglo do uput e
Allahovog Poslanika - ' alej his - selam - , a
sacuvaj Boze da bi mezhebi mogli biti u
suparnickom odnosu prema Kur' anu i Sunnet u.
Tako da j e poslj edica ova dva ut icaj a bila t o da su
se ove dvij e grupe, na kraj u, susrele na linij i
umj erenost i. U mnogobroj nim pismima, koj a su prist igla na
moju adresu, te kroz mnoge sastanke sa bracom,
uocio sam veliki br oj primj era pozit ivnog
dj elovanj a ovih ut icaj a, kao št o j e uj edinj enj e
mnogih grupa lj udi, koj i su skrenuli sa ist inskog
put a i uput ili ih na prost rani put , koj i zagovara
svaki musliman.
Pa jesam li, ovim sto sam ucinio, sjedinio ili
razj edinio safove muslimana?!
Da li sam ih time razasuo po bespucu nedoumice i
konflikta ili sam ih iz tog bespuca izveo tamo gdje
dominira j asna razborit ost i zdrav razum?
Mozda ces reci da je bilo onih, kojima je tesko palo
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
10
ono št o sam napisao, t e su u nj emu ot krili št et u
koj a prij et i j edinst vu muslimana i ispravnost i
njihovog ubjedenja. Cak su se neki od njih ustegli
od njenog citanja i nisu zalili truda da odvrate
citateljstvo od toga.
To je tacno, jer zaista je bilo onih koji su stajali na
ovom st anovništ vu. Neki od nj ih su ovu knj igu
opisali sa onim od cijeg se spominjanja stidi cak i
pero, dok sam po nekima bio neznalica, onaj koj i
siri glasine i lazov. Ali sve ovo ne znaci da nisam
ujedinio mnoga razlicita misljenja i da nisam
ukazao na put prave ist ine od koj e se muslimani
nisu odvaj ali, od prvih generacij a islama do
današnj ih dana.
Upravo oni tretiraju Cetiri mezheba kao opasnu
novot arij u za vj eru, j er t i mezhebi nej maj u ništ a sa
nj om.
Neki od njih su opisali djela ove Cetverice imama
kao "hrdu", ali sve to nije nimalo izmij enilo ist inu,
koj a j e bila j asna i poznat a u svakom vremenu i na
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
11
koj oj su se usaglasili svi muslimani, generacij a za
generacijom, a to je da ovi mezhebi cine srz i
dragulj islama, t e da su, upravo oni, u svako
vrij eme ukazivali muslimanima na propise nj ihove
vjere, te im olaksavali put slijedenja Kur'ana,
knj ige Gospodara nj ihova i Sunnet a nj ihovog
Poslanika - ' alej his - selam - . Sve št o sam zabilj ežio
od diskusije sa jednim od "njih", jeste cista istina,
od koj e nisam ništ a promij enio, osim nekol iko
recenica izgovorenih na narodnom dijalektu, koje
j e bilo neophodno ispravit i prema pravilima
knj iževnog j ezika. Pored svega t oga, ponovo sam se zapit ao:
„ Da li muslimani imaj u pot rebu za novim izdanj em ove
knj ige?
Zar ono sto su vec procitali ne cini novo izdanj e
bespot rebnim?".
Prvi odgovor, sa koj im sam se bio zadovolj io,
j est e da nej ma pot rebe za novim izdanj em i da su
hilj ade primj eraka prvog izdanj a bile dovolj ne.
Ali sam primij et io lj ude kako j e uporno t raže i kada
sam o t ome pit ao, odgovoreno mi je da je medu
ljudima jedan veliki broj onih, koji nisu cak ni culi
za knj igu, nit i za nj en sadržaj , a drugi ako su i
pokusali da dodu do nje, bila je vec rasprodata.
Ako, po nj ima, ovaj nepravedni govor zaslužuj u
Cetverice imama mudztehida, pa ima li onda nešt o
lakše da meni, kao onom, koj i sam st ao u odbranu
t ih imama i nj ihovog ugleda, pripišu neznanj e, laž i
opisu moju knjigu sa onim cega se moj jezik stidi
izgovorit i. I pak, j a se ponovo pit am: „ Da li sam
kroz ovo št o sam napisao ikog uvrij edio ili se
prema nekom ogrij ešio?
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
12
Da li moj a knj iga sadrži nešt o drugo do
nepristrasnu naucnu studiju?
Da li sam sa ovim št o sam napisao doveo
muslimane u nedoumicu i nest abilnost ili sam ih
izveo iz svega t oga? Zat im, da li sam mogao da prešut no
prijedem preko vela zabluda, koj i j e prekrio razum mnogih
muslimana, a da ne pokusam podici taj veo sa
nekolicinom napisanih redaka, kao musliman,
kojeg je Allahova dzelle se'nuhu volja pocastila da
bude sluga imama i uleme i da sa emanet om nosi
pero u svoj oj desnici, a moj Gospodar svjedoci da
kroz ono št o sam napisao nisam ni na koga ništ a
slagao. Tako mi Allaha dzelle se'nuhu, nisam ni slutio da ce
zelja za spoznajom istine na ovu temu doci do
ovako zacudujuce visokog nivoa, niti sam mogao
pretpostaviti da cu primiti tako veliki broj razlicitih
pisama u koj ima j e iskazano olakšanj e, zbog
spozanje prave istine i onoga sto na nju upucuje,
s obzirom da j e bila prekrivena neist inom.
Nakon svega ovoga spoznao sam kakvom su
prit isku izložene muslimanske mase od st rane ovih,
koj i uporno nastoje presjeci svaku njihovu vezu sa
ova Cetiri mezheba i njihovim pouzdanim i ucenim
imamima. Velika vecina ovih masa su neobrazovani
ili poluobrazovani lj udi, koj i ne posj eduj u dovolj an
naucni kapacitet sa kojim bi mogli otkriti
neosnovanost nj ihovih idej a, iako posj eduj u
urodenu, zdravu, islamsku misao i cistocu ljudskog
uma, sa cime osjecaju da je ova propaganda teska
za srce, daleka od ist ine i ogrezla u neist ini.
Zbog toga su osjetili veliku potrebu za nekim ko ce
im poj asnit i ovaj problem, kor isteci, pri tome, dokaze i
obj ekt ivna naucna mjerila. Takoder se osj et ila pot reba za
j ednom sažet om, ali sveobuhvat nom i kor isnom knj igom.
Dakle, bilo j e neminovno odgovorit i ovom zaht j evu
muslimanskihmasa sa novim izdanj em ove knj ige. Dok
prevrcem stranice ove knjige, ne osjecam pot rebu za
izmj enom nit i j ednog ret ka u nj oj , kao sto ne osjecam
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
13
pot rebu da j oj dodam bilo št a novo, sem ovog predgovora i
koment ara za koj im se ukazala pot reba nakon rasprave,
koj a se
odigrala izmedu mene i sejh Nasira Albanija,
neposredno nakon poj ave prvog izdanj a ove
knj ige. A da su doprle do mene bilo kakve replike ili
zahtjevi za pojasnjenjem bilo cega u ovoj knjizi, to
bih objasnio i izmijenio. Medutim, nisam primio
nikakve replike od onih, koj i sebe smat raj u
prot ivnicima ist ine, koj u sam obj elodanio, kao št o
nisam primio nikakav zahtjev od strane citatelja,
koj i uporno t raže ponovno št ampanj e ove knj ige,
za pojasnjenjem ili dodavanjem bilo cega.
Sve št o se desilo, po ovom pit anj u, svelo, se na
želj u šej h Albanij a da se sast anemo da bi on iznio
svoje videnje ove knjige. I, zaista, sreli smo se, pa
sam imao priliku da cujem njegove primjedbe i
mišlj enj a, koj e se svode na dvij e st vari:
Prvo: Pret j erivanj e po pit anj u naslova knj ige
Pot i r anj e mezheba, naj opasni j a nov ot ar i j a,
k oj a pr i j et i i sl amsk om šer i j at u" , t e da j a, po
nj egovom, mišlj enj u nisam naveo nešt o št o bi
ukazivalo na ist init ost ovog opasnog naslova. Drugo: Da j a,
po njegovom videnju, nisam dobro
shvatio ono sto je zelio reci El - Hadžendi u svoj oj
st udij i, na koj u sam j a odgovorio sa ovom knj igom.
Tako on ( El - Hadžendi) , po mišlj enj u šej h
Albanija, ne porice prednosti, niti vrijednosti
mezheba, kao sto ne porice ispravnost njihova
slijedenja onome, koji nije dostigao stepen
idztihada. Medutim, on osuduje samo onoga, koji
se fanaticno priklanja mezhebima, ostavljajuci po
st rani ispravan dokaz, koj i j e pot puno razumio,
sto je ono na cemu smo se on i ja usaglasili i zbog
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
14
cega ne bi bilo potrebe da se dize ovolika prasina. Ovo j e
rezime opaski, koj e j e naveo šej h Albani u
t oku našeg susret a, koj i j e t raj ao t ri sahat a.
( Ovaj predgovor sam napisao prij e nego št o sam
saznao za odgovor, koj i su zaj edno napisali
gospoda: šej h Albani, Mahmud Mehdi El - I st anbul!
i Haj ruddin Van l i, pod naslovom" Mezhebski
fanat izam, t o j e no vot anj a", da bi nakon št o sam
došao do ove knj ige napisao koment ar u obliku
postscriptuma, kojeg cijenjeni citaoci mogu nad na
kraj u knj ige. )
Povodom prve primj edbe odgovorio sam mu:
„ Zaist a, sadržaj knj ige u cj elost i dokazuj e
ispravnost nj enog naslova, j er naj važnij e št o sam
želio ovom knj igom poj asnit i j e t o da su
muslimani, koj i nisu dost igli st epen direkt nog
preuzimanj a propisa iz Kur' ana i Sunnet a, u
vrij eme ashaba, t abi' ina i onih koj i su dolazili
poslij e nj ih, slij edili mezheb nekog od imama koj i
su t aj st epen post igli. Pa j e mogao j edan od nj ih,
ako je htio, da slijedi nekog odredenog imama,
neodstupajuci od njegovog mezheba ili da ga
promij eni.
Pouzdano se zna da je bilo medu ashabima r.a.
onih koj i se nisu oslanj ali, osim na fet ve I bn
Abbasa r. a. , t ako da nisu pit ali dr uge sem nj ega,
a da pri tome niti jedan ucenjak nije pronasao
medu ashabima nekog ko je poricao ovakve
post upke.
Tako su Iracani dugo vremena zivjeli slijedeci,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
15
iskljucivo, mezheb Abdullaha ibn Mes'uda r.a., koji
se manifest irao kroz nj egovu licnost ili kroz licnosti
njegovih ucenika, a da se pri tome nije nasao niko,
ko bi im t o osporio.
Kao št o su se st anovnici Hidžaza pridržavali
mezheba Abdullaha ibn Omera r. a. i nj egovih
ucenika, te se i ovdje nije niko nasao ko bi
porekao ispravnost ovog post upka.
Dugo vremena su u Mekki važile samo fet ve ' At a'
ibn Ebi Rebbaha i Mudžahida, j er j e halif in t elal
dao proglas da niko ne smij e donosit i fet ve, osim
ova dva imama, a da se, pri t ome, niko od uleme
iz generacij e t abi' ina nij e suprost avio ovakvom
post upku halife ili naroda.
Zar poslij e svega, t vrdnj a o zabrani pridržavanj a
jednog odredenog imama, nije nista drugo do
novot arij a, koj a nej ma svoga uporišt a u vj eri.
I da li Pot iranj e mezheba, u bit i, predst avlj a nešt o
drugo?
( Na ovu j asnu mes' elu, dodaj emo slijedece
poj ašnj enj e: mezhebst v o znaci da neko ko nije
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
16
upucen u islamsko pravo ili onaj koji nije dostigao
st epen idžt ihada, slij edi mezheb nekog od imama
- mudžt ehida, koj i j e t aj st epen dost igao, bez
obzira dali se stalno pridrzavao jednog odredenog
mezheba ili proveo zivot prelazeci iz jednog u
drugi.
Dok bezmezhebst v o znaci da onaj koji ne
poznaj e islamsko pravo, ili onaj koj i nij e dost igao
st epen idžt ihada ne slij edi nit i j ednog imama -
mudžt ehida.
Ovo je objasnjenje rijeci, koje je opste poznato u
jezickoj i terminoloskoj nauci, kao i masama, te
ces tako reci za nekoga od ljudi da je partijas, ako
slij edi j ednu part ij u, bez obzira da li se st alno
pridrzavao jedne odredene partije ili proveo zivot
prelazeci iz jedne u drugu, kao sto ces reci za
nekoga da nij e part ij aš, ako ne pripada nit i j ednoj
partiji, na bilo koji nacin.S tim da sejh At ban i kaže da
ovakvo tumacenje nij e ono št o današnj i muslimani
podrazumij evaj u
pod poj mom "mezhebst vo" ( vidi knj igu "Kako j e
klanj ao Poslanik - ' alej his - selam - "} . '
Ne razumijem zasto ovaj covjek sebi umislja da je,
upravo on, primj er ist ine za svakog muslimana, pa
ono št o on razumij e t o moraj u razumj et i svi, kao
št o bi t rebalo da svi sa nj im negiraj u i ne razumij u
ono sto on ne razumije ?! Sto znaci da ako on ne
zna znacenje ova dva pojma (mezhebstvo i
Pot iranj e mezheba) , koj a sam obj asnio t okom naše
rasprave, u t om nj egovom neznanj u i negiranj u bi
ga t rebali slij edit i svi muslimani.
Šej h Albani, t ako t vrdi da sam j a ovakvim
tumacenjem u cjelosti unistio svoju sopst venu
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
17
knj igu, j er, po nj emu, na osnovu ovakvog
tumacenja mezhebstva, svi ljudi postaju
mezhebasi, cime studija, koju sam napisao, post aj e samo
govor o iluzij i, koj a u st varnost i,
nigdj e ne post oj i! Zaist a bi me veoma radovalo kada bi svi
oni koj i sebi lažno pripisuj u "selefizam", bili, uist inu,
mezhebisti, u ovom smislu i znacenju rijeci"
mezhebst vo", koj eg šej h Albani nij e poznavao, t j .
da se ne udaljuju od slijedenja nekog imama -
mudztehida, ciji su nam idztihadi i misljenja
dost avlj eni sa punim emanet om. Svej edno da li se
oni pridržavali samo j ednog mezheba, ili prelazili iz
j ednog u drugi, t ada nebi bilo nikakve pot rebe za
pisanj em nit i j edne ovakve knj ige.
Ali, na žalost , t vrdnj a šej ha Albanij a se ne
podudara sa stvarnoscu!Zaista, medu ovima, kojima zelimo
ukazati na pravi put, nejrna onih koji bi prihvatili slijedenje
bilo kojeg od Cetverice imama r. a., nego se svaki
od nj ih poziva na crplj enj e šerij at skih propisa
direkt no iz Kur' ana i Sunnet a.
Koliko smo samo vidj eli, got ovo nepismenih lj udi,
koj i ne pri hvataj u, ni u kom slucaju, da slijede
nekog od Cetverice imama, sve dok mu ne
saopstimo argument doticnog imama i hadis na
kojeg se on oslanjao, a zatim mu objasnimo jacinu
argument a, ispravnost , lanca prenosioca hadisa i
st epe n nj ihove pouzdanost i . Kao da j e on,
st varno, neki veliki pooznavalac hadiske nauke, pa
daj e sebi za pravo da ispravlj a mezheb ovog
imama, ili da mu pripisuj e grj eške i ponižava ga!
Nisu ovi lj udi nikakav narod sa Marsa ili neke
druge planet e, nego su oni lj udi kao i mi. Na nj ih
se žale st anovnici svakog grada, kvart a i sela i ima
ih t ako mnogo, da bi šej h Albani mogao ponosno
dici glavu. Sta znace rijeci El - Hadžendij a, koga šej h Albani
naziva ucenjakom, brani njegovu knjigu i opisuje
j e kao korisnu, kada kaže ( El - Hadzendi) u svoj oj
knjizi: ,Postizanje idztihada na ovaj nacin veoma je
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
18
lahka st var i ne zaht ij eva ništ a više od El -
Muvet t a' - e, Sa h ih Buha rij e i M ušli ma, Su ne n Ebi
Davud, Džami' a Et - Tirmizi i En - Nesaf. Ove
knjige su poznate i rasirene, pa je moguce do nj ih
doci u vrlo kratkom vremenskom periodu, sto bi ti
morao da znas. U slucaju da ti ne znas, a neki od
tvoje brace te je prestigao u tome i to ti objasnio,
na j eziku koj eg poznaj eš, nakon t oga nej ma t i
opravdanj a"; ili kada kaže: „ Ako se poj avi više
oprecnih predaja (rivajeta) od Bozijeg Poslanika -
' alej his - se/ 5/ 77 - po odredenom pitanju, a ti ne
budes znao kada je koja izrecena, odnosno koja
kasnije, a koja ranije, u tom si slucaju duzan
praktikovati sve predaje, dajuci prioritet, cas
jednoj, a cas drugoj predaj i".
Da li ti u ovim rijecima nalazis imalo postovanja za
bezmezhebsvt o, onako kako smo ga mi formulisali,
pa j e šej h Albani zanegirao t u formulacij u, koj a po
njemu, cini sve ljude mezheb/stima?
Zar nije njima svima preprijecio put slijedenja
I mama i nj ihovih mezheba, sa onim št o im j e
ost avio na raspolaganj u, a t o j e: El - Muvet t a' ,
Sahih Buharij a i Muslim, Sunen Ebi Davud,
Džami' a Et - Tirmizi i En - Nesaf, i sve ove knj ige,
kao sto rece, su poznate i rasirene, pa je moguce
do njih doci u vrlo krat kom vremenskom periodu?
U skladu sa t im, ne post oj i nikakva pot reba za
slijedenjem bilo kojeg mezheba, bi/o to u obliku
cvrstog pridrzavanja ili ne, Možda, ust vari, šej h Alban i zna
da su se svi imami
usaglasili, ukljucujuci tu i Ibn Tejmiju t Ibn el -
Kaj j ima i Eš - Sevkanij a, da posj edovanj e ovih
zbirki hadisa ne cini njihova vlasnika mudztehidom
i da se on ne može oslanj at i samo na nj ih u
donosenju fetava ili izvodenju propisa, nego je
neophodno, pored svega ovoga da posj eduj e
odreden stepen znanja s koj im se uzdiže do
st epena idzt ihada, št o j e suprot no onome št o t vrdi
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
19
"veliki alim" El - Hadžendi u svoj oj knj izi za koj u
šej h Albani veli daj e "vrlo korisna".
Dakle, moj a knj iga nij e uništ ena, kao št o t vrdi šej h
Albani, nego na žalost j oš uvij ek post oj i velika
pot reba za nj om, a koliko sam samo želio da za
nj om ne bude nikakve pot rebe! )
A sto se tice druge stvari, ona se zasniva na
poj ašnj enj u svakog t ekst a, koj i u sebi sadrži
uocljivu grjesku i udaljavanje od prave istine na
nacin, koji se podudara sa onim št o sam iznio u
svoj oj knj izi.
El - Hadzendi svojoj knjizi kaze slijedece/ „ Mezhebi
su mišlj enj a uleme, nj ihovi idžt ihadi
razumij evanj e, poj edinih mes' ela, a Allah dželleše' nuhu i
Nj egov Poslanik - ' alej his - selam - nisu
obavezali nikoga na nj ihovo slijedenje".
Sejh Albani smatra da se rijec "nikog" odnosi samo
na one koj i su dost igli st epen idzt ihada. I nj egov govor:
,Postizanje idztihada na ovaj nacin veoma je lahak i ne
zaht ij eva ništ a više od El - Muvet t a' - e, Sahih Buharij e i
Muslima, Sunen EbiDavud, Džami' a Et - Tirmizi i En - Nesa' i.
Ove knjige su poznate i rasirene, pa je moguce do njih doci
u vrlo kratkom periodu, sto bi ti morao da znas. U slucaju da
ti ne znas, a neki od tvoje brace te je prestigao u tome i to ti
obj asnio, na j eziku koj eg poznaj eš, nakon t oga nej ma t i
opravdanj a".
Ovaj cit irani odlomak, po nj emu, odnosi se samo
na one, koj i su dost igli st epen idžt ihada i direkt nog
preuzimanj a propisa iz Kur' ana i Sunnet a, pa t ako
ovaj cit at , dakle, ne sadrži nešt o št o zbunj uj e i
nej ma pot rebe za ikakvim odgovorom ili
koment arom; kao i nj egova izj ava: „ Kada god se
nade tekst Kur'ana, Sunneta ili izreke ashaba r.a.,
post upanj e po nj ima j e obaveza od koj e se ne
odstupa radi onoga sto su rekli ucenjaci".
Po sejh Albaniju se to odnosi na covjeka koji j e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
20
ucio nesto od islamskih znanosti i upoznao se sa
dokazima i onim na št o oni aludiraj u. I t ako, sve št o j e
spomenut o u knj izi El - Hadžendij a, poput ovih odlomaka,
moze se (po misljenju sejh Albanija) protumaciti na nacin,
koj i
se podudara sa ist inom koj u smo poj asnili.
Takode, po njemu, mi bi trebali El - Hadžendij eve
tekstove da razumijemo na nacin na koji bi mogli
da nazremo odredene norme i specificnosti na
razlicitim mjestima njegove knjige. A kada sam mu
rekao: „ Zaist a, niko od uleme ne generalizira
znacenje svoga teksta na ovakav nacin, a zatim
želi da ukaže na nešt o suprot no onome na št o
aludira j asna poruka t ekst a, t ako da ga niko od
ljudi nece razumjeti, onako kako si ga ti razumio" .
Njegov odgovor je bio da je ovaj covjek (El -
Hadžendi) porij eklom iz Buhare, t e da nj egov
mat ernj i j ezik nij e arapski, s t oga on ne može
nešt o obj asnit i i izrazit i se kao št o mogu Arapi i da je on vec
preselio na Ahiret , pa smo mi dužni, kao
muslimani, da se post avimo prema nj egovom
govoru onako kako mu t o dolikuj e i da imamo
lijepo misljenje o njemu, koliko je to moguce.
To j e rezime snimlj enog razgovora, koj i j e t raj ao,
ot prilike, t r i sahat a. Zat im j e, poslij e ove rasprave, poslao
prij edlog za novi susret , našt o sam mu pismeno odgovorio:
,Sto se tice vaseg prijedloga o našem novom
susret u primij et io sam, kao št o sam rekao,
prilikom prvog susret a, da se nismo ništ a okorist ili.
Pa t ako vi nist e odust ali od odbrane El - Hudžendi-
j evih st avova, nit i sam se j a zadovolj io onim
tumacenjem kojim ste protumacili njegovu knjigu.
Ubijeden sam da, kada bi ste zeljeli da tumacite i
ocj enj uj et e st avove lj udi poput šej h Muhj iddina ibn
Arebija samo cetvrtinom onoga tumacenja, kojim
ste protumacili djela El - Hadžendij a, ne bi st e bili
u st anj u proglašavat i ga kj afirom nit i gr ij ešnikom.
U svakom slucaju, vas nedavni govor vrtio se samo
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
21
oko odbrane El - Hadžendij a uz poj ašnj enj e da on
nij e želio ništ a drugo do upravo ono št o sam j a u
svoj oj knj izi iznio; samo št o sam j a nj egov govor
pogrešno razumio. Svej edno da li bio El - Hadžendi onakav
kakvim ga vi vidite ili kako ga ja vidim, u svakom slucaju,
mene posebno raduj e da vi ne prihvat at e mišlj enj a
koja sam razumio iz njegovog djela. Takode,
veoma bi me radovalo da medu narodom
razglasit e ispravke ili poj ašnj enj a nj egovih
mišlj enj a i sve t o uvrst it e u ono št o st e ranij e
spomenuli o vašem „ uvažavanj u" I mama, t e
nužnost da ih slij edi onaj ko nij e dost igao st epen
idztihada. A sto se tice ponovnog susreta, ja zaista u njemu
ne vidim nikakve korist i, j er na prošlom susret u
nisam osj et io ništ a drugo do t o da sam izgubio t ri
sahat a, koj a sam mogao iskor ist it i u obavlj anj u
nekih korisnij ih poslova. Primit e iskrene selame! Ovo j e sve
sa cim sam se suocio od replika ilirasprava vezanih za ovu
knjigu, sto me cini da se jos jace pridrzavam onoga sto sam
napisao i
konst at ovao. Ja sam sada jos cvrsce ubijeden da je
„ Pot iranj e
mezheba" naj opasnij a novot arij a koj a prij et i
islamskom šerij at u, i ono št o j e navedeno u moj oj
knj izi dovolj no j e kao dokaz, koj i ot kriva ispravnost
ove cinjenice. Zbog toga nejmam nikakve pot rebe
da na ovu knj igu dodam nit i j edno j edino slovo,
osim nekolicinu komentara iz razloga koje sam vec
ranij e naveo. Ja j oš uvij ek razumij em El - Hadžendij evu
knj igu
na nacin na koji je razumije svaki Arap, koji
obj ekt ivno posmat ra svako odst upanj e od ist ine i
zapadanj e u ozbilj ne i opasne pogreške, na koj e
t reba ukazat i i upozorit i. Allah dželle še' nuhu nas nij e zadužio
da "kopamo otvore" po jasnim recenicama i tekstovima,
prodiruci kroz njih, na takav nacin, do njihovog
pravog znacenja, normi i karakt erist ika, pa da
nakon t oga konst at uj emo da j e t o bila prava
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
22
namj era aut ora i da, na kraj u, prenesemo lj udima
ove tekstove, nadajuci da ce ih oni protumaciti i
formulisati na zeljeni nacin!!! Allah dzelle se'nuhu nas nije
obavezao ni sa pola ovakvog t umacenja, po pitanju sufijskih
medit acij a, bez obzira št o oni ponekad zapadaj u u
stanja koja ih vode do toga, pa kako ce nas onda
obavezati na ovakvo tumacenje rijeci covjeka, za
koga kažu da j e alim i koj i izlaže obj ašnj enj e
naucne cinjenice, koja se zasniva na j asnim
dokazima sa koj ima se želi iskazat i preciznost i
odstraniti iluzije?!Cak i ako uzmemo u obzir da doticni
st varno nij e bio u st anj i da obrazloži svoj e namj ere, onda
mu
moj a knj iga ništ a ne škodi. Možda zaslužuj em
njegovu zahvalu i dovu, pa cak i mrt vog, zat o št o
sam sprijecio muslimanske mase da na pogrjesan
nacin razumiju ono na sto aludiraju njegovi
tekstovi.Medu propagatorima "bezmezhebstva" i njihovim
pomagacima bilo je i onih, koji su sirili neistinite
vijesti o raspravi koja je tekla izmedu mene i šej ha
Albanij a. Ne bih se ht io zaust avlj at i kod ovih st vari ili davat i
koment are na nj ih, nego mi j e j edina želj a da sav
moj uloženi t rud, po ovom pit anj u, bude u cilj u
sluzenja islamskom serijatu, za sto ocekujem
nagradu samo od Uzvišenog Gospodar a, Allaha
dzelle se'nuhu, a neka ovi, nakon toga, pricaju o
meni št a žele. Ali, ono na št o moram da se osvrnem, na
trenutak zastanem i citaocima otkrijem istinu o tome, jeste
dio onoga št o su lažno proširili, a t o j e nj ihova
t vrdnj a da se moj pošt ovani ot ac, Allah ga
sacuvao, koji je jednim dijelom ucestvovao u raspravi, složio
sa mišlj enj ima šej h Albanij a i
osporio moj e razilaženj e sa nj im.
Ovu laznu vijest ne treba precutati, jer u
prot ivnom, ona bi se mogla preobrazit i u zamku za
pridobij anj e masa za pokvarene idej e ovih lj udi,
ist icanj em kako fakih i bogoboj azni alim iz
Damaska, šej h Mula Ramadan el - But i, podržava
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
23
nj ihovu idej u i slaže se sa nj enim naj ist aknut ij im
propagat orima. Radi t oga, moj ot ac, Allah dželle
se'nuhu ga sacuvao, mi je naredio da citat elj ima
pojasnim velicinu ove potvore, koja nejma nikakve
osnove i pot puno j e suprot na st varnost i, a kaset a
na koj u sam snimio raspravu u pot punost i, naj bolj i
j e dokaz za t o. Postovani citaoc ce naci, poslije ovog
predgovora, pismenu izj avu moga oca po ovom pit anj u sa
nj egovim pot pisom. Na kraj u, želj a mi j e da se izvinem svima
kojima ce mozda ova knjiga, koja se kosi sa njihovim
pogledima, zadat i brige, kao št o bih želio, da sam
u mogucnosti, da ih zadovoljim, ne udaljavajuci se
od puta objektivnog, naucnog ist raživanj a, koj e se
zasniva na t raženj u Allahovog dželle še' nuhu
zadovolj st va. Ali, na žalost , j a ne mogu ost avit i ovaj cilj .
Možda
je jedan od najvaznijih uzroka te moje nemoci, to
sto vecina ove brace nejmaju strpljenja, sto mi je
od ranij e poznat o, da u cjelosti procitaju ono sto
sam napisao, niti se opterecuju vise od prevrtanja
st ranica i izdvaj anj a nekih nj enih odlomaka, da bi
zat im pust ili svoj e j ezike da govore ono št o im se proht ij e,
prepustajuci se zlobi, koja se nalazi u
nj ima. Pa koj i j e onda nacin da se oni zadovolje, kada je
prvi i najvazniji put za to tako cvrsto zatvoren?
Diskusija i rasprava je bilo i medu imamima i
ulemom, iz prvih generacij a muslimana, t e j a svaki
od nj ih iznosio svoj a mišlj enj a i st avove, po koj ima
su se razlikovali od dr ugih. Tako da su svi oni
medusobno citali svoja misljenja, sa postovanjem i
velikom paznjom, pri cemu su nastojali da se sloze
makar i po najjednostavnijim mogucim pitanjima u
mes' elama po koj ima su se razišli ili bi svako od
nj ih, u suprot nom, ost ao kod svoga videnja i
mezheba, u slucaju da je ispravnost njegovih
dokaza vjerovatna i moguca.
Ali, oni se nisu rastajali, osim uz medusobno
postovanje i uvazavanje, trazeci opravdanja za
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
24
st avove svoj ih neist omišlj enka.
Dakle, u proslim vremenima naucna diskusija j e
bila jedan od najvaznijih faktora naucne renesanse
i ujedinjavanja rijeci i razlicitih misljenja. Takode i
danas, ona j e naj važnij a garancij a za ost varenj e
svega t oga. Ja sam se u svoj oj knj izi nast oj ao korist it i upravo
ovom met odom i pr i t ome nisam imao nikakav
drugi cilj. Pa zasto se onda nasa braca ophode sa
nama, sa ovolikom dozom mržnj e i net rpelj ivost i?
I zasto osuduju knjigu i ono sto sam u njoj iznio,
sa nj ihovim okret anj em od nj e i nezadovolj st vom
sa nj om?Pa kada smo, j edne prilike, rekli o idej ama nekog
od nj ih da nisu ispravne, j edan od nj ih j e rekao:
»Covjek je izvrsio idztihad i potrudio se, da bi zatim napisao
ono št o j e smat rao ispravnim, pa i vi pišit e
i polemišit e sa nj im oko nj egovih st avova" .
A danas kada smo pokušali u praksi sprovest i
nj ihove savj et e, t e obj elodanit i ovo št o zast upamo,
i to samo u nepristrasnom naucnom okviru, oni su
mrzovolj ni i nezadovolj ni onim št o smo iznij eli.
Cak su neki od njih pokusali odvratiti citaoce od
knj ige, t e nas pot varat i da smo prouzrokovali
raskol, savjetujuci nas da se klonimo ove i
prihvat imo neke druge obaveze! ! !
Nej ma nikakve št et e, ni po društ vo i ni po vj eru, u
onome sto objavljuju izdavacke kuce, od cisto
objektivnih naucnih rasprava, u okviru razlicitih
nauka i umj et nost i. Naprot iv, u svemu t ome ima
dunjalucke i vjerske koristi.
Ali je najveca steta, da postoji neko ko je ne
zadovoljan takvim nacinom diskusije, pa je
docekuje sa onim sto joj ne dolikuje; tj. raznim
prepirkama, mržnj om i naj raznovrsnij im oblicima
fanaticne dusevne ogranicenosti.Ja skrušeno molim Allaha
dzelle se'nuhu da zlodjelo prema covjeku, zadovoljavanje
vlastite zedi za osvetom ili rasplamsavanje fanaticnosti u
koju pusu vjetrovi dzahilijeta, ne ucini ciljem bilo
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
25
kojeg moga naucnog djela, koje sam objavio
t okom svoga život a i da sacuva moje pero od
ružnog post upka prema bilo koj em brat u
muslimanu.
Muhammed Se?d Ramadan el - But i.
Damask, džumade - l - uhra 1390. h. / august
I ZJAVA MOG CI JENJENOG OCA
„ Ja, ot ac Muhammeda Se' i da Ramadana,
t v r di m da onaj k oj i j e r ek ao za mene da
podr žav am mi šl j enj a Al bani j a, ne poznaj e
nista od naucnih studija i rasprava. Kako
moze moj govor znaciti podrsku njemu, a ja
sam mu r ek ao, i zazv an nj egov i m neznanj em
u pogledu pojma" apsolutno znacenje"
( medl ul el - mutlak): .Ako se odredenom
poj mu pr i doda nazi v , onda se pod t i m
smat r a cjelovito i opcenito znacenje (el -
f er du - 1 - k ami l ) .
Npr . i sl amsk i pr av ni ci su r ek l i da ak o muž
usl ov i r azv od br ak a sv oj oj ženi nj eni m
klanjanjem namaza, taj razvod nece biti
šer i j at sk i pr av osnažan, ak o nj egov a žena
bude k l anj al a šer i j at sk i nei spr av an namaz,
zat o št o se t aj nj en nei spr av an namaz ne
može ok ar ak t er i sat i k ao namaz u pr av om
smislu rijeci, tj. on nejma cj el ov i t o i
opcenito znacenje (el - f er du - l - k ami l ) . On
je potvrdio i prihvatio ove moje rijeci. Zatim
sam mu r ek ao: „ Knj i ga " Pot i r anj e mezheba"
je napisana za ulemu, a ne za obicne ljude!";
znacenje ovih mojih rijeci je: .Kao sto mozes
naci prostora za pitanje o namjerama autora
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
26
( t j . dr . El - But i j a op. pr ev .) u onome st oj e
izrekao, tako mozes naci odgovor naveden u
naucnoj terminologiji, nepitajuci pri tome
aut or a o nj egov oj namj er i ( t j . : „ Ak o sebe nazivaš
alimom i mudžt ehidom, onda ne bi
t rebao da pit aš aut ora o nekim banalnim
st varima ( op. prev. ) ".
Boze, kakvog cuda! Kako da podrzavam
onoga koj i t vrdi da mezhebi Cetverice
imama - mudžt ehida, nisu od vj ere?!
Nakon št o sam mu obj asnio da j e Poslanik -
' alej his - selam - pot vrdio ispravnost
idžt ihada i ispravnost mudžt ehidovog
namaza, pa makar bio nj egov idžt ihad, po
pit anj u t og namaza, pogrj ešan ( a ono št o j e
Poslanik - ' alej his - selam - pot vrdio i
odobrio j e od vj ere) on mi j e rekao: „ Ali ovaj
namaz j e neispravan" - neosjecajuci da ove
rijeci povlace za sobom to da je Poslanik -
' alej his - selam - pot vrdio nešt o št o j e
neispravno.
Boze sacuvaj, to nije moguce!! !
Ovaj primj er j e dovolj an dokaz da on slij edi
svoj e proht j eve i da nij e svj est an propast i u
koj u j u j e upao. Snimlj ena kaset a ove
rasprave naj bolj i j e dokaz za t o.
Mula Ramadan
PREDGOVOR PRVOM I ZDANJU
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
27
Prizeljkivao sam, da nadem opravdan razlog, koji
bi me pošt edio pisanj a na ovu t emu. I koliko sam
samo zelio da se ne nade niko ko bi me ometao u
onome št o j e, u st vari, dužnost svakog muslimana,
tj. da se posveti proucavanju stanja muslimana i
razmat ranj u opasnih bolest i, koj e su se nat alozile u
nj ihovom bicu do te mjere da su im prouzrokovale
stanje propasti, raskola i ponizenja, prijeteci im
nest ankom i iskorij enj avanj em ako hit no, u
najskorijem vremenu i na najbrzi moguci nacin ne
nadu spasonosni lijek.
Da, koliko sam samo želio da banalne st vari i
opcepoznat a pit anj a, ne odvrat e mene i moj e pero
od ovako opasnog problema. Ali sta da cinis sa
onim ko ti je dosao noseci sa sobom mnogo
ovakvih opcepoznatih pitanja, nakon sto je ucinio
od t oga probleme koj i zaht ij evaj u diskusij u,
istrazivanje i izucavanje i namet nuo t akvo st anj e
st vari, j er on vidi u t im pit anj ima naj opasnij u
prepreku koj a st oj i na put u rj ešavanj a ovakvog
opasnog st anj a u koj em su se našli muslimani?!
Sta bi ti ucinio u slucaju da budes zaokupljen
prenosenjem covjeka, koji je pogoden jakim
krvarenjem, u najblizi centar hitne pomoci, da bi
mu na taj nacin spasio zivot, a onda se odnekud
poj avi neko ko pred t obom zat vara ovaj put ,
ot ima t i bolesnika i odnosi ga u pravcu naj bliže
banje, da bi mu prvo ocistio njegovo tijelo, a zatim
ga izložio kozmetickom tretmanu
7
!
Da li bi t i pr eost alo išt a drugo, u spašavanj u život a
ovog nesret nika, sem da ga upozoriš da se ne
prepusti u ruke ovog ludaka i da ga zatim udaljis
od nj ega, t e da se sa nj im, brzinom munj e,
zaput iš do naj bližeg dokt ora
7
Medu najvecim nevoljama, kojima su pogodeni
muslimani danas su: problem misaonog at eizma,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
28
odst upanj a od islamske et ike i razilaženj e kod
same osnove. I ne bi t rebalo da knj ige i mislioci,
koj e brine st anj e muslimana, t ret iraj u išt a drugo
do ova t ri problema, koj a smo naveli. Ali kako ih
rjesavati, kada su se izmedu tebe i ovih problema
isprijecili zastori i prepreke u obliku drugih
banalnih pit anj a, oko koj ih muslimani ne bi t rebali
gubit i vr ij eme i t ako sij at i nove probleme?
Kako da se posvet iš rj ešavanj u ovih problema, a t i
kad god se okreneš onima, kod koj ih t i j e ukazana
prilika da ih ucvrstis na stazi istinskog imana i
islamskog ahlaka, vidis da su vec izmedu njih i
problema post avlj ene nove prepreke sa drugim,
novim razlozima?!
Tako oni t umaraj u u krugu koj i nej ma ni pocetka
ni kraj a, a t o j e. Slijedenje jednog od
Cetverice imama znaci kufr. Slijedenje
jednog odredenog mezheba je zabluda.
Pr i st aj anj e uz i mama j ednog od pr i znat i h
mezheba j e uzi manj e gospodar a mi mo
Al l aha džel l e se ' nuhu! ! !
Pa kada musliman pogleda u povj est islama, u
svjetlu ovih rijeci, u njemu nece primijetiti nista
drugo do da ova povij est obiluj e "ot padnicima od
vj ere" i "onima koj i su zalut ali i koj i su daleko od
ist ine", a on j e, ust vari, prigrlio islam, upravo, pod
nj ihovim ut icaj em i onoga št o j e saznao iz nj ihovih
biografij a.
I kada isproba svoju srecu u "oslobadanju"
muslimana od slijedenja ova Cetverice imama I
razumij evanj u islamskog prava iz nj egovih osnova,
tj. Kur'ana i Sunneta, vidjece sebe i sebi slicne u
kako t onu u zabludu, u nepoznato, plivajuci bez
ikakvih pomagala.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
29
Pa kako da se prepust iš džihadu iza koj eg slij ede
odredeni rezultati, kada ova "pukotina" guta sve
št o si post igao!
Ovo št o sam rekao nij e nikakva fant azij a, nego j e
pouzdana slika naše svakodnevnice, koj u dobro
primjecuj mo i poznaj emo.
Došao mi j e j edan st udent knj iževnost i u Damasku
i obavij est io me da se on nedavno vrat io islamu i
njegovim obredima, te da je ucio iz fikha safijskog
mezheba, po koj em obavlj a svoj e ibadet e, ali j e
naišao na Brošuru u koj oj piše da nij e dozvolj eno
muslimanu da slijedi neki od Cetiri mezheba i da
onaj koji to cini automaski postaje nevjernik, koji
j e zalut ao sa put a islama, t e da j e na nj emu da
direkt no preuzima dokaze iz Kur' ana i Sunnet a.
Doticni mi je kasnije objasnio kako jos nije navikao
svoj jezik na izvorno i ispravno ucenje Kur'ana,
pored t oga št o poj ma nej ma o nj egovim
znacenjima i propisima; da bi me na kraju upitao:
„ Št a da radim?". St a da mu odgovorim?
Zar bih t rebao da mu kažem da sam, t renut no,
zaokupiran rj ešavanj em velikih problema u islamu i
da ne t reba da se upušt am, pored nj ih, u
rj ešavanj e nekih marginalnih pit anj a, koj a nej maj u
nikakve važnost i, t e da j a ne mogu da dozvolim
sebi da govorim o nj ima i t ako izazovem nove
razdore, koj i nam, zaist a, nisu pot rebni
7
!
Mogu li j a, zaist a, da se prepust im rj ešavanj u
velikih problema i da ukazem ljudima kako ce ih rijesiti i iz
njih pronaci izlaz, a da niti jednu rijec ne
posvetim rjesavanju problema koji muce ljude,
poput ovog st udent a?
Da li je ovaj student usamljeni slucaj, pa da mu t o,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
30
nasamo, daleko od lj udi, obj asnim i ukazem na
pravu ist inu, da ne bih izazivao nova
razmimoilaženj a i probleme?
Medutim, postoje stotine ljudi, poput ovog
st udent a, koj e j e ova "Brošura" dovela u
nedoumicu, sumnj u u nj ihovu povij est i nove
nepoznanice o st varnost i islama.
Takode je neophodno da smatramo ovo pitanje
dijelom onih velikih problema, cije je rjesavanje
neodložno, št o j e ht j ela da nam namet ne j edna
grupa ljudi, u cemu su i uspjeli. Oni su zeljeli da
sprijece prebacivanje povrijedenog, koji j e
pogoden jakim krvarenjem, pritom odbijajuci sve
solucij e, osim one da ga prenesu na mj est o gdj e
ce ga malo zalijeciti i uljepsati njegov izgled.
Glupo bi bilo sa naše st rane da zažmirimo i
presutimo, jer bi to znacilo: ,Zaista izazivanje
konfront acij a sa ovim lj udima ne ide u prilog
bolesniku. Sutimo i pustimo ih da rade sta hoce"!!!
Ne! Necemo sutjeti, niti ih pustiti da rade sta hoce
sa ovim ludim i smij ešnim argument om. U
naj manj u ruku dužni smo upoznat i bolesnika da se
ne preda nj ihovim lažima i pr evarama. Zaist a j e
j ako žalosno da smo primorani da se upušt amo u
raspravu, za koj u, u bit i, nej ma pot rebe.
Muslimani su oduvjek zivjeli, znajuci sasvim jasno
da se lj udi dij ele na mudžt ehide i mukallide i da j e
mukallid obavezan da slij edi j ednog od
mudžt ehida, a kada post ane slj edbenik j ednog od nj ih, on
ima pravo, ako hoce, da ga slijedi tokom
cij elog svog život a, kao št o ima pravo da odst upi
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
31
od njega slijedeci nekog drugog od Cetverice
imama - mudžt ehida.
To j e t ako bilo sve do naših vremena, kada se
poj avila j edna grupa, koj a j e iznenadila narod s
nekim cudnim i novim zakonom, koji optuzuje za
nevj erst vo svakog onog, koj i slij edi j ednog
odredenog imama i pri tome izjavljuju da je
slijedenje Kur'ana i Sunneta, slijedenje onoga sto
j e bezgrij ešno, a slij edenje Cetverice imama je
ustvari slijedenje neceg stoje izlozeno grijesenju.
Tako j e obaveza svih lj udi da slij ede bezgrij ešno i
da se oslobode slijedenje onoga sto je izlozeno
grij esenj u!
A svakom, iole razumnom covjeku na ovom
svij et u, j e poznat o da kada bi svi ljudi znali nacin
slijedenja onog sto je bezgrijesno i kada bi znali
sredstvo pomocu kojeg se stize do spoznaje
njegovog pravog znacenja, ne bi se podijelili na
dvij e grupe: mukallid i mudžt ehid, i ne bi Allah
dželle še' nuhu rekao prvoj grupi: „ . . .pi t aj t e
ucene, o onome sto ne znate!" (Er\ - Nehl 43) .
Sa ovim j e Allah dželle še' nuhu nj ima direkt no
naredio slijedenje onih, koje je nazvao u ovom
aj et u "Ehluz - zikr" (tj. uceni), bez obzira sto su oni
izloženi grij esenj u, a nij e im naredio da se obrat e
direkt no t ekst ovima Kur' ana i Sunnet a, iako su oni
zasticeni od svake grjeske!
Zaist a j e vrlo žalosno t o št o smo primorani da
iznosimo ovako jasne cinjenice, koje nije tesko
razumjeti svakom pametnom covjeku. Ali ovo
žalosno pit anj e danas nam se, samo po sebi,
namece. Tako je jedan od njih, zeleci da ostane anoniman,
obj avio Brošuru koj u j e naslovio "Da li
je musliman duzan slijediti jedan od Cetiri
mezheba"?
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
32
Pisanj e ove knj ige j e pripisao Muhammed Sult an El
- Me' asumi El - Hadžendi El - Mekkijju, predavacu
u Mesdžidi - l - Harem - u.
Knjiga uglavnom sadrzi ono sto smo vec ranije
spomenuli, a t o j e: smat ranj e onih koj i slij ede
jedan od Cetiri mezheba nevjernicima, opisujuci ih
sa gluposcu, neznanjem i zabludom, te da su oni ti
koj i su vj eru svoj u razbili i u st ranke se podij elili, i
da j e Allah dželle še' nuhu za nj ih rekao: „ Oni ,
pored Allaha, bogovima svecenike svoje i
monahe sv oj e uzi maj i T. . . , i da su: „ od oni h
cija djela nece nikako priznata biti, ciji ce
trud na ovom svijetu uzaludan biti, a koji ce
mi sl i t i daj e dobr o ono št o r ade " / / /
Tako je izdavac, koji je zelio biti anoniman, poceo
šir it i svoj u "Brošuru" medu muslimanima razlicitih
slojeva, obicnim ljudima, studentima, radnicima i
drugima.
Mnogi od ovih ljudi su dolazili kod mene, pitajuci
me o onome sta treba da cine, iznoseci mi
delikatnost situacije. Takode mi je dosao jedan od
njih, sav presretan, konstatujuci: ,Vidis da ono
cime se vi zamarate, poducavajuci ga i sto
nazivat e fikhom i islamskim šerij at om, nij e ništ a
drugo do puko shvatanje cetvorice imama -
mudžt ehida i rezult at nj ihovih pravnih razmišlj anj a,
koj a su povezali sa Kur' anom i Sunnet om"!
Zat im j e argument irao svoj st av onim št o piše u
spomenut oj "Brošuri", govoreci mi: ,Vec smo rekli
da islam nij e ništ a drugo do skup ibadet a, ut emelj enih na
pet , opšt e poznat ih st ubova i da ih
je obicni beduin mogao zapamtiti za samo nekoliko
minuta, a zatim ih i prakticno primijeniti. To je
islam! A vi st e nam došli vršit i propagandu kako
Kur' an i Hadis u sebi sadrže propise civilnog,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
33
krivicnog i drzavnog zakona i da j e islam vj era i
država. Pa evo, t o na št o se vi pozivat e, negira,
licno, predavac u Haremi - Šerifu, , .
Kako da se post avim prema ovom žalosnom
dogadaju koji se dogodio. Zar da sutim i ostanem
po st rani da mi ne bi zahat urila skupina lj udi, koj i
ce mozda pomisliti da bavljenje ovim pitanjem,
znaci ostavljanje onoga sto je vaznije?
I ma l i i št a v ažni j e od r j ešav anj a nedoumi ce
ovih ljudi cije sam stanje, odnosno njegov
mal i di o, opi sao?!
I ma l i i št a v ažni j e od poj ašnj enj a l j udi ma da
hi l j ade vel i kih ucenjaka iz reda safijskog,
mal i k i j sk og, hanbel i j sk og i hanef i j sk og
mezheba ni su k j af i r i , zal ut al i nev j er ni ci ,
glupaci, niti nehajni pojedinci, nego su oni
i mami musl i mana, k oj i ma pr i pada sv ak a
zasluga za ocuvanje islamskog serijata i
nj egov o dost avl j anj e l j udi ma.
Post oj i li nešt o važnij e od t oga da obj asnimo ovom
covjeku, koji vidi "Brošuru" kao neku svoj u
vrijednu, izgubljenu stvar i koji je poceo ponavljati
hrabro i zanosno te velike orijentalisticke lazi, koje
je izmislio zlobni njemacki orijentalist a Šaht
(Schacht), tvrdeci kako fikh nije nista drugo do
zakon koji je proizasao iz nadprosjecno inteligentnih umova,
koj ima j e odgovaralo da ga
pripišu Kur' anu i Sunnet u?
Naime, Šaht želi da dokaže svoj u t vrdnj u ist im
dokazom, koji je dosao na pocetku "Br ošure", a t o
j e: sušt ina islama j e j ednost avna i sažet a, koj u j e
mogao razumjeti obicni beduin za nekoliko minuta,
da bi zatim otisao govoreci: ,Tako mi Allaha na
ovo necu nista dodati"! (aludira na dogadaj, koji se
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
34
odigrao izmedu jednog beduina i Poslanika -
' alej his - selam - , op. prev. ) .
Pa ot kuda da se poj ave, nakon t oga, t oliki
propisi?!
Zbog t oga j e neophodno da se ovo podrobno
obj asni i ot krij e pravo lice ist ine.
U svakom slucaju, ja necu ispuniti svoju knjigu
opisima koj ima j e nat rpana "Brošura", kao št o su:
kufr, zabluda, ludost, neznanje, slijepo slijedenje i
t ome si. .
Naprotiv, ja cu nastojati da objasnim sva pitanja
na objektivan i naucni nacin, izbjegavajuci
pret j erivanj e u bilo koj em smislu, koj e j e oduvij ek
bilo osnovni razlog iskušenj a u koj e su zapadali
mnogobrojni ucenjaci u svakom dobu i koje je
doslo kao rezultat razlicitih reakcija ili osjecaja nize
vrij ednost i ili fanat izma.
Molim Uzvišenog Allaha dželle še' nuhu da sve nas
uputi na Pravi Put i ocisti nase duse od zla
net rpelj ivost i, fanat izma i splet karenj a. Zaist a On
sve zna i o svemu j e obavij ešt en.
Muhammed Sefd Ramadan el - But ii Damask,
23. zul - ka' de 1389. h. / 30. , j anuar 1970. g.
REZI ME SADRŽAJA " BROŠURE"
Lijepo bi bilo na samom pocetku da predocim
citaocu rezime onoga sto sadrzi "Brošura", ma ko
bio njen autor i izdavac, a zatim nacinim od njega
t emu st udij a u narednim poglavlj ima,
namjeravajuci time da uputim nasihat u islamskom
duhu i na osnovama nepristrasne naucne metode,
neocekujuci iz svega toga neki licni interes, niti mi
j e cilj omalovazavanje nekog ucenjaka ili da ga
smatram glupim ili cak kjafirom.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
35
Ne trazim od citaoca zauzvrat nista drugo, sem da
se pridrzava onoga cime sam sebe obavezao, a to
j e da izbist r i svoj pogled i misao, t e da mu znanj e
bude jedini vodic u onome sto cita i orijentir koji ce
slijediti u svemu na sto ga on uputi, nevezuci sebe
ili svoj u misao t eret ima fanat izma ili slij epog
slijedenja. Nakon toga, citaoc ce uvidjeti da je
pravljenje problema i buke, po pitanju slijedenja
ova Cetiri mezheba suvisno i da j e t o diskusij a na
pogrešnu t emu ili kao št o se kaže: „ oluj a u
findžanu".
Aut or "Brošure" je poceo svoj studij objasnjenjem
sušt ine imana i islama, pa j e naveo Džibrilov -
' alej his - selam - hadis, kada j e pit ao Allahovog
Poslanika - ' alej his - selam - o islamu.
Takoder i hadis: ,Islam se gradi na pet stubova"...,
i hadis, kako je dosao neki covjek Poslaniiku - ' alej his -
selam - i rekao mu: „ Allahov Poslanice,
ukazi mi na posao sa kojim cu, ako ga budem
radio, uci u Dzennet", na sto u je Poslanik -
' alej his - selam - rekao: ,Da svjedocis da nejma
drugog boga, osim Allaha...,, itd., i hadis covjeka
koj i j e nat j erao svoj u devu da se zaust avi ispred
Poslanikove džamij e, a zat im ušao kod nj ega i
upit ao ga o naj važnij im st ubovima imana.
Autor je zatim zakljucio, na osnovu t oga, da islam
nije nista vise do skup nekoliko rijeci i jednostavnih
propisa, koj e razumij e bilo koj i musliman, t e da su
oni do te mjere lahki da nije potrebno slijedenje
imama - mudžt ehida.
Time je stigao do zakljucka da mezhebi nisu nista
drugo do mišlj enj a uleme i nj ihova shvat anj a nekih
šerij at skih pit anj a, t e da Allah dželle še' nuhu i
Nj egov Poslanik - ' alej his - selam - nisu nikoga
obavezali na slijedene ovih istih misljenja i
shvatanja! Pa prema tome, slijedenje jednog od
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
36
ova Cetiri mezheba nij e ni farz, nit i mendub i t ako
musliman ne mora da se pridržava j ednog od nj ih.
A onaj ko se bude pridržavao j ednog od nj ih, po
svim šerij at skim pit anj ima j est e: fanat ik, grij ešnik,
št o ih slij epo slij edi, t e j e on od onih koj i su se
razišli i u vj eri podij elili!
Njegov dokaz se svodi na to da osnova slijedenja
islama j est e u pridržavanj u Kur' ana i Sunnet a, koj i
su zasticeni od grjeski, a sto se tice Imama
mezheba t o j e j edan vid prelaska sa propisa
Kur' ana i Sunnet a na nešt o drug, t j . prelazak sa
nepogresivog na slijedenje onoga koji moze da
pogrij eši. ( Brošura 6, 7 st r. )
Nakon toga je zakljucio da su mezhebi novotarija
koj a se poj avila nakon prve t ri generacij e islama i
da su oni, bez sumnj e, zabluda, a zat im se
zapit ao: „ Št a ako post oj i negdj e dokaz da ce insan
bit i pit an u kaburu kada umre, o mezhebu ili
pravcu ?"!
Aut or "Brošure" misli da ova Cetiri mezheba imaju
ulogu rivalst va naspram mezheba Muhammeda -
v
alej his - selam - , te zakljucuje rijecima: ,Jedini
ispravan mezheb kojem se mora obracati i koj i se
mora slij edit i, j est e mezheb Muhammeda - ' alej his
- selam - zat im mezheb nj egovih pravovj ernih
halifa r . a. . Pa odakle su došli ovi mezhebi i zbog
cega su se prosirili i ucvrstili u muslimanskom
okrilj u?! ( I bid, 12 st r. )
Takoder prenosi rijeci od Ed - Dehlevij a, koj e
podupiru nj egov st av i navodi da j e on rekao: „ Ko
uzme sva misljenja jednog od Cetiri mezheba i ne
osloni se na ono št o j e u Kur' anu i Sunnet u, t ime
je proturijecio konsenzusu islamske uleme i ne
slij edi put vj ernika".
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
37
Zat im j e naveo dokaze i predaj e koj e poj ašnj avaj u
da musliman, ako slij edi j ednog imama, ne t reba
da ga slijedi tokom citavog zivota i da nije
dozvoljeno onome koje izucio propis nekog
šerij at skog pit anj a, put em dokaza iz Kur' ana i
Sunnet a, t e razumio dokaze po koj ima se ulema
razisla i ono na sto upucuju, da se pored toga
svega fanaticno pridrzava mezheba svoga imama i
u ist o vrij eme ist upa prot iv onoga št o j e razumio iz
Kur' ana i Sunnet a.
Poslije toga pocinje da pravi razliku izmedu taklida
i
v
ittiba'a, smatrajuci taklid pogrdnim i pokudenim,
a ' it t iba' a lij epim i pohvalnim. ' I t t iba' a j e, po
nj emu, t o da slj edbenik pit a o Allahovom i
Poslanikovom propisu, a ne da pit a nekoga za
mišlj enj e, nit i st av nj egovog mezheba ( I bid, 14 -
15 st r. ) .
Nakon toga je zakljuci da ako se poj avi više
oprecnih predaja (rivajeta) od Bozijeg Poslanika -
' alej his - selam - , po odredenom pitanju, a ti ne
budes znao kada je koja izrecena odnosno, koja
kasnije, a koja ranije, u tom si slucaju duzan
praktikovati sve predaje, dajuci prioritet cas
j ednoj, cas drugoj predaji. Zatim pojasnjava da su
se ovi razliciti mezhebi pojavili samo zato sto nisu
slijedili ovo nacelo. (Ibid, 17 str.)
Autor se kasnije vraca, ponavljajuci ono sto je vec
izrekao da mudztehid moze da dode do
pogrešnog, ali i ispravnog zakljucka, zbog toga ga
nij e dozvolj eno slij edit i, dok j e Poslanik - ' alej his -
selam - sacuvan od grijesenja, pa zato nije
dozvolj eno odst upat i od onoga št o j e rekao. To
svoj e mišlj enj e pot kreplj uj e onim št o se prenosi od
razlicitih dokaza, koji zabranjuju fanaticno
slijedenje jednog od mezheba, oprecno jasnom
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
38
dokazu iz Kur' ana i Sunnet a, koj eg j e mukallid
izucio, razumio i temeljito obradio.
Autor poslije toga ponavlja da je slijedenje
mezheba odredenog imama bid'at i smatra da su
se svi ashabi pozivali na Kur' an i Sunnet Božij eg Poslanika -
' alej his - selam - i ono št o im se pokaže
tacnim od misljenja, kod nepostojanja dokaza; da
bi se zatim pojavila, poslije trece generacije
muslimana, novotarija slijedenja mezheba, taklid.
Poslij e t oga on poredi one koj i slij ede mezheb
j ednog od imama sa poplašenim divlj im magarcima
( aludira na 50. aj et sure El - Muddessir, op. prev. )
i opisuj e ih kao neznalice, i inadžij e i one koj i su se
sa šej t anom spet lj ali! ! ! ( I bid, 24 - 25 st r. )
Zat im kori one koj i smat raj u da j e slijedenje
propisa njihovih imama prece od slijedenja
Kur'ana, argumentirajuci to sa mnogim predajama
od samih Imama o zabrani fanaticnog slijedenja
jednog od njih, koje je oprecno jasnom dokazu iz
Kur' ana i Sunnet a, ako ga j e t emelj it o obradio i
razumio, t e povezuj e ove izj ave i nj egove t emelj ne
t vrdnj e o zabrani t aklida i pridržavanj a j ednog
odredenog mezheba. (Ibid, 28 - 34 st r. )
Na kraj u aut or poziva svakog muslimana da se
direkt no prihvat i Kur' ana i Sunnet a u
razumijevanju islamskih propisa, zakljucujuci da j e
to lahko i da nema u tome nikakvih poteskoca, jer
mu za t o ne t reba ništ a više od Muvet t a' - e,
Sahiha Buharij e i Muslima, Sunena Ebu Davuda,
Džami' a Et - Tirmizij a i En - Nesa' ij a. ( I bid, 40 st r. )
Zatim se ponovo vraca da bi izmijesao mnoge
dokaze, koji zabranjuju ucenjaku, sposobnom da
razumije dokaz, fanaticno slijedenje misljenja
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
39
svoga imama, iako se ono prot ivi t om dokazu, t e
poj ašnj ava ( aut or "Brošure") osnovu svoj ih t vrdnj i, koj e
imaju za cilj apsolutnu zabranu slijedenja
odredenog mezheba. (Ibid, 40. st r. i nadalj e)
Autor potom skrece paznju citaoca ka citanju djela
"El - Mukaddima" od Ibn Halduna, tvrdeci da on
zast upa mišlj enj e da su mezhebi, nj ihov nast anak i
širenj e, rezult at t iranske polit ike i osvaj anj a vlast i
od st rane nearapa, koj i su imali svoje licne ciljeve
u t ome. ( I bid, 45. st r. )
Ovo j e rezime onoga št o st oj i u "Brošuri". Ona ima
za cilj, kroz sve njezine teme, poglavlja i razlicite
prenesene izj ave ili t ekst ove, pot vrdu zabrane bilo
kojem muslimanu da slijedi jedan od cetiri poznat a
mezheba i da je slijedenje jednog od njih zabluda i
nevj erst vo, t e da j e t o uzimanj e lj udi za boga, a ne
Allaha dzelle se'nuhu!!! Takoder, po njemu, bi
t rebao musliman da uzima propise direkt no iz
Kur' ana i Sunnet a, pa ako ne bude u st anj u da t o
cini onda mu ne preost aj e ništ a drugo do
prelazenje cas u jedan, cas u drugi mezheb.
( Šej h Albani smat ra da se u "Brošuri" nalazi
recenica, koja otklanja uzrok nesklada u svim
odlomcima i tekstovima koje smo naveli i vraca ih
u njihovo pravo znacenje, te zatvara svaki put ka
nj ihovoj krit ici, a t o j e El - Hadžendij eva izj ava na
29. st r. : „ Znaj da j e uzimanj e mišlj enj a uleme i
nj ihovih analognih rj ešenj a ( kij as) na razini
t ej emmuma, kome se prilazi t ek kod nepost oj anj a
vode, pa t ako gdj e god post oj i t ekst iz Kur' ana i
Sunnet a i izreke ashaba ( neka j e Allah dželle
se ' n uh u zadovolj an s nj ima) , onda j e uzimanj e po
njima obavezno i ne smije se od njih odstup i ti, uzimajuci
mišlj enj e uleme". To nam j e rekao šej h
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
40
Albani tokom rasprave koja je tekla izmedu nas.
A mi smo u ovom odlomku, koj eg j e sa ponosom
naveo sejh Albani, nasli jos veci belaj i uzasniji
problem, koj i j e, kao št o se kaže, dolij evanj e ulj a
na vat ru.
Znaci, kad god naidemo na tekst u Kur'anu i
Sunnet u, po pit anj u neke mes' ele, onda muslimani
moraj u da ga se drže i haram im j e da se vrat e
idžt ihadu imama?. '
Koje to jos rekao ovakve cudne rijeci?!
Gdj e on t u vidi ot klanj anj e uzroka nesklada?!
Zar nismo napisali ovu Brošuru da bi replicirali na
ove zacudujuce nepravilnosti?
St avi danas zbirke Buh ari j e i M usli m a pred vecinu
muslimana i reci im da pokušaj u razumj et i propise
nj ihove vj ere iz t ekst ova koj i se nalaze u nj ima, pa
zatim pogledaj koliko ce samo biti neznanja,
t umaranj a i poigravanj a sa vj erom! Zar j e t o ono
sto hoce ucenjak El - Hadžendi, kao i šej h Albani
svojim cudnim stavom sa kojim brani El - Hadžendi
j ev besmislen i neispravan govor! ?
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
41
Šej h I bnu - 1 - Kaj j im, a sa nj im sva ulema i imami,
kažu: „ Posj edovanj e velikog broj a hadiskih zbirki
nij e dovolj no za ispravnost fet ve, koj a se daj e na
osnovu nj ih, nego j e neophodno uz nj ih dost izanj e
st epena sposobnost i crplj enj a šerij at skih propisa i
sposobnost izucavanja i ocjene, pa ako se to ne
ispuni onda mu j e obavezno da slij edi ono št o kaže
Uzvišeni Allah: ,...pitajte ucene o onome sto
ne znat e! " ( En - Nahl, 43) .
Šej h El - Hadžnedi, a sa nj im i šej h Albani, kažu:
„ Gdj e god post oj i t ekst u Kur' anu, Sunnet u i izreke
ashaba, onda j e uzimanj e po nj ima obavezno i ne smij e se
od njih odstupiti, uzimajuci misljenje
uleme".
Pa kome onda da vjerujemo, onome na cemu se
složila sva ulema, a od nj ih I bn Tej mij e, I bnu - 1 -
Kajjim i mnogi drugi ili onome sa cime se izdvojio
El - Hadžendi, a sa nj ime i šej h Albani, u nj egovoj
"korisnoj " knj izi?!
Ako pažlj ivo razmot riš ove El - Hadzendijeve rijeci,
pronaci ces u njima zacudujuci dzehl. On misli da
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
42
su imami zasnovali svoj e idžt ihade, koj e su
muslimani prihvat ili da slij ede, na osnovu svoj ih
razmisljenja i licnih stavova, koji nejmaju oslonca u
Kur' anu i Sunnet u.
Et o, t o j e ono st oj e navelo muslimane da ih slij ede
u nj ihovim idžt ihadima i t o j e t aj t ej emmum bez
koj eg se može. S t im da idžt ihadi imama ne mogu i
ne smij u da se smat raj u ispravnim, ako se ne
grade na osnovama dokaza iz Kur' ana i Sunnet a.
I mam, koj i daj e svoj e mišlj enj e po vj erskim
pitanjima, ne oslanjajuci se pri t ome na Kur' an ili
Sunnet, i na taj nacin dodaje vjeri nesto od sebe,
u tom slucaju nikom od muslimana nije dozvoljeno
da ga slij edi, t e on u šerij at u nij e na razini ni vode
ni t ej emmuma.
I mam Safij a, u svoj em dj elu "Er - Risale", kaže:
„ Aliah dže/ le se ' nuhu nij e dozvolio nikom poslij e
Allahovog Poslanika Muhammeda - ' alej his - selam
- da kaže nešt o o vj eri osim na osnovu pret hodnih
saznanj a, a t o su: Kur' an, Sunnet , konsenzus
( idžma' ) uleme, predaj e i oni oblici kij asa koj e sam
naveo.
Kij asom ( analogij om) se može bavit i, samo onaj
koj i j e post igao pot punu sposobnost da ga vrši, a
t a sposobnost se ogleda u poznavanj u kur' anskih
propisa, nj egovog farza, et ike, naši ha, mensuha,
uopšt enost i i posebnost i poruka i nj egovih
smj ernica.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
43
Ti primjecujes da je kijas naj dublj i vid crplj enj a
šerij at skih propisa u idžt ihadu, a on može j edino
bit i ispravan ako ima osnove u Kur' anu ili Sunnet u
ili izrekama ashaba, a izreke ashaba su, ust vari,
j edna vrst a Sunnet a, osim ako se ne ust anovi da
je to njihovo licno misljenje.
Zatim, takoder, smatra da je nepoznavanje
šerij at skog propisa rezult at nepoznavanj a
odgovarajuceg dokaza iz Kur'ana ili Sunneta, pa
kada se nade taj dokaz, onda se svi razlozi
nepoznavanj a šerij at skog propisa gube i ost aj u
ljudi izjednaceni u pogledu mogucnosti
razumij evanj a šerij at skog propisa, t e t ako nest aj e
potreba slijedenja imama po tom pitanju.
Da li ovo može da kaže neko ko poznaj e smisao
Kur'ana i Sunneta i nacine izvodenja serijatskih
propisa iz njih. Sporazum izmedu dvije strane oko
pogodbenih uslova u kupoprodaj nom ugovoru, j e
pit anj e koj e j e zasnovano na dokazima iz Kur' ana i
Sunnet a. Bez obzira na t o, onaj ko nij e sposoban
da vrši idžt ihad i izvodi šerij at ske propise, nit i
poznaje njihova nacela, ne moze, na osnovu ovih
dokaza, izvest i propis pogodbenih uslova u
ugovorima i ocj enit i ispravnost samog ugovora.
I st o t ako propis o zemlj išt ima koj e su zaplij enili
muslimani u rat u, j e pit anj e koj e se zasniva na
j asnim dokazima Kur' ana i Sunnet a i bez obzira na
t o j a pozivam propagat ore bezmezhebst va, koj i su
najupuceniji u serijatsku nauku ako mogu da
pokusaju izvuci serijatski propis iz ovih dokaza, a
da ih pri t ome ne zadesi vrt oglavica.
Tako u svim poglavljima fikha postoje slicne
mes'ele i propisi. Pa sta onda znace rijeci El -
Hadžendij a: „ Gdj e god post oj i t ekst u Kur' anu i
Sunnet u i izreke ashaba r. a. , onda j e uzimanj e po
nj ima obavezno i ne smij e se od nj ih odst upit i,
uzimajuci misljenje uleme"!. Pa koji onda smisao
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
44
ima "t ej emmum" i da li post oj i uopšt e, pot reba za
njim, nakon ovih rijeci?!
Nakon sto smo pojasnili dio ovih rijec, sejh Albani
j e izj avio da E l - Hadzendijeve rijeci imaju
zamisljeno i neiskazano znacenje, a ono je: sve
ovo vazi u slucaju ako ucenjak dostigne, po pitanju
odredenog dokaza, stepen znanja, koji mu
omogucava da izvodi šerij at ske propise iz nj ega".
Kada smo mu rekli da je rijec "gdje god" (hajsu)
od rijeci koje aludiraju na uopstenost, on je
insist irao da se ova uopšt enost ne odnosi na ovaj
slucaj.
Naš argument , po pit anj u neprihvat anj a bilo koj eg
oblika specificiranj a ove uopšt enost i, j e u t ome da
niko od ucenjaka arapskog jezika i njegovih
osnova, kada j e nabraj ao st vari koj e specificiraj u
uopšt enost , nij e spomenuo da su od ovih
specificnosti i one norme, koje sejh Albani unosi u
govore drugih". )
Aut or „ Brošure" uzima kao dokaz za svoj e t vrdnj e
prenesene rijeci Imama o zabrani fanaticnog
slijedenja jednog mezheba, koje je oprecno
dokazu iz Kur' ana i Sunnet a, onome, ko j e t aj
dokaz t emelj it o obradio i razumio. On j e pomij ešao pit anj a
po koj ima j e post ignut konsenzus izmedu
muslimana sa onim pit anj ima, koj e nij e izrekao nit i
j edan musliman i t ako, on uzima dokaze onoga na
cemu je postignut konsenzus, kao argument za
t vrdnj e, koj e nij e izgovorio nit i j edan musliman.
Trebao je, kad vec izucava odredenu naucnu
t emu, koj a se zasniva na dokazima i raspravi, da
prvo pojasni predmet izucavanja i razilazenja, a
zat im usredsredi svoj dokaz i t vrdnj u u pravcu
podrucja konfrontacije, te da se nakon svega toga
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
45
drzi svojih tvrdnji onako kako on to zeli. Medutim,
on to nije ucinio.
Zat o j e neophodno, prij e ulaska u raspravu sa
autorom, da pokusamo naznaciti ono sto mu je
promaklo i da definišemo predmet
razmimoilazenja, te da istaknemo tacke po kojima
smo se složili mi, on i svi muslimani i t ako ih
udaljimo od polja rasprave i izucavanja, ne gubeci
vrijeme na njih i ne dozvoljavajuci im da nam
omet aj u raspravu.
PI TANJA PO KOJI MA NEJMA RAZI LAŽENJA
Post oj e pit anj a po koj ima nej ma razilaženj a i koj a
se moraju odstraniti iz podrucja izucavanja, koje
sadrži opasne t vrdnj e, a radi koj ih j e aut or
napisao ovu "Brošuru".
PRVO: Sto se tice mukallida jednog od mezheba,
ne post oj i nešt o št o ga obavezuj e, sa šerij at ske
strane, da nastavi svoje slijedenje tog mezheba,
kao št o ne post oj i nešt o št o mu zabranj uj e
prelazak na drugi mezheb. I slamska ulema se složila da j e
dozvoljeno mukallidu slijedenje bilo
koga od mudžt ehida, ako bi spoznao osnovu
nj ihovih mezheba i st avova, t ako da on može svaki
dan da slijedi nekog od cetiri poznata imama, iako
je, u zadnje vrijeme, bilo onih koji osuduju
prelazak mukallida iz j ednog u drugi mezheb, ali t o
je omrazeni fanatizam na cijoj se neispravnosti
složila ulema.
Poznato je svakom ucenjaku da po ovom pitanju
nej ma razilaženj a, št o se razlikuj e od t vrdnj e da
mukallid ne smije slijediti jedan odredeni mezheb i
sve t o znaci da neobaveznost pridrzavanja jednog
odredenog mezheba ne podrazumijeva,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
46
ist ovremeno, zabranu pridržavanj a ist og ( t j . da ga
mora mij enj at i) .
DRUGO: Ako mukallid uloži t ruda u shvat anj u
nekog šerij at skog pit anj a i upozna se sa nj egovim
dokazima iz Kur' ana, Sunnet a i t emelj a idžt ihada,
onda se on mora osamost alit i i napust it i mezheb
svoga imama po t om šerij at skom pit anj u i u nj emu
mu nij e dozvolj en t aklid, sve dok j e on u
mogucnosti da vrsi idztihad u toj mes'eli,
oslanjajuci se na naucni potencijal koji posj eduj e.
To je ono, na cemu se slozila islamska ulema i
sami imami mezheba. Onda j e neosporno da mu
se nedozvolj ava da daj e prednost mišlj enj u svoga
imama nad onim do cega je on stigao svojim
idžt ihadom u t oj mes' eli, koj oj se pot puno posvet io
izucavajuci i razumijevajuci njene dokaze i osnove,
( * * * Ovakav ucenjak se smatra mudztehidom u
okviru svog mezheba, j er se poj am " mudžt ehi d"
dij eli, kao št o j e t o poznat o i spomenut o u svim
knj igama usuli - fikha, na:
- apsol ut nog mudžt ehi da, a t o j e onaj koj i j e
proucio osnove idztihada i stekao sposobnost
vršenj a idžt ihada u sv i m fikhskim pit anj ima i
podrucjima;
- i mudžt ehi da u ok v i r u mezheba, a t o j e onaj
koj i uloži t rud po nek i m šerij at skim pit anj ima i
sposoban j e da ih pot puno shvat i iz nj egovih
izvornih dokaza.
Sejh Albani se cudi kada smo mu pojasnili ovu
poznatu cinjenicu i misli da se ovaj drugi smatra
muttebi'om. Takoder se usprotivio mojoj podjeli
lj udi na dvij e grupe: mudžt ehid i mukallid,
argumentirajuci to time da covjek moze usavrsiti
izucavanje nekih mes' ela do t e mj ere da poznaj e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
47
njihove dokaze i zade u njihove dubine, te on
smatra da taj covjek time nije dostigao nivo cetiri
poznat a imama u idžt ihadu, a nit i j e na nivou
masa, koje su obicni mukallidi.
Prema sejh Albaniju to znaci, bez sumnje, da on i
njemu slicni cine trecu grupu, tj. muttebi'H!
Mi kažemo ono št o kaže sva ulema šerij at skog
prava i usuli - fikha: „ On se smat ra mudžt ehidom u
mes' eli u koj oj j e dost igao st epe n idžt ihada, ali i
mukallidom po svim ost alim, pit anj ima, , ; t j . ovo j e
pravo znacenje njihovih rijeci, kada kazu da su
idžt ihad i t aklid sloj evit . * * * )
Iako se, takode, pojavio u zadnje vrijeme neko ko
j e sklon ovom obliku fanat izma i t ime napust io ono
po cemu se slozila islamska ulema, sto je jedan vid
omrazenog fanatizma i strancarenj a na koj e t reba
upozorit i.
Isto tako je poznato svakom ucenjaku da po
ovome pit anj u nej ma razilaženj a, ali t o nikako ne
znaci poziv mukallidu, koji ne poznaje dokaze
vezane za propis, da odbaci t aklid i direkt no se
osloni na kur' anske i hadiske t ekst ove.
TRECA: Sva Cetverice imama su u pravu, sto znaci
da idzt ihad svakog od nj ih j est e nj emu opravdanj e
kod Uzvišenog Allaha dželle še' nuhu, ako ne
pronikne u st varnost propisa koj eg j e Allah dželle
še' nuhu želio robovima u t im idžt ihadskim
mes' elama i nij e na nj emu ništ a drugo sem da ide
put em koj i mu j e nj egov idzt ihad pokazao.
Zbog svega ovoga slijedenje mukallida, onoga
koga hoce od imama, je slijedenje istine i
pridrzavanje upute, a on ako vec izabere jednog
od nj ih ne t reba da misli da ost ali nisu u pravu, pa
se zbog t oga složila ulema po pit anj u ispravnost i
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
48
klanj anj a hanefij e za šafij om ili malikij om i
obrat no.
( * * * 5vakako, prva generacij a uleme se složila oko
ispravnost i namaza šafij e iza henef/ j e i obrat no.
Ocito je da je ovdje pojam "namaz" u njegovom
apsolutnom znacenju. Ta njegova apsolutnost se
ogleda u cjelovitom i opcenitom znacenju (el
- f er du - 1 - k ami l ) , sto znaci da se pod pojmom
namaz ovdj e podrazumj eva namaz u koj em
muktedija ne zna da je njegov imam pocinio nesto,
št o po mezhebu mukt edij e kvari namaz.
Medutim, ova apsolutnost ne obuhvata razilazenje
uleme po pit anj u namaza šafij e, npr. , koj i zna da
j e nj egov imam, hanefij a dot akao svoj u ženu
( prema šafij skom mezhebu dodir žene, sa koj om se može
sklopit i brak, kvari abdest , dok prema
hanefij skom ne kvari - op. prev. ) .
Ovaj slucaj ni na koji nacin ne spada u cj el ov i t o i
opcenito znacenje (el - f er du - l - k ami n,
tako da ga, prema tome, apsolutnost znacenja ne
obuhvat a.
Pa prema t ome ne post oj i nikakav prigovor na
apsolut nu ispravnost namaza šaf ij e za hanefij om.
Njemu slican primjer je kada bih rekao da se
ulema složila oko ispravnost i namaza u bašt i.
Medutim, neispravnost namaza u otetoj basti ne
znaci da pojam "basta" gubi na svome apsolutnom
znacenju.
Ovo j e j asan govor, koj eg razumij e svako ko j e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
49
ucio poglavlje o "apsolutnom" i "ogranicenom" (el
- mut lak ve el - mukaj j ed) u bilo koj oj knj izi usuli -
fikha. Uzaludno dugo smo pokušavali da ovo
dokažemo šej h Albanij u, koj i j e st alno ponavlj ao
tokom rasprave, koja je tekla izmedu nas,
sljedece rijeci: ,Apsolutno (el - mut lak) ima svoj u
pravu primjenu i znacenje, sve dok se ne pojavi
nesto sto ce ga ograniciti i definisati (el -
mukaj j ed) ".
Kao da time zeli reci: ,Uopsteno ima svoju pravu
primjenu i znacenje, sve dok se ne pojavi nesto sto
ce ga ograniciti i definisati" - neshvatajuci veliku
razliku izmedu znacenja ova dva pojma (el -
mut lak i el - mukaj j ed) . Radi t oga sam, po
nj egovom mišlj enj u, pogrij ešio kada sam rekao:
„ Po ovoj mes' e/ i j e post ignut konsenzus I mama. . . , ,
- j er se dogodilo veliko razilazenje medu njima oko
ispravnost i mukt edij inog namaza koj i zna da j e
nj egov imam uradio nešt o št o kvari namaz po
nj egovom ( mukt edij inom) mezhebu.
On smat ra moj e podržavanj e ovog razilaženj a
opasnim formu/ isanj em izraza idžma' ( konsenzus) ,
cak smatra da t o formu/ isanj e anulira korist moj ih
rijeci i time me svrstava u sa f sa onima koji
zast upaj u mišlj enj e: „ Više mihraba i džemat a u
j ednoj džamij i", iako sam se pret varao da t o
negiram i da slij edim umj ereni put ! ! !
Sejh Albani je takoder rekao u svojoj knjizi "Kako
j e klanj ao Bozij i Poslanik - ' alej his - selam - ": „ Brat
El - But i, u svoj oj knj izi "Pot iranj e mezheba",
t vrdi da post oj i konsenzus uleme oko ispravnost i
namaza ha nefij e za šafij om, npr. . Pa kada sam mu
poj asnio neispravnost t e t vrdnj e o post oj anj u
koncenzusa, on mi j e, možeš li zamislit i,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
50
odgovorio da on, kada t o kaže, podrazumj eva pod
us/ ovom ispravnost i imamovog namaza po
mukt edij / nom mezhebu, t e j e t ime srušio sve ono
cime se pretvarao, daje umjeren po ovom pitanju"
( st r. 231)
Dakle, on ne smat ra da post oj i umj ereno mišlj enj e,
po ovom pit anj u, sve dok ne kažemo da j e
mukt edij in namaz ispravan iza imama drugog
mezheba u svim slucajevima, svejedno ucini li
imama nešt o št o kvari namaz po mukt edij inom
mezhebu ili ne i svej edno znao t o mukt edij a ili ne.
Mi post avlj amo pit anj e šej h Albanij u: „ St a bi on
uradio kada bi prist upio iza imama koj i u džepu
nosi bocu alkohola, a alkohol j e, po šej h
Albanijevom misljenju, necist"?
Da li ce se on, klanjajuci iza tog imama koji nosi
alkohol, pridržavat i umj erenost i zbog koj e se
rast užio kada sam j e, nakon "pokušaj a pret varanj a
ostavio", ili ce odbaciti ovu izmisljenu umjerenost na stranu,
povlaceci se u cosak dzamije, da bi
formirao novi džem a t ?
Mi znamo da on ponekad odbij a da prat i dženaze
mnogih muslimana, koj i su, po našem mišlj enj u,
dobri i cestiti ljudi, samo zato sto misli da su oni
pocinili stvari koje on smatra kufrom i sirkom. Ovo
je slucaj u kojem nije u pitanju pristupanje za
imamom ili bilo koji drugi vid slijedenja, pa kako
onda da st upi u namaz za imamom, koji je ucinoo
nešt o št o, po šej h Albanij evom idžt ihadu, kvari
namaz?!
Ja se nisam poigravao sa rijecima, kada sam
prenio da j e post ignut koncenzus uleme, po
pit anj u ispravnost i namaza muslimana, j ednih za
drugima, pa makar bili razliciti njihovi mezhebi,
jer nije moja osobenost da se, prilikom naucnog
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
51
ist raživanj a, pret varam i govori m ono št o ne
mislim, iako mij e on t o pripisao.
Moje rijeci u ovoj mes'eli su tacne, a to zna svako
ko poznaje nacela arapskog jezika i usuli - fikha.
Prava umj erenost j est e ono št o su rekli naši
šerij at ski pravnici o ispravnost i namaza mukt edij e
za imamom, koji slijedi jedan od Cetiri poznata
mezheba, dokle god mukt edij a ne zna sigurno, da
kod imama post oj i nešt o št o kvari namaz.
Pa, ako on t o sazna pouzdano, onda j e ispravno
reci da je namaz muktedije pokvaren, oslanjajuci
se na to da odlucujuca stvar za ispravnost ili
neispravnost namaza mukt edij e, j est e mukt edij ino
uvj erenj e, a ne imama za koj im klanj a.
To bi ist o bilo kao kad bi šej h Albani npr. klanj ao
za nekim, za koga zna sigurno, da nije ucio
bismillu na pocetku Fatihe (a sejh Albani, na osnovu svog
idžt ihada, smat ra da j e bismilla aj et
od Fatihe i, ako se izostavi, namaz ce biti
pokvaren), mi ne bi smatrali, u tom slucaju,
nj egovo neprist upanj e za t im imamom
udalj avanj em od umj erenost i.
A ono sto zbilja osudujemo i ne smatramo
umj erenim j est e pot puno izbj egavanj e nekih lj udi
da klanj aj u za imamom koj i nij e nj ihovog
mezheba, pa cak i kad ne uoce, kod tog imama,
nešt o št o kvari namaz, po nj ihovom mezhebu.
U vrij eme naših priznat ih serij at skih pravnika, u
koj em j e upot punj en konsenzus, koj i smo
spomen u l i, nij e zabilj eženo da j e neko podržavao
omraženi fanat izam, iako im t o šej h Albani
pripisuj e u svoj oj knj izi. On j e pri t ome t rebao da
nam spomene imena t ih serij a t ski h pravnika i
mj est a u nj ihovim knj igama i biografij ama gdj e se
spominj u t i st avovi, koj e im j e on pripisao. ) * * *
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
52
Medutim, u zadnje vrijeme pojavilo se medu nekim
Ijudim ono sto proturijeci ovoj cinjenici po kojoj je
postignut konsenzus, sto je, takoder, podrška
pokudenom fanatizmu koji nema osnove u vjeri,
t e se muslimani moraj u svim sredst vima na t o
upozorit i. Post oj anj e više mihraba u džamij i i
nazivanje svakog od njih imenom jednog od Cetiri
mezheba, j est e naj lošij a slika u koj oj se odražava
strancarenj e koj e nej ma nikakve osnove nit i
opravdanja u vjeri. Takode, postoje neke neznalice
koje se povlace u cosak dzamije dok se namaz
obavlja u dzematu pred njihovim ocima, a nista ih
ne sprijecava da mu se prikljuce osim to sto imam
nij e nj ihovog mezheba.
Oni pri tome cekaju imama, koji je njihovog
mezheba i nece da pristanu ni za kim drugim, jer
misle da im namaz, u tom slucaju, nece biti
ispravan.
Naše mišlj enj e j e da ovo št o se proširilo kod
mnogih neznalica ili kod poluobrazovanih lj udi,
j est e nešt o št o nej ma nikakvog osnova u vj eri i
cemu su se usprotivili islamski ucenjaci u svih
vremenima.
Ono sto cvrsto drzi ove ljude na ovom obicaju jesu
nj egova dva osnovna element a:
- fanat izam ovih lj udi, koj i nej ma nikakve osnove,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
53
- korist, cije su plodove navikli ubirat i lj udi koj i su
naslijedivali ovakve i slicne zadace, sa koljena na
kolj eno.
Ovo su tri stvari za koje smo, na pocetku
poglavlj a, rekli da j e post ignut konsenzus u nj ima
i mi ne proturijecimo onome koji na njih ukazuje i
podrzava ih, jer ih je vec islamska ulema ( neka j e
Allah dželle še' nuhu zadovolj an sa nj ima) pot vrdila
i zabilj ežila u svoj im dj elima.
Sve ono št o j e prenio aut or "Brošure" od imama
I bn el - Kaj j ima r. a. , El - ' I zz ibn Abdis - Selama,
Šaha Ed - Dehlevij a i dr. , vrt i se oko ove t ri st vari i
niko od priznatih ucenjaka nije im se suprostavio,
nit i bi t rebao da t o uradi.
Da j e aut or "Brošure" usredsredio svoj u st udij u na
ove st vari i t ime slij edio ost ale imame po t om
pitanju, suprostavljajuci se svim vrstama
omraženog fanat izma, koj i nej ma osnove, primili bi smo
nj egovu "Brošuru" bez rijeci i ne bi imali
povoda da mu t o išt a osporavamo.
Ali on j e uzeo sve ove t ekst ove i dokaze pa ih j e
povezao sa t vrdnj ama, koj e nej maj u ama baš
nikakve veze sa nj ima, t e uzeo dokaze o zabrani
suprost avlj anj a st varima po koj ima se složio
muslimanski ummet , kao argument za zabranu
slijedenja nekog od ljudi bilo kojeg od Cetiri
priznat a mezheba. Pa pogledaj kolika j e razlika
izmedu ovoga i onoga sto smo maloprije naveli!
Ovi su dokazi suprot ni nj egovim t vrdnj ama, j er on
argumentira ispravnost svojih teza rijecima El -
lzza ibn Abdis - Selama, koj i j e prist alica šafij skog
mezheba i rijecima Ed - Dehlevij a i Kemala ibn el -
Humama, koj i su prist alice hanefij skog mezheba,
te rijecima Ibn el - Kaj j ima, a on j e slj edbenik
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
54
hanbelijskog mezheba; tj. on podupire rijecima
ovih ucenjaka svoju tvrdnju o zabrani slijedenja
odredenog mezheba, a ti isti ljudi su radili ono sto
on t vrdi daj e haram.
NOVE I DEJE KOJE ZASTUPA " BROŠURA" ,
NJENI DOKAZI I NAŠ ODGOVOR NA NJI H
Nakon št o smo odvoj ili od t emat skog dij ela knj ige
sve ono št o nej ma veze sa raspravom i izdvoj ili
t ekst ove koj e j e pribilj ežio aut or da bi pot vrdio
st vari po koj ima se svi slažu i u koj ima nej ma
razilazenja, naci cemo, iza svega toga, opasne i
nove tvrdnje, koje cine osnovu onoga št o j e aut or
"Brošure", u st vari, namj eravao iskazat i, a one
glase da j e zabranj eno bilo koj em muslimanu da se
pridrzava jednog od Cetiri priznata mezheba i da je
t o od nj ega slij epi fanat izam i j asna zabluda, i oni
koj i t o urade j esu ravni onima koj i su vj eru svoj u
razbili i u st ranke se podij elili. ( Br ošura, st r. 7) .
Haj de da sada ot krij emo pravo lice ovih t vrdnj i i da
se zapit amo o nj enim argument ima i osnovama,
nakon št o smo ot klonili zast or iza koj eg su se one
krile, a t o j e zast or koj i je sacinjen od tri teze,
koje cine osnovu prethodnog poglavlja i na kojima
su se slozili svi imami i ulema i utvrdili ih, koristeci
se pri t ome ispravnim dokazima. To su st vari koj e
nej maj u nikakve veze sa ovim t vrdnj ama, t e zbog
t oga ne smij u nj ihovi propagat ori da se služe sa
bilo cime od dokaza na kojima se zasnivaju te teze
ili da sa njima ojacavaju te svoje tvrdnje ili ih
pripisuj u ist im.
Pa koj i su t o dokazi sa koj ima se poslužio aut or
„ Brošure" da bi dokazao ove svoj e t vrdnj e?
Donosimo rezime nj egovih dokaza u sljedecem:
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
55
PRVI DOKAZ:
Tvrdnj a da islam nij e ništ a više sem nekoliko
neznat nih propisa, koj e razumij e svaki musliman,
argumentirajuci to hadisima koje je naveo u
"Brošuri" na 5 - 6 st r. i da mezhebi nisu ništ a
drugo do mišlj enj a uleme iznesena na osnovu
nj ihovog razumij evanj a nekih šerij at skih pit anj a,
t e da Allah dž. š. ni Poslanik - ' alej his - selam -
nisu nikoga obavezali na slijedenje tih misljenja.
A mi na t o odgovaramo da ne bi, uopšt e, bilo
potrebe (ako je istinita cinjenica da su islamski
propisi ograniceni na nekoliko stvari koje je
Poslanik - ' alej his - selam - poducio beduina, koji je zatim
ot išao zadovolj an) da knj ige hadisa budu
ispunjene hiljadama hadisa, koji se bave razlicitim
propisima vezanim za život j ednog muslimana.
I st o t ako ne bi bilo pot rebe da Poslanik - ' alej his -
selam - , t okom nekoliko dana, st oj i duge sahat e,
oslanjajuci se, zbog umora, cas na jednu, cas na
drugu nogu, poducavajuci delegaciju Sekifa
( arapsko pleme, op. prev. ) islamskim propisima i
obavezama prema Allahu dželle še' nuhu, koj im su
zaduženi.
Ukazivanj e lj udima, od st rane Poslanika - ' alej his -
selam - , na islam i njegova osnovna nacela, jeste
jedna stvar, dok je njegovo poducavanje ljudi
nacinu sprovodenja tih nacela, nesto sasvim
drugo. Medutim, ono prvo ne zaht ij eva ništ a više
od nekoliko minut a, ali zat o ovo drugo iziskuj e
poducavanje i ulaganje truda i energije. Zato je
Božij i Poslanik - ' alej his - selam - iza t akvih
delegacij a, od koj ih nij e t ražio da pot puno shvat e
nacela islama za samo nekoliko minuta, slao nj emu
najblize ashabe da bi boravili medu njima i
poducavali ih razlicitim islamskim propisima i
obavezama.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
56
Tako j e Halid I bn el - Velida r. a. poslao u Nedžran,
Alij u r. a. u Jeman, a sa nj im Ebu Musa el - Eš' arij a
i Muaza ibn Džebela r. a. , a Osmana ibn Ebi el - Asa
r.a. u Sekif. Sve njih je slao da poduce ljude,
poput beduina, ciju je brzinu shvatanja islama
aut or „ Brošure" uzeo kao argument , pored t oga
št o j e i sam Poslanik - ' alej his - selam - poducavao
i obj ašnj avao lj udima propise vj ere.
* * *
(
Šej h Albani se izvi n i o, u El - Hadžendij evo ime,
radi nj egove t eze koj a j e suprot na onome št o smo
objasnili, braneci ga da je on nearap iz Buhare i da se ne
može izrazit i kako t reba, t e moli A/ laha džel/ e
se ' n uh u da ga nagradi, kada j e uspio da napiše
ono št o j e napisao i t raži da osnova našeg
shvatanja rijeci muslimana bude lijepo misljenje o
nj ima.
Mi se cudimo kako moze biti ikakve veze izmedu
jezicke nepravilnosti u recenici i cjelokupnog
teksta, cije je znacenje jasno; s tim da smo
pokušali da pronademo unutar El - Hadžendij eve
Brosure tragove te jezicke nerpavilnosti i njegovog
nearapskog porij ekla, ali nismo pronašli nit i j ednu
jedinu recenicu, koju bi karakter/sala jezicka
nepravilnost ili nearapsko pori i j eki o.
Da li prist aj e šej h Albani da pr ijede preko cudnih
izraza nekih sufij a - nearapa, koj i se nalaze u
njihovom govoru, smatrajuci to kao trag jezicke
napravilnost i i nj ihovog nearapskog porij ekla?!
Dali ce na njih primijeniti nacelo "lijepog misljenja
o muslimanima" na koj e nas j e maloprij e
pozivao?! ) * * *
Da, u prvim periodima islama su bili malobroj ni
problemi, koj i su zaht ij evali od islama rj ešenj a i
poj ašnj enj a nj ihovih propisa, zbog neraširenost i
islama i j ednost avnost i t adašnj ih muslimana. Ali su
se ovi problemi namnožili nakon širenj a islamske
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
57
drzave i pojavom mnogih obicaja i interesa, kojih
nij e bilo pr ij e.
Svi ovi problemi su
propisima, svej edno da l
t ekst iz Kur' ana, hadis
muslimanskog ummet a
rijeseni odgovarajucim
izvor ovih rj ešenj a bio
iz Sunnet a, konsenzus
( idžma
v
) ili analogij a
(kijas), a sve su ovo izvori koji potjecu iz dubine
islama i nj egovog poret ka, a poredak Uzvišenog
Allaha j est e ono na št o nas uput e ovi izvori, na osnovu
odredenih uslova njihovog razumijevanja,
redoslijeda primjene i nacina izvodenja propisa iz
nj ih.
Pa, na koji nacin je moguce odvojiti islam od onih
propisa, koje su izveli Cetverica imama i njima
slicni iz ovih osnovnih izvora islama?!
Kako onda aut or "Brošure" moze reci: ,,...,a ovi
mezhebi, nisu ništ a drugo do mišlj enj a uleme i
nj ihovi idžt ihadi i razumij evanj e poj edinih mes' ela,
t e Allah dželle še' nuhu, nit i Nj egov Poslanik nisu
nikoga obavezali na njihovo slijedenje"!!!
Dali j e ovo išt a drugo do sušt ina laži koj u ispolj ava,
pun oholosti i inata, njemacki orijentalista Saht
( Schacht ) , koj i j e poznat po svoj oj mržnj i prema
islamu.
Šaht kaže: „ I slamsko šerij at sko pravo, koj e su
srocili imami Cetiri mezheba nije nista drugo do
pravno djelo proizaslo iz natprosjecno inteligentnih
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
58
umova, koj ima j e odgovaralo da ga pripišu Kur' anu
i Sunnet u" .
Ta nj egova knj iga, na ovu t emu, j e knj iga broj
jedan po kojoj evropski univerziteti poducavaju
svoj e st udent e.
Ako su mišlj enj a aut ora "Brošure" i njemackog
orijentaliste Sahta ispravna, onda bi to znacilo da
ne postoji nista sto nam nareduje, sa serijatske
st rane, da se pridrzavamo vecine propisa
porodicnog prava (Kanun el - ahvalu - š - šahsij j e) ,
zat o št o oni nisu ništ a drugo sem idžt ihadi i
mezhebska mišlj enj a, koj ima Allah dželle še' nuhu
nit i Nj egov Poslanik - ' alej his - selam - nisu nikoga -
naj opasnij a novot arij a Dr. Seid Ramadan el- Buii
zadužili da ih slij edi, kao št o kaže aut or "Brošure" .
Takode, ,ne postoji" nista sto nas obavezuje, sa
serijatske strane, da slijedimo islamsko gradansko
pravo (Kanun medeni islami), kojeg ce sutra
sast avit i komisij a sast avlj ena od uleme, zat o št o se
nj egovi propisi sast oj e od mišlj enj a i idžt ihada,
koj ima nas Allah dželle še' nuhu ni Poslanik -
' alej his - selam - nisu zadužili! ! !
Pa kako onda mozemo reci da je islam
ist ovremeno vj era i država i zašt o onda ne
shvat imo naše grj eške i obznanimo, kako t o Šaht i
priželj kuj e, da j e islam samo puko vj erovanj e.
Božij i Poslanik -
v
alej his - selam - j e slao u gradove
i plemena ashabe, koji su se isticali po jacini
pamcenja, razumijevanja i izvodenja propisa, te ih
zaduzivao da pouce narod islamskim propisima.
Muslimanski ummet se složio da su t i ist i ashabi
vršili idžt ihad, ako ne bi pronašli j asan dokaz iz
Kur' ana i Sunnet a i sam Poslanik - ' alej his - selam -
im j e t o odobravao.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
59
Prenosi Ebu Davud i TirmizT od Šu' be, neka j e Allah
dželle se' nuhu zadovolj an sa nj ima, da j e Poslanik
- ' alej his - selam - rekao Muazu r. a. , kada ga j e
htio poslati u Jemen: ,Sta ces uraditi, ako dodes u
sit uacij u da izvršiš presudu"?
,Presudicu prema onome sto je u Kur'anu" -
odgovori. Na sto mu Poslanik rece: ,Pa ako ga ne
pronades u Kur'anu"?
„ Po Sunnet u Nj egova Poslanika - ' alej his - selam - "
- rece. Poslanik - ' alej his - selam - ga ponovo
upita: ,Ako ga ne nades ni u Sunnetu"?
,Vrsicu idztihad i necu zaliti truda" - odgovori on.
Muaz r. a. dodaj e na ovaj hadis: „ Zat im me j e Božij i
Poslanik - ' alej his - selam - blago udario po prsima
i rekao: „ Hvala Allahu koj i j e uput io izaslanika
Bozijeg Poslanika ka onome cime je on
zadovolj an. . , ,
* * * ( Ovo j e hadis koj eg prenosi Šu' be od Ebu ' A vna
od El - Haris ibn ' Amra od nekih Muazovih
drugova, a oni od Muaza r. a. . Rekao j e I bn el -
Kaj j im u dj elu "I ' alamu el - Muvekki' in" ( 1/ 202) :
„ Ovaj hadis se prenosi od nepozanat ih prenosilaca,
ali j e poznat o da su oni Muazovi prij at elj i, št o ne
št et i ispravnost i h adi sa i upravo t o pokazuj e da j e
hadis poznat ( mešhu) i da ga El - Haris ibn ' Amr
prenosi od skupine Muazovih drugova, a ne j ednog
od njih. Na ovakav nacin hadis postaje poznatiji,
nego kad ga prenosi jedan prenosilac cije je ime
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
60
navedeno, j er nij e poza na t o da j e neko od
Muazovih drugova opt užen za nešt o, poznat kao
lažov ili da se o nj emu negat ivno govorilo".
Neki ucenjaci hadisa su rekli: ,Kada vidis hadis u
cijem lancu prenosilaca je Su'be, onda se cvrsto
drži t og hadisa".
Rekao j e Ebu Bekr ibn el - Hatib: da je receno da
ovaj hadis prenosi Vbade ibn Nesij j od
Abdurrahmana ibn Ganema od Muaza, a ovaj hadis
j e prenesen povezanim lancem prenosilaca, koj i su
poznat i kao pouzdani. S obzirom da ga ulema
navodi i uzima kao argument zat o ga i mi
smat ramo vj erodost oj nim. ) * * *
Ovo su pr imj eri idžt ihada i shvat anj a uleme iz reda
ashaba r. a. , po koj ima su donosili svoj sud i živj eli
medu ljudima, a sve to uz prihvatanje i
odobravanj e Poslanika - ' alej his - selam - . Pa,
kako da se o nj ima kaže: „ To su idžt ihadi i shvat anj a, koj ima
Allah dželle še' nuhu nit i
Poslanik - ' alej his - selam - nisu nikoga zadužili"! ! !
Dakle, propisi islama, nisu t ako lahki za shvat anj e i
nisu t ako malobroj ni, kako t o misli aut or "Brošure",
argumentirajuci sve to sa onim hadisima na koje
smo ranij e ukazali, nego su t i propisi t oliko opširni
i sadržaj ni da su obuhvat ili sve št o j e u vezi sa
privatnim i drustvenim zivotom u razlicitim
sit uacij ama i okolnost ima.
Svi t i propisi imaj u osnove u Kur' anu i Sunnet u,
bilo to sa direktnim, vanjskim znacenjem ili
indirekt nim put em ist raživanj a, idžt ihada i
izvodenja propisa; pa ako musliman razumije
propis, na bilo koji od ova dva nacina, to ce za
nj ega bit i propis od Uzvišenog Allaha dželle
še' nuhu i ne smij e odst upit i od nj ega. I st o t ako,
to ce biti Allahov dzelle se'nuhu propis za onoga
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
61
koj i j e došao t ražit i fet vu, pa mu j e muft ij a izdao.
Da nij e t ako, Poslanikove - ' alej his - selam -
slanj e ashaba, po plemenima i gradovima, ne bi
imalo nikakav znacaj i ti ljudi bi mogli reci
ashabima Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - :
„ Allah dželle še' nuhu, nit i Nj egov Poslanik -
' alej his - selam - nisu nam naredili da slij edimo
vaša mišlj enj a i idžt ihade"!
DRUGI DOKAZ:
Osnova slijedenja islama je u pridrzavanju Kur'ana
i Sunnet a, koj i nisu izloženi grj eškama, dok
slijedenje Imama mezheba je ost avlj anj e
nepogrjesivog i slijedenje nekoga ko moze da
pogrij eši. ( „ Brošura", 8 - 12)
- * * ( Pit ali smo šej h Albanij a o t ome kako on
razum/ j e govor Hadžnedij a, koj i smat ra mezhebe
suparnicima, koj i st oj e nasuprot onome št o on
naziva" mezhebom" Božij eg Poslanika - ' alej his -
selam - i t o kada j e govorio u sklopu negiranj a
ispravnosti ova Cetiri mezheba, gdje kaze: ,Jedini
ispravan mezheb, kojem se mora obracati i koji se
mora slij edit i, j est e mezheb Muhammeda - ' alej his
- selam - , , . Na št o šej h Albani odgovori: „ To j e
tacno, jer ovi mezheb/ nisu svi potpuno ispravni,
zbog mogucnosti grjeske imama u idztihadu, dok
se t o ne može desit i u onome št o nam j e prenio
Poslanik - ' alej his - selam - "/
Na to smo odgovorili da ono na cemu se okonca
idžt ihad j ednog od imama, se smat ra vj erskim
element om, svej edno bilo t o pogrešno ili ispravno,
a dokaz na to je nagrada koju ce, u svakom
slucaju, dobiti za svoj idztihad, sa jedne, kao i
obaveznost obavlj anj a ibadet a prema nj emu, sve
dok se ne sazna daj e pogrij ešo, sa druge st rane.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
62
Šej h Albani j e insist irao na t ome da nij e od vj ere
idžt ihad, koj i nij e u skladu sa pravim smislom
propisa kojeg zeli A/lah dzelle se *nuhu, zbog cega
ga upit a j edan od prisut nih ( pof. šej h Ahmed
Re' fet Ekbazli) : „ Da lij e idžt ihad od vj ere, ili nij e? -
"Da, on j e od vj ere" - rece sejh Albani.- " Kako
moze idztihad da bude od vjere, a ono do cega
nas on dovede, nij e od vj ere?! " - primj et i prof.
Ekbazli. - "77 hoces da me u bi jedis u ono sto je
suprotno misljenju ucenjaka, koje glasi: ,Produkt,
koj i proizilazi iz mezheba, nij e od mezheba ( lazimul
- mezheb i lejse bi mezheb)"; s time da ti osnivac
mezheba j asno daj e do znanj a da j e idžt ihad od
vj ere, a da produkt , koj i proizilazi iz idžt ihada nij e od vj ere. , ,
( t j . on uporno t vrdi da propis koj i j e
proizišao iz idžt ihada ne može nikako bit i od vj ere,
jer nije zasticen od grjesaka op. prev.)
Ovdje moram da pojasnim cudnu iluziju, koju gaji
sehj Albani, po pitanju znacenja ove poznate
post avke "lažim u l - mezhebi lej se bi mezheb".
Medutim, prije svega zelim da t i obj asnim nj eno
pravo znacenje, onako kako su ga formulisali oni,
koji su izveli ovu postavku: vecina uleme se slozila
da ako j edan od imama post ane poznat po
odredenom stavu, a iz tog stava neophodno
proizilazi nužni produkt , onda se t aj produkt ne
smat ra sast avnim dij elom t og nj egovog st ava,
samo zbog t oga št o j e nužno povezan sa st avom,
koj eg j e imam iznio, er on, možda, nij e uspio
uvidjeti nuznu povezanost izmedu ove dvije stvari
( st av i nužni produkt st ava) , pa se pridržava svoga
st ava, bez namj ere da prihvat i t aj nužni produkt ,
kojeg nije, uopste, uocio. Zbog toga opreznost
iziskuj e od nas da mu ne pripisuj emo, ništ a drugo,
osim st ava koj eg j e on j asno izrekao.
Primj er t oga j e st av M u' t ežila da u osnovi svega,
prirodno i samo po sebi, leži dobro i zlo koj e razum
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
63
može, sam od sebe, da spozna.
Sunnitski ucenjaci (Eh/u - s - Sunne ve - l -
Dzem a'a) smatraju da ovaj stav nepobitno povlaci
za sobom zakljucak: da karakteristike dobra i zla
prirodno, same od sebe, leže u osnovi svega i da
one nisu poslj edica A/ lahovog dže/ le se ' nuhu
stvaranja, po cemu bi Al/ahova dzelle se 'nuhu
stvaralacka moc bila nepotpuna. Ovakvo
vjerovanje, prema konsenzusu ovih ucenjaka, vodi
u kufr.
Medutim, mi ne optuzujemo M u'tezile zbog
produkt a, koj i nužno proizilazi iz ovog nj ihovog
st ava i ne pripisuj emo im ništ a, osim ono št o su
j asno rekli, a t o j e da dobro i zlo prirodno, sami od
sebe, leze u osnovi svega, jer oni mozda nisu uocili
nuznu povezanost izmedu ovog njihovog stava i
nj egovog nužnog produkt a ili su, možda, sam t aj
produkt smat rali neispravnim.
Ali, ako bi se kojim slucajem sreli sa njima, pa oni
potvrde i sloze se sa nuznom povezanoscu izmedu
ovog st ava i nj egovog nužnog produkt a, t ek onda
ce taj produkt postati sastavni dio tog njihovog
st ava, a t o j e samo zbog nj ihove pot vrde i slaganj a
s t im, a ne zbog nužne povezanost i.
Ali, sejh Albani umislja da je znacenje ovog pravila
da je covjeku dozvoljeno da vjeruje u odredeni
st av, a da se pri t ome ne pridržava nj egovog
nuznog produkta, pa cak i kada bi uocio nuznu
povezanost izmedu njih i to potvrdio!
Na osnovu ovoga j e, po mišlj enj u šej h Albanij a,
bilo sasvim norma I no da u ist o vrij eme t vrdi dvij e
oprecne stvari, a to su:
- nuznost povezivanja izmedu idztihada i onoga
št o proizilazi iz nj ega, s t im da su oni sast avni dio
vj ere;
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
64
• da se ono št o proizilazi iz idžt ihada, ako bude
pogrešno, u odnosu na A/ lahovo dželle se' nuhu
apsolut no znanj e, ne može smat rat i od vj ere.
A cudnije od svega toga, jeste da on argumentira
ispravnost svoga st ava sa ranij e spomenut im
pravilom ( lažim u/ - mezhebi lej se bi mezheb) .
U svakom slucaju, poslije velikog napora, sejh
Albani j e priznao da j e grj eška u idžt ihadu od vj ere, sve dok
mudztehid ne uoci grjesku i ustraje
na nj oj .
Onda smo mu rekli: „ Pa kako El - Hadžendi može
da t vrdi da ova Cetiri mezheba nisu, uopste,
ispravna, znajuci pri tome da nijedan od cetvorice
imama nij e ust raj ao na grj ešci, onog moment a
kada mu se ukazalo na nj u"?
Nakon t oga j e promij enio st av, rekavši da El -
Hadzendi, kada govori o Cetiri mezheba,
podrazumij eva, pod t im, nj ihove slj edbenike! ! !
Da bi zatim, oko cetvrt sa ha ta, raspravljao sa
mnom da misljenja cetvorice imama nisu uvijek
ispravna, zat o št o oni mogu pogrij ešit i u svoj im
idžt ihadima, pa ih, s t oga, ne možemo sve smat rat i
od vj ere, sve dok nij e bio primoran da prizna, da
su zaist a, idžt ihadi u pot punost i od vj ere.
Kada j e uvidio da j e E l - Hadžendi j ev st av
neispravan i oboren, promij enio j e svoj st av
rekavši: „ Ali, aut or j e t ime aludirao na slj edbenike
ta Cetiri mezheba, koji uvide imamovu grjesku i
usprkos t ome ga slij ede, a nij e aludirao na sama
miš/ j enj a I mama".
Sve t o, samo da El - Hadžendi ost ane nepogrj ešiv
i "veliki ucenjak", kao i da njegova Brosura ostane
"vrlo korisna".
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
65
A ti, citaoce, tako ti Allah a dzelle se 'n uh u, reci mi
kako ovo da nazoveš, osim fanat izmom u nj egovim
naj ružnij im oblicima i vidovima?! ) * * *
Mi pitamo, komentirajuci ove cudne rijeci, ko su ti
kome se obracate ovim dokazom, pozivaju ci ih da
ga slij ede?!
Ako su od onih koj i posj eduj u sposobnost
razumij evanj a propisa, direkt no iz Kur' ana, Sunnet a ili
analogij e po nj ima ( kij as) , bez
posredst va muft ij e ili imama, onda j e vaša t vrdnj a
ispravna, j er nej ma pot rebe da slij edi mišlj enj e
imama, kada može sam, direkt no, da shvat i
Allahove dzelle se'nuhu i Poslanikove rijeci.
Medutim, ovo je van podrucija izucavanja i
rasprave, kao sto smo to vec objasnili i niko od
muslimana, u bilo koj em vremenu, ne bi vam se
suprost avio po ovom pit anj u, nit i bi se raspravlj ao
sa vama.
Ali, ako su oni kojima se vi obracate ovim rijecima
obicni ljudi i oni koj i ne posj eduj u sposobnost za
vrsenje idztihada i izvodenje propisa, te
upoznavanje sa dokazima i njihovim znacenjima,
onda su to zaista cudne rijeci, koje ne mogu ni u
kom slucaju biti ispravne.
Zasticeno od grjesaka, po pitanju razumijevanja
Kur' ana i Sunnet a, j est e samo ono na št o j e želio
ukazati Allah dzelle se'nuhu sa svojim rijecima, a
ono št o nij e izloženo grj eškama, po pit anj u
razumij evanj a Sunnet a, j est e samo ono na št o j e
želio ukazat i Božij i Poslanik - ' alej his - selam - .
Medutim, sto se tice razumijevanja ova dva izvora
islama, od st rane lj udi, ono j e daleko od t oga da
bude zasticeno od grjesaka, svejedno bili ti ljudi
mudztehidi, ulema ili neznalice (osim, u slucaju,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
66
da znacenje teksta iz Kur'ana i Sunneta bude
pot puno j asno, t e da onaj , koji ga proucava bude
dobro "pot kovan" arapskim j ezikom, j er
nemogucnost da se potkrade grjeska u tumacenju,
proizilazi iz potpuno jasnog znacenja onoga na sto
aludira t ekst ) .
Ako j e shvat anj e met od za uzimanj e prepisa iz
kur' ana i Sunnet a i ako j e ovo razumij evanj e pokušaj , koj i
se ne može okarakt erisat i sa
nepogrjesivoscu, izuzimajuci primjer, koji smo
naveli u prethodnoj recenici, pa koja je onda
razlika izmedu pokusaja obicnog covjeka i
mudžt ehida u razumij evanj u, osim št o j e pokušaj
obicnog covjeka bliži grj ešci u odnosu na pokušaj
mudžt ehida?!
Sta znaci poziv neznalici da odbaci taklid, pod
izgovorom, da j e Kur' an nepogrj ešiv, a da j e imam,
koj eg on slij edi, izložen grij ešenj u?!
Da li su se ljudi, jos od davnina, dijelili na obicnog
covjeka, alima, mukallida i mudžt ehida, pa da j e
obican covjek ili neznalica mogao, poslije
izucavanja kur'anskih tekstova, da stigne do tog
st epena u shvat anj u u koj em nej ma grj eške, t j .
ono na št o j e želio Allah dželle še' nuhu da ukaže
t im propisom?
Kao da aut or "Brošure" umišlj a da mezhebi donose
svoj e idžt ihade iz nekih drugih izvora, a ne iz
Kur' ana i Sunnet a i da su odvoj eni od "mezheba"
Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - , t e da su se
poj avili kao nj egovi konkurent i i suparnici. On želi,
onima št o su "zavedeni" mezhebima, da skrene
pažnj u ka ist inskom mezhebu i da im dokaže da
ost ali mezhebi mogu pogrij ešit i, dok j e Poslanikov
- ' alej his - selam - "mezheb" nepogrij ešiv.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
67
Pa kako ost avlj at e nepogrij ešivog i slij edit e nekog
ko j e izložen grij ešenj u?!
Razmišlj aj koliko želis o znacenju ovog cudnog
dokaza, ali, tako mi Allaha, neces naici na bilo koje
drugo znacenje, osim na ono na koje aludira jasan
t ekst .
TRECI DOKAZ:
Do sada nije utvrdeno, ni sa jednim dokazom, da
ce covjek biti pitan u kaburu o mezhebu koji je
slij edio ili t arikat u! ( Brošura, st r. 10. )
Kao sto primjecujes, ovaj vid dokazivanja jasno
ukazuj e da aut or "Brošure" smat ra da j e glavno
mj erilo poznavanj a obaveza, koj ima j e Allah dželle
še' nuhu zadužio insana, j esu pit anj a dva meleka
u kaburu, sto znaci da je sve ono na št o se odnose
pit anj a ova dva meleka, obaveza koj om j e insan
zadužen, a sve št o j e van okvira t ih pit anj a ne
smat ra se obavezom nit i propisom!
Ja ne znam da li je utvrdeno, u bilo kojem od
izvora islamskog akaida, da meleci pit aj u mej j it a
npr. o dugovima i pravima drugih kod nj ega,
kupoprodaji; da li se okoncala ispravno i da li je
nj egovo poslovanj e dozvolj eno, ili pak o
zanemarivanj u odgaj anj a svoj e porodice, dj ece i o
vremenu koj eg j e proveo u igr i i besposlicama! ! !
Ako bude post oj ao neki dokaz, koji ce potvrditi da
meleci pitaju mejjita o svemu ovome i tome slicno,
pa pogledajmo da li ce ga ova dva meleka pitati:
„ Zašt o j e slij edio imama Safij u, a nij e vršio idžt ihad
i zašt o se pridržavao j ednog imama - mudžt ehida
ne napustajuci ga"?
Ako ga meleci, st varno budu o ovome pit ali, j a
svjedocim da je autor "Brosure" u pravu i da smo
svi istrazivaci, ulema i ja pogrijesili kada smo
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
68
smatrali da ce pitanja od strane dva meleka
obuhvatiti samo osnovna islamska nacela, koja ce
se ogledati u odredenom broju pit anj a, kao št o j e
navedeno u sahih - predaj ama. To bi onda
podrazumij evalo da j e zadat ak meleka u kaburu,
podrobno i sveobuhvat no ispit ivanj e mej j it a!
Ali ja i dalje tvrdim, ono sto tvrdi vecina uleme i
muslimana da su obaveze muslimana na dunj aluku
daleko opsirnije od onih ogranicenih pitanja koje ih
meleci pit aj u u kaburu.
Neces naci jasnog znacenja u trecem dokazu,
osim ako ponovo ne zamisliš aut ora "Brošure",
kako smat ra da su ovi mezhebi i shvat anj a
šerij at skih propisa, iz Kur' ana i Sunnet a, došli da
kontriraju i namecu se "mezhebu" Bozijeg
Poslanika - ' alej his - selam - , sto znaci da ovi
I mami imaj u ulogu nj egovih suparnika i rivala, po
aut orovom mišlj enj u, a poznat o j e da meleci pit aj u
mej j it a o nj egovom st avu prema Muhammedu -
' alej his - selam - , koj i j e bio nj egov poslanik i da
ga nece pitati bilo sta o ovim mezhebima, koji mu
konkurišu i koj i su se kasnij e raširili! ! !
Molim cijenjenog citaoca da ne misli da se ovim
rijecima izigravam sa autorom ili ga grdim, jer je to
ono sto sam shvatio i sto ce shvat it i svako onaj
koji malo bolje razmisli o znacenju njegovih rijeci.
On j e j asno iskazao ono št o smo naveli, kada kaže:
„ Znaj da j edini ispravan mezheb na koj i se mora
obracati i koji se mora slijediti, jeste mezheb
Muhammeda - ' alej his - selam - i on je najveci
imam ( El - I mam el - E' azam) , koj i se mora
slijediti, a poslije njega cetvorica pravovjernih
halifa r.a. i nije nam naredeno da slijedimo nikoga
sem Muhammeda - ' alej his - selam - , a Allah dželle
se nuhu kaže: „ Ono št o v am Posl ani k dost av i ,
uzmi t e, a ono št o v am zabr ani ost av i t e! "
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
69
Božij i Poslanik - ' alej his - selam - kaže: „ Držit e se
moga Sunnet a i sunnet a pravovj ernih halif a! ", ,
( I bid, st r. 12. ) .
75
Zar nije jasno iz ovih rijeci da autor "Brosure"
misli da se u prošlost i poj avio veliki broj mezheba,
od koj ih j e svaki ist icao samog sebe i pozivao lj ude
u svoj e okrilj e, t e da j e j edini ispravan mezheb
medu njima, mezheb Bozijeg Poslanika - ' alej his -
selam - , dok su svi ost ali neispravni.
A ti, citaoce, ma koliko bilo povrsno tvoje
pozanavanj e povij est i islamskog zakonodavst va,
zar bi bilo moguce da zaboravis sve te cinjenice,
da bi bio u stanju da shvatis ove rijecii na ovakav
cudan i izokrenut nacin?!
Kakva je razlika izmedu Cetiri priznata mezheba i
mezheba Zej d ibn Sabit a, Muaza ibn Džebela il i
Abdullaha ibn Abbasa u shvat aj u nekih islamskih
propisa i kakva je razlika izmedu imama ova Cetiri
mezheba i osnivaca mezheba "Er - Re' j " u I raku i
osnivaca mezheba "El - Hadis" u Hidžazu, a
osnivaci ova dva mezheba su od najodabranijih
ashaba i t abi' ina kao št o su svi ovi mezhebi imali
svoj e slj edbenike?!
Zar ne kaže aut or "Brošure" da su t o deset ine
mezheba, a ne samo cetiri, te da su se svi pojavili
kao konkurent i "mezhebu" Božij eg Poslanika -
' alej his - selam - , ili mozda zeli reci da mezhebi koji
proturijece vjeri i koji rivalski stoje naspram
mezheba Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - su
samo ova cetiri, dok mezhebi koji su bili prije njih
su dobri i ispravni, j er se zasnivaj u na t emelj u
j ednakost i sa "mezhebom" Božij eg Poslanika -
' alej his - selam - , rame uz rame! ! !
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
70
Ne znam koji od ova dva misljenja ce izabrati
aut or" Brošure", ali ono št o znam j est e t o da su ovo dva
govora, od kojih je najsladi gorak, a
naj bolj i, laž i pot vora.
Sacuvaj Boze, da su idztihadi ashaba i tabi'ina ili
pak ost alih mudžt ehida bili išt a drugo do
obj ašnj avanj e onoga št o j e Poslanik - ' alej his -
selam - dost avio od Allahove dželle še' nuhu
obj ave i služenj e t om cilj u, iako su neki nj ihovi
idztihadi i objasnjenja proturijecili jedni drugima,
cime su ti razliciti stavovi bili mezhebi, po pit anj u
razumijevanja rijeci Bozijeg Poslanika -
v
alej his -
selam - , a ne mezhebi koj i imaj u za cilj da budu
suparnici ist im.
Pa kako oni mogu bit i konkurent i i suparnici nj ima,
kada svaki od nj ih dokazuj e svoj e t vrdnj e
Poslanikovim - ' alej his - selam - rijecima i ulaze sav
trud radi shvatanja onoga na sto one upucuju?!
CETVRTI DOKAZ:
Rijeci koje je prenio autor "Brosure" iz djela "El -
I nsaf", ciji je autor Sah Velijjullah ed - Dehlevi,
gdj e kaže: „ Ko uzme sva mišlj enj a Ebu Hanife,
Malika, Šaf ij e, Ahmeda ili nekog drugog imama i ne
osloni se na ono št o se nalazi u Kur' anu i Sunnet u,
time se suprostavio konsenzusu citavog islamskog
ummet a i ne slij edi put vj ernika" .
Na ovo kazem da nije utvrdeno da se ove Ed -
Dehlevijeve rijeci, po pitanju mukallida, koj i se ne
može bavit i idžt ihadom, ne nalaze u "El - I nsafu",
niti u njegovim ostalim djelima, vec je na vise
mj est a zast upao pot puno suprot no mišlj enj e.
Velij j ullah Ed - Dehlevi spominj e u svoj im dj elima
"El - I nsaf", st r. 53, i "Hudžet ullahi el - baliga",
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
71
1/132 str., sljedece: ,Znaj da su ummet i njegovi ucenjaci
post igli konsenzus o dozvolj enost i
slijedenja ova Cetiri priznata mezheba, do dana
danasnjeg. U tom se nalazi ocigledna korist,
posebno u ovim danima u koj ima j e ponest alo
volj e, slast j e opila duše i kada se svako divi
svome mišlj enj u. , ,
Ja pozivam aut ora "Brošure" i nj egove slj edbenike
da pronadu u Ed - Dehlevij evim knj igama barem
j edan redak od onoga št o mu j e aut or" Brošure"
pripisao.
Zat im kaže Ed - Dehlevi na 124 - 125 st r. ,
poj ašnj avaj uci da je dozvoljeno slijediti odredenog
imama: „ Kako neko može negirat i ust anovu fet ve,
kada je ona prisutna medu muslimanima, jos od
doba Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - ?
Nejma razlike izmedu toga da covjek trazi fetve
konst ant no od j ednog muft ij e i t oga da ih t raži sad
od j ednog sad od drugog, s t im da muft ij a
posjeduje idztihadske kriterije, koje smo vec
spomenuli. Nar avno, t o j e zat o j er mi vj eruj emo da
ne post oj i šerij at ski pravnik, koj em j e Allah dželle
še' nuhu obj avio fikh i obavezao nas da ga
slij edimo kao bezgij ešnog.
Pa ako budemo slij edili bilo koga od nj ih, onda j e
t o samo zat o št o znamo da on poznaj e Kur' an i
Sunnet Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - , št o
znaci da njegov govor moze biti izveden na
osnovu:
- j asne poruke Kur' ana i Sunnet a;
- idžt ihada, koj i proizilazi iz nj ih;
- indicija, koje ukazuju da postoji njemu slican
propis sa koj im ga veže ist i uzrok i nakon št o mu
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
72
se srce smirilo sa tom spoznajom, analogno ce izvesti propis
na osnovu vec postojeceg. Kao da
mudžt ehid kaže: „ Mislio sam da j e Poslanik -
' alej his - selam - zelio reci: ,Svaki puta kada
naides na uzrok, na osnovu kojeg se izvodi propis,
onda ces donijeti propis na osnovu njega, a propis
koji je analogno izveden, takode, ulazi u
sveobuhvat nost t og uzroka". Pa se t ako, na
osnovu pret post avki, ova analogij a dovodi u vezu
sa Božij im Poslanikom - ' alej his - selam - i da nij e
t oga ne bi nij edan vj ernik slij edio mudžt ehida".
Pogledaj, koja je samo kontradiktornost izmedu
ovih Ed - Dehlevijevih rijeci i onoga sto mu je
pripisao aut or "Brošure"! ! !
Ti možeš da pogledaš nj egova dj ela "Hudzet uilahi
el - baliga" i "El - Ensaf" , da bi se uvj erio u
istinitost ovih rijeci, koje smo od njega prenijeli.
Nej ma sumnj e da Ed - Dehlevi ovdj e govori o
zabranj enost i t aklida za onoga, koj i j e dost igao
st epen idžt ihada, po pit anj u j edne, više ili svih
mes' ela i propisa.
Ove njegove rijeci su van podrucja konfrontacije i
istrazivanja, kao sto smo to vec objasnili i nije
moguce da razuman covjek uzme nesto od ovoga
kao dokaz za t vrdnj e o zabranj enost i t aklida ili
zabranjenosti pridrzavanja jednog odredenog
mezheba, po pitanju onoga koji ne moze dostici
nivo idžt ihada. Ovo j e j edna st var, a ono št o j e
govorio Ed - Dehlevi j e nešt o sasvim drugo i
st varno ne znam št a j e uzrok mij ešanj a ove dvij e
st vari.
PETI DOKAZ:
Rijeci koje je prenio autor ,Brosure" od El - ' I zz
ibn Abdis - Selama, I bn el - Kaj j ima i El - Kemal
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
73
ibn el - Humama, sa koj ima dokazuj e ono na št o
se poziva, a zbog cega je i izdao ovu svoju Brosuru
u kojoj je sadrzana teza o zabranjenosti cvrst og
slijedenja odredenog mezheba, obaveznosti
uzimanj a dokaza za sve lj ude direkt no iz Kur' ana i
Sunneta i potrebi lutanja izmedu mudztehida i
imama bez zaust avlj anj a kod j ednog od nj ih.
A sve št o j e prenio od ovih lj udi nej ma nikakve
veze sa ovom nj egovom neispravnom t ezom, koj a
se ne temelji ni na kakvim dokazima. Pa kako ce
biti njihove rijeci, dokaz na nesto od toga, a sami
oni koj i su ih izrekli su doslj edni slj edbenici
odredenih mezheba i niko od njih nije promijenio
svoj mezheb, po koj em j e poznat , za neki drugi.
Pa j e t ako El - ' I zz ibn Abdis - Selam šafij a, I bn el
- Kaj j im hanbelij a i El - Kemal ibn el - Humam
hanefij a.
Zaist a sve izj ave ova t ri imama leže na one t ri
cinjenice, koje smo izdvojili iz podrucja rasprave i
koj ima se ne prot ivi niko od pravicnih ucenjaka.
Medutim, nemoguce je da bude nesto od ovih
izjava dokaz za ono cemu zudi autor "Brosure",
pustajuci sve to u opticaj i okupljajuci sa time
svoj e prist aše.
Na tebi je da, pod prvo, procitas sta kaze El - ' I zz
ibn Abdis - Selam na 135. st r. , 2. t om nj egove
knj ige "Kava' idu - l - Ahkam": „ Niko nej ma pravo
da slijedi onoga cije mu slijedenje nije naredeno;
npr. da mudžt ehid slij edi mudžt ehida ili idžt ihad
ashaba. Po ovom pitanju su se razisli ucenjaci; pa
je u rijecima Uzvisenog odgovor onima koj i se ne
slažu sa t im: „ Vl ast pr i pada samo Al l ahu, nar edi o v am
j e da ne r obuj et e ni k ome osi m
nj emu" .
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
74
Iz ovoga se izuzima obican svijet, pa je njihova
zadaca slijedenje nekoga zbog njihove
nesposobnost i da st ignu do spoznaj e propisa uz
pomoc idztihada, za razliku od mudžt ehida, koj i j e
sposoban da pronikne u smisao propisa.
Da li j e dozvolj eno onome, koj i j e slij edio
odredenog imama da slijedi nekog drugog od
imama?
U tome postoji razilazenje izmedu uleme, a
najispravnije je slijedece objasnjenje: ,Ako j e u
mezhebu u koji on zeli da prijede ponisten propis
koj i t raži, nij e mu dozvolj eno prelaženj e u t aj
mezheb, j er aut omat ski prelaskom u t aj mezheb
poništ ava ( u odnosu na sebe) propis u svom
mezhebu. Zat o št o se ne poništ ava propis
(maticnog mezheba), osim u slucaju da bude
netacan. Pa ako budu dva propisa iz razlicitih
mezheba na približno j ednakom st epenu
ispravnosti, onda je dozvoljeno slijedenje mezheba
na kojem je vec mukallid, ali i prelazak na priblizno
j ednak propis iz drugog mezheba. Zat o št o Jj udi
nisu prestajali od vremena ashaba do pojave Cetiri
mezheba slijediti priznate ucenjake i ni sa jedne
st rane nij e im t o osporavano.
A da j e t o bilo neispravno, t o bi im se zaist a
osporilo, pa shodno tome nije obavezno slijedenje
bolj eg, iako j e t o, u bit i, priorit et no. Jer da j e t o
bilo obavezno ne bi slij edili bolj eg i manj e dobrog
u doba ashaba r. a. i t abi' ina, a da im t o niko nij e
osporavao. Cak su bili odani slijedenju dobrog i
bolj eg, nit i j e bolj i pozivao sav narod da ga slij ede,
nit i j e onaj manj e dobar zabranj ivao lj udima da ga pit aj u o
fet vama, usprkos post oj anj u bolj eg. To su
cinjenice u koje ne sumnja niti jedan razuman
covjek".
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
75
Zaista ti prenesoh ove njegove rijeci, usprkos svoj
njihovoj duzini, ne izostavljajuci iz njega ni jedno
j edino slovo, da bi znao da j e ono št o kaže ovaj
imam u pot punoj suprot nost i sa glasinama, koj e
svoj im j ezikom šir i aut or " Brošure". Pa t ako El -
'Izz, AIlah mu se smilovao, obavezuje obican svijet
na slijedenje jednog odredenog mezheba, a autor
"Brošure" ih obavezuj e na slijedenje bezgrijesnog i
ost avlj anj e onoga koj i grij eši, kao št o si vidio. El -
' I zz, AI lah mu se smilovao, kao t emelj nu st var,
kod mukallida, navodi t o da se on veže za j ednog
odredenog imama i na osnovu toga grana svoje
izlaganj e o st at usu onoga koj i zeli da prijede iz
j ednog mezheba u drugi mezheb, i spominj e
razilazenje ucenjeka oko ovog pitanja da bi se
zat im priklonio, kao št o si primij et io, t vrdnj i da j e
to dopusteno (ne obavezno!) uz odredene uslove.
Pa t ako El - ' I zz r. a. ne vidi problema u vezanj u
mukkallida za jedan odredeni mezheb, bez da izlazi
iz nj egovih okvira; dok aut or „ Brošure" ga
najstrozije obavezuje na lutanje izmedu svih
mezheba i sto je najcudnije, on sa ovim rijecima
pot vara El - 'Izza i stavlja mu u usta rijeci, koje su
suprot ne onome št o j e on rekao. * * * ( Pogledaj
pocetak 13. stranice "Brosure"). Ne znamo zasto
j e kolegij zaplj usnuo gomilom replika ovu našu
knjigu usprkos objavljivanju ovih cinjenica i nase
odbrane El - ' I zza od podvala koj e mu se pripisuj u.
Medutim, kao odgovor na sve t o došle su uvrj ede
sa druge st rane. ) * * *
Da, nast avio j e odmah El - ' I zz ibn Abdis - Selam
r.a., ove rijeci, koje sam ti prenio, grdeci islamske
pravnike, koj i se drže slabog propisa nj ihovog
imama i sakrivaju pravo stanje stvari, nenalazeci
pot poru i odbranu za nj egovu slabost i pored
svega t oga slij ede t aj propis i ost avlj aj u Kur' an i
Sunnet i pravno ispravnu analogij u ( kij as) nj egova
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
76
mezheba, stameno se vezuci za svoga imama.
Svu opasnost t og problema j e dobro i opširno
obznanio El - ' I zz. Pa gdj e j e veza svega ovoga sa
t vrdnj om aut ora "Brošure"?!
I gdje je opravdanje za ovo sto cini ovaj covjek,
uzimajuci tekstove poput ovih kao krpu, kojom
pokriva svoj e obnažene st avove?
Zar nij e bacio pogled na drugi t ekst , koj i se nalazi
neposredno uz ovaj odlomak, da bi razumio
znacenje tih rijeci i dosegnuo granice trazenog?
I da li ga on zaist a nij e pogledao, informisao se o
nj emu, vidio ga i razumio ili ga j e pak negirao i
preuredio, zamij enio sa onim št o dolazi iza nj ega,
da bi zatim stavljao u usta covjeka rijeci od kojih je
on nevin i sa koj ima nej ma nikakve veze?!
Tu j e zat im ono št o j e rekao I bn el - Kaj j im u
svoj oj knj izi "Hamu - 1 - Muvekki' in" u 3. t omu na
168 st r. , izdanj e "Es - Se' ade": „ Raspr av a o
t ak l i du" . Taklid se dij eli na:
1) ono o cemu je zabranj en govor i davanj e fet vi
na osnovu nj ega,
2) ono cega se neophodno drzati,
3) ono št o j e prihvat lj ivo, ali nij e obavezno.
Sto se tice prve vrste ona ima tri oblika:
- odbacivanj e onoga št o j e obj avio Allah dželle
še' nuhu i neosvrt anj e na nj ega, zadovolj avajuci se
slijedenjem predaka, - slijedenje onoga za koga ne zna
mukallid da j e
dost oj an da se slij edi nj egov govor,
- slijedenje nakon sto su se pojavili jasni
argumenti, koji se protive onome sto vec slijedi
mukallid.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
77
Zat im j e I bn el - Kaj j im odužio koment ar i
nabraj anj e št et nih poslj edica i zloupot reba
zabranjene vrste taklida, koju je ogranicio na ova
t ri oblika. Pa t ako sve št o j e prenio u svome
dugom govoru o negiranj u i omalovažavanj u
taklida i upozoravanju na isti, je receno o ova tri
oblika, koj i su grane prve vrst e t aklida. Tako j e
mozda neki povrsni citalac citao dio njegova dugog
govora o ovom problemu, ne ulazeci u njegovu srz
i duboko znacenje, pa je sebi predocio da on
pot puno negira t aklid, da bi zat im kor ist io ovaj
t ekst za dokazivanj e nesumnj ive nezakonit ost i
t aklida i cit ira ga u svome opširnome dij elu, kao
sto je to ucinio autor "Brosure". Ali svako ko
razmišlj a zna da j e I bn el - Kaj j im podij elio svoj
poduzi tekst, koji smo vec imali priliku vidjeti, po
sistemu kojeg je ucinio temeljom svoga dj ela. Pa
dosta ti je, kao jasan dokaz na to, uzimajuci u
obzir i vec preneseni tekst, njegove rijeci u zizi
diskusije: ,Receno je: los li je onaj, koji slijedi
nevj ernike i svoj e pret ke, koj i nisu razmišlj ali o
nicemu niti su htjeli slijediti pravi put , a dobar j e
onaj, koji slijedi ucenjake, koji su na pravom putu,
sto mu je cak i naredeno, ako uzmemo u obzir
pit anj e onih, koj i su u Kur' anu nazvani "Ehlu - z -
Zikr", a tumacenje ove rijeci je "Ehlu - l - ' lim" , t j .
ucenjaci. Ovakva vrsta slijedenja j e nj ima
dozvolj ena; pa zar Allah dželle še' nuhu nij e rekao:
,Pitajte ucene o onome sto ne znate". (En -
Na h 142)
Ovo j e naredba onima, koj i su neznalice da slij ede
one koj e znaj u.
Ovo j e j asan odgovor onima, koj e j e Allah dželle
še' nuhu prekorio, zbog okretanja leda onome sto
je On objavio i slijedenja svojih predaka u
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
78
nevjerstvu. Ovaj oblik taklida je, po zajednickom
misljenju prvih generacija islama i cetvorice
mudžt ehida, pogrdan i zabranj en.
Medutim, taklid, u slucaju onoga, koji je ulozio
svoj t rud na sprovodenje Allahovih dzelle se'nuhu
propisa, ali dio t oga svoj im razumom nij e mogao
dokuciti, pa je zbog toga slijedio onoga, koji je
uceniji od njega, je pohvalan i nije pogrjesan. Za
taj taklid ce dobiti nagradu i nece zaraditi grijeh,
kao sto ce doci u poglavlj u o obaveznom i
preporucenom taklidu, ako Bog da.
Zat im j e nast avio I bn el - Kaj j im poslij e t oga
obj ašnj avat i pogrdnost zabranj enih formi t aklida,
pot rošivši na t o oko st ot inu st ranica svoj e knj ige,
cini se da je zaboravio, poslije ovog opsirnog
izlaganj a, da se vrat i na obj ašnj enj e druge vrst e
taklida (ono cega se neophodno drzati), koje je
obecao. Zatim je presao na izlaganje o Kur'anu i
Sunnet u i zabranj enost i donošenj a fet vi, sa onim
sto im je oprecno i polozaju Sunneta u odnosu na
Kur' an.
Onaj koj i bude razmot rio I bn el - Kaj j imove st udij e
u nj egovoj knj izi "I ' lamu - l - Muvekki' in" i bude
strpljiv u njenom citanju sa opreznoscu i dubokim
razmisljanjem, naci ce u njoj mnogo cudnih stvari.
On ponekad, dijeli poglavlja; da bi zatim poceo da
obr aca paznju na pojedine dijelove, oduzuje
koment ar i ist raživanj e u t om domenu i ot vara put
razlicitim digresijama; da bi zatim ostavio
nezavrseno poglavlje i ne bacajuci pogled na
nj egove ost ale dij elove prešao na drugo poglavlj e,
kao št o j e t o uradio upravo u ovom slucaju.
On takoder ponekad zalazi u zacudujuce
kont radikt ornost i da ni sam ne zna razlog svega
toga, kao sto je to bio slucaj kod njegovog
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
79
opširnog govora o lukavst vu ( el - Hile) i nj egovoj
pravnoj podlozi. * * * ( u ovom poglavlj u se nalaze
veoma zacudujuce kontradiktornosti, koje moze
zapaziti svaki ucenjak, citajuci ga i pazljivo prateci.
Od naj izrazit i] i h oblika t e kont radikt ornost i j e t o da
j e on nabroj ao vrst e nezakonit ih oblika lukavst ava,
pa j e pored ost alog spomenuo i lukavst vo
oslobadanja od zaklet ve nj ezinim poricanj em,
rekavši: „ Ovakav oblik lukavst va nej ma nikakvu
zakonsku prednost , n/ t i j e zakonit kod svih velikih
ucenjaka. To je poricanje zakletve, koje nije
odobrio Allah d želi e se ' nuhu nit i Nj egov Poslanik
- ' alej his - selam - , „ Nakon t oga j e nast avio korit i
one, koj i dozvolj avaj u ovaj vid lukavst va ( 3. t om,
271 st r. ) da bi zat im spomenuo neke od
dozvoljenih vidova lukavstva pomocu kojih se
izbjegavaju oni nedozvoljeni i medu njima je
spomenuo onaj koji je malocas zabranio i
apsolut no negirao nj egovu zakonit ost .
Pa j e pored ost alog rekao ( 4. t om, 110 st r. ) : „ 11.
rj ešenj e: poricanj e zaklet ve, koj e dozvolj avaj u
ucenici Safije r. a. i drugi je dozvoljeno iz vise
razloga ako se za t o ukaže pot reba, iako ga zabranj uj u
ucenjaci Medine i imam Ah med sa
svojim ucenicima".
Zatim je poceo nabrajati razloge opravdanosti
ovakvog vida lukavst va, koj eg j e naj st roži j e
zabranj ivao prij e t ri st ot ine st ranica svoj e knj ige) .
Bez obzira na sve, ovaj covjek je govorio na
drugom mj est u u knj izi o zakonit ost i t aklida i
nj egovoj neophodnost i za onoga ko nij e st igao do
nivoa mudžt ehida, pa j e zbog t oga priredio duga
poglavlj a koj a su povezana sa uslovima za
donosenje fetve i njenim odlikama, obuhvatajuci
mnoga ist raživanj a i pit anj a sa obj ašnj enj em
onoga na cemu treba da se zaustavi obican covjek
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
80
i ucenjak koji nije dostigao stepen idztihada, te da
je njima obavezno slijedenje imama, koji ce ih
upucivati na pravo rijesenje odredenog problema i
izdavat i im propise vezane za halal i haram.
Takoder je ukazao na t o da nij e dopušt eno lj udima
poput ovih, da donose fet ve drugim lj udima, iako
su se kod nj ega nagomilale knj ige hadisa i ima
mogucnost trazenja hadisa u njima, koji je
povezan sa fet vom.
Navescemo ti pasuse njegova govora, koji su
povezani sa poj ašnj enj em ovog problema. Rekao
j e u 4 - t om t omu na st r. 175:
„ 20. Napomena: Nij e dopušt eno mukallidu da
izdaj e fet vu u Allahovoj dželle še' nuhu vj eri, sve
dok j e u nj oj mukallid i ne posj eduj e uvid u nj u.
Na ovome su bile saglasne prve generacij e
muslimana i u t ome su bili j asni imam Ahmed i
Šafij a r. a.
Rekao j e Ebu Amr ibn Es - Salah: ,Odlucni su bili
Ebu Abdillah El - Hilmi ( šaf ij ski imam) i kadij a Ebu
- l - Muhsin Er - Ruj ani i dr. u t ome da nij e
dozvolj eno mukallidu da daj e fet ve u onome
podrucju u kojem je i sam on mukallid. , , , , .
Zat im j e odulj io I bn el - Kajjim u potvrdivanju ovog
mišlj enj a i nj egovom obj ašnj avanj u, s namj erom
da dokaže nj egovu ist init ost ; pa j e rekao u 4 - t om
t omu na 196. st r. : „ 21. Napomena: Ako covjek
dode do odredenog stepena znanja i procita
knj igu, od knj iga islamskog prava ili više od t oga,
on je i pored toga nedovoljno ucen u pogledu
znanj a iz Kur' ana, Sunnet a, t radicij e prvih
generacija islama, izvodenja pravnih propisa,
njihovog uporedivanja i odabiranja onih ispravnijih.
Pa da li dopustiti slijedenje njega u fetvi?
Tu postoje cetiri misljenja, a ono ispravno
zaht ij eva podrobno obj ašnj enj e; ako mogne onaj
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
81
koji trazi odgovor da dode do ucenjaka, koji ce mu
ga pružit i, nij e mu dozvolj eno uzimanj e fet ve od
mukallida. Tako nij e dozvolj eno mukallidu da
pripisuj e sebi sposobnost izdavanj a fet vi, dok j e
prisutan ucenjak, koji je moze izdati. Ali, ako ne
nade onaj koji trazi odgovor nikoga drugoga osim
ovog mukallida onda nej ma sumnj e da j e
priorit et nij e da ga upit a, nego da zasniva svoj a
dj ela na neznanj u".
Na 215. st r. , 4 t om, rekao j e: „ 30. Napomena:
Ako j e neko mukallid u mezhebu svoga imama i ne
bude nezavisan u idžt ihadu, da li j e nj emu
dozvolj eno da izdaj e fet ve?
Tu postoje dva misljenja kod ucenika Safije i
Ahmeda r. a. . Jedno od nj ih j e odobravanj e, j er onaj koj i
slij edi fet vu slij edi umrlog imama, a ne
ovog mudztehida, kojem pripada samo najobicnije
prenošenj e imamova mišlj enj a; a drugo j e
neodobravanj e, zat o št o onaj , koj i pit a slij edi
onoga koj i odgovara, a ne umrlog imama, za koj eg
se ne vrši idžt ihad.
Jer onaj koji pita kaze: ,Ja cu te slijediti u tvojoj
fet vi! "
Takoder je rekao u 4 - t om t omu na 215. st r. : „ Da
li j e dozvolj eno živome slij edit i mrt vog i
sprovodenje u praksu njegove fetve bez obzira na
neophodnost nalaženj a dokaza ispravnost i
post upanj a po nj oj ?
Tu postoje dva misljenja kod ucenika imama
Ahmeda. Oni koj i ovo zabranj uj u su rekli: „ Da j e
on živ bila bi dozvolj ena primj ena nj egova
idžt ihada, j er j e on znao korigovat i svoj e mišlj enj e
u odredenim slucajevima. ,Drugo misljenj e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
82
odobrava ovakav oblik t aklida i on j e obavezan za
sve mukallide na cij eloj zemalj skoj kugli, j er j e
t aklid ono naj bolj e št o posj eduj u; a mi znamo da
rijeci ne umiru sa smrcu onoga koji ih je izgovorio,
kao sto ne umiru hadisi sa smrcu njihovih
prenosilaca".
Takoder je rekao u 4 - t om t omu na 234. st r. : „ 48.
Napomena: Ako se nade kod covjeka sahih
Buharij e i Muslima ili j edan od nj ih, ili bilo koj a
knj iga hadisa Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - ,
u ciju je ispravnost on siguran, da li je dozvoljeno
da na osnovu t oga izdaj e fet ve?
I spravno mišlj enj e, po ovom pit anj u zaht ij eva
podrobno objasnjenje; ako bude znacenje hadisa
potpuno jasno za svakoga ko ga cuje i ne bude sadrzalo
nikakvo skriveno znacenje, dozvoljeno mu
j e da post upi po nj emu i izdaj e fet vu. Tu ne t reba
t ražit i dodat no obj ašnj enj e od šerij at skog pravnika
ili imama, nego se t u kao osnova uzima govor
Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - . Medutim,
ako bude ono na sto upucuje hadis skriveno i ne
bude mu jasno sta se zeli reci sa time, nije mu
dozvoljeno da postupa po njemu niti ce izdavati
fetvu na osnovu onoga sto mu se cini da je cilj
govora Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - , nego
ce traziti objasnjenje hadisa i njegovo pravo
znacenje...,,
Da bi zatim rekao: ,,I sve to je moguce ako post oj i
kod njega odredeni nivo strucnosti u pogledu
sekundarnih nauka, pravila usuli - fikha i arapskog
jezika. Medutim, ako ne postoji nikakva strucnost,
onda j e za nj ega obavezna primj ena kur' anskog
aj et a: ,Pitajte ucene o onome sto ne znate".
Zat im j e rekao u 4 - t om t omu na 237. st r. ,
odgovarajuci na pitanje: ,Da li je dozvoljeno
muft ij i da izdaj e fet vu van mezheba svoga imama?
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
83
Prenosi se od Ebu
v
Amr ibn Es - Salaha: „ Kada
neko naide na hadis, koji je suprotan njegovom
mezhebu, i ako j e on dost igao st epen apsolut nog
idžt ihada ili j e mudžt ehid u mezhebu svoga imama,
tom podrucju islamskog prava ili samo po toj
mes' eli, onda j e bolj e da slij edi t aj hadis.
Medutim, ako on nije postigao niti jedan od ovih
oblika idžt ihada i osj et i u svome srcu grižnj u
savj est i zbog neslijedenja hadisa, nakon sto je
trazio za njegovo neslijedenje odgovarajuci
argument , neka vidi da li j e po t ome hadisu
post upao neki samost alni mudžt ehid ili ne; pa ako
naide na potvrdan odgovor, dozvoljeno mu je da po tom
pit anj u slij edi nj egov mezheb i da t o bude
opravdanj e za t renut no odst upanj e od mezheba
nj egova imama, a Allah dželle še' nuhu naj bolj e
zna".
Rekao j e odmah poslij e t oga: „ 50. Napomena:
Da li j e dozvolj eno muft ij i, koj i j e vezan za mezheb
jednog odredenog imama da izdaje fetvu sluzeci se
drugim mezhebom, ako mu se ukaže da j e t o
mišlj enj e ispravnij e?
Ako j e izabrao put t oga imama u pogledu idžt ihada
i slijedenja dokaza, onda je njemu dopusteno da
izdaje fetve na osnovu onoga sto mu se cinilo
ispravnije iz drugog mezheba. Medutim, ako on
bude mudžt ehid, koj i j e usko vezan za propise
svoga imama i ne zamj enj uj e ih drugima onda j e
receno: ,Nije mu dopusteno da izdaje fetve, osim
po mezhebu svoga imama. Ali ako bude želio,
doslovno ce prenijeti govor imama drugog
mezheba o t om propisu. Medutim, najtacnije je da
ce on morati, ako se njemu pokaze ispravnijim
govor drugog imama, da izade iz okvira svoga
mezheba i propisa svoga imama po t om pit anj u,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
84
j er su se imami mezheba složili na osnovnim
post avkama i kada j edan od nj ih kaže ispravnij i
govor onda se mišlj enj a drugih ost avlj aj u po st rani
i slij edi se ono št o j e ispravnij e. A svaki ispravan
govor ima prednost nad postavkama imama Cetiri
mezheba. Pa ako se j asno pokazalo ovom
mudžt ehidu, koj i j e usko vezan za mezheb svoga
imama, ispravnost t og govora i ispravnost onoga iz
cega je on proistekao, za razliku od govora
njegovog imama, onda ce on izdavati fetve po onome sto je
ispravnij e, a samo od Allaha dželle
še' nuhu zavisi uspj eh! ", , .
Ovo su odlomci iz nj egovog opširnog govora o
fet vi, nj enim uslovima i odlikama.
Da li ga smat raš govorom onoga koj i
zabranj uj e t aklid i obavezuj e sve lj ude da
uzimaj u propise direkt no iz Kur' ana i
Sunnet a?!
I li ga možda smat raš govorom onoga, koj i
zabranjuje pridrzavanje jednog odredenog
mezheba?!
I li j e t o možda govor, koji upucuje mukallida
na skakut anj e od j ednog do drugog
mudztehida citavog svog zivota?!
Zar nisi vidio da svaki od ovih odlomaka j e,
u st vari, nesumnj ivo deklar isan u smislu da
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
85
neznalica ( džahil) nej ma kod sebe mj est a ni
za št a drugo osim t aklida i da onome ko
slijedi odredeni mezheb nije dozvoljeno da
izdaje fetve po odredenom pitanju van
okvira svoga mezheba, osim da bude
mudžt ehid po t om pit anj u?!
Zar nisi vidio da slijedenje mrtvog covjeka je
kao slijedenje zivog, zato sto rijeci ne umiru
sa smrcu onoga koji ih je izrekao, kao sto je
t o formulisao I bn el - Kaj j im?!
Zar nisi vidio da puko oslanj anj e na knj ige
hadisa ne cini mukallida mudztehidom?!!!
Ako I bn el - Kaj j im misli kao št o misli aut or
"Brosure" (tj. da je slijedenje Cetverice
imama, slijedenje grijesnih ljudi, a slijedenje
Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - ,
slijedenje bezgrjesnog covjeka i da nije dozv ol j eno
uzi manj e pr opi sa, osi m di r ek t no
od bezgrjesnog), pa zasto onda cini
slijedenje mezheba temeljom svoje studije i
osnov om nj enog def i ni sanj a i zašt o on
zabr anj uj e muk al l i du da uzi ma i z k nj i ge
hadi sa i i zdaj e f et v u, k ao št o zabr anj uj e
onome k oj i t r aži odgov or da se osl anj a na
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
86
odgov or puk og muk al l i da, k oj eg upozor av a
da ne izlazi iz podrucja fetve svoga imama,
osi m ak o post ane mudžt ehi d po t om pi t anj u,
i zašt o na k r aj u unosi zadov ol j st vo u sr ce
muk al l i da r ek av ši mu da j e nj egov o
slijedenje mrtvog mudztehida dozvoljeno, a
ne zabr anj eno?!
Zaist a sam previše odužio u cit iranj u I bn el -
Kajjimovih rijeci, po ovom pitanju, zbog toga sto
sam upoznat sa fanaticnim vezanjem ove grupe
lj udi ( koj a poziva na pot iranj e mezheba) za I bn el
- Kajjimova misljenja, kojemu se oni fanaticno
priklanj aj u nepodnošlj ivim fanat izmom za koj i
opt užuj u sve muslimane, koj i slij ede mezhebe
svoj ih imama.
Mozda ce im ovo tvrdokorno slijedenje Ibn el -
Kajjimovih misljenja olaksati, ako vec nisu
porazmislili o ovim nj egovim t ekst ovima, put
povrat ka na st azu ist ine.
Medutim, tekst, koji je izabrao autor "Brosure"
od svega onoga št o j e rekao I bn el - Kaj j im, po
ovom pit anj u i izdvoj io ga iz nj egove knj ige,
ostavljajuci ostalo, da bi potkrijepio sve ono na
sto se poziva, po pitanju zabrane slijedenja
odredenog mezheba, je u stvari vrlo daleko od
njegovih tvrdnji i izmedu njih ne postoji nikakva
veza.
Odlomak koj i j e izabr ao iz gomile nj egovih
tekstova su njegove rijeci: ,Nije dozvoljeno
obicnom covjeku da se drzi jednog mezheba, pa
makar ga on i slijedio, jer obican covjek nema
mezheba. I ako kaže j a sam šafij a, hanefij a,
hanbelij a, malikij a ili nešt o drugo, ne post aj e t o
samo zat o št o j e t o izgovorio".
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
87
Rijeci, koje su prije i poslije ovih su objasnjenje za
ono u cijoj biti nema razilazenja, a to je
neobaveznost strogog slijedenja jednog mezheba
u svim njegovim podrucjima i po svim pitanjima.
Jer smo mi, zaist a, rekli da j e ovo pit anj e, po kome
su se svi slozili i udaljili smo ga od podrucja naseg
naucnog istrazivanja.
Ali j e ovaj odlomak koj i smo prenij eli od I bn el -
Kajjima jedini, koji se moze priciniti kao potvrda
onoga na sto se poziva "Brosura", pocevsi od
odbacivanj a taklida do upucivanja svih ljudi na
uzimanj e propisa, direkt no iz Kur' ana i Sunnet a,
iako ovaj odlomak nej ma nikakve veze sa t im.
Ono št o j e bila namj era da se kaže ovim t ekst om
je ono sto su rekli mnogi ucenjaci: ,Kada se
sastane obican covjek sa muftijom zbog nekog
svog pit anj a na koj e t raži odgovor i upit a ga o
nj emu, t ada on mora da prihvat i ono št o kaže
muft ij a, bez t oga da t raži odgovor, koj i j e povezan
sa jednim odredenim mezhebom. A sve to zbog
t oga j er j e muft ij a mudžt ehid i ako on t o ne bude,
onda mu nij e dozvolj eno da se naziva muft ij om. A
mudžt ehid odgovara na pit anj a na osnovu onoga
na št o mu ukazuj e nj egov idžt ihad i nij e mu
dozvolj eno slij edit i drugog mudžt ehida, koj i j e na
ist om nivou, pa da zat im izdaj e fet vu na osnovu
mezheba t og mudžt ehida.
Da, dozvoljeno Je obicnom covjeku da upita o
onome št o kaže Safij a, npr. , o nj egovom problemu
i muft ij i j e dozvolj eno da mu prenese t o mišlj enj e,
u formi prenošenj a, a ne izdavanj a propisa.
Medutim, nije mu dozvoljeno da trazi od muftije -
mudžt ehida da donosi propise na osnovu mezheba
imama, koj em on pripada, j er onda on nij e ništ a
drugo do neznalica, koj a se poziva na znanj e iz
mezheba odredenog imama i pripadnost njemu. A
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
88
ako j e t o t ako onda on nej ma pot rebe za pit anj em
o pravnom mišlj enj u t og muft ij e - mudžt ehida".
Uzimajuci u obzir ovo znacenje, u koje se ne
sumnj a, nit i ima problema oko nj egovog
shvatanja, rekli su ucenjaci: ,Mezheb obicnog
covjeka je mezheb njegovog muftije, pa prema
tome on nejma odredenog mezheba".
Ali sta ce biti sa tim obicnim covjekom kada se
okrene oko sebe i ne nade muftiju (tj. apsolutnog
mudztehida) i ne vidi nikoga osim ucenjaka od
kojih svaki slijedi odredeni mezheb, pa cak i onaj,
koj i j e nazvan muft ij om pridodan mu j e t aj naziv u
apst rakt nom smislu. ***(Ove rijeci su poznat e i
svakom najmanjem uceniku koji je presao lekciju
"Razlika izmedu tri pojma: muftija, ucenjak i
mudžt ehid". Usprkos t ome kolegij korist i ove j asne
naucne cinjenice u svrhe gadosti, prema kojoj
osjeca odbojnost svako casno bice, zbog izazivanja
sukoba i smutnje, a sve to bez ikakve naucne
rasprave ili barem onoga št o j oj nalikuj e) . * * *
Zaista se pravilo "Mezheb obicnog covjeka je
mezheb nj egovog muft ij e" ne primj enj uj e u ovoj prilici i t o j e
pot puno j asno, j er on nej ma muft ij e.
Zbog t oga j e nj emu dužnost da pot raži fet vu kod
prethodnih generacija mudztehida. I vec smo ti
spomenuli da su islamski ucenjaci, a na njihovom
celu Ibn el - Kajjim, rekli: ,Zaista rijeci ne umiru sa
smrcu onoga koji ih je izrekao, pa je zbog toga
dozvolj eno živome da slij edi mrt voga. , ,
Pa kada on ima pot rebu za fet vom pret hodnih
generacij a mudžt ehida, onda j e naj bolj e da j e
uzme iz onoga sto su ostavila Cetverica imama.
Na ovome se složila sva ulema islamskog umet a,
zbog onoga št o su pružili t i nj ihovi mezhebi,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
89
pocevsi od cinjenja usluge ummet u, ist raživanj a,
bilj eženj a i mnošt va uzroka pouzdanost i u
ispravnost oslanjanja na njih, sto nije slucaj sa
drugim mezhebima, koj i se nisu održali.
Zatim ce on "upitati" koga zeli od njih Cetverice,
postavljajuci pitanja ucenjacima ili ce to uciniti
putem ucenja iz njihovih knjiga, ako bude za to
postojala mogucnost. Isto tako je njemu
dozvolj eno da se veže za j ednog od nj ih u svemu
št o se post avlj a pred nj ega od pit anj a i pravnih
problema.
Medutim, dozvoljeno mu je da koristi misljenje
drugog mudžt ehida, pod uslovima koj e su naveli
islamski ucenjaci i koje je objasnio jedan od njih u
onome št o j e pret hodilo ovome govoru.
Tom prilikom, cineci to taj obicni covjek, u sustini,
nece povrijediti pravilo: ,Mezheb obicnog covjeka
j e mezheb nj egovog muft ij e", zbog t oga št o ne
nalazi u svome okruženj u muft ij e - mudžt ehida,
pa j e prisilj en da slij edi, npr. , Šaf ij u i t ime j e nj egov mezheb
post ao šafij ski u skladu sa samim
pravilom.
Upravo ovo je znacenje Ibn el - Kajjimovih rijeci i
naci ces ih pojasnjene u knj igama usuli - fikha u
poglavlj u " I dzt ihad". Obrat i se na koj u god budeš
zelio od njih i naci ces sve to podrobno objasnjeno.
Zatim tebi je posveceno ono sto je rekao El -
Kemal ibn el - Humam u svome dj elu "Et - Tahrir",
po ovom pit anj u: „ Da li smij e mukallid slij edit i u
odredenim stvarima nekoga drugog osim onoga
koga t renut no slij edi?
Najtacnije je: ,Da, zbog cinjenice da su nasi
pret hodnici t ražili fet ve j edanput od j ednoga, a
drugi put od drugoga, ne slijedeci misljenje samo
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
90
j ednog muft ij e. Pa ako bude slij edio samo j edan
odredeni mezheb, kao, npr., hanefijski ili safijski,
onda je receno da to mora tako biti, a receno je i
da ne mora".
Zat im j e koment at or "Et - Tahrira" ( I bn Emir el -
Hadzdz) dao prednost neobaveznosti slijedenja
jednog odredenog mezheba, a to je zajednicko
stajaliste velike vecine islamskih ucenjaka,
uzimajuci u obzir da nista nije obavezno, ako nas
Allah dželle še' nuhu nij e obavezao na t o, a Allah
dželle še' nuhu nij e obavezao neznalicu, osim na
slijedenje ucenjaka - mudžt ehida.
Cudno je to sto je autor "Brosure" pripisao El -
Kemalu ibn el - Humamu poduži govor, osim
onoga koj i smo naveli, a on ga ust vari nij e ni
izgovorio. To su, naprotiv, rijeci Ibn Emir el -
Hadždža u nj egovom koment aru El - Kemalovog
t ekst a. I me knj ige I bn Emir el - Hadždža j e "Et - Takrir ve et
- Tahbir" i t u j e pomij ešao st vari
"veliki ucenjak" i autor "Brosure", pa je pripisao te
rijeci Ibn el - Humamu, a on ih uopšt e nij e
izgovorio. Kao sto mu je, takoder, pripisao knjigu,
koj a se zove "Et - Takrir ve et - Tahbir", a on nij e
nikada izdao knj igu pod ovim imenom ( pogledaj
"Et - Takrir ve et - Tahbir" od I bn Emir el -
Hadždža 3. Tom, 350. st r. ) .
Ono št o j e rekao I bn Emir el - Hadždž u t oj knj izi,
podudarno j e sa onim št o j e rekao I bn el - Kaj j im o
obicnom covjeku, koj i j e došao da t raži fet vu od
muft ij e, t j . da on nej ma mezheba i da j e nj egov
mezheb, mezheb njegovog muftije. A mi smo vec
spomenuli znacenje ovog govora i objasnili smo
sta se njime zeli reci.
ŠESTI DOKAZ:
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
91
To je misljenje da je postojanje Cetiri mezheba
rezultat nasilnicke politike i preuzimanja vlasti od
st rane nearapa, želj nih dominacij e nad drugima.
Pripisao j e aut or "Brošure" ovo svoj e mišlj enj e I bn
Haldunu, t j . da ga j e on iznio u svom povij esnom
dj elu "El - Mukaddime", pa j e rekao aut or
"Brošure": „ Ako želiš da dobij eš uvid u uzroke
postojanja mezheba i tarikata, moras da citas "El -
Mukaddimu" od I bn Halduna, gdj e j e on t o izvrsno
obj asnio, da ga Allah dželle še' nuhu nagradi za t o,
govoreci da je formiranje i postojanje mezheba
rezult at nasilnicke politike i preuzimanja vlasti od
st rane nearapa. , , ( Brošura 45. st r. )
Na ovo odgovaram sljedecim rijecima: ,Ucinili smo
ono na št o nas j e uput io aut or "Brošure", pa smo
se vrat ili na "El - Mukaddimu" od I bn Halduna i
prat ili nj egov govor o razvoj u mezheba i nj egovim
uzrocima. Medutim, nismo naisli ni na sto od
onoga št o mu j e pripisao aut or "Brošure", nit i smo
mogli prepoznati u njegovim rijecima nista, osim
onoga št o j e j asna ist ina na koj oj se složila, od
prije, vecina muslimana i sto, ni u kom slucaj u, ne
odgovara aut oru "Brošure".
Rekao j e I bn Haldun na 216. st r. , u okviru
izlaganja o fikhu i nacinu njegovog razvoja, kao i
o razvoj u nj egovih mezheba: „ Zaist a nisu svi
ashabi r. a. bili sposobni da izdaj u fet ve, nit i su se
propisi vj ere uzimali od svih, nego j e t o bilo
rezervisano za hafize Kur' ana koj i su poznavali
derogirajuce (nasih), derogirane (mensuh), manje
j asne i pot puno j asne aj et e ( muhkemat i
mut ešabihat ) i ost ale uput e, koj e su primili od
Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - ili od onoga,
koji ih je cuo od najodabranijih od njih, pa su zbog
svega t oga nazvani "El - Kurra
m
(ucaci).
Ta situacija se nije mijenjala tokom citavog prvog
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
92
perioda islama, dok se nisu povecali islamski
gradski centri i zahvaljujuci Kur'anu nestala je
nepismenost kod Arapa, kao sto je postalo moguce
izvodenje pravnih propisa, te se tako fikh
upot punio i post ao vj ešt ina i znanj e, pa im j e ime
( El - Kurra' ) zamij enj eno imenom "islamski pravnici
i ucenjaci".
Podij elilo se islamsko pravo kod nj ih na dva
pravca:
1) Ehl er - Re' j ve - l - Kijas, /racionalisticka skola/
koj em j e pripadalo st anovništ vo I raka,
2) Ehl el - Hadis, /tradicionalisticka skola/ kojem je
pripadalo st anovništ vo Hidžaza.
U Iraku se osjecalo pomanjkanje hadisa iz razloga,
koje smo vec naveli, pa su zbog toga mnoge
propise izvodili analogno drugima i bili su veoma
vj ešt i u t ome. Zbog t oga su nazvani „ Ehl er - Re' j "
/ racionalisti/. Na celu ove skupine i njena osnova
bio j e Ebu Hanife en - Nu' man r. a. sa svoj im
ucenicima.
Dok su vode ucenjaka Hidzaza Malik ibn Enes i
Šafij a r. a. poslij e nj ega. Poslij e t oga j e skupina
ucenjaka negirala pravosnaznost analogije (el -
kijas), tj. Zahirije, koji su ogranicili svu spoznaju
islamskog prava na Kur' an, Hadis i I džma' a, a
odbacili ocitu analogiju i skrivenu poruku tekst a ( t j .
aj et a ili hadisa) , zat o št o skrivena poruka t ekst a
vodi spoznaji stvarnog propisa, u svakom slucaju.
Osnivaci ovog mezheba su Ibn Hazm, njegov sin i
njihovi ucenici.
Ovi mezhebi su bili u svoj e vrij eme mezhebi masa,
veoma rasireni medu citavim ummet om".
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
93
Zatim je poceo objasnjavati kako se dio SPita
izdvoj io sa posebnim mezhebima i shvat anj ima
islamskih propisa i rekao j e t o ist o o haridžij ama.
Da bi zat im rekao da su se t e dvij e skupine udalj ile
od puta, kojim je posla vecina muslimana i
mezheba na koj ima su se složili. Pot om j e obj asnio
da se zahirij ski mezheb formirao put em predavanj a
nj egovih imama, kodif ikacij om usuli - f ikha I post avlj anj em
pravila za izvodenje serijatsko -
pravnih propisa put em Kur' ana, Sunnet a i vlast it og
videnja i nije se prosirio zbog toga sto je vecina
muslimana odbacila one, koj i pripisuj u sebi
nj egovo ime.
Poslij e t oga j e rekao: „ Nij e ost alo od nj ega ništ a
osim nekoliko knj iga, oko koj ih se okupilo mnogo
st udenat a od koj ih su i oni koj i pripisuj u sebi ovaj
mezheb i žude za slijedenjem njegovog fikha i
mezheba, od cega nejma nikakve koristi,
suprostavljajuci se time misljenju vecine
muslimana i nj ihovom odbacivanj u ovog mezheba.
Mozda se sa ovim svojim cinom pocinju ubrajati u
nosioce novot arij a, zbog primanj a znanj a iz knj i ga
bez posredstva ucitelja".
Zatim je poceo Ibn Haldun da pise biografiju
Cetverice imama i uzeo je ocrtavati obim njihovog
znanja i nacin njihovog proucavanja fikha i usuli -
fikha, te i to kako su ucenici Ebu Hanife kombinirali
nacin donosenja propisa, karakteristican za
ucenjake Hidzaza, sa nacinom ucenjaka Iraka, pa
su se t ako sj edinile dvij e pravne škole.
Potom je oznacio granice i mjesta sirenja svakog
od Cetiri mezheba pa je rekao: ,Zatvorili su ljudi
vrat a razilaženj a, da bi na nj ih pot om ponovo
zakucali, zbog mnostva naucnih termina i zbog
svega št o j e ot ežavalo st izanj e do nivoa idžt ihada,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
94
kao i zbog st raha od pripisivanj a sposobnost i
idžt ihada onima, koj i t oga nisu dost oj ni i ne može
se pouzdati u njihovo misljenje i jacinu vjere".
Ovo j e dakle rezime onoga št o j e izrekao I bn
Haldun o mezhebima i nj ihovom razvoj u i sve j e t o
od onoga št o se nij e svidj elo aut oru "Brošure" i št o
mu ne korist i kao dokaz za nj egove t vrdnj e.
Molim cijenjenog citaoca da se vrati na ovo
poglavlj e "El - Mukaddime" od I bn Halduna i da
ga procita citavog, a zatim da se potrudi da upre
prstom u jednu jedinu rijec, koja govori o
nasilnickoj politici, koja je uplela svoje prste u
proces razvoj a mezheba, kako j e t o formulisao
aut or "Brošure". Pa neka onda nazove pošt ovani
citalac ovo djelo, koje je pocinio cijenjeni autor
"Brošure", imenom koj e mu se daj e i u arapskom i
u drugim j ezicima. I neka mi ne zamj eri ako j a t o
ne ucinim, jer sam se obavezao na pocetku ove
knjige, da cu obraditi temu iduci cisto naucnim
pravcem i da necu korist it i svoj e pero za bilo koj i
poj am ili kvalif ikacij u, koj i se spušt aj u ispod t og
nivoa, pa cak iako je "Brosura" puna takvih slicnih
poj mova i kvalif ikacij a.
SEDMI DOKAZ:
Rijeci autora "Brosure": ,Kaze se mukallidu: ,Na
cemu su bili ljudi prije nego se poj avio "t aj i t aj "
covjek, kojeg ste slijedili i ucinili njegove rijeci
poput Allahovih dzelle se' nuhu rijeci
7
Da li su lj udi bili na pravom ili kr ivom put u, prij e
nj ihove poj ave
7
( poj ave mudžt ehida op. prev. )
Oni moraj u konst at ovat i da su t i lj udi bil i na
pravom putu, pa ce se reci njima: ,Na cemu su bili
ono koj i su pripadali skupini, koj a slij edi Kur' an,
Sunnet i st ope prvih generacij a muslimana i t ime
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
95
102
dali prednost govoru Allaha dželle se' nuhu,
Nj egovog Poslanika i praksi ashaba r. a. nad onim
št o im j e suprot no i sudili po nj ima bez t oga da
t raže mišlj enj e nekog od lj udi
7
!
Ako j e ovo pravi put , pa št a j e onda suprot no ist ini
osim zabluda; pa kuda se odmecu?!!!" (Brosura
38. st r. )
Mi kažemo, povodom iznošenj a na vidj elo ovog
cudnog dokaza i odgovarajuci u ime mukallida,
kome j e aut or "Brošure" post avio ova pit anj a:
,Cinili su ljudi, prije nego sto je postojao odredeni
mudžt ehid, ono št o j e spomenuo I bn Haldun u
odlomku kome si t i dao prednost nad govorom
aut ora "Brošure". Zar nij e rekao I bn Haldun u t om
ist om odlomku: „ Zaist a nisu svi ashabi r. a. bili
sposobni da izdaj u fet ve, nit i su se propisi vj ere
uzimali od svih, nego j e t o bilo rezervisano za
hafize Kur'ana koji su poznavali derogirajuce
( naših) , derogirane ( mensuh) , manj e j asne i
pot puno j asne aj et e ( muhkemat i mut ešabihat ) i
ost ale uput e. . . , ,
Pa sta je onda znacenje ovog jasnog govora
7
Ako j e broj onih ashaba r. a. , koj i su bili sposobni
da izdaj u fet ve i primij ene vlast it i idžt ihad, bio
prepoznatljiv i ogranicen, kao sto to kaze Ibn
Haldun, dok ost ali nisu bili na t om nivou, od koga
su onda ovi ost ali primali propise vj ere?
Nej ma sumnj e da su ih primali od ovog
ogranicenog broja ljudi, koji su posjedovali
sposobnost idztihada i izvodenja pravnih propisa;
pa da li j e t aklid išt a drugo do ovo
7
!
Dakle, ne razlikuj e se ova st var, nit i se promij enila
izmedu dva perioda. Tako su obicni ljudi slijedili, u
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
96
doba ashaba r.a., onoga koji je bio cuven po
fetvama i idztihadu. Isto to su cinili i u doba
t abi' ina, a i u doba koj e j e uslij edilo nakon t oga.
Tako Šafij a, Ebu Hanife, Ahmed i Malik r. a. nisu
ništ a drugo do grupe mudžt ehida poput onih, koj e
smo naveli i koj e j e dozvolj eno slij edit i, kao št o j e
bilo dozvoljeno slijediti one poput njih i cije je
slijedenje dozvoljeno obicnim ljudima, kao sto je
bilo dozvoljeno obicnim ljudima od ashaba r.a., da
slij ede mudžt ehide svoga doba poput I bn ' Abbasa,
I bn Mes' uda, Zej d ibn Sabit a i Cet verice pravednih
halifa r. a. .
Zar se nisu slozili ucenjaci povijesti i povijesti
islamskog zakonodavst va, da su u doba t abi' ina
post oj ala dva velika mezheba:
1) Mezheb Ehl el - Hadis u Hidžazu / t radicionalist i;
2) Mezheb Ehl er - Re' j u I raku / racionalist i,
i da je svo stanovnistvo Hidzaza slijedilo vecinski
mezheb kod nj ih, kao št o j e svo st anovništ vo I raka
slij edilo mezheb koj i j e pr eovladavao kod nj ih, a
svaki od ova dva mezheba j e imao svoj e imame?!
Sta se to desilo pojavom Cetiri mezheba, sto
kontrira ovom cinjenicnom stanju?
Nista znacajno se nije desilo. Sve sto je novo jeste,
da su imami postavili metod izvodenja pravnih
propisa, koje su donijeli uz pomoc dokaza iz
Kur' ana i Sunnet a, kao št o su regulisali t im
met odom svoj e mišlj enj e i ist insku analogij u ( kij as)
i odvoj ili ih od neispravnog mišlj enj a i analogij e.
Tako su se sj edinili mezheb "Er - Re' j " i mezheb "El- Hadis" i
post epeno prikrili pret j erivanj a u bilo
kom smislu.
Ovo je bio jedan od najznacajnijih cinilaca u
formiranju visoke pozicije Cetiri mezheba u
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
97
podrucju istrazivanja i idztihada i u potvrdivanju
njihova slijedenja i uzimanja propisa od njih, od
strane razlicit ih grupa i sloj eva lj udi. Ovo j e
poznata cinjenica, tako da mislim da nejma
potrebe da trosim vrijeme iznoseci dokaze i
t ekst ove vezane za ovu t emu.
Dakle, do koj eg razilaženj a j e došlo oko st varne
bit i idžt ihada i t aklida, da bi aut or "Brošure"
mogao izj aviti: ,Na cemu su bili ljudi prije nego sto
se pojavio "taj i taj" covjek kojeg slijedite...,,
7
!
Kao da nas on sa ovim hoce obavezati na svoje
mišlj enj e iz koj eg nej ma izlaza!
U koj u su t o zabludu i grij eh zapali slij edbenici
Cetiri mezheba, a oni nisu u t om pogledu ništ a
drugo nego kao oni, koj i su prij e nj ih slij edili
mezheb "er - Re' j " i mezheb "el - Hadis" ili kao oni
prij e nj ih koj i su slij edili imame i mudžt ehide od
ashaba r. a. ?!
TAKLI D JE NEI ZBJEŽAN
Nejma prepreke za slijedenje jednog
odredenog mezheba i dok az na t o
Ukrat ko smo t i naveli u pret hodnom dij elu knj ige
dokaze, koj e j e iznio aut or "Brošure" za ono na št o
poziva. Takoder smo to razjasnili na nacin, koji
nece ni jednog objektivnog citaoca staviti u sumnju, da to
nisu, u st vari, nikakvi dokazi, kao
št o ih j e predst avio aut or "Brošure".
To su u stvari rijeci, koje ne nose nikakav
argument ili bar dio argument a koj eg j e pot vrdila
nauka ili se oslonila na nj ega. A t o št o ih j e aut or
"Brošure" nazvao dokazima ne mij enj a pravo
st anj e st vari.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
98
Ono u cemu se nismo suprostavili njemu putem
rasprave ili opširnog odgovora, j e sve ono št o j e u
skladu sa tri tacke na kojima su se slozili svi
ucenjaci i koje nisu urodile plodom u podrucju
razlika. Zbog t oga mu nismo replicirali na t o i
nismo smat rali ono na sto se poziva nicim drugim
do gublj enj em vremena.
Ne prilici nam da utvrdimo suprotnost onoga na
št o se poziva aut or "Brošure", put em
omalovažavanj a nj egovih dokaza, nego moramo
da primoramo sami sebe, pored svega t oga, na
t raženj e novih pozit ivnih argumenata, koji upucuju
na pokvarenost ovih opakih mišlj enj a na koj e se on
poziva i koji potvrduju njihovu potpunu suprotnost.
Ono št o pokušava pot vrdit i aut or "Brošure" j e
ograniceno na dvije stvari izmedu kojih ne
mozemo naci kompromisa i ne znamo kako su se
mogle sast at i u umu aut ora "Brošure".
Prva st var koj u zagovara i koj u ponavlj a na više
mj est a u svoj oj Brošuri j e apsolut na zabrana
taklida, uzimajuci kao dokaz to da je mudztehid
pogrj ešiv, a Kur' an i Sunnet su bez grj ešaka, a
slijedenje bezgriesnog je bolje od slijedenja onoga
koj i j e izložen grij ešenj u, kao i t o da j e idžt ihad
lahak i da on ne t reba ništ a više nego št o su"
Muvet t a' a", „ Dva Sahiha" ( Buharij a i Muslim) , „ Sunen" od
Ebu Davuda i
Tirmizij a. ( Brošura, 25. st r. )
TJžami' a" od Et -
Ne znam na koj i nacin da povezem ove dvije
st vari!
Ako j e t aklid u svome korij enu neispravan, zat o št o
je to slijedenje obicnog covjeka, sta onda znaci
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
99
zabrana samo jedne odredene vrste taklida, tj.
slijednje jednog odredenog mezheba?!
Ako j e od t aklida neispravna samo ova vrst a, št a
onda znaci totalno odbacivanje taklida, pozivajuci
se pri t ome na t ezu o grj ešnost i i bezgrj ešnost i?!
Ne mogu da spoznam sliku ovog propisa u
komplet nom obliku, kao št o j u j e spoznao aut or
"Brosure", ali cu postaviti ispred citaoca dokaz na
t o da j e t aklid neizbj ežan kod muslimana i da j e
on pravosnažan i post oj an u islamskom pravu i
zatim da mukallid moze, ako hoce, da slijedi jedan
odredeni mezheb i da ne prelazi na drugi, necineci
pri t ome ništ a zabranj eno.
PRVO: Tak l i d j e nei zbj ežan i pr av osnažan po
k onsenzusu sv i h musl i mana.
Taklid je slijedenje govora odredenog covjeka,
bez poznavanja dokaza, koji potvrduje tacnost tog
govora, bez obzira na t o da li on zna ili ne zna
dokaz, koji potvrduje ispravnost samog taklida.
Tako da mukallid ponekad možda zna dokaz za
ispravnost svog slijedenja tog ucenjaka
mudztehida, ali on ne zna dokaze za ono u cemu
slij edi t og mudžt ehida.
Ne post oj i razlika u t ome da nazivaš ovo "t aklicf
ili "' it t iba
m
jer obe rijeci imaju isto znacenje i nije
utvrdena nikakva jezicka razlika izmedu njih.
Allah dzelle se'nuhu je dao rijeci
w
it t iba' a"
znacenje "taklid" u njegovom najgorem obliku, pa
j e rekao Uzvišeni: ,Kada ce glavesine za
k oj i ma su se dr ugi pov odi l i , sv oj i h
sljedbenika odreci i kada ce veze, koje su ih
v ezal e, pr ekinute biti i oni ce patnju
dozivjeti. I kada ce sljedbenici njihovi
uzv i k nut i : „ Da nam j e samo da se vr at i mo na
dunj al uk pa da se i mi nj i h odr ek nemo, k ao
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
100
št o su se oni nas odr ek l i " . ( El - Bekare 166
167)
Nejma sumnje da se ovdje sa rijecju "ittiba
m
želj elo reci, da je to slijepo slijedenje za koje
nej ma opravdanj a.
Bez obzira da li si, po ovom pit anj u, zasnovao
svoj u t erminologij u na osnovu neke nove podj ele
ili ne, znaj da je podjela, u svakom slucaju,
dvojnog karaktera, jer ovdje istrazivac moze da
bude ili ucenjak, koji poznaje dokaze i ima
sposobnost izvodenja pravnih propisa iz njih, pa je
on, dakle, mudžt ehid ili onaj , koj i ne poznaj e
dokaze i nije upoznat sa nacinom donosenja
pravnih propisa iz nj ih, pa j e on, dakle, mukallid
mudžt ehida. A velika kolicina naucnih termina ne
mijenja nista od cinjenicnog stanja stvari. Pa gdje
j e onda dokaz na pravosnažnost t aklida i nj egovu
obaveznost u slucaju nesposobnosti da se vrsi
idžt ihad?* * * ( Mora se znat i da j e naš govor
povezan sa sekundarnim pravnim propisima.
Medutim, sto se tice stvari koje zalaze u podrucje a ka i da,
koj e su povezane sa osnovama vj ere, t u
nij e dozvolj en t aklid uz saglasnost komplet ne
uleme. Razlika j e u t ome da kod vj erovanj a
"pret post avka" ne igra nikakvu ulogu, nego j e t u
naj važnij a j asnost i nesumnj ivost . S t im u vezi j e
govor Uzvišenog: „ Ne pov odi se za oni m št o ne
znas! I sluh i vid i razum, za sve to ce se,
zai st a, odgovar at i " . ( El - I sra' 36) , / Nj egove
rijeci koje negiraju postupak onih koji slijede
pret post avke u svome vj erovanj u: „ Pov ode se
samo za pr et post av k ama i samo
uobr ažav aj u" . ( Junus / 66)
Do potpune istine se stize iskljucivo
zaposljavanjem razuma i objektivnoscu pogleda i
istrazivanja. Medutim, sto se tice sekundarnih
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
101
propisa, t u robuj emo Allahu dželle se ' nuhu na
osnovu pretpostavki i misljenja, tj. On je ucinio
misljenje i pretpostavku mudztehida i ucenjaka
pravnim dokazom, cija je primjena neophodna i
obavezna. Dokaz za ovu t vrdnj u j e t o da j e Bozij i
Poslanik - ' alej his - selam - slao poj edince da
poducavaju druge sekundarnim propisima iz
razlicitih podrucja ibadeta i tome si., obavezujuci ih
na slijedenje onoga sto im kaze jedan od njih,
znajuci da (haber ahad) ne koristi osim u
pret post avci ili mišlj enj u. Kao da kaže nj ima: „ Ako
pretpostavite (u vezi sa naucnim istrazivanj em ili
slijedenjem odredenog ucenjaka, koji se bavi
ist raživanj em) da j e t o zaist a t raženi propis, onda
j e vama obavezno nj egovo primj enj ivanj e; ovo j e
razlika izmedu akaidskih obaveza i izvrsavanja
pravnih propisa) . * * *
Taj dokaz ima vise svojih tacaka:
PRVA TACKA: Rijeci Uzvisenog: ,Pitajte ucene o
onome št o ne znat e" . Složili su se islamski
ucenjaci da je ajet naredba, za one koji nisu
upoznat i sa propisom nit i dokazom za nj ega, da
slijede onoga koji je upoznat sa tim. Ucinili su svi
ucenjaci usuli - fikha ovaj aj et naj važnij im
osloncem za tvrdnju da je obicnom covjeku
obavezno slijediti ucenjaka - mudžt ehida. Pored
ovog upucuje nas na to i slijedeci ajet: „ Sv i
v j er ni ci ne t r eba da i du u boj . Nek a se po
nek ol i k o nj i h i z sv ak e zaj edni ce nj i hove
pot r udi da se uput i u v j er sk e nauk e i nek a
opomi nj u nar od, k ada i m se vr at e, da bi se
Al l aha poboj al i " . ( Et - Tevbe 122)
Allah dželle še' nuhu j e, dakle, zabranio da svi lj udi
idu u boj i džihad; naredivši da ost ane grupa od
nj ih i da se prepust i st icanj u znanj a i z Allahove
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
102
dželle še' nuhu vj ere, t ako kad se vrat e nj ihova
braca da nadu onoga ko ce im izdavati fetve u
pogledu halala i harama i obj ašnj avat i Allahov
dželle še' nuhu poredak. ( Pogledaj t efsir od El -
Kurt ubij a "El - Džami' li ahkami - l - Kur' an", 8. t om,
st r. 293. i 294. )
DRUGA TACKA:
Ono na sta nas upucuje zajednicko misljenje svih
islamskih ucenjaka jeste da nisu svi ashabi r.a. bili
j ednaki u pogledu znanj a i da nisu svi bili sposobni
da izdaj u fet ve, kao št o t o kaže I bn Haldun i da se
nisu propisi vj er e uzimali od svih; nego j e manj i
dio nj ih dost igao st epen muft ij e - mudžt ehida, dok
je velika vecina bila na stepenu mukallida, koji je bio
prisilj en da t raži fet vu. Božij i Poslanik - ' alej his
- selam - je slao jednog od ucenih ashaba r.a. u
mjesto ciji stanovnici ne znaj u ništ a o islamu,
osim nj egova vj erovanj a i nj egovih osnova, pa bi
ga oni slij edili u svemu, št o bi im on iznio kao
svoje fetve u pogledu razlicitih djela, ibadeta,
medusobnih odnosa i opstih pitanja, koja su
vezana za halal i haram. Možda se t aj ashab
nekada nasao u situaciji da ne zna odredeni dokaz
iz Kur'ana i Sunneta, pa je zbog toga cinio idztihad
i izdavao im fet ve po onome na št a ga j e uput io
nj egov idžt ihad i oni su ga u t ome slij edili.
Rekao j e El - Gazali u svoj oj knj izi "El - Must esfa"
u poglavlju "Taklid i trazenje fetve", dokazujuci da
obicnom covjeku ne preostaje nista drugo do
t aklid: „ Kao dokaz navodimo dvij e st vari: j edna od
njih je zajednicki stav ashaba r.a., koji su donosili
fetve obicnim ljudima i nisu im naredivali da se
uzdizu na nivo idztihada i sve ovo je opcepoznato i
utvrdeno tevatur predajom od ucenjaka i obicnih
lj udi iz reda ashaba r. a. . ( El - Must esfa, 2. t om,
385. st r. )
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
103
I rekao j e El - Amidi u svoj oj knj izi "El - I hkam' \
,Zajednicko misljenje uleme je da obicni lj udi, u
vrij eme ashaba r. a. i t abi' ina, nisu prest aj ali t ražit i
fetve od mudztehida, sve dok se nisu poceli javljati
oni, koji zabranjuju taklid. Oni su ih takoder slijedili
u pravnim propisima, dok su ucenjaci odmah
odgovarali na njihova pitanja cesto ne
spominjujud dokaze i ne zabranjujuci to, pa je tu
postojao zajednicki stav o dopustenosti potpunog
slijedenja mudztehida od strane obicnog covjeka".
( El - I hkam, 3. t om, 171. st r. )
Oni, koj i su izdavali fet ve u doba ashaba r. a. su bili
malobroj ni poj edinci, prepoznatljivi izmedu ashaba
r.a. po poznavanju fikha, rivajeta i izvodenja
pravnih propisa.
Najpoznatiji od njih su cetverica halifa, pa zatim
Abduilah ibn Mes' ud, Ebu Musa el - Eš' ari, Mu' az
ibn Džebel, Ubej j ibn Ka' b i Zej d ibn Sabit r. a. , dok
su slj edbenici ovih navedenih osoba u nj ihovim
mezhebima i fet vama bili mnogobroj ni.
U vrij eme t abi' ina se prošir io krug idžt ihada i
slij edili su muslimani u ovom periodu ist i put , koj i
su odabrali ashabi r. a. , s t im da se idžt ihad
reprezent ovao u obliku dva glavna mezheba, t j .
mezheb "Er - Re'f /racionalisticki mezheb/ i
mezheb "El - Hadis", /tradicionalisticki mezheb/
zbog uticaja razlicitih idztihadskih faktora, koje
smo spomenuli kada smo prenosili govor I bn
Halduna.
Od onih, koji su cinili osnovu mezheba "Er - Re' j "
u I raku su: Alkame ibn Kaj s en - Nah' i, Mesruk ibn
el - Edžde' el - Hemdani, I braim ibn Zej d en - Nah' i
i Se' id ibn Džubej r.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
104
Svo st anovništ vo I raka i nj egove okoline su slij edili
ovaj mezheb, bez izuzet ka.
A od onih koji su cinili osnovu mezheba "El -
Hadis" u Hidžazu su: Se' id ibn el - Musej b el -
Mahzumi,
v
Urve ibn ez - Zubej r, Šalim ibn Abdillah
ibn Omer, Sulejman ibn Jasir i Nafi', oslobodeni
rob Abdullaha ibn Omera. Svo st anovništ vo
Hidžaza i nj egove okoline su slij edili ovaj mezheb,
bez izuzet ka.
Postojale su ponekad izmedu ucenjaka ova dva
mezheba rasprave i neslaganja, ali obicni ljudi I ucenici, koji
nisu bili na ist om st epenu znanj a i
fikha, kao i oni koj e nij e zanimao st at us t ih
rasprava, slij edili su onoga koga su želj eli i onoga,
koj i im j e bio naj bliži i niko im t o nij e osporavao. A
rasprava izmedu mudztehida ne odrazava se
nikakvim losim ishodom ili odgovornoscu za onoga,
koji iz opravdanog razloga nije upucen u propise
vj ere.
TRECA TACKA: Iznijecemo jasan racionalni dokaz
prenoseci ono sto je rekao veliki ucenjak sejh
Abduilah Draž: „ Dokaz koj i prihvat a razum j est e da
onaj, ispred kojeg se postavi odredeni pravni
problem i nij e sposoban da vrši idžt ihad, u t om
slucaju postupi na jedan od sljedecih nacina:
- nece uciniti nista, a to je suprot no onome na
cemu se slozila sva ulema ('idzma')
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
105
- ucinice nesto, istrazivajuci dokaze ili slijedeci
j ednog od priznat ih mudžt ehida.
Sto se tice istrazivanja dokaza, ono je nemoguce,
j er bi t o primoralo nj ega i sve lj ude da t raže
dokaze za sve pravne propise, sto bi znacilo
zapost avlj anj e brige o egzist encij i i pot omst vu,
zaust avlj anj e proizvodnj e, propast i dunj aluka, po
pit anj u obust avlj anj a polj oprivredne proizvodnj e,
t ako da naglo ukidanj e t aklida bi, za sve t o,
predst avlj alo veliku nevolj u. Dakle, ne preost aj e
mu ništ a drugo do t aklid i on j e t ako sa nj im
ispunio svoj u obavezu". ( Pogledaj koment ar šej h
Abdullaha Draža na "El - Muvafakat " od Eš -
Sat ibij a, 4. t om, 22. st r. , i pogledaj št a kažu o
t ome El - Amidi u" El - I hkam" i El - Gazali u "El -
Must esfa")
Kada su spoznali islamski ucenjaci povezanost
izmedu kur'anskih, hadiskih i racionalnih dokaza za
to da obican covjek, koji nije dostigao stepen
izvodenja pravnih propisa i idztihada, treba da
slijedi jednog odredenog mudztehida, koji je
upoznat sa dokazom, rekli su da j e fet va
mudztehida za obicnog covjeka kao dokaz iz
Kur' ana i Sunnet a za mudžt ehida. Jer Kur' an, kao
sto je obavezao ucenjaka na prihvatanje njegovih
argumenat a, t ako j e obavezao i neznalicu na
prihvatanje fetvi ucenjaka i njegovog idžt ihada.
Objasnjavajuci ovo Es - Šat ibi kaže: „ Fet ve
mudztehida su u odnosu na obicne ljude kao
šerij at sko - pravni dokazi po pit anj u mudžt ehida.
A dokaz na t o j e da post oj anj e ili nepost oj anj e
dokaza po pitanju onih, koji slijede odredeni
mezheb j e pot puno nevažno, ako oni od nj ih
nej maj u nikakve korist i. Oni nisu na t om nivou da
bi mogli ocj enj ivat i dokaze i izvodit i pravne propise
iz nj ih i t o im uopšt e nij e dozvolj eno. Jer j e Allah
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
106
dželle še' nuhu rekao: ,Pitajte ucene o onome
št o ne znat e" .
Mukallid j e onaj , koj i ne zna i nij e mu dozvolj eno
ništ a drugo do pit anj e onih, koj i znaj u i pot puno su
upuceni u propise islama. Pa dakle oni i njihove
rijeci predstavljaju za mukallida islamsko pravo".
( El - Muvafakat od Eš - Šat ibij a, 4. t om, 290 -
292. st r. )
Moram da t e podsj et im na t ekst ove I bn el -
Kaj j ima, Ed - Dehlevij a, El - I zz ibn Abdis - Selama
i El - Kemal ibn el - Humama, koj e sam naveo u
replici na dokaze aut ora "Brošure", a svaki od nj ih
sadrzi dokaz pravosnaznosti taklida za one, ciji je stepen
znanj a nedovoljan za izvodenje pravnih
propisa i idžt ihada. Pa ako t i se ukaže j asan dokaz,
koj i se t emelj i na ispravnom rivaj et u, pot punoj
saglasnosti ucenjaka i lahkom razumijevanju i koji
ne upucuje samo na pravosnaznost taklida nego i
na nj egovu obaveznost u slucaju nepostojanja
sposobnosti izvodenja pravnih propisa i idztihada,
koja je onda razlika u tome da bude slijedeni
mudžt ehid j edan od ashaba r. a. , j edan od imama
mezheba "Er - Re' j a" i mezheba , , EI - Hadisa" ili
pak jedan od Cetverice imama, kada su svi oni bili
na nivou mudžt ehida i kada j e onaj drugi u ovoj
relaciji mukallid i neupucen u nacin dokazivanja i
izvodenja pravnih propisa?
Sta onda znace rijeci da je nastanak Cetiri
mezheba i njihovo slijedenje novotarija?!
Zasto se smatra nastanak Cetiri mezheba
novotarijom, dok to nije slucaj sa
nast ank om dv a mezheba ( mezhebi " Er -
Re' j " i " El - Hadi s" ) ?!
I zašt o sl j edbeni k Saf i j e i l i Ebu Hani f e unosi
novotarije u vjeru, dok to ne cini sljedbenik
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
107
En - Nah' i j a u I r ak u i l i Se' i d i bn ei - Musej ba
u Hi džazu?!
Ili zasto je slijedenje ova Cetiri mezheba
novotarija, dok to nije slucaj sa slijedenjem
mezheba Abdui l ah i bn Abbasa, Abdui l ah i bn
Mes' uda i l i maj k e pr av ov j er ni h Ai še r . a. ?!
Sta su to unijeli Imami ova Cetiri mezheba
od nov ot ar i j a u v j er u da bi smo l j ude
odvracali od njihova slijedenja?!
Št a su t o oni dodal i na t r adi ci j u nj i hov i h
pr et hodni k a, mudžt ehi da od ashaba r . a. i
t abi ' i na?!
Sve št o im se može pripisat i kao "novot arij a",
j est e t o da su oni kodif ikovali Sunnet i f ikh i
postavili osnove i nacin izvodenja pravnih propisa i
ist raživanj a, št o j e dovelo do prevazilaženj a
prijasnjih razlika izmedu dva mezheba (mezheba
"Er - Re' j " i " El - Hadis") , pa su se složile ove dvij e
grupe oko uspost avlj anj a novog met oda, koj i se
takoder sa svoje strane oslanja na dokaze iz
Kur' ana i Sunnet a i idžma' a.
Sa ovim su ucvrsceni i ojacani temeljni stubovi ova
Cetiri mezheba i kodificirani njihovi glavni i
sporedni dij elovi, koj ima j e ulema posvet ila
posebnu paznju, izucavajuci ih.
To j e bila t aj na nj ihovog opst anka, širenj a nj ihovih
knj iga, st aj anj a uleme na nj ihovu st ranu u svim
vremenskim razdobljima, postizuci konsenzus oko
t oga da nij e dozvolj eno nij ednom alimu da slij edi
jednog od Cetverice imama, ako je spoznao propis
i njegov dokaz, te posjeduje sposobnost izvodenja
i ist raživanj a propisa, št o ukazuj e na ispravnost
nj egovog razumij evanj a i znanj a. Ovo j e t aj
novitet, po kojem se ova Cetiri mezheba razlikuju
u odnosu na ost ale mezhebe.
Pa, gdj e j e t aj bid' at ( novot arij a) , koj u ovi mezhebi
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
108
drže u svom okrilj u i zabluda u koj u su zapali
milioni nj ihovih slj edbenika?!
Sa kojom naucnom ili polunaucnom osnovom autor
"Brošure" t vrdi da su ovi mezhebi novot arij a i da j e
slijedenje jednog od njih novotarija, koja se
poj avila nakon prve t ri generacij e muslimana?!
Po koj oj šerij at skoj osnovi on poredi mukallide ova
Cetiri mezheba sa preplasenim divljim
magarcima?! ! ! ( Pogledaj suru El - Mudessir 38 - 51
aj et op. prev. )
Nakon št o sam j DOj asnio st varnost t aklida, nj egov
dokaz, polozaj Cetiri mezheba naspram onih, koji
su se poj avili prij e njih i cinjenicno stanje
muslimana prij e i poslij e poj ave ovih mezheba,
dovolj no mi j e da izložim, pred obj ekt ivnog i
razumnog citaoca, ova pitanja, koja izazivaju
zaprepašt enj e kod aut ora "Brošure".
Ja necu pokusavati odgovoriti na ova pitanja, jer,
zaista, objektivnost bilo kojeg citaoca je dovoljna
da ga ubij edi da su "Brošura" i nj en aut or daleko
od j asne i svij et le ist ine.
Prijedimo, nakon ovoga, na dokaz za drugu
t vrdnj u:
DRUGO: Ni j e zabr anj eno muk al l i du da sl i j ed;
jedan odredeni mezheb:
Nakon št o smo završili govor u koj em smo poj asnili
da neznalici, koj i nij e dost igao st epen idžt ihada u
izvodenju pravnih propisa, ne preostaje nista
drugo do taklid, sto nam je potvrdeno jasnim
. dokazima, koj e smo vam opširno izložili.
Pa, nakon svega ovoga mi pit amo: Da li j e
mukallid obavezan da svaki dan mij enj a imama
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
109
kojeg slijedi ili da li je obavezan da to cini npr.
svakog mj eseca ili godine?
Ako ovo bude st varni šerij at ski propis, t j . , ako
bude obavezan da, s vremena na vrij eme, mij enj a
imama koj eg slij edi, pa koj i j e t o šerij at ski dokaz,
koji potvrduje neophodnost ovog slijedenja?
Reci cemo u odgovoru da je obaveza neznalice,
shodno dokazu, da bude mukallid, kac sto smo vec
spomenuli. Ovo je opste nacelo, sto se jasno vidi iz
onoga na št o aludira kur' anski aj et : „ Pi t aj t e
ucene o onome sto ne budete znali."
Dakle, koliko god neznalica pitao ucene i slijedio ih
u nj ihovim mišlj enj ima i fet vama, izvršio j e, št o se
njega samog tice, ono cime ga je Allah dzelle
še' nuhu zadužio, bez obzira da li se pridržavao
j ednog odredenog mezheba ili ne, i svejedno da li
je njegovo slijedenje prouzrokovano blizinom tog
mezheba, lahkocom upoznavanja sa njim ili pak,
smirajem, koji on nalazi u slijedenju tog mezheba
i nj egovim post avkama.
Ako bude smat rao da j e obavezan da slij edi j ednog
odredenog imama, kojeg nece napustati niti
mijenjati, onda je on u tom slucaju napravio
pogrj ešku, ali ako bude smat rao da j e t o Allahova
dželle se
1
nuhu naredba, ne slijedeci, pri tome,
mudžt ehida, koj i j e pogrij ešio u svom idžt ihadu,
onda j e on grij ešnik.
I st o t ako j e pogrij ešio, ako bude smat rao da t reba
svaki dan ili s vremena na vrij eme, mij enj at i
imama, medutim, ako bude uvjeren da je to propis
obj avlj en od Allaha dželle se' nuhu i ne bude imao
opravdan razlog za slijedenje onoga, koji se
pret vara da j e mudžt ehid, onda j e on grij ešnik.
Sve ove navedene solucij e spadaj u u falsif ikovanj e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
110
Allahovih dželle se* nuhu propisa.
On mora znati da je njegova obaveza slijedenje
j ednog od priznat ih mezheba u svemu onome št o
nij e kadar da razumij e od osnovnih dokaza i nij e
ga Allah dželle se' nuhu zadužio vise od t oga, t j .
nij e ga zadužio da neprest ano mij enj a imame, nit i
da se st alno pridržava j ednog od nj ih.
Ovo j e propis po koj em su ulema i I mami post igli
konsenzus, a dokaz na t o sast oj i se od nekoliko
tacaka:
PRVA TACKA:
Obaveznost st rikt nog pridržavanj a j ednog
odredenog imama ili obaveznost njegovog
konst ant nog mij enj anj a, j est e propis, koj i j e
pridodat osnovi, a ona je obaveznost slijedenja
j ednog od priznat ih mezheba; zbog t oga pridodat i
propis mora imat i svoj valj ani argument , a on ga,
ust vari, nej ma. Taj dokaz nij e nigdj e spomenut ,
osim u obliku navoda da j e onome, koj i nij e
post igao sposobnost razumij evanj a dokaza i
izvodenja propisa iz njih, obavezno slijedenje
imama, koj i j e post igao t u sposobnost ; a svaki
propis, koji se doda na znacenje na koje upucuje
t aj dokaz, j est e novot arij a, koj oj ne t reba pridavat i
pažnj u.
Prenosi se u vj erodost oj noj predaj i da j e Božij i
Poslanik - ' alej his - selam - rekao: „ Sv ak i pr opi s,
k oj i nej ma sv oj u osnov u u Al l ahov oj dzel l e
se * nuhu Knj i zi odbacuj e se, pa mak ar i h bi l o
/ st ot i nu. , , ( Prenosi ga El - Bezar i Taberan?, kaj D i
Buharija i Muslim u slicnom obliku, a on glasi: ,Sta
j e lj udima, post avlj aj u propise, koj i nej maj u
osnove u Allahovoj dzelle še' nuhu Knj izi; svaki
propis, koj i nej ma osnovu u Allahovoj dzelle
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
111
še' nuhu Knj izi j e lažan, pa makar ih bilo i
st ot inu! ". )
Cudno je da autor "Brosure" uzima kao dokaz za
svoj e t vrdnj e o zabranj enost i pridržavanj a j ednog
odredenog mezheba nase rijeci, koje govore o
nepost oj anj u dokaza na obaveznost pridržavanj a j ednog
odredenog imama ili stalnog prelaska od
j ednog do drugog.
Zatim, pored toga, nareduje mukailidu
pridržavanj e st alnog mij enj anj a imama, koj eg
slijedi, zaboravljajuci da sa time kontrira samom
sebi i da j e on, malo prij e, pot vrdio da ne post oj i
dokaz za obaveznost ova dva oblika pr idržavanj a.
Ako j e obaveznost ova dva oblika pridržavanj a
propis, koji nejma svoga dokaza, kao sto smo vec
rekli, pa koja je onda razlika izmedu toga da
mukallid namet ne sebi, kao obavezu, pridržavanj e
st alnog mij enj anj a imama, koj eg slij edi ili
pridrzavanja jednog odredenog imama?
Zbog cega je prva solucija obavezna i neizbjezna,
a druga st rogo zabranj ena, kada ove solucij e
spadaj u pod poj am "pridržavanj e", koj e j e
zabranj eno smat rat i obaveznim
7
!
Dakle, ne preost aj e mukailidu, koj i ima opravdanj e
za t aklid, ništ a drugo nego da smat ra da mu j e t o
nj egova obaveza.
Medutim, ako bi smatrao da je njegova obaveza
slijedenje samo jednog odredenog imama, kojeg
nece napustati ili da je njegova obaveza
svakodnevno mij enj anj e imama, on j e u t om
slucaju pogrijesio i duznost je da mu se ukaze na
ono st oj e ispravno.
A ako zna da mu Allah dželle še' nuhu i Nj egov
Poslanik - ' alej his - selam - nisu naredili
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
112
pridržavanj e j edne od ove dvij e solucij e, onda j e
on na pravome put u, bez obzira da li se
pridrzavao, sa prakticnoga aspekta, samo jednog
odredenog imama, kojeg nece napustati ili ce
konst ant no mij enj at i imame. * * * ( Uvj et i ispravnost i
promjene imama, kod vecine ucenjaka islamskog
prava i usuli - fikha, j esu:
- da ga ne podstice na to licni prohtjev i namjera
da izbjegne odredene obaveze,
- da ne slij edi više od j ednog mudžt ehida u
j ednom ibadet u, j er kada bi t o uradio pridržavao bi
se oblika vršenj a j ednog ibadet a spoj enog od
idžt ihada dva imama, na koj em se nisu složila nj ih
dvoj ica,
- da poznaj e mezheb novog imama, na koj i želi
prijeci, po pitanjima, u kojima ga zeli slijediti.)***
DRUGA TACKA:
Mi kažemo: „ post oj i deset kiraet a Kur' ana
prenesenih od Božij eg Poslanika - ' alej his - selam
- , mut evat ir predaj om, po koj ima se moze uciti
Kur' an. Svakom od ovih kiraet a posvet io se
odredeni imam, te ga je prenosio, citao po njemu i
njime poducavao ljude i svoje ucenike.
Utvrdeno je da svaki musliman moze uciti Kur'an
po bilo kojem od ovih kiraeta, kao sto je utvrdeno
da musliman, koj i nij e sposoban da vrši idžt ihad,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
113
moze slijediti, po svom izboru, jedan od Cetiri
priznat a mezheba.
Pa znaci li to da musliman prilikom ucenja Kur'ana
mora stalno mijenjati kiraete po kojima uci, da bi
mu se moglo, u ist o vrij eme, st rogo zabranit i da se
pridrzava jednog odredenog kiraeta,nenapustajuci
ga?!
Da li j e iko od muslimana, u prošlost i ili
sadasnjosti, potvrdio ove rijeci i da li autor
"Brosure", licno, uci Kur'an svaki dan po drugom
kiraet u?
Koja je razlika izmedu slijedenja imama, po
fikhskim pitanjima i slijedenja imama u kiraetu,
prilikom ucenja Kur'ana?
Zbog cega se namece obaveza prvoj grupi da
mij enj a ono št o slij edi, dok u ist o vr ij eme druga
grupa nije obavezna da to cini?
Reci ce neko da mnogi muslimani, mozda, nisu u
stanju da nauce više od j ednog kiraet a, t j . nisu u
mogucnosti da se upoznaju sa svim kiraetima.
Mi analogno t ome kažemo da j e ovaj primj er
jednak primjeru slijedenja jednog od Cetiri priznata
mezheba, zat o št o mnogi muslimani nisu u st anj u
da se upoznaj u sa više od j ednog mezheba, t j .
nisu u mogucnosti da nauce sve potrebne propise
iz Cetiri priznata mezheba. Pa zasto onda
opravdavamo prvi slucaj, a drugi nejako se ne radi
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
114
o pit anj u post oj anj a ili nepost oj anj a opravdanj a,
nego se pitanje vraca na postojanje dokaza?!
Sve dok ne posj eduj emo dokaz za obaveznost
pridrzavanja stalnog mijenjanja imama ili slijedenja
samo jednog odredenog imama, bez obzira da li se
t o odnosilo na imame kiraet a ili imame mezheba,
propis u oba slucaja (kiraeti i mezhebi) ostaje isti.
TRECA TACKA:
Prošao j e period ashaba i t abi' ina, a zat im j e došao
period Cetverice imama i onih poslije njih, da
nismo culi niti jednog imama iz ovih perioda da je
upozorio mukallide imama i muft ij a da slij ede
samo jednog odredenog imama, kao sto nismo culi
da j e neko od nj ih naredio lj udima da lut aj u
izmedu imama, uzimaju, naizmjenicno, propise od svih i da
slijede svakog od njih, jedno odredeno
vrij eme.
Ono št o mi znamo pot puno j e suprot no ovome, a
t o j e da j e halifa j avno obj avlj ivao ime imama,
koj em j e dodij elio pravo izdavanja fetvi, ukazujuci
svim lj udima na nj ega da bi od nj ega t ražili fet ve i
slijedili ga, po pitanju vjere. Pa cak je halifa
ponekad zabranj ivao drugima da izdaj u fet ve, da
se nebi narod našao zbunj en i u nezgodnoj
sit uacij i, uslj ed post oj anj a razlicitih fetvi.
V\ t a' ibn Ebi Rebbah i Mudžahid su bili j edini, koj i
su izdavali fet ve u Mekki, t ako j e halif in t elal
mnogo puta digao glas uzvikujuci naredbu halife
da niko ne smij e izdavat i fet ve osim ova dva
imama. ( Pogledaj "Šuzurat ez - Zeheb" od I bn el -
' I mada, 1. t om, 148. st r. )
Dugo su vremena st anovnici Mekke slij edili mezheb
ove dvoj ice imama, a da nisu nj ih dvoj ica ili neko
drugi osporili ovaj halif in post upak, nit i su zabranili
ljudima da slijede samo jednog odredenog imama.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
115
Bilo j e lj udi koj i su više volj eli da im fet ve izdaj e
Abdullah ibn Abbas r. a. , t ako da nisu nikoga, osim
ovog casnog ashaba, pitali za fetvu i nije poznato
nikome od uleme da j e on ili neko drugi od ashaba
zabranio ovaj post upak i pripisao grij eh onome ko
ga cini.
Iracani su dugo vremena zivjeli slijedeci mezheb
Abdullaha ibn Mes'uda r.a., koji se ocitovao u
njegovoj licnosti i licnosti njegovih ucenika nakon
nj egove smrt i, i nij e se našao niko od uleme, t og
vremena, ko j e zanegirao ovaj post upak.
I st o t ako j e narod u Hidžazu dugo vremena živio
praktikujuci mezheb "El - Hadis", koji se ocitovao u licnosti
Abdullaha ibn Omera r. a. i nj egovih
ucenika, a da im to niko od ucenjaka, tog
vremena, nij e osporio.
Mezhebe Cetverice imama slijedili su milioni ljudi,
neznalica, poluucenih ljudi i velikih ucenjaka,
izabravši pri t ome onaj mezheb, koj i su ht j eli ili
onaj , koj i im j e bio naj lakši ili naj bliži mj est u
nj ihovog boravka.
Biografske knj ige zabilj ežile su na hilj ade velikana i
istaknutih licnosti, koji nisu osporavali mukallidu
slijedenje jednog odredenog mezheba.
To mozes nad u slijedecim knjigama:
1) "Tabakat eš - Šafi' ij j e el - Kubra" od Es - Subkij
2) "Tabakat el - Hanabile" od I bn Redžeba;
3) "Tabakat el - Malikij j e" od Burhanuddin El -
Medenij a;
4) "Tabakat el - Hanefij j e" od Hafiz el - Kurešij a.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
116
Pogledaj št a kaže imam Ez - Zehebi, Allah mu se
smilovao, o islamskim pravnicima, koj i su slij edili
jednog od Cetverice imama, hvaleci ih i
podrzavajuci ih u tome, sve dok jedan od njih ne
bude fanaticno slijedio svoga imama, nakon sto
mu se ukazao ispravan dokaz, koj eg j e on razumio
na ispravan nacin.
Tako on u svoj oj knj izi "Zaglu - 1 - ' Umi ve - t t alebi"
kaže: „ Malikij ski pravnici su na dobru i slij ede
uput u, samo bi nj ihove kadij e i muft ij e t rebale da
se okane brzog prolij evanj a krvi i osuda za
nevj erst vo, , , a zat im kaže: „ Hanefij ski pravnici
posj eduj u preciznost , ošt roumnost i int eligencij u i
bili bi bolj i od ost alih ako ost ave suvišno
razmišlj anj e i pronalaženj e olakšica za kamat u i
izbj egavanj e zekj at a. , ,
Da bi poslij e t oga rekao: „ Šaf ij ski pravnici su od
najostroumnijih ljudi i od najvecih poznavalaca
vj ere. Osnove nj ihovog mezheba zasnivaj u se na
slijedenju sahih - hadisa. Nj ihov imam j e od
najvecih ucenjaka hadisa i posjeduje mnogobrojne
vrline. Pa ako se prikljucis ovom mezhebu i
pokoravaš se Allahu dželle še' nuhu put em nj ega i
ot klanj aš od sebe neznanj e, onda si na velikom
dobru. , ,
A o hanbelijama kaze: ,Sto se tice hanbelija, oni
posj eduj u vrlo korisne nauke i nj ihovo vj erovanj e
je potpuno i malo se osvrcu na dunjaluk,
medutim, neki lj udi im osporavaj u poj edine st vari
u nj ihovom akaidu i opt užuj u ih za t edžsim
(materijalno ogranicavanje Allaha dzelle se'nuhu
svoj st vima nekih Nj egovih st vorenj a - op. prev. ) ,
kojeg se oni cvrsto drze. Medutim, oni nejmaju
nikakve veze s t im, osim u r ijetkim slucajevima,
Allah im oprost io. , ,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
117
Zatim ucenjak Ez - Zehebi zabranj uj e, onima koj i
slijede odredeni mezheb, pogrdni mezhebski
fanat izam prema nj ihovim imamima i da neko
smat ra da j e od svih mezheba, nj egov naj bolj i i
dodaj e: „ Nemoj mislit i da j e t voj mezheb naj bolj i i
naj draži Allahu dželle še' nuhu, j er za t o nej maš
nikakvog dokaza, kao št o ga nej maj u ni oni št o
slij ede druge mezhebe. Svi imami r. a. su bili izvor
velikoga dobra i nj ima, ako ispravno presude,
pripadaj u dvij e nagrade za svako pravno pit anj e,
a ako pogrij eše, j edna nagrada".
( Pogledaj "Zaglu - l - Urni ve - t t alebi", 14 - 16.
st r. )
Posmat raj obj ekt ivno brat e! Ovaj govor se prenosi
od velikog hafiza Šemsuddina Ez - Zehebij a,
ucenika imama Ibn Tejmije, u kojem se pohvalno
izrazava o ucenjacima Cetiri mezheba i odobrava
im slijedenje njihovih imama i pridrzavanje njihovih
idžt ihada.
Dakle, mogao si vidj et i u nj egovom govoru da ih
on hvali i uj edno ih, obj ekt ivno, upozorava, na
upušt anj e u fanat izam i davanj e prednost i imamu,
pa makar im se ukazao j asan i razumlj iv dokaz.
To su odlomci iz biografij a velikana šafij skog,
malikij skog, hanefij skog i hanbelij skog mezheba, i
t o j e st varno st anj e t abi' ina i ashaba r. a. , kao št o
sam ti vec objasnio.
Sve je to receno na najjasniji moguci nacin i
podrazumij eva pot puni konsenzus da u
mukailidovom slijedenju jednog odredenog imama,
koj eg on nikako ne napušt a, nej ma št et e, grij eha
nit i prigovora, sve dok ne bude vj erovao da ga j e
Allah dzelle se'nuhu obavezao na to slijedenje, jer
t o j e ono št o negiramo, mi i svi ost ali muslimani.
* * * ( Zar sve ovo, št o smo spomenu/ l, ne pokazuj e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
118
da je bilo medu ashabima, tabi'inima, tebe"a -
t abi' inima i onima poslij e nj ih, onih koj i su slij edili
jednog odredenog imama ili mezheb i nisu ga
mijenjali, pa je tako slijedenje jednog odredenog
mezheba, bez nj egovog napušt anj a, pravosnažna
i legalna stvar, cija zabrana nije ni na koji nacin
utvrdena.
Naprotiv, potvrdena je potpuna suprotnost toj
zabrani, t ime da su neki od ashaba, t abi' ina i onih
poslije njih praktikovali slijedenje j ednog
odredenog imama ili mezheba.
Zar nij e, na osnovu svega ovoga št o smo naveli,
tvrdnja o zabrani slijedenja jednog odredenog
imama ili mezheba, novot arij a i falsifikat u vj eri.
Bez obzira na sve t o, šej h Albani nas j e pit ao u
raspravi, koja je vodena izmedu mene i njega, o
dokazu, koj i podupire naše t vrdnj e, u ovoj knj izi,
da j e "Pot iranj e mezheba" novot arij a i o dokazu da
j e neko od ashaba i t abi' ina slij edio j ednog
odredenog imama!
Upitali smo ga: ,Da li si procitao knjigu?"
Odgovorio j e: „ Da, ako Bog da! "
Ali mi ne znamo da li j e ovo "ako Bog da"
izgovorio trazeci pomoc od Allaha dzelle se 'nuhu
ili radi bereket a.
Procitao je knjigu, ,ako Bog da", a nije nasao u
primj eru, neosporenog izdavanj a fet vi od st rane
' At a' ibn Ebi Rebbaha i Mudžahida u Mekki, ono št o
ukazuj e na konsenzus po pit anj u pravosnažnost i
slijedenja jednog odredenog imama i na to da su
tvrdnje o zabrani ovakvog nacina slijedenja
novot arij a i nešt o št o Allah dželle se ' nuhu nij e
dozvolio.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
119
Procitao je knjigu, ,ako Bog da", ali nije nasao u
slijedenju stanovnistva Iraka mezheba "Er - Re' j "
koji se ocitovao u licnosti Abdullaha ibn Mes'uda
r.a. i njegovih ucenika, nakon njegove smrti, bilo
kakav dokaz legitimnosti ovakvog slijedenja i
zabrane negiranj a ist og.
Takoder, nije nasao u slijedenj u st anovnika
Hidžaza mezheba Abdullaha ibn Omera r. a. , koj i se
ocitovao u njegovoj licnosti i licnosti njegovih
ucenika, odgovor na pitanje koje je postavio!
Procitao je knjigu, ali nije nasao u cvrstom
slijedenju mezheba Cetverice imama od strane m i l iona
ljudi, ono sto ojacava dokaze, prethodno
postignutog konsenzusa i potvrduje nepobitnim
dokazom da slijedenje jednog odredenog imama
nije zabranjena, niti pokudena stvar, kao ni
novot arij a u vj eri.
N ej m a sumnj e da su prividno nepoznavanj e ovih
j asnih dokaza i t vrdnj a, usprkos nj ima, o zabrani
slijedenja jednog odredenog mezheba novotarija,
koj a n ej m a nikakvog osnova u vj eri i da j e poziv
na "Pot iranj e mezheba", analogno t ome,
naj opasnij a novot arij a, koj a prij et i islamskom
seri j at u, a posebno st oj e u ovom vremenu mnogo
onih, koji slijede svoje prohtjeve i cejfove.)***
Sta znaci slijedenje jednog imama i
pr i dr žav anj e nj egov og mezheba?
Kada govorimo o onome št o poznaj e svaki
obj ekt ivan musliman, a t o j e da onome koj i nij e
dost igao st epen idžt ihada, ne preost aj e ništ a
drugo, do da slij edi imama - mudžt ehida, bilo t o
na nacin potpunog pridrzavanja ili ne, neophodno
je da, takoder, pojasnimo pojam nuznosti
slijedenja tog imama i pridrzavanja njegovog
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
120
mezheba. Da li se slij edi j edan imam zbog nj egove
licnosti ili neke njegove specificne vrline?
Sacuvaj Boze! Sacuvaj Boze,da neko od muslimana
kaže ovako nešt o!
Muslimani su spoznali j oš od vremena Božij eg
Poslanika - ' alej his - selam - , pa sve do danas, da
j e j edino Allahov dželle še' nuhu zakon t aj koj i sudi medu
lj udima, nj ihov or ij ent ir i osnova
njihovog ponasanja i slijedenja.
Onog moment a kada j e mudrost Allaha dželle
se' nuhu i Nj egovog zakona iskazala ht ij enj e da se
ljudi, opcenito, razlikuju po stepenu znanja i
spoznaje i na poseban nacin, po stepenu
poznavanj a propisa islamskog šerij at a, bilo j e
neophodno, sa cilj em pokoravanj a Allahovom
dželle se' nuhu zakonu, da neznalica slij edi alima,
a da alim slijedi onog ucenijeg od sebe, da bi se
svi sast ali na j ednom put u, a t o j e put Allaha,
Silnog i hvale Dost oj nog.
Ova cinjenica se jasno ocituje, cak, i po pitanju
naseg slijedenja Bozijeg Poslanika - ' alej his - selam
- Pa t ako mi ne slij edimo nj ega zat o št o j e on
Muhammed - ' alej his - selam - , obicna ljudska
licnost, nego ga slijedimo zbog toga sto nam je on
dost avio obj avu od Allaha dželle se' nuhu
Zbog toga se ne moze reci da je slijedenje Kur'ana
prece od slijedenja Sunneta, zbog toga sto je
Allahov dzelle se'nuhu govor preci i prioritetniji,
od slijedenja covjekove rijeci, ma ko on bio, jer je
osnova slij edenja Bozijeg Poslanika 'alejhis -
selama t o št o j e on prenosilac Allahove dželle
se' nuhu obj ave i mi ga samo zbog t oga slij edimo.
Slucaj veze imama - mudžt ehida i Sunnet a Božij eg
Poslanika - ' alej his - selam - , po pit anj u prenošenj a
i razumij evanj a onoga št o j e on rekao, j e poput
slucaja veze izmedu Bozijeg Poslanika -
v
alej his -
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
121
selam - i nj egovog Gospodara, po pit anj u
dost avlj anj a i obj ašnj avanj a onoga št o mu j e
obj avlj eno od Kur' ana.
Po ovom pit anj u, koj e sam t i upravo obj asnio, na
najljepsi nacin se izrazio imam Eš - Šat ibi u svoj oj knj izi "El -
I ' at isam", 3. t om, 250. st r. ) : „ Ako se
slijede rijeci i propisi serijatskih ucenjaka, onda se
to cini sa stanovista da je on poznavalac islamskog
prava i onoga sto ono iziskuje, ne zbog necega
drugog, j er on, u st varnost i, samo vrši ulogu
prenosioca od Allahovog Poslanika - ' alej his -
selam - , koj i j e prenosilac Obj ave od AI laha dzelle
se'nuhu. Rijeci tog ucenjaka se mogu primiti pod
uslovom da se j asno zna da j e on svoj e znanj e
primio od Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - , ili
prevlada mišlj enj e po t om pit anj u, a ni u kom
slucaju, ako se taj ucenjak smatra izvorom
propisa, j er, u st varnost i, nij e zabilj eženo da se
neko smatra izvorom propisa, osim u dva slucaja:
- slucaj islamskog serijata, koji je objavljen
Božij em Poslaniku - ' alej his - selam -
- i Sunnet a Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - ,
sa aspekt a nj egove nepogrij ešivost i" .
Zat im j e rekao: „ Tako onaj , koj i j e zadužen
šerij at skim propisom, može se svrst at i u t ri
kat egorij e:
- da bude mudžt ehid, po pitanju tih propisa, te ce
on u tom slucaju slijediti ono do cega ga dovede
nj egov idžt ihad,
- da bude mukallid, koj i nikako ne poznaj e nauke,
koje su potrebne za izvodenje pravnih propisa, pa
je neophodno da ima vodica, koji ce ga voditi,
suca koji ce mu suditi i ucenjaka kojeg ce slijediti,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
122
a opcepoznato je da ga on slijedi samo zbog toga
št o j e on poznavalac nauka, koj e su pot rebne za
izvodenje pravnih propisa.
Dokaz tome je slucaj, ako bi on sigurno znao ili bi
preovladalo kod njega misljenje da taj "ucenj ak" nij e od
nosilaca t og znanj a, nij e mu dozvolj eno da
ga slij edi, nit i da post upa po propisu, koj i j e on
donio.
Nije ispravno da obicnom covjeku ili nekom
drugom, cak i naumpadne da slijedi nekoga po
odredenom pitanju, znajuci da on nije sposoban da
rij esi to pitanje, kao sto nije moguce da se
bolesnik prepust i nekome za koga zna da nij e
doktor, osim u slucaju da je izgubio pamet. Ako je
ovo sto smo rekli ispravno, onda to znaci da se
muft ij a slij edi, sa st anovišt a da on posj eduj e
znanj e, po koj emu se mora post upat i, a ne zbog
toga stoje on ovaj ili onaj covjek. Po ovom pitanju
nej ma razilaženj a na racionalnoj ili šerij at skoj
osnovi.
- da bude od onih koj i nisu dost igli st epen
idztihada, medutim, razumije dokaz i ono na sto
on upucuje. Tako njegovo razumijevanje cini ga
sposobnim da vrsi kombinaciju razlicitih pravnih
tumacenja, koristeci se priznatim elementima
idžt ihada, da bi post igao želj eni cilj i t ome si. . Za
njega postoje dvije solucije: da bude priznat nacin
njegovog uporedivanja i razmatranja dokaza ili ne.
Pa u slucaju da mu se to prizna, postaje, kao
mudztehid sa ovog stanovista i on ce slijediti ono
do cega ga njegovo znanje dovede, nakon
podrobnog razmat ranj a dokaza. Sve ovo se,
takoder, odnosi i na one, koji su na njegovom
st epenu, a ako ne bude priznat o nj egovo
uporedivanje i razmatranje dokaza, neophodno je
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
123
da se vrati na stepen obicnog covjeka, a obican
covjek slijedi mudztehida da bi ga ovaj uputio ka
ispravnom saznanj u. To se odnosi i na sve one koj i
su na nj egovom st epenu".
Sada nakon št o si st ekao predst avu o ovom pit anj u
i pristupio ovim rjecima objektivno, bez
subj ekt ivnost i, shvat io si da j e ono št o kaže aut or
"Brosure" odvratno i zacudujuce neznanje, a to je:
„ Znaj da j e j edini ispravni mezheb, koj eg se mora
pridržavat i j est e mezheb Božij eg Poslanika -
' alej his - selam - , a on je najveci imam (El - I mamu
- l - E' azam ) , koj i se mora slij edit i" .
Zat im j e rekao: „ Ako j e ovo polazna osnova, pa
odakle su onda došli svi ovi mezhebi, kako su se
proširi i namet nuli kao obaveza muslimanima?! "
Da bi na kraju poceo dijeliti pogrdne nazive svima
onima, koji se cvrsto pridrzavaju ovih mezheba!
On se pret vara da ne zna ono št o zna svako ko j e
ucio povijest islamskog zakonodavstva, po pitanju
nast anka mezheba i osnove iz koj e su oni proizašli,
od cega smo nesto vec spomenuli u ovoj knjizi. To
pret varanj e mu služi da lažno prikaže masama da
je slijedenje ovih mezheba prouzrokovano
davanj em prednost i nj ima nad mezhebom Božij eg
Poslanika - ' alej his - selam - ! ! !
Pred ovom obmanom j e pokleknuo veliki broj lj udi,
koji ne posjeduju nikakvu predstavu o znacenju
idztihada, taklida i nacinu razvoja mezheba.
Ova varka j e post ala dio nj ihove svij est i, pa t ako
mozes cuti nekoga od njih kako govori: ,Uistinu,
moj brat e, da li smo mi slj edbenici Allahovog
Poslanika - ' alej his - selam - , ili slj edbenici Šafij e, i
kakvu vrij ednost imaj u t i mezhebi nad mezhebom
Allahovog Poslanika -
v
alej his - selam - ?! "
Zar nij e ova obmana, varka koj e se kloni svako
onaj ko posj eduj e imalo znanj a, obj ekt ivnost i i
predanost i Allahovoj dželle se' nuhu vj eri?!
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
124
Zar, zaista, autor "Brosure" ne zna pravo znacenje
pojma "slijedenja mezheba", sto je objasnjeno od
strane velikog broja ucenjaka u stotinama knjiga i
sto je zabiljezeno u vecini povijesnih izvornih
dij ela, da bi mu t o neznanj e bilo opravdanj e za
zacudujuce rijeci, koje upucuje masama.
A ako bude neznalica po pit anj u ove j asne
cinjenice i uz to se jos uplice u ovu opasnu
propagandu, onda j e t o, zaist a, ružna i žalosna
st var.
A ako bude poznavao tu cinjenicu, kao sto je
poznaju svi ucenj aci, ali se, pri t ome, pret vara da
je ne poznaje, stvarajuci time prostor svojoj
novot arij i da bi se lakše uvukla u svij est lj udi,
onda t aj post upak sadrži u sebi ono št o j e mnogo
t eže i odvrat nij e.
Kada je obavezno prekinuti slijedenje
mezheba i nj egov og i mama?
Post oj e dvij e sit uacij e u koj ima mora mukallid, ma
u kakvoj situaciji on bio,da prestane sa slijedenjem
svoga imama:
1) Da bude pot puno upoznat sa nekom od mes' ela,
kao i sa svim njenim dokazima i nacinima
izvodenja pravnog propisa iz njih. Na njemu j e, po
pitanju te mes'ele, da slijedi ono do cega ga
dovede nj egov idžt ihad i zabranj eno mu j e da
odbaci znanj e koj e posj eduj e, po t om pit anj u i
nastavi sa slijedenjem svoga imama.
Na isti nacin ce postupiti, ako njegova naucna
sposobnost bude prelazila okvire j edne mes' ele.
2) Ako naide na hadis cije je znacenje suprotno
mišlj enj u nj egovog imama i pri t ome se uvj eri u
ispravnost tog hadisa i njegovu dokaznu moc, po
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
125
t om pit anj u, na nj emu j e da slij edi ono na št o
upucuje hadis i odustane od slijedenje mezheba
svoga imama, po t om pit anj u. To j e zbog t oga, j er
su sva Cetverica imama savjetovali svoje ucenike i
sljedbenike da slijede ono na sto upucuje
vjerodostojan hadis, u slucaju da bude oprecan
nj ihovim idžt ihadima.
Pa je dakle, slijedenje hadisa u stvarnost i sušt ina
mezheba Cetverice imama i zajednicko stajaliste
na kojem su se oni slozili i u koje su cvrsto
uvj ereni.
Medutim, za ovo sto smo spomenuli postoje
odredeni uslovi, koji se moraju upoznati i
pridrzavati ih se, jer svaki hadis na koji naide
ucenjak, a za koj eg on smat ra da j e suprot an
idztihadu njegovog imama, ne mora upucivati, u
st varnost i, na ono št o j e on razumio.
Sada cemo ti predociti kako je Imam En - Nevevi
poj asnio ovo pit anj e u svom kapit alnom fikhskom
dj elu "£"/ - Medžmu
n
\ „ . . . ovo št o j e rekao Šafij a,
ne znaci da svako onaj ko vidi sahih - hadis može
da kaže ovo j e šafij ski mezheb i da radi prema
njegovm povrsnom i prividnom znacenju, nego se
ovo odnosi na onoga, koj i j e post igao st epen
idztihada u doticnom mezhebu, uz karakteristike
idžt ihada, koj e smo ranij e spomenuli ili bar približno
nj ima; a sve t o, pod uslovom da kod nj ega prevlada
mišlj enj e da Šafij a nij e bio upoznat sa
ovim hadisom ili nij e znao st epen nj egove
vjerodostojnosti. Medutim, sve ovo slijedi tek
nakon proucavanja svih knjiga od Šafij e ili onih koj i
su ga slijedili i ucili od njega. Ovaj uslov je veoma
t ežak i malo j e onih, koj i se mogu pohvalit i da su
ga ispunili. Ovi spomenut i uslovi su post avlj eni,
zbog t oga št o Šafij a r. a. nij e radio po površnom
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
126
znacenju mnogih hadisa, koje je vidio i proucio, ali
j e imao dokaz za nj ihovo odbacivanj e, derogiranj e,
specificnost ili, pak, drukcije tumacenje i si.". (El -
Medžmu' od Nevevij a 1. t om, 64. st r. )
Za napušt anj e imama mudžt ehida, na osnovu
prividno, vanjskog znacenja nekog hadisa, post oj e
mnogi idžt ihadski razlozi, koj ih prema I bn Tej mij i
ima deset , a nj ima j e pridodao j oš j edan, a t o j e:
da je dozvoljeno da se kod ucenjaka nade
argument za ost avlj anj e hadisa, sa koj ima mi,
mozda, nismo upoznati, jer je naucna spoznaja,
zaist a, obimna. ( Pogledaj "Refi' ul - melam ' ani - 1 -
E' immet iel - E' alam" od I bn Tej mij e, 31. st r. )
Pa, ako bi t ražili razloge, zbog koj ih j e imam -
mudztehid ostavio prividno znacenje hadisa i ne
nademo nijedan od deset razloga, koje je
spomenuo I bn Tej mij e, onda nij e dozvolj eno
odst upat i od onoga na št o ukazuj e sahih - hadis, s
argument om da j e t aj mudžt ehid, možda, imao
opravdanj e s koj im nismo upoznat i ili j e imao
argument, ali ga nije spomenuo, jer je mogucnost
grjeske, kod ucenjaka veca od mogucnosti grjeske
u šerij at skim dokazima, nakon upoznavanj a s
njima i njihovog proucavanja i razumijevanja onoga sto se
sa njima zeli reci. (Pogledaj "Refi' ul -
melam ' ani - l - E' immet i el - E' alam" od I bn
Tej mij e, 31. st r. )
Ovo su dokazi za pravosnažnost t aklida, po pit anj u
onoga, koj i nij e dost igao st epen mudžt ehida, i ovo
su dokazi, koj i ukazuj u da j e dozvolj eno mukallidu
da slijedi jedan odredeni mezheb ili da ga
promij eni.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
127
Sve smo t o j asno i podrobno obj asnili, t ako da, po
ovom pit anj u, nij e ost alo ništ a skriveno pod
plastom nejasnoce.
Pa ako budes, brate citaoce, objektivan, bez
utjecaja fanatizma i zelje za licnim trijumfom,
shvatices da je istina ovo sto sam rekao.
Ali, ako ti fanatizam i licni prohtjevi budu vodilja,
onda j e sve št o sam t i obj asnio, samo prazan
govor , koji nejma nikakve vrijednosti i tesko da ces
u njemu naci nekog lijeka za tu svoju bolest.
Nego, j edini preost ali lij ek j est e da molimo Allaha
dželle še' nuhu da nas svij u spasi od egoizma i
zadovoljavanja licnih prohtjeva i da nam podari
blagodat iskrenost i u Nj egovoj vj eri i obj ekt ivnost
u razumij evanj u Nj egovog zakona.
Št a bi se desi l o, k ada bi se sv i l j udi zaput i l i
ka bespucima "poliranja mezheba"?
nekon št o smo obj asnili i cit irali nepobit ne dokaze,
pit amo se: „ Št a bi bilo kada bi smo odbacili sve
ove dokaze i pozvali lj ude, na osnovu vlast it og
idžt ihada, da se oslobode mezhebskih okova I nj ihovog
slijedenja, te da urone u siroka
prost ranst va idžt ihada?"
Moj odgovor na ovo glasi: „ Št a bi se desilo kada bi
pozvali sve ljude da odustanu od slijedenja
inzinjera, njihove pomoci i oslanjanja na njihovo
znanje, po pitanju gradevinskih projekata, ili kada
bi ih pozvali da odust anu, po pit anj u zdravst venih
problema, od slijedenja Ijekara, oslanjanja na njih i
nj ihove savj et e; ili pak, št a bi bilo kada bi, koj i m
slucajem, pozvali ljude da, u podrucju industrijske
proizvodnj e i izvora egzist encij e, odust anu od
slijedenja razlicitih specijalizovanih strucnjaka,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
128
odbacivši kor ist nj ihovog znanj a i bogat og
iskust va?
Št a bi se, dakle, desilo kada bi sve lj ude pozvali da
napuste slijedenje ovih strucnjaka i zamijene ga
sopstvenim idztihadom, oslanjajuci se na vlastito
ubjedenje, koje je posljedica istrazivanja i
idžt ihada, pa da se nakon t oga odazovu t om
našem pozivu i sprovedu ga u dj elo?"
Ono št o bi se, bez sumnj e, desilo poslij e t oga,
jeste ubitacan nered u gradevinarstvu,
polj oprivredi i pot omst vu i t ako bi lj udi, u ime
izgradnje, rusili svoje kuce, unistavali svoje zivote,
u ime lijecenja i uvukli sebe u siromastvo i
bezizlaznu situaciju, pozivajuci se na "rad i
proizvodnj u". To j e rezult at idžt ihada koj eg su
post avili na pogrešno mj est o i pr imij enili ga bez
ispunjavanja odredenih preduslova, ignorisuci
Allahov dželle še' nuhu zakon u univerzumu, koj i
se odražava u kohezionim fakt orima, koj i povezuj u
lj ude, po pit anj u saradnj e, pot pomaganj a,
obrazovanja i savjetovanja. Ova cinjenica je poznata svima,
pa cak i maloj djeci, a i onima,
koj i zagovaraj u "pot iranj e mezheba".
Medutim, zasto ovi ljudi ne razumiju ovu istu
zakonitost u pogledu strucnih pitanja vjere i
propisa halala i harama?!
Ne znamo! ! !
Neizbj ežan rezult at , koj i bi se desio nakon
prodiranj a svih lj udi na polj e idžt ihada, po pit anj u
svjetovnih nauka, je jednak rezultatu, koji ce se
desit i nakon prodiranj a svih lj udi na polj e
idžt ihada, po pit anj u vj erskih nauka i propisa
halala i harama.
Danas imamo upot punj en fikh, u pogledu svih
situacija u koje zapadaju ljudi, pojedinacno ili
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
129
kolekt ivno, koj eg su kodif ikovali imami
mudztehidi i njihovi ucenici. Kao da nam on danas,
tako stvaran i upotpunjen, zeli reci: ,Ne post oj i
izmadu vas i primjene ovog fikha,na polju civilnog,
krivicnog i svakog drugog prava, nista drugo do da
izabrete sebi najbolji put njegovog sprovodenja u
praksu".
Ali ako bi ovo veliko fikhsko blago izložili silovit im
vj et rovima, koj i su prouzrokovani idžt ihadom
svakog muslimana pojedinacno, njegova sudbina
bi bila poput sudbine suhe t rave, koj u raznose j aki
vj et rovi. Pa kada bi smo, nakon t oga, pogledali
nasli bi smo da su od nase cvrste fikhske tvrdave
ost ale samo razrovane ruševine i gomile kamenj a.
To je tragicna posljedica, koju osporavaju samo
tvrdoglavi ljudi, cudne vrste.
Medutim, pred muslimanom danasnjice se nalazi
odgovarajuca mogucnost za razumijevanje propisa
namaza, post a, zekat a i svega št o nj egov privat ni
život post avi pred nj ega iz oblast i vj erskih pit anj a.
On ce tu mogucnost iskoristiti izucavanjem neke
manj e knj ige, koj a sadrži u sebi rezime šerij at skih
propisa jednog od Cetiri mezheba i pri tome ne
mora da razumij e dokaze ili razmišlj a o nj ima, sve
dok ne post ane mudžt ehid, kao št o j e to bio slucaj
sa mnogima, koj i su t ražili fet ve od poznat ih
ashaba i t abi' ina.
Pa ako bi obavezao svakog muslimana da vrši
idztihad i izucava dokaze, udaljivsi ga prethodno
od ovih fikhskih knjiga iz kojih je mogao da nauci
propise halala i harama, slij edeci jednog od
poznatih imama, to bi znacilo kao da si mu rekao,
ot voreno i j asno: „ Allahov propis, u problemat ici sa
kojom se susreces, svodi se samo na ono na sto te
upucuje tvoje licno \ jb]eden]e. (Jedan od
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
130
naj poznat ij ih zagovornika "pot iranj a mezheba" j e
okarakt erisao ove knj ige, koj e sadrže idžt ihad e
Cetverice imama, kao "prazan govor"! - op. a. )
Nakon krat kog vremena našao bi sav islamski
serijat, kao "rijeci bez znacenja" ili "naslov bez
teme" ili pak kao gradevinu slicnu Dzuhinom
mezarist anu ( lik iz saljivih arapskih prica - op.
prev.); zid na kojem su ugradena vrata,
pricvrscena debelim lancima, a iza njega je
zapušt eno zemlj išt e gdj e se okuplj aj u vukovi i
ost ale zvij eri.
Pa ako bi mukallida, nakon št o si ga udalj io od t ih
mezhebskih knj iga i nj ihovih imama, nagovorio da
se prihvat i nekih drugih knj iga, koj e su napisali,
na osnovu svog idžt ihada, neki drugi lj udi,
obavezavši ga sa t im knj igama i nj ihovim
slijedenjem, onda sa time, stvarno, nisi nista
uradio, osim št o si mu namet nuo da ost avi
slijedenj e Šafij e, Ebu Hanife, Malika i Ahmeda I prihvat i se
slijedenja jednog od svojih
savremenika. Ova obaveza, koj u si mu namet nuo,
nejma drugo znacenje, osim zlobe prema ovoj
Cetverici imama, njihovim sljedbenicima, a to je, u
stvari, fanaticno slijedenje nekih lj udi i ist icanj e
nj ihovih idžt ihada.
Upitao sam jednog ucenika, koji je klanjao do
mene,neprestano pomijerajuci kaziprst na sjedenju
u namazu ( t ešehhudu) : „ Zašt o t ako pomij eraš
prst ?"
- To j e Sunnet Božij eg Poslanika - ' alej his - selam
- ! - odgovori on.
- Navedi mi hadis, koj i se prenosi po t om pit anj u i
st epen nj egove vj erodost oj nost i, t e koj i t o dokaz u
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
131
nj emu aludira da se t o pomij eranj e kažiprst a,
upravo odnosi na pomij eranj e u t om obliku?
- Ne znam, ali cu pitati o tome "toga i toga"!
Da j e on, ako je vec neznalica u dokazu, rekao da
u t ome slij edi mezheb imama Nalika, s t im bi
olakšao i sebi i drugima i skinuo odgovornost sa
sebe.
Dakle, on se sa time udaljio od slijedenja jednog
od Cetverice imama, samo zbog toga da bi se
priklonio slijedenju nekog drugog i kada bi on
citavog svoga zivota slijedio tu osobu i uzimao
propise samo na osnovu nj egovog idžt ihada, ovi
potiraci mezheba mu ne bi rekli: ,Haram ti je
slijedenje samo tog covijeka!"; kao sto to kazu za
onoga ko slijedi jednog od Cetverice imama!
Dali si vidio fanat izam u ružnij em i gorem obliku od
ovoga?!
- * * ( Ne brine nas t o da ovi mezhebist i imaj u svoj e
posebne idžt ihade za šerij at ske propise, sa koj ima
ce oponirati vecini imama, a slagati se sa svoj/m
ist omišlj enicima. To nas, zaist a, ne brine, pa
mozda ce neko od njih uloziti truda, po pitanju
pojedinih fikhskih mes'ela, sto ce ga uciniti
sposobnim (u najmanju ruku po njegovom licnom
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
132
ubjedenju) da vrsi idztihad u njima. Pa, mozda
cemo mi, po nekom pitanju, imati misljenje
oprecno njihovom ili cemo davati prednost onome
na cemu se slozila vecina ili im mozda cak necemo
priznat i sposobnost na idžt ihad. Možda bi o svemu
t ome, ako bi bi/ o pot rebe, raspravlj ali u j ednoj
mirnoj i bratskoj atmosferi, ali, ni u kojem slucaju,
ne bi nj ihova mišlj enj a, koj a su izabrali u ime
ist raživanj a i uzimanj a propisa iz Kur' ana i
Sunneta, ucinili predmetom osporavanja i
negiranj a, t e razlogom za konfront acij u i podizanj e
nepot rebne galame. Svakako da nij e naša st var da
li ce neko konstantno pomjerati kaziprst na
sj edenju u namazu (tesehhudu) ili da li ce klanjati
t eravih - namaz osam rekj at a, nit i t o št o on ne
nalazi, po svom licnom ubjedenju, nesto sto
dozvolj ava naklanj avanj e namj erno propušt enog
namaza. Vec se nasao neko medu imamima i
ucenjacima ko je ovo izjavio i nij e nikakva
novot arij a u islamskom zakonodavst vu, da su se
neki lj udi pozivali na idžt ihad i sami birali mišlj enj e
u poj edinim fikhskim mes' ela m a, bez obzira da li
su u st varnost i bili kompet ent ni za idžt ihad ili ne.
Ali ono št o negiramo i št o nas se tice, jeste to sto
ovi lj udi korist e mišlj enj a, do koj ih su došli, kao
ubitacno oruzje, koje koriste protiv Imama
mezheba, prekidajuci njime cvrstu vezu izmedu
njih i velike vecine muslimana i izazivajuci fitneluk,
kao sto to danas radi vecina njih, po džamij ama I drugim
mj est ima, svaki put kada im se ukaže za t o
prilika,
Nakon št o su ost avili pozivanj e Allahovoj dželle
se 'nuhu vjeri, o krenuvsi leda od zavedenih i onih,
koj i su skrenuli sa pravoga put a i lut aj u u zabludi,
da l i su se na suprost avlj anj e svakom vj erniku, koj i
se ne slaže sa nj ihovim idžt ihadima ili j e ust raj an
na slijedenju jednog od Cetverice imama ili
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
133
iskazuje svoju nemoc da vrsi idztihad i osjeca
potrebu za taklidom, upustajuci se s time u
beskrajnu raspravu sa njima, prekidajuci je sa
neprijateljstvom prema drugoj strani, optuzujuci ih
za zabludu i pripisujuci njihovim imamima
neznanj e, dok za nj ihove knj ige kažu da su
netacne i prazan govor!
Ako bi kojim slucajem vidjeli, u ruci, nekog od njih
t espih, koj eg korist e prilikom svakodnevnog zikra,
obasut i bi ga sa at ribut ima glupost i i zablude i rekli
bi da uvodi novot arij u u vj eru, ili ako bi muj ezin
poslij e ezana glasno donio sa l a vat na Božij eg
Poslanika - ' alej his - selam - opt užili bi ga za širk i
upozorili bi ga da t o više ne ponovi.
Takoder, ako bi ljudi zeljeli da klanjaju u dzamiji
t e ra vi j u - namaz od dvadeset rekjata, ti potiraci
mezheba bi izazvali fit nu, koj oj kraj a nej ma i
možda bi st var dost igla st epen komešanj a mase u
dzamiji i podizanje glasova, pracen i h psovkama i
vrijedanjem. Jos uvijek se sjecam, jedne
ramazanske veceri u kojoj me, nakon teravije,
posjetila grupa od petnaestak obicnih ljudi na cijim
su se licima i glasovima j oš uvij ek opažali t ragovi
rasprave, nakon koj e su mi odmah došli. Tražili su
od mene da zaust avim usplamsalu fit nu, koj a j e
zapoceta u njihovoj dzamiji, zbog onih koji smatraju
haramom sve št o prelazi više od osam
rekj at a t eravij e - namaza. Rezult at svega t oga j e
bila zestoka smutnja unutar dzamije, cime je
Allahova dzelle se 'nuhu kuca pretvorena u
poprišt e verbalnog su kuba, na šej t anovom put u!
Sta sprecava ove ljude da klanjaju teraviju namaz
onako kako žele i da nas ost ave da i mi klanj amo
onako kako smo ubijedeni da treba klanjati, bilo to
put em t aklida ili idžt ihada?!
Zar nij e nj ihova sva br iga da umišlj aj u sebi
sposobnost razumijevanja i izvodenja serijatskih
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
134
propisa iz Kur'ana i Sunneta, nepridrzavajuci se
taklida jednog od Cetverice imama?
Pa et o mi ih ost avlj amo da t o umišlj aj u sebi; neka
osnuj u sebi, onako kako žele, neki novi specij alni
mezheb, pored ova Cetiri priznata mezheba, kojeg
ce svesti na desetak mes'ela iz podrucja ibadeta i
neka se ponose time, koliko im dusa zeli, sluzeci
se pri tome fikhom Cetverice imama i njihovim
idžt ihadima u onoj mj eri koliko t o žele. Ali, koj i j e
razlog obasipanj a onih, koj i imaj u nj ima suprot no
mišlj enj e, sa at ribut ima neznanj a, ludost i i
zablude?!
I zasto pruzaju svoje jezike, vrijedajuci i
ismijavajuci Cetvericu imama, njihove knjige,
idžt ihade i mukaI I ide
71
!
I zasto gubiti vrijeme na pracenje onoga št o oni
nazivaj u propust ima Ebu Hanife
7
!
Sta je povod da se na sijelima vrijeda i ismijava
imam Šafij a i nj egov fikh, zbog t oga št o j e izdao
fetvu o ispravnosti braka izmedu covjeka / "
njegove kcerke" iz van bracne veze, a on da je
procitao Safijine rijeci, po t om pit anj u u nj egovoj knj izi "El -
Umm", izgubio bi se u svom cudnom
neznanj u?!
Mozda ce reci neko, poput sejh Albanija: ,Boze
sacuvaj, mi ne umanjujemo vrijednost Cetverice
imama, nit i išt a ružno govorimo o nj ihovim
mezhebima"!
Svakako, on t o izj avlj uj e na poj edinim sj edelj kama,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
135
medutim, stvarnost potvrduje sustu suprotnost
ovome št o on t vrdi.
Onaj koji postuje i uvazava Cetvericu imama i
nj ihov uloženi t rud u poj ašnj avanj u serij at skih
propisa i njihovom izvodenju iz Kur'ana i Sunneta,
ne kaže, bespot rebno i bez povoda, u svom
koment aru hadisa o ponovnom dolasku I sa -
' alej his - selam - : ,Ovo jasno ukazuje na to da ce
I sa - ' alej his - selam - sudit i po našem šerij at u,
tj., Kur'anu i Sunnetu, a ne po necemu drugom,
kao št o j e I ndži l , hanef i j sk i f i k h ili nešt o
slicno!!!
Pogledaj ove rijeci i razmisli o njihovom znacenju,
kada on kaze: ,,...,a ne po necemu drugom, kao
sto je Indzil, hanefijski fikh ili nesto slicno"/ / /
Dakle, ovaj covjek je uvjeren da hanefijski fikh nije
ništ a drugo do kao I ndžil, odnosno, st var, koj a
nej ma nikakve veze sa islamskim šerij at om ili pak
sa Kur' anom i Sunnet om,
Da li post oj i musliman, koj i se boj i Allaha dželle
se *nuhu, tragajuci za istinom, a da ne zna da
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
136
hanefij ski fikh nij e ništ a drugo do skup propisa
zasnovanih na Kur' anu i Sunnet u ili kij asu i da se
imam ovog mezheba, Ebu Hanife, neka j e Al/ ah
dželle se ' n uhu zadovolj an sa nj im, približio Allah u
dzelle se 'nuhu, pojasnjavajuci propise Kur'ana i
Sunnet a Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - i da se nij e
približio šej t anu i osnovao neki drugi
mezheb, koji ce, rame uz rame sa Indzilom,
oponirat i propisima Kur' ana, bez obzira št o j e on,
neka j e Allah džel/ e se ' nuhu zadovolj an sa nj im,
pogresno ili ispravno donio odredene idztihade?!
Zatim, koje rekao da ce Isa - ' alej his - selam - bit i
slabij i od šej ha Albanij a u poznavanj u Kur' ana i
Sunneta i nece biti sposoban da vrsi idztihad, te ce
bit i primoran da slij edi, u šerij at skim propisima,
jednog od Cetverice imama i da ce od njih izabrati,
baš, Ebu Hanifu?!
Da li je tacno da medu hanefijama postoji neko ko
t vrdi ovakve st vari?
Možda! Možda se našao neki izuzet ak u
razmišlj anj u, koj i se služi ovakvim besmislicama,
ali naucni moral, u ovoj situaciji, podrazumijeva to
da sejh Albani navede ime covijeka, koji je
izgovorio ove rij eci i ukaze na mjesto i knjigu u
koj ima se one nalaze, a da zat im replicira na t o
naucnom metodom, kojeg moze primijeniti svaki
musliman, koj i pošt uj e pravu vrij ednost islamskih
ucenjaka, a to je da ce Isa - ' alej his - selam -
bit i sposoban da crpi šerij at ske propise, direkt no,
iz Kur'ana i Sunneta i da je to ono najmanje cime
se može okarakt erisat i Božij i Poslanik I sa
' alej his - selam - , t e da j e neosnovana izj ava o
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
137
njegovom slijedenju jednog od Cetverice imama.
Nije ispravno, prema islamskom i naucnom moralu,
da sejh Albani koristi repliku na ove rijeci,
vrijedajuci pri tome fikh Ebu Hanife i tvrdeci da je
on, pot puno, kao i I ndžil, van okvira islamskog
šerij at a.
Postovani citaoce, mozda ti ove rijeci izgledaju
pret eškim da bi izašle iz ust a j ednog muslimana!
Da bi se uvjerio pogledaj knjigu "Skracena
Muslimova zbirka hadisa" od El - Munzirij a i
procitaj komantar na strani 308, koji je napisao
šej h Albani.
Saznali smo da je jedan od velikih ucenjaka
upozorio izdavaca knjige na ovu cudnu laz i ukazao
mu na neophodnost izbacivanj a ove besmislice iz
drugog izdanja, koje ce se uskoro pojaviti.
Ne znamo "da li ce izdavac dati prednost svemu sto
j e napisao koment at or, šej h Albani, i t ime zadržat i
u knjizi ovu opasnu izjavu ili ce dati prednost
Allahovom dželle se ' n uh u seri j a t u i ist ini, koj a j e
poznat a svim muslimanima, pa makar t o
zaht ij evalo žrt vovanj e j ednog ret ka, koj eg j e
napisala ruka šej h Albanij a?!
Ne znamo, ali pojava drugog izdanja ce razjasniti
stvar, na osnovu cega cemo moci dati svoj
koment ar) * * *
Koji ce objektivni covjek odbaciti dokaze, koje smo
naveli, po pitanju nepobitnosti slijedenja jednog od
priznat ih mudžt ehida sve dok j e mukallid
nesposoban da vrši idžt ihad, a zat im pozvat i mase
na vršenj e idžt ihada, pa makar one i ne bile
sposobne za t o i da se oslobode slijedenja imama -
mudžt ehida, iako su ih, prij e nj ih, slij edili milioni
muslimana, kao i da izvode propise halala i harama
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
138
iz Kur' ana i Sunnet a, onako kako ih oni razumij u i
zamišlj aj u, pa makar sa t im svoj im zabludama
pocij epali Allahov dželle se' nuhu šerij at ?!
Ima li covjeka, a da ne zna da sirom otvorena
vrat a idžt ihada pred masama, sa svim nj enim
razlicitostima, ustvari znace mogucnost za
neprij at elj e islama i nj egovog šerij at a da ih
pocij epaj u, dio po dio, sa t im "nožem idžt ihada"?!
Da li post oj i u našem arapskom svij et u obrazovan
covjek, koji je razumio nesto od savremene
povijesti, a da ne poznaje nacin pomocu kojeg je
Brit anij a, nakon kolonij alizacij e Egipt a, prodrla u
islamski serijat, poigravajuci se sa njim, onako
kako j e ht j ela?
I slam j e, po mišlj enj u Lorda Kromera, bio zaost ao i
suhoparan, koj i oponira napret ku, t ako da j e on
trazio" djelotvorno sredstvo za oslobadanje
egipat skog društ va od ovih okova". To "izvanredno
dj elot vorno sredst vo" našao j e u propagiranj u i
širenj u idzt ihada od st rane lj udi, koj i su vj erovali u
neophodnost razvoj a društ va, po modernom
evropskom obliku. Nedugo, nakon št o su t i"
modernist i" , koj i vj eruj u u evropsko društ vo u
mnogim nj egovim segment ima i vr ij ednost ima,
zaposj eli naj osj et lj ivij e vj erske funkcij e, kao št o su:
muft ij st vo, al - azharski mešihat i nj egova uprava;
poceli su pozivati al - azharsku ulemu na idžt ihad,
izbjegavajuci njegove uslove, tako da je sejh El -
Meragi, cak, tvrdio da mudztehid ne mora
poznavati ni arapski jezik. Na taj su nacin brit anski
poslušnici dali se na vršenj e idzt ihada u islamskom
šerij at u, da bi na kraj u rezult at t og nj ihovog
idztihada bio: promjena zakona o porodicnom
pravu, zabrana poligamije, ogranicenje prava
razvoda braka, izjednacavanje muskarca i zene,
po pit anj u nasledivanja... Ova "zivahna" aktivnost
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
139
izdavanj a fet vi j e dovela do negiranj a hidžaba,
odobravanja uzimanja odredenog procenta kamate
iz banaka, a ove "muft ij e" su opisivani kao lj udi
širokih pogleda, slobodnih idej a i oni koj i su prodrli
u srž islama.
( Vidid knj igu " El - I t t idžahat el - Vat anij j e fi - l -
Edebi el - Mua' sir" 2/ 298. st r. i knj igu "Mevkif u - 1
- ' Akli ve - l - ' Umi ve - l - ' Alimi min Rabbi - l -
' Alemin" 4/ 350. st r. )
Koj u bi pouku t rebali da uzmemo iz ove, bliske
nam, prošlost i?
Koj e j e t o opravdanj e, na osnovu koj eg bi se
mogla srusiti velika fikhska gradevina, koju su
svoj im rukama, u prošlim vij ekovima, izgradili
cestiti imami - mudžt ehidi, a zat im ot vorit i vrat a
idžt ihada pred masama odbacivši, pri t ome,
slijedenje Cetiri priznata mezheba?!
Bolest, koja je juce srusila vrata idztihada prisutna
j e i danas, a ruke, koj e se pripremaj u da rast rgnu
kodif ikovane islamske propise, sa nožem idžt ihada
su iste kao one jucerasnje, s tim da ih je danas
duplo više!
O vi potiraci mezheba, ostavite muslimane da
slijede put svojih imama, cije su slijedenje i taklid
odabrale generacij e i generacij e muslimana i lat it e
se idztihada, ako vec zelite da idztihadite, u
izvodenju propisa vezanih za savremene probleme,
koji nisu bili prisutni do juce i nisu ih tret irali
Imami u svoje doba, a mi cemo vam, pri tome,
uciti dovu za uspjeh i ispravnost misljenja i ideja!
Ali vi, kakve li ironije, okrecete leda svim novim
problemima o kojima nisu rekli svoju rijec
pret hodni imami i u koj ima se mora primj enit i
idžt ihad, da bi se došlo do spoznaj e propisa u
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
140
savremenom dobu ( npr. iživot no i imovinsko
osiguranje, dionicarska drustva i kompanije,
razlicite police socijalnog osiguranja,kompenzacije,
koj e obuhvat aj u ugovori, t e novi oblici zemlj išnih
ugovora izmedu vlasnika i zakupca, it d. ) .
Vi okrecete leda svemu ovome i nastavljate
proglasavati idztihade Cetverice imama ludostima i
upozoravati obicne ljude da ih ne slijede.
Tako mi Allaha dželle še' nuhu, nisam vidio
nijednog od ovih potiraca mezheba da je bilo kada
izucavao neku od ovih, do sada nepoznat ih mes' ela
za cijim pojasnjenjem mase svakodnevno vape.
Medutim, oni sav svoj trud ulazu na rusenje onoga
sto je vec izgradeno i ciji su propisi odavno
poznat i, na osnovu koj ih svaki mudžt ehid i
mukallid imaj u opravdanj e pred Allahom dželle
še' nuhu, t e su se, prema t ome, oslobodili svake
odgovornost i i obavili svoj u dužnost prema Allahu
dželle še' nuhu, koj a im j e bila za vrat om.
O vi! Ostavite propise, koje su vec kodifikovali
naj odabranij i imami i koj e su svesrdno prihvat ili
muslimani, sa kolj ena na kolj eno, i dozvolit e nama
da vršimo idžt ihad, po pit anj u ovih, do sada
nepoznat ih mes' ela, sa koj ima se nij e susreo, nit i
ih ist raživao, niko od I mama, a zbog koj ih se
danas zali vecina muslimana, nepoznavajuci
Allahov dželle se' nuhu propis za nj ih!
Pa ako izneset e svoj idžt ihad, po t im pit anj ima,
povezete ih sa odgovarajucim dokazima iz Kur'ana
i Sunneta i reprezentujete nacin izvodenja propisa
iz njih, prepusticemo vam propise sve Cetverice
imama i ostavicemo vas da derogirate njihove
idztihade svojima i onda cemo pozvati sve ljude da
slij ede vas, a ne nj ih.
Rezime rasprave, koja se odvijala izmedu
mene i nekoliko potiraca mezheba
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
141
Mozda se ovo poglavlje istice po vaznosti nad
ost alim poglavlj ima ove knj ige.
Ne zbog toga sto ces, mozda, u njemu naici na
neke nove naucne detalje i pravila, jer smo vec
spomenuli dovoljno naucnih dokaza, koji su brojniji
od onih, koje ces naci u ovom poglavlju. Medutim,
pravi razlog za t o leži u ispolj avanj u fanat izma kod
potiraca mezheba, koje mozda neces naci ni kod
bilo kojeg razumnog ljudskog bica!
Ti lj udi nas opt užuj u za fanat izam, zat o št o se ne
želimo pomj erit i sa ist inskog st aj ališt a, koj e se
zasniva na hiljadama dokaza, a istovremeno ces
vidj et i ove lj ude kako, t okom rasprave, sebe
zat varaj u u kafeze zapanjujuceg fanatizma, cak i
ako ih t o odvodi u bolest i ludilo!
Necu u ovome poglavlju nikoga potvarati, niti
klevetati, niti cu upotrijebiti jednu jedinu rijec iz
svij et a iluzij a i pret post avki. * * * ( Ovo j e naš
odgovor onome ko smat ra da smo mi mij enj ali i
podvaljivali. Medutim, da nas ne sprjecava strah
od Allaha dželle se ' nuhu, odbranili bi se od nj ega
svjedocenjem desetak osoba, koji su pravo stanje
stvari vidjeli svojim ocima i culi svojim usima.}***
Rekao sam brat u, sa koj im sam imao raspravu o
ovom problemu, dok j e on glasno uzvikivao svoj e
cudne i zapanjujuce stavove: ,Objavicu to sto
kažeš, ako ost aneš uporan u t im svoj im
st avovima! ".
A Allah dželle se' nuhu naj bolj e zna da sam mu t o
rekao sa želj om da ga t rznem iz sna i uput im na
razmišlj anj e i st rplj enj e u onome št o govori!
Ali mi je taj covjek rekao: ,Objavi sta hoces, ja se
ne boj im! "
Ne zelim spomenuti ime ovog covjeka, ali bice
dovolj no da t i kažem da j e on od onih koj i
poducavaju "Potiranje mezheba", a ne od onih koji
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
142
ga uce. On je pored svega toga dobar covjek i
castan mladic, ali samo da nije ove prljave mrlje
koj a j e pala na nj ega i nj egovu misao i uzdigla ga
do najviseg nivoa zacudujuceg fanatizma!
Dosao je, vodeci sa sobom nekoliko dobrih
mladica, koji su istrajni u trazenju istine; pa sam
zapoceo razgovor sa njim, rekavsi mu: ,Na koji
nacin razumijes Allahove dzelle se'nuhu propise;
da li ih direkt o uzimaš iz Kur' ana i Sunnet a ili od
I mama - mudžt ehida"?
Odgovorio j e: „ St udiram mišlj enj a I mama i nj ihove
dokaze, po t om pit anj u, a zat im se oslanj am na
ono št o j e naj bliže dokazima Kur' ana i Sunnet a"!
Rekoh: „ Zamisli da posj eduj eš pet hilj ada sir ij skih
lira, koj e su ost ale šest mj eseci položene kod t ebe,
a zatim si kupio s njima robu i poceo trgovati.
Kada ces dati zekjat na ovu robu, da li nakon
slijedecih sest mjeseci ili poslije citave godine?"
Odgovorio je, nakon razmisljanja: ,Hoces da kazes
da j e zekj at na t rgovinsku robu obavezan"!
Rekao sam: „ Ja pit am i od t ebe se ovdj e t raži da
odgovoris, na tebi svojstven nacin. Evo, ispred
t ebe j e bibliot eka, i u nj oj su knj ige t efsira,
Sunneta i fikhske knjige Cetverice imama -
mudžt ehida".
Nakon kratkog razmisljanja rece: ,Brate, ovo je
vj era, nij e t o lahka st var na koj u se odgovara
spont ano i bez razmišlj anj a. Tu j e pot rebno
ponavljanje i ucenje i za sve t o t reba vremena.
Medutim, mi smo dosli da raspravljamo o sasvim
drugoj t emi, , .
Odust ah od ovog pit anj a i rekoh mu: , , U redu, da li
svaki musliman mora da prouci dokaze Cetverice
imama da bi zat im uzeo po onima, koj i su naj bliži
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
143
Kur' anu i Sunnet u?"
Odgovorio j e: , , Da. „
Rekao sam mu: ,To znaci da svi ljudi posjeduju
sposobnost idztihada, kao sto je to bio slucaj sa
I mamima mezheba. Naprot iv, nj ihova sposobnost
je jos veca i potpunija, jer onaj koji je u stanju da
daj e svoj sud o nj ihovim mes' elama ili da sudi o
t im mes' elama, na osnovu mj erila Kur' ana i
Sunneta, bez sumnje je uceniji od sviju njih.,,
On odgovori: „ Ust var i, lj udi se dij ele u t ri grupe:
mukallid, mut t ebi' i mudžt ehid. Tako onaj ko j e
sposoban da vrši komparacij u mezheba i selekcij u
onoga št o j e u nj ima naj bliže Kur' anu, zove se
muttebi' i on je na stepenu izmedu taklida i
idžt ihada.
Upit ah: „ Št a j e onda obaveza mukallida?"
Na to mi rece: ,Slijedice one mudztehide koji su
priznat i od st rane Ummet a. , ,
Zat im sam ga upit ao: „ Da li j e on grij ešan, ako
bude slijedio samo jednog od njih, pridrzavajuci se
samo njega i njegovih fetvi, ne napustajuci ga?"
Odovorio j e: „ Da, t o mu j e haram. , ,
Dodadoh: „ Št a j e dokaz da j e t o haram?"
Rece: ,Dokaz je to sto je on uzeo sebi, kao
obavezu, nesto sa cime ga Allah dželle še' nuhu
nij e obavezao. , ,
Nakon t oga sam ga upit ao: „ Na koj ih od sedam
poznatih kiraeta ucis Kur'an?"
Odgovorio mi j e : „ Na kiraet u Hafs. „
Upit ah ga: „ Da li se pridržavaš samo t og kiraet a ili
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
144
svaki dan ucis drugim kiraetom?"
Odgovori: „ Ne, samo se pridržavam kiraet a Hafs. , ,
Rekoh mu: „ Zašt o se pridržavaš samo j ednog
kiraet a, s obzirom da t e Allah dželle še' nuhu nij e
obavezao da ucis Kur'an, osim onako kako je
preneseno t evat ur - predaj om od Božij eg Poslanika
- ' alej his - selam - ?"
Odgovorio j e: „ Zat o št o nisam poklanj ao veliku
paznju drugim kiraetima i nisam bio u mogucnosti
da ucim Kur'an, osim na ovaj nacin. ,
Konstatovao sam: ,Tako onaj, koji je ucio safijski
fikh i nije poklanjao paznju ucenju drugih
mezheba, kao sto nije bio u mogucnosti da uci
vj erske propise, osim na ovom mezhebu, ako bi ga
primorao da poznaje sve ono do cega su dosli
imami - mudžt ehidi i da t o primj eni, shodno t ome i
ti bi morao da naucis sve kiraete i po njima svima
ucis Kur'an. Pa, ako nalazis za sebe opravdanje u
nemoci, trebao bi isto tako da imas razumjevanja
za ovog mukallida. U svakom slucaju da te pitam:
„ Odakle t i t o, da mukallid mora neprest ano
prelazit i sa j ednog na drugi mezheb, kada ga Allah
dželle še' nuhu nij e t ime obavezao, t j . kao št o ga
nij e obavezao da se pridržava samo j ednog
mezheba, takoder ga nije obavezao da mora
neprest ano prelazit i iz j ednog u drugi?! ", ,
Rece: ,Njemu je haram da se strogo drzi jednog
mezheba, smatrajuci da mu je to Allah dzelle
še' nuhu naredio! "
Dodao sam: „ Eh, t o j e nešt o drugo. To j e ist ina u
koj u nej ma sumnj e nit i razilaženj a. Ali, da li j e on
grij ešan ako bi se držao samo j ednog mezheba,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
145
znajuci da ga Allah dzelle se'nuhu time nije
obavezao
7
"
Odgovori: „ Nij e grij ešan! "
Na sto mu rekoh: ,Medutim, u "Brosuri", po kojoj
t i poducavas, nalazi se suprotnost onoga sto ti
kažeš. Odnosno, nj en aut or t vrdi da j e t o haram i
cak ide do te mjere da na pojedinim mjestima
proglašava kj afirom onoga, koj i slij edi samo
j ednog imama, ne - napustajuci njegov mezheb.
Upita zacudeno: ,Gdje?!" - uzevši Brošuru pomno
je posmatrao njene tekstove, citajuci rijeci autora:
„ Tako onaj ko se bude pridržavao samo j ednog
mudžt ehida u svim mes' elama, nij e ništ a do
fanat ik, gr ij ešnik, slij epi slj edbenik i od onih koj i su
se u vj eri razišli i u grupe podij elili. . . , ,
Št o j e prokoment arisao: „ Pod obavezom ( ilt izam)
aut or podrazumij eva onoga, koj i t o smat ra
serijatskom obavezom, a sama recenica ima u sebi
nedorecenog.,,
Upit ah ga: „ Št a t i j e dokaz da j e t ako mislio i zašt o
ne kažeš da j e aut or pogrij ešio
7
"
Sagovornik je ostao pri tome da je recenica
ispravna, da je zamisljeno znacenje izostavljeno i
da "aut or" u nj oj uopšt e nij e pogrij ešio!
Rekoh: ,Ali recenica po ovom zamisljenom
znacenju ne upucuje ni na kakvo zamisljeno
znacenje, niti ima svoje svrhe. Nejma muslimana,
a da ne zna da slijedenje Cetiri priznata mezheba
ne spada u st rogu vj ersku dužnost , nit i post oj i
ij edan musliman, koj i slij edi samo j edan mezheb,
a da t o ne radi iz svoj e sopst vene volj e i izbora. „
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
146
Rece iznenaden: ,Kako?! Ja sam cuo dosta ljudi, a
i neku ulemu, da j e šerij at ska obaveza držat i se
samo j ednog mezheba i da nij e dozvolj eno prelazit i
iz j ednog u drugi. , ,
Na t o sam dodao: „ Spomeni mi bar j edno ime od
obicnih ljudi ili uleme, koji su rekli tako nesto.,,
Covjek usuti, cudeci se da bi moj govor mogao bit i
tacan i ponavljajuci da je sva njegova predstava o
t ome da mnogi lj udi smat raj u haramom prelazak iz
mezheba u mezheb.
Rekao sam: ,Neces naci danas nikoga ko je
ubijeden u ovu laznu iluziju. Da, prenosi se da su u
zadnj em periodu Osmanske vladavine smat rali
golemim prelazak hanefij e u neki drugi mezheb,
št o j e, bez sumnj e, bilo kod nj ih, ako j e vij est
tacna, znak krajnje maloumnosti i slijepe
fanaticnosti.
Zatim sam mu rekao: ,Odakle ti ova razlika izmedu
mukallida i muttebi'e.Je li to jezicka ili t erminološka
razlika?"
Odgovori: ,Izmedu njih je jezicka razlika.,,
Donio sam mu literaturu da iz nje potvrdi jezicku
razliku izmedu ove dvije rijeci, ali on ne nade nista,
a zat im mu rekoh: „ Ebu Bekr r. a. kada j e odbio
plat u koj u su mu nudili muslimani, rekao j e
beduinu: „ Ako muhadžiri budu sa t ime zadovolj ni
vi ih slij edit e ( iza radij e el - muhadžirun fe innema
ent um t ebe' ) " - Sa jednom rijeci "slijedenje (et -
t eb' ij j a) " želio j e da se izj asni o prist anku i
saglasnost i poslij e koj e nej ma nikakvog
prosudivanja niti rasprave.,,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
147
Odgovori: „ Pa et o, neka bude t erminološka razlika.
Zar j a nej mam pravo da t erminološki definišem
ono št o j a želim?"
Rekao sam mu: „ Svakako, ali ovaj t voj t ermin, u
sušt ini, nij e ništ a promij enio. Ust vari, ovaj št o ga t i
nazivaš muttebi'om ili je upucen u dokaze i nacine
pronicanj a hukmova, št o j e st epen mudžt ehida, ili
j e neznalica u svemu t ome, št o j e st epen
mukallida. U slucaju da bude u pojedinim
mes' elama ovako ( mudžt ehid) ili onako ( mukallid) ,
onda j e on mudžt ehid na osnovu pr vog, a mukallid
na osnovu onog drugog. U svakom slucaju ova
podj ela j e dvost rukog karakt era i hukm svakog od
nj ih dvoj ice j e j asan i poznat . , ,
Rece: ,Muttebi' je onaj, koji moze da pravi razliku
izmedu izrecenog (kavi) i dokaza (edille) i da daje svoj sud o
nj ima. Ovaj st epen pot puno se razlikuj e
od cisto slijepog taklida.,,
Na t o mu odgovorih: „ Ako pod "razlikovanj em
izmedu izrecenog" smatras razlikovanje jednog
stava od drugog, u smislu jacine dokaza ili njegove
slabost i, pa t o j e onda naj viši st epen idzt ihada. Da
li ti licno mozes da radis tako nesto?"
Rece: ,Ja to radim u okviru svojih mogucnosti.,,
Primij et ih: „ Poznat o mi j e da t i donosiš fet ve: da
se ist ovremeni izgovor t alaka ( razvoda braka) t ri
put a, broj i kao j edan put . Da li si prij e nego št o
doneseš t u svoj u fet vu pogledao št a kažu o t ome
Cetverica imama i njihove dokaze po tom pitanju,
a zat im ih uporedio i dao fet vu na osnovu t oga?
' Uvej mir el - Adželani j e pust io svoj u ženu
odj ednom t ri put a pred Božij im Poslanikom nakon
št o se zakleo da ist inu govori, zat im j e rekao:
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
148
„ Slagao bih na nj u, Božij i Poslanice, ako bi j e
zadrzao. Ona je vec pustena tri puta".
Koliko t i poznaj eš ovaj hadis, nj egovo mj est o u
ovoj mes'eli i kolika je njegova dokazna moc kod
vecine mezheba ili pak, kod Ibn Tejmije?"
Odgovori: „ Ovaj hadis mi j e nepoznat . , ,
Dodadoh: „ Pa, kako si onda dao fet vu na ovu
mes'elu, suprostavljajud se onome na cemu su se
slozila sva Cetiri mezheba, prethodno neuzimajuci
u obzir nj ihove dokaze, koliko su oni slabi ili j aki?
Et o t i si napust io svoj pr incip za koj i kažeš da ga
cvrsto slijedis i pokusavas i nas da primoras na to.
To je princip "slijedenja" (el - ittiba') sa znacenjem
koj e si mu t i dao. , ,
Rece: ,,U to vrijeme kod mene nije bilo dovoljno
literature u kojoj bih mogao naci misljenje
mezheba i nj ihove dokaze. , ,
Upit ah ga: „ Št a t e j e onda nagnalo da žuriš sa
fetvom, suprostavljajuci se velikoj vecini
muslimana, a da pret hodno nisi ni pogledao
nj ihove dokaze?! "
Odgovorio je: ,Sta da radim kad sam vec bio
upit an, a imao sam kod sebe samo malo
lit erat ure?"
Na to sam mu rekao: ,Bio si u mogucnosti da
uradiš ono št o su radili sva ulema i imami ( kada bi
se nasli u slicnoj situaciji); da kazes: ,Ne znam"; ili
da preneses stav Cetiri mezheba i njima oprecan
st av, bez t oga da t i donosiš fet vu na osnovu ova
dva st ava.
To si mogao da uradiš; ne, nego t o t i j e bila st roga
obaveza, narocito sto ovaj problem nije snasao
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
149
licno tebe, da bi bio primoran da nades bilo koji
izlaz iz nj ega. Ali da t i donosiš fet vu na osnovu
stava, koji je oprecan onome na cemu su se sva
Cetverice imama slozilila, prethodno negledajuci,
kako si sam priznao, nj ihove dokaze,
zadovoljavajuci se samovoljnom odlukom o
prihvat anj u dokaza nj ihovih neist omišlj enika; pa t o
j e kraj nj i ekst remizam za koj i nas vi opt užuj et e! "
Rece: ,Procitao sam misljenje Cetverice imama po
ovom pit anj u kod Eš - Ševkanij a, kao i u knj igama
"Subulu - s - Sela m" i "Fikhu - s - Su n ne. „
Odgovorih mu: „ Ove knj ige su pot puno suprot nog
stava, po ovoj mes'eli, od stava Cetverice imama i
sve pusu u jedan rog, navodeci dokaze koj i idu
nj ima u prilog. Zar bi prist ao na presudu j ednom
od zavadenih na osnovu samo njegove izjave,
nj egovih svj edoka i bliže rodbine?"
Na sto mi rece: ,Ja ne vidim u ovom svom
postupku, nesto zbog cega bih bio prekoravan. Ja
sam morao dat i fet vu i t o j e naj više št o sam
mogao postici svojim razumom.,,
Dodao sam: „ Ti kažeš da si mut t ebi' i da bi mi svi
trebali da budemo muttebi'e. Definisao si slijedenje
( el - it t iba' ) kao: razmat ranj e i izlaganj e st avova
priznatih mezheba, proucavanje njihovih dokaza,
a zat im uzimanj e mišlj enj a mezheba, koj i j e
naj bliži ispravnom dokazu ( ed - delil - s - sahih) .
Dok si t i, u ovom svom post upku ( fet vi) , pot puno
zanemario svoj princip. Ti znas da su sva Cetiri
mezheba zauzeli j edinst ven st av, po pit anj u
ist ovremenog razvoda braka t ri put a, da se broj i t r i
razvoda (tj. da covjek svojoj zeni, istovremeno i na
istom mjestu, kaze tri ili vise puta rijeci koje
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
150
upucuju na razvod braka, kao npr: ,Ti si pustena!"
op. prev. ) .
Takoder, poznato ti je da oni za taj stav imaju
dokaze u koj e t i nisi imao uvida i usprkos t ome
napustio si ono na cemu su se oni slozili,
prihvativsi se onoga cemu je tvoja dusa tezila.,,
Odgovori: „ Da, ali j a nisam imao uvida u nj ih, j er
nisam imao kod sebe odgovarajucu literaturu.,,
Upit ah ga: „ Pa zašt o onda nisi sacekao? Zasto si se
žurio, kada t e AI lah dželle še' nuhu nij e uopst e sa
t ime obavezao? Zar j e t voj e nepoznavanj e dokaza
Cetverice imama bio dovoljan argumenat, koji daje
prednost mišlj enj u I bn Tej mij e. Da li j e f anat izam,
za koj i nas lažno opt užuj et e, išt a drugo do baš
ovo?! "
Na sto rece: ,,U knjigama, koje su se zadesile kod
mene, našao sam dokaze, koj i su me uvj erili u
ispravnost ovog mišlj enj a, a ni AI lah dželle še' nuhu
me nij e obavezao više od t oga. , ,
Konst at ovao sam: „ Ako bi musliman nakon
iscitavanja odredenih knjiga procitao dokaz za
nešt o, zar bi mu t o bio dovolj an mot iv da ost avi
Cetiri mezheba, ciji su stavovi oprecni njegovom
razumij evanj u, pa makar i ne znao nj ihove dokaze
po t om pit anj u?"
Odgovori: „ Da, t o bi mu bilo dovolj no! "
Zat im sam mu rekao: ,Mladic skoro prigrlio islam,
ne poznaj e, ama baš ništ a, od nj egovih propisa,
procitao je kur'anski ajet: , , A Al l ahov j e i st ok i
zapad; k uda god se ok r enet e, pa t amo j e
Al l ahov a st r ana - AI l ah j e, zai st a,
nei zmj er no dobar i On sve zna. , , ; i iz nj ega
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
151
razumio, da se musliman u namazu može okrenut i
na koju zeli stranu, na sto upucuje i bukvalno znacenje
ajeta. Medutim, cuo je da su se Cetverica
imama saglasili na obavezi okret anj a prema Kj abi,
znajuci da oni imaju dokaze, ali ih nije citao. Sta
mu je ciniti kada stane na namaz? Da li ce se
povesti za svojim ubjedenjem, kao dokazom, koji
trenutno posjeduje ili ce slijediti misljenje Cetverice
imama, koje je oprecno onome sto je on razumio
iz aj et a?"
Rece: ,Svakako, slijedice svoje licno ubjedenje!"
Upitao sam ga: ,,I tako ce on, na primjer, klanjati
okrenut ka istoku i namaz ce mu biti ispravan?!"
Odgovori: ,Da, buduci da je obavezan slijediti
svoje licno ubjedenje!"
Primijetih: ,Zamisli da mu je njegovo licno
ubjedenje "dosapnulo" da mu nije nikakav grij eh
ako izvrši prelj ubu sa ženom svoga komšij e,
napij e se alkohola ili da od naroda, bespravno,
otima imovinu. Zar ce mu Allah dzelle se'nuhu
sve to dozvoliti zahvaljujuci njegovom "licnom
ubjedenju"?!"
Covjek se za trenutak usuti, a zatim rece: ,U
svakom slucaju ovaj primjer, o kome me pitas,
j est e j edna neosnovana misao i neost variva
pret post avka. , ,
Na t o mu rekoh: „ 0vo nij e samo gola pret post avka,
nego, koliko ih se samo slicnih desava, jos i
cudnijih. Mladic, ne zna nista o islamu, Kur'anu i
Sunnet u, cuo je neko predavanje ili slucajno
procitao kura'nski ajet iz koga je razumio ono sto
bi razumio svaki Arapin gledajuci u bukvalno
znacenje, da nejma grijeha ako bi se klanjac okrenuo na
st ranu, koj u želi, bez obzira št o vidi
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
152
sav ostali narod da se okrece samo prema Kibli.
St var, koj u j e normalno zamislit i i normalno j e da
se dogodi sve dok medu muslimanima ima onih
koji ne znaju nista o islamu. U svakom slucaju, ti
osudujes ovaj primjer (bio on iluzija ili stvarnost)
istinskom presudom i uvazavas licno ubjedenje kao
presudno u tim opcijama, oprecno tvojoj podjeli
lj udi na t ri grupe: mukallid, mut t ebi' i mudžt ehid! "
Rece: ,Na njemu je da traga. Zar nije procitao niti
j edan drugi hadis ili aj et ?! "
Odgovorio sam: „ Nij e posj edovao lit erat uru kod
sebe, ist o kao št o j e bilo sa t obom kada si dao
fet vu o mes' eli razvoda braka, nit i j e imao priliku
da procita drugi ajet, koji govori o Kibli i okretanju
prema njoj. Zar jos uvijek cvrsto insistiras na tome
da ce on slijediti svoje licno ubjedenje, napustivsi
j ednoglasan st av Cet verice imama po t om
pit anj u?"
Rekao je: ,Da, ako ne bude u mogucnosti da
nast avi dalj nj e ist raživanj e, opravdano mu j e i
dozvolj no da se osloni na rezult at t og svog
ist raživanj a! "
Zatim mu rekoh: ,Ja cu da objavim ovo sto si
rekao; zaist a j e t o opasan i cudan govor!!!"
Odgovori mi: ,Objavi sta hoces, ja se ne bojim!"
Zbog cega ga upitah: ,Kako da se bojis mene,
kada se ne boj iš Allaha dželle še' nuhu i sa svoj im izj avama
zanemaruj eš kur' anski aj et : „ Pi t aj t e
ucene, o onome sto ne znate!" ?"
Rece: ,Brat e, ovi imami nisu bezgrij ešni, dok j e
ajet na koji se on (mladic) pozvao govor
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
153
Uzvišenog. Pa kako da napust i ono št o j e
nepogrj ešivo, a prihvat i ono št o j e pogrj ešivo?"
Dodao sam: ,,0 ti! Bezgrjesno je stvarno znacenje
na koj e Allah dželle še' nuhu aludira u aj et u: „ A
Allahov j e ist ok i zapad. . . , , , a nij e bezgrij ešno
shvatanje ovog mladica, koji ne poznaje ono
naj osnovnij e o slamu , nj egovim propisima i
porukama Kur'ana; tj. stvarno poredenje o kome
te pitam, jeste poredenje izmedu shvatanja ovog
mladica neznalice i shvat anj a imama - mudžt ehida.
Oba ova poimanj a su izložena grij ešenj u, samo št o
j e j edno od nj ih rezult at neznanj a i pogrešnog
shvat anj a, a drugo rezult at st udiranj a, znanj a i
preciznost i. , ,
Odgovori: ,Allah dzelle se'nuhu ga ne opterecuje
iznad njegovih mogucnosti.,,
Rekoh mu: „ Onda mi odgovori na ovo pit anj e: , ,
covjek ima bolesno dijete, koje boluje od neke
upale i svi dokt ori u gradu su ga pregledali i složili
se da mu dadnu odredeni lijek i pri tome upozorili
oca da dijete, ni u kom slucaju, ne smij e primat i
pencilin, obavij est ivši ga da bi t o moglo
prouzrokovati smrt djeteta. Medutim, otac je znao,
na osnovu onoga sto je procitao u nekom
medicinskom casopisu da, upravo, penicilin koristi
kod upala. Pa, na osnovu t e informacij e, odbacivši
upozorenj a dokt ora, zat o št o nij e poznavao nj ihove
argumente, upotrijebi svoje "licno ubjedenje" i
dade djetetu pencilin injekciju od cega je ono i
preselilo na Ahiret. Hoce li ovaj covjek biti osuden i
da li je grijesan zbog toga sto je ucinio ili nije?"
Nakon kraceg razmisljanja covjek rece: ,Eh, to je
nešt o drugo! "
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
154
Odgovorih mu: „ Naprot iv, t o j e pot puno ist i
primjer. Cuo je za saglasnost doktora, kao sto je
onaj cuo za saglasnost imama, ali je uzeo kao
osnovu j edan j edi ni tekst, koji je procitao iz
medicinske lit erat ure, kao i onaj št o j e uzeo za
osnovu samo j edan kur' anski aj et , t ako da su
obojica upotrijebili svoja licna ubijedenja.,,
Rece: ,Brate, Kur'an je Svjetlost. Da li On moze,
kao dokaz, da se poredi sa obicnim govorom?!"
Na t o sam mu rekao: „ Svj et lost Kur' ana se
reflekt uj e na razum onoga ko gleda u nj ega i
razum njegovog ucaca i zar ce ga svako od njih
razumj et i t u svj et lost na koj u Allah dželle še' nuhu
aludira?!
Pa kakva je onda razlika izmedu uleme i ostalih
lj udi, obzirom da svi upij aj u t u svj et lost ?
Ova dva primjera su potpuno ista i medu njima
nej ma apsolut no nikakve razlike, zat o j e
neophodno da mi odgovoris na slijedece pitanje:
,Da li ce onaj, koji traga za odgovorom, u dva
prethodno navedena primjera, slijediti licno
ubjedenje ili ce slijediti kompetentnog ucenjaka?"
Njegov odgovor je glasio: ,Svakako, licno
ubjedenje je osnova!"
Zbog toga ga upitah: ,Pa vec je primijenio svoje
licno ubjedenje, koje je prouzrokovalo smrt
djeteta. Da li ce zbog toga snositi kakvu serijatsku
ili zakonsku odgovornost ?"
Na to covjek punim ustima odgovori: .Nece on
snosi t i ni k ak v u odgov or nost ! ! ! "
Rekoh mu: „ Završimo našu raspravu kod ove
zadnj e t voj e izj ave. Sa nj om j e prekinut a svaka
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
155
mogucnost dijaloga izmedu mene i tebe na kojem
bi mogli gradit i ikakvu diskusij u.
Dosta ti je sto si sa svojim cudnim odgovorom
izašao iz konsenzusa islamskog ummet a. Tako mi
Allaha dzelle se'nuhu, fanatizam nece imati
nikakav smisao, na zemalj skoj kugli, ako vi ne
budet e nj egovi nosioci. , ,
Musliman neznalica,slijedice svoje "icno ubjedenje"
u razumijevanju onoga sto procita iz Kur'ana i
klanj at i ne okrenuvši se prema Kibli, št o j e
protivno praksi svih muslimana, i namaz ce mu biti
ispravan! I bilo koji neznalica upotrijebice svoje
"licno ubjedenje" i njime lijeciti koga hoce i kako
hoce i bolesnik ce umirati njegovom grjeskom i na
to ce mu se reci: ,Allah ti dao zdravlje"!
Dakle, ne znam zašt o nas ovi lj udi ne ost ave na
miru da i mi takode upotrebljavamo nase "licno
ubjedenje": da neuk covjek u propisima vjere i
nj enim dokazima t reba da se pridržava j ednog od
priznat ih imama - mudzt ehida, sa st anovišt a da t aj imam
bolj e poznaj e Allahovu Knj igu i Sunnet
Nj egova Poslanika - ' alej his - selam - .
Ma koliko ovo mišlj enj e bilo pogrešno kod nj ih,
ono u sebi, u svakom slucaju, za sefaciju ima
"icno ubjedenje" i neka im ono bude uzor, kao
onome sto je klanjao, ledima okrenut Kibli, pa mu
bi namaz "ispravan" i onome št o dij et e ubi, pa
uzese to kao "idztihad" i "lijecenje" !
A ZATI M!
A zatim, brate citaoce, ako budes objektivan,
osloboden od fanaticnog slijedenja puta koji si
izabrao, želj an da spoznaš ist inu na osnovu j asnih
dokaza, pa zaist a u onome št o sam napisao i j asno
obznanio, nalazi se poruka, koj a t i razj ašnj ava sve
nepoznanice i ot klanj a svaku sumnj u.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
156
Ali ako se budes prepirao, braneci svoju idej u i put
koj i si izabrao i sa koj im si post ao poznat i ona sa
t obom, onda j e ona definit ivno post ala dio t voj e
licnosti. Zato ti nista drugo ne preostaje nego da je
fanaticno slijedis i pozivas njoj.
I kada bi na ovu jasnu i ociglednu istinu, dodao još
jedno citavo breme dokaza i primjera, ne bi ti to
ništ a korist ilo, zat o št o t voj problem nij e neznanj e
koj e se odst ranj uj e spoznaj om i znanj em, nego
strancarenje i fanatizam, od koga te moze
oslobodit i samo iskrena bogoboj aznost .
Medutim, koji god da si od ove dvoj ice neophodno
j e da t e upozorim da u svakom narodu ili skupini
ljudi, koji propagiraju odredenu ideju, ima i onih
koj i su se ušunj ali u nj ihove redove, a koj i nemaj u
nikakve veze sa t om idej om, sa st anovišt a
vj erovanj a u nj u ili nj enog poricanj a, vec je njihov jedini cilj
da potpale iskru neprijateljstva izmedu
sebe i drugih, svaki put kada kada bi se ona
ugasila ili skor o nest ala. Bez sumnj e, oni simuliraj u
zanesenost sa sušt inom t e idej e, ali j edini cilj , kao
sto sam ti vec rekao jeste: - produblj enj e pukot ine
razdora i njeno pretvaranje, koliko je to moguce,
u neprijateljstvo i razdor, uklanjajuci svaku
mogucnost zdravog razmisljanja i rasudivanja.
Ovo je ocevidna istina u koju pametan ne sumnja.
Pa na koji nacin je onda moguce udaljiti tacke
dij aloga i neslaganj a od provalij e neprij at elj st va i
razdora?
Jedini put ka t ome j est e, da pribj egnemo
objektivizmu u dijalogu i da ucinimo cisti naucni
dokaz presudnim, koji nece biti okaljan bilo
kakvim licnim interesom, pristrasnoscu ili
fanat izmom. I t ek tada ce, malo po malo,
nestajat! razdora, nakon cega nece moci
spletkarosi vuci nikoga od ove dvije skupine u
provalij e mržnj e, razdora i pakost i.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
157
Tebi, u ovoj svoj oj st udij i, napisao sam sve št o
zaht ij eva zdrav razum za spoznaj u ist ine o ovom
problemu. Samo po sebi t i se ot krilo kako j e aut or
Brosure prenio netacne informacije i cak oprecne
izvornom tekstu. Takoder si mogao procitati izjave
onih, koj ima j e aut or prišio ove prepiske, koj e su
pot puno suprot ne onome na št o se on poziva.
I st o t ako mogao si da uocis konsenzus muslimana
od vremena ashaba pa do današnj eg dana.
Bez sumnje ovaj moj tekst si citao sa velikom
paznjom i predanoscu i tako mi Allaha dzelle
še' nuhu niko obj ekt ivan ne može t vrdit i da sam u
nj emu nekoga pot vorio ili manipulirao informacij ama ili da
sam se u izlaganj u dokaza
udalj io od obj ekt ivnost i.
Zat o, dragi brat e, drži se put a na koj em su bili
vecina muslimana u svakom vremenu i zauzmi stav
onoga ko podrzava taj put i brani ga, boreci se
prot iv pret j eranost i i nemarnost i.
Upozori narod na mezhebski fanatizam, na nacin
na koj i smo t o obj asnili i ukazi im da j e ispravan
dokaz osnova svega, ali ako si u mogucnosti da ga
prepoznaš i razumij eš. Nemoj bit i t vrdoglav i
neumj eran, j er, zaist a, j e t o osnova svake nevolj e i
belaj a.
Ve la havle ve la kuvvet e illa billahil alij j il azim.
POST SKRI PTUM
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
158
Nakon št o su kod mene bile got ove osnovne
kont ure za drugo izdanj e ove knj ige i nakon št o
sam j e pripremio za št ampanj e, pod ruku mi j e
došao primj erak knj ige "Fanaticno slijedenje
mezheba, t o j e novot arij a" ( El mezhebij j et u el -
Mut e' assibet u h/ j e - l - bid' at u) , pripisana
gospodinu Muhammedu ' I du ' Abasij u, koj a sadrži u
sebi repliku na ono št o j e došlo u ovoj moj oj knj izi.
Odmah sam pristupio njenom citanju, ukazujuci
izdavacu da saceka sa izdavanjem, nadajuci se da
cu u toj knjizi naci neki koristan detalj, koji sam
propust io i na osnovu nj ega ispravit i ono št o sam
napisao ili naci neku naucnu opasku, koja je
podložna razmat ranj u i st udiranj u i t ako, uzevši
sve t o u obzir, usmj erit i ovo novo izdanj e ka drugom pravcu,
koji ce otkloniti sumnje i otkriti
nejasnoce.
Ali kod citanja ove replike koja je dostigla 350 str.,
nisam nista nasao zbog cega bi trebao iznova
razmat rat i ono št o sam napisao. Zat o smat ram da
j e ovaj "post script um" dovolj an i da ne t reba na
nešt o više gubit i vrij eme.
Ono št o karakt eriše ovu knj igu j esu gomile grdnj i i
vrijedanja, kojima nisam nasao slicnih u knjizi bilo
koj eg aut ora, na ma koj oj obrazovnoj razini on bio
i ma koliko bili razliciti njegovi pogledi.
Bez obzira na t o št o znam da j e t o j edna
nepoznata knjiga, iskreno molim citaoca da je
potrazi i osaburi na njenom citanju do kraja, iako
ga sa time pozivam da cita grdnje upucene meni u
naj odvrat nij em obliku, j er zaist a zadržavanj e
citateljstva na ovakvom obliku komunikacije sa
drugima rasvjetljava stvarnu licnost i nivo ovih
ljudi, zbog cega mi nije potrebno da duljim u
upozoravanj u masa na nj ih. Nej ma pot rebe da se
branim od njihovih kleveta i vrijedanja, nakon sto
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
159
su obasuli nj ima naj odabranij u elit u islamske
uleme, neka j e Allah dželle še' nuhu zadovolj an sa
nj ima, kao i nj ihove knj ige.
El - Gazali r. a. za nj ih j e ot padnik od vj ere, imam
El - Badzuri, po njihovoj osudi i pisanju, je ludak,
a Ebu Hanife r. a. za nj ih j e neznalica, koj i j e znao
napamet samo nekoliko hadisa. Takoder šej h
Muhammed el - Hamid r. a. j e prema nj ihovim
rijecima: ,sljedbenik medzusija"..., ,dobio je od
Allaha ono št o zaslužuj e". . . „ u zabludu j e odveo
samo j ednu manj u grupu svoj ih slj edbenika i
ludaka". Tako ga opisuje jedan od najvecih
grdilaca i psovaca medu njima. Zar nij e sasvim normalno da
j a primam mnogo
više grdnj i, klevet a i uvr ij eda na moj e znanj e,
pamet i ahlak, a ne mogu ni sluga da budem
onome najmanjem medu gore spomenutim. I ne
cudim se, nakon svega ovoga sto sam nasao, da
spomenuta knjiga pocinj e bez bismillet a. Tako j e
pocetak dosao u skladu sa citavom knjigom,
ukazujuci na njenu sadrzinu i vaznost, kao i na
int eresovanj e i pošt ovanj e nj enih pisaca prema
Sunnet u Muhammeda - ' alej his - selam - i
nj egovim uput ama.
Na slijedecih nekoliko stranica pokusacu da
rezimiram svoj komentar na ovu knjigu, prelazeci
preko onih pogrdnih izraza i recenica, koje
izbj egava svaki plemenit i insan, pamt ivši nasihat
koj i mi j e uput ila pr ij e nekoliko dana j edna velika
islamska licnost, poznata po svom ugledu u
islamskom svij et u, dok sam boravio u j ednoj od
susj ednih arapskih zemalj a. Tada mi j e rekao:
„ Pazi da t e ov i ne spust e na nj i hov poznat i
ni v o u r aspr av l j anj u, j er j e u nj i hov i m
prsima zloba i mrznja prema vecini
musl i mana, pr i j ašnj i m i sadašnj i m, št o
r ezul t i r a k aljanjem casti svakog onog, ko
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
160
ima njima oprecan stav".
I st varno, da sam pokušao prat it i sve grj eške ove
knj ige i ot krivat i sve ono št o se nalazi u nj oj od
krivog prikazivanj a st vari, oduzimanj a pravog
znacenja rijeci i poigravanja sa idejama i rijecima
drugih, zaista bih uocio da sam se spustio na nivo,
koj im se ne bih t rebao ponižavat i. Sa t ime bih ušao
u nedogledno gubljenje vremena i iskoracio iz
okvira posla, sa koj im se t raži Allahovo dželle
se'nuhu zadovoljstvo, u ono sto je ispod toga I cega bi se
trebao cuvati svako ko drzi do sebe, a
to je: pakost, vrijedanje, prepirka itd...
Ne bih t rošio svoga t ruda u pisanj u j ednog j edinog
slova na koment ar ove knj ige da nij e pot rebe za
upozoravanj em muslimanskih masa na dj ela ovih
lj udi i nj ihovu st varnost , da se ne bi prevarili. Ali
nisam mogao, a da ne spomenem ono sto ce biti
dovolj no za upoznavanj e "vrij ednost i" ove knj ige,
sa aspekta naucne nepristrasnosti i islamske
obaveze.
Moj komentar na ovu knjigu ce biti sadrzan u
slijedecim tackama:
1) Na koricama knj ige napisano j e: „ Aut or
Muhammed
v
ld Abbasi." Medutim, knjigu nije on
napisao, nego su u njenom pisanju ucestvovali:
šej h Nasir el - Albani, Mahmud Mehdi el - I st anbul!
i Haj ruddin Vanli št o znamo pouzdano, a nij e
rezultat proizvoljnog zakljucka, dok je Muhammed
' I d Abbasi napisao samo mali dio ove knj ige. Ovo
j e priznao gospodin Mahmud Mehdi el - I st anbuli
našem prij at elj u hadžij i Adnanu Taj bi, t okom
privat ne posj et e kada ga j e ovaj vidio
zaokuplj enog pripremanj em knj ige.
Neka nam gospoda aut ori odgovore, na sto cemo
im biti jako zahvalni, na slijedeca serijatska pitanja
koj a glase: „ Kakav j e hukm za onog muslimana,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
161
koji svoj govor pripisuje drugima? Kako ce se on
nazvati, i da li se laz u ovom slucaju ubraja u
šerij at ski dozvolj enu lukavost ?"
Kunem se, da znam da j e Šafij a napisao nešt o i t o
pripisao drugome ili uzeo govor drugog i pripisao
ga sebi, izgubio bi moj e povj erenj e i ne bih vj erovao nit i
j ednom hukmu ili hadisu koj eg on
prenosi ili mes' eli u koj oj j e on dao svoj e pravno
mišlj enj e.
Pa sta reci za onoga koji to radi, u ovom slucaju
šej h Albani i Mahmud Mehdi?!
2) Pisci ove knj ige pripisali su mi da sam zanegirao
post oj anj e aut ora knj ige "Da li j e musliman dužan
slij edit i samo j edan mezheb" ( Hel el - muslimu
mulzemun bit t iba' i mezhebin mu' aj j en) , a t o j e
šej h El - Me' asumi i da sam rekao: „ Neko od
selefija je napisao ovu knjigu, krijuci svoje ime od
naroda".
Evo mog t ekst a napisanog u prvom izdanj u ove
knj ige na 24. st r. : „ Neko od nj ih j e izdao Brošuru
nespominjuci svoje ime, niti o kome se radi i
nazvao j e "Da li j e musliman dužan slij edit i samo
j edan mezheb" i napisao da j e nj en aut or
Muhammed Sult an El - Me' asumi El - Hadžendi.
„ Dakle j a sam pripisao izdavanj e knj ige, a ne
nj ezino pisanj e, onome koj i j e sakrio svoj e ime,
št o j e ispravno i ne može se poreci, jer je to sam
izdavac knjige uradio. Ali sta znaci da autori meni
pripišu ono št o nisam rekao i koj i j e razlog da
stave rijec "napisao je" umjesto rijeci "izdao je",
koj a j asno st oj i u moj oj knj izi, a kolika j e samo
razlika izmedu njih dvije?!
Kako se zove ova rabot a i koj i j e nj en hukm?!
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
162
3) Pod naslovom "Naš st av prema mezhebima i
mišlj enj e o idžt ihadu i t a kl i d u" ( Mevkifuna mine - 1
- mezahibi ve re' j una f] - l - idžt ihadi ve - t -
t aklid) , na st r. 13, aut ori su naveli uslove
ispravnog idžt ihada, pozivajuci se u tome na ono sto je
rekao EI - Gazali u svoj oj knj izi "EI - Must esfa",
gdj e on kaže: „ Drugi uslov, koj i j e osnova
idztihada, jeste da bude upucen u serijatske izvore
i sposoban da iz nj ih direkt no crpi šerij at ske
propise. Ovo ce postici kada bude poznavao
šerij at ske izvore, koj i u sebi sadrže želj eni hukm i
nacine koristenja dokaza, a povrh svega toga mora
poznavat i i ovih sedam znanost i, a t o su: Kur' an,
Sunnet , idžma' , racionalizam, kij as, usuli - f ikh,
arapski j ezik, nj egovu sint aksu, naših i mensuh i
must alah el - Hadis ( hadisku t erminologij u) . , ,
* * * ( Mi znamo da aut ori ove knj ige ne vide u El -
Gazalij u i nj egovom znanj u nikakvu vrij ednost , nit i
priznaj u nj egov doprinos islamu, št o bi im dalo za
pravo da se pozivaj u na nešt o od nj egovih i zreka.
Naprotiv, poznato nam je da najzesci grdilac medu
nj ima smat ra El - Gazalia ot padnikom od vj ere,
zalutali m, koji u zabludu odvodi... Zaista se cudim,
nakon ovoga, kako mogu da se pozivaj u na
nj egove govore i mišlj enj a. Naj vj erovat nij e da su
t o uradili pod parolom: „ Prava t voj a vrij ednost
dolazi do izražaj a kada t i t o neprij at elj prizna! ") * * *
Zat im se aut or pozvao na ovaj t ekst El - Gazalj a da
bi dokazao ispravnost El - Me'asumijevih rijeci,
koj e j e izrekao u svoj oj Brošuri: „ Post izanj e
idžt ihada na ovaj nacin veoma je lahak i ne
zaht ij eva ništ a više od El - Muvet t a' - e, Buharij e,
Muslima, Sunen Ebi Davuda, Džami' a Et - Tirmizi i
En - Nesai. Ove knj ige su poznat e i raširene, pa j e
moguce do njih doci u vrlo kratkom vremenskom
periodu, št o bi morao da znas. U slucaju da ti ne
znas, a neki od tvoje brace te je prestigao u tome i
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
163
t o t i obj asnio, na j eziku koj eg poznaj eš, nakon
t oga nej ma t i opravdanj a. , ,
El - Gazali uslovlj ava dobro poznavanj e osam
znanost i da bi se dost igao st epen pot punog
idžt ihada, dok j e po El - Me' asumij u za t o dovolj no
negdj e na pij aci kupit i knj ige hadisa i j oš kaže da
su to poznate knjige do kojih ces lahko doci. Uz
sve t o šej h Albani, da bi pot vrdio t acnost El -
Me' asumij evog govora poziva se na ono št o j e
spomenuo El - Gazali!
I ne samo t o, nego dodaj e: „ Ovo razot kriva
grj ešku dr. But ij a kada se ismij avao sa izrekom El -
Me' asumij a r. a. : da j e idžt ihad lahak i
j ednost avan. . . , ,
Cudim se onome, koji dokazuje tacnost necega sa
onim, št o j e pot puno suprot no t ome!
4) Pod ovim ist im naslovom aut or negira ono št o
se njemu i slicnim pripisuje: da sve muslimane
obavezuj u na idžt ihad i ist o t ako zanegirao j e ono
št o se za nj ih kaže da st rogo zabranj uj u neznalici
da slijedi jedan odredeni mezheb. (str. 15.)
Medutim, ja kazem da se sejh Albani i oni uz nj ega
koriste ovakvim i slicnim izjavama samo u nekim
prilikama i sj edelj kama, dok j e st varnost , koj u
poznaj e svako onaj , koj i j e bio nj ima iskušan, da
oni ne pušt aj u nikoga nad koj im imaj u nadzor, a
da iz njegova srca ne iscupaju povjerenje u
Cetvericu imama, ubjedujuci ga da je on kao i oni
sposoban da razumij e kao št o razumij u i da vrši
idžt ihad kao št o t o oni rade, a zat im ga navedu da
ne prihvat i nij edan šerij at ski hukm, dok ne pit a za
dokaz iz Kur' ana i Sunnet a.
Nerij et ko možemo vidj et i nj ihove prist alice, od
obicnih ljudi i neznalica, kako presrecu imame i
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
164
ulemu po dzamijama i putevima, raspravljajuci sa njima o
idžt ihadu Saf ij e i Ebu Hanife, i pri t ome su
uporni u svoj im st avovima da oni ne pridaj u
nikakvu vrijednost taklidu ove Cetverice imama,
nego j e nj ihov oslonac Kur' an i Sunnet . A da si od
jednog od njih zatrazio da ti prouci tri ajeta iz
Kur'ana, cuo bi mnostvo grjesaka i nepravilnosti !!!
Nisu ovi, št o ih spominj emo, sa Marsa ili nekog
drugog svijeta, nego su to, kao sto smo vec rekli u
ovoj knj izi, skupine lj udi zbog koj ih nej ma kvart a,
grada ili džamij e, a da nisu sa nj ima belaj a vidj eli,
trpeci njihov dzehl, kojeg oni smatraju znanjem i
idžt ihad, koj em kraj a nej ma.
5) Na st r. 33. , aut or nam j e zamj erio št o smo
mase podij elili na samo dvij e grupe ( mudžt ehid i
mukallid) i sto trecu kategoriju (muttebi') nismo
uzeli u obzir.
Vec smo rekli da za muttebi'u postoje dvije
solucij e:
- t aklid, ako nij e dost igao st epen da može
raspoznavat i dokaze i
- džt ihad, ako j e dost igao t aj st epen.
Da bi dokazao grj ešku našeg st ava, aut or se
poziva na t ekst koj i prenosi iz dj ela Eš - Šat ibij e
"El - I'atisam". Od tebe trazim, brate citaoce, da
dobro obrat iš pažnj u na post upak falsif ikacij e i laži
u prenošenj u t ekst ova i pokušaj a da se st avi u
ust a uleme ono št o nisu rekli.
Posmat raj ! Posmat raj sa mnom da bi dobro
shvat io st varnost ovih lj udi i onoga št o im duše
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
165
skrivaj u. Da bi nam pripisao grj ešku, zat o št o
nismo uzeli u obzir "muttebi'u" kao treci stepen u
podjeli, autor se poziva na sljedece:
Eš - Šat ibij a kaže: „ Tako onaj , koj i j e zadužen
šerij at skim propisom, može se svrst at i u t ri
kat egorij e:
- da bude mudztehid, po pitanju tih propisa, te ce
on u tom slucaju slijediti ono do cega ga dovede
nj egov idžt ihad. . . ,
- da bude mukallid, koj i nikako ne poznaj e nauke,
koje su potrebne za izvodenje pravnih propisa, pa
je neophodno da ima vodica, koji ce ga voditi...,
- onaj koj i nij e dost igao st epen mudžt ehida, ali j e
sposoban da razumij e dokaz i ono na št o se on
odnosi. Tako njegovo razumjevanje cini ga
sposobnim da vrsi kombinaciju razlicitih pravnih
tumacenja, koristeci se priznatim elementima
idžt ihada, da bi post igao želj eni cilj i t ome si. . . . „
Ovdj e aut or prekida govor Eš - Šat ibij a i zat vara
navodnike, izostavljajuci pasus u kome on govori o
sudbini ove t r ece skupine. Vratimo se originalu
ovoga djela na str. 253, treci tom, i procitajmo
pasus, koj eg j e "pouzdani aut or" zost avio i kod
nj ega zat vorio navodnike.
U pasusu st oj i: „ Za nj ega post oj e dvij e solucij e:
da bude priznat nacin njegovog uporedivanja i
razmatranja dokaza ili ne. Pa u slucaju da mu se to
prizna, post aj e kao mudžt ehid sa ovog st anovišt a i
on ce slijediti ono do cega ga njegovo znanje
dovede, nakon podrobnog razmat ranj a dokaza.
Sve ovo se, takoder, odnosi i na one, koji su na
nj egovom st epenu. A ako ne bude priznat o nj egovo
uporedivanje i razmatranje dokaza, neophodno je
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
166
da se vrati na stepen obicnog covjeka, a obican
covjek slijedi mudztehida da bi ga ovaj uputio ka ispravnom
saznanj u. To se odnosi i na sve one,
koj i su na nj egovom st epenu. , ,
Znaci, akva je sudbina muttebi'e" po misljenju Es
- Šat ibij a na koj eg se aut or pozvao?
Sudbina mu je, kao sto si vec vidio da bude
mudztehid, ako je na njegovom stepenu ili obican
covjek ako nije dostigao taj stepen. Tako da je
podj ela ost ala, kao št o smo i t vrdili, dvoj nog
karakt era ( mudžt ehid i mukallid) .
Ali "pouzdani aut or" izost avlj a ovaj pasus, koj i j e
ustvari sustina citavog teksta, tako da bi ga, onog
momenta kada citav tekst bude u formi, koja je
suprot na onome št o j e u bit i rekao Eš - Šat ibi,
uzeo kao dokaz na ispravnost onoga na št o se on
poziva i da meni pripise grjesku. Jos se cudi kako
sam procitao ovaj tekst, a da ga nisam razumio i
"poceo brbljati o onome sto ne znam i
nepromišlj eno post upat i. , ,
Dozvoli mi, brate citaoce, da te upitam: ,Kako je
moguce da musliman ima pouzdanja u din onoga
ko falsif ikuj e prenesene t ekst ove i mij enj a nj ihovo
pravo znacenje, kao sto vidis svojim ocima, a
zat im mu se prepust i i povj eruj e u uzimanj u
vj erskih propisa i uz t o mu se j oš vj eruj e kada on
omalovažava i smatra glupim izjave Cetverice
imama i nj ihove idžt ihade?"
Kako?! Kako da t o dolikuj e muslimanu, ma ko on
bio?!
Molim iskreno svakog onog kome j e knj iga Eš -
Šat ibij a "El' - rt isam" pri ruci, neka se vrat i na st r.
252, treci tom, izdanje El - Mennar, pa neka j e dobro
razmot ri, uzme pouku i dobro upozna svoj u
vj eru, da ne bi zapao u splet ke ovih lj udi.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
167
6) Vec sam objasnio ono na cemu se slozila velika
vecina muslimana da je taklid, sa svojim
preduvj et ima, dozvolj en u sekundarnim pit anj ima
vj ere ( ovdj e mislim na vj erske propise koj i su
zasnovani na t eor et sk o - hipotetickim
dok azi ma ( el - edi l l et u - z - zani j j e) ) .
Medutim, sto se tice akaida i njemu slicnih
hukmova zasnovanih na nepobit nim dokazima u
njima nije dozvoljen taklid, dok je vecina
sekundarnih propisa vj ere zasnovana na t eoret sko
- hipotetickim dokazima i primjena idztihada u
nj ima j e bila sasvim normalna st var.
Ali, sejh Albani, u knjizi u cijem je pisanju
ucestvovao sa gosp. Mahmudom Mehdijem i
Haj ruddinom Vanlij em, kaže da sam j a pogrij ešio u
podj eli izmedu akaida i serijata, po pitanju taklida,
i da sam pogrijesio kada sam rekao da je vecina
sekundarnih propisa vj ere zasnovana na t eoret sko
- hipotetickim dokazima. Njegovo misljenje je da
pot puno vj erovanj e i sekundarni propisi vj ere, koj i
su podložni idžt ihadu, mogu bit i zasnovani na
t eoret sko - hipotetickom dokazu, kao sto su to
ahad hadisi (pocetak 45. str.). Uostalom, kako bi
Božij i Poslanik - ' alej his - selam - prist ao da šalj e
po jednog covjeka da poducava ljude ispravnom
vj erovanj u?!
Kažem: „ Zaist a nisam našao, u svim mišlj enj ima sa
kojima se sejh Albani izdvojio od ostalih, cudnijeg i
neobicnijeg misljenja od ovog. Ocekivao sam da mi se
suprotstavi u mnogo cemu sto se nalazi u ovoj
mojoj knjizi, ali nikako nisam mogao ocekivati da
mi se suprot st avi ili pripise grjesku u ovoj naucnoj
cinjenici na kojoj su se slozila sva prijasnja i
sadasnja ulema i imami, osim jednog covjeka iz
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
168
redova Mu' t ezila, Abdullaha ibn el - Hasen el -
' Anberij a!
Naime, ova cinjenica se prije svega temelji na
naucnoj osnovi, na sto upucuju neosporni
racionalni dokazi u koj ima nej ma kont radikt ornost i,
kao i zivot ashaba r.a., sto cemo sada vidjeti.
Sto se tice racionalnog dokaza, pa to je ono na
cemu su se slozili svi pametni i svjesni ljudi, a to je
da t eoret sko - hipoteticki dokazi rezult iraj u
pretpostavkama, dok nepobitna naucna cinjenica
dolazi kao produkt nepobit nih dokaza.
Tako dokt or koj i za osnovu ima nepobit an dokaz,
da ce onaj ko popije findzan odredenog otrova
umrij et i, npr. za pola sahat a, može pouzdano
tvrditi da ce on, ako t ako post upi, umrij et i nakon
št o ist ekne t o vrij eme. Dok onaj koj i ne nalazi
druge dokaze za t o, osim pret post avki, može samo
nagadati kada ce se to desiti.
Ovo je cinjenica u koju pametan ne sumnja i na
osnovu t oga možemo konst at ovat i da t eoret sko -
hipoteticki dokazi, kao ahad hadisi ne mogu sami
biti oslonac u osnovnim nacelima akaida sa kojima
nas j e Allah dželle še' nuhu zadužio da u nj ih
cvrsto vjerujemo.
Zbog t oga se sva ulema složila da ono št o j e
zasnovano na t eoret sko - hipotetickim dokazima
od akaidskih pit anj a, kao št o j e raspravlj anj e o
prozivljenju tijela na Sudnjem danu (da li ce to biti
nakon nj ihovog pot punog uništ enj a ili nakon raspadanj a) ,
nije moguce dokazati nepobitnim
dokazima i zaht ij evanj e da se u j ednu od t e dvij e
solucije cvrst o vj eruj e bilo bi t eško i iznad
mogucnosti. Zato se cvrsto vjerovanje u to ne
ubraj a u st rogu obavezu.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
169
Ako j e ovaj govor bio j asan, kako onda može šej h
Albani da zamisli ispravnost pot punog vj erovanj a
zasnovanog na t eoret sko - hipotetickim dokazima,
kao št o su t o ahad hadisi.
Šej h Albani navodi kao dokaz za ovu svoj u
sumnj ivu t vrdnj u da j e samo j edan od izaslanika
Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - dost avlj ao
lj udima od nj ega - ' alej his - selam - t emelj e akaida,
ist o kao št o im j e dost avlj ao sekundarne propise
vj ere.
Odgovor glasi, onako kako j e t o definisao imam El
- Gazali i ost ali: ovi izaslanici nisu bili t u da bi
dost avlj ali lj udima akaidska pit anj a od Božij eg
Poslanika - ' alej his - selam - , dok t i lj udi ne budu
ubijedeni u istinitost Poslanstva. Uost alom, št a j e
to sto ce ih nagnati da vjeruju izaslaniku
Muhammeda - ' alej his - selam - , a j oš nisu ni u
Poslanst vo povj erovali!
El - Gazali r. a. o ovome kaže: „ Ne! Osnove
poslanst va, iman i obznana poslanst va se ne mogu
gradit i na ahad hadisu. Jer, kako ce izaslanik
Božij eg Poslanika - ' alej his - selam - reci:
„ Poslanik - ' alej his - selam - j e naredio da mi
vj eruj et e", a oni j oš nisu ni sa Poslanikovom -
' alej his - selam - misij om upoznat i. Ali, nakon št o
povj eruj u u poslanst vo t ek onda izaslanici mogu
t ražit i da narod od nj ih sluša naredbe, shodno
naredenju Poslanika - ' alej his - selam - ".
To j e sa j edne st rane, dok sa druge, onaj ko
vj eruj e u Allaha dželle še' nuhu samo na osnovu
ahad hadisa do koj eg j e došao, nej ma u sušt ini
ispravan iman, j er se nj egov iman mora zasnivat i
na skupu neospornih, racionalnih dokaza, koj i
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
170
rezultiraju potpunom sigurnoscu i uvjerenjem, dok
ahad hadis koji je cuo, nije nista drugo do
sredstvo, koje ce mu ukazati na ove dokaze, kao
sto je to objasnio ucenjak El - I dž? u svoj oj knj izi
"El - MevakiF i dr.
Apsurdno j e da pamet an i svj est an insan u svom
srcu gnij ezdi pot puno i neosporno vj erovanj e, na
osnovu t eoret ski - relat ivnih dokaza, u nešt o št o
nije ni cuo ni vidio niti je uocio bilo kakav ubjedljiv
dokaz, koji ce to potvrdit i.
Dakle, potvrdeno je da se osnovni principi akaida,
sa koj ima nas j e Allah dželle se' nuhu zadužio da u
njih cvrsto vjerujemo, ne mogu graditi na
t eoret sko - hipotetickim dokazima, kao sto su to
ahad hadisi, nego j e neophodno da se t i pr incipi
zasnivaj u na cvrstim dokazima, kao sto su
mut evat ir hadisi i nepobit ni racionalni dokazi do
kojih moze naci put svaki pametan i razuman
covjek.
A ono na št o se poziva šej h Albani ne može bit i
nikakav dokaz, koji ce potvrditi suprotno onome
sto smo mi i vecina uleme rekli.
Ako je ovo utvrdena cinjenica, shodno tome,
taklid ni u kome slucaju nije dozvoljen u akaidu,
sa koj im nas j e Allah dželle se' nuhu zadužio da u
njega cvrsto vjerujemo.
Dakle, taklid je rezultat nemogucnosti da se vrsi
idžt ihad, a idžt ihad j e dozvolj en i ispravan samo u t eoret sko
- hipotetickim pitanjima, kao sto je
j asno i poznat o.
Osnovni postulati vjere, u koje moramo cvrsto
vj erovat i, u sebi ne sadrže nešt o št o j e relat ivno,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
171
kao sto smo vec objasnili, zbog cega je idztihad u
njima nemoguc.
Pa odakle šej h Albanij u da u nj ima dozvolj ava
t aklid?!
Ne moze se reci: mozda neko ne moze da razumije
dokaz, koji upucuje na osnovne principe akaida,
pa mu j e neophodno da u nj ima bude mukallid.
Ovo pitanje bi bilo tacno u slucaju da se od njega
t raži da vrši idžt ihad, t j . da ocj enj uj e i vrši
komparacij u t eoret sko - hipoteticnih dokaza da bi
post igao t raženo.
Ali, od nj ega se t raži da obrat i pažnj u i da se
usmj eri na nepobit no - kategoricne dokaze (el -
edille el - kat ' ij j e ed - drurijje) u cijem zapazanju i
razumijevanju ucestvuju on i sva pametna,
razumna i punoljetna ljudska bica.
Zbog t oga j e ulema rekla: „ Onaj ko kaže: „ Ja
vj eruj em u Allaha dželle še' nuhu zat o št o sam
vidio svoje roditelje ili svog ucitelja da vjeruju u
Nj ega. „ Uist inu nj egov iman nij e prihvat lj iv, nit i se
t o podrazumj eva kod nj ega kao iman. Pa,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
172
najmanje sto se moze reci za takvog mukallida, u
principima akaida, j est e da j e on grij ešnik. , ,
Pa ako je ovaj kolegij za proucavanje i pisanje cuo
ove rijeci prvi put ili ih odbacuje i smatra
kont r adiktornim njegovom misljenju i tezi koju ce
iznij et i šej h Albani u ovoj raspravi, pa st oga molim
sejh Albanija da procita sta su o tome napisali
Cetverica imama i prethodna generacija istaknute
uleme. Neka procita npr. sta je napisao imam Safija u svojoj
knj izi "Er - Risale", od prvog
poglavlj a "El - lim", do kraj a knj ige, zat im,
poglavlj e "El - Haber ve - l - I džt ihad" u knj izi "El
- Must esfa" od El - Gazalj a i ist o poglavlj e u knj izi
"El - I hkam"od El - Amidij a ili "El - Muvafekat " od
Eš - Šat ibij a ili bilo koj u dr ugu, od opsežnih knj iga
iz akaida, polahko i pažlj ivo.
I nij e za nj ega, t ako mi Boga, nikakva lj aga nit i
sramota da, ako se nade ispred njega problem ili
mes' ela, pit a druge o t ome. Zbog t oga št o nij e
jednostavno da covjek, o jednom vaznom
naucnom problemu, kaže ovako nešt o: „ Moj e
mišlj enj e j e da j e ovaj govor i dokazivanj e
neistinito!"; prije nego sto detaljno procita sve sto
su po tom pitanju napisali islamski ucenjaci.
Neka primi cij enj eni šej h od mene ovaj savj et ,
iako dolazi od neznalice, koj i po nj egovom
mišlj enj u, ne bi t rebao da piše i izdaj e knj ige; pa
može se desit i da Allah dželle še' nuhu obdari
mudroscu jezik neznalice.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
173
7. Zat im kaže aut or pod naslovom" Naše mišlj enj e
o Cetverid imama - mudžt ehida" , da ih on vaoma
pošt uj e i da su on i njegova braca najbolje
upoznati sa njihovom vrijednoscu i najvise postuju
njihov trud, te oni kod slijedenja Kur'ana i Sunneta
idu nj ihovim st opama.
Mi kažemo: „ Zaist a j e t o lij epa besj eda, ali ona j e
ist o t ako j ako bij edna, bez ikakvog dokaza, koj i j e
potvrduje u stvarnosti.
Da je ovaj njihov govor tacan, nikad ne bismo
vidjeli pogrdne rijeci o Cetverid imama, koje izlaze
iz usta najvecih ucenika i sljedbenika "Rotiranja
mezheba"; i da je ovaj govor tacan ne bi rekao jedan od
pisaca na drugom mj est u u ovoj knj izi,
aludirajuci na Ebu Hanifu, da je naucio napamet,
samo nekoliko hadisa! Da je bio ovaj govor tacan
ne bi napisala šej h Albanij eva ruka t akvu grij ešnu i
opasnu konst at acij u u j ednom od svoj ih koment ara
na knjigu "Skracena Muslimova zbirka hadisa" od
El - Munzirija. A rekao je ono sto potvrduje
slijedeci tekst: ,Opcepoznato je da ce Isa
' alej his - selam - vladat i po šerij at u i donosit i
presude na osnovu Kur' ana i Sunnet a, a ne po
necem drugom, kao sto je Indzil ili hanefijski fikh i
t ome sl. „ .
Naime, on t vrdi da j e hanefij ski f ikh kopij a I ndžila i
da, kao i I ndžil, nej ma nikakve veze sa šerij at om i
svim onim št o obuhvat a Kur' an i Sunnet . Molim
Uzvišenog Allaha za oprost od ove besmislice,
koj u ne t reba da izgovara nij edan musliman.
Vec smo ukazali na ove njegove rijeci u
pret hodnim poglavlj ima. Pa kako da razumij emo
iskrenost njegovog govora, da on i njegova braca
idu stopama Cetverice imama u slijedenju Kur'ana i
Sunnet a, a on j e t aj , koj i j asno ovdj e kaže da j e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
174
hanefij ski mezheb st var, koj a nej ma veze sa
Kur'anom i Sunnetom i u potpunosti slici Indzilu?!
Poslij e t oga, aut or poziva lj ude na ulaganj e
maksimalnog t ruda za obj edinj avanj e mezheba i
predlaze za to put i nacine ostvarenja, zamisljajuci
da j e ovo uj edinj enj e lahka st var i da nij e ništ a
drugo, nego kao kada neko skuplj a razasut e
listove ili veze razasute grane. Cudno je da on
poziva lj ude na obj edinj avanj e mezheba, a
ist ovremeno ne odust aj e od poziva masa na
idžt ihad.
A mi mu kazemo rijeci, koje smo ponovili sa
imamima i ulemom, tako da su vec post ale od
poznat ih i j asnih st vari o koj ima nemože bit i
rasprave nit i razilaženj a.
Kazemo mu: ,Sto se tice propisa, koji su zajednicki
izmedu Cetverice imama, tu se nejma sta reci,
zbog t oga št o su se oni st varno složili na nj ima.
Medutim, jedino propisi u koj ima se razilaze nj ihovi
idžt ihadi mogu bit i predmet ist raživanj a. Ova
ist raživanj a su post avlj ena na t eoret sko -
relativnim dokazima, mogucim zbog mnogo
razloga, koje poznaje onaj, koji je dobro upucen u
ono na št o aludiraj u poj edini t ermini u usuli - f ikhu.
Dakle, zaista ce misljena, po pitanju izvodenja
pravnih propisa iz t eoret sko - hipoteticnih dokaza,
ostati razlicita i mnogobrojna, uostalom ne bi bili
po svoj oj prirodi t eoret sko - hipoteticni dokazi.
Problem šej h Albanij a j est e da on gleda u sušt inu
Cetiri mezheba na osnovu desetak mes'ela, koje
postavlja i veze za mezhebe, bijesneci i l ju teci se
na imame i ulemu. Ali mi mu kažemo i ponavlj amo,
da sušt ina mezheba nisu samo t e mes' ele, nego su
tu i studije o medusobnim odnosima, po pitanju
prodaj e i iznaj mlj ivanj a, kamat e, hipot eke, prava
prvokupnj e, kompanij e, zat im st udij e o
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
175
porodicnom pravu, po pitanju braka i razvoda,
doj enj a, odgaj anj a El - I dži džihadu i pobuni it d. .
Moja jedina molba za ovog covjeka, jeste da
procita sve ove studije u enciklopedij ama
komparativneg fikha Cetiri mezheba, a da nam
zat im da rezult at nj egovog razmišlj anj a i da kaže
poslij e t oga, ako bude u st anj u, da j e
objedinjavanje Cetiri mezheba obaveza za
muslimane.
Da procita npr. Studiju "Osnovni uzrok kamate lezi
u šest naznacenih kategorija i posljedice toga
nalazimo u onome u cemu se ostvaruje kamata" i
da razumije to dobro kod Cetiri mezheba, zatim da
nam poslije toga dode sa idejnim utiscima i da
kaze kako objediniti Cetiri mezheba u tom
podrucju.
8. Prenosi aut or, na 88. st r. , da sam j a pozivao
lj ude na zadržavanj e svega onoga št o se navodi u
mezhebskim knjigama, pa cak i da nesto od toga
bude suprotno jasnim i ociglednim dokazima iz
Kur' ana i Sunnet a; i j oš kaže da sam t o spomenuo
u ovoj svoj oj knj izi od 74. - 75. st r. .
Vrat it e se i pogledaj t e knj igu u cj elost i. Da li
nalazite u njoj ove rijeci ili nesto sto ukazuje na
nj ih na bilo koj oj nj enoj st ranici. I da li nalazit e
nešt o, osim upravo suprot no t ome, kada sam
rekao na st r. 70. : „ Ako neko vidi hadis, koj i
ukazuj e na suprot nost onome št o j e uzeo nj egov
imam, koj eg slij edi u propisima vj ere, i ut vrdi
ispravnost hadisa i njegovu dokaznu moc za
propis, obaveza mu j e da slij edi ono na št o
upucuje hadis i da se istrgne iz privrzenosti
mezhebu nj egovog imama u t om propisu. , ,
Ako nist e našli ništ a u mom govoru od onoga št o
mi pripisuj e ovaj pisac, našli st e sigurno suprot nost
t ome. Pa kako da nazovemo ovaj post upak i gdj e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
176
j e nj egovo mj est o u osnovama lj udske et ike, a da
ne govorimo o casnom islamskom pravu?!
9. Na 42. st r . sam poj asnio da se u osnovi ime
"muft ij a" daj e apsolut nom mudžt ehidu i na ovom
st epenu su bile muft ij e u prvom islamskom
periodu, a ova stvar je poznata svakom ucenjaku.
Naci ces, detaljnu studiju o tome u predgovoru En
- Nevevij eve knj ige "El - medžmu"' i drugim
knj igama usuli - fikha ili fikhskim enciklopedij ama.
I st o t ako sam obrazložio da se naziv "muft ij a"
poslije poceo apstraktno pridodavati svakom onom
ko prenosi lj udima Allahove dželle še' nuhu
propise iz fikhske lit erat ure, uz t o da j e i on sam
mukallid. Zbog t oga kaže ulema da kada ovaj
muft ij a - mukallid iznosi lj udima pravno mišlj enj e
obaveza mu j e da im spomene izvor propisa i da
im ne presuduje na osnovu svog misljenja, jer on,
u stvarnosti nije nista drugo do li ucenjak,
prenosilac propisa, prema koj em iznosi pravno
mišlj enj e.
Zat im šej h Albani ili Mahmud Mehdi koment ariše
ovu moju izjavu, pretpostavljajuci da se imena
"muft ij a" i "alim" pr ipisuj u ist oj osobi i da u
fikhskoj terminologiji imaju jedno znacenje.
Na 81. str. autor se obraca muslimanskoj ulemi,
pozivajuci ih na bunt: ,Da li se slazete sa dr. El -
But ij em da vi nist e ulema osim u apst rakt nom
smislu?"
Zaista, svakom djetetu, koje je ucilo nesto iz fikha
ili usuli - fikha, poznata je razlika izmedu "alima" i
"muft ij e" i zna da oni imaj u neke dodirne acke, ali i
posebnost i, pa svaki muft ij a j e i alim, ali nij e
uslovlj eno da svaki alim bude i muft ij a.
A sto se tice komentara na moju izjavu o onome
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
177
št o sam primj et io od ovih odvrat nih poziva na
bunt, ja, tako mi Allaha, zaista osjecam
odvrat nost prema bilo kakvom razmat ranj u ili
raspravi o t ome.
10. Zat im na 88. st r. pod naslovom "Zašt o nij e
dozvoljeno pridrzavanje jednog odredenog mezheba" -
pokušavali su šej h Albani i nj egova
dva prij at elj a da repliciraj u na dokaze, koj e sam
iznio u ovoj svoj oj knj izi radi obj ašnj enj a, da
pridrzavanje jednog odredenog mezheba nije
zabranj eno sve dok se ne bude smat ralo da j e t o
slijedenje obaveza.
Rezult at nj egovog govora bio j e da on nij e
replicirao na dokaze koj e sam poj asnio, osim sa
onim št o slij edi:
a) El - Musadera
v
ale - l - Matlub;sto se tice
nj egovog prvog odgovora da j e pridržavanj e
jednog odredenog mezheba novotarija (bid'at), to
j e, kao št o zna svaki alim na osnovu ist raživanj a,
el - Musadera ' ale - l - Mat lub, a ne pobij anj e
dokaza, koj e sam spomenuo; * * * ( El - Musadera
' ale - 1 - Mat lub: da se neko raspravlj a sa t obom o
ispravnosti tvojih tvrdnji, vracajuci se pri tome na
pocetak rasprave, koristeci svoju pocetnu tezu kao
argument . Ali kao št o vidiš t o nij e nikakav
argument, nego je to vracanje na predmet
rasprave, koj i sam po sebi zaht j eva dokaz.
( Odnosno, šej h Albani j e upot rij ebio svoj u t ezu:
,Slijedenje jednog odredenog mezheba je
novotarija"; kao dokaz, ne dodajuci pri tom
nikakve stvarne dokaze, koji bi ojacali tu tezu op.
prev. ) ) * * *
b) Da j e nepridrzavanje jednog odredenog
mezheba lakše, t emelj it ij e i bliže ispravnom
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
178
razumj evanj u onog št o Allah dželle še' nuhu
zaht j eva od nas.
Dobro razmot ri ovaj dokaz! Da li nalaziš u nj emu
bilo kakve naucne dokaze, koji pobijaju dokaze,
koj e sam iznio u ovoj svoj oj knj izi?
I nij e li on ništ a drugo do li ponavlj anj e ist ih
t vrdnj i?!
c) Da se nepridrzavanje jednog odredenog
mezheba slaže sa principom pravlj enj a razlike
izmedu slijedenja nepogrjesivog i slijedenja onoga,
koj i j e podložan grij esima. Pogledaj u ovaj dokaz
takode! Da li nalazis u njemu bilo kakvu oprecnost
ili rusenje dokaza, koje sam vec objasnio, s tim da
smo ovu t emu obj asnili, na drugom mj est u ove
naše knj ige i j asno mu ukazali na ono št o se u nj oj
krije od cudnog neznanja.
d) Da j e praksa ashaba i prve t ri generacij e
muslimana bila nepridrzavanje jednog odredenog
mezheba. Ovo j e j edini dokaz, koj i bi, ako bi bio
tacan, ponistio ono sa cim sam dokazivao njegovu
suprotnost. Pa da pogledamo da li je tacno da se
prve generacij e muslimana nisu pridržavale j ednog
odredenog mezheba?
Šej h Albani i nj egova dva prij at elj a negiraj u
ist init ost naše izj ave da j e st anovništ vo I raka uzelo
fikh od Ibn Mes'uda r.a. i njegovih ucenika, dok je
st anovništ vo Hidžaza uzelo f ikh od I bn Omera r. a.
i njegovih ucenika, te da je medu ashabima bilo
onih, koj i nisu pit ali za fet vu, osim npr. I bn
Mes' uda r. a. ili I bn Abbasa r. a. . „
Pa dobro, kakvo je njihovo misljenje o rijecima
imama I bn el - Kaj j ima u knj izi " Ham el -
Muvekki' in" ( 1. t om, 21. st r. ) : „ Din, fikh i nauka
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
179
su se prosirili u ummetu preko ucenika Ibn
Mes'uda, zatim ucenika Zejda ibn Sabita, ucenika
Abdullaha ibn Omera i ucenika Abdullaha ibn
Abbasa, neka j e Allah dželle še' nuhu zadovolj an
sa njima. Tako da i znanje ljudi vuce korijene od
ucenika ove cetverice. Sto se tice stanovnistva Medine,
njihova je nauka potekla od ucenika Zejd
ibn Sabit a i Abdullaha ibn Omera, a nauka
stanovnistva Mekke od ucenika Abdullaha ibn
Abbasa, dok j e nauka st anovništ va I raka pot ekla
od ucenika Abdullaha ibn Mes'uda, neka je Allah
dželle se' nuhu zadovolj an sa nj ima. , ,
Ono sto znamo mi i ostali istrazivaci povijesti i
povij est i islamskog zakonodavst va j est e da su
v
At a'
ibn Ebi Rebbah i Mudžahid, svaki ponaosob, po
halif inoj naredbi izdavali fet ve u Mekki, uz
saglasnost svih ashaba i t abi' ina, t ako da lj udi nisu
t ražili fet ve, osim, od j ednog od ove dvoj ice
imama.
Draga gospodo u kolegij u, da li pr idržavanj e
jednog odredenog mezheba znaci nesto drugo
osim ovoga?!
e) Autor kaze da je moje poredenje slijedenja
mezheba sa kiraetima Kur'ana, ocita pogreška, j er
se svi ovi nacini prenose mutevatir predajom, od
Poslanika s.a.v.s, sto nije slucaj sa ova Cetiri
mezheba, jer se u njima nalazi i nesto sto je tacno,
a isto tako i nesto sto je netacno i lazno.
Ponovit cemo objasnjenje ovog problema,
kazavši: ,Sto se tice onog, koji dostigne stepen
znanja da otkriva sta je tacno, a sta netacno u
fikhu mezheba, pa t akav, u osnovi, i nij e obavezan
da slij edi mezheb u smislu obligat nost i ili na bilo
koji drugi nacin. A sto se tice onog, koji nije
dost igao ovaj st epen znanj a, za nj ega su svi
mezhebi ist i i prema konsenzusu uleme, na nj emu
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
180
je da slijedi koji hoce, odnosno, sto se njega tice,
svi su tacni, na sto ukazuje i tevatur predaja, u
koj i nej ma sumnj e. Tako j e za nj ega st at us
mezheba post ao j ednak st at usu kiraet a za sve muslimane.
Svi kiraet i su za sve muslimane
ispravni, isto kao sto su sva Cetiri mezheba
ispravna za onog, koj i j e nesposoban za idžt ihad ili
otkrivanje tacnog i netacnog u idztihadima
Cetverice imama. Koja je razlika izmedu propisa
dobivenog analogijom i onoga na cemu se
zasnovala t a analogij a u pogledu onog, koj i j e
nesposoban za idžt ihad i koj em j e t aklid
obaveza?!
f) Zat im, šej h Albani i nj egova dva prij at elj a kažu
da je ono sa cim sam dokazivao ovu tvrdnju: ,...da
su hilj ade onih koj i slij ede Šafij u, Nalika, Ebu
Hanifu i Ahmeda, sa cijim su se zivotopisima
ispunile mnoge knj ige. . . , , ; nest init dokaz i da su oni
svi bili u zabludi ! ! !
Da bi, zat im, uzeli dokazivat i t o s mnogo aj et a,
kao npr, rijecima Uzvisenog: ,A, vecina ljudi,
ma k ol i k o t i zelio, nece biti vjernici" ( Jusuf
103. ) ;
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
181
,Ako bi se ti pokoravao vecini onih koji zive
na zeml j i , oni bi t e od Al l ahov a put a
odvr at i l i . , , ( El - En' am 116. )
Mi cemo,otvorena srca prema ovoj braci, pojasniti
ono št o t reba da razumij e svako ko ide put em
ist raživanj a i nauke i kažemo da post oj e t ekst ovi u
Kur' anu i Sunnet u, koj i ukazuj u na ono št o su
spomenuli, da uvj ek manj ina lj udi ide put em ist ine
i da vecina ljudi, iako ja tezim za tim, nisu vjernici.
Medutim, postoje takode, i sahih hadisi, koji su
got ovo dostigli stepen tevatur ma'nevi i nareduju
muslimanima ost anak u zaj ednici i neizdvaj anj e iz
nj e.
Jedan od t ih hadisa prenosi I bn Madže od Enesa
ibn Malika r. a. da j e rekao: „ Rekao j e Resulullah - ' alej his -
selam - : ,Moji sljedbenici ce se podijeliti u
72 grupe i sve ce u vatru, osim jedne, a to je ona
koj a se drži zaj ednice, „ ( navodi se u knj izi "Ez -
Zevaid", nj egov sened j e sahih i prenosioci
pouzdani ( sika) .
Zat im od t ih hadisa j e i hadis koj i prenosi Et -
Tirmizi i I bn Madže sa sahih senedom od Omera
ibn el - Hat t aba da j e Poslanik - ' alej his - selam -
rekao: „ Držit e se džema' at a i klonit e se podj ele.
Zaist a j e šej t an sa j ednim, a dalj e od dvoj ice; pa
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
182
ko žudi za naj višim st epenima Džennet a, neka se
drži zaj ednice. , ,
Kaže Et - Tirmizi da j e ovaj hadis hasen - sahih -
garib, u ovom obliku, ali ga j e prenio i I bn El -
Mubarek od Muhammeda ibn Suka; kao št o se
prenosi u drugom obliku od Omera r. a. , a on od
Poslanika -
v
alej his - selam - .
Takode tu je i ono sto prenosi Et - Tirmizi od I bn
Omera r. a. da j e Poslanik - ' alej his - selam -
rekao: ,Allah dzelle se'nuhu nece dozvoliti mom
ummet u - ili j e rekao ummet u Muhammeda -
' alej his - selam - da se složi u zabludi. Allahova j e
milost sa džema' at om, a ko se izdvaj a, izdvoj io se
u vat ru. , ,
Kaže Et - Tirmizi: „ Kod uleme rijec dzema'at odnosi
se na ucenjake fikha i hadisa.
I od t ih hadisa j e, ono št o prenose Buharij a i
Muslim, sa senedom od Huzej fe ibn el - Jemana da
j e rekao: „ Lj udi su pit ali Poslanika - ' alej his - selam
- o haj ru, a j a sam ga pit ao o šerru ( zlu) . . . , - do
dijela kada kaze Huzejfe: ,Da li ce doci nakon tog
šerra, neki haj r?" Resulullah - ' alej his - selam -
rece: ,Da i u njemu ce biti duhn (zloba,
pokvarenost u srcu) . „ Rekao sam: „ Št a j e nj egov duhn?"
Rece: Narod koji ce upucivati bez moje
uput e. Nešt o ce im se priznavati a nesto negirati
od t oga. Rekao sa: A ima li poslij e t oga haj ra
serra? Rekao je: Da, misionari, pozivaci na vratima
dzehhnema ko im s eodazove bice bacen u
džehhennem. Upit ao sa: Opisi nam ich o Allahov
Poslnaice! On rece: Oni su nase kože i govore
nasim jezikom. Sta mi naredujes ako dozivim to
vrijeme? Rece: Drzi muslimasnke zajednice
(vecine) i njihovog imama.,,
Mnogi ucenjaci su ocijenili razlicite rivajete, koje
nose ovo isto znacenje, kao tevatur ma'navi
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
183
(elegoricni), a ulema usuli - fikha smat ra da su ovi
hadisi naj važnij a pot pora pravosnažnost i idžma' i
El - Amidi, takoder, tvrdi da su ovi hadisi najjaci
dokaz za nj enu ispravnost . Dakle svi oni aj et i,
koj e j e cit ir ao aut or su kont radikt orni ovim
hadisima, kao št o se t o, na prvi pogled cini
istrazivacu. Pa sta nam je raditi?
Ucenjak je taj, koji ispituje bit kur'anskih i hadiskih
tekstova, dok je ne spozna i postigne sklad izmedu
znacenja tekstova, koji su povrsinski gledano,
oprecni. I nije on taj, koji istresa iz njih povrsno
znacenje i gradi na tome najvaznije propise, da bi
nakon t oga rekao za sve one imame i ulemu, koj i
su spomenut i u biografskim zbirkama, da su u
zabludi, jer se pridrzavaju jednog od Cetiri
mezheba i ne odst upaj u od nj ega.
Smisao casnog Kur'ana odnosi se na sve lj ude na
zemlji i ovo je stvar ocita i istinita u koju nejma
sumnj e. Ali j e grupa, koj a vj eruj e u Allaha dželle
še' nuhu i slij edi Nj egov program na ovoj zemlj i
manja od bijele mrlje na kozi crnog bika i to je ta "tudina",
na koj u j e aludirao Poslanik - ' alej his -
selam - u pret hodnom hadisu.
A sto se tice hadisa, od kojih smo neke vec
spomenuli, oni se odnose na vecinski dio
islamskog ummeta. Pa ako nademo nesporazum
izmedu muslimanskih redova i njihove uleme,
Allahova Knj iga i Sunnet Nj egova Poslanika -
' alej his - selam - su ti koji ce presuditi, a najveci
dio muslimanske uleme, posmatrajuci sve islamske
zemlj e, su t i koj i su bliži Kur' anu i Sunnet u. Nij e
videno odstupanje ni u jednom vremenu od
Allahovog dzelle se'nuhu zakona, ne uzimajuci u
obzir manj e otpadnicke grupe, bez razlike da li u
akaidu ili u ost alim propisima, nit i su zaj ednica
muslimana i njen najveci dio bili ista drugo, do
lij ep primj er kako se slij edi Allahova Knj iga i
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
184
upravlj a prema Sunnet u Nj egova Poslanika -
' alej his - selam - .
Jedino Haridžij e, Džehmij e, Murdži' e i Kaderij e
predstavljaju spomenutu manjinu u odnosu na veci
dio muslimana. Dakle, j esu li oni t a manj ina, koj a
predst avlj a ist inu prema aršinima šej h Albanij a i
njegova dva prijatelja!? Ko je nesto slicno ovome
rekao i ko od muslimana ce vas podrzati u ovom
cudnom odstupanju, sa stanovista ideje i nauke?
11. Vec sam objasnio u ovoj knjizi da rijeci imam
Šafij e: „ Ako j e hadis sahih, pa on j e moj mezheb. , , ;
ne znace da svako ko vidi sahih hadis, cije je
vanjsko znacenje oprecno onom št o j e uzeo Šafij a,
moze da radi po hadisu, pozivajuci se na ove
njegove poznate rijeci, nego za to postoje
odredene norme i uslovi, a za to sam iznio kao dokaz rijeci
imam Nevevij a iz predgovora nj egove
knj ige "E/ - Medžmua".
Na t o kolegij za pisanj e kaže da sam j a pogrešno
razumio Nevevijeve rijeci i da on, uopste, nije
spomenuo ništ a št o ukazuj e na zabranu uzimanj a i
rada po hadisu, osim sa spomenut im normama i
uslovima.
A j a, zaist a, molim one, koj i razumij u kur' anske i
hadiske izraze i j asan arapski jezik, da procitaju sta
j e o ovome napisao Nevevi na st r. 64. , prvi dio i
izdanj e El - Munirije pocinjuci sa recenicom: ,Ovo
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
185
sto je rekao Safija, ne znaci da svako ko vidi sahih
hadis, kaže ovo j e Šafij ski mezheb i da radi po
nj emu. . . , ,
Ti znaš da su se nase rijeci odnosile na onog, koji
nij e mudžt ehid, nego j e npr. slj edbenik Šafij e. Da li
je njemu dozvoljeno, u okviru njegovih mogucnosti
kao mukallida, a ne mudžt ehida, da se pridržava
hadisa, cije je vanjsko znacenje suprotno onome
št o j e uzeo Šafij a?
Medutim, ako jeste ta osoba mudztehid, sve ove
norme i uslove koj e j e spomenuo Nevevi za nj ega
ne važe, j er j e on t ada na ist om st epenu sa
Šafij om, st epenu nj egova razumj evanj a i
izvodenja serijatskih pravnih propisa i on ce
uzimat i i ost avlj at i dokaze koj e hoce.
Zat im su I st anbuli i nj egova dva prij at elj a
napisali dva poglavlj a u ovoj knj izi od 116 do 232
str. pod naslovima "Zasto pozivamo na vracanje
Sunnetu" i "Stvarnost mezhebske fanaticnosti i
naše primj edbe na nj u". Aut or ovih st ranica dobro ih j e
nat rpao sa onim št o
je sakupio od grjesaka Cetvorice imama I ucenjaka,
sljedbenika Cetiri mezheba iz razlicitih
povijesnih razdoblja, koristeci to da bi im pripisao
mezhebsku fanaticnost, spominjanje rijetkih
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
186
pret post avki ili ost avlj anj e sahih hadisa i
prihvat anj e mezhebskog st ava. U svemu t ome nij e
zaboravio da se korist i sa grj eškama u koj e su
zapali neki od nekompetentnih ucenjaka novijeg
vremena, kojima je on pripisao najveca naucna
zvanja, da bi, skupivsi sve to, poceo sa svojom,
opcepoznatom drskoscu, dijeleci pri tom takve
nadimke, kao št o su glupost , blesavost i neznanj e,
za casne Imame, koji su ispunili islamski svijet
dobrom za koj e ih samo Allah dželle še' nuhu
može nagradit i. Zat im j e na svemu t ome zasnovao svoj e
rijeci, str.
222: ,Dragi citaoce, ako si se upoznao sa nj egovim
pret hodnim dokazom, onda znaš da dokt or El -
But i nikako nij e imao pravo na osporavanj e šej h
El - M' asumij a, Allah mu se smilovao, zbog onoga
sto je on iznio o Cetiri mezheba: da je njihovo
osnivanje i sirenje bilo samo zbog politicke korist i i
drugih cilj eva. , , Naš koment ar na sve ovo j est e, da mi
osporavamo mezhebsku fanaticnost, a isto tako ne vidimo
korist i od gublj enj a vremena u ispit ivanj u mnogo
dalekih hipot eza, kao št o osporavamo
suprostavljanje sahih hadisu, nakon potvrdivanja
istinitosti njegove dokazne moci, cija je poruka u
suprot nost i sa mišlj enj em mezheba, na osnovu
onoga sto je vec objavljeno. Ali, sve to ne poziva
nas da spoj imo ist ok i zapad i da kažemo da se
mezhebi nisu osnovali i proširili, osim, radi
nepravednih cilj eva i polit ika. Kao št o nam t o sve,
ist o t ako, ne dozvolj ava, po Allahovom dželleše' nuhu
zakonu, nit i prema mj erilu et ike da
opisujemo ove ucenjake, koji su mozda jednom
nešt o obj avili, sa at ribut ima, kao št o su: glupost ,
blesavost ili necim slicnim od nepodesnih naziva.
Zaista, imami i ucenjaci, na cijim trpezama
doprinosa, danas mi živimo, nisu bezgrij ešni
poslanici, nego su, usprkos nj ihovim odlikama,
samo obicni ljudi i dozvoljeno im je nesto sto se
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
187
moze zamisliti da zadesi bilo kojeg covjeka,
podložnog grjeskama. Covjeku, koji se odlikuje
cvrstinom karaktera, ne prolazi zivot prikupljajuci
grjeske i propuste ucenih, sto rezultira gubljenjem
osjecaja za njihovu vrijednost i vrijednost njihovih
dijela, nego, on je taj koji ce vidjeti u aspektima
nj ihovog doprinosa i onoga velikog dobra št o su
pruzili ljudima, ono sto ce ga uciniti da zaboravi te
grjeske ili da, u najmanju ruku, nade opravdanje
za onog, koji ih je pocinio.
Ja znam da se je ovaj covjek (odnosno, onaj glavni
za vrijedanje u kolegiju za pisanj e) odavno
posvet io upornom ist raživanj u grj ešaka i propust a
kod Imama i ucenjaka. I nejma sumnje da je on,
za vrij eme svog dugog t raženj a, prešao "valovit a
mora" od naucnih pretraga i fikhskog bogatstva sa
kojim nisu u stanju da se porede svi dunjalucki
zakoni.
Lahko mu j e bilo, da j e ht io, da se okorist i od nj ih
naucno, teoretski ili razumjevanjem, ili u najmanju
ruku sa doprinosom ove Cetverice imama i
velicinom njihovog dara, kojim su zaduzili islamski
svijet. Ali, covjek se od svega toga nije nista
okorist io, nego se vrat io obij est an iz t akve šet nj e
sa onim št o j e "ulovio" od nj ihovih grj ešaka i
propusta, ne vrijedajuci njihovo dobrocinstvo i ne pripisujuci
im grij ehe, ali im pod plast om t ih
grj ešaka, prilj eplj uj e at ribut e: glupavost i,
blesavost , zalut alost , odst upanj e. . . ! ! ! S t im da
vecina ovog sto je nasao kod njih, sto se
podrazumj eva pod grj eškom ili propust om, j est e
samo plod njegove maste i nagadanja. Kao^npr.
Ona "grj eška", koj u j e pronašao kod imam Šafij e
r.a., ismijavajuci se s njim i pricajuci anegdot e o
njoj, govoreci: ,Safija dozvoljava brak izmedu oca i
kcerke...,, ***(Podrazumjeva kcerku, koja je
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
188
zaceta njegovim sjemenom, van bracno, jer ona u
biti serijatski nije njegova kcerka i nejma serijatske
prepreke za brak. ) * * *
A on da je citao, Safijine rijeci o tome, i da ga je
pomogla nj egova pamet u nj ihovom razumj evanj u
i poznavanju njihovog znacenja, predao bi se,
priznavsi istinu i vracajuci se onome, na sto bi se
trebao ograniciti, a to je poducavanje djece.
O, ti, Jesi li zavrsio sa ciscenjem svoj e duše i
nj enim udalj avanj em od onih at ribut a, sa koj im si
opisao Cetvericu imama, kao sto je glupavost,
blesavost , odst upanj e, splet karenj e* * * ( od onoga
za sto je ovaj covjek okrivio imame, jeste da oni
spletkare u Serijatu, a mi upucujemo njega i druge
na ono št o smo napisali, opširno, o t ome u našoj
knj izi "Davabit u - l - Masleha fi - š - Šeri' at i el -
I slamij et r, s t im da sam j a pot puno siguran da on
nece razumjeti, niti jednu stranicu te knjige)***,
pa si se sada osmj elio sa napadanj em ugleda i
reputacije ovih ljudi, na cijim trpezama doprinosa
mi danas živimo.
O t i, t voj šej h, s cilj em odbrane El - Hadžendi j a,
kaze da nam je obaveza da tumacimo, na najbolji
moguci nacin, rijeci prethodnih generacija i da, gdje god je
to moguce, nademo opravdanja za
njihove grjeske. Zar te je tvoj sejh poducio da se
ovaj veliki islamski t emelj ne prihvat a, osim sa El -
Hadzendi jevim blagoslovom i njemu slicnih!?
O t i, t ako t i Uzvišenog St vorit elj a, ako vj eruj eš u
Nj ega, da li t e j e nekada obuzela st repnj a u duši
da Allah dželle še' nuhu ne spust i na t ebe
iskusenje od kojeg neces moci pobjeci, kao kazna
št o si pružao svoj j ezik sa lošim i besramnim
govorom, vrijedajuci ljude, koji su zivjeli sluzeci
Allahovoj vj eri i Nj egovom Šerij at u, zat im da t e
ocini poukom za sve, na dunj aluku i Ahiret u! ! !
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
189
Ja upozoravam bracu, koji ce mozda citati rijeci
slicne rijecima ovog covjeka, od kojeg, u svom
zivotu, nisam vidio drskijeg u kaljanju casti
prethodnih imama i ucenjaka, neka je Allah dzelle
se' nuhu zadovolj an s nj ima, da se t ako ne naviknu
na omalovazavanje Imama i nasladivanje sa
ist raživanj em nj ihovih propust a. I neka, svakako,
procitaju poglavlje, koje je napisao imam Nevevi u
predgovoru svoj e knj ige " El - Medžmua", pod
naslovom "Sigurna zabrana i st rašna prij et nj a za
onog, koj i ponižava ili uznemirava islamske
pravnike i one koji su upuceni u vjeru i podsticanje
na njihovo postovanje i velicanje njihove casti",
na cijem pocetku, prenoseci od Hafiza ibn
' Asakaira kaže: „ Znaj brat e, da nas Allah dželle
se' nuhu uput i na pravi put i da nas ucini od onih
koj i st rahuj u od Nj ega i boj e Ga se onako kako Ga
se treba bojati, da su casti ucenjaka otrovne i da
ce Allah dzelle se'nuhu sigurno ukazati na one,
koji omalovazavaju ucenjake i da ce onog, koji
pruzi svoj jezik prema ucenjacima, iskusati ponizavajuci ga
prije njegove smrti, sa smrcu
srca. , ,
U mogucnosti si da upozoravas na mezhebski
fanat izam ili na gublj enj e vremena u raspravama o
hipotetickim postavkama, cije je dogadanje gotovo
neostvarivo, postujuci i braneci ostale islamske
pravnike i cineci im dovu. I nije, nikako, uslov ovog
upozoravanj e da opisuj eš j ednog od nj ih sa
at ribut ima, glupost i ili blesavost i ili da od nj egove
grjeske cinis neko cudo ili predmetom ismijavanja.
13. Vec sam objasnio da je govor koji je prenio El
- M' asumi od Ed - Dehlevij a u knj izi "El - I nsaf"
potvoren na njega, koji nije utvrden niti u "El -
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
190
I nsafu" , nit i u nekoj drugoj knj izi,
a on glasi: „ Onaj k o r adi po k ompl et nom
ucenju Ebu Hanife, Malika, Safije, Ahmeda ili
nek og dr ugog i ne r uk ov odi se pr ema onom
št o j e došl o u Kur ' anu i Sunnet u, uspr ot i v i o
se j e k onsenzusu ummet a i ne sl i j edi put
v j er ni k a. , ,
A j a sam prenio iz "El - I nsafa" upravo pot punu
suprot nost t oj pot vori, a t o j e: „ Ummet i nj egov i
ucenjaci su postigli konsenzus o
dozvoljenosti slijedenja ova Cetiri priznata
mezheba do dana današnj eg. , ,
Ocekivao sam od ovih ucesnika u kampanji protiv
mene da razmotre stvar i da ovo tacno ispitaju u
mom govoru i ako ga budu smat rali ist init im da se
slože sa mnom u t ome ili da šut e o nj emu ili ga
ignorišu, u naj manj u ruku.
Medutim ovo im nije bilo po volji, pa su dosli sa
cudnim govorom, pa makar i na nacin izmisljanja i
dot j erivanj a, da bi vas obmanuli, da j e Ed - Dehlevi
spomenuo ono št o j e prenio od nj ega El -
M'asumi. I pogledaj u njihovo, cudnovato djelo. . .
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
191
Uredivacki kolegij je napisao: ,Provjerili smo u
knj izi "El - I nsaf od Ed - Dehlevij a, neka j e
Allahova milost na nj ega, i našli dio govora, koj eg
j e spomenuo El - M' asumi, a ovo j e nj egov t ekst :
,Znaj da ljudi, u prvom i drugom stoljecu, nisu bili
saglasni na slijedenju jednog odredenog mezheba
( Naravno op. a) . Kaže Ebu Talib El - Mekkij u
knj izi" Kut u - l - Kulub", da su knj ige i
enciklopedij e, govori i fet ve po mezhebu j ednog
ucenjaka i doslovno prihvatanje njegovih rijeci i
fikha, zasnovanog na nj egovom mezhebu, novij eg
dat uma i nisu bili lj udi na t ome u prvom i drugom
stoljecu, nego su bili na dva stepena: ucenjaci i
obicni ljudi! Desavalo se kod obicnih ljudi da su oni
slij edili samo Poslanika s. a. v. s. po pit anj ima u
koj ima nij e bilo razmimoilaženja izmedu muslimana
i vecine mudztehida. Pa ako bi se desila neka
rij et ka poj ava, pit ali bi za fet vu muft ij u, koj eg
nadu, bez utvdivanja njegovog mezheba. Kaze Ibn
el - Humam u zadnj em dopisu: „ Tražili su fet vu
j ednom od j ednog muft ij e, drugi put od drugog,
nepridrzavajuci se samo jednog od njih. Prilikom
naseg citanja knjige "El - I nsaf", izdanj e Faruk iz El
- Mensure, ut vrdili smo da se ovaj zadnj i,
naglašeni, red ne nalazi u izvornom t ekst u.
Pored svega mi pitamo citaoca: ,Da li nalazis u
ovom t ekst u ij edan dio, prenesen od st rane
aut ora, koj im j e pot voren Ed - Dehlevi u El -
M' asumij evoj Brošuri i da li nalaziš ikakvu vezu
izmedu njih?
Zatim nam autor kaze: ,,A sto se drugog dijela tice,
on j e prisut an u knj izi "Hudždžet u - l/ ahi el - Baliga", prvi dio
st r. 154 - 155 i prenio ga j e Ed -
Dehlevi od imama I bn Hazma, neka mu se Allah
smiluj e i, evo, ovdj e ga mi prenosimo sa nj egovim
t ekst om. Kaže Ed - Dehlevi: „ Rekao j e I bn Hazm:
„ Taklid j ednog mezheba j e haram i nij e nikom
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
192
dozvolj eno da bez argument a uzme govor nekog
drugog, osim govora Božij eg Poslanika - ' alej his -
selam - . . „ Zat im j e cit irao dugi govor koj i j e Ed -
Dehlevi prenio od Ibn Hazma, a u cijem se okviru
nalazi t ekst , koj i j e El - M' asumi pripisao Ed -
Dehleviju i za koji sam, u ovoj studiji, vec rekao
da j e pot voren na nj ega.
Zatim iza toga dolaze atributi, koje autor upucuje
meni, kao npr. : laž, lahkoumnost , varanj e it d.
I sad dodi da pogledamo, sta je stvarno, rekao Ed
- Dehlevi o I bn Hazmu u knj izi "Hudždžet u - llahi el
- Baliga" , izdanj e El - Haj rij e, prvi dio st r. 123. :
,Znaj da su ummet i njegovi ucenjaci postigli
konsenzus o dozvoljenosti slijedenja ova Cetiri
priznat a mezheba do dana današnj eg. U t om se
nalazi ocigledna korist posebno u ovim danima u
koj ima j e ponest alo volj e i slast j e opila duše i
kada se svako divi svome mišlj enj u. „ Zat im,
odmah iza ovoga govora kaze: ,Ono do cega je
dosao Ibn Hazm da je slijedenje haram i nije
nikome dozvolj eno da uzme govor nekog drugog,
osim govor Božij eg Poslanika s. a. v. s. "; pa j e zat im
cit irao komplet an govor I bn Hazma, da bi mu na
kraju odgovorio: ,Medutim, ovo se odnosi na
onoga, koj i j e sposoban da izvrši idžt ihad, pa
makar i u j ednoj mes' eli. , ,
Zat im j e poj asnio uslove idžt ihada i podulj io u
dokazivanj u poznat e ist ine, po ovom pit anj u. Pa št a su
uradili oni, koj i su nas opt užili za laž,
lakoumnost i var anj e?
Pristupili su pocetku govora, kojeg sam prenio od
Ed - Dehlevij a, pa ga izbrisaše komplet nog, zat im
su pristupili subjektu na pocetku govora o Ibn
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
193
Hazmu, koj i j e odnosna zamj enica "ono" ( Ma el -
Mevsul) , pa izbrisaše i nj ega, da bi izbrisali i
nj egov predikat , koj i se nalazi iza dugog I bn
Hazmovog govora. Da bi na kraj u iz Ed -
Dehlevij evog govora izdvoj ili, samo relat ivnu
recenicu (odnosnu recenicu Silletu - l - mevsuul) ,
bez spominj anj a subj ekta, na pocetku, niti
predikat a, na kraj u i t o su pripisali nj emu( ed -
Dehlevij u) , neka j e Alahova milost na nj ega, bez
obzira št o j e on nevin od t oga, a zat im mu pripisali
da je rekao: ,Kaze Ibn Hazm: ,Slijedenje jednog
odredenog mezheba je haram...,, Na kraj u su
prikazali Ed - Dehlevij ev govor, kao da se on
poziva na rijeci Ibn Hazma i podrzava ih, ali
naprot iv, naveo j e nj egov govor, da bi ga
krit ikovao i replicirao mu, kao št o j e t o svakom
j asno.
Mogao sam da predem preko otkrivanja ovog
cudnog i opasnog falsificiranja i da prodem pored
ovog necasnog govora, neobracajauci paznju na
nj ega. Ali, Allahov emanet , nauka i karakt er,
pozivaju me da upozorim muslimane na ovaj cudni
post upak, sa koj im su se pozabavili oni koj i
pozivaju ljude na njihovo slijedenje i oslanj anj e na
nj ihovu vj eru i predaj e hadisa. Možda sam
pretjerao u ovom svom govoru, ali neka citaoci
uzmu knj igu "Hudždžet u - llahi el - Baliga" i ot vore
na navedenom im mj est u i st ranici i zat im neka
ot vore i nj ihovu knj igu "Mezhebski fanat izam j e novot arij a"
( El - Mezhebij j et u el - mut easibet u hij e
- 1 - Bid'a) na str. 287 i sve to procitaju i uporede.
A nakon svega neka uzmu iz t oga pouku, koj u bi
trebao da uzme svaki razuman covjek.
* * * ( Svakako se moramo osvrnut i prema onima,
koj i j oš uvj ek vj eruj u ovom covjeku i njegovoj
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
194
druzini, pitajuci za objasnjenje: ,Koji je status u
islamskim propisima onoga, koj i nekom od pisaca
pripise tvrdnju slicnu ovoj: ,Ono do cega je dosao
Ibn Hazm da je slijedenje haram i... Ovo se
odnosi na onoga, koj i j e sposoban da izvrši
idztihad.,, ; zatim brise odredenu zamjenicu (ono)
s pocetka komentara, pa brise i njegov predikat,
da bi na kraj u ono st oj e preost alo uzeo kao dokaz
i pripisao tom piscu sa namjerom da ojaca svoje
tvrdnje?! Vec si mogao vidjeti ranije rabotu slicnu
ovoj, koju je ucinio sa Es - Satibijevim rijecima,
neka mu se Allah dželle se ' nuhu smiluj e i nj egov
proglas da je hanefijski fikh slican Indzilu u
oponiranj u islamskom Šerij at u.
Da j e ovaj post upak bio iz neznanj a, a nij e,
sigurno bismo rekli: „ To j e bio propust, pa naucice
covjek poslije njega. ,,A da se to desilo nepaznjom,
a nije, rekli bismo: ,Kakva slucajnost. Nepaznja pa
da dode potpuno srazmjerno njegovoj potrebi!"
Vratimo se i pitajmo ovu bracu: ,Sta je Allahov
propis za onog koj i cit ira t ekst ove pisaca,
suprot no onom št o su oni, ust vari, rekli, da bi
obmanu/ / lj ude da imaj u u t ome oslonac za
ist init ost svoj ih t vrdnj i? Št a j e islamski propis za
onog ko t o radi, ne prema mezhebskim
idžt ihadima, nego skladno t ekst ovima Kur' ana i
Sunnet a, direkt no?
Da li se ovaj postupak, na naucnom putu
ist raživanj a ist ine, može poredit i sa pošt enj em i
objektivnoscu? Kako da se musliman, ko god on
bio osloni na slijedenje onih, koji su ucinili ovo
dj elo, na nj ihove idžt ihada, predaj e hadisa i
donošenj a fet vi u Allahovim dželle se ' nuhu
propisima?!
Ja, zaista, necu opisati ove ljude ni sa cim ruznim,
niti cu im dodati ikakve atribute, ali ova pitanja
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
195
upucujem onome, koji gleda svojim ocima, misli
svoj im mozgom i koj i j e iskren u svoj oj vj eri! ! !
I j a molim muslimanska udruženj a ( zaj ednice) , sa
svim nj ihovim akt ivist ima i ulemom, da odgovore
na ovo pit anj e i da odrede svoj st av, koj i j e st av
islama, naspram onoga koji je ucinio ovo djelo. I
mi cemo cekati odgovor.)***
14. Prigovara nam aut or na 245. st r. i da smo
cit irali dij elove govora imam Ez - Zehebij a i da smo
iz nj ih dost a t oga izbrisali. St oga sam, po
njegovom misljenju, bio najvjestiji covjek u
falsif ikovanj u.
A mi kažemo kolegij u za ist raživanj e i pisanj e da
smo, zaista, citirali rijeci imam Ez - Zehebij a
prilikom dokazivanj a, da on ne zabranj uj e mukallidu
pridržavanj e j ednog mezheba, a sami odlomci,
koj e smo prenij eli iz Ez - Zehebij evog govora su
dovolj an i j asan dokaz. Ez - Zehebi j e u svom dj elu
"Et - Te' asub el - Mezhebij " na st r. 111 pohvalio
hanefijske ucenjake i odobrio im slijedenje
mezheba Ebu Hanife, takoder je pohvalio safijske
ucenjake i odobrio im slijedenje safijskog mezheba
i rekao j e ist o po pit anj u slj edbenika imam Malika i
imam Ahmeda. A ti znas da su svi ovi ucenjaci sljedbenici
jednog odredenog mezheba, sa cijim su
se život opisima ispunile knj ige generacij a i oni su t i
za koj e kolegij za ist raživanj e i pisanj e na drugom
mj est u kaže da su zalut ali i da ne slij ede put
vjernika, pozivajuci se, pri tom, na rijeci
Uzvišenog; "Ako bi se ti pokoravao veci ni oni h
k oj i ži v e na zeml j i , oni bi t e od Al l ahov og
put a odvr at i l i . , , ( B - An' am 116. )
Osim gore navedene pohvale Ez - Zehebi ovim
mezhebistima zabranjuje ruznu fanaticnost prema
nj ihovim imamima, kao i da j edan od nj ih t vrdi da
j e nj egov mezheb naj bolj i od svih, št o j e u skladu
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
196
sa nj egovim pret hodnim govorom, a nij e nj egova
negacij a nit i ga poništ ava. Ovo j e ono št o ne
poricemo, niti smo se u tome razisli i sa kim i to
nij e predmet dokazivanj a ili ist raživanj a i konflikt a,
s tim da smo mi oznacili ono sta smo izost avili iz
nj egovog govora, št o j e bilo nepot rebno za
dokazivanje i nismo ga ponistili sa ,tri tacke". Mi
smo prenij eli u t ome rezime nj egovog govora i
nismo uradili ono št o j e uradio "kolegij " sa
brisanj em subj ekt a i predikat a u govoru od Ed -
Dehlevij a i sa izdvaj anj em, samo, odnosne
recenice, da bi sa njom dokazali potpunu
suprot nost onom št o j e Ed - Dehlevi htio reci.
15. Krit izirao nas j e aut or, zbog onoga št o smo
napomenuli u knj izi "Fikhu - s - Sira", za nekoliko
hadisa u cijem je ocjenjivanje šej h Albani možda
imao pogrešnu predst avu.
Rezime napomene, koj u smo prenij eli j est e da se
prilikom tumacenja prenesenog hadisa za jedan
dogadaj, ne bi trebalo ogranicavati na spominjanje
hasen ili daif puta predaje i presucivati sahih (tacan) ili esah
( tacniji) put predaje, posto je u
tome jasno obmanjivanje, kojeg se cuvaju ucenjaci
hadisa i ova j e st var poznat a kod svih.
Npr. hadis o klanj anj u ashaba za Ebu Bekrom i
nj egovo oponašanj e Poslanikovog namaza, dok j e
Poslanika - ' alej his - selam - bio na samrt noj
postelji. Ovaj hadis se odnosi na jedan dogadaj,
koj i se nij e ponavlj ao, odnosno, on j e samo j edan
hadis i ne bi se trebalo ogranicavati u njegovom
ocj enj ivanj u na spominj anj e Ahmeda i I bn Madže,
s obzirom da j e on, pored t oga, hadis mut efekun
alej h. A ako dode do neznatnog razmimoilazenja u
verzijama ili povecanju broja seneda, onda se
spominj u sve predaj e ili se kaže "mut efekun alej h"
i nadoveze se rijec: verzija od toga i toga.
Takoder, drugi hadis, kojeg prenosi Aisa r.a. o
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
197
opisu smrt ne agonij e Božij eg Poslanika - ' alej his -
selam - , koj eg prenose Buharij a, I bn Madže, Et -
Tirmizi i dr. , i svi od Aiše r. a. : „ da j e u
Poslanikovim rukama bila posuda sa vodom, u koj u
j e Poslanik - ' alej his - selam - st avlj ao ruke, a
zat im s nj ima brisao lice; - i ovdj e su se razišle
predaje u rijeci koju je tada izgovorio Poslanik -
' alej his - selam - , pa Buharij a prenosi da j e rekao:
, , La ilahe illalah, zaist a t renuci smrt i imaj u svoj e
pat nj e! "; a Et - Tirmizi, I bn Madže i En - Nesai
prenose: „ Bože moj , pomozi mi kod smrt ne žest ine
- ili j e rekao - pat nj e kod smrt i. , ,
Vec smo prokomentarisali, u knjizi "Fikhu - s -
Sira" šej h Albanij evo ocj enj ivanj e ovog hadisa da
je daif, na slijedeci nacin: ,On je daif, samo u ovoj
verziji, a sto se tice osnove hadisa, prenosi ga
Buharij a sa sahih senedom. Ako j edan hadis ima
dva seneda, ne bi se trebali ograniciti, prilikom njegovog
koment arisanj a, na spominj anj e onog,
koj i j e daif, j er t o u sebi sadrži obmanu i ne št et e
neznat na razmimoilaženj a u verzij ama, sve dok se
radi o j ednom dogadaju.,, (Fikhu - s - Sira, drugo
izdanj e, st r. 536. )
A sto se tice treceg hadisa, kod njega smo
napomenuli, upravo, pot punu suprot nost ovoj
st vari. Ovaj hadis se dovodi u vezu sa dva izvora,
ali svaki od njih prenosi dogadaj neovisan od
drugog. Prenosi iz knj ige "£f - Tabekat " od I bn
S' ada da j e Poslanik - ' alej his - selam - dvoj ici
izaslanika, koj e mu j e poslao Bazan, Kisrin
namj esnik u Jemenu, vidj evši nj ihove usukane
brkove i obrij ane obraze, okrenuvši lice od nj ih
rekao: „ Teško vama, ko vam naredi ovo?! "
Rekoše: „ Naredio nam naš gospodar ( Kisra) . , ,
Medutim, ova predaja u ovom obliku je samo u
t efsiru od I bn Džerira et - Taberij a, dok j e I bn S' ad
u svom dj elu "Et - Tabekat ", prenio ovaj ist i hadis,
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
198
samo u drugom obliku. A sto se tice onoga sto je
spomenuo I bn S' ad na drugom mj est u, t o j e
potpuno drugi dogadaj, sto je jasno svakom onom
ko malo bolje obrati paznju, a radi se o slijedecem
hadisu: „ Došao j e medžusij a ( obožavalac vat re)
Poslaniku - ' alej his - selam - , sa dugim brkovima
pot kresanom bradom, na sto mu rece Poslanik -
v
alej his - selam - rece: ,Ko ti je naredio ovo?"
Odgovori medzusija: ,Moj gospodar.,, Pa rece
Poslanik - ' alej his - selam - : „ Ali moj Gospodar mi
je naredio da skracujem brkove i pustam bradu.,,
Ovaj medžusij a nij e ist o št o i ona dva Bazanova
izaslanika, koje je spomenuo Ibn S'ad, i dogadaj
sa Poslanikom - ' alej his - selam - bez spominj anj a
ovog dijaloga izmedu njih. Ako su bila dva razlicita
dogadaja, onda su bez
sumnje i dva razlicita hadisa. Tako da se u tom
slucaju, svaki hadis dovodi u vezu sa prenosiocem
hadisa koj i ga prenosi ( dnosno sa izvorom koj i ga
prenosi op. prev. ) .
I t ako j e, t amo, šej h Albani j edan hadis podij elio
izmedu dva puta predaje, a trebao ih je ujediniti,
a ovdje je ujedinio dva razlicita hadisa, a trebao je
da ih podij eli i razlikuj e i da dovede svaki hadis u
vezu sa nj egovim prenosiocem.
Ust vari, mi smo na mnogim mj est ima, u knj izi
"Fikhu - s - Sira" pr igovorili šej h Albanij u, ali nam
j e kolegij za pisanj e odgovorio na, samo, ova t ri.
Bez obzira na t o št et a j e neznat na i mi u
spomenut im koment arima i napomenama nismo
imali namj eru da nekom pripisuj emo neznanj e, da
vrijedamo ili smatramo nekog glupim, nego to su
stvari koje se mogu desiti bilo kojem istrazivacu ili
ucenjaku. Ali nesreca svih nesreca je u
neprihvat anj u opomene ili savj et a, pozivanj u na
bezgrijesnost i osobini oholosti, stiteci se od
drugih! ! !
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
199
Sto se tice onog sto nam prigovara autor za ono
št o smo spomenuli u knj izi "Kubra el - Jekinij at "
za hadis o ženidbi Poslanika - ' alej his - selam - sa
Zej neb bint Džahš r. a. , mi nismo ispravlj ali daif
hadis, ali smo se suprost avili rasprost ranj enoj
predaj i, koj u prenosi Et - Taberij , a na koj oj neki
lj udi zasnivaj u pokvarene misli i želj eli smo da
pojasnimo da zaista ova predaja, cak da bude
utvrdena i tacna, ne povlaci za sobom nikakav
nedost at ak kod Poslanika - ' alej his - selam - . Dodali smo u
drugom izdanj u ove knj ige det alj no
objasnjenje o dokazivanju ove stvari, koje ce se,
ako Bog da, uskoro poj avit i.
A sto se tice onog sto nam prigovara za predaju
hadisa Mua' za o idžt ihadu, mi ne bismo prenij eli
ono št o j e o nj emu spomenuo I bn el - Kaj j im, da
nismo unaprij ed znali da su ga neki od uleme
ocij enili kao daif - hadis.
Ali mi kažemo, kao št o j e rekao I bn el - Kaj j im i
drugi: ,Hadis dobiva na snazi, ako ucenjaci daj u
saglasnost za nj ega. „ Kaže u knj izi "Tedribu - r -
Ravi", prenoseci od nekog ucenjaka: ,Hadis se
ocj enj uj e vj erodost oj nim, ako ulema da saglasnost
za t o, iako sened nij e sahih; i prenosi ist o t o od
I bn Abdi - l - Berr - a i Ebu I shaka el - Esferanij a.
( I zdanj e El - Nemnekanij , st r. 24)
Ako šej h Albani ima drugo mišlj enj e neka uzme po
nj emu; ali nij e na nj emu da nas primorava da ga
slijedimo, neuzimajuci druge u obzir. I nije njegovo
da nam zabranj uj e da se slažemo sa Su' bet om i
drugim, kao št o nij e ni naše da mu zabranj uj emo
da se slaže sa I bn Tej mij om, koj i se spominj e na
više mj est a u nj egovoj knj izi. I nisam j a j edan od
lj udi lanca predaj e da bi smat rao t o od mene kao
krivot vorenj e.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
200
16. Zat im su gospoda aut ori dali koment ar na
raspravu, koj a j e vodena odmah nakon
obj avlj ivanj a prvog izdanj a ove moj e knj ige,
izmedu mene i sejh Albanija, sa rijecima na koje
ne bih trebao obracati paznju, niti osvrnuti se na
nj ih.
Ali, ipak cu reci: ,Sadrzaj ove rasprave i onog sto
se odvij alo t okom nj e poznaj e onaj , koj i j e preslušao nj en
tonski zapis od pocetka do kraja. I
j a sam t aj , koj i j u j e snimio i kopij u od nj e dao,
prema nj egovom zaht j evu, šej h Albanij u, t e j e ona
danas rasprost ranj ena kod mnogih lj udi i u
razlicitim mjestima. I ja sada ponavljam ovdje,
ono št o sam napomenuo šej h Albanij u u pismu: , , S
moj e st rane nej ma, uopšt e, nikakve prepreke da
se rast ura komplet an snimak ove rasprave, pod
uslovom da se ne unosi nikakva promj ena, ni u
jednoj rijeci na njoj.,,
17. A sto se tice strasne preplave od cudnih
vrijedanja i pogrda, koja u biti, predstavlja kicmeni
stub knjige, ja kazem nasuprot nje rijec, koja ne
izlazi osim iz dubine duše i nisam, zna Allah dželle
se'nuhu, u tome izvjestacen, niti licemjeran.
Kazem: ,Ako sam, stvarno, zasluzio ovo vrijedanje
i pogr de, pa ja se, zaista, obracam Allahu dzelle
še' nuhu da me popravi i uput i na pravi put ; a ako
nisam t o zaslužio, molim Allaha dželle še' nuhu da
oprost i onima, koj i su t o rekli i da im ne pripiše
nikakav grijeh za to i da ne ucini u mom srcu bilo
kakvu pakost prema onom, sa kojim me veze cast
vj ere u Allah dželle še' nuhu i Nj egova Poslanika -
' alej his - selam - .
18. Završet ak knj ige, pošt ovane gospode, bio j e
savjet upucen meni, da prestanem pisati i izdavati
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
201
pet godina.
Ali, j a pit am sam sebe: „ Št a j e t o, št o me danas
održava na pisanj u i izdavanj u?"
Sto se tice reputacije, stekao sam vise, nego sto
sam ocekivao i zelio. A sto se tice imetka, pocastio
me j e Allah dželle še' nuhu s nj im, onoliko koliko može
zadovoljiti potrebu. I sto se tice pohvale od
lj udi, st ekao sam više nego št o zaslužuj em i na
kraju sam uocio da je to stvar u kojoj nejma
nikakve koristi, osim da mi neko od brace
muslimana ucini hajr dovu daleko od ociju ljudi.
Zaist a, ono naj važnij e št o me drži da ust raj em na
pisanj u i izdavanj u Allah dželle še' nuhu mi j e
svj edok, j est e j edan kur' anski aj et . Kad god sam
ga ponavlj ao nadao sam se da me Allah dželle
še' nuhu sj edini, bez obzira na moj e nedost at ke i
nemoc, sa onima na koje se odnosi ovaj ajet, a
to su rijeci Uzvisenog: , , A k o gov or i l j epše od
onoga k oj i pozi v a Al l ahu, k oj i dobr a dj el a
cini i koji govori: ,Ja sam doista musliman.,,
( Fussilet 33. )
Allah dželle še' nuhu naj bolj e zna, da j a žudim,
stojeci vec odavno pred vratima ovih ljudi, koji su
pozivali u Nj egovu vj eru i koj i su post upali po
Nj egovom Serijatu, da me ucini od njih, pa iako
nisam dost igao nj ihov st epen i da mi podari nešt o
od nj ihove nagrade, iako t o ne zaslužuj em.
Ali ja, bez obzira na sve, necu oklijevati da
prest anem sa pisanj em! izdavašt vom onog
moment a kada dobij em savj et za t o od onog sa
cijom sam vjerom, znanjem i iskrenoscu
zadovolj an.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
202
Pa možda j e onom, koj i govori, šut nj a nekad
prikladnij a i bolj a, a on t o ne zna.
I na kraj u, neka mi oprost i brat , koj em su aut ori
pripisali knj igu, ako se nisam osvrnuo na nj ega
t okom svoga govora. Moj e opravdanj e j e št o
nisam za t o vidio nikakve pot rebe.
VE AHI RUN D' AVANA ENNE - L - HAMDU LI LLAHI
RABBI - L - ALEMI N
DODATAK U BOSANSKOM I ZDANJU KNJI GE
1. Sažet e bi ogr af i j e spomenut i h, k od nas
manje poznatih, ucenjaka
ABDULLAH I BN MUBAREK
( 118 - 181 h. )
Ebu Abdirrahman Abdullah ibn el - Mubarek ibn el
- Vahid el - Hanzeli el - Mirdezi je poznat ucenjak
hadiskih nauka, fikha i arapskog j ezika, kao i
uspij ešan t govac. Bio j e nast anj en u Horosanu, a
umro je u gradu Hejt na rijeci Eufrat vracajuci se iz
rat a, koj eg su muslimani vodili prot iv Bizant ij e.
Odlikovao se jakim pamcenjem. Napisao je knjige
"El - Džihad" , „ Er - Rekaik" , it d.
( Preneseno iz "El - E' alam" od Ez - Zerklij a)
' ATA' I BN EBI REBBAH
( - 115 h. )
'Ata ibn Ebi Rebbah je bio poznat medu tabi' inima
kao veliki ucenjak i muftija. Rodio se za vrijeme
hilafeta Osmana r.a.. Ucio je kod mnogih ashaba,
kao št o su: Ebu Hurej re, I bn Omer, maj ki
pravovj ernih Aiše i Umm Seleme, neka j e Allah
dzelle se'nuhu zadovoljan sa njima. Citav svoj zivot posvetio
je prenosenju znanja, koje je naucio
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
203
od ovih ashaba. Njegovi najpoznatiji ucenici su:
Mudžahid ibn Džuber, Omer ibn Dinar, ' Amr ibn
Šu' aj b i Ebu Hanife. Poznat j e kao pobožan i
skroman covjek. Receno je za njega da mu je kuca
bila džamij a. Jedan od Umej evickih halifa postavio
ga je za muftiju Mekke, pa se mogao cuti telal, za
vrij eme hadždža, kako uzvikuj e halif inu naredbu da
niko ne smij e donosit i fet ve, osim ovog t abi' ina.
Sreo se sa više od dvij e st ot ine ashaba. Rekao j e
El - Erza' i, povodom nj egove smrt i: „ Smrt j e uzela
v
Ata ibn Rebbaha, covjeka sa kojim je narod bio
naj zadovolj nij i! "
( Preneseno iz "Sij er el - E' alam en - Nubela
m
od
Ez - Zehebij a)
ED - DEHLEVI
( 1110- 1179 h. )
Ebu Abdilaziz ibn Abdirraim el - Faruki Ed - Dehlevi
el - Hindi, poznat kao Šah Velijullah, je ucenjak
hanefij ske pravne škole iz grada Dehli u I ndij i.
Posjetio je Hidzaz izmedu 1143 - 1145 h. On,
njegovo potomstvo i njegovi ucenici uveliko su
doprinijeli razvoju hadiske nauke na podrucju
indij skog pot kont inent a. Naj poznat ij a nj egova dj ela
su: „ Fevzu - l - Kebir fi usuli - t - Tefsif, koj e j e
napisao na perzij skom j eziku, a prevedeno j e na
arapski j ezik poslij e nj egove smrt i; " Hudždžet ullah
el - Baliga" i " ' Akdu - l - Džidi f i - l - Ahkami - l -
I džt ihadi ve - 1 - TaklidP, it d. .
( Preneseno iz "Sij er el - Hamu en - Nubela
m
od Ez
- Zehebij a)
I MAM EL - GAZALI
( 450 - 505 h.)
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
204
Ebu Hamid Muhammed ibn Muhammed ibn
Muhammed El - Gazali je ucenjak safijskog
mezheba. Poznat j e po svoj oj pobožnost i,
skromnosti; ubraja se u najistaknutije licnosti
islamskog t esavvufa. Zbog velikog znanj a koj e j e
posj edovao dobio j e t it ulu Hudždžet u - l - I slam.
Još od malih nogu post ao j e hafiz Kur' ana, nakon
cega je pristupio ucenju, na nacin kako to mogu
samo veliki ucenjaci i najinteligentniji ljudi. Na tom
put u st icanj a znanj a proput ovao j e kroz Nej sabur,
Hidžaz, Sam, Egipat , a zat im se povrat io u rodno
mj est o ( Et - Tuš) , gdj e j e i umro. Naj poznat ij a
dj ela su mu: „ Tehafut u - 1 - Felasife", , , I hj a' ' u/ umi
- d - Din", , , EI - Must esfa"„ Mekasidu - 1 - Felasife"
it d.
( Preneseno iz "Sij er el - E' lam en - Nubela
m
od Ez -
Zehebij a)
I BN HALDUN
( 732 - 808 h.)
Ebu Zej d Abdurrahman ibn Muhammed ibn
Muhammed ibn Haldun, poznat kao Velij uddin, j e
roden u Tunisu, a vodi porijeklo iz Sevilje
(Spanija). Izucavao je kur'anske i hadiske nauke,
fikh i arapski jezik, a narocito se istakao na polju
povij est i, f ilozofij e i socij ologij e. U t oku svoga
zivota je obavljao znacajne drzavne funkcije,
izmedu ostalog vrsenje duznosti kadije u Egiptu.
Za vrijeme svoga zivota je proputovao veci dio
islamskog svij et a ( Hidžaz, I slamska Španij a, Sj everna
Afrika, Sam. . . ) . Umro j e iznenada u Kairu
808. h. god.
Nj egova naj poznat ij a dj ela su: , , EI - Mukadima",
kapit alno sociološko dj elo, koj e j e prevedeno na
francuski j ezik; a ona j e, u st vari, samo prvi dio
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
205
nj egovog dj ela "El - I ber" napisanog u sedam
t omova; zat im "Šifa' u - s - Sa' il li Tehzibi - l -
Mesa' il", kao i mnoga dj ela iz mat emat ike, logike,
arapskog j ezika it d.
( Preneseno iz "El - E' alam" od Ez - Zerklij a )
I MAM I BN HAZM
( 384 - 456 h.)
Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed ibn Seid ibn Hazm
Ez - Zahiri je poznati ucenjak iz Andaluzije (El -
Endelus) i j edan od imama - mudztehida. Roden
j e u Kordovi, u poznat oj i uglednoj vezirskoj
porodici; medutim, on se odrekao vlasti i izabrao
put nauke. Nj egove idej e su ga dovele u sukob sa
tadasnjom ulemom, pa je zbog toga bio cesto
izložen progonima od st rane vlast i. Nakon svega
povukao se u podrucje Leble (Andaluzija), gdje je
zivio samackim zivotom. Njegov sin El - Fadl
navodi da mu je otac napisao oko cetiri stotine
t omova razlicitih knjiga, sto obuhvata oko osam
stotina hiljada listova. Receno je za njega: ,Jezik
I bn Hazma i sablj a El - Hadždžadža su kao dva
rodena brata!"
Naj poznat ij a su mu dj ela: , , EI - Milel ve - n - Nihel",
, , EI - I hkam li usuli - 1 - Ah ka m" it d.
( Preneseno iz "Sij er el - E' lam en - Nubela
m
od Ez -
Zehebij a)
I MAM I BN EL - KAJJI M
( 691 - 751 h.)
Ebu Abdillah Šemsuddin ibn el - Kaj j im el -
Dževzij j e Muhammed ibn Bekr ibn Ej j ub ibn Se' ad
ez - Zer' i ed - Dimeški j e j edan od nosilaca
islamskog preporoda i istaknuti ucenjak, poznat po
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
206
bogobojaznosti i inteligenciji. Cesto je imao
verbalne konflikt e sa at eist ima i onima, koj i su u
vjeru uvodili zablude i novotarije. Roden je u
Damasku u skromnoj porodici. Rast ao j e sa
ljubavlju prema znanju i ucenjacima. St ekao j e
veliko znanj e na polj u f ikha, t efsira, arap. j ezika i
povijesti. Njegov najpoznatiji ucitelj bio je sejh Ibn
Tej mij j a sa koj im j e proveo j edno vrij eme u
zat voru Damaska. Naj poznat ij a su mu dj ela: „ Zadu
- l - Me' ad", „ Medaridžu - s - Salikin" , , I ' lam el -
Muvekki' in" it d.
( Preneseno iz "Medaridžu - s - Salikin" )
I MAM I BN TEJMI JE
( 661 - 728 h.)
Ahmed ibn Abdilhalim ibn Abdisselam el - Hurani
ed - Dimeški el - Hambeli je roden u Horanu,
nakon cega ga je njegov otac prebacio u Damask.
Poznat j e po svoj oj mudrost i i zagovaranj u
islamskog preporoda. St ekao j e veliko znanj e iz
t efsira, usuli - fikha i arap. j ezika, t ako da j e prij e
svoje dvadesete godine poducavao ljude i izdavao
fetve. Zbog svojih fetvi cesto je bio trazen, ali I proganjan, a
nerij et ko i zat varan. Umro j e u
zatvoru Damaska i skoro citav Damask mu je bio
prisut an na dženazi. Naj poznat ij a su mu dj ela: , , EI -
Fet ava" 38 t omova, „ El - I st ikame" it d. .
( Preneseno iz "El - E' alam" od Ez - Zerkelij a)
MUDŽAHI D I BN DŽEBR
( - 100 h. )
Mudžahid ibn Džebr j e iz generacij e t abi' ina. Bo j e
jedan od vodecih poznavalaca Kur'ana i tefsira
svoga doba. On je oslobodeni rob Said ibn Ebi Said
el - Mahzumija. Ne postoje tacni podaci kada je
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
207
roden. Znanje je sticao od mnogih ashaba, kao
npr. I bn Abbasa, Aiše, Abdullah ibn Amra, Ebu
Seid el - Mudrij a, I bn Omera i dr. ( neka j e Allah
dželle še' nuhu zadovolj an sa nj ima) . Nakon št o j e
primio ovo znanj e prenio ga j e na mnoge
generacije muslimana. Njegovi najpoznatiji ucenici
su Amr ibn Dinar, Sulej man el - E' ameš, Kat ade i
dr. Ponovio j e t ri put a Kur' an sa t efsirom pred I bn
Abbasom r. a. . Jedno vrij eme j e bio muft ij a Mekke
sa svojim uciteljem 'Ata' ibn Ebi Rebbahom.
( Preneseno iz "El - E' alam" od Ez - Zerklij a)
I MAM EL - MUNZI RI
( 585 - 656 h.)
Ebu Muhammed Zekij j uddin Abdulazim ibn
Abdilkavvi ibn Abdillah el - Munziri je veliki ucenjak
hadisa, arap. jezika i povijesti. Roden je u
Damasku, a porij eklom j e iz Egipt a. Nj egov ot ac
mu je oporucio da se bavi izucavanjem serijatskih
nauka, a posebno hadisom. Da bi izvrsio ovu ocevu oporuku
krenuo j e put em nauke i
prisust vovao j e predavanj ima mnogobroj nih
ucenjaka. Pa kada je postigao stepen sposobnosti
da svoj e znanj e prenosi na druge, svim svoj im
bicem se predao predavanjima, tako da iz skole
nije izlazio, osim u slucaju prijeke pot rebe.
Nj egova naj poznat ij a dj ela su: , , Et - Tergib ve - 1 -
Terhib", „ Muht asar Sahih Muslim", "Et - Tekmile"
it d. .
( Preneseno iz "Et - Tergib ve - 1 - Terhib" )
I MAM EN - NEVEVI
( 631- 671 h. )
Ebu Zekerij j a Muhj iddin Jahj a ibn Šeref En - Nevevi
eš - Šafi' i je roden u selu Neva, blizu Damaska.
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
208
Kada su njegovi ucitelji uvidjeli kod njega
natprosjecnu inteligenciju i zanimanje za islamske
nauke poslali su ga, sa ocem u Damask u koj em j e
proveo dugo vremena na st icanj u znanj a. I st icao
se u fikhu i hadisu i bio j e najistaknutiji ucenjak
svoga doba. Zadnj i dio život a proveo j e u svome
rodnom mj est u. Naj poznat ij a dj ela su mu: „ El -
Medžmu' a", „ Revdat u - t - Talibin", „ Koment ar
M u si i m ovog Sahih a", „ Rij adu - s - Salihin, , , EI -
Ezkar"M. .
( Preneseno iz "Rij adu - s - Salihin" )
I MAM
(
EŠ - ŠATI BI
- 790 h.)
I braim ibn Musa ibn Muhammed el - Lehami el -
Garnat i, poznat kao Eš - Šat ibi j e veliki pobožnj ak
i ucenjak svoga doba. Bio je stanovnik Granade u
islamskoj Spaniji i nije poznato kada je roden.
Posj edovao j e veliko znanj e iz usuli - f ikha i bio j e
slj edbenik malikij skog mezheba. Nj egove
naj poznat ij e knj ige su: „ El - Muvafakat ", „ El -
I ' t isam", „ El - I t t ifak fi ' Umi el - I št ikak" it d. .
( Preneseno iz "El - E' alam" od Ez - Zerkelij a)
I MAM ES- SEVKANI
( 1173- 1250 h.)
Muhammed ibn Ali ibn Muhammed ibn Abdillah el -
Hasen Eš - Ševkani j e poznat i islamski pravnik i
mudžt ehid iz Jemena. Bio j e post avlj en za glavnog
kadiju grada Sana u Jemenu i umro je obavljajuci
t u dužnost . I st icao se sa st avovima, svoj st venim za
nj ega. Naj poznat ij a su mu dj ela: „ Nej lu - 1 - Evt ar",
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
209
Jt t ihafu - l - Ekber", , , EI - Feva' id Medžmu' a min
Eh a d i s Me vdu ' a" i t d. .
( Preneseno iz "El - E' alam" od Ez - Zerklij a)
I MAM ET - TABERI
( 224- 310 h. )
Ebu Dže' afer Muhammed ibn Džerir ibn Jezid et -
Taberi je jedan od najvecih islamskih povjesnicara i
mufessira. Roden je u Taberistanu, a veci dio
svoga život a proveo j e u Bagdadu, gdj e j e i umro.
Nudeno mu je mjesto glavnog bagdadskog kadije,
medutim, on je to odbio. Za njega Ibn es - Serir
kaže: „ Ebu Dže' af er je najpoznatiji medu onima,
koj i su bilj ežili povij est i u nj egovom t efsiru se
nalazi ono sto upucuje na njegovo obilno znanje i
istrazivacku sposobnost. ,Njegove najpoznatije
knj ige su: „ Ahbar er - Rusuli ve - 1 - Mu/ uk", „ Tarih
et - Taberi", „ Tefsir et - Taberi"it d. .
( Preneseno iz "El - E' alam" od Ez - Zerklij a)
I MAM EZ - ZEHEBI
( 673 - 748 h. )
Šemsuddin Muhammed ibn Ahmed ibn Osman Ez -
Zehebi je roden u okolini Damaska u poboznoj
porodici t urkmanskog porij ekla. Nadimak Ez -
Zehebi naslij edio j e od svoga oca, koj i j e po
zanimanj u bio zlat ar, a po nekim izvorima u
pocetku svog zivota i sam se bavio tim zanatom.
Unatoc tome, njegov otac i djed bili su poznati
ucenjaci tog podrucja. Imam Ez - Zehebi živio j e u
vremenu izraženog mezhebskog fanat izma.
Mnogo j e put ovao u druge zemlj e, kao št o su:
Egipat , Hidžaz. . . Bio j e savremenik mnoge
poznat e uleme, kao št o su: I bn Tej mij a, Hafiz el
- Mezzi, I bn el - Kaj j im it d. .
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
210
Posj edovao j e veliko znanj e iz fikha, hadisa i
kur' anski znanost i, a posebno se ist icao u hadisu,
gdj e se nj egovo mišlj enj e uzima kao relevant no.
Naj poznat ij a su mu dj ela: „ Tarih el - I slam", „ Sij er
el - E' alam en - Nubela" i mnoge knjige iz razlicitih
oblast i hadiskih nauka. Umro j e 748 h. u Damasku.
( Preneseno iz "Sij er el - E' alam en - Nubela
m
)
2. BI OGRAFI JA AUTORA KNJI GE
Dokt or Muhammed Se' id ibn Mula Ramadan el -
Buti je roden 1929 g. u pokrajini Buta (Kurdistan)
u pobožnoj porodici. Ot ac mu, šej h Mula Ramadan,
j e bio u samom vrhu t adašnj e t urske i šamske
uleme. U svojoj cetvrtoj godini, Muhammed Se' id
je ucinio hidzru sa svojim ocem u Damask, bjezeci
od t adašnj eg At at urkovog sist ema.
Prva saznanja o islamu stice pred svojim ocem,
koj i ga j e nakon osnovne škole upisao u serij at sku
medresu kod tadasnjeg poznatog ucenjaka Hasana
Habenneke, koj i mu je, uocivsi njegovu
int eligencij u, posvet io posebnu pažnj u.
Po završet ku školovanj a u ovoj medresi put uj e
1953. god. u Kairo i upisuj e se na poznat i "Al -
Azhar", gdj e j e diplomirao na Šerij at skom
fakult et u, a nakon t oga i na Filozofskom fakulet u,
odsij ek pedagogij a.
1960. god. j e imenovan za asist ent a na
Šerij at skom fakult et u, pri Univerzit et u u Damasku,
da bi 1965. god. uspj ešno odbranio dokt orsku
disert acij u iz usuli - f ikha na t emu "Normat ivni
krit erij i dobrobit i u islamskom pravu" ( Davabit u - l
- Masleha fi - š - Šeri' at i el - I slamij et i) .
I st e godine post avlj en j e za redovnog profesora na
Šerij at skom fakult et u u Damasku, a nakon
izvj esnog vremena post aj e i nj egov dekan. I danas
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
211
j e redovni profesor iz više predmet a na ist om
fakult et u i uj edno vodi Kat edru za akaid i religij e.
Pored toga ima sedmicni termin na sirijskoj
televiziji, a uz to dva puta sedmicno drzi
predavanj a u velikoj džamij i "El - I man" u
Damasku, na koj ima pr isust vuj e po nekoliko
hilj ada lj udi. Danas obavlj a i dužnost hat iba u
džamij i "Er - Rifa'i", cije je temelje postavio njegov
ot ac, Allah mu se smilovao.
Ucestvovao je na mnogim svjetskim kongresima i
naucnim raspravama. Clan je "Kraljevske
Akademije za izucavanje islamske civilizacije" u
Ammanu. Pored arapskog j ezika govori, t urski i
kurdski, a služi se i sa engleskim.
Napisao je preko cetrdeset naslova iz raznih oblasti
u kojima tretira razlicite probleme muslimana
današnj ice, od koj ih izdvaj amo: „ Fikhu - s - Sira",
„ HazihiMuškilat una", „ Hazihi Muškilat uhum", „ Mine
- l - Fikri ve - l - Kalbi", „ Nakdu - l - Evham el -
Madij j e el - Džedelij j e", „ Min Reva' i - 1 - Kur' an", „ El
- Ka da j a el - Fikhij j e el - Mu' asire" i dr.
Mnoga od ovih djela su prevedena na njemacki,
engleski i francuski j ezik.
3. I NDEX MANJE POZNATI H POJMOVA
Ahad hadi s - j e, prema misljenju ucenjaka, svaki
hadis koj i nij e mut evat ir predaj e
Fak i h - islamski pravnik
Fet v a - šerij at sko pravno mišlj enj e
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
212
I džma' - saglasnost islamske uleme po
odredenom pitanju
I džt i had - samost alni int elekt ualni napor u
nastojanju da se dode do ispravnog mišlj enj a i
rijesenja; rasudivanje o nekom pitanju na osnovu
izvora islama
I mam - vjerski voda, osnivac mezheba ili istaknuti
islamski ucenjak
I t t i ba' - slijedenje mudztehida u vjerskim
propisima
Ki j as - pravna analogij a
Mensuh - derogirani aj et ili hadis
Mes' el a - šerij at sko pravno pit anj e
Mešhur - je onaj hadis, koji ima odredeni broj
seneda i t o više od dva, ali ne dost iže st epen
mut evat ir predaj e
Mudžt ehi d - ucenjak, koji samostalno donosi
propise na osnovu Kur' ana, Sunnet a i drugih
islamskih izvora
Muk al l i d - slj edbenik mudžt ehida u pravnim
propisima vj ere
Must al ah el - Hadi s - nauka o hadiskoj
t erminologij i
Mut ev at i r pr edaj a - j e onaj hadis koj i prenosi,
od pocetka pa do kraja njegova seneda, toliki broj
lj udi da uopšt e nemožemo posumnj at i u nj egovu
ist init ost
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
213
Mut t ebi ' - ist o št o i mukallid
Naših - abrogirajuci ajet ili hadis
Ri v aj et - predaj a
Tak l i d - ist o št o i it t iba'
Tev at ur ma' nev i - je hadis ciji je sadrzaj
mutevatir, pa makar doslo i do odredenih razlika u
formi t ekst a hadisa
Usul i - f i k h - nauka o fikhskoj met odologij i
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
214
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
215
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
216
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
217
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
218
POTIRANJE MEZHEBA – najopasnija Novotarija
Dr. Muhammed Seid Ramadan El-Buti
219