Вежби.

01
-

Договор за работа- презентација
Инсталација на работни околини Dev C++ и/или MS Visual Studio
Генерална структура на C ++ програма
Синтакса и семантика
Демонстрација на практична работа

Почетни примери: 
Задача.1.1

Поздрав, користење на COUT- коментар, компајлирање, извршување сочувување. 
Код.1.1
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
cout<<"Pozdrav studenti na TFB!"<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 

Извршување 1.1 

Задача 1.2.
Користење на cout- математички изрази, премин во друга линија, компајлирање, извршување
сочувување 
Код 1.2.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
cout<<2+3<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
Извршување1.2. 

Задача.1.3.
Користење на cout- математички израз, коментар, намена на <<end;, компајлирање,
извршување сочувување. 

Kод.1.3.а.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
cout<<"5*6="<<5*6; // dodaj posle <<endl;
cout<<"2*3+4*5-7"<<2*3+4*5-7;// dodaj posle <<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 

Извршување: 

Kод.1.3.б.
б)
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
cout<<"5*6="<<5*6<<endl;
cout<<"2*3+4*5-7"<<2*3+4*5-7<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;

} 

Извршување1.3.б: 

.Задача 1.4. Дефинирање на променливи, иницијализација, користење
на \n. 
Код.1.4.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int a=5;
int b=10;
cout<<a<<"\n"<<b<<"\n"<<a+b<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување1.4. 

. Задача1.5. Користење на cin 
. Koд.1.5.
include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int a,b;
int c=100;
cin>>a>>b;
cout<<a<<"\n"<<b<<"\n"<<a*b*c<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување1.5. 

. Задача1.7. Дефинирање на float. 
. Koд.1.7.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
float a=20;
float b=30;
cout<<a<<"\n"<<b<<"\n"<<a/b<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 

. Задача1.7. Дефинирање на float. 
. Koд.1.7.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
float a=20;
float b=30;
cout<<a<<"\n"<<b<<"\n"<<a/b<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување1.7. 

. Задача1.8.

Float , cin, 

. Koд.1.8.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
float a,b;
cin>>a>>b;
cout<<a<<"\n"<<b<<"\n"<<a/b;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување1.8.

Задача2.1. Променливи од типот char,
декларација, коментар.
код 2.1
#include <cstdlib>
#include <iostream>

иницијализација,

using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
char c; //Deklaracija na promenliva od tip char (karakter)
c='A'; //Inicijalizacija na promenlivata (so karakterot A
vo edinecni navodnici)
cout<<c<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
_____________________________________________________________

Задача2.2. Променлива од тип char, внес преку тастатура,
коментари во програма
код.2.2.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
char c; //Deklaracija na promenliva od tip char (karakter)
cout<<"Vnesi eden karakter \n";
cin>>c; //Vnesuvanje na vrednost za promenlivata c preku
tastatura
cout<<"Karakterot koj go vnesovte e:"<<c<<"\n";
//Pecatenje na konzola(ekran) na promenlivata c
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување2.2.

___________________________________________________________________________
Задача.2.3. Печатење на ASCI. на карактер
Код2.3.
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
char c;
//Deklaracija na promenliva od tip char (karakter)
cout<<"Vnesi eden karakter \n";
cin>>c;
//Vnesuvanje na vrednost za promenlivata c preku tastatura
cout<<"ASCII kodot za vneseniot karakter
e:"<<(int)c<<"\n";
//Pecatenje ASCII kod na konzola(ekran) na promenlivata c
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;

}
Извршување.2.3.

__________________________________________________________________

Задача2.4. Печатење на ASCII на даден код (број).
Код.2.4.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
int c;
cout<<"Vnesi eden broj od 0 do 255 \n";
cin>>c;
cout<<"ASCII karakterot za vneseniot broj
e:"<<(char)c<<"\n"; //Pecatenje ASCII vrednosta za daden kod
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.2.4..

______________________________________________________________________
Задача 2.5. Делење: оператори / и %.
Koд.2.5.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x,y;
cout<<"Vnesete dva broja\n";
cin>>x;
cin>>y;
cout<<"Rezultatot od celobrojnoto delenje e:"<<x/y<<"\n";

cout<<"Ostatokot od celobrojnoto delenje e:"<<x%y<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување2.5.
Варијанта: Пробај измена на код со делење на помал со поголем број- коментирај
ефект..

__________________________________________________________________

Задача2.6. За Вежба:Математички операции.
Во кодот има неколку намерни грешки. Поправи ги за да се компајлира програмата.
код2.6.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
float x,y;
cout<<"Vnesete dva broja\n";
cout<<"x=";
cin>>x;
cout<<"y=";
cin>>"y";
cout<<"x+y="<<x+y<<"\n";
cout<<"x-y="<<x-y<<"\n";
cout<<"x*y=<<x*y<<"\n";
cout<<"x/y="<<x/y<<"\n"

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
_______________________________________________
Задача2.7. Поврзување на активности со коментари и појаснувања
код.2.7.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int korisnik1, korisnik2, korisnik3;
cout<<"Korisnik 1, kolku godini imate
cin>>korisnik1;
cout<<"Korisnik 2, kolku godini imate
cin>>korisnik2;
cout<<"Korisnik 3, kolku godini imate
cin>>korisnik3;
cout<<"Korisnik 1 ima "<<korisnik1<<"
cout<<"Korisnik 2 ima "<<korisnik2<<"
cout<<"Korisnik 3 ima "<<korisnik3<<"
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување2.7.

vie?\n";
vie?\n";
vie?\n";
godini\n";
godini\n";
godini\n";

Вежби 3
Задача.3.1 Користење на библиотека на математични функции math.h,
степенување.
Код3.1.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
//Vo bibliotekata math.h ima razni matematicki
funkcii
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x=0;
cout<<"x=";
cin>>x;
//Za stepenuvan na nekoj broj ja koristime funkcijata pow
//Za x^2 (na kvadrat) imame pow(x,2), za x^i (x na stepen i)
imame pow(x,i)
//Za da ja koristime funkcijata "pow" mora da ni e vklucena
bibliotekata math.h
cout<<"pow(x,2)="<<pow(x,2)<<"\n"; // pow(x,2)=x*x
cout<<"pow(x,3)="<<pow(x,3)<<"\n"; // pow(x,3)=x*x*x
cout<<"pow(x,4)="<<pow(x,4)<<"\n"; // pow(x,4)=x*x*x*x
cout<<"pow(x,5)="<<pow(x,5)<<"\n"; // pow(x,5)=x*x*x*x*x
cout<<"\n";
int i=0;
cout<<"i=";
cin>>i;
cout<<"pow(x,i)="<<pow(x,i)<<"\n"; // pow(x,i)=x*x...*x
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Задача3.2 Пресметка на вредност на математички израз
Код 3.2.
include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
//Vo bibliotekata math.h ima razni matematicki
funkcii
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x=0;
float y=0;
cout<<"x=";
cin>>x;
y=3*pow(x,2)+34*x-13/45.3;
cout<<"y=3*pow(x,2)+34*x-13/45.3\n";
cout<<"y="<<y<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување3.2.

Задача3.3. Циклус IF bool-ови променливи.
Код.3.3.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
bool a;
cin>>a; // 0=False, 1=true
if (a) // ova e isto so if(a==true)
{
cout<<"Uslovot e ispolnet\n";
cout<<a<<"\n";
}
else
{
cout<<"Uslovot ne e ispolnet\n";
cout<<a<<"\n";
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување3.3.

Задача3.4. Споредување на два броја по големина и испис на коментар
Код.3.4
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x=0,y=0;
cout<<"Vnesete dva broja\n";
cin>>x>>y;
if(x>y)
{
cout<<"Prviot broj e pogolem od vtoriot\n";
}
else
{
cout<<"Prviot broj ne e pogolem od vtoriot\n";
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување3.4.

Задача3.5. Варијанта на претходната задача со повеќе коментари и
проверка дали се и еднакви.
Код.3.5.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x=0,y=0;
cout<<"Vnesete dva broja\n";
cin>>x>>y;
if(x==y)
{
cout<<"Broevite se ednakvi";
}
else
{
if(x>y)
{
cout<<"Prviot broj e pogolem od vtoriot\n";
}
else
{
cout<<"Prviot broj e pomal od vtoriot\n";
}
}

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Извршување.3.5.

Задача 3.6. Споредба на два броја и следење на нивните ASCII кодови
Код.3.6.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
char x,y;
cout<<"Vnesete dva karakteri\n";
cin>>x>>y;
cout<<"\n";
cout<<x<<" ima ASCII kod "<<(int)x<<"\n";
cout<<y<<" ima ASCII kod "<<(int)y<<"\n";
if(x==y)
{
cout<<"Karakterite se isti";
}

else
{
if(x>y)
{
cout<<"Prviot karakter ima pogolem ASCII kod od
vtoriot\n";
}
else
{
cout<<"Prviot karakter ima pomal ASCII kod od vtoriot\n";
}
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување3.6.

Задача3.7. Споредба на 3 цели броја по големина- издвојување на
најголем.
Код.3.7.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x,y,z,max;
cout<<"Vnesete tri broja\n";
cin>>x>>y>>z;
max=x;

if (y>max) { max=y;}
if (z>max) { max=z;}
cout<<"Najgolem broj e:"<<max<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.3.7.

Задача.3.8. Најголем од 4 цели броја.
Код.3.8.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int j,x,y,z,max;
cout<<"Vnesete tri broja\n";
cin>>x>>y>>z>>j;
max=x;
if (y>max) { max=y;}
if (z>max) { max=z;}

if (j>max) {max=j;}
cout<<"Najgolem broj e:"<<max<<"\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.3.8.

Задача.3.9.
Код.3.9.

Логичко „И“

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
bool a,b;
cin>>a>>b; // 0=False, 1=true
if(a&&b)
{
cout<<"Dvata uslovi se ispoleniti\n";
}
else
{
cout<<"Barem eden od uslovite ne e ispolent\n";

}

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување3.9.

Задача3.10.

Логичко „ИЛИ“

Код.3.10.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
bool a,b;
cin>>a>>b; // 0=False, 1=true
if(a||b)
{
cout<<"Barem eden od uslovite e ispolnet\n";
}
else
{
cout<<"Dvata uslovi ne se ispolenti\n";

}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.3.10.

Вежби 04
Задача4.1.Наредба Switch, Според реден број на ден во недела, да се
печати негово име. Да се смета дека се започнува од понеделник како
ден со реден број 1 и натаму, соодветно да се наголемуваат.
Код.4.1.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int den;
cout<<"Vnesi broj na den vo nedelata !\n";
cin>>den;
switch (den) // vo zavisnost od red broj na den vo nedela, pecati
negovo ime
{
case 1:
cout<<"Ponedelnik\n"; break;
case 2:

cout<<"Vtornik\n"; break;
case 3:
cout<<"Sreda\n"; break;
case 4:
cout<<"Cetvrtok\n"; break;
case 5:
cout<<"Petok\n"; break;
case 6:
cout<<"Sabota\n"; break;
case 7:
cout<<"Nedela\n"; break;
default:
cout<<"Ne postoi takov broj za den vo nedelata !\n"; break;
//ako vrednosta na den ne e od 1 do 7 kolku sto ima denovi
}
system("PAUSE");
return 0;
}

Задача.4.2. Циклус Switch,

проверка на парност на бореви од 1 до 10

Код.4.2.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{ int broj;
cout<<"Vnesi broj od 1-10 \n";
cin>>broj;
switch (broj)
{ case 2: case 4: case 6: case 8: case 10:

cout<<"Brojot e paren\n"; break; //ako broj ima vrednost
2,4,6,8,10
case 1: case 3: case 5: case 7: case 9:
cout<<"Brojot e neparen\n"; break; //ako broj ima vrednost
1,3,5,7,9
default:
cout<<"Brojot ne e od 1-10\n";
}
system("PAUSE");
return 0;
}
Извршување.4.2.

Задача.4.3. Проверка дали внесен карактер е самогласка и дали е
голема или мала буква.
Код.4.3.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{ char bukva;
cout<<"Vnesi edna bukva !\n";
cin>>bukva;
switch (bukva) // vo zavisnost od vrednosta na promenlivata bukva
izvrsi nesto
{
case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
cout<<"Samoglaska, golema bukva\n"; break; //ako bukva e A
E I O ili U, pecati Samoglaska, golema bukva
case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
cout<<"Samoglaska, mala bukva\n"; break; //ako bukva e a e
i o ili u, pecati Samoglaska, mala bukva
default:

cout<<"Karakterot ne e samoglaska! \n";
//ako bukva
ne e nitu edno od gorenavedenite,pecati Karakterot ne e bukva!
}
system("PAUSE");
return 0;
}
Извршување.4.3.

Задача.4.4. Задача со мали и големи самогласки, решена со IF
циклус.
Koд.4.4.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
char bukva;
cout<<"Vnesete nekoja bukva\n";
cin>>bukva;
if(bukva=='a' || bukva=='e' || bukva=='i' || bukva=='o' ||
bukva=='u')
cout<<"Samoglaska, mala bukva. \n";
else{
if(bukva=='A' || bukva=='E' || bukva=='I' || bukva=='O' ||
bukva=='U')
cout<<"Samoglaska, golema bukva. \n";
else{
cout<<"Karakterot e soglaska ili ne e bukva.\n";

}
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Извршување.4.4.

Задача.4.5
годината.

Испис на годишно време, според реден број на месец во

Код.4.5.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{ int mesec;
cout<<"Vnesi broj na mesec\n";
cin>>mesec;
switch (mesec)
// vo zavisnost od vrednosta na promenlivata mesec izvrsi nesto
{ case 3: case 4: case 5:
cout<<"Prolet\n"; break;
//ako mesec e 3,4 ili 5, pecati Prolet
case 6: case 7: case 8:
cout<<"Leto\n"; break;
//ako mesec e 6,7 ili 8, pecati Leto
case 9: case 10: case 11:
cout<<"Esen\n"; break;
//ako mesec e 9,10 ili 11, pecati Esen
case 12: case 1: case 2:

cout<<"Zima\n"; break;
//ako mesec e 12,1 ili 2, pecati Zima
default:
cout<<"Ne postoi takov mesec!\n";
//ako mesec ne e nitu edno od gorenavedenite,pecati Zima
}
system("PAUSE");
return 0;
}
Извршување.4.5.

Задача.4.6. Деливост со даден број.
Код.4.6.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x,y;
cout<<"Vnesete eden cel broj!\n";
cin>>x;
cout<<"Vnesete drug cel broj so kogo sakate da go podelite
prviot \n";
cin>>y;
if(x%y==0)
cout<<"Brojot"<<x<<" e deliv so brojot "<<y<<" bez ostatok \n";
else
cout<<"Ima ostatok od delenjeto na borevite"<<x<<"i"<<y<<"\n";

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.4.6.

Задача.4.7. Питагорова терема- пресметка на хипотенуза на
правпаголен триаголник за зададени катети.
Код.4.7.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
float a,b,c;
cout<<"Vnesete ja prvata kateta a=";
cin>>a;
cout<<"Vnesete ja vtorata kateta b=";
cin>>b;
//sqrt() e funckija za presmetuvanje
//na kvadraten koren, kako argument
//go zema brojot cij koren se vadi
//primer sqrt(9.0)
c=sqrt(pow(a,2)+pow(b,2));
//pow(osnova,exponent) e funkcija
//za stepenuvanje, na primer 2 na 10-ta
//se pisuva pow(2,10)
cout<<"Dolzinata na hipotenuzata c e "<<c<<endl;

system("PAUSE");
return 0;
}
Извршување.4.7.

Задача.4.8. Пресметај реципрочна вредност на внесен број
Код.4.8.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x;
cout<<"Vnesi broj chija shto reciprochna vrednost sakas da ja
presmetash \n";
cin>>x;
cout<<"Reciprochnata vrednost na"<<x<<" t.e. 1/"<<x<<" iznesuva
"<<pow(x,-1)<<"\n";
system("PAUSE");

return EXIT_SUCCESS;
}

Извршување.4.8.

Задачи за вежба. Формули за вредности на изрази со негативен степен
и комбинација со квадратен корен, обем и површина на круг.

Задача.4.9.
Код.4.9.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int c;
cout<<"Vnesi eden broj od 0 do 255 \n";
cin>>c;
cout<<"ASCII karakterot za vneseniot broj e:"<<(char)c<<"\n";
//Pecatenje ASCII vrednosta za daden kod
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.4.9.

Вежби 05
Задача.5.1. Примена на While. Да се состави програма која на конзола
ќе ги печати цифрите 0 до 9.
Код.5.1.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int i=0;
while(i<10)
// blokot na naredbi se izvruva se dodeka uslovot e ispolnet (i
e pomalo od 10)
{
cout<<i<<"\n";
i++;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.5.1.

Задача.5.2. Примена на For. Да се состави програма која на конзола
ќе ги печати цифрите 0 до 9.

Kод.5.2.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
//for e naredba koja se koristi za povtoruvanje
//sostavena e od tri dela (koi se oddeleni so tockazapirka ';')
//vo prviot del najcesto se deklarira i inicijalizira
promenlivata za broenje
//prviot del se izvrsuva samo ednas (na pocetokot)
//vtoriot del e uslovot i se povtoruva blokot na naredbi se
dodeka toj uslov e ispolnet
//tretiot del se izvrsuva posle sekoe izvrsuvanje na blok
naredbite
//vo tretiot del najcesto se inkrementira promenlivata za
broenje
for(int i=0;i<10;i++)
{
cout<<i<<"\n";
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.5.2.

Задача.5.3. Користење на While, Програма која на конзола печати
збир на цифри
Код.5.3.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
int i=0;
int c=0;// za da se pecati ona shto se sobira
int s=0;
while(i<10)
{
cout<<c+i<<"+"; // dokolku se saka da se pecati ona shto
se sobira
s=s+i;
i++;
}
cout<<"="<<s<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување5.3.

Задача.5.4. Истата задача со користење на FOR
Код.5.4
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int s=0;
for(int i=0;i<10;i++)
{
cout<<i<<"+";

s=s+i;
}
cout<<"="<<s<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.5.4.

Задача.5.5. Да се состави програма која на конзола ќе испише резултт
од собирање на одреден број броеви, однапред зададен во условот на
задачата.
Код.5.5.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int n=0, i=0;
int zbir=0;
cout<<"Vnesi kolku broevi sakash da sobiras. \n";
cin>>n;
while(i<n)
// blokot na naredbi se izvruva se dodeka uslovot e ispolnet
(i<n)
{
int x;
cin>>x;
zbir+=x;

i++;
}
cout<<zbir<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.5.5.

Задача.5.6. Да се состави програма која на конзола ќе испише
резултат- производ на одреден број броеви, однапред зададен во
условот на задачата.
Код.5.6.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int n=0;
int proizvod=1;
cout<<"Vnesete kolku broevi sakate da pomnozite. \n";
cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++)
{
int x;
cin>>x;
proizvod*=x;
}
cout<<proizvod<<endl;
system("PAUSE");

return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.5.6.

______________________________________________________________
Задача.5.7. Да се состави програма која ги собира внесените броеви
се до моментот кога не се внеси негативен број ( тој не треба да
влезе во збирот).
Код.5.7.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int s=0;
int x;
cout<<"Vnesi broj\n";
cin>>x;
while (x>=0)
{
// Ako vneseniot broj ne e negativen,
//programata prodolzhuva so sobiranje i vnesuvanje broj
s+=x;
cin>>x;
}

cout<<"Zbirot na pozitivnite vneseni broevi e "<<s<<endl;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Задача.5.8.Да се состави програма која ги споредува внесение
позитивни броеви и го издвојува најголемиот, се додека не се
негативен број.
Код.5.8.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x;
cout<<"Vnesi broj\n";
cin>>x;
int max=x;
while (x>=0)
{
//Ako vneseniot broj ne e negativen, se vnesuva nareden broj
// i se sporeduva po golemina so prethodniot najgolem
cin>>x;
if(x>max)
{
max=x;
}
}

внеси

cout<<"Najgolem od site vneseni broevi e "<<max<<endl;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.5.8.

Задача.5.9 Да се состави програма која проверува дали внесен број од
страна на корисникот е прост.
Код.5.9.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{

int x;
bool a=false;
cout<<"Vnesi eden broj\n";
cin>>x;
for(int i=2;i<=x/2;i++)

{
if(x%i==0)
{
a=true;
break;
}
}
if(a)
cout<<"vneseniot broj ne e prost\n";
else
cout<<"vneseniot broj e prost\n";

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
//Za eden broj da e prost treba toj da se deli samo so 1 i sam so
sebe
//za da proverime dali ima drugi deliteli proveruvame od 2
//do polovinata na toj broj (nad polovinata sigurno nema
deliteli)
//kreirame edna boolean promenliva koja na pocetok
//ke ni bide false (pretpostavuvame deka brojot e prost)
//vo for ciklusot proveruvame dali ima broj koj go deli vneseniot
broj
//dokolku ima, boolean promenlivata ja stavame da bide true
//koga ke zavrsi ciklusot proveruvame dali boolean promenlivata e
true ili false
//dokolku e false sigurni sme deka brojot e prost (nikogas ne se
ispolnil uslovot za delivost)
//dokolku e true sigurni sme deka ima barem eden broj koj go deli
vneseniot broj bez ostatok

Задача.5.10. Да се состави програма која проверува дали внесен број
од страна на корисникот е прост. Доколку бројот не е прост, да ги
испише неговите делители.
Код.5.10.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{

int x;
int deliteli=0;
cout<<"Vnesi eden broj\n";
cin>>x;
for(int i=2;i<=x/2;i++)
{
if(x%i==0)
{
deliteli++;
cout<<"brojot "<<i<<" e delitel na brojot "<<x<<endl;
//naredba za pecatenje na delitelite
}
}
if(deliteli!=0)
cout<<"vneseniot broj ne e prost i ima "<<deliteli<<"
deliteli\n";

else
cout<<"vneseniot broj e prost\n";

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Извршување.5.10.

Related Interests