Вежби 08

.Задача.8.1. Да се состави програма која чита низа од
потоа истата ја печати.

n броеви а 

. Код.8.1.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int n;
cout<<"n=";
cin>>n;
int niza[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"niza ["<<i<<"]=";
cin>>niza[i];
cout<<endl;
}
cout<<"Pecatenje na nizata \n";
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"niza["<<i<<"]"<<niza[i]<<endl;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.8.1.

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08 
. Задача.8.3. Да се состави програма во која се полни и печати
низа од 5 елементи. Полнењето и печатењето да се реши со две засебни
функции кои ќе се повикуваат во програмата. 
. Код.8.3.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int niza[5];
void pecatiNiza()
{
for(int i=0;i<5;i++)
{
cout<<niza[i]<<endl;
}
}
void citajNiza()
{
for(int i=0;i<5;i++)
{
cin>>niza[i];
}
}
int main(int argc, char *argv[])
{
citajNiza();
pecatiNiza();
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.8.3.

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08 
. Задача.8.4. Да се состави програма што печати низа која ја
прима на влез заедно со бројот на елементи. (Бројот на елементи се
чита во главната функција). 
. Код.8.4.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
void pecatiNiza(int niza[],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<niza[i]<<endl;
}
}
int main(int argc, char *argv[])
{
int n;
cout<<”n=”;
cin>>n;
int niza[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
cin>>niza[i];
}
pecatiNiza(niza,n);
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.8.4.

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08 
. Задача.8.5.Да се состави програма која чита низа од 5 елементи и
ја печати по обратен редослед. 
. Код.8.5.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int niza[5];
for(int i=0;i<5;i++)
{
cin>>niza[i];
}
for(int i=4;i>=0;i--)
{
cout<<niza[i]<<endl;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
.Извршување.8.5. 

. Задача.8.6. Да се состави програма која ќе чита низа од 5
елементи, потоа сите елементи ќе ги зголемува за 2 и потоа ќе ги
печати. 
. Код.8.6.
#include <cstdlib>
#include <iostream>

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int niza[5];
for(int i=0;i<5;i++)
{
cin>>niza[i];
}
for(int i=0;i<5;i++)
{
niza[i]=niza[i]+2;
}
for(int i=0;i<5;i++)
{
cout<<niza[i]<<endl;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
.Извршување.8.6. 

. Задача.8.7.Програма која ќе чита низа од n елементи а потоа го
наоѓа и печати најмалиот. 
. Код.8.7.
#include <cstdlib>
#include <iostream>

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int n;
int min;
cout<<"Vnesi broj na elementi na nizata n=";
cin>>n;
int niza[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
cin>>niza[i];
}
min=niza[0];
for(int i=1;i<n;i++)
{
if (niza[i]<min)
min=niza[i];
}
cout<<"Najmal clen od nizata e "<<min<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
.Извршување.8.7. 

. Задача.8.8. Програма која ќе чита низа од n елементи и потоа ја
печати сумата од сите позитивни елементи. 
. Код.8.8.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08
int main(int argc, char *argv[])
{
int n,zbir=0;
cin>>n;
int niza[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
cin>>niza[i];
}
for(int i=0;i<n;i++)
{
if(niza[i]>0)
zbir=zbir+niza[i];
}
cout<<zbir<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
.Извршување.8.8. 

. Задача.8.9. Да се состави програма која чита низа од n елементи
и потоа го печати збирот на сите парни елементи. 
. Код.8.9.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08
{
int n,zbir=0;
cin>>n;
int niza[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
cin>>niza[i];
}
for(int i=0;i<n;i++)
{
if(niza[i]%2==0)
zbir=zbir+niza[i];
}
cout<<zbir<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
.Извршување.8.9. 

. Задача.8.10. Програма која ќе проверува дали низата е растечка. 
. Код.8.10.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com

Вежби 08
int n,zbir=0;
cout<<"n=";
cin>>n;
bool a=true;
int niza[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
cin>>niza[i];
}
for(int i=0;i<(n-1);i++)
{
if(niza[i]>=niza[i+1])
a=false;
}
if(a)
cout<<"Nizata e rastecka\n";
else
cout<<"Nizata ne e rastecka\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.8.10.

http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@blogspot.com