Вежби 06

. Задача.6.1. Да се состави програма што повикува функција која
печати коментар. 
. Код.6.1.

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
void pozdrav()
{
cout<<"Pozdrav studenti na TI/TFB"<<"\n";
}

int main(int argc, char *argv[])
{
pozdrav();
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.6.1. 

Задача.6.2. Да се состави програма која повикува 10 пати
функција која печати коментар „Здраво на сите“
[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

иста

Page 1 

. Код.6.2.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
void pozdrav(){
cout<<"Zdravo na site !!!"<<"\n";
}
int main(int argc, char *argv[])
{
int i;
for(i=0;i<10;i++)
{
pozdrav();
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.6.2. 

. Задача.6.3. Да се состави програма која повикува одреден број на
пати, зададен од корисникот на почетокот, 2 функции кои печатат два
различни коментари. Едната печати пример „Zdravo studenti” а другата
“od Tehnicki Fakultet”. 
. Извршување.6.3.

[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 2

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
void komentar();
void komentar1();
int main()
{
int i,n;
cout<<"n=";
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
komentar();
komentar1();
}
system("PAUSE");
return 0;
}
void komentar()
{
cout<<"Zdravo Studenti"<<"\n";
}
void komentar1()
{
cout<<"od Tehnicki Fakultet"<<"\n";
} 
. Извршување.6.3.

[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 3 

.Задача.6.4. 
. Код.6.4.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int soberi(int a, int b)
{
int r;
r=a+b;
return (r);
}
int main()
{
int zbir;
zbir=soberi(4,5);
cout<<zbir<<"\n";
system("PAUSE");
return 0;
} 
. Извршување.6.4. 

. Задача.6.5. Да се состави програма што повикува функција, која
има еден целоброен аргумент и пресметува некој математички израз.
пример: a+(pow(a,4). 
. Код.6.5.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 4

using namespace std;
int izraz(int a)
{
return (a+pow(a,4));
}
int main()
{
float rezultat;
rezultat=izraz(3);
cout<<rezultat<<"\n";
system("PAUSE");
return 0;
} 
. Извршување.6.5. 

. Задача.6.6. Да се состави програма што повикува функција која
проверува дали внесен цел број е прост. Бројот како променлива да се
внесува во програмата. 
. Код.6.6.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
void prost_broj(int x)
{
bool a;
for(int i=2;i<=x/2;i++)
{
if(x%i==0)
{
a=true;
break;
}
}
if(a)
[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 5

cout<<"vneseniot broj ne e prost\n";
else
cout<<"vneseniot broj e prost\n";
}
int main()
{
int n;
cout<<"Vnesi cel pozitiven broj, N= ";
cin>>n;
prost_broj(n); // na mestoto od x odi vnesen n.
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.6.6. 

. Задача.6.7. Да се состави програма која повикува функција за
проверка дали некој внесен цел број е прост. Да се предвиди можност
функцијата да се повикува за произволен број на внесени броеви (
даден како променлива во програмата). 
. Код.6.7.
#include <cstdlib>
#include <iostream>

[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 6

using namespace std;
void prost_broj()
{
int x;
cin>>x;
bool a;
for(int i=2;i<=x/2;i++)
{
if(x%i==0)
{
a=true;
break;
}
}
if(a)
cout<<"vneseniot broj ne e prost\n";
else
cout<<"vneseniot broj e prost\n";
}
int main()
{
int i,N;
cout<<"N=";
cin>>N;
for (i=0;i<N;i++){
prost_broj(); // i се менува во циклус
}
system("PAUSE");
}
Варијанта: Да се воочи и коментира !
using namespace std;
void prost_broj(int x)
{
cin>>x;
bool a;
for(int i=2;i<=x/2;i++)
{
if(x%i==0)
{
a=true;
break;
}
}
if(a)
cout<<"vneseniot broj ne e prost\n";
else
cout<<"vneseniot broj e prost\n";
}
int main()
{
int i,N;
cout<<"N=";
cin>>N;
[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 7

for (i=0;i<N;i++){
prost_broj(i);
}
system("PAUSE");
} 
. Извршување.6.7. 

. Задача.6.8. Да се состави програма која повикува
вршат проверка дали даден број е парен и делив со 3. 
. Код.6.8.
#include <cstdlib>
#include <iostream>

2 функции кои

using namespace std;
int x;
void paren_broj()
{
cin>>x; // mozhe i vo main namesto ovde
if(x%2==0)
cout<<"Brojot e paren\n";
else
cout<<"Brojot ne e paren\n";
}
void broj_deliv_so_3()
{
if(x%3==0)
cout<<"Brojot e deliv so 3\n";
else
cout<<"Brojot ne e deliv so 3\n";
[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 8

}
int main()
{
cout<<"Proverka dali vnesen broj N e paren i/ili deliv so 3 \n";
// cin>>x;
paren_broj();
broj_deliv_so_3();
system("PAUSE");
} 
. Извршување.6.8.

Мала разлика: исто како во претходна..
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int x;
void paren_broj(int x)
{
if(x%2==0)
cout<<"Brojot e paren\n";
else
cout<<"Brojot ne e paren\n";
}
void broj_deliv_so_3(int x)
[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 9

{
if(x%3==0)
cout<<"Brojot e deliv so 3\n";
else
cout<<"Brojot ne e deliv so 3\n";
}
int main()
{
cout<<"Proverka dali vnesen broj N e paren i/ili deliv so 3 \n";
cin>>x;
paren_broj(x);
broj_deliv_so_3(x);
system("PAUSE");
} 
. Задача.6.9. Да се состави програма која повикува функција според
внесен карактер. Ако карактерот е * се повикува ф-ја која множи два
броја, а ако карактерот е / се повикува ф-ја која дели два броја. 
. Код.6.9.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
float x;
float y;
float mnozenje()
{
cin>>x>>y;
return (x*y);
}
float delenje()
{
cin>>x>>y;
return (x/y);
}
int main()
{
float z;
char znak;
cout<<"Vnesete znak * ako sakate da pomnozite 2 broja\nili znak
/ ako sakate da podelite 2 broja\n"; // premin vo nov red pri izvrs.
cin>>znak;
switch (znak)
{
case '*':
cout<<"Vnesete gi dvata broja sto gi mnozite\n";
z=mnozenje();
cout<<z<<"\n";
break;
case '/':
[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 10

cout<<"Vnesete gi dvata broja sto gi delite\n";
z=delenje();
cout<<z<<"\n";
break;
default:
cout<<"Vnesen e pogresen znak !\n";
break;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 
. Извршување.6.9.

[ http://ramona-markoska.blogspot.com

ramona.markoska@gmail.com ]

Page 11

Related Interests