INTERNACIONALI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

FAKULTET ZA INFORMATIKU I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

SEMINARSKI RAD
Predmet: Informatičke tehnologije u obrazovanju Tema: Microsoft program
„PARTNER U UČENJU“

Mentor: prof. dr.Emruš Azizović

Student: Tatjana Dimitrijević br.ind 2296 / 06

Pančevo, Novembar 2009.. god.

1

1. UVOD Modernizacija nastave i učenja, podrazumeva unapređenje rada u obrazovanju, zasnovane na uklapanju u tehnološko okruženje informatičkog društva. Normalno je tražiti rešenja za promene u obrazovanju koja su rezultat naučnotehnološkog procesa. Programirana nastava je jedan od najsavremenijih i vrlo specifičnih oblika nastave. To je, u stvari, takva nastava u kojoj učenici samostalno obrađuju programe kojim su podrobno utvrđeni i sadržaji i način učenja, uključujući i postupke obaveštavanja o postignutim rezultatima. Ovo nam sve govori o suštinskim obeležjima programirane nastave, na ono čime se ona razlikuje od drugih nastavnih oblika. Za razliku od tradicionalnih nastavnih programa, svedenih na popis nastavnih tema, o čijim detaljima odlučuju sami nastavnici, programi pomoću kojih se realizuje programirana nastava sadrže sve što učenici treba da nauče (tj. ne prepuštaju nastavnicima odluku o tome šta će se kojom nastavnom temom obuhvatiti). U tim programima se utvrđuju i postupci učenja (i kako će se, a ne samo šta će se učiti). Podrobnijim programiranjem nastavnog gradiva i proširivanjem programiranja i na načine njegovog obrađivanja omogućuje se potpunije i uspešnije pedagoško upravljanje nastavnim procesom. Programe na kojima se zasniva programirana nastava učenici koriste (u vidu specijalnih digitalnih udžbenika ili posredstvom mašina za učenje, uključujući i one kompjuterskog tipa) uglavnom samostalno. U tradicionalnoj nastavi između programera i učenika obavezno posreduju nastavnici, koji su i najodgovorniji za ishode nastave, dok u programiranoj nastavi uspeh zavisi prvenstveno od programera koji svojim programima neposredno utiče na nastavni proces. Naravno to ne znači da nastavnici nemaju važnu ulogu u programiranoj nastavi koja se ostvaruje u školi i da nisu odgovorni za njene rezultate. Programi programirane nastave obezbeđuju i stalnu samokontrolu uspešnosti učenja, tj. permanentno učenikovo obavešatavanje o sopstvenim radnim rezultatima. Informatička tehnologija je omogućila uvođenje efikasnijih metoda za upravljanje procesima prenošenja i usvajanja znanja. Elektronska komunikacija dala je obeležje informatičkoj epohi, pa je normalno razmatrati promene u nastavi i učenju pod uticajem te nove kulture komunikacija. Računar simbolizuje informatičku eru i elektronsku kulturu komunikacija. Danas se može govoriti o svestranoj primeni računara u obrazovanju u svim njegovim delovima. U ovom radu je predstavljen Program “Partner u učenju“ – kompanije Microsoft. Cilj ovog seminarskog rada je upoznavanje sa navedenim programom – koji može:  znatno da unapredi kvalitet nastave ,  pomogne nastavcima da organizuju plan i program nastave,  pomogne učenicima da kroz zabavni sadržaj i pristup postanu računarski obrazovana generacija,  podstakne učenike na kreativan rad, učenje,  pomogne školama oko organizacije dokumentacije, nastavnih planova i programa. U priloženoj PowerPoint prezentaciji je na slikovit način prikazana organizacija Program “Partner u učenju“ – kompanije Microsoft. Zato je potrebno pregledati i samu Prezentaciju. Kao bi se dobio kompletan uvid obrađene teme.

2

1. PROGRAM “PARTNER U UČENJU“ Obrazovanje utiče na život svakog čoveka, a kroz njega na porodicu i širu društvenu zajednicu. Kroz svoj program „Partner u učenju“ Microsoft pomaže individuama, obrazovnim institucijama i čitavim nacijama da uz pomoć alata informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) unaprede svoje potencijale. Program je fokusiran na saradnju u domenu osnovnog i srednjeg obrazovanja. 2. PREGLED PROGRAMA „PARTNER U UČENJU“ Sposobnost svake države da bude značajni učesnik u svetskoj ekonomiji zasniva se na obrazovanoj i osposobljenoj radnoj snazi. Verujemo da možemo značajno da pomognemo da se premosti jaz između onih kojima je dostupno kvalitetno obrazovanje i onih kojima to još uvek nije omogućeno. Zbog svega toga, Microsoft u okviru programa „Partner u učenju”, obezbeđuje izvore, tehničku i finansijsku pomoć kako bi se na globalnom nivou omogućilo smanjivanje postojećeg digitalnog jaza, a sve to u saradnji sa svojim partnerima širom sveta. Primena petogodišnjeg programa „Partner u učenju” u Republici Srbiji je započela 2004. godine kada je potpisan „Memorandum o razumevanju” između Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i korporacije Microsoft o primeni Microsoftovog programa „Partner u učenju” u Republici Srbiji. Ovim dokumentom su se obe strane saglasile da sarađuju u primeni programa kroz zajedničku podršku razvoju zajednice znanja, stvaranjem naprednog okruženja za rad u školama, da promovišu digitalnu pismenost kao deo obrazovnog programa, razvoj radne snage osposobljene za rad sa informacionim tehnologijama, te da pomognu premošćavanje digitalnog jaza radi razvijanja digitalne pismenosti u školama i u slabo razvijenim društvenim zajednicama. 3. „PARTNER U UČENJU” - NAMENJEN ŠKOLAMA

Elektronski oblik najviše korišćenih obrazaca za školsku evidenciju u osnovnim i srednjim školama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji (u .doc formatu) će nastavnicima olakšati štampanje na obrascima Službenog glasnika. Obrasce za osnovnu školu, za štampanje iz programa Microsoft Word, možete preuzeti na strani: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/obrasci/za_osnovne_skole.mspx 3.1. Uputstvo za popunjavanje i štampanje obrazaca

Otvorite odgovarajući obrazac u programu MS Word da biste uneli podatke. Tekst možete da unosite samo u predviđena siva polja. Sa jednog na drugo sivo polje prelazite pritiskom na taster <Tab> ili klikom na levi taster miša na odgovarajuću sivu površinu. Obrazac možete štampati na praznom A4 (A3) papiru ili na odgovarajućem obrascu koji štampa Prosvetni pregled. Kada završite sa unosom teksta, za štampanje na praznom A4 papiru treba da kliknite na stavku File>Print (prethodno proverite da li je štampač podešen za štampanje na papiru A4 formata). Za štampanje na obrascima koje štampa Prosvetni pregled, gde treba odštampati samo uneti tekst, treba izvršiti sledeće podešavanje: u dijalogu File>Print> Options ... potvrdite opciju Print data only forms.

3

Za štampanje obrazaca matične knjige kao i za svedočanstvo prvog razreda osnovne škole i za svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi potreban Vam je štampač A3 formata. Ako škola ne poseduje ovakav štampač proverite da li kopir aparat (ako ga škola poseduje) može da se priključi na računar i da na ovaj način štampate ove obrasce.                  Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1 str.1 Microsoft Word template 72 KB Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1 str.2 Microsoft Word template 107 KB Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1a str.1 Microsoft Word templ. 164 KB Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1a str.2 Microsoft Word templ. 125 KB Svedočanstvo, obrazac br. 15 Microsoft Word template 83 KB Svedočanstvo, obrazac br. 15a Microsoft Word template 92 KB Svedočanstvo, obrazac br. 16 Microsoft Word template 92 KB Svedočanstvo, obrazac br. 16a Microsoft Word template 92 KB Svedočanstvo, obrazac br. 17 Microsoft Word template 170 KB Priprema nastavnika Microsoft Word template 40 KB Planovi rada nastavnika Microsoft Word template 39 KB Globalni plan rada nastavnika Microsoft Word template 188 KB Zapažanja o planovima rada nastavnika Microsoft Word template 38 KB Operativni plan rada nastavnika za septembar Microsoft Word template 139 KB Operativni plan rada nastavnika za ostale mesece Microsoft Word template 126 KB UPUTSTVO - za sačinjavanje planova rada nastavnika Microsoft Word template 33 KB NAPOMENE - pojmovi koji se koriste u nastavi Microsoft Word template 34 KB Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u osnovnim školama

1.1.

Dnevnik učeničke evidencije je prvenstveno namenjen razrednim starešinama, a omogućava lakše i brže vođene i štampanje pedagoške evidencije. Pomoć u sređivanju Dnevnika učeničke evidencije možete dobiti pokretanjem MS Excel obrasca, koji će posle unosa ocena izračunati sve statističke podatke potrebne za kompletiranje evidencije, kao što su opšti uspeh i prosek učenika, uspeha po predmetu itd. Uputstvo za popunjavanje tabele i tumačenje rezultata: Dnevnik se sastoji od tri lista u MS Excell-u:  lista sa ocenama učenika,  statistike o uspehu po učeniku,  predmetu i ukupni uspeh odeljenja, sa statistikom o izostancima. Razredni starešina unosi podatke samo na prvoj stranici Ocene učenika, a ostale dve stranice program automatski popunjava izračunatim podacima (na njima nije potrebno unositi bilo kakve podatke!). Spisak predmeta treba uneti po onom redosledu koji je u Dnevniku, kao i imena i prezimena učenika. Pri unosu ocena postoji pravilo za proveru unetih ocena tako da se mogu uneti samo ocene od 1 do 5 kao i 0 ako je učenik neocenjen. Potrebno je uneti i vladanje učenika, kao i opravdane i neopravdane izostanke (da bi program izračunao ukupan broj izostanaka i opšti uspeh učenika i odeljenja). Pored tih podataka izračunava se i broj negativnih ocena (ukoliko ih učenik ima), kao i broj predmeta iz kojih učenik nije ocenjen.

4

Postoji i mogućnost da se iz pravilno popunjene tabele direktno odštampaju svedočanstva učenika, za šta treba iskoristiti odgovarajući obrazac i pažljivo pratiti uputstvo za automatsko štampanje obrasca.

5

      

Dnevnik učeničke evidencije 15a Microsoft Excell template 440 KB Svedočanstvo 15a, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 15a Microsoft Word template 79 KB Dnevnik učeničke evidencije 16 Microsoft Excell template 447 KB Svedočanstvo 16, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 16 Microsoft Word template 76 KB Dnevnik učeničke evidencije 16a Microsoft Excell template 436 KB Svedočanstvo 16a, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 16a Microsoft Word template 76 KB Uputstvo za automatsko štampanje obrazaca Microsoft Word template 162 KB

Obrasce za srednju školu, za štampanje iz programa Microsoft Word, možete preuzeti na strani: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/obrasci/za_srednje_skole.mspx                  Svedočanstvo Microsoft Word template 83 KB Diploma III stepen Microsoft Word template 52 KB Diploma IV stepen Microsoft Word template 61 KB Matična knjiga za srednje škole, 1. strana Microsoft Word template 178 KB Matična knjiga za srednje škole, 2. strana Microsoft Word template 107 KB Upisnica - omot Microsoft Word template 57 KB Upisnica - list učenika Microsoft Word template 85 KB Upisnica - spisak učenika Microsoft Word template 101 KB Ispisnica Microsoft Word template 79 KB Priprema nastavnika Microsoft Word template 40 KB Planovi rada nastavnika Microsoft Word template 39 KB Globalni plan rada nastavnika Microsoft Word template 175 KB Zapažanja o planovima rada nastavnika Microsoft Word template 39 KB Operativni plan rada nastavnika za septembar Microsoft Word template 133 KB Operativni plan rada nastavnika za ostale mesece Microsoft Word template 123 KB UPUTSTVO - za sačinjavanje planova rada nastavnika Microsoft Word template 29 KB NAPOMENE - pojmovi koji se koriste u nastavi Microsoft Word template 30 KB Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u srednjim školama

1.1.    

Dnevnik učeničke evidencije za srednju školu Microsoft Excell template 429 KB Dnevnik učeničke evidencije - 1 strani jezik Microsoft Excell template 476 KB Svedočanstvo, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije za srednju školu Microsoft Word template 73 KB Dnevnik učeničke evidencije - 2 strana jezika Microsoft Excell template 451 KB 1.1. Šablon za maturski rad učenika

Elektronski oblik šablona za maturski rad učenika olakšava učenicima izradu maturskog rada, a nastavnicima i školama standardizaciju izgleda maturskih radova. Ovaj obrazac omogućava standardizovan unos teksta i slika, te štampanje iz programa Microsoft Word. Detaljno uputstvo za izradu maturskih radova je dato u dokumentu Uputstvo za izradu maturskih radova.

6

Uputstvo za popunjavanje i štampanje šablona: Otvorite odgovarajući šablon u programu MS Word da biste uneli podatke. Obratite pažnju na upotrebu stilova da bi održali formatiranje i iskoristili napredne funkcije sređivanja dokumenta koje nudi MS Word. Maturski rad možete štampati na praznom A4 papiru. Kada završite sa unosom teksta, za štampanje na praznom A4 papiru treba da kliknite na stavku File>Print (prethodno proverite da li je štampač podešen za štampanje na papiru A4 formata).   Šablon za izradu maturskih radova Microsoft Word template 368 KB Uputstvo za izradu maturskih radova Microsoft Word template 309 KB 1. „PARTNER U UČENJU” - NAMENJEN NASTAVNICIMA Obezbeđivanje stručnog usavršavanje nastavnika u oblasti računarskih tehnologija je jedan od uslova za uspešnu modernizaciju škole i nastave i važan preduslov za lični razvoj nastavnika. Do kraja školske 2007/08 godine preko 3500 nastavnika u Republici Srbiji pohađalo je neki od besplatnih kurseva stručnog usavršavanja koje je Majkrosoft organizovao preko svojih partnera: CET, Elektronski fakultet NIš, CNTI, Učiteljski fakultet i dr. Bili su to bazični kursevi korišćenja računara (Windows i MS Office), akreditovani kursevi stručnog usavršavanja nastavnika o primeni računara u nastavi (Internet u nastavi, Projekt metoda u nastavi uz podršku IKTa) i sigurnosti dece na Internetu, kursevi programiranja za nastavnike informatike, kursevi za nastavnike informatike o održavanju računarske mreže i dr. Metodom elektronskog učenja, u saradnji sa Elektronskim fakultetom iz Niša, izvode se kursevi stručnog usavršavanja nastavnika na daljinu kojima se može pristupiti na adresi www.pil-vb.net. Na ovaj način nastavnik može da se stručno usavršava od kuće ili škole, bez putovanja, u vreme kada sam odabere, što je povećava efikasnost stručnog usavršavanja a smanjuje troškove. Sve informacije o aktuelnim kursevima nastavnici dobijaju kroz tekući broj elektronskog časopisa „Partner u učenju”. 2. „PARTNER U UČENJU” - ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA NASTAVNIKE Kroz program “Partner u učenju” Microsoft pruža pomoć u osavremenjavanju obrazovnih sistema, programa i metoda učenja radi unapređenja nastave i procesa učenja. Elektronski časopis za nastavnike „Partner u učenju“ je posvećen primeni informacionih i komunikacionih tehnologija u nastavi elektronskim metodama učenja, nastavi programiranja i digitalnoj pismenosti učenika i nastavnika. Nastavnici će u časopisu dobijati i informacije o aktuelnim konferencijama nastavnika, nagradnim konkursima i obukama za nastavnike koje Microsoft i njegovi partneri organizuju ili sponzorišu (svi događaji i obuke koje Microsoft podržava kroz svoj partnerski program su u celini besplatni za nastavnika i školu, kao i distribucija ovog elektronskog časopisa). Časopis se distribuira mesečno na e-adrese zainteresovanih nastavnika i škola u HTML obliku da se ne bi opteretilo sanduče primaoca, sa vezom na kojoj se časopis može preuzeti u PDF formatu.

7

6.1. Arhiva brojeva  „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Jul/Avgust 2009. Letnji dvobroj časopisa posvećen je u potpunosti „Microsoft Office 2007” programskom paketu – ovim dvobrojem završavamo vodič kroz „Microsoft Office 2007” programski paket pregledom mogućnosti rada u programu „Microsoft Office Excel 2007” i „Microsoft Office Access 2007”. Kompletan časopis u DOCX obliku (8,3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_07.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Jun 2009. Sadržaji koje pokriva junski broj časopisa su: članak o klasicima pedagogije posvećen Bendžaminu Blumu, poslednji nastavak male škole o bazama podataka, poslednji nastavak škole za izradu Web stranica kroz serijal o ASP.NET-u, drugi nastavak o softveru „Microsoft Office Outlook 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Kompletan časopis u DOCX obliku (3,4 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_06.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Jun 2009. Sadržaji koje pokriva junski broj časopisa su: članak o klasicima pedagogije posvećen Bendžaminu Blumu, poslednji nastavak male škole o bazama podataka, poslednji nastavak škole za izradu Web stranica kroz serijal o ASP.NET-u, drugi nastavak o softveru „Microsoft Office Outlook 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Kompletan časopis u DOCX obliku (3,4 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_06.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Maj 2009. Sadržaji koje pokriva majski broj časopisa su: peti nastavak male škole o bazama podataka, deveti nastavak škole za izradu Web stranica kroz serijal o ASP.NET-u, prvi nastavak o softveru „Microsoft Office Outlook 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Kompletan časopis u DOCX obliku (2,02 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_05.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, April 2009. Sadržaji koje pokriva aprilski broj časopisa su: članak o klasicima pedagogije posvećen Hauardu Gardneru, četvrti nastavak male škole o bazama podataka, osmi nastavak škole za izradu Web stranica kroz serijal o ASP.NET-u, drugi nastavak o softveru „Microsoft Publisher 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Kompletan časopis u DOCX obliku (3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_04.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Mart 2009. Sadržaji koje pokriva martovski broj časopisa su: članak o klasicima pedagogije posvećen Žeromu Bruneru, treći nastavak male škole o bazama podataka, sedmi nastavak škole za izradu Web stranica kroz serijal o ASP.NET-u, prvi nastavak o softveru “Microsoft Publisher 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket.

8

Kompletan časopis u DOCX obliku (2.3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_03.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Februar 2009. Sadržaji koje pokriva februarski broj časopisa su: članak o klasicima pedagogije posvećen Lavu Vigotskom, drugi nastavak male škole o bazama podataka, šesti nastavak škole za izradu Web stranica kroz serijal o ASP.NET-u, treći nastavak o softveru “Microsoft PowerPoint 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Kompletan časopis u DOCX obliku (2.4 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_02.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Januar 2009. Sadržaji koje pokriva prvi broj časopisa u novoj kalendarskoj godini su: članak o klasicima pedagogije posvećen Žan Pjažeu, prvi nastavak male škole o bazama podataka, peti nastavak škole za izradu Web stranica kroz novi serijal o ASP.NETu, drugi nastavak o softveru “Microsoft PowerPoint 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Kompletan časopis u DOCX obliku (2.8 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2009_01.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Decembar 2008. Sadržaji koje pokriva decembarski broj časopisa su: članak o klasicima pedagogije posvećen Džonu Djuiju, dvadesetprvi nastavak škole programiranja, četvrti nastavak škole za izradu Web stranica kroz novi serijal o ASP.NET-u, prvi deo o softveru “Microsoft PowerPoint 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Za čitaoce koji imaju Microsoft Word 2003 (ili stariji) molimo da preuzmu i instaliraju besplatan dodatak koji će im omogućiti čitanje svih datoteka napravljenih u MS Office 2007, sa adrese: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae94aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=sr Kompletan časopis u DOCX obliku (2.2 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_12.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Novembar 2008. Sadržaji koje pokriva novembarski broj časopisa su: članak o kreativnoj školi vezan za konkurs „Kreativna škola”, članak o međunarodnom PISA testiranju, dvadeseti nastavak škole programiranja, treći nastavak škole za izradu Web stranica kroz novi serijal o ASP.NET-u, drugi deo o softveru „Microsoft Word 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Za čitaoce koji imaju Microsoft Word 2003 (ili stariji) molimo da preuzmu i instaliraju besplatan dodatak koji će im omogućiti čitanje svih datoteka napravljenih u MS Office 2007, sa adrese: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae94aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=sr Kompletan časopis u DOCX obliku (3.2 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_11.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Oktobar 2008. Sadržaji koje pokriva oktobarski broj časopisa su: članak o samovrednovanju nastavnika iz serijala vezanog za konkurs „Kreativna škola”, članak o međunarodnom TIMSS testiranju, devetnaesti nastavak škole programiranja, drugi nastavak škole za izradu Web stranica kroz novi serijal o ASP.NET-u, prvi deo o 9

softveru “Microsoft Word 2007” iz vodiča kroz „Microsoft Office 2007” programski paket. Za čitaoce koji imaju Microsoft Word 2003 (ili stariji) molimo da preuzmu i instaliraju besplatan dodatak koji će im omogućiti čitanje svih datoteka napravljenih u MS Office 2007, sa adrese: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae94aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=sr Kompletan časopis u DOCX obliku (2.7 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_10.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Septembar 2008. Novi broj elektronskog časopisa za nastavnike “Partner u učenju” uvodi jednu koncepcijsku promenu – od ovog broja posvećujemo više prostora člancima vezanim za pedagogiju i informatičkim sadržajima za nastavnike kojima informatika nije struka, zadržavajući članke o programiranju i naprednim informatičkim temama, namenjene nastavnicima informatike. Osim ove koncepcijske promene, tehnička promena je da časopis od ovog broja distribuiramo u docx formatu, što znači da je nastavnici čitaju ovaj časopis u Microsoft Word programu. Sadržaji koje pokriva septembarski broj časopisa su: članak o kooperativnom učenju iz serijala o organizovanju i planiranju časa sa novinama u nastavi vezanim za konkurs „Kreativna škola”, članak o stavovima Dušana Radovića o kvalitetnim udžbenicima, osamnaesti nastavak škole programiranja, nastavak škole za izradu Web stranica kroz novi serijal o ASP.NET-u, prvi deo serijala vodiča kroz „Microsoft Office 2007” softver. Za čitaoce koji imaju Microsoft Word 2003 (ili stariji) molimo da preuzmu i instaliraju besplatan dodatak koji će im omogućiti čitanje svih datoteka napravljenih u MS Office 2007, sa adrese: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae94aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=sr Kompletan časopis u DOCX obliku (2.1 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_09.d ocx „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Jul/Avgust 2008. Letnji dvobroj našeg časopisa se razlikuje po strukturi od redovnih brojeva koje izdajemo u toku školske godine jer je potpuno posvećen jednoj temi – digitalnoj fotografiji. U ovom broju časopisa su zastupljeni članci koji će nastavniku, čak i ako je početnik u oblasti fotografije, pomoći da odabere fotoaparat, da snimi svoje prve fotografije, prenese ih na računar i napravi osnovnu obradu ovih fotografija, uz linkove ka Web sajtovima za fotografe i važan članak o korišćenju slika i digitalnih fotografija u nastavi. Kompletan časopis u PDF obliku (1.3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_07.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Jun 2008. Sadržaji koje pokriva junski broj časopisa su: sedamnaesti nastavak škole programiranja, dvanaesti nastavak škole za izradu Web stranica, treći deo serijala o organizovanju i planiranju časa sa novinama u nastavi vezanim za konkurs „Kreativna škola”, članak o kreativnoj primeni MS Paint programa, osmi deo serijala „Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (1.3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: 10

http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_06.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Maj 2008. Sadržaji koje pokriva majski broj časopisa su: šesnaesti nastavak škole programiranja, jedanaesti nastavak škole za izradu Web stranica, drugi deo serijala o organizovanju i planiranju časa sa novinama u nastavi vezanim za konkurs „Kreativna škola”, drugi deo članka o primeni blogova u nastavi, sedmi deo serijala „Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (1.7 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_05.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, April 2008. Sadržaji koje pokriva aprilski broj časopisa su: petnaesti nastavak škole programiranja, deseti nastavak škole za izradu Web stranica, prvi deo serijala o organizovanju i planiranju časa sa novinama u nastavi vezanim za konkurs „Kreativna škola”, prvi deo članka o primeni blogova u nastavi, šesti deo serijala „Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (1.7 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_04.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Mart 2008. Sadržaji koje pokriva martovski broj časopisa: četrnaesti nastavak škole programiranja, deveti nastavak škole za izradu Web stranica, članak o korišćenju besplatnog programa Microsoft GIF Animator, drugi deo članka o pisanju maturskih radova i link ka šablonu za maturski rad u Microsoft Word formatu, peti deo serijala „Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (1.3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_03.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Februar 2008. Sadržaji koje pokriva februarski broj časopisa: trinaesti nastavak škole programiranja, osmi nastavak škole za izradu Web stranica, članak o zaštiti autorskih prava i korišćenju autorskih dela u skladu sa Creative Commons licencom, drugi deo članka o korišćenju besplatnog programa „Photo Story” i četvrti deo serijala „Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (1.5 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_02.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Januar 2008. Sadržaji koje pokriva januarski broj časopisa: dvanaesti nastavak škole programiranja, sedmi nastavak škole za izradu Web stranica, članak o upotrebi klip arta u nastavi, članak o autorskim pravima i korišćenju materijala u nastavi bez povrede autorskih prava, članak o korišćenju besplatnog programa „Photo Story” i treći deo serijala „Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (2 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2008_01.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Decembar 2007. Sadržaji koje pokriva decembarski broj časopisa: jedanaesti nastavak škole programiranja, šesti nastavak škole za izradu Web stranica, drugi deo serijala 11

„Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (1 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_12.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Novembar 2007. U novembarskom časopisu za nastavnike započinjemo novu seriju obrazovnih materijala u okviru sekcije „Čas informatike” koji su posvećeni održavanju školske računarske mreže. Sadržaji koje pokriva novembarski broj časopisa: deseti nastavak škole programiranja, peti nastavak škole za izradu Web stranica, članak o utiscima nastavnika, Katarina Veljković sa međunarodne konferencije International Teachers Forum, prvi deo serijala „Održavanje školske računarske mreže” sa obrazovnim materijalima za učenike i pratećim materijalima za nastavnike. Kompletan časopis u PDF obliku (1,5 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_11.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Oktobar 2007. Oktobarski broj časopisa ima istu koncepciju kao časopis koji smo započeli prethodne školske godine: nastavljamo započete serijale i bavimo se novim temama. Teme ovog broja su: deveti nastavak škole programiranja, novi nastavak škole za izradu Web stranica, članak o radu sa digitalnim fotografijama, članak o pisanju formula i jednačina u Wordu i rečnik termina koji su prezentovani u nastavcima za Čas informatike. Kompletan časopis u PDF obliku (1 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_10.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Jul/Avgust 2007. Letnji dvobroj našeg časopisa osmišljen je sasvim drugačije od sadržaja koje smo vam prezentovali u toku školske godine, jer smo želieli da teme prilagodimo letnjem raspustu. Teme su lake, zabavne i korisne čak i za nastavnike koji slabo koriste računar. Kompletan časopis u PDF obliku (3.6 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_07.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Jun 2007. U junskom broju časopisa časopisa nastavlja se serijal članaka o izradi Web sajtova članak o pravljenju nastavnih materijala, nastavak serijala o programiranju u C#, dat je članak o pravljenju nastavnih materijala, a nastavni materijali za časove informatike posvećeni su praktičnim vežbama u oblasti računarskih mreža. Kompletan časopis u PDF obliku (1.5 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_06.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Maj 2007. U majskom broju časopisa nastavlja se novi serijal članaka o izradi Web sajtova koji prati elektronski kurs za nastavnike (detalje pročitajte u nastavku), članak o primeni različitih nastavnih sredstava i medija u nastavi, sedmi nastavak serijala o programiranju u C#, a nastavni materijali za časove informatike posvećeni su pravljenju praktičnim vežbama u oblasti računarskih mreža. Kompletan časopis u PDF obliku (2.8 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_05.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, April 2007. 12

U aprilskom broju časopisa počinjemo novi serijal članaka o izradi Web sajtova koji prati elektronski kurs za nastavnike (detalje pročitajte u nastavku), članak o korišćenju tabela u MSWordu, šesti nastavak serijala o programiranju u C#, a nastavni materijali za časove informatike posvećeni su pravljenju računarske mreže. Kompletan časopis u PDF obliku (2.2 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_04.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Mart 2007. U martovskom broju časopisa završavamo serijal o elektronskom učenju i učenju na daljinu, možete pročitati članak o školskom Web sajtu, članak o korišćenju tabela u MSWordu, peti nastavak serijala o programiranju u C#, a nastavni materijali za časove informatike posvećeni su računarskim mrežama. Kompletan časopis u PDF obliku (1.7 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_03.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Februar 2007. U februarskom broju časopisa nastavljamo serijal o elektronskom učenju člankom koji je posvećen instrukcionom dizajnu, objavljen je četvrti nastavak serijala o programiranju u C#, članak o internet komunikaciji Windows Live Messengerom, drugi nastavak članka koji nastavnicima treba da pomogne u pisanju skripti, a nastavni materijali za časove informatike posvećeni su računarskim mrežama. Kompletan časopis u PDF obliku (1.1 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_02.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Januar 2007. U januarskom broju časopisa nastavljamo serijal o elektronskom učenju i učenju na daljinu, na redu je treći nastavak serijala o programiranju u C#, članak o korišćenju virtualne mašine u računarskoj učionici, prvi od dva nastavka teksta koji daje tehnička objašnjenja nastavnicima koji su početnici u korišćenju MS Word-a kako da srede svoje skripte za nastavu, a nastavni materijali za časove informatike posvećeni su sigurnosti na internetu. Kompletan časopis u PDF obliku (2.3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2007_01.p df „Partner u učenju” elektronski časopis za nastavnike, Novembar 2006. U novembarskom broju časopisa моžete pročitati uvodni članak u serijalu o elektronskom učenju i učenju na daljinu, prvi nastavak serijala o programiranju u C#, članak o izradi školskog lista, savete za izradu dobre prezentacije i možete naći nastavne materijale za časove informatike posvećene upoznavanju učenika sa World Wide Web-om. Kompletan časopis u PDF obliku (1.6 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2006_11.p df 1. OBRAZOVNI I NASTAVNI MATERIJAL 1.1. Materijali za učenike o pravljenju amaterskih digitalnih filmova

Sa pojavom digitalnih fotoparata i kamera pojavila se i potreba za znanjem digitalne fotografije i pravljenja digitalnih filmova. Pravljenje digitalnih filmova nije više samo posao za profesionalce, već je postalo dostupno i za obične ljude. Jedan od alata za pravljenje digitalnih filmova je Windows Movie Maker koji je vrlo jednostavan za učenje i 13

korišćenje u učionici, kako za pravljenje učeničkih projekata u formi kratkog digitalnog filma, tako i za pravljenje digitalnih filmova za nastavu čiji je autor sam nastavnik. Obrazovni materijal pokriva osnove snimanja video materijala i pravljenje kratkih digitalnih filmova, korak-po-korak. Želeli smo da kontekstualizujemo učenje za učenike uzrasta od 11 do 15 godina, sa primerima vršnjačkog učenja i učenja kroz učeničke projekte. Ovaj obrazovni materijal nije vezan ni za koji školski predmet, plan i program i ne zahteva nikakvo školsko predznanje, osim osnovne digitalne pismenosti učenika, što nastavniku daje mogućnost da ga na različite načine uklopi u nastavu – kao dobro planiranu aktivnost za proučavanje na času određenog predmeta ili osnovnu literaturu za učenika koji samostalno pristupa pravljenju projekta kao domaćeg zadatka. U nastavničkom delu opisani su primeri korišćenja i pravljenja digitalnih filmova u nastavi i za nastavu. Postoje dva seta obrazovnih materijala, jedan za operativni sistem Windows XP i za operativni sistem Windows Vista. Rad učenika u okviru objedinjene internet usluge Windows Live i mogućnost korišćenja ove usluge u svrhu dopune nastavi je objašnjen u ovim obrazovnim materijalima: korišćenje elektronske pošte za komunikaciju i razmenu multimedijalnih datoteka, pregledanje i pravljenje jednostavnih veb strana sa blogom i albumima multimedije, blogkomunikacija, korišćenje programa za razmenu tekstualnih poruka i video i zvučnu komunikaciju i dr. Obrazovni materijali za učenike o pravljenju amaterskih digitalnih filmova su dostupni zana strani preuzimanje na strani: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/digitalni_filmovi.mspx     Digitalni Digitalni Digitalni Digitalni filmovi filmovi filmovi filmovi – – – – I lekcija Verzija za XP 4,1 MB II lekcija Verzija za XP 4,3 MB III lekcija Verzija za XP 4,5 MB Obrazovni materijal za nastavnika Verzija za XP 1,2 MB

1.1.

Digitalizacije značajnih dela srpske književnosti

Projekat digitalizacije značajnih dela srpske književnosti „Antologija srpske književnosti” napravljen je sa ciljem da se zainteresovanim čitaocima širom sveta učine lako dostupnim kapitalna dela srpske književnosti. Ova digitalizovana biblioteka besplatno je dostupna svim građanima u Republici Srbiji i inostranstvu, i u funkciji je promocije književnih i kulturnih dobara u međunarodnim okvirima, kao i podizanja književne, opšte i digitalne pismenosti građana Republike Srbije. Digitalna edicija „Antologija srpske književnosti“ ima preko 100 dela narodne, stare i nove književnosti dostupnih za preuzimanje preko interneta: od srednjovekovnih žitija srpskih svetaca i narodne poezije i proze, preko najznačajnijih dela književnosti XVIII i XIX veka, do izuzetnih ostvarenja s početka XX veka koja nisu pod autorskim pravima i važnih savremenih književnih dela za čije su objavljivanje u ovoj ediciji pravo dali sami autori, i možete joj pristupiti klikom na: http://www.ask.rs/

14

1.2.

Internet je izvor informacija

Internet je veliki i važan izvor informacija, među kojima ima vrlo korisnih ali i onih koje su opasne po decu. Internet je važan način komunikacije u ličnom i profesionalnom životu, ali može biti i zloupotrebljen. Na Web stranama programa „Partner u učenju” nalaze se stranice posvećene sigurnosti dece na internet posebno dizajnirane za mlade i njihove nastavnike, roditelje i staratelje kojima možete pristupiti klikom na: http://www.microsoftsrb.rs/obrazovanje/pil/sigurnost/html/etusivu.htm U odeljku za decu i mlade, sigurnost dece na internet je predstavljena kroz priče sa prigodnim ilustracijama. Pored obrazovnih sadržaja o ove priče sadrže zadatke i preporuke za decu. Đaci mogu pregledati priču pojedinačno, u malim grupama ili svi zajedno, uz nadzor nastavnika. Priče su namenjene različitim uzrastima (uzrast 7 do 12 godina i uzrast 13 do 16 godina). Ova Web lokacija je dizajnirana da pomogne nastavniku da razgovara o problemima bezbednosti informacija sa đacima u učionici, da pronađe informacije o načinu na koji mladi koriste Internet, da pronađe informacije o korišćenju ličnih podataka na Internetu, da nauči kako da pronađe dodatne informacije o sigurnosti na Internetu. Web stranice za roditelje nose informacije o mogućnostima i opasnostima koje Internet nosi, da u razgovoru sa decom mogu odrede pravila ponašanja i predostrožnosti koje treba da preduzimaju i deca i odrasli u porodici. 1.3. Digitalna pismenost za obavljanje stručnih zadataka

Digitalna pismenost predstavlja sposobnost osobe da efektivno koristi računar u svom radu i van radnog mesta. U širokom opsegu zanimanja neophodna je digitalna pismenost za obavljanje stručnih zadataka, ali je digitalna pismenost postala i važan faktor socijalizacije svakog građanina, jer u svakodnevnom životu građani imaju potrebu da naprave molbu i elektronskom poštom je pošalju nekoj državnoj službi ili da plate svoje račune „preko interneta". U okviru programa „Partner u učenju” obezbeđujemo i nastavne materijale koji odgovaraju na navedene potrebe škola, nastavnika i učenika koje možete preuzeti na strani: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/digitalna_pismenost.mspx 1.4. Računar je novo moćno nastavno sredstvo

Računar je novo moćno nastavno sredstvo, koje uz odgovarajuću dodatnu opremu, softver i priključak na internet, može da zameni mnoga druga nastavna sredstva: za reprodukovanje već snimljenih ogleda iz fizike ili hemije dovoljan je videobim, uz odgovarajuće zvučnike moguće je reprodukovanje muzike na časovima muzičkog obrazovanja, samo video-bim je dovoljan za virtuelnu šetnju po svetskim muzejima i visoko-kvalitetne reprodukcije slika važnih za istoriju umetnosti, a elektronski mikroskop je relativno jeftin dodatak uz pomoć kojeg se mogu snimiti ne samo fotografije već i digitalni filmovi o mikroskopskom procesu koji se proučava u nastavi biologije. U okviru programa „Partner u učenju” obezbeđujemo materijale koji pomažu nastavnicima i direktorima škola da prate promene u školi i nastavi koje donose informacione tehnologije i da ih primene u svojoj školi i u svom radu koje možete preuzeti

na stranici:
http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/racunar.mspx 1.5. Projekat „Kreativna škola”

Cilj projekta „Kreativna škola” je da doprinese stvaranju boljih uslova za modernizaciju nastave u Republici Srbiji, uz pomoć informacionih tehnologija, kroz 15

promociju razmene dobrih primera obrazovne prakse i saradnju nastavnika putem interneta, a pod okriljem Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja koji može da pruži kvalitetno vođstvo i podršku nastavnicima. „Baza znanja" sa preko 800 odabranih radova napravljena u okviru projekta „Kreativna škola” je najveća baza uglednih nastavničkih radova na srpskom jeziku i već pet godina predstavlja važan izvor kvalitetnih nastavnih materijala i inspiraciju za inovacije na času mnogim nastavnicima u Srbiji. Nastavne materijale prave srpski nastavnici, opisujući kako su izveli svoje najbolje časove. Ovi predlozi su dobro dokumentovani pripremama nastavnika za čas, pa i drugi nastavnici posle preuzimanja sa interneta mogu da izvedu takve časove. Rad nastavnika je u formi multimedijalne Power Point prezentacije, sa mnoštvom slika i video fajlova, uz detaljno uputstvo o primeni na času. Pristup „Bazi znanja" i više detalja o nagrađenim projektima, i o konkursu „Kreativna škola“ dostupni su na Web sajtu posvećenom projektu „Kreativna škola" www.kreativnaskola.rs. 1.6. Programiranje je veština izrade računarskih aplikacija

Programiranje je veština izrade računarskih aplikacija koja predstavlja jedno od najperspektivnijih zanimanja i grana privrede u modernom društvu. Microsoft, kao vodeća svetska softverska firma i proizvođač naprednog okruženja za programiranje Visual Studio.NET, pomaže programersko obrazovanje učenika i nastavnika kroz program „Partner u učenju“ obezbeđujući i kvalitetne nastavne materijale koje možete preuzeti na stranici: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/programiranje/default.mspx Računari mogu da budu umreženi na različite načine i u različite svrhe. Učenici svakodnevno dolaze u kontakt sa računarskim mrežama, od školske računarske mreže pa do interneta. U okviru nastave informatike učenici stiču osnovna znanja o školskim računarskim mrežama. Na stručnim predmetima u informatičkim odeljenjima gimnazija i u stručnim školama postoji potreba za dubljim proučavanjem procesa planiranja, izgradnje, instalacije i održavanja računarskih mreža. Dodatno, školama su potrebni saveti o uspostavljanju i održavanju školske računarske mreže. Svake godine Microsoft daje podršku obukama mladih talentovanih programera i organizaciji nacionalnih i internacionalnih takmičenja mladih programera. Osim toga, mladi programeri mogu učestvovati i na takmičenjima koje organizuje sam Microsoft, kao što su Imagine Cup takmičenje i Bubble Cup takmičenje. 1.7. Robotika

Robotika je grana koja predstavlja veliki izazov za naučnike i sve više se primenjuje u tehnici. U srpskim školama se već u okviru predmeta Tehničko obrazovanje, u osnovnoj školi, učenici upoznaju sa robotikom, koja se ozbiljno izučava u mašinskim i elektrotehničkim srednjim stručnim školama. Obrazovni materijal o programiranju robota u Microsoft Robotics Studio-u je prvenstven namenjen profesorima i učenicima srednjih škola (kao i profesorima i učenicima viših razreda osnovne škole, na demonstracionom nivou). Pokriva osnove robotike, sklapanje i programiranje LEGO® Mindstorms® NXT robota u MS Robotics Studio-u, kroz tekst, video i vežbe. Obrazovni materijal se distribuira na DVD-u, a izabrani delovi obrazovnog materijala Programiranje LEGO robota u MS Robotics Studio-u su dostupni za preuzimanje na strani: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/programiranje_robota.mspx 1.8. Pravljenje digitalnih filmova

Deci sa posebnim potrebama su potrebna pomoćna obrazovna pomagala, kao što su pomoćne tehnologije i tehnologije pristupačnosti tokom njihovog školovanja. Ima sve više učenika koji koriste računare, čime se javlja potreba da se učenici sa posebnim potrebama tretiraju na isti način kao učenici koji nemaju posebne potrebe. 16

U okviru programa „Partner u učenju" napravljen je priručnik za nastavnike koji u školama rade sa decom sa posebnim potrebama, u kome je objašnjeno kako je moguće operativni sistem Microsoft Windows, internet pregledač Internet Explorer i kancelarijski paket Microsoft Office prilagoditi različitim grupama dece sa posebnim potrebama, koje možete preuzeti na ovoj stranici: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/za_decu_sa_posebnim_potrebam a.mspx 1.9. Aplikacija „Slovo“

Aplikacija „Slovo“namenjena je učenicima i studentima za učenje slepog kucanja i možete je preuzeti http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/slovo/default.mspx Mogući je izbor pisma za koji se uči slepo kucanje – ćirilica ili latinica. Ovde se može uključiti ili isključiti opcija zvučne verzije, namenjena pre svih osobama s posebnim potrebama, ali koja može biti od velike pomoći i mlađoj deci pri učenju kucanja. U dnu prozora, s leve strane je dugme „Nazad“, pomoću kog se u svakom trenutku možete vratiti na početak, dok se s desne strane nalazi „Full Screen“ opcija za prikazivanje programa preko celog ekrana. U zavisnosti od nivoa vaše veštine slepog kucanja, možete izabrati „Učenje kucanja“ za koje postoji ugrađenih 12 lekcija (sa po 3 poglavlja) koje vode početnika kroz učenje slepog kucanja od samog početka, „Vremensko kucanje“ pri kome se meri brzina kucanja ili „Igricu“. Za prve dve opcije strelicama „gore“ i „dole“ na levoj strani možete birati ponuđene kurseve i lekcije. Aplikacija „Slovo“namenjena je učenicima i studentima za učenje slepog kucanja i možete je preuzeti http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/slovo/default.mspx 2. ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA UČENIKE Praveći ovaj časopis rukovodili smo se i činjenicom da ćemo na ovaj način pružiti priliku svim mladim ljudima u Srbiji da ravnopravno učestvuju i pokažu svoj talenat i kreativnost. Čvrsto verujemo da multimedijalna pismenost deo lične kulture izražavanja i osnova za budući uspeh naših učenika u mnogim profesijama, pa želimo da kroz ovaj projekat ponudimo obuku za učenike u domenu internet novinarstva i da im ponudimo prostor za praktičnu primenu stečenih znanja i promociju svojih ideja. Elektronski časopis koji će praviti učenici, sa mentorima i uredničkim timom koje obezbeđuje Microsoft, nije klasičan elektronski časopis sveden samo na sadržaj, jer će učenici moći i da štampaju časopis kao pravu novinu sa zaglavljem, impresumom, sadržajem i svim ostalim elementima karakterističnim za štampu. Predviđeno je da časopis ima sledeće rubrike: tema broja, urbana kultura (muzika, kultura, strip, pozorište, časopisi, izložbe, komunikacija, TV, radio...), obrazovanje, životni stil, veliki odmor (pisma, anegdote), IN-OUT, intimno/poverljivo sa odgovorom učenika (bira i komentariše psiholog). Pozivamo sve zainteresovane učenike koji bi želeli da postanu saradnici časopisa da se jave redakciji na mejl redakcija@live.com. Molimo sve zainteresovane saradnike časopisa da preuzmu edukativni materijal o osnovama novinarstva i osnovama dizajna časopisa sa ovog sajta.     Skripta za novinare elektronskog časopisa za mlade PDF datoteka 1.2 MB Dizajn I deo PDF datoteka 673 KB Dizajn II deo PDF datoteka 858 KB Fotografija PDF datoteka 380 KB

Časopis će se distribuirati dvomesečno na e-adrese zainteresovanih učenika i škola u HTML obliku da se ne bi opteretilo sanduče primaoca, sa vezom na kojoj se časopis može preuzeti u PDF formatu. Prijava za elektronski časopis će biti otvorena u aprilu mesecu, kada će učenici moći da preuzmu i prvi broj ovog elektronskog časopisa.  Top Zona, Broj 4 Tema četvrtog broja časopisa za mlade je slobodno vreme. Osim članaka vezanih za temu časopisa, u časopisu možete pročitati i priloge vezane za aktuelna koncertna, 17

filmska i druga dešavanja u Srbiji, a u toku je i obrazovni serijal članaka o fotografiji. Kompletan časopis u PDF obliku (2.9 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/pil_ecm_2009_06.pdf Top Zona, Broj 3 Tema trećeg redovnog boja časopisa su masmediji. Osim članaka vezanih za temu časopisa, u časopisu možete pročitati i priloge vezane za aktuelna koncertna, filmska i druga dešavanja u Srbiji, a započeli smo i obrazovni serijal članaka o fotografiji. Kompletan časopis u PDF obliku (2.3 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/pil_ecm_2009_04.pdf Top Zona, Broj 2 Tema drugog redovnog boja časopisa je film. Osim članaka vezanih za temu časopisa, u časopisu možete pročitati i priloge vezane za aktuelna koncertna, filmska i druga dešavanja u Srbiji, a započeli smo i obrazovni serijal članaka o fotografiji. Kompletan časopis u PDF obliku (2.7 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/pil_ecm_2009_02.pdf Top Zona, Broj 1 Naš elektronski časopis za mlade je dobio ime Top Zona i tema prvog redovnog boja časopisa je knjiga. Osim članaka vezanih za temu časopisa, u časopisu možete pročitati i priloge vezane za aktuelna koncertna, filmska i druga dešavanja u Srbiji. Kompletan časopis u PDF obliku (2.2 MB) možete preuzeti klikom na sledeći link: http://www.microsoftsrb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/pil_ecm_2008_12.pdf 1. WINDOWS LIVE Sa širenjem dostupnosti brzog interneta, sve je veće njegovo korišćenje u lične i poslovne svrhe, pa i mogućnost upotrebe interneta u svrhu komunikacije u učenju i nastavi. Jedna od najboljih objedinjenih internet usluga na mreži je Windows Live usluga, koja nudi jednostavan i jedinstven pristup mnogim internet uslugama sa istog naloga, a opseg usluga se svakog dana uvećava. Rad učenika u okviru objedinjene internet usluge Windows Live i mogućnost korišćenja ove usluge u svrhu dopune nastavi je objašnjen u ovim obrazovnim materijalima: korišćenje elektronske pošte za komunikaciju i razmenu multimedijalnih datoteka, pregledanje i pravljenje jednostavnih veb strana sa blogom i albumima multimedije, blogkomunikacija, korišćenje programa za razmenu tekstualnih poruka i video i zvučnu komunikaciju i dr. Učenički deo je podeljen na lekcije u kojima je kontekstualizovano, na primeru korišćenja Windows Live usluga za dopunu nastave, objašnjen postupak pravljenja naloga za Windows Live i korišćenje njegovih usluga. Sve je predstavljeno kroz priču o učeniku Petru koji je na času fizičkog vaspitanja povredio je nogu, pa će morati da odsustvuje iz škole nekoliko nedelja, i o tome kako je Petar iskoristio računar i internet da bude u kontaktu sa nastavnicima i drugovima u školi. Obrazovni materijal strukturiran tako da podržava dva nivoa saznanja - osnovni i napredni nivo. Na ovoj stranici se nalaze lekcije koje će olakšati edukaciju učenika na temu korišćenja Interneta: http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/primena_internet_komunikacije. mspx Obrazovni materijal za učenika: I lekcija o otvaranju naloga e-pošte i logovanju na Windows Live, i o slanju i prijemu elektronske pošte  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – I lekcija 3,0 MB  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – dodatak I lekciji za naprednije korisnike 1,1 MB

18

Obrazovni materijal za učenika: II lekcija o generičkoj veb stranici Windows Live koja se zove Prostor, pregledanju Prostora drugih korisnika, praćenju njihovih blogova i dodavanju sopstvenih komentara na tuđe veb strane  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – II lekcija 2,4 MB Obrazovni materijal za učenika: III lekcija o pravljenju svog Prostora  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – III lekcija 2,8 MB  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – dodatak III lekciji za naprednije korisnike 3,6 MB Obrazovni materijal za učenika: IV lekcija o prilagođavanju svog Prostora i o deljenju datoteka na mreži u okviru mogućnosti koje pruža internet usluga Windows Live  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – IV lekcija 2,0 MB  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – dodatak IV lekciji za naprednije korisnike 1,7 MB Obrazovni materijal za učenika: V lekcija o četovanju, video i zvučnoj komunikaciji koju omogućava internet usluga Windows Live  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – V lekcija 2,7 MB  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – dodatak V lekciji za naprednije korisnike 1,3 MB Obrazovni materijal za učenika: VI lekcija o deljenju sadržaja ekrana i ostalim uslugama Microsoft SharedView programa  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – VI lekcija 1,5 MB  Primena internet komunikacije u učenju i nastavi – dodatak VI lekciji za naprednije korisnike 1,0 MB 1. POČINJE ŠKOLA... I EŠKOLA – imesto zaključka Da bi školarci uspeli da savladaju IT veštine na najbolji način i tako se pripremili za život u društvu baziranom na informacionim tehnologijama, i njihovi nastavnici moraju odlično da vladaju računarima i Internetom. Upravo tu na scenu stupa elektronsko izdanje eŠkola. Microsoft u Srbiji kroz svoj program „Partneri u učenju“ (Partners in Learning) aktivno pomaže nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama u sticanju osnovnih računarskih znanja i daljem uključivanju informatike u školske programe. Kao deo ove inicijative kreirano je multimedijalno izdanje eŠkola (www.microsoft.com/scg/obrazovanje), koje nastavnike obučava za rad u operativnom sistemu Microsoft Windows XP i kancelarijskom paketu Microsoft Office 2007, i to u verzijama lokalizovanim na srpski jezik. Iako se ovo elektronsko učilo može pregledati i na računarima s drugim operativnim sistemima, da bi se gradivo uspešno pratilo potrebno je, uz navedenu softversku konfiguraciju, imati i lokalizacioni dodatak (LIP) za Windows XP na srpskom (koji se nalazi na CD-u, a link se nalazi u uputstvu za korišćenje). Pored instalacije Adobe Flash Player-a 9.0 (koji ne dolazi na disku), potrebno je podesiti i tastaturu za rad sa srpskim pismom, i ćirilicom i latinicom.

19

Ilustracija 1. e- škola

Po smeštanju diska u CD/DVD čitač (materijal možete naći i na našem ovomesečno PC DVD-u) sadržaj će se automatski učitati i korisniku će biti ponuđeni uslovi licence, koje je neophodno prihvatiti da bi se nastavilo s radom. EŠkola je besplatna, a instalacija i korišćenje dozvoljeni su na svim školskim računarima, kao i na kućnim računarima svih nastavnika u Republici Srbiji. Kao i kod bilo kog drugog proizvoda, upoznavanje sa eŠkolom je poželjno početi od uputstva za korišćenje, koje korisnika pažljivo i detaljno vodi kroz eventualno neophodne pripremne korake, odnosno instalaciju LIP-a i dodatnih kodnih rasporeda. Simpatično dizajniran i jednostavan interfejs podeljen je na dva glavna dela – Lekcije i Testove, oba sa po četiri tematske celine: Windows, Word, PowerPoint i Internet. Bilo početnici, bilo postojeći korisnici računara među nastavnicima ovde će se sresti kako sa lakšim, tako i sa nešto težim lekcijama. U oblasti Windows nalazi se devet lekcija, za Word ih je spremljeno 12, PowerPoint sadrži takođe devet, a oblast Internet njih osam. Windows lekcije obuhvataju upoznavanje s računarom i njegovim osnovnim delovima, upotrebu miša i tastature, ovladavanje rada s prozorima, datotekama i folderima, i stižu do narednog nivoa, na primer rada s Bojankom (to jest Microsoft Paint-om). U odeljku Windows testovi se nalaze dva jednostavna testa za proveru ranije stečenog znanja.

Ilustracija 2 e-lekcija

U odeljku Word nastavnici će učiti kako da naprave, urede, stilski i vizuelno obogate svoje prve lekcije, kao i da ih pripreme za štampu, a među naprednijim zadacima čeka ih pravljenje tabela, automatskog sadržaja, kao i unos matematičkih formula u tekst. Novostečene veštine moći će da provere u 11 detaljnih, ali ipak jednostavnih lekcija, koje im garantuju usvajanje naučenog, a time i kvalitetan prenos znanja na svoje učenike. Lekcije iz PowerPoint-a donose sve što je potrebno da se savladaju osnove ovog korisnog alata, od pravljenja osnovne prezentacije, unosa teksta i dodavanja slajdova, do rada sa slikama i animacija, te atraktivnih prelaza između slajdova. Stečeno znanje će svaki nastavnik poželeti odmah da isproba kroz pet zanimljivih testova, kao i na svojim prvim samostalnim prezentacijama. 20

Odeljak o Internetu je izuzetno informativan i upoznaje nas sa jednom od mogućih definicija Interneta, kao i s njegovim osnovnim funkcijama. Kako se surfuje, odnosno kreće kroz Internet sadržaje, na koji način se pronalaze i čuvaju stranice i Internet adrese, to su samo neke od ponuđenih tema, a pomenimo i lekcije o radu s elektronskom poštom. Kao i u prethodnim segmentima, nastavnici kroz četiri testa mogu da provere kako su savladali osnovne veštine rada na Internetu. Kroz sve lekcije korisnike vodi glas spikera, koji olakšava rad. Kod testiranja na svako pitanje treba tačno odgovoriti i zadate akcije uspešno obaviti da bi se išlo dalje, a kod malog broja pitanja gde se unosi odgovor pažnju treba obratiti na ispravno kucanje velikih, malih i, posebno, naših slova.

Ilustracija 3. e-priča

Pojedinim poglavljima sa zahtevnijim ilustracijama biće potrebno više vremena za učitavanje, pa savetujemo oprez i strpljenje. Ukoliko radite na računaru skromnijih mogućnosti, nemojte više puta pokretati lekciju, barem dok se ne uverite da se posle prvog startovanja ništa ne dešava. U suprotnom možete da preopteretite sistem. Microsoft je eŠkolom još jednom pokazao svoju posvećenost saradnji s obrazovnim sistemom, prvenstveno kroz program Partners in Learning. Jednostavno i intuitivno, ovo izdanje će uspešno obučiti srpske nastavnike za osnovne edukativne aktivnosti uz pomoć informacionih tehnologija i razbiti eventualni strah koji mnogi početnici imaju u radu na računaru. Izvor: http://www.pcpress.co.yu/arhiva/tekst.asp?broj=147&tekstID=8256

21

1. UVOD PROGRAM “PARTNER U UČENJU“.

1

PROGRAM “PARTNER U UČENJU“

2 PREGLED PROGRAMA „PARTNER U UČENJU“. PREGLED PROGRAMA „PARTNER U UČENJU“ 2 „PARTNER U UČENJU” - NAMENJEN ŠKOLAMA. „PARTNER U UČENJU” - NAMENJEN ŠKOLAMA „PARTNER U UČENJU” - NAMENJEN ŠKOLAMA Uputstvo za popunjavanje i štampanje obrazaca. Uputstvo za popunjavanje i štampanje obrazaca Uputstvo za popunjavanje i štampanje obrazaca Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u osnovnim školama. Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u osnovnim školama 3 Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u srednjim školama. Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u srednjim školama 3 Šablon za maturski rad učenika. Šablon za maturski rad učenika 3 „PARTNER U UČENJU” - NAMENJEN NASTAVNICIMA. „PARTNER U UČENJU” NAMENJEN NASTAVNICIMA 5 „PARTNER U UČENJU” - ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA NASTAVNIKE. „PARTNER U UČENJU” - ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA NASTAVNIKE 5 OBRAZOVNI I NASTAVNI MATERIJAL. OBRAZOVNI I NASTAVNI MATERIJAL 11 Materijali za učenike o pravljenju amaterskih digitalnih filmova. Materijali za učenike o pravljenju amaterskih digitalnih filmova 11 Digitalizacije značajnih dela srpske književnosti. Digitalizacije značajnih dela srpske književnosti 11 Internet je izvor informacija. Internet je izvor informacijaDigitalna pismenost za obavljanje stručnih zadataka12 Digitalna pismenost za obavljanje stručnih zadataka. Digitalna pismenost za obavljanje stručnih zadataka 12 Računar je novo moćno nastavno sredstvo. Računar je novo moćno nastavno sredstvoProjekat „Kreativna škola” 12 Projekat „Kreativna škola”. Projekat „Kreativna škola” 12 Programiranje je veština izrade računarskih aplikacija. Programiranje je veština izrade računarskih aplikacija 12 Robotika. Robotika 13 Pravljenje digitalnih filmova. Pravljenje digitalnih filmova 13 Aplikacija „Slovo“. Aplikacija „Slovo“ 13 ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA UČENIKE. ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA UČENIKE 14 WINDOWS LIVE. WINDOWS LIVE 15 POČINJE ŠKOLA... I EŠKOLA – imesto zaključka. POČINJE ŠKOLA... I EŠKOLA – imesto

zaključka

22

IZVORI:

1. http://www.pcpress.co.yu/arhiva/tekst.asp?broj=147&tekstID=8256 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live
3. http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/obrasci/za_osnovne_skole.mspx 4. http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/obrasci/za_srednje_skole.mspx 5. http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/digitalni_filmovi.mspx 6. http://kristijanmiok.spaces.live.com/blog/cns!98FC8513A2DB6000!181.entry 7. http://www.link-elearning.com/linkdl/elearning/eLearning.php

23