You are on page 1of 21

5

Tar ta lom
Vzenergetizl kris t lyok kis kny ve 6
Amit a kristlyvizekrl tud ni kell 8
Az s vny vz s a kristlyvz Az iv vz knt hasz nlt kristlyvz
A gygy szer knt hasz nlt kristlyvz A vz mi n sg A kris tly mi n sg
Vi gy zat! M reg!
A kristlyvz el l l t sa 20
l ta l nos el k sz le tek A kristlyvz el k sz t s hez szk s ges anya gok
list ja A k vek meg tisz t t sa Szel le mi s sze sze dett sg A vz s az edny
A kristlyvz k sz t se A kristlyvz le sz r se A kristlyvz t ro l sa
A k vek meg sz r t sa Da rab szm s men nyi sg
El l l t si m dok 30
Az energetizl k kz vet len vz be he lye z se F zs G z ls Km csves
md szer In for m ci kz ls kris t lyok se gt s g vel Kris tly lapra l l tott vi zes-
po hr Kris tly tl k ban k sz tett kristlyvz
Ha ts s hasz n lat 35
Kl s fel hasz n ls Bel s fel hasz n ls Men nyi sg s in ten zi ts Az ada-
go ls rit mu sa Az el s re ak ci k El len javal lat ok
Kristlyvz-ke ve r kek 41
va kod junk a vad ke ve r kek tl! Fon tos meg jegy zs Meg bz ha t
kristlyvz-ke ve r kek Kristlyvz-fr dk
Vzenergetizl kris t lyok 62
A szer zk 90
asserstein vekony.indd 5 10/8/2008 2:45:53 PM
Vzenergetizl kris t lyok kis kny ve
Egy v vel Michael Gienger s Joachim Goebel Edelsteinwasser (Kristlyvz)
cm mel ki adott, az ta alap m v vlt kny ve utn a szer z p ros jabb k tet tel
je lent ke zett, amely te kint he t egy rszt a kristlyvi zek el l l t st, al kal ma z st
s ha t sa it be mu ta t nl l m nek, de ugyan gy el s k te tk ki eg sz t s nek
is. Az j k tet meg je le n s re azrt volt szk sg, mert az el mlt egy esztendben
meg kt sze re z dtt a vzenergetizlsra hasz nlt kris t lyok sz ma, s ez zel
egytt gya ra po dott a k ln f le kristlyvi zek al kal ma z s rl, ha t s rl szer zett
ta pasz ta lat is. A szer zk a kris t lyok kal energetizlt vi zek el l lt s nak r vid
is mer te t se mel lett ez t tal az energe tizlsra hasz nl ha t k ve ket, va la mint
a mr iga zolt ha t s kristlyvz-ke ve r ke ket is bemutatjk.
6
asserstein vekony.indd 6 10/8/2008 2:45:53 PM
A kristlyvi zek ha t sa nem azo nos az
el l l t suk alap j ul szol g l, egyb knt
kl s leg al kal ma zott kris t lyok hat s-
val. A vz ugyan is meg vl toz tat ja a kris-
t lyok bi zo nyos in for m ci it: van, amit
ki emel s van, amit ht tr be szo rt. Ezrt
kny vnk sem so rol ja fel a vzenergeti-
zl kris t lyok s szes is mert tu laj don s-
gt, csu pn azo kat, ame lye ket a be l lk
k szlt vz is meg riz. Ez fon tos tm pont
azok nak, akik a kristlyvi ze ket sa jt cl ra
k sz tik, vagy te ra pe u ta knt p ci en se ik-
nek ren de lik el.
A kristlyvi zek el l l t sa s al kal-
ma z sa je len leg a dr ga k gygy szat leg inten z veb ben fej l d ga. Eb bl add an
a knyv szer zi sem t re ked het nek a tel jes sg re, ami kor az ol va sk kal a trgy ban
szer zett is me re te i ket meg oszt jk, hi szen a kris t lyok kal energetizlt vi zek ha t s-
nak ku ta t sa s fel hasz n l si k re nap ja ink ban fo lya ma to san b vl mind any -
nyiunk ja v ra!
7
asserstein vekony.indd 7 10/8/2008 2:45:55 PM
Amit a kristlyvi zek rl tud ni kell
Az s vny vz s a kristlyvz
A kristlyvi zek el l l t sa so rn a k ze tek be, s v nyok ba vagy dr ga k vek be zrt
in for m ci t ke rl a vz be. Az gy in for mlt vi zek (kl s leg vagy bel s leg al kal-
maz va) a k vek hez ha son l ha tst fej te nek ki az em be ri szer ve zet re. A l nyeg itt
ter m sze te sen ki z r lag a k bl szr ma z in for m ci, nem pe dig a va la mi lyen
m don vz be ke rlt, ki ol d dott anyag! A ho me o p ti s or vos s gok hoz s a Bach-
virg es szen ci k hoz ha son l an a kristlyvi zek is az in for m ci s or vos ls gygy-
szerei. K zs jel lem z jk, hogy ha t kony s guk nem az anya guk ban, ha nem csak
s ki z r lag az l ta luk hor do zott in for m ci ban rej lik.
K lnb s get kell ten nnk a kristlyvi zek s az s vny vi zek k ztt. s vny vz-
rl ugyan is p pen ak kor be sz lnk, ha a vz sok ol dott s v nyi anya got tar tal maz.
A vz nek ez a faj t ja is le het gygy szer: l tez nek pl d ul szem pa na szo kat, ve se-
prob l m kat, emsz t si za va ro kat s sok ms be teg s get gy gy t for rs vi zek.
8
asserstein vekony.indd 8 10/8/2008 2:45:59 PM
Az s vny vi zek egsz sg meg r z, gy-
gy t ha t st il le t en megoszlik a szak-
rtk vlemnye. Vizs g la taik so rn az
elsdleges szempont mindig a vzben
oldott anyagok minsge s mennyisge,
valamint biokmiai hatkonysga.
A kristlyvi zek el l l t sa kor ez zel
szem ben egy l ta ln nem ke rl a vz be
ol dott anyag, vagy csak ele ny sz
mennyi sg. A vz te ht anya gt te kint ve
ide lis eset ben nem vl to zik meg,
va la mi f le k lnb sg mg is r z kel he-
t. Az ze l gyabb, fris sebb, za ma to sabb min dig at tl fg g en, hogy mi lyen
vi zet mi lyen k vel energetizltunk. A kristlyvi zek ben mg a cs ra kp z ds is
las sabb, ezek te ht hosszabb ide ig meg r zik fris ses s g ket. Egy n met or sz gi
ta nul mny min den kt s get ki z r an be bi zo ny tot ta, hogy a fe det len tar tly ba
tl ttt, kvarc kris t lyok kal energetizlt vz he te kig cs ra men tes ma rad!
E de fi n ci r tel m ben drgakvznek nevezzk a k zn s ges s v nyok kal
vagy k ze tek kel energetizlt vi zet is.
9
Az ol dott s v nyi anya go kat tar-
tal ma z s bio k mi ai ha t suk
miatt gygy szer knt is hasz nlt
s vny vi zek kel szem ben kristly-
vz nek a k vek kel energetizlt
vi zet ne vez zk.
asserstein vekony.indd 9 10/8/2008 2:46:04 PM
Az iv vz knt hasz nlt kristlyvz
A kristlyvi ze ket egy rszt (specilis ha ts nl kli) iv vi znk mi n s g nek ja v t s-
ra, ms rszt (mint specilis ha t s in for mlt vi zet) gygyszerknt hasznlhatjuk.
Az elb bi hez vi szony lag kor l to zott sz m kris tly ll ren del ke z snk re, mi vel
a leg tbb k sajtos in for m ci kat kz ve tt, gy nem pusz tn a vz mi n s gi ja vu-
l st id zi el. Tu laj don kp pen egye dl a he gyi kris tly te kint he t an nyi ra sem le-
ges nek, hogy spe ci lis ha ts nl k li vz el l l t s ra hasz nlhat juk. A he gyi kris tly
jel lem zi (fris ses sg, vi l gos sg, lnk sg, ener gia) na gyon ha son l ta nak a tisz ta
vz tu laj don s ga i hoz, nem v let le nl ta l l g rg ere de t ne v nek je len t se is
(krsztallosz = jg). A he gyi kris tly se gt olyan n va r zsol ni a vi zet, ami lyen nek
ere den d en len nie kel le ne: az let tisz ta, t tet sz for r s v.
A he gyi kris tly hoz gyak ran adunk gy ne ve zett alap ke ve rk knt ame tisz tet
s r zsa kvar cot. Ez a kt ro kon kris tly ki n zet e s tu laj don s ga ik alap jn is
igen csak sz nes nek mond ha t. Ha t suk na gyon kel le mes, hi szen ki ne sze ret ne
ber, tu da tos s b ks (ame tiszt) vagy r z ki, r z keny s lnk (r zsa kvarc)
len ni. De a hor do zott s t adott in for m ci k ha t s ra vi znk el ve sz ti sem le ges s-
gt, s j t kony ha t s wellness-itall v lik.
Ezek a kris t lyok csak ak kor iga zn ha tko nyak, ha a fel hasz n l suk kal k szlt
kristlyvi zet h na po kig rend sze re sen fogyaszt juk. Ezt a h rom k vet iv vz ja v t-
nak ne ve zik, m az el ne ve zst nem
sza bad fl re r te ni! T ves ugyan is az a
n zet, mely sze rint a vz be he lye zett kris-
t lyok fe les le ges s te szik, ki vlt jk a vz
sz rs sel tr t n tisz t t st vagy mi n-
s g nek vz for ga ts sal tr t n ja v t-
st. A dr ga k vek csu pn infor m ci val
lt jk el a vi zet, de sem mi lyen k ros
anya got nem t vo l ta nak el be l le!
A kris t lyok kal tr t n vzenergetizls
te ht nem he lyet te s ti a vz tisz t t si
vagy sz r si el j r so kat! Az olyan dr-
ga k vek, mint az ame tiszt, a he gyi kris-
10
asserstein vekony.indd 10 10/8/2008 2:46:06 PM
tly s a r zsa kvarc, min den eset ben z le tes s, tar ts s (pl. a csrsods csk ken t-
s vel) s a szer ve zet sz m ra el fo gad ha t v te szik iv vi zn ket ja vt jk an nak
mi n s gt.
A gygy szer knt hasz nlt kristlyvz
Ha a kristlyvi zet gygy szer nek k szt jk, ak kor nem a vz mi n sg, ha nem
egsz s gi l la po tunk ja v t sa a cl: a kristlyvz nek eb ben az eset ben el s sor-
ban gy gy t ha ts sal kell ren del kez nie, s nem fo lya ma tos, ha nem ada gok ban
tr t n fo gyasz ts ra, eset leg kl s ke ze ls re k szl.
A kristlyvz al kal ma z sa kl s leg:
klsleg alkalmazva a kristlyvi zek nha
hasznosabbak, mint a kvek, hi szen amg
el for dul hat, hogy egy kris tly ne he zen
he lyez he t el a k vnt test fe l leten, ad dig
a kristlyvz ecse te ls re, bo ro ga ts ra vagy
akr fr d knt is knnye dn al kal maz-
hat. Pl d ul az ame tiszt vizet bingeni
Szent Hildegrd nyo mn ha gyo m nyo-
san br po l nak s arc vz nek hasz nl jk.
Az aventurinnal s pr zem mel energe-
tizlt vz ki v l an eny h ti a nap fny okoz-
ta le gst s a knnyebb g si s r l se-
ket. Rodonittal vagy moo kaittal ki t n
seb gy gy t szer k szt het, amit sz r-
fejes fla kon bl le het va tosan a nylt seb re
11
asserstein vekony.indd 11 10/8/2008 2:46:09 PM
fecs ken dez ni; ilyen kor ma gt a k vet nem
is tud nnk kz vet le nl a seb re he lyez ni.
Kristlyvi zet ke ver he tnk a fr d vz hez is:
az energetizlst ilyen kor az in ten z vebb
ha ts r de k ben ta n csos hos szabb ide ig
v gez ni. Ezt a tmnyebb in for m ci t
tartal maz vi zet kell kz vet le nl fr ds
eltt a fr d vz hez n te ni. A kristlyvz s
ms fr d sze rek hasz n la t val cso d la tos,
fel sza ba d t l mn ny te het jk a fr dst!
A kristlyvz al kal ma z sa bel s leg: a
kristlyvi zek tes ti s lel ki pa na szok eny h t-
s re szol g l bel s al kal ma z st ter m szet-
gygy sz vagy te ra pe u ta ren deli el. Ezek a szerek ugyan olyan sza b lyok be tar t sa
mel lett vi he t ek be a szer ve zet be, mint a tb bi or vos sg:
12
1. Gy zd jnk meg ar rl, hogy a meg fe le l kris tlyt v lasz tot tuk-e! A kl s leg
al kal ma zott k vek ugyan is gyor san el t vo lt ha tk, ha nem kvnt vagy tl
ers re ak cit vltannak ki, szem ben az el fo gyasz ts ra sznt kristlyvi zek-
kel, ame lyek nek ms bel s leg al kal ma zott or vos s gok hoz ha son lan
fo gyasz t juk egy sze r en ki van szol gl tat va. K sr le te zs re pp ezrt a
kl s ke ze ls re hasz nlt k vek ja va sol tak. A bel s leg al kal ma zott kristly-
vizek rop pant gon dos s got s oda fi gye lst ig nyel nek, al kal ma z suk hoz
fel tt le nl ajn lott a szak ta ncs ads.
2. gyel ni kell a meg fe le l ada go ls ra, ugyan is bi zo nyos kristlyvi zek in ten-
zv ha t suk mi att csak kis men nyi sg ben fo gyaszt ha t k (pl d ul a m reg-
te le n ts re hasz nlt krizoprzvz), mg ms vi zek (pl d ul a szl h ds ese tn
ja val lott gy mnt vz) al kal ma z s nl nincs mennyi s gi korltozs. (B veb-
ben lsd a Men nyi sg s in ten zi ts c m fe je zet ben.)
asserstein vekony.indd 12 10/8/2008 2:46:13 PM
A fen ti alap sza bly ok fi gye lem be v te l vel a kristlyvi zek ki t n gygy sze rek
le het nek, amint ezt a ha gyo mny s a mo dern vizs g la tok egybehangzan iga zol jk.
A vz mi n sg
Mi nl ke ve sebb ol dott anya got tar tal maz a vz, s el z leg mi nl ke ve sebb
in form ci s ha ts r te, an nl kn nyeb ben ve szi t a kris t lyok in for m ci it.
Az informcifelvtelt a ma gas nyo ms is ne he z ti, ezrt a ve ze t kes vz kristlyvz
k sz t s re ke vs s al kal mas. Az alap anyag knt hasz nlt vz ter m sze te sen kros
anya go kat sem tar tal maz hat! Mind eb bl az k vet ke zik, hogy:
13
3. Ugyan csak fi gye lem be kell ven ni az eset leg fenn l l s lyos tes ti s lel ki
be teg s ge ket, a v ran ds sg vagy a ho me o p ti s te r pi k id sza kt, s
adott eset ben egyez tet ni kell a ke ze l or vos sal vagy te ra pe u t val. (B veb ben
lsd a Ha ts s hasznlat c m fe je zet ben.)
Kristlyvz nek al kal mas:
G
a gr nit, gnejsz, ho mok k s vul k ni k ze tek bl fel t r, s v nyi anya gok-
ban sze gny for rs vz.
G
az ve gek ben pa lac ko zott, s v nyi anya gok ban sze gny iv vz. A leg meg-
fe le lbb a 200 mg/l-nl ala cso nyabb s v nyi anyag-tar ta lom, de el fo gad-
ha t mg az 500 mg/l oldottanyag-mennyisg is (ez az veg cm k jn
meg adott r t kek s sze ad s val sz mol ha t ki).
G
az ak tv szn-sz rs vz tisz t t val tisz t tott ve ze t kes vz.
G
a for d tott oz m zis sal tisz t tott ve ze t kes vz
1
.
G
az in for m ci k tl ke ve rs sel (vagy ami mg jobb: kolloidcival) meg tisz-
t tott, ol dott anya got nem tar tal ma z tisz ta vz.
1
Mivel a fordtott ozmzissal tiszttott vz enyhn savas kmhats, s a szervezetbl svnyokat
vonhat el, savkt (kalcit-) szrt kell hozz hasznlni. Hossz tv hasznlata esetn fontos, hogy
teljes rtk lelmiszert fogyasszunk, s a tpllkunk elegend svnyi anyagot tartalmazzon.
asserstein vekony.indd 13 10/8/2008 2:46:17 PM
A kris tly mi n sg
J mi n s g k vek hasz n la t val a kristlyvz mi n s ge is jobb lesz! A meg-
felel mi n s g k vek ki v lasz t s hoz r de mes az alb bi szem pon to kat fi gye-
lem be ven ni:
Mi n s gi je lek: min dig azo kat a k ve ket r sze st sk elny ben, ame lye ken jl
ltha tk ter m sze tes jel lem vo n sa ik, va gyis sz nk, raj zo la tuk, tisz ta s guk, tlt-
sz s guk, f nyk, csil lo g suk, bi zo nyos ese tek ben kris tly for m juk, mg ne ses s-
gk, op ti kai ha t suk stb.
Va l di sg: a fel hasz nlt k vek le gye nek va l di ak s meg mun k lat la nok. A meg-
mun k ls (su gr ke ze ls, ge ts, sz ne zs, m vi a szo zs) meg vl toz tat ja a k vek
ha t st, a szin te ti kus ton el l l tott kris t lyok pe dig ms tu laj don s gok kal ren-
del kez nek, mint ter m sze tes min ta k pe ik. Azt ta ln mon da nunk sem kell, hogy
kristlyvz k sz t se kor a kris tly utn za tok sz ba sem j het nek.
Meg fe le l for mk: a leg al kal ma sab bak a kris t lyok s a nyers k vek (ter ms-
kvek is), de eze ket a hoz z juk ta pa d anya k zet tl min den eset ben meg kell
14
Kristlyvz nek nem al kal mas:
G
az s v nyi anya gok ban gaz dag for rs- s ve ze t kes vz: mr s kel ten hasz-
nl ha t a li te ren knt 1000 mg-nl ke ve sebb s v nyi anya got tar tal ma z
vz. 1000 mg/l fe lett azon ban a vz in for ml ha t s ga meg sz nik. (Ide tar-
to zik a ma gas msz tar tal m ve ze t kes vz is.)
G
a m anyag pa lac kos vz: a m anyag bl ugyan is olyan l gy t sze rek ol dd-
nak ki, ame lyek az gy t rolt vi zet mg iv vz knt va l fo gyasz ts ra is
al kal mat lan n te szik.
G
a sz ret len ve ze t kes vz: a vz ve ze tk ben ural ko d ma gas nyo ms csk ken-
ti a vz in for m cifel ve v k pes s gt, r ad sul az ilyen vz a fel vett in for-
m ci t csu pn r vid ide ig k pes meg riz ni.
G
rg z tett ak tv szngyas sz r vel szrt vz: az ilyen sz rk tisz t t ha t sa
nem biz to s tott, st hos szabb ide ig tr t n hasz n lat so rn egsz sg k ro-
s t anya gok is ki ol dd hat nak be l le.
asserstein vekony.indd 14 10/8/2008 2:46:17 PM
tisz t ta ni, ne hogy az be szennyez ze a vi zet vagy meg vl toz tas sa a kris tly ha t st.
Fog lalat nl k li csi szolt kris t lyo kat, for g dob ban kop ta tott vagy el kop ta tott gr-
ge teg k ve ket is hasz nl ha tunk: gy nem ke rl nek a vz be le pat tant szi ln kok.
Kop ta ts so rn a nyers k ve ket nagy csi szo l do b ba te szik, amely a mo s gp dob j-
hoz ha son l an mo zog: las san fo rog nak ben ne a k vek, mint ha egy fo ly vi ze kop-
tat n s vl toz tat n ket les sze g ly k ve kbl gm b ly ka vi csok k. Az el kop-
ta tott kve ket r vid ide ig for gat jk, gy csu pn az lk si mul el s a re pe d se ik
men tn le ha sadt szi ln kok kop nak le r luk. Ha a kop ta tst ad dig foly tat jk, amg
a k vek le nem ke re ked nek, kop ta tott k ve ket ka punk.
Vi a szo zott s ola jo zott k vek: az k szer knt hasz nlt k ve ket, kris tly ka vi-
csokat s egyes nyers k ve ket is gyak ran ke ze lik vi as szal vagy olaj jal. Ha a kristly-
vi zet a k vek vz be he lye z s vel k szt jk, fe l let ke zelt k ve ket sem mi est re sem
hasz nl ha tunk! Ilyen kor csak is az in di rekt el j r sok s a kz vet len rint ke zs
nlk li md sze rek j het nek sz m ts ba, de az olaj s a vi asz ha t sa sok szor mg
gy is r z kel he t.
M ret s fe l let: a vz be he lye zs sel, f zs sel s g z ls sel (lsd El l l t si
mdok) k szlt kristlyvi zek ese t ben a kristlyvz in ten zi t sa a k vek s a vz
rint ke z si fe l le t nek nagy s g tl fgg. Mi nl na gyobb ez a fe l let, an nl gyor-
sab ban ad dik t a hor do zott in for m ci, s an nl ha t ko nyabb lesz egy bi zo nyos
id ml va a kristlyvz. Ezrt in ten z vebb a sok kis k ha t sa a ke vs nagy ha t-
s nl, il let ve ezrt in ten z veb bek a dur va fe l le t ek a ter m sze tk nl fog va si ma
vagy em ber kz l tal si m ra csi szolt k vek nl.
15
asserstein vekony.indd 15 10/8/2008 2:46:17 PM
Vi gy zat! M reg!
Kl s leg bi zo nyos kris t lyok min den to vb bi nl kl al kal maz ha t ak, vi szont vz be
he lyez ve, fz ve vagy g zl ve (lsd El l l t si m dok) m reg anya gok vl hat nak ki
be l lk. Ezrt ezek a k vek az em l tett el j r sok hoz nem hasz nl ha t ak. Al kal ma-
z suk nl csak az olyan in di rekt el j r sok j het nek sz ba, ami kor kz vet le nl nem
rint ke zik egy ms sal a vz s a k (ilyen pl d ul a km cs ves md szer vagy a kris-
t lyok se gt s g vel tr t n in for m ci kz ls).
Az alb bi fel so ro ls ar rl t j koz tat, hogy me lyik kris tlyt nem sza bad kz vet-
le nl vz be he lyez ni. A fel so ro ls azon ban nem le het tel jes, mi vel fo lya ma to san j
k vek ke rl nek pi ac ra. Kt s ges ese tek ben min den kpp ve gyk fi gye lem be az
alb bi szem pon to kat:
16
Kristlyvz nek l ta l ban jl meg fe lel nek:
G
az anya k zet nl k li kris t lyok vagy nyers k vek (ter ms k vek is).
G
az el kop ta tott vagy kop ta tott, vi a szo zat lan k vek.
G
a fog la lat nl k li csi szolt dr ga k vek.
Kz vet len vz be he lye zs re nem, csu pn in di rekt el l l t si m dok-
hoz (km cs ves md szer, kris t lyok se gt s g vel tr t n in for m ci-
kz ls) kor l to zot tan (!) al kal ma sak:
G
a kris t lyok s nyers k vek anya k zet tel.
G
a vi a szo zott s ola jo zott k vek.
G
a mr ge z k vek (lsd k vet ke z fe je zet).
Kristlyvz nek al kal mat la nok:
G
a su gr ke zelt, ge tett, sz ne zett, m vi as szal imp reg nlt k vek.
G
a szin te ti kus kris t lyok s kris tly utn za tok.
G
az s sze tett k vek (duplettek s triplettek).
asserstein vekony.indd 16 10/8/2008 2:46:22 PM
17
1. Azo kat a k ve ket, amelyeket a szak iro da lom nem ne vez gygy ha t s nak,
nem sza bad kz vet le nl az iv vz be ten ni vagy gygy szer knt bel s leg al kal-
maz ni.
2. K tes ese tek ben csak is olyan el l l t si m do kat sza bad al kal maz ni, ame-
lyek nl a k ve ket nem kell kz vet le nl a vz be he lyez ni.
asserstein vekony.indd 17 10/8/2008 2:46:22 PM
Kz vet le nl nem he lyez he tk vz be:
Alunit (tim s): nem mr ge z, de vz ben ol d d.
Anglesit: mr ge z s vz ben gyen gn ol d d.
An ti mo nit (sztibnit): k ros az egsz sg re.
Arzenopirit: mr ge z le het.
Atacamit: k ros le het az egsz sg re.
Auripigment: mr ge z.
Azu rit: k ros az egsz sg re.
Azu rit-ma la chit: k ros az egsz sg re.
Azurit-pszeudomalachit: k ros az egsz sg re.
Bunsenit: mr ge z, allergn. A br rel ne rint kez zen!
Cerusszit (fehrlomrc): mr ge z.
Ci n ber (cinnabarit): er sen mr ge z!
Ci n ber-opl: az opl ban ta ll ha t ci n ber zr v nyok mr ge zk!
Citromkrizoprz (nik kel-mag ne zit): k ros le het az egsz sg re, allergn.
A br rel ne rint kez zen!
Durangit: mr ge z le het.
Eclipse (msz k auripigmenttel): mr ge z.
Eilati k (krizokolla-malachit-azurit): k ros az egsz sg re.
Eritrin: mr ge z le het.
Fiedlerit: mr ge z.
Flu o rit (sza bad flu or ral): k ros le het az egsz sg re.
Ga le nit: mr ge z s vz ben gyen gn ol d d.
Gaspit: k ros az egsz sg re, allergn. A br rel ne rint kez zen!
Greenockit: mr ge z.
Ha lit (k s, s kris tly): kis men nyi sg ben nem mr ge z, de vz ben jl ol d d.
Jamesonit: mr ge z le het.
Kalkantit (rz vit ri ol): k ros az egsz sg re, vz ben jl ol d d.
Ka lo mel: k ros az egsz sg re.
Krokoit: mr ge z.
Kuprit: k ros az egsz sg re.
18
asserstein vekony.indd 18 10/8/2008 2:46:23 PM
Lopezit: er sen mr ge z! Mr a br rel rint kez ve is k ro st ja az egsz s get!
Ma la chit: k ros az egsz sg re.
Mil le rit (srganikkelkovand): mr ge z, allergn. A br rel ne rint kez zen!
Minium: mr ge z.
Nickelin (vrsnikkelkovand): mr ge z, allergn. A br rel ne rint kez zen!
Olivenit: mr ge z le het.
Piromorfit: mr ge z le het.
Proustit: mr ge z le het.
Pszilomeln s piroluzit: k ros az egsz sg re.
Rauenthalit: mr ge z.
Realgr: mr ge z. S tt, zrt he lyen t ro lan d!
Szferokobaltit: k ros az egsz sg re, allergn. A br rel ne rint kez zen!
Szkorodit: mr ge z le het.
Tetraedrit: k ros le het az egsz sg re.
Ulexit: nem mr ge z, de me leg vz ben gyen gn ol d d.
Va len ti nit s senarmontit: k ros az egsz sg re.
Vanadinit: mr ge z.
Vas-nik kel me te o rit: k ros az egsz sg re, mr ge z. A br rel ne rint kez zen!
Wulfenit (srgalomrc): mr ge z le het.
Mutats, m mrgez: auripigment, cinber, realgr
19
asserstein vekony.indd 19 10/8/2008 2:46:23 PM
A kristlyvz el l l t sa
A kristlyvi zek k sz t s nek sz mos, egy ms tl el t r md ja van. A kn nyebb
ssze ha son l ts r de k ben eze ket csak a k vet ke z fe je zet ben vet jk s sze. A k -
ln f le md sze rek hez tar to z el k sz le tek s ut mun k la tok azon ban min den
eset ben azo no sak:
l ta l nos el k sz le tek
Nem min den el j rs nl van szk sg az albb fel so rolt esz k zk re s el k sz le-
tekre. Ha sr get az id, ele gen d egy kis vz, egy veg s a meg fe le l k is. m ha
igazn j mi n s g kristlyvi zet sze ret nnk k sz te ni, amit egy ide ig t rol ni is
aka runk, ak kor igen gon do san kell el jr nunk s min den el k sz le tet meg kell
ten nnk. El s l ps knt k szt sk el a k vet ke z anya go kat:
20
asserstein vekony.indd 20 10/8/2008 2:46:27 PM
A k vek meg tisz t t sa
A kristlyvz el k sz t se eltt id ben gon dol ni
kell a k vek meg tisz t t s ra. Az ala pos me cha ni-
kus tisz t ts k l n sen az jon nan v s rolt vagy
rg ta nem hasz nlt k vek ese t ben fon tos.
Az ener ge ti kai tisz t ts min den al ka lom mal nl-
k lz he tet len. A leg jobb, ha a fo lya mat so rn az
alb bi ak sze rint j runk el:
A me cha ni kus tisz t ts, va gyis az ala pos
t ke f ls az el s fel adat. A ma kacs szen nye z d-
se ket le he t leg bi o l gi ai (!) tisz t t szer rel t vo-
lt suk el, majd a k ve ket hi deg fo ly vz alatt
b lt sk le!
A fer tt le n ts, ha t mny al ko hol lal v-
gezzk, ele jt ve szi a cs ra kp z ds nek. Mi vel
az alko hol las st ja az informcifelvtelt, ezrt a
kve ket a fer tt le n ts utn j ra ala po san le kell
b l te ni hi deg fo ly vz alatt. Fon tos, hogy
mi vel a k ve ket az ezt k ve t ener ge ti kai tisz t-
ts so rn kz be ves szk a ke zn ket is ala po-
san mos suk meg, eset leg bi o l gi ai fer tt le n t-
szer rel fer tt lent sk.
Az ener ge ti kai tisz t ts kt l ps bl ll.
Az el s a ki r ts, amelynek so rn a k ve ket
hi deg fo ly vz al t ve le ve zet jk azok fel vett s
t rolt ener gi it. M so dik l ps a tisz t ts, ami kor
az ide gen hor do zott in for m ci kat t vo lt juk el.
Ez utb bi fo lya mat el tart egy ide ig, ezrt ta n-
csos a k vek meg tisz t t s rl a kristlyvzk sz ts
eltt id ben gon dos kod ni.
A ki r ts ab bl ll, hogy a k ve ket k rl be-
ll egy per cig hi deg fo ly vz al tart juk, s kz ben
21
asserstein vekony.indd 21 10/8/2008 2:46:40 PM
22
A kristlyvz el k sz t s hez szk s ges anya gok lis t ja
l ta l ban:
G
jl in for ml ha t vz veg tar tly ban.
G
sem le ges veg tar tly a kristlyvz el k sz t s hez (szn te len s le he t leg
fel irat vagy gra v ro zs nl k li).
G
a ki v lasz tott dr ga k vek.
G
ke fe a k vek me cha ni kus meg tisz t t s hoz.
G
t mny al ko hol a fer tt le n ts hez.
G
sz raz ken d a fer tt le n ts hez.
G
ame tiszt-dr za vagy stl a k vek ener ge ti kai meg tisz t t s hoz.
G
fa fo g, csi pesz a meg tisz t tott k vek meg fo g s hoz.
G
tea sz r vagy veg tl csr sz r pa pr ral a kristlyvz le sz r s hez.
G
t ro l veg (le he t leg kk vagy li la).
G
al ko hol a kon zer v ls hoz.
G
ken d a k vek sz r t s hoz.
A spe ci lis el l l t si m dok hoz:
G
kvarc veg km cs a km cs ves md szer hez.
G
f z edny a f zs hez s a g z ls hez.
G
fa pl ci kk vagy fa csi pesz a g z ls hez.
G
tisz ta he gyi kris tly (le he t leg l zer kris tly) a kris tly se gt s g vel tr t n
in for m ci kz ls hez.
G
kris tly la pok.
G
kris tly tl kk.
asserstein vekony.indd 22 10/8/2008 2:46:45 PM
a h velyk uj junk kal er sen v gig dr zsl jk. Egy id utn rez he t en meg vl to zik a
k vek ta pin t sa: mr nem cs szik raj tuk olyan kn nyen az uj junk. Ek kor be fe jez-
het jk a ki r tst.
A fel vett ide gen in for m ci k el t vo l t s ra a leg cl sze rbb ame tiszt-dr-
zt (vagy drzadarabot) hasz nl nunk. A ki r tett k ve ket leg albb kt rn ke resz-
tl hagy juk ezen a kris tly me zn. Az ame tiszt kris t lyok cs csa i nak ki su gr z sa
meg sem mi s ti a k l tal fel vett ide gen in for m ci kat. A k ve ket akr hos szabb
ide ig is hagy hat juk a dr zn: a leg biz to sabb az len ne, ha 812 rn ke resz tl pi hen-
tet nnk ket itt. Az in for m ci-el t vo l ts id tar ta m nak el vi leg nincs fel s ha t ra.
A nagy meg ter he ls nek ki tett k ve ket sok szor ne hz meg sza ba d ta ni az ide-
gen in for m ci k tl. Ilyen ese tek ben ha t kony se gt sg a ter m sze tes k s. Egy
nagyobb veg tl ba tlt snk st, s eb be gyaz zunk be egy ki sebb veg t lat. A k-
ve ket az gy ka pott stlba he lyez ve gyor san (10 perc s kt ra k zt ti id tar tam
alatt) s ala po san meg tisz tt hat juk. Tl hos sz ide ig azon ban ne hagy juk a k ve ket
a tl ban, mert a s ener ge ti ka i lag ki l goz za ket, s ve sz te nek a ha t suk bl.
Ha na gyon ala po sak aka runk len ni, a meg tisz t tott k ve ket ne kz zel fog juk
meg, ha nem (a k m re t tl fg g en) egy kis fa fo g val vagy csi pes szel.
Szel le mi s sze sze dett sg
A k vek meg tisz t t sa utn k szt sk el azt a he lyi s get, ahol a kristlyvz zel
fo gunk fog lal koz ni. Mi vel a kristlyvz a kr nye zet in for m ci it is ma g ba szv ja,
na gyon fon tos, hogy a k r lt te l v tr kel le mes, fe szlt sg men tes lg krt
rasszon. Ren dez zk el a meg tisz t tott k ve ket, va la mint azo kat az esz k z ket,
ame lyek re ala pos tisz t ts utn a to vb bi l p sek hez szk s gnk lesz. Szn junk
egy kis idt az el m lye ds re, mg v gl nyu godt nak s ssze sze dett nek rez zk
23
Ne te gynk egy szer re tl sok f le k vet sem az ame tiszt-dr z ra, sem pe dig
a stlba, ha csak nem ak ko ra a dr za, hogy a k ve ket el tud juk ben ne he lyez ni
egy ms tl n hny cen ti m ter nyi t vol sg ra. Ha m dunk ban ll, ak kor min den
k faj ta sz m ra k szt snk k ln stlat.
asserstein vekony.indd 23 10/8/2008 2:46:46 PM
magun kat. Most ve szi kez de tt a
kristlyvz tny le ges el k sz t se,
amely nagy nyu gal mat s fi gyel-
met k vn.
A vz s az edny
El szr a meg fe le l in for m ci-
felvev k pes sg gel ren del ke z
vi zet k szt sk el egy alaposan
meg tisz t tott veg edny ben, ame-
lyet hasz n lat eltt tbb szr tb-
l tnk tisz ta vz zel, hogy a kristly-
vz be ne ke rl jn mo so ga t szer
vagy ms anyag. Az utol s b l-
ts hez mr ugyan olyan vi zet hasz-
nl junk, mint a kristlyvz hez.
Az edny, amelybe a kristly-
vz hez hasz n lan d k ve ket he -
lyez zk, le gyen semle ges, szn-
telen, cm ke, fel irat s gra v ro zs
nl k li, ugyan is ezek is mind
in for m ci hor do zk.
A kristlyvz k sz t se
Az el k sz le tek be fe je z s vel
ne kikezdhetnk a kristlyvz el-
ksz t s hez. A leg tbb md szer
ese t ben r de mes el szr a k ve-
ket az veg edny be (il let ve al
vagy k r) helyezni, s csak ut na
r n te ni a vi zet. gy szk sg
ese tn mg br min m do st ha-
24
asserstein vekony.indd 24 10/8/2008 2:46:46 PM