You are on page 1of 71

‫پنج آواز برای ذوالجناح‬

‫هوشنگ آزادیور‬

‫چاپ نخست‪ :‬نشر رز ‪0531‬‬
‫بازسپاری نخست (دیجیتال)‪ :‬خرداد ‪0535‬‬
‫کتابخانه دو‪-‬ال ‪Do-Library‬‬
‫(‪)http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫مـرگـنامـهها – و –‬
‫پنج آواز برای ذوالجناح‬

‫‪1‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫شعر‬
‫از پنجه در نمیزند‬
‫وقتی که میآید‬
‫شعر‬
‫در پنجه فرو میشود‬
‫و خون به در میزند ●‬

‫‪2‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫پنج آواز برای ذوالحناح‬
‫به مادرم‬

3
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com

‫‪1‬‬

‫مرگِ آبیزده‬
‫این سمند‬
‫دل‬
‫دلِ بیتابش قبهی دق‬
‫هزار بار خار‬
‫چگونه توانستنِ این میل را‬
‫نثار‬
‫ تکاور شَل‬‫پران سم بر غبار‬
‫فراز آمده با ستارههاش‬
‫و صد برهه از تن‬
‫آویخته به خاک‬
‫پس اینک‬
‫تکاور صرع‬
‫برای برههای که در میدان‬
‫دل تپندهی من ●‬

‫‪4‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪2‬‬
‫گرامیتر‬
‫بر آن نَوَند سبک‬
‫تلخ بر زبان نمیرانم‬
‫به خطایش میخوانم‬
‫چندانکه از پرده باز افتد‬
‫الشهی بیمرگش‬
‫سیاه – دوچندان بر گونههاش‬
‫سمِ ابلق‬
‫چرمهی بخرد‬
‫ پس بپر از ماهیچههات و‬‫بنشین در باد‬
‫گرامیتر‬
‫باز آمده از گور‬
‫بیسوار شهیدش‬
‫بپا شد خون بر ماه ●‬

‫‪5‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪3‬‬

‫شیهه در چادر‬
‫خداش در حنجره افکند‬
‫و لرزه بر نطفهی آدمیان‬

‫درد میآید‬
‫از ریشه تا به ساق‬
‫و سبک بر چهارکوبهی نعل‬
‫کُمیت از درد برمیآید‬

‫ چیست این سورهی سوسوزن‬‫والعصر !‬

‫‪6‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫خون کرشمهی کافرانه و‬
‫درد‬
‫سایهساری ویرانه مینهد بر جای‬
‫دیگر تیر باید‬
‫موی این دیزه را و‬
‫خون بر پستان‬
‫تاش‬
‫مرگِ شهید را دریابد‬
‫حیران بر راه و‬
‫پیچان بر یال بلندش‬
‫ذوالجنا مبارک میشود ●‬

‫‪7‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪4‬‬
‫گلوش از هزارهی خاکستر‬
‫اسطورهی خون و گل‬
‫و هزار مشعلِ یاقوت‬
‫بر دهان افعیهاش‬
‫نعلِ این بارهی جرقهزن‬
‫غمنامهی حسین باد – بُرد‬
‫و لگام بر دندان آبدیدهاش‬
‫میترکد‬
‫چه میتواند اسب‬
‫شیهه اگر نکشد‬
‫چه میگوید‬
‫وقتی که شیهه میکشد اسب‬
‫ ذوالجناح !‬‫خونست این نه دریاچه ●‬

‫‪8‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪5‬‬

‫با زخمهای سوگوار آمده‬
‫اکنون –‬
‫سوارِ بینفس‬
‫انگار گلی دو نیمه شود‬
‫از تنگههاش‬
‫تنگ در غربتِ زیستن بیما‬
‫لوحی از صحرای بیآب‬
‫هالهی ارغوان پیچیده به بازو‬
‫آمده تار‬
‫از تارهای گلو‬
‫با انقباض مرجانهاش‬

‫‪9‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫ پس بگریز دیوانه‬‫از دیو‬
‫ذوالجنا زخمهای فراوان دارد‬
‫و مرگِ هزار افعی‬
‫در یالش‬
‫پس تا میشود به حق و‬
‫سم بر ابر میگذارد ●‬

‫‪11‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫مـرگـنامهها‬

11
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com

‫آنچه از باغ برچیدم‬
‫همه هالک –‬
‫شعله ماغ میکشد و‬
‫باز تاب منم‬
‫از جوهرِ خطای مقدس‬
‫تا نقنقِ کامل دم‬
‫شیار خنجری رگ است و‬
‫میترکاند‬

‫مهر دیگر‬
‫بر دفتر دوگانهی ابلیس‬
‫نخست دعوتِ کفر است و‬
‫لعنتِ متواری‬

‫‪12‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫لعنتی از برج‬
‫لعنت شناور‬
‫دودیگر صالبت شمشیر‬
‫بر دو شانهی آدم‬
‫مسحی که گِل‬
‫برابر پیشانی میبندد‬
‫و دستی از اقصی‬
‫که گِل را میدمد و‬
‫گِل میدمد‬
‫خدنگ زردیست‬
‫بر خم ابروم‬
‫بگیر خم ابرویم و باال شو‬
‫بگیر گوشم و باال بر ●‬

‫‪13‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫سِحر داغ‬
‫از تنورهی گوگرد‬
‫چشم و – باز‬
‫تا که سینه صفیر خون را‬
‫باتالقی کند‬

‫روز دیگر‬
‫قطع خواهم کرد نفسم را‬
‫که بر اندامم بتابد‬
‫این زرد‬

‫‪14‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫چندانکه مردخوار‬
‫چندانکه مردهخوار‬
‫چندانکه حنجرهخواران‬
‫مرا بیصدا میخواهند‬

‫بنشین به سالم و‬
‫بارگیر از تنورهی دل‬
‫و بچرخ مثل فرفره‬
‫تا نبینندت‬
‫خو کردهای به خاک ●‬

‫‪15‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫باکرهای که بخار میشد‬
‫با حلقهی موج‬
‫و بخاری که از چاه برمیآمد‬
‫تا سپیدی را در تلفظ من‬
‫باژگونه گرداند‬
‫دوباره در چاه شد‬

‫از شیب رستم‬
‫از شکیب‬
‫به تمامی از آنچه پادرگریز‬
‫کاهل و خوابگرد‬

‫رویای من‬
‫شانه بر دوزخ میتکاند‬

‫‪16‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫داسِ بیمژه‬
‫و چشم در تاولِ این عقرب‬
‫و هزار مقبره در پس پلکهایم‬
‫آشیانهی کرمهای شهید‬

‫چه دیویست زیر این دندان‬
‫که برآنم میدارد‬
‫طلسم بر گردنم بیاویزم‬
‫و زخمهای از طیف ماه بردارم‬

‫گفتند بخوان‬
‫و زمزمه کردم‬
‫بر پوست نترکیدهی این اردکِ زشت ●‬

‫‪17‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫نشستن‬
‫تنها‬
‫گرگ‬
‫میانهی دشتی‬
‫دو جانب‬
‫دو لحظهی تب‬
‫میان دو نام‬
‫فوارهی رنگینکمان‬
‫آمده یک تلخ از برهوت‬
‫سهمگینتر از دشنهی راهزن‬
‫بر لوحهی تفاهم این فرقه‬
‫چارستون‬
‫انزوای تاریک قلب را‬
‫و انگشت‬
‫نه که بازیابد که‬
‫بشکند‬
‫چه‬
‫محضِ مرگ انزوای تن است‬

‫‪18‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫تنی – اینک‬
‫زمرد بر انگشت‬
‫و حفره بر پیشانیش میدرخشد‬
‫تنی که بر خاک میساید و‬
‫چشم – تر حتا نمیشود‬

‫موریانه اینجاست‬
‫که استخوانها را میشناسد‬
‫تو که قبات سایهایست‬
‫سبز زنگاری‬
‫و به بازوت نذرِ امام بسته‬
‫سرد باش با من‬
‫سرد – مثل یخ‬

‫اینک کبوتر‬
‫که از چاک پیشانی‬
‫پرواز میکند‬
‫و تو تن مینهی ●‬

‫‪19‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫میرود آویخته به هر سلول‬
‫خطِ کف‬
‫در مسیلِ مذابِ یک تبر‬
‫میرود آیینهای تازه‬
‫از سنّم‬
‫هرزِ راه – راهبهی زیبنده‬
‫کوه میگیرد درد –‬
‫شبق در منقار و‬
‫خون به پاشنه پاسخِ سنگ‬
‫پریِ آوارهی گردنههاست‬
‫و نفس این مردهی سفید‬
‫آویخته از ابروانم‬
‫تنگ میکند لگام را به کف‬
‫بین دو سفر‬
‫سیاه و سیاه‬
‫ابروانم را به محاق میکشم‬
‫تا یک گلبول‬
‫در تاریکیی نورافشان سینهام‬

‫‪21‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫به تفسیر دل‬
‫ستاره شود‬
‫اما هنوز‬
‫نخاع مچالهی مغز‬
‫بال میگشاید و اندوه‬
‫نقطه میشود‬
‫اینجا‬
‫بین دو اقیانوس‬
‫سیاه و سیاه –‬
‫برای دهانی که به خنده تجهیز میکنی‬
‫ماه زخمهی تنگی است‬
‫که عشق را میان دو عقرب‬
‫مینشاند‬
‫گندِنا !‬
‫ای مژه برهمکوب‬
‫اینت شجرهی سیاه –‬
‫دودگین و در همجوش‬
‫وقتی بهانه نیافتی‬
‫که بخندی ●‬

‫‪21‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫هالک در استخوان نقب میزند‬
‫هالک –‬
‫در پای‬
‫گفتند بنشین ای ملکوتی و‬
‫برآر آوای‬

‫صدای بازو‬
‫در نقب پیچید و‬
‫رهگذر به خاک افتاد ●‬

‫‪22‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫به هر حاشیه خطی عمود شده‬
‫سایهوار و‬
‫ایستاده به مرکب‬
‫شاهزادهی رنگینکمان‬

‫اگر بازو به خشم بجنبانی‬
‫آفتاب از گونههات میپرد‬
‫و تو باز میشوی بر سطح آب‬
‫مثل همین قایق وارونهی کاغذی ●‬

‫‪23‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫با یک قلب‬
‫و دو پلک دور پرواز‬
‫کنار سایهات‬
‫مینشینی و‬
‫اندوه‬
‫تکهتکهات میکند ●‬

‫‪24‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫گفتم‬
‫از پارهسنگها که پراندم‬
‫پارهسنگی دل من بود‬
‫پارهسنگی دل او بود‬
‫و پارهسنگی پارهسنگی بود‬
‫که پراندم بر یک دل‬
‫شقایق سرخ ●‬

‫‪25‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫هفت مرد بومی‬
‫هفت بار کاله از سر برداشتند‬
‫تا –‬
‫که میخواستم بپرّم‬
‫نتوانستم ●‬

‫‪26‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫سکوت‬
‫حتا گاه‬
‫سکوت میکنم‬
‫ستارهها را بشنوم‬
‫سکوت را میخراشد‬

‫تا‬

‫بشکند ●‬

‫‪27‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫«چهار رکعت برای مژههای نمناکت»‬
‫برای ژی – ال‬

‫‪1‬‬
‫آنکه جاری‬
‫دریاچهای نبود‬
‫خط خونی از گلوی یک ستارهی تنها بود‬

‫تنت را به آهی طوالنی میبندم‬
‫فصلفصل‬
‫شعلهی بیمفصل‬
‫دراز میشود بر عطر‬
‫و نور در لهجهی دوم میشکند‬

‫دراز میشوی بر رگ‬
‫و لب میگشایی از بد‬

‫‪28‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫کالبدی را در بوریا میغلتانند‬
‫یا این صدای مرگ من است‬

‫و پا میشوی که بگریی‬

‫ای –‬
‫ذوبِ پنجهی آبیم‬
‫بر شکوفهی آبیی مژههات‬
‫ای – آهو‬
‫به گردنم بیاویز و‬
‫آرامم کن‬
‫به شکل همین زخم شکفتهی بوسههات‬
‫که می‪-‬نگذارَدَم و‬
‫باز‬
‫دوستش میدارم ●‬

‫‪29‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪2‬‬

‫ظهر باطل در ثانیهها –‬
‫بر جراحت آینهات‬
‫و داغ این همه سرب –‬
‫بر تاول ناباوریت‬

‫اما من خستهتر از آنم‬
‫کا‪-‬تش بر چادرت بندم‬
‫و داغدارتر –‬
‫که اشکهایت شستشویم میدهد‬
‫پیلهات را بر شانهی من بتاب‬
‫و بخواب‬

‫‪31‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫تا که تاریک شوم‬
‫در رویات‬

‫کندهی خونالود را‬
‫رودخانه در شن کرد‬
‫وقتی در کودکیت‬
‫آواز میخواندی‬

‫باز – اما – در گور‬
‫داغدارتر از من‬
‫کرمی اگر دیدی‬
‫پوستم را ببخش ●‬

‫‪31‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪3‬‬

‫دهانهی صرع مجاور چشمانت‬
‫و تن به شاخک لرزان این حشره‬

‫لبانت با دوسکتهی بسمل‬
‫و پنج پارهی تنت‬
‫عیادت ویرانم را –‬
‫که صدایم کنی‬
‫از این کوبهتر‬
‫از این تاریکتر‬

‫هجوم صد چشمه از پل آهم‬
‫و صد مژده از ته پلکت‬
‫مینشیند به عذاب‬

‫‪32‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫مینشیند به عذاب‬
‫این عذابترِ تنها‬
‫و صد رعشه برمیخیزد‬
‫از پل‬

‫در مجالی که پنجه مشت میگردد‬
‫و پلک خنجر فرود آرد‬
‫فرسنگها گذشتهام از هالههات‬

‫میگذرم از هالههات‬
‫با سبزترین پیراهنم‬
‫و کاله از سر میگیرم‬
‫برای مژههای نمناکت ●‬

‫‪33‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫‪4‬‬

‫نازنین‬
‫همه از یک جرعه برخاست‬
‫در تمام روحم و سنگ‬
‫رقص ژی – ال‬
‫بر مدار الکل و دود‬
‫نازنین همه از یک جرعه‬

‫تیک و تاک‬

‫ماه دی‬

‫چکههای خون‬
‫بر دانههای انار‬
‫دست در گردنِ پیلی‬
‫سریعتر از نفسِ بارهی من‬
‫آفتاب میچرخد‬

‫‪34‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫دیر و پرت‬
‫سیل و مژههای خوابگیر‬
‫و تنهاییی یک افعی‬
‫در خاک یخزدهی فصل‬
‫نازنین‬
‫فصل پرندههای سفید‬
‫و نیتی سیاه تو‬

‫دل اگر بگذارم‬
‫پاک‬
‫درآویزم به نیرنگی از جنس حرام‬
‫از من به من‬
‫با کدام زبان خواهی گفت ●‬

‫‪35‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫«زمزمههای زیر لب برای پلک پریدهی ‪»Nico‬‬

‫نشسته به زخمهی تار‬
‫نشسته چنانکه بگوید‬
‫فا –‬
‫تا پهلوش بشکافد ●‬

‫‪36‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫سفر از گیسوش آمده –‬
‫تنگ‬
‫صداش را‬
‫نمیتواند بردارد‬
‫بی که قلبش را بگذارد‬
‫پرندهی نادان ●‬

‫‪37‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫چگونه میگذرد‬
‫بر پرندهی ترسا‬
‫ماهور‬
‫قدش تا میخورد‬
‫از گرده‬
‫طرحی انگار‬
‫ایستاده‬
‫به نماز ●‬

‫‪38‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫سنگی آویخته به گردنش‬
‫تاب میدهد هوا را‬
‫در گلو‬
‫تاب میخورد بگریزد‬
‫از تارهای گیسو‬
‫جوالهک طالیی‬
‫با چشمهای سبز‬
‫‪ . . .‬و تاب میخورم بگریزم ●‬

‫‪39‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬
‫های‬
‫های‬
‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫های‬

‫بر زخمهای من‬
‫گل سرخستان‬
‫بیگانهای به تفرج آمده ●‬

‫‪41‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫وِرد – هایم‬
‫برای روان احمد سبزواری‬
‫تا سایهاش همیشه بر سرم باد‬

‫‪41‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫بپر دوست از پوست‬
‫بیاور بر سر دود‬
‫کیست میچرخد میغلتد میافتد میترکد‬
‫چیست بر پیشانی میترکد‬

‫بخوان یار از یار‬
‫بیاور بر سر خار‬
‫بیاویز از پات‬
‫بر حنجرهت‬

‫‪42‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫بپر دوست –‬
‫اما من غمگینم‬
‫از اینکه این تکه میشنگد‬
‫اما میلنگد‬
‫از زانو از گرده‬
‫از ناف از بازو میلنگد‬

‫اگر صرعی یا مستی‬
‫اگر پیر و سگمستی‬
‫اگر گم کردی گم کردی گم کردی‬
‫میدانم‬
‫بپر دوست از پوست‬
‫بیاور بر سر دود‬
‫بیاویز از پات بر حنجرهت ●‬

‫‪43‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫پیچ در پیچ‬
‫مچاله و هیچ‬
‫هفت نوبتِ پرداخته‬

‫نهری از سلسلهی مرده‬
‫هیبتی پلنگآسا‬
‫که شیر گاه بر سر میکند‬
‫و نماز میگزارد از آن‬

‫تنی – یک تن‬
‫سیاه جامه و بینی کج‬
‫کج و مهر بر پیشانی‬
‫چکیده بر این سر‬
‫تاشِ مس‬
‫نام که میگیرد‬
‫میپرد‬

‫‪44‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫میبندم دم از تنفس و‬
‫میگشایم بازو‬
‫اکنون ستارهای زرد‬
‫در پوستم میتپد‬
‫و پیراهنی میسازد‬
‫الگوی تنم را‬

‫تف بر ابروی باالزدهی ترک !‬

‫افیون طناب میگسترد‬
‫و صالح از میانه برمیخیزد ●‬

‫‪45‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫دوام هر کوبهی به دل‬
‫تنفس از ریهی عاقل‬
‫و تار تارِ تبسمی در بلور‬

‫اگر از سطح سنگ برگذری‬
‫پلیست بر هفت گنبد و‬
‫این تابهی مس‬
‫به یک تلنگر‬
‫بردار صدای عرش را و‬
‫برکت یاب‬

‫جریانی که سنگ میکند‬

‫‪46‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫پروانهای که رگها را میشکافد‬

‫من اینجا‬
‫ایستادهام‬
‫با بلوط سینهی ماه‬
‫و باریکترین ریسمان بر حلقومم‬
‫گرهایست سختتر از عشق‬

‫گفتند چگونهای‬
‫نشستم و برخاستم و از کتفم‬
‫سیارهای زوزه کشید‬
‫که منم ●‬

‫‪47‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫راهِ این همه راهب از سنگ‬
‫جزای عابد از چشم‬
‫و نیش این همه ماتم‬
‫که دچارم میکند به خم‬
‫آنکه میراست در خندق‬
‫و زنده در منقار بلند شعر‬
‫آنکه میراست – آه‬
‫به ناگهان دریافتم‬
‫که بر یال هوا میرانم‬
‫و در کلمه ذوب میشوم‬
‫و پا بر رکاب تو دارم‬
‫و این سنگ‬
‫آن صدای عظیم است‬
‫که از قلبم‬
‫در ابتدای کلمه از قلبم فوران کرده است‬
‫و من خود سنگم‬
‫یا‬
‫ها‬
‫هو‬
‫هوشنگ ●‬

‫‪48‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫عذابتر‬
‫با هالهی رستگاری و بال‬
‫ارغوان بر منقار‬
‫آمده‬
‫ بدرود‬‫به دلجوییم‬
‫←‬

‫‪49‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫پشتم را‬
‫تکانی از گردن سبزش‬
‫تا میزند‬
‫چندانکه در نگین چشم‬
‫الماس ترک بردارد‬

‫سوگلیی سوگوار شب‬
‫گردنت را بر هالهی من بپیچ‬
‫تا بندبند رگهام‬
‫بر حریر پشتت‬
‫رودی بسازد به جانب ماه‬

‫عریان‬
‫بر جراحت من‬
‫میتکاند افسون از ناخنهاش‬

‫‪51‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫چشم در این لحظه میترکانم‬
‫و میبینم خواجگان را‬
‫با دستهای عقیق‬
‫و چشمهای کبود‬
‫و سر بیسودا‬
‫و به یکباره ساقهها در مشت اقلیمیم‬
‫رشد میکنند از پهنا‬

‫هی ‪. . .‬‬
‫شهشههی تاریک مژه‬
‫فراختر از این صخره مبال‬

‫آمده – بدرود‬
‫به دلجوییم‬
‫از کاله تاج تاجش دانستم‬
‫این آخرین مرگ من است ●‬

‫‪51‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫نام از شانه سر شد‬
‫مگر‬
‫تفی که گاه بسراید‬

‫نشستی و انبوهِ طی‬
‫بر کمرگاهت‬
‫اینک آراسته بخواب‬
‫در بال پرتوان علف‬

‫گرهی از دو بال و‬
‫ساطور بر میانه‬
‫و تشنگی در ریههات‬

‫‪52‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫چگونه از یک دریچه نگاه میکنی‬
‫و پوست تو از مرگ نمیشکافد‬
‫از این اللهی زرد‬
‫جار کن آفتاب را‬
‫که بر نیشت بچکد‬

‫دیوی اکنون‬
‫سوار آمده‬
‫کور‬
‫کورترین –‬
‫سایهایست تا کمانهی بیم‬
‫بست بر سالله بنشین و‬
‫گاوی بپران ●‬

‫‪53‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫نحوست در قاب مینا‬
‫این هیات نهایی‬
‫این افروخته بر من‬
‫مگر لحظهای از آهن‬

‫چه شومی در شانهت‬
‫ای سیاهیی آواره‬
‫نیمهی پررونق پیالهت‬
‫ این چندمین‬‫و افیون تنابندگیت‬
‫ای که پشت به نظمی انباشته داری‬
‫چهره از شگفتی متالشی میشود‬
‫نز مرگ‬

‫خرابترین نفسِ مخلوق‬
‫در پرتترین پیمان فصل‬

‫‪54‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫این مرشد‬
‫این صوفیی بیرزق متزلزل‬
‫و نفیر از هزارا روزنهی دل‬

‫چشم بر دود بگشای و‬
‫دود شو‬

‫پاس میدارم‬
‫نیمهی جادوییی خیمه را‬
‫دهشت پیرانه و تریاک‬
‫نیز‬
‫محبوبهی همیشه میدان‬
‫سراسیمه براین دو لحظهی آفل‬

‫بیاور دیوانی از دیوانه‬
‫تا چشم بر آستینش مالم‬

‫‪55‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫از تنگنای برنجین‬
‫نگاه کن‬
‫که چشم خسته شده باشد‬
‫و بر شوالی چه اندیشهت‬
‫سوزنی بدرخشد‬

‫سوزنی بر چارمین چشم آسمان‬
‫میخلد‬
‫و تو هنوز فهم نمیکنی‬

‫نگاه میدارم‬
‫آبرو را بر نیش‬
‫دل پیش‬
‫کولیی سیاهمست‬
‫بر پلک شلنگ بردار و‬
‫برقص‬

‫‪56‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫هزار گردنِ آبی‬
‫بر فراز یک تن‬
‫مینشیند و‬
‫پروازت را ‪. . .‬‬
‫چه میدمد بر خاطرم –‬
‫ای‬
‫هی‬
‫هی‬
‫چوپانِ تنابنده‬
‫هی‬

‫خون رقیق بارگیان‬
‫پرتابِ زرد‬
‫بر تنورهی یرقان‬
‫و ناخن –‬
‫از خراشیدن باز میماند ●‬

‫‪57‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

. . . . ‫و این منظومک‬

58
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com

‫از آن استواری که من میگویم‬
‫از آن باالی تاج تاجِ پیاپی‬
‫دوباره باید ترس را‬
‫فراهم کرد‬

‫نشسته به سنگی‬
‫کلّه سر‬
‫و آویخته به کوکب‬
‫دو دیگر‬
‫تختهی موت بر گردنم‬
‫که در یاد بدارم‬
‫چشمخانههای تهی را‬

‫‪59‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫اگر از جبین‬
‫مرغِ پاگرفته پریدن دارد‬
‫کیست در این دوبارگی و چند‬
‫حلول روحم را بر عصر‬
‫تلخ‬
‫و هیچ چاره تا‬
‫بیازاریش‬
‫به کارد‬
‫یا‬
‫به ناخن‬

‫غبار میکند‬
‫خاکِ ده هزار‬
‫بر ریهها و حیرت جمجمهها‬
‫←‬

‫‪61‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫نشستم و ضعف را هموار کردم‬
‫آرمیده به چرخش استخوان‬
‫و در موازات روحم‬
‫دو پای چوبی‬
‫مرگ را در پتوهای معطر‬
‫به بسترم آوردند‬
‫زورقی از شن صعود کرد‬
‫خدنگی بر پیشانی آمد و‬
‫پیراهنم‬
‫بخار شد‬
‫در حلول لحظهی من‬
‫اینک‬
‫کندهای خونین‬
‫فروشده در شن‬
‫و نعش سی میلیون شبتاب‬
‫در فضای خاکستریام‬

‫‪61‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫وزشهایم را فراموش میکنم‬
‫پلکهایم را برهم میزنم و‬
‫بر شعاعهای ارغوانی دیده میدوزم‬
‫از لحظه جدا‬
‫بر جادهها میایستم‬
‫که دوشفنگهای زیتونی‬
‫وقتی که من پلها را بشکنم‬
‫به تقلید دیوان خونخوار میروند‬

‫انسانِ بشکوهیده پند نمیپذیرد‬
‫در صداش میمیرد‬
‫و لهجههای تباه‬
‫بر پوست آهو‬
‫از شرم برمیخیزد‬

‫‪62‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫یک طوبا بر منار‬
‫و هزار مرد به شرط‬

‫روزی که چنرهای بسته‬
‫از بزرگیی این باران باز شود‬
‫من‬
‫با همین ابرهای معطر‬
‫که هر لحظه نفسم را به مرگ میکشد‬
‫به پیشباز سپاهیان خواهم رفت‬
‫برایشان ترمه خواهم برد‬
‫و نقره خواهم ستد‬

‫آه‬

‫رعشه نیست‬

‫‪63‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫این ترنم خون است‬
‫در عذاب معطر‬
‫و تپیدن مرغی‬
‫که جگر را به فالگیری ستارهها میبرد‬
‫چنین‬
‫تو میتوانی بپری و باز شو‬
‫بر فضای آبیی کلمات‬
‫وقتی که سیارهای به شگفت میآردت‬

‫طراحی بلند از مرکب و دیو‬
‫و دشواریی این مردهی چند‬

‫حسرت به چشمهایی دارم‬
‫که درویشی باژگونهاش گرداند‬

‫‪64‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫کیست از تاللهی پر وهم‬
‫که آب در گیسوان نگرداند‬
‫آنگاه‬
‫که ستارههای زندهی خونم را‬
‫نامم را –‬

‫نامم را بدان خواهم سپرد‬
‫که هیچگاه مرا نخواست‬

‫فریب از عرض ریشه میکند‬
‫فریب در ناخن مینشیند‬
‫و مرد را از ورطه میپراند‬

‫‪65‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫اما‬
‫مرد‬
‫از ورطه نپریدن میخواهد‬
‫بل –‬
‫که ورطه میطلبد‬
‫پس‬
‫بیارایم جامه به مرگ‬
‫و بردارم پردهها را‬
‫از ستارههایی که جذبم میکنند‬
‫از ستارههایی که دفعم میکنند‬

‫بگذارم بگذارم‬
‫بگذارم بگذارم بگذارم‬
‫بگذارم بگذارم‬

‫‪66‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫بگذارم‬
‫بگذارم بگذارم بگذارم‬
‫بگذارم بگذارم بگذارم بگذارم‬
‫تا مردگان برخیزند –‬
‫از آن آستانه که شک میتازد –‬
‫و بر شام من میهمان شوند‬

‫طرحی بلند‬
‫از مرکب و دیو‬
‫در مقابل این چوبهی دار‬

‫ای تنِ تن‬
‫اگر بجهم بگذار ●‬

‫‪67‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬

‫پایان هر شعر با یک نقطهی درشت مشخص میشود ●‬

‫‪68‬‬
‫‪Do-Library: http://do-lb.blogspot.com‬‬