You are on page 1of 268

A S I A

T E N G G A R A
HUBUN G A N
T R A DI S I ON A L
S E R A N T A U
Dewan Bahasa dan Pustaka
KualaLumpur
1997
Cetakan Pertama 1997
Kobkua S uwannathat-Pian 1997
Hak Cipta T erpelihara. T idak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana baha-
gian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan
dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. fotokopi, mekanik, rakaman,
atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan
Bahasa dan Pustaka, Pen S urat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perun-
dingan tertakiuk kepada perkiraan royalti atau honorarium.
Perpustakaan N egara Malaysia Data Pengkatalogan-dalarn-Penerbitan
Kobkua S uwannathat-Pian, 1944-
A sia T enggara: hubungan tradisional serantau /
Kobkua S uwannathat-Pian.
Bibliografi: hI m. 241249
Mengandungi indeks
I S BN 983-62-5803-5
1. A sia. S outheastern--History. 2. A sia, S outheasternForeign
relations. 3. China--Foreign relations. 4. A sia. S outheastern--
Politics and government. I . Judul.
327.59
Dicetak oleh
Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka
Lot 1037, Mukim Perindustrian PKN S
A mpang/Hulu Kelang
S elangor Darul E hsan
KANDUNGAN
Pendahuluan ix
BA B 1 : PE N G E N A LA N 1
(i) Mengapakah Mengkaji Hubungan
T radisional S erantau? 1
(ii) Latar Belakang A sia T enggara
S ehingga A bad ke-17 8
(iii) R ingkasan Perkembangan Pusat
Kuasa T empatan 17
BA B 2 : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
HJN G G A A BA D KE -16 22
I . Konsep Hubungan S erantau 22
(a) Pandangan Dunia A sia
T enggara 24
(i) Konsep Perajaan 24
(ii) Konsep Negara/Mandala 31
(iii) Konsep Hierarki
A ntarabangsa 35
(b) A malan Hubungan S erantau 39
I I . Beberapa Contoh Hubungan
T radisional S erantau 54
V
KA N DUN G A N
(a) Hubungan S iam-Melaka 54
(b) Hubungan Myanmar-S iam 59
(c) Hubungan Majapahit dengan
N egeri-negeri di N usantara 64
BA B 3 : CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A 69
I . China dan Konsep T ributari 69
(a) Kesedaran China terhadap A sia
T enggara dan Prinsip Te 69
(b) S istem T ributari China dan A sia
T enggara 72
(c) Pelaksanaan S istem T nbutari 77
I I . Hubungan China dengan A sia T enggara,
A bad ke-13 hingga A bad ke-18 83
(a) T ujuan 83
(b) T injauan Hubungan A sia T enggara-
China 86
(i) S iam 86
(ii) Myanmar 90
(iii) A nnam 93
(iv) Melaka 96
(v) Jawa dan N usantara 101
I I I . Penilaian Hubungan A sia T enggara-China 105
BA B 4 : KR I S I S A BA D KE -17 DA N
PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N
POLI T I K 111
G ambaran Krisis A sia T enggara 111
(a) Keadaan E konomi 114
(b) Keadaan Politik dan Pentadbiran 117
(c) Bilangan Penduduk dan Keruntuhan
Masyarakat Bandar 122
I I . Perubahan S osiopolitik S erantau 124
vi
KA N DUN G A N
(a) S istem Diplomasi S erantau 125
(b) S istem S osiobudaya 131
(c) Perubahan E konomi 134
BA B 5 : LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18:
KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N 146
G ambaran A m 146
I I . Perkembangan S osiopolitik dan
Hubungan S erantau 153
(a) Perkembangan S osiopolitik 153
(i) Myanmar 156
(ii) S iam 161
(iii) Vietnam 166
(iv) E mpayar Johor dan T anah
Melayu 170
(v) Jawa 177
(b) Hubungan S erantau 182
(c) Hubungan dengan Kuasa Luar 190
(i) China 190
(ii) VOC/Belanda 196
(iii) S epanyol 200
BA B 6 : T A MA T N YA E R A HUBUN G A N
T R A DI S I ON A L 203
G ambaran A m 203
I I . Perkembangan Politik 206
(i) Myanmar 206
(ii) S iam 210
(iii) Vietnam 213
(iv) T anah Melayu 216
I I I . Penilaian Hubungan T radisional 219
I V. T amatnya Zaman T radisional 233
Bibliografi 241
Indeks 251
vii
PENDAHULUAN
Buku mi merupakan usaha untuk membekalkan sebuah buku
rujukan kepada para pelajar yang mengikuti kursus S ejarah
Diplomasi S erantau A sia T enggara Zaman T radisional. T erdapat
kekurangan buku-buku akademik yang bermutu tentang tajuk
tersebut. Kebanyakan buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana
Barat hanya menggambarkan perkembangan tersebut sejak
zaman penjajahan semata-mata. G ambaran yang adapun hanya
menekankan aspek-aspek negatif hubungan serantau seperti kon-
flik sosiopolitik, peperangan, dan suasana sosiopolitik yang
tegang atau berpecah belah. Jadi, boleh dikatakan bahawa tiada
penyelidikan serius tentang sistem diplomasi tradisional A sia
T enggara yang memberi penjelasan mendalam tentang hubungan
yang wujud di kalangan pusat kuasa rantau tersebut.
Dalam usaha menyiapkan buku mi, saya amat terhutang
budi kepada Universiti Kebangsaan Malaysia yang memberi
bantuan kewangan dan cuti penyelidikan kepada saya untuk
menjalankan beberapa penyelidikan di T hailand dan United
Kingdom pada tahun 1993. Juga kepada bahagian kartografi,
Jabatan G eografi, UKM, yang membantu saya menyediakan
beberapa peta buku mi. S aya juga ingin mengucapkan terima
kasih kepada A rkib N egara Malaysia, A rkib N egara T hailand,
Perpustakaan Universiti Malaya, Perpustakaan UKM, Perpusta-
kaan Universiti T hammasat T hailand, Public R ecord Office, dan
Perpustakaan S chool of Oriental and A frican S tudies, E ngland.
ix
PE N DA J-I ULUA N
Khasnya, saya ingin merakamkan penghargaan kepada para
pelajar saya (tahun 199094) yang secara langsung atau tidak
langsung membolehkan saya memahami masalah-masalah
pokok yang mereka hadapi semasa mengikuti kursus sejarah
A sia T enggara. Diharap buku mi dapat mengurangkan sebaha-
gian masalah tersebut.
KOBKUA S UWA N N A T HA T -PI A N
Jabatan S ejarah
Universiti Kebangsaan Malaysia
Oktober 1994
x
BAB1
PENGENALAN
I. MENGAPAKAH MENGKAJI HUBUNGAN
TRADISIONAL SERANTAU?
S atu tinjauan sepintas lalu tentang persejarahan rantau A sia
T enggara akan mengesahkan dengan jelas bahawa terdapat keku-
rangan penulisan tentang sejarah dan perkembangan intra-rantau
sebelum kedatangan dan penubuhan rejim penjajah di rantau ter-
sebut. Memang terdapat beberapa karya yang bercorak memo,
laporan ataupun jumal hasil penulisan para pegawai syarikat-
syarikat Barat atau pegawai kerajaan penjajah, dan misi-misi
diplomat seperti Parsi dan China. Walaupun begitu, karya-karya
tersebut hanya memberi tumpuan kepada keadaan sosioekonomi
dan politik sesebuah wilayah yang mereka berminat sahaja dan
kurang wujudnya usaha untuk merekod atau menganalisis gam-
baran yang komprehensif tentang rantau A sia T enggara atau per-
kembangan hubungan sosioekonomi dan politik di kalangan
negeri A sia T enggara sendiri. S ama ada wujud atau tidak hu-
bungan serantau antara pusat-pusat kuasa di rantau in ternyata
bahawa pada akhir abad ke-19 negeri-negeri di A sia T enggara
tidak lagi berhak berhubung secara langsung di antara satu
dengan yang lain. S egala hubungan serantau A sia T enggara dija-
lankan rejim penjajah yang berkenaan.
Misalnya, sekiranya S iam ingin berhubung dengan Burma,
Bangkok dikehendaki menjalankan urusan diplomatiknya me-
1
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
lalui British yang mentadbir negeri itu. Begitu juga dengan
hubungan antara T anah Melayu atau negeri-negeri di T anah
Melayu yang di bawah lingkungan politik British dan Vietnam
yang di bawah kuasa Perancis. Pihak British di T anah Melayu
akan menguruskan hal ehwal yang berkenaan dengan pihak
Perancis di Vietnam atas nama kerajaan tempatan yang terlibat.
Dalam suasana sosiopolitik mi, jelas bahawa hubungan serantau
tidak wujud sama sekali sepanjang pemerintahan penjajab Barat
di A sia T enggara.
Persoalan yang ditimbulkan di sini ialah adakah wujud atau
tidak hubungan serantau yang bermakna dan dinamis pada
zaman tradisional yakni sebelum kedatangan penjajah di A sia
T enggara? T epatkah penjelasan sarjana-sarjana Barat yang
menyatakan bahawa hubungan yang sedia ada di kalangan
pusat kuasa tempatan sebelum kedatangan penjajah Barat ialah
persaingan, pergaduhan, peperangan, dan pemusuhan? Dengan
kata lain, bolehkah kita terima penjelasan bahawa hubungan
serantau A sia T enggara sebelum rantau itu diperadabkan oleh
kuasa-kuasa Barat ialah tidak lain tidak bukan hubungan negatif
dan saling memusnahkan sahaja?
Kajian mi bertujuan memberi satu analisis tentang hu-
bungan serantau A sia T enggara pada zaman tradisional yang ber-
lainan daripada gambaran yang dikemukakan oleh para sarjana
penjajah Barat yang nampaknya diterima oleh sarjana-sarjana
tempatan iaitu hubungan serantau zaman tradisional itu sekira-
nya wujud pun merupakan sesuatu yang kurang bermanfaat dan
sebaliknya menunjukkan A sia T enggara sebagai satu rantau yang
tidak begitu tenteram serta saling membinasakan. T esis kajian mi
ialah hubungan serantau A sia T enggara menunjukkan satu sistem
diplomatik antarabangsa yang secocok dengan keperluan sosio-
budaya dan politik semasa. I a juga memaparkan keadaan sosio-
ekonomi yang saling membantu dan berharmoni yang dapat
maksimumkan potensi setiap wilayah yang terlibat dalam aktiviti
perdagangan dan ekonomi rantau in S ebaliknya, kemerosotan
penglibatan masyarakat tempatan dalam hal ehwal sosioekonomi
serantau yang berlaku akibat peningkatan campur tangan
pedagang-pedagang Barat merupakan sebab asas kepada be-
2
PE N G E N A LA N
berapa masalah serantau yang akhirnya membawa kepada ke-
adaan sosiopolitik yang melumpuhkan ketenteraman dan
undang-undang serta keseimbangan masyarakat A sia T enggara.
Mungkin yang lebih penting, perkembangan itu memusnahkan
daya inisiatif serta membantutkan perkembangan sosioekonomi
masyarakat tempatan di A sia T enggara.
Bagi mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkem-
bangan A sia T enggara, agak sesuai jika satu tinjauan dibuat ter-
lebih dahulu tentang pensejarahan moden A sia T enggara. S ecara
nngkas, boleh dikatakan bahawa penulisan sejarah moden di
A sia T enggara muncul selepas kedatangan penjajah di rantau
tersebut yakni lebih kurang pada pertengahan kedua abad ke- 19.
A spek-aspek yang amat membezakan penulisan sejarah moden
daripada sejarah tradisional A sia T enggara ialah pengenalan ka-
edah dan teknik penulisan yang berasaskan corak pemikiran dan
nilai-nilai sosial dan intelektual Barat seperti konsep ilmu yang
bergantung pada fakta-fakta yang dapat dibuktikan, konsep lojik
yang dapat diterima akal, dan keobjektifan analisis dan penje-
lasan penulis. Dengan kata lain, penggantian corak penulisan
sejarah tradisional yang mementingkan keperluan sosiobudaya
masyarakat melalui unsur-unsur mitos dan legenda oleh corak
penulisan sejarah secara saintifik.
1 T idak hairanlah bahawa
para sarjana yang menghasilkan sejarah moden A sia T enggara
pada awalnya adalah para pegawai penjajah. T ernyata bahawa
dengan definisi dan konsep baru sejarah, golongan elit tempatan
tidak dapat menyumbang karya-karya bersifat sejarah dan
saintifik itu. Oleh itu, tanggungjawab menulis sejarah tempatan
secara automatik menjadi bidang pengkhususan para pegawai
penjajah. S elain hakikat bahawa merekalah yang mampu menu-
us sejarah yang bersifat saintifik, para pegawai-sarjana terse-
but juga mempunyai sebab tertentu bagi menghasilkan satu versi
sejarah yang akan menyokong keperluan dasar imperialis dan
kedudukan penjajah Barat di A sia T enggara. Dalam suasana
1 Lihat Kobkua S uwannathat-Pian, 1993. S ejarah dan Pensejarahan di A sia
T enggara. Manuskrip yang tidak diterbitkan, him. 2454.
3
A S I A T E N G OA R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
sosiopolitik penjajah in seperti A sia T enggara yang ditulis oleh
para pegawai-sarjana penjajah merupakan versi sejarah yang
menafikan pencapaian sosiobudaya, politik, pentadbiran dan
aspek lain masyarakat tempatan sebelum kedatangan penjajah,
dan, sebaliknya, mengagung-agungkan usaha dan pencapaian
penjajah membangunkan masyarakat tempatan di bawah kuasa
dan pentadbirannya. Kesannya, sejarah A sia T enggara seolah-
olah sebelum kedatangan kuasa Barat tiada sejarah A sia T engga-
ra.
Perkembangan penulisan moden di A sia T enggara sejak
perrnulaannya dapat dibahagikan kepada tiga tahap besar iaitu
sekolah Barat-sentrik, sekolah A sia/tempatan-sentrik dan sekolah
berautonomi. S ekolah Barat-sentrik berpengaruh dan pertengah-
an abad ke- 19 sehingga Perang Dunia Kedua. Pada umumnya,
sarjana sekolah mi hanya memegang secara teori falsafah dan
definisi sejarah sebagai khazanah ilmu tentang perkembangan
manusia. mi bermakna sejarah terpaksa dikaji dan ditulis meng-
ikut prinsip saintifik yakni fakta-fakta sejarah mestilah diso-
kong oleh bukti-bukti yang dapat dipercayai dan terbukti. Walau
bagaimanapun, kebanyakan sejarah sebelum Perang Dunia Per-
tama kurang menggunakan teori mi apabila mereka mengkaji
sejarah tempatan A sia T enggara. Biasanya, sumber-sumber tern-
patan dan bukti-bukti yang tidak menyokong theory a priory me-
reka, iaitu aspek-aspek positif dan membina pentadbiran penja-
jab serta kemunduran masyarakat setempat A sia T enggara yang
memerlukan pertolongan dan Barat, adalah diabaikan. Hanya
sumber-sumber yang mengesahkan theory a priory mereka digu-
nakan untuk menjelaskan perkembangan sejarah A sia T enggara.
Dengan sifat yang amat berat sebelah sumbangan Barat kepada
A sia T enggara itu, sejarah yang dihasilkan oleh sekolah itu dike-
nali kemudiannya sebagai sejarah yang bersifat Barat-sentrik.
Contoh penulisan sejarah A sia T enggara yang bersifat
Barat-sentrik tulen ialah British Malaya (Frank S wettenharn
1902), The Pacification of Burma (Charles Crosthwaite 1912),
Annam et Indo-China Francaise (E . Diguet 1908), dan Political
and Commercial Considerations Relative to Malayan Peninsula
4
PE N G E N A LA N
and the British Settlements in the Straits of Malacca (J. A nder-
son 1824).2
N amun sekolah Barat-sentrik menempuh satu perkem-
bangan yang bermakna pada tahun 1920-an apabila munculnya
para pegawai-sarjana yang berpendidikan tinggi. Pegawai-
sarjana penjajah generasi moden mi memperlihatkan minat, sim-
pati dan tanggungjawab terhadap peradaban dan pencapaian tra-
disional A sia T enggara. Oleh itu, walaupun mereka masih
memegang kepercayaan bahawa rejim penjajah merupakan se-
suatu yang positif kepada A sia T enggara dan yang amat diperlu-
kan oleh masyarakat tempatan, mereka juga cuba menulis seja-
rah yang bersifat akademik dan agak objektifjika dibandingkan
dengan generasi penulis sebelum mereka. Hasil penulisan san-
jana moden sekolah Barat-sentrik yang kebanyakannya bertema-
kan tentang sosiobudaya dan adat resam masyarakat merupakan
karya-karya yang ilmiah dan menunjukkan pengiktirafan Barat
terhadap budaya dan tamadun tempatan. Contohnya, R .O. Wins-
tedt yang menulis tentang S ejarah T anah Melayu; G .E . Luce
tentang Burma; G . Coedes tentang zaman pengindiaan A sia
T enggara; D.G .E . Hall tentang Burma dan perkembangan A sia
T enggara; dan J.S . Furnivall tentang Kepulauan Hindia T imur/
I ndonesia. T erdapat juga sanjana-sanjana yang mengkaji penulis-
an sejarah tradisional A sia T enggara seperti N .J. Krom dan C.C.
Berg yang mengkaji Nagarakertagama dan Babad Tanah Jawa;
dan Pe Maung dan G .E . Luce yang menterjemah Hmannan
Mahayazawindawgyi.
S ekolah A sia/tempatan-sentrik merupakan jawapan kepada
sekolah Barat-sentrik. Pada tahun 1934, seorang sarjana Belanda
yang bernama Jacob Cornelius van Leur, dalam kajiannya ten-
2 Di kalangan para sarjana masa kini terdapat seorang sarjana yang amat
berkaliber yang dapat menghasilkan sebuah sejarah tempatan dengan men-
campuradukkan teon Barat dan sumber tempatan. Beliau ialah A rthur
Phayre, utusan kerajaan I ndia British ke I stana R aja Mindon Mm, Burma
pada tahun 1852. Phayre menulis sejarah Burma dengan menggunakan
sumber-sumber Burma sendiri, khasnya penulisan tradisional yazawin iaitu
Hmannan Mahayazawindawgyi. Karya beliau masih dianggap sebagai satu
teks yang bermutu tentang sejarah Burma.
5
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
tang sejanah I ndonesia menjelaskan teon mengkaji sejanah A sia
T enggara yang menolak tafsiran serta penerangan sekolah Barat
sentrik. Van Leur menegaskan keperluan kajian sejanah A sia
T enggara dan sudut pandangan masyarakat tempatan, dan bukan
dan kaca mata Banat semata-mata. Pandangan Van Leur sebenar-
nya cuba memfokus kajian dan penulisan sejarah yang autonomi
yakni yang tidak berat sebelah kepada mana-mana pihak tetapi
kepada fakta-fakta yang terbukti. Walaupun begitu, perubahan
suasana sosiopolitik pesat yang benlaku semasa Perang Dunia
Kedua dan sesudahnya, membawa kepada situasi yang secara
praktisnya menolak cadangan van Leur tentang sejarah berauto-
nomi itu. Keperluan yang mendesak yang menghadapi para san-
jana tempatan pasca perang untuk menghasilkan sejanah kebang-
saan yang selaras dengan perkembangan politik dan sosioeko-
nomi sezaman menyebabkan tafsiran sejarah yang bersifat tern-
patan-sentrik itu. S ecara ringkasnya, sejarah A sia T enggara yang
bersifat tempatan-sentrik melahirkan tafsiran sejarah yang meno-
lak segala sumbangan positif dan zaman penjajahan Barat dan
menghasilkan penulisan sejanah yang bersifat nasionalis. S ejarah
tempatan-sentrik menekankan konsep negara-bangsa yang
bertungkus-I umus menyelaraskan wanisan negara dan zaman tra-
disional yang gemilang dengan keadaan sosiopolitik dan eko-
nomi baru supaya dapat membentuk sebuah masyanakat yang
serba moden tetapi masih penuh dengan kesedanan tentang iden-
titi kebangsaannya yang berakar umbi dalam wanisan tradisional
tersebut. S ejarah tempatan-sentrik juga menunjukkan unsur-
unsur negatif zaman pentadbiran penjajah yang kesan-kesan sub-
versifnya kepada kedaulatan, kestabilan serta keselamatan
negara zaman kini masih berterusan. S ekolah A sia/tempatan-
sentrik mi berpengaruh kuat terhadap atas sarjana-sarjana tempat-
an pada tahun 1940-an hingga 1970-an.
S ekolah berautonomi yang muncul dengan daya dinamis
pada dekad 1970-an rnerupakan sambungan usaha van Leur bagi
menghasilkan sejarah A sia T enggara yang saintifik tanpa sifat
bias para penulisnya. Harry J. Benda merupakan sarjana utama
sejak perang yang menyokong konsep berautonomi itu. Menunut
Benda, sejarah A sia T enggana mesti dikaji dan dalarn yakni dan
6
PE N G E N A LA N
dalamyakin dan sudut perkembangan sosiopolitik tempatan dan
bukan dan sudut perkembangan sejarah metropolis E ropah atau
rantau yang lain.
3 Bagi Benda, adalah menjadi tanggungjawab
p a r a s e j a r a w a n u n t u k me n u n j u k k a n k e d u a - d u a a s p e k p e n t i n g
sejarah iaitu kesinambungan dan perubahan sejarah. Dengan
penekanan tentang kaedah yang saintifik dan tafsiran yang
berautonomi tentang perkembangan di A sia T enggana, penulisan
sejarah berautonomi dapat menyelamatkan penulisan sejarah
danipada pola-pola ekstrem antana konsep Barat-sentrik dan kon-
s e p A s i a / t e mp a t a n - s e n t r i k .
Contoh p a n a sejanawan yang dapat menghasilkan karya-
k a r y a yang bersifat autonomi i a l a h J. Bastin dan H.J. Benda, A
History of Modern Southeast Asia (1967); W.R . R off, The Ori-
gins of Malay Nationalism (1967); D.K. Wyatt, The Politics of
Reform in Thailand (1969); M.E . Osborne, The French Presence
in Cochin-china and Cambodia: Rule and Response
(18591905) (1969); Michael A ung T hwin, Pagan, The Origins
of Modern Burma (1985); N i d h i A eusnivongse, A History of the
Rattanakosin Period in the Phongsawadan Krung Sri Ayudhya
(1978); d a n S h a h r i l T a l i b , After Its Own Image, the Trengganu
Experience 18811941 ( 1 9 4 1 ) .
T i n j a u a n h i s t o n i o g r a f i d i a t a s s e d i k i t s e b a n y a k rnenjelaskan
kenapa wujudnya kekurangan kajian yang komprehensif tentang
perkembangan hubungan intra-rantau A sia T enggara sebelum
dan juga setelah peniibuhan rejirn penjajah Banat di rantau terse-
b u t . P e n u l i s a n sejarah moden A sia T enggara yang telah muncul
t e l a h d a n i s a t u k u r u n sebenannya hanya berfungsi secana ber-
rnakna sesudah Perang Dunia Kedua. S ebelurn itu, para sarja-
na asyik dengan keperluan sosiopolitik dan ekonomi sernasa
dan sejanah digunakan sebagai alat ataupun bukti pengesahan
kepenluan tertentu mereka. T idak hairanlah jika dalarn masa
yang singkat mi topik seperti hubungan serantau tidak mendapat
3 H.J. Benda, 1972. T he S tructure of S outheast A sian History : S ome Pre-
liminary Observation, dim. Continuity and C h a n g e in Southeast Asia:
Collected JournalArticles of HarryJ. Benda. N ew Haven: Yale University
S outheast A sia S tudies monograph no.18.
7
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
perhatian yang sewajarnya danipada sejarawan tempatan mahu-
pun asing.
Kajian mi bertujuan untuk membincang d a n membuat satu
analisis yang komprehensif tentang hubungan yang wujud di
rantau A sia T enggana antara abad ke- 17 dan ke- 19 bagi menda-
patkan satu gambanan yang tepat tentang perkembangan sosio-
politik dan ekonomi A sia T enggara terutamanya sebelum keda-
tangan penjajah Barat di rantau in G ambanan banu mi dihanap
dapat memaparkan pencapaian d a n perkembangan sebenan yang
dinikmati oleh masyarakat A sia T enggana sebelum rantau ter-
sebut dikuasai oleh kuasa-kuasa Barat terutamanya d a n i aspek
teknologi senjata.
II. LATAR BELAKANG ASIA T EN GGA RA
SEHINGGA ABAD KE-17
A s i a T e n g g a n a me r u p a k a n s a t u p e r k a t a a n b a r n y a n g h a n y a mu n -
c u l p a d a ma s a P e r a n g Du n i a Ke d u a s a h a j a . N a r n u n i a t i d a k b e r -
e r t i b a h a w a t i d a k w u j u d A s i a T e n g g a n a y a n g b e r f u n g s i s e -
b a g a i s a t u ma s y a r a k a t y a n g me n g a l a r n i p e r k e mb a n g a n
s o s i o b u d a y a , p o l i t i k d a n e k o n o mi y a n g s a ma d a n s a l i n g b e r -
k a i t a n s e b e l u m P e r a n g Du n i a Ke d u a .
4 Umu mn y a , A s i a T e n g g a r a
me l i p u t i d u a j e n i s ma s y a r a k a t b e s a n i a i t u negeri-negeri d i T a n a h
Besan d a n n e g e r i - n e g e r i k e p u l a u a n . Ke d u a - d u a n y a t e r d i r i d a n -
pada Vietnam, Kemboja, Laos, T hailand, Myanman, T anah Mela-
yu, S ingapura, Brunei, I ndonesia, dan Filipina. Pada zaman tradi-
sional, sejarah A sia T enggana, iaitu dani permulaan masyarakat
A sia T enggara hingga zaman penjajahan Barat path pertengahan
abad ke-19, rantau itu memperlihatkan daya inisiatifnya dalam
memperkernbangkan sosiobudaya serta mengubah s u a i pengaruh
asing kepada keperluan suasana sosiopolitik tempatan.5 Contoh
4 Lihat Milton Osborne, 1985. Southeast Asia, An Illustrated Introductory
History. S ydney: G eorge A llen & Unwin, Bab 1, untuk beberapa perbin-
cangan tentang istilah A sia T enggara.
5 Di sini, zaman tradisional digunakan secara kasar dengan tujuan untuk
membezakan masa sebelum dan masa pentadbiran penjajab Barat yang
dapat menubuhkan rejim masing-masing di seluruh A sia T enggara, kecuali
8
PE N G E N A LA N
yang baik ialah perkembangan rantau itu pada zarnan peng-
indiaan atau indianisasi.
S ecana nngkas, penduduk rantau A sia T enggara pada zaman
kini merupakan keturunan beberapa rumpun etnik besar zaman
prasejarah dan zaman s e j a n a h y a n g b e r p i n d a h dan rnendiami ran-
tau tersebut: rumpun proto-Melayu diwakili oleh bangsa Jakun,
Dayak dan Batak, manakala rumpun etnik Deutro-Melayu diwa-
kili oleh bangsa Melayu, Jawa, T agalog dan Bali; juga berkait
rapat dengan rumpun Deutro-Melayu ialah bangsa Cam yang
pernah menubuhkan kerajaan Campa di kawasan pantai Vietnam
moden; rumpun A ustro-Mon diwakili oleh bangsa Mon, Khmer;
bangsa Vietnam; bangsa Pyu dan Burman; dan rumpun etnik
S han dan T ai. S ebelum proses pengindiaan masyarakat A sia
T enggara telah menunjukkan pelbagai ciri persamaannya, misal-
nya penanaman padi basah dan kehandalan dalam ilmu pela-
yaran; sistem pemujaan leluhur dan animisme; dualisme kosmo-
logi antara gunung dan laut dan amalan numerologi yang
berkaitan dengan kuasa ghaib.
A pabilaberlaku proses pengindiaan, iaitu lebih kurang pada
a b a d p e r t a ma M a s i h i , f a k t o r y a n g amat penting kepada.perkem-
bangan masyarakat tempatan A sia T enggara ialah a g a ma : agama
Hindu dan Buddha. Proses pengindiaan A sia T enggara berlaku
secana perlahan-lahan dan memakan masa yang panjang. Proses
mi tidak membabitkan kemenangan militer ataupun ekonomi
di S iam, pada pertengahan kedua abad ke-19. Patut disedari yang sebenar-
nya dapat kita melihat perkembangan yang iebih teliti pada zaman tradi-
sional mi yakni terdapat perkembangan masyarakat A sia T enggara zaman
kiasik yang diwakili oleh kemuncak kegemiiangan empayar A ngkor pada
abad ke-12 di T anah Besar dan empayar maritim S rivijaya di kepuiauan
A sia T enggara pada abad kelapan hingga abad ke-13. Zaman tradisionai
A sia T enggara bermula dengan kemerosotan kedua-dua empayar tersebut
dan mereka diganti oleh beberapa pusat kuasa barn yang berjaya menye-
suaikan diii kepada suasana sosiopolitik barn yakni kedatangan agama
Buddha T heravada dan I slam, penglibatan langsung China dalam aktiviti
perdagangan dan politik di A sia T enggara, dan kemunculan pusat-pusat
kuasa barn seperti S ukhothai dan A yudhya (abad ke- 12 dan ke- 14), Maja-
pahit dan Melaka. Boieh dikatakan juga bahawa zaman tradisional A sia
T enggara mencapai kemuncaknya pada abad ke- 16 dan ke-18.
9
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
tetapi mempengaruhi secara mendalam konsep politik dan sosio-
budaya masyanakat tempatan. Patut juga diingat bahawa proses
pengindiaan itu tidak berlaku di seluruh rantau itu; pengecualian
yang ketana ialah Vietnam yang di bawah kuasa politik dan
budaya Cina dan Filipina yang kurang jelas pengaruh proses
pengindiaan ke atasnya. Di kawasan yang mengalami proses ter-
sebut pula, jelas menunjukkan bahawa kesan-kesan pengmndiaan
itu berbeza dan satu kawasan kepada kawasan yang lain. Pendek
kata, proses pengindiaan benlaku secana semula jadi dan kesan
dan tempohnya adalah terpulang kepada kesanggupan sesuatu
kawasan yang menerimanya.
S atu aspek yang patut ditekankan di s i n i i a l a h hakikat
bahawa A sia T enggana yang diindianisasikan itu tidak mene-
nima sosiobudaya dan falsafah politik I ndia secara bulat-bulat.
A p a y a n g t e r j a d i i a l a h s o s i o b u d a y a dan sistem politik I ndia d i s e -
suaikan dengan keadaan sosiopolitik dan b u d a y a t e mp a t a n A s i a
T e n g g a r a s e h i n g g a ia menjadi cini-cini tersendin rantau tersebut
yang berlainan danipada apa yang diamalkan di negeri asalnya.
Contoh yang selalu ditunjukkan sebagai bukti daya inisiatif dan
kemuluran masyarakat A sia T enggara ialah sistem kasta dalam
agama Hindu tidak dapat diamalkan di rantau mi seperti yang
dipraktikkan di I ndia. S atu lagi bukti kemampuan A sia T enggara
dalam proses menyerapkan peradaban asing ialah proses meng-
ubah suai huruf-huruf I ndia untuk penulisan bahasa tempatan,
manakala bahasa I ndia iaitu bahasa S anskrit akhirnya ditolak.
T ernyata bahawa dengan geografi tropika yang penuh
dengan hutan belantana, dan gunung-ganang yang menyekat
komunikasi darat, sungai merupakan aspek terpenting bagi kehi-
dupan penduduk di A sia T enggara. S emua petempatan awal dan
pusat kuasa sesebuah negeni terletak berhampiran sungai. Pe-
nganuh agama Hindu dan Buddha dan I ndia p a d a a w a l e r a
M a s i h i me n e k a n k a n l a g i p e r s a ma a n d a n i segi budaya fizikal ran-
t a u mi. S e c a n a a mn y a , k o t a - k o t a y a n g merupakan pusat kerajaan
n e g e r i za ma n k e i n d i a a n mencerminkan juga kepercayaan rnasya-
r a k a t tentang hubungan rapat antara dunia manusia dengan dunia
kedewaan mengikut pnnsip kosmologi Hindu-Buddha. S truktun
dan pengaturan kota-kota tersebut adalah mengikut struktur dan
10
PE N G E N A LA N
pengaturan susunan fizikal di d u n i a k e d e w a a n , y a k n i k o t a - k o t a
itu dipagan oleh dinding batu atau benteng buluh atau kayu; di
d a l a mn y a t e r d a p a t i s t a n a r a j a d a n r u ma h kayu untuk golongan
pembesan dan penduduk. Hanya kuil atau tempat agama sahaja
dibina dengan menggunakan batu bata di tengah kota tersebut
seperti G unung Meru terletak di tengah dunia kedewaan, dan
dianggap sebagai sumber segala kuasa rohani mahupun duniawi.
Contoh yang balk tentang persarnaan dalam aspek struktur fi-
zikal mi termasuklah A ngkor Wat di Kemboja, ibu kota kerajaan
Majapahit di Jawa dan ibu kota lama kerajaan S ri Ksetra di
Myanman.
S a t u l a g i p e r s a ma a n dan aspek fizikal pusat-pusat kuasa di
rantau A sia T enggana timbul dan bentuk rupa rantau tersebut
yang mementingkan kawasan lembah dan kuala sungai-sungai
besar yang mengalir dan kawasan gunung ke lembah dan laut
seperti S ungai I nrawadi dan S ungai S aiween di Myanmar;
S ungai Chao Phraya di S iam, S ungai Mekong dan S ungai Merah
di I ndochina, S ungai Johor, S ungai Perak dan S ungai Muda di
S emenanjung T anah Melayu. Kesuburan kawasan lembah sungai
dan anak-anak sungai tersebut serta menjadi tempat aktiviti per-
niagaan, menjadikan kawasan-kawasan tersebut sebagai pusat
petempatan unit-unit politik yang sederhana saiznya. Walaupun
terdapat keadaan geografi yang menghalang hubungan antana
satu pusat kuasa dengan yang lain, terdapat usaha sesebuah pusat
kuasa di rantau mi bagi menguasai pusat-pusat kuasa yang lain
d e n g a n rnenggunakan satu sistem politik yang dinamakan sistem
supra-wilayah. Dalam konteks mi, A s i a T enggana diklasifika-
sikan kepada pusat kuasa wilayah dan pusat kuasa supra-
wilayah. Pusat kuasa supra-wilayah membuat tuntutan politik
s e r t a ekonomi terhadap beberapa pusat kuasa wilayah yang ber-
hampinan dengannya. Pemenintah sesebuah supra-wilayah yang
berwibawa terpaksa menunjukkan legitimasi dan kebolehannya
me l a l u i k e me n a n g a n d a l a m p e p e r a n g a n d a n ( a t a u ) k e k a y a a n
ekonomi. Dengan memperlihatkan kemajuan ekonomi atau
k e k u a t a n t e n t e r a , sesebuah pemenintah tersebut dapat mengekal-
kan k u a s a n y a t e r h a d a p p u s a t - p u s a t kuasa wilayah di b a w a h n y a .
S ebaliknya, kegagalan seseorang pemenintah supra-wilayah dan
11
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
segi kuasanya akan membawa kepada perubahan order politik
dan kemunculan pusat supra-wilayah yang b a r n bagi mengganti-
kannya. S etiap pemenmntah memang mahu menubuhkan sistem
supra-wilayah tersendin. Contohsistem wilayah-supra-wilayahia-
l a b M e l a k a d a n J o h o r p a d a a b a d k e - 1 5 d a n a w a l a b a d k e - 1 6 ;
A c e h p a d a a b a d k e - 1 7 ; P a g a n p a d a a b a d k e - 1 1 h i n g g a a b a d k e -
1 2 d a n T o u n g o o dan a b a d k e - 1 6 h i n g g a a b a d k e - 1 7 ; S u k h o t h a i
p a d a a b a d k e - 1 2 h i n g g a a b a d k e - 1 3 dan A yudhya pada abad
k e - 1 4 h i n g g a a b a d k e - 1 8 ; d a n M a j a p a h i t dan a b a d k e - 1 2 h i n g g a
a b a d k e - 1 5 .
N e g e r i - n e g e r i d i A s i a T e n g g a r a d a p a t dibahagikan kepada
dua kategori iaitu negeri-negeri pedalaman seperti Kemboja
zaman A ngkor, dan Papan; dan negeri-negeri manitirn seperti
S nivijaya, Melaka-Johor, dan A ceh. Cini-ciri penting yang mem-
bezakan kedua-dua masyarakat itu adalah cini-ciri politik dan
ekonomi.
S ejak kebelakangan mi, terdapat kepercayaan di k a l a n g a n
pana sanjana bahawa negeri pedalaman mempunyai sistem poli-
tik kuku besi dan sistem ekonomi yang berasaskan aktiviti per-
tanian serta pengawalan ketat terhadap golongan petani dan
tenaga manusia. Kestabilan sosiopolitik sesebuah negeni peda-
laman bergantung pada kebolehan mengawal dan menguasai
tenaga manusia. S ebaliknya, negeri manitim mempunyai sistem
politik yang lebih liberal iaitu kuasa politik berasaskan hu-
bungan kekeluargaan, diplomatik dan kepentingan ekonomi ber-
s a ma , ma n a k a l a sistem ekonominya adalah bergantung pada per-
dagangan dengan dunia luar d a n b u k a n p a d a p e n g e l u a r a n
pertanian. Oleh itu, kestabilan dan kesinambungan politik sese-
buah masyarakat maritim adalah berkait rapat dengan kebolehan
negeri tersebut mengawal aktiviti perdagangan serta perjalanan
perdagangan pergi dan balik ke pelabuhan entrepot.
6
6 Lihat Bastin, J., dan Benda, H.J. 1968. A History of Modern Southeast
Asia, Kuala Lumpur dan S ingapura; Federal Publications, S teinberg, D.J.,
(ed.), 1975. In Search of Southeast Asia; Wolters, O.W., 1970. The Fall of
Srivijaya in Malaya History. London; Hail, K.R ., 1984. Maritime Trade
and State Development in Early Southeast Asia, Honolulu; Hall, D.G .E .,
1981. AHistory of South East Asia, London; van Leur, J.C., 1955. Indonesian
12
PE N G E N A LA N
Walau bagaimanapun, danipada h a s i l p e n y e l i d i k a n y a n g
dibuat banu-baru mi jelas menunjukkan bahawa pembahagian
A s i a T e n g g a n a k e p a d a dua proto-jenis tersebut kurang mencer-
minkan perkembangan yang sebenar berlaku d i r a n t a u i t u .
7 T e r -
dapat beberapa pusat kuasa yang besar seperti A yudhya (S iam)
dan T oungoo (Myanman) yang memaparkan ciri-cini sosioeko-
nomi yang mirip pada negeni manitim walaupun keadaan geo-
grafi dan politiknya adalah berkecenderungan kepada apa yang
dipanggil oleh Benda dan Bastin sebagai negeri pedalaman-
p e r t a n i a n . Menurut E vers, adalah kurang berfaedah sekiranya
sarjana menggunakan dikotomi negeri manitim-negeni peda-
laman untuk menjelaskan perkembangan A sia T enggana zaman
tradisional kerana hipotesis itu kurang realistik.8 A pa yang patut
diberi perhatian ialah tekanan yang berubah dalam usaha sese-
buah negeri menentukan kedudukan politik dan ekonomi
masing-masing. Perkembangan A yudhya, ibu kota kerajaan S iam
sejak tahun 1350/1, contohnya, merupakan perkembangan sosio-
politik dan ekonomi yang mengandungi kedua-dua aspek pen-
ting negeni pedalaman dan negeri manitim di A sia T enggara.
Walaupun A yudhya terletak di kawasan pedalaman tetapi ia
ditubuhkan dengan kefahaman tentang pentingnya perdagangan
kepada golongan pemerintah dan bukan untuk menguasai hasil
pengeluaran golongan petani semata-mata. S ebahagian besar
pendapatan A yudhya diperoleh daripada cukai pendapatan luan.9
P a d a w a k t u y a n g s a ma , A yudhya memerlukan tenaga manusia
Trade and Society. T he Hague; dan Wertheim, W.E , 1980. Changing S out-
heast A sian S ociety : A n Overview, dim. E vers, H.D., (peny.), Sociology of
Southeast Asia: Readings in Social Change andD e v e l o p m e n t , Kuala Lumpur.
7 Contoh yang jelas menunjukkan ketidaktepatan hipotesis negeri pedalaman
lawan negeri maritim ialah Hans-Dieter E vers, T rade and S tate For-
mation: S lain in the E arly Bangkok Period, dim. Modern Asian Studies,
21,4, 1987, him. 75 1771; N idhi A eusrivongse, Bourgeois Culture and
E arly Bangkok Literature, dim. Thammasat University Journal, 11, 1,
1982.
8 Lihat E vers, ibid., him. 7523.
9 Lihat Yoneo I shii, 1978. Thailand, A Rice Growing Society. Kyoto Burns,
e t . a l . , 1984. Th e Study o f Thai Historical Ceramics: a Preliminary Report
on the Production Centres of Tradeware, Paper read at the Conference on
T hai S tudies, Chulalongkorn University, Bangkok dan Charnvit Kasetsiri,
1976. The Rise of Ayudhya, S ingapura.
1 3
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
untuk menjamin bukan sahaja keselamatan dan kemakmuran
masyarakatnya tetapi juga kawalan yang berkesan bagi perja-
lanan perdagangan d a n a t p e r g i dan balik ke pelabuhan entrepot
terutama perjalanan d a n i Mergui dan Moulmein ke A yudhya.
Dan aspek sosiopolitik, A sia T enggara menunjakkan sistem
politik yang berpunca daripada ajaran agama iaitu Hindu-
Buddha dan I slam (kecuali Vietnam yang mengikut sistem sosio-
politik Konfusius seperti yang diamalkan di China). Banyak per-
bincangan intelektual telah muncul sejak tahun 1950-an tentang
konsep dan sistem politik yang diamalkan oleh negeni-negeri
A sia T enggara pada zaman tradisionalnya. S ecana kasar, dapat
dirumuskan bahawa terdapat dua sekolah asas yang memberi
tafsiran tentang perkembangan politik di rantau mi iaitu sekolah
sosiologi dan sekolah pemerintahan kuku besi ketimuran.~0
S ekolah sosiologi amat dipenganuhi oleh pemikiran dan taf-
siran yang dikemukakan oleh Weber dan Heine-G eldern. Kedua-
dua sarjana sosioantropologi itu serta para sanjana dalam sekolah
tersebut membuat tafsiran mereka berdasarkan konsep negara
yakni menekankan kefahaman yang unit politik tradisional A sia
T enggara itu tidak mempunyai sempadan yang tetap. Jatuh
bangun sesebuah negana adalah berkait dengan raja pemerintah-
an atau pusat kuasa negananya. Kekuatan sesebuah negana ada-
lah dalam keadaan yang bergerak yakni bergantung pada kebo-
lehan kuasa moral dan kuasa militerdan karisma seorang raja
pemenintahnya. S ekiranya raja pernerintah bijak dan berkanisma,
n e g a r a a k a n me n j a d i k u a t d a n me mp u n y a i e mp a y a r y a n g luas.
J i k a d a l a m k e a d a a n s e b a l i k n y a , n e g a r a a k a n me n g h a d a p i k e s u -
sahan dan kehilangan kuasa dan martabatnya jika raja pernerin-
tah kurang berkebolehan. Dengan itu kuasa luar biasa dan
k a n i s ma seseorang raja a ma t p e n t i n g k e p a d a k e s e l a ma t a n d a n
kemakmuran negana. Oleh itu, pentadbiran sesebuah negara
10 S atu kajian tentang konsep dan teori-teori negara ialah Jan Wisseman
Christie, 1985. Theatre States and Oriental Despotisms: Early Southeast
Asia in the Eyes of the West, Occasional Paper no.10, Centre for S outh-
E ast A sian S tudies, University of Hull.
14
PE N G E N A LA N
me r u p a k a n s a t u a ma l a n d a l a m k e p e r c a y a a n d a n k u a s a t a n i k a n
dan bukan p a k s a a n .
1 1 S istem politik yang diterangkan oleh seko-
lab sosiologi itu merupakan sistem politik yang wujud di
kalangan pusat kuasa yang dipenganuhi oleh Hindu-Buddhisme.
Kewibawaan dan pengesahan seseorang raja berpunca danipada
hubungan istimewa raja pemerintah dengan dunia kedewaan
iaitu kuasa luan biasa yang dikurniakan oleh golongan dewa
mengikut konsep kedua-dua agama itu. Kedatangan I slam ke
A s i a T e n g g a n a t i d a k s e c a r a l a n g s u n g me n g u b a h k o n s e p s o s i o p o -
l i t i k mi. S ebaliknya, konsep negana dan k e r a j a a n Hi n d u - Bu d d h a
i t u d i u b a h s u a i d e n g a n a j a n a n a g a ma I s l a m. Co n t o h y a n g b a i k
i a l a h k o n s e p k u a s a l u a n biasa seseorang raja yang dapat menun-
t u t h u b u n g a n i s t i me w a d e n g a n d u n i a k e d e w a a n d i g a n t i k a n
o l e h k o n s e p d a u l a t i a i t u r e s t u A l l a h k e p a d a s e s e o r a n g r a j a d a n
membolehkan seseorang raja pemerintah memenintah dengan
kuasa dan kewibawaan yang sama seperti, raja-raja sebelum
za ma n I slam.
S ekolah pemerintahan kuku besi ketimuran atau Asiatic
Mode of Production/APM amat dipengaruhi oleh penjelasan
yang dikemukakan oleh Karl Marx (A siatic Mode of Production)
dan Wittfogel (Hydraulic Society). S ecana ningkasnya, sekolah
pemenntah kuku besi ketimuran menekankan aspek-aspek
penting masyanakat tradisional A sia T enggana termasuk aspek
pertanian yang bergantung pada sistem pengairan awam yang
diuruskan oleh kuasa pusat untuk menghasilkan kepenluan seha-
riannya; a g a ma y a n g me r u p a k a n satu institusi adalah penting
dalam usaha mempertahankan autoniti diraja dan menentukan
ketaatsetiaan rakyat. Kedua-dua institusi agama dan sistem
p e n g a i r a n awam menjamin kuasa mutlak negana terhadap
11 Lihat R . Heine-G eldern, 1956. Conceptions of State andKingshipin South-
east Asia. I thaca: Cornell University; S oemarsaid Moertono, 1963. State
and Statecraft i n Ol d Java : A S t u dy o f Later Ma t a ra m P e ri o d 16 t h t o
19th C e n t u ry . I thaca: Cornell University; G eertz, H., 1975. K i n g s h i p i n
Bali. Chicago: the University of Chicago Press; S .J. T ambiah, 1976. Wo rl d
C o n qu e ro r and Wo rl d Re n o u n ce r : A S t u dy o f Bu ddh i s m a n d P o l i t y i n
Th a i l a n d a g a i n s t a H i s t o ri ca l Ba ck g ro u n d. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
15
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
tanah dan r a k y a t . R aja pemenintah merupakan seorang dewa raja
seperti raja-raja Kemboja zaman A ngkor.
Kedua-dua sekolah tersebut mempunyai tiga aspek yang
berkait dalam teori tentang kuasa pusat tradisional A sia T eng-
gara iaitu pentingnya agama sebagai institusi yang dapat menen-
tukan keamanan dan kestabilan masyarakat; peranan perniagaan
dalam masyanakat tradisional A sia T enggara yang dilihat oleh
kedua-dua sekolah sebagai sesuatu yang kurang penting kepada
ekonomi dalam masyarakat yang dapat menghasilkan segala
keperluan sehaniannya sendiri; dan ketiadaan konsep sejanah
sebagai satu perkembangan dinamis dan menuju ke hadapan
sebelum kedatangan I slam dan penubuhan rejim penjajah di A sia
T enggana.
Dan aspek ekonomi, A sia T enggara mengalami perubahan
yang ketana antara abad ke-13 dan abad ke-l7. Keruntuhan sis-
tern perdagangan S rivijaya pada abad ke-13, membuka era per-
dagangan barn di rantau tersebut. Jelas bahawa sistem perdaga-
ngan yang dikuasai oleh satu entrepot seperti yang dijalankan
oleh S rivijaya tidak lagi diamalkan. S ebagai gantinya, muncullah
beberapa entrepot, kecil dan besan, di merata tempat di rantau
itu; pertanyaan balas A yudhya, Ligor, Pattani, S amudera-Pasai,
S urabaya, Majapahit, Melaka dan Johor. T ambahan lagi, keba-
nyakan entrepot tersebut bukan sahaja mampu menyediakan
kemudahan pertukanan banang dagangan seperti zaman dahulu
tetapi juga menjadi pusat penyimpanan segala bekalan dan per-
mintaan barang dagangan tempatan dan antarabangsa. Oleh itu,
entrepot-entrepot tersebut perlu menentukan kuasa dan kawalan
mereka terhadap kawasan pedalaman supaya dapat mengumpul
segala hasil pertanian dan perhutanan yang dikehendaki dalam
pasanan dunia. Contoh yang jelas ialah Melaka yang diasaskan
pada awal abad ke-l5. Melaka melarnbangkan entrepot baru
yang muncul setelah keruntuhan S rivijaya.
S istemperdagangan barn juga mempunyai kesan positif ter-
hadap perkembangan serantau. S istem perdagangan sejak abad
ke-13 memberi kecenderungan kepada pengkhususan hasil per-
tanian sesebuah entrepot untuk memenuhi permintaan pasanan
dunia bagi suatu jenis barang dagangan. Oleh itu, entrepot
16
PE N G E N A LA N
seperti S amudera-Pasai dan kepulauan S ulawesi tidak memberi
perhatian kepada keperluan makanan seharian mereka. S ebalik-
nya, mereka bergantung pada import bahan makanan dan negeni-
negeri A sia T enggara yang lain dan memberi tumpuan bagi
menghasilkan rempah yang diperlukan oleh perdagangan antana-
bangsa. Perkembangan ekonomi mi telah rnengeratkan hubungan
antara satu pusat dan pusat yang lain terutamanya antana negeri-
negen yang menghasilkan beras seperti S iam, Jawa, Pegu dan
negeri-negeri pengimport beras seperti Melaka, S amudera-Pasai,
A ceh dan Johor.
12 Pada masa yang sama, bahasa Melayu men-
jadi linguafranca di kalangan masyarakat A sia T enggara. Boleh
dikatakan bahawa wujud keadaan harmoni dan hubungan eko-
nomi yang saling bergantung di rantau itu sehingga kedatangan
Barat pada abad ke-16 dan ke-17. Usaha kuasa Barat untuk men-
jalankan aktiviti perdagangan mereka secara I angsung tanpa
melalui kerajaan tempatan pada abad-abad tersebut menyebab-
kan ancaman besar kepada kuasa-kuasa tempatan. Dasan Banat
itu merupakan antara punca kejatuhan Melaka ke tangan Portu-
gis pada tahun 1511, manakala kegagalan Johor, iaitu pengganti
Melaka, untuk menghalau Portugis dan Melaka merupakan
sebab asas keruntuhan martabat dan kuasa politik dan ekonomi-
nya. La juga rnemben peluang kepada pusat kuasa yang lain
untuk menggantikannya pada abad ke- 17.
III. RINGKASAN PERKEMBANGAN PUSAT
KUASA TEMPATAN
S ecana amnya, mengikut sumber-sumber Cina, terdapat dua buah
negeri yang berkuasa di S emenanjung I ndochina pada awal per-
mulaan era Masihi iaitu negeri keindiaan Funan dengan pusat
kuasanya di wilayah Prei Veng di Kemboja sekarang; dan kera-
jaan Lin-Yi, kemudiannya dikenali dengan nama Campa yang
pusat kuasanya terletak di selatan Hue sekarang. T erdapat juga
12 Hall, K.R ., 1981. T rade and S tatecraft in the Western A rchipelago at the
Dawn of the E uropean A ge, JMBRAS, 54(1), him. 2147.
17
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
satu lagi negeni di u t a r a semenanjung T anah Melayu iaitu kera-
j a a n keindiaan Langkasuka yang bertapak dekat dengan bandan
Pattani sekarang.
13 Pada abad keenam, Funan telah ditewaskan
oleh kerajaan Khmer Chen-la. Walau bagaimanapun, S rivijaya
dan bukan Chen-la yang dapat menguasam peranan ekonomi yang
pemah dimainkan Funan. S rivijaya dengan pusat kuasanya di
Palembang, yang terletak di selatan S umatera, dapat mengawal
aktiviti-aktiviti perdagangan di kawasan yang luas iaitu Jawa
Barat, S elat Melaka, dan utara S emenanjung T anah Melayu. S ri-
vijaya juga mempunyai kedudukan geografi yang strategik yang
terletak di t e n g a h - t e n g a h jalan perdagangan antana I ndia dan
China. S elain itu S rivijaya merupakan pusat agama Buddha
Mahayana pada abad ketujuh dan kelapan.
Pengaruh agama Buddha Mahayana berkembang luas meli-
puti T anah Besar dan kepulauan A sia T enggara. Contohnya,
dinasti S ailendra yang memenintah kawasan Jawa T engah dapat
merekodkan peranan sosiobudaya yang berkesan agama itu
dengan pembinaan Candi Borobodur iaitu satu replika gunung
kosmik agama Buddha yang menjadi satu ketakjuban dunia.
Dipercayai bahawa pengaruh agama dan sosiopolitik dinasti S ai-
lendra itu dapat juga mempengaruhi kawasan-kawasan lain
seperti Kemboja dan T anah Melayu. Di Kemboja, contohnya,
penganuh tersebut dapat dilihat dan penyebaran agama Buddha
Mahayana dan, pada abad kesernbilan, kemunculan kerajaan
Khmer yang berpusat di A ngkor.
Kerajaan S rivijaya berakhir pada abad ke- 14. Kedudukan-
nya di kawasan kepulauan diganti oleh kerajaan Hindu-Jawa
Majapahit dan empayar Melaka. Di T anah Besan A sia T enggara
s e j a k abad kesembilan, muncul kerajaan Khmer di Kemboja
13 Bahagian sejarah awal A sia T enggara berdasarkan beberapa buku terma-
suk Bastin, J., dan Benda, H.J., 1968. A H i s t o ry o f Mo de rn S o u t h e a s t
Asia. Kuala Lumpur: Federal Publications, Osborne, M., 1985. Southeast
As i a , An I l l u s t ra t e d I n t ro du ct o ry H i s t o ry . S ydney, London: G eorge A llen
& Unwin; Coedes, G ., 1966. The Ma k i n g o f S o u t h e a s t As i a . Berkeley dan
Th e i n di a n i z e d S t a t e s o f S o u t h e a s t As i a . Honolulu: University of Hawaii,
1968; Hail, K.R ., 1985. Ma ri t i m e Tra de and S t a t e D e v e l o p m e n t i n E a rl y
S o u t h e a s t As i a . Honolulu; University of Hawaii, dan Woiters, O.W., 1970.
Th e F a l l o f S ri v i j a y a . London: OUP.
18
PE N G E N A LA N
yang berjaya meluaskan kuasa dan pengaruhnya terhadap Campa
i a i t u satu lagi pusat kerajaan zaman awal yang termasyur di
wilayah I ndochina. S ebenarnya, kerajaan Khmer zaman A ngkor
mi merupakan kuasa besar yang menggantikan Funan di T anah
Besar A sia T enggana. Kerajaan Khmer A ngkor dan e mp a y a n S ri-
vijaya merupakan dua empayan di rantau A sia T enggara pada
abad kesembilan dan abad ke- 13. Kedua-dua kerajaan itu mewa-
k i l i dua jenis masyarakat keindiaan yang secana kasan dapat dise-
butkan sebagai masyarakat manitim (S rivijaya) dan ma s y a r a k a t
pedalaman (Khmer zarnan A ngkor) pada zaman kiasik A sia
T enggara. Khmer A ngkor mempunyai kuasa dan penganuh terha-
dap sebahagian besar danatan A sia T enggana termasuk wilayah
yang menjadi S iam barn, Kemboja, Laos dan Myanman. Keboleh-
an Khmer A ngkor mencapai kemuncak sosiopolitik itu adalah
berasaskan kebijaksanaan para pemimpin, agama, kedudukan
geografi yang strategik, dan, khususnya, kebolehan kerajaan itu
mengatasi masalah pengairan dengan sistem hidraulik yang ben-
kesan. Kejayaan A ngkor direkod oleh Chou T a-Kuan, seorang
utusan Cina ke Khmer A ngkor pada tahun 1296, iaitu selepas
zaman kegemilangan A ngkor. Menurutnya, A ngkor merupakan
sebuah bandar yang terkaya di A sia T enggara.
4
Walau bagaimanapun, A ngkor menunjukkan kekurangan
tenaga ekonomi dan ketenteraan apabila A ngkor diserang dan
jatuh ke tangan tentera Campa path akhir abad ke-12. Pada abad
ke-14, A ngkor dimusnahkan oleh kuasa T hai. Pusat kuasa
Khmer dipindah dan A ngkor dan kemudiannya ditetapkan di
kawasan sekitar Phnom Penh.
Pada akhir abad ke-13, kuasa dan peranan kerajaan S rivi-
jaya dan A ngkor jelas lenyap. S eperti yang disebutkan di atas,
pusat kuasa yang menjadi pengganti mereka adalah masyanakat
barn y a n g b e r b e za d a n i p a d a kerajaan kiasik itu terutamanya d a n i
segi ekonomi dan sistem pentadbiran. Melaka yang diasaskan
oleh seorang putera k e t u r u n a n dinasti Palembang pada awal
abad ke-15 dapat dilihat sebagai pengganti S rivijaya di ka-
14 Chou T a-Kuan, 1992. The Customs of Cambodia. Bangkok: T he S iam
S ociety, lihat juga Osborne, M., o p . ci t . , him. 26.
19
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
langan negeri manitim A sia T enggara, manakala A yudhya yang
diasaskan pada pertengahan abad ke- 14 sebagai pengganti
A ngkor di kalangan negen pedalaman rantau tersebut. Boleh
dikatakan bahawa zaman tradisional A sia T enggara bermula
dengan keadaan sosiopolitik dan ekonomi yang berbeza dengan
S rivijaya dan A ngkor dan segi isi kandungan tetapi dani segi
struktur masyanakat, bentuknya masih lebih kurang sama dengan
kedua-dua pusat kuasa klasik tersebut.
Dalam jangka masa tiga abad iaitu dani abad ke- 14 hingga
abad ke- 16, muncul pusat-pusat kuasa tradisional A sia T enggara
yang penting iaitu kerajaan T oungoo di Myanman, A yudhya di
S iam, Vientiane di Laos, Hue di Vietnam, Melaka dan Johor di
T anah Melayu, A ceh di S umatera, dan Mataram di Jawa. S ecara
amnya, semua kerajaan tersebut mengalami beberapa perkem-
bangan sosiopolitik yang sama, antaranya masalah ketidak-
stabilan politik dalam negeni yang berpunca danipada masalah
penggantian t a k h t a , hubungan pusat dengan wilayah, dan masa-
lab hubungan peringkat supra-wilayah dengan supra-wilayah.
S ebaliknya, masyarakat A sia T enggana menunjukkan daya dma-
mis politik yang mengagumkan dengan konsep perajaannya
yang membolehkan sesebuah masyarakat mengatasi zaman kesu-
sahan dengan mudah. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511, misal-
nya, tidak bererti kemusnahan kerajaan dinasti Palembang-
Melaka. I a hanya kehilangan sebuah bandar yang dapat
digantikan dengan satu lagi bandar yang dibina di sebuah tern-
pat yang sesuai bagi aktiviti ekonomi dan sosiopolitik Melayu.
5
Begitu juga dengan kejatuhan A yudhya dan kemunculan ibu kota
barn di T honburi-Bangkok pada tahun 1767.
Da n i aspek budaya, negeni-negeri zaman tradisional dapat
dibahagikan kepada dua kategon iaitu negeni-negeni yang berbu-
daya induk atau keindiaan yang termasuk negeni A sia T eng-
g a r a kecuali Vietnam dan mungkin Filipmna; dan negeri yang
berbudaya sinicized atau kecinaan iaitu A nnam dan T onkin
(Vietnam sekarang). Perbezaan budaya itu juga membawa
15 A ndaya B.W., dan A ndaya L.Y., 1982. A History of Malaysia. London:
T he Macmillan Press, Bab 1 dan 2.
20
PE N G E N A LA N
kepada perbezaan dalam aspek sosial yang lain khasnya sistem
pentadbiran dan peranan agama dalam masyarakat. R ingkasnya,
dalam masyanakat keindiaan, sistem pentadbirannya, walaupun
teratur dan canggih, mementingkan peranan raja pemerintah
sebagai penjamin keselamatan dan kemakmuran masyarakat.
R aja yang berwibawa merupakan raja yang dikurniai kuasa luar
biasa dan kuasa moral yang teragung. Kebijaksanaan peribadi
senta hubungan rapat dengan kuasa luar biasa raja itu adalah asas
kukuh kebaikan masyarakat. Dalam suasana politik itu, peranan
agama merupakan sesuatu yang amat penting. S angha dan Br a h -
mm merupakan golongan elit di istana sebab mereka yang
menguruskan segala upacana yang berkaitan dengan raja dan
tanggungjawab moralnya. S angha juga memainkan peranan
sebagai pemimpin masyanakat, mengajar dan memberi teladan
kepada rakyat tentang tanggungjawab individu kepada raja,
golongan atasan dan kehidupan rohaninya.
Dalam masyarakat kecinaan, agama, terutamanya agama
Buddha Mahayana secana perlahan pengaruh dan peranan rasmi-
nya di istana mulai lenyap. I a dilihat sebagai satu unsur sosial
yang terkeluan dani golongan elit masyarakat, dan hanya wujud
sebagai satu kepercayaan penibadi sahaja. Oleh itu, sangha di
A nnam dan T onkin selalu dilihat sebagai salah satu unsur sub-
versif oleh pihak benkuasa. Walaupun raja di negeni kecinaan
rnenggelarkan dirinya sebagai anak syurga, raja pemerintah
Vietnam merupakan wakil institusi perajaan yang bergerak
mengikut prinsip dan peraturan yang tetap dan raja sendiri tidak
berkuasa mengubahnya. Peraturan dan pninsip tersebut berasas-
kan ajanan Konfusius yang bertujuan untuk menjamin undang-
undang dan ketenteraman masyanakat. S istem pentadbiran Viet-
nam yang diterajui rajanya merupakan satu sistem pentadbiran
yang ketat dan yang selalu mengikut peraturan. mi amat berbeza
dengan sistem pentadbiran di sebuah negeri induk yang pada
asasnya bergantung pada individu p e me r i n t a h dan bukan kepada
satu badan peraturan yang ketat dan t i d a k boleh diubah meng-
ikut keperluan semasa.
21
BAB2
HUBUNGAN TRADISIONAL
HINGGA ABAD KE-16
I. KONSEP HUBUNGAN SERANTAU
Zaman tradisional A sia T enggana yang bermula kira-kira pada
abad ke-13 t e l a h mencapai kemuncak kegemilangan sosiobudaya
dan politiknya pada abad ke-15 dan ke-16 dengan kedatangan
I slam sebagai agama yang dianuti di kalangan negeri N usantara
dan kemunculan pusat-pusat kuasa barn menggantikan empayar
Hindu-Buddha lama seperti Melaka dan Mataram (menggantikan
Majapahit), S ukhothai dan A yudhya (menggantikan A ngkor),
A va dan T oungoo (rnenggantikan Pagan), dan Hue. Bi a n p u n p e r -
kembangan yang hebat dan berkesan s e r t a mendalam kepada
ma s y a n a k a t tempatan, ternyata bahawa sejak permulaannya, A sia
T enggara kurang menjalankan hubungan diplomatik rasmi
dengan negeri-negeri l u a r rantaunya kecuali China. Contohnya,
walaupun A sia T enggana banyak berinteraksi dengan I ndia dan
A s i a Ba n a t d a n segi perdagangan atau sosiobudaya khasnya aga-
ma, tetapi ia t i d a k pennah mempunyai hubungan rasmi dengan
kerajaan di kedua-dua kawasan tersebut. Dengan China pun,
hubungan diplomatik yang wujud adalah hasil dasar kerajaan
China yang berhasrat menentukan undang-undang dan ketentera-
man di kawasan selatan supaya China dapat menjamin suasana
yang sesuai kepada aktiviti perdagangannya dan konsep pax
sinika y a n g d i a ma l k a n n y a . Ba g i p i h a k A s i a T e n g g a n a , h u b u n g a n
diplomatik dengan China, sebuah negara yang paling berkuasa di
22
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
A sia, meskipun ketat dan kadang-kadang menyusahkan mereka,
a d a l a h s a t u t a n g g u n g j a w a b y a n g menghasilkan keuntungan eko-
n o mi d a n p o l i t i k k e p a d a me r e k a . Hubungan diplomatik yang
sering diuruskan oleh negeni-negeri rantau tersebut sesama
mereka sendini mahupun dengan China pada zaman tradisional
me r u p a k a n s i s t e m h u b u n g a n a s h A s i a T e n g g a r a y a n g b e r a s a s k a n
k e p e r l u a n s o s i o e k o n o mi , p o l i t i k d a n k e t e n t e r a a n .
Ba b mi a k a n me n g k a j i d a n me n y e ma k h u b u n g a n s e r a n t a u
p a d a za ma n t r a d i s i o n a l s u p a y a d a p a t me n u n j u k k a n b a h a w a
w u j u d n y a h u b u n g a n s e r a n t a u y a n g b e r ma k n a d a n d i n a mi s d i
antara negeni-negeri A sia T enggana sepanjang era sebelumkeda-
t a n g a n d a n p e n u b u h a n r e j i m p e n j a j a h d i r a n t a u t e r s e b u t i a i t u
s e h i n g g a a b a d k e - 1 6 .
2 Ga mb a r a n h u b u n g a n s e r a n t a u y a n g a k a n
dijelaskan mi adalah bententangan dengan gambaran hubungan
s e r a n t a u y a n g d i k e mu k a k a n dan yang diterima ramai bahawa
amnya tiada hubungan yang berrnakna ataupun positif antara
negeri-negeri tempatan sebelum kedatangan kuasa Barat. Mengi-
kut gambanan popular ml, apa yang ada ialah keadaan bermusu-
h a n a n t a r a s a t u d e n g a n y a n g l a i n t e r u t a r n a n y a a n t a r a n e g e n y a n g
s a ma b e s a r k u a s a n y a . M e n g i k u t g a r n b a r a n mi j u g a , k e a d a a n
s o s i o p o h i t i k s e r a n t a u A s i a T e n g g a r a s e n t i a s a r e n g g a n g d a n
kurang stabil disebabkan persaingan dan k o n f l i k y a n g b e r t e r u s a n
di kalangan negeri tempatan. I a juga memaparkan hakikat
b a h a w a t i a d a p e r a t u r a n y a n g teratur dalam hubungan yang dija-
l a n k a n d i A s i a T e n g g a n a p a d a za ma n itu. Kuasa fizikal sahaja
yang dapat menjamin kestabilan politik dan kemakmuran masya-
r a k a t .
1 Lihat perbincangan teliti tentang hubungan China-A sia T enggara dalarn
Bab 3.
2 Maksud kedatangan kuasa penjajah Barat di sini bererti hanya sebelum
para pedagang Barat terlibat secara iangsung, dan bukan sahaja sebagai
pihak perantara dalam proses perdagangan antarabangsa di rantau A sia
T enggara. Portugis merupakan bangsa Barat pertama yang menubuhkan
tapak-tapak perdagangan dan tenteranya di A sia amnya (G oa, I ndia, 1510)
dan A sia T enggara khasnya (Melaka, 1511). Lihat Boxer, C.R ., 1969. The
Portuguese Seaborne Empire 14151825. Middlesex: Penguins.
23
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Ko n s e p hubungan serantau A sia T enggara dapat dikaji dan
dua aspek iaitu aspek prmnsip atau pandangan dunia rantau itu
yang berasaskan ajanan agama dan sosiobudaya, dan aspek ama-
lan.
(a) Pandangan Dunia Asia Tenggara
S e c a n a r i n g k a s n y a , k e f a h a ma n A s i a T e n g g a r a t e r h a d a p d u n i a d a n
peranan sesebuah negeni dalam dunia itu amat dipengaruhi oleh
s o s i o b u d a y a t e mp a t a n d a n a j a r a n - a j a r a n agama seperti Hindu,
Buddha, Konfusius, dan I slam. T idak hairanlah bahawa hubu-
n g a n s e r a n t a u p a d a s e p a n j a n g zaman tradisional adalah hasil
c a mp u r a n kedua-dua unsur tersebut. Untuk memahami dan
menghargai pandangan dunia itu, kita perhu rnenyemak
dengan tehiti beberapa konsep di sebalik kefahaman dunia itu:
konsep perajaan, konsep negara, konsep kuasa dan kewibawaan,
d a n k o n s e p h i e r a r k i a n t a r a b a n g s a .
(i) Konsep Perajaan: Bo l e h d i k a t a k a n b a h a w a menurut
ajaran agama Hindu, Buddha ataupun I slam, institusi perajaan
merupakan institusi yang paling penting dalam pemikiran politik
A s i a T e n g g a r a . A j a r a n Ko n f u s i u s y a n g b e r p e n g a n u h d i Vi e t n a m
pun membeni kedudukan utarna kepada institusi tersebut walau-
pun ia tidak menekankan institusi perajaan sebagai hidup mati
masyanakat seperti yang difahami oleh masyarakat keindiaan
rantau itu. S emua negeri keindiaan dan k e c i n a a n me l i h a t r a j a
s e b a g a i p u n c a atau kuasa yang menjamin atau sebaliknya
kedamaian, kemakmuran dan kegemilangan masyarakat. Sejarah
Melayu, contohnya, rnenekankan bahawa negara hanya wujud
selagi wujudnya seorang raja yang berwibawa.
3 Dengan itu,
h u b u n g a n a n t a r a dua buah negeni pada asasnya amat bergantung
p a d a p e n d i r i a n d a n kebijaksanaan raja pemenintah yang mem-
b e n t u k h u b u n g a n d u a b u a h pusat kuasa yang terlibat.
Di k a l a n g a n r a j a b e r a g a ma Bu d d h a seperti di A y u d h y a d a n
T oungoo atau Pegu, paradigma yang diilhamkan pendirian
3 Brown, C.C., (ten.), 1976. Sejarah Melayu of MalayAnnals. Kuala Lum-
pur: Oxford University Press, hlm. 185.
24
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
s e o r a n g r a j a ialah paradigma dharma-raja atau seorang kamma-
raja. Kedua-duanya bererti raja yang penuh dengan kesusilaan
dan keadilan dan paradigma cakravartin.
4 P a d a a s a l n y a s e o r a n g
dharma-raja menuntut hak untuk memerintah dan kewibawaan-
nya atas jasa balk atau kuasa moral (dharma, kamma) yang tidak
dapat dipertikaikan lagi.5 Pada teorinya, semua raja beragarna
Buddha di A sia T enggara pada zaman tradisional menuntut din
mereka sebagai seorang dhanma-raja atau kamma-raja dengan
memaparkan kuasa moral mereka melalui kegiatan keagamaan
seperti membina pagoda, wat/kuil dan membeni dana atau derrna
dan penlindungan diraja kepada institusi agama melalui kekuatan
tenteranya. R aja pada zaman itu juga membuat tuntutan yang
pemerintahan baginda adalah mengikut prinsip dasabidha-
rajadharina/sepuluh kebaikan diraja iaitu prinsip mengikut aja-
ran agama Buddha yang mernbezakan seorang raja yang baik
dan alim dengan seorang raja yang kurang sifat bertanggungja-
wabnya. Dengan kuasa moral yang tertinggi itu, seorang raja
4 Perkataan dharma/dhamma/thamma berenti jasa balk atau kebaktian dan
penkataan kamma benenti kegiatan yang akan menjadi punca atau sebab
kegiatan yang lain yakni sebab dan kesan yang timbui daripada kegiatan
individu. Dalam konteks yang disebutkan di sini, dhar~na-rajamemfokus
kepada jasa baik seseorang raja yang meiahirkan kuasa moral tingginya,
manakala kamma-raja memfokus kepada apa yang dibuat oleh seonang
pemimpin yang dapat menentukan besarnya kuasa moral ataupun sebalik-
nya pemimpin tersebut. Pada praktisnya, kedua-dua konsep politik mi
menekankan aspek moral dan kebolehan peribadi seseorang pemimpin
yang menjadi sebab pokok keiayakan beliau menaiki takhta dan memenin-
tab sesebuah negeri.
5 Contohnya lihat Michael A ung-T hwin, Pagan: The Origins o f Mo de rn Bu r-
ma, op. cit. Bab I , juga Kingship, the S angha, and S ociety in Pagan, dim.
Hall K.R ., dan Whitmore, J.K., (peny.), 1976. Explorations in Early Sout-
heast Asian History, A nn A rbor, University of Michigan Press, hI m.
20556; Wyatt, D.K., T he S ubtle R evolution of King R ama I of S iam,
dim. Wyatt D.K., dan Woodside, A ., (peny.), 1982. Mo ra l Orde r a n d t h e
Question of Change: Essays on Southeast Asian Thought. N ew Haven: Yale
University Press; Craig J. R eynolds, Buddhist Cosmology in T hai History
with S pecial R eference to N ineteenth Century Culture Change, dim. J AS ,
35 (2), Februani 1976, him. 20320; dan G esos, L.M., 1976. Kingship and
Political I ntegration in T radisional S iam 17671824. T esis Doktor Falsa-
fah. Cornell University.
25
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dapat menentukan keselamatan dan kemakmuran masyanakat-
n y a ; s e b a l i k n y a s e o r a n g r a j a y a n g k u r a n g me mp u n y a i k u a s a
moral a k a n menjadi punca kemerosotan dan kemusnahan rnasya-
rakatnya. S esungguhnya, konsep dhanma-raja/kamma-raja menu-
pakan salah satu pnnsip penting demi menentukan kewibawaan
dan kesahan seseorang raja. T idak hairanlah semua raja bera-
gama Buddha di A sia T enggana menuntut dii mereka sebagai
dharma-raja atau kamma-raja. Misalnya, R aja Mahadharma-raja
I , S ukhothai (134770); R aja T railok, A yudhya (144888), dan
R aja T abinshweti, T oungoo (15311550).
Konsep cakravartin walaupun berbeza dengan konsep
dharma-rajalkamma-raja tetapi berhubung kait rapat dengan
kedua-dua konsep tersebut. Boleh dikatakan bahawa raja cakra-
vartin merupakan peringkat tertinggi yang dapat dicapai oleh
seorang raja dhanma-rajalkamma-raja dalam usaha meningkat-
kan kuasa moral dan pencapaian duniawinya. Cakravartin ben-
maksud pemenintah cakrawala iaitu raja agung dalam kosmologi
Hindu-Buddhisme. Baginda dianggap sebagai raja bagi segala
raja dan penalduk alam semesta. T iada raja ataupun pernerintah
lain yang dapat meletakkan kedudukannya setanaf dengan raja
cakravartin. S ebagai lambang kuasa dan kedudukan yang tiada
tandingan dani a s p e k f i zi k a l dan moral, seorang cakravartin
me n j e l a j a h i d u n i a d e n g a n me n u n g g a n g g a j a h p u t i h d a n me me -
g a n g cakkaratana/cakna b e r ma t a y a n g me l a mb a n g k a n a j a r a n
a g a ma Bu d d h a . Di ma n a b a g i n d a b e r a d a d i s i t u l a h b a g i n d a
menewaskan semua penentangnya dengan kuasa moral yang luar
biasa dan k u a s a t e n t e r a y a n g t e r a g u n g . A d a l a h me n j a d i t a n g -
g u n g j a w a b r a j a cakravartin menyebarkan dan mengukuhkan ajar-
a n a g a ma Bu d d h a d i ma n a s a h a j a t e mp a t y a n g d i j e l a j a h b a g i n d a .
Umu mn y a , s e t i a p r a j a b e r a g a ma Bu d d h a y a n g b e r k u a s a d i
A s i a T e n g g a r a b e r c i t a - c i t a me n c a p a i t a n a f raja cakravartin y a n g
menjadi panadigma pohitik agung mereka. A dalah menjadi kebia-
s a ~nmelihat raja-raja za ma n tradisional mengumumkan s e t e l a h
me n c a p a i k e me n a n g a n t e n t e r a a t a u p e n c a p a i a n a g a ma y a n g b e r -
makna bahawa baginda adalah seorang raja cakravartin. Contoh-
nya, R aja A niruddha (10441077), seorang raja yang termasyur
pada zaman Pagan, Myanman, menggelarkan dinnya sebagai
26
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
cakravartin Aniruddha , manakala R aja Bayinnaung
(15511581), T oungoo, seorang pembina empayar Myanmar
y a n g a ma t b e r j a y a , r n e n g i d e n t i f i k a s i k a n k e j a y a a n b a g i n d a
me n g a l a h k a n r a j a - r a j a y a n g l a i n p a d a a b a d k e - 1 6 s e b a g a i dhar-
mavijaya iaitu kemenangan seorang raja cakravartin. P a d a a b a d
k e - 1 8 , A l a u n g p a y a ( 1 7 5 2 1 7 6 0 ) , p e n g a s a s d i n a s t i Ko n b a u n g ,
menggelarkan dininya sebagai A laungmin T aya [Bakal-Buddha
dan R aja Undang-undang], Pemenintah Jambudipa [iaitu salah
sebuah benua di antara empat buah benua dalam kosmologi
Hindu-Buddha yang merupakan kediaman seorang cakravar-
tin] 6 Ra j a - r a j a S i a m j u g a me n g g e l a r k a n d i n me r e k a s e b a g a i
r a j a cakravartin. M i s a l n y a , Ra j a Ch a k k r a p h a t ( 1 5 4 8 6 8 ) y a n g
terkenal sebab baginda mempunyai tujuh ekor gajah putih, yakni
b u k t i k u k u h k e l a y a k a n b a g i n d a s e b a g a i r a j a a l a m s e me s t a . S e b e -
narnya, p a d a a b a d k e - 16, gelanan Yam T uan G ajah Putih telah
d i g u n a k a n o l e h r a j a - r a j a d i T a n a h Be s a r A s i a T e n g g a n a s e b a g a i
gelanan menunjukkan kedudukan pemerintah agungnya.
I n s t i t u s i p e r a j a a n y a n g b e r a s a s k a n a j a r a n a g a ma Bu d d h a i t u
menekankan kepercayaan bahawa kerajaan atau negeri me r u p a -
k a n h a n y a s e b a h a g i a n s e s e o r a n g r a j a p e me n i n t a h . Hi d u p ma t i n y a
a d a l a h s a ma d e n g a n r a j a t e r s e b u t . S e b u a h k e r a j a a n akan hidup
a t a u ma t i s e t i a p k a l i b e r l a k u n y a s e s e o r a n g r a j a n a i k t a k h t a a t a u
sebaliknya selepas kemangkatan baginda. R aja menjadi sumber
segala kebaikan dan kesusahan masyarakat dengan kuasa moral
d a n j a s a b a i k y a n g a d a pada baginda. Kebolehan dan kebijaksa-
naan peribadi seorang raja juga menentukan kuasa dan k e d u d u k -
an kerajaannya dalam arena pohitik serantau. S ekiranya seorang
raja itu b i j a k dan berkebolehan, baginda akan berjaya meluaskan
kuasa, martabat dan wilayah negeninya. Kesannya, negeri akan
b e r k u a s a dan dihormati o l e h n e g e n i - n e g e r i l a i n ; s e b a l i k n y a , r a j a
yang kurang kuasa moral dan kebolehan peribadi, negermnya
a k a n me n g a l a mi k e s u s a h a n , k e r u n t u h a n k u a s a d a n ma r t a b a t ,
serta kehilangan wilayah dan kedudukannya di rantau A s i a
T enggara. S ekiranyaraja gagal memaparkan kuasa monalnya dan
6 Michael A ung-T hwin, 1985. o p . ci t . , him. 61.
27
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
berlaku kesusahan kepada masyarakat, kuasa dan kedudukan
b a g i n d a akan d i c a b a r o l e h p e mi mp i n l a i n y a n g d a p a t me n u n j u k -
kan hak dan kewibawaannya untuk menggantikan raja tersebut.
R ingkasnya, prinsip dharma-naja/kammaraja/cakravartin menge-
s a h k a n hak menggulingkan seseorang r a j a y a n g p a d a t e o n i n y a
tidak memenuhi s y a r a t - s y a r a t prinsip tersebut. Pengganti raja itu
merupakan naja yang sah dan berwibawa mengikut fahaman
masyarakat. A spek semula jadi sesebuah negeni adalah sesuatu
y a n g d i n a mi s d a n s e n t i a s a b e r u b a h me n g i k u t keadaan dan kebo-
lehan seseorang raja pemerintah dan bukan kekal dan statik
s e p e r t i n e g e r i za ma n mo d e n .
Konsep penajaan di kalangan raja beragama I slam juga
tidak begitu berbeza dengan konsep dharma-raja/kamma-raja
y a n g d i a ma l k a n d i n e g e n i - n e g e n i y a n g b e r a g a ma Bu d d h a . P a d a
asasnya, institusi perajaan di N usantana iaitu kawasan yang
menenima ajaran agama I slam lebih kurang sejak akhir abad
k e - l 3 , d i p e n g a n u h i o l e h k o n s e p p e r a j a a n y a n g d i s e b a r k a n o l e h
agama Hindu-Buddha sebelum kedatangan I slam ke A sia T eng-
gara. Contohnya, asal usul raja dinasti Palembang-Melaka yang
d i c a t a t d a l a m Sejarah Melayu a t a u S a l a s i l a h Ra j a - Ra j a P a s a i
a d a l a h p e n u h d e n g a n u n s u r - u n s u n a j a r a n a g a ma Hi n d u - Bu d d h a .
Bo l e h d i k a t a k a n b a h a w a w u j u d n y a k e s i n a mb u n g a n u n s u r - u n s u r
kedua-dua agama itu dalam institusi penajaan I s l a m y a n g d i a s a s -
k a n s e j a k k e d a t a n g a n I s l a m di kalangan negeni N usantara.
7
7 Lihat Sejarah Melayu; Brown, C.C., op. cit.; Kassim Ahmad, 1975. Hika-
yat Hang Tuah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hikayat Ra j a -
Ra j a P a s a i . Untuk penjelasan ianjut tentang institusi perajaan, lihat bebe-
rapa buku seperti Hall, K.R ., dan Whitmore, J.K., (peny.), 1978
E x p l o ra t i o n s i n E a rl y S o u t h e a s t As i a H i s t o ry : Th e Ori g i n s o f S o u t h e a s t
Asia S t a t e cra ft . A nn A rbor: University of Michigan Press; R . Heine-
G eldern, 1956. Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia. I tha-
ca: Cornell University S outheast A sia Program, data paper N o. 18; Mimer,
A .C., 1982. Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule.
Tu s co n , S oemarsaid Moertono, 1963. S tate and S tatecraft in Old Java : A
S tudy of the Later Mataram Period 16th to 19th Century. I thaca: Cornell
University Press, dan Woiters, O.W., 1975. The Fall of Srivijaya in Malay
History. Kuala Lumpur: Oxford University Press, dan History Culture and
Religion in Southeast Asia Perspective. S ingapura: I nstitute of S outheast
A sian S tudies, 1982.
28
HUBUN G A N T R A DI S 1ON A LI -I I N G G A A BA D KE -16
Pada teoninya, kedudukan seorang raja I slam dalam geokos-
mologi politik dan agama I slam, adalah yang tertinggi sekali dan
tidak dapat dipertikaikan. Baginda hanya bertanggungjawab
kepada T uhan tentang segala kegiatan baginda di dunia mi.
T iada satu pun kuasa duniawi yang dapat membuat tuntutan ter-
hadap seorang raja yang berdaulat iaitu yang telah direstui
T uhan. S eperti rakannya di negeri-negeri berbudaya Hindu-
Buddha, raja pemenintah I slam merupakan sumber segala kuasa
d i d a l a m masyanakatnya: p o l i t i k , e k o n o mi , dan rohani.
5 R aja
j u g a d i l i h a t s e b a g a i h i d u p a t a u ma t i s e s u a t u masyarakat. Penis-
tiwa menarik yang direkod dalam Sejarah Melayu yang menun-
jukkan seorang pembesar Melaka iaitu S ri N ara Diraja, mengin-
gatkan rajanya, S ultan Mahmud, tentang tanggungjawab baginda
kepada survival Melaka yang berkait rapat dengan keselamatan
S ultan adalah satu bukti yang jelas menunjukkan persamaan
kepercayaan bahawa raja adalah sumber hidup atau mati sesuatu
masyarakat. Perkataan kerajaan yang bererti hanya keadaan
yang mempunyai raja mencerminkan dengan jelas tentang pen-
tingnya raja kepada wujudnya sesebuah masyarakat. T anpa
seorang naja yang berdaulat, tiadalah negara. Dalam keadaan itu,
manusia terpaksa hidup dalam keadaan berpecah belah dan amat
p r i mi t i f s e k a l i .
S eperti raja-naja beragama Buddha, raja-raja beragama
I slam juga mempunyai paradigma perajaannya. S eorang raja
y a n g b e r k u a s a b e r mo r a l t i n g g i d a n t a a t k e p a d a a g a ma p a t u t
mengikut beberapa pninsip yang dianggap sebagai cini-ciri
raja yang balk d a n yang disayangi A llah. Menurut Hikayat
Pahang, terdapat cini-cini tertentu yang dianggap sebagai pan-
duan kepada seseorang raja, yakni malu (tidak besar din), ilmu,
akal (kefahaman), adil, rnurah (hati), dan keinsafan tentang pen-
tingnya nama, adat, dan patut bagi dirinya sendini dan juga bagi
pihak yang di bawah pemenintahan baginda.9 Pada abad ke- 17,
8 Lihat R aja A u Haji ibn A hmad, (terj.), 1982. V. Matheson dan B. W. A n-
daya, Tuhfat al-Nafis/The Precious Gift. Kuala Lumpur: Oxford University
Press.
9 Mimer, A .C., op. cit.; Lihat juga R aja A u 1-laji ibn A hmad, Tuhfat al-Nafis,
29
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
jelas bahawa raja-raja yang kurang kebolehan peribadi, yakni
salah satu tanda kurang kuasa moral seseorang raja, kerap kali
raja itu akan dicabar oleh pemimpin yang selalu membuat tuntut-
an hak politik mereka melalui rahmat T uhan dan kuasa moral
yang nampaknya lebih danipada raja pemerintah.
S atu lagi panadigma yang penting di kalangan raja ber-
agama I slam di A sia T enggara ialah paradigma raja syahan
syah/mengidar alam/susuhunan agung yang lebih kurang
sama ertinya dengan gelaran cakravartin. Jadi terdapat juga per-
sefahaman politik-budaya di antana masyarakat beragama
Buddha dan I slam terhadap konsep raja agung dalam kosmo-
loginya.
R ingkasnya, walaupun raja beragama I slam menuntut kuasa
mutlak dan kedudukan yang tidak ada bandingannya dalam
masyarakat masing-masing, secara praktisnya, baginda juga
dihadkan oleh beberapa fahaman masyarakat tentang institusi
perajaan sekiranya baginda ingin menentukan keadaan aman dan
damai dalam negeni dan kedudukan utama raja pemenintah.
S ebagai sumber segala kuasanya, raja pemerintah di T anah
Melayu dan N usantana secara individu cuba menentukan kedu-
dukan dan prestasi kerajaannya dalam masyarakat A sia T enggara
dan dengan kuasa luan yang b e r p e n g a n u h di rantau tersebut.
Konsep perajaan yang difahami dan diamalkan oleh raja-
raja di rantau A sia T enggara rnengesahkan dengan nyata tentang
betapa pentingnya keperibadian individu raja pemerintah kepada
jatuh atau bangun masyarakat masing-masing mahupun dalam
arena politik serantau. R aja menjelmakan jiwa negananya. R aja
yang berkebolehan dan bijak dapat mengekalkan dan meningkat-
terjemahanMatheson, V., dan A ndaya, B.W., Kuala Lumpur; Oxford Uni-
versity Press, 1982.
10 Contoh yang balk iaiah keadaan yang wujud di S emenanjung T anah
Melayu pada abad ke-17 dan ke-18 apabila hanya raja yang mempunyai
kebolehan mental dan fizikal yang ketara dan pendirian yang kukuh sahaja
yang dapat mengawal orang besarnya. A ndaya, B.W., dan A ndaya, L.Y.,
1982. A History of Malaysia. London: Macmillan; R icklefs, MC., op. cit.,
Bab 2.
30
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
kan kuasa serta martabat kerajaannya, manakala raja yang
kurang bijak dan segi politik mahupun ketenteraan akan menye-
babkan kemerosotan kedudukan dan pengaruh negananya. Jadi,
hubungan antara negeni-negeri di rantau mi adalah hubungan
antara beberapa orang raja yang terlibat. Oleh sebab hubungan
itu bergantung pada faktor peribadi raja berkenaan, ia tentu
mudah berubah mengikut nasib raja-raja berkenaan.
(ii) Konsep Negara/Mandala: Pada awal tahun 1956,
seorang sarjana, Heine-G eldern, membuat kajian menanik ten-
tang aspek semula jadi kerajaan yang difahami dan praktis oleh
masyarakat A sia T enggana zaman tradisional. Beliau mengkaji
konsep negara melalui aspek sosiobudaya masyarakat dan bukan
mengikut faharnan Barat terhadap perkembangan negara seperti
yang dibuat oleh pana sarjana sebelumnya. Dalam antikel yang
bertajuk Conceptions of S tate and Kingship in S outheast
A sia, Heine-G eldern membahaskan perbezaan utaflia antara
konsep negara ala Barat dengan konsep negara yang berkem-
bang di rantau A sia T enggara. Perbezaan yang ketara ialah haki-
kat bahawa negara yang difahami oleh masyanakat A sia T eng-
gana tidak wujud secara mutlak atau secara tersendiri tetapi ia
hanya wujud sebagai satu aspek tambahan raja pemerintah.
Manakala negara di Barat merupakan satu unit politik yang ber-
dikani dan berasingan daripada raja yang hanya merupakan lam-
bang kedaulatan negeri itu sahaja. S ebenarnya, teori mandala
yang diterangkan oleh Heine-G eldern mi adalah berkait rapat
dengan konsep perajaan yang dibincang di atas iaitu kerajaan/
negara adalah sebahagian tambahan seseorang pemerintah.
S ecana fizikal, negana di A sia T enggara tidak mempunyai sempa-
dan yang jelas iaitu dengan ganis sempadan tetap yang tidak
mudah diubahsuai seperti sebuah negeri di Barat. S ebaliknya,
aspek fizikal negana di rantau mi selalu berubah mengikut kuasa
dan pengarnh raja pemenintahnya. Dengan itu, Heine-G eldem
dan para sarjana selepas beliau menekankan keperluan mengkaji
11 Lihat juga penjelasan Bab I tentang teori-teoni negara yang dikemukakan
oieh sarjana selain Heine-G eldern.
31
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
perkembangan unit politik di A sia T enggara mengikut konsep
mandala.
Mandala bererti bulatan, atau bidang kuasa raja berdepan
dengan kuasa raja-raja yang lain. Biasanya konsep mi dikenali
sebagai bulatan raja-raja, dalam konteks politik-kosmologi
agama Hindu-Buddha. Mandala juga mewakili perkembangan
politik yang sebenar sepanjang zaman awal hingga akhir zaman
t r a d i s i o n a l A s i a T e n g g a r a . M e n u r u t W o l t e r s , s e t i a p mandala,
mewakili sebuah unit politik tententu yang keadaan poli-
tiknya kerap kali kurang stabil dan yang luas kawasannya
adalah saman-samar tanpa garis sempadan yang tetap...
S etiap mandala mengandungi beberapa onang raja-vassal
yang, apabila wujudnya peluang untuk berbuat demikian,
akan menolak taraf negeri tributaninya serta cuba menubuh-
k a n s e b u a h k u mp u l a n r a j a - v a s s a l d i b a w a h n a u n g a n me r e k a
sendiri ... S ebuah mandala boleh meliputi satu kawasan
tidal, lebih luas daripada kawasan daerah yang wujud di
Jawa, namun ia boieh juga meliputi sebuah wiiayah yang
benar-benar luas dengan beberapa numpun bangsa yang
keturunan mereka pada masa kini hidup dalam beberapa
buab negara-bangsa yang benlainan.
2
Ke t i d a k s t a b i l a n politik yang disebutkan Wolters itu adalah ber-
kait rapat dengan konsep perajaan yang dibincang di atas. S e-
bagai aspek tambahan fizika~naja pemenintah, sempadan atau
kuasa dan mantabat mandala akan naik atau turun mengikut
kebolehan dan kejayaan seseorang raja yang memenintahnya.
A pa yang penting ialah dalam setiap mandala tidak b o l e h w u j u d
l e b i h d a n i p a d a s e o r a n g r a j a a g u n g i a i t u s e o r a n g cakravartin
mengikut fahaman masyarakat Hindu-Buddha atau seorang
syahan syah atau susuhunan agung mengikut fahaman
masyarakat I slam.3 mi b e r e r t i bahawa sekinanya terdapat lebih
danipada seorang raja yang berhasrat menjadi raja agung/
cakravartin/syahan syah dalam bulatan raja-raja yang sama,
tentu akan benlaku persaingan dan peperangan antana mereka
12 Wolters, OW., History, Culture and Region, op. cit., him. 17.
13 T entang konsep cakravartin dan syahan syah, lihat juga Konsep
Hierarki A ntarabangsa.
3 2
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
untuk menentukan siapakah di kalangan mereka yang paling
layak digelar universal monarch, manakala mandala yang ter-
libat merupakan bidang kuasa pemerintah yang akan muncul
sebagai raja penakluk sahaja.
Menurut rekod-rekod lama, semua pusat besar rantau A sia
T enggara selalu mengumumkan mandalanya. Contohnya,
R aja A yudhya pada awal abad ke- 1 7 mengumumkan mandala
A yudhya meliputi semua negeni atau kerajaan di sebelah timur
A yudhya yakni kerajaan Laos dan Kemboja, manakala Phraraja
Phongsawadan Krung Sri Ayudhya menuntut bahawa mandala
A yudhya pada abad ke-14 meliputi 16 buah muang/bandar ter-
masuk Melaka, T enasserim, T avoy, Mantaban dan Ligon.
4 lou-
ngoo dan A va pula selalu membuat tuntutan yang mandalanya
selain meliputi semua negeri kecil di Myanmar sekanang, terma-
suk juga beberapa kerajaan T hai seperti Chiengmai, A yudhya
dan Vientiane. Menurut Henry Yule, seorang utusan British ke
I stana A va pada tahun 1855, luasnya mandala raja dinasti Kon-
baung meliputi semua wilayah yang pernah dikuasai oleh lima
orang raja yang termasyhur dalam sejarahnya.5 mi bererti
bahawa mandala A va lebih kurang meliputi semua T anah Besan
A s i a T e n g g a r a k e c u a l i Vi e t n a m d a n Ke mb o j a . T u n t u t a n i t u
masih kekal pada pertengahan abad ke-18. Contohnya, A laung-
paya mengumumkan din baginda sebagai bukan sahaja raja
pemerintah Myanmar tetapi juga naja pemenintah S iam yang
sejak tahun 1584 tidak pernah dikuasai oleh raja A va.6 Melaka
pada abad ke- 15 juga mengklasifikasikan negeri-negeni berham-
piran dengannya mengikut mandala semasanya. Contohnya,
14 Phraraja Phongsawadan Krung Sri Avudhya versi Phanchanthanumat.
Bangkok: Khiang-witthaya,1964, hI m. 2.
15 Henry Yule, 1858. A Narrative of the Mission to the Court of Ava in 1855.
London: S mith, E lders and Co., him 269. Lima orang raja yang termasy-
hur ialah R aja A niruddha (1044?l077), dinasti Pagan; Mingyiswasawke
(Mingi-tsauke) (13681401), dinasti A va; Bayinnaung (15511581),
dinasti T oungoo; A naukpetlun (16051628), dinasti T oungoo; dan
A laungpaya (17521760), dinasti Konbaung
16 S unait Chutintaranond, 1990. Cakravartin : the I deology of T raditional
Warfare in S iam and Burma, 15481605. T esis Doktor Falsafah, Cornell
University, hI m 245.
33
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
n e g e r i - n e g e r i di S emenanjung T anah Melayu dan negeni-negeni
pantai timur S umatera seperti I ndragiri dan S iak s e b a g a i w i l a y a h
dalam mandalanya, manakala pusat kuasa besar seperti Pasai,
Hanu (A m), Majapahit dan A yudhya merupakan negeri yang
sama besar tarafnya dengan Melaka.
7
Konsep mandala mewakili perkembangan sosiopolitik di
rantau A sia T enggara yang sentiasa berubah mengikut daya dma-
misnya. Bidang kuasa sesebuah pusat kerajaan berkembang
dan pusat ke arah w i l a y a h p e n i f e n i dan mengecil dan perifeni ke
arah pusat. Dalam sesebuah mandala, terdapat beberapa pusat
kuasa kecil selain pusat kuasa agung yang menduduki dharma-
raja/kamma-raja/cakravartin/syahan syahlsusuhunan agung.
Boleh dikatakan bahawa walaupun kuasa dan autoriti raja agung
diterima, pada amalannya tiada institusi politik dalam mandala
yang memainkan peranan sebuah kuasa pusat. Kuasa raja agung
adalah mutlak dan aktif dalam kawasan sekeliling istana sahaja,
manakala pembesar-pembesar atau raja-raja kecil yang lain
mempunyai kuasa penuh dalam wilayah masing-masing. S elagi
mereka mengikut dasan dan kehendak raja agung dalam hal-hal
tertentu, selagi itulah mereka dapat menikmati kuasa dan keisti-
mewaan penuh dalam mandala kecil mereka. Pada asasnya, raja
agung dapat mengekalkan kedudukan dan autoriti diraja terha-
dap para raja dan pembesar vassal melalui kuasa tenteranya yang
jelas lebih besar dan t i d a k dapat dicabar. Contoh yang jelas i a l a h
kuasa yang luas pada tangan T abinshweti dan Bayinnaung pada
abad ke-16 yang membolehkan kedua-dua raja dinasti T oungoo
itu menyatukan kerajaan Myanmar yang mandalanya meliputi
beberapa kerajaan kecil dan besar termasuk kerajaan MOn d i
Pegu, kerajaan A va, Chiengmai, dan A yudhya. Walau bagaima-
napun, sesudah pemenintahan Bayinnaung pada tahun 1581,
kuasa dan mantabat dinasti T oungoo merosot dan mandala T ou-
ngoo pun menyusut apabila A yudhya menolak taraf negeri vasal
kepada T oungoo pada tahun 1584. Kegagalan N andabayin
(1581-1599), pengganti Bayinnaung, mengatasi cabaran
17 Brown, C.C., Sejarah Melayu, op. cit., him. 45.
3 4
HUBUNGAN TRADISIONAL HINGGA ABAD KE-16
A yudhya itu telah membawa kepada kecilnya mandala terse-
but.18
(iii) Konsep Hierarki Antarabangsa: Fahaman A sia T eng-
gara tentang susunan sosiopolitik di kalangan neganalmandala
adalah berdasarkan ideologi politik yang berhubung kait dengan
konsep cakravartiniSyahan S yah dan mandala sepertimana yang
telah dibincang di atas. Konsep perajaan dan mandala jelas
menerangkan prinsip sosiopolitik yang mengakui terdapatnya
ketidaksamaan taraf di antara raja dengan mandala masing-
masing. T erdapat raja yang besar dan berkuasa, dan raja yang
kunang kekuasaannya. R aja yang berkuasa memerintah mandala
yang luas dan kaya; raja yang kurang kuasanya mestilah mene-
nima kedudukannya di bawah lingkungan kuasa dan pengaruh
raja agung yang berdekatan dengannya. Pada teoninya, cakravar-
tin dan syahan syah berada di tempat yang paling tinggi dan di
bawah baginda ialah raja-raja kecil mengikut hieranki sosiopoli-
tiknya.
Pada abad ke-16, hierarki sosiopolitik serantau dapat diba-
hagikan kepada dua peringkat iaitu peningkat negeni besar seperti
Pegu, T oungoo, A yudhya, dan Melaka-Johor; dan peningkat
negeni kecil seperti Kemboja, Chiengmai, Campa dan Pattani.
S eperti yang disebutkan di atas, hubungan antara raja agung
amat bergantung pada konsep mandala masing-masing. S ekira-
nya, bidang kuasa mereka tidak bertindih antara satu dengan
yang lain, hubungan mereka biasanya kurang melibatkan aspek
politik dan ketenteraan. Contohnya, hubungan Johor dan Melaka
dengan A yudhya. S ebaliknya, sekiranya terdapat situasi mandala
pusat kuasa besar yang bertindih sepenti mandala T oungoo dan
A yudhya pada pertengahan abad ke-16, kedua-dua raja menun-
tut tanaf cakravartin menggunakan kuasa tentera untuk menentu-
kan kelayakan tuntutannya masing-masing. Dalam keadaan begi-
ni, konflik dan perang tidak dapat dielakkan. Walaupun begitu,
adalah menjadi kebiasaan di kalangan dharma-raja/kammaraja
untuk menggelakkan pertempuran dan peperangan yang akan
18 Maung Htin A ung, A History of Bu rm a , hI m. 12830.
35
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
menyebabkan korban nyawa yang besar. Oleh itu, dharma-rajal
kamma-raja berkenaan akan menasihati pesaingnya mene-
nima dengan hati terbuka tanpa mengorbankan nyawa para
penyokong dan rakyatnya kerana kuasa moral dan fizikalnya
t i d a k sehebat seperti baginda. Oleh itu, pesaing tersebut patut
menenima kuasa dan pengaruh dhanna-raja/kamma-raja secara
rela hati. S ekiranya, misi atau utusan damai itu gagal, perang
antara kedua-dua raja tidak dapat dielakkan, dan pihak yang
menang akan ditenima oleh pihak yang tewas sebagai raja cakra-
vartin yang mandalanya termasuk juga mandala raja yang
tewas.
Patut d i i n g a t b a h a w a r a j a cakravartin/syahan syah tidak
patut membinasakan pusat kuasa yang dikuasainya melalui
kemenangan peperangan, tetapi palm mengekalkan undang-
undang dan ketenteraman pusat tensebut. R asional di sebalik
kemurahan hati cakravartin adalah tenkandung dalam ideologi
politik itu sendini. Memang tiada gunanya memusnahkan pusat
kuasa yang ditewaskannya; seonang raja cakravartin memerlu-
kan raja-raja kecil di bawah kuasa dan perlindungannya. Bagai-
manakah seseorang raja cakravartin dapat memperlihatkan tanaf
raja agungnya sekiranya tiada kerajaan vassallmandala kecil di
bawah kuasanya? A pa yang biasanya berlaku ialah proses
pengubahsuaian keadaan sosiopolitik mandala yang dikuasai itu.
Contohnya, raja yang menentang atau mencaban tuntutan raja
cakravartin akan diganti oleh pemimpin tempatan yang lain
yang biasanya kurang benkebolehan dalam hal-hal pentadbinan
dan ketentenaan. I ni merupakan langkah yang digunakan untuk
menjamin pergantungan dan kerjasama raja vassal barn kepada
suzerainnya.
Pada masa yang sama, hubungan antara negeni besar dan
negeri kecil yang berhampinan dengannya dikenali sebagai hubu-
n g a n tnibutani. Dalam h u b u n g a n mi, negeni-negeri kecil yang ten-
letak dalam padang kuasa seorang raja agung menunjukkan
hormat dan taat setia kepada naja negeni dipertuannya (suzerain).
Hubungan tributari dapat dilihat sebagai prinsip sistem hubung-
an antarabangsa tradisional di A sia T enggara prazaman penjajah-
an Barat. Pada asasnya, ia timbul daripada pengakuan para
36
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
pemimpin tempatan bahawa di permgkat antarabangsa wujudnya
negeni-negeri yang tidak sama taraf sosiopolitiknya. Bagi
menentukan keadaan yang aman dan damai di kalangan negeni
yang tidak setanaf tersebut, hubungan tributani ditenima sebagai
prinsip dalam interaksi sesebuah negeri kecil dengan negeri
besan yang terdekat dengannya. S ebagai tanda penerimaan hubu-
ngan tributani, negeri kecil berkewajipan menghantar tanda
penghormatan dan ketaatsetiaan, biasanya bunga dalam bentuk
emas dan p e r a k , kepada negeri besan yang dihantan pada waktu
tertentu. Manakala negeri besar yang menerima bunga emas dan
perak itu bertanggungjawab memberi perlindungan kepada
negeni naungannya bila-bila perlu. Perlindungan tersebut terma-
suk juga bantuan politik, ekonomi dan ketenteraan. Maksudnya,
menjadi tanggungjawab negeri dipertuan menjamin keselamatan,
keadaan aman dan damai negeri naungannya.
9 Biasanya, selagi
negeri dipertuan itu berkeyakinan tentang kerjasama dan taat
setia negeri-negeri kecil di dalam mandalanya, selagi itulah
negeni-negeri kecil yang berkenaan akan bebas menjalankan hal-
hal dalam negen masing-masing tanpa campur tangan suzerain-
nya. Hubungan tributani yang dijalankan sepanjang zaman tradi-
sional dapat menjamin ketenteraman dan kestabilan politik di
rantau A sia T enggara. Jika dibandingkan dengan suasana politik
yang selalu tegang dan kurang stabil yang wujud dalam hubu-
ngan sesama negeri besan, tidak syak lagi bahawa hubungan tn-
butani memperlihatkan daya positif dan sumbangan yang ber-
maknanya kepada perkembangan sosiopolitik rantau A sia
T enggana.
Perlu juga disebutkan di sini tentang penganuh China tenha-
dap konsep hubungan antarabangsa di rantau A sia T enggara.2
19 Lihat makiumat lanjut dalam Kobkua S uwannathat-Pian, 1988. Thai
Malay Relations, Traditional Intra-regional Relations from the Seven-
teenth to the Early Twentieth Centuries. S ingapura: Oxford University
Press, Bab 2.
20 Penjelasan teliti tentang pengaruh dan peranan China di A sia T enggara
dianalisis dalam Bab 3. Di sini hanya penjelasan kasar dibincangkan bagi
mendapatkan gambaran yang agak lengkap tentang perkembangan sistem
hubungan antarabangsa rantau tersebut.
37
ASIA T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
S elain konsep sosiopolitik Hindu-Buddha dan I slam yang secara
langsung dan tidak langsung menekankan konsep ketiadaan taraf
yang sama di kalangan n e g e r i A sia T enggara, sistem tributani
yang diamalkan oleh China dalam hubungannya dengan A sia
T enggana juga berpengaruh terhadap pninsip dan pelaksanaan
hubungan serantaunya. T ernyata bahawa sistem tnibutani dan
misi diplomatik merupakan sistem lama yang diamalkan oleh
China sebelum dinasti Ming dapat menginstitusikannya sebagai
sistem hubungan luannya yang tetap dan canggih dalam peratu-
ran dan pelaksanaannya. S istem itu berpunca danipada budaya
dan kefahaman bahawa China adalah satu-satunya masyanakat
yang bertamadun, manakala semua negeni sekelilingnya di sebe-
lah utara, banat dan selatan merupakan masyanakat gasan atau
tidak bertamadun. Budaya superioriti itu pada mulanya hanya
menekankan aspek budaya dan tidak melibatkan aspek politik.
Menurut fahaman masyanakat Cina, China bertamadun sebab ia
mengamalkan pninsip-pninsip akhlak yang diajar Konfusius dan
dapat memapankan supenioriti itu melalui tulisan. S ebaliknya,
negeri-negeri lain merupakan masyarakat gasar kerana mereka
tidak mengamalkan ajanan Konfusius. Pada asasnya, China meli-
hat sebagai cara yang dapat mengekalkan supenioriti ialah
melalui dasar pemencilan dan tidak berhasrat mempunyai seba-
rang hubungan dengan dunia luar. Walau bagaimanapun, pihak
berkuasa China menyedani bahawa terdapat negeri-negeri yang
ingin menikmati tamadun tersebut. Oleh itu, ia menetapkan
s y a r a t - s y a n a t yang China akan bersetuju mengadakan hubungan
dengan masyarakat gasan dan mereka mestilah mengiktiraf kedu-
dukan rendah mereka sambil menenima kedudukan agung raja
besar China yang bererti bahawa raja besar China mempunyai
mandat memerintah segala wilayah di dunia mi. Pengiktirafan
tersebut dilambangkan dengan penghantaran misi dan uftian dan
negeri-negeri yang berhasrat mempunyai hubungan dengan
China serta menjalankan upacara kotow kepada raja itu. S ebagai
balasan, raja besar China akan membenarkan negeri-negeni itu
menikmati limpah kurnia baginda melalui aktiviti perdagangan
dengan China. Pada asasnya, konsep tributari China tidak meli-
batkan guna kuasa fizikal China. I ni terserahlah kepada negeri-
3 8
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -I 6
negeri lain sekira meneka berkeinginan atau tidak mempunyai
hubungan dengan China. Jika berkeinginan, mereka mesti mene-
nima sistem tributari itu. S istem tributani China yang bermula
sejak zaman dinasti T ang tents dikekalkan sebagai sistem hubu-
ngan luar China sehingga pertengahan abad ke-19 apabila ia
digantikan oleh sistem perjanjian British.
2
Konsep tributani China yang secara jelas menegaskan lagi
gambaran masyarakat antarabangsa yang tidak wujudnya persa-
maan tanaf di kalangan negeri yang tenlibat, mudah ditenma oleh
masyarakat A sia T enggara sebab ia tidak asing daripada budaya
sosiopolitik tempatan dan negeni-negeri itu juga ingin berniaga
dengan China. S elain itu, terdapat sebab-sebab lain yang meng-
galakkan penenimaan sistem tributani yang ditetapkan oleh Chi-
na.22 Umumnya, hubungan China-A sia T enggara merupakan
hubungan antara negana besan dan negeri kecil. China memain-
kan peranan raja agung dan negeni-negeni A sia T enggara pula
menerima t a r a f n e g e n i di dalam bidang kuasa raja besar Cina.
(b) Amalan Hubungan Serantau
T ernyata bahawa wujudnya hubungan serantau yang sihat dan
bermakna di A sia T enggara sebelum kuasa-kuasa Barat menu-
buhkan penganuh politiik dan ekonomi mereka di rantau mi lebih
kurang pada abad ke-17. Hubungan serantau itu meliputi tiga
aspek besar masyarakat tempatan: sosiobudaya, politik dan
diplomasi, dan perdagangan dan ekonomi.
Da n i aspek politik dan diplomasi, jelas sistem tnibutani yang
berkait rapat dengan konsep mandala merupakan pninsip yang
membentuk hubungan antana pusat politik yang di T anah Besar
mahupun di rantau A sia T enggara. Pada p e r t e n g a h a n abad ke-14,
berlaku perkembangan politik yang memberi kesan mendalam
kepada gambaran politik rantau mi iaitu kemunculan order sosio-
21 Lihat Fairbank, J.K., dan S u-yu T eng, 1961. Ching Administration: Three
Studies. Harvard-Yenching I nstitute S tudies XI X, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, S arasin Veeraphol, 1977. Tribute and Profit: Sino-
S i n a m e s e Tra de 16 521853. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
22 Lihat Bab 3.
3 9
ASIA T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
politik baru menggantikan empayar klasik A ngkor dan Pagan di
T anah Besan dan S nivijaya di N usantara. Dalam pada itu, mun-
cul juga ajaran-ajanan agama barn yang memainkan peranan
penting dalam proses perubahan sosiopolitik A sia T enggara iaitu
ajanan agama Buddha T heravada yang menggantikan agama
Buddha Mahayana dan Hinduisme dan kemudiannya agama
I slam yang memainkan peranan menonjol di negeni-negeri man-
tim. Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan itu tidak meng-
ubah sistem politik dan diplomatik rantau itu. Contoh yang jelas
ialah hubungan antana A yudhya, iaitu pusat barn masyarakat
T hai yang mengambil alih teraju pemenintahan danipada S ukhot-
hai sebagai pusat politik utama T hai, dengan pusat-pusat politik
lain yang berhampiran dengannya seperti A ngkor, Lanna, Lan
Chang, S emenanjung T anah Melayu dan S umatera. A yudhya
sebagai pusat kuasa yang besan sentiasa meluaskan mandalanya
dan pada abad ke-16, tiada pusat kuasa yang lain di T anah Besar
yang dapat bertanding kuasa dan pengaruh dengannya. Pada
waktu tersebut A yudhya menuntut hak dan kuasa yang dipertua
terhadap Kemboja, Melaka, Kedah, Pahang, T erengganu, Chi-
a n g ma i , M e r g u i , T e n a s s e r i m, dan Pattani.
23 S istem tributani yang
dapat mengatur hubungan antara pusat berkuasa besar dengan
unit-unit politik yang lebih kecil. yang berhampiran dengannya,
sebenarnya menjadi punca persaingan dan konflik antara pusat-
pusat yang setanaf dani segi saiz d a n kuasa tentera yakni ia
kurang berkesan mengatur hubungan yang aman dan damai di
kalangan kuasa besar terutamanya dengan fahaman pemerintah
tentang konsep cakravartin atau syahan syah seperti yang dibin-
cang di atas. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa hubungan politik
antara dua buah kuasa besar yang mandala mereka bertindih
adalah amat sensitif dan kerap kali merupakan salah satu sebab
23 Lihat T ome Pires, 1967. Th e S u m a Oriental of Tome Pires (15121515).
A Cortesao, terjemahan Lichtenstein, T he Hakluyt S ociety, hI m. 1035,
232238; Phraraja Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Luang Pra-
sert, Bangkok; Khlang-witthaya, 1964. Kotmai Tra Sam Duang/Kod
Undang-Undang Tiga Tera. Bangkok: Kurusabha, 1972, lima naskhah.
4 0
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
pokok ketidakstabilan dan kekecohan masyarakat A sia T engga-
ra.
24
S elain hubungan tributari, pusat-pusat politik A sia T enggara
mempunyai pertalian diplomatik yang menunjukkan hubungan
yang bermakna. Contohnya, permintaan Melaka pada awal abad
ke- 15 kepada A yudhya untuk mendapat bekalan makanan. A pa-
bila menghadapi serangan dan A ceh pada tahun 1621, Kedah
meminta pertolongan daripada S iam dan tentera S iam dapat
menyelamatkannya danipada serangan A ceh; peristiwa mi ber-
laku hanya beberapa tahun setelah Kedah mengundur din dan
lingkungan tributari A yudhya. Dapat dilihat bahawa dengan
peningkatan tekanan kuasa Barat, hubungan diplomasi serantau
semakin menjadi erat dan mesra serta merekodkan kerjasama
untuk menentukan keselamatan antara satu dengan lain. Misal-
nya, pada tahun 1680-an, A yudhya berjaya mewujudkan hubu-
ngan persahabatan dengan Johor melalui hubungan erat antara
Paduka R aja dan istana A yudhya. S atu misi utusan yang diketuai
oleh SenabodilMenteri Kewangan dan Hal E hwal Luar S iam,
Phraya Phra Khlang, dihantar ke Johor bagi tujuan mewujudkan
hubungan persahabatan dan muhibah dengan Johor. Pada tahun
1688, S iam juga menghantar 40 buah kapal ke Johor untuk
menolong membina semula ibu kotanya. Pada waktu yang sama,
A yudhya juga menghantar satu misi diplomatiknya ke Jambi dan
negeri lain di N usantarabagi menubuhkan satu perikatan menen-
tang Belanda.25 Dengan aktiviti diplomatik yang berkesan itu,
tidak hairanlah apabila G ervaise, seorang utusan Perancis yang
dihantar ke istana A yudhya pada tahun-tahun akhir 1680-an,
menyatakan bahawa A yudhya merupakan negeri dipertuan
24 Lihat Bahagian I I . Beberapa Contoh Hubungan T radisional S erantau.
25 Lihat A ndaya, L.Y., 1975. The Kingdom of Johor 16411728. Kuala
Lumpur: OUP, him. 131, 165166; Phraraja Phongsawadan Krung Sri
Ayudhya versi Phanchathanumat dan versi Chakraphatmphong, Bangkok,
Khlang-witthaya, 1864, juga merekodkan bahawa Phraya Paduka
menghantar beberapa hadiah termasuk cincin bermata berlian sebesar
sebiji buah sawad kepada raja S iam, manakala N ang Phraya A ceh/
Permaisuri A ceh mempersembahkan sebentuk cincin bermata berlian
yang bernilai tinggi kepada raja S iam, him. 52.
41
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kepada Johor, Jambi, Kedah, dan Patani.
26
A malan perkahwinan antara para ahli kerabat diraja A sia
T enggara pada zaman tradisional dapat juga dilihat sebagai
usaha untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan kekeluan-
gaan di kalangan pusat kuasa itu, biasanya bagi tujuan memper-
kukuhkan kedudukan politik, ketenteraan dan ekonomi pihak-
pihak yang terlibat. T erdapat banyak rekod yang menunjukkan
bahawa perkahwinan antara dua kerabat diraja digunakan seba-
gai amalan diplomatik serantau. Contoh yang terkenal sekali
ialah perkahwinan antara Wareru (1287?1306), pengasas
dinasti dan kerajaan Mon yang berpusat di Pegu pada abad ke- 13
dengan puteri R aja R amkamhaeng (1279? 1298), raja kerajaan
T hai di S ukbothai. Pada waktu itu, Wareru adalah seorang pega-
wai rendah dalam khidmat raja S ukhothai sahaja dan terpaksa
kahwin lan dengan puteri tersebut. Walaupun begitu, setelah
baginda berjaya menubuhkan pusat kuasa bangsa Mon di selatan
negara Myanmar sekarang, pada mulanya di Martaban dan
kemudiannya di Pegu, Waneru mengakui kedudukan dipertuan
S ukhothai terhadap negerinya kemungkinan besar sebab baginda
ingin memberi hormat kepada R amkamhaeng.27
S elain itu, contoh-contoh yang menunjukkan pentingnya
pertalian kekeluargaan melalui perkahwinan termasuklah per-
kahwinan antara raja negeri Lan Chang (Laos moden) pada awal
abad ke-16 dengan puteri R aja Lanna (Chiengmai); R aja Borom-
maracha I , A yudhya, menerima seorang anak perempuan orang
besar Pattani sebagai isteri baginda, dan, menurut Pires, putera
26 N icholas G ervaise, 1963. Natural and Political History of the Kingdom of
Siam in the Reign of King Narai. S ant T . Komoibutr, (ten.), Bangkok,
Kao-na Pubiications, 300. Lihat juga A ndaya, L.Y., 1975, op. cit., him.
166; manakaia A iexander Hamilton merekodkan yang Johor menghanthr
ufti kepada A yudhya pada tahun 1718. A iexander Hamiiton, 1930. A New
Account of the East Indies. London, naskhah I I , him. 85.
27 G niswoid, A .B., dan N agara, P.N a, E pigraphic and Wistoricai S tudies,
N o. 10: King Lodaiya og S ukhodaya [S ukhothaij and His Contempora-
ries, JSS, 60:1 Januari, 1972, him. 423; Chamvit Kasetsini, 1976. The
Rise of Ayudhya, A History of Siam in the Fourteenth and F4fteenth Cen-
turies, Kuaia Lumpur: OUP, him. 95.
42
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
yang dilahir daripada hasil perkahwinan itu dilantik oleh ayahan-
danya menjadi pemerintah T emasik (S ingapura) pada masa Para-
meswara, pengasas Melaka sampai ke negeri itu; pada waktu itu
T emasik merupakan salah sebuah unit politik di bawah lingku-
ngan politik A yudhya;
28 R aja Bayinnaung, Pegu, berkahwin
dengan dua orang puteri bangsa T ai iaitu puteri R aja Lan Chang
dan puteri R aja A yudhya pada tahun 1560-an. T ujuan utama raja
itu ialah untuk mengeratkan hubungan politik dan ketaatsetiaan
kedua-dua kerajaan berkenaan dengan Myanmar melalui perta-
han kekeluargaan. Bukan di kalangan raja di T anah Besar sahaja
yang menggunakan perkahwinan sebagai alat menentukan hubu-
ngan baik, muhibah dan taat setia antara negerinya dengan
negeri-negeri yang lain. Perkahwinan merupakan amalan politik
atau diplomatik yang diamalkan secara meluas oleh raja-raja di
N usantara. Contohnya, perkahwinan antara raja Melaka,
Muhammad S yah, dengan puteri raja Pasai lebih kurang pada
tahun 1436. Perkahwinan itu merupakan satu langkah pohitik dan
diplomatik yang amat bermakna kepada Melaka dalam usahanya
memperkembangkan Melaka sebagai pengganti pohitik dan eko-
nomi empayar S rivijaya di N usantana.29
Perkahwinan tengku mahkota Perak dengan puteri sultan
A ceh pada pertengahan kedua abad ke-16 yang memulakan
hubungan kekeluargaan yang luas dan erat antara A ceh dan
negeri Melayu di S emenanjung T anah Melayu juga memaparkan
dengan ketara keberkesanan perkahwinan sebagai pencantuman
hubungan politik dan kekeluargaan. S ultan A lauddin Mansur
S yah (tengku mahkota tersebut) menaiki takhta kerajaan A ceh
menggantikan ayahanda mertuanya. Baginda menghantar balik
adinda baginda sebagai raja pemerintah negeri Perak yang pada
28 T ome Pires, op. cit.; Hikayat Patani, him. 5.
29 T ome Pires, Suma Oriental, op. cit., him. 242; lihat penjelasan yang amat
menarik dan komprehensif oleh Woiters tentang keputusan raja pemenin-
tab Melaka ketiga memeiuk agama I siam dan perkahwinan baginda
dengan puteni R aja Pasai yang akan membawa hubungan lebih erat
dengan Pasai. Pada masa itu Pasai merupakan pusat perdagangan A rab
dan Barat yang terkenai. Lihat Woiters, OW., i975. The Fall of Srivijaya
in Malaya History. Kuaia Lumpur: OUP, Bab 2.
43
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
waktu itu merupakan sebuah negeri naungan kepada A ceh, dan
mengahwinkan puterinya dengan S ultan A u Jalal A bdul Jalil
R iayat S yah, raja pemerintah Johor.
3
Perkahwinan juga digunakan untuk mendapatkan perikatan
pohitik dan ketenteraan yang bermakna dan berpengaruh. Misal-
nya, perkahwinan R aja Kuning, Patani, dengan adinda S ultan
A bdul Jalil Johor pada tahun 16334 ternyata bertujuan bagi
mengukuhkan kedudukan politik dan ketenteraan Patani yang
berdepan dengan A yudhya.3 Begitu juga dengan perkahwinan
antara bekas pemerintah Pasai dengan puteri S ultan Mahmud,
Melaka, pada tahun 1512. S elepas perkahwinan itu, S ultan Mah-
mud menghantar menantu baginda bersama dengan angkatan
laut Melaka ke Pasai untuk berjuang merampas kembali takhta
Pasai. Dengan itu, S ultan Mahmud dapat memperlihatkan bukan
sahaja kuasa baginda yang masih kukuh di kalangan negeri di
A lam Melayu tetapi juga kebolehan baginda mengeratkan pen-
katan dengan pusat kuasa yang lain melalui pertalian kekeluar-
gaan.32
Boleh dikatakan denganjelas bahawa sistem diplomatik ter-
atur yang menentukan hubungan antara pusat-pusat kuasa di
A sia T enggara iaitu sistem tributari dianggapjuga sebagai sistem
dasar luan negeri-negeri tersebut. S elain itu, terdapat juga cara
lain yang menentukan hubungan erat dan muhibah antara pusat
berkuasa di rantau A sia T enggara; yang terkenal ialah perikatan
politik dan ketenteraan berdepan dengan ancaman kuasa ketiga.
Contohnya, usaha antara raja pemerintah A yudhya, Lanna dan
Vientiane pada pertengahan kedua abad ke- 16 membina satu
perikatan politik dan ketenteraan menentang kuasa Bayinnaung
yang semakin meningkat.
Dan aspek ekonomi dan perdagangan, boleh dikatakan
bahawa hubungan ekonomi serantau merupakan bukti yang ter-
30 Hali, D.G .E ., 1970. A History of South-East Asia. London: Macmiiian,
him. 345.
31 Hikayat Patani, him. i79i80. ~
32 A ndaya, L.Y., 1975. The Kingdom of Johor 16411728. Kuaia Lumpur:
OUP, him. 2 122.
44
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
nyata memperlihatkan aspek positif dalam hubungan serantau
zaman tradisional. I a amat berbeza dengan gambaran umum
yang dikemukakan oleh para sarjana penjajah yang menggam-
barkan hubungan serantau A sia T enggara sebelum kedatangan
kuasa Barat sebagai hubungan yang amat negatif dan hanya
membinasakan sahaja. Boleh dirumuskan bahawa perkembangan
ekonomi yang berlaku sejak abad ke- 13 mempunyai kesan yang
mendalam terhadap sistem perdagangan dan ekonomi di A sia
T enggana yang sejak abad ketujuh merupakan pusat perdagangan
kepada pedagang-pedagang A sia yakni China, A sia T enggara,
I ndia, A sia Barat, dan E ropah. T erdapat beberapa faktor yang
menyebabkan perkembangan dan perubahan ekonomi di A sia
T enggara pada abad ke- 13, termasuk juga dasar perdagangan
China pada abad ke- 13 hingga ke- 15 yang membuka kembali
perdagangannya kepada para pedagang tempatan dan asing.
Dasar perdagangan China itu mempunyai kesan mendalam ter-
hadap corak perdagangan di A sia T enggara yang pada waktu itu
dikawal oleh empayar S rivijaya. S ehain dasar perdagangan Chi-
na, faktor penting lain ialah perkembangan teknologi barn dalam
bidang kepakaran seperti teknologi membuat kapal yang lebih
besar dan lebih tahan lasak dengan keadaan lautan, penggunaan
kompas, peta perjalanan lautan yang lebih tepat, dan ilmu terha-
dap pergerakan angin dan perairan yang lebih saintifik, semua-
nya membolehkan aktiviti perdagangan yang besar dan memer-
lukan ruang yang luas; dan permintaan rempah dan A sia
T enggara yang semakin meningkat dalam pasaran E ropah dan
China. mi bermakna, corak perdagangan yang bergaritung pada
dua-tiga buah entrepot besar tidak lagi dapat dipertahankan.
S ebagai gantinya pada abad ke-13 dan abad ke-17, muncullah
pusat-pusat perdagangan sama ada di T anah Besar seperti
A yudhya, Ligor, Patani, Pegu, Martaban mahupun di kalangan
negeri manitim seperti S amudera-Pasai, Pedir, S urabaya, S inga-
sari, Majapahit, Melaka, A ceh dan Johor. Kemunculan pusat-
pusat perdagangan di T anah Besar seperti A yudhya dan Pegu
juga menunjukkan dengan jelas corak perdagangan baru yang
lebih menumpukan kepada hasil pengeluaran tempatan A sia
T enggara selain kemudahan-kemudahan perniagaan yang dita-
45
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
warkan oleh rantau itu sejak abad ketujuh. A yudhya, contohnya,
merupakan bukan sahaja pelabuhan yang terkenal tetapi juga
sebagai pusat pengeluanan kawasan pedalaman rantau itu seperti
hasil hutan dan Kemboja, Laos, Lanna T hai dan Pagan.
33
S atu lagi aspek yang penting adalah kemunculan pusat per-
dagangan maritim yang barn iaitu yang dapat mengumpul
kedua-dua jenis barang dagangan tempatan dan asing (dan I ndia
dan China) yang diperlukan dalam pasaran antanabangsa dan
tempatan. Oleh itu, pusat-pusat perdagangan manitim barn mes-
tilah berkemampuan untuk menguasai kawasan pedalaman dan
lembah sungai yang berhampiran dengannya supaya dapat
mengawal hasil pengeluaran yang bernilai kommersil itu.
Melaka merupakan contoh kiasik pusat perdagangan maritim
barn yang berkebolehan mengawal kawasan-kawasan pedalam-
annya serta menawarkan kemudahan-kemudahan pasan pertu-
karan banang dagangan T imur (China) dan Banat (I ndia, A rab)
dan tempatan (N usantana).
S atu lagi aspek penting yang muncul dan perubahan sistem
perdagangan sejak abad ke-13 ialah kemunculan sistem peng-
khususan dalam proses menghasilkan bahan-bahan tempatan.
Keperluan mengeluarkan barang-barang pertanian yang diperlu-
kan dalam pasaran antarabangsa bererti beberapa kawasan yang
sesuai dengan tanaman ataupun industri yang bernilai komersil
itu akan memaksimumkan pendapatannya dengan mengeluarkan
hasil-hasil khususnya sahaja, manakala mereka akan bergan-
tung pada bahan-bahan import untuk keperluan seharian yang
lain. Contoh yang baik ialah S amudera-Pasai, S ulawesi (Cele-
bes) dan Melaka yang menumpukan usaha masing-masing
33 T ome Pines, Suma Oriental, op. cit., him. 104113; N idhi A uesnivongse,
(ed.) 1984. Sri Ram Dhebnagara: Ruamkwam-riang waa duay Prawatsat
Ayudhya rawn ton/Sri Ram Dhebnagara: CollectedEssays on the History
of Early Ayudhya. Bangkok S ilpa-wauanatham, him. 8799; Kobkua
S uwannathat-Pian, 1985. Thai-Malay Relations, Traditional Intra-
regional Relationsfrom the Seventeenth to the Early Twentieth Centuries.
Kuaia Lumpur: OUP, him. 1319; dan Usanee T hongchai, 1983.
A yudhya-Lanna T hai R eiations, B.E . 18392310/12961767. T esis
S arjana, Chuiaiongkorn University, him. 105108.
46
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
kepada tanaman rempah (S amudera-Pasai dan Celebes) atau
kemudahan-kemudahan yang diperlukan para pedagang asing
(Melaka) dan bergantung pada import bekalan makanan dan
kawasan serantau yang lain. Pengimportan bahan-bahan
makanan utama dan memerlukan ruang yang cukup luas seperti
beras dapat dilakukan dengan mudah sejak adanya perkemba-
ngan teknologi yang telah disebutkan di atas. Kesannya, A sia
T enggara dibahagikan kepada kawasan pengkhususan ekonomi
mengikut keperluanantarabangsadan tempatan. Umumnya, kawas-
an N usantana, seperti S amudera-Pasai, dan Ma1uku~merupakan
pengeluan berbagai-bagaijenis rempahterutamanya lada, hasil-ha-
sil laut, dan bijih timah, manakala negeri pedalaman seperti
A yudhya, Jawa, dan Pegu merupakan pengeluar bahan-bahan ma-
kanan seperti beras, ikan masin, garam, dan hasil hutan. Jelas
bahawaperkembangan ekonomi pengkhususan adalah amat ber-
makna kepada interaksi positif di kalangan negeri rantau tersebut.
Pires memberi gambaran yang mengesahkan analisis di
atas. Menurutnya, pada akhir abad ke-15, setiap tahun Pegu
menghantar 1516 buah jong (kapal layar China) dan 203 0
buah kapal kecil yang dipenuhi beras, benzoin, lac, perak, per-
mata delima, dan kesturi ke Melaka, Pasai, Pedir, manakala
S iam (A yudhya) menghantar 30 buah jong ke Melaka yang
membawa beras dan bahan makanan yang lain, lac, benzoin,
sappanwood, gading, plumbum, bijih timah, perak, emas, bejana
emas atau tembaga merah, cincin berpermata berlian dan delima,
dan kain buatan S iam untuk masyarakat orang bawahan.
34
Menurut Pires juga, S iam nampaknya paling aktif dalam aktiviti
perdagangannya. S elain aktiviti perdagangan dengan Melaka,
S iam juga berdagtmg dengan pusat-pusat kuasa yang lain teruta-
manya di kalangan pelabuhan sekitar S egenting Kra dan N usan-
tara. T ernyata A yudhya memainkan peranan sebagai orang
perantaraan antara pelabuhan tempatan. Contohnya, A yudhya
direkod mengimport banang-barang seperti kain dan G ujarat dan
lada dani S umatera dan menjualnya kepada pelabuhan-pelabuhan
34 T ome Pines, Suma Oriental, op. cit., him. 166.
47
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
di pantai T anah Besar. Pada masa yang sama, A yudhya merupa-
kan pusat mengumpul bahan-bahan pengeluaran iaitu beras,
bahan makanan, gading, lac dan sebagainya negeri-negeri
pedalaman seperti Kemboja, Campa, Lanna dan Laos kepada
Melaka dan pusat-pusat perdagangan yang lain.
35 S atu bukti
yang menunjukkan peranan aktif S iam dalaminteraksi ekonomi
serantau ialah tembikar S awankhalok yang dieksport oleh S iam
ke merata tempat di A sia sejak abad ke-13. Daripada bukti-bukti
arkeologi yang dijumpai, jelas bahawa tembikar S awankhalok
yang digunakan oleh masyarakat A sia dan Martaban di Myan-
mar, Borneo, S umatera, Jawa, Filipina sampai ke Jepun, meru-
pakan satu banang dagangan yang popular di kalangan masyara-
kat A sia. T embikar mi digunakan untuk menyimpan bahan
makanan seperti beras, gula, minyak, dan air. A yudhya juga
merupakan pusat perdagangan yang maju sehingga kerajaan
R yukyu sering menghantar utusannya ke bandar besan itu untuk
membeli bahan-bahan yang diperlukan kepada misi tributarinya
ke China.36 Pada pertengahan abad ke- 16, seorang pegawai Por-
tugis melaporkan bahawa A yudhya sudah menjadi sebuah negeri
yang berkuasa luas dan amat makmur ekonominya, manakala;
aktiviti perdagangannya adaiah amat aktif dan terdapat
lebih kurang 300 penduduk Portugis di A yudhya yang
denganjong mereka sendiri mengeskport hasil pengeiuaran
S iam seperti beras, bijih timah, gading, benzoin, indigo,
sticlac dan kayu yakni dyewood dan sappanwood ke Ligor
dan Patani dan dan situ ke Melaka.37
Bukan A yudhya sahaja yang berinteraksi dengan pusat pela-
buhan serantau yang lain tetapi Melaka, Majapahit, Pegu, Lanna
dan pusat-pusat lain juga menunjukkan aktiviti perdagangan dan
35 Ibid., him. 166. Lihat juga S imkink, C.G .F., 1968. The Traditional Trade
ofAsia, London: OUP, him. 156166.
36 Katoba, A ., danM. Matsuda, M., 1967. Ryukyun Relations with Koreaand
Southeast Asian Countries. Kyoto: A tsuchi Katoba, him. 5364.
37 Joaquim de Campos, i959. E arly Port A ccounts of T haiiand, dim. The
Siam Society (SelectedArticlesfromJSS), bil. VI I , hI m. 218.
48
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -i6
ekonomi yang saling bergantung di kalangan negeri A sia T eng-
gara pada sepanjang zaman tradisional. Mereka memang berhu-
bung untuk mendapat faedah sesama mereka. Menurut Prapan-
ca, Majapahit menjalankan perdagangan yang aktif dengan
S umatera, Jawa Barat, S ulawesi, Maluku, Kalimantan, T imur
dan Melaka. Pada waktu yang sama, Majapahit juga mempunyai
hubungan yang baik dengan Pegu, S iam, kemboja, Campa dan
Dal Viet (A nnam/Vietnam). Wang T a-yuan, seorang pegawai
China yang melawat Majapahit pada tahun 1350, menyatakan
bahawa Majapahit merupakan sebuah pusat yang aman, makmur
dan berkedudukan utama di kalangan masyarakat gasan di ran-
tau lautan timur~ Duarte Barbosa, seorang pegawai Portugis
yang pernah melawat Pegu pada awal abad ke- 16, melaporkan
bahawa terdapat banyak aktiviti perdagangan di Pegu, pusat
kerajaan Mon di selatan Myanmar. Pegu menghantar banyak
kapal besar ke Melaka dan S umatera dan tempat-tempat yang
lain di A sia T enggth~adan I ndia. Pengeluaran utamanya termasuk
beras, bahan makanan, dan lac.
39
S ejak pengasasannya pada awal abad ke-15, Melaka
memang memain peranan yang menonjol dalam aktiviti perda-
gangan baik di peringkat antarabangsa mahupun di peringkat
tempatan. Pada pertengahan abad tersebut, Melaka muncul seba-
gai pusat perdagangan utama di kalangan negeri N usantara. I a
menggantikan Majapahit sebagai pusat perdagangan di I ndonesia
yang meliputi semua kepulauan di perairan I ndonesia seperti
Kepulauan R empah yang amat strategik kepada perdagangan
antarabangsa. S ebenarnya, Melaka merupakan sebuah entrepot
yang dapat mencantumkan hampir semua aktiviti perdagangan
serantau terutalnanya setelah Melaka dapat menguasai kawasan-
kawasan di dua belah S elat Melaka lebih kurang pada pertengah-
an abad ke-15. Contohnya, Melaka merupakan pusat pasaran
38 Dipetik danipada G oedes, G ., 1968. The Indianized States of Southeast
Asia, Kuala Lumpur: Universiti of Malaya Press, him. 234.
39 Furnivail, J.S ., 1960. E uropeans in Burma, the E arly Part: [Karya Duarte
Barbosa yang diterbit oieh Hakhuyt S ociety, 1918 dan 1921], dim. Burma
ResearchSociety FiftiethAnniversary Publications No. 2. R anggoon, him.
623.
49
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DiS I ON A L S E R A N T A U
beras dan bahan makanan yang besar; S iam dan Pegu menghan-
tar beras dan bahan-bahan makanan ke Melaka. Melaka juga
menjadi tempat pertemuan para penjual dan pembeli bahan-
bahan tempatan. S emua hasil laut dan I ndonesia, Patani, Pegu,
dan S elat Melaka dijual beli di Melaka.
Perkembangan ekonomi yang secara automatik mengerat-
kan hubungan serantau A sia T enggara sehingga akhir abad
ke- 16, juga mengubah corak perniagaan di rantau tersebut. S eki-
ranya dahulu, perdagangan tempatan merupakan suatu kegiatan
menjaja, pada abad ke-15, ia telah menjadi satu sistem perda-
gangan yang lengkap dan berdikani disebabkan perkembangan
dalam aspek pengeluanan dan pengkhususan hasil pengeluaran-
nya. Masyarakat A sia T enggara berkembang dengan pesat
dengan munculnya pusat-pusat kosmopolitan seperti Melaka,
A yudhya, A ceh, Johor, Patani, Jawa, manakala kawasan pedalam-
annya masih mengekalkan ciri-ciri masyarakat pertanian tradisi-
onalnya. Juga jelas bahawa golongan pementah dan masyara-
kat bandar bergantung lebih pada pendapatan daripada
perdagangan berbanding daripada cukai pertanian. S ekiranya,
ekonomi yang bercorak perdagangan mi terus maju, tentu ia
memerlukan kerjasama yang bermakna antara entrepot dan
kawasan pedalamannya serta perpaduan dalam aspek politik dan
ekonomi kedua-dua jenis masyarakat tempatan yang terlibat.
Kegagalan A sia T enggara memajukan sistem ekonomi dan sosio-
politiknya setelah krisis pada abad ke-17, merupakan salah satu
sebab rantau itu tidak dapat mengekalkan prestasi yang menga-
gumkan yang telah dicapai pada abad ke- 15 dan ke- 16.
Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa perkemba-
ngan ekonomi A sia T enggara pada zaman tradisional menunjuk-
kan dengan ketara aspek-aspek positifnya kepada hubungan
serantau A sia T en~garayang mengesahkan keadaan saling ber-
gantung dan kerjasama di kalangan negeri tempatan. Hanya per-
saingan politik yang berlaku sekali-sekala telah mengganggu
proses kemajuan masyarakat tersebut.
Dan aspek sosiobudaya: pada peringkat permulaan nam-
paknya terdapat perbezaan yang ketana antara masyanakat T anah
Besar dan masyanakat maritim disebabkan agama iaitu agama
50
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
Buddha T heravada (Vietnam, Konfusianisme) dan I slam, tetapi
melalui kajian yang lebih teliti, kita mendapati bahawa terdapat
banyak persamaan antara mereka dan aspek sosiobudaya. Con-
tohnya, konsep kaum kerabat yang memainkan peranan penting
dalam bidang politik dan kuasa kerajaan;
4aspek-aspek budaya
dan adat yang diwanisi dan zaman kepercayaan animisme dan
Hindu-Buddhisme; dan konsep tentang masyanakat yang berpu-
sat di kampung. Kaitan sosiobudaya sebegitu telah membentuk
A sia T enggara sebagai satu rantau yang mempunyai ciri-ciri
sosiobudaya yang tersendiri dan yang berkaitan antara satu
dengan yang lain. Contohnya, adat masyanakat A sia T enggara
yang pernah dipengaruhi budaya Hindu seperti Myanmar, Kern-
boja, S iam, dan Jawa tentang undang-undang adalah sama iaitu
berasaskan konsep dharma atau undang-undang sejagat yang
bermakna bahawa raja pemerintah hanya bertanggungjawab
membuat keputusan mengikut apa yang telah ditentukan oleh
dharma dan bukan kepada membuat undang-undang kepada
masyanakat sendiri.4 A nthony R eid dalam kajian yang begitu
menanik dan informatif menunjukkan bahawa walaupun terdapat
kepelbagaian bahasa, budaya dan agama di A sia T enggara tetapi
kepercayaan dan amalan kemasyarakatan yang popular di kala-
ngan penduduk rantau itu memperlihatkan persamaan sosiobu-
daya masyarakat rantau tersebut.42 Contohnya, makanan pendu-
40 S ebagai contoh baca S unait Chutintaranonda, 1982. Politicai Kinship
R elations in E arly T hai History. T esis S arjana, University Comeii, C.H.
Wake, dim. Meiaka in the Fifteenth Century: Malay Historical T raditions
and the Politics of I siamization, S andhu, S ., dan Wheatiey, P., (pony.),
Melaka: The Transformation of a Malay Capital c. 14001980. Kuaia
Lumpur: OUP: Michael A ung T hwin, 1976. T he N ature of S tate and
S ociety in Pagan: A n I nstitutional History of 12th and 13th Century Bur-
ma. T esis Doktor Faisafah, University Michigan.
41 Wyatt, D,K., 1984. Thailand, A Short History. N ew Haven dan London:
Yale Universitj Press, him. 72. Hanya raja pemerintah S iam sejak R aja
T railok (1448-1488) yang mengainbil langkah yang berbeza danipada tra-
disi mi dengan mengeiuarkan kod undang-undang jenayah dan awam
yang dapat berubah-ubah dan berkait dengan hai-hal duniawi semasanya.
42 R eid, A J.S ., 1988. Southeast Asia in theAge of Commerce 14501680,
vol. 1. The Lands Below the Winds. London, N ew Haven: Yale University
Press, him. 3.
51
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
duk A sia T enggara adalah nasi, ikan, pelbagai jenis daun dan
pucuk, belacan, dan sos ikan jeruk. Maksudnya orang Melayu,
Burma, Mon, T hai, Khmer, Lao dan I ndonesia menikmati
makanan yang sama walaupun mereka tidak bertutur dalam
bahasa yang sama atau mengikut agama yang sarna. Dani aspek
kediaman juga wujud persamaan dan segi seni bina rurnah yang
kebanyakannya dibina menggunakan tiang-tiang yang tinggi
yang sesuai dengan alam persekitarannya yakni dapat menyela-
matkan para penghuni daripada serangan binatang liar atau
malapetaka banjir. Manakala bahan-bahan membina rumah juga
menggunakan bahan-bahan yang senang diperoleh dan cepat
musnah seperti daun nipah, daun atap, kayu dan buluh. S eperti
yang kita sedani, pada asasnya masyarakat A sia T enggara meru-
pakan masyarakat pertanian yang basil pengeluaran utamanya
adalah padi. S awah dan huma merupakan ciri-ciri biasa di ran-
tau tersebut. S ebaliknya, masyarakat A sia T enggara yang mem-
punyai tanah subur yang luas menghadapi masalah yang serupa
iaitu kekurangan tenaga manusia untuk mengerjakannya. Oleh
itu, muncul satu amalan serantau yang selalu diamalkan sepan-
jang zaman tradisional iaitu rampasan tenaga manusia oleh
negeri yang lebih berkuasa yakni negeri yang menang dalam
peperangan.
Hubungan sosial masyanakat A sia T enggara menekankan
hubungan peribadi iaitu hubungan antara sanak saudara, tuan
dan anak buah, raja dan penyokongnya.
43 T anggungjawab sese-
orang dalam masyarakat selalu bersifat vertikal atau menegak.
Kesedaran tentang pangkat, kedudukan, dan umur adalah budi
bahasa yang bernilai tinggi. Contoh yang baik ialah cara yang
rapi dan teliti dalam amalan utusan rasmi di kalangan pemimpin
43 Contohnya iihat A kin R abibhadana, 1969. The Organization of Thai
Society in the Early Bangkok Period, 17821873. I thaca: Corneii Univer-
sity S outheast A sia Program, Data Paper N o. 74; Michael A ung T hwin,
1985. Pagan, The Origins of Modern Burma. Honoiuiu: University of
Hawaii Press, dan R enee Hagesteijn, 1989. Circles of Kings, Political
Dynamics in Early Continental Southeast Asia. DordrechtlProvince: Fans
Pubiications.
52
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L I -I I N G G A A BA D KE -16
negeri A sia T enggara yang dikekalkan hingga abad mi. R aja
Minh Mang Vietnam, misalnya, menolak menerima misi utusan
dan G abenor-Jeneral I ndia British yang diketuai oleh John
Crawfurd pada tahun 1821 sebab beliau bukan utusan danipada
R aja British sendiri. R aja British patut menulis kepada R aja
Cochin China [A nnam/Vietnam], dan G abenor-Jeneral [British
di I ndia] hanya patut menulis kepada Mandarin G ajah sahaja.~
Di kalangan raja yang setaraf juga wujudnya peraturan budi
pekerti yang memaparkan sifat hormat menghormati. A pabila
R aja T nilokanath (14481488) melepaskan kedudukannya seba-
gai pemenintah A yudhya buat sementara waktu dan memasuki
alam sangha, raja-raja beragama Buddha T heravada yang lain
termasuk R aja T ilok, Chiengmai, yang merupakan musuh utama
T rilokanath, dan sahabat rapat T nlokanath sendin yakni R aja
Lan Chang, terus menghantar utusan diraja membawa alat-alat
kepenluan seorang sangha sebagai hadiah dan tanda penghormat-
an mereka kepada T railoka sempena upacara memasuki kesa-
mian baginda.
45
Dengan kefahaman tentang adat dan sosiobudaya serantau
masyarakat A sia T enggara dapat berhubung kait antara satu
dengan yang lain tanpa halangan. S ebenarnya, hubungan pering-
kat orang biasa adalah menggalakkan sebab tiada sempadan fizi-
kal mahupun mental yang dapat menghalang hubungan rapat
antara mereka. Di permngkat atasan pun begitu juga kecuali apa-
bila berlakunya masalah persaingan politik yang mengganggu
keadaan berhanmoni dan muhibab itu. Kewujudan beberapa versi
Ramayana, wayang kulit, mu di T anah Besar dan N usantana
adalah bukti yang ketana bahawa budaya yang saina dinikmati
oleh masyarakat di seluruh A sia T enggara.
44 Crawfurd, J., 1987. Journal of an Embassy to the Courts of Siam and
Cochin China. S ingapura: OUP, him. 217.
45 R ong S ayanianonda, Damnern Lekhakun, Wiiaswong N opharat, 1972.
Thai History, Ayudhya Period. Bangkok: Fakuiti S astera, Umversiti Chu-
lalongkorn, hilh. 55.
53
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
II. BEBERAPA CONTOH HUBUNGAN
TRADISIONAL SERANTAU
(a) Hubungan Siam-Melaka
Kedua-dua pusat kuasa besan mi merupakan contoh hubungan
t r a d i s i o n a l b u k a n s a h a j a antara d u a b u a h n e g e r i y a n g b e r k u a s a
b e s a n a t a u p u n me w a k i l i h u b u n g a n a n t a n a n e g e r i ma n i t i r n d a n
n e g e n i p e d a l a ma n . J e l a s b a h a w a s e b e l u m t a h u n 1 4 0 5 , M e l a k a
y a n g barn d i a s a s k a n o l e h P a r a me s w a r a me n g a k u i tanaf negeri d i
bawah n a u n g a n A y u d h y a .
4 6 T e t a p i p a d a t a h u n 1 4 0 5 , p e me r i n t a h
M e l a k a k e t i g a , M u h a mma d S yah, d a p a t me n g a d a k a n h u b u n g a n
d i p l o ma t i k y a n g i s t i me w a d e n g a n Ch i n a a p a b i l a M a h a r a j a Yu n g -
l o , Ch i n a , me n g i k t i r a f Melaka sebagai pelabuhan di bawah pen-
l i n d u n g a n Ch i n a . P a d a p e r r n u l a a n n y a , A y u d h y a me n o l a k me n e -
rima k e d u d u k a n barn M e l a k a i t u d a n me r a mp a s a l a t p e r t a b a l a n
y a n g d i a n u g e r a h k a n o l e h M a h a r a j a Ch i n a k e p a d a M u h a mma d
S yah s e b a i k s a h a j a p e me r i n t a h M e l a k a p u l a n g k e M e l a k a . J e l a s
d a n i p a d a r a y u a n - r a y u a n y a n g d i b u a t o l e h M e l a k a k e p a d a M a h a -
r a j a Ch i n a p a d a t a h u n 1 4 0 7 , 1 4 1 9 d a n 1 4 3 1 , b a h a w a A y u d h y a
t e r u s b e r u s a h a u n t u k r n e n g u a s a i M e l a k a w a l a u p u n t e l a h d i a r a h
o l e h Ch i n a s u p a y a S i a m me n g h o r ma t i k e d a u l a t a n M e l a k a y a n g
d i j a mi n o l e h p e r l i n d u n g a n Ch i n a . 4 7 S e b a b A y u d h y a e n g g a n
me n e r i ma t a n a f bani M e l a k a i a l a h h a k i k a t b a h a w a d a l a m k o n -
t e k s h u b u n g a n d i p l o ma t i k d a n p o l i t i k d i A s i a T e n g g a n a , p e n e r i -
ma a n d a n p e n g i k t i r a f a n N a n k i n g k e p a d a s e s e b u a h n e g e n d i r a n -
t a u i t u me mb e r i i mp l i k a s i b a h a w a n e g e n i i t u me mp u n y a i
k e d u d u k a n p o l i t i k y a n g s a ma d e n g a n n e g e n i l a i n y a n g j u g a d i i k -
46 Yin-Ching, utusan raja China, melaporkan bahawa pada tahun 1404 apa-
biia beiiau sampai ke Meiaka, pusat polmtik itu masih menghantar ufti
kepada A yudhya. Woiters, 1975, op. cit., him. 154. Pires juga menekan-
kan bahawa Meiaka memerlukan hubungan baik dengan A yudhya bukan
sahaja sebab keselamatannya tetapi juga Meiaka bergantung pada S iam
untuk bahan makanannya. Pines, Suma Oriental, op. cit., him. 238.
47 Woiters, 1975, op. cit., him. 155; Wang G ungwu, 1970. China and
S outh-E ast A sia 14021424, dim. Jerome Chen dan N icholas T aniing,
(peny.) Studies in theSocial History of China and South-East Asia: Essays
in Memory of Victor Purcell. Cambridge: Cambridge University Press,
him. 390.
54
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
tiraf oleh China. A yudhya nampaknya tidak dapat menenma
bahawa negeni naungannya setaraf dengan A yudhya hanya sebab
ia dapat perlindungan istimewa China. Oleh itu, meskipun S iam
dianah dan ditekan oleh N anking terutamanya rnelalui ekspedisi
a n g k a t a n t e n t e r a l a u t Ch i n a d i b a w a h La k s a ma n a Ch e n g Ho
pada tahun 1407, dan 1409 yang melawat S iam dengan tujuan
untuk mengehadkan cita-cita politik S iam terhadap Melaka,
A yudhya rnasih mencari peluang untuk memasukkan sernula
Melaka ke dalam lingkungan politiknya dan tidak dapat menga-
kui Melaka sebagai negeri yang setaraf dengan A yudhya.
48
Dalam konsep tnibutari dan mandalal padang kuasa raja,
A yudhya melihat S emenanjung T anah Melayu sebagai kawasan
di dalam mandala raja S iam. Mengikut kefahaman ideologi poli-
tik serantau, A yudhya tidak dapat mengakui kernunculan sebuah
lagi pusat politik yang sama tanaf dengannya dalam mandala
S iam. Pengakuan S iam akan memben implikasi politik yang
amat buruk kepada keducfukannya sebagai pusat politik agung
dalam mandala yakni ia akan k e h i l a n g a n k e d u d u k a n a g u n g n y a
s e r t a k e k e j u t a n p a d a n g k u a s a t r a d i s i o n a l n y a . 4 9 A n t a n a b u k t i -
b u k t i b e r t u l i s d a l a m d o k u me n Ch i n a me n c a t a t k a n s e r a n g a n S i a m
t e r h a d a p M e l a k a p a d a t a h u n 1 4 1 9 y a n g me n y e b a b k a n Ch i n a
me n g h a n t a r u t u s a n u n t u k me n c e l a S i a m s e c a r a r a s mi . Sejarah
Melayuj u g a me r e k o d k a n b e b e r a p a k e g a g a l a n t e n t e r a S i a m y a n g
dihantar oleh A yudhya untuk menguasai Melaka terutarnanya
48 Wang G ungwu, op. cit., yang juga membuat petikan daripada surat Maha-
raja Yung-io kepada raja S iam yang menyuruh A yudhya, Dan saat mi,
beniiah cukupperhatian kepada hal-hal negeri A yudhya, benhubungan baik
dan muhibah dengan negeri-negeri jiran, dan jaga baik negeri anda.
49 Penjelasan lanjut tentang konsep mandala dan iuasnya skop mandala
A yudhya iihat bahagian Woridview A sia T enggara: (iii) Konsep Hie-
narki A ntarabangsa di atas, dan (b) Hubungan Myanmar-S iam di bawah.
T entang skop mandala Meiaka, direkod bahawa pada pertengahan kedua
abad ke-15, Meiaka mempunyai kuasa dan pengaruh terhadap Pahang,
T erengganu, Kelantan, kepulauan di S elat S ingapura, Kepuiauan R iau-
Lingga, Kampan, S iak, I ndragini dan R okan di S umatera. Memang terda-
pat lumrah naik turun kuasa dan pengaruh Meiaka dan mandalanya.
A ndaya, L.Y., 1975. The Kingdom of Johor 16411728. Kuala Lumpur:
OUP, him. 3; Pires, Suma Oriental, op. cit.
55
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
selepas tahun 1430-an apabila China tidak lagi memberi perlin-
dungan istimewa kepada Melaka sebagai pelabuhan khas perda-
gangan China di A sia T enggara. Phraraja Phongsawadan juga
merekodkan serangan tentera S iam ke atas Melaka pada tahun
1441 dan 1455.~ Pada tahun 1468, Undang-Undang Istana
Siam menyenaraikan 20 buah negeri naungan S iam yang terma-
suk juga Melaka.
5 Walaupun begitu, pada tahun 1480-an, terda-
pat lagi serangan A yudhya ke atas Melaka; pada kali mi
A yudhya nampaknya ditewaskan dan tidak lama kemudian,
Kedah mengundur din danipada lingkungan politik S iam dan
pada tahun 1490 menjadi negeti di bawah naungan Melaka apa-
bila raja Kedah menerima nobat danipada S ultan Mahmud seba-
gai tanda hubungan barunya. Kemungkinan besan, benikutan
peristiwa tersebut, dan peranan Melaka yang menghasut Pahang
supaya menolak taraf negeri naungan kepada S iam, A yudhya
memutuskan segala hubungan dengan Melaka selama lebih dna
puluh tahun sebelum kejatuhan Melaka ke tangan Portugis path
tahun 1511.52
T ernyata bahawa dan segi politik, hubungan Melaka-S iam
menunjukkan corak hubungan serantau antara negerm besan yang
tidak bertoleransi tentang keadaan yang wujud lebih dan sebuah
pusat kuasa yang besar dalam suatu mandala. Dalam kes mi,
S iam sebagai kuasa besar pertama menganggap Melaka, bekas
negeri naungannya, sebagai pusat kuasa yang ingin merampas
atau merendahkan kuasa dan maruahnya, suatu keadaan yang
50 Phraraja Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Luang, Prasert. dan
Phraraja Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Phanchanthanumat
yang merekodkan tentang serangan S iam terhadap Meiaka pada tahun-
tahun tersebut tanpa menerangkan yang serangan itu berjaya atau tidak,
manakala Chulayutthakarawong meiaporkan kejayaan S iam terhadap
Meiaka pada tahun 1441, iaitu semasa pemenintahan Boromracha I I
(14241448). N ampaknya, kemenangan S iam itu tidak kekai lama sebab
pada tahun 1455 A yudhya terpaksa menjaiankan satu iagi kempen menun-
dukkan Melaka.
51 Butir-butir ianjut tentang Undang-Undang Istana Siam/Kot Montienban,
lihat Ubonsni A tthabhandhu, the R evision of the R oyal Chronicles in the
R eign of R aina I . T esis S arjana, S iiapakorn Universiti, 1982.
52 Pires, Suma Oriental, op. cit.
56
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
tidak boleh dibenankan sekiranya S iam ingin mengekalkan taraf
politiknya di rantau tersebut. Kepentingan politik itu menyebab-
kan hubungan yang agnesif dani A yudhya dan yang subvensif dan
Melaka.
Dani sudut pandangan Melaka, keinginan Parameswara dan
pengganti-.pengganti baginda yang berhasrat memulihkan semula
kegemilangan dan wanisan S nvijaya-Palembang bererti bahawa
Parameswara tiada pilihan lain kecuali menubuhkan tapak kuasa
barn di sebelah timur S elat Melaka yang berpotensi menguasai
aktiviti perdagangan di kawasan N u s a n t a r a . M e l a k a a d a l a h t a p a k
kuasa barn raja-raja dinasti Palembang-Melaka setelah Parames-
wara cuba bertapak di beberapa tempat di kawasan tersebut
yakni Bentan, S ingapura, dan Bantam. Pada mulanya, pemerin-
tab Melaka terpaksa menerima kuasa politik S iam sebab Melaka
mempunyai beberapa jiran yang menimbulkan banyak kebimba-
ngan terhadap keselamatan Melaka. Contohnya, Majapahit yang
mengusir Parameswara dari Palembang; A m yang ingin mengu-
asainya sebab persaingan politik bersejarah antara Palembang
dan A nn. Penlindungan A yudhya membawa dua faedah yang pen-
ting kepada Melaka, pertama, perlindungan kuasa besar yang
dapat menjadi deterrent kepada Majapahit dan A m, dan kedua,
A yudhya merupakan pusat bekalan bahan makanan utama
kepada Melaka. Oleh itu, dan tanikh penubuhannya sehingga
tahun 1405, Melaka menerima tanaf yang rendah dalam mandala
A yudhya. G ambaran mi berubah apabila Maharaja Yung-lo
memilih Melaka sebagai pelabuhan utama bagi aktiviti perdaga-
ngan China di laut selatan.
53 Dengan pengiktirafan China itu,
Melaka mendapat perlindungan politik dan ketenteraan dan
China daripada ancaman negeri-negen jiran yang lebih berkuasa
danipadanya khasnya S iam serta menjadi negeni yang mempu-
nyai kedudukan politik yang setaraf dengan semua negeri besar
yang lain dalam gelanggang politik serantau. T anpa perlindu-
ngan dan hubungan khas dengan China, Melaka tidak mungkin
53 Lihat penjeiasan lanjut tentang dasar Mararaja Yung-io terhadap Melaka
dan A sia T enggara daiam Bab 3.
57
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dapat memperkembangkan kuasa dan peranan politik dan ekono-
minya sampai ke tanaf pusat politik yang berkuasa besan di A sia
T enggara. A khirnya, Melaka juga berjaya menanik pedagang-
pedagang Muslim dan I ndia dan A sia Barat yang pada waktu itu
lebih suka menjalankan perdagangan di Pasai, apabila raja peme-
rintah Melaka memeluk agama I slam pada tahun 1436. Boleh
dikatakan bahawa sejak itu Melaka berkembang dengan pesat
dani segi ekonomi, politik dan ketenteraan. Dengan kata lain,
Melaka telah mencapai cita-cita tinggi pengasasnya. Kebolehan
Melaka menonjolkan dirinya sebagai kuasa utama di kalangan
negeri manitim di kawasan S elat Melaka dan kawasan pedalam-
an S emenanjung T anah Melayu merupakan satu cabaran tenbesar
kepada A yudhya. S eperti yang didapati oleh A yudhya, Melaka
menjadi pesaing utama kuasa S iam di kalangan negeri di S eme-
nanjung T anah Melayu. Walaupun Melaka nampaknya sedia
menerima kedudukan S iam sebagai satu lagi pusat politik yang
setanaf dengannya, S iam memang tidak dapat menerima kenyata-
an yang wujudnya satu lagi pusat politik yang menuntut hak dan
keistimewaan sama dengan A yudhya di dalam mandala tradisio-
nalnya. Percanggahan kepentingan politik mi merupakan sebab
asas pertelingkahan kedua-dua negen sepanjang abad ke- 15.
Walau bagaimanapun, terdapat juga lumnah politik yang
membolehkan Melaka dan A yudhya mempenbaiki hubungan
mereka melalui aspek ekonomi ataupun pentadbirannya. Contoh-
nya, S ultan Muzaffar S yah, pemenntah Melaka kelima, meng-
hantan utusan ke A yudhya untuk menubuhkan hubungan persa-
habatan dengan S iam.
54 A yudhya menerima tawanan diplomasi
itu. S elain itu, terdapat hubungan ekonomi yang kuat antara
kedua-dua negana tersebut. Kecuali dalam jangka masa antana
tahun 14901511 apabila A yudhya memutuskan segala hubu-
ngan dengan Melaka, ants perdagangan A yudhya-Melaka selalu
aktif; A yudhya merupakan pengimport beras dan bahan makanan
yang lain serta bahan-bahan dagangan dari kawasan pedalaman
T anah Besar ke Melaka. Hikayat Hang Tuah menceritakan
dengan panjang lebar tentang pengembanaan Hang T uah yang
54 Sejarah Melayu, op. cit.
58
HUBUN G A N T R A DI S LON A L HI N G G A A BA D KE -16
dihantar sebagai utusan ke istana raja S iam dalam beberapa
kempen menolong tentera S iam menentang musuhnya.
(b) Hubungan Myanmar-Siam
Dari abad ke-14 hingga ke-16, S iam dan Myanman (Pagan dan
T oungoo) merupakan dna buah pusat yang berkuasa besar di
T anah Besan. S ebenarnya, A yudhya muncul sebagai kuasa yang
tidak ada bandingnya sehingga kemunculan T oungoo pada
tahun-tahun terakhir abad ke-15. Hubungan antara dua buah
negeni besar mi merupakan contoh hubungan yang wujud di
kalangan negeni di T anah Besar yang bertamadun Hindu-
Buddhisme dan yang beragama Buddha T heravada.
S eperti yang diterangkan di atas, konsep hubungan tnibutani
hanya berkesan, yakni menjamin suasana sosiopolitik yang ter-
atur dan aman damai, sekiranya parti-parti yang terlibat tidak
setanaf dan aspek politik dan ketenteraan. Hubungan tributani
kurang berkesan mengatur hubungan antara dua buah negeri
yang lebih kurang sama kebolehan politik dan ketenteraan mere-
ka. Dalam keadaan seperti hubungan S iam-Myanman, yang
kedua-dua pihak mempunyai kemampuan sosiopolitik dan
ketenteraan yang hampir serupa, konsep yang amat berpengaruh
tenhadap falsafah politik mereka terutamanya tentang hubungan
dengan kuasa-kuasa yang lain ialah konsep raja alam semestal
cakravartin.
55 R aja-raja dinasti T oungoo terutamanya R aja
T abengshweti dan R aja Bayinnaung, dan naja-raja S iam di
A yudhya adalah pemegang kuat kepada konsep cakravartin dan
hierarki politik antanabangsa yang benasaskan konsep tersebut.
Mereka menekankan kedudukan tertinggi dan tanpa bandingnya
seorang cakravartin yang memerintah padang kuasa mandala
baginda yang amat luas. Dengan itu, raja-naja S iam dan T oungoo
tidak dapat menerima keadaan munculnya pusat kuasa lain yang
setaraf dengannya dalam kawasan yang dianggap sebagai man-
55 Lihat penjeiasan bahagian Pandangan Dunia A sia T enggara terutama
(iii) Konsep Hierarki A ntarabangsa.
59
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dalanya masing-masing. M a s a l a h p o k o k d a l a r n h u b u n g a n S i a m-
M y a n ma r i a l a h h a k i k a t b a h a w a p a d a p e r t e n g a h a n k e d u a a b a d
ke-15 dan ke-16, mandala raja T oungoo/Pegu dan raja A yudhya
adalah bertindih akibat kejatuhan kerajaan Mon di Pegu ke
tangan naja T oungoo. R aja T abenshweti merupakan pemenntah
Myanmar pertama yang menganggap kawasan lembah Menam
Chao Phnaya, selain kawasan negeri Mon dan S han, sebagai
sebahagian mandala baginda. S ecara ringkas, mandala Myanmar
sejak zaman R aja T abinshweti dan Bayinnaung meliputi seluruh
wilayah Myanmar sekarang senta kawasan utana negeri T hai
moden iaitu Cbiengmai dan Lanna dan kerajaan A yudhya sendi-
ri. S ebaliknya, raja A yudhya selalu melihat kawasan yang ben-
sempadan dengan T oungoo yakni Chiengmai, negeni S han,
T enassenim, T avoy dan Martaban, sebagai negeni di dalam man-
dala A yudhya. S ecara keseluruhannya, mandala A yudhya adalah
lebih kurang sama dengan mandala Kerajaan Khmer A ngkor
iaitu meliputi semua kawasan lembah Menam Chao Phraya,
kawasan dua tebing S ungai Mekong (Laos dan Kemboja), dan
S emenanjung T anah Melayu.
56 Bagi menentukan tuntutan cakra-
varrinnya, raja T oungoo mestilah menguasai A yudhya dan men-
jadikannya sebagai negeri di bawah naungan T oungoo. Bagi
pihak A yudhya pula, ia terpaksa menghapuskan kuasa T oungoo
terhadap negeni S han, Mon dan Chiengmai/Lanna supaya dapat
mengesahkan kedudukan raja cakravartin S iam. N ampaknya,
tiada jalan lain untuk menyelesaikan tuntutan kedua-dua pihak
kecuali melalui peperangan.57
T idak hairanlah apabila diteliti hubungan S iam-Myanmar
56 S unait Chutintaranond, 1988. Cakravartin: I deology, R eason and Mani-
festation of S iamese and Burmese Kings in T raditional Warfare
(15381854), Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast
Asian Studies. Bil. 4, no. 1.
57 Pinto, seorang pegawai Portugis yang meiawat T oungoo pada masa itu,
meiaporkan bahawa T abinshweti menyerang A yudhya sebab baginda
mahu menjadi Maharaja dunia yang dihormati dengan gelaran S ri
Paduka R aja G ajah Putih, The Voyage and Adventures of Ferdinand
MendezPinto, hlm. 412. Baymnnaung sendiri menggunakan geiaran R aja
ke atas segaia raja seteiah baginda menewaskan Kerajaan Mon di Pegu
pada tahun 1551.
60
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
pada abad ke-16 penuh dengan konflik dan peperangan. Oleh
sebab T oungoo yang perlu menentukan tuntutan mandala barn
Myanmar, T abinshweti melancarkan senangan pertama terhadap
A yudhya pada tahun 1548 dengan tujuan menundukkan kenajaan
A yudhya dan mendapatkan gelaran R aja A gung ke atas segala
raja di dunia mi. Baginda tidak berjaya dan T oungoo terpaksa
menunggu lebih dani 20 tahun sebelum Bayinnaung dapat
menguasai A yudhya dan menjadikan kerajaan S iam sebagai
sebuah negen naungan Myanmar. Kejayaan Bayinnaung pada
tahun 1569 merupakan kesan satu strategi apabila seorang jene-
nal T hai, Phraya Chakri, benpaling tadah kepada rajanya pada
menolong Bayinnaung dan tentera Myanman memasuki kota
A yudhya dengan mudah.
58 Menurut sumber T hai terdapat lebih
danipada 11 peperangan antara S iam dan Myanman pada tahun
15481605. Pada waktu yang sama, Myanmar menyerang S iam
tujuh kali dan berjaya menguasai A yudhya selama 15 tahun
(15691584). A yudhya di bawah Kepimpinan N anesuan melan-
carkan serangan balas terhadap Myanmar sebanyak empat kali
dan b e r j a y a merampas wilayah-wilayah yang dianggap sebagai
58 Hmnan Mahayazawindawgyi, teijemahan oieh Luang Phraison S aiarak,
dalam The Siam Society Selected Articlesfrom the Siam Society Journal
vol. VI, Relationship with Burma Part II. Bangkok, 1959, him. 6970.
Lihat juga Phraraja Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Phanchant-
hanumat, him. 5456 (yang diterbitkan bersama dengan Chulayutthakara-
wong. Bangkok, Penerbit Maktab Maha Chuiaiongkorn, 1992). Jeremias
Van Viiet menulis pada tahun i640, mengesahkan bahawa Phraya Chakni
dan Phra Maha T hammaracha, menantu R aja Chakraphat (1548/491568/
69), merupakan dua orang pegawai T hai yang menolong Bayinnaung
dalam kempen tahun 1569. Walaupun begitu, van Vliet juga merekodkan
peranan yang dimainkan oieh Phra S uwat, permaisuri R aja Chakraphat
dan ibunda isteni Phra Maha T hanimaracha, dalam satu kompiot untuk
menentukan kejayaan tentera Myanmar terhadap A yudhya. J. van Vliet,
The Short History of the Kings of Siam, (L. A ndaya terj.), Bangkok, T he
S iam S ociety, 1975, hI m. 7577. Phra Maha T hammaracha dilantik oieh
Bayinnaung sebagai raja-vassai di A yudhya menggantikan R aja Phra
Mahin (1568/91569/70), adik ipar baginda. Baginda merupakan ayah-
anda kepada N aresuan, raja yang amat berkeboiehan dan yang dianggap
sebagai pahiawan utama S iam. N aresuan dapat melepaskan A yudhya dan-
padacengkaman kuasa Myanmar dan membina semuia kuasa dan penga-
nih A yudhya sebagai pusat kuasa besar di T anah Besar.
61
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
sebahagman mandala T hai dan T oungoo/Pegu iaitu T avoy, T enas-
serim, Martaban (wilayah sekitan T eluk T enasserim yang di
bawah Kerajaan Mon sebelum kerajaan itu dimusnahkan oleh
Baymnnaung) dan Lanna dan Chiengmai. Pada tahun 1605, apa-
bila R aja N anesuan mangkat, A yudhya merupakan sebuah pusat
yang kukuh dan paling berkuasa di T anah Besar, manakala
Myanmar menghadapi zaman kemerosotannya disebabkan kega-
galan raja-raja dinasti T oungoo mempertahankan wanisan sosio-
politik yang dicapai oleh T abinshweti dan Bayinnaung. S ebenar-
nya, Myanman memasuki zaman ketidakstabilan politik dalam
negeni yang disebabkan persaingan dan konflik bensenjata antara
pemimpin yang berbilang kaum.
Walaupun hubungan Myanmar-S iam merupakan hubungan
yang penuh dengan konflik dan peperangan disebabkan ideologi
politik cakravartin, dan mandala masing-masing, terdapat juga
usaha kedua-dua pihak untuk membina hubungan baik dan ben-
faedah kepada mereka. Menurut ideologi cakravartin, seseorang
raja patut terlebih dahulu menunjukkan sikap berdamai dan ben-
sahabat kepada para pemerintah yang lain supaya meneka dapat
menghargai kuasa moral dan tujuan berdamai raja cakravartin
itu. Hanya setelah kegagalan melalui cara diplomatik dan dasar
aman sahaja yang mendorong raja cakravartin menunjukkan
kuasa kekuatannya. Dalam konteks mm, wujudlah peluang untuk
berunding dan bersahabat antana raja yang terlibat. S ama juga
dalamkes Myanmar-S iam sepanjang hubungan tradisional mere-
ka. S ebelum menyerang A yudhya pada tahun 1569, R aja Bayin-
naung menghantan seorang utusan baginda yang membawa sepu-
cuk surat kepada R aja Chakraphat meminta dua ekor gajah putih
yang dimiliki Chakraphat sebagai tanda persahabatan dan hubu-
ngan baik antara S iam-Myanmar. Bayinnuang menjelaskan ter-
pulanglah kepada naja A yudhya untuk menentukan bahawa S iam
dan Myanmar akan mengehadkan persahabatan atau memutus-
kannya sebab A yudhya menolak permintaan bagmnda tu.
59 S ebe-
59 Phraraja Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Phanchathanumat, op.
cit., hI m. 30.
62
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L I -I I N G G A A BA D KE -16
narnya, Chakraphat tidak ada pilihan lain kecuali menolak per-
mmntaan i t u s e b a b s e k i r a n y a b a g i n d a s e t u j u , i a b e r e r t i b a h a w a
baginda menerima kedudukan raja Myanmar lebih tinggi dan-
path kedudukan baginth. G ajah putih adalah lambang kerajaan
cakravartin. Penyerahan lambang itu kepada raja yang lain boleh
ditafsirkan bahawa raja pemilih gajah putih itu mengakui kedu-
dukan cakravartin raja tersebut.
6Peperangan merupakan cana
terakhir antara raja A sia T enggara untuk menyelesaikan konflik
mereka.
Jelas bahawa apabila Myanman tidak mempunyai raja yang
kuat atau berminat dalam ketentenaan, hubungan S iam dan
Myanmar adalah baik dan aman tenutama sejak R aja N aresuan
(15901605) dapat menguasai T enasserim, Mantaban, dan T avoy
danipada kuasa Pegu. T erdapat hubungan diplomatik sepanjang
abad ke-17 hingga pertengahan pertama abad ke-18. Misalnya,
Prasat T hong (16291656) menghantar misi diplomatik ke A va
bagi mengumumkan upacana mendarab kalendar yang dilaksana-
kan oleh baginda dan mempelawa raja Myanmar menggunakan
kalendar baru itu. S emasa pemerintahan R aja Borommakot
(17331758), raja Myanmar menghantar misi diplomatik
mengesahkan hubungan persahabatan dan muhibah antara A va
dan A yudhya (tahun 1744); raja S iam pun menenima tawaran
tersebut dan sebagai balasan, baginda menghantar utusan kepada
A va. Hubungan baik antara S iam-Myanmar itu menolong A va
60 Dalam surat baginda kepada Bayinnaung, Chakraphat menyatakan baha-
wa, Menurut adat sejak zaman dahuiu, hanya pemimpin yang berkuasa
moral (baramii) secukup sahaja yang dapat memiliki cakra ratana (sim-
boi cakravartin), kristai, permaisuri yang suci, gajah putih, kuda yang
gagah, pahlawan dan bendahani yang berkebolehan. S ekiranya raja yang
tiada cukup kuasa morai/bun-baramii, waiaupun dikurniakannya oleh
orang lain, tidak akan dapat mempertahankan [simbol kebesaran raja
cakravartin] itu. A daiah menjadi kebiasaan kepada negen yang mempu-
nyai puteri yang cantik, gajah putih, iombong emas dan perak memperta-
hankan khazanah yang berniiai. A gar adinda beta tidak berasa kecil hati
[sebab penolakan kakandaj mi. Phraraja Phongsawadan ... versi Phan-
chanthanumat, op. cit., him. 31.
63
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
mempertahankan dii danipada serangan Mon yang diketuai oleh
S aming Htaw.
61
S epenti hubungan Melaka-S iam, walaupun terdapat banyak
peperangan antara S iam dan Myanmar, hubungan ekonomi
meneka berkembang dengan pesat. A yudhya dan pelabuhan-
pelabuhannya di sebelah banat yakni di T eluk T enasserim dan
Laut A nthman merupakan pusat perdagangan hasil hutan Myan-
man terutamanya setelah Myanman memindah ibu kotanya dan
Pegu ke A va pada abad ke- 17. Hubungan ekonomi mi berterusan
sehingga penubuhan kerajaan I ndia British satu abad kemudian-
nya. Myanman yang kunang berminat dalam bidang perdagangan
hanya menjalankan kebanyakan perdagangannya dengan I ndia
British iaitu lumber (kayu jati) sahaja.62
S ebagai rumusan, hubungan Myanmar-S iam sebelum abad
ke- 17 menunjukkan corak hubungan tradisional di A sia T eng-
gana mengikut konsep dan ideologi sosiopolitik tempatan yang
selalu mementingkan aspek kuasa moral dan kekuatan sesebuah
pusat kuasa dalarn hubungannya dengan pusat kuasa yang lain.
Walaupun begitu, terdapat corak hubungan sosiopolitik dan eko-
nomi yang membina di antana mereka semasa Myanmar dipenn-
tah oleh raja yang kurang berkecenderungan menggunakan
kekuatan tentera atau semasa Myanmar menghadapi masalah
dalam negeni yang menyebabkan keadaan sosiopolitiknya kurang
stabil. Dalam hal in A yudhya semata-mata memainkan peranan
negeri besar yang terpaksa mempertahankan din dan mandala-
nya danipada tindakan agresif Myanmar.
(c) Hubungan Majapahit dengan Negeri-negeri
di N usantara
Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang muncul di Jawa
sebagai pengganti empayar S rivijaya yang lenyap pada akhir
abad ke- 13. Walaupun pada setakat i, sejarah Majapahit masih
61 Phraraja Phongsawadan ... versi P/ira Phonnarat, Bangkok, Khiang-
witthaya, 1971, him. 358360; 616619.
62 Moor, J.H., 1837. Notices of the Indian Archipelago andAdjacent Coun-
tries. Bahagian I , S ingapura, him. 195.
64
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -16
tidak dapat dijelaskan dengan lengkap kenana kekurangan sum-
ber dan bukti sejanah tentang perkembangan awal empayar itu,
namun dapat kita rumuskan bahawa empayan Hindu-Buddha
Majapahit muncul pada tahun 1294 apabila R aja Kertarajasa
Jayawadhana ditabalkan sebagai pemenintah pertama Majapahit
yang menggantikan kerajaan S ingasani yang ditewas oleh tentera
Monggol dani China.
63 Pada mulanya, Majapahit merupakan
gabungan dua buah kerajaan lama iaitu S ingasani dan Kedini,
dengan pusat pentadbiran di kampung Majapahit, Jawa T engah.
Pada abad ke-14, yakni zaman kegemilangan Majapahit, teruta-
manya semasa pemenintahan R aja Hayam Wuruk (135089) dan
penyeliaan Patih A mangkubhumi G adjah Mada (13341364),
kuasa dan pengaruh Majapahit berkembang sampai kemuncak-
nya. Majapahit menjadi empayar utama di N usantara yang mem-
punyai I ingkungan politik yang terbesan sekali: meliputi hampir
semua kepulauan I ndonesia termasuk Palembang-Jambi, kedua-
dua belah S elat Melaka, Kalimantan dan kepulauan I ndonesia
timur. Pada abad ke-14 juga tiada negeri di kepulauan yang lain
yang dapat bertanding kuasa dan penganuh dengannya. S nivijaya
yang berpusat di Jambi cuba menentang dasar perluasan kuasa
Majapahit tetapi gagal dan kesudahannya terpaksa menerima
kedudukan negeni naungan kepada empayan Hindu-Buddha ter-
sebut. Pada asasnya, Majapahit merupakan sebuah empayar yang
mempunyai kedua-dua ciri-ciri pusat kuasa pedalaman yakni
aspek sosioekonominya berasaskan pertanian dan hasil hutan
mahupun ciri-cini pusat perdagangan yang mementingkan akti-
viti pendagangan dengan I ndia, A sia Banat dan China.
Hubungan Majapahit dengan negeri-negeri di bawah ling-
kungan politiknya minip kepada sistem dan perkembangan sosio-
politik di T anah Besar. Konsep raja agung/cakravartin, manda-
La, dan tributani adalah menjadi pninsip asas hubungan Majapahit
dengan negeni-negeri yang lebih kecil dan kurang berkuasa dan-
padanya.M Manakala dengan negeri-negeni yang terkeluar dan
63 S lametmuljana, 1976. A Story of Majapahit. S ingapura: Penerbit Univer-
siti S ingapura, him. 3545.
64 R ujuk pada bahagian Pandangan Dunia A sia T enggara di atas.
65
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
mandalanya, Majapahit dapat menjalin hubungan yang baik.
Misalnya, hubungan Majapahit dengan Campa, Kemboja dan
S iam yang mencerminkan hubungan antana pusat kuasa yang
sama tanaf kedudukan sosiopolitik mereka.
S eperti A yudhya dan T oungoo, Majapahit mengambil berat
tentang kegiatan politik di dalam mandalanya dan menjalankan
dasar keras terhadap negeri-negeri vassal yang cuba melepas-
kan dii danipada lingkungan politik Majapahit. Contoh yang
mengesahkan kenyataan mi adalah hubungan Majapahit dengan
S nivijaya (Jambi-Palembang). Pada tahun 1360-an, jelas bahawa
Majapahit telah berjaya menundukkan S rivijaya dan menjadi-
kannya sebuah negeri di bawah lingkungan politik Majapahit.
Walau bagaimanapun, dengan pertukaran dinasti di China pada
tahun 1368 apabila dinasti Ming menggantikan dinasti Yuan,
S rivijaya (pada masa itu ialah Melayu-Jambi), sebagai memba-
las lawatan utusan diraja China ke Melayu-Jambi untuk meng-
umumkan perubahan politik tersebut, menghantar misi diploma-
tiknya ke N anking dan berjaya mendapatkan sebuah tera
pertabalan iaitu tanda pengurniaan dan pengiktirafan kedudukan
merdeka sesebuah negeri di A sia T enggara oleh China, dan
dokumen mengesahkan kedudukan merdeka naja S nivijaya itu.
Majapahit menunjukkan kemanahannya terhadap tindakan negeri
naungan itu dengan melancarkan serangan tentera lautnya ke
atas S rivijaya pada tahun 1377 dan merampas alat-alat kebesar-
an yang dikumiakan N anking. China mengakui kesilapannya
dalam hal tersebut dan tidak mengambl tindakan balas terhadap
Majapahit.
65 Peristiwa mi menunjukkan dengan jelas bahawa
Majapahit sangat memandang berat terhadap kegiatan ngeri
naungannya demi memilih kepertuanan yang barn dan, pada
65 DalamMing Shih direkodkan bahawa semasa N anking mengiktiraf kedu-
dukan merdeka S rivijaya [S an-fo-chi], Maharaja China tidak menye-
dan yang S an-fo-chi telah dikuasai oleh iawa [Majapahit], dan raja
negeri tersebut amat murka apabila baginda [kedengaran peristiwa itu].
Baginda menghantar tenteranya menyerang dan membunuh utusan diraja
China. Maharaja China tidak berfikir tindakan itu patut menenima balasan
daripada baginda.
66
HUBUN G A N T R A DI S I ON A L HI N G G A A BA D KE -i6
implikasinya, menolak kuasa dan hak Majapahit sebagai keper-
tuanan lama begitu sahaja. Memandangkan yang keper-
tuanan bani adalah China, sebuah kuasa besar di A sia, Majapa-
hit mengambil nisiko besar apabila ia memutuskan menghukum
tindakan S nivijaya yang menghina maruah Majapahit. Penjelasan
yang diberikan kepada N anking juga menekankan hakikat
bahawa S rivijaya tidak mempunyai hak untuk menerima pengur-
niaan dan pengiktirafan China dan tindakan S rivijaya itu diang-
gap menentang Majapahit.
Masalah dengan S rivijaya tidak dapat diselesaikan sehingga
beberapa tahun sebelum tahun 1397. Pada tanikh tersebut, Maja-
pahit telah menewaskan Melayu-Jambi dan menyebabkan kuasa
dan pentadbiran Melayu-Jambi lenyap. Pusat pentadbiran S rivi-
jaya diprndahkan ke Palembang yang menjadi pelabuhan penda-
gangan haram kepada perniagaan dan China. Majapahit
hanya melantik seorang pembesar tempatan sebagai pemenintah-
nya pada tahun 1397 setelah menenima amanan danipada N an-
king terhadap keadaan kacau bilau di Palembang. Menurut Wol-
ters yang setuju dengan tulisan Pires, Majapahit menyerang
S rivijaya (Palembang) pada tahun-tahun terakhir abad ke-14,
sebab pemermntah tempatannya, yakni Panameswara, pengasas
Melaka, memberontak menentang kuasanya.
66 Majapahit benjaya
mempertahankan kedudukan unggulnya dalam mandala yang
diasaskan oleh melalui dasar agnesif G adjah Mada.
Walaupun Majapahit dapat mempertahankan kedudukan
sosiopolitiknya, tetapi kejayaan tersebut telah melemahkan sum-
ben dan tenaga politik-ekonomik Majapahit sendiri sehingga ia
tidak lagi berkemampuan menghalang kemunculan satu lagi
pusat kuasa di barat S emenanjung T anah Melayu iaitu Melaka
yang akhirnya dapat menggantikan Majapahit sebagai pusat
kuasa politik, ketenteraan dan ekonomi yang utama di Kepu-
lauan Melayu pada abad ke- 15. Majapahit juga kurang berjaya
menyelesaikan masalah persaingan politik di kalangan kerabat
dirajanya yang semakin melemahkan daya dinamis empayar itu.
66 Wolters, 1975, op. cit., him. 756.
67
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
A khirnya, Majapahit jatuh ke tangan kerajaan barn di kawasan
pesisir Jawa iaitu Demak. Dengan itu, tamatlah empayan Hindu-
Buddha terakhir Jawa pada tahun 1527.
68
-.. ~. .~ ~ -
BAB3
CHINA DAN ASIA TENGGARA
Di kalangan negara yang mempunyai hubungan dengan A sia
T enggara sejak zaman klasik, China merupakan sebuah negara
yang paling berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan
politik rantau tersebut sehingga penubuhan kerajaan penjajah.
Contohnya, berbanding dengan I ndia, walaupun I ndia mempu-
nyai pengaruh yang mendalam terhadap sosiobudaya sebahagian
besar A sia T enggara, tetapi ia tidak pernah mempunyai hubu-
ngan sosiopolitik rasmi dengan negeri-negeri di A sia T enggara
atau memainkan peranan aktif dalam hal-hal politik serantau
negeri-negeri jiran sebelah timumya. S ebaliknya, hampir semua
negeri di A sia T enggara sepanjang zaman klasik dan tradisional
menghantar misi diplomatik dan ekonomi ke China dan, lebih
penting, menerima sekurang-kurangnya teori bahawa China ber-
hak mengawal keadaan aman serta menentukan hierarki sosiopo-
litik di kalangan masyarakat A sia T enggara lebih kurang
sehingga kedatangan rejim penjajah ke rantau itu. A dalah wajar
meneliti hubungan China-A sia T enggara supaya dapat mema-
hami perkembangan sosiopolitik serantau kawasan yang disebut
oleh China sebagai laut selatan.
I. CHINA DAN KONSEP TRIBUTARI
(a) Kesedaran China terhadap Asia Tenggara dan Prinsip
Te
Boleh dikatakan bahawa sejak awal kurun Masihi, China mem-
69
A S I A T E N G QA R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
punyai kefahaman tentang geografi dunia yang mementingkan
kedudukannya sebagai pusat budaya dan kuasa sedunia. Menu-
rut fahaman tersebut, kawasan darat merupakan satu kawasan
tersendin yang diasingkan dan kawasan laut yang juga merupa-
kan satu perairan yang tersendiri. T idak hairanlah sejak abad
kelima dan keenam Masihi, China selalu melihat kawasan sela-
tannya sebagai satu kawasan yang terdiri daripada satu laut yang
luas yang mengiringi segala kawasan maritim A sia T enggara.
China juga menganggap bahawa China diasingkan dan kawasan
selatan ataupun laut selatan oleh laut yang luas itu. Oleh itu,
agak mustahil sekiranya China ingin menguasai ataupun menge-
kalkan hubungan teratur dengan laut selatan tanpa angkatan
tentera laut yang besar dan berkuasa. O.W. Wolters pernah mem-
buat analisis bahawa dengan kesedaran terhadap masalah geopo-
litik yang timbul danipada kedudukan A sia T enggara itulah yang
memaksa kerajaan China dan dinasti T ang (618906) dan
dinasti S ung (9601279) mengurniakan kedudukan istimewa
kepada maharaja S rivijaya sebagai ejen perdagangan China di
kawasan itu dan melaluinya di I ndia dan A sia Barat) Jelas
bahawa pada masa itu China tidak mampu mengekalkan satu
angkatan tentera laut yang dapat mengawal kawasan selatan
dengan berkesan. Kemungkinan besar danipada kesedaran terse-
but muncullah konsep te yang digunakan oleh raja-raja dinasti
T ang dan pengganti-pengganti mereka sebagal prinsip menentu-
kan hubungan China dengan A sia T enggara dan juga dengan
kawasan-kawasan lain yang secara tidak langsung di bawah
kuasa pentadbiran dan ketenteraan China.
S ecara ringkas, te merupakan sumber segala kesucian kuasa
politik yang ada pada seseorang pemimpin dan membolehkan
pemimpin itu menubuhkan sesebuah dinasti dan memaparkan
kewibawaannya. Dengan sistem pentadbiran yang baik dan ber-
moral, seseorang raja dapat meningkatkan te supaya bukan
sahaja rakyat China yang akan menerima dan menikmati segala
1 Lihat Woiters, O.W., 1975. The Fall of Srivijaya in Malay History. Kuaia
Lumpur: Oxford University Press, him. 20.
70
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
manfaat te itu tetapi semua masyarakat gasar, tidak kira ter-
letak dekat atau jauh dan China, akan juga menerima dan
mengakui kebesaran raja dan kerajaan China. Konfusius mene-
rangkan tentang te bahawa,
S ekiranya ... para masyarakat yang jauh geografinya [dan
China], masih lagi belum mengakui [keunggulan kuasa dan
pentadbiran maharaja China], jadi maharaja China mestilah
memujuk mereka dengan mempertingkatkan lagi maruah
[te] budaya [masyarakatCina]; apabila mereka telah dipu-
juk, baginda memuaskan [keperluan mereka]. Di mana
wujud kepuasan hati, di situ tidak berlakunya keadaan kacau
bilau.
2
S ejak abad kelima dan keenam, kerajaan China selalu menerang-
kan sebab-sebab kedatangan misi-misi dan negeri-negeri dan
laut selatan dalam konsep te dan penghargaan dan penerimaan
negeri-negeri .tersebut tentang kebesaran sosiobudaya Cina dan
manfaat yang dinikmati oleh mereka yang terlibat dalam lingku-
ngan te itu. A pabila dinasti Ching berjaya menggulingkan
dinasti Ming, direkod dalam Hui-tien bahawa,
S emasa dinasti, beta muncul buat kali pertama, kuasa te
yang amat mengagumkan menyebar secara perlahan-lahan
dan menjadi kukuh. Di mana sampai nama dan pengaruh-
nya, tiada sesiapa pun yang tidak datang menghadap [maha-
raja] di istana.3
Kerajaan China juga menuntut bahawa keadaan yang agak
aman dan membolehkan misi-misi diplomatik dan perdagangan
A sia T enggara berulang-alik ke China adalah bukti yang jelas
manfaat sosiopolitk te yang dinikmati oleh negeri-negeri yang
menghantar misi tersebut.
2 Waley, A ., 1938. The Analects of Confucius. London, him. 203, dipetik
dalam Woiters, 1975, op. cit., hI m. 25. Juga lihat penjelasan Wang G ung-
wu, 1968. E arly Ming R elations with S outheast A sia: A Background
E ssay dim. Fairbank, J.K., (peny.), The Chinese World Order Cambridge,
Mass.: Harvard University Press. Kejatuhan dinasti Yuan path tahun 1368,
contohnya, diterangkan sebagai bukti dinasti itu tidak iagi mempunyai te
untuk memerintah China.
3 3 Kang-hsi hui-tien, dipetik daripada Fairbankdan T eng, op. cit., him. 159.
71
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Contoh yang menanik terhadap minda China ialah tuntutan
yang dibuat oleh Maharaja T ai-tsu (629649) yang mengidenti-
fikasikan te sebagai punca asas keamanan di China dan kedata-
ngan misi-misi dani wilayah-wilayah ke China, kerajaan pusat
dunia. Jelas juga bahawa prinsip te telah menjadi dogma yang
digunakan oleh para pemimpin China sehingga zaman dinasti
Ming (13681644) dalamsaha mereka menyembunyikan kele-
mahan China yang tidak berkemampuan mengalatkan sebuah
angkatan tentera laut yang cukup berkebolehan bagi mengawal
dan mempertahankan tuntutan sosiopolitik kebesaran China.
S emasa pemerintahan Maharaja T ai-tsu (13681398), pengasas
dinasti Ming (13681644), te telah menjadi prinsip pokok hubu-
ngan China dengan segala negen. T ai-tsu menuntut kedudukan
maharaja Cina sebagai raja pemerintah dunia yang mempunyai
kuasa ketuhanan; oleh itu, nasihat, cadangan, dan arahan baginda
tentang sistem pentadbiran yang baik dan hubungan damai
dan muhibah antara negeri-negen berjiran mesti diterima dan
dipatuhi. T entangan terhadap cadangan atau arahan Maharaja
China akan membawa kepada kemusnahan masyarakat berkena-
an. T idak hairanlah semasa pemerintahan T ai-tsu dan anakanda
baginda Yung-lo (14041424) merupakan zaman penglibatan
China dalam hal sosiopolitik A sia T enggara yang hebat sekali.
R ingkasnya, China menuntut hak dan kedudukan unggul dan
istimewa dalam masyarakat antarabangsa atas konsep te atau
kebesaran kuasa moral/ketuhanan diraja dan sosiobudaya Cina
yang berasaskan ajaran Konfusius.
(b) Sistem T ributari China dan Asia Tenggara
S eperti yang dibincang di atas, hubungan serantau A sia T enggara
pada zaman tradisional adalah berdasarkan sistem tributani yang
sebahagiannya berkembang dan hubungan tributari rantau itu
dengan jiran gergasi di utananya. Pada amalannya, boleh diru-
muskan bahawa sistem tributari China adalah satu dasar luar
China dalam menentukan hubungan China dengan negen-negeri
lain. S istem tersebut digunakan oleh China sejak zaman kiasik
yakni lebih kurang abad kelima dan keenam masihi hingga ke
pertengahan kedua abad ke-19. T ujuan asasnya ialah untuk
72
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
mengatur hubungan ekonomi dan perdagangan China dengan
negeri-negen yang ingin berdagang dengannya. Path teorinya,
sistem tributari China yang amat dipengaruhi oleh konsep te
yakni China mempunyai hak ketuhanan untuk menentukan kea-
manan, hieranki sosiopolitk antarabangsa di kalangan negeri
yang ingin berhubung dengan China, berasal daripada keperca-
yaan bahawa China mempunyai tamadun yang paling besar dan
semua negara di dunia.
Kepercayaan terhadap kebesaran tamadun China itu timbul
daripada hubungan China dengan beberapa masyarakat nomad di
barat dan utara serta masyarakat tempatan di selatan yang
semuanya menunjukkan tamadun yang agak rendah dan tunduk
kepada tamadun China. S ecana kasarnya, tuntutan China tentang
kebesanan tamadunnya berpunca daripada beberapa faktor. Per-
tama, kecanggihan tamadun Cina itu bukan berasaskan kuasa
fizikal China yakni kuasa tentera tetapi pada cara hidup yang
teratur dan sempurna dani segi pentadbiran, sistem sosiobudaya,
undang-undang dan nilai akhlak Cina mengikut ajaran Konfu-
sius. Kedua, tamadun itu dapat ditunjukkan dengan jelas dan
segi praktisnya dan, yang amat ketara, daripada tamadun bertu-
lis yang tidak wujud di kalangan negeri gasan yang pernah
China hubungi.
4 Jadi menurut fahaman China, masyarakat ga-
san merupakan masyanakat yang tidak mengamalkan cana hidup
tersebut. Walau bagaimanapun, China sanggup menerima semua
pihak yang inginkan manfaat daripada cara hidup masyarakat
China yang canggih itu sekiranya mereka mengakui terlebih
dahulu kebesaran tamadun China yakni kedudukan teragung
Maharaja China dalam hal-hal sosiopolitk yang ditentukan oleh
baginda dan kerajaannya. S istem tributari merupakan syarat
pokok dasan luar China hasil danipada kepercayaan itu. Dalam
sistem tersebut, yang bermula pada abad kelima dan keenam
Masihi dan yang dapat diatur dengan syarat-syanat yang tepat
4 Bahagian mi adaiah berdasarkan penjelasan Fairbank dan T eng, 1961. On
the Ching tributari S ystem dim. Fairbank, J.K., dan S su YuT eng, (peny.),
Ching Administration: Three Studies. Harvard-Yenching I nstitute S tudies
XI X, Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press.
73
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dan rumit pada zaman dinasti Ming dan dinasti Ching (Mancu
16441911, pihak-pihak yang terlibat terpaksa mengakui
bahawa maharaja Cina mempunyai mandat ketuhanan untuk
memerintah manusia, menyelesaikan hubungan antara cakera-
wala dan bumi, dan berkuasa mengatur masalah antana mereka
melalui nasihat dan cadangan atau arahan diraja. A dalah menjadi
tanggungjawab masyanakat gasar mematuhi arahan tersebut.
Dengan penerimaan sistem tributani Cina itu sahajalah negeri-
negeri gasar dapat diiktiraf dan diben tempat yang sewajan-
nya dalam hierarki politik dan akhlak Cina. Jelas bahawa keper-
luan politik dan ekonomi A sia T enggara memaksa pemimpin
rantau itu menenma dan secara rasmi, yakni melalui menyertai
upacara kotow yang melakukan tiga kali berlutut dan sembilan
kali sujudapabila menghadapMaharajaCina, mengakui keduduk-
an agung China dan kedudukan mereka lebih rendah berdepan
dengan China. Bukan sahaja A sia T enggara yang sedia mene-
rima tuntutan kebesaran China itu, masyarakat lain termasuk
dunia Barat rela mengiktiraf keagungan tamadun China sehingga
pada tahun-tahun terakhir abad ke- 18 atas kepentingan ekonomi
dan perdagangan mereka.
Dan sudut pandangan China, sistem tributani merupakan
perkembangan semula jadi yang berpunca danipath kebesaran
China dani aspek tamadun yang ternyata dalam sejarah awal
hubungan China dengan negeri-negeri yang berhampiran
dengannya, dan bukan dani aspek kuasa tentera negara itu. Pada
abad ke- 11 dan ke- 12, terdapat kecenderungan China yang meli-
hat keselamatan China bergantung pada kebolehan China
mengasingkan dirinya danipada berhubung dengan dunia ga-
san yang semakin menjadi lebih kukuh dan berkuasa dan aspek
ketenteraan seperti bangsa Monggol di utara dan banat negeri
China. N amun, pemimpin Cina menerima hakikat bahawa China
tithk dapat mengasingkan dirinya dan dunia luan dan, oleh itu,
telah menjadi tanggungjawabnya untuk menentukan ciri-ciri
hubungan luar China. Menurut T siang,
[China] menolak kemungkinan wujudnya hubungan
[China-negerilain] yang berdasankan prinsip persamaan
S ekiranya [China]terpaksa berhubung dengan negeri lain,
74
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
hubungan itu mesti berbentuk hubungan negeri dipertuan-
negeri naungan; penerimaan hubungan yang begitu dibentuk
bererti, kepada China, penenmaan kod etika China oleh
negeri gasar yang teriibat....
5
S emasa pemerintahan Maharaja Yung-lo, contohnya, sistem tn-
butani dihidupkan semula dengan syanat-syarat yang lebih teratur
untuk membentuk hubungan China dan negeri-negen lain yang
berhasrat mengadakan hubungan politik dan ekonomi dengan
China. S ebagai balasan, China menunjukkan sikap murah hati
dengan membenarkan negeri-negeri naungannya berdagang
dengannya. Perdagangan nampaknya digunakan untuk memper-
lihatkan kemurahan hati raja. S erentak dengan itu, ia juga digu-
nakan sebagai daya pemikat negeni-negeni naungan kepada kuasa
dan kegemilangan sosiobudaya China. Bagi negeri-negeri di
A sia T enggara, penenmaan misi diplomatik oleh China selalu
diikuti oleh pengiktirafan Maharaja China terhadap kedaulatan
raja-raja di A sia T enggara yang berkenaan. Dalam satu upacara
khas, Maharaja China menganugerahkan tera kewibawaan dan
dokumen pertabalan kepada wakil ataupun raja negen darn A sia
T enggana tersebut sebagai lambang pengesahan kedudukan sosio-
politik yang berdaulat itu. S emua raja di A sia T enggana yang
diterima sebagai negeri naungan China dan dikurniakan alat-alat
kebesanan yang dianggap mempunyai kedudukan sosiopolitik
yang setaraf di rantau A sia T enggara.
S ecara tidak langsung, China menggunakan sistem tributari
sebagai sistem pertahanan China danipada negen-negeri yang
akan mengancam keselamatan China melalui tindakan bermusuh-
an sesama mereka dan dengan itu mengacau ketenteraman di
kawasan yang bernilai ekonomi kepada China seperti di A sia
T enggara, atau melalui kekecewaan mereka yang tidak dapat
menyertai kegiatan perdagangan dengan China seperti bangsa
Monggol. S istem tributari sebagai sistem pertahanan itu hanya
berkesan di kalangan negeri yang jauh dan kecil seperti masya-
nakat A sia T enggara sahaja. I tu pun mesti diiringi oleh kuasa
5 T siang, T .E ., 1966. China and E uropean E xpansion dim. Political Quar-
terly, no. 5, him. 118.
75
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
tentena untuk keberkesanan yang terj amin seperti pada sepuluh
tahun pertama pemerintahan Maharaja Yung-lo. A pabila tiada
kuasa, China pun menyedani bahawa te maharaja sahaja tidak
cukup untuk menjamin penghantaran misi dan ufti dan negeri-
negeni di rantau itU.6 S ebaliknya, sistem tributani kurang berke-
san di kalangan negeri yang bersempadan dengan China seperti
masyarakat Monggol atau Kerajaan Myanmar. China terpaksa
menggunakan kuasa tentera bagi mempertahankan kedaulatan
atau kepentingan politiknya berdepan dengan negeni-negeri ten-
sebut.
Dan sudut pandangan China, sistem tnibutani mempunyai
tujuan politik yang tinggi kepada kedudukan China sebagai
negeri agung di benua A sia ataupun dunia. N ilai ekonomi kurang
diperbesankan walaupun terdapat beberapa waktu apabila sistem
tributani dijalankan untuk menentukan kepentingan ekonomi
kerajaan China. Contohnya, Maharaja Hung-wu/T ai tsu meng-
hapuskan amalan perdagangan bebas yang dibenarkan oleh
dinasti Yuan (Monggol, 12791368) dan menumpukan kegiatan
perdagangan China kepath sistem perdagangan yang terletak di
bawah monopoli kerajaan. T ujuannya ialah untuk meningkatkan
pendapatan kerajaan setelah mengetahui kerugian besar disebab-
kan perang saudana di China. N amun, T ai-tsu masih berhati-hati
terhadap peranan sistem tributani sebagai alat politik diraja dan
memperketatkan syarat-syarat terhadap kewibawaan negeri-
negeri yang akan diterima oleh N anking tanpa kira kesan eko-
nomi terhadap China. Walau bagaimanapun, path abad ke-17,
ternyata bahawa sistem tnbutari mempunyai nilai ekonomi yang
lebih daripada nilai politik. mi disebabkan hakikat bahawa kebo-
lehan China untuk mempertahankan tuntutan politiknya berde-
pan dengan negeri-negeri vassalnya adalah tipis. Contohnya,
pada tahun 1770-an, apabila China menghantar tenteranya
menyerang Myanmar, tentera China ditewaskan dengan begitu
mudah. T anpa kuasa tentera yang cukup berkemampuan, China
tidak dapat menentukan penghantaran misi diplomatik dan ufti
daripada negeni naungan ke Peking. Hanya apabila terdapat
6 Lihat Bahagian Hubungan China-A siaT enggara.
76
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
keperluan perdagangan atau politik yang penting dengan China
sahaja; mendorong negeni-negeri itu menghantar misi ke China
untuk memudahkan kegiatan perdagangan mereka.
A khimya, sistem tributari yang dijalankan sebagai corak
diplomatik dan hubungan antarabangsanya bukan satu sistem
yang tepat tetapi diubahsuai mengikut keadaan politik yang
sebenar. Pada awal abad ke- 19, ternyata kepada China bahawa
sistem tributari tidak dapat dijalankan dengan berkesan. T endapat
beberapa negeri yang tidak lagi menghantar misi dan ufti kepada
China mengikut waktu yang ditetapkan dan Peking tidak dapat
memaksa mereka. Pada tahun 1818, China mengesahkan situasi
mi dengan membezakan negeri naungannya danipada kumpulan
negeri dagangan. Hampin semua negeni di A sia T enggana ter-
masuk dalam kategori negeni dagangan yakni bukan negeni
tributani kepada China, tenmasuk S iam, Jawa, Johor, T erengganu
dan Kemboja.
(c) Pelaksanaan S istem T ributari
Lumnah pelaksanaan sistem tnibutan China sejak zaman dinasti
T ang hingga akhir abad ke-19 menunjukkan pada asalnya
kepentingan sosiopolitik dan ekonomi China dan negeri-negeri
lain yang terlibat. N amun, ternyata bahawa China merupakan
penggerak dan pembentuk corak pelaksanaan sistem tensebut.
S eperti yang telah kita ketahui, kerajaan China menjalankan sis-
tern tributani pada abad kelima dan keenam secara sepanuh-nasmi
ataupun tidak rasmi. E rtinya, China tidak menggalakkan hubung-
an dengan negeri-negeri gasar di sekitamya tetapi melihat
kehadiran misi-misi diplomatik dan perdagangan dani kawasan
luan pentadbirannya sebagai satu bukti menunjukkan te atau
kuasa agung Maharaja China di kalangan masyanakat antara-
bangsa. Boleh dikatakan bahawa sistem itu amatlah berkesan
kepada kepentingan China dan A sia T enggara sepanjang abad
ketujuh hingga ke- 11 apabila sistem itu diabaikan oleh kerajaan
China mungkin disebabkan masalah politik dalam negeri China
sendin. Pengabaian itu yang kemudiannya diikuti oleh perubah-
an dalam proses perniagaan China membawa kepada keruntuh-
77
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
an kuasa dan penganuh kenajaan S rivijaya yang memainkan
peranan sebagai wakil perdagangan China di laut selatan.
Pada awal abad ke-12, dinasti S ung selatan yang berpusat di
kawasan Canton menggalakkan sistem perdagangan persendirian
dengan tujuan untuk menambah cukai pendapatan kerajaan.
Corak perdagangan baru ml melemahkan dan kemudiannya
menghapuskan sistem perdagangan monopoli yang dijalankan
oleh S nvijaya. S emasa pemerintahan dinasti Yuan (Monggol
1279-1368) pedagang-pedagang China digalakkan menjalankan
kegiatan perdagangan mereka di mana-mana tempat di laut
selatan. Palembang dan iambi, dua pusat terkenal kerajaan S ri-
vijaya, merupakan dua pelabuhan antara pelabuhan yang terda-
pat di A sia T enggana yang dilawati oleh pana pedagang China
untuk menguruskan perniagaan mereka.
Kenajaan Monggol di bawah Maharaja Kublai Khan meng-
ubah corak pelaksanaan sistem tnibutani yang begitu longgar dan
separuh rasmi itu kepada sistem hubungan rasmi apabila China
membuat tuntutan kepada negeni-negeni yang ingin berdagang
dengannya. Mereka mesti menghantar misi ufti kepada N anking
dahulu. Jadi tuntutan mi dengan jelas mengaitkan sistem tribu-
tan China melalui perdagangan. T anpa penghantanan misi oleh
negeri tersebut ke China dan penenimaan misi tersebut oleh N an-
king, mustahil wujudnya hubungan perdagangan antara kedua-
dua pihak tersebut. Bagi kawasan laut selatan, misi-misi ufti
dihantan untuk memenuhi syarat tensebut: Ham, S amudera, dan
S ukhothai (S iam) pada tahun 1280-an, manakala iawa dan
S umatera pada tahun 1290-an. Ta-Ming chi-li merekodkan
bahawa semasa pemenintahan Maharaja Kublai Khan
(12601294), A nnam, Campa, Yannan, Laos(S han), dan Myan-
mar Utana juga menghantar misi ufti ke China.
7 Jelas bahawa
kesediaan Kublai Khan menggunakan kuasa tentera baginda
dalam proses menentukan tuntutan kerajaan Monggol dipatuhi
oleh negeni-negeri di laut selatan, merupakan salah satu fak-
ton penting yang menyebabkan tindak balas positif danipada A sia
7 Ta-Ming chi-li merupakan koieksi upacara zaman Dinasti Ming, dipetik
daripadaFairbank dan T eng, op. cit., him. 145.
78
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
T enggana. Contoh dasar agnesif China terhadap rantau itu ialah
ekspedisi tentera China menyerang Pagan pada tahun 12834
dan 1288; dan ekspedisi tentera lautnya menyerang Jawa pada
tahun 1292.
Dasar dinasti Ming terhadap sistem tributani pada asasnya
mengesahkan dasar tributari rasmi yang diamalkan oleh dinasti
Yuan. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan yang ketara di
antara kedua-dua kerajaan yang mentafsirkan pelaksanaan sistem
itu. Maharaja Hung-wuI T ai-tsu mengumumkan pelaksanaan sis-
tem tnbutari bererti hubungan diplornatik dan perdagangan dipe-
ningkat kerajaan dengan kerajaan sahaja dan tidak melibatkan
pedagang swasta seperti yang diamalkan pada zaman S ung S ela-
tan dan zaman dinasti Yuan. S elain itu para pedagang China
serta rakyat China tidak dibenarkan terlibat dalam urus niaga
dengan pedagang asing di luar ataupun di dalam negeni China.
Mereka juga dilarang keluan ke sebenang laut. Maksudnya, T ai-
tsu menghapuskan sistem perdagangan swasta dan menghidup-
kan semula sistem tnibutani-perdagangan peringkat kerajaan
dengan kerajaan. Dengan itu, pendagangan dengan China dapat
dilayan hanya setelah misi diplomatik dan ufti sesebuah negeri
ditenma dan kedudukannya sebagai negeri vassal diiktiraf oleh
maharaja China. Maharaja Yung-lo meneruskan dasar ayahanda
baginda mi dan memperkukuhkannya dengan penghantanan
beberapa ekspedisi tentera laut China ke laut selatan dan
kawasan-kawasan di I ndia dan S ri Lanka, serta A rab dan A fnika
iaitupadatahun 14057, 14079, 1409I l, 141315, 141719,
dan 1421_24.8 Kemungkinan besar, buat pertama kali, kedua-
dua Maharaja China itu mengait rapat konsep te dengan pelak-
sanaan sistem tnibutani China. Berdasarkan kepercayaan bahawa
Maharaja China mempunyai mandat ketuhanan dalam hubu-
ngannya dengan semua negeri di dunia, adalah menjadi tang-
8 Wang G ungwu, 1970. China and S outh-E ast A sia 14021424 dim.
Jerome Chen dan N icholas T ariing (peny.), Studies in the Social History of
China and South-East Asia: Essays in Memory of Victor Purcell. Cam-
bridge: Cambridge University Press, him. 384. E kspedisi raksasa mi dija-
lankan sehingga tahun 1433; saiznya adaiah amat besar sekaii kadangkaia
mengandungi 60 buah kapal perang dan 27 000 askar.
79
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
gungjawab Maharaja China menentukan keadaan aman dan har-
moni di kalangan negeri yang menerima kuasa dan kedudukan
agung baginda. Oleh itu, pada zaman T ai-tsu dan Yung-lo Chi-
na, bersiap sedia campur tangan dalam hal-hal sosiopolitik sese-
buah negeri naungan China supaya dapat menentukan bahawa
negeni itu mempunyai kenajaan yang baik. Contoh yang balk
ialah, dasar Yung-lo terhadap Vietnam pada tahun 1404 yang
menyebabkan meletusnya perang China-A nnam tahun
14061420.~S ebagai balasan dari negeni naungan yang akan
menikmati keadaan politik dan ekonomi yang aman dan mak-
mur, Maharaja China mahu pemimpin-pemimpin negeni itu ben-
sikap jujur dan ikhlas yakni menghormati China melalui
pelaksanaan tanggungjawab mereka dengan baik.
T alsinan agresif dan ketat sistem tnbutari dinasti Ming ter-
utamanya pendekatan Maharaja T ai-tsu dan Yung-lo boleh diii-
hat sebagai percubaan kedua-dua raja pemerintah tersebut bagi
memperkukuh keselamatan China yang pada masa itu mengha-
dapi ancaman kuat daripada bangsa nomad khasnya Monggol di
kawasan sempadan utara dan barat China. E kspedisi tentena laut
yang diketuai Cheng-Ho menupakan tindakan untuk menjamin
keselamatan China dani kawasan Lautan I ndia. A pabila keadaan
di kawasan itu dapat dikawal, Yung-io memberi penhatian penuh
kepada masalah-masalah yang mengancam China dani sempadan
barat dan utara sehinggalah memindahkan ibu kota dan N anking
ke Peking pada tahun 1421.
A pabila dinasti Ching menggantikan dinasti Ming pada
tahun 1644, meskipun syanat-syanat sistem tnibutani yang ditafsir
oleh T ai-tsu dan Yung-lo telah lama dilonggankan disebabkan
kelemahan sosiopolitik China sendin, namun ia masih merupa-
kan satu-satunya corak hubungan luar yang diamalkan oleh Chi-
na. Kerajaan Ching hanya mengubah syarat-syarat dan upacara
benkaitan dengan penghantanan misi dan penenimaannya. Contoh
9 Lihat penjeiasan ianjut daiam bahagian Hubungan China dan A sia T eng-
gara (c). T injauan Hubungan China-A siaT enggara di bawah.
10 Wolters, 1975, op. cit., hI m. 56.
80
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
yang baik ialah Peraturan-peraturan Ch ien-iung tahun 1764
yang digunakan sebagai syarat penerimaan misi utusan British
yang diketuai Macantney pada tahun 1793 dan misi Belanda
yang diketuai Van Braam 1794_5.h1 S ecana ningkasnya, upacana
mempersembahkan misi ufti menjadi sesuatu yang penuh dengan
adat sehingga satu jabatan ditubuhkan untuk menguruskan pro-
tokol upacara persembahan misi di istana yakni Jabatan S ambut-
an, Lembaga Upacara-Upacara)
2 Jabatan tensebut bentanggung-
jawab terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh
pihak istana tentang prosedur mempersembahkan wakil dan misi
diplomatik dan negeri asing.
Contohnya, dalam upacana menghadap Maharaja China,
utusan dan para pegawai yang menernaninya, semuanya mema-
kai pakaian kebangsaan masing-masing dan mesti menunggu
di bahagian hadapan Dewan Upacara; apabila namanya dipang-
gil, mereka akan memasuki dewan tensebut dan melakukan
kotow iaitu berlutut tiga kali dan sujud sembilan kali di hadapan
Maharaja Cina.3 S etelah kotow dilakukan, misi utusan itu akan
dibenarkan duduk di atas kerusi dan dengan limpah kunnia
Maharaja China, misi utusan akan dilayan dengan te mengikut
ii A ubrey S inger, 1992. The Lion and the Dragon, The Story of the First
British Embassy to the Court of the Emperor Quianlong [Chien-lung] in
Peking 1792 94. London: Barrie & Jenkins, him. 57102.
12 S ebenarnya, dengan kemunculan dinasti Ching, pentadbiran hubungan
iuar China dibahagikan kepada dua kumpulan besar iaitu hubungan
dengan negeri-negeri sebeiah timur dan seiatan yang di bawah tanggung-
jawab Jabatan S ambutan, Chu Ko S su; dan negeri-negeri sebelah barat
dan utara yang di bawah jabatan baru, Li Fan Yuan.
13 Contohnya, misi utusan dan Korea ke China dibenarkan sebagai pegawai
menemaninya seorang setiausaha, tiga orang jurubahasa, 24 orang penga-
wal ufti, 30 orang pegawai rendah yang iayak menerima hadiah danipada
maharaja China, dan beberapa pegawai lain yang tidak akan menerima
hadiah; untuk S iam, Portugis, dan S ulu, misi utusan masing-masing terdiri
danipada tiga buah kapai yang setiap satunya tidak mengandungi lebih
danipada 100 orang pegawai dan pekerja tetapi hanya 20 orang sahaja
yang dibenarkan menghadap Maharaja China; untuk A nnam, Myanmar
dan Laos, saiz misi mereka tidak dibenarkan iebih ramai daripada 100
orang, dan hanya 20 orang sahaja yang akan dibenarkan memasuki Peking
dan menghadap Maharaja China.
81
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
adat China.
4 S elain itu, Peking juga menetapkan bahan ufti atau
hadiah dan negeri-negeri tributani mestilah terdiri danipada
hasil pengeluaran atau pembuatan tempatan sahaja. Menurut
Chien-lung hui-tien, jenis barang ufti dan Korea, A nnam, Liu-
chin [R yukyu},Myanmar, dan Laos adalah ditetapkan mengikut
amalan lama; manakala ufti dani S iam dan N egen Laut Barat
[Portugis] tidak ditetapkan.
Pemenintahan Ching juga secara rasmi mencantumkan
hubungan diplomatik dengan urus niaga yang menjadi tumpuan
kedatangan misi-misi seberang laut. Walau bagaimanapun, hak
istimewa itu masih diterangkan dalam konteks limpah kurnia
Maharaja China membalas ufti yang dipersembahkan kepada
baginda. S etiap misi utusan akan dibenarkan menjalankan urus
niaga mereka hanya selepas mereka dibenankan masuk ke China
mengikut perjalanan yang ditentukan oleh pihak berkuasa China.
S emua urusan jual beli misi utusan adalah dikecualikan daripada
segala cukai jual beli dan import-eksport. Pedagang-pedagang
dani semua negeri tributari dibenarkan menjalankan kegiatan
perdagangan mereka hanya di beberapa tempat yang ditentukan
oleh pihak berkuasa China. Contohnya, para pedagang dan laut
selatan dibenarkan menjalankan urns niaga mereka di Canton,
Kwantung. Mereka juga dikehendaki membayar cukai import-
eksport dan dilarang menjual bell barang-barang senjata.
S ebagai rumusan, perkembangan sistem tributari China
sejak zaman klasik merupakan satu sistem hubungan luar yang
berasaskan konsep kuasa moral dan mandat ketuhanan dinasti
pemenintah China mengikut ajaran Konfusius serta fahaman
China tentang susunan hierarki sosiopolitik dunia dan peranan
China dalamnya. Dilihat dan sudut pandangan China, sistem mi
merupakan usaha China untuk mengawal dan menentukan kea-
manan serta keharmonian masyanakat antarabangsa dan melalui-
nya rnewujudkan kestabilan dan keselamatan China sendiri. S is-
tern mi menekankan kuasa akhlak China berdepan dengan kuasa
tenteranya. Jelas bahawa China kadangkala menggunakan kuasa
14 Chien-lung hui-tien, yang diterjemahkan dalam Fairbank dan T eng op.
cit., him. 143.
82
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
fizikalnya supaya dapat menentukan keberkesanan hubungan tn-
butani. N amun, pada keselunuhannya, aspek moral dan diploma-
tik merupakan asas sistem tributani China. A spek ekonomi dan
tentera merupakan aspek sampingan dalam konsep tributan ten-
sebut.
II. HUBUNGAN CHINA DENGAN ASIA
TENGGARA, ABAD KE-13 HINGGA KE-18
(a) 1~ijuan
S eperti yang telah dibincangkan di atas, danipada pihak China,
lujuan utama daripada hubungan tributari dengan negeri-negeri
naungan, termasuk juga dengan A sia T enggana adalah politik
dan keselamatan China. Walaupun begitu, boleh juga dikatakan
bahawa dengan negeri-negeri di A sia T enggara, China menun-
jukkan dengan nyata pendekatan sebuah kuasa besar yang
menuntut penghargaan dan kemulian yang sewajar daripada
negeri-negeni di A sia T enggara yang dianggap sebagai masyara-
kat yang bertanaf lebih rendah danipadanya. Oleh itu, apabila
China beranggapan terdapat sesuatu kekurangan dalam hubung-
annya dengan A sia T enggara, ia akan melakukan tindak balas
mengikut kemampuan semasanya. mi termasuk juga kesediaan
menggunakan kuasa tentera sekiranya China rnarnpu berbuat
begitu.
Misalnya, dasar China terhadap A nnam semasa pemerintah-
an Maharaja Yung-lo. Menurut kajian Wang G ungwu, peranan
Yung-lo yang melibatkan dii daiam politik negeri A nnam apa-
bila timbuinya masalah rampasan kuasa di negeni tersebut,
menimbuikan persoalan terhadap hak China mempersoalkan
kewibawaan rampasan takhta A nnam itu.
5 Bagi menentukan
perkembangan politik di A nnam, Yung-lo menghantar satu misi
ke negeri itu pada tahun 1403 untuk menyiasat perkana tersebut.
Hasil misi itu ialah penarikan semula pengiktirafan yang telah
diberikan kepada raja pemerintah A nnam dan pengiktinafan barn
15 Wang G ungwu. 1970, op. cit., hlm. 381.
83
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dianugenahkan kepada calon yang sah yang dihantar pulang
ke A nnam sebagai raja yang barn diiktiraf itu dibunuh dan sete-
lah gagalnya dalam usaha untuk menyelesaikan masalah itu
secana darnai, China menghantar pasukan tentenanya ke A nnam
pada tahun 1406 dan menduduki negeri tersebut. Boleh dikata-
kan bahawa buat pertama kalinya China menggunakan kuasa
tentera untuk menyelesaikan masalah dalam sesebuah negeni
yang sebenarnya tidak kena-mengena dengan hubungan diplo-
matiknya dengan China. Daripada senarai kesalahan raja A nnam
terhadap Maharaja China pada tahun 1406 itu, adalah jelas
bahawa Yung-lo menganggap din baginda sebagai naja sesebuah
negeri yang paling berkuasa yang mesti dihormati dan dimulia-
kan oleh raja A nnam.
6
Dani sudut pandangan A sia T enggara, hubungan tnibutari
dengan China adalah berasaskan kepentingan ekonomi dan poli-
tik serantau. Jelas bahawa umumnya A sia T enggara tidak begitu
peka atau menghargai sangat tuntutan China tentang kuasa moral
dan kebesaran tamadun China. Penerimaan tafsiran sistem tnibu-
tan China merupakan satu syanat yang mesti ditanggung oleh
setiap negeri di A sia T enggara yang ingin menjalankan unus
niaga dengan China. Pada asasnya, ia tidak bermakna bahawa
negeri-negeri itu secara ikhlas mengakui kedudukan tertinggi
Maharaja Cina. N yata bahawa apabila tidak wujud keperluan
hubungan dengan China, sesebuah negeri di A sia T enggara yang
berkenaan akan menghentikan amalan penghantanan misi uftinya
ke China. Contohnya, Majapahit/Jawa tidak menghantar misi
16 T erdapat dua puiuh kesaiahan yang dibuat oieh perampas takhta A nnam
yang menghina maruah dan kemuiiaan China yang dianggap sebagai
kuasa besar yang bertanggungjawab terhadap keharmonian dan kebaikan
laut seiatan. A ntara kesalahan itu termasukiah yang menghina dan
merendahkan kedudukan China sebagai kuasa besar (memperdayakan
Yung-io tentang rampasan kuasanya; membunuh raja A nnam yang diikti-
raf oieh China dan pewanis takhta A nnam yang sah; menghina China
dengan melantik seorang penjenayah sebagai utusan ke China) dan
menyebabkan keadaan kacau-biiau di A sia T enggara (menyerang Campa
yang merupakan sebuah iagi negeri tributani China dan memaksa negeri
itu menggunakan cop dan pakaian A nnam menggantikan cop dan pakaian
China).
84
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
sepanjang tahun 13821393. Pada tahun 1393 apabila Jawa
menghantar satu misi ke China, terdapat keperluan politik yang
menyebabkan penghantaran misi tersebut. Jawa telah memus-
nahkan Palembang dan bimbangkan akan tindak balas China
sekiranya penistiwa itu disampaikan ke ibu kota China, jadi
wujudnya keperluan untuk mendapatkan maklumat tepat terha-
dap reaksi N anking. S ejak pemenintahan R ama I I I (1824185 1),
dinasti Chakri, S iam juga tidak menghantar misi ufti ke China
walaupun bebenapa kali digesa oleh Peking. Jelas bahawa pada
pertengahan abad ke-19, tidak lagi wujud keperluan ekonomi
yang memaksa S iam meneruskan hubungan baik dengan China.
R ama I V (18511868) dan para pemimpin S iam berasa ragu
bahawa amalan itu akan ditafsir oleh kuasa Banat sebagai bukti
tanaf rendah S iam dalam masyarakat antarabangsa sezaman seki-
ranya tradisi penghantaran misi ufti ke China masih diteruskan.
7
S elain faktor perdagangan yang menyebabkan A sia T eng-
gana menerima tuntutan hubungan tributani dengan China, ten-
nyata bahawa keadaan politik serantau juga mengesahkan pen-
tingnya hubungan dengan China itu. Mengikut prinsip sosio-
politik China, hubungan tnibutari hanya dilakukan antara China
dan negeri-negeri di A sia T enggara yang berdaulat sahaja.
E rtinya, hanya negeni yang dapat menunjukkan tauliahnya seba-
gai sebuah negeni yang merdeka dan bebas akan dibenarkan
menjalin hubungan tnibutari dengan China. N egeni-negeri yang
benada di bawah kuasa negeri lain di rantau tersebut tidak dapat
menjalin hubungan rasmi dengan China. S ebagai bukti hubung-
an tersebut, pemerintah sesebuah negeni yang misinya telah dite-
rima oleh China akan dianugenahkan alat kebesaran, yakni satu
pengesahan penlantikan pemerintah itu sebagai raja yang sah.
Baginda juga dianugerahi cop mohon kuasanya.8
Berikutan danipada prinsip itu, hubungan tributani dengan
17 Lihat Chao Phraya T hiphakorawong, 1978. Phra saja Phongsawadan
Krung Rartanakosin, Reign 4. Bangkok: Kurusabha, him. 275279;
293297. S etiap kaii sampainya surat dan Peking menggesa Bangkok
menghantar misi uftinya yang teriaiu lambat itu, Bangkok akan membeni
peibagai alasan kenapa ia tidak dapat berbuat demikian.
18 Fairbank dan T eng, op. cit., him. 170.
85
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
China merupakan satu tanda yang bermakna di kalangan negeri
di A sia T enggara. I a bererti bahawa negeri itu setanaf dari segi
sosiopolitik dengan negeri-negeri lain yang mempunyai hubung-
a n tributari dengan China. T ambahan lagi, hubungan itu membo-
lehkan negeri naungan membuat rayuan kepada China untuk
mendapatkan perlindungan sekiranya ia diserang oleh negeri-
negeni serantau yang lain yang lebih berkuasa. Contohnya ialah
rayuan dari Melaka atas tindakan agresif S iam atau rayuan darn
Campa atas tindakan agresif A nnam pada abad ke- 15. Hubungan
rasmi dengan China menentukan satu taraf sosiopolitik yang
amat diingini oleh semua negeri terutamanya negeri-negeni kecil
yang di bawah kuasa jirannya dan yang cuba melepaskan din
danipada cengkaman politik negeri dipertuan itu.
T ernyata dan tujuan kedua-dua pihak yang terlibat bahawa
sistem tributani China merupakan satu elemen pokok terhadap
kepentingan politik dan ekonomi. Bagi A sia T enggara khasnya,
hubungan dengan China bukan sahaja menjamin keadaan eko-
nomi yang kukuh kepada masyanakat rantau itu terutamanya di
kalangan negeri manitim, bahkan menjadi satu faktor yang mem-
bantu perkembangan politik zaman tradisionalnya.
(b) Tinjauan Hubungan Asia Tenggara-China
(1) Siam
Jelas bahawa sejak zaman Maharaja Kublai Khan, hubungan
China dan S iam adalah baik. S ukhothai (ibu kota S iam pada
abad ke- 13) menghantar misi diplomatik dan ufti ke China dan
mendapat bantuan China bagi teknologi perindustnian tembikar.
China nampaknya menolong dan menggalakkan S iam meluas-
kan kuasanya terhadap empayar A ngkor. China juga memainkan
peranan penting dalam persaingan hebat antara dinasti U T hong
(1350/11370; 13881409) d a n d i n a s t i S u p h a n b u n i ( 1 3 7 0 1 3 8 8 ;
1 4 0 9 1 5 6 9 ) , t e r u t a ma n y a s e ma s a pemerintahan R aja R amracha
(13951409). Menurut Ming-shih, kedua-dua pihak meminta
pertolongan dan sokongan danipada China dengan penghantanan
misi masing-masing ke N anking dengan harapan bahawa pene-
r i ma a n mi s i - mi s i i t u adalah tanda pengesahan kewibawaan
86
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
mereka sebagai raja pemerintah S iam.
9 Pada tahun 1370, misal-
nya, Borommaracha I (pengasas dinasti S uphanburi, 13701388)
dengan pantas menghantar misi ufti ke China sebaik sahaja
baginda menerima utusan Maharaja Hung-wu yang menuntut
ufti dani A yudhya. T ujuan Borommaracha menjadi jelas apabila
utusan baginda meminta Maharaja China mengiktiraf Boromma-
racha sebagai raja pemerintah A yudha yang sah. T ujuan politik
mi amat penting sebab Borommaracha baru sahaja mengguling-
kan R amesuan (dinasti U T hong) dan takhta S iam. Hanya pada
tahun 1373, baginda menerima alat kebesaran dan dokumen
yang mengesahkan kedudukannya. T idak hainanlah apabila
sepanjang pemenintahan Borommanacha, A yudha menghantar
misi diplomatik dan ufti ke China setiap tahun memandangkan
bahawa pihak R amesuan juga cuba mendapatkan pengiktirafan
politik dan China.20
S epanjang persaingan hebat dinasti S uphanburi-U T hong
itu, percubaan I ntharacha dalam usaha mewujudkan hubungan
balk dan muhibah dengan China merupakan sesuatu yang
mengagumkan dan menunjukkan dengan ketara betapa pen-
tingnya pengiktirafan China kepada seseorang calon yang
ingin menaiki atau mengekalkan takhta. S ejak baginda masih
ahli junior dinasti S uphanburi, I nthanacha mengetuai tiga misi
ke China iaitu pada tahun 1375, 1377 dan 1384. S emasa peme-
rintahan kedua R amesuan, I ntharacha menghantar dua misi ke
China. Pada tahun 1408, apabila Laksamana Cheng Ho mela-
wat A yudhya, I nthanacha berunding dengannya. S etahun kemu-
dian, I nthanacha (14091424) dapat merampas kuasa darn-
pada R ama-nacha dan dengan mudah baginda diiktiraf oleh
19 Lihat keterangan lanjut daiam S uebsaeng Promboon, i971. S ino-
S iamese T ributary R elations, 12821853. T esis kedoktoran, Universiti
Wisconsin.
20 Contohnya, pada tahun 1373, Borommaracha menghantar dua misi, mana-
kala parti bekas R aja R amesuan juga menghantar dua misi. China meno-
I nk misi dani parti R amesuan dan mengesahkan kedudukan Borommara-
cha. N amun, pada tahun 1375, satu misi diraja, dua misi dani I ntraracah
(ahli kerabat diraja dinasti S uphanburi) dan dan R amracha (ahii kerabat
diraja dinasti U T hong) ditenima dan diiayan dengan baik oieh China.
87
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
China sebagai raja A yudhya yang sah.
2
Conak hubungan tradisional S iam-China adalah ditentukan
oleh keperluan politik dan ekonomi semasa S iam. S eperti yang
telah disebutkan di atas, apabila S iam tidak memerlukan perlin-
dungan atau sokongan politik atau ekonomi dani China, S iam
menghentikan begitu sahaja penghantaran misinya. S ebaiiknya,
apabila tendapat keadaan yang memerlukan hubungan balk
dengan China, pemimpin S iam akan rela menghantan misi ufti-
nya kadang-kadang setiap tahun dan mesti disuruh oleh China
untuk mengurangkan kekerapan penghantanan misinya. S ituasi
begini akan berlaku apabila terdapat keperluan politik atau eko-
nomi. S emasa pemerintahan R aja T aksin, contohnya, apabila
berlaku keadaan kacau-bilau di dalam negeni dan p e p e r a n g a n
y a n g berterusan antana S iam dan Myanmar pada tahun-tahun
terakhir abad ke-18, menimbulkan perbelanjaan besar untuk
membayar import beras dan bahan makanan serta senjata. T ak-
sin memenlukan perdagangan dengan China di peningkat kera-
jaan mahupun peringkat persendirian untuk meningkatkan pen-
dapatan khazanah bagmnda. Beberapa misi dihantar ke China
s e p a n j a n g p e me r i n t a h a n Ra j a T a k s i n ( 1 7 6 7 1 7 8 2 ) u n t u k
meminta Peking mengiktiraf kedudukan T aksin sebagai raja
pemerintah S iam dan membenarkan S iam menjalankan urus
niaga dengan China.22 Kepenluan ekonomi pada zaman Bangkok
awal juga merupakan s e b a b a s a s p e n g h a n t a r a n mi s i ufti dan
S iam.
S epanjang zaman S ukhothai dan A yudhya, S iam dapat
mewujudkan hubungan yang menguntungkan dengan China
walaupun terdapat situasi China secara aktif menghalang S iam
menjalankan dasar memperkukuhkan kedudukannya sebagai
s e b u a h p u s a t k u a s a y a n g b e s a r d i A s i a T e n g g a r a . N amun, tidak
dapat dinafikan bahawa di peningkat dwi halah, hubungan tribu-
tani dengan China membawa banyak faedah kepada pemermntah
21 S uebsaeng Promboon, op. cit., him. 75.
22 Hanya pada tahun 1786 sahaja pemintaan T aksin diiayan oieh China. Pada
masa itu, T aksin teiah dihukum mati raja pemerintah S i a m iaiah R ama I .
Chia-ching hui-tien, diterjemah dan dipetik daiam Fairbank dan T eng, op.
cit., him. 184.
88
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
S iam. I ni dapat dibuktikan dengan kekerapan penghantaran misi
S iam ke China, contohnya, pada tahun 14021424, S iam meng-
hantan s e b a n y a k 2 1 mi s i , ma n a k a l a J a w a me n g h a n t a r 1 7 , d a n
M e l a k a h a n y a 1 2 mi s i k e Ch i n a .
2 3 T a h u n - t a h u n i t u j u g a me w a -
k i l i j a n g k a ma s a y a n g me mp e r l i h a t k a n p e r k e mb a n g a n p o l i t i k
y a n g k u r a n g s t a b i l d i A yudhya dengan persaingan dan konflik
antara dua dinasti, S uphanburi dan U T hong, d a n p e r s a i n g a n
ekonomi dan politik yang hebat di nantau A sia T enggara teruta-
manya antara Melaka, S iam, Pegu, Campa dan Jawa.
A kan tetapi di peringkat sosiopolitik serantau, S iam meng-
hadapi banyak kemerosotan pengaruh politiknya pada abad
ke- 15 disebabkan larangandan China terutamanya dalamhubung-
an S iam dengan Melaka yang menupakan negeri d i bawah ling-
kungan politik A yudhya sebelum tahun 1405 apabila Melaka
diiktiraf oleh Yung-lo sebagai sebuah negeni yang bebas dan
setaraf dengan S iam.24 Dasar S iam terhadap Campa juga disekat
oleh China. Walau bagaimanapun, A yudhya masih meneruskan
amalan penghantaran misi ufti ke China kerana A yudhya ingin
mengekalkan hubungan baik dengan China supaya China tidak
dapat menggunakan kekuatan kuasa tentera terhadapnya seperti
yang pernah dilakukan terhadap Jawa, A nnam, dan Myanmar.
Oleh itu, tidak hairanlah apabiia selepas tamatnya amalan
ekspedisi tentera laut China ke A sia T enggara dan kawasan barat
Lautan Hindi pada tahun 1433 A yudhya mengurangkan kekerap-
an penghantanan misi ke China. Di kalangan negeni rantau itu,
hanya Jawa dan Melaka yang masih menghantar misi uftinya
sehingga akhir abad ke- 15. T idak hairan juga S iam merupakan
salah sebuah negeri pertama yang menamatkan hubungan tribu-
tani dengan China apabila ternyata bahawa hubungan itu tidak
lagi dapat memenuhi hasrat dan keperluan ekonomi dan politik
S iam pada pertengahan abad ke-19. Dengan mudah sahaja
hubungan tradisional itu digantikan dengan hubungan luar yang
bendasarkan sistem penjanjian persahabatan dan ekonomi meng-
ikut corak pelaksanaan hubungan luar Barat. Perkembangan
23 Wang G ungwu, 1968, op. cit., him. 95100.
24 Lihat penjelasan lanjut dalam tajuk Meiaka di bawah.
89
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
hubungan S iam-China dengan jelas membuktikan S iam tidak
dengan ikhlas mengakui kebesanan kuasa moral atau tamadun
China. A yudhya dan Bangkok memang menyedani bahawa kuasa
fizikal China adalah sesuatu yang tidak dapat dipandang rendah
sekiranya S iam ingin mengekalkan kedaulatannya. S ecara ring-
kas, dan sudut pandangan S iam, tendapat tiga faktor penting
kenapa hubungan dengan China penting yakni kuasa tentera
Cina, keadaan politik, dan keperluan ekonomi S iam pada sesu-
atu masa. Kekerapan atau kekurangan misi ke China merupakan
tanda yang ketara dalam politik dan ekonomi S iam atau kekuat-
an dan kelemahan tentera China.
(ii) Myanmar
Hu b u n g a n M y a n ma r - Ch i n a sejak a b a d k e - 1 3 me n c e r mi n k a n
k e s u k a n a n s o s i o p o l i t i k y a n g s e l a l u w u j u d a n t a r a n e g e r i y a n g b e n -
s e mp a d a n , a p a t a h l a g i s e k i r a n y a k e d u a - d u a n y a me n u n t u t k e d u -
d u k a n ma s i n g - ma s i n g s e b a g a i k u a s a b e s a r . P a g a n , k e r a j a a n Bu n -
ma n pertama y a n g mu n c u l s e b a g a i p u s a t k u a s a t e r b e s a r d i b a n a t
A s i a T e n g g a n a p a d a a b a d k e - 1 1 d a n k e - 1 2 , d i s e r a n g d a n d i mu s -
n a h k a n p a d a t a h u n 1 2 8 7 9 d a n t a ma t l a h za ma n kegemilangan
M y a n ma r pertama y a n g d i a n g g a p s e t a r a f d e n g a n p e n c a p a i a n
k e mu n c a k e mp a y a r A n g k o r d i t i mu r r a n t a u A s i a T e n g g a r a .
Hu b u n g a n M y a n ma n - Ch i n a me n j a d i rumit s e l e p a s b a n g s a
M o n g g o l d a p a t menguasai empayar China pada tahun 1268.
P a d a t a h u n 1 2 7 1 , Ku b l a i Kh a n me n g h a n t a r u t u s a n b a g i n d a k e
P a g a n me n u n t u t s u p a y a P a g a n me n e r i ma k e d u d u k a n n e g e n i tn-
b u t a n i k e p a d a Ch i n a . P a g a n me l i h a t t u n t u t a n t e r s e b u t s e b a g a i
s e s u a t u y a n g a ma t me n g h i n a maruah d a n k e d u d u k a n s o s i o p o l i -
t i k n y a . Ol e h itu, utusan Ch i n a d i b u n u h d a n t i a t h p e n g h a n t a r a n
mi s i u f t i M y a n ma r k e i s t a n a N a n k i n g . A k a n t e t a p i , Ch i n a
me n u n g g u p e l u a n g n y a . P a d a t a h u n 1 2 8 3 , P a g a n t e l a h me n u n j u k -
kan k e r u n t u h a n k u a s a dan p r e s t a s i n y a a p a b i l a s e o r a n g p e mb e -
n o n t a k b a n g s a M o n , W a n e r u , d a p a t me n g u a s a i k a w a s a n l e mb a h
s e l a t a n M y a n ma r dan me n u b u h k a n p u s a t k u a s a n y a d i P e g u .
A n g k a t a n t e n t e r a M o n g g o l d i h a n t a r me n y e r a n g d u a b a n d a r y a n g
d i a n g g a p s e b a g a i p i n t u ma s u k M y a n ma r d a n i u t a r a d a n b e r j a y a
9 0
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
menewaskan kedua-dua kota tensebut. Walaupun raja Pagan
menghantar misi k e N anking, t e n t e r a M o n g g o l ma s i h me n y e r a n g
d a n p a d a t a h u n 1 2 8 8 , d a p a t me n g u a s a i e mp a y a r P a g a n -
M y a n ma r . T e n t e r a Ch i n a h a n y a b e r u n d u r s e t a h u n k e mu d i a n n y a .
Jelas bahawa empayan Myanmar yang berpusat di Pagan dipe-
cahbelahkan k e p a d a b e b e r a p a p u s a t k u a s a y a n g b e r s a i n g h e b a t
antana satu dengan lain, dan Myanmar memasuki zaman kegelap-
annya walaupun masih ada seorang raja memerintah di Pagan.
Pada tahun 1290-an, Pagan secara rasmi menerima hubung-
an tnibutani dengan China. R aja Pagan, Klawcwa (Kyawswa,
12871298), pada tahun 1297, menghantar satu misi yang dike-
tuai oleh anakanda baginda ke N anking meminta Maharaja
China mengesahkan kedudukan baginda sebagai raja pemenmntah
yang sah. Pada tahun yang sama, China menghantar alat kebesar-
an pengesahan diraja dan cop mohon kepada Klawcwa.
25 T en-
nyata bahawa keadaan politik di Myanmar setelah serangan
China sangat melemahkan kuasa dan pengaruh naja pemerintah
di Pagan sehingga raja itu terpaksa tunduk kepada China secara
rasmi supaya mendapat sokongan moral dan tentena luar bagi
mengukuhkan kedudukan bagmnda untuk menghadapi pana
pesaing dalam negeni.
Zaman pemenintahan Maharaja Hung-wu dan Yung-lo,
dinasti Ming, adalah tempoh China menunjukkan pendekatan
dasan agresif tenhadap rantau A sia T enggara. A kan tetapi,
hubungan Myanman-China pada zaman tersebut tidak mendapat
banyak perhatian seperti negeri-negeni senantau yang lain seperti
S iam, Melaka, A nnam, Jawa, Palembang, dan Brunei. Pada
zaman dinasti Ching, Myanmar muncul dalam rekod China
sebagai salah sebuah negeni tnibutani yang menghantar misi ufti-
nya ke Peking setiap sepuluh tahun sekali. I tupun hanya ditetap-
kan p a d a w a k t u pemerintahan Maharaja Chien-lung yakni pada
tahun 1764. S ebelum itu, tiada rancangan tetap untuk penghan-
taran misi dan Myanman dan pada awal zaman Ching Myanmar
dikecualikan dan menghantan misi ufti tersebut. Boleh dikatakan
25 T han T un, 1988. Essays on the History and Buddhism of Burma. Whiting
Bay: Kiscadaie Publications, him. 103.
91
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
bahawa hubungan Myanmar-China berkembang berselang-seli
antara hubungan rasmi d a n d i n g i n dan konflik bersenjata. Pada
tahun 1766, China sekaii lagi menghantar tentera ke Myanmar
untuk menyekat dasar penluasan kuasa Myanman terhadap negeri
S han danLaos yang menimbulkan keadaan kacau-bilau di kawas-
an selatan Yunnan-China. Perang China-Myanmar hanya tamat
pada tahun 1769 apabila kedua-dua pihak bersetuju menenima
syanat-syanat perdamaian yang menyambung semula hubungan
perdagangan antara mereka dan Myanmar benjanji akan meng-
hantar misi ke China setiap sepuluh tahun sekali sebagai tanda
h u b u n g a n mu h i b a h a n t a r a me r e k a .
2 6 S e j a k i t u , h u b u n g a n
Myanmar-China menjadi dingin dan rasmi; Myanmar ditukar
taraf dani negeni tnibutari kepada negeri berdagang dalam doku-
me n Ch i n a p a d a t a h u n 1 8 1 8 .
R ingkasnya, hubungan tnibutari Myanmar-China jelas
menekankan hakikat bahawa pusat kuasa di rantau A sia T eng-
gara tidak menghangai tuntutan China tentang kebesaran kuasa
moral raja pemerintahnya atau kebesaran tamadun China yang
berasaskan ajaran Konfusius dan budaya bertulis. Myanmar
yang merupakan kuasa besar rantau itu pada abad ke-12 meno-
lak sama sekali tuntutan Kublai Khan. Hanya masalah politik
dalam masyarakatnya setelah serangan China memaksa raja
Pagan menerima hubungan tributari itu. N amun, Myanmar lebih
bertindak d i luar sistem tributari Ch i n a . S e t i a p p e r t e l i n g k a h a n
Ch i n a - M y a n ma r terpaksa diselesaikan melalui peperangan dan
kuasa fizikal. Jelas juga bahawa China kurang mampu menggu-
26 Mengikut bukti British, R aja Hsinbyushin tidak mengiktiraf Perjanjian
Kaungton yang ditandatangani oleh jeneral baginda sebab tentera China
sebenarnya gagai menewaskan angkatan tentera Myanmar seteiah per-
cubaan yang amat hebat sekali dan terpaksa berundur dan Myanmar.
Menurut sumber Myanmar, tiada perjanjian bertulis di antara Myanmar
dengan China pada tahun 1769. A pa yang dipersetujui iaiah secara lisan
sahaja sebab membuat perjanjian bertulis adalah meianggar adat Myan-
mar. Janji berbentuk iisan daripada raja Myanmar adalah mencukupi.
Lihat Hail, D.G .E ., 1958. A History of Southeast Asia, op. cit., him.
4123; Henry Yule, The Court of Ava in 1855, with Notices of the
Country, Government, and People. London: S mith, E lda, and Co., him.
118.
92
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
nakan kuasa fizikal dan akhirnya mengakui bahawa sistem tribu-
tarn yang berasaskan fahaman dunia, dan falsafah sosiopolitik
klasik China tidak lagi bendaya sebagai dasar hubungan iuarnya.
Pada tahun 1818, kebanyakan negeri di A sia T enggara termasuk
Myanmar ditukar taraf menjadi negeri berdagang dengan China.
Perkembangan hubungan China-Myanmar dan China-S iam
dengan jelas menunjukkan bahawa pusat kuasa besar dan budaya
keindiaan di A sia T enggara tidak dapat menenima tuntutan
kebesaran sosiopolitik dan budaya China yang berasaskan kon-
sep te. Bagi para pemimpin kedua-dua negara itu, penenimaan
tuntutan tersebut adalah bermaksud penolakan ideologi sosiopo-
l i t i k me r e k a s e n d i n i y a n g b e r a k a r u mb i d a i a n a j a r a n a g a ma
Buddha T heravada. mi merupakan sesuatu yang mustahil untuk
ditenima. Para pemimpin itu hanya menerima keadaan yang
memaksa mereka membuat ketenteraan yang memerlukan kerja-
sama dengan China. Mereka juga menenima hakikat bahawa
Ch i n a s e b a g a i k u a s a e k o n o mi d a n k u a s a p o l i t i k t e r b e s a r d i A s i a
mempunyai peranan yang penting dalarn masyarakat A sia T eng-
gara.
( i i i ) A n n a m
Prapanca, penulis sejarah Nagarakertagama, pada pertengahan
abad ke-14 menyatakan bahawa rantau A sia T enggara adalah
terletak di bawah perlindungan empayar Majapahit kecuali Viet-
nam yang dianggap sebagai negeni asing tetapi sahabat atau
Yawana kepada Majapahit.
27 mi kerana Vietnam atau A nnam
merupakan sebuah negeni serantau yang dipengaruhi oleh China
dan segi politik mahupun sosiobudayanya. Botch dikatakan
A n n a m menupakan satu-satu negeri yang memahami dan meng-
hangai falsafah sosiopotitik di belakang konsep hubungan tribu-
tarn Ch i n a , d a n dapat menenima tuntutan kebesanan sosiobudaya
dan kuasa moral China dengan penuh keinsafan. Hubungan
27 Woiters, O.W., 1982. History, Culture and Religion in Southeast Asian
Perspectives. S ingapura: S E A S , hlm. 31.
9 3
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
A nnam-China sepanjang zaman tradisional mengesahkan anali-
sis tersebut.
Walaupun A nnam sejak abad kesepuluh menentang kuat
pencubaan China menguasai negerinya dan menjadikan A n n a m
s e b a g a i s a t u w i l a y a h d i b a w a h p e n t a d b i r a n Ch i n a , A n n a m me n e -
rima tanpa soal nilai suci sistem sosiopolitik, pemikiran, dan
ajaran Konfusius China yang diamalkan dalam masyarakat
A nnam sendiri dan dalam hubungan A nnam dengan negeni-
negeni kecil yang berhampiran dengan Vietnam. Oleh itu, perte-
lingkahan Vietnam dengan China tidak timbul dan ketidaksang-
gupan A nnam menenima tuntutan kuasa politik China dalam
sistem tributaninya seperti Myanmar atau Jawa pada abad ke- 13,
tetapi ia berpunca danipada kehendak China yang ingin menjadi-
kan Vietnam sebagai wilayah dalam empayar China. T untutan
itu tidak dapat ditenima oleh masyanakat A nnam yang mengang-
gap diii mereka sebagai satu bangsa yang berlainan danipada
China. Kesanggupan A nnam menerima sistem tributani dan segi
teori dan amalannya sebagai pninsip hubungan dengan China
boleh dilihat danipada usaha serius setiap raja pemerintah A nn-
n a m me n d a p a t k a n p e n l a n t i k a n dan pengesahan kedudukannya
d a n i p a d a M a h a r a j a Ch i n a . Co n t o h y a n g b a i k i a l a h p e r i s t i w a y a n g
b e r l a k u p a d a a w a l p e me r i n t a h a n M a h a r a j a Yu n g - l o a p a b i l a w a k i l
d i r a j a A n n a m s a mp a i k e N a n k i n g dengan permintaan yang kedu-
d u k a n d i n a j a serta alat pertabalan dihantar ke A nnam, Maharaja
Yu n g - l o banu s e d a n b a h a w a kemungkinan raja A nnam yang diik-
tiraf itu adalah perampas takhta. Maharaja Yung-lo p u n me n g -
hantar pegawai senior ke A nnam untuk menyiasat perkara terse-
but. A khinnya baginda menarik kembali pengesahan diraja itu
d a n mengiktinaf pewanis yang sah sebagai pemenintah Vietnam.
Malangnya, raja dinasti T ran itu dibunuh kemudiannya dan
Yumg-lo terpaksa menghantar tentera China ke A nnam dan
me mg u a s a i n y a . T i n d a k a n a g r e s i f Yung-lo itu dijelaskan dengan
pengumuman terhadap dua puluh kesalahan yang telah dilaku-
kan oleh penampas takhta terhadap China dan kemulian Maha-
raja Yung-lo sendini.
28 Pada tahun 14061428, A nnam sekali lagi
28 Wang G ungwu, 1970, op. cit., him. 3813. Lihat juga nota 16 di atas.
9 4
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
dikuasai oleh China; hanya dengan keazaman dan kebijaksanaan
Le Lo i , p a h l a w a n u t a ma n y a , A n n a m d a p a t me l e p a s k a n d i i darn-
pada kuasa China itu.
A kan tetapi, dasar agresif China terhadap A nnam tidak
menjejaskan penganuh sosiopolitik China yang mendalam dalam
masyarakat A nnam. A n n a m merupakan negeri tunggal di rantau
mi yang menghantar utusan ke istana Peking setiap kali benlaku-
nya pertukaran raja pemerintah di A nnam; setiap raja A nnam
akan ditabalkan oleh wakil Maharaja China sebelum baginda
dianggap sebagai raja yang sah dan berwibawa.
29 N ampaknya,
A nnam me l i h a t h u b u n g a n tnibutani dengan China itu sebagai sis-
t e m p o l i t k d u a h a l a iaitu Ch i n a s e b a g a i n e g e n i d i p e r t u a n a d a l a h
tanggungjawab terhadap keselamatan dan k e b a i k a n A nnam vis-
a-vis negeni yang lain. Lewat pertengahan kedua abad ke-19,
semasa Maharaja T u Duc (18471883) menghadapi masalah
pencerobohan Perancis, baginda meminta China sebagai negeri
dipertuan A nnnam menunaikan tanggungjawabnya d e n g a n me m-
bei bantuan yang patut supaya A nnam dapat mengatasi ancam-
an Perancis dan menyelamatkan kedaulatannya. Maharaja T u
Duc menghantan satu utusan diraja ke Peking pada tahun 1882
dengan tujuan meminta pertolongan China; sekiranya China
tidak ingin menunaikan tanggungjawabnya terhadap A nnam,
utusan Vietnam diarah membenitahu Maharaja China bahawa
A nnam akan memutuskan hubungan tributani dengan China, dan
memulangkan semula cop diraja serta dokumen pengesahan
kepada Maharaja China.30 Keputusan itu tidak dapat disampai-
kan ke istana China kerana setelah kemangkatan Maharaja T u
29 S emasa pemerintahan dinasti Ching, kesanggupan China mengurniakan
aiat dan dokumen pengiktirafan kepada caion takhta A nnam membawa
kepada keadaan Peking mengiktiraf pewaris dinasti Li path tahun 1666,
calon dinasti T rinh pada tahun 1789, dan akhirnya caion dinasti N guyen
dapat diiktiraf sebagai maharaja Vietnam pada tahun 1802. S emua dinasti
itu berjuang hebat sesama mereka dan dapat menaiki takhta Vietnam
meiaiui kemenangan tenteranya. Chia-ching hui-tien dipetik dalamFair-
bank dan T eng, op. cit., him. 183.
30 T ruong Buu lain, 1967. Pattern of Vietnamese Response to Foreign Inter-
vention 18551900. Monograf no. 11, S outheast A sia S tudies, Yale Uni-
versity, him. 20.
95
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Duc pada tahun 1883, utusan diraja itu telah dipanggil pulang.
A nnam menupakan negeni terakhir yang menamatkan hubungan
tnibutari dengan China iaitu apabila Vietnam dikuasai oleh
Perancis secara menyeluruh pada tahun 1885.
Jelas juga bahawa walaupun A nnam mengakui kedudukan
China sebagai negeri dipertuannya, pengakuan tersebut tidak
menghalang A nnam melaksanakan dasar perluasan kuasa dan
kedudukannya menghadapi negeri-negeri jiran yang juga setaraf
dengan A nnam dalam sosiopolitik senantau. Contoh yang ketara
ialah hubungan A nnam dengan Campa dan Kemboja; kedua-dua
negeni itu mempunyai hubungan tnibutari dengan China. A nnam
me n y e r a n g Ca mp a d a n me n d u d u k i b e b e n a p a w i l a y a h k e r a j a a n
itu pada pertengahan abad ke-l4. Jadi berlakutah peperangan
yang berterusan antara kedua-dua negeri itu sehingga A nnam
dikuasai oleh China pada tahun 1406. A ntara kesalahan A nnam
terhadap negeni dipertuan yang ditentukan oleh China pada masa
itu termasuklah juga enam kesalahan terhadap Campa yang
merupakan negeni tributari China. Contohnya, A nnam didakwa
memaksa Ca mp a , sebuah vassal (fan-chen) China, mengakui
tanaf negeri naungan kepada A nnam dan memakai baju tradisio-
nal A nnam menggantikan baju Cina. N amun pendudukan China
selama 22 tahun itu tidak dapat menghentikan proses ilhakan
Campa sebagai wilayah A nnam. Pada tahun 1471, A nnam ber-
jaya menghapuskan kerajaan Campa dan meluaskan empayarnya
sehingga ke kawasan timur Kerajaan Khmer.
3
( i v ) M e l a k a
Hubungan Melaka dengan China merupakan bukti menarik ten-
tang dasar aktif China di A sia T enggana. Wang G angwu telah
menerangkan dengan panjang tebar bahawa perkembangan awal
31 Hall, D.O.E ., i970, op. cit., him. i924; walaupun wujudnya sebuah
kerajaan Campa selepas tahun 1471 di kawasan timur laut Kemboja dan
kedudukannya masih diiktiraf oleh China sehingga tahun 1543, jelas
bahawa sebenarnya ia hanya merupakan lambang sebuah kerajaan yang
pernah bersejarah gemiiang. Pada tahun i 720, kawasan itu dikuasai oleh
A nnam.
9 6
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
M e l a k a s e b a g a i p u s a t p e r d a g a n g a n Ch i n a y a n g me mp u n y a i
kedudukan istimewa yakni dengan perlindungan politik dan ten-
tera China lebih kurang sehingga tahun 1433, dan taraf tnibutani
serta kedaulatan Melaka, semua itu adalah hash dasan China ten-
hadap negeri tersebut.
32 A ndaiannya, tanpa pertolongan yang
bermakna danipada China, kemungkinan besar Melaka akan
kekal taraf rendahnya iaitu negeri naungan kepada A yudhya,
disebabkan dasar agresif A yudhya sepanjang abad ke- 15 itu.
S ebelum Melaka menjalin hubungan istimewa dengan China
atas inisiatif Maharaja Yung-lo sendini, Melaka merupakan
sebuah negeri di bawah lingkungan politik S iam. T ome Pines dan
Yi n Ch i n g , s e o r a n g u t u s a n Ch i n a y a n g me l a w a t M e l a k a p a d a
tahun 1404, merekodkan bahawa Melaka menghantar ufti ke
S iam dan Melaka bergantung pada S iam untuk mendapatkan
bahan-bahan makanannya, terutamanya beras. Wang G ungwu
me n y e b u t Yung-lo shih-lu sebagai sumbernya, dan membuat
rumusan bahawa pada tahun 1403, apabita Yin Ching disuruh
metawat Melaka, Yung-lo dan Maharaja China sebelum baginda,
tidak mempunyai maklumat tentang kewujudan Melaka. Maha-
raja Yung-lo hanya mendapat maklumat itu daripada pedagang
Muslim darn I ndia selatan.33 Jelas juga bahawa misi Yin Ching
tahun 1 4 0 3 adalah untuk meninjau keadaan dan potensi Melaka
sebagai satu lagi pusat perdagangan China. Hasilnya, pemei-intah
Melaka digalakkan pergi menghadap Maharaja China dan men-
jalin hubungan tnibutari dengan negara itu.
P a d a tahun 1405, Parameswara, pengasas Metaka, tetah
32 Lihat Wang G ungwu, 1970, op. cit.; E arly Ming R elations with S outh-
east A sia: A Background E ssay dim. Fairbank, J.K., (peny.) 1968. The
Chinese World Order, Cambridge Mass: Harvard University Press; T he
First T hree R ulers of Malacca dim. JMBRAS, 41, i, 1968; dan T he
Opening of R elations Between China and Maiacca 14031405 dI m. iS .
Bastin dan R . R oolvink, (peny.) 1964. Malayan and Indonesian Studies:
Essays Presented to Sir Richard Winstedt. London: Oxford University
Press. S emua artikel mi telah diterbitkan semula dalam Wang G ungwu,
1992. Community andNation, China, Southeast Asia and Australia. A sian
S tudies A ssociation of A ustralia, S outheast A sia Publications S eries no.
23. A llen Unwin.
33 Wang G ungwu, 1964, op. cit.
97
A S I A T E N G OA R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
benjaya menjalin hubungan tributani dengan China dan, oleh itu,
Melaka dapat menukar taraf sosiopolitik serantaunya dani taraf
negeri naungan S iam menjadi sebuah negeri berdaulat yang seta-
raf dengan S iam dan kuasa-kuasa besar serantau yang lain
seperti Jawa, Hanu, A nnam, S ulu, dan Brunei. A yudhya memang
tidak sanggup menennma keadaan itu dan terus merampas cop
mohor dan alat pengesahan kedudukan baru Melaka yang dikun-
niakan oleh China pada tahun 1405 itu. S ebenarnya, A yudhya
terus menggunakan kuasa tenteranya dalam pencubaan memaksa
Melaka mengekalkan taraf negeni naungan. T ahun-tahun 1407,
1409, 1419 dan 1431 merekodkan rayuan Melaka ke istana
China tentang tindakan ganas S iam terhadap Melaka. Maharaja
Yang-b menunjukkan kesanggupan China mempentahankan
kedaulatan Melaka dengan menggunakan tekanan politik dan
kuasa tentenanya terhadap S iam sepanjang pemerintahan bagin-
da. Dasan itu juga diamalkan oleh pengganti baginda sehingga
tahun 1 4 3 3 a p a b i l a dasan menghantar ekspedisi laut ke kawasan
lautan selatan dihentikan. Contoh tekanan politik ialah sunat
Maharaja Yung-bo kepada raja pemenintah S iam pada tahun
1407, yang menyatakan,
Campa, S amudera, Melaka dan kamu [S iam], semua
menerima pengiktirafan daripada Kita dan [olehitu] berse-
taraf [berdepan dengan Kita]. Bagaimana berani kamu
menggunakan kuasa fizikal yang besar menahan para utusan
dan merampas cop mohor mereka? ... Biarlah apa yang ber-
laku kepada bapa dan anak Li di A nnam menjadi teladan
bagi pihak kamu.... [lebih baik kamu] bebaskan utusan
Campa dan S amudera serta pulangkan cop mohor kepada
Melaka. Dani sekarang, jagalah baik hal-hal negeri kamu.
sendini, jalinkan hubungan muhibah dengan parajiran kamu,
dan pertahankan negeri kamu supaya dapat menghayati kea-
manan yang bemilai.
34
S elain itu, Yung-bo juga menggunakan tekanan tentera Cina
yakni ekspedisi tentera taut terhadap A yudhya. Jelas bahawa
lawatan Chen Ho ke A yudhya pada tahun 1407 dan 1409 adalah
untuk memujuk A yudhya supaya mengikut nasihat Yung-lo
34 Yung-lo shih-lu, dipetik danipada Wang G ungwu, 1970, op. cit., him. 390.
9 8
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
itu. Menunut Wang G ungwu, pada tahun 1419, satu lagi ekspe-
disi China melawat A yudhya supaya komandernya mendapat
peluang untuk mengingatkan raja S iam yang banu membeni
penuh penhatian kepada nasihat Maharaja Yung-lo tahun 1407
itu dan mematuhinya.
35 R aja S iam diingatkan tentang dasar
kesaksamaan yang dilaksanakan China tenhadap semua negeni di
lautan selatan dan hubungan Melaka dengan China:
Baru-baru mi, R aja Melaka, I skandar S yah, menggantikan
[bapanyasebagai raja pemenintah] mengikut kehendak ayah-
anda bagmnda. Bagmnda [I skandarS yah] datang menghadap
Kita bersama dengan isteni, anak, dan ufti. Baginda berke-
inginan yang ikhlas sama seperti Duli Yang Maha Mulia
sendini untuk berkhidmat dengan shih-ta. W a l a u p u n begitu,
Kita mendengar yang Dull Yang Maha Mubia merancang
menggunakan kuasa [tentera]atas baginda tanpa sebab...
R aja pemerintah Melaka adalah di bawah linkungan Kita,
dan, oieh itu, baginda merupakan seorang pegawai istana
Kita. S ekiranya baginda telah metakukan sesuatu yang
saiah, [kesalahanitu] patut ditaporkan kepada Kita. T idak
mebaporkan kesalahan tersebut kepada Kita dan sebaiiknya
sediakan din untuk menggunakan kuasa tentera adatah
[suatu tindakan yang] mengabaikan kuasa istana Kita.
Memang mi tidak patut menjadi kehendak Duli Yang Maha
Mulia...36
T ernyata yang hubungan Melaka-China dapat melindungi
Melaka danipada tentera S iam yang tidak sanggup menerima
Melaka, bekas negeri di bawah kuasa politiknya, sebagai sebuah
35 S ebenarnya, I ntharacha (14091424) telah menaiki takhta S iam sejak
tahun 1409 apabila baginda berjaya merampas kuasa danipada R aja R am-
racha (13951409) dinasti U T hong dan menamatkan persaingan hebat
antara dinasti itti dengan dinasti S uphanburi yang memerintah A yudhya
kembali dan tahun 1409 hingga tahun 1569 apabila A yudhya jatuh ke
tangan Myanmar. Kemungkmnan besar pada tahun 1419, konflik dalam
negeri S iam teiah tainat dan I ntharacha melihat peluang untuk bertindak
menentang Meiaka yang mencabar kuasa A yudhyadi S emenanjung T anah
Melayu. Lawatan ekspedisi itu adalah untuk menyekat A yudhya melaku-
kan tindakan tersebut.
36 Yung-lo shih-lu, dipetik danipada Wang G ungwu, 1970, op. cit., him.
3923.
99
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kuasa yang setanaf dengan S iam, dan, sebaliknya dapat menca-
ban kuasa dan penganuh politik dan tentera S iam di S emenanjung
T anah Metayu. Walaupun begitu, A yudhya tidak ada pilihan lain
kecuali menerima dasar yang ditentukan China sehingga tamat-
nya campur tangan China secara langsung dalam hat-hal A sia
T enggana melalui ekspedisi tentera tautnya path tahun 1433.
Jadi, tahun-tahun 14191433 merupakan era hubungan aman,
damai dan teratur antara S iam dan Melaka. Contohnya, Pines
menyatakan bahawa pada tahun 1423/4, Melaka menghantar
utusan ke A yudhya menerima pertindungan S iam dan meminta
pertolongan S iam bagi mendapatkan bahan-bahan makanan
untuk Metaka. S eperti yang disebutkan sebelum in Phongsawa-
dan S iam pun hanya merekod dua serangan yang dibuat oleh
A yudhya terhadap Melaka; kedua-duanya hanya benlaku selepas
tahun 1433, iaitu pada tahun 1441 dan l455.~~
S ebenannya, perubahan dalam aspek pelaksanaan dasar
China terhadap A sia T enggana selepas tahun 1433 mempunyai
kesan yang mendalam terhadap Metaka. S eperti yang dianalisis
oleh Wolters, sultan Melaka ketiga, Muhammad S yah, terpaksa
mencani alternatif selepas pengunduran China dani A sia T eng-
gana dan dengan lenyapnya taraf istimewa Melaka di bawah per-
lindungan politik dan tentera China.
38 Pada tahun 1436, sultan
Melaka yang amat bijak itu memetuk agama I stam dan menjalin
hubungan erat dengan Pasai; yang pada waktu itu merupakan
pusat perdagangan pedagang Muslim, metalui perkahwinan
baginda dengan puteri Pasai. T indakan itu bersama dengan dasar
pentadbiran yang berkesan dan yang bersifat peka kepada keper-
37 Lihat Chulayuthakarawong. Bangkok, Maha Chulalongkorn Rachawitha-
yalai, 1992, him. 333, yang merekodkan serangan A yudhya terhadap
Melaka pada tahun 1441, yang terlibat kedua-dua angkatan tentera darat
dan laut dan berakhir dengan kemenangan A yudhya; dan Phra Rachap-
hongsawadan Krung Si Ayudhya, versi Luang Prasert. Bangkok, Khiang-
witthaya, him. 448, yang merekodkan serangan S iam pada tahun 1455
terhadapMeiaka tanpa menerangkan kesan-kesan serangan tersebut. Patut
ingat, juga bahawa S ejanah Meiayu ada menceritakan tentang hubungan
Melaka-S iani dan Melaka-China berlainan dan sumber-sumber China dan
S iam.
38 Wolters, O.W., 1975, op. cit., Bab 11.
100
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
luan dunia perdagangan dapat menentukan perkembangan
Melaka sebagai perdagangan dan ekonomi negeri maritim di
kawasan N usantara. I a juga membolehkan Melaka memperluas-
kan kuasa politik dan tenteranya sehingga dapat menjadi negeri
berkuasa besar di rantau itu sehingga tahun 1511.
(v) Jawa dan Nusantara
Hubungan China dengan Jawa sejak abad ke-13 mencerminkan
perkembangan politik yang sama seperti yang berlaku antara
Pagan dan China lebih kurang pada masa yang sama. Jawajuga
menolak tuntutan Kublai Khan supayaJawa menerima hubungan
tributari dengan China. R aja Kertanagara, S ingasari, cuba menu-
buhkan satu pakatan menentang China dengan melaksanakan
dasar menyatupadukan semua pusat kuasa di Jawa di bawah
kepimpinan S ingasari dan mewujudkan hubungan diplomatik
dengan Campa dan A nnam. Kedua-dua pusat kuasa itu berjaya
mempertahankan din menentang tentera Kublai Khan pada
tahun 1285. A pabila China menghantar misi utusannya menun-
tut hubungan tnbutari dan S ingasari pada tahun 1289, Kertana-
gara menahan wakil-wakil diplomatik China itu dan hanya
menghantar mereka balik setelah melukakan muka para wakil
tersebut.
39 S ebagai tindak balas kepada penghinaan itu, satu eks-
pedisi tentera laut dihantar oleh Kublai Khan pada tahun 1292.
Walau bagaimanapun, apabila tentera Cina sampai ke Jawa, Ker-
tanagara telah tiada lagi disebabkan satu rampasan kuasa yang
diketuai oleh Jayakatwang, seorang putera dan Kediri. Jayakat-
wang membunuh Kertanagara dan mengambil tempat Kertana-
gara sebagai raja pemerintah S ingasari. Walaupun begitu, keha-
diran tentera China di Jawa memberi peluang kepada pewaris
Kertanagara untuk merebutkan kembali takhta S ingasari. Putera
Vijaya meminta pertolongan Laksamana Yi-ko-mu-su dan her-
janji sebagai balasan pertolongan itu, baginda akan mengakui
hubungan tributani dengan China dan menerima Kublai Khan
sebagai Yang Dipertuan Jawa. N amun, setelah berjaya me-
ngalahkan Jayakatwang, Vijaya menyerang tentera China dan
39 Hail, D.G .E ., 1970, op. cit., him. 7477.
101
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
akhirnya memaksa mereka berundur dan Jawa. Vijaya menaiki
takhta sebagai raja pemerintah kerajaan baru di Majapahit dan
secara rasminya menamatkan kenajaan S ingasani pada tahun
1293.~ N ampaknya, Jawa berjaya mempertahankan kedudukan
sosiopolitiknya berdepan dengan kuasa tentera China pada
tahun-tahun terakhir abad ke-13. Walau bagaimanapun, ekspe-
disi tentera China yang dihantan pada tahun 1292/3 berjaya
menuntut pengiktinafan kedudukan China sebagai negeri yang
dipertuan kepada beberapa buah negeri di S umatera seperti Haru
dan T amiang. China di bawah kerajaan Mongol dapat menentu-
kan kuasa politiknya terhadap hampir semua negeri-pelabuhan di
N usantara kecuali Majapahit. N amun, kemunculan Majapahit
sebagai kuasa besar di kalangan negeni maritim di A sia T enggara
pada abad ke-14 berenti bahawa hampir semua negeri maritim di
laut selatan adalah di bawah lingkungan politiknya termasuk
Palembang dan Melayu-Jambi. Majapahit berjaya meluaskan
kuasa dan pengaruhnya itu semasa China menghadapi masalah
dalam negeri.
China hanya melibatkan din secara aktif di rantau A sia
T enggara selepas penubuhan dinasti Ming pada tahun 1368.
Maharaja T ai-tsu dan anakanda baginda, Maharaja Yung-lo,
menjalankan dasan agresif terhadap rantau tersebut. Maharaja
T ai-tsu menetapkan yang segala perniagaan dengan China mesti
di peningkat kenajaan dengan kerajaan sahaja; dan pemiagaan
dapat dijalankan hanya setelah negeri-negeri yang ingin melak-
sanakan urns niaga dengan China mengakui hubungan tributari
dengannya tenlebih dahulu. Manakala Maharaja Yung-lo mem-
perketatkan dasar tributani-perdagangan itu dengan langkah-
langkah yang dapat menghapuskan aktiviti perdagangan haram
yang dijalankan oleh rakyat China di kawasan selatan dan
dengan penghantaran ekspedisi tentera laut China ke kawasan
laut selatan. Demi mengumumkan perubahan politik terbesar
China itu, Maharaja T ai-tsu menghantar utusan baginda yang
40 S iametmuljana, 1976. A Short History of Majapahit. S ingapura: S ingapore
University Press, him. 3545.
102
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
tiba ke Jawa dan S nivijaya pada tahun 1370. S etahun kemudian-
nya, kedua-dua negeri tersebut menghantar misi uftinya ke istana
China. Maharaja T ai-tsu tanpa menyedani tentang perkembang-
an politik di N usantara apabila Majapahit dapat menguasai Jawa,
S umatera, dan S rivijaya-Palembang sebagai negeri naungannya,
mengumiakan alat-alat kebesaran dan kedaulatan kepada palem-
bang. Majapahit menunjukkan kemarahannya dengan menghan-
tan satu ekspedisi tentera taut ke Patembang dan membunuh utus-
an China yang dalam perjatanan ke negeri itu. Walau bagaimana-
pun, peristiwa tahun 1377 itu diampunkan oleh China sebab
Palembang tidak ada hak meminta pengiktinafan kedudukannya
dan China semasa negeri itu masih berada di bawah naungan
Majapahit.
4
Dan tahun 1382 hingga tahun 1393, Jawa/Majapahit tidak
menghantar misi ke China; dan jelas bahawa ia benbuat demi-
klan kerana sebab-sebab tertentu. Pada tahun 1392, Maharaja
China telah menyampaikan satu arahan ke Palembang melalui
A yudhya supaya Palembang menjalankan tanggungjawabnya
dengan berkesan. S ekali lagi istana China tidak sedan bahawa
Jawa/Majapahit telah memusnahkan Palembang sebagai pusat
perdagangan di perairan selat disebabkan pemenintah Palembang
membuat tuntutan sebagai seorang pemenintah yang bendaulat
yakni setaraf dengan Majapahit.42 Penghantaran misi ke China
pada tahun 1393 merupakan percubaan Majapahit untuk mene-
rangkan sekiranya pertu sebab-sebab Majapahit memusnahkan
Palembang.
T emyata bahawa hubungan China dan Majapahit sehingga
41 Lihat keterangan lanjut dalam S iametmuljana, op. cit., him. 18 12. Juga
lihat R ickiefs, M.C., 1982. A History of Modern Indonesia. London: Mac-
millan Press, him. 17; dan Wang G ungwu, 1970, op. cit.
42 Woiters, O.W., 1975. op. cit., him. 112115; S lametmuijana memetik
Parararon dan menjelaskan bahawa Wikramawardhana, pengganti R aja
Hayam Wuruk (13501389) memusnahkan Palembang dan tidak melantik
sesiapa pun sebagai pemerintah pusat tersebut. S lametmuijana, op. cit.,
him. 183. OI eh itu, penghijrah China dapat bermastautin dan memainkan
peranan penting dalam memperkembangkan Palembang sejak abad ke-i5.
103
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
akhir abad ke-14, apabila masalah-masalah dalam negeni mele-
mahkan kuasa dan penganuh Majapahit di kawasan N usantara,
merupakan hubungan antara dua buah negeri yang setaraf.
Hanya setelah mengalami tekanan tentena China sahaja Jawa
dapat menenima kembali tuntutan China sebagai negeni diper-
tuannya. Pengakuan itu pun tidak melarang Jawa menjalankan
dasar agresif terhadap negeri-negeri di bawah pengaruhnya.
Hubungan Majapahit-Palembang menupakan bukti sikap tegas
dan agresif majapahit itu. Perlindungan yang dibenikan China
kepada Palembang tidak dapat menyelamatkan negeri itu dan-
pada kuasa Majapahit.
Kelemahan Majapahit setelah pemenintahan R aja Hayam
Wuruk membeni peluang kepada China untuk menjalankan dasar
tributari dinasti Ming dengan berkesan. Contohnya, raja Kera-
jaan Banat (sebahagian empayar Majapahit yang telah dibahagi-
kan kepada dua bahagian) terpaksa menerima suruhan diraja
China untuk membayar ganti rugi kepada China atas kejadian
pembunuhan 170 pengikut utusan China ke Jawa pada tahun
1405. E kspedisi-ekspedisi yang dihantar oleh Yung-lo ke A sia
T enggara untuk menentukan status quo keadaan sosiopolitik di
kawasan itu dengan konsep kesaksamaan China merupakan fak-
tor penting yang mempercepatkan kelemahan Majapahit sebagai
kuasa utama di kawasan N usantara. E kspedisi-ekspedisi itu biasa-
nya akan berhenti di beberapa pelabuhan A sia T enggara untuk
menjalankan urns niaga atau aktiviti sosiopolitik China. A ntara
tempat yang dilawati ialah Campa, A yudhya, Jawa, Haru, Mela-
ka, Pasai dan Lamuri. Conak perniagaan China semasa pemenin-
tahan dinasti Ming mi menggalakkan kemunculan pusat-pusat
pelabuhan di kawasan utara Jawa dan pesisir, yang mengguna-
kan perdagangan dengan China dan para pedagang dan I ndia di
Pasai sebagai cara memperkukuhkan kedudukan mereka berde-
pan dengan Majapahit. Hubungan Majapahit dan pembesar-
pembesar negeri maritim di N usantara semakin lemah dan akhin-
nya Majapahit kehilangan daya kawalannya terhadap negeri-
negeri tersebut yang telah berjaya menubuhkan hubungan tnibu-
tan dengan China. Contohnya, S amuderafPasai pada tahun 1404;
A nti pada tahun 1414; Lamuni pada tahun 1412; dan Brunei pada
104
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
tahun 1406. S ebenarnya pada tahun 1430-an, Majapahit telah
kehilangan semua negeni naungannya di kawasan N usaR tara
sebelah barat Jawa kecuali Dhanmasraya dan Patembang. Ling-
kungan politik Majapahit hanya meliputi kawasan-kawasan Jawa
T imur dan T engah serta Madura dan Bali sahaja. Jelas juga
bahawa dasar China semasa pemerintahan pada zaman Maharaja
Yung-lo terhadap Melaka melindungi negeri itu danipada ancam-
an Majapahit dan memberi peluang kepada Melaka untuk mem-
perkukuhkan kedudukannya sebagai pusat pelabuhan yang ber-
daulat. S alah satu sebab dasar Melaka dapat muncul sebagai
kuasa utama di kalangan negeni manitim pada pertengahan abad
ke- 15 adalah kelemahan dan keruntuhan Majapahit pada masa
yang sama. Pada tahun 1478, Majapahit jatuh ke tangan raja
Demak. A lat-atat kebesanan diraja Majapahit dibawa balik ke
Demak. S ejak itu, Majapahit merupakan sebuah negeni naungan
kepada Demak sehingga tahun 1527 apabila tentera Demak
memusnahkan ibu kota itu. Majapahit sekali lagi menjadi hanya
sebuah kampung pedalaman.
III. PENILAIAN HUBUNGAN ASIA TENGGARA -
CHINA
Hubungan A sia T enggara dan China memaparkan bagaimana
kedua-dua pihak tersebut sating bergantung untuk kepentingan
masing-masing. A sia T enggara merupakan rantau yang bernilai
kepada keperluan politik dan ekonomi China. I ni dapat dilihat
dengan jelas semasa pemenintahan dinasti Ming yang memerlu-
kan kekayaan perdagangan dan A sia T enggara yang aman damai
dan teratur dalam aspek politiknya. Oleh itu, Maharaja Yung-lo
membuat keputusan melancarkan dasar hubungan tnibutari agne-
sif China dengan menghantar ekspedisi-ekspedisi tentera laut
China ke nantau tersebut supaya China dapat mengawal keadaan
aman damai di laut selatan yang amat penting kepada aktiviti
ekonomi China. Konsep te yang ditafsirkan oleh Maharaja T ai-
tsu juga menunjukkan keperluan China mendapat penghonmatan
dan penghargaan yang sepatutnya daripada negeri-negeri kecil di
dalam lingkungan politik tradisionalnya. T idak hairan apabila
105
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
maharaja tersebut menggunakan hubungan tributani yakni penga-
kuan A sia T enggara bagi kedudukan sosiopolitik teragung Chi-
na, sebagai syarat utama kepada hubungan ekonomi antana
China dan negeni-negeni lain. Kesanggupan negeni-negeni rantau
mi menenima tuntutan T ai-tsu itu dinujuk sebagai bukti pening-
katan te pengasas dinasti Ming dan hak baginda memenintah
China. Jika dibandingkan ~1enganhubungan China dan negeri-
negeri di utara atau barat daya China yang selalu mengancam
tuntutan China sebagai negeni teragung, A sia T enggana merupa-
kan nantau yang dapat memenuhi hasrat politik dan ekonomi
China sepanjang zaman tradisional.
S ebaliknya, bagi negeni-negen A sia T enggara, China menu-
pakan kuasa yang penting kepada ekonomi dan sosiopolitik
senantau. Dan aspek ekonomi, A sia T enggara yang mempunyai
kedudukan strategik sebagai rantau perantaraan aktiviti perda-
gangan A sia T imur dan A sia Barat, dan kemudiannya dengan
E ropah dan China. Perkembangan S nivijaya dan Melaka, dua
empayar manitim yang menjalankan kegiatan ekonomi yang pen-
ting, merupakan contoh yang ketana betapa pentingnya perda-
gangan China tidak sepenting sepenti zaman kiasik disebabkan
keperluan pasaran dunia telah berubah kepada rempah iaitu hasil
pengeluaran rantau A sia T enggara, tidak dapat dinafikan bahawa
barang dagangan dan China masih menarik perhatian pana peda-
gang dani I ndia, A sia Barat dan E ropah. Pasaran China dianggap
sebagai pasaran penting untuk aktiviti jual beli barang perda-
gangan di A sia T enggara.
Dan aspek sosiopolitik, seperti yang telah dibincangkan di
atas, sistem tributani China dapat menolong mengawal hubungan
serantau A sia T enggara terutamanya di kalangan negeri yang
berkuasa di rantau tensebut. Dengan penerimaari di kalangan
negeni di A sia T enggana bahawa hanya negeri-negeni yang berta-
naf negeni tnibutani kepada China sahaja yang setaraf yakni ber-
daulat, dan kesedaran bahawa kemampuan tentera China, khas-
nya pada abad ke-15, untuk memaksa A sia T enggara mengikut
syarat-syarat hubungan tnibutari itu, para pemimpin rantau itu
terus dapat mengekalkan hubungan baik antara satu dengan
lain. Boleh dirumuskan bahawa China memain peranan sebagai
106
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
pengawal keamanan di A sia T enggara dan menentukan keadaan
sosiopolitik yang teratur. Walau bagaimanapun, mi tidak bererti
bahawa A sia T enggara akan menjadi rantau yang huru-hara
tanpa China. A pa yang ditekankan di sini adalah bahawa China
menolong mengekalkan hubungan baik di kalangan negeri di
A sia T enggara kerana konsep negeni tributari adalah lebih
kurang sama dengan konsep sosiopolitik A sia T enggara yang
berasaskan ajaran agama Hindu-Buddha yakni wujudnya hie-
rarki antarabangsa dan konsep mandala.
Peranan sosiopotitik China juga menolong proses meng-
identifikasikan raja yang berwibawa. Dengan pengiktirafan
China kepada seseonang raja di A sia T enggara, raja itu dianggap
sebagai pemimpin yang sah. I ni amat jelas sekiranya kita meli-
hat penkembangan politik di A nnam. Pengiktirafan China juga
dapat digunakan oleh para elit tempatan untuk menentukan atau
memperkukuhkan kedudukan politik mereka dalam persaingan
politik di dalam negeninya.
Manakala China biasanya metihat hubungan tnbutani dan
kepentingan politiknya dan kurang dan kepenluan ekonominya
(mi ketana dan zaman kiasik dan semasa pemerintahan dinasti
Ching tetapi kunang semasa pemenntahan dinasti Ming), A sia
T enggara melihat kepenluan hubungan dengan China, terutama-
nya, dani sudut kepentingan ekonomi masyarakatnya. Kepenting-
an politik adalah kesan sampingan. Contoh yang baik ialah keke-
napan penghantaran misi ufti negeni-negen di A sia T enggara
yang akan bertambahjumlahnya sekiranya wujud keperluan eko-
nomi.
43 S iam, misalnya, patut menghantar misi ke China sekali
bagi setiap tiga tahun. T etapi semasa pemenintahan R aja T aksin
dan R ama I (17671809), S iam menghantar misi setiap tahun
sebab kepenluan pihak berkuasa S iam berniaga dengan syarat-
syarat istimewa dengan China. Meskipun begitu, nilai sosiopoli-
tik hubungan dengan China juga amat dihargai oleh para elit
tempatan. Pada abad ke-14 dan ke-15, contohnya, masyarakat
43 S etelah zaman ekspedisi yakni pada tahun 1430-an, hanya Jawa dan
Melaka di kalangan negeri di A sia T enggara yang masih menghantar misi
ufti secara biasa sehingga akhir abad ke-i5.
107
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
A sia T enggara menggunakan istana China sebagai mahkamah
agung bagi menyelesaikan masalah konflik politik mereka di
peringkat antara negeni dan di dalam negeni. Konflik antara
Melaka dan S iam hanya dapat dikawal selepas campur tangan
Maharaja Yung-lo. Pensaingan antara dinasti U T hong dan S up-
hanbuni di A yudhya yang tamat dengan kemenangan dinasti S up-
hanbuni boleh dmkatakan kerana I ntraracha menerima sokongan
kuat danipada istana China.
T ernyata bahawa dasar tributani yang ditafsinkan oleh
dinasti Ming dan diperketatkan oleh dinasti Ching, hanya ben-
jaya mencapai matlamatnya selama China menunjukkan kese-
diannya menggunakan kuasa fizikal China. N egeni-negeni di
A sia T enggana terpaksa menerima tafsiran dan dasar China ter-
hadap individu negeni sebab meneka sedan tentang kesan-kesan
yang boleh tenjadi sekiranya mereka menolak dasar China terha-
dap A sia T enggara. A pabila China tidak lagi berupaya menjalan-
kan dasar agresif itu, pengaruh politiknya di rantau mi akan
menurun dan akhirnya ditolak oleh negeri-negeri di A sia T eng-
gana. Konsep te yang diperketatkan oleh Peking semasa peme-
rintahan dinasti Ching menyebabkan China kurang sedan terha-
dap perbezaan tersebut. Pada tahun 1521, misalnya, Maharaja
S hih-tsung, dinasti Ming, setuju dengan cadangan para menteri
baginda supaya anahan diraja dihantar ke A yudhya dan raja-raja
negen di A sia T enggara yang lain menyuruh mereka bekerja-
sama menyingkinkan Portugis dan Melaka bagi pihak S ultan
Melaka. S elewatnya tahun 1840-an, iaitu selepas kekalahan
China dalam perang Candu, seorang pegawai Cina yang ber-
pangkat tinggi mencadangkan agan S iam dan A nnam menyerang
serta menghalau British dan Melaka dan S ingapura.~
Khususnya, hubungan China dengan A sia T enggana pada
zaman tradisional adalah menguntungkan kedua-dua pihak yang
terlibat. Walau bagaimanapun, ternyata bahawa hubungan tense-
but kurang erat sejak abad akhir pemerintahan dinasti Ming
kerana pertama, kelemahan politik dan tentera Cina dan kedua,
kemunculan kuasa Barat yang menggunakan teknologi ketente-
44 Wolters, O.W., 1975, op. cit., him. 178.
108
CHI N A DA N A S I A T E N G G A R A
raan yang maju untuk menguasai penjalanan dan sumber-sumber
pendagangan di A sia T enggara. Boleh dikatakan bahawa ke-
agungan Barat itu muncul lebih kurang dengan kejatuhan
Melaka kepada Portugis pada tahun 1511. Peranan Portugis,
Belanda dan S epanyol pada abad ke-16 dan ke-17 berenti
bahawanegeri-negeri manitimdi N usantaraterkeluardanipadaling-
kungan politik China. T erdapat gambanan sosioekonomi barn
yang tidak secucuk dengan sistem tributari yang diamalkan oleh
China.
Walaupun begitu, secara nasminya, hubungan tributari
wujud sehingga abad ke-19, apabila hubungan itu secara
penlahan-lahan digantikan oleh sistem perjanjian yang diperke-
nalkan British. Perjanjian N anking yang ditandatangani pada
tahun 1842, membuka beberapa buah pelabuhan China yakni
A moy, Fuchow, N ingpo, dan S hanghai kepada kapal-kapal
Banat. Bagi negeni-negeni di A sia T enggara mi bererti bahawa
keistimewaan perdagangan yang mereka peroleh danpada sistem
tributari telah lenyap sahaja. T iada juga keperluan bagi negeri-
negeri di A sia T enggara mesti menjalankan aktiviti perdagangan
dengan China mengikut syarat-syanat lama, antaranya penggu-
naan kapal-kapal layar Cina dan kelasi Cina. S ekanang, mereka
boleh menggunakan kapal-kapal Barat dan menjalankan urns
niaga di pelabuhan-pelabuhan terbuka tanpa nagu-ragu. N ilai
ekonorni sistem tributani China kepada A sia T enggara dihakis
oleh sistem penjanjian. Pada asasnya, sejak tahun 1842, A sia
T enggana dapat menjalankan aktiviti perdagangan meneka tanpa
menenma sistem tributani.
Berikutan dan Perjanjian N anking, taraf negeni tributari
kepada China yang hingga setakat itu dianggap sebagai satu
keistimewaan di kalangan negeri di A sia T enggara dengan
penlahan-lahan berubah menjadi satu liabiliti sosiopolitik dalam
hubungan barn negeri-negeri tersebut dengan kuasa-kuasa Barat.
Contoh yang baik ialah percubaan S iam membebaskan diii dan-
pada sistem tnibutani dengan China pada pertengahan abad
ke-19. Menurut fahaman para pemimpin S iam pada masa itu,
hubungan tributani dengan China akan melemahkan kedudukan
sosiopolitik S iam bendepan dengan kuasa-kuasa Barat, manakala
109
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
nilai ekonomi sistem itu telah menurun dan S iam mendapat
keuntungan yang lebih besar danipada aktiviti perdagangannya
dengan Barat. Perjanjian Bowning yang ditandatangani pada
tahun 1855 antana Bangkok dan British hanya mempercepatkan
pnoses memutuskan hubungan tnibutani S iam dengan China.
45
T amatnya sistem tributari China kerana pada abad ke-19,
China tidak lagi mampu memainkan peranan sebagai kuasa
paling besar di A sia amnya, dan di A sia T enggara khususnya.
A pabila ternyata yang sistem tributani China yang bernilai sosio-
politik dan ekonomi itu tidak lagi menguntungkan A sia T engga-
ra, masyanakat tempatan rantau itu dengan cepat mengubahsuai
hubungan luan mereka supaya dapat mencapai tujuan tertentu
meneka.
45 Lihat penjelasan lanjut dalam Cushman, J., 1975. Fields from the S ea:
Chinese Junk T rade with S iam During the Late E ighteenth and E arly
N ineteenth Centuries. T esis kedoktoran, Cornell University, him.
190-198.
110
BAB4
KRISIS ABAD KE-17 DAN
PERUBAHAN SOSIOEKONOMI
DAN POLITIK
I. Gambaran Krisis Asia Tenggara
S ebenarnya, terdapat banyak pandangan terhadap knisis am yang
benlaku di E ropah dan di A sia pada abad ke- 17. Pada asasnya,
dipercayai bahawa fenomena mi berlaku disebabkan perubahan
dani masyarakat pertanian kepada masyanakat kapitalis yang
melibatkan perubahan dalam struktur sosiopolitik dan ekonomi
masyanakat yakni dan sistem politik yang longgan kepada sistem
kerajaan mutlak atau dari masyarakat tradisional kepada masya-
rakat moden.
1 Menurut pandangan-pandangan itu, dipersetujui
bahawa peristiwa knisis am benlaku dalam hampir semua aspek
kehidupan masyarakat yakni dani aspek politik, sosiobudaya,
ekonomi, demografi, keadaan iklim, teknologi ketentenaan dan
pertanian, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, tennyata
bahawa tafsiran tentang krisis am itu belum lagi dijelaskan
clengan sempurna. R abb, misalnya, menekankan bahawa kea-
daan yang dapat kita namakan knisis hanya patut berlaku
1 Parker, G ., dan S mith, L.M., (peny.) 1978. The General Crisis of the Seven-
teenthCentury. London, Henley and Boston; R abb, T .K., 1975. The Strug-
glefor Stability in EarlyModern Europe. N ewYork; Hobsbawm, E ., 1975.
T he Crisis ofthe S eventeenth Century dim. Past and Present. Bil. 5 dan
6; A ston, T ., (pony.), 1967. Crisis in Europe 15601660. N ew York;
A twell, W.A ., 1990. dim. Modern Asian Studies, 24, 4; dan R eid, A ., 1990.
T he S eventeenth-Century Crisis in S outheast A sia: dim. Modern Asian
Studies, 24, 4.
111
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dalamjangkamasa yang pendek, yakni tidak melebihi satu atau
dua-tiga dekad, dan mempunyai ciri-cini yang tersendiri yakni
tidak sama dengan apa yangwujud sebelum atau yang mengikuti-
nya.
2 Pandangan beliau memang berbeza danipada pandangan
yang dikemukakan oleh Hobsbawm atau Mousnien.3 S ebaliknya,
kebanyakan sarjana bersetuju bahawa berlakunya knisis am
pada abad ke- 17 yang dapat kita lihat sebagai tankh permulaan
masyanakat moden di E nopah yang mempunyai ciri-ciri kema-
syarakatannya yang tidak sama dengan keadaan sebelumnya.
N amun, knisis itu bukan sahaja berlaku di E ropah tetapi merupa-
kan satu kejadian yang melibatkan masyarakat A sia terutamanya
China dan Jepun, dan rantau A sia T enggara.
S ebelum kita meneliti krisis am di A sia T enggara, adalah
sesuai kita meninjau terlebih dahulu penkembangan sosiobudaya
dan politik di rantau itu pada permulaan abad ke- 17. Dekad pen-
tama kunun tersebut mempenlihatkan negeri-negeni di T anah
Besar dalam keadaan yang aman dan makmur sekinanya diban-
dingkan dengan keadaan yang berlaku pada pertengahan hingga
akhir abad ke-l6 yang penuh dengan konflik dan peperangan
tenutamanya antara A yudnya dan Myanmar (T aungoo dan
Hanthawadi/Pegu); masyarakat bangsa T ai dengan masyarakat
bangsa Burman (yakni Laos/Lan Chang, Chiengmai/Lann,
A yudhya menentang Myanman); A yudya dengan Kemboja; dan
A nnam dengan Campa. S elain itu, keadaan sosiopolitik dalam
negen juga memaparkan ketidakstabilan sosiopolitik di rantau
tersebut. Contohnya, A nnam yang mengalami persaingan politik
dan konflik bersenjata antara tiga keluarga pembesar iaitu ke-
luanga N guyen, keluarga Mak, dan keluarga T rinh. S emuanya
bensaing hebat di kalangan mereka untuk menjadi pemenintah de
facto di seluruh A nnam. S ecara rasminya, A nnam adalah terletak
di bawah pemerintah naja dinasti Le tetapi kuasa politik yang
sebenar adalah di dalam tangan ketiga-tiga keluarga pembesar
tersebut. Hanya sejak tahun 1592, apabila T ninh-tong dapat
merampas kawasan tonkin daripada keluarga Mak, barulah
2 R abb, T .K. , op. cit., him. 29
3 Lihat perbincangan dalamA twell, op. cit., him. 6645.
112
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
negeni itu dapat menikmati keadaan sosiopolitik yang agak sta-
bil.
Di kalangan negeri manitim pula, terdapat keadaan sosiopo-
litik yang amat memenanjatkan apabila Melaka jatuh ke tangan
Pontugis pada tahun 1511. Meskipun raja dinasti Palembang-
Melaka dapat menubuhkan pusat kerajaan barn di Johon, kera-
jaan Melayu di Johor menjadi sasaran serangan hebat Portugis
sepanjang abad ke-16. S ebaliknya, Johor, A ceh dan Jepara
banyak kali cuba memusnahkan pusat kuasa Pontugis di N usan-
tara.
4 Pada akhin abad ke- 16, kemunculan Belanda di N usantara
menjanjikan harapan politik dan ekonomi yang cerah kepada
Johor walaupun harapan itu mesti ditunda sampai tamatnya
pemenintahan I skandar Muda, A ceh (16071036). Keadaan di
Jawa pada abad ke-16 juga menunjukkan suasana politik yang
kunang stabil disebabkan keruntuhan kuasa dan pengaruh empa-
yar Majapahit yang akhirnya dimusnahkan oleh Demak, sebuah
kerajaan Muslim pentama di Jawa, pada tahun 1527. Demak,
sementana waktu, menggantikan kuasa Majapahit terutamanya di
sekitar kawasan Jawa T imun dengan menewaskan T uban (1527),
Madium (1529/30), S urabaya (1530-an), Kedini (1540-an), dan
Malang (1545). Walau bagaimanapun, padatahun-tahun tenakhir
abad ke-16 muncul pusat kuasa di kawasan pedalaman Jawa
T engah, iaitu di Pajang dan Mataram, yang memainkan peranan
sosiopolitik terpenting dalam perkembangan masyarakat I ndone-
sia pada abad ke-17 dan ke-18.
Daripada numusan mi ternyata bahawa menjelang abad
ke-17, A sia T enggana mengalami keadaan sosiopolitik yang
kurang stabil sama ada di T anah Besar mahupun di kalangan
negeni manitim. Pensoalannya, apakah sebab-sebab konifik dan
kekacauan yang berleluasa dan berterusan itu?
Menurut R eid, rantau A sia T enggana menyaksikan satu
4 Portugis menyerang Johor pada tahun 1518, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526,
1535, 1536, dan 1587, manakala Johor dan pusat manitim yang lain juga
cuba menyerang Portugis pada tahun 1513, 1537, 1539, 1547, 1551, 1568,
1573, 1574, 1575, 1587, 1615 dan 1629. Lihat R icldefs, MC., 1982. A
History of ModenIndonesia. London: Macmillan, hI m. 289; A ndaya, L.Y.,
1975. The Kingdom of Johor 16411728. Kuala Lumpur: OUP, Bab I .
113
A S I A T E N OG A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
perubahan yang besan pada abad ke- 17 seperti penubuhan sistem
monopoli Belanda terhadap urns niagajual beli rempah di kawa-
san kepulauan I ndonesia yang diiningi oleh keruntuhan atau
kemusnahan pelabuhan-pelabuhan terkenat di A sia T enggara.
S elain itu, terdapat juga keadaan negeni-negen di A sia T enggara
yang tidak berada di bawah kuasa atau penganuh Belanda, tidak
tenlibat dalam aktiviti perdagangan antarabangsa, yakni S iam,
Myanmar, dan Kemboja.
5 Penkembangan yang memeranjatkan
itu tidak boleh diterangkan dalam konteks kuasa dan teknologi
Belanda yang lebih maju dan canggih sahaja dan, oleh itu, patut
dikaji dengan lebih teliti supaya dapat menentukan sebab-sebab
yang sebenannya. R eid berpendapat bahawa pada lebih kurang
pentengahan abad ke- 17 benlaku knisis am di A sia T enggara yang
membawa kepada perubahan-penubahan sosiopolitik dan eko-
nomi rantau tersebut.
S ekinanya tafsiran yang dikemukakan oleh R abb tentang
konsep knisis am dapat diterima, kemungkinan besan keadaan
yang berlaku di rantau A sia T enggara pada lebih kurang antara
tahun 1 640-an dan 1680-an, menunjukkan keadaan sosiopolitik
dan ekonomi yang tersendiri dan membawa kepada perubahan
besan dalam masyarakat tempatan. A sia T enggana pada masa ter-
sebut mengalami knisis dalam pelbagai aspek masyanakatnya
iaitu politik, pendagangan/ekonomi, pentadbiran, ketenteraan,
iklim, bilangan penduduk dan kenuntuhan masyanakat bandan.
T ennyata bahawa kejadian tersebut tidak dapat ditenangkan
dengan faktor luaran yakni kedatangan Portugis dan Belanda dan
kuasa tentera mereka yang besar, tetapi mesti dilihat dalam kon-
teks perkembangan dalam dan Juan nantau tersebut yang dapat
menyebabkan keadaan knisis am di A sia T enggara yang juga
berlaku pada masa lebih kurang sama dengan peristiwa yang
terjadi dalammasyarakat yang lain.
(a) Keadaan Ekonomi
Memang benar bahawa Belanda dapat menentukan kedudukan-
nya sebagai satu kuasa tentera dan ekonomi barn di kepulauan
5 R eid, A ., 1990, op. cit., him. 641.
114
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS 1OE KON OMI DA N POLI T I K
I ndonesia pada tahun 1629 apabila usaha S ultan A gung, Mata-
ram, gagal menghapuskan pusat kuasa S yarikat Hindia T imur
Belanda (VOC) di Jawa. Dengan itu, VOC dapat menubuhkan
sistem monopoli rempah, hasil pengeluanan utama I ndonesia,
dan secara sistematik menghapuskan pesaing-pesaingnya di
kawasan tersebut. S elain itu, VOC juga dapat meningkatkan
pengaruh ekonomi dan politiknya dengan menggunakan kuasa
tentera menewaskan pusat pelabuhan dan politik yang lain yang
tidak ttinduk kepada kuasa Belanda seperti Makasar dan Mela-
ka, atau menggunakan tekanan politik terhadap pusat-pusat yang
lain sepenti A ceh, Palembang, Jambi, Banjarmasin, dan T ernate,
supaya menenima sistem monopolinya. N amun, VOC tidak dapat
menguasai pusat-pusat perdagangan di T anah Besan seperti
A yudhya, Phnom Penh, Pattani, atau Pegu. S ebenannya, aktiviti
perdagangan di pelabuhan-pelabuhan itu menunjukkan kemak-
muran dan kekayaan besar masyarakat tempatan. Contohnya,
menurut Joost S chouten, A yudhya pada tahun 1960-an merupa-
kan sebuah bandar yang paling kaya dengan ekonomi yang
kukuh dan sihat; pendapatan diraja danipada cukai pendagangan
adalah,
sampai berjuta-juta, [dolarS epanyol] per tahun iaitu cukai
dan hasil pertaniannya seperti beras, kayu sapan, bijih
timah, piumbum, salt-peter, dan juga dan emas pasir dan
emas dan gunung, yang hanya dijual oleh wakil dagangan
diraja kepada para pedagang asing ... [pendapatandiraja
juga datang dan] keuntungan urus niaga A yudhya dengan
Pantai Koromandel dan China; tambah lagi dengan penda-
patan dani perdagangan daratan ... Duui Yang Maha Mulia
R aja S iam adalah salah seorang putera yang paling kaya di
kalangan putera di I ndia.
6
6 S chouten, J., 1986. A Description of the Government, Might, Religion,
Customs, Traffic/c and Other Remarkable Affairs in the Kingdom of Siam.
Bangkok: T he S iam S ociety, hI m. 130. Utusan Parsi yang dihantar ke istana
A yudhya semasa pemerintahan R aja N arai (16571688) path tahun 1685
juga merekodkan kekayaan raja S iam serta kemakmuran masyarakat
A yudhya. Lihat J. OKane, 1972. The Ship of Sulaiman. London: R outled-
ge, him. 150~-156.
115
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Pada masa yang sama, Pegu juga menunjukkan aktiviti ekonomi
dan urus niaga yang canggih, manakala Kemboja muncul pada
pertengahan pertama abad ke- 17 sebagai pelabuhan perdagangan
yang aktif dalam urns niaga dengan China, pana pedagang E ro-
pah dan Melayu. A ktiviti ekonomi itu mencapai kemuncaknya
pada tahun 1640-an apabila raja Kemboja berkahwin dengan
seorang gadis Melayu dan memeluk agama I slam.
7
Lazimnya, kenuntuhan dan pengunduran din danipada per-
dagangan antarabangsa yang berlaku secara senentak oleh
negeni-negeri A sia T enggara pada dekad-dekad terakhir abad
ke-17, tenutamanya di kalangan negeri pedalaman tidak semata-
mata berpunca daripada kuasa tentera dan ekonomi Belanda.
R eid menerangkan bahawa salah satu sebab keruntuhan ekonomi
serantau benkait napat dengan kejatuhan harga barang dagangan
dan pergerakan logam perak yang digunakan sebagai duit bayar-
an di pasanan A sia dan pasaran antarabangsa. Kekurangan duit
perak di antara tahun 1640-an dan 1660-an, membawa kepada
keadaan meleset. T ambahan lagi, pada masa yang hampin sama,
China membenankan aktiviti perdagangan secana langsung antana
China dan Jepun yang sejak pemerintahan dinasti Ming, perda-
gangan itu tidak dibenarkan dan kedua-dua pihak iaitu Jepun dan
China terpaksa menggunakan pelabtihan-pelabuhan di A sia
T enggara seperti A yudhya, Haifo, Manila, dan Phnom Penh,
sebagai pusat pertukanan banang perdagangan mereka. Jadi,
kesan danipada perubahan dasar China itu, jumlah pendagangan
China-Jepun di rantau A sia T enggana menurun secara mendadak
dan kesannya, A sia T enggana mengalami keadaan ekonomi yang
terak sekali akibat kemelesetan sedunia itu. Bagi menyelamat-
kan diii meneka, masyanakat A sia T enggara menanam semula
tanaman keperluan seharian mereka dan secara tidak rasmi
menolak sistem pentanian komersil yang telah benkembang sejak
abad ke-15, dan mengabaikan penmintaan pasaran dunia tenha-
dap pengeluanan komersilnya, serta mengurangkan pergantungan
mereka pada bahan makanan yang diimport dan negeni-negeri
7 Chandler, D.P., 1993. A History of Cambodia. S t. Leonard: A llen & Unwin,
hI m. 88.
116
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
serantau yang lain. Perkembangan mi bukan sahaja menyebab-
kan A sia T enggara tersisih, danipada perdagangan antarabangsa,
bahkan penkembangan ekonomi serantau merosot dengan teruk-
nya.
Keadaan kemelesetan yang berlaku pada tahun 1650-an dan
1680-an, merupakan faktor asas yang menyebabkan. ekonomi di
A sia T enggana merosot dan akhinnya membawa kepada situasi
yang tanaman komersial seperti lada tidak lagi menguntungkan
penanamnya.
8 Jelas bahawa negeni-negeni maritim yang merupa-
kan pengeluan rempah komensial menghadapi kemerosotan eko-
nomi yang lebih teruk jika dibandingkan dengan negeri-negeni
lain di T anah Besan kerana ekonomi mereka tidak hanya bergan-
tung pada pendapatan urus niaganya.
R ingkasnya, perkembangan ekonomi A sia T enggara pada
pertengahan kedua abad ke- 17 memaparkan situasi yang telah
meruntuhkan struktun ekonomi rantau tersebut. I a juga menun-
jukkan keadaan kemelesetan yang teruk tidak pernah dialami
oleh masyanakat tempatan. S alah satu sebab utamanya ialah per-
gantungan ekonomi perdagangan A sia T enggara pada pasaran
dunia melalui China, Belanda, dan Filipina. Jadi, wujudnya kni-
sis ekonomi di A sia T enggana lebih kurang sama waktu dengan
apa yang berlaku di China dan Jepun.
(b) Keadaan Politik dan Pentadbiran
Perkembangan politik dan pentadbiran rantau A sia T enggana
pada abad ke- 17 mengesahkan keperluan mempenkukuhkan
kedudukan pana pemimpin di ibu kota bendepan dengan kuasa
dan penganuh golongan pembesar di wilayah. Pada praktiknya,
mi bererti raja pemerintah memenlukan satu sistem pentadbiran
yang tenatur dan benkesan, dan yang menekankan kuasa agung
ibu kota dan raja pemerintah. Contohnya, sistem chatusadom
dan sakdina di S iam yang diatun oleh R aja Boromtrailokanat
8 Pada tahun 1680-an, harga lath jatuh ke kadar satu per tiga harga yang
dijual pada tahun 16201650 iaitu 10 guilder per pikul. R eid, 1990, op. cit.,
him. 647.
117
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
(14481488) dan diketatkan oleh naja-raja selepas baginda ter-
utama R aja Prasat T hong (16291656) dan R aja N anai
(16571688). S istempentadbiran pemusatan itu walaupun dapat
meningkatkan kuasa dan pengaruh naja pemerintah dalam
hubungan baginda dengan para pembesan di wilayah, namun
keadaan itu membeni peluang kepada golongan pembesan di
istana untuk mencabar kuasa dan kedudukan raja pemerintah
sendiri. Keadaan mi kerap berlaku di A yudhya sejak dinasti Pra-
sat T hong (16301688) sehingga kemusnahan A yudhya pada
tahun 1767 setiap kali berlakunya penggantian takhta S iam.
9
Di Myanmar pula, R aja Bayinnaung (15511681), dalam
proses menyatukan negeri Myanmar di bawah kepimpinan
dinasti T oungoo serta memperluaskan kuasanya di T anah Besar
A sia T enggana, mengatur angkatan tentera baginda dengan tekno-
logi moden dan E ropah dan memperkenalkan sistem bayin supa-
ya dapat menentukan taat setia para pembesar di wilayah kepada
ibu kota melalui pertalian kekeluargaan. S istem itu diperketatkan
lagi pada awal abad ke-17 apabila semua pembesar wilayah
yang juga ahli kenabat diraja dikehendaki benada di ibu kota dan
hanya memerintahmyo/wilayah melalui wakil danpegawai tern-
patan. Pada amalannya, sistem bayin diganti oleh sistem myo-
wun secara rasmi semasapemenintahanR aja A naukpetlun(1605-
1628).Walau bagaimanapun, perhimpunan para pembesar di
istana juga membawa kesan negatif kepada kestabilan politik
Myanmar kerana golongan putera dan pembesar itu berkecende-
rungan mencaban kuasa dan kedudukan naja pemerintah terutama-
nya setiap kali timbulnya pensoalan penggantian takhta negeni itu.
Keadaan politik sejak abad ke-16 menunjukkan raja yang
berkebolehan dalam aspek ketenteraan dan bijaksana dalam hal-
ha! negeni sahaja yang akan berjaya meningkatkan kuasa dan
penganuh baginda berdepan dengan golongan pembesar dalam
mandala atau mengatasi cabaran dani luar. Kebijaksanaan dan
9 N idhi A eusrivongse, 1981. T hai Politics in the T ime of King N arai dim.
T hepsatri, History of Lopbhuri. Bangkok, him. 115174.
10 Koenig, W.J., 1990. The Burmese Polity, 17521819. Center for S outh
and S outheast A sian S tudies, University of Michigan, hI m. 58.
118
KR I S I S A BA D KE -l7 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
kebolehan penibadi seseorang raja pemenintah juga dipenlukan
dalam hubungan raja dan pembesan biroknat di ibu kota sendiri
sekiranya raja itu tidak akan menjadi mangsa komplot-komplot
mereka. Jadi, sistem pentadbiran barn yang melahinkan golongan
pembesar-biroknat yang dapat menolong raja mentadbir negara
dengan berkesan iaitu meningkatkan kuasa dan keberkesanan ibu
kota berdepan dengan wilayah, sebaliknya melahinkan juga go-
longan pembesar barn di istana yang berpotensi mencabar dan
mengancam kedudukan raja pemenintah sendini. Boleh dikatakan
bahawa kejayaan naja pemenintah tenhadap pana pembesar di
wilayah, sebenannya hanya berjaya menggantikan sekumpulan
pesaing menentang raja kepada satu lagi kumpulan pesaing yang
lebih benpotensi danipada kumpulan pertama itu. Oleh itu, kebo-
lehan serta kebijaksanaan penibadi raja pernerintah merupakan
cini-cini terpenting yang dapat menjamin kedudukan dan kesela-
matan seseorang pemerintah pada pentengahan abad ke-17.
S elain sistem pentadbiran yang benkesan, raja memerlukan
angkatan tentera yang besar dan moden dan untuk mencapai
matlamat politik baginda. S emua mi memerlukan~perbelanjaan
yang besar. T idak hairanlah apabila raja-raja berkuasa besar di
A sia T enggana merupakan juga pedagang utama di negerinya
yang berjaya mengawal pelabuhan-pelabuhan penting di rantau
itu: Bayinnaung (Pegu, dan T enassenim), N anesuan dan N anai
(A yudhya, Pattani, Mergui), I skandan Muda (A cheh, Deli, Pasai,
A ru), dan S ultan A gung (semua pelabuhan di pasisir dan Jawa
T imur).
S esungguhnya, perdagangan dan sistem pentadbiran yang
benkesan, awam mahupun tentera, merupakan sumber kekayaan
dan kuasa fizikal raja. N amun, ia juga membawa banyak caban-
an kepada kuasa dan kedudukan raja pemerintah. S istem pentad-
biran yang benkesan merupakan alat yang berkuasa kepada raja
yang berkebolehan dan bertanggungjawab; namun ia akan men-
jadi benbahaya kepada raja yang kurang kemampuan peribadi-
nya. Contohnya, kelemahan raja pemerintah A yudhya sejak
tahun 1605, membolehkan ketua pembesan binokrat baginda,
Phna Kalahom, merampas takhta dan merintah S iam dengan
gelanan R aja Prasat T hong (16301656). Boleh dikatakan baha-
119
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
wa kejayaan Prasat T hong itu mencerminkan pencapaian kemun-
cak kuasa politik golongan pembesar yang dapat meningkatkan
kuasa dan pengaruh mereka melalui reformasi pentadbiran dan
kekayaan ekonomi yang meneka hayati danipada keistimewaan
jawatan yang disandangnya. S ebenarnya, golongan khunnang/
pembesar tersebut memainkan penanan sebulat pemilih raja
pemenntah negana itu hingga tahun 1910.11 S elain itu, kekayaan
danipada aktiviti perdagangan yang juga dinikmati oleh para
pembesar, terutamannya di ibu kota dan pelabuhan-pelabuhan
tertentu, membolehkan golongan khunnang dapat mencabar
kuasa naja pemenintah setiap kali raja memperlihatkan kelemah-
an baginda dalam pentadbiran negara.
Pada pertengahan abad ke-17, jelas bahawa beberapa raja
yang berkeinginan untuk memperkukuhkan kedudukan baginda
sebagai punca segala kuasa di dalam mandala masing-masing
memilih mengawal atau menghapuskan kuasa golongan pembe-
san birokrat dan pusat-pusat pentadbinan yang kemungkinan ber-
potensi mencabar kuasa dan kedudukan raja pemenintah tersebut.
Contohnya, R aja N andabayin (16811599), Myanmar, yang
cuba menghapuskan kuasa para pembesar di kawasan T enasse-
rim, T avoy, Moulemein, A va dan Chiengmai. Kegagalan N anda-
bayin mengawal ataupun memusnahkan golongan pembesan
menyebabkan perpecahan empayar T oungoo, kemusnahan kawa-
san pelabuhan yang aktif iaitu kawasan T enasserim dan Moule-
mein pada awal abad ke- 17, dan pembunuhan N andabayin oleh
para pencabar kuasa baginda. S ultan A gung (16131646), Mata-
nam, benjaya menguasai wilayah-wilayah yang benpotensi men-
jadi pencaban kuasa baginda tetapi baginda terpaksa memusnah-
kan kawasan-kawasan pusat pendagangan Jawa terutamanya
kawasan pasisir (Pantai utana Jawa). S ebenannya, dasar S ultan
11 Dan tahun 16051621, terdapat tiga orang raja pemerintah A yudhya yang
digulingkan oleh kompiot golongan pembesar; dan sejak tahun 1688 kea-
daan politik yang kurang stabil memberi peluang kepath khunnang untuk
memilih putera kegemaran mereka menaiki takhta S iam setiap kali berla-
kunya penggantian takhta. J. van Vliet, 1975. The Short History of the
Kings of Siam. Bangkok: T he S iam S ociety. N idhi, 1981, op. cit., him.
12 1130.
120
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
A gung dan pengganti baginda, S usuhunan A mangkunat I
(16461677) yang bertujuan menyatukan Jawa di bawah kuasa
mut!ak raja pemenintah di Mataram membawa kepada kemusnah-
an pelabuhan-pelabuhan penting di pulau itu, dan penyepaian
empayan S ultan A gung oleh A mangkunat J12 Matanam terpaksa
meminta pertolongan daripada S yanikat Hindia T imur Belanda
(VOC) untuk membantu dan memperkukuhkan kuasa serta
kedudukan unggul rajanya berdepan dengan golongan pembesar
di pusat dan wilayah. S ebenamya, kesan usaha S ultan A gung
dan pengganti baginda untuk menubuhkan sistem pentadbiran
yang berpusat di Jawa di bawah teraju susuhunan Mataram ada-
lah sini pepenangan sepanjang abad ke- 17 dan kemerosotan
kuasa fizikal dan aktiviti perdagangan Mataram sendiri.
Penkembangan politik yang lebih kunang samajuga berlaku
di A ceh semasa pemerintahan S ultan I skandar Muda (1607
1636) yang membawa banyak kemusnahan kepada pelabuhan-
pelabuhan di S umatera seperti Deli (161213) dan S emenanjung
seperti Johor (1613, 1623), Pahang (1617), dan Kedah (1620).
Di A yudhya pula, tendapat dasar Pnasat T hong dan N arai
yang bertujuan untuk mengawal dan melemahkan kedudukan
dan kuasa sosioekonomi golongan khunnang/pembesar seperti
hak raja menerima satu pertiga harta seorang khunnang apabila
seseorang pembesan meninggal dunia; dasar kekejaman terhadap
khunnang dan keluanga mereka supaya dapat melemahkan kuasa
ekonomi dan penganuh politik mereka; dan dasan menggunakan
tenaga asing: Melayu, Portugis, orang putih, Pansi, dan Jepun
menggantikan tenaga khunnang tempatan dalam beberapa aspek
pentadbinan awam sepenti jawatan ketua khunnang dan jawatan
pentadbir pelabuhan.
3 Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan
12 R ickiefs, M.C., A History of Modem Indonesia, op. cit., him. 4044,
6568.
13 Lihat N antha S uthakun, (terj.), 1970. Dokumen-dokumen Belanda Zaman
Ayudhya. Bangkok: Krom S ilapakom; J. van Vliet, N antha S uthakun,
(terj.), 1970. Peringatan van Vliet, Prachum Phongsawadan, Bahagian
79. Bangkok: Kurusabha; F. Caron dan J. S chouten, 1935. A True Desc-
ription of the Mighty Kingdom of Japan and Siam. London; JO. Kane,
The Ship of Sulaiman, op. cit.; S imon de I a Lubere, 1969. A New Histo-
rical Relation of the Kingdom of Siam. Kuaia Lumpur: OUP, dan N idhi
A eusrivongse, 1981, op. cit.
121
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
N arai, dasar-dasan kontra khunnang tempatan itu membentuk
sebuah komplot istana oleh golongan khunnang tempatan yang
berjaya merampas takhta setelah kemangkatan N arai pada tahun
1688 dan melantik ketua mereka, Phra Phetracha, menjadi raja
bagi menggantikan N arai. S alah satu akibat dasan kontra-
khunnang tempatan oleh Prasat T hong dan N arai ialah selepas
zaman mereka, A yudhya yang dipimpin oleh golongan khunnang
tempatan secara praktiknya menutup pintu kepada aktiviti perda-
gangan dengan kuasa Barat dan hanya memberi tumpuan kepada
hubungan perdagangan dengan China dan rantau A sia T enggara.
Jelas bahawa mereka tidak lagi memberi peluang kepada gob-
ngan asing, terutama orang Barat, campur tangan dalam ha!
ehwal negerinya.
Kesan perkembangan politik dan pentadbiran di A sia T eng-
gana pada abad ke-17, mempenlihatkan usaha raja pemenintah
menubuhkan sistem kerajaan pemusatan dalam hubungannya
dengan pusat wilayah/mandala dan dalam hubungan raja dengan
golongan pembesar-biroknat adalah keruntuhan aktiviti penda-
gangan dan ekonomi serantau yang sebelum mi banyak memberi
keuntungan dan kekayaan kepada negeni di rantau tersebut.
Kepenluan angkatan tentera yang besar dan moden yakni yang
dilengkapkan dengan senjata dan teknologi terkini juga bererti
beban ekonomi besar kepada masyarakat yang sening mengha-
dapi keadaan sosiopolitik yang kucar-kacin dan, oleh itu, sema-
kin kurang berkemampuan menanggung perbelanjaan besar ter-
sebut. T ambahan lagi, pembahanuan pentadbiran dan perubahan
politik yang benterusan sejak akhir abad ke-16 selalu mencetus-
kan krisis politik dalam negeni terutamanya di kalangan negeni
besar dan berkuasa. S emuanya mengesahkan keadaan sosiopoli-
tik yang tegang dan kucar-kacir di A sia T enggara lebih kurang
sejak pertengahan kedua abad ke- 17.
(c) Bilangan Penduduk dan Keruntuhan Masyarakat
Bandar
Jelas bahawa keadaan sosiopolitik dan peperangan di A sia T eng-
gana pada abad ke-16 dan ke-17 merekodkan pemindahan pen-
duduk dani satu kawasan ke kawasan lain, juga penurunan bi-
122
KR I S I S A BA D KE -I 7 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
langan penduduk di rantau tersebut. Perubahan penduduk itu
memberi kesan terhadap perkembangan masyarakat. Contoh
yang balk ialah dasan R aja N aresuan memindahkan penduduk
dan wilayah utara S iam ke kawasan lembah Menam Chao
Phnaya R endah pada pentengahan kedua abad ke- 16. Pemindah-
an itu bererti bahawa wilayah utana S iam menjadi kawasan yang
amat kunang bilangan penduduknya dan, oleh itu, ia menjadi
kurang penting dan aspek ekonomi dan politik S iam. S ebalik-
nya, kawasan tengah yakni A yudhya dan wilayah-wilayah seki-
tannya berkembang pesat dengan peningkatan bilangan pendu-
duknya. Pada abad ke-17 pula memperlihatkan berlakunya
konflik bersenjata dan peperangan di A sia T enggara yang bente-
nusan hampir sepanjang abad itu. Dengan itu, dapat kita rumus-
kan bilangan penduduk rantau itu adalah menurun sekiranya
dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Kajian R iclefs menge-
sahkan hipotesis mi. Menunut beliau, bilangan penduduk Mata-
ram menurun secara mendadak iaitu dani 3 000 000 orang pada
tahun 1631 kepada hanya 172 500 pada tahun 1755.~T ernyata
bahawa keadaan mi wujud akibat peperangan dan konflik yang
berlaku dalam jangka masa tersebut. Umumnya, kawasan yang
mengalami kenuntuhan ekonomi dan bilangan penduduk ialah
masyarakat bandar yang menjadi sasaran tentena dan kemusnah-
an peperangan. S elain bandan pelabuhan yang telah disebutkan
di atas, beberapa buah ibu kota juga menjadi mangsa kepada
dasar agresif yang berlaku pada abad ke- 16 dan ke- 17.
Misalnya, Pegu dimusnahkan oleh tentera A rakan dan T ou-
ngoo pada tahun 1599; dan penduduknya ditangkap dan dibawa
ke T oungoo. S ebenarnya empayar Bayinnaung yang dapat
menyatukan Myanman juga dipecah-belahkan kepada beberapa
pusat kuasa yang semuanya bersaing hebat untuk menjadi pusat
kerajaan Myanman barn. A khirnya, ibu kota Myanman dipindah
ke A va pada tahun 1635. Johor, pusat kerajaan Melayu-Melaka
setelah kejatuhan Melaka, diserang beberapa kali oleh Portugis
14 R ickiefs, MC., 1986. S ome S tatistical E vidence on Javanese S ocial,
E conomic, and Demographic History in the Later S eventeenth and E ight-
eenth Centuries, Modern Asian Studies, bil. 20, no. I .
123
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dan A ceh; contohnya pada tahun 1587 (Portugis), 1564/5, 1613
(A ceh) dan akhirnya ibu kota kerajaan Melayu dipindah ke
kepulauan R iau-Lingga pada abad ke-18. Matanam, ibu kota
empayar S ultan A gung, juga jatuh pada tahun 1677 apabila ten-
tera pemberontak Madura yang dipimpin oleh T runajaya dapat
menguasainya. A yudhya juga diserang dan sebilangan besar pen-
duduknya dibawa ke Myanmar sekurang-kurangnya dua kali
iaitu pada tahun 1569 dan 1767. Di kalangan pusat kerajaan
yang diserang dan dikuasai pada abad ke-16 dan ke-17, hanya
A yudhya yang dapat muncul kembali. T idak dapat dinafikan
bahawa peristiwa penununan bilangan penduduk dan kebinasaan
pusat kenajaan dan perdagangan A sia T enggara yang berulang
kali berlaku itu menyebabkan keadaan sosioekonomi yang
menyedihkan. I a juga menjejaskan struktur sosioekonomi
masyanakat tempatan seperti pusat-pusat perdagangan tempatan
danipada penglibatan dalam aktiviti perdagangan antarabangsa.
Daripada tinjauan di atas jelas menunjukkan bahawa pada
sepanuh kedua abad ke-17, seperti China dan Jepun, rantau A sia
T enggana memang mengalami perubahan sosial, ekonomi, poli-
tik dan pentadbiran yang membeni kesan mendalam tenhadap
penkembangan rantau itu. Keadaan yang dialami oleh masyana-
kat A sia T enggana adalah benlainan danipada perkembangan yang
pernah dialammnya pada abad ke-15 dan ke-16. T idak dapat dma-
fikan bahawa A sia T enggara mengalami krisis am yang amat
mendalam kesannya terhadap perkembangan sosiopolitik dan
ekonominya.
II. Perubahan Sosiopolitik Serantau
S epenti yang telah dibincang dalam Bab 3, hubungan serantau
A sia T enggara pada zaman tradisionab berkembang berdasarkan
pertalian sosioekonomi dan budaya serta sistem politik yang di-
amal dan difahami oleh masyanakat tempatan sendini. S ecara
ningkas, terdapat hubungan yang benmakna dan saling bengan-
tung antana negeni di A sia T enggana sama ada di kalangan negeni
di T anah Besan mahupun antana negeni manitim sendini. Kecuali
Vietnam, agama Hindu-Buddha dan I slam memainkan peranan
124
KR I S I S A BA D KE -l7 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
yang penting dalam membentuk sosiobudaya senantau yang ben-
jaya menubuhkan ciri-cini asas yang amat dihangai oleh rnasya-
rakat tempatan dan yang dapat menjalin hubungan serantau
sehingga kedatangan kuasa Banat. Walaupun begitu, jelas
bahawa krisis am yang melanda A sia T enggana pada abad ke-l7
mempunyai kesan-kesan terhadap hubungan serantau itu.
(a) S istem Diplomasi Serantau
S istern diplomasi serantau A sia T enggara adalah bendasarkan sis-
tern tnibutani dan penanan yang dimainkan oleh China dalam
usaha menentukan keadaan sosiopolitik yang teratur dan damai.
Pada tahun-tahun terakhir abad ke- 16 sehingga kejatuhan dinasti
Ming kepada dinasti Ching pada tahun 1644, jelas bahawa
kenuntuhan kuasa politik China serta dasar China yang kurang
aktif tenhadapA sia T enggana menyebabkan keruntuhan pengaruh
politiknya di rantau tersebut. Pada masa yang sama, konsep
kuasa mutlak raja pemenintah ataupun sesebuah kerajaan mutlak
semakin meningkat penganuhnya di kalangan negeni di A sia
T enggana, akibat pertumbuhan ekonomi yang kukuh pada abad
ke- 15 dan ke- 16. Perkembangan konsep kenajaan mutlak adabah
berkait rapat dengan perkembangan ekonomi yang pesat di A sia
T enggana akibat permintaan pasanan dunia bagi hasil pengeluar-
an rantau itu tenutamanya permmntaan lada, dan nempah yang
lain, serta hasil hutan. Bagi menentukan permintaan itu dapat
dilayan dengan berkesan, pelabuhan-pelabuhan utama seperti
Melaka tenpaksa mengubahsuai sistem politik dan pentadbinan-
nya yakni daripada sistem pusat urus niaga aktiviti perdagangan
kepada pusat yang membeni kemudahan perdagangan senta seba-
gai pusat menghasilkan barang dagangan yang dipenlukan.
5 Per-
kembangan Melaka sebagai pelabuhan utama di nantau mi pada
pentengahan Melaka sebagai pelabuhan utama di nantau mi pada
pertengahan abad ke- 15 menupakan satu contoh yang baik bagi
pnoses rnengubahsuai sistem urns niaga A sia T enggara. Bagi
menentukan kedudukan Melaka sebagai pusat pendagangan yang
15 Lihat penjelasan lanjut dalam Bab 2.
125
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
penting, pemerintah Melaka menjalankan dasan politik yang
agnesif tenhadap kawasan di kedua-dua belah S elat Melaka yang
dapat mencabar kedudukan Melaka dan juga kawasan pedalam-
an S emenanjung. S emasa pemenintahan S ultan Mansur S yah
(14591477), contohnya, empayar Melaka terdiri danipada
Pahang, T erengganu, Kelantan, semua pulau kecil di S elat
S ingapura, kepulauan R iau-Lingga, Kampar, S iak, inderagiri dan
R okan. S elain itu, Melaka juga mempunyai hak tenhadap bijih
timah dani Klang, S elangor, Perak, Bernam, Manjong, Bruas dan
Kedah.
6 Melaka menjadi bukan sahaja pusat pertukaran barang
dagangan serantau dan pusat perniagaan I ndia dan China seperti
zaman dahulu tetapi juga sebagai pengeluar barang dagangan
kegemanan pasaran dunia. S elain itu, kedudukan ekonomi
Melaka menjadi lebih kukuh kerana pemerintah Melaka juga
menjalankan dasan pentadbiran yang dapat menjamin suasana
sosiopolitik yang stabil dan keselamatan kepada pana pedagang
asing yang bermastautin di Melaka. Jelas bahawa pencapaian
sosioekonomi itu adalah hasil sistem politik dan pentadbiran
yang teratur dan dinamis yang disokong oleh kuasa tentera yang
benkebolehan. S ecana ringkas, kekayaan Melaka daripada hasil
aktiviti perdagangannya sejak awal abad ke- 15 membolehkan
pemimpin Melaka yang bijak menubuhkan kuasa politik dan
pentadbiran istana terhadap gobongan pembesan Melaka, dan
membina empayan Melaka melalui kuasa tentena senta mengu-
kuhkan penganuh dan manuah politiknya. S ebaliknya, kekukuhan
Melaka itu meningkatkan kejayaan dan kekayaan empayan itu
dalam telanggang politik dan ekonomi serantau. Kemerosotan
pengaruh Majapahit pada masa yang sama, menambahkan lagi
kedudukan bandar-pelabuhan utama Melaka di kalangan negeni
manitim A sia T enggara.
Penalihan Melaka dan salah sebuah pelabuhan yang penting
kepada kedudukan yang teragung di N usantara dicapaikan
kenana pernerintah Melaka benjaya mengubahsuai sistem politik
dan pentadbinan serta kuasa tenteranya. R aja merupakan sumber
16 A ndaya, L.Y., 1975. The Kingdom of Johor 16411728. Kuala Lumpur:
OUP, hI m. 37.
126
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
segala kuasa dan kekayaan dalam negeninya; walaupun benar
raja Melaka selalu mentadbir melalum sistem muafakat, namun
jelas bahawa sistem itu tidak begitu berjaya mengawal kuasa
mutlak naja pemerintah apabila baginda ingin benbuat demikian.
S elain itu, Melaka juga benjaya dalam hubungannya dengan
wilayah-wilayah di dalam mandala Melaka. Kuasa Melaka ten-
hadap kawasan-kawasan itu amat berkesan disebabkan keboleh-
an tentenanya. S ebaliknya, kawasan-kawasan tensebut menjadi
pengeluar barang dagangan Melaka.
Perkembangan sosiopolitik Melaka pada abad ke- 15 dapat
ditunjukkan sebagai model perkembangan negeri-negeri di ran-
tau mi pada abad ke- 16 dan ke- 17. Perkembangan sosioekonomi
yang dinikmati oleh Pegu, A yudhya, Mergui, T enassenim, Patta-
ni, dan Lovek, juga membawa kepada keperluan raja pemenintah
atau pusat kerajaan memperkukuhkan kedudukannya bendepan
dengan para pembesan wilayah dalam mandala masing-masing,
dan kemudiannya dalam hubungannya dengan pembesar-birokrat
di pusat kenajaan sendini. Kerajaan mutlak yang bererti pengum-
pulan segala kuasa dan sumber kekayaan di tangan raja pemerin-
tah dan sistem pentadbiran, awam dan tentera, yang teratur dan
kemaskini mi sebenarnya merupakan usaha naja pemerintah
untuk menentukan kuasa dan kedudukan bagmnda dalam suasana
sosiopolitik dan ekonomi yang sering benubah akibat pertumbuh-
an ekonomi yang pesat sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Kera-
jaan mutlak kurang bertolenansi tenhadap kuasa dan kedudukan
wilayah di dalam mandala tanpa mengira wilayah itu merupakan
pencabar kuasa dan kedudukan pusat atau tidak. S ama juga
dengan pendekatan raja tenhadap para pembesar-birokrat baginda
yang selalu dianggap sebagai bakal pencabar kuasa kerajaan.
Kenajaan mutlak dapat benkembang dengan pesat kerana A sia
T enggara mengalami keadaan sosioekonomi yang berdaya
menampung perbelanjaan besan, seperti perbelanjaan alat senjata
moden untuk tentera, yang berkait dengan perkembangan sistem
tersebut. Malangnya, kenajaan mutlak yang membolehkan pusat
kerajaan di A sia T enggana seperti Melaka, A cheh, Johor-R iau,
A yudhya, T oungoo, Pegu dan Phnom Penh mencapai kegemi-
langan sosiopolitik dan ekonominya itu juga akhirnya menjadi
127
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
salah satu faktor asas yang menyebabkan kemerosotan ekonomi
dan kekecohan politik senantau pada pertengahan kedua abad
ke-17.
Benkait dengan hubungan serantau, kerajaan mutlak yang
sedemikian dibentuk di bebenapa pusat masyarakat tempatan
seperti yang disebutkan di atas, juga melemahkan sistem tnibu-
tan yang, hingga setakat itu, berdaya mengatur keadaan aman
darnai dan hubungan baik di kalangan masyanakat A sia T engga-
na. T anpa kuasa penghalang dani luar disebabkan keruntuhan
penganuh China, kerajaan mutlak yang rnuncul itu adalah bebas
untuk mengejan tujuan sosiopolitik dan ekonomi masing-masing.
N ampaknya semua mempunyai tujuan yang agak sama yakni
menentukan dengan kuasa fizikalnya kuasa dan kedudukan mut-
laknya dalam sesebuah mandala yang sebesar mungkin. A kibat-
nya, tercetuslah konflik dan peperangan di kalangan negeri-
negeni besar dan kecil di seluruh rantau. Contoh yang baik ialah
konflik dan perang antara Mataram dengan wilayah-wilayah
yang dianggap sebagai sebahagian mandala Mataram yang dite-
tapk~nobeh raja pemerintah Mataram sendini. Pada asasnya,
konflik dan peperangan tersebut benpunca daripada konifik
antara raja pemenintah di pusat kerajaan yakni Mataram dengan
para pembesan di wilayah yang dianggap berada dalam mandala
kenajaan Mataram.
17 Konflik dan peperangan yang benterusan itu
akhinnya menugikan kuasa politik dan ekonomi Matanam dan
memaksa golongan elitnya menerima peranan sosiopolitik dan
ekonomi Belanda tenhadap mereka.
Dani sudut politik, kerajaan mutlak mengubah tekanan sis-
tern tnibutani danipada penerimaan orde dan hieranki yang disah-
kan oleh China kepada tegasan konsep cakravartin atau, dalam
kes masyarakat Muslim, konsep syahan shah dan tanggungjawab
raja agung itu masing-masing untuk mempenkukuhkan mandala
kerajaan.8 Contohnya, Myanman di bawah dinasti T oungoo
17 R ickiefs, M.C., 1993. War Culture and Economy in Java 16771726.
S ydney: A sian S tudies A ssociation of A ustraliaand A llen & Unwin, him.
143. Lihat juga T anling, N ., (peny.), 1993. The Cambridge History of
outheast Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
18 Lihat perbincangan tentang kedua-dua topik itu dalam Bab 2.
128
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
A wal (14861599) memaparkan ciri-ciri raja yang ingin menca-
pai taraf cakravartin seperti T henshweti, Bayinnaung dan N an-
dabayin. R aja T henshweti merupakan raja Myanmar pertama
yang menetapkan mandala Myanmar yang termasuk juga bangsa
T ai iaitu A yudhya dan Lan Chang, Bayinnaung dan N andabayin.
R aja T henshweti merupakan raja Myanmar pertama yang mene-
tapkan mandala Myanmar yang termasuk juga bangsa T ai iaitu
A yudhya dan Lan Chang. Bayinnaung dan N andabayin mene-
rima mandala itu dan cuba menguasai A yudhya dan Lan Chang.
Kesannya, berlaku peperangan antara negeri itu yang akhirnya
membawa kerugian yang besar kepada A yudhya dan T oungoo-
Pegu sendiri.
Boleh dirumuskan bahawa perkembangan sosioekonomi di
rantau mi melemahkan hubungan serantau A sia T enggara yang
diamalkan sejak lebih kurang ke-14. Mungkin yang amat meru-
gikanmasyarakat A sia T enggara ialahpersaingan hebat di kalang-
an para pemimpin rantau itu yang mencetuskan suasana permu-
suhan lebih kurang sepanjang abad ke- 17. A sia T enggara pada
zaman mi memilih kuasa fizikal sebagai prinsip pelaksanaan
hubungan serantaunya di peringkat dalam negeri mahupun di
peringkat antara negeri.
Walaupun begitu, terdapat juga beberapa perkembangan
politik serantau yang menggalakkan. Konsep cakravartin dan
syahan syah yang mempunyai kesan negatif terhadap hubungan
serantau terutamanya antara negeri atau pusat berkuasa yang
berada dalam sesebuah mandala yang sama tidak menjejaskan
hubungan baik antara pusat kuasa yang mandala mereka tidak
bertindih. S ebenarnya, terdapat banyak kerjasama dan hubungan
muhibah di kalangan negeri A sia T enggara, dan, dengan itu,
menunjukkan perkembangan politik serantau yang bermakna.
Contohnya, S chouten, seorang pegawai S yarikat I ndia
T imur Belanda (VOC), melaporkan bahawa pada tahun 1635,
Kedah berjaya memainkan peranan sebagai orang tengah bagi
menyelesaikan perang antara S iam dan Pattani, dan menentukan
suasana aman dan damai antara kedua-dua pihak 19 Dalam
19 S chouten, op. cit., him. 150. Lihatjuga J. OKane, (ten.), 1972. The Ship
129
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A LS E R A N T A U
pertelingkahan dengan A yudhya, Pattani mendapat pertolongan
daripada Johor yang membolehkan negeri itu menewaskan S e-
rangan pertama S iam pada tahun 1632. Bagi memperatkan lagi
hubungan baik antara mereka, R aja Muda Johor berkahwin
dengan seorang puteri Pattani.
2Walaupun begitu, hubungan
Johor dan A yudhya pada pertengahan kedua abad itu, menunjuk-
kan kemesraan dan kerjasama yang membanggakan. Contohnya,
pada tahun 1681, R aja N arai, S iam, menghantar satu utusan ke
istana S ultan I brahim menawarkan bantuan berupa bahan dan
tenaga buruh untuk pembinaan semula Johor Lama yang dimus-
nahkan oleh tentera Jambi pada tahun 1673. Pada tahun berikut-
nya, misi S iam ke Johor diketuai oleh Phra Khlang, iaitu men-
ten kanan S iam; Johor juga menghantar rombongannya ke
A yudhya. A pabila Johor berkonflik dengan Belanda berhubung
dengan hak dan kuasanya ke atas S iak, Paduka R aja T un A bdul
Jamil meminta budi bicara A yudhya berunding dengan Belanda
tentang halangan Belanda kepada kapal-kapal Johor yang bela-
yar ke S iak, Bengkalis dan S iam. A yudhya menimbulkan masa-
lah tersebut dengan pihak Belanda dan menerima janji daripada
Pattani bahawa masalah dengan Johor akan diselesaikan secara
baik.21 A yudhya juga mengekalkan hubungan baik dengan Johor
di bawah kepimpinan Bendahara T un Habib A bdul Majid.
Dengan rombongan yang terdiri daripada 40 buah kapal, S iam
memberi bantuan kepada Johor, yang sedang membina pusat
kerajaan baru di S ungai Johor setelah Bendahara berjaya mene-
waskan Paduka R aja pada tahun 1688.
of Sulaiman. London: R outiedge, him. 2 189, yang merujuk kepada
sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh A yudhya dan Pat-
tani.
20 I brahim S yukri, 1985. History ofthe Malay Kingdom of Pattani!Sejarah
Kerajaan MelayuPattani. C. Bailey dan J.N . Miksic, (terj.), A thens: Ohio
University Center for I nternational S tudies, him. 334.
21 A ndaya, L.Y., op. cit., him. 131146. Lihat juga Phraraja Phongsawadan
Krung Si Ayudhya versi Phanchathanumat, op. cit., him. 392.
130
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
Perkembangan politik dalam negeri di Myanmar juga mem-
ben sumbangan positif kepada hubungan serantau. S elepas tahun
1626, raja-raja dinasti T oungoo T erpulih (16051752) menjalan-
kan dasar luar yang berasaskan kedamaian dan memberhentikan
dasar agresif yang selalu dijalankan sejak zaman R aja T hensh-
weti terhadap bangsa T ai. Dengan itu, Myanmar dapat menjalin
hubungan muhibah dengan A yudhya sehingga pertengahan abad
ke-18. S epanjang zaman aman damai mi, S iam dan Myanmar
dapat memperkukuhkan hubungan diplomatik dan budaya mere-
ka.
22 Manakala perkembangan politik di Vietnam yang menga-
lami perang saudara antara dinasti T rinh dan dinasti N guyen
(antara tahun 1620 dan tahun 1674) menyisihkan A nnam dan-
pada gelanggang politik dan diplomatik serantau buat sementara
waktu.
Boleh dirumuskan bahawa walaupun wujud keadaan sosio-
politik yang kurang stabil di dalam negeri di T anah Besar A sia
T enggara, namun dalam keadaan sosiopolitik masalah mandala
bertindih dapat diselesaikan atau diabaikan atau tidak langsung
bersempadan seperti kes hubungan S iam-Myanmar, hubungan
serantau berkembang dengan pesat. Keadaan harmoni dan tole-
ransi antara satu dengan lain menjadi aspek kebiasaan hubungan
sosiopolitik dan kalangan negeri A sia T enggara terutamanya
pada akhir abad ke-17.
(b) Sistem Sosiobudaya
A spek yang menunjukkan dengan jelas perubahan sosiobudaya
A sia T enggara ialah hubungan raja dan para pembesar. Jelas
bahawa sistem kerajaan mutlak yang diperkenalkan dan diamal-
kan di seluruh rantau pada abad ke- 17 menimbulkan ketegangan
sosiopolitik antara raja pemerintah dan para pembesarnya.
S eperti yang diterangkan di atas, sistem kerajaan mutlak mela-
hirkan golongan pembesar-birokrat yang serba berkebolehan dan
yang mempunyai pengaruh politik dan sosioekonomi yang luas
22 Lihat Phraraja Phongsawadan Krung Si Ayudhya versi Phra Phonnararl
Sejarah Ayudhya versi Phra Phonnarat. Bangkok: Khiangwitthaya, 1971,
him. 35860; 617623.
131
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kesan daripada kedudukan dan hak istimewa yang diperoleh
mereka. S engaja atau tidak sengaja, golongan pembesar-birokrat
muncul sebagai golongan elit yang berpotensi menentang kuasa
dan kedudukan raja pemerintah. T imbullah budaya persaingan
antara raja dan golongan pembesar. A dalah menjadi dasar raja
pemerintah sejak abad ke- 17 untuk menentukan kelemahan
kedudukan sosial dan ekonomi golongan pembesar supaya
mereka tidak berkemampuan mencabar ataupun menggulingkan
raja pemerintah.
S iam di bawah dinasti Prasat T hong merupakan contoh
usaha yang konsisten raja pemerintah dalam menentukan kele-
mahan golongan pembesar-birokrat. Menurut van Vliet, R aja
Prasat T hong (16291656) menitahkan semua harta seseorang
pembesar menjadi hak diraja apabila pembesar itu meninggal
dunia.
23 Jelas bahawa kekayaan merupakan fakton asas yang
membolehkan seseorang pembesar meluaskan kuasa, pengaruh
dan kekayaannya. Jadi, mengehadkan kekayaan kepada sese-
orang individu tanpa membenarkan keluarga atau pewanisnya
menikmati kekayaan itu secara automatik merupakan satu jalan
yang berkesan untuk mengekalkan golongan pembesar dalam
keadaan sosioekonomi yang tidak stabil dan lemah jika diban-
dingkan dengan raja pemerintah sendiri. S elain itu, Pnasat T hong
sentiasa menukar jawatan dan tanggungjawab seseorang pembe-
sar dan memanggil balik pembesar-pembesar di wilayah yang
berpengaruh ke ibu kota. T ujuan baginda adalah jelas. Baginda
tidak membenarkan para pembesar berpeluang untuk meningkat-
kan pengaruh dan kuasanya melalui jawatan yang dipegang-
23 Viiet, J. van, 1975. The Short History of the Kings of Siam; A ndaya, L.,
(terj.), Bangkok: The Siam Society, hI m. 96. Kebimbangan raja pemerin-
tah A sia T enggara terhadap kekayaan rakyatnya merupakan aspek biasa
masyarakat serantau. Hingga awal abad ke-19, Maharaja G ia-iong masih
direkod mengatakan bahawa sekiranya, rakyat [Vietnam] menjadi kaya,
ruereka juga akan menjadi angkuh; mereka mesti sentiasa berada dalam
kemiskinan dan memakai pakaian koyak-rabak. N guyen Phut T an, 1964.
A Modern History of Vietnam(18021954). S aigon: N ha S ach Khai, him.
115.
132
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
nya.
24 Van Vliet merumuskan kesan dasar-dasar melemahkan
kedudukan go1ong~npeffibesar Prasat T hong bahawa,
bagindalah yang merupakan naja pertama yang mengham-
barkan para pembesarnya sehingga meneka terpaksa datang
menghadap rajanya setiap han ... [pada masa yang sama
mereka] tidak dibenarkan bercakap antara satu dengan yang
lain kecuali apabila berada di tempat-tempat awam.25
R aja N arai (16571688) juga meneruskan dasar ayahanda
baginda dan mengurangkan peranan pembesar T hai dalam hal
pentadbiran negara dengan menggunakan khidmat kepakaran
orang asing. S emasa pemerintahan baginda, orang Parsi, Mela-
yu, E ropah, dan lain-lain dilantik sebagai pegawai tadbir kera-
jaan menggantikan para khunnang S iam sendiri. Konstantin
Phaulkon, seorang kelasi bangsa Yunani, merupakan bukti yang
jelas tujuan raja itu dalam usaha melemahkan kuasa dan penga-
nih golongan pembesar tempatan. Phaulkon dilantik sebagai per-
dana menteri S iam pada tahun-tahun terakhir pemerintahan R aja
N arai. Keadaan seperti mi juga wujud di Myanmar yang meng-
gunakan khidmat orang Portugis dan Belanda dalam pentadbiran
pelabuhannya. Jelas bahawa pegawai asing itu tidak dapat
mengancam kedudukan raja pemerintah kerana meneka tidak
mempunyai asas politik di kalangan orang tempatan dan, oleh
itu, tidak berkemampuan mengukuhkan kedudukan dan penga-
ruh mereka berdepan dengan raja pemerintah, suatu perkem-
bangan sosiopolitik yang dapat dibuat oleh para pegawai tempat-
an. S ebaliknya, mereka bergantung sepenuhnya pada naja
pemerintah berhubung dengan kedudukan dan kuasanya di
dalam masyarakat tempatan. Oleh itu, raja pemerintah lebih
yakin terhadap kesetiaan mereka sekiranya dibandingkan dengan
golongan pembesar tempatan dalam hubungan mereka dengan
raja.
Perasaan curiga-mencurigai dan persaingan antara raja dan
24 N idhi A eusrivongse, 1983. Politik T hai Zaman R aja N arai dim. Pra-
watsat Muang LophurilSejarah Wilayah Lophuri. Bangkok: Maktab Per-
guruan T hep S un, him. 127130.
25 Vliet, J. van., op. cit., him. 96.
133
A S I A T E N G OA R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
golongan elit merupakan punca ketidakstabilan sosiopolitik yang
wujud di dalam sesebuah negeri di rantau A sia T enggara. I a juga
merupakan sebab asas kelemahan masyarakat tempatan dalam
usaha menghadapi dan menyekat cabaran dan campur tangan
kuasa luar terutamanya kuasa E ropah pada masa itu.
Dan aspek budaya, boleh dikatakan bahawa terdapat per-
kembangan budaya yang bererti di kalangan masyarakat yang
seagama. Contohnya, seorang utusan Parsi ke A yudhya yang
juga melawat Myanmar, berpendapat bahawa upacara dan
budaya di istana Pegu dan A yudhya adalah sama. A pa yang ber-
beza ialah pendirian raja pemenntah sahaj a.
26 Pandangan itu
dapat disahkan oleh rekod dalam Phararaja Phongsawadan
yang juga merekodkan banyak hubungan sosiobudaya antara
S iam dan Myanmar. Contohnya, R aja Prasat T hong menghantar
utusan diraja ke Pegu untuk mengumumkan pelaksanaan upacara
mengubah kalendar yang berdasarkan ajaran agama Buddha
T heravada kepada R aja Myanmar dan menjemput raja itu mene-
rima tarikh kalendar baru itu.27
(c) Perubahan E konomi
S eperti yang dibincang di atas, pada awal abad ke-17, A sia
T enggara merupakan satu pusat perdagangan yang pesat dengan
penglibatan aktif beberapa pelabuhan yang terkenal seperti
A ceh, Johor, Palembang, Banjarmasin, T ernate, kawasan pasisir
Pulau Jawa, Pegu, A yudhya, dan Pattani. Walaupun begitu, pada
akhir abad yang sama, ternyata bahawa penglibatan A sia T eng-
gara dalam bidang perdagangan antarabangsa telah merosot.
Banyak pelabuhan terkenal di rantau itu seperti A yudhya, Phnom
Penh dan A ceh tidak lagi melibatkan din secara I angsung dalam
urus niaga pasaran antarabangsa. Pada tahun 1821, John Craw-
furd, seorang utusan S yarikat Hindia T imur I nggeris ke S iam
dan Cochin-China, membuat rumusan bahawa kedua-dua negeri
tersebut hanya menjalankan aktiviti perdagangan mereka dengan
26 OKane, J., op. cit., him. 200.
27 Phraraja Phongsawadan Krung Si Ayudhya versi Phra Phonnarat, op.
cit., him. 358359.
134
KR 1S I S A BA D KE -i7 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
China, dan pusat-pusat perdagangan yang lain di A sia T enggara
sahaja.
28 G ambaran perdagangan mi bukan sahaja mencermin-
kan keadaan ekonomi di T anah Besar tetapi juga perkembangan
yang benlaku di kawasan N usantara. Johor dan Palembang,
misalnya, menjalankan aktiviti perdagangan mereka dengan
pelabuhan-pelabuhan di A sia T enggara dan China sahaja. Walau-
pun Johor semasa di bawah kepimpinan Paduka R aja T un A bdul
Jamil dan Bendahara T un Habib A bdul Majid berkembang
dengan pesat dan menupakan pusat perdagangan ulung di kawa-
san S elat Melaka pada pertengahan kedua abad ke-17, fokus
urus niaga Johor juga tertumpu kepada A sia T enggara dan Chi-
na. Misalnya, William Valentyn melaporkan pada tahun 1687
bahawa di kalangan 500600 buah kapal yang ada di R iau ada-
lah kapal-kapal dan S iam, China, Palembang, Portugis dan
Manila, British dan I ndia, Jawa, Melaka, Kampar, A ceh, Kedah,
Perak dan tanah jajahan Johor yakni T erengganu, Pahang, S edi-
ii, Dungun, R embau, Bengkalis, dan S iak.29 Boleh dikatakan
bahawa pusat-pusat perdagangan yang ada di bawah kuasa kera-
jaan tempatan tidak lagi menjalankan urus niaganya dengan
kuasa Barat yang tidak mempunyai ejen-ejen niaga tetap di A sia
T enggara. Pada akhir abad ke-17, sebahagian besar urus niaga
mereka hanya melibatkan aktiviti perdagangan dengan Portugis,
Belanda, China dan bandan-bandar pelabuhan tempatan sahaja.
Beberapa sebab yang menjadi punca perubahan corak urns
niaga A sia T enggara pada awal abad ke- 18 dapat diterangkan
sebagai kesan dasar ekonomi Belanda di N usantara, dasar dalam
negeri yang dijalankan oleh raja pemerintah masing-masing, dan
28 Crawfurd, J., 1987. Journal of an Embassy to the Courts of Siam and
Cochin China. S ingapore: Oxford University Press, him. 2 17223; 407;
5115 13. N guyen Phut T an merujuk kepada A uguste Boul yang melawat
A nnam pada tahun 1817 yang mengatakan bahawa Orang Vietnam amat
bimbang terhadap bahan-bahan kemewahan; [sebab] segala aspek keka-
yaan dan kemewahan boI eh ditafsirkan oieh raja sebagai sesuatu yang
negatif [terhadap istana]; kebimbangan itu ... menghalang goiongan pem-
besar menjaiankan aktiviti yang dapat meningkatkan pendapatan mere-
ka N guyen Phut T an, op. cit., him. 115.
29 A ndaya, L.Y., 1975. The Kingdom of Johor 16411728, Economic and
Political Developments. Kuala Lumpur. OUP, him. 1489.
135
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kesan kemelesetan ekonomi antarabangsa terhadap A sia T engga-
ra. Kesan-kesan kemelesetan ekonomi antarabangsa telah dibin-
cang di atas sebagai satu faktor penting yang menyebabkan
perubahan corak ekonomi A sia T enggara pada pertengahan
kedua abad ke-17.
3Kemerosotan ekonomi antarabangsa itu
membawa kepada kejatuhan harga hasil pengeluaran utama ran-
tau tersebut dan memaksa masyarakat tempatan menanam
semula tanaman keperluan hidup mereka serta menghentikan
tanaman rempahsebagai bahan dagangan. Pada asasnya, perubah-
an corak tanaman mi bererti yang A sia T enggara tidak lagi ber-
gantung pada permintaan pasaran dunia atas hasil pengeluaran-
nya dan, dengan itu, secara tidak langsung, A sia T enggara
terkeluar daripada aktiviti perdagangan antarabangsa.
Dasar ekonomi Belanda sepanjang abad ke- 17 juga mendo-
rong negeri-negeri di A sia T enggara khasnya negeri-negeri di
N usantara menghentikan peranan dagangan aktif di peringkat
antarabangsa. T ujuan utama Belanda di rantau mi adalah untuk
menubuhkan sistem monopoli Belanda terhadap proses jual beli
rempah dan bijih timah di seluruh N usantara. Untuk tujuan itu,
S yanikat Hindia T imur Belanda (VOC) menguasai Betawi (Ja-
karta) pada tahun 1619 dan meluaskan pengawalannya ke atas
pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa dan pulau-pulau penting
lain yang mengeluarkan bahan dagangan tersebut. Pada tahun
1968-an, VOC berjaya menubuhkan monopoli rempah teruta-
manya lada, bunga cengkih, dan buah pala dan bijih timah di
seluruh N usantara melalui kuasa tenteranya ataupun sistem per-
janjian yang dibuat dengan pemerintah tempatan. Kejayaan
Belanda menguasai hasil pengeluaran utama A sia T enggara itu
bererti tamatnya sistem perdagangan bebas yang diamalkan di
rantau itu dan hilangnya persaingan antara Belanda dengan para
pedagang A sia dan barat yang lain seperti A rab dan I ndia. S ecara
tidak rasmi, pasaran rempah dan bijih timah di rantau itu tertu-
tup kepada para pedagang tempatan ataupun asing kecuali VOC
dan para pedagang yang mendapat permit perdagangan daripada
VOC sahaja. Kesannya, kedudukan A sia T enggara sebagai pusat
30 Lihat Bahagian I . G ambaran Krisis A sia T enggara: Keadaan E kononii.
136
KR I S I S A BA D KE -i7 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
perdagangan mulai merosot. A pabila berlakunya kemelesetan
ekonomi pada tahun 1650-an yang menyebabkan kejatuhan
harga bahan dagangan seperti rempah dan bijih timah di pasaran
antarabangsa, reaksi rantau A sia T enggara ialah perubahan dan
pasaran dunia serta pertukaran sistem tanaman dan tanaman
komersil kepada tanaman keperluan hidup. Dalam sistem mono-
poli VOC, para penanam dan pekerja menghasilkan rempah
ataupun bijih timah tidak menikmati keuntungan yang dapat
melindungi mereka daripada kesan buruk kemelesetan ekonomi.
Oleh itu, mereka enggan mengeluarkan bahan dagangan yang
berharga rendah di pasaran antarabangsa; sebaliknya, pada
waktu yang sama mereka terpaksa menanggung harga barang
import untuk keperluan harian yang terlalu tinggi dan di luar
kemampuan mereka. Jadi, kemerosotan ekonomi dunia serta
dasar monopoli Belanda merupakan dua faktor penting kepada
perubahan corak ekonomi A sia T enggara terutamanya di kalang-
an masyarakat manitim.
Walaupun kemerosotan ekonomi dunia dan kejatuhan harga
rempah dan bijih timah memberi kesan mendalam terhadap
negeri-negen manitim, namun ia kurang menjejaskan prestasi
ekonomi pusat-pusat pelabuhan yang lain di T anah Besar atau di
kawasan pedalaman seperti A yudhya, Pegu, A nnam ataupun
Mataram. Faktor-faktor yang menyebabkan pusat-pusat tersebut
menyisihkan diii danipada aktiviti perdagangan di pasaran dunia
berpunca bukan daripada faktor luaran tetapi faktor dalam negeri
masing-masing. S eperti yang disebutkan di atas, perkembangan
politik yang membawa kepada kemunculan kerajaan mutlak di
kalangan pusat-pusat berkuasa besar seperti A yudhya, Pegu,
Mataram, dan Johor, merupakan punca asas dasar kerajaan tern-
patan mengundur diii daripada pasaran dunia. Boleh dikatakan
bahawa kerajaan mutlak itu dapat ditubuhkan pada pertengahan
abad ke-17 dengan kekayaan daripada aktiviti perdagangan
negeri-negeri itu sejak abad ke- 16 yang membolehkan raja-raja
menguatkuasakan kedudukan mereka dengan angkatan tentera
yang moden dan sistern pentadbiran yang berkesan dan dinamis.
Contohnya, S ultan A gung, Mataram, berjaya menubuhkan man-
dala Mataram yang luas dengan kuasa tentera yang moden dan
137
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
aspek senjata dan teknologinya; R aja Prasat T hong dan anak-
anda baginda, R aja N arai, dapat menguasai golongan pembesar
T hai dengan kuasa mutlak diraja; raja dinasti T oungoo T erpulih
juga mengukuhkan kuasa mutlak Pegu dengan kuasa tentera
moden dan kepakaran orang asing dalamkhidmat diraja.
Jelas bahawa kuasa dan kedudukan yang kukuh raja peme-
rintah itu berkait rapat dengan kuasa ekonomi yang dikawal oleh
raja tersebut. S elagi raja dapat mengawal sumber kekayaan dan
ekonorni yakni pendapatan dan cukai perdagangan dan perta-
nian, kedudukan dan kuasa baginda akan berkekalan. Wa]au
bagairnanapun, kedudukan istimewa golongan pembesar yang
berkongsi kekayaan perdagangan dengan raja merupakan satu
ancaman besar kepada kedudukan raja pemerintah sendiri. Con-
tohnya banyak: apabila R aja Prasat T hong memegang jawatan
Chao Phraya S i S uriyawong, S amuha Kalahom yakni seorang
pemimpin tertinggi golongan khunnang S iam, dapat merampas
takhta negara itu dan menubuhkan dinasti baru yang memerintah
A yudhya sehingga tahun 1688 disebabkan kekayaan dan keisti-
mewaan kedudukan yang rnembolehkannya meningkatkan
maruah dan kuasanya di kalangan khunnang sehingga dapat
menggulingkan raja pemerintah. Di Johor, peranan yang dimain-
kan oleh Laksamana (kemudiannya Paduka R aja) T un A bdul
Jamil menunjukkan dengan jelas ancaman dan persaingan sosio-
politik kepada kedudukan raja pemerintah daripada seorang
pembesar yang dapat meningkatkan pengaruh politik dan eko-
nomi peribadinya melalui kedudukan rasminya. S elepas kemus-
nahan Johor di tangan tentera Jambi pada tahun 1673, dan S ul-
tan A bdul Jalil S yah (162377) berundur ke tempat selarnat di
Pahang, T un A bdul Jamil menjadi kuasa dinamis yang berjaya
membina semula kerajaan Johor dengan pusat barunya di R iau.
S ecara praktiknya, T un A bdul Jamil yang mentadbir Johor
dengan kuasa seorang raja pemerintah, dan, secara amalannya,
merampas kuasa raja pemerintah dan orang kaya Johor yang
lain, terutamanya kuasa dan tanggungjawab Bendahara. S ultan
I brahim (167785) menentang kuasa dan peranan Laksamana
T un A bdul Jamil; namun sebelum baginda dapat menjalankan
dasar rnengurangkan kuasa dan pengaruh Laksamana itu, S ultan
138
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS LOE KON OMI DA N POLI T I K
I brahirn mangkat dalam situasi yang amat dipersoalkan.
3 Pada
tahun 1688, Paduka R aja mentadbir Johor seolah-olah beliau
adalah seorang raja pemerintah negeri tersebut.
T idak hairan bahawa tujuan raja pemerintah yang dapat
menubuhkan kerajaan mutlak ialah untuk menentukan keduduk-
an tertinggi baginda dengan mengawal, melemah ataupun meng-
hapuskan golongan yang berpotensi menentang ataupun meng-
gulingkan baginda. Jadi muncullah dasar menguasai golongan
pembesar tempatan. S ekiranya tidak dapat dikawal dengan ber-
kesan, tentu mereka akan mencabar kedudukan raja pemerintah.
Pada asasnya, cara yang berkesan sekali dalam usaha mengawal
golongan elit tempatan ialah penafian sumber kekayaan yakni
aktiviti perdagangan dan kekuatan tentera kepada mereka. Dasar
S ultan A gung (16131646) dan S ultan A rnangkurat I
(16461677) yang memusnahkan pelabuhan yang menolak
kuasa pertuanan Mataram termasuk juga kawasan pasisir, dan,
dengan itu, dapat menghancurkan sumber kuasa mereka menen-
tang Mataram, adalah bukti mengesahkan perbincangan mi.
Dasar itu juga dijalankan oleh A yudhya selepas tahun 1688 apa-
bila Phetraja, pemimpin golongan pembesar T hai yang amat
menentang dasar propegawai asing R aja N arai, menaiki takhta
S iam menggantikan R aja N arai. Phetraja (16881703) dan pat-ti
pro-T hai baginda menutup pintu ekonomi dan diplomatik
S iam kepada orang Barat kerana orang Barat dianggap sebagai
ancaman politik terbesar kepada kuasa dan kedudukan golongan
elit tempatan. S elaras dengan dasar itu, A yudhya hanya menja-
lankan aktiviti perdagangannya dengan pedagang A sia sahaja
walaupun orang Portugis dan Belanda sekali-sekala dibenarkan
ke A yudhya.
31 A ndaya B.W. danA ndaya, L.Y., 1982. A History of Malaysia. London and
Basingstroke: Macmillan Press, him. 7074; iihat juga A ndaya, L.Y., The
Kingdom of Joho, 16411728. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Dipercayai bahawa S ultan I brahim diracun oieh tiga orang isteri baginda.
S ultan I brahim digantikan oieh seorang putera baginda, dengan seorang
isteri baginda yakni anak perempuan T un A bdui Jamii, dilantik sebagai
pemangku raja.
139
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Jadi keadaan sosiopolitik dalam negeri merupakan satu fak-
tor asas di kalangan negara pedalaman yang tidak menggalakkan
hubungan ekonomi dan diplomatik dengan kuasa ataupun
syarikat-syanikat perdagangan Barat. S elain S iam dan Mataram,
di Myanmar juga, para pemerintah dinasti T oungoo T erpulih
memberi keutamaan kepada pentingnya hal-hal dalam negeri
dengan usaha mereka menyatukan kerajaan Myanmar di bawah
kepimpinan dinasti tersebut. T ambahan lagi, Myanmar menga-
larni hubungan yang kurang memuaskan dengan kuasa Barat
pada tahun-tahun terakhir abad ke-16 apabila wujudnya keadaan
huru-hara akibat pemberontakan menentang R aja N andabayin.
S eorang pendakwah Portugis, De Brito, berjaya rnenguasai
S yriam dan cuba meluaskan kuasa Portugis ke kawasan Myan-
mar R endah. Pada kuasa yang sama, Portugis di Melaka juga
memberi bantuan kepada A yudhya mempertahankan wilayah
T enasserim menentang serangan Myanmar. Hanya dengan keja-
yaan dinasti T oungoo T erpulih sahaja ancaman daripada De
Brito dapat dihapuskan. Pada tahun 1616, R aja Myanmar meng-
hantar misi diplomatik kepada G abenor-Jeneral G oa untuk men-
jalin hubungan persahabatan dan muhibah dengan Portugis.
S ebabnya, pada waktu itu Myanmar amat ragu-ragu tentang ker-
jasama S iam-A rakan menentang A va dan melihat Portugis seba-
gai kuasa yang dapat memberi pertolongan kepada A va sekira-
nya Myanmar diserang oleh tentera dua negeri tersebut. Walau
bagaimanapun, apabila ancaman S iam dan A rakan lenyap,
pernimpin Myanmar menunjukkan sikap keengganan berhubung
dengan kuasa Barat. S ebenarnya, apabila S yarikat Hindia T imur
I nggeris (S HT I ) ingin menjalankan aktiviti perdagangannya
dengan Myanmar pada tahun-tahun terakhir abad ke- 17, wakil
syarikat tersebut mesti menerima etika dan budi bahasa Myan-
mar.
32
32 Fytche, Lt. Jeneral A ., 1878. Burma, Past andPresent. London: C. Kegan
Paui & Co., bil. I , him. 189190. Contohnya, surat N athaniel Higgenson,
G abenor Madras kepada R aja A va;
T o His I mperial Majesty, who biesseth the noble city of A va
with his presence, E mperor of E mperors, and excelling the
Kings of the E ast and of the West in glory and honour; the
140
KR I S I S A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
Di Vietnam, terdapat keadaan yang hampir sama dengan
Myanmar. Konflik yang berpanjangan antara keluarga T rinh dan
keluarga N guyen merupakan faktor penting kepada keengganan
A nnarn menunjukkan hubungan ekonomi dan persahabatan
dengan kuasa ataupun syarikat perdagangan Barat. S ecara ring-
kasnya, sehingga tahun 1674, A nnam mengalami perang saudara
yang akhirnya membahagikan negeri itu kepada dua kerajaan
yakni kerajaan utara di bawah keluarga T rinh dan kerajaan selat-
an di bawah kuasa keluarga N guyen. S ejak pertengahan kedua
abad ke- 17, adalah menjadi tujuan utama kerajaan selatan untuk
meluaskan kuasanya ke wilayah-wilayah kerajaan Cam dan
Kemboja. Kepentingan politik A nnam itu tidak memberi keuta-
mann kepada hubungan dengan dunia antarabangsa selain hu-
bungannya dengan negeri-negeri di A sia T enggana dan China
yang dianggap sebagai negeri dipertuannya. S ebaliknya, kedua-
dua syarikat perdagangan Barat yang menonjol pada abad ke- 17,
yakni VOC dan S HT I , menunjukkan kurang minat untuk menja-
dikan hubungan dengan A nnam, walaupun E I C pemah mempu-
nyai sebuah gudang di T onkin pada tahun 167297 dan ia meng-
hantar satu rombongan diplomatik ke istana A nnam pada tahun
16956.~~
N ampaknya, perkembangan sosiopolitik di T anah Besar
pada abad ke- 17 melahirkan dasar luar dan dasar ekonomi yang
tidak menggalakkan hubungan politik dan ekonomi dengan
dunia luar A sia. S ecara langsung atau tidak langsung ia menjadi
faktor asas perubahan pendekatan ekonomi kawasan itu dengan
kuasa-kuasa Barat set-ta menyebabkan pelabuhan-pelabuhannya
clear firmament of vertue, the fountain of justice, the perfec-
tion of wisdom ... whose brightness shines through the world
as the light of the sun, and whose great name wili be preser-
ved in the perpetual memory
Lihat juga Crawfurd, J., 1829. Journal of an Embassyfrom the Governor-
General of India to the Court of Ava in the Year 1827. London, him.
3012.
33 Lamb, A ., 1970. The Mandarin Road to Old Hue, Narratives of Anglo-
Vietnamese Diplomacy from the Seventeenth Century to the Eve of the
French Conquest. London: Chatto & Windus, him. 915.
141
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
terkeluar daripada aktiviti perdagangan antarabangsa.
34
N amun, perkembangan ekonomi yang digresif itu nampak-
nya berlaku dalam hubungan A sia T enggara dengan syarikat-
syarikat perdagangan Barat sahaja. Di kalangan negeri rantau itu
sendiri, hubungan sosioekonomi masih berterusan dan berkem-
bang. Contohnya, A nnam yang enggan menjalin hubungan eko-
nomi dengan kuasa-kuasa Barat, menjalankan aktiviti perdaga-
ngannya yang bermakna dengan China dan S iam sehingga
tercetusnya pemberontakan T ayson pada tahun 177 ~ S ebalik-
nya, S iam mengehadkan kedudukannya sebagai pusat pernia-
gaan yang popular di kalangan pedagang A sia termasuk China,
A sia Bat-at, dan Jepun. Pada pertengahan kedua abad ke-17,
A yudhya menjalankan urns niaga yang maju dengan China,
Jepun dan I ndia, selain menjadi pusat jual beli hasil hutan dan
negeri-negeri pedalarnan T anah Besar. Hasil pengeluaran terma-
suk beras, kulit binatang, tembikar, gajah, lada, kamfor, kayu
gaharu, dan kayu sapan.36 Kemboja juga berkembang dengan
pesat akibat penglibatan negara itu dalam perdagangan serantau.
Menurut Chandler, pada pertengahan pertama abad ke- 17, Kern-
boja, buat pertama kali sejak zaman Funan, menjadi sebuah
negeri maritim dengan kemakmuran ekonomi yang bergantung
pada perdagangan maritim. Phnom Penh merupakan pelabuhan
popular di kalangan pedagang China, Melayu, dan S epanyol
34 S ebenarnya, pihak pedagang Barat sendin pun tidak menunjukkan minat
yang konsisten atau serius terhadap T anah Besar atau pusat kuasa pedala-
man. Misalnya, kedua-dua syarikat perdagangan Barat, VOC dan S HT I ,
yang dipelawa membuka gudang A yudhya pada tahun 1608 dan 1612,
menutup urns niaga mereka pada tahun 1622 (S HT I ) atau kemudiannya
(VOC). Walaupun kedua-dua gudang dibuka semula tetapi pada waktu itu
A yudhya telah kurang berminat berniaga dengan mereka. S imkin, C.G .E
1968. The Traditional Trade of Asia. London: Oxford University Press,
him. 217.
35 Pada awal abad ke- 19, contohnya, diiaporkan barang perdagangan antara
S iam dan A nnam terdiri daripada rempah, lada, besi, guI a dan beberapa
barang mewah, manakala A nnam selalu merigimport bahan mewah seperti
sutera, tembikar, dan teh dan China. White J., 1824. A Voyage to Cochin
China. London: Longman, Hurst, R ees, Orme, Brown, and G reen, him.
260.
36 OKane, J., (ten.), op. cit., him. 150154.
142
KR I S I S A BA D KE -I 7 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
(dat-i Filipina). Kemerosotan Phnorn Penh sebagai pusat perda-
gangan antarabangsa hanya berlaku disebabkan keadaan politik
dalarn negeri pada tahun 1650-an dan serangan daripada Viet-
nam yang akhirnya menutup perjalanan perdagangan maritim
China-Jepun-I ndia-Phnorn Penh.
37 Kesan yang amat mendalam
akibat perkembangan mi ialah Phnom Penh kehilangan keduduk-
an sebagai bandar pelabuhan antarabangsa dan sejak itu merupa-
kan salah sebuah bandar yang terkeluar daripada aktiviti perda-
gangan aktif baik di peringkat serantau mahupun di peringkat
antarabangsa. Phnom Penh terpaksa bergantung pada pelabuhan
di S iam seperti A yudhya dan Pattani sebagai pusat jual beli
bahan perdagangannya. N amun, daripada hubungan ekonomi itu,
Kemboja juga berjaya menjalin hubungan diplomatik yang baik
dengan dunia Melayu hinggakan seorang raja Kemboja memeluk
agama I slam dan berkahwin dengan seorang puteri Melayu pada
tahun 1640-an.
Boleh juga dikatakan bahawa Myanmar di bawah dinasti
T oungoo T erpulih dapat meneruskan dasar ekononu yang erat
dengan negeri-negeri serantau seperti yang disaksikan oleh R aph
Fitch pada tahun 1580-an. Fitch rnerekodkan bahawa selain per-
dagangan dengan kawasan pantai Koromandel di I ndia rnelalui
beberapa bandar pelabuhannya seperti Pegu, S yriam, dan Bas-
sein, Myanmar mernpunyai hubungan ekonorni yang baik
dengan bandar pelabuhan serantau yang lain iaitu Melaka,
Palembang, dan Jambi di S umatera.38 Barang perdagangannya
termasuklah emas, perak, batu delima, benzoin, lac, beras, lada
dan gula. Kearnanan dalam hubungannya dengan S iam sepan-
jang abad ke-17 juga menjamin keadaan sosioekonorni yang
damai dan rnuhibah dengan negeri jiran di timurnya.
Kerajaan Johor yang muncul selepas tahun 1673 sebagai pu-
sat perdagangan serantau yang ulung di kalangan negeri maritirn
memaparkan garnbaran hubungan ekonomi yang erat di rantau
37 Chandler, D.P., 1993. A History of Cambodia. S t. Leonard: A llen &
Unwin, him. 889.
38 R alphFitch yang dipetik dalam Hail, D.G .E ., 1950. Burma. London: Hut-
chinson, him. 512.
143
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
A sia T enggara, suatu gambaran yang amat berbeza daripada
hubungan ekonomi A sia T enggara dengan dunia luar terutama
E ropah. S eperti yang disebutkan di atas, bandar pelabuhan di
R iau semasa pernerintahan Paduka R aja T un A bdul Jamil mem-
punyai daya penanik kepada para pedagang serantau serta peda-
gang A sia (China, Jepun, A sia Barat dan I ndia) dan pedagang
Barat yang berpusat di A sia yang datang untuk berniaga di
Johor. G ambaran mi tidak berubah walaupun pusat perdagangan
Johor dipindahkan ke S ungai Johor pada tahun 1688. Pada tahun
1694 sahaja, dilaporkan bahawa terdapat 59 buah kapal dan
Johor dengan cop Bendahara yang pergi berniaga dengan S ela-
ngor, S ungai Ujong, Kedah, A ceh, Batu Bahara dan Pattani.
39
Johor memainkan peranan sebagai pusat pertemuan, pertukaran
dan pengeluar barang perdagangan A sia yang terpenting di S elat
Melaka.
Pada akhir abad ke-17, boleh dirumuskan bahawa akibat
danipada knisis am, A sia T enggara tidak lagi melibatkan din
secara langsung dan bergiat dalam sistem perdagangan antara-
bangsa dan hanya menjalankan aktiviti perdagangannya dengan
China dan pelabuhan-pelabuhan serantau. Walaupun terdapat
usaha daripada syarikat-syarikat dan ejen-ejen Barat untuk
mewujudkan hubungan perdagangan dan muhibah dengan
negeri-negeri rantau in para pernimpin tempatan nampaknya
hanya berminat berhubung dengan mereka atas keperluan men-
dapatkan bekalan senjata, itu pun hanya sekiranya keadaan poli-
tik dalam negeri rnengizinkan mereka berbuat demikian. Faktor
ekonomi yang merupakan daya penggerak penting pada abad
ke- 15 dan ke- 16 hanya menjadi faktor kedua dalamperkembang-
an sosiopolitik dan ekonomi abad ke-l7, terutamanya dalam
39 A ndaya, L.Y., op. cit., him. 180. Kawasan-kawasan tersebut kecuali Pat-
tani, adalah di bawah sistem permit Belanda, yakni kapai-kapai perdaga-
ngan hanya boieh pergi dan balik untuk kegiatan perdagangannya dengan
kebenaran daripada Belanda di Melaka. Hanya Johor mendapat hak keis-
timewaan danipada Belanda berdasarkan penjanjian antara kedua-dua
pihak. S emua kapal dengan copraja pemerintah, Bendahara, dan beberapa
Orang Kaya Johor sahaja yang dibenarkan menjalankan perjaianan di
S elat Melaka tanpa permit tersebut.
144
KR I S LS A BA D KE -17 DA N PE R UBA HA N S OS I OE KON OMI DA N POLI T I K
hubungan negeri tempatan dengan kuasa-kuasa Bat-at.
T ernyata bahawakrisis am di A sia T enggara pada pet-tengah-
an kedua abad ke-17 mempunyai kesan-kesan mendalam terha-
dap struktur sosiopolitik dan ekonomi rantau tersebut. A sia
T enggara pada akhir abad ke-17 amat berbeza daripada A sia
T enggara pada awal abad tersebut. S ecara umumnya, masyarakat
tempatan pada awal abad ke-18 tidak lagi rnelibatkan din secara
serius ataupun secara langsung dalam aktiviti perdagangan anta-
rabangsa seperti yang pernah dilakukannya pada abad ke- 16.
Boleh dikatakan bahawa perdagangan antarabangsa bukan lagi
rnerupakan aktiviti ekonomi utama A sia T enggara: Dan segi
sosiopolitik, pusat kuasa A sia T enggara yang muncul dan krisis
am itu menunjukkan pendekatan yang bertoleransi antara satu
dengan lain yang tidak pernah wujud sejak munculnya konsep
kerajaan mutlak. Walaupun setiap pusat berkuasa besar masih
berpegang kepada konsep cakravartin dan mandala, namun
secara amalannya, para pemimpin menunjukkan sikap berkorn-
promi dalam hubungan sesama mereka. S alah satu sebab yang
melahirkan sikap yang lebih berkomprorni di kalangan elit ran-
tau itu ialah hakikat bahawa pada akhir abad ke-17, kebanyakan
negeri A sia T enggara adalah di bawah kuasa dan kepimpinan
golonan elit barn yang mempunyai pendekatan atau kepenti-
ngan sosiopolitik yang berlainan daripada golongan elit lama.
Contohnya, dinasti Ban Phlu Luang yang menaiki takhta S iam
pada tahun 1688 yang amat peka kepada hasrat dan kepentingan
golongan elit tempatan berdepan dengan golongan elit asing
ataupun peranan kuasa asing dalam hal negeri S iam; dinasti
Bendahara yang menggantikan dinasti Palembang-Melaka pada
tahun 1699 juga memaparkan kelemahan sosiopolitiknya sendiri
berdepan dengan para pernbesar dan kuasa luar; ataupun dinasti
T oungoo T erpulih yang menghadapi keadaan kacau-bilau dalam
negeri dan terpaksa menjalankan dasar berkomprorni bukan
sahaja dengan S iam tetapi juga dengan para pembesar Myanmar.
Kesannya, wujud keadaan aman darnai dan tenteram harnpir di
seluruh rantau. A sia T enggara setelah krisis am merupakan
sebuah wilayah yang memaparkan kebolehan berdikari dan
aspek ekonomi sosiopolitik dan budaya yang mengagumkan.
145
BAB5
LUMRAH SOSIOPOLITIK
ABAD KE-18:
KERUNTUHAN DAN KENAIKAN
I. Gambaran Am
S ecara keseluruhannya, A sia T enggara yang muncul daripada
krisis am memaparkan keyakinan sosiopolitik dalam usaha
memperkembangkan dunianya serta mengatasi pelbagai cabaran
sosiopolitik dan ekonomi yang melanda. Pada abad tersebut
menyaksikan jatuh bangun kerajaan dan empayar di T anah Besar
mahupun di kalangan negeri maritim rantau tersebut. A pa yang
jelas adalah kemampuan masyarakat tempatan menyelesaikan
masalah dan ancaman tanpa mempersoalkan nilai asas sistem
sosiopolitik atau adat resam masyarakat. S eperti yang dikatakan
oleh Milton Osborne, A sia T enggara pada abad ke-18 adalah
amat yakin ia mempunyai jawapan kepada segala masalah dan
kesusahan yang sering dihadapinya tidak kira ia adalah masalah
tentang perang dan perdamaian, atau masalah tentang hubungan
dunia manusia dengan dunia kedewaan/makrokosmos, atau
masalah hubungan sosiobudaya dalam masyarakat A sia T eng-
gara sendiri.
1 Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan juga
bahawa abad itu merupakan titik tolak perkembangan sosiopoli-
tik A sia T enggara. Dalam konteks mi, abad ke- 18 (termasukjuga
dekad-dekad awal abad ke- 19) dapat dilihat baik sebagai era
1 Milton Osborne, 1985. Southeast Asia, An Illustrated Introductory History.
S ydney, London, and Boston: G eorge A llen & Unwin, him. 61
146
LUMRAH SOSIOPOLITIK ABAD KE-18: KERUNTUHAN DAN KE N A I KA N
kegemilangan terakhir A sia T enggara mahupun sebagai permu-
laan proses penenggelaman rantau itu ke dalam lautan kuasa
sosiopolitik dan ekonomi imperialisme Barat yang jelas melanda
A sia T enggara secara konsisten. S ejarah dekad-dekad terakhir
abad ke- 18 dan awal abad ke- 19 juga menunjukkan dengan
ketara betapa kurang mampunya dan daya inisiatif A sia T eng-
gara walaupun penuh dengan keyakinan dan kebanggaan terha-
dap nilai sosiopolitik dan kuasa fizikal dunianya yang dipercayai
bersifat maha kuasa demi menghadapi mana-mana cabaran dan-
pada kuasa Barat. Kegagalan masyarakat tempatan yang tidak
memahami dan menyedani ancaman dan cabaran dunia Barat
merupakan salah satu punca utama kejatuhan rantau itu ke
tangan kuasa-kuasa penjajah Barat pada akhir abad ke-19.
Lumrah sosiopolitik A sia T enggara sepanjang abad ke- 18
menekankan suasana politik rantau tersebut yang begitu rumit
dan sensitif, yang diwarisi dan abad ke-17. Pada asasnya, ke-
adaan politik yang kurang stabil yang benleluasa di kalangan
negeri T anah Besar mahupun manitim itu merupakan kesan ke-
adaan politik dalam negeri masing-masing. Walau bagaimana-
pun, ternyata bahawa A sia T enggara mempunyai gaya pegas
yang amat mengagumkan. Dalam jangka masa yang singkat,
sebuah kerajaan yang menghadapi keruntuhan dan kebinasaan
seperti kerajaan Melaka-Johor pada abad ke- 16 dan ke- 17 dapat
membangkitkan semula sebuah empayar yang makmur dan dise-
gani oleh jiran-jirannya. S ecara kasar, nampaknya jatuh bangun
kerajaan dan empayar di A sia T enggara pada abad ke-18 menu-
pakan lumrah kehidupan sosiopolitik rantau itu. N amun, sekira-
nya diteliti, ia mewakili juga sesuatu penkembangan yang mena-
rik dan tersendiri. Perkembangan sosiopolitik yang melihat
kejatuhan empayar T oungoo T erpulih (1752), kerajaan A yudhya
(1767), empayar Johor-R iau (1722), dan kerajaan Mataram
(1757) juga menyaksikan kemunculan empayar dan kerajaan ter-
sebut, termasuk Mataram/Jogjakarta, di bawah pimpinan gob-
ngan elit baru yakni dinasti Konbaung di Myanmar, dinasti
T aksin-Chakri di S iam, dinasti Upu-Bugis di R iau-Lingga, dan
dinasti Mataram-Hamengkubuwana di Yogyakarta.
Kemunculan pusat-pusat kuasa tersebut bukan sahaja
147
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
mengesahkan gaya pegas sistem pobitik dan pentadbiran tempat-
an yang mampu menyesuaikan dininya mengikut keadaan tetapi
juga keupayaan yang tidak terbatas pusat-pusat tersebut dalam
memperkembangkan kuasa sosiopolitik supaya mencapai
kemuncaknya dalam masa yang begitu singkat. Kemungkinan
besar kejayaan itu menyebabkan para pemimpin A sia T enggana
sensitif terhadap kebolehan dan pencapaian dunia lain. Jelas
bahawa golongan elit barn seperti naja dinasti Konbaung, maha-
raja dinasti N guyen di Vietnam, dan para pemenintah di T anah
Melayu ataupun di MataramlYogyakarta dan Banten, kurang
sedan tenhadap betapa benbahayanya kuasa atau tujuan pihak
penjajah Banat tenhadap dunia meneka. N ampaknya, meneka
asyik sahaja dengan masalah sosiopolitik dabam negeri dan gagab
melihat musuh yang sebenarnya yang datang dan Barat. A khin-
nya mereka tidak lagi menyekat perluasan kuasa penjajah Barat
walaupun sekiranya dilihat dan sudut pandangan tnadisional
A sia T enggara, kebanyakan empayar dan kenajaan yang mengha-
dapi cabanan dan ancaman Barat masih memaparkan keutuhan
kuasa politik dan fizikal masing-masing. Yang amat menghainan-
kan ialah hakikat bahawa keutuhan politik dan tentera itu adalah
yang paling tinggi dalam sejarah penkembangan sistem sosiopo-
litikA sia T enggara dan tidak pernah dicapai sejak abad ke- 15.
Dan aspek hubungan serantau, abad ke- 18 merekodkan per-
kembangan yang mengesahkan corak hubungan tnadisional A sia
T enggara. T erdapat usaha diplomatik dan sosioekonomi yang
dapat meningkatkan keeratan hubungan antara negeri rantau itu.
Contoh yang ketara ialah hubungan S iam-Vietnam/A nnam yang
melihat T honburi-Bangkok sama ada sebagai tempat perlin-
dungan politik kepada para kerabat N guyen mahupun sebagai
sumber sokongan tentera dan bekalan kepada Putera N guyen
A nh dalam perjuangan baginda untuk merampas semula takhta
Vietnam. Penkembangan mi amat memenanjatkan sekiranya kita
ingat bahawa S iam dan Vietnam merupakan pesaing hebat di
wilayah I ndochina sepanjang sejarah kedua-dua negara tensebut.
S ebain hubungan diplomatik, interaksi meneka dalam aspek eko-
nomi dan perdagangan juga menunjukkan hubungan saling
memerlukan. Pada abad ke-18, kerajaan Belanda yang berpusat
148
LUMRAH SOSIOPOLITIK ABAD KE-18: KERUNTUHAN DA N KE N A I KA N
di Betawi (Jakarta) telah berjaya menjadikan kepulauan Jawa
sebagai kawasan laut tentutup Belanda dengan tujuan untuk
menghapuskan pesaing tempatan dan asing danipada pasaran
rempah, bijih timah, teh dan kopi di A sia T enggara. Para peda-
gang tempatan seperti orang Bugis, Melayu, T hai, Vietnam, dan
Filipina, terpaksa menjalankan aktiviti pendagangan meneka di
kawasan pantai S emenanjung T anah Melayu dan Laut China
S elatan sahaja. T umpuan urns niaga pana pedagang tempatan
ialah China. Kesannya, perdagangan di perairan Laut China
S elatan dan dengan China menjadi faktor benkesan yang meng-
eratkan hubungan serantau A sia T enggara. I a melibatkan keba-
nyakan negeri rantau itu yakni S iam, Vietnam, Kemboja, Laos,
negeni-negeni Melayu, dan Filipina. S elain pelabuhan-pelabuhan
di selatan China, pelabuhan terpenting di Laut China S elatan
ialah Manila. Dan Manila, banang-barang perdagangan seperti
sarang burung, hasil hutan, beras, tembikar dan sutera dihantan
ke Mexico.
2 Jelas bahawa, pendapatan danipada pendagangan di
perairan Laut China S elatan dan China merupakan sebahagian
besan pendapatan kerajaan pusat sepenti S iam, Manila, Vietnam,
Johon-Lingga dan pusat pelabuhan lain di A sia T enggara.
Jelas juga bahawa terdapat banyak aktiviti pendagangan
antara negeri A sia T enggana sendini. Contohnya, Bangkok menu-
pakan tumpuan perdagangan serantau Hue dan pusat barang
dagangan dan negeri pedalaman seperti Laos dan Kemboja.
S ebaliknya, aktiviti perdagangan S iam adalah meluas. Contoh-
nya, pada dekad-dekad awal abad ke- 19, dilaporkan para peda-
gang Cina sebenang laut yang berpusat di Bangkok dapat me-
nyiapkan lebih dan 130 buah jong dengan banang dagangan
untuk perdagangan dengan China, Vietnam, T anah Melayu dan
Jawa.3 Pada umumnya, perkembangan hubungan ekonomi seran-
tau menuju ke arah yang memberangsangkan.
Dan sudut yang lain, A sia T enggara pada abad ke-18
2 Steinberg, D.J. (peny.) 1971. In Search of Southeast Asia. Kuala Lumpur,
Singapura: Oxford University Press, him. 523.
3 Ibid.
149
A S I A T E N G G A R A : HUBLJN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
menyaksikan perluasan kuasa syarikat perdagangan Barat khu-
susnya VOC yang amat mengancamkan keselamatan dan kedau-
latan rantau tersebut. Memang benan bahawa kuasa Barat atau
ejen-ejen mereka telah sampai ke A sia T enggara sejak abad
ke-15. Pada tahun 1511, Portugis berjaya menguasai pelabuhan
Melaka; pada abad yang sama. S epanyol dapat membina tapak
kuasanya di kepulanan Filipina. Pada tahun 1641, syanikat pen-
dagangan Belanda, VOC, juga berjaya menewaskan Portugis di
Melaka dan mendudukinya sebagai pelabuhan Belanda di S elat
Melaka. S ebelum itu, VOC dapat menduduki Pulau A mbon
(1605) dan Betawi (1619) di Pulau Jawa. T ernyata bahawa pada
peringkat awal kedatangan dan kehadiran syanikat-syanikat dan
ejen-ejen perdagangan Barat, tidak menimbulkan cabanan senius
kepada cara hidup dan sistem pentadbinan mahupun nilai sosio-
budaya tempatan. mi disebabkan hakikat bahawa tujuan utama
Barat (kecuali S epanyol) adalah untuk perdagangan dan keun-
tungan urns niaganya. Portugis, Belanda dan British pada mula-
nya tidak bertujuan untuk menguasai masyarakat tempatan dan
memperkenalkan sistem pentadbiran dan nilai-nilai sosiobudaya
mereka menggantikan sistem dan nilai yang sedia ada di rantau
A sia T enggara. S ejak abad ke-16 dan sepanjang abad ke-17,
tumpuan kedatangan mereka ke rantau itu tidak berubah. S ebe-
nannya, meneka sanggup menenima etika/adab tertib sosiobudaya
tempatan asalkan mereka mendapat layanan dan kebenaran
untuk menjalankan aktiviti perdagangan dengan baik.
Contohnya, wakil S yanikat Hindia T imur I nggenis (S HT I ),
N athaniel Higgensen, pada masa itu beliau menyandang jawatan
G abenor Madras, menghantan surat kepada raja Myanmar, pada
tahun 1695, yang berbunyi:
Kepada Yang Duii Maha Mulia Maharaja yang merestui
kota A va dengan kehadiran Baginda; Maharaja yang ter-
agung antara para maharaja; R aja yang melebihi segala raja
dan Barat ataupun T imur dengan kegemilangan dan kemu-
iiaan Baginda; [dengan] kebaikan dan kuasa moral baginda;
[dengan] sumber keadilan; [dengan] kesempumaan, kebijak-
sanaan [dan lain-lain].... Patik dengan segala hormatnya
memohon limpah kumia Duli Yang Maha Mulia melanjut-
150
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A LKA N
kan kebenaran yang telah dianugerahkan kepada yang Mulia
S yanikat I nggenis supaya wakil-wakil patik dibenarkan
membeli dan menjual segala barang dagangan dengan hak-
hak istimewa yang Duii Maha Mulia fikir patut dikurnia-
kan ..
S elewat tahun 1755, apabila S HT I menghantan satu rombongan
yang diketuai oleh Kapten R obert Baker ke istana R aja A laung-
paya (17521760), pengasas dinasti Konbaung, wakil S HT I itu
dengan rela menerima adat istana Myanman yang memenlukan
beliau sujud di hadapan raja tersebut.
5 Keadaan mi amat berbeza
danipada tuntutan dan tingkah laku rombongan yang dihantar
oleh kerajaan I ndia British setelah British menang dalam Perang
A nglo-Myanman pada tahun 18241826. Misi-misi yang dihan-
tar oleh kerajaan I ndia British sejak kemenangan tersebut
menunjukkan sikap keagungan Banat dan segi tamadun serta
mementingkan etika British berdepan dengan etika Myanmar
yang mereka terlebih dahulu sanggup menenima. S ebaliknya,
mereka menolak semata-mata adab tertib istana Myanmar apa-
bila mereka menghadap raja pemerintah negara itu.
British bukanlah satu-satunya negara yang menolak etika
dan nilai adat dan budaya A sia T enggara selepas mereka yakin
terhadap kedudukan dan kuasa tenteranya berdepan dengan
masyanakat tempatan. Perancis dan Belanda juga menunjukkan
pendekatan rendah diii dalam hubungannya dengan kuasa-kuasa
tempatan pada akhir abad ke-18. Dalam suasana sosiodiplomatik
begitu, tidak hainanlah apabila timbul konflik dan perselisihan
nilai sosiobudaya antara masyarakat tempatan dan kuasa-kuasa
Barat. Boleh dirumuskan di sini bahawa konflik dan perselisihan
nilai sosiobudaya dan keyakinan Barat terhadap kuasa tentera
mereka yang semakin hebat merupakan salah satu punca perte-
I ingkahan yang berlarutan yang akhirnya membawa kepada
kekalahan dan hilangnya kedaulatan masyanakat A sia T enggara
pada akhir abad ke-19.
4 Crawfurd, J., 1829. Journal of an Embassyfrom the Governor-General of
India to the Court of Ava in the Year 1827. London, him. 3002.
5 Ibid., him. 306.
151
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Walau bagaimanapun, pada abad ke-18, konflik sosiobu-
daya hanya merupakan benih ancaman terbesar yang akan
melanda rantau A sia T enggara. Meskipun begitu, boleh dikata-
kan juga bahawa ketidakbolehan masyarakat tempatan, kecuali
S iam, memahami sebab-musabab perubahan sikap penjajah
Barat yang pada mulanya sanggup menerima adat istiadat A sia
T enggara demi keuntungan perdagangan mereka, adalah ben-
punca danipada pendekatan kuasa Barat sendini yang terlalu ang-
kuh dan memandang rendah etika tempatan setelah mereka men-
dapat keyakinan tentang kuasa tenteranya. S ikap tidak bertolak
ansur itu sebaliknya meningkatkan perasaan permusuhan di ka-
langan elit tempatan. S ejarah keruntuhan Mataram dan kenajaan
A nnam merupakan bukti reaksi permusuhan elit A sia T enggara
terhadap kuasa Barat.
6
S atu lagi benih ancaman dan cabaran besar daripada kuasa-
kuasa Banat ialah perkembangan kuasa politik VOC dan S HT I
yang berlaku pada abad ke-18. Walaupun VOC lebih lama sebe-
lum abad itu telah menjalankan aktiviti perdagangannya di A sia
T enggara terutamanya di kalangan negeri manitim, ia merupakan
syarikat perdagangan sahaja. Keperluan memaksimumkan keun-
tungan perdagangannya membawa VOC menjalankan dasar per-
dagangan yang memerlukan penglibatan VOC dalam hal ehwal
tempatan terutamanya di kepulauan I ndonesia, yakni dasar
monopoli perdagangan rempah, bijih timah dan akhirnya dasar
laut tertutup di kawasan N usantara. R ingkasnya, pada perte-
ngahan abad ke-18, VOC bukan sahaja menjadi kuasa perda-
gangan mahupun kewilayahan disebabkan penglibatannya dalam
hal politik dan persaingan kuasa di Maluku, S ulawesi dan Jawa.7
Meskipun VOC dibubarkan pada akhir abad tersebut, Belanda
meneruskan kuasa kewilayahannya derigan penubuhan kerajaan
Hindia Belanda. Jadi, Belanda menjadi kuasa Banat kedua yang
menubuhkan kerajaan jajahannya di A sia T enggara dengan
6 Lihat rnmusan perkembangan politik kedua-dua pusat kuasa itu di bawah.
7 R icklefs, M.C., 1993. War Culture and Economy in Java 16771726.
A sian S tudies of A ustralia, S outheast A sia Publications S eries N o. 24,
S ydney: A llen & Unwin.
152
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
tujuan menentukan kepentingan ekonominya melalui kuasa poli-
tik dan pentadbirannya. Walaupun Belanda hanya berjaya
menguasai selurnh kepulauan Hindia T imur pada akhir abad
ke-19, pada abad ke-18, Belanda mendahului kecenderungan
penglibatan kuasa-kuasa Barat lain yang juga memenlukan keka-
yaan semula jadi dan pasaranA sia T enggara untuk kemajuan dan
kemakmuran masyarakat induknya di E ropah.
T idak hairan A sia T enggara berada di pensimpangan jalan
untung nasibnya. Pada tahun-tahun terakhir abad ke- 18, rantau
tersebut terutamanya di T anah Besar menunjukkan perkem-
bangan dan pencapaian sosiopolitik dan ekonomi yang cemer-
lang sekali sekiranya dibandingkan dengan keadaan yang ben-
laku pada abad ke-17 atau pertengahan pertama abad ke-18.
N amun dalam kegemilangan dan pencapaian yang mengagum-
kan itu tersiratnya benih-benih cabanan dan ancaman yang paling
besar yang tidak pernah menghadapi A sia T enggara sejak zaman
lampau.
II. Perkembangan Sosiopolitik dan Ilubungan
Serantau
(a) Perkembangan Sosiopolitik
Pada awal abad ke- 18, keadaan sosiopolitik A sia T enggara dipe-
ngaruhi oleh suasana politik yang amat mengelirukan sama ada
di T anah Besar mahupun di kalangan negeni maritim. Contoh-
nya, pembunuhan S ultan Mahmud, Johor, pada tahun 1699 oleh
komplot orang-orang besar Johor termasuk juga Bendahara T un
A bdul Jalil, menyebabkan bukan sahaja perpecahan di kalangan
orang besar Johor sendini tetapi juga perselisihan antara Johor
dan negeni-negeri jirannya terutamanya Perak dan S iak. Keadaan
kacau-bilau politik mi hanya tamat dengan kemenangan tentera
Bugis ke atas golongan Minangkabau yang dipimpin oleh R aja
Kecil, S iak, pada tahun 1722. Walaupun dinasti Bendahara dapat
menampas semula takhta Johor daripada R aja Kecil, dengan
menabalkan S ultan S ulaiman sebagai pemerintah Johor yang
sah, kuasa dan kedudukan dinasti itu hanya kekal kukuh selagi
153
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
disokong oleh arahan Bugis di bawah tenaju adik-beradik Upu.
Walaupun begitu, tendapat keadaan politik yang tidak stabil
dalam empayar Johor-R iau sepanjang pertengahan pertama abad
ke-18. Kuasa sosiopolitik Yamtuan Muda dan elit Bugis selalu
dicabar oleh para pemimpin Melayu terutamanya S ultan Mansur
S yah, T erengganu; orang Minangkabau di bawah dinasti S iak;
VOC di Melaka; dan akhirnya oleh pemimpin Bugis sendiri
seperti S ultan T ua Daeng Manompok, dan R aja Lumu, S elangor,
yang tidak ingin menerima kuasa dan tuntutan Yamtuan Muda
Bugis di Johor ke atas mereka.
8
Dapat dirumuskan bahawa terdapat dua peringkat besar per-
kembangan sosiopolitik A sia T enggara pada abad ke- 18 iaitu
permulaan abad tersebut sehingga tahun 1760-an dan zaman
selepasnya. Pada umumnya, bahagian pertama abad ke- 18 menu-
pakan zaman kenuntuhan masyarakat A sia T enggara, akibat ke-
adaan sosiopolitik dekad-dekad akhir abad sebelumnya. S elain
suasana politik yang kurang tenteram di Johor sejak tahun 1699,
terdapat juga suasana politik yang menunjukkan keadaan politik
yang tidak stabil- di seluruh rantau itu. Misalnya, keadaan yang
kurang tenteram di A yudhya akibat rampasan kuasa oleh Phetra-
ja, pengasas dinasti Ban Phlu Luang pada tahun 1688 dan pro-
ses persaingan kuasa antara raja dan konco-konco pembesar
yang semakin melemahkan kuasa empayar S iam sehingga keja-
tuhan dan kemusnahan ibu kotanya pada tahun 1767; kekacauan
politik di Myanmar pada tahun-tahun terakhir pemerintahan
dinasti T oungoo T erpulih yang menyebabkan kemusnahan kena-
jaan itu di tangan bangsa Mon pada tahun 1752; pemberontakan
T ayson di selatan Vietnam pada tahun 1771 akibat kelemahan
pemerintahan keluanga N guyen; dan kenuntuhan kerajaan Mata-
ram pada tahun 1677 dan kerajaan Kartasura pada tahun 1696
8 R aja A u Haji ibn A hmad, (pent.), VirginiaMatheson & B.W. A ndaya, 1982.
The Precious Gift, Tuhfat al-Nafis. Kuaia Lumpur: Oxford University
Press; A ndaya, L.Y.,1975. The Kingdom ofJohor 16411728, Economic
and Political Development. Kuala Lumpur: Oxford University Press dan
A ndaya, B.W., 1979. Perak: The Abode ofGrace, A Study ofan Eighteenth
Century Malay State. Kuaia Lumpur: Oxford University Press.
154
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
1703 yang mempunyai kesan-kesan sosiopolitik yang mendalam
dan berpanjangan kepada Jawa pada abad ke- 18. Jelas bahawa
sepanjang lebih kurang enam dekad pentama abad ke- 18, pepe-
rangan keadaan politik yang tidak stabil persaingan kuasa secara
tenbuka atau sebaliknya, dan kelemahan kuasa dan kedudukan
kerajaan pusat/ibu kota/raja pemenintah berdepan dengan
wilayah/orang-orang besar adalah kebiasaan sosiopolitik rantau
A sia T enggara. T idak dapat dinafikan bahawa keruntuhan empa-
yan dan pusat kerajaan berkuasa di seluruh rantau itu mengesah-
kan nadi masyarakat tnadisional A sia T enggana. N ampaknya,
dunia A sia T enggara seolah-olah dimusnahkan oleh sistem pen-
tadbiran yang tidak berkesan dan tradisi sosiopolitiknya sendiri.
N amun, masyarakat tradisional A sia T enggara pada dekad-
dekad akhir abad ke- 18 bukan sahaja tidak lenyap atau termus-
nah tetapi juga muncul semula dengan keutuhan sosiopolitik
yang amat memenanjatkan. Misalnya, kerajaan Myanman yang
begitu lemah dan hilang daya dinamis sehingga ibu kotanya,
A va, jatuh ke tangan pihak pemberontak bangsa minoniti Mon
pada tahun 1752 secana mendadak muncul semula di bawah
teraju raja dan dinasti barn yang berwawasan kukuh dan mem-
punyai kuasa moral dan fizikalnya yang berkesan. Dalam masa
yang singkat, A laungpaya dapat menguasai semula kerajaan
Myanmar di bawah kepimpinan bangsa Burman serta melancan-
kan rancangan memperluaskan mandala kerajaannya di T anah
Besan. Kerajaan S iam yang ditewaskan oleh Myanman pada
tahun A yudhya, ibu kota dan lambang kegemilangan S iam,
dimusnahkan oleh tentera Myanmar, S iam nampaknya dengan
mudah sahaja muncul semula dengan ibu kota barn di T honburi
(1767) dan kemudiannya di Bangkok (1785) dengan kuasa fizi-
kal dan moral serta empayar yang amat kukuh sekali. Johon-R iau
di bawah pimpinan Yamtuan Muda Kemboja juga memapankan
kebolehan masyarakat tradisional A sia T enggara mengatasi kesu-
sahan dan kerusuhan sosiopolitik, dan muncul dengan kuasa dan
pengaruh yang lebih berkesan.
Pada tahun-tahun terakhir abad ke- 18 atau, dalam kes Viet-
nam pada awal abad ke- 19, A sia T enggara merupakan rantau
yang pesat berkembang dalam aspek sosiopolitik dan ekonomi.
155
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
T erdapat pusat-pusat kuasa yang besar dan dinamis seperti A va/
A manapura, Bangkok, Hue, dan R iau-Lingga. Jelas bahawa A sia
T enggara sedang melalui zaman kebangkitan dan kegemilangan
sosiopolitiknya. Jawa dan Filipina merupakan pengecualian yang
ketara penkembangan yang impresif itu. Di kedua-dua tempat
tensebut, kuasa Barat iaitu Belanda dan S epanyol, dapat menu-
buhkan tapak kuasa politik, pentadbiran dan tentera mereka.
Mereka juga berjaya menguasai politik dan ekonomi dalam
hubungan masing-masing dengan golongan elit tempatan.
Walaupun begitu, sekurang-kurangnya di Jawa, yakni Yogya-
karta di bawah pemenintahan Hamengkubuwana I , para pemirn-
pin tempatan masih mempunyai kuasa ke atas masyarakatnya
dan cara hidup tradisional Jawa dilangsungkan tanpa tekanan
daripada penganuh luar. Pencapaian A sia T enggara adalah tinggi
sekali di T anah Besar apabila empayar-empayar besar muncul
danipada kemusnahan dan kerusuhan dengan mendadak. T anpa
kesedaran penduduk yang menikmati zaman kegemilangan terse-
but, cahaya keemasan masyarakat tradisional A sia T enggara ben-
sinar buat kali terakhirnya.
(i) Myanmar
Dinasti T oungoo T erpulih yang memerintah Myanmar sejak
tahun 1599 menunjukkan kelemahan sosiopolitik yang semakin
ketara. Punca kelemahan dan kurang keberkesanannya diterang-
kan oleh A laungpaya, pengasas dinasti Konbaung yang meng-
gantikannya pada tahun 1752, sebagai kesan kehilangan kuasa
moral atau hponllet-yonb/kamma R aja Maha Damayaza Dipati
yakni raja pemenintah A va pada masa itu. T anpa kuasa moral,
raja tidak mempunyai hak untuk memerintah dan, oleh itu, A va
di bawah Maha Damayaza Dipati jatuh ke tangan tentera pem-.
berontak Mon. Jelas bahawa penerangan A laungpaya itu menu-
pakan penerangan mengikut falsafah politik agama Buddha T he-
ravada yang dipegang teguh oleh A luangpaya dan raja-raja
pengganti baginda. Falsafah politik itu memang menyokong hak
dan pengesahan A laungpaya dan dinastinya sebagai pemenintah
156
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
Myanmar, walaupun A laungpaya tidak dapat membuat tuntutan
dinasti T oungoo T erpulih.
9 S ebenarnya, dinasti T oungoo T enpu-
lih tidak berkeupayaan mengatasi perkembangan sosioekonomi
dan sistem pentadbiran Myanmar yang meningkatkan peluang
kepada para pemimpin wilayah serta golongan putera dan orang-
orang besar di istana untuk mengukuhkan kedudukan mereka
berdepan dengan raja pemerintah sejak pertengahan kedua abad
ke- 17.10 Kelemahan raja pemerintah dinasti T oungoo T erpulih
sejak awal abad ke-18 menggalakkan pnoses perpecahan dan
persaingan kuasa di kalangan golongan elit Burman mahupun
golongan elit bangsa minoriti yang kurang berpuas hati di bawah
kuasa dan pentadbinan A va. Pada tahun 1720-an dan 1730-an,
misalnya, tentera orang-orang besar dan Manipun, dan parti
pemberontak Mon dani Myanmar R endah banyak kali menye-
rang wilayah-wilayah Myanmar. Mereka menunjukkan dengan
benkesan kelemahan tentera kerajaan pusat. A khirnya, pada
tahun 1752, A va jatuh ke tangan pemberontak Mon dan terpaksa
mengakui kedudukan negeni naungan kepada kerajaan Mon yang
ditubuhkan semula di Pegu. T ahun 1752 merupakan titik hitam
dalam sejarah tradisional bangsa Burman.
A laungpaya (17521760), nama sebenarnya ialah A ung
Zeiya, adalah seorang pegawai di daerah S hwebo. Pada tahun
1752, baginda memegang gelaran Bala N andakyaw dan merupa-
kan timbalan ketua daerah S hwebo.1 S ebagai seorang bangsa
B unman yang amat berbangga terhadap bangsanya, A ung Zeiya
menolak kuasa kerajaan Pegu yang dapat menguasai A va dan
wilayah-wilayah utara Myanmar dan menubuhkan genakan per-
juangan menentang bangsa Mon yang menjajah bangsa Bunman.
Dengan kebolehan tentera dan karisma peribadinya, dalam
9 Lihat perbincangan ianjut di bawah: Hubungan S erantau.
iO Lihat penjeiasan tentang perkembangan sosiopolitik dan ekonomi A sia
T enggara pada abad ke-17 daiam Bab 5.
ii Wiiliam J. Koenig, 1990. The Burmese Polity, 17521819, Politics, Admi-
nistration, andSocial Organization in the Early Konboung Period. Michi-
gan Paper on S outh and S outheast A sia no. 34, University of Michigan,
Bab 7.
157
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
jangka masa setahun, A ung Zeiya berjaya merampas semula A va
dan semua wilayah di Myanman utara. Baginda menubuhkan ibu
kota barunya di kampung Moksobo (daerah S hwebo sekanang),
dan menaiki takhta Myanman dengan menggunakan gelanan
dinaja A laungpaya (Bakal Buddha), dan mengasaskan dinasti
Konbaung yang dapat memenintah Myanmar hingga kejatuhan-
nya kepada kuasa penjajah British pada tahun 1885.
A laungpaya dan pengganti-pengganti baginda menuntut
pengesahan dan hak mereka untuk memenintah dengan meng-
amalkan ajaran sosiopolitik agama Buddha. Menurut ajaran
agama Buddha T heravada, seseonang raja benhak memerintah
selagi baginda mempunyai cukup kamma/jasa baik/kuasa moral,
kerana dengan mempunyai kuasa moral yang amat besan itu, raja
dapat membeni perlindungan kepada masyarakat dan menentu-
kan kemakmuran dan keselamatannya. S elain itu, A laungpaya
dan naja-raja dinasti Konbaung juga menekankan ketununan
matahari dan S akyanya. Kedua-dua cerita tentang asal usul raja
Myanmar sejak zaman purba itu diterangkan dengan panjang
lebar dalam yazawin/babad/sejanah yang ditulis dan diselengga-
rakan oleh istana Konbaung.
12 T untutan A laungpaya dan dinasti
bagmnda adalah kukuh mengikut kefahaman dan nilai sosiopoli-
tik tradisional zaman baginda.
Pada tahun 1760, selepas baginda mangkat, A laungpaya
telah mewariskan kepada anakandanya sebuah kerajaan Myan-
mar yang bersatu dan kukuh bersama dengan angkatan tentena
yang berpengalaman dan berkuasa. Baginda juga mewaniskan
ke atas takhta Myanmar melalui talian kekeluangaan dengan
dasar agresif terhadap kawasan-kawasan yang dianggap oleh
dinasti T oungoo awal sebagai negeri-negeri di dalam mandala
12 Contoh yang balk iaiah Hmannan Maha Yazawindawgyi yang teiah diter-
jemah oleh Pe Maung T in dan G .H. Luce, 1923. The Glass Palace Chro-
nicle of the Kings of Burma. London: dan yazawin yang dikenali dengan
narna Konbaung Set. Dalani sejarah istana itu, nenek moyang A laungpaya
iaiah dua orang raja adik-beradik N aratheinhka dan N arapatisithu dan
dinasti Pagan iaitu dinasti yang tertua dan yang penub dengan kuasa
moral.
158
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
Myanman.
3 Perlu diingat bahawa A laungpaya mangkat dalam
penjalanan dan kempen menyerang A yudhya kerana A yudhya
dan S iam dianggap oleh Myanman sebagai wilayah di bawah
penlindungan politik Myanmar. Dasan menguasai S iam diterima
oleh raja dinasti Konbaung sehinggalah kekalahan Myanman
dalam Perang A nglo-Myanmar Pertama pada tahun 18246.
Dasar itu juga merupakan salah sebuah faktor asas yang mem-
bawa kelemahan empayan Myanmar pada awal abad ke- 19 dan
aspek tenaga manusia dan kuasa ekonominya.
S ecara ringkas, pemerintahan dinasti Konbaung pada abad
ke-18 dapat dibahagikan kepada dua tahap yakni pemenintahan
A laungpaya sehingga pemerintahan Hsin-pyu-shin (Hsinbyu-
shin, 1763/41776); dan daripada pemenintahan S in-gu
(17761781) hingga pemerintahan R aja Bodawpaya
(17811819). T ahap tahun 17521776 boleh dianggap sebagai
zaman pembinaan dan pengukuhan empayan Myanmar; mana-
kala tahap kedna merupakan permulaan keruntuhan kuasa dan
kedudukan Myanmar walaupun proses itu berlaku secara penla-
han sekali dan pada suatu masa dapat dihentikan buat sementara
waktu. Pada akhir pemerintahan R aja Bodawpaya adalah jelas
bahawa Myanman telah melalui proses keruntuhan kuasa dan
kekayaan sosioekonominya. Punca-punca utama keruntuhan itu
adalah dasar-dasar agresif yang dilaksanakan R aja Bodawpaya
terhadap S iam dan kempen-kempen menguasai A rakan pada
tahun 1784, serta dasan kerjaraya terutamanya pnojek pembinaan
Pagoda Mingun (17901802). Pelaksanaan dasar-dasan itu gagal
mencapai matlamatnya (kecuali berjaya menawankan A nakan)
dan sebaliknya amat merugikan sumben tenaga dan kekayaan
Myanman.14 S elain dasan yang kurang membina, Myanmar juga
menghadapi musim kemarau yang amat senius pada tahun
18025 yang meninggalkan kesan mendalam sehingga tahun
1810.
13 Lihat penjelasan tentang hubungan Myanmar dan negeri-negeri lain pada
abad ke-16 dalam Bab 2.
14 Koenig, W.J., 1990, op. cit., him. 3033.
159
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Kenuntuhan Myanmar berterusan sehingga tahun 1885. Pro-
ses itu mengesahkan denganjelas bahawa kekuatan dan kelemah-
an sistem politik dan pentadbiran tradisional Myanmar khasnya
dan A sia T enggana amnya. Kejayaan sistem benaja mutlak yang
telah diperkukuhkan pada abad ke-15 dan ke-17 amat bergan-
tung pada kebijaksanaan dan kebolehan penibadi seseorang raja
pemenintah. S eperti yangditunjukkanolehA laungpaya sendiri, se-
orang pemimpin yang berkebolehan, berkanisma, berwawasan,
sertabijak dalamhal-hal ketenteraan mahupun awam, dapat mem-
bangunkan dan memperkukuhkan sebuah kerajaan yang besar
dalam masa yang singkat.
5 S ebaliknya, raja yang kekurangan
cini-ciri penibadi tersebut akan merendahkan bukan sahaja kuasa
dan kedudukan baginda sendiri tetapi juga keselamatan dan
kemakmuran masyarakat seperti yang benlaku semasa pemerin-
tahan R aja Bodawpaya dan R aja Bagyidaw (1819_1837).16
15 A laungpaya mentertawakan Kapten Baker, wakil I nggeris yang dihantar
ke istana Myanmar untuk mendapatkan kebenaran menjalankan pernia-
gaan S HT I di Myanmar, apabila Baker memberitahu baginda yang pihak
S yarikat sedia menolong A iaungpaya menentang musuh baginda. A laung-
paya direkod menyoalkan keperiuan tawaran tersebut.
Pernah beta meminta [sokongan itu]? A tau mahukah beta
mana-mana sokongan pun daiam usaha menguasai para musuh
beta? Jangan berfikiran begitu! Bukankah beta dapat meluas-
kan kemenangan beta dalam jangka masa tiga tahun mi
tanpa pertolongan sepucuk mariam atau senapang musket pun?
Laporan Kapten R obert Baker, dipetik dalam Crawfurd, J., 1829, op. cit.,
him. 306308. Lihat juga Henry Yule, 1858. The Court of Ava in 1855,
with Notices of the Country, Government, and People. London: S mith,
E lda, and Co., hI m. 2168.
Jawapan A iaungpaya mencerminkan dengan jelas pentingnya keboiehan
dan keazaman seseorang raja pemerintah dalam menentukan kejayaan
kerajaannya.
16 Henry Yule, seorang abli misi I nggeris ke I stana A va pada tahun 1855,
contohnya, menerangkan tentang R aja Bagyidaw (18191837), pengganti
Bodawpaya, sebagai raja yang tidak mempunyai kebolehan atau kekuatan;
oleh itu baginda amat dipengaruhi oleh permaisun dan kekanda permai-
sun ito daiam proses mentadbir negara. Henry Yule, op. cit., him. 223.
S ebenarnya, di kalangan raja dinasti Konbaung sejak Bodawpaya hanya
R aja Mindon (18531878) yang menunjukkan kebolehan dan visi yang
membina. Waiaupun begitu, baginda tidak berjaya menghapuskan cabaran
160
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
Pada akhir abad ke-18, keluasan empayar Myanmar zaman
dinasti Konbaung meliputi segala wilayah yang menjadi Myan-
mar sekanang iaitu kawasan Myanmar Utara, Myanmar R endah
tenmasuk wilayah Lembah S aiween dan wilayah tenggara dan
selatan yang dianggap sebagai wilayah negeri Mon (pada tahun
1757); dan A rakan (1784). I a juga menuntut hak dan kuasa
negeni dipertuan ke atas Laos (Vientiane dan Luang Prabang),
Chiengmai, A ssam dan Manipun. S etelah berjaya menewaskan
A yudhya pada tahun 1757, Myanmar gagal mengulangi kejayaan
tenteranya yang cemerlang itu pada tahun 1770-an, 1780-an, dan
180911. S ebaliknya, semua usaha untuk menundukkan S iam
amat merugikan sumben-sumber tenaga dan kekayaan Myanmar.
Kegagalan itu juga berenti hilangnya tapak kuasa Myanmar di
Laos dan Chiengmai (1778) kepada T honbuni-Bangkok. Pada
masa yang sama, penguasaan A rakan menimbulkan masalah
sempadan dengan pihak British di I ndia, dan keadaan rusuhan di
A ssam dan Manipur yang akhirnya rnenyebabkan pergaduhan
dan perang dengan kerajaan I ndia British. T idak hairanlah wanis-
an diraja A laungpaya dan Hsin-pyu-shin yang berjaya menetap-
kan Myanmar sebagai sebuah empayar ulung di T anah Besar
telah menjadi sebuah kerajaan yang lemah dan tidak berkemam-
puan untuk mengatasi cabaran barn danipada kerajaan British di
I ndia.
(ii) Siam
Perkembangan sosiopolitik di A yudhya sejak tahun 1688 apabila
R aja Phetraja, pengasas dinasti Ban Phlu Luang, dan pihak anti-
pegawai asing dapat menguasai kuasa politik S iam, menunjuk-
kan proses kernntuhan sosiopolitik S iam yang berakhir dengan
kemusnahan A yudhya di tangan tentera R aja Hsin-pyu-shin pada
tahun 1767. Faktor utama yang membawa kepada kelemahan
dan keruntuhan S iam itu tidak lain dan tidak bukan ialah perpe-
cahan di kalangan elit di pusat yang menyebabkan persaingan
I nggeris terhadap kerajaan Myanmar; Mindon berjaya menghentikan pro-
ses keruntuhan negara Myanmar buat sementara waktu iaitu sepanjang
pemerintahan baginda sahaja.
161
A S I A T E N G OA R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kuasa politik hebat terutamanya setiap kali berlakunya penggan-
tian takhta hebat terutamanya setiap kali benlakunya penggantian
takhta. S ebenarnya, zaman dinasti Ban Phlu Luang dilihat seba-
gal zaman yang tidak stabil dari segi politik yang berterusan,
walaupun terdapat juga waktu yang memperlihatkan perkem-
bangan sosiobudaya dan pengaruh politik S iam yang bermakna.
Misalnya, zaman pemerintahan R aja Borommakot/T hammaraja
11(17331758) dianggap sebagai zaman keemasan sosiobudaya
S iam tradisional. A yudhya memainkan peranan sebagai pemim-
pin negeri yang beragama Buddha. Peranan tensebut dihargai
tinggi dalam dunia agama Buddha. Phraraja Phongsawadan
Krung Sri Ayudhya mengisahkan tentang penghantaran misi
agama Buddha yang diketuai oleh sangha yang terkenal di S ri
Lanka demi permintaan naja negeni itu supaya agama Buddha di
S n Lanka dapat diselamatkan danipada keruntuhan dan penyele-
wengan.
7
Pemenintahan R aja Borommakot juga memperlihatkan
kedudukan politik S iam yang kukuh jika dibandingkan dengan
pusat-pusat benkuasa yang lain di T anah Besan. A yudhya menjadi
tempat perlindungan politik kepada pana pemimpin A sia T eng-
gara yang melanikan diii danipada kuasa raja-rajanya. Contoh-
nya, S aming T aw, seonang pemimpin bangsa Mon, yang gagal
merampas kuasa daripada kerajaan A va, dan pemimpin Khmer
melarikan diii ke A yudhya dan meminta perlindungan politik
daripada R aja Borommakot. Pada masa yang sama, A yudhya
dapat menjalin hubungan baik dengan A vasepanjang pemenintah-
an R aja Borommakot.8 Walau bagaimanapun, masalah pensa-
ingan kuasa politik yang hebat menjadi asas pertelingkahan ben-
senjata pada tahun 1733 dan beberapa ketegangan politik dan
perpecahan di kalangan golongan elit akhirnya dapat melumpuh-
17 Lihat Hall, D.G .E ., 1970. A History of South-East Asia. London: Macmil-
lan, him. 456.
18 Phraraja Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Phra Phonnarat, Bang-
kok, Khiang-wiuhaya, 1971, hI m. 61723. Untuk kajian teliti tentang
dinasti Ban Phlu Luang, iihat Buskorn Lailert, 1971. Ban PhI u Luang
Dynasty 16881767: A S tudy of the T hai Monarchy during the Closing
Years of the A yudhya Period. T esis Kedoktoran, Universiti London.
162
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
kan keupayaan S iam mempertahankan dirinya daripada serangan
Myanman path tahun 1767.
Penkembangan sosiopolitik S iam pada pertengahan pertama
abad ke- 18 mencerminkan keadaan seperti yang berlaku di
Myanmar pada masa yang sama. Dalam kes A yudhya, kelemah-
an peribadi naja pemenintah memaksa baginda tenlalu bengantung
path pertolongan golongan pembesar. I ni bererti bahawa kuasa
pentadbinan berada dalam tangan golongan pembesar yang ber-
jaya menetapkan calonnya menaiki takhta S iam, manakala gob-
ngan pembesar yang gagal berbuat demikian akan mencuba
sedaya-upaya untuk mengubah keadaan itu bila-bila masa saha-
ja. Jadi wujudlah keadaan sosiopolitik yang seolah-olah memen-
tingkan kepentingan peribadi ataupun golongan sahaja tanpa ber-
fikir tentang kebaikan atau keselamatan negana. Contohnya,
suasana politik dan tingkah laku pana khunnang di A yudhya
semasa A yudhya, ibu kota S iam, dikepung oleh tentera Myanman
selama sepuluh bulan sebelum kejatuhan ibu kota tensebut.
9
Walaupun S iam menghadapi ancaman yang terbesar pada tahun
1767, pana pemimpinnya masih asyik dengan kepentingan pen-
badi tanpa membeni perhatian yang sewajarnya kepada kese-
lamatan negara.
Hanya selepas kemunculan seorang pemimpin yang benka-
liber yakni Phnaya T aksin, banulah S iam dapat disatukan kem-
bali dan menubuhkan pusat kenajaan banu di T honbuni pada
bulan Oktober 1767. Dalam masa tiga tahun R aja T aksin
(17671782) berjaya menguasai selunuh S iam. Walaupun S iam
terpaksa mempentahankan dirinya danipada senangan hebat
Myanman sepanjang pemenintahan baginda, T aksin dapat mem-
perkukuhkan kedudukan S iam sebagai sebuah pusat kuasa yang
besar dengan dasar perluasan kuasa S iam ke atas wilayah dan
pusat-pusat kecil yang sentiasa dianggap sebagai kawasan di
bawah pengaruh politik S iam atau di dalam mandala S iam iaitu
Laos, Kemboja, dan utara T anah Melayu. Pada tahun 1782, T ak-
sin digantikan oleh panglima agungnya, Chao Phraya Chakril
19 Lihat Phraraja Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Phra Phonnarar,
op. cit., hlm. 63656.
163
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Mahakasatsuek. Chakii atau R ama I mewujudkan ibu kota S iam
ke Bangkok.
S epenti A ung ZeiyalA laungpaya, pengasas dinasti Kon-
baung di Myanmar, T aksin dan Chakri menupakan generasi
pemimpin barn yang muncul pada pertengahan kedua abad
ke- 18 setelah benlakunya kehancuran dalam masyanakatnya.
2
S eperti A laungpaya, T aksin dan Chakni tidak dapat menuntut
pertalian kekeluangaan dengan dinasti yang pernah memenntah
negara. T etapi berbeza dengan A luangpaya yang telah mengasas-
kan hak memenintahnya kepada kuasa moral, kebolehan peribadi
seseorang raja, dan ciptaan asal usul dinastinya yang mempunyai
pertalian darah dengan dinasti Pagan abad ke- 12, T aksin menun-
jukkan sikap yang barn dalam usaha baginda mempertahankan
hak dan pengesahan baginda sebagai raja pemerintah S iam. T ak-
sin mengubah syarat-syarat tentang hak seseorang untuk menaiki
takhta S iam iaitu dani hak kelahiran kepada hak yang berdasar-
kan kuasa moral, kebijaksanaan dan kebolehan peribadi sese-
orang calon. Konsep mi yang juga berasaskan ajaran agama
Buddha T heravada ditenima dan diperluaskan lagi oleh Chakri
dan merupakan faktor asas falsafah politik dinasti Chakri hingga
sekarang.2 Fahaman bahawa hak seseorang raja untuk mendu-
duki takhta S iam adalah bersyarat yakni hanya selagi raja itu
mempunyai cukup kuasa moral yang dapat dipaparkan dengan
kejayaan dan pencapaian sosioekonomi dan ketenteraan yang
cemerlang, merupakan sumber daya dinamis dinasti Chakri yang
memenintah S iam semasa negana itu khasnya, dan A sia T enggara
amnya, menghadapi cabaran yang paling mengancam kedaulatan
dan cara hidup masyarakat tradisional A sia T enggara. S iam di
bawah pemenintahan R ama I (17821809) memperlihatkan daya
dinamisnya bukan sahaja dalam hal dalam negeni bahkan juga
20 Kajian yang penting tentang sejarah semasa pemerintahan T aksin dan
R ama I N idhi A uesrivongse, dan Sejarah Bangkok Dalam Phongsawadan
Krung Sri Ayudhya. Bangkok: T he S ocial S ciences of T hailand.
21 Lihat N idhi A uesnvongse, Sejarah Bangkok dalam Phongsawadan Krung
Sri Ayudhya, op. cit.: Kobkua S uwannathat-Pian, 1988. Thai-Malay Rela-
tions, Traditional Intra-regional Relations from the Seventeenth to the
Early Twentieth Centuries. S ingapura: OUP, Bab 2.
164
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
hubungannya dengan negeni-negeri jirannya. Pada tahun 1809,
S iam telah berjaya mengalahkan semua serangan yang dilancan-
kan oleh Myanmar yang bertujuan untuk menundukkan Bangkok
supaya menerima taraf negeni di dalam rnandala Myanmar dan
mempenluaskan kuasa dan pengaruhnya ke atas Kedah, Kelan-
tan, dan T enengganu di T anah Melayu; Laos; dan Kemboja.
Bangkok juga membeni bantuan kepada N guyen A nh, cabon
takhta A nnam, dalam usahanya mendapatkan semula takhta
kerajaan tersebut. E mpayar S iam yang terbesar muncul semasa
pemenintahan R ama I I I (18241851) apabiba kuasa dan pengaruh
S iam ke atas negeni-negeri di dalam mandala tradisionalnya ada-
lah amat kukuh. S elain itu, S iam juga dianggap sebagai kuasa
terbesan di A sia T enggara.
22
S iam muncul danipada keadaan huru-hana sosiopolitik dan
kemusnahan kerajaan A yudhya dengan cemenlang. Dalamjangka
masa yang singkat, S iam dapat membina empayar yang kukuh
dani aspek sosioekonomi, kuasa politik dan kuasa tenteranya.
Walaupun, seperti Myanman, Bangkok banyak melancarkan
perang dan bertahan sepanjang pemerintahan T aksin dan R ama,
namun, berbeza dengan Myanmar, S iam di bawah teraju T aksin
dan dinasti Chakni dapat meningkatkan kuasa dan kedudukannya
sebagai pusat berkuasa yang disegani, dan menuju ke depan
dengan peningkatan kekuatan sosiopolitik. Pada akhin pemenin-
tahan R ama I I I , misalnya, S iam telah bersedia dan aspek fizikal
dan mental untuk menghadapi cabaran Barat.23 Kejayaan S iam
yang meningkat, mungkin tidak semasa pemenintahan R ama I I
(18091824), adalah hasil pentadbiran raja-raja yang berkeboleh-
an sejak tahun 1767. S ejak keruntuhan A yudhya, S iam boleh
dilihat sebagai bukti kesan positif sistem pentadbinan yang amat
22 Untuk makiumat ianjut lihat Kobkua S uwannathat-Pian, 1990. Sejarah
Thai Zaman Bangkok. Kuala Lumpur: DBP; Wyatt, D.K., 1985. Thailand,
A Short History. N ew Haven: Yale University Press; Vella, W.F., 1957.
Siam Under RamaIII, 18241851. N ew York: Monograph of the A ssoci-
ation for A sian S tudies.
23 R ama I I I sebelum mangkat memben nasihat kepada para pemimpin S iam
tentang ancaman hebat yang akan S iam alami dengan kehadiran kuasa
Barat.
165
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
bergantung pada kebolehan dan kebijaksanaan semua pemerin-
tahnya. S iam bernasib baik kerana sejak tahun 1767, S iam ditad-
bir oleh raja yang bertanggungjawab dan benkebolehan. Lumrah
politik S iam yang menurun pada pertengahan pertama abad
ke- 18 menjadi semakin pulih dan pnestasinya meningkat sampai
ke kemuncaknya pada pertengahan pertama abad ke- 19.
(iii) Vietnam
S ejak awal abad ke-17, Vietnam merupakan sebuah pusat kuasa
yang sentiasa dilanda keadaan huru-hara dan penang saudara.
S ejak awal abad ke-16, terdapat tiga pusat kerajaan di Vietnam
iaitu dinasti Mac yang memerintah kawasan T onkin, dengan ibu
kotanya terletak di Hanoi; dinasti Mac juga boleh diiktiraf oleh
Maharaja China pada tahun 1570 sebagai raja seluruh Vietnam;
keluarga T rinh yang berpusat di T hou Hoa, N ghe A n dan Ha
T inh yakni kawasan selatan Vietnam Utana sekarang; dan kelu-
arga N guyen yang memenintah wilayah yang dahulunya adalah
wilayah kerajaan Cam yang berpusat di Hue. Keluarga T rinh dan
N guyen menuntut bahawa mereka memerintah menentang kera-
jaan dinasti Mac dan menyokong dinasti Le yang telah diguling-
kan oleh dinasti Mac. Walau bagaimanapun, kerajaan T rinh dan
N guyen adalah pesaing hebat dalam usaha meneka mendapatkan
kuasa politik mutlak dalam kawasan selatan Vietnam. S elain itu,
kerajaan T rinh benjaya menguasai sebahagian besar kerajaan
Mac pada awal abad ke- 17 dan dengan itu merupakan kerajaan
yang terbesar di kalangan ketiga-tiga buah kerajaan Vietnam.
Perang saudara antana kerajaan N guyen dan kerajaan T rinh
pada abad ke-17 berakhir pada tahun 1674. Kesannya, Vietnam
dibahagikan kepada dua kerajaan yakni Vietnam Utana di bawah
keluanga T ninh yang berjaya merampas kubu terakhir dinasti
Mac pada tahun 1677; dan kerajaan dinasti N guyen yang meme-
rintah kawasan selatan secara bebas danipada dinasti Le, (yang
kemudiannya termasuk juga S aigon (Bandan Ho Chi Minh) dan
delta S ungai Mekong). Kerajaan T rinh diiktiraf oleh China seba-
gai pengganti dinasti Mac yang sah. Pada asasnya, kedua-dua
pusat kuasa di Vietnam kurang berminat dalam hal ehwal seran-
tau kerana pengaruh sosiobudaya Konfusius yang ditenma dan
166
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
China. Walaupun begitu, kerajaan Vietnam S elatan banyak terli-
bat dalam aktiviti politik dan ekonomi serantau disebabkan
kedudukan dan keadaan geognafinya. Fakton ekonomi dan bi-
langan penduduknya yang semakin meningkat, menyebabkan
kerajaan Hue menjalankan dasar perluasan wilayahnya ke sela-
tan yakni wilayah-wilayah kerajaan Campa dan Kemboja.
Dengan itu Hue menjadi ancaman bukan sahaja kepada kerajaan
Campa yang dikuasai sepenuhnya pada abad ke-17, bahkan
kepada kerajaan Kemboja yang kehilangan kawasan delta
S ungai Mekong kepada Hue pada dekad-dekad terakhin abad
ke- 17, dan S iam. Dan aspek ekonomi, selain China, Hue juga
menjalankan aktiviti pendagangan dengan S iam, Jawa, dan Fill-
pina.
24 Jadi, kerajaan N guyen melibatkan diii dalam perkem-
bangan sosiopolitik T anah Besar secara aktif.
Pada pertengahan abad ke-18, Vietnam di bawah kuasa
dinasti N guyen menunjukkan kelemahan yang tensinat dalam sis-
tem pentadbirannya yang memberi peluang kepada golongan
pemerintah untuk menindas dan mengeksploitasi nakyat tanpa
batas. Oleh itu, tercetus pemberontakan T ayson pada tahun 1771
yang menyebabkan perang saudana di Vietnam sepanjang tiga
dekad kemudiannya. Pada peringkat awal, pihak pembenontak
yang diketuai oleh tiga orang adik-beradik dani kampung T ayson
yakni Van-N hoc, Van-Le, dan Van-Hue, dapat menguasai kera-
jaan Hue dan menggulingkan dinasti N guyen. Kaum kerabat
N guyen termasuk N guyen Phuc-T huan (17661777) dibunuh
secara beramai-namai oleh kerajaan baru; hanya segelintir kaum
kerabat N guyen dapat menyelamatkan diii dengan melarikan ke
kawasan hutan atau ke S iam pada tahun 1770-an dan 1780-an.
Contoh yangjelas ialah riwayat hidup N guyen (Phue) A nh (Ma-
haraja G ia Long) sendiri yang terpaksa melarikan diii ke Bang-
kok pada tahun 1783 setelah mengalami kekalahan teruk di
tangan adik-beradik T ayson dan meminta pertolongan R ama I
untuk merampas semula takhta dinastinya.
24 Untuk penjelasan ianjut tentang sejarah Vietnam lihat Woodside, A .B.,
1971. Vietnam and the Chinese Model. Cambridge, Mass.: Hall; D.G .E .,
op. cit.
167
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
S ecara kasarnya, dalamjangka masa dani tahun 177 11802,
Vietnam mengalami keadaan penang yang berlarutan. Walaupun
adik-beradik T ayson dapat menguasai Hue dan T onkin, dan Van-
Hue diiktiraf oleh China sebagai maharaja T onkin dan Kocin-
china yang disyaratkan supaya membayan ufti kepada Beijing.
Pada tahun 1783, N guyenA nh dihalau keluar dan S aigon untuk
kali keempat; nampaknya, kemenangan T ayson adalah mukta-
mad. S ekalipun begitu, N guyen A nh dengan pentolongan tentera
dani R ama I , menyerang dan berjaya merampas semula pusat
kuasanya iaitu S aigon, untuk kali yang terakhir. Dengan keja-
yaan itu, N guyen A nh dapat menubuhkan tapak kuasa dinasti di
kawasan selatan Kocinchina, S aigon dijadikan pusat kuasa
sementara baginda. Dan S aigon, N guyen A nh secana beransur-
ansur dapat menguasai wilayah demi wilayah danipada kenajaan
T ayson.
S esungguhnya, kelemahan pemenintahan T ayson bermula
dengan kemenangan Van-Hue ke atas dinasti T rinh di T onkin.
Dengan kejayaan yang cemerlang itu, Van-Hue muncul sebagai
pemimpin T ayson yang menonjol dan lebih berkuasa danipada
abangnya iaitu Van-N hoc. Dengan itu, timbullah perpecahan di
kalangan adik-beradik T ayson. Pada masa yang sama, kerajaan
Van-Hue terpaksa menenima campur tangan China yang pada
mulanya ingin menggantikan dinasti T rinh dengan dinasti Le.
Walaupun China akhirnya bensetuju mengiktiraf Van-Hue seba-
gai maharaja Vietnam, jelas bahawa kerajaan T ayson telah
banyak kehilangan daya dinamisnya yang berkait rapat dengan
perpaduan antara adik-beradik T ayson dan corak pentadbiran
meneka yang berpenikemanusiaan. G ambaran mi berubah pada
tahun 1790-an. Kerajaan T ayson telah kehilangan sifat pen-
kemanusiaan dan perpaduan di kalangan tiga orang adik-
benadiknya. Pada tahun 1792, apabila Van-Hue, atau Maharaja
Quang T rung mangkat, kerajaan T ayson menjadi bertambah
lemah kerana pengganti Quang T rung ialah seorang budak her-
umur sepuluh tahun sahaja. Dalam masa setahun setelah
kemangkatan Quang T rung, Vietnam dibahagikan sekali lagi
kepada tiga bahagian yakni wilayah utara dani Quang N am-
T ounaine dan Fail-b hingga utara wilayah T onkin di bawah
168
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
pemerintahan Wuang T oan iaitu putera Van-Hue/Quang T rung;
wilayah di selatan Quang N am berada di bawah pemerintahan
Van-N hoc; dan wilayah selatan di sekitar S aigon terletak di
bawah kuasa N guyen A nh.
Perpecahan dan persaingan antara dua kerajaan T ayson
memberi peluang keemasan kepada Putera N guyen A nh untuk
merampas semula wilayah-wilayah di bawah kuasa mereka.
Pada tahun 1799, N guyen A nh dapat menewaskan kerajaan Van-
N hoc dan memasukkan semua wilayah tersebut di bawah peme-
rintahan baginda. N guyen A nh juga memindahkan ibu kotanya
ke Hue. S ejak itu, sehinggalah tahun 1802, tentera N guyen A nh
dapat merampas semula semua wilayah utara di bawah Quang
T oan. Hanoi jatub ke tangan N guyen A nh pada bulan Jun 1802.
S eterusnya, N guyen A nh mengisytiharkan dininya sebagai maha-
raja Vietnam dengan gelanan Maharaja G ia Long (18021819).
S atu misi dipbomatik dihantar ke Beijing untuk meminta China
melaksanakan upacara pertabalan maharaja tersebut mengikut
adat istiadat yang diamalkan sejak abad ke-15.
Vietnam dapat disatukan buat kali pertama sejak permulaan
zaman tradisional walaupun timbul penentangan terhadap kuasa
dan pengesahan dinasti N guyen di kawasan utara. Perkem-
bangan mi merupakan sesuatu yang amat penting dalam sejanah
Vietnam. Pada awal abad ke- 19, Vietnam muncul sebagai sebuah
lagi negana yang amat berpotensi dalam hal sosiopolitik rantau
A sia T enggara. Penanan ekonomi Vietnam masih kekurangan
jika dibandingkan dengan kemampuannya pada abad ke-17 atau
dengan S iam. N amun, Vietnam pada awal abad ke-19 merupa-
kan kuasa tentera yang terbesar. Menurut laporan White, seorang
pedagang I nggenis yang melawat Vietnam pada masa itu, G ia
Long, memberi cukup perhatian kepada perkembangan angkatan
tentera Vietnam. Pada tahun 1819, contohnya, Vietnam mempu-
nyai angkatan tentera laut yang terdiri danipada 200 kapal
penang, sebahagiannya dilengkapi dengan empat belas buah
meniam.
25 Moon, seorang lagi rakyat British yang merantau ke
25 White, J., 1824. A Voyage to Cochin China. London: Longman, Hurst,
R ees, Osme, Brown, & G reen, hI m. 2656.
169
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
T anah Besar A sia T enggara, menyatakan bahawa kuasa tentera
Kocinchina dengan ketana lebih berkuasa danipada Myanman
atau S iam. Pada awal pemenintahan Maharaja G ia Long Vietnam
mempunyai sebuah angkatan tentera danat yang dianggotai sena-
mai 450 000 onang, yang semuanya dilatih dan dilengkapkan
dengan senjata moden seperti tentera Barat.
26 Dipencayai bahawa
di kalangan pelawat Barat, antara tiga buah negara besan di
T anah Besan A sia T enggana, Vietnam mempunyai kekuatan ten-
tera yang besan berbanding dengan S iam dan Myanman.
Jelas bahawa perkembangan politik Vietnam memaparkan
kekukuhan Vietnam selepas perang saudara yang bertenusan
selama tiga dekad tenakhir abad ke-18. S eperti Myanmar dan
S iam, Vietnam benjaya mengatasi keadaan huru-hara dan sosio-
politik yang berpecah belah senta dapat membina sebuah empa-
yan yang nampaknya berdaya dinamis. N amun, seperti Myan-
mar, Vietnam juga menunjukkan kecenderungan sosiopolitik
yang kurang sihat apabila raja pemenintahnya memapankan sikap
konservatif yang ekstrem dan menolak membuat kompromi
untuk membolehkan Vietnam menghadapi cabanan banu dan
kuasa Banat pada abad ke-19. S ebenannya, semua raja yang
menggantikan G ia Long menunjukkan pendekatan yang semakin
konservatif dan semakin kuat mengikut amalan Konfusius seren-
tak dengan cabaran Banat yang semakin bahaya.27
(iv) E mpayar Johor dan Tanah Melayu
S ecara kasarnya, abad ke- 18 merupakan abad keruntuhan empa-
yan Johon-R iau yang kehilangan peranannya sama ada sebagai
pelabuhan utama di perairan S elat Melaka mahupun sebagai
pusat kuasa politik di T anah Melayu dan kawasan pantai timur
S umatera. S ejak tahun 1787, apabila masyarakat Melayu di
bawah S ultan Mahmud dan masyarakat Bugis keluan dani R iau,
26 Moor, J.H., 1837. Notices of the Indian Archipelago and Adjacent Coun-
tries. Bahagian I , S ingapura, him. 195.
27 N guyen Phut T an. 1964. A Modern History of Vietnam(18021954). S ai-
gon: N ha S ach Khai-T n, him. 16172.
170
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
yang merupakan pusat pelabuhan empayar Johor-R iau, menye-
babkan R iau terkeluan danipada aktiviti ekonomi dan perda-
gangan rantau A sia T enggara. Dani aspek politik pula, boleh
dikatakan bahawa dunia Melayu yang diterajui oleh dinasti
Bendahana (sehingga tahun 1722) dan pentadbiran Yamtuan
Muda Bugis, secana perlahan-lahan kehilangan kuasa dan penga-
ruhnya disebabkan masalah persaingan kuasa dan keadaan
politik yang tidak stabil bukan sahaja di antana masya-
nakat Melayu melawan masyarakat Bugis, bahkan di kalangan
pemimpin Mebayu sendini dan juga di kalangan pemimpin Bugis
sendini. S ebab utama keadaan politik yang cepat berubah itu
ialah kesan langsung atau tidak langsung danipada penistiwa
pembunuhan S ultan Mahmud, sultan terakhin dinasti Palem-
bang-Melaka pada tahun 1699. Perkembangan politmk dunia
Melayu sepanjang abad ke-18 mengesahkan keadaan perpe-
cahan serta kekejutan sosiopolitik akibat pembunuhan S ultan
Mahmud adabah amat mendalam dan tidak boleh diam-
punkan oleh masyarakat Melayu terhadap para pemimpin
dan keturunan meneka yang tenlibat dalam penderhakaan ter-
sebut.
Contohnya, walaupun dinasti Bendahara yang dapat
menaiki takhta Johor-R iau setelah pembunuhan S ultan Mahmud
berjaya memperkembangkan keadaan sosioekonomi Johon pada
tahun 1710-an, namun apabila R aja Kecil dan S iak yang menun-
tut hak sebagam anakanda sultan yang dibunuh muncul bersama
dengan tentera Minangkabau di R iau dan mencabar S ultan
A bdul Jalil sebagai pengganti raja dinasti Palembang-Melaka.
Kebanyakan orang laut, yakni pengiring diraja dinasti
Palembang-Melaka, terus meninggalkan pasukan tentera laut
S ultan A bdul Jalil dan menyertai angkatan R aja Kecil pada
tahun 1718. Dengan itu, kenajaan dinasti Bendahara dengan
begitu mudahjatuh ke tangan R aja Kecil. Pada akhir abad ke- 18,
apabila S ultan Mahmud, dinasti Bendahara, dibenarkan pulang
memenintah R iau-Johor, Hikayat Siak mengingatkan masyarakat
Melayu bahawa sultan tersebut bukanlah keturunan salasilah
I skandar Zulkarnain tetapi hanya keturunan dinasti Bendahara
yang terlibat dalam penderhakaan tenhadap najanya pada tahun
171
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
1699.28 T ambahan pula baginda menupakan keturunan orang
Bugis sebab ibunda baginda ialah anak kepada Daeng Celak,
Yamtuan Muda yang kedua. T idak hairanlah kenapa sejak tahun
1795, R iau-Johor tidak berjaya menuntut semula kuasa pentu-
anannya terhadap negeni-negeni Melayu di S emenanjung T anah
Melayu mahupun di S umatera. Pada awal abad ke-19, pada
praktiknya, institusi perajaan Johor-R iau telah kehilangan segala
kuasa dan kedudukan sosioekonomi dan politik di dunia Mela-
yu. S alah satu punca utama kegagalan itu ialah hakikat yang
dinasti Bendahana tidak dapat membuat tuntutan kuasa istimewa
diraja yang terkandung dalam asal usul perajaan Melayu sejak
zaman Kesultanan Melayu Melaka.
S eperti yang diterangkan di atas, dinasti Bendahara yang
menggantikan dinasti Palembang-Melaka gagal mempertahan-
kan tuntutannya sebagai pengganti yang sah bagi takhta Johor-
R iau. Pada tahun 1719, empayar tersebut dibahagikan kepada
tiga bahagian. T erengganu dan Pahang berada di bawah kuasa
S ultan A bdul Jalil (pengasas dinasti Bendahara); S iak, Bengkalis
dan Batu Bahara di bawah R aja Kecil, yang menuntut takhta
Johon; dan S elangor, Klang, Linggi di bawah pengaruh Bugis
yang dipimpin oleh Daeng Menewah dan Daeng Menampoh.
A pabila R aja Kecil pulang ke S iak pada tahun 1718, Johor dan
R iau telah muncul semula sebagai pusat kerajaan pada tahun
1719.29 Perkembangan politik di Johor pada tahun 17191722
adalah kurang jelas. A pa yang jelas adalah keruntuhan kuasa
R aja Kecil setelah tentena baginda ditewaskan oleh tentera Bugis
di bawah pimpinan Daeng Merewah dan Daeng Menampoh, dan
terpaksa benundur dani Johon-R iau. Kemenangan orang Bugis
pada tahun 1722 dapat dilihat sebagai permulaan era penglibatan
orang Bugis sebagai raja pemerintah Johor-R iau, tidak lama
kemudian baginda hanya merupakan patung yang mesti menani
mengikut kehendak dalang Yamtuan Muda Bugis.
28 Hikayat Siak, dmpetik daripada A ndaya B.W. dan A ndaya L.Y., A History
of Malaysia, op. cit., hlm. 108.
29 A ndaya L.Y., 1975, op. cit., him. 285. Lihat juga A ndaya, B.W., dan
A ndaya L.Y., History of Malaysia, op. cit., him. 82.
172
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
Kesan-kesan perubahan sosiopolitik sejak tahun 1722 ialah
keruntuhan kuasa politik dan ekonomi pana pemimpin Melayu.
Pada tahun 1760, setelah kemangkatan S ultan S ulaiman dan
pengganti baginda, S ultan A hmad, Yamtuan Muda Daeng Kern-
boja dan orang Bugis di istana berjaya memilih R aja Mahmud,
cucunda S ultan S ulaiman, ibundanya ialah T engku Putih, anak-
anda Daeng Celak, menjadi sultan. S ementara Daeng Kemboja
dan T ernenggung sebagai pemangku raja. Kuasa dan pengaruh
Yamtuan Muda dan onang Bugis rnencapai kemuncaknya sebab
Daeng Kemboja dan penggantinya, R aja Haji, adalah pemenintah
sebenan empayar Johor-R iau sehingga kekalahan teruknya di
tangan Belanda pada tahun 1784. S ebaliknya, pengaruh dan
kedudukan golongan elit Melayu dalam empayar itu sangat ren-
dah, kecuali sebahagian kecil elit Melayu yang sanggup bekerja-
sama dengan orang Bugis, golongan pemerintah Melayu kehi-
langan kuasa dan pengaruh meneka dalam pentadbiran dan
ekonomi negeri. Kebanyakan mereka terpaksa mencani jalan lain
untuk menampung keperluan sosioekonomi. Dalarn keadaan
apabila raja pemerintah bukan lagi menjadi sumber kekayaan
dan kuasa politik serta tempat perlindungan yang berkesan,
hubungan raja dengan pembesar juga mengalami penubahan
mendalam. Pada pertengahan kedua abad ke- 18, terdapat ke-
adaan yang menunjukkan pembesar Melayu bertindak sebagai
pernimpin bebas dan tidak lagi patuh kepada raja pemenintah
kecuali dalam aspek teori sahaja. Contohnya, Bendahara di
Pahang, dan T emenggung di S ingapura. Jelas bahawa hakisan
kuasa raja di kalangan elit Melayu adalah sesuatu yang tidak
dialami oleh masyarakat Melayu sepanjang sejarahnya. N adi
empayar Johor-R iau berlaku pada tahun 1784 apabila S ultan
Mahmud membuat penjanjian dengan pihak Belanda dengan
menerima taraf negeri naungan VOC sebagai balasan kepada
jasa Belanda menyingkirkari onang Bugis dan Johor-R iau. Pada
halnya, S ultan Mahmud hanya menukar cara penindasan kepada
penindasan yang lain. Johor-R iau telah kehilangan kegemilangan
dan kedaulatan sosiopolitik dan ekonomi Melayu kepada masya-
rakat pendatang asing.
S ejanah Johon-R iau bukanlah satu-satunya gambanan sosio-
173
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
politik di T anah Melayu. T endapat perubahan politik di S eme-
nanjung yang melihat kemunculan negeri-negeni Melayu yang
lain yang berdaulat dan tidak lagi di dalam mandala kerajaan
Johor-R iau. A ntara mereka yang penting ialah Perak, T erengga-
nu, Kedah, dan S elangor. Ketiga-tiga negeri itu merupakan
negeri Melayu yang pennah mempunyai kaitan rapat dengan
Melaka-Johor. T erengganu dan Kedah, contohnya, menenima
taraf negeni di dalam lingkungan politik Melaka-Johor. Kedah
membebaskan dininya sejak kejatuhan Melaka tetapi dan zaman
ke zaman terpaksa menerima hak pertuanan S iam. Pada pente-
ngahan abad ke-18. T erengganu bawah kepimpinan S ultan Man-
sun S yah (174193) telah menjadi pusat orang Melayu menen-
tang kuasa dan kedudukan Bugis, terutamanya Yamtuan Muda,
di dalam empayar Johor-R iau. Contohnya, dengan daya usaha
S ultan Mansun, onang Melayu Minangkabau menyerang R iau
pada tahun 1767. T erengganu bebas daripada talian vassal
kepada Johor-R iau setelah kemangkatan S ultan S ulairnan dan
muncul sebagai pusat kuasa yang menonjol di pantai timun
S emenanjung T anah Melayu. Perak juga menjauhkan diii dan-
path Johor-R iau selepas penistiwa pernbunuhan S ultan Mahmud
pada tahun 1699. Di bawah pentadbinan S ultan I skandan Zulkar-
nain (175265) yang amat benkesan, Penak rnuncul sebagai
sebuah negeri Melayu yang berwibawa dan bermanuah tinggi.
Dengan kemusnahan dinasti Palembang Melaka di Johor, dinasti
Perak merupakan satu-satu juga dinasti yang mempunyai asal
usul ketununan I skandar Zulkannain. Hakikat mi dipandang
tinggi oleh masyanakat pendatang asing yang ingin mening-
katkan taraf sosialnya serta diterirna oleh dunia Melayu. Misal-
nya, pada tahun 1766, R aja Lurnu, pemenintah S elangon yang
dianggap sebagai sebuah wilayah di bawah kuasa pertuanan
Yamtuan Muda Johor, memutuskan hubungan itu dengan
meminta S ultan Mahmud, Perak, menabalkannya menjadi sultan
S elangor yang berdaulat. R aja Lumu dikumia gelaran S ultan
S alehuddin dan nobat, simbol kedaulatan raja-naja Melayu, oleh
S ultan Mahmud. Walaupun Perak merupakan sebuah negeni
yang lemah dani segi ketenteraan tetapi Perak kaya dengan
sumben bijih timah dan mendapat perlindungan daripada
174
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
Belanda di Melaka sehingga akhir abad ke- 18.
S elangor merupakan sebuah negeri baru yang berasal dan-
pada petempatan masyanakat Bugis sejak akhir abad ke-17.
Kemunculan S elangor yang bebas danipada orang Bugis di R iau
merupakan tanda kemerosotan kuasa onang Bugis dalam dunia
Melayu. Dalam tempoh 22 tahun sejak pentabalan S ultan S ale-
huddin, onang Bugis dipaksa keluar dani Johor-R iau. Walaupun
terdapat pembinaan semula pentadbiran Yamtuan Muda Bugis di
istana R iau setelah kepulangan S ultan Mahmud pada tahun
1795, secara umumnya, golongan elit Bugis tidak lagi mengua-
sal sistem pentadbiran dan ekonomi ataupun menentukan masa
depan kerajaan R iau.
Walaupun abad ke-18 dikenali sebagai abad onang Bugis di
dalam sejarah dunia Melayu, tendapat golongan pendatang using
atau bukan Melayu yang lainjuga menyambung kepada penkem-
bangan serta perubahan sosiopolitik dan ekonomi Melayu iaitu
masyarakat Minangkabau yang pada abad tersebut diketuai oleh
R aja Kecil dan anakanda baginda terutamanya R aja A lam dan
R aja I smail; masyanakat Cina; S yanikat Hindia T imur Belanda
(VOC), dan golongan pedagang pensendinian dan S yanikat Hin-
dia T imur I nggeris (S HT I ). S ecana ringkasnya, penanan penting
mereka adalah dalam bidang ekonomi (Cina, VOC, dan S HT I )
dan bidang politik (Minangkabau, VOC, dan S HT I dan peda-
gang pensendinian). Orang Minangkabau (danjuga onang Bugis),
S HT I dan VOC biasanya dilihat oleh para pemimpin ternpatan
sebagai sumber ketentenaan yang dapat menolong pemimpin
tempatan tertentu dalam nancangan mengalahkan musuhnya.
Misalnya, S ultan Mansur S yah, T erengganu, pada tahun
175967, cuba mendapatkan kenjasama danipada VOC di
Melaka dan Minangkabau di bawah R aja I smail untuk mengusir
orang Bugis dan Johor-R iau; manakala S ultan Muhammad Jiwa,
Kedah, cuba mendapatkan pertolongan danipada S HT I dalam
rancangan menyerang kubu orang Bugis di S elangor dan Johor-
R iau. S ebagai balasan, pemimpin tempatan sanggup memberi
konsesi perdagangan yang lumayan kepada pihak berkenaan.
Contohnya, S ultan Mahmud, Johor-R iau, dengan nela bersetuju
menyerahkan kedaulatan kerajaan baginda kepada VOC sebagai
175
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
balasan kepada jasa pihak Belanda rnenyingkirkan onang Bugis
daii Johon-R iau; S ultan A bdullah (17791802), Kedah, pada
tahun 1786 rnernbenankan S HT I menubuhkan pusat perdagangan
di Pulau Pinang dengan harapan S HT I akan menolong baginda
mempertahankan negeninya daripada serangan S iam dan Myan-
man. Penstiwa-peristiwa yang benlaku terutamanya pada perte-
ngahan kedua abad ke-18 mengesahkan kekecewaan pana
pemimpin tempatan terhadap bantuan dan hubungan mereka
dengan golongan pendatang tersebut.
Pada asasnya, tujuan utama orang I nggeris, Belanda dan
Cina datang ke S emenanjung T anah Melayu adalah kerana
kepentingan ekonorni terutamanya keuntungan daripada aktiviti
perdagangan dengan China melalui rantau A sia T enggana yang
dian~gapsebagai pasaran penting kepada barang-barang da-
gangan dengan China, I ndia dan E ropah. A ntara barang-barang
dagangan itu ialah hasil hutan, hasil lautan, bijih timah, emas,
rempah sepenti lada, teh dan kopi, dan kayu balak. Mereka tidak
benninat melibatkan diii dalam hal-hal tempatan terutamanya
terlibat dalam peperangan kecuali akan tindakan itu memberi
keuntungan besar kepada aktiviti perdagangannya. Oleh itu, lem-
baga S HT I tidak bersetuju dengan cadangan Francis Light untuk
membeni jarninan ketenteraan kepada Kedah, manakala VOC
hanya melibatkan din dalam hal S emenanjung T anah Melayu
untuk menentukan dasar perdagangan monopoli dapat dilaksana-
kan dengan berkesan. Misalnya, VOC terpaksa menjadi kuasa
wilayah di S emenanjung T anah Melayu sejak tahun 1641 untuk
mengawal aktiviti perdagangan di S elat Melaka, dan kemudian-
nya menubuhkan kuasa pertuanan ke atas Klang, R embau,
Linggi (1757) dan S elangor dan Johor-R iau (1784).
Pada akhin abad ke- 18, jelas bahawa empayar Johor-R iau
tidak lagi memain peranan sebagai pusat pelabuhan utama di
perairan S elat Melaka. Dengan tubuhnya tapak perdagangan Bri-
tish di Pulau Pinang pada tahun 1786, turnpuan perdagangan
dipindah ke pelabuhan Pulau Pinang kerana sistem perdagangan
bebasnya, manakala dasar perdagangan monopoli Belanda sema-
kin ditentang bukan sahaja oleh para pedagang asing tetapi oleh
masyarakat Melayu sendiri. T iada pelabuhan yang penting dalam
176
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
pentadbiran dan kuasa orang Mebayu pada awal abad ke-19
senentak aktiviti ekonomi di S emenanjung T anah Melayu yang
bertambah hebat. Pada tahun 1820-an, apabila pihak S HT I dapat
menguasai Pulau Pinang, Melaka dan S ingapura, perkembangan
ekonomi T anah Melayu adalah cerah, namun bukan masyarakat
Mebayu yang dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi yang
pesat itu. S eperti yang dikatakan A ndaya, dunia Melayu yang
berasaskan ekonomi pusat pelabuhan telah tiada lagi.
3Kini tern-
patnya diganti oleh sistem pelabuhan pendatang asing.
(v) Jawa
G ambaran sosiopolitik di kepulauan Hindia/I ndonesia terutama
di Pulau Jawa mencerminkan keruntuhan pusat kuasa tempatan
terutama kerajaan Mataram yang menghadapi cabaran terbesar
dalam proses menentukan hubungan pusat-wilayah dan keadaan
politik yang tidak stabil di peringkat pusat. S ecara ningkasnya,
yang muncul sebagai empayar terbesar yang akhin di Pulau
Jawa, mempunyai sempadan kuasa yang luas. S epenti konsep
mandala yang diamalkan di T anah Besar, Mataramjuga mempu-
nyai mandala yang dapat dibahagikan kepada empat bulatan.
Bulatan pertama ialah kraton ibu kota empayar yang didiami
raja pemerintah yakni Mataram, Plered, Kartasura, dan
S urakarta-Yogyakarta; dengan itu ia merupakan pusat kuasa
empayar. Bualan kedua dikenali sebagai negara agung yakni
kawasan yang sekeliling kraton-ibu kota; bulatan negara agung
masih di bawah kuasa penibadi raja pernerintah pada penmulaan
abad ke-18. Bulatan ketiga ialah kawasan manja negara yang
meliputi wilayah-wilayah hulu di seluruh Pulau Jawa. A khirnya,
bulatan keempat iaitu tanah seberang; ia bermaksud segala
negeni luar dan Pulau Jawa yang di bawah kuasa Mataram
seperti Bali, Madura, Palembang dan Banjarmasin.3 N amun,
30 A ndaya B.W., dan A ndaya, L.Y., op. cit., hlm. 108113.
31 S teinberg, op. cit., him. 82. Palembang, tanah seberang akhir Mataram
teiah jatuh ke bawah kuasa Belanda sebelum permulaan abad ke- 18. R ing-
kasnya, sempadan kuasa empayar Mataram pada abad itu hanya meliputi
tiga bulatan sahaja.
177
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
pada akhir abad ke- 18, hanya bulatan pertama dan kawasan kecil
bulatan kedua yang masih menjadi hak Mataram/S urakartal
Yogyakanta. Bulatan orang lain tenletak di bawah pentadbiran
VOC secana langsung ataupun tidak langsung.
S elain itu, kehadiran VOC sebagai sebuah kuasa di Jawa
amat benpengaruh terhadap perubahan sosiopolitik Pulau Jawa
dan kepulanan Hindia T imur. S ecara umumnya, sejanah Jawa
pada abad ke- 18 adalah hampir sama dengan perkembangan
sosiopolitik Johor-R iau di S emenanjung T anah Melayu. E rtinya,
kerajaan Matanam gagal mempertahankan kuasa dan kedudukan-
nya sebagai pusat empayan terbesan di N usantana kerana sebab-
sebab dalaman tententu. S erentak dengan itu, terdapat pusat
kuasa asing di Betawi yang boleh mengeksploitasikan keadaan
politik yang tidak stabil dan keadaan pecah belah di dalam kera-
jaan Matanam di Plered, Kantasura, dan akhirnya di S urakarta
dan Yogyakarta untuk kepentingan ekonomi dan politiknya
dengan berkesan. A khinnya, seperti empayan Johor-R iau, Mata-
ram sebagai empayan yang bersatu telah lenyap; kenajaan Jawa
di S urakarta dan Yogyakarta yang menggantikannya, pada asas-
nya benkuat kuasa atas kesukaan dan kelemahan sementara VOC
dan kerajaan Belanda di kepulauan I ndonesia sahaja.
32
Pada awal abad ke-18, kuasa Matanam ke atas wilayah-
wilayahnya telah merosot akibat kenuntuhan ernpayan itu walau-
pun secara perlahan setelah kemangkatan S ultan A gung path
tahun 1646. A mangkurat I (16461677) dengan dasar mernper-
kukuhkan kuasa kenajaan pusat bendepan dengan wilayahnya
hanya berjaya menambahkan rasa tidak puas hati dan tentangan
pana bangsawan wilayah terhadap kuasa dan tuntutan kerajaan
32 Maklumat lanjut tentang perkembangan sosiopolitik dan ekonomi Jawa
lihat R icidefs, M.C., 1982. A History of ModemIndonesia. London: Mac-
millan, Bab 2 dan 3; War~Culture and Economy in Java 16771726,
Asian andEuropean Imperialism in the Early Kartasura Period. S ydney:
A sian S tudies A ssociation of A ustralia in association with A llen & Unwin,
1993; dan Jogjakartaunder Sultan Mangkubumi 17491792: A History of
the Division ofJava. London: Oxford University Press, 1974; Claire Holt
et. al., Culture and Politics in Indonesia. I thaca & London: Cornell Uni-
versity Press, 1972; S oekanto, Sekitar Jogjakarta, 17551825 (Perdjand-
jian Giyanti-perang Dipanagara. Jakarta & A msterdam: Mahabharata.
178
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
pusat. Keadaan menjadi bertambah bunuk apabila A mangkurat I
dan penggantinya iaitu A mangkurat 11(16771703) gagal rnern-
pertahankan istana Plered danipada serangan golongan pembe-
rontak yang diketuai T runajaya, penembahan Madura.
33 S ebe-
narnya, pada rnulanya pemerintahan A mangkurat I I tidak mern-
punyai ibu kota, dan angkatan tentera, juga tiada kemampuan
kewangan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman dalaman
itu. Baginda terpaksa meminta pertolongan danipada Belanda di
Betawi dan membuat perjanjian tahun 1677 yang amat merugi-
kan kerajaan Mataram.34 Masalah penebutan takhta Matanam dan
persaingan hebat antara kerajaan pusat dan para penembahan
orang besar yang memerintah wilayah-wilayah di bawah kuasa
politik Mataram, yang berkali ganda dengan komplot dan pem-
berontakan menentang VOC oleh para pemimpin ternpatan,
merupakan tema penting perkernbangan politik di Pulau Jawa
sehingga tahun 1755. Pada masa itu kerajaan Matanam yang ibu
kotanya yang terletak di Kantasura sejak tahun 1680 dan di S ura-
kanta sejak tahun 1745, telah lenyap. E mpayarnya dibahagikan
kepada dua kerajaan iaitu kenajaan yang berpusat di S unakarta
dan sebuah lagi kerajaan yang berpusat di Yogyakanta. Pada
33 S emasa kemangkatan A mangkurat I , terdapat tiga buah kerajaan besar di
Jawa T engah dan T imur iaitu empayar Mataram yang barn dimusnahkan
oieh tentera Madura dan Makasar dan dipindahkan ibu kotanya dan Pie-
red ke Kartasura path tahun 1680; empayar penembahan T runajaya dari
Madura barat dan ketua kumpulan anti-Mataram; dan akhirnya empayar
VOC yang berpusat di Betawi. Perkembangan poiitik di Jawa sepanjang
abad ke-18 akan memaparkan peningkatan kuasa fizikal dan politik VOC.
Pihak berkuasa Belanda menggunakan dasar menetapkan rajayang lemah
dan kurang berkebolehan untuk menentukan keadaan sosiopolitik dan
ekonomi yang memberi manfaat maksimum kepadanya.
34 Mengikut perjanjian itu, VOC berjanji memberi segaia pertolongan dan
periindungan kepath A mangkura,t I I menentang mana-mana pihak VOC
yang tidak mempunyai perjanjian perdamaian dengannya; sebaiiknya,
A mangkurat I I berjanji akan membayar segala perbelanjaan yang terlibat
dalam kempen-kempen berkenaan. S elain itu, A mangkurat I I juga ter-
paksa memberi kebebasan kepada pihak Belanda dalam aktiviti import-
eksport segala jenis barang dagangan, kekecualian VOC dad segala cukai
serta hak untuk mendirikan pusat perdagangan Belanda di mana-mana
tempat yang dianggap periu dan lain-lain.
179
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
masa yang sama, kuasa politik dan fizikal VOC meliputi hampir
seluruh Pulau Jawa kecuali kawasan Jawa T engah. Jelas bahawa
pepenangan yang berlarutan antara Matanam dengan pihak pute-
ra, bangsawan pusat dan bangsawan wilayah menentang A mang-
kurat I I , A mangkunat I I I (17031704), yang selalu dianggap
sebagai patung dalam tangan pihak berkuasa Belanda, dan Paku-
buwana I I I (174988), telah melemahkan kekuatan tentera dan
ekonomi kenajaan Matanam. S elain itu, pemerintahan-
pemerintahan itu melaponkan wilayah-wilayah dan kuasa pentad-
birannya kepada kerajaan VOC pada akhir abad ke-18.
Contohnya, pepenangan merebut takhta Jawa pertama
(17048) yang menyebabkan lenyapnya hak menaiki takhta
cabang senior dinasti S ultan A gung kepada cabang junior yang
diasaskan oleh Pangeran Puger, kemudiannya S usuhunan Paku-
buwana I (17041719) memaksa Pakubuwana I menandatangani
penjanjian barn dengan VOC sebagai balasan sokongan politik
dan ketentenaan syanikat tersebut kepada baginda. Perjanjian
tahun 1705 itu mengiktiraf sempadan Betawi yang lebih luas;
hak pertuanan VOC di Madura T irnur; penyerahan beberapa
kawasan pantai yakni S emanang, Kaligawe, T orbaya dan G umu-
lak kepada VOC. Manakala peperangan merebut takhtaJawahing-
ga tahun 1723, kedua yang berlaku dan tahun 1719 perang S ura-
baya tahun 171723 meningkatkan jumlah hutang kepada VOC
oleh kenajaan A mangkurat I V (171926) kepada 46 peratus.
Peperangan merebut takhta Jawa ketiga (17461757) telah
mengakibatkan pembahagian Mataram kepada dua kerajaan
yakni kerajaan Matanam/S urakarta di bawah pernenintahan S usu-
hunan Pakubuwana LI I (174988) yang mewakili cabang senior
keturunan Pakubuwana I , dan kerajaan Mataram/Yogyakanta di
bawah pemerintahan S ultan Hamengkubuwana I (Pangeran
Mangkubumi dan bapa saudara Pakubuwana I I I ) (174992).
Pembahagian empayan Jawa T engah menjadi aspek tetap pobitik
Jawa apabila pihak yang tenlibat menandatangani Penjanjian
G iyanti pada tahun 1755. Menurut syarat-syanat pentingnya,
VOC mengiktiraf kedudukan S ultan Hamengkubuwana I sebagai
pemenintah yang sah dalam separuh empayar Jawa itu; sebalik-
nya S ultan Hemengkubuwana I dan Pakubuwana I I I menerima
180
LUMRAH SOSIOPOLITIK ABAD KE-18: KERUNTUHAN DAN KENAIKAN
hakikat Jawa mempunyai dua orang raja pemerintah yang sah,
sesuatu yang amat bertentangan dengan konsep dan faham sosio-
politik Jawa terhadap legitimasi dan kuasa mistik seseorang raja.
Kemunculan kesultanan Yogyakarta merupakan perkem-
bangan sosiopolitik yang memberi perangsang kepada masyara-
kat tempatan. Kebolehan dan kebijaksanaan Hamengkubuwana I
dalam memperkembangkan kesultanan tersebut sebagai pusat
kuasa tentera, sosiobudaya dan ekonomi telah mewujudkan sua-
sana aman damai dan maju di Yogyakarta sehingga tamatnya
pemerintahan baginda. S ebenarnya, baginda merupakan raja
pemerintah dinasti Mataram yang paling berjaya sejak zaman
S ultan A gung. Harnengkubuwana juga merupakan raja pemerin-
th Jawa pertama sejak S ultan A gung yang memilih mengguna-
kan gelaran sultan menggantikan gelaran susuhunan.
Manakala kelemahan dan tidak keberkesanan baginda dalam
mengawal para bangsawannya menyebabkan S urakarta selalu
berada dalam keadaan politik yang tegang dan tidak stabil.
Kekecohan di S urakarta menjejaskan kedudukan kesultanan
Yogyakarta sehingga tahun 1790 apabila Hamengkubuwana I
dapat memujuk pihak Belanda mengesahkan sekali lagi kedu-
dukan yang setaraf kedua-dua kesultanan tersebut. Kesannya,
VOC, Yogyakarta, S urakarta dan Mangkunegara I mengiktiraf
peranan Belanda sebagai mahkamah rayuan agung bagi segala
konflik antara ketiga-tiga pihak tempatan, manakala VOC,
Hamengkubuwana I dan Pakubuwana I V (17881820) mengik-
tiraf kedudukan khas Mangkunegara yang dianggap sebagai
pengasas dinasti junior di S urakarta. A pabilaHamengkubuwana
I mangkat (1792), Yogyakarta menjadi pusat kerajaan yang
paling berkuasa dan disegani dengan kekuatan tentera dan eko-
nomi yang kukuh. N ampaknya, masa depan kesultanan itu ada-
lah cerah. N amun, perkembangan sosiopolitik Jawa T engah pada
dekad-dekad awal abad ke- 19 hanya menunjukkan keruntuhan
Jawa yang semakin ketara. Keadaan mi adalah berkait rapat
dengan perubahan suasana politik dan ekonomi di E ropah yang
membolehkan kerajaan Belanda di I ndonesia menggunakan
dasar kekerasan terhadap kerajaan tempatan.
S ecara ringkasnya, gambaran sosiopolitik di A sia T enggara
181
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
mengesahkan trend yang merugikan kerajaan tempatan dalam
hubungan masing-masing dengan kuasa Barat. Pusat kuasa yang
besar dan berkuasa tentera seperti Jawa, Vietnam, dan Johor-
R iau di bawah Yamtuan Muda Bugis, tidak cukup berdaya dma-
mis untuk mengatasi cabaran dan ancaman luar itu walaupun
mereka memaparkan kemampuan demi mengatasi dalam negeri
dengan berkesan.
(b) Hubungan Serantau
Dan aspek hubungan serantau boleh dikatakan abad ke- 18 mem-
perlihatkan perkembangan diplomatik dan sosioekonomi yang
bermakna di A sia T enggara. Walaupun terdapat kebangkitan
semula persaingan senjata antara beberapa pusat kuasa besar,
misalnya Myanmar dan S iam, tetapi secara keseluruhannya, ter-
dapat perkembangan hubungan serantau yang memaparkan ker-
jasama mereka apabila menghadapi ancaman dan luar mahupun
dalam rantau. Trend perkembangan hubungan serantau itu
menandakan kemungkinan I a dapat diperluaskan dengan lebih
positif lagi sekiranya hubungan itu tidak ditamatkan oleh penu-
buhan rejim-rejim menjajah di seluruh rantau A sia T enggara.
Contohnya, hubungan S iam-Myanmar yang menghayati satu
zaman aman dan damai lebih kurang dan abad ke-17 sehingga
kemunculan dinasti Konbaung di Myanmar (tahun 1752),
mengalami persaingan kuasa yang hebat disebabkan ideologi
politik A laungpaya dan pengganti baginda terutamanya Hsin-
pyu-shin dan Bodawpaya. A ntara tahun 1752-1820, Myanmar
berjaya memusnahkan ibu kota S iam di A yudhya (1767) dan
merampas semula semua wilayah Mon dan S han yang dianggap
sebagai negeri penampan antara kedua-dua kuasa besar itu.
Walau bagaimanapun, S iam dapat menubuhkan ibu kota baru di
T honburi-Bangkok dan menunjukkan daya pegasnya menewas-
kan serangan demi serangan Myanmar yang menentangnya sej ak
tahun 1767. S eperti yang telah diterangkan di atas, punca
kemunculan semula persaingan kuasa pada pertengahan kedua
abad ke-18 antara S iam dan Myanmar adalah falsafah politik
baru yang diamalkan secara serius oleh raja-raja dinasti Kon-
182
LUMRAH SOSIOPOLITIK ABAD KE-18: KERUNTUHAN DAN KENAIKAN
baung dan dinasti Chakri.
35 Konsep kammarajaldhanna raja/
cakravartin yang berasaskan ajaran agama Buddha T heravada
itu amat berpengaruh dalam kedua-dua dinasti Konbaung dan
dinasti Chakni yang menerangkan hak dan kelayakan mereka
sebagai raja pemermntah yang sah atas hponlbun/kamma/dharma
yakni jasa baik atau kuasa moral. Lazimnya, tanpa kuasa moral
yang begitu besar dan menyeluruh, raja-raja itu tidak layak lagi
menduduki takhta Myanmar ataupun S iam. Cara yang agak ber-
kesan sekali untuk memperlihatkan kuasa moral yang tertinggi
dan tanpa perbandingan ialah kemenangan atas semua negeri
yang ada dalam mandala empayarnya. T idak hairanlah apabila
dekad-dekad terakhir abad ke- 18 memperlihatkan persaingan
senjata yang hebat antara Myanman dan S iam.36
N amun, terdapat juga usaha menjalin hubungan diplomatik
dan muhibah untuk mengehadkan konflik kepentingan politik itu
apabila terdapat ancaman dan pihak lain. S emasa pemerintahan
R aja Bodawpaya, misalnya, Myanmar telah beberapa kali meng-
hantar utusan untuk berunding bagi menubuhkan hubungan
damai dengan Bangkok, yakni pada tahun 1793, 1802, 1813.~~
A pabila berlakunya perang antara S HT I dengan Myanmar pada
tahun 1824, Bangkok membuat keputusan tidak campur tangan
35 Lihat penjelasan tentang perkembangan falsafah politik tersebut dalam
Bab 2 dan 4.
36 Mandala Myanmar semasa pemerintahan dinasti Konbaung termasuk juga
T ai yakni Ayudhya (kemudiannya Thonburi-Bangkok), negen Shan, Chi-
engmai, dan negeri-negeri Lao; serentaknya, mandala T honburi-Bangkok
tidak masuk Myanmar tetapi meliputi negeri-negeri Lao, Kemboja, dan
negeri-negeri Melayu utara S emenanjung T anah Meiayu. S iam juga meli-
hat negen-negeri S han dan Mon sebagai zon penampan antara S iam
dengan Myanmar. Lihat Sunait Chutintaranon, 1988. Cakravartin: Ideo-
logy, Reason, and Manifestation of Siamese and Burmese Kings in Tradi-
tional Warfare (15381854) dim. Crossroads: AnInterdisciplinary Jour-
nal of Southeast Asian Studies. Bil. 4, no. 1.
37 Phraraja Phongsawadan Krung Rattananakosin versi Perpustakaan
Negara (Pemerintahan Rama I dan Rama I I ). Bangkok, Khiangwitthaya,
him. 2047, 247, 491504. Usaha untuk menjaiin hubungan dipiomatik
mi bukan satu aspek yang baru tetapi teiah beriaku sejak A yudhya seperti
semasa pemerintahan Raja Prasat Thong dan Raja Borommakot. Praraja
Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Phonnarar. Bangkok: Khlang-
witthaya 197i, him. 35860; 61723.
183
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dalampeperangan itu dan Bangkok telah menghantar satu pasuk-
an tentenanya untuk mengawal keadaan di sempadan wilayah
Mon dan S iam. Bangkok juga menolak tawanan British supaya
S iam menenma semula kawasan T enasserim sebagai membalas
jasanya sepanjang waktu peperangan tersebut. A ndaiannya, seki-
nanya, Myanmar tidak jatuh ke tangan British, kemungkinan
besar trend menjalin semula hubungan diplomatik dan sosiobu-
daya yang diamalkan pada abad ke-17 akan dapat diteruskan.
Dengan Myanmar sentiasa menghadapi cabaran hebat danipada
pihak British, keadaan tidak mengizinkan bagi perkembangan
yang positif itu. Para cendekiawan berpendapat permusuhan
tradisional Myanmar-S iam yang berlarutan sejak abad ke- 16
hanya dapat dihentikan dengan kemunculan rejim penjajah Bri-
tish di R angoon pada tahun 1826.
Dengan penelitian fakta-fakta yang ada pada setakat mi,
ternyata bahawa gambaran politik serantau adalah kurang tepat.
S eperti yang diterangkan, walaupun wujudnya kekurangan
bukti-buktinya, dapat dinumuskan bahawa abad ke- 17 mempenli-
hatkan hubungan yang positif dan bermakna antana S iam dan
Myanmar, manakala setelah kedua-dua dinasti baru, yakni
dinasti Konbaung dan Chakni, lebih yakin terhadap kedudukan
dan legitimasi mereka dalam negeri masing-masing, timbul lagi
keinginan untuk menjalin hubungan sosiopolitik yang baik
antara kedua-dua pusat kuasa besar di T anah Besar. N ampaknya,
raja Myanmar, setelah Bodawpaya, menerima hakikat bahawa
S iam dan empayarnya adalah di luar mandala kerajaan Myan-
mar. Kemungkinannya, tanpa penubuhan rejim penjajah di
Myanmar pun, hubungan sosiopolitik S iam-Myanmar akan
menuju ke era damai dan membina.
Begitu juga dengan hubungan S iam-Vietnam, phongsawa-
dan merekodkan kesanggupan R ama I memberi pertolongan
yang bermakna kepada Putera N guyen A nh yang pernah
meminta perlindungan raja S iam di Bangkok, meskipun pada
masa itu Bangkok sendiri sentiasa menghadapi ancaman hebat
dari Myanmar yang mengancam kedaulatannya. Dan tahun 1786
hingga tahun 1802, apabila N guyen A nh dapat menewaskan
semua musuh baginda dan ditabalkan sebagai Maharaja G ia
184
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
Long, R ama I banyak kali menghantar bekalan senjata, makanan
dan pasukan tentera S iam untuk menolong pemimpin Vietnam
itu dalam usaha baginda merampas semula takhta A nnam dan-
pada kerajaan T ayson.
38 S ebagai balasan, N guyen A nh meng-
amalkan tradisi penghantanan bunga emas dan perak kepada
R ama I sehingga tahun 1802. Pada tahun tersebut jelas menun-
jukkan bahawa Maharaja G ia Long, sebagai raja negeri yang
berdaulat, tidak lagi mahu mengakui taraf yang lebih rendah
danipada R ama I . Walau bagaimanapun, baginda menunjukkan
pendekatan yang peka kepada R ama I dan kepentingan S iam.
S ebenannya, hubungan S iam-Vietnam sehingga awal abad ke- 19
merupakan satu teladan hubungan diplomatik tradisional yang
membina. Kedua-dua negara itu sering bertukar-tukar misi diplo-
matiknya. Contohnya, ketibaan rombongan John Crawfurd mela-
wat istana Bangkok pada tahun 1821 adalah serentak dengan
misi yang dihantar dan Hue untuk mengeratkan hubungan per-
sahabatan antara S iam dan Vietnam.39
Walaupun wujud persaingan fiebat antara S iam dan A nnam
terhadap negeri-negeri Laos dan Kemboja disebabkan mandala
kedua-dua pihak yang bertindih di negeri-negeri tersebut, R ama
I dan G ia Long berjaya mengawal keadaan dan satu kompromi
dapat dijalankan. Laos dan Kemboja dibenarkan menghantar ufti
kepada Bangkok dan Hue, dan secara serentak mengakui taraf
38 Phraraja Phongsawadan Krung Rattanakosin, op. cit., terdapat sekurang-
kurangnya enam kali R ama I menghantar senjata, makanan, pasukan ten-
tera darat dan iaut untuk menoiong N guyen A nh. Hubungan antara R ama
I dan N guyen A nh amat kukuh. A pabiia kerajaan T ayson menghantar utus-
an ke Bangkok untuk mewujudkan hubungan dipiomatik dan persahabat-
an, Bangkok menolaknya dan tetap dengan rancangan menoiong Putera
Vietnam itu. Pertolongan S iam telah dapat membantu usaha N guyen A nh
menguasai S aigon dan pihak T ayson pada tahun 1788. Lihat juga, Lamb,
A . 1970. The Mandarin Roadto OldHue, Narratives of Anglo-Vietnamese
Diplomacyfrom the Seventeenth Century to the Eva of the French Con-
quest. London: Chatto & Windus, him. 1405.
39 Finlayson, 1988. The Mission to Siam and Hue 182122. S ingapura:
Oxford University Press, hI m. 17985. Finlayson menerangkan upacara
meraikan kedatangan misi Hue itu yang memberi gambaran betapa kukuh-
nya hubungan mereka.
185
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
negeri naungannya kepada kedua-dua pusat kuasa besar itu. Per-
saingan S iam-Vietnam tidak muncul secara serius sehingga
tahun 1830-an. Pada masa itu, tiada hubungan peribadi antara
R aja R ama I I I (18241851) dan Maharaja Minh Mang
(182040) yang dapat melicinkan dan menyelesaikan masalah
persaingan politik dan kuasa di I ndochina seperti yang berlaku
semasa pemerintahan zaman R ama 1G ia Long. T ambahan lagi,
sikap konservatif Minh Mang serta kepercayaan R ama I I I terha-
dap tanggungjawab baginda sebagai dhanna raja/cakravartin
semakin menyusahkan sebarang usaha untuk mengelakkan kon-
flik bersenjata S iam-Vietnam atas kepentingan sosiopolitik
(S iam) dan politik-ekonomi (Vietnam) mereka di Kemboja.
4
A pabila wujud persaingan politik antara kuasa besar di
T anah Besar, memang menjejaskan hubungan antara kuasa besar
dan negeri-negeri kecil yang dianggap sebagai negeri di dalam
mandala mereka. S eperti yang berlaku pada abad ke-15 dan
ke- 16, negeri-negeri kecil yang menghadapi tuntutan pertuanan
daripada negeri-negeri besar, tidak mempunyai pilihan lain kecu-
ali menerima sistem tributari yang telah diamalkan di rantau
A sia T enggara. Maksudnya, mereka terpaksa menanggung beban
sosiopolitik negeri vassal sahaja dan kerap kali menjadi burung
yang berkepala dua yakni dalam masa yang sama mengakui
dirinya sebagai negeri naungan kepada dua atau tiga kuasa besar
yang berhampiran dengannya. Contohnya, Laos dan Kemboja
pada abad ke- 19 yang pada masa yang sama terpaksa menjadi
negeri vassal kepada S iam dan Vietnam.
Path abad ke- 18, terutamanya sejak pertengahan keduanya,
negeri-negeri kecil seperti S han, Mon, Laos, Kemboja, Pattani
dan negeri-negeri Melayu Utara mengalami keadaan politik yang
membimbangkan. Kelemahan politik dan tentera pusat-pusat
kuasa besar di T anah Besan memberi peluang keemasan kepada
mereka untuk menuntut semula kedaulatan dan kebebasan dan
40 Lihat Velia, W.F. 1957. Siam Under Rama 111, 18241851. N ew York:
Monograph of theA ssociation for A sian S tudies; N guyen Phut T an, 1964.
A Modem History of Viet-Nam (18021954). S aigon: N ha sach Khai-T n,
tentang persaingan Vietnam-S iam pada pertengahan pertama abad ke-19.
186
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
syarat-syarat tributari. Contohnya, kejatuhan A yudhya pada
tahun 1767 dan kesibukan T aksin (176782) menubuhkan
semula kerajaan S iam di T honburi serta keperluan baginda
mempertahankan kedaulatan S iam daripada serangan Myanmar
membebaskan negeri naungannya seperti Kedah, Pattani, Kern-
boja dan Laos, dani lingkungan pengaruh S iam walaupun hanya
buat sementara waktu sahaja. Kebebasan mereka adalah amat
singkat. Kebangkitan S iam sebagai pusat kuasa besar pada tahun
1770-an dan 1780-an bererti negeri-negeri kecil itu sekali lagi
terpaksa tunduk semula kepada tuntutan pertuanan S iam atau
mempertahankan kedaulatannya. Kedah, misalnya, memilih
untuk menenma semula hubungan tributari dengan S iam, mana-
kala Pattani mahu mempertahankan kedaulatannya. Oleh itu,
Pattani diserang dan akhirnya pada tahun 1809 dibahagikan
kepada tujuh buah negeri kecil yang setiap satunya merupakan
sebuah wilayah di dalam kerajaan S iam. N egeri Patani sebagai
sebuah kerajaan bertaraf vassal kepada S iam telah dimusnah-
kan.
4
S ebaliknya, kelemahan empayar Johor-R iau terutamanya
sejak tahun 1722, bererti negeri-negeri dalam mandala seperti
Kedah, T erengganu, Pahang, Klang, R embau, S iak, dan S elangor
dapat membebaskan din sekurang-kurangnya pada amalannya,
danipada kuasa dan pengaruh Johor-R iau pada pertengahan abad
ke- 18. S elangor dan T erengganu menjadi negeri yang berdaulat
dan setaraf dengan Johor-R iau, manakala S iak dan R embau
merupakan wilayah di bawah kuasa Belanda. Pahang dan Johor,
pada praktiknya, menjadi tanah pegangan (peribadi keluarga
Bendahara dan T emenggung dan tidak mengakui kuasa pemerin-
tah Yamtuan Muda Bugis di R iau dan kemudiannya di Lingga.
Kedatangan dan peranan politik dan sosioekonomi orang Bugis,
Minangkabau, dan Belanda pada abad ke-18 bukan sahaja men-
jejaskan hubungan tradisional antara pusat dan wilayah kerajaan
41 Lihat I brahim S yukri, Bailey C dan Miksic iN . (terj.), 1985. History of
the Malay Kingdom of Patani/Sejarah Kerajaan Melayu Patani. A thens:
Ohio University Center for I nternational S tudies. him. 4749; Kobkua
S uwannathat-Pian, Thai-Malay Relations, op. cit., Bab 5.
187
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Johor-R iau pada awal abad tersebut, bahkan memusnahkan sama
sekali alam Melayu yang dapat memainkan peranan terpenting
dalam sosioekonomi negeri-negeri maritim A sia T enggara. Per-
pecahan negeri-negeri Melayu sebagai unit politik yang pernah
bersatu di bawah teraju dinasti Palembang-Melaka merupakan
perkembangan hubungan politik serantau yang paling menyedih-
kan.
N amun, mi tidak bererti bahawa tidak lagi wujud hubungan
serantau yang bermakna di kalangan negeri-negeri Melayu di
S emenanjung mahupun S umatera dan Jawa. Misalnya, A mang-
kurat I I , Mataram, cuba menubuhkan satu barisan A sia T enggara
menentang VOC pada dekad-dekad terakhir abad ke- 17. Baginda
menghantar surat dan utusan kepada beberapa istana seperti
Cerebon, S iam, Johor, Palembang, dan R aja S akti, S umatera.
S ebaliknya, terdapat kerjasama dan pertalian kekeluargaan serta
politik yang erat antara negeri-negeri tersebut. Contohnya,
T erengganu di bawah pemerintahan S ultan Mansur S yah dapat
menjalin hubungan dengan S iak dan masyarakat Minangkabau
sehingga dapat menubuhkan satu barisan tentera untuk menye-
rang kuasa Yamtuan Muda Bugis di R iau pada tahun 1767. Pada
suatu waktu, T erengganu berjaya mewujudkan hubungan tribu-
tari dengan Kelantan yang kekal sehingga kebangkitan dinasti
Chakri pada tahun 1782. S ultan A bdullah, Kedah, juga menda-
pat pertolongan danipada pahlawan S ulu untuk rnenyerang dan
menghalau S HT I dan Pulau Pinang, R aja Lumu, S elangor,
menerima adat resam Melayu apabila baginda ingin rnelepaskan
din danipada lingkungan kuasa Johor-R iau. Baginda meminta
jasa baik S ultan Perak untuk menabalkannya sebagai raja peme-
rintah S elangor yang berdaulat. Pemilihan R aja Lumu untuk
ditabalkan oleh raja pemerintah negen Perak adalah demi faharn-
an masyarakat Melayu bahawa sejak tahun 1699 hanya ketu-
runan dinasti Perak sahaja yang rnewakili keturunan dinasti
Palembang-Melaka yang gemilang dan berdaulat. T erdapat juga
hubungan perkahwinan yang digunakan sebagai cara mengerat-
kan hubungan politik dan menentukan hubungan persahabatan
antara pihak yang terlibat. Contohnya, hubungan perkahwinan
yang diwujudkan oleh golongan elit baru, Bugis, dengan kerabat
188
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
diraja dinasti Bendahara di Johor-R iau; atau perkahwinan antara
kerabat diraja T erengganu dengan Kelantan; Kedah dengan S ela-
ngor; T erengganu dengan Johor-R iau; Bangkok dengan Vientia-
ne; dan Kemboja-Vietnam.
S ecara keseluruhannya, hubungan serantau A sia T enggara
pada abad ke- 18 rnenunjukkan kekuatan dan kelemahan sistern
tributari dan konsep mandala/padang kuasa. Hubungan serantau
abad ke-18 menunjukkan bahawa sistem hubungan tradisional
itu akan menjadi kukuh sekiranya raja pemerintah pusat kuasa
besar di T anah Besar mahupun di kepulauan, mempunyai kebo-
lehan peribadi dan keyakinan sosiopolitik terhadap kedudukan
dan kuasanya. Contohnya R ama I , G ia Long, dan A laungpaya
yang dapat menentukan kestabilan politik dalam negara rnereka
dan, kesannya, menentukan hubungan sesama mereka dan juga
dengan negeri-negeri kecil dalarn mandala masing-masing.
Undang-undang dan ketenteraman wujud di rantau A sia T eng-
gara disebabkan kebolehan dan pencapaian peribadi raja-raja ter-
sebut.
S ebaliknya, kalau raja pemerintah kurang berkebolehan dan
selalu terpaksa mengesahkan kelayakan dan membuktikan legi-
timasinya, seperti raja dinasti Bendahara, A mangkurat I , I I dan
I I I , keadaan sosiopolitik akan selalu menghadapi konflik, kete-
gangan, politik yang tidak stabil, dan akhirnya perang saudara.
Perkara yang penting ialah individu raja pemerintah bertindak
sebagai daya penggerak sistem pentadbiran dan segala hubungan
serantau. R ama I , S iam; G ia Long, Vietnam; Mansur S yah,
T erengganu; Yamtuan Muda Kemboja, Johor-R iau; dan
Hamengkubuwana I , Yogyakarta semuanya merupakan
pemimpin yang berkaliber, berwibawa dan berwawasan. Mereka
dapat memperkukuhkan kebangkitan masyarakat tradisional
A sia T enggara melalui hubungan serantau dan dasar-dasar dalam
yang bijaksana. S ebaliknya, R aja Bodawpaya, Myanmar;
A mangkurat I I I , Mataram; S ultan S ulaiman, dan S ultan Mah-
mud, Johor-R iau; dan S ultan A lauddin, Perak dapat dilihat seba-
gai contoh pemimpin yang kurang bijak dan, oleh itu, gagal
mengatasi kelemahan yang wujud dalam sistem politik dan
diplomatik serantau. Walau bagaimanapun, sistem tributari
189
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
masih kekal sebagai sistem diplomatik yang diamalkan di selu-
ruh A sia T enggara.
(c) Hubungan dengan Kuasa Luar
A bad ke-1 8 juga memperlihatkan perkembangan sistem tributari
yang dapat digunakan sebagai corak hubungan A sia T enggara
dengan kuasa asing selain China. Kuasa asing baru yang menon-
jol dalam masyarakat A sia T enggara ialah Belanda (VOC) dan
S epanyol. Meskipun para pedagang bebas I nggens juga banyak
melibatkan din dalarn aktiviti perdagangan di rantau in S yari-
kat Hindia T imur I nggeris (S HT I ) peranan yang bermakna pada
tahun-tahun terakhir abad ke- 18 terutama setelah tercetusnya
Perang N apoleon di E ropah.
T umpuan perbincangan di sini ialah kesanggupan pihak
Barat, kecuali S epanyol di Filipina, menyesuaikan sistem perjan-
jiannya dengan sistem tributari yang diamalkan masyarakat tern-
patan bagi menjalin hubungan diplomatik dan ekonorni dengan
pusat-pusat kuasa tempatan. Pada akhir abad ke-18, VOC dan
S HT I telah menjadi kuasa kewilayahan seperti pusat kuasa tern-
patan yang lain, dan syanikat perdagangan yang tujuan utamanya
untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Hakikat yang
ejen-ejen Barat sanggup menerima bukan sahaja sistem politik
tetapi juga etika atau adab tertib diplomatik dan sosiobudaya
tempatan adalah kurang dibincang oleh para sarjana penjajah
pada abad ke- 19. Di sini kita perlu meneliti sebab-musabab di
belakang kesanggupan Barat itu yang pada dirinya secara ter-
nyata membuktikan bahawa sistern politik dan diplomatik tern-
patan bukanlah sesuatu yang gasar dan tidak bertamadun seperti
yang dilaung-laungkan para sanjana Barat sehingga awal abad
kini.
(i) China
S ebelum kita berbincang tentang hubungan A sia T enggara
dengan kuasa Barat, kita perlu meneliti terlebih dabulu hubung-
an A sia T enggara dengan China, sebuah kuasa yang memain
peranan besar dalam perkembangan sosiopolitik dan ekonorni
rantau mi sejak zaman lampau. S eperti yang telah dibincangkan,
190
LUMR A H S OS I OPOLI T I K A BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
penglibatan China dalam hal rantau A sia T enggara semakin
menurun sejak akhir abad ke-15.
42 Ketika China di bawah
dinasti Ching, raja-rajanya melarang perniagaan tnbutari dengan
A sia T enggara kerana ia dilihatnya sebagai aktiviti subversif
yakni faedah daripadanya hanya menolong memperkuatkan
pihak prodinasti Ming yang digulingkan oleh kerajaan dinasti
Ching sahaja. Walaupun begitu, hubungan perdagangan A sia
T enggana dengan China dapat diteruskan dan pada tahun 1741
setelah ban dihapuskan, aktiviti perdagangan antara kedua-dua
pihak adalah arnat penting kepada ekonorni masing-rnasing.43
Pada akhir abad ke-18, misalnya, perdagangan dengan China
merupakan sumber besar pendapatan kerajaan tempatan seperti
S iam, Vietnam, Filipina, dan Johor-R iau. Jelas bahawa para
pedagang Cina di A sia T enggara dan selatan China, berjaya
meluaskan skop dan jumlah urus niaga mereka sehingga perda-
gangan China-A sia T enggara amat penting kepada pusat pelabuh-
an tempatan, kecuali kepulauan I ndonesia yang berada di bawah
kuasa VOC. Biasanya China mengeksport barang dagangan
mewah seperti sutera dan tembikan ke A sia T enggara, rnanakala
A sia T enggara rnengeksport barang dagangan ash ataupun perta-
nian seperti beras, sarang burung, hasil hutan, rempah dan akar-
akar kayu ke China. A ktiviti perdagangan dengan China mi
bukan sahaja melibatkan para pedagang Cina tetapi memberi
peluang cerah kepada pedagangan tempatan seperti Melayu,
Bugis, T hai, Vietnam dan S ulu. Jelas bahawa hubungan ekonomi
China-A sia T enggara adalah kukuh dan memberi tanda kepada
kedua-dua pihak. China sebagai pusat sumber barang keperluan
pasaran A sia T enggana dan pasaran besar bagi hasil pengeluaran
rantau tersebut, China merupakan rakan ekonomi utarna A sia
T enggana pada abad ke-18.
Dan aspek sosiopolitik pula, walaupun jelas bahawa sistern
tributari Cina kurang daya politiknya jika dibandingkan dengan
zaman dinasti Ming awal, namun China tidak menyerahkan hak-
nya untuk memben ajanan kepada kerajaan A sia T enggara seki-
42 Lihat perbincangan dalam Bab 3.
43 S teinberg., op. cit., him. 5 12.
191
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
ranya perlu. Misalnya, China menyerang Myanmar beberapa kahi
pada abad ke- 18 atas kepercayaan yang kerajaan A va memberi
sokongan kepada elemen-elemen anti kerajaan Ching. S emasa
pemerintahan R aja Hsin-pyu-sin, Myanmar, China menghantar
ekspedisi tentera menentang Myanmar sebanyak dua kahi. Pada
tahun 1769, satu persetujuan lisan dicapai antara Beijing dan
A va yang menunjukkan sikap sahing menghormati dan cara
penyelesaian konflik dan salah faham yang akan timbul. Menu-
rut persetujuan hisan itu, kedua-dua kerajaan bersetuju bertukar-
tukar misi persahabatan dan muhibah sekahi setiap sepuluh
tahun.
44 Dapat ditafsirkan bahawa dengan persetujuan lisan itu,
sistern tributari China yang mewujudkan hubungan pohitik dan
diplomatik dengan hak sesebuah negeri berniaga dengan China
telah dilonggarkan. Kerajaan Ching menerima hakikat bahawa
misi persahabatan dan muhibah perlu dihantar oleh China bagi
menunjukkan penghormatannya kepada negeri lain.
Hubungan China dengan S iamjuga menunjukkan perubah-
an sistem tributari secara halus, satu tanda keruntuhan pengaruh
politik China di A sia T enggara. S eperti yang telah dibincangkan,
masyarakat A sia T enggara menerima hubungan tributari dengan
China adalah bagi keperluan ekonomi dan politik. Menurut
rekod dinasti Ching, S iam patut menghantar satu misi tributari
setiap tiga tahun sekali. Pada tahun 1653, raja S iam menghantar
misi pertarna yakni R aja Prasat T hong, untuk menjalin sernuha
hubungan tributani.45 Kernungkinan besar S iam rnenghentikan
44 Menurut Henry Yule, peristiwa itu diterangkan kepada A rthur Phayre,
utusan kerajaan I ndia British ke istana A va padatahun 1855, oieh Wungyi
Magwe Mengyi seperti yang berikut:
T erdapat satu persetujuan lisan [selepas perang antara Myanmar
dan China pada tahun 1769] yang dicapai apda tahun 1769
antara pangiima agung China dan Myanmar [yang berunding]
sempadan bahawa setiap sepuluh tahun satu misi diplomatik
patut dihantar dan sebuah negen ke sebuah negeri yang lain
Henry Yule, op. cit., hI m. 1178; lihat juga Bird, G .W. 1897. Wandering
in Burma. London: S imkus, Marshall, Hamilton, Kent & Co., him. 101.
45 Fairbank, J.K., dan S su-Yu T eng, 1961. Ching Administration: Three Stu-
dies. Harvard-Yenching I nstitute S tudies XI X, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, him. 1556. Prasat T hong adalah perampas takhta dan
pengasas dinasti Prasat T hong, dan 163088. Jelas bahawa baginda
192
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
amalan menghantar misi tributari ke China apabila berhakunya
konflik dalam negeri China pada awal abad ke- 17. Oleh itu, misi
yang dihantar pada tahun 1653 dicatat sebagai misi pertama,
mungkin sejak pertumbuhan dinasti Ching pada tahun 1644. T er-
nyata bahawa amalan S iam menghantar misi tributari adalah
mengikut keperluan politik golongan pemerintahnya. S emasa
pemerintahan T aksin dan R ama I , keadaan politik dan ekonomi
dalam negeri memaksa pemimpin T hai kerap menghantar misi
tnbutani, dan R ama I dan pengganti baginda R ama I I sehalu
meminta pengiktirafan China terhadap perlantikan mereka seba-
gai raja pemerintah S iam.
46 Penghantanan misi tnbutari S iam
adalah rnengikut keadaan dalam negeri dan bukan mengikut
jadual yang ditetapkan Beijing. S ebenannya, Beijing pun secara
perlahan rnenerima perkembangan itu. Pada tahun 1818, China
mengeluarkan senarai negeri yang bukan tributari tetapi mempu-
nyai hubungan perdagangan dengan China yang termasuk S iam
dan Kemboja.
Pada pertengahan abad ke-19, hubungan China-S iam
mengalami perubahan penting. S etelah banyak kali menunda
penghantaran misi ke China kerana tiada keperluan ekonomi
ataupun pohitik, Bangkok rnemutuskan hubungan tnbutani itu
atas sebab S iam telah menerima sistern hubungan antanabangsa
yang berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kedua-dua pihak
yang terhibat. Oleh itu, sistem tributari terpaksa dibatalkan
supaya tidak menjadi punca salah faham masyarakat Barat ter-
hadap kedaulatan S iam.
memerlukan pengiktirafan China sebagai raja yang berwibawa.
46 Masaiah legitimasi T aksin dan raja-raja dinasti Chakri pada zaman Bang-
kok awal merupakan faktor utama yang menyebabkan raja S iam meminta
pengiktirafan dan China. Zaman T aksin dan R ama I juga menyaksikan
keadaan ekonomi yang teruk disebabkan keadaan perang yang berpan-
jangan; oieh itu, kedua-dua raja itu terpaksa mengimport bahan makanan,
senjata, yakni mereka banyak memerlukan cukai daripada perdagangan
untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Cina meiambatkan persetujuan-
nya kepada permintaan T aksin untuk diiktiraf sebagai raja S iam yang sah
sehinggatahun 1786. Keperluan poiitik dan ekonomi itu dapat dilihat dan
jumiah sebanyak 37 misi yang dihantan ke China antara tahun 17801860.
Fairbank dan S su-Yu T eng, op. cit., him. 156; 170.
193
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
S ebenarnya, hubungan tributari dengan China yang amat
menanik dan mendalam sekali ialah hubungan China dan Viet-
nam. S ejak awal lagi, Vietnam rnempunyai hubungan istime-
Wa dengan China kerana Vietnam merupakan sebuah negen
yang pernah dijajah oleh China dan menerima pula sosiobudaya
China yang berasaskan ajaran Konfusius. Pengiktirafan raja
Vietnam selahu dibuat oleh pegawai kanan Cina, wakil rasrni
Maharaja China, yang dihantar ke Hanoi atau Hue untuk upacara
tersebut. Berbeza dengan negeri-negeri A sia T enggara yang lain
pada abad ke- 17 dan ke- 18 yang melihat pengiktirafan China itu
hanya sebagai sahah satu tanda daripada tanda-tanda higitimasi
kedudukannya dan pengiktirafan itu mempunyai nilai politik
dalam masyarakat Vietnam. S etiap pernimpin akan mencuba
mendapatkan pengiktirafan danipada China kerana tanpapengikti-
rafan tersebut, seseorang pemimpin Vietnam tidak dihihat seba-
gai raja pemerintah yang sah. Contohnya, dinasti Le yang lama
rnenghilangkan kuasa pernerintahnya kepada keluarga Mac,
T rinh dan N guyen tetapi masih disanjung sebagai raja pemerin-
tah yang sah, manakala keluarga-keluarga pemimpin yang
memerintah Vietnam dengan kuasa politik dan ekonomi yang
mutlak masih mengakui mereka memerintah atas nama raja
dinasti Le. A pabila China setuju rnengiktiraf Van Hue sebagai
maharaja Vietnam dan pengganti dinasti Le yang sah pada tahun
1786, Beijing tidak ada pihihan lain kerana Van Hue telah
memusnahkan kuasa keluarga T nnh yang terlebih dahulu berjaya
menggantikan ternpat dinasti Le dan Mac.
S ama juga dengan kejayaan N guyen A nh pada tahun-tahun
terakhir abad ke-l8. S eperti yang dibincang di atas, pada tahun
1799, N guyen A nh berjaya menewaskan tapak kuasa Van N hac
dan dua tahun kernudian, baginda telah menewaskan kerajaan
dinasti T ayson di T onkin dan Hanoi. S ebagai pemimpin pertama
sejak abad ke- 16 yang dapat menyatukan Vietnam, N guyen A nh
mengisytiharkan dirinya sebagai Maharaja Vietnam pada tahun
1802. Walau bagaimanapun, baginda dengan segera menghantar
utusan ke I stana Beijing rnerninta Maharaja China menjalankan
upacara pertabalan dan pengiktirafan baginda seperti yang diper-
lukan oleh adat pohitik Vietnam. Bagi Vietnam, hak pertuanan
194
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
China ke atasnya adalah benar dan bukan sesuatu yang boleh
diketepikan sesuka hati. T anpa kegagalan, Hue sentiasa meng-
hantar misi tributaninya ke Beijing setiap dua tahun sekali seperti
yang ditetapkan China.
S ebagai negeri naungan China, Vietnam juga memandang
serius kuasa perlindungan China kepada kesehamatan dan kedau-
latan Vietnamdaripada ancaman luar, satu pendekatan yang ber-
lainan dengan negeri-negeri di A sia T enggara yang lain. S ele-
watnya pada tahun 1880-an, semasa Hue menghadapi cabaran
hebat daripada Perancis yang ingin menguasai seluruh Vietnam,
Maharaja T u Duc (184783) telah membuat rayuan kepada
China supaya China melakukan tanggungjawab pertuanannya
kepada Vietnam. T u Duc menghantar misi utusan ke Beijing
path tahun 1882. Bersama-sama misi itu, T u Duc juga menghan-
tar alat dan dokumenyang melambangkan pengiktirafankeduduk-
an Vietnam sebagai negeri naungan China dengan arahan kepada
ketua utusan bahawa sekiranya kerajaan Beijing menolak rayuan
baginda, segala alat dan dokumen itu dipulangkan semula
kepada Maharaja China dan akan putuslah hubungan tradisional
antara Vietnam dan China.
47 Malangnya, kita tidak mengetahui
apa akan berlaku, kerana, sebelum pihak Vietnam berpeluang
mengemukakan kata putusnya kepada Maharaja China, T u Duc
telah mangkat dan rombongan utusan diraja itu dipanggil pulang
ke Vietnam.
A pa yang temyata ialah hubungan tnbutari antara Vietnam
dan China memain peranan penting dalam konsep sosiopolitik
Vietnam sepanjang zaman tradisional. T idak hairanlah apabiha
Vietnam berdepan dengan cabaran Barat, para pemimpinnya,
terutama Maharaja Minh Mang (182040) rnemihih mengguna-
kan dasar-dasar yang berakar umbi dalam ajaran Konfusius bagi
mengatasi cabaran-cabanan tersebut.
47 T uoung Buu Lam, 1967. Patterns -of Vietnam, Response to Foreign Inter-
vention, 18581900. S in monograf no. 11, S outheast A sia S tudies, Yale
University, him. 20.
195
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
(ii) VOCfBelanda
S eperti yang telah diketahul umum bahawa walaupun Belanda
telah lama berdagang di A sia T enggara yakni sejak abad ke-l6,
Belanda hanya dapat menguasai kepulauan I ndonesia pada abad
ke-19 dan awal abad ke-20. Pada abad ke-18, kuasa Belanda
diwakili oleh syanikat perdagangannya yakni VOC (16021799)
dan tujuan utamanya adalah untuk menguasai perthgangan hasil
pengeluaran kepulauan I ndonesia untuk pasaran E ropah iaitu
rempah, bijih timah, kayu balak, teh dan kopi. liii bererti bahawa
pada abad ke-16 dan ke-17, tumpuan utama VOC adalah untuk
menguasai kawasan kepulauan rernpah di T imur termasuk Malu-
ku, S ulawesi, dan T emate; kawasan pelabuhan di kedua-dua
belah S elat Melaka seperti Mehaka, A ceh dan Perak. Walau
bagaimanapun, perubahan perrnintaan pasaran di E ropah pada
abad ke- 18, melihat tumpuan ekonomi dan perdagangan VOC di
I ndonesia dan kawasan T imur ke pulau Jawa sendiri. Jawa men-
jadi sumber pengeluanan hasil perdagangan yang penting pada
setakat itu iaitu kayu balak, kopi, teh dan beras. Bagi menubuh-
kan sistem rnonopoli perdagangannya, VOC terpaksa menjalan-
kan dasan agresif terhadap pana pedagang lain sama ada asing
mahupun tempatan. Contohnya, pada tahun 1641, Belanda ber-
jaya menghalau Portugis dan Melaka dan menguasai perairan
S elat tersebut. Pada permulaan abad ke-l8, VOC merupakan
sebuah syarikat perdagangan yang berperanan penting sama ada
sebagai sebuah kuasa kewihayahan yang terpaksa mempertahan-
kan kedudukannya seperti para pernenntah tempatan yang lain,
walaupun tujuannya masih menentukan keuntungan urns niaga
sebesar mungkin.
S ebagai kuasa kewilayahan, VOC terpaksa menanggung
perbelanjaan yang sangat besar bagi rnenentukan kuasa dan
kedudukan VOC sendiri ataupun pihak sekutunya. Misalnya,
VOC terpaksa memberi sokongan ketenteraan kepada kerajaan
Bugis di Bone menentang kuasa Kesultanan Makasar di G oa,
S ulawesi S elatan sepanjang tahun 1660-an dan 1670-an. Penga-
laman VOC di Jawa sepanjang abad ke- 18 juga menunjukkan
betapa beratnya tanggungan sebuah kuasa kewilayahan Belanda
dalam rnemperkukuhkan kedudukan sosiopolitik, ekonomi dan
196
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -I S : KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
ketenteraannya. Jelas bahawa pada akhir abad itu, VOC telah
muflis sebab penglibatan tenteranya dalam politik tempatan
dinasti Mataram. Kedudukannya terpaksa digantikan oleh pen-
tadbiran kerajaan Hindia Belanda, yakni wakil rasmi kerajaan
metropolis Belanda.
S atu langkah demi langkah sejak tahun 1700 melihat VOC
berjaya menubuhkan tapak kuasa fizikal, tetapi telah menimbul-
kan kesan buruk terhadap daya ekonominya, di Betani di wila-
yah utara Pulau Jawa. A khirnya, VOC dapat mengesahkan kedu-
dukan kuasa kewilayahan ulungnyadi kepulauan Hindia, setelah
termeterai Perjanjian tahun 1790 yang mengakui pihak berkuasa
Belanda sebagai mahkamah rayuan kepada segala konflik atau
masalah antana para pemimpin di S urakarta dan Yogyakarta.
Malangnya, pencapaian cemerlang itu hanya dicapai dengan
menanggung kerugian dan kemusnahan VOC sendiri.
Dengan dasar menggunakan kuasa tentera dan perjanjian
dengan kerajaan tempatan, serta sikap bertolak ansur terhadap
sistem sosiopolitik N usantana yang dieksploitasi demi kepen-
tingan VOC sendiri. VOC dapat mengubah kelernahan dan
peringkat awah kepada kekuatan yang tidak dapat diketepikan
atau diatasi oleh kuasa tempatan menjehang akhir abad ke-18.
Cara pelaksanaannya ialah mencan rakan tempatan menentang
musuhnya. Misalnya, VOC bekerjasama dengan Johor menen-
tang Portugis pada pertengahan abad ke-17; Belanda membuat
satu perikatan dengan kerajaan Bugis di Bone dan mengeksploi-
tasi konflik antara Bone dengan Kesultanan Makasar di G oa
untuk menumbangkan kuasa Makasar di S ulawesi selatan; dan di
Jawa, VOC memihak kepada kerajaan Mataram menentang
pusat-pusat kuasa di kawasan pedalaman dengan tujuan menjadi
thlang kuasa politik dan tentera Mataram di Jawa T engah untuk
kepentingan ekonomi VOC.
48 Jelas bahawa semakin kuat VOC
48 Untuk beberapa penjeI asan dasar dan peiaksanaan dasar-dasar tersebut
iihat R icklefs, M.C., 1993. War, Culture and Economy in Java
16771726. S ydney: A llen & Unwin, Boxer, C.R ., 1973. The DutchSea-
borne Empire, 16001800. London: Penguin; Ciive Day, 1966. The
Policy and Administration of the Dutch in Java. Kuala Lumpur: Oxford
University Press, (cetak semula).
197
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dan segi politik dan ketenteraan, semakin berat tuntutannya ter-
hadap masyarakat tempatan supaya membolehkan VOC membi-
ayai penbelanjaan perang yang semakin besan, akibat dasar cam-
pur tangan VOC dalam hal-hal Jawa, sistem pentadbiran yang
tidak berkesan serta rasuah yang berleluasa di kalangan pega-
wainya. Kegagalan VOC memperbaiki prestasi ekonorninya
meskipun ia selalu menewaskan para musuhnya di medan
perang sepanjang abad ke-18, merupakan punca utama syarikat
tersebut muflis pada tahun 1799.
G ambaran perkembangan kuasa dan kedudukan VOC/
Belanda di atas mencerminkan dengan ketana bahawa kuasa
Barat, termasuk British di I ndia, yang datang ke A sia T enggara
antara abad ke-16 hingga akhir abad ke-18 (kecuali S epanyol),
adalah sanggup menerima dan menguruskan aktiviti ekonominya
mengikut syarat-syarat dan suasana sosiopolitik tempatan.
Mereka menerima adab-tertib diphomatik, budaya, dan undang-
undang tempatan sebagai syanat-syarat asas hubungan ekonomi
dan perdagangan dengan masyarakat tersebut. Contoh yang baik
ialah pendekatan pegawai VOC terhadap istana Matanam semasa
pemerintahan A mangkurat I apabiha VOC atas kepentingan eko-
nomi dan keselamatannya tidak mempertikaikan tafsiran raja ter-
sebut tentang hubungan Mataram-VOC yang ditubuhkan melalui
Perjanjian tahun 1646. Menurut tafsiran A mangkurat, VOC
mengakui kedudukan Matanam sebagai negeni pertuanan kera-
jaan VOC di Betawi, sedangkan perjanjian itu merupakan per-
janjian persahabatan sahaja.
49 S ebenarnya, VOC dan ejen-ejen
Banat yang lain amat peka kepada tuntutan sosiobudaya dan
49 VOC bukan satu-satu syarikat yang berbuat demikian; seperti yang dibin-
cangkan di atas, kerajaan di I ndia sering juga memaparkan sikap bertolak
ansur dan menerima dengan hati terbuka adat resam dan tuntutan sosiobu-
daya dan Myanmar, S iam, dan negen-negeri Meiayu. Contohnya, satu
rombongan utusan British dan Kerajaan I ndia British yang diketuai oleh
E dward Fieetwood dihantar ke istana A va pada tahun 1695 dengan rela-
nya melakukan upacara kotow tiga kali di pintu besar istana A va, tiga kali
iagi di tengah jalan antara pintu besar dan bangunan istana besar, dan tiga
kali lagi apabiia mereka berada jima eias ela dan singgahsana diraja. Lapor-
an E dward Fleetwood kepada G abenor Madras, dipetik danipada Craw-
furd, J., 1829, op. cit., hI m. 3023. Kerajaan British di I ndia dan para
198
LUMR A H 5OS I OPOLI T I K A BA D KE - 18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
politik kerajaan tempatan, dan bersedia mematuhi kehendak
pihak berkuasa tempatan dengan tujuan dapat bemiaga dengan
kerajaan-kerajaan berkenaan. Kenapa amalan mi tidak dapat
dikekalkan?
Jawapannya adalah jelas iaitu selagi kuasa dan kedudukan
VOC atau ejen-ejen Banat yang lain adahah lemah dan kurang
berkemampuan, selagi itulah mereka nampaknya sanggup rnene-
rima syanat-syarat yang ditetapkan oleh masyarakat tempatan
tanpa segan sihu kerana tujuan utama mereka adalah untuk ber-
niaga dengan apa jua cara yang membolehkan mereka mendapat
keuntungan sebesar mungkin. T idak lama kemudiannya, pihak
Barat dapat memperkukuhkan kedudukannya bukan sahaja
kerana majhis dalam bidang teknologi dan ketenteraan tetapi juga
dengan taktik melaga-lagakan sebuah kuasa tempatan menentang
yang lain. Dasan yang dijahankan VOC terhadap kepulauan I ndo-
nesia pada abad ke-18 secara perlahan dapat meningkatkan
kuasa fizikal dan kewilayahan VOC semasa ia dapat mematah-
kan kuasa pohitik dan tentera kerajaan tempatan, khususnya
Mataram dan Banten. Dengan kuasa fizikal yang kuat, VOC
menunjukkan pendekatan sosiopohitik yang tegas terhadap
masyarakat tempatan. S eorang raja empayar Matararn sendiri
pun terpaksa menegur seorang G abenor-Jeneral VOC dengan
gelaran ayahanda50 Perkembangan diplomatik dan sosio-
wakil rombongan utusan tersebut tidak meiihat penenmaan adab yang ter-
tib dipiomatik dan sosiobudaya Myanmar adalah sesuatu yang menghina
maruah mereka.
50 R icklefs, M.C, 1934, op. cit. Lebih ketara adalah pendekatan Kerajaan
British di I ndia yang menunjukkan ketinggian sosiobudaya dan poiitiknya
terhadap Myanmar setelah kerajaan tempatan itu ditewaskan oleh tentera
British pada tahun 1824. John Crawfurd yang dihantar ke istana A va pada
tahun 1827 menoiak adab tertib dipiomatik Myanmar dan berkeras meng-
ikut adab tertib I nggeris sahaja. Kolonel A rthur Phayre yang mengetuai
misi ke A va pada tahun 1856 juga menegaskan pentingnya upacara meng-
hadap raja Myanmar mengikut adat istiadat British. Kedua-dua utusan ter-
sebut berpendapat bahawa sekiranya mereka melayan kehendak kerajaan
Myanmar tentang adab tertib itu, British akan kehilangan maruah dan
dipandang rendah oleh kuasa tempatan, mahupun menunjukkan kelemah-
an sosiopoiitiknya kepada kuasa-kuasa yang lain. Lihat Henry Yule, 1856,
op. cit.
199
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
politik dengan VOC merupakan teladan kepada kuasa pen-
jajah yang lain yang akan muncul secara serius pada abad
ke- 19.
(iii) S epanyol
S ecana ringkasnya, Fihipina mempunyai reputasi sebagai sebuah
negen di kalangan negeri A sia T enggara yang tidak dipengaruhi
oleh budaya Hindu-Buddha ataupun S inisi. Hingga kedatangan
agama I slam lebih kurang pada abad ke- 15, budaya kepulauan
Filipina adalah berasaskan budaya dan kepercayaan animisma.
A pabila kapal-kapal perang S epanyol tiba di Manila kira-kira
pada pertengahan kedua abad ke-16, terdapat dua kesultarian
yang penting di selatan kepulauan Filipina yakni Kesultanan
S ulu dan Kesultanan Mindanao. Dikatakan juga bahawa pembe-
sar di kampung Manila adalah beragama I slam.
5 Berbeza
dengan kuasa Barat yang lain, objektif S epanyol dalam usaha
menubuhkan empayarnya di Filipina berpunca danipada sema-
ngat keagamaan raja pemerintahnya yang ingin menyebarkan
ajaran agama Knistian Katohik di kalangan masyanakat gasar.
Oleh itu, pihak berkuasa S epanyol tidak bertujuan bersahabat
dengan orang tempatan sekiranya mereka tidak sanggup meme-
luk agama Katolik. Jadi kerajaan penjajah S epanyol di Fihipina
dilahirkan dengan kuasa tentera semata-mata. S eperti kuasa
Barat yang lain, yang bergantung pada kekuatan tentera lautnya,
S epanyol dapat mengusai semua kawasan pantai dan kawasan
sekitar kepulauan Filipina lebih kurang dani utara sehingga sem-
padan Pulau Mindanao. Pusat kuasa yang pertama ialah kawasan
Cebu (1565) dan pada tahun 1571, S epanyol berjaya membina
ibu kota di Manila. Boleh dikatakan bahawa selain kepuhauan
S ulu dan Mindanao, Filipina merupakan tanah jajahan S epanyol
secara keseluruhannya pada akhir abad ke- 16. Dengan itu, Fihi-
51 Kahin, G .McT ., (peny.) 1966. Governments and Politics of Southeast
Asia. I thaca: Come! University Press, him. 680; iihat juga Phelan, J.L.,
1959. The Hispanization of the Philippines: Spanish Aims and Filipino
Responses, 1565-1700. Madison.
200
LUMR A H S OS I OPOLI T I KA BA D KE -18: KE R UN T UHA N DA N KE N A I KA N
pinajuga merupakan sebuah negeri di A sia T enggana yang ditad-
bir oleh penjajah Banat.
Perlu diingat bahawa wahaupun S epanyol menjajah Filipina
selama tiga abad, tetapi kuasa politik dan tenteranya tidak
mampu menumpukan penentangan terhadapnya oleh Kesultanan
Mindanao dan Kesultanan S uhu. T ambahan lagi, kerajaan S epa-
nyol di Filipina secara perlahan-lahan mengalami keruntuhan
sejak abad ke- 17 dan jelas bahawa pada abad ke- 18 sehingga
revolusi menghapuskan kerajaan penjajah S epanyol oleh go-
longan ehit tempatan pada akhir tahun 1890-an, muncul golongan
intehigensia tempatan yang semakin bersikap dingin terhadap
S epanyol. Kedudukan kerajaan S epanyol di Manila menjadi
lebih lemah apabila Manila setuju membuat perjanjian damai
dengan S ultan S ulu pada tahun 1749 dan terpaksa campur
tangan daham hal politik S ulu setehah S ultan Muhammad A li-
muddin I (173573) digulingkan oleh adiknya.
Boleh dikatakan bahawa golongan ehit tempatan yang rnun-
cul secana perlahan-lahan sejak pertengahan kedua abad ke-l8,
adalah generasi barn Filipina yang terpelajar dalam sosiobu-
daya dan amat menghargai adat resam S epanyol. N arnun,
mereka masih tidak dapat diterima oleh pegawai S epanyol dan
Benua I beria sebagai setaraf dengan mereka. T idak hairan yang
sikap besar din kerajaan S epanyol tersebut menimbulkan pera-
saan nasionahis di kalangan cut banu itu yang terdiri danipada
golongan mestizo Cina, mestizo S epanyol, indio, dan generasi
S epanyol yang lahir di kepulauan Fihipina.
52 Mereka telah
memulakan usaha rnenggulingkan kuasa dan kedudukan kera-
jaan S epanyol di Filipina.
Walaupun S epanyol menubuhkan kerajaannya dengan
tujuan memperlihatkan kemurniaan agama Katohik kepada
masyarakat yang kurang bertamadun, ia tidak bererti bahawa
52 Mestizo merupakan masyarakat campuran, biasanya antara Cina dan
orang tempatan yang dikenali sebagai indio yakni mestizo Cina; manakala
mestizo S epanyoi ialah hasil perkongsian hidup antaraorang S epanyoi dan
orang tempatan, atau orang I ndia di Mexico, atau Cina. Orang S epanyoi
yang lahir di Fiiipina atau di Mexico dikenaii juga sebagai masyarakat
creole.
201
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kekayaan Fihipina terutamanya bahan-bahan semula jadi tidak
penting kepada ekonomi S epanyol. S ebenamya, perdagangan
galleon adalah amat penting kepada kerajaan S epanyol di
Manila mahupun di Madrid. S eperti yang telah diketahui, pada
abad ke- 18, misalnya, Manila dan perdagangan galleon merupa-
kan salah sebuah pusat aktiviti perdagangan A sia T enggara
dengan China dan A sia T imur yang penting.
Kerajaan S epanyol di Filipina merupakan kes kecualian
daripada perkembangan am daharn hubungan Barat dan A sia
T enggara khususnya pada abad ke-18. S epanyol dapat mengua-
sai kepulauan Fihipina dan menubuhkan pemenntahannya tanpa
pertolongan danipada masyarakat tempatan. Pada abad ke-17,
S epanyol memutuskan dasar mehuaskan kuasanya dan kawasan
utana kepulauan tersebut dan menerima wujudnya dua lagi pusat
kuasa yang bermusuhan dengannya di selatan Fihipina. S epan-
jang kehadirannya di rantau itu, kerajaan penjajah S epanyol
tidak menunjukkan sikap bertolak ansur atau menghormati ter-
hadap kedudukan politik mahupun sosiobudaya tempatan. T erda-
pat beberapa kali pemimpin tempatan seperti R aja Kernboja
pada abad ke-17 meminta pertolongannya. T etapi kerajaan itu
hanya mengekalkan dasar isolasinya sahaja.
S ebagai rumusan, jelas bahawa hubungan A sia T enggara
dengan kuasa Barat pada abad ke-18 amnya menunjukkan
keruntuhan kuasa dan maruah kerajaan tempatan terutamanya di
kalangan negeri maritim dan N usantara seperti Johor-R iau,
Mataram, Banten, dan G oa. Di negeri-negeri di T anah Besar,
mereka nampaknya berjaya mempertahankan kebangkitan dan
kegemihangan empayan masing-masing berdepan dengan S HT I
ataupun VOC sehingga tamatnya abad tersebut. Kemungkinan
besar, kejayaan pohitik dan ekonorni itu merupakan kesan kele-
mahan kuasa Barat sendiri dan sebab negeri-negeri tersebut
belum lagi dianggap mempunyai nilai komersil, kepada ejen-
ejen Barat berbanding dengan risiko yang mesti ditanggung
mereka sekiranya kuasa fizikal perlu digunakan. VOC yang telah
bankrap pada akhir abad ke- 18 sudah pun menunjukkan kepada
syanikat-syanikat Banat betapa berbahayanya dasar menakiuki
kerajaan A sia T enggara melalui kuasa takhta.
202
BAB6
TAMATNYA ERA HUBUNGAN
TRADISIONAL
I. Gambaran Am
Perubahan sosiopolitik yang pesat sepanjang abad ke- 19 boleh
dilihat dengan jelas daripada perbandingan peta politik geografi
A sia T enggara pada abad ke- 19 dengan yang wujud pada awal
abad kini. Pada dekad-dekad awal abad ke- 19, secara kasamya,
terdapat tiga empayar di T anah Besar iaitu empayar Myanmar-
Konbaung, empayar S iam-Chakri, dan empayar Vietnam-
N guyen. Ketiga-tiga pusat kuasa itu menunjukkan daya pegas
dan kedinamisan sosiopolitik yang membanggakan. S eperti yang
telah diketahui, Myanmar, S iam dan Vietnam muncul dengan
pencapaian cemerlangnya daripada kemusnahan fizikal dan kea-
daan politik kucar-kacir yang sebenarnya menghapuskan hampir
segala kejayaan yang telah mereka capai sebelum abad ke-18.
Kekukuhan fizikal dan mental mahupun keupayaan mengatasi
malapetaka sosiopolitik yang melanda mereka itu mengesahkan
secara jelas bahawa masyarakat T anah Besar itu mempunyai
masa depan yang cerah. Di kalangan negeri maritim pula, walau-
pun terdapat banyak aspek sosiopolitik yang menunjukkan
keruntuhan kuasa cut aslinya seperti dalam masyarakat Johor-
R iau yang terpaksa menerima dan berkongsi kuasa dengan
masyarakat pendatang baru seperti orang Bugis, orang Minang-
kabau, atau orang Belanda, Johor-R iau, S urakarta dan Yogya-
karta masih dianggap sebagai pusat kuasa dalam dunia Melayu
203
A S I A TENGGARA: HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
atau N usantara. Kebanyakan cut tempatan tidak menyedari atau-
pun berfikir kemungkinan yang mereka sebenarnya adalah di
pinggir zaman A sia T enggara ash dan akan menyaksikan masya-
rakat tradisional yang dibinasakan serta digantikan oleh sosiobu-
daya, sistem politik dan ekonomi dunia luar secara menyeluruh.
Pada awal abad ke-2Q, daripada tiga empayar yang amat
mengagumkan itu, hanya satu empayar sahaja yakni S iam yang
masih berjaya mempertahankan kedaulatannya. I tu pun dengan
kuasa, pengaruh, dan kedudukannya yang telah diperkecilkan
secara luar jangkaan. Misalnya, S iam tidak berkemampuan lagi
menuntut haknya sebagai negeri berkuasa besar di A sia T eng-
gara manakala kedaulatannya amat bergantung pada kebouehan
para pemimpin T hai sendiri dan dasar serta tujuan kuasa Barat
yang telah menjadi jiran tetangganya iaitu British dan Perancis.
E mpayar N guyen telah menjadi negeri naungan Perancis ber-
sama dengan Laos dan Kemboja; sebaliknya, empayar Myanmar
telah pun jatuh ke tangan British dan ditadbir oleh kuasa terse-
but sebagai sebuah wilayah empayar I ndia British. Pada tahun
1824, apa yang masih dianggap sebagai empayar Johor-R iau
dibahagikan kepada dua wilayah yakni T anah Melayu dan kepu-
uauan S ingapura di bawah kuasa British, manakala kepulauan
N usantara iaitu S umatera, kecuali Borneo, kepulauan R iau-
Lingga dan I ndonesia berada dalam lingkungan pengaruh Belan-
da. Di semua tempat di A sia T enggara mi hanya di S iam sahaja
wujudnya kerajaan tempatan yang masih berwibawa mentadbir
dan memutuskan masa depan masyarakatnya sendiri. Di tempat
lain, kuasa dan pengaruh British, Perancis dan Belanda telah
menjadi sebuah kuasa muthak. Peta politik-geografi A sia T eng-
gara pada tahun 1920-an, contohnya, dipenuhi dengan T anah
Melayu British, Myanmar-British, Hindia T imur Belanda,
I ndochina Perancis, dan Filipina A merika, manakala pusat poli-
tik dan ekonominya ialah Kuaha Lumpur dan S ingapura,
R angoon/Yangon, Betawi, S aigon dan Manila. Kecuali Bangkok,
pusat kuasa tradisional seperti R iau-Lingga, A marapura/
Mandahay, Mataram/S urakartalYogyakarta, Hue, Phnom Penh,
dan Vientiane tehah menjadi kawasan-kawasan hulu masyara-
kat moden A sia T enggara yang muncul pada awal abad ke-20.
204
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
Kemunculan mi adalah kesan kemajuan teknologi dan perindus-
trian tentera Barat yang berjaya menggantikan kerajaan-kerajaan
tradisional di A sia T enggara. S ungguhpun terdapat beberapa
institusi politik tradisional seperti penajaan di rantau itu, namun
zaman tradisional di A sia T enggara telah lenyap dan segi politik
pentadbiran mahupun sosioekonorninya.
T idak hairanlah yang kemenangan dan keagungan pohitik,
tentera dan ekonomi penjajah Barat yang berjaya mengubah
wajah dan bentuk masyarakat A sia T enggara membawa kepada
krisis sosiopohitik di dalam masyarakat tempatan sendiri. S elepas
kekejutan dan kebingungan terhadap perkembangan sosiopohitik
sejak pertengahan kedua abad ke-19, nampaknya masyarakat ash
A sia T enggara rela menerirna penguatkuasaan dan autoriti kera-
jaan penjajah terhadap fahaman bahawa mereka tidak berupaya
menentang kuasa pohitik dan tentera Barat. R ingkasnya, pendu-
duk A sia T enggara dijadikan hamba kepada para perampas tanah
air mereka sendiri. Walau bagaimanapun, akhirnya timbul di
kalangan rakyat tempatan persoalan terhadap kesesuaian sistem
sosiopohitik mereka sendiri yang telah mernbuktikan dengan
sejelas mungkin tentang tidak upayanya sistern tersebut menjadi
sistem dan nilai yang dapat mempertahankan masyarakat dan-
pada ancarnan dan cabaran dan dunia luar yang mempunyai
konsep dan nilai sosiopohitik yang sangat berbeza daripada sis-
tern yang selama itu dipegang oleh A sia T enggara sebagai the
truth and the whole truth dalam mempertahankan masyarakat-
nya. Jadi tidak hairanlah bahawa masyarakat A sia T enggara yang
muncul daripada cengkaman penjajah Barat pada pertengahan
abad mi, hampir seratus peratus menohak sistem pohitik, pentad-
biran dan sosioekonomi zarnan tradisionalnya.
Walau bagaimanapun pada awal hingga pertengahan abad
ke-19, A sia T enggara, khasnya T anah Besar, masih tersergam
dengan pencapaian sosiopolitik dan ekonominya. Perlu diingat
juga bahawa A sia T enggara pada sepanjang zaman tradisional-
nya berulang kali menghadapi keruntuhan dan kemusnahan
rnasyarakatnya tetapi nasib malang itu tidak secara serius
menimbulkan keraguan terhadap sistem sosiopohitik atau nilai
kemasyarakatannnya. S ebabnya, A sia T enggara selalu menunjuk-
205
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kan daya pegas yang sentiasa membolehkan masyarakat tradisi-
onal itu dapat membangunkan semula dan rneningkatkan lagi
kekukuhan asas-asas struktur rnasyarakatnya. Keadaan mi arnat
jelas pada awal abad ke-19 di T anah Besar dengan penubuhan
tiga empayar iaitu Myanmar, S iam dan Vietnam, yang masing-
masing memaparkan kekuatan dan pencapaian sosiopohitik yang
mernang rnembanggakan daripada zaman sebelurnnya.
II. Perkembangan Politik
(i) Myanmar
S eperti yang tehah dibincangkan, Myanmar muncul semula seba-
gai sebuah empayar yang paling berkuasa di T anah Besar dengan
penubuhan dinasti Konbaung/A haungpaya. S ecara umumnya,
boleh dikatakan bahawa dan tahun 1752 hingga tahun 1800,
Myanmar telah mencapai kemuncak kegemilangan sosiopolitik
yang tidak pernah dialami sejak zaman R aja Bayinnaung. Kebi-
jaksanaan R aja A laungpaya dan putera bagmnda R aja Hsin-pyu-
sin dalam bidang ketenteraan mahupun pentadbiran dapat mem-
perkukuhkan kuasa dan kedudukan Myanmar dengan berkesan.
E mpayar Myanmar pada awal abad ke- 19 bukan sahaja meliputi
semua wilayah negara Myanmar sekarang tetapi juga dapat
menuntut kuasa negeri dipertuan terhadap Manipur dan A ssam
di I ndia. S eawal tahun 1767, Hsin-pyu-sin berjaya menguasai
Yudhya, ibu kota S iam, dan buat sementara waktu, menduduki
negeri tersebut. Jelas bahawa keunggulan tentera dan pengaruh
politik Myanmar tidak dapat dipertikaikan.
Walaupun begitu, dasar perluasan kuasa Myanmar ke arah
barat akhirnya menimbulkan konflik kepentingan politik-
ekonomi antara A marapura dan kerajaan I ndia British. Pada
mulanya, pihak British yang kurang yakin terhadap kuasa tente-
nanya sanggup mencari jalan menyelesaikan konflik itu secara
diphomasi. Beberapa misi dihantar oleh G abenor Jenerah ke
istana Myanmar di S hwebo, A va dan A marapura untuk menda-
patkan suatu persefahaman dan perjanjian berhubung dengan
masalah sempadan dan peluang-peluang ekonomi untuk perda-
gangan British. Padri yang terkenal iahah misi Michael S ymes ke
206
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
istana R aja Bodawpaya (17811819) pada tahun 1795 dan 1802.
A pabila ternyata bahawa pihak berkuasa Myanmar tidak
memandang senus terhadap usaha diplomatik tersebut, kerajaan
I ndia British yang ingin menentukan kepentingan pohitik-
ekonomi mereka berdepan dengan Myanmar terus rnemihih tin-
dakan ketenteraan terhadap Myanmar. Pada tahun 1824, tujuan
kerajaan I ndia British berperang dengan Myanmar ialah untuk
memberi satu pelajaran sosiopohitik kepada para pemirnpin
Myanmar yang dianggap sebagai terlalu angkuh.
G abenorJeneral A mhurst mengesahkan keinginan British terse-
but apabiha beliau rnenerangkan keperluan melancarkan mem-
buat perang rnenentang Myanrnar pada tahun itu.
no permanent security from the aggression of the
Burmese ... can be safely calculated on, until that people
shall have been made to feel the consequences of their pro-
voking the British G overnment to depart from the pacific
tone of policy it has hitherto pursued.
2
S ebab-sebab utama konflik kepentingan British-Myanmar
pada abad ke-19 ialah konflik sempadan dan dasar pohitik-
ekonomi Myanmar terhadap kerajaan I ndia British. Masalah
sempadan menjadi rumit apabila pihak British di I ndia sedar
bahawa kerajaan Konbaung tidak sanggup melayan kepentingan
ekonomi dan perdagangan British di Myanmar dengan baik.
Perang A nglo-Myanmar 1824 tercetus sebab dasar agresif R aja
Bagyidaw terhadap negeri-negeri I ndia yang bersempadan
1 T indak balas istana R aja Bodawpaya yang amat mengecewakan kerajaan
I ndia British ialah pendekatan kerajaan Myanmar yang tidak mahu berhu-
bung ataupun berbincang dengan kerajaan I ndia British yang dilihat seba-
gal kerajaan yang tidak setaraf dengan Myanmar. S ebenarnya, R aja Bodaw-
paya mempersoalkan tujuan British terhadap Myanmar dan negeri-negeri
I ndia yang di dalam lingkungan politik Myanmar dan dengan itu menolak
membuat apajua pun hubungan dengan pihakBritish. Memang Bodawpaya
juga dipengaruhi oleh kepercayaan baginda terhadap keupayaan tentera
Myanmar yang dianggap dapat mengatasi segala masalah dalam hubungan
Myanmar dengan negeri-negen lain.
2 T arling N ., 1992. T he E stablishment of the Colonial R egimes dim. The
History of Southeast Asia. Cambridge: T he Cambridge University Press,
hlm. 36.
207
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dengan Myanmar, dan secara tidak langsung, rnengancarn kedu-
dukan British di kawasan tersebut. T etapi masalah sempadan itu
sebenarnya tehah wujud sejak zaman R aja Bodawpaya
(17871819) dan sepanjang tempoh itu, pihak British mengam-
bil sikap berkompromi dan bersimpati dengan kerajaan Myan-
mar. Hanya selepas kernerosotan hubungan ekonomi Myanmar-
British pada awal abad ke-19 yang menyebabkan pihak British
di I ndia menggunakan kuasa tenteranya untuk menyelesaikan
rnasalah dengan Myanmar. S ebenarnya, pendekatan itu akan kita
lihat berulang kembali setiap kahi berlakunya konflik bersenjata
antara British dan Myanmar yakni pada tahun 18246, 1852,
dan 1885.
Dan sudut sosiopohitik Myanmar, abad ke- 19 memperhihat
keruntuhan dan kernerosotan kuasa dan daya dinarnis negara itu
dari segi kestabilan pohitik, kekukuhan ekonomi dan kegemi-
langan kuasa tenteranya. Boleh dikatakan bahawa keruntuhan
sosiopohitik dan ekonomi Myanmar yang berhaku secara
perlahan-lahan tetapi sernakin meningkat itu merupakan kesan
kehemahan politik yang tersirat daham sistem monarki dinasti
Konbaung sendiri. R ingkasnya, institusi perajaan Myanmar yang
amat bergantung pada kebolehan penibadi seseorang raja peme-
rintah gagal menentukan cahon-calon yang berkahiber untuk
menaiki takhtanya. Berhubung dengan itu, boleh dikatakan
bahawa sejak awal abad ke-19, kecuahi pemerintahan R aja Mm-
don (18531878), Myanrnar ditadbir oleh raja-raja yang kurang
berkebolehan dan tidak peka terhadap perubahan sosiopolitik
dan ekonomi di sekitarnya. Contoh yang baik ialah semasa
pemerintahan R aja Pagan Mm dan R aja T hibaw yang masih ber-
fikiran bahawa Myanmar berkemampuan dari segi ketenteraan
dan ekonomi untuk menanggung beban dasar ketenteraan seba-
gai cara untuk menyehesaikan masalah dengan kuasa luar. S elain
itu, kedua-dua raja tersebut kurang berpandangan luas tentang
perkembangan impenialis yang pesat berkembang di A sia T eng-
gara, terutamanya persaingan hebat antara British dan Perancis
yang sedang membina dan meluaskan kuasa dan pengaruh
masing-masing di rantau tersebut. Dengan itu, dasar R aja T hi-
208
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
baw dan Permaisuri S upayalat yang menggalakkan perluasan
pengaruh Perancis di Myanmar pada tahun 1880-an adalah satu
langkah yang amat berbahaya kepada keselamatan Myanmar.
Jelas bahawa kerajaan I ndia British tidak boleh menerima kea-
daan yang Perancis dapat menubuhkan tapak kuasa politik dan
ekonominya di dalam kawasan yang dianggap sebagai hing-
kungan politik British. Dasar tersebut bersarna dengan pendekat-
an I stana Mandalay yang enggan melayan tuntutan-tuntutan Bri-
tish merupakan faktor penting yang membawa kepada kejatuhan
dinasti Konbaung pada tahun 18856.
Keruntuhan ketenteraan dan ekonomi Myanmar juga ber-
laku disebabkan dasar-dasar yang kurang realistik terutarnanya
sejak pemerintahan R aja Bodawpaya. R aja tersebut mensia-
siakan sumber kekayaan dan kausa dinamis Myanmar dengan
dasar perang menguasai S iam hampir sepanjang pemerintahan
baginda walaupun telah jelas setehah kempen tahun 17956
bahawa Myanmar tidak mampu menguasai negara itu. Bodaw-
paya juga menghabiskan kekayaan dan ekonomi Myanmar
dengan projek membina sebuah pagoda yang terbesar di dunia.
S etelah 12 tahun dan dengan jumlah perbelanjaan besar, barulah
baginda megakui kegagalan projek Pagoda Mingun tersebut.
Boheh dikatakan bahawa pada tahun 1819 apabiha Bodawpaya
mangkat, Myanmar telah mula mengalami proses keruntuh-
annya. Proses mi hanya dapat diberhentikan buat sementara
waktu yakni semasa pemerintahan R aja Mindon tetapi tidak
dapat dihapuskan. Dengan itu, Myanmar yang muncul pada per-
tengahan kedua abad ke-18 sebagai kuasa terbesar di T anah
Besar yang gemilang pencapaian sosiopolitik dan ketenteraan-
nya, kedauhatannya lenyap begitu sahaja pada tahun 1885. Keka-
lahan Myanmar di tangan British adahah kesan campuran antara
kelemahan sosiopolitik Myanmar sendiri dan kecanggihan tek-
nologi dan tentera British.
3
3 Bacaan lanjut tentang perkembangan Myanmar pada abad ke-19 ialah
Maung Htin A ung, A History of Burma, dan The Stricken Peacock: Anglo-
Burmese Relations, 17521942. T he Hague, 1965; Bennet, P.J., 1971. Con-
ference under the Tamerind Tree: Three Essays in Burmese History. N ew
209
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
(ii) S iam
S eperti Myanmar, S iam muncul daripada kemusnahan di tangan
angkatan tentera Myanmar pada tahun 1767 dengan keyakinan
sosiopohitik yang amat mengagumkan. S etelah lebih dan 400
tahun menjadi ibu kota kerajaan S iam, A yudhya musnah dan
R aja T aksin terpaksa memindahkan ibu kota S iam ke T honburi,
iaitu sebuah kota kecil di kawasan kuala S ungai Chao Phraya.
T aksin, pemimpin barn masyarakat S iam setelah kemusnahan
A yudhya, berasal daripada gohongan orang kebanyakan. Pada
tahun-tahun terakhir kerajaan A yudhya, baginda merupakan
seorang pegawai yang berpangkat sederhana sahaja. T etapi
dengan kebohehan dan kebijaksanaan penibadi terutamanya dan
segi ketenteraan, T aksin dalam masa yang singkat berjaya
menyatupadukan masyarakat T hai yang berpecah belah akibat
kejatuhan A yudhya. Pada tahun 1770, kuasa dan kedudukan T ak-
sin sebagai raja pemenintah S iam menjadi kenyataan dan tidak
lagi dipertikaikan. Kebolehan T aksin (17671782) dan peng-
ganti baginda, R ama I (17821809) yang dapat mempertahankan
S iam daripada serangan demi serangan dan Myanmar menjamin
keselamatan dan kedaulatan S iam. S elain itu, dasar agresif
T honburi-Bangkok terhadap negeni-negeri yang dianggap seba-
gai negeri di dalam hingkungan pohitik S iam yakni Laos, Kern-
boja, negeni-negeni di utara S emenanjung T anah Melayu dan
negeri-negeri S han, juga dapat mempertingkatkan maruah dan
kuasa S iam. Pada tahun 1820-an, S iam telah menggantikan
Myanmar sebagai sebuah kuasa terbesar di T anah Besar. R ama
I , pengasas dinasti Chakri, dan pengganti baginda terutamanya
R aja R ama I I I (18241851) berjaya membangunkan semula
bukan sahaja ketenteraman dan kemakmuran sosioekonomi serta
kestabilan pohitik dalaman S iam mahupun kedudukan S iam
sebagai negara paling berkuasa di rantau A sia T enggara pada
saat-saat kuasa dan pengaruh penjajah Barat semakin mencabar
kedaulatan kerajaan tempatan di rantau tersebut.
Haven: Yale University Press; Michael A ung T hwin, 1985. Pagan: The On-
gins of Modern Burma: Honolulu. University of Hawaii Press dan Konig,
W.J., 1970. The Burmese Polity 17521819. University of Michigan.
210
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
Kejatuhan A yudhya pada tahun 1767 sebenarnya merupa-
kan titik tolak zaman barn dalam sejarah sosiopohitik S iam.
Walaupun sistem pentadbiran dan sosiobudaya masyarakat T hai
masih mengekalkan struktur asasnya, namun terdapat banyak
perubahan khasnya terhadap konsepsi dan faharnan masyarakat
terhadap nilai sosiobudaya dan politiknya. Contoh yang baik
bagi menunjukkan perbezaan antara masyarakat sebelum dan
selepas kejatuhan A yudhya ialah institusi perajaan dan falsafah
politik baru yang dikemukakan T aksin dan diperluaskan oleh
R ama I dan raja-raja dinasti Chakri. Pendeknya, falsafah pohitik
itu menakankan pentingnya konsep raja mengikut ajaran agama
Buddha T heravada dan rnenolak sama sekali konsep raja menu-
rut ajaran agama Hindu-Buddhisme yang diamalkan oleh masya-
rakat A yudhya. E rtinya, hak seseorang raja pemerintah tidak lagi
berasaskan hak kelahirannya (Hindu) tetap berasaskan kuasa
akhlak dan kebolehan peribadi (Buddha T heravada). S ecara
praktiknya, seseorang calon bagi menaiki takhta S iam tidak
semestinya berasal danpada dinasti yang pernah memerintah
S iam tetapi terpaksa mernaparkan bun-barami (kuasa akhlak)
serta kebolehan peribadi yang agak luar biasa. S ebaliknya, raja
pemerintah berhak memerintah hanya selagi baginda masih
rnernpunyai secukup bun-barami; sekiranya terdapat pemimpin
lain yang mempunyai kuasa akhlak yang lebih daripada raja
pemerintah, pemimpin itu berhak menggantikan baginda dan
menaiki takhta secara sah mengikut ajaran agama Buddha T he-
ravada. Hakikat bahawa hak memerintah adalah bersyarat mi
menjadi perajaan T hai zaman T honburi-Bangkok sebagai satu
institusi yang sentiasa berdaya dinamis dan peka terhadap sua-
sana sosiopolitik di sekitar S iam.
Berbeza daripada perkembangan institusi perajaan di Myan-
mar yang semakin konservatif dan melihat ke dalam raja
dinasti Chakri sepanjang abad ke-19 menunjukkan pendekatan
yang amat insaf terhadap kedudukan sosiopohitik bagmnda dan
masing-masing bersungguh-sungguh berusaha mempertahankan
bukan sahaja kedaulatan bahkan kemakmuran dan kedamaian
S iam dalam suasana sosiopolitik yang pesat berubah di A sia
211
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
T enggara. Contoh kebijaksanaan raja pemenintah S iam ialah
dasar yang dilaksanakan oleh R ama I I I terhadap British dan
Vietnam. R ama I I I sedar yang S iam tidak mempunyai kemam-
puan tentera untuk berperang dengan British. Dengan itu, Bang-
kok menjalankan dasar bersahabat dan muhibah dengan kerajaan
British di Pulau Pinang dan di I ndia British, walaupun Bangkok
menghadapi banyak masalah terhadap negeri-negeni Melayu di
bawah lingkungan pohitiknya yang rnelibatkan kerajaan penjajah
British di Pulau Pinang. Dasar itu membawa keuntungan besar
apabila Bangkok dan kerajaan British di I ndia menandatangani
satu perjanjian pada tahun 1824. Perjanjian Burney tahun 1824
itu mengiktiraf kedudukan S iam yang setaraf dengan British dan
menyelesaikan konflik kepentingan S iam-British di T anah Mela-
yu.
Pada masa yang sama, S iam menjalankan dasar yang bersi-
fat agresif terhadap Vietnam yang dianggap sebagai kuasa yang
mengancam keselamatan S iam dan sebelah timur. R ama I I I
membuat keputusan menggunakan kuasa tentera S iam untuk
rnenyelesaikan persaingan sosiopolitik S iam-Vietnam di Laos
dan Kemboja dan rela berperang dengan Vietnam selama 15
tahun yakni dan tahun 18331848 atas keinginan baginda
menentukan kedudukan negeri dipertuan S iam ke atas Kemboja
serta keselamatan agama Buddha T heravada daripada ancaman
budaya Konfusius yang diperkenalkan di Kemboja oleh pihak
berkuasa Vietnam. Pada tahun 1848, R ama I I I berjaya memulih-
kan kuasa dan pengaruh S iam di Kemboja. T anpa syak lagi,
S iam muncul sebagai kuasa yang paling besar dan berkuasa di
rantau A sia T enggara semasa kemangkatan R ama I I I . T iada
kuasa tempatan lain yang berupaya mencabar kekuatan tentera
dan ekonomi S iam. S eperti yang diperkatakan R ama I I I sendiri,
Pada masa akan datang tiada lagi ancaman dan Vietnam
ataupun Myanmar. Walau bagaimanapun, terdapat ancaman
besar dari barat. Dengan itu, selalu berhati-hati apabila eng-
kau terpaksa menjalankan urusan dengan mereka. A pa dan
corak kehidupan mereka yang baik dan mengena dengan
212
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
keperluan kita, patut kita menerimanya walaupun bukan
tanpa was-was.
4
Pada pertengahan abad ke- 19, S iam menghadapi ancaman kuasa
penjajah Barat dengan kedudukan sosiopolitik dan ekonomi
yang kukuh. Lebih tepat adalah hakikat yang para pemimpin
S iam pada masa itu merupakan golongan yang amat insaf dan
yakin terhadap kebolehan dan kelemahan S iam berdepan dengan
kuasa Barat. Mereka juga mengarnbil pendekatan yang reahistik
dan sedia menerima perubahan sosioekonomi yang akan berlaku
akibat termeterainya Perjanjian Bowning pada tahun 1855 antara
S iam dan British. S esungguhnya, Perjanjian Bowring merupakan
bukti yang jelas kesanggupan S iam menerima syarat-syarat yang
merendahkan kedudukan S iam di gelanggang politik antara-
bangsa atas kefahaman yang S iam tidak mempunyai keupayaan
tentera dan teknologi untuk menentang kuasa Barat. Bagi
menyelamatkan kedaulatan S iam, R ama I V (18511868) dan
para penyokong baginda terpaksa menenima kedudukan S iam
sebagai negara kelas kedua di dalam masyarakat antarabangsa.
Dengan itu, S iam dapat mengelakkan serangan pertama kuasa
Barat terhadap kedaulatannya.5
(iii) Vietnam
Putera N guyen A nh, kemudiannya menjadi Maharaja G ia Long
(18021819), berjaya menumbangkan kerajaan T ayson di selu-
ruh Vietnam pada tahun 1802. Buat kali pertama sejak abad
ke-17 Vietnam dapat disatukan di bawah kuasa pemerintahan
dinasti N guyen. Walaupun masih wujud unsur-unsur menentang
kuasa dinasti N guyen tetapi ia tidak benupaya mencabar kuasa
4 Chao PhrayaT hiphakorawong, 1964. Phraraja Phongsawadan Krung Rat-
tanakosin, Pemenintahan III. Bangkok: Kurusabha, bil. 2, hlm. 188.
5 Buku-buku yang membincangkan perkembangan sosiopolitik S iam pada
abad ke-19 termasuklahWyatt, D.K., 1986. Thailand, A Short History. N ew
Haven: Yale University Press; Vella W.F., 1957. Siam Under Rama III,
182451. N ew York; the A ssociation for A sian S tudies; Kobkua
S uwannathat-Pian, 1988. Thai-Malay Traditional Relation. Kuala Lumpur:
OUP, dan Wilson, C.M., 1970. S tate and S ociety in the R eign of Mong-
kut 18511868: T hailandon the E ve of Modemisation. T esis Kedoktoran,
Cornell University.
213
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dan kedudukan kerajaan pusat di Hue. Umumnya, sepenti S iam
di bawah dinasti Chakri dan Myanmar di bawah dinasti Kon-
baung, Vietnamjuga muncul daripada keadaan huru-hara sosio-
politiknya dengan kuasa dan keupayaan yang mengagumkan.
S elain menyatupadukan Vietnam, G ia Long dan pengganti
baginda, Minh Mang (18191848), menjalankan dasar perluasan
kuasa dan pengaruh Vietnam ke atas Laos dan Kemboja yang
berkesan sehingga tahun 1848. Di bawah teraju dinasti N guyen
itu, Hue dianggap sebagai kuasa besar di T anah Besar.
S ejak pemenntahan Maharaja G ia Long, para pemimpin
Vietnam berpegang kuat pada sistem sosiopolitik tradisional
yang berasaskan ajaran Konfusius. Walaupun G ia Long sendiri
bersikap liberal dan bersahabat dengan orang Barat terutamanya
dengan golongan mubaligh Perancis, namun sejak baginda
menaiki takhta, G ia Long menjauhkan diri danipada hubungan
rapat dengan orang Barat dan memperketatkan cara hidup tradi-
sional Vietnam. Putera baginda, Maharaja Minh Mang, adalah
terkenal sebagai pemerintah yang bersikap konservatif dan
kurang berkompromi dengan masyarakat lain yang tidak menga-
kui cara hidup Konfusius. Dengan itu, tidak hairanlah melihat
sikap tidak berkompromi Vietnam terhadap negara Barat dan
dasar-dasar keras Minh Mang menentang golongan mubaligh di
seluruh Vietnam. Contohnya, pada tahun 1822, Minh Mang
menolak permintaan John Crawfurd, utusan British ke I stana
Hue, untuk menghadap dan mempersembahkan surat daripada
G abenor-Jeneral kerajaan I ndia British atas sebab John Crawfurd
bukanlah utusan daripada seorang raja pemenntah dan dengan
itu tidak layak menghadap Maharaja Minh Mang. Manakala
dasar keras terhadap golongan mubaligh Katolik menyebabkan
campur tangan kuasa Barat seperti A merika S yanikat pada tahun
1845 untuk menyelarnatkan golongan tersebut daripada kekejam-
an kerajaan Hue. S alah satu kesan negatif danipada dasar keras
menentang aktiviti golongan mubaligh itu ialah ia membeni pelu-
ang keemasan kepada Perancis untuk campur tangan dalam hal-
hal Vietnam bagi mehindungi masyarakat Kristian di negara ter-
sebut. Misalnya, sebagai tindak balas pembunuhan seorang bis-
hop S epanyol yang diarahkan oleh Maharaja T u-Duc (184883),
214
T A MA T N YA E R A 1-I UBUN G A N T R A DI S I ON A L
Perancis dan S epanyol menghantar kapal perang mereka menye-
rang dan menduduki Danang pada tahun 1858. Benikutan dan-
pada serangan itu, Perancis dapat menguasai kawasan selatan
Vietnam yakni Kocinchina, sebagai tapak kerajaan penjajah.
Jika disemak dengan teliti jelas bahawa kedudukan sosiopo-
litik raja-raja pemerintah dinasti N guyen tidak begitu kukuh
seperti kedudukan raja-raja dinasti Chakni di S iam. Pertama,
Vietnam yang mengalami keadaan sosiopolitik yang berpecah
belah sekian lama sebelum tahun 1802 merupakan sebuah
masyarakat yang belum puhih sepertinya daripada pengalaman
yang arnat pahit itu. Di wilayah utara, kuasa dan kesahan dinasti
N guyen rnasih dipersoalkan, manakala persaingan penibadi
antara raja pemerintah dan para pembesar di ibu kota dan pem-
besar di wilayah selatan juga menyebabkan tercetusnya gerakan
pemberontakan menentang kuasa kerajaan pusat semasa peme-
rintahan Maharaja Minh Mang. Keadaan sosiopolitik yang
kurang stabil itu telah melemahkan autoriti kerajaan pusat. I a
juga memperbesarkan isu-isu musuh dalaman sehingga kerajaan
pusat nampaknya terlalu asyik kepada masalah-masalah subver-
sif dalam negeri dan dengan itu kurang sedan terhadap ancaman
dan luar yang sebenarnya lebih mengancam keselamatan dan
kedaulatan negara. Kedua, sikap konservatif dan berpegang kuat
kepada sistem sosiopolitik Konfusius di kalangan pemimpin
pusat terutamanya raja pernerintah menjadikan Vietnam sebagai
sebuah negara yang mengambil pendekatan menentang Barat
dan tidak boleh berkomprorni. Contohnya, Hue gagal memeli-
hara dan mengeratkan persahabatan dengan British, sebuah
negara penjajah yang tidak mempunyai tujuan negatif terhadap
Vietnam walaupun kerajaan I ndia British telah banyak kali
menghantar misi untuk menjalin hubungan erat dengan Hue.
Dengan itu, Hue tidak mempunyai sahabat yang berkuasa untuk
menolongnya dalam usaha mempertahankan dirinya daripada
dasar penjajahan Perancis. A khinnya, dinasti N guyen tidak ben-
jaya menanam perasaan taat setia di kalangan rakyatnya yang
amat bangga terhadap warisan sosiobudaya dan sejarah bangsa
Vietnam. Dasar kerajaan pusat yang selalu tunduk kepada tuntut-
an kuasa Perancis sejak tahun 1858 memburukkan hubungan
215
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
antara raja dan rakyat Vietnam. Bagi golongan nakyat yang eng-
gan meneiima dasar tunduk kepala kepada Perancis itu, dasar
tersebut merupakan sesuatu yang menghina maruah kebangsaan.
A dalah menjadi tanggungjawab rakyat Vietnam untuk berjuang
mempertahankan kedaulatan dan kesucian tanah airnya walau-
pun tidak mendapat sokongan ataupun kebenaran danipada raja
pemerintahnya.
6 Dalam hubungan antara raja dan rakyat, dinasti
N guyen dilihat oleh para pejuang kebangsaan Vietnam yang ber-
pengaruh di utara dan A nnam sebagai dinasti yang kurang tenya
dan tidak patut hagi dipatuhi. Jadi kuasa dan kedudukan dinasti
N guyen di kalangan rakyatnya sejak tahun 1858 semakin menu-
run; dengan itu, ia tidak berkeupayaan mempertahankan Viet-
nam berdepan dengan kuasa Barat yakni Perancis.
(iv) Tanah Melayu
S ejak abad ke-18 boleh dikatakan bahawa tiada pusat kuasa
yang menonjol dan memain peranan kerajaan pusat seperti
Kesultanan Melayu Melaka atau kerajaan Johor-R iau pada abad
ke- 17. S ebagai gantinya, terdapat beberapa pusat sosiopolitik
yang penting yakni T erengganu, Perak, Kedah dan R iau-Lingga.
Walaupun begitu, jelas bahawa secara berasingan negeri-negeni
itu tidak berkeupayaan menentang ancaman dan kuasa yang
lebih besar yang berhampiran dengan mereka. Misalnya, T ereng-
ganu yang dapat membina pusat paling berkuasa di pantai timur
S emenanjung T anah Melayu semasa pemerintahan S ultan Man-
sur S yah (17411793) mesti menerima tuntutan S iam sebagai
negeri dipertuan setelah S iam dapat memperkukuhkan kuasanya
di bawah dinasti Chakri dan menubuhkan ibu kota barunya di
Bangkok. Begitu juga dengan Kedah dan Perak yang terpaksa
menerima taraf negeri di dalam lingkungan politik S iam pada
awal abad ke-19. Hanya S elangor dan campur tangan kerajaan
S yarikat I ndia T imur I nggeris di Pulau Pinang dapat mengehad-
kan perluasan kuasa S iam ke negeri-negeri Melayu di utara
sahaja.
6 T roung Buu Lain, 1967. Patterns of Vietnamese Responses to Foreign
Intervention. N ew Haven: Yale University Press, him. 11.
216
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
S ebenarnya, gambaran sosiopolitik negeri-negeri di T anah
Melayu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 melambang-
kan keadaan sosiopolitik yang selalu wujud sepanjang sejarah
T anah Melayu yakni tanpa pusat kuasa tempatan yang berkesan,
negeri-negeri Melayu akan menjadi sasaran perluasan kuasa
negara lain yang berdekatan dengannya. Contohnya, pada awal
abad ke- 17, apabila kuasa kerajaan Melaka-Johor tidak begitu
kuat dan berkesan, A ceh mengambil kesempatan menyerang dan
menguasai beberapa negeri di S emenanjung T anah Melayu ter-
rnasuk Johor, Perak dan Kedah. S iam merupakan sebuah lagi
negeri jiran yang sentiasa melihat T anah Melayu sebagai wilayah
dalam lingkungan pohitiknya. S ejak sebelum penubuhan Kesul-
tanan Melayu Melaka lagi, S iam telah membuat tuntutan seba-
gat negeri dipertuan kepada beberapa buah negeri di S emenan-
jung T anah Melayu termasuk S ingapura. S elain S iam, Myanmar
di bawah dinasti Konbaung juga menunjukkan keinginan untuk
menubuhkan lingkungan pengaruhnya ke T anah Melayu. S ehu-
bungan dengan itu, tidak hairanlah T anah Melayu pada abad
kesembilan merupakan sebuah wilayah yang menjadi rebutan
beberapa kuasa yang ingin menguasai kekayaan semula jadi dan
kedudukannya yang strategik.
Pada abad ke-19, dua buah kuasa yang mampu meluaskan
pengaruh ke T anah Melayu ialah British dan S iam. S yarikat Hin-
dia T imur British memerlukan tapak perdagangannya antara
I ndia dan China supaya dapat menjamin perjalanan perdagangan
antara I ndia dan China. S iam ingin menentukan kuasa politiknya
ke atas beberapa buah negeri Melayu yang bersempadan dengan-
nya yakni Pattani, Kedah, dan Kelantan, supaya keselamatan
sebelah selatan terjamin. Di T anah Melayu pada masa itu juga
mengalami keadaan sosiopolitik yang tidak stabil disebabkan
persaingan hebat di kalangan pembesar menentang kuasa raja
pemerintah secara terbuka atau secara sulit. Contoh yang baik
ialah kaedah yang mengalami persaingan antana dua calon untuk
menaiki tahkta kerajaan negeri itu. T unku Pangeran, calon yang
gagal mendapatkan sokongan daripada para pembesar Kedah,
merayu kepada R ama I supaya raja S iam itu menggunakan kuasa
tentera S iam menjadikan baginda sebagai raja pemenintah
217
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Kedah. S ebagai balasannya, T unku Pangeran sanggup menenima
taraf Kedah menjadi negeri naungan S iam. Pada tahun 1804,
T unku Pangeran dengan pertolongan tentera S iam berjaya
menaiki takhta Kedah dan memerintah negeri itu dengan gelaran
S ultan A hmad T ajuddin Halim S yah. Jelas yang persaingan poli-
tik dalam sesebuah negeri Melayu adalah sebab asas campur
tangan kuasa luar.
R ingkasnya, perkembangan sosiopohitik di T anah Melayu
pada abad ke-19 tidak memberi peluang kepada kerajaan tempat-
an menyediakan diri supaya dapat menghadapi ancaman besar
dan lebih berbahaya danipada kuasa penjajah Barat. S esungguh-
nya, beberapa pemimpin tempatan melihat kedatangan dan penu-
buhan kerajaan British di Pulau Pinang sebagai satu alternatif
kepada ancaman tradisional dari dalam seperti S elangor ataupun
luar seperti S iam, A ceh dan Belanda. Contohnya, S ultan Kelan-
tan pernah menulis surat kepada pegawai British di Pulau Pinang
menawarkan negeninya sebagai negeri naungan British dengan
syarat baginda dibenarkan menerima separuh danipada kutipan
cukai negeri tersebut. S ultan Kedah juga rela menyewakan Pulau
Pinang dan kemudiannya S eberang Perai kepada S yarikat Hindia
T imur I nggenis dengan harapan bahawa pihak S yanikat akan
membeni pertohongan kepada baginda dalam konflik dengan
S iam. Persaingan merebut takhta di negeni Perak akhirnya mem-
bawa campur tangan pihak British dan penubuhan sistem R esi-
den di negeni itu. R ingkasnya, kelemahan raja pemerintah berde-
pan dengan para pembesarnya dan keadaan sosiopolitik
tempatan yang tidak stabil merupakan faktor utama T anah
Melayu tidak mampu mempertahankan kedaulatan negeri
masing-masing.
7
7 Beberapa bahan bacaan yang sesuai termasuklahA ndaya B.W., dan A ndaya
L.Y., 1982. A History of Malaysia. London dan Basingstroke: Macmillan;
E mily S adka, 1968. The Protected Malay States 1874i895. Kuaia Lum-
pur; R off, W.R ., 1967. The Origins of Malay Nationalism. N ew Haven dan
Kuala Lumpur; Khoo Kay Kim, 1970. The Western Malay States
18501873: The Effects of Commercial Development on Malay Politics.
Kuala Lumpur: OUP; Milner, A .C., 1982. Kerajaan: Malay Political Cul-
ture on the Eve of Colonial Rule. T hcson: University of A rizona Press.
218
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
III. Penilaian Hubungan Tradisional
T idak dapat dinafikan bahawa abad ke-19 merupakan zaman
kegelapan sosiopolitik, ekonomi, dan budaya para penduduk
tempatan, elit ataupun orang kebanyakan, yang tidak pernah di-
alami oleh masyarakat A sia T enggara sejak zaman lampau. Oleh
itu, terdapat banyak perkara yang patut dibincang tentang per-
ubahan yang mendalarn disebabkan zaman kegelapan tersebut.
Contohnya, aspek-aspek tentang sebab kemunculan pemerintah
penjajah, peranan dan sumbangan meneka yang sebenar kepada
perkembangan masyarakat tempatan, dan ketidakupayaan kera-
jaan tempatan mempertahankan kewibawaan dan kedaulatan-
nya.
8 S ungguhpun begitu, aspek-aspek itu akan diketepikan dan
tumpuan utama di sini ialah hubungan tradisional di kalangan
negeri tempatan sendiri pada saat-saat terakhir kegemilangan
A sia T enggara sebelum ia dihapuskan oleh kuasa Barat yang
rnempunyai kecanggihan ketenteraan dan teknologi terutamanya
setelah R evolusi Perindustrian di E ropah. Penelitian hubungan
serantau tersebut adalah perlu untuk memahami keadaan sosio-
politik sebenar masyarakat tempatan. I a juga akan memaparkan
bagaimana A sia T enggara yang masih berdaya dinamis dan ber-
kebolehan dan segi politik dan ekonomi gagal mempertahankan
dininya apabila berdepan dengan ancaman barn dan Barat.
Dan aspek sejarah, boleh dikatakan bahawa umumnya,
negeri-negeri maritim dan di T anah Besar mempunyai perkem-
bangan yang agak berbeza lebih dan segi peringkat penghibatan
dengan kuasa Barat daripada aspek substance dasar mereka ter-
hadap kuasa tersebut. R ingkasnya, sejak abad ke-17, golongan
elit tempatan, pada asasnya, sanggup berdagangan dengan kuasa
Barat atau ejen-ejen mereka atas sebab keperluan senjata moden
dan pendapatan golongan ehit untuk kehidupan mewah mereka.
8 Contoh baik perbincangan seperti itu dapat dilihat danipada Milton Osbor-
ne, 1985. Southeast Asia, An Illustrated Introductory History. Sydney:
George Allen & Unwin; Bastin J., dan Benda HJ., 1967. A History of
Modern Southeast Asia. New York: Eaglewood Cliffs; Benda, H.J., 1962.
The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observa-
tion dlm. Journal of Asian Studies, XXII: 1, November.
219
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Contohnya, para pedagang Portugis dan kemudiannya I nggenis
adalah popular di kalangan negeni T anah Besar sebab mereka
sanggup menjual senjata kepada kerajaan tempatan, manakala
VOC menghalang penjualan itu di kalangan negeri-negeni marl-
tim, yakni kawasan tumpuan ekonomi Belanda, tanpa persetu-
juan Belanda terlebih dahulu. S elain itu, penkembangan politik
tradisional A sia T enggara pada masa itu yang menggalakkan per-
saingan hebat antara pusat kuasa dan wilayah-wilayahnya, yakni
persaingan centre-periphery; atau persaingan antara raja peme-
rintah dan golongan bangsawan/pembesarnya, membawa ke-
adaan sosiopolitik yang amat subversif kepada keselamatan dan
kedaulatan masyarakat tempatan sendiri.
9 Persaingan itu bererti
bahawa golongan elit tempatan, tidak kira raja pemerintah atau
para pembesar, memenlukan bantuan ketenteraan dan ekonomi
dani pihak luar, iaitu dan pusat kuasa serantau yang lain atau
para ejen kuasa Barat seperti VOC atau S HT I , atau golongan
pendakwah seperti Portugis, S epanyol, Bugis, Minangkabau,
Orang Laut, I nggeris dan Jepun. Penistiwa-peristiwayang berkait-
an dengan tindakan kuasa luar pada abad ke-17 dan awal abad
ke- 18, telah menunjukkan betapa berbahayanya bantuan para
ejen Barat dan golongan pendakwah itu. Misalnya, tindakan
VOC di kepulauan S ulawesi dan Jawa; pana pendakwah Portu-
gis di T enasserim; pendakwah Jepun di A yudhya; S HT I di Pulau
Pianng dan S eberang Prai; dan lain-lain. Pergantungan para elit
tempatan pada bantuan luar dalam usaha mereka mengatasi cabar-
an dan persaingan sosiopolitik dalam negeni secara penlahan-
lahan tetapi selalu meningkat dan meluas, merupakan faktor pen-
ting yang menyebabkan keruntuhan dan kemusnahan masyarakat
tradisional A sia T enggara. Hakikat yang S iam, sejak akhir abad
ke-18, tidak melibatkan dii dalam proses pergantungan pada
bantuan luar untuk mengemaskan hal dalam negerinya merupa-
kan suatu perkembangan yang penting. Bangkok mengekalkan
kekuatan sosiopolitik berdepan dengan cabaran dan ancaman
kuasa Barat kerana tiada unsur-unsur subversif dalaman yang
boleh melemahkan kedudukan dan kuasa institusi politik dan
9 Lihat penjelasan dalain Bab 2 dan Bab 4.
220
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
ekonominya. G ambaran mi amat berbeza dengan perkembangan
di N usantara yang nampaknya sanggup meluaskan penglibatan
kuasa luar dalam hal ehwal negeri masing-masing. Contoh yang
baik ialah Johor-R iau, Perak, Mataram, S ulawesi, dan Banten
pada abad ke-18. T ernyata bahawa kelemahan dan kekacauan
politik dalaman memberi peluang keemasan kepada kuasa luar
untuk akhinnya menguasai kerajaan tempatan tersebut.
Walaupun begitu, pada awal abad ke-19, ancaman kuasa
Barat tidak begitu menakutkan. S ememangnyalah kuasa Barat
seperti VOC mempunyai senjata yang lebih baik danipada pihak
berkuasa tempatan, namun, kekuatan itu dapat diperseimbangkan
dengan kekuatan kerajaan tempatan yang mempunyai angkatan
tentera yang lebih ramai dan lebih benpengalaman dalam logis-
tik perang tempatan. Misalnya, kejayaan tentera VOC di Jawa
pada abad ke-18 adalah amat bergantung pada pertolongan ten-
tera tempatan terutamanya Mataram dan Madura. S ebenarnya,
sehingga pertengahan abad ke-19, kuasa tentera Barat tidak
begitu berkesan di kawasan pedalaman A sia T enggara yang
mernerlukan kuasa tentera darat yang besar untuk menguasainya.
Oleh itu, pihak Barat hanya mampu menguasai kawasan-
kawasan pantai dan persekitarannya yang dapat dilindungi oleh
kuasa lautnya. G ambaran mi berubah secara dramatik setelah
kejayaan R evolusi Perindustnian yang bermula pada awal abad
ke- 19. G ambaran mi berubah secara dramatik setelah kejayaan
R evolusi Perindustrian yang bermula pada awal abad ke-19.
Pada pertengahan abad tersebut, E ropah, khasnya E ngland, dapat
menguasai teknologi baru dalam pelbagai aspek iaitu jentera,
telekomunikasi, kapal wap, kereta api, senjata dan senapang
yang mampu menembak cepat, tepat dan banyak kali, yang
mernbolehkan mereka meluaskan kuasa ekonomi, tentera dan
politik di seluruh dunia. Dari segi kebolehan tenteranya, mereka
mampu menguasai kelemahannya dengan teknologi tentera
barn.
0 T iada lagi kawasan pedalaman di A sia T enggara yang
10 Untuk memahami betapa besamya perubahan yang dapat dicapai oleh
R evolusi Perindustrian lihat Kennedy, P., 1989. The Rise and Fall of the
Great Powers. London: Fontana, hlm. 184203.
221
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
dapat menyelamatkan diri daripada tentera Barat pada pertengah-
an kedua abad ke-19.
Dapat dirumuskan bahawa pada awal abad ke-19, tidak
wujud perbezaan kuasa fizikal yang tidak dapat diatasi antara
kuasa Barat di A sia T enggara dan kuasa-kuasa besar tempatan.
Oleh itu, contohnya, Perang A nglo-Myanmar Pertama 18246
merupakan ujian kuasa tentera darat Myanmar dan kuasa tentera
laut British di I ndia sahaja. Walaupun kerajaan Myanmar
mengalami kekalahan, namun ia tidak dilihat oleh para pemim-
pin Myanmar sebagai sesuatu yang kekal tetapi hanya suatu kebu-
rukan sementara sahaja. Mungkin pada masa lain Myanmar akan
dapat menewaskan tentera British. Hakikat kerajaan British di
I ndia juga sanggup menerima Perjanjian Yandabo itu dan, kemu-
diannya, terpaksa menanggung pendekatan permusuhan istana
Myanmar yang tidak menunaikan syarat-syarat perjanjian terse-
but, mengesahkan ketiadaan kuasa tentera mutlak British berde-
pan dengan kerajaan Myanmar. Oleh itu, tidak hairanlah apabila
tumpuan utama golongan elit A sia T enggara masih diberikan
kepada hal-hal serantau yang tidak kena-mengena dengan per-
luasan kuasa Barat.
S eperti yang telah dibincang dalam Bab 5, pada sekitar
tahun 1810, terdapat tiga pusat kuasa besar di T anah Besar iaitu
Myanmar, S iam dan Vietnam. Walaupun Myanmar berusaha
untuk memperluasakan mandala tradisionalnya ke atas S iam,
tetapi pada akhir dekad pertama, boleh dikatakan bahawa tujuan
itu sudah reda dan Myanmar pun cuba menjalin hubungan diplo-
matik yang balk dengan Bangkok, yakni menerima S iam seba-
gal kuasa yang setaraf dengan empayar dinasti Konbaung. Di
kalangan tiga pusat kuasa itu, perkembangan hubungan diploma-
tik dan persahabatan antara Bangkok dan Hue adalah amat
menanik dan kemungkinan dapat ditunjukkan sebagai teladan
hubungan tradisional antara kuasa besar di rantau mi. S epanjang
pertengahan pertama abad itu, hubungan antara S iam dan Viet-
nam benkembang dan mengalami segala peringkat hubungan tra-
disional kuasa besar A sia T enggara yakni hubungan tributani atau
hubungan tinggi-rendah, hubungan setanaf yang bersahabat dan
muhibah, hubungan setaraf yang bersaing hebat antara satu
222
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
dengan yang lain, perang, dan akhirnya berbalik semula kepada
hubungan setaraf yang muhibah.
S ebenarnya, konsep inandala dan hubungan tributani A sia
T enggara, walaupun wujud penbezaan darl segi aspek-aspek tern-
patannya, adalah sejagat dan aspek prinsip pokoknya iaitu terda-
pat ketidaksamaan taraf antara masyarakat di rantau tersebut;
oleh itu, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab negeri kecil
dan rendah menunjukkan hormat dan kepatuhan yang sepatut-
nya kepada negara yang besar dan berkuasa yang berhampiran
dengannya.
1 S ebahiknya, negara yang besan dan tinggi dari
segi fizikal dan akhlak, patut menunjukkan generositi dan tang-
gungjawabnya terhadap kebaikan dan keselamatan negeri-negeri
kecil di dalam lingkungan politiknya. Dalam struktur sosiopoli-
tiknya, S iam dan Vietnam patut menjadi musuh tradisional
kerana kedua-dua negara itu mempunyai mandala yang bertindih
yakni I ndocina-Laos dan Kemboja. Perkembangan sejarah Viet-
namdi bawah keluarga N guyen yang memerintah kawasan sela-
tan Vietnam lebih kurang dan Hue sejak abad ke-17 menunjuk-
kan kehebatan dasar perluasan kuasa Hue ke arah selatan
S emenanjung I ndocina yang di bawah kuasa kenajaan Campa
dan Kemboja. Kejayaan Vietnam ke atas kedua-dua kawasan
tersebut menjadikan Hue pesaing sosiopolitik A yudhya dan
kemudiannya Bangkok. N amun, hubungan antara S iam dan Hue
adalah amat berbeza danipada hubungan S iam-Myanmar yang
juga dianggap sebagai hubungan antara dna musuh tradisional.
S ehingga tahun 1833, tentera S iam dan Vietnam tidak pernah
berperang secara rasmi malahan tidak pernah wujud keadaan
angkatan tentera kedua-dua kuasa tersebut saling menyerang
wilayah-wilayah kerajaan yang lain. Manakala S iam dan Myan-
mar selalu berperang sejak abad ke- 16, S iam dan Vietnam hanya
berperang sekahi sahaja iaitu pada tahun 18331848 di Kemboja.
11 Contoh perbezaan dan aspek sistem tributani dapat dilihat dalam A ndaya,
B.W., 1986. T he Making of a T ributary S tate: S iam and T erengganu in
the E ighteenth Century dim. R enad R D., (peny.) Anusorn Walter Vella.
Walter F. Vella Fund, Payap University, Chiengmai, S outheast A sian
Papers, Center for A sian and Pacific S tudies, University of Hawaii at
Manoa, Honolulu.
223
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
S ecara rasmi S iam tidak pernah menyerang Vietnam dan Vietnam
juga tidak pernah menyerang S iam sepanjang zaman tradisional.
Persaingan kuasa dan pengaruh mereka dihadkan kepada tindakan
politik masing-masing ke atas Laos dan Kemboja dan bantuan
ketenteraan yang diberikan kepada golongan elit Laos atau Kern-
boja yang menyokong mereka. Oleh itu, para kerabat diraja N gu-
yen dapat melarikan diri ke S iam semasa berlaku pemberontakan
T ayson untuk mendapatkan bukan sahaja perlindungan politik
T honburi-Bangkok tetapi juga bantuan ketenteraan untuk berju-
ang mendapatkan semula takhta Vietnam. A dalah sukar memikir-
kan para pemimpin Burma akan berbuat seperti N guyen A nh
semasa menghadapi kekecohan politik di negara mereka.
S epanjang perjuangannya antara tahun 17831802 mene-
waskan kerajaan T ayson, N guyen A nh mengakui kedudukan
lebih rendahnya kepada R ama I yang banyak kali menolong
baginda dengan membekalkan senjata, makanan dan tentera.
S epanjang tempoh tersebut, R ama I memain peranan sebagai
yang Dipertuan yang bertanggungjawab dan N guyen A nh pun
memainkan peranan sebagai vassal yang taat kepada Yang
Dipertuannya.
2 S ebaik sahaja baginda dapat menguasai kera-
jaan T ayson, N guyen A nh mengisytiharkan dirinya sebagai
Maharaja G iaLong dan menghentikan penghantaran bunga emas
ke Bangkok. R ama I menerima hakikat itu dan kedua-dua peme-
nintah tersebut dapat menjahin hubungan diplomatik yang ber-
makna antara Hue dan Bangkok. Misi utusan diplomatik kedua-
dua pihak sering dihantan untuk mengeratkan hubungan, atau
melicinkan keadaan pohitik yang tegang akibat dasar Hue atau
Bangkok terhadap Laos atau Kemboja. Boleh dikatakan bahawa
zaman hubungan setaraf Hue-Bangkok yang kekal hingga tahun
1833, merupakan zaman yang memaparkan aspek positif hu-
12 S epanjang tempoh itu, N guyen A nh menghantar ufti bunga emas dan
perak sebanyak enam kali ke Bangkok. Chao Phraya T hiphakorawong,
1962. Phraraja Phongsawadan Krung Rattanakosin, versi Perpustakaan
Negara, Penzerintahan Rama I dan Rama II. Bangkok: Khlang-witthaya.
Untuk penjelasan lanjut tentang hubungan S iam-Vietnam lihat Vella, W.F.,
1957. Siam under Rama III, 18241851. N ew York: Monografi A ssocia-
tion for A sian S tudies.
224
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
bungan tradisional antara kuasa besar. Persaingan pengaruh dan
kedudukan S iam dan Vietnam dapat diselesaikan secana berkom-
promi yang pada awalnya berasaskan hubungan peribadi yang
baik antara G ia Long dan R ama I . Bangkok dan Hue bersetuju
Laos dan Kemboja patut menghantar ufti kepada kedua-dua
suzerain iaitu S iam dan Vietnam secara serentak, manakala
masalah-masalah yang timbul danipada konflik kepentingan Viet-
nam dan S iam di I ndochina dapat diselesaikan secara perun-
dingan antana para pemimpin mereka melalui pertukaran misi
utusan diplomatiknya. Walaupun berlaku beberapa konflik di
peringkat wakil dan pegawai senior mereka, tetapi ketegangan
itu dapat diatasi secara aman sehingga tahun 1833.~
Pada tahun 1833, perang S iam-Vietnam tercetus kerana
beberapa sebab termasuk peningkatan persaingan mereka di
I ndochina iaitu kesan dasar luan yang dijalankan oleh Maharaja
Minh Mang dan R aja R ama I I I , dan ketiadaan persefahaman
antana kedua-dua raja pemenintah tersebut. Minh Mang yang
menggantikan ayahanda baginda pada tahun 1819 merupakan
raja yang bersikap konservatif dan amat berpegang kuat kepada
nilai politik dan tradisional yang berasaskan ajanan Konfusius.
Baginda melihat ajaran Konfusius sebagai satu-satunya jawapan
bagi segala masalah dan kesusahan sosiopolitik dan ketenteraan
yang dihadapi baginda. Contoh pegangan yang kuat terhadap
nilai sosial dan pentadbiran serta nilai akhlak Konfusius Maha-
raja Minh Mang ialah dasar yang dijalankan terhadap Kemboja.
13 Contoh pertelingkahan peringkat pegawai adalah kes gabenor Vietnam di
Kemboja menghantan, tanpa persetujuan atau kesedaran kerajaan Hue,
wakil ke istana Myanmar pada tahun 1821 menawarkan kerjasama
Vietnam-Myanmar mengatasi kuasa S iam di Kemboja. S ebagai balasan
kepada Myanmar, gabenor itu sanggup memberi monopoli sarang burung
kepada Myanmar. Walau bagaimanapun, apabila pihak Myanmar meng-
hantar satu misi ke Hue untuk menjalin hubungan persahabatan dengan
tujuan bekerjasama menentang S iam, tawaran itu ditolak atas sebab
bahawa sebarang hubungan dengan istana A va akan menimbulkan masa-
lah dengan S iam. Lihat S ri Krishna S axena, 1952. Causes Leading to the
Deputation of a Burmese Political Mission to the Court of Cochin China
(18221824), dlm. Bulletin de lEcole Francaise DExtreme Orient. Bil.
45, 2.
225
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Dengan arahan Minh Mang, sistem sosial dan pentadbiran Kem-
boja diubahsuai mengikut konsep dan fahaman Konfusius. Kera-
jaan Kemboja dipaksa meninggalkan sistem sosial dan pentadbir-
annya yang berasaskan ajanan agama Buddha dan menerima
sistem mandarin Vietnam, nilai-nilai sosiopolitik mengikut ajar-
an Konfusius serta memakai pakaian seragam mandarin Viet-
nam.
4 Proses Vietnamisasi itu amat membimbangkan R ama I I I ,
seorang raja yang memandang serius tanggungjawab bagmnda
sebagai raja benagama Buddha T heravada. Menurut R ama I I I ,
Vietnam mengambil kesempatan atas S iam sikap tolak ansur
S iam terhadap perluasan kuasa Vietnam di Kemboja untuk men-
vietnamisasikan negeri tersebut dan menghapuskan ajaran agama
Buddha di kalangan rakyat Kemboja.5 Bagi R ama I I I , perkem-
bangan itu tidaklah dapat baginda terima. S elain itu, Hue juga
cuba memberi sokongan kepada raja negeri Vientiane pada tahun
1820-an semasa raja itu cuba memberontak menentang kuasa
S iam. Pada tahun 1833, tercetus pemberontakan menentang
Minh Mang kerana raja itu melakukan perbuatan keji terhadap
Le Van Duyet, mendiang gabenor wilayah S aigon. Pemberontak-
an di selatan itu diketuai oleh Le Van Khoi, anak angkat Le Van
Duyet. R ama I I I sanggup membeni bantuan ketenteraan kepada
pihak pemberontak. Baginda juga mengambil kesempatan akibat
kekecohan di S aigon dan kemudiannya di utara Vietnam untuk
memulakan perang menentang kerajaan Vietnam di Kemboja.
T ujuan Bangkok adalah untuk membebaskan Kemboja daripada
kuasa pentadbiran Vietnam dan menentukan keselamatan agama
Buddha di negeri itu. Perang S lam-Vietnam hanya tamat pada
tahun 1848 iaitu semasa pemerintahan Maharaja T u Duc
(18481883).
Pada tahun 1845, Vietnam telah berasa tekanan politik
14 Chandler, D.P., 1993. A History of Cambodia. S t. Leonards: A llen &
Unwin, Bab 6 dan 7.
15 Lihat keterangan ianjut dasan S iam semasa pemerintahan R ama I I I terha-
dap Kemboja dalam Kobkua S uwannathat-Pian, 1990. Sejarah Thai
Zaman Bangkok. Kuala Lumpur: DBP, Bab 3; Lihat juga Chao Phraya
T hiphakorawong, 1961. Phongsawadan Pemerinrahan III. Bangkok:
Kurusabha, dua naskhah.
226
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
kuasa Barat akibat dasar kontra-Barat yang dijalankan secara
kuat oleh kerajaan Maharaja Minh Mang. Contohnya, pada
tahun 1843 sebuah kapal perang Heroine tiba di T ourane dan
menuntut supaya hima orang mubaligh yang dihukum mati
kerana tindakan subversif mereka menyebarkan ajanan agama
Kristian dibebaskan. Hue tidak mempunyai pilihan lain kecuali
tunduk kepada tuntutan itu. Dengan cabaran yang lebih besar
dan berbahaya daripada kuasa Barat, Maharaja T u Duc membuat
keputusan menamatkan konflik bersenjata dengan Bangkok
supaya Hue dapat memfokuskan perhatiannya kepada ancaman
dan cabaran tersebut. S ejak tahun 1848 hinggalah kejatuhan
empayar N guyen pada tahun 1880-an, hubungan rapat S iam dan
Vietnam pulih semula pulang seperti semasa pemenintahan R ama
I iaitu hubungan diplomatik yang muhibah antara dua buah
kuasa besar yang setaraf.
S ecara ringkasnya, perkembangan hubungan antara S iam
dan Vietnam pada abad ke-19 menunjukkan bahawa sistem
diplomatik tradisional dapat juga mewujudkan hubungan yang
bermakna di kalangan kuasa besar A sia T enggara. A pa yang ben-
laku kepada S iam dan Vietnam bukan kes unik tetapi pernah
dicapai oleh A yudhya dan Myanmar pada abad ke-17 sehingga
tertubuhnya dinasti Konbaung pada tahun 1752. Walaupun begi-
tu, kebanyakan sumber Barat hanya menekankan aspek negatif
hubungan tradisional serantau dan memberi gambaran sosiopoli-
tik A sia T enggara sebelum kedatangan penjajahan Barat seba-
gal masyarakat yang penuh dengan kekecohan politik dan per-
saingan bersenjata di peringkat negeri mahupun antara negeri.
Keadaan sosiopolitik tanpa undang-undang dan ketenteraman
di rantau mi kononnya hanya dapat diatasi dengan tertubuhnya
pentadbiran penjajah sahaja. G ambaran hubungan antara S iam
dan Vietnam dan juga antara S iam dan Myanmar (selepas tahun
1810) menunjukkan penjelasan itu tidak tepat.
Hubungan antara negeri besar dengan negeni kecil juga
memaparkan bagaimana sistem tributani dapat memenuhi syarat-
syanat asasnya iaitu tanggungjawab negeri dipertuan dan negeni
naungan sesama mereka. Contohnya, hubungan antara Kemboja
dengan S iam dan Vietnam yang merupakan negeri suzerain
227
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Kemboja. T erdapat pandangan di kalangan sarjana bahawa keda-
tangan penjajah Perancis di I ndochina merupakan faktor terpen-
ting yang dapat menyelamatkan Kemboja danipada kemusnahan
di tangan Bangkok dan Hue dan kemusnahan sama sekali negeri
kecil itu daripada masyarakat A sia T enggara)
6 A sas pandangan
itu adalah pendekatan Vietnam sejak abad ke-15 yang selalu
meluaskan kuasanya ke wilayah-wilayah ke arah selatan yang di
bawah kuasa Campa dan Kemboja. S ebenannya kerajaan dinasti
N guyen berjaya meluaskan kuasa kewilayahannya terhadap
Kocinchina yakni delta Mekong pada akhir abad ke- 17. Mana-
kala Kemboja dianggap sebagai sebuah negeri di dalammandala
S iam sejak abad ke-15. S epanjang tempoh itu sehingga akhir
abad ke-18, S iam tidak pernah menambah milik mana-mana
wilayah Kemboja ke dalam kerajaannya walaupun Kemboja
dituntut sebagai negeni naungan A yudhya dan kemudiannya
T honburi-Bangkok. S iamjuga mengambil tindakan keras supaya
dapat menentukan negeri itu kekal sebagai negeri naungannya.7
Kadangkala pemimpin S iam dilantik sebagai raja pemerintah
Kemboja supaya dapat menentukan kesetiaan negeri tersebut
kepada S iam. N amun, dasar dan perhatian kerajaan A yudhya
pada abad ke-17 merupakan bukti yang jelas terhadap tujuan
S iam terhadap Kemboja. S iam mahu Kemboja kekal sebagai
negeri naungan S iam dan S iam tidak berhasrat menguasai Kem-
boja sebagal sebuah wilayahnya. T ujuan mi amat berlainan dan-
pada tujuan politik dan ekonomi Vietnam yang memerlukan
tanah tambahan untuk petempatan rakyat Vietnam yang sentiasa
meningkat bilangannya. S ebenarnya, kelemahan A yudhya pada
dekad-dekad terakhir abad ke- 17 membolehkan dinasti N guyen
16 Lihat Milton Osborne, 1994. Prince of Light, Prince of Darkness. Bang-
kok: S ilkworm Publications; Chandler, D.P., A History of Cambodia, op.
cit.
17 Contohnya lihat Hutchinson, E .W., 1968. Revolution in Siam, the Memoir
of Father de beze. S .J. Hong Kong: Hong Kong University Press, yang
nenerangkan tentang tindakan S iam terhadap Kemboja berdepan dengan
dasar agresif dinasti N guyen pada abad ke- 17. Lihat juga Phraraja
Phongsawadan Krung Sri Ayudhya versi Phanchanthanumat. Bangkok:
Maha Chulalongkorn R achawithytalai, 1992.
228
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
berjaya meluaskan kuasa dan menampas wilayah delta Mekong
danipada Kemboja.
Dasar R ama I yang meminta wilayah-wilayah S iemniep dan
Battambang danipada R aja E ng (N arai R amathibodi) pada akhir
abad ke- 18 untuk Kalahom Pok, seorang pegawai kanan Kern-
boja yang taat kepada Bangkok, memerintah berasingan daripada
kuasa raja Kemboja merupakan perubahan besan dasan tradisio-
nal S iam terhadap Kemboja. T ujuan R ama I adalah untuk men-
jamin kedudukan S iam bendepan dengan Kemboja dan Vietnam
yang pada masa itu di bawah kuasa adik-beradik T ayson yang
juga musuh ketat Bangkok disebabkan R ama I membantu Putera
N guyen A nh. S ieninep dan Battambang dianggap oleh pemim-
pin S iam sebagai kawasan penampan antara S iam dengan Viet-
nam. Peristiwa-peristiwa yang benlaku sejak pemerintahan R ama
11(18091821) mengesahkan bahawa hanya dengan tapak poli-
tik dan tentena di situ S iam dapat dengan berkesan menentang
usaha Hue menjajahkan Kemboja dan menyelamatkan negeri
tersebut daripada jatuh ke tangan Vietnam path tahun 1830-an.
S ejak pemerintahan R ama I I I , dasar S iam tenhadap Kemboja ada-
lah tepat dalam konteks hubungan tnibutari A sia T enggara. Bang-
kok tidak benhasrat menguasai Kemboja, walaupun pada masa
itu kuasa Vietnam telah lemah dan tidak berupaya menentang
Bangkok. A pabila timbulnya knisis antara S iam-Perancis pada
tahun 1864 berhubung dengan Kemboja, Bangkok hanya me-
nuntut negeri itu sebagai negeri naungannya dan bukan wilayah
di dalam kenajaan S iam. S ebaliknya, boleh dibahaskan bahawa
dengan kedatangan penjajah Perancis di Kemboja, negeri itu ke-
hilanganbanyakaspek sosioekonomi kepada Vietnamsebab Peran-
cis menjalankan dasan berat sebelah kepada keperluan Perancis
di Vietnam. Contohnya, dasar yang menggalakkan orang Viet-
nam datang mencani rezeki di Kemboja menimbulkan masalah
sosioekonomi yang belum dapat diselesaikan sehingga sekarang.
Dengan itu, hipotesis yang mengatakan bahawa tanpa keha-
diran Perancis, Kemboja akan lenyap sebab ditambahmilik oleh
S iam dan Vietnam adalah kurang tepat. S elagi Bangkok cukup
kukuh mempentahankan haknya sebagai negeri dipertuan Kem-
boja, selagi itulah Kemboja dapat menentukan taraf negeri kecil-
229
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
nya dalam politik serantau A sia T enggana. Persoalan lenyapnya
Kemboja daripada masyarakat A sia T enggara memang tidak tim-
bul semasa Penancis datang ke Vietnam. S ebaliknya, dengan
kedatangan dan penubuhan empayar Perancis di I ndochina, hu-
bungan Kemboja dengan negara-negara jiran dan bekas suzerain
tenutama Vietnam menjadi lebih pahit dan berbau kebencian nas.
Hakikat bahawa apabila R aja N orodom S ihanouk memerlukan
tempat untuk strategi berundun menentang kuasa penjajah Peran-
cis pada awal tahun 1950-an, baginda terus lan ke Bangkok,
sekurang-kunangnya membayangkan sesuatu wanisan positif
hubungan tradisional S iam-Kemboja.
Hubungan tnadisional antara negeri besar dan negeri kecil
bukan sesuatu yang selalu menugikan keselamatannegen kecil S e-
perti yang biasa dilaung-laungkan oleh sarjana Barat tetapi mem-
punyai nilai-nilai membina kepada keadaan undang-undang dan
ketentenaman A sia T enggara. S ebahiknya, kedatanganpenjajah bu-
kan semestinya benerti mereka adalah penyelamat kepada negeri-
negeri kecil daripada cengkaman sosiopolitik negeni besar seran-
tau. Penlu diingat bahawa sistem hubungan tradisional serantau
wujud sejak abad ke- 13 dan mempunyai mekanisme tersendini
yang biasanya dapat membetulkan imbangan sosiopohitik seza-
mannya dengan berkesan. Penlu juga diingat bahawa sejarah
VOC dan Belanda di I ndonesia atau Perancis di I ndochina atau-
pun British di Myanmar sebenamya memapankan kekejaman pen-
tadbinan kuasa asing yang amat menyeksakan dan yangmengabai-
kan keperluan masyarakat tempatan atas kepentingan metro-
polisnya.
Penjelasan di atas tidak menafikan bahawa wujudnya pera-
saan tidak puas hati di kalangan negeri kecil terhadap hubungan
mereka dengan negeri besar yang dianggap sebagai negeni per-
tuanannya. Kedua-dua golongan elit Vientiane dan Kemboja
pada abad ke-19 secara besar-besaran menunjukkan mereka
tidak rela duduk di bawah lingkungan politik S iam ataupun Viet-
nam.
8 Penolakan para pemimpin Melayu apabila menerangkan
18 Contohnya, pemberontakan Chao A nu dan anakanda baginda, Chao Yo,
raja Vientianedan Champasak menentang Bangkok path tahun 1824; atau
rusuhan para pemimpin Kemboja menentang pentadbiran Vietnam di
230
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
hubungan S iam-Melayu utara terhadap wujudnya hubungan tri-
butani mereka dengan S iam menupakan satu lagi bukti yang
memaparkan rasa tidak puas hati negeri-negeri kecil yang ten-
paksa menerima hubungan yang tidak setaraf.
9
Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa sistem
tnibutani yang menentukan syarat-syarat hubungan negeri besan
dengan negeri kecil dalam mandala memain peranan yang ben-
makna dalam usaha A sia T enggana mewujudkan suasana sosio-
politik yang aman dan teratur. S ejarah T anah Besar A sia T eng-
gara tenmasuk S emenanjung T anah Melayu sepanjang satu abad
sejak pertengahan kedua abad ke-18, umumnya mengesahkan
keberkesanan hubungan tnibutari yang dapat memberi perlin-
dungan kepada bukan sahaja negeri-negeri kecil dalam hu-
bungan sesama mereka tetapi juga pengukuhan kedudukan go-
longan pemerintah negen-negeri tersebut yang mendapat restu
danipada suzerain berdepan dengan para pesaing di dalam nege-
ninya. Contohnya, kedudukan S ultan Mohammad I I , Mulut
Merah (18381886), Kelantan, yang dapat mengatasi tentangan
danipada sanak saudara baginda serta mengukuhkan kedudukan
bagmnda berdepan dengan golongan pembesar dan kerabat diraja.
A tau kedudukan Kelantan pada awal abad ke-19 berdepan
dengan T erengganu yang menuntut hak pertuanan ke atas Kelan-
tan. Dengan penlindungan Bangkok, Kelantan dapat menyela-
matkan din danipada tindak balas T enengganu apabila ia membe-
baskan diri daripada kuasa negeri tersebut dengan meng-
gulingkan T engku Muhammad (17951800), pemerintah Kelan-
tan. S ebaliknya, kelemahan dan kemudiannya kehancuran kuasa
sosiopolitik dan ekonomi empayar R iau-Lingga pada akhin abad
ke-18 menimbulkan keadaan sosiopolitik yang tidak stabil di
Phnom Penh pada tahun 1830-an. Lihat Kobkua S uwannathat-Pian, 1990.
op. cit.; Wyatt, D.K., 1963. S iam and Laos 17671827 dI m. Journal of
Southeast Asia History. 4(2), S eptember, hI m. 332; Chandler, D.P., 1993,
op. cit.
19 Lihat Bonney, R ., 1974. Kedah, 17711821, The Search for Security and
Independence. Kuala Lumpur: Oxford University Press. T idak puas hati
Kedah terhadap suzerain S iam yang, mengikut S ultan A hmad T ajuddin
Halim S yah menuntut hak-haknya yang terlebih dari apa yang patut; Kob-
kua S uwannathat-Pian, 1988, op. cit.
231
A S I A T E N G OA R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
negeri-negeni Melayu di S emenanjung mahupun di pantai
timun S umatera. S epenti yang telah dibincangkan, kelemahan
raja dinasti Bendahara dan kemunculan golongan elit Bugis yang
dapat, pada praktiknya, menggantikan kuasa dan penanan naja
pemerintah mahupun para pembesar Melayu telah membawa
kepada perpecahan empayar tersebut. Kuasa dan autoniti go-
longan elit Bugis yang diketuai Yamtuan Muda tidak dapat dite-
rima oleh dunia Melayu dan juga masyanakat Bugis luar R iau-
Lingga. Pada permulaan abad ke-19, tendapat bebenapa pusat
kuasa banu yang menggantikan R iau-Lingga seperti S iak,
T erengganu, Kedah, Pahang, dan S elangor. Jelas bahawa sistem
tributani yang dijalinkan dan diperkukuhkan oleh Johor-R iau
sudah tiada lagi. Bagi menjamin keselamatan masing-masing,
bantuan dan perikatan kuasa luar yang benwibawa adalah pen-
ting. S ebenannya, suasana sosiopolitik dunia Melayu pada masa
itu adalah amat kunang stabil sama ada dari segi hal dalam
negeni apabila raja pemerintah mesti ragu-nagu terhadap tujuan
dan tindakan para pembesar yang dapat mencaban kuasa bagin-
da, mahupun dani segi hal ehwal luar negeri iaitu cabaran dan
ancaman dari negeni-negeni jirannya seperti Perak yang sentiasa
menghadapi dasan agnesif dan S elangor, Kedah dan S iam.
2
R ingkasnya, dapat dirumuskan bahawa sistem tnibutani
yang menupakan sistem politik dan diplomatik serantau A sia
T enggara antara negeni kecil dan negeni besar dan konsep man-
dala yang mengatur hubungan antara pusat-pusat berkuasa besar
atau setaraf, sama seperti sistem sosiopolitik antarabangsa yang
lain di selunuh dunia, mempunyai kekuatan dan kelemahan yang
tensendiri. I a dapat dijalankan dengan berkesan sekiranya tenda-
pat keadaan politik dan ketenteraan yang seimbang antara pusat-
pusat kuasa besar seperti hubungan S iam-Myanmar atau S iam
dan Johor-R iau pada abad ke-17. S ebaliknya, sistem mi kunang
berkeupayaan menjaga ketenteraman serantau sekiranya tendapat
pusat besar yang mempunyai kekuatan tentera yang menonjol di
bawah tenaju pemerintah yang mengamalkan dasar agnesif. A da-
20 Lihat A ndaya, B.W., 1979. Perak, The Abode of Grace, A Study of an
Eigthteenth Century Malay State. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
232
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
lah menjadi objektif utama pemerintah sama ada yang beragama
I slam, Buddha, ataupun Konfusius, untuk meluaskan kuasa dan
autoriti empayarnya supaya dihormati sebagai cakravartin/Son
of Heaven/S yahan S yah di dalam cakerawalanya. Contohnya,
Myanmar di bawahdinasti A laungpayalKonbaung sehingga peme-
rintahan R aja Mindon Mm, Vietnam di bawah Maharaja G ia
Long dan Minh Mang, Mataram di bawah S ultan A gung dan
S usuhunan A mangkurat I , dan empayar Johor-R iau di bawah
S ultan A bdul Jalil dan S ultan I brahim S yah atau sepanjang tern-
poh kepimpinan Laksamana Paduka R aja. Hubungan tributari
akan terus berkesan selagi wujudnya perseimbangan kuasa dan
hubungan diplomatik yang baik di kalangan negara besar. E rti-
nya, apa yang penting dalarn sistem diplomatik serantau ialah
hubungan kuasa besar sesama kuasa besar. Pada bila-bila masa
tercetusnya persaingan kuasa dan pengaruh di kalangan pusat-
pusat kuasa besar, keadaan sosiopolitik dan keselamatan negeri-
negeri kecil akan terjejas.
IV. Tamatnya Zaman Tradisional
G ambaran A sia T enggara pada tahun 1850-an menunjukkan
kemunculan S iam sebagai empayar yang teragung di rantau ter-
sebut. Kemenangan ke atas Vietnam, walaupun dengan beberapa
syarat iaitu Kemboja mesti membayar ufti sama ada kepada Hue
mahupun Bangkok secara serentak, membuktikan kebolehan
R ama I I I dalam usaha menyelamatkan agama Buddha di Kern-
boja serta menghapuskan pentadbiran Vietnam di Phnom Penh.
Bangkok juga dapat menentukan kuasa dan kedudukan suzerain
ke atas negeri-negeri Melayu di utara S emenanjung T anah
Melayu yakni Kedah, Penis, S etul, T erengganu dan Kelantan
selepas termeterainya Perjanjian Burney pada tahun 1826 dan
Perjanjian Bowring pada tahun 1855 dengan British. N ampak-
nya, A sia T enggara, khasnya T anah Besar, memasuki zaman
aman damainya. Bangkok dan Hue dapat mewujudkan semula
hubungan diplomatik yang boleh digunakan bagi menyelesaikan
masalah atau kesusahan yang akan tiinbul, manakala Myanmar
juga telah lama mengabaikan dasar agresif terhadap Bangkok. Di
233
A S I A T E N G G A R A : 1-I UBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
kalangan negeri maritim termasuk I ndonesia, walaupun semua
pusat kuasa besar tradisional seperti Mataram dan Johor-R iau
telah lama lenyap, tetapi muncul beberapa pusat yang berwibawa
mengekalkan keamanan di dalam negeri mahupun hubungan
dengan kuasa luar. Misalnya, T erengganu merupakan kuasa tern-
patan yang berwibawa di pantai timur S emenanjung T anah
Melayu, manakala S elangor dan Johor di bawah keluarga
T emenggung merupakan pusat kuasa tempatan yang semakin
mengukuhkan kuasa dan kedudukan masing-masing. Jadi terda-
pat suasana sosiopolitik yang nampaknya menjarnin undang-
undang dan ketenteraman di rantau A sia T enggara.
N amun, gambaran itu hanya mencerminkan keadaan sosio-
politik dan ekonomi secara sepintas lalu sahaja. Pada tahun
1850-an, kuasa Barat dan ejen-ejen mereka telah berjaya menu-
buhkan tapak kuasa mereka di seluruh A sia T enggara dan sema-
kin meningkatkan peranan dan pengaruh sosiopolitik dan eko-
nomi mereka berdepan dengan masyarakat tempatan.
Contohnya, Belanda di I ndonesia terutamanya di Pulau Jawa dan
kepulauan S ulawesi yang dapat menggantikan kuasa pentadbiran
dan politik kerajaan tempatan dalam hampir semua aspek sejak
kegagalan pemberontakan Diponigoro/Perang Jawa 1 825_30.21
Walaupun kerajaan Jawa masih berada di S urakarta dan Yogya-
karta, tetapi jelas bahawa kedua-dua istana itu hanya menjadi
kerajaan patting Belanda yang memerintah mengikut kehendak
kerajaan Betawi, dan tidak mempunyai kuasa yang sebenar ter-
hadap kerajaan mereka. Pada pertengahan abad ke-19,
Belanda dan British berjaya merampas kuasa politik dan pentad-
biran daripada pusat kuasa besar tempatan di N usantara yakni
Mataram dan Johor-R iau. Pada asasnya, dasar yang dijalankan
oleh Belanda dan British tidak berbeza daripada dasar yang di-
amalkan oleh pusat kuasa besar tempatan terutarnanya sejak
abad ke-17 iaitu dasar meluaskan kuasa kerajaan pusat terhadap
negeri-negen kecil yang dianggap sebagai wilayah-wilayah di
dalam mandala masing-masing. Dengan itu, peluang untuk A sia
21 Lihat Carey, P.B.R ., 1981. Babad Dipanagara, an Account of the Out-
break of the Java War (182530). Kuala Lumpur: MBR A S .
234
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
T enggara hidup dalam keadaan damai dan tenteram setelah mun-
culnya kerajaan penjajah Barat adalah tipis dan sebenarnya mus-
tahil selagi persaingan kuasa politik dan ekonomi serta strategi
global di kalangan kuasa Barat tidak dapat diselesaikan.
Boleh dikatakan bahawa meskipun terdapat beberapa kele-
mahan dalam sistem sosiopolitik serantau, zaman gelap A sia
T enggara tidak akan berlaku sekiranya tiada dasar imperialisme
dan kejayaan R evolusi Perindustrian Barat. Boleh juga dikatakan
bahawa kekecohan sosiopolitik tempatan yang selalu wujud
sepanjang abad ke- 19 sebenarnya berpunca daripada kehendak
Barat menguasai kekayaan ekonomi dan geostrategi A sia T eng-
gara dalam usaha mereka memperkukuhkan kepentingan empa-
yar berdepan dengan kuasa Barat yang lain secara global. Misal-
nya, perluasan kuasa Perancis terhadap Vietnam, Laos dan
Kemboja sejak tahun 1840-an atau kejayaan British ke atas
Myanmar secara berperingkat sejak tahun 1820-an berpunca
daripada objektif politik dan ekonomi dan strategi tersebut.
Kejayaan mereka adalah kesan kekuatan tenteranya dan bukan
daripada kesanggupan elit tempatan yang patuh kepada kuasa
fizikal dan akhlak mereka.
Dengan kesedaran terhadap kecanggihan Barat dan segi
teknologi ketenteraan dan penndustrian, kita mesti mengakui
adalah mustahil untuk A sia T enggara mengelakkan kekalahan
teruk di tangan kuasa Barat pada pertengahan kedua abad ke- 19.
Pada umumnya, S iam selalu dijadikan contoh sebagai negara
yang berjaya menumpulkan serangan penjajah Barat dan dapat
mempertahankan kedaulatannya kerana negara itu menjalankan
dasar yang bijak dan sehaluan dengan perkembangan politik dan
teknologi pada masa tersebut.
22 A pa yang kurang ditekankan
dalam analisis seperti itu ialah keperluan Perancis dan British,
dua empayar penjajah yang merupakan jiran S iam dan sebelah
timur dan barat, mengurangkan konfrontasi sesama mereka di
22 Fred R iggs, W., 1966. Thailand, the Modernization of a Eureaucratic
Polity. Honolulu: E ast-West Center Press, merupakan karya utama yang
memberi analisis panjang lebartentang kejayaan S iam menentang ancam-
an penjajahan Barat. Pandangan dan analisisnya ditolak oleh Ben A nder-
son.
235
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A LI
A sia T enggara. Bagi menghalang keadaan yang tidak diingini,
yakni empayar mereka bersempadan, British dan Perancis akhir-
nya memerlukan khidmat S iam sebagai negeri penampan yang
mengasingkan wilayah empayar British daripada wilayah empa-
yar Perancis. Kalau tidak wujud keperluan politik dan strategi
itu, adalah sukar berfikir apa akan terjadi kepada S iam.
Bagi menjelaskan lebih lanjut hipotesis itu, perbandingan
singkat antara S iam dan Myanmar sebab pemerintahan R aja
Mindon Mm boleh dijadikan contoh. A dalah dipersetujui di
kalangan sarjana Barat dan A sia bahawa R aja Mindon Mm dapat
menjalankan dasar luar dan dalam negeri yang liberal dan ber-
kesan sepanjang pemerintahan baginda. T etapi baginda gagal
memujuk kerajaan I ndia British memulangkan semula wilayah-
wilayah yang dikuasainya sejak perang A nglo-Myanmar Kedua
tahun 1852. S ebaliknya, Daihousie, selaku G abenor-Jeneral
k.erajaan I ndia British pada masa itu, menubuhkai~wilayah Pegu
yang mengandungi R angoon, Bassein dan Pegu, di 1~wah Pesu-
ruhjaya A rthur Phayre. A dalah jelas bahawa penting1~.t Myan-
mar kepada perkembangan ekonomi dan politik empayai ~ritish
banyak mempengaruhi pihak British menjadikan Myanmar seba-
gai tanahjajahannya tanpa ragu-ragu terhadap reaksi kuasa Barat
yang lain. Usaha Mindon Mm menghantar misi diplomatiknya
ke E ropah dengan tujuan menekankan kedaulatan Myanmar juga
tidak mendapat sambutan yang baik daripada pihak British
seperti misi yang dihantar oleh R aja Mongkut (18511868) pada
tahun 1862. Myanmar memang tidak seperti S iam yang mempu-
nyai geostrategi yang bernilai tersendiri kepada keselamatan
empayar I ndia British. S ebaliknya, Myanmar amat bemilai dan
segi ekonomi kepada British dan, oleh itu, tidak akan dibenarkan
negeri itu jatuh ke tangan kuasa-kuasa Barat yang lain mahupun
kekal di bawah pemerintahan tempatan yang kurang bekerja-
sama dengan British di I ndia. Dengan memasukkan Myanmar ke
dalam empayar I ndia British, pihak British dapat menjamin
kepentingan ekonominya.
S ebaliknya, sekiranya British berjaya menguasai S iam, ia
akan menghadapi bantahan hebat daripada Perancis, sebuah
kuasa yang setaraf dengannya dan segi ketenteraan dan teknolo-
236
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
gi. Oleh sebab empayar di A sia T enggara ditubuhkan atas objek-
tif ekonomi, peperangan sesama kuasa besar yang akan mem-
bawa kerugian besar mestilah dielakkan dengan sebaik mungkin.
S iam terselamat danipada penjajahan Barat kerana selain dasar-
dasar sosioekonomi dan dasar luar yang amat bijak, ia mempu-
nyai geostrategi yang bernilai kepada British dan Perancis. mi
adalah ketara sekiranya kita mengkaji usaha para pegawai Bri-
tish dan Perancis sejak tahun 1880-an mencari jalan menyelesai-
kan persaingan mereka dengan S iam.
23 Pada tahun 1896, dua
kuasa besar itu mengumumkan Deklarasi A nglo-Perancis berhu-
bung dengan kedaulatan kawasan lembah Menam yang disahkan
sebagai kawasan pertanian kepada empayar mereka di A sia
T enggara. Dengan itu, kedaulatan S iam atau lebih tepat kedaulat-
an dan keselamatan wilayah tengah S iam diiktiraf oleh kedua-
dua kuasa yang mampu mengancamnya.
Jadi, boleh dikatakan bahawa perkembangan teknologi dan
penndustrian Barat mempunyai kesan-kesan yang amat merugi-
kan masyarakat tradisional A sia T enggara. I a adalah punca asas
kemusnahan kedaulatan dan cara hidup tradisional yang bernilai
kepada A sia T enggara. Penubuhan empayar Barat di rantau mi
juga bererti tamatnya hubungan serantau yang mampu memben-
tuk suasana sosiopolitik terbuka, dinamis dan berdaya pegas.
Menurut syarat-syarat baru penjajah Barat, negeri-negeri yang
berada di bawah perlindungannya tidak lagi berhak berhu-
bung dengan mana-mana kuasa secara langsung seperti yang
mereka amalkan pada zaman tradisional, tetapi terpaksa menja-
lankan urusan luarnya melalui ejen-ejen penjajah yang berkena-
an, yakni dengan persetujuan atau kebenaran kerajaan penjajah.
23 Contohnya, FO 422/23 Marquis S alisbury kepada E arl Lytton, 3 A pril
1889. Dalam suratnya itu, S etiausaha Hal E hwal Luar British memberi-
tahu duta British di Paris tentang cadangan Perancis untuk British dan
Perancis mengiktiraf kedudukan S iam sebagai negeri berkecuali yakni
tidak dapat dikuasai baik oleh British mahupun Perancis. Langkah mi
dilihat oleh Perancis sebagai langkah yang diperlukan supaya sebuah
pagar tetap dapat ditubuhkan antara wilayah kepunyaan British dan kepu-
nyaan Perancis di S emenanjung I ndochina S ejak itu banyak perun-
dingan dijalankan sehingga tahun 1896 aR abila persetujuan dicapai.
237
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
Dengan itu, pada akhir abad ke-19, tiada lagi hubungan tradi-
sional di kalangan negeri tempatan yang semuanya, kecuali
S iam, adalah negerm naungan kepada kuasa-kuasa besar.
Walaupun pihak Barat menerima etika diplomatik yang di-
amalkan oleh A sia T enggara iaitu dalam hubungan pusat kuasa
besar dan negeri-negeri di dalam mandala, laitu tuntutan yang
mereka mesti dilayan dengan segala keistimewaan dan kemu-
liaan yang dianggap patut diberikan kepada pusat kuasa besar,
namun mereka tidak memberi kebebasan sosiopolitik dan eko-
nomi yang luas kepada negeri-negeri naungan seperti yang dibe-
narkan dalam hubungan tradisional pusat kuasa dan wilayah.
Contohnya, S iam sebagai negeri suzerain kepada T erengganu,
Kelantan, dan Kedah tidak melarang hubungan sosiopolitik dan
ekonomi langsung di antara mereka. T erengganu, misalnya
bebas dalam aktiviti sosial dan diplomatiknya. Koleksi Doku-
men Baginda Oman menunjukkan dengan jelas kebebasan para
pemimpin Melayu berhubung sesama mereka tanpa merujuk
kepada Bangkok terlebih dahulu.
24 Bangkok hanya dirujuk seki-
ranya mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul di
kalangan negeri tersebut atau antara negeri itu dengan kuasa
lain. Hubungan tributari tradisional tidak menghalang hubungan
diplomatik, ekonomi, kekeluargaan, secara langsung di kalangan
elit itu tanpa mengira taraf politik dan diplomatik serantau.
Hanya China sahaja yang membezakan taraf negeri naungan dan
negeri suzerain dalam hubungan mereka dengan China. N amun,
itu pun tidak begitu ketat dan sebenarnya berubah mengikut ke-
adaan semasa.
A spek yang penting ialah hakikat bahawa hanya dengan
penubuhan kerajaan penjajah Barat sahaja A sia T enggara men-
jadi masyarakat asing antara satu dengan lain. Dunia A sia T eng-
gara yang selalu terbuka menjadi masyarakat tertutup; hanya
kerajaan penjajah yang berkenaan sahaja dapat menentukan per-
kembangan dalam mahupun luar tanah jajahannya. Oleh itu,
24 Koleksi Dokumen Baginda Omar, A rkib N egara, Kuala Lumpur.
238
T A MA T N YA E R A HUBUN G A N T R A DI S I ON A L
sepanjang lebih kurang satu abad, A sia T enggara tidak mem-
punyai hubungan serantau. Hubungan yang wujud ialah hu-
bungan kerajaan penjajah sesama kerajaan penjajah seperti
hubungan kerajaan T anah Melayu-British dengan kerajaan
I ndonesia-Belanda; atau hubungan antara kerajaan penjajah di
I ndochina, Myanmar, dan T anah Melayu dengan Bangkok. Hu-
bungan tradisional yang masih ada antara S iam dengan negen
naungannya di T anah Melayu juga ditekan dan akhirnya dipaksa
diubahsuai bentuknya mengikut sistem residen di T anah
Melayu.
25 T idak hairanlah apabila A sia T enggara menerima
kembali kedaulatannya, buat sementara waktu, ia tidak lagi meli-
hat A sia T enggara per se sebagai penting dalam usaha memper-
kembangkan masyarakat masing-masing. S kop rujukan sosiopo-
litik dan ekonomi individu negara ialah negara Barat, bekas
penjajah mereka. Jadi Vietnam, Kemboja dan Laos berasa lebih
terdekat dengan Perancis daripada dengan negara T hai, atau
Myanmar; manakala T anah Melayu dan Myanmar menunjukkan
pendekatan yang lebih berat sebelah kepada E ngland daripada
kepada N egara T hai atau I ndonesia. S ebaliknya, N egara T hai
dan I ndonesia lebih mementingkan hubungannya dengan E ng-
land atau Belanda (I ndonesia) daripada hubungan dengan
negara-negara jiran mereka. Dapat dirumuskan bahawa hubu-
ngan tradisional di kalangan negeri serantau mi berakhir dise-
babkan kejatuhan kerajaan tempatan kepada kuasa penjajah
Barat. T amatnya hubungan tersebut mempunyai kesan-kesan
mendalam dan negatif terhadap hubungan serantau A sia T engga-
ra. S eperti yang telah dibincangkan, hubungan tradisional seran-
tau yang memaparkan aspek-aspek yang membinanya sepanjang
zaman tradisional lenyap begitu sahaja. Hubungan serantau yang
baru muncul pada pertengahan abad ke-20 adalah tersirat dengan
perasaan curiga-mencurigai, dan prasangka yang kebanyakannya
berpunca daripada perkembangan zaman penjajahan Barat.
Boleh dikatakan bahawa sebab utama wujudnya hubungan
25 Kobkua S uwannathat-Pian, 1985. T he 1902 S iamese-Kelantan T reaty:
A n E nd of the T raditional R elations, dim. Journal of the Siam Society;
Thai-Malay Relations. op. cit.
239
A S I A T E N G G A R A : HUBUN G A N T R A DI S I ON A L S E R A N T A U
serantau yang kurang licin pada masa kini merupakan satu waris-
an negatif penjajahan Barat yang dapat mengubah paradigma
masyarakat A sia T enggara dan sebuah rantau yang berdikari dan
berhubungan terbuka sesama sendiri kepada sebuah rantau yang
amat bergantung pada dunia luar dan yang bersikap kurang
senang hati terhadap jiran-jirannya.
240
BIBLIOGRAFI
A bu T aib A hmad, 1991. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
A kin R abibhadana, 1969. The Origins of Thai Society in the Early
Bangkok Period, 17821873. Kertas Data no. 74, Cornell Univer-
sity S outheast A sia Program, I thaca.
A li Haji bin A hmad, R aja, 1982. Tuhfat al-NafisTIhe Precious Gift.
T erjemahan V. Matheson dan B.W. A ndaya. Kuala Lumpur:
Oxford University Press.
A ndaya, B.W., 1979. Perak: The Abode of Grace. A Study of an Eigh-
teenth Century Malay State. Kuala Lumpur: OUP.
A ndaya, B.W., 1986. T he Making of a T ributary S tate: S iam and
T erengganu in the E ighteenth Century dim. R enard, R .P.,
(peny.), Anusorn Walter Vella. Chiengmai dan Honolulu, Payap
University. Center for A sian and Pacific S tudies, University of
Hawaii at Manoa.
A ndaya, B.W., dan A ndaya, L.Y., 1982. A History of Malaysia. Lon-
don: Macmillan Press.
A ndaya, L.Y., 1975. The Kingdom of Johor; 16421728. Kuala Lum-
pur: OUR
A nderson, B.R . OG ., 1978. S tudies of the T hai S tate: T he S tate of
T hai S tudies dlm. A yal, E .B., (peny.) The Study of Thailand:
Analysis of Knowledge, Approaches, Prospects in Anthropology,
Art History, Economics, History; and Political Sciences. A thens:
Ohio University Center for I nternational S tudies.
A rkib N egara, Koleksi Dokumen Baginda Omar~Kuala Lumpur.
A ston, T ., (peny.), 1967. Crisis in Europe 15601660. N ew York.
241
BI BLI OG R A FI
A twell, W.A ., 1990. S eventeenth Century G eneral Crisis in E ast
A sia? dim. Modern Asian Studies. 24, 4.
A ung T hwin, M., 1985. Pagan: The Origins of Modern Burma. Hono-
lulu: University of Hawaii Press.
A ung T hwin, M., Kingship, the S angha, and S ociety in Pagan dim.
Hall, K.R ., dan Whitmore J.K. (peny.) Explorations in Early
Southeast Asian History. A nn A rbor: University of Michigan
Press.
A ungT hwin, M., T he N ature of S tate and S ociety in Pagan: A n I nsti-
tutional History of T welveth and T hirteenth Century Burma.
T esis Kedoktoran, University of Michigan.
Bastin, J.S ., dan Benda, H.J., 1968. A History of Modern Southeast
Asia. Kuala Lumpur dan S ingapura: Federal Publications.
Bastin, J.S ., dan R oolvink, R ., (peny.), 1964. Malayan and Indonesian
Studies: Essays Presentedto Sir Richard Winstedt. London: OUR
Benda, H.J., 1972. T he S tructure of S outheast A sian History: S ome
Preliminary Observation dim. Continuity and Change in South-
east Asia: Collected Journal Articles of Harry J. Benda. Yale
University S outheast A sia S tudies monograf no. 18.
Bennet, P.J., 1971. Conference under the Tamarind Tree: Three Essays
in Burmese History. N ew Haven, monograf no. 15, Yale Univer-
sity.
Bird, G .W., 1897. Wandering in Burma. London: S imkus, Marshall,
Hamilton Kent & Co.
Bonney, R ., 1974. Kedah, 17711821, the Search for Security and
Independence. Kuala Lumpur: OUR
Boxer, C.R ., 1965. The Portuguese Seaborne Empire, 14151825.
Middlesex: Penguins.
Brown, C.C., (terj.) 1976. Sejarah Melayu or Malay Annals. Kuala
Lumpur: OUP.
Cady, J.F., 1969. A History of Modern Burma. I thaca and London:
Cornell University Press.
de Campos, J., 1959. Babad Diponagara, An Account of the Outbreak
of the Java War (182530). Kuala Lumpur: MBR A S .
Caron, E , dan S chouten, J., 1935. A True Description of the Mighty
Kingdoms ofJapan and Siam. London.
Chandler, D.P., 1993. A History of Cambodia. S t. Leonards: A llen &
Unwin.
Charvit Kasetsirt, 1976. The Rise ofAyudhya. S ingapura: OUP.
Cortesao, A . (terj.) 1967. The Suma Oriental of Tome Pires (1512
242
BI BLI OG R A FI
1515). Lichtenstein: the Hakluyt S ociety.
Chou T a-Kuan, 1992. The Customs of Cambodia. Bangkok: the S iam
S ociety.
Christie, J.W., 1985. Theatre States and Oriental Despotisms: Early
Southeast Asia in the Eyes of the West. Occasional Paper no. 10,
Centre for S outh-E ast A sian S tudies, University of Hall.
Christie, J.W., 1992. Chulayutthakarawong. Bangkok: Maha Chula-
longkorn R achawitthayalai.
Coedes, G ., 1968. The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu:
University of Hawaii Press.
Coedes, G ., 1966. The Making of SoutheastAsia. Berkeley.
Crawfurd, J., 1987. Journal of an Embassy to the Court of Siam and
Cochin China. S ingapura: OUP.
Crawfurd, J., 1929. Journal of an Embassyfrom the Governor-General
of India to the Court of Ava in the Year 1827. London.
Cushman, J., 1975. Fields from the S ea: Chinese Junk T rade with
S iam during the Late E ighteenth and E arly N ineteenth Centur-
ies. T esis kedoktoran, Cornell University.
E vers, Hans-Dieter, 1987. T rade and S tate Formation: S iam in the
E arly Bangkok Period dim. Modern Asian Studies, 21, 4.
Fairbank, J.K., dan S su-Yu T eng, 1961. Ching Administration: Tree
Studies. Havard-Yenching I nstitute S tudies XI X, Cambridge,
Mass: Harvard University Press.
Finlayson, G ., 1988. The Mission to Siam and Hue, 182122. S inga-
pura: OUR
Fumivall, J.S ., 1960. E uropeans in Burma, the E arly Past dim.
Burma Research Society 50th. Anniversary Publications, no. 2.
R anggon.
Fytche, A ., Lt. Jen., 1878. Burma, Past and Present. London:
C. Keagan Paul & Co., bil. I .
G eertz, H., 1975. Kingship in Bali. Chicago: T he University of Chi-
cago Press.
G ervaise, N ., S ant T . Komoibutr, (terj.) 1963. Natural and Political
History of the Kingdom of Siam in the Reign of King Narai.
Bangkok: Kao-na Publication.
G esick, L.M., 1976. Kingship and Political I ntegration in T raditional
S iam 17671824. T esis Kedoktoran, Cornell University.
G riswold, A .B., dan Prasert N a N agara, 1972. E pigraphic and Histor-
ical S tudies N o. 10: King Lodaiya of S ukhodaya [S akhothai}and
His Contemporaries dim. Journal of the Siam Society/JSS, 60:1.
243
BI BLI OG R A FI
Hegesteijn, R ., 1989. Circles of Kings, Political Dynamics in Early
Continental Southeast Asia. Dardrecht Province: Paris Publica-
tions.
Hall, D.G .E ., 1950. Burma. London: Hutchinson.
Hall, D.G .E ., 1981. A History of Southeast Asia. London, Macmillan.
Hail, K.R ., 1984. Maritime Trade and State Development in Early
Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.
Hall, Q.R ., 1981. T rade and S tatecraft in the Western A rchipelago at
the Dawn of the E uropean A ge dim. Journal of Malaysian
Branch of the Royal Asiatic Society/JMBRAS, 54: 1.
Hall, K.R ., dan Whitmore, J.K., (peny.) 1976. Explorations in Early
Southeast Asian History: The Origins of Southeast Asian State-
craft. A nn A rbor: University of Michigan Press.
Hamilton, A ., 1930. ANew Account of the East Indies. London.
Heine-G eidern, R ., 1956. Conception of State and Kingship in South-
east Asia. I thaca: Cornell University Press.
Hobsbawm, E ., 1954. T he Crisis of S eventeenth Century dim. Past
and Present. 5 dan 6.
Hoit, Claire, et. al., 1972. Culture and Politics in Indonesia. I thaca dan
London: Cornell University Press.
Hutchinson, E .W., 1968. Revolution in Siam, the Memoir of Father de
Beze, s.f. Hong Kong: University Press.
I brahim S yukri, C., Bailey dan J.N . Miksic, (ten.) 1985. History of the
Malay Kingdom of Patani/Sejarah Kerajaan Melayu Patani.
A thens: Ohio University Center for I nternational S tudies.
I ngram, J.C., 1971. Economic Change in Thailand 18601970. S tan-
ford: S tanford University Press.
I shii, Yoneo, 1978. A Rice Growing Society. Kyoto.
Kahin, G . McT ., 1966. Governments and Politics of Southeast Asia.
I thaca: Cornell University Press.
Kassim A hmad, 1975. Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: DBP.
Katoba, A ., dan Matsuda, M., 1967. Ryukkyun Relations with Korea
and Southeast Asian Countries. Kyoto: A tsuchi Katoba.
Kennedy, P., 1989. The Rise and Fall of the Great Powers. London:
Fontana.
Kathirithamby-Wells, J., dan Villiers, J., (peny.), 1990. The Southeast
Asian Port and Polity. S ingapura.
Koenig, W.J., 1990. The Burmese Polity 17521819. Center for S outh
and S outheast A sian S tudies: University of Michigan.
Kobkua, S uwannathat-Pian, 1988. Thai-Malay Relations, Traditional
244
BI BLI OG R A FI
Intra-regional Relations from the Seventeenth to the Early Twen-
tieth Centuries. S ingapura: OUR
Kobkua S uwannathat-Pian, 1990. Sefarah Thai Zaman Bangkok. Kuala
Lumpur: DBP.
Kobkua, S uwannathat-Pian, 1985. T he S iamese-Kelantan T reaty: A n
E nd of the T raditional R elations dlm. JSS.
Kobkua S uwannathat-Pian, 1972. Kotmai Tra Sam Duang/Kod
Undang-undang Tiga Tera. Bangkok: Kurusabha, 5 naskhah.
Lamb, A ., 1970. The Mandarin Road to Old Hue, Narrative ofAnglo-
Vietnamese Diplomacy from the Seventeenth Century to the Eye
of the French Conquest. London: Chatto & Windus.
Liberman, V.B., 1978. The Burmese Dynastic Pattern Circa 1590-
1769: An Administrative and Political Study of Taung-ngu
Dynasty and the Reign of Alaungpaya. London: University of
London.
Loubere, S imon de la, 1969. A New Historical Relations of the King-
dom of Siam: Kuala Lumpur: OUR
Maung Htin A ung, 1988. A History of Burma. London.
Maung Htin, 1965. The Stricken Peacock: Anglo-Burmese Relations
1 7521942. T he Hague.
Mimer, A .C., 1982. Kerafaan: Malay Political Culture on the Eve of
Colonial Rule. T uscon: University of A rizona Press.
Mohd. I sa Othman, 1990. Politik Tradisional Kedah 16811942.
Kuala Lumpur: DBR
Moor, J.H., 1937. Notices of the Indian Archipelago and Adfacent
Countries. Bahagian I , S ingapura.
N antha S uthakun, (terj.) 1970. Dokumen-dokumen Belanda Zaman
AyudhyalEkasan Hoolanda Samai Ayudhya. Bangkok: Krom S ila-
pakorn.
N guyen Phut T an, 1964. A Modern History of Vietnam (18021954).
S aigon: N ha S ach Khai.
N idhi A eusrivongse, 1984. Sri Ram Dhebnagara: Collected Essays on
the History of Early Ayudhya. Bangkok: S ilpa-watthanatham.
N idhi A eusnivongse, 1982. Bourgeois Culture and the E arly Bangkok
Literature: dim. Thammasat University Journal, 11, 1.
N idhi A eusrivongse, 1987. T hai Politics in the T ime of King N arai
dim. A History of Lophuri. Bangkok: Maktab Perguruan T hepsa-
tri.
N idhi A eusnivongse, 1978. Bangkok History of the Ayudhya Chronic-
les. Bangkok: S ocial S cience A ssociation of T haiiand.
245
BI BLI OG R A FI
OKane, J. (terj.), 1972. The Shipof Sulaiman. London: R outledge.
Osborne, M., 1985. SoutheastAsia, An Illustrated Introductory History.
S ydney: G eorge A lien & Unwin.
Osborne, M., 1994. Prince of Light, Prince of Darkness. Bangkok: S il-
worm Publications.
Parker, G ., dan S mith, L.M., (peny.) 1978. The General Crisis of the
Seventeenth Century. London: Henley & Baston.
Pe Maung T in dan Luce, G .J., 1923. The Glass Palace Chronicle ofthe
Kings of Burma. London.
Phelan, J.C., 1959. The Hispanization of the Philippines: Spanish Aims
and Filipino Responses, 15651700. Madison.
Phraison S aialak, Luang, (terj.), 1959. Hmnan Mahayazawindawgyi,
dlm. The Siam Society Selected Articles from the JSS, vol. VI:
Relationship with Burma. Bahagian I I , Bangkok.
Phraison S alalak, Luang, 1964. Phraraja Phongsawadan Krung Sri
Ayudhya versi Phanchanthanumat dan versi Chakraphatdiphong.
Bangkok: Khlang-witthaya.
Phraison S aiaiak, Luang, 1971. Phraja Phongsawadan Krung Sri
Ayudhya versi Phraphonnarat. Bangkok: Khlang-witthaya.
Pinto, F.M., (t.t.). The Voyage and Adventures of Ferdinand Mendez
Pinto. London.
R abb, T .K., 1975. The Strugglefor Stability in Early Modern Europe.
N ew York.
R eid, A .J.S ., 1990. T he S eventeenth Century Crisis in S outheast
A sia. Modern Asian Studies, 24, 4.
R eid, A .J.S ., 1988. Southeast Asia in the Age of Commerce
14501680, vol. 1: The Land Below the Winds. London. N ew
Haven: Yale University Press.
R eynolds, C.J., 1976. Buddhist Cosmology in T hai History with S pe-
cial R eference to N ineteenth Century Culture Change Journal of
Asian Studies/JAS, 35(2).
R icklefs, M.C., 1993. War; Culture and Economy in Java 16771 726.
S ydney A sian S tudies A ssociation of A ustralia, A llen & Unwin.
R icklefs, M.C., 1986. S ome S tatistical E vidence on Javanese S ocial,
E conomic and Demographic History in the later S eventeenth and
E ighteenth Centuries, dim. Modern Asian Studies, 20, 1.
R ickiefs, M.C., 1981. A History of Modern Indonesia. London: Mac-
millan Press.
R icklefs, M.C., 1974. Jogjakarta under Sultan Mangkubumi
1 7491792: A History of the Division of Java. London: OUP.
246
BI BLI OG R A FI
R iggs, F.W., 1966. Thailand: The Modernization of a Bureaucratic
Polity. Honolulu: E ast-West Center, University of Hawaii Press.
R ong S ayamanonda, Damnern Lekhakun, .Wilaswong N opharat, 1972.
Thai History, Ayudhya Period. Bangkok: Chulalongkorn Univer-
sity.
S arasin Veeraphol, 1977. Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade
1 6521853. Cambridge, Mass: the S iam S ociety.
S ehouten, J., 1986. A Description of the Government Might, Religion,
Customs, Traffick
S imkin, C.G .F., 1968. The Traditional Trade ofAsia.
S inger, A ., 1992. The Lion and the Dragon, the Story of the First Bri-
tish Embassy to the Court of the Emperor Quianlong [Chien-
lung] in Peking 1792-94. London: Barrie & Jenkins.
S lametmuljana, 1976. A Story of Majapahit. S ingapura: University of
S ingapore Press.
S oekanto, 1952. Sekitar Jogjakarta, 17551825 (Perdjandjian Gianti-
Perang Diponagara). Jakarta dan A msterdam: Mahabharata.
S oemarsaid Moertono, 1963, State and Statecraft in Old Java: A Study
of Later Mataram Period Sixteenth Century to Nineteenth Cen-
tury. I thaca: Cornell University.
S ri Krishna S axena, 1952. Causes Leading to the Deputation of a
Burmese Political Mission to the Court of Cochin China
(18221824) dim. Bulletin de I Ecole Francoise DEdxtreme
Orient, 45, 2.
S teinberg, D.J., (peny.) 1971. In Search of Southeast Asia, A Modern
History. Kuala Lumpur dan S ingapura: OUR
S uehiro A kira, 1989. Capital Accummulation In Thailand 18551985.
T okyo: the Centre for E ast A sian Cultural S tudies.
S unait Chutintaranond, 1988. Cakravartin: I deology, R eason and
Manifestation of S iamese Kings in T raditional Warfare
(15381854), dim. Crossroads: An Inter-disciplinary Journal of
Southeast Asian Studies, 4:1.
S unait Chutintaranond, 1982. Political Kinship R elations in E arly
T hai History. T esis S arjana, Cornell University.
S unait Chutintaranond, 1990. Cakravartin: the I deology of T radi-
tional Warfare in S iam and Burma, 15481605. T esis Kedoktor-
an, Cornell University.
T ambiah, S .J., 1976. World Conqueror and World Renouncer: A Study
of Buddhism and Polity in Thailand against a Historial Back-
ground. Cambridge: Cambridge University Press.
247
BI BLI OG R A FI
T arling, N ., (peny.)., 1993. The Cambridge History of Southeast Asia.
N ew York: Cambridge University Press, 2 jid.
T eew, A ., dan Wyatt, D.K., 1973. Hikayat Patani. T he Hague.
T hanT un, 1988. Essays on the History and Buddhism ofBurma. Whitt-
ing Bay: Kascadaie Publications.
T hiphakorawong, Chao Phraya, 1978. Phraja Phongsawadan Krung
Rattanakosin, Reign 4. Bangkok: Kurusabha.
T hiphakorawong, Chao Phraya, 1971. Phararaja Phongsawadan
Krung Rattanakosin, versi Perpustakaan Negara. Bangkok:
Khlang-witthaya.
T hiphakorawong, Chao Phraya, 1961. Phraja Phongsawadan Krung
Rattanakosin, Reign 3. Bangkok: Kurusabha. 2 jil.
T roung Buu Lam, 1967. Pattern of Vietnamese Response to Foreign
Intervention 18551900. Monograf no. 11, S outheast A sia S tud-
ies, Yale University.
T siang, T .E ., 1966. China and E uropean E xpansion dlm. Politica
Quarterly, 5.
Ubonsri A tthabhandhu, 1982. T he R evision of the R oyal Chronicles
in the R eign of R ama I . T esis S arjana, Universiti S ilapakorn.
Usanee T hongchai, 1983. A yudhya-Lanna T hai R elations, E .E . 1839
1310/12961767. T esis S arjana, Chulaiongkorn University.
van Leur, J.C., 1955. Indonesian Trade and Society. T he Hague.
van Vliet, N antha S uthakun, (terj.), 1970. Peringatan van Viient
dim. Prachum Phongsawadan Bahagian 79. Bangkok: Kurusab-
ha.
Veila, W.E, 1957. Siam under Rama III, 18241851z. N ew York:
Monograf Persatuan Kajian A sia.
Wake, C.H., 1983. Melaka in the Fifteenth Century: Maiay Historical
T raditions and Politics of I slamization dim. S andhu, S ., dan
Wheatley, P., (peny.) Melaka: The Transformation of a Malay
Capital c. 14001980. Kuala Lumpur: OUP.
Waley, A ., 1938. The Analects of Confucius. London.
Wang G ungwu, 1968. E arly Ming R elations with S outheast A sia: A
Background E ssay dim. Fairbank, J.K., (peny.), The Chinese
World Order. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Wang G ungwu, 1970. China and S outh E ast A sia 14021424 dI m.
Chen, J. dan T arling, N ., (peny.) Studies in the Social History of
China and Southeast Asia: Essays in Memory of Victor Purcell.
Wang G ungwu, 1992. Community and Nation, China, Southeast Asia
and Australia. A sian S tudies A ssociation of A ustralia: S outheast
248
BI BLI OG R A FI
A sia Publication S eries no. 23, A llen & Unwin.
White, J., 1824. A Voyage to Cochin China. London: Longman, Hurst,
R ees, Orme, Brown and G reen.
Woiters, O.W., 1970. The Fall of Srivifaya in Malay History. Kuala
Lumpur: OUR
Wolters, OW., 1982. History, Culture and Religion in Southeast Asian
Perspective. S ingapura: I S E A S .
Woodside, A .B., 1971. Vietnam and the Chinese Model. Cambridge,
Mass.: Yale University Press.
Wortheim, W.F., 1980. Changing S outheast A sian S ociety: A n Over-
vie dim. E vers, H.D., (peny.) Sociology of Southeast Asia: Read-
ing in Social Change and Development. Kuaia Lumpur.
Wyatt, D.K., 1963. S iam and Laos 17671827 dI m. Journal ofSouth-
east Asia History, 4(2).
Wyatt, D.K., 1982. T he S ubtle R evolution of King R ama I of S iam
dim. Wyatt, D.K. dan Woodside, A ., (peny.) Moral Order and
Question of Change: Essays on Southeast Asian Thought. N ew
Haven: Yale University Press.
Wyatt, D.K., 1984. Thailand, A Short History. N ew Haven and Lon-
don: Yale University Press.
249
INDEKS
A ceh 12, 17, 20, 115
A frika 79
A laungpaya 157
A mangkurat 198
A niangkurat 1178
A mangkurat 11178, 179
A mangkurat LV 180
A rnoy 109
A ndaya 177
A ngkor 11, 40
animisme 9
A nnam 20, 82, 91, 94, 96, 98, 101
A nthony R eid 51
A rab 79
A sia Barat 45, 58
A sia T enggara 1, 2, 3, 16, 38, 45,
50, 56, 66, 69, 75, 77, 83, 84
A ung Zeiya 157
A ustro-Mon 9
A va 22, 34
A va/A marapura 156
A yudhya 13, 14, 16, 20, 22, 34, 35,
44, 56, 58, 60, 88, 97, 99, 104
bahasa S anskrit 10
Bali 9, 105
Bangkok 1, 156
bangsa T ai 129
Banjarmasin 115
Bantam 57
Banten 199
Batak 9
Bayinnaung 34, 61, 62, 119
Beijing 192
Belanda 81, 115, 174
Bendahara T un Habib A bdul Majid
130, 135
I 3entan 57
Bernam 126
Bodawpaya 182
Bone 197
Borneo 48
Borommaracha 87
British 2
Bruas 126
Brunei 8, 91, 98
Buddha 10
Buddha T heravada
bun-barami 211
Burma 1, 52
Burman 9
40, 51, 59, 226
C. Berg 5
cakkaratana 26
cakravartin 25, 26, 27, 30, 32, 36.
40, 59, 62, 63, 128, 129, 145, 233
Campa 89, 96, 101, 104
cancli Borobodur 18
Chakri 184
Chao Phraya S i S uriyawong 138
Charles Crosthwaite 4
Chen Ho 98
251
I N DE KS
Chiengmai 33, 40, 53, 60
China 1, 38, 45, 54, 75, 77, 83, 101
D.G .E . Hall 5
D.K. Wyatt 7
Daeng Kemboja 173
Daeng Menampoh 172
Daeng Merewah 172
Daeng Celak 172
Dalhousie 236
dasabidha-rajadharma 25
dasar laut tertutup 152
Dayak 9
De Brito 140
Deklarasi A nglo-Perancis 237
Demak 68
Deutro-Melayu 9
Dewan Upacara 81
dharma-rajalkammaraja 35
Dharmasraya 105
dinasti Ban Phlu Luang 145, 154,
161, 162
dinasti Bendahara 153, 171
dinasti Chakri 85, 164, 211, 215
dinasti Ching 71, 192
dinasti Konbaung 147, 148, 206,
217
dinasti I .e 166
dinasti Mac 166
dinasti Mataram 197
dinasti Mataram-Hamengkubuwana
147
dinasti Ming 38, 66, 80, 102, 191
dinasti N guyen 148, 213, 215
dinasti Palembang 19
dinasti Palembang-Melaka 28, 57,
145, 171, 188
dinasti Prasat T hong 118, 132
dinasti S uphanburi 86
dinasti T ang 70
dinasti T aksin-Chakri 147
dinasti T ang 39, 70
dinasti T ayson 194
dinasti T oungoo 59, 138
dinasti T ran 94
dinasti U T hong 86, 108
dinasti Upu-Bugis 147
dinasti Yuan 79
Dokumen Baginda Omar 238
Duarte Barbosa 49
E . Diguet 4
empayar A ngkor 86
empayar Bayinnaung 123
empayar Johor-R ian 147, 170, 173
empayar S iam-Chakri 203
empayar T oungoo 147
empayar Vietnam N guyen 203
E ngland 221
E ropah 45, 221
Filipina 8, 10, 20, 48
Frank S wettenham 4
Fuchow 109
G . Coedes 5
G .E . Luce 5
G abenor Madras 150
G abenor-Jeneral A mhurst 207
G abenor-Jeneral G oa 140
G abenor-Jeneral VOC 199
G adjah Mada 67
G ajah putih 63
galleon 202
G ervaise 41
G ia Long 189, 225
G ujarat 47
G unung Meru 11
H.J. Benda 7
Hamengkubuwana 1156, 181
Hang T uab 59
Harry J. Benda 6
Haru 98, 102, 104
Heine-G eldern 14, 31
Henry Yule 33
Heroine 227
Hiitayat Hang Tuah 58
Hikayat Pahang 29
J-Iikayat Siak 171
Hindia Belanda 197
Hindu 10
Hindu Buddha 38, 68, 200
Hindu-Buddhisme 211
Hobsbawn 112
Hsin-pyu-shin 159, 182
252
I N DEKS
h u b u n g a n Ch i n a - A s i a T e n g g a r a 6 9
h u b u n g a n Ch i n a - S i a m 1 9 3
hubungan istimewa 194
hubungan Majapahit-Palembang
104
hubungan Melaka China 96
h u b u n g a n M e l a k a - Ch i n a 9 9
h u b u n g a n M y a n ma r - Ch i n a 9 0
h u b u n g a n S e r a n t a u 1 8 2
h u b u n g a n tributari 85, 97
Hu e 1 5 6
Hui-tien 71
I ndia 45, 58
indio 201
I ndonesia 8, 50, 52, 230
institusi perajaan Myanmar 208
I ntharacha 87
I s k a n d a r M u d a 1 1 3 , 1 1 9
I skandar Zulkarnain 171, 174
I slam 28, 30, 38
J. A nderson 5
J. Bastin 7
J.S . Furnivall 5
Jabatan S ambutan 81
Jakun 9
iambi 42, 115
Jambudipa 27
Jawa 9, 17, 48, 79, 89, 91, 98, 104
iayakatwang 101
Jayawadhana 65
Jepun 48
John Crawfurd 185, 214
Johor 12, 16, 17, 20, 42
Johor Lama 130
Joost S chouten 115
Kalahom Pok 229
kamma 158
kammaraja 183
Kapten R obert Baker 151
Karl Marx 15
Kedah 40, 41, 42, 126
Kediri 113
Kelantan 231
keluarga N guyen 141, 154
keluargaT rinh 194
Ke mb o j a 8 , 4 0 , 9 6
k e p e r t u a n a n 6 6
kepulauan R iau-Lingga 124, 126
k e p u l a u a n Hi n d i a / I n d o n e s i a 1 7 7
k e r a j a a n Ca m 1 4 1
k e r a j a a n p u s a t 2 1 6
kerajaan T nnh 166
Kesultanan Makasar 197
Kesultanan Mindanao 200
Kesultanan S uI u 200
Khmer 9, 52
Khmer A ngkor 19
Khmer Chen-ia 18
khunnang 120, 121, 133
Ki a n g 1 2 6
Kl a w c w a 9 1
Ko n b a u n g 2 0 3
Ko n f u s i u s 2 1 , 2 4 ,
2 1 2 , 2 1 4
k o n s e p dhrama 5 1
Konsep Hierarki Antarabangsa 35
Konsep NegarclMandala 31
Konsep Perajaan 24
konsep raja agung 65
k o n s e p te 71, 73, 93, 105
Ko n s t a n t i n P h a u l k o n 1 3 3
Ko r e a 8 2
Ko r o ma n d e l 1 4 3
kotow 74, 8 1
kraron 1 7 7
krisis a m i l l
Ku b l a i Khan 9 2 , 1 0 1
La k s a ma n a Ch e n g Ho 55, 8 7
La k s a ma n a P a d u k a Ra j a 2 3 3
Laksainana Yi-ko-mu-su 101
Lamuri 104
Lan Chang 40, 42, 129
Lanna 40, 44, 60
Lao 8, 52, 82
Laut China S elatan 149
l a u t s e l a t a n 7 0 , 7 8
Le Lo i 9 5
Le Va n Khoi 2 2 6
Le mb a g a Up a c a r a - u p a c a r a 8 1
Lembah S a i w e e n 1 6 1
Li g o r 1 6 , 3 3
lingkungan politik S iam 210
71, 72, 82, 92,
253
E N DE KS
lingua franca 17
Liuchin [R yukyu] 82
M a c a r t n e y 8 1
M a d i u m 1 1 3
M a d u r a 1 0 5
M a h a r a j a Gi a Lo n g 1 6 9 , 2 1 3
M a h a r a j a Hu n g - w u 7 6 , 7 9 , 8 7
M a h a r a j a Ku b l a i Kh a n 7 8 , 8 6
M a h a r a j a M i n h M a n g 1 9 5 , 2 1 4 , 2 1 5
M a h a r a j a T a i - t s u 7 2 , 1 0 2
Maharaja T u Du c 9 5 , 1 9 5 , 2 1 4
M a h a r a j a Yu n g - l o 7 5 , 7 6 , 9 4 , 9 7 , 9 8
M a j a p a h i t I l , 1 6 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 9 3 ,
1 0 5
M a j a p a h i t / J a w a 8 4
makrokosmos 146
Malang 113
mandala 31, 32, 33, 34, 36, 39, 55,
57, 58, 60, 62, 67, 107, 118, 120,
127, 128, 129, 131, 145, 165,
183, 222, 223, 228, 238
M a n d a r i n Ga j a h 5 3
M a n g k u n e g a r a 1 1 8 1
M a n j o n g 1 2 6
M a r t a b a n 3 3 , 4 5
ma s y a r a k a t ma r i t i m 1 3 7
M a t a r a m 2 2 , 1 1 3 , 1 9 9
M e l a k a 1 2 , 1 6 , 2 0 , 2 2 , 3 3 , 4 0 , 4 6 ,
4 7 , 5 0 , 5 6 , 8 9 , 9 1 , 9 7 , 100, 104
M e l a k a - J o h o r 3 5
M e l a y u 9
Melayu-Jambi 66, 67
Menam Chao Phraya R endah 123
M e r g u i 1 4 , 4 0
mestizo 2 0 1
Michael A ung T hwin 7
Milton Osborne 146
Ming-shih 86
M o k s o b o 1 5 8
Mon 9, 52, 60
Monggol 90
Moor 169
M o u l me i n 1 4
M o u s n i e r 1 1 2
Muhammad S yah 43, 54, 100
Myanmar 8, 48, 59, 76, 82, 124
Myanmar-S iam 64
N .J. Krom 5
Nagcirokertagama 93
N a n d a b a y i n 3 4
N anking 54, 66, 67, 80, 90
N athaniel Higgensen 150
negara agung 177
negeri berdagang 92
negeri maritim 12
negeri naungan 195
negeri tributari 82, 92
N guyen A nti 168, 184
N idhi A eusrivongse 7
N ingpo 109
N usantara 28, 30, 101
OW. Wolters 70
Orang Laut 220
padang kuasa 55
P a d u k a Ra j a 1 3 9
Paduka R aja T un A bdul Jamil 130,
135, 144
Pagan 40, 90
Pagoda Mingun 209
Pahang 40
P a j a n g 1 1 3
P a k u b u w a n a 1 1 8 0
P a k u b u w a n a I I I 1 8 0
P a l e mb a n g - J a mb i 6 5
Palembang 67, 91, 103, 105, 115
Parameswara 54, 97
Parameswara 97
Parsi 1
Pasai 44, 47, 100, 104
pasisir 120, 134
Patih A mangkubhumi G adjah Mada
65
Pattani 16, 40, 42, 50
Pe Maung 5
P e d i r 4 7
Pegu 17, 34, 35. 50, 6 3 , 8 9
Peking 76, 77, 80, 82, 95
pemberontakan Madura 124
p e mb e r o n t a k a n T a y s o n 1 4 2 , 224
pemenntah de facto 112
penembahan 179
Perak 126
Perancis 2, 195. 230
254
I N DE KS
Perang A nglo-Myanmar 151, 207
perang A nglo-Myanmar Kedua 236
Perang A nglo-Myanmar Pertama
159, 222
Perang China-A nnam 80
Perang China-Myanmar 92
Perang Dunia Kedua 4, 6, 8
Perang Jawa 234
P e r a n g N a p o l e o n 1 9 0
peraturan Chien-lung 81
perdagangan maritim 142
Perjanjian Bownng 213, 233
Perjanjian Burney 21, 233
P e r j a n j i a n N a n k i n g 1 0 9
permusuhan clit 152
Perubahan ekonomi 134
Phararaja Phongsawadan 134
Phetraja 154
Phnom Penh 19
phongsawadan 100, 184
Phra Kalahom 119
Phraya Chakn 61
Phraya Phra Khlang 41
P h r a y a T a k s i n 1 6 3
P o r t u g i s 1 0 8
P r a p a n c a 9 3
P r a s a t T h o n g 1 3 3
Prinsip Te 69
Pulau Jawa I S O
Pulau Mindanao 200
Pulau Pinang 176
Pyu9
Quang T rung 168
R .O. Winstedt 5
R abb 111
R aha N andabayin 140
raja A nnam 84
R aja Bagyidaw 160
R aja Bayinnaung 43, 59, 206
R aja Bodawpaya 159, 160, 207, 209
R aja Borommakot 63, 162
raja Chakkraphat 27, 62
R aja E ng 229
R aja Haji 173
R aja Hayam Wuruk 65, 104
R aja Hsin-pyu-shin 161, 192
R aja I smail 175
R aja Kecil 171, 172
R aja Kertarajasa 65
R aja Kuning 44
R aja Lan Chang 43
R aja Lanna 42
R aja Lumu 174, 188
R aja Maha Damayaza Dipati 156
R aja Mahadharma 26
R aja Mindon Mm 233
R aja Minh Mang 53
R aja N andabayin 120
R aja N arai 139
R aja N aresuan 63, 123
R aja N orodom S ihanouk 230
R aja Pagan Mm 208
Ra j a P r a s a t T h o n g 1 1 9 , 1 3 8 , 1 9 2
R aja R amakamhaeng 42
R aja R amaracha 86
R aja T abinshweti 26
R aja T aksin 88, 107
Ra j a T h e n s h w e t i 1 2 9 , 1 3 1
R aja T hibaw 208
R aja T ilok 53
R aja T rilokanath 53
R ama I 107, 164, 185, 189, 210,
225
R ama 11165
R ama I I I 85, 165, 186, 210, 212
225
R ama I V 213
Ramayana 53
R amesuan 87
R aph Fitch 143
R evolusi Perindustrian 219, 221
R iau-Lingga 156
R iclefs 123
sakdina 117
S amudera-Pasai 16, 46
S amuha Kalahom 138
S egenting Kra 47
Sejarah Melayu 24, 28, 29, 55
S elangor 126
S elat Melaka 50, 58, 65, 176
S elat S ingapura 126
S emenanjung T anah Melayu 40, 58,
60, 67, 100, 172
255
I N DE KS
S epanyol 214
S hahril T alib 7
S han 60
S hanghai 109
S hwebo 157
S iam 1, 17, 47, 54, 59, 89, 91, 100
S ingapura 8, 57
sistem bayin 118
sistem chatusadom 117
S istem diplomasi serantau 125
sistem inyowun 118
sistem perjanjian 109
sistem pertanian komersil 116
sistem residen 239
sistem S osiobudaya 131
sistem tributari 39, 73, 77, 110
S ri Ksetra I I
S ri Lanka 79
S ri N ara Diraja 29
S rivijaya 12, 18, 20, 40, 64, 66, 78
S rivijaya-Palembang 57, 103
struktur sosiopolitik 111
S ukhothai 22, 26, 42, 88,
S ulawesi 46
S ultan A bdul Jalil 44, 233
S ultan A bdul Jalil S yah 138
S ultan A bdullah 175, 188
S ultan A gung 119, 124, 139, 178,
233
S ultan A hmad T ajuddin Halim S yah
218
S ultan A lauddin Mansur S yah 43
S ultan A mangkurat 1139
S ultan I brahim S yah 233
S ultan Mahmud 29, 44, 153, 170
S ultan Mansur S yah 126, 175
S ultan Mohammad I I 231
S ultan Muzaffar S yah 58
S ultan S alehuddin 174
S ultan S ulaiman 153
S ulu 98
S umatera 40, 47, 48
S ungai Mekong 60
S uphanburi 108
S urabaya 16, 113
S usuhunan A mangkurat I 233
susuhunan Mataram 121
suzerain 36, 225, 227, 231, 233.
238
syahan syah 32, 40
S yarikat Hindia T imur 115
S yarikat Hidia T imur Belanda
(VOC) 129, 136, 175
S yarikat Hindia T imur I nggeris
(S HT I ) 134, 150, 190, 216
T abinshweti 61, 62
T agalog 9
T amiang 102
T anah Melayu 2, 8, 30
tanah seberang 177
tanaman komersil 117
T avoy 33
T eluk T enasserim 64
T enasserim 33, 40, 184
T engku Muhammad 231
T engku Putih 173
T erengganu 40, 175
T emate 115
T hai 52
theory a priory 4
T honburi-Bangkok 228
T onkin 20
T oungoo 13, 20, 22, 35
T runajaya 124
T siang 74
T uban 113
T un A bdul Jamil 138
T unku Pangeran 217, 218
ufti 82
Undang-undang Istana Siam 56
Van Braam 81
Van Leur 6
van Vliet 132
Van-N hoc 168
vassal 96, 187, 224
Vientiane 20, 44
Vietnam 2, 8, 10, 94
Vijaya 101
Wang G ungwu 97, 99
Wang T a-yuan 49
Weber 14
256
I N DE KS
William Valentyn 135
Wittfogel 15
Yam T uan G ajah Putih 27
Yamtuan Muda Bugis 154, 171,
182, 188
Yamtuan Muda Kemboja 155
Yawana 93
yazawin 158
Yu n a n i 1 3 3
Yung-lo 84, 89
Yung-lo shih-/u 97
zaman A ngkor 16
257