You are on page 1of 2

ซ่อม แก้ไขปั ญหาคอมพิวเตอร์ (ราคาเป็ น

กันเอง)
-รับซ่อมคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ , โน้ ตบ๊๊ค ,
ปริน
้ เตอร์

-รับแก้อาการติดไวรัส , เปิ ดเครื่องไม่ติด ,ลง
โปรแกรมล้างเครื่องใหม่

-รับพิมพ์งาน , ปริน
้ สี-ขาวดำา , ทำารายงาน

ติดต่อ : ใหม่ 091-0136949 , 0838052450
(ห้อง 219)