ெப

கைள அ ைமகளாகேவ இ

ெப யா
மன த

தறி

ஆ க தி
நிலமாக

ஆ க

பா

ஒழி

கி

அறிவ ற

டா

தன கி

வ டா க ேவ

ேபா

சாமா


ேபா

தா


நா

வள

இற

சி

ேக

கி

அ தைனைய
ைறைய
ெபா

கைள

மன தைன

தன ,

பதா

இ ேபா

ந ப

இனவ

ைர வ

தி
ெசா


மா

கி

மா றியைம தி

கி


றா.

கி

ஜவ

,

ேறா

கிைடயா
கணவ

யா

,

மனதி

ைக,

அழி

ெச

அழி

ஒழி

. இைத

ெச

ைர வ

,


ந மிடமி

ைல

யாம
யா

கா ய தி

அறி

ேக

கி

பழைமக

றாக தா

உண

மைனவ யாக

இ தி

மண

சி காக
அ ப

.
,

யேத ஒழிய, இர

. மன த

பண ய

ேறா .

மடைம,

அழி

. இ ைச ப ட ேபா

,

மன தன டமி

பய

ஆனா

பய

பாைதய

பேதா

ப ட

காரணமான பழைமைய ஒழி
ஆனதா

ைட மா றி, வ

ேறா . மன தன

மா றியைம பதி

நா

மா

தாய தி

த கைள

ைட

இயலா எ

ைட அழி

கி இ

தி காக

வா

டந ப

கிற பைழய காைர வ
, பைழய

மன த

றா

ைககைள

கிேறா .

மானா

மன த க

,

அறி

.

வாழலா .

தி, அத

தன ,

தி

ேறா .

வாக

தி

ற நில தி

ேபா

டா

யவ

மன த

திவார ைதேய மா றியைம க ேவ

மா

.

யவ களாக இ

ேவைலய

வா

பய

ைம ஆகிய

மடைம,

நில ைத

ேவ

. ஆ க ேவைலெய

நிைற த கா
கி

பட

உலகி

,

அதைன

பய

படேவயா

தா

நிைற தி

ேவைல

ெப றி

ேவ

ேவ

லவ க

ேப கிறா

த கைள

ஒழி

க வலி

வா

தா
தா க

தா கேள ஒழிய,

வா

இைட கால தி

தா க

த ப டைவேய ஆ

யாண

(இ

ஆனா

திைய

தி

கால தி
ெகா

ெச

தர

ெகா

டா

ளாம

இ ப

ெப

ேவ

பர

கி

த ெகா


கி

ேவ

லவ

ெப

கைள

ெசா

லவ

றி ப
அ த
ெகா

லவ க

ேட
தி

வ ேதா

இ ப

ைல

நட

லி

டா

,

.

ெச

ெப
வலி
ெப

ெகா

பர ப

ேவ
றா .

மண தி

அ ைமயாக
றவ களாக

உ ைமேயா

ெம

லாம

வ . அவ
கி

கி

ைகைய

ைறய

லவ

கள

டன .

ைமைய

லா

ேவ
தி

ந ப

ெப

லிய

மண

, த

வாழ
தா

ெசா
க ேபா

தி

ெசா

மண

படாம

ெகா

அறிவாள

ெம
தா

பய

இைட

ைறயாகிவ

லவ க

ைல. இ த வ

ேவ

சம

,

தி

.

அவ

இற

ேபாகிறவைர

உ ைம

சாகிற வைர

திைய

எவைன

பைத தா

.

கி

றா கேள தவ ர,

ய ெப

தன

றி

பவ க

ைல. ந

அ தைன

கி

ளாக ஆ கி

றா கேள ஒழிய, ஒ

ெசா

தவ ர,

கி

த திர ேதா
ெதாழ

றவ களாக இ
ெகா

லா

ந மிைடேய

த ஜாதி எ

அவ

ெபா

லவ க

யவ களாக இ

, மைனவ

இைவெய

, அவ

ெம

தாய ைத எத

அ ைமகளாக உ ைம

டா

உய

. கணவ

கைடசி வைர வ தைவயாக ேவ
ெகா

கள

ெகா

ேவ

, அவ

தர ேவ

ெப

கைள உய

பவ கள ைடேய

ெச

.

ம றவ களா

ஒழி க ப

வா

தா

கிைடயா

அேதா

மண

அவேனாேடேய

லற , கணவ

.

வ ஜுவலிச )

ப , இ

ேவ

,

ெம
கணவைன

ெசா

னாேர

ெம
ேபா

.
மண தி
தா க

.

நா

தி

சாமி

அவ ட , "ெசா

அவ க
தவறாக

கல

கலா . வ

ெசா

லிய

கிறா

தவைற மா றி
"தி

, "வ

ேவ

டாெம

னா .

ெப

கள டேமா, கணவ

ெனா
டா

ெசா
ெசா
ெசா

லவ

18.5.1969 அ

ெசா

ெசா

லிய

எ த

ைலேய'' எ
யவ

ஆ றிய உைர

ைல.

லி

கா

ெசா

அறி

னாேர

க ேவ

னா

ேன

வ ைழயாைம'' எ
ைர

"ப ற

ஒழிய,

லாத ெப

ைலேய.

ைடய ெசா

ேபால

உடேன,

லவ

ெசா

'' எ

ெசா

நா

க ேபா

கிேற

"ப ற

பைத எ

ெகா

றள லி

கா

பதா

, நா

றி இ

கிறா '' எ

மைனவ ய ட

ேபாக

யாண

ஆகாத

கள டேமா ேபாக

யாண

, பற

ெப

ெசா ைத

அவரா

பதி

நைடெப ற

தி

ெச

டா

ஆன

ெசா

றி சிய

அவ

ற அதிகார ைத

ெப

என

. அத

கிறாேர தவ ர, ம ற ப

ஆண ட

டா

தி

மண தி

Related Interests