கட

ெப யா

ததறி

ேவத ,

மத

ள மன த

ெகா

த ப ட

அறியாைமய

பைவகைள
ஏ பா

வ ,

ந ப யாக

பதா

மத ைத

மத

ெபா

தமி

.

எ ேபாெத
யாம
ம க

றி


ெசா


, கட

ஏென

றா

மன த

மா

கா

இ ப

ெசா

ெகா

டா

அறி
ந ப

ைள உ

, ஆரா

"

ெத யா
கட

ெத ய படாம

ேவைலகைள

.

மத
, அ

டானா ? ஏ

ெத
பைட

ைம

ெக ட

ஆரா

ந ப


சி

,

லாததாகேவ

எ த

தைலவ க

,

பவ தி

,

ெசா

வா க

ெத ய

காரண

ேம ெகா

மா? கட
கா ய

.

இர

அைத ப றி அறி

லாம

.

பேத யா

ஏ ப டா ?அவ

யவ கேளயாவா க

. இைவ
றா

இைவக

அ கால திய

தா

ேபானத
அவ

தமி

யா

மா திர தானா? இைவ இ
காவ

,

சி

மன த களா

ஆகியைவ

ெபா

அ த

டா கியவ

1000,

, மத , ேவத , ேவத

தரேவ

டானா

தா

,

லா

ம கைள

அறி
கிேற

மிகமிக

.

பவ க

ஒழிய,

ெகா

மிரா

, கட

யேத

.

, மத ,

அதிசய

அவ றி

சா திய தி

யா

இ த

கால

க பைனயான

ந ப

இைவெய

டேனா

றா

கட

தாய தி

, அ கால

தைலவ க

"தானாக உ

லா

கா ய

கிேறென

லா

பனப றி யா
றா

?

றா

ய ப டைவகேளயா

லாம

ன? அ த

மன த

டா கி,

ெச

உதாரணமாக கட
ெத யா

பல

தா

ெல

ெற

ப ட

,

,

ைமக

ேவ

பவ தி

,

டேனா

அ ப

.

காரணமாக

காரணமாக

கா யமா

ஏ ப

ெச

நட ப

3000

இ த 20- ஆ

தைலவ

2000,

எத

ேப கிறா

ெவ க ேகடான

ன?

ேவைல

டா ? இைவ
தா

ச வ ச தி உ
-

ன?
ளவ

மன த

ேபான

காண

வதி

ேவ

ெத

கிறேத

ஒழிய

? தவ ர

தலி

ெத

,வ

நட

பவ க

ளாம

, வா

தலியவ க

லி நட

மன தைன வ ட இழித
ப ர சார தா

மைற

அத

வய
கட

ம கைள
ம க

ம ற

பாக

அத

ேசா


இ தியாவ

வமி

ேவத

மத கார க

,

னா

.

தா
இ த

.

பதாக


சிைல,

தி,

பய
உலகி

இ த


கட

பாக

ேதைவய

ப ரா தைன, ெஜப , ெதா

ெப

மைனவ ,

பன
ைட,

, 3000

ச சர

கி

ைக

க ப

நட

, ஒ

,

கிற
கட

ைல, கட
மத

,

கிறா க .

கள

பதாக

ேம ப ட

கட

கைள

மைற
கா ய

ஆ கி

ஆய ர கண கான

நிைல ெப
ெப

தி,

ஆகிய

தி ஜவ
பல

,

அவ ைற

பா

ற கா ய

, சிவ

தி, 300- கட

யாண ,

பன ேபா

, அவ றி

,

, ச திர

உைடயவனாக

பற

பைத

)

ேம ப ட

, எம

. இதிலி

கள

காரண

கிறா க

உைடய

மா திர

தைலவ க

கிறா க

பனதாச க

திர

டன. அத

ைல, அத

தா

,

டா க

இ க

ைம

ப ரமா, வ

கட

வ தி

,

கள

ெகா

காரண

பவ க

திவ

, பா

ஆ கினா க

-

அவதார , அ ச

ப ரா தைன ெச
நட

ைம

தி, ம கைள

பதாக ந ப
ெசா

தா

,வ

ச வச தி

ெகா

இ த
றா

. பற

ப ைழ ைப

"

உலக ைத நட

களாக ஆ க ப

-கட

ள, அறி

பன க

மன த

இ த

கள

யாம

ஜவராவ க

"கட

, ப ரம

நிைல நி

டன.

பற

ம க

கட

ச தி

ெகா

(பா

,

வ தா க

கட

ள கட

ெத

ம ற

ளவ களான ேதவ க

இ திர
ெசா

உலக

ச வ

?

ெகா


, ச வ ச தி

ைலேய!

ெத யாேத! அ
தவ ர, இ

ெச

றன.

.
,

ைள

தி பல
, மத
இ த

தலியைவக

தா

கிய கட

கால , தைலவ , ேவத
ந ப

ைக

மத தி

"இ

கண கி
ெத

ெசா

ேவத

கால

ைம

ெகா

கேளா ெத

கிறா

(ஆ ய

"

. இ த

மத )

ேவத ைத

களா

கணபதி

ஏ ற த கதா

.


மத

ேபா

லா

தா

மா

2000 - ஆ

.கி

அவ

ெச தவ
ெச

சி

தாரா .

கி

எத
கட

தவ மத

அறிைவ

ெகா
ேதா

அத
அ ேபாெத

ெச

? கட

வ யாச

பவ

கட

தா

, இ

பா

தக பன

கட

ெசா

லாம

, ப

அைறய ப


மகனா

ப ைழ தாரா .
பா ைவயா

)

ட க

ைண

தாரா . இவ ைறெய

பா

.
தா

ேதவ

லா

) மா திர
தின

கி

ெச தவ க

லா

ைலயா?

மத

தலிய
ஆவ

(ேதவ

பவ

மாரனா )

ல ப டாரா .

க ய ப
ெகா

)

கைள

தினாரா .
ெகா

தாரா . இ ப
ந ப னா

ஆனப ற

யா

தினானா .

கம

ெகா

பல

.

மத

அச

தா

மார

?

அ ேபா

(2000

டா கவ

ைல?

எத காக மகைன உ

கால தி

கிறா

டவ க

மாரனாக ஆ

றி எ தைனேயா கால

-

ெதா

, கட

வைன மா திர

னக

(ஆ ய)

(

னானா . இவ

லா

மத தைலவ

அதாவ

ைட ஆய ர கண கான ேப க

பசியா றினாரா .
பல கா ய

கி

டா

றன.

ல ப ட ச த

ளாவ

பாரத ைத

கிறி

வ யாதிகைள

ெரா

-

ஷ க

ெசா

கிற

ெகா

ஷிக

,

மக

ெப

-

ைல.

றன. இத

க ப

ெகா

பத கி

ைவய

தா

யா

பராச

ப ற தாரா . ஆகேவ அவ
ஆகேவ

ட அவதார

ந ப னா

ம ற

. தைலவ க

இ த

இவ ைறெய

க ப

அச

கி

அைவ

தா

ைற

பா டனா . இ த வ யாச
ெசா

தா

பராசர

வா கினானா .

பல ஆய ர

கி

டாக இ

பைடய

ல ப

வ க த

ெதா

ட க

டா கினா ?

ைலயா?

பசி தவ க

ேவ

சிற த

கட

?

யைத ஒ

ேவ

நட பதி
கி

ஏன

ேவ

ேதவ

?

க ம

கட

கட

ெசா

ல ப ட

ெசா

ெசா

லேவ

ேதா

றி

ஊ ேல,
ெசா
நப

ரா
பய

வதி

தா
டா க

அவதார ,

ேவ
,

ய அவசியெம
ைக,

தனமா

ல ப

ப ப ட)

த )

(நப

லா

தா

மன த

ெசா

பற

ஏ பதி

ைலேய!

ந ப

ெச

தி

மன த

கவ

?
)

ெச

வாய னா

ெத வ

கிற

தரா .

தர

ம க

மா திர

எ தைன

வ , ெத

த க

ந ப

ெத

இ தைன

இ ேபா

ச தியா?

யாதா? உலகி

ைல?

கம

தாேன

ம றவ க

?

கட

மார

,


, அவைர ந ப னவ க

தா

மன த

ளா

அைத

? இ

அ ச , மக

சில
ெகா

, அ ப

ச வச தி

ைமயா?

இல ச

ைலேய! ஏ

! இ

ேவ

ெச

ம றவ க

?

கிற

கட

(

ப )

ெசா

ளா

மன த

மா?

கிறா ? ம றவ க

ெசா

யேவ

யாேரா

ெத ய ேவ

எ தைனேயா

கட

தியா .கட

ெசா

தா

வழிபடாதவ க

,

கட

ைல?

வள

ளா

ரா

?

ெச

பைத ஏ

(கட

எத

ெத

மத

ெசா

இ ேபா

வரவ

மா திர

-

(ந

ந பாதவ க

லா

மானா

ெச

ஏககால தி

யைத

அவ

,

மா திர

கா ய

மார

ேபால தாேன இ

) வ

மா திர

ஏ காதவ க

கிறா க

ெகா

அ த

ைவ

யேவ

சில

?

ைல?

ெச

மன தைன

? அ

ெசா

ைலயா? அ த (கி.ப . 1 - ஆவ

வ தா

த , ேவத
ேவத

? இ
சமய
ன எ

அதாவ
ந ப ேவ

ந ப யாக

ெத

வ தமார ,

,

தா

ம க

ைமயா? இைவெய

க பைனயா?
,

தவ க

மத

பைத
அறிைவ

ேவ

லா

மன த

ைமயா?

ப ப ட அவதார ,

டா க ேவ
த ,

இ தைன
,

மா திர

,

ேவத

ெகா

யைவ ஆகி

ேவத

ேபாதக க

சி தி தா

?

மார ,

,

இைவெய

லா

சி தி காம

றனவா இ

ைலயா?

மன த எ

ேகாப

பதி

பய

டந ப
இ ப
ச திர
கா

ைக

ப ட

அறி

பவ க

மிரா

ன?

ஒழிய

ளவ கேள!

ஏ றதா எ

டல தி

காலம

ேவ

மானா

ஒழியாம

தைலய
“ெப யா

ைம"

ல.

இதழி

சி தி

மன த

ேபா

எனேவ

த ைத

சி தி

சிய " - ெதா

ஒழிய


?

பா

!

பா

!

திய

கால ;

!

ெப யா

க .
கள

. இத காக

ம கள ட
எ ப

தறிவாதிகேள!

ச ததி ம கைள மைடய களா காத க

14-06-1971 "உ

ேக கிேற

தி: 2 - ப க :57-62

அவ க

Related Interests