க தச

த ைத ெப யா

இ த

ரமண ய

ஆபாச

கள

லா

ெகா

சிவன ட

அதிகமாகி

யவ

ைல.

அவ கைள அழி க
ெப

இண

ேதவ க

வள

என

ேதவ க


ைக

அைத
தா

ெச

ஆனா

ரா சத

. அத

ெகா

தா

ைளைய
சிவ

ைளெப

ேட

ழ ைத

சிவ

ப ற காதைத

இ த உலேக தா
. அ

கலவ

அள

கினானா .

கலவ ெச

ேதவ க

களா

திய ஒ

ெகா

ய இற

ராண

“உலகி

னா க

ைள ப ற தா

ெசா

ஆ ேசபைண இ

ன ெச

அைனவ
ற அவ க

அைத

வ ய ைத

.

மண

ைககைள ஏ தி அதி

ைகய

சமய

ேக டா களா .

ளதாக இ

, "ந

ய ைத

லைம ெபா

கா

இ த உலக ைதேய
ேதவ க

ெச

வைத

நி

தி

டன .

சிவ

அவ க

ேவ

ெகா

அத

, இன

.

அைத

தா களா .

அழி

சிவன ட ெச
ேக

க தச

றா

கலவ ெச

வலிைம உ

அழி தா

ேவ

தி

1,000

" எ

அவேளா

ெதாட

ய வ

தரேவ

ய சிய

ஆகேவ

கி பா வதிைய

பா வதி

ேமாசமான

ேபா

ைம

பற

ேபா
ைல. நி
"


ைகய

நி

தி

ெகா

தினா

வதி

அதிலி

, உடேன

ேதவ க

ேக டா களா . அத

ய ைதவ

தனரா . மதி வ

,

சிவ

ய ைத சிவ

டானா .
தா

காம
ேதவ க

சிவப ரான ட
ேக க, அவ

ெச
அத

ெகாதி க

வண
'கா

ஆர ப
பேநா

கி, த

சி ர தி


டதா .

டதா .

பேநா
ரக

வர

ள தி

அத

ெகா

கினா

ேதவ க

டா களா .

ைகய

ஓ ய

ஓ யதா

பா

றாக

ஆக

ஆன

, ஆ

ெகா

)

ப ரமண ய

த ைதெப யா

றா

கட
-

யமான , ஆ

வள

பதாக

பற

: "இ

பா

ப ைத

ேப க

அவ க

கைல

ஆக

ெபய உ

,
டாய
ெபா

ைகக

ெப

ெகா

ேபைர

,

உட

6

றாக

கலித திலி

றா .
.

ேயா கியைதைய

பா

ைகய

கைதயா .

மத

றினாரா .

கிைளகளாக

ெகா

12

றா . அதைன ஆ

தனரா . ஆ


,

'

கி

ஆய

க தி

க த

ைகக

உதி ததா
க த

கைல

ள தி

சிவ

அைண

தா

ழ ைதக

சிரமமாக

(தைலக

க த

" ப க

களா?

40-41.