You are on page 1of 4

Giuseppe Giordani

Caro mio ben


(Arietta)