You are on page 1of 5

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

583 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

5 58 84 4 S S t t r r o o n n a a
P Pa ar ro ow wo oz zy y: :

arowozy to due, buchajce dymem i par machiny, ktre z
oskotem tocz si na wroga, wystrzeliwujc w jego kierunku
miercionone pociski z napdzanych par granatnikw i kusz
powtarzalnych. ochd tych elaznych machin jest trudny do
powstrzymania. !trzay odbijaj si od pancerza, a sama machina z
atwoci miady wojownikw wroga. Parowozy to natchnione dzieo synnego
"eonarda z #iragliano, ktre napdza para pod cinieniem, pompowana systemami
rur do tokw wprost z wielkiego kota. $apdzanych par machin wyprodukowano
niewiele, a wikszo% z nich z pieczoowitoci przechowywana jest w murach
Akademii Inynierw.
& czasie walki parowozem kieruje maszynista, ktry nadzoruje poziom cinienia
pary niezbdny czy to do napdzania ukadu jezdnego, czy do wystrzelania z
zamontowanego na pokadzie ora. 'adanie to wielce odpowiedzialne, ktre
wymaga tra(nej oceny co do wytrzymaoci kota parowego, przy jednoczesnej
wiadomoci, e im wysze cinienie, tym machina ma wicej moliwoci. 'byt
wysokiego cinienie grozi wybuchem kota, a skutki takiego zdarzenia s katastro(alne.
M Mo od de el l p pa ar ro ow wo oz zu u: :
Parowz wraz z maszynist oraz pasaerami traktowany jest jak pojedynczy model,
podobnie jak ma to miejsce w przypadku modelu potwora i modelu kawaleryjskiego.
ojazdy zwykle walcz pojedynczo, tak jak due potwory. Parowz ma oddzieln
charakterystyk dla samej machiny, maszynisty oraz pasaerw, ale niektre ze
wspczynnikw nie wystpuj w charakterystykach, gdy nigdy si ich nie uywa.
P Pu un nk kt ty y P Pa ar ry y: :
& fazie rozpoczcia tury kierujcy machin maszynista musi zadeklarowa% liczb Punktw
Pary, ktre parowz ma wytworzy%, to znaczy jak wysokie cinienie bdzie prbowa
uzyska% w kotle maszynista. #oe to by% dowolna liczba z zakresu od 0 do aktualnej
wartoci wspczynnika W parowozu. )racz moe umieci% w pobliu parowozu
kostk, pokazujc iloma Punktami Pary w danej turze dysponuje machina i przekrca%
j w miar, jak Punkty Pary bd wydatkowane.
*eeli maszynista zadeklarowa 1 lub wicej Punktw Pary, naley wykona% rzut
K6 i doda% wynik do liczby zadeklarowanych Punktw Pary. *eeli suma jest rwna
bd+ mniejsza ni aktualna warto% wspczynnika W parowozu powikszona o
warto% wspczynnika SIA albo INICJATYWA maszynisty w zalenoci od tego, ktry
ze wspczynnikw jest wikszy, wszystko jest w porzdku. *eeli suma rzutu K6 i
zadeklarowanej iloci Punktw Pary jest wiksza, bezpieczny poziom cinienia zostaje
przekroczony i dzieje si co zego. $atychmiast naley wykona% test kierowania.
$iezalenie od wyniku testu kierowania parowz nie generuje adnych Punktw Pary w
tej turze. *eeli maszynista nie zadeklarowa wytwarzania adnych Punktw Pary, gracz
nie musi rzuca% kostk ale parowz nie bdzie mg nic zrobi% w tej turze.
U U y yw wa an ni ie e P Pu un nk kt t w w P Pa ar ry y: :
)racz moe uy% Punktw Pary w fazie ruchu do poruszania si parowozem, w fazie
strzelania do wystrzelenia z zamontowanego na pokadzie machiny ora oraz w fazie
walki wrcz do miadenia wroga. &szystkie niewykorzystane Punkty Pary przepadaj z
ko,cem tury.
F Fa az za a r ru uc ch hu u: :
Parowz porusza si w taki sam sposb jak powz czy rydwan, a kady uyty 1 Punkt Pary
pozwala machinie wykona% ruch na 3. *ednake parowz nie podwaja ruchu w czasie
szary. &ykonujc ruch parowozem naley odmierzy% dystans i przestawi% model,
chocia wo+nica nadal musi widzie% wroga, by mc na niego zaszarowa% -iedy
kierujcy pojazdem maszynista chce zaszarowa, gracz musi najpierw zadeklarowa%
szar w zwyky sposb i okreli% ile Punktw Pary zuyje na szar. .brany na cel
szary model przeciwnika ma prawo do zadeklarowania reakcji na szar w zwyky
sposb. *eeli wrogi model jest poza zasigiem szary, parowz pokonuje cay
zadeklarowany dystans.
.bciony parowz porusza si wolniej, w zalenoci od tego ilu pasaerw lub
ile adunku przewozi.
SZYBKO POJAZDU
ILO PASAE!W
"ODY#IKATO
SZYBKOCI
$WI%CEJ "OCY
#aszynista / 0K61
1/& /1 0K61
3/5 /& 0K31
6/' /3 0K&1
Z Zw wr ro ot t: :
#anewrowanie parowozem na otwartej przestrzeni to w miar atwe zadanie. roblem
pojawia si wtedy, gdy trzeba pokona% wskie, miejskie ulice lub zniszczone
imperialne goci,ce.
& trakcie wykonywania ruchu lub szary kierujcy pojazdem maszynista moe
bez utraty Punktw Pary wykona% jeden zwrot zmieniajc kierunek przemieszczania si
pojazdu o kt nie wikszy ni 45(. *eeli maszynista zdecyduje si skrci% o wicej ni
45( ale nie wicej ni )0( to musi zuzy% na wykonanie manewru 1 Punkt Pary.
! !r r t t: :
Parowozy to masywne i cikie machiny, ktrych obrcenie sprawia trudnoci nawet
dowiadczonym maszynistom. 'amiast wykonywa% ruch kierujcy pojazdem maszynista
w fazie ruchu moe zuy% wszystkie Punkty Pary i obrci% pojazd o wicej ni )0( ale nie
wicej ni 180(. .brt naley wykona% wok osi wyznaczonej przez rodek
podstawki pojazdu.
w wi i" "c ce e# # m mo oc cy y: :
-ierujcy pojazdem maszynista moe zwikszy% szybko% parowozu podnoszc ponad
norm cinienie pary w kotle. Maszynista moe doda% wicej mocy w fazie ruchu w
czasie wykonywania pozosta!ych ruchw. $aley wykona% rzut K6, wynik &* oznacza, e
maszyni"cie udao si bezpiecznie podnie% cinienie i parowz porusza si dodatkowo o
odlego% rwn dystansowi uzyskanemu w rzucie K6 w calach. &ynik 1 oznacza, e
co poszo nie tak. $aley ponownie rzuci% K6 i odczyta% wynik z TABELI
$WI%CEJ "OCY.
$ $a ad do ow wn no o% %& &: :
*eeli nie napisano inaczej parowozy mog zabiera% do szeciu pasaerw wielkoci
czowieka lub mniejszych 2do powozu nie moe zatem wej% model na podstawce
34534 mm i wikszej6 lub odpowiednik w towarze. onadto, w szo(erce prcz
maszynisty znajdzie si jeszcze miejsce dla jednego pasaera.
$aley zauway%, e kierujcy pojazdem maszynista nie moe wykonywa%
adnych innych czynnoci poza kierowaniem. #odel, ktry siedzi obok maszynisty w
szo(erce, moe przej% stery pojazdu w momencie gdy maszynista zostanie
#szo!omiony$, Powalony na ziemi$ lub %y!czony z akcji$. .d tej pory, model kierujcy
parowozem traktowany jest tak jak maszynista.
W Ws si ia ad da an ni ie e ' ' w wy ys si ia ad da an ni ie e z z p pa ar ro ow wo oz zu u: :
#odel moe wsi% lub wysi% z parowozu w fazie ruchu w czasie wykonywania
pozosta!ych ruchw. #odel, ktry wsiad lub wysiad z pojazdu moe wykona% ruch, ale
nie moe &ie'a, szarowa, rzuca czarw oraz strzela. $aley zauway%, e bezpiecznie
mona wsi%7wysi% jedynie do nieruchomego pojazdu, a za taki uwaa si parowz
ktry w poprzedniej turze nie wykonywa adnego ruchu.
#odel moe take, w czasie wykonywania pozosta!ych ruchw, prbowa% wsi%
lub wysi% z poruszajcego si pojazdu, pod warunkiem e maszynista nie uy 8wicej
mocy. $aley wykona% test SIY albo INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze
wspczynnikw modelu jest wikszy. 9dany test oznacza, e model wsiad lub
wysiad z pojazdu. $iepowodzenie oznacza, e model wpada pod koa i otrzymuje
automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto%
wspczynnika SIA pojazdu. & przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na
ko!ach, SIA tra(ienia podnosi si o 01.
#odele mog take prbowa% przeskakiwa% pomidzy poruszajcymi si
pojazdami w dowolnym momencie wykonywania ruchu lub szary 2zobacz SKOK w
OZDZIALE IIII+ UC,6 wykonujc test z kar /1.
P Pr rz ze es sz zk ko od dy y ' ' r ro od dz za a# #e e t te er re en nu u: :
-onstrukcja parowozw nie pozwala im na pokonywanie terenu trudne'o i &ardzo trudne'o.
'darzenie takie jak wjechanie koami na skaliste podoe czy prba s(orsowania
zamkowego muru prowadziby najprawdopodobniej do uszkodzenia pojazdu.
$atomiast przeszkody nie s dla parowozu problemem i nie przeszkadzaj w ruchu.
Przeszkody, przez ktre przejecha parowz, naley usun% z pola &itwy.
( (e er re en n t tr ru ud dn ny y ' ' ! !a ar rd dz zo o t tr ru ud dn ny y: :
*eeli pojazd poruszy si przez teren trudny lub &ardzo trudny dowolnego rodzaju 2za
wyjtkiem przekraczania rzeki brodem lub mostem6 otrzymuje K3 tra(ienia o SILE '.
:zuty na zranienie naley rozstrzygn% zaraz po tym, jak pojazd zetknie si z terenem
trudnym7&ardzo trudnym, traktujc je jak tra(ienia w walce wrcz 2wszystkie tra(ienia
skierowane s w pojazd, a nie w maszynist czy pasaerw6.
*eeli pojazd nie zostanie zniszczony, moe doko,czy% ruch i nie bdzie
otrzymywa kolejnych tego typu tra(ie, podczas pokonywania obszarw terenu trudne'o
lub &ardzo trudne'o w tej samej turze.
( (e er re en n n ni ie ed do os st t" "p pn ny y: :
ojazd ktry wjedzie na teren niedostpny zostaje natychmiast %y!czony z akcji$, a
maszynista i pasaerowie musz wykona% rzut na TABEL% E#EKT ZANIENIA.
#odele, ktre nie zostay %y!czone z akcji$ na skutek zniszczenia pojazdu naley
umieci% K61 od pojazdu, w losowo okrelonym kierunku poza terenem niedostpnym.
P
TABELA $WI%CEJ "OCY
K6 EZULTAT
1-& O ESZ$. $aley natychmiast wykona% test pilotau( $iepowodzenie oznacza, e
maszynista traci kontrol nad parowozem i naley wykona% rzut na TABEL% UTATA
KONTOLI..
3-4 PZECIEK$ ara ze wistem wydowyba si z kota i szarpie tokamia, ktre pracujc
nierwno miotaj parowozem po caej drodze. ojazd pokonuje jedynie dodatkowy 011.
onadto, poobijany maszynista nie moe w nastpnej rundzie uy% 8wicej mocy.
5-6 NIESZCZELNO/ Parowz porusza si o dodatkowy 011. *ednak w wyniku
nieszczelnoci z kota uchodzi zbyt duo pary, jeli w kolejnej rundzie maszynista znw
uyje 8wicej mocy naley wykona% rzut K3, a nie K6.


F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

585 S t r o n a
P Pa ar ro ow wo oz zy y a a s st tr rz ze el la an ni ie e: :
asaerowie mog w zwyky sposb strzela% z &roni dystansowej podczas fazy strzelania.
$aley jednak zauway%, e model, ktry strzela z okna, dachu lub z szo(erki parowozu,
ktry w biecej rundzie w fazie ruchu wykona ruch otrzymuje kar /1 do testu trafienia.
!trzelanie do pojazdu odbywa si jak strzelanie do kadego innego modelu.
$aley wykona% rzuty na trafienie i na zranienie jak przy strzelaniu do innych modeli.
&ikszo% parowozw zaliczaj si do ;9<=>? >@"A&, co oznacza premi 01 do
trafienia podczas strzelania do nich. *eeli pojazd zaliczany jest do ;9<=>? >@"A&, to
stosowna in(ormacja znajduje si w jego opisie.
*ak kady inny model, rwnie pojazd moe przetrzyma% okrelon liczb ran,
nim zostanie zniszczony. $aley wykona% rzuty na zranienie w zwyky sposb, a
nastpnie przysugujce pojazdowi rzuty na ochron, tak jak to wyjaniono poniej.
ojazd dysponuje pul punktw YWOTNOCI, ktre reprezentuj solidno%
konstrukcji machiny. -iedy pojazd traci ostatni punkt YWOTNOCI, cay model
zostaje %y!czony z akcji$. Maszynista i pasaerowie mog kontynuowa% walk pieszo, o
ile gracz dysponuje odpowiednimi modelami.
rzy strzelaniu do pojazdu trafienia rozdziela si midzy parowz oraz maszynist i
pasaerw. $aley rzuci% K6B wynik 1/4 oznacza, e trafiona zostaa machina, 5
oznacza, e pocisk trafi! w jedno z k) za wynik 6 oznacza, e trafiony zosta
maszynista lub jeden z pasaerw. $aley rozpatrzy% obraenia w zwyky sposb,
uwzgldniajc premie *& do #chrony Pancerza 2do maksymalnego poziomu 0*6 dla
maszynisty i pasaerw za jazd w poje+dzie, bd+ korzystajc z #chrony Pancerza
samego parowozu, jeli tra(iony zosta pojazd.
*eeli pojazdem porusza si dwa lub wicej modeli to ewentualne trafienia
naley rozdzieli% losowo pomidzy maszynist i pasaerw. *eeli modele s
przyklejone na stae 2bardzo prawdopodobne6, naley odnotowa% poniesione straty.
U Us sz zk ko od dz ze en ni ie e k ko o) )a a: :
*eeli w wyniku udanego trafienia zostanie zranione koo parowozu naley wykona% rzut
K6. &ynik 1/& oznacza, e koo zostaje zniszczone, a pojazd gwatownie skrca po
czym przewraca si na bok i koziokuje w losowo okrelonym kierunku pokonujc
odlego% &K61. &szystkie modele znajdujce si na drodze pojazdu otrzymuj
automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto%
wspczynnika SIA pojazdu. & przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na
ko!ach, SIA tra(ienia podnosi si o 01. ojazd zostaje %y!czony z akcji$ za maszynista i
pasaerowie musz wykona% rzut w TABELI E#EKT ZANIENIAC rezultat 3*
oznacza, e uszkodzone koo do ko,ca potyczki redukuje dystans o jaki moe
poruszy% si parowz w fazie ruchu /&.
c ch hr ro on na a P Pa an nc ce er rz za a p pa ar ro ow wo oz zu u: :
&ikszo% pojazdw dysponuje wasn #chron Pancerza, ktra reprezentuje ich
cik, masywn konstrukcj i ochron, jak daj one pasaerom. .pis parowozu na
licie druyny zawiera stosown in(ormacj na temat przysugujcej mu #chrony
Pancerza.
Z Zn ni is sz zc cz ze en ni ie e p pa ar ro ow wo oz zu u l lu u! ! W Wy y) )* *c cz ze en ni ie e z z a ak kc c# #i i+ + m ma as sz zy yn ni is st ty y: :
!tracone przez parowz oraz maszynist i pasaerw punkty YWOTNOCI naley
odnotowywa% oddzielnie. *eeli pojazd zostanie %y!czony z akcji$, maszynista i
pasaerowie mog kontynuowa% walk pieszo, o ile gracz dysponuje odpowiednimi
modelami. *eeli polegnie maszynista, parowz zostaje unieruchomiony.
*eeli wo+nica zginie, gracz musi niezwocznie wykona% rzut K6 i sprawdzi%
wynik w podanej niej TABELI BEZ KONTOLI.
*eeli pojazd zostanie zniszczony podczas szary w wyniku reakcji wroga na
szar sta D strzela, to zastpuje si go pieszym modelem wo+nicy i ewentualnych
pasaerw, ktrzy nie maj prawa do adnego ruchu, gdy w tym czasie uwalniaj si
z resztek pojazdu. *eeli w czasie szary zginie maszynista, naley wykona% rzut K6 i
sprawdzi% wynik w podanej niej TABELI BEZ KONTOLI., a nastpnie jeeli to
moliwe, doko,czy% szar parowozu.

( (r ra a, ,i ie en ni ie e o o d du u e e# # s si il le e: :
*eeli pojazd zostanie trafiony, a nastpnie zraniony w wyniku ataku o SILE ' lub wicej i
nie uda mu si wykorzysta% przysugujcej mu #chrony Pancerza, to traci wszystkie
posiadane punkty YWOTNOCI i zostaje %y!czony z akcji$ E nawet najsolidniejszy
pojazd moe zosta% roztrzaskany na czci tra(ieniem kuli armatniej czy niezwykle
silnego stworzeniaF
( (r ra a, ,i ie en ni ia a z z u ud de er rz ze en ni ia a p pa ar ro ow wo oz zu u: :
&ikszo% parowozw to konstrukcje cikie i solidne, ktre mog spowodowa%
powane szkody podczas uderzenia w szeregi wroga. ;odatkowo dochodz do tego
jeszcze ataki maszynisty oraz pasaerw, co w e(ekcie czyni z szarujcego pojazdu
niebywale niebezpieczn jednostk.
*eli w dowolnej turze model pojazdu szaruje na przeciwnika zadaje kademu
wrogiemu modelowi z ktrym styka si podstawk jedno automatyczne trafienie
wynikajce z impetu szary. *rafienie rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto%
wspczynnika SIA. & przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na ko!ach,
SIA tra(ienia podnosi si o 01. Gra(ienia te zadawane s na samym pocztku walki,
zanim ktrykolwiek z modeli zdy zaatakowa%. onadto, maszynista moe uy%
Punktw Pary by zwikszy% e(ektywno% parowozu w walce wrcz. -ady uyty przez
maszynist 1 Punkt Pary oznacza jedno automatyczne trafienie z uderzenia, ktre
rozstrzyga si tak jak trafienie wynikajce z impetu szary.
$ajwiksz zalet pojazdu jest jego szara, wic jest niezwykle istotne, by nie
da% si wymanewrowa% i wystawi% pojazd na szar wroga. & takim przypadku
pojazdowi nie przysuguje trafienie z uderzenia i atwo go straci%.
*eeli pojazd uderzy w inn machin wojenn, potwora lub model dosiadajcy
potwora, to trafienia z uderzenia rozpatrywane s przeciwko machinie wojennej lub potworowi,
a nigdy przeciwko postaci. *ednake wo+nica wraz z pasaerami oraz stworzenia
cignce pojazd maj prawo zaatakowa% posta% w zwyky sposb.
- -o oz z# #e e d d a an ni ie e: :
Maszynista nie musi szarowa na przeciwnikw i wiza% ich walk wrcz. 'amiast tego
moe prbowa% rozjecha wrogw, ktrzy stoj mu na drodze. Hby sprawdzi%, czy
maszyni"cie udao si stratowa% przeciwnikw naley wykona% test kierowania.
owodzenie oznacza, e wszystkie modele znajdujce si na trasie przejazdu parowozu
otrzymuj automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow
warto% wspczynnika SIA. & przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na
ko!ach, SIA tra(ienia podnosi si o 01.
P Pa ar ro ow w z z w w w wa al lc ce e w wr r" "c cz z: :
rzeciwnicy zwizani walk wrcz z machin trafiaj w parowz automatycznie. $aley
wykona% rzuty na zranienie w zwyky sposb i odnotowa% stracone punkty W.
& walce wrcz, podobnie jak w przypadku &ohatera dosiadajcego potwora,
przeciwnik ma prawo wyboru, czy zaatakuje parowz, koa czy jadcego w poje+dzie
maszynist lub innego pasaera.
. .t ta ak ki i p pa as sa a e er r w w: :
Maszynista i pasaerowie pojazdu mog walczy% przeciwko wrogom stykajcym si z
pojazdem od czoa, na (lankach, czy od tyu. Maszynista i pasaerowie zadaj ciosy w
zwyky sposb, uywajc jako podstawy testw wasnych wspczynnikw WW, S
oraz I.
W Wa al lk ka a z z p po or ru us sz za a# #* *c cy ym m s si i" " p pa ar ro ow wo oz ze em m: :
&rogie modele mog prbowa% zaatakowa% poruszajcy si, a za taki uwaa si
parowz ktry w poprzedniej turze wykonywa ruch, deklarujc szar w normalny
sposb. $aley jednak zauway%, e zaatakowany w ten sposb pojazd nie zostaje
zwizany walk wrcz i w nastpnej turze moe kontynuowa% ruch w normalny sposb.
onadto, poniewa atakowanie poruszajcego si pojazdu nie jest atwym zadaniem,
wszystkie udane trafienia naley rozdzieli% midzy parowz lub koa, a maszynist lub
pasaerw tak, jak ma to miejsce w fazie strzelania.
. .! !o or rd da a : :
#odel moe prbowa% wsi% lub wysi% z wrogiego pojazdu w fazie ruchu w czasie
wykonywania pozosta!ych ruchw. $aley zauway%, e bezpiecznie mona wsi% lub
wysi% jedynie z nieruchomego pojazdu, a za taki uwaa si parowz ktry w
poprzedniej turze nie wykonywa adnego ruchu.
#odel moe take, w czasie wykonywania pozosta!ych ruchw, prbowa% wsi%
lub wysi% z poruszajcego si wrogiego pojazdu, pod warunkiem e maszynista nie
uywa 8wicej mocy. $aley wykona% test SIY albo INICJATYWY w zalenoci od
tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. 9dany test oznacza, e model
wsiad lub wysiad z pojazdu. $iepowodzenie oznacza, e model wpada pod koa i
otrzymuje automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow
warto% wspczynnika SIA pojazdu. & przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w
ostrza na ko!ach, SIA tra(ienia podnosi si o 01.
#odele mog take prbowa% przeskakiwa% pomidzy poruszajcymi si
pojazdami w dowolnym momencie wykonywania ruchu lub szary 2zobacz SKOK w
OZDZIALE IIII+ UC,6 wykonujc test z kar /1.
TABELA BEZ KONTOLI
K6 EAKCJA
1-4 PU##$ ozbawiony nazdoru kocio parowy rozszczelnia si, a para ze witem uchodzi
z ukadu. Parowz zatrzymuje si i nieruchomieje.
5-6 BUC,... ozbawiony kontroli parowz +cieka$ w kierunku najbliszej krawdzi stou.
*eeli pojazd wykona ruch poza krawd+ stou to zostaje automatycznie %y!czony z
akcji$. $aley jednak zauway%, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley
w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa% rzutw na TABEL% POWANYC, OBAE0.

TABELA OZBICIE PAOWOZU.
K6 EAKCJA
1 O123456 78938:. Parowz wymyka si spod kontroli maszynisty. $aley wykona% rzut K6.
&ynik 1 oznacza, e rozpdzony pojazd podskakuje na wybojach i przewraca si na
bok, koziokujc &K61 w losowo okrelonym kierunku. &szystkie modele znajdujce si
na drodze parowozu otrzymuj automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o
podstawow warto% wspczynnika SIA pojazdu. & przypadku, gdy pojazd
wyposaony jest w ostrza na ko!ach, SIA tra(ienia podnosi si o 01. ojazd zostaje
%y!czony z akcji$ za maszynista i pasaerowie musz wykona% rzut w TABELI E#EKT
ZANIENIAC & oznacza, e silnik krztusi si i gwatownie zatrzymuje, parowz pokonuje
si rozpdu K61 i zatrzymuje si pozostajc unieruchomionym do ko,ca potyczkiC 3/4
oznacza, e pojazd pokonuje peny dystans ruchu po czym zatrzymuje siC za wynik 5/6
oznacza, e parowz wpada w polizg i gwatownie skrca w okrelonym losowo
kierunku pokonujc peen dystans ruchu.
&-4 J;7 < =647 45>?@A3:. rzegrzana para tryska z nieszczelnej instalacji wprost na maszynist.
#odel otrzymuje cios o SILE 4 z cech ora :'@IJ>J@ H$>@:'H.
5-6 S=878B23@C 58 56A78 ;<;>3;. !ilnik krztusi si i szarpie. Maszynista z trudem prbuje
opanowa% maszyn. #odel maszynisty do ko,ca rundy nie moe robi% nic innego poza
prb opanowania unieruchomionego parowozu.

W Wa ar rh he ei im m

5 58 86 6 S S t t r r o o n n a a
M Mo od de el le e s sz zo o) )o om mi io on ne e+ + i i P Po ow wa al lo on ne e n na a z zi ie em mi i" "+ +: :
&alka toczona na dachach pojazdw jest emocjonujca, ale niesie ze sob znacznie
wicej zagroe, ni potyczka toczona na udeptanej ziemi, jednym z nich jest upadek.
#odele ktre toczyy walk w poje+dzie i zostay #szo!omione$ lub Powalone na ziemi$
przez ciosy lub strzay przeciwnika musz wykona% test SIY albo INICJATYWY w
zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. *eeli wynik jest
mniejszy bd+ rwny wartoci testowanego wspczynnika, test zosta zdany i
wszystko jest w porzdku. $iepowodzenie oznacza, e nie zdoay utrzyma%
rwnowagi i wypada z pojazdu wprost pod koa, otrzymujc automatyczne trafienie,
ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto% wspczynnika SIA pojazdu.
& przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na ko!ach, SIA tra(ienia podnosi
si o 01.
$aley zwrci% uwag, e wyrzucenie 6 oznacza, e modelowi nie udao si
zda% testu niezalenie od wartoci testowanego wspczynnika i moliwoci jego
mody(ikacji.
U Uc ci ie ec cz zk ka a ' ' p po o% %c ci i/ /: :
Parowozy to cika i masywna machina, ktra nie ma prawa rzuca% si w pocig oraz
+cieka$.
( (e es st ty y k ki ie er ro ow wa an na a: :
-ierujcy pojazdem model maszynista musi wykona% test kierowania, za kadym razem,
gdy w fazie rozpoczcia tury zostanie przekroczony bezpieczny poziom cinienia pary)
parowz lub maszynista zostanie wybrany na cel udanego zaklcia, zostanie trafiony i
zraniony w fazie strzelania lub walki wrcz. rzeprowadzajc test kierowania naley rzuci%
K6 i porwna% wynik z wartoci SIY albo INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry
ze wspczynnikw maszynisty jest wikszy. *eeli wynik jest mniejszy bd+ rwny
wartoci testowanego wspczynnika postaci, test zosta zdany i wszystko jest w
porzdku. *eeli wynik jest wikszy od wartoci SIY albo INICJATYWY modelu, nie
udao si zda% testu i naley wykona% rzut kostk, ktrego wynik naley odczyta% z
TABELI OZBICIE PAOWOZU..
$aley zwrci% uwag, e wyrzucenie 6 oznacza, e modelowi nie udao si
zda% testu niezalenie od wartoci testowanego wspczynnika i moliwoci jego
mody(ikacji.
W Wa ar rh he ei im m

& &0 08 8 S S t t r r o o n n a a
M Ma ac ch hi in ny y: :
#achiny stanowi wyposaenie &ohaterw sucych w szeregach dowiadczonych i
bogatych druyn. ;o najbardziej spektakularnych machin zniszczenia zaliczy% naley
samobiene ,zo!'i Parowe oraz latajce -yrokoptery. *ednak ich wytwarzanie jest trudne,
a sekrety konstrukcji s pilnie strzeone. Jnne rasy buduj szybkie rydwany, ktre
mog wedrze% si w szeregi wrogiej druyny i skosi% j niczym zboe wyposaonymi w
ostrza koami. $aley zauway%, e jedynie modele &ohaterw mog powozi%
Parowozem.

P Pa ar ro ow w z z: :
LICZBA "ODELI W DUYNIE+ 0-1
KOSZT EKUTACJI+ &00 ZK
PODSTAWKA+ 100 D 50 ""
rzeklte parowozy .rasnoludw ,haosu z /orn +zkul to ogromne, buchajce czarnym
tustym dymem machiny, ktre z oskotem tocz si na wroga. ochd tego
elaznego potwora jest trudny do powstrzymania. !trzay odbijaj si od pancerza, a
potworne cielsko parowozu z atwoci miady wojownikw wroga. arowz to
plugawe dzieo #istrzw Jnynierw .rasnoludw ,haosu z /orn +zkul, ktre napdza
para pod cinieniem, pompowana systemami rur do tokw wprost z wielkiego kota.
& bitwie arowozem kieruje .rasnolud ,haosu ktry nadzoruje poziom
cinienia pary niezbdny czy to do napdzania ukadu jednego, czy do wystrzeliwania
z granatnikw. 'adanie to wielce odpowiedzialne, ktre wymaga tra(nej oceny co do
wytrzymaoci kota parowego, przy jednoczesnej wiadomoci, e im wysze
cinienie, tym machina ma wicej moliwoci. 'byt wysokie cinienie grozi
wybuchem kota, a skutki takiego zdarzenia s katastro(alne.
arowz .rasnoludw ,haosu z /orn +zkul wyposaony jest w zasilany par
granatnik oraz posiada solidn stalow klatk osadzon podwoziu machiny. ' przodu
parowozu znajduje si kocio parowy oraz opalane wglem palenisko, z tyu za nad
stalow klatk znajduje si siedzisko, na ktrym zmieci si wo+nica i jeden pasaer.
&ytrzymali i twardzi pasaerowie, mog zaj% miejsce na dachu machiny, lecz taka
podr nie bdzie naleaa do przyjemnych, cho% z pewnoci bdzie lepsza, ni
podr wewntrz wi0niarki.
odoga stalowej klatki wykonana jest z twardego drewna, wzmocnionego
stalowymi listwami i prtami do ktrych przykuwa si niewolnikw.

C,AAKTEYSTYKA PAOWOZU+
PAOW!Z SZ WW US S WT W I A CP
arowz
K / / 3 L 3 / K /
-oo
/ / / / M N / / /
ZASADY SPECJALNE+
DUY CEL.
EANATNIK+ Inynierowie -rasnoludw >haosu osadzili na pokadzie machiny
'ranatnik wyposaony w napdzany par system repetujcy. 1ranatnik posiada
cech ora :'@IJ>J@ H$>@:'H oraz 'H&.;$=. Maszynista korzystajc z
'ranatnika moe wystrzeli% pocisk na odlego% do 16. 9dany rzut na trafienie
oznacza, e pociski uderzaj w cel z SIF 6. $aley jednak zauway%, e parowz
nie moe sta D strzela z 'ranatnika.
OSTZA+ & trakcie rekrutacji modelu Parowozu, kosztem kolejnych &5 /. mona
wyposay% machin w ostrza na ko!ach.
"AC,INA WOJENNA+ Parowz traktowana jest jak machina wojenna w tym sensie, e
podlega dziaaniu zakl% i e(ektom magicznym skierowanym wanie przeciwko
machinom wojennym.
OC,ONA PANCEZA+ &ytrzymaa konstrukcja zapewnia parowozowi #chron
Pancerza na 3*. onadto, dziki solidnej konstrukcji modele maszynisty i
pasaerw otrzymuj premi 0& do #chrony Pancerza lub otrzymuj #chron
Pancerza na 5* jeli nie posiadaj zbroi.
UTZY"ANIE+ $aprawa i konserwacja parowozu wymaga sporych nakadw
(inansowych. & grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z ktr w trakcie sekwencji
po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday 2upw$ pojazd liczony jest podwjnie.
WI%GNIAKA+ & trakcie sekwencji po potyczce modele !owcy niewolnikw podrujcy z
parowozem mog przerzuci% rzut na pozyskanie niewolnikw. onadto, liczba
schwytanych niewolnikw zostaje zwikszona o *1. *ednak ze wzgldu na
bardzo surow budow i ascetyczne warunki wi0niark, prcz niewolnikw,
moe podrowa% jedynie 5 pasaerw lub odpowiednik w towarze, przy czym
jeden z nich musi zaj% miejsce obok maszynisty.

0 0i i s s t t a a m ma a / / i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t w w
1 1r r a a s s n no o l l u ud d w w 2 2h h a a o o s s u u z z Z Zo o r r n n U Uz z k k u ul l

O% ZBOJA TALIZ"ANY AKANA ZAKL%TE PZED"IOTY SZTANDAY
>zarna #aczuga
-armazynowa Omier%
-ostur ;arkotha
-ocioamacz
-rwawe .strze
#iecz Iojowy
#iecz ewnego >iosu
#iecz otgi
#iecz !zerszenia
iekielne .strze
ierwsze .strze
:uniczne .strze >haosu
Gopory -horgora
Gopr Ierserkera
&ielkie <do
'bate .strze
>zaroerca
?em &ielu .czu
#aska Omierci
#iadca Garcza
ancerz #roku
:uniczna Garcza >haosu
!paczzbroja
Garcza )orgony
Grollowa !kra
'broja -ra,ca Owiata

Hmulet .gnia
>zarny *zyk
-amie, -rwi
-amie, 9roku
-amie, z -rysztaowej Goni
-itajski )agat
-orona otpionych
-orona &iecznego odboju
$aszyjnik z -amienia Patum
$e(rytowy "ew
iekielna #oneta
iercie, >iemnoci
:opuszy -amie,
!erce #roku
!paczamulet
!plot 9roku
Galizman !zczcia
Galizman z .bsydianu
&ied+mie #ydo
>zaszka -atama
-amie, #ocy
-amie, !zczcia
-rysztaowa -ula
.ko &rbiarza
iekielna -ukieka
:dka z )rskiego &izu
!erce iekie
'wj :ozproszenia

Putro !harrgu
-amie, >iszy
-amie, &idm
-rwawa >zaszka
-ryszta nocy

-ula )rzmotu
.ko recyzji
.kular >zarownika
iercie, .gnia 'agady
:zga >ierpienia
!kra #roku
!rebrny :g
<elazogrzbiety ;ziki

.gnisty roporzec
roporzec !zau
roporzec ze skry -hazada
roporzec ze skry !kaQena
!talowy !ztandar
Gotem #rocznego Patum
Gotem Gropiciela

You might also like