கா

சிக

கா

சிக

-1

ெசா

அயலவ எ

ல ேபானா
மி, 20 வய

உண

, அட

உண


லா

தன ைமய

தன

ஆைச சிறக

தத

,வ

கி கி

ேவ ஒ

ணறம

த ப

தன

ைல. அைத ெசா

லி

அவ
தா

தவ

ெபா

கிய ெகா

பா

..

ெபா

... தன
ைககைள ப

ெகா

கைள ஆ வமாக பா
ள வ ட ேவ

ப ....

ைக... தன

யம

மி ைட

ைல...

ேன
பா

... அைத

ேபால மன

ம...

கீ ேழ ைகைய ெகா

வாக தன

ைல கா

அவைளேய அறியாம

ெகா

ள நி

ெபா

அ மா

ேபா

ைகய னாேலேய ெம

ைல. ஆக ெமா த தி

சிகைள க

ப ைச

எவ

ைவ க சிேநகித

அழ சிேநகிதி
தெத

த கா

நிைற த ஒ

கைள த

ெத

-1

ெச

ேயான மடைல தடவ

ண பைச ேபால ஒ
பா

பா

பா

...

... அைத ெதா

ன தன ேய ெவ க ப

ெகா

வா

.

தன

அ தர

பா

க தி

, தன

ஆக ெமா த தி
கிைட காம

கா ைப தி

தன

, கா

பய

வா

ெகா

கா

ேட ேபாகிறா

டஇ

கா

லா

ட ைத

தஆ ற
ைடய

யாேரா சி

த த

மிய

ெட

கி வ

நில

ேல ஒ

தா

ெப

. அவ

... எ

ேக ெச

மி... அ பாவ

வர

வய

, ம றவ

ைச அைம

தன

ேநர

...

தன

ற ெத யாம

ஓரமா

வா

மக

ேக ப

றி

வள

ற கவைல

தன ேபா

ச ...

அழகிய மாைல ெபா

, இளைம

அழ

ைல... ேநர

ைக

கி ெகா

வய

அ மாேவ, யா அ ப
ேகலி

நைர அ

............

ெகா

கைர

ேபானா

ெகா

ேட வ தா

... கைத ப
மைற

மன

ண எ
... அவ

மாக ச த
ெகா

மன க

கி

டத ப

... ஆ ற

கைர

வர இ

கி

வர,

கி

டன ...

ப ... ப ... என அ

நட த ச பவ

பத காக அ

ெகா

ேபான

.ஒ
...

வா

தா

ைற கா

லாவாக வ த
ந கல

கைல த

ஞாபக

ஆ ...... அ

பா

ேக ஒ

கல

அவள

நட

தி

ைலகள

அ தர

க தி

ைலகைள பா

பா

ெகா

ெகா

ள அவள

ைக உரசிய

.ல

ெகா

,
வத

ல... எ

பா

தா

லாத இட

என

ெகா

மதன ந

பா

,எ

தா

சிக

வாக தன
ள... அவ

கா

ைட

மி

வல தவ

ேத

...

ன நட கிற

தைல கா

ெகா
க தி

கிய

.

தைலைய ேகாதிவ

...

. அைத

ர க ெதாட

அ த ேஜா ய

க... ெம

அைண

பா

ரசி

அவள

யாம

ப ெம

யாத உண

ேய த ப ய

த ப எ

ேர ப

ேஜா ... யா

இன

அவைளயறியாம

ேபா

...

அ காைவ நிமி

க தி
அ ப

வ த

தத ப

யாம

இவைள க

ன ேபாைதய

காத

மிய

நிைன

காத

ப க தி

அவ

... ப

மாதி யா

நிைன

ேல தன ய ெச

ன...

டவாேற, ெவள ேய
தா

...

ஊறிய

.

ைலகைள
த ப ைய இ
அ கா

ெகா

அவண

பமி

ைல... அ ப

ேய

த பய

தண

ெகா

மி

உரசி ெகா

த ப ைய
ெகா

தி

நட காத

வ த

ேநராக ெச

ெகா

டா

உய

திவ

பய

ண ைர

. இ ேபா

அவள

ெகா

யவ

ட ைத ைவ

. இ ேபா

கீ

தா

ைலயடா... எ

உட

காம கள யா ட ைத

ேபால நட

ைல...

ெகா

ச ைடைய ெம

வாக வ ரலினா

மாக ஆ ய

அவ

ைல என நிைன

"ஐேயா!!! எ

தாக ைத

னாேல ஒ

தா

.

ைக

வாக ேமேல

அ தர

க தி

தி

ெகா

பா??? பலமா க

"எ

சி

... "எ

ெவ கமாக ேபா

சி

க, அவள

.

றா?" என ேக க, அவ

... இ

ப னா

ைழ த த ப அ காவ ைன பா

அ கா ெச

வா

ேபா

த மய கைள ேகாதியவா

ைசய

கள

தவாேற ேபா ைவைய இ

ெம

ேபா ைவ ேம

.க

ெபா தி ைவ

த ப ேயா எ

ெகா

ெவள ேயற...

அனலாக ெகாதி த
பா

க, அ த ேஜா

ன?? ஏ
ேட, "அ

?? எ

றி சமாள

தா??? எ

வள

ேக கா

க..

??" எ

அ பாவ


கா

தனாமாக த ப ேக க...

மி

உட ெப

லா

மக

மா

,அ

நிைன க அவைளயறியாமேல ஒ

அவள

தய க

ெம

உண

சிக

ேபால பளபள த

ெதாைடய
பா

ைவ

"இ

ெகா

ேகயா க

கா

ெகா

.

, தன

ெதாைடைய கா ட,

மி

உட ெப

ைக

அவள
லா

மி

ேமலாக தன

?" என ெதாைடய

... இ

... "

ற...

த பய

கர

நக

தா

,எ ப

"த

கவா?? வ டவா??" தன

மிய

மன

ெகா

சார

ைகைய

ள..

ேமல..."

ெவ க

!!!

ெவ க ைத ேவ ைடயா ன...

த ப ேக க... ல

வ ைழ ேதா ய

த ப ேய ேக ட

... த ப

ேய அவண

க ைத

தன

தி த

ைக ைவ க... ல

... அ ப

அ தர

ல ேபா ைவைய வ ல தியவ

ச ைடைய ெதாைடவைர உய

... தன

ேம


மி

வ ரக தாக

ைலயடா... இ

ேநா கி நக

அவள

இட ைத

தன... இ

அ தர

ேபாரா ட

ெகா

கைள த

ேம

பா ைட இழ த நிைலய
நட த

... ெகா

...

ெகா

சமாக நக

வ த

தத பய

, ச ெட

மிய

நி

க தி

கர

தி ெகா

ஏமா ற

அ தர
டா

ெத

.. "இ

நக

ேயான மடைல அவண

... அவள

த ப அதில தா

ரலி

ேக க...

த பய

வர

ைடய

மி

டா...


ைவ

மன

ெகா

கி

ெகா

க, அ

மிய

வாேற

வர

ெதா ட

... "

டா!!!??? ெக

ேபாய

க... பைச ேபால ஒ

தவாேற "அ கா... ஈரமா இ

... த ப

க!!!" ைகைய

கா ட..

அவ

லி

தடா... தடவ வ

இ ேபா

தடவ

ைகைய எ

..

ேமைலயடா" த
தா

மாறி ெசா

மன

தகதிமிதா... பா ய
ெச

றிய

ல " என

, ஏமா ற

ச இட தில வ ஷ
உறி

சிறக

யைண

வய

சி எ

ைழய... "இ


தா

ைல... தடவ

ைலய கா!!!" என

அவைன பா
.. அ

க... "அ கா, எ

ண வ

... வா

மா???" என ேக க..

... ச ேதாச தி

... " ... பரவாய

லா

ேபான த ப .. அ ப

த ப ைய இ
தமி டா

கி

.. அவள

ேய அ காைவ கீ ேழ

ெச

ைக

கிட திவ

கா

இத கள

வா

தைலைய இ
அக

"

ேவ வ

ைவ

உறி

ச... ல

கி அம தி ப

கா

னா

ெகா

............. ந

னக த ப

உறி

... சிறி

லா

ெம

ல ெம

த பய
அவன

ெச

ைகக

லல

... ேம

மிய
எ ப

தண

மனதி

உட

ெகா

த ப ைய

உண

. ெம

லா

ைலகள

.

...
அட

ெகா

ெம

. அ காவ
ெகா

அ கா

தன

வாக

ெச

ைக

வான

...

ெகா

டா

உரசி ெகா

ைகைய வ

ப ட

கிவ ட,

தாக ைத

தியாசமாக ஏேதா நட ப

ல தன

டா

என மன

உட ெப

டா

தராத ேமாக

வ ட ேவ

மிய
அைசய.. த ப

த ப ம

அறியாம

அ காவ

அவ

தன

ஏ ப ட

ெகா

ேபசாம

த ப ேயா எ
அவ

மாக ஆ

தைலைய சா

வடத ப

திராக ெத

தைலைய ேகாதிவ

..........

?" என ேக க, அவைன

அவ

மிய

ேதாள

கீ

...

கிள ேவ ைஸ

ேநர தி

அைண

கிட க.......

றாக

டா

றாக அவள

ன அ கா ெச

"எ

கைத க வ டாம

அ காவ

சினா

படபட த

அவைள பா

ேய அவன

காைல ந

லா உறி

ஆ.............." என

உட ெப

மி அ ப

ஈரமான

.

.......... ஆ.......... ஆ...........

அவள

ேபால ெம

.

ேபால

க,

யல, அ
ைமயாக

பைத பா

ெம

ெம


வாக அவள

ெகா

ைலகைள ந
மி

பழ

மன

வ பாலி

த பய

கச கி ெகா

, ெம

ெகா

ெச

ேட சி

ஐேயா.......... அ மா........

ஓட ெதாட

ர தி
திைசய


தன

கா

கினா

தன
ர தி
கைள

க... "ஏ

. ஓ யவ

பா

கினா

.

ேமலாக ைவ
க,

ச தி

லாவ ைற

ர தினா

...... சீ.......... வ

மி அ

கி

... பாவமா இ

வ த

தினா

.
......

நி

றா

, அவ

பா

நி க,

யாைன தன

ேமேல ேபா

.

.

ட ...... அதி ஒ

... ஒ

ச ெட

ெகா

கி ம ைறயதி
ேக பா

கிவ ட,

த ப எ
என

.

கைள

ைச ப

மி

........ சீ............." என த ப க தி ெகா

யாைன

ேகாலிைன வ

பா

ய என

ைலய

கிறா

பா ைவைய ெச

சார
ெச

த ப ைய

வ தல

த ப "அ கா... அ
ேபா

ெகா
தவா

ஏைதேயா உ

ர தி ெகா

ஆ ...

... ல

த ப ைய க

.

ைககைள ரசி க ெதாட

வாக த ப ய

ஓ னா

டா

ேட க

தவாேற தன

லா

அவள

த ப ேய ெதாட

லி ெகா

ெச

கி
அம த ந

மி

ஷி " த ப ... ந இ ப

வ ைளயா டாகேவ எ
நிைன

ெகா

த மாதி

த பய
ைகைய ப

கி வ

டா........" ெசா

ெகா

ஆவேலா

ைக பட உட

ஏக ப ட

லா இ

றாக அ

க ைகைய ைவ

றி ெகா

த பய

.

ைலகைள ப

ேட "அ கா, இ

த க..." என

ஆ ச ய ப டா

ெகா

ெகா

,
க,

யாைன ம ைறய யாைனைய
..." எ

ெசா

லி ெகா

அ கா அவன

அைண தவா

"அ

கி

அவைன இ

ேகைலயடா...... இ

......" எ

ற...
மா ேபா ய கா... உன

"

லா

வ ைளயா

தா

அ த யாைன..." என ப தாப பட... "த ப ... கீ ழ நி
யாைன

"எ
வா

ைவ ச

ன அ கா???
ேபா

ேக க... ல

மா

தா எ

மி

ைடய

" ஓ.ேக... ஆனா நா
ெசா

க பா

"அ

கி க

றவா

ேக

"ச ய கா..." என

றி ெகா

தன

தன... ந

ல ெமா

எ சி

ஊறிய

த ப ைய இ

உத

நாவ

த பய

"த ப ... உ
நிமி
கால

சாமாைன ைகய

நி

சாமா

சாமா
டா

ெமா

கா தாைல எ

தன

கிற

...

பா

தா

நி

ேக க... "ச ...
...

ற சாமாைன தாேன ம ற
... ந

சாமான ல
டா

கா
க... ல

ெவன திர
ெகா

... ச யா???"

அேத மாதி

... ஓ.ேக வா?"

ச ைடைய கீ ேழ இற கி
மிய

ச க ைட

பைத பா

...

ேசா
தா

??? எ ப

...

ெகா

க...

ைன அ

தா

அ காவ
ேவ

றா

... ச யா???" என த ப

ர த

தி ெகா


மாதி

திர

எ ப

ெகா

ெசா

அ காைவ நிமி

ளவ

ேபா

... நா

யைண

ேனாட சாமாைன ப

ைழ

ைன

ற மாதி

... யாைன தா

யாைன

ெசா

த ப ைய இ
..." எ

மா எ

ச தாஷ

அ வா

இ ப ெரா ப ச ேதாசமா

மடா..." என கிற கமாக

ச ேதாசமாக இ

... அ

... பாவ


சாமா

உத

ேச

ேபா

ேபா

தமி டவா
டா... அ
" என

ற "அ கா...

ப கா ச ைடைய த

அகல

ெகா

நி

... ப

கீ ழ அம த அம த இ

... ஏன கா???" என ேக க..

"ச ......... ச ......... இ ப நா

கி க

ைண

ழ தாலி

ெம

சாமாைன ெப சா வர ெச

ேகா!!!" என

ெகா

த பய

வாக வாைய ைவ

உறி

நிைலய

வ ட... சாமா
ேம

வ ைர

ேள ேபாக

"அ கா... ேபா

மனமி
மன

ெகா

யாம

கிட

கா

ள ேபானா தாேன அ

என ேக க... "இ ப எ

"ப ள

...... ப ள

சாமாைன

என ேக க,
ழாவ னா

தா

ெச தி

த ப

தி ப

த மாதி

... நா

தா

திர


அ கா" என

அ காவ
.............
மி

ெகா

அ காவ

டா

சாமாைன
ைற தடவ

... பாதி

... பா

வார மாதி

ேபாேத
த... எ ப

னா ... இ
ண யப

க ெசஇ

கீ ேழ

தடைவ எ
ைடய

ளவ

ைட

............

ட நா

சா

றி ெகா

க...

தன

நா ைக ேபா
த பய

றியா?"

த ேபாறேன,

................. ஆ.................

னகி ெகா

டா!!!"

................

தைலைய

.
நா கி

க,

.

.......... ஒேர ஒ

."

...

...

தா

னா

... ந

வய

நி

கி ேநேர அ காவ

மா................" என ல

ெகா

த கா ய " என எ

கைள அக

"த ப ... அ க

, அவன

...

...

சிலி

த பய

... "த ப வ

ேதா ெத யைல... அ

தன

மற

த ைய ெவள ேய எ
ேவ

தா

கிள ப ய

ம கா..........." என த ப

வலி க ேபா

உட

கா...... என

... அ கா... கா
பய

மி ெம

ைட

... நி

லாம

கா

பவ

ென உ கா

சத பய

"அ கா........... ஆ.............." என
ஏ க

றி வ

பட... ெம

ல அைத

ெசா

ெத

க தி

அ காவ

கீ ழ ப

ளவ

தினா

நா

னம

"ேச... எ

ெகா

மி

டா

தைலைய கவ

பா

நா

தா

. அவள

சாமாைன உ
"ேச, இ

ெகா


"இ ப ந

ரட

கள லி

ைடய

வள

... இ

கா

கைள

கி க

ேபா

றி ெகா

ைட

தன

டா...

...

கைள

தி

... த ப ேயா
அவன

...

கி ெகா

ைன

றாக அ

ண வ

ேபால

ேட

க டைளய ட.

கிறா
கிற

கா!!!"
மிைய

ண வ வைத

??? இ

தானா??? இ

ைல அ கா,

றி ெகா

வ...

ைன

றாக அம த ச ெட

ைல... ெவள ய ைல எ

ெபா

... ந எ

ெகா

லா த

ேபால ந

லா வ

கள

ெகா

... ந எ

க...

டா..." என த ப

கா... ந

ல ெம

ேமல ஏறி

சாமாைன ப

... "அ கா.. அ கா.. எ
ேத

கிற

கீ ேழ கிட

த பய

ெகா

அ காவ

என ஏேதா திதா

ெகா

வலி உய ைர எ

"அ கா... ேபா

வா! நா

ெத யாம நி

றியவ

... க

ெம

... ஓ ைடைய காணைலேய!!!" என

உன

கி த

ேத

ரத ப

ற... "ஹூ ... மா ேட

... அவசர

"ச ய கா........" என

சாமா

ைவ

" என த ப அட ப

ேநராக ைவ

ளல

எ ப

ெகா

... இ

கி த ப ய

..." என

ெகா

ைடய

" என

கிறாேன!!!" என எ

ெவ

ளவ

ஏமா த ேபாகிறா

அக

ளவ

தனமாக ேக க, "ச ... ந இ ப

மி

கி

சாமாைன உ

சாமான அவள

அ பாவ

ைப

கைள அக

ன கா, எ

"எ

ஆ ட... ல

.

மடா... உ

கா

... இ

உரசினா

"இ ப ேபா
தன

ைல

,

வட

டா

..." என எ

க, ம

அவ

அ காவ
திய

... ெகா

... " என

ைவ

றி ெகா

"த ப ..........
னகி ெகா

வாக இ

ெம

ைடய

னா

."

வய

றி

ைப

பவ தி

"த ப எ ப
த ப ைய ேக

ஹா.....

ெகா

தி ெகா

வா

கி

ேவக

அதிக

ண கழரேவ,

.

ைமயான
ெகா

ேமெல ப

லா இ

தி சா??" என ல

ேட அவன

இ ப

வா

தா
ெச

கா

தா

.
மி

தைலைய ேகாதி வ ட...

வான தில பற கிற

ேத

"அ கா....

அவ

க,

க அ காவ

த ப ைய நைன த

!!! ந

ெகா

மாதி

டா ெச

தி

.

ல , அ மா

வ ... ச யா?" என ேக க

வமா?" என ேக க...

ச ேதாச மாக அவைன கிேழ கிட தி வ

ேமேல ஏறி இ

ேட

" என

ஹா..... ஆ...ஆ... " என

???" என ேக க, "என
கஅ

ளேய

லா இ யடா............" என

ேய அ காைவ க

தி

"ஆமா கா... என

அ காவ

ைப

மறி த ப ய

னகி ெகா

அ கா... இ

... ந அ

லா காக ப

அ ப

ெத யாம நா

கி

ப ேவக ேவகமாஅக இ

ேநர தி த ப

மி

கி

வாக இ

மி ம

ேய உ

.

...

அ கா..." என

கா" என த ப

........... இ யடா.............. ந

கிய

க தி ெகா

"ச

ஆைசயா

இ ப

க ம ேட

ெம

அ கா மதான பாச ைத

உன

ெச

இ யடா... அ கா

ேவகம இ

காக ஆ

த ப ைய

சாய, அவன

கி ெகா

ேபால இ

ெம

றி ெகா

சிறி

ற "அ கா, என

க ேவ

உன

ெதாட

மி ச ெட

...

அ காவ

ைடய

"த ப ... ப ள

"நா

ண யவா

க ெதாட

ைலகைள கச கி வ

கினா
ெகா

தா
. அவ

கைள

ெசா

க தி

அ கா

த ப

உணராம

கி

வ த ஆப

ஆ ... அ

கி

... உட ப

டன ..

வ டேவ, "ேட
ேபா

!!!" எ

தன ...
"ம சா

.. இ

வழிய லேய ஒ

ைட

ெத யைல!!!" எ
ெம

றவா

ெக

ச,

ேவணா

தைலவ

க பா

ெசா

மிய

வள

"இ
தா

எ ப

லா ைத

ேஜா

தா ட

இவ கைள

க தில

கி அ

கி

ேச
ெச

வ தா
ெகா

வ ட, ல

ய ேவ

ழி சேமா

ேபாற

றஎ

நிைன ச

ல ேவ ைடய

டப
லாம

கிற " என ஆேமாதி தன ...

...
ேபா

"எ
கா

வாைய

மி "ேவணா ,

டா ... ப ள

ஐ யா?" என ேக க, ம ற அைனவ

ச ... கா

லியவாேற... ெவ றிைலைய

"அடடா, ேஜா

ணயஎ

கி

.. ேவ ைட

ச ... ச ... த ப ைய உய ேராட வ ட ேவ

ைல... எ

தா

த ப ைய இ

த ப ைய ஒ

தி ெக

டஇ

அைனவ

... யா

இற

மர தி

மி

ேஜா

டா ட

திய

ைல...

இ த காத

கடா... ஒ

ெகா

ள மா

மிய

டேம வ

கள

... வ தவ க

தைலவ

ைல. அ

கவ

ைளய

ெபா

தன

தன .

க... ல

எதி பா

ஆப ைத

ெகா

ெகா

ேநர

,அ

ெகா

கா

. அவ கைள க

வத

அவ கள

கிேல வ

யா

கா

.

ெகா

காம தய

காய ேபாகிற

ஆகிய

மித தா

..." எ

, அ கா த ப யா???
றா

,த ப

இழி தப ,
"தைலவா, அ
ேபா

ேபச

யாதப

நி வாணமா
ேம

ள யவா

, அவள

தன ... ெபா

த பய

கசி தி

மி, அைனவ

நி க, ஆளா

ெகா

ைலக

ைக வ ைளயா

கச க, "சீ... வ

டா... " என ல
,உ

"ஆமா

தன

ஆைசயடா... ப
அைனவ
தன

எதிேர,

ெச

மிைய

சி

ஆ..............." என
கினா

த ப க

ெகா

ப பாள ைய

கைள ப

. தைலவ

"அேட

...

.. எ

நி

இழி த

ெகா

"

ெகா

கிற "

" என

ெகா

அவள

ற,


தா

ைலகைள

ெகா

க, அவ

சமாக,

............ ஆ.............

மா.................. ஆ.................

ெவா

. அவ க

கர
.. ஒ

கள

ெவா

கா ப ைன நிமி

ெப தாக

அவள

ப ச ைத

ரசி க

ைவ பதிேல

றியாக இ

, ெசம க ைடயடா!!! இ


இதமாக

ளய

ேகா

.." எ

தன .

ைட

,

வ ட, அ

ைட மய ைர ேகாதி வ

"ம சா
லா

ேபால த

ண வ

னகியப

ஆளா

கா

.

ேதைவயாக
ைட

.. வ

தன .

ைலக
ெத

ைட

ட ப ற த அ கா ேவ ைடயாட ப

னகலாக மாறிய

மி திண ணா

தேல வ

ய அலற

த அவள

ப பாள பழ

சகா கைள பா

யாம

ெதாட

னா

மிய

கச கி கா ப ைன ெந

எதி

கி ெகா

களாேலேய

ைடய ல வ ட தாேன இ த பப

ேச

உடைல க

...
ேன வ

வ ேல அைற

நி க, நி க ஈரமாக, அதிேல ெபா

தைலவ


நி

டவா

.

,

கிைட கிற ஓ ைட

ற "பா

டா,

.

பா

த சி

ன ெபா

கி

டல

க...

கிேலா ேத

"சீ ... ேபா

மாதி , இ த ப பாள இர

ேட ெத யைல??" என ம ெறா

கடா... நா

கலா " என இ

டன . தைலவ

ர இைத வாய ல ைவ

ெனா

கைள வ ண

ெகா

அ ப

ெகா

வத

தைலவ

பாக இ
"அேட

ேபால" என
ெவ

கா

ேம

ப ச

ேய ெம

தா

பாதிைய வ

கீ ழிற

னா

தைலைய தி

.

யவ

.ல

மி ெம

தா

. ெகா

ெம

டா!!!

டா

வாக, அவள

தா

ைனயறியாமேல ல

க, தைலவ

ைல. ெதா
ல ெம


ைட

கர

ைட

மி

அவ கைள

க..

ெச

ேநேர, தன
ப ம
திண
ைட

ல வாய

கட பாைறைய

தவ

,ப

க, பாதி

ேம

அைட


அ த
ெகா

லந

றாக ைவ

தா

டா!!! இ த இ

.

வா

வாய

ச ேநர

கினா

... என

என தைலவ
ெகா

தலி

க டாயமாக ப

ப ெதாட
"

.

...

னா

ர தத

. ம ைறயவ கள

அவள

நி

மிய த

, அவள

ண ேச

மிைய இ

வாய

ேச

டா தா


கிய இ ய

தடவ வ ட, த

,ல

ைகைய ஓ

வா

றியப , அ ப
வ ரைல வ

கா ச ைடகைள இற கி

.

னாக இர

அவள

றமாக வ

நி க

னா

,

கைள அக

அவள

ரட கள

,

ஒேர ப

ேய ப

ச ப கி ேட

ெலா

, தம

, அவள

ஏ கனேவ த ப ய
கா

தனாக எ

எ திைன

பவ

வாய ேலேய த
கைள

ெகா

ண கழ
ெசா

ைவ

ேபா
க தி

ேபால"
மித

ேன ஒ

ைட
தா

றி வ

... அ

ேத

வ உ

உட ெப
வா

ேபா

த ேதைன ந கி ந கி

தா

ெகா
லா

,அ த

வ வ

மாறி 69 ேபால ப

ெகா

மிசார

றா

பா

யவ

.

க தி

க, ச ெட
ேபால இ

கப

ேபா

தைலவ
சமய

பா

கைள
தி

"இ தைன ேப

ெச


,எ

க, ஏ கனேவ ந
வ த எதி

மி க


கைள

கைர ைத ப
மா


ெசா

கினா

ெகா

மாக ஒ

கேள!!! எ

லா

ல, அைன

மி

ன ெச
தன

ேபான
ெனா

சாமான

ரட கைள

... அ

கிட க ஒ


வைர

மிைய

க ைடைய
ைடய

...

க. ம ைறயவ
தன

ல!!! ந

த அவள

கிட க, இ

அதி

றி வ

மத வாசலி

கி ெகா

தன ..

ஓரமாக ஒ

மசகிட ப

யவா

ேய

றி வ

மிய

ேலா

ள ேய

வட

ேபா

றாக வாரா
மிய

ண கழ

ேகாடா!!!" என

கேளா!" என நிைன தப

தி ெகா

வாய

ேபா
தவ க

மி தன ..

ேபாறா

தா

ண ைய

ந கலாக சி

... ெசம க ைடயடா!!! நி

"அேட

ேலா

ைவ

தைலவ

க,

"ஆ...... ஹா........ அ மாடா......." என கைள

அவள

...

ைல... கைடசிய

ளாகேவ தைலவ

தைலவைன பா

கலா " என

ண ையவாய

தலில

ெகா

அவன

மிய

ெகா

...

பப ஆ

,ல

தா

. "அேட

றமா, ஆளா

க, ச ெட

உைத தா

தைல கா

மி

கட பாைறைய ப

அவைன எ

ைடய

தன

ேநேர ைவ

தைலவ
என

அவள

ஒேர ேநர தி

ெகா

தா

வ த வ தமான

ணக

க, எ

ெகா

திைக த
ைலக

... வாய

ேச

ைதய

ேதா

ைல எ

கிட தா
தவ ர

லா

ைவ

ேபால

ெம

ெச

த ப ைய வ

ேபாக, ல

ல வலிெய

கைள

ல, ல

ேபா

ெகா

க???" கைள

என இ

க...

"உட ெப
ேபா

லா

லா வ த தி

டா

றி

மாதி
அ காவ

றினா

ர திேல அ மா வ
ஆைடகைள ச

ெச

ஆ ற

த ப

கைர

பட தி

மி எ

ேம
வய

ெகா

அதிக

தா

பா

கிய

.க


"அ கா, உ

டா... வா, ஆ த
ஆ ட

... ேவைள

ெம


ைன எ

ேபாகலா ...

கைர

தா

அ கா...

ப டத ப,
ேபாடலா .."

...

வைத க
ெகா

தேத

.

மர

சைள தவ

கி கா

" என த ப ைய இ

க...

அவள

.

ேபாகலா

ெணதிேர ேதா

மிய

ேபான யா? வா கா வ

அ கா... "அ மா வார ேநரமா

கழர ெதாட

மி ஓ

லா ... வ

கி

ேபான க

த ப அ காைவ, ப தாப ேதா
தா

ைடைய

ல ெம

அவ

ேபா

...

ைல.. அவள

வாக இட ைத வ

கைல

காம ேவ ைக ேம

ைற த பா

ைடய

ேச

ேசா

கைடசிய

ெச

வாய

த பாயாச

ெவா

.... அவள

யாம

ெம

அவள

இைடயாக ஓ ய

மாறி ஆளாக ஒ

.

நட

டல

ெச

மி அவசர அவசரமாக
ெத யாத
ெகா

ேபால
க, அவைள

தி

ப பா

ெத

த அ மா

நட த

அ ம ெச

உட

த ப
ெகா

ேபான
ஆைச

,ஆ

வ டாம

தியாச

தா

ைசைய ேநா கி

றிய

மி

, களள

.அ ப

ெகா

ேய த ப

தைலைய சா

ெகா

கைர

ெகா

.

பைட த

ட அசராம

திைய

அ கா இ

. ெகா

ைப

ெகா

தி கிழி த

கி

...

கி

னா
த ப தாப

சமாக த ப ய


ெந

கி

...
தல

என
கீ ழ எ
றமா ைவ

மி

கேவ, ெம

லத

ெகா

.

லா

டா
ேநா

கலா

அைண க, அவ

ைன மற

,எ

நி வணமாக ஆ றி

த நைர வா

அ காவ

அவள

தேபா

.

க, ல

ேபால இ

த ப , என

கினா க

ெகா

க ப தா

மா

மாக ம

கிய

.. அ

ேயாசி தவாேற

ேதா

றிய

ணய

... நிைன க நிைன க அ கா ம

ேபால

ெச

யாம

ேபால ேதா

ணய

ெகா

அவண

ேநர

த ம

ேதறிய


,இ

வ ைளயா

நா

கி

கி நராட ெதாட

நைடய

.

ஏேதா நட தி

இற

அவள

ைலகள
ைண
.

யவ

... அ

டா... ெகா
என

றியவா

கிைட த ச த
"

.................... ஆஆஆ..................." எ
ைககைள ரசி தா

ப கமாக ஏெதா

ெர

த பய

அவைன இ

ப ைத தவற
பா

க, ல

............... ஆஆஆ...............
னகியவா

அவன

மி

ெகா

ச ேநர

ெம

ஆ ற

ல ெம

ல நட

ெச

ைடஅைட த

கைர மணலி

ைகய

,ல

ேபா

மி மைற

தி ெகா

க ஆர ப

"அ மா
தின

காதி

ெசா

இ ப

ேக

"ஒ

ெச

ெதா

மிர ட
க, அதி

அ மா எ
தா

ெகா

தா

.அ

ேபாதா

டா

.." எ

றத பய

ைடய
காைல ம

பா

தி கா

திைய

.. ெம

பாவமாக

ந கசி த

டா

ஊ ேப ெத யாதவ
ேயாசி

ெகா

ெகா

ண ைய வ

ளாவ

வ ணைன ேக

கா

ெச
"அ

லிட ேவ

ைவ தி

ேபா

ெகா

க கி ட த ட, அவ

லஎ

, ெசா

நட த

. என

க, அ கா அைத

றாக இ

அக

ேம

உற

ய சி தா

ைதக


, அவள
ளாவ

அ மா

...

ேக

ன வா

ஆ ச ய

ைட ப

ைட

லாத ேநர

மி ெசா

பய

இர

தன

என

லாவ ைற

கா

மி

க அ மா இ

சி

அ காவ
ைடய

ன நட த

.

வாய ல தன
ைட ம

ெச

ணலா " என ல

வப

ெகா

மாக

.

அ மாவ

கல தெதான ய

வ ட.. த ப ைய அைழ த

ஒலி க, நட தைத மைற க த ப

திய

மைற

லிடாேத... நா

அைன ைத

தா

ைடஅைட தன ...

அ மா, அவைண ெவள ேய
வ சா

மகைள பா

டாள , அ

தாேன... ஒ

தா
தா

க,

ேக

கி கா

கீ ேழ கசி
.ஒ


யைல

கலியாண ைத

கலா . த ப ைய ேபா ட
கள

ேட

மி

ேய!!!? என

ல,

யாண

"க

கா , ெபா

க இய

தி

மா??? இ

... ஆப

ெச

தடவ

பா

ேட மகள

ெகா

வ ைழயா யதி
ெமா

ெமா

அைண

அ மாம

தா

தன

தா

மக

ெமா

.

வாக

ேச

ைறயாம

.

ல தைலைய தடவ

. அ மாவ

ெத

த ெசய

ல காைல ப
. அவன

. ெம

ல கா

ண ைய அ

த மனாக நளமக இ

ற ஞாபக

கா றி

கா ச ைடைய கீ ேழ இற கி வ
ெம

ேம

ெச
கி

தா

வ ள ைக
த ப

காைல

,இ
கீ ேழ த

கா

ச ைட

தி பா

தவ

கி

ளவ

டா

ச ைட ேமலாக ைகைய
வய

.

வள

ேநர திேலேய அவ

கவன

மகன

ேபானா

தா

ைவ தா

பல கர

க ெகா

ேநர

ழ ைத தனமா

ெகா

ைவ

ெத யேவ... ெம

அ ேபா

. சிறி

ேபாட,

வைர

தனமா

தா

.ஆ

ன யா

டேவ

ண யவவ

ைலைய ெம

தலாக ெம

, சிறி

தி

றி

ெகா

டா

அத

அவைள பா

கி ம

ரா ந க

த ப

ைல" என எ

தைலைய

ெகா

லிேய... கால

ல தாேன, ேதைவ

பாவமி

மகள

ேயாசி

ெம

வாக

ைன தடவ னா

ேபா டா

.

அவ

ெகா

. அத

ெகா

. சில கண ெபா
பற க, ெம
அவண

ன தைசைய ப


சமாக

வாக அவள

ண ைய ைகய

காக இ

ளவ

மகன

வ ரலினா

வா

தி

டா

.

கிய

...

ேகால

க ெதாட

.

அ ப
ெச

ேய க

ைகய

ெத

ெம

க கிய

வ ல தி
அவ

ெகா

ெம

வாக அ

அவள
அவன

அவன
இட
10 நிமிட

ைட ப

தன

திவ

ெகா

ேகா

அ மாவ

ஆழ

ெம

பா

யப ற

அ ப

அவ

ெகா

சமாக மக

வாக இ

ைடய

த ெதாட

மதியாக இ


. அ மா "

மா.............. ெம

ராசா................" என க

ைப

ேவ ைவ

ெம

இற க,

கி

ைப

சாய அவ
.க

ேகாைல அ மாவ

...............

ெகா

, ேவக ேவகமாக இ

ேய மக

கினா

,எ

ேள
கி ஆ

வட

லா

...

... தாைய கீ ேழ கிட தி வ
தன

.

ப ளவ ைன ப ள
ெம

க...

ேபான

ஏறி உ கா

ைடய
டா

திண

ேசா

ெகா

ேம

ச ெட
ைடய

கி

ேக த
யாம

கி

ண வ த

ேமேல ஏறி

எ ப எ ப

ஹா.............. ஆஆஆ....................
வா

பா ைட இழ

.

அவைன

வாய

பா

கினா

ேமலாைடைய

ைக அவன

தவா

தாய

.ம

தன

ைலய

ைல.

வ ட,

லி

ல மகைன கீ ேழ கிட திவ

ேகா

பாதி, வராத

. ெம

பார ைத ெகா

தி வ

வதாக இ

ேபா

ஆவன

கிட க, அ மாவ

வ ழி த

ப ெதாட

. கிட தியவா

ல தடவ வ ட அ

கைள அக

அவன

ேய ந கி

அ மவ

லாம

ப வ ட, மகன

... அைத அ ப

18 வயதி

ஆ ய

கா

அ மாவ

. மக

ைலகைள ெவள ேய எ

ல ெம

நி

பய

கிட தினா

ண ைய
ெம

தா

ண ைய வாய

றாக இ

ேபசாம

ேபாய

சிறி

அவன

பாயாச

,எ

மற

அ மாவ


வ ழி தவ

டா............. எனர
க த ெதாட

கினா

.

ேள ச த ைத ேக

ெம

ல ெவள ேய எ

ேவக ேவகமாக இய
ந பேவ
ேபா

யவ

ர த

தன கிைட கா

ெம

றா

கி

அ மா எ

அ மாவ

கி ெகா

தா

ைல... அ மா

டா

என ெத

,ம

ஈயாடவ

தன

க, ம

கைள

த ப ேய

ைடய

கிைட

,

கைள தா

தன

ெச

அவ க

ைல...

தைலைய தடவ வ ட,

ேச

கினா

கைள

ள, த ப அவசர அவசரமாக அ காவ

வ, அவைன ஆ வவச ப
ெம
ற தி

வாக அவள
த பய

சி வ

ைடய

படர வ ட, ஒேர

தி

லா இட

... ேவக ேவகமாக இய

ைடய

இற

தைலைய ேகாதியவா
ேட றி ெகா

இட

ேம ேசா

த பய

அவ

மி

.

ேமலாக ப
மி

தன

ெகா

உறி

அதைன தடவ எ

டா

.

க ைவ

மி

அகாவ

த ப ைய அவ

ச ைடகைள உ
ேகாதியவா

தா

கா சி இ

உ கா

ெகா

மகைள ப

.ல

... அ

பைத பா

அரவைனப

அைண

க, த ப அ மாவ

க தி

லஅ

ெகா

.

ேபானா

ேன நி

வ ழி

பா

ெகா

லா

மி க

தா கி ெகா

இைடய

டா

றமாக

டா

அ மா,

ைட மய கைள
ண ைய வாய

ைவ

.

சி ெகா
மா

ேபாய

கேவ

, மகைண இ

தன

க... ம

அவள

தியவா

.

எ ப ஒ
ப க தி


ஹு
அ மா மகள

ைலகைள ப ைச

ப ைச

.

க,

ப க ைத உய

திப

தவா

த ப தன
பா

ேகாைல பா

சினா

. அவ

றாக த ப ய

ெகா

தா
க ட

ச ய, ல

த ப ைய கீ ேழ த

வாய லி

தினா

அ ப

பட

க ெகா

ேய உ

க டா

ண ைய உ

ேள

தா

மி

ைய உய

தி

ைழ க உதவ ெச

த ப த

ண ைய

ப றிய காம த அைணய ம
ஏறிய

தா

அவ

தன

,ல

சமாக வ ர

ேள வ
ெவ

யாம

சவா

வ ரைல அவள

வ ட...

ஆசன

.

ெகா

றமாக வ

ேபாக ம

ப கமாக தன

ளவ

அ மா அவள

ஆர ப தி

வய

.
ேம

க கி வ

சி அ காவ

றாக

ள தி

மி ெசா

மி ந

றாக

ைழ

க தி

மித

தா

ளாவ, இ

.

வ ஒ

ைத வ

. அ மா
ேக
.. அவள

...