You are on page 1of 1

W Wa ar rh he ei im m

2 20 08 8 S S t t r r o o n n a a
M Ma ac ch hi in ny y: :
Machiny stanowi wyposaenie bohaterw sucych w szeregach dowiadczonych i
bogatych druyn. Do najbardziej spektakularnych machin zniszczenia zaliczy naley
samobiene Czogi Parowe oraz latajce yrokoptery. ednak ich wytwarzanie jest trudne!
a sekrety konstrukcji s pilnie strzeone. "nne rasy buduj szybkie rydwany! kt#re
mog wedrze si$ w szeregi wrogiej druyny i skosi j niczym zboe wyposaonymi w
ostrza koami. %aley zauway! e jedynie modele bohaterw mog powozi
Parowozem.

e el la az zn ny y D De em mo on n: :
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 200 ZK
PODSTAWKA: 100 X 50 MM
&rzekl$te parowozy Krasnoludw Chaosu z Zorn Uzkul zwane elaznymi Demonami to
ogromne! buchajce czarnym tustym dymem machiny! kt#re z oskotem tocz si$ na
wroga. &och#d tego elaznego potwora jest trudny do powstrzymania. 'trzay
odbijaj si$ od pancerza! a potworne cielsko parowozu z atwoci miady
wojownik#w wroga. &arow#z to plugawe dzieo Mistrz#w "nynier#w Krasnoludw
Chaosu z Zorn Uzkul! blu(niercze poczenia demona i maszyny! nap$dzane par pod
cinieniem! kt#ra pompowana jest systemami rur do tok#w wprost z wielkiego
demonicznego kota zasilanego po spou w$glem oraz krwi i duszami miertelnik#w.
) bitwie &arowozem kieruje Krasnolud Chaosu kt#ry nadzoruje poziom
cinienia pary niezb$dny czy to do nap$dzania ukadu jednego! czy do wystrzeliwania
z granatnik#w. *adanie to wielce odpowiedzialne! kt#re wymaga tra+nej oceny co do
wytrzymaoci kota parowego! przy jednoczesnej wiadomoci! e im wysze
cinienie! tym machina ma wi$cej moliwoci. *byt wysokie cinienie grozi
wybuchem kota! a skutki takiego zdarzenia s katastro+alne.
&arow#z Krasnoludw Chaosu z Zorn Uzkul wyposaony jest w zasilany par
granatnik oraz posiada solidn stalow klatk$ osadzon podwoziu machiny. * przodu
parowozu znajduje si$ kocio parowy oraz opalane w$glem palenisko! z tyu za nad
stalow klatk znajduje si$ siedzisko! na kt#rym zmieci si$ wo(nica i jeden pasaer.
)ytrzymali i twardzi pasaerowie! mog zaj miejsce na dachu machiny! lecz taka
podr# nie b$dzie naleaa do przyjemnych! cho z pewnoci b$dzie lepsza! ni
podr# wewntrz wi!niarki.
&odoga stalowej klatki wykonana jest z twardego drewna! wzmocnionego
stalowymi listwami i pr$tami do kt#rych przykuwa si$ niewolnik#w.

CHARAKTERYSTYKA ELAZNEO DEMONA:
PAROW!Z SZ WW US S WT W I A CP
&arow#z
, - - . / . - , -
0oo
- - - - 1 2 - - -
ZASADY SPECJALNE:
DEMON" DUY CEL.
RANATNIK: "nynierowie 0rasnolud#w 3haosu osadzili na pokadzie piekielnej
machiny granatnik wyposaony w nap$dzany par system repetujcy. #ranatnik
posiada $e$h ora &4*56"3"5 &7%354*7! 4839 albo ':4*7; oraz *7)<D%=.
%aszynista korzystajc z granatnika moe wystrzeli pocisk na odlego do 1#$.
8dany rzut na tra&ienie oznacza! e pociski uderzaj w cel z SI%& #. %aley jednak
zauway! e elazny Demon nie moe sta' > strzela' z granatnika. &rzeadowanie
granatnika wymaga zuycia 1 Punktu Pary.
OSTRZA: ) trakcie rekrutacji modelu elaznego Demona! kosztem kolejnych 25 ZK
mona wyposay machin$ w ostrza na koa$h.
MACHINA WOJENNA: elazny Demon traktowany jest jak ma$hina wo(enna w tym
sensie! e podlega dziaaniu zakl$ i e+ektom magicznym skierowanym wanie
przeciwko ma$hinom wo(ennym.
OCHRONA PANCERZA: )ytrzymaa konstrukcja zapewnia parowozowi )$hron
Pan$erza na '(. &onadto! dzi$ki solidnej konstrukcji modele maszynisty i
pasaer#w otrzymuj premi$ ?2 do )$hrony Pan$erza lub otrzymuj )$hron
Pan$erza na 5( jeli nie posiadaj zbroi.
UTRZYMANIE: %aprawa i konserwacja elaznego Demona wymaga sporych
nakad#w +inansowych. ) grze odzwierciedla to zasada! zgodnie z kt#r w
trakcie sekwen$(i po poty$z$e! na potrzeby zasad sprzeday *upw+ pojazd liczony jest
podw#jnie.
WI)*NIARKA: ) trakcie sekwen$(i po poty$z$e modele ow$y niewolnikw podr#ujcy z
elaznym Demonem mog przerzuci rzut na pozyskanie niewolnikw. &onadto! liczba
schwytanych niewolnik#w zostaje zwi$kszona o (1. ednak ze wzgl$du na
bardzo surow budow$ i ascetyczne warunki wi!niark,! pr#cz niewolnik#w!
moe podr#owa jedynie 5 pasaer#w lub odpowiednik w towarze! przy czym
jeden z nich musi zaj miejsce obok maszynisty.
ELAZNY DEMON: 8wi$ziony wewntrz piekielnego kota elazny Demon
trawiony jest nieustannym godem! kt#ry zaspokoi moe jedynie krew i dusza
miertelnik#w. ) grze odzwierciedla to zasada! zgodnie z kt#r w trakcie
sekwen$(i po poty$z$e! Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul musz powi$ci jeden
model sprzymierzonego stronnika! kt#ry zostaje zoowy w o+ierze elaznemu
Demonowi. Model stronnika naley usun z KARTY DRUYNY. eeli machina
nie zostanie nakarmiona! naley wykona rzut K#. )ynik 1 oznacza! e elazny
Demon chwilowo zapomina o trawicym go godzie@ z kolei wynik 2( oznacza!
e machina musi opuci nast$pn poty$zk.


L Li i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t w w
K Kr r a a s s n no o l l u ud d w w C Ch h a a o o s s u u z z o o r r n n ! !z z " " u ul l

OR) ZBROJA TALIZMANY ARKANA ZAKL)TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
3zarna Maczuga
0armazynowa Amier
0ostur Darkotha
0ocioamacz
0rwawe <strze
Miecz 6ojowy
Miecz &ewnego 3iosu
Miecz &ot$gi
Miecz 'zerszenia
&iekielne <strze
&ierwsze <strze
4uniczne <strze 3haosu
:opory 0horgora
:op#r 6erserkera
)ielkie Bdo
*$bate <strze
3zaroerca
9em )ielu <czu
Maska Amierci
Miadca :arcza
&ancerz Mroku
4uniczna :arcza 3haosu
'paczzbroja
:arcza Corgony
:rollowa 'k#ra
*broja 0raDca Awiata

7mulet <gnia
3zarny $zyk
0amieD 0rwi
0amieD 8roku
0amieD z 0rysztaowej :oni
0itajski Cagat
0orona &ot$pionych
0orona )iecznego &odboju
%aszyjnik z 0amienia Eatum
%e+rytowy Few
&iekielna Moneta
&iercieD 3iemnoci
4opuszy 0amieD
'erce Mroku
'paczamulet
'plot 8roku
:alizman 'zcz$cia
:alizman z <bsydianu
)ied(mie Mydo
3zaszka 0atama
0amieD Mocy
0amieD 'zcz$cia
0rysztaowa 0ula
<ko )r#biarza
&iekielna 0ukieka
4#dka z C#rskiego )izu
'erce &iekie
*w#j 4ozproszenia

Eutro 'harrgu
0amieD 3iszy
0amieD )idm
0rwawa 3zaszka
0ryszta &#nocy

0ula Crzmotu
<ko &recyzji
<kular 3zarownika
&iercieD <gnia *agady
4#zga 3ierpienia
'k#ra Mroku
'rebrny 4#g
Belazogrzbiety Dziki

<gnisty &roporzec
&roporzec 'zau
&roporzec ze sk#ry 0hazada
&roporzec ze sk#ry 'kaGena
'talowy 'ztandar
:otem Mrocznego Eatum
:otem :ropiciela