You are on page 1of 5

Jens Ehrs Livförsäkring | Magnus Ladulåsgatan 65 | 118 27 Stockholm Södermalm

1

Jens Ehrs

Jens Ehrs Livförsäkring erbjuder liv-
försäkringar som täcker alla sidor av
ekonomisk trygghet. Om det värsta händer,
någon avlider. Då är det bra att ha byggt upp
en trygghet innan.
Men bäst av allt är förstås när inget händer.
Du blir en frisk pensionär med drömmar och
önskningar om ett rikt liv och du har
ekonomiska förutsättningar att njuta fullt ut
av din nyvunna fritid.VAD DU BÖR
KÄNNA TILL

Om att köpa Jens Ehrs livförsäkringar
Vad du bör känna till då du ska köpa Jens
Ehrs Livförsäkringar
Jens Ehrs erbjuder olika typer av
livförsäkringar och att välja är ett viktigt
beslut för framtiden. Du bör börja med att
utvärdera de aktuella och framtida
ekonomiska behoven hos dig själv samt hos
dem som är beroende av dig. Sätt dig in i de
olika placeringsstrategier som finns och hur de
fungerar. Då kommer du vara bättre rustad
att göra ett val som bäst passar din och din
familjs finansiella behov.

Jens Ehrs
Livförsäkringsbolag
(Jens Ehrs) har
förberett denna
guide för att hjälpa
dig att förstå vilka
typer av
livförsäkringar
tillgängliga och vilka
frågor att ställa när
du köper
livförsäkringar.
Figur 1 - Jens Ehrs
Jens Ehrs Livförsäkringar | Om att köpa livförsäkringar

2
Jens Ehrs Livförsäkring
Försäkringsskydd - Sparande - Insättningsgaranti
Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm Södermalm

KOMMA IGÅNG
När du förbereder dig för att köpa en
Jens Ehrs livförsäkring, utvärdera dina
pågående och framtida ekonomiska
behov och se över produkterna.
Till att börja med, fråga dig själv några
grundläggande frågor:
Varför måste jag köpa livförsäkring?
Om någon är beroende av dig
ekonomiskt, är sannolikheten hög att du
behöver en livförsäkring. Livförsäkring
ersätter din familj när du dör.
Ersättningen förmånstagaren får kan
vara en viktig ekonomisk resurs. Denna
kan bidra till att täcka dagliga
levnadskostnader, amortera på bolån
och andra lån. Den ser till att din familj
inte belastas med skuld. Att ha en Jens
Ehrs livförsäkring kan betyda att din
make eller barn inte skulle behöva sälja
tillgångar för att betala räkningar eller
skatter. En annan fördel är att
mottagarna inte behöver betala någon
inkomstskatt på den ersättning de får.
Hur stort är mitt behov av livförsäkring?
Allas behov är olika. En livförsäkrings-
rådgivare eller finansiell rådgivare kan
hjälpa dig att avgöra vilken nivå av
skydd som är rätt för dig och din familj
utifrån ditt ekonomiska ansvar och dina
inkomstkällor. Det finns även sidor på
internet där du kan slå in dina uppgifter;
dock kan det kännas tryggt att sitta ner
med en professionell försäkrings-
rådgivare som kan granska dina
finansiella behov och ge dig en mer
personlig bild.

Mottagarna kommer inte att
behöva betala någon
inkomstskatt på de pengar de
får från en livförsäkring.

I allmänhet bestämmer du själv hur
mycket livförsäkring du behöver. Räkna
in alla löpande kostnader (dagvård,
undervisning, inteckning, eller pension)
och omedelbara kostnader
(sjukhusräkningar,
begravningskostnader och
fastighetsskatter). Din familj kanske
också behöver pengar för att betala för
en flytt eller har kostnaderna för att söka
jobb.

Då det inte finns något substitut för att
utvärdera behovet utifrån din egen
ekonomiska situation. En riktlinje kan
vara att livförsäkring ska betala ut
motsvarande sju till tio gånger din
årsinkomst. Ditt behov kan vara högre
eller lägre beroende på din situation.

TYPER AV FÖRÄKRINGAR
Vilka olika typer av livförsäkringar finns?
Det finns två grundläggande typer av
livförsäkringar:
Kapitalförsäkring, där ett kapital utfaller
vid en viss avtalad tidpunkt.
Kapitalförsäkring har vidare två
underkategorier:
1. Kapital som faller ut vid dödsfall
(exempelvis om en
make/maka/förälder avlider innan
viss ålder, oftast pensionsåldern).
2. Kapital som utfaller endast om
försäkringstagaren uppnår en viss
ålder.
Livränteförsäkring, där ett belopp
(livräntan) ska betalas ut under en viss
period, som startar vid en viss avtalad
tidpunkt.Jens Ehrs Livförsäkringsbolag

Jens Ehrs Livförsäkringar | Om att köpa livförsäkringar

3
Jens Ehrs Livförsäkring
Försäkringsskydd - Sparande - Insättningsgaranti
Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm Södermalm

Grundläggande typer av
livränteförsäkring
Livförsäkring är en försäkring som
innebär att utfallande belopp betalas ut
periodiskt (regelbundet), under
förutsättning att den försäkrade eller
eventuell medförsäkrad lever.
Om både den försäkrade och den
medförsäkrade avlider, upphör
försäkringen att gälla och
utbetalningarna stoppas.
En livränteförsäkring kan vara K-klassad
(kapitalförsäkring) eller P-klassad
(pensionsförsäkring).
Ersättningen din förmånstagare
tar emot kan täcka kostnader
och se till att din familj inte blir
skuldsatt.

Livförsäkringar delas in i två grupper:
Kapitalförsäkringar och Livränte-
försäkringar.
Med kapitalförsäkringar är en försäkring
som faller ut med ett på förhand bestämt
belopp och betalas ut vid ett och samma
tillfälle, vanligtvis vid dödsfallet, eller
delas upp på flera utbetalningstillfällen,
under en på förhand närmare angiven
period. Även livränteförsäkringar avser
periodiska utbetalningar, men det
utfallande beloppet är inte bestämt på
förhand utan vanligen relaterat till en
eller flera personers liv. Gemensamt för
kapitalförsäkringar och livränteför-
säkringar är att de innehåller ett
moment av sparande.

HUR MAN VÄLJER SÄTT ATT KÖPA:
ATT VÄLJA FÖRETAG ELLER AGENT
Du kan köpa livförsäkring hos en
försäkringsmäklare, bank, eller direkt
från ett liv försäkringsbolag på internet,
via telefon eller per post. De flesta
företag har webbplatser som beskriver
sina produkter och tjänster och en del
kommer att hänvisa dig till en lokal
agent.

Hur väljer jag ett företag?
- Fråga vänner och släktingar för
rekommendationer baserade på deras
egna erfarenheter.
- Tala med en försäkringsmäklare.
- Genomför en sökning på internet.
- Undersök företagens kreditvärdighet.
Generellt sett, är livförsäkringsbolag i
utmärkt finansiella hälsa.

Försäkringsbolaget ska omfattas av den
statliga insättningsgarantin. Detta
innebär att om ett försäkringsbolag
försätts i konkurs garanteras varje kund
ersättning för sin sammanlagda
behållning hos försäkringsbolaget på
konton som omfattas av
insättningsgarantin. Ersättningen uppgår
till högst det belopp i kronor som vid
tidpunkten för ersättningsrättens inträde
motsvarar 100 000 euro.

Jens Ehrs Li vf örsäkri ng huvudkontor
Ersättningen betalas ut av Riksgälden
inom tre månader från den dag
försäkringsbolaget försätts i konkurs.
Hur väljer jag en agent?
Samla namn på flera agenter genom
rekommendationer från vänner, familj
och andra källor. Ta reda på om en
agent är av Finansinspektionen godkänd
försäkringsförmedlare.

Fråga vad företaget eller agenten
representerar och kontrollera deras
professionella ackrediteringar. Agenter
hör ofta till yrkesorganisationer som
erbjuder fortbildning och beviljar
yrkeskompetens. Agenter kan erhålla
professionella licenser som Chartered
Life Underwriter (CLU) och Life
Underwriter Training Council Fellow
(LUTCF).
Jens Ehrs Livförsäkringar | Om att köpa livförsäkringar

4
Jens Ehrs Livförsäkring
Försäkringsskydd - Sparande - Insättningsgaranti
Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm Södermalm

ARBETA MED EN AGENT
Vad ska en agent göra för mig?
Agenten ska vara kunnig i att förklara de
olika typerna av försäkringsstrategier
och andra försäkringsrelaterade frågor.
Du ska känna dig nöjd genom att
agenten lyssnar
på dig och ser till
att hitta rätt typ
av försäkring till
ett överkomligt
pris. Efter köp ska
din agent löpande
se över ditt behov
av livförsäkring
eftersom din
situation
förändras. Likaså
ska agenten hjälpa till vid
anspråksprocessen. Om du inte är
bekväm med agenten, eller du inte är
övertygad om att han eller hon
tillhandahåller tjänsten som du önskar -
välj en annan agent.

Agenten ska vara kunnig i att
förklara de olika typerna av
försäkringsstrategier och andra
försäkringsrelaterade frågor.

Vad ska jag förvänta mig under mitt
möte med en agent?
En agent kommer att börja med att
diskutera dina finansiella behov. Du bör
ha grundläggande personlig finansiell
information tillgänglig tillsammans med
en allmän uppfattning om dina mål innan
du träffar eller talar med en agent. Han
eller hon kommer att ställa frågor om din
familj inkomst, andra finansiella
tillgångar som du kan ha, och eventuella
skulder. Med de uppgifter du lämnar,
kommer agenten att bättre kunna
bedöma dina behov.

Vilken typ av frågor kommer jag bli
ombedd att svara på?

Förutom frågor
om ekonomi
ska du vara
beredd att
svara på frågor
om din ålder,
hälsotillstånd, arbete, personliga vanor,
yrke, och fritidsaktiviteter.

Svara alltid på frågorna sanningsenligt;
Företaget kommer att använda denna
information för att bedöma din risk och
sätta en premie för din skydd.
Exempelvis du betalar en lägre premie
om du inte röker; Å andra sidan, har du
har en kronisk sjukdom, kan du räkna
med en högre premie.

När du ansöker om livförsäkring, kan du
bli ombedd att genomgå en
läkarundersökning. I många fall kommer
du får besöka legitimerad
sjukvårdspersonal. Dessa betalas av
livbolaget.

GRANSKA
KRITISKT
Hur vet jag om
en livförsäkring
är rätt för mig?
Läs villkoren
noggrant för att
se till att den
uppfyller dina
personliga mål. Då villkoren är ett
juridiskt dokument, är det viktigt att du
förstår exakt vad det ger. Be om en
punkt för punkt förklaring till något som
är oklart och se till att agenten förklarar
saker du inte förstår.

Ställ dig själv frågorna:
- Är premierna inom min budget?
- Kan jag åta sig att dessa premier på
lång sikt?

Figur 4 - Jens Ehrs Agenter
Figur 2 - Jens Ehrs
Försäkringsrådgivare
Figur 3 - Jens Ehrs, Granska
kritiskt
Jens Ehrs Livförsäkringar | Om att köpa livförsäkringar

5
Jens Ehrs Livförsäkring
Försäkringsskydd - Sparande - Insättningsgaranti
Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm Södermalm

VANLIGA FRÅGOR
Vad händer om jag missar en betalning?
Om du missar en premiebetalning
erbjuder Jens Ehrs 30-dagars frist på dig
att göra din betalning utan
konsekvenser.

Hur beskattas livförsäkring?
Dina förmånstagaren betalar inte
inkomstskatt på dödsfall.


Tips om hur du ska köpa livförsäkring


Se till att du förstår någon
försäkringsstrategi som du funderar på
och att du är bekväm med företaget,
agenten och produkten. De flesta stater
kräver försäkringsbolagen att erbjuda en
köpguide för att förklara livförsäkringens
villkor, fördelar och kostnader. Be din
agent för en kopia av ditt företags
förvaltningsstrategi och följ tipsen
nedan:

Kontrollera att bolaget omfattas av den
statliga insättningsgarantin.

Leta efter ett företag som är seriösa och
finansiellt starka. Kreditvärderingsinstitut
betygsätta den finansiella styrkan i
företagen.
Finansinspektionen har godkänt följande
kreditvärderingsföretag enligt den nya
kapitaltäckningslagen:
 Moody's Investors Services
 DBRS
 Fitch Ratings
 Standard & Poor's

Se upp för erbjudanden om "gratis"
livförsäkring.

Svara alltid på frågor om dina livsvanor i
försäkringsansökan sanningsenligt.

Var noga med att fylla i din ansökan har
korrekt. Meddela omedelbart din agent
eller företag vid fel eller då det saknad
information.

Efter att du har köpt en försäkring, kan
du ha en ångerfrist, vanligtvis i 10 dagar
efter beställning. Under denna period,
läs villkoren noggrant. Om du
bestämmer dig för att inte behålla den,
kommer företaget att annullera
försäkringen och ge dig en lämplig
återbetalning.

Kontrollera alltid vilket datum
försäkringen börjar gälla.

Förvara din livförsäkring med dina andra
finansiella poster eller juridiska papper,
eller var som helst dina efterlevande
sannolikt kommer att leta efter den.

Granska din Jens Ehrs försäkringsstrategi
med
mellanrum
eller när en
stor händelse
inträffar i ditt
liv såsom en
födelse,
skilsmässa,
omgifte, eller
du går i pension - för att vara säker på
att din täckning är tillräcklig och att dina
förmånstagare är korrekt namngivna.

Figur 5 - Jens Ehrs
Försäkringsstrategi