You are on page 1of 62

Realizează mai multe, simte-te

mai bine, trăieşte mai mult!
Raportul este elaborat conform standardului de raportare
GRI G4 la nivelul CORE.
Preţuim
încrederea
voastră
GSK România
Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Sănătate
pentru toţi
Oamenii noştri Comportamentul
nostru
Planeta noastră
Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 2
Sec]iunea S`n`tate pentru to]i
disponibil` la pagina 13
Sec]iunea Comportamentul
nostru disponibil` la pagina 25
Sec]iunea Oamenii no[tri
disponibil` la pagina 38
Sec]iunea Planeta noastr`
disponibil` la pagina 46
Sec]iunea Guvernan]` [i
angajamente disponibil` la
pagina 51
Sec]iunea Abordarea noastr`
disponibil` la pagina 3
Diversitatea ini]iativelor de mediu 48
Reducerea impactului activit`]ilor
de transport [i logistice asupra
mediului 49
M`surarea impactului asupra
mediului: energie, emisii, ap`,
de[euri 50
Guvernan]` [i angajamente 51
Complian]` [i managementul
riscurilor 52
Angajamentele fa]` de partenerii
no[tri 53
Despre raportarea noastre 54
Indexul GRI 55
Livrarea medicamentelor acolo unde
sunt necesare, la momentul potrivit 15
Colaborarea cu farmaciile pentru
îmbun`t`]irea îngrijirii pacien]ilor 16
P`strarea medicilor în România 17
Îmbun`t`]irea sistemului de
s`n`tate 19
S`n`tatea [i bun`starea
comunit`]ilor locale 22
Despre GSK România 4
Modul în care cre`m valoare 5
Amprenta companiei în domeniul
s`n`t`]ii din România, în 2012 6
Mesaje de la echipa de
management din România 7
Sistemul de s`n`tate din România 9
Elemente cheie care ne definesc
business-ul 11
Angajamentele noastre 12
Health for all Our approach
Furnizarea de servicii remarcabile
pentru angaja]ii no[tri 40
Diversitate [i egalitate de [anse 42
S`n`tatea, siguran]a [i bun`starea
angaja]ilor 43
Informarea constant` a angaja]ilor 45
Our people
Punem accentul pe standarde morale
[i principii 27
O nou` modalitate de a sprijini
medicii 29
Cre`m valoare prin studiile clinice 31
Respectarea celor mai \nalte standarde
\n serviciile oferite clien]ilor 32
Respectarea angajamentelor privind
sus]inerea pacien]ilor 33
Activitatea noastr` \n domeniul
politicilor publice 35
Cum m`sur`m \ncrederea 36
Our planet
Managing our
responsibilities
Cuprins
Sănătate pentru toţi Abordarea noastră Oamenii noştri Comportamentul
nostru
Planeta noastră Guvernanţă şi
angajamente
Află cine suntem și ce
facem și citește mesajele
echipei noastre de
management.
Descoperă cum dezvoltăm
produse inovatoare și
îmbunătăţim accesul la
servicii medicale pentru
pacienţii din România.
Cum ne ghidăm
activitatea în baza
valorilor noastre pentru
o conduită etică și
responsabilă
Descoperă cum ne
sprijinim oamenii să-și
dezvolte cariera
profesională prin crearea
unui mediu de lucru
prietenos și productiv
Vezi cum ne gestionăm
activităţile cu impact
asupra mediului, ţintind
spre reducerea totală a
emisiilor de carbon
Află ce presupune o bună
guvernanţă corporativă
și cum ne consultăm
partenerii
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 3
Misiunea noastră în GSK este de a
îmbunătăţi calitatea vieţii
oamenilor, oferindu-le acestora
posibilitatea de a realiza mai multe,
de a se simţi mai bine şi de a trăi
mai mult. Prezentul raport descrie
activitatea noastră în România şi
felul în care acţionăm în mod
responsabil.
|n aceast` sec]iune
Despre GSK România 4
Modul în care cre`m valoare 5
Amprenta companiei în domeniul s`n`t`]ii din
România, în 2012 6
Mesaje de la echipa de
management din România 7
Sistemul de s`n`tate din România 9
Elemente cheie care ne definesc business-ul 11
Angajamentele noastre 12
Abordarea
noastră
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 4
Despre GSK România
Coordon`m strategia, politicile
publice, prezen]a pe pia]`,
activit`]ile medicale, studiile
clinice [i vânz`rile de la
produse farmaceutice [i
vaccinuri GSK \n Romania
GSK Pharma
Avem 363 de angaja]i \n cadrul
opera]iunilor Europharm
Distribu]ie, care \[i def`[oar`
activitatea prin 11 depozite cu
ajutorul a 93 de vehicule,
asigurând furnizarea
produselor pe pia]a
din România.
Europharm
Distribu]ie
Coordon`m strategia, politicile
publice, prezen]a pe pia]`,
activit`]ile medicale [i vânz`rile
brandurior GSK Consumer
Healthcare \n România [i \n 4
]`ri din zona Adriatic`.
GSK Consumer
Healthcare
Avem 243 de angaja]i \n cadrul
fabricii GMP care contribuie la
produc]ia a 16 branduri pentru
GSK [i alte companii farma ceu-
tice pe baza unor contracte de
produc]ie.
Fabrica Bra[ov
Activitatea GSK în România se desf`[oar` prin intermediul a patru entit`]i:
Despre GSK România
1989: Compania Glaxo deschide în București
un birou cu un singur angajat. La scurt timp
după aceea, în Braşov, îşi începe activitatea
distribuitorul de produse farmaceutice
Europharm.
1995: SmithKlineBeecham se înregistrează în
România şi devine acţionar majoritar în cadrul
Europharm.
2000: GlaxoSmithKline ia naştere, în România
cuprinzând şi divizia de distribuţie
Europharm.
2002: Până la această dată, GSK investise deja
echivalentul a peste 10 milioane de euro,
transformând unitatea de la Braşov într-o
fabrică de producţie de medicamente aliniată
la standardele mondiale de Bune Practici de
Fabricaţie (Good Manufaturing Practices,
GMP).
2004: Europharm devine societate înregistrată
de distribuţie cu sediul în Bucureşti.
Astăzi, GSK România este una dintre cele mai
importante şi diversificate companii
farmaceutice din ţară.
Continuăm să ne respectăm angajamentul pe
termen lung faţă de piaţa din România.
GSK România e o subsidiară deţinută inte gral
de GSK plc., una dintre cele mai mari 10 com -
panii farmaceutice din lume, companie care a
avut o cifră de afaceri de peste 26 miliar de de
lire sterline în 2012, este activă în 115 ţări, are
peste 70 de fabrici şi aproape 100.000 de
angajaţi. GSK plc. are sediul în Marea Britanie.
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 5
Cum creăm valoarea
În România, obiectivul nostru
este să creăm valoare adăugată
prin implicarea activă în
susţinerea transformării
sistemului de sănătate.
Asigurăm continuitatea acestui
obiectiv în România astfel:
Punem clientul pe primul loc
• Ne asigurăm că înţelegem nevoile
pacienţilor şi ne străduim să oferim
soluţii adecvate
• Sprijinim autorităţile din domeniul
sănătăţii şi medicii în modelarea sistemului
în beneficiul pacienţilor
Depunem eforturi pentru a deveni
partenerul preferat
• Ne desfăşurăm activitatea într-o manieră
responsabilă şi durabilă
• Construim relaţii bazate pe încredere cu
toţi partenerii
• Realizăm parteneriate stabile cu actorii
sistemului de sănătate, pentru a obţine
soluţii performante
• Încurajăm cunoaşterea şi educaţia în
domeniul sănătăţii.
Îndr`znim s` inov`m
• Găsim alternative inovatoare pentru a
îmbunătăţi accesul pacienţilor la
medicamentele şi produsele noastre
• Explorăm existenţa unor noi canale pentru
a oferi beneficii suplimentare pacienţilor
Valorile GSK stau la baza activit`]ii
noastre [i ne a[tept`m ca to]i angaja]ii
GSK s`:
Respecte standardele de transparenţă
Respecte oamenii
Manifeste cel mai înalt standard de integritate
în conduita lor
Pună pacientul pe primul loc
Cum oferim valoare partenerilor:
• Profesioni[tii din domeniul s`n`t`]ii: Peste
200 de angajaţi ai diviziilor GSK Pharma şi
ai GSK Consumer Healthcare vizitează
medici, farmacii, clinici, spitale şi susţin
prin activităţile lor autorităţile locale şi
centrale, pentru a oferi informaţii cu
privire la medicamente şi soluţii pentru
sănătate.
• Clien]ii: Clienţii noştri direcţi sunt
reprezentaţi de farmacii, spitale şi clinicile
din România.
• Pacien]ii: Ajungem la milioane de pacienţi
din România, ajutându-i să realizeze mai
Produsele pe care le punem la dispozi]ie pie]ei din România:
multe, să se simtă mai bine şi să trăiască
mai mult. Colaborăm cu asociaţii de
pacienţi pentru a-i ajuta să aibă o voce
puternică în sistemul de sănătate.
• Angaja]ii: Asigurăm un mediu de lucru
motivant şi responsabil pentru peste 1.000
de angajaţi locali, oferindu-le acestora
oportunităţi de dezvoltare personală şi
profesională. Creăm oportunităţi pentru
angajaţii noştri de a lucra în afara ţării, dar
şi “importăm” talente din alte ţări.
• Furnizorii: Lucrăm cu furnizori globali,
importăm produse finite de la subsidiarele
GSK şi contractăm cu prioritate furnizori
locali pentru bunuri şi servicii operaţionale.
Portofoliul nostru de
medicamente pe baz` de
prescrip]ie medical`
include tratamente pentru
o gam` larg` de afec]iuni
precum bolile respiratorii
[i afec]iunile urologice,
cancer, boli de inim`,
epilepsie, infec]ii bacterie-
ne [i virale precum HIV [i
afec]iuni precum psoriazis
sau lupus.
Medicamente pe
baz` de prescrip]ie
medical`
Milioane de români bene -
ficiaz` de produsele noas-
tre de igien` oral`, r`ceal`
[i grip`, control al durerii,
vitamine, produse împotri -
va fumatului [i protec]ia
pielii. Multe dintre m`rcile
noastre, precum Senso-
dyne, Aqua fresh, Panadol
[i Coldrex sunt cunoscute
în întreaga lu me, precum [i
în România.
Produse de \ngrijire
de uz general
De]inem cel mai complex
portofoliu de vaccinuri, cu
peste 10 branduri care
previn afec]iuni severe sau
cu consecin]e grave
precum poliomielita,
hepatita, pneumonia,
meningita, rotavirus [i
cancer cervical.
Vaccinuri
Abordarea responsabilă a
business-ului nostru este parte
integrantă din modul în care
ne derulăm activitatea în
fiecare zi la GSK,
reflectându-se în mod consistent în
business-ul nostru din România, din Europa
și din întreaga lume. Suntem dedicaţi creării
de produse inovatoare, care îmbunătăţesc
sănătatea oamenilor și contribuie la starea
lor de bine și ne străduim să le facem cât mai
accesibile cu putinţă. Progresăm permanent
în această direcţie prin partenerierea cu toţi
decidenţii din sistemul public de sănătate,
de la asociaţiile de pacienţi, până la
autorităţi. În viitor, acest mod de lucru ar
trebui să fie accelerat dacă dorim să
asigurăm acces echitabil la cele mai bune
tratamente și servicii medicale.
George Katzourakis, SVP Head of Europe Area GSK
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 6
Produsele GSK au ajuns la
20 de milioane
de consumatori şi pacienţi din România
Evenimentul GSK Orange Day
în România a implicat
peste 230 de
angajaţi
în mai mult de 32 de proiecte
comunitare în 18 oraşe.
Am reuşit să economisim
350.000 kwh
de energie în cadrul fabricii din Braşov prin îmbunătăţirea sistemelor HVAC.
Am redus consumul de apă cu
5%
în 2012.
Angajaţii noştri au investit
9.316
de ore în programele de
voluntariat organizate în
cadrul comunităţilor locale în
2012.
GSK a investit
604.460 euro
în comunităţile din
România în 2012.
Am susţinut
13
Asociaţii de Pacienţi în 2012
Am contribuit cu mai mult de
46 de milioane
euro
la bugetul de stat în ultimii
2 ani, sub forma de impozite.
Aproximativ
3.000 de doze
de vaccinuri GSK au fost livrate zilnic
românilor, pentru a le proteja sănătatea.
3
dintre Directorii
Generali ai celor patru entităţi GSK din
România sunt femei.
Ne implicăm, prin multă muncă şi
pasiune, în realizarea obiectivului
nostru de a contribui la îmbunătăţirea
speranţei de viată a românilor.
Am livrat lunar medicamente esenţiale
pentru supravieţuire către
peste 4.500
de spitale şi farmacii.
62%
din echipa noastră este formată din
femei şi 61%
din managerii noştri sunt femei.
Respectăm Codul de Conduită intern.
Toţi angajaţii GSK sunt instruiţi riguros
pentru respectarea standardelor de
etică.
Medicamentele pe care le-am produs la
Braşov au fost livrate către pacienţi din
peste
80 de ţări
din întreaga lume.
Am investit
3.400 de ore
în programe de instruire profesională a
angajaţilor.
Valorile noastre sunt cele care ne
dictează conduita:
Transparenţă
Respect
Integritate
Punerea pacientului pe primul loc
Am furnizat medicamente şi vaccinuri
inovatoare în
13
arii terapeutice.
Am menţinut un înalt nivel de siguranţă
a angajaţilor, înregistrând un singur
incident de muncă minor în cadrul
operaţiunilor desfăşurate în 2012.
Amprenta noastră în domeniul sănătăţii în 2012
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 7
Ce realizări a avut GSK în România în 2012?
Pascal Prigent: În România, obiectivul nostru
este de a crea valoare prin implicarea activă în
susţinerea transformării sistemului de sănătate.
Anul acesta, activitatea companiei a fost una in-
tensă, concentrându-se atât pe transformare, cât
şi pe realizarea problemelor curente. Am luat
parte la procesul de reorganizare de la nivel eu -
ropean în conformitate cu alinierea GSK Româ -
nia la GSK Europe, am implementat un model
de distribuţie complet nou pentru unele din
medicamentele noastre, am reorga nizat opera-
ţiunile logistice şi s-a luat decizia ca fabrica de la
Braşov să iasă din reţeaua globală de producţie a
GSK. Aceste schimbări au repre zentat o
provoca re pentru angajaţii noştri. Toto dată,
situaţia de pe piaţă nu s-a îmbunătăţit. În ciuda
tuturor acestor aspecte, am reuşit să ne atingem
obiectivele şi să continuăm să construim
încrederea pe care partenerii noştri ne-o acordă.
Margareta Mare[: Consider că anul 2012 a
reprezentat o bază solidă pentru anul 2013.
Astfel, 2012 a fost un an al schimbărilor şi al
consolidării, un an în care am construit pe
munca din anii precedenţi şi în care ne-am
concentrat pe eficientizarea operaţiunilor de
distribuţie a produselor farmaceutice din
România, cu accent pe calitatea serviciilor şi pe
relaţia cu clienţii. În prezent, lucrăm la dezvol -
tarea unui nou centru de distribuţie, care îşi va
începe activitatea la finalul anului 2013. Acest
proiect a ocupat o mare parte din resursele şi
timpul echipei de management. Din punct de
vedere comercial, în 2012 ne-am menţinut
poziţia şi ne-am dezvoltat activitatea, motiv
pentru care privim cu optimism spre viitor.
Mariana Cismaru: 2012 a fost încă un an cu
performanţe foarte bune, în care am devenit
mai eficienţi, ne-am îmbunătăţit activitatea
din punct de vedere al impactului asupra
mediului şi am continuat să furnizăm medi-
camente de cea mai bună calitate pe pieţele de
desfacere. Suntem mulţumiţi de performanţele
deosebite ale anului 2012, care susţin obiecti-
vul GSK de îmbunătăţire a accesului la servicii
medicale pentru pacienţii din România. 
Helen Tomlinson: Activitatea mea în cadrul
GSK România a început în anul 2013, însă
mi-am putut da seama cu mare usurinţă că în
cursul anului 2012 a existat un progres
semnificativ, compania câştigând cotă de piaţă
în segmentele cele mai importante, dar şi
dezvoltând campanii de conştientizare privind
diverse probleme de sănătate, în special pentru
igiena orală. GSK a investit mult în campania
Zâmbeşte România, mergând pe comunicarea
paşilor simpli ce duc la îmbunătăţirea igienei
dentare prin adoptarea unei rutine extreme de
simple, de exemplu prin periaj de două ori pe
zi. Deşi putem observa că tot mai mulţi
oameni conştientizează importanţa unei bune
igiene orale, potenţialul în această direcţie este
încă foarte mare. Drept urmare, în 2013 am
continuat să investim în campania Zâmbeşte
România precum şi în schimbarea unor
elemente din modelul distribuţiei produselor
noastre, pentru a creşte accesul comunităţilor
rurale la îngrijire orală. Considerăm că modul
în care contribuim la educarea publicului pe
acest subiect reprezintă o etapă critică în
schimbarea obiceiurilor consumatorilor şi în
reducerea riscurilor pentru sănătate, pentru
mulţi români.

Misiunea este de a transforma sistemul de
sănătate din România, în beneficiul
pacienţilor. Care consideraţi că au fost
progresele anului 2012?
Pascal: Transformarea reprezintă un obiectiv
pe termen lung pe care nu putem, desigur, să îl
realizăm singuri. Ne bucură faptul că putem
contribui la această transformare utilizând
resursele, cunoştinţele şi experienţa noastră
globală în a aduce medicamente inovatoare pe
piaţa locală, în a promova un acces crescut la
medicamente de cea mai nouă generaţie şi a
investi în educaţie pentru sănătate şi
dezvoltarea comunităţilor locale. Cu toate
acestea, transformarea presupune colaborare.
Spre exemplu, unul dintre cele mai importante
parteneriate pe care le-am iniţiat anul acesta
este programul de stopare a migraţiei medicilor
români către alte ţări, în paralel cu readucerea
în ţară a celor mai buni medici români. De
asemenea, am înregistrat progrese în diverse
alte arii, inclusiv în sprijinul oferit pacienţilor
şi colaborarea cu asociaţiile din industrie.
Margareta: Din perspectiva operaţiunilor de
distribuţie şi a celor logistice, nu ne
considerăm cel mai important jucător din
proiectul de transformare a infrastructurii
medicale din România. Cu toate acestea,
suntem un partener important al sistemului.
Noul model de distribuţie directă, care se
dovedeşte că funcţionează foarte bine din
perspectiva creşterii disponibilităţii
medicamentelor, a putut fi realizat datorită
experienţei şi resurselor pe care le-am investit
în această schimbare. Accesul pacientului la
medicament nu este reprezentat doar de preţ
Mesaje de la echipa de management GSK România
Mariana Cismaru
General Manager Site
Margareta Mare[
General Manager
Europharm Distribution
Helen Tomlinson
General Manager GSK
Consumer Healthcare
Pascal Prigent
General Manager GSK
Romania
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 8
sau de promovare. Accesul înseamnă şi livrarea
medicamentelor acolo unde este nevoie de ele,
la momentul potrivit, iar acesta este unul
dintre punctele noastre forte.

În 2013, aţi anunţat intenţia ca fabrica din
Braşov să iasă din reţeaua globală de pro duc-
ţie a GSK, cu toate că fabrica este o unitate
care a făcut parte din operaţiunile GSK
România încă de la început. De ce a fost
necesară această decizie şi care sunt
provocările pe care această schimbare le
presupune?
Pascal: Decizia ca fabrica din Braşov să iasă din
reţeaua globală a GSK de producţie pentru
formele solide orale a fost luată pentru a ne
putea asigura în continuare capacitatea de a
livra soluţii inovatoare în domeniul sănătăţii
la nivel mondial, inclusiv în România. În orice
business global există considerente care, une -
ori, depăşesc nevoile locale. Angajaţii unităţii
din Braşov au contribuit semnificativ la succe -
sul înregistrat de GSK de-a lungul anilor. Aceas-
tă decizie nu a avut nicio legătură cu perso nalul
fabricii din Braşov sau cu performanţa aces -
tora, ci a fost o decizie determinată de supra-
capacitatea de producţie de forme solide orale
în reţeaua noastră actuală de producţie la nivel
global. În prezent, capacitatea fabricii din Bra -
şov nu este utilizată la maxim şi nu există
niciun potenţial de creştere pe termen lung a
produselor sau volumelor fabricate la nivel
local deoarece tehnologia şi baza de echipa-
men te sunt limitate. De la momentul anun ţu -
lui iniţial, GSK analizează diverse oportunităţi
de a vinde unitatea din Braşov către o terţă
parte, cu care să încheiem un acord de tran -
ziţie. Un asemenea acord ar asigura continua-
rea furnizării de produse de către unitatea din
Braşov pentru GSK pe o perioadă de tranziţie,
până la momentul în care fabricarea respecti-
velor produse poate fi transferată către alte
unităţi GSK sau către alţi producători externi,
pe bază de contract.
Mariana: Am înţeles raţionamentul de
business care a stat la baza deciziei de ieşire a
fabricii din Braşov din reţeaua globală de
producţie a GSK. Mai exact, am înţeles faptul
că GSK, ca o companie globală, trebuie să îşi
folosească resursele în cea mai eficientă şi
potrivită modalitate pentru a putea deservi
pacienţii din întreaga lume. Ieşirea din reţeaua
de producţie a fabricii va permite companiei
GSK să îşi utilizeze în continuare resursele
pentru a satisface nevoile pieţei.
Tema prezentului raport rămâne în
continuare “Preţuim încrederea voastră”.
De ce aţi păstrat această temă şi ce
înseamnă ea pentru dumneavoastră?
Pascal: Încrederea nu reprezintă un lucru care
se construieşte într-un singur an. Nu am simţit
nevoia să schimbăm titlul raportului nostru
deoarece nu ne-am schimbat obiectivele sau
angajamentele. Construirea încrederii este
elementul central al activităţii noastre. Doar
printr-o conduită în linie cu standarde înalte
de etică putem să ne angajăm într-un dialog
constructiv cu partenerii noştri.
Helen: Încrederea pe care ne-o acordă
consumatorii noştri este un element esenţial
pentru progresul nostru. Nu am putea dezvolta
business-ul în lipsa încrederii acordate de
partenerii noştri comerciali din sistemul de
sănătate şi din piaţa de retail şi, mai presus de
toate, în lipsa încrederii consumatorilor noştri.
Consider că „Preţuim încrederea voastră”
reprezintă imaginea modului în care ne
desfăşurăm activitatea în GSK România.
Ce elemente aţi ales să nu includeţi în
acest raport?
Pascal: Nu există aspecte pe care le-am exclus în
mod intenţionat din prezentul raport. Anul
acesta, odată cu adoptarea celor mai recente
norme ale Iniţiativei Globale de Raportare (Glo -
bal Reporting Initiative - GRI), versiunea G4,
ne-am concentrat activitatea de raportare pe
cele mai importante aspecte şi am ales să nu
includem informaţii care nu sunt esenţiale sau
în linie cu aşteptările partenerilor noştri. Cu
toate acestea, nu a existat niciun aspect eliminat.
Margareta: Nu am ales să excludem niciun
aspect din informaţiile cuprinse de Raport. Din
perspectiva noastră, a Europharm Distribuţie,
este un privilegiu să facem parte dintr-un astfel
de proces transparent de raportare. Acest ele -
ment ne diferenţiază de concurenţă, iar proce -
sul de raportare ne ajută, de asemenea, să anali -
zăm modul în care ne comportăm în calitate de
companie interesată de civism corporatist.
Feedback-ul primit din partea clienţilor noştri
anul trecut a fost unul foarte bun şi suntem con -
vinşi că aşteaptă cu nerăbdare să vadă acest raport.
Privind în viitor, care sunt principalele
provocări ale GSK în România, în
următorii ani?
Pascal: O provocare mare pentru noi va fi
consolidarea şi extinderea modelului de
distribuţie directă care, în ultimele 12 luni, s-a
dovedit a fi un model atât fezabil, cât şi de
succes. De o mare importanţă va fi, desigur,
tranziţia către ieşirea fabricii din Brasov din
reţeaua globală– succesul incluzând modul în
care ne susţinem angajaţii şi îi ajutăm să
găsească alte oportunităţi de angajare. În
acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că
activitatea noastră are la bază norme de
conformitate şi valori morale. Preţuirea
încrederii înseamnă că ne aşteptăm din partea
fiecărui angajat GSK România să se comporte
impecabil din punct de vedere etic şi să se
asigure că, în colaborarea cu partenerii noştri,
sunt evitate orice posibile conflicte de interese.
Depăşirea acestor provocări ne va ajuta să ne
atingem obiectivul de a îmbunătăţi accesul
pacienţilor din România la soluţii optime
pentru sănătatea lor.
Helen: O provocare majoră pentru business-ul
de Consumer Healthcare e reprezentată de
popularitatea pe care am creat-o în cadrul
Zâmbeşte România prin încurajarea
consumatorilor români să adopte obiceiuri
sănătoase pentru dantura lor, prin spălatul pe
dinţi de două ori pe zi, periaj timp de 2 minute
pe sesiune şi schimbarea periuţei la fiecare şase
luni. O altă provocare ţine de folosirea unor
mijloace alternative, precum social media,
pentru a creşte notorietatea brandurilor
noastre şi pentru a creşte încrederea
consumatorilor în întreg portofoliul nostru.
Nu în cele din urmă, este important pentru noi
să creştem accesul comunităţilor rurale la
produsele noastre, astfel încât să îi putem
susţine pe români să realizeze mai multe, să se
simtă mai bine şi să trăiască mai mult.
Mesaje de la directorii entit`]ilor GSK România continuare
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 9
Particularit`]i ale sistemului de
s`n`tate în România
Reforma sistemului de sănătate din România a
evoluat relativ încet de la data ultimului nostru
raport, în 2011. Româ nii continuă să aibă cea
mai scăzută speranţă de viaţă din Uniunea
Europeană, şi anume 78,2 ani în medie pentru
femei și 71 ani pentru bărbaţi, conform
raportului Euro stat din 2011, care este cu
aproximativ 3-5 ani mai mică decât media
Uniunii Europene. Pri ncipalele cauze ale
decesului în România sunt afecţiunile cardiace,
cancerul, afecţiunile circulatorii și cele res-
piratorii. În 2011, toate aceste afecţiuni s-au
înregistrat la un nivel mai crescut în România
faţă de media din Uniunea Europeană, în
anumite cazuri fiind mai mult decât dublu. În
același timp, rata mortalităţii infantile în
România este dublă faţă de media Uniunii
Europene (numărul de copii sub vârsta de un an
decedaţi anual la mia de nașteri din același an).
Sistemul de sănătate se confruntă în conti nua-
re cu o subfinanţare cronică, cu un procent de
numai 4% din PIB alocat sănătăţii în 2012,
mult sub media europeană, care este de 8%.
Aspectele critice sunt reprezentate de nivelul
scăzut al contribuţiilor la sistemul de asigurări
de sănătate, utilizarea ineficientă a resurselor,
migraţia medicilor din România și întârzierile
în actualizarea listei de medicamente com-
pensate şi gratuite, ceea ce face ca, în pofida
faptului că medicamente inovatoare şi efi -
Sistemul de sănătate din România
Propunerile recente de
schimbare sunt încurajatoare,
însă rămân multe lucruri de
imple mentat pentru a realiza
obiectivul pro pus: un sistem
puternic și sustenabil de sănă-
tate.
ciente sunt aduse de producători pe piaţa lo -
cală, acestea sunt de fapt inaccesibile pacien-
ţilor, nefiind compensate de statul român.
Aceste aspecte împiedică accesul românilor la
asistenţa medicală pe care o merită.
Subfinanţarea cronică a sistemului de sănătate
aduce cu sine dezavantaje pe termen lung pen -
tru economia naţională și împiedică creșterea
economică. Un raport realizat în februarie 2012
de Institutul de Prognoză Economică al Aca -
demiei Române indică faptul că PIB-ul Româ-
niei ar crește cu 6% în cazul în care România ar
beneficia de o forţă de muncă cu un nivel de
sănătate similar cu media euro pea nă. În
schimb, România pierde aproxima tiv 18,6
miliarde euro (echivalentul a 15% din PIB-ul
din 2010) din randamentul economic pe
termen mediu și lung ca rezultat al stării de
sănătate a populaţiei.
În plus, actualizarea listei de medicamente
compensate şi gratuite cu tratamentele
inovatoare apărute în ultimii cinci ani ar
putea avea un impact economic de
aproximativ 0,5% din PIB pe termen lung.
Conform unui raport realizat în octombrie
2013 de Institutul de Prognoză Economică al
Academiei, acest impact pozitiv ar putea fi
generat de creșterea participării populaţiei la
activitatea economică, prin reducerea nive lu -
lui de dizabilităţi pentru un număr mai mare
de pacienţi (generând o productivitate mai
mare), în comparaţie cu efectele menţi ne rii
tratamentelor standard, disponibile în prezent.
Vom continua să prezentăm autorităţilor din
România beneficiile pe termen scurt și lung a
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 10
medicamentelor inovatoare. Aceste medicamen -
te aduc un plus de valoare pe termen lung, chiar
dacă au un cost mai mare în stadiile iniţiale.
Medicamentele inovatoare sunt adesea asociate
cu companii produ că toa re străine. Astfel, există
teama că dependenţa de importuri poate afecta
în mod negativ economia locală. Cu toate
acestea, fiind o companie centrată pe pacient,
suntem convinși că valoarea inovaţiilor trebuie
recunoscută la acelasi nivel ca în restul Uniunii
Europene și trebuie să beneficieze de mijloacele
adecvate pentru a-şi dovedi valoarea pozitivă în
îmbunătăţirea sistemului de sănătate.
Evolu]ia reformei din sectorul de
s`n`tate românesc
Ne bucură deschiderea la dialog exprimată de
autorităţi și apreciem angajamentul acestora
pentru identificarea unor soluţii echilibrate și
pozitive pentru reformarea sistemului de
sănătate al ţării, la care industria farma ceu ti-
că poate contribui prin recomandări şi solu ţii.
Susţinem obiectivele declarate ale Ministeru-
lui Sănătăţii cu privire la modificarea legis -
pentru eficientizarea și modernizarea
programului naţional de imunizare, fapt pe
care îl apreciem în egală măsură.
În martie 2013, Ministerul Sănătăţii a
încheiat un protocol de colaborare cu
Asociaţia Română a Producătorilor
Internaţionali de Medicamente (ARPIM)
pentru a găsi împreună soluţii pentru
problemele existente, inclusiv un mecanism
îmbunătăţit de calcul al contribuţiei claw-
back, un sistem sustenabil de stabilire a
preţurilor, termene mai scurte de plată
pentru medicamente și actualizarea listei de
medicamente compensate şi gratuite. Sperăm
că acest dialog va susţine schimbările bene -
fice pentru români și, prin activitatea noastră
în cadrul ARPIM, sperăm să contribuim la
un dialog constructiv și la rezultate bune.
În iunie 2013, a fost adoptată o nouă legis laţie
privind Evaluarea Tehnologiilor Me di cale
(Health Technology Assessment - HTA), ca
urmare a trei ani de cercetări intensive, anga -
jament, planificare și reco mandări. Anul trecut
am comunicat cu privire la activitatea noastră
prin intermediul a diverşi parteneri, pentru a
promova impor tanţa luării celor mai bune
decizii în trata mentele medicale utilizând
abordarea celor mai bune practici, conform
analizei HTA. Într-o perioadă scurtă de timp,
indus triei farmaceutice i s-a solicitat să rede -
pună dosare pentru mai bine de 160 de trata -
mente, care așteaptă aprobare de peste 5 ani.
GSK România a întocmit și redepus 14 dosare
pentru medicamente esenţiale în tratamen-
tul cancerului, afecţiunilor hematologice,
cardiace, reumatologice și neurologice. În
prezent, așteptăm decizia finală a Ministeru-
lui Sănătăţii, care sperăm să permită accesul
pacienţilor la noile tratamente de la
începutul anului 2014.
Sistemul de s`n`tate din România continuare
Evaluarea tehnologiilor medicale (HTA)
HTA este un proces prin care se analizeaz` în mod
sistematic implica]iile medicale, sociale, etice [i
economice ale dezvolt`rii, distribuirii [i utiliz`rii
tehnologiilor medicale, inclusiv medicamente,
echipamente [i aparatur` medical`, precum [i
programe [i sisteme de management. Dezvoltarea
unui sistem HTA presupune luarea în considerare a
mai multor factori, precum politicile de s`n`tate,
caracteristicile demografice locale, problemele
specifice de s`n`tate din România, priorit`]ile de
s`n`tate public`, metodele de tratament, influen]ele
culturale [i altele. (Surs`: INAHTA)
laţiei privind stabilirea preţurilor, la asigura-
rea disponibilităţii medicamentelor pe piaţa
din România și la îmbunătăţirea mecanis mu-
lui de calcul al claw-back, pentru a face aceas -
tă contribuţie mai sustenabilă pentru toţi
producătorii de medicamente.
Putem observa o posibilă soluţie pentru proble -
mele de finanţare ale sistemului public de
sănă tate prin lărgirea bazei de impozitare în
dome niul contribuţiilor sociale și introdu ce-
rea unui pachet de servicii medicale revizuit.
Înţelegem faptul că această decizie este dificilă,
însă ea pare să fie singura cale viabilă pe ter -
men lung. Sperăm să fie identificată o soluţie
constructivă pentru rezolvarea problemei
finanţării sistemului. În același timp,
considerăm că există propuneri favorabile
TAXA CLAW-BACK
În 2011, a fost introdus` o nou` contribu]ie numit`
claw-back cu scopul de a colecta fondurile necesare
pl`]ii facturilor restante din domeniul sanitar.
Conform mecanismului de calcul al taxei claw-back,
produc`torii trebuie s` pl`teasc` o contribu]ie
reprezentând diferen]a între bugetul fix alocat pentru
medicamente [i vânz`rile finale de medicamente
compensate ale acestora. Taxa clawback a variat între
15 [i 25% din vânz`rile de medicamente compensate,
demonstrând lipsa de predictibilitate a autorit`]ilor în
estimarea nevoilor de tratament.
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 11
În identificarea elementelor
cheie pentru activitatea noastră
din România, am urmat
indicaţiile definiţiei Iniţiativei
Globale de Raportare (GRI).
Am realizat astfel o analiză generală a aspectelor
legate de responsabilitatea corporativă și de sus-
tenabiliate aplicabile în industria noastră, pre-
cum și a temelor relevante pentru activitatea
noastră, inclusiv feedback-ul primit din partea
partenerilor noștri referitor la colaborarea cu ei
din ultimul an, pentru a stabili care sunt ele men -
tele cheie pentru GSK România. Am selectat cele
mai importante elemente cheie din totalul celor
66 de subiecte pe care le-am identificat prin
intermediul unui proces intern. Rezultatul obţi -
nut a fost o listă de 17 elemente, care reflectă cel
mai bine impactul activităţii noas tre de responsa -
bilitate corporativă și interesul partenerilor noștri.
Pornind de la această listă, am organizat o întâl -
nire cu partenerii noştri, în București, pentru a
valida importanţa acestor elemente și pentru a
ne ghida procesul de raportare. La întâlnire a
participat un grup de 13 parteneri externi, inclu -
siv formatori de opinie, experţi și lideri de opinie
din sistemul medical din România, autorităţi,
reprezentaţi din mediul academic, asociaţii din
industrie, parteneri sociali (din sănătate şi din
mediu), asociaţii de pacienţi și presa, împreună
cu Directorul nostru General, Pascal Prigent, și
membri ai managementului GSK România. Am
prezentat acestui grup de experţi lista elemen-
telor cheie identificate și i-am invitat să le dez -
bată, să-şi expună punctele de vedere cu privire
la importanţa lor și a impactului asupra partene -
rilor și să facă sugestii și recomandări. Rezultatul
acestei întâlniri a constat în confirmarea din par-
tea partenerilor că cele 17 aspecte identificate de
noi reprezintă un set corect și echilibrat de ele-
men te cheie, care reflectă impactul nostru asu-
pra societăţii din România. Nu au fost semnalate
alte elemente cheie importante suplimentare.
Dezbaterile au relevat subiecte interesante, care
sunt considerate relevante de către partenerii
noştri, cum ar fi, spre exemplu, care ar trebui să
fie gradul de implicare al unei companii farma-
ceutice în promovarea sănătăţii faţă de cel al
guvernului și așteptările de la GSK în calitate de
angajator responsabil. De asemenea, partenerii
noștri au confirmat că, atunci când vine vorba
despre responsabilitate corporativă, GSK Româ -
nia este de cele mai multe ori prima companie
din sectorul farmaceutic la care se gândesc, im-
pli carea noastră și impactul proiectelor fiind
remarcate. Eforturile noastre de a fi transparenţi
și de a publica, spre exemplu, Raportul de Res -
ponsabilitate Corporativă sunt apreciate și con -
tribuie la creșterea reputaţiei GSK România, a-
cesta fiind un drum pe care trebuie să îl conti-
nuăm. Unii dintre participanţi și-au exprimat
dorinţa ca astfel de întâlniri să aibă loc mai des și
de a invita persoane care pot exprima păreri în
mod deschis cu privire la activităţile noastre, cu
obiectivul de a releva cât mai multe aspecte im-
portante pentru business-ul nostru. Cu sigu ran-
ţă vom lua în considerare şi această sugestie pen-
tru viitor. Este pentru prima dată când organi-
zăm o întâlnire formală cu partenerii externi,
pentru a discuta aspecte cu privire la strategia de
responsabilitate corporativă și performanţa noas -
tră, pentru a servi drept bază pentru raportul de
responsabilitate. Este prima întâlnire de acest tip
Elementele cheie care ne definesc business-ul au fost confirmate de partenerii no[tri:
organizată de o companie locală în România.
Acest proces ne-a dezvăluit aspecte importante
cu privire la aşteptările partenerilor noştri, de-
monstrând totodată angajamentul nostru de a
consolida încrederea acestora prin transparenţă
și dialog. Le mulţumim tuturor participanţilor!
1. Oferirea de produse inovatoare
pacienţilor din România
2. Îmbunătăţirea accesului la sistemul
de sănătate din România
3. Investiţiile în comunităţile locale
din România
4. Eforturile colaborative pentru
îmbunătăţirea infrastructurii
de sănătate și a accesului la
medicamente în România
1. Asigurarea celei mai bune calităţi a
produselor prin reţeaua de distribuţie
2. Siguranţa produselor și etichetarea
corectă
3. Transparenţă cu privire la poziţia
noastră privind politicile publice
4. Respectarea legilor în vigoare și a
standardelor de conformitate
5. Menţinerea celor mai înalte stan dar-
de etice de comportament și marketing
6. Susţinerea pacienţilor și a demersuri-
lor de promovare a drepturilor acestora
1. Dezvoltarea angajaţilor
2. Asigurarea unui mediu de lucru care
oferă diversitate și egalitate de şanse
3. Asigurarea unui mediu de lucru sigur
pentru angajaţi
1. Reducerea consumului de energie
și a emisiilor de gaze de seră în lanţul
nostru de activitate
2. Reducerea deșeurilor generate de
produse și ambalaje
3. Respectarea legislaţiei de mediu
4. Reducerea impactului de mediu al
transportului produselor și al activităţii
logistice
Sănătate pentru toţi Oamenii noştri Comportamentul nostru Planeta noastră
Elemente cheie care ne definesc business-ul
O întâlnire cu partenerii noştri pentru iden ti fi-
carea elementelor cheie care ne definesc busi-
nessul este un lucru pozitiv. Consider că este
important să ne concentrăm din ce în ce mai
mult pe feedback-ul primit din mediul extern,
care este binevenit şi ne oferă o perspectivă
diferită şi constructivă. Ne ajută foarte mult să
înţelegem cum ne văd ceilalţi și cum putem
folosi punctul lor de vedere pentru a ne dez-
vol ta, deoarece poate perspectiva noastră inter -
nă nu este întotdeauna cea mai relevantă.
Pascal Prigent, Director General GSK România
Elementele cheie reflect` impactul economic, social [i
de mediu al unei organiza]ii [i/sau influen]eaz` în mod
semnificativ evalu`rile [i deciziile partenerilor. (GRI, G4)
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012 12
Angajamentele noastre
Piloni Angajamente 2011 - 2014 Stadiu 2012
S`n`tate pentru
to]i
Continuarea livr`rii de solu]ii inovatoare în domeniul farmaceutic [i cre[terea vânz`rilor generate de produsele
inovatoare.
44,6 % din vânz`rile anului 2012 au derivat din produse care au fost lansate pe pia]` în ultimii trei ani.
Sus]inerea s`n`t`]ii orale [i promovarea igienei orale. Ne-am p`strat angajamentul [i chiar ne-am extins implicarea în campania Zâmbe[te România.
Implementarea unui program pentru colectarea [i îndep`rtarea în siguran]` a medicamentelor nefolosite pân`
la finalul anului 2013.
În 2012 am preg`tit lansarea, pentru anul urm`tor, a primului program din România de colectare a tuturor
inhalatoarelor utilizate pe pia]`.
Continuarea investi]iei în GSK Orange Day în fiecare an [i cre[terea particip`rii angaja]ilor cu pân` la 90%. Rezultatele GSK Orange Day din 2012 au fost cele mai bune înregistrate vreodat`, iar procentul angaja]ilor care
s-au implicat în acest eveniment a fost de 70%.
Îmbun`t`]irea procesului de m`surare al programelor noastre comunitare prin implicarea tuturor partenerilor
no[tri comunitari în raportarea conform metodologiei London Benchmarking Group (LBG).
Continu`m s` lucr`m cu LBG pentru a promova utilizarea acestei metodologii.
Îmbun`t`]irea calculelor privind beneficiarii programelor noastre comunitare. Continu`m s` lucr`m cu LBG pentru a promova utilizarea acestei metodologii.
Men]inerea [i extinderea programelor sociale actuale [i dublarea num`rului beneficiarilor în fiecare an. Ne-am extins programele comunitare [i lucr`m pentru ob]inerea unor date mai concrete cu privire la num`rul
beneficiarilor din 2012.
Comportamentul
noastru
Continuarea colabor`rii cu asocia]iile din industrie pentru sus]inerea schimb`rilor din domeniul s`n`t`]ii, care vor
promova accesul la medicamente în România.
Continu`m s` ne implic`m în asocia]iile din industrie. Directorul general ocup` pozi]ia de vicepre[edinte al
ARPIM din 2013.
Derularea a dou` campanii importante de sus]inere a asocia]iilor pacien]i pe an. Am sprijinit campanii ale asocia]iilor de pacien]i din ariile HIV [i Lupus.
Oamenii no[tri Extinderea programelor de welness pentru angaja]i. Am introdus programul nostru Parteneriat pentru preven]ie pentru promovarea s`n`t`]ii.
Men]inerea unui nivel crescut de satisfac]ie (peste 90%) în cadrul programului Shared Service al
Departamentului de Resurse Umane.
Rezultatele noastre au dep`[it 95% în domeniile cheie ale serviciilor interne, în sondajul din 2012 iar nivelul de
satisfac]ie a crescut cu 2%.
Analizarea posibilit`]ilor de a cre[te diversitatea for]ei de munc` (de exemplu persoanelor cu dizabilit`]i). Înc` nu am început activitatea în acest domeniu.
Extinderea programului de Traineeship pentru absolven]i [i monitorizarea eficien]ei acestuia. Am men]inut programul pentru absolven]i [i le-am solicitat feedback cu privire la eficien]a acestuia.
Introducerea temelor de responsabilitate corporativ` în procesele de recrutare ale GSK Employer Brand. Am introdus mesajele de responsabilitate corporativ` în procesul de recrutare din campusuri [i am alc`tuit un
nou ghid pentru angaja]i.
Planeta noastr`
Reducerea consumului total de energie pentru toate opera]iunile din România cu 5% în fiecare an, plecând de la
nivelul anului 2011.
Consumul general de energie a crescut cu 6% în 2012, îns` reducerea consumului este planificat` pentru
perioada 2013/2014.
Reducerea consumului de combustibil pentru autovehicule utilizate de reprezentan]ii medicali cu 5% pe
kilometru parcurs.
Nu am monitorizat acest consum în 2012. Vom lua în considerare acest obiectiv pentru anul 2014.
Reducerea consumului de combustibil în cadrul opera]iunilor de distribu]ie ale Europharm cu 15% la tona de
produse livrate pân` la sfâr[itul anului 2014 (plecând de la nivelul anului 2011).
Acest obiectiv este revizuit, date fiind modific`rile semnificative în infrastructura logistic` [i a rutelor începând cu
2012.
Eliminarea ambalajelor care nu sunt necesare sau reducerea volumului acestora. Nu avem date specifice cu privire la acest consum pentru 2012, îns` colect`m în prezent informa]ii. Raportarea
este planificat` pentru perioada 2013/2014.
M`surarea eficient` a nivelului de de[euri generate de opera]iunile noastre [i stabilirea unui nou prag în 2012.
Reducerea de[eurilor totale cu 15% pân` la sfâr[itul anului 2014.
Noul prag stabilit pentru de[euri în 2012 este de 199 tone. În prezent monitoriz`m toate tipurile de de[euri.
Reducerea general` a emisiilor de carbon generate de opera]iunile GSK în România cu 15% pân` la sfâr[itul lui
2014, plecând de la nivelul anului 2011.
Emisiile generale au crescut cu 5% în 2012, îns` reducerea acestora este planificat` în perioada 2013/2014.
Contorizarea consumului de ap` în sediile noastre [i stabilirea unui obiectiv pentru reducerea consumului. Am înregistrat o reducere de 5% a consumului general de ap` în cadrul tuturor opera]iunilor nostre în 2012.
În 2012, ne-am trasat un set de
obiective pentru a îmbunătăţi
performanţele în 2013-2014.
În multe cazuri, am înregistrat progrese în
privinţa acestor obiective, comparativ cu anul
2012. Cu toate acestea, 2012 a fost un an al
schimbărilor semnificative, al reorganizării și
consolidării activităţilor noastre din România.
Drept consecinţă, constatăm că anumite
obiective stabilite în 2012 nu mai prezintă o
aşa mare relevanţă pentru noi în România,
cum ar fi, spre exemplu, unele dintre
obiectivele noastre legate de protecţia
mediului. Dată fiind schimbarea
semnificativă a structurii noastre, care
continuă și în perioada 2013-2014 prin
intermediul noii infrastructuri logistice și a
ieşirii din reţea a fabricii din Brașov, obiectivele
stabilite în 2011 necesită revizuire. Vom stabili
noi obiective pentru perioada 2013-2014 și
vom prezenta evoluţia acestora în următorul
raport. Între timp, vă prezentăm aici evoluţia
privind obiectivele stabilite în 2011.
Abordarea noastr` Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
13 Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Sănătate pentru toţi
|n aceast` sec]iune
Livrarea medicamentelor acolo unde sunt
necesare, la momentul potrivit 15
Colaborarea cu farmaciile pentru
îmbun`t`]irea îngrijirii pacien]ilor 16
P`strarea medicilor în România 17
Îmbun`t`]irea sistemului de s`n`tate 19
S`n`tatea [i bun`starea
comunit`]ilor locale 22
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
14 Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Sănătate pentru toţi
Contribuim la îmbunătăţirea sănătăţii
oamenilor prin tot ceea ce facem în
activitatea de zi cu zi.
Accesul este important atât pentru pacienţii cu venituri mici, care au
nevoie de anumite medicamente pe bază de prescripţie medicală la
costuri compensate (aceste medicamente inovatoare având şi preţuri
ridicate), cât şi pentru cei care au nevoie de medicamente de un anumit
tip, care nu sunt disponibile în România. În mod constant ne străduim să
asigurăm disponibilitatea medicamentelor noastre și accesul facil la
medicamente prin intermediul unei reţele complexe de distribuţie și
logistică, disponibilă pacienţilor la nivel naţional. Astfel, pentru creșterea
disponibilităţii tratamentelor noastre în România, în ianuarie 2013 am
adoptat un model de distribuţie directă pentru câteva dintre
medicamentele noastre.
Oferirea de produse inovatoare pacienţilor din România
Element cheie: comunităţile locale [Declaraţia G4-SO1]
Îmbunătăţirea accesului la sistemul de sănătate din
România
Element cheie: comunităţile locale [Declaraţia G4-SO1]
Investiţii în comunităţile locale din România
Element cheie: impactul economic indirect [Declaraţia G4-EC8]
Eforturi colaborative pentru îmbunătăţirea infrastructurii
de sănătate și accesul la medicamente în România.
Element cheie: comunităţile locale [Declaraţia G4-SO1]
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
15
Ne-am bucurat în 2012, când GSK a decis să
testeze la nivel european un model de distri bu-
ţie directă, proiectat pentru livrarea medica-
men telor direct în farmacii, model care s-a
dovedit a fi o metodă eficientă pentru creşterea
disponibilităţii medicamentelor. Am adoptat
acest sistem pentru câteva dintre medica men-
tele noastre și am reorganizat operaţiunile
noastre logistice pentru a putea face faţă noilor
orare, rute și proceduri de livrare.
Până acum, la aproape un an de la iniţierea sa,
acest model s-a dovedit a fi unul valoros. Am
contractat agenţii de research pentru a analiza
comparativ, în perioada august 2012 - iunie
2013, disponibilitatea unuia dintre produsele
noastre principale, folosit în tratamentul afec-
ţiunilor respiratorii. La studiu au luat parte 552
de farmacii independente din zone urbane și
rurale, dintre care 341 au participat la inter viu-
ri faţă în faţă. Rezultatele obţinute la jumăta tea
anului 2013 au generat următoarele concluzii:
Disponibilitatea
medicamentelor este
influenţată de numeroși
factori, pe lângă prezenţa la
nivel local a farmaciilor, a altor
instituţii din sănătate şi de
sistemele lor de gestionare a
stocurilor. Disponibilitatea
este, de asemenea, influenţată
de capacitatea distribuitorului
de a livra medicamentele în
cantitatea și timpul potrivite,
motiv pentru care operaţiunile
Europharm Distribuţie joacă
un rol important în prezenţa
noastră în România și în
capacitatea noastră de a
deservi piaţa și pacienţii noștri
în mod eficient.
• 70% din farmacii s-au aflat cel puţin o dată
în 2012 într-o situaţie de lipsă de stoc și 66%
din aceste farmacii au invocat ca motiv prin -
cipal pentru această situaţie incapaci ta tea
furnizorului. În 2013, procentul farmaciilor
aflate în această situaţie a scăzut la 38%.
• Pe parcursul anului în care s-a folosit
distribuţia directă, procentul farmaciilor
care nu s-au aflat niciodată într-o situaţie de
lipsă de stoc pentru o perioadă de 12 luni a
crescut semnificativ, de la 23% la 50%.
• Numărul total de situaţii de lipsă de stoc
raportate s-a redus cu 27% în 2013, faţă de
anul 2012, iar numărul de solicitări
nerezolvate din partea farmaciilor, în
aceeași perioadă, s-a redus cu 47%. Acest
fapt se datorează în mare parte scăderii
cazurilor de lipsă de stoc.
În mod evident, distribuţia directă se dove deș-
te a fi benefică pentru pacienţii din România.
Pe măsură ce vom generaliza acest sistem pen -
tru a cuprinde mai multe medicamente vom
putea face acest lucru mai eficient și vom putea
îmbunătăţi la nivel general accesul pacienţilor
la medicamente în România.
Pacientul pe primul loc
Continuând eforturile noastre de a îmbunătăţi
accesul la medicamente și admiţând faptul că
pacienţii din România se confruntă cu
dificultăţi în ceea ce privește accesul la
tratamentele de care au nevoie în anumite arii
terapeutice, am considerat că putem face mai
mult. De aceea, la jumătatea anului 2012 am
lansat un proiect pilot intitulat Pacientul pe
primul loc.
Prin intermediul acestui proiect vom încerca
să ne asigurăm că farmaciștii pot intra în
contact cu GSK pentru a ne putea oferi detalii
cu privire la proble mele cu care se confruntă în
ceea ce privește accesul limitat la tratament.
Acest proiect constă într-un hotline la care
farmaciștii pot suna pentru situaţii de urgenţă
legate de nevoile pacienţilor pentru tratament
și pentru comenzi. După colec tarea
informaţiilor de la farmaciști, echipa noastră
analizează fiecare solicitare și depune toate
eforturile necesare pentru a identifica stocurile
disponibile, pentru a veni în întâmpinarea
pacien]ilor în timp util. Proiectul a fost
implementat ini]ial pentru o perioadă de șase
luni pentru unul dintre cele mai importante
produse din portofoliul nostru în aria de
respirator și este coordonat de depar tamentul
de logistică, cu susţinerea Europharm
Distribuţie, distribuitorul grupului nostru.
Livrarea medicamentelor acolo unde sunt necesare, la momentul potrivit
Noul nostru model de
distribuţie este o metodă prin
care ne asigurăm că pacienţii
beneficiază de medicamentele
de care au nevoie. Studiile
noastre arată că disponibilitatea medicamen-
telor respective este mai mare în urma adop tă-
rii acestui model. Confruntându-se mai rar cu
lipsa medicamentelor în stoc, atât farmaciile,
cât și pacienţii au beneficiat în urma
implementării acestui model.
Corina Gudan, Planning & Reporting Manager GSK Pharma
Dat fiind succesul acestei
iniţiative, în 2013 am extins
acest proces pentru încă trei
produse din portofoliul nostru.
Pe viitor, luăm în considerare
extinderea acestei iniţiative și pentru alte
medicamente, cu scopul de a ne asigura că
pacientul se află pe primul loc în ceea ce
privește accesul la tratament.
Ovidiu Bradu, Business Unit Director Primary Care GSK Pharma
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
16
Proximitatea acestora în comunităţile locale îi
transformă de multe ori în prima sursă de ajutor
pentru pacienţi, pentru consiliere. În multe
cazuri, pacienţii solicită tratamentul de urgenţă
de la farmaciști. Nivelul de încredere de care
beneficiază farmaciștii din partea pacienţilor
este, de obicei, foarte ridicat, iar recomandările
acestora sunt cel mai adesea urmate de pacienţi.
Din acest motiv, este extrem de important ca
farmaciștii să fie susţi nuţi de producătorii de
medicamente, precum GSK.
Susţinerea farmaciștilor cuprinde trei direcţii
cheie: în primul rând, trebuie să furnizăm
servicii și operaţiuni logistice de cea mai bună
calitate pentru a ne asigura că în permanenţă
farmaciile au medicamentele necesare în stoc.
În al doilea rând, trebuie să punem la dispo-
ziţie un sistem prin care farmaciștii pot desfă -
șura o activitate profitabilă și, în al treilea rând,
trebuie să ne asigurăm că farmaciștii sunt infor-
maţi constant cu privire la noile progrese din
domeniul industriei farmaceutice și cunosc
beneficii diverselor tipuri de tratament, pentru
Farmaciile și farmaciștii sunt
factori esenţiali în lanţul de
valori din sistemul de sănătate,
iar impactul și influenţa
acestora sunt de multe ori
subapreciate. Există peste
6.000 de farmacii în România.
Colaborarea cu farmaciile pentru îmbunătăţirea îngrijirii pacienţilor
a putea oferi un prim sfat pacienţilor având
toate informaţiile de care au nevoie pentru a
face acest lucru.
În cadrul GSK România, avem o echipă de 20
de reprezentanţi care lucrează cu reţelele naţio-
nale de farmacii și farmaciile indepen dente
din ţară, şi inclusiv două noi poziţii de Key
Account Manager înfiinţate în 2012, dedicate
colaborării cu reţelele naţionale de farmacii și
furnizării suportului necesar. Avem stabilite
relaţii de colaborare cu cele șase lanţuri naţio -
nale de farmacii, cu peste 1.400 de unităţi în
întreaga ţară. Printre alte iniţiative, în 2012,
am susţinut o serie de workshop-uri pentru a-i
ajuta pe farmaciști să înţeleagă modul în care
pot construi relaţii de încredere cu pacienţii și
a-i ajuta în gestionarea nevoilor acestora în
sănătate, pentru a putea veni în completarea
activităţii medicilor la nivel local. În fiecare
dintre aceste întâlniri peste 60 de participanţi
au confirmat faptul că au beneficiat de
informaţii utile, care sperăm că vor contribui
la îmbunătăţirea serviciilor adresate
pacienţilor din România.
Considerăm că farmaciștii merită mai multă
atenţie și mai mult sprijin. Ei reprezintă o
sursă de încredere pentru pacienţi și au o
mare răspundere în oferirea sprijinului
necesar pacienţilor, în măsura în care ţine
de ei. Din acest motiv, ne-am reorganizat
activitatea pentru a ne asigura că putem
furniza cele mai bune servicii de suport, atât
lanţurilor naţionale de farmacii, cât și
farmaciilor locale.
Petru Gr`dinariu, Pharmacy Business Unit Manager GSK Pharma
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
17
Conform unui studiu realizat de GSK în iunie
2011 în rândul studenţilor de la Universitatea
de Medicină "Carol Davila" din București,
64% dintre respondenţi au declarat că
intenţionează să părăsească ţara din cauza
dificultăţilor financiare, a lipsei de respect
pentru profesia de medic și a oportunităţilor
reduse în domeniul cercetării şi al dezvoltării
la nivel local. Un alt studiu realizat în rândul
medicilor rezidenţi a evidenţiat rezultate
similare. (Sursa: ISRA Centre).
Una dintre cele mai
importante provocări pentru
sistemul de sănătate din
România, care împiedică
dezvoltarea unei infrastructuri
de sănătate sustenabile, este
migraţia cadrelor medicale
într-un ritm din ce în ce mai
accelerat.
Păstrarea medicilor în România
Peste 14.000 de medici au părăsit România pentru a
lucra în afara ţării, din 2007 până în prezent.
Numai în anul 2012, peste 1.600 de doctori au ales să
profeseze în spitale și clinici din străinătate, rata
migraţiei personalului medical fiind de 9%, faţă de
media europeană de 2,5%, potrivit Colegiului
Medicilor din România.
România are 2.4 medici/1.000 locuitori faţă de media
europeană care este de 3.6 medici/1.000 locuitori
(Eurostat, 2011).
Cheltuielile publice pentru formarea celor 13.000
medici care au părăsit România se ridică la peste 3,5
miliarde euro (conform datelor Colegiului Medicilor
din România).
Preţuirea medicilor noștri
14.000
1.600
13.000
2.4/1.000
Migraţia medicilor români creează atât o pre -
siu ne pe fondurile publice, cât și un dezavantaj
pentru cetăţenii români care au nevoie de acces
la asistenţă medicală. Într-o ţară în care rata
mortalităţii infantile este dublă faţă de media
Uniunii Europene, tendinţa medicilor de a
părăsi România este extrem de îngrijorătoare.
Fiind o companie implicată în sectorul de sănă -
tate din România, ne-am angajat să contribuim
la îmbunătăţirea stării de sănătate și a accesului
la servicii de sănătate pentru populaţia acestei
ţari. Prin urmare, ne simţim obligaţi să spriji-
nim eforturile pentru ca profesioniștii din do -
meniul de sănătate să fie apreciaţi, încurajaţi și
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
18
lor umane din sistemul de sănătate (inclusiv
recrutare și dezvoltare profesională) și pentru a
genera idei de reformă pe scară largă a siste mu -
lui de sănătate, în scopul de a îmbunătăţi reten -
ţia personalului medical.
Prima parte a campaniei, intens mediatizată,
include dezvoltarea unei platforme online dedi -
cată (www.deprofesiemedic.ro), care a atras deja
câteva mii de vizitatori, și alte platforme inte -
rac tive, printre care o pagina de Facebook. În
perioada următoare, FIC, prin Grupul de Lucru
pe Sănătate, va derula o serie de proiecte sub
umbrela campaniei, încurajându-i pe medici să
rămână în România.
P`strarea medicilor în România continuare
responsabilizaţi să servească interesul public.
Consiliul Investitorilor Străini (Foreign Inves -
tors Council - FIC), în parteneriat cu Ministerul
Sănătăţii, şi-a propus ca pe termen lung,
printr-o serie de initiaţive luate, să contribuie nu
doar la stopa rea migraţiei medicilor, ci chiar să
influenţeze creşterea mediei numărului de
medici, de la 2,4 la 2,6 la mia de locui tori în
România - o creștere modestă comparativ cu
media europeană (3,6/1000 locuitori), dar care
în condiţiile noilor realităţi din România,
reprezintă un obiectiv extrem de ambiţios.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este cea mai
cu nos cută organizaţie reprezentând mediul de
business din România care îşi propune să
promo veze creșterea economică durabilă prin
crearea unui mediu de business atractiv în
România și menţinerea unui dialog deschis şi
constant în tre comunitatea de afaceri și factorii
de decizie politică. FIC prin Grupul de Lucru pe
Sănătate, coordonat
de GSK România, a
lansat campania De
profesie: medic în
România, care își
pro pune să
contri buie la
stoparea migraţiei
medicilor. Această campanie îşi propune să
atragă atenţia publicului asupra lipsei de
personal medical din sistemul de sănătate şi să
ofere exemple pozitive de medici care au ales să
rămână sau să se întoarcă în România.
Campania De profesie: medic în România are ca
obiectiv, pe termen scurt, creşterea gradului de
conștientizare a problemei migraţiei doc to rilor
români. Pe termen lung, ne dorim crearea unei
coaliţii între companii private, autorităţi și
societatea civilă în încercarea de a găsi soluţii
pentru îmbunătăţirea managementului resurse -
Pascal Prigent, Director General al GSK România, împreun` cu partenerii campaniei, la evenimentul de lansare a
proiectului "De profesie: medic în România", în aprilie 2013
În viziunea mea, această campanie creează
valoare în mai multe moduri. În ceea ce
priveşte valoarea pe care îşi propune GSK
România să o aducă în acest proces este una
pentru societate, prin abordarea problemei
lipsei cadrelor medicale din România, ceea ce
duce la asigurarea unui nivel corespunzător
de îngrijire pentru pacienţii români, astfel
încât aceştia să fie mai activi, mai productivi
și să contribuie la creșterea economică.
Pascal Prigent, GM GSK Romania
Ne putem mândri cu şcoala românească de
medicină, cu medicii români care fac minuni
în spital, în ciuda tuturor problemelor siste-
mu lui de sănătate din ultimii ani. Medicii
trebuie încurajaţi, trebuie sprijiniţi de socie-
tate, merită din plin tot respectul nostru, al
pacienţilor şi al cetăţenilor simpli. Ca minis-
tru al Sănătăţii şi ca economist sunt de părere
că banii investiţi în sănătate nu sunt doar
cheltuieli, ci sunt investiţii în capitalul uman
şi, în acelaşi timp, în viitorul României. Din
punct de vedere economic, consecinţa migra-
ţiei forţei de muncă, mai ales în cazul cadre-
lor medicale, este pentru ţara exportatoare o
reducere a potenţialului de creştere eco nomi -
că pe termen mediu şi lung. Suntem în dis cu-
ţii pentru o decizie extraordinar de impor-
tan tă pentru România, şi anume să ducem în
subordinea universităţilor spitalele clinice,
astfel încât acolo să se desfăşoare un proces
integrat între pregătire, muncă şi realizarea
actului medical. Cred că în câţiva ani de zile
un asemenea proces se va vedea atât în îmbu-
nătăţirea modului în care se realizează
serviciile medicale pentru pacienţi, cât şi în
creşterea încrederii şi satisfacţiei medicilor în
sistemul sanitar românesc.
Eugen Nicol`escu, Ministrul S`n`t`]ii
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
19
Spre exemplu, în 2012, una dintre oportu nită-
ţile identificate a constat în folosirea expertizei
noastre în beneficiul pacienţilor din România.
Obiec tivul nostru a fost să promovăm într-un
mod responsabil opţiunile de tratament din
Româ nia. În acest sens, am lansat o serie de
campa nii prin canale alternative, care au
cu prins informări și mesaje pentru consu ma-
tori, cu privire la oportunităţile de tratament,
plasate pe ambalajele produselor de îngrijire de
uz general. Spre exemplu, ambalajele de pastă
de dinţi pentru copii conţin mesaje importante
care îi ajută pe consumatori să înţeleagă
riscurile și complicaţiile virusului de varicelă,
în speranţa că acest lucru îi va determina să
conştientizeze pericolele complicaţiilor acestei
boli şi să acţioneze.
S` protej`m împreun` copil`ria!
Un alt proiect important pe care l-am demarat
în 2012 abordează una dintre cele mai proble -
matice statistici din România: rata de morta li-
tate infantilă, care situează, din păcate, Româ -
nia pe primul loc între membrii UE. Această
realitate este cauzată de aspecte ce pot fi
prevenite, precum accidente domestice, dar și
din cauza numărului din ce în ce mai mare de
cazuri de mortalitate ca urmăre a unor boli
infecţioase. (Raport de Activitate, CSNCBT,
2011). Cu toţii înţelegem nevoia de a ne prote -
ja copiii și de a ne asigura că au acces la cele
mai bune soluţii de asistenţă medicală dispo -
nibile. Cu toate acestea, în anumite cazuri
acest lucru nu este ușor, dată fiind lipsa de
infor mare cu privire la nevoile copiilor în
sănătate sau lipsa unui comportament
proactiv al părinţilor din varii motive. O
În 2012, în calitate de
companie farmaceutică ce
oferă atât medicamente pe
bază de prescripţie medicală,
cât și fără prescripţie, am
căutat în continuare noi
oportunităţi pentru a crește
gradul de conștientizare cu
privire la diverse afecţiuni, în
vederea îmbunătăţirii
sistemului de sănătate atât
pentru pacienţi, cât și pentru
medici.
Îmbunătăţirea sistemului de sănătate
diagnosticare timpurie poate asigura un
tratament adecvat, poate îmbunătăţi și chiar
salva vieţile copiilor.
În consecinţă, am considerat extrem de im -
por tant să ne alăturăm Societatăţii Române
de Pediatrie care şi-a propus să demareze, în
iunie 2012, o campanie de prevenţie axată pe
trei mari piloni: nutriţia, siguranţa și preven-
ţia prin vaccinare. Acestea sunt cele trei
domenii în care am considerat că am putea
face o dife renţă. Este cunoscut faptul că, spre
exemplu, vaccinarea previne multe tipuri de
boli. Cu toate acestea de multe ori, părinţii
aleg de multe ori să nu își vaccineze copiii,
chiar și în cazul vaccinu rilor oferite gratuit de
către stat, din lipsa de încredere (aşa cum
relevă un studiu realizat de Cult Market
Research pe un număr de 400 de mame, în
iulie 2012).
Societatea Română de Pediatrie și-a asumat
rolul de promotor al schimbării, urmărind
educarea părinţilor în prezent și viitor pentru
protejarea sănătăţii copiilor și facilitarea acce -
sului la informaţii de încredere. Astfel, se ur-
măreşte furnizarea unui suport real pentru
familiile cu copii și contribuţia la adoptarea
unei abordări preventive la un nivel mai ridi -
cat, având ca rezultat reducerea ratei de morta -
litate infantilă și îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor români.
În cadrul campaniei, a fost realizată o plat -
for mă online, www.protejamcopilaria.ro, în care
se regăsesc opinii și sfaturi ale specia liș tilor, cu
obiectivul de a le oferi părinţilor sur se de
informare de încredere. Studiile arată că mediul
online reprezintă un instrument impor tant
pentru mamele care caută informaţii și sfaturi
(Cult Market Research, studiu din iulie 2012).
Website-ul campaniei conţine resurse şi
informaţii importante despre îngrijirea
copiilor și prevenţie, structurate pe trei
categorii: sarcină, naștere și dezvoltarea
copilului până la vârsta de cinci ani. La doar
un an de la lansare, site-ul avea peste 170.000
de vizitatori unici, dintre care mai mult de
jumătate revin și a doua oară.
Pentru a eficientiza expunerea platformei
online au fost folosite instrumente precum
social media, o pagină de Facebook, care are
peste 15.000 de fani (mai mulţi fani decât
paginile celor mai populare reviste pentru
copii din România, de exemplu). Pagina de
Facebook este platforma perfectă pentru
interacţiune ridicată între mame şi
profesioniști pe teme legate de prevenţie.
La un an de la lansarea campaniei am
observat un succes major în comunicarea
către mamele din România. Campania a fost
subiectul central a peste 1.000 de articole în
presa TV și radio. De asemenea, pentru a
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
20
medicale pentru informarea tinerelor mame
cu privire la cei trei piloni ai campaniei -
nutri ţie, siguranţă și protecţie prin vaccinare.
Astfel, în perioada decembrie 2012-martie
2013, peste 300 de proaspăte mămici au fost
vizitate de nouă asistente medicale. Feedback-
ul a fost unul foarte bun, multe mame
solicitând şi o a doua vizită.
În aceeaşi direcţie, GSK a susţinut specialiștii
Societăţii Române de Pediatrie în lansarea
primului ghid centrat pe prevenţia bolilor
infecţioase pentru profesioniștii din
domeniul medical. Ghidul este binevenit, dat
fiind faptul că în România nu există ghiduri
atinge obiectivele campaniei, au avut loc 12
ateliere cu părinţii, în cadrul diferitelor eve-
ni mente dedicate copiilor şi părinţilor, work-
shopuri la care au participat peste 1.200 de
părinţi. În același timp, am susţinut organi-
zarea unui workshop dedicat în 14 grădiniţe,
unde pediatrii și nutriţioniștii au discutat cu
peste 400 de părinţi despre importanţa
prevenţiei.
Dat fiind faptul că un element important al
acestei campanii a fost reprezentat de susţi -
nerea tinerelor mame în primele luni de la
naştere, am sprijinit demararea unui program
pilot care a constat în vizitele unor asistente
oficiale cu informaţii şi recomandări despre
cum pot fi prevenite bolile infecţioase. În
cadrul acestui proiect am finanţat elaborarea
și publicarea ghidului și distribuirea lui către
7.000 de medici de familie şi pediatri.
Totodată, au fost realizate broșuri de infor ma re
a pacienţilor pentru a oferi sprijin supli men tar
medicilor în discuţiile acestora cu părinţii
interesaţi de informaţii despre pre venirea boli -
lor, riscurile acestora și opţiunile de vaccinare.
Aceste broșuri au fost distribuite către medicii
generaliști, maternităţi și far macii, pentru a fi
înmânate mai departe pacienţilor.
Pentru reprezentanţii noştri medicali am
creat o aplicaţie iPad care foloseşte diferite
profile de pacienţi, pornind de la faptul că
medicii nu tratează boli, ci pacienţi. Pentru
fiecare pacient, medicii trebuie să ia în
considerare fiecare aspect din viaţa acestora:
circumstanţe sociale, stilul de viaţă,
simptome și istoricul medical, pentru a putea
recomanda cea mai bună metodă de
prevenţie sau cea mai bună opţiune de
tratament. Aplicaţia de pe iPad conţine mai
multe scenarii care sunt prezentate medicilor,
punând focusul pe pacienti şi cum se simt
acestia, apoi pe afecţiune (și posibile
complicaţii), iar mai apoi, la final, pe soluţiile
pe care le putem oferi. Obiectivul nostru în
această abordare cu medicii este de a avea o
discuţie centrată pe pacient, pentru a
identifica cele mai bune soluţii pentru
categoriile de pacienţii pe care medicii îi
întâlnesc zi de zi.
Promovarea importan]ei s`n`t`]ii orale
Cele mai importante iniţiative derulate de
divizia Consumer Healthcare în 2012 s-au
concentrat pe creșterea nivelului de
conștientizare cu privire la importanţa
sănătăţii orale şi obiceiurilor recomandate
privind îngrijirea orală, în vederea
îmbunătăţirii stării de sănătate a
consumatorilor din România. De aceea,
efectuăm vizite la aproximativ 4.500 de
dentiști din întreaga ţară, la fiecare trei luni,
pentru a-i ajuta să înţeleagă cum pot sfătui
pacienţii să aibă o abordare prevenitivă în
ceea ce priveşte igiena orală.
Mai mult, în 2012, am demarat un program
prin care am angajat studenţi la stomatologie
pentru a desfăşura activitatăţi de consiliere în
cele mai importante 50 de hipermarketuri din
ţară, în cursul weekend-ului, atunci când cei
mai mulţi români își fac cumpărăturile.
Studenţii oferă suport consumatorilor în
selectarea produselor de îngrijire orală
adaptate nevoilor și preferinţelor lor. Astfel,
aceşti studenţi care se pregătesc să devină
stomatologi au posibilitatea de a comunica cu
Îmbun`t`]irea sistemului de s`n`tate continuare
Copiii reprezintă unul dintre cele mai
vulnerabile segmente ale populaţiei din
societatea noastră, iar România se confruntă
cu unele dintre cele mai grave statistici din
Europa în ceea ce privește sănătatea copiilor.
Prin colaborarea cu medicii și susţinerea
campaniilor de educare ne dorim să
contribuim la îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor și a părinţilor acestora.
Dana Constantinescu, Medical and Regulatory
Director GSK Pharma
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
21
pacienţii și de a afla detalii despre proble me le
lor, fiind totodată remuneraţi pentru munca
lor. Recompensarea acestora se face doar pen -
tru interacţiunile cu pacienţii, fără legătură cu
vânzările produselor noastre. Obiectivul este
de a-i ajuta pe consumatori prin informare şi
educare cu privire la igiena orală. Considerăm
că acesta este un program unic pe piaţa locală
și se aliniază cu angajamentul nostru de a îm -
bunătăţi accesul la sănătate în România.
Un alt exemplu al angajamentului nostru de a
promova importanţa sănătăţii orale îl
reprezintă campania în desfășurare Zâm bește
România, un program care urmăreşte atât
obiectivele europene, cât şi pe cele ale Româ ni-
ei, de îmbunătăţire a igienei și îngrijirii orale.
Campania Zâm bește România face parte din
Platforma pentru o igienă orală mai bună și
din iniţiativa europeană Zâm bește România, care
au drept obiectiv creș terea nivelului de
conștientizare în rândul publicului cu privire
la importanţa sănătăţii orale și promovarea de
soluţii concrete pentru îmbunătăţirea sănătăţii
orale la nivel european.
În 2012, în cadrul campaniei Zâm bește România
am donat și am distribuit peste 5.000 de kituri
de îngrijire dentară în peste 35 de școli și
grădiniţe. Pagina de Facebook Zâm bește
România are 40.000 de fani și a fost pentru o
perioada a patra cea mai promo vată cauză pe
Îmbun`t`]irea sistemului de s`n`tate continuare
Costurile indirecte ale unei st`ri orale de s`n`tate
precar` apar în urma poverilor sociale, precum [i
din interac]iunea cu boli sistemice [i cu alte afec]iuni
precum diabetul, bolile cardiace [i de circula]ie.
Exist` dovezi clare c` beneficiile prevenirii cariilor
dentare dep`[esc costul tratamentului. Situa]ia
S`n`t`]ii Orale în Europa, 2012 - un raport realizat
la cererea Platformei pentru o mai Bun` S`n`tate
Oral` în Europa, un forum al organiza]iilor europene
care promoveaz` s`n`tatea oral`.
Facebook din România, ceea ce demonstrează
gradul de recunoaştere a importanţei acestei
cauze. În cadrul campaniei a avut loc şi reali -
zarea unui videoclip despre Aquafresh, care a
fost postat pe Youtube, înregistrând 76.000 de
vizualizări în doar două săptămâni, precum și
o reprezentaţie ad-hoc la Gara de Nord, Bucu -
rești, unde dansatorii Aquafresh au mobilizat
călătorii și au informat mii de români cu pri -
vire la îngrijirea orală.
Campania Zâm bește România a marcat Ziua
Mondială a Sănătăţii Orale în cadrul unui
eveniment organizat la Palatul Parlamentul
României la care au participat peste 50 de de
decidenţi din lumea politică. Activităţile au
continuat cu o caravană mobilă în care
oamenii au fost invitaţi să-şi aducă vechile lor
România are cel mai scăzut procent (0,18%) din
PIB alocat sănătăţii orale dintre ţările europene
(Raportul privind situaţia igienei orale din Europa
în 2012).
Studiile arată că românii din zonele rurale cumpără
un tub de pastă de dinţi o
dată la șase ani.
Sângerările gingivale, principala problemă pentru
care românii merg la dentist, pot fi prevenite printr-o
igienă orală adecvată.
Campania online Zâmbește România:
www.zambesteromania.ro
Îmbunătăţirea igienei orale
0,18%
1/6 ani
periuţe de dinţi, pentru a primi în schimb un
kit complet de îngrijire orală și sfaturi cu
privire la o bună igienă orală. Aproximativ
7.000 de persoane din 6 oraşe şi-au adus
periuţele, astfel fiind distribuite 7.000 de
tuburi de pastă de dinţi și 10.000 de periuţe
de dinţi.
Zâmbește România reprezintă o
investiţie pe termen lung. În
fiecare an, decidem cum
putem investi cât mai bine
resursele noastre pentru
educarea tinerilor și susţinerea acestora în a
înţelege beneficiile unei igiene orale bune.
Totodată, sănătatea orală reprezintă și o
problemă de interes naţional. Prevenirea
problemelor medicale va reduce în viitor
povara în bugetul pentru sănătate al
statului.
Andi Dumitrescu, Business Unit Manager Mass Market,
GSK Consumer Healthcare
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
22
Finanţăm și susţinem
programele locale unde ne
putem utiliza cunoştinţele şi
expertiza și putem aduce o
contribuţie semnificativă la
starea de sănătate și bunăstare
a comunităţilor. Sprijinul
nostru include atât donaţii
financiare, cât şi produse și ore
de voluntariat efectuate de
angajaţi.
În 2012, investiţiile noastre totale în
comunităţile din România au avut o valoare
de 604.460 euro. Acest total include resurse
financiare, donaţii de produse, timp și resurse
de management.
Pentru a monitoriza și analiza performanţele
noastre în investiţiile în comunitate, utilizăm
metodologia London Benchmarking Group
(LBG) în România. LBG realizează anual un
raport în care sunt descrise activităţile în aria
de investiţii în comunitate, momentan doar
activitatea din divizia Pharma, pentru a vedea
cum ne poziţionăm în ceea ce privește inves -
tiţiile generale în comunitate și alocarea de
fonduri cauzelor de importanţă strategică -
sănătatea și educaţia în sănătate. Scopul
nostru este să asigurăm o distribuţie adecvată
a investiţiilor și a suportului nostru pe întreg
teritoriul ţării.
Raportul LBG a evidenţiat faptul că 10.000
de persoane au beneficiat în mod direct de
activităţile noastre în divizia Pharma și că
70% din angajaţii și-au dedicat fiecare în
medie trei zile pentru activităţile de volun-
tariat realizate în cadrul comunităţilor, pe
durata întregului an - totalizând peste 5.000
de ore de voluntariat în 2012.
În eforturile de a contribui la soluţionarea
cauzelor sociale critice din România, sus ţi-
nem o serie de parteneri comunitari pe par -
cursul anului, însă avem parteneriate pe
termen lung în care investim pasiune, energie
și resurse. În plus, organizăm evenimentul
anual GSK Orange Day, care oferă o varietate
de oportunităţi de voluntariat.
Sănătatea şi bunăstarea comunităţilor locale
Parteneriatul cu HOSPICE
Casa Speran]ei
GSK România are un parteneriat de peste 11 ani cu
HOSPICE Casa Speran]ei pentru dezvoltarea îngri -
jirii paliative pentru pacien]ii cu boli terminale din
România. Îngrijirea paliativ` urm`re[te îmbu n` t`]i-
rea calit`]ii vie]ii pentru pacien]ii cu boli incurabile,
prin tratamente de ameliorare a durerii [i consiliere
psihologic` [i pentru familiile aces to ra. Sumele
donate de GSK c`tre HOSPICE au dep`[it pân`
acum valoarea de 1 milion de euro. {i nu inten-
]ion`m s` ne oprim aici, pentru c` ne voia pentru
astfel de servicii e imens`: doar 5% din pacien]ii
diagnostica]i cu cancer în faz` terminal` bene fi-
ciaz` de servicii de îngrijire paliativ` în România.
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
23
S`n`tatea [i bun`starea comunit`]ilor locale continuare

Europharm Distribu]ie are o rela]ie pe termen lung
cu Habitat for Humanity în România, o organiza]ie
non-profit a c`rei misiune este de a lucra al`turi de
oameni de pretutindeni, din toate p`turile sociale,
pentru a cl`di case, comunit`]i [i, nu în cele din
urm`, speran]e. În 2009, al`turi de Europharm
Distribu]ie, Habitat for Humanity România a lansat
primul proiect comunitar strategic Construim
împreun` pentru o via]` s`n`toas`. În 2012, 63
de angaja]i ai Europharm Distribu]ie s-au oferit
voluntari pentru a construi o cas` în 5 zile în cadrul
campaniei Big Build 2012, ini]iat` de Habitat for
Humanity România, s`rb`torind astfel Ziua Interna-
]ional` a Ad`postului. Echipa a ajutat la construc]ia
uneia dintre cele 8 case ridicate în satul Preajba,
jude]ul Dolj, care dup` finalizare, a fost ocupat` de
o familie cu doi copii.
Suntem foarte bucuroși că această echipă
entuziastă de angajaţi ai Europharm Dis-
tribuţie ni s-a alăturat în 2012 în susţinerea
celei de-a patra ediţii a evenimentului Big
Build. Acest eveniment adună mediul de
afaceri, autorităţi publice și sute de volun-
tari din România și din lume, pentru a
atrage atenţia asupra condiţiilor decente de
trai. Mulţumită celor 63 de voluntari, una
dintre cele opt familii din Preajba, judeţul
Dolj, beneficiază de o casă decentă, pri mi-
toare și sigură pe timpul iernii, iar Habitat
for Humanity România a progresat în mi siu-
nea sa de îmbunătăţire a condiţiilor
de trai pentru familiie sărace din ţara
noastră.
Gabriela Grigori, Resource Development and
Communication Director, Habitat for Humanity
Parteneriatul cu
OvidiuRo
Sprijinim organiza]ia OvidiuRo pentru a facilita
accesul la servicii de s`n`tate [i educa]ie în s`n` -
tate a copiilor din cele mai s`race comunit`]i.
Al`turi de OvidiuRo am ad`ugat o component`
de s`n`tate la programul Fiecare copil în gr` -
dini]`, desf`[urat în 18 comunit`]i. Aceasta ini-
]iativ` face parte dintr-o ini]iativ` regional`, sus-
]inut` de un program global de finan]are al GSK,
European Community Partnership, ce ofer` su -
port ini]iativelor pentru dezvoltarea infra struc turii
în s`n`tate [i facilitarea accesului la servicii medi -
cale din Europa. Motivul principal pentru absen]a
copiilor de la [coal` îl reprezinta îmboln`virile
dese, ceea ce ilustreaz` necesitatea acestui pro -
gram. Astfel, doar în primul an peste 1.000 de
copii s`raci din România au beneficiat de acces la
servicii medicale [i o campanie de s`n`tate.
Parteneriatul cu
Salva]i Copiii România
În cadrul proiectului Fiecare copil conteaz`, lu -
cr`m înc` din 2010 al`turi de Salva]i Copiii pen -
tru a contribui la reducerea ratei de mor ta litate
infantil` din ]ara noastr`. În prezent, România
înregistreaz` o rat` a mortalit`]ii dubl` fa]` de
cea european`, iar 6 din 10 cazuri de deces in-
fan til sunt cauzate de factori prevenibili (sursa:
Salva]i Copiii). În primii doi ani de proiect, peste
2.200 de persoane au beneficiat de acest pro -
gram, printre care mame, femei îns`rcinate [i
copii din nou` jude]e din România, acolo unde se
înregistreaz` cele mai grave statistici privind
mortalitatea infantil`. Mai mult decât atât, de
la demararea proiectului nu a mai fost înregistrat
niciun deces în comunit`]ile în care se desf`[oar`
proiectul.

Parteneriatul cu Habitat for Humanity
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
S`n`tate pentru to]i
24
GSK Orange Day în România
GSK Orange Day, eveniment introdus la nivel
global de GSK în 2009, a reușit cu ajutorul a
mii de angajaţi GSK din toată lumea să aducă
o schimbare semnificativă în comunităţile
locale prin implicarea în cauze sociale și de
mediu importante.
Iniţiativa le oferă angajaţilor posibilitatea de
a dedica o zi de muncă plătită activităţii de
voluntariat într-un proiect, organizaţie sau
cauză comunitară, aliniată valorilor GSK.
În România, organizăm GSK Orange Day la
nivel naţional, pe parcursul a două săp -
tămâni, în fiecare an, perioadă în care fie -
care angajat are ocazia sa îşi dedice o zi în
folosul comunităţilor locale.
În 2012, am încercat pentru prima dată o
abordare dife rită a organizării Orange Day,
pentru a încuraja cât mai mulţi angajaţi să se
implice, cu scopul final de a avea un impact
cât mai sem nificativ asupra calităţii vieţii
mai multor români. Astfel, în loc de a selecta
de la nivel central un număr de proiecte in
care sa ne implicăm, le-am oferit angajaţilor
din diviziile noastre Pharma și Consumer
Health-care, posibilitatea de a-şi alege
singuri cauzele şi organizaţiile non-profit în
care să se implice, lucru care a reprezentat şi
succesul acestui proiect. Am lansat un "call
to action" în rândul angajaţilor noștri, care
au fost foarte deschişi şi entuziasmaţi
propunând 32 de proiecte din 18 orașe,
pentru 24 de parteneri non-profit. Astfel, am
mobilizat 233 de voluntari GSK (inclusiv
membri ai echipei de conducere) în proiecte
şi am reuşit să ajutăm 1.400 de persoane.
Cele mai multe activităţi comunitare realiza -
te de angajaţii noștri au avut ca scop susţine-
rea educaţiei în sănătate a copiilor, în linie
cu strategia noastră de responsabilitate
socială.
GSK Orange Day \n Timi[oara
În Timișoara,
voluntarii GSK
și-au unit forţele
cu Centrul
pentru Integrarea
școlară și Pre -
ve nirea Aban-
donului școlar
pentru Părinţi și Copii, pentru a lumina vieţile
a 14 copii. Aceștia își petrec majoritatea
timpului în casă și adesea izolaţi și este
important pentru ei să socializeze și să
descopere lumea din jurul lor. Voluntarii GSK
au organizat o excursie pentru vizitarea
Muzeului de Artă Tradiţională din Buziaș,
unde copiii au descoperit costumele
tradiţionale din regiune, iar apoi s-au bucurat
de o după-amiază la piscină, unde au învăţat
S`n`tatea [i bun`starea comunit`]ilor locale continuare
Orange
Day 2012
Proiecte
Voluntari
GSK
Beneficiari
direc]i
Bra[ov 1 7 22
Bucure[ti 10 94 216
Cluj 4 17 132
Constan]a 1 7 60
Timi[oara 1 9 15
Al]ii 15 99 954
Total 32 233 1,399
noţiuni de bază de înot. La sfârșit, am
organizat o petrecere pentru cei trei copii ale
căror zile de naștere au avut loc în luna prece -
dentă și toţi copiii au primit câte un cadou.
GSK Orange Day \n Cluj-Napoca
Alţi voluntari GSK și-au petrecut ziua cu cei 22
de beneficiari ai Fundaţiei Estuar din Cluj-
Napoca, care oferă consiliere și servicii de
terapie ocupaţională pentru persoanele cu
probleme de sănătate mintală (schizofrenie,
depresie etc.). Ziua a început în parc, unde
voluntarii și bene ficiarii au făcut fotografii, iar
după prânz au participat la dezbateri pe teme
precum nutriţie și sănătate cardio-vasculară,
dar și la un atelier de lucru manual.
GSK Orange Day \n Craiova
În Craiova, voluntarii GSK au organizat o zi
deosebită pentru copiii de la școala nr. 38
(aflată într-un cartier măr gi naș al orașului).
Ziua a început
cu cântece și
dansuri, iar apoi
copiii au fost
implicaţi într-o
discuţie despre
importanţa
igienei orale și
au primit diverse cadouri (pastă de dinţi,
periuţe de dinţi, creioane și cărţi de colorat).
Ziua a continuat cu un prânz distractiv și o vi-
zi tă la Muzeul de Știinţe Naturale din Oltenia.
Pentru noi, această zi a fost o lecţie de viaţă.
Vasi Dagher, beneficiar
În timpul petrecut împreună, copiii au
învăţat să iubească tradiţiile și au înţeles că
dacă vor ceva cu adevărat, vor reuşi. La
rândul lor, copiii ne-au amintit cât de
important este să te bucuri de lucrurile
simple în viaţă.
M`d`lina Ion, Project Leader, GSK Consumer Healthcare
Am încheiat ziua cu sentimentul că am adus
un strop de bucurie într-un ocean de
probleme, dar şi cu dorinţa de a continua
sprijinul acordat noilor noștri prieteni. Lipsa
unor lucruri nesemnificative pentru noi (un
caiet, un creion) reprezintă de multe ori
pentru ei un obstacol, în calea dorinţei lor de
a învăţa și de a merge la școală. Am simţit că
prin activitatea noastră, cel puţin pentru o zi,
am adus bucurie în sufletele celor mici.
Aifer Baca, Project Leader, GSK Pharma
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
25 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Comportamentul nostru
|n aceast` sec]iune
Punem accentul pe standarde morale [i
principii 27
O nou` modalitate de a sprijini medicii 29
Cre`m valoare prin studiile clinice 31
Respectarea celor mai \nalte standarde \n
serviciile oferite clien]ilor 32
Respectarea angajamentelor privind sus]inerea
pacien]ilor 33
Activitatea noastr` \n domeniul politicilor
publice 35
Cum m`sur`m \ncrederea 36
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
26 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Comportamentul nostru
Modul în care realizăm succesul este la fel
de important ca tot ceea ce facem. Punem
interesul pacienţilor și al consumatorilor pe
primul loc și ne ghidăm după valorile
noastre - transparenţă, respect, integritate,
orientare către pacient - în tot ceea ce facem.
Comportamentul etic este un factor determinant al succesului nostru. Nu
este doar cea mai bună alegere din punct de vedere moral, dar este, de
ase menea, și o bună alegere pentru business, dat fiind faptul că are
capacitatea de a da naștere și de a consolida încrederea consumatorilor și
partenerilor noștri. Conduita etică ia în calcul şi abordarea noastră cu
privire la calitatea produselor noastre (atât pentru cele cu, cât şi pentru cele
fără prescripţie me di cală) și a modului în care le producem și distribuim.
De asemenea, această conduită presupune o comunicare transparentă,
clară și responsabilă cu pacienţii și consumatorii cu privire la produsele
noastre, utilizarea și efectele lor asupra sănătăţii și bunăstării. În plus, jucăm
un rol important în susţine rea partenerilor, a pacienţilor noștri, în
cunoașterea drepturilor acestora și în promovarea susţinerii de care aceştia
au nevoie pentru a obţinere tratamen tele corespunzătoare sau
recunoașterea nevoilor acestora. În același mod, considerăm importante
transparenţa și claritatea cu privire la produsele noas tre și credem că
pacienţii au dreptul de a fi informaţi cu privire la medi camentele pe care le
consumă. De asemenea, ne asigurăm că toate etichetele produselor sunt
conforme cu reglementările în vigoare.
Asigurarea celei mai bune calităţi a produselor prin reţeaua de furnizare
Element cheie: siguranţa și sănătatea consumatorilor [Declaraţia G4-PR2]
Siguranţa produselor și asigurarea unei etichetări corecte
Element cheie: etichetarea produselor și serviciilor. [Declaraţia G4-PR4]
Transparenţă cu privire la politica publică
Element cheie: politici publice [Declaraţia G4-SO6]
Respectarea legilor și regulamentelor în vigoare
Element cheie: conformitate. [Declaraţia G4-SO8]
Menţinerea celor mai înalte standarde etice de comportament și marketing
Obiectiv principal: comunicări de marketing. [Declaraţia G4-PR7]
Susţinerea pacienţilor și promovarea drepturilor acestora
Obiectiv principal: comunităţile locale [Declaraţia G4-SO1]
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
27 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Punem accentul pe standarde morale și principii
Conduita etică reprezintă o
prioritate pentru GSK.
Nerespectarea unor standarde
etice înalte poate afecta
încrederea partenerilor în
compania și produsele noastre
şi ne poate afecta reputaţia,
lucru care poate avea
consecinţe financiare sau
juridice semnificative.
După cum am menţionat și în raportul de
anul trecut, în Româ nia ne ghidăm după
Codul global de Conduită al GSK care stă la
baza culturii noastre organi zaţionale și a
modului în care operăm și ne asigură
conformitatea cu toate legile și regu lamentele
aplicabile, în toate aspectele acti vi tăţii noastre.
Codul global de Conduită al GSK este
completat cu Ghidul Angajatului GSK Privind
Etica în Afaceri, disponibil în limba română
pentru angajaţii locali. Conform legis laţiei din
România, am elaborat și un cod de conduită
local, aliniat prevederilor asumate de cel
global. Presupusele încălcări ale conduitei pot
fi raportate prin intermediul Liniei Con fi-
denţiale de Raportare a GSK - detaliile pri vind
această linie fiind publicate intern și toţi anga -
jaţii fiind informaţi despre existenţa ei pe par -
cursul procesului lor de inducţie în companie.
Din punct de vedere al calităţii conduitei
noastre etice, reglementările noastre interne
depășesc reglementările industriei farma ce u-
tice, definite de către Asociaţia Română a Pro -
ducătorilor Internaţionali de Medicamente
(ARPIM) și de către Federaţia Europeană a In -
dus triilor și Asociaţiilor Farmaceutice (EFPIA).
Facem tot posibilul să ne asigurăm că GSK
România demonstrează cele mai înalte stan -
darde etice în tot ceea ce face. Acestă abordare
include interzicerea oferirii de atenţii sau ca -
douri profesioniștilor din domeniul medical și
interzicerea alegerii unor locaţii de lux pentru
organizarea de întâlniri, în condiţiile în care
un local mai modest este mai adecvat.
În acest context, am primit cu dezamăgire ves -
tea că, în 2013, Codul de Conduită a fost încăl -
cat de unii dintre angajaţii noștri din România,
fapt care ne-a reamintit nevoia de a fi vigilenţi
în permanenţă. Încălcarea a avut loc în cadrul
unui eveniment știinţific, urmat de o cină în
timpul căruia a fost oferit un moment artistic,
ceea ce este împotriva codului nostru de
conduită. Incidentul a fost raportat și au fost
luate măsurile necesare pentru prevenirea
unor situaţii similare.
Abordarea noastr` transparent`
Facem publică platforma noastră etică
(„Platforma Etiqa“) pe pagina de internet
www.gsk.ro pentru ca partenerii noștri să ne
poată înţelege abordarea și să știe la ce să se
aștepte din partea GSK. Acesta reprezintă un
instrument important în asigurarea unor
parteneriate transparente și a unor standarde
etice înalte pentru angajaţi, furnizori și
parteneri comerciali.
Platforma etică cuprinde detalii despre politici
și proceduri pe care le-am implementat în ulti -
mii ani, care susţin consolidarea încrederii
par tenerilor noștri, separând clar aspectele co -
merciale și de marketing sau aspectele promo -
ţionale de activităţile ce au ca scop promo varea
știinţei și cunoștinţelor medicale, prin oferirea
de informaţii de ultimă oră şi îmbună tăţirea
infrastructurii medicale.
Platforma noastră etică cuprinde detalii despre
modul în care colaborăm cu specialișii din
domeniul medical și cu organizaţiile din
domeniu și modul în care sprijinim educaţia
pentru sănătate și asociaţiile de pacienţi. Abor -
darea noastră etică este bazată pe principii cla -
re legate de modul în care desfăşurăm ac ti vi tă-
ţi le de marketing şi promovare în Româ nia și
este ancorată în interesele consu ma tori lor și
pacienţilor. Această abordare se aplică vânzării
tuturor produselor noastre, fie că sunt medica-
mente cu sau fără prescripţie medicală sau
vac cinuri, către profesioniștii din domeniul
medical, spitale sau instituţii guvernamentale.
GSK consideră că relaţia cu medicii este esen -
ţială pentru progresul medicinei și este în be-
Preţuirea încrederii partenerilor noștri este
un obiectiv permanent. Susţinem acest de-
mers în diferite moduri, însă acest lucru nu
în seamnă că nu putem greși. Atunci când
greșim însă, ne corectăm și încercăm să ne
asigurăm că nu repetăm aceeași
greșeală.
Pascal Prigent, GM GSK România
Ghidul etic
Ghidul GSK privind etica în afaceri cuprinde [i un „ghid
etic“ care ajut` angaja]ii s` solu]ioneze probleme eti -
ce. Angaja]ii sunt încuraja]i s` ia în considerare
urm`toarele întreb`ri atunci când evalueaz` o situa]ie:
• Este legal [i etic?
• Este conform cu politicile GSK [i Codul de Conduit`?
• Sunt sincer, corect [i de încredere?
• Este în conformitate cu valorile GSK?
• Cine ar putea fi afectat - clien]i, pacien]i, subiec]ii
de studiu sau colegi?
• A[ putea explica acest lucru familiei [i prietenilor?
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
28 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
reprezentanţii pentru a participa la astfel de
conferinţe în care să îşi dezvolte cunoştinţele.
Considerăm că participarea la congrese inter -
na ţionale de prestigiu este importantă pentru
men ţinerea unui înalt nivel de educaţie și infor -
mare în rândul medicilor din România. Pentru
liderii comunităţii medicale, expunerea la cele
mai recente cercetări din domeniu este foarte
importantă și reprezintă, de asemenea, șansa
de a împărtăși cunoștinţele cu colegii din sfera
medicală internaţională. Drept urmare, con -
tinuăm să oferim sprijin pentru participarea
medicilor la congrese internaţionale, respec -
tând o serie de reguli clare şi transparente. În
2012 GSK România a sponsorizat 211 medici
pentru participarea la 40 de conferinţe in terna -
ţionale în diverse arii terapeutice.
neficiul pacienţilor. Nu trebuie să uităm faptul
că un medic trebuie să fie mereu la curent cu
informaţiile noi despre tratamentele și inova -
ţiile medicale din domeniul său de activitate.
Relaţia dintre medici și companiile farma ce u ti-
ce este reglementată în mod clar, atât prin poli -
tici interne și proceduri adoptate de GSK, cât și
de legile din România și de regulamentele Aso -
ciaţiei Române a Producătorilor Internaţionali
de Medicamente (ARPIM) și Federaţiei Euro -
peane a Industriilor și Asociaţiilor Farma ce uti-
ce (EFPIA).
În același timp, trebuie să recunoaștem că, date
fiind restricţiile bugetare, în special într-o ţară
precum România, care se confruntă cu pro ble-
me majore în alocarea de fonduri, institu ţiile nu
sunt întotdeauna capabile să-și finan ţeze
Începând din luna aprilie 2012, am iniţiat im-
plementarea unui nou model de lucru, având
ca scop eliminarea unor potenţiale conflicte de
interese. Cererile de sponsorizare trebuie trans-
mise prin e-mail, pentru a ne asigura că acestea
sunt reactive și sunt evaluate după criterii trans-
parente, publice și clare, care pot fi consultate
accesând Platforma Etiqa pe site-ul www.gsk.ro.
În plus, pentru a ne asigura că nu există con -
flicte de interese, ne ghidăm după un proces
riguros, gestionat de departamentul nostru
medical, fără implicare din partea depar ta men -
tu lui comercial.
Mai mult decât atât, în România, repre zen tan-
ţii noștri medicali sunt recompensaţi pe baza
nivelului de informare a medicilor cu privire la
medicamentele noastre, și nu pe baza numă ru-
lui de prescripţii acordate de către aceștia.
Remuneraţia acestora se stabilește, de ase me-
nea, pe baza conduitei de valori, cât și conform
volumului total de vânzări efectuate. Repre-
zen tanţii medicali nu sunt informaţi cu privire
la obiectivele de vânzări și, astfel, aceste obi ec-
tive nu le influenţează comportamentul comer -
cial. În acest mod, ne putem concentra pe recom-
pensarea unei abordări etice a activi tăţii
comerciale, care considerăm că este în
interesul unei societăţi sustenabile și derulării
unei afaceri sustenabile în România și
oriunde în lume.
Angajamentul etic
Ca parte a angajamentului nostru faţă de
valorile GSK, compania s-a angajat public că va
lua toate măsurile necesare pentru a proteja
drepturile omului în toate ariile pe care le
poate influenţa. Astfel, ne asigurăm că
drepturile omului sunt respectate pe întregul
lanţ de activitate. Pentru a fi siguri de acest
lucru, contractele pe care le semnează cu
furnizorii includ o clauză a drepturilor omului
concepută la nivel global de către compania
mamă GSK plc. Această clauză are la bază
Declaraţia Drepturilor Omului ONU și
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a
Muncii. Acestea includ:
• Angajamentul că furnizorul nu recurge la
practici intolerabile precum munca forţată,
discriminarea etc.
• Angajamentul că furnizorul acţionează
conform unor principii esenţiale precum
asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos,
program de lucru conform legislaţiei în
vigoare etc.
• Angajamentul furnizorului de a respecta
drepturile omului și standardele etice de
muncă pe întreg procesul său de
aprovizionare
Pașii pe care GSK îi urmează în
vederea respectării drepturilor
omului în sfera sa de influenţă
au o esenţială contribuţie în
demonstrarea valorilor GSK.
Prin faptul că ne asigurăm că toate
contractele cu furnizorii includ clauzele GSK
privind drepturile omului reprezintă o parte
importantă a rolului pe care noi, în calitate
de avocaţi, îl putem juca în susţinerea
valorilor și reputaţiei GSK.
Cristina Alexandrescu, Head of Legal GSK Romania
Punem accentul pe standarde morale [i principii continuare
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
29 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Una dintre cele mai
importante provocări în
accesul pacienţilor la cele mai
bune tratament ţine de un mai
bun nivel de informare și o
abordare proactivă a medicilor
de familie în relaţie cu
pacienţii lor şi cu afecţiunile
acestora.
În multe cazuri, lipsa de informaţii sau de cu noș -
tinţe pe subiecte generale sau despre dife renţa
între alternativele de tratament împiedică o
diagnosticare corectă și o identificare precoce
ceea ce îngreunează accesul pacienţilor la un
trata ment corespunzător. O altă provocare este
reţinerea pacienţilor în a discuta despre anu mi -
te afec ţi uni care îi pun într-o situaţie neplăcută.
Există provocări specifice pe piaţa din România
care împiedică identificarea și prevenirea anu -
mi tor afecţiuni și a boli cronice, pre cum astmul,
BPOC (bronhopneumopatia ostructivă
cronică) și HBP (hiperplazia benignă de pros -
tată), care, de multe ori, nu sunt diagnosticate.
Adesea, pacienţii vizitează medicul generalist
pentru alte afecţiuni, iar aceste boli cronice
sunt descoperite întâmplător. Simptomele nu
sunt investigate proactiv de medicii generaliști
(cu aceeași prioritate ca afecţiunile cardiologice,
spre exemplu), iar întârzierea pacienţilor în a se
prezenta la doctor face ca îndrumarea lor către
specialiști să fie realizată doar în situaţia în care
simptomele se agravează semnificativ.
O nouă modalitate de a oferi sprijin medicilor
Afec]iuni predominante în
România
BPOC: Boala obstructiv` cronic` a c`ilor respiratorii
(BPOC) este una dintre cele mai întâlnite afec]iuni
pulmonare. Aceast` boal` obstruc]ioneaz` respira]ia.
Exist` dou` forme de BPOC. Bron[ita cronic`, care
presupune tuse pe termen lung cu mucus [i emfizemul
pulmonar, care presupune deteriorarea în timp a
pl`mânilor.
HBP: Hiperplazia prostatic` benign` (HBP) este o afec-
]iune urologic` comun` cauzat` de m`rirea prostatei,
condi]ie care poate irita sau întrerupe func]ionarea
corect` a vezicii urinare [i poate cauza disconfort.
Echipa de Consultan]i Educa]ie
Medical` - Obiective
• Îmbun`t`]irea gestion`rii afec]iunilor la nivelul
medicilor de familie pentru pacien]ii cu BPH (afec-
]iuni ale prostatei), COPD (afec]iuni pulmonare) [i
astm.
• O mai bun` identificare a pacien]ilor
• Îmbun`t`]irea procesului de trimitere a pacien]ilor
c`tre speciali[ti.
• Îmbun`t`]irea nivelului de monitorizare a pacien]ilor
pentru o respectare mai bun` a tratamentului.
• Consolidarea rolului de lider al GSK în domeniile
afec]iunilor respiratorii [i urologice.
• Îmbun`t`]irea satisfac]iei medicilor de familie [i
consolidarea încrederii acestora în GSK.
Chiar și medicii de familie simt că sunt lipsiţi
de cele mai bune instrumente pentru a diag -
nostica și a ajuta acești pacienţi și, în unele ca -
zuri, acest lucru afectează comunicarea între
medic și pacient și, în final, chiar tratamentul.
Urmărind exemplele celor mai bune practici
din Marea Britanie și Statele Unite, am decis să
implementăm în România o echipă specială
dedicată sprijinirii medicilor în oferirea de su -
port pacienţilor, pe care am denumit-o Echipa
Consultanţi Educaţie Medicală (Disease Care
Consultants - DCC). Echipa este compusă din
14 reprezentanţi medicali instruiţi, care lucrea -
ză pentru a discuta cu medicii de familie despre
nevoile specifice ale pacienţilor, ce contribuie
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
30 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
în final la la diagnosticarea și trimiterea pacien -
ţilor către specialiști, la monitorizarea tratamen-
telor și îmbunătăţirea respectării tratamentului
de către pacienţii cu afecţiuni respiratorii sau
urologice cronice.
Echipa DCC nu are rolul de a promova mărcile
GSK, ci de a îmbunătăţi serviciile pe care le ofe -
rim medicilor de familie pentru a crește nivelul
de satisfacţie a acestora și a pacienţilor în legă-
tură cu GSK. Considerăm că ne putem aduce în
acest fel aportul la îmbunătăţirea cunoștinţelor
și capacităţilor practice ale medicilor de familie,
contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacienţilor români.
În prima etapă a programului DCC, echipa
noastră a vizitat peste 1.800 de medici de fami-
lie (în ultimul semestru al anului 2012). Con-
sultanţii DCC au colaborat cu medicii pentru a
înţelege abordarea acestora și capacitatea lor de
a trata afecţiunile respiratorii și urologice și
atitudinea și abordarea lor în privinţa prostatei
mărite. La întâlniri au participat aproximativ
150 de medici de familie, acestea fiind orga ni-
za te în întreaga ţară, cu scopul a dezvolta cu noș-
tinţele și a ajuta relaţionarea cu specialiștii în
urologie și pneumologie din proximitate.
De asemenea, am solicitat realizarea unui stu -
diu pentru a verifica impactul activităţilor noas -
tre în rândul medicilor de familie, studiu care a
presupus realizarea unor interviuri cu 217
medici de familie. Rezultatele (vezi graficul de
mai jos) au arătat că vizitele reprezentanţilor
noștri sunt percepute ca fiind calitativ mai bu-
ne faţă de cele ale reprezentanţilor aparţinând
Căutăm modalităţi de a îmbunătăţi inter-
fa ţa pentru utilizatori şi de a facilita
accesul, platforma de e-learning fiind o
metodă efi cientă prin care medicii pot
avea acces la in formaţii. Ei se pot conecta
la orice oră, fără a se deplasa și fără costuri,
și de ase me nea pot beneficia de puncte
pentru acreditare. Considerăm că aceasta
este o investiţie foarte bună pentru
îmbunătăţirea infrastructurii de
sănătate.
Laura Munteanu, Medical Affairs Manager GSK Pharma
altor companii din sectorul farmaceutic, iar vi -
zitele la medicii de familie au fost apreciate ca
aducând un plus de valoare activităţii lor.
Dezvoltarea profesional` a speciali[tilor
din domeniul s`n`t`]ii
În 2011, GSK a sprijinit lansarea primului
program medical on-line gratuit de învăţare
pentru medicii de familie din România
(www.formaremedicala.ro). Programul on-line
constă într-o serie de cursuri educa ti ve care
abordează subiecte din domeniul afec ţiunilor
respiratorii, dermatologice, urologice, precum
şi din zona vaccinării, oferind puncte celor
care promovează examenele, puncte care se
iau în considerare la atestarea de către Colegiul
Medici lor din România. Iniţiatorul proiectului
de e-learning este Societatea Naţio nală de
Medici na Familiei, iar conţi nu tul a fost
elaborat de medici de familie și specialiști cu o
vastă expe rienţă practică. Programul a fost
utilizat de peste 4.000 de medici de la
lansarea sa.
Feedback-ul primit atestă faptul că medicii
apreciază această șansă de a învăţa, de a se
dezvolta profesional. Vom susţine în conti-
nuare dezvoltarea acestei platforme, pentru
ca pacienţii din România să bene ficieze de
ultimele noutăţi în ceea ce priveşte mana-
gementul bolii, de la medicii lor.
O nou` modalitate de a oferi sprijin medicilor continuare
4.4 4.3 4.1 4.1 4.0
Media
2
3
4
Vizitele reprezentan]ilor
sunt de foarte bun`
calitate
Nu [tiu/Nu pot evalua
Aprecierea medicilor de familie cu privire la calitatea vizitelor efectuate de reprezentan]ii medicali
GSK Companii concurente
57
45
37
34
27
1
33
41
23
4
26
48
22
4
36
19
30
11
2
1 1
Programul DCC este un proiect
entuziast și suntem încurajaţi
de rezultatele iniţiale. La
început, medicii de familie se
așteptau ca vizitele noastre să
aibă ca subiect promo va rea de produse. Nu
eram siguri dacă medicii de familie vor înţe-
lege faptul că intenţia noas tră era mai mult
decât atât. A durat ceva timp pentru ca ei să
înţeleagă că interesul nostru principal este a-i
ajuta să înţeleagă mai bine și să-și dezvolte
capacitatea de a identifica și de a trata sau re-
comanda pacienţilor trata men te speciali za te.
În cazul hiperplaziei be nigne de prostată, spre
exemplu, afecţi u nea este un subiect tabu, pe
care bărbaţii evită să-l discute. Faptul că
ajutăm medicii de fami lie să abordeze acest
subiect cu pacienţii reprezintă o mare reali-
za re. Suntem singura companie farmaceutică
din România care a încercat o astfel de abor-
da re. Sunt încrezători că vom îmbunătăţi cali-
tatea vieţii pentru pacienţii cu BPOC, astm şi
prostata mărită, arii unde GSK are deja o
experienţă solidă.
Barbara Cygler, Business Unit Specialty Care GSK Pharma
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
31 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Suntem implicaţi în
dezvoltarea de medicamente
inovatoare prin investiţii
permanente în studii clinice,
cuprinse în programul global
al GSK. În 2012, am organizat
în România 15 studii clinice,
implicând peste 1.000 de
pacienţi din peste 90 de centre.
Toate studiile pe care le
realizăm sunt conforme cu
cele mai înalte standarde şi
protocoale inter na ţionale și cu
standardele stricte ale GSK și
fac obiectul unor procese
periodice de audit.
Pro cesele de audit și inspecţiile desfășurate în
2012 nu au semnalat probleme majore.
Investiţiile noastre în studii clinice în România,
care s-au ridicat la o valoare totală de peste 8 mi -
lioane de euro pe parcursul ultimilor cinci ani,
aduc un plus de valoare sistemului local de să -
nătate. În plus, oferim programe educaţionale
pentru medicii din România și cele mai avan-
sate echipamente medicale pentru ca aceștia să
realizeze studiile conform protocoalelor GSK.
Astfel, medicii din România câștigă experienţă
cu privire la cele mai inovatoare soluţii din do -
meniul medical, iar acest lucru le îmbună tă ţește
cunoștinţele generale. În plus, pacienţii trataţi
în cadrul studiilor clinice beneficiază de acces la
tratamente inovatoare care nu le-ar fi dispo nibi-
le în România și, adesea, se constată o îmbună tă -
ţire a stării lor de sănătate și a calităţii vieţii lor.
Creăm valoare prin studiile clinice
Studii clinice: În România, desfășurăm studii
clinice de fazele 2, 3 și 4 pentru afecţiuni respi -
ratorii, oncologice, cardiologice, urologice,
reumatologice și infecţioase.
Faza 2: Aceste studii colectează date prelimi-
na re cu privire la eficienţă (a unui anumit
medicament pentru persoanele cu o anumită
afecţiune
Faza 3: Aceste studii colectează informaţii
suplimentare cu privire la siguranţă și
eficienţă pentru diferite categorii de persoane
și dozaje, folosind diverse combinaţii de
medicamente.
Faza 4: Aceste studii au loc după aprobarea
medicamentelor de către autorităţile de regle-
mentare și colectează informaţii suplimentare
cu privire la siguranţa, eficienţa sau utilizarea
optimă a unui medicament.
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
32 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Întregul nostru lanţ de
distribuţie este proiectat
pentru a asigura livrarea către
clienţi a produselor potrivite,
la un nivel corespunzător de
calitate și cantitate și la
momentul potrivit.
Suntem de părere că trebuie să ne asigurăm că
atât calitatea produselor, cât și calitatea opera-
ţi unilor logistice satisfac nevoile și așteptările
consumatorilor. Acesta este un aspect critic pen -
tru succesul afacerii noastre, dar și pentru
pa cienţii a căror nevoie pentru medicamente
este vitală. Calitatea produselor noastre este
asigurată prin conformitatea cu standardele
globale de calitate. Fabrica din Brașov este o
unitate aliniată la standardele mondiale GMP
(Good Manufacturing Practice).
În 2012, unitatea de la Braşov a desfășurat un
studiu în rândul a 27 dintre cei mai importanţi
clienţi ai săi din toată lumea, inclusiv în ţări
precum Noua Zeelandă, Hong Kong, Polonia,
Thailanda, Rusia și altele. 63% din clienţi au
declarat un nivel de satisfacţie general de 80%,
un nivel de satisfacţie faţă de livrarea la timp
de 93% și un nivel de satisfacţie de 83% pentru
toate cantităţile livrate.
În cadrul Europharm Distribuţie, toate servi -
c iile de distribuţie, stocare, manevrare, trans-
port și logistică sunt conforme cu regulile de
bune practici pentru distribuţie, cu legislaţia și
cu reglementările farmaceutice. Toate proce se-
l e de audit desfășurate în 2012 de Agenţia Naţio-
nală a Medicamentului și Dispozitive Medicale,
de furnizorii externi sau de auditorii ISO 9001
au constatat faptul că practicile noastre respec -
tă și sunt conforme cu toate standardele cerute.
Totodată, satisfacţia clienţilor Europharm
Distribuţie rămâne la un nivel foarte înalt, cu
un procent mediu de 86% de satisfacţie
generală în 2012. Evoluţia privind satisfacţia
clienţilor faţă de 2011 a fost reprezentată de
îmbunătăţirea sistemului de livrare în regim
de urgenţă și a timpului de răspuns prin Call
center în privinţa solicitărilor clienţilor. Un
domeniu care poate fi îmbunătăţit este cel al
comenzilor online.
Respectarea celor mai înalte standarde în serviciile oferite clienţilor
Serviciile oferite clienţilor sunt esenţiale pen-
tru business-ul noastru. De aceea, pentru a
satisface nevoile clienţilor noștri, trebuie să
fim flexibili și să ne concentrăm pe găsirea
de soluţii. Trebuie să fim deschiși la schim-
bări frecvente, chiar și zilnice, ale rutelor
noastre pentru a putea asigura satisfacţia
clienţilor la fiecare livrare.
Valeria Ghi]oi, Logistic Manager Europharm Distribution
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
33 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Prin intermediul implicării
noastre în politicile publice și
colaborarea cu asociaţiile de
pacienţi putem contribui în
mod semnificativ la dezbaterile
privind aspectele care au un
impact asupra sănătăţii
publice și asupra activităţii
noastre.
În acest fel ne-am propus să
avem o abordare responsabilă
si ne ghidăm după valorile
noas tre, protejând în acelaşi
timp interesele pacienţilor.
Activitatea noastră cu asociaţiile de pacienţi se
desfășoară într-o manieră etică și transparentă.
Sprijinul acordat pacien]ilor cu HIV /
SIDA
În România, există peste 11.000 de persoane
infectate cu HIV și mai mult de jumătate
dintre acestea sunt tineri cu vârste cuprinse
între 20 și 29 de ani, care au fost infectate în
perioada 1987-1991, din cauza cazurilor de
malpraxis şi calităţii scăzute a serviciilor din
sistemul de sănătate din acea perioadă.
Pacien ţii cu HIV/SIDA au nevoie de sprijin, în
condiţiile în care cei mai mulţi sunt sub
tratament de foarte multă vreme, iar viaţa cu
HIV reprezintă o provocare constantă, cu
im plicaţii în toate aspectele vieţii unui pa -
cient. Pe de o parte, pacienţii cu HIV pot duce
vieţi relativ normale, se pot bucura de familie
și prieteni și pot fi avea succes la locul de mun-
că. Pe de altă parte, trebuie să facă vizite dese
la medic, să ia medicamente în mod regulat si
să facă analize medicale. Rutina trata men tu-
Respectarea angajamentelor privind susţinerea pacienţilor
În România, contribuţiile noastre în lucrul
cu asociaţiile de pacienţi se concentrează
pe susţinerea cauzelor care reprezintă cele
mai mari provocări pentru pacienţii din
România. Obiectivul nostru este să ajutăm
pacienţii să conștientizeze dreptul la sănă-
tate și să atragă atenţia asupra problemelor
din sănătate cu un impact semnificativ a-
supra calităţii vieţii comunităţilor locale
din România, prin profesionalizarea asoci-
a ţiilor care îi reprezintă în faţa
decidenţilor.
Marilena N`stase, Patient Advocacy & CSR Executive
HIV
Virusul Imunodeficien]ei Umane (Human Immuno de fi-
ciency Virus) atac` sistemul imunitar [i, în timp, scade
num`rul de celule s`n`toase (celule CD4) care lupt`
împotriva infec]iilor. HIV se transmite prin fluide precum
sânge, lichid seminal, lapte matern [i fluide vaginale.
Aceste fluide se pot transmite între diferite persoane sub
diverse forme, inclusiv prin sex neprotejat sau utilizarea
în comun a siringilor. De asemenea, HIV poate fi transmis
de la mam` la copil în momentul na[terii sau prin
al`ptare. La nivel global, 34 milioane de persoane tr`iau
cu HIV la sfâr[itul anului 2011. (WHO)
lui îi face pe mulţi dintre ei să întrerupă tra -
tamentul, deoarece uită să își administreze
zilnic medicaţia.
În 2012, Uniunea Naţională a Organizaţiilor
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA),
cu sprijinul GSK România, a lansat SMS+ si
Helpline+, două servicii în premieră în Româ -
nia, pentru susţinerea persoanelor cu HIV/
SIDA. Cele două servicii fac parte din pro gra-
mul Viaţa cu HIV (www.viatacuhiv.ro), care are
ca obiectiv susţinerea persoanelor seropo zi -
tive în lupta lor de zi cu zi cu boala, în special
în două direcţii – atingerea unui nivel cât mai
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
34 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
ridicat al aderenţei la tratament, vitală în
cazul pacienţilor seropozitivi, şi creşterea
gradului de informare al acestora.
Primul serviciu face legătura între utilizatorii
online și alertele pe telefonul mobil, pacienţii
având posibilitatea de a se abona la un servi -
ciu pentru a primi alerte zilnice pe telefonul
mobil, cu mesaje text pentru a li se aminti de
administrarea tratamentului antiretroviral.
Mesajul text poate fi personalizat de către
utilizator. Spre exemplu, Diana, un pacient
seropozitiv din România, primește în fiecare
dimineaţă la ora 9 o alertă cu mesajul „Ești
cu această afecţiune și nivelul de informare al
societăţii cu privire la lupus în România este
încă foarte scăzut.
Dată fiind complexitatea bolii și faptul că pu -
ţine persoane sunt diagnosticate corect în
România, informaţiile cu privire la lupus și la
nevoile pacienţilor ajung rareori pe agenda
publică sau în atenţia publicului. De aceea,
Ziua Internaţională a Lupusului este singura
zi din an în care publicul pare să fie deschis să
afle mai multe despre această boală și să se
implice. Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni
Autoimune (APAA) a conştientizat că cel mai
mare impact îl poate avea exact în acest inter -
val de numai 24 de ore.
În acest context, cu sprijinul GSK, APAA a ales
să nu prezinte testimoniale ale pacienţilor sau
să adreseze în mod direct problema lupusului,
ci să meargă mai departe, în zona experi men-
tării impactului bolii. Astfel, de Ziua Interna-
ţională a Lupusului, s-a luat decizia de a
transforma reţelele de socializare într-un
“pacient cu lupus”. Pentru 24 de ore, românii
activi pe reţelele de socializare, când şi-au
accesat paginile preferate de Internet, au
constat că nu le pot citi, deoarece erau „îmbol-
năvite” cu lupus. Un script special HTML a
fost implementat pentru a genera în mod
aleatoriu simptome ale lupusului în momen-
tul în care utilizatorii încercau să citească
anumite articole. Simptomele variau de la
căderea părului, stare de vomă, pierderea
vederii până la convulsii și cheaguri de sânge.
După fiecare simptom apăreau mesajele
campaniei cu detalii despre boală și invitau
oamenii să viziteze pagina de Internet a
campaniei.
Înainte de demararea campaniei, solicitările
telefonice primite de Asociaţia Pacienţilor cu
Afecţiuni Autoimune (APAA) ajungeau la 50
de apeluri pe zi. Pe durata campaniei, APAA a
primit peste 900 de solicitări telefonice pen -
tru a oferi informaţii despre lupus. 34 de
bloggeri de top şi-au infectat paginile de
Internet cu lupus și au scris despre boală. De
Ziua Internaţională a Lupusului, pagina de
internet a campaniei a fost vizitată de peste
10.000 de persoane, peste 200.000 de persoa -
ne au experimentat simptomele pe blogguri,
iar platformele sociale au răspândit mesajele
campaniei prin 5.000 de postări pe Facebook
și Twitter, pe lângă informaţiile din
mass-media.
Această campanie creativă a fost una dintre
cele mai de succes campanii de conştientizare
a bolii realizată de o asociaţie de pacienţi,
reuşind prin experimentarea simptomelor
bolii să contribuie la înţelegerea bolii și a
suferinţei pacienţilor, atragând atenţia asupra
persoanelor care suferă de lupus.
Respectarea angajamentelor privind sus]inerea pacien]ilor continuare
Lupus
Lupus (Lupus Sistemic Eritematos) este o boal` care
atac` sistemul imunitar, determinându-l s` devin`
hiperactiv [i s` atace celulele normale, s`n`toase.
Simptomele includ inflama]ii, afec]iuni ale încheieturilor,
pielii, rinichilor, sângelui, inimii [i pl`mânilor. Aceasta este
o boal` incurabil` care poate duce la deces atunci când
nu este controlat` din stadiul incipient.
În România sunt înregistrate peste 9.000 de cazuri de
pacien]i cu lupus.
frumoasă!”, ceea ce îi aduce aminte că trebuie
să îşi ia tratamentul. Al doilea serviciu din
programul Viața cu HIV, constă într-o linie de
helpline dedicată persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA în România. Aceste persoane pot
suna la UNOPA pentru a solicita ajutor sau
pentru a-și împărtăși povestea.
Lupus: cum sprijinim pacien]ii
Pacienţii cu lupus din România trec, de obicei,
prin mai multe diagnostice înainte de a afla
că suferă de lupus. Există puţine resurse la ni-
vel local pentru persoanele care se con frun tă
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
35 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Prin intermediul activităţii
noastre în domeniul politicilor
publice și advocacy, putem
aduce o contribuţie valoroasă
la dezbaterile cu privire la
aspectele care au un impact
asupra sănătăţii publice și
asupra afacerii noastre. În acest
sens, dorim să avem o
abordare responsabilă, să ne
ghidăm după valorile noastre
și să protejăm interesele
pacienţilor.
Scopul nostru este de a demonstra faptul că
toate interacţiunile cu partenerii instituţionali
și grupurile de sprijin pentru pacienţi se
desfășoară într-o manieră corespunzătoare,
etică și transparentă.
Îmbunătăţirea stării de sănătate a românilor stă
la baza misiunii noastre pe piaţa locală. Toto-
dată, sănătatea este un subiect de interes public,
aflat în prezent pe lista de priorităţi a autori tăţi-
lor din România. Apreciem efortul Guvernului
României de a implementa refor ma sistemului
de sănătate prin adoptarea unui proiect legis -
lativ care să-i îmbunătăţească funcţionarea și
să-i asigure sustenabilitatea. Ca parte a unei
orga nizaţii mondiale ce furni zea ză soluţii
pentru sănătate, ne simţim obligaţi să luăm în
mod constant o poziţie și să ne expri măm
opinia legată de diverse aspecte ce ţin de
reglementări și schimbări de politici
în domeniu.
GSK nu participă sub nicio formă la activitatea
politică. Nu sprijinim în niciun fel partide poli -
tice sau politicieni și nu finanţăm campanii elec -
torale sau programe politice. Ne exprimăm
disponibilitatea ca partener al autorităţilor de
reglementare și factorilor de decizie politică și
putem furniza, dacă suntem solicitaţi, infor-
maţii, statistici, cercetări sau tendinţe din sec to -
rul sănătăţii, sau putem participa la consultări
Activitatea noastră în domeniul politicilor publice
ARPIM (Asocia]ia Român` a Produc`torilor
Interna]ionali de Medicamente)
ARPIM este asocia]ia care reprezint` obiectivele
celor mai importante companii farmaceutice din
România. GSK de]ine pozi]ia de membru al
Consiliului Director al ARPIM. Pascal Prigent,
Directorul General al GSK România, a fost ales în
func]ia de vice-pre[edinte al ARPIM începând cu
2013.
Pentru mai multe informa]ii: www.arpim.ro
FIC (Foreign Investors Council, Consiliul
Investitorilor Str`ni)
Este cea mai influent` organiza]ie de companii
str`ine care opereaz` pe pia]a din România, cu
misiunea de a stimula dezvoltarea economic` a
]`rii. GSK de]ine pozi]ia de membru al Consiliului
Director al FIC (Foreign Investor Council) [i conduce
Grupul de Lucru pentru S`n`tate. Pentru mai multe
informa]ii: www.fic.ro
LAWG (Local American Working Group -
Asocia]ia Companiilor Farmaceutice
Americane din România):
LAWG reprezint` interesele Pharmaceutical
Research and Manufacturers of America (PhRMA),
cea mai mare asocia]ie interna]ional` de companii
de cercetare în domeniul biofarmaceutic.
Pentru mai multe informa]ii: www.lawg.ro
AmCham România (Camera de Comer]
American` în România)
AmCham este o organiza]ie apolitic` [i non-profit
care promoveaz` interesele comerciale [i
economice ale comunit`]ii de afaceri americane,
interna]ionale [i locale. GSK Pharma este implicat`
în mod activ în Grupul de Lucru pentru S`n`tate.
Pentru mai multe informa]ii: www.amcham.ro
În prezent, GSK este membr` a urm`toarelor asocia]ii profesionale:
la nivelul industriei, alături de alte companii.
În efortul de a îmbunătăţi mediul de afaceri
local și nivelul de sănătate al românilor
suntem afiliaţi unor asociaţii profesionale,
contribuind în mod activ la dezvoltarea
perspectivei sectorului sau industriei și
colaborând cu organizaţiile de reglementare
în numele sectorului de sănătate.
România este o piaţă foarte
dinamică, cu un mediu
extern volatil. Expertiza
noastră la nivel mondial,
capacităţile știinţifice și
tehnologice au ajutat GSK să producă o
diferenţă semnificativă în îmbunătăţirea
sistemului românesc de sănătate, în
beneficiul pacienţilor, devenind astfel un
contribuitor activ la agenda de politici
publice de sănătate, cu scopul dezvoltării
unei societăţi durabile.
Violeta P`tru, Corporate Affairs Manager GSK Pharma
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
36 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Cum măsurăm încrederea
Modelul TET folosește o serie de indicatori de
bază pentru măsurarea încrederii pe trei
nivele principale:
• Activit`]i responsabile: Valori, respectarea
individului, un loc de muncă responsabil,
conformitate, etică, siguranţă și calitatea pro -
duselor și un lanţ de distribuţie sustenabil.
• Responsabilitatea în pia]`: Colaborarea cu
partenerii, excelenţa medicală și știinţifică,
modul în care stabilim preţurile produselor,
distribuţia și accesibilitatea acestora.
• Investi]ii în comunitate: Sprijinul oferit comu -
nităţii și dezvoltarea sustenabilă a
pieţei sunt de
În 2012, am demarat un studiu similar cu GfK
România pentru a evalua schimbările de per -
cepţie și pentru a ob ţine informaţii actualizate.
Cei 156 de respon denţi cuprinși în studiu fac
parte din urmă toa rele categorii: media, lideri de
opinie din sec torul sănătăţii, reprezentanţi ai
guver nului, ONG-uri, personal al municipa li-
tăţilor locale, asociaţii de pacienţi, bloggeri,
organi zaţii inter naţionale și think-tankuri
active în România, precum și alte companii
În 2010, am raportat
rezultatele studiului Ipsos Mori
folosind instrumentul Trust
Equity Tracker (TET), pe care
l-am utilizat pentru prima dată
în România, astfel încât să
obţinem o imagine realistă
asupra reputaţiei noastre pe
piaţa locală.
Indicatori principali ai satisfac]iei
partenerilor [i ai reputa]iei
(rezultate studiu 2012-2013)
1. Comunicare transparent`, clar` [i onest`
2. Reprezentan]i de încredere ai companiei
3. Informa]ii valoroase pentru parteneri
4. Companie etic`
5. Produse de încredere
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Comportamentul nostru
37 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
ţie cu anul trecut, când 10% din respondenţi au
indicat că deseori răspunsurile noastre întârzie).
Cele mai interesante subiecte pentru jurnaliști
rămân informaţiile furnizate de doctori în
legătură cu diferite afecţiuni și informaţiile
despre sistemul public de sănătate, cât și cele
despre campaniile educaţionale.
De asemenea, suntem mulţumiţi că anul acesta
48% din jurnaliști consideră că website-ul
nos tru www.gsk.ro continuă să fie un
instrument util pentru ei (versus 29% anul
trecut). De ase menea, 36% dintre respondenţi
au spus că GSK România prezintă un nivel mai
ridicat de trans parenţă în comparaţie cu
celelalte companii din domeniu.
Vom continua să folosim de aceste opinii pentru
a ne angaja mai eficient în discuţiile cu media,
luând în considerare preferinţele acestora și
modul în care doresc să primească informaţii
din partea GSK.
Rezultatele celor mai recente
studii ne arată că suntem pe
drumul cel bun și obiectivele
stabilite cu câţiva ani în urmă
îşi arată rezultatele. Scopul
nostru este să iniţiem un dialog cu media,
nu doar să le transmitem jurnaliştilor infor-
maţii prin comunicate de presă. Considerăm
că această abordare de parteneriat ar trebui
să fie o modalitate uzuală de colaborare cu
toţi partenerii noștri. Aceasta este singura
modalitate de a acţiona atunci când scopul
nostru este consolidarea încrederii. De
asemenea, această abordare ne permite să
înţelegem din timp care este părerea
partenerilor noștri despre noi, să înţelegem
așteptările și provocările lor pentru a ne
adapta și îmbunătăţii.
Andreia Cucu, Communication Manager GSK Pharma
Cum m`sur`m încrederea continuare
implicate în activităţi de CSR din România.
Studiul a cuprins inter vi uri directe și inter vi uri
online în perioa da sfârșitului anului 2012 –
începutul anului 2013.
În ceea ce privește aspectele conduitei noastre
pe piaţă, care generează încredere, satisfacţie și
o bună reputaţie, ne-am bucurat să aflăm că am
avut un impact semnificativ în trei dintre cele
mai importante categorii bazate pe nive lul de
încredere al partenerilor noștri în ceea ce pri-
veș te comunicările, reprezentanţii și activitatea
noastră etică.
Continuăm să folosim acest feedback valoros
din piaţă pentru a îmbunătăţi modalitatea în
care ne desfăşurăm activitatea şi felul în care
ne informăm partenerii cu privire la activităţi-
le noastre, piaţa serviciilor medicale și produ-
sele noastre.
Evaluarea nivelului de transparen]`
Încercăm să comunicăm cât mai eficient cu
privire la activităţile noastre comerciale din
România și să ne asigurăm că partenerii noștri
locali sunt informaţi și știu că pot interacţiona
cu noi pe orice subiect. Media este un partener
important și facem eforturi pentru a colabora
cu presa atât pentru a disemina informaţiile
legate de inovaţiile din domeniul nostru, dar
mai ales pentru că îi considerăm pe jurnalişti ca
o voce importantă în domeniul sănătăţii pe
piaţa locală. Pentru a înţelege eficienţa cu care
comunicăm, începând cu 2012 cerem an de an
sprijinul jurnaliștilor din media centrală și
locală pentru a ne răspunde la un scurt ches tio -
nar cu privire la modul de lucru cu echipa de
comunicare a GSK. De exemplu, la începutul lui
2013, ne-au răspuns 25 de jurnalişti din cinci
orașe din România, inclusiv Bucureşti.
Rezultatele studiului din 2013 au arătat că percep -
ţia media cu privire la comunicarea noastră s-a
îmbunătăţit și 48% din respondenţi au confir-
mat faptul că am comunicat proactiv și am fost
prompţi în oferirea răspunsurilor (în compara-
Indicatori de
satisfac]ie
Toate
companiile
GSK
1
st Comunic` într-o manier` transparent`, clar` [i onest`
2
st Am încredere în reprezentan]ii companiei
3
st Mi-au oferit informa]ii valoroase pentru îmbun`t`]irea activit`]ii
4
st Este o companie etic`

5
st Am încredere în produsele acestei companii
Impact extrem
de semnificativ
Impact
semnificativ
Impact mediu
Rezultate financiare/
previziuni de business
5
Noi produse
lansate
8
Interviuri cu doctori
14
Proiecte de
responsabilitate
social`
3
Campanii de educa]ie
\n diferite arii
terapeutice
13
Informa]ii despre
sistemul public de
s`n`tate
14
Alte subiecte
2
Principalele subiecte de interes ale mass-media pentru industria farma
Num`rul de
r`spunsuri
individuale
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Oamenii no[tri Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
38 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Oamenii
noștri
|n aceast` sec]iune
Furnizarea de servicii remarcabile pentru
angaja]ii no[tri 40
Diversitate [i egalitate de [anse 42
S`n`tatea, siguran]a [i bun`starea
angaja]ilor 43
Informarea constant` a angaja]ilor 45
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
39 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Oamenii noștri
Ne dorim ca angajaţii noștri să își
dezvolte abilităţile, să aprecieze
perspective diferite și să fie foarte
motivaţi, implicaţi și optimiști.
În România, la sfârșitul anului 2012, am continuat să fim un angajator
important, cu un total de 1.022 de angajaţi cu normă întreagă, o cifră
aproximativ egală cu cea de 1.019 angajaţi pe care îi aveam la sfârșitul
anului 2011. Femeile ocupă 62% din totalul forţei de muncă a GSK
România.
La GSK România, toţi angajaţii sunt implicaţi în trăirea misiunii pe
care ne-am asumat-o, aceea de a îmbunătăţi calitatea vieţii românilor.
Obiectivul nostru global de a ajuta oamenii să realizeze mai multe, să
se simtă mai bine și să trăiască mai mult este important pentru
angajaţii din România, care pot vedea
impactul pozitiv al activităţii noastre
în rândul familiei, prietenilor și
comunităţii locale. Am creat un loc
de muncă primitor și motivant pentru
angajaţii noștri, un mediu în care pot
contribui la obiectivele noastre
comune, dar se pot dezvolta și
personal.
Crearea unui loc de muncă primitor și motivant pentru
angajaţii noștri se reflectă în oportunităţile organizaţionale
oferite și în investiţiile în dezvoltarea personală și
profesională a întregii echipe, atitudinea deschisă pe care o
încurajăm și atenţia pe care o acordăm sănătăţii și siguranţei.
În continuarea raportului, vă prezentăm detalii cu privire la
aceste aspecte.
Angaja]i Full time \n 2012
Pharma
31%
Consumer
Healthcare
7%
Europharm
Distribution
36%
Fabrica Bra[ov
26%
Dezvoltarea și încurajarea angajaţilor.
Element cheie: instruire și educare. [Declaraţia G4-LA11]
Asigurarea unui mediu de lucru care oferă diversitate și șanse
egale
Element cheie: diversitate și șanse egale. [Declaraţia G4-LA12]
Asigurarea unui mediu sigur de lucru pentru angajaţi.
Element cheie: sănătate și siguranţă ocupaţională. [Declaraţia G4-LA6]
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
40 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Furnizarea de servicii remarcabile pentru angajaţii noştri
Ca urmare a schimbărilor din
infrastructura
departamentului nostru de
Resurse Umane în 2011,
inclusiv adoptarea modelului
shared services în România,
am măsurat nivelul de
satisfacţie al angajaţilor în 2011
și am obţinut un rezultat de
4,38 (pe o scară de 1-5), faţă de
4,2 cu șase luni înainte.
Acest punctaj a fost obţinut în
cadrul studiului GSK intitulat
“HR Customer Experience
Survey”, realizat la nivel global,
iar România a obţinut cel mai
bun rezultat din cele mai
importante 19 filiale GSK din
lume.
În 2012, am repetat studiul și am constatat cu
plăcere că angajaţii din România au avut cea
mai bună rată de răspuns (87%) din toate cele
19 ţări participante la studiu. În același timp,
punctajul obţinut de serviciile noastre interne
nu doar că a rămas cel mai bun din toate
companiile GSK active la nivel local, dar a
crescut cu 2% până la 4,48 (pe o scară de 1-5).
Cel mai bun punctaj obţinut de operaţiunile
dintr-o altă ţară a fost 4,04 în 2012. Subiectele
la care am obţinut un punctaj de peste 95% în
ceea ce privește satisfacţia angajaţilor din
România au fost: accesul ușor la serviciile de
HR, obţinerea răspunsurilor într-un timp
rezonabil și rata bună de soluţionare a
problemelor de HR. Domeniul în care există
oportunităţi de îmbunătăţire a serviciilor
oferite angajaţilor este cel al gestionării
solicitărilor pentru care nu sunt prevăzute
proceduri clare.
Dezvoltarea [i motivarea angaja]ilor
Înţelegem faptul că îmbunătăţirea capaci tă ţi-
lor angajaţilor este esenţială pentru succesul
companiei noastre. Nevoile individuale de dez -
voltare sunt identificate pentru toţi angajaţii
în cadrul analizei anuale de planificarea
Performanţei și Dezvoltării (PDP), realizată
împreună cu managerii acestora. În fiecare an,
această analiză este revizuită pentru fiecare
angajat în parte. Programele noastre de dez -
voltare includ dezvoltarea la locul de muncă
(70%), relaţii de dezvoltare precum cele de
coaching, mentoring, work shadowing,
networking și peer learning (20%), precum și
programe formale ca traininguri, ateliere,
e-learning și cărţi (10%). Această structură de
dezvoltare s-a dovedit a fi eficientă, nevoile de
dezvoltare ale fiecărui individ fiind adresate
la nivelul experienţelor, nu doar prin cursuri
teoretice a căror relevanţă este de multe ori
generală, fără luarea în considerare a
aspectelor individuale.
La GSK România, avem o abordare proactivă
în ceea ce privește leadershipul și gestionarea
talentelor. În fiecare semestru, Directorii
Generali ai celor patru companii GSK anali-
zează planificarea succesiunii rolurilor de
senior manageri și specialiști, oferind posi -
bilitatea întregii conduceri de a se familiariza
cu sistemul de promovare a talentelor din
România, punând la dispoziţia acestora o
platformă pentru identificarea și structurarea
de noi oportunităţi pentru angajaţi.
Am continuat să derulăm Programul de
Traineeship, adresat tinerilor absolvenţi, pe
care l-am iniţiat acum șapte ani. Toate
persoanele recrutate sunt incluse, în primă
fază, într-un grup de training și participă la
un program de instruire și evaluare, pe
parcursul a trei zile. La sfârșitul celor trei zile,
aceștia sunt transferaţi către una din entităţile
GSK România, unde continuă un program de
training și dezvoltare pentru o perioadă de 6
sau 12 luni.
În această perioadă, persoanele recrutate își
dezvoltă capacităţile, învăţând diversele
aspecte ale activităţii noastre, lucrând în
același timp la proiecte cu rezultate comer-
ciale tangibile. După terminarea perioadei de
training, cei mai buni trainees au posi bili ta-
tea de a-și continua cariera în cadrul GSK.
Spre exemplu, în GSK Pharma aceștia pot fi
eligibili pentru a ocupa funcţii comerciale, în
baza nevoilor existente.
Dezvoltarea angaja]ilor
• În 2012, 60 de angaja]i au fost promova]i [i au
f`cut parte dintr-un program formal de coaching.
• În 2012, s-au investit 3.040 de ore în formarea
profesional` structurat` [i în cursuri de leadership
la care au participat 597 de angaja]i.
Programul de Traineeship
• |n 2012, GSK România a recrutat 21 de noi
absolven]i în cadrul edi]iei de Traineeship.
• În total, aproximativ 40 de angaja]i din România au
fost recruta]i prin intermediul acestui program.
La GSK, dezvoltarea
talentului face parte din
strategia de business, iar acest
program ne ajută să
identificăm și să integrăm
viitorii profesioniști. În prima rundă a
programului de traineeship, din 2007, au
existat 28 de aplicanţi, iar anul trecut s-a
ajuns la un număr de 800. Asta ne arată că
tinerii sunt atrași de oportunitatea de a-și
începe cariera într-o companie ca GSK. Pe
durata celor 6 ani de desfășurare a
programului, am oferit tinerilor absolvenţi
un mediu de lucru incitant și oportunităţi
de a promova într-o carieră de succes.
Iulia Dobri]oiu, HR Director & Commercial Excellence
Lead GSK România
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
41 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Grija pentru angaja]i în momentele
dificile
Dezvoltarea şi motivarea angajaţilor reprezintă
o strategie aplicată şi în felul în care ne manifes-
tăm grija pentru angajaţi, atunci când aceştia
nu mai iau parte la activitatea noastră. Ne vom
susţine angajaţii de la fabrica din Braşov, ca
urmare a deciziei dificile de a înceta produc-
ţia locală de farmaceutice din această fabrică, o
consecinţă a reducerii volumului de doze solide
şi a capacităţii sub-utilizate.
În 2012, 243 de angajaţi luau parte la procesul de
producţie din fabrica de la Braşov, mulţi din tre
aceştia fiind angajaţi de mult timp. Decizia de a
opri activitatea din Braşov aduce multe schim-
bări pentru personalul fabricii şi, ca întot deauna,
schimbarea nu vine uşor. Cu toate acestea, există
anumite aspecte care trebuie luate în considerare
în ceea ce priveşte această schimbare pentru
angajaţii din Braşov: pe de-o parte, ei şi-au dez -
voltat considerabil capacităţile profesionale,
cunoştinţele şi experienţa pe du rata angajării la
GSK, fapt care le îmbunătăţeş te posibilităţile de a
găsi alternative de angajare, în cazul în care aleg
să facă asta, iar pe de altă parte, ei au încredere în
angajamentul GSK de a oferi sprijin angajaţilor
pe perioada tranziţiei şi de a-i ajuta să ajungă la
cel mai bun rezultat posibil pentru ei.
Pentru a gestiona această schimbare, luăm în
considerare nevoia de a sprijini fiecare angajat
în felul în care acesta are nevoie. Vom organiza
un training special şi vom oferi suport echipei
de conducere a fabricii, pentru a-i ajuta să solu-
ţio neze aspectele care îi îngrijorează pe angajaţi
în această perioadă de tranziţie. Oferim sprijin
suplimentar managerilor, rolul acestora fiind
unul dublu: trebuie să sprijine echipele opera ţio -
nale în timp ce ei înşişi se află într-o situaţie
incertă, situaţie care poate genera stres. Astfel,
vom oferi managerilor din Braşov un program
special creat intitulat Training privind încetarea
activităţii. În plus, organizăm întâlniri săptă-
mânale cu echipa de conducere a fabricii pentru
a pune bazele unei platforme pentru împăr tă-
şirea experienţelor, găsirea de soluţii şi asi gu rarea
unei comunicări clare şi conforme cu angajaţii.
Planurile noastre de HR includ o gamă largă de
proceduri de sprijin şi pachete de asistenţă,
proiectate pentru a ne asigura că fiecare mem -
bru al echipei din Braşov va face faţă cu încre -
dere schimbărilor viitoare. Programul cuprinde:
• O notificare transmisă cu trei luni în avans
către angajaţi pe durata închiderii pe etape a
operaţiunilor fabricii, pe măsură ce
producţia este transferată către alte unităţi
(perioada minimă este de 20 de zile);
• Un pachet foarte atractiv de compensaţie
pentru cei care părăsesc compania;
• Servicii de plasare şi programe de asistenţă
pentru angajaţi care să îi sprijine pe aceştia în
găsirea de noi locuri de muncă și care să le
ofere instruire pentru a îndeplini noi roluri şi
sprijin la nivel personal pe durata schimbării;
• Comunicare cu alte companii din zonă
pen tru sprijin în identificarea unor
alternative adecvate de angajare;
• Acolo unde este cazul, se vor oferi posturi în
Bucureşti, împreună cu pachete de relocare,
dacă este necesar;
• Comunicare continuă, deschisă şi transpa ren-
tă în cadrul întâlnirilor interne , a întâl nirilor
cu echipa şi în alte situaţii, cu privire la evolu -
ţia procesului de vânzare sau a planu rilor de
închidere, cu posibilitatea dialogării şi dez -
baterii problemelor curente în orice moment.
Rolul meu este să supervizez modul în care
se acomodează toţi angajaţii de la Braşov
cu noua situaţie şi, în acelaşi timp, să mă
asigur că fabrica îşi continuă activitatea
conform aşteptărilor. Până atunci, conti-
nuăm ca şi până acum, ne păstrăm anga ja-
mentul cu privire la munca noastră, cul -
tura şi valorile noastre şi productivitatea,
calitatea şi siguranţa operaţiunilor pe care
le desfăsurăm aici. Vor exista oportunităţi
în orice situaţie. Păstrăm neschimbate
as pectele sociale ale operaţiunilor noastre
– petrecerea de Crăciun, activităţile de
voluntariat şi alte evenimente – în timp
ce ne continuăm munca.
Mariana Cismaru, General Manager Bra[ov Site
Decizia de încetare a activităţii nu a fost
una uşoară, mai ales dacă luăm în consi de-
rare faptul că fabrica din Braşov funcţio-
nea ză de aproape 20 de ani şi că a contri -
buit semnificativ la activitatea noastră.
Conform strategiei noastre corporative,
trebuie să continuăm să căutăm
oportunităţi pentru a funcţiona diferit.
Astfel, putem înregistra performanţe,
putem asigura un viitor sustenabil şi putem
facilita accesul la rezultate mai bune
pentru pacienţi. Vom face tot ce ne stă în
putinţă pentru a ajuta angajaţii în această
perioadă.  Ca întotdeauna, GSK îşi va trata
corect angajaţii şi va acorda sprijinul nece-
sar celor care părăsesc compania.
Pascal Prigent, GM GSK Romania
Furnizarea de servicii remarcabile pentru angaja]ii no[tri continuare
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
42 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
La GSK România, ne dorim să
fim un angajator deschis,
accesibil şi atractiv pentru
toate persoanele, indiferent de
mediul din care provin.
Fiind un angajator deschis, putem înţelege mai
bine şi putem răspunde mai bine nevoilor
pacienţilor şi angajaţilor din domeniul
sănă tăţii din România şi putem atrage, păstra
şi motiva angajaţii din numeroasele
comunităţi în care ne desfăşurăm activitatea şi
cu care lucrăm.
Promovarea femeilor în managementul
GSK România
Menţinem ridicat procentul de femei din
totalul forţei noastre de muncă (62%) şi un
procent egal reprezentat de acestea la nivelul
conducerii GSK România. Conform raportului
de anul trecut, acest procent este cu mult mai
ridicat faţă de cel al femeilor care ocupă poziţii
de management în lume, în România înre gis-
trând o cifră de 34% (Mercer, 2010). Prin com -
paraţie, media la nivel global a femeilor care
ocupă poziţii de management raportată de GSK
în toată lumea este de 40% în 2012. Femeile
din GSK România ocupă diferite roluri –
comer ciale, juridice, financiare, operaţionale şi
de resurse umane, iar în 2012 am crescut
procentul angajaţilor femei din echipele de
management din România la 75% - trei din
patru Directori Generali sunt femei.
O abordare inovatoare cu privire la
beneficiile angaja]ilor
La GSK România, creăm şanse egale prin inter -
mediul unui program structurat de beneficii
care recompensează performanţele şi
potenţialul angajaţilor prin pachete de beneficii
competi ti ve pe piaţa locală. Totuşi, un element-
cheie al politicilor noastre privind beneficiile,
care permite angajaţilor să îşi structureze
Diversitate și egalitate de șanse
pachetele de beneficii pentru a satisface nevoile
individuale, este Planul nostru Flexibil de
Beneficii. Planul de Beneficii cuprinde două
tipuri de beneficii: Beneficii Fixe şi Beneficii
Flexibile.
Planul de Beneficii Fixe cuprinde pachetele
standard de îngrijire medicală acordate de GSK,
asigurare de viaţă şi vaccinuri gratuite în cadrul
unui program de prevenţie dezvoltat pentru
angajaţii GSK. Planul de Beneficii Flexibile
permite angajaţilor să folosească fondurile
alocate pentru a îmbunătăţi pachetele de
îngrijire medicală, pentru a beneficia de servicii
educaţionale şi activităţi sportive, având ca scop
asigurarea bunăstării angajatului şi a familiei
sale. Prin intermediul acestui plan, angajaţii pot
alege beneficiile cele mai relevante pentru ei şi
pentru situaţiile lor familiale.
Echipa de management GSK Pharma
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
43 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Sprijinim sănătatea şi
optimismul angajaţilor prin
gestionarea mai bună a
programelor de sănătate şi
siguranţă, având ca scop
îmbunătăţirea mediului de
lucru.
Facem tot ce este posibil pentru a menţine un
mediu de lucru sigur în toate operaţiunile
noastre, pentru toţi angajaţii, având ca obiectiv
zero daune faţă de angajaţi. Toţi angajaţii noi
sunt instruiţi prin programul de Sănătate şi
Siguran ţă Ocupaţională, iar la sfârşit aceștia
sunt supuși unui test, în care confirmă ceea ce
au învăţat. La fiecare şase luni, se organizează
noi sesiuni de training pe această temă. Am
realizat evaluări ergonomice în majoritatea
mediilor noastre de lucru şi desfăşurăm
perio dic procese de audit privind sănătatea şi
siguranţa angajaţilor. În plus faţă de politica
privind zero daune cauzate angajaţilor, ne
dorim să îi ajutăm să îşi îmbună tăţească starea
de sănătate şi nivelul de bună stare şi realizăm
acest lucru prin interme diul programului
Parteneriat pentru Prevenţie.
S`n`tate [i Siguran]` Ocupa]ional`
Ne bucură să anunţăm că ne-am păstrat buna
reputaţie în ceea ce priveşte performanţele de
siguranţă, înregistrând un singur accident de
muncă în 2012, care a presupus un concediu me-
dical de douăzeci de zile lucrătoare. Acciden tul a
avut loc în cadrul operaţiunilor de distri bu ţie
Europharm, mâna unui angajat al unui depozit
fiind prinsă la închiderea unei uşi, cau zându-i
acestuia inflamaţii şi o luxaţie. În urma anchetei
s-a stabilit că accidentul a fost cauzat de neglijen-
ţă şi s-au luat măsuri de corectare incluse în comu -
nicările transmise tuturor angajaţilor cu privire
la nevoia de a fi vigilenţi în orice moment. Chiar
dacă și un singur accident este prea mult, suntem
convinşi că avem o cultură bine întipărită cu
privire la siguranţa în muncă, care ne ajută anga -
jaţii să fie în siguranţă în majo ritatea timpu lui,
atât în locaţiile noastre, cât şi în afara lor.
În 2012, am continuat să organizăm semestrial
întâlniri pe tema sănătăţii şi siguranţei
ocupaţionale cu Comitetul Steering, programe
periodice de instruire la locul de muncă pentru
toţi angajaţii, inclusiv traininguri dedicate
pentru şoferii Europharm Distribuţie şi
programul Living Safety la Braşov, care cuprinde
un curs suplimentar de siguranţă personală
pentru toţi angajaţii, cu o durată medie de cinci
ore pe semestru dedicate instrurii fiecărui
angajat.
Vă prezentăm mai jos o selecţie a programelor
de training privind mediul, sănătatea şi
siguranţa angajaţilor, implementate în 2012:
• Principiile de management şi evaluare
generală a riscurilor EHS
• Riscurile substanţelor chimice şi evaluarea
riscurilor chimice
• Conştientizarea nivelului de zgomot
• Raportarea accidentelor şi anchetele
privind eventuale nereuşite
• Conştientizarea aspectelor ergonomice
• Conştientizarea operaţiunilor de
manipulare
• Training de prim ajutor
• Lucrul la înălţime
• Siguranţa în caz de incendiu, instruirea
Sănătatea, siguranţa şi bunăstarea angajaţilor
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
44 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
angajaţilor. Spre exemplu, femeile pot solicita să
fie analizate de medici femei, iar bărbaţii de
medici bărbaţi.
Pentru angajaţii GSK România, programul a
redus în mod semnificativ piedicile financiare
în accesul la servicii de prevenire a îmbolnăvirii
pentru ei şi familiile lor.
Mulţi dintre angajaţii din România au accesat
deja lunar serviciile şi estimăm o creştere a
numărului angajaţilor înscrişi în programul P4P
în următoarele luni. Acesta este un început
promiţător pentru primul an de desfăşurare a
programului şi reprezintă accesarea şi utilizarea
a aproape 40 de servicii lunar. Sperăm ca
promovarea programului să crească, ajutând un
număr cât mai mare de angajaţi şi familiile
acestora să beneficieze de aceste servicii. Angaja -
ţii mai sănătoşi şi mai fericiţi ne vor ajuta să ne
concentrăm mai bine asupra pacienţilor noştri.
echipei de ajutor de urgenţă în caz de
incendiu şi exerciţii de evacuare în caz
de incendiu
• Training privind sindromul de oboseală
a ochilor
• Training pentru ajutor de urgenţă în cazul
unor scurgeri.
În total, am investit 9.458 de ore de training
formal de siguranţă în 2012, plus câteva sute
de ore de training la locul de muncă.
Ajut`m angaja]ii s` ia decizii s`n`toase
Sănătatea angajaţilor noştri este la fel de impor -
tantă pentru noi la GSK, ca şi cea a pacienţilor
noştri. Dorim să ne ajutăm angajaţii să conş-
tien tizeze riscurile asupra sănătăţii lor şi posi -
bilităţile de a adopta un stil de viaţă mai sănătos.
Anul trecut am reîntărit eforturile noastre conti -
nue de sprijinire a sănătăţii şi bunăstării angaja -
ţilor noştri prin lansarea unui nou program de
îngrijire și prevenire, intitulat Parteneriat pen tru
Prevenție pentru angajaţii GSK şi familiile
acestora.
Măsurile preventive sunt foarte importante în
orice etapă a vieţii, ajutând la prevenirea bolilor
sau la detectarea timpurie a acestora. Serviciile
pe care le oferim au fost selectate deoarece și-au
demonstrat importanţa în prevenirea bolilor şi
sunt conforme cu recomandările Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii.
România a fost una dintre primele ţări care a
implementat acest program, oferind angajaţilor
GSK şi familiilor acestora acces la până la 40 de
servicii de îngrijire preventivă, cu costuri mini -
me sau în mod gratuit. Serviciile sunt struc tu-
rate pentru a veni în întâmpinarea preferinţelor
Atunci când angajaţii noştri își gestionează
propriile riscuri de îmbolnăvire, noi obţi nem,
la rândul nostru, beneficii comerciale. În pre -
zent, aproximativ 10% din angajaţii din Româ-
nia utilizează lunar serviciile progra mu lui
Parteneriat pentru Prevenţie, iar numărul to-
tal de servicii accesate individual în fiecare lu-
nă sunt în număr de 90. Acesta este un început
promiţător pentru primul an de desfăşurare a
programului şi sperăm să încurajăm cât mai
mulţi angajaţi GSK să fie proactivi în
gestionarea riscurilor de îmbolnăvire.
Luana Criv`], HR Manager GSK Pharma
P4P - Serviciile disponibile angaja]ilor
• Vaccinarea adul]ilor – Mul]i adul]i întârzie vacci na-
rea, iar programul P4P ajut` angaja]ii s` previn`
riscurile îmboln`virii.
• Screening de cancer – este dovedit faptul c`
detectarea timpurie a cancerului salveaz` vie]i.
• Teste HIV – permit medicilor s` detecteze [i sa s`
trateze acest virus.
• Vaccinarea copiilor – vaccinarea copiilor previne
apari]ia a cel pu]in 12 boli.
• Analize medicale de rutin` – analizele regulate
identific` posibile probleme de s`n`tate din timp [i
permite administrarea unui tratament preventiv.
• S`n`tatea femeilor – Screeninguri pentru cancer
mamar [i cervical pentru detec]ie timpurie [i
tratament.
• Teste de diabet
• Teste de colesterol
• Teste de hipertensiune
• Oprirea fumatului
• Activitate fizic`
S`n`tatea, siguran]a [i bun`starea angaja]ilor continuare
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Oamenii no[tri
45 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Comunicarea internă are rolul de a transforma
un colectiv într-o echipă unită, să informeze şi să
implice angajaţii, consolidând în acelaşi timp cul-
tura organizatională. Atât timp cât angajaţii sunt
informaţi, aceştia înteleg mai bine care sunt
obiec tivele companiei şi cum le pot duce la înde -
plinire într-un mod cât mai eficient.
De aceea, obiectivul nostru este de a ne asigura că
toţi angajaţii deţin informaţii actualizate şi în
timp real cu privire la cele mai recente realizări şi
iniţiative ale companiei, viziunea asupra perioa -
dei următoare şi că, în acelaşi timp, au posibili-
tatea de a pune întrebări, de a oferi feedback şi de
a veni cu sugestii .
Investim mult pentru a avea o paletă largă de
canale de comunicare interactive, asigurandu-ne
astfel ca toţi angajaţii noştri sunt informaţi indi -
ferent de rolul lor în companie sau oraşul în care
se află. În acest moment, în GSK există o paletă
largă de canale de comunicare interactive, care
asigură o comunicare unitară, coerentă şi conti -
nuă între management şi angajaţi: pagină de
intranet, adresa de e-mail special alocată pentru
a transmite cele mai importante ştiri şi pentru a
primi feedback din partea angajaţilor, întâlnirile
periodice dintre management şi angajaţi, SMS-uri.
Intranetul, de exemplu, nu este conceput ca o
simplă pagină prin care sunt anunţate proceduri,
ci şi ca un mijloc de interacţiune cu angajaţii, dar
şi între angajaţi. Există secţiuni prin care anga ja-
ţii sunt implicaţi direct în acţiunile de comuni-
care internă. Pentru noi feedbackul şi percepţia
angajaţilor sunt la fel de importante ca cele pe
care le primim de la partenerii noştri externi. De
aceea, în 2012, am realizat primul sondaj privind
comunicările interne în rândul angajaţilor noştri
şi am fost fericiţi să vedem că suntem pe drumul
cel bun, peste 51% din angajaţii GSK Pharma
răs punzând la acest chestionar, iar informaţiile
pe care le-am aflat ne ajută să îmbunătăţim
procesele de comunicare internă.
Percepţia generală a angajaţilor noştri cu privire
la actualele canale de comunicare este una
pozitivă, majoritatea respondenţilor acordând
un feedback pozitiv cu privire la claritatea,
frecvenţa şi conţinutul general al comunicărilor
în cadrul GSK România.
În particular, angajaţii au solicitat continuarea
informărilor lunare, care să cuprindă mai multe
informaţii cu privire la proiectele desfăşurate şi
întâlnirile externe legate de industria farmaceu-
tică şi care, în plus, să comunice mai multe detalii
cu privire la activităţile şi proiectele de responsa-
bilitate corporativă, încurajând angajaţii să se
implice în activităţile de voluntariat. În cadrul
aceluiaşi sondaj, am întrebat angajaţii care e păre -
rea lor despre valoarea investiţiilor în comunitate,
iar 97% au confirmat că este important pentru ei
să lucreze într-o companie care investeşte în
comunitatea locală.
Excelen]` Opera]ional` (OPEX)
În 2011, am introdus un program de Excelenţă
Operaţională în operaţiunile Europharm Distri -
buţie pentru a încuraja eficienţa şi pentru a im -
plica angajaţii în activităţi de dezvoltare perma-
nentă. Ca urmare a introducerii acestui program,
am prevăzut pentru 2012 activităţi care să pro-
moveze excelenţa operaţională şi să dea naştere
unui nou canal pentru încurajarea ideilor creative.
În 2012, am înfiinţat un Consiliu OPEX, format
din membri ai tuturor departamentelor, pentru a
promova sinergiile şi pentru a asigura utilizarea
continuă şi familiarizarea cu instrumentele şi
procesele de perfecţionare. Am organizat un
atelier pentru instruirea membrilor consiliului şi
am cerut fiecăruia dintre aceştia să ajute la
implementarea culturii OPEX în fiecare
departament, prin intermediul comunicărilor, a
programelor suplimentare de training şi prin
încurajarea participării angajaţilor.
Una dintre primele iniţiative a fost Laboratorul de
Idei care încurajează sugestiile angajaţilor pentru
perfecţionare. Membrii Consiliului OPEX
colectează aceste idei şi sunt responsabili pentru
promovarea lor la nivel decizional. Am imple-
mentat diverse canale de comunicare pentru
înscrierea ideilor pentru a asigura accesul tuturor
angajaţilor Europharm. S-au depus peste 90 de
idei în prima lună a acestei iniţiative, iar peste 20
dintre ele au fost implementate.
Informarea constantă a angajaţilor
Este foarte important să eva lu -
ăm fiecare idee, fiindcă acestea
motivează angajaţii. Chiar şi
lucrurile nesemni fica tive pot
face diferenţa. Spre exemplu,
una din ideile înscrise în 2012 a fost să com-
binăm formularele pentru diverse stocuri
pentru a grăbi eficienţa manipulării pro du-
selor. Aceasta poate fi văzută doar ca „o mică
schimbare”, însă a îmbunătăţit viteza ope ra-
ţiunilor, a simplificat procesul prin elimi na rea
activităţilor care nu erau necesare şi, în egală
măsură, a motivat oamenii să contribuie cu
mai multe idei, când au văzut că ideea cole gu-
lui a fost implementată.
Ionu] Bârliga, Operational Excellence Manager, Europharm
Distribution
Produse GSK
Rezultate
financiare
Stadiul
proiectelor
Legisla]ie/accesul
pe pia]`
GSK \n media
Cât de important este pentru tine s` lucrezi pentru o
companie care investe[te \n comunitate?
Cele mai interesante subiecte pentru angaja]i
70%
62%
60%
52%
47%
Canale de comunicare: preferin]ele angaja]ilor
Superiorul direct
22%
Newsletter
11%
{tiri locale
10%
Video
7%
Audio
2%
Altele
1%
e-mail
47%
Foarte
important
67%
Destul de important
30%
Deloc/Pu]in
important
3%
Comportamentul nostru Planeta noastr` Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Planeta noastr`
46 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Planeta noastră
|n aceast` sec]iune
Diversitatea ini]iativelor de mediu 49
Reducerea impactului activit`]ilor
de transport [i logistice asupra mediului 50
M`surarea impactului asupra
mediului: energie, emisii, ap`,
de[euri 51
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Planeta noastr`
47 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Our planet
Ne dezvoltăm activitatea pentru a aduce
cât mai multe medicamente inovatoare
pentru pacienţii din România şi suntem
dedicaţi reducerii impactului asupra.
Prin reducerea impactului activităţilor noastre, prin folosirea mai eficientă
a resurselor şi prin colaborarea cu partenerii noştri în rezolvarea acestor
aspecte, putem reduce costurile, putem îmbunătăţi nivelul de concurenţă şi
putem consolida încrederea de care ne bucurăm, în timp ce contribuim la
sustenabilitatea planetei pentru generaţiile prezente şi viitoare. Schimbările
climatice, lipsa apei, consumul resurselor şi poluarea cauzată de deşeuri,
inclusiv cele farmaceutice, sunt chestiuni care ne afectează sănătatea
personală şi sănătatea comunităţilor şi influenţează nevoia de îngrijire şi
priorităţile. Credem cu tărie într-o abordare proactivă şi încercăm să ne
asigurăm că impactul asupra mediului este luat în considerare în procesul
de evaluare a riscurilor, precum şi în deciziile care ne afectează operaţiunile,
echipa sau capacitatea de a furniza medicamente pacienţilor noştri.
Respectăm toate legislaţiile de mediu din România şi suntem bucuroşi să
constatăm că în 2012, la fel ca in anii precedenti, nu s-au înregistrat încălcări
ale regulamentelor de protecţie a mediului în activitatea noastră. Respectarea
acestor norme este însă un minim pe care îl putem face. În calitate de
companie multinaţională, GSK şi-a stabilit obiective ambiţioase în întregul
sistem de valori pentru a reduce emisiile de carbon, consumul de apă şi
generarea deşeurilor, iar noi, cei din GSK România, susţinem aceste obiective
şi ne-am îmbunătăţit şi eficientizat operaţiunile în acest sens.
Planeta noastră
Cele mai importante aspecte legate de impactul asupra mediului
pe care îl au operaţiunile din România privesc consumul de
energie în activităţile de producţie, logistică, distribuţie şi în
toate celelalte activităţi de suport, precum şi impactul nostru
asupra schimbărilor de climă prin emisiile de carbon. În acelaşi
timp, cele mai mari priorităţi sunt reprezentate de o reducere
semnificativă a deşeurilor prin utilizarea eficientă a materialelor
şi printr-o planificare strictă, alături de eliminarea deşeurilor
prin reutilizare şi reciclare, acolo unde este cazul, luând în
considerare cerinţele complexe de ambalare a medicamentelor,
precum şi eventuala eliminare necontrolată a medicamentelor
nedorite, care pot polua mediul.
Fiecare dintre cele patru entităţi ale GSK România dispune de un
responsabil de activităţile de mediu care are ca rol implemen-
tarea politicilor de mediu şi monitorizarea performanţelor şi
impactului nostru. Toate subiectele de mediu sunt considerate
necesare în discuţiile noastre privind managementul riscurilor,
care au o frecvenţă săptămânală.
Reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze de seră
în lanţul de activitate.
Element cheie: Energie, Emisii [Declaraţia G4-EN3, G4-EN-15, G4-EN16]
Reducerea deşeurilor generate de produse şi ambalaje.
Element cheie: Deşeuri. [Declaraţia G4-EN23]
Respectarea legislaţiei de mediu.
Obiectiv principal: Conformitate. [Declaraţia G4-EN29]
Reducerea impactului de mediu al transportului produselor şi
al activităţii logistice.
Obiectiv principal: Transport. [Declaraţia G4-EN30]
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Planeta noastr`
48 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
În 2012, am progresat în
anumite iniţiative de mediu
care au ca obiectiv utilizarea
eficientă a resurselor de energie,
reducerea deşeurilor şi
promovarea aspectelor de
mediu în comunităţile locale.
Reciclarea ambalajelor folosite de
consumatori
În 2012, în conformitate cu legislaţia de mediu
din România, care prevede obligaţia compani ilor
importatoare de a colecta şi recicla cel puţin 60%
din ambalajele folosite, am implementat un sis-
tem de colectare şi reciclare a ambalajelor folosite
şi recuperate. În ultimul semestru al anului 2012,
am colectat 381 de tone de amba la je, inclusiv din
sticlă, plastic, metal, lemn, hârtie şi carton. Toate
aceste materiale au fost trans mi se spre reciclare
prin intermediul operaţiunilor noas tre logistice.
Am respectat legislaţia din Româ nia cu privire la
diverse categorii de deşeuri şi, în anumite cazuri,
ne-am depăşit obiec tivele cu 60%.
Programe de reciclare
Programul Act Green, care promovează conș tien -
t izarea problemelor de mediu în cadrul ope raţi-
u nilor desfășurate în sediile noastre şi în rândul
personalului nostru din operaţiunile farma ceu -
tice şi cel al bunurilor de consum general, a
mers mai departe. Sediile noastre sunt prevăzu-
te cu pubele speciale amplasate în diferite locaţii,
pentru a încuraja angajaţii să recicleze hârtia,
aluminiul şi plasticul. Reciclăm cartuşele de
imprimantă şi folosim sumele obţinute pentru
a face donaţii către UNICEF. În 2012, deşeurile
din hârtie au totalizat peste 11 tone – în mare
parte datorită unui proiect de eliberare a
spaţiilor de depozitare, prin care materialele de
marketing imprimate şi neactua lizate au fost
distruse.
În acest an, ne-am extins, de aseme nea,
programele de training de mediu pentru a
include majoritatea colegilor noştri de pe teren.
Diversitatea iniţiativelor de mediu

Reducerea consumului de energie la fabrica din Bra[ov
În 2012, am investit aproximativ 150.000 euro pentru
optimizarea sistemelor noastre de înc`lzire, ventila]ie [i
aer condi]ionat (HVAC) [i pentru îmbun`t`]irea siste-
melor de r`cire a apei, de segregare [i de izola]ie
termi c`. Am înregistrat o reducere total` a consumului
de energie de 350.000 kwh prin aceste ac]iuni.
70% din consumul de energie al fabricii este necesar
pentru func]ionarea sistemelor HVAC [i a celor de
r`cire pentru controlul temperaturii [i a umidit`]ii în
diverse unit`]i de produc]ie [i depozitare, controlul
temperaturii în produc]ia de medicamente fiind esen-
]ial. Totodat`, depunem eforturi pentru a îmbun`t`]i
consumul de energie, iar în 2012 am înlocuit dou`
sisteme HVAC cu alte unit`]i care au un consum mai
mic. De asemenea, am prev`zut unit`]ile HVAC cu
sisteme de oprire automat` în func]ie de condi]iile de
temperatur` [i umiditate [i am sistat func]ionarea
unit`]ilor HVAC pe perioada weekend-urilor, în unit`]
ile de produc]ie unde nu era necesar` func]ionarea
lor. S-a introdus un nou Plan de Închidere a Unit`]ii pe
perioada weekend-ului, anumi]i angaja]i fiind
nominaliza]i s` supravegheze în cursul zilelor de
inactivitate oprirea aparatelelor [i a dis pozi -
tivelor din fabric`, care nu trebuie s` func]ioneze.
Unitatea HVAC cu un consum mai mic de energie
350,000
kwh economisiţi
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Planeta noastr`
49 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Căutăm în permanenţă să
reducem impactul
operaţiunilor noastre logistice
şi de transport.
Sistemul nostru de transport şi logistică are un
impact asupra mediului astfel:
• Distribuţia şi operaţiunile logistice aferente
produselor finite pentru unităţile de vân za-
re en gros şi en detail, precum şi distribuţia
desfăşurată între depozite pentru refacerea
stocurilor desfăşurate de Europharm
Distribuţie. În 2012, am desfăşurat opera-
ţiuni în 11 depozite din oraşele aproapiate
de Bucureşti, am utilizat 93 de camioane şi
am parcurs peste 5,5 milioane de km pe
parcursul anului către aproximativ 4.500 de
unităţi în fiecare lună.
• Transportul reprezentanţilor noştri medi-
cali prin ţară pentru vizitele la medici,
farmaci şti, spitale şi la alţi consumatori din
cadrul operaţiunilor noastre farmaceutice şi
de bunuri de consum general Reprezen-
tanţii noştri medicali și de vânzări îşi petrec
mare parte din timp călătorind cu maşina
pentru a se întâni cu clienţii.
• Transportul angajaţilor către şi de la locul de
muncă. Peste 200 de persoane sunt angajate
în principalele sedii GSK din Bucureşti.
Sediile noastre se află în locaţii centrale,
facilitând accesul către transportul public.
În 2012, continuând demersurile de optimizare
şi eficientizare a operaţiunilor noastre, am
dedicat mult timp promovării planurilor de a
crea o infrastructură logistică nouă şi eficientă.
Depozitul nostru de la Chitila va fi extins
pen tru a deveni centru logistic principal, care va
deservi atât distribuţia primară, cât şi cea directă,
precum şi distribuţia către sud-estul ţării. Cen -
trul Logistic Chitila se va deschide până în luna
decembrie 2013 şi ne aşteptăm ca noile opera ţi-
uni mai eficiente să reducă impactul pe care îl
avem asupra mediului. Programul nostru de
reorganizare logistică va fi implementat, după
multe luni de planificare, prin închiderea depo -
zitelor satelit din jurul oraşelor Bucureşti şi Bra-
şov, până la finele anului 2013. În total, estimăm
că beneficiile privind protejarea mediului, în
ceea ce priveşte consumul de energie şi reducerea
numărului de deşeuri, vor începe să se facă
simţite în 2014, ca urmare a acestor schimbări.
În ceea ce priveşte transportul auto al
reprezentanţilor noştri medicali şi de vânzări,
am adus schimbări flotei noastre auto, pentru a
include vehicule dotate cu noi senzori de
mişcare, care opresc motorul maşinii atunci
când aceasta nu este în mişcare, atunci când stă
la semafor, spre exemplu, şi repornesc motorul
sau atunci când şoferul apasă acceleraţia. De
asemenea, am instruit şoferii companiei cu
privire la eficientizarea consumului de
combustibil. Considerăm că aceste proiecte ne
vor ajuta să reducem consumul de combustibil
în anii ce urmează.
Sprijinirea familiilor pentru reducerea
consumul de energie
În plus faţă de eficien tizarea impactului opera -
ţiunilor noastre, am luat parte şi la activităţi
comu ni ta re pentru sus ţinerea conștien tizării
problemelor de mediu şi a acţiunilor de
protecţie a mediului.
Spre exemplu, în 2012, angajaţii echipei Euro -
pharm Distribuţie au participat la programul
Habitat for Humanity de care au beneficiat 300
de familii din întreaga ţară, ajutându-i pe
aceştia să înţeleagă aspectele legate de consu-
mul de energie şi oferindu-le alternative de
eficientizare a consumului. Costurile cu energia
pot repre zenta o parte semnificativă a chelt-
uielilor domes tice în România şi o mai bună
utilizare a resurselor de energie poate fi de un
real folos, în special pentru familiile cu
venituri mici.
În 2012, opt voluntari de la Europharm Distri-
buţie s-au calificat ca traineri în cadrul
programului de Eficientizare a Consumului de
Energie, organizat de Habitat for Humanity,
având ca obiectiv educarea familiilor cu privire
la utilizarea eficientă a electrocasnicelor şi
eficien tizarea termică a caselor lor, tipuri de
materiale izolante şi tehnologii şi furnizarea
altor sfaturi practice, inclusiv gestionarea
bugetului casnic. Voluntarii noştri, împreună
cu echipa Habitat for Humanity, au susţinut
ateliere de eficientizare a consumului de energie
pentru 300 de familii, discutând despre eficien -
tizarea consumului de energie din casele lor.
Aceste familii se bucură în prezent de beneficiile
aduse atât de reducerea cheltuielilor, cât şi de
contribuţia lor la salvarea resurselor planetei.
Reducerea impactului activităţilor de transport și logistice asupra mediului
Ne aşteptăm ca noua
infrastructură logistică să ne
sprijine în crearea unei opera-
ţiuni la scară largă, oferind un
nivel înalt de servicii pentru
clienţii noştri, odată cu optimizarea resur se-
lor şi reducerea cantităţii de deşeuri.
Nerina Dobrot`, Business Development Manager
Europharm Distribution
Eficientizarea consumului
pentru familia Blan`
Ini]ial am luat parte la training pentru a înso]i o
prieten`, nu pentru c` am crezut c` ar fi folositor.
Ulterior, am realizat c` participarea a fost o decizie
bun`. Nu am crezut niciodat` c` asemenea lucruri
simple pot duce la economii pentru familia mea.
Am înv`]at c` pân` [i înc`rc`torul telefonului
mobil, pe care îl ]ineam tot timpul în priz`
con sum` energie. Acum, bag înc`rc`torul
telefonului în priz` doar atunci când am nevoie de
el. De asemenea, am înv`]at c`, dac` izol`m
mansarda, costurile cu înc`lzirea vor fi mai mici pe
perioada iernii. Pentru mine, trainingul a fost
foarte practic. Voi folosi su mele economisite
pentru a cump`ra haine pentru copiii mei. Familia
Blana din localitatea Beiu[, jude]ul Bihor
Ca voluntar în cadrul programului de
Eficientizare a Consumului de Energie, am
simţit că am putut să învăţ multe lucruri,
dar şi să ajut alţi oameni în acelaşi timp.
Am educat familiile participante cu privire
la izolarea caselor lor şi la eficientizarea
consumului de energie.
Virgil Rus, Europharm Distribution
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
Planeta noastr`
50 GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Obiectivul nostru pe termen
lung la nivel global este
reducerea totală a emisiilor de
carbon până în anul 2050.
Facem eforturi pentru a
monitoriza amprenta noastră
de carbon în România, şi
pentru a identifica metode de
reducere a impactului. În
acelaşi fel, dorim să reducem pe
cât posibil consumul de apă şi
cantităţile de deşeuri pentru a
diminua impactul asupra
mediului, pentru a eficientiza
operaţiunile şi pentru a
economisi bani, protejând în
acelaşi timp resursele naturale
limitate.
Performan]ele privind consumul de energie:
Consumul nostru total de energie a crescut cu
6% în 2012 faţă de 2011. În aceeaşi perioadă,
veniturile noastre din business au crescut cu
20%. Această îmbunătăţire relativă a consu mu-
lui de energie faţă de creşterea venitu rilor
reflectă eforturile noastre continue de a re-
duce impactul asupra mediului. Mai exact, în
cadrul fabricii din Braşov, am realizat o reducere
de 3,17% a consumului total de energie în 2012,
ca urmare a schimbărilor la sistemele HVAC
menţionate anterior.
Performan]ele privind emisiile de gaze cu efect
de ser`: Din dorinţa noastră de a reduce
consumul de energie, emisiile de gaze cu efect
de seră au crescut cu 5% în 2012 faţă de 2011.
Această creştere reflectă evoluţia afacerii noastre,
şi totodată o schimbare în folosirea surselor de
energie şi a diferitelor tipuri de combustibil,
precum motorina şi gazul, care au îmbunătăţit
performanţele noastre în ceea ce priveşte
emisiile de gaze.
În 2011, am început măsurarea performanţelor
noastre privind impactul asupra mediului per
tonă de produse livrate. La nivel practic, dată
fiind reorganizarea operaţiunilor de distribuţie
în perioada 2012-2013, considerăm că această
abordare de măsurare a performanţelor relative
nu este cea mai adecvată. De asemenea, date
fiind schimbările planificate în cadrul operaţiu-
nilor de producţie începând cu anul 2013, am
considerat necesar să revizuim strategia noastră
privind impactul asupra mediului şi să stabilim
noi obiective începând cu 2014, bazate pe noua
noastră structura operaţională. În următorul
raport, vă vom oferi detalii cu privire la aceste
schimbări şi nivelul de profunzime al acestora.
Performan]ele privind consumul de ap`: În 2012,
am redus consumul total de apă cu 5%, ca
urmare a atenţiei sporite pe care am acordat-o
acestui aspect. Această reducere a consumului s-a
realizat, în principal, în cadrul operaţiunilor
fabricii noastre din Braşov.
Performan]ele privind reducerea cantit`]ii de
de[euri: Pentru prima dată, am măsurat canti -
tatea de deşeuri în toate operaţiunilor noastre
din România, deşeurile chimice nepericuloase
ocupând cea mai semnificativă parte din volu -
mul total, şi anume 56%. Deşeurile noastre sunt
fie reciclate, fie refolosite sau incinerate. Niciun
deşeu nu este trimis către groapa de gunoi a
oraşului.
În total, am generat 199,5 tone de deşeuri nepe -
riculoase în 2012 pe întreaga arie de operaţiuni.
43% din totalitatea acestor deşeuri au fost reci-
clate, iar 57% au fost incinerate. În plus, am
eliminat în mod responsabil şi în condiţii de
siguranţă o cantitate minoră (mai puţin de 7
tone) de deşeuri periculoase.
Măsurarea impactului asupra mediului: energie, emisii, apă, deşeuri
Consumul de energie \n gigajouli 2010-2112 dup` surs`
Emisiile de gaze cu efect de ser` 2010-2012 \n tone CO2 Consumul de ap`
Cantitatea de de[euri
Electricitate achizi]ionat`
Gaze naturale
Motorin`
Benzin`
Combustibili
Electricitate achizi]ionat`
Total
Total
17,646
2012
18,133
2011
17,652
2010
17,569 16,091 17,627
42,127
38,057
18,796
4,239
81,580
76,682
74,789
4,401
20,713
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000
2,031
16,656
2012
2012
2,087
16,445
2011
2011
2,032
2010
4,147 3,796
3,611
6,178
5,883
5,642
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
16,600
16,400
16,200
16,000
15,800
15,600
15,400
15,200
Chemice
56%
Organice
4%
Hârtie [i carton
30%
Plastic
10%
M3
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Guvernan]` [i angajamente S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
51
GlaxoSmithKline
(GSK) S.R.L
GlaxoSmithKline
Consumer
Healthcare S.R.L
Europharm S.A. Europharm Holding S.A.
• Dl. Pascal Prigent
• Dl. Csaba Juhasz
• Dna. Helen Tomlinson
• Dl. Tonislav Popov
• Dl. Andrew MacMillen
(GSK VP & GM CEE)
• Dl. Pascal Prigent
• Dna. Mariana Cismaru
• Dl. Csaba Juhasz
• Dl. Doru Achihai
• Dl. Csaba Juhasz
• Dl. Pascal Prigent
Angajamentul nostru de a fi
deschişi cu privire la
activitatea noastră comercială
presupune o bună guvernanţă
şi un proces transparent de
raportare. Colaborăm direct cu
partenerii noştri pentru a
înţelege şi prioritiza aspectele
care au cea mai mare
importanţă pentru ei.
GSK în România – structura
organiza]ional`
În România, GSK este formată din patru divizii
de activitate, care operează sub patru entităţi
legale diferite, fiecare reprezentând subsidiare
în proprietatea integrală a GSK plc. Fiecare
din tre aceste patru entităţi are un Comitet
Director independent, conform cerinţelor
legislaţiei locale. Comitetele sunt compuse din
Manageri Seniori ai GSK din cadrul operaţi u-
nilor GSK din România şi din Europa.
Comitetele Directoare ale fiecărei companii se
asigură că toate operaţiunile GSK România
sunt aliniate standardelor, politicilor, progra-
melor și strategiilor GSK plc la nivel global.
Directorii sunt persoane cu experienţă și com -
petenţe adecvate în afaceri, inclusiv în ceea ce
privește aspecte legate de Responsabilitatea
Corporativă și misiunea generală a GSK de a
ajuta oamenii să să realizeze mai multe, să se
simtă mai bine și să trăiască mai mult. Fiecare
Comitet Director include și un expert financiar.
Managementul executiv al GSK România se
Guvernanţă şi angajamente
compune din cei patru Directori Generali, care
sunt şi Administratori ai respectivelor entităţi
şi răspund individual pentru zonele de care
sunt responsabili, colaborând când este
necesar. Echipa de management dezbate
aspecte precum strategii, politici, standarde şi
performanţe care au o relevanţă comună şi
beneficiază de servicii comune în anumite
domenii, precum Resursele Umane şi
Corporate Afairs.
GSK Romania: patru divizii
• GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L., responsabil` cu
opera]iunile din sectorul farmaceutic.
• GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L,
responsabil` cu opera]iunile din sectorul
produselor de îngrijire de uz general.
• Europharm Holding S.A., responsabil` cu logistic`
[i distribu]ie.
• Europharm S.A., responsabil` cu opera]iunile de
produc]ie din Bra[ov.
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
52
Complianţă şi managementul riscurilor
În acest sens, dispunem de standarde și politici
formalizate privind practicile de business ale
companiei şi de un program amplu de instruire
a angajaţilor, proiectat pentru a implementa o
cultură şi o practică robusta de management al
riscurilor.
La GSK România, avem un Ofiţer Responsabil cu
Complianţa, care supraveghează aspectele de
conformitate şi managementul riscurilor. Pentru
a putea asigura un program de compli anţă
eficient, am modificat în anul 2012 structura de
Ne desfăşurăm activitatea cu
onestitate și integritate, în
conformitate cu toate
prevederile legale și
reglementările interne, pentru
a asigura dezvoltarea și
succesul companiei.
raportare astfel încât Ofiţerul Responsabil cu
Complianţa să raporteze direct către Directorul
General, şi nu către directorul Departamentului
Juridic, cum se întâmpla în trecut.
De asemenea, ne-am extins infrastructura de
complianţă în cadrul GSK Pharma prin crearea
unei reţele de 21 de Campioni de Complianţă
din rândul echipei de reprezentanţi medicali.
Având un nivel înalt de expertiză în complianţă,
rolul acestora este de a implementa manage-
mentul riscurilor în departamentele noastre
comerciale. Campionii de Complianţă
functionează ca o primă linie de apărare
împotriva riscurilor, identificând proactiv
eventualele non-conformităţi, raportându-le și
având un rol activ în soluţionarea acestora. Ca
urmare a unei încălcări a Codului nostru de
Conduită în cadrul operaţiunilor farmaceutice
(incident menţionat anterior în raport), ne-am
îmbunătăţit semnificativ mediul de control
intern prin consolidarea proceselor de moni-
torizare a riscurilor, precum şi a comuni cării cu
privire la aceste aspecte, în vederea asigurării
unui nivel de complianţă cât mai ridicat.
M-am alăturat echipei GSK
România în calitate de Ofiţer
Responsabil cu Complianţa
anul acesta. Experienţa mea în
acest domeniu este în dome-
niul bancar, o altă industrie strict reglemen-
tată, care a implementat la nivel extins în
ultimii ani funcţia de complianţă şi admi-
nistrarea riscurilor. În contextul actual al
unei dinamici continue şi al unui mediu de
afaceri din ce în ce mai reglementat, progra-
mul de complianţă şi management al
riscurilor este esenţial pentru orice com pa-
nie. Un asemenea program susţine atingerea
obiectivelor strategice şi crește rezistenţa și
viteza de reacţie în faţa riscurilor. Cu cât vom
face ca managementul riscurilor și
complianţa să fie parte integrantă din
cultura noastră, valoarea noastră ca organi-
zaţie va crește din ce în ce mai mult.
M`d`lina }i]irig`, Compliance Officer GSK Pharma
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
53
Angajamentele faţă de partenerii noştri
sănătatea pentru toţi, asigurând în acelaşi
timp o creştere sustenabilă a activităţii noas -
tre în România. Întregul raport face referire la
aşteptările GSK plc.
• Angaja]ii: Interacţionăm cu angajaţii atât la
nivel colectiv, prin comunicări interne frec -
vente, dar și la nivel individual, cel puţin de
două ori pe an, prin evaluarea performan-
ţelor profesionale, dar și prin analize interne
privind implicarea acestora. Angajaţii sunt
interesaţi să fie informaţi, să participe în mod
activ la promovarea afacerii şi oportunităţilor
de dezvoltare persoanlă. Detalii cu privire la
acest subiect sunt disponibile în secţiunea
“Oamenii noștri” a prezentului raport.
• Pacien]ii [i consumatorii: Pacienţii și consu-
ma torii produselor noastre (utilizatorii finali)
se află în centrul activităţii noastre. Interac-
ţionăm cu aceștia la nivele multiple, prin
cercetări de piaţă efectuate de câteva ori pe an,
precum și prin sprijinul semnificativ acordat
asociaţiilor de pacienţi. Pacienţii îşi doresc
medi camente eficiente, de bună calitate şi
acces la medicamente cu preţuri rezonabile.
Secţiunea raportului intitulată “Sănătate
pentru toţi” răspunde aşteptărilor pacienţilor
şi consumatorilor în aceste domenii.
• Clien]ii [i furnizori: Europharm Distribuţie şi
Consumer Healthcare deservesc numeroşi
clienţi. Colaborăm îndeaproape cu alţi
distribuitori, cu farmacii şi spitale pentru a
înţelege nevoile acestora, organizând anual
întâlniri cu clienţii cheie. Clienţii noştri îşi
doresc valoare, fiabilitate, servicii de calitate.
Detalii cu privire la acest aspect sunt
disponibile în secţiunea “Comportamentul
nostru”.
Câştigarea încrederii are ca
ingredient principal menţinerea
unui dialog deschis şi
constructiv. Promovând
încrederea, luăm în considerare
toţi partenerii noştri şi ne
angajăm în dialog cu aceştia.
În scopul redactării acestui raport, am organizat
o masă rotundă pentru a pune întrebări parte ne -
rilor noştri externi cu privire la perspectiva lor
despre priorităţile responsabilităţii corporative şi
aspectele principale ale acesteia. Detalii pe acest
subiect sunt disponibile în capitolul despre
elemente cheie care ne definesc businessul, din
prima parte a prezen tului raport.
Aspectele principale identificate de partenerii
noştri, care privesc industria farmaceutică în
ge neral, şi pe GSK în particular, includ accesul şi
disponibilitatea medicamentelor, etica medicală,
calitatea, siguranţa şi rolul nostru în susţinerea
unei mai bune infrastructuri medicale în Româ -
nia. În plus, partenerii se aşteaptă ca GSK să fie
un angajator etic, responsabil şi corect şi să îşi asu-
me răspunderea pentru impactul asupra mediului.
În general, grupurile cu care ne consultăm sunt:
• GSK plc: Compania mamă ne asigură cadrul
de lucru în care ne exercităm activitatea, apro -
bă strategiile și ne monitorizează perfor man-
ţele. Aproape zilnic, interacţionăm atât cu co-
legii de la sediul central din Londra, cât și cu
cei din întreaga lume. GSK plc doreşte ca GSK
România să îşi alinieze practicile şi strategia
cu abordarea GSK la nivel global şi să susţină
• Profesioni[tii din domeniul s`n`t`]ii: Ne
întâlnim zilnic cu sute de experţi pentru a le
furniza informaţii relevantedespre produsele
noastre, dar şi pentru a le asculta nevoile şi
sugestiile. În general, profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt interesaţi de
sprijinul şi cunoştinţele oferite pentru a putea
acorda cel mai bun tratament pacienţilor lor.
Acest aspect este detaliat în secţiunea
“Comportamentul nostru” a
prezentului raport.
• Autorit`]ile de reglementare din România:
Considerăm că este important pentru
sistemul de sănătate din România să
acţionăm ca un consultant de încredere și să
susţinem activitatea autorităţilor române,
oferind informaţii şi date la solicitarea
acestora. pentru a facilita formularea
deciziilor din domeniul sănătăţii. Autorităţile
de reglementare se aşteaptă să fim
transparenţi, să furnizăm informaţii
stiinţifice şi de specialitate şi să respectăm
normele de etica si integritate. Acest aspect
este detaliat în secţiunile cu privire la
politicile publice şi conformitate din
prezentul raport.
• ONG-uri [i Asocia]ii profesionale: Respectăm
intervenţiile de specialitate ale ONG-urilor și
ale altor grupuri aparţinând societăţii civile,
care ne determină să acordăm mai multă
atenţie nevoilor partenerilor noştri.
Organizăm frecvent întâlniri deschise cu
organizaţiile comunitare pentru a dezbate
modurile în care putem oferi sprijin.
Prezentul raport cuprinde detalii cu privire la
modalitatea în care colaborăm cu ONG-urile
pentru a promova sănătatea în România.
• Media: Ne concentrăm pe consolidarea
permanentă a relaţiilor cu media, pentru a
permite diferenţierea GSK de restul industriei
şi pentru a ne asuma rolul de lider de opinie
proactiv şi de ambasador al problemelor
farmaceutice care afectează românii. Media
îşi doreşte din partea noastră să furnizăm
informaţii utile, corecte şi la timp şi să fim
deschişi cu privire la problemele care
afectează activitatea noastră şi pacienţii din
România. Acest subiect este abordat în
secţiunea despre transparenţă, cuprinsă în
acest raport.
• Industria farmaceutic` din România: Ca actor
important în sectorul farmaceutic românesc,
avem responsabilitatea de a încuraja
practicile sustenabile în domeniu şi de a servi
ca model. În calitate de membru al
asociaţiilor profesionale, jucăm un rol
important în structurarea activităţilor din
industrie. Detalii privind acest subiect sunt
disponibile în secţiunea despre politici
publice din acest raport.
• Comunit`]ile locale: Investim în comunităţile
locale în diverse moduri, oferind sprijin
comunităţilor izolate şi populaţiei
subreprezentate şi ajutăm la îmbunătăţirea
accesului românilor la informaţii despre
sănătate şi medicamente. ONG-urile îşi
doresc menţinerea unor parteneriate pe
termen lung. Acest aspect este detaliat în
secţiunea Sănătate pentru toţi.
• Mediul înconjur`tor: Conform obiectivelor
noastre de a ne gestiona activitatea în mod
sustenabil, depunem eforturi pentru a reduce
impactul asupra mediului. Acest subiect este
detaliat în secţiunea Planeta noastră.
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
54
De data aceasta, ne-am hotărât să adoptăm
două noi direcţii, pentru a ne asigura că ţinem
cont de așteptările partenerilor noștri din
întreaga lume, punând în același timp la
dispoziţie informaţii referitoare la activităţile
noastre, care sunt de un real interes pentru
partenerii noștri din România.
Prima direcţie se referă la structura și la con -
ţinutul propus de compania mamă, GSK plc.
Acest raport este organizat pe o structură simi -
lară rapoartelor GSK la nivel global, aducând
un plus de consistenţă și aliniindu-se mesa je-
lelor cheie la nivel global. Deși GSK nu consi -
deră imperativă utilizarea acestei direcţii,
credem că este relevantă și de un real ajutor pen-
tru derularea activităţii noastre în România.
Cea de-a doua direcţie urmărită este aceea
propusă de Iniţiativa Globală de Raportare a
Sustenabilităţii (GRI) G4, publicat în mai 2013,
considerat lider la nivel mondial în raportarea
sustenabilităţii companiilor. Fiind una dintre
primele companii care adoptă acest cadru,
dorim să ne arătăm angajamentul în promo va-
rea transparenţei și faţă de așteptările parte-
nerilor noștri și ale experţilor care au creat G4.
Am încercat să respectăm integral cerinţele
cadrului G4. Am decis, astfel, să folosim în
alcătuirea acestui raport principiile de rapor-
tare ale Materialităţii (abordând problemele cu
cel mai mare impact asupra activităţilor noas -
tre pe termen lung sau cele considerate de o
reală importanţă în viziunea partenerilor
noștri), Implicării Partenerilor (răspunzând
așteptărilor și intereselor partenerilor noștri),
Contextului de Sustenabilitate (prezentând
rezultatele obţinute în contextul mai larg al
Acesta este cel de-al doilea
Raport de Responsabilitate
Corporativă al GSK România.
Primul raport a fost publicat în
2012 și a făcut referire la
activităţile pe care le-am
desfășurat în 2011. Prezentul
raport face referire la
activităţile desfășurate în anul
2012 și în prima parte a anului
2013. Toate datele cantitative
se referă la anul calendaristic
2012, dacă nu există alte
menţiuni în raport.
problemelor de sustenabilitate) și Exhaus ti vi tă-
ţii (incluzând integral informaţiile care reflectă
impactul economic semnificativ, astfel încât
partenerii să poată evalua rezultatele obţinute).
Acest raport a fost editat de membrii echipei
GSK din România și a fost elaborat cu sprijinul
expertului extern în responsabilitate
corporativă, Elaine Cohen de la Beyond
Business Ltd. Raportul a fost aprobat de Echipa
de Management a GSK România. Mulţumim
tuturor acelora care au contribuit la obţinerea
rezultatelor de responsabilitate corporativă a
GSK România și la întocmirea acestui raport.
.
Despre raportul nostru
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
55
Index GRI
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
56
Conţinut Index GRI
G4 Declara]ie Standard R`spuns / Pagin` / Link
Referin]e externe
cu trimitere c`tre
pagini /Link
STRATEGIE {I ANALIZ~
G4-1
Declara]ia CEO-ului
Abordarea noastr`: O discu]ie
cu echipa de management din
România /7
PROFILUL ORGANIZA}IEI
G4-3 Denumirea unit`]ii care raporteaz` Administra]ie /51
G4-4
Produse
Abordarea noastr`: Cum cre`m
valoare /5
G4-5
Amplasarea sediului
Abordarea noastr`: Despre GSK
România /4
G4-6
]`rile în care oper`m
Abordarea noastr`: Despre GSK
România /4
G4-7 Formulare legale Administra]ie /51
G4-8 Abordarea noastr`: Abordarea noastr`: /4
G4-9
Descrie]i dimensiunea companiei, raportând
inclusiv: Num`rul total de angaja]i; Num`rul total
de servicii; Vânz`rile nete (pentru companiile din
sectorul privat) sau profitul net (pentru companiile
din sectorul public); Rata de rentabilitate, analizat`
în termeni de datorii [i fonduri proprii (pentru
sectorul privat); Cantitatea de produse sau servicii
oferite
• Num`r total de angaja]i:
Vezi G4-10
• Total venit brut în 2012:
833 milioane euro
• Cantitatea de produse [i
servicii oferite: Peste 177 de
milioane de unit`]i distribuite
pe pia]`
G4-10 a. Specifica]i num`rul total de angaja]i pe baza
tipului de contract sau sexului. b. Specifica]i
num`rul total de angaja]i permanen]i pe baza
tipului de contract sau sexului. c. Specifica]i cifra
total` a for]ei de munc` pe baza num`rului de
angaja]i sau de muncitori afla]i în subordine sau pe
baza sexului. d. Specifica]i cifra total` a for]ei de
munc` în func]ie de regiune [i sex.
e. Specifica]i dac` o parte semnificativ` din
activitatea companiei este întreprins` de persoane
care lucreaz` legal pe cont propriu sau de c`tre
alte persoane în afara angaja]ilor sau muncitorilor
din subordine, inclusic angaja]ii [i muncitorii
afla]i în subordinea furnizorilor. f. Specifica]i orice
modific`ri semnificative în num`rul angaja]ilor
(cum ar fi modific`rile determinate de anotimp din
turism sau industriile agricole).
Vezi datele din tabelul de mai jos.
G4-11
Specifica]i procentul total al angaja]ilor
acoperi]i de contractul colectiv de munc`.
Nici unul dintre angaja]ii GSK
România nu este acoperit de un
contract colectiv de munc`.
G4-12
Descrie]i sistemul de aprovizionare al companiei.
Abordarea noastr`: Despre GSK
România /4
G4-13 Specifica]i orice modific`ri petrecute într-o anumit`
perioad` de timp cu privire la dimensiunea,
structura, dreptul de proprietate sau sistemul de
aprovizionare al organiza]iei.
Nu s-au înregistrat schimb`ri
semnificative în dimensiunea sau
structura companiei în perioada
prezentat` în acest raport.
G4-14 Specifica]i dac` [i cum ac]ioneaz` compania
pentru abordarea sau sus]inerea principiului
preven]iei.
Complian]` [i Managementul
riscului /52
G4-15
Enumera]i actele economice, de mediu [i sociale,
de principi [i orice alte ini]iative dezvoltate extern,
la care compania ader` sau pe care le sus]ine.
Ne ghid`m dup` standardele
Asocia]iei române a Produc`torilor
Interna]ionali de Medicamente
(ARPIM) [i Federa]iei Europeane
a Industriilor [i Asocia]iilor
Farmaceutice (EFPIA). De
asemenea, sus]inem Pactul
Mondial al ONU (Global Compact)
la care particip` compania mam`
GSK.
G4-16 Enumera]i oganiza]iile din care face]i parte ca
membru (organiza]iile din industrie) [i organiza-
]iile na]ionale sau interna]ionale de sprijin în care
compania:
De]ine o pozi]ie în echipa de administra]ie;
Particip` la proiecte sau în comisii;
Ofer` finan]are substan]ial`, separat de cotiza]ia
de membru;
Consider` c` apartenen]a este avantajoas`. Acest
lucru se refer` la calitatea de membru la nivelul
companiei.
Comportamentul nostru:
Abordarea politicilor publice /35
ASPECTE ESEN}IALE {I LIMITELE IDENTIFICATE
G4-17 a. Enumera]i toate entit`]ile juridice incluse în
declara]iile financiare finale ale companiei sau în
documentele echivalente. b. Specifica]i dac` o
entitate juridic` inclus` în declara]iile financiare
finale ale companiei sau în documentele
echivalente nu este inclus` în raport.
Administrare [i angajament /51
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
57
G4-18 a. Explica]i procesul de definire a con]inutului
raportului [i al limitelor identificate.
b. Explica]i cum a implementat compania Principiile
de Raportare pentru Definirea Con]inutului
Raportului
• Despre raportul nostru /54
• Elementele cheie care definesc
business-ul /11
G4-19 Specifica]i toate aspectele esen]iale identificate
pe parcursul procesului de definire a con]inutului
raportului.
Elementele cheie care definesc
business-ul /11
G4-20 a. Pentru fiecare aspect material, specifica]
i limita stabilit` în cadrul companiei, dup` cum
urmeaz`: Specifica]i dac` aspectul este unul
material în interiorul companiei. Dac` nu este un
aspect material care s` implice toate entit`]ile
ce alc`tuiesc compania (cf. descrierii din G4-17),
alege]i una dintre cele dou` abord`ri [i specifica]i:
Lista entit`]ilor sau a grupului de entit`]i specificate
în G4-17 pentru care aspectul nu este unul material
sau lista entit`]ilor sau a grupului de entit`]i
specificate în G4-17 pentru care aspectul este unul
material. Preciza]i restric]iile specifice referitoare la
limitele impuse în cadrul companiei.
Toate aspectele esen]iale
prezentate în acest raport se
aplic` în mod egal tuturor
activit`]ilor [i entit`]ilor noastre
din România, în conformitate cu
G4-17.
V` rug`m s` consulta]i tabelul
de mai jos în care specific`m
dac` impactul este unul intern
sau extern pentru fiecare aspect
material în parte.
G4-21
a. a. Pentru fiecare aspect esen]ial, specifica]i limita
stabilit` în afara companiei, dup` cum urmeaz`:
Specifica]i dac` aspectul este unul esen]ial în
afara companiei. Dac` este un aspect esen]ial [i în
afara companiei, identifica]i entit`]ile, grupurile de
entit`]i sau elementele pentru care aspectul este
esen]ial. In plus, descrie]i loca]ia geografic` unde
aspectul este esen]ial pentru entit`]ile identificate.
Preciza]i orice fel de restric]ii referitoare la limitele
stabilite în afara companiei.
Toate aspectele esen]iale
prezentate în acest raport se
aplic` în mod egal tuturor
activit`]ilor [i entit`]ilor noastre
din România, în conformitate cu
G4-17
V` rug`m s` consulta]i tabelul de
mai jos în care specific`m dac`
impactul este unul intern sau
extern pentru fiecare aspect
esen]ial în parte.
G4-22 Specifica]i efectul oric`rui tip de
prelu`ri a unor informa]ii oferite în rapoartele
anterioare [i care este motiva]ia pentru aceste
reformul`ri.
În prezentul raport nu exist` date
preluate.
G4-23
Preciza]i dac` exist` modific`ri semnificative
în ceea ce prive[te Scopul sau Limitele fa]` de
rapoartele precedente.
Nu exist` schimb`ri majore în
ceea ce prive[te Scopul sau
Limitele din acest raport fa]` de
raportul precedent.
IMPLICAREA PARTENERILOR
G4-24 Preciza]i dac` exist` o list` de grupuri partenere
care colaboreaz` cu organiza]ia.
Implicarea partenerilor /53

G4-25
Specifica]i baza de identificare [i selectare a
partenerilor cu care colabora]i.
Baza pentru selectarea
partenerilor este reprezentat` de
evaluarea privind interac]iunea [i
feedbackul din partea grupurilor
de parteneri pe parcursul anului.

G4-26 Preciza]i abordarea organiza]iei fa]` de implicarea
partenerilor, inclusiv frecven]a implic`rii în func]ie
de tip [i grup de parteneri, precum [i detalii privind
implicarea acestora aleas` specific, ca parte a
procesului de redactare a raportului.
Implicarea partenerilor /53
G4-27 Preciza]i aspectele cheie [i problemele identificate
prin implicarea partenerilor [i modul în care
organiza]ia a r`spuns acestor subiecte cheie,
inclusiv pe perioada raport`rii. Preciza]i grupurile
de parteneri care au identificat fiecare dintre
aspectele [i subiectele cheie.
Subiectele cheie identificate de
to]i partenerii se reflect` în
aspectele esen]iale pe care
am ales s` le raport`m anul
acesta. Vezi sec]iunea legat` de
implicarea partenerilor. /53
PROFILUL RAPORTULUI
G4-28
Perioada de raportare (an calendaristic sau fiscal)
pentru informa]iile furnizate.
Anul calendaristic 2012 pentru
toate datele cantitative. Elemente
de la începutul anului 2013 unde
este relevant.
G4-29 Data celui mai recent raport anterior (dac` este
cazul).
2012
G4-30 Ciclul de raportare (anual, bianual) Anual
G4-31
Preciza]i persoana de contact pentru întreb`rile
legate de raport sau con]inutul acestuia.
Apreciem feedback-ul cu privire
la acest raport [i cu privire
la performan]ele CSR [i de
sustenabilitate.
Ne pute]i scrie la
CR-România@gsk.com sau o
pute]i suna pe Marilena Hlu[cu,
CSR & Patient Advocacy Executive,
la nr. de tel. +40 21 302 82 08.
De asemenea, pute]i consulta
feedback-ul de pe pagina noastr`
de internet www.gsk.com/pages/
contact. /22
Con]inut index GRI continuare
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
58
G4-32
a. Preciza]i op]iunea de ‘conformitate’ aleas` de
companie. b. Preciza]i Indexul de Con]inut GRI
pentru op]iunea selectat` (vezi tabelele de mai
jos). c. Preciza]i referin]ele c`tre Raportul Extern,
în cazul în care raportul a fost redactat printr-un
partener extern.
Acest raport a fost redactat
conform normelor G4 CORE.
Indexul de con]inut GRI se g`se[te
în aceste pagini. Activit`]ile
noastre de investi]ie în comunitate
din companiile Pharma [i
Consumer Healthcare au fost
asigurate extern prin London
Business Group din România.
G4-33
a. Preciza]i politicile [i practicile actuale ale
organiza]iei cu privire la redactarea extern` a
raportului. b. În cazul în care aceste prevederi
nu sunt cuprinse în raportul suplimentar al
raportului de sustenabilitate, specifica]i scopul [i
baza oric`ror rapoarte externe. c. Preciza]i rela]ia
dintre organiza]ie [i furnizorii externi ai raportului.
d. Preciza]i cel mai important organism de
guvernan]` sau directori seniori care sunt implica]i
în contractarea de furnizori externi pentru raportul
de sustenabilitate al companiei.
Nu am contractat furnizori externi
pentru realizarea raportului.
Raportul este redactat cu sprijinul
unui consultant independent
extern, Elaine Cohen de la Beyond
Business Ltd (www.b-yond.biz)
care a intervievat peste 30 de
manageri, a analizat [i clarificat
datele, a vizitat companiile noas-
tre [i a facilitat platforma de impli -
care a partenerilor no[tri.
Împreun` cu organismele noastre
interne de control, acest lucru
ne d` încredere în acurate]ea [i
complexitatea raportului nostru.
ADMINISTRA}IE
G4-34 Preciza]i structura de guvernan\` a organiza]iei,
inclusiv comitetele celui mai important organism de
guvernan]`. Identifica]i orice comitete responsabile
cu luarea de decizii cu privire la impactul economic,
de mediu [i social.
Guvernan]` [i implicare /51
ETIC~ {I INTEGRITATE
G4-56
Descrie]i valorile, principiile, standardele [i normele
organiza]iei cu privire la conduit`, precum coduri
de conduit` [i coduri de etic`.
Abordarea noastr`: Modul în care
d`m valoare /5
Comportamentul nostru:
Standarde etice [i principii /27
Angaja]i full-time permanen]i dup` sex, la sfâr[itul anului 2012.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
42
Consumer Healthcare
34
76
114
Pharma
199
313
74
Brasov Manufacturing
196
270
154
EuropharmDistribution
209
363
Angaja]i permanen]i ai
GSK România în func]
ie de sex
Angajate Angaja]i Total angaja]i
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Pharma 203 201 199 113 118 114 316 319 313
Consumer Health
32 30 34 38 37 42 70 67 76
Europharm Distribu]ie 220 209 209 175 154 154 395 363 363
Fabrica Bra[ov 201 196 196 64 74 74 265 270 270
Total 656 636 638 390 383 384 1,046 1,019 1,022
% Angajate 63 62 62
G4-10
Observa]ii privind Compila]ia de date G4-10: Angajaţii GSK România sunt aproape exclusiv
angajaţi cu contracte cu normă întreagă. Ocazional, angajăm terţi pentru a gestiona surplusul de
activitate, însă aceste situaţii sunt rare şi nu înregistrăm date anuale cu privire la numărul de
astfel de angajaţi în operaţiunile noastre. Nu există variaţii semnificative periodice în numărul
de persoane angajate de GSK România.
Con]inut index GRI continuare
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
59
Categoria G4 GSK Romania: elemente cheie G4: elemente cheie
Relevan]`
\n interiorul
organiza]ie
Relevan]`
\n exteriorul
organiza]ie
Relevan]`
Social Accesul pacien]ilor din România la produsele
inovatoare
Comunit`]i locale ✓
Acest aspect afecteaz` to]i românii, având ca scop îmbun`t`]irea s`n`t`]ii pentru to]i.
Social
Îmbun`t`]irea accesului la îngrijire medical` în
România
Comunit`]i locale ✓
Economic
Investi]ii în comunit`]ile locale din România Impact economic indirect ✓
Acest aspect afecteaz` to]i românii, având ca scop îmbun`t`]irea s`n`t`]ii [i motivarea comunit`]ilor
locale prin sprijin [i cunoa[tere.
Social
Colabor`ri pentru îmbun`t`]irea infrastructurii de
s`n`tate [i a accesului la medicamente în România
Comunit`]i locale ✓
Acest aspect afecteaz` to]i românii, având ca scop îmbun`t`]irea s`n`t`]ii [i motivarea comunit`]ilor
locale prin sprijin [i cunoa[tere.
Responsabilitatea
produselor
Asigurarea celei mai bune calit`]i a produselor în
întreaga re]ea de furnizare
Siguran]a [i s`n`tatea
consumatorilor

Acest aspect afecteaz` to]i românii, având ca scop îmbun`t`]irea s`n`t`]ii pentru to]i, inclusiv pentru
partenerii no[tri din re]eaua de distribu]ie, spitale [i farmacii, pentru a asigura stocurile necesare
acestora pentru furnizarea c`tre pacien]i.
Responsabilitatea
produselor
Asigurarea siguran]ei [i etichet`rii clare a
produselor
Etichetare produse [i servicii ✓
Acest aspect afecteaz` pacien]ii, pentru ca ace[tia s` poat` în]elege tratamentul [i s` poat` lua decizii
bazate pe informa]ii.
Social
Transparen]` cu privire la politicile publice Politici publice ✓
Acest aspect afecteaz` organismele de reglementare, pentru a-i ajuta s` în]eleag` perspectiva GSK cu
privire la aspecte importante [i pentru a folosi informa]iile în luarea deciziilor privind s`n`tatea.
Social
Asigurarea respect`rii tuturor legilor [i
regulamentelor
Conformitate ✓
Acest aspect afecteaz` organismele de reglementare, care trebuie s` asigure conformitatea [i, de
asemenea, românii, care ar putea fi afecta]i negativ de situa]ii de neconformitate.
Social Men]inerea celor mai înalte standarde etice cu
privire la conduit` [i marketing
Comunic`ri de marketing ✓ Acest aspect afecteaz` to]i românii, grupurile vulnerabile fiind exploatate incorect.
Social Sprijirea pacien]ilor [i promovarea drepturilor
acestora
Comunit`]i locale ✓
Acest aspect afecteaz` pacien]ii, în special cei cu afec\iuni cronice pentru care GSK furnizeaz`
tratament, cu scopul de a-[i cunoa[te drepturile la tratament [i la alte elemente privind calitatea vie]ii.
Politici de munc` Dezvoltarea [i motivarea angaja]ilor Training [i educare ✓
Politici de munc`
Oferirea unui loc de munc` divers [i cu [anse egale Diversitate [i [anse egale ✓
Politici de munc` Asigurarea unui loc de munc` sigur pentru angaja]i Siguran]` [i s`n`tate ocupa]ional` ✓
Mediu Reducerea consumului de energie [i a emisiilor de
gaz în re]eaua de furnizare
Energie, emisii ✓ ✓
Toate aceste aspecte de mediu sunt importante pentru români la nivel na]ional, consumul resurselor
[i emisiile de carbon fiind elemente cheie în solu]ionarea schimb`rilor climatice, în vederea cre`rii unei
planete sustenabile pentru to]i. În plus, aceste aspecte au o relevan]` intern`, p`strarea resurselor
ajutându-ne s` devenim mai eficien]i [i s` ne îmbun`t`]im succesul afacerii pe termen lung, permi-
]ându-ne s` deservim cât mai mul]i pacien]i.
Mediu Reducerea cantit`]ii de de[euri din produse [i
ambalaje
Scurgeri [i de[euri ✓ ✓
Mediu Respectarea legisla]iei de mediu Conformitate ✓ ✓
Mediu Reducerea impactului opera]iunilor de transport de
produse [i logistic` asupra mediului
Transport ✓ ✓
G420 [i G4-21
Con]inut index GRI continuare
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
60
Elemente cheie
Aspecte
esen]iale
conform
G4-19
DMA [i
indicatori
Pagin` / Link Omisiuni
Furnizori
externi
Accesul pacien]ilor din
România la produsele
inovatoare
Comunit`]i
locale
G4-EC8
DMA: Pagina: 22
100% din cele patru companii care
opereaz` în România au implementat
programe de implicare în comunitate.
Impactul specific este detaliat în
sec]iunea S`n`tate pentru To]i din
prezentul raport.
Activit`]ile
[i impactul
nostru cu
privire la
investi]iile în
comunitate
sunt
evaluate
de London
Business
Group.
Îmbun`t`]irea accesului
la îngrijire medical` în
România
Investi]ii în comunit`]ile
locale din România
Asigurarea celei
mai bune calit`]i a
produselor în întreaga
re]ea de distribu]ie
Siguran]a [i
s`n`tatea
consumatorilor
G4-EC8
DMA: Pagina: 22
Nu am înregistrat incidente
de neconformitate fa]` de
regulamentele [i codurile voluntare,
în situa]ii legate de impactul
produselor [i serviciilor asupra
s`n`t`]ii [i siguran]ei pe perioada de
raportare.
Asigurarea siguran]ei
[i etichet`rii clare a
produselor
Etichetare
produse [i
servicii
G4-PR2
DMA: Pagina: 32
Nu am înregistrat incidente de
neconformitate cu regulamentele
[i codurile voluntare legate de
etichetarea [i informarea privind
produsele [i serviciile noastre.
Transparen]` cu privire
la politicile publice Politici publice G4-PR4
DMA: Pagina: 26
Nu am f`cut dona]ii politice de niciun
fel.
Asigurarea respect`rii
tuturor legilor [i
regulamentelor
Conformitate G4-SO6
DMA: Pagina: 35
Nu am f`cut dona]ii politice de
niciun fel.
Asigurarea respect`rii
tuturor legilor [i
regulamentelor Conformitate G4-S08
DMA: Pagina: 52
Nu am pl`tit nici o amend`
semnificativ` [i nu am f`cut obiectul
niciunei sanc]iuni semnificative de
alt` natur` decât financiar`.
G4-20 and G4-21
Men]inerea celor mai
înalte standarde etice
cu privire la conduit` [i
marketing
Comunic`ri de
marketing
G4-PR7
DMA: Pagina: 52
Nu am înregistrat incidente
de neconformitate fa]` de
regulamentele [i codurile voluntare
legat de comunic`rile de marketing.
Sprijinirea pacien]ilor [i
promovarea drepturilor
acestora
Comunit`]i
locale
G4-SO1
DMA: Pagina: 52
GSK Pharma sus]ine drepturile
pacien]ilor prin activit`]i de sprijin.
Acestea sunt detaliate în sec]iunea
raportului intitulat` Comportamentul
nostru, sprijinul acordat pacien]ilor.
Pharma este una dintre cele patru
opera]iuni ale GSK în România,
reprezentând 25% din acestea.
Dezvoltarea [i
motivarea angaja]ilor
Training [i
educare
G4-LA11
DMA: Pagina: 39
Vezi paginile urm`toare.
În acest
moment nu
de]inem
informa]ii cu
privire la sexul
angaja]ilor
evalua]i pentru
performan]e.
Oferirea unui loc de
munc` divers [i cu
[anse egale
Diversitate [i
[anse egale
G4-LA12
DMA: Pagina: 42
Vezi paginile urm`toare.

Nu exist` la
acest moment
date cu privire
la grupele de
vârst` în care
se încadreaz`
membrii
echipei de
management.
Asigurarea unui loc de
munc` sigur pentru
angaja]i
Siguran]` [i
s`n`tate ocupa]
ional`
G4-LA6
DMA: Pagina: 43
Vezi paginile urm`toare.
Reducerea consumului
de energie [i a emisiilor
de gaze cu efect de
ser` în re]eaua de
distribu]ie
Energie, emisii
G4-EN3
G4-EN15
G4-EN16
DMA: Pagina: 50
M`surarea impactului asupra
mediului: energie, emisii, ap`,
de[euri.
Reducerea cantit`]ii de
de[euri din produse [i
ambalaje
Scurgeri [i
de[euri
G4-EN23
DMA: Pagina: 50
M`surarea impactului asupra
mediului: energie, emisii, ap`,
de[euri.
Con]inut index GRI continuare
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
61
Respectarea legisla]iei
de mediu
Conformitate G4-EN29
DMA: Pagina: 52
Nu am pl`tit nici o amend`
semnificativ` [i nu am f`cut obiectul
niciunei sanc]iuni semnificative de
alt` natur` decât financiar`.
Reducerea impactului
opera]iunilor de
transport de produse
[i logistic` asupra
mediului
Transport G4-EN30
DMA: Pagina: 49
Planeta noastr`: Reducerea
impactului asupra mediului în opera-
]iunile de transport [i logistic`.
G4-LA11
G4-LA12
Procentul din num`rul total al angaja]ilor, calculat în func]ie de sex sau tip de angajat care au fost
supu[i evalu`rii performan]ei [i dezvolt`rii în careier`, pe perioada raport`rii.
Pe perioada anului 2012, 1.019 angajaţi au fost evaluaţi din punct de vedere al performanţei și
dezvoltării în carieră. Nu am înregistrat sexul angajaţilor evaluaţi din punct de vedere al
performanţei, un procent de 100% din angajaţi participând la acest proces - cu excepţia a foarte
puţine persoane care s-au aflat, probabil, în concediu pe perioadă nedeterminată, din
diferite motive.
Componen]a echipelor de administrare [i detalierea pe categorii de angaja]i în func]ie de sex,
vârst`, apartenen]a la un grup minoritar sau al]i indicatori ai diversit`]ii.
Manageri în 2012 Pharma
Consumer
Healthcare
Europharm
Distribu]ie
Fabrica Bra[ov Total
Femei 36 5 34 15 90
B`rba]i 25 10 17 5 57
Total 61 15 51 20 147
Angaja]i în 2012 - num`r Pharma
Consumer
Healthcare
Europharm
Distribu]ie
Fabrica Bra[ov Total
Femei sub 30 de ani 41 12 32 28 113
Femei între 30-50 de ani 158 22 166 137 483
Femei peste 50 de ani 0 0 11 31 42
B`rba]i sub 30 de ani 20 10 33 16 79
B`rba]i între 30-50 de ani 92 32 113 49 286
B`rba]i peste 50 de ani 2 0 8 9 19
Total 313 76 363 270 1,022
Angaja]i în 2012 -
procent din total angaja]i
Pharma
Consumer
Healthcare
Europharm
Distrbu]ie
Fabrica Bra[ov Total
Femei sub 30 de ani 4 1 3 3 11
Femei între 30-50 de ani 15 2 16 13 47
Femei peste 50 de ani 0 0 1 3 4
B`rba]i sub 30 de ani 2 1 3 2 8
B`rba]i între 30-50 de ani 9 3 11 5 28
B`rba]i peste 50 de ani 0 0 1 1 2
Total 31 7 36 26 100
Con]inut index GRI continuare
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`
GSK România - Raport de Responsabilitate Corporativ` 2012
Guvernan]` [i angajamente
62
Observa]ii privind calculele: Angajaţii sunt împărţiţi în două categorii: angajaţi din echipa de
management și angajaţi care nu fac parte din echipa de management. Împărţirea echipei
administrative în funcţie de sex nu este disponibilă în acest moment. Vom preciza aceste date în
următorul raport. Nu înregistrăm membrii aparţinând grupurilor minoritare sau altor indicatori
ai diversităţii din cauza restricţiilor legale pe această temă existente în România.
G4-LA6
Tipuri de accidente [i evaluarea accidentelor, a bolilor profesionale, zilelor pierdute [i
absenteismului [i procentajul accidentelor fatale, în func]ie de regiune [i sex.
Pe perioada anului 2012 am înregistrat un accident la locul de muncă, cauzând pierderea a 20 de
zile lucrătoare în echipa Europharm Distribuţie, atunci când unul dintre angajaţii bărbaţi și-a
prins mâna într-o ușă în curs de închidere. Rezultă o rată a accidentelor de 0.098 per 100 de
angajaţi cu normă întreagă pe an și o rată a zilelor de muncă pierdute de 1.96. Nu am înregistrat
niciun incident cu privire la bolile profesionale și niciun accident fatal.
Rata absenteismului este scăzută, ridicându-se la 0.14 din totalul celor aproximativ 350 de zile
lucrătoare.
Con]inut index GRI continuare
Comportamentul nostru Oamenii no[tri Planeta noastr` S`n`tate pentru to]i Abordarea noastr`