You are on page 1of 11

- nagpapakita kung kailan

nangyari, nangyayari,
mangyayari o kung
ipagpapatuloy pa ang kilos
na nagaganap
1. Naganap o Perpektibo

2. Katatapos

3. Nagaganap o Imperpektibo

4. Magaganap o Kontemplatibo

5. Neutral
1. Naganap o Perpektibo – nagsasaad na
tapos nang gawin ang kilos
Halimbawa:
a. Nabigyan ng katuparan ang
pangarap ng mga Pilipino dahil sa
pagpupunyagi ng Ama ng Wikang
Pambansa
b. Ako’y Pinoy na isinilang sa ating
bansa.


2. Katatapos – katatapos lamang ng kilos.
Nasa ilalim ito ng perpektibo
Halimbawa:
a. Karirinig ko lamang ng talumpati.
b. Kaawit lamang ng klase ng “Ako’y
Pinoy”.


3. Nagaganap o Imperpektibo –
nagsasaad na patuloy pa ring
nangyayari ang inumpisahang kilos.
Halimbawa:
a. Nagkakaunawaan ang bawat pulo
ng bansa.
b. Isinusulong ng mga mamamayan
ang sariling wika.


4. Magaganap o Kontemplatibo – gagawin
pa lamang ang kilos
Halimbawa:
a. Ang sariling wika ay tulad ng susi na
siyang magbubukas sa pinto ng
pagkakaunawaan.
b. Paano natin matatamo ang ganap
na pagkakaisa?


5. Neutral – ang kilos ay nagaganap sa
anyong pautos o nasa anyong pawatas.
Halimbawa:
a. Gamitin natin ang wikang ating
minana.
b. Mahalin ang Wikang Filipino.


Paano nabubuo ang pandiwa?
Salitang-ugat
Panlaping
Makadiwa
PANDIWA
tawid um TUMAWID
basa hin BASAHIN
PAWATAS
Pagtatambal ng salitang ugat at
panlapi
Buksan sa p. 199-200
SAGUTIN – A (1-10) Isulat
ang wastong pandiwa para
sa aspektong ipinahihiwatig
sa pangungusap. Sagot na
lamang.

1. Nagtalumpati
2. Kasasabi
3. Tatalakayin
4. Ipapahayag
5. Umaasa
6. Sinuri
7. Lumalaganap
8. Pagbubutihin
9. Ipinagbilin
10. Tutunghayan
Cesar Chester Relleve
P. Pelaez Elementary School