You are on page 1of 5

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1 1 S S t t r r o o n n a a

W Wa ar rh he ei im m

2 2 S S t t r r o o n n a a
B BE ES ST TI IO OB B J JC CA A
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model
piechoty podlegajcy zasadzie specjalnej DUY CEL.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne o$rzymuje
doda$#owe +1 PD. )e*li zadanie specjalne
zrealizuje stronnik' Punkty Dowiadczenie
o$rzymuje ca!a grupa stronnikw.
C CO O N NA AG GL LE E
T TO O P PO O D DI IA AB BL LE E
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk za* s!u"ce w
druynie modele nie mog !iega w $ra#cie rozgryw#i.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt "dpornoci.
C CZ ZA AS S
H HO ON NO OR RU U
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk nie u"ywajc w
$ra#cie rozgryw#i !roni dystansowej oraz umiej%$no*ci i
zasad specjalnyc, u"ywanyc, w #azie strzelania.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
C CZ ZA AS S
T TO O P PI IE EN NI I D DZ Z
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk przed
za#o-czeniem 6 rundy.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje premi% +1 do rzutu na
eksploracj.
D DE EM MO OR RA AL LI IZ ZA AC CJ JA A
.!u"cy w #ompanii losowo o#re*lony model
!ohatera zos$aje ogarni%$y $rwog' pos$a do #o-ca
rozgryw#i nie mo"e szarowa' a zwizana walk wrcz
musi przerzuci wszys$#ie udane $es$y tra#ienia% Aby
zrealizowa zadanie specjalne !ohater musi prze"y
po$ycz#%.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt "dpornoci.
D DO O O OD DW WA A N NY YC CH H
W WI IA AT T N NA AL LE E Y Y
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk za* s!u"ce w
#ompanii modele nie mog w $ra#cie rozgryw#i
&krywa si oraz de#larowa &cieczki! w ramac,
rea#cji na szar"%.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
D DZ ZI IK KI I
P P D D
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk za* s!u"ce w
druynie modele' #$(re nie s zwizane walk wrcz'
"szoo'ione!' Powalone na zie'i! lub nie &ciekaj!
musz w $ra#cie rozgryw#i porusza si% !iegie' lub
szarowa.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt "dpornoci.
K KR RW WI I D DL LA A
B BO OG GA A K KR RW WI I! !! !! !
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej
50% modeli nale"cyc, do wrogiej #ompanii.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
L LI IT TO O
T TO O Z ZB BR RO OD DN NI IA A
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk za* s!u"ce w
#ompanii modele !ohaterw nie mog ogra!i "adnego
Wyczonego z akcji! modelu przeciwni#a. /ale"y'
zauwa"y "e warun#iem wy#onania zadania jes$
Wyczenie z akcji! przez model !ohatera przynajmniej
jednego modelu przeciwni#a.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3 S t r o n a
O OK KU UP P
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk za* s!u"ce w
#ompanii modele !ohaterw musz ogra!i #a"dy
Wyczony z akcji! model przeciwni#a. /ale"y'
zauwa"y "e warun#iem wy#onania zadania jes$
Wyczenie z akcji! przez model !ohatera przynajmniej
jednego modelu przeciwni#a.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje premi% 01 do rzutu na
eksploracj.
K KR RU UC CJ JA AT TA A
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model
podlegajcy zasadzie specjalnej DUC123/Y.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne o$rzymuje
doda$#owe +1 PD. )e*li zadanie specjalne
zrealizuje stronnik' Punkty Dowiadczenie
o$rzymuje ca!a grupa stronnikw.
M MA AR RA AZ ZM M
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk nie szarujc.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
M ME EL LA AN NC CH HO OL LI IA A
.!u"cy w #ompanii losowo o#re*lony model
!ohatera zos$aje ogarni%$y melanc,oli' pos$a do
#o-ca rozgryw#i musi przerzuci wszys$#ie udane
$es$y tra#ienia i zranienia% Aby zrealizowa zadanie
specjalne !ohater musi prze"y po$ycz#%.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt "dpornoci.
P PO OJ JE ED DY YN NE EK K
Aby zrealizowa zadanie specjalne s!u"cy w druynie
D234DCA musi zaszarowa i Wyczy z akcji!
przyw(dc% wrogiej #ompanii.
o de#laracji szary nale"y po#aza przeciwni#owi
#ar$%.
Do pojedyn#u nie mog do!czy inne modele.
onad$o' walczcy przyw(dcy nie mog zos$a
obrani na cel za#l% oraz os$rzelani 5$a#"e 'agiczny'i
pociska'i6 przez inne' nie biorce udzia!u w
pojedyn#u modele.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne o$rzymuje
doda$#owe +1 PD.
P PO OL LO OW WA AN NI IE E
N NA A C CZ ZA AR RO OW WN NI IC CE E
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model
podlegajcy zasadzie specjalnej &A7.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne
o$rzymuje doda$#owe +1 PD. )e*li zadanie
specjalne zrealizuje stronnik' Punkty Dowiadczenie
o$rzymuje ca!a grupa stronnikw.
P PO OT T G GA A
U UM MY YS S U U
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej
25% modeli nale"cyc, do wrogiej #ompanii przy
u"yciu 'odlitw( zakl lub
'agicznych)runicznych)'echanicznych przed'iotw.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
P PR R B BA A
Aby zrealizowa zadanie specjalne s!u"cy w #ompanii
!ohater posiadajcy najmniej Punktw Dowiadczenia
5je"eli dw(c, lub wi%cej !ohaterw posiada $yle samo
PD nale"y wy#ona rzu$ #os$#' #$(rego wyni#
o#re*li model poddany pr(bie6 musi zaszarowa i
Wyczy z akcji! przynajmniej jeden wrogi model'
#$(ry w momencie de#laracji szary nie jes$ zwizany
walk wrcz' "szoo'iony!' Powalony na zie'i! i nie
&cieka!.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne o$rzymuje
doda$#owe +1 PD.
P PR RZ ZE E Y Y Z ZA A
W WS SZ ZE EL LK K C CE EN N
Aby zrealizowa zadanie specjalne w $ra#cie
rozgrywania potyczki mniej ni" 25% modeli
nale"cyc, do druyny mo"e zos$a Wyczonych z
akcji!.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt "dpornoci.

W Wa ar rh he ei im m

4 4 S S t t r r o o n n a a
S ST TR RZ ZE EL LC CY Y
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej
25% modeli nale"cyc, do wrogiej #ompanii przy
u"yciu !roni dystansowej.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
S SZ ZE ER RM MI IE ER RZ ZE E
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk nie walczc
dwoma broniami r%cznymi.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
L LU UB BY Y
M MI IL LC CZ ZE EN NI IA A
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk za* s!u"cy w
#ompanii model podlegajcy zasadzie specjalnej
DUC123/Y lub &A7 nie mo"e rzuci "adnego
za#l%cia lub odm(wi "adnej modli$wy w $ra#cie
rozgryw#i.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne
o$rzymuje doda$#owe +1 PD.
T TR RU UC CI IC CI IE EL LE E
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej
25% modeli nale"cyc, do wrogiej #ompanii przy
u"yciu 8A9:U9YC1 A9A;43.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
W WE EW WN N T TR RZ ZN NY Y
W WR R G G
Aby zrealizowa zadanie specjalne s!u"cy w #ompanii
losowo o#re*lony !ohater musi zos$a Wyczony z
akcji!
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu.
W WI IA AD DO OM MO O
Aby zrealizowa zadanie specjalne s!u"cy w #ompanii
model podlegajcy zasadzie specjalnej DUC123/Y'
&A7' ;23AL :U/ lub &<.9:8 </Y/<E: musi
do$rze do stre#y rozstawienia przeciwni#a.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne
o$rzymuje doda$#owe +1 PD.
LU+
Druyna o$rzymuje premi% 01 do rzutu na
eksploracj%
W WY YB BR RA AN NI IE EC C
B BO OG G W W
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez
gracza druyna musi wygra potyczk' a wybrany przez
gracza wrogi !ohater o imieniu
*++++++++++++,
musi prze"y po$ycz#%.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt "dpornoci.
W WY YZ ZW WA AN NI IE E
Aby zrealizowa zadanie specjalne s!u"cy w #ompanii
losowo o#re*lony !ohater musi Wyczy z akcji! w #azie
walce wrcz $rzy modele nale"ce do wrogiej #ompanii.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
Druyna o$rzymuje K3 Punkty Dowiadczenia'
#$(re gracz powinien rozdzieli wed!ug
w!asnego uznania pomi%dzy !ohaterw.
LU+
Druyna o$rzymuje +1 Punkt $niewu..
Z ZE EM MS ST TA A
Aby zrealizowa zadanie specjalne wybrany przez
gracza !ohater o imieniu
*++++++++++++,
musi Wyczy z akcji! wrogiego !ohatera o imieniu
* ++++++++++++,.
o wype!nieniu zadania specjalnego nale"y po#aza
przeciwni#owi #ar$%.

N NA AG GR RO OD DA A: :
&odel' #$(ry zrealizuje zadanie specjalne o$rzymuje
doda$#owe +1 PD.

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

5 S t r o n a