You are on page 1of 15

LOCUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR PE AVERE

ÎN SISTEMELE MODERNE DE IMPOZITE
2
Cuprins
Cap.1 Locul i rolul i!po"i#$lor p$ a%$r$ &n sis#$!$l$ '$ i!po"i#$..............................(
Cap. ) I!po"i#ul p$ a%$r$.................................................................................................*
2.1 Impozite asupra averii propriu-zise...........................................................................7
2.2 Impozite asupra circulaţiei averii...............................................................................8
2.3 Impozitul pe creşterea sau sporul de avere................................................................9
Cap.+ Anali"a i!po"i#ului p$ a%$r$ &n Ro!,nia i &n al#$ -.ri....................................1/
3.1 Analiza impozitului pe avere în Romnia................................................................1!
3.2 Analiza impozitului pe avere în alte ţ"ri..................................................................12
0I0LIO1RA2IE..............................................................................................................1*
3
Cap.1 Locul i rolul i!po"i#$lor p$ a%$r$ &n sis#$!$l$ '$
i!po"i#$
Instituirea acestor impozite pe avere a #ost #"cut" în strns" le$"tur" cu #aptul c"
di#erite persoane #izice şi %uridice au drept de proprietate asupra unor &unuri mo&ile sau
imo&ile.
'&iectul impozitelor pe avere este reprezentat de &unurile mo&ile şi imo&ile
deţinute în proprietate de persoanele #izice şi %uridice.
()iar dac" impozitele pe avere ocup" un loc mai puţin important dect impozitele
moderne asupra veniturilor şi c)eltuielilor* nu tre&uie ne$li%at aportul lor la constituirea
resurselor #inanciare pu&lice* precum şi rolul lor de instrumente de politic" #iscal"*
utilizate pentru creşterea ec)it"ţii în societate.
Ar$umentele în #avoarea impozitului pe avere se &azeaz" pe concepte morale*
etice şi politice de stat în susţinerea necesit"ţii aplatiz"rii ine$alit"ţilor sociale.
Ar$umentele împotriva impozit"rii averii sunt în principal de natur" economic" şi
practic". +entru mulţi economişti* impozitarea averii reprezint" o atin$ere inadmisi&il" a
dreptului de proprietate* pentru c" ea se mani#est" printr-o suprarpunere de c)eltuieli*
impozitul viznd o avere #ormat" prin economisirea veniturilor impozitate anterior.
+ornind de la aceasta premis" s-a a%uns la o sla&" consimţire a contri&ua&ililor şi marea
nepopularitate a impozitelor pe avere.
,eşi e#ectele economice ne$ative ale acestui impozit nu pot #i m"surate cu
e-actitate* în opinia mai multor economişti un ast#el de impozit descura%eaz"
economisirea şi reduce o#erta de capital în economie.
+entru clasi#icarea impozitelor se #olosesc mai multe criterii* deoarece unul şi
acelaşi impozit poate avea implicaţii di#erite în viaţa social-economic"* în #uncţie de
poziţia pe care a #ost apreciat.
.
,up" analizarea mai multor criterii de clasi#icare a impozitelor realizate de mai
mulţi autori se pot distin$e urm"toarele/
• '&iectul impoza&il0
• 1recvenţa perceperii0
• 2eutralitatea #aţ" de contri&ua&ili0
• Impactul asupra suportatorului0
• 3copul introducerii impozitului0
• 4ocul în care impozitul se trans#orm" în venit.
Impozitele pe avere se caracterizeaz"* prin #aptul c" pot #i pl"tite #ie din venitul
adus ca urmre a e-ploat"rii averii* #ie din su&stanţa ei* ceea ce conduce în timp la o
sc"dere a valorii.
Impozitele pe avere presupun servicii aduse cet"ţenilor de c"tre colectivitate sau
stat* în vederea asi$ur"rii securit"ţii persoanelor si &unurilor* un serviciu cu att mai mare
cu ct patrimoniul contri&ua&ilului este mai important. 5-ist" opinii di#erite care privesc
ast#el de servicii ca pe un drept #undamental al cat"ţeanului* pentru care nu ar tre&ui s" se
perceap" vreun preţ. Impozitarea pe avere poate #i privit" şi ca un mi%loc de corectare a
pro&lemelor survenite în cadrul perceperii impozitului pe venit* aceste pro&leme #"cnd
re#erire la imposi&ilitatea ta-"rii în cadrul impozitului pe venit a cşti$urilor de capital.
6
Cap. ) I!po"i#ul p$ a%$r$
Impozitul pe avere ţine cont de m"rimea avuţiei şi de situaţia personal" a
proprietarului. +lata acestui impozit se #ace din venitul realizat de proprietar în urma
posesiei de avere* dar impozitul nu se aşeaz" asupra proprietarului* ci a propriet"ţii* motiv
pentru care impozitarea averii este complementar" impozit"rii venitului adus de avere.
Impozitarea se poate #ace* #ie pe totalitatea averii prin perceperea unui impozit
unic* sintetic* #ie pe elemente de patrimoniu* prin impunerea unor elemente analitice*
particulare. 7n practica #iscal" predomin" prelevarea analitic" datorit" #aptului c"
prelevarea $lo&al" pe avere este di#icil de realizat* impozitele sintetice practicndu-se de
re$ul" numai pentru anumite perioade precum cele de criz"* de r"z&oi* caz în care se
instituie asupra capitalului.
Impozitele pe avere prezint" o di#icultate sporit" în sta&ilirea asietei* deoarece e
di#icil de delimitat între venit şi avere* pentru c" aceasta din urm" se poate menţine în
circulaţie sau se poate con#unda cu un &un de consum.
Indi#erent de tipul impozitului pe avere* adic" dac" este $lo&al sau analitic* plata
impozitului nu cauzeaz" modi#ic"ri ale su&stanţei averii* nu acţioneaz" asupra inte$rit"ţii
sale* plata #"cndu-se pe &aza veniturilor o&ţinute de persoana ce deţine averea sau din
economisiri. (apitalul mo&iliar #ormat din aur* o&iecte de art"* lic)idit"ţi este mult mai
$reu de particularizat comparativ cu capitalul imo&iliar şi de aceea el constituie rareori
o&iect impoza&il. Impozitarea averii poate #i selectiv" în #uncţie de posi&ilit"ţile de
identi#icare ale o&iectului impoza&il* ceea ce reprezint" o contradicţie a principiului
impunerii $enerale pentru c" nu toate persoanele care posed" averi datoreaz" în acest caz
impozit.
Impozitul pe avere are un volum rezona&il* neurm"rindu-se atin$erea
patrimoniului* a potenţialului economic al naţiunii. 8oştenirile şi donaţiile sunt e-cluse
din &aza de impozitare a venitului* ele #iind impozitate su& titlul de impozit pe circulaţia
averii* #"r" ca acest lucru s" #ie îns" cea mai &un" soluţie.
9
Impozitele impuse asupra activelor de proprietate* tan$i&ile şi intan$i&ile poart"
denumirea de impozite pe averea net".
'&iectul acestui tip de impozit îl constituie att persoanele #izice* ct şi
întrepreinderile. 7n timp ce unele tipuri de proprietate $enereaz" venit din care poate #i
pl"tit impozitul* alte tipuri de proprietate nu $enereaz" nici un venit* #apt ce duce la
imposi&ilitatea pl"ţii impozitului. +entru a avea si$uranţa c" impozitarea în e-ces nu
a#ecteaz" proprietatea pl"titorului* e-ist" un pla#on de impozitare com&inat" a venitului şi
a averii nete. Impozitul pe averea net" se pl"teşte anual* dar poate #i pl"tit şi o dat" la doi
sau trei ani* avnd la &az" principiul ram&urs"rii c"tre pl"titor a sumelor pl"tite în plus.
7n practica #iscal" internaţional"* impozitele pe avere se prezint" su& urm"toarele
#orme/
1. Impozite asupra averii propriu-zise0
2. Impozite asupra circulaţiei averii0
3. Impozite pe sporul de avere sau pe creşterea valorii averii.
).1 I!po"i#$ asupra a%$rii propriu3"is$
Au ca o&iect &unurile mo&ile şi c)iar imo&ile în care se concretizeaz" averea
deţinut" de di#eritele persoane #izice şi %uridice.
Impozitele asupra averii propriu-zise pot #i întlnite att ca impozite sta&ilite
asupra averii* dar pl"tite din veniturile o&ţinute de pe urma averii respective* ct şi ca
impozite instituite pe su&stanţa averii. Acestea din urm" conduc la micşorarea materiei
impoza&ile* deoarece se pl"tesc c)iar din su&stanţa averii supuse impunerii* motiv pentru
care se întlnesc #oarte rar ca impozite cu caracter permanent. 5le sunt introduse* de
re$ul"* ca impozite e-cepţionale pe avere* care se percep o sin$ur" dat".
Acest tip de impozit se pl"teşte #ie din pro#itul adus de avere* #ie din alte venituri
ale contri&ua&ilului. ' pro&lem" esenţial" o constituie evaluarea averii. Aceasta poate #i
#"cut" pe &aza declaraţiei contri&ua&ilului* #ie potrivit unor documente ce atest"
do&ndirea averii* #ie con#orm unor norme #i-ate de autoritatea pu&lic"* #ie în &aza unei
e-pertize.
(ele mai #recvent întlnite impozite asupra averii propriu-zise sunt/
7
1. Impozite pe proprietăţile imobiliare se întlnesc cel mai adesea su& #orma
impozitelor asupra terenurilor şi cl"dirilor. Acestea au ca &az" de impunere* #ie valoarea
de înlocuire sau valoarea declarat" de proprietate* #ie veniturile capitalizate privind
&unurile respective. (otele de impunere sunt în mare parte sc"zute şi sunt di#erenţiate att
de cate$oria de #olosinţ" a terenului* ct şi de amplasamentul acestuia.
Impozitul pe averea imo&il" este deseori criticat #iindc" nu stimuleaz" creşterea
averii şi nu este su#icient de elastic. ,atorit" de#icienţelor pe care le prezint" impunerea*
acest impozit cap"t" adesea un caracter re$resiv.
2. Impozite asupra activului net are ca o&iect întrea$a avere mo&il" şi imo&il"
pe acre o deţine un contri&ua&il. +lata acestui impozit se aplic" di#erit de la o ţar" la alta/
de e-emplu în 4u-em&ur$ sunt supuse att persoanele #izice * ct şi cele %uridice* pe cnd
în 1ranţa sunt supuse numai persoanele #izice. +entru calcularea impozitului pe activul
net se pot #olosi #ie cote procentuale* #ie cote re$resive.
).) I!po"i#$ asupra circula-i$i a%$rii
Impozitele pe circulaţia averii se instituie în le$"tur" cu trecerea dreptului de
proprietate asupra unor &unuri mo&ile şi imo&ile de la o persoan" la alta.
7n cate$oria impozitelor pe circulaţia averii* întlnim/
1. Impozitul pe succesiuni, o&iectul impunerii îl constituie averea primit"
drept moştenire de o persoan" #izic". Impozitul poate #i sta&ilit #ie $lo&al pentru toat"
averea l"sat" moştenire* #ie separat pentru partea de avere ce revine #iec"rui moştenitor.
(alcularea impozitului se #ace* de re$ul"* pe &aza unor cote pro$resive* iar nivelul
acestora este di#erenţiat att în #uncţie de $radul de rudenie între decedat şi moştenitorii
acestuia. 4a valoarea averii l"sate moştenire* impozitul este cu att mai mare* cu ct
succesorul este rud" mai îndep"rtat" cu persoana decedat".
Impozitul pe succesiuni vizeaz" numai circulaţia &unurilor între persoanele #izice.
2. Impozitul pe donaţiuni a #ost introdus pentru a preveni ocolirea pl"ţii
impozitului pe succesiuni* în cazul în care are loc e#ectuarea de donaţii de avere în timpul
vieţii.
8
'&iectul impozitului pe donaţiuni îl constituie averea primit" drept donaţie de
c"tre o persoan". Impozitul cade în sarcina persoanei care primeşte donaţia şi care se
numeşte donatar şi se calculeaz" pe &aza unor cote pro$resive. 2ivelul de pro$resivitate
este in#luenţat de valoarea averii donate* de $radul de rudenie între donator şi donatar* şi
de momentul şi scopul donaţiei respective.
Impozitul pe donaţiuni vizeaz" circulaţia cu titlu $ratuit a averii.
3. Impozite pe actele de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile cad în
sarcina cump"r"torilor. +entru calcularea acestui impozit se #olosesc cotele proporţionale
şi cotele pro$resive. :aza de impunere o reprezint" valoarea vnz"rii.
).+ I!po"i#ul p$ cr$#$r$a sau sporul '$ a%$r$
Are ca o&iect sporul de valoare pe care l-au înre$istrat unele &unuri în cursul unei
perioade de timp. Are în vedere situaţii în care averea deţinut" de o persoan" sporeşte #"r"
a presupune e#orturi din partea proprietarului* ci ca urmare a in#luenţei unor #actori
e-o$eni. ,in aceast" cate$orie de impozite #ac parte/
1. Impozitul pe plusul de valoare imobiliară care a #ost introdus pentru
impunerea sporului de valoare înre$istrat" de anumite &unuri imo&iliare în intervalul de
timp de la cump"rare şi pn" la vnzare* #"r" ca proprietarul s" #i e#ectuat o c)eltuial" în
acest scop. 3u&iectul impozitului este vnz"torul &unurilor imo&iliare* iar o&iectul supus
impunerii este di#erenţa între preţul de vnzare şi preţul de cump"rare al &unului
respectiv.
2. Impozitul pe sporul de avere dobândit în timp de război are ca o&iect averea
do&ndit" în timpul sau ca urmarea nemi%locit" a r"z&oiului. ,eşi acest impozit se
calculeaz" în cote pro$resive* el n-a avut un randament de sustra$ere de la impunere şi se
pl"tea în moneda depreciat" de in#laţie. 7n unele ţ"ri ; <ermania* Italia* 1ranţa= a #ost
introdus impozitul pe suprapro#itul de r"z&oi. Acesta se calcula #ie asupra pro#itului care
dep"şea nivelul perioadei luate ca &az"* #ie asupra pro#itului care dep"şea o anumit" rat"
considerat" normal".
9
Cap.+ Anali"a i!po"i#ului p$ a%$r$ &n Ro!,nia i &n al#$ -.ri
+.1 Anali"a i!po"i#ului p$ a%$r$ &n Ro!,nia
7n ceea ce priveşte impozitele pe avere în Romnia* menţion"m c" ele se întlnesc
att su& #orma unor impozite pe averea propriu-zis"* ct şi a impozitelor pe circulaţia
averii.
,intre impozitele pe averea propriu-zis" mai importante sunt impozitul şi ta-a pe
cl"diri şi impozitul şi ta-a pe teren.
I!po"i#ul p$ cl.'iri cade în sarcina persoanelor #izice şi %uridice deţin"toare de
cl"diri. 7n cazul cl"dirilor aparţinnd persoanelor #izice* impozitul se calculeaz" prin
aplicarea unei cote de impozitare de !*1 > la valoarea impoza&il" a cl"dirii. ?aloarea
impoza&il" a cl"dirii se a%usteaz" în #uncţie de ran$ul localit"ţii şi zona în care este
amplasat" cl"direa.
+entru cl"dirile aparţinnd persoanelor %uridice* impozitul se calculeaz" prin
aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar. (ota de impozit se sta&ileşte prin
)ot"rrea consiliului local* putnd #i cuprins" între !*26> şi 1*6> inclusiv. Impozitul pe
cl"diri se aplic" pentru orice cl"dire a#lat" în #uncţiune* în rezerv" sau în conservare. ,e
la plata acestui impozit pe cl"diri* sunt scutite/
- cl"dirile care sunt considerate monumente istorice* de ar)itectur" şi
ar)eolo$ice0
- muzeele şi casele memoriale ;e-cepţie #ac spaţiile acestora care sunt #olosite
în alte scopuri=0
- cl"dirile care prin destinaţie* constituie l"caşuri de cult şi aparţin cultelor
recunoscute de le$e0
- cl"dirile invalizilor şi veteranilor de r"z&oi.
Ta4a p$ cl.'iri se sta&ileşte pentru cl"dirile proprietate pu&lic" sau privat" a
statului ori a unit"ţilor administrativ-teritoriale care au #ost concesionate* înc)iriate* date
în administrare sau #olosinţ"* dup" caz* persoanelor %uridice.
Impozitul şi ta-a pe cl"diri se pl"tesc anual* în dou" rate e$ale.
1!
I!po"i#ul p$ #$r$n cade în sarcina tuturor persoanelor #izice sau %uridice care au
în proprietate teren situat în Romnia. 3ta&ilirea impozitului pe teren se #ace lund în
calcul num"rul de metri p"traţi de teren* ran$ul localit"ţii în care este amplasat terenul*
zona şi @sau cate$oria de #olosinţ" a terenului* pe &aza încadr"rii #"cute de consiliul local.
Ta4a p$ #$r$n se percepe asupra terenurilor proprietate pu&lic" sau privat" a
statului ori a unit"ţilor administrativ-teritoriale* concesionate* înc)iriate* date în
administrare ori în #olosinţ".
I!po"i#ul asupra !i5loac$lor '$ #ranspor# poate #i considerat* din anumite
puncte de vedere* tot un impozit de avere. 5l cade în sarcina persoanelor care au în
proprietate un mi%loc de transport care tre&uie înmatriculat în Romnia. 2u #ac o&iectul
acestui impozit mi%loacele aparţinnd instituţiilor pu&lice* autoturismele* motocicletele cu
ataş.
Impozitul asupra mi%loacelor de transport se calculeaz" di#erit în #uncţie de tipul
mi%locului de transport. +entru autoturismele nivelul impozitului se sta&ileşte în #uncţie
de capacitatea cilindric" e-primat" în cm
3
* iar pentru auto&uze* autocare şi micro&uze*
impozitul este sta&ilit în sum" #i-".
7n cazul mi%loacelor de transport pe ap"* impozitul este sta&ilit pe tipuri* ca de
e-emplu/ &"rci cu motor* #"r" motor* şalupe* ia)turi* vapoare.
I!po"i#ul p$ 'ona-iuni apare su& #orma unei ta-e de tim&ru percepute de
serviciile notariale pentru autenti#icarea actelor între vii* translative ale dreptului de
proprietate asupra unor &unuri imo&ile. Aa-a se calculeaz" prin aplicarea cotei de impozit
la valoarea declarat" de p"rţi în actul autentic. Aceast" valoare nu poate #i mai mic" dect
valoarea de circulaţie sta&ilit" prin e-pertiza e#ectuat" la cererea camerei notarilor
pu&lici. Impunerea se &azeaz" pe cote re$resive pe tranşe de valori.
I!po"i#ul p$ succ$siuni apare tot su& #orma unei ta-e de tim&ru care se sta&ileşte
în #uncţie de valoarea între$ului activ* din care se deduce pasivul succesoral* dovedit prin
înscrisuri. 4a sta&ilirea &unurile imo&ile se procedeaz" ca la impozitul pe donaţiuni. 4a
&unurile mo&ile se ia în considerare valoarea declarat" de p"rţi* care nu poate #i su&
valoarea minim" sta&ilit" de le$e.
Aa-a de plat" se calculeaz" prin aplicarea asupra sumei valorilor &unurilor
imo&ile şi mo&ile a unor cote re$resive pe tranşe.
11
Aceste tranşe se actualizeaz" periodic prin )ot"rre de <uvern. 7n cazul în care
înc)eierea procedurii &unurilor succesorale a #ost #"cut" în termen de un an de la data
decesului deţin"torului &unurilor* nu se datoreaz" ta-a asupra succesiunii.
Aoate impozitele pe avere din Romnia la care am #"cut re#erire mai înainte intr"
în cate$oria impozitelor şi ta-elor care alimenteaz" &u$etele locale.
+.) Anali"a i!po"i#ului p$ a%$r$ &n al#$ -.ri
7n practica #iscal" din di#eritele ţ"ri* impozitul pe avere se întlneşte su&
urm"toarele #orme/
 I!po"i#ul p$ a%$r$ propriu 6 "is.7
a8 Impozitul pe proprietatea imo&iliar"* din aceast" cate$orie #"cnd parte
impozitele pe cl"diri* impozitele asupra terenurilor a#late în proprietatea persoanelor
#izice.
Impozitarea propriet"ţii imo&iliare se realizeaz" în mod di#erit* de la o ţar" la
alta. 7n statele de tip #ederal* $uvernelor locale le revine sarcina de a sta&ili &aza de
impunere şi cotele a#erente* &aza le$al" #iind di#erit"* dar evaluarea în multe cazuri se
#ace centralizat.
7n 8area :ritanie se întlnesc cazuri în care or$anizaţiile non - pro#it nu
datoreaz" impozit pentru averea constituit" din cl"diri* iar altele în care proprietatea
a$ricol" este scutit" de impozit.
7n 1ranţa e-oner"rile de la plata acestui impozit vizeaz" cl"dirile pu&lice şi
diplomatice* construcţii din mediul rural cu destinaţie a$ricol"* cl"diri noi şi imo&ilele
situate în anumite zone $eo$ra#ice. +e ln$" ta-a #unciar" instituit" asupra construcţiilor*
le$islaţia #rancez" a mai introdus în sarcina proprietarilor de locuinţe* o ta-" special"
numit" B ta-" asupra locuinţeiC* perceput" la nivelul comunelor* departamentelor şi acelor
instituţii pu&lice de cooperare intercomunal".
12
Impozitele imo&iliare se caracterizeaz" în $eneral printr-un randament şi un
$rad de elasticitate sc"zut* ele neputnd #i adaptate la modi#ic"rile veniturilor şi averilor*
motiv pentru care ponderea lor în totalul prelev"rilor este tot mai sc"zut". 3e întlnesc
cazuri în care $uvernele* autorit"ţile locale din motive de credi&ilitate politic" solicit"
împrumuturi în locul ma%or"rii cotelor de impozit.
(aracterul impozitului imo&iliar este cert re$resiv* în special în cazul
patrimoniului #ormat din cl"diri0 proprietarii &o$aţi v"rsnd un procent mai mic din
veniturile lor dect cei s"raci* e-istnd îns" posi&ilitatea recuper"rii acestui impozit din
c)iria ma%orat".
(aracterul impozitului imo&iliar poate #i şi pro$resiv* în cazul terenurilor*
deoarece proprietatea imo&iliar" este concentrat" la persoane cu venituri mari.
98 Impozitul pe capital* este alc"tuit din &unuri mo&ile şi imo&ile* a#late în
proprietatea persoanelor #izice şi %uridice* #iind parte constituent" a activului lor.
5-ist" ţ"ri în care acest tip de impozite se adreseaz" doar persoanelor %uridice*
precum (anada* sau numai persoanelor #izice* ct şi persoanelor %uridice în Austria şi
<ermania* 3uedia. 7n 1ranţa* 'landa* ,anemarca* 5lveţia se adreseaz" numai persoanelor
#izice.
:aza de impunere o constituie valoarea capitalului posedat* e-clusiv datoriile
instituite asupra lui. +lata impozitului se #ace din veniturile aduse. (otele de impozit pot
#i proporţionale* în <ermania* Austria* 'landa sau cote pro$resive în 1ranţa* 3uedia*
,anemarca şi 5lveţia.
Ratele de impozit sunt sc"zute în intenţia prote%"rii capitalului* cu e#ect de
descura%are a trans#erurilor de capital. 3unt e-ceptate de la impunere active precum
propriet"ţile întreprinderilor noi* creditele care produc venituri mici.
 I!po"i#ul p$ circula-ia a%$rii
a8 Impozitul pe succesiuni *o&iectul impunerii îl reprezint" averea moştenit"
de urmaşi* persoane #izice* privit" ca un cşti$.
:aza de impunere este constituit" de valoarea succesiunii* valoare care este
$reu de sta&ilit. Aceast" di#icultate este datorat" #aptului c" preţurile declarate nu
corespund întotdeauna realit"ţii.
13
Impozitul se poate aşeza #ie asupra între$ii materii succesorale* adic" pe
întrea$a avere moştenit"* lucru practicat în ţ"ri precum 3DA* Austria* An$lia* #ie
impozitul se poate sta&ili pe #iecare component" a patrimoniului* lucru practicat în
1ranţa* <ermania* 3uedia.
,eşi impozitul pe succesiuni se calculeaz" #recvent în &aza unor cote
pro$resive* iar cota ma-im" a impozitului a%un$e uneori c)iar şi la 8! >* de e-emplu în
:el$ia* cnd succesorii sunt alte persoane dect #amilia* el are un randament #inanciar
relativ sc"zut.
98 Impozitul pe donaţii se instituie asupra trans#erului de avere între vii. Acest
impozit este #olosit şi pentru a putea preveni practica sustra$erii de la impozitul pe
succesiuni* e#ectund donaţii în timpul vieţii. E"rile cele mai reprezentative unde se
practic" sunt/ <ermania* :el$ia* 1ranţa* 'landa* 5lveţia.
(otele de impozitare sunt pro$resive* di#erite în #uncţie de m"rimea averii
donate* de $radul de rudenie dintre donator şi donatar* uneori şi în #uncţie de momentul
donaţiei.
5valuarea elementelor de patrimoniu donate se #ace la momente di#erite* în
#uncţie de tipul donaţiei/ simpl" sau donaţie F parta%. ,onaţiile simple sunt evaluate în
momentul desc)iderii succesiunii* valoarea lor #iind cea constatat" în momentul decesului
donatorului. ,onaţia-parta% este evaluat" la momentul realiz"rii donaţiei* #iind o
modalitate de or$anizare a succesiunii înc" din timpul vieţii.
 I!po"i#ul p$ sporul '$ a%$r$
Impozitul pe sporul de avere do&ndit pe timp de r"z&oi* are ca o&iect averea
do&ndit" ca urmare a mani#est"rii nemi%locite a r"z&oiului. 7n unele ţ"ri/ <ermania şi
Italia* dup" +rimul R"z&oi 8ondial* iar în 1ranţa* 8area :ritanie şi 3DA dup" cel de-al
II lea R"z&oi 8ondial a #ost introdus impozitul pe suprapro#itul de r"z&oi. Acesta se
calcula #ie asupra pro#itului care dep"şea nivelul perioadei luate ca &az"* #ie asupra
pro#itului care dep"şea o anumit" rat" considerat" normal".
7n 1ranţa* cet"ţenii nu sunt o&li$aţi s" îşi declare averile. (eea ce se declar" şi
se controleaz" sunt veniturile* #ie el prin munc"* c)irii* terenuri sau do&nzi provenite din
depunerile &ancare. Autorit"ţile sunt cele ce urm"resc circuitul &unurilor pentru
1.
impozitare. ?eri#icarea proprietarului de c"tre stat se poate #ace de notariat* acolo unde
#i$ureaz" toate tranzacţiile de vnzare F cump"rare. +e de alt" parte* nedeclararea altor
venituri dect cele imo&iliare are consecinţe #oarte dureroase pentru #rancezi. 3e practic"
aşa numita redresare #iscal" cu do&nzi #oarte mari* iar #rauda #iscal" este caz penal.
2ici în <ermania nu e-ist" o&li$aţia ca cet"ţenii s"-şi declare averile.
Impozitul urmnd a #i pl"tit* evident în #uncţie de valoarea &unurilor impoza&ile.
4a #el ca în 1ranţa şi în <ermania casele şi terenurile sunt &ine evidenţiate
într-un re$istru al proprietarilor şi ast#el autorit"ţilor ştiu clar cui aparţin indi#erent de
cte ori se vnd şi se cump"r" acestea.
7n Italia* oamenii nu sunt de asemenea o&li$aţi s"-şi declare întrea$a avere* ci
doar veniturile anuale o&ţinute.
16
0I0LIO1RA2IE
1. Ale-andru 1. B 1acilit"ţi şi preţuri în economia de piaţ" C* 5ditura
5conomic"* :ucureşti* 2!!2.
2. :rle ?. B 5c)itatea #iscal" C* 5ditura Aeora* :ucureşti* 2!!9.
3. :elean +.* An$)elac)e <. B 1inanţele pu&lice ale Romniei C* 5ditura
5conomic"* 2!!3.
.. ,umitru A. B 1iscalitatea în Romnia C* 5ditura All :ecG* :ucureşti* 2!!6.
6. 8oşteanu 2.R B 1inanţe pu&lice C* 5ditura Dniversitar"* :ucureşti 2!!..
9. 8oşteanu A. B 1inanţe pu&lice C* 5ditura Dniversitar" 5diţia a III a*
:ucureşti.
19