You are on page 1of 184

i

Filipino
Patnubay ng Guro


Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
2 22 2
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na
inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at
pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat
namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng
Edukasyon sa action@deped.gov.ph.
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

ii

Ang Bagong Batang Pinoy – Ikalawang Baitang
Filipino – Patnubay ng Guro
Unang Edisyon, 2013
ISBN:978-971-9990-67-3

Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas
Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang
akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng
pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa
pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing
ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,
ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na
ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at
mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang
ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda
ang karapatang-aring iyon.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC
Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D.Inilimbag sa Pilipinas ng ____________

Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS)
Office Address: 2
nd
Floor Dorm G, Philsports Complex
Meralco Avenue, Pasig City
Philippines 1600
Telefax: (02) 634-1054 o 634-1072
E-mail Address: imcsetd@yahoo.com
Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro

Punong Tagapangasiwa: Luz S. Almeda, Ph. D.;
Pangalawang Tagapangasiwa: Rizalino Jose T. Rosales;
Lider: Victoria R. Mayo;
Manunulat: Nilda S. D. Garcia, Jackelyn F. Aligante, Melany B. Ola,
Aida J. Cruz, Erlinda B. Castro, Virginia C. Cruz, Matilde N. Padalla,
Galcoso C. Alburo, at Estela C. Cruz;
Tagapag-ambag: Aurora E. Batnag, Ma. Fe C. Balaba, Nelly I. Datur,
Avizen C. Siño, Felix Q. Casagan, Ruby E. Baniqued, Nora C. Bernabe,
Maribel R. Mendoza, Kristina L. Ballaran, at Rechelle M. Meron;
Editor: Arsenia C. Lara, Amaflor C. Alde;
Kasangguni: Angelika D. Jabines;
Tagapagtala: Ma. Cynthia P. Orozco;
Taga-anyo: Christopher C. Artuz
Tagapag-guhit: Bernie John E. Isip at Francischarl S. Isip
3

TALAAN NG NILALAMAN


Yunit 1:Ako at ang Aking Pamilya
Aralin 1: Kalusugan ng Pamilya ay Dapat Pangalagaan 2
Aralin 2: Mahalin at Ipagmalaki ang Pamilya 10
Aralin 3: Maglibang at Magsaya sa Piling ng Pamilya 16
Aralin 4: Ang Batang Uliran, Laging Kinalulugdan 23
Aralin 5: Magulang ay Mahalaga, Dapat Inaalala 29
Aralin 6: Pamamasyal ay Kasiya-siya, Kapag Kasama ang Pamilya 37
Aralin 7: Sa Oras ng Kagipitan, Pamilya ay Nandiyan Lang 44
Aralin 8: Aalagaan Ko, Mga Magulang Ko 50
Aralin 9: Bilin ng Magulang Laging Tatandaan 57
Yunit 2:Pakikipagkapwa-Tao
Aralin 1: Ideya ko, Sasabihin ko 63
Aralin 2: Pangunahing Direksiyon, Susi sa Lokasyon 68
Aralin 3: Napakinggang Teksto, Ipahahayag Ko 73
Aralin 4: Sinabi Mo, Ramdam Ko 79
Aralin 5: Kuwento Mo, Pakikinggan Ko! 83
Aralin 6: Komunikasyon, Daan Sa Pagbabago Ng Edukasyon 88
Aralin 7: Karanasan Ko, Iuugnay Ko 93
Aralin 8: Nabasang Kuwento, Isasalaysay Ko 99
Aralin 9: Katangian Mo, Aalamin Ko 105
YUNIT 3: Pagmamahal sa Bansa
Aralin 1: Bansa ay Uunlad kung Sama-samang Nangangarap 110
Aralin 2: Paalala ko Sundin Mo 115
Aralin 3: Lugar na Kinagisnan, Halina’t Pasyalan 121
Aralin 4: Katangian Mo Kalakasan Mo 126
Aralin 5: Halika, Mamasyal Tayo! 131
Aralin 6: Produktong Gawa Natin, Ating Tangkilikin! 136
Aralin 7: Kalikasan, Ating Alagaan! 141
Aralin 8: Kalinisan, Panatilihin Natin! 146
Yunit 4:Panginoon ang Sandigan sa Paggawa ng Kabutihan
Aralin 1: Magtiwala Tayo sa Diyos 152
Aralin 2 :Paggalang sa Diyos at Kapwa 159
Aralin 3: Karapatan Mo, Igagalang Ko 165
Aralin 4: Maging Huwaran sa Paningin ng Diyos 172
Aralin 5: Ang Umiibig sa Kapwa ay Umiibig sa Diyos 180
Aralin 6: Ang Diyos ay Pasalamatan 189
Aralin 7: Purihin Natin ang Diyos 196
Aralin 8: Pag-ibig ng Diyos sa Tao at Bayan 204
Aralin 9: Buhay at Kalikasan ay Pahalagahan 2094

Yunit 1
Ako at ang Aking Pamilya
Aralin 1: Kalusugan ng Pamilya ay Dapat
Pangalagaan

Lingguhang Layunin:
Wikang Binibigkas
Natutukoy ang pangunahing ideya o kaisipan sa napakinggang teksto
Pag-unawa sa Binasa
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggan/binasang teksto
Ponolohiya
Natutukoy ang mga salitang magkakasintunog
Gramatika
Nagagamit ang pagkaunawa sa gramatika upang madaling maunawaan ang
di kilalang mga salita
Pagsusulat
Nakagagawa ng pataas-pababang guhit
UNANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang pangunahing ideya sa napakinggan/binasang teksto
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggan/binasang teksto
Paksang-Aralin
Pagtukoy sa mga Pangunahing Ideya
Kagamitan
larawan ng mga taong naglilinis
Paunang Pagtataya
Ipakuha sa mga bata ang kanilang sagutang papel, lapis at ang Kagamitan
ng Mag-aaral at pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 2 .
Tukoy-alam
Tumutulong ka ba sa pangangalaga ng ating kapaligiran?
Pagbabahagi ng mga bata ng kanilang karanasan kaugnay ng pagsama sa
paglilinis ng kapaligiran o kaya ay ng sariling bahay.
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng isang maruming kapaligiran.
Gusto mo bang tumigil dito? Bakit
Bakit kaya naging marumi ang lugar na ito?
Ano ang dapat nating gawin sa lugar na ito?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Hanapin ang kahulugan ng salitang maysalungguhit sa pangalawang
pangungusap.
1. Maglinis sa tuwina.
5

Lagi-laging isaisip ang halaga ng kalusugan.
2. Huwag nating hintayin sakit ay mapala,
Upang kalusugan na nais ay makuha.
3. Tayo nang kumilos, nang guminhawa.
Uunlad ang buhay kapag malusog at maraming nagagawa.

Ano ang ibig sabihin ng tuwina? Mapalad? Guminhawa?
Ipagamit sa mga bata ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Basahin sa mga bata ang tulang “Magtulungan Tayo” sa LM pahina 2.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan sa mga mag-aaral ang “Sagutin Natin” na makikita sa LM,
pahina 3.
Basahin muli ang tula.
Tungkol saan ang tulang binasa?
Ano ang mensaheng nais ipahiwatig ng tula?
Ano ang sinasabi ng unang taludtod ng tula?
Ano ang naidudulot ng sama-samang paglilinis ng kapaligiran?
Ano naman ang sinasabi sa ikalawang taludtod?
Sino ang hinikayat na tumulong sa paglilinis?
Bakit kailangan nating mapanatiling malinis ang ating kapaligiran?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 2.
Kasanayang Pagpapayaman
Basahin sa mga bata ang “ Kumilos at Magkaisa” na nasa Kagamitan ng
Mag-aaral sa “Gawin Natin”, pahina 3. Maaari din namang gabayan ang
mga bata sa pagbasa nito.
Tungkol saan ang napakinggang teksto?
Itanong sa mga bata ang inihandang mga tanong na may kaugnayan sa
binasang teksto.
Ipangkat ang klase sa 4 o higit pa para sa “Sanayin Natin” pahina 5.
Ano ang maaaring gawin sa sumusunod:
Unang Pangkat - lumang diyaryo
Ikalawang Pangkat – lumang gulong
Ikatlong Pangkat – lumang damit
Ikaapat na Pangkat – basyo ng bote
Paglalahat
Ano ang pangunahing ideya?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” na makikita sa LM, pahina 5.
Karagdagang Pagsasanay
Naranasan mo na ba ang sumusunod na gawain?
Pasagutan ang “Linangin Natin” A at B na makikita sa LM , pahina 6.
Pagtataya (Optional )
(Ito ay maaaring gawin pagkatapos ng layunin o lingguhang layunin.)
Basahin ang teksto at ibigay ang pangunahing ideya. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.

6

Sina Rina at Roy

Magkaiba ang kambal na sina Rina at Roy. Palaaral si Rina.
Lagi niyang binabasa ang kaniyang mga aralin. Palagi tuloy matataas ang
kaniyang mga marka sa paaralan. Iba naman sa kanya si Roy. Mahilig
siyang maglaro. Madalas ay lumiliban pa siya sa klase para lang
makapaglaro. Kaya naman marami sa kaniyang marka ang bagsak.
IKALAWANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga salitang magkakasintunog
Paksang-Aralin:
Mga Salitang Magkakasintunog
Kagamitan:
larawan ng batang babaeng pilay
Tukoy-alam
Sabihin kung magkasintunog o hindi ang pares ng mga salita.
walis- bote - kalesa - mesa
dahon – kahon - gulay -palay
malaki – lalaki - baso - tasa
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng isang batang pilay.
Hayaang pag-usapan ito ng mga bata.
Bakit kaya siya pilay?
Hadlang ba ito sa kaniyang araw-araw na pamumuhay?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit sa
pangungusap sa Hanay A. Piliin ang letra ng tamang sagot sa Hanay B.
Hanay A Hanay B
1. Hinuhugot ni Pedro ang kaniyang gamit na a. nakakawalang gana
nasa ilalim ng mesa. at nakakatamad
2. Nakababagot ang buhay ng isang taong b. makukuhanan
walang ginagawa.
3. Dapat magbasa ng mga aklat dahil c. kinukuha ng may
lakas kapupulutan natin makabuluhang aral.

Ano ang ibig sabihin ng hinuhugot? nakababagot? kapupulutan?
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap.
Pagtuturo at Paglalarawan
Basahin ang tula sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 7.
Pasagutan ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM, pahina 8.
Basahin muli ang tula.
Gabayan ang mga bata na mabasa ang tula.
Ano-anong salita ang nasa dulo ng tula? (Isulat ng guro ang sagot ng
mga mag-aaral sa pisara. Ipabasa ang mga ito)
7

Sonya-niya saklay-pilay
kahulugan-kailangan nagdadasal-aral
hinuhugot-nakababagot masaya-mganada

Ano ang napansin ninyo sa hulihang tunog ng mga salita?
Kailan nagiging magkasintunog ang mga salita?
Hayaang magbigay ang mga bata ng pares ng magkakasintunog na mga
salita.
Ano ang mga katangian na dapat taglayin kahit na ikaw ay may kapansanan?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 9.
Kasanayang Pagpapayaman
Tukuyin ang mga salitang magkakasintunog.
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 9.
Isulat sa flashcard ang mga salitang makikita sa “Sanayin Natin” sa LM,
pahina 10 .
Bigyan ng isang set ng flashcard ang bawat pangkat na ginawa. Hayaang
pagsama-samahin ng bawat pangkat ang mga salitang magkakasintunog.
Paglalahat
Kailan nagiging magkatunog ang mga salita?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM , pahina 10.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 11.
Kasunduan
Sumulat sa kuwaderno ng limang magkakasintunog na mga salita.
Gamitin ang mga ito sa pangungusap.
IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang pagkakaunawa sa gramatika upang madaling maunawaan
ang mga di kilalang salita (sa pamamagitan ng larawan o paggamit sa
pangungusap)
Paksang-Aralin
Pagbibigay Kahulugan sa mga Di-Kilalang Salita
Kagamitan
flashcard ng mga di kilalang salita at mga larawan nito
Tukoy-alam
Ipabasa ang mga salita na nakasulat sa flashcard.
(estante, bentilador, paminggalan, palikuran, kubyertos)
Ano ang ibig sabihin ng bawat salita?
Ipaguhit ang bawat salita.
Paglalahad
Alin sa mga binasang salita sa unang gawain ang hindi mo maintindihan ang
kahulugan?
Ano ang ginawa mo upang maibigay ang kahulugan nito?
Basahin ang mga pangungusap sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 11.
8

Pagtuturo at Paglalarawan
Ipabasa muli sa mga mag-aaral ang mga pangungusap sa “Basahin Natin”
Pasagutan ang “Sagutan Natin” sa LM, pahina 11.
Ano ang ibig sabihin ng plorera? mangkok? siga? liblib? bandurya?
Ipakilala ang mga di kilalang salita sa paraan ng:
- pagpapakita ng mga larawan
- paggamit sa pangungusap
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Ano ang gagawin mo kung may hindi ka kayang gawin na takdang-aralin?
Basahin ang bawat pahayag na nasa “Pahalagahan Natin”, pahina 12.
Ipakikita ng bata ang masayang mukha kung wasto ang gawain at malungkot
kung hindi.Maaari din namang magpagawa ng isang masaya at malungkot na
mukha sa papel at ito ang ipataas sa bawat pangungusap.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang Gawin Natin sa LM, pahina 12.
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Basahin naman ang mga pangungusap upang matukoy ang kahulugan ng
mga bagong salita. Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 13.
Paglalahat
Ano ang dapat gawin upang masabi ang kahulugan ng mga hindi kilalang
salita? Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 13.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang gawain sa “Linangin Natin” sa LM, pahina 14 .
Gamitin ang mga salita sa sariling pangungusap.
Kasunduan
Gumawa ng Pasaporte ng mga Di-Kilalang Salita.
Isulat dito ang mga di-kilalang salita na iyong natutunan.
Iguhit sa tapat nito ang natutunan mong kahulugan nito.
IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakagagawa ng pataas-pababang guhit
Paksang-Aralin
Pataas-Pababang Guhit
Kagamitan
lapis, papel
Tukoy-Alam
Tukuyin kung nasa itaas ba o nasa ibaba ang ilang mga bagay na makikita sa
kapaligiran.

- ulap - bubong - aklat
- tubig - sahig - mesa
- puno - ilaw - electric fan
Paglalahad
Ipakita kung paano ginagawa ang pataas-pababang guhit.
9

Sa pagsulat nito, siguraduhin na sabayan ng bilang ang pagsulat.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat?
Ipabasa ang Dapat Tandaan sa Pagsulat na nasa “Basahin Natin” sa LM,
pahina 15.
Talakayin ang mga sagot sa “Sagutin Natin” sa LM, pahina 15.
Ipakitang muli ang pagsulat ng pataas-pababang guhit.
Ipaulit ito sa mga bata sa hangin/sa palad/sa likod ng kamag-aral.
Ipabakat ito sa pisara.
Magpagawa nito sa pisara.
Pagpapahalaga
Bakit mahalaga na sundin ang mga panuntunan sa paggawa ng
guhit?Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, pahina 15.
Kasanayang Pagpapayaman
Bigyan ng pagsasanay ang mga mag-aaral sa paggawa ng pataas-pababang
guhit.Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 16.
Pangkatin ang klase sa apat na grupo. Ibigay ang nakahandang manila paper
na may gawaing pagbabakat at pagdugtong ng mga guhit.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” na nasa LM, pahina 16.
Paglalahat
Ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng pataas-pababang guhit?
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 16.
Pasulatin ang mga bata ng pataas-pababang guhit. (Umikot at gabayan ang
mga batang nangangailangan ng tulong)
IKALIMANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga salitang magkakasintunog
Natutukoy ang kahulugan ng mga di-kilalang salita
Paksang-Aralin
Pagtukoy sa mga salitang magkakasintunog
Pagtukoy ng Kahulugan ng mga Di-Kilalang Salita
Paglalahad
Pagbasa ng mga natutunang salita sa buong linggong aralin.
Hayaang ibigay ng mga bata ang kahulugan ng mga ito.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipaliwanag ang tuntunin sa gagawin.
Gawain 1
Isulat ang mga salita sa flashcard. Magdagdag pa ng ibang salita upang lahat
ng mag-aaral ay magkaroon ng hawak na card.

tandaan alis manggas sibat talino
mahal saklolo tuklaw sakop magalang
bata sabaw bituin lambing katwiran
10

mag-anak tatay saging himutok kuwento
lapis bakal lambat hikab paligid
hangin tela paputok andar simbahan
saknong bangka hayop sunggab banig
naputol perlas lugar bahay baliw

Bigyan ang bawat mag-aaral ng flashcard.
Sa hudyat ng guro ( maaaring sa pagtugtog ng musika) hahanapin ng mga
bata ang kapareha nila sa pamamagitan ng pagtukoy ng salitang kasintunog
ng hawak na salita. Kapag nakita na ang kaperaha, pumalakpak.

mahal-bakal bata-tela lapis-alis hangin-bituin
perlas-manggas tuklaw-sabaw lambat-sibat sakop-hayop
paputok-himutok lugar-andar hikab-sunggab saging-lambing
tatay-bahay kuwento-saklolo tandaan-simbahan

Gawain 2
Loop a Word
Hanapin sa loob ng kahon at bilugan ang mga di kilalang salita na
nakapormang pahalang, pahiga at pahilis.
estatwa pasilyo plorera pluma katre
gwantes kopa asarol tabak plawta

K A T R E D K A T R E P
O F M E A A O F M E A L
P L U M A A P L U S A A
A O D I E S A O I I E W
G A I A A A C L I A A T
U W A I L R Y T A I L A
B O A I E O B O D I E S
T A I N A L C A I A A U
A T E S T A T W A I L L
B O D I E E B O D I E S
A A I A A U S A I A A U
K T A I L A R E R O L P
Ipabasa ang mga salita.
Ipaguhit ang ibig sabihin ng bawat salita.
Gamitin sa sariling pangungusap ang mga bagong salita.
11

Aralin 2: Mahalin at Ipagmalaki ang pamilya

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan
Nakapagbibigay ng hinuha kaugnay sa pinakinggan/binasang teksto
Kamalayang Ponolohiya
Natutukoy ang unahan, gitna, at hulihang tunog ng salita
Gramatika
Natutukoy ang mga pangngalang tao, bagay, hayop, at lugar
Pagsulat
Nasisipi nang wasto ang ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar
Nakagagawa ng pataas na paikot at pababang ikot na guhit

UNANG ARAW
Layunin
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan
Nakapagbibigay ng hinuha kaugnay sa pinakinggang teksto
Paksang-Aralin
Pagbibigay Hinuha
Kagamitan
larawan ng pamilya
Paunang Pagtataya
Ipakuha sa mga bata ang kanilang sagutang papel, pansulat at ang
Kagamitan ng Mag-aaral (LM). Pasagutan sa mga mag-aaral ang “Subukin
Natin” sa LM, pahina 18.
Tukoy-alam
Sino-sino ang kasapi ng iyong pamilya?
May nagkasakit na ba sa kanila?
Tumulong ka ba sa pag-aalaga sa kanila?
Ano ang ginawa mo?
Paglalahad
Ilarawan ang sariling ina.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Sabihin kung aling salita sa Hanay B ang kahulugan ng mga salita sa Hanay
A. Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B sa pamamagitan ng guhit.
Hanay A Hanay B

1. dadalo pagsasama-sama
2. pagtitipon isangpagdiriwang
3. hilamusang may tubig pupunta
4. anibersaryo palanggana

12

Pagtuturo at Paglalarawan
Basahin sa mga bata ang “ Maalagang Ina” sa LM pahina 18.
Bakit pinamigatang Maalagang Ina?
Tungkol saan ang napakinggang kuwento.
Basahin muli ang kuwento sa mga bata.
Pasagutan ang mga tanong sa “Sagutin Natin”, pahina 19.
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?
Ano kaya ang nangyari kung hindi sinabi ni Fe na may sinat ang kapatid?
Paano kung sa kabila ng lagnat ni Rey ay tumuloy pa sila sa kanilang lakad?
Ano kaya ang nangyari matapos gumaling si Rey?
Ano ang gusto mong katapusan ng kuwento?
Paano mo ipakikita ang pagmamalasakit sa kasapi ng iyong pamilya?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 20.
Kasanayang Pagpapayaman
Basahin muli sa mga bata ang “Maalagang Ina”. Maaaring tumawag ng ilang
mga bata upang sumabay sa pagbasa ng guro o dili kaya naman ay
magbasa nang mag-isa.
Ipagawa ang pagsasanay sa “Gawin Natin” sa LM, pahina 20.
Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng activity
sheet na may lamang gagawin ng pangkat. Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa
LM, pahina 21.
Pag-uulat ng bawat pangkat.
Bigyang-halaga ang ginawa ng bawat pangkat.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin? Ipabasa ang “Tandaan Natin”, pahina 22.
Karagdagang Pagsasanay
Basahin ang kuwentong Ang Huwarang Pamilya at pasagutan ang mga
tanong matapos magbasa. “Linangin Natin”, pahina 22.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang unahan, gitna at huling tunog ng salita
Paksang-Aralin
Tunog ng Salita
Tukoy-alam
Ano ang pangalan mo?
Pantigin ito.
Ano ang unang letra nito?
Ano ang tunog nito?
Sa anong letra ito nagtapos? Ano ang tunog nito?
Paglalahad
Ano ang gagawin mo kung may sakit ang isang kasapi ng iyong pamilya?
Basahing muli ang kuwentong“Maalagang Ina.”


13

Pagtuturo at Paglalarawan
Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga salitang nasa “Basahin Natin” sa LM,
pahina 24.
Talakayin ito sa tulong ng mga gabay na tanong sa “Sagutin Natin” sa LM
pahina 24.
Ipabasa sa mga bata ang sumusunod na salita.

Hanay A Hanay B Hanay C
Ato barya sabon
Ana serye kanin
Ilang pantig mayroon ang bawat salita?
Pantigin ang mga ito.
Ano ang una/gitna/huling tunog ng bawat salita?
Talakayin ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 25.
Kasanayang Pagpapayaman
Tukuyin ang una, gitna at huling tunog ng mga salita.
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM, sa pahina 25 .
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 25.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 26.
Karagdagang Pagsasanay
“Linangin Natin” sa LM, pahina 26.

IKATLONGARAW
Layunin
Natutukoy ang ngalan ng tao, bagay, hayop, at lugar
Paksa
Ngalan ng tao, bagay, hayop, at pook
Kagamitan
tsart ng maikling talata
Tukoy-alam
Ikahon ang mga pangalan na ginamit sa maikling talata sa ibaba.
Isulat ito sa tsart.

Paglalahad
Hatiin ang klase sa ilang pangkat.
Hayaang magtala ang bawat pangkat ng mga ngalan ng mga makikita sa
loob ng silid-aralan.
Pag-uulat ng bawat pangkat.
Basahin bata ang “Nasaan Ka Inay?” sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 27 .
Nanghihina si Ruel. Ilang beses na siyang paroo’t parito
sa palikuran. Nasira ang kaniyang tiyan sa ulam na kinain kahapon.
Nagpunta sila sa isang pistahan sa sa Lungsod ng Quezon.
14

Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang mga tanong sa “Sagutin Natin”sa LM, pahina 28.
Ano-ano ang pangngalan na nasa kuwento?
Alin dito ang ngalan ng tao? Bagay? Hayop? Lugar?
Paano isinulat ang bawat ngalan?
Kailan ginamit ang malaking letra? maliit na letra?
Hayaang magbigay ang mga bata ng ngalan ng tao/bagay/lugar o hayop.
Ano ang gagawin mo sa inyong bahay kung naiwan kang mag-isa?
Ipagawa sa mga bata ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 28.
Kasanayang Pagpapayaman
Sabihin kung ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar ang mga ngalan sa bawat
pangkat.
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 29 upang matukoy ang ngalan
ng tao, bagay, hayop, o lugar.
Ipasagot ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 29 upang malaman kung
natutukoy ng mag-aaral ang pangalan ng tao, bagay, hayop, at lugar.
Paglalahat
Ano ang pangngalan? Tingnan sa “Tandaan Natin” sa LM, pahina 29.
Karagdagang Pagsasanay
Tukuyin ang pangngalan na tinutukoy sa bawat bilang.
Gawin ang pagsasanay sa “Linangin Natin”sa LM, pahina 30 .
Kasunduan
Gumupit at idikit sa kuwaderno ang larawan ng tao, hayop, pook, at bagay.
Isulat ang ngalan ng bawat isa.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nasisipi nang wasto ang ngalan ng tao, bagay, hayop, at pook o lugar
Nakagagawa ng pataas na ikot at pababang ikot na guhit
Paksang- Aralin
Pagsulat ng Ngalan
Kagamitan
tsart ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar
Tukoy-Alam
Itala ang mga ngalan ng tao/bagay/hayop/pook na makikita sa loob ng silid-
aralan. (Gawin nang pangkatan)
Idikit ang mga ito upang mabasa ng mga bata sa Gallery Walk.
Paglalahad
Magpakita ng larawan ng tao/bagay/hayop/lugar.
Ipasulat sa pisara ang ngalan nito.
Ipabasa ang mga pangungusap sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 30.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasagot ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM, pahina 31.
Ano-ano ang ngalan ng tao? Bagay? Hayop?Pook?
Paano isinulat ang bawat isa?
15

Bakit maliit na letra ang simula ng ngalan ng tao?
Ipasipi ang ilang mga salita sa pisara.
Tama ba ang pagkakasipi mo ng bawat salita?
Ano ang dapat tandaan sa pagsipi ng mga salita?
“Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 31.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipasipi sa mga bata ang mga ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar na
nasa “Gawin Natin”sa LM, pahina 31.
Hayaang gawin ito ng mga bata sa sulatang papel at ipakita sa klase ang
pagkakasipi. Itanong sa ibang bata kung tama ang pagkakasipi? Kung hindi
naman, itanong kung paano pa ito maisasaayos?
Ipagawa ang “Sanayin Natin”sa LM, pahina 32.
Umikot at tingnan kung paano ito ginagawa ng mga bata. Bigyan ng tulong
ang mga batang nangangailangan ng gabay.
Paglalahat
Ano ang dapat tandaan sa pagsipi ng mga salita?
Ipabasa ang Tandaan Natin pahina 32.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa sa mga mag-aaral ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 32.
Pagsulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang pataas na bilog na guhit.
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang na isinagawa sa pagsulat ng pababa-paikot na
linya.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang unahan, gitna, at hulihang tunog ng salita
Natutukoy ang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar
Paglalahad
Ipabasa ang mga salitang natutunan ng mga bata sa isang linggong aralin.
Hayaang ipangkat ng mga bata ang mga salita.
Tukuyin ang dahilan ng pagsasama-sama ng mga salita.
Kasanayang Pagpapayaman
Gawain 1- Tukuyin ang una, gitna at hulihang tunog ng mga salita.
Ipabigkas sa mga bata ang tunog na may salungguhit sa bawat salita.
1. Pasko 6. pulubi
2. ulila 7. talong
3. kundoktor 8. bisig
4. sakit 9. hipon
5. prutas 10. klase

16

Gawain 2- Iguhit ang mga sumusunod na ngalan ng tao, bagay, hayop,
pook o lugar.
1. palaruan
2. mesa
3. sanggol
4. buwaya
5. paaralan
Aralin 3: Maglibang at Magsaya sa Piling ng Pamilya

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Natutukoy ang damdaming ipinahihiwatig sa usapan/pahayag ng iba’t ibang
tauhan
Kamalayang Ponolohiya
Natutukoy ang bilang ng mga pantig ng salita
Gramatika
Natutukoy at nakaklasipika ang karaniwang salita sa konseptuwal na
kategorya(tao, bagay, hayop, pook o lugar)
Pagbabaybay
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay
Pagsulat
Nakasusulat ng mga letrang may pailalim at paibabaw na kurba (U,V,Q,X)

UNANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang damdaming ipinahihiwatig ng usapan/linya mula sa iba’t ibang
tauhan
Paksang-Aralin
Damdamin sa Isang Usapan o Pahayag
Kagamitan
larawan ng iba’t ibang pagdiriwang sa bansa at ng mga mukha na
nagpapahiwatig ng iba’t ibang damdamin
Paunang Pagtataya
Sagutan ang “Subukin Natin”sa LM pahina 34.
Tukoy-alam
Ano ang nararamdaman mo ngayon? Iguhit ito.
Hayaang sabihin ng mga bata ang dahilan ng kanilang nararamdaman.
Paglalahad
Ano ang pagdiriwang na nadaluhan o nasaksihan na?
Pagbabahagi ng mga bata ng karanasan sa nabanggit na pagdiriwang.
Ano ang naramdaman mo sa dinaluhang pagdiriwang?
Basahin ang sagutang liham ng magpinsang Mary Ann at Nilo
sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 35.

17

Pagtuturo at Paglalarawan
Anong mga salita ang hindi naunawaan sa liham?
Linangin ang bawat salita.
Ipagamit sa sariling pangungusap ang mga bagong salita.
Basahin muli ang liham.
Talakayin ang liham sa tulong ng mga gabay na tanong sa “Sagutin Natin”
sa LM, pahina 36.
Ano-anong damdamin ang ipinakita sa unang liham?
Basahin ang linya na nagpapakita ng pagkalungkot/pagkamasaya/pag-asa.
Gawin din ito sa ikalawang liham.
Ano ang naidudulot ng mga pagdiriwang sa ating bansa?
Basahin ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 37.
Kasanayang Pagpapayaman
Alamin ang damdaming ipinahihiwatig sa mga pahayag.
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 37.
Pangkatin ang klase sa tatlo.
Ipagawa ang iba’t ibang gawain na nasa bahaging “Sanayin Natin” sa LM
pahina 38.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Tingnan ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 38.
Karagdagang Pagsasanay
Tukuyin ang damdamin sa bawat pahayag.
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 38.
Kasunduan
Iguhit sa kuwaderno ang nakita mong damdamin ni nanay o tatay nang
dumating ka sa inyong bahay.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang bilang ng mga pantig ng salita
Nahahati sa pantig ang mga salita
Paksang Aralin
Pagpapantig ng mga Salita
Kagamitan
larawan ng lalawigan at ng siyudad
Tukoy-alam
Ano-ano ang makikita sa karagatan?
Sabihin ang ngalan kasabay ng pagpalakpak upang maipakita ng bilang at
paraan ng pagpapantig ng salitang sagot.
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng isang lalawigan at ng isang siyudad.
Paghambingin ang dalawang lugar sa tulong ng Venn Diagram.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Talakayin sa iba’t ibang kaparaanan ang mga salita bago bumasa.
18

sagana (larawan ng maraming isda)
baybaying dagat (larawan)
bakawan-(pangungusap)
Itinanim ang bakawan malapit sa baybayin. Ito ay nagsisilbing
pananggalang sa malalaking alon. Tirahan din ito ng mga yamang
tubig.
caramelado- isang uri ng kendi mula sa gatas ng kalabaw

Ano ang ibig sabihin ng sagana? Baybaying-dagat? Bakawan? Caramelado?
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap.
Basahin ang kuwento tungkol sa pamilya De los Reyes sa “Basahin Natin”
sa LM, pahina 39.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 40.
Ipakita ang mapa ng Pilipinas, ituro ang Masbate at magbigay ng ilang mga
kaalaman tungkol sa lugar.
Ano-ano ang salitang ngalan ng tao? lugar? bagay? hayop na binanggit sa
kuwento?
Pumili ng isang salita. Pantigin ito. Basahin muli. Ipalakpak ang pantig. Ilang
pantig mayroon ang salitang ito?
Gawin ito sa iba pang salita.
Ipagawa sa mga bata ang ipinakitang gawain sa pagpapantig.
Ano ang dapat tandaan sa paggamit ng oras?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”sa LM, pahina 40.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa sa mga mag-aaral ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 41.
Ipangkat ang klase at ipagawa ang “Sanayin Natin”,pahina 41.
Pag-uulat ng bawat pangkat.
Bigyang-halaga ang ginawa ng bawat pangkat.
Paglalahat
Paano natin papantigin ang isang salita?
Tingnan ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 42.
Karagdagang Gawain
Pantigin ang mga salita at tukuyin ang bilang ng pantig ng bawat salita.
Ipagawa “Linangin Natin” sa LM, pahina 42.
Kasunduan
Isulat ang mga pagdiriwang sa sariling pamayanan.
Pantigin ang sagot.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nakaklasipika ang karaniwang ngalan ng ng tao, bagay, hayop o lugar
Paksang Aralin
Pagkaklasipika ng Ngalan ng Tao, Bagay, Hayop o Lugar

19

Tukoy-alam
Suriin at ipangkat ang mga salita.
kaibigan kalaro damit
pinsan paaralan simbahan
larawan kabayo
Paglalahad
Ano-ano ang pinamili ni nanay sa palengke?
Itala ang mga isasagot ng mga bata.
Ipabasa ang mga ito.
Basahin ang diyalogo sa “Basahin Natin”, pahina 42 ng LM.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pag-usapan ang diyalogo sa pamamagitan ng mga tanong sa “Sagutin
Natin”.
Tumawag ng dalawang bata na babasa ng diyalogo.
Ano-ano ang ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar na nasa kuwento?
Isulat ang mga ito sa pisara.
Alin-alin ang dapat magkakasama?
Hayaang isulat ng mga bata sa bawat pangkat ang kanilang kasagutan.
Pag-uulat ng bawat pangkat. Pangatwiranan ang ginawang pagpapangkat.
Ano ang itatawag natin sa bawat pangkat?
Paano mo ipinapakita ang iyong pasasalamat sa magulang sa kanilang
pagmamahal sa iyo?
Ipagawa “Pahalagahan Natin”sa LM, pahina 44 .
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang pagsasanay “Gawin Natin”sa LM, pahina 44.
Pangkatin ang mga mag-aaral at ipagawa ang pangkatang gawain.
Tingnan ang bahaging “Sanayin Natin”sa LM, pahina 45.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
“Tandaan Natin” sa LM, pahina 45.
Karagdagang Gawain
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 45.
Balikan ang ginawang talaan sa pag-uumpisa ng klase.
Tingnan kung tama ang pagkakaklasipika ng mga salita.
Kasunduan
Gumupit ng larawan ng iba’t ibang pangngalan.
Idikit ang mga ito ayon sa klasipikasyon.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Natutukoy ang salitang may maling baybay sa pangungusap
Nakakasulat ng mga letrang may pailalim at paibabaw na kurba
Paksang-Aralin
Mga Salitang Mali ang Baybay
Pagsulat ng mga Letrang may Pailalim at Paibabaw na Kurba
20

Kagamitan
mga laruan
Tukoy-alam
Ano ang mali sa sumusunod na salita? Paano ito isusulat nang tama?
1. aparador
2. platto
3. tindahan
4. bumberoh
5. mannsanas
Paglalahad
Bigyan ang mga bata ng pagkakataon na maglaro. Kung wala namang
kagamitan, maaaring magpagawa na lamang ng isang gawain na
nangangailangan ng kagamitan.
Patigilin ang mga bata sa ginagawa. Pabalikin na sa sariling upuan.
Tingnan kung ano ang ginawa nila sa mga ginamit. Papurihan ang nag-ayos
ng sariling gamit.
Ano ang dapat gawin matapos ang isang gawain?
Basahin ang kuwento sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 46.
Pagtuturo at Paglalarawan
Sagutan ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM, pahina 46.
Ipabigay ang mga salitang may salungguhit sa kuwento at isulat sa pisara.
Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga salita ng tatlong beses.
Ipabaybay isa-isa ang mga salita. (Sabihin ang salita-Baybayin-Sabihin ang
salita)
Burahin ang mga salitang nakasulat sa pisara.
Isulat na muli ang kuwento, tsart na may mga salitang mali ang
pagkakabaybay.
Ano-anong salita ang may maling baybay?
Ano ang tamang baybay nito?
Pagpapahalaga
Paano mo pinapahalagahan ang iyong mga gamit katulad ng laruan?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 47.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 47.
Paano isusulat nang tama ang mga salitang may maling baybay?
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, sa pahina 48.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin? “Tandaan Natin” sa LM, pahina 48.
Karagdagang Pagsasanay
Tukuyin ang mga salitang may maling baybay sa pangungusap.
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 49.
Pagsulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang U,V,Q,X. (Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
21

Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang pagtataya
Panimulang Gawain
1. Ihanda ang mga bata sa gagawing pagtataya.
2. Basahin at ipaliwanag ang mga panuto sa mga mag-aaral.
Gawaing Pagtataya
A. Tukuyin ang damdaming nananaig sa sumusunod na pahayag.
Piliin ang letra ng wastong sagot.
a. nagagalit e. natatakot
b. nag-aalala f. nakikiusap
c. natutuwa g. nanunukso
d. nagpapasalamat

1. Nanay! Salamat po sa regalong inyong ibinigay para sa aking
kaarawan.
2. Ano! Hindi ka na naman pumasok sa eskuwela?
3. Bakit na naman?
4. May bagyo raw na paparating baka bumaha na naman.
5. Yipee, matutuloy kami sa Boracay sa isang linggo.
6. Tulong! Tulong! Nabangga ang apo ko, tulungan ninyo ako!
B. Isulat nang papantig ang sumusunod na mga pangngalan.
7. lalawigan
8. halaman
9. polo
10. mamimili
11. bunso
12. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang pagtitipon?
a. pagti-ti-pon b. pag-ti-ti-pon c. pagtiti-pon
13. Alin ang tamang pagpapantig ng salitang laruan?
a. la-ru-an b . la-ruan c. lar-u-an
14. Ilang pantig mayroon ang salitang alimango?
a. 1 b. 3 c. 4
15. Ilang pantig mayroon ang salitang manika?
a. 1 b. 2 c. 3
16. Alin ang ngalan ng tao?
a. bayan b. pulis c. tahana
17. Alin ang ngalan ng bagay?
a. Bubuyog b. kalsada c. sasakyan
18. Ang ilog ay karaniwang pangngalan ng _____.
a. bagay b. hayop c. tao
22

19. Sipiin ang salita sa pangungusap na may maling baybay.
Nagbakasyon ang mag-anak sa lalawigan ng Qkuezon.
20. Sumulat ng isang letrang may pailalim na kurba.

Aralin 4: Ang Batang Uliran, Laging Kinalulugdan

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Makasali sa isang usapan gamit ang telepono
Kamalayang Ponolohiya
Nakikilala ang mga anyo ng pantig (P, KP, PK )
Gramatika
Natutukoy at nakaklasipika ang tanging ngalan ng tao, bagay, hayop o pook
Pag-unawa sa Binasa
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa kuwento
Pagsulat
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang
malaking letra na may paibabaw na kurba gaya ng C, A, O, D, at I
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may malaking tamang laki at layo
ang malaking letra na may dalawang kurba gaya ng E, W, L, R,T, F, S, G

UNANG ARAW
Layunin
Makasali sa usapan gamit ang telepono
Paksang Aralin
Usapan sa Telepono
Kagamitan
puzzle at larawan ng telepono
Paunang Pagtataya
Ipakuha ang sagutang papel, panulat at Kagamitan ng Mag-aaral.
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM pahina 50.
Tukoy – Alam
Ipabuo ang pasel ng telepono.
Ano ang nabuong larawan?
Saan ito ginagamit?
Paano ito gamitin?
Paglalahad
Paano mo aanyayahan ang kaibigan mo sa isang pagtitipon ngunit
malayo ang kanilang tirahan.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Pumili ng mga salita sa kahon na kasingkahulugan ng salitang may
salungguhit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa kuwaderno.

tiyak pumunta pumayag kinuha inimbita
23

1. Inanyayahan ni Jackie si Lani sa kaniyang kaarawan.
2. Tumunog ang telepono at mabilis na dinampot ni Lani.
3. Gusto ni Jackie na dumalo si Lani para sa kaniyang kaarawan.
4. Nagpaunlak si Lani na isasama ang bunsong kapatid.

Ano ang ibig sabihin ng inanyayahan? Dinampot? Dumalo? Nagpaunlak?
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap.
Basahin sa mga ang usapan sa telepono sa “Basahin Natin” pahina 51.
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang usapan sa pamamagitan ng mga tanong sa “Sagutin Natin”,
pahina 51.
Basahin muli ang usapan nang may kasagutan.
- Isang bata
- Bata sa bata
Paano dapat simulan ang usapan sa telepono?
Paano ito tatapusin?
Ano-ano ang dapat tandaan sa pakikipag-usap sa telepono?
Paano kung wala ang kakausapin? Ang gustong kausap ng tumawag?
Paano tayo dapat nakikipag-usap sa telepono?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 52.
Gawaing Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 52.
Humanap ng kapareha at gawin ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 53.
Paglalahat
Ano-ano ang dapat tandaan sa pakikipag-usap sa telepono?
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 54.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakikilala ang mga anyo ng pantig (P, KP, PK)
Paksang-Aralin
Pagkilala ng Anyo ng Pantig
Tukoy-Alam
Pagtukoy ng mga letra ng alpabeto ng mother tongue.
Magbigay ng salitang nag-uumpisa sa bawat letra.
Paglalahad
Ipaawit ang Alpabetong Filipino.
Ilang letra ang bumubuo sa Alpabetong Filipino?
Ipabasa ang tsart ng Alpabetong Filipino na makikita sa LM pahina 55.
Pagtuturo at Paglalarawan
Isulat sa flashcard ang mga letra.
Magsagawa ng laro sa pagbasa ng mga letrang nasa flashcard.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM pahina 55.
Matapos nito, talakayin ang kayarian ng pantig.
24

Magbigay ng ilang mga salita buhat sa napakinggang usapan sa telepono.
(Isulat sa pisara ang ibibigay ng mga bata)
Basahin ang mga salita sabay turo.
Ipabasa sa mga bata.
Pumili ng isang salita.
Ano-anong letra ang bumubuo dito?
Ano ang tunog ng bawat letra?
Guhitan ang isang pantig.
Ano-anong letra ang bumubuo dito?
Ano ang tawag sa mga letra na ito?
Gawin ang pagsasanay na ito hanggang sa makilala ng mga bata ang
kayarian ng pantig na KP at PK.
“Pahalagahan Natin” sa LM pahina 56.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM pahina 56.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 56 .
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 57.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM pahina 57.

IKATLONG ARAW
Layunin
Natutukoy ang tanging ngalan ng tao, bagay, hayop o pook
Paksang-Aralin
Tanging Ngalan ng Tao, Bagay, Hayop o Pook
Tukoy-Alam
Linangin ang salitang halamanan.
Ano-ano ang makikita dito? Magpagawa ng larawan nito sa pamamagitan ng
paggugupit ng mga colored paper o lumang magasin.
Paglalahad
Ano ang mararamdaman mo kung masira ang iyong halamanan?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Hanapin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit
sa pangungusap.

hardin palaisipan palamuti sa leeg inalam

1. Isang misteryo ang nangyari sa halamanan.
2. Napakaganda ng halamananni Helen.
3. Tamang-tamang gawing kuwintas ang mga bulaklak.
4. Nag-imbestiga si Mang Rodel sa tunay na nangyari.

Ano ang ibig sabihin ng misteryo? Halamanan? Kuwintas? Nagimbestiga?
hardin palaisipan palamuti sa leeg inalam
25

Gamitin sa sariling pangungusap ang mga salita.
Basahin ang kuwentong “Ang Halamanan ni Helen” sa LM, pahina 58
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipagawa ang “Sagutan Natin” sa LM pahina 59.
Ano-anong ngalan ng tao/bagay/hayop/lugar ang nabanggit sa kuwento?
Isulat sa pisara ang sagot ng mga bata.
Ipapangkat ang mga ngalan ayon sa uri nito.
Paano isinulat ang salitang Kalye Maharlika? Goryo? Mang Rodel?
Bakit isinulat natin sa malaking letra ang ilang ngalan ng tao/lugar?
Bakit may maliit na letra tayong ginamit sa pagsulat?
Paano natin mapapangalagaan ang ating kapaligiran?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 59.
Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga mag-aaral sa “Gawin Natin” sa LM, pahina 60.
Ipagawa ang Sanayin Natin sa LM pahina 60.
Paglalahat
Ano makikilala ang tanging ngalan ng tao, bagay, hayop at pook?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 61.
Karagdagang Gawain
Ipasagot ang “Linangin Natin” sa LM pahina 61.
Pagsusulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang C, A, O, D, I. (Isa-isang letra
muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa kuwentong binasa
Paksang –Aralin
Pagbibigay Hula sa Susunod na Mangyayari sa Kuwento
Kagamitan
larawan ng isang halaman at isang ligaw na hayop
Tukoy-Alam
Anong palabas sa telebisyon ang iyong napanood?
Nagwakas na ba ito?
Ano kaya ang susunod na mangyayari dito?
* Kung wala naman napanood ang mga bata, maaaring magbasa ang guro
ng isang maikling kuwento o kaya naman ay magpakita ng isang larawan na
may sitwasyon. Itanong pa rin sa mga bata kung ano sa palagay nila ang
susunod na mangyayari dito.

26

Paglalahad
Ipakita ang larawan ng isang halamanan at ng isang alpas o ligaw na hayop.
Ano kaya ang susunod na mangyayari?
Ipabasang muli ang kuwentong “Halamanan ni Helen”.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” na makikita sa LM pahina 62.
Ano ang suliranin sa kuwento?
Ano kaya ang ginawa ni Helen matapos makitang nasira ang kaniyang
halamanan? Ng kaniyang ama?
Ano ang katangian ni Helen?
Dapat ba siyang tularan? Bakit?
Ano ang dapat nating tandaan kung may mga bagay o pangyayari na hindi
natin nais o gusto?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin” sa LM pahina 63.
Gawaing Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” at “Sanayin Natin” sa LM pahina 63 at 64.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Paglalapat
Sagutan ang “Linangin Natin” sa LM na makikita sa pahina, 65.
Pagsulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang E,W,L,T,F,G,S.
(Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa kuwento
Paksang Aralin
Pagbibigay Hula sa Susunod na Mangyayari
Pamamaraan
Hatiin ang klase sa ilang pangkat.
Unang Pangkat – Kagigising pa lamang ay nakikipaglaro na si Marie sa mga
bata sa kalsada. Ilang ulit na siyang tinatawag ng kaniyang nanay ngunit hindi
siya sumunod. Patuloy pa rin siyang nakikipaglaro.Nilapitan siya ng nanay.
Isadula ang sitwasyon ang hulang susunod na mangyayari.
Ikalawang Pangkat – Maraming nakabarang basura sa kanal at estero. Pati
ang ilog ay hindi na rin dumadaloy sa dami ng basura. May darating na
bagyo. Marami raw itong dalang ulan ayon sa ulat ng panahon. Iguhit ang
inyong hula sa susunod na mangyayari.
27

Ikatlong Pangkat – Maraming bunga ang tanim na gulay at prutas ni Aling
Seling sa likod bahay. Isang araw, nangailangan si Aling Seling ng pera
upang ipambili ng bigas. Isulat ang hula ninyong susunod na mangyayari.
Ikaapat na Pangkat – Tuwing walang pasok, nanonood sa pagluluto ng ina si
Anabel. Natututuhan na niya ang mga paraan ng pagluluto. Isang araw,
nagkasakit ang ina ni Anabel. Hindi ito makapagluluto. Isalaysay ang hula
ninyong susunod na mangyayari.

Aralin 5: Magulang ay Mahalaga, Dapat Inaalala

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Naisasalaysay na muli ang tekstong napakinggan sa pamamagitan timeline
Kasanayang Ponolohiya
Nagagamit sa pangungusap ang mga salitang may P, KP, PK
Gramatika
Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang pangngalang pambalana at
pantangi
Pag-unlad sa Bokabularyo
Natutukoy ang kahulugan ng di pamilyar/bagong salita batay sa pag-uugnay
sa sariling karanasan
Pagsusulat
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang
malalaking letrang pahilig gaya ng P, B, at R at “cane letters” tulad ng N, Ñ,
NG, M, H, K

UNANG ARAW
Layunin
Naisasalaysay na muli ang tekstong napakinggan sa pamamagitan ng
timeline
Paksang Aralin
Pagsasalaysay Muli
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 67.
Tukoy – Alam
Balikan ang isang kuwento na nabasa sa mga bata noong nagdaang linggo.
Ipakuwento muli ang mga ito sa mga bata.
Bigyang-halaga ang ginawa ng bata sa pamamagitan ng rubrics.
Paglalahad
Ipakuwento sa mga bata ang pagdiriwang ng kanilang nakaraang kaarawan.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Piliin sa kahon ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa
pangungusap.
28


inabutan paanyaya
walang kaalam-alam kaarawan

1. Walang kamalay-malay si Nanay na mangyayari ang isang sorpresa
sa kaniyang kaarawan.
2. Gumawa si kuya ng imbitasyon.
3. Napaiyak si nanay sa kaniyang nadatnan.

Ano ang ibig sabihin ng walang kamalay-malay? Imbitasyon? Nadatnan?
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Basahin ang kuwentong “Sorpresa kay Nanay” sa LM, pahina 68.
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang kuwento sa pamamagitan ng “Sagutin Natin” sa LM, p. 69.
Ipakita ang timeline.Ilang tagpo mayroon ang ating kuwento?
(Lagyan ng bilog ang timeline na magpapakita ng bawat tagpo)
Ano ang unang pangyayari sa kuwento? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat?
Panglima? (Isulat ang mga ito sa bawat bilog sa timeline)

Tumawag ng mag-aaral na muling magsasalaysay ng kuwento gamit ang
timeline na natapos.
Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa ating mga magulang?
Tingnan ang bahaging “Pahalagahan Natin”, LM pahina 72.
Kasanayang Pagpapayaman
Basahin sa mga bata.
Maagang gumising si Lina. Unang araw ito ng pagpasok niya sa paaralan.
Inihanda muna niya ang kaniyang gagamitin sa paliligo bago siya naligo.
Pagkatapos maligo ay nagbihis na siya ng uniporme. Nagsuklay siya ng
buhok at naglagay ng ipit. Pumunta siya sa kusina at kumain ng
inihandang almusal ng kaniyang nanay. Pagkatapos kumain ay nagsipilyo
na siya ng ngipin. Isinuot na niya ang kanyang bagong sapatos. Handang-
handa na si Lina sa pagpasok sa paaralan.
Gamitin ang timeline sa pagsagot sa “Gawin Natin” sa LM pahina 70.
Basahin sa mga bata.
Nagsisimula ang buhay ng isang mayabong na puno sa isang maliit na
buto. Sa tulong ng lupa, tubig, at sikat ng araw, ang buto ay magkakaugat.
Sa paglipas ng ilang araw , susulpot ang maliliit na dahon. Ilang araw,
29

linggo, at buwan ang lumipas, ang maliit na buto ay ganap nang naging
mayabong na puno.
Ipaguhit ang pagbabagong nagaganap sa isang maliit na buto sa paraang
timeline. Muling ikuwento gamit ang nabuong timeline. Tingnan ang “Sanayin
Natin”saLM pahina 70.
Paglalahat
Paano natin maisasalaysay muli ang napakinggang o nabasang kuwento?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” saLM pahina 70.
Karagdagang Gawain
Basahin sa mga bata.
Mga Gawain ni Jason
Masinop na bata si Jason. Nais niyang gawin ang kaniyang mga
gawain sa takdang panahon. Maaga pa lamang ay naghahanda na siya sa
pagpasok sa paaralan. Pagkatapos ng kaniyang klase ay umuuwi kaagad
siya upang pakainin ang kaniyang mga alagang baka.Sa hapon ay
pumupunta siya sa palengke upang tulungan ang kaniyang nanay sa
pagtitinda ng gulay. Pag-uwi sa bahay ay tumutulong din siya sa paghahanda
ng pagkain.
Ipagawa ang “Linangin Natin” saLM pahina 71. Muling isalaysay ang teksto
sa pamamagitan ng ginawang timeline.
Kasunduan
Gumawa ng isang timeline ng mga ginawa sa bahay nang nagdaang araw.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nagagamit sa pangungusap ang mga salitang may pantig na P, KP, PK
Paksang-Aralin
Mga Salitang May Pantig na P, KP, PK
Kagamitan
Istrips ng mga salitang may pantig na K, KP, PK
Tukoy-Alam
Maglagay ng mga istrips ng papel na may nakasulat na mga salita na may
pantig na binubuo ng P, KP, at PK.
Pabunutin ang mga bata ng isang istrip ng papel.
Ipabasa ito sa mga bata.
Ipapantig ito.
Anong kayarian ng pantig mayroon sa salitang binasa.
Paglalahad
Hayaang gumawa ang mga bata ng kard na sorpresa para sa kaarawan ng
sariling ina o ama.
Hayaang ipakita ito sa klase at bigyang halaga.
Balikan ang kuwentong “Sorpresa kay Nanay”sa LM pahina 68.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasagot ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 72.
Ano ang P, KP at PK na pantig?
30

Hayaang magbigay ang mga bata ng salita mula sa kuwento at ipatukoy kung
anong kayarian ng mga pantig mayroon ang bawat isa.
Ipakita sa mga bata kung paano ang isang salita ay nagiging bahagi ng
pangungusap.
Halimbawa:
tuwa Napaiyak si Nanay sa tuwa.
sa tuwa si Nanay sa tuwa
Nanay sa tuwa Nanay sa tuwa
si Nanay sa tuwa sa tuwa
Napaiyak si Nanay sa tuwa. tuwa

Pansinin ang Hanay A.
Ano ang salita na narito?
Ilang pantig mayroon ito?
Anong kayarian ng pantig mayroon ito?
Paano nabuo ang parirala? Pangungusap? Ano ang idinagdag?
Pansinin ang Hanay B.
Basahin ang buong pangungusap.
Basahin ang parirala.
Basahin ang salita.
Pantigin ito.
Ano ang kayarian ng pantig na bumubuo dito?
Paano ka magsasalita nang maayos?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 72.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 72.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 73.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 73.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 73.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang pangngalang pambalana at
pantangi
Paksang-Aralin
Pangngalang Pambalana at Pantangi
Kagamitan
flashcard ng mga salitang Pantangi at Pambalana
Tukoy-Alam
Hatiin sa ilang pangkat ang klase at ipagawa.
Ipapangkat sa mga bata ang mga salitang nakasulat sa flashcard.
tatay Mario Dimaano
31

Susan Reyes Doktor Medina
kuya Gng. Romero
nanay ate
lola Lola Editha
Pabigyang-katwiran ang ginawang pagpapangkat ng grupo.
Paglalahad
Linangin ang salitang karapatan.
Basahin ang “Dapat Mong Malaman”.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 75.
Ano-ano ang ngalan ng tao sa napakinggang usapan?
Ipangkat ang mga ito.
Alin sa mga salita ang tumutukoy sa tiyak na ngalan? Ang hindi tiyak?
Paano isinulat ang tiyak na ngalan? Ang hindi tiyak?
Gamitin sa sariling pangungusap ang mga ngalan na mula sa usapan.
Paano natin pahahalagahan ang mga karapatang tinatamasa?
Basahin ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 76.
Kasanayang Pagpapayaman
Gamitin sa sariling pangungusap ang mga pangngalan.
Ipagawa ang “Gawin Natin”at “Sanayin Natin”saLM, pahina 76 at 77.
Paglalahat
Ano ang pangngalang pantangi? Pambalana?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, pahina 77.
Karagdagang Gawain
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 77.
Pagsusulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang N,Ñ,NG,M,H at K.
(Isa-isang letra muna. Ang araling ito ay maaaring magtagal ng higit sa isang
araw dahil sa pag-iisa-isa ng mga letra)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Natutukoy ang kahulugan ng di pamilyar/ bagong salita sa pamamagitan ng
pag-uugnay nito sa sariling karanasan
Paksang-Aralin
Mga Di-Pamilyar na Salita
Tukoy-Alam
Hanapin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa loob ng
pangungusap.
1. Malinamnam ang litsong manok.
32

Masarap kasing mag-ihaw si Tatay.
2. Mahalimuyak ang buong hardin.
Mababango kasi ang mga bulaklak na nakatanim dito.
Paglalahad
Ano-ano ang ginagawa ninyo sa bahay? Paaralan?
Ano ang nararamdaman mo habang ginagawa ito? Ipaliwanag ang sagot.
Muling basahin ang diyalogong “ Dapat Mong Malaman”
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutan Natin” sa LM, pahina 79.
Ano-anong salita sa diyalogo ang bago sa iyong pandinig o hindi mo
naunawaan?
Pumili ng isang salita buhat sa isinagot ng mga bata. Talakayin ito sa
pamamagitan ng pagtatanong sa mga bata .
Halimbawa : mapalad
Ano-ano ang mga ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang?
Ano ang ginagawa nila para maibigay ang lahat ng gusto at
pangangailangan mo?
Ano ang huling ibinigay sa iyo ng iyong magulang?
Mapalad ka ba?
Ano ang ibig sabihin ng mapalad?
Ano ang kaugnayan ng dati mong karanasan sa pagtuklas ng kahulugan ng
isang hindi pamilyar na salita?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” at “Sanayin Natin” sa LM, pahina 80.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin? Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM,
pahina 81.
Karagdagang Gawain
Gawin ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 81.
Pagsulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang P, B, R at V. (Isa-isang letra
muna. Maaaring magtagal ito ng higit sa isang araw.)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang inihandang pagsusulit
Panimulang Gawain
1. Ihanda ang mga bata sa pagsusulit.
2. Basahin ang mga panuto sa pagsusulit.

33

Pagsusulit
A. Basahin ang teksto.
Gumawa ng timeline upang ipakita ang sunod-sunod na paraan ng tamang
pagsesepilyo ng ngipin.
Mga Paraan ng Pagsesepilyo
Narito ang paraan ng maayos na pagsesepilyo.
Ihanda ang sepilyo, toothpaste at baso.
Lagyan ng toothpaste ang sepilyo.
Lagyan din ng tubig ang baso.
Sepilyuhin ang ngipin nang taas baba, paikot kaliwa’t kanan
Magmumog ng tubig upang matanggal ang bula sa bibig.
Huwag kalimutang hugasanang sepilyo bago itago sa lalagyan.
Mga Paraan ng Pagsesepilyo

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

______________________


B. Ayusin ang mga salita upang mabuo ang mga pangungusap.
6. sa paligsahan tumama si Tatay ay
7. sundin ang natin babala mga
8. huwag pitasin nating bulaklak ang mga
9. sumayaw mahusay si Andrea
10. ka kumain ng gulay at prutas
C. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita.
11. guro
12. Pilipinas
13. tatay
14. damit
15. Benigno Noynoy Aquino
D. Tukuyin ang kahulugan ng mga salita batay sa pag-uugnay sa sariling
karanasan. Gawing gabay sa pag-uugnay ang mga tanong sa ibaba.
16. marikit - __________
Sinong babaeng artista ang pinakamarikit para sa iyo?
17. matulin - __________
Paano ka tumakbo kapag may humahabol sa iyo?
18. payapa - __________
Payapa ba ang inyong barangay?Walang nag-aaway?
34

Walang maingay na kapitbahay?
19. dukha - ___________
Nagbibigay ka ba limos sa mga dukha?
20. makamandag - __________
Nakakita ka na ba ng ahas na makamandag ang kagat?
Aralin 6: Pamamasyal ay Kasiya-siya
Kapag Kasama ang Pamilya

Lingguhang Layunin
Pag-unawa sa Binasa
Nasasagot ang mga simpleng tanong sa binasang teksto
Wikang Binibigkas
Nakapagbibigay ng maikling panuto gamit ang mga direksyon
(kanan, kaliwa, diretso)
Kasanayang Ponolohiya
Napagsasama-sama ang mga pantig upang mabasa ang mga salitang may
dalawa o higit pang pantig
Gramatika
Nagagamit ang angkop na pananda sa pagtukoy ng pangngalang
pambalana/pantangi
Estratehiya sa Pag-aaral
Natutukoy ang mga bahagi ng aklat
Pagsulat
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang
- malaking letra na may buntot gaya ng J,Y, at Z.
- maliliit na letra na e, v, x, c, a, o, n, m, ñ, ng

UNANG ARAW
Layunin
Nasasagot ang mga simpleng tanong sa tekstong binasa
Nakapagbibigay ng maikling panuto gamit ang pangunahing direksyon
Paksang Aralin
Paggamit ng Direksyon sa Pagbibigay ng Panuto
Kagamitan
tsart ng kuwento, larawan ng mini train, roller coaster, carousel
Paunang Pagtataya
Pasagutan sa mga bata ang “Subukin Natin” sa LM pahina 83.
Tukoy-Alam
Ipagawa ang sumusunod.
- Itaas ang kanang kamay.
- Itaas ang kaliwang kamay.
- Ipadyak ang kanang paa.
35

- Ipadyak ang kaliwang paa.
- Humarap sa kanan.
- Humarap sa kaliwa.
Nagawa mo ba ang mga panuto nang wasto? Bakit? Bakit hindi?
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng ferris wheel, carousel at roller coaster.
Tukuyin kung ano ang mga larawan.
Nakapunta na ba kayo sa isang parke o pasyalan na may mga ganitong
sakayan?
Hayaang magbahagi ang mga bata ng sariling karanasan.
Basahin ang kuwento sa “Basahin Natin” sa LM pahina 83.
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang kuwento.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM pahina 84.
Paano nakita ng pamilya ang hinahanap nilang higanteng ferris wheel?
Ano-anong direksyon ang sinabi ng tagapagbantay sa tatay na nagtatanong?
Linangin ang salitang diretso, kanan at kaliwa.
Ipakita ang mapa ng parke. (Gawin ito sa isang tsart, sundin ang mga
direksyon na makikita sa kuwento).
Talakayin at tukuyin direksyon sa pagpunta sa iba pang sakayan sa parke.
Hayaang magbigay ang mga bata ng direksyon gamit ang mga natutunang
salita upang mapahulaan sa mga kaklase ang sakayan na nais niyang
masakyan.
Paano ka magbigay ng direksyon o panuto?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 85.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM pahina 86.
Pangkatin ang mga bata. Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 86.
Paglalahat
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng maikling panuto?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 87.
Karagdagang Pagsasanay
Subukang magbigay ng direksyon o panuto.
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 87.
Kasunduan
Isulat ang direksyon o panuto kung paano makakarating sa inyong bahay
mula sa paaralan.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napagsasama-sama ang mga pantig upang mabasa ang mga salitang may
dalawa o higit pang pantig
Paksang Aralin
Pagbasa ng mga Salitang may Dalawa o Higit Pang Pantig

36

Kagamitan
flashcard ng mga salita naglalaman ng mga letra na a, e,g, l, k, m, n, t, u
Tukoy-Alam
Tukuyin kung ano at ilang pantig mayroon sa mga salita.
bunso kapatid Letty
sumakay nasaan itinanong
pumasok tatay tagabantay
Paglalahad
Bigyan ang mga bata ng flashcard na naglalaman ng mga letra na a, e,g, l, k,
m, n, t, u .
Hayaang magbuo ang bawat pangkat ng mga salita gamit ang mga letra na
nasa flashcard.
Inaasahang sagot:
pera lapit sakay
ganda masaya una
Pag-uulat ng bawat pangkat.
Ano-ano ang nabuong salita?
Basahin ang mga salita sa LM pahina 87 na hango sa kuwento.
Ipasagot ang “Sagutin Natin”, pahina 88.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pumili ng isang salita.
Ipabasa sa mga bata.
Ipapantig ito.
Ipapalakpak ang pagpapantig nito.
Ilang pantig mayroon ito?
Gawin ito sa ibang salita.
Ano-ano ang mabubuong salita gamit ang mga pantig sa loob ng malaking
kahon?


Ano-ano ang katangiang dapat taglayin ng bawat miyembro ng mag-anak
upang mapanatili ang kaayusan sa tahanan?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 88.
Kasanayang Pagpapayaman
Gawin ang “Gawin Natin” sa LM pahina 88.
“ Sanayin Natin” sa LM pahina 89.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 89.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM pahina 89.
me sa na ya
ta la an ba
ka so li le
su ha wa ye
37

Kasunduan
Magtala ng limang ngalan na may dalawang pantig na makikita sa kalsada.
Magtala ng limang ngalan na may tatlong pantig ng mga pagkain na
mayroon sa inyong bahay.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang angkop na pananda sa pagtukoy ng pangngalang
pambalana/ pantangi
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ay
malalaking letra na may buntot gaya ng J, Y, Z
Paksang Aralin
Pagtukoy ng Pangngalan
Pagsulat ng J, Y,Z
Kagamitan
larawan ng ferris wheel
Tukoy-Alam
Ibigay ang hinihinging impormasyon.
Ama : _________
Ina : _________
Mga Kapatid : ________, _________, _________
Paaralan : ____________________
Guro : _______________________
Tirahan : _____________________
Alin-alin ang pangngalang hindi tiyak? Tiyak?
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng mag-anak na nakasakay sa ferris wheel.
Hayaang magbigay ang mga ng pangungusap tungkol sa larawan.
Ipabasa ang mga pangungusap sa “Basahin Natin” sa LM pahina 90 .
Pagtuturo at Paglalarawan
Ano-ano ang salitang may salungguhit. Ano ang tawag dito?
Ano-ano ang salitang binulugan? Ano ang tawag dito?
Suriin ang

Sino-sino ang tinutukoy sa parirala?
Anong salita ang ginamit para tukuyin o ituro sila?

Pag-aralan

Ilan ang ticket na tinutukoy?
Paano ipinakita na marami ito?
Anong salita ang ginamit?
Kailan gagamitin ang ang mga?Ang? Ng? Ng mga? Ni? Nina?
Paano magiging malinaw ang mensaheng nais nating ipabatid sa kausap.
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM pahina 90.
sina Tatay at Nanay
mga ticket
38

Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 91.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 91.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 92.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 92.
Pagsulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang J, Y at Z. (Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga bahagi ng aklat
Naisusulat ng maayos ang maliliit na letra gaya ng e, v, x, c, a, o, n,m, ñ, ng
Paksang Aralin
Bahagi ng Aklat
Pagsulat ng e, v, x, c, a, o, n, m, ñ, ng
Kagamitan
tunay na aklat na nagpapakita ng iba’t ibang bahagi nito
Tukoy-Alam
Magpakita ng isang aklat.
Ipakita ang ilang mga bahagi nito at itanong sa mga bata ang tawag dito.
Paglalahad
Ano ang paborito mong aklat?
Hayaang magbahagi ang mga bata tungkol sa paborito nilang aklat.
Ano-ano ang makikita sa paborito mong aklat?
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM pahina 94.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 95.
Ipakita ang mga bahagi ng aklat sa pamamagitan ng paggamit ng tunay
na aklat.
Ano ang makikita sa pabalat?
Saan makikita ang mga talaan o listahan ng mga mababasa sa aklat?
Ano ang talahuluganan o glossary sa aklat?
1. Pahina ng Pamagat - Makikita rito ang pamagat ng aklat, pangalan
ng may-akda, tagaguhit, ang naglimbag at ang lugar na
pinaglimbagan.
2. Talaan ng Nilalaman - Dito makikita ang pahina ng bawat aralin.
3. Katawan ng Aklat - Mababasa ang mga aralin at mga pagsasanay
39

4. Talahulugan o Glossary - ito ay talaan ng mga salitang binigyan ng
kahulugan.
5. Indeks - ito ang paalpabetong talaan ng mga paksa o nilalaman ng
aklat.
Paano natin pangangalagaan ang ating aklat?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin" sa LM, pahina 95.
Karagdagang Pagsasanay
“Gawin Natin” sa LM pahina 96.
Sagutin ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 96.
Paglalahat
Ano-ano ang bahagi ng aklat?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM 97.
Karagdagang Pagsasanay
Magbibigay ng kasanayang sa “Linangin Natin” sa LM, pahina 97.
Pagsulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang e, v, x, c, a, o, n, m, ñ, ng.
(Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga tanong sa inihandang pagsusulit
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa pagsusulit.
Basahin at ipaliwanag ang mga panuto.
Pagtataya
A. Piliin ang letra ng angkop na panuto sa bawat sitwasyon.
1. Magbabasa ng aklat si Mat. Ano ang gagawin niya?
a. Basahin ang teksto mula kaliwa pakanan.
b. Basahin ang teksto mula kanan pakaliwa.
c. Basahin ang teksto mula taas pababa.
2. Aakyat ng hagdan si Rica.
a. Maglakad sa gawing kaliwa.
b. Maglakad sa gawing kanan.
c. Maglakad sa gitna.
3. Gagamit si Ana ng kalahating papel.
a. Hatiin ang isang buong papel sa gitna.
b. Hatiin ang isang buong papel sa gilid.
c. Hatiin ang isang buong papel sa apat.
4. Magsisipilyo ng ngipin si Sabrina.
a. Sipilyuhin ang ngipin sa ibaba lamang.
40

b. Sipilyuhin ang ngipin sa itaas lamang.
c. Sipilyuhin ang ngipin nang taas baba.
5. Magsusulat ng kuwento si Linda.
a. Magsulat mula sa taas pababa.
b. Magsulat mula kanan pakaliwa.
c. Magsulat mula pakaliwa pakanan.
B. Pagsamahin ang mga pantig. Isulat sa sagutang papel ang
mabubuong salita.
6. ka-sa-ma=___________________
7. pa-a-lam=___________________
8. su-ma-ma=__________________
9. ka-sal=___________________
10. pul-bos=_________________
C. Piliin ang angkop na pananda.
11. Ang sapatos ___Lito ay bago.
a. ni b. nina c. kay
12. Ang buhok ____ Ami at Sara ay mahaba.
a. sa b. nina c. kina
13. Mapayapa ____ Barangay Kaunlaran.
a. ang b. ng c. ang mga
14. ______gusali ng Makati ay matataas.
a. ang b. ang mga c. ng mga
15. Ang regalo ay para _____ Perla.
a. kay b. kina c. nina
D. Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy sa bawat bilang.
Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel.
16. Ito ang paalpabetong talaan ng mga paksa o nilalaman ng aklat
17. Dito makikita ang pahina ng bawat aralin.
18. Makikita rito ang kahulugan ng mga salitang di mauunawaan.
19. Dito mababasa ang mga aralin at mga pagsasanay.
20. Ito ay pinakamatigas na bahagi at pinakatakip o damit ng aklat.

a. Talaan ng Nilalaman d. Index
b. Talahuluganan e. Katawan ng Aklat
c. Pabalat ng Aklat


Aralin 7: Sa Oras ng Kagipitan
Pamilya ay Nandiyan Lang

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa napakinggan/binasang teksto
Nakapagmumungkahi ng solusyon sa isang suliraning
41

napakinggan/binasa
Kamalayang Ponolohiya
Nakikilala ang mga anyo na bumubuo sa pantig ng mga salita (KPK,KKP at
KKPK)
Gramatika
Napag-uuri ang pangngalan ayon sa kasarian (pambabae at panlalaki)
Pagsulat
Naisusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang maliit na
letra na paibabaw na kurba gaya ng i, u, w, s, r

UNANG ARAW
Layunin
Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa napakinggan/binasang teksto
Paksang-aralin
Katangian ng mga Tauhan
Paunang Pagtataya
Ipahanda sa mga bata ang kanilang sagutang papel at panulat.
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 99.
Tukoy-Alam
Anong katangian mayroon ang tauhan sa bawat sitwasyon?
1. Si Kim ay madalas maghikab, halos ang kaniyang mga mata ay
pumikit na. Dahil dito, tila gusto na niyang humiga.
a. tamad b. antukin c. siga
2. Si Rene ay madalas nagsasabi ng po at opo lalo na sa matatanda.
a. matulungin b. masipag c. magalang
3. Nagulat si Boyet sa matipunong kamay na pumatong sa kaniyang
balikat.
a. matigas b. magaspang c. malambot
Paglalahad
Nakaranas ka na ba na ikaw ay tuksuhin?
Ano ang naramdaman mo?
Kung ikaw ang nanukso?
Ano ang naramdaman mo?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salitang may salungguhit.
Piliin ang letra ng tamang sagot.
1. Kahit na malakas siyang kumain ay talaga yatang patpatin ang
kaniyang katawan.
a. katamtaman b. payat c. mataba
2. “Kuya ko yata yan!” taas-noong sinabi ni Bimbi sa tinderang
nakasalubong nila sa daan.
a. ikinahihiya b. ikinalulungkot c. ipinagmamalaki
3. Nagulat si Boyet sa matipunong kamay na pumatong sa kanyang
balikat.
a. matigas b. magaspang c. malambot
42

Gamitin sa sariling pangungusap ang mga bagong salita.
Basahin ang kuwentong “Kuya Ko Yata Iyan!” sa “Basahin Natin” LM,
pahina 100.
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang kuwento sa tulong ng mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM,
pahina 101.
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ilarawan ang bawat isa.
Paano mo nasabi ang kaniyang katangian?
Isulat ang sagot ng mga bata sa:
Tauhan Katangian Ginawa Sinabi


Tama ba ang inasal o sinabi ng mga tauhan sa kuwento? Ipaliwanag ang
sagot.
Sino sa kanila ang dapat tularan? Hindi dapat tularan? Ipaliwanag ang sagot.
Sino ang maaasahan natin lagi sa oras ng pangangailangan?
“Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 102.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 102.
Pangkatin ang mga mag-aaral.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 103.
Paglalahat
Paano makikilala ang katangian ng isang tauhan sa napakinggan o nabasang
teksto?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 103.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 103.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakikilala ang mga anyo na bumubuo sa pantig ng mga salita (KPK,KKP at
KKPK)
Paksang-Aralin
Anyo ng Pantig
Kagamitan
flashcard ng mga salitang may KPK, KKP, at KKPK
Tukoy-Alam
Balikan ang pinag-aralan tungkol sa patinig at katinig na mga letra.
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang may KP at PK na pantig.
Ipagamit sa mga bata sa pangungusap ang isang salita mula sa kanilang
mga ibinigay.
Paglalahad
Sabihin kung ano ang tinutukoy.
43

1. Bahagi ng katawan ng tao, dito nakakabit ang ating mga kamay.
(braso)
2. Isang uri ng malaking sasakyan na maaaring ipanghakot ng mga
gamit . (trak)
3. Dito dumadaloy ang tubig, maaaring buksan at isara. ( gripo)
Ano ang mga sagot?
Basahin ang mga salita.
Ano ang napansin sa mga salita?
Balikan ang kuwentong “Kuya KoYata Iyan!”
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipabasa ang mga salita na nasa “Basahin Natin” sa LM, pahina 104.
Ipasagot ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM, pahina 105 .
Pumili ng mga salita sa binasang kuwento na may pantig sa anyong KPK,
KKP at KKPK.
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang may anyong KPK,
KKP at KKPK.
Pasalungguhitan sa kanila ang mga anyong ito sa salita.
Pagsama-samahin ang mga salitang may KPK,KKP at KKPK na anyo.
Paano tayo makikisama ng ayos sa ating kapwa?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 105.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 106.
Ipagawa “Sanayin Natin” sa LM, pahina 106.
Paglalahat
Ano-ano ang anyo ng pantig?
“Tandaan Natin” sa LM, pahina 107.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 107.

IKATLONG ARAW
Layunin
Napag-uuri ang pangngalan ayon sa kasarian
Paksang-Aralan
Kasarian ng Pangngalan
Kagamitan
mga gamit pambabae at panlalaki
Tukoy-Alam
Gumawa ng mini-survey kung ilan ang bilang ng babae at lalaki sa loob ng
silid-aralan.
Bilang ng Lalaki Bilang ng Babae
Klase
Pamilya
Mga Kaibigan
Mga Pinsan
44

Aling kasarian ang mas marami? Mas kaunti?
Paglalahad
Magpakita ng ilang mga tunay na bagay o mga larawan kung wala, ng mga
kagamitang pambabae at kagamitang panlalaki.
Alin-alin ang pambabae? Panlalaki?
Alin ang puwedeng gamitin ng parehong kasarian?
Ipabasa ang mga pangungusap sa “Basahin Natin” LM, pahina 107.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 108.
Ano-ano ang ngalan ng tao na nabanggit sa kuwento?
Ano ang tawag natin sa mga salitang ito?
Alin-aling pangngalan ang pambabae? panlalaki?
Hayaang magbigay pa ang mga bata ng mga pangngalang pambabae at
panlalaki mula sa kanilang pamilya/klase/kaibigan.
Paano mo ipagmamalaki ang kasapi ng iyong pamilya?
“Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 108.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 109.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 109.
Paglalahat
Ano ang kasarian ng pangngalan?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 110.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 110.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakapagmumungkahi ng solusyon sa isang suliranin na napakinggan/binasa
Naisusulat sa kabi-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang maliit na
letra na paibabaw na kurba gaya ng i, u, w, s, r
Paksang-Aralin
Pagmumungkahi ng Solusyon
Pagsulat ng i, u, w, s, r
Kagamitan
puzzle
Tukoy- alam
Hatiin ang klase sa ilang pangkat.
Bigyan ang bawat pangkat ng isang pasel upang buuin.
Ipakita ang nabuong pasel sa klase.
Paano ninyo nabuo ang pasel?
Ano ang ginawa ninyo sa pangkat upang mabuo agad ito?
Paglalahad
Nahuli ka na ba sa klase?
Bakit ka nahuli?
Pagbabahagi ng sariling karanasan.
45

Ano ang dapat gawin upang hindi na mahuli sa klase?
Basahin ang “Nagmamadali si Sara” sa "Basahin Natin” sa LM, pahina 111.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipabasang muli ang kuwento.
Talakayin ang kuwento sa tulong ng mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM,
pahina 112.
Ano ang suliranin sa kuwento?
Paano siya humanap ng solusyon para dito?
Tama ba ang ginawa niya? Bigyang-katwiran ang sagot.
Ano ang dapat gawin ni Sara para hindi na maulit ang mga nangyari sa kanya
ng araw na yaon?
Ano ang mga dapat gawin kung may problema o pagsubok na dumarating.?
Pasagutan ang “ Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 112.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 113.
Pangkatin sa apat ang mga bata. Ipagawa ang “Sanayin Natin”.
Unang Pangkat _ Gumawa ng liham ng solusyon
Ikalawang Pangkat – Isadula ang solusyon
Ikatlong Pangkat – I-rap ang solusyon
Ikaapat – Iguhit ang solusyon
Basahin ang sitwasyon.
Nadapa si Bunso habang naglalaro sa bakuran.
Nasugatan siya at umiyak.
Nilapitan siya ni Ate Lara at kinabahan nang makitang dumudugo ang
sugat. Wala ang nanay at tatay.
Paglalahat
Ano ang gagawin mo upang makapagbigay nang angkop na solusyon sa
isang suliranin?Ipabasa ang “Tandaan Natin” phina 113.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM,pahina 114.
Pagsulat
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang i, u, w, s, r. (Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakikilala ang anyo ng pantig sa salita
Natutukoy ang kasarian ng pangngalan
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa gagawin.
Ipaliwanag ang mga panuto sa mga gawain.
46

Mga Gawain
Gawain 1 - Pangkatang Gawain
Pangkatin sa lima ang klase.
Bigyan ang bawat pangkat ng illustration board na gagamitin sa laro.
Ang bawat pangkat ay magbibigay tiglimang salitang may anyong pantig na
ibibigay ng guro.
Ipaulat sa klase
Ang pangkat na nakakuha nang maraming puntos ang panalo.

Pangkat Anyo ng Pantig
1 KPK
2 KKP
3 KKPK
4 KKP
5 KKPK
Gawain 2
Pangkatin sa 2 ang klase .
Magpalaro ng Pinoy Henyo ukol sa mga kasarian ng pangalan.
Bubunot ang lider ng bawat pangkat ng salita sa 2 kahon na inihanda ng
guro.
Isang kahon para sa mga pangangalang may kasariang panlalaki at isang
kahon para sa mga pangngalang may kasarian pambabae.
Tatakpan ng panyo ang mata ng isang batang huhula sa salitang nakadikit sa
kaniyang noo.
Ang kaniyang kasama naman ang kaniyang tatanungin ukol.
Bawat pangkat ay huhula ng 5 salita.
Ang pangkat na may pinakamaraming kuhang tamang sagot ang panalo.
Pangkat Mga pangngalang huhulaan
1 madre, pari, kuya ate, lolo, tiya
2 dalaga, ninong,binata, tiya,ina
* Maaari pa itong dagdagan o
baguhin
Aralin 8 : Aalagaan Ko, Mga Magulang Ko

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa
Pang-unawa sa Binasa
Nakasusunod nang wasto sa panuto na may dalawa-tatlong hakbang
Kamalayang Ponolohiya
Nakabubuo ng salita gamit ang anyo (KPK/KKP)
Gramatika
Napag-uuri ang pangngalan ayon sa kasarian: Di Tiyak/Walang kasarian

47

Pagbabaybay
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap
Pag-unlad sa Bokabularyo
Natutukoy kung ang mga salita ay magkasingkahulugan o magkasalungat
Pagsulat
Naisusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang maliit na
letra tulad ng l, t, h, k, b, at d

UNANG ARAW
Layunin
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa
Nakasusunod nang wasto sa panuto na may dalawa-tatlong hakbang
Paksang Aralin
Pagsunod sa Panuto
Kagamitan
papel, krayola, lapis
Paunang Pagtataya
Pasagutan sa mga bata ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 115.
Tukoy-Alam
Ipagawa sa mga bata.
1. Gumuhit ng malaking bilog sa gitna ng papel.
Kulayan ito ng berde.
2. Gumuhit ng isang tatsulok sa kanan ng bola.
Isulat sa loob nito ang pangalan mo.
3. Kung tapos na pumalakpak. Itago ang papel.
Ipakita sa klase ang natapos na trabaho.
Nakasunod ka ba sa mga panuto? Paano mo nasabi?
Paglalahad
Sino ang nagkasakit na sa inyong pamilya?
Ano ang naramdaman mo ng magkasakit siya?
Ano-ano ang ginawa mo para sa kaniya?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Hanapin sa kahon ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit.1. Inutusan siya ng ina na bumili ng panlunas sa sakit.
2. Sumunod ang bata sa direksyon ng ina.
3. Haluan mo ng asukal upang tumamis ang kape.
Ano ang ibig sabihin ng panlunas? direksyon? haluan?
Ipagamit sa sariling pangungusap ang mga bagong salita.
Babasahin ang kuwentong “May Sakit si Ina” sa LM pahina 115.
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang kuwento sa tulong ng “Sagutin Natin” sa LM pahina 116.
Ano ang suliranin sa kuwento?
timplahan gamot panuto
48

Ano ang solusyon na ginawa para malutas ang suliranin?
Ano-ano ang hakbang sa pagluluto ng lugaw?
Isulat ang sagot ng mga bata sa isang graphic organizer.
Nasunod ba lahat ito? Paano mo patutunayan.
Paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal sa mga magulang?
Pasagutan ang gawain sa “ Pahalagahan Natin” sa LM pahina 117.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawain Natin” sa LM pahina 11 7.
Pangkatin ang mga bata at ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 118.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 119.
Karagdagang Gawain
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM pahina 119.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakabubuo ng salita gamit ang anyo ng pantig na KPK/KKP
Paksang-Aralin
Pagbuo ng Salita
Tukoy-Alam
Pantigin ang mga salita. Tukuyin ang kayarian ng pantig na may guhit.
trabaho bloke plasa prito
patlang perya sukli kutsara
Paglalahad
Ano-ano ang ginagawa ng pamilya mo kapag ang isa ay maysakit?
Basahin ang mga salitang hango sa “May Sakit si Ina."
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM pahina 120.
Ano ang napansin sa pagkakabuo ng mga salita?
Alin ang may anyo ng pantig na KPK? KKP?
Ano ang ibig sabihin ng KPK? KKP?
Hayaang magbigay ang mga mag-aaral ng mga salitang may KKP at KPK na
pantig.
Mula sa mga sagot na ibinigay, kumuha ng isang salita at gamitin ito sa
pangungusap.
Ipakita sa mga bata kung paano nakabubuo ng pangungusap.
Halimbawa:
Hanay A Hanay B
May sakit ang ina ni Trina. Trina
sakit ang ina ni Trina ina ni Trina
ang ina ni Trina ang ina ni Trina
ina ni Trina sakit ang ina ni Trina
Trina May sakit ang ina ni Trina

49

Ano ang ginawa sa Hanay A? Paano nabuo ang pangungusap?
Ano naman ang ginawa sa Hanay B? Paano nabuo ang pangungusap?
Anong salita ang may KPK sa pangungusap?
Anong salita naman ang may KKP sa pangungusap?
Paano nagsimula at nagtapos ang parirala? Ang pangungusap?
Paano mo maipakikita ang paggalang sa taong nagsasalita?
Pasagutan ang “Pahalagahan Natin” sa LM pahina 120.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM pahina 121.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 122.
Paglalahat
Paano nabubuo ang pangungusap?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 122.
Karagdagang Gawain
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM pahina 122.

IKATLONG ARAW
Layunin
Napag-uuri ang pangngalan ayon sa kasariang di tiyak at walang kasarian
Paksang Aralin
Di-Tiyak at Walang Kasarian na Pangngalan
Kagamitan
larawan ng kambal
Tukoy-Alam
Hayaang magbigay ang mga bata ng pangngalan ng mga may buhay at
walang buhay na mga bagay na nasa paligid nila.
Pag-uulat ng ginawang talaan.
Ano ang may buhay na bagay? Mga walang buhay?
Paglalahad
Nakakita na ba kayo ng kambal?
Ilarawan ang mga ito batay sa kanilang pagkakapareho at pagkakaiba sa
bawat isa.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Basahin at piliin sa loob ng panaklong ang kasingkahulugan ng mga salitang
nasa kaliwa.
1. mabait (masaya, mabuti)
2. maganda (marikit, malinis)
3. naipon (nagastos, naitago)
4. masaya (nagagalit, nagagalak)
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Basahin ang kuwentong “Ang Kambal” sa LM pahina 123.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM pahina 123.
Ipabasa sa mga bata ang sumusunod na pangungusap na hango sa
kuwentong binasa na nasa tsart.
50

1. Magkaiba ang ugali ng kambal.
2. Binigyan ni Dindo ng regalo ang kapatid.
3. Nais ni Dante ang robot na laruan.
4. Kaibigan ni Dindo ang halos lahat ng kaniyang mga kaklase.
Ano-ano ang salitang may salungguhit?
Pagpangkatin ang mga ito. Bigyang-katwiran ang ginawang pagpapangkat.
Alin sa mga pangngalan ang tiyak ang kasarian? Ang hindi tiyak ang
kasarian? Walang kasarian?
Ano ang mga tiyak na kasarian?
Bakit sinabing hindi tiyak ang kambal? Ang kapatid? Ang kaklase?
Ano-anong pangngalan ang walang kasarian?
Paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa iyong kapatid?
“Pahalagahan Natin” sa LM pahina 124.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM pahina 125.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 125.
Paglalahat
Kailan nagiging di-tiyak/walang kasarian ang isang pangngalan?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 126.
Karagdagang Gawain
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM pahina 126.
Kasunduan
Magtala ng limang pangngalan na di-tiyak ang kasarian at limang
pangngalan na walang kasarian na makikita sa inyong tahanan.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap
Paksang Aralin
Mga Salitang may Maling Baybay
Tukoy-Alam
Alin ang may tamang baybay sa pangkat ng mga salita?
1. kaklase kakalase koklase
2. prutas pritas purutas
3. garoto grotto grutu
4. platito platetu palatito
5. trapiko tarapiko trapika
Paglalahad
Magpakita ng larawan ng isang bagay o larawan.
(SIGURADUHIN na ang ihahandang larawan ay may mali.
Halimbawa: mesa na ang isa ay kalahati lamang, puno ng mangga na
may bunga ng saging)
Hayaang magbigay ang mga bata ng kanilang kaisipan tungkol dito. (Isulat
ang mga sagot na ibibigay ng mga bata).
Ano ang mali sa larawan?
51

Muling ipabasa ang kuwentong “Ang Kambal” sa “Basahin Natin”.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM,pahina 126.
Basahin ang pangungusap na may salitang may salungguhit nang tatlong
ulit.Ipabasa ang mga ito sa mga bata.
Ano-ano ang salitang may salungguhit?
Ipabaybay ang mga salitang may salungguhit.
Magpakita ng tsart na nakasulat muli ang pangungusap ngunit sa
pagkakataong ito ay may mga salitang mali ang pagbaybay.
Basahin ang mga pangungusap.
1. Sina Dindo at Dante ay kamabal.
2. Malapit na ang kanilang kaarwan.
3. Humiling si Dante ng regallo sa ama.
4. Sumama ang luub ni Dante sa dahil sa sinabi ng ama.
5. “Huwag ka nang malunggkot Dante”, pang-aalo ni Dindo.
Ano ang napansin sa bawat pangungusap?
Ano ang mali sa pangungusap?
Paano ito naging mali?
Paano ito iwawasto?
Ano-ano ang maling asal na ginagawa mo sa silid-aralan?
Paano ito maiwawasto?
Ipasagot ang “Pahalagahan Natin” sa LM pahina 127.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM pahina 127.
Pasagutan din ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 128.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 128.
Karagdagang Gawain
Sagutan ang “Linangin Natin” sa LM pahina 128.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang maliliit
na letrang may buntot gaya ng l,t,h,k,b, at d
Pamamaraan
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang l,t,h,k,b, at d
(Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.
Karagdagang Gawain
Nasasagot ng wasto ang pagsubok batay sa lingguhang araling napag-aralan
52

A. Panimulang Gawain
1. Ihanda ang mga bata sa pagsusulit na gagawin.
2. Ipaliwanag ang mga panuto.
B. Pagtataya
I. Gawin ang sinasabi sa panuto. Isulat ito sa sagutang papel.
1. Gumuhit ng ulap. Isulat ang iyong buong pangalan sa loob ng ulap.
2. Gumuhit ng isang bahay. Isulat sa loob ng bahay ang pangalan ng
iyong tatay at nanay.
3. Gumuhit ng puso. Isulat sa loob ng puso ang paborito mong
asignatura.
4. Ano ang paborito mong hayop? Iguhit ito sa loob ng bilog. Kulayan
ng tama.
5. Gumuhit ng bituin. Sa loob ng bituin ay isulat ang iyong pangarap na
maging paglaki mo.
II. Isulat ang WK sa loob ng bilog kung walang kasarian ang
pangngalan at DT kung Di-Tiyak naman ang pangngalan.

6. kahoy
9. kama

7. kaibigan
10. kapitbahay

8. baso


III. Suriin ang pangungusap. Isulat ang letra ng salitang mali ang
baybay.
11. Tarabaho ng aking ama ang maghatid ng sulat.
a. tarabaho b. ama c. sulat
12. Si Mang Kardo ay isang tsoper ng bus.
a. Mang kardo b. isang c. tsoper
13. Isang supresa ang inihanda para sa kaarawan ni Dario.
a. supresa b. inihanda c. kaarawan
14. Umiikot sa araw ang mga buwan at palaneta.
a. umiikot b. buwan c. palaneta
15. Kumain tayo ng gulay at porutas para sa magandang kalusugan.
a. gulay b. porutas c. kalusugan
IV. Gamitin sa pangungusap ang mga salitang nasa kayariang KPK at
KKP.
16. granada 19. sampayan
17. klima 20. sukli
18. presyo


53

Aralin 9: Bilin ng Magulang Laging Tatandaan

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nakapagbibigay ng reaksiyon sa napakinggang teksto
Kamalayang Ponolohiya
Nakabubuo ng salita at pangungusap gamit ang anyo ng pantig na KKPK
Gramatika
Natutukoy ang kailanan ng pangngalan
Pag-unawa sa Binasa
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa binasang teksto
Pagsulat
Naisusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ang mga
maliliit na letra j, v, z, p, g, q, f

UNANG ARAW
Layunin
Nakapagbibigay ng reaksiyon sa napakinggang teksto
Paksang-Aralin
Pagbibigay ng Reaksiyon
Kagamitan
larawan ng mag-ina
Paunang Pagtataya
Ipahanda sa mga bata ang mga kagamitang gagamitin sa gawaing ito.
Pasagutan ang “Subukan Natin” sa LM, pahina 130.
Tukoy – Alam
Magpakita ng ilang mga larawan.
Kunin ang reaksyon ng mga bata sa ipakikitang mga larawan.
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng mag-ina.
Ano kaya ang pinag-uusapan ng mag-ina?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Piliin sa loob ng panaklong ang kasingkahulugan ng salitang may
salungguhit.
1. Maraming magagandang tanawin sa Pilipinas kaya dinarayo ito ng
mga turista. (pinapasyalan, inuuwian, tinutulugan)
2. Masayang naninirahan sa maliit na dampa ang aming pamilya.
(kuwarto, kubo, tindahan)
3. Palaging bitbit ni Kim ang timba. (dala, itinatago, ibinibigay)
4. Bumili ang nanay ng isda at gulay sa pamilihan.
(palaruan, palengke, paaralan)
5. Biglang kumabog ang aking dibdib nang malaman kong nawawala ang
aking pera. (sumaya, nanginig, kinabahan)
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
54

Basahin ang kuwento sa “Basahin Natin” sa LM, pahin 131.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 132.
Ano ang masasabi mo sa napakinggang kuwento?
Ilarawan ang mga tauhan dito?
Ano ang naramdaman mo habang pinakikinggan ang kuwento? Pagkatapos
marinig ang kuwento?
Ano ang naramdaman mo para kay Nanay? Kay Kris? Kina Brandon at
Brenda?
Bakit kailangang sundin ang mga magulang o kasapi ng pamilya?
Tingnan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina132.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 133.
Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 134.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 134.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 134.
Kasunduan
Sumulat ng isang pangungusap tungkol sa iyong naramdaman matapos
pakinggan ang sinabi ng iyong magulang pagdating mo sa bahay.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakabubuo ng salita at pangungusap gamit ang anyo ng pantig na KKPK
Paksang –Aralin
Pantig na KKPK
Kagamitan
larawan ng trak
Tukoy-Alam
Pasulatin ang mga bata ng limang salitang natutuhan mula sa mga
nakaraang aralin.
Tukuyin kung ilang pantig ang bumubuo sa bawat salita.
Tukuyin ang anyo ng pantig na bumubuo dito.
Paglalahad
Magpakita ng larawan ng isang trak.
Hayaang magbigay ng sariling pangungusap ang mga bata gamit ang
larawan.
Balikan ang kuwentong “Ang Bilin ni Ina”
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipabasa sa mga mag-aaral ang salitang may salungguhit.
Mula sa mga sagot na ibinigay kumuha ng isang salita
Gamitin ito sa pangungusap.
Ipakita sa mga bata kung paano nakabubuo ng pangungusap.
55

Hanay A Hanay B
Malakas ang tunog ng trak. trak
ang tunog ng trak ng trak
tunog ng trak tunog ng trak
ng trak ang tunog ng trak
trak Malakas ang tunog ng trak.

Ano ang ginawa sa Hanay A? Paano nabuo ang pangungusap?
Ano naman ang ginawa sa Hanay B? Paano nabuo ang pangungusap?
Anong salita ang may KPK sa pangungusap?
Anong salita naman ang may KKP sa pangungusap?
Paano nagsimula at nagtapos ang parirala? Ang pangungusap?
Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magbuo ng sarili nilang
pangungusap.
Ano ang dapat tandaan kung may pinagbilin si Ina?
Tingnan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 136.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 136.
Ipagawa nang pangkatan ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 137.
Paglalahat
Paano nabubuo ng pangungusap?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 137.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin’’ sa LM, pahina 138.

IKATLONG ARAW
Layunin
Natutukoy ang kailanan ng pangngalan
Paksang-Aralin
Kailanan ng Pangngalan: Isahan, Dalawahan, at Maramihan
Tukoy-Alam
Ilan ang lapis mo? Ang kuwaderno mo? Ang kaibigan mo? Ang nanay mo?
Paglalahad
Ipalaro ang " Lumulubog ang Bangka."
Ilan ang lumubog?
Ilan ang nakasakay sa bangka?
Ilang bangka ang nabuo?
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM, pahina 138.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutan Natin” sa LM, pahina 139.
Kailan natin masasabi na nasa kailanang isahan ang isang pangngalan?
Dalawahan? Maramihan?
Ano ang idinagdag sa isahang pangngalan para maging dalawahan?
Sa dalawahan para maging maramihan?
Ano ang naidudulot ng pakikinig nang mabuti?
56

“Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 139.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 139.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 140.
Paglalahat
Ano-ano ang kailanan ng pangngalan?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 140.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 140.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa binasang teksto
Paksang-Aralin
Pagbibigay ng Sariling Wakas
Kagamitan
larawan na nagpapakita ng iba’t ibang sitwasyon
Tukoy-Alam
Magpakita ng isang larawan na may sitwasyon. Kung wala naming makitang
larawan, maaaring kumatha ng isang maikling kuwento o kumuha sa
ginagamit na aklat na naibigay pa noong mga nagdaang taon.
Hayaang magbigay ng sariling wakas ang mga bata kaugnay ng nakitang
larawan o napakinggang kuwento.
Paglalahad
Ano ang pangarap mo paglaki mo?
Paano mo ito matutupad?
Ipabasa ang kuwento sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 141.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 142.
Ano ang magandang wakas ng kuwento?
Bakit ito ang nais mong maging wakas?
Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng wakas sa isang kuwento?
Ano kaya ang magiging wakas ng iyong pangarap? Iguhit ito.
Paano matutupad ang mga pangarap?
Tingnan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 142.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 142.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 143.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 143.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM , pahina 143.


57

IKALIMANG ARAW
Layunin
Naisusulat nang wasto sa kabit-kabit na paraan ang mga letrang j, y, z, p,
g , q, at f
Pamamaraan
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang j, y, z, p, g , q, at f
(Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.
Karagdagang Gawain
I. Panimulang Gawain
1. Ihanda ang mga bata sa kanilang pagsusulit at ang mga kagamitang
gagamitin.
2. Ipaliwanag ang mga pauto
II. Pagtataya
I. Basahin sa mga bata .
Sagutin ang sumusunod na tanong.
Ang mag-asawang Mang Roming at Aling Rema ay mahilig
mamasyal. Isinasama nila ang kanilang walong taong gulang na si
Marlon. Marami na silang lugar na napasyalan sa Pilipinas tulad ng
Baguio, Tagaytay, Bicol, Ilocos, Cebu, at Bacolod. Bawat lugar na
kanilang pinupuntahan ay kinukuhanan nila ng litrato. Mayroon silang
kuha na naliligo sa talon, namimitas ng strawberry, at kumakain ng
hilaw na mangga. Aliw na aliw sila sa magagandang tanawin at
produktong kilala sa isang lugar. Kaya naman tuwing sila’y uuwi
marami silang dalang pasalubong sa kanilang mga kamag-anak.
Piliin ang letra ng wastong sagot.Isulat sa sagutang papel.
1. Sino ang mahilig mamasyal?
a. Mang Roming at Aling Rema c. Marlon
b. Mang Roming
2. Ilang taon si Marlon?
a. 6 b. 8 c. 10
3. Ano ang ginagawa nila sa lugar na kanilang pinupuntahan?
a. Hindi na nila binabalikan
b. Ipinagmamalaki nila sa kanilang mga kaibigan
c. Kinukuhanan nila ng litrato
4. Dalawa sa mga lugar na kanilang pinuntahan ay_____ at _____.
a. Pampanga at Laguna c. Cebu at Bacolod
b. Baguio at Batangas
5. Paano nila nagustuhan ang mga lugar na napuntahan?
a. tinatangkilik nila ang produktong gawa
b. nagdadala sila ng maraming kaibigan
58

c. hindi sila umuuwi agad
II. Isulat sa papel ang Isahan para sa isang pangngalan , Dalawahan kung
dalawang pangngalan ang tinutukoy, at Maramihan kung tatlo o higit
pang pangngalang nakasalunnguhit sa pangungusap.
6. Laging magkasama ang magkaklaseng sina Cora at Ana.
7. Nagtatalbugan ang mga bola sa labas ng bakuran.
8. Matataas ang mga markang nakuha ng magkakaibigan.
9. Masipag gumawa ng takdang-aralin ang magkapatid na Joy at Lordy.
10. Ang magpinsan ay nagbabalak na magbaksayon sa Laguna.
III. Tukuyin ang kailanan ng pangngalan sa ibaba. Isulat ang A para sa
isahan, B para sa dalawahan, at C para sa tatlo o higt pa. Isulat sa papel.
11. isang dosenang itlog
12. Lolo Minong at Lola Oling
13. kumpare
14. mga pulis
15. dentista
IV. Bigyang wakas ang kuwento sa ibaba.
Payat si Jess kaya lagi siyang tinutukso ng mga kamag-aral na
lampayatot. Sa sobrang kapayatan ayaw siyang isali sa mga laro dahil
nga mabagal siyang kumilos. Tinuruan siya ng kaniyang kuya ng
wastong ehersisyo at pagkain ng tama. Makaraan ang ilang buwan.
59

Yunit 2
Pakikipagkapwa-Tao
Aralin 1: Ideya ko, Sasabihin ko

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Natutukoy ang mga pangunahing ideya sa nabasang teksto
Pag-unawa sa Binasa
Nasasagutan ang mga simpleng tanong sa nabasang teksto
Kamalayang Ponolohiya
Napagsasama-sama ang mga pantig upang mabasa ang mga salitang may
dalawang pantig
Gramatika
Nagagamit ang mga panghalip panao bilang pamalit sa pangngalan
Pagsulat
Nakasusulat ng mga salita sa paraang kabit-kabit na may tamang laki at layo
sa isa’t isa

UNANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga pangunahing ideya sa nabasang teksto
Nasasagot ang mga simpleng tanong sa nabasang teksto
Paksang-Aralin
Pagtukoy sa Pangunahing Ideya
Kagamitan
larawan ng pamilyang matulungin
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang“Subukin Natin”sa LM, pahina 146.
Tukoy-Alam
Ano ang pumapasok sa inyong isipan sa salitang pakikipagtulungan?
Igawa ito ng concept map.
Paglalahad
Magpakita ng larawan ng nagtutulungan. Pag-usapan ito.
Pagbabahagi ng mga bata ng kanilang karanasan sa pagtutulungan.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Gamit ang semantic webbinghayaang magbigay ang mga bata ng kaugnay
na salita para sa pakikipagkapwa-tao.
Ipabasa ang “Ang Matulunging Mag-anak na Reyes” sa LM, pahina 146.
Magbigay ng mga pamatnubay na tanong sa bawat talata ng kuwento.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 147.
Tungkol saan ang kuwentong binasa?
60

Saang bahagi ng kuwento ito matatagpuan?
Basahan pa ang mga bata ng iba pang maikling talata.
Ipatukoy sa mga bata ang pangunahing diwa ng bawat talata.
Paano naipakita ng mag-anak na Reyes ang pakikipagkapwa-tao?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”at“Sanayin Natin” sa LM, pahina 148.
Paglalahat
Ano ang pangunahing ideya?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 149.
Paglalapat
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 150.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napagsasama-sama ang mga pantig upang mabasa ang mga salitang may
dalawang pantig
Paksang-Aralin
Pagbasa ng mga Salitang may Dalawang Pantig
Kagamitan
flashcard na may nakasulat na mga salitang may dalawang pantig
Tukoy-Alam
Ipabasa ang mga salitang may dalawang pantig.
- walis - tasa - baso
- isda - aso - relos
Ano ang napansin ninyo sa mga salita?
Ipalakpak ang mga ito.
Ilang pantig ang bumubuo sa bawat salita?
Paglalahad
Hayaang magmasid ang mga bata sa kanilang silid-aralan.
Ano-ano ang makikita sa inyong paligid?
Magbigay ng mga ngalan na may dalawang pantig.
(Isulat ang mga ito sa pisara)
Basahin ang mga salita.
Ipapantig ang mga ito.
Basahin muli ang kuwentong “Ang Matulunging Mag-anak na Reyes.”
Pagtuturo at Paglalahad
Ipasagot ang“Sagutin Natin”sa LM, pahina 150.
Piliin sa kuwentong binasa ang mga salitang may dalawang pantig.
Ipalakpak ang mga salita nang papantig.
bigas tao tatay bata
kapwa gulat nanay lata
Pumili ng isang salita sa mga ibinigay ng mga bata.
Ano-ano ang pantig na bumubuo dito?
Ano-ano ang bumubuo sa isang pantig?
Ano ang nangyayari kapag pinagsasama-sama ang mga pantig?
61

Paano naipakita ng mga bata ang pakikipagkapwa- tao?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 151.
Ipangkat ang klase. Bigyan ng manila paper o sulatang papel upang dito
isulat ang mga salitang mabubuo sa pamamagitan ng mga pantig na makikita
sa malaking kahon sa “Sanayin Natin” sa LM, pahina 151.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Karagdagang Gawain
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 152.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang mga panghalip panao bilang pamalit sa pangngalan
Paksang Aralin
Panghalip Panao
Kagamitan
tsart ng rap “Ako sa Paaralan”
Tukoy-Alam
Paano mo ipakikilala ang iyong sarili sa klase? Ang iyong kaibigan?
Paglalahad
I-rap ang “Ako sa Paaralan”
Ako, ako, ako (ikaw, siya) sa paaralan (3X)
Ako sa paaralan
Sumulat nang sumulat
At bumasa-basa
Sumulat-sulat katulad
ng dagat (2X)
Basahin ito sa mga bata.
I-rap muli.
Ituro sa mga bata ang rap sa pamamagitan ng echoing .
Ipa-rap ito sa mga bata.
Ipabasa ang teksto sa “Basahin Natin”na makikita sa LM, pahina 152.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 152.
Kailan ginagamit ang ako? Siya?Ikaw?
Ano ang pinalitan ng ako? Ikaw? Siya?
Paano naipakita ng magkakapatid ang pakikipagkapwa-tao?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 153.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”at “Sanayin Natin”sa LM, pahina 153.
Paglalahat
Kailan at paano ginagamit ang panghalip panao?
Ipabasa ang “ TandaanNatin” sa LM, pahina 154.

62

Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 154.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakasusulat ng mga salita sa paraang kabit-kabit na may tamang laki at layo
sa isa’t isa
Paksang-Aralin
Pagsulat ng mga Salita
Tukoy-Alam
Magkaroon ng pagsasanay sa pagsulat ng mga bata ng mga letra sa paraang
kabit-kabit.
Paglalahad
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat?
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM,pahina 155.
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang binasa sa pamamagitan ng mga tanong na makikita sa
“Sagutin Natin” sa LM, pahina 155.
Hayaang pumili ang mga bata ng isang salita mula sa binasa.
Ipasulat ito sa papel.
Paano mo ito isinulat?
Alin-aling letra ang nagsimula sa asul na linya? Sa pulang linya?
Ipakita sa mga bata ang tamang pagsulat ng kanilang napiling salita.
Hayaang ikumpara ng mga bata ang kanilang sinulat sa ipinakita ng guro.
Bakit kailangang maayos at malinis ang ating pagsulat?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang“Gawin Natin” sa LM, pahina 156.
Paglalahat
Ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng salita?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 156.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin”at “Sulatin Natin”sa LM, pahina 156.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Gabayan ang mga mag-aaral ng mga dapat tandaan bago magsimula ang
pagsusulit.
Ipahanda sa mga mag-aaral ang mga kagamitan sa pagsusulit.
Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto.
Pagtataya
A. Tukuyin ang pangunahing ideya ng talata at sagutin ang mga tanong.
Isulat ang letra ng wastong sagot.
63

Si Elena ay matulunging bata. Minsan sa kaniyang paglalakad ay
nakakita siya ng matandang babae na tatawid ng kalsada. Inakay niya
ito upang itawid ng kalsada. Nakasalubong din siya ng batang pulubi at
binigyan niya ng tinapay. Karapat-dapat gayahin si Elena.
1.Ibigay ang pangunahing ideya ng talata.
a. Mabait si Elena. c. Matulungin si Elena.
b. Mahiyain si Elena. d. Mapagbigay si Elena.
c. Matulungin si Elena.
d. Mapagbigay si Elena.
2. Sino-sino ang nasalubong niya sa paglalakad?
a. batang pulubi at matandang lalaki
b. matandang lalaki at babaeng pulubi
c. matandang babae at batang pulubi
d. lalaking pulubi at matandang babae
B. Pagsamahin ang mga pantig upang makabuo ng salita na may dalawang
pantig.
wa lis la pa pu
ba nga sa yo tu
wal ta bo bu pi
C. Isulat ang panghalip panao na kukumpleto sa pangungusap.
10.“___ ang magpapakain ng mga aso,” wika ni Tina.
11.“___ ang maglilinis ng kulungan,” sabi ni Tina kay Ben.
12.“___ang magpapaligo kay Bantay at kay Maymay,” sabay turo nina Ben
at Tina sa kanilang kuya.
D. Isulat ang a kung hayop, b kung pagkain at c kung laruan.
13. mangga
14. daga
15. bola
16. manika
17. tinapay
18. isda
19. saging
20. manok

Aralin 2: Pangunahing Direksiyon, Susi sa Lokasyon

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nakapagbibigay ng maikling panuto gamit ang mga pangunahing direksiyon
Kamalayang Ponolohiya
Napapantig ang mga salita
Gramatika
Nagagamit ang panghalip panao bilang pamalit sa pangngalan

64

Kaalaman sa Aklat at Limbag
Natutukoy kung paano nagsisimula at natatapos ang isang pangungusap
Estratehiya sa pag-aaral
Nakasusunod nang wasto sa panuto
Tatas
Nababasa ang mga salita/pangungusap na may tamang bilis, diin,
ekspresyon at intonasyon
Pagsulat
Nakasusulat ng mga parirala sa paraang kabit-kabit na may tamang laki
at layo sa isa’t isa

UNANG ARAW
Layunin
Nakapagbibigay ng maikling panuto gamit ang mga pangunahing direksiyon
Nakasusunod nang wasto sa panuto
Paksang-aralin
Pagbibigay at Pagsunod sa Panuto
Kagamitan
compass, mapa
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 157.
Tukoy-alam
Patayuin ang mga bata at ipagawa ang sumusunod.
Ipataas ang kanang kamay.
Paharapin sa likod.
Ipataas ang kaliwang kamay.
Nasunod mo ba ang mga panutong ibinigay?
Bakit? Bakit hindi?
Paglalahad
Ipalaro ang “Ang Utos ni Simon.”
Ipagawa sa mga bata ang lahat ng sasabihin ng “it” na si “Simon.”
Ang hindi makasusunod ang siyang magiging “it.”
Gamit ang semantic web, alamin kung saan ano ang kaalaman ng mga bata
sa salitang nasa loob ng kahon.Ipabasa ang “Masaya ang Tumulong sa Kapwa” sa LM, pahina 157.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 158.
Nasaan ang hilaga? Timog ? Silangan? Kanluran ?
direksiyon
65

Magkaroon ng pagsasanay sa pagtukoy ng mga bata sa pangunahing
direksyon.
Ipaturo ang mga pangunahing direksyon sa isang mapa.
Gamit ang mapa, hayaang magbigay ang mga bata ng mga panuto gamit ang
mga pangunahing direskyon sa pagpunta sa ilang mga lugar na makikita dito.
Paano mo tutulungan ang iyong kapwa? Basahin ang “Pahalagahan Natin.”
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa “Gawin Natin”at “Sanayin Natin” sa LM, pahina 159.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 160.
Karagdagang Gawaim
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM pahina 160.
Kasunduan
Gumuhit ng bahay. Ilagay sa loob nito ang sumusunod na bahagi gamit ang
mga direksyon na ibinigay.
1. silid-kainan (hilaga) 4. kusina (gitna)
2. silid-tulugan (silangan) 5. Palikuran (timog)
3. silid-tanggapan (kanluran)

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napapantig ang mga salita
Paksang-Aralin
Pagpapantig ng mga Salita
Kagamitan
flashcard na may nakasulat na mga salita
Tukoy-alam
Ipabasa ang salitang nagbago.
Linangin ang salitang ito.
Pantigin ang salitang ito.
Magbigay pa ng iba pang mga salita at isagawang muli ang mga ginawang
hakbang.
Paglalahad
Magsagawa ng paligsahan sa pagbabaybay ng mga salita. Maaaring ito ay
isahano pangkatang gawain.
Muling ipabasa ang “ Masaya ang Tumulong sa Kapwa”.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 161.
Isulat pisara ang bawat sagot.
Ipabasa ang mga salita.
Linangin ang bawat salita.
Pumili ng isang salita upang pantigin.
Hayaang pantigin ng mga bata ang ibang salita.

66

Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin”sa LM, pahina161.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 162.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin.”
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang“Linangin Natin” sa LM, pahina 162.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang panghalip panao bilang pamalit sa pangngalan
Paksang-aralin
Paggamit ng Panghalip Panao
Kagamitan
tsart ng “Kami sa Pamayanan”
Tukoy-alam
Pumili ng isang kaibigan.
Ilarawan siya sa klase.
Paglalahad
I-rap ang “Kami sa Pamayanan”
Kami, kami, kami (tayo, kayo, sila)
sa pamayanan (3X)
Kami sa pamayanan
Maglinis-linis at Magtanim-tanim
Magwalis-walis upang luminis (2X)
Talakayin ang mensahe ng rap.
Ipabasa ang “Ang Magkaibigan,” sa LM pahina 162.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 163.
Ano-ano ang pangngalan na ginamit sa kuwento?
Paano ito pinalitan?
Ano-ano ang ipinalit sa mga pangngalang ito?
Paano ginamit ang bawat isa?
Ano ang kabutihang maidudulot ng pagtutulungan?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM, pahina 163.
Ipagawa ang “Sanayin Natin”sa LM, pahina 164.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang kami, kayo, sila at tayo?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 164.
Karagdagang Gawain
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 164.


67

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nababasa ang mga salita/pangungusap na may tamang bilis, diin,
ekspresyon at intonasyon
Natutukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap
Nakasusulat ng mga parirala sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at
layo sa isa’t isa
Paksang-aralin
Simula at Katapusan ng Pangungusap
Tukoy-alam
Magkaroon ng pagsasanay gamit ang ilang mga salitang natutunan sa
nakaraang mga aralin.
Ipabasa ang mga ito.
Pagtuturo at Paglalarawan
Basahin ang sumusunod na salita.
Aray! Hmmp!
Ano? Ha! Ha! Ha! Hu! Hu! Hu!
Ano ang ipinahihiwatig ng bawat isa?
Ipabasa ang mga pangungusap na nasa kahon sa LM, pahina 165.
Ipasagot ang “Sagutin Natin”, pahina 165.
Paano ito dapat basahin?
Paano nagsimula ang pangungusap? Nagtapos?
Pagtalakayan ang “Pahalagahan Natin”, pahina 165.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang“Gawin Natin”at “Sanayin Natin” sa LM, pahina 165.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM,165.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” at “Sulatin Natin” sa LM, pahina 166.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod sa mga panuto
Paksang Aralin
Sabayang Pagbasa
Panimulang Gawain
Hatiin ang klase sa limang pangkat.
Ipaliwanag ang gagawing sabayang pagbasa.
Ibigay rin ang pamantayan sa sabayang pagbasa.
4 - kung ang pagbasa ay naririnig nang malinaw, naiintindihan at
maytamang bilis
3 - kung may katamtamang lakas at naiintindihan naman at may
tamang bilis
2 - kung may kaayusang lakas at bilis pero naiintindihan naman
68

paminsan-minsan
1 - kung nagbabasa nang sobrang hina o sobrang lakas o kaya
naman ay sobrang bilis o sobrang bagal
*Bigyan ang bawat pangkat ng sapat na oras para magsanay bago ipagawa
anggawain.

Pangungusap sa sabayang pagbasa
1. Bakit huli ka na naman sa klase?
2. Naku, nakatatakot naman dito!
3. Pasensiya na po, hindi napo mauulit.
4. A, alam ko na bibili ako ng bagong laruan.
5. Sana naman ay pumasa ako.

Aralin 3: Napakinggang Teksto, Ipahahayag Ko

Lingguhang Layunin
Pag-unawa sa Pinakinggan
Nakapagbibigay ng sariling hinuha sa napakinggang teksto
Pag-unlad ng Bokabularyo
Natutukoy ang kahulugan ng di pamilyar/bagong salita batay sa paggamit ng
kasingkahulugan
Kamalayang Ponolohiya
Nababasa ang mga salitang may kambal katinig – dr
Gramatika
Nagagamit ang panghalip pamatlig
Estratehiya sa Pag-aaral
Naibibigay ang kahulugan ng mga bar graph at table
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa bar graph at table
Pagsulat
Nakasusulat ng mga pangungusap sa paraang kabit-kabit na may tamang
laki at layo sa isa’t isa
Kaalaman sa Aklat at Limbag
Natutukoy ang kahalagahan ng malaking letra sa isang salita/pangungusap

UNANG ARAW
Layunin
Nakapagbibigay ng sariling hinuha mula sa napakinggang teksto
Natutukoy ang kahulugan ng di pamilyar/bagong salita batay sa paggamit ng
kasingkahulugan
Paksang-Aralin
Pagbibigay ng Sariling Hinuha
Pagtukoy ng Kahulugan ng di- pamilyar na Salita

69

Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 168.
Tukoy-alam
Nakapunta na ba kayo sa isang manukan?
Ano-ano ang makikita dito?
Pagbabahagi ng sariling karanasan ng mga bata.
Paglalahad
Paano mo malalaman na nangitlog na ang manok?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Basahin ang mga pangungusap.
Ikahon ang tatlong salitang may katulad na kahulugan ng mga salitang may
salungguhit.
1. Si Mang Nardo ay madalas bumisita sa poultry farm.
pumasyal pumasok pumunta dumalaw
2. Nagpuputakan ang mga manok sa kaniyang pagbisita.
nagkakagulo nagtitilaukan
nagbabangayan nagkakaingay
3. Namangha ngunit tuwang-tuwa pa rin si Mang Nardo sa kaniyang
nakita.
natakot nabigla nagulat nagtaka
4. Maraming maibebentang itlog si Mang Nardo sa palengke?
maititinda maipamimigay
maipagbibili mailalako
5. Mapagkakalooban niya ng itlog ang mga kapitbahay.
mabibigyan mabebentahan
maabutan mabibiyayaan
Basahin ang kuwentong “Si Mang Nardo” sa LM, pahina 168.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 169.
Bigyang pansin ang tanong sa ika-apat, panlima, at ika-anim upang maitulay
ito sa pag-uusapang aralin.
Ipaliwanag na ang kanilang ginawa sa 4, 5, 6 ay pagbibigay hinuha.
Ipaliwanag ang paghihinuha.
Anong mga salita sa kuwento ang hindi pamilyar sa iyo?
Paano mo natutukoy ang kahulugan nito?
Pagyamanin ang kaalaman ng bata sa pagkuha ng kahulugan ng salita o
kasingkahulugan ng mga salita.
Pagpapahalaga
Nagbahagi ba nang nakuha niyang itlog si Mang Nardo?
Anong mabuting pag-uugali ang ipinakita niya?
Tingnan ang “Pahalagahan Natin”sa LM, pahina170.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 170.
Basahin ang panuto sa “Sanayin Natin”sa LM, pahina 170.

70

Paglalahat
Ano ang paghihinuha?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 171.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 171.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nababasa ang mga salitang may kambal katinig -dr
Paksang-Aralin
Salitang may Kambal Katinig
Kagamitan
larawan ng dram, drakula
Tukoy-alam
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang may kambal-katinig.
Tukuyin ang kambal-katinig sa bawat salita.
Paglalahad
Maglaro ng “Pinoy Henyo.”
Kumuha ng mga salita mula sa kuwentong babasahin.
Ipabasa “Si Mang Nardo.”
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 172.
Basahin ang mga salitang may bilog.
Ano ang napapansin ninyo sa mga salitang ito?
Ano ang tawag sa mga letrang magkasunod sa isang salita at may iisang
tunog?
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang may-dr na kambal katinig.
Paano tayo makatitipid ng tubig?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 172.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” at “Sanayin Natin” sa LM, pahina 173.
Paglalahat
Anong kambal-katinig?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 174.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 174.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang panghalip pamatlig
Paksang-Aralin
Paggamit ng Panghalip Pamatlig
Tukoy-alam
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga gamit na makikita sa loob ng
silid-aralan. Sabihin angg lokasyon nito.
71

Paglalahad
Tumawag ng ilang bata. Ipaturo ang kanilang gamit.
Ipaturo kung ano ang
- gamit na hawak niya
- hawak ng kaniyang kamag-aral
- gamit na nasa loob ng silid-aralan.
Basahin muli ang kuwento ni Mang Nardo.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ano-ano ang panghalip na ginamit sa kuwento?
Ano ang pinalitan ng mga salitang ito?
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Kailan ginagamit ang ito? Iyan? Iyon?
Magkaroon ng pagsasanay sa paggamit ng ito/iyan/iyon.
Ano ang dapat gawin sa ating mga personal na kagamitan?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 175.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipasagot ang “Gawin Natin”at “Sanayin Natin”sa LM, pahina 175.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang panghalip pamatlig?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 176.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 176.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Naibibigay ang kahulugan ng mga bar graph at table
Nasasagot ang mga tanong na nasa bar graph at table
Nakasusulat ng mga pangungusap sa paraang kabit-kabit na may tamang
laki at layo sa isa’t isa
Paksang-Aralin
Pagbibigay Kahulugan sa Bar Graph at Table
Tukoy-alam
Itala ang mga marka ninyo noong unang markahan.
Papataas ba ito o pababa?
Paano mo ito ipakikita?
Paglalahad
Hayaang gumawa ng isang bar graph ang mga bata upang maipakita ang
mga marka sa unang markahan. Gabayan ang mga bata sa gawaing ito.
Paano mo ito nagawa?
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM, pahina 177.
Tungkol saan ang graph?
Ano-anong impormasyon ang makukuha sa graph?
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 177.
Ipasulat sa paraang kabit-kabit ang mga impormasyong nakuha sa graph.
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang pangungusap?
72

Anong katangian ni Mang Nardo ang nakatulong upang makakuha siya ng
maraming itlog mula sa mga manok?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” at “Sanayin Natin”sa LM, pahina 178.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 179.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 180.
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 180.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Gabayan ang mga mag-aaral ng mga dapat tandaan bago magsimula ng
pagsusulit.
Ipahanda sa mga mag-aaral ang mga kagamitan sa pagsusulit.
Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto.
A. Bilugan ang tamang sagot.
1. Malakas ang ulan. Nalimutan ni Ding na magdala ng payong.
Sumugod siya sa ulan. Kinabukasan hindi nakapasok si Ding sa
paaralan.
a. Nagkasakit siya.
b. Tinanghali ng gising.
c. Nalimutan niyang may pasok.
2. Katanghaliang tapat nang biglang lumakas ang hangin. Biglang
nagdilim ang kalangitan. Kumulog at kumidlat nang malakas. Malalim
ang tubig sa mga kalsada. Kinabukasan sinabi sa radyo na walang
pasok.
a. may ulan
b. may habagat
c. may low pressure area (LPA)
3. Nagtanim ng halaman si Ella. Dinidiligan niya ito araw-araw.
Nilalagyan rin niya ito ng pataba. Isang araw nakawala ang alaga
niyang manok. Nagpunta ito sa kanyang halamanan. Pagdating niya,
nagulat siya sa kaniyang nakita.
a. Natuyo ang halaman.
b. Nasira ang halaman.
c. Nagsilakihan ang mga halaman.
B. Isulat sa patlang ang angkop na panghalip pamatlig sa pangungusap.
4. Hawak ni Cora ang kaniyang bagong bag.
__________ ay bigay sa akin ni Nanay.
5. Nakita niya ang bag ni Cora.
__________ ba ay bigay sa iyo?
73

6. Nakita nila ang bagong bag ni Helen sa di kalayuan.
__________ ay katulad ng bag mo.
C. Suriin mabuti ang bar graph sa loob ng kahon. Sagutin ang mga tanong
hinggil dito. Isulat ang letra ng wastong sagot.


7. Anong prutas ang pinakagusto ng mga bata?
a. makopa b. mangga c. saging
8. Ilang bilang ng mag-aaral ang may gusto ng makopa?
a. 5 b. 15 c. 25
9. Anong mga prutas ang may parehong bilang sa graph?
a. saging at makopa c. mansanas at peras
b. manga at bayabas
10. Ilang uri ng prutas ang makikita sa graph?
a. walo b. anim c. tatlo
D. Bilugan ang salitang may wastong baybay.
11. koliglig kuliglig kolegleg
12. kobo kobu kubo
13. baso basu baaso
14. buku boko buko
15. kalapati kalapate kapalati
E. Ikahon ang dalawang salitang magkasingkahulugan.
16. bata paslit lalaki
17. maganda madikit marikit
18. mapurol matalas matalim
19. sariwa lanta bago
20. maliit mataas matangkad


74

Aralin 4: Sinabi Mo, Ramdam Ko

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang matukoy ang damdaming
ipinahihiwatig
Kamalayang Ponolohiya
Nababasa ang mga salitang may kambal katinig
Gramatika
Natutukoy ang mga panghalip panao na paari
Pag-unlad ng Bokabularyo
Natutukoy ang kahulugan ng di-pamilyar/bagong salita batay sa paggamit
ng mgapalatandaang nagbibigay ng kahulugan
Palabigkasan at Pagkilala sa Salita
Nasasabi ang pagkakatulad ng mga pantig
Pagsulat
Nasisipi nang wasto at maayos ang malalaking letra sa paraang kabit-kabit

UNANG ARAW
Layunin
Nakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang matukoy ang damdaming
ipinahihiwatig
Paksang Aralin
Pagtukoy ng mga Damdamin
Tukoy-Alam
Paano mo ipinakikita o sinasabi kung masama ang iyong loob?
Paglalahad
Sino ang iyong kaibigan sa klase?
Ano ang madalas ninyong pinag-uusapan?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Piliin sa loob ng pangungusap ang kahulugan ng salitang may salungguhit.
1. Magkatoto sina Ben at Lino. Sila ay magkaibigan.
2. Dala-dala niya ang laruangpadala sa kanya ng ama.
Bitbit niya ang laruang bigay ng ama
Basahin ang kuwentong “Ang Magkaibigan” sa LM, pahina 181.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 182.
Ano ang damdaming ipinahihiwatig sa bawat talata?
Paano ito ipinakita?
Ano ang dapat gawin mo sa iyong mga laruan?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin.”
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 183.
Ipakita ang mga damdaming isinagot sa pamamagitan ng facial expression
habang binabasa ang mga pangungusap.
75

Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 183.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 184.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 184.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nababasa ang mga salitang may kambal katinig na -pr
Paksang-Aralin
Kambal Katinig na –pr
Kagamitan
larawan ng nasalanta ng bagyo
Tukoy-Alam
Ano ang ginawa mo nang magkaroon ng kalamidad sa bansa? Sa lugar
ninyo?
Paglalahad
Magpakita ng larawan ng mga nasalanta ng bagyo.
Paano mo sila tutulungan?
Gamit ang semantic web ibigay ang kahulugan ng pagtulong.
Basahin ang kuwentong “Ang Batang si Prado”, sa LM, pahina 185.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”, pahina 186.
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang kuwento.
Ano-anong salita ang may kambal katinig sa kuwento?
Anong kambal katinig ang narito?
Linangin ang bawat salita.
Paano naipakita ang pakikipagkapwa?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 186.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 187.
Paglalahat
Ano ang kambal katinig?
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 187.

IKATLONG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga panghalip panao na paari
Paksang-Aralin
Panghalip Panao na Paari
Tukoy-Alam
Ano ang madalas ninyong gawin ng iyong kaibigan?
76

Paglalahad
Paglalaro ng “Magtanungan Tayo”
Humanap ng kapareha.
Magpakita ng isang gamit sa kapareha.
Magtanungan tungkol sa mga dala-dalang gamit.
Ipabasa muli ang kuwentong “Ang Magkaibigan.”
Pagtuturo at Paglalarawan
Anong mga salita ang may salungguhit?
Ano ang pinalitan ng mga salitang ito?
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Kailan ginagamit ang mga salitang ito?
Kailan ito isahan? Maramihan?
Paano mo napasasaya ang iyong kaibigan?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin”at“Sanayin Natin”sa LM, pahina 188.
Paglalahat
Ano ang panghalip panao na paari?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 189.
Paglalapat
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 189.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nasisipi nang wasto at maayos ang malalaking letra sa paraang kabit-kabit
Paksang Aralin
Pagsipi ng Malalaking Letra
Tukoy-alam
Ipasulat sa mga bata ang letrang ididikta ng guro.
(Pumili ng mga letra na napag-aralan na ang pagsulat).
Paglalahad
Ano-ano ang letra sa alpabetong Filipino?
Ipabasa ang Dapat Tandaan sa Pagsulat sa “Basahin Natin” LM, pahina
190 .
Pagtuturo at Paglalarawan
Talakayin ang mga sagot sa “Sagutin Natin” sa LM, pahina 190.
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang malalaking letra.
(Isa-isang letra muna)
Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra.
Bakit kailangang sumunod sa mga panuto?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang“Gawin Natin” sa LM, pahina 191.
77

Ipagawa ang “Sulatin Natin” at “Sanayin Natin” sa LM, pahina 191 at 192.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin ?
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 192.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang panghalip panao na paari sa pamamagitan ng diyalogo
o pagsasakilos
Paksang Aralin
Pagtukoy sa mga Panghalip Panao na Paari
Paglalahad
Paglalaro ng “Acting Mo Premyo Mo”
Pagtalakay ng mga panuto na dapat sundin sa paglalaro.
1. Dapat na malinaw ang pagbigkas at nagagamit ang mga panghalip
panaona paari sa pagsasalita man o pag-arte.
2. Tiyaking ang mga salitang gagamitin sa diyalogo ay angkop o ang kilos
na isasagawa upang maging maayos ang daloy ng gawain.
3. 3-5 minuto lamang ang itatagal ng diyalogo o pag-arte.
4. Sinuman ang makasunod sa tatlong alituntunin ang makakukuha
namataas na marka.
Aralin 5: Kuwento Mo, Pakikinggan Ko!

Lingguhang Layunin
Wikang Bininigkas
Naikukuwento nang pabigkas ang nabasang teksto sa pamamagitan ng
graphic organizer
Estratehiya sa Pag-aaral
Nakagagamit ng graphic organizer sa pagtatala ng mga impormasyon mula
sa tekstong napakinggan
Kamalayang Ponolohiya
Nababasa ang mga salitang may kambal katinig na -kr
Gramatika
Natutukoy ang panghalip pananong
Pagsulat
Nasisipi nang wasto at maayos ang maliliit na letra sa paraang kabit-kabit
Pag-unlad sa Bokabularyo
Naiintindihan na ang ibang salita ay magkasingkahulugan at ang iba naman
ay magkasalungat78

UNANG ARAW
Layunin
Naikukuwento ang nabasang teksto sa pamamagitan ng graphic organizer
Paksang Aralin
Pagkukuwentong Muli ng Nabasang Teksto
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 193.
Tukoy-alam
Hayaang magsalaysay ang mga bata ng isang napakinggang kuwento.
Naisalaysay mo ba ito nang wasto at buong husay? Paano mo nasabi?
Paglalahad
Ano ang madalas ninyong gawin ng iyong kaibigan?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Bilugan ang kasingkahulugan at ikahon naman ang kasalungat ng nasa
unahang salita.
Basahin ang kuwentong “Si Carlos at Si Felix.”
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang Sagutin Natin sa LM, pahina 194.
Talakayin ang mga bahagi ng kuwento sa pamamagitan ng graphic organizer.

* Maaaring gumamit ng ibang uri ng graphic organizer.
1. nakaugalian nakasanayan nakalimutan
natapos
2. tutuklawin kakainin kakagatin
kukurutin
3. iminulat pumikit kumindat
kumurap
4. tumibay nagpalayo nagpadikit
nagpatatag
5.pagmamalasakitan pagmamahalan pagmamasid
panloloko
Pamagat
Mga
Tauhan
Mga
Pangyayari
Problema
Solusyon
Tagpuan
79

Isalaysay muli ang napakinggang kuwento sa tulong ng natapos na graphic
organizer.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 195.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 196.
Talakayin ang “Pahalagahan Natin.”
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 197.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nababasa ang mga salitang may kambal katinig na kr
Paksang-Aralin
Kambal Katinig –kr
Tukoy-alam
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang may kambal katinig.
(Magsagawa ng isang pangkatang paligsahan. )
Paglalahad
Ano ang naiisip mo kapag naririnig ang salitang Pasko? Bakit?
Ipabasa ang kuwento tungkol kay Lea sa “Basahin Natin” sa LM, pahina
198.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipasagot ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM, pahina 198.
Ano-anong salita sa kuwento ang may kambal katinig?
Ano ang kambal katinig na ito?
Ano ang tunog nito?
Paano mo maipapakita ang pakikipagkapwa-tao?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang pagsasanay sa “Gawin Natin” sa LM, pahina 199.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 199.
Paglalahat
Ano ang kambal katinig?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 200.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 200.

IKATLONG ARAW
Layunin
Natutukoy ang panghalip pananong
Paksang-Aralin
Panghalip Pananong
Tukoy-alam
80

Ilan na ang nakarating sa palengke?
Ano-ano ang makikita dito?
Pagbabahaginan ng sariling karanasan ng mga bata.
Paglalahad
Maglaro ng “Magtanungan Tayo”
Hayaang magtanungan ang mga bata tungkol sa kanilang mga paborito.
Ipabasa ang usapan sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 200.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “SagutinNatin” sa LM, pahina 201.
Talakayin ang mga salitang ginamit sa pagtatanong.
Kailan ginagamit ang mga salitang nabanggit?
Paano mo maipapakita ang paggalang sa mga matatanda kapag
nagtatanong?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawain Natin” sa LM, pahina 20.
“Sanayin Natin” sa LM, pahina 202.
Paglalahat
Ano-ano ang salitang ginamit sa pagtatanong?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 202.
Paglalapat
Ipasagot ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 203.
Karagdagang Gawain
Gamitin sa pangungusap ang mga panghalip na pananong.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Naiintindihan na ang ibang salita ay may kasingkahulugan at may kasalungat
Nasisipi nang wasto at maayos ang maliliit na letra sa paraang kabit-kabit
Paksang Aralin
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugang Salita
Tukoy-alam
Pagawain ng isang malaking bilog ang mga bata.
Bawat bata sa loob ng malaking bilog ay magbibigay ng isang salita.
Ang nasa kanan ng nagbigay ng salita ay ibibigay ang kasingkahulugang
salita nito.
Ang nasa kaliwa naman ay magbibigay ng kasalungat na salita.
Paglalahad
Ano ang ugali/katangian mo na katulad/kaiba sa iyong kapatid?
Nagkakasundo ba kayo sa mga bagay na magkaiba o magkapareho
kayo?Bakit? Bakit hindi?
Ipabasa ang kuwento sa “Basahin Natin” sa LM,pahina 203.
Pagtuturo at Paglalarawan
Punan ang graphic organizer sa “Sagutan Natin”sa LM, pahina 204 upang
maipakita ang pagkakaiba ng katangian ng mga tauhan sa teksto.
81

Talakayin ang mga salitang magkakapareho o magkasingkahulugan at mga
salitang kabaliktaran ang ibig sabihin o salitang magkasalungat.
Ano ang dapat ugaliin kapag nakikipaglaro?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”at “Sanayin Natin”sa LM, pahina 205.
Paglalahat
Kailan nagiging magkasalungat ang mga salita? Magkasingkahulugan?
Karagdagang Gawain
Psagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 206.
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 206.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Nasasagot nang wasto ang mga tanong
Panimulang Gawain
Gabayan ang mga mag-aaral ng mga dapat tandaan bago magsimula ang
pagsusulit.
Ipahanda sa mga mag-aaral ang mga kagamitan sa pagsusulit.
Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto.
Pagtataya
A. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang angkop na salitang
pananong sa bawat salitang may salungguhit.
1. Mamasyal kami sa Rizal Park.
______ kami mamasyal?
2. Isasama kami ni Nanay sa palengke.
____ ang kasama namin?
3. Kaming apat ay pupunta doon.
__________ kaming pupunta doon?
4. Magdadala kami ng pagkain sa paaralan.
_________ ang dadalhin namin?
5. Manghihiram si Tatay kay Tiyo Jose ng sasakyan.
________ manghihiram ng sasakyan si Tatay.
B. Basahin ang kuwento at isulat ang sagot sa bawat katanungan.
Nang Maiwan si Erica
Sabado, nagpaalam si Aling Marta kay Erica upang dumalo sa
meeting. Ibinilin niya kay Erica na magsaing at huwag umalis ng
bahay.
Nang isasalang na niya ang kaldero ng “rice cooker”, biglang
nawalan ng kuryente. Tinawag niya si Tiya Belen upang magpatulong
sa pagsasaing.
Pinuntahan siya ni Tiya Belen at tinuruan.Tuwang- tuwa si
Nanay sapagkat nakita niya si Erica na binabantayan ang niluluto
niyag sinaing.

82

6. Ano ang pamagat?
7. Saan nangyari ang kuwento?
8. Sino-sino ang tauhan?
9. Ano ang suliranin?
10. Ano ang naging solusyon?
11. Ano ang gagawin ni Erica?
12. Bakita natuwa si Nanay?
C. Sabihin kung ang bawat pares ng mga salita ay magkasingkahulugan o
magkasalungat.
13. maliit – malaki
14. matalim – matalas
15. magulo – maingay
16. tahimik – payapa
17. maaraw - maulan
D. Punan ang patlang ng kasingkahulugan o kasalungat na salita na babagay
sa pangungusap.
18. Ang batang matalino ay nakasasagot sa tanong ng guro.
Siya ay ______ sa lahat ng asignatura.
19. Ang langgam ay kilala sa kasipagan
Samantalang ang tipaklong ay kilala sa ________.
20.Sa araw ay maliwanag, sa gabi ay ______.


Aralin 6: Komunikasyon
Daan Sa Pagbabago Ng Edukasyon

Lingguhang Layunin
Pang-unawa sa Binasa
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento
Nagagamit ang mga pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa,
sunod,pagkatapos at huli upang mailahad nang may pagkakasunod-sunod
ang nabasang kuwento
Gramatika
Natutukoy kung ang mga salita ay magkasingkahulugan
Nagagamit ang panghalip pamatlig na patulad
Kamalayang Ponolohiya
Nadadagdagan, nababawasan o napapalitan ng isang letra upang makabuo
ng isang bagong salita
Pagsulat
Nasisipi nang wasto at sa maayos ang mga salita sa paraang kabit-kabit

UNANG ARAW
Layunin
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento
83

Nagagamit ang mga pang-ugnay na salita tulad ng una upang mailahad
nang may pagkakasunod-sunod ang nabasang kuwento
Paksang Aralin
Paggamit ng Salitang Pang-ugnay
Kagamitan
larawan ng batang nasugatan
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM pahina 207.
Tukoy –Alam
Naranasan ninyo na bang masugatan?
Paglalahad ng mga bata ng sariling karanasan.
Ano ibinigay sa iyong paunang lunas?
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng isang batang nasugatan
Pag-usapan ang larawan.
Bakit kaya may sugat ang bata sa larawan?
Ano kaya ang ginawa niya upang gamutin ang sugat?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Linangin ang sumusunod na salita sa pamamagitan ng
- tunay na bagay
gamot na pula gasa
- kilos
hinikayat napalingon
Ipagamit sa sariling pangungusap ang mga bagong salita.
Basahin” Ang Magkakaibigan at Ang Pulubi” sa LM, pahina 207.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM pahina 209.
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?
Aling pangyayari ang nauna? Sumunod? Pangatlo? Huli?
Paano mo nasabi kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari
sa kuwento?
Ano-anong salita ang ginamit upang maipakita ang pagkakasunod-sunod ng
mga pangyayari?Ng pagkakaugnay-ugnay ng bawat isa?
Hayaang isalaysay muli ng mga bata ang napakinggang kuwento gamit ang
mga salitangpag-ugnay.
Paano maipapakita ang kabutihan sa kapwa?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM,pahina 209.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan:
- “Gawin Natin” sa LM pahina 210
- “Sanayin Natin” sa LM,pahina 210

Paglalahat
Ano ang salitang pag-ugnay?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 211.
84

Karagdagang Gawain
Pasagutan ang“Linangin Natin”saLM,pahina 211.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga salitang magkasingkahulugan
Paksang-Aralin
Magkakasingkahulugang Salita
Tukoy-alam
Paano mo babatiin ang isang kaibigan na may kaarawan?

Paglalahad
Ano ang pumapasok sa isipan kapag naririnig ang salitang malinis na
kapaligiran?
Ipabasa ang mga pangungusap sa “Basahin Natin” sa LM pahina 212.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”saLM,pahina212.
Ano-ano ang salitang may salungguhit?
Ano ang kahulugan ng gusgusin? Marumi? Niyaya? Hinikayat?
Ano ang masasabi ninyo sa kahulugan ng mga salitang ito?
Hayaang magbigay pa ang mga bata ng mga salitang kasingkahulugan ng
marumi/niyaya.
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM,pahina 213.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa
- “Gawin Natin” sa LM pahina 213
- “Sanayin Natin” sa LM,pahina 213
Paglalahat
Kailan magkasingkahulugan ang mga salita?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 214.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang Linangin Natin sa LM,pahina 215.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nakikilala ang panghalip pamatlig na patulad
Nakasusulat ng kabit-kabit sa paraan na may tamang laki
Paksang Aralin
Panghalip Pamatlig na Patulad
Tukoy –alam
Ipakilala ang isang kaklase sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangungusap.
Ipaturo ang isang bagay sa loobng silid-aralan.
Ilarawan ito ang lokasyon nito.
Ano-ano ang pangngalan na ginamit?
85

Ano-ano ang salitang ginamit upang hindi paulit-ulit ang ngalan na
nabanggit?
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Paglalahad
Muling balikan ang kuwentong” Ang Magkaibigan at ang Pulubi”
Pag-usapan ang larawan na makikita sa LM, pahina 207.
Ipabasa ang diyalogo mula sa kuwento.
Pagtuturo at Paglalarawan
“Sagutin Natin” sa LM pahina 215.
Pansinin ang mga binilugang salita sa kuwento,(Ganoon,Ganito,Ganyan)
Paano ginamit ang mga ito?
Ano ang tinutukoy ng ganoon? Ganito? Ganyan?
Kailan ginagamit ang ganoon? Ganito? Ganyan?
Ipagamit ang mga ito sa pangungusap.
“Pahalagahan Natin” sa LM,pahina 216.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang:
- “Gawin Natin” sa LM,pahina 216
- “Sanayin Natin” sa LM,pahina 217
Paglalahat
Ano ang panghalip pamatlig na patulad?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM,pahina 217.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM pahina, 217.
Ipagawa ang “Sulatin Natin”na makikitasa LM 218.
Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang ilang mga salita.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nadadagdagan,nababawasan o napapalitan ng isang letra upang makabuo
ng isang bagong salita
Paksang Aralin
Pagbuo ng mga Bagong Salita
Tukoy-alam
Ipagawa ang “Spot the Difference.”
* Maghanda ng mga larawan na gagamitin dito. Maaaring magpaguhit o
gumupit na lamang sa magasin.
Ano-ano ang pagkakaiba ng mga larawan?
Ano-ano ang nabawas? Nadagdag?
Paglalahad
Ipabuo sa mga bata ang puzzle ng larawan ng oso at aso.
Ano ang nabuong larawan?
86

Isulat ang sagot ng mga bata.
Ano ang napansin sa dalawang salita?
Basahin ang mga salita sa“Basahin Natin,”LM pahina 218.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM,pahina 219.
Ano ang napansin sa bawat pares ng salita?
Ano ang nangyari sa pagbabawas/pagpapalit ng ilang mga letra sa salita?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM,pahina 219.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan
- “Gawin Natin” sa LM, pahina 219
- “Sanayin Natin” sa LM,pahina 220
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
“Tandaan Natin” sa LM ,pahina 220.
Karagdagangg Gawain
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM,pahina 221.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Gabayan ang mga mag-aaral ng mga dapat tandaan bago magsimula ng
pagsusulit.
Ipahanda sa mga mag-aaral ang mga kagamitan sa pagsusulit.
Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto.
A. Isulat sa patlang ang tamang panghalip pamatlig na patulad.
1. Naglalaba si Aling Zeny.Katulong niya ang kaniyang anak na si Zel.
Habang naglalaba,itinuturo niya sa kaniyang anak ang tamang
pagkusot ng damit.“Anak, ________ang tamang paglalaba ng damit.
2. Nag-uusap ang mag- amang Juan at Joseph nang makita nila ang
isang binatang nagpapalimos.Sabi ni Juan,”Anak mag-aral kang
mabuti kung hindi ________ ang mangyayari sa iyo.”(Itinuturo ang
batang namamalimos)
3. Nakita ni Susan na nagbabasa ng aklat sina Sally, “_________ang
gagawin ko upang ako ay makapasa sa ating pagsusulit”sabi ni Susan.
B. Isulat ang kasingkahulugan ng mga sumusunod na salita.
4. panauhin
5. masarap
6. malusog
7. mabango
8. makislap
C. Palitan ang letra ayon sa sinasabi.Isulat nang wasto ang bagong salita
na mabubuo.
87

9. sako (unahan)
10. busog (unahan)
11. kasal (unahan)
12. lasap (unahan)
13. tulog (hulihan)
D. Basahin sa mga bata. Lagyan ng bilang 1 – 5 ang mga pangungusap
ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga ito.
Isang araw maagang nagising si Nora.Inayos niya ang kaniyang
higaan.Pumunta siya sa kusina upang maghilamos.Nagsepilyo din siya
ng ngipin.Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglinis ng bahay.


Nagsepilyo din siya ng ngipin.
Isang araw maagang nagising si Nora.
Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglinis ng bahay.
Pumunta siya sa kusina upang maghilamos.
Inayos niya ang kanyang higaan.
Aralin 7: Karanasan Ko, Iuugnay Ko

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Naiuugnay ang sariling karanasan sa nabasang teksto
Pag-unlad ng Bokabularyo
Naiintindihan na ang mga salita ay may kasingkahulugan
Kasanayang Ponolohiya
Napapantig ang mga salitang may kambal katinig na -br
Gramatika
Natutukoy ang kailanan ng panghalip panao
Palabigkasan at Pagkilala sa Salita
Nagagamit ang palabigkasan upang mabigkas ang mga hindi kilalang salita
Pagsulat
Nasisipi nang wasto at maayos ang mga salita sa paraang kabit-kabit

UNANG ARAW
Layunin
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Naiintindihan na ang mga salita ay may kasingkahulugan
Paksang Aralin
Mga Salitang Magkakasingkahulugan
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 222.
Tukoy-Alam
Ano ang huli mong natanggap na regalo?Inasahan mo ba ito?
88

Ano ang naramdaman mo nang makatanggap ng isang bagay na hindi
naman inaasahan?
Paglalahad
Bigyan ng kaugnay na salita ang salitang sorpresa ayon sa karanasan.
Pagpapayaman ng talasalitaan
Hanapin ang mga salitang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit
sasumusunod na pangungusap.
1. Maligayang umuwi ng tahanan si Sophia galing sa paaralan at
dinatnan niyang masayang naglalaro ang kaniyang mga kapatid.
2. Nakita niya ang kaniyang nanay na nakatanaw sa kaniya.
3. Palaging umiiyak si Sophia kaya madalas siyang pinapagalitan ng
kaniyang nanay.
4. Magandang bag ang nakita niyang nakapatong sa mesa sa kaaya-
aya nilang sala.
5. Inilapag niya ang kaniyang paboritong libro kasama ang iba pang
aklat.
Basahin ang kuwentong “Sorpresa kay Sophia” sa LM, pahina 222.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang“SagutinNatin” sa LM, pahina 223.
Ano ang karanasan na ipinakita sa kuwento?
May karanasan ka bana katulad nito?
Paglalahad ng mga bata ng sariling karanasan na katulad ng karanasan sa
kuwento.
Balikan ang kuwento.
Anong salita sa kuwento ang nangangahulugan ng paligsahan?
Ano pa ang ibang salita na kasingkahulugan ng paligsahan?
Ano ang maidudulot ng pagiging mabait at masunuring bata?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 223.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa
- “Gawin Natin” na makikita sa LM, pahina 223
- “Sanayin Natin” na makikita sa LM, pahina 224
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 225.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 225 .

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napapantig ang mga salitang may kambal katinig na - br
Paksang Aralin
Kambal Katinig na br
Kagamitan
bronseng medalya
89

Tukoy-alam
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang may kambal katinig.
Ipatukoy sa ibang bata kung anong kambal katinig ang makikita sa ibinigay
na salita ng kaklase.
Paglalahad
Magpakita ng bronseng medalya.
Ipalarawan ito.
Hayaang magbahagi ang ilang mga bata ng kanilang karanasan sa
pagkakatanggap ng ganito.
Basahin muli ang “Sorpresa kay Sophia”.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 225.
Ano ang kambal katinig?
Ano-anong salita ang ginamit sa kuwento na may kambal katinig?
Ano ang kambal katinig na ginamit?
Linangin ang salitang bronse.
Ipapantig ito.
Ilang pantig mayroon ito?
Kilalanin ang salitang may kambal katinig sa bawat pangungusap.
1. Nakasuot ng sombrero ang magsasaka.
2. Maraming mamamayan ang nakiisa sa brigada eskuwela.
3. Bronse ang natanggap niyang medalya.
4. Setyembre nang umuwi siya sa lalawigan.
5. Tumulay sa alambre ang madyikero.
Ano ang dapat mong gawin kung makatanggap ka ng isang sorpresang
regalo?
Talakayin ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 226.

Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga bata sa pagsagot
- “Gawin Natin”na makikita sa LM,pahina 226
- “Sanayin Natin” na makikita sa LM, pahina 226
Paglalahat
Ano ang kambal-katinig?
Tingnan ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 226.
Karagdagang Gawain
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 227.
Basahin ang pangungusap. Sipiin sa sagutang papel/kuwaderno ang mga
salitang may kambal-katinig at pagkatapos pantigin ito.
1. Noong nakaraang Disyembre, nagbigay kami ng pagkain at damit sa
mga batang ulila.
2. Maraming miyembro ng pangkat ang hindi nakikiisa.
3. Magandang kostumbre ng mga Pilipino ang pagiging magalang.
4. Masakit na ang braso ko sa paghahalo ng ube.
5. Ginamit ni nanayang alpombra niyang tsinelas.
90

IKATLONG ARAW
Layunin
Natutukoy ang kailanan ng panghalip panao
Paksang Aralin
Kailanan ng Panghalip Panao
Kagamitan
larawan ng paaralan
Tukoy-Alam
Ano ang panghalip? Panghalip Panao?
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap upang higit na makita kung
naunawaan ng mga mag-aaral. Kung hindi pa masyado, magkaroon ng mga
pagsasanay tungkol sa panghalip at sa pangkalip panao.
Paglalahad
Ipakita at pag-usapan ang larawan ng paaralan.
Ano ang ginagawa sa paaralan?
Basahin nang may tamang ekspresyon at lakas ng boses.
1. Inay, inay, heto na ako!
2. Para sa iyo ito, Inay!
3. Nanguna ako sa klase!
4. Mabuti kang mag-aaral, anak.
5. Matagal ko nang gustong magkaroon nito, Inay.
Basahin ang tulang “Kasiyahan sa Paaralan” sa LM, pahina 227.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”
Ano-ano ang salitang may salungguhit?
Ano ang tinutukoy ng bawat salita?
Paano ito ginamit?
Ano ang tawag natin sa mga salitang ito.
Ano ang maaaring ibunga ng pagiging masipag ng isang bata sa pag-aaral?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa
- “Gawin Natin” na makikita sa LM, pahina 228
- “Sanayin Natin”sa LM,pahina229
Paglalahat
Ano-ano ang kailanan ng panghalip panao?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, sa pahina 230.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 231.
Isulat sa kuwaderno ang salitang may salungguhit sa pangungusap at
kilalanin ang kailanan nito.
1. Kaniya ang nawawalang aklat.
2. Sa amin ang natatanaw mong bahay sa dulo.
3. Dumating na ang magandang kapalaran sa kanila.
4. Hindi na nila binalikan ang naiwang tsinelas.
5. Tayo ang magtutulungan sa paggawa ng proyekto.
91

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nagagamit ang palabigkasan upang mabigkas ang mga hindi kilalang salita
Nasisipi nang wasto at maayos ang mga salita sa paraang kabit- kabit
Paksang Aralin
Pagkilala sa mga Hindi Kilalang Salita
Kagamitan
larawan ng lolo at lola
Tukoy-alam
Pagkukuwentuhan tungkol sa mga sariling lolo at lola.
Paano ninyo ipinapakita ang pagmamahal sa kanila?
Paglalahad
Pag-usapan ang larawan ng mga batang humahalik sa kamay ng
nakatatanda.
Ano ang nararamdaman ninyo kung kasama ninyo ang inyong lolo at lola ?
Basahin ang tulang “Si Lolo at Si Lola”na makikita sa LM, pahina 231.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 231.
Ano-anong salita ang hindi mo kilala sa tula?
Ano-anong letra ang bumubuo dito?
Ano ang tunog ng mga letra na bumubuo dito?
Ano-ano ang pantig na bumubuo dito?
Paano ito babasahin kapag pinagsama-sama na ang mga pantig?
Paano mo maipakikita ang pagmamahal sa inyong lolo at lola?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa
- “Gawin Natin” sa LM, pahina 232
- “Sanayin Natin” sa LM, pahina 233
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Palawakin ang pag-uusap sa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 233.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 233.
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 233.
Ipakita sa mga bata kung paano sumulat ng mga salita sa kabit-kabit na
paraan.
Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel.
Patnubayan ang mga bata sa pagsipi ng mga salita sa paraang kabit-kabit.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Naiintindihan na ang mga salita ay may kasingkahulugan
Paksang Aralin
92

Mga Salitang Magkasingkahulugan
Panimulang Gawain
Bumuo ng apat na grupo.
Bawat grupo ay magbibigay ng salitang kasingkahulugan ng salitang ibibigay.


Pagtataya
A. Lagyan ng tsek (√) kung ang karanasan ay nagpapakita ng tamang
gawain at ekis (X) kung HINDI.
1. Nagtatanim ako ng puno sa aming bakuran
2. Nananalangin kami bago kumain at matulog.
3. Nagtatapon ako ng basura sa ilog.
4. Madalas akong mahuli sa klase.
5. Iniipon ko ang sobra kong baong pera.
B. Sipiin ang mga salitang magkasingkahulugan.
6. bansot mataba mataas matangkad
7. mabilis makupad mabagal malakas
8. mahirap marami mayaman pobre
9. maliwanag madilim maitim Malabo
10. kaibigan kaaway kalapit kasangga
Aralin 8: Nabasang Kuwento, Isasalaysay Ko

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Naiuugnay ang sariling karanasan sa nabasang teksto
Naikukuwentonang pabigkas ang kuwentong nabasa
Kasanayang Ponolohiya
Napapantig ang mga salitang may kambalkatinig na -tr
Gramatika
Nasasabi ang panauhan ng panghalip panao
Pagsulat
Nasisipi nang wasto at sa maayos ang mga pangungusap sa paraang
kabit-kabit


matanda mayaman
talino bayani
93

UNANG ARAW
Layunin
Naikukuwento nang pabigkas ang nabasang kuwento
Paksang Aralin
Pagsasalaysay Muli ng Nabasang Kuwento
Kagamitan
larawan ng isang pamilya
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin”sa LM, pahina 235
Tukoy-alam
Pag-usapan sa klase ang iba’t ibang sitwasyon na madalas makita sa
lansangan.
Paglalahad
Ipakitaat pag-usapan ang larawan ng isang pamilya.
Ipakumpara ang pamilya sa larawan sa sariling pamilya.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Paunlarin ang salitang nasa loob ng bilog sa pamamagitan ng pagbibigay ng
mga kahulugan nito.Basahin ang tekstong “Mapalad Si Zyra”sa LM, pahina 234.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipagawa ang “SagutinNatin”sa LM, pahina 235.
Ano ang pamagat ng kuwento?
Saan naganap ang kuwento?
Sino-sino ang tauhan?
Ilarawan ang bawat tauhan.
Paano ito nagsimula?
Ano ang mga pangyayari dito?
Ano ang suliranin sa kuwento?
Paano ito nalutas?
Paano nagtapos ng kuwento?
Isalaysay muli ang kuwento gamit ang mga nabanggit na impormasyon?
Ano ang tunay na pagtulong sa kapwa?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 236.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa
- “Gawin Natin” sa LM, pahina 236
- “Sanayin Natin” sa LM, pahina 237
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Talakayin ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 237.
Karagdagang Pagsasanay
“Linangin Natin” sa LM, pahina 237.
Mapalad
94

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napapantig ang mga salitang may kambal katinig na-tr
Paksang Aralin
Kambal Katinig –tr
Kagamitan
larawan ng trapo, trak, trumpo, troso
Tukoy-alam
Pantigin ang sumusunod na salita. Tukuyin ang letra/tunog na bumubuo sa
bawat pantig.
alambre Disyembre
bruha miyembro
brutal Nobyembre
Alin sa mga salita ang may kambal katinig? Walang kambal katinig?
Ipaliwanag ang sagot.
Paglalahad
Sabihin ang ngalan ng mga nasa larawan.
Ipabasa ang mga sagot.
Ipapantig ang mga salita.
Ipabasa ang teksto sa LM, pahina 238.
Pagtuturo at Paglalarawan
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 238.
Ano ang mga salitang may salungguhit?
Linangin ang mga ito.
Pantigin ang mga ito.
Ano ang kambal katinig sa mga salita?
Paano ito binibigkas?
Ano ang dapat nating gawin upang hindi dapuan ng sakit o karamdaman?
Ipabasa sa mag-aaral ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 238.
Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga bata sa pagsasagawa ng
- “Gawin Natin” na makikita sa LM, pahina 239
- “Sanayin Natin” na makikita sa LM, pahina 239
Paglalahat
Anong kambal-katinig?
Karagdagang Gawain
“Linangin Natin”sa LM, pahina 240

IKATLONG ARAW
Layunin
Nasasabiang panauhan ng panghalip panao
larawan ng
trapo
larawan ng
trak
larawan ng
trumpo
larawan ng
troso
95

Paksang Aralin
Panauhan ng Panghalip Panao
Kagamitan
larawan ng kagubatan
Tukoy-alam
Bigyanang mga bata ng kard na may nakasulat na mga letra.


Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng nabuong salita.
Paglalahad
Ipakita at pag-usapan ang larawan ng isang kagubatan.
Ano ang dapat gawin sa mga punongkahoy?
Ano ang posibleng mangyayari kung hindi natin aalagaan ang mga puno sa
ating kapaligiran?
Ipabasa ang diyalogo sa“Basahin Natin” na makikita sa LM, pahina 240.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” na makikita sa LM,pahina 241.
Ano-anong panghalip ang ginamit sa diyalogo?
Ano ang tinutukoy ng bawat panghalip?
Paano ito ginamit?
Ano ang ginawa ng panghalip sa pangungusap?
Paano mo mapangangalagaan angating kalikasan?
Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga bata sa pagsagot
“Gawin Natin” sa LM, pahina 242
“Sanayin Natin”sa LM, pahina 242
Paglalahat
Ano ang panghalip panao?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 242.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 242.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Naiuugnay ang sariling karanasan sa tekstong nabasa
Tukoy-alam
Pag-usapan ang karanasan ng mga bata sa pagtulong sa kapwa.
Isulat sa pisara ang pangungusap na ibibigay ng mga bata tungkol sa
karanasang pinag-uusapan.
Basahin ang mga naisulat sa pisara. Gabayan ang mga bata na mabasa ang
mga ito.
Paglalahad
Basahin ang kuwento ni Zyra.
Ipagawa sa mga bata ang “Sagutin Natin”
Ilarawan si Zyra.
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?
H A A P NG P I L
96

Ano ang ginawa ni Zyra sa kuwento?
May ganito ka rin bang karanasan?
Pagbabahagi ng mga bata ng karanasang katulad ng kay Zyra.
Ano ang pakiramdam ng nakatutulong sa kapwa?
Bakit tayo tumutulong sa kapwa?
Buuin ang pahayag:
Tumutulong ako sa kapwa dahil___________________________.
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM, pahina 243.
Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga bata
“Gawin Natin”sa LM, pahina 244 at “Linangin Natin”, pahina 245.
Mula sa kuwentong “Ang Ulirang Magkapatid”magkuwento ng isang
karanasan na katulad ng nangyari sa binasang teksto.
Paglalahat
Paano natin naiuugnay angating karanasan sa binasang teksto?
Karagdagang Pagsasanay
Ipasipi ang pangungusap na nagpapakita ng paraan ng pagtulong sa kapwa.
Ako ay tumutulong kay Ina.
Pinulot niya ang nalaglag na panyo.
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 245.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang tanong
Mga Gawain
Gabayan ang mga mag-aaral sa mga alituntuning dapat tandaan bago
magsimula ang pagsusulit.
Ipahanda sa mga mag-aaral ang gagamitin para sa pagtataya.
Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto.
Pagtataya
Piliin ang letra ng mensahe ng sumusunod na pahayag.
1. Hindi ko kinalilimutan ang magtungo sa pook dalanginan tuwing araw
ng pagsamba.
a. madasalin c. mabait
b. mapagpasalamat sa Diyos
2. Mahilig akong kumain ng gulay.Maaga akong natutulog at maaga ring
gumigising.
a. Ako ay malusog. c. Ako ay tamad.
b. Ako ay sakitin.
3. Ang mag-anak na Delfin ay naglilinis ng bahay at bakuran tuwing
walang pasok. Masarap ang inilulutong ulam ng nanay.Sama-sama
silang kumakain.
a.Mahirap ang kanilang pamilya.
b.Mahigpit na ama si Mang Delfin.
c.Masaya ang pamilya ni Mang Delfin.
97

4. Kapag may natira akong baong pera inihuhulog ko ito sa aking
alkansiya.
a. matipid b. masinop c.kuripot
5. Maaga akong pumapasok sa paaralan. Nagwawalis na ako at inaayos
ang mga upuan.
a. masipag mag-aral b. matulungin c. mabait

Piliin ang panghalip panao at kilalanin kung ang panauhan nito ay una,
ikalawa at ikatlo ng salitang may salungguhit.
6. Ako ay pupunta sa bayan.
7. Si Zyra ay nanirahan sa paanan ng bundok kasama ang kaniyang mga
magulang.
8. Binigyan niya ng panyo ang matandang babae.
9. May dumating na kawal sa kanilang tahanan.
10. Ikaw, gusto mo rin bang makatulong sa kapwa?
Piliin ang salitang may kambal-katinig sa pangungusap.
11. Uso ang trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon.
12. Mawawala raw ang daloy ng elektrisidad mamayang hapon.
13. Nagrali ang mga mamamayan kontra dengue.
14. Hinipan ang trumpeta sa pag-uumpisa ng palaro.
15. Tren ang sasakyan namin patungong Bicol.
Lagyan ng tsek (/) kung nararapat ang karanasan batay sa pagtulong sa
kapwa.Lagyan ng ekis (X) kung hindi.
16. Pinanood ko ang matandang tumatawid sa daan.
17. Ako ang nagtataob samantalang ang ate ko ang naghuhugas ng
pinggan.
18. Naglilipit ako ng aking higaan.
19. Tumutulong ako sa paglilinis ng silid-aralan
20. Ako ang taga-tiklop ng sinampay .
Aralin 9: Katangian Mo, Aalamin Ko

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa nabasang kuwento
Naibibigay ang mensahe ng kuwentong binasa
Kamalayang Ponolohiya
Napapantig angmga salitang may kambal-katinig na -pr
Pag-unawa sa Pinakinggan
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa nabasang kuwento
Gramatika
Nagagamit ang panghalip na panlunan bilang pamalit sa pangngalan
Pagsulat
Nakasusulat ng maliliit na letra sa paraang kabit-kabit

98

UNANG ARAW
Layunin
Nasasabi ang mensahe ng tekstong nabasa
Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa nabasang kuwento
Paksang Aralin
Paglalarawan ng mga Tauhan sa Kuwento
Kagamitan
larawan ng mag-anak na nasa isang pasyalan
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang“Subukin Natin”sa LM, pahina 246.
Tukoy-alam
Saan kayo nagbabakasyon?
Pagbabahaginan ng karanasan tungkol sa nagdaang bakasyon.
Paglalahad
Ipakita at pag-usapan ang larawan ng isang pamilya na nasa pook-pasyalan.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Pag-ugnayin ng guhit ang magkasalungat na kahulugan ng mga salitang
nasa Hanay A at Hanay B.
Hanay A Hanay B
1. karaniwan a. malungkot
2. marumi b. pribado
3. maaga c. bihira
4. publiko d. malinis
5. masaya e. tanghali
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Basahin ang “Pamilya Kung Saan Ako Masaya”sa LM, pahina 246.
Ipagawa ang “Sagutin Natin”.
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ibigay ang kanilang katangian.
Tungkol saan ang kuwento?
Ano ang nais nitong ipahayag sa atin?
Paano mo nasabing ito ang mensahe?
Paano magiging masaya ang isang pamilya?
Ano ang gagawin mo upang maging masaya ang iyong sariling pamilya?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”sa LM, pahina 248.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin”sa LM, pahina 248.
Basahin ang panuto at ipagawa ang “Sanayin Natin”sa LM, pahina 248.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang“Tandaan Natin”na makikita sa LM, pahina 248.
Ipagawa ang “Linangin Natin”, pahina 249.


99

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa nabasang teksto
Nahahati ang salitang may kambal katinig na-pr
Paksang Aralin
Kambal Katinig na -pr
Tukoy-alam
Ano-ano ang nasaksihan mong pangyayari sa iyong pagpunta sa
paaralanmula sa iyong bahay?
Obserbahan kung paano magkuwento ang mga bata.
Paglalahad
Iayos ang mga pagdiriwang na nakasulat sa tsart ayon sa tamang
pagkakasunod-sunod nito.
Bagong Taon
Araw ng mga Puso
Pasko
Araw ng mga Patay
Paano mo isinaayos ang mga pagdiriwang na nabanggit?
Muling pagbasa sa kuwento. “Pamilya Kung Saan Ako Masaya”
Pasagutan ang “Sagutan Natin” sa LM, pahina 249.
Ano-anong salitang may kambal-katinig ang ginamit sa teksto?
Isulat ang sagot ng mga bata sa pisara.
Basahin ito.
Anong katinig ang kambal dito?
Ano ang tunog ng kambal katinig na ito?
Pantigin ang mga salitang may kambal katinig.
Ipalakpak ito.
Ilang pantig mayroon ang bawat salita na nakatala?
Bakit kailangang magkaroon ng masayang oras kasama ang pamilya?
Talakayin ang“Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 249.
Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga bata sa “Gawin Natin” sa LM. Pahina 250 at “Sanayin
Natin” sa LM, pahina 250.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang“Tandaan Natin” sa LM, pahina 251.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 251.
Pantigin ang mga salita
1.presidente 4. prinsesa
2. problema 5. preno
3. presinto100

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang panghalip panlunan bilang pamalit sapangalan ng lugar
Paksang Aralin
Paggamit ng Panghalip Panlunan
Tukoy-alam
Ano ang mga salitang ginagamit sa lugar o pook?
Paglalahad
Muling pagbasa sa kuwentong “Pamilya Kung Saan Ako Maligaya”
Pansinin ang mga salitang initiman o “bold print”
Ano ang tinutukoy ng mga salitang ito?
Ano ang pinalitan ng mga ito?
Paano ito ginamit sa pangungusap?
Talakayin kung paano napapalitan ng panghalip panlunan ang mga ngalan ng
lugar o pook.
Ano ang maaaring idulot ng pagsasama-sama ng pamilya anuman ang
sitwasyon?
Paglalahat
Kailan ginagamit ang doon? Dito?Diyan?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 254.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin”at“Sanayin Natin” sa LM, pahina 252 at 253.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 254.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Naisusulat nang may wastong baybayang mga salitang maytatlo o apat
napantig
Nasusulat ang maliliit na letra sa paraang kabit-kabit
Paksang-Aralin
Pagsulat nang may Wastong Baybay
Kagamitan
flashcards ng mga salitang natutunan na sa mga naunang aralin at sa ibang
asignatura
Tukoy-alam
Basahin at pantigin ang mga salita na makikita sa flashcards na inihanda.
* Ito ay mga halimbawa lamang, maaaring gumamit ng iba pang salita.Paglalahad
Hayaang magsulat ang bawat bata ng mga salitang natutunan sa mga
nakaraang aralin.
Ipabasa ang mga ito sa mga bata.
pasukan lalawigan labasan malawak
101

Alin sa mga salitang ibinigay ang mga tatlong pantig? Apat na pantig?
Basahin muli nang kuwentong “Pamilya Kung Saan Ako Maligaya.”
Pasagutan ang“Sagutin Natin” sa LM, pahina 255.
Ipabasa sa mga bata ang mga salitang nakasulat ng pahilig sa binasang
kuwento.
Tama ba ang pagkakabaybay ng mga ito?
Kung mali paano ito itatama?
Pantigin ang salita.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” na makikita sa sa LM pahina 255.
“Sanayin Natin”sa LM, pahina 256.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Paglalapat
Ipagawa ang pagsasanay sa “Linangin Natin” sa LM, pahina 257.
Karagdagang Pagsasanay
Ipasulat sa mga bata ang ilang mga maliliit na letra sa kabit-kabit na paraan.
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 258.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasabi ang katangian ng isang kaibigan o kamag-aral
Nakapagbibigay ng mga sariling gawain nang may tamang pagkakasunod-
sunod
Paksang Aralin
Paglalarawan ng Tao
Mga Gawain
A. Iguhit sa kahon sa ibaba ang iyong matalik na kaibigan at isulat ang
kaniyang mga katangian.

B. Bumuo ng pang-araw-araw mong gawain mula umaga hanggang gabi.
Isulat ang gawain ayon sa pagkakasunod-sunod.

102

YUNIT 3
Pagmamahal sa Bansa
Aralin 1: Bansa ay Uunlad kung Sama-samang Nangangarap

Lingguhang Layunin
Pag-unawa sa Binasa
Nasasabi ang katangian ng tauhan sa kuwentong binasa
Wikang Binibigkas
Natutukoy at nagagamit ang mga pinaikling salita(contractions)
Kamalayang Ponolohiya
Nababasa ang mga salitang may kambal-katinig
Palabigkasan at Pagkilala sa mga Salita
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap
Pagsulat
Naisusulat ang label ng mga larawansa paraang kabit-kabit

UNANG ARAW
Layunin
Nasasabi ang katangian ng tauhan sa kuwentong binasa
Paksang Aralin
Katangian ng mga Tauhan
Kagamitan
larawan ng batang nangangarap
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang“Subukin Natin”sa LM, pahina 260.
Tukoy-alam
Pabigyang-kahulugan sa mga bata ang salitang pangarap.
Paglalahad
Ano ang pangarap mo sa buhay?
Bakit ito ang pangarap mo?
Ipakita ang larawan ng batang nangangarap.
Ano kaya ang kaniyang pangarap sa buhay?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Ibigay ang kahulugan ng mga salitang maysalungguhit sa pangungusap.
1. Pangarap ni Nilo na magkaroon ng magandang buhay kapag nakatapos ng
pag-aaral.
a. nais b. wala sa isip c. ayaw gawin
2. Ang kapaligiran natin ay dapat malinis upang di tayo magkasakit.
a. palibot b. malayong lugar c. lansangan
3. Marami ang namatay satrahedyang dala ng nagdaang bagyo.
a. kapistahan b. pangyayari na nagdulot ng kamatayan c.tagumpay
4.Nais ng maraming bata ang makapaglibang pagkatapos ng isang taon
103

pagpasok sa paaralan .
a. makapagtrabahob b. maging abala c. makapahinga nang maysaya
Paglalahad
Ipabasa ang “Basahin Natin”sa LM,pahina 260
Pasagutan ang “Sagutin Natin” na nasa LM, pahina 261.
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ano-ano ang katangian ng bawat isa? (Igawa ng character map ang bawat
isa)
Ano-ano ang pangarap ni Nilo?
Anong katangian mayroon si Nilo?
Paano mo nasabi?
Dapat ba siyang tularan?Bakit? Bakit hindi?
Ano ang dapat nating gawin upang maabot ang ating mga pangarap?
Kasanayang Pagpapayaman
Gabayan ang mga bata sa sa pagsagot sa “Gawin Natin” sa LM, pahina 262
at ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 262.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasaang“Tandaan Natin” na nasa LM, pahina 264.
Karagdagang Gawain
Ipagawa ang“Linangin Natin”sa LM, pahina 264.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Natutukoy at nagagamit ang mga pinaikling salita (contractions)
Paksang-Aralin
Ang Pinaikling Salita
Tukoy-alam
Ipabasa ang pangungusap.
Siya’ysi Nilo ang batang may pangarap sa kaniyang sarili’t batang mahihirap.
Ano ang napansin ninyo sa mga salitang may salungguhit?
Ano ang tawag dito?
Paglalahad
Ipabasa ang mga pangungusap sa“Basahin Natin” sa LM, pahina 265.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 265.
Ano-anong salitang pinaikli ang ginamit sa pangungusap?
Paano ito pinaikli?
Ano ang kinakatawan ng kudlit?
Ipabasa at talakayin ang “Pahalagahan Natin.”
Kasanayang Pagpapayaman
Sagutin ang pagsasanay sa“Gawin Natin” at“Sanayin Natin”sa LM,pahina
266.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 267.
104

Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 268.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nababasa ang mga salitang may kambal katinigna -bl
Paksang-Aralin
Kambal Katinig na -bl
Tukoy-alam
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang nagsisimula sa letrang b
at sa letrang l.
Ipabasa ang mga ito sa mga bata.
Ano ang tunog ng letrang b?Letrang l?
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng dalawang batang babae na masayang nag-uusap.
Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga bata?
Papiliin ang mga bata ng kapartner upang iparinig ang sa palagay nila ay
naging usapan ng mga bata.
Ipabasa angkuwento sa“Basahin Natin” sa LM, pahina 269.
Ipagawa ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 270.
Ano-ano ang salitang may kambal katinig ang ginamit sa kuwento?
Anong kambal katinig ito?
Paano bigkasin ang –bl na kambal katinig?
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga salitang may kambal katinig.
Bakit kailangang isipin natin ang kapakanan ng ibang tao?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 270.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang
- “Gawin Natin” sa LM, pahina 271
- “Sanayin Natin”sa LM, pahina 271
Paglalahat
Ano ang tunog ng bl?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 272.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa sa“LinanginNatin” na nasa LM, pahina 272.

IKAAPAT NAARAW
Layunin
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap
Naisusulat ang label ng mga larawan o bagay sa paraang kabit-kabit
Paksang-Aralin
Pagsulat ng Label ng mga Larawan o Bagay
Kagamitan
dalawang parehong larawan na may maling makikita sa isat-isa

105

Tukoy-alam
Magdikta ng 5 salitang natutunan mula sa mga nakaraang aralin.
Ipasulat ang mga ito sa pisara.
Alin-alin ang may tamang baybay? May maling baybay?
Paglalahad
Magpakita ng dalawang larawan.(Siguraduhin na pareho ang ipakikitang
larawan. Ang isang larawan ay may mga kamaliang makikita)
Basahin ang mga pangungusap sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 273.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”
Ano- ano ang salitang ginamit na may maling baybay?
Paano ito isusulat nang wasto? Ipasulat ito sa mga bata sa kabit-kabit na
paraan.
Magpakita ng ilang mga larawan at mga tunay na bagay.
Ipatukoy sa mga bata kung mali o tama ang pagkakabaybay ng mga label.
Kung mali, isulat ito nang may wastong baybay sa kabit-kabit na paraan.
Magpakita muli ng ilang mga larawan at mga tunay na bagay.
Ipasulat ang label ng bawat isa sa kabit-kabit na paraan.
Ipabasa ang“Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 273.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang pagsasanay sa“Gawin Natin” na nasa LM, pahina 273.
Ipangkat ang mga bata at ipasagot ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 274.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang“Tandaan Natin” sa LM, pahina 275
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 275.
Ipagawa ang“Sulatin Natin” sa LM, pahina 275.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Ipahanda ang mga gagamitin ng mga mag-aaral sa pagsusulit.
Ipaliwanag ang mga panuto.
Gawaing Pagtataya
A. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot.
1. Ang batang si Nilo ay may katangian na dapat tularan ng batang tulad mo.
a. tama b. mali c. di tiyak
2. Alin sa grupo ng mga salita ang tumutukoy sa katangian ni Nilo?
a. makakalikasan mapagmahal mapangarapin
b. makakalikasan mayabang masipag
c. makakalikasan masunurin tamad
3. Alin sa sumusunod na pares ng salita ang ginagamit sa pagpapaikli ng
ng salita
a.ng at g b. ay at at c.ang at ang mga
106

B.Pumili ng salita na nasa loob ng kahon upang magamit sa parirala at
pangungusap .4. ang basura ____ trak
5. ang pala ___ lupa
6. ang kawali ___ mantika
7. Sila ____ nagtatalakayan
8. Tayo nang gumawa___ mag-aral gumuhit.
9. Kami ____ tutulong sa kapwa.
10. Magtatanim sila ng ampalaya___kalabasa.
C. Paikliin ang mga may salungguhit na salita.
11. maaamo at masunurin
12. matalino at madasalin
13. Magbasa at sumulat nang madalas para gumaling.
14. Ako ay nangangarap magtagumpay sa buhay.
15. Manonood lang ng pelikula atprograma sa TV na para sa edad mo.
D.Isulat nang may wastong baybay ang mga salitang mali ang
pagkakabaybay.
16. Makalikasan si Nilo kaya naes niyang huwag maputol ang mga puno.
17. Natunaw ang baluke ng yelo.
E. Alin sa mga salita ang may kambal-katinig ?
18. a. basura b. bulsa c. blusa
19. a. balot b. basura c. braso
F. Sipiin ang pangungusap sa paraang kabit-kabit.
20. Suot ni Nene ang dilaw na blusa.
Aralin 2: Paalaala ko Sundin Mo

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang kuwento
Palabigkasan at Pagkilala sa Salita
Nababasa ang mga babalang nakikita sa paligid
Pag-unawa sa Binasa
Napagsusunod- sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng larawan
Gramatika
Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaanna naayon sa ginamit na
pangngalan o panghalip
Pagsulat
Naisusulat ang caption ng larawan sa paraang kabit-kabit


at ay
107

UNANG ARAW
Layunin
Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang kuwento
Nababasa ang mga babalang nakikita sa paligid
Paksang Aralin
Pagsasabi ng Mensahe
Kagamitan
mgababala/paalala na nakasulat sa istrip ng kartolina
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 276.
Tukoy-Alam
Ano-anong paalaala ang nabasa mo sa iyong kapaligiran?
Ano ang ginawa mo nang mabasa ito?
Paglalahad
Magpakita ng ilang babala/paalala na nakasulat sa istrip ng kartolina.
Saan ito makikita?
Ano ang ibig sabihin ng bawat isa?
Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ito?
Ano ang mangyayari kung hindi mo susundin ang kahulugan nito?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Piliin sa kahon ang kahuluguhan ng mga salitang may salungguhit sa
pangungusap.1.Napatigil si Gina nang may nakita siyang bata na umiiyak sa daan.
2. Marami silang mga aralinna pinag-aralan ngayong araw na ito.
3. Si Rebecca ay aking kamag-aral.
4. Pinuntahan niya ang kaniyang kapatid sa paaralan.
5. Sobra niyang dinamdam ang pagkawala ng kaniyang alagang pusa.
Ipabasa ang “Ang Paalala kay Arnel” sa“Basahin Natin” sa LM, pahina 276.
Talakayin ang kuwento sa pamamagitan ng pagsagot sa“Sagutin Natin” sa
LM, pahina 278.
Ano-anong babala o paalaala ang nabanggit sa kuwento?
Saang lugar nakita ang mga ito?
Ano ang ginawa ng mga tauhan nang makita ang mga ito?
Hayaang bigyang – kahulugan ng mga bata ang ipakikitang mga babala o
paalaala.
Bakit dapat nating sundin ang mga paalaala o mga babala na makikita sa
ating kapaligiran?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang
- “Gawin Natin” A , B , at C sa LM, pahina 279
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
tinungo napahinto kaklase leksyon labis
108

Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 279
Kasunduan
Magtala ng limang paalala at babala na nakikita sa iyong pamayanan.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tulong ng larawan
Paksang Aralin
Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari
Kagamitan
larawan ng buhay ng paruparo
Tukoy-Alam
Magpakita ng mga larawan ng buhay ngparuparo.
Ipaayos ang mga larawan ayon sa kung paano nagiging paruparo ang uod.
Sa tulong ng mga larawan, ipakuwento sa mga bata ang mga pagbabagong
nagaganap sa isang uod.
Paglalahad
Ipaguhit sa mga bata ang ginagawa nila mula pagkagising hanggang sa
makarating sila sa paaralan.
Pag-usapan ang mga larawang iginuhit ng mga bata.
Ipabasa ang kuwento sa LM, pahina 280
• Ang icon sa pahinang ito na “Linangin Natin” ay hindi sinasadyang
mailagay, Ang bahaging ito ay para “ Basahin Natin” na iyong
ipababasa sa mga mag-aaral.
Ipakita ang larawan ng mga pangyayari sa kuwento.
Talakayin ang bawat larawan.
Iayos ang mga larawan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod sa kuwento.
Isalaysay muli ang binasang kuwento sa tulong ng mga larawan.
Bakit kailangang tangkilikin ang produktong atin?
Ipabasa ang“Pahalagahan Natin”sa LM, pahina 281.
Kasanayang Pagpapayaman
Basahin:
Si Rene ay isang masipag na bata. Tuwing Sabado at Linggo ay
maaga siyang gumigising upang magtanim ng mga gulay sa kanilang
bakuran. Dala-dala niya ang mga kagamitan sa pagtatanim. Binubungkal
niya ang lupa. Pagkatapos nito, ay nagsimula na siyang magtanim.
Dinidiligan niya ang kaniyang pananim bago siya umuwi.
Gamitin ang kuwento sa pagsagot sa “Gawin Natin” sa LM pahina 281.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 281.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang“Linangin Natin”sa LM, pahina 282.


109

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naayon sa ginamit na
pangngalan o panghalip
Paksang Aralin
Pandiwang Pangnagdaan
Kagamitan
larawan ng mga batang nakapila habang nagtataas ng watawat
Tukoy-Alam
Punan ng angkop na salitang kilos upang mabuo ang pangungusap.
Si Lita ay ______ng tubig dahil sa sobrang pagkauhaw.
Ako ay _______ng maruruming damit kahapon.
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng mga batang nanakapila habang itinataas ang watawat
ng Pilipinas.
Pag-usapan ang ipinakita ng mga bata sa larawan.
Ipabasa muli ang kuwentong “Ang Paalala kay Arnel”
Ano-ano ang salitang nakasulat nang pahilis sa kuwento?
Basahin ang mga ito.
Ano ang ipinakikita nito?
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Kailan ito ginawa?
Paano ipinakita na tapos na o nagawa na ang kilos?
Paano natin maipakikita ang pagmamahal sa ating bansa?
Kasanayang Pagpapayaman
“Gawin Natin”sa LM, pahina 283
- “Sanayin Natin”sa LM, pahina 283
Paglalahat
Ano ang pandiwang pangnagdaan?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM, sa pahina 284.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 284.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakakabuo ng payak na pagungusap gamit ang mga salitang kilos
Paksang Aralin
Paggamit ng mga Salitang Kilos sa Pangungusap
Kagamitan
larawan ng mga bayani
Tukoy- Alam
Ano-ano ang ginawa mo noong nagdaang Sabado?
Isulat ang mga pangungusap na ibibigay ng mga bata.
Ipatukoy ang mga pandiwang pagnagdaan na ginamit.

110

Paglalahad
Magpakita ng larawan ng mga bayani ngating bansa.
Kilalanin ang bawat isa. Ano ang nagawa nila para sa bansa?
Basahin sa unang beses ang tula sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 285.
Talakayin ang tula sa sa tulong ng mga tanong sa “Sagutin Natin” sa LM,
pahina 285.
Ano-ano ang may salungguhit na salita sa tula?
Linangin ang bawat salita.
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap.
Magpakita ng ilang mga larawan na may kaugnayan sa tema ng tula.
Pag-usapan ang bawat isa.
Ano ang caption na puwedeng isulat sa bawat larawan?
Paano ito isusulat?
Palawigin ang kaisipan sa“Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 285.
Kasanayang Pagpapayaman
Sagutan ang “Gawin Natin” at “Sanayin Natin”sa LM, pahina 286.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 286.
Karagdagang Pagsasanay
Gawin ang “Linangin Natin”sa LM, sa pahina 287.
Ipagawa ang “Sulatin Natin”sa LM, sa pahina 287.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Pamamaraan
Ihanda ang mga bata sa pagsusulit na isasagawa.
Ipaliwanag ang mga panuto.
Pagtataya
A. Iguhit sa sagutang papel ang bituin ( ) kung ang pahayag ay isang
babala at bilog( ) naman kung ito ay paalala.
1. Bawal tumawid dito.
2. Ugaliing magsepilyo araw-araw.
3. Bawal umihi dito.
4. Itapon ang basura sa tamang lalagyan.
5. Panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng silid-aralan.
B. Basahin ang kuwento. Ayusin ang larawan ayon sa tamang pagkasunod-
sunod ng mga pangyayari sa kuwento. Isulat ang bilang 6 - 10 sa
sagutang papel.
Tuwing Linggo, nakaugalian ng pamilyang Cruz ang pagsisimba.
Sama-sama silang pumupunta sa simbahan. Tahimik silang nakikinig sa
sermon ng pari. Pagkatapos ng misa, namasyal sila sa parke. Nang
makaramdam ng gutom, sila ay kumain salabas. Tuwang- tuwang umuwi
ang mag-anak sa kanilang tahanan.
111

tumakbo sumulat
nawala ginawa
pumunta

6. 7. 8.9. 10.
C. Piliin sa ulap ang angkop na pandiwa upang mabuo ang pangungusap.
Isulat ang sagot sa sagutang papel.


11. Si Nestor ay ____________ sa Maynila kaninang umaga.
12. Noong Linggo, ako ay ______ ng tula.
13. Ang pusa ni Dina ay ______ kahapon.
14. Marami akong _________ kanina.
15. Ang aso ay ___________ nang mabilis.
D. Sumulat ng isang pangungusap gamit ang mga salita.
16. natulog
17. kumain
18. nagsepilyo
19. tumakbo
20. gumuhit

Aralin 3:Lugar na Kinagisnan, Halina’t Pasyalan

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nakapaglalahad ng impormasyong natutunan mula sa napakinggan teksto
Napag-uusapan ang mga personal na karanasan na may kaugnayan sa
napakinggang teksto
Kamalayang Ponolohiya
Nadadagdagan, nababawasan o napapalitan ang isang letra ng salita upang
makabuo ng isang bagong salita112

Gramatika
Nagagamit ang tamang pandiwa na naaayon sa ginamit na pangngalan o
panghalip-pangkasalukuyan
Pag-unawa sa Pinakinggan
Naibibigay ang paksa ng kuwento/impormasyong napakinggan/nabasa
Pagsusulat
Naisusulat anglabel o caption sa paraang kabit-kabit

UNANG ARAW
Layunin
Nakapaglalahad ng impormasyong natutunan mula sa napakinggang teksto
Napag-uusapan ang mga personal na karanasan na may kaugnayan sa
napakinggang/ nabasang teksto
Paksang-aralin
Paglalahad ng Impormasyon
Kagamitan
larawan ng mga magagandang tanawin sa Pilipinas
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin”sa LM.
Tukoy-alam
Ano ang napakinggan mong balita sa araw na ito?
Saan mo ito napakinggan?
Ano ang naramdaman mo nang mapakinggan mo ito?
Paglalahad
Anong lugar sa Pilipinas ang nais mong mapuntahan? Bakit?
Ipakita ang larawan ng mga magagandang tanawin sa Pilipinas.
Tukuyin ang ngalan ng bawat isa.
Saan ito makikita sa bansa?
Idikit ang larawan ng tanawin sa mapa ng Pilipinas.
Hayaang magbahagi ang mga bata kung may karanasan sila na kaugnay ng
mga ipinakitang larawan.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na salita sa tulong ng mga larawan.
- pagsasaka - parada - dalisdis
- kumpol-kumpol - hanapbuhay
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Basahin sa mga bata ang “Kakaiba ang Camiguin” LM, pahina 288.
Talakayin ang kuwento sa pamamagitan ng mga tanong sa “Sagutin Natin”
sa LM, pahina 289.
Ano-anong impormasyon ang natutunan mo sa napakinggang teksto?
Ano-ano ang ginawa mo upang matandaan ang mga mahahalagang
impormasyon sa teksto?
Paano mo ito nailahad nang wasto?
Paano mo maipagmamalaki ang ating bansa?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 290.
113

Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang
- “Gawin Natin” sa LM, pahina 290
- “Sanayin Natin” sa LM, pahina 291
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 291
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 292.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nadadagdagan, nababawasan o napapalitan ang isang letra ng salita upang
makabuo ng isang bagong salita
Paksang-Aralin
Pagbuo ng mga Bagong Salita
Tukoy-alam
Anong salita ang mabubuo mo kung papalitan mo ang unang tunog sa
salitang bola? Kapag tinanggal mo ang unang tunog sa salitang bibig?
Kapag nilagyan ng s ang hulihan ng salitang bata?
Paglalahad
Ipawit ang Alpabetong Filipino.
Ano ang tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino?
Ipabasa ang mga salitang sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 292.
Sagutin ang mga tanong sa“Sagutin Natin” sa LM, pahina 292.
Kumpletuhin ang talaan gamit ang mga salita buhat sa tekstong binasa.

Salita Dagdagan Bawasan PalitanAno ang magagawa mo para mapanatiling malinis at maganda ang isang
tanawin sa bansa?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 293.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM, pahina 293.
Hatiin ang klase. Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 293.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 294.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” saLM, pahina 294.


114

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang tamang pandiwa na naaayon sa ginamit na pangngalan
o panghalip
Paksang-Aralin
Pandiwang Pangkasalukuyan
Kagamitan
larawan ng babaeng may sunong na bilao sa ulo
Tukoy-Alam
Magpatugtog ng isang masayang awitin.
Pagalawin ang mga bata sa kilos na nais nila.
Tumawag ng ilang bata upang sabihin ang ginagawang kilos ng mga kaklase.
Isulat ang sagot ng mga bata sa pisara.
Ipabasa ang mga ito.
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng babaeng may sunong na bilao sa ulo.
Bakit kaya siya may bilao sa ulo?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Piliin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salita sa Hanay A.
Hanay A Hanay B
1. tinig a. uri ng isda
2. ayungin b. boses
3. talaan c. tawanan
4. halakhakan d. listahan
Gamitin sa sariling pangungusap ang mga bagong salita.
Ipabasa ang kuwentong “ Si Nanay at Si Aling Doray” sa LM, pahina 295.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM pahina 296.
Anong mga salita ang may salungguhit sa kuwento?
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Kailan ito ginawa?
Paano mo nasabi?
Paano nabubuo ang pandiwang pangkasalukuyan?
Paano natin ipapakita ang tiwala at pagpapahalaga sa ating mga kaibigan?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”sa LM, pahina 296.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 297.
Pangkatin ang klase at ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 297.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang pandiwang pangkasalukuyan?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 298.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang Linangin Natinsa LM, pahina 298.
115

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Naibibigay ang paksa ng kuwentong nabasa
Paksang Aralin
Pagbibigay ng Paksa
Tukoy-Alam
Basahan ang mga bata ng isang maikling kuwento na hindi pa nila
napapakinggan.
Itanong sa mga bata kung tungkol saan ang napakinggang kuwento.
Paglalahad
Muling basahin ang “ Si Nanay at Si Aling Doray”
Pasagutan ang “Sagutan Natin” sa LM, pahina 299.
Tungkol saan ang kuwento?
Ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang tapat na kaibigan?
Pasagutan ang“Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 299.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang
- “Gawin Natin”sa LM, pahina 300.
- “Sanayin Natin”sa LM, pahina 301.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM,pahina 301.
Ipagawa at gabayan ang mga bata sa “Sulatin Natin” sa LM, pahina 302.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakakaggawa ng collage ng magagandang tanawin sa Pilipinas
Nakasusulat ng payak na pangungusap tungkol sa magagandang tanawin sa
Pilipinas
Paggawa ng Collage
Pangkatin ang klase.
Bawat pangkat ay gagawa ng collage ng magagandang tanawin sa Pilipinas .
Sumulat ng impormasyon tungkol sa magagandang tanawin na inyong
nagawa.
Bigyang-halaga ang ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng paggamit
ng rubrics.
Magsagawa ng isang gallery walk.


116

Aralin 4: Katangian Mo Kalakasan Mo

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Naipahahayag nang maayos ang napakinggang teksto
Pag-unawa sa Binasa
Naibibigay ang diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa
Kasanayang Ponolohiya
Nababasa ang mga salitang may kambal-katinig na -pl
Gramatika
Nagagamit ang tamang panahunan ng pandiwa na naaayon sa ginamit na
pangngalan o panghalip
Komposisyon
Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang kuwentong
nabasa
Pagsulat
Naisusulat ang ngalan ng bagay sa paraang kabit-kabit

UNANG ARAW
Layunin
Naipahahayag nang maayos ang napakinggang teksto
Paksang Aralin
Pagpapahayag ng Napakinggang Teksto
Kagamitan
larawan ng gurong lalaki
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 302.
Tukoy-alam
Ipalaro ang “Ipasa ang Mensahe”.
Pangkatin ang mga bata.
Ibulong sa unang bata sa pila ang mensaheng nais iparating.
Ipapasa ng bata sa unahan ang mensahe sa kamag-aral na nasa likuran
niya.
Gagawin ito hanggang sa makaabot ang mensahe sa likod.
Sasabihin ng bata sa hulihan ng pila ang mensahe.
Ang nakapagsabi ng tamang mensahe ang mananalo sa laro.
Bigyang halaga ang ginawang paglalaro.
Bakit kayo nanalo? Natalo?
Paglalahad
Magpakita ng larawan ng isang gurong lalaki.
Pag-usapan ang nasa larawan.
Itanong sa mga bata kung sino ang nais maging guro at ang dahilan kung
bakit nais nilang maging guro.

117

Pagpapayaman ng Talasalitaan
Alin sa mga salita ang magkakasingkahulugan?
1. interesado a. estudyante
2. mag-aaral b. daan
3. kalye c. may pagnanais
Gamitin ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Ipabasa ang “Si Ginoong John de la Cruz”sa“Basahin Natin”sa
LM,pahina303.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 303.
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ilarawan ang bawat isa.
Saan naganap ang kuwento?
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?
Ano ang suliranin sa kuwento?
Paano ito nalutas?
Gamit ang mga impormasyon sa binasang teksto, isalaysay muli ang
napakinggang kuwento.
Naisagawa mo ba ito nang wasto? Bakit?
Paano mo pahahalagahan ang iyong guro?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”.
Basahin ang “Ang Kamay “ at gawin ang “Sanayin Natin” sa LM,pahina
307.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin” ,sa LM pahina 308.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 308.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Naibibigay ang diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa
Nababasa ang mga salitang may kambal-katinigna -pl
Paksang-Aralin
Kambal Katinigna -pl
Tukoy-alam
Ipangkat ang klase.Hayaang magparamihan ang bawat pangkat ng
maitatalang salitang may kambal katinig.
Ipatukoy ang kambal katinig sa bawat isinulat na salita.
Paglalahad
Ano ang ginagawa mo kapag pinupuri ka ng ibang tao dahil sa katangian mo
o sa nagawa mo?
Ipabasa ang “Basahin Natin”sa LM, pahina 309.
Pasagutan ang“Sagutin Natin”, pahina 309.
Tungkol saan ang binasang talata?
118

Alin sa mga pangungusap sa talata ang nagsasabi kung tungkol saan ito?
Ano ang sinabi nito kay G. John De la Cruz?
Ano ang ginawa niya nang pinuri siya?
Ano-anong salita ang sa kuwento ang may kambal katinig?
Maituturing bang isang bayani si G. Cruz? Bakit?
Paano tayo magiging munting bayani ?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM,pahina 310 at ang “Sanayin Natin” sa
LM,pahina 310.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 311.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa sa mga mag-aaral ang “Linangin Natin”sa LM, pahina312.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit ang tamang panahunan ng pandiwa na naaayon sa ginamit na
pangngalan at panghalip
Paksang-aralin
Pandiwang Panghinaharap
Kagamitan
istrip ng mga papel na may nakasulat na mga salitang kilos
Tukoy-alam
Tukuyin ang pandiwang ginamit sa mga pangungusap.
1. Naku! Nakalimutan ko, magluluto nga pala ako.
2. Sasabay daw siya sa iyo mamaya.
3. Matutulog ako nang maaga mamayang gabi.
4. Sasakay sila ng kotse papuntang bayan.
5. Nagwawalis si Ana ngayon.
Paglalahad
Hayaang bumunot ang mga bata ng istrip ng papel sa Mahiwagang Kahon
ng mga Kilos.
Isagawa ang nakasulat dito.
Habang isinasagawa ang kilos, itanong sa mga bata kung ano ang ginagawa
ng kaklaseng nasa harapan. Isulat ito sa pisara.
Ipabasa ang mga salita na naisulat sa pisara.
Ano ang ipinakikita ng mga salitang ito?
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Ipabasa ang mga pangungusap sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 313.
Ano-anong salitang kilos ang ginamit sa mga pangungusap?
Kailan ito ginawa?
Paano ipinakita na ang salitang kilos ay magaganap pa lamang?
Paano mo maipapakita ang pagmamahal sa bansa?

119

Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang pagsasanay sa Gawin Natin A at Bsa LM, pahina 314 at
“Sanayin Natin”sa LM, pahina 314.
Paglalahat
Ano ang pandiwang panghinaharap?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”na nasa LM, pahina 315.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM,pahina 315.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang kuwentong
nabasa
Paksang-Aralin
Payak na Pangungusap
Tukoy-alam
Pumili ng isang bagay sa loob ng silid-aralan.
Pasulatin ang mga bata ng pangungusap tungkol dito.
Pagbabahaginan ng pangungusap na isinulat ng mga bata.
Paglalahad
Pasulatin ang mga bata ng isang pangungusap tungkol kay G. dela Cruz.
Ipabasa ang isinulat na pangungusap.
Magsagawa ng isang gallery walk upang makita ng bawat isa ang isinulat ng
kanilang mga kaklase.
Pagtuturo at Paglalarawan
Ipabasa ang pangungusap sa“Basahin Natin” na nasa LM, pahina 316.
Pasagutan“Sagutin Natin”na nasa LM, pahina 316.
Ipabasa ang isang pangungusap mula sa “Basahin Natin.”
Paano ito isinulat?
Paano sinimulan?Tinapos?
Ilang ideya o kaisipan mayroon ang pangungusap?
Balikan muli ang isinulat na pangungusap sa simula ng klase.
Surin kung tama ang pagkakasulat .
Itama ang nakitang pagkakamali.
Isulat na muli nang wasto ang ginawang pangungusap.
Ipakitang muli sa pamamagitan ng gallery walk ang naitamang pangungusap.
Ano ang dapat tandaan kung may isang gawaing ipinagagawa sa iyo?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”sa LM, pahina 316.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa
- “Gawain Natin”na nasa LM, pahina 317 .
- “Sanayin Natin”sa LM,pahina 317.
Paglalahat
Paano isinusulat ang payak na pangungusap?

120

Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa nasa LM, pahina 318.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Naisusulat ang ngalan ng bagay sa paraang kabit-kabit
Naipapahahayag nang maayos ang napakingang kuwento o teksto
Paksang Aralin
Maayos na Pagpapahayag
Paglalahad
Basahan ang mga bata ng isang teksto.
Ipangkat ang klase.
Hayaang maghanda ang bawat pangkat ng isang pagtatanghal na
pagkakasunduan ng pangkat sa pagpapahayag ng mga kaisipan mula sa
napakinggang teksto.
Pagtatanghal ng bawat pangkat.
Bigyang halaga ang ginawa ng bawat pangkat.
Magsagawa ng isang field trip sa loob ng paaralan.
Magbigay at isulat ang ngalan ng 5 bagay na nakita sa isinagawang field trip.
Ipagawa ang “Sulatin Natin”sa LM, pahina 319.
Rubrics:
Pagkukuwento: (Story Telling)
Mga Pamantayan Puntos
Lakas ng Boses at Pagbabago-bago 30%
Kilos at Galaw ng katawan 20%
Konsentrasyon 20%
Pagsasabuhay sa Tauhan 30%
Kabuuan 100%

Dula-dulaan
Mga Pamantayan Puntos
Makabuluhan ang ipinakitang tagpo sa dula-
dulaan
40 %
Mahusay umarte ang bawat kasapi ng grupo 40%
Sumali ang lahat ng miyembro ng grupo 20%
Kabuuan 100%
Aralin 5: Halika, Mamasyal Tayo!

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan
Pag-unlad ng Bokabularyo
Natutukoy ang mga di pamilyar o bagong salitasa pamamagitan ng
121

palatandaang nagbibigay ng kahulugan
Kamalayang Ponolohiya
Nakikilala at nabibigkas ang mga salitang may diptonggo (-ay,-oy)
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang mga pang- uri sa paglalarawan sa tao, lugar o
bagay
Pagsulat
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra sa
pagsulat ng mgasalitang natutunan sa aralin

UNANG ARAW
Layunin
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan
Natutukoy ang mga di pamilyar na salita sa pamamagitan ngpalatandaang
nagbibigay ng kahulugan
Paksang Aralin
Mga Di-Pamilyar na mga Salita
Kagamitan
larawan mga batang nagbabakasyon sa probinsiya, puno ng hitik sa
bunga,lungsod at baryo
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM pahina 320.
Tukoy- Alam
Ano ang naaalala ninyo kapag naririnig ang salitang lungsod?Baryo?
Ipaguhit ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang lugar.
Paglalahad
Hayaang magbahagi ang mga bata ng kanilang karanasan na may
kaugnayan sa lungsod/baryo.
Saan ninyo nais tumira?Ipaliwanag ang sagot.
Saan mo nais magbakasyon?Ipaliwanag ang sagot.
Babasahin “Masayang Bakasyon” sa LM, pahina 321.
Pasagutan ang “SagutinNatin”sa LM pahina 321.
Ano ang pamagat ng kuwento?
Saan naganap ang kuwento?
Sino-sino ang tauhan ? Ilarawan ang bawat isa.
Ano ang suliranin sa kuwento? Paano ito nalutas?
Ano-ano ang salitang may salungguhit?
Ano ang kahulugan ng bawat isa?
Paano mo nalaman ang kahulugan nito?
Ano-ano ang salita sa kuwento na hindi mo naunawaan?
Linangin ang mga salitang ibibigay ng mga bata.
Ano ang ginamit mong pamamaraan upang maibigay ang kahulugan ng mga
di-pamilyar na salita sa binasang kuwento?
Ano ang gagawin mo upang makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran?

122

Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin”sa LM pahina 322.
Ipangkat ang klase.Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 323.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaaan Natin” na makikita sa LM, pahina 323.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 324.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nababasa at nabibigkas nang wasto ang salitang may diptonggong -ay at-oy
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra sa
pagsulat ng mgasalitang natutunan sa aralin
Paksang Aralin
Mga Salitang may Diptonggo
Tukoy-alam
Piliin ang mga salitang may diptonggo.
sayaw sisiw anay
baso sabon sasoy
bahay kalabaw nanay
Ano ba ang diptonggo?
Paglalahad
Kailan ang pinakamasaya mong bakasyon?
Pagbabaginan ng sariling karanasan.
Muling basahin ang “ Masayang Bakasyon”.
Pasagutan ang mga tanong tungkol sa kuwento.
Ano-ano ang salitang may salungguhit sa kuwento?Isulat sa pisara.
Basahin ang bawat isa.
Ano ang napapansin sa bawat salita?
Paano mo ipakikita ang pagmamahal sa kapaligiran?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang
- “Gawin Natin” sa LM,pahina 325
- “Sanayin Natin” sa LM, pahina 325
Paglalahat
Ano ang diptonggo?
Ipabasa sa mga mag-aaral ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 326.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 326.
Ipasulat ang mga salitang natutunan sa aralin na ginagamitan ng malaki at
maliliit na letra.123

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang mga pang-uri sa paglalarawan ng tao,
lugar o bagay
Nakaklasipika ang mga pang-uri
Paksang Aralin
Paglalarawan ng Tao, Lugar o Bagay
Kagamitan
larawan ng Rizal Park
Tukoy alam
Hayaang pumili ang mga bata ng isang bagay mula sa Mystery Box.
Ilarawan at pahulaan ito sa ibang kaklase. (Hindi ipakikita ng “it” ang kaniyang
nabunot na bagay)
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng Rizal Park.
Ipakilala ito sa mga bata sa pamamagitan ng pagsasabi ng kahalagahan nito
sa kasaysayan ng Pilipinas.
Pag-usapan ang karanasan ng mga bata na nakapasyal na dito.
Kung wala naman, tanungin sila ng ibang karanasan ng pamamasyal sa
parke o plasa na nasa kanilang lugar.
Ipabasa ang “Basahin Natin”sa LM , pahina 327.
Pasagutan ang“Sagutan Natin”sa LM, pahina 327.
Ipangkat ang klase sa apat. Pagawain ang bawat pangkat ng talaan ng mga
salitang ginamit sa paglalarawan ng mapupuntang paksa sa pangkat.
Paalalahanan ang bawat pangkat na ang ibibigay na mga salita ay batay sa
binasang talata.
- Rizal Park - paglubog ng araw - hangin -punongkahoy
Pag-uulat ng bawat pangkat.
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang ng “Gawin Natin” sa LMsapahina 327.
Ipangkat ang klase at ipagawa ang“Sanayin Natin”sa LM, pahin 328.
Paglalahat
Ano ang pang-uri?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 329.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin”sa LM sa pahina 329.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Naiuugnay ang sariling karanasan sa nabasang kuwento
Paksang Aralin
Pag-uugnay ng Sariling Karanasan saNabasang Kuwento
Tukoy-Alam
Ano-ano ang tradisyong ipinagdiriwang ng mga Pilipino?
124

Ipakita ang ilang mga larawan at ipatukoy ang ngalan nito.
Paglalahad
Magpaawit o magparinig ng isang awiting pamasko.
Ano ang naalala mo sa tuwing maririnig ang awiting ito?
Basahin “Ang Pasko.”
Sagutin ang mga tanong sa“Basahin Natin” sa LM, pahina 330.
Ano-ano ang ginagawa mo tuwing araw ng Pasko?
Katulad din ba ito ng mga nabanggit sa talatang binasa?
Bakit natin ipinagdiriwang ang araw ng Kapaskuhan?
Ano ang diwa ng Pasko?
Paano mo mapapasaya ang kapwa bata mo?Mga magulang mo? Mga
kapatid mo? Ibang tao?
Gawaing Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM,pahina 331at “Sanayin Natin” sa LM,
pahina 331.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Karagdagang Pagsasanay
Sagutan ang“Linangin Natin”sa LM,pahina 331.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa gagawing pagsusulit.
Basahin at ipaliwanag ang mga panuto.

A. Basahing mabuti ang talata at sagutin ang mga tanong tungkol dito.
Ang magkapatid na Roel at Joel ay masayang nagtungo sa tabing
dagat. Mainit ang araw noon.Gumawa sila ng maliit na kastilyong
buhangin. Nanguha sila ng mga kabibe na iba’t iba ang laki, kulay at
hugis.Ganoon na lang ang gulat nila nang biglang lumaki ang
alon.Kumaripas sila ng takbo.
1. Sino-sino ang nagpunta satabing dagat?
a. sina Roel at Joel c. sina Rudy at Roel
b. sina Roel at Joey d. sina Rey at Roel
2. Bakit sila nagulat?
a. Uminit ang sikat ng araw.
b. Lumaki ang alon sa dagat.
c. Dumating ang nanay nila.
d. Nasira ang kastilyong buhangin.
3. Kung ikaw si Roel, ano ang gagawin mo kung lumaki ang alon ng
dagat?
a. Maglalaro sa alon.
b. Lalayo sa dagat.
125

c. Hindi ito papansinin.
d. Magagawa pa ng mga munting kastilyo upang ipaanod sa alon.
B. Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit.
Isulat ang letra ng wastong sagot.
4. Mainit ang buhangin sadalampasigan.
a. tabing ilog c. tabing bahay
b. tabing daan d. tabing dagat
5. Ang Hari at Reyna ay nakatira sa malaking kastilyo.
a. dampa c. bahay
b. palasyo d. malaking bahay
6. Nadapa ang bata nang kumaripas ng takbo palayo sa dalampasigan.
a. mabilis na tumakbo
b. marahang tumakbo
c. mahinang tumakbo
d. dahan-dahang tumakbo
D. Isulat ang angkop na pang-uri sa sumusunod na pangungusap.
7. (malambot, matigas) ang bulak na inilagay sa unan.
8. Ang tubig sa batis ay (malinaw,malinit).
9. (maunlad, malusog) ang bayan ng San Antonio.

E. Piliin ang pang-uri sa mga pangungusap.Isulat ang letra ng tamang sagot.
10. Makukulay ang mga isda sa ilalim ng dagat.
a. isda c. makukulay
b. dagat d. sa ilalim
11. Mahal ang nabili kong gulay sa palengke.
a. nabili c. palengke
b. gulay d. mahal
F. Pasalitang Pagtataya
Basahin ang salitang may diptonggo sa bawat pahayag.
12. Ang nanay ay mahilig magtanim ng mga halaman.
13. Napuno ng makukulay na bulaklak ang hardin.
14. Sa itaas ng bahay ay matatanaw mo ang magandang hardin.
15. May tubig na dumadaloy sa mga halamanan.

Aralin 6: Produktong Gawa Natin, Ating Tangkilikin!

Lingguhang Layunin:
Wikang Binibigkas
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang teksto
Nakapagbibigay ng sariling hinuha tungkol sa napakinggang teksto
Kamalayang Ponolohiya
Nakikilala at nabibigkas nang wasto ang mga salitang may diptonggo
(-aw, -iw)

126

Gramatika
Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan
Pag-unawa sa binasa
Napag-uugnay ang sanhi at bunga sa mga pangyayari sa binasang teksto
Pagsulat
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantassa pagsulat ng mga salitang dinaglat

UNANG ARAW
Layunin
Nasasagot ang mga tanong tungkol napakinggang teksto
Nakapagbibigay ng sariling hinuha sa napakinggang teksto
Paksang –Aralin
Pagbibigay ng Hinuha
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM pahina 332.
Tukoy-Alam
Magsagawa ng larong “ Ako ay Mamamalengke.”
Maghanda ng mga bagay na maaaring bilihin sa palengke.
Ipangkat ang klase at magsagawa ng pamamalengke.
Papilahin ang mga bata. Ang unang bata sa pila ay magsusuot ng damit
pamalengke at magdadala ng basket papuntang palengke. Kapag tapos na
siya ilalagay niya ang kaniyang pinamili sa lagayan ng pangkat upang ang
susunod naming kapangkat ang mamalengke. Isasagawa ito ng lahat ng bata
sa pangkat.
Gamit ang tsart , itala ang mga pinamili sa palengke.

BAGAY BILANG
Paglalahad
Hayaang magbahagi ang mga bata ng kanilang karanasan sa pamilihan.
Pagpapayaman sa Talasalitaan
Piliin ang tamang kahulugan ng mga salitang may salungguhit
1. Mahalaga ang paglilista ng mga kailangan upang walang makaligtaan.
a. maalala b. makuha c. mapansin d. makalimutan
2. Dapat na binabadyet nang mabuti ang pera upang makatipid o di
kaya ay makaipon.
a. pamimili sa department store
b. paraan ng paggastos sa pera
c. pagbili ng mga di-kailangang bagay
d. pagbili ng mga bagay na gusto ng pamilya
127

3. Mabilis ang kilos ng kahera kaya hindi mahaba ang pila sa
pagbabayad.
a. ang nagbabantay sa mga paninda
b. ang nag-eempake ng mga pinamili
c. ang empleyadong binibigyan ng bayad
d. ang naglalagay ng presyo sa mga bilihin
Ipagamit sa sariling pangungusap ang mga bagong natutunang salita.
Basahin ang kuwentong “Ang Pamimili ni Aling Sonia”.
Ipagawa ang “Sagutin Natin” sa LM,pahina 334.
Ano kaya ang sumunod na nangyari sa kuwento?
Bakit natin dapat ibadyet ang ating pera?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang“Gawain Natin”sa LM, pahina 335.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 335.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 336.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM pahina 337.
Basahin ang talata .Sagutin ang mga tanong tungkol dito.
Malapit na ang paligsahan sa pag-awit. Nagsasanay nang mabuti si
Boboy. Naghahanda siya ng kaniyang isusuot para sa paligsahan nang
makita niyang sira na pala ang kaniyang sapatos.Nagmamadali siyang
pumasok sa kuwarto ng kaniyang ina. Nakita niya ang nanay niyang
nilalagnat.
1. Sino ang sasali sa paligsahan sa pag-awit?
2. Bakit kaya siya pumasok sa kuwarto ng nanay?
3. Ano kaya ang nangyari kay Boboy?

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakikilala at nabibigkas nang wasto ang mga salitang may diptonggo
(-aw at -iw)
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantas sa pagsulat ng mga salitang dinaglat
Paksang Aralin
Mga Salitang may Diptonggo
Tukoy –Alam
Ipabasa ang sumusunod na salita. Tukuyin kung alin ang mya diptonggo.
dala palayan
simoy tutubi
kalabaw sabaw128

Paglalahad
Ano-ano kaya ang puwede nating gawin para sa palatuntunan sa pagtanggap
ng isang bisita na darating sa paaralan? Hayaang magbigay ng suhestyon
ang mga bata at kung paano nila ito gagawin.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
1. Natuwa ang mga panauhin sa magandang pagsalubong sa kanila ng
mga tao sa paaralan.
a. bisita c. magulang
b. guro d. mag-aaral
2. Napakaganda ng kanilang katutubong sayaw.
a. makaluma c. makabago
b. sinauna d. makakalikasan
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Ipabasa muli ang kuwento sa mga bata.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 338.
Basahin ang mga salitang may diptonggo sa talata.
Paano natin dapat ipakita ang maluwag na pagtanggap sa ating panauhin?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM pahina 338.
Ipangkat ang klase at ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 339.
Paglalahat
Ano ang diptonggo?
Paglalapat
Sagutan ang “Linangin Natin” sa LM sa pahina 339.
Pagsulat
Isulat ang ilang mga salitang dinaglat sa flashcard.
Ipabasa ang mga ito sa mga bata.
Paano ito isinulat?
Magdikta ng ilang mga salitang dinaglat na wala sa flashcard. Tingnan kung
paano ito isinulat ng mga bata.
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 340.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang mga pang-uring pamilang
Paksang Aralin
Pang-uring Pamilang
Tukoy-alam
Punan ang tsart.
Mga Bagay na Makikita sa Loob ng
Silid-Aralan
Bilang ng Bagay na Ito
aklat 5


Ipakita sa mga kaklase ang natapos na tsart.
129

Paglalahad
Gamit ang natapos na tsart , hayaang gumawa ang bawat isa ng
pangungusap. Halimbawa: May 5 aklat sa ibabaw ng cabinet.
Ipabasa “Ang Kaarawan ni Kim” sa “Basahin Natin” sa LM pahina 340.
Ipagawa ang “Sagutin Natin” sa LM pahina 341.
Ano-ano ang mga bagay na binanggit sa kuwento?
Ilan ang bawat isa?
Ano ang ginawa ng mga salitang ito sa bawat ngalan ng bagay?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM pahina 341.
Gawin ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 341.
Paglalahat
Ano ang pang-uring pamilang?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 342.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM,pahina 342.
Basahin at tukuyin ang pang-uring pamilang na ginamit sa bawat
pangungusap.
1. Ang lolo ko ay nakabenta ng dalawampung manok.
2. Anim na upo ang napitas ni Tonyo.
* Dagdagan pa ang mga pangungusap na ito.
Iguhit ayon sa sinasabi.
3. tatlong ibon
4. limang mesa
5. anim na bola
* Dagdagan pa ito

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa teksto
Paksang Aralin
Sanhi at Bunga
Tukoy –Alam
Iguhit ang maaaring mangyari kung mag-aaral kang mabuti.
Pagbabahagi ng natapos na gawain.
Paglalahad
Ano ang kabutihang naidulot ng pagbabadyet ni Aling Sonia?
Basahin muli ang kuwentong “Ang Pamimili ni Aling Sonia”.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 343.
Ano-ano ang suliranin na nakita sa binasa?
Ano ang sanhi ng bawat isa?
Ano ang naging bunga ng bawat pangyayari?
Bakit kailangang tipirin ang pera?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM sa pahina 344
130

Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 345.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 345.
Karagdagang Pagsasanay
Sagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 346.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakikilala ang pang-uring pamilang
Natutukoy ang sanhi at bunga ng isang pangyayari
Paksang Aralin
Pang-uring Pamilang
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga mag-aaral sa gawain.
Basahin at ipaliwanag ang mga panuto.
Unang Gawain
Ipangkat ang klase at ipagawa ang sumusunod. Gumawa ng mga
pangungusap na maglalarawan ng makikita sa:
Pangkat I – hardin Pangkat III – sa may gate
Pangkat II – kantina Pangkat IV – silid-aklatan
Pangalawang Gawain
May mga sanhi at bunga na nakasulat sa istrip ng papel ang ibibigay sa
dalawang pangkat .Hanapin at pagtambalin ang magkaugnay na sanhi at
bunga. Pagkatapos, basahin ang natapos sa klase.
Aralin 7 : Kalikasan, Ating Alagaan!

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa napakinggang teksto
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang teksto
Pag-unlad ng Bokabularyo
Nababasa ang mga pamilyar na salita
Pag-unawa sa binasa
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa kuwentong binasa
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang mga salita sa paghahambing ng tao,bagay at
lugar
Kaalaman sa Aklat at Limbag
Natutukoy ang kahalagahan ng bantas sa isang pangungusap
Naisusulat ang mga pangungusap nang may wastong bantas
Pagsulat
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantas sa pagsulat ng parirala
131

UNANG ARAW
Layunin
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa napakinggang teksto
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng napakinggang tula
Paksang Aralin
Pagbibigay Hula
Kagamitan
larawan ng kalbong kabundukan
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 347 .
Tukoy-Alam
Magpanood ng isang video clip sa mga bata na hindi pa nila napapanood.
Hayaang hulaan nila ang susunod na mangyayari. Ituloy ang video upang
malaman ng bata kung tama o mali ang ginawang panghuhula.
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng isang nakakalbong bundok.
Pag-usapan ang maaaring ibunga nito sa buhay at kabuhayan ng tao.
Pagpapayaman ng Talasalitaaan
Piliin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit.
1. Ang maitim na usok ng mga sasakyan ay nagdudulot ng polusyon sa
hangin.
a. alikabok b. dumi c. tubig
2. Malalanghap mo sa hardin ang bango ng mga bulaklak.
a. mararamdaman b. mamalalasahan c. maaamoy
3. Isang robot ang bagong imbensiyon ng mga mag-aaral.
a. likha b. laruan c. awit
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pangungusap.
Unang pagbasa ng guro sa tula.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM sa pahina 349.
Paano binasa ang tula?
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagbasa ng tula?
Ikalawang pagbasa ng guro.
Gabayan ang pagbasa ng mga bata ng tula. Isagawa ang echoing.
Paano mapangangalagaan ang kalikasan?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 349
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 350.
Paglalahat
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 350.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM,pahina 350.
132

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa binasang kuwento
Paksang Aralin
Pagbibigay Wakas sa Binasang Kuwento
Kagamitan
larawan ng mangingisda, dinamita, bangkang sumabog sa dagat
Tukoy-Alam
Iguhit ang mga produktong nakukuha natin sa dagat.
Paglalahad
Ipangkat ang klase. Maghanda ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng
buhay ng isang mangingisda.
Pag-usapan ang mga sitwasyon na nakita sa dula-dulaan ng bawat pangkat.
Basahin “Ang Mangingisda” sa LM.
Ipagawa ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 351.
Ano ang nais mong maging wakas ng binasang kuwento? Bigyang-katwiran
ang ibinigay na wakas.
Paano natin mapangangalagan ang ating karagatan at iba pang anyong
tubig? Magpagawa ng poster sa mga bata.
Kasanayang Pagpapayaman
Sagutan ang “Gawin Natin”,LM 352.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” na makikita sa LM , pahina 352.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 353.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 353.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang mga salita sa paghahambing ng tao, bagay at
lugar
Paksang-Aralin
Paghahambing ng Tao, Bagay at Lugar
Kagamitan
larawan ng aso at pusa
Tukoy-Alam
Magpakita ng dalawang bagay.
Ipalarawan ang bawat isa.
Tukuyin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na ipinakita.
Paglalahad
Hayaang gumawa ang bawat pangkat ng mga pangungusap na
maghahambing ng aso at pusa batay sa larawang ipakikita.
Ipabasa ang diyalogo sa “Basahin Natin” sa LM pahina 354.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 354.
133

Ano-ano ang pinaghambing sa diyalogo?
Paano sila pinaghambing?
Ano ang mga salitang ginamit sa paghahambing?
Balikan ang ginawang pangungusap tungkol sa aso’t pusa.
Gamitin ang mga natutunang salita sa paghahambing ng aso’t pusa.
Ano ang dapat gawin sa mga alituntuning nakikita sa mga pook pasyalan?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 355.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 355 at “Sanayin Natin” sa LM,
pahina 355.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM,pahina 356.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang“Linangin Natin” sa LM, pahina 357.
Hayaang pumili ng 2 larawan ang mga bata sa Magic Kahon (may lamang
larawan ng tao, bagay, hayop at lugar). Paghambingin ang mga nakuhang
larawan gamit ang mga natutunang salita sa aralin.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Natutukoy ang kahalagahan ng bantas sa isang pangungusap
Nagagamit nang wasto ang mga bantas sa pagsulat ng pangungusap
PaksangAralin
Wastong Pagsulat ng Pangungusap
Tukoy-alam
Pasulatin ang mga bata ng pangungusap na nagsasalaysay, nagtatanong,
nagpapakita ng damdamin tungkol sa isang nasaksihan sa paaralan.
Magsagawa ng isang gallery walk.
Pag-usapan ang mga pangungusap na nabasa sa gallery walk.
Paglalahad
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM, pahina 357.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 358.
Ano-ano ang pangungusap na nabasa sa talata?
Isulat ang sagot ng mga bata.
Ano ang ipinahihiwatig ng bawat pangungusap?
Paano isinulat ang bawat isa?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 358
Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 359.
Paglalahat
Paano isinusulat ang pangungusap?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM. Pahina 359.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa sa mga bata ang Linangin Natin sa LM.
134

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakasusunod nang wasto sa mga panutong ibinigay
Nakasasali nang may kawilihan sa mga pangkatang gawain
Paksang-Aralin
Sabayang Bigkas
Pamamaraan
Ipangkat ang klase.
Ipaliwanag kung paano isasagawa ang sabayang bigkas at kung paano sila
mamarkahan.
Paghahanda ng sabayang bigaks ng “ Nagtampo ang Kalikasan.”
Pagtatanghal at pagbibigay halaga sa ginawa ng bawat pangkat.

Aralin 8: Kalinisan, Panatilihin Natin!

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng napakinggangkuwento
Nakapagbibigay ng maaaring sumunod na pangyayari
Pag-unlad ng Bokabularyo
Nasasabi kung ang mga salita ay magkasingkahulugan o magkasalungat
Nakikilala na ang dalawang salita ay maaaring maging tambalan
Pag-unawa sa Binasa
Napagsusunod- sunod ang mga detalye ng nabasang teksto
Nagagamit ang pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa susunod
upang mailahad ng may pagkakasunod- sunodang nabasang teksto
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang mga salita sa paghahambing
Pagsulat
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantas sa pagsusulat na mga pangungusap

UNANG ARAW
Layunin
Nasasagot ang mga tanongtungkol sa detalye ng napakinggang teksto
Nasasabi kung ang mga salita ay magkasingkahulugan o magkasalungat
Paksang Aralin
Magkasingkahulugan at Magkasalungat na mga Salita
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang mga tanong sa “Subukin Natin” sa LM.
Paglalahad
Ipakita at pag-usapan ang mga kaisipang ipinakikita ng larawan ng isang
malinis at maayos nabarangay.

135

Pagpapayaman ng Talasalitaan
Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa bawat
pangungusap.
1. Ang lahat ng mga tao sa barangay aymakikilahok sa paglilinis ng
paligid.
a. magbibigay c. maghahanda
b. makikiisa d. manonood
2. Ang maruming kapaligiran ang dahilan ng paglaganap ng sakit.
a. pagtuklas c. pagpuksa
b. pag-iwas d. pagdami
3. Ang tigdas ay sakit na nakakahawa.
a. madaling gumaling c. naisasalin
b. mapanganib d. nakamamatay
Ipagamit sa sariling pangungusap ang mga bagong salita na natutunan.
Basahin ang usapan.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 364.
Ano-ano ang salitang magkakasingkahulugan sa usapan? Magkasalungat?
Pumili ng isang pares ng salitang magkasingkahulugan/magkasalungat.
Pag-usapan kung paano ito naging magkasingkahulugan/magkasalungat.
Magbigay ng ilang pares ng mga salita at hayaang sabihin ng mga bata kung
ito ay magkasalungat o magkasingkahulugan.
Paano tayo makatutulong sa paglilinis ng ating kapaligiran?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 364.
Ipangkat ang klaseat ipagawa ang “Sanayin Natin”sa LM, pahina 365.
Paglalahat
Kailan magkasalungat/magkasingkahulugan ang mga salita?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”sa LM, pahina 365.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 365.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nagagamit ang mga pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa,susunod
upang mailahad nang may pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari ng
nabasang teksto
Paksang Aralin
Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari sa Nabasang Teksto
Tukoy-Alam
Basahan ng isang maikling kuwento ang bata. (Maghanda ng mga larawan
tungkol sa kuwento)
Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tulong ng mga larawan.
Ipasalaysay muli ang napakinggang kuwento sa tulong ng mga larawan.
Paglalahad
Sino ang ating pambansang bayani?
136

Gumawa ng isang concept map tungkol kay Dr. Jose Rizal.
Basahin “ Dr.Jose P.Rizal”
Ipagawa ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 367.
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?
Ipabasa ang mga pangungusap na nagpapakita ng mga pangyayari sa
kuwento.
Tukuyin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga ito.
Ikuwentong muli ang nabasang kuwento gamit ang mga pangungusap at ang
angkop na pag-ugnay.
Paano ka magiging munting bayani?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 367.
Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 368.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” na nakasulat sa LM, pahina 368.
Karagdagang Pagsasanay
Sagutan ang pagsasanay sa “Linangin Natin” sa LM, pahina 369.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang mga salita sa paghahambing ng tao,bagay, o
lugar
Paksang Aralin
Paghahambing ng Tao, Bagay, o Lugar
Tukoy –Alam
Pumili at ilarawan ang isang kamag-aral.Ihambing siya sa isang kamag-aral.
Pagganyak
Ano-ano ang kinakain mong prutas?
Paghambingin ang mga ito batay sa kulay, laki, at lasa.
Alin ang mas masarap para sa iyo? Bakit
Basahin ang usapan sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 369.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 370.
Ano-ano ang inilarawan sa usapan?
Paano ito pinaghambing?
Ano-anong salita ang ginamit sa paghahambing?
Ano ang gagawin mo kung ayaw ng kaibigan mo sa mga bagay na nais mo?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang“Gawin Natin” sa LM, pahina 370.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 370.
Paglalahat
Paano natin paghahambingin ang dalawang bagay?
Ipabasa ang“Tandaan Natin” sa LM, pahina 372.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang“Linangin Natin” sa LM, pahina 372.
137

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakikilala na ang dalawang salita ay maaaring maging tambalang salita na
nanatili ang kahulugan
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki, maliit na letra at bantas sa
pagsulat ng pangungusap
Paksang-Aralin
Tambalang Salita
Kagamitan
larawan ng mga taong naglilinis ng barangay
Tukoy-alam
Tukuyin kung tama o mali ang ibinigay na kahulugan ng mga salita.
bukas palad mapagkawanggawa
anak pawis mayaman
takip-silim madaling araw
bantay bata yaya
bukang liwayway paglubog ng araw
Paglalahad
Saang barangay ka kabilang?
Ilarawan ang barangay na kinabibilangan.
Pagtalakay
Ipabasa angtalatang “Ang Huwarang Barangay”
Talakayin ang binasa sa pamamagitan ng “Sagutin Natin” sa LM, pahina
374.
Ipabasa ang mga salita buhat sa binasa.
(kapitbahay, taos-puso, bukas palad, barangay tanod)
Ano ang napansin sa mga salita?
Pag-usapan ang kahulugan ng bawat salita sa bawat tambalang salita.
Ano ang nangyari sa mga kahulugan ng bawat salita?
Nagkaroon ba ito ng bagong kahulugan nang pinagsama at naging isang
salita?
Paano ka makatutulong upang maging huwaran ang inyong barangay?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 374.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM, pahina 375.
Ipangkat ang klase at ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 375.
Paglalahat
Ano ang tambalang salita?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 376.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin”sa LM, pahina 376.
Ipabasa ang ilang mga pangungusap.
Paano ito isinulat?
Ipagawa ang “Sulatin Natin”sa LM, pahina 376.

138

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang tanong
Nakasusunod sa mga ibinigay na panuto
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa gawain.
Ipaliwanag ang mga panuto.
Pagtataya
A. Basahing mabuti ang talata upang masagot ang mga tanong tungkol
dito.Isulat ang letra ng tamang sagot.
Ang magkakaibigan ay nagsasanay nang mabuti. Sila ay sasali sa
isang paligsahan ng sayaw sa araw ng pista ng kanilang bayan.Bumili sila
ng kanilang uniporme. Masigla silang nagtungo sa plasa kung saan
gaganapin ang paligsahan. Tuwang-tuwang umuwi ang mga
magkakaibigan.
1. Sino ang sasali sa paligsahan ng sayaw?
a. ang mga mag-aaral c. ang magkakaibigan
b. ang magpipinsan d. ang magkakapatid
2. Ano ang kanilang binili?
a. uniporme sa paaralan c. uniporme sa pag-awit
b. uniporme sa sayaw d. uniporme sa pagsisimba
3. Saan ginanap ang paligsahan sa sayaw?
a. sa paaralan c.sa plasa
b. sa simbahan d. sa palengke
4. Bakit tuwang- tuwang umuwi angmagkakaibigan ?
a. nanalo sila sa paligsahan c. hindi sila natuloy sumali
b. natalo sila sa paligsahan d. hindi natuloy ang paligsahan
5. Ano ang sumunod na pangyayarinang makauwi sila?
a. natuwa ang mga magulang nila
b. nalungkot ang mga magulang nila
c. napapagalitan sila
d. hindi sila pinansin
B. Piliin ang wastong kahulugan ng mga tambalang salita.
6. Ano ang hanapbuhay ng tatay mo?
a. trabaho c. pangalan
b. natapos d. libangan
7. Malaki ang naitutulong ng Bantay Bata sa lalawigan.
a. samahang nangangalaga sa mga bata
b. samahan ng mga mang-aawit
c. samahan ng mga barangay
d. samahan ng mga bata
C. lsulat ang M kung ang magkasalungat at S kung magkasingkahulugan
ang pares ng salita.
8. makapal manipis
9. mahinhin mayumi
139

10. lugar pook
D. Piliin ang letra ng salitang kasingkahulugan ng salitang nasa kanan.
11. matalino a.mahina b.marunong c. tamad
12. marungis a.maamo b.malinis c.marumi
13. tama a. mali b.pareho c.wasto
E. Isulat ang letra ng salitang kasalungat ng may salungguhit na salita.
14. Ang simbahan ay malayo sa paaralan. Ang bahay ni Joey ay __ sa
paaralan.
a. mataas c. malapit
b. matangkad d. malawak
15. Malamig ang simoy ng hangin kung Disyembre.
______ naman kung Abril.
a. mainit c.mahangin
b. maaliwalas d. malilim
F. Sumulat ng 5 tambalang salita


140

Yunit 4
Panginoon ang Sandigan sa Paggawa ng Kabutihan
Aralin 1: Magtiwala Tayo sa Diyos
Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Natutukoy ang mga damdaming ipinahihiwatig sa tekstong binasa
Pag-unlad ng Bokabularyo
Nauunawaan na may mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat
na kahulugan
Pagsulat
Nakasusulat ng angkop na caption ng mga larawan
Nakapagbabahagi ng kaugnay na pangungusap sa kuwentong isinusulat
ng klase
Pag-unawa sa Binasa
Naipaliliwanag sa sariling pananalita ang mga natutuhan sa akdang binasa
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol
Pag-unawa sa Pinakinggan
Naiguguhit ang mensahe/kaisipan ng tekstong pinakinggan
Kaalaman sa Aklat at Limbag
Natutukoy ang kahalagahan ng paggamit ng malaking letra sa isang salita
pangungusap
Pagbabaybay
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap
Komposisyon
Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang bagay, o
larawan

UNANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga damdaming ipinahihiwatig sa tekstong binasa
Nauunawaan na may mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat
sa kahulugan
Naipaliliwanag sa sariling pananalita ang mga natutuhan sa akdang binasa
Paksang-Aralin
Magkasalungat at Magkasingkahulugang mga Salita
Kagamitan
larawan ng iba’t ibang damdamin, batang tumutulong sa matanda
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin”, pahina 378 ng LM.
Tukoy-Alam
Gumuhit ng isang mukha at ipakita dito ang nararamdaman.
141

Bakit ganito ang iyong pakiramdam?
Paglalahad
Nakasaksi ka na ba ng isang aksidente?
Ano ang naramdaman sa pangyayaring ito?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Ipabasa nang malakas ang pangkat ng mga salita mula sa komiks strip.
Pag-aralan ang mga salitang magkakasing kahulugan at magkasalungat ang
kahulugan.
Magkasingkahulugan Magkasalungat na kahulugan
Panginoon-Diyos natutuwa-nalulungkot
banggaan-aksidente natatakot-mahinahon
dasal-dalangin matalino-mangmang
nasawi-namatay
Basahin ang usapan sa LM, pahina 379. .
Pasagutan ang “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 379.
Tungkol saan ang usapan?
Ano ang suliranin sa usapan?
Ano-anong damdamin ang nasa usapan?
Ano ang ginawa ng mag-ama sa kuwento?
Tama ba ang ginawa nila?
Ipasalaysay muli ang usapang binasa.
Bakit kailangang magtiwala at magpasalamat sa Panginoon?
Ipagawa ang “Pahalagahan Natin”, pahina 379 ng LM.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang“Gawin Natin”, sa pahina 379 at Sanayin Natin”, pahina 380
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa pahina 381 ng LM.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, pahina 381 ng LM.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Naiguguhit ang mensahe/kaisipan ng tekstong binasa
Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap
Paksang Aralin
Pagbibigay ng Kaisipan ng Tekstong Binasa
Tukoy-Alam
Ipabasa ang ilang mga pangungusap na may mga salitang may maling
baybay.
Ipatukoy sa mga bata ang mga mali sa bawat pangungusap.
Ipatama ang mga ito.
Paglalahad
Nakaranas ka na ban a tumulong ka kapwa?
Sa paanong paraan? Pag-usapan ito sa klase.
142

Ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong tumulong sa kapwa?
Pagpapayaman ng Talasalitaan
A. Basahin at pag-aralan ang mga salitang magkasingkahulugan mula sa
binasa.
matutuhan malaman, maintindihan,maunawaan
pag-ibig pagmamahal, pag-irog
lingapin alagaan, kalingain, asikasuhin
kaalit kaaway, kagalit, kaibayo, kalaban
naghihikahos naghihirap, nagdarahop
B. Mula sa mga salitang magkakasingkahulugan sa itaas, ibigay ang mga
salitang kasalungat nito at gamitin sa sariling pangungusap.
matutuhan lingapin
naghihikahos kagalit
pag-ibig
Ipabasa ang teksto sa “Basahin Natin.”
Talakayin ang binasa sa pamamagitan ng “Sagutin Natin.”
Ano ang kaisipang nais ipabatid ng teksto? Iguhit ang sagot.
Ano-anong salita sa teksto ang mali ang pagkakabaybay?
Paano ito iwawasto?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”, pahina 383.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, pahina 383.
Pasagutan ang “Sanayin Natin”, sa LM pahina 383.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa pahina 384 ng LM.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, pahina 384 ng LM.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na ng
Natutukoy ang kahalagahan ng paggamit ng malaking letra sa isang salita o
pangungusap
Nakasusulat ng angkop na caption sa mga larawan
Paksang-Aralin
Paggamit ng Pang-ukol na ng
Kagamitan
larawan na nagpapakita ng pagtulong sa kapwa
Tukoy-Alam
Magpakita ng ilang mga larawan ng pagtulong sa kapwa.
Pag-usapan ito.
Pabigyan ito ng caption. (Ipaliwanag kung ano ang caption)


143

Paglalahad
Ano ang gagawin mo kung walang dalang pagkain ang isa sa iyong
kaklase?
Basahin muli ang kuwentong binasa nang nagdaang araw.
Papiliin ng isang pangungusap ang mga mag-aaral buhat sa binasang teksto.
Ipabasa ito sa mga bata.
Paano ito isinulat?
Kailan ginamit ang malaking letra?
Bigyang pansin ang mga pariralang pinagdugtong ng ng.
Paano natin maipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 385.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “GawinNatin”, sa LM pahina 385.
Ipagawa ang “Sanayin Natin”, sa LM pahina 386 ng LM.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang pang-ukol na ng?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, pahina 386 ng LM.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” pahina 387.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang bagay, o
larawan
Paksang-Aralin
Pagbuo ng Payak na Pangungusap
Kagamitan
larawan ng magkapatid na nagtutulungan
Tukoy-Alam
Paglalarawan ng mga bata ng kanilang sariling gamit.
Paglalahad
Hatiin ang klase sa ilang pangkat.
Bigyan ang bawat pangkat ng isang puzzle upang buuin.
Pagpapakita ng natapos na gawain.
Paano ito nabuo nang mabilis?
Ipabasa muli ang kuwentong binasa nang nagdaang araw.
Tungkol saan ang binasang teksto?
Pumili ng isang pangunngusap.
Ipabasa ito sa mga bata.
Paano ito sinimulan? Tinapos?
Magpakita pa ng ilang mga larawan. Hayaang magbigay ang mga bata ng
pangungusap tungkol dito.
Kunin ang reaksyon ang mga bata sa:
Ang mabuting bata ay kayamanan ng mga magulang.
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, sa LM pahina 388.
144

Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 388.
Pasagutan ang “Sanayin Natin sa LM, pahina 388.
Paglalahat
Ano ang payak na pangungusap?
Basahin ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 389.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM, pahina 389 at “Sulatin Natin” sa
pahina 389

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan
Nakasusunod nang maayos sa mga panuto
Panimulang Gawain Gawain
Ipaliwanag ang mga panuto para sa pagsusulit.
Ipahanda ang mga kagamitang gagamitin.

A. Ibigay ang angkop na pang-ukol.
1. Huwag tayong laging kumain _____ taba ng karne upang makaiwas
sa sakit.
2. Inanod ____ tubig-baha ang aming mga kagamitan.
3. Pagtitipid _____ kuryente ay dapat nating ugaliin.
4. Sanayin din natin na kumain _____ mga sariwang gulay.
5. Ang magandang ugali _____ tao ay isang kayamanan.
B. Lagayan ng tsek (√) ang pahayag na angkop sa larawan.

________ maputi at mabangong mga bulaklak
________ nalalantang mga bulaklak
________ panregalong bulaklak________ nagkakaisa at masayang pamilya
________ nag-aaway-away na pamilya
________ madasaling pamilya________ lumang aklat
________ manipis na aklat
________ makakapal na aklat


6.
7.
8.
145

C. Basahin ang teksto at piliin ang kaisipan nito.

Matalinong bata si Nelia, pero sa panlalamang sa kapwa niya
ginagamit ang talinong taglay. Pinagalitan siya ng kaniyang guro at
magulang dahil sa hindi maganda niyang ginagawa.
Sadyang matigas ang ulo ni Nelia. Hindi niya sinusunod ang
mga payo sa kanya, kaya marami ang nagagalit sa kanya. Walang
nagmamahal kay Nelia.
Isang gabi, nanaginip siya na siya raw ay nakakulong sa isang
nag-aapoy na lugar dahil sa kaniyang masamang gawain. Nagising si
Nelia at ipinangako niya sa sarili na magbabago na siya.

____ Maglinis palagi ng ating kapaligiran.
____ Gamitin sa tama ang katalinuhan.
____ Igalang ang mga magulang.
____ Magdasal sa tuwi-tuwina.
____ Laging makiisa sa paggawa ng mabuti.
D. Isulat sa loob ng speech balloon ang natutunan mo sa binsang teksto.
E. Isulat ang = kung ang mga salitang magkatapat ay magkasingkahulugan
at x kung magkasalungat.
_____ 11. masinop-burara
_____ 12. masigla-malungkot
_____ 13. maganda-marikit
_____ 14. mabuti-masama
_____ 15. mahal-iniibig
F. Sipiin ang liham ni Connie para sa kaniyang Tita Beth. Isulat nang wasto
ang mga makikitang pagkakamali dio.mawhal kung Teta bibeth,
Komosta ka na Tita? Mabute namam kami dito sa
Filipinas sa tulong ng dios. Sna nsa mabote kang
kalagayan tita. Sana omuwe k na mula sa amerika.
Namimis ka na naming.
Gnamamahal,
conie


146

G. Sumulat ng caption para sa bawat larawan.


Aralin 2 :Paggalang sa Diyos at Kapwa

Lingguhang Layunin
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol na ni at nina
Pag-unawa sa Binasa
Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa kuwento
Pag-unawa sa Pinakinggan
Nasasabi ang simula, gitna, at wakas ng kuwento
Pag-unlad ng Bokabularyo
Nakaklasipika ang mga karaniwang salita sa mga konseptwal na kategorya
Kaalaman sa Aklat at Limbag
Nauunawaan ang kaibahan ng kathang-isip at hindi kathang-isip na teksto
Pagbabaybay
Nakasusulat ng mga dinaglat na mga salita
Wikang Binibigkas
Nakapagpapahayag ng sariling ideya/kaisipan/damdamin
Komposisyon
Nakasusulat ng isang liham pangkaibigan upang maipahayag ang sariling
damdamin at ideya

UNANG ARAW
Layunin
Nakaklasipika ang mga karaniwang salita sa mga konseptuwal na kategorya
Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa kuwento
Nasasabi ang simula, gitna, at wakas ng kuwentong binasa
Paksang Aralin
Pagkaklasipika ng mga Karaniwang Salita sa mga Konseptuwal na Kategorya
Kagamitan
larawan ng mga pangkat etniko
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” , sa LM, pahina 390.
Tukoy-Alam
Hayaang magbahagi ang mga bata ng isang kuwentong nabasa o
napakinggan sa tulong ng talaan.


147

Pamagat
Tagpuan
Mga Tauhan
Simula ng Kuwento
Katapusan ng
Kuwento

Paglalahad
Ipakita ang larawan ng mga pangkat-etniko sa bansa.
Paghambingin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagsasabi ng katangian ng
bawat isa.
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM,pahina 390.
Ipagawa ang “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 392.
Ano ang pamagat ng kuwento?
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ilarawan ang bawat tauhan.
Paghambingin ang mga tauhan sa kuwento.
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?
Ano ang simula ng kuwento? Katapusan?
Ano ang suliranin ng kuwento? Solusyon sa problema?
Ipabasa ang mga salita mula sa kuwento.
guro baluga Aeta usapan
bata paaralan Janet laruan
nanlalait niyakap mag-aaral kapwa
bayan hintuturo titser barangay
Ipapangkat ang mga ito. Pabigyang katwiran ang ginawang pagpapangkat.
Alin-alin ang ngalan ng tao? Bagay? Lugar?
Ano ang maaaring itawag natin sa bawat pangkat?
Paano natin maipakikita ang pagmamahal at paggalang sa kapwa?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 392.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 393.
Psagutan ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 393.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 394.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM, pahina 394.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Napaghahambing ang mga tauhan sa kuwento
Nauunawaan ang kaibahan ng kathang-isip at hindi kathang-isip na teksto
Paksang Aralin
Katha at di-Kathang Isip na Teksto

148

Tukoy-Alam
Ipatala sa mga bata ang mga napakinggan at nabasang kuwento.
Alin-alin sa mga ito ang tunay na nangyayari sa buhay at alin ang hindi?
Paglalahad
Ano ang alaga mong hayop?
Paano mo ito alagaan?
Pagbabahagi ng sariling karanasan tungkol sa alagang hayop.
Basahin ang “Basahin Natin” sa LM, pahina 395.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 396.
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ilarawan ang bawat tauhan.
Ihambing ang tauhan sa kapwa tauhan sa kuwento.
Makatotohanan ba ang kuwento?
Paano mo nasabi?
Kailan sinasabing kathang-isip at hindi kathang-isip ang isang kuwento?
Paano mo maipakikita ang paggalang sa kapwa mo?
Basahin ang“Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 397.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 397.
Pasagutan ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 398.
Paglalahat
Ano ang pagkakaiba ng kathang-isip at di-kathang isip na teksto?
Basahin ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 398.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM, pahina 398.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na ni at nina
Nakapagpapahayag ng sariling ideya/kaisipan/damdamin nang may wastong
tono at diin
Paksang Aralin
Gamit ng ni at nina
Paglalahad
Hayaang ilarawan ng mga bata ang kanilang mga naging guro.
Ipabasang muli ang “Titser Gosoy”.
Pasagutan ang “Sagutin Natin.”
Ipabasa sa mga bata ang sumusunod na pangungusap.
Tinulungan ni Elsa ang matanda sa pagtawid sa kalsada.
Kasama nina Inay at Itay si Kuya Rommel sa paglilinis ng baradong
kanal.
Ayokong pagtakpan ang pagsisinungaling ni Belle.
Ang pananalig ni Kristo ay tinularan nina San Pablo, San Juan, San
Marcos, at San Mateo.
Ang pag-iibigan nina Mel at Joey ay hinangaan ni Kim.
149

Kailan ginagamit ang ni? Nina?
Paano mo ipakikita ang paggalang sa ibang tao?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 399.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, pahina 399 sa LM
Pasagutan ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 400.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang ni at nina?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 401.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, pahina 401 sa LM.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakasusulat ng mga dinaglat na mga salita
Nakasusulat ng isang liham pangkaibigan upang maipahayag ang sariling
damdamin at ideya.
Paksang Aralin
Pagsulat ng Dinaglat na Salita
Tukoy-Alam
Ipabasa ang mga salitang dinaglat na nakasulat sa flashcards.
Paglalahad
Nakatanggap ka na ba ng isang liham?
Ano ang nilalaman nito?
Ano ang naramdaman mo nang makatanggap nito?
Ano ang ginawa mo matapos itong mabasa?
Ipabasa ang “Basahin Natin.”
Pagsagot sa “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 403.
Pag-usapan ang liham na nabasa.
Ano ang nilalaman nito?
Ano-ano ang bahagi nito?
Bakit gumawa ng liham si Loradel?
Kung ikaw si Lucy paano mo ito sasagutin?
Hayaang gumawa ng liham ang mga bata.
Ipabasa ang mga pinaikling salita o mga dinaglat na salita sa liham.
Paano isinusulat ang mga dinaglat na salita?
Paano mo ipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang bahaging “Gawin Natin”, sa LM, pahina 403.
Ipagawa ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 404.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 404.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang bahaging “Linangin Natin” sa LM, pahina 405.
150

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Pagtataya
A. Punan ng tamang pang-ukol na ni at nina ang mga pangungusap.
1. Hiningi ______ Tita Lorna ang aming mga lumang laruan.
2. Pagsunod sa utos ng mga magulang ang ipinangangaral _____ Titser
Ivy at Titser Boyet.
3. “Maging makakalikasan tayo,” ang sabi _____ Padre Burgos.
4. Tinanggap na ______ Ate at Kuya ang kanilang pabuya.
5. Pinaghahandaan ______ Mayor Del de Guzman ang pagbabago at
pagpapaunlad sa kanyang bayan.
B. Daglatin ang mga sumusunod na salita:
6. Lunes 11. Ginang
7. Disyembre 12. Pangulo
8. Oktubre 13. Kongresista
9. Mister 14. Kagawad
10. Ginoo 15. Binibini
C. Basahin ang seleksiyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba.

16. Anong klaseng pamilya ang kahanga-hanga?
a. masaya b. matalino c. matapang
17. Ang mga anak ay ________ sa kanilang mga magulang.
a. sumusuway b. nagmamaktol c. gumagalang
18. Pinalalaki ng magulang ang mga anak na may takot at pagmamahal sa
______.
a. Diyos b. kapwa c. magulang
19. Alin ang nagpapakita ng pagmamahal ng mga magulang sa mga
anak?
a. pagpapalayaw b. pagpalo c. pagdisiplina
20. Kapag ang isang pamilya ay masaya at mabuting pamilya, alin sa
sumusunod ang ibubunga nito sa bayan?
a. Maghihirap ang bayan
b. Magiging matatag ang bayan
c. Ikahihiya ang bayan
D. Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 405.
Ang masayang pamilya ay kahanga-hanga. Ibinibigay ng mga magulang
ang pangangailangan ng mga anak. Ang mga anak naman ay gumagalang sa
kanilang mga magulang. Sinusunod nila ang utos ng kanilang ama’t ina. Ang
mabuti at masayang pamilya ay sandigan ng isang matatag na pamayanan.
Nangunguna ang mga magulang sa pagdisiplina ng kanilang mga anak.
Ang pagdisiplina ay bahagi ng kanilang pagmamahal sa mga anak. Pinalalaki nila
ang mga bata na may takot at pagmamahal sa Diyos.
151

Aralin 3: Karapatan Mo, Igagalang Ko

Lingguhang Layunin
Pag-unlad ng Bokabularyo
Nauunawaan ang gamit ng salita sa pangungusap
Pag-unawa sa Binasa
Nakapaghahanap ng mga impormasyon sa teksto na kailangan upang
matugunan ang mga tanong
Wikang Binibigkas
Naisasalaysay muli ang tekstong pinakinggan
Kamalayang Ponolohiya
Natutukoy ang mga paraan sa pagbuo ng bagong salita
Pag-unawa sa Pinakinggan
Naibibigay ang paksa ng tekstong pang-impormasyong napakinggan
Gramatika
Nagagamit ang pang-ukol na kay at kina
Pagsulat
Nakasusulat ng mga pangungusap na nagsasalaysay
Nasisipi ang salita /maikling pangungusap mula sa huwaran
Komposisyon
Nakapagbabahagi ng mga kaugnay na pangungusap sa talambuhay na
isinulat sa klase
Pagbabaybay
Naisusulat ang mga salita nang may wastong baybay

UNANG ARAW
Layunin
Nauunawaan ang gamit ng salita sa pangungusap
Nakapaghahanap ng mga impormasyon sa teksto na kailangan upang
matugunan ang mga tanong
Naisasalaysay na muli ang tekstong napakinggan
Paksang Aralin
Gamit ng Salita sa Pangungusap
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin”, sa LM, pahina 406
Tukoy-Alam
Magpaguhit ng isang bagay na nais iregalo sa sariling ina o sa mga kapatid o
kaibigan.
Ipakita ang natapos na gawain at sabihin kung para kanino ang iginuhit.
Paglalahad
Pag-usapan ang mga napapanood o napapakinggang patalastas ng mga
bata.
Bakit mo ito nagustuhan?
Ano ang mensahe nito?
152

Ipabasa ang “Basahin Natin”, sa LM, pahina 407.
Ipagawa ang “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 408.
Tungkol saan ang binasang teksto?
Hayaang isalaysay muli ng mga bata ang binasang teksto.
Ano-ano ang pangngalan na ginamit sa pangungusap?
Paano ipakikita ang paggalang sa karapatan ng ibang tao?
Pag - usapan ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 408.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 409.
Ipagawa ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 409.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, pahina 409 sa LM.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangn Natin”, sa LM, pahina 410.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga paraan ng pagbuo ng mga bagong salita
Nakikilala at nabibigyan ng kahulugan ang mga hindi pamilyar na salita
Naibibigay ang paksa ng tekstong pang-impormasyong napakinggan
Paksang Aralin
Pagkilala at Pagbuo ng mga Bagong Salita
Kagamitan
larawan ng dating Pangulo Corazon C. Aquino
Tukoy-Alam
Bigyan ang mga bata ng flashcard na may nakasulat na pantig.
Humanap ng kapareha o mga kasama upang makabuo ng isang salita.
Pagbasa ng mga nabuong salita.
Paglalahad
Ipakita ang larawan at pag-usapan ang nalalaman tungkol sa dating
Pangulong Corazon Aquino.
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM pahina 410.
Ano-ano ang salitang ginamit sa teksto ang hindi mo maunawaan?
Linangin ang bawat salitang ibinigay ng mga bata.
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap.
Pumili ng isang salita mula sa mga ibinigay ng mga bata.
Ipabasa ito.
Pantigin ang salitang ito.
Ano-ano ang pantig na bumubuo dito?
Paano naman nabubuo ang isang pantig?
Paano ipakikita ang paggalang sa kababaihan?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 412.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 412.
153

Gawin ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 413.
Paglalahat
Paano nabubuo ang isang salita?
Basahin ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 414.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM, pahina 414.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na kay at kina
Nakasusulat ng pangungusap na nagsasalaysay
Paksang-Aralin
Pang-ukol na kay at kina
Tukoy-Alam
Magpakita ng ilang mga gamit na pambabae at gamit na panlalaki.
Ipatukoy sa mga bata kung para kanino ang bawat isa.
Paglalahad
Hayaang mamasyal ng ilang saglit ang mga bata sa labas ng silid-aralan.
Pagbalik sa klase, pag-usapan ang mga nasaksihan sa labas.
Pag-usapan kung alin ang nais na isulat sa pisara.
Hayaang magbahagi ang mga bata ng mga pangungusap upang makumpleto
ang isang talata tungkol sa pangyayaring nasaksihan sa labas ng silid-aralan.
Ipabasa ang “Karapatan ay Igalang” sa "Basahin Natin” sa LM pahina 407.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”,sa LM pahina 415.
Ipabasa ang mga pangungusap na may kay at kina.
Kailan ginagamit ang kay? Ang kina?
Paano natin pahahalagahan ang ating mga karapatan?
Sagutin ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 415.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM pahina 415.
Ipagawa ang “Sanayin Natin”, sa LM pahina 416.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang kay? Ang kina?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, sa LM pahina 416.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM pahina 417.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakapagbabahagi ng mga kaugnay na pangungusap sa talambuhay na
isinusulat ng klase
Nakasusulat ng mga salita na may wastong baybay
Paksang Aralin
Pagsulat ng Maikling Talambuhay
Kagamitan
154

Individual Information Form
Tukoy-Alam
Hayaang punan ng mga bata ang Individual Information Form.
(Ito ay isang form na gagawin ng guro upang makuha ang mga impormasyon
tungkol sa bawat mag-aaral tulad ng kaarawan, tirahan, pangalan ng mga
magulang at iba pa).
Paglalahad
Hayaang magbahagi ang bawat bata ng nalalaman nila tungkol sa dating
Pangulong Aquino.
Pagbasa ng maikling talambuhay ni dating Pangulong Corazon C. Aquino.
Sagutan ang “Sagutin Natin,”
Ano-ano ang mahahalagang impormasyon ang nalaman mo tungkol sa dating
Pangulong Aquino?
Isalaysay muli sa sariling pangungusap ang buhay ni Pang. Aquino.
Ano ang talambuhay?
Bakit sumusulat ng isang talambuhay?
Hayaang iwasto ng mga bata ang mga salitang ipakikita na may maling
baybay. (Gumamit ng show me board para dito)
Paano natin mapahahalagahan ang ating buhay?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 418.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 418.
Gawin nang pangkatan ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 419.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 419.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM, pahina 420.
Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa sariling talambuhay.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga tanong
Nasisipi ang salita /maikling pangungusap mula sa huwaran.
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa gawain.
Ipaliwanag ang mga panuto sa pagsusulit.
Pagtataya
A. Punan ng wastong pang-ukol na kay at kina ang mga patlang upang
mabuo ang ang mga pangungusap sa mga talata.

155

B. Isulat sa patlang ang letra ng impormasyon sa ibaba na sasagot sa
sumusunod na tanong
_____6. Kailan ka ipinanganak?
_____ 7. Sino-sino ang mga kapatid mo?
_____ 8. Saan ka nag-aaral?
_____ 9. Maaari bang sabihin mo kung sino ang iyong mga magulang?
_____10. Ilan kayong magkakapatid?

a. Tatlo kaming magkakapatid.
b. Ang mga magulang ko ay sina Mario Nicolas at Viring Nicolas.
c. Ako ay kasalukuyang nag-aaral sa San Mateo Elementary School.
d. Ang mga kapatid ko ay sina King Cortes at Noriel Cortes.
e. Ako ay ipinanganak noong ika-5 ng Nobyembre 2005.

C. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong sa ibaba.

11. Ang asawa ng dating Pangulong Corazon C. Aquino ay si ________.
12. Si Tita Cory ay ina ng ating kasalukuyang Pangulo ng bansa na si_____.
13. Nakilala si Tita Cory nang maganap ang Edsa Revolution noong _____.
14. Kinilalang diktador si ___________ dahil sa kaniyang pamamahala.
15. Si ____________ ay kinilalang ina ng kalayaan.
16. Ano ang paksa ng binasang talata?
a. ang ina ng ating Pangulo
b. Corazon C. Aquino, ulirang babae
c. ang Edsa Revolution
Nagtungo kami 1. ___ Aldrin. Naabutan namin siya na
nagpapakain ng mga alagang manok sa kanilang bakuran. Pagkatapos
magpakain ay masaya niyang iniabot 2. ___ Mang Pilo ang mga itlog ng
manok. Natuwa namang idinaan ito ni Mang Pilo 3. ____Aling Nene at
Lora na abala sa pagbubukod ng mga itlog ayon sa laki at liit nito para
ibenta.
Iniabot ko 4. ____Aldrin ang aming pasalubong na puto. Masaya
niya itong kinain at ibinahagi rin niya ito 5. ____ Mang Pilo, Aling Nene at
Lora. May inihanda rin pala silang nilagang itlog na pinagsaluhan namin.
Ang dating Pangulong Corazon C. Aquino ay kilala sa tawag na Tita
Cory. Siya ay asawa ng dating senador na si Benigno “Ninoy” Aquino Jr.
Siya ay isang babaeng uliran. Nakilala siya dahil sa naganap na EDSA
Revolution noong 1986 laban sa pamamahala ng dating diktador na si
Ferdinand E. Marcos. Ang kanyang naisagawa ay nagpakita na siya ay
may sapat na kakayahan at karapatan na dapat igalang. Siya ay kinilalang
“Ina ng kalayaan” sa bansa. Siya ang ina ng ating kasalukuyang pangulo
na si Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III.
156

17. Alin sa sumusunod na salita mula sa talata ang ginamit bilang
pangngalan?
a. paggawa b. kinilala c. diktador
18. Alin sa sumusunod na salita ang maaaring mabuo mula sa salitang
kalayaan?
a. akala b. bayaan c. laya
19. “Ang pagmamahal ng ina ay walang katulad.” Alin sa pangungusap ang
pangngalan?
a. ina b. katulad c. pagmamahal
20. Alin ang pangungusap na nagsasalaysay?
a. Kumulog, kumidlat, at maya-maya ay umulan na nang malakas.
b. Kumain ka na ba?
c. Naku! Mahuhuli na naman tayo.
B. Pagsulat
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM,pahina 420.

Aralin 4: Maging Huwaran sa Paningin ng Diyos

Lingguhang Layunin
Pag-unlad ng Bokabularyo
Nakikilala ang dalawang salita na maaaring maging tambalang salita at
nagkakaroon ng panibagong kahulugan
Pag-unawa sa Pinakinggan
Nakapagbibigay ng sariling hinuha, bago, habang, at matapos mapakinggan
ang teksto
Pag-unawa sa Binasa
Nakapagpapaliwanag ng mga dahilan ng isang pangyayari
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na ayon sa
Wikang Binibigkas
Nakapagbibigay ng panuto sa paggawa ng isang proyekto o gawain
Komposisyon
Nakagagamit ng angkop na salita at bantas upang maipahayag ang sariling
ideya, kaalaman, karanasan, at damdamin
Kaalaman sa Aklat at Limbag
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantas sa mga pangungusap
Pagsulat
Naisusulat nang wasto ang mga salitang/pangungusap na ididikta

UNANG ARAW
Layunin
Nakikilala ang dalawang salita na maaaring maging tambalang salita at
nagkakaroon ng panibagong kahulugan
157

Nakapagbibigay ng sariling hinuha, bago, habang, at matapos mapakinggan
ang teksto
Nakapagpapaliwanag ng mga dahilan ng isang pangyayari
Paksang-Aralin
Tambalang Salita
Paunang Pagtataya
PAsagutan ang “Subukin Natin”sa LM, pahina 421.
Tukoy-Alam
Bigyan ang bawat bata ng isang flashcard na may nakasulat na salita.
Hayaang humanap ng kapareha upang makabuo ng isang bagong salita.
Iulat sa klase ang nabuong salita ang sabihin ang kahulugan nito.
Paglalahad
Ipakita ang iba’t ibang kasuotan. Sabihin kung saang lugar o okasyon dapat
isuot ang bawat isa.
Pagpapayaman ng Talasalitaan
Basahin at pag-aralan ang sumusunod na salita at kahulugan nito. Gamitin sa
sariling pangungusap. Maaari din naman na gamitin ang mga ito sa
pangungusap upang higit na maunawaan ng mga bata ang kahulugan ng
bawat isa.
Angkop-tama
malaswa-hindi angkop, ‘di tama
modo-ugali
bahaghari-hudyat ng pagtigil ng ulan(rainbow)
bato-balani-metal na dumidikit sa metal(magnet)
alkalde-mayor
ordinansa-batas
disente-maayos
Ipakilala ang kuwento sa pagsasabi ng pamagat nito. Tungkol kaya saan ang
kuwento?
Pagbasa ng “Manamit nang Angkop” sa “Basahin Natin” sa LM, p. 422.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina424.
Ano ang nangyari sa kuwento?
Bakit nagbago ang babae sa kuwento?
Ipabasa ang mga tambalang salita mula sa kuwentong binasa.
Ano-anong salita ang bumubuo sa bawat isa?
Linangin ang kahulugan ng bawat salita.
Nagbago ba ang kahulugan ng mga salita nang mabuo ang isang tambalang
salita?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”sa LM, pahina424.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM, pahina424 ay “Sanayin Natin”sa LM,
pahina 425.
Paglalahat
Ano ang tambalang salita?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM , pahina 426 .
158

Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa “Linangin Natin”sa LM , pahina 426

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakapagbibigay ng panuto sa paggawa ng isang proyekto o gawain
Paksang-Aralin
Pagbibigay ng Panuto
Tukoy-Alam
Sama-samang paggawa ng bangkang papel.
Ipakita kung paano ito gawin upang masundan ng mga bata.
Ipakita ang natapos na bangkang papel.
Hayaang ibigay ng mga bata ang mga panuto kung paano gawin ang isang
bangkang papel.
Paglalahad
Ipakita sa mga kaklase ang isang album o portfolio na sariling gawa.
Sabihin kung paano ito ginawa.
Ipabasa ang “ Basahin Natin.”
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM , pahina 429.
Ano-ano ang hakbang na isinagawa upang makabuo sina Cheska ng isang
portfolio?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin” sa LM , pahina429.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM , pahina429.
Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM , pahina430.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 430.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM , pahina 430.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ng pang-ukol na ayon sa
Napapangkat ang mga salita ayon sa kayarian nito ( payak at tambalan)
Paksang-Aralin
Wastong Gamit ng Ayon sa at Ayon kay
Tukoy-Alam
Magbigay ng ilang mga pangaral na napakinggan at sabihin din kung kanino
ito napakinggan.
Paglalahad
Ano-ano ang dapat nating gawin upang maging mabuting bata?
Basahin ang “Basahin Natin.”
Sagutan ang “Sagutin Natin” sa LM , pahina 431.
Ipabasa ang ilang mga pahayag mula sa binasang teksto.
159

Ano ang napapansin ninyo sa bawat pahayag?
Bakit gumamit ng ayon sa? Ayon kay?
Ipabasa ang ilang mga payak at tambalang salita mula sa tekstong binasa.
Ipapangkat ang mga salita.
Bigyang – katwiran ang ginawang pagpapangkat.
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”sa LM , pahina 431.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa“Gawin Natin” sa LM , pahina431.
Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 432.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang ayon sa at ayon kay?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM , pahina 433.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM , pahina 433 .

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantas sa mga pangungusap
Nakagagamit ng angkop na salita at bantas upang maipahayag ang sariling
ideya, kaalaman, karanasan, at damdamin
Paksang-Aralin
Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas
Tukoy-Alam
Magdikta ng ilang mga pangungusap. Tingnan kung tama ang pagkakasulat
ng mga bata.
Ipasulat ang mga pangungusap sa pisara.
Paglalahad
Ipabasa muli ang “Basahin Natin.”
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 434.
Magbigay ng mga pangungusap tungkol sa natutunan sa binsang teksto.
Isulat ang mga ibibigay ng mga bata.
Ipabasa ang mga ito.
Paano isinulat ang pangungusap?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM pahina 434.
Pasagutan ang “Sanayin Natin”sa LM , pahina 435.
Paglalahat
Paano isinusulat ang pangungusap?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM , pahina 435.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM pahina.160

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang tanong
Naisusulat nang wastong mga salitang/pangungusap na ididikta
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa gagawing pagsusulit.
Ipaliwanag ang mga panuto.
Gawaing Pagtataya
A. Punan ng ayon kay o ayon sa ang mga pangungusap.
1. “Walang pasok bukas dahil may malakas na bagyo”, _____ PAG-ASA.
2. _____ Titser Mina, ang mga batang mahilig kumain ng gulay ay hindi
sakitin.
3. _____ Pastor Noli, dapat tayong magdasal bago matulog sa gabi at
pagkagising sa umaga.
4. “Lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay,” _____
Padre Gomez.
5. _____ mga siyentipiko, ating mararanasan ang “global warming” sa
panahong ito.
B. Salungguhitan ang payak na salita at ikahon ang tambalang salita.
6. tanaw 9. balik-tanaw 12. kupas
7. mata 10. masakit 13. matamis
8. kapit-tuko 11. bughaw 14. takip-silim
C. Lagyan ng tamang bantas ang bawat pangungusap.
15. Aray_ dumugo ang sugat ko__
16. Yehey__Dumating na si itay___
17. Ang Diyos ay dakila sa lahat
18. Hugis parisukat ba ang mesa
19. Sandali__ Titingnan ko kung dumating na siya__
D. Sipiin ang maikling talata at isulat ng tama ang mga makikitang mali
ang pagkakasulat.
Aralin 5 : Ang Umiibig sa Kapwa ay Umiibig sa Diyos

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong narinig/ binasa

malapit na naman ang bakasyon. pupunta kami sa bulacan.
Matutuwa sina lolo inggo at lola marina. Pasasalubungan namin sila ng
hamburger. Ibibili namin sila ng bagong damit.
Pagkagaling namin sa Bulacan ay babalik kami ng maynila at
isasama namin sina lolo at lola. Ipapasyal namin sila sa luneta park at
manila Ocean Park.
161

Pag-unlad ng Bokabularyo
Nagtatanong tungkol sa mga hindi kilalang salita upang malaman
ang kahulugan
Pag-unawa sa Binasa
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Kaalaman sa Aklat at Limbag
Natutukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na para sa/para kay/kina
Komposisyon
Nakabubuo ng mga payak na pangungusap
Estratehiya sa Pag-aaral
Nakasusunod sa mga tuntunin sa paggamit ng silid-aklatan
Nakagagamit nang wasto ng mga print at electronic resources
Pagsulat
Nagagamit nang angkop sa salita/bantas upang maipahayag ang sariling
ideya,karanasan,kaalaman o damdamin.

UNANG ARAW
Layunin
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong narinig/binasa
Nagtatanong tungkol sa mga hindi kilalang salita upang malaman ang
kahulugan
PaksangAralin
Pagkilala sa mga Di Pamilyar na mga Salita
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” sa LM, pahina 437.
Tukoy-Alam
Magpakita ng isang larawan sa mga bata.
Pagawain ang mga bata ng Bilog ng mga Tanong. Pasulatin ang mga bata ng
mga tanong na kayang sagutin ng ipinakitang larawan.Isulat ang mga tanong
ng pa – spiral.
Paglalahad
Nakaranas ka na bang tumulong sa kapwa?
Ano ang naidulot nito sa iyo?
Ipabasa ang “Basahin Natin.”
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 438.
Ano-ano ang salitang hindi mo nauunawaan sa binasang teksto?
Ano ang kahulugan ng bawat isa?
Paano mo nalaman ang kahulugan?
Pumili ng ilang mga salita sa binasang teksto.
Ipalaro ang “Pinoy Henyo” gamit ang mga napiling salita upang
makapagtanong ang mga bata tungkol sa salitang ito at masabi sa huli ang
kahulugan nito.
Talakayin ang “Pahalagahan Natin.”
162

Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM, pahinam 439.
Pasagutan ang “Sanayin Natin” ,sa LM, pahina 439
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 440.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” , sa LM, pahina 440

IKALAWANG ARAW
Layunin
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
Natutukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap
Paksang-Aralin
Ang Simula at Katapusan ng Pangungusap
Kagamitan
larawan ng iba’t ibang pook sambahan
Tukoy-Alam
Hayaang magbahagi ang mga bata ng nabasang kuwento o balita sa harap
ng klase.
Ano ang pakiramdam mob ago/habang/matapos magbahagi sa harap ng
klase?
Paglalahad
Anong relihiyon mo?
Magsagawa ng isang mini-survey tungkol sa impormasyong ito.
Isulat sa talaan ang makakalap na impormasyon. (Dagdagan pa ito)
Relihiyon Lalaki Babae Kabuuan
Katoliko
Protestante
Iglesia
Islam
Magtanong tungkol sa talaang natapos.
Basahin ang “Basahin Natin.”
Pag-usapan ito sa pamamagitan ng “Sagutin Natin.”
Tungkol saan ang binasa?
Pansinin ang mga pangungusap sa tekstong binasa?
Paano ito nagsimula? Nagtapos?
Paano mo pasasalamatan ang May Likha ?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”, sa LM,pahina 442.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang
- “Gawin Natin”, sa LM,pahina 442
- “Sanayin Natin”, sa LM,pahina 442
Paglalahat
Paano nagsisimula ang isang pangungusap? Paano ito nagtatapos?
163

Ipabasa ang “Tandaan Natin”, sa LM,pahina 442 .
Karagdagang Pagsaasanay
Ipagawa ang “LinanginNatin”, sa LM,pahina 443.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na para sa/para kay/kina
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Nakagagamit nang wasto ng mga print at electronic resources
Paksang-Aralin
Paggamit ng Pang-ukol na para sa/para kay/kina
Tukoy-Alam
Punan ng tamang parirala ang pangungusap:
“Ang pagtuturo ng guro ay ________ sa mga kabatang pag-asa ng
bayan”.
Bakit ganito ang iyong sagot?
Paglalahad
Pagmasdan ang kapaligiran.
Ano-ano ang napansin ninyo sa paligid?
Ano ang pakiramdam mo kung malinis/marumi ang iyong paligid?
Basahin ang “Eco-savers para sa Kalikasan”.
Pasagutan ang “Sagutin Natin.”
Pumili at ipabasa ang ilang mga pangungusap mula sa teksto na may para
sa/para kay/para kina.
Kailan ginagamit ang para sa/para kay/para kina?
Hayaang gamitin ito ng mga bata upang makita kung talagang naunawaan
nila ang wastong paggamit ng mga pariralang ito.
Ipakita at ipatukoy ang ngalan ng iba’t ibang print at electronic resources na
makikita sa silid-aklatan.
Saan ginagamit ang bawat isa?
Paano gamitin ang bawat isa?
Bakit kailangan nating pangalagaan an gating kapaligiran?
Ano ang tinatawag na global warming?
Gabayan ang mga bata sa paggamit ng print at electronic resources para
malaman ng mga bata ang kasagutan dito?
Basahin ang “Pahalagahan Natin”,sa LM,pahina 444.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa pahina 444at “Sanayin Natin”, pahina 445.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang pang-ukol na para sa/para kay/para kina?
Ipabasa ang“Tandaan Natin”,sa LM,pahina 446.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM,pahina 446


164

IKAAPAT NA ARAW
Nakasusunod sa mga tuntunin sa paggamit ng silid-aklatan
Nakasusulat ng mga pangungusap sa kabit-kabit na paraan na may
tamang laki at layo sa isa’t isa
Paksang-Aralin
Paggamit ng Silid-Aklatan
Tukoy-Alam
Pagbabahaginan ng karanasan tungkol sa paggamit ng silid-aklatan.
Paglalahad
Dalhin ang mga bata sa silid-aklatan.
Obserbahan sila kung paano sila gumamit ng mga gamit dito at kung ano-ano
ang mga gawi nila sa loob ng silid.
Talakayin ang mga naobserbahang gawi at asal ng mga bata sa loob ng silid-
aklatan.
Ipabasa ang” Mga tuntunin sa paggamit ng Silid-Aklatan”sa “Basahin Natin”
sa LM,pahina447.
Pasagutan ang“Sagutin Natin”sa LM,pahina 447.
Ano-ano ang makikita sa loob ng silid?
Magpakita ng isang aklat at pag-usapan ito batay sa pamagat, larawan sa
pabalat.
Ipakilala rin ang may-akda at ang tagaguhit nito. Sabihin din ang gawain ng
mga taong ito.
Hayaang sumulat ang mga bata ng isang pangungusap tungkol sa larawan at
pabalat ng aklat na ipinakita.
Hayaang itama ng mga bata ang pagkakasulat nila ng pangungusap sa
tulong ng mga tanong na:
Gumamit ba ako ng malaking letra sa umpisa ng pangungusap?
Paano ko isinulat ang tanging ngalan ng aklat/tao?
Gumamit ba ako ng wastong bantas sa pagtatapos ng pangungusap?
Naisulat ko ba ng wasto ang mga letra?
May sapat bang layo ang pagkakasulat ko ng mga salita?
Pantay-pantay ba ang pagkakasulat ko ng mga letra?
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang“Gawin Natin” , sa LM,pahina 448.
Ipagawa ang “Sanayin Natin”, sa LM,pahina 448.
Paglalahat
Ano ang dapat tandaan sa paggamit ng silid-aklatan?
Pag-usapan ang “Tandaan Natin”, sa LM,pahina 448.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM,pahina 449.

165

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa pagsusulit.
Ipaliwanag ang mga panuto.
Pagtataya
A. Sumulat sa kabit-kabit na paraan ng isang payak na pangungusap
tungkol sa bawat larawan.

1. 2. 3.
4. 5. 6.
B. Punan ng tamang pang-ukol na para sa o para
kay o para kina ang mga patlang sa loob ng talata.


B. Basahing mabuti upang masagot ang mga tanong tungkol dito. Isulat ang
letra ng napiling sagot.

Kayamanan ng Magulang
Ang mabubuting bata ay kayamanan 7. _____ kanilang mga
magulang. Ipinagmamalaki sila ng kanilang mga nanay at tatay dahil
nakalilikha sila ng mabubuting halimbawa 8. ____ kapwa at9. _____
bayan.
Dapat ibigay ang tamang disiplina 10. ___ kabataan na magiging
pag-asa ng bayan. 11. ___mga magulang, huwag kayong magsasawang
gabayan ang inyong mga anak at dalhin ang mga ito sa tamang landas.
Isang lalaking pulubi ang biglang lumapit kay Tiya Viring habang
ito ay abala sa pamimili ng sariwang gulay sa palengke.
“Ale, palimos po,” ang sabi ng isang gusgusing pulubi ngunit
matipuno ang pangangatawan.
Tinitigan ito ni Tiya Viring. Nagdadalawang isip siyang bigyan ito
ng pera dahil sa laki ng kaniyang katawan. Tatalikuran na sana ni Tiya
Viring ang pulubi nang bigla niyang naalala na dapat samantalahin ang
paggawa ng bagay na mabuti sa kapwa. Sa pag-ibig sa kapuwa ay
naiibig din natin ang Diyos.
166


“O, ayan ang limang piso. Sa susunod mama, magtrabaho ka kasi malaki
naman ang iyong katawan. Huwag kang aasa sa pagpapalimos.
Magtrabaho ka,” paliwanag ni Tiya Viring.
“Pasensiya na po, sisikapin ko po sa susunod. Galing lang po ako ng
probinsiya at napadpad dito sa lungsod. Ninakaw po ang lahat ng aking pera
at gamit kaya ako nagkaganito,” paliwanag ng pulubi.
“O, siya. Magsikap ka. Sa susunod, mag-iingat ka na,” pagwawakas
ni Tiya Viring sabay dagdag ng sampung piso sa iniabot sa pulubi.
Lihim na nagsaya ang kalooban ni Tiya Viring dahil nakatulong siya sa
kapwa sa maliit na paraan.

12. Ano ang ginagawa ni Tiya Viring nang lapitan siya ng pulubi?
a. Kumakain sa karinderya.
b. Nag-aabang ng jeep.
c. Namimili ng gulay.
13. Magkano ang ibinigay ni Tiya Viring sa pulubi?
a. Limang piso c. Labinlimang piso
b. Sampung piso
14. Sa anong bilang ng talata makikita ang pagbabago ng isipan ni Tiya
Viring?
a. 1 b. 2 c. 3
15. Ano ang dahilan ng pulubi at siya ay nagpapalimos?
a. Nanakawan siya ng mga gamit at pera.
b. Miyembro siya ng isang sindikato.
c. Wala siyang trabaho.
16. Nangako ba ang pulubi na magbabago?
a. Oo b. Hindi c. Walang sinabi
17. Bakit lihim na natuwa si Tiya Viring?
a. Nabili niya lahat ng inilista niya.
b. Makakauwi siya nang maaga.
c. Nakagawa siya ng bagay na mabuti sa kapwa.
18. Kung ikaw si Tiya Viring, gagawin mo rin ba ang kaniyang ginawa?
Bakit?
19. Kung ikaw ang nanakawan, mamamalimoska rin ba? Bakit?
20. Sumulat ng sariling pamagat sa binasang talata.
Pagsulat
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM,pahina 449.167

Aralin 6: Ang Diyos ay Pasalamatan

Lingguhang Layunin
Pag-unawa sa Binasa
Nakikilahok sa mga malikhaing pagtugon sa kuwento
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwentong binasa
Pag-unawa sa Pinakinggan
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa napakinggang kuwento
Pag-unlad ng Bokabularyo
Nauunawaan na ang wika ay may iba’t ibang antas ng pormalidad
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang pang-ankop na ng
Komposisyon
Nakabubuo ng mga payak na pangungusap batay sa napakinggang kuwento

UNANG ARAW
Layunin
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwentong Nakapagbibigay ng
sariling wakas sa napakinggang kuwento
PaksangAralin
Pagbibigay ng Wakas sa Kuwento
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin”, sa LM, pahina 450.
Tukoy-Alam
Ipakuwento sa mga bata ang paghahanda nilang ginagawa araw-araw para
sa pagpasok sa paaralan.
Isulat ang mga pangungusap na sasabihin ng mga bata.
Ipabasa ang mga ito.
Tama ba ang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap?
Ano kaya ang angkop na pamagat para sa natapos na maikling kuwento?
Pabigyang-katwiran ang ibinigay sa pamagat.
Paglalahad
Ano-ano ang ginagawa mo kung wala ang mga magulang mo sa bahay?
Ipabasa ang kuwento sa “Basahin Natin.”
Pasagutan ang “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 452.
Gawin ang Kadenang Kuwento.
Itanong : Ano-ano ang pangyayari sa kuwentong binasa?
Isulat ang unang pangungusap na sasabihin ng bata. Hayaang sundan ito ng
pangungusap ng iba pang bata. Tapusin ang kadena sa ganitong paraan.
Ipasalaysay muli ang napakinggang kuwento sa pamamagitan ng Kadenang
Kuwento.
Kung ikaw ang magbibigay ng wakas sa kuwento, ano ang nais mo?
Pabigyang katwiran ang sagot ng mga bata.
Pag-usapan:
“Iwasang mabagabag. Laging magtiwala at magpasalamat
168

sa Diyos na dakila”.
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, pahina 453.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin”, na makikita sa LM, pahina 454.
Ipagawa ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 454.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”na makikita sa LM, pahina 455 .
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM pahina 455.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nauunawaan na ang wika ay may iba’t ibang antas ng pormalidad
Paksang-Aralin
Iba’t Ibang Antas ng Wika
Tukoy-Alam
Alamin ang nalalaman ng mga bata sa jejemon.
Ipagamit ito sa usapan.
Paglalahad
Hayaang magbahagi ang mga bata ng karanasan nila na masaya ang
kanilang buong pamilya.
Ipabasa ang “Basahin Natin.”
Pasagutan ang “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 456.
Tukuyin ang mga pormal at hindi pormal na salita sa akda.
Pag-usapan ang kahulugan ng bawat salita na tinukoy bilang pormal at di-
pormal na salita.
Kailan ginagamit ang pormal at di-pormal na mga salita?
Ipaliwanag ang antas ng pormalidad ng wika na nakapokus lamang sa
pampanitikan, karaniwan, panlalawigan, at balbal.
Pag-usapan ang“Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 456.
Kasanayanag Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 456 .
Pasagutan ang“Sanayin Natin”, sa LM, pahina 457.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahinang “Tandaan Natin” sa LM, pahina 457.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM, pahina 458.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na ng
Paksang Aralin
Paggamit ng Pang-angkop na ng
169

Kagamitan
larawan ng malalaking hipon, mapupulang mansanas, berdeng gulay
at manggang hilaw
Tukoy-Alam
Basahin ang at tukuyin ang pang-angkop na ginamit.
1. Umiyak ang batang iyakin.
2. Kumikinang ang gintong plato.
Paglalahad
Ipakita ang larawan ng malalaking hipon, mapupulang mansanas, berdeng
gulay at manggang hilaw.
Pag-usapan ang bawat isa at ipatukoy sa mga bata ang nais nilang kainin.
Bigyang-katwiran ang ginawang pagpili.
Pagbasa ng “Basahin Natin,” sa pahina 459.
Pagsagot sa bahaging “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 459.
Ipabasa ang ilang mga pangungusap mula sa binasang kuwento.
(Piliin ang mga pangungusap na may pang-ukol na ng.)
Kailan ginamit ang ng?
Paano ito ginamit sa pangungusap?
Paano natin pahahalagahan ang ating mga magulang?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 459 .
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 459 .
Pasagutan ang “Sanayin Natin”, sa LM, pahina 461.
Paglalahat
Kailan ginagamit ang pang-angkop na ng?
Basahin ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 461.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”,sa LM, pahina 462.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakasusulat ng isang payak na pangungusap batay sa napakinggang
kuwento
Paksang-Aralin
Pagsulat ng Payak na Pangungusap
Tukoy-Alam
Iguhit ang paborito mong pagkain.
Sumulat ng isang pangungusap tungkol dito.
Pagbabahagi ng natapos na gawain.
Paglalahad
Nakaranas ka na bang saktan o samaan ng pakiramdam?
Ano ang dahilan at nakaranas ka nito?
Paano ka gumaling?
Pagbasa ng “Basahin Natin”, sa LM, pahina 462.
Pumili ng isang payak na pangungusap mula sa binasang teksto.
170

Paano ito isinulat?
Ano ang simuno nito? Panag-uri?
Ilan ang simuno nito? Panag-uri ?
Ilan ang kaisipan o ideya ng pangungusap na ito?
Gawin din ang pagsusuring ito sa iba pang pangungusap.
Ano ang mangyayari kung kumakain tayo nang wasto at tama sa oras?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina 463 .
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM, pahina 464 .
Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM pahina 464.
Paglalahat
Ano ang payak na pangungusap?
Ipabasa ang “Tandaan Natin”, sa LM, pahina 465.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM, pahina 465 .
Matapos nito, ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 465.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nakikiisa sa malikhaing pagtugon sa binasang akda
Paksang Aralin
Pagtugon sa Binasang Akda
Gawain
Ipabasa nang tahimik ang “Sumakit ang Tiyan ni Niknok”
Ipangkat ang klase.
Ipaalaala ang mga tuntunin na dapat tandaan sa paghahanda ng isang
pagtatanghal.
Paghahanda ng bawat pangkat.
Pagtatanghal.
Bigyang-halaga ang ginawa ng bawat pangkat.
Rubric sa pagsasadula
5 - Pinakamagaling na pagsasadula
4 - Magaling na pagsasadula
3 - Katamtamang galing ng pagsasadula
2 - Hindi magaling na pagsasadula
1 - Hindi nakapagsadula


171

Aralin 7: Purihin Natin ang Diyos

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nasasabi ang mensahe ng larawan o pangyayaring nasaksihan
Pag-unalad sa Bokabularyo
Naiintidihan na ang ibang salita ay magkasingkahulugan at ang iba ay
magkasalungat
Pag-unawa sa binasa
Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na na
Pagsusulat
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantas sa pagsulat ng mga salitang dinaglat
Komposisyon
Nakabubuo ng talata tungkol sa isang pangyayaring nasaksihan

UNANG ARAW
Layunin
Nasasabi ang mensahe ng larawan o pangyayaring nasaksihan
Naiintindihan na ang ibang salita ay magkasingkahulugan at ang iba ay
magkasalungat
Paksang Aralin
Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat
Kagamitan
larawan ng mga biktima ng kalamidad
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin” makikita sa LM , pahina 466.
Tukoy-Alam
Ipakita at pag-usapan ang larawan ng lugar at mga biktima ng kalamidad.
Ano-ano ang damdamin na ipinakikita ng larawan?
Ihambing ang damdamin bago dumating ang kalamidad sa pamamagitan ng
pagbibigay ng mga kasalungat ng mga damdaming ipinakikita ng larawan.
Paglalahad
Ano-ano ang ginagawa mo at ng iyong pamilya upang magpasalamat sa
Dakilang Lumikha?
Ipabasa ang “ Ang Paglikha” sa “Basahin Natin” sa LM, p. 467.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM. , pahina 468.
Ano ang mensahe ng binasang teksto?
Ipakita ang ilang mga larawan buhat sa binasang akda.
Ano ang sinasabi ng bawat larawan?
Magpanood ng ilang mga video clip (kung mayroon). Sabihin ang kaisipan ng
napanood na video.
172

(Maghanda ng mga pares ng mga salitang magkasalungat at
magkasingkahulugan).
Ipabasa ang mga pares ng salita.
Linangin ang bawat salita.
Alin-aling pares ang magkasalungat ang kahulugan? Magkasingkahulugan?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin,” p.
Paano mo mapapasalamatan ang Dakilang Lumikha?
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM , pahina 469.
Pasagutan ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 469.
Paglalahat
Kailan magkasalungat/magkasingkahulugan ang mga salita?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM, sa pahina 470.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 470.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Natutukoy ang mga sanhi at bunga sa mga pangyayari sa binasang teksto
Paksang-Aralin
Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari
Tukoy-Alam
Pagdugtungin ang mga magkakaugnay na mga pahayag.
Hanay A Hanay B
1. Makatatapos ako ng pag-aaral a. kung maaga akong
magigising
2. Hindi ako mahuhuli sa pagpasok b . kung mag-eehersisyo ako
palagi
3. Lalakas ang katawan ko c. kung mag-aaral akong
mabuti
Paglalahad
Ano-ano ang regalo sa iyo ng Dakilang Lumikha?
Paano mo ito pangalagaan?
Basahing muli “Ang Paglikha” sa“Basahin Natin”sa LM, pahina 467.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 472.
Bakit naisipan ng Dakilang Lumikha na gumawa ng mga bagay na nasa ating
kapaligiran?
Ano ang naging bunga ng pagkakalikha Niya ng mga bagay sa ating
kapaligiran?
Bait dapat Siyang pasalamatan?
Ano ang responsibilidad ng mga tao sa mga nilikha ng Apo?
Ano ang mangyayari kung hindi natin ito pangangalagaan?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”sa LM , pahina 472.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, sa pahina 472 .
173

Ipagawa ang “Sanayin Natin”sa LM, pahina 473
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM. pahina 473.
Karagdagang Gawain
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM,pahina 474.
Isulat ang S kung sanhi at B kung bunga ang may salungguhit sa
pangungusap.
1.Marami ang isda sa karagatan dahil hindi nagpapaputok ng dinamita
ang mga mangingisda.
2.Pinuputol ang mga puno sa kagubatan kaya nagkakaroon ng baha.
3.Malago ang mga gulay dahil dinidiligan ito araw-araw.
4.Mabait ang Panginoon kasi lumikha siya ng mga bagay sa mundo?
5.Gumawa nang gumawa ang Diyos kaya sa ikapitong araw siya ay
nagpahinga.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na na
Paksang Aralin
Paggamit ng Pang-angkop na na
Tukoy-Alam
Pumili ng isang makikita sa loob ng silid-aralan.
Ipalarawan ang bawat isa .
Paglalahad
Ano-ano ang ginagawa ninyo upang papurihan ang Dakilang Lumikha?
Ipapantomina ang kasagutan.
Ipasulat sa mga bata ang mga nakita nilang paraan ng pagpupuri.
Unang pagbasa ng guro sa tula sa “Basahin Natin”sa LM, pahina 474.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, sa pahina 475.
Ikalawang pagbasa ng tula. (Basahin ito nang wasto at may tamang
ekpresyon , diin at bilis).
Ikatlong pagbasa ng tula (mga bata). Isagawa ang echoing kung
kinakailangan.
Pansinin ang mga linya ng tula na may mga guhit. Ipabasa ang mga ito.
Ano ang napansin sa mga binasang linya?
Kailan ginagamit ang na?
Bakit ito ginagamit?
Hayaang magbigay ang mga bata ng mga pariralang may pang-angkop na na
at ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap.
Paano mo maipakikita ang pagpupuri sa Dakilang Lumikha?
Ipabasa ang “Pahalagahan Natin”, sa LM pahina 475.

174

Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 475 at ang “Sanayin Natin” sa
LM sa pahina 476
Paglalahat
Kailan ginagamit ang pang-angkop na na?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM , pahina 477.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, pahina 477.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga
bantas sa pagsulat ng mga salitang dinaglat
Paksang Aralin
Pagsulat ng mga Salitang Dinaglat
Tukoy-Alam
Ipasulat ang ididiktang salita nang padaglat.
Ipasulat sa pisara ang mga salitang dinaglat.
Paglalahad
Pagkilala sa mga katulong sa pamayanan sa pamamagitan ng mga larawan.
(Halimbawa: doktor, kapitan, at iba pa).
Ano ang tawag natin sa kanila?
Alin sa mga ito ang nais mong maging?
Ipabasa ang kuwentong “Mga Hulog ng Langit” sa “Basahin Natin” sa LM,
pahina 478.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM , pahina 480.
Sino-sino ang hulog ng langit na binanggit sa kuwento?
Bakit sila tinawag na hulog ng langit?
Paano isinusulat nang padaglat ang katawagan sa kanila?
Sino ang hulog ng langit sa iyo?
Paano mo siya pinahahalagahan?
Basahin ang “Pahalagahan Natin” sa LM , pahina 480.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang
- “Gawin Natin” sa LM , pahina 481.
- “Sanayin Natin” sa LM , pahina 481
Paglalahat
Paano isinisulat ang salitang dinaglat?
Basahin ang “Tandaan Natin”sa LM ”, pahina 482.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, sa pahina 482.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga tanong na inihanda
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa gagawing pagsusulit.
Ipaliwanag ang mga panuto.
A. Bilugan ang kasing kahulugan ng mga
1. luntian
2. nagwagi
3. masigla
4. nilikha
5. huwaran
B. Isulat sa patlang ang
salungguhit sa pangun
6. Ayaw kunin ni Mark ang laruan
7. Nahihiya si Roxanne
8. Malakas ang ulan kasi
9. Nag-aral ng mabuti
10. Pinili ang gawa ni Marthel
C. Daglatin ang salitang may salungguhit.
11. Si Senador
12. Ang matapat na barangay tanod ay binigyang parangal ni Kapitan
Lorenzo.
13. Sa pangunguna ni Pangulong Derla, ang mga magulang ay
nagtulong
14. Si Kongressman Tolentino ay kasama sa namahagi ng tulong sa
mga nasalanta ng bagyo.
15. SI Doktor Rey ay isang magaling na manggagamot.
D. Sumulat ng isang pangungusap na magsasabi ng mensahe ng
larawan.


16
175
ARAW
Nasasagot nang wasto ang mga tanong na inihanda
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa gagawing pagsusulit.
Ipaliwanag ang mga panuto.
Bilugan ang kasing kahulugan ng mga salita:
- asul, berde, pula
- nanalo, nawala, nasabi
- masaya, maaliw, malungkot
- ginawa, ninais, ginusto
- halimbawa, gawain, sulatin
Isulat sa patlang ang S kung sanhi at B kung bunga ang
salungguhit sa pangungusap.
Ayaw kunin ni Mark ang laruan dahil hindi iyon kanya.
Nahihiya si Roxanne kasi siya ang may pinakamababang marka.
Malakas ang ulan kasi may bagyo
aral ng mabuti si Renz Kaya siya ay pumasa sa pagsusulit.
Pinili ang gawa ni Marthel kasi maganda ang kanyang iginuhit.
Daglatin ang salitang may salungguhit.
Senador Baybay ang siyang nanguna sa pagpupulong
Ang matapat na barangay tanod ay binigyang parangal ni Kapitan

Sa pangunguna ni Pangulong Derla, ang mga magulang ay
nagtulong-tulong sa paglilinis ng paaralan.
Si Kongressman Tolentino ay kasama sa namahagi ng tulong sa
mga nasalanta ng bagyo.
SI Doktor Rey ay isang magaling na manggagamot.
Sumulat ng isang pangungusap na magsasabi ng mensahe ng
17 18
kung bunga ang may
dahil hindi iyon kanya.
kasi siya ang may pinakamababang marka.
Kaya siya ay pumasa sa pagsusulit.
ang kanyang iginuhit.
Baybay ang siyang nanguna sa pagpupulong.
Ang matapat na barangay tanod ay binigyang parangal ni Kapitan
Sa pangunguna ni Pangulong Derla, ang mga magulang ay
Si Kongressman Tolentino ay kasama sa namahagi ng tulong sa
SI Doktor Rey ay isang magaling na manggagamot.
Sumulat ng isang pangungusap na magsasabi ng mensahe ng
Pagsulat
Ipagawa ang “Sulatin Natin
Aralin 8 : Pag
Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nakapaglalahad ng impormasyong natutuhan sa napakinggang teksto
Komposisyon
Nakabubuo ng talata
Gramatika
Nagagamit nang wasto ang pang
Pagsulat
Nakasusulat ng isang talata nang may wastong gamit ng malaki at maliit na
letra at bantas

UNANG ARAW
Layunin
Nakapaglalahad ng impormasyong natutu
Paksang Aralin
Paglalahad ng Impormasyon
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin
Tukoy-Alam
Basahan ang mga bata ng isang maikling talata. (Siguraduhin na hindi pa ito
nababasa sa kanila o hindi pa nila nababasa
Pag-usapan ang mga detalye mula sa kuwento na natatandaan ng mga
Paglalahad
Ipaawit “Magtanim ay Di Biro.”
Pag-usapan ang ginagawa ng isang magsasaka upang magkaroon ang mga
tao ng pagkain.
Basahin ang kuwento sa
Talakayin ang kuwento sa pamamagitan ng pagsagot sa
LM, sa pahina 484.
176
ulatin Natin” sa LM, pahina 482.

Aralin 8 : Pag-ibig ng Diyos sa Tao at Bayan

Lingguhang Layunin

Nakapaglalahad ng impormasyong natutuhan sa napakinggang teksto
Nakabubuo ng talata tungkol sa isang pangyayaring nasaksihan
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na g
Nakasusulat ng isang talata nang may wastong gamit ng malaki at maliit na
Nakapaglalahad ng impormasyong natutunan mula sa napakinggang teksto
Paglalahad ng Impormasyon
Paunang Pagtataya
Subukin Natin” sa LM, pahina 483.
Basahan ang mga bata ng isang maikling talata. (Siguraduhin na hindi pa ito
nababasa sa kanila o hindi pa nila nababasa o napakinggan).
usapan ang mga detalye mula sa kuwento na natatandaan ng mga
Ipaawit “Magtanim ay Di Biro.”
usapan ang ginagawa ng isang magsasaka upang magkaroon ang mga

Basahin ang kuwento sa “Basahin Natin" sa LM, sa pahina 483
Talakayin ang kuwento sa pamamagitan ng pagsagot sa “Sagutin Natin

19 20
ibig ng Diyos sa Tao at Bayan
Nakapaglalahad ng impormasyong natutuhan sa napakinggang teksto
isang pangyayaring nasaksihan
Nakasusulat ng isang talata nang may wastong gamit ng malaki at maliit na
kinggang teksto
Basahan ang mga bata ng isang maikling talata. (Siguraduhin na hindi pa ito
o napakinggan).
usapan ang mga detalye mula sa kuwento na natatandaan ng mga bata.
usapan ang ginagawa ng isang magsasaka upang magkaroon ang mga
a LM, sa pahina 483.
Sagutin Natin” sa
177

Ano-ano ang mga impormasyon na natutunan mo sa nabasang teksto?
Paano mo ito natandaan?
Ano-ano ang dapat gawin upang matandaan ang mga ideya o impormasyon
mula sa binasa o napakinggang teksto?
Magparinig muli ng isang teksto. Tingnan kung ano ang gagawin nila upang
maitala ang mga impormasyon mula sa napakinggang teksto.
Paano mo pahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Dakilang Lumikha?
Basahin ang “Pahalagahan Natin.”
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, pahina 485 at ang “Sanayin Natin”
sa LM,sa pahina 485.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM, sa pahina 486.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, sa pahina 486
Kasunduan
Makinig ng balita sa radyo o sa telebisyon. Itala ang mga impormasyong
nakuha.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Nakabubuo ng isang talata sa isang pangyayaring nasaksihan
Paksang Aralin
Pagsulat ng Talata
Kagamitan
larawan ng telepono, cellphone, internet, at mga kauri nito
Tukoy-Alam
Ipangkat ang klase. Hayaang pag-usapan ang isang pangyayaring
nasaksihan.
Isulat nang pangkatan ang napagkasunduang pangyayari na ibabahagi sa
buong klase.
Pag-uulat ng bawat pangkat.
Paglalahad
Ipakita at pag-usapan ang gamit na nasa larawan (cellphone, telepono, radyo
at internet).
Ipabasa ang diary sa “Basahin Natin” sa LM, pahina 487.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 488.
Basahin ang isang talata mula sa binsang akda.
Paano ito isinulat?
Balikan ang talatang ginawa sa pagsisimula ng klase, paano ito
maisasaayos?
Pagsasaayos muli ng bawat pangkat ng ginawang talata.
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin.”

178

Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, sa pahina 489.
Pasagutan ang “Sanayin Natin”sa LM, pahina 489.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ipabasa ang “Tandaan Natin” sa LM, sa pahina 489.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, sa pahina 489.

IKATLONG ARAW
Layunin
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na g
Paksang Aralin
Paggamit ng Pang-angkop na g
Tukoy- alam
Ipakita ang mga larawan at palagyan ng ngalan.Paglalahad
Pag-usapan ang ideya ng mga bata tungkol sa salitang tag-ulan.
Basahin ang sanaysay na “Nasaan ang Biyaya ng Tag-ulan” sa “Basahin
Natin” sa LM, sa pahina 490.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, sa pahina 491.
Ipabasa ang mga pariralang may salungguhit.
Ano ang napansin sa bawat parirala?
Kailan ginagamit ang g at ng bilang pang-angkop?
Hayaang magbigay ang mga bata ng parirala na may pang-angkop na g.
Ipagamit ang mga ito sa pangunngusap.
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, sa pahina 491
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM, sa pahina 491.
Pasagutana ng “Sanayin Natin” sa LM, sa pahina 492
Paglalahat
Kailan ginagamit ang pang-angkop na g?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM, sa pahina 492.
Karagdagang Pagsasanay
Pasagutan ang “Linangin Natin” sa LM, sa pahina 492.larawan ng
tahanang
maka-Diyos
larawan ng
palikurang
malinis
179


IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Nakasusulat ng isang talata nang may wastong gamit ng malaki at maliit na
letra at bantas
Paksang-Aralin
Pagsulat ng Talata
Tukoy-Alam
Ipabigkas ang “Panunumpa ng Katapatan sa Watawat ng Pilipinas.”
Ano ang sinasabi sa panunumpa?
Sino-sino ang dapat nating mahalin?
Paglalahad
Paano mo ipinakikita ang pagmamahal at paggalang sa iyong mga magulang
at sa ibang tao?
Gaano ninyo kamahal ang inyong ina? Ang inyong bayan?
Basahin ang “Basahin Natin” sa LM, pahina 493.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM , pahina 494 .
Pag-usapan sa klase ang mga larawan sa kuwento.
Ano ang mensahe ng bawat larawan?
Hayaang sumulat ang mga bata ng isang talata na may 3 – 5 pangungusap
tungkol sa mensahe ng binasang teksto.
Pagbabahagi ng sinulat.
Tingnan kung tama ang pagkakasulat ng talata sa pamamagitan ng pagsagot
sa mga tanong:
- Inumpisahan ko ba ang mga pangungusap sa malalaking letra?
- Paano ko tinapos ang mga pangungusap sa aking talata?
- Isinulat ko ba nang maayos ang mga pangngalang pantangi na ginamit
ko?
- Tama ba ang pagkakabaybay ko sa mga salitang aking ginamit?
- May sapat bang layo ang mga salita?
- Pantay-pantay ba ang laki ng mga letra na aking ginamit?
- Iisa ba ang kaisipan ng aking talata?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, sa pahina 494.
Kasanayang Pagpapayaman
Pasagutan ang “Gawin Natin” sa LM, sa pahina 495.
Ipagawa ang “Sanayin Natin” sa LM, pahina 495.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin.”
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM, sa pahina 496
180

IKALIMANG ARAW
Layunin:
Nakaguguhit ng ibat ibang larawan tungkol sa mga biyaya ng Diyos sa tao at
bayan
Nakasusulat ng isang talata
Paksang Aralin
Pagsulat ng Talaan
Panimulang Gawain
Ipapikit ang mga mata ng mga bata. Isipin ang mga biyaya ng Dakilang
Lumikha sa tao at sa bayan.
Ipaguhit ang mga nakita.
Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa iginuhit.
Pagsulat
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina.

Aralin 9: Buhay at Kalikasan ay Pahalagahan

Lingguhang Layunin
Wikang Binibigkas
Nakamumungkahi ng solusyon sa isang suliranin na napanood/pinakinggan
Pagkilala sa mga Salita
Nababasa ang mga pinaikling salita o contractions
Pag-unawa sa Binasa
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa kuwento
Estratehiya sa Pag-aaral
Natutukoy at nagagamit ang mga print at electronic resources sa silid-aklatan
Pagbabaybay
Naisusulat ang mga salita na may wastong baybay
Gramatika
Natutukoy ang paksa/simuno at panaguri sa pangungusap
Komposisyon
Naisusulat nang wasto ang mga pangungusap na idinikta
Pagsusulat
Nakasusulat ng isang liham pangkaibigan upang maipahayag ang sariling
damdamin at ideya

UNANG ARAW
Layunin
Nakapagmumungkahi ng solusyon sa isang suliranin na napanood o
napakinggan
Nababasa ang pinaikling salita/contractions
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa kuwento


181

Paksang Aralin
Mga Pinaikling Salita o Contractions
Paunang Pagtataya
Pasagutan ang “Subukin Natin”sa LM , pahina 497 .
Tukoy-Alam
Ano-ano ang nakikita ninyong hindi maganda o kaaya-aya sa ating paaralan?
Gumawa ng isang liham para sa punongguro upang maipahayag ito at
magbigay ng isang solusyon na naiisip.
Paglalahad
Ano-ano ang malulungkot na pangyayari sa pagsalubong ng Bagong Taon?
Paano kaya ito maiiwasan?
Ipabasa ang “Pangalawang Buhay nina Otoy at Tinay” sa “Basahin Natin”
sa LM, pahina 498.
Pasagutan ang “Sagutin Natin” sa LM, pahina 499.
Ano ang suliraning sa kuwento?
Paano kaya ito malulutas?
Ano kaya ang naging wakas ng kuwento?
Isulat sa pisara ang mga salitang pinaikli o contractions mula sa teskto.
Ano ang napansin sa mga salitang ito?
Paano ito pinaikli?
Bakit ito pinaikli?
Paano mo pahahalagahan ang buhay na bigay ng Diyos?
Gawin ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 500.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin” sa LM pahina 500.
Pasagutan ang “Sanayin Natin”sa LM , pahina 501.
Paglalahat
Ano ang kontraksiyon?
Basahin at pag-aralan ang “Tandaan Natin”sa LM , pahina 502.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin” sa LM , pahina 502.

IKALAWANG ARAW
Layunin
Naipahahayag ang sariling ideya o damdamin sa maayos at angkop na
paraan
Nakapagsasabi ng dahilan ng pagpili ng aklat
Paksang-Aralin
Pagpapahayag ng Sariling Ideya
Tukoy-Alam
Hayaang ipahayag ng mga bata ang kanilang damdamin.
Bigyang-halaga ang ginawang pagpapahayag ng mga bata.
Paglalahad
Iguhit ang mga ideya tungkol sa naidudulot ng pagbaha.
182

Pag-usapan ang sariling karanasan ng mga bata na may kaugnayan sa
pagbaha.
Paano kaya maiiwasan ang pagbaha?
Ipabasa ang “Basahin Natin”sa LM , pahina 503.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”sa LM, pahina 504.
Hayaang magbahagi ang mga bata ng kani-kanilang natutunan sa tekstong
binasa.
Pagbabahagi ng mga mungkahing solusyon sa problema na nakita sa
nabasang teksto.
Dalhin ang mga bata sa silid-aklatan.
Hayaang pumili ang bawat isa ng babasahin. Bigyang-dahilan ang ginawang
pagpili ng aklat.
Paano natin mapapalawak ang kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa
kapaligiran?
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”sa LM , pahina 505.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM , pahina 505 at “Sanayin Natin”, sa
LM , pahina 505.
Paglalahat
Ano ang natutunan sa aralin?
Pag-aralan ang “Tandaan Natin”, sa LM , pahina 505.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”, sa LM , pahina 506.

IKATLONG ARAW
Layunin
Natutukoy ang paksa/simuno at panaguri sa pangungusap
Natutukoy at nagagamit ang mga print at electronic resources sa silid-aklatan
Paksang-Aralin
Simuno at Panag-uri
Kagamitan
larawan ng computer, cellphone
Tukoy-Alam
Ipakita ang larawan ng computer, cellphone at iba pang makabagong
kagamitan.
Magpasulat ng isang pangungusap tungkol sa mga bagay na ito.
Tukuyin ang simuno at panag-uri sa bawat pangungusap.
Paglalahad
Dalhin ang mga bata sa silid-aklatan.
Ano-ano ang makikita dito?
Pagtuunan ng pansin ang electronic resources na makikita dito.
Saan ginagamit ang bawat isa?
Ipabasa ang “Basahin Natin”sa LM pahina 506.
Pasagutan ang “Sagutin Natin”, sa LM, pahina 508.
Pumili ng isang pangungusap mula sa tesktong binasa.
183

Tukuyin ang simuno at panag-uri nito.
Gawin ito sa iba pang pangungusap na mapipili ng bata.
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin”sa LM , pahina 508.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”, sa LM pahina 509 at “Sanayin Natin”sa LM ,
pahina 510.
Paglalahat
Ano ang simuno?Panag-uri?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 510.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM , pahina 510.

IKAAPAT NA ARAW
Layunin
Naisusulat ang mga salita na may wastong baybay
Paksang Aralin
Pagsulat ng May Wastong Baybay
Tukoy-Alam
Magdikta ng ilang pangungusap sa mga bata.
Ipasulat sa pisara ang mga idiniktang pangungusap.
Paglalahad
Ipatala sa mga bata ang mga salitang natutunan sa mga natapos na aralin at
asignatura.
Hayaang sabihin ng mga bata ang kahulugan nito.
Ipabasa ang “Basahin Natin” sa LM, pahina 511.
Muling magdikta ng mga mga salita/parirala/pangungusap mula sa binasang
teksto.
Pagtatama ng mga bata sa isinulat mula sa pagdikta ng guro.
Pag-usapan ang “Pahalagahan Natin” sa LM, pahina 512.
Kasanayang Pagpapayaman
Ipagawa ang “Gawin Natin”sa LM , pahina 512 at “Sanayin Natin”sa LM ,
pahina 512.
Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Basahin ang “Tandaan Natin” sa LM pahina 513.
Karagdagang Pagsasanay
Ipagawa ang “Linangin Natin”sa LM , pahina 513.

IKALIMANG ARAW
Layunin
Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan
Nakasusunod nang wasto sa mga panuto
Panimulang Gawain
Ihanda ang mga bata sa pagsusulit.
Ipaliwanag ang mga panuto.
184

A. Salungguhitan ang paksa/simuno at bilugan naman ang panag-uri ng
pangungusap.
1. Naglalaro si Melvin ng hula-hoop.
2. Kumakain si Bunso ng hinog na mangga.
3. Si titser Boyet ay binatang guro.
4. Nabubulok ang mga basura.
5. Umiinit ang mundo.
B. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot.
6. Alin ang maaaring solusyon sa kakulangan ng suplay ng bigas?
a. Magtanim nang magtanim ng palay.
b. Huwag mag-aksaya ng kanin.
c. Tigilan na ang pagkain ng kanin.
7. Ano ang ibig sabihin ng pahalagahan ang buhay dahil bigay ito
ng Diyos.
a. Ang Dioys ang nagbigay buhay sa atin.
b. Ang buhay ay mahalaga.
c. Ang buhay ay regalo.
8. Ang sumusunod ay digital na sanggunian maliban sa isa.
a. internet b. talaarawan c. website
9. Ano ang isa sa mga dahilan ng pagpili ng babasahin?
a. sabi sa telebisyon
b. kapupulutan ng aral
c. impluwensiya ng kaibigan
10. Alin sa sumusunod na pangungusap ang may contraction?
a. Buhay ko’y aking ibibigay sa aking pamilya.
b. Walang taong magugutom kung magsisipag.
c. Tumunog ang telepono.
C. Paikliin ang sumusunod.
11. Isa at isa
12. Siya ay tumayo nang matuwid.
13. Iba at iba
14. Kami ay sasamba sa Diyos
15. Ako ay nanunumpa sa watawat ng Pilipinas.
D. Pagsulat
Ipagawa ang “Sulatin Natin” sa LM, pahina 513.