You are on page 1of 4

KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

1. PROPONOWANY TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ.
2. ISTNIEJĄCY STAN WIEDZY W ZAKRESIE TEMATU BADAŃ
W ramach jakiej dziedziny nauk technicznych będzie umiejscowiona praca?
a) określenie dziedziny naukowej
b) umotywowanie wyboru ?
Jaka jest problematyka badawcza pracy ?
a) ogólne sformuowanie problemu badawczego
b) ogólne omówienie problemów którymi chciabym się zaj!" w pracy
Jakie ośrodki badawcze# jacy badacze zajmuj! się t! problematyk! ?
a) krótka charakterystyka ośrodków badawczych oraz gównych przedstawicieli
b) przedstawienie tego co jest i gdzie badane
c) obecny stan bada$
d) %róda informacji z których korzystaj! badacze
e) przewidywane kierunki rozwoju bada$
Jakie s! podstawowe kwestie badawcze waściwe dla danej problematyki ?
a) jak wy&ej
b) ogólne omówienie metod bada$ stosowanych w poszczególnych ośrodkach
c) jakie metody s! stosowane dla jakiej problematyki badawczej ?
'ytanie uszczegóawiaj!ce(
a) jaki oryginalny wkad wniesie rozwi!zanie postawionego problemu do
dorobku danej dyscypliny naukowej w kraju i na świecie?
b) czy jest to problem nowy czy kontynuowany ?
c) w jakim zakresie weryfikuje utarte pogl!dy i dotychczasowy stan wiedzy?
d) Jakie s! motywy wyboru problematyki badawczej?
e) Jak wygl!daj! wyniki bada$ innych autorów w zakresie danej tematyki
badawczej?
f) jakie badania prowadzono dotychczas# aby rozwi!za" problem sygnalizowany
w tytule pracy?
g) Jakie osi!gnięto wyniki ?
h) jak! lukę mog! zapeni" projektowane badania ?
i) jak! wiedzę weryfikuj! ?
j) jaki będzie oryginalny wkad prezentowanego rozwi!zania problemu do
dorobku dyscypliny naukowej ?
k) jaki będzie oryginalny wkad praktycznych wdro&e$ prezentowanego
rozwi!zania problemu ?
l) )o uzasadnia podjęcie tego problemu w kraju ?
m) Jakie przesanki skaniaj! wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu?
n) Jakie jest znaczenie wyników bada$ dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny
naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego?
o) )zy w przypadku pozytywnych rezultatów będ! one mogy znale%" praktyczne
zastosowanie?
3. POSTAWIENIE PROBLEMU
Jak! kwestię badawcz! obraem za cel# tezę swojej pracy ?
a) *formuowanie badawczego celu pracy +co jest celem bada$) ?
b) *formuowanie tezy , hipotezy badawczej ,
c) )zy udowodnienie hipoteza stanowi osi!gnięcie celu bada$?
)zym konkretnie chcę się zaj!" i dlaczego ? -laczego zaj!em się waśnie t! kwesti! ?
a) .motywowanie problemów pod k!tem braków teoretycznych / praktycznych
rozwi!za$ poruszanych problemów
b) .motywowanie problemów badawczych pod k!tem przyszych zastosowa$
itp?
c) .motywowane mo&liwości wdro&eniowych dlaczego warto to bada"
0a jakie pytania nale&y znale%" odpowied%# aby osi!gn!" postawiony cel +rozwi!za"
dan! kwestię)?
a) przedstawienie pośrednich pyta$ +podhipotez badawczych) umo&liwiaj!cych
znalezienie odpowiedzi na zasadnicz! hipotezę badawcz! pracy
b) określenie pośrednich celów badawczych pracy umo&liwiaj!cych
zrealizowanie zasadniczego celu pracy +udowodnienie hipotezy badawczej1)
c) *formuowanie zadania badawczego +co chcę zbada"?)
'ytania uszczegóawiaj!ce(
a) Jaki jest cel naukowy rozprawy?
b) jakie jest merytoryczne uzasadnienie wyboru tematu i celu pracy ?
c) jaki problem podejmuję się rozwi!za" ?
d) co jest istot! przedstawionego problemu ?
e) na jakie pytanie+a) zamierzam odpowiedzie" ?
f) jaka hipotezę zweryfikowa"? )zy będ! istniay tezy uzupeniaj!ce ?
g) )zy hipotezy s! przewidywaniem występowania +lub nie) określonych zjawisk
czy zdarze$?
h) )o nowego wnosz! do wiedzy naukowej w zakresie tematyki badawczej
odpowiedzi na pytania badawcze 2 weryfikacja postawionych hipotez?
i) Jaki jest zakres pracy?
j) Jakie s! zao&enia i ograniczenia dotycz!ce przestrzeni rozwi!za$ +cech
rozwi!zania) ?
k) Jakie s! zao&enia i ograniczenia dotycz!ce u&ytych metod i narzędzi ?
4. PRECYZYJNE ZDEFINIOWANIE TERMINÓW UYTYC! W TYTULE I
DALSZYC! CZ"#CIAC! PRACY
$. METODY ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Jakie zastosuję metody# wykonam studia i czynności# aby zrealizowa" postawiony cel?
a) określam co i jak będę bada +przedmiot# zakres bada$# metody badawcze)
b) w jaki sposób bada to konkurencja +inne ośrodki badawcze)
c) propozycja porównanie moich wyników i wyników konkurencji +propozycje
oceny parametrów# ró&ne kryteria)
)zy zastosowane metody maj! charakter naukowy ?
a) określenie dokadnych warunków przeprowadzonych bada$ ?
b) warunków czy mo&na moje badania powtórzy" ?
c) dyskusja problemu wiarygodności spodziewanych wyników ?
)zy przewiduję przeprowadzenie studiów empirycznych +obserwacja# badania) ?
'ytania uszczegóawiaj!ce(
a) co stanowi podstawę naukowego warsztatu ?
b) jak zamierza się rozwi!za" postawiony problem?
c) jak! metod! 2 metodami i jakimi technikami badawczymi zechce sie posu&y" ?
d) jak zorganizuje badania?
e) na czym będzie polega" analiza i opracowanie wyników bada$?
f) jakie urz!dzenia +aparatura) zostan! wykorzystane w badaniach?
g) )o stanowi dane wejściowe do bada$ ?
h) Jaka jest charakterystyka danych wejściowych ?
i) Jakie jest uzasadnienie takiego doboru danych wejściowych do bada$ ?
j) Jakie jest uzasadnienie wyboru wybranych metod badawczych?
k) Jakie jest uzasadnienie doboru metod do weryfikacji postawionych hipotez lub
odpowiedzi na postawione pytania badawcze?
l) Jaki jest sposób prezentacji danych ?
m) 0a czym polega" będzie eksperyment ?
n) Jak planuję zweryfikowa" poprawnoś" uzyskanych wyników?
%. WST"PNE WYNIKI BADAŃ
Jakich wyników się spodziewam w efekcie realizacji tak sformuowanego programu
badawczego ?
a) przedstawienie wyników jako pododpowiedzi na podtezy badawcze i na
podstawie odpowiedzi na pytania cz!stkowe mo&liwości sformuowania
odpowiedzi na hipotezę badawcz!
b) omówienie spodziewane wyników pod k!tem mo&liwości udowodnienia
hipotezy badawczej obran! metod! badawcz!
c) w jaki sposób porównam wyniki bada$ z istniej!cymi ? +kryterium
porównawcze# dyskusja wiarygodności spodziewanych wyników)
)zy praca da jakiś efekt konkretny +oprogramowanie# projekt# usprawnienie
organizacyjne itd3) ?
d) )o będzie efektem eksperymentu ?
e) 'rzedstawienie nowej metody badawczej 4455 i zakresu jej stosowalności#
problemu wiarygodności wyników
f) 6o&liwości wdro&enia 2 zastosowania i co z tego wynika dla gospodarki ?
g) czy będ! z wdro&e$ jakieś oszczędności finansowe dla gospodarki ?
h) aspekt spoeczny wdro&e$
'ytania uszczegóawiaj!ce(
a) Jakie s! wstępne wyniki bada$ ?
b) Jak zostay uzyskane ?
c) )zy eksperyment mo&na powtórzy" ?
d) Jakie mog! znale%" zastosowanie ?
e) Jaka jest interpretacja i uzasadnienie wstępnie uzyskanych wyników bada$ ?
f) Jakie mechanizmy odpowiedzialne s! za określone wyniki oraz ich porównanie
z wynikami innych autorów?
g) Je&eli uzyskano wyniki odmienne od istniej!cych w literaturze to dlaczego ?
h) Jaka jest istota i przyczyn +mechanizmów) tych ró&nic?
i) Jak zweryfikowano poprawnoś" uzyskanych wyników?
j) Jaka jest interpretacja wyników oceny +pomiarów# symulacji) ?
k) Jakie s! waściwości rozwi!zania i jak wypadaj! w porównaniu z innymi
rozwi!zaniami ?
l) Jakie s! ograniczenia proponowanych rozwi!za$ ?
m) Jaki jest zakres stosowalności proponowanych rozwi!za$ ?
n) Jakie s! przewidywane korzyści z zastosowania proponowanych rozwi!za$ ?
o) czy wstępne wyniki bada$ s! zgodne z celem pracy ?
p) czy wstępne wyniki bada$ daj! odpowied% na postawione w pracy pytania
badawcze ?
7) czy wstępne wyniki bada$ s! potwierdzeniem lub zaprzeczeniem postawionych
hipotez?
r) czym ró&nioby się podejście i ew3 wyniki# gdyby przyj!" inne zao&enia ?
s) Jakie s! perspektywy kontynuacji bada$ ?
t) Jakie nowe kierunki bada$ wynikaj! z rezultatów pracy?
&. PROPOZYCJA STRUKTURY ROZPRAWY.
'. WYKAZ NAJWANIEJSZEJ LITERATURA DOTYCZĄCEJ
PROBLEMATYKI ROZPRAWY ( BIBLIO)RAFIA.