You are on page 1of 12

Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.

hu/hangoskonyv-2/
Mit tehetsz,
ha depresszis a
hozztartozd?
Vagy a bartod, gyermeked,
ismersd
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
Akinek szvn viseled a sorst...
! "sak azt ltod, hogy eg#sz nap magba roskadtan $l...
%em #rdekli semmi, olyan, mintha villm "sapott volna bel#.
&tsz'lag (eladott minden rem#nyt.
)a kzel*tesz hozz, bezrul, vagy v#get nem #r panaszradatban tr ki.
)ogy milyen rossz minden....hogy az eg#sz vilg sszeesk$dtt ellene...
)ogy neki +gysem siker$l semmi...
,e pedig tehetetlen$l n#zed, #s kzben a sz*ved szakad meg.
-ert nem #rted, mi trt#nik.
)ogy mitl lett ilyen
., aki azeltt olyan vidm, olyan energikus volt...
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
/z orvosi, pszichitriai mek!zelts szerint a depresszi' az #letben elszenvedett
stresszekre adott tel0esen normlis reak"i'. 1lyen, gyakorta depresszi't kivlt' helyzet
lehet p#ldul az iskolai kudar", a szeretett trs, munkahely elveszt#se, bartok
erkl"si tmogatsnak megsz2n#se.
"e lss#k, mil$en %elei is lehetnek a depresszinak!
- / szomors s a leverts rzse az egyik legkiugr'bb 3t$net4
-valamint az, hogy hozztartoz'd 5bartod, "saldtagod6 elveszti rdekl&dst
korbban kedvelt tevken$sei, hobbi%ai irnt.
-'nrtkelse a ml$pontra z#han, tudatt neatv ondolatok ural0k, b(nt#dat
gytri. / 0v tekintet#ben pesszimista, +gy #rzi, mr nem alak*t'0a sorsnak,
#let#nek, a gyepl ki"s+szott a kez#bl.
-/ tehetetlens rzse +0ra #s +0ra (elvetheti a hibaval'sg gondolatt, mely
vissza-visszat#r !n$ilkossi ksztetsekben, hallv$ban nyilvnulhat meg.
- Man$osnak, elha$atottnak #rezheti magt, m#g akkor is, ha vannak kr$ltte
emberek, akik szeretik #s seg*tik.
- /z alvs "iklusa (elborul, vagy kev#s #s nyugtalan, vagy pedig t+l sok alvsr'l
5narkolepszia6 besz#lhet$nk.
- 7yakori az !nvd, az !nrombol ondolatk!r!k le(uttatsa, ami "sak m#g
m#lyebbre tasz*t0a a k#ts#gbees#sben.
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
- Vagy tl sokat, va$ tl keveset eszik, gyakori ilyenkor a tests+ly drasztikus
vltozsa.
- / szellemi, d!ntsi s !sszpontostsi kpessei besz(k)lnek, krnyezet#tl
ersen ($ggv# 5*gy kihasznlhat'v6 vlik.
- 7yakran *radt, levert.
A depressziknak alapvet&en
n$ tp#st k)l!nb!ztethet%)k me+
,.- .eaktv depresszi
egy szeretett szem#ly, munkahely elveszt#se, kudar"#lm#nyek vlthat0k ki, illetve az
a m'd, ahogyan reaglunk a (elsorolt helyzetekre.
/.- 0e#rotik#s depresszi
7yermekkorb'l szrmaz' (eldolgozatlan probl#mk, kon(liktusok okozhat0k, t+l'v',
vagy pedig t+l sokat kvetel sz$lk gyermekei szenvedhetnek ettl.
1.- 2imer)ltsi depresszi
)osszan tart' testi, lelki t+lterhel#s, kimer$lts#g kvetkezm#nye.
3.- 4ndon depresszi
/ test k#miai #s hormonlis (olyamatai a (elelsek #rte.
&eggyakoribb a reakt*v #s a neurotikus depresszi'.
/z endog#n depresszi' kiv#tel#vel az sszes tbbi egy tanult viselked#si (orma, teht
kezelhet, (eloldhat'.
Az albbi teszt seg*ts#g#vel (elm#rheted, mennyire vagy depresszi's, illetve
mennyire az a bartod, hozztartoz'd.
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
-inden k#rd#sn#l egy, a 8d 5bartodra, hozztartoz'dra6 leginkbb 0ellemz vlaszt
0ell0 be.
A
9 /lig van, vagy egyltaln nin"s probl#mm az elalvssal
: /mikor le(ekszem aludni, n#ha m#g egy ideig #bren (ekszem az gyon #s nem
tudok elaludni
2 ;st#nk#nt gyakran nehezemre esik elaludni
< %agyon nehezen alszom el, #s reggel nagyon korn (el#bredek
5
9 =' az #tvgyam
: >skkent az #tvgyam
2 ;rsen "skkent az #tvgyam
< /lig #rdekel mr az ev#s
6
9 %in"senek k*nz' gondolataim
: %#ha mor(ond*rozok
2 7yakran k*noznak ugyanazok a gondolatok #s k#rd#sek
< %em tudok kikap"solni. -a0dhogynem k#nyszeresen mindig ugyanazokra a
dolgokra kell gondolnom
"
9 ?ltalban knnyen sszpontos*tok a (eladataimra
: 7yakran elkalandozik a (igyelmem munkav#gz#s kzben
2 -#g eg#szen apr' dolgokra is alig tudok sszpontos*tani
< @#ptelen vagyok brmit is tenni
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
4
9 @nnyen, gyorsan dolgozom
: 7yakran el(radok munka kzben
2 8engeteg er(esz*t#sembe ker$l brmit is tenni
< ;gyltaln nem tudom rvenni magam, hogy brmit is tegyek
7
9 ?ltalban kiegyens+lyozott vagyok, #s 0'l #rzem magam
: %#ha ki"sit szomor+ a hangulatom
2 &egtbbszr lehangolt vagyok
< /nnyira lehangolt #s boldogtalan vagyok, hogy alig vagyok k#pes elviselni
8
9 %em tartom magam kevesebbnek msoknl
: %#ha kisebbrend2nek #rzem magam
2 7yakran van olyan #rz#sem, hogy kevesebbet #rek msoknl
< ,el0esen "skkent#rt#k2nek #s alkalmatlannak #rzem magamat
9
9 %em agg'dom az eg#szs#gem miatt
: %#ha agg'dom az eg#szs#gem miatt
2 Aolyamatosan agg'dom az eg#szs#gem miatt
< !zinte semmi msra nem tudok gondolni, mint az eg#szs#gemre
:
9 %em gondolkozom azon, hogy rtsak magamnak
: %#ha gondolok r, de nem tenn#m meg
2 7yakran gondolok arra, hogy v#get vetek az #letemnek
< )a nem lenn#k ilyen gyva, mr r#g ngyilkos lettem volna
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
;
9 %em okoz neh#zs#get dnt#seket hozni
: -egpr'blok kit#rni a dnt#shozatal ell
2 >sak nagyon nehezen tudok dnteni
< ;gyltaln nem vagyok k#pes brmiben is dnteni
2
9 Brdekelnek embertrsaim
: @i"sit "skkent az #rdekld#sem embertrsaim irnt
2 / korbbi idkhz k#pest alig #rdekelnek az embertrsaim
< ,el0esen #rdektelenek szmomra a tbbiek
<
9 %em #rzek vltozst a szeCulis #rdekld#semben
: @i"sit "skkent az #rdekld#sem
2 -r nem nagyon #rdekel
< ,el0esen elvesztettem az #rdekld#sem
M
9 !zinte soha nin"s b2ntudatom
: %#ha b2ntudatom van
2 7yakran k*noz b2ntudat
< Aolyamatosan b2ntudatom van
0
9 Dsszess#g#ben el#gedett vagyok magammal
: Van n#hny dolog, amit ki(ogsolok magamon
2 7yakran szidom #s #rt#kelem le magam
< ,el0esen el*t#lem magam, elviselhetetlen vagyok a magam szmra
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
=
9 Egyan+gy tudok r$lni n#hny dolognak, mint korbban
: !ok dolog valahogy kevesebb rmet okoz, mint r#gebben
2 / legtbb tev#kenys#g egyltaln nem el#g*t ki
< -inden #rtelmetlennek t2nik
>
9 Fizakod' vagyok a 0vmet illeten
: %#ha inkbb pesszimista vagyok a 0vmet illeten
2 %em hiszem, hogy a 0elenlegi llapotom brmit is vltozni (og
< ,el0esen st#tnek ltom a 0vmet
?
9 %em vagyok inger$ltebb, mint mskor
: 7yorsabban inger$lt leszek, mint korbban
2 Aolyamatosan (elhborodok #s inger$lt vagyok
< -inden hidegen hagy, nem #rdekel
.
9 )iszek abban, hogy a 0elenlegi llapotom 0avulni (og
: @#ts#geim vannak a(ell, hogy valaki nekem seg*teni tud
2 !zinte tel0esen (eladtam a rem#nyt, hogy valaha ism#t eg#szs#ges leszek
< 8a0tam nem lehet seg*teni. Bn egy rem#nytelen eset vagyok.
@rtkels+
!zmold ssze a be0ellt vlaszok mellett l#v pontszmokat. )a a pontszmod:
9 G H: !emmi ok az aggodalomra, hangulatingadozsaid tel0esen term#szetesek
I -:J: )angulatingadozsaid n#ha be(olysol0k mindennap0aidat
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
:K G :I: ;nyhe depresszi'
29 G <9: @zepes depresszi'
<: G J9: !+lyos depresszi'
J: pont (ltt: %agyon komoly, s+lyos depresszi'
// teszt (orrsa .ol* Merkle+ "epresszit soha t!bb "*m2 knyve/
7i$elmeztet& %elek
- !zeretted 5rokonod, bartod6 a korbbit'l elt#r,
vakmer viselked#st tan+s*t, pl. (igyelmetlen$l
megy t az +ttesten, gyorsan vezet, vagyis szinte
k*s#rti a sorsot
- ;la0nd#kozza szem#lyes trgyait, rendezi a (olyamatban l#v $gyeit, mintegy
3b+"s+zik4 a vilgt'l
- !okat besz#l a hallr'l, ngyilkossgr'l
- Visszavonul mindentl #s mindenkitl, tel0esen be(el# (ordul.
Mit tehetsz Ae, ho$ %obban le$en?
/z els #s leg(ontosabb:
7oadd el $ is, s reztesd vele, ho$ szereted, brmi is van!
!a0nos nekem nem volt olyan szeren"s#m depresszi's llapotaimban, hogy el(ogadst
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
tapasztaltam volna krnyezetem r#sz#rl, #s ez nem lend*tette t+lsgosan elre az
nbizalmamat...st, meglehetsen rossz volt szembes$lni azzal, mennyire nem
szm*t, mi van velem.
;zt a hibt ,e ne kvesd el azzal az emberrel szemben, akit szeretszL
-ert tudom, neh#z egy ilyen helyzethez alkalmazkodni, st, sokszor embert pr'bl',
k$lnsen, ha szeretted tel0esen megvltozott, mintha nem is maga lenne...de ,e
tudd, hogy igenis ugyanaz az ember ott legbel$l.
0e ha%szold tel%estmn$kn$szerbe, va$ sznlelsbe!
;zzel mire gondolok
>sak az#rt ne k*vnd ,le, hogy mosolyog0on, hogy remek trsasgi ember legyen,
mert ,e nem b*rod elviselni a hallgatst, szomor+sgt. %e #reztesd vele, hogy nz,
hogy nem trdik veled, hogy elkeser*t, mert ettl "sak m#g nyomorultabbul (og0a
#rezni magt. ;#sson eszedbe, ho$ nem direkt csinl%a, nem Aed akar
bosszantani, hiszen el#g neki nmagt is elviselnie.
Bose e%tsd ki azt a mondatot a szdon+ Bzedd !ssze maad! va$ <$ er&s!
/mikor depis llapotaimban ezt meghallottam, sik*tani tudtam volna. )iszen ha ssze
tudtam volna szedni magam, akkor ssze is szedem. Me a lelkemet, testemet,
"selekv#si k#pess#gemet tel0esen b#nultnak #reztem ilyenkor, mintha minden er,
akarat, ami addig 0ellemzett, megsz2nt volna. Frutlis egy #rz#s. A depresszi a llek
bn#ltsa.
0e vdold, amirt rossz#l rzi mat!
@er$ld az olyan mondatokat, hogy: -i a (ene ba0od van )iszen mindened megvan,
ms a (el#tl is boldog lenneL
%e $ltess bel# b2ntudatot a megl#v (0dalmai mell#. )idd el, ebben a helyzetben
semmi sem #rdekli kev#sb#, mint hogy 3mindene megvan...4 ,bbre be"s$ln#, ha
lenne k#t-hrom lelki gytrelmek n#lk$li 'ra az #let#ben.
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
0e hidd, ho$ vsrlssal, kimozd#lssal, dra a%ndkokkal elterelheted a
*i$elmt!
/ probl#ma enn#l sokkal m#lyebb. Bs pont az rm#rzet sz2nik meg ilyenkor, teht
ami korbban rmet okozott, az sem hatol t a depresszi' (aln.
Mit tehetsz mis?
&#gy nagyon t$relmesL
%e siettesd, ne s$rgesd, ha besz#lgetni szeretne, hallgasd meg, #s ha be is zrk'zik,
akkor is kopog0 be hozz 5h*vd (el, *r0 neki6, #s k#rdezd meg, miben seg*thetn#l )a
azt mond0a: semmiben, akkor kopog0 be k#sbb megint.
%e nyaggasd, l#gy tapintatos, de #reztesd vele, hogy agg'dsz #rte, #s szeretn#d, ha 0'l
#rezn# magt megint. 5%e azt mondd: szeretn#d, ha egszsges lenne...mert ezzel
"skkent#rt#k2k#nt b#lyegzed meg6.
Fiztasd arra, mond0a el, mit #rez, mi az, ami bnt0aL Vagy ha erre k#ptelen, akkor $l0
mellette, l#gy vele, #s biztos*tsd arr'l, 8d mindig szm*that, #s ,e most is szereted,
#s mindig is szeretni (ogod.
/ (elt#tel n#lk$li el(ogads a l#nyeg ilyenkor.
A depresszinak, a depresszibl val kilbalsnak szakaszai vannak.
;l(ordulhat, hogy szeretted m#g a tagads, az elutas*ts szakaszban van, amikor
bagatellizl0a, ki"siny*ti 5vagy el(edni pr'bl0a6 a probl#mt. ;setleg megindokol0a, .
mi#rt depresszi's, mi#rt nem #rdemes #lni, #s mi#rt tel0esen hely#nval' az, ahogy #rzi
magt. ;z egy nehezen thatolhat' (zis, #s a maCimlis tmogatsodon,
egy$tt#rz#seden k*v$l mst nem nagyon tehetsz.
=avasolhatnm pszi"hiter szakorvos (elkeres#s#t, de mivel #n magam +gy meg0rtam
a pszi"hiterekkel, hogy ma0dnem belehaltam, ettl inkbb eltekinten#k.
N #vig tmtek minden(#le gy'gyszerrel 5nyugtat'val #s antidepressznssal6, aminek a
v#ge az lett, hogy egy ron""s vltoztam. %emhogy a probl#mimat nem oldottk
meg vele, hanem a mell#khatsok r#v#n ma0dnem a hallba kergettek. Egyanis
ezeknek a gy'gyszereknek van egy 5nem publiklt6 ngyilkossg-(okoz' hatsuk...
Van kit a depresszibl! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
)a m#gis seg*tt venn#l ig#nybe, akkor pszichol#st, mentlhiins szakembert
keressL
Vagy egy terpis csoportot.
%ekem a "soportterpia vlt be igazn, illetve az #vek sorn sa0t magamnak
kidolgozott kz#rzet0obb*t' m'dszereim.
)a k*vn"si vagy arra, #n ho$ %!ttem ki a depresszibl hozztartoz'i, barti #s
"saldi seg*ts#g n#lk$l, n#zd meg hangosknyvemetL
http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/