You are on page 1of 12

Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.

hu/hangoskonyv-2/
Mit tehetsz,
ha depressziós a
hozzátartozód?
Vagy a barátod, gyermeked,
ismerősöd
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
Akinek szívén viseled a sorsát...
! "sak azt látod, hogy eg#sz nap magába roskadtan $l...
%em #rdekli semmi, olyan, mintha villám "sapott volna bel#.
&átsz'lag (eladott minden rem#nyt.
)a közel*tesz hozzá, bezárul, vagy v#get nem #rő panaszáradatban tör ki.
)ogy milyen rossz minden....hogy az eg#sz világ összeesk$dött ellene...
)ogy neki +gysem siker$l semmi...
,e pedig tehetetlen$l n#zed, #s közben a sz*ved szakad meg.
-ert nem #rted, mi tört#nik.
)ogy mitől lett ilyen
., aki azelőtt olyan vidám, olyan energikus volt...
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
/z orvosi, pszichiátriai mek!zelítés szerint a depresszi' az #letben elszenvedett
stresszekre adott tel0esen normális reak"i'. 1lyen, gyakorta depresszi't kivált' helyzet
lehet p#ldául az iskolai kudar", a szeretett társ, munkahely elveszt#se, barátok
erköl"si támogatásának megsz2n#se.
"e láss#k, mil$en %elei is lehetnek a depressziónak!
- / szomorúsá és a levertsé érzése az egyik legkiugr'bb 3t$net4
-valamint az, hogy hozzátartoz'd 5barátod, "saládtagod6 elveszíti érdekl&dését
korábban kedvelt tevéken$séei, hobbi%ai iránt.
-'nértékelése a mél$pontra z#han, tudatát neatív ondolatok ural0ák, b(nt#dat
gyötri. / 0övő tekintet#ben pesszimista, +gy #rzi, már nem alak*t'0a sorsának,
#let#nek, a gyeplő ki"s+szott a kez#ből.
-/ tehetetlensé érzése +0ra #s +0ra (elvetheti a hiábaval'ság gondolatát, mely
vissza-visszat#rő !n$ilkossái késztetésekben, halálvá$ban nyilvánulhat meg.
- Maán$osnak, elha$atottnak #rezheti magát, m#g akkor is, ha vannak kör$lötte
emberek, akik szeretik #s seg*tik.
- /z alvás "iklusa (elborul, vagy kev#s #s nyugtalan, vagy pedig t+l sok alvásr'l
5narkolepszia6 besz#lhet$nk.
- 7yakori az !nvád, az !nromboló ondolatk!r!k le(uttatása, ami "sak m#g
m#lyebbre tasz*t0a a k#ts#gbees#sben.
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
- Vagy túl sokat, va$ túl keveset eszik, gyakori ilyenkor a tests+ly drasztikus
változása.
- / szellemi, d!ntési és !sszpontosítási képesséei besz(k)lnek, környezet#től
erősen ($ggőv# 5*gy kihasználhat'vá6 válik.
- 7yakran *áradt, levert.
A depresszióknak alapvet&en
né$ típ#sát k)l!nb!ztethet%)k me+
,.- .eaktív depresszió
egy szeretett szem#ly, munkahely elveszt#se, kudar"#lm#nyek válthat0ák ki, illetve az
a m'd, ahogyan reagálunk a (elsorolt helyzetekre.
/.- 0e#rotik#s depresszió
7yermekkorb'l származ' (eldolgozatlan probl#mák, kon(liktusok okozhat0ák, t+l'v',
vagy pedig t+l sokat követelő sz$lők gyermekei szenvedhetnek ettől.
1.- 2imer)ltséi depresszió
)osszan tart' testi, lelki t+lterhel#s, kimer$lts#g következm#nye.
3.- 4ndoén depresszió
/ test k#miai #s hormonális (olyamatai a (elelősek #rte.
&eggyakoribb a reakt*v #s a neurotikus depresszi'.
/z endog#n depresszi' kiv#tel#vel az összes többi egy tanult viselked#si (orma, tehát
kezelhető, (eloldhat'.
Az alábbi teszt seg*ts#g#vel (elm#rheted, mennyire vagy depresszi's, illetve
mennyire az a barátod, hozzátartoz'd.
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
-inden k#rd#sn#l egy, a 8ád 5barátodra, hozzátartoz'dra6 leginkább 0ellemző választ
0elöl0 be.
A
9 /lig van, vagy egyáltalán nin"s probl#mám az elalvással
: /mikor le(ekszem aludni, n#ha m#g egy ideig #bren (ekszem az ágyon #s nem
tudok elaludni
2 ;st#nk#nt gyakran nehezemre esik elaludni
< %agyon nehezen alszom el, #s reggel nagyon korán (el#bredek
5
9 =' az #tvágyam
: >sökkent az #tvágyam
2 ;rősen "sökkent az #tvágyam
< /lig #rdekel már az ev#s
6
9 %in"senek k*nz' gondolataim
: %#ha mor(ond*rozok
2 7yakran k*noznak ugyanazok a gondolatok #s k#rd#sek
< %em tudok kikap"solni. -a0dhogynem k#nyszeresen mindig ugyanazokra a
dolgokra kell gondolnom
"
9 ?ltalában könnyen összpontos*tok a (eladataimra
: 7yakran elkalandozik a (igyelmem munkav#gz#s közben
2 -#g eg#szen apr' dolgokra is alig tudok összpontos*tani
< @#ptelen vagyok bármit is tenni
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
4
9 @önnyen, gyorsan dolgozom
: 7yakran el(áradok munka közben
2 8engeteg erő(esz*t#sembe ker$l bármit is tenni
< ;gyáltalán nem tudom rávenni magam, hogy bármit is tegyek
7
9 ?ltalában kiegyens+lyozott vagyok, #s 0'l #rzem magam
: %#ha ki"sit szomor+ a hangulatom
2 &egtöbbször lehangolt vagyok
< /nnyira lehangolt #s boldogtalan vagyok, hogy alig vagyok k#pes elviselni
8
9 %em tartom magam kevesebbnek másoknál
: %#ha kisebbrend2nek #rzem magam
2 7yakran van olyan #rz#sem, hogy kevesebbet #rek másoknál
< ,el0esen "sökkent#rt#k2nek #s alkalmatlannak #rzem magamat
9
9 %em agg'dom az eg#szs#gem miatt
: %#ha agg'dom az eg#szs#gem miatt
2 Aolyamatosan agg'dom az eg#szs#gem miatt
< !zinte semmi másra nem tudok gondolni, mint az eg#szs#gemre
:
9 %em gondolkozom azon, hogy ártsak magamnak
: %#ha gondolok rá, de nem tenn#m meg
2 7yakran gondolok arra, hogy v#get vetek az #letemnek
< )a nem lenn#k ilyen gyáva, már r#g öngyilkos lettem volna
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
;
9 %em okoz neh#zs#get dönt#seket hozni
: -egpr'bálok kit#rni a dönt#shozatal elől
2 >sak nagyon nehezen tudok dönteni
< ;gyáltalán nem vagyok k#pes bármiben is dönteni
2
9 Brdekelnek embertársaim
: @i"sit "sökkent az #rdeklőd#sem embertársaim iránt
2 / korábbi időkhöz k#pest alig #rdekelnek az embertársaim
< ,el0esen #rdektelenek számomra a többiek
<
9 %em #rzek változást a szeCuális #rdeklőd#semben
: @i"sit "sökkent az #rdeklőd#sem
2 -ár nem nagyon #rdekel
< ,el0esen elvesztettem az #rdeklőd#sem
M
9 !zinte soha nin"s b2ntudatom
: %#ha b2ntudatom van
2 7yakran k*noz b2ntudat
< Aolyamatosan b2ntudatom van
0
9 Dsszess#g#ben el#gedett vagyok magammal
: Van n#hány dolog, amit ki(ogásolok magamon
2 7yakran szidom #s #rt#kelem le magam
< ,el0esen el*t#lem magam, elviselhetetlen vagyok a magam számára
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
=
9 Egyan+gy tudok ör$lni n#hány dolognak, mint korábban
: !ok dolog valahogy kevesebb örömet okoz, mint r#gebben
2 / legtöbb tev#kenys#g egyáltalán nem el#g*t ki
< -inden #rtelmetlennek t2nik
>
9 Fizakod' vagyok a 0övőmet illetően
: %#ha inkább pesszimista vagyok a 0övőmet illetően
2 %em hiszem, hogy a 0elenlegi állapotom bármit is változni (og
< ,el0esen söt#tnek látom a 0övőmet
?
9 %em vagyok inger$ltebb, mint máskor
: 7yorsabban inger$lt leszek, mint korábban
2 Aolyamatosan (elháborodok #s inger$lt vagyok
< -inden hidegen hagy, nem #rdekel
.
9 )iszek abban, hogy a 0elenlegi állapotom 0avulni (og
: @#ts#geim vannak a(elől, hogy valaki nekem seg*teni tud
2 !zinte tel0esen (eladtam a rem#nyt, hogy valaha ism#t eg#szs#ges leszek
< 8a0tam nem lehet seg*teni. Bn egy rem#nytelen eset vagyok.
@rtékelés+
!zámold össze a be0elölt válaszok mellett l#vő pontszámokat. )a a pontszámod:
9 G H: !emmi ok az aggodalomra, hangulatingadozásaid tel0esen term#szetesek
I -:J: )angulatingadozásaid n#ha be(olyásol0ák mindennap0aidat
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
:K G :I: ;nyhe depresszi'
29 G <9: @özepes depresszi'
<: G J9: !+lyos depresszi'
J: pont (ölött: %agyon komoly, s+lyos depresszi'
// teszt (orrása .ol* Merkle+ "epressziót soha t!bbé "*m2 könyve/
7i$elmeztet& %elek
- !zeretted 5rokonod, barátod6 a korábbit'l elt#rő,
vakmerő viselked#st tan+s*t, pl. (igyelmetlen$l
megy át az +ttesten, gyorsan vezet, vagyis szinte
k*s#rti a sorsot
- ;la0ánd#kozza szem#lyes tárgyait, rendezi a (olyamatban l#vő $gyeit, mintegy
3b+"s+zik4 a világt'l
- !okat besz#l a halálr'l, öngyilkosságr'l
- Visszavonul mindentől #s mindenkitől, tel0esen be(el# (ordul.
Mit tehetsz Ae, ho$ %obban le$en?
/z első #s leg(ontosabb:
7oadd el í$ is, és éreztesd vele, ho$ szereted, bármi is van!
!a0nos nekem nem volt olyan szeren"s#m depresszi's állapotaimban, hogy el(ogadást
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
tapasztaltam volna környezetem r#sz#ről, #s ez nem lend*tette t+lságosan előre az
önbizalmamat...sőt, meglehetősen rossz volt szembes$lni azzal, mennyire nem
szám*t, mi van velem.
;zt a hibát ,e ne kövesd el azzal az emberrel szemben, akit szeretszL
-ert tudom, neh#z egy ilyen helyzethez alkalmazkodni, sőt, sokszor embert pr'bál',
k$lönösen, ha szeretted tel0esen megváltozott, mintha nem is ő maga lenne...de ,e
tudd, hogy igenis ugyanaz az ember ott legbel$l.
0e ha%szold tel%esítmén$kén$szerbe, va$ színlelésbe!
;zzel mire gondolok
>sak az#rt ne k*vánd ,őle, hogy mosolyog0on, hogy remek társasági ember legyen,
mert ,e nem b*rod elviselni a hallgatását, szomor+ságát. %e #reztesd vele, hogy önző,
hogy nem törődik veled, hogy elkeser*t, mert ettől "sak m#g nyomorultabbul (og0a
#rezni magát. ;#sson eszedbe, ho$ nem direkt csinál%a, nem Aéed akar
bosszantani, hiszen el#g neki önmagát is elviselnie.
Bose e%tsd ki azt a mondatot a szádon+ Bzedd !ssze maad! va$ <é$ er&s!
/mikor depis állapotaimban ezt meghallottam, sik*tani tudtam volna. )iszen ha össze
tudtam volna szedni magam, akkor össze is szedem. Me a lelkemet, testemet,
"selekv#si k#pess#gemet tel0esen b#nultnak #reztem ilyenkor, mintha minden erő,
akarat, ami addig 0ellemzett, megsz2nt volna. Frutális egy #rz#s. A depresszió a lélek
bén#ltsáa.
0e vádold, amiért rossz#l érzi maát!
@er$ld az olyan mondatokat, hogy: -i a (ene ba0od van )iszen mindened megvan,
más a (el#től is boldog lenneL
%e $ltess bel# b2ntudatot a megl#vő (á0dalmai mell#. )idd el, ebben a helyzetben
semmi sem #rdekli kev#sb#, mint hogy 3mindene megvan...4 ,öbbre be"s$ln#, ha
lenne k#t-három lelki gyötrelmek n#lk$li 'ra az #let#ben.
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
0e hidd, ho$ vásárlással, kimozd#lással, dráa a%ándékokkal elterelheted a
*i$elmét!
/ probl#ma enn#l sokkal m#lyebb. Bs pont az öröm#rzet sz2nik meg ilyenkor, tehát
ami korábban örömet okozott, az sem hatol át a depresszi' (alán.
Mit tehetsz méis?
&#gy nagyon t$relmesL
%e siettesd, ne s$rgesd, ha besz#lgetni szeretne, hallgasd meg, #s ha be is zárk'zik,
akkor is kopog0 be hozzá 5h*vd (el, *r0 neki6, #s k#rdezd meg, miben seg*thetn#l )a
azt mond0a: semmiben, akkor kopog0 be k#sőbb megint.
%e nyaggasd, l#gy tapintatos, de #reztesd vele, hogy agg'dsz #rte, #s szeretn#d, ha 0'l
#rezn# magát megint. 5%e azt mondd: szeretn#d, ha egészséges lenne...mert ezzel
"sökkent#rt#k2k#nt b#lyegzed meg6.
Fiztasd arra, mond0a el, mit #rez, mi az, ami bánt0aL Vagy ha erre k#ptelen, akkor $l0
mellette, l#gy vele, #s biztos*tsd arr'l, 8ád mindig szám*that, #s ,e most is szereted,
#s mindig is szeretni (ogod.
/ (elt#tel n#lk$li el(ogadás a l#nyeg ilyenkor.
A depressziónak, a depresszióból való kilábalásnak szakaszai vannak.
;lő(ordulhat, hogy szeretted m#g a tagadás, az elutas*tás szakaszában van, amikor
bagatellizál0a, ki"siny*ti 5vagy el(edni pr'bál0a6 a probl#mát. ;setleg megindokol0a, .
mi#rt depresszi's, mi#rt nem #rdemes #lni, #s mi#rt tel0esen hely#nval' az, ahogy #rzi
magát. ;z egy nehezen áthatolhat' (ázis, #s a maCimális támogatásodon,
egy$tt#rz#seden k*v$l mást nem nagyon tehetsz.
=avasolhatnám pszi"hiáter szakorvos (elkeres#s#t, de mivel #n magam +gy meg0ártam
a pszi"hiáterekkel, hogy ma0dnem belehaltam, ettől inkább eltekinten#k.
N #vig tömtek minden(#le gy'gyszerrel 5nyugtat'val #s antidepresszánssal6, aminek a
v#ge az lett, hogy egy ron""sá változtam. %emhogy a probl#máimat nem oldották
meg vele, hanem a mell#khatások r#v#n ma0dnem a halálba kergettek. Egyanis
ezeknek a gy'gyszereknek van egy 5nem publikált6 öngyilkosság-(okoz' hatásuk...
Van kiút a depresszióból! http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/
)a m#gis seg*tőt venn#l ig#nybe, akkor pszicholó#st, mentálhiiénés szakembert
keressL
Vagy egy terápiás csoportot.
%ekem a "soportterápia vált be igazán, illetve az #vek során sa0át magamnak
kidolgozott köz#rzet0obb*t' m'dszereim.
)a k*ván"si vagy arra, #n ho$ %!ttem ki a depresszióból hozzátartoz'i, baráti #s
"saládi seg*ts#g n#lk$l, n#zd meg hangoskönyvemetL
http://vankiutadepressziobol.skype-on.hu/hangoskonyv-2/