You are on page 1of 5

LESSON1

Kimura
Yamashita
Fuji-san
kazan
ogawa
suiden
iriguchi
deguchi
jinkou
kuruma
densha
jidousha
senmon
Yamada-san wa nihonjin desu.
Kawada-san no senmon wa kuruma desu.
LESSON 2
kazan
kaji
okane
Kaneda
doboku
joshi gakusei
kanojo
gakusei
daigaku
gakkou
sensei
sengetsu
shiritsu daigaku
Kore ga Yamagawa-san no okane desu.
atashi wa sensei dewa arimasen.
Kaneda-san wa daigaku no sensei desu.
!no joshi gakusei ha 2" sai desu.
atashi no seinenga##i wa...
$suchida
LESSON %
agaru
noboru
jouzu
sagaru
kudaru
chika
gesha suru
otona
taisetsu
kodomo
hantoshi
sanjihan
wakeru
go&un
ro##un
rikigaku
suir'oku
kar'oku
nannin
Kore wa nan no hon desu ka. Nihon no hon desu.
Yamada-san no senmon wa rikigaku dewa arimasen.
Ooki keeki wo hanbun ni wakemashita.
Kuruma no naka ni chiisai kaban ga arimasu.
Shichigatsu no nakaba
san bun no ichi
'onbun no san
ichinichijuu
higashi
nishi
kita
minami
LESSON (
akarui
setsumei suru
'asumu
k'uujitsu
karada
tair'oku
taiiku
koubutsu
danshi gakusei
chounan
ha'ashi
koba'ashi
ring'ou
)orita
maniau
hatake
hanabatake
tahata
iwa
iwata
ganseki
kazangan
atashi wa taiiku ga suki desu.
)ori to mori no aida ni kawa ga arimasu.
!karui mori no naka de 'asumimashita.
!no chiisai 'ama made ichijikan gurai kakarimasu.
*wata san wa akarui hito desu.
Yama no ue no hatake ga arimasu.
LESSON +
mokuji
jibika
tegami
kashu
jouzu
tariru
tasu
nisoku
ooame
uten
take
takeda
take no ko
kome
shinmai
beikoku
chuubei
kaigara
ishi
*shikawa
seki'u
kaseki
ito
keito
atashi wa kinou kitte wo kaimashita.
Kosuta ,ika wa chuubei ni arimasu.
Nihon wa arabu kara seki'u wo kaimasu.
!me no hi wa he'a de tegami wo kakimasu.
atashi wa mada nihongo ga amari jouzu dewa arimasen.
Kutsu wo issoku to kutsushita no 'onsoku kaimashita.
)okuteki
kitte
joshu
&usoku -shortage.
kosame
hokubei
beikoku
*shikawa ken
LESSON /
hanabi
nihoncha
koucha
kissaten
niku
toriniku
g'uuniku
nikutai
bungaku
kanji
moji
suuji
kaimono
seibutsu
nimotsu
ushi
koushi
g'uun'uu
uma
basha
bariki
baniku
tori
'akitori
hakuchou
'achou
sakana
sakana'a
'akizakana
king'o
Kabin ni hana wo iremasu.
Niku'a de toriniku wo kaimashita.
0aigaku de kono kanji wo naraimasu.
atashi wa nihoncha ga suki desu.
)ori no naka ni kotori ga imasu.
Nihonjin wa sakana 'a kome ga suki desu.
LESSON 1
atarashii
shinsha
shinbun
&urui
choukosha
nagai
gakuchou
mijikai
tanjikan
tandai
koukou
'asui
'asuuri
anshin
anzen
hikui
teion
teika suru
kurai
anshitsu
tasuu
tashou
sukoshi
shounen
shoujo
Yasumi no hi ga sukunai.
)ori no naka wa kurai desu.
!no hito wa kono tandai no gakuchou desu.
Sono shounen wa te to ashi ga nagai.
)izu wa takai tokoro kara hikui tokoro e nagareru.
Shougakkou to chuugakkou to koukou to daigaku
kobun -ancient writing.